POROČILO o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko  glede pridružitvenega sporazuma med EU in Monakom, Andoro ter San Marinom

11.2.2019 - (2018/2246(INI))

Odbor za zunanje zadeve
Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar


Postopek : 2018/2246(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0074/2019

PREDLOG PRIPOROČILA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko  glede pridružitvenega sporazuma med EU in Monakom, Andoro ter San Marinom

(2018/2246(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta (EU) 2014/... z dne 22. decembra 2014, ki pooblašča Komisijo, da se v imenu držav članic pogaja o določbah enega ali več sporazumov o pridružitvi s Kneževino Andoro, Kneževino Monako in Republiko San Marino, ki sodijo v pristojnosti držav članic,

–  ob upoštevanju člena 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 8 Pogodbe o Evropski uniji in izjave o členu 8 Pogodbe o Evropski uniji, ki določa, da bo Unija upoštevala poseben položaj majhnih držav, ki z njo vzdržujejo posebne sosedske odnose,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. novembra 2012 z naslovom Odnosi EU s Kneževino Andoro, Kneževino Monako in Republiko San Marino – Možnosti za tesnejšo integracijo z EU (COM(2012)0680),

–  ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije z dne 20. novembra 2012 z naslovom Ovire dostopa Andore, Monaka in San Marina na notranji trg in sodelovanje EU na drugih področjih (SWD (2012)0388),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 18. novembra 2013 z naslovom Odnosi EU s Kneževino Andoro, Kneževino Monako in Republiko San Marino: možnosti za sodelovanje teh držav na notranjem trgu (COM(2012)0793),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 11. decembra 2018 o homogenem razširjenem notranjem trgu in odnosih EU z zahodnoevropskimi državami, ki niso članice EU,

–  ob upoštevanju člena 113 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A8-0074/2019),

A.  ker imajo Kneževina Andora (Andora), Kneževina Monako (Monako) in Republika San Marino (San Marino) dolgoletno zgodovino državnosti; ker so vedno bile v jedru evropske zgodovine in jih z državami članicami v njihovi neposredni bližini in z EU na splošno povezujejo globoki dolgotrajni politični, gospodarski, družbeni in kulturni odnosi; ker partnerstvo EU s temi državami temelji na skupnih političnih in kulturnih vrednotah;

B.  ker so Andora, Monako in San Marino izkazali močno politično, gospodarsko in kulturno evropsko usmeritev ter veliko željo po tesnejših političnih, gospodarskih in kulturnih odnosih z Evropsko unijo; ker je za Andoro, Monako in San Marino na eni strani ter EU na drugi strani pomembno, da se zagotovi pravočasen pozitiven odziv na to usmeritev in podpre hiter zaključek pogajanj o novem pridružitvenem sporazumu, ki bo nov referenčni okvir za odnose med EU in temi državami;

C.  ker je tudi v interesu držav članic, ki imajo tradicionalno tesne zgodovinske, politične in gospodarske odnose z Andoro, Monakom in San Marinom, da se spodbudita nadgradnja in natančnejša opredelitev odnosov med temi državami in Evropsko unijo na splošno; ker je v zvezi s tem bistveno, da se upoštevajo obstoječi posebni dvostranski odnosi med temi državami članicami ter Andoro, Monakom in San Marinom, zlasti zaradi pravne varnosti;

D.  ker Andora, Monako in San Marino že dolgo podpirajo usmerjenost politike Evropske unije v Združenih narodih;

E.  ker so Andora, Monako in San Marino – vsaka na svoj način – pomembne gospodarske partnerice za države članice, ki so v njihovi neposredni bližini, in zagotavljajo zaposlitvene možnosti za številne državljane EU; ker bi neposrednejši stik med Andoro, Monakom in San Marinom ter EU vsem stranem zagotovil pomembno priložnost za nadaljnji gospodarski razvoj s pozitivnim gospodarskim učinkom prelivanja na regije držav članic v neposredni bližini, tudi prek dodatnih priložnosti za zaposlovanje in boljše mednarodne poklicne usposobljenosti;

F.  ker je pomembno, da se pri pogajanjih o pridružitvenem sporazumu v skladu z izjavo 3 o členu 8 Pogodbe o Evropski uniji v celoti upoštevajo posebnosti Andore, Monaka in San Marina kot ozemeljsko majhnih držav; ker je zato pomembno priznati, da so Andora, Monako in San Marino ozemeljsko majhne države z malo prebivalci, kar ima ustrezne posledice z vidika ohranjanja ustrezne socialno-ekonomske dostopnosti in vključevanja za državljane teh držav; ker sta dostopnost in vključevanje bistvena za ohranjanje kulture, tradicij in vrednot, značilnih za te tri skupnosti; ker bi brez teh posebnih mehanizmov za dostop in vključevanje nekateri državljani imeli težave pri zagotavljanju sredstev, potrebnih za življenje v svoji državi izvora; ker je zato bistveno ohraniti, tudi z ustreznimi določbami v pridružitvenem sporazumu, politično, socialno-ekonomsko, kulturno in identitarno strukturo Andore, Monaka in San Marina ter jih prilagoditi realnosti vključevanja v Evropsko unijo;

G.  ker imajo Andora, Monako in San Marino že dolgo sklenjene dvostranske sporazume s svojimi sosednjimi državami, v katerih se obravnavajo vprašanja, ki so v skupnem interesu, upoštevajo značilnosti in posebni pomisleki teh treh držav ter odraža potreba po ohranitvi sposobnosti njihovega preživetja; ker je te značilnosti in posebne pomisleke priznala parlamentarna skupščina Sveta Evrope;

H.  ker so Andora, Monako in San Marino vsaka po svoje izvedle pomembne reforme in regulativno zbliževanje z EU, zlasti v zvezi z regulacijo bančnega in finančnega sektorja;

I.  ker je Svet na svoji seji 4. decembra 2018 sklenil, da bo Andoro in San Marino odstranil iz priloge II k sklepom Sveta z dne 5. decembra 2017, in tako potrdil, da sta državi izpolnili vse preostale obveznosti v zvezi z ukrepi na področju preglednosti, pravične obdavčitve in ukrepi za preprečevanje erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička; ker Monako nikdar ni bil vključen v to prilogo, saj je Svet že 5. decembra 2017 ugotovil, da država v celoti izpolnjuje navedene obveznosti; ker je Svetovni forum OECD za transparentnost in izmenjavo podatkov za davčne namene na svojih srečanjih aprila in julija 2018 razglasil, da Andora, Monako in San Marino spoštujejo mednarodne standarde o izmenjavi informacij na zahtevo;

J.  ker je treba pohvaliti, da je Andora v zvezi s finančno uredbo izvedla pomembne reforme in se postopoma uskladila z zakonodajo EU; ker sta EU in Andora dosegli pomemben dogovor o tobaku, zaradi česar bo lahko Andora povečala prizadevanja za prehod na bolj raznoliko gospodarstvo; ker bo ta dolgoročni proces vključeval pomembne izzive in bo zato pri prehodu na bolj raznoliko gospodarstvo v Andori potrebna ustrezna zaščita delavcev; ker bo širši dostop do notranjega trga podpiral dolgoročni gospodarski razvoj ter ustvaril nove gospodarske in zaposlitvene priložnosti v Andori;

K.  ker ima San Marino trenutno težave z izvozom v države članice EU razen v Italijo zaradi dodatne obvezne dokumentacije o DDV (T2); ker bi moral pridružitveni sporazum zagotoviti priložnost za enake konkurenčne pogoje po vsej EU, kar bi bilo za izvoznike iz San Marina zelo pomembno; ker bi moral pridružitveni sporazum bankam iz Andore in San Marina omogočiti popoln dostop do sistema dovoljenj EU za čezmejno opravljanje storitev za banke in finančna podjetja;

L.  ker so državljani Monaka manjšina v svoji lastni državi in sta stanovanjski trg in trg dela takšna, da potrebujejo aktivno podporo, ki je bistvena za to, da lahko še naprej prebivajo v državi; ker se določbe o olajšanju dostopa do zaposlitve v enakem obsegu uporabljajo za državljane Monaka in prebivalce mest v neposredni bližini te države; ker je 92 % delavcev v Monaku državljanov EU;

M.  ker pridružitveni sporazum z EU omogoča razvojno sodelovanje na področjih skupnega interesa in sodelovanje v nekaterih horizontalnih politikah EU o vprašanjih, kot so raziskovanje, okolje in izobraževanje (Erasmus+);

N.  ker bo za začetek veljavnosti pridružitvenega sporazuma potrebna odobritev Parlamenta;

1.  priporoči Svetu, Komisiji ter podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, naj:

a)  izkoristijo priložnost, ki jo ponujajo pogajanja o pridružitvenem sporazumu, da bi dokazali pomen tesnejših odnosov in povezovanja z EU – ob upoštevanju javnega mnenja v Andori, Monaku in San Marinu ter v EU – in da bi dolgoročno dodatno potrdili pomen vključitve v organe in politike EU za te države;

b)  preprečijo tveganje za zavrnitev pridružitvenega sporazuma, potem ko so se pogajanja zaključila, in naj si znova prizadevajo prebivalcem v Andori, Monaku in San Marinu, ki se počutijo ranljivejši, posredovati informacije o pridružitvenem sporazumu ter jim povsem pregledno in v sodelovanju z organi treh držav razložijo obseg, utemeljenost in morebitne pomanjkljivosti pridružitvenega sporazuma, da bi dosegli politično enotnost in kar največjo javno podporo v vsaki od treh držav; spodbudijo Andoro, Monako in San Marino, naj ravnajo enako, ter podprejo njihova prizadevanja;

c)  v celoti upoštevajo majhne ozemeljske razsežnosti in omejene upravne vire, v relativnem smislu, Andore, Monaka in San Marina ter v pogajalskem procesu ustrezno prilagodijo potrebno sprejetje in izvajanje pravnega reda Skupnosti, da se zmanjša čezmeren pritisk na proračun, ki bi negativno vplival na javno mnenje in razpoložljiva proračunske sredstva; po potrebi Andori, Monaku in San Marinu zagotovijo pomoč pri vzpostavitvi potrebne upravne zmogljivosti za zagotavljanje hitrega, dinamičnega in enotnega prevzema pravnega reda Skupnosti;

d)  v vseh treh državah pozovejo k vzpostavitvi usklajenega, učinkovitega in uspešnega institucionalnega okvira za izvajanje pridružitvenega sporazuma, da se zagotovi dinamični prenos pravnega reda Skupnosti ter enotna uporaba in dosledno razlaganje določb sporazuma, ki mora zajemati forum za posvetovanje in mehanizem za reševanje sporov;

e)  Andori, Monaku in San Marinu poudarijo pomen splošne celovitosti in homogenosti notranjega trga ter spoštovanja temeljnih vidikov vseh štirih svoboščin v zvezi z notranjim trgom; opozorijo na prednosti in gospodarske koristi popolnega dostopa do notranjega trga, vključno z dostopom proizvodov in storitev, ter na potrebo po ohranitvi enakih konkurenčnih pogojev na notranjem trgu in trdnih, odpornih in učinkovitih institucionalnih temeljev v korist vseh;

f)  zagotovijo ustrezno in dolgoročno podporo EU Andori, Monaku in San Marinu v zvezi z njihovo sposobnostjo popolnega sprejetja in izvajanja pravnega reda Skupnosti, tudi s tesnejšim institucionalnim sodelovanjem z državami članicami v neposredni bližini; zagotovijo dostop do finančnih sredstev EU za financiranje ciljno usmerjenih projektov in možnost zanašanja na obstoječe upravne organe v državah članicah za izvajanje pravnega reda Skupnosti;

g)  spodbudijo povečane zmogljivosti za ustrezno sprejetje in izvajanje pravnega reda Skupnosti z napotitvijo uradnikov iz javnih uprav Andore, Monaka in San Marina v ustrezne institucije in organe EU in držav članic;

h)  preučijo, ob upoštevanju potrebe po uskladitvi svobode ustanavljanja, predvidene v okviru pridružitvenega sporazuma, in nacionalnih predpisov v Andori, Monaku in San Marinu, katerih namen je ohraniti družbeno-gospodarsko vključevanje državljanov, možnost začasnih odstopanj na podlagi ocene dejanskih potreb treh držav ter klavzul o pregledu, vezanih na posebna socialno-ekonomska merila za vse države, ki sodelujejo v pogajanjih, ter prilagojenih časovnemu okviru, ki je potreben, da se v vsaki od držav postopoma zagotovijo dejansko enaki konkurenčni pogoji in ustrezna konkurenčna zmogljivost za delavce in podjetja; upoštevajo dejstvo, da so te države tako majhne, da bi bil učinek dogovorjenih začasnih odstopanj na pravni red Skupnosti zanemarljiv;

i)  izkoristijo pridružitveni sporazum kot priložnost za nadaljnje sodelovanje z Andoro, Monakom in San Marinom v okviru Direktive (EU) 2015/849 z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma[1],

j)  prilagodijo zahteve glede zagotavljanja statističnih podatkov v okviru pridružitvenega sporazuma velikosti Andore, Monaka in San Marina;

k)  vzporedno s pogajanji o pridružitvenem sporazumu preučijo možnost in smiselnost tega, da se Andori, Monaku in San Marinu omogoči dostop do likvidnosti eurosistema za spodbujanje odpornosti in stabilnosti njihovih nacionalnih bančnih sistemov v primeru notranjih ali zunanjih sistemskih šokov, obenem pa zagotovi ustrezen nadzor Evropske centralne banke; spodbudijo Andoro in Monako, naj postaneta članici Mednarodnega denarnega sklada, in jima po potrebi priskrbijo tehnično pomoč pri tem; spodbudijo Andoro, Monako in San Marino, naj si še naprej ustrezno prizadevajo za zbliževanje z EU na področju finančnih predpisov, davčne ureditve in boja proti pranju denarja;

l)  nadaljujejo pogajanja o pridružitvenem sporazumu z Andoro, Monakom in San Marinom ter pogajalskim stranem pravočasno zagotovijo vso institucionalno in politikam prilagojeno podporo, vključno z ocenami in strokovnimi mnenji pristojnih generalnih direktoratov Komisije, da bi se pogajanja lahko zaključila čim prej, vsekakor pa v naslednjih dveh letih;

m)  sklenejo pred koncem sedanjega mandata skupno politično izjavo z Andoro, Monakom in San Marinom o okviru pridružitvenega sporazuma, da bi obravnavali in ohranili napredek, dosežen v dosedanjih pogajanjih, ter da bi nova Evropska komisija in Evropska služba za zunanje delovanje lahko ocenili in nadgradili to skupno razumevanje ter dosegli napredek v pogajanjih;

n)  pogajanja o pridružitvenem sporazumu obravnavajo kot priložnost za sprejetje ukrepov za skupne naložbe v infrastrukturo skupnega interesa ter ukrepov za izboljšanje skupnih akademskih raziskav med Andoro, Monakom, San Marinom in državami članicami EU;

2.  meni, da bi naslednji mandat Evropskega parlamenta lahko služil kot dragocena priložnost za ustanovitev nove medparlamentarne delegacije, namenjene medparlamentarnemu dialogu in sodelovanju z Andoro, Monakom in San Marinom; poleg tega meni, da bi si Parlament moral prizadevati za tesno sodelovanje svojih služb in ustreznih služb parlamentov Andore, Monaka in San Marina ter redno gostiti mlade politične in poslovne voditelje ter voditelje civilne družbe iz teh treh držav, da bi okrepili pozitivno podobo tesnejšega političnega, gospodarskega in političnega sogovornika z EU v okviru pogajanj o pridružitvenem sporazumu; meni, da bi moral Parlament skozi celotna pogajanja spodbujati redno izmenjavo mnenj z nacionalnimi parlamentarnimi delegacijami Andore, Monaka in San Marina; meni, da bi morala izmenjava mnenj med Evropskim parlamentom ter nacionalnimi parlamentarnimi delegacijami Andore, Monaka in San Marina zajemati tudi vprašanja, ki jih obravnava Parlament in bi lahko neposredno vplivala na gospodarstvo teh držav, njihove odnose z EU ali učinkovitost pridružitvenega sporazuma;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, soknezom, državnemu ministru in splošnemu svetu Andore, knezu, državnemu ministru in nacionalnemu svetu Monaka ter glavnima regentoma, državnemu kongresu in velikemu ter generalnemu svetu San Marina.

  • [1]  UL L 141, 5.6.2015, str. 73.

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

4.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

43

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Michèle Alliot-Marie, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Arnaud Danjean, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Hilde Vautmans

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Brando Benifei, Neena Gill, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

José Blanco López, Santiago Fisas Ayxelà, Ingeborg Gräßle, Karin Kadenbach, Gabriel Mato, Joachim Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso, Julie Ward, Flavio Zanonato

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

43

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Javier Nart, Hilde Vautmans

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Santiago Fisas Ayxelà, Michael Gahler, Ingeborg Gräßle, Sandra Kalniete, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Tonino Picula, Soraya Post, Joachim Schuster, Julie Ward, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler

4

-

GUE/NGL

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Helmut Scholz

NI

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Dobromir Sośnierz

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 27. februar 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov