Procedūra : 2018/2246(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0074/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0074/2019

Debates :

PV 12/03/2019 - 22
CRE 12/03/2019 - 22

Balsojumi :

PV 13/03/2019 - 11.24
CRE 13/03/2019 - 11.24
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0188

ZIŅOJUMS     
PDF 172kWORD 58k
11.2.2019
PE 631.796v02-00 A8-0074/2019

par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos/ Komisijas priekšsēdētāja vietniecei par asociācijas nolīgumu starp ES, no vienas puses, un Monako, Andoru un Sanmarīno, no otras puses

(2018/2246(INI))

Ārlietu komiteja

Referents: Juan Fernando López Aguilar

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA IETEIKUMA PROJEKTS
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA IETEIKUMA PROJEKTS

par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos/ Komisijas priekšsēdētāja vietniecei par asociācijas nolīgumu starp ES, no vienas puses, un Monako, Andoru un Sanmarīno, no otras puses

(2018/2246(INI))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 22. decembra Lēmumu (ES) 2014/.., ar ko dalībvalstu valdību pārstāvji pilnvaro Komisiju dalībvalstu vārdā risināt sarunas par tiem noteikumiem vienā vai vairākos asociācijas nolīgumos ar Andoras Firstisti, Monako Firstisti un Sanmarīno Republiku, kuri ir dalībvalstu kompetencē,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 8. pantu un Deklarāciju attiecībā uz Līguma par Eiropas Savienību 8. pantu, kurā noteikts, ka Savienība ņems vērā teritorijas ziņā mazo valstu īpašo stāvokli, kurām ar Savienību ir īpašas ciešas attiecības,

–  ņemot vērā Komisijas 2012. gada 20. novembra paziņojumu par ES attiecībām ar Andoras Firstisti, Monako Firstisti un Sanmarīno Republiku — iespējamie risinājumi ciešākai integrācijai ar ES (COM(2012)0680),

–  ņemot vērā Komisijas dienestu 2012. gada 20. novembra darba dokumentu par šķēršļiem Andoras, Monako un Sanmarīno piekļuvei ES iekšējam tirgum un sadarbību citās jomā (Obstacles to access by Andorra, Monaco and San Marino to the EU’s Internal Market and Cooperation in other Areas (SWD(2012)0388)),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 18. novembra paziņojumu par ES attiecībām ar Andoras Firstisti, Monako Firstisti un Sanmarīno Republiku — iespējamie risinājumi to dalībai iekšējā tirgū (COM(2013)0793),

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 11. decembra secinājumus par vienmērīgi paplašinātu iekšējo tirgu un ES attiecībām ar Rietumeiropas valstīm, kas nav ES dalībvalstis,

–  ņemot vērā Reglamenta 113. pantu,

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A8-0074/2019),

A.  tā kā Andoras Firstistei (Andorai), Monako Firstistei (Monako) un Sanmarīno Republikai (Sanmarīno) ir sena valstiskuma vēsture; tā kā tās vienmēr ir bijušas Eiropas vēstures centrā un tām ir padziļinātas un ilgstošas politiskās, ekonomiskās, sociālās un kultūras attiecības ar tām tieši līdzās esošajām dalībvalstīm un visu ES kopumā; tā kā ES partnerība ar šīm valstīm ir balstīta uz mūsu kopējo politisko un kultūras vērtību kopumu;

B.  tā kā Andora, Monako un Sanmarīno ir apliecinājušas stingri uz Eiropu orientētu aicinājumu politikas, ekonomikas un kultūras jomā un stingru apņēmību īstenot ciešākas politiskās, ekonomiskās un kultūras attiecības ar Eiropas Savienību; tā kā Andoras, Monako un Sanmarīno interesēs, no vienas puses, un ES interesēs, no otras puses, ir svarīgi laikus sniegt pozitīvu atbildi uz šo aicinājumu un veicināt to, lai steidzami tiktu pabeigtas sarunas par jauno asociācijas nolīgumu, kas veidos jauno satvaru attiecībām starp ES un minētajām valstīm;

C.  tā kā arī dalībvalstis, kurām tradicionāli ir ciešas vēsturiskās, politiskās un ekonomiskās saites ar Andoru, Monako un Sanmarīno, ir ieinteresētas kopumā veicināt šo valstu un Eiropas Savienības savstarpējo attiecību padziļināšanu un mērķtiecīgumu; tā kā tādēļ ir svarīgi, lai tiktu ņemtas vērā īpašās divpusējās attiecības, kuras šīs dalībvalstis jau īsteno ar Andoru, Monako un Sanmarīno, jo īpaši nolūkā nodrošināt tiesisko noteiktību;

D.  tā kā Andora, Monako un Sanmarīno jau ilgstoši atbalsta Eiropas Savienības politikas nostāju Apvienoto Nāciju Organizācijā;

E.  tā kā Andora, Monako un Sanmarīno katra atsevišķi ir nozīmīgs to dalībvalstu ekonomiskais partneris, kas atrodas to tiešā tuvumā, un sniedz nodarbinātības iespējas daudziem ES pilsoņiem; tā kā ciešāka sadarbība starp Andoru, Monako, Sanmarīno un ES sniegtu visām pusēm nozīmīgas iespējas turpmākajai ekonomikas attīstībai, kam būtu pozitīva ekonomiskā ietekme uz to dalībvalstu reģioniem, kas atrodas to tiešā tuvumā, cita starpā veidojot papildu nodarbinātības iespējas un palielinot starptautiskās profesionālās prasmes;

F.  tā kā sarunās par asociācijas nolīgumu ir svarīgi atbilstīgi 3. deklarācijai attiecībā uz Līguma par Eiropas Savienību 8. pantu pilnībā ņemt vērā Andoras, Monako un Sanmarīno kā mazu valstu specifiku; tā kā tādēļ ir svarīgi atzīt Andoras, Monako un Sanmarīno nelielo teritoriālo platību un iedzīvotāju skaitu, kā arī no tā izrietošās sekas šo valstu iedzīvotājiem saistībā ar atbilstīgas sociālekonomiskās pieejamības un integrācijas saglabāšanu; tā kā šāda pieejamība un integrācija ir būtiska, lai saglabātu kultūru, tradīcijas un vērtības, kas raksturīgas trim kopienām; tā kā bez šādiem īpašiem pieejamības un integrācijas mehānismiem dažiem iedzīvotājiem var būt grūti atrast līdzekļus, kas tiem nepieciešami dzīvei savā izcelsmes valstī; tā kā tādēļ ir svarīgi saglabāt Andoras, Monako un Sanmarīno politisko, sociālekonomisko, kultūras un identitātes struktūru, cita starpā paredzot atbilstīgus noteikumus asociācijas nolīgumā, un pielāgot tās faktiskajiem apstākļiem, kas izriet no Eiropas Savienības integrācijas;

G.  tā kā Andorai, Monako un Sanmarīno jau sen ir ilgtermiņa divpusēji nolīgumi ar to attiecīgajām kaimiņvalstīm, ar kuriem tiek risināti abpusēji svarīgi jautājumi, ņemta vērā šo trīs valstu specifika un sensitīvie jautājumi un atspoguļota vajadzība saglabāt šo valstu dzīvotspēju; tā kā Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja ir atzinusi šādu specifiku un sensitīvos jautājumus;

H.  tā kā Andora, Monako un Sanmarīno katra patstāvīgi ir īstenojusi nozīmīgas reformas un regulējuma konverģenci ar ES, īpaši attiecībā uz banku un finanšu sektora regulējumu;

I.  tā kā Padome 2018. gada 4. decembra sanāksmē nolēma svītrot Andoru un Sanmarīno no Padomes 2017. gada 5. decembra secinājumu II pielikuma, tādējādi apstiprinot, ka tās ir izpildījušas visas atlikušās saistības attiecībā uz pārredzamību, taisnīgu nodokļu uzlikšanu un BEPS (nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas novirzīšanas) apkarošanas pasākumiem; tā kā Monako nekad netika iekļauta minētajā pielikumā un Padome jau 2017. gada 5. decembrī norādīja, ka Monako pilnībā ievēro šīs saistības; tā kā ESAO Pasaules foruma par pārredzamības un informācijas apmaiņas jautājumiem nodokļu jomā 2018. gada aprīļa un jūlija sanāksmēs tika pasludināts, ka Andora, Monako un Sanmarīno ievēro starptautisko standartu attiecībā uz informācijas apmaiņu pēc pieprasījuma;

J.  tā kā būtu atzinīgi jānovērtē Andoras īstenotās nozīmīgās reformas un pakāpeniskā likumdošanas pielāgošana ES tiesību aktiem finanšu regulējuma jomā; tā kā ES un Andora ir noslēgušas vērtīgu nolīgumu par tabaku, un tā kā Andora tagad varēs vēl vairāk uzlabot savu virzību uz daudzveidīgāku ekonomiku; tā kā šis ilgtermiņa process radīs būtiskas problēmas un līdz ar to Andorā būs pienācīgi jāaizsargā darba ņēmēji, tai pārejot uz daudzveidīgāku ekonomiku; tā kā plašāka piekļuve iekšējam tirgum sekmēs ekonomisko attīstību ilgtermiņā un radīs jaunas ekonomiskās un nodarbinātības iespējas Andorā;

K.  tā kā papildu pieprasīto PVN dokumentu (T2) dēļ Sanmarīno pašlaik ir grūtības nodrošināt eksportu uz dalībvalstīm, izņemot Itāliju; tā kā asociācijas nolīgumam būtu jānodrošina Sanmarīno eksportētājiem ļoti vērtīgi vienlīdzīgi konkurences apstākļi visā ES; tā kā asociācijas nolīgumam vajadzētu nodrošināt Andoras un Sanmarīno bankām pilnīgu piekļuvi ES atļauju piešķiršanas sistēmai bankām un finanšu pakalpojumu uzņēmumiem;

L.  tā kā Monako pilsoņi savā valstī ir mazākumā un mājokļu un nodarbinātības tirgi ir tādi, ka aktīvs atbalsts Monako pilsoņiem ir būtisks, lai saglabātu viņu iespējas arī turpmāk dzīvot Monako; tā kā noteikumi par atvieglotu piekļuvi nodarbinātībai vienlīdz attiecas gan uz Monako pilsoņiem, gan ārpus Monako teritorijas tās tiešā tuvumā esošo pilsētu iedzīvotājiem; tā kā 92 % no Monako darba ņēmējiem ir ES pilsoņi;

M.  tā kā asociācijas nolīgums ar ES paver iespēju attīstīt sadarbību kopīgu interešu jomās un piedalīties dažās ES horizontālās politikas jomās saistībā ar tādiem jautājumiem kā pētniecība, vide un izglītība (Erasmus +);

N.  tā kā asociācijas nolīgumam būs vajadzīga Parlamenta piekrišana, lai tas stātos spēkā,

1.  sniedz Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos šādus ieteikumus:

a)  izmantot sarunu par asociācijas nolīgumu sniegtās iespējas, lai apliecinātu, cik nozīmīgas ir ciešākas attiecības un integrācija ar ES, ievērojot sabiedrības viedokli Andorā, Monako un Sanmarīno, kā arī ES, un lai vēl vairāk apliecinātu to, cik ilgtermiņā šādām valstīm būtu nozīmīga integrācija ES struktūrās un politikā;

b)  novērst asociācijas nolīguma noraidīšanas risku, kad būs pabeigtas sarunas, un īstenot jaunus centienus, lai tiem sabiedrības locekļiem Andorā, Monako un Sanmarīno, kuri jūtas neaizsargātāki, sniegtu informāciju par asociācijas nolīgumu un pilnīgi pārredzami un sadarbībā ar šo triju valstu iestādēm izskaidrotu viņiem nolīguma darbības jomu, ieguvumus un iespējamos trūkumus, lai panāktu politisko vienotību un pēc iespējas plašāku sabiedrības atbalstu katrā no šīm trim valstīm; mudināt Andoru, Monako un Sanmarīno rīkoties tāpat un atbalstīt tās šādos centienos;

c)  pilnībā ņemt vērā Andoras, Monako un Sanmarīno samērā nelielo teritoriju un ierobežotos administratīvos resursus un sarunu procesā attiecīgi pielāgot acquis communautaire nepieciešamo pieņemšanu un īstenošanu, lai samazinātu pārmērīgu budžeta slogu, kas savukārt negatīvi ietekmētu sabiedrisko domu un pieejamos budžeta resursus; vajadzības gadījumā sniegt palīdzību Andorai, Monako un Sanmarīno, lai izveidotu nepieciešamo administratīvo spēju nolūkā īstenot ātru, dinamisku un vienotu acquis communautaire transponēšanu;

d)  prasīt katrā no šīm trim valstīm izveidot saskaņotu, efektīvu un lietderīgu institucionālo sistēmu asociācijas nolīguma īstenošanai, lai nodrošinātu dinamisku acquis communautaire transponēšanu visās trīs valstīs, kā arī nolīguma noteikumu vienādu piemērošanu un konsekventu interpretāciju, un šajā sistēmā ir jāiekļauj apspriešanās forums, kā arī strīdu izšķiršanas mehānisms;

e)  uzsvērt Andorai, Monako un Sanmarīno, cik svarīgi ir nodrošināt iekšējā tirgus vispārējo integritāti un viendabīgumu un ievērot pamataspektus attiecībā uz visām četrām brīvībām, kas saistītas ar iekšējo tirgu; atgādināt par priekšrocībām un ekonomiskajiem ieguvumiem, ko sniedz pilnīga iekšējā tirgus pieejamība, tostarp attiecībā uz produktu un pakalpojumu pieejamību, un par nepieciešamību iekšējā tirgū saglabāt vienlīdzīgus konkurences apstākļus un spēcīgu, noturīgu un efektīvu institucionālo pamatu visu interesēs;

f)  nodrošināt pienācīgu ES atbalstu Andorai, Monako un Sanmarīno attiecībā uz to spēju pilnībā pieņemt un īstenot acquis communautaire ilgākā termiņā, cita starpā īstenojot ciešāku institucionālo sadarbību ar dalībvalstīm tiešā tuvumā; nodrošināt piekļuvi mērķprojektiem paredzētajam ES finansējumam un iespēju vērsties pie esošajām dalībvalstu administratīvajām iestādēm, kas ir izveidotas acquis communautaire īstenošanai;

g)  veicināt spēju uzlabošanu pienācīgai acquis communautaire pieņemšanai un īstenošanai, norīkojot Andoras, Monako un Sanmarīno valsts pārvaldes iestāžu amatpersonas darbam attiecīgajās ES un tās dalībvalstu iestādēs un struktūrās;

h)  ņemot vērā vajadzību saskaņot asociācijas nolīgumā paredzēto brīvību veikt uzņēmējdarbību ar valstu noteikumiem Andorā, Monako un Sanmarīno, kuru mērķis ir saglabāt savu pilsoņu sociālekonomisko integrāciju, apsvērt iespēju, balstoties uz triju valstu faktisko vajadzību izvērtējumu, piemērot pagaidu atkāpes, uz kurām attiecas pārskatīšanas klauzulas, kuras cieši saistītas ar katras sarunu valsts konkrētajiem sociālekonomiskajiem kritērijiem un ir pielāgotas termiņam, kas nepieciešams, lai katrā valstī pakāpeniski nodrošinātu patiesi vienlīdzīgus konkurences apstākļus un pietiekamu darba ņēmēju un uzņēmumu konkurētspēju; ņemt vērā to, ka šīs valstis ir tik nelielas, ka attiecībā uz acquis communautaire sarunās apspriesto pagaidu atkāpju ietekme būtu niecīga;

i)  izmantot asociācijas nolīguma sniegto iespēju palielināt sadarbību ar Andoru, Monako un Sanmarīno saistībā ar 2015. gada 20. maija Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai(1);

j)  pielāgot Andoras, Monako un Sanmarīno lielumam prasības, kas saistītas ar statistikas datu sniegšanu saskaņā ar asociācijas nolīgumu;

k)  paralēli sarunām par asociācijas nolīgumu izpētīt, vai ir iespējams nodrošināt un īstenot Andoras un Sanmarīno piekļuvi Eurosistēmas likviditātei, lai veicinātu to attiecīgo valsts banku sistēmu izturētspēju un stabilitāti iekšēja vai ārēja sistēmiska šoka gadījumā, vienlaikus nodrošinot to, ka Eiropas Centrālā banka īsteno pienācīgu pārraudzību; mudināt Andoru un Monako kļūt par Starptautiskā Valūtas fonda loceklēm un šajā nolūkā vajadzības gadījumā sniegt tām tehnisku palīdzību; mudināt Andoru, Monako un Sanmarīno turpināt savus labos centienus, lai panāktu konverģenci ar ES attiecībā uz finanšu regulējumu, nodokļu pārvaldību un cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu;

l)  turpināt sarunas par asociācijas nolīgumu ar Andoru, Monako un Sanmarīno un laikus sniegt iesaistītajām pusēm visu nepieciešamo institucionālo un politikas atbalstu, tostarp Komisijas kompetento ģenerāldirektorātu sniegtos novērtējumus un zinātību, lai pēc iespējas ātrāk un jebkurā gadījumā nākamo divu gadu laikā sarunas varētu pabeigt;

m)  līdz pašreizējā pilnvaru termiņa beigām pabeigt vienošanos ar Andoru, Monako un Sanmarīno par kopīgu politisko deklarāciju attiecībā uz asociācijas nolīguma struktūru, lai izvērtētu un saglabātu līdz šim sarunās sasniegto un lai tādējādi jaunā Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienests varētu turpmāk izvērtēt un papildināt šo kopīgo izpratni un turpināt sarunas;

n)  uzskatīt asociācijas nolīguma sarunas par iespēju veikt pasākumus kopīgiem ieguldījumiem kopīgu interešu infrastruktūrās, kā arī pasākumus, kuru mērķis ir veicināt kopīgus akadēmiskos pētījumus starp Andoru, Monako, Sanmarīno un ES dalībvalstīm;

2.  uzskata, ka nākamais Eiropas Parlamenta sasaukums varētu sniegt vērtīgu iespēju izveidot jaunu starpparlamentāro delegāciju parlamentu dialogam un sadarbībai ar Andoru, Monako un Sanmarīno; turklāt uzskata, ka Parlamentam būtu jāīsteno cieša sadarbība starp tā dienestiem un Andoras, Monako un Sanmarīno parlamentu attiecīgajiem dienestiem un regulāri jāuzņem jauni politiskie, uzņēmējdarbības un pilsoniskās sabiedrības līderi no šīm trim valstīm, lai sarunās par asociācijas nolīgumu nostiprinātu pozitīvo vēstījumu par ciešāku politisko, ekonomisko un politikas saikni ar ES; uzskata, ka Parlamentam sarunu laikā būtu jāveicina periodiskas viedokļu apmaiņas ar Andoras, Monako un Sanmarīno valsts parlamentu delegācijām; uzskata, ka Eiropas Parlamenta viedokļu apmaiņā ar Andoras, Monako un Sanmarīno valsts parlamentu delegācijām būtu jāiekļauj arī jautājumi, ko izskata Parlaments un kas varētu tieši ietekmēt šo valstu ekonomiku vai to attiecības ar ES, vai asociācijas nolīguma efektivitāti;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo ieteikumu nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Andoras līdzprinčiem, valdībai un Vispārējai padomei, Monako princim, valsts ministram un Valsts padomei, kā arī Sanmarīno kapteiņiem-reģentiem, Valsts kongresam un Lielajai un vispārējai padomei.

(1)

OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

4.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

43

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Michèle Alliot-Marie, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Hilde Vautmans

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Brando Benifei, Neena Gill, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

José Blanco López, Santiago Fisas Ayxelà, Ingeborg Gräßle, Karin Kadenbach, Gabriel Mato, Joachim Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso, Julie Ward, Flavio Zanonato


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

43

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Javier Nart, Hilde Vautmans

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Santiago Fisas Ayxelà, Michael Gahler, Ingeborg Gräßle, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Soraya Post, Joachim Schuster, Julie Ward, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler

4

-

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 27. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika