ДОКЛАД относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно споразумението за асоцииране между ЕС и Монако, Андора и Сан Марино

11.2.2019 - (2018/2246(INI))

Комисия по външни работи
Докладчик: Хуан Фернандо Лопес Агилар


Процедура : 2018/2246(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0074/2019
Внесени текстове :
A8-0074/2019
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно споразумението за асоцииране между ЕС и Монако, Андора и Сан Марино

(2018/2246(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Решение (ЕС) 2014/... на Съвета от 22 декември 2014 г. за упълномощаване на Комисията да договори от името на държавите членки разпоредбите на едно или няколко споразумения за асоцииране с Княжество Андора, Княжество Монако и Република Сан Марино, които са от компетентността на държавите членки,

–  като взе предвид член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 8 от Договора за Европейския съюз и Декларацията относно член 8 от Договора за Европейския съюз, в които се посочва, че Съюзът ще вземе предвид особеното положение на държавите с малка територия, които поддържат с него специфични отношения на близост,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 ноември 2012 г., озаглавено „Отношенията на ЕС с Княжество Андора, Княжество Монако и Република Сан Марино – Варианти за по-тясна интеграция с ЕС“ (COM(2012) 680),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 20 ноември 2012 г., озаглавен „Пречки пред достъпа на Андора, Монако и Сан Марино до вътрешния пазар на ЕС и пред сътрудничеството в други области“ (SWD (2012) 0388),

–  като взе предвид доклада на Комисията от 18 ноември 2013 г., озаглавен „Отношения на ЕС с Княжество Андора, Княжество Монако и Република Сан Марино: варианти за тяхното участие на вътрешния пазар“ (COM(2013)0793),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 11 декември 2018 г. относно хомогенен разширен вътрешен пазар и отношенията на ЕС със западноевропейските държави, които не са членки на ЕС,

–  като взе предвид член 113 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи A8-0074/2019),

А.  като има предвид, че Княжество Андора (Андора), Княжество Монако (Монако) и Република Сан Марино (Сан Марино) имат дългогодишна история като държави; като има предвид, че те винаги са били в центъра на европейската история и имат дълбоки, дългогодишни политически, икономически, социални и културни връзки с държавите членки в непосредствена близост до тях и с ЕС като цяло; като има предвид, че партньорството на ЕС с тези държави се основава на нашия общ набор от политически и културни ценности;

Б.  като има предвид, че Андора, Монако и Сан Марино показаха силно политическо, икономическо и културно европейско призвание и силно желание за по-тесни политически, икономически и културни връзки с Европейския съюз; като има предвид, че в интерес на Андора, Монако и Сан Марино, от една страна, и на ЕС, от друга страна, е важно да се отговори положително и своевременно на това призвание и да се улесни бързото приключване на преговорите по новото споразумение за асоцииране, което ще бъде новата референтна рамка за отношенията между ЕС и тези държави;

В  като има предвид, че също така е в интерес на държавите членки, които традиционно поддържат тесни исторически, политически и икономически връзки с Андора, Монако и Сан Марино, да насърчават задълбочаването и конкретизирането на отношенията на тези държави с Европейския съюз като цяло; като има предвид, че в поради това е от съществено значение да се вземат предвид специалните двустранни отношения, които тези държави членки вече имат с Андора, Монако и Сан Марино, особено от съображения за правна сигурност;

Г.  като има предвид, че Андора, Монако и Сан Марино имат дългогодишна практика да подкрепят политическата позиция на Европейския съюз в рамките на ООН;

Д.  като има предвид, че държавите Андора, Монако и Сан Марино, всяка сама по себе си, са важни икономически партньори за държавите членки в непосредствена близост до тях и осигуряват възможности за заетост за значителен брой граждани на ЕС; като има предвид, че по-тясното взаимодействие между Андора, Монако и Сан Марино и ЕС ще предостави на всички страни важна възможност за по-нататъшно икономическо развитие, с положителен икономически ефект върху регионите на държавите членки в непосредствена близост до тях, включително чрез допълнителни възможности за заетост и засилване на международните професионални умения;

Е.  като има предвид, че при провеждането на преговорите по споразумението за асоцииране е важно да се вземат изцяло предвид особеностите на Андора, Монако и Сан Марино като държави с малка територия, в съответствие с Декларация 3 относно член 8 от Договора за Европейския съюз; като има предвид, че следователно е важно да се признае, че в териториално отношение и по броя на жителите си Андора, Монако и Сан Марино са малки и това има последици за запазването на адекватен социално-икономически достъп и за приобщаването на гражданите на тези държави; като има предвид, че този достъп и това приобщаване са от съществено значение за запазването на културата, традициите и ценностите, специфични за трите общности; като има предвид, че без такива специални механизми за достъп и приобщаване някои граждани може да срещнат трудности да намерят необходимите средства, за да живеят в своята държава на произход; като има предвид, че следователно е от съществено значение да се запази, включително чрез подходящи разпоредби в споразумението за асоцииране, политическата, социално-икономическата, културната и идентифициращата същност на Андора, Монако и Сан Марино и те да бъдат адаптирани към реалностите на интеграцията с Европейския съюз;

Ж.  като има предвид, че Андора, Монако и Сан Марино имат дългогодишни двустранни споразумения със съответните си съседни държави, които обхващат въпроси от взаимен интерес, отчитат особеностите и чувствителните аспекти на трите държави и отразяват необходимостта от запазване на жизнеспособността на тези държави; като има предвид, че тези особености и чувствителни аспекти са признати от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа;

З.  като има предвид, че поотделно Андора, Монако и Сан Марино са осъществили важни реформи и сближаване на нормативните си уредби с ЕС, по-специално по отношение на регулирането на банковия и финансовия сектор;

И.  като има предвид, че на своето заседание от 4 декември 2018 г. Съветът реши да извади Андора и Сан Марино от приложение II към заключенията на Съвета от 5 декември 2017 г., като по този начин потвърди, че те са спазили всички оставащи ангажименти, свързани с мерките за прозрачност, справедливо данъчно облагане и борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби; като има предвид, че Монако никога не е бил включен в това приложение и че още на 5 декември 2017 г. Съветът констатира, че Монако изцяло спазва тези ангажименти; като има предвид, че на своите заседания от април и юли 2018 г. Световният форум на ОИСР относно прозрачността и обмена на информация за данъчни цели обяви Андора, Монако и Сан Марино за държави „в съответствие“ с международния стандарт в областта на обмена на информация при поискване;

Й.  като има предвид, че важните реформи на Андора и постепенното привеждане в съответствие със законодателството на ЕС по отношение на финансовото регулиране следва да бъдат приветствани; като има предвид, че ЕС и Андора постигнаха ценно споразумение за тютюна, и като има предвид, че Андора сега ще бъде в състояние да засили допълнително прехода си към по-диверсифицирана икономика; като има предвид, че този дългосрочен процес ще донесе със себе си съответните предизвикателства и следователно ще бъде необходима подходяща защита за работниците в Андора при нейния преход към по-диверсифицирана икономика; като има предвид, че по-широкият достъп до вътрешния пазар ще подпомогне икономическото развитие в дългосрочен план и ще създаде нови възможности в областта на икономиката и заетостта в Андора;

К.  като има предвид, че Сан Марино понастоящем изпитва затруднения да осъществява износ за държавите – членки на ЕС освен Италия, поради изискваната допълнителна документация по ДДС (T2); като има предвид, че споразумението за асоцииране следва да предостави възможност за условия на равнопоставеност в целия ЕС, което би било много ценно за износителите от Сан Марино; като има предвид, че споразумението за асоцииране следва да даде на банките на Андора и Сан Марино пълен достъп до паспортната система на ЕС за банки и дружества за финансови услуги;

Л.  като има предвид, че гражданите на Монако са малцинство в собствената си държава, а пазарите на жилища и заетост са такива, че активната подкрепа за гражданите на Монако е от съществено значение за запазване на тяхната възможност да продължат да живеят в страната; като има предвид, че разпоредбите относно улеснен достъп до трудова заетост се прилагат в еднаква степен за гражданите на Монако и живеещите в градовете в непосредствена близост до страната; като има предвид, че 92% от работниците в Монако са граждани на ЕС;

М.  като има предвид, че споразумението за асоцииране с ЕС открива възможност за развитие на сътрудничество в области от общ интерес и за участие в някои хоризонтални политики на ЕС по въпроси като научни изследвания, околна среда и образование („Еразъм +“);

Н.  като има предвид, че за да влезе в сила споразумението за асоцииране, ще бъде необходимо одобрението на Парламента;

1.  отправя следните препоръки към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност:

а)  да се възползват от възможността, предоставена от преговорите по споразумението за асоцииране, за да демонстрират ценността на по-тесните връзки и интеграцията с ЕС – пред общественото мнение в Андора, Монако и Сан Марино и в ЕС – и да потвърдят отново значението на участието в органите и политиките на ЕС за тези държави в дългосрочен план;

б)  да предотвратят риска от отхвърляне на споразумението за асоцииране след приключването на преговорите и да положат нови усилия да предоставят информация относно споразумението за асоцииране на тези части от обществото в Андора, Монако и Сан Марино, които се чувстват по-уязвими, и да им обяснят, при пълна прозрачност и в сътрудничество с органите на трите държави, обхвата, достойнствата и евентуалните недостатъци на споразумението, с оглед на политическото единство и възможно най-широката обществена подкрепа във всяка от трите държави; да насърчат Андора, Монако и Сан Марино да направят същото и да ги подкрепят в тези усилия;

в)  да отчетат в пълна степен малката територия и ограничените административни ресурси, в относително изражение, на Андора, Монако и Сан Марино, и в процеса на преговори да коригират съответно необходимото приемане и прилагане на достиженията на общностното право, така че да се сведе до минимум прекомерният бюджетен натиск, който на свой ред би имал отрицателни последици за общественото мнение и наличните бюджетни ресурси; при необходимост да оказват съдействие на Андора, Монако и Сан Марино, като предоставят необходимия административен капацитет, за да се гарантира бързо, динамично и единно транспониране на достиженията на общностното право;

г)  да призоват за създаването, във всяка от трите държави, на съгласувана, ефикасна и ефективна институционална рамка за изпълнение на споразумението за асоцииране, за да се гарантира динамичното транспониране на достиженията на общностното право от трите държави и единното прилагане и последователното тълкуване на разпоредбите на споразумението, като тази рамка трябва да включва форум за консултации и механизъм за разрешаване на спорове;

д)  да подчертаят пред Андора, Монако и Сан Марино значението на общата цялостност и хомогенност на вътрешния пазар и на спазването на основните аспекти на четирите свободи, свързани с вътрешния пазар; да припомнят предимствата и икономическите ползи от пълния достъп, включително за продукти и услуги, до вътрешния пазар и необходимостта от запазване в него на равнопоставени условия на конкуренция и силни, устойчиви и ефективни институционални основи в полза на всички;

е)  да осигурят адекватна подкрепа от страна на ЕС за Андора, Монако и Сан Марино по отношение на техния капацитет изцяло да приемат и приложат достиженията на общностното право в дългосрочен план, включително чрез по-тясно институционално сътрудничество с държавите членки в непосредствена близост, да предоставят достъп до финансиране от ЕС за целеви проекти, както и възможността да се разчита на съществуващите административни органи в държавите членки, на които е възложено прилагането на достиженията на общностното право;

ж)  да подпомогнат един засилен капацитет за адекватно приемане и прилагане на достиженията на общностното право чрез командироване на длъжностни лица от публичните администрации на Андора, Монако и Сан Марино в съответните институции и органи на ЕС и тези на държавите членки;

з)  да обмислят, предвид необходимостта да се съчетае свободата на установяване, предвидена в споразумението за асоцииране, с националните разпоредби на Андора, Монако и Сан Марино, които имат за цел да запазят социално-икономическото приобщаване на техните граждани, възможността за временни дерогации, основаващи се на оценка на реалните потребности на трите държави, подлежащи на клаузи за преразглеждане, свързани със специфичните социално-икономически критерии за всяка преговаряща държава и приспособени към срока, необходим за осигуряването, във всяка държава и чрез постепенен подход, на действително равни условия и подходящ конкурентен капацитет за работниците и дружествата; да вземат предвид факта, че поради много малката територия на тези държави въздействието на договорените временни дерогации върху достиженията на общностното право би било незначително;

и)  да използват възможността, предоставена от споразумението за асоцииране, за по-нататъшно сътрудничество с Андора, Монако и Сан Марино в рамките на Директива (ЕС) 2015/849 от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма[1];

й)  да адаптират изискванията, свързани с предоставянето на статистически данни по споразумението за асоцииране, към размера на Андора, Монако и Сан Марино;

к)  да проучат възможността и осъществимостта, успоредно с преговорите по споразумението за асоцииране, за осигуряване на достъп до ликвидност на Евросистемата за Андора и Сан Марино с оглед засилване на капацитета за устойчивост и стабилността на съответните им национални банкови системи в случай на вътрешно или външно системно сътресение, като същевременно се гарантира подходящ надзор от страна на Европейската централна банка; да насърчат Андора и Монако да станат членове на Международния валутен фонд и при необходимост да им предоставят техническа помощ за тази цел; да насърчат Андора, Монако и Сан Марино да продължат усилията си за сближаване с ЕС по отношение на финансовото регулиране, управлението в областта на данъчното облагане и борбата срещу изпирането на пари;

л)  да водят преговори по споразумението за асоцииране с Андора, Монако и Сан Марино и да предоставят на преговарящите страни своевременно цялата необходима институционална и специфична за политиката подкрепа, в т.ч. оценки и експертен опит от компетентните генерални дирекции на Комисията, така че преговорите да могат да бъдат приключени възможно най-скоро и при всички случаи в рамките на следващите две години;

м)  да изготвят преди края на настоящия мандат съвместна политическа декларация с Андора, Монако и Сан Марино относно рамката за споразумението за асоцииране, с цел да се направи преглед и да се запази напредъкът, постигнат в преговорите до момента, така че новата Комисия и Европейската служба за външна дейност да могат да се запознаят с това общо разбиране, да го доразвият и да продължат преговорите;

н)  да разглеждат преговорите по споразумението за асоцииране като възможност за предприемане на мерки за съвместни инвестиции в инфраструктура от общ интерес, както и за мерки, насочени към засилване на съвместните академични изследвания между Андора, Монако, Сан Марино и държавите – членки на ЕС;

2.  счита, че следващият законодателен мандат на Европейския парламент би могъл да послужи като ценна възможност за създаване на нова междупарламентарна делегация, посветена на междупарламентарния диалог и сътрудничеството с Андора, Монако и Сан Марино; счита освен това, че Парламентът следва да се стреми към тясно сътрудничество между своите служби и съответните служби на парламентите на Андора, Монако и Сан Марино и редовно да приема млади политически, стопански и граждански лидери от тези три държави, за да засили положителното послание за едно по-тясно политическо, икономическо и политическо взаимодействие с ЕС в рамките на преговорите по споразумението за асоцииране; счита, че Парламентът следва да подкрепи периодична размяна на мнения с делегациите на националните парламенти на Андора, Монако и Сан Марино през периода на провеждане на преговорите; счита, че следва също така да се осъществява обмен на мнения между Европейския парламент и националните парламентарни делегации на Андора, Монако и Сан Марино по въпроси, разглеждани от Европейския парламент, които биха могли да имат пряко въздействие върху икономиката на тези държави, техните отношения с ЕС или ефективността на споразумението за асоцииране;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на съкнязете, правителството и Генералния съвет на Андора, княза, държавния министър и Националния съвет на Монако и капитан-регентите, Държавния конгрес и Големия генерален съвет на Сан Марино.

  • [1]  ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Hilde Vautmans

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Brando Benifei, Neena Gill, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

José Blanco López, Santiago Fisas Ayxelà, Ingeborg Gräßle, Karin Kadenbach, Gabriel Mato, Joachim Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso, Julie Ward, Flavio Zanonato

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

43

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Javier Nart, Hilde Vautmans

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Santiago Fisas Ayxelà, Michael Gahler, Ingeborg Gräßle, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Soraya Post, Joachim Schuster, Julie Ward, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler

4

-

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 27 февруари 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност