SPRAWOZDANIE w sprawie stanu stosunków politycznych między UE a Rosją

8.2.2019 - (2018/2158(INI))

Komisja Spraw Zagranicznych
Sprawozdawczyni: Sandra Kalniete


Procedura : 2018/2158(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0073/2019

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanu stosunków politycznych między UE a Rosją

(2018/2158(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie stosunków UE-Rosja[1],

–  uwzględniając porozumienia osiągnięte w Mińsku w dniach 5 i 19 września 2014 r. i w dniu 12 lutego 2015 r.[2],

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje, w szczególności rezolucję z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie okupowanych terytoriów Gruzji 10 lat po rosyjskiej inwazji[3], a także rezolucję w sprawie stanu poszanowania praw człowieka na Krymie, w szczególności sytuacji Tatarów krymskich[4],

–  uwzględniając swoje zalecenie dla Rady z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia wspólnych ograniczeń wizowych dla urzędników rządu rosyjskiego zamieszanych w sprawę Siergieja Magnickiego[5],

–  uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 14 marca 2016 r. dotyczące Rosji,

–  uwzględniając Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli przyznaną w 2018 r. ukraińskiemu twórcy filmowemu Ołehowi Sencowowi,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie Rosji, w szczególności sytuacji ukraińskiego więźnia politycznego Ołeha Sencowa[6],

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2018 r. w sprawie sytuacji na Morzu Azowskim[7],

–  uwzględniając sprawozdanie końcowe OBWE/Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) w sprawie wyborów prezydenckich, które odbyły się w dniu 18 marca 2018 r. w Federacji Rosyjskiej,

–  uwzględniając art. 52 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0073/2019),

A. mając na uwadze, że UE jest wspólnotą opartą na kluczowym zestawie wspólnych wartości, które obejmują pokój, wolność, demokrację, praworządność oraz poszanowanie praw podstawowych i praw człowieka;

B.  mając na uwadze, że uznaje, iż zasady zapisane w Karcie Narodów Zjednoczonych, w akcie końcowym z Helsinek z 1975 r. i w przyjętej przez OBWE w 1990 r. karcie paryskiej stanowią podstawę pokoju na kontynencie europejskim;

C.  mając na uwadze, że wartości te stanowią podstawę stosunków UE ze stronami trzecimi;

D.  mając na uwadze, że podstawą stosunków UE z Rosją muszą być zasady prawa międzynarodowego, poszanowanie praw człowieka, demokracja i pokojowe rozwiązywanie konfliktów i że ze względu na brak poszanowania tych zasad przez Rosję stosunki UE z tym krajem opierają się obecnie na współpracy w wybranych obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, zgodnie z konkluzjami Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 14 marca 2016 r., oraz na wiarygodnych środkach odstraszających;

E.  mając na uwadze, że UE pozostaje otwarta na zacieśnione relacje i na prowadzący do nich dialog oraz pragnie powrócić na drogę współpracy z Rosją, jak tylko władze Rosji spełnią swoje międzynarodowe i prawne zobowiązania i dowiodą prawdziwego zaangażowania Rosji na rzecz przywrócenia utraconego zaufania; mając na uwadze, że konstruktywne i przewidywalne stosunki byłyby obopólnie korzystne i najlepiej służyłyby interesom obu stron;

F.  mając na uwadze, że Federacja Rosyjska, jako pełnoprawny członek Rady Europy i OBWE, zobowiązała się do przestrzegania zasad demokracji i praworządności oraz do poszanowania praw człowieka; mając na uwadze, że występujące nadal poważne przypadki naruszania zasad praworządności oraz przyjęcie w ciągu ostatnich kilku lat restrykcyjnych przepisów w coraz większym stopniu podają w wątpliwość wypełnianie przez Rosję jej międzynarodowych i krajowych zobowiązań; mając na uwadze, że Rosja nie wykonała ponad tysiąca wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

G.  mając na uwadze liczne doniesienia rządowe o nasileniu się w ostatnich latach wrogiej rosyjskiej działalności szpiegowskiej, osiągającej poziomy nienotowane od czasów zimnej wojny;

H.  mając na uwadze, że wdrożenie porozumień mińskich i szerzej rozumiane poszanowanie prawa międzynarodowego pozostają warunkiem wstępnym ściślejszej współpracy z Rosją; mając na uwadze, że w reakcji na nielegalną aneksję Krymu przez Rosję i wojnę hybrydową, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie, UE przyjęła szereg środków ograniczających, które powinny pozostać w mocy do czasu wdrożenia porozumień mińskich;

I.  mając na uwadze, że od 2015 r. między UE i Rosją odnotowano nowe obszary napięć, między innymi: rosyjską interwencję w Syrii oraz ingerencje w innych krajach, takich jak Libia i Republika Środkowoafrykańska; zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia wojskowe (Zapad 2017); rosyjskie ingerencje mające na celu wywieranie wpływu na wybory i referenda oraz podsycanie napięcia w społeczeństwach europejskich; poparcie Kremla dla antyunijnych partii i ruchów skrajnie prawicowych; ograniczanie podstawowych wolności i poważne naruszenia praw człowieka w Rosji, rozprzestrzenianie nastrojów wrogich osobom LGBTI; ataki na opozycję polityczną; systematyczne obieranie za cel obrońców praw człowieka, dziennikarzy i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w Rosji, w tym arbitralne zatrzymanie dyrektora czeczeńskiego biura Centrum Praw Człowieka „Memoriał” Ojuba Titijewa czy przypadek Jurija Dmitriewa z karelskiego oddziału „Memoriału”; stygmatyzację społeczeństwa obywatelskiego przez określanie jego działaczy mianem „zagranicznych agentów”; rażące naruszenia praw człowieka na Północnym Kaukazie, w szczególności w Republice Czeczeńskiej (uprowadzenia, tortury, egzekucje pozasądowe, sfingowane sprawy karne itp.); dyskryminację mniejszości tatarskiej na okupowanym Krymie oraz prześladowanie ze względów politycznych Aleksieja Nawalnego i wielu innych, a także zabójstwa, z których najważniejsze to sprawy Borysa Niemcowa i Siergieja Magnickiego; cyberataki, ataki hybrydowe i zabójstwa na terytorium Europy przeprowadzane przez rosyjskich agentów wywiadu wykorzystujących broń chemiczną; zastraszanie, aresztowanie i uwięzienie cudzoziemców w Rosji, w tym laureata Nagrody im. Sacharowa za 2018 r. Ołeha Sencowa i wielu innych, co stanowi naruszenie prawa międzynarodowego; organizację nielegalnych wyborów w Donbasie; przeprowadzenie niedemokratycznych wyborów prezydenckich, które nie oferowały rzeczywistego wyboru i podczas których ograniczono podstawowe wolności; kampanie dezinformacji, nielegalną budowę mostu nad Cieśniną Kerczeńską; prowadzoną na dużą skalę militaryzację nielegalnie okupowanego i anektowanego Krymu, a także części Morza Czarnego i Morza Azowskiego; ograniczenia w żegludze międzynarodowej na Morzu Azowskim i w Cieśninie Kerczeńskiej, w tym dotyczące statków pływających pod banderami państw członkowskich UE; nielegalny atak na ukraińskie okręty wojennej i zajęcie ich oraz aresztowanie marynarzy ukraińskiej marynarki wojennej w Cieśninie Kerczeńskiej; naruszanie porozumień o kontroli zbrojeń; represyjną atmosferę, w jakiej pracują dziennikarze i niezależne media, związaną z nieustannymi zatrzymaniami dziennikarzy i blogerów; 148 miejsce Rosji (na 180 krajów) w światowym rankingu wolności prasy w 2018 r.;

J.  mając na uwadze, że według stanu na dzień 1 marca 2018 r. Centrum Praw Człowieka „Memoriał” odnotowało 143 przypadki pozbawienia wolności ze względów politycznych, w tym 97 przypadków prześladowań z przyczyn religijnych; mając na uwadze, że, jak wynika z analizy listy więźniów politycznych sporządzonej przez Centrum Praw Człowieka „Memoriał”, w 2017 r. 23 osoby ścigano za przestępstwa związane z wydarzeniami publicznymi (zamieszki, gwałtowne wystąpienia przeciwko organowi władzy publicznej) a w 21 przypadkach, głównie związanych z publikowaniem komentarzy w internecie, postępowania karne wszczęto na podstawie artykułów kodeksu karnego dotyczących walki z ekstremistami;

K.  mając na uwadze, że Rosja jest bezpośrednio lub pośrednio zaangażowana w wiele długotrwałych konfliktów we wspólnym sąsiedztwie – w Naddniestrzu, Osetii Południowej, Abchazji, Donbasie i Górskim Karabachu – co stanowi poważną przeszkodę w rozwoju i zapewnieniu stabilności odnośnych państw sąsiedzkich, podważa ich niepodległość oraz ogranicza możliwość swobodnego podejmowania przez nie suwerennych decyzji;

L.  mając na uwadze, że konflikt we wschodniej Ukrainie trwa ponad cztery lata i odebrał życie ponad 10 tys. osób, przy czym jedną trzecią tej liczby stanowią cywile, a ponadto tysiące cywilów odniosły obrażenia w związku z konfliktem;

M.  mając na uwadze, że utrzymująca się obecnie sytuacja napięć i konfrontacji między UE a Rosją nie leży w interesie żadnej ze stron; mając na uwadze, że pomimo rozczarowujących wyników kanały komunikacji powinny pozostać otwarte; mając na uwadze, że nowy podział kontynentu zagraża bezpieczeństwu zarówno UE, jak i Rosji;

N.  mając na uwadze, że Rosja jest obecnie największym zewnętrznym dostawcą gazu ziemnego dla UE; mając na uwadze, że energia nadal odgrywa główną i strategiczną rolę w stosunkach UE-Rosja; mając na uwadze, że Rosja wykorzystuje energię jako środek ochrony i promowania swoich interesów w polityce zagranicznej; mając na uwadze, że od 2015 r. wzrosła zależność UE od rosyjskich dostaw gazu; mając na uwadze, że odporność UE na zewnętrzne naciski można rozwinąć poprzez dywersyfikację dostaw energii i zmniejszenie uzależnienia od Rosji; mając na uwadze, że UE musi mówić jednym głosem i wykazywać silną solidarność wewnętrzną, jeśli chodzi o jej bezpieczeństwo energetyczne; mając na uwadze, że silna zależność UE od paliw kopalnych utrudnia przyjęcie wyważonego, spójnego i opartego na wartościach europejskiego podejścia wobec Rosji; mając na uwadze, że potrzebna jest bardziej niezawodna i strategiczna infrastruktura energetyczna w UE, państwach członkowskich i krajach Partnerstwa Wschodniego w celu zwiększenia odporności na rosyjskie działania hybrydowe;

O.  mając na uwadze, że nieodpowiedzialne działania rosyjskich myśliwców w pobliżu przestrzeni powietrznej państw członkowskich UE i NATO zagrażają bezpieczeństwu lotów cywilnych i mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskiej przestrzeni powietrznej; mając na uwadze, że w bezpośrednim sąsiedztwie UE Rosja przeprowadza zakrojone na wielką skalę prowokacyjne ćwiczenia wojskowe;

P.  mając na uwadze, że Rosja nadal ignoruje wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także wiążące orzeczenia Stałego Trybunału Arbitrażowego, np. w sprawie Naftogazu, osłabiając w ten sposób międzynarodowe mechanizmy rozstrzygania sporów handlowych;

Q.  mając na uwadze, że rosyjska policentryczna wizja koncertu mocarstw stoi w sprzeczności z wiarą UE w multilateralizm i międzynarodowy ład oparty na zasadach; mając na uwadze, że zaakceptowanie i wspieranie przez Rosję wielostronnego ładu opartego na zasadach stworzyłoby warunki do zacieśnienia stosunków z UE;

R.  mając na uwadze, że władze rosyjskie nadal traktują nielegalnie okupowane regiony jako integralną część terytorium rosyjskiego, umożliwiając przedstawicielom tych terytoriów zasiadanie w organach ustawodawczych i wykonawczych Federacji Rosyjskiej, co stanowi naruszenie prawa międzynarodowego;

S.  mając na uwadze, że w dniu 21 grudnia 2018 r. Rada, oceniwszy wdrożenie porozumień mińskich, przedłużyła sankcje gospodarcze dotyczące poszczególnych sektorów gospodarki rosyjskiej do dnia 31 lipca 2019 r.;

T.  mając na uwadze, że działania Rosji naruszają prawo międzynarodowe, zobowiązania międzynarodowe i stosunki dobrosąsiedzkie;

U.  mając na uwadze, że w dokumentach strategicznych Federacji Rosyjskiej UE i NATO są przedstawiane jako główni przeciwnicy Rosji;

Wyzwania i wspólne interesy

1.  podkreśla, że nielegalna okupacja i aneksja przez Rosję Krymu, który jest regionem Ukrainy, a także bezpośrednie i pośrednie zaangażowanie Rosji w konflikty zbrojne we wschodniej części Ukrainy oraz ciągłe naruszanie przez Rosję integralności terytorialnej Gruzji i Mołdawii stanowią umyślne naruszenie prawa międzynarodowego, zasad demokratycznych i podstawowych wartości; zdecydowanie potępia naruszenia praw człowieka, których dopuszczają się przedstawiciele Rosji na okupowanych terytoriach;

2.  podkreśla, że UE nie może rozważać stopniowego powrotu do normalnych relacji, dopóki Rosja nie wdroży w pełni porozumienia mińskiego i nie przywróci integralności terytorialnej Ukrainy; apeluje w tym kontekście o przeprowadzenie przez UE krytycznej i kompleksowej ponownej oceny jej stosunków z Federacją Rosyjską;

3.  podkreśla, że w obecnych okolicznościach nie można dalej uważać Rosji za „strategicznego partnera”; jest zdania, że zasady określone w art. 2 umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) nie są już przestrzegane oraz że należy zatem ponownie rozważyć UPiW; uważa, że wszelkie ramy stosunków UE-Rosja powinny opierać się na pełnym poszanowaniu prawa międzynarodowego, zasad OBWE z Helsinek, zasad demokratycznych, praw człowieka i praworządności, a także umożliwiać dialog na temat zarządzania globalnymi wyzwaniami, wzmocnienia globalnego zarządzania i zapewnienia egzekwowania przepisów międzynarodowych, w szczególności w celu zagwarantowania europejskiego ładu pokojowego, a także bezpieczeństwa w sąsiedztwie UE i na Bałkanach Zachodnich;

4.  uważa, że wdrożenie porozumień mińskich świadczyłoby o zaangażowaniu Rosji na rzecz wniesienia wkładu w rozwiązanie konfliktu we wschodniej Ukrainie oraz o jej zdolności do gwarantowania bezpieczeństwa europejskiego; podkreśla konieczność prowadzenia konsultacji w ramach czwórki normandzkiej, przy czym rola UE powinna zostać umocniona; ponownie wyraża poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy;

5.  jest zdania, że ważne jest złagodzenie obecnych napięć i podjęcie konsultacji z Rosją w celu zmniejszenia ryzyka nieporozumień, błędnych interpretacji i nietrafionego osądu; uważa jednak, że UE musi być stanowcza w swoich oczekiwaniach wobec Rosji; podkreśla znaczenie współpracy między UE a Rosją w ramach międzynarodowego ładu opartego na zasadach, a także znaczenie pozytywnego zaangażowania w działalność organizacji międzynarodowych i wielostronnych, których członkiem jest Rosja, zwłaszcza w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w odniesieniu do kwestii spornych i kryzysów;

6.  zdecydowanie potępia udział Rosji w sprawie S. Skripala oraz kampanie dezinformacyjne i ataki cybernetyczne przeprowadzane przez rosyjskie służby wywiadowcze, których celem jest destabilizowanie publicznej i prywatnej infrastruktury łączności oraz eskalacja napięć w UE i w jej państwach członkowskich;

7.  wyraża głębokie zaniepokojenie powiązaniami między rządem rosyjskim a skrajnie prawicowymi i populistyczno-nacjonalistycznymi partiami i rządami w UE, np. na Węgrzech, które to powiązania stanowią zagrożenie dla podstawowych wartości Unii zapisanych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz znajdujących odzwierciedlenie w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w tym dla poszanowania demokracji, równości, praworządności i praw człowieka;

8.  ubolewa ponadto nad wysiłkami Rosji zmierzającymi do destabilizacji krajów kandydujących do członkostwa w UE, w szczególności np. nad wsparciem udzielanym przez Moskwę organizacjom i siłom politycznym sprzeciwiającym się porozumieniu znad Prespy, które powinno zakończyć długotrwały spór o nazwę, jaki toczy się między byłą jugosłowiańską republiką Macedonii a Grecją;

9.  jest zdania, że podmioty związane z państwem rosyjskim ingerowały w kampanię referendalną dotyczącą brexitu, używając środków jawnych i niejawnych, w tym mediów społecznościowych i potencjalnie nielegalnego wsparcia finansowego, co jest obecnie przedmiotem śledztwa prowadzonego przez władze Zjednoczonego Królestwa;

10.  podkreśla, że większa wzajemna przejrzystość w działalności wojskowej i działalności straży granicznej jest ważna, aby uniknąć dalszych napięć; zdecydowanie potępia naruszanie przez Rosję przestrzeni powietrznej państw członkowskich UE; wzywa do opracowania jasnego kodeksu postępowania dotyczącego przestrzeni powietrznej wykorzystywanej przez wojskowe i cywilne statki powietrzne; zdecydowanie potępia w tym kontekście powtarzające się naruszenia przez Rosję wód terytorialnych i przestrzeni powietrznej krajów regionu Morza Bałtyckiego; potępia Federację Rosyjską ze względu na jej odpowiedzialność za zestrzelenie samolotu podczas lotu MH17 nad wschodnią Ukrainą w 2014 r., której to odpowiedzialności dowiódł międzynarodowy zespół dochodzeniowy, i apeluje o pociągnięcie winnych do odpowiedzialności;

11.  ubolewa nad znacznym pogorszeniem się sytuacji w zakresie praw człowieka, powszechnym i bezzasadnym ograniczaniem swobody wypowiedzi, zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń w Rosji oraz wyraża głębokie zaniepokojenie nieustającym prześladowaniem obrońców praw człowieka, uczestników protestów i innych krytycznie nastawionych osób, a także nękaniem i ściganiem tych osób;

12.  wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że Rosja tak otwarcie demonstruje swoją siłę wojskową, formułuje groźby wobec innych krajów oraz przejawia skłonność i gotowość do użycia wobec innych krajów sił zbrojnych w realnych działaniach, w tym zaawansowanej broni jądrowej, o czym prezydent Władimir Putin mówił wielokrotnie w 2018 r.;

13.  potępia ciągłe działania rządu skierowane przeciwko swobodzie wyrażania krytycznych opinii i swobodzie mediów, a także represje stosowane wobec aktywistów, przeciwników politycznych i osób otwarcie wyrażających sprzeciw wobec rządu;

14.  wyraża zaniepokojenie w związku z doniesieniami o arbitralnych zatrzymaniach w Czeczenii mężczyzn uważanych za homoseksualistów i o poddawaniu ich torturom oraz potępia oświadczenia rządu czeczeńskiego, w których zaprzecza on istnieniu homoseksualistów w tym kraju i podżega do przemocy wobec osób LGBTI;

15.  podkreśla, że globalne wyzwania związane ze zmianą klimatu, środowiskiem, bezpieczeństwem energetycznym, cyfryzacją wraz z algorytmicznymi procesami podejmowania decyzji i sztuczną inteligencją, kwestiami polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, nierozprzestrzenianiem broni masowego rażenia oraz walką z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, a także zmiany we wrażliwym środowisku arktycznym wymagają selektywnego zaangażowania w kontaktach z Rosją;

16.  wyraża zaniepokojenie, że corocznie być może setki miliardów euro są prane w UE przez rosyjskie przedsiębiorstwa i pochodzące z Rosji osoby fizyczne starające się zalegalizować dochody z korupcji, i apeluje o podjęcie śledztw w sprawie tych przestępstw;

17.  podkreśla, że działania Rosji w dziedzinie prania pieniędzy i zorganizowanej przestępczości finansowej są wykorzystywane do celów destabilizacji politycznej i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności Europy; uważa, że skala prania pieniędzy jest tak wielka, że stanowi ono element wrogich działań mających na celu osłabianie, dezinformację i destabilizację, przy jednoczesnym wspieraniu działalności przestępczej i korupcji; zauważa, że rosyjskie operacje prania pieniędzy w UE stanowią zagrożenie dla suwerenności i praworządności we wszystkich państwach członkowskich, w których Rosja prowadzi taką działalność; stwierdza, że jest to zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności Europy oraz poważne wyzwanie dla unijnej wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa;

18.  potępia pranie pieniędzy, nielegalne działania finansowe i inne środki prowadzenia wojny gospodarczej stosowane przez Rosję; apeluje do właściwych organów finansowych w UE o pogłębienie wzajemnej współpracy oraz współpracy z właściwymi służbami wywiadu i bezpieczeństwa w celu zwalczania rosyjskich operacji prania pieniędzy;

19.  podkreśla w tym kontekście, że nie ma miejsca, przestrzeni ani czasu na nowe ważne inicjatywy;

20.  przypomina, że choć UE zajęła zdecydowane, spójne i uzgodnione stanowisko w sprawie sankcji wobec Rosji, które będą przedłużane tak długo, jak długo Rosja będzie naruszać prawo międzynarodowe, konieczna jest dalsza koordynacja i spójność w podejściu UE do Rosji w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; w tym kontekście wzywa państwa członkowskie do zakończenia programów złotych wiz/paszportów, z których korzystają oligarchowie rosyjscy często popierający Kreml i które mogą osłabiać skuteczność sankcji międzynarodowych; ponownie wyraża poparcie dla europejskiej ustawy Magnickiego i wzywa Radę do niezwłocznego kontynuowania prac w tym zakresie; apeluje do państw członkowskich o pełną współpracę na szczeblu europejskim w odniesieniu do polityki w stosunku do Rosji;

21.  podkreśla, że ukierunkowane środki ograniczające dotyczące wschodniej Ukrainy i okupowanego Krymu nie są skierowane przeciwko narodowi rosyjskiemu, lecz przeciwko konkretnym osobom i przedsiębiorstwom powiązanym z przywództwem Rosji;

22.  w tym względzie podkreśla, że spójność między wewnętrznymi i zewnętrznymi strategiami politycznymi UE oraz lepsza koordynacja strategii zewnętrznych mają kluczowe znaczenie dla bardziej spójnej, skutecznej i udanej polityki zewnętrznej i polityki bezpieczeństwa UE, również względem Rosji; podkreśla, że dotyczy to w szczególności obszarów polityki takich jak Europejska Unia Obrony, europejska unia energetyczna, cyberobrona i strategiczne narzędzia komunikacji;

23.  potępia naruszenie przez Rosję integralności terytorialnej krajów sąsiadujących, w tym nielegalne porwanie obywateli tych krajów w celu oskarżenia ich przed sądem rosyjskim; ponadto potępia nadużywanie przez Rosję Interpolu poprzez wydawanie powiadomień o osobach poszukiwanych (tzw. czerwonych not), aby ścigać przeciwników politycznych;

24.  potępia działania Rosji na Morzu Azowskim w zakresie, w jakim naruszają one międzynarodowe prawo morskie i zobowiązania międzynarodowe Rosji, a także budowę mostu nad Cieśniną Kerczeńską i układanie przewodów podwodnych łączących Rosję z nielegalnie zaanektowanym Półwyspem Krymskim bez zgody Ukrainy; jest nadal głęboko zaniepokojony rosyjską militaryzacją Morza Azowskiego, regionu Morza Czarnego i obwodu kaliningradzkiego, a także powtarzającym się naruszaniem wód terytorialnych państw europejskich na Morzu Bałtyckim;

25.  potwierdza swoje jednoznaczne poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji; domaga się, aby Federacja Rosyjska zaprzestała okupacji należących do Gruzji terytoriów Abchazji i Regionu Cchinwali / Osetii Południowej oraz w pełni respektowała suwerenność i integralność terytorialną Gruzji; podkreśla konieczność bezwarunkowego wypełnienia przez Federację Rosyjską wszystkich postanowień porozumienia o zawieszeniu broni z dnia 12 sierpnia 2008 r., w szczególności zobowiązania do wycofania wszystkich sił zbrojnych z terytorium Gruzji;

26.  podkreśla, że nieprzestrzeganie przez Rosję zasad międzynarodowych, w tym przypadku wolności morza pełnego i umów dwustronnych, a także nielegalna aneksja Krymu stanowią zagrożenie dla sąsiadów Rosji we wszystkich częściach Europy, nie tylko w regionie Morza Czarnego, lecz także w regionie Morza Bałtyckiego i regionie Morza Śródziemnego; podkreśla znaczenie opracowania stanowczej polityki wobec Rosji w odniesieniu do wszystkich tych kwestii;

27.  odnotowuje, że wybory prezydenckie, które odbyły się w dniu 18 marca 2018 r., były obserwowane przez międzynarodową misję obserwacji wyborów ODIHR oraz Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE; odnotowuje, że, jak stwierdza się w sprawozdaniu końcowym misji obserwacji wyborów ODIHR, wybory odbyły się w nadmiernie kontrolowanym środowisku prawnym i politycznym, odznaczającym się ciągłymi naciskami na osoby wyrażające opinie krytyczne, ograniczeniami podstawowych wolności zrzeszania się, zgromadzeń i wypowiedzi, także ograniczeniami pod względem zgłaszania kandydatów, wobec czego brakowało w nich elementu prawdziwej konkurencji;

28.  wyraża zaniepokojenie stałym popieraniem przez Rosję reżimów i państw autorytarnych, takich jak m.in. Korea Północna, Iran, Wenezuela, Syria, Kuba i Nikaragua, oraz stałą praktyką Rosji polegającą na blokowaniu wszelkich działań międzynarodowych przez wykorzystanie przysługującego jej prawa weta w Radzie Bezpieczeństwa ONZ;

Obszary będące przedmiotem wspólnego zainteresowania

29.  ponownie wyraża poparcie dla pięciu zasad leżących u podstaw polityki UE wobec Rosji i wzywa do dalszego zdefiniowania zasady selektywnego zaangażowania; zaleca położenie nacisku na kwestie dotyczące regionu MENA i regionu północnego i arktycznego, terroryzmu, brutalnego ekstremizmu, nieproliferacji, kontroli zbrojeń, stabilności strategicznej w cyberprzestrzeni, przestępczości zorganizowanej, migracji i zmiany klimatu, w tym na wspólne wysiłki na rzecz podtrzymania zaaprobowanego przez Radę Bezpieczeństwa ONZ porozumienia jądrowego z Iranem oraz zakończenia wojny w Syrii; powtarza, że choć należy kontynuować konsultacje między UE i Rosją w sprawie cyberterroryzmu i przestępczości zorganizowanej, systematyczne zagrożenia hybrydowe ze strony Rosji wymagają zdecydowanego działania odstraszającego; w tym kontekście wzywa do dialogu na temat sieci połączeń między UE a Rosją, Chinami i Azją Środkową;

30.  podkreśla, że UE jest obecnie największym partnerem handlowym Rosji i pozostanie jej kluczowym partnerem gospodarczym w najbliższej przyszłości, ale że gazociąg Nord Stream 2 zwiększa zależność UE od dostaw gazu z Rosji, zagraża rynkowi wewnętrznemu UE i nie jest zgodny z polityką energetyczną UE ani z jej interesami strategicznymi, w związku z czym należy ten projekt wstrzymać; podkreśla, że UE nadal dąży do dokończenia europejskiej unii energetycznej oraz zróżnicowania dostaw energii; podkreśla, że żadne nowe projekty nie powinny być wdrażane bez uprzedniej oceny zgodności z prawem UE i z uzgodnionymi priorytetami politycznymi; ubolewa nad stosowaną przez Rosję polityką wykorzystywania kontrolowanych przez nią źródeł energii jako narzędzia politycznego służącego do wywierania, utrzymywania i zwiększania wpływu politycznego i nacisków politycznych na obszarze, który Rosja uznaje za swoją strefę wpływów, i na konsumentów końcowych;

31.  podkreśla, że programy współpracy transgranicznej UE-Rosja oraz konstruktywna współpraca w partnerstwach w ramach wymiaru północnego i w Euro-arktycznej Radzie Morza Barentsa przynoszą wymierne korzyści obywatelom obszarów transgranicznych i wspierają zrównoważony rozwój tych obszarów; zaleca w tym kontekście dalsze wspieranie tych wszystkich pozytywnych dziedzin konstruktywnej współpracy;

32.  odnotowuje znaczenie kontaktów międzyludzkich, np. w dziedzinie edukacji i kultury;

33.  apeluje do wiceprzewodniczącej / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz do państw członkowskich o wzmożenie wysiłków na rzecz rozwiązania tzw. zamrożonych konfliktów w sąsiedztwie wschodnim, aby zapewnić zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności dla wschodnich partnerów UE;

Zalecenia

34.  podkreśla znaczenie zapewniania stałego wsparcia politycznego i finansowego dla kontaktów międzyludzkich w ogóle, a w szczególności działaczom społeczeństwa obywatelskiego, obrońcom praw człowieka, blogerom, niezależnym mediom, dziennikarzom śledczym, znanym naukowcom i osobistościom publicznym oraz organizacjom pozarządowym; wzywa Komisję, aby zaplanowała ambitniejsze i długoterminowe wsparcie finansowe, instytucjonalne i w zakresie budowania zdolności dla rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego w ramach istniejących instrumentów finansowania zewnętrznego, oraz apeluje do państw członkowskich o dalsze wnoszenie wkładu w tę pomoc; zachęca państwa członkowskie do aktywnego wdrażania Wytycznych UE w sprawie obrońców praw człowieka przez zapewnianie obrońcom praw człowieka, dziennikarzom i innym działaczom skutecznego wsparcia i skutecznej ochrony w odpowiednim czasie; szczególnie zachęca państwa członkowskie do wystawiania długoterminowych wiz znajdującym się w niebezpieczeństwie obrońcom praw człowieka i członkom ich rodzin; wspiera zwiększone finansowanie na rzecz szkolenia dziennikarzy i wymiany z dziennikarzami europejskimi, a także na rzecz instrumentów promujących prawa człowieka i demokrację, takich jak Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka oraz Europejski Fundusz na rzecz Demokracji;

35.  wzywa do zacieśnienia kontaktów międzyludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, do pogłębienia dialogu i współpracy między unijnymi i rosyjskimi ekspertami, badaczami, społeczeństwem obywatelskim i władzami lokalnymi oraz do szerszej wymiany studentów, stażystów i młodzieży, w szczególności w ramach programu Erasmus+; popiera w tym kontekście zwiększone finansowanie na rzecz nowych programów Erasmus+ w latach 2021–2027; zauważa, że UE zapewnia Rosji najwięcej możliwości w zakresie mobilności akademickiej w porównaniu z innymi krajami partnerskimi;

36.  apeluje o bezwarunkowe uwolnienie wszystkich obrońców praw człowieka i innych osób zatrzymanych za pokojowe korzystanie z przysługującego im prawa do wolności wypowiedzi, zrzeszania się i zgromadzeń, w tym dyrektora Centrum Praw Człowieka „Memoriał” w Republice Czeczeńskiej Ojuba Titijewa, który jest sądzony w oparciu o sfabrykowane zarzuty posiadania narkotyków; wzywa władze rosyjskie do zagwarantowania pełnego poszanowania praw człowieka tych osób i innych przysługujących im praw, w tym dostępu do adwokata i opieki medycznej, do poszanowania ich integralności cielesnej i godności, a także do zapewnienia im ochrony przed nękaniem ze strony wymiaru sprawiedliwości, kryminalizacją i arbitralnym aresztowaniem;

37.  odnotowuje, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego są często zbyt słabe, aby mieć istotny wpływ na walkę z korupcją w Rosji, natomiast organizacje pozarządowe systematycznie zniechęca się do czynnego angażowania się w wysiłki na rzecz walki z korupcją bądź w propagowanie integralności publicznej; podkreśla, że konieczne jest zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w niezależne monitorowanie skuteczności polityki walki z korupcją; wzywa Rosję do prawidłowego wdrożenia międzynarodowych standardów antykorupcyjnych, określonych na przykład w Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji i Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych (konwencja o zwalczaniu przekupstwa);

38.  podkreśla, że propagowanie praw człowieka i praworządności musi stanowić podstawę współpracy UE z Rosją; apeluje zatem do UE i państw członkowskich o dalsze poruszanie kwestii praw człowieka we wszystkich kontaktach z rosyjskimi urzędnikami; zachęca UE do stałego apelowania do Rosji o uchylenie albo zmianę wszystkich przepisów ustawowych i wykonawczych sprzecznych z międzynarodowymi standardami praw człowieka, w tym przepisów ograniczających wolność wypowiedzi, zrzeszania się i zgromadzeń;

39.  potępia wszelkie podejmowane przez rząd rosyjski próby blokowania komunikatorów i stron internetowych; wzywa rząd rosyjski do zagwarantowania podstawowych praw do wolności wypowiedzi oraz do prywatności zarówno w internecie, jak i poza nim;

40.  wzywa instytucje UE i państwa członkowskie do zwiększenia wysiłków na rzecz budowania odporności, zwłaszcza w dziedzinie cyberprzestrzeni i w sektorze mediów, w tym mechanizmów wykrywania i zwalczania ingerencji w wybory; wyraża głębokie zaniepokojenie tym, że reakcja i odpowiedź UE na kampanię propagandową Rosji i prowadzone przez ten kraj masowe bezpośrednie ataki dezinformacyjne są niewystarczające i należy je wzmocnić, w szczególności przed nadchodzącymi wyborami europejskimi w maju 2019 r.; w tym kontekście podkreśla konieczność znacznego zwiększenia unijnego finansowania oraz zasobów ludzkich grupy zadaniowej East Stratcom; apeluje o ogólnounijne wsparcie dla europejskiego sektora cyberbezpieczeństwa i dla funkcjonującego wewnętrznego rynku cyfrowego oraz o większe zaangażowanie w badania naukowe; w tym kontekście zachęca do promowania europejskich wartości w Rosji za pośrednictwem grupy zadaniowej East Stratcom; przyjmuje z zadowoleniem przyjęcie unijnego Planu działania na rzecz zwalczania dezinformacji oraz apeluje do państw członkowskich i wszystkich odpowiednich podmiotów UE o wdrażanie przewidzianych w nim działań i środków, w szczególności w okresie poprzedzającym nadchodzące wybory europejskie w maju 2019 r.; apeluje o zwiększenie odporności na cyberataki oraz o ogólnounijne wsparcie dla europejskiego sektora cyberbezpieczeństwa i o większe zaangażowanie w badania naukowe;

41.  apeluje do UE o rozważenie opracowania wiążących ram prawnych, zarówno na szczeblu unijnym, jak i międzynarodowym, w celu przeciwdziałania wojnie hybrydowej, które umożliwiłyby zdecydowaną reakcję Unii na kampanie zagrażające demokracji lub praworządności, w tym pozwoliłyby nakładać ukierunkowane sankcje na osoby odpowiedzialne za organizowanie i prowadzenie tych kampanii;

42.  uważa, że konstruktywny dialog wymaga większej jedności państw członkowskich oraz jaśniejszego komunikowania ze strony UE na temat tego, gdzie przebiegają nieprzekraczalne granice; podkreśla zatem, że UE powinna być gotowa do przyjęcia dalszych sankcji, w tym ukierunkowanych sankcji osobistych, i ograniczyć dostęp do finansów i technologii, jeśli Rosja nadal będzie naruszała prawo międzynarodowe; podkreśla jednak, że takie sankcje nie są wymierzone w naród rosyjski, lecz w konkretne osoby; apeluje do Rady o dogłębne przeanalizowanie efektywności i rygorystyczności obecnego systemu sankcji; przyjmuje z zadowoleniem decyzję Rady o nałożeniu środków ograniczających na przedsiębiorstwa europejskie uczestniczące w nielegalnej budowie mostu nad Cieśniną Kerczeńską; ponownie wyraża zaniepokojenie postępowaniem tych przedsiębiorstw, które świadomie albo nieświadomie naruszyły sankcje UE, angażując się w tę budowę; w tym kontekście wzywa Komisję do oceny i weryfikacji zastosowania obowiązujących środków ograniczających UE, a państwa członkowskie do przekazania informacji dotyczących wszelkich krajowych dochodzeń celnych lub w sprawach karnych dotyczących potencjalnych naruszeń;

43.  apeluje o ogólnounijny mechanizm umożliwiający kontrolę finansowania partii politycznych oraz o podejmowanie konsekwentnych środków w celu unikania sytuacji, w której niektóre partie i ruchy są używane do destabilizowania projektu europejskiego od wewnątrz;

44.  potępia zwiększanie zasięgu i liczby rosyjskich ćwiczeń wojskowych, podczas których siły rosyjskie ćwiczą scenariusze ofensywne z wykorzystaniem broni jądrowej;

45.  wzywa Komisję i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) do niezwłocznego opracowania wniosku ustawodawczego w sprawie ogólnounijnej ustawy Magnickiego (globalnego systemu sankcji UE wymierzonego w podmioty naruszające prawa człowieka), która umożliwiłaby wprowadzanie zakazów wydawania wiz i nakładanie ukierunkowanych sankcji, takich jak blokowanie własności i udziałów we własności w jurysdykcji UE, w stosunku do poszczególnych funkcjonariuszy publicznych lub osób występujących w charakterze urzędowym, które są odpowiedzialne za czyny korupcyjne lub poważne naruszenia praw człowieka; podkreśla znaczenie listy sankcji natychmiastowych dla zapewnienia skutecznego wdrożenia europejskiej wersji ustawy Magnickiego;

46.  apeluje do UE o weryfikację stosowania obowiązujących środków ograniczających wprowadzonych przez UE, a także wymiany informacji między państwami członkowskimi, w celu zapewnienia, aby unijny system sankcji wobec działań Rosji nie był podważany, lecz stosowany proporcjonalnie do zagrożenia, jakie stwarza Rosja; podkreśla niebezpieczeństwo osłabienia sankcji, mimo że Rosja nie wykaże jednoznacznym działaniem, a nie tylko zadeklaruje, że respektuje granice obowiązujące w Europie, suwerenność jej sąsiadów i innych narodów, a także zasady i porozumienia międzynarodowe; powtarza, że normalne relacje mogą być możliwe tylko wówczas, gdy Rosja będzie w pełni przestrzegać zasad i ograniczy się do działań pokojowych;

47.  powtarza, że Rosja nie ma prawa weta w stosunku do euroatlantyckich aspiracji narodów europejskich;

48.  apeluje do Komisji o ścisłe monitorowanie wpływu rosyjskich sankcji odwetowych na podmioty gospodarcze i o rozważenie w razie potrzeby środków kompensacyjnych;

49.  podkreśla, że konflikt we wschodniej Ukrainie można rozwiązać jedynie dzięki środkom politycznym; zachęca do stosowania środków budowy zaufania w regionie Donbasu; popiera mandat przewidujący rozmieszczenie sił pokojowych ONZ w tym regionie wschodniej Ukrainy; powtarza apel o wyznaczenie specjalnego wysłannika UE na Krym i do regionu Donbasu;

50.  potępia arbitralne zakazanie unijnym politykom, w tym obecnym i byłym posłom do Parlamentu Europejskiego, oraz urzędnikom UE wjazdu na terytorium Rosji; apeluje o natychmiastowe i bezwarunkowe zniesienie zakazu wjazdu;

51.  wzywa Rosję do bezzwłocznego uwolnienia więźniów politycznych, w tym cudzoziemców i dziennikarzy;

52.  zwraca się do Rosji, by w pełni współpracowała w ramach międzynarodowego dochodzenia dotyczącego zestrzelenia samolotu MH17, który to incydent mógłby stanowić zbrodnię wojenną; potępia wszelkie próby oraz decyzje dotyczące udzielenia amnestii lub odroczenia postawienia zarzutów osobom uznanym za odpowiedzialne, ponieważ sprawcy powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności;

53.  apeluje do rządu rosyjskiego, aby wstrzymał się od blokowania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ dotyczących sytuacji w Syrii, które mają na celu rozwiązanie kwestii ciągłego stosowania w Syrii przemocy wobec cywilów, w tym użycia broni chemicznej, rażących naruszeń konwencji genewskich oraz naruszeń powszechnych praw człowieka;

54.  popiera szybkie ukończenie zintegrowanej europejskiej unii energetycznej, która w przyszłości obejmowałaby partnerów wschodnich; podkreśla rolę, jaką w tym względzie może odegrać ambitna polityka na rzecz efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii; z całą mocą potępia rosyjskie naciski na Białoruś zmierzające do nakłonienia tego państwa do faktycznego zrzeczenia się niepodległości; podkreśla, że, niezależnie od rozwijania strategii w zakresie stosunków UE-Rosja, Unia musi wzmacniać zaangażowanie i poparcie na rzecz partnerów wschodnich oraz wspierać reformy mające na celu umocnienie bezpieczeństwa i stabilności, demokratycznych rządów i praworządności;

55.  popiera zwiększenie środków finansowych na Europejski Fundusz na rzecz Demokracji, giełdę wiadomości rosyjskojęzycznych (Russian Language News Exchange, RLNE) oraz inne instrumenty sprzyjające demokracji i prawom człowieka w Rosji i w innych krajach;

56.  wzywa władze Rosji do potępienia komunizmu i reżimu sowieckiego oraz do karania sprawców jego zbrodni i przestępstw;

57.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

  • [1]  Dz.U. C 407 z 4.11.2016, s. 35.
  • [2]  „Protokół w sprawie wyniku konsultacji trójstronnej grupy kontaktowej” podpisany dnia 5 września 2014 r. oraz „Pakiet działań na rzecz wdrożenia porozumień mińskich” przyjęty dnia 12 lutego 2015 r.
  • [3]  Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0266.
  • [4]  Dz.U. C 35 z 31.1.2018, s. 38.
  • [5]  Dz.U. C 408 z 30.11.2017, s. 43.
  • [6]  Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0259.
  • [7]  Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0435.

OPINIA MNIEJSZOŚCI

Stan stosunków politycznych między UE a Rosją

Art. 52a ust. 4 Regulaminu

złożona przez Helmuta Scholza, Sabine Lösing

Polityka UE wobec Rosji wymaga zasadniczej reorientacji. Napięcia, wyścig zbrojeń i coraz większa konfrontacja polityczna i militarna charakteryzujące dzisiejsze stosunki między UE a Federacją Rosyjską stanowią zagrożenie dla pokoju i stabilności w Europie. UE powinna uzupełnić swoją krytyczną ocenę rozwoju wewnętrznego i polityki zewnętrznej Rosji samokrytyczną analizą własnej polityki, co jest równie konieczne w odniesieniu do podejścia Rosji do rozwoju UE-28.

UE i Rosja powinny położyć kres nieporozumieniom bez warunków wstępnych i rozpocząć dialog nastawiony na wyniki. Pierwszym krokiem w kierunku poprawienia relacji powinno być natychmiastowe zniesienie sankcji nałożonych na parlamentarzystów z myślą o wznowieniu dialogu międzyparlamentarnego. UE i Rosja powinny przyczynić się do stworzenia europejskiego ładu pokojowego, który zagwarantuje wszystkim bezpieczeństwo, w tym państwom we wspólnym sąsiedztwie, oraz dążyć do rozbrojenia, wzmocnienia demokracji i praworządności, zagwarantowania wszystkich praw człowieka, ułatwienia kontaktów wśród społeczeństwa obywatelskiego oraz promowania handlu i współpracy gospodarczej.

Należy rozpocząć prace przygotowawcze w celu zastąpienia umowy o partnerstwie i współpracy nową umową ramową. Kwestie związane z bezpieczeństwem, takie jak traktaty INF i START, budowanie zaufania i rozbrojenie, powinny być ważnym punktem programu, podobnie jak wspólne wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu i wzmocnienia wielostronnego handlu. Należy wznowić projekt partnerstwa na rzecz modernizacji i negocjacje w sprawie liberalizacji systemu wizowego. Należy odnowić współpracę energetyczną. UE powinna zainicjować dialog wysokiego szczebla na temat współpracy z Euroazjatycką Unią Gospodarczą.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

4.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

4

15

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Michèle Alliot-Marie, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Brando Benifei, Neena Gill, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

José Blanco López, Santiago Fisas Ayxelà, Ingeborg Gräßle, Karin Kadenbach, Joachim Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso, Julie Ward, Flavio Zanonato

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

27

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Hilde Vautmans

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Santiago Fisas Ayxelà, Michael Gahler, Ingeborg Gräßle, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Clare Moody

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler

4

-

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz

NI

Georgios Epitideios

S&D

Andrejs Mamikins

15

0

ALDE

Patricia Lalonde

NI

Dobromir Sośnierz

S&D

Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Arne Lietz, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Soraya Post, Joachim Schuster, Julie Ward, Flavio Zanonato

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności