MIETINTÖ Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle assosiaatiosopimuksesta unionin ja Monacon, Andorran ja San Marinon välillä

11.2.2019 - (2018/2246(INI))

Ulkoasiainvaliokunta
Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar


Menettely : 2018/2246(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0074/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0074/2019
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSEKSI

neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle assosiaatiosopimuksesta unionin ja Monacon, Andorran ja San Marinon välillä

(2018/2246(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 22. joulukuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen (EU) N:o 2014/... komission valtuuttamisesta neuvottelemaan jäsenvaltioiden puolesta Andorran ruhtinaskunnan, Monacon ruhtinaskunnan ja San Marinon tasavallan kanssa yhden tai useamman assosiaatiosopimuksen niistä määräyksistä, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 8 artiklan ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 8 artiklaa koskevan julistuksen, jossa todetaan, että unioni ottaa huomioon sen kanssa läheisyytensä vuoksi erityissuhteissa olevien kooltaan pienten maiden erityistilanteen,

–  ottaa huomioon 20. marraskuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”EU:n sekä Andorran ruhtinaskunnan, Monacon ruhtinaskunnan ja San Marinon tasavallan väliset suhteet – Vaihtoehdot tiiviimmälle yhdentymiselle EU:n kanssa” (COM(2012)0680),

–  ottaa huomioon Andorran, Monacon ja San Marinon EU:n sisämarkkinoille pääsyä haittaavista esteistä 20. marraskuuta 2012 laaditun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Obstacles to access by Andorra, Monaco and San Marino to the EU’s Internal Market and Cooperation in other Areas” (SWD(2012)0388),

–  ottaa huomioon 18. marraskuuta 2013 annetun komission kertomuksen ”EU:n sekä Andorran ruhtinaskunnan, Monacon ruhtinaskunnan ja San Marinon tasavallan väliset suhteet: Vaihtoehdot näiden maiden osallistumiselle sisämarkkinoiden toimintaan” (COM(2013)0793),

–  ottaa huomioon 11. joulukuuta 2018 annetut neuvoston päätelmät yhtenäisistä laajemmista sisämarkkinoista ja EU:n suhteista EU:n ulkopuolisiin länsieurooppalaisiin maihin,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 113 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0074/2019),

A.  toteaa, että Andorran ruhtinaskunnalla (Andorra), Monacon ruhtinaskunnalla (Monaco) ja San Marinon tasavallalla (San Marino) on pitkä valtiollinen historia; toteaa, että ne ovat aina olleet keskeisessä asemassa Euroopan historiassa ja niillä on tiiviit ja kauan jatkuneet poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset suhteet niiden välittömässä läheisyydessä sijaitseviin jäsenvaltioihin ja koko EU:hun; toteaa, että EU:n kumppanuus näiden maiden kanssa perustuu yhteisiin poliittisiin ja kulttuurisiin arvoihin;

B.  toteaa, että Andorra, Monaco ja San Marino ovat osoittaneet voimakasta poliittista, taloudellista ja kulttuurista sitoutumista eurooppalaisuuteen ja vahvaa pyrkimystä entistä tiiviimpiin poliittisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin suhteisiin Euroopan unionin kanssa; toteaa, että Andorran, Monacon ja San Marinon sekä EU:n etujen mukaisesti on tärkeää vastata myönteisesti ja hyvissä ajoin tähän sitoumukseen ja helpottaa uutta assosiaatiosopimusta koskevien neuvottelujen nopeaa päätökseen saattamista, ottaen huomioon, että uudesta assosiaatiosopimuksesta tulee uusi kehys EU:n ja näiden maiden välisille suhteille;

C.  katsoo, että myös jäsenvaltioiden, joilla on perinteisesti ollut tiiviit historialliset, poliittiset ja taloudelliset siteet Andorraan, Monacoon ja San Marinoon, etujen mukaista on edistää näiden valtioiden ja koko Euroopan unionin välisten suhteiden täsmentämistä ja tiivistämistä; toteaa, että sen takia on tärkeää ottaa erityisesti oikeusvarmuuden vuoksi huomioon, että näillä jäsenvaltioilla on jo erityiset kahdenväliset suhteet Andorran, Monacon ja San Marinon kanssa;

D.  ottaa huomioon, että Andorra, Monaco ja San Marino ovat jo pitkään tukeneet Euroopan unionin poliittista linjaa YK:ssa;

E.  toteaa, että Andorra, Monaco ja San Marino ovat kukin tahollaan tärkeitä talouskumppaneita niiden välittömässä läheisyydessä sijaitseville jäsenvaltioille ja tarjoavat työllistymismahdollisuuksia huomattavalle määrälle EU:n kansalaisia; katsoo, että entistä tiiviimmät Andorran, Monacon ja San Marinon sekä EU:n väliset yhteydet tarjoaisivat kaikille osapuolille merkittävän tilaisuuden edistää taloudellista kehitystä ja saada aikaan välittömässä läheisyydessä sijaitsevien jäsenvaltioiden alueisiin kohdistuvia myönteisiä heijastusvaikutuksia muun muassa täydentävien työllistymismahdollisuuksien avulla ja parantamalla kansainvälistä ammatillista osaamista;

F.  katsoo, että assosiaatiosopimuksesta käytävien neuvottelujen yhteydessä on tärkeää ottaa täysimääräisesti huomioon Andorran, Monacon ja San Marinon erityispiirteet pienvaltioina Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 8 artiklaa koskevan julistuksen N:o 3 mukaisesti; katsoo, että siksi on tärkeää ottaa huomioon Andorran, Monacon ja San Marinon alueiden pieni alueellinen ulottuvuus ja asukasmäärä sekä niistä johtuvat merkitykselliset vaikutukset näiden valtioiden kansalaisten sosioekonomisten mahdollisuuksien ja osallisuuden asianmukaisen säilyttämisen kannalta; katsoo, että nämä mahdollisuudet ja osallisuus ovat näille kolmelle yhteisölle ominaisten kulttuurin, perinteiden ja arvojen säilymisen kannalta olennaisia; katsoo, että ilman tällaisia mahdollisuuksia ja osallisuutta koskevia erityisiä mekanismeja joidenkin kansalaisten voi olla vaikea löytää tarvittavat keinot elää omassa alkuperämaassaan; katsoo, että sen vuoksi on tärkeää säilyttää myös assosiaatiosopimukseen sisältyvien asianmukaisten määräysten avulla Andorran, Monacon ja San Marinon poliittinen ja sosioekonominen sekä kulttuuriin ja identiteettiin liittyvä rakenne ja mukauttaa sitä Euroopan unionin yhdentymisen realiteetteihin;

G.  ottaa huomioon, että Andorra, Monaco ja San Marino ovat tehneet naapurimaidensa kanssa pitkäaikaisia kahdenvälisiä sopimuksia, joissa käsitellään molempia osapuolia koskevia kysymyksiä ja joissa otetaan huomioon kyseisten kolmen maan erityispiirteet ja tärkeät näkökohdat sekä tarve säilyttää kyseisten valtioiden elinkelpoisuus; ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on tunnustanut nämä erityispiirteet ja tärkeät näkökohdat;

H.  ottaa huomioon, että Andorra, Monaco ja San Marino ovat kukin tahollaan toteuttaneet merkittäviä uudistuksia ja lähentäneet sääntelyä EU:hun erityisesti pankki- ja rahoitusalan sääntelyn osalta;

I.  ottaa huomioon, että neuvosto päätti 4. joulukuuta 2018 pitämässään kokouksessa poistaa Andorran ja San Marinon 5. joulukuuta 2017 annettujen neuvoston päätelmien liitteestä II, millä vahvistettiin, että ne ovat noudattaneet kaikkia jäljellä olevia sitoumuksia, jotka liittyvät avoimuuteen, oikeudenmukaiseen verotukseen ja (veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja koskeviin) BEPS-torjuntatoimiin; toteaa, että Monacoa ei koskaan sisällytetty tähän liitteeseen ja että neuvosto ilmoitti jo 5. joulukuuta 2017, että Monaco noudattaa täysimääräisesti näitä sitoumuksia; ottaa huomioon, että verotusta koskevaa avoimuutta ja tietojenvaihtoa käsittelevä OECD:n maailmanlaajuinen foorumi ilmoitti huhtikuussa ja heinäkuussa 2018 pitämissään kokouksissa, että Andorra, Monaco ja San Marino noudattavat kansainvälistä standardia pyynnöstä annettavien tietojen osalta;

J.  katsoo, että olisi annettava tunnustusta Andorran merkittävistä uudistuksista ja lainsäädännön asteittaisesta mukauttamisesta EU:n lainsäädäntöön rahoitusalan sääntelyn osalta; ottaa huomioon, että EU ja Andorra ovat päässeet arvokkaaseen sopimukseen tupakasta ja että Andorra voi nyt tehostaa entisestään siirtymistä kohti monipuolisempaa taloutta; ottaa huomioon, että tämä pitkän aikavälin prosessi tuo mukanaan merkittäviä haasteita ja että Andorrassa työskenteleviä työntekijöitä on siksi suojeltava asianmukaisesti, kun maa on siirtymässä kohti monipuolisempaa taloutta; katsoo, että laajempi pääsy sisämarkkinoille tukee taloudellista kehitystä pitkällä aikavälillä ja luo Andorraan uusia taloudellisia ja työllistymismahdollisuuksia;

K.  ottaa huomioon, että San Marinolla on vaadittavien ylimääräisten ALV-asiakirjojen (T2) vuoksi tällä hetkellä vaikeuksia muihin EU:n jäsenvaltioihin kuin Italiaan suuntautuvassa viennissä; katsoo, että assosiaatiosopimuksen olisi tarjottava mahdollisuus yhdenvertaisiin toimintaedellytyksiin kaikkialla EU:ssa, mikä olisi San Marinon viejille erittäin hyödyllistä; katsoo, että assosiaatiosopimuksen olisi annettava Andorran ja San Marinon pankeille täysimääräinen pääsy EU:n pankkien ja rahoituspalvelualan yritysten Passporting System -tietojärjestelmään;

L.  ottaa huomioon, että Monacon kansalaiset ovat omassa maassaan vähemmistönä ja että asunto- ja työmarkkinoiden luonteen vuoksi Monacon kansalaisille on annettava aktiivista tukea, jotta he voivat säilyttää asuinpaikkansa maassa; ottaa huomioon, että työnsaannin helpottamista koskevia säännöksiä sovelletaan yhtäläisesti Monacon kansalaisiin ja Monacon välittömässä läheisyydessä sijaitsevien kaupunkien asukkaisiin; ottaa huomioon, että Monacossa 92 prosenttia työntekijöistä on EU:n kansalaisia;

M.  ottaa huomioon, että assosiaatiosopimus EU:n kanssa avaa mahdollisuuden kehittää yhteistyötä yhteistä etua koskevilla aloilla ja osallistua joihinkin EU:n horisontaalisiin toimintapolitiikkoihin, kuten tutkimukseen, ympäristöön ja koulutukseen (Erasmus +);

N.  toteaa, että assosiaatiosopimuksen voimaantulo edellyttää parlamentin hyväksyntää;

1.  suosittaa neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, että

a)  hyödynnetään assosiaatiosopimuksesta käytyjen neuvottelujen tarjoamaa mahdollisuutta osoittaa entistä tiiviimpien suhteiden ja EU:hun integroitumisen arvo – yleinen mielipide Andorrassa, Monacossa ja San Marinossa sekä EU:ssa huomioon ottaen – ja vahvistaa uudelleen, että on tärkeää ottaa nämä maat on pitkällä aikavälillä mukaan EU:n elimiin ja toimintapolitiikkoihin;

b)  ehkäistään assosiaatiosopimuksen hylkäämisen vaara neuvottelujen päätyttyä ja ryhdytään uusiin toimiin, joiden avulla annetaan Andorrassa, Monacossa ja San Marinossa asemansa muita heikommaksi kokeville ihmisille tietoa assosiaatiosopimuksesta ja selitetään heille mahdollisimman avoimesti kolmen valtion viranomaisten avulla assosiaatiosopimuksen soveltamisala, ansiot ja mahdolliset puutteet siten, että pyritään saavuttamaan poliittinen yhtenäisyys ja mahdollisimman laaja kansalaisten tuki kussakin kolmessa valtiossa; kannustetaan Andorraa, Monacoa ja San Marinoa toimimaan samoin ja tuetaan niitä siinä;

c)  otetaan täysimääräisesti huomioon Andorran, Monacon ja San Marinon pienet alueelliset ulottuvuudet ja rajalliset hallinnolliset resurssit ja mukautetaan neuvotteluprosessissa yhteisön säännöstön hyväksymistä ja täytäntöönpanoa vastaavasti, jotta voidaan minimoida liiallinen budjettipaine, jolla puolestaan olisi kielteinen vaikutus yleiseen mielipiteeseen ja käytettävissä oleviin talousarviovaroihin; annetaan tarvittaessa apua Andorralle, Monacolle ja San Marinolle sellaisten tarvittavien hallinnollisten valmiuksien luomiseksi, joilla varmistetaan yhteisön säännöstön nopea, dynaaminen ja yhtenäinen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä;

d)  kehotetaan luomaan kuhunkin kolmeen valtioon johdonmukainen, tehokas ja toimiva institutionaalinen kehys, jonka avulla assosiaatiosopimus pannaan täytäntöön, jotta voidaan varmistaa EU:n säännöstön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä näissä kolmessa maassa sekä sopimuksen määräysten yhdenmukainen soveltaminen ja johdonmukainen tulkinta, ja johon on kuuluttava kuulemisfoorumi ja riitojenratkaisumekanismi;

e)  korostetaan Andorralle, Monacolle ja San Marinolle sisämarkkinoiden yleisen eheyden ja yhdenmukaisuuden sekä sisämarkkinoiden kaikkien neljän vapauden kunnioittamisen merkitystä; palautetaan mieliin täysimääräisen sisämarkkinoille pääsyn, myös tuotteiden ja palvelujen pääsyn, mukanaan tuomat edut ja taloudelliset hyödyt, ja tarve säilyttää sisämarkkinoilla tasapuoliset toimintaedellytykset sekä vahva, kestokykyinen ja tehokas institutionaalinen perusta, joka hyödyttää kaikkia;

f)  tarjotaan Andorralle, Monacolle ja San Marinolle riittävästi EU:n tukea, jotta ne voivat hyväksyä ja panna säännöstön täysimääräisesti täytäntöön pidemmällä aikavälillä, myös niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevien jäsenvaltioiden kanssa tehtävällä tiiviimmällä institutionaalisella yhteistyöllä; tarjotaan mahdollisuus saada EU:n rahoitusta kohdennetuille hankkeille ja kääntyä jäsenvaltioissa toimivien EU:n säännöstön täytäntöönpanosta vastaavien olemassa olevien hallintoelinten puoleen ;

g)  edistetään EU:n säännöstön asianmukaista hyväksyntää ja täytäntöönpanoa koskevaa valmiutta lähettämällä Andorran, Monacon ja San Marinon julkishallinnon virkamiehiä asianomaisiin EU:n ja sen jäsenvaltioiden toimielimiin ja elimiin;

h)  harkitaan mahdollisuutta myöntää väliaikaisia poikkeuksia, jotka perustuvat kolmen valtion todellisten tarpeiden arviointiin, joihin sovelletaan uudelleentarkastelulausekkeita ja jotka on ankkuroitu kunkin neuvottelevan valtion demografisiin ja sosioekonomisiin kriteereihin ja mukautettu asetettuun määräaikaan, jotta kussakin valtiossa voidaan varmistaa asteittaisen lähestymistavan avulla todella tasavertaiset toimintaedellytykset sekä työntekijöiden ja yritysten riittävä kilpailukyky, kun otetaan huomioon tarve sovittaa yhteen assosiaatiosopimuksessa määrätty sekä Andorran, Monacon ja San Marinon kansallisten säännösten mukainen sijoittautumisvapaus niiden kansalaisten sosioekonomisen osallisuuden säilyttämiseksi; otetaan huomioon, että nämä maat ovat niin pieniä, että neuvoteltujen EU:n säännöstöä koskevien väliaikaisten poikkeusten vaikutukset olisivat vähäiset;

i)  hyödynnetään assosiaatiosopimuksen tarjoamaa tilaisuutta edistää yhteistyötä Andorran, Monacon ja San Marinon kanssa rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen 20. toukokuuta 2015 annetun direktiivin (EU) 2015/849 mukaisesti[1];

j)  mukautetaan assosiaatiosopimuksen mukaisten tilastotietojen toimittamiseen liittyvät vaatimukset Andorran, Monacon ja San Marinon kokoon;

k)  tutkitaan rinnakkain assosiaatiosopimuksesta käytävien neuvottelujen kanssa mahdollisuutta turvata Andorran ja San Marinon riittävä eurojärjestelmän mukainen likviditeetin saanti ja sen toteuttamiskelpoisuutta, jotta voidaan edistää niiden kansallisten pankkijärjestelmien selviytymiskykyä ja vakautta sisäisten tai ulkoisten järjestelmäkriisien tapauksessa ja samalla varmistaa Euroopan keskuspankin harjoittama asianmukainen valvonta; kannustetaan Andorraa ja Monacoa liittymään Kansainvälisen valuuttarahaston jäseniksi ja annetaan niille tarvittaessa liittymistä koskevaa teknistä apua; kannustetaan Andorraa, Monacoa ja San Marinoa jatkamaan onnistuneita pyrkimyksiään lähentyä EU:hun rahoitusalan sääntelyssä, veroalan hallinnossa ja rahanpesun torjunnassa;

l)  edistetään Andorran, Monacon ja San Marinon kanssa käytäviä neuvotteluja assosiaatiosopimuksesta ja tarjotaan neuvotteluosapuolille kaikki tarvittava institutionaalinen ja toimikohtainen tuki ajoissa, komission asiasta vastaavien pääosastojen arvioinnit ja asiantuntemus mukaan lukien, jotta neuvottelut saadaan päätökseen mahdollisimman pian ja joka tapauksessa seuraavien kahden vuoden kuluessa;

m)  annetaan ennen kuluvan toimikauden päättymistä yhteinen poliittinen julkilausuma Andorran, Monacon ja San Marinon kanssa assosiaatiosopimuksen puitteista, jotta voidaan arvioida tähän mennessä neuvotteluissa saavutettua edistystä ja säilyttää se niin, että uusi komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto voivat arvioida ja hyödyntää tätä yhteisymmärrystä ja edistää neuvotteluja edelleen;

n)  tarkastellaan assosiaatiosopimuksesta käytäviä neuvotteluja tilaisuutena toteuttaa yhteisiä investointeja yhteistä etua koskeviin infrastruktuureihin sekä toteuttaa toimenpiteitä, joilla pyritään edistämään yhteistä akateemista tutkimusta Andorran, Monacon, San Marinon ja EU:n jäsenvaltioiden välillä;

2.  katsoo, että Euroopan parlamentin seuraavalla vaalikaudella voi tarjoutua arvokas tilaisuus perustaa uusi parlamenttien välinen valtuuskunta, joka erikoistuu parlamenttien väliseen vuoropuheluun ja yhteistyöhön Andorran, Monacon ja San Marinon kanssa; katsoo lisäksi, että parlamentin olisi pyrittävä omien yksiköidensä sekä Andorran, Monacon ja San Marinon parlamenttien asiasta vastaavien yksiköiden väliseen tiiviiseen yhteistyöhön ja otettava säännöllisesti vastaan nuoria poliittisia, yrityselämän ja kansalaisyhteiskunnan johtajia näistä kolmesta maasta, jotta voidaan tehostaa EU:n kanssa harjoitettavaan entistä tiiviimpään poliittiseen, taloudelliseen ja toimintapoliittiseen vuorovaikutukseen liittyvää myönteistä sanomaa assosiaatiosopimuksesta käytävien neuvottelujen puitteissa; katsoo, että parlamentin olisi edistettävä säännöllisiä keskusteluja Andorran, Monacon ja San Marinon kansallisten parlamenttien valtuuskuntien kanssa neuvottelujen keston ajan; katsoo, että Euroopan parlamentin ja Andorran, Monacon ja San Marinon kansallisten parlamenttien valtuuskuntien välillä olisi vaihdettava näkemyksiä myös Euroopan parlamentin käsittelemistä asioista, joilla voi olla suora vaikutus näiden maiden talouteen, niiden EU-suhteisiin tai assosiaatiosopimuksen tehokkuuteen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Andorran yhteisruhtinaille, hallitukselle ja yleisneuvostolle, Monacon ruhtinaalle, pääministerille ja kansallisneuvostolle sekä San Marinon kapteenivaltionhoitajalle ja suurelle ja yleiselle neuvostolle.

  • [1]  EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

4.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

43

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Michèle Alliot-Marie, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Hilde Vautmans

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Brando Benifei, Neena Gill, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

José Blanco López, Santiago Fisas Ayxelà, Ingeborg Gräßle, Karin Kadenbach, Gabriel Mato, Joachim Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso, Julie Ward, Flavio Zanonato

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

43

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Javier Nart, Hilde Vautmans

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Santiago Fisas Ayxelà, Michael Gahler, Ingeborg Gräßle, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Soraya Post, Joachim Schuster, Julie Ward, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler

4

-

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 27. helmikuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö