Postup : 2018/2246(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0074/2019

Predkladané texty :

A8-0074/2019

Rozpravy :

PV 12/03/2019 - 22
CRE 12/03/2019 - 22

Hlasovanie :

PV 13/03/2019 - 11.24
CRE 13/03/2019 - 11.24
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0188

SPRÁVA     
PDF 172kWORD 55k
11.2.2019
PE 631.796v02-00 A8-0074/2019

o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k dohode o pridružení medzi EÚ a Monakom, Andorrou a San Marínom

(2018/2246(INI))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar

NÁVRH ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k dohode o pridružení medzi EÚ a Monakom, Andorrou a San Marínom

(2018/2246(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady (EÚ) 2014/... z 22. decembra 2014, ktorým sa Komisia poveruje rokovať v mene členských štátov o ustanoveniach jednej alebo viacerých dohôd o pridružení s Andorrským kniežatstvom, Monackým kniežatstvom a Sanmarínskou republikou, ktoré patria do právomocí členských štátov,

–  so zreteľom na článok 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 8 Zmluvy o Európskej únii a na Vyhlásenie k článku 8 Zmluvy o Európskej únii, v ktorom sa uvádza, že Únia zohľadní osobitnú situáciu malých krajín, ktoré s ňou udržiavajú osobitne blízke vzťahy,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. novembra 2012 o vzťahoch EÚ s Andorrským kniežatstvom, Monackým kniežatstvom a Sanmarínskou republikou: Možnosti užšej integrácie s EÚ (COM(2012)0680),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 20. novembra 2012 s názvom Prekážky, ktoré Andorre, Monaku a San Marínu bránia v prístupe na vnútorný trh EÚ a v spolupráci v iných oblastiach (SWD(2012)0388),

–  so zreteľom na správu Komisie z 18. novembra 2013 s názvom Vzťahy EÚ s Andorrským kniežatstvom, Monackým kniežatstvom a Sanmarínskou republikou: Možnosti ich účasti na vnútornom trhu (COM(2013)0793),

–  so zreteľom na závery Rady z 11. decembra 2018 o homogénnom rozšírenom vnútornom trhu a o vzťahoch EÚ so západoeurópskymi krajinami mimo EÚ,

–  so zreteľom na článok 113 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0074/2019),

A.  keďže Andorrské kniežatstvo (Andorra), Monacké kniežatstvo (Monako) a Sanmarínska republika (San Maríno) majú dlhodobú históriu štátnosti; keďže vždy stáli v centre európskej histórie a majú hlboké, dlhoročné politické, hospodárske, sociálne a kultúrne vzťahy s členskými štátmi v ich bezprostrednej blízkosti a s celou EÚ; keďže partnerstvo EÚ s týmito krajinami je založené na našom spoločnom súbore politických a kultúrnych hodnôt;

B.  keďže Andorra, Monako a San Maríno sú názornou ukážkou výrazného politického, hospodárskeho a kultúrneho európskeho poslania a vyjadrili silné želanie pokračovať v užších politických, hospodárskych a kultúrnych vzťahoch s Európskou úniou; keďže v záujme Andorry, Monaka a San Marína na jednej strane a EÚ na strane druhej je dôležité včas pozitívne reagovať na toto poslanie a uľahčiť rýchle ukončenie rokovaní o novej dohode o pridružení, ktorá bude novým rámcom pre vzťahy medzi EÚ a týmito krajinami;

C.  keďže je aj v záujme členských štátov, ktoré majú tradične úzke historické, politické a hospodárske väzby s Andorrou, Monakom a so San Marínom, presadzovať prehĺbenie a konkretizovanie vzťahov týchto štátov s Európskou úniou ako celkom; keďže je preto zásadne dôležité zohľadniť osobitné dvojstranné vzťahy, ktoré už tieto členské štáty s Andorrou, Monakom a so San Marínom udržujú, najmä z dôvodov právnej istoty;

D.  keďže Andorra, Monako a San Maríno už dlho podporujú politický postoj Európskej únie v OSN;

E.  keďže Andorra, Monako a San Maríno sú samostatnými relevantnými hospodárskymi partnermi členských štátov v ich bezprostrednej blízkosti a vytvárajú pracovné príležitosti pre značný počet občanov EÚ; keďže užšie prepojenie medzi Andorrou, Monakom a San Marínom a EÚ by všetkým týmto stranám poskytlo významnú príležitosť na ďalší hospodársky rozvoj s pozitívnym hospodárskym účinkom presahovania na regióny členských štátov v bezprostrednej blízkosti, a to aj prostredníctvom ďalších pracovných príležitostí a posilnenia medzinárodných profesijných zručností;

F.  keďže pri rokovaniach o dohode o pridružení je dôležité v plnej miere zohľadniť osobitosti Andorry, Monaka a San Marína ako malých štátov v súlade s vyhlásením 3 k článku 8 Zmluvy o Európskej únii; keďže je preto dôležité uvedomiť si malé rozmery území a malý počet obyvateľov Andorry, Monaka a San Marína a príslušné dôsledky tejto skutočnosti z hľadiska zachovania primeraného sociálno-ekonomického prístupu a začlenenia občanov týchto štátov; keďže tento prístup aj začlenenie sú nevyhnutné, aby sa zachovala kultúra, tradície a hodnoty, ktoré sú špecifické pre tieto tri spoločenstvá; keďže bez takýchto osobitných mechanizmov prístupu a začlenenia sa môže stať, že niektorí občania budú mať problémy s hľadaním prostriedkov potrebných na život vo svojej krajine pôvodu; keďže je preto nevyhnutné zachovať politický, sociálno-ekonomický a kultúrny charakter a identitu Andorry, Monaka a San Marína, a to aj primeranými ustanoveniami v dohode o pridružení, a prispôsobiť ich realite integrácie Európskej únie;

G.  keďže Andorra, Monako a San Maríno majú dlhodobé dvojstranné dohody s príslušnými susednými krajinami, ktoré sa týkajú otázok spoločného záujmu, zohľadňujú špecifiká a citlivé stránky týchto troch krajín a odrážajú potrebu zachovať životaschopnosť týchto štátov; keďže Parlamentné zhromaždenie Rady Európy tieto špecifiká a citlivé stránky uznalo;

H.  keďže Andorra, Monako aj San Maríno samostatne uplatňujú dôležité reformy a zbližovanie právnych predpisov s EÚ, najmä pokiaľ ide o reguláciu bankového a finančného sektora;

I.  keďže Rada na svojom zasadnutí 4. decembra 2018 rozhodla o vypustení Andorry a San Marína z prílohy II k záverom Rady z 5. decembra 2017, čím potvrdila, že obidve krajiny splnili všetky zostávajúce záväzky týkajúce sa transparentnosti, spravodlivého zdaňovania a opatrení proti BEPS (narúšaniu základu dane a presunu ziskov); keďže Monako nikdy nebolo zahrnuté do tejto prílohy a Rada už 5. decembra 2017 skonštatovala, že Monako v plnej miere dodržiava tieto záväzky; keďže Globálne fórum OECD o transparentnosti a výmene informácií na daňové účely na svojich zasadnutiach v apríli a júli 2018 vyhlásilo, že Andorra, Monako a San Maríno spĺňajú medzinárodnú normu týkajúcu sa výmeny informácií na základe žiadosti;

J.  keďže treba pochváliť dôležité reformy Andorry a jej postupné zosúlaďovanie s právnymi predpismi EÚ, pokiaľ ide o finančnú reguláciu; keďže EÚ a Andorra dosiahli cennú dohodu o tabaku a keďže Andorra bude mať teraz možnosť zintenzívniť svoj prechod na diverzifikovanejšie hospodárstvo; keďže tento dlhodobý proces budú sprevádzať príslušné problémy, a preto sa bude vyžadovať primeraná ochrana pracovníkov v Andorre pri jej prechode na diverzifikovanejšie hospodárstvo; keďže širší prístup na vnútorný trh podporí dlhodobý hospodársky rozvoj a vytvorí nové hospodárske a pracovné príležitosti v Andorre;

K.  keďže San Maríno má v súčasnosti ťažkosti pri vývoze do iných členských štátov než Taliansko, a to z dôvodu, že sa vyžaduje dodatočná dokumentácia o DPH (T2); keďže dohoda o pridružení by mala umožniť rovnaké podmienky v celej EÚ, čo by bolo veľmi prínosné pre vývozcov zo San Marína; keďže dohoda o pridružení by mala bankám Andorry a San Marína poskytnúť úplný prístup k systému pasportizácie EÚ pre banky a spoločnosti poskytujúce finančné služby;

L.  keďže monackí občania sú menšinou vo svojej vlastnej krajine a situácia na trhu s bývaním a na pracovnom trhu si vyžaduje aktívnu podporu monackých občanov, aby boli naďalej schopní zachovať si bydlisko v krajine; keďže ustanovenia o ľahšom prístupe k zamestnaniu sa rovnako vzťahujú na občanov Monaka aj na obyvateľov miest v bezprostrednom susedstve Monaka; keďže 92 % pracovníkov v Monaku tvoria občania EÚ;

M.  keďže dohoda o pridružení s EÚ otvára možnosť rozvíjať spoluprácu v oblastiach spoločného záujmu a zúčastňovať sa na niektorých horizontálnych politikách EÚ v oblastiach, ako sú výskum, životné prostredie a vzdelávanie (Erasmus+);

N.  keďže dohoda o pridružení si bude vyžadovať súhlas Parlamentu, aby nadobudla platnosť;

1.  odporúča Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku:

a)  využiť príležitosť, ktorú predstavujú rokovania o dohode o pridružení, s cieľom preukázať hodnotu užších vzťahov a integrácie s EÚ – so zreteľom na verejnú mienku v Andorre, Monaku a San Maríne aj v EÚ – a opätovne potvrdiť význam začlenenia týchto krajín do orgánov a politík EÚ z dlhodobého hľadiska;

b)  zabrániť riziku zamietnutia dohody o pridružení po ukončení rokovaní a obnoviť snahu informovať o dohode o pridružení tých občanov v Andorre, Monaku a San Maríne, ktorí sa cítia byť zraniteľnejší, a úplne transparentne im v spolupráci s orgánmi týchto troch štátov vysvetliť rozsah pôsobnosti, výhody a možné nedostatky tejto dohody, a to v záujme politickej jednoty a čo najširšej verejnej podpory v každom z týchto troch štátov; nabádať Andorru, Monako a San Maríno, aby učinili to isté, a podporiť ich v tomto úsilí;

c)  plne zohľadniť malé rozmery území a obmedzené administratívne zdroje – v relatívnych číslach – Andorry, Monaka a San Marína a v procese rokovaní primerane prispôsobiť požadované prijatie a vykonávanie acquis communautaire, aby sa aby sa minimalizoval nadmerný rozpočtový tlak, čo by malo negatívne dôsledky na verejnú mienku a dostupné rozpočtové zdroje; v prípade potreby poskytnúť Andorre, Monaku a San Marínu pomoc pri poskytovaní potrebných administratívnych kapacít s cieľom zaistiť rýchlu, dynamickú a jednotnú transpozíciu acquis;

d)  požaduje, aby sa v každom z týchto troch štátov vytvoril súdržný, efektívny a účinný inštitucionálny rámec, prostredníctvom ktorého sa bude vykonávať dohoda o pridružení, s cieľom zabezpečiť dynamickú transpozíciu acquis communautaire týmito troma krajinami, ako aj jednotné uplatňovanie a jednotný výklad ustanovení dohody, čo musí zahŕňať fórum pre konzultácie a mechanizmus riešenia sporov;

e)  zdôrazniť Andorre, Monaku a San Marínu význam celkovej integrity a homogénnosti vnútorného trhu a rešpektovania základných aspektov všetkých štyroch slobôd vnútorného trhu; pripomenúť prínos a hospodárske výhody úplného prístupu na vnútorný trh, a to aj pokiaľ ide o výrobky a služby, a potrebu zachovať na ňom rovnaké podmienky a pevné, odolné a účinné inštitucionálne základy v prospech všetkých;

f)  zabezpečiť primeranú podporu Únie Andorre, Monaku a San Marínu, pokiaľ ide o ich schopnosť z dlhodobejšieho hľadiska a v plnej miere prijímať a vykonávať acquis communautaire, a to aj užšou inštitucionálnou spoluprácou s členskými štátmi v bezprostrednej blízkosti; zaistiť prístup k finančným prostriedkom EÚ na cielené projekty a možnosť spoliehať sa na existujúce správne orgány v členských štátoch, ktoré sa venujú vykonávaniu acquis communautaire;

g)  podporovať zvýšenú kapacitu na primerané prijatie a vykonávanie acquis communautaire prostredníctvom vysielania úradníkov verejnej správy Andorry, Monaka a San Marína do príslušných inštitúcií a orgánov EÚ a jej členských štátov;

h)  vzhľadom na potrebu zosúladiť slobodu usadiť sa, ktorá je ustanovená v dohode o pridružení a vnútroštátnych predpisoch Andorry, Monaka a San Marína v záujme zachovania sociálno-ekonomického začlenenia ich občanov, zvážiť možnosť dočasných výnimiek založených na posúdení reálnych potrieb týchto troch štátov, podliehajúcich doložkám o preskúmaní, zakotvených v osobitných sociálno-ekonomických kritériách pre každý rokujúci štát a prispôsobených harmonogramu, ktorý je potrebný na to, aby sa v každom štáte prostredníctvom postupného prístupu zabezpečili skutočne rovnaké podmienky a primeraná konkurencieschopnosť pracovníkov a spoločností; vziať do úvahy skutočnosť, že veľmi malá rozloha týchto štátov spôsobuje, že vplyv dohodnutých dočasných výnimiek na acquis communautaire bude zanedbateľný;

i)  využiť príležitosť dohody o pridružení na ďalšiu spoluprácu s Andorrou, Monakom a San Marínom v rámci smernice (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu(1);

j)  upraviť požiadavky týkajúce sa poskytovania štatistických údajov podľa dohody o pridružení podľa veľkosti Andorry, Monaka a San Marína;

k)  preskúmať súbežne s rokovaniami o dohode o pridružení možnosť a uskutočniteľnosť zabezpečenia prístupu Andorry a San Marína k likvidite Eurosystému s cieľom posilniť schopnosť odolnosti a stabilitu ich príslušných vnútroštátnych bankových systémov v prípade vnútorného alebo vonkajšieho systémového otrasu, pričom sa zabezpečí riadny dohľad zo strany Európskej centrálnej banky; nabádať Andorru a Monako, aby sa stali členmi Medzinárodného menového fondu, a v prípade potreby im poskytnúť technickú pomoc na tento účel; nabádať Andorru, Monako a San Maríno, aby pokračovali vo svojom vítanom úsilí zameranom na zbližovanie s EÚ, pokiaľ ide o finančnú reguláciu, správu daní a boj proti praniu špinavých peňazí;

l)  dosiahnuť pokrok v rokovaniach o dohode o pridružení s Andorrou, Monakom a San Marínom a včas poskytnúť rokujúcim stranám potrebnú inštitucionálnu a politicky špecifickú podporu vrátane posúdení a odborných znalostí príslušných generálnych riaditeľstiev Komisie, aby sa rokovania mohli ukončiť čo najskôr a v každom prípade v priebehu nasledujúcich dvoch rokov;

m)  uzavrieť pred skončením súčasného mandátu spoločné politické vyhlásenie s Andorrou, Monakom a so San Marínom o rámci dohody o pridružení s cieľom vyhodnotiť a zachovať pokrok, ktorý sa doteraz dosiahol v rámci rokovaní, aby tak nová Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť mohli zhodnotiť túto spoločnú dohodu a nadviazať na ňu, ako aj ďalej napredovať v rokovaniach;

n)  považovať rokovania o dohode o pridružení za príležitosť na prijatie opatrení na spoločné investície do infraštruktúry spoločného záujmu, ako aj opatrení zameraných na posilnenie spoločného akademického výskumu medzi Andorrou, Monakom, San Marínom a členskými štátmi EÚ;

2.  zastáva názor, že ďalšie volebné obdobie Európskeho parlamentu by mohlo byť cennou príležitosťou na vytvorenie novej medziparlamentnej delegácie zameranej na medziparlamentný dialóg a spoluprácu s Andorrou, Monakom a San Marínom; okrem toho sa domnieva, že Parlament by mal pokračovať v úzkej spolupráci medzi svojimi oddeleniami a príslušnými útvarmi parlamentov Andorry, Monaka a San Marína a byť pravidelne hostiteľom mladých vedúcich osobností politiky, podnikateľskej sféry a občianskej spoločnosti z týchto troch krajín s cieľom posilniť pozitívne skúsenosti z užšieho politického, hospodárskeho a strategického prepojenia s EÚ v rámci rokovaní o dohode o pridružení; zastáva názor, že Parlament by mal podporovať pravidelné výmeny názorov s národnými parlamentnými delegáciami Andorry, Monaka a San Marína počas celého trvania týchto rokovaní; domnieva sa, že výmeny názorov medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentnými delegáciami Andorry, Monaka a San Marína by sa mali zaoberať aj otázkami, ktorými sa zaoberá Európsky parlament a ktoré by mohli mať priamy vplyv na hospodárstvo týchto krajín, na ich vzťah s EÚ alebo na účinnosť dohody o pridružení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, spolukniežatám, vláde a Generálnej rade Andorry, princovi, štátnemu tajomníkovi a Národnej rade Monaka a kapitánom-regentom, Štátnemu kongresu a Veľkej generálnej rade San Marína.

(1)

Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michèle Alliot-Marie, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Hilde Vautmans

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Brando Benifei, Neena Gill, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

José Blanco López, Santiago Fisas Ayxelà, Ingeborg Gräßle, Karin Kadenbach, Gabriel Mato, Joachim Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso, Julie Ward, Flavio Zanonato


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

43

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Javier Nart, Hilde Vautmans

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Santiago Fisas Ayxelà, Michael Gahler, Ingeborg Gräßle, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Soraya Post, Joachim Schuster, Julie Ward, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler

4

-

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 27. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia