ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Μονακό, της Ανδόρας και του Αγίου Μαρίνου

11.2.2019 - (2018/2246(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Juan Fernando López Aguilar


Διαδικασία : 2018/2246(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0074/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0074/2019
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Μονακό, της Ανδόρας και του Αγίου Μαρίνου

(2018/2246(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2014/... του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2014, με την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να διαπραγματευθεί, εξ ονόματος των κρατών μελών, τις διατάξεις μίας ή περισσότερων συμφωνιών σύνδεσης με το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, το Πριγκιπάτο του Μονακό και τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των κρατών μελών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 8 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δήλωση σχετικά με το άρθρο 8 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ορίζει ότι η Ένωση λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των χωρών μικρής εδαφικής έκτασης, οι οποίες διατηρούν ειδικές σχέσεις γειτονίας με την Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2012, με τίτλο «Οι σχέσεις της ΕΕ με το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, το Πριγκιπάτο του Μονακό και τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου: επιλογές για στενότερη ολοκλήρωση με την ΕΕ» (COM(2012)0680),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2012, με τίτλο «Εμπόδια στην πρόσβαση της Ανδόρας, του Μονακό και του Αγίου Μαρίνου στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και τη συνεργασία σε άλλους τομείς» (SWD (2012) 0388),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2013, με τίτλο «Οι σχέσεις της ΕΕ με το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, το Πριγκιπάτο του Μονακό και τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου: επιλογές για τη συμμετοχή τους στην εσωτερική αγορά» (COM(2013)0793),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με μια ομοιογενή εκτεταμένη εσωτερική αγορά και τις σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης μη μέλη της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0074/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Πριγκιπάτο της Ανδόρας (Ανδόρα), το Πριγκιπάτο του Μονακό (Μονακό) και η Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου (Άγιος Μαρίνος) έχουν μακροχρόνια ιστορία κρατικής υπόστασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες αυτές ανέκαθεν βρισκόταν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ιστορίας και έχουν βαθιές και μακροχρόνιες πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές σχέσεις με τα κράτη μέλη στην άμεση γειτονία τους και με την ΕΕ στο σύνολό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική σχέση της ΕΕ με αυτές τις χώρες βασίζεται στο κοινό μας σύνολο πολιτικών και πολιτιστικών αξιών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανδόρα, το Μονακό και ο Άγιος Μαρίνος έχουν επιδείξει ισχυρή πολιτική, οικονομική και πολιτιστική προσήλωση στην Ευρώπη και έχουν εκφράσει έντονη επιθυμία για σύσφιξη των πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι προς το συμφέρον της Ανδόρας, του Μονακό και του Αγίου Μαρίνου, αφενός, και της ΕΕ, αφετέρου, είναι σημαντικό να δοθεί έγκαιρα θετική απάντηση στην επιθυμία αυτή και να διευκολυνθεί η ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη νέα συμφωνία σύνδεσης, η οποία θα αποτελέσει το νέο πλαίσιο αναφοράς για τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των χωρών αυτών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επίσης προς το συμφέρον των κρατών μελών που παραδοσιακά έχουν στενούς ιστορικούς, πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς με την Ανδόρα, το Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο να προωθηθεί η εμβάθυνση και η εξειδίκευση των σχέσεων των κρατών αυτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες διμερείς σχέσεις που διατηρούν ήδη τα εν λόγω κράτη μέλη με την Ανδόρα, το Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο, ιδίως για λόγους ασφάλειας δικαίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανδόρα, το Μονακό και ο Άγιος Μαρίνος ακολουθούν μακροχρόνια πρακτική στήριξης της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανδόρα, το Μονακό και ο Άγιος Μαρίνος είναι, καθένα από μόνο του, σημαντικοί οικονομικοί εταίροι για τα κράτη μέλη σε άμεση γειτνίαση με αυτά, και παρέχουν ευκαιρίες απασχόλησης σε σημαντικό αριθμό πολιτών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στενότερη διασύνδεση μεταξύ της Ανδόρας, του Μονακό και του Αγίου Μαρίνου με την ΕΕ θα παράσχει σε όλα τα μέρη μια σημαντική ευκαιρία για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη, με θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις στις περιφέρειες των κρατών μελών που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση, μεταξύ άλλων μέσω πρόσθετων ευκαιριών απασχόλησης και της βελτίωσης των διεθνών επαγγελματικών προσόντων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συμφωνία σύνδεσης, είναι σημαντικό να λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Ανδόρας, του Μονακό και του Αγίου Μαρίνου ως κρατών μικρής εδαφικής έκτασης, σύμφωνα με τη δήλωση 3 σχετικά με το άρθρο 8 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας, συνεπώς, υπόψη ότι είναι σημαντικό να αναγνωριστούν οι μικρές εδαφικές διαστάσεις και το μέγεθος του πληθυσμού της Ανδόρας, του Μονακό και του Αγίου Μαρίνου, καθώς και οι επιπτώσεις που έχουν αυτά στη διατήρηση επαρκούς κοινωνικοοικονομικής πρόσβασης και την κοινωνική ένταξη των πολιτών των εν λόγω κρατών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση και η ένταξη έχουν ουσιαστική σημασία για τη διατήρηση του πολιτισμού, των παραδόσεων και των αξιών που χαρακτηρίζουν τις τρεις αυτές κοινότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι χωρίς αυτούς τους ειδικούς μηχανισμούς πρόσβασης και ένταξης, ορισμένοι πολίτες ενδέχεται να δυσκολευτούν να βρουν τα μέσα που απαιτούνται για να ζήσουν στη χώρα καταγωγής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διατηρηθεί, μεταξύ άλλων μέσω κατάλληλων διατάξεων στη συμφωνία σύνδεσης, ο πολιτικός, κοινωνικοοικονομικός, πολιτιστικός και αυτοπροσδιοριστικός ιστός της Ανδόρας, του Μονακό και του Αγίου Μαρίνου, και να προσαρμοστούν οι διατάξεις αυτές στις πραγματικότητες της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανδόρα, το Μονακό και ο Άγιος Μαρίνος έχουν συνάψει, με τις αντίστοιχες γειτονικές τους χώρες, μακροχρόνιες συμφωνίες οι οποίες αντιμετωπίζουν ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ευαισθησίες των τριών χωρών και αντικατοπτρίζουν την ανάγκη διατήρησης της βιωσιμότητας των εν λόγω χωρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι ιδιαιτερότητες και ευαισθησίες έχουν αναγνωριστεί από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανδόρα, το Μονακό και ο Άγιος Μαρίνος έχουν εφαρμόσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις και κανονιστική σύγκλιση με την ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη ρύθμιση του τραπεζικού και του χρηματοπιστωτικού τομέα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή του στις 4 Δεκεμβρίου 2018, το Συμβούλιο αποφάσισε να αφαιρέσει την Ανδόρα και τον Άγιο Μαρίνο από το παράρτημα ΙΙ των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι έχουν τηρήσει όλες υπόλοιπες δεσμεύσεις σχετικά με τη διαφάνεια, τη δίκαιη φορολογία και τα μέτρα κατά της BEPS (διάβρωση της φορολογικής βάσης και μετατόπιση των κερδών)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μονακό δεν συμπεριλήφθηκε ποτέ στο εν λόγω παράρτημα και ότι, από τις 5 Δεκεμβρίου 2017, το Συμβούλιο σημειώνει ότι το Μονακό συμμορφώνεται πλήρως με τις εν λόγω δεσμεύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις συνεδριάσεις του που διεξήχθησαν τον Απρίλιο και τον Ιούλιο του 2018, το Παγκόσμιο Φόρουμ του ΟΟΣΑ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Πόρους δήλωσε ότι το Μονακό και ο Άγιος Μαρίνος συμμορφώνονται με το διεθνές πρότυπο για την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να επιδοκιμαστούν οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις και η σταδιακή ευθυγράμμιση της Ανδόρας με τη νομοθεσία της ΕΕ, όσον αφορά τους δημοσιονομικούς κανόνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ανδόρα έχουν καταλήξει σε μια πολύτιμη συμφωνία στον τομέα του καπνού και λαμβάνοντας υπόψη ότι στο εξής η Ανδόρα θα είναι σε θέση να εντείνει περαιτέρω την πρόοδό της προς μια περισσότερο διαφοροποιημένη οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η μακρά διαδικασία θα παρουσιάσει και τις σχετικές προκλήσεις και, συνεπώς, θα απαιτηθεί η διασφάλιση επαρκούς προστασίας για τους εργαζόμενους στην Ανδόρα, στο πλαίσιο της μετάβασής της προς μια περισσότερο διαφοροποιημένη οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρύτερη πρόσβαση στην εσωτερική αγορά θα συμβάλει μακροπρόθεσμα στην οικονομική ανάπτυξη και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την οικονομία και την απασχόληση στην Ανδόρα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Άγιος Μαρίνος αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά τις εξαγωγές σε άλλα κράτη μέλη εκτός της Ιταλίας, ως αποτέλεσμα των πρόσθετων απαιτούμενων εγγράφων τεκμηρίωσης για τον ΦΠΑ (T2)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία σύνδεσης θα πρέπει να παρέχει την ευκαιρία για ίσους όρους ανταγωνισμού σε ολόκληρη την ΕΕ, πράγμα το οποίο θα ήταν πολύ χρήσιμο για τους εξαγωγείς του Αγίου Μαρίνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία σύνδεσης θα πρέπει να δίνει στις τράπεζες της Ανδόρας και του Αγίου Μαρίνου πλήρη πρόσβαση στο σύστημα διαβατηρίου της ΕΕ για τις τράπεζες και τις εταιρείες παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες του Μονακό αποτελούν μειονότητα στη χώρα τους και οι αγορές στέγασης και απασχόλησης είναι διαμορφωμένες με τρόπο που καθιστά απαραίτητη την ενεργό στήριξη προς τους πολίτες του Μονακό, προκειμένου να μπορούν να διατηρήσουν τη δυνατότητά τους να διαμένουν στο Μονακό· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις σχετικά με τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση ισχύουν εξίσου για τους πολίτες του Μονακό και για όσους διαμένουν σε πόλεις στην άμεση γειτονία του Μονακό· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 92 % των εργαζομένων στο Μονακό είναι πολίτες της ΕΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία σύνδεσης με την ΕΕ δημιουργεί τη δυνατότητα για ανάπτυξη συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και για συμμετοχή σε ορισμένες από τις οριζόντιες πολιτικές της ΕΕ σε πεδία όπως η έρευνα, το περιβάλλον και η εκπαίδευση (Erasmus+)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται η έγκριση του Κοινοβουλίου για να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία σύνδεσης·

1.  συνιστά στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας:

α)  να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που προσφέρουν οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης, προκειμένου να αποδείξουν την αξία των στενότερων σχέσεων και της ολοκλήρωσης με την ΕΕ – εστιάζοντας στην κοινή γνώμη τόσο στην Ανδόρα, το Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο όσο και στην ΕΕ – και να επαναβεβαιώσουν τη σπουδαιότητα της συμμετοχής των χωρών αυτών στα όργανα και στις πολιτικές της ΕΕ, μακροπρόθεσμα·

β)  να αποφύγουν τον κίνδυνο απόρριψης της συμφωνίας σύνδεσης μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και να καταβάλουν νέες προσπάθειες για την παροχή, σε όσους πολίτες στην Ανδόρα, το Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο αισθάνονται περισσότερο ευάλωτοι, πληροφοριών σχετικά με τη συμφωνία σύνδεσης και να τους εξηγήσουν, με πλήρη διαφάνεια και σε συνεργασία με τις αρχές των τριών κρατών, το πεδίο, τα πλεονεκτήματα και τις πιθανές αδυναμίες της συμφωνίας, με στόχο την πολιτική ενότητα και την ευρύτερη δυνατή δημόσια υποστήριξη σε καθένα από τα τρία κράτη· να ενθαρρύνουν την Ανδόρα, το Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο να κάνουν το ίδιο, και να τα στηρίξουν σε αυτή την προσπάθειά τους·

γ)  να λάβουν πλήρως υπόψη τις μικρές εδαφικές διαστάσεις και τους περιορισμένους διοικητικούς πόρους, σε σχετικούς όρους, της Ανδόρας, του Μονακό και του Αγίου Μαρίνου, και, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, να προσαρμόσουν αναλόγως την απαιτούμενη υιοθέτηση και εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος υπερβολικής δημοσιονομικής πίεσης, που θα είχε αρνητικές συνέπειες στην κοινή γνώμη και τους διαθέσιμους δημοσιονομικούς πόρους· να συνδράμουν, όπου κριθεί αναγκαίο, την Ανδόρα, το Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο στη δημιουργία της ικανότητας που είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ταχείας, δυναμικής και ομοιόμορφης μεταφοράς του κεκτημένου·

δ)  να ζητήσουν τη δημιουργία, σε κάθε μία από τις τρεις χώρες, ενός συνεκτικού, αποδοτικού και αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η δυναμική μεταφορά του κεκτημένου της ΕΕ από αυτά τα τρία κράτη, καθώς και η ομοιόμορφη εφαρμογή και συνεκτική ερμηνεία των διατάξεων της συμφωνίας, που πρέπει να περιλαμβάνει ένα φόρουμ διαβούλευσης και έναν μηχανισμό επίλυσης διαφορών·

ε)  να τονίσουν στην Ανδόρα, στο Μονακό και στον Άγιο Μαρίνο τη σπουδαιότητα της συνολικής ακεραιότητας και ομοιογένειας της εσωτερικής αγοράς και του σεβασμού των βασικών πτυχών των τεσσάρων ελευθεριών που συνδέονται με την εσωτερική αγορά· να υπενθυμίσουν τα πλεονεκτήματα και τα οικονομικά οφέλη της πλήρους πρόσβασης στην εσωτερική αγορά, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και την ανάγκη διατήρησης, στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, ισότιμων όρων ανταγωνισμού και ισχυρών, ανθεκτικών και αποτελεσματικών θεσμικών θεμελίων, προς όφελος όλων·

στ)  να παράσχουν επαρκή στήριξη της ΕΕ στην Ανδόρα, το Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο, όσον αφορά την ικανότητά τους να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν πλήρως το κοινοτικό κεκτημένο σε μακροπρόθεσμη βάση, μεταξύ άλλων μέσω της στενότερης θεσμικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη σε άμεση γειτνίαση· να προσφέρουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση της ΕΕ για στοχευμένα έργα, καθώς και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των υφιστάμενων διοικητικών οργάνων των κρατών μελών που ασχολούνται με την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου·

ζ)  να ενισχύσουν την ικανότητα επαρκούς υιοθέτησης και εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου μέσω της απόσπασης υπαλλήλων από τις δημόσιες διοικήσεις της Ανδόρας, του Μονακό και του Αγίου Μαρίνου στα αρμόδια θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ και των κρατών μελών της·

η)  να εξετάσουν, υπό το πρίσμα της ανάγκης να συνδυαστεί η ελευθερία εγκατάστασης που προβλέπεται από τη συμφωνία σύνδεσης με τις εθνικές διατάξεις στην Ανδόρα, το Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο, για τη διατήρηση της κοινωνικοοικονομικής ενσωμάτωσης των πολιτών τους, καθώς και τη δυνατότητα προσωρινών παρεκκλίσεων, βασισμένων σε αξιολογήσεις των πραγματικών αναγκών των τριών κρατών, υποκείμενων σε ρήτρες αναθεώρησης, συνδεδεμένων με ιδιαίτερα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια για κάθε διαπραγματευόμενο κράτος και προσαρμοσμένων στο χρονικό πλαίσιο που απαιτείται προκειμένου να διασφαλιστούν, σε κάθε ένα από τα κράτη αυτά και μέσω σταδιακής προσέγγισης, πραγματικά ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και επαρκής ανταγωνιστική ικανότητα για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις· να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η έκταση των κρατών αυτών είναι τόσο μικρή που οι επιπτώσεις των προσωρινών παρεκκλίσεων από το κοινοτικό κεκτημένο που θα τεθούν υπό διαπραγμάτευση θα ήταν αμελητέες·

θ)  να αξιοποιήσουν την ευκαιρία της συμφωνίας σύνδεσης για περαιτέρω συνεργασία με την Ανδόρα, το Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο εντός του πλαισίου της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας[1]·

ι)  να προσαρμόσουν τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την παροχή στατιστικών στοιχείων, στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης, στην έκταση της Ανδόρας, του Μονακό και του Αγίου Μαρίνου·

ια)  να διερευνήσουν τη δυνατότητα και το εφικτό, παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης, να εξασφαλιστεί επαρκής πρόσβαση σε ρευστότητα για την Ανδόρα, το Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο, με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της σταθερότητας των αντίστοιχων εθνικών τραπεζικών συστημάτων τους σε περίπτωση εσωτερικού ή εξωτερικού συστημικού κλυδωνισμού, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη δέουσα εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα· να ενθαρρύνουν την Ανδόρα και το Μονακό να γίνουν μέλη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και να τους παράσχουν, εφόσον κριθεί αναγκαίο, τεχνική βοήθεια προς τον σκοπό αυτό· να ενθαρρύνουν την Ανδόρα, το Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά τη σύγκλιση με την ΕΕ όσον αφορά τη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα, τη φορολογική διακυβέρνηση και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

ιβ)  να προωθήσουν τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης με την Ανδόρα, το Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο και να παράσχουν εγκαίρως στα διαπραγματευόμενα μέρη όλη την αναγκαία θεσμική στήριξη και στήριξη ανά τομέα πολιτικής, περιλαμβανομένων αξιολογήσεων και εμπειρογνωμοσύνης από τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατόν και, οπωσδήποτε, εντός των επόμενων δύο ετών·

ιγ)  να καταλήξουν, πριν από το τέλος της τρέχουσας εντολής, σε κοινή πολιτική δήλωση με την Ανδόρα, το Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο, σχετικά με το πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης, προκειμένου να προβούν σε απολογισμό και να διατηρήσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής στις διαπραγματεύσεις, έτσι ώστε η νέα Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να μπορέσουν να εκμεταλλευθούν και να αξιοποιήσουν αυτή την κοινή αντίληψη και να προχωρήσουν περαιτέρω στις διαπραγματεύσεις·

ιδ)  να θεωρήσουν τις διαπραγματεύσεις της συμφωνίας σύνδεσης ως ευκαιρία για τη λήψη μέτρων για κοινές επενδύσεις σε υποδομές κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και μέτρων που στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινής επιστημονικής έρευνας μεταξύ της Ανδόρας, του Μονακό, του Αγίου Μαρίνου και των κρατών μελών της ΕΕ·

2.  είναι της άποψης ότι η επόμενη νομοθετική περίοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούσε να αποτελέσει πολύτιμη ευκαιρία για τη σύσταση νέας διακοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας αφιερωμένης στον διακοινοβουλευτικό διάλογο και τη συνεργασία με την Ανδόρα, το Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο· πιστεύει, επιπλέον, ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιδιώξει στενή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών του και των αρμόδιων υπηρεσιών των κοινοβουλίων της Ανδόρας, του Μονακό και του Αγίου Μαρίνου και να φιλοξενεί τακτικά νέους ηγέτες της πολιτικής και επιχειρηματικής ζωής και της κοινωνίας των πολιτών από αυτές τις τρεις χώρες, προκειμένου να ενισχυθεί η θετική περιγραφή μιας στενότερης πολιτικής, οικονομικής και πολιτικής διεπαφής με την ΕΕ, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία σύνδεσης· είναι της άποψης ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να προωθήσει την περιοδική ανταλλαγή απόψεων με τις εθνικές κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες της Ανδόρας, του Μονακό και του Αγίου Μαρίνου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων· πιστεύει ότι η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών της Ανδόρας, του Μονακό και του Αγίου Μαρίνου θα πρέπει να σχετίζεται και με ζητήματα που χειρίζεται το Κοινοβούλιο και τα οποία θα μπορούσαν να έχουν άμεσες επιπτώσεις στην οικονομία αυτών των κρατών, στη σχέση τους με την ΕΕ ή στην αποτελεσματικότητα της συμφωνίας σύνδεσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στους Συμπρίγκηπες, την κυβέρνηση και το Γενικό Συμβούλιο της Ανδόρας, στον Πρίγκηπα, τον Υπουργό του Κράτους και το Εθνικό Συμβούλιο του Μονακό και στους Κυβερνώντες Διοικητές, το Συμβούλιο του Κράτους και το Μεγάλο και το Γενικό Συμβούλιο του Αγίου Μαρίνου.

  • [1]  ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Arnaud Danjean, Γεώργιος Επιτήδειος, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Hilde Vautmans

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Brando Benifei, Neena Gill, Τάκης Χατζηγεωργίου, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Blanco López, Santiago Fisas Ayxelà, Ingeborg Gräßle, Karin Kadenbach, Gabriel Mato, Joachim Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso, Julie Ward, Flavio Zanonato

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

43

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Javier Nart, Hilde Vautmans

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Santiago Fisas Ayxelà, Michael Gahler, Ingeborg Gräßle, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Soraya Post, Joachim Schuster, Julie Ward, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler

4

-

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 27 Φεβρουαρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου