Процедура : 2018/0330A(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0076/2019

Внесени текстове :

A8-0076/2019

Разисквания :

PV 17/04/2019 - 13
CRE 17/04/2019 - 13

Гласувания :

PV 17/04/2019 - 16.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0415

ДОКЛАД     ***I
PDF 968kWORD 277k
12.2.2019
PE 630.451v02-00 A8-0076/2019

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Съвместно действие 98/700/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета

(COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Роберта Мецола

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Съвместно действие 98/700/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета

(COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0631),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, букви б) и г) и член 79, параграф 2, буква в) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0406/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от ... г. (1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от ...г. (2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по бюджети (A8-0076/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Съвместно действие 98/700/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета Принос на Европейската комисия към срещата на лидерите в Залцбург на 19 и 20 септември 2018 г.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Съвместно действие 98/700/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз бе създадена с Регламент (ЕО) № 2007/200417. От 1 май 2005 г., когато пое функциите си, тя успешно подпомага държавите членки при изпълнението на оперативните аспекти на управлението на външните граници чрез съвместни операции и бърза гранична намеса, както и чрез анализ на риска, обмен на информация, връзки с трети държави и връщане на подлежащи на връщане лица.

(2)  Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз бе създадена с Регламент (ЕО) № 2007/200417. От 1 май 2005 г., когато пое функциите си, тя успешно подпомага държавите членки при изпълнението на оперативните аспекти на управлението на външните граници чрез съвместни операции и бърза гранична намеса, както и чрез анализ на риска, обмен на информация, връзки с трети държави и координиране на връщането на граждани на трети държави, за които държава членка е постановила решение за връщане.

__________________

__________________

17 Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г. за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите – членки на Европейския съюз (ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1).

17 Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г. за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите – членки на Европейския съюз (ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1).

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз беше преименувана на Европейска агенция за гранична и брегова охрана („Агенцията“) и нейните задачи бяха разширени, като изцяло бе осигурена непрекъснатостта на всички нейни дейности и процедури. Ключовата роля на Агенцията следва да се състои в създаването на техническа и оперативна стратегия като част от многогодишния стратегически цикъл на политиката за прилагането на европейско интегрирано управление на границите, упражняването на надзор над ефективното функциониране на граничния контрол по външните граници, извършването на анализ на риска и оценки на уязвимостта, предоставянето на по-голяма техническа и оперативна помощ на държавите членки и трети държави чрез съвместни операции и бърза гранична намеса, осигуряването на практическото изпълнение на мерки при ситуация, която изисква спешни действия по външните граници, оказването на техническа и оперативна помощ в подкрепа на операции по търсене и спасяване за бедстващи в морето лица, организирането, координирането и провеждането на операции по връщане и действия за намеса в областта на връщането, както и предоставянето на техническа и оперативна помощ за действия за намеса в областта на връщането на трети държави.

(3)  Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз беше преименувана на Европейска агенция за гранична и брегова охрана („Агенцията“) и нейните задачи бяха разширени, като изцяло бе осигурена непрекъснатостта на всички нейни дейности и процедури. Ключовата роля на Агенцията следва да се състои в създаването на техническа и оперативна стратегия, разработена в рамките на многогодишния стратегически цикъл на политиката за прилагането на европейско интегрирано управление на границите, упражняването на надзор над ефективното функциониране на граничния контрол по външните граници, извършването на анализ на риска и оценки на уязвимостта, предоставянето на по-голяма техническа и оперативна помощ на държавите членки и трети държави чрез съвместни операции и бърза гранична намеса, осигуряването на практическото изпълнение на мерки при ситуация, която изисква спешни действия по външните граници, оказването на техническа и оперативна помощ в подкрепа на операции по търсене и спасяване за бедстващи в морето лица, организирането, координирането и провеждането на операции по връщане и действия за намеса в областта на връщането, както и предоставянето на техническа подкрепа.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  От началото на миграционната криза през 2015 г. Комисията предприе важни инициативи за укрепване на защитата на границите на ЕС. През декември 2015 г. бе представено предложение за значително укрепване на мандата на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници, което беше договорено в рекордно кратък срок през 2016 г. Регламентът за европейската гранична и брегова охрана влезе в сила на 6 октомври 2016 г.

(4)  От началото на миграционната криза през 2015 г. Комисията предприе важни инициативи и предложи поредица от мерки за укрепване на защитата на границите на ЕС и възстановяване на нормалното функциониране на Шенгенското пространство. През декември 2015 г. бе представено предложение за значително укрепване на мандата на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници, което беше договорено своевременно през 2016 г. Регламентът за европейската гранична и брегова охрана влезе в сила на 6 октомври 2016 г.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Въпреки това правната уредба на Съюза в областта на контрола на външните граници, връщането и убежището все още се нуждае от по-нататъшно подобрение. За тази цел и за допълнително подпомагане на настоящите и бъдещите предвидени оперативни усилия европейската гранична и брегова охрана следва да бъде реформирана, като на Европейската агенция за гранична и брегова охрана се предостави по-силен мандат, и по-специално като бъде снабдена с необходимия капацитет, под формата на европейски постоянен корпус за гранична и брегова охрана от 10 000 оперативни служители с изпълнителни правомощия за ефективна подкрепа на място на държавите членки в техните усилия за защита на външните граници, борбата с вторичните движения и значително ускоряване на ефективното връщане на незаконни мигранти.

(5)  Въпреки това правната уредба на Съюза в областта на контрола на външните граници, връщането и борбата с трансграничната престъпност, все още се нуждае от по-нататъшно подобрение. За тази цел и за допълнително подпомагане на настоящите и бъдещите предвидени оперативни усилия европейската гранична и брегова охрана следва да бъде реформирана, като на Европейската агенция за гранична и брегова охрана се предостави по-силен мандат, и по-специално като бъде снабдена с необходимия капацитет, под формата на европейски постоянен корпус за гранична и брегова охрана с изпълнителни правомощия за ефективна подкрепа на място на държавите членки в техните усилия за защита на външните граници, борбата с трансграничната престъпност и значително ускоряване на ефективното и устойчиво връщане на незаконни мигранти.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Необходим е ефективен мониторинг на преминаването на външните граници, преодоляване на предизвикателствата, свързани с миграцията, и на евентуалните бъдещи заплахи по външните граници, осигуряване на високо равнище на вътрешна сигурност в рамките на Съюза, гарантиране функционирането на Шенгенското пространство и зачитане на всеобхватния принцип на солидарност. Това следва да бъде придружено от проактивно управление на миграцията, включително чрез предприемане на необходимите мерки в трети държави. С оглед на посоченото е необходимо да се консолидира европейската гранична и брегова охрана и още повече да се разшири мандатът на Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Агенцията следва да бъде съставена главно от европейска гранична и брегова охрана, състояща се от европейски постоянен корпус за гранична и брегова охрана от 10 000 оперативни служители.

(7)  Необходим е ефективен мониторинг на преминаването на външните граници, преодоляване на предизвикателствата, свързани с миграцията, и на евентуалните бъдещи заплахи по външните граници, осигуряване на високо равнище на вътрешна сигурност в рамките на Съюза, гарантиране функционирането на Шенгенското пространство и зачитане на всеобхватния принцип на солидарност. С оглед на посоченото е необходимо да се консолидира европейската гранична и брегова охрана и още повече да се разшири мандатът на Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Агенцията следва да бъде съставена главно от европейска гранична и брегова охрана, състояща се от европейски постоянен корпус за гранична и брегова охрана, който включва резерв за бързо реагиране.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  С цел да отрази допълнителното качествено засилване на нейния мандат, по-специално чрез снабдяването ѝ със собствен оперативен компонент — европейски постоянен корпус за гранична и брегова охрана от 10 000 оперативни служители, Европейската агенция за гранична и брегова охрана, която по-рано бе известна като Frontex, следва отсега нататък да се нарича и да оперира изключително под наименованието „Европейска агенция за гранична и брегова охрана“. Тази промяна следва да бъде отразена във всички съответни случаи, включително в нейната визуализация във външните комуникационни материали.

(8)  С цел да отрази допълнителното качествено засилване на нейния мандат, по-специално чрез снабдяването ѝ със собствен оперативен компонент – европейски постоянен корпус за гранична и брегова охрана, който включва резерв за бързо реагиране, Европейската агенция за гранична и брегова охрана, която по-рано бе известна като Frontex, следва отсега нататък да се нарича и да оперира изключително под наименованието „Европейска агенция за гранична и брегова охрана“. Тази промяна следва да бъде отразена във всички съответни случаи, включително в нейната визуализация във външните комуникационни материали.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  При прилагането на европейско интегрирано управление на границите следва да се осигури съгласуваност с другите цели на политиката, включително правилното функциониране на трансграничния транспорт.

(9)  При прилагането на европейско интегрирано управление на границите следва да се осигури съгласуваност с другите цели на политиката, включително свободното движение на хора, правото на убежище и правилното функциониране на трансграничния транспорт.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Европейското интегрирано управление на границите следва да се прилага като споделена отговорност на Агенцията и националните органи, които отговарят за управлението на границите, включително бреговата охрана, доколкото тя изпълнява операции по наблюдение на морските граници и всякакви други задачи по граничен контрол, както и тези, отговарящи за връщането. Докато държавите членки запазват основната отговорност за управлението на своите външни граници в свой интерес и в интерес на всички държави членки и са отговорни за издаването на решения за връщане, Агенцията следва да подпомага прилагането на мерките на Съюза, свързани с управлението на външните граници и връщането, чрез укрепване, оценяване и координиране на действията на държавите членки, които прилагат тези мерки.

(10)  Европейското интегрирано управление на границите следва да се прилага като споделена отговорност на Агенцията и националните органи, които отговарят за управлението на границите, включително бреговата охрана, доколкото тя изпълнява операции по наблюдение на морските граници и операции по търсене и спасяване и всякакви други задачи по граничен контрол, както и тези, отговарящи за връщането. Докато държавите членки запазват основната отговорност за управлението на своите външни граници в свой интерес и в интерес на всички държави членки и са отговорни за издаването на решения за връщане, Агенцията следва да подпомага прилагането на мерките на Съюза, свързани с управлението на външните граници и връщането, чрез укрепване и координиране на действията на държавите членки, които прилагат тези мерки. Между Агенцията и държавите членки не следва да има ненужно оперативно припокриване.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  С цел да се гарантира ефективното прилагане на европейското интегрирано управление на границите и да се повиши ефикасността на общата политика в областта на връщането следва да бъде създадена европейска гранична и брегова охрана. Следва да ѝ се предоставят необходимите финансови и човешки ресурси и оборудване. Европейската гранична и брегова охрана следва да се състои от Европейската агенция за гранична и брегова охрана и националните органи, които отговарят за управлението на границите, включително бреговата охрана, доколкото тя изпълнява задачи по граничен контрол, както и органи, отговорни за връщането. Като такава, тя ще разчита на общото използване на информацията, способностите и системите на национално равнище и на отговора на Агенцията на равнището на Съюза.

(11)  С цел да се гарантира ефективното прилагане на европейското интегрирано управление на границите следва да бъде създадена европейска гранична и брегова охрана. Следва да ѝ се предоставят необходимите финансови и човешки ресурси и оборудване. Европейската гранична и брегова охрана следва да се състои от Европейската агенция за гранична и брегова охрана и националните органи, които отговарят за управлението на границите, включително бреговата охрана, доколкото тя изпълнява задачи по граничен контрол, както и органи, отговорни за връщането. Като такава, тя ще разчита на общото използване на информацията, способностите и системите на национално равнище и на отговора на Агенцията на равнището на Съюза.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Ефективното прилагане на европейското интегрирано управление на границите от Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва да се осигури чрез цикъла на многогодишната стратегическа политика за европейско интегрирано управление на границите. С многогодишния цикъл следва да се установи интегриран, единен и непрекъснат процес за предоставяне на стратегически насоки на всички съответни участници на равнището на Съюза и в държавите членки в областта на управлението на границите и на връщането с цел тези участници да прилагат европейското интегрирано управление на границите по последователен начин. Цикълът следва също така да обхване всички съответни взаимодействия на Европейската агенция за гранична и брегова охрана с Комисията, други институции и органи, както и сътрудничеството с други съответни партньори, включително трети държави и трети страни, когато е целесъобразно.

(14)  Ефективното прилагане на европейското интегрирано управление на границите от Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва да се осигури чрез цикъла на многогодишната стратегическа политика за европейско интегрирано управление на границите. С многогодишния цикъл следва да се установи интегриран, единен и непрекъснат процес за предоставяне на стратегически насоки на всички съответни участници на равнището на Съюза и в държавите членки в областта на управлението на границите и на връщането с цел тези участници да прилагат европейското интегрирано управление на границите по последователен начин и при пълно спазване на основните права. По-специално многогодишният цикъл на политиката следва да позволи на Агенцията да създаде своя техническа и оперативна стратегия. Цикълът следва също така да обхване всички съответни взаимодействия на Европейската агенция за гранична и брегова охрана с Комисията, други институции и органи, както и сътрудничеството с други съответни партньори, включително трети държави и трети страни, когато е целесъобразно.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Европейското интегрирано управление на границите изисква интегрирано планиране между държавите членки и Агенцията по отношение на операции относно границите и връщането, за да се подготвят отговори при по-силен натиск по външните граници във връзка с планирането на действия при извънредни ситуации, както и за да се координира дългосрочното развитие на способностите както по отношение на набирането и обучението на служителите, така и по отношение на придобиването и развитието на оборудването.

(15)  Европейското интегрирано управление на границите изисква интегрирано планиране между държавите членки и Агенцията по отношение на операции относно границите и връщането, за отговори на предизвикателства по външните граници, за планиране на действия при извънредни ситуации и за координиране на дългосрочното развитие на способностите както по отношение на набирането и обучението на служителите, така и по отношение на придобиването и развитието на оборудването.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Прилагането на настоящия регламент не засяга разделението на областите на компетентност между Съюза и държавите членки или задълженията на държавите членки съгласно Конвенцията на ООН по морско право, Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, Международната конвенция за търсене и спасяване по море, Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност и Протокола към нея срещу незаконния трафик на мигранти по суша, море и въздух, Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и други съответни международни инструменти.

(16)  Прилагането на настоящия регламент не засяга разделението на областите на компетентност между Съюза и държавите членки или задълженията на държавите членки съгласно Конвенцията на ООН по морско право, Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, Международната конвенция за търсене и спасяване по море, Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност и Протокола към нея срещу незаконния трафик на мигранти по суша, море и въздух, Конвенцията за статута на бежанците, Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, Конвенцията на ООН за статута на лицата без гражданство и други съответни международни инструменти.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17 a)  Обхватът на действие на Европейската агенция по морска безопасност и на Европейската агенция за контрол на рибарството е разширен и тяхното сътрудничество с Агенцията е засилено; ето защо Европейската комисия следва да представи предложение за включване на тези агенции заедно с всички други съответни участници, като например държавите членки, в приложното поле на Регламент (ЕС) № 656/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за установяване на правила за наблюдението на външните морски граници в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите – членки на Европейския съюз.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Агенцията следва да изпълнява своите задачи, без да се засягат отговорностите на държавите членки във връзка с поддържането на закона и реда и гарантирането на вътрешната сигурност.

(18)  Агенцията следва да изпълнява своите задачи при пълно зачитане на отговорностите, компетентността и принципа на субсидиарност на държавите членки във връзка с поддържането на закона и реда и гарантирането на вътрешната сигурност.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Агенцията следва да изпълнява своите задачи, без да се засяга компетентността на държавите членки по отношение на отбраната.

(19)  Агенцията следва да изпълнява своите задачи при пълно зачитане на отговорностите и компетентността на държавите членки по отношение на отбраната.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Разширените задачи и правомощия на Агенцията следва да бъдат балансирани със засилени гаранции за защита на основните права и повишена отговорност.

(20)  Разширените задачи и правомощия на Агенцията следва да бъдат балансирани със засилени гаранции за защита на основните права и повишена отчетност, както и отговорност, по-конкретно по отношение на упражняването на изпълнителните правомощия от страна на редовния персонал.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Държавите членки следва също така както в свой интерес, така и в интерес на другите държави членки, да предоставят необходимите данни, необходими за дейностите, извършвани от Агенцията, включително за целите на осведомеността за състоянието, анализа на риска, оценките на уязвимостта и интегрираното планиране. Те следва също така да гарантират, че данните са точни, актуални и законно получени и въведени.

(22)  Държавите членки следва също така както в свой интерес, така и в интерес на другите държави членки, да предоставят необходимите данни, необходими за дейностите, извършвани от Агенцията, включително за целите на осведомеността за състоянието, анализа на риска, оценките на уязвимостта и интегрираното планиране. Те следва също така да гарантират, че данните са точни, актуални и законно получени и въведени. Когато тези данни включват лични данни, следва да се прилага изцяло правото на Съюза в областта на защитата на данните.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22 a)  Комуникационната мрежа, предвидена в настоящия регламент, вече е разработена в рамките на Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета1a и чрез нея държавите членки и Агенцията могат да обменят класифицирана информация на ЕС. Тази вече съществуваща комуникационна мрежа следва да се използва за целия обмен на информация между различните компоненти на европейската гранична и брегова охрана, а нейното ниво на класификация следва да бъде повишено, за да се подобри сигурността на информацията.

 

__________________

 

1a Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейската система за наблюдение на границите (Eurosur) (ОВ L 295, 6.11.2013 г., стр. 11).

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Европейската система за наблюдение на границите (Eurosur) е необходима за функционирането на Европейската агенция за гранична и брегова охрана с цел създаването на рамка за обмен на информация и за оперативно сътрудничество между националните органи на държавите членки, както и с Агенцията. Eurosur осигурява на тези органи и на Агенцията необходимата инфраструктура и инструментариум за подобряване на тяхната осведоменост за състоянието и способност за реагиране на външните граници, за целите на откриване, предотвратяване и борба с незаконната имиграция и трансграничната престъпност и допринасяне за спасяване и за осигуряване на защита на живота на мигрантите.

23)  Европейската система за наблюдение на границите (Eurosur) е необходима за функционирането на Европейската агенция за гранична и брегова охрана с цел създаването на рамка за обмен на информация и за оперативно сътрудничество между националните органи на държавите членки, както и с Агенцията. Eurosur осигурява на тези органи и на Агенцията необходимата инфраструктура и инструментариум за подобряване на тяхната осведоменост за състоянието и за увеличаване на способността за реагиране на външните граници, за целите на откриване, предотвратяване и борба с незаконната миграция и трансграничната престъпност и допринасяне за спасяване и за осигуряване на защита на живота на мигрантите.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Настоящият регламент не следва да препятства държавите членки да натоварят своите национални координационни центрове и с отговорността за координирането на обмена на информация и сътрудничеството във връзка с други компоненти на интегрираното управление на границите, като връщането.

(25)  Настоящият регламент не следва да препятства държавите членки да натоварят своите национални координационни центрове и с отговорността за координирането на обмена на информация и сътрудничеството във връзка с други компоненти на интегрираното управление на границите.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Качеството на обменената между държавите членки и Агенцията информация е предварително условие за правилното функциониране на интегрираното управление на границите. Въз основа на успеха на Eurosur това качество следва да се гарантира чрез стандартизация, автоматизиране на обмена на информация между мрежите и системите, гарантиране на информацията и контрол на качеството на предаваните данни и информация.

(26)  Качеството на обменената между държавите членки и Агенцията информация и бързината на обмена на тази информация представляват предварително условие за правилното функциониране на интегрираното управление на границите. Въз основа на успеха на Eurosur това качество следва да се гарантира чрез стандартизация, автоматизиране на обмена на информация между мрежите и системите, гарантиране на информацията и контрол на качеството на предаваните данни и информация.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Агенцията следва да предоставя необходимата помощ за разработването и функционирането на Eurosur, включително за оперативната съвместимост на системите, по-специално чрез създаване, поддържане и координиране на рамката за Eurosur.

(27)  Агенцията следва да предоставя необходимата помощ за разработването и функционирането на Eurosur, включително за оперативната съвместимост на системите в рамките на обща среда за обмен на информация, по-специално чрез създаване, поддържане и координиране на рамката за Eurosur.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Eurosur следва да осигурява изчерпателна картина на състоянието на външните граници, но също така в Шенгенското пространство и в предграничната зона. Тя следва да обхваща наблюдението на сухоземните, морските и въздушните граници, но също така и проверките на граничните контролно-пропускателни пунктове.

(28)  Eurosur следва да осигурява изчерпателна картина на състоянието на външните граници, но също така в Шенгенското пространство и в предграничната зона. Тя следва да обхваща наблюдението на сухоземните, морските и въздушните граници, но също така и проверките на граничните контролно-пропускателни пунктове. Предоставянето на сведения за състоянието в рамките на Съюза по никакъв начин не следва да позволява на Агенцията да предприема действия по вътрешните граници на държавите членки.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Практиката на пътуване с малки и неподходящи за плаване по море съдове увеличи драстично броя на мигрантите, които се удавят по южните външни морски граници. Eurosur следва да подобри значително оперативната и техническата способност на Агенцията и на държавите членки да откриват такива малки съдове и да подобрят способността за реагиране на държавите членки, като по този начин допринасят за намаляване на смъртните случаи на мигранти.

(31)  Практиката на пътуване с малки и неподходящи за плаване по море съдове увеличи драстично броя на мигрантите, които се удавят по южните външни морски граници. Eurosur следва да подобри значително оперативната и техническата способност на Агенцията и на държавите членки да откриват такива малки съдове и да подобрят способността за реагиране на държавите членки за провеждане на операции по търсене и спасяване, като по този начин допринасят за намаляване на смъртните случаи на мигранти.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  Агенцията следва да изготвя обобщени и специализирани анализи на риска въз основа на общ модел за интегриран анализ на риска, който се прилага от самата Агенция и от държавите членки. Агенцията следва да предоставя, въз основа и на информация, осигурена от държавите членки, адекватна информация относно всички аспекти, свързани с европейското интегрирано управление на границите, по-специално относно граничния контрол, връщането, незаконните вторични движения на граждани на трети държави в рамките на Съюза, предотвратяването на трансграничната престъпност, включително улесняването на неразрешеното преминаване на границата, трафика на хора, тероризма и хибридните заплахи, както и относно ситуацията в съответните трети държави, така че да се осигури възможност за предприемане на подходящи мерки или за справяне с установените заплахи и рискове с оглед на подобряването на интегрираното управление на външните граници.

(33)  Агенцията следва да изготвя обобщени и специализирани анализи на риска въз основа на общ модел за интегриран анализ на риска, който се прилага от самата Агенция и от държавите членки. Агенцията следва да предоставя, въз основа и на информация, осигурена от държавите членки, адекватна информация относно всички аспекти, свързани с европейското интегрирано управление на границите, по-специално относно граничния контрол, връщането, явлението незаконни вторични движения на граждани на трети държави в рамките на Съюза по отношение на тенденциите, маршрутите и броя на лицата, в случай че държавите членки са предоставили тази информация, предотвратяването на трансграничната престъпност, включително улесняването на неразрешеното преминаване на границата, трафика на хора, организираната престъпност, тероризма и хибридните заплахи, както и относно ситуацията в съответните трети държави, така че да се осигури възможност за предприемане на подходящи мерки или за справяне с установените заплахи и рискове с оглед на подобряването на интегрираното управление на външните граници.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  Като се имат предвид дейностите ѝ по външните граници, Агенцията следва да допринася за предотвратяването и разкриването на тежки престъпления с трансгранично измерение като незаконното превеждане на мигранти през граница, трафик на хора и тероризъм, когато е целесъобразно тя да предприема действия и след като е получила съответна информация посредством своята дейност. Тя следва да координира своята дейност с Европол, в качеството му на агенция, отговаряща за подкрепата и засилването на действията на държавите членки и сътрудничеството им за предотвратяване и борба с тежката престъпност, засягаща две или повече държави членки. Трансграничните престъпления неизбежно имат трансгранично измерение. За това трансгранично измерение са характерни престъпления, пряко свързани с незаконно пресичане на външните граници, включително трафик на хора или незаконно превеждане на мигранти. При все това член 1, параграф 2 от Директива 2002/90/ЕО19 на Съвета допуска държавите членки да не налагат санкции, когато целта на поведението е оказването на хуманитарна помощ на мигрантите.

(34)  Като се имат предвид дейностите ѝ по външните граници, Агенцията следва да допринася за предотвратяването и разкриването на тежки престъпления с трансгранично измерение като незаконното превеждане на мигранти през граница, трафик на хора, организирана престъпност и тероризъм, когато е целесъобразно тя да предприема действия и след като е получила съответна информация посредством своята дейност. Тя следва да координира своята дейност с Европол, в качеството му на агенция, отговаряща за подкрепата и засилването на действията на държавите членки и сътрудничеството им за предотвратяване и борба с тежката престъпност, засягаща две или повече държави членки. Трансграничните престъпления неизбежно имат трансгранично измерение. За това трансгранично измерение са характерни престъпления, пряко свързани с незаконно пресичане на външните граници, включително трафик на хора или незаконно превеждане на мигранти. В съответствие с член 1, параграф 2 от Директива 2002/90/ЕО на Съвета19, съгласно който държава членка може да реши да не налага санкции, когато целта на поведението е оказването на хуманитарна помощ на засегнатите лица, Агенцията следва да напомни на държавите членки за потенциалните последици за основните права, когато те разглеждат възможността за налагане на такива санкции.

__________________

__________________

19 Директива 2002/90/EC на Съвета от 28 ноември 2002 г. за определяне на подпомагане на незаконното влизане, преминаването и пребиваването (ОВ L 328, 5.12.2002 г., стр. 17).

19 Директива 2002/90/EC на Съвета от 28 ноември 2002 г. за определяне на подпомагане на незаконното влизане, преминаването и пребиваването (ОВ L 328, 5.12.2002 г., стр. 17).

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  В духа на споделената отговорност ролята на Агенцията следва да включва извършването на редовен мониторинг на управлението на външните граници. Агенцията следва да осигури подходящ и ефективен мониторинг не само чрез осведоменост за състоянието и анализ на риска, но и чрез присъствието на експерти от собствените ѝ служители в държавите членки. Агенцията следва да бъде може да разполага служители за връзка в държавите членки за определен период, през който служителят за връзка докладва на изпълнителния директор. Докладът на служителите за връзка следва да е част от оценката на уязвимостта.

(35)  В духа на споделената отговорност, и с цел подобряването на стандартите на европейското интегрирано управление на границите, ролята на Агенцията следва да включва извършването на редовен мониторинг на управлението на външните граници, включително на зачитането на основните права като част от дейностите по управление на границите и по връщане. Агенцията следва да осигури подходящ и ефективен мониторинг не само чрез осведоменост за състоянието и анализ на риска, но и чрез присъствието на експерти от собствените ѝ служители в държавите членки. Агенцията следва да бъде може да разполага служители за връзка в държавите членки за определен период, през който служителят за връзка докладва на изпълнителния директор и на служителя по въпросите на основните права. Докладът на служителите за връзка следва да е част от оценката на уязвимостта.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  Агенцията следва да извършва оценка на уязвимостта въз основа на обективни критерии с цел оценяване на капацитета и готовността на държавите членки да се справят с предизвикателства по външните си граници и да съдейства на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана и на фонда от техническо оборудване. Оценката на уязвимостта следва да включва оценяване на оборудването, инфраструктурата, персонала, бюджета и финансовите ресурси на държавите членки, както и плановете им за действие при извънредни ситуации за справяне с възможни кризи по външните граници. Държавите членки следва да предприемат мерки за отстраняване на евентуалните недостатъци, констатирани в тази оценка. Изпълнителният директор следва да набележи мерките, които да бъдат предприети, и да ги препоръча на съответната държава членка. Изпълнителният директор следва също така да определи срок, в рамките на който да бъдат предприети тези мерки и да следи отблизо за навременното им изпълнение. Когато необходимите мерки не са предприети в рамките на определения срок, въпросът следва да бъде отнесен до управителния съвет за допълнително решение.

(36)  Агенцията следва да извършва оценка на уязвимостта въз основа на обективни критерии с цел оценяване на капацитета и готовността на държавите членки да се справят с предизвикателства по външните си граници и да съдейства на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана и на фонда от техническо оборудване. Оценката на уязвимостта следва да включва оценяване на оборудването, инфраструктурата, персонала, бюджета и финансовите ресурси на държавите членки, както и плановете им за действие при извънредни ситуации за справяне с възможни кризи по външните граници при пълно зачитане на основните права. Държавите членки следва да предприемат мерки за отстраняване на евентуалните недостатъци, констатирани в тази оценка. Изпълнителният директор следва да набележи мерките, които да бъдат предприети, и да ги препоръча на съответната държава членка. Изпълнителният директор следва също така да определи срок, в рамките на който да бъдат предприети тези мерки и да следи отблизо за навременното им изпълнение. Когато необходимите мерки не са предприети в рамките на определения срок, въпросът следва да бъде отнесен до управителния съвет за допълнително решение.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  Оценката на уязвимостта и механизма за оценка по Шенген, създаден с Регламент (ЕС) № 1053/201320 на Съвета, са два допълващи се механизма за гарантиране на контрол на качеството на европейско равнище на правилното функциониране на Шенгенското пространство и за осигуряване на постоянна готовност на равнището на Съюза и на национално равнище с цел реагиране на всякакви предизвикателства по външните граници. Синергиите между тези механизми следва да бъдат увеличени максимално с цел създаване на подобрена картина на състоянието на функционирането на Шенгенското пространство, като се избягва, доколкото е възможно, дублирането на усилията от страна на държавите членки и се гарантира по-добре координирано използване на съответните финансови инструменти на Съюза в подкрепа на управлението на външните граници. За тази цел следва да се установи редовен обмен на информация между Агенцията и Комисията относно резултатите от двата механизма.

(38)  Оценката на уязвимостта и механизма за оценка по Шенген, създаден с Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета20, са два допълващи се механизма за гарантиране на контрол на качеството на европейско равнище на правилното функциониране на Шенгенското пространство и за осигуряване на постоянна готовност на равнището на Съюза и на национално равнище с цел реагиране на всякакви предизвикателства по външните граници. При все че механизмът за оценка по Шенген е основният инструмент за оценка на прилагането и спазването на законодателството на Съюза в държавите членки, синергиите между тези механизми следва да бъдат увеличени максимално с цел създаване на подобрена картина на състоянието на функционирането на Шенгенското пространство, като се избягва, доколкото е възможно, дублирането на усилията от страна на държавите членки и се гарантира по-добре координирано използване на съответните финансови инструменти на Съюза в подкрепа на управлението на външните граници. За тази цел следва да се установи редовен обмен на информация между Агенцията и Комисията относно резултатите от двата механизма.

__________________

__________________

20 Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за създаването на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген и за отмяна на решението на изпълнителния комитет от 16 септември 1998 г. за оценка и прилагане на Споразумението от Шенген (ОВ L 295, 6.11.2013 г., стр. 27).

20 Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за създаването на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген и за отмяна на решението на изпълнителния комитет от 16 септември 1998 г. за оценка и прилагане на Споразумението от Шенген (ОВ L 295, 6.11.2013 г., стр. 27).

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  Предвид това, че държавите членки определят гранични участъци, за които Агенцията определя степени на въздействие, както и че способностите за реагиране на държавите членки и на Агенцията следва да бъдат свързани с тези степени на въздействие, следва да бъде създадена четвърта степен на въздействие, съответстваща на ситуация, при която Шенгенското пространство е изложено на риск и Агенцията следва да се намеси.

заличава се

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  Агенцията следва да организира необходимата оперативна и техническа помощ за държавите членки, за да подсили капацитета им да изпълняват задълженията си по отношение на контрола на външните граници и да се справят с предизвикателства по външните граници, произтичащи от незаконна имиграция или трансгранична престъпност. Тази помощ не следва да засяга компетентността на съответните национални органи за започване на наказателно разследване. В това отношение Агенцията следва, по искане на държава членка или по своя собствена инициатива, да организира и координира съвместни операции за една или повече държави членки и да разположи екипи на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, както и да предостави необходимото техническо оборудване.

(40)  Агенцията следва да организира необходимата оперативна и техническа помощ за държавите членки, за да подсили капацитета им да изпълняват задълженията си по отношение на контрола на външните граници и да се справят с предизвикателства по външните граници, произтичащи от незаконна миграция или трансгранична престъпност. Тази помощ не следва да засяга компетентността на съответните национални органи за започване на наказателно разследване. В това отношение Агенцията следва, по искане на държава членка или по своя собствена инициатива със съгласието на съответната държава членка, да организира и координира съвместни операции за една или повече държави членки и да разположи екипи на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, както и да предостави необходимото техническо оборудване.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41)  В случаите, когато са налице конкретни и прекомерни предизвикателства по външните граници, Агенцията следва да организира и координира, по искане на държава членка или по своя собствена инициатива, бърза гранична намеса и да разположи както екипи на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, така и техническо оборудване, включително от фонда за оборудване за бързо реагиране. Бързата гранична намеса следва да осигури подкрепление през ограничен период от време в ситуации, в които се изискват неотложни действия и когато такава намеса ще осигури ефективна реакция. За да се гарантира ефективността на тази намеса, държавите членки следва да предоставят на разположение оперативни служители на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана с цел сформиране на съответни екипи, както и да предоставят необходимото техническо оборудване. Агенцията и съответните държави членки следва да постигнат съгласие по оперативен план.

(41)  В случаите, когато са налице конкретни и прекомерни предизвикателства по външните граници, Агенцията следва да организира и координира, по искане на държава членка или по своя собствена инициатива със съгласието на съответната държава членка, бърза гранична намеса и да разположи както екипи на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, така и техническо оборудване, включително от фонда за оборудване за бързо реагиране. Бързата гранична намеса следва да осигури подкрепление през ограничен период от време в ситуации, в които се изискват неотложни действия и когато такава намеса ще осигури ефективна реакция. За да се гарантира ефективността на тази намеса, държавите членки следва да предоставят на разположение оперативни служители на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана с цел сформиране на съответни екипи, както и да предоставят необходимото техническо оборудване. Когато разположеният екипаж заедно с техническото оборудване на дадена държавата членка произхождат от тази държава членка, този екипаж следва да се счита като част от нейния принос към постоянния корпус. Агенцията и съответните държави членки следва да постигнат съгласие по оперативен план.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  Когато държава членка е изправена пред конкретни и прекомерни предизвикателства, свързани с миграцията, в определени райони на външните си граници, характеризиращи се с голям приток на смесени миграционни потоци, държавите членки следва да могат да разчитат на техническо и оперативно подкрепление. Тези подкрепления следва да се предоставят в зони на горещи точки от екипи за съдействие в управлението на миграцията. Тези екипи следва да са съставени от оперативни служители, разположени от Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, и от експерти от държавите членки, разположени от EASO, Европол или други имащи отношение агенции на Съюза. Агенцията следва да подпомага Комисията при координирането на различните агенции на място.

(42)  Когато държава членка е изправена пред конкретни и прекомерни предизвикателства, свързани с миграцията, в определени райони на външните си граници, характеризиращи се с голям приток на смесени миграционни потоци, държавите членки следва да могат да разчитат на техническо и оперативно подкрепление. Тези подкрепления следва да се предоставят в зони на горещи точки от екипи за съдействие в управлението на миграцията. Тези екипи следва да са съставени от оперативни служители, разположени от Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, и от експерти от държавите членки, разположени от [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището], Европол или други имащи отношение агенции на Съюза. Агенцията следва да подпомага Комисията при координирането на различните агенции на място. Комисията, в сътрудничество с приемащата държава членка и компетентните агенции на Съюза, следва да определя условията за сътрудничеството в зоната на гореща точка и да отговаря за координирането на действията на екипите за съдействие в управлението на миграцията.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43)  Държавите членки следва да се уверят, че всички органи, в които е вероятно да постъпят молби за международна закрила, например полицията, граничните служители, имиграционните органи и служителите на местата за задържане, разполагат със съответната информация. Те следва също така да гарантират, че служителите на тези органи получават необходимото ниво на обучение, подходящо за техните задачи и отговорности, както и указания за информиране на кандидатите къде и как могат да подават молби за международна закрила.

(43)  Държавите членки следва да се уверят, че всички органи, в които е вероятно да постъпят молби за международна закрила, например полицията, граничните служители, имиграционните органи и служителите на местата за задържане, разполагат със съответната информация. Те следва също така да гарантират, че служителите на тези органи получават необходимото ниво на обучение, подходящо за техните задачи и отговорности, указания за информиране на кандидатите къде и как могат да подават молби за международна закрила, както и указания за това как да насочват лицата в уязвимо положение и непридружените деца към подходящите механизми за насочване. Следва да бъдат въведени механизми за мониторинг, както и независима оценка, за да се гарантира изпълнението на практика.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 43 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(43 a)  Агенцията следва да може да предоставя и да гарантира специализирано обучение по европейско интегрирано управление на границите за своите служители и за органите на държавите членки. Обучението на постоянния корпус следва да се осъществява в тясно сътрудничество с държавите членки, като същевременно се гарантира, че програмите за обучение са хармонизирани и насърчават взаимното разбирателство и общата европейска култура, основана на ценностите, залегнали в Договорите. Разработването на стратегията за обучение на Агенцията, с одобрението на управителния съвет, би могло да доведе до създаването на център за обучение на Агенцията с цел допълнително улесняване на включването на обща европейска култура в предоставяното обучение.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 44

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(44)  През юни 2018 г. Европейският съвет отново потвърди значението на използването на всеобхватен подход към миграцията и счете, че миграцията представлява предизвикателство не само за една държава членка, но и за Европа като цяло. В този смисъл той подчерта колко е важно Съюзът да предоставя пълна подкрепа, за да се гарантира правилното управление на миграционните потоци. Тази подкрепа е възможна посредством създаването на контролни центрове, в които свалените на брега в държава на Съюза граждани на трети държави биха могли бързо да бъдат обработени с цел осигуряване на достъп до закрила за нуждаещите се лица, както и на бързо връщане на онези, които не се нуждаят от закрила. Тъй като контролираните центрове трябва да бъдат установени на доброволни начала, следва да е възможно Съюзът да предоставя на въпросните държави членки пълна финансова и оперативна подкрепа чрез съответните агенции на Съюза, включително чрез Европейската агенция за гранична и брегова охрана.

(44)  През юни 2018 г. Европейският съвет отново потвърди значението на използването на всеобхватен подход към миграцията и счете, че миграцията представлява предизвикателство не само за една държава членка, но и за Европа като цяло. В този смисъл той подчерта колко е важно Съюзът да предоставя пълна подкрепа, за да се гарантира правилното управление на миграционните потоци.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 45

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(45)  Европейската агенция за гранична и брегова охрана и [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището] следва тясно да си сътрудничат с цел ефективно справяне с предизвикателствата, свързани с миграцията, по-конкретно на външните граници, характеризиращи се с голям приток на смесени миграционни потоци. По-специално, и двете агенции следва да координират дейностите си и да подкрепят държавите членки, за да се улесни процедурата за международна закрила и процедурата за връщане на граждани на трети държави, чиято молба за международна закрила е била отхвърлена. Агенцията и [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището] следва също така да си сътрудничат при други общи оперативни дейности, като общ анализ на риска, събиране на статистически данни, обучение и подкрепа за държавите членки във връзка с планирането на действия при извънредни ситуации.

(45)  Европейската агенция за гранична и брегова охрана и [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището] следва тясно да си сътрудничат с цел ефективно справяне с предизвикателствата, свързани с миграцията, по-конкретно на външните граници, характеризиращи се с голям приток на смесени миграционни потоци. По-специално, и двете агенции следва да координират дейностите си и да подкрепят държавите членки, за да се улесни процедурата за международна закрила. Агенцията и [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището] следва също така да си сътрудничат при други общи оперативни дейности, като общ анализ на риска, събиране на статистически данни, обучение и подкрепа за държавите членки във връзка с планирането на действия при извънредни ситуации.

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 45 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(45 a)  Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва да си сътрудничи тясно с Агенцията за основните права, за да се гарантира защитата на основните права при прилагането на всички области, обхванати от регламента.

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 46

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(46)  Държавите членки следва да могат да разчитат на засиленото оперативно и техническо подкрепление от екипи за съдействие в управлението на миграцията, разположени по-конкретно в „горещите точки“ и контролните центрове. Екипите за съдействие в управлението на миграцията следва да са съставени от служители на Агенцията и експерти, командировани от държавите членки, както и от експерти от персонала на [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището], Европол или на други имащи отношение агенции на Съюза, или от експерти от държавите членки, които тези агенции са разположили. Комисията следва да осигури необходимата координация при оценката на нуждите и операциите на място предвид участието на различни агенции на Съюза.

(46)  Държавите членки следва да могат да разчитат на засиленото оперативно и техническо подкрепление от екипи за съдействие в управлението на миграцията, разположени в „горещите точки“. Екипите за съдействие в управлението на миграцията следва да са съставени от служители на Агенцията и експерти, командировани от държавите членки, както и от експерти от персонала на [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището], Европол, Агенцията на Европейския съюз за основните права или на други имащи отношение агенции на Съюза, или от експерти от държавите членки, които тези агенции са разположили. Комисията следва да осигури необходимото сътрудничество на съответните агенции и да определи условията за сътрудничество при операциите на място предвид участието на различни агенции на Съюза.

Изменение    41

Предложение за регламент

Съображение 47

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(47)  В „горещите точки“ държавите членки следва да си сътрудничат с имащите отношение агенции на Съюза, които следва да действат в рамките на съответните им мандати правомощия, както и под координацията на Комисията. Комисията, в сътрудничество с други имащи отношение агенции, следва да гарантира, че дейностите в „горещите точки“ се извършват при спазване на съответственото законодателство на Съюза.

(47)  В „горещите точки“ държавите членки следва да си сътрудничат с имащите отношение агенции на Съюза, които следва да действат в рамките на съответните им мандати правомощия, както и под координацията на Комисията. Комисията, в сътрудничество с други имащи отношение агенции, следва да гарантира, че дейностите в „горещите точки“ се извършват при спазване на съответственото законодателство на Съюза и на основните права.

Изменение    42

Предложение за регламент

Съображение 48

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(48)  В контролните центрове агенциите на Съюза следва по искане на държава членка, в която се намират центровете. и под координацията на Комисията, да съдейства на приемащата държава членка бързо да прилага процедурите за международна защита и/или за връщане. В тези центрове следва да е възможно бързо да се прави разграничение между граждани на трети държави, които се нуждаят от международна закрила, и тези, които не се нуждаят от такава закрила, както и да се извършват проверки за сигурност и да се прилага цялата или част от процедурата за международна закрила и/или за връщане.

заличава се

Изменение    43

Предложение за регламент

Съображение 49

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(49)  Когато е обосновано от резултатите от оценката на уязвимостта, анализа на риска или когато е определена степен на въздействие в един или повече гранични участъци, изпълнителният директор на Агенцията следва да препоръча на съответната държава членка да започне и да проведе съвместни операции или бърза гранична намеса.

(49)  Когато е обосновано от резултатите от оценката на уязвимостта или анализа на риска, изпълнителният директор на Агенцията може да препоръча на съответната държава членка да започне и да проведе съвместни операции или бърза гранична намеса.

Изменение    44

Предложение за регламент

Съображение 50

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(50)  Когато контролът на външната граница стане неефективен до степен, при която възниква риск да се изложи на опасност функционирането на Шенгенското пространство, тъй като дадена държава членка не предприема необходимите мерки в съответствие с оценката на уязвимостта или тъй като дадена държава членка, която е изправена пред конкретни и прекомерни предизвикателства по външните граници, не е поискала от Агенцията достатъчна подкрепа, или не използва тази подкрепа, на равнището на Съюза следва да бъде даден бърз, единен и ефективен отговор. С цел да се намалят тези рискове и да се осигури по-добра координация на равнището на Съюза, Комисията следва да определи мерките, които да бъдат изпълнени от Агенцията, и да изисква от въпросната държава членка да си сътрудничи с Агенцията при изпълнението на тези мерки. След това Агенцията следва да определи действията, които да бъдат предприети за практическото изпълнение на мерките, посочени в решението на Комисията. Въпросната държава членка заедно с Агенцията следва да изготви оперативен план. Въпросната държава членка следва да улесни изпълнението на решението на Комисията и на оперативния план, като спазва, наред с другото, своите задължения, предвидени в членове 44, 83 и 84. Ако дадена държава членка не изпълни в срок от 30 дни това решение на Комисията и не си сътрудничи с Агенцията при изпълнението на мерките, съдържащи се в решението, Комисията следва да може да започне специалната процедура, предвидена в член 29 от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета21 , за справяне с извънредни обстоятелства, които излагат на риск цялостното функциониране на пространството без граничен контрол на вътрешните граници.

(50)  Когато контролът на външната граница стане неефективен до степен, при която възниква риск да се изложи на опасност функционирането на Шенгенското пространство, тъй като дадена държава членка не предприема необходимите мерки в съответствие с оценката на уязвимостта или тъй като дадена държава членка, която е изправена пред конкретни и прекомерни предизвикателства по външните граници, не е поискала от Агенцията достатъчна подкрепа, или не използва тази подкрепа, на равнището на Съюза следва да бъде даден бърз, единен и ефективен отговор. С цел да се намалят тези рискове и да се осигури по-добра координация на равнището на Съюза, Комисията следва да предложи на Съвета решение, в което се определят мерките, които да бъдат изпълнени от Агенцията, и в което същевременно се изисква от въпросната държава членка да си сътрудничи с Агенцията при изпълнението на тези мерки. Изпълнителното правомощие за приемане на такова решение следва да бъде предоставено на Съвета поради потенциалната политическа чувствителност на мерките, които е възможно да засегнат националните изпълнителни правомощия и правомощията за правоприлагане. След това Агенцията следва да определи действията, които да бъдат предприети за практическото изпълнение на мерките, посочени в решението на Съвета. Въпросната държава членка заедно с Агенцията следва да изготви оперативен план. Въпросната държава членка следва да улесни изпълнението на решението на Съвета и на оперативния план, като спазва, наред с другото, своите задължения, предвидени в членове 44, 83 и 84. Ако дадена държава членка не изпълни в срок от 30 дни това решение на Съвета и не си сътрудничи с Агенцията при изпълнението на мерките, съдържащи се в решението, Комисията следва да може да започне специалната процедура, предвидена в член 29 от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета21 , за справяне с извънредни обстоятелства, които излагат на риск цялостното функциониране на пространството без граничен контрол на вътрешните граници.

__________________

__________________

21 Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ L 77, 23.3.2016 г., стр. 1).

21 Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ L 77, 23.3.2016 г., стр. 1).

Изменение    45

Предложение за регламент

Съображение 51

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(51)  Постоянният корпус на европейската гранична и брегова охрана следва да е постоянен корпус, съставен от 10 000 оперативни служители, които са гранични служители, ескортиращи лица при връщане, специалисти в областта на връщането и други компетентни служители. Постоянният корпус следва да се състои от три категории оперативни служители, по-специално членове на редовния персонал, нает от Европейската агенция за гранична и брегова охрана, служители, командировани от държавите членки в Агенцията за дългосрочна продължителност, както и служители, предоставени от държавите членки за краткосрочно разполагане. Постоянният корпус на европейската гранична и брегова охрана следва да бъде разположен в рамките на екипи за управление на границите, екипи за съдействие в управлението на миграцията и екипи за връщане.

(51)  Постоянният корпус на европейската гранична и брегова охрана следва да е постоянен корпус, съставен от гранични служители, ескортиращи лица при връщане, специалисти в областта на връщането, наблюдаващи лица при връщане, наблюдаващи лица в областта на основните права и други компетентни служители. Постоянният корпус следва да се състои от четири категории оперативни служители, по-специално членове на редовния персонал, нает от Европейската агенция за гранична и брегова охрана, служители, командировани от държавите членки в Агенцията за дългосрочна продължителност, служители, предоставени от държавите членки за краткосрочно разполагане, и служители, формиращи част от резерва за бързо реагиране за бърза гранична намеса. Постоянният корпус на европейската гранична и брегова охрана следва да бъде разположен в рамките на екипи за управление на границите, екипи за съдействие в управлението на миграцията и екипи за връщане.

Изменение    46

Предложение за регламент

Съображение 52

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(52)  Оперативните служители на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, разположени като членове на екипи, следва да разполагат с всички необходими правомощия за осъществяването на граничен контрол и задачи, свързани с връщането, включително задачи, за които са необходими изпълнителни правомощия, посочени в съответното национално законодателство, или за служителите на Агенцията в приложение V.

(52)  Оперативните служители на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, разположени като членове на екипи, следва да разполагат с всички необходими правомощия, разрешени от приемащата държава членка или от трета държава, за осъществяването на граничен контрол, мониторинг на спазването на основните права и задачи, свързани с връщането, включително задачи, за които са необходими изпълнителни правомощия, посочени в съответното национално законодателство, или за служителите на Агенцията в приложение V. При евентуални щети, причинени от редовния персонал на Агенцията при упражнението на неговите изпълнителни правомощия, отговорността следва да бъде поета от Агенцията.

Изменение    47

Предложение за регламент

Съображение 54

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(54)  Функционирането на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, както и неговият състав следва да бъдат предмет на междинен преглед, извършван от Комисията.

(54)  Функционирането на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, както и неговият състав следва да бъдат предмет на преглед, извършван от Комисията съвместно с държавите членки.

Изменение    48

Предложение за регламент

Съображение 55

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(55)  Дългосрочното развитие на човешките ресурси за осигуряване на приноса на държавите членки в Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана следва да бъде подкрепено от система за финансово подпомагане. За тази цел е целесъобразно да се разреши на Агенцията да използва отпускането на безвъзмездни средства на държавите членки без покана за представяне на предложения в рамките на „финансиране, което не е свързано с разходи“ в съответствие с член 125, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046. Финансовата подкрепа следва да даде възможност на държавите членки да наемат и обучават допълнителен персонал, като им предостави необходимата степен на гъвкавост да спазват задължителния принос към Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана. Специалната система за финансиране следва да постига правилен баланс между рисковете от нередности и измами и разходите за контрол. В регламента се определят основните условия за задействане на финансовата подкрепа, а именно набирането и обучението на достатъчен брой гранични служители или други специалисти, съответстващи на броя на служителите, командировани в Агенцията за дългосрочно разполагане или за ефективно разполагане на служители по време на оперативните дейности на Агенцията в продължение на най-малко 4 месеца. Като се има предвид липсата на подходящи и сравними данни за действителните разходи сред държавите членки, разработването на схема за финансиране въз основа на разходите ще бъде твърде сложно и няма да отговори на необходимостта от проста, бърза, ефикасна и ефективна схема за финансиране. За тази цел е целесъобразно да се разреши на Агенцията да предоставя безвъзмездни средства на държавите членки без покана за представяне на предложения под формата на „финансиране, което не е свързано с разходи“ при условие, че са изпълнени условията съгласно член 125, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046. За целите на определянето на размера на това финансиране за различни държави членки е целесъобразно да се използва като референтна сума годишната заплата за договорно нает служител от функционална група III, степен 8, степен 1 на европейските институции, модулирана от коригиращ коефициент за всяка държава членка в съответствие с принципа за добро финансово управление и в духа на равно третиране. При прилагането на тази финансова подкрепа Агенцията и държавите членки осигуряват спазването на принципите на съфинансиране и избягване на двойното финансиране.

(55)  Дългосрочното развитие на човешките ресурси за осигуряване на приноса на държавите членки в Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана следва да бъде подкрепено от система за финансово подпомагане. За тази цел е целесъобразно да се разреши на Агенцията да използва отпускането на безвъзмездни средства на държавите членки без покана за представяне на предложения в рамките на „финансиране, което не е свързано с разходи“ в съответствие с член 125, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046. Финансовата подкрепа следва да даде възможност на държавите членки да наемат и обучават допълнителен персонал, като им предостави необходимата степен на гъвкавост да спазват задължителния принос към Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана. Следва да е възможно финансовата подкрепа да бъде под формата на авансово плащане преди годишното плащане. Специалната система за финансиране следва да постига правилен баланс между рисковете от нередности и измами и разходите за контрол. В регламента се определят основните условия за задействане на финансовата подкрепа, а именно набирането и обучението на достатъчен брой гранични служители или други специалисти, съответстващи на броя на служителите, командировани в Агенцията за дългосрочно разполагане или за ефективно разполагане на служители по време на оперативните дейности на Агенцията в продължение на последователен или непоследователен период от най-малко 4 месеца или пропорционално за разполагания за последователен и непоследователен период от по-малко от 4 месеца. Като се има предвид липсата на подходящи и сравними данни за действителните разходи сред държавите членки, разработването на схема за финансиране въз основа на разходите ще бъде твърде сложно и няма да отговори на необходимостта от проста, бърза, ефикасна и ефективна схема за финансиране. За тази цел е целесъобразно да се разреши на Агенцията да предоставя безвъзмездни средства на държавите членки без покана за представяне на предложения под формата на „финансиране, което не е свързано с разходи“ при условие, че са изпълнени условията съгласно член 125, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046. За целите на определянето на размера на това финансиране за различни държави членки е целесъобразно да се използва като референтна сума годишната заплата за договорно нает служител от функционална група III, степен 8, степен 1 на европейските институции, модулирана от коригиращ коефициент за всяка държава членка в съответствие с принципа за добро финансово управление и в духа на равно третиране. При прилагането на тази финансова подкрепа Агенцията и държавите членки следва да осигуряват спазването на принципите на съфинансиране и избягване на двойното финансиране.

Изменение    49

Предложение за регламент

Съображение 56

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(56)  С цел разполагането на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана на територията на трети държави Агенцията следва да развие капацитета на своите структури за управление и контрол.

(56)  С цел разполагането на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана на територията на трети държави Агенцията следва да развие капацитета на своите структури за управление и контрол и подходящи процедури за осигуряване на гражданската и наказателната отговорност на постоянния корпус.

Изменение    50

Предложение за регламент

Съображение 57

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(57)  За да се даде възможност за ефективно разполагане на служители от Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана от 1 януари 2020 г. нататък, следва да бъдат взети и приложени възможно най-скоро определени решения и мерки за изпълнение. По-специално, чрез дерогация от обичайния краен срок, определен в регламента, решението на управителния съвет, посочено в член 55, параграф 4, за профилите на служителите на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана следва да бъде прието в срок от 6 седмици от влизането в сила на регламента. Това решение следва да бъде последвано от назначенията от страна на държавите членки, предвидени в член 56, параграф 4 и член 57, параграф 1, в рамките на 12 седмици от влизането в сила на регламента.

(57)  За да се даде възможност за ефективно разполагане на служители от Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана в сроковете, предвидени в приложение I, следва да бъдат взети и приложени възможно най-скоро определени решения и мерки за изпълнение. По-специално, чрез дерогация от обичайния краен срок, определен в регламента, решението на управителния съвет, посочено в член 55, параграф 4, за профилите на служителите на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана следва да бъде прието в срок от 6 седмици от влизането в сила на регламента. Това решение следва да бъде последвано от назначенията от страна на държавите членки, предвидени в член 56, параграф 4 и член 57, параграф 1, в рамките на 12 седмици от влизането в сила на регламента.

Изменение    51

Предложение за регламент

Съображение 58

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(58)  Чрез дерогация също така от обичайния краен срок, определен в регламента, решението на управителния съвет относно минималния брой единици техническо оборудване за удовлетворяване на потребностите на Агенцията през 2020 г., посочено в член 64, параграф 4, следва да бъде прието в срок от 6 седмици от влизането в сила на регламента.

58)  Чрез дерогация също така от обичайния краен срок, определен в регламента, решението на управителния съвет относно минималния брой единици техническо оборудване за удовлетворяване на потребностите на Агенцията, посочено в член 64, параграф 4, в сроковете, посочени в приложение I, що се отнася до състава на постоянния корпус, следва да бъде прието в срок от 6 седмици от влизането в сила на регламента.

Изменение    52

Предложение за регламент

Съображение 59

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(59)  В същото време, за да се осигури непрекъснатост на подкрепата за оперативните дейности, организирани от Агенцията, до 31 декември 2019 г. следва да бъдат планирано и изпълнено разполагането на всички служители, включително в рамките на резерва за бързо реагиране, в съответствие с членове 20, 30 и 31 от Регламент (ЕС) 2016/1624 и в съответствие с проведените през 2018 г. годишни двустранни преговори. За тази цел тези разпоредби следва да се отменят, считано от 1 януари 2020 г.

(59)  В същото време, за да се осигури непрекъснатост на подкрепата за оперативните дейности, организирани от Агенцията, до 31 декември 2019 г. следва да бъдат планирано и изпълнено разполагането на всички служители, включително в рамките на резерва за бързо реагиране, в съответствие с членове 20, 30 и 31 от Регламент (ЕС) 2016/1624 и в съответствие с проведените през 2018 г. годишни двустранни преговори. За тази цел тези разпоредби следва да бъдат отменени едва когато постоянният корпус започне да функционира, две години след влизането в сила.

Изменение    53

Предложение за регламент

Съображение 60

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(60)  Работната сила на Агенцията ще се състои от служители, изпълняващи задачите, възложени на Агенцията, в централата или като част от Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана. Постоянният корпус на европейската гранична и брегова охрана може да включва членове на редовния персонал, както и служители, командировани за дългосрочна продължителност, или предоставени за краткосрочно разполагане от националните органи. Членовете на редовния персонал в рамките на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана ще бъдат разположени на първо място като членове на екипите; само ограничена и ясно определена част от тези служители може да се набира, за да изпълнява помощни функции за създаването на Постоянен корпус, най-вече в централата.

(60)  Работната сила на Агенцията ще се състои от служители, изпълняващи задачите, възложени на Агенцията, в централата или като част от Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана. Постоянният корпус на европейската гранична и брегова охрана може да включва членове на редовния персонал, както и служители, командировани за дългосрочна продължителност или предоставени за краткосрочно разполагане от националните органи и от резерва за бързо реагиране. Членовете на редовния персонал в рамките на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана ще бъдат разположени на първо място като членове на екипите; само ограничена и ясно определена част от тези служители може да се набира, за да изпълнява помощни функции за създаването на Постоянен корпус, най-вече в централата.

Изменение    54

Предложение за регламент

Съображение 61

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(61)  За да се преодолеят трайните липси при доброволното обединяване на техническо оборудване от държавите членки, по-специално по отношение на големи активи, Агенцията следва да разполага с необходимото оборудване, което да бъде използвано при съвместни операции или при бърза гранична намеса или други оперативни дейности. Въпреки че Агенцията разполага със законова възможност да придобива по правен път или да наема на лизинг собствено техническо оборудване от 2011 г. насам, тази възможност беше значително възпрепятствана от липсата на бюджетни ресурси.

(61)  За да се преодолеят трайните липси при доброволното обединяване на техническо оборудване от държавите членки, по-специално по отношение на големи активи, Агенцията следва да разполага с необходимото оборудване, което да бъде използвано при съвместни операции или при бърза гранична намеса или други оперативни дейности. Държавите членки следва да разрешат ползването на тези активи като оборудване за държавна служба. Въпреки че Агенцията разполага със законова възможност да придобива по правен път или да наема на лизинг собствено техническо оборудване от 2011 г. насам, тази възможност беше значително възпрепятствана от липсата на бюджетни ресурси.

Изменение    55

Предложение за регламент

Съображение 62

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(62)  В резултат от това, за да се постигне равнището на амбициозност по отношение на създаването на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, в рамките на многогодишната финансова рамка за 2021—2027 г. Комисията задели значителен пакет, който да позволи на Агенцията да придобива, поддържа и експлоатира необходимите въздушни, морски и сухопътни активи, съответстващи на оперативните нужди. Макар че придобиването на необходимите активи би могло да бъде продължителен процес, особено за големи активи, собственото оборудване на Агенцията следва в крайна сметка да се превърне в гръбнака на оперативните разполагания с допълнителни вноски на държавите членки, към които да се прибягва при извънредни обстоятелства. Оборудването на Агенцията следва да се управлява до голяма степен от техническия персонал на Агенцията, които са част от Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана. За да се гарантира ефективното използване на предложените финансови ресурси, процесът следва да се основава на многогодишна стратегия, по която управителният съвет взема решение възможно най-рано.

(62)  В резултат от това, за да се постигне равнището на амбициозност по отношение на създаването на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, в рамките на многогодишната финансова рамка за 2021—2027 г. Комисията задели значителен пакет, който да позволи на Агенцията да придобива, поддържа и експлоатира необходимите въздушни, морски и сухопътни активи, съответстващи на оперативните нужди. Макар че придобиването на необходимите активи би могло да бъде продължителен процес, особено за големи активи, собственото оборудване на Агенцията следва в крайна сметка да се превърне в гръбнака на оперативните разполагания с допълнителни вноски на държавите членки, към които да се прибягва при извънредни обстоятелства. Разположеният екип заедно с техническото оборудване на дадена държавата членка, дори при изключителни обстоятелства, следва да се счита за част от приноса на тази конкретна държава членка към постоянния корпус. Оборудването на Агенцията следва да се управлява до голяма степен от техническия персонал на Агенцията, които са част от Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана. За да се гарантира ефективното използване на предложените финансови ресурси, процесът следва да се основава на многогодишна стратегия, по която управителният съвет взема решение възможно най-рано. Необходимо е да се гарантира устойчивостта на Агенцията чрез бъдещите многогодишни финансови рамки и да се поддържа всеобхватно европейско интегрирано управление на границите.

Изменение    56

Предложение за регламент

Съображение 64

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(64)  Дългосрочното развитие на нови способности в рамките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва да бъде координирано между държавите членки и Агенцията в съответствие с многогодишния стратегически цикъл на политиката, като се отчита дългата продължителност на някои процеси. Това включва наемането и обучението на нови гранични служители (които по време на своята кариера могат да служат както в държавите членки, така и като част от Постоянния корпус), придобиването, поддръжката и обезвреждането на оборудване (по отношение на което следва да се търсят възможности за оперативна съвместимост и икономии от мащаба), както и разработването на ново оборудване и свързаните с него технологии, включително чрез научни изследвания.

(64)  Дългосрочното развитие на нови способности в рамките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва да бъде координирано между държавите членки и Агенцията в съответствие с многогодишния стратегически цикъл на политиката, като се отчита дългата продължителност на някои процеси. Това включва наемането и обучението, включително по въпросите на основните права и прилагането на механизма за жалби и стратегията относно основните права, на нови гранични служители (които по време на своята кариера могат да служат както в държавите членки, така и като част от Постоянния корпус), придобиването, поддръжката и обезвреждането на оборудване (по отношение на което следва да се търсят възможности за оперативна съвместимост и икономии от мащаба), както и разработването на ново оборудване и свързаните с него технологии, включително чрез научни изследвания.

Изменение    57

Предложение за регламент

Съображение 67

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(67)  Връщането на граждани на трети държави, които не отговарят или вече не отговарят на условията за влизане, престой или пребиваване в държавите членки, в съответствие с Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета22, е съществен елемент от всеобхватните усилия за борба с незаконната имиграция и представлява важен въпрос от съществен обществен интерес.

(67)  Връщането на граждани на трети държави, които не отговарят или вече не отговарят на условията за влизане, престой или пребиваване в държавите членки, в съответствие с Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета22, е съществен елемент от всеобхватните усилия за борба с незаконната миграция и представлява важен въпрос от съществен обществен интерес.

__________________

__________________

22 Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98).

22 Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98).

Изменение    58

Предложение за регламент

Съображение 68

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(68)  Агенцията следва да увеличи помощта си за държавите членки при връщането на граждани на трети държави, като се спазва политиката на Съюза в областта на връщането и в съответствие с Директива 2008/115/ЕО. По-специално тя следва да координира и организира операции по връщане от една или повече държави членки и да организира и провежда действия за намеса в областта на връщането, за да укрепи системата за връщане на държавите членки, които се нуждаят от засилена оперативна и техническа помощ за спазване на задължението си да връщат граждани на трети държави в съответствие с посочената директива.

(68)  Агенцията следва да увеличи помощта си за държавите членки при връщането на граждани на трети държави, като се спазва политиката на Съюза в областта на връщането и в съответствие с Директива 2008/115/ЕО. По-специално тя следва да координира и организира операции по връщане от една или повече държави членки и, по искане на държава членка, да организира и провежда действия за намеса в областта на връщането, за да укрепи системата за връщане на държавите членки, които се нуждаят от засилена оперативна и техническа помощ за спазване на задължението си да връщат граждани на трети държави в съответствие с посочената директива.

Изменение    59

Предложение за регламент

Съображение 69

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(69)  Агенцията следва да пълно спазване на основните права и без да засега отговорността на държавите членки за издаване на решения за връщане, да предоставя техническа и оперативна помощ на държавите членки в областта на връщането, включително изготвянето на решения за връщане, установяване на самоличността на граждани на трети държави и други дейности на държавите членки, предхождащи връщането и свързани с връщането. В допълнение Агенцията следва да подпомага държавите членки при осигуряването на пътни документи за връщане в сътрудничество с органите на съответните трети държави.

(69)  Агенцията следва да пълно спазване на основните права и без да засега отговорността на държавите членки за издаване на решения за връщане, да предоставя техническа и оперативна помощ на държавите членки в областта на връщането, включително установяване на самоличността на граждани на трети държави и други дейности на държавите членки, предхождащи връщането и свързани с връщането. В допълнение Агенцията следва да подпомага държавите членки при осигуряването на пътни документи за връщане, когато това няма да е в нарушение на принципа на забрана за връщане, в сътрудничество с органите на съответните трети държави.

Изменение    60

Предложение за регламент

Съображение 70

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(70)  Помощта за държавите членки при провеждането на процедури за връщане следва да включва предоставянето на практическа информация относно третите държави на връщане от значение за прилагането на настоящия регламент, като например предоставянето на данните за контакт или друга логистична информация, необходима за нормалното протичане на операциите по връщане. Помощта следва да включва също така създаването, управлението и поддържането на централна система за обработване на цялата информация и данни, автоматично съобщавани от националните системи за управление на връщането на държавите членки, които са необходими на Агенцията за предоставяне на техническа и оперативна помощ в съответствие с регламента.

(70)  Помощта за държавите членки при провеждането на процедури за връщане следва да включва предоставянето на практическа информация относно третите държави на връщане от значение за прилагането на настоящия регламент, като например предоставянето на данните за контакт или друга логистична информация, необходима за нормалното и достойно протичане на операциите по връщане. Помощта следва да включва също така управлението и поддържането на съществуващото приложение за управление на незаконната миграция (IRMA), което вече се управлява от Агенцията като платформа за обработване на цялата информация и данните, автоматично съобщавани от националните системи за управление на връщането на държавите членки, които са необходими на Агенцията за предоставяне на техническа и оперативна помощ в съответствие с регламента.

Изменение    61

Предложение за регламент

Съображение 71

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(71)  Агенцията следва също така да предоставя техническа и оперативна помощ за дейностите по връщане на трети държави, по-специално когато тази помощ е оправдана от приоритетите на политиката на Съюза в областта на незаконната миграция.

заличава се

Изменение    62

Предложение за регламент

Съображение 72

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(72)  В случай че съществува договореност между държава членка и трета държава, тя не освобождава Агенцията или държавите членки от техните задължения съгласно правото на Съюза или международното право, по-специално от спазването на принципа на забрана за връщане (non-refoulement).

(72)  В случай че съществува договореност между държава членка и трета държава, тя не освобождава Агенцията или държавите членки от техните задължения или отговорност съгласно правото на Съюза или международното право, по-специално от спазването на принципа на забрана за връщане (non-refoulement), на забраната на изтезанията и на нечовешкото или унизително отношение, както и от спазването на основните права, залегнали в международното и европейското право.

Изменение    63

Предложение за регламент

Съображение 73

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(73)  Държавите членки следва да могат да си сътрудничи на оперативно равнище с други държави членки и/или трети държави по външните граници, включително военни операции за целите на правоприлагането, доколкото това сътрудничество е съвместимо с действията на Агенцията.

(73)  Държавите членки следва да могат да си сътрудничат на оперативно равнище с други държави членки и/или трети държави по външните граници, включително военни операции за целите на правоприлагането, доколкото това сътрудничество е съвместимо с оценка на основните права, която трябва да се извърши преди всяко сътрудничество с трети държави, и с действията на Агенцията.

Изменение    64

Предложение за регламент

Съображение 74

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(74)  Агенцията следва да подобри обмена на информация и сътрудничеството с други органи, служби и агенции на Съюза, като Европол, EASO, Европейската агенция по морска безопасност и Сателитния център на Европейския съюз, Агенцията на Европейския съюз за авиационна безопасност или европейската мрежа за управление на въздушното движение, за да могат да се използват по най оптималния начин съществуващата информация, възможности и системи, които вече са налични на европейско равнище, например европейската програма за мониторинг на Земята „Коперник“.

(74)  Агенцията следва да подобри обмена на информация и сътрудничеството с други органи, служби и агенции на Съюза, като Европол, [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището], Европейската агенция по морска безопасност и Сателитния център на Европейския съюз, Агенцията на Европейския съюз за авиационна безопасност или европейската мрежа за управление на въздушното движение, за да могат да се използват по най оптималния начин съществуващата информация, възможности и системи, които вече са налични на европейско равнище, например европейската програма за мониторинг на Земята „Коперник“.

Изменение    65

Предложение за регламент

Съображение 75

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(75)  Сътрудничество с трети държави е елемент на европейското интегрирано управление на границите. То следва да насърчава европейски стандарти в областта на управлението на границите и на връщането, да обменя информация и анализ на риска, да улеснява осъществяването на връщанията с цел увеличаване на ефикасността им и да подпомага трети държави в областта на управлението на границите и на миграцията, включително разполагане на служители на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, когато такава подкрепа е необходима за защитата на външните граници и за ефективното управление на политиката на Съюза в областта на миграцията.

(75)  Сътрудничество с трети държави – след като бъде сключено споразумение за статута между Съюза и съответната трета държава – е важен елемент на европейското интегрирано управление на границите. То следва да насърчава европейски стандарти в областта на управлението на границите и на връщането, да обменя информация и анализ на риска, да улеснява осъществяването на връщанията с цел увеличаване на ефикасността им и да подпомага трети държави в областта на управлението на границите и на миграцията, включително разполагане на служители на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, когато такава подкрепа е необходима за защитата на външните граници и за ефективното управление на политиката на Съюза в областта на миграцията.

Изменение    66

Предложение за регламент

Съображение 76

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(76)  Сътрудничеството с трети държави следва да се осъществява в рамките на външната дейност на Съюза и в съответствие с принципите и целите на член 21 от Договора за Европейския съюз. Комисията ще осигури съгласуваност между европейското интегрирано управление на границите и други политики на Съюза в областта на външната дейност на Съюза, по-специално общата политика за сигурност и отбрана. Комисията следва да бъде подпомагана от върховния представител на Съюза и неговите служби. Това сътрудничество следва да се прилага по-специално по отношение на дейностите на Агенцията, които се осъществяват на територията на трети държави или в които участват служители от трети държави в области като анализ на риска, планиране и провеждане на операции, обучение, обмен на информация и сътрудничество.

(76)  Сътрудничеството с трети държави следва да се осъществява в рамките на външната дейност на Съюза, в съответствие с принципите и целите на член 21 от Договора за Европейския съюз и при условие че преди началото на подобно сътрудничество бъде извършена оценка на основните права. Комисията ще осигури съгласуваност между европейското интегрирано управление на границите и други политики на Съюза в областта на външната дейност на Съюза, по-специално общата политика за сигурност и отбрана. Комисията следва да бъде подпомагана от върховния представител на Съюза и неговите служби. Това сътрудничество следва да се прилага по-специално по отношение на дейностите на Агенцията, които се осъществяват на територията на трети държави или в които участват служители от трети държави в области като анализ на риска, планиране и провеждане на операции, обучение, обмен на информация и сътрудничество.

Изменение    67

Предложение за регламент

Съображение 83

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(83)  По време на преходния период следва да се гарантира, че системата FADO е напълно функционална до самото извършване на прехода и прехвърлянето на съществуващите данни към новата система. След това собствеността върху съществуващите данни следва да се прехвърли на Агенцията.

(83)  По време на преходния период следва да се гарантира, че системата FADO е напълно функционална до самото извършване на прехода и прехвърлянето на съществуващите данни към новата система. След това контролът върху съществуващите данни следва да се прехвърли на Агенцията.

Изменение    68

Предложение за регламент

Съображение 86

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(86)  За да изпълнява правилно своите задачи в областта на връщането, в това число като подпомага държавите членки за правилното следване на процедурите за връщане и успешното изпълнение на решенията за връщане, както и за да улеснява операциите по връщане, може да е необходимо Агенцията да предава на трети държави личните данни на подлежащи на връщане лица. По отношение на третите държави на връщане често Комисията не е приела решения относно адекватното ниво на защита съгласно член 45 от Регламент (ЕС) 2016/679 или член 36 от Директива (ЕС) 2016/680 и често тези държави не са сключили или не възнамеряват да сключат споразумение за обратно приемане със Съюза или да осигурят по друг начин подходящи гаранции по смисъла на член 49 от [Регламент (ЕС) 45/2001] или по смисъла на националните разпоредби, с които се транспонира член 37 от Директива (ЕС) 2016/680. Въпреки това, независимо от значителните усилия на Съюза за сътрудничество с основните държави на произход на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, които подлежат на задължение за връщане, невинаги е възможно да се гарантира системното изпълнение от страна на такива трети държави на задължението, установено от международното право, да приемат обратно собствените си граждани. Споразуменията за обратно приемане, сключени или договаряни от Съюза или държавите членки и осигуряващи подходящи гаранции за личните данни, обхващат ограничен брой такива трети държави. Когато такива споразумения все още не съществуват, Агенцията следва да предава лични данни за целите на улесняване на операциите на Съюза по връщане, когато са изпълнени условията, определени в член 49, параграф 1, буква г) от [Регламент (ЕС) 45/2001].

(86)  За да изпълнява правилно своите задачи в областта на връщането, в това число като подпомага държавите членки за правилното следване на процедурите за връщане и успешното изпълнение на решенията за връщане, както и за да улеснява операциите по връщане, може да е необходимо Агенцията да предава на трети държави личните данни на подлежащи на връщане лица. По отношение на третите държави на връщане често Комисията не е приела решения относно адекватното ниво на защита съгласно член 45 от Регламент (ЕС) 2016/679 или член 36 от Директива (ЕС) 2016/680 и често тези държави не са сключили или не възнамеряват да сключат споразумение за обратно приемане със Съюза или да осигурят по друг начин подходящи гаранции по смисъла на член 69 от [Регламент (ЕС) 2018/1725 или по смисъла на националните разпоредби, с които се транспонира член 37 от Директива (ЕС) 2016/680. Въпреки това, независимо от значителните усилия на Съюза за сътрудничество с основните държави на произход на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, които подлежат на задължение за връщане, невинаги е възможно да се гарантира системното изпълнение от страна на такива трети държави на задължението, установено от международното право, да приемат обратно собствените си граждани. Споразуменията за обратно приемане, сключени или договаряни от Съюза или държавите членки и осигуряващи подходящи гаранции за личните данни, обхващат ограничен брой такива трети държави. Когато такива споразумения все още не съществуват, Агенцията следва да предава лични данни за целите на улесняване на операциите на Съюза по връщане.

Изменение    69

Предложение за регламент

Съображение 88

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(88)  Настоящият регламент следва да установи механизъм за жалби за Агенцията в сътрудничество със служителя по въпросите на основните права с цел гарантиране на спазването на основните права във всички дейности на Агенцията. Това следва да бъде административен механизъм, чрез който служителят по въпросите на основните права следва да отговаря за обработването на получени от Агенцията жалби в съответствие с правото на добра администрация. Служителят по въпросите на основните права следва да разглежда допустимостта на жалбата, да регистрира допустимите жалби, да препраща всички регистрирани жалби до изпълнителния директор, да препраща жалбите, засягащи членове на екипите, до изпращащата държава членка и да регистрира последващите действия от страна на Агенцията или държавата членка. Механизмът следва да бъде ефективен, като гарантира правилната последваща обработка на жалбите. Механизмът за жалби не следва да засяга достъпа до административни и съдебни средства за защита, нито да представлява изискване за използването на подобни средства. Наказателните разследвания следва да се провеждат от държавите членки. С цел повишаване на прозрачността и отчетността Агенцията следва да докладва относно механизма за жалби в своя годишен доклад. В него следва да се посочват по-специално броят на получените от Агенцията жалби, свързаните с тях видове нарушения на основните права, съответните операции и, когато е възможно, последващите мерки, предприети от Агенцията и от държавите членки. Служителят по въпросите на основните права следва да има достъп до цялата информация, отнасяща се до зачитането на основните права във връзка с всички дейности на Агенцията.

(88)  Настоящият регламент следва да установи механизъм за жалби за Агенцията в сътрудничество със служителя по въпросите на основните права с цел гарантиране на спазването на основните права във всички дейности на Агенцията. Това следва да бъде административен механизъм, чрез който служителят по въпросите на основните права следва да отговаря за обработването на получени от Агенцията жалби в съответствие с правото на добра администрация. Служителят по въпросите на основните права следва да разглежда допустимостта на жалбата, да регистрира допустимите жалби, да препраща всички регистрирани жалби до изпълнителния директор, да препраща жалбите, засягащи членове на екипите, до изпращащата държава членка и да регистрира последващите действия от страна на Агенцията или държавата членка. Механизмът следва да бъде ефективен, като гарантира правилната последваща обработка на жалбите. Механизмът за жалби не следва да засяга достъпа до административни и съдебни средства за защита, нито да представлява изискване за използването на подобни средства. Наказателните разследвания следва да се провеждат от държавите членки. С цел повишаване на прозрачността и отчетността Агенцията следва да докладва относно механизма за жалби в своя годишен доклад. В него следва да се посочват по-специално броят на получените от Агенцията жалби, свързаните с тях видове нарушения на основните права, съответните операции и, когато е възможно, последващите мерки, предприети от Агенцията и от държавите членки. Служителят по въпросите на основните права следва да има достъп до цялата информация, отнасяща се до зачитането на основните права във връзка с всички дейности на Агенцията. На служителя по въпросите на основните права следва да бъдат предоставени необходимите ресурси и персонал, за да може той да изпълнява ефективно всички задачи в съответствие с настоящия регламент. Персоналът, назначен в подкрепа на служителя по въпросите на основните права, следва да има умения и ранг, съответстващи на разширяването на дейностите и правомощията на Агенцията. Всяко редовно или извънредно увеличение на персонала на Агенцията следва да бъде насочено в подкрепа на служителя по въпросите на основните права.

Изменение    70

Предложение за регламент

Съображение 90

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(90)  Комисията и държавите членки следва да бъдат представени в управителния съвет, за да упражняват надзор върху Агенцията. Когато е възможно, управителният съвет следва да е съставен от оперативните ръководители на националните служби, които отговарят за управление на граничните служители, или от техни представители. Представените в управителния съвет страни следва да полагат усилия да ограничат текучеството на своите представители, за да се осигури приемственост в работата на управителния съвет. Управителният съвет следва да разполага с необходимите правомощия да определя бюджета на Агенцията, да проверява изпълнението му, да приема съответните финансови правила, да установява прозрачни работни процедури за вземане на решения от Агенцията и да назначава изпълнителния директор и трима заместник изпълнителни директори, на всеки от които могат да бъдат възложени отговорности в определена област на компетентност на Агенцията, като например управление на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, надзор на задачите на Агенцията по отношение на връщането или управление на участието на Агенцията в широкомащабните информационни системи. Агенцията следва да се управлява и да действа, като се вземат предвид принципите на общия подход относно децентрализираните агенции на Съюза, приет на 19 юли 2012 г. от Европейския парламент, Съвета и Комисията.

(90)  Европейският парламент, Комисията и държавите членки следва да бъдат представени в управителния съвет, за да упражняват надзор върху Агенцията. Когато е възможно, управителният съвет следва да е съставен от оперативните ръководители на националните служби, които отговарят за управление на граничните служители, или от техни представители. Представените в управителния съвет страни следва да полагат усилия да ограничат текучеството на своите представители, за да се осигури приемственост в работата на управителния съвет. Представителите, номинирани от държавите членки, следва да познават политическите позиции на своите съответни държави по отношение на европейското интегрирано управление на границите. Управителният съвет следва да разполага с необходимите правомощия да определя бюджета на Агенцията, да проверява изпълнението му, да приема съответните финансови правила, да установява прозрачни работни процедури за вземане на решения от Агенцията и да назначава изпълнителния директор и трима заместник изпълнителни директори, на всеки от които могат да бъдат възложени отговорности в определена област на компетентност на Агенцията, като например управление на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, надзор на задачите на Агенцията по отношение на връщането или управление на участието на Агенцията в широкомащабните информационни системи. Агенцията следва да се управлява и да действа, като се вземат предвид принципите на общия подход относно децентрализираните агенции на Съюза, приет на 19 юли 2012 г. от Европейския парламент, Съвета и Комисията.

Изменение    71

Предложение за регламент

Съображение 91

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(91)  За гарантирането на автономията на Агенцията следва да ѝ бъде предоставен отделен бюджет с приходи, които се формират главно от вноски от Съюза. Бюджетната процедура на Съюза следва да е приложима дотолкова, доколкото се засягат вноската на Съюза и всякакви други субсидии, платими от общия бюджет на Съюза. Одитът на сметките следва да се извършва от Сметната палата.

(91)  За гарантирането на автономията на Агенцията следва да ѝ бъде предоставен отделен бюджет с приходи, които се формират главно от вноски от Съюза. Бюджетът на Агенцията следва да бъде изготвян съгласно принципа на основано на изпълнението бюджетиране, като се отчитат целите на Агенцията и очакваните резултати от работата ѝ. Бюджетната процедура на Съюза следва да е приложима дотолкова, доколкото се засягат вноската на Съюза и всякакви други субсидии, платими от общия бюджет на Съюза. Одитът на сметките следва да се извършва от Сметната палата. В изключителни случаи, когато наличният бюджет се счита за недостатъчен и бюджетната процедура не позволява адекватен отговор на бързо развиващи се ситуации, Агенцията следва да има възможност да получава безвъзмездни средства от фондовете на Съюза за изпълнение на задачите си.

Изменение    72

Предложение за регламент

Съображение 92 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(92 a)  При допускането на споделена отговорност Агенцията следва да изисква от наетия от нея персонал, по-специално от постоянния корпус, включително от персонала, разположен за оперативни дейности, да притежава същото равнище на обучение, специални експертни познания и професионализъм като персонала, командирован или нает от държавите членки. Във връзка с това Агенцията следва да гарантира посредством преглед и оценка, че нейният редовен персонал действа правилно, що се отнася до оперативните дейности в областта на граничния контрол и връщането.

Изменение    73

Предложение за регламент

Съображение 93

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(93)  С оглед на мандата на Агенцията и значителната мобилност на членовете на нейния персонал, от една страна, и за да се предотврати различното третиране в рамките на персонала на Агенцията, от друга страна, и като се има предвид, че за месторабота на персонала на Агенцията следва по принцип да бъде определена Варшава, управителният съвет на Агенцията следва, за период от пет години след влизането в сила на настоящия регламент, да има възможност да предоставя на членовете на персонала на Агенцията месечна изравнителна надбавка, като надлежно отчита общото възнаграждение, получавано от отделните служители, включително възстановяването на разходи за мисии. Условията за отпускането на такава добавка следва да подлежат на предварително одобрение от Комисията, с което следва да се гарантира, че те остават пропорционални на значението на преследваните цели и не водят до неравностойно третиране на персонала на институциите, агенциите и другите органи на ЕС. Тези условия следва да бъдат преразгледани до 2024 г., за да се оцени доколкото тази добавка спомага за постигането на преследваните цели.

(93)  С оглед на мандата на Агенцията и значителната мобилност на членовете на нейния персонал, от една страна, и за да се предотврати различното третиране в рамките на персонала на Агенцията, от друга страна, и като се има предвид, че за месторабота на персонала на Агенцията следва по принцип да бъде определена Варшава, управителният съвет на Агенцията следва, за период от пет години след влизането в сила на настоящия регламент, да има възможност да предоставя на членовете на персонала на Агенцията месечна изравнителна надбавка, когато среща трудности при изпълнение на мисията или задачите си, определени в настоящия регламент. Условията за отпускането на такава добавка следва да подлежат на предварително одобрение от Комисията, с което следва да се гарантира, че те остават пропорционални на значението на преследваните цели и не водят до неравностойно третиране на персонала на институциите, агенциите и другите органи на ЕС. Тези условия следва да бъдат преразгледани до 2024 г., за да се оцени доколкото тази добавка спомага за постигането на преследваните цели.

Изменение    74

Предложение за регламент

Съображение 98

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(98)  Всяко обработване на лични данни от Агенцията по настоящия регламент следва да се осъществява в съответствие с Регламент () № 45/2001.

(98)  Всяко обработване на лични данни от Агенцията по настоящия регламент следва да се осъществява в съответствие с Регламент (EC) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета1a.

 

__________________

 

1aРегламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

Изменение    75

Предложение за регламент

Съображение 113 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(113 a)    По отношение на България и Румъния настоящият регламент представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях по смисъла на член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г. и следва да се тълкува във връзка с Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета1a.

 

__________________

 

1aРегламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г. за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз (ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1).

Изменение    76

Предложение за регламент

Съображение 113 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(113 б)    По отношение на Хърватия настоящият регламент представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях по смисъла на член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2011 г. и следва да се тълкува във връзка с Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета1a.

 

__________________

 

1aРегламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г. за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1 и OВ L 153 M, 7.6.2006 г., стр. 136).

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се създава европейска гранична и брегова охрана, за да се осигури европейско интегрирано управление на външните граници с оглед на ефективното управление на преминаването на тези външни граници, както и повишаване на ефективността на общата политика в областта на връщането като ключов компонент на устойчивото управление на миграцията.

С настоящия регламент се създава европейска гранична и брегова охрана, за да се осигури европейско интегрирано управление на външните граници на Съюза с оглед да се подкрепи капацитетът на държавите членки за ефективното управление на тези външни граници, като се гарантира спасяването на живота на лица в беда, както и зачитането на основните права и повишаването на ефективността на общата политика в областта на връщането.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Регламентът е насочен към преодоляването на предизвикателствата, свързани с миграцията, включително връщането, и справянето с евентуални бъдещи заплахи по тези граници, като по този начин се допринася за справянето с тежката престъпност с трансгранично измерение, за да се гарантира осигуряването на високо равнище на вътрешна сигурност в рамките на Съюза, при пълно зачитане на основните права, като същевременно се защитава свободното движение на хора в него.

Настоящият регламент е насочен към преодоляването на предизвикателствата, свързани с миграцията и сигурността, и справянето с евентуални бъдещи предизвикателства и заплахи по външните граници и предграничната зона, като по този начин се допринася за справянето с тежката престъпност с трансгранично измерение, за да се гарантира осигуряването на високо равнище на вътрешна сигурност в рамките на Съюза, при пълно зачитане на основните права, като същевременно се защитава свободното движение на хора в него.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „външни граници“ означава външни граници съгласно определението в член 2, точка 2 от Регламент (ЕС) 2016/399, за които се прилага дял II от посочения регламент;

(1)  „външни граници“ означава външните граници на ЕС съгласно определението в член 2, точка 2 от Регламент (ЕС) 2016/399, за които се прилага дял II от посочения регламент;

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  „картина на състоянието“ означава съвкупност от пространствено определени данни и информация почти в реално време, получени от различни органи, сензори, платформи и други източници, които се предават по защитени комуникационни и информационни канали и могат да бъдат обработвани и селективно визуализирани и споделяни с други имащи отношение органи с цел постигане на осведоменост за състоянието и в подкрепа на способността за реагиране по външните граници и в предграничната зона;

(10)  „картина на състоянието“ означава съвкупност от пространствено определени данни и информация почти в реално време, получени от различни органи, сензори, платформи и други източници, които се предават по защитени комуникационни и информационни канали и могат да бъдат обработвани и селективно визуализирани и споделяни с други имащи отношение органи в ЕС с цел постигане на осведоменост за състоянието и в подкрепа на способността за реагиране по външните граници и в предграничната зона;

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  „предгранична зона“ означава географският район отвъд външните граници;

(13)  „предгранична зона“ означава географската зона отвъд външните граници, която е от значение за анализа на риска, наблюдението на границите и проверките на външните гранични контролно-пропускателни пунктове;

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 13 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13 a)  „съседна държава“ означава държава, която споделя обща сухопътна граница с една или повече държави членки и която е ратифицирала и прилага изцяло Европейската конвенция за правата на човека и Конвенцията от 1951 г. относно статута на бежанците и Протокола от 1967 г. към нея;

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  „инцидент“ означава положение, свързано с незаконна имиграция, трансгранична престъпност или опасност за живота на мигранти по външните граници или в близост до тях.

(14)  „инцидент“ означава положение, свързано с незаконна миграция, трансгранична престъпност, като например контрабанда на наркотици или оръжие, или опасност за живота на мигранти по външните граници или в близост до тях.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  „оперативен персонал“ или „оперативни служители“ означава граничните служители, ескортиращите лица при връщане, специалистите в областта на връщането и другите компетентни служители, които съставляват „Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана“. В съответствие с трите категории, определени в член 55, параграф 1, оперативните служители са редовен персонал на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (категория 1), служители от държавите членки, командировани към Агенцията, (категория 2) или служители от държавите членки, предоставени за краткосрочно разполагане (категория 3). Оперативните служители действат като членове на екипите за управление на границите, екипите за съдействие в управлението на миграцията или екипите за връщане, които имат изпълнителни правомощия. Оперативният персонал включва и редовния персонал, който отговаря за функционирането на централното звено на ETIAS;

(16)  „оперативен персонал“ или „оперативни служители“ означава граничните служители, ескортиращите лица при връщане, специалистите в областта на връщането, наблюдаващите лица при връщане, редовният персонал, който отговаря за функционирането на централното звено на ETIAS и другите компетентни служители, които съставляват „Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана“ в съответствие с четирите категории, посочени в член 55, параграф 1; оперативните служители са редовен персонал на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (категория 1), служители от държавите членки, командировани към Агенцията (категория 2) или служители от държавите членки, предоставени за краткосрочно разполагане (категория 3) или разположени от резерва за бързо реагиране за бърза гранична намеса (категория 4);

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  „екип за съдействие в управлението на миграцията“ означава екип от експерти, които предоставят на държавите членки техническо и оперативно съдействие, включително в „горещи точки“ или в контролни центрове, като този екип е съставен от оперативни служители от Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, експерти, изпратени от [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището] и от Европол или от други съответни агенции на Съюза, както и от държави членки;

(19)  „екип за съдействие в управлението на миграцията“ означава екип от експерти, които предоставят на държавите членки техническо и оперативно съдействие, включително в „горещи точки“, като този екип е съставен от оперативни служители от Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, експерти, изпратени от [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището] и от Европол, Агенцията на Европейския съюз за основните права или от други съответни агенции на Съюза, както и от държави членки;

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  „зона на гореща точка“ означава зона, в която приемащата държава членка, Комисията, компетентните агенции на Съюза и участващите държави членки си сътрудничат с цел управление на съществуващо или потенциално прекомерно предизвикателство, свързано с миграцията, характеризиращо се със значително увеличаване на броя на мигрантите, пристигащи на външните граници;

(23)  „зона на гореща точка“ означава зона, определена по искане на приемащата държава членка, в която приемащата държава членка, Комисията, компетентните агенции на Съюза и участващите държави членки си сътрудничат с цел управление на съществуващо или потенциално прекомерно предизвикателство, свързано с миграцията, характеризиращо се със значително увеличаване на броя на мигрантите, пристигащи на външните граници;

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  „контролен център“ означава център, създаден по искане на държава членка, където съответните агенции на Съюза в подкрепа на приемащата държава членка и с участващите държави членки правят разграничение между гражданите на трети държави, които се нуждаят от международна закрила, и тези, които не се нуждаят от такава закрила, както и извършват проверки за сигурност и прилагат бързи процедури за международна закрила и/или връщане;

заличава се

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  „решение за връщане“ означава решение за връщане съгласно определението в член 3, точка 4 от Директива 2008/115/ЕО;

(26)  „решение за връщане“ означава административно или съдебно решение или акт, който определя или обявява за незаконен престоя на гражданин на трета държава и налага или постановява задължение за връщане в съответствие с Директива 2008/115/ЕО съгласно определението в член 3, точка 4 от Директива 2008/115/ЕО;

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  „подлежащо на връщане лице“ означава незаконно пребиваващ гражданин на трета държава, за който има постановено решение за връщане или равностойно решение в трета държава;

(27)  „подлежащо на връщане лице“ означава незаконно пребиваващ гражданин на трета държава, за който има постановено решение за връщане, което не е в етап на обжалване;

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  „операция по връщане“ означава операция, която се организира или координира от Европейската агенция за гранична и брегова охрана и включва техническо и оперативно подкрепление, предоставено на една или няколко държави членки или на трета държава, и при която лицата, подлежащи на връщане от една или няколко държави членки, или от трета държава, се връщат принудително или доброволно, независимо от използвания вид транспорт;

(28)  „операция по връщане“ означава операция, която се организира или координира от Европейската агенция за гранична и брегова охрана и включва техническо и оперативно подкрепление, предоставено на една или няколко държави членки, и при която лицата, подлежащи на връщане от една или няколко държави членки, се връщат принудително или доброволно, независимо от използвания вид транспорт;

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  „действие за намеса в областта на връщането“ означава дейност, чрез която Европейската агенция за гранична и брегова охрана предоставя на държавите членки или на трети държави засилена техническа и оперативна помощ, която се състои в разполагането на екипи за връщане и организирането на операции по връщане;

(29)  „действие за намеса в областта на връщането“ означава дейност, чрез която Европейската агенция за гранична и брегова охрана предоставя на държавите членки засилена техническа и оперативна помощ, която се състои в разполагането на екипи за връщане и организирането на операции по връщане;

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  „екипи за връщане“ означава екипи, сформирани от Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, които се разполагат по време на операции по връщане, действия за намеса в областта на връщането в държави членки и трети държави или други оперативни дейности, които се отнасят до изпълнението на задачи, свързани с връщането;

(30)  „екипи за връщане“ означава екипи, сформирани от Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, които се разполагат по време на операции по връщане, действия за намеса в областта на връщането в държави членки или други оперативни дейности, които се отнасят до изпълнението на задачи, свързани с връщането;

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Европейското интегрирано управление на границите се състои от следните компоненти:

Европейското интегрирано управление на границите се състои от секторни и хоризонтални компоненти. Секторните компоненти са следните:

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  граничен контрол, включително мерки за улесняване на законното преминаване на границите и когато е целесъобразно — мерки, свързани с предотвратяването и разкриването на трансграничната престъпност, като незаконното превеждане на мигранти през граница, трафика с хора и тероризма, и мерки, свързани с насочването на лица, които се нуждаят от международна закрила или желаят да кандидатстват за такава;

a)  граничен контрол, включително мерки за улесняване на законното преминаване на границите и когато е целесъобразно – мерки, свързани с предотвратяването и разкриването на трансграничната престъпност, и мерки, свързани с насочването на лица, които се нуждаят от международна закрила или желаят да кандидатстват за такава, при пълно зачитане на човешкото достойнство;

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

a a)  въвеждане и поддържане на ясни механизми и процедури в сътрудничество със съответните органи за установяване на самоличността, предоставяне на информация и насочване на лица, които може да се нуждаят от международна закрила, или за насочване на уязвими лица и непридружени непълнолетни лица към съответните механизми и органи за насочване;

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  операции по търсене и спасяване за бедстващи в морето лица в съответствие с Регламент (ЕС) № 656/2014 и с международното право, които се започват или провеждат при ситуации, които могат да произтичат от операции за наблюдение на морските граници;

б)  операции по търсене и спасяване за бедстващи в морето лица, които се провеждат в съответствие с международното право, включително операции в съответствие с Регламент (ЕС) № 656/2014;

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  междуведомствено сътрудничество между националните органи, които във всяка държава членка отговарят за граничния контрол или за други задачи, извършвани на границата, както и между органите, които във всяка държава членка отговарят за връщането, включително редовен обмен на информация чрез съществуващите инструменти за обмен на информация;

д)  междуведомствено сътрудничество между националните органи, които във всяка държава членка отговарят за граничния контрол или за други задачи, извършвани на границата, включително национални и международни органи, отговарящи за защитата на основните права, както и между органите, които във всяка държава членка отговарят за връщането, включително редовен обмен на информация чрез съществуващите инструменти за обмен на информация;

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  сътрудничество между съответните институции, органи, служби и агенции на Съюза в областите, обхванати от настоящия регламент, включително чрез редовен обмен на информация;

е)  сътрудничество между съответните институции, органи, служби и агенции на Съюза в областите, обхванати от настоящия регламент, включително трансграничната престъпност, включително чрез редовен обмен на информация;

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  сътрудничество с трети държави в областите, обхванати от настоящия регламент;

ж)  сътрудничество с трети държави в областите, обхванати от настоящия регламент, съсредоточено по-специално върху съседните държави и тези трети държави, които са посочени чрез анализ на риска като държави на произход и/или транзит при незаконна миграция, както и върху разполагането на операции по връщане и посещения на място;

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  технически и оперативни мерки в рамките на Шенгенското пространство, които са свързани с граничния контрол и са предвидени за по-добро справяне с незаконната имиграция и противодействие на трансграничната престъпност;

з)  технически и оперативни мерки в рамките на Европейския съюз, които са свързани с граничния контрол и са предвидени за по-добро справяне с незаконната миграция и противодействие на трансграничната престъпност;

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква к а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(k a)  капацитет и готовност чрез оценка на слабостите с цел оценяване на способността на държавите членки да преодоляват текущи и бъдещи предизвикателства и заплахи по външните граници, включително непропорционален миграционен натиск;

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Основните права, образованието и обучението и научните изследвания и иновациите са хоризонталните компоненти, които трябва да присъстват при изпълнението на всеки един от секторните компоненти, изброени в първата алинея.

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Агенцията включва Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, посочен в член 55, съставен от 10 000 оперативни служители.

(2)  Агенцията включва Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, посочен в член 55.

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Агенцията допринася за непрекъснатото и еднообразно прилагане по всички външни граници на правото на Съюза, включително достиженията на правото на Съюза в областта на основните права. Този принос включа обмен на добри практики.

(4)  Агенцията допринася за непрекъснатото и еднообразно прилагане по всички външни граници на правото на Съюза, включително достиженията на правото на Съюза в областта на основните права, и гарантира прилагането във всички свои дейности на Хартата на основните права на Европейския съюз ( „Хартата“). Този принос включа обмен на добри практики.

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Агенцията предоставя техническа и оперативна помощ при изпълнението на мерки, свързани с принудителното изпълнение на решения за връщане. Държавите членки запазват отговорността за издаването на решения за връщане и мерките във връзка със задържането на подлежащи на връщане лица в съответствие с Директива 2008/115/ЕО.

(2)  Агенцията предоставя техническа и оперативна помощ при изпълнението на мерки, свързани с принудителното изпълнение на решения за връщане, със съгласието на засегнатите държави членки. Държавите членки запазват отговорността за издаването на решения за връщане и мерките във връзка със задържането на подлежащи на връщане лица в съответствие с Директива 2008/115/ЕО.

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Държавите членки гарантират управлението на външните си граници и принудителното изпълнение на решенията за връщане, в свой интерес и в общия интерес на всички държави членки, при пълно спазване на правото на Съюза и в съответствие с цикъла на многогодишната стратегическа политика за европейско интегрирано управление на границите, посочен в член 8, в тясно сътрудничество с Агенцията.

(3)  Държавите членки гарантират управлението на външните си граници и принудителното изпълнение на решенията за връщане, в свой интерес и в общия интерес на всички държави членки, при пълно спазване на правото на Съюза, включително по отношение на основните права, и в съответствие с цикъла на многогодишната стратегическа политика за европейско интегрирано управление на границите, посочен в член 8, както и с техническата и оперативна стратегия, посочена в член 8, параграф 5, в тясно сътрудничество с Агенцията.

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Агенцията подпомага прилагането на мерките на Съюза, свързани с управлението на външните граници и принудителното изпълнение на решенията за връщане, чрез укрепване, оценяване и координиране на действията на държавите членки, както и чрез предоставяне на техническа и оперативна помощ при прилагането на тези мерки и по въпроси в областта на връщането.

(4)  Агенцията подпомага прилагането на мерките на Съюза, свързани с управлението на външните граници и принудителното изпълнение на решенията за връщане, чрез укрепване, оценяване и координиране на действията на държавите членки, както и чрез предоставяне на техническа и оперативна помощ при прилагането на тези мерки и по въпроси в областта на връщането. Агенцията не подкрепя мерки и не участва в дейности, свързани с контрола по вътрешните граници. Агенцията носи пълна отговорност и се отчита за всички свои дейности, както и за всички решения, които предприема съгласно настоящия регламент.

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Държавите членки могат да продължат сътрудничеството на оперативно ниво с други държави членки и/или трети държави, когато такова сътрудничество е съвместимо със задачите на Агенцията. Държавите членки се въздържат от всякаква дейност, която би могла да застраши функционирането на Агенцията или постигането на нейните цели. Държавите членки докладват на Агенцията за посоченото оперативно сътрудничество с други държави членки и/или с трети държави по външните граници и в областта на връщането. Изпълнителният директор информира управителния съвет по тези въпроси редовно и най-малко веднъж годишно.

(5)  Държавите членки могат да продължат сътрудничеството на оперативно ниво с други държави членки и/или трети държави, когато такова сътрудничество е съвместимо с оценка на основните права, която трябва да се извърши преди всякакво сътрудничество с трета държава, и със задачите на Агенцията. Държавите членки се въздържат от всякаква дейност, която би могла да застраши функционирането на Агенцията или постигането на нейните цели. Държавите членки докладват на Агенцията и на Европейския парламент за посоченото оперативно сътрудничество с други държави членки и/или с трети държави по външните граници и в областта на връщането. Изпълнителният директор информира управителния съвет и служителя по въпросите на основните права по тези въпроси редовно и най-малко веднъж годишно.

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Комисията и европейската гранична и брегова охрана гарантират ефективността на европейското интегрирано управление на границите посредством цикъл на многогодишната стратегическа политика за европейско интегрирано управление на границите.

(1)  Ефективността на европейското интегрирано управление на границите се гарантира посредством цикъл на многогодишната стратегическа политика, който се приема в съответствие с процедурата, посочена в параграф 4. Ефективното прилагане на този цикъл на многогодишната стратегическа политика е отговорност на Европейската агенция за гранична и брегова охрана в съответствие с параграф 5 и на държавите членки в съответствие с параграф 6.

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  В многогодишната стратегическа политика за европейско интегрирано управление на границите се посочва как предизвикателствата в областта на управлението на границите и връщането се решават по последователен, интегриран и систематичен начин.

(2)  Многогодишната стратегическа политика за европейско интегрирано управление на границите ще определи как предизвикателствата, свързани с европейското интегрирано управление на границите, трябва да се решават по последователен, интегриран и систематичен начин в съответствие със законодателството на Съюза и с Конвенцията на ООН по морско право, Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, Международната конвенция за търсене и спасяване по море, Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност и Протокола към нея срещу незаконния трафик на мигранти по суша, море и въздух, Конвенцията за статута на бежанците, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, Конвенцията на ООН за статута на лицата без гражданство и други съответни международни инструменти. В нея се определят приоритетите на политиката и се предоставят стратегическите насоки за четиригодишен период по отношение на секторните и хоризонталните компоненти, посочени в член 3.

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Въз основа на стратегическия анализ на риска за европейското интегрирано управление на границите, посочен в член 30, параграф 2, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 118 с цел изготвяне на многогодишна стратегическа политика за европейско интегрирано управление на границите. С делегирания акт се определят приоритетите на политиката и се предоставят стратегическите насоки за следващите четири години във връзка с компонентите, посочени в член 3.

(4)  Не по-късно от ... [два месеца след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета проект на многогодишната стратегическа политика за нейния първи цикъл, като взема под внимание стратегическия анализ на риска за европейското интегрирано управление на границите, посочен в член 30, параграф 2, резултатите от оценките на уязвимостта, посочени в член 33, и, при целесъобразност, анализ на риска, поискан от агенциите, посочени в член 69, параграф 1. В срок от два месеца след представянето ѝ от Комисията се свиква среща между Европейския парламент, Съвета и Комисията за обсъждане на проекта на многогодишната стратегическа политика. След обсъждането на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 118 за допълване на настоящия регламент чрез определянето на многогодишната стратегическа политика за европейско интегрирано управление на границите.

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  С оглед на изпълнението на делегирания акт, посочен в параграф 4, държавите членки изготвят свои национални стратегии за интегрирано управление на границите чрез тясно сътрудничество между всички национални органи, които отговарят за управлението на границите и връщането. Тези национални стратегии са в съответствие с член 3, с делегирания акт, посочен в параграф 4, и с техническата и оперативна стратегия, посочена в параграф 5.

(6)  С оглед на изпълнението на делегирания акт, посочен в параграф 4, държавите членки изготвят свои национални стратегии за интегрирано управление на границите чрез тясно сътрудничество между всички национални органи, които отговарят за управлението на границите и връщането. Тези национални стратегии са в съответствие с член 3, с делегирания акт, посочен в параграф 4, и с техническата и оперативна стратегия, посочена в параграф 5. Държавите членки правят своите национални стратегии публично достояние и ги съобщават на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Агенцията.

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Четиридесет и два месеца след приемането на делегирания акт, посочен в параграф 4, Комисията, с подкрепата на Агенцията, извършва щателна оценка на неговото изпълнение. Резултатите от оценката се вземат предвид при подготовката на следващия цикъл.

(7)  Четиридесет и два месеца след приемането на делегирания акт, посочен в параграф 4, Комисията извършва щателна оценка на неговото изпълнение. Резултатите от оценката се вземат предвид при подготовката на следващия цикъл. Комисията представя резултатите от оценката на Европейския парламент и на Съвета. Държавите членки и Агенцията предоставят необходимата информация на Комисията своевременно, за да може тя да изготви цялостната оценка.

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Когато ситуацията по външните граници или в областта на връщането изисква промяна на приоритетите на политиката, Комисията изменя многогодишната стратегическа политика за европейско интегрирано управление на границите в съответствие с процедурата, установена в параграф 4. Стратегиите, посочени в параграфи 5 и 6, също се адаптират при необходимост.

(8)  По време на периода на валидност на многогодишната стратегическа политика, посочен в параграф 4, когато предизвикателствата по външните граници или в областта на връщането се увеличат до такава степен, че е необходимо да се адаптира многогодишната стратегическа политика, Комисията се оправомощава да приема делегиран акт в съответствие с член 118, за да измени тази многогодишна стратегическа политика. След това техническата и оперативна стратегия на Агенцията и националните стратегии на държавите членки може да се адаптират при необходимост.

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Въз основа на цикъла на многогодишната стратегическа политика за европейско интегрирано управление на границите, посочен в член 8, европейската гранична и брегова охрана изготвя интегрирано планиране за управлението на границите и връщанията.

(1)  Въз основа на цикъла на многогодишната стратегическа политика за европейско интегрирано управление на границите, посочен в член 8, европейската гранична и брегова охрана изготвя интегрирано планиране за европейско интегрирано управление на границите.

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Всеки план на интегрираното планиране съдържа сценария, спрямо който се развива. Сценариите се основават на анализ на риска и отразяват възможното развитие на ситуацията по външните граници и в областта на незаконната миграция, както и предизвикателствата, установени в цикъла на многогодишната стратегическа политика за европейско интегрирано управление на границите.

3)  Всеки план на интегрираното планиране съдържа сценария, спрямо който се развива. Сценариите се основават на анализ на риска и отразяват възможното развитие на ситуацията по външните граници, развитието във всеки от компонентите на европейското интегрирано управление на границите, посочени в член 3, както и предизвикателствата, установени в цикъла на многогодишната стратегическа политика за европейско интегрирано управление на границите.

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Задачи на европейската агенция за гранична и брегова охрана

Задачи на Европейската агенция за гранична и брегова охрана

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  С цел да допринася за ефективно, високо и еднакво ниво на граничен контрол и връщане, Агенцията изпълнява следните задачи:

(1)  Като избягва ненужно дублиране на оперативната работа на държавите членки, Агенцията подпомага изпълнението на европейското интегрирано управление на границите и изпълнява следните задачи с оглед допринасяне за ефективното, високо и еднакво ниво на граничен контрол, за улесняване на движението на добросъвестните пътници и за откриването и предотвратяването на трансгранични престъпления във връзка с вътрешната сигурност, управлението на миграцията и връщането:

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4 a.  осъществява мониторинг на спазването на основните права по външните граници и при операциите за връщане посредством служителя по въпросите на основните права и независими наблюдаващи лица при връщанията в сътрудничество с Агенцията на Европейския съюз за основните права;

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  подпомага държавите членки при обстоятелства, които изискват засилена техническа и оперативна помощ по външните граници чрез започване на бърза гранична намеса по външните граници на тези държави членки, които са изправени пред конкретни и прекомерни предизвикателства, като се отчита, че някои ситуации може да включват хуманитарни извънредни ситуации и морски спасителни операции в съответствие с правото на Съюза и международното право;

7.  подпомага държавите членки по тяхно искане при обстоятелства, които изискват засилена техническа и оперативна помощ по външните граници чрез започване на бърза гранична намеса по външните граници на тези държави членки, които са изправени пред конкретни и прекомерни предизвикателства, като се отчита, че някои ситуации може да включват хуманитарни извънредни ситуации и морски спасителни операции в съответствие с правото на Съюза и международното право;

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  оказва техническа и оперативна помощ на държавите членки и на трети държави в съответствие с Регламент (ЕС) № 656/2014 и международното право, в подкрепа на операции по търсене и спасяване за бедстващи в морето лица, които могат да произтичат от операции за наблюдение на морските граници;

8.  оказва техническа и оперативна помощ на държавите членки и на трети държави в подкрепа на операции по търсене и спасяване за бедстващи в морето лица в съответствие с международното право, включително операции, провеждани съгласно Регламент (ЕС) № 656/2014;

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  разполага Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана в рамките на екипи за управление на границите, екипи за съдействие в управлението на миграцията и екипи за връщане по време на съвместни операции и при бърза гранична намеса, операции по връщане и действия за намеса в областта на връщането;

9.  създава Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, включително като укрепва резерва за бързо реагиране, както е предвидено в настоящия регламент, и го разполага в рамките на екипи за управление на границите, екипи за съдействие в управлението на миграцията и екипи за връщане по време на съвместни операции и при бърза гранична намеса, операции по връщане и действия за намеса в областта на връщането;

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – точка 11 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

11 a.  създава вътрешен механизъм за контрол на качеството с цел да се гарантира равнището на обучение, специални експертни познания и професионализъм, притежавано от служителите на Агенцията, по-специално от редовния персонал, участващ в граничния контрол и връщането;

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

12.  подкрепя в рамките на екипите за съдействие в управлението на миграцията екипите в зони на горещи точки или в контролни центрове;

12.  в рамките на екипите за съдействие в управлението на миграцията в зони на горещи точки разполага оперативен персонал и техническо оборудване за предоставяне на помощ при скрининг, събиране на информация, установяване на самоличност и снемане на дактилоскопични отпечатъци;

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

13.  разполага оперативни служители и техническо оборудване за оказване на помощ при скрининг, събиране на информация, установяване на самоличност и снемане на дактилоскопични отпечатъци;

заличава се

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

14.  установява процедура за предоставяне на първоначална информация и насочване на лица, които се нуждаят от международна закрила или желаят да кандидатстват за такава, в сътрудничество с [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището] и компетентните национални органи;

14.  установява процедура за предоставяне на първоначална информация и насочване на лица, които се нуждаят от международна закрила или желаят да кандидатстват за такава, включително процедура за определяне на уязвими групи, в сътрудничество с [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището] и компетентните национални органи;

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

15.  оказва помощ на всички етапи от процеса на връщане и за координирането и организирането на операции по връщане, както и на действия за намеса в областта на връщането;

15.  оказва помощ и наблюдава спазването на основните права на всички етапи от процеса на връщане, без да преценява обосновката на решенията за връщане, които остават от изключителната компетентност на държавите членки, и подпомага координирането и организирането на операции по връщане, като предоставя техническа и оперативна подкрепа за изпълнение на задължението за връщане на подлежащи на връщане лица, както и техническа и оперативна подкрепа за операции по връщане и намеса;

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – точка 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

16.  подпомага държавите членки при обстоятелства, които изискват засилена техническа и оперативна помощ за изпълнение на задължението за връщане на незаконни мигранти, включително чрез координирането или организирането на операции по връщане;

заличава се

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – точка 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

17.  създава резерв от наблюдаващи лица при принудително връщане;

17.  създава резерв от наблюдаващи лица при принудително връщане в сътрудничество с Агенцията на Европейския съюз за основните права, както и резерв от ескортиращи лица при принудително връщане и специалисти в областта на връщането;

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

19.  в рамките на съответните мандати на съответните агенции си сътрудничи с Европол и Евроюст и подпомага държавите членки при обстоятелства, изискващи увеличаване на техническата и оперативната помощ по външните граници в борбата с трансграничната организирана престъпност и тероризма;

19.  в рамките на съответните мандати на съответните агенции си сътрудничи с Европол и Евроюст и подпомага държавите членки при обстоятелства, изискващи увеличаване на техническата и оперативната помощ по външните граници в борбата с трансграничната престъпност;

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – точка 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

20.  сътрудничи с Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, по-конкретно с цел улесняване на прилагането на мерки, когато граждани на трети държави, чиято молба за международна закрила е била отхвърлена с окончателно решение, подлежат на връщане;

20.  сътрудничи с [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището];

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – точка 20 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

20а.  сътрудничи с Агенцията на Европейския съюз за основните права, за да гарантира постоянно и единно прилагане във всички свои действия на достиженията на правото на Съюза в областта на основните права;

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – точка 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

21.  сътрудничи с Европейската агенция за контрол на рибарството и Европейската агенция по морска безопасност, в рамките на съответния им мандат, с цел подпомагане на националните органи, изпълняващи функциите за брегова охрана, както е посочено в член 70, като предоставя услуги, информация, оборудване и обучение и чрез координиране на многоцелеви операции;

21.  сътрудничи с Европейската агенция за контрол на рибарството и Европейската агенция по морска безопасност, в рамките на съответния им мандат, с цел подпомагане на националните органи, изпълняващи функциите за брегова охрана, както е посочено в член 70, включително спасяване на живота на мигранти и бежанци, като предоставя услуги, информация, оборудване и обучение и чрез координиране на многоцелеви операции;

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – точка 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

22.  сътрудничи с трети държави в областите, обхванати от настоящия регламент, включително чрез евентуално оперативно разполагане в трети държави на екипи за управление на границите и екипи за връщане;

22.  сътрудничи с трети държави в областите, обхванати от настоящия регламент, включително чрез евентуално оперативно разполагане в трети държави на екипи за управление на границите;

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – точка 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

23.  оказва подкрепа на трети държави при координирането или организирането на дейности по връщане към други трети държави, включително при обмена на лични данни за целите на връщането;

заличава се

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – точка 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

25.  подпомага държавите членки и трети държави в обучението на национални гранични служители, други компетентни служители и експерти в областта на връщането, включително при установяването на общи стандарти за обучение;

25.  подпомага държавите членки и трети държави в обучението на национални гранични служители, други компетентни служители и експерти в областта на връщането, включително чрез установяването на общи стандарти и програми за обучение, които включват основните права;

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – точка 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

26.  участва в разработването и управлението на научноизследователски и иновационни дейности от значение за контрола и наблюдението на външните граници, включително използването на съвременни технологии за наблюдение и разработването на пилотни проекти в областите, обхванати от настоящия регламент;

26.  участва в разработването и управлението на научноизследователски и иновационни дейности от значение за управлението на външните граници, включително използването на съвременни технологии за наблюдение и разработването на пилотни проекти, където е необходимо, за изпълнението на дейностите, посочени в настоящия регламент;

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – точка 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

27.  подкрепя разработването на технически стандарти за оборудването в областта на граничния контрол и връщането, включително за взаимосвързаност на системите и мрежите;

27.  подкрепя разработването на технически стандарти за оборудването в областта на управлението на границите и връщането, включително за взаимосвързаност на системите и мрежите;

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – точка 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

29.  разработва и обслужва в съответствие с [Регламент () № 45/2001] информационни системи, които позволяват бърз и надежден обмен на информация относно възникващи рискове при управлението на външните граници, незаконната имиграция и връщането, в тясно сътрудничество с Комисията, органите, службите и агенциите на Съюза, както и с Европейската мрежа за миграцията, създадена с Решение 2008/381/ЕО;

29.  разработва и обслужва в съответствие с Регламент () 2018/1725 информационни системи, които позволяват бърз и надежден обмен на информация относно възникващи рискове при управлението на външните граници, незаконната миграция и връщането, в тясно сътрудничество с Комисията, органите, службите и агенциите на Съюза, както и с Европейската мрежа за миграцията, създадена с Решение 2008/381/ЕО;

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – точка 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

30.  осигурява, ако е целесъобразно, необходимата помощ за разработването на обща среда за споделяне на информация, включително за оперативната съвместимост на системите;

30.  осигурява необходимата помощ, в рамките на интегрираното морско наблюдение, за разработването на обща среда за споделяне на информация, включително за оперативната съвместимост на системите;

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – точка 30 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

30 a.  приема и насърчава най-високи стандарти за практики за управление на границите, които отговарят на изискването за прозрачност и обществен контрол и гарантират зачитане, закрила и насърчаване на основните права и принципите на правовата държава;

Изменение    142

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – точка 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

32.  изпълнява задачите и задълженията, възложени на Агенцията, посочени в [Регламента за създаване на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)], и осигурява създаването и функционирането на централното звено на ETIAS в съответствие с член 7 от [Регламента за създаване на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)].

32.  изпълнява задачите и задълженията, възложени на Агенцията съгласно Регламент (ЕС) № 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета1a, и осигурява създаването и функционирането на централното звено на ETIAS в съответствие с член 7 от същия регламент.

 

__________________

 

Регламент (ЕС) 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета от 12 септември 2018 г. за създаване на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 1077/2011, (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/1624 и (ЕС) 2017/2226 (ОВ L 236, 19.9.2018 г., стр. 1).

Изменение    143

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – точка 32 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

32 a.  съдейства на държавите членки в предотвратяването и откриването на трансгранична престъпност, като например незаконно превеждане на мигранти, трафик на хора и тероризъм по външните граници и в предграничната зона;

Изменение    144

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – точка 32 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

32 б.  съдейства на държавите членки в улесняването на пресичането на външните граници от добросъвестни (законни) пътници.

Изменение    145

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията по своя собствена инициатива осъществява комуникация относно въпросите, попадащи в рамките на нейния мандат. Тя предоставя на обществеността точна и изчерпателна информация относно своите дейности.

Агенцията осъществява комуникация относно въпросите, попадащи в рамките на нейния мандат. Тя предоставя на обществеността точна, подробна, навременна и изчерпателна информация относно своите дейности и анализи.

Изменение    146

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С оглед на изпълнението на задачите, които са им възложени чрез настоящия регламент, и по-специално задачата на Агенцията да осъществява мониторинг на миграционните потоци към и в рамките на Съюза и да извършва анализ на риска и оценка на уязвимостта, както и да оказва техническа и оперативна помощ в областта на връщането, Агенцията и националните органи, които отговарят за управлението на границите и връщането, включително бреговата охрана, доколкото изпълнява задачи по граничен контрол, в съответствие с настоящия регламент и друго приложимо право на Съюза и национално право относно обмена на информация, споделят по навременен и точен начин цялата необходима информация.

1.  С оглед на изпълнението на задачите, които са им възложени чрез настоящия регламент, да извършват анализ на риска и оценка на уязвимостта, както и да оказват техническа и оперативна помощ в областта на връщането, Агенцията и националните органи, които отговарят за управлението на границите и връщането, включително бреговата охрана, доколкото изпълнява задачи по граничен контрол, в съответствие с настоящия регламент и друго приложимо право на Съюза и национално право относно обмена на информация, споделят по навременен и точен начин цялата необходима информация.

Изменение    147

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Агенцията предприема целесъобразни мерки за улесняване на обмена с Комисията и държавите членки и, когато е целесъобразно — с компетентните агенции на Съюза, на информация, която е от значение за нейните задачи.

2.  Агенцията предприема целесъобразни мерки за улесняване на обмена с Комисията и държавите членки и, когато е целесъобразно — с компетентните агенции на Съюза, на информация, която е от значение за нейните задачи, съгласно разпоредбите на съответното европейско законодателство в областта на защитата на данните.

Изменение    148

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Агенцията и [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището] обменят информация за целите на анализа на риска, събирането на статистически данни, оценката на ситуацията в трети държави, обучението и подкрепата за държавите членки във връзка с планирането на действия при извънредни ситуации. За тези цели между агенциите се разработват необходимите инструменти и структури.

3.  За целите на обмена на информация, както е посочено в параграфи 1 и 2 , между агенциите се разработват необходимите инструменти и структури.

Изменение    149

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки определят национално звено за контакт, което осъществява комуникация с Агенцията по всички въпроси, отнасящи се до дейностите на Агенцията. Националното звено за контакт е непрекъснато на разположение и осигурява навременното разпространение на цялата информация от Агенцията до всички съответни органи в съответната държава членка, по-специално членовете на управителния съвет и националния координационен център.

Държавите членки определят национално звено за контакт, което осъществява комуникация с Агенцията по всички въпроси, отнасящи се до дейностите на Агенцията. Националното звено за контакт се назначава за административни цели, за да се улесни рутинната комуникация между Агенцията и държавите членки. С цел да се гарантира разпространението на спешна и оперативна информация, националните координационни центрове действат като звена за контакт.

Изменение    150

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията създава и поддържа комуникационна мрежа, за да осигури комуникацията и аналитичния инструментариум и да позволи обмена на чувствителна некласифицирана информация и класифицирана информация по сигурен начин и в почти реално време със и между националните координационни центрове. Мрежата функционира двадесет и четири часа в денонощието и седем дни в седмицата и позволява:

1.  Агенцията създава и поддържа комуникационна мрежа, за да осигури комуникацията и аналитичния инструментариум и да позволи обмена на чувствителна некласифицирана информация и класифицирана информация по сигурен начин и в почти реално време със и между националните координационни центрове. Мрежата е в съответствие с цялото законодателство на Съюза за защита на данните през целия им жизнен цикъл. Мрежата функционира двадесет и четири часа в денонощието и седем дни в седмицата и позволява:

Изменение    151

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията може да предприема всички необходими мерки за улесняване на обмена на информация от значение за нейните задачи с Комисията и държавите членки и, когато е целесъобразно, с трети страни и трети държави, както е посочено в член 69 и член 71.

1.  Агенцията може да предприема всички необходими мерки за улесняване на обмена на информация от значение за нейните задачи с Европейския парламент, Комисията и държавите членки и, когато е целесъобразно, с международните институции, институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, посочени в член 69, и с трети държави, както е посочено в член 72.

Изменение    152

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Агенцията разработва, внедрява и управлява информационна система, посредством която е възможен обменът на класифицирана и чувствителна некласифицирана информация с тези участници, както и обменът на лични данни съгласно член 80 и членове 8791 в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2015/44439 на Комисията, Решение 2015/44340 на Комисията и [Регламент (ЕО) № 45/2001].

2.  Агенцията разработва, внедрява и управлява информационна система, посредством която е възможен обменът на класифицирана и чувствителна некласифицирана информация с тези участници, както и обменът на лични данни съгласно член 80 и членове 8791 в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията39, Решение 2015/443 на Комисията40 и Регламент (ЕС) 2018/1725.

__________________

__________________

39 Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на EC (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53).

39 Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на EC (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53).

40 Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на Комисията от 13 март 2015 г. относно сигурността в Комисията (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 41).

40 Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на Комисията от 13 март 2015 г. относно сигурността в Комисията (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 41).

Изменение    153

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  По отношение на връщането Агенцията разработва и управлява централна система за управление на връщането за обработване на цялата информация, необходима на Агенцията, за да оказва оперативна помощ в съответствие с член 49, която автоматично се съобщава от националните системи на държавите членки, включително оперативните данни за връщането.

4.  По отношение на връщането Агенцията използва и поддържа приложение за управление на незаконната миграция (IRMA) като платформа за обработване на цялата информация, необходима на Агенцията, за да оказва оперативна помощ в съответствие с член 49, която автоматично се съобщава от националните системи на държавите членки, включително оперативните данни за връщането.

Изменение    154

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  разполагат с подходящ достъп до съответните системи и мрежи;

a)  разполагат с подходящ и непрекъснат достъп до съответните системи и мрежи;

Изменение    155

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се създава Eurosur като интегрирана рамка за обмена на информация и за сътрудничеството в рамките на европейската гранична и брегова охрана с цел подобряване на осведомеността за състоянието и увеличаване на способността за реагиране при управлението на границите на Съюза за целите на откриването, предотвратяването и борбата с незаконната имиграция и трансграничната престъпност и допринасянето за осигуряване на защита и спасяване на живота на мигранти.

С настоящия регламент се създава Eurosur като интегрирана рамка за обмена на информация и за сътрудничеството в рамките на европейската гранична и брегова охрана с цел подобряване на осведомеността за състоянието и увеличаване на способността за реагиране за целите на управлението на границите, в т.ч. откриването, предотвратяването и борбата с незаконната миграция и трансграничната престъпност и допринасянето за осигуряване на защита и спасяване на живота на мигранти.

Изменение    156

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Eurosur се прилага за граничните проверки на определените гранични контролно-пропускателни пунктове и за наблюдението на външните сухоземни, морски и въздушни граници, включително за наблюдението, откриването, идентифицирането, проследяването, предотвратяването на и залавянето при неразрешени преминавания на границите за целите на откриването, предотвратяването и борбата с незаконната имиграция и трансграничната престъпност и допринасянето за осигуряване на защита и спасяване на живота на мигранти.

(1)  Eurosur се прилага за граничните проверки на определените гранични контролно-пропускателни пунктове и за наблюдението на външните сухоземни, морски и въздушни граници, включително за наблюдението, откриването, идентифицирането, проследяването, предотвратяването на и залавянето при неразрешени преминавания на границите за целите на откриването, предотвратяването и борбата с незаконната миграция и трансграничната престъпност и допринасянето за осигуряване на защита и спасяване на живота на мигранти. Държавите членки могат да предоставят на Eurosur информация относно явлението вторични движения в рамките на Съюза по отношение на миграционните тенденции, обема и маршрутите с цел подобряване на осведомеността за ситуацията.

Изменение    157

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Националните координационни центрове предоставят на Агенцията, чрез комуникационната мрежа и съответните системи, информация от своите национални картини на състоянието и, ако е целесъобразно, от специални картини на състоянието, която е необходима за създаването и поддържането на европейската картина на състоянието.

(2)  Националните координационни центрове предоставят на Агенцията, чрез комуникационната мрежа, информация от своите национални картини на състоянието и, ако е целесъобразно, от специални картини на състоянието, която е необходима за създаването и поддържането на европейската картина на състоянието.

Изменение    158

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Агенцията следи непрекъснато за качеството на услугата, предлагана от комуникационната мрежа, както и за качеството на данните, споделяни в картината на състоянието на Eurosur.

(2)  Агенцията следи непрекъснато и постоянно за качеството на услугата, предлагана от комуникационната мрежа, както и за качеството на данните, споделяни в картината на състоянието на Eurosur.

Изменение    159

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Националните картини на състоянието, европейската картина на състоянието и специалните картини на състоянието се създават чрез събиране, оценка, съпоставяне, анализ, тълкуване, генериране, визуализация и разпространение на информация.

Националните картини на състоянието, европейската картина на състоянието и специалните картини на състоянието се създават чрез събиране, оценка, съпоставяне, анализ, тълкуване, генериране, визуализация и разпространение на информация, когато тази информация е на разположение на държавите членки.

Изменение    160

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  категория на събитията, включваща всички събития, свързани с неразрешени преминавания на границите, трансгранична престъпност и откриване на неразрешени вторични движения;

a)  категория на събитията, включваща всички събития и произшествия, свързани с неразрешени преминавания на границите и трансгранична престъпност. Държавите членки могат също да предоставят информация за неразрешени вторични движения по отношение на тенденциите, обемите и маршрутите;

Изменение    161

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Националният координационен център определя една-единствена индикативна степен на въздействие — от „ниска“ и „средна“ до „висока“ и „критична“, за всеки от инцидентите в категорията на събитията на националната картина на ситуацията. Всички инциденти се съобщават на Агенцията.

(3)  Националният координационен център определя една-единствена индикативна степен на въздействие — от „ниска“ и „средна“ до „висока“, за всеки от инцидентите в категорията на събитията на националната картина на ситуацията. Всички инциденти се съобщават на Агенцията.

Изменение    162

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  делегациите на Съюза и мисиите и операциите по линия на общата политика за сигурност и отбрана;

в)  делегациите и мисиите на Съюза;

Изменение    163

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  инциденти в оперативната зона на съвместна операция или бърза намеса, координирана от Агенцията, или в гореща точка или контролен център.

в)  инциденти в оперативната зона на съвместна операция или бърза намеса, координирана от Агенцията, или в гореща точка.

Изменение    164

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  оперативната категория на европейската картина на състоянието съдържа информация за координираните от Агенцията съвместни операции и бързи интервенции и за горещите точки и контролните центрове, включително мандат на мисията, местоположение, състояние, времетраене, информация за държавите членки и другите участници в операцията, ежедневни и седмични доклади за състоянието, статистически данни и информационни пакети за средствата за масово осведомяване;

(4)  оперативната категория на европейската картина на състоянието съдържа информация за координираните от Агенцията съвместни операции и бързи интервенции и за горещите точки, включително мандат на мисията, местоположение, състояние, времетраене, информация за държавите членки и другите участници в операцията, ежедневни и седмични доклади за състоянието, статистически данни и информационни пакети за средствата за масово осведомяване;

Изменение    165

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Агенцията и държавите членки могат да създават и поддържат специални картини на състоянието, за да подпомагат конкретни оперативни дейности по външните граници или да обменят информация с трети страни, посочени в член 69, или с трети държави, както е предвидено в член 76, или и с двете.

(1)  Агенцията и държавите членки могат да създават и поддържат специални картини на състоянието, за да подпомагат конкретни оперативни дейности по външните граници или да обменят информация с международните организации, институции, органи, служби и агенции на Съюза, посочени в член 69, или с трети държави, както е предвидено в член 76.

Изменение    166

Предложение за регламент

Член 29 — параграф 2 — буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  селективно наблюдение на определени пристанища и брегови ивици на трети държави, за които е установено чрез анализ на риска и информация, че са точки на отплаване или транзитно преминаване на кораби или други превозни средства използвани за целите на незаконната имиграция или трансграничната престъпност;

a)  селективно наблюдение на определени пристанища и брегови ивици на трети държави, за които е установено чрез анализ на риска и информация, че са точки на отплаване или транзитно преминаване на кораби или други превозни средства използвани за целите на незаконната миграция или трансграничната престъпност;

Изменение    167

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  проследяване на кораби или други превозни средства в открито море, за които има подозрения или е установено, че се използват за незаконна имиграция или трансгранична престъпност;

б)  проследяване на кораби или други превозни средства в открито море, за които има подозрения или е установено, че се използват за незаконна миграция, за превозване на бедстващи в морето лица, за което е необходимо да бъде започната операция по търсене и спасяване, или за трансгранична престъпност;

Изменение    168

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  наблюдение на определени райони в морската област за откриване, идентифициране и проследяване на кораби и други превозни средства, които се използват или за които има подозрения, че се използват за целите на незаконната имиграция или трансграничната престъпност;

в)  наблюдение на определени райони в морската област за откриване, идентифициране и проследяване на кораби и други превозни средства, които се използват или за които има подозрения, че се използват за целите на незаконната миграция, за превозване на бедстващи в морето лица, за което е необходимо започване на операция по търсене и спасяване, или за трансграничната престъпност;

Изменение    169

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  наблюдение на определени райони по въздушните граници за откриване, идентифициране и проследяване на въздухоплавателни средства и други форми на оборудване, които се използват или за които има подозрения, че се използват за целите на незаконната миграция или трансграничната престъпност;

Изменение    170

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  оценка за заобикалящата среда в определени райони в морската област и по външните сухоземни и въздушни граници за оптимизиране на дейностите по наблюдение и патрулиране;

г)  оценка за заобикалящата среда в определени райони в морската област и по външните сухоземни и въздушни граници за оптимизиране на дейностите по търсене и спасяване, наблюдение и патрулиране;

Изменение    171

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  селективно наблюдение на определени предгранични зони по външните граници, за които е установено чрез анализ на риска и информация, че са потенциални зони на заминаване или транзитно преминаване за незаконна имиграция или трансгранична престъпност;

д)  селективно наблюдение на определени предгранични зони по външните граници, за които е установено чрез анализ на риска и информация, че са потенциални зони на заминаване или транзитно преминаване за незаконна миграция или трансгранична престъпност;

Изменение    172

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  наблюдение на миграционните потоци към и в рамките на Съюза;

е)  наблюдение на тенденциите, обема и маршрутите на миграционните потоци към и в рамките на Съюза;

Изменение    173

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  наблюдение на медиите, разузнаване от открити източници и анализ на дейностите в интернет в съответствие с Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета42 за предотвратяване на незаконната имиграция или трансграничната престъпност;

ж)  наблюдение на медиите, разузнаване от открити източници и анализ на дейностите в интернет в съответствие с Директива (ЕС) 2016/68042 или с Регламент (ЕС) 2016/679, както е приложимо, за предотвратяване на незаконната миграция или трансграничната престъпност;

__________________

__________________

42 Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

42 Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

Изменение    174

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  анализ на широкомащабните информационни системи с цел откриване на променящи се маршрути и методи, използвани за незаконна имиграция и трансгранична престъпност.

з)  анализ на широкомащабните информационни системи с цел откриване на променящи се маршрути и методи, използвани за незаконна миграция и трансгранична престъпност.

Изменение    175

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията осъществява мониторинг на миграционните потоци към и в рамките на Съюза, тенденциите и други възможни предизвикателства по външните граници на Съюза и във връзка с връщането. За тази цел Агенцията, с решение на управителния съвет въз основа на предложение от изпълнителния директор, установява общ модел за интегриран анализ на риска, който се прилага от Агенцията и от държавите членки. Общият интегриран модел за анализ на риска се актуализира въз основа на резултатите от оценката на цикъла на многогодишната стратегическа политика за европейско интегрирано управление на границите, посочен в член 8, параграф 7. Агенцията извършва и оценката на уязвимостта в съответствие с член 33.

1.  Агенцията осъществява мониторинг на миграционните потоци към Съюза и, когато държавите членки предоставят такава информация, по отношение на миграционните тенденции, обема и маршрутите в рамките на Съюза, както и за тенденциите и други възможни предизвикателства по външните граници на Съюза и във връзка с връщането. За тази цел Агенцията, с решение на управителния съвет въз основа на предложение от изпълнителния директор, установява общ модел за интегриран анализ на риска, който се прилага от Агенцията и от държавите членки. Общият интегриран модел за анализ на риска се създава и актуализира въз основа на резултатите от оценката на цикъла на многогодишната стратегическа политика за европейско интегрирано управление на границите, посочен в член 8, параграф 7. Агенцията извършва и оценката на уязвимостта в съответствие с член 33.

Изменение    176

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Изготвеният от Агенцията анализ на риска, посочен в параграф 2, обхваща всички аспекти от значение за европейското интегрирано управление на границите с оглед на разработването на механизъм за ранно предупреждение.

3.  Изготвеният от Агенцията анализ на риска, посочен в параграф 2, обхваща всички елементи от значение за европейското интегрирано управление на границите с оглед на разработването на механизъм за ранно предупреждение.

Изменение    177

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3 a.  Агенцията разработва и оповестява публично своята методология и критерии за анализ на риска.

Изменение    178

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки предоставят на Агенцията цялата необходима информация относно ситуацията, тенденциите и възможните заплахи по външните граници и в областта на връщането. Държавите членки редовно или по искане на Агенцията предоставят цялата необходима информация, като например статистически и оперативни данни, събрани във връзка с прилагането на достиженията на правото от Шенген, както и информация, получена от аналитичната категория в националната картина на състоянието, уредена с член 26.

4.  Държавите членки предоставят на Агенцията цялата необходима информация относно ситуацията, тенденциите и възможните рискове по външните граници и в областта на връщането. Държавите членки редовно или по искане на Агенцията предоставят цялата необходима информация, като например статистически и оперативни данни, събрани във връзка с прилагането на достиженията на правото от Шенген, както и информация, получена от аналитичната категория в националната картина на състоянието, уредена с член 26.

Изменение    179

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5 a.  В резултатите от анализа на риска данните се представят на анонимна основа.

Изменение    180

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията осигурява редовен мониторинг на управлението на външните граници и връщането във всички държави членки чрез своите служители за връзка.

Агенцията осигурява редовен мониторинг на изпълнението от всички държави членки на европейското интегрирано управление на границите чрез своите служители за връзка.

Изменение    181

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  подпомагат събирането на информация, изисквана от Агенцията с оглед на мониторинга на незаконната имиграция и анализите на риска, посочени в член 30;

б)  подпомагат събирането на информация, изисквана от Агенцията с оглед на мониторинга на незаконната миграция и анализите на риска, посочени в член 30;

Изменение    182

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  осъществяват мониторинг на мерките, предприети от държавата членка по граничните участъци, за които е определена висока или критична степен на въздействие в съответствие с член 35;

г)  осъществяват мониторинг на мерките, предприети от държавата членка по граничните участъци, за които е определена висока степен на въздействие в съответствие с член 35;

Изменение    183

Предложение за регламент

Член 32 – алинея 3 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дa)  докладват на изпълнителния директор и служителя по въпросите на основните права за всички опасения относно основните права или техни нарушения, свързани с управлението на външните граници и връщането, както и за последващите действия по всички подадени жалби, засягащи една или повече държави членки;

Изменение    184

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 3 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дб)  сътрудничат си при необходимост със служителя по въпросите на основните права с цел да допринесат за насърчаване на спазването на основните права при работата на Агенцията в съответствие с буква д);

Изменение    185

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 3 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  осъществяват мониторинг на мерките, предприети от държавата членка по отношение на връщането, и подпомагат събирането на информация, изисквана от Агенцията за извършване на дейностите, посочени в член 49.

й)  осъществяват мониторинг на мерките, предприети от държавата членка, и улесняват комуникацията между държавата членка и Агенцията по отношение на връщането и подпомагат събирането на информация, изисквана от Агенцията за извършване на дейностите, посочени в член 49.

Изменение    186

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4 a.  Ако докладите на служителя за връзка, посочени в параграф 3, буква е), пораждат опасения относно спазването на основните права за съответната държава членка, омбудсманът на ЕС и Агенцията на ЕС за основните права без забавяне биват информирани от служителя по въпросите на основните права.

Изменение    187

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Докладът на служителя за връзка е част от оценката на уязвимостта съгласно член 33. Докладът се предоставя на съответната държава членка.

6.  Докладът на служителя за връзка е част от оценката на уязвимостта съгласно член 33.

Изменение    188

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Агенцията осъществява мониторинг и оценка на наличието на техническо оборудване, системи, способности, ресурси, инфраструктура, персонал с подходяща квалификация, преминал съответно обучение, на държавите членки, необходими за граничния контрол, както е определен в член 3, параграф 1, буква а). В този контекст Агенцията оценява плановете за развитие на способностите, посочени в член 67, параграф 4, от гледна точка на тяхната осъществимост и изпълнение. За бъдещото планиране тя прави това като превантивна мярка въз основа на анализа на риска, изготвен в съответствие с член 30, параграф 2. Агенцията осъществява този мониторинг и оценка най-малко веднъж годишно, освен ако изпълнителният директор не реши друго въз основа на оценки на риска или предходна оценка на уязвимостта.

2.  Агенцията осъществява мониторинг и оценка на наличието на техническо оборудване, системи, способности, ресурси, инфраструктура, персонал с подходяща квалификация, преминал съответно обучение, на държавите членки, необходими за граничния контрол, както е определен в член 3, параграф 1, буква а), при пълно спазване на основните права. В този контекст Агенцията оценява плановете за развитие на способностите, посочени в член 67, параграф 4, от гледна точка на тяхната осъществимост и изпълнение. За бъдещото планиране тя прави това като превантивна мярка въз основа на анализа на риска, изготвен в съответствие с член 30, параграф 2. Агенцията осъществява този мониторинг и оценка най-малко веднъж годишно, освен ако изпълнителният директор не реши друго въз основа на оценки на риска или предходна оценка на уязвимостта. Във всеки случай всяка държава членка подлежи на мониторинг и оценка най-малко веднъж на всеки три години.

Изменение    189

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 a.  Оценката на уязвимостта се основава на обективни показатели. Управителният съвет взема решение относно показателите.

Изменение    190

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Обективните показатели, посочени в параграф 2а, включват, наред с другото, оценка на зачитането на основните права. Методологията за този аспект от оценката на уязвимостта се определя в консултация със служителя по въпросите на основните права и с консултативния форум, както и с други компетентни агенции на Съюза, като [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището] и Агенцията на Европейския съюз за основните права.

Изменение    191

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Без да се засягат членове 9 и 67, държавите членки предоставят по искане на Агенцията информация относно техническото оборудване, персонала и, доколкото е възможно, финансовите ресурси, които са на разположение на национално равнище за осъществяване на граничен контрол. Държавите членки представят също така по искане на Агенцията информация относно плановете си за действие при извънредни ситуации във връзка с управлението на границите.

3.  Без да се засягат членове 9 и 67, държавите членки предоставят по искане на Агенцията класифицирана като нечувствителна информация, която не е национална и е необходима за оценката на уязвимостта, по-специално относно състоянието на функционирането на всички процедури по границата в съответствие с глава II от Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, техническото оборудване, персонала и, доколкото е възможно, финансовите ресурси, които са на разположение на национално равнище за осъществяване на граничен контрол. Държавите членки представят също така по искане на Агенцията класифицирана като нечувствителна информация, която не е национална, относно плановете си за действие при извънредни ситуации във връзка с управлението на границите.

Изменение    192

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Целта на оценката на уязвимостта е Агенцията да оцени капацитета и готовността на държавите членки да се справят с възникващите предизвикателства, включително с настоящи и бъдещи заплахи и предизвикателства по външните граници, да идентифицира, особено по отношение на държавите членки, които са изправени пред конкретни и прекомерни предизвикателства, възможните непосредствени последици по външните граници и по-нататъшните последици за функционирането на Шенгенското пространство, както и да оцени възможностите им за участие в Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана и фонда от техническо оборудване, включително фонда за оборудване за бързо реагиране. Тази оценка не засяга механизма за оценка по Шенген.

4.  Целта на оценката на уязвимостта е Агенцията да оцени капацитета и готовността на държавите членки да се справят със ситуационните рискове, включително с настоящи и бъдещи заплахи и предизвикателства по външните граници, да идентифицира, особено по отношение на държавите членки, които са изправени пред конкретни и прекомерни предизвикателства, възможните непосредствени последици по външните граници и по-нататъшните последици за функционирането на Шенгенското пространство, както и да оцени възможностите им за участие в Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана и фонда от техническо оборудване, включително фонда за оборудване за бързо реагиране. Тази оценка не засяга механизма за оценка по Шенген.

Изменение    193

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  В оценката на уязвимостта Агенцията взема предвид капацитета на държавите членки за изпълнение на всички задачи във връзка с управлението на границите, включително капацитетът за справяне с възможното пристигане на голям брой лица на тяхна територия.

5.  В оценката на уязвимостта Агенцията оценява капацитета на държавите членки, в качествен и количествен аспект, за изпълнение на всички задачи във връзка с управлението на границите, включително капацитетът за справяне с възможното пристигане на голям брой лица на тяхна територия. За тази цел Агенцията се консултира, когато е уместно, със съответните агенции на Съюза, и по-специално с [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището].

Изменение    194

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Резултатите от оценката на уязвимостта се предоставят на съответните държави членки. Съответните държави членки могат да представят коментари по оценката.

6.  Предварителните резултати от оценката на уязвимостта се предоставят на съответните държави членки. Съответните държави членки могат да представят коментари по оценката.

Изменение    195

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изпълнителният директор препоръчва мерки на съответните държави членки въз основа на резултатите от оценката на уязвимостта, като взема предвид анализа на риска на Агенцията, коментарите на съответната държава членка и резултатите от механизма за оценка по Шенген.

Изпълнителният директор препоръчва мерки на съответните държави членки въз основа на резултатите от оценката на уязвимостта, като взема предвид анализа на риска на Агенцията, коментарите на съответната държава членка и резултатите от механизма за оценка по Шенген. Тези препоръки се предоставят на Европейския парламент.

Изменение    196

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мерките следва да бъдат насочени към отстраняване на слабостите, установени при оценката, с цел да се повиши готовността на държавите членки да се справят с възникващите предизвикателства чрез укрепване или подобряване на техния капацитет, техническо оборудване, системи, ресурси и планове за действие при извънредни ситуации.

Мерките следва да бъдат насочени към отстраняване на слабостите, установени при оценката, с цел да се повиши готовността на държавите членки да се справят със ситуационните рискове чрез укрепване или подобряване на техния капацитет, техническо оборудване, системи, ресурси и планове за действие при извънредни ситуации.

Изменение    197

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10.  Когато дадена държава членка не изпълни необходимите мерки, определени в препоръката, в рамките на посочения в параграф 7 от настоящия член срок, изпълнителният директор отнася въпроса до управителния съвет и уведомява Комисията. По предложение на изпълнителния директор управителният съвет приема решение, в което се определят необходимите мерки, които да бъдат предприети от съответната държава членка, както и срокът за изпълнение на мерките. Решението на управителния съвет е задължително за държавите членки. Ако държавата членка не изпълни мерките в рамките на срока, определен в това решение, управителният съвет уведомява Съвета и Комисията, като могат да се предприемат допълнителни действия в съответствие с член 43.

10.  Когато дадена държава членка не изпълни необходимите мерки, определени в препоръката, в рамките на посочения в параграф 7 от настоящия член срок, изпълнителният директор отнася въпроса до управителния съвет и уведомява Комисията. По предложение на изпълнителния директор управителният съвет приема решение, в което се определят необходимите мерки, които да бъдат предприети от съответната държава членка, както и срокът за изпълнение на мерките. Решението на управителния съвет е задължително за държавите членки. Ако държавата членка не изпълни мерките в рамките на срока, определен в това решение, управителният съвет уведомява Европейския парламент, Съвета и Комисията, като могат да се предприемат допълнителни действия в съответствие с членове 43 и 47.

Изменение    198

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11.  Резултатите от оценката на уязвимостта се предават в съответствие с член 91 на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията редовно и най-малко веднъж годишно.

11.  Резултатите от оценката на уязвимостта, включително подробно описание на резултата от оценката на уязвимостта, мерките, взети от държавите членки, както и състоянието на прилагането на всякакви предходни препоръки, се предават в съответствие с член 91 на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията редовно и най-малко веднъж годишно. Ако резултатите от оценката на уязвимостта, проведена във връзка с конкретна държава членка разкрият сериозни недостатъци, за които се счита, че представляват значителна заплаха за функционирането на Шенгенското пространство, управлението на външните граници, обществения ред или вътрешната сигурност в пространството без граничен контрол по вътрешните граници, Комисията незабавно информира за това Европейския парламент и Съвета.

Изменение    199

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За целите, посочени в параграф 1, Комисията и Агенцията установяват необходимите договорености, за да споделят помежду си по редовен, сигурен и навременен начин цялата информация, свързана с резултатите от оценките на уязвимостта и механизма за оценка по Шенген в областта на управлението на границите. Механизмът за обмен обхваща докладите за оценките на уязвимостта и посещенията за оценка по Шенген, последващите препоръки, плановете за действие и всички актуализации на изпълнението на плановете за действие, представени от държавите членки.

2.  За целите, посочени в параграф 1, Комисията заедно с Европейския парламент, Съвета и Агенцията установяват необходимите договорености, за да споделят помежду си по редовен, сигурен и навременен начин цялата информация, свързана с резултатите от оценките на уязвимостта и механизма за оценка по Шенген в областта на управлението на границите. Механизмът за обмен обхваща докладите за оценките на уязвимостта и посещенията за оценка по Шенген, последващите препоръки, плановете за действие и всички актуализации на изпълнението на плановете за действие, представени от държавите членки.

Изменение    200

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  ниска степен на въздействие, когато инцидентите, свързани с незаконна имиграция или трансгранична престъпност в района на съответния граничен участък, са с незначително въздействие върху граничната сигурност;

a)  ниска степен на въздействие, когато инцидентите са с незначително въздействие върху граничната сигурност;

Изменение    201

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  средна степен на въздействие, когато инцидентите, свързани с незаконна имиграция или трансгранична престъпност в района на съответния граничен участък, са с умерено въздействие върху граничната сигурност;

б)  средна степен на въздействие, когато инцидентите са с умерено въздействие върху граничната сигурност;

Изменение    202

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  висока степен на въздействие, когато инцидентите, свързани с незаконна имиграция или трансгранична престъпност в района на съответния граничен участък, са със значително въздействие върху граничната сигурност;

в)  висока степен на въздействие, когато инцидентите са със значително въздействие върху граничната сигурност;

Изменение    203

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  критична степен на въздействие, когато инцидентите, свързани с незаконна имиграция или трансгранична престъпност в района на съответния граничен участък, имат такова решаващо въздействие върху граничната сигурност, че създават риск да се изложи на опасност функционирането на Шенгенското пространство;

заличава се

Изменение    204

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  когато за участък от външната граница е определена критична степен на въздействие, Агенцията уведомява Комисията за това. Съответната държава членка и Агенцията, в допълнение към мерките, предприети съгласно буква в), изпълняват препоръката, издадена от изпълнителния директор на Агенцията в съответствие с член 42.

заличава се

Изменение    205

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Националният координационен център редовно информира Агенцията за мерките, предприети на национално равнище съгласно параграф 1, букви б), в) и г).

2.  Националният координационен център редовно информира Агенцията за мерките, предприети на национално равнище съгласно параграф 1, букви б) и в).

Изменение    206

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато е определена висока или критична степен на въздействие за участък от външната граница, който е съседен на участък от границата на друга държава членка или трета държава, с която има споразумения или регионални мрежи, както е посочено в член 73 и член 74, националният координационен център се свързва с националния координационен център на съседната държава членка или с компетентния орган на съседната държава и се стреми да координира заедно с Агенцията необходимите трансгранични мерки.

3.  Когато е определена средна или висока степен на въздействие за участък от външната граница, който е съседен на участък от границата на друга държава членка или трета държава, с която има споразумения или регионални мрежи, както е посочено в член 73 и член 74, националният координационен център се свързва с националния координационен център на съседната държава членка или с компетентния орган на съседната държава и се стреми да координира заедно с Агенцията необходимите трансгранични мерки.

Изменение    207

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държава членка може да поиска помощ от Агенцията при изпълнението на задълженията си за контрол на външните граници. Освен това Агенцията прилага мерки в съответствие с член 42 и член 43.

1.  Държава членка може да поиска помощ от Агенцията при изпълнението на задълженията си за контрол на външните граници и за закрила и спасяване на живота на мигрантите и бежанците. Освен това Агенцията прилага мерки в съответствие с член 42 и член 43.

Изменение    208

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  да разполага Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана в рамките на екипи за съдействие в управлението на миграцията, наред с другото в зони на горещи точки или в контролни центрове, включително, ако е необходимо, да предоставя техническа и оперативна помощ за дейностите по връщане;

г)  да разполага Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана в рамките на екипи за съдействие в управлението на миграцията, наред с другото в зони на горещи точки, включително, ако е необходимо, да предоставя техническа и оперативна помощ за дейностите по връщане;

Изменение    209

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  в рамките на операциите, посочени в букви а), б) и в) от настоящия параграф, и в съответствие с Регламент (ЕС) № 656/2014 и международното право — да оказва техническа и оперативна помощ на държавите членки и на трети държави в подкрепа на операции по търсене и спасяване за бедстващи в морето лица, които могат да произтичат от операции за наблюдение на морските граници;

д)  в рамките на операциите, посочени в букви а), б) и в) от настоящия параграф, и в съответствие с Регламент (ЕС) № 656/2014 и международното право — да оказва техническа и оперативна помощ на държавите членки и на съседни трети държави в подкрепа на операции по търсене и спасяване за бедстващи в морето лица;

Изменение    210

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държава членка може да поиска от Агенцията да започне съвместни операции за справяне с възникващите предизвикателства, включително с незаконна имиграция, настоящи и бъдещи заплахи по нейните външни граници или трансгранична престъпност, или да предостави увеличена оперативна и техническа помощ при изпълнението на задълженията ѝ по отношение на контрола на външните граници.

1.  Държава членка може да поиска от Агенцията да започне съвместни операции за справяне с възникващите предизвикателства, включително с незаконна миграция, настоящи и бъдещи заплахи по нейните външни граници или трансгранична престъпност, или да предостави увеличена оперативна и техническа помощ при изпълнението на задълженията ѝ по отношение на контрола на външните граници.

Изменение    211

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Целите на съвместна операция или бърза гранична намеса могат да бъдат постигнати като част от многоцелева операция. Тези операции може да включват функции за брегова охрана и предотвратяване на трансгранична престъпност, включително борбата срещу незаконното превеждане на мигранти или трафика на хора, и управление на миграцията, включително установяване на самоличност, регистрация, събиране на информация и връщане.

4.  Целите на съвместна операция или бърза гранична намеса могат да бъдат постигнати като част от многоцелева операция. Тези операции може да включват функции за брегова охрана и предотвратяване на трансгранична престъпност, както и за управление на миграцията.

Изменение    212

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Изпълнителният директор изготвя оперативен план за съвместни операции по външните граници. Изпълнителният директор и приемащата държава членка, като се консултират с участващите държави членки, постигат съгласие по оперативния план, в който подробно се описват организационните и процедурните аспекти на съвместната операция.

2.  Изпълнителният директор изготвя оперативен план за съвместни операции по външните граници. Изпълнителният директор и приемащата държава членка, като се консултират с участващите държави членки, постигат съгласие по оперативния план, в който подробно се описват организационните и процедурните аспекти на съвместната операция. Участващите държави членки може да приложат своите коментари или резерви към оперативния план.

Изменение    213

Предложение за регламент

Член 39 – алинея 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Оперативният план е задължителен за Агенцията, приемащата държава членка и участващите държави членки. Той обхваща всички аспекти, които се считат за необходими за провеждането на съвместната операция, включително:

3.  Оперативният план е задължителен за Агенцията, приемащата държава членка и участващите държави членки. Той обхваща всички аспекти, които се считат за необходими за провеждането на съвместната операция, включително когато е налице сътрудничество с трети държави, включително:

Изменение    214

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  описание на задачите, отговорностите, включително по отношение на зачитането на основните права, и специалните инструкции за екипите, включително относно разрешените справки в бази данни и разрешените служебни оръжия, боеприпаси и оборудване в приемащата държава членка;

г)  описание на задачите, правомощията и техните ограничения, отговорностите, включително по отношение на зачитането на основните права, и специалните инструкции за екипите и служителите, участващи в дейности на Агенцията, включително относно разрешените справки в бази данни и разрешените служебни оръжия, боеприпаси и оборудване в приемащата държава членка;

Изменение    215

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 3 – буква м

Текст, предложен от Комисията

Изменение

м)  процедури, установяващи механизъм за получаване и предаване на Агенцията на жалби срещу всички лица, участващи в съвместна операция или бърза гранична намеса, включително гранични служители или други компетентни служители на приемащата държава членка и членове на екипите, съдържащи твърдения за нарушения на основните права в контекста на участието на тези лица в съвместната операция или бързата гранична намеса;

м)  процедури, установяващи механизъм за получаване и предаване на Агенцията на жалби срещу всички лица, участващи в съвместна операция, включително операция с трети държави, при бърза гранична намеса в екипи за съдействие в управлението на миграцията в зони на горещи точки, в операция по връщане или намеса в областта на връщането, включително гранични служители или други компетентни служители на приемащата държава членка и членове на екипите, съдържащи твърдения за нарушения на основните права в контекста на участието на тези лица в съвместната операция или бързата гранична намеса;

Изменение    216

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 3 – буква н а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(н a)  подробни разпоредби относно гаранциите за основните права;

Изменение    217

Предложение за регламент

Член 39 - параграф 3 – буква н б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

н б)  разпоредби относно риска от нарушения на основните права и мерки, които трябва да бъдат взети за избягване на такива нарушения, за осигуряване на отчетност за тях и за гарантиране, че те няма да бъдат допускани повторно, включително по отношение на правомощията за спиране и прекратяване на операция в съответствие с член 47.

Изменение    218

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Незабавно и във всеки случай не по-късно от три работни дни, считано от датата на решението, изпълнителният директор изготвя съвместно с приемащата държава членка оперативен план съгласно посоченото в член 39, параграф 3.

6.  Незабавно и във всеки случай не по-късно от три работни дни, считано от датата на решението, изпълнителният директор изготвя и съгласува съвместно с приемащата държава членка оперативен план съгласно посоченото в член 39, параграф 3.

Изменение    219

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8 a.  Ако възникне ситуация, в която мерките, описани в параграфи 5 и 8 от настоящия член, са недостатъчни, изпълнителният директор може да поиска от всяка държава членка броя и профилите на допълнителните служители, разположени от резерва за бързо реагиране, както е предвидено в член 58а. Тази информация се предоставя писмено на националните звена за контакт и включва датата, на която следва да се осъществи разполагането. Предоставя им се и екземпляр от оперативния план.

Изменение    220

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Държавите членки гарантират, че на Агенцията незабавно се предоставя нужният брой оперативни служители със съответните профили, за да се осигури пълно разполагане в съответствие с член 58, параграфи 5 и 7.

9.  Държавите членки гарантират, че на Агенцията незабавно се предоставя нужният брой оперативни служители със съответните профили, за да се осигури пълно разполагане в съответствие с член 58, параграфи 5, 7 и 8.

Изменение    221

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Екипите за съдействие в управлението на миграцията могат да бъдат разполагани, по искане на държава членка или по инициатива на Агенцията и със съгласието на съответната държава членка, с цел да предоставят техническо и оперативно подкрепление на тази държава членка, по-специално в зони на горещи точки и контролни центрове.

Когато държава членка е изправена пред прекомерни миграционни предизвикателства в определени зони на горещи точки по външните си граници, характеризиращи се с голям приток на смесени миграционни потоци, тази държава членка може да поиска техническо и оперативно подкрепление от екипите за съдействие в управлението на миграцията. Посочената държава членка подава искане за подкрепление и оценка на своите нужди до Агенцията и други съответни агенции на Съюза, и по-специално [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището] и Европол.

Изменение    222

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавата членка, посочена в първа алинея, подава искане за подкрепление от екипи за съдействие в управлението на миграцията и оценка на своите нужди до Комисията. Въз основа на оценката на нуждите на тази държава членка Комисията предава искането на Агенцията, на [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището], на Европол или на други компетентни агенции на Съюза, както е целесъобразно.

заличава се

Изменение    223

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Компетентните агенции на Съюза оценяват искането на държавата членка за подкрепление и оценката на нейните нужди, за да определят, под координацията на Комисията, необходимите мерки, включително разполагането на техническо оборудване, които да бъдат одобрени от съответната държава членка.

2.  В координация с други компетентни агенции на Съюза изпълнителният директор оценява искането на държавата членка за подкрепление и оценката на нейните нужди с цел да се изготви всеобхватен пакет за подкрепление, състоящ се от различни дейности, координирани от съответните агенции на Съюза, който да бъде одобрен от съответната държава членка.

Изменение    224

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията, в сътрудничество с приемащата държава членка и компетентните агенции на Съюза, определя условията за сътрудничество за разполагането на екипите за съдействие в управлението на миграцията, както и за разполагането на техническо оборудване, и отговаря за координирането на дейностите на тези екипи.

3.  Комисията, в сътрудничество с приемащата държава членка и компетентните агенции, определя условията за сътрудничество в зоната на гореща точка и отговаря за координирането на дейностите на екипите за съдействие в управлението на миграцията.

Изменение    225

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  При пълно зачитане на основните права предоставеното техническо и оперативно подкрепление от екипите за съдействие в управлението на миграцията може да включва:

4.  Техническото и оперативното подкрепление, предоставяно от европейските екипи за гранична и брегова охрана, европейските екипи за намеса в областта на връщането и експертите от персонала на Агенцията в рамките на екипите за съдействие в управлението на миграцията, може да включва:

Изменение    226

Предложение за регламент

Член 41 — параграф 4 — буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  оказване на помощ за скрининга на граждани на трети държави, които пристигат на външните граници, включително установяването на тяхната самоличност, тяхната регистрация, както и получаването на информация от тях, а също и когато е поискано от държавата членка — снемането на дактилоскопични отпечатъци от граждани на трети държави, проверките за сигурност и предоставянето на информация относно целта на тези процедури;

a)  при пълно зачитане на основните права — оказване на помощ за скрининга на граждани на трети държави, които пристигат на външните граници, включително установяването на тяхната самоличност, тяхната регистрация, както и получаването на информация от тях, а също и когато е поискано от държавата членка — снемането на дактилоскопични отпечатъци от граждани на трети държави, като се предоставя информация относно целта на тези процедури;

Изменение    227

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  предоставяне на първоначална информация на лицата, които желаят да кандидатстват за международна закрила и насочването им към компетентните национални органи на съответната държава членка или към експертите, разположени от [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището];

б)  предоставяне на първоначална информация на лицата, които желаят да кандидатстват за международна закрила и насочването им към компетентните национални органи на съответната държава членка или [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището];

Изменение    228

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  оказване на техническа и оперативна помощ при процеса на връщане, включително при изготвянето на решения за връщане, получаването на пътни документи, подготовката и организацията на операции по връщане, включително по отношение на доброволните връщания;

в)  оказване на техническа и оперативна помощ в областта на връщането, включително при подготовката и организацията на операции по връщане.

Изменение    229

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 4 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  необходимото техническо оборудване.

заличава се

Изменение    230

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Агенцията си сътрудничи с [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището] с цел улесняване на мерките за насочване към процедурата за международна закрила, а за гражданите на трети държави, чиято молба за международна закрила е била отхвърлена с окончателно решение, към процедурата по връщане.

заличава се

Изменение    231

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  При необходимост екипите за съдействие в управлението на миграцията включват служители с експертен опит в областта на закрилата на децата, трафика на хора, защитата на основните права и закрилата от основано на пола преследване.

6.  При необходимост екипите за съдействие в управлението на миграцията включват служители с експертен опит в областта на закрилата на децата, трафика на хора, защитата срещу основано на пола насилие и/или основите права.

Изменение    232

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Въз основа на резултатите от оценката на уязвимостта или когато за един или няколко участъка от външните граници е определена критична степен на въздействие, и като се вземат предвид съответните елементи в плановете за действие при извънредни ситуации на държавата членка, в анализа на риска на Агенцията и в аналитичната категория в европейската картина на състоянието, изпълнителният директор препоръчва на съответната държава членка да започне и да проведе съвместни операции или бърза гранична намеса, или всякакви други подходящи действия от страна на Агенцията, както са определени в член 37.

1.  Въз основа на резултатите от оценката на уязвимостта и като се вземат предвид съответните елементи в плановете за действие при извънредни ситуации на държавата членка, в анализа на риска на Агенцията и в аналитичната категория в европейската картина на състоянието, изпълнителният директор може да препоръча на съответната държава членка да започне и да проведе съвместни операции или бърза гранична намеса, или всякакви други подходящи действия от страна на Агенцията, както са определени в член 37.

Изменение    233

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Съответната държава членка отговаря на препоръката на изпълнителния директор в срок от пет работни дни. В случай на отрицателен отговор на предложените действия, държавата членка посочва и основанията за своя отговор. Изпълнителният директор незабавно уведомява Комисията за предложените действия и основанията за отрицателния отговор, за да се прецени дали може да се изискат спешни действия в съответствие с член 43.

2.  Съответната държава членка отговаря на препоръката на изпълнителния директор в срок от пет работни дни. В случай на отрицателен отговор на предложените действия, държавата членка посочва и основанията за своя отговор. Изпълнителният директор незабавно уведомява Комисията за предложените действия и основанията за отрицателния отговор, за да се прецени дали може да се изискат по-нататъшни действия.

Изменение    234

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията, след консултация с Агенцията, може в съответствие с процедурата, посочена в член 117, параграф 3, да приеме без забавяне чрез акт за изпълнение решение, набелязващо мерките за смекчаване на тези рискове, които трябва да бъдат изпълнени от Агенцията, като изисква от засегнатата държава членка да си сътрудничи с Агенцията при изпълнението на тези мерки.

Съветът може, въз основа на предложение на Комисията, да приеме без забавяне решение, набелязващо мерките за смекчаване на тези рискове, които трябва да бъдат изпълнени от Агенцията, като изисква от засегнатата държава членка да си сътрудничи с Агенцията при изпълнението на тези мерки. Преди да изготви предложението си, Комисията провежда консултация с Агенцията.

Изменение    235

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По надлежно обосновани наложителни причини за спешност във връзка с функционирането на Шенгенското пространство, Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 117, параграф 4.

заличава се

Изменение    236

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При възникване на ситуация, изискваща спешни действия, Европейският парламент и Съветът следва да бъдат информирани без забавяне за тази ситуация, както и за всички последващи мерки и решения, взети в отговор на тази ситуация.

2.  При възникване на ситуация, изискваща спешни действия, Европейският парламент следва да бъдат информиран без забавяне за тази ситуация, както и за всички последващи мерки и решения, взети в отговор на тази ситуация.

Изменение    237

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  За да се намали рискът от излагане на опасност на Шенгенското пространство, в решението на Комисията по параграф 1 се предвижда Агенцията да предприеме една или няколко от следните мерки:

3.  За да се намали рискът от излагане на опасност на Шенгенското пространство, в решението на Съвета по параграф 1 се предвижда Агенцията да предприеме една или няколко от следните мерки:

Изменение    238

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  да организира и координира бърза гранична намеса и да разположи Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана;

a)  да организира и координира бърза гранична намеса и да разположи Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, включително екипи от резерва за бързо реагиране за бърза гранична намеса;

Изменение    239

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да разположи Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана в рамките на екипите за съдействие в управлението на миграцията в зони на горещи точки;

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    240

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  В рамките на два работни дни, считано от датата на приемане на решението на Комисията по параграф 1, изпълнителният директор:

4.  В рамките на два работни дни, считано от датата на приемане на решението на Съвета по параграф 1, изпълнителният директор:

Изменение    241

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  представя проекта на оперативния план на засегнатите държави членки.

б)  изготвя проект на оперативния план и го представя на засегнатите държави членки.

Изменение    242

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Изпълнителният директор и засегнатата държава членка изготвят оперативния план в рамките на два работни дни от датата на представянето му.

5.  Изпълнителният директор и засегнатата държава членка се договарят за оперативния план в рамките на два работни дни от датата на представянето му.

Изменение    243

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Агенцията разполага, без забавяне и във всеки случай в рамките на пет работни дни от утвърждаването на оперативния план, необходимите оперативни служители от Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, посочен в член 55, за практическото изпълнение на мерките, набелязани в решението на Комисията по параграф 1 от настоящия член. Допълнителни екипи се разполагат на втори етап, доколкото е необходимо, и във всеки случай в рамките на седем работни дни след разполагането на първите екипи, разположени в оперативната зона.

6.  Агенцията разполага, без забавяне и във всеки случай в рамките на пет работни дни от утвърждаването на оперативния план, необходимите оперативни служители от Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, посочен в член 55, за практическото изпълнение на мерките, набелязани в решението на Съвета по параграф 1 от настоящия член. Допълнителни екипи се разполагат на втори етап, доколкото е необходимо, и във всеки случай в рамките на седем работни дни след разполагането на първите екипи, разположени в оперативната зона.

Изменение    244

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията разполага необходимото техническо оборудване за практическото изпълнение на мерките, набелязани в решението на Комисията по параграф 1, без забавяне и във всеки случай в рамките на 10 работни дни от утвърждаването на оперативния план.

Агенцията разполага необходимото техническо оборудване за практическото изпълнение на мерките, набелязани в решението на Съвета по параграф 1, без забавяне и във всеки случай в рамките на 10 работни дни от утвърждаването на оперативния план.

Изменение    245

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Засегнатата държава членка изпълнява с решението на Комисията по параграф 1. За тази цел тя незабавно оказва сътрудничество на Агенцията и предприема необходимите действия, по-специално като изпълнява задълженията, предвидени в членове 44, 83 и 84, с цел да способства за изпълнението на решението и за практическото осъществяване на мерките, определени в същото решение и в оперативния план.

8.  Засегнатата държава членка изпълнява решението на Съвета по параграф 1. За тази цел тя незабавно оказва сътрудничество на Агенцията и предприема необходимите действия, по-специално като изпълнява задълженията, предвидени в членове 44, 83 и 84, с цел да способства за изпълнението на решението и за практическото осъществяване на мерките, определени в същото решение и в оперативния план, договорен с изпълнителния директор.

Изменение    246

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 9 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако в срок от 30 дни засегнатата държава членка не се съобрази с решението на Комисията по параграф 1 и не започне да оказва сътрудничество на Агенцията съгласно параграф 8 от настоящия член, Комисията може да започне процедурата по член 29 от Регламент (ЕС) 2016/399.

Комисията наблюдава изпълнението на мерките, указани в решението на Съвета, посочено в параграф 1, както и действията, предприети за тази цел от Агенцията. Ако в срок от 30 дни засегнатата държава членка не се съобрази с решението на Съвета по параграф 1 и не започне да оказва сътрудничество на Агенцията съгласно параграф 8 от настоящия член, Комисията може да започне процедурата по член 29 от Регламент (ЕС) 2016/399.

Изменение    247

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  По време на разполагането на екипи за управление на границите, екипи за връщане и екипи за съдействие в управлението на миграцията приемащата държава членка дава инструкции на екипите в съответствие с оперативния план.

1.  По време на разполагането на екипи за управление на границите, екипи за връщане и екипи за съдействие в управлението на миграцията, приемащата държава членка или, в случай на сътрудничество с трета държава съгласно споразумението за статуса, засегнатата трета държава дава инструкции на екипите в съответствие с оперативния план.

Изменение    248

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Агенцията, чрез своя координиращ служител, може да съобщи на приемащата държава членка своето мнение относно инструкциите, дадени на екипите. В този случай приемащата държава членка взема предвид това мнение и се съобразява с него, доколкото е възможно.

2.  Агенцията, чрез своя координиращ служител, може да съобщи на приемащата държава членка своето мнение относно инструкциите, дадени на екипите, включително по отношение на защитата, зачитането и насърчаването на основните права. В този случай приемащата държава членка взема предвид това мнение и се съобразява с него, доколкото е възможно.

Изменение    249

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато изпълняват своите задачи и упражняват правомощията си, членовете на екипите зачитат изцяло основните права, включително достъпа до процедури за предоставяне на убежище, и човешкото достойнство. Всички мерки, предприемани при изпълнението на техните задачи и упражняването на техните правомощия, трябва да са пропорционални на преследваните от мерките цели. Когато изпълняват своите задачи и упражняват правомощията си, членовете на екипите не дискриминират лицата въз основа на пол, расова или етническа принадлежност, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

4.  Когато изпълняват своите задачи и упражняват правомощията си, членовете на екипите зачитат изцяло основните права, включително достъпа до процедури за предоставяне на убежище, и човешкото достойнство, и обръщат специално внимание на уязвимите лица. Всички мерки, предприемани при изпълнението на техните задачи и упражняването на техните правомощия, трябва да са пропорционални на преследваните от мерките цели. Когато изпълняват своите задачи и упражняват правомощията си, членовете на екипите не дискриминират лицата въз основа на признаци като пол, расова или етническа принадлежност, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, в съответствие с разпоредбите на член 21 от Хартата.

Изменение    250

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  За членовете на екипите, които не са част от редовния персонал на Агенцията, остават приложими дисциплинарните мерки на тяхната изпращаща държава членка. Изпращащата държава членка предвижда подходящи дисциплинарни или други мерки в съответствие със своето национално право във връзка със случаи на нарушение на основните права или неизпълнение на задълженията за международна закрила, които са извършени в хода на съвместна операция или бърза гранична намеса.

5.  За членовете на екипите, които не са част от редовния персонал на Агенцията, остават приложими дисциплинарните мерки на тяхната изпращаща държава членка. Изпращащата държава членка предвижда подходящи дисциплинарни или други мерки в съответствие със своето национално право във връзка със случаи на нарушение на основните права или неизпълнение на задълженията за международна закрила, които са извършени в хода на всички операции или намеси.

Изменение    251

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  разходи, свързани с техническото оборудване на Агенцията.

е)  разходи, свързани с техническото оборудване на Агенцията, включително оборудване за търсене и спасяване на хора.

Изменение    252

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  След предварително одобрение от Комисията управителният съвет установява подробни правила и при необходимост ги актуализира във връзка с плащането на разходите, направени от персонала, разположен за кратък срок в съответствие с член 58. Подробните правила се основават, доколкото е възможно, на опростени варианти за разходите. Когато е уместно, управителният съвет се стреми да гарантира съгласуваност с правилата, приложими по отношение на възстановяването на разходите за командировки на членовете на редовния персонал.

2.  След предварително одобрение от Комисията управителният съвет установява подробни правила и при необходимост ги актуализира във връзка с плащането на разходите, направени от персонала, разположен за кратък срок в съответствие с член 58. Авансово плащане преди годишното плащане може да бъде предоставено в съответствие с член 61. Подробните правила се основават, доколкото е възможно, на опростени варианти за разходите. Управителният съвет се стреми да гарантира съгласуваност с правилата, приложими по отношение на възстановяването на разходите за командировки на членовете на редовния персонал.

Изменение    253

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Изпълнителният директор прекратява дейности на Агенцията, ако условията за провеждането на тези дейности вече не са изпълнени. Преди прекратяването на дейности изпълнителният директор уведомява съответната държава членка за това.

1.  Изпълнителният директор прекратява дейности на Агенцията, включително при сътрудничество с трети държави, ако условията за провеждането на тези дейности вече не са изпълнени. Преди прекратяването на дейности изпълнителният директор уведомява съответната държава членка за това.

Изменение    254

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки, които участват в съвместна операция, бърза гранична намеса или разполагането на екип за съдействие в управлението на миграцията, могат да поискат от изпълнителния директор да прекрати съответната съвместна операция, бърза гранична намеса или разполагането на екип за съдействие в управлението на миграцията.

2.  Държавите членки, които участват в каквато и да е оперативна дейност на Агенцията, могат да поискат от изпълнителния директор да прекрати въпросната оперативна дейност.

Изменение    255

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  След консултация със служителя по въпросите на основните права и след като бъде информирана съответната държава членка, изпълнителният директор оттегля финансирането на съвместна операция или бърза гранична намеса, пилотен проект, разполагане на екип за съдействие в управлението на миграцията, операция по връщане, действия за намеса в областта на връщането или работна договореност, или спира или прекратява, изцяло или частично, тези дейности, ако той счита, че са налице нарушения на основни права или задължения за международна закрила, които са със сериозен характер или има вероятност да продължат. Изпълнителният директор уведомява управителния съвет за това решение.

4.  След консултация със служителя по въпросите на основните права и след като бъде информирана съответната държава членка, изпълнителният директор оттегля финансирането или спира или прекратява, изцяло или частично, съвместна операция или бърза гранична намеса, пилотен проект, разполагане на екип за съдействие в управлението на миграцията, операция по връщане, действия за намеса в областта на връщането или работна договореност, ако той счита, че са налице нарушения на основни права или задължения за международна закрила, които са със сериозен характер или има вероятност да продължат. Това решение се взема въз основа на обективни критерии. Изпълнителният директор уведомява управителния съвет за това решение. Когато взема такова решение, изпълнителният директор, наред с другото, взема предвид съответната информация, като например броя и съществото на регистрираните жалби, докладите за сериозни произшествия, докладите от служителите за връзка и координиращите служители, изпратени в приемащата държава членка и други съответни международни организации, институции, органи, служби и агенции на Съюза в областите, обхванати от настоящия регламент.

Изменение    256

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  В случай че изпълнителният директор реши да спре или да прекрати разполагането от Агенцията на екип за съдействие в управлението на миграцията, той информира за решението си другите компетентни агенции, които осъществяват дейност в съответната зона на гореща точка или контролиран център.

5.  В случай че изпълнителният директор реши да спре или да прекрати разполагането от Агенцията на екип за съдействие в управлението на миграцията, той информира за решението си другите компетентни агенции, които осъществяват дейност в съответната зона на гореща точка.

Изменение    257

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изпълнителният директор оценява резултатите от съвместните операции, бързата гранична намеса, пилотните проекти, разполагането на екипи за съдействие в управлението на миграцията и оперативното сътрудничество с трети държави. Той предава на управителния съвет окончателните доклади за оценка в срок от 60 дни след приключването на тези дейности, като докладите са придружени от бележките на служителя по въпросите на основните права. Изпълнителният директор извършва цялостен сравнителен анализ на тези резултати с цел подобряване на качеството, съгласуваността и ефективността на бъдещите дейности и включва този анализ в годишния доклад за дейността на Агенцията.

Изпълнителният директор оценява резултатите от всички оперативни дейности на Агенцията и пилотните проекти. Той представя на Европейския парламент, Съвета, Комисията и на управителния съвет окончателните доклади за оценка в срок от 60 дни след приключването на тези дейности, като докладите са придружени от бележките на служителя по въпросите на основните права. Изпълнителният директор извършва цялостен сравнителен анализ на тези резултати с цел подобряване на качеството, съгласуваността и ефективността на бъдещите дейности и включва този анализ в годишния доклад за дейността на Агенцията.

Изменение    258

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Във връзка с връщането и при зачитане на основните права и общите принципи на правото на Съюза, както и на международното право, включително защитата на бежанците и правата на детето, Агенцията по-специално:

1.  Без да преценява обосновката на решенията за връщане, които остават отговорност единствено на държавите членки, във връзка с връщането и при зачитане на основните права, общите принципи на правото на Съюза, както и на международното право, включително защитата на бежанците, зачитането на принципа на забрана за връщане и правата на детето, Агенцията по-специално:

Изменение    259

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  предоставя техническа и оперативна помощ на държавите членки в областта на връщането на граждани на трети държави, включително изготвянето на решения за връщане, установяване на самоличността на граждани на трети държави и други дейности на държавите членки, предхождащи връщането и свързани с връщането, включително случаите на доброволно напускане, с цел изграждане на интегрирана система за управление на връщането между компетентните органи на държавите членки с участието на компетентни органи на трети държави и други заинтересовани страни;

(a)  предоставя техническа и оперативна помощ на държавите членки, които изрично го изискват при връщането на подлежащите на връщане лица, включително като оказва съдействие при събирането на информация за целите на решенията за връщане, установяването на подлежащите на връщане лица и получаването на пътни документи, включително чрез консулско сътрудничество, без да се разкрива информация, свързана с факта, че е подадено заявление за международна закрила, или всякаква друга информация, която не е строго необходима за целите на изпълнението на връщането на съответните подлежащи на връщане лица и на други дейности на държавите членки, предхождащи връщането и свързани с връщането; координира на техническо и оперативно равнище дейностите на държавите членки [...] в областта на връщането, включително доброволното напускане, с цел изграждане на интегрирана система за управление на връщането между компетентните органи на държавите членки с участието на компетентни органи на трети държави и други заинтересовани страни;

Изменение    260

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

a a)  координира на техническо и оперативно равнище подпомаганите доброволни връщания от държавите членки, като предоставя помощ по време на фазата преди заминаването, пътуването и след пристигането, като се вземат предвид нуждите на уязвимите мигранти и в сътрудничество с Международната организация по миграция;

Изменение    261

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  предоставя техническа и оперативна помощ на държавите членки, изправени пред предизвикателства по отношение на връщането или миграционния натиск, включително чрез разполагането на екипи за управление на миграцията;

б)  предоставя техническа и оперативна помощ на държавите членки, изправени пред предизвикателства, свързани с техните системи за връщане;

Изменение    262

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  разработва референтен модел на деловодна система за управление връщането, който предписва структурата на националните системи за управление на връщането, и предоставя техническа и оперативна помощ на държавите членки при разработването на национални системи за управление на връщането, съобразени с модела;

)  разработва след консултации със служителя по въпросите на основните права и с консултативния форум референтен модел на деловодна система за управление на връщането, който предписва структурата на националните системи за управление на връщането, и предоставя техническа и оперативна помощ на държавите членки при разработването на национални системи за управление на връщането, съобразени с модела;]

Изменение    263

Предложение за регламент

Член 49 - параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  разработва и управлява централна система и комуникационна инфраструктура между националните системи за управление на връщането на държавите членки и централната система, както и предоставя техническа и оперативна помощ на държавите членки при свързването им с комуникационната структура;

г)  използва и поддържа IRMA като платформа и комуникационна инфраструктура между националните системи за управление на връщането на държавите членки и платформата, както и предоставя техническа и оперативна помощ на държавите членки при свързването им с комуникационната структура;

Изменение    264

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  предоставя техническа и оперативна помощ на държавите членки за установяване на самоличността на граждани на трети държави и получаването на пътни документи, включително чрез консулско сътрудничество, без да разкрива информация, свързана с факта на подаване на заявление за международна закрила; организира и координира операциите по връщане и предоставя подкрепа при доброволно напускане в сътрудничество с държавите членки;

заличава се

Изменение    265

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Техническата и оперативната помощ, посочена в параграф 1, буква б), включва дейности за подпомагане на държавите членки при провеждането на процедури по връщане чрез компетентните национални органи, като по-специално се предоставят:

2.  Техническата и оперативната помощ, посочена в параграф 1, буква б), включва дейности за подпомагане на държавите членки при провеждането на процедури по връщане чрез компетентните национални органи, като по-специално:

Изменение    266

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  услуги по устен превод;

a)  се предоставят услуги по устен превод;

Изменение    267

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  практическа информация, анализ и препоръки за трети държави на връщане, свързани с прилагането на настоящия регламент, когато е целесъобразно в сътрудничество с други органи, служби и агенции на Съюза, включително ЕСПОУ;

б)  се предоставя практическа информация, анализ и препоръки за трети държави на връщане, свързани с прилагането на настоящия регламент, когато е целесъобразно в сътрудничество с други органи, служби и агенции на Съюза, включително [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището] и Агенцията на Европейския съюз за основните права;

Изменение    268

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  консултации и техническа и оперативна помощ при изпълнението и управлението на процедурите за връщане, като се спазва Директива 2008/115/ЕО, включително при изготвянето на решения за връщане, при установяването на самоличността и при получаването на пътни документи;

заличава се

Изменение    269

Предложение за регламент

Член 49 - параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  консултации и съдействие в съответствие с Директива 2008/115/ЕО и международното право във връзка с мерките, които са необходими, за да се гарантира, че подлежащите на връщане лица са налице за целите на връщането и че се избягва укриването им;

г)  се предоставят консултации и съдействие във връзка с мерки, взети от държавите членки, които са законни, пропорционални и необходими, за да се гарантира, че подлежащите на връщане лица са налице за целите на връщането, както и за да се избегне укриването им, както и алтернативи на задържането, в съответствие с Директива 2008/115/ЕО и международното право;

Изменение    270

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  оборудване, капацитет и експертен опит за изпълнението на решенията за връщане и за установяване на самоличността на граждани на трети държави.

д)  се предоставя оборудване, капацитет и експертен опит за изпълнението на решенията за връщане и за установяване на самоличността на граждани на трети държави.

Изменение    271

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Агенцията може по изключение да получава безвъзмездни средства от фондовете на Съюза, предназначени за дейности в областта на връщането, в съответствие с приложимите за Агенцията финансови правила. Агенцията гарантира, че съгласно споразуменията ѝ с държавите членки за предоставяне на безвъзмездни средства предоставянето на финансова подкрепа е обусловено от пълното зачитане на Хартата.

заличава се

Изменение    272

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията разработва, внедрява и управлява информационни системи и софтуерни приложения, позволяващи обмен на класифицирана и чувствителна некласифицирана информация за целите на връщането в рамките на Европейската гранична и брегова охрана и за целите на обмена на лични данни, посочен в членове 87—89, в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията, Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на Комисията и [Регламент (ЕО) № 45/2001] .

Агенцията разработва, внедрява и управлява информационни системи и софтуерни приложения, позволяващи обмен на класифицирана и чувствителна некласифицирана информация за целите на връщането в рамките на Европейската гранична и брегова охрана и за целите на обмена на лични данни, посочен в членове 87—89, в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията, Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на Комисията и Регламент (ЕС) № 2018/1725].

Изменение    273

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По-специално Агенцията създава, управлява и поддържа централна система за обработване на цялата информация и данни, автоматично съобщавани от националните системи за управление на връщането на държавите членки, които са необходими на Агенцията за предоставяне на техническа и оперативна помощ в съответствие с член 49.

По-специално Агенцията управлява и поддържа IRMA като платформа за обработване на цялата информация и данни, автоматично съобщавани от националните системи за управление на връщането на държавите членки, които са необходими на Агенцията за предоставяне на техническа и оперативна помощ в съответствие с членове 49, 51 и 54.

Изменение    274

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Без да преценява обосновката на решенията за връщане, Агенцията предоставя техническа и оперативна помощ и осигурява координирането или организирането на операциите по връщане, включително чрез наемане на самолети за целите на такива операции или организиране на връщания чрез редовни полети. Агенцията може по собствена инициатива да координира или организира операции по връщане.

1.  Без да преценява обосновката на решенията за връщане, които остават отговорност единствено на държавите членки, Агенцията предоставя техническа и оперативна помощ и осигурява координирането или организирането, за да бъде в състояние да проведе операциите по връщане. Агенцията може, по собствена инициатива и с одобрението на засегнатата държава членка, да координира или организира операции в съответствие с член 7, параграф 2.

 

Когато Агенцията предоставя техническа и оперативна помощ на държавите членки в рамките на организирането на операциите по връщане на лица, подлежащи на връщане, Агенцията, чрез своя координиращ служител, проверява дали всички граждани на трети държави, които се качват на организирани или координирани от Агенцията полети, са получили решение за връщане. Държавите членки предават на Агенцията копие на решението за връщане по отношение на всяко подлежащо на връщане лице, което следва да бъде върнато с техническата и оперативна помощ на Агенцията.

 

Агенцията не координира, организира или предлага операции по връщане в трети държави, когато са установени рискове от нарушения на основните права или сериозни недостатъци в съответните системи и процедури в областта на гражданското и наказателното право. Това се определя, наред с другото, въз основа на проверени доклади от служителя по въпросите на основните права.

Изменение    275

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки ежемесечно предоставят оперативни данни за връщането, необходими за оценяване на нуждите от връщане от страна на Агенцията, и информират Агенцията за своето предварително планиране както за броя на подлежащите на връщане лица, така и за третите държави на връщане с оглед на съответните национални операции по връщане, както и за своите нужди от съдействие или координация от страна на Агенцията. Агенцията изготвя и поддържа текущ оперативен план за предоставяне на необходимата оперативна помощ и подкрепление на нуждаещите се държави членки, включително и чрез техническо оборудване. Агенцията може по собствена инициатива или по искане на държава членка да включи в текущия оперативен план датите и местоназначенията на операциите по връщане, които счита за необходими, въз основа на оценка на нуждите. Управителният съвет взема решение по предложение на изпълнителния директор относно начина на действие по текущия оперативен план.

2.  Като използват посочената в член 50, параграф 1 система, държавите членки предоставят оперативни данни за връщането, необходими за оценяване на нуждите от връщане от страна на Агенцията, и информират Агенцията за своето предварително планиране както за броя на подлежащите на връщане лица, така и за третите държави на връщане с оглед на съответните национални операции по връщане, както и за своите нужди от съдействие или координация от страна на Агенцията. Агенцията изготвя и поддържа текущ оперативен план за предоставяне на необходимата оперативна помощ и подкрепление на нуждаещите се държави членки, включително и чрез техническо оборудване. Агенцията може по собствена инициатива, със съгласието на засегнатата държава членка, в съответствие с член 7, параграф 2 или по искане на държава членка, да включи в текущия оперативен план датите и местоназначенията на операциите по връщане, които счита за необходими, въз основа на оценка на нуждите. Управителният съвет взема решение по предложение на изпълнителния директор относно начина на действие по текущия оперативен план. Чрез своя координиращ служител Агенцията проверява дали всички подлежащи на връщане лица, качени на полети за връщане, организирани или координирани от Агенцията, са получили окончателно решение за връщане в съответствие с Директива 2008/115/ЕО.

 

Оперативните планове за всички подкрепяни и координирани от Агенцията операции по връщане и интервенции се договарят и са обвързващи между Агенцията, участващите държави членки и участващите трети държави във всички операции по връщане и интервенции по връщане, по предложение на изпълнителния директор. Оперативните планове обхващат всички аспекти, необходими за извършването на операцията по връщане, включително, наред с другото, процедури за наблюдение, механизъм за докладване и жалби, както и подробни разпоредби за прилагането на основните права и гаранции за принципите на правовата държава, във връзка със съответните стандарти и кодекси на поведение.

Изменение    276

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Агенцията може да предостави техническа и оперативна помощ и, по искане на участващите държави членки или по своя инициатива, да осигури координацията или организацията на операции по връщане, при които транспортните средства и ескортът при принудително връщане са осигурени от трета държава на връщане (наричани по-долу „операции по връщане, осъществявани от държавата на произход“). Участващите държави членки и Агенцията гарантират зачитането на основните права и на принципа на забрана за връщане и пропорционалното използване на принудителни средства по време на цялата операция по връщане. Най-малко един представител на държавата членка и едно наблюдаващо лице при принудително връщане от резерва, създаден съгласно член 52, или от националната система за наблюдение на участващата държава членка присъстват по време на цялата операция по връщане до пристигането в третата държава на връщане.

3.  Агенцията може да предостави техническа и оперативна помощ и може също, по искане на участващите държави членки или по своя инициатива, със съгласието на засегнатата държава членка съгласно член 7, параграф 2, да осигури координацията или организацията на операции по връщане, при които транспортните средства и ескортът при принудително връщане са осигурени от трета държава на връщане (наричани по-долу „операции по връщане, осъществявани от държавата на произход“). Участващите държави членки и Агенцията гарантират зачитането на основните права и на принципа на забрана за връщане и пропорционалното използване на принудителни средства, както и на достойнството на подлежащото на връщане лице, по време на цялата операция по връщане. Най-малко един представител на държавата членка и едно наблюдаващо лице при принудително връщане от резерва, създаден съгласно член 52, или от националната система за наблюдение на участващата държава членка присъстват по време на цялата операция по връщане до пристигането в третата държава на връщане.

Изменение    277

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка операция по връщане подлежи на наблюдение съгласно член 8, параграф 6 от Директива 2008/115/ЕО. Наблюдението на операциите по принудително връщане се извършва от наблюдаващото лице при принудително връщане въз основа на обективни и прозрачни критерии и обхваща цялата операция по връщане от фазата преди заминаването до предаването на подлежащите на връщане лица на третата държава на връщане. Наблюдаващото лице при принудително връщане представя доклад относно всяка операция по принудително връщане на изпълнителния директор, служителя по въпросите на основните права и компетентните национални органи на всички държави членки, които участват в съответната операция. При необходимост се осигуряват подходящи последващи действия съответно от изпълнителния директор и компетентните национални органи.

Всяка операция по връщане подлежи на наблюдение съгласно член 8, параграф 6 от Директива 2008/115/ЕО. Наблюдението на операциите по принудително връщане се извършва от наблюдаващото лице при принудително връщане въз основа на обективни и прозрачни критерии и обхваща цялата операция по връщане от фазата преди заминаването до предаването на подлежащите на връщане лица на третата държава на връщане. Наблюдаващото лице при принудително връщане представя доклад относно всяка операция по принудително връщане на изпълнителния директор, служителя по въпросите на основните права, компетентните национални органи на всички държави членки, които участват в съответната операция, както и на Европейския омбудсман, ако е необходимо. При необходимост се осигуряват подходящи последващи действия съответно от изпълнителния директор и компетентните национални органи.

Изменение    278

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако Агенцията има опасения по отношение на основните права по време на операция по връщане, тя ги съобщава на участващите държави членки и на Комисията.

Ако Агенцията има опасения по отношение на основните права във връзка с операция по връщане, тя ги съобщава на участващите държави членки, Комисията, Агенцията на Европейския съюз за основните права и, ако е необходимо, на омбудсмана на ЕС.

Изменение    279

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Изпълнителният директор оценява резултатите от операциите по връщане и на всеки шест месеца той предава на управителния съвет подробен доклад за оценка, обхващащ всички операции по връщане, извършени през предходния семестър, и придружен от бележките на служителя по въпросите на основните права. Изпълнителният директор извършва цялостен сравнителен анализ на тези резултати с цел подобряване на качеството, съгласуваността и ефективността на бъдещите операции по връщане. Изпълнителният директор включва този анализ в годишния доклад за дейността на Агенцията.

6.  Изпълнителният директор оценява резултатите от операциите по връщане и на всеки шест месеца той предава на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията и на управителния съвет подробен доклад за оценка, обхващащ всички операции по връщане, извършени през предходния семестър, и придружен от бележките на служителя по въпросите на основните права. Изпълнителният директор извършва цялостен сравнителен анализ на тези резултати с цел подобряване на качеството, съгласуваността и ефективността на бъдещите операции по връщане. Изпълнителният директор включва този анализ в годишния доклад за дейността на Агенцията.

Изменение    280

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Агенцията финансира или съфинансира операциите по връщане от своя бюджет съгласно финансовите правила, които са приложими за Агенцията, като отдава приоритет на операциите, провеждани от повече от една държава членка или от зони на горещи точки или контролирани центрове.

7.  Агенцията финансира операциите по връщане от своя бюджет съгласно финансовите правила, които са приложими за Агенцията, като отдава приоритет на операциите, провеждани от повече от една държава членка или от зони на горещи точки.

Изменение    281

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията, след като се консултира със служителя по въпросите на основните права, създава резерв от наблюдаващи лица при принудително връщане от компетентните органи, които извършват операции по връщане в съответствие с изискванията, посочени в член 8, параграф 6 от Директива 2008/115/ЕО, и които са обучени в съответствие с член 62 от настоящия регламент.

1.  Агенцията, след като надлежно е взела предвид препоръката на служителя по въпросите на основните права, създава резерв от наблюдаващи лица при принудително връщане като част от постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, посочен в член 55, и от компетентните органи, които извършват операции по връщане в съответствие с изискванията, посочени в член 8, параграф 6 от Директива 2008/115/ЕО, и които са обучени в съответствие с член 62 от настоящия регламент. Наблюдаващите лица по принудително връщане докладват на Агенцията, включително на служителя по основните права.

Изменение    282

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Управителният съвет, по предложение на изпълнителния директор, определя профила и броя на наблюдаващите лица при принудително връщане, които да бъдат осигурени за този резерв. Същата процедура се прилага при последващи промени в профилите и общия брой. Държавите членки отговарят за своето участие в резерва посредством определяне на наблюдаващи лица при принудително връщане, които отговарят на определения профил. В резерва се включват наблюдаващи лица при принудително връщане, които имат конкретен опит в областта на закрилата на децата.

2.  Управителният съвет, по предложение на изпълнителния директор и в сътрудничество с Агенцията за основните права,, определя профила и броя на наблюдаващите лица при принудително връщане, които да бъдат осигурени за този резерв, като взема предвид броя на специалистите в областта на връщането и ескортиращите лица при принудително връщане, с които Агенцията разполага за съдействие при операции по връщане и действия за намеса в областта на връщането. Същата процедура се прилага при последващи промени в профилите и общия брой. Държавите членки отговарят за своето участие в резерва посредством определяне на наблюдаващи лица при принудително връщане, които отговарят на определения профил. В резерва се включват наблюдаващи лица при принудително връщане, които имат конкретен опит в областта на закрилата на децата.

Изменение    283

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  По време на операции по връщане или на действия за намеса в областта на връщането за наблюдаващите лица при принудително връщане остават приложими дисциплинарните мерки на тяхната държава членка.

5.  По време на операции по връщане или на действия за намеса в областта на връщането за наблюдаващите лица при принудително връщане остават приложими дисциплинарните мерки на тяхната държава членка.

 

След като създаде резерва от наблюдаващи лица при принудително връщане след определянето на профила и броя на наблюдаващите лица при принудително връщане, Агенцията възлага на Съвета на Европа и на неговите наблюдаващи лица при принудително връщане в рамките на неговия комитет против изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание да извърши проверки на място на подбрана извадка от максимум 20% от операциите по връщане, извършени или улеснени от Агенцията. Наблюдаващите лица при принудително връщане на Съвета на Европа изготвят доклад след всяка проверка на място. Съветът на Европа изготвя годишен доклад за оценка от събраната информация, който се предоставя на изпълнителния директор, на управителния съвет на Агенцията, на служителя по въпросите на основните права и на консултативния форум, на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията. Съветът на Европа получава ежегодно подходящо финансиране от Агенцията, за да извърши оценка на резерва на Агенцията от наблюдаващи лица при принудително връщане. Резултатите от годишния доклад за оценка се вземат предвид при оценката на настоящия регламент в съответствие с член 116.

 

Агенцията не извършва или улеснява принудително връщане преди нейният резерв от наблюдаващи лица при принудително връщане да е напълно сформиран и готов за разполагане.

Изменение    284

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията може да разполага екипи за връщане по искане на държава членка или по своя собствена инициатива, по време на действия за намеса в областта на връщането, в рамките на екипите за управление на миграцията или при необходимост от осигуряване на допълнителна техническа и оперативна помощ в областта на връщането, включително когато тези предизвикателства са свързани с голям приток на смесени миграционни потоци или с приемане на граждани на трети държави, спасени в морето.

1.  Агенцията може да разполага екипи за връщане, които се състоят и от служители със специфичен експертен опит в областта на закрилата на детето, по искане на държава членка или по своя собствена инициатива с одобрението на засегнатата държава членка, по време на действия за намеса в областта на връщането, в рамките на екипите за управление на миграцията или при необходимост от осигуряване на допълнителна техническа и оперативна помощ в областта на връщането. Само гранични служители, експерти и персонал, които са получили обучение съгласно член 62, се разполагат за дейност от Агенцията.

Изменение    285

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато държава членка е изправена пред затруднения при изпълнението на задължението за връщане на граждани на трети държави, за които има постановени решения за връщане, приети от държава членка, Агенцията, по своя инициатива или по искане на тази държава членка, предоставя съответната техническа и оперативна помощ под формата на действие за намеса в областта на връщането. Това действие за намеса може да се състои в разполагането на екипи за връщане в приемащата държава членка, които осигуряват подкрепа за изпълнението на процедурите за връщане и за организирането на операции по връщане от приемащата държава членка.

1.  Когато държава членка е изправена пред затруднения при изпълнението на задължението за връщане на лица, подлежащи на връщане, Агенцията, по своя инициатива със съгласието на съответната държава членка или по искане на тази държава членка, предоставя съответната техническа и оперативна помощ под формата на действие за намеса в областта на връщането. Това действие за намеса може да се състои в разполагането на екипи за връщане в приемащата държава членка, които осигуряват подкрепа за изпълнението на процедурите за връщане и за организирането на операции по връщане от приемащата държава членка. Най-малко един представител на държавата членка и едно наблюдаващо лице в областта на връщането от резерва, създаден съгласно член 51, присъстват по време на цялата операция по връщане до пристигането в третата държава на връщане.

Изменение    286

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Агенцията може също така да започне действия за намеса в областта на връщането в трети държави въз основа на насоките, определени в цикъла на многогодишната стратегическа политика, когато тази трета държава изисква допълнителна техническа и оперативна помощ по отношение на дейностите си по връщане. Тази намеса може да се състои в разполагане на екипи за връщане с цел предоставяне на техническа и оперативна помощ за дейностите по връщане на третата държава.

заличава се

Изменение    287

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато държава членка е изправена пред конкретни и прекомерни предизвикателства във връзка с изпълнението на задължението за връщане на граждани на трети държави, за които има постановени решения за връщане, Агенцията, по своя инициатива или по искане на тази държава членка, предоставя съответната техническа и оперативна помощ под формата на бърза намеса в областта на връщането. Бързата намеса в областта на връщането може да се състои в бързото разполагане на екипи за връщане в приемащата държава членка, които осигуряват подкрепа за изпълнението на процедурите за връщане и за организирането на операции по връщане от приемащата държава членка.

3.  Когато държава членка е изправена пред конкретни и прекомерни предизвикателства във връзка с изпълнението на задължението за връщане на лица, подлежащи на връщане, за които има постановени решения за връщане, Агенцията, по своя инициатива със съгласието на засегнатата държава членка, или по искане на тази държава членка, след като е извършена оценка на основните права и положението с принципите на правовата държава в засегнатата държава членка, предоставя съответната техническа и оперативна помощ под формата на бърза намеса в областта на връщането. Бързата намеса в областта на връщането може да се състои в бързото разполагане на екипи за връщане в приемащата държава членка, които осигуряват подкрепа за изпълнението на процедурите за връщане и за организирането на операции по връщане от приемащата държава членка. Най-малко един представител на държавата членка и едно наблюдаващо лице в областта на връщането от резерва, създаден съгласно член 51, присъстват по време на цялата операция по връщане до пристигането в третата държава на връщане.

Изменение    288

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Агенцията финансира или съфинансира от своя бюджет действията за намеса в областта на връщането съгласно финансовите правила, които са приложими за Агенцията.

6.  Агенцията финансира от своя бюджет действията за намеса в областта на връщането съгласно финансовите правила, които са приложими за Агенцията.

Изменение    289

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Постоянен корпус на европейската гранична и брегова охрана от 10 000 оперативни служители е част от Агенцията. Този Постоянен корпус се състои от следните три категории служители в съответствие със схемата за годишна наличност, определена в приложение I:

1.  Постоянен корпус на европейската гранична и брегова охрана е част от Агенцията. Този Постоянен корпус се състои от следните четири категории служители в съответствие със схемата за годишна наличност, определена в приложение I:

Изменение    290

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  Категория 4: резерв за бързо реагиране, състоящ се от оперативни служители от държавите членки за разпределяне за целите на бързата гранична намеса в съответствие с член 58а.

Изменение    291

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Агенцията разполага членовете на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана като членове на екипите за управление на границите, екипите за съдействие в управлението на миграцията, екипите за връщане при съвместни операции, бързата гранична намеса или действието за намеса в областта на връщането, както и всяка друга оперативна дейност в държавите членки или в трети държави.

2.  Агенцията разполага членовете на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана като членове на екипите за управление на границите, екипите за съдействие в управлението на миграцията, екипите за връщане при съвместни операции, в т.ч. наблюдаващи лица при принудително връщане, бързата гранична намеса или действието за намеса в областта на връщането, както и всяка друга оперативна дейност в държавите членки или в трети държави. Агенцията и засегнатата държава членка гарантират, че не се създава ситуация на оперативно припокриване.

Изменение    292

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 a.  Членовете на екипа на Агенцията, разположени за участие в операция, могат да си сътрудничат с екипите на Европол, разположени в същата географска област по въпроси, свързани с трансграничната престъпност.

Изменение    293

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В съответствие с член 83 на всички членове на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана се предоставя възможност да осъществяват граничен контрол или задачи, свързани с връщането, включително задачи, за които са необходими изпълнителни правомощия, посочени в съответното национално законодателство, или за служителите на Агенцията в съответствие с приложение II.

3.  В съответствие с член 83 на всички членове на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана се предоставя, със съгласието на приемащата държава членка, възможност да осъществяват граничен контрол или задачи, свързани с връщането, включително задачи, за които са необходими изпълнителни правомощия, посочени в съответното национално законодателство, или за служителите на Агенцията в съответствие с приложение II към настоящия парламент. Постоянният корпус, включително редовният персонал, отговарят на изискванията за специализирана подготовка и професионализъм, както е предвидено в член 61, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/399.

Изменение    294

Предложение за регламент

Член 55 - параграф 4 - буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  относно броя по специфични профили на оперативните служители по всяка от трите категории в рамките на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, които да сформират екипи през следващата година;

a)  относно броя по специфични профили на оперативните служители по категории от 1 до 3 в рамките на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана и категория 4 в случай на бърза гранична намеса, които да сформират екипи през следващата година;

Изменение    295

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Агенцията може да наема до % от общия брой на служителите на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана като персонал със спомагателни функции за създаването на Постоянния корпус, планирането и управлението на неговите операции и за придобиването на собствено оборудване на Агенцията.

6.  Агенцията може да наема до 10% от общия брой на служителите на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана от служителите от категория 1 или да използва командировани национални експерти, като персонал със спомагателни функции за създаването на Постоянния корпус, планирането и управлението на неговите операции и за придобиването на собствено оборудване на Агенцията.

Изменение    296

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6 a.  След ... [пет години след влизането в сила на настоящия регламент] броят на служителите, определен в приложение I, се преразглежда ежегодно, при условие че постоянният корпус е създаден и напълно функциониращ. Когато е необходимо, броят на служителите в категории 1, 2, 3 и 4 може да бъде увеличен или намален с до 30%, стига да не пада под минималния праг от 5000 оперативни служители или да не надвишава максималния праг от 7000 оперативни служители. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 118 за изменение на настоящия регламент с цел коригиране на броя на служителите, посочен в приложение I.

Изменение    297

Предложение за регламент

Член 56 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията допринася за Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана с членовете на редовния си персонал (категория 1), които да бъдат разположени в оперативните области като членове на екипите, изпълняващи всички задачи и правомощия, включително задачата за управление на собственото оборудване на Агенцията.

1.  Агенцията допринася за Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана с членовете на редовния си персонал (категория 1), които да бъдат разположени в оперативните области като членове на екипите, изпълняващи всички задачи и правомощия, включително задачата за наблюдение на спазването на основните права и управление на собственото оборудване на Агенцията.

Изменение    298

Предложение за регламент

Член 56 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1 a.  Агенцията допринася за Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана с най-малко 100 членове от своя редовен персонал (категория 1a) при разполагане в оперативни зони и в операции и дейности по връщане, като те са на пряко подчинение на служителя по въпросите на основните права, на когото е възложено наблюдението на спазването на основните права при всички дейности и операции на Агенцията, приемащата държава членка или третата държава. Наблюдателите на спазването на основните права като членове на редовния персонал се ползват от независимост при изпълнението на своите задължения. Те следва да са подчинени пряко на служителя по въпросите на основните права и на консултативния форум. Служителите притежават необходимата квалификация и опит в областта на основните права и наблюдението на дейностите по връщането.

Изменение    299

Предложение за регламент

Член 56 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В съответствие с член 62, параграф 2 след назначаването си новите членове на персонала преминават пълно обучение по гранична охрана или по въпросите на връщането, както е подходящо, в рамките на специални програми за обучение, разработени от Агенцията, и въз основа на споразумения с избрани държави членки, осъществени в техните специализирани школи. Разходите за обучение се покриват изцяло от Агенцията.

2.  В съответствие с член 62, параграф 2, след назначаването си новите членове на персонала преминават пълно обучение, включително по отношение на основните права, според техния профил. По целесъобразност се организира обучение по гранична охрана, по въпросите на връщането или засилено обучение по основните права, в рамките на специални програми за обучение, разработени от Агенцията, и въз основа на споразумения с избрани държави членки, осъществени в техните специализирани школи. Разходите за обучение се покриват изцяло от Агенцията.

Изменение    300

Предложение за регламент

Член 56 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Агенцията гарантира, че нейните служители, които са членове на редовния ѝ персонал, докато са на служба при нея, изпълняват с високи стандарти своите задължения като членове на екипа. За всеки служител се изготвят подходящи карти на обучението, които осигуряват постоянната му професионална квалификация да изпълнява задачите на гранична охрана или задачи, свързани с връщането.

3.  Агенцията гарантира, че нейните служители, които са членове на редовния ѝ персонал, докато са на служба при нея, изпълняват съгласно най-високите стандарти и при пълно зачитане на основните права, своите задължения като членове на екипа. За всеки служител се изготвят подходящи карти на обучението, които осигуряват постоянната му професионална квалификация да изпълнява задачите на гранична охрана, на наблюдател на основните права или задачи, свързани с връщането.

Изменение    301

Предложение за регламент

Член 56 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Другите служители, наети от Агенцията, които не са квалифицирани да изпълняват функции на граничен контрол или функции, свързани с връщането, се разполагат само по време на съвместни операции за координация и за други свързани с това задачи. Те не са част от екипите.

4.  Другите служители, наети от Агенцията, които не са квалифицирани да изпълняват функции на граничен контрол, на наблюдател на основните права или функции, свързани с връщането, се разполагат само по време на съвместни операции за координация и за други свързани с това задачи. Те не са част от екипите.

Изменение    302

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки допринасят за Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана с оперативните си служители, командировани в Агенцията като членове на екипа (категория 2). Продължителността на отделните командировки се определя в съответствие с член 93, параграф 7. С цел да се улесни прилагането на системата за финансова подкрепа, посочена в член 61, като общо правило командироването започва в началото на календарната година.

1.  Държавите членки допринасят за Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана с оперативните си служители, командировани в Агенцията като членове на екипа (категория 2). Продължителността на отделните командировки се определя в съответствие с член 94, параграф 7. С цел да се улесни прилагането на системата за финансова подкрепа, посочена в член 61, като общо правило командироването започва в началото на календарната година.

Изменение    303

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  До 30 юни всяка година всяка държава членка определя за командироване оперативните си служители в съответствие с конкретния брой и профили, определени от управителния съвет за следващата година, както е посочено в член 55, параграф 4. Агенцията може да провери дали предложените от държавите членки оперативни служители съответстват на определените профили и притежават необходимите езикови умения. До 15 септември Агенцията приема предложените кандидати или изисква от дадена държава членка да предложи друг кандидат за командироване в случай на несъответствие с изискваните профили, недостатъчни езикови умения, неправомерно поведение или нарушение на приложимите правила при предходно разполагане.

4.  До 30 юни всяка година всяка държава членка определя за командироване оперативните си служители в съответствие с конкретния брой и профили, определени от управителния съвет за следващата година, както е посочено в член 55, параграф 4. Агенцията проверява дали предложените от държавите членки оперативни служители съответстват на определените профили и притежават необходимите езикови умения. До 15 септември Агенцията приема предложените кандидати или ги отхвърля в случай на несъответствие с изискваните профили, недостатъчни езикови умения, неправомерно поведение или нарушение на приложимите правила при предходно разполагане и изисква от дадена държава членка да предложи друг кандидат за командироване.

Изменение    304

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5 a.  Без да се засяга член 75, параграф 3, всяко разполагане на персонал от категория 2 е задължително. При позоваване на член 75, параграф 3, редовният персонал замества въпросните служители от категория 2.

Изменение    305

Предложение за регламент

Член 58 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Всяка държава членка отговаря за гарантирането, че определените оперативни служители са на разположение по искане на Агенцията в съответствие с разпоредбите, определени в настоящия член. Всеки оперативен служител е на разположение за период до 4 месеца в рамките на една календарна година.

2.  Всяка държава членка отговаря за гарантирането, че определените оперативни служители са на разположение по искане на Агенцията в съответствие с разпоредбите, определени в настоящия член. Всеки оперативен служител е на разположение за период от най-малко 2 месеца и за не повече от 4 месеца в рамките на една календарна година.

Изменение    306

Предложение за регламент

Член 58 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Агенцията може да провери дали оперативните служители, предложени от държавите членки за краткосрочно разполагане, съответстват на определените профили и притежават необходимите езикови умения. Агенцията може да поиска от държава членка да отстрани оперативен служител от националния списък в случай на несъответствие с изискваните профили, недостатъчни езикови умения, неправомерно поведение или нарушение на приложимите правила при предходно разполагане.

3.  Агенцията проверява дали оперативните служители, предложени от държавите членки за краткосрочно разполагане, съответстват на определените профили и притежават необходимите езикови умения. Агенцията отхвърля предложените оперативни служители в случай на несъответствие с изискваните профили, недостатъчни езикови умения, неправомерно поведение или нарушение на приложимите правила при предходно разполагане и изисква от дадена държава членка да предложи друг кандидат.

Изменение    307

Предложение за регламент

Член 58 – параграф 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8 a.  Без да се засяга член 75, параграф 3, всяко разполагане на персонал от категория 3 е задължително. При позоваване на член 75, параграф 3, редовният персонал замества въпросните служители от категория 3.

Изменение    308

Предложение за регламент

Член 58 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 58a

 

Участие на държавите членки в Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана чрез резерва за бързо реагиране

 

1.  Държавите членки предоставят оперативните служители, представляващи част от резерва за бързо реагиране, незабавно на разположение на Агенцията (категория 4). Оперативните служители може да бъдат командировани като част от резерва за бързо реагиране от всяка държава членка в рамките на пет работни дни от датата, на която оперативният план е одобрен от изпълнителния директор и приемащата държава членка, изключително с цел бърза гранична намеса, при условие че необходимите за въпросната операция служители от 1 до 3 категория са вече напълно разположени. За тази цел всяка държава членка осигурява ежегодно на Агенцията определен брой гранични служители или други компетентни служители. Профилът на тези служители се определя с решение на управителния съвет. Общият брой на осигурените от държавите членки служители възлиза на 3000 гранични служители или други компетентни служители. Агенцията проверява дали предложените от държавите членки гранични служители съответстват на определените профили. Агенцията приема предложените кандидати или ги отхвърля в случай на несъответствие с изискваните профили, недостатъчни езикови умения, неправомерно поведение или нарушение на приложимите правила при предходно разполагане и изисква от дадена държава членка да предложи друг кандидат за командироване.

 

2.  Всяка държава членка отговаря за своето участие в посочения в параграф 1 брой гранични служители или други компетентни служители в съответствие с приложение Vа.

Изменение    309

Предложение за регламент

Член 59 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Междинен преглед на функционирането на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана

Преглед на функционирането на Постоянния корпус на ЕВРОПЕЙСКАТА ГРАНИЧНА И БРЕГОВА ОХРАНА

Изменение    310

Предложение за регламент

Член 59 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До 31 юни 2024 г., въз основа по-специално на докладите, посочени в член 65, Комисията извършва междинен преглед на функционирането на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, в който се оценяват неговият общ брой и състав. При прегледа се вземат предвид промените в редовния персонал за приноса на Агенцията или значителни промени в способностите на отделните държави членки, които влияят на капацитета им да допринасят за Постоянния корпус.

1.  До [две години след влизането в сила на настоящия регламент], въз основа по-специално на докладите, посочени в член 65 и член 62, параграф 8а, Комисията, заедно с държавите членки, извършва преглед на функционирането на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, в т.ч. резерва за бързо реагиране, в който се оценяват цялостната му подготовка, специализирани експертни познания, професионализъм, общ брой и състав. При прегледа се вземат предвид промените в редовния персонал за приноса на Агенцията или значителни промени в способностите на отделните държави членки, които влияят на капацитета им да допринасят за Постоянния корпус.

Изменение    311

Предложение за регламент

Член 59 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Този междинен преглед се придружава, когато е необходимо, от подходящи предложения за изменение на приложения I, III и IV.

2.  Този преглед се придружава, когато е необходимо, от подходящи предложения за изменение на приложения I, III, IV и .

Изменение    312

Предложение за регламент

Член 59 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 a.  Не по-късно от ... [две години след влизането в сила на настоящия регламент] и на всеки четири години след това Комисията, заедно с държавите членки и със съдействието на Агенцията, извършва независим преглед на равнището на обучение, специални експертни познания и професионализъм, притежавано от служителите на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана. Комисията представя резултатите от прегледа на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.

Изменение    313

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Със съгласието на приемащата държава членка Агенцията може да създава местни офиси на нейна територия с цел улесняване и подобряване на координацията на оперативните дейности, включително в областта на връщането, организирани от Агенцията в тази държава членка или в съседния региона, и с цел осигуряване на ефективното управление на човешките и техническите ресурси на Агенцията. Местните офиси са временни учреждения, създадени за срока, необходим на Агенцията за извършване на значими оперативни дейности в тази конкретна държава членка или съответния съседен регион. Този срок може да бъде удължен, ако това е необходимо.

1.  Със съгласието на приемащата държава членка или изричното включване на тази възможност в споразумението за статуса, сключено с приемащата трета държава, Агенцията може да създава местни офиси на територията на тази държава членка или трета държава с цел улесняване и подобряване на координацията на оперативните дейности, включително в областта на връщането, организирани от Агенцията в тази държава членка или трета държава, и с цел осигуряване на ефективното управление на човешките и техническите ресурси на Агенцията. Местните офиси са създадени за срока, необходим на Агенцията за извършване на значими оперативни дейности в тази конкретна държава членка или съответната трета държава. Този срок може да бъде удължен, ако това е необходимо.

Изменение    314

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Агенцията и приемащата държава членка, в която е установен местният офис, се стараят да направят необходимото, за да осигурят възможно най-добрите условия, необходими за изпълнение на задачите, възложени на местния офис.

2.  Агенцията и приемащата държава членка или приемащата трета държава, в която е установен местният офис, правят необходимото, за да осигурят възможно най-добрите условия, необходими за изпълнение на задачите, възложени на местния офис. Мястото на работа на персонала, работещ в местните офиси, се определя в съответствие с член 94, параграф 2.

Изменение    315

Предложение за регламент

Член 60 - параграф 3 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  предоставят оперативна подкрепа на държавата членка в съответните оперативни области;

б)  предоставят оперативна подкрепа на държавата членка или на третата държава в съответните оперативни области;

Изменение    316

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 3 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  наблюдават спазването на основните права при операциите и дейностите в областта на управление на границите и връщането и са пряко подчинени на служителя по въпросите на основните права;

Изменение    317

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  си сътрудничат с приемащата(ите) държава(и) членка(и) по всички въпроси, свързани с практическото изпълнение на оперативните дейности, организирани от Агенцията в тази (тези) държава(и) членка(и), включително всякакви допълнителни въпроси, които биха могли да възникнат в хода на тези дейности;

г)  си сътрудничат с приемащата(ите) държава(и) членка(и) или приемащата трета държава по всички въпроси, свързани с практическото изпълнение на оперативните дейности, организирани от Агенцията в тази държава членка или трета държава, включително всякакви допълнителни въпроси, които биха могли да възникнат в хода на тези дейности;

Изменение    318

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  оказват подкрепа на координиращия служител при улесняването, ако е необходимо, на координацията и комуникацията между екипите на Агенцията и съответните органи на приемащата държава членка;

е)  оказват подкрепа на координиращия служител при улесняването, ако е необходимо, на координацията и комуникацията между екипите на Агенцията и съответните органи на приемащата държава членка или приемащата трета държава;

Изменение    319

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 3 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  оказват подкрепа на служителя за връзка на Агенцията за идентифициране на текущи или бъдещи предизвикателства за управлението на границите в зоната, за която отговарят, или за изпълнението на разпоредбите в областта на връщането и редовно докладват на седалището;

i)  оказват подкрепа на служителя за връзка на Агенцията за идентифициране на текущи или бъдещи предизвикателства за управлението на границите в зоната, за която отговарят, или за изпълнението на разпоредбите в областта на връщането или за въпроси, свързани с основните права, и редовно докладват на седалището;

Изменение    320

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5 а.  Приемащата държава членка, в която е създаден местният офис, помага на Агенцията да гарантира оперативен капацитет.

Изменение    321

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Изпълнителният директор докладва на управителния съвет за дейността на местните офиси на всеки три месеца. Дейностите на местните офиси се описват в отделен раздел на годишния доклад за дейността, посочен в член 98, параграф 2, точка 10.

6.  Изпълнителният директор и служителят по въпросите на основните права докладват на управителния съвет за дейността на местните офиси и за наблюдаваното от тези офиси спазване на основните права на всеки три месеца. Дейностите на местните офиси се описват в отделен раздел на годишния доклад за дейността, посочен в член 98, параграф 2, буква й).

Изменение    322

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  Когато Комисията установи, че съществува широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в дадена държава членка, в която Агенцията е открила местен офис, Комисията незабавно докладва за тази констатация на изпълнителния директор. В рамките на един месец от уведомяването за тази констатация, освен ако междувременно местният офис е закрит, управителният съвет по предложение на изпълнителния директор взема решение дали да закрие местния офис, като взема изцяло предвид становището на Комисията.

Изменение    323

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки имат право да получават средства под формата на финансиране на годишна основа, което не е свързано с разходи, с цел да се подпомогне развитието на човешките ресурси, за да се осигури техният принос за Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана в съответствие с приложения III и IV, в съответствие с член 125, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046, което финансиране е платимо след края на съответната година и при изпълнение на условията, определени в съответствие с параграфи 3 и 4. Това финансиране се основава на референтна сума, както е посочено в параграф 2, и се определя по следния начин:

1.  (Не засяга българския текст) That financing shall be based on a reference amount as set in paragraph 2 and shall amount to:

Изменение    324

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Годишното изплащане на сумата, посочена в параграф 1, буква а), се дължи, при условие че държавите членки увеличат по съответния начин общия брой на своите национални гранични служители чрез назначаването на нови гранични служители и други служители през съответния период. Съответната информация за целите на докладването се предоставя на Агенцията в рамките на ежегодните двустранни преговори и се проверява чрез оценката на уязвимостта през следващата година. Годишното изплащане на сумата, посочена в параграф 1, буква б), се дължи по отношение на броя на граничните служители или други служители, ефективно разположени в продължение на най-малко 4 месеца в съответствие с член 58, в рамките на ограничението, определено в приложение IV.

3.  Годишното изплащане на сумата, посочена в параграф 1, буква а), се дължи, при условие че държавите членки увеличат по съответния начин общия брой на своите национални гранични служители чрез назначаването на нови гранични служители и други служители през съответния период. Съответната информация за целите на докладването се предоставя на Агенцията в рамките на ежегодните двустранни преговори и се проверява чрез оценката на уязвимостта през следващата година. Годишното изплащане на сумата, посочена в параграф 1, буква б), се дължи в пълен размер по отношение на броя на граничните служители или други служители, ефективно разположени за последователен или непоследователен период от най-малко 4 месеца или пропорционално за разполагане за последователен или непоследователен период от по-малко от 4 месеца в съответствие с член 58, в рамките на ограничението, определено в приложение IV. След подаване на конкретно и обосновано искане от оказващата принос държава членка се предоставя авансово плащане, свързано с годишните плащания на сумите, посочени в параграф 1, букви а) и б).

Изменение    325

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4 a.  При изпълнението на финансовата подкрепа по настоящия член Агенцията и държавите членки гарантират спазването на принципите на съфинансиране и избягване на двойното финансиране.

Изменение    326

Предложение за регламент

Член 62 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Като взема предвид пътната карта за способностите, посочена в член 9, параграф 4, когато е налице, и в сътрудничество със съответните органи за обучение на държавите членки и когато е целесъобразно — с ЕСПОУ и Агенцията на Европейския съюз за основните права, Агенцията разработва специфични средства за обучение, включително специално обучение в областта на закрилата на децата и на други уязвими лица. Агенцията осигурява на граничните служители, специалистите в областта на връщането и другите компетентни служители, които са членове на европейските екипи за гранична и брегова охрана, специализирано обучение, свързано с техните задачи и правомощия. Експертите от персонала на Агенцията провеждат редовни учения с тези гранични служители и с други членове на екипа в съответствие с графика за специализирано обучение и учения, посочен в годишната работна програма на Агенцията.

1.  Като взема предвид пътната карта за способностите, посочена в член 9, параграф 4, когато е налице, и в сътрудничество със съответните органи за обучение на държавите членки и с [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището] и Агенцията на Европейския съюз за основните права, Агенцията разработва специфични средства за обучение, включително специално обучение в областта на закрилата на децата и на други уязвими лица. Агенцията осигурява на граничните служители, специалистите в областта на връщането, на ескортиращите лица при връщане и на наблюдаващите лица при принудителна връщане, както и на другите компетентни служители, които са членове на европейските екипи за гранична и брегова охрана, специализирано обучение, свързано с техните задачи и правомощия. Експертите от персонала на Агенцията провеждат редовни учения с тези гранични служители и с други членове на екипа в съответствие с графика за специализирано обучение и учения, посочен в годишната работна програма на Агенцията.

Изменение    327

Предложение за регламент

Член 62 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Агенцията гарантира, че всички членове на персонала, назначени като оперативни служители на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, са преминали подходящо обучение по съответното право на Съюза и международно право, включително по основни права, достъп до международна закрила и когато е приложимо — търсене и спасяване, преди първоначалното им разполагане за оперативни дейности, организирани от Агенцията. За тази цел Агенцията, въз основа на споразумения с избрани държави членки, изпълнява необходимите програми за обучение в техните национални школи. Разходите за обучение се покриват изцяло от Агенцията.

2.  Агенцията гарантира, че всички членове на персонала, назначени като оперативни служители на Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, са преминали подходящо обучение по съответното право на Съюза и международно право, включително по основни права, достъп до международна закрила, насоки с цел установяване на самоличността на лица, търсещи закрила, и насочването им към подходящи процедури, насоки за посрещане на специалните нужди на децата, включително на непридружените ненавършили пълнолетие лица, на жертвите на трафик на хора, на хората, нуждаещи се от спешна медицинска помощ, и на други особено уязвими лица, и, когато се предвижда да участват в морски операции - търсене и спасяване, преди първоначалното им разполагане за оперативни дейности, организирани от Агенцията. Ако оперативните дейности потенциално изискват използването на огнестрелни оръжия, членовете на персонала получават всестранно практическо, правно и етично обучение, като се взема предвид предходното обучение или опит на членовете на персонала.

Изменение    328

Предложение за регламент

Член 62 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 a.  За тази цел Агенцията, въз основа на споразумения с избрани държави членки, изпълнява необходимите програми за обучение в техните национални школи. Агенцията гарантира, че обучението следва общия учебен план и че е хармонизирано и насърчава взаимното разбирателство и общата култура въз основа на ценностите, залегнали в Договорите. Разходите за обучение се покриват изцяло от Агенцията.

Изменение    329

Предложение за регламент

Член 62 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 б.  Агенцията може, с одобрението на управителния съвет, да създаде център за обучение на Агенцията с цел допълнително улесняване на включването на обща европейска култура в предоставяното обучение.

Изменение    330

Предложение за регламент

Член 62 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Агенцията предприема необходимите инициативи, за да гарантира, че преди участието си в оперативни дейности, организирани от Агенцията, всички оперативни служители на държавите членки, които участват в екипите от Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, са преминали обучение по приложимото право на Съюза и международно право, включително по основни права, достъп до международна закрила и когато е приложимо — търсене и спасяване.

заличава се

Изменение    331

Предложение за регламент

Член 62 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Агенцията предприема необходимите инициативи, за да осигури обучение за персонала, участващ в задачи в областта на връщането, разпределен в Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана и в резерва посочен в член 52. Агенцията гарантира, че преди участието си в оперативни дейности, организирани от нея, собственият ѝ персонал, както и целият персонал, който участва в операции по връщане и в действия за намеса в областта на връщането, е преминал обучение по съответното право на Съюза и международно право, включително по основни права и достъп до международна закрила.

4.  Агенцията предприема необходимите инициативи, за да осигури обучение за персонала, участващ в задачи в областта на връщането, разпределен в Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана и в резерва посочен в член 52. Агенцията гарантира, че преди участието си в оперативни дейности, организирани от нея, собственият ѝ персонал, както и целият персонал, който участва в операции по връщане и в действия за намеса в областта на връщането, е преминал обучение по съответното право на Съюза и международно право, включително по основни права и достъп до международна закрила, както и до механизма за насочване на уязвими лица.

Изменение    332

Предложение за регламент

Член 62 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Агенцията установява обменна програма, която дава възможност на граничните служители, участващи в екипите ѝ, и на персонала, участващ в европейските екипи за намеса в областта на връщането, да придобиват знания или специфично ноу-хау от опита и добрите практики в чужбина, като работят заедно с гранични служители и персонал, участващ в задачи в областта на връщането, в държава членка, различна от тяхната собствена.

8.  Агенцията установява обменна програма, която дава възможност на граничните служители, участващи в екипите ѝ, и на персонала, участващ в европейските екипи за намеса в областта на връщането, да придобиват знания или специфично ноу-хау от опита, спазването на основните права и добрите практики в чужбина, като работят заедно с гранични служители и персонал, участващ в задачи в областта на връщането, в държава членка, различна от тяхната собствена.

Изменение    333

Предложение за регламент

Член 62 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8 a.  Агенцията създава и доразвива вътрешен механизъм за контрол на качеството, за да гарантира високо равнище на обучение, специални експертни познания и професионализъм за целия си персонал, както и за оперативните служители на държавите членки, които участват в оперативните дейности на Агенцията. Агенцията изготвя годишен доклад за оценка въз основа на прилагането на механизма за контрол на качеството. Агенцията представя годишния доклад за оценка на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.

Изменение    334

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Въз основа на предложение на изпълнителния директор, след като е получено положително становище от Комисията, управителният съвет изготвя всеобхватна многогодишна стратегия за начина, по който се разработват собствените технически способности на Агенцията, като се взема предвид цикълът на многогодишната стратегическа политика за европейско интегрирано управление на границите, включително пътната карта за способностите, посочена в член 9, параграф 4, както и бюджетните средства, предоставени за тази цел в многогодишната финансова рамка.

Въз основа на предложение на изпълнителния директор, след като е получено положително становище от Комисията, както и на цикъла на многогодишната стратегическа политика за европейско интегрирано управление на границите, включително пътната карта за способностите, посочена в член 9, параграф 4, и на бюджетните средства, предоставени за тази цел в многогодишната финансова рамка, управителният съвет изготвя всеобхватна многогодишна стратегия за начина, по който да се разработват собствените технически способности на Агенцията.

Изменение    335

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Въз основа на типово споразумение, изготвено от Агенцията и одобрено от управителния съвет, държавата членка, в която е регистрирано оборудването, и Агенцията се споразумяват относно условията, осигуряващи оперативността на оборудването. В случай на съвместно притежавани активи условията обхващат и периодите на пълен достъп до съвместно притежаваното оборудване за Агенцията и определят използването на оборудването, включително специалните разпоредби за бързо разполагане при бърза гранична намеса.

5.  Въз основа на типово споразумение, изготвено от Агенцията и одобрено от управителния съвет, държавата членка, в която е регистрирано оборудването, и Агенцията се споразумяват относно условията, осигуряващи оперативността на оборудването. Във връзка с това държавата членка, в която е регистрирано оборудването, разрешава използването на това оборудване за държавна служба. В случай на съвместно притежавани активи условията обхващат и периодите на пълен достъп до съвместно притежаваното оборудване за Агенцията и определят използването на оборудването, включително специалните разпоредби за бързо разполагане при бърза гранична намеса.

Изменение    336

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Когато Агенцията не разполага с изисквания квалифициран редовен персонал, държавата членка, в която е регистрирано оборудването, или доставчикът на техническото оборудване осигуряват необходимите експерти и технически персонал, който да работи с техническото оборудване по законосъобразен и безопасен начин. В този случай техническото оборудване, което е собственост единствено на Агенцията, се предоставя на Агенцията по нейно искане, а държавата членка, в която е регистрирано оборудването, не може да се позовава на извънредната ситуация, посочена в член 64, параграф 8.

6.  Когато Агенцията не разполага с изисквания квалифициран редовен персонал, държавата членка, в която е регистрирано оборудването, или доставчикът на техническото оборудване осигуряват необходимите експерти и технически персонал, който да работи с техническото оборудване по законосъобразен и безопасен начин. Когато държавата членка, в която е регистрирано оборудването, предлага необходимите експерти и технически персонал, те се считат за част от приноса на тази конкретна държава членка към постоянния корпус. В този случай техническото оборудване, което е собственост единствено на Агенцията, се предоставя на Агенцията по нейно искане, а държавата членка, в която е регистрирано оборудването, не може да се позовава на извънредната ситуация, посочена в член 64, параграф 8. Когато Агенцията иска дадена държава членка да предостави техническо оборудване и оперативен персонал, тя взема под внимание конкретните оперативни предизвикателства, пред които е изправена тази държава членка в момента на искането.

Изменение    337

Предложение за регламент

Член 65 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  броя на оперативните служители, за които всяка държава членка е поела ангажимент за Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана и за резерва от наблюдаващи лица при принудително връщане;

a)  броя на оперативните служители, за които всяка държава членка е поела ангажимент за Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, включително резерва от наблюдаващи лица при принудително връщане;

Изменение    338

Предложение за регламент

Член 65 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  броя единици техническо оборудване, разположени през предходната година от всяка държава членка и Агенцията от фонда от техническо оборудване, със специално посочване на

д)  броя единици техническо оборудване, разположени през предходната година от всяка държава членка и Агенцията от фонда от техническо оборудване;

Изменение    339

Предложение за регламент

Член 66 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията активно осъществява мониторинг и допринася за провеждането на научни изследвания и иновации, които са от значение за европейското интегрирано управление на границите, включително употребата на съвременни технологии за наблюдение, като взема предвид пътната карта за способностите, посочена в член 9, параграф 4. Агенцията разпространява резултатите от тези научни изследвания до Европейския парламент, държавите членки и Комисията в съответствие с член 50. Когато е целесъобразно, тя може да използва тези резултати в съвместни операции, при бърза гранична намеса, в операции по връщане и действия за намеса в областта на връщането.

1.  Агенцията активно осъществява мониторинг и допринася за провеждането на научни изследвания и иновации, които са от значение за европейското интегрирано управление на границите, като взема предвид пътната карта за способностите, посочена в член 9, параграф 4. Агенцията разпространява резултатите от тези научни изследвания до Европейския парламент, държавите членки и Комисията в съответствие с член 50. Когато е целесъобразно, тя може да използва тези резултати в съвместни операции, при бърза гранична намеса, в операции по връщане и действия за намеса в областта на връщането.

Изменение    340

Предложение за регламент

Член 66 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Агенцията може да планира и да осъществява пилотни проекти в областите, които се уреждат от настоящия регламент.

4.  Агенцията може да планира и да осъществява пилотни проекти, когато това е необходимо за изпълнението на задълженията, предвидени съгласно настоящия регламент.

Изменение    341

Предложение за регламент

Член 66 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4 a.  Агенцията прави публично достояние всички свои изследователски проекти, включително демонстрационните проекти, участващите в сътрудничеството партньори и бюджета на проектите.

Изменение    342

Предложение за регламент

Член 67 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки и Агенцията изготвят оперативни планове за управлението на границите и връщането. Оперативните планове на държавите членки, свързани с граничните участъци с високи и критични степени на въздействие, се изготвят в сътрудничество със съседните държави членки и с Агенцията. За дейностите на Агенцията оперативното планиране за следващата година се определя в приложение към единния програмен документ, посочен в член 100, и за всяка конкретна оперативна дейност — чрез оперативния план, посочен в член 39 и член 75, параграф 3.

2.  Държавите членки и Агенцията изготвят оперативни планове за управлението на границите и връщането. Оперативните планове на държавите членки, свързани с граничните участъци с висока степен на въздействие, се изготвят в сътрудничество със съседните държави членки и с Агенцията. За дейностите на Агенцията оперативното планиране за следващата година се определя в приложение към единния програмен документ, посочен в член 100, и за всяка конкретна оперативна дейност — чрез оперативния план, посочен в член 39 и член 75, параграф 3.

Изменение    343

Предложение за регламент

Член 67 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Националният план за развитие на способностите е насочен по-специално към политиката за набиране и обучение на граничните служители и специалистите в областта на връщането, придобиването и поддръжката на оборудването и необходимите научноизследователски и развойни дейности, както и съответните финансови аспекти.

Националният план за развитие на способностите е насочен по-специално към политиката за набиране и обучение на граничните служители, специалистите в областта на връщането, ескортиращите лица при връщане и наблюдаващите лица при принудително връщане, придобиването и поддръжката на оборудването и необходимите научноизследователски и развойни дейности, както и съответните финансови аспекти.

Изменение    344

Предложение за регламент

Член 68 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Агенцията осигурява създаването и функционирането на централното звено на ETIAS, посочено в член 7 от [Регламента за създаване на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)].

2.  Агенцията осигурява създаването и функционирането на централното звено на ETIAS, посочено в член 7 от Регламент (ЕС) 2018/1240.

Изменение    345

Предложение за регламент

Раздел 11 — подраздел 1 — заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Сътрудничество в рамките на ЕС

заличава се

Изменение    346

Предложение за регламент

Член 69 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията си сътрудничи с институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и с международните организации в рамките на съответните им правни уредби и използва съществуващата информация, способности и системи, на разположение в рамките на Eurosur.

Агенцията си сътрудничи с институциите, органите, службите и агенциите на Съюза в рамките на съответните им правни уредби и използва съществуващата информация, способности и системи, на разположение в рамките на Eurosur.

Изменение    347

Предложение за регламент

Член 69 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В съответствие с параграф 1 Агенцията си сътрудничи по-специално с:

В съответствие с параграф 1 Агенцията си сътрудничи със следните органи:

Изменение    348

Предложение за регламент

Член 69 – параграф 1 – алинея 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  Европейската агенция за убежище;

в)  [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището];

Изменение    349

Предложение за регламент

Член 69 – параграф 1 – алинея 2 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  мисиите и операциите по линия на общата политика за сигурност и отбрана.

заличава се

Изменение    350

Предложение за регламент

Член 69 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Агенцията може също така да си сътрудничи във връзка със своите задачи със следните международни организации в рамките на съответните им правни уредби.

 

a)  Организацията на обединените нации чрез нейните съответни служби, агенции, организации и други органи, по-специално Службата на върховния комисар на ООН за бежанците, Службата на Върховния комисар по правата на човека, Международната организация по миграция, Службата на ООН по наркотиците и престъпността и Международната организация за гражданско въздухоплаване;

 

б)<