Procedură : 2018/0435(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0071/2019

Texte depuse :

A8-0071/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/03/2019 - 11.1
CRE 13/03/2019 - 11.1

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0165

RAPORT     ***I
PDF 164kWORD 53k
8.2.2019
PE 634.545v02-00 A8-0071/2019

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului prin acordarea unei autorizații generale de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

(COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))

Comisia pentru comerț internațional

Raportor: Klaus Buchner

(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

ERATE/ADDENDA
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI EXTERNE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului prin acordarea unei autorizații generale de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

(COM(20180)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0891),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0513/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0071/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI EXTERNE

Ref.: D(2019)4005

Domnului Bernd Lange

Președinte

Comisia pentru comerț internațional

Subiect:  Aviz referitor la raportul privind acordarea unei autorizații generale de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (2018/0435(COD)

Stimate Domnule Președinte,

În cadrul procedurii menționate în subiect, Comisia pentru afaceri externe a fost solicitată pentru a transmite un aviz comisiei dumneavoastră. În cursul reuniunii sale din 24 ianuarie 2019, comisia a hotărât ca acest aviz să fie transmis sub formă de scrisoare.

Comisia pentru afaceri externe a decis să recomande Comisiei pentru comerț internațional, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată.

„A. Întrucât, în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană, Comisia a adoptat cinci propuneri legislative ținând seama de eventualitatea în care nu se ajunge la niciun acord; măsurile propuse sunt specifice, au un caracter limitat și urmăresc obiectivul de a remedia impactul negativ al unei retrageri dezorganizate sau de a permite adaptarea necesară a legislației; astfel cum s-a consemnat în cadrul reuniunii Conferinței președinților de comisie (CPC), care a avut loc la începutul acestei luni, Parlamentul European ar trebui să asigure adoptarea legislației relevante cât mai curând posibil;

B. Întrucât Comisia AFET a fost solicitată să prezinte un aviz cu privire la raportul Comisiei pentru comerț internațional (INTA) privind propunerea de regulament prin intermediul căreia Regatul Unit este inclus în lista țărilor în cazul cărora este valabilă o autorizație generală pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare pe întreg teritoriul Uniunii, în temeiul articolului 50 alineatul (3) și al articolului 53 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European;

C. Întrucât unicul obiectiv al regulamentului propus este de a aduce o modificare Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului, prin acordarea unei autorizații generale de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, acest lucru realizându-se prin introducerea a două amendamente în cuprinsul anexei IIa, partea a 2-a din Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului,

1. Comisia AFET recomandă să nu se modifice propunerea de regulament [2018/0435 (COD)] (așadar, să se aprobe propunerea Comisiei).”

Vă asigur, Domnule Președinte, de înalta mea considerație.

David McAllister  


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acordarea unei autorizații generale de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Referințe

COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD)

Data prezentării la PE

20.12.2018

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

INTA

14.1.2019

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

AFET

14.1.2019

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Klaus Buchner

23.1.2019

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

23.1.2019

Examinare în comisie

4.2.2019

 

 

 

Data adoptării

4.2.2019

 

 

 

Data depunerii

8.2.2019

Ultima actualizare: 27 februarie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate