Procedură : 1998/0031R(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0072/2019

Texte depuse :

A8-0072/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/03/2019 - 9.12

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0146

RAPORT INTERIMAR     
PDF 190kWORD 62k
8.2.2019
PE 629.670v02-00 A8-0072/2019

referitor la proiectul de decizie a Consiliului și Comisiei privind încheierea de către Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice a Acordului de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Turkmenistan, pe de altă parte

(12183/1/2011 – C8-0059/2015 – 1998/0031R(NLE))

Comisia pentru afaceri externe

Raportoare: Ramona Nicole Mănescu

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului și Comisiei privind încheierea de către Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice a Acordului de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Turkmenistan, pe de altă parte

(12183/1/2011 – C8-0059/2015 – 1998/0031R(NLE))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului și Comisiei (12183/1/2011),

–  având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare de instituire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Turkmenistan, pe de altă parte (12288/2011),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în temeiul articolului 91, al articolului 100 alineatul (2), al articolului 207, al articolului 209 și al articolului 218 alineatul (6) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și în conformitate cu articolul 101 al doilea paragraf din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (C8-0059/2015),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la regiunea Asiei Centrale, în special cea din 20 februarie 2008 referitoare la strategia UE pentru Asia Centrală(1), cea din 15 decembrie 2011 referitoare la situația aplicării strategiei UE pentru Asia Centrală(2), cea din 13 aprilie 2016 referitoare la implementarea și revizuirea Strategiei UE-Asia Centrală(3), cea din 22 aprilie 2009 referitoare la Acordul comercial interimar cu Turkmenistan(4) și rezoluția sa din 14 februarie 2006 privind clauza referitoare la drepturile omului și democrație în acordurile Uniunii Europene(5),

–  având în vedere Acordul interimar din 1999 privind comerțul și aspectele legate de comerț dintre Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Turkmenistan, pe de altă parte, încheiat de Consiliu la 27 iulie 2009 (5144/1999), precum și reuniunile ordinare ale comitetului mixt instituite în temeiul acestuia,

–  având în vedere Memorandumul de înțelegere privind energia, semnat între Uniunea Europeană și Turkmenistan în mai 2008,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) și Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale (PIDESC), la care Turkmenistanul este parte,

–  având în vedere dialogul anual UE - Turkmenistan privind drepturile omului,

–  având în vedere angajamentul asumat de Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) în scrisoarea sa adresată Comisiei pentru afaceri externe la 16 decembrie 2015, care cuprinde aspectele menționate la punctul 3 de mai jos,

–  având în vedere scrisoarea adresată de VP/ÎR președintelui Comisiei pentru afaceri externe din 5 iulie 2018, în care își exprimă sprijinul pentru Acordul de parteneriat și cooperare (APC) cu Turkmenistanul,

–  având în vedere articolul 99 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul interimar al Comisiei pentru afaceri externe (A8-0072/2019),

A.  întrucât Asia Centrală este o regiune în care Uniunea Europeană este angajată din ce în ce mai mult;

B.  întrucât Acordul de parteneriat și cooperare (APC) cu Turkmenistan a fost parafat în 1997 și semnat în 1998; întrucât, între timp, 14 state membre dintre cei 15 semnatari inițiali au ratificat APC (Regatul Unit fiind ultimul care încă nu a făcut acest lucru); întrucât Turkmenistanul a ratificat APC în 2004; întrucât aderarea la APC a acelor state membre care au aderat la UE după semnarea acordului face obiectul unui protocol separat și al unei proceduri de ratificare;

C.  întrucât APC, odată ratificat de toate părțile, urmează să fie încheiat pe o perioadă inițială de 10 ani, urmând apoi să fie reînnoit anual, permițând UE să se retragă din acest acord, în caz de suspiciuni serioase privind respectarea drepturilor omului sau alte încălcări grave; întrucât părțile pot modifica APC pentru a ține seama de noile evoluții;

D.  întrucât Parlamentul European a fost consultat cu privire la Acordul comercial interimar (ACI) cu Turkmenistan de către Consiliu în aprilie 2009, ca parte a unei proceduri facultative, fără caracter obligatoriu din punct de vedere juridic;

E.  întrucât Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și-au stabilit obiectivele de referință pe baza cărora să se măsoare progresele realizate în Turkmenistan, precum și criteriile de autorizare a continuării cooperării, în conformitate cu standardele recunoscute la nivel internațional privind statul de drept, buna guvernanță și drepturile omului;

F.  întrucât respectarea democrației și a drepturilor fundamentale și a drepturilor omului, precum și principiile unei economii de piață, care constituie elemente esențiale ale ACI (astfel cum este prevăzut atât la articolul 1, cât și la articolul 2 din APC), ar trebui să rămână obiective pe termen lung pentru Turkmenistan; întrucât suspendarea unilaterală a cererii este o posibilitate în cazul în care una dintre părți ar încălca aceste elemente;

G.  întrucât în urma analizării proiectului de recomandare de acordare a aprobării Parlamentului pentru încheierea APC și a proiectului său de raport pe această temă din 8 mai 2015 care conține o propunere de rezoluție, Comisia pentru afaceri externe a decis să suspende temporar procedura la 24 mai 2016, până când se va considera că s-au înregistrat progrese suficiente în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și a statului de drept și a decis să inițieze procedura interimară în curs;

H.  întrucât menținerea valabilității criteriilor de referință pentru progresele înregistrate în ceea ce privește drepturile omului în cazul Turkmenistanului, astfel cum a fost formulată de Parlament în rezoluțiile sale anterioare, este de o importanță vitală pentru o politică coerentă și bazată pe principii a UE pentru relațiile cu această țară;

I.  întrucât Turkmenistanul a adoptat în 2015 un Plan național de acțiune privind drepturile omului pentru perioada 2016-2020 (PNADO), pregătit cu ajutorul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în 2013,

J.  întrucât Turkmenistanul a încheiat acorduri internaționale cum ar fi PIDCP, PIDESC și Convențiile OIM;

1.  solicită Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) să stabilească de urgență următoarele criterii de referință pe termen scurt pentru a măsura progresele durabile realizate de autoritățile de stat din Turkmenistan, pe baza recomandărilor formulate de ONU, OSCE și BERD și înainte de aprobarea APC:

      Sistemul politic, statul de drept și buna guvernanță

(i)   o separare clară între ramurile executive, legislative și judiciare, și, printre altele, să permită și să garanteze participarea efectivă a populației la procesele decizionale ale statului, inclusiv o consultare cu experți internaționali, cum ar fi Comisia de la Veneția a Consiliului Europei și Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), cu privire la conformitatea Constituției Turkmenistanului cu aceste principii democratice și o voință demonstrată a Turkmenistanului de a lua în considerare recomandările de reforme propuse de aceste organizații;

(ii)  eliminarea restricțiilor privind înregistrarea și funcționarea organizațiilor neguvernamentale;

      Drepturile și libertățile fundamentale ale omului

(iii)  punerea în aplicare a angajamentelor asumate de guvernul turkmen în PNADO pentru perioada 2016-2020;

(iv)  să pună capăt detențiilor secrete și disparițiilor forțate, muncii forțate, torturii și divulgării situației persoanelor dispărute, permițându-le familiilor să rămână în contact cu persoane aflate în detenție; recunoașterea de către autoritățile naționale a existenței prizonierilor politici și accesul neîngrădit în țară al organizațiilor internaționale și al observatorilor independenți, inclusiv al Comitetului Internațional al Crucii Roșii;

(v)  asigurarea accesului neîngrădit la diferite surse de informare și, în special, asigurarea accesului la surse alternative de informare, inclusiv la mijloacele internaționale de comunicare, și a menținerii dispozitivelor de telecomunicații, cum ar fi antenele parabolice private sau conexiunile la internet la un preț accesibil;

(vi)  încetarea persecuției și a intimidării jurnaliștilor independenți și a activiștilor societății civile și ai drepturilor omului care se află în țară, precum și în străinătate și a membrilor familiilor acestora; garantarea libertății de exprimare și de întrunire;

(vii)  să permită efectuarea de vizite de către ONU și organizațiile internaționale și regionale din domeniul drepturilor omului care le-au solicitat și care sunt încă în așteptarea răspunsurilor;

(viii)  să pună capăt sistemului informal și arbitrar de interdicții de călătorie și să se asigure că persoanelor cărora li s-a refuzat permisiunea de a părăsi țara sunt în măsură să călătorească liber;

2.  solicită Consiliului, Comisiei și VP/ÎR să ia în considerare următoarele recomandări pe termen lung pentru un progres durabil și credibil:

      Sistemul politic, statul de drept și buna guvernanță

(i)    respectarea principiilor pluralismului politic și responsabilității democratice, cu funcționarea adecvată a partidelor politice și a altor organizații, fără interferențe;

(ii)  punerea în aplicare în continuare a unor reforme la toate nivelurile în conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite și în toate domeniile administrației, în special în cadrul sistemului judiciar și al aplicării legii;

(iii)  garanții puternice și eficace împotriva corupției la nivel înalt, a spălării de bani, a criminalității organizate și a traficului de droguri;

(iv)  punerea în aplicare integrală a legii privind interzicerea muncii copiilor;

      Drepturile și libertățile fundamentale ale omului

(v)  respect general pentru exercitarea pașnică și legitimă a dreptului la libertatea de exprimare, de asociere și de religie sau de credință;

(vi)  libera circulație, atât în interiorul, cât și în afara țării;

3.  subliniază necesitatea ca Parlamentul European să urmărească îndeaproape și să monitorizeze evoluțiile din Turkmenistan și implementarea tuturor elementelor APC după intrarea sa în vigoare; invită VP/ÎR, în acest context, să pună în aplicare și să se angajeze public în ceea ce privește mecanismul de monitorizare a drepturilor omului, permițând Parlamentului să fie informat în mod corespunzător de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) cu privire la punerea în aplicare a APC, după intrarea sa în vigoare, și, în special, cu privire la obiectivele sale și respectarea articolului 2, astfel încât acesta să poată reacționa la evoluțiile de pe teren în cazul unor încălcări grave documentate și dovedite ale drepturilor omului; subliniază posibilitatea unui mecanism de suspendare a APC în cazul apariției unor astfel de cazuri și salută, în acest sens, scrisoarea VP/ÎR adresată Comisiei pentru afaceri externe din 16 decembrie 2015, care cuprinde următoarele obiective:

(i)  asigurarea informării corespunzătoare a Parlamentului European cu privire la punerea în aplicare a dispozițiilor privind drepturile omului și democratizarea cuprinse în APC, inclusiv accesul la informațiile relevante privind evoluția situației drepturilor omului, a democrației și a statului de drept și informarea la cerere și la timp a Parlamentului înainte și după reuniunile Consiliului de Cooperare, sub rezerva normelor de confidențialitate aplicabile;

(ii)  o interacțiune mai strânsă cu Parlamentul European și societatea civilă, în pregătirea dialogurilor anuale privind drepturile omului și a sesiunilor de raportare;

(iii)  consultarea Parlamentului European în pregătirea actualizării Strategiei de țară a UE privind drepturile omului pentru Turkmenistan;

4.  salută anunțul făcut de VP/ÎR în noiembrie 2018 cu privire la înființarea unei delegații UE de sine stătătoare la Așgabat; subliniază că noua delegație ar trebui să elaboreze o strategie de cooperare reciproc avantajoasă, adaptată condițiilor și cerințelor de dezvoltare din Turkmenistan, să monitorizeze situația din această țară, inclusiv încălcările drepturilor omului și cazurile individuale care prezintă motive de îngrijorare, să inițieze un dialog cu diferiții actori politici, sociali și economici din țara parteneră, să faciliteze diplomația la fața locului și să îmbunătățească gestionarea și supravegherea proiectelor finanțate prin instrumentele de finanțare externă ale UE;

5.  conchide că va avea în vedere aprobarea sa după ce consideră că recomandările formulate la alineatele (1) și (3) au fost abordate în mod corespunzător de către Comisie, Consiliu, VP/ÎR și autoritățile de stat din Turkmenistan;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a solicita Consiliului, Comisiei și ÎR/VP să furnizeze periodic Parlamentului informații substanțiale cu privire la situația din Turkmenistan;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, VP/ÎR, precum și Guvernului și Parlamentului din Turkmenistan.

(1)

JO C 184 E, 6.8.2009, p. 49.

(2)

JO C 168 E, 14.6.2013, p. 91.

(3)

JO C 58, 15.2.2018, p. 119.

(4)

JO C 184 E, 8.7.2010, p. 20.

(5)

JO C 290 E, 29.11.2016, p. 107.


EXPUNERE DE MOTIVE

Prima cerere de aviz conform a Consiliului pentru Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Turkmenistan (APC) a fost prezentată PE în 1998, în urma semnării în același an, însă nu a fost abordată de Parlament, din motive legate de nerespectarea statului de drept, a democrației și a drepturilor omului.

Recomandarea comisiei de a-și da acordul, precum și un raport însoțitor, au fost adoptate la 26 ianuarie 2011, însă nu au ajuns în sesiunea plenară din cauza faptului că temeiul juridic al cererii Consiliului nu corespundea drepturilor dobândite prin Tratatul de la Lisabona, precum și din alte motive legate de solicitarea Parlamentului de instituire a unui mecanism de monitorizare a drepturilor omului în această țară.

La 19 februarie 2015, Consiliul a solicitat Parlamentului aprobarea APC pentru a doua oară.

Proiectul de recomandare de acordare a aprobării APC, precum și proiectul său de raport de rezoluție care îl însoțește, prezentat de actuala raportoare, au fost publicate la 7 mai 2015.

Înainte de un prim schimb de opinii privind aprobarea și un raport însoțitor, Comisia pentru afaceri externe a decis, la 22 iunie 2015, și la solicitarea raportoarei, să își suspende examinarea până când se va fi ajuns la o înțelegere cu VP/ÎR Mogherini privind punerea în aplicare a controlului APC, în special în ceea ce privește un „mecanism de monitorizare a drepturilor omului”, care să implice Parlamentul și societatea civilă.

Ulterior, la 16 decembrie 2015, VP/ÎR a adresat comisiei o scrisoare în care a prezentat elementele generale ale unui astfel de mecanism de monitorizare. Pe această bază, Biroul extins a decis la 1 februarie 2016 că acesta constituie un temei suficient pentru a permite comisiei să relanseze procedura.

Cu toate acestea, ca urmare a amendamentelor depuse și a dezbaterilor care au avut loc în timpul primului schimb de opinii, la 11 aprilie 2016, în prezența RSUE pentru Asia Centrală, dl Burian, precum și a altor reuniuni consultative între deputații în PE implicați în procedură în mai 2016, a devenit evident că o majoritate clară pentru aprobarea care urmează să fie votată pozitiv în cadrul comisiei nu a fost încă găsită din cauza unei lipse percepute a respectării statului de drept, a bunei guvernanțe, a drepturilor omului de către Turkmenistan, în ciuda faptului că s-au înregistrat unele progrese în ceea ce privește reformele legislative recente.

În acest context, la 24 mai 2016, comisia a aprobat cererea raportoarei de a suspenda temporar recomandarea de aprobare, împreună cu rezoluția care o însoțește, până în momentul în care se va ajunge la un consens în cadrul comisiei pentru un vot pozitiv cu privire la APC.

În același timp, cererea raportoarei de deschidere a unei proceduri separate care să permită Parlamentului să își exprime punctele de vedere cu privire la APC înainte de acordarea aprobării într-un raport interimar / o rezoluție intermediară în temeiul articolului 99 alineatul (5) din Regulamentul de procedură a primit un răspuns pozitiv.

Scopul prezentului raport interimar este de a include următoarele elemente:

1) stabilirea unor criterii de referință fezabile și credibile pe termen scurt, pe baza cărora să poată fi măsurate progresele autorităților turkmene, în special în ceea ce privește statul de drept, buna guvernanță și drepturile omului. Comisia, Consiliul și VP/ÎR trebuie să raporteze Parlamentului cu privire la progresele realizate, iar pe această bază Parlamentul European poate decide să procedeze la un vot de aprobare.

Raportoarea îndeamnă comisia să profite de oportunitatea oferită de relațiile dintre UE și Turkmenistan din următoarele motive: declinul economic cauzat de scăderea bruscă a prețurilor la energie, care constituie cea mai mare parte a veniturilor țării, în principal prin cvasimonopolul Chinei asupra exporturilor de gaze din Turkmenistan; deschiderea autorităților turkmene pentru a deschide o nouă distribuție a energiei, inclusiv către Europa, contribuind astfel la independența energetică a UE față de Rusia; reapariția intereselor Rusiei în regiune și pierderea de interes din partea SUA în ceea ce privește buna guvernanță, în detrimentul altor interese legate de securitate și energie în regiune; în cele din urmă, angajamentul UE de a promova respectarea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului, care poate fi cel mai bine realizat prin intermediul unui angajament mai strâns în toate domeniile de cooperare politică și sectorială, în cadrul mecanismelor prevăzute în APC după ratificarea sa (cum ar fi un Consiliu de cooperare, un Comitet de cooperare și o Comisie parlamentară de cooperare).

2) să facă recomandări pe termen lung pentru un progres durabil și credibil în ceea ce privește sistemul politic, statul de drept și guvernanța, drepturile omului și libertatea, care ar trebui să fie luate în considerare după intrarea în vigoare a APC.

3) să salute și să solicite un angajament public pentru un acord privind punerea în aplicare a mecanismului de monitorizare a drepturilor omului propus PE de ÎR/VP Mogherini, pe baza scrisorii sale din 16 decembrie 2015, menționată mai sus, care urmează să fie pus în aplicare, odată cu intrarea în vigoare a APC, și care include următoarele puncte:

- asigurarea informării corespunzătoare a Parlamentului cu privire la punerea în aplicare a dispozițiilor privind drepturile omului și democratizarea din APC, inclusiv accesul la informațiile relevante privind evoluția situației drepturilor omului, a democrației și a statului de drept și informarea la cerere a Parlamentului înainte și după reuniunile Consiliului de Cooperare, sub rezerva normelor de confidențialitate aplicabile;

- o interacțiune mai strânsă cu Parlamentul European și cu societatea civilă, în procesul de pregătire și de raportare privind dialogurile anuale pe tema drepturilor omului;

- consultarea Parlamentului în pregătirea actualizării strategiei de țară a UE privind drepturile omului pentru Turkmenistan.

Un astfel de mecanism ar trebui să permită Parlamentului European să reacționeze la evoluțiile de pe teren în cazul unei încălcări grave, documentate și dovedite, a drepturilor omului și, eventual, să solicite suspendarea APC.

4) să salute anunțul făcut de VP/ÎR Mogherini în noiembrie 2018 cu privire la înființarea unei delegații UE de sine stătătoare în Așgabat promisă de predecesorul său. Acest lucru ar trebui să contribuie la efectul de pârghie diplomatică al UE în această țară, precum și la contactele indirecte cu cetățenii țării, stimulând astfel în mod semnificativ capacitățile de monitorizare a situației drepturilor omului.

În cazul în care PE adoptă o rezoluție pe baza acestui raport interimar, Comisia pentru afaceri externe ar putea evalua periodic progresele înregistrate în îndeplinirea criteriilor stabilite în acest raport, în colaborare cu alte organisme relevante ale PE. În cazul în care progresele sunt considerate suficiente și durabile, comisia ar putea decide să relanseze procedura de aprobare, împreună cu un raport însoțitor, în vederea unei recomandări pozitive cu privire la APC.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Încheierea unui Acord de parteneriat și cooperare cu Turkmenistanul

Referințe

1998/0031R(NLE)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

AFET

 

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

INTA

 

BUDG

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

INTA

23.4.2018

BUDG

23.4.2018

 

 

Raportori

Data numirii

Ramona Nicole Mănescu

11.3.2015

 

 

 

Data adoptării

4.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

44

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Michèle Alliot-Marie, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Hilde Vautmans

Membri supleanți prezenți la votul final

Brando Benifei, Neena Gill, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

José Blanco López, Santiago Fisas Ayxelà, Ingeborg Gräßle, Karin Kadenbach, Gabriel Mato, Joachim Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso, Flavio Zanonato

Data depunerii

8.2.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

44

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Javier Nart, Hilde Vautmans

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Santiago Fisas Ayxelà, Michael Gahler, Ingeborg Gräßle, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Soraya Post, Joachim Schuster, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler

1

-

NI

Georgios Epitideios

1

0

NI

Dobromir Sośnierz

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 27 februarie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate