BETÆNKNING om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, til Kommissionen og til næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om associeringsaftalen mellem EU og Monaco, Andorra og San Marino

11.2.2019 - (2018/2246(INI))

Udenrigsudvalget
Ordfører: Juan Fernando López Aguilar


Procedure : 2018/2246(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0074/2019
Indgivne tekster :
A8-0074/2019
Vedtagne tekster :

UDKAST TIL EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLING

til Rådet, til Kommissionen og til næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om associeringsaftalen mellem EU og Monaco, Andorra og San Marino

(2018/2246(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets afgørelse (EU) 2014/... af 22. december 2014 om bemyndigelse af Kommissionen til på medlemsstaternes vegne at forhandle bestemmelserne i en eller flere associeringsaftaler med Fyrstendømmet Andorra, Fyrstendømmet Monaco og Republikken San Marino, der henhører under medlemsstaternes kompetence,

–  der henviser til artikel 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Union og til erklæringen om artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Union, hvori det hedder, at Unionen tager hensyn til den særlige situation i små lande, der opretholder særlige forbindelser med Unionen,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. november 2012 med titlen "EU's forbindelser med Andorra, Monaco og San Marino: Muligheder for øget integration med EU" (COM(2012)0680),

–  der henviser til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene af 20. november 2012 med titlen "Obstacles to access by Andorra, Monaco and San Marino to the EU’s Internal Market and Cooperation in other Areas" (Hindringer for adgang for Andorra, Monaco og San Marino til EU's indre marked og samarbejde på andre områder) (SWD(2012)0388),

–  der henviser til rapport fra Kommissionen af 18. november 2013 med titlen ""EU's forbindelser med Andorra, Monaco og San Marino: Muligheder for landenes deltagelse i det indre marked" (COM(2013)0793),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 11. december 2018 om et ensartet udvidet indre marked og EU's forbindelser med vesteuropæiske lande, der ikke er medlemmer af EU,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 113,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A8-0074/2019),

A.  der henviser til, at Fyrstendømmet Andorra (Andorra), Fyrstendømmet Monaco (Monaco) og Republikken San Marino (San Marino) har en lang historie som selvstændige stater; der henviser til, at de altid har stået centralt i den europæiske historie og har dybe, mangeårige politiske, økonomiske, sociale og kulturelle forbindelser med medlemsstaterne i deres umiddelbare nærhed og med EU som helhed; der henviser til, at EU's partnerskab med disse lande bygger på vores fælles sæt politiske og kulturelle værdier;

B.  der henviser til, at Andorra, Monaco og San Marino har haft en stærk politisk, økonomisk og kulturel europæisk overbevisning og udvist et stærkt ønske om at forfølge tættere politiske, økonomiske og kulturelle forbindelser med Den Europæiske Union; der henviser til, at det i Andorras, Monacos og San Marinos interesse på den ene side og EU's interesse på den anden side er vigtigt at reagere positivt og rettidigt på denne overbevisning og fremme en hurtig afslutning af forhandlingerne om den nye associeringsaftale, som vil danne den nye referenceramme for forbindelserne mellem EU og disse lande;

C.  der henviser til, at det også er i de medlemsstaters interesse, der traditionelt har tætte historiske, politiske og økonomiske bånd med Andorra, Monaco og San Marino, at fremme en uddybning og præcisering af disse staters forbindelser med Den Europæiske Union som helhed; der henviser til, at det derfor er vigtigt at tage hensyn til de særlige bilaterale forbindelser, som disse medlemsstater allerede har med Andorra, Monaco og San Marino, navnlig af hensyn til retssikkerheden;

D.  der henviser til, at Andorra, Monaco og San Marino har en mangeårig tradition med at støtte Den Europæiske Unions politiske holdning i FN;

E.  der henviser til, at Andorra, Monaco og San Marino hver især er relevante økonomiske partnere for medlemsstaterne i deres umiddelbare nærhed og har beskæftigelsesmuligheder for et betydeligt antal EU-borgere; der henviser til, at en tættere forbindelse mellem Andorra, Monaco og San Marino og EU vil give alle parter en vigtig mulighed for yderligere økonomisk udvikling med en positiv økonomisk afsmittende virkning på medlemsstaternes regioner i deres umiddelbare nærhed, herunder gennem yderligere beskæftigelsesmuligheder og styrkelse af internationale erhvervskompetencer;

F.  der henviser til, at det under forhandlingerne om associeringsaftalen er vigtigt at tage fuldt hensyn til den særlige situation for Andorra, Monaco og San Marino i kraft af, at de er små stater, jf. erklæring nr. 3 ad artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Union; der henviser til, at det derfor er vigtigt at anerkende de små territoriale dimensioner og det lille antal indbyggere i Andorra, Monaco og San Marino samt de relevante konsekvenser heraf med hensyn til at bevare passende socioøkonomisk adgang og inklusion for borgerne i disse stater; der henviser til, at en sådan adgang og inklusion er afgørende for at bevare kulturen, traditionerne og de værdier, der er specifikke for de tre samfund; der henviser til, at det uden sådanne særlige adgangs- og inklusionsmekanismer kan være vanskeligt for nogle borgere at finde de midler, der er nødvendige for at leve i deres oprindelsesland; der henviser til, at det derfor er vigtigt at bevare, herunder gennem passende bestemmelser i associeringsaftalen, de politiske, socioøkonomiske, kulturelle og identitetsbærende strukturer i Andorra, Monaco og San Marino og at tilpasse dem til den europæiske integrations virkelighed;

G.  der henviser til, at Andorra, Monaco og San Marino hver især har langvarige bilaterale aftaler med deres respektive nabolande, som behandler spørgsmål af gensidig interesse, tager hensyn til de særlige forhold og den særlige følsomhed af forskellig art hos de tre lande og afspejler behovet for at bevare sådanne staters levedygtighed; der henviser til, at Europarådets Parlamentariske Forsamling har anerkendt disse særlige forhold og følsomheder;

H.  der henviser til, at Andorra, Monaco og San Marino hver for sig har gennemført vigtige reformer og reguleringsmæssig konvergens med EU, navnlig med hensyn til reguleringen af bank- og finanssektoren;

I.  der henviser til, at Rådet på sit møde den 4. december 2018 besluttede at fjerne Andorra og San Marino fra bilag II til Rådets konklusioner af 5. december 2017 og dermed bekræftede, at de havde opfyldt alle de resterende forpligtelser vedrørende gennemsigtighed, fair beskatning og gennemførelse af standarder for bekæmpelse af BEPS (udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud); og til, at Monaco aldrig er blevet medtaget i dette bilag, og at Rådet så langt tilbage som den 5. december 2017 bemærkede, at Monaco til fulde opfylder disse forpligtelser; der henviser til, at OECD's Globale Forum for Gennemsigtighed og Informationsudveksling på Skatteområdet på sine møder i april og juli 2018 erklærede, at Andorra, Monaco og San Marino er efterrettelige med hensyn til de internationale standarder om udveksling af oplysninger efter anmodning;

J.  der henviser til, at Andorras vigtige reformer og gradvise tilpasning til EU-lovgivningen med hensyn til finansiel regulering bør roses; der henviser til, at EU og Andorra har indgået en værdifuld aftale om tobak, og at Andorra nu vil være i stand til yderligere at intensivere sin omstilling hen imod en mere diversificeret økonomi; der henviser til, at denne langvarige proces vil indebære relevante udfordringer, og at der derfor vil være behov for tilstrækkelig beskyttelse af arbejdstagere i Andorra, når det omstiller sig til en mere diversificeret økonomi; der henviser til, at en bredere adgang til det indre marked vil støtte den økonomiske udvikling på lang sigt og skabe nye økonomiske muligheder og beskæftigelsesmuligheder i Andorra;

K.  der henviser til, at San Marino på nuværende tidspunkt har problemer med at eksportere til andre EU-medlemsstater end Italien på grund af den yderligere momsdokumentation, der kræves (T2); der henviser til, at associeringsaftalen bør give mulighed for at skabe lige vilkår i hele EU, hvilket vil være meget værdifuldt for eksportører fra San Marino; der henviser til, at associeringsaftalen bør give Andorras og San Marinos banker fuld adgang til EU's pasordning for banker og finansielle servicevirksomheder;

L.  der henviser til, at monegaskere udgør et mindretal i deres eget land, og at bolig- og beskæftigelsesmarkederne er af en sådan art, at aktiv støtte til monegaskerne er af afgørende betydning for at bevare deres evne til fortsat at bo i landet; der henviser til, at bestemmelserne om lettere adgang til beskæftigelse gælder på ligelig vis for monegaskiske borgere og indbyggere i byerne i Monacos umiddelbare omgivelser; der henviser til, at 92 % af arbejdstagerne i Monaco er EU-borgere;

M.  der henviser til, at associeringsaftalen med EU åbner mulighed for at udvikle samarbejdet på områder af fælles interesse og deltage i nogle af EU's horisontale politikker om emner som forskning, miljø og uddannelse (Erasmus+);

N.  der henviser til, at associeringsaftalen kræver Europa-Parlamentets godkendelse for at kunne træde i kraft;

1.  henstiller til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik:

a)  at udnytte de muligheder, som forhandlingerne om associeringsaftalen giver for at vise værdien af tættere forbindelser og integration med EU – ved at se på den offentlige mening både i Andorra, Monaco og San Marino og i EU – og endvidere at genbekræfte betydningen af at blive inkluderet i EU-organerne og -politikkerne for disse lande på længere sigt

b)  at forebygge risikoen for, at associeringsaftalen afvises, når forhandlingerne er afsluttet, og at gøre en fornyet indsats for at nå ud til de dele af offentligheden i Andorra, Monaco og San Marino, der føler sig mere sårbare, med oplysninger om associeringsaftalen og under fuld gennemsigtighed i samarbejde med myndighederne i de tre stater forklare dem, hvad anvendelsesområdet, fordelene og eventuelle mangler ved associeringsaftalen er, med henblik på at opnå politisk sammenhold og den bredest mulige offentlige støtte i alle tre stater; at tilskynde Andorra, Monaco og San Marino til at gøre det samme og at støtte dem i sådanne bestræbelser

c)  at tage fuldt hensyn til de relativt set små territoriale dimensioner og begrænsede administrative ressourcer i Andorra, Monaco og San Marino og i overensstemmelse hermed i forhandlingsprocessen at tilpasse den påkrævede vedtagelse og gennemførelse af den gældende EU-ret hertil for at minimere et alt for stort budgetmæssigt pres, hvilket i sidste ende vil få negative konsekvenser for den offentlige mening og de disponible budgetmidler; hvor det er nødvendigt, at yde bistand til Andorra, Monaco og San Marino i forbindelse med etableringen af den nødvendige administrative kapacitet til at sikre en hurtig, dynamisk og ensartet overtagelse af den gældende EU-ret

d)  at opfordre til, at der i hver af de tre stater oprettes en sammenhængende og effektiv institutionel ramme, ved hjælp af hvilken associeringsaftalen skal gennemføres, med henblik på at sikre en dynamisk gennemførelse af gældende EU-ret i de tre lande såvel som ensartet anvendelse og konsekvent fortolkning af bestemmelserne i aftalen, som også skal indeholde et konsultationsforum og en mekanisme til bilæggelse af tvister;

e)  over for Andorra, Monaco og San Marino at understrege betydningen af det indre markeds samlede integritet og ensartethed og af respekten for de grundlæggende aspekter af alle fire frihedsrettigheder, der er på det indre marked; at minde om de generelle og de økonomiske fordele ved fuld adgang, herunder for varer og tjenesteydelser, til det indre marked, og om behovet for på det indre marked at bevare lige vilkår og et stærkt, modstandsdygtigt og effektivt institutionelt grundlag til gavn for alle

f)  at sikre tilstrækkelig EU-støtte til Andorra, Monaco og San Marino for så vidt angår deres kapacitet til fuldt ud at vedtage og gennemføre gældende EU-ret på længere sigt, herunder gennem et tættere institutionelt samarbejde med medlemsstaterne i deres umiddelbare nærhed, og at sikre målrettede projekter adgang til EU-midler såvel som muligheden for at forlade sig på eksisterende administrative organer i medlemsstaterne, som er helliget gennemførelsen af den gældende EU-ret

g)  at fremme en øget kapacitet til hensigtsmæssig vedtagelse og gennemførelse af EU-retten gennem udstationering af embedsmænd fra de offentlige forvaltninger i Andorra, Monaco og San Marino til relevante EU-institutioner og -organer og medlemsstaters institutioner og organer

h)  at overveje – i lyset af behovet for at forene etableringsfriheden i henhold til associeringsaftalen og de nationale bestemmelser i Andorra, Monaco og San Marino og med sigte på at bevare deres borgeres socioøkonomiske inklusion – muligheden for midlertidige undtagelser, der er baseret på en vurdering af de tre staters faktiske behov, i overensstemmelse med revisionsklausuler, og er knyttet til specifikke socioøkonomiske kriterier for hver enkelt forhandlingsstat samt er tilpasset den tidsramme, der er nødvendig for i hver stat ved hjælp af en gradvis tilgang at sikre lige konkurrencevilkår og tilstrækkelig konkurrenceevne for arbejdstagere og virksomheder; at notere sig, at disse landes meget lille størrelse betyder, at virkningerne af forhandlede midlertidige undtagelser fra den gældende EU-ret vil være ubetydelige;

i)  at udnytte muligheden i associeringsaftalen for yderligere samarbejde med Andorra, Monaco og San Marino inden for rammerne af direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme[1]

j)  at tilpasse kravene til tilvejebringelsen af statistiske data i henhold til associeringsaftalen til Andorras, Monacos og San Marinos størrelse

k)  at undersøge muligheden for og gennemførligheden af – parallelt med forhandlingerne om associeringsaftalen – at sikre adgang til likviditet for Andorra og San Marino med henblik på at fremme deres respektive nationale banksystemers modstandsdygtighed og stabilitet i tilfælde af et internt eller eksternt systemisk chok, og samtidig hermed at sikre korrekt tilsyn ved Den Europæiske Centralbank; at tilskynde Andorra og Monaco til at blive medlemmer af Den Internationale Valutafond og om nødvendigt yde dem teknisk bistand med henblik herpå; at tilskynde Andorra, Monaco og San Marino til at fortsætte deres gode bestræbelser på at opnå konvergens med EU for så vidt angår finansiel regulering, skatteforvaltning og bekæmpelse af hvidvaskning af penge

l)  at fremskynde forhandlingerne om associeringsaftalen med Andorra, Monaco og San Marino og rettidigt at give de forhandlende parter al nødvendig institutionel støtte og støtte på specifikke politikområder, herunder vurderinger og ekspertise fra Kommissionens kompetente generaldirektorater, således at forhandlingerne kan afsluttes hurtigst muligt og under alle omstændigheder inden for de næste to år

m)  inden udløbet af den nuværende mandatperiode at opnå en fælles politisk erklæring med Andorra, Monaco og San Marino om rammerne for associeringsaftalen for at gøre status over og sikre de fremskridt, der er opnået i forhandlingerne indtil nu, således at den nye Kommission og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil kan gøre status over og bygge videre på denne fælles forståelse og tilføre forhandlingerne yderligere fremdrift;

n)  at betragte forhandlingerne om associeringsaftalen som en mulighed for at træffe foranstaltninger til fælles investeringer i infrastruktur af fælles interesse såvel som foranstaltninger med det formål at fremme fælles akademisk forskning blandt Andorra, Monaco, San Marino og EU's medlemsstater;

2.  er af den opfattelse, at Europa-Parlamentets næste valgperiode kan være en værdifuld mulighed for at oprette en ny interparlamentarisk delegation for interparlamentarisk dialog og samarbejde med Andorra, Monaco og San Marino; mener endvidere, at Parlamentet bør fortsætte det tætte samarbejde mellem sine tjenester og de relevante tjenester i parlamenterne i Andorra, Monaco og San Marino og regelmæssigt være vært for unge politiske ledere og ledere fra erhvervslivet og civilsamfundet fra disse tre lande med henblik på at styrke den positive fortælling om en tættere politisk, økonomisk og politisk berøringsflade med EU inden for rammerne af forhandlingerne om associeringsaftalen; er af den opfattelse, at Europa-Parlamentet bør fremme regelmæssige drøftelser mellem de nationale parlamentariske delegationer fra Andorra, Monaco og San Marino i forhandlingsperioden; mener, at der også bør finde udveksling af synspunkter sted mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamentariske delegationer fra Andorra, Monaco og San Marino om sager, som behandles af Europa-Parlamentet, og som kan have en direkte indvirkning på disse landes økonomi, deres forhold til EU eller associeringsaftalens effektivitet;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Andorras medfyrster, regering og generalråd, Monacos fyrste, statsminister og nationalråd og San Marinos capitani reggenti, ministerråd og Store og Almindelige Råd.

  • [1]  EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

4.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Michèle Alliot-Marie, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Hilde Vautmans

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Brando Benifei, Neena Gill, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

José Blanco López, Santiago Fisas Ayxelà, Ingeborg Gräßle, Karin Kadenbach, Gabriel Mato, Joachim Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso, Julie Ward, Flavio Zanonato

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

43

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Javier Nart, Hilde Vautmans

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Santiago Fisas Ayxelà, Michael Gahler, Ingeborg Gräßle, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Soraya Post, Joachim Schuster, Julie Ward, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler

4

-

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 27. februar 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik