Postup : 2018/2246(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0074/2019

Předložené texty :

A8-0074/2019

Rozpravy :

PV 12/03/2019 - 22
CRE 12/03/2019 - 22

Hlasování :

PV 13/03/2019 - 11.24
CRE 13/03/2019 - 11.24
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0188

ZPRÁVA     
PDF 169kWORD 58k
11.2.2019
PE 631.796v02-00 A8-0074/2019

o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se dohody o přidružení mezi EU a Monakem, Andorrou a San Marinem

(2018/2246(INI))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar

POZM. NÁVRHY
NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Radě, Komisi a místopředsedkyni, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ohledně dohody o přidružení mezi EU a Monakem, Andorrou a San Marinem

(2018/2246(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2014/... ze dne 22. prosince 2014 zmocňující Komisi, aby jménem členských států jednala o ustanoveních jedné či několika dohod o přidružení s Andorským knížectvím, Monackým knížectvím a Republikou San Marino, která spadají do pravomoci členských států,

–  s ohledem na článek 218 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 8 Smlouvy o Evropské unii a na prohlášení k článku 8 Smlouvy o Evropské unii, v němž se uvádí, že Unie vezme v úvahu zvláštní situaci malých zemí, které s ní udržují specifické blízké vztahy,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. listopadu 2012 s názvem „Vztahy EU s Andorrským knížectvím, Monackým knížectvím a Republikou San Marino: Možnosti hlubší integrace do EU“ (COM(2012)0680),

–  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 20. listopadu 2012 nazvaný „Překážky bránící vstupu Andorry, Monaka a San Marina na vnitřní trh EU a spolupráci v ostatních oblastech“ (SWD(2012)0388),

–  s ohledem na zprávu Komise ze dne 18. listopadu 2013 nazvanou „Vztahy EU s Andorrským knížectvím, Monackým knížectvím a Republikou San Marino: Možnosti jejich účasti na vnitřním trhu“ (COM(2013)0793),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 11. prosince 2018 o homogenním rozšířeném vnitřním trhu a o vztazích EU se zeměmi západní Evropy, které nejsou členy EU,

–  s ohledem na článek 113 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0074/2019),

A.  vzhledem k tomu, že Andorrské knížectví (dále jen „Andorra“,) Monacké knížectví (dále jen „Monako“) a Republika San Marino (dále jen „San Marino“) mají dlouhodobou historii státnosti; vzhledem k tomu, že vždy patřily k jádru evropské historie a mají hluboké a dlouhodobé politické, hospodářské, sociální a kulturní vztahy s členskými státy v jejich bezprostřední blízkosti i s EU jako celkem; vzhledem k tomu, že partnerství EU s těmito zeměmi je založeno na společném souboru politických a kulturních hodnot;

B.  vzhledem k tomu, že Andorra, Monako a San Marino prokázaly silné politické, hospodářské a kulturní evropské směřování a velké přání usilovat o užší politické, hospodářské a kulturní vztahy s Evropskou unií; vzhledem k tomu, že v zájmu Andorry, Monaka a San Marina na jedné straně i EU na straně druhé je důležité včas kladně reagovat na toto směřování a usnadnit rychlé uzavření jednání o nové dohodě o přidružení, která bude představovat nový rámec pro vztahy mezi EU a těmito zeměmi;

C.  vzhledem k tomu, že je rovněž v zájmu členských států, které mají tradičně na Andorru, Monako a San Marino úzké historické, politické a hospodářské vazby, podpořit prohloubení a upřesnění vztahů těchto států s Evropskou unií obecně; vzhledem k tomu, že je v tomto ohledu třeba zohlednit zvláštní dvoustranné vztahy, které tyto členské státy již s Andorrou, Monakem a San Marinem udržují zejména z důvodů právní jistoty;

D.  vzhledem k tomu, že Andorra, Monako a San Marino již dlouho podporují politický postoj Evropské unie v OSN;

E.  vzhledem k tomu, že Andorra, Monako a San Marino jsou samy o sobě důležitými hospodářskými partnery členských států ve své bezprostřední blízkosti a poskytují pracovní příležitosti pro značný počet občanů EU; vzhledem k tomu, že užší propojení mezi Andorrou, Monakem, San Marinem a EU by všem stranám přineslo významnou příležitost k dalšímu hospodářskému rozvoji, což by mělo pozitivní vedlejší dopad na regiony členských států v jejich bezprostřední blízkosti, a to i prostřednictvím dalších pracovních příležitostí, a posílení mezinárodních profesních dovedností;

F.  vzhledem k tomu, že při jednáních o dohodě o přidružení je důležité plně zohlednit specifika Andorry, Monaka a San Marina jakožto malých států, v souladu s prohlášením č. 3 k článku 8 Smlouvy o Evropské unii; vzhledem k tomu, že je proto důležité uznat malé rozměry území i počet obyvatel Andorry, Monaka a San Marina a související důsledky z hlediska zachování náležitého socioekonomického přístupu a začlenění pro občany těchto států; vzhledem k tomu, že tento přístup a začlenění mají zásadní význam pro zachování kultury, tradic a hodnot specifických pro tyto tři komunity; vzhledem k tomu, že bez těchto speciálně zaměřených mechanismů přístupu a začlenění mohou někteří občané jen obtížně nalézt prostředky nezbytné k tomu, aby mohli žít ve své zemi původu; vzhledem k tomu, že je proto nezbytné zachovat, a to i prostřednictvím odpovídajících ustanovení v dohodě o přidružení, politickou, sociálně-hospodářskou, kulturní a s identitou související strukturu Andorry, Monaka a San Marina a přizpůsobit je realitě integrace Evropské unie;

G.  vzhledem k tomu, že Andorra, Monako a San Marino uzavřely dlouhodobé dvoustranné dohody se svými příslušnými sousedními zeměmi, které se týkají témat společného zájmu, zohledňují zvláštní rysy a citlivé stránky všech tří zemí a odrážejí potřebu zachovat životaschopnost těchto států; vzhledem k tomu, že tyto zvláštní rysy a citlivé stránky uznalo i Parlamentní shromáždění Rady Evropy;

H.  vzhledem k tomu, že Andorra, Monako a San Marino samostatně zahájily významné reformy a sbližování právních předpisů s EU, se zvláštním ohledem na regulaci bankovního a finančního sektoru;

I.  vzhledem k tomu, že Rada na svém zasedání dne 4. prosince 2018 rozhodla o vynětí Andorry a San Marina z přílohy II k závěrům Rady ze dne 5. prosince 2017, čímž potvrdila, že tyto země splnily všechny zbývající závazky týkající se transparentnosti, spravedlivého zdanění a opatření proti oslabování daňové základny a přesouvání zisku („eroze základu daně a přesouvání zisku“); vzhledem k tomu, že Monako nebylo do této přílohy nikdy zahrnuto a vzhledem k tomu, že Rada již 5. prosince 2017 konstatovala, že Monako veškeré tyto závazky plní; vzhledem k tomu, že Globální fórum OECD pro transparentnost a výměnu informací v daňových záležitostech na svých schůzích konaných v dubnu a červenci 2018 konstatovalo, že Andorra, Monako a San Marino splňují mezinárodní standard výměny informací na základě žádosti;

J.  vzhledem k tomu, že je třeba pochválit důležité reformy, jež provádí Andorra, a postupné slaďování jejího práva s legislativou EU, pokud jde o finanční nařízení; vzhledem k tomu, že EU a Andorra dosáhly cenné dohody o tabáku, a vzhledem k tomu, že Andorra bude nyní schopna pokročit v přechodu na rozmanitější ekonomiku; vzhledem k tomu, že tento dlouhodobý proces bude doprovázen problémy, a proto je třeba, aby při přechodu k rozmanitější ekonomice byla zajištěna náležitá ochrana andorrských pracovníků; vzhledem k tomu, že širší přístup na vnitřní trh podpoří hospodářský rozvoj z dlouhodobého hlediska a vytvoří v Andoře nové hospodářské příležitosti a pracovní místa;

K.  vzhledem k tomu, že San Marino má v současnosti problémy při vývozu do členských států s výjimkou Itálie, a to v důsledku požadované dodatečné dokumentace DPH (T2); vzhledem k tomu, že by dohoda o přidružení měla být příležitostí k tomu, aby v celé EU vznikly rovné podmínky, které by byly pro vývozce ze San Marina velmi cenné; vzhledem k tomu, že dohodou o přidružení by banky Andorry a San Marina měly získat plný přístup k systému pasportizace EU pro banky a společnosti poskytující finanční služby;

L.  vzhledem k tomu, že občané Monaka jsou menšinou ve své vlastní zemi a že situace na trhu s nemovitostmi a na pracovním trhu je taková, že je pro občany Monaka velmi důležitá aktivní podpora, která jim umožní, aby mohli v této zemi nadále bydlet; vzhledem k tomu, že ustanovení o snadnějším přístupu k zaměstnání se rovnocenným způsobem vztahují na občany Monaka i obyvatele měst na území, které s Monakem bezprostředně sousedí; vzhledem k tomu, že 92 % pracovníků v Monaku tvoří občané EU;

M.  vzhledem k tomu, že dohoda o přidružení s EU je příležitostí k rozvinutí spolupráce v oblastech společného zájmu a k tomu, aby se dotyčné země zapojily do některých horizontálních politik EU týkajících se například problematiky výzkumu, životního prostředí a vzdělávání (Erasmus+);

N.  vzhledem k tomu, že dohoda o přidružení bude vyžadovat souhlas Parlamentu, aby mohla vstoupit v platnost;

1.  doporučuje Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku:

a)  využít příležitosti, kterou představují jednání o dohodě o přidružení, aby se prokázala hodnota užších vztahů a integrace s EU – se zaměřením na veřejné mínění v Andoře, Monaku a San Marinu i v EU – a znovu potvrdit význam začlenění těchto zemí do orgánů a politik EU z dlouhodobého hlediska;

b)  předejít riziku odmítnutí dohody o přidružení, jakmile budou ukončena jednání, a vyvinout nové úsilí s cílem poskytnout té části veřejnosti v Andoře, Monaku a San Marinu, která se cítí být zranitelnější, informace o dohodě o přidružení a vysvětlit jí zcela transparentně a ve spolupráci s orgány těchto tří států rozsah, výhody a možné nedostatky dohody s ohledem na politickou jednotu a co nejširší veřejnou podporu v každém z těchto tří států; nabádat Andorru, Monako a San Marino, aby tak také učinily, a podpořit je v tomto úsilí;

c)  plně zohledňovat malé územní rozměry a relativně omezené správní zdroje Andorry, Monaka a San Marina a v rámci vyjednávacího procesu tomu náležitě uzpůsobit požadované přijímání a provádění acquis communautaire, s cílem minimalizovat nadměrný tlak na rozpočet, což by poté mělo negativní dopady na veřejné mínění a na dostupné rozpočtové zdroje; poskytnout, bude-li to nutné, Andoře, Monaku a San Marinu pomoc při zabezpečení nezbytné administrativní kapacity s cílem zajistit rychlou, dynamickou a jednotnou transpozici acquis communautaire;

d)  vyzvat k vytvoření soudržného, efektivního a účinného institucionálního rámce v každém z těchto tří států, jehož prostřednictvím by se dohoda o přidružení prováděla s cílem zajistit dynamickou transpozici acquis communautaire všemi třemi zeměmi, jakož i jednotné uplatňování a konzistentní výklad ustanovení dohody, což musí zahrnout fórum pro konzultaci a mechanismus řešení sporů;

e)  vysvětlit Andoře, Monaku a San Marinu význam celkové integrity a homogenity vnitřního trhu a dodržování základních aspektů všech čtyř svobod vnitřního trhu; připomenout přínosy a ekonomické výhody plného přístupu na vnitřní trh, včetně přístupu pro výrobky a služby, i skutečnost, že je zapotřebí, aby byly v rámci vnitřního trhu zachovány rovné podmínky a pevné, odolné a účinné institucionální základy ku prospěchu všech;

f)  poskytovat Andoře, Monaku a San Marinu přiměřenou podporu EU, pokud jde o jejich schopnost plně přijmout a provádět acquis communautaire na dlouhodobějším základě, mimo jiné prostřednictvím užší institucionální spolupráce s členskými státy v jejich bezprostřední blízkosti; zajistit přístup k financování EU pro cílené projekty a možnost spoléhat se na stávající správní orgány v členských státech, které se prováděním acquis communautaire zabývají;

g)  podpořit zvýšení kapacity pro náležité přijímání a provádění acquis communautaire prostřednictvím vysílání úředníků veřejné správy z Andorry, Monaka a San Marina do příslušných orgánů a institucí EU a jejích členských států;

h)  vzít v potaz možnost dočasných odchylek vycházejících z posouzení skutečných potřeb všech tří států, podléhajících doložkám o přezkumu a zakotvených ve zvláštních sociálně-ekonomických kritériích pro každý vyjednávací stát a přizpůsobených lhůtám potřebným k postupnému zajištění skutečně rovných podmínek a odpovídající konkurenceschopnosti pracovníků a společností v každém z těchto států, a sice s ohledem na potřebu sladit svobodu usazování stanovenou v dohodě o přidružení a vnitrostátní předpisy Andorry, Monaka a San Marina s cílem zachovat sociálně-ekonomické začlenění jejich občanů; vzít na vědomí skutečnost, že vzhledem k tomu, jak jsou tyto země malé, by byl dopad vyjednaných dočasných odchylek týkajících se acquis communautaire zanedbatelný;

i)  využít příležitosti vyplývající z dohody o přidružení k další spolupráci s Andorrou, Monakem a San Marinem v rámci směrnice (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu(1);

j)  přizpůsobit požadavky na poskytování statistických údajů podle dohody o přidružení velikosti Andorry, Monaka a San Marina;

k)  prozkoumat souběžně s jednáním o dohodě o přidružení možnost a proveditelnost zajištění přístupu k likviditě Eurosystému pro Andorru a San Marino, a to s cílem posílit odolnost a stabilitu jejich příslušných vnitrostátních bankovních systémů v případě vnitřního nebo vnějšího systémového šoku, a zároveň zajistit řádný dohled Evropské centrální banky; vybídnout Andorru a Monako, aby se staly členy Mezinárodního měnového fondu, a, bude-li to nutné, poskytnout jim v tomto ohledu technickou pomoc; vybídnout Andorru, Monako a San Marino, aby nadále vyvíjely odpovídající úsilí ve vztahu ke sbližování s EU, pokud jde o finanční nařízení, správu daní a boj proti praní peněz;

l)  pokročit v jednáních o dohodě o přidružení s Andorrou, Monakem a San Marinem a poskytnout jednajícím stranám včas veškerou nezbytnou institucionální a politickou podporu, včetně posouzení a odborného poradenství příslušných generálních ředitelství Komise, aby mohlo být vyjednávání dokončeno co nejdříve a v každém případě v příštích dvou letech;

m)  dospět před koncem současného mandátu s Andorrou, Monakem a San Marinem ke společnému politickému prohlášení o rámci dohody o přidružení, s cílem zhodnotit a uchovat pokrok, jehož bylo dosud při jednáních dosaženo, aby nová Komise a Evropská služba pro vnější činnost mohly na základě tohoto společného porozumění vyhodnotit a dále rozvíjet jednání a pokročit v něm;

n)  chápat jednání o dohodě o přidružení jako příležitost k přijetí opatření pro společné investice do infrastruktury společného zájmu, jakož i opatření, jejichž cílem je posílit společný akademický výzkum zahrnující Andorru, Monako, San Marino a členské státy EU;

2.  domnívá se, že by se příští legislativní období Evropského parlamentu mohlo stát cennou příležitostí k vytvoření nové meziparlamentní delegace věnované meziparlamentnímu dialogu a spolupráci s Andorrou, Monakem a San Marinem; domnívá se dále, že by Parlament měl v rámci jednání o dohodě o přidružení usilovat o úzkou spolupráci mezi svými útvary a příslušnými útvary parlamentů Andorry, Monaka a San Marina a pravidelně přijímat mladé politické a obchodní představitele a osobnosti zastupující občanskou společnost těchto tří zemí s cílem prohloubit pozitivní aspekty prostřednictvím užšího strategického, hospodářského a politického styku s EU; je toho názoru, že by Parlament měl podporovat pravidelné výměny názorů s vnitrostátními parlamentními delegacemi z Andorry, Monaka a San Marina po dobu trvání jednání; domnívá se, že by se výměny názorů mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamentními delegacemi z Andorry, Monaka a San Marina měly uskutečňovat také k otázkám, které Evropský parlament projednává a jež by mohly mít přímý dopad na ekonomiku těchto zemí, na jejich vztah s EU či na účinnost dohody o přidružení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, spoluknížatům, vládě a generální radě Andorry, knížeti, státnímu tajemníkovi a národní radě Monaka a kapitánům regentům, státnímu kongresu a velké generální radě San Marina.

(1)

Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73.


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

4.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

43

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Michèle Alliot-Marie, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Hilde Vautmans

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Brando Benifei, Neena Gill, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

José Blanco López, Santiago Fisas Ayxelà, Ingeborg Gräßle, Karin Kadenbach, Gabriel Mato, Joachim Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso, Julie Ward, Flavio Zanonato


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

43

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Javier Nart, Hilde Vautmans

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Santiago Fisas Ayxelà, Michael Gahler, Ingeborg Gräßle, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Soraya Post, Joachim Schuster, Julie Ward, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler

4

-

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 27. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí