Procedure : 2018/0435(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0071/2019

Ingediende teksten :

A8-0071/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/03/2019 - 11.1
CRE 13/03/2019 - 11.1

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0165

VERSLAG     ***I
PDF 162kWORD 53k
8.2.2019
PE 634.545v02-00 A8-0071/2019

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad door de verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

(COM(2018)0891 – C8‑0513/2018 – 2018/0435(COD))

Commissie internationale handel

Rapporteur: Klaus Buchner

(Vereenvoudigde procedure – Artikel 50, lid 1, van het Reglement)

ERRATA/ADDENDA
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 ADVIES VAN de COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad door de verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

(COM(20180)891 – C8‑0513/2018 – 2018/0435(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0891),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0513/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie internationale handel en het advies van de Commissie buitenlandse zaken (A8-0071/2019),

1.  stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


ADVIES VAN de COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN

De heer Bernd Lange

Voorzitter

Commissie internationale handel

BRUSSEL

Betreft:  Advies inzake het verslag over een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

(COM(2018)0891 – C8‑0513/2018 – 2018/0435(COD))

Geachte heer Lange,

In het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie buitenlandse zaken ermee belast een advies uit te brengen aan uw commissie. Op 24 januari 2019 heeft zij besloten dat advies in briefvorm uit te brengen.

De Commissie buitenlandse zaken heeft besloten de bevoegde Commissie internationale handel te verzoeken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen.

"A.  Overwegende dat de Commissie, in het kader van de terugtrekking van het VK uit de EU, vijf wetgevingsvoorstellen in het geval van een "no-deal"-scenario heeft aangenomen. De voorgestelde maatregelen zijn specifiek, beperkt en doelgericht om de negatieve gevolgen van een onordelijke terugtrekking te verhelpen of de noodzakelijke aanpassing van de wetgeving mogelijk te maken. Zoals opgemerkt in de Conferentie van commissievoorzitters eerder deze maand, moet het EP zo snel mogelijk de relevante wetgeving aannemen;

B.   Overwegende dat de commissie AFET, overeenkomstig de artikelen 50, lid 3, en 53 van het Reglement van het Europees Parlement, advies moet uitbrengen over het verslag van de Commissie internationale handel (INTA) over de voorgestelde verordening waarbij het VK wordt toegevoegd aan de lijst van landen waarvoor een algemene uitvoervergunning voor producten voor tweeërlei gebruik in de hele EU geldt;

C.   Overwegende dat de voorgestelde verordening uitsluitend tot doel heeft om Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad door de verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland te wijzigen door middel van twee amendementen op Bijlage IIa bij Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad;

1.   De Commissie AFET beveelt aan de voorgestelde verordening [2018/0435 (COD)] niet te wijzigen (d.w.z. in te stemmen met het voorstel van de Commissie)."

Hoogachtend,

David McAllister


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Document- en procedurenummers

COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD)

Datum indiening bij EP

20.12.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

INTA

14.1.2019

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AFET

14.1.2019

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Klaus Buchner

23.1.2019

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

23.1.2019

Behandeling in de commissie

4.2.2019

 

 

 

Datum goedkeuring

4.2.2019

 

 

 

Datum indiening

8.2.2019

Laatst bijgewerkt op: 27 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid