Postup : 2018/0330A(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0076/2019

Předložené texty :

A8-0076/2019

Rozpravy :

PV 17/04/2019 - 13
CRE 17/04/2019 - 13

Hlasování :

PV 17/04/2019 - 16.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0415

ZPRÁVA     ***I
PDF 815kWORD 329k
12.2.2019
PE 630.451v02-00 A8-0076/2019

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624

(COM(2018)0631 – C8‑0406/2018 – 2018/0330(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Roberta Metsola

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ ROZHODNUTÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624

(COM(2018)0631 – C8‑0406/2018 – 2018/0330(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0631),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 77 odst. 2 písm. b) a d) a čl. 79 odst. 2 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0406/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne ...(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne …(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na stanovisko Rozpočtového výboru (A8-0076/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Název 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624Příspěvek Evropské komise k zasedání vedoucích představitelů v Salcburku ve dnech 19.–20. září 2018

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Nařízením Rady (ES) č. 2007/200417 byla zřízena Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie. Od okamžiku, kdy se 1. května 2005 ujala svých povinností, úspěšně pomáhá členským státům s prováděním operativních aspektů správy vnějších hranic prostřednictvím společných operací a zásahů rychlé reakce na hranicích i analýzou rizik, výměnou informací, vztahy se třetími zeměmi a navracením navracených osob.

(2)  Nařízením Rady (ES) č. 2007/200417 byla zřízena Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie. Od okamžiku, kdy se 1. května 2005 ujala svých povinností, úspěšně pomáhá členským státům s prováděním operativních aspektů správy vnějších hranic prostřednictvím společných operací a zásahů rychlé reakce na hranicích i analýzou rizik, výměnou informací, vztahy se třetími zeměmi a koordinace navracení státních příslušníků třetích zemí, jsou předmětem rozhodnutí o navrácení vydaného členským státem.

__________________

__________________

17 Nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 1).

17 Nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s.1).

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie byla přejmenována na Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž (dále jen „agentura“) a její úkoly byly za úplné kontinuity všech jejích činností a postupů rozšířeny. Klíčovou úlohou agentury by mělo být vytvoření technické a operativní strategie, která je součástí víceletého cyklu strategické politiky pro provádění evropské integrované správy hranic; dohlížení na účinné fungování ochrany vnějších hranic; provádění analýzy rizik a hodnocení zranitelnosti; poskytování rozsáhlejší technické a operativní pomoci členským státům a třetím zemím prostřednictvím společných operací a zásahů rychlé reakce na hranicích; zaručení praktického výkonu opatření v případech, kdy situace vyžaduje okamžité kroky na vnějších hranicích; poskytování technické a operativní pomoci na podporu pátracích a záchranných operací zaměřených na osoby v tísni na moři; organizování, koordinace a provádění návratových operací a návratových zásahů a poskytování technické a operativní pomoci při činnostech navracení prováděných třetími zeměmi.

(3)  Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie byla přejmenována na Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž (dále jen „agentura“) a její úkoly byly za úplné kontinuity všech jejích činností a postupů rozšířeny. Klíčovou úlohou agentury by mělo být vytvoření technické a operativní strategie, která bude rozvíjena v rámci víceletého cyklu strategické politiky pro provádění evropské integrované správy hranic; dohlížení na účinné fungování ochrany vnějších hranic; provádění analýzy rizik a hodnocení zranitelnosti; poskytování rozsáhlejší technické a operativní pomoci členským státům a třetím zemím prostřednictvím společných operací a zásahů rychlé reakce na hranicích; zaručení praktického výkonu opatření v případech, kdy situace vyžaduje okamžité kroky na vnějších hranicích; poskytování technické a operativní pomoci na podporu pátracích a záchranných operací zaměřených na osoby v tísni na moři; organizování, koordinace a provádění návratových operací a návratových zásahů a poskytování technické pomoci.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Od začátku migrační krize v roce 2015 přijala Komise významné iniciativy na posílení ochrany hranic Unie. V prosinci 2015 představila návrh na podstatné rozšíření mandátu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích, který byl poté v průběhu roku 2016 v rekordně krátké době projednán. Nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži vstoupilo v platnost dne 6. října 2016.

(4)  Od začátku migrační krize v roce 2015 přijala Komise významné iniciativy a navrhla řadu opatření s cílem posílit ochranu hranic Unie a obnovit normální fungování schengenského prostoru. V prosinci 2015 představila návrh na podstatné rozšíření mandátu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích, který byl poté v průběhu roku 2016 velmi rychle projednán. Nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži vstoupilo v platnost dne 6. října 2016.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Rámec Unie v oblasti ochrany vnějších hranic, navracení a azylu je však ještě třeba zlepšit. Za tímto účelem a pro další podporu současného i budoucího plánovaného operativního úsilí by měla být Evropská pohraniční a pobřežní stráž reformována: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž by měla získat silnější mandát, a zejména nezbytné schopnosti v podobě stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže o 10 000 operativních pracovnících s výkonnými pravomocemi, aby mohla účinně podporovat členské státy v terénu v úsilí o ochranu vnějších hranic, boj proti druhotnému pohybu a výrazné posílení účinného navracení nelegálních migrantů.

(5)  Rámec Unie v oblasti ochrany vnějších hranic, navracení a boje proti přeshraniční trestné činnosti je však ještě třeba zlepšit. Za tímto účelem a pro další podporu současného i budoucího plánovaného operativního úsilí by měla být Evropská pohraniční a pobřežní stráž reformována: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž by měla získat silnější mandát, a zejména nezbytné schopnosti v podobě stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže s výkonnými pravomocemi, aby mohla účinně podporovat členské státy v terénu v úsilí o ochranu vnějších hranic, boj proti přeshraniční trestné činnosti a výrazné posílení účinného a udržitelného navracení nelegálních migrantů.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Je nezbytné účinně monitorovat překračování vnějších hranic, řešit migrační výzvy a případné budoucí hrozby na vnějších hranicích, zaručit vysokou úroveň vnitřní bezpečnosti v Unii, ochránit fungování schengenského prostoru a dodržovat zastřešující zásadu solidarity. To by mělo být doprovázeno aktivním řízením migrace včetně nezbytných opatření ve třetích zemích. Vzhledem k výše uvedenému je nezbytné konsolidovat Evropskou pohraniční a pobřežní stráž a více rozšířit mandát Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž. Agentura by měla být tvořena zejména stálým útvarem Evropské pohraniční a pobřežní stráže sestávajícím z 10 000 operativních pracovníků.

(7)  Je nezbytné účinně monitorovat překračování vnějších hranic, řešit migrační výzvy a případné budoucí hrozby na vnějších hranicích, zaručit vysokou úroveň vnitřní bezpečnosti v Unii, ochránit fungování schengenského prostoru a dodržovat zastřešující zásadu solidarity. Vzhledem k výše uvedenému je nezbytné konsolidovat Evropskou pohraniční a pobřežní stráž a více rozšířit mandát Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž. Agentura by měla být tvořena zejména stálým útvarem Evropské pohraniční a pobřežní stráže zahrnujícím rezervní tým pro rychlé nasazení.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Aby bylo zohledněno další kvalitativní posílení mandátu agentury, zejména poskytnutí vlastní operativní složky – stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže o 10 000 operativních pracovnících, agentura dříve známá jako Frontex by od nynějška měla být nazývána pouze „Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (EBCG)“ a operovat výhradně pod tímto názvem. Tato změna by měla být zohledněna ve všech relevantních případech, včetně vizualizace v materiálech pro externí komunikaci.

(8)  Aby bylo zohledněno další kvalitativní posílení mandátu agentury, zejména poskytnutí vlastní operativní složky – stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže zahrnujícího rezervní tým pro rychlé nasazení, agentura dříve známá jako Frontex by od nynějška měla být nazývána pouze „Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (EBCG)“ a operovat výhradně pod tímto názvem. Tato změna by měla být zohledněna ve všech relevantních případech, včetně vizualizace v materiálech pro externí komunikaci.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Při provádění evropské integrované správy hranic by měla být zajištěna soudržnost s dalšími politickými cíli, včetně řádného fungování přeshraniční dopravy.

(9)  Při provádění evropské integrované správy hranic by měla být zajištěna soudržnost s dalšími politickými cíli, včetně volného pohybu osob, práva na azyl a řádného fungování přeshraniční dopravy.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Evropskou integrovanou správu hranic by měly provádět jako sdílenou odpovědnost agentura a vnitrostátní orgány, které jsou odpovědné za správu hranic, včetně pobřežní stráže, jestliže vykonává operace v rámci ostrahy námořních hranic a jakékoli jiné úkoly spojené s ochranou hranic, a orgány, které jsou odpovědné za navracení. Zatímco členské státy si ponechávají prvořadou odpovědnost za řízení svých vnějších hranic ve vlastním zájmu a v zájmu všech ostatních členských států a nesou odpovědnost za vydávání rozhodnutí o navrácení, agentura by měla podporovat uplatňování opatření Unie týkajících se správy vnějších hranic a navracení posilováním, posuzováním a koordinací činností členských států, jimiž se uvedená opatření provádějí.

(10)  Evropskou integrovanou správu hranic by měly provádět jako sdílenou odpovědnost agentura a vnitrostátní orgány, které jsou odpovědné za správu hranic, včetně pobřežní stráže, jestliže vykonává operace v rámci ostrahy námořních hranic, pátrací a záchranné operace a jakékoli jiné úkoly spojené s ochranou hranic, a orgány, které jsou odpovědné za navracení. Zatímco členské státy si ponechávají prvořadou odpovědnost za řízení svých vnějších hranic ve vlastním zájmu a v zájmu všech ostatních členských států a nesou odpovědnost za vydávání rozhodnutí o navrácení, agentura by měla podporovat uplatňování opatření Unie týkajících se správy vnějších hranic a navracení posilováním, posuzováním a koordinací činností členských států, jimiž se uvedená opatření provádějí. Nemělo by docházet ke zbytečnému operačnímu překrývání mezi agenturou a členskými státy.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Aby se zaručilo účinné provádění evropské integrované správy hranic a zvýšila účinnost společné návratové politiky, měla by být zřízena Evropská pohraniční a pobřežní stráž. Té by měly být poskytnuty potřebné finanční a lidské zdroje a vybavení. Evropská pohraniční a pobřežní stráž by se měla skládat z Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž a vnitrostátních orgánů, které jsou odpovědné za správu hranic, včetně pobřežní stráže, jestliže vykonává úkoly spojené s ochranou hranic, a dále z orgánů, které jsou odpovědné za navracení. Bude se opírat o společné využívání informací, schopností a systémů na vnitrostátní úrovni a reakce agentury na úrovni Unie.

(11)  Aby se zaručilo účinné provádění evropské integrované správy hranic, měla by být zřízena Evropská pohraniční a pobřežní stráž. Té by měly být poskytnuty potřebné finanční a lidské zdroje a vybavení. Evropská pohraniční a pobřežní stráž by se měla skládat z Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž a vnitrostátních orgánů, které jsou odpovědné za správu hranic, včetně pobřežní stráže, jestliže vykonává úkoly spojené s ochranou hranic, a dále z orgánů, které jsou odpovědné za navracení. Bude se opírat o společné využívání informací, schopností a systémů na vnitrostátní úrovni a reakce agentury na úrovni Unie.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Účinné provádění evropské integrované správy hranic Evropskou pohraniční a pobřežní stráží by mělo být zajištěno prostřednictvím víceletého cyklu strategické politiky pro evropskou integrovanou správu hranic. Víceletý cyklus by měl zavést integrovaný, jednotný a nepřetržitý postup pro poskytování strategických pokynů v oblasti správy hranic a navracení všem příslušným aktérům na úrovni Unie i v členských státech, aby tito aktéři mohli soudržně provádět evropskou integrovanou správu hranic. Rovněž bude pokrývat všechny relevantní interakce mezi Evropskou pohraniční a pobřežní stráží a Komisí, dalšími orgány a institucemi, stejně jako spolupráci s dalšími příslušnými partnery, včetně případných třetích zemí a třetích stran.

(14)  Účinné provádění evropské integrované správy hranic Evropskou pohraniční a pobřežní stráží by mělo být zajištěno prostřednictvím víceletého cyklu strategické politiky pro evropskou integrovanou správu hranic. Víceletý cyklus by měl zavést integrovaný, jednotný a nepřetržitý postup pro poskytování strategických pokynů v oblasti správy hranic a navracení všem příslušným aktérům na úrovni Unie i v členských státech, aby tito aktéři mohli soudržně a při plném dodržování základních práv provádět evropskou integrovanou správu hranic. Víceletý cyklus by měl zejména agentuře umožnit, aby stanovila svou technickou a operativní strategii. Rovněž bude pokrývat všechny relevantní interakce mezi Evropskou pohraniční a pobřežní stráží a Komisí, dalšími orgány a institucemi, stejně jako spolupráci s dalšími příslušnými partnery, včetně případných třetích zemí a třetích stran.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Evropská integrovaná správa hranic vyžaduje mezi členskými státy a agenturou integrované plánování operací týkajících se hranic a navracení, aby mohly připravovat reakce na výskyt vyšší úrovně dopadu na vnějších hranicích na plánování pro nepředvídané události a koordinovat dlouhodobý rozvoj schopností, pokud jde o nábor a odbornou přípravu i o pořizování a vývoj vybavení.

(15)  Evropská integrovaná správa hranic vyžaduje mezi členskými státy a agenturou integrované plánování operací týkajících se hranic a navracení, reakcí na výzvy na vnějších hranicích, plánování pro nepředvídané události a koordinace dlouhodobého rozvoje schopností, pokud jde o nábor a odbornou přípravu i o pořizování a vývoj vybavení.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Prováděním tohoto nařízení není dotčeno rozdělení pravomocí mezi Unií a členskými státy ani závazky členských států podle Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu, Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři, Mezinárodní úmluvy o pátrání a záchraně na moři, Úmluvy Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a jejího protokolu proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky, Úmluvy o právním postavení uprchlíků, Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a dalších příslušných mezinárodních nástrojů.

(16)  Prováděním tohoto nařízení není dotčeno rozdělení pravomocí mezi Unií a členskými státy ani závazky členských států podle Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu, Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři, Mezinárodní úmluvy o pátrání a záchraně na moři, Úmluvy Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a jejího protokolu proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky, Úmluvy o právním postavení uprchlíků, Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, Úmluvy OSN o právním postavení osob bez státní příslušnosti a dalších příslušných mezinárodních nástrojů.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  Byla rozšířena působnost Evropské agentury pro námořní bezpečnost a Evropské agentury pro kontrolu rybolovu a byla posílena jejich spolupráce s agenturou; Evropská komise by proto měla předložit návrh na zahrnutí těchto agentur spolu s dalšími příslušnými aktéry, jako jsou členské státy, do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 656/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Agentura by měla plnit své úkoly, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států v oblasti udržování veřejného pořádku a ochrany vnitřní bezpečnosti.

(18)  Agentura by měla plnit své úkoly při plném respektování povinností a pravomocí členských států a dodržování zásady subsidiarity v oblasti udržování veřejného pořádku a ochrany vnitřní bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Agentura by měla plnit své úkoly, aniž jsou dotčeny pravomoci členských států v oblasti obrany.

(19)  Agentura by měla plnit své úkoly při plném respektování povinností a pravomocí členských států v oblasti obrany.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Rozšířené úkoly a pravomoci agentury by měly být vyváženy posílenými zárukami dodržování základních práv a větší mírou odpovědnosti.

(20)  Rozšířené úkoly a pravomoci agentury by měly být vyváženy posílenými zárukami dodržování základních práv a větší mírou odpovědnosti, zejména pokud jde o uplatňování výkonných pravomocí ze strany statutárních zaměstnanců.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Členské státy by rovněž ve vlastním zájmu a v zájmu ostatních členských států měly poskytovat příslušné údaje nezbytné pro činnosti agentury, a to i pro účely situační orientace, analýzy rizik, hodnocení zranitelnosti a integrovaného plánování. Měly by rovněž zajistit, aby tyto údaje byly správné a aktuální a aby byly získány a vloženy do databází v souladu s právem.

(22)  Členské státy by rovněž ve vlastním zájmu a v zájmu ostatních členských států měly poskytovat příslušné údaje nezbytné pro činnosti agentury, a to i pro účely situační orientace, analýzy rizik, hodnocení zranitelnosti a integrovaného plánování. Měly by rovněž zajistit, aby tyto údaje byly správné a aktuální a aby byly získány a vloženy do databází v souladu s právem. Pokud tyto údaje zahrnují osobní údaje, mělo by se plně uplatňovat právo Unie týkající se ochrany údajů.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a)  Komunikační síť stanovená tímto nařízením byla již vytvořena v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/20131a a může sloužit k výměně utajovaných informací EU mezi členskými státy a agenturou. Tato již existující komunikační síť by měla být používána pro všechny výměny informací mezi různými složkami Evropské pohraniční a pobřežní stráže a její stupeň utajení by měl být zvýšen, aby se zlepšila bezpečnost informací.

 

__________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013, kterým se zřizuje Evropský systém ostrahy hranic (Eurosur) (Úř. věst. L 295, 6.11.2013, s. 11).

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Aby mohla fungovat Evropská pohraniční a pobřežní stráž jako rámec výměny informací a operativní spolupráce mezi vnitrostátními orgány členských států, jakož i s agenturou, je nezbytné zřídit Evropský systém ostrahy hranic (dále jen „EUROSUR“). EUROSUR poskytuje těmto orgánům a agentuře infrastrukturu a nástroje potřebné ke zlepšení jejich situační orientace a schopnosti reakce na vnějších hranicích pro účely odhalování nedovoleného přistěhovalectví a přeshraniční trestné činnosti, předcházení těmto jevům a boje proti nim, jakož i za účelem přispění k záchraně životů migrantů a zajištění jejich ochrany.

(23)  Aby mohla fungovat Evropská pohraniční a pobřežní stráž jako rámec výměny informací a operativní spolupráce mezi vnitrostátními orgány členských států, jakož i s agenturou, je nezbytné zřídit Evropský systém ostrahy hranic (dále jen „EUROSUR“). EUROSUR poskytuje těmto orgánům a agentuře infrastrukturu a nástroje potřebné ke zlepšení jejich situační orientace a zvýšení schopnosti reakce na vnějších hranicích pro účely odhalování nelegální migrace a přeshraniční trestné činnosti, předcházení těmto jevům a boje proti nim, jakož i za účelem přispění k záchraně životů migrantů a zajištění jejich ochrany.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Toto nařízení by nemělo členským státům bránit v tom, aby svým národním koordinačním centrům svěřily také působnost ke koordinaci výměny informací a spolupráce týkajících se dalších složek integrované správy hranic, jako je navracení.

(25)  Toto nařízení by nemělo členským státům bránit v tom, aby svým národním koordinačním centrům svěřily také působnost ke koordinaci výměny informací a spolupráce týkajících se dalších složek integrované správy hranic.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Nezbytným předpokladem pro řádné fungování integrované správy hranic jsou kvalitní informace vyměňované mezi členskými státy a agenturou. V návaznosti na úspěch EUROSURu by jejich kvalita měla být zajištěna prostřednictvím standardizace, automatizace výměny informací v rámci sítí a systémů, zabezpečení informací a kontroly kvality předávaných údajů a informací.

(26)  Nezbytným předpokladem pro řádné fungování integrované správy hranic jsou kvalitní informace vyměňované mezi členskými státy a agenturou a také včasnost těchto informací. V návaznosti na úspěch EUROSURu by jejich kvalita měla být zajištěna prostřednictvím standardizace, automatizace výměny informací v rámci sítí a systémů, zabezpečení informací a kontroly kvality předávaných údajů a informací.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Agentura by měla poskytovat nezbytnou pomoc při rozvíjení a provozování EUROSURu, včetně zajišťování interoperability systémů, zejména vytvořením, provozováním a koordinací rámce EUROSURu.

(27)  Agentura by měla poskytovat nezbytnou pomoc při rozvíjení a provozování EUROSURu, včetně zajišťování interoperability systémů v rámci společného prostředí pro sdílení informací, zejména vytvořením, provozováním a koordinací rámce EUROSURu.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  EUROSUR by měl poskytovat úplný obraz situace na vnějších hranicích, ale i v rámci schengenského prostoru a v předhraniční oblasti. Měl by zahrnovat ostrahu pozemní, námořní a vzdušné hranice, ale také kontroly na hraničních přechodech.

(28)  EUROSUR by měl poskytovat úplný obraz situace na vnějších hranicích, ale i v rámci schengenského prostoru a v předhraniční oblasti. Měl by zahrnovat ostrahu pozemní, námořní a vzdušné hranice, ale také kontroly na hraničních přechodech. Zajišťování přehledu o situaci v rámci Unie by nemělo agentuře v žádném případě umožňovat, aby se zapojovala do akcí na vnitřních hranicích členských států.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Praxe cestování na malých plavidlech nezpůsobilých k plavbě na moři dramaticky zvýšila počet migrantů utonulých v oblasti jižních námořních vnějších hranic. EUROSUR by měl podstatně zlepšit operační a technickou schopnost agentury a členských států odhalovat tato malá plavidla, jakož i schopnost reakce členských států, což přispěje ke snížení počtu úmrtí migrantů.

(31)  Praxe cestování na malých plavidlech nezpůsobilých k plavbě na moři dramaticky zvýšila počet migrantů utonulých v oblasti jižních námořních vnějších hranic. EUROSUR by měl podstatně zlepšit operační a technickou schopnost agentury a členských států odhalovat tato malá plavidla, jakož i schopnost reakce členských států v podobě pátracích a záchranných operací, což přispěje ke snížení počtu úmrtí migrantů.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Agentura by měla připravovat obecné a cílené analýzy rizik na základě společného modelu integrované analýzy rizik, který má uplatňovat jak samotná agentura, tak členské státy. Agentura by měla – mimo jiné na základě informací od členských států – poskytovat náležité informace o všech aspektech důležitých pro evropskou integrovanou správu hranic, zejména o ochraně hranic, navracení, nezákonném druhotném pohybu státních příslušníků třetích zemí uvnitř Unie, předcházení přeshraniční trestné činnosti včetně napomáhání nedovolenému překračování hranic, obchodování s lidmi, terorismu a hrozeb hybridní povahy, jakož i o situaci v příslušných třetích zemích, aby bylo možné přijímat vhodná opatření nebo se vypořádat se zjištěnými hrozbami a riziky v zájmu zdokonalení integrované správy vnějších hranic.

(33)  Agentura by měla připravovat obecné a cílené analýzy rizik na základě společného modelu integrované analýzy rizik, který má uplatňovat jak samotná agentura, tak členské státy. Agentura by měla – mimo jiné na základě informací od členských států – poskytovat náležité informace o všech aspektech důležitých pro evropskou integrovanou správu hranic, zejména o ochraně hranic, navracení, vývoji, směřování a objemu nezákonného druhotného pohybu státních příslušníků třetích zemí uvnitř Unie, pokud členské státy tyto informace poskytly, předcházení přeshraniční trestné činnosti včetně napomáhání nedovolenému překračování hranic, obchodování s lidmi, organizované trestné činnosti, terorismu a hrozeb hybridní povahy, jakož i o situaci v příslušných třetích zemích, aby bylo možné přijímat vhodná opatření nebo se vypořádat se zjištěnými hrozbami a riziky v zájmu zdokonalení integrované správy vnějších hranic.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Vzhledem ke své činnosti na vnějších hranicích by agentura měla přispívat k předcházení a odhalování závažné trestné činnosti s přeshraničním rozměrem, jako je převaděčství migrantů, obchodování s lidmi a terorismus, pokud je její zásah vhodný a pokud obdržela příslušné informace v rámci své činnosti. Svou činnost by měla koordinovat s Europolem jakožto agenturou, jejímž úkolem je podporovat a posilovat aktivity členských států a jejich vzájemnou spolupráci při předcházení závažné trestné činnosti ohrožující dva nebo více členských států a boji proti ní. Přeshraniční trestná činnost má nutně přeshraniční rozměr. Tento přeshraniční rozměr je příznačný pro trestné činy přímo související s nedovoleným překračováním vnějších hranic, včetně obchodování s lidmi nebo převaděčství migrantů. Ustanovení čl. 1 odst. 2 směrnice Rady 2002/90/ES19 přitom umožňuje členským státům neukládat sankce, jestliže je cílem daného jednání poskytnutí humanitární pomoci migrantům.

(34)  Vzhledem ke své činnosti na vnějších hranicích by agentura měla přispívat k předcházení a odhalování závažné trestné činnosti s přeshraničním rozměrem, jako je převaděčství migrantů, obchodování s lidmi, organizovaný zločin a terorismus, pokud je její zásah vhodný a pokud obdržela příslušné informace v rámci své činnosti. Svou činnost by měla koordinovat s Europolem jakožto agenturou, jejímž úkolem je podporovat a posilovat aktivity členských států a jejich vzájemnou spolupráci při předcházení závažné trestné činnosti ohrožující dva nebo více členských států a boji proti ní. Přeshraniční trestná činnost má nutně přeshraniční rozměr. Tento přeshraniční rozměr je příznačný pro trestné činy přímo související s nedovoleným překračováním vnějších hranic, včetně obchodování s lidmi nebo převaděčství migrantů. V souladu s ustanovením čl. 1 odst. 2 směrnice Rady 2002/90/ES19, které stanoví, že členský stát může rozhodnout o tom, že sankce neuloží, jestliže je cílem daného jednání poskytnutí humanitární pomoci dotyčné osobě, by agentura měla členským státům připomenout případné důsledky pro základní práva, pokud uvažují o uložení sankcí.

__________________

__________________

19 Směrnice Rady 2002/90/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se definuje napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a pobytu (Úř. věst. L 328, 5.12.2002, s. 17).

19Směrnice Rady 2002/90/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se definuje napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a pobytu (Úř. věst. L 328, 5.12.2002, s. 17).

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  V duchu sdílené odpovědnosti by úlohou agentury mělo být pravidelně monitorovat správu vnějších hranic. Agentura by měla zaručit řádné a účinné monitorování nejen prostřednictvím situační orientace a analýzy rizik, ale také přítomností odborníků z řad vlastních zaměstnanců v členských státech. Agentura by proto měla být schopna vysílat do členských států na určitou dobu styčné úředníky a ti by měli během této doby podávat zprávy výkonnému řediteli. Zprávy styčných úředníků by měly být součástí hodnocení zranitelnosti.

(35)  V duchu sdílené odpovědnosti a zlepšení standardů Evropské integrované správy hranic by úlohou agentury mělo být pravidelně monitorovat správu vnějších hranic, včetně dodržování základních práv jako součásti činností v oblasti správy hranic a navracení. Agentura by měla zaručit řádné a účinné monitorování nejen prostřednictvím situační orientace a analýzy rizik, ale také přítomností odborníků z řad vlastních zaměstnanců v členských státech. Agentura by proto měla být schopna vysílat do členských států na určitou dobu styčné úředníky a ti by měli během této doby podávat zprávy výkonnému řediteli a úředníkovi pro otázky základních práv. Zprávy styčných úředníků by měly být součástí hodnocení zranitelnosti.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36)  Agentura by měla na základě objektivních kritérií provádět hodnocení zranitelnosti a posoudit v něm schopnost a připravenost členských států čelit výzvám na jejich vnějších hranicích a přispívat do stálého útvaru a rezervy technického vybavení Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Hodnocení zranitelnosti by mělo obsahovat posouzení vybavení, infrastruktury, personálního zabezpečení, rozpočtu a finančních zdrojů členských států, jakož i jejich pohotovostních plánů pro řešení možných krizí na vnějších hranicích. Členské státy by měly přijmout opatření, aby nedostatky uvedené ve zmíněném hodnocení odstranily. Výkonný ředitel by měl určit opatření, která mají být přijata, a doporučit je dotčenému členskému státu. Měl by také stanovit lhůtu, v níž by měla být tato opatření přijata, a bedlivě sledovat jejich včasné provedení. Nebudou-li nezbytná opatření přijata ve stanovené lhůtě, měla by být věc předána správní radě k dalšímu rozhodnutí.

(36)  Agentura by měla na základě objektivních kritérií provádět hodnocení zranitelnosti a posoudit v něm schopnost a připravenost členských států čelit výzvám na jejich vnějších hranicích a přispívat do stálého útvaru a rezervy technického vybavení Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Hodnocení zranitelnosti by mělo obsahovat posouzení vybavení, infrastruktury, personálního zabezpečení, rozpočtu a finančních zdrojů členských států, jakož i jejich pohotovostních plánů pro řešení možných krizí na vnějších hranicích, a to při plném dodržení základních práv. Členské státy by měly přijmout opatření, aby nedostatky uvedené ve zmíněném hodnocení odstranily. Výkonný ředitel by měl určit opatření, která mají být přijata, a doporučit je dotčenému členskému státu. Měl by také stanovit lhůtu, v níž by měla být tato opatření přijata, a bedlivě sledovat jejich včasné provedení. Nebudou-li nezbytná opatření přijata ve stanovené lhůtě, měla by být věc předána správní radě k dalšímu rozhodnutí.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  Hodnocení zranitelnosti a schengenský hodnotící mechanismus, zavedený nařízením Rady (EU) č. 1053/201320, jsou dva vzájemně se doplňující mechanismy pro zaručení evropské kontroly kvality řádného fungování schengenského prostoru a zajištění trvalé připravenosti na úrovni EU i jednotlivých členských států k reakci na jakékoli výzvy na vnějších hranicích. Mělo by být dosaženo co nejvyšší součinnosti mezi těmito mechanismy s cílem získat lepší situační obraz fungování schengenského prostoru, zabránit co možná nejvíce duplicitě úsilí členských států a zajistit lépe koordinované využívání příslušných finančních nástrojů Unie na podporu správy vnějších hranic. Za tímto účelem by měla být zavedena pravidelná výměna informací mezi agenturou a Komisí o výsledcích obou těchto mechanismů.

(38)  Hodnocení zranitelnosti a schengenský hodnotící mechanismus, zavedený nařízením Rady (EU) č. 1053/201320, jsou dva vzájemně se doplňující mechanismy pro zaručení evropské kontroly kvality řádného fungování schengenského prostoru a zajištění trvalé připravenosti na úrovni EU i jednotlivých členských států k reakci na jakékoli výzvy na vnějších hranicích. I když je schengenský hodnotící mechanismus hlavním metodou pro hodnocení provádění a dodržování právních předpisů Unie v členských státech, mělo by být dosaženo co nejvyšší součinnosti mezi těmito mechanismy s cílem získat lepší situační obraz fungování schengenského prostoru, zabránit co možná nejvíce duplicitě úsilí členských států a zajistit lépe koordinované využívání příslušných finančních nástrojů Unie na podporu správy vnějších hranic. Za tímto účelem by měla být zavedena pravidelná výměna informací mezi agenturou a Komisí o výsledcích obou těchto mechanismů.

__________________

__________________

20 Nařízení Rady (EU) č. 1053/2013 ze dne 7. října 2013 o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis a o zrušení rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. září 1998, kterým se zřizuje Stálý výbor pro hodnocení a provádění Schengenu (Úř. věst. L 295, 6.11.2013, s. 27).

20 Nařízení Rady (EU) č. 1053/2013 ze dne 7. října 2013 o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis a o zrušení rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. září 1998, kterým se zřizuje Stálý výbor pro hodnocení a provádění Schengenu (Úř. věst. L 295, 6.11.2013, s. 27).

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  Jelikož hraniční úseky, jimž agentura přiřazuje úrovně dopadu, určují členské státy a schopnosti reakce členských států a agentury by měly být s těmito úrovněmi dopadu provázány, měla by být stanovena čtvrtá úroveň dopadu odpovídající situaci, kdy je schengenský prostor ohrožen a agentura by měla zasáhnout.

vypouští se

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  Agentura by měla organizovat vhodnou technickou a operativní pomoc členským státům, aby posílila jejich schopnost plnit závazky v souvislosti s ochranou vnějších hranic a čelit výzvám na vnějších hranicích, které vznikají v důsledku nedovoleného přistěhovalectví nebo přeshraniční trestné činnosti. Touto pomocí by neměla být dotčena pravomoc příslušných vnitrostátních orgánů zahájit trestní vyšetřování. V tomto ohledu by agentura měla na žádost členského státu či z vlastního podnětu organizovat a koordinovat společné operace pro jeden či více členských států a vysílat do nich jednotky stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže i poskytovat nezbytné technické vybavení.

(40)  Agentura by měla organizovat vhodnou technickou a operativní pomoc členským státům, aby posílila jejich schopnost plnit závazky v souvislosti s ochranou vnějších hranic a čelit výzvám na vnějších hranicích, které vznikají v důsledku nelegální migrace nebo přeshraniční trestné činnosti. Touto pomocí by neměla být dotčena pravomoc příslušných vnitrostátních orgánů zahájit trestní vyšetřování. V tomto ohledu by agentura měla na žádost členského státu či z vlastního podnětu a se souhlasem dotčeného členského státu organizovat a koordinovat společné operace pro jeden či více členských států a vysílat do nich jednotky stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže i poskytovat nezbytné technické vybavení.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41)  V případech, kdy je vnější hranice vystavena zvláštní a nepřiměřené výzvě, by agentura měla na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu organizovat a koordinovat zásahy rychlé reakce na hranicích a vysílat jednotky i technické vybavení v rámci stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže, a to i z rezervy vybavení pro rychlé nasazení. Zásahy rychlé reakce na hranicích by měly být po určitou omezenou dobu posilou v situacích, kdy je nutné okamžitě reagovat a kdy by takovýto zásah zajistil účinnou reakci. Aby se zaručilo účinné provedení takového zásahu, měly by členské státy uvolnit operativní pracovníky stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže pro sestavení příslušných jednotek a poskytnout nezbytné technické vybavení. Agentura a dotčený členský stát by se měly dohodnout na operačním plánu.

(41)  V případech, kdy je vnější hranice vystavena zvláštní a nepřiměřené výzvě, by agentura měla na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu a po souhlasu dotčeného členského státu organizovat a koordinovat zásahy rychlé reakce na hranicích a vysílat jednotky i technické vybavení v rámci stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže, a to i z rezervy vybavení pro rychlé nasazení. Zásahy rychlé reakce na hranicích by měly být po určitou omezenou dobu posilou v situacích, kdy je nutné okamžitě reagovat a kdy by takovýto zásah zajistil účinnou reakci. Aby se zaručilo účinné provedení takového zásahu, měly by členské státy uvolnit operativní pracovníky stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže pro sestavení příslušných jednotek a poskytnout nezbytné technické vybavení. Pokud personál vyslaný s technickým vybavením některého členského státu pochází z tohoto členského státu, měl by se považovat za součást příspěvku daného členského státu ke stálému útvaru. Agentura a dotčený členský stát by se měly dohodnout na operačním plánu.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42)  V případě, že členský stát čelí zvláštním a nepřiměřeným migračním výzvám na konkrétních úsecích svých vnějších hranic, které se vyznačují silnými, dovnitř směřujícími smíšenými migračními toky, měl by se moci spolehnout na zvýšenou operativní a technickou posilu. Tuto posilu by měly poskytovat v hotspotech podpůrné týmy pro řízení migrace. Tyto týmy by se měly skládat z operativních pracovníků vysílaných ze stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže a dále z odborníků z členských států vyslaných z EASO, Europolu nebo dalších relevantních agentur Unie. Agentura by měla být nápomocna Komisi při koordinaci těchto různých agentur na místě.

(42)  V případě, že členský stát čelí zvláštním a nepřiměřeným migračním výzvám na konkrétních úsecích svých vnějších hranic, které se vyznačují silnými, dovnitř směřujícími smíšenými migračními toky, měl by se moci spolehnout na zvýšenou operativní a technickou posilu. Tuto posilu by měly poskytovat v hotspotech podpůrné týmy pro řízení migrace. Tyto týmy by se měly skládat z operativních pracovníků vysílaných ze stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže a dále z odborníků z členských států vyslaných z [Agentury Evropské unie pro azyl], Europolu nebo dalších relevantních agentur Unie. Agentura by měla být nápomocna Komisi při koordinaci těchto různých agentur na místě. Komise by ve spolupráci s hostitelským členským státem a příslušnými agenturami Unie měla stanovit podmínky spolupráce v daném hotspotu a nést odpovědnost za koordinaci činností podpůrných týmů pro řízení migrace.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43)  Členské státy by měly zajistit, aby jakýmkoli orgánům, u nichž je pravděpodobné, že budou přijímat žádosti o mezinárodní ochranu, jako jsou policejní orgány, pohraniční stráž, imigrační orgány a pracovníci detenčních zařízení, byly poskytnuty příslušné informace. Měly by také zajistit, aby byla pracovníkům těchto orgánů poskytnuta úroveň školení nezbytná pro plnění jejich úkolů a povinností pokyny pro poskytování informací žadatelům o místě a způsobu podávání žádostí o mezinárodní ochranu.

(43)  Členské státy by měly zajistit, aby jakýmkoli orgánům, u nichž je pravděpodobné, že budou přijímat žádosti o mezinárodní ochranu, jako jsou policejní orgány, pohraniční stráž, imigrační orgány a pracovníci detenčních zařízení, byly poskytnuty příslušné informace. Měly by také zajistit, aby byla pracovníkům těchto orgánů poskytnuta úroveň školení nezbytná pro plnění jejich úkolů a povinností, pokyny pro poskytování informací žadatelům o místě a způsobu podávání žádostí o mezinárodní ochranu a pokyny týkající se toho, jak předávat osoby ve zranitelném postavení a děti bez doprovodu v rámci příslušných mechanismů pro předávání osob. Měly by být zavedeny mechanismy sledování, jakož i nezávislé hodnocení, aby se zajistilo jejich provádění v praxi.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 43 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(43a)  Agentura by měla mít kapacitu k tomu, aby mohla poskytovat a zajišťovat pro své zaměstnance a zaměstnance orgánů členských států specializované vzdělávání v oblasti evropské integrované správy hranic. Vzdělávání stálých útvarů by mělo probíhat v úzké spolupráci s členskými státy, přičemž je třeba zajistit, aby byly vzdělávací programy harmonizovány a upevňovaly vzájemné porozumění a společnou evropskou kulturu na základě hodnot, které jsou zakotveny ve smlouvách. Vytvoření vzdělávací strategie agentury, kterou by schválila správní rada, by mohlo vést k vybudování vzdělávacího střediska agentury, které by přispívalo k dalšímu začleňování společné evropské kultury do poskytovaného vzdělávání.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44)  V červnu 2018 Evropská rada znovu potvrdila význam komplexního přístupu k migraci a konstatovala, že migrace není výzvou jen pro jeden členský stát, nýbrž pro Evropu jako celek. V této souvislosti zdůraznila, že je důležité, aby Unie poskytovala plnou podporu zajištění řádného řízení migračních toků. Tuto podporu umožní zřízení kontrolovaných středisek, kde by státní příslušníci třetích zemí vysazení v Unii mohli být urychleně odbaveni tak, aby osoby, které potřebují ochranu, měly k této ochraně zajištěn přístup, a ostatní byly rychle navráceny. Kontrolovaná střediska mají být sice zřizována na dobrovolném základě, ovšem dotčené členské státy by měly mít možnost získat plnou finanční a operativní podporu Unie prostřednictvím jejích příslušných agentur, včetně Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž.

(44)  V červnu 2018 Evropská rada znovu potvrdila význam komplexního přístupu k migraci a konstatovala, že migrace není výzvou jen pro jeden členský stát, nýbrž pro Evropu jako celek. V této souvislosti zdůraznila, že je důležité, aby Unie poskytovala plnou podporu zajištění řádného řízení migračních toků.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(45)  Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž a [Agentura Evropské unie pro azyl] by měly úzce spolupracovat s cílem účinně řešit výzvy v oblasti migrace, zejména na vnějších hranicích, které se vyznačují silnými, dovnitř směřujícími smíšenými migračními toky. Obě agentury by měly především koordinovat své činnosti a podporovat členské státy v zájmu usnadnění postupu pro mezinárodní ochranu a řízení o navrácení státních příslušníků třetích zemí, jejichž žádost o mezinárodní ochranu je zamítnuta. Agentura a [Agentura Evropské unie pro azyl] by měly spolupracovat také při dalších společných operativních činnostech, jako je společná analýza rizik, shromažďování statistických údajů, odborná příprava a podpora členským státům při plánování pro nepředvídané události.

(45)  Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž a [Agentura Evropské unie pro azyl] by měly úzce spolupracovat s cílem účinně řešit výzvy v oblasti migrace, zejména na vnějších hranicích, které se vyznačují silnými, dovnitř směřujícími smíšenými migračními toky. Obě agentury by měly především koordinovat své činnosti a podporovat členské státy v zájmu usnadnění postupu pro mezinárodní ochranu. Agentura a [Agentura Evropské unie pro azyl] by měly spolupracovat také při dalších společných operativních činnostech, jako je společná analýza rizik, shromažďování statistických údajů, odborná příprava a podpora členským státům při plánování pro nepředvídané události.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 45 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(45a)  Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž by měla úzce spolupracovat s Agenturou pro základní práva, aby se zajistilo, že budou zachována základní práva při provádění všech oblastí, na něž se vztahuje nařízení.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(46)  Členské státy by se měly být schopny spolehnout na zvýšenou operativní a technickou posilu ze strany podpůrných týmů pro řízení migrace, zejména v hotspotech nebo kontrolovaných střediscích. Podpůrné týmy pro řízení migrace by se měly skládat z odborníků z řad zaměstnanců agentury a odborníků dočasně přidělených členskými státy, jakož i odborníků z řad pracovníků nebo odborníků členských států vyslaných [Agenturou Evropské unie pro azyl], Europolem nebo jinými příslušnými agenturami Unie. Vzhledem k zapojení různých agentur Unie by Komise měla zajistit potřebnou koordinaci posouzení potřeb a operací na místě.

(46)  Členské státy by se měly být schopny spolehnout na zvýšenou operativní a technickou posilu ze strany podpůrných týmů pro řízení migrace v hotspotech. Podpůrné týmy pro řízení migrace by se měly skládat z odborníků z řad zaměstnanců agentury a odborníků dočasně přidělených členskými státy, jakož i odborníků z řad pracovníků nebo odborníků členských států vyslaných [Agenturou Evropské unie pro azyl], Europolem, Agenturou Evropské unie pro základní práva nebo jinými příslušnými agenturami Unie. Vzhledem k zapojení různých agentur Unie by Komise měla zajistit potřebnou spolupráci s relevantními agenturami a stanovit podmínky spolupráce pro operace na místě.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(47)  V hotspotech by členské státy měly spolupracovat s příslušnými agenturami Unie, které by měly působit v mezích svých mandátů a pravomocí za koordinace Komise. Komise by ve spolupráci s příslušnými agenturami Unie měla zajistit, aby činnosti v hotspotech byly v souladu s příslušnými právními předpisy Unie.

(47)  V hotspotech by členské státy měly spolupracovat s příslušnými agenturami Unie, které by měly působit v mezích svých mandátů a pravomocí za koordinace Komise. Komise by ve spolupráci s příslušnými agenturami Unie měla zajistit, aby činnosti v hotspotech byly v souladu s příslušnými právními předpisy Unie a základními právy.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(48)  V kontrolovaných střediscích by agentury Unie měly na žádost členského státu, na jehož území se tato střediska nacházejí, a za koordinace Komise podporovat hostitelský členský stát při provádění rychlých postupů pro mezinárodní ochranu a/nebo řízení o navrácení. V těchto střediscích by mělo být možné rychle rozlišit státní příslušníky třetích zemí, kteří potřebují mezinárodní ochranu, od těch, kteří tuto ochranu nepotřebují, provádět bezpečnostní kontroly a zcela nebo zčásti provádět postup pro mezinárodní ochranu a/nebo řízení o navrácení.

vypouští se

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(49)  Pokud to výsledky hodnocení zranitelnosti nebo analýzy rizik opodstatňují nebo v případě, že je jednomu či více úsekům hranice přiřazen kritický dopad, by výkonný ředitel agentury měl doporučit dotčenému členskému státu, aby zahájil a provedl společné operace nebo zásahy rychlé reakce na hranicích.

(49)  Pokud to výsledky hodnocení zranitelnosti nebo analýzy rizik opodstatňují, může výkonný ředitel agentury doporučit dotčenému členskému státu, aby zahájil a provedl společné operace nebo zásahy rychlé reakce na hranicích.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(50)  Pokud se ochrana vnějších hranic stane neúčinnou do takové míry, že vznikne riziko, že bude ohroženo fungování schengenského prostoru buď z toho důvodu, že členský stát nepřijme nezbytná opatření v souladu s hodnocením zranitelnosti, nebo protože členský stát, který čelí zvláštním a nepřiměřeným výzvám na vnějších hranicích, nepožádal agenturu o dostatečnou podporu nebo tuto podporu neprovádí, měla by být uskutečněna jednotná, rychlá a účinná reakce na úrovni Unie. Za účelem zmírnění těchto rizik a s cílem zajistit lepší koordinaci na úrovni Unie by Komise měla určit opatření, která má agentura provést, a dotčený členský stát vyzvat, aby s agenturou při provádění těchto opatření spolupracoval. Agentura by pak měla určit kroky, které je třeba provést za účelem praktického výkonu opatření uvedených v rozhodnutí Komise. Agentura by spolu s dotčeným členským státem měla vypracovat operační plán. Dotčený členský stát by měl usnadnit provádění rozhodnutí Komise a operačního plánu mimo jiné tím, že splní své závazky podle článků 44, 83 a 84. V případě, že členský stát uvedené rozhodnutí Komise do 30 dnů nesplní a nespolupracuje s agenturou na provádění opatření v něm obsažených, by Komise měla mít možnost zahájit zvláštní postup podle článku 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/39921, aby mohla čelit mimořádným situacím ohrožujícím celkové fungování prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích.

(50)  Pokud se ochrana vnějších hranic stane neúčinnou do takové míry, že vznikne riziko, že bude ohroženo fungování schengenského prostoru buď z toho důvodu, že členský stát nepřijme nezbytná opatření v souladu s hodnocením zranitelnosti, nebo protože členský stát, který čelí zvláštním a nepřiměřeným výzvám na vnějších hranicích, nepožádal agenturu o dostatečnou podporu nebo tuto podporu neprovádí, měla by být uskutečněna jednotná, rychlá a účinná reakce na úrovni Unie. Za účelem zmírnění těchto rizik a s cílem zajistit lepší koordinaci na úrovni Unie by Komise měla Radě navrhnout rozhodnutí, kterým se určí opatření, která má agentura provést, a současně vyzve dotčený členský stát k tomu, aby s agenturou při provádění těchto opatření spolupracoval. Prováděcí pravomoc přijímat takové rozhodnutí by s ohledem na potenciální politicky citlivou povahu opatření, která se mohou týkat výkonných a donucovacích pravomocí států, měla být svěřena Radě. Agentura by pak měla určit kroky, které je třeba provést za účelem praktického výkonu opatření uvedených v rozhodnutí Rady. Agentura by spolu s dotčeným členským státem měla vypracovat operační plán. Dotčený členský stát by měl usnadnit provádění rozhodnutí Rady a operačního plánu mimo jiné tím, že splní své závazky podle článků 44, 83 a 84. V případě, že členský stát uvedené rozhodnutí Rady do 30 dnů nesplní a nespolupracuje s agenturou na provádění opatření v něm obsažených, by Komise měla mít možnost zahájit zvláštní postup podle článku 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/39921, aby mohla čelit mimořádným situacím ohrožujícím celkové fungování prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích.

__________________

__________________

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. L 77, 23.3.2016, s. 1).

21Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. L 77, 23.3.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(51)  Stálý útvar Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž by měl být stálým útvarem složeným z 10 000 operativních pracovníků z řad příslušníků pohraniční stráže, osob pověřených doprovodem nuceně navracených osob, specialistů na navracení a dalších příslušných pracovníků. Stálý útvar by se měl skládat ze tří kategorií operativních pracovníků: statutárních zaměstnanců Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, pracovníků dlouhodobě dočasně přidělených do agentury členskými státy a pracovníků poskytnutých členskými státy na krátkodobé vyslání. Stálý útvar Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž by měl být vysílán v rámci jednotek pro správu hranic, podpůrných týmů pro řízení migrace nebo návratových jednotek.

(51)  Stálý útvar Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž by měl být stálým útvarem složeným z příslušníků pohraniční stráže, osob pověřených doprovodem nuceně navracených osob, specialistů na navracení, osob pověřených sledováním navracení, osob pověřených sledováním dodržování základních práv a dalších příslušných pracovníků. Stálý útvar by se měl skládat ze čtyř kategorií operativních pracovníků: statutárních zaměstnanců Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, pracovníků dlouhodobě dočasně přidělených do agentury členskými státy, pracovníků poskytnutých členskými státy na krátkodobé vyslání a pracovníků, kteří jsou součástí rezervního týmu pro rychlé nasazení pro zásahy rychlé reakce na hranicích. Stálý útvar Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž by měl být vysílán v rámci jednotek pro správu hranic, podpůrných týmů pro řízení migrace nebo návratových jednotek.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(52)  Operativní pracovníci stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže vyslaní jakožto příslušníci těchto jednotek by měli mít veškeré nezbytné pravomoci k provádění úkolů spojených s ochranou hranic a navracením, včetně úkolů vyžadujících výkonné pravomoci, jak jsou stanoveny v příslušných vnitrostátních právních předpisech, nebo – v případě zaměstnanců agentury – v souladu s přílohou V.

(52)  Operativní pracovníci stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže vyslaní jakožto příslušníci těchto jednotek by měli mít veškeré nezbytné pravomoci schválené hostitelským členským státem nebo třetí zemí k provádění úkolů spojených s ochranou hranic, sledováním dodržování lidských práv a navracením, včetně úkolů vyžadujících výkonné pravomoci, jak jsou stanoveny v příslušných vnitrostátních právních předpisech, nebo – v případě zaměstnanců agentury – v souladu s přílohou V. Pokud statutární zaměstnanci agentury uplatňují výkonné pravomoci, měla by za případné škody odpovídat agentura.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(54)  Fungování stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže a jeho složení by mělo podléhat přezkumu v polovině období provedenému Komisí.

(54)  Fungování stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže a jeho složení by mělo podléhat přezkumu v polovině období, který provádí Komise společně s členskými státy.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(55)  Dlouhodobý rozvoj lidských zdrojů pro zajištění příspěvků členských států do stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže by měl být podporován prostřednictvím systému finanční podpory. Za tímto účelem je vhodné agentuře povolit, aby využívala poskytování grantů členským státům bez výzvy k podávání návrhů v rámci „financování nesouvisejícího s náklady“ podle čl. 125 odst. 1 písm. a) nařízení (EU, Euratom) 2018/1046. Finanční podpora by měla členským státům umožnit najmout a vyškolit další pracovníky, a získat tak flexibilitu nezbytnou ke splnění závazného příspěvku do stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Tento speciální systém financování by měl zajistit správnou rovnováhu mezi riziky nesrovnalostí a podvodů a náklady na kontrolu. Nařízení stanoví základní podmínky pro aktivaci finanční pomoci, konkrétně nábor a odbornou přípravu vhodného počtu příslušníků pohraniční stráže nebo jiných odborníků, který odpovídá počtu úředníků dlouhodobě dočasně přidělených do agentury nebo účinnému vyslání úředníků během operativních činností agentury po dobu nejméně čtyř měsíců. Vzhledem k neexistenci relevantních a srovnatelných údajů o skutečných nákladech ve všech členských státech by bylo vytvoření systému financování založeného na nákladech příliš složité a neřešilo by potřebu jednoduchého, rychlého, účinného a efektivního plánu financování. Za tímto účelem je vhodné, jsou-li splněny podmínky podle čl. 125 odst. 1 písm. a) nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, povolit agentuře poskytování grantů členským státům bez výzvy k podávání návrhů v podobě „financování nesouvisejícího s náklady“. Pro účely stanovení výše tohoto financování pro různé členské státy je vhodné jako referenční částku použít výši roční mzdy smluvního zaměstnance evropských institucí ve funkční skupině III, třídě 8, 1. stupni, upravenou pro jednotlivé členské státy opravným koeficientem v souladu se zásadou řádného finančního řízení a v zájmu uskutečňování rovného zacházení. Při provádění této finanční podpory zajistí agentura a členské státy dodržování zásady spolufinancování a zásady zamezení dvojímu financování.

(55)  Dlouhodobý rozvoj lidských zdrojů pro zajištění příspěvků členských států do stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže by měl být podporován prostřednictvím systému finanční podpory. Za tímto účelem je vhodné agentuře povolit, aby využívala poskytování grantů členským státům bez výzvy k podávání návrhů v rámci „financování nesouvisejícího s náklady“ podle čl. 125 odst. 1 písm. a) nařízení (EU, Euratom) 2018/1046. Finanční podpora by měla členským státům umožnit najmout a vyškolit další pracovníky, a získat tak flexibilitu nezbytnou ke splnění závazného příspěvku do stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Mělo by být možné, aby finanční podpora měla podobu zálohové platby před provedením roční úhrady částky. Tento speciální systém financování by měl zajistit správnou rovnováhu mezi riziky nesrovnalostí a podvodů a náklady na kontrolu. Nařízení stanoví základní podmínky pro aktivaci finanční pomoci, konkrétně nábor a odbornou přípravu vhodného počtu příslušníků pohraniční stráže nebo jiných odborníků, který odpovídá počtu úředníků dlouhodobě dočasně přidělených do agentury nebo účinnému vyslání úředníků během operativních činností agentury po nepřetržitou nebo přetržitou dobu nejméně čtyř měsíců nebo poměrným dílem v případě vyslání na přetržitou nebo nepřetržitou dobu kratší než čtyři měsíce. Vzhledem k neexistenci relevantních a srovnatelných údajů o skutečných nákladech ve všech členských státech by bylo vytvoření systému financování založeného na nákladech příliš složité a neřešilo by potřebu jednoduchého, rychlého, účinného a efektivního plánu financování. Za tímto účelem je vhodné, jsou-li splněny podmínky podle čl. 125 odst. 1 písm. a) nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, povolit agentuře poskytování grantů členským státům bez výzvy k podávání návrhů v podobě „financování nesouvisejícího s náklady“. Pro účely stanovení výše tohoto financování pro různé členské státy je vhodné jako referenční částku použít výši roční mzdy smluvního zaměstnance evropských institucí ve funkční skupině III, třídě 8, 1. stupni, upravenou pro jednotlivé členské státy opravným koeficientem v souladu se zásadou řádného finančního řízení a v zájmu uskutečňování rovného zacházení. Při provádění této finanční podpory by agentura a členské státy měly zajistit dodržování zásady spolufinancování a zásady zamezení dvojímu financování.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(56)  S ohledem na vyslání stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže na území třetích zemí by agentura měla rozvíjet schopnosti pro vlastní řídicí a kontrolní struktury.

(56)  S ohledem na vyslání stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže na území třetích zemí by agentura měla rozvíjet schopnosti pro vlastní řídicí a kontrolní struktury a náležité postupy pro zajištění občanskoprávní a trestní odpovědnosti stálých útvarů.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(57)  S cílem umožnit účinné vyslání stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže od 1. ledna 2020 by se měla co nejdříve přijmout a zavést určitá rozhodnutí a prováděcí opatření. Zejména by odchylně od obvyklé lhůty stanovené v nařízení mělo být rozhodnutí správní rady uvedené v čl. 55 odst. 4 týkající se profilů pro stálý útvar Evropské pohraniční a pobřežní stráže přijato do šesti týdnů od vstupu nařízení v platnost. Po tomto rozhodnutí by měla do 12 týdnů od vstupu nařízení v platnost následovat jmenování členskými státy stanovená v čl. 56 odst. 4 a čl. 57 odst. 1.

(57)  S cílem umožnit účinné vyslání stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže v souladu se lhůtami stanovenými v příloze I by se měla co nejdříve přijmout a zavést určitá rozhodnutí a prováděcí opatření. Zejména by odchylně od obvyklé lhůty stanovené v nařízení mělo být rozhodnutí správní rady uvedené v čl. 55 odst. 4 týkající se profilů pro stálý útvar Evropské pohraniční a pobřežní stráže přijato do šesti týdnů od vstupu nařízení v platnost. Po tomto rozhodnutí by měla do 12 týdnů od vstupu nařízení v platnost následovat jmenování členskými státy stanovená v čl. 56 odst. 4 a čl. 57 odst. 1.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(58)  Rovněž odchylně od obvyklé lhůty stanovené v nařízení by rozhodnutí správní rady týkající se minimálního kontingentu technického vybavení požadovaného pro splnění potřeb agentury v roce 2020 v souladu s čl. 64 odst. 4 mělo být přijato do šesti týdnů od vstupu nařízení v platnost.

(58)  Rovněž odchylně od obvyklé lhůty stanovené v nařízení by rozhodnutí správní rady týkající se minimálního kontingentu technického vybavení požadovaného pro splnění potřeb agentury do uplynutí každé lhůty stanovené v příloze I, pokud jde o složení stálého útvaru, v souladu s čl. 64 odst. 4 mělo být přijato do šesti týdnů od vstupu nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(59)  Zároveň by v zájmu zajištění kontinuity podpory operativním činnostem organizovaným agenturou měla být v souladu s články 20, 30 a 31 nařízení (EU) 2016/1624 a s každoročními dvoustrannými jednáními konanými v roce 2018 naplánována a provedena všechna vyslání do 31. prosince 2019, včetně vyslání rezervního týmu pro rychlé nasazení. Tato ustanovení by proto měla být zrušena s účinkem od 1. ledna 2020.

(59)  Zároveň by v zájmu zajištění kontinuity podpory operativním činnostem organizovaným agenturou měla být v souladu s články 20, 30 a 31 nařízení (EU) 2016/1624 a s každoročními dvoustrannými jednáními konanými v roce 2018 naplánována a provedena všechna vyslání do 31. prosince 2019, včetně vyslání rezervního týmu pro rychlé nasazení. Tato ustanovení by proto měla být zrušena až poté, co bude stálý útvar akceschopný, a to s účinkem dva roky od vstupu v platnost.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 60

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(60)  Personál agentury bude tvořen pracovníky vykonávajícími úkoly, jimiž bude agentura pověřena, a to v ústředí nebo jako součást stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Stálý útvar Evropské pohraniční a pobřežní stráže může zahrnovat statutární zaměstnance i pracovníky dlouhodobě dočasně přidělené nebo poskytnuté vnitrostátními orgány pro krátkodobé vyslání. Statutární zaměstnanci stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže budou v první řadě vysláni jakožto příslušníci jednotek; pouze omezená a jasně určená část těchto zaměstnanců může být najata k výkonu podpůrných funkcí pro zřízení stálého útvaru, zejména v ústředí.

(60)  Personál agentury bude tvořen pracovníky vykonávajícími úkoly, jimiž bude agentura pověřena, a to v ústředí nebo jako součást stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Stálý útvar Evropské pohraniční a pobřežní stráže může zahrnovat statutární zaměstnance i pracovníky dlouhodobě dočasně přidělené nebo poskytnuté vnitrostátními orgány pro krátkodobé vyslání a rezervní tým pro rychlé nasazení. Statutární zaměstnanci stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže budou v první řadě vysláni jakožto příslušníci jednotek; pouze omezená a jasně určená část těchto zaměstnanců může být najata k výkonu podpůrných funkcí pro zřízení stálého útvaru, zejména v ústředí.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(61)  S cílem překonat přetrvávající nedostatky v dobrovolném poskytování technického vybavení do rezervy členskými státy, zejména pokud jde o vybavení velkého rozsahu, by agentura měla disponovat vlastním nezbytným vybavením, které bude nasazováno při společných operacích či zásazích rychlé reakce na hranicích nebo jakýchkoli jiných operativních činnostech. Ačkoli si agentura mohla od roku 2011 legálně pořizovat nebo pronajímat vlastní technické vybavení, kvůli nedostatku rozpočtových prostředků byla tato možnost podstatně omezena.

(61)  S cílem překonat přetrvávající nedostatky v dobrovolném poskytování technického vybavení do rezervy členskými státy, zejména pokud jde o vybavení velkého rozsahu, by agentura měla disponovat vlastním nezbytným vybavením, které bude nasazováno při společných operacích či zásazích rychlé reakce na hranicích nebo jakýchkoli jiných operativních činnostech. Toto vybavení by měly schvalovat členské státy jako vybavení ve správě členského státu. Ačkoli si agentura mohla od roku 2011 legálně pořizovat nebo pronajímat vlastní technické vybavení, kvůli nedostatku rozpočtových prostředků byla tato možnost podstatně omezena.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 62

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(62)  Aby tedy bylo možné dosáhnout úrovně ambicí, na nichž se zřízení stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže zakládá, vyčlenila Komise v rámci víceletého finančního rámce 2021–2027 značné finanční prostředky, aby si agentura mohla pořídit, udržovat a provozovat nezbytné vybavení pro letecké, pozemní a námořní operace odpovídající jejím operačním potřebám. Proces pořizování nezbytných prostředků by sice mohl být zdlouhavý, zejména u vybavení většího rozsahu, ale v konečném důsledku by se vlastní vybavení agentury mělo stát páteří operativního nasazení, přičemž za výjimečných okolností budou členské státy vyzvány k dodatečným příspěvkům. Vybavení agentury by mělo být z velké části provozováno technickým personálem agentury, který je součástí stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže. V zájmu zajištění účinného využití navrhovaných finančních zdrojů by měl být tento proces založen na víceleté strategii, o níž co nejdříve rozhodne správní rada.

(62)  Aby tedy bylo možné dosáhnout úrovně ambicí, na nichž se zřízení stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže zakládá, vyčlenila Komise v rámci víceletého finančního rámce 2021–2027 značné finanční prostředky, aby si agentura mohla pořídit, udržovat a provozovat nezbytné vybavení pro letecké, pozemní a námořní operace odpovídající jejím operačním potřebám. Proces pořizování nezbytných prostředků by sice mohl být zdlouhavý, zejména u vybavení většího rozsahu, ale v konečném důsledku by se vlastní vybavení agentury mělo stát páteří operativního nasazení, přičemž za výjimečných okolností budou členské státy vyzvány k dodatečným příspěvkům. Personál vyslaný s technickým vybavením některého členského státu by se měl i za mimořádných situací považovat za součást příspěvku daného členského státu ke stálému útvaru. Vybavení agentury by mělo být z velké části provozováno technickým personálem agentury, který je součástí stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže. V zájmu zajištění účinného využití navrhovaných finančních zdrojů by měl být tento proces založen na víceleté strategii, o níž co nejdříve rozhodne správní rada. Je třeba zajistit udržitelnost agentury prostřednictvím víceletých finančních rámců a udržovat komplexní evropskou integrovanou správu hranic.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 64

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(64)  Dlouhodobý rozvoj nových schopností Evropské pohraniční a pobřežní stráže by měly koordinovat členské státy a agentura v souladu s víceletým cyklem strategické politiky a s ohledem na dlouhou dobu trvání některých postupů. Ty zahrnují nábor a odbornou přípravu nových příslušníků pohraniční stráže (kteří by mohli během své kariéry sloužit jak v členských státech, tak jako součást stálého útvaru), pořízení, údržbu a likvidaci vybavení (zde by se měly využívat příležitosti k interoperabilitě a úsporám z rozsahu), ale také vývoj nového vybavení a souvisejících technologií, a to včetně výzkumu.

(64)  Dlouhodobý rozvoj nových schopností Evropské pohraniční a pobřežní stráže by měly koordinovat členské státy a agentura v souladu s víceletým cyklem strategické politiky a s ohledem na dlouhou dobu trvání některých postupů. Ty zahrnují nábor a odbornou přípravu nových příslušníků pohraniční stráže (kteří by mohli během své kariéry sloužit jak v členských státech, tak jako součást stálého útvaru), a to i pokud jde o základní práva a provádění mechanismu podávání stížností a strategie v oblasti základních práv, pořízení, údržbu a likvidaci vybavení (zde by se měly využívat příležitosti k interoperabilitě a úsporám z rozsahu), ale také vývoj nového vybavení a souvisejících technologií, a to včetně výzkumu.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 67

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(67)  Navracení státních příslušníků třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky vstupu, pobytu nebo bydliště v členských státech podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES22, je důležitou součástí komplexního úsilí o řešení nelegální migrace a představuje důležitou otázkou zásadního veřejného zájmu.

(67)  Navracení státních příslušníků třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky vstupu, pobytu nebo bydliště v členských státech podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES, je důležitou součástí komplexního úsilí o řešení nelegální migrace a otázkou zásadního veřejného zájmu.

__________________

__________________

22 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 98).

22 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 98).

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 68

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(68)  Agentura by měla posílit pomoc, kterou poskytuje členským státům při navracení státních příslušníků třetích zemí v souladu s návratovou politikou Unie a se směrnicí 2008/115/ES. Zejména by měla koordinovat a organizovat návratové operace z jednoho či více členských států a organizovat a provádět návratové zásahy, aby posílila systémy navracení členských států, které vyžadují rozsáhlejší technickou a operativní pomoc, aby mohly tyto státy dostát svému závazku navracet státní příslušníky třetích zemí v souladu s uvedenou směrnicí.

(68)  Agentura by měla posílit pomoc, kterou poskytuje členským státům při navracení státních příslušníků třetích zemí v souladu s návratovou politikou Unie a se směrnicí 2008/115/ES. Zejména by měla na žádost členského státu koordinovat a organizovat návratové operace z jednoho či více členských států a organizovat a provádět návratové zásahy, aby posílila systémy navracení členských států, které vyžadují rozsáhlejší technickou a operativní pomoc, aby mohly tyto státy dostát svému závazku navracet státní příslušníky třetích zemí v souladu s uvedenou směrnicí.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 69

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(69)  Agentura by měla při plném dodržování základních práv, a aniž by byla dotčena odpovědnost členských států za vydávání rozhodnutí o navrácení, poskytovat technickou a operativní pomoc členským státům při navracení, včetně přípravy rozhodnutí o navrácení, zjišťování totožnosti státních příslušníků třetích zemí a dalších přednávratových činnostech členských států a jejich činnostech souvisejících s navracením. Agentura by dále ve spolupráci s orgány dotčených třetích zemí měla napomáhat členským státům při získávání cestovních dokladů pro návrat.

(69)  Agentura by měla při plném dodržování základních práv, a aniž by byla dotčena odpovědnost členských států za vydávání rozhodnutí o navrácení, poskytovat technickou a operativní pomoc členským státům při navracení, včetně zjišťování totožnosti státních příslušníků třetích zemí a dalších přednávratových činnostech členských států a jejich činnostech souvisejících s navracením. Agentura by dále ve spolupráci s orgány dotčených třetích zemí měla napomáhat členským státům při získávání cestovních dokladů pro návrat, pokud to není v rozporu se zásadou nenavracení.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 70

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(70)  Pomoc členským státům při vedení řízení o navrácení by měla zahrnovat poskytování praktických informací o třetích zemích návratu, které jsou relevantní pro provádění tohoto nařízení, jako je poskytnutí kontaktních údajů nebo jiných logistických informací nezbytných pro hladký průběh návratových operací. Tato pomoc by měla rovněž zahrnovat zřízení, provoz a údržbu centrálního systému pro zpracování veškerých informací a údajů automaticky sdělovaných systémy řízení navracení členských států, které agentura potřebuje k tomu, aby poskytovala technickou a operativní pomoc v souladu s nařízením.

(70)  Pomoc členským státům při vedení řízení o navrácení by měla zahrnovat poskytování praktických informací o třetích zemích návratu, které jsou relevantní pro provádění tohoto nařízení, jako je poskytnutí kontaktních údajů nebo jiných logistických informací nezbytných pro hladký a důstojný průběh návratových operací. Tato pomoc by měla rovněž zahrnovat provozování a údržbu stávající aplikace pro řízení nelegální migrace (IRMA), kterou již agentura spravuje jako platformu pro zpracování veškerých informací a údajů automaticky sdělovaných systémy řízení navracení členských států, které agentura potřebuje k tomu, aby poskytovala technickou a operativní pomoc v souladu s nařízením.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 71

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(71)  Agentura by rovněž měla poskytovat technickou a operativní pomoc při činnostech navracení prováděných třetími zeměmi, zejména je-li tato pomoc odůvodněna prioritami politiky Unie v oblasti nelegální migrace.

vypouští se

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 72

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(72)  Případná existence ujednání mezi členským státem a třetí zemí nezprošťuje agenturu nebo členské státy závazků vyplývajících z práva Unie nebo mezinárodního práva, zejména dodržování zásady nenavracení.

(72)  Případná existence ujednání mezi členským státem a třetí zemí nezprošťuje agenturu nebo členské státy závazků nebo odpovědnosti vyplývajících z práva Unie nebo mezinárodního práva, zejména dodržování zásady nenavracení, zákazu mučení a nelidského či ponižujícího zacházení a základních práv zakotvených v mezinárodním a evropském právu.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 73

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(73)  Členské státy by měly mít možnost spolupracovat na operativní úrovni s jinými členskými státy a/nebo třetími zeměmi na vnějších hranicích, včetně vojenských operací za účelem prosazování práva, v rozsahu, v němž je taková spolupráce slučitelná s činností agentury.

(73)  Členské státy by měly mít možnost spolupracovat na operativní úrovni s jinými členskými státy a/nebo třetími zeměmi na vnějších hranicích, včetně vojenských operací za účelem prosazování práva, v rozsahu, v němž je taková spolupráce slučitelná s posouzením z hlediska základních práv, které má být provedeno před jakoukoli spoluprací se třetími zeměmi, a s činností agentury.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 74

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(74)  Agentura by měla zdokonalit výměnu informací a spolupráci s dalšími institucemi a subjekty Unie, jako jsou Europol, EASO, Evropská agentura pro námořní bezpečnost a satelitní středisko Evropské unie, Evropská agentura pro bezpečnost letectví nebo manažer struktury vzdušného prostoru, s cílem zajistit co nejlepší využití stávajících informací, schopností a systémů, které již jsou na evropské úrovni dostupné, jako je například Evropský program monitorování Země Copernicus.

(74)  Agentura by měla zdokonalit výměnu informací a spolupráci s dalšími institucemi a subjekty Unie, jako jsou Europol, [Agentura Evropské unie pro azyl], Evropská agentura pro námořní bezpečnost a satelitní středisko Evropské unie, Evropská agentura pro bezpečnost letectví nebo manažer struktury vzdušného prostoru, s cílem zajistit co nejlepší využití stávajících informací, schopností a systémů, které již jsou na evropské úrovni dostupné, jako je například Evropský program monitorování Země Copernicus.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 75

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(75)  Spolupráce se třetími zeměmi je prvkem evropské integrované správy hranic. Měla by sloužit k prosazování standardů evropské správy hranic a navracení, výměně informací a analýze rizik, usnadnění provádění navracení s cílem zvýšit jejich účinnost a podpoře třetích zemí v oblasti správy hranic a migrace, včetně vyslání stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže, pokud je tato podpora nutná k ochraně vnějších hranic a účinnému řízení migrační politiky Unie.

(75)  Spolupráce se třetími zeměmi po uzavření dohody o postavení mezi Unií a dotčenou třetí zemí je důležitým prvkem evropské integrované správy hranic. Měla by sloužit k prosazování standardů evropské správy hranic a navracení, výměně informací a analýze rizik, usnadnění provádění navracení s cílem zvýšit jejich účinnost a podpoře třetích zemí v oblasti správy hranic a migrace, včetně vyslání stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže, pokud je tato podpora nutná k ochraně vnějších hranic a účinnému řízení migrační politiky Unie.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 76

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(76)  Spolupráce se třetími zeměmi by měla probíhat v rámci vnější činnosti Unie a v souladu se zásadami a s cíli uvedenými v článku 21 Smlouvy o Evropské unii. Komise zajistí soulad mezi evropskou integrovanou správu hranic a ostatními politikami Unie v oblasti vnější činnosti Unie, a zejména společnou bezpečnostní a obrannou politikou. Komisi by měl být nápomocen vysoký představitel Unie a jeho útvary. Tato spolupráce by se měla vztahovat zejména na činnosti agentury prováděné na území třetích zemí nebo se zapojením úředníků třetích zemí v oblastech, jako je analýza rizik, plánování a průběh operací, odborná příprava, výměna informací a spolupráce.

(76)  Spolupráce se třetími zeměmi by měla probíhat v rámci vnější činnosti Unie a v souladu se zásadami a s cíli uvedenými v článku 21 Smlouvy o Evropské unii a pod podmínkou, že bude před zahájením jakékoli spolupráce se třetími zeměmi provedeno posouzení dodržování základních práv. Komise zajistí soulad mezi evropskou integrovanou správu hranic a ostatními politikami Unie v oblasti vnější činnosti Unie, a zejména společnou bezpečnostní a obrannou politikou. Komisi by měl být nápomocen vysoký představitel Unie a jeho útvary. Tato spolupráce by se měla vztahovat zejména na činnosti agentury prováděné na území třetích zemí nebo se zapojením úředníků třetích zemí v oblastech, jako je analýza rizik, plánování a průběh operací, odborná příprava, výměna informací a spolupráce.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 83

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(83)  Během přechodného období by měla být zajištěna plná funkčnost systém FADO až do doby, kdy proběhne skutečný transfer a převod stávajících údajů do nového systému. Vlastnictví stávajících údajů by pak mělo být převedeno na agenturu.

(83)  Během přechodného období by měla být zajištěna plná funkčnost systém FADO až do doby, kdy proběhne skutečný transfer a převod stávajících údajů do nového systému. Dohled nad stávajícími údaji by pak měl být převeden na agenturu.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 86

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(86)  Aby mohla řádně plnit své úkoly v oblasti navracení, mimo jiné prostřednictvím napomáhání členským státům při řádném provádění řízení o navrácení a úspěšném výkonu rozhodnutí o navrácení, jakož i v zájmu usnadnění návratových operací může být nutné, aby agentura předala osobní údaje navracených osob třetím zemím. Třetí země návratu nejsou často předmětem rozhodnutí o odpovídající ochraně přijatých Komisí podle článku 45 nařízení (EU) 2016/679 nebo podle článku 36 směrnice (EU) 2016/680 a často neuzavřely nebo nemají v úmyslu uzavřít dohodu o zpětném přebírání osob s Unií nebo jiným způsobem stanovit vhodné záruky ve smyslu článku 49 [nařízení (EU) č. 45/2001] nebo ve smyslu vnitrostátních předpisů, kterými se provádí článek 37 směrnice (EU) 2016/680. Navzdory značnému úsilí Unie o spolupráci s hlavními zeměmi původu neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, kteří podléhají povinnosti návratu, však není vždy možné zajistit, aby tyto třetí země systematicky plnily mezinárodním právem stanovený závazek přijmout zpět své vlastní státní příslušníky. Dohody o zpětném přebírání osob uzavřené nebo sjednávané Unií či členskými státy, které stanoví vhodné záruky pro osobní údaje, se vztahují na omezený počet těchto třetích zemí. Pokud takové dohody dosud neexistují, měly by být osobní údaje předávány agenturou pro účely usnadnění návratových operací Unie, jsou-li splněny podmínky stanovené v čl. 49 odst. 1 písm. d) [nařízení (EU) č. 45/2001].

(86)  Aby mohla řádně plnit své úkoly v oblasti navracení, mimo jiné prostřednictvím napomáhání členským státům při řádném provádění řízení o navrácení a úspěšném výkonu rozhodnutí o navrácení, jakož i v zájmu usnadnění návratových operací může být nutné, aby agentura předala osobní údaje navracených osob třetím zemím. Třetí země návratu nejsou často předmětem rozhodnutí o odpovídající ochraně přijatých Komisí podle článku 45 nařízení (EU) 2016/679 nebo podle článku 36 směrnice (EU) 2016/680 a často neuzavřely nebo nemají v úmyslu uzavřít dohodu o zpětném přebírání osob s Unií nebo jiným způsobem stanovit vhodné záruky ve smyslu článku 69 nařízení (EU) 2018/1725 nebo ve smyslu vnitrostátních předpisů, kterými se provádí článek 37 směrnice (EU) 2016/680. Navzdory značnému úsilí Unie o spolupráci s hlavními zeměmi původu neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, kteří podléhají povinnosti návratu, však není vždy možné zajistit, aby tyto třetí země systematicky plnily mezinárodním právem stanovený závazek přijmout zpět své vlastní státní příslušníky. Dohody o zpětném přebírání osob uzavřené nebo sjednávané Unií či členskými státy, které stanoví vhodné záruky pro osobní údaje, se vztahují na omezený počet těchto třetích zemí. Pokud takové dohody dosud neexistují, měly by být osobní údaje předávány agenturou pro účely usnadnění návratových operací Unie.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 88

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(88)  Toto nařízení by mělo zřídit mechanismus pro podávání a vyřizování stížností, který bude agentura používat ve spolupráci s úředníkem pro otázky základních práv s cílem zaručit dodržování základních práv při všech svých činnostech. Mělo by jít o administrativní mechanismus, jehož prostřednictvím by úředník pro otázky základních práv měl odpovídat za vyřizování stížností obdržených agenturou v souladu s právem na řádnou správu. Úředník pro otázky základních práv by měl posoudit přípustnost stížnosti, zaevidovat přípustné stížnosti, předat všechny zaevidované stížnosti výkonnému řediteli, postoupit stížnosti na příslušníky jednotek domovskému členskému státu a zaevidovat navazující opatření agentury nebo tohoto členského státu. Tento mechanismus by měl být účinný a zajišťovat, aby stížnosti byly řádně prošetřeny. Mechanismem pro podávání a vyřizování stížností by neměl být dotčen přístup ke správní a soudní ochraně a neměl by představovat nezbytný požadavek pro to, aby bylo možné se této ochrany dovolat. Vyšetřování trestné činnosti by měly provádět členské státy. S cílem zvýšit transparentnost a odpovědnost by agentura měla podat zprávu o mechanismu pro podávání a vyřizování stížností ve své výroční zprávě. Tato zpráva by měla zejména obsahovat informace o počtu obdržených stížností, o tom, jak byla základní práva porušena a při kterých úkonech, a pokud je to možné, o opatřeních, která agentura a členské státy následně přijaly. Úředník pro otázky základních práv by měl mít přístup ke všem informacím týkajícím se dodržování základních práv při všech činnostech agentury.

(88)  Toto nařízení by mělo zřídit mechanismus pro podávání a vyřizování stížností, který bude agentura používat ve spolupráci s úředníkem pro otázky základních práv s cílem zaručit dodržování základních práv při všech svých činnostech. Mělo by jít o administrativní mechanismus, jehož prostřednictvím by úředník pro otázky základních práv měl odpovídat za vyřizování stížností obdržených agenturou v souladu s právem na řádnou správu. Úředník pro otázky základních práv by měl posoudit přípustnost stížnosti, zaevidovat přípustné stížnosti, předat všechny zaevidované stížnosti výkonnému řediteli, postoupit stížnosti na příslušníky jednotek domovskému členskému státu a zaevidovat navazující opatření agentury nebo tohoto členského státu. Tento mechanismus by měl být účinný a zajišťovat, aby stížnosti byly řádně prošetřeny. Mechanismem pro podávání a vyřizování stížností by neměl být dotčen přístup ke správní a soudní ochraně a neměl by představovat nezbytný požadavek pro to, aby bylo možné se této ochrany dovolat. Vyšetřování trestné činnosti by měly provádět členské státy. S cílem zvýšit transparentnost a odpovědnost by agentura měla podat zprávu o mechanismu pro podávání a vyřizování stížností ve své výroční zprávě. Tato zpráva by měla zejména obsahovat informace o počtu obdržených stížností, o tom, jak byla základní práva porušena a při kterých úkonech, a pokud je to možné, o opatřeních, která agentura a členské státy následně přijaly. Úředník pro otázky základních práv by měl mít přístup ke všem informacím týkajícím se dodržování základních práv při všech činnostech agentury. Úředník pro otázky základních práv by měl mít k dispozici zdroje a pracovníky nezbytné k tomu, aby mu umožnily účinně vykonávat veškeré úkoly v souladu s tímto nařízením. Pracovníci, kteří jsou přiděleni úředníkovi pro otázky základních práv, by měli mít dovednosti a zkušenosti přiměřené rozsahu činností a pravomocí agentury. Jakékoli řádné nebo mimořádné zvýšení počtu zaměstnanců přidělených agentuře by mělo směřovat k podpoře práce úředníka pro otázky základních práv.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 90

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(90)  Komise a členské státy by měly být zastoupeny ve správní radě, aby vykonávaly nad agenturou dohled. Správní rada by se měla pokud možno skládat z operativních velitelů vnitrostátních služeb odpovědných za řízení ostrahy hranic nebo jejich zástupců. Strany zastoupené ve správní radě by měly usilovat o omezení fluktuace svých zástupců, aby se zajistila kontinuita činnosti správní rady. Správní radě by měly být svěřeny nezbytné pravomoci k sestavování rozpočtu agentury, ověřování jeho plnění, přijímání vhodných finančních pravidel, vypracovávání transparentních pracovních postupů pro rozhodování agentury a jmenování výkonného ředitele a tří zástupců výkonného ředitele, z nichž by každému mohla být přidělena odpovědnost v určité oblasti pravomocí agentury, jako je například řízení stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže, dohled nad úkoly agentury týkajícími se navracení nebo řízení zapojení do rozsáhlých informačních systémů. Agentura by měla být řízena a provozována při zohlednění zásad společného přístupu k decentralizovaným agenturám Unie, který dne 19. července 2012 přijaly Evropský parlament, Rada a Komise.

(90)  Evropský parlament, Komise a členské státy by měly být zastoupeny ve správní radě, aby vykonávaly nad agenturou dohled. Správní rada by se měla pokud možno skládat z operativních velitelů vnitrostátních služeb odpovědných za řízení ostrahy hranic nebo jejich zástupců. Strany zastoupené ve správní radě by měly usilovat o omezení fluktuace svých zástupců, aby se zajistila kontinuita činnosti správní rady. Zástupci jmenovaní členskými státy by měli znát politické postoje své země týkající se evropské integrované správy hranic. Správní radě by měly být svěřeny nezbytné pravomoci k sestavování rozpočtu agentury, ověřování jeho plnění, přijímání vhodných finančních pravidel, vypracovávání transparentních pracovních postupů pro rozhodování agentury a jmenování výkonného ředitele a tří zástupců výkonného ředitele, z nichž by každému mohla být přidělena odpovědnost v určité oblasti pravomocí agentury, jako je například řízení stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže, dohled nad úkoly agentury týkajícími se navracení nebo řízení zapojení do rozsáhlých informačních systémů. Agentura by měla být řízena a provozována při zohlednění zásad společného přístupu k decentralizovaným agenturám Unie, který dne 19. července 2012 přijaly Evropský parlament, Rada a Komise.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 91

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(91)  K zaručení samostatnosti agentury by jí měl být přidělen samostatný rozpočet, jehož příjem pochází především z příspěvku Unie. Na příspěvek Unie a veškeré subvence ze souhrnného rozpočtu Evropské unie se vztahuje rozpočtový proces Unie. Kontrolu účtů by měl provádět Účetní dvůr.

(91)  K zaručení samostatnosti agentury by jí měl být přidělen samostatný rozpočet, jehož příjem pochází především z příspěvku Unie. Rozpočet agentury by měl být připravován v souladu se zásadou sestavování rozpočtu podle výkonnosti, přičemž by měly být zohledňovány cíle agentury a očekávané výsledky její činnosti. Na příspěvek Unie a veškeré subvence ze souhrnného rozpočtu Evropské unie se vztahuje rozpočtový proces Unie. Kontrolu účtů by měl provádět Účetní dvůr. Pokud bude přidělený rozpočet považován za nedostatečný a s ohledem na rozpočtový proces nebude možné náležitě reagovat na rychle se měnící vývoj, měla by mít agentura možnost obdržet výjimečně granty z fondů Unie, které ji umožní plnit přidělené úkoly.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 92 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(92a)  Agentura by v rámci převzetí sdílené odpovědnosti měla vyžadovat, aby pracovníci, které zaměstnává, zejména v rámci stálého útvaru, a to včetně statutárních zaměstnanců vyslaných na operativní činnosti, disponovali toutéž úrovní odborné přípravy, specializovaných odborných znalostí a profesionality jako pracovníci vyslaní či zaměstnávaní členskými státy. Proto by měla agentura prověřit formou přezkumů a hodnocení, že její statutární zaměstnanci jednají řádně, pokud jde o operativní činnosti v oblasti ochrany hranic a navracení.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 93

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(93)  Vzhledem k mandátu agentury a značné mobilitě jejích pracovníků na jedné straně a ve snaze zabránit rozdílnému zacházení se zaměstnanci agentury na straně druhé – přičemž jako místo výkonu jejich zaměstnání by v zásadě měla být stanovena Varšava – by správní rada agentury měla mít možnost po dobu pěti let následujících po vstupu tohoto nařízení v platnost přiznávat zaměstnancům agentury „vyrovnávací“ měsíční platbu, která přitom řádně zohlední celkovou odměnu vyplácenou jednotlivým pracovníkům včetně náhrady výdajů na služební cesty. Podmínky pro přiznání této platby by měla nejprve schválit Komise, která by měla zajistit, že budou vždy úměrné významu sledovaných cílů a nezpůsobí nerovné zacházení se zaměstnanci orgánů, institucí a jiných subjektů EU. Tyto podmínky by měly být přezkoumány do roku 2024 s cílem posoudit, nakolik platba přispívá ke sledovaným cílům.

(93)  Vzhledem k mandátu agentury a značné mobilitě jejích pracovníků na jedné straně a ve snaze zabránit rozdílnému zacházení se zaměstnanci agentury na straně druhé – přičemž jako místo výkonu jejich zaměstnání by v zásadě měla být stanovena Varšava – by správní rada agentury měla mít možnost po dobu pěti let následujících po vstupu tohoto nařízení v platnost přiznávat zaměstnancům agentury „vyrovnávací“ měsíční platbu, pokud čelí potížím v souvislosti se splněním svého poslání a úkolů, jež stanoví toto nařízení. Podmínky pro přiznání této platby by měla nejprve schválit Komise, která by měla zajistit, že budou vždy úměrné významu sledovaných cílů a nezpůsobí nerovné zacházení se zaměstnanci orgánů, institucí a jiných subjektů EU. Tyto podmínky by měly být přezkoumány do roku 2024 s cílem posoudit, nakolik platba přispívá ke sledovaným cílům.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 98

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(98)  Veškeré zpracování osobních údajů agenturou v rámci tohoto nařízení by se mělo provádět v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.

(98)  Veškeré zpracování osobních údajů agenturou v rámci tohoto nařízení by se mělo provádět v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/17251a.

 

__________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 113 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(113a)    Pokud jde o Bulharsko a Rumunsko, představuje toto nařízení akt navazující na schengenské acquis nebo s ním jinak související ve smyslu čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2005 a je třeba jej vykládat ve spojení s nařízením Rady (ES) č. 2007/20041a.

 

__________________

 

1aNařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004, o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Úř. věst. L 349, 25. 11. 2004, s. 1).

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 113 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(113b)    Pokud jde o Chorvatsko, představuje toto nařízení akt navazující na schengenské acquis nebo s ním jinak související ve smyslu čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2011 a je třeba jej vykládat ve spojení s nařízením Rady (ES) č. 2007/20041a.

 

__________________

 

1a Nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 1 a Úř. věst. L 153 M, 7.6.2006, s. 136).

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se za účelem zajištění evropské integrované správy hranic na vnějších hranicích zřizuje Evropská pohraniční a pobřežní stráž, jejímž úkolem je účinně řídit překračování těchto vnějších hranic a zvýšit účinnost společné návratové politiky jako hlavní složky udržitelného řízení migrace.

Tímto nařízením se za účelem zajištění evropské integrované správy hranic na vnějších hranicích Unie zřizuje Evropská pohraniční a pobřežní stráž, jejímž úkolem je podporovat kapacity členských států při účinném řízení překračování těchto vnějších hranic, zajišťovat záchranné operace zaměřené na osoby v tísni, zajišťovat dodržování základních práv a zvýšit účinnost společné návratové politiky.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nařízení řeší migrační výzvy, včetně navracení, a případné budoucí hrozby na těchto hranicích, a tím přispívá k řešení závažné trestné činnosti s přeshraničním rozměrem s cílem zajišťovat vysokou úroveň vnitřní bezpečnosti v Unii při plném dodržování základních práv a zachovávání volného pohybu osob na jejím území.

Toto nařízení řeší migrační a bezpečnostní výzvy a případné budoucí výzvy a hrozby na těchto vnějších hranicích a v předhraniční oblasti, a tím přispívá k řešení závažné trestné činnosti s přeshraničním rozměrem s cílem zajišťovat vysokou úroveň vnitřní bezpečnosti v Unii při plném dodržování základních práv a zachovávání volného pohybu osob na jejím území.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  „vnějšími hranicemi“ vnější hranice ve smyslu čl. 2 bodu 2 nařízení (EU) 2016/399, na něž se vztahuje hlava II uvedeného nařízení;

(1)  „vnějšími hranicemi“ vnější hranice Unie ve smyslu čl. 2 bodu 2 nařízení (EU) 2016/399, na něž se vztahuje hlava II uvedeného nařízení;

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  „situačním obrazem“ agregace georeferenčních údajů a informací v téměř reálném čase získaných od různých orgánů, ze senzorů, platforem a jiných zdrojů, která je předávána prostřednictvím zabezpečených komunikačních a informačních kanálů a může být zpracovávána, výběrově zobrazována a sdílena s dalšími příslušnými orgány s cílem zajistit situační orientaci a podpořit schopnost reakce na vnějších hranicích, podél těchto hranic nebo v jejich blízkosti a v předhraniční oblasti;

(10)  „situačním obrazem“ agregace georeferenčních údajů a informací v téměř reálném čase získaných od různých orgánů, ze senzorů, platforem a jiných zdrojů, která je předávána prostřednictvím zabezpečených komunikačních a informačních kanálů a může být zpracovávána, výběrově zobrazována a sdílena s dalšími příslušnými orgány Unie s cílem zajistit situační orientaci a podpořit schopnost reakce na vnějších hranicích, podél těchto hranic nebo v jejich blízkosti a v předhraniční oblasti;

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  „předhraniční oblastí“ zeměpisná oblast za vnějšími hranicemi;

(13)  „předhraniční oblastí“ zeměpisná oblast za vnějšími hranicemi, která je relevantní z hlediska analýzy rizika, ostrahy hranic a kontrol na hraničních přechodech na vnějších hranicích;

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  „sousední zemí“ země, která má společnou pozemní hranici s jedním nebo více členskými státy a která ratifikovala a v plném rozsahu provádí Evropskou úmluvou o lidských právech a Úmluvu o právním postavení uprchlíků z roku 1951 spolu s protokolem k této úmluvě z roku 1967;

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  „incidentem“ situace spojená s nedovoleným přistěhovalectvím, přeshraniční trestnou činností nebo s ohrožením životů migrantů na vnějších hranicích, podél těchto hranic nebo v jejich blízkosti;

(14)  „incidentem“ situace spojená s nelegální migrací, přeshraniční trestnou činností, jako je pašování drog či zbraní, nebo s ohrožením životů migrantů na vnějších hranicích, podél těchto hranic nebo v jejich blízkosti;

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  „operativními pracovníky“ příslušníci pohraniční stráže, osoby pověřené doprovodem navracených osob, specialisté na navracení a další příslušní pracovníci tvořící „stálý útvar Evropské pohraniční a pobřežní stráže“. V souladu se třemi kategoriemi vymezenými podle čl. 55 odst. 1 jsou operativní pracovníci buď zaměstnáni Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž jako statutární zaměstnanci (kategorie 1), dočasně přiděleni do agentury členskými státy (kategorie 2), nebo poskytnuti pro krátkodobé vyslání členskými státy (kategorie 3). Operativní pracovníci mají působit jako příslušníci jednotek pro správu hranic, podpůrných týmů pro řízení migrace nebo návratových jednotek s výkonnými pravomocemi. K operativním pracovníkům patří i statutární zaměstnanci odpovědní za fungování ústřední jednotky ETIAS;

(16)  „operativními pracovníky“ příslušníci pohraniční stráže, osoby pověřené doprovodem navracených osob, specialisté na navracení, osoby pověřené sledováním navracení, statutární zaměstnanci odpovědní za fungování ústřední jednotky ETIAS a další příslušní pracovníci tvořící „stálý útvar Evropské pohraniční a pobřežní stráže“ v souladu se čtyřmi kategoriemi vymezenými podle čl. 55 odst. 1.; operativní pracovníci jsou buď zaměstnáni Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž jako statutární zaměstnanci (kategorie 1), dočasně přiděleni do agentury členskými státy (kategorie 2), poskytnuti pro krátkodobé vyslání členskými státy (kategorie 3), nebo vysláni z rezervního týmu pro rychlé nasazení pro zásahy rychlé reakce na hranicích (kategorie 4);

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  „podpůrným týmem pro řízení migrace“ tým odborníků, který poskytuje technickou a operativní posilu členským státům, a to i v hotspotech nebo kontrolovaných střediscích, a který se skládá z operativních pracovníků ze stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže, odborníků vyslaných [Agenturou Evropské unie pro azyl] a z Europolu nebo jiných příslušných agentur Unie, jakož i členských států;

(19)  „podpůrným týmem pro řízení migrace“ tým odborníků, který poskytuje technickou a operativní posilu členským státům, a to i v hotspotech, a který se skládá z operativních pracovníků ze stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže, odborníků vyslaných [Agenturou Evropské unie pro azyl] a z Europolu, Agentury Evropské unie pro základní práva nebo jiných příslušných agentur Unie, jakož i členských států;

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  „hotspotem“ oblast, v níž hostitelský členský stát, Komise, příslušné agentury Unie a zúčastněné členské státy spolupracují s cílem zvládnout existující nebo potenciální nepřiměřenou migrační výzvu vyznačující se významným nárůstem počtu migrantů přicházejících k vnějším hranicím;

(23)  „hotspotem“ oblast vytvořená na žádost hostitelského členského státu, v níž hostitelský členský stát, Komise, příslušné agentury Unie a zúčastněné členské státy spolupracují s cílem zvládnout existující nebo potenciální nepřiměřenou migrační výzvu vyznačující se významným nárůstem počtu migrantů přicházejících k vnějším hranicím;

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  „kontrolovaným střediskem“ středisko zřízené na žádost členského státu, v němž příslušné agentury Unie na podporu hostitelského členského státu a se zúčastněnými členskými státy rozlišují mezi státními příslušníky třetích zemí, kteří potřebují mezinárodní ochranu, a těmi, kdo tuto ochranu nepotřebují, jakož i provádějí bezpečnostní kontroly a v němž uplatňují rychlé postupy pro mezinárodní ochranu nebo navrácení;

vypouští se

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  „rozhodnutím o navrácení“ rozhodnutí o navrácení ve smyslu čl. 3 bodu 4 směrnice 2008/115/ES;

(26)  „rozhodnutím o navrácení“ správní nebo soudní rozhodnutí nebo akt, kterým se rozhoduje nebo prohlašuje, že pobyt státního příslušníka třetí země je neoprávněný, a kterým se ukládá nebo prohlašuje povinnost návratu v souladu se směrnicí 2008/115/ES ve smyslu čl. 3 bodu 4 směrnice 2008/115/ES;

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  „navracenou osobou“ neoprávněně pobývající státní příslušník třetí země, na něhož se vztahuje rozhodnutí o navrácení nebo jeho obdoba ve třetí zemi;

(27)  „navracenou osobou“ neoprávněně pobývající státní příslušník třetí země, na něhož se vztahuje rozhodnutí o navrácení, které není předmětem odvolání;

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  „návratovou operací“ operace organizovaná nebo koordinovaná Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž, při níž je jednomu či více členským státům nebo třetí zemi poskytována technická a operativní posila a navracené osoby z jednoho či více členských států nebo ze třetí země jsou navraceny buď nuceně, nebo dobrovolně, a to bez ohledu na dopravní prostředky;

(28)  „návratovou operací“ operace organizovaná nebo koordinovaná Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž, při níž je jednomu či více členským státům poskytována technická a operativní posila a navracené osoby z jednoho či více členských států jsou navraceny buď nuceně, nebo dobrovolně, a to bez ohledu na dopravní prostředky;

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  „návratovým zásahem“ činnost Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, při níž je členským státům nebo třetím zemím poskytována posílená technická a operativní pomoc tím, že jsou vyslány návratové jednotky a jsou organizovány návratové operace;

(29)  „návratovým zásahem“ činnost Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, při níž je členským státům poskytována posílená technická a operativní pomoc tím, že jsou vyslány návratové jednotky a jsou organizovány návratové operace;

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  „návratovými jednotkami“ jednotky vytvořené ze stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže, které mají být vyslány při návratových operacích a návratových zásazích do členských států a třetích zemí nebo při jiných operativních činnostech spojených s prováděním úkolů souvisejících s navracením;

(30)  „návratovými jednotkami“ jednotky vytvořené ze stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže, které mají být vyslány při návratových operacích a návratových zásazích do členských států nebo při jiných operativních činnostech spojených s prováděním úkolů souvisejících s navracením;

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Evropskou integrovanou správu hranic tvoří tyto složky:

Evropskou integrovanou správu hranic tvoří odvětvové a horizontální složky. Odvětvovými složkami jsou:

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  ochrana hranic, včetně opatření usnadňujících legitimní překračování hranic a případně opatření týkajících se prevence a odhalování přeshraniční trestné činnosti, jako jsou převaděčství, obchodování s lidmi a terorismus, a opatření spojených s předáváním osob, které potřebují mezinárodní ochranu nebo o ni chtějí požádat;

a)  ochrana hranic, včetně opatření usnadňujících legitimní překračování hranic a případně opatření týkajících se prevence a odhalování přeshraniční trestné činnosti a opatření spojených s předáváním osob, které potřebují mezinárodní ochranu nebo o ni chtějí požádat, a to při plném respektování lidské důstojnosti;

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  vytvoření a udržování jasných mechanismů a postupů ve spolupráci s příslušnými orgány za účelem určení totožnosti osob, poskytování informací osobám a postupování případů osob, které mohou potřebovat mezinárodní ochranu, nebo pro postupování případů zranitelných osob a nezletilých osob bez doprovodu v rámci příslušných mechanismům a orgánům pro postupování případů;

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  pátrací a záchranné operace zaměřené na osoby v tísni na moři zahájené či prováděné v souladu s nařízením (EU) č. 656/2014 a s mezinárodním právem, k nimž může dojít v průběhu operací ostrahy hranic na moři;

b)  pátrací a záchranné operace zaměřené na osoby v tísni na moři prováděné v souladu s mezinárodním právem, včetně těch, které jsou prováděny v souladu s nařízením (EU) č. 656/2014;

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  meziagenturní spolupráce mezi vnitrostátními orgány v každém členském státě, které odpovídají za ochranu hranic a za další úkoly prováděné na hranicích, nebo mezi orgány v každém členském státě, které odpovídají za navracení, včetně pravidelné výměny informací prostřednictvím stávajících nástrojů pro výměnu informací;

e)  meziagenturní spolupráce mezi vnitrostátními orgány v každém členském státě, které odpovídají za ochranu hranic a za další úkoly prováděné na hranicích, včetně vnitrostátních a mezinárodních orgánů pověřených ochranou základních práv, nebo mezi orgány v každém členském státě, které odpovídají za navracení, včetně pravidelné výměny informací prostřednictvím stávajících nástrojů pro výměnu informací;

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  spolupráce mezi příslušnými orgány, institucemi a jinými subjekty Unie v oblastech, na něž se vztahuje toto nařízení, včetně pravidelné výměny informací;

f)  spolupráce mezi příslušnými orgány, institucemi a jinými subjekty Unie v oblastech, na něž se vztahuje toto nařízení, včetně přeshraniční trestné činnosti, a to i prostřednictvím pravidelné výměny informací;

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  spolupráce se třetími zeměmi v oblastech, na něž se vztahuje toto nařízení;

g)  spolupráce se třetími zeměmi v oblastech, na něž se vztahuje toto nařízení, s důrazem zejména na sousední země a na ty třetí země, které byly na základě analýzy rizik určeny jako země původu nebo tranzitu pro nedovolené přistěhovalectví, jakož i při provádění návratových operací a kontrol na místě;

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  technická a operativní opatření uvnitř schengenského prostoru, která se týkají ochrany hranic a mají lépe řešit nedovolené přistěhovalectví a bojovat proti přeshraniční trestné činnosti;

h)  technická a operativní opatření uvnitř Unie, která se týkají ochrany hranic a mají lépe řešit nelegální migraci a bojovat proti přeshraniční trestné činnosti;

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ka)  schopnost a připravenost prostřednictvím posouzení zranitelných míst s cílem posoudit schopnost členských států řešit stávající i budoucí výzvy a hrozby na vnějších hranicích, včetně nepřiměřeného migračního tlaku;

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Základní práva, vzdělávání a odborná příprava a výzkum a inovace jsou horizontálními složkami, které musí být přítomny při provádění každé odvětvové složky uvedené v prvním pododstavci.

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Agentura zahrnuje stálý útvar Evropské pohraniční a pobřežní stráže s 10 000 operativními pracovníky podle článku 55.

2.  Agentura zahrnuje stálý útvar Evropské pohraniční a pobřežní stráže podle článku 55.

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Agentura přispívá k soustavnému a jednotnému uplatňování práva Unie, včetně acquis Unie v oblasti základních práv, na všech vnějších hranicích. Její příspěvek zahrnuje výměnu osvědčených postupů.

4.  Agentura přispívá k soustavnému a jednotnému uplatňování práva Unie, včetně acquis Unie v oblasti základních práv, a zajišťuje uplatňování Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) při všech jejích činnostech na všech vnějších hranicích. Její příspěvek zahrnuje výměnu osvědčených postupů.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Agentura poskytuje technickou a operativní pomoc při provádění opatření souvisejících s prosazováním rozhodnutí o navrácení. Členské státy nadále nesou odpovědnost za vydávání rozhodnutí o navrácení a opatření týkající se zajištění navracených osob v souladu se směrnicí 2008/115/ES.

2.  Agentura po dohodě s dotčenými členskými státy poskytuje technickou a operativní pomoc při provádění opatření souvisejících s prosazováním rozhodnutí o navrácení. Členské státy nadále nesou odpovědnost za vydávání rozhodnutí o navrácení a opatření týkající se zajištění navracených osob v souladu se směrnicí 2008/115/ES.

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy zajišťují správu svých vnějších hranic a prosazování rozhodnutí o navrácení ve vlastním zájmu a v obecném zájmu všech členských států, v plném souladu s právem Unie, v souladu s cyklem víceleté strategické politiky pro evropskou integrovanou správu hranic uvedeným v článku 8 a v úzké spolupráci s agenturou.

3.  Členské státy zajišťují správu svých vnějších hranic a prosazování rozhodnutí o navrácení ve vlastním zájmu a v obecném zájmu všech členských států, v plném souladu s právem Unie, a to i pokud jde o dodržování lidských práv, v souladu s cyklem víceleté strategické politiky pro evropskou integrovanou správu hranic uvedeným v článku 8 a s technickou a operativní strategií uvedenou v čl. 8 odst. 5 v úzké spolupráci s agenturou.

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Agentura podporuje uplatňování opatření Unie, která se týkají správy vnějších hranic a prosazování rozhodnutí o navrácení, a to posilováním, posuzováním a koordinací činností členských států, jakož i poskytováním přímé technické a operativní pomoci při provádění uvedených opatření a v záležitostech navracení.

4.  Agentura podporuje uplatňování opatření Unie, která se týkají správy vnějších hranic a prosazování rozhodnutí o navrácení, a to posilováním, posuzováním a koordinací činností členských států, jakož i poskytováním přímé technické a operativní pomoci při provádění uvedených opatření a v záležitostech navracení. Agentura nepodporuje žádná opatření týkající se kontrol na vnitřních hranicích ani se nezapojuje do žádných činností v této oblasti. V rámci tohoto nařízení agentura plně odpovídá za všechny své činnosti a za všechna rozhodnutí, které přijímá.

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členské státy mohou pokračovat ve spolupráci na operativní úrovni s jinými členskými státy nebo třetími zeměmi, je-li taková spolupráce slučitelná s úkoly agentury. Členské státy se zdrží jakékoli činnosti, která by mohla ohrozit fungování agentury nebo dosažení jejích cílů. Členské státy podávají agentuře zprávy o této operativní spolupráci s jinými členskými státy nebo třetími zeměmi na vnějších hranicích a v oblasti navracení. Výkonný ředitel pravidelně a alespoň jednou ročně informuje o těchto otázkách správní radu.

5.  Členské státy mohou pokračovat ve spolupráci na operativní úrovni s jinými členskými státy nebo třetími zeměmi, je-li taková spolupráce slučitelná s posouzením základních práv, jež musí být provedeno před jakoukoli spoluprací se třetí zemí, a s úkoly agentury. Členské státy se zdrží jakékoli činnosti, která by mohla ohrozit fungování agentury nebo dosažení jejích cílů. Členské státy podávají agentuře a Evropskému parlamentu zprávy o této operativní spolupráci s jinými členskými státy a/nebo třetími zeměmi na vnějších hranicích a v oblasti navracení. Výkonný ředitel pravidelně a alespoň jednou ročně informuje o těchto otázkách správní radu a úředníka pro otázku základních práv.

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise a Evropská pohraniční a pobřežní stráž zajistí účinnost evropské integrované správy hranic prostřednictvím cyklu víceleté strategické politiky pro evropskou integrovanou správu hranic.

1.  Účinnost evropské integrované správy hranic se zajistí prostřednictvím cyklu víceleté strategické politiky pro evropskou integrovanou správu hranic, který se přijme postupem stanoveným v odstavci 4. Za účinné provádění tohoto cyklu víceleté strategické politiky odpovídá Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž v souladu s odstavcem 5 a členské státy v souladu s odstavcem 6.

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Víceletá strategická politika pro evropskou integrovanou správu hranic vymezí, jak mají být výzvy v oblasti správy hranic a navracení řešeny soudržně, integrovaně a systematicky.

2.  Víceletá strategická politika pro evropskou integrovanou správu hranic vymezí, jak mají být výzvy související s evropskou integrovanou správou hranic a navracení řešeny soudržně, integrovaně a systematicky, v souladu s právem Unie a s Úmluvou Organizace spojených národů o mořském právu, Mezinárodní úmluvou o bezpečnosti lidského života na moři, Mezinárodní úmluvou o pátrání a záchraně na moři, Úmluvou Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a jejím protokolem proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky, Úmluvou o právním postavení uprchlíků, Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, Úmluvou Organizace spojených národů o právním postavení osob bez státní příslušnosti a dalšími příslušnými mezinárodními nástroji. Vymezí priority politiky a poskytne strategické pokyny na období čtyř let, pokud jde o odvětvové a horizontální složky uvedené v článku 3.

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Na základě strategické analýzy rizik pro evropskou integrovanou správu hranic uvedené v čl. 30 odst. 2 je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 118 rozvíjející víceletou strategickou politiku pro evropskou integrovanou správu hranic. Tyto akty v přenesené pravomoci vymezí priority politiky a poskytnou strategické pokyny na následující čtyři roky, pokud jde o složky uvedené v článku 3.

4.  Do ...[dvou měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě návrh víceleté strategické politiky pro první cyklus víceleté strategické politiky při zohlednění strategické analýzy rizik pro evropskou integrovanou správu hranic uvedené v čl. 30 odst. 2, výsledků posuzování zranitelnosti uvedeného v článku 33 a případně i analýzy rizik požadované od agentur, jak uvádí čl. 69 odst. 1. Do dvou měsíců od předložení tohoto návrhu Komisí se svolá schůze Evropského parlamentu, Rady a Komise, na níž se projedná návrh víceleté strategické politiky. Po této diskusi je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 118 doplňující toto nařízení tím, že stanoví víceletou strategickou politiku pro evropskou integrovanou správu hranic.

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Za účelem provedení aktu v přenesené pravomoci uvedeného v odstavci 4 stanoví členské státy své vnitrostátní strategie pro integrovanou správu hranic prostřednictvím úzké spolupráce mezi všemi vnitrostátními orgány odpovědnými za správu hranic a navracení. Tyto vnitrostátní strategie musí být v souladu s článkem 3, s aktem v přenesené pravomoci uvedeným v odstavci 4 a technickou a operativní strategií uvedenou v odstavci 5.

6.  Za účelem provedení aktu v přenesené pravomoci uvedeného v odstavci 4 stanoví členské státy své vnitrostátní strategie pro integrovanou správu hranic prostřednictvím úzké spolupráce mezi všemi vnitrostátními orgány odpovědnými za správu hranic a navracení. Tyto vnitrostátní strategie musí být v souladu s článkem 3, s aktem v přenesené pravomoci uvedeným v odstavci 4 a technickou a operativní strategií uvedenou v odstavci 5. Členské státy své vnitrostátní strategie pro integrovanou správu hranic zveřejní a obeznámí s nimi Evropský parlament, Radu, Komisi a agenturu.

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Čtyřicet dva měsíců po přijetí aktu v přenesené pravomoci uvedeného v odstavci 4 provede Komise s podporou agentury důkladné hodnocení jeho provádění. Výsledky tohoto hodnocení se zohlední při přípravě následujícího cyklu.

7.  Čtyřicet dva měsíců po přijetí aktu v přenesené pravomoci uvedeného v odstavci 4 provede Komise důkladné hodnocení jeho provádění. Výsledky tohoto hodnocení se zohlední při přípravě následujícího cyklu. Komise sdělí výsledky hodnocení Evropskému parlamentu a Radě. Členské státy a agentura poskytnou Komisi včas nezbytné informace, aby mohla vypracovat celkové hodnocení.

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Pokud situace na vnějších hranicích nebo v oblasti navracení vyžaduje změnu priorit politiky, Komise pozmění víceletou strategickou politiku pro evropskou integrovanou správu hranic v souladu s postupem stanoveným v odstavci 4. V případě potřeby se upraví také strategie uvedené v odstavcích 5 a 6.

8.  Pokud se během období platnosti víceleté strategické politiky uvedeného v odstavci 4 výzvy na vnějších hranicích nebo v oblasti navracení vyvíjejí do takové míry, že je nutné víceletou strategickou politiku přizpůsobit, je Komise zmocněna k přijetí aktu v přenesené pravomoci v souladu s článkem 118 za účelem změny této víceleté strategické politiky. Technické a operativní strategie agentury a vnitrostátní strategie členských států jsou následně v případě potřeby rovněž upraveny.

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Na základě cyklu víceleté strategické politiky pro evropskou integrovanou správu hranic uvedeného v článku 8 vytvoří Evropská pohraniční a pobřežní stráž integrované plánování pro správu hranic a navracení.

1.  Na základě cyklu víceleté strategické politiky pro evropskou integrovanou správu hranic uvedeného v článku 8 vytvoří Evropská pohraniční a pobřežní stráž integrované plánování pro evropskou integrovanou správu hranic.

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Každý plán integrovaného plánování obsahuje scénář, s ohledem na nějž je vypracován. Scénáře se vyvodí z analýzy rizik a zohlední možný vývoj situace na vnějších hranicích a v oblasti nelegální migrace a výzvy určené v cyklu víceleté strategické politiky pro evropskou integrovanou správu hranic.

3.  Každý plán integrovaného plánování obsahuje scénář, s ohledem na nějž je vypracován. Scénáře se vyvodí z analýzy rizik a zohlední možný vývoj situace na vnějších hranicích, vývoj v každé ze složek evropské integrované správy hranic stanovených v článku 3 a výzvy určené v cyklu víceleté strategické politiky pro evropskou integrovanou správu hranic.

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 10 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Úkoly Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž

(Netýká se českého znění).

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  S cílem přispívat k účinné, vysoké a jednotné úrovni ochrany hranic a navracení provádí agentura tyto úkoly:

1.  S cílem přispívat k účinné, vysoké a jednotné úrovni ochrany hranic, usnadňovat pohyb cestujících v dobré víře, odhalovat přeshraniční trestnou činnost ve vztahu k vnitřní bezpečnosti, řízení migrace a navracení a předcházet této trestné činnosti agentura, která současně zamezuje zbytečnému zdvojování operativní činnosti členských států, podporuje provádění evropské integrované správy hranic a provádí tyto úkoly:

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  monitoruje dodržování základních práv na vnějších hranicích a návratové operace prostřednictvím úředníka pro otázky základních práv a nezávislých osob pověřených sledováním navracení ve spolupráci s Agenturou Evropské unie pro základní práva;

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  pomáhá členským státům za okolností vyžadujících zvýšenou technickou a operativní pomoc na vnějších hranicích zahajováním zásahů rychlé reakce na vnějších hranicích těch členských států, které jsou vystaveny zvláštním a nepřiměřeným výzvám, s přihlédnutím k tomu, že některé situace mohou představovat humanitární nouzi a vyžadovat záchranné operace na moři v souladu s právem Unie a mezinárodním právem;

7.  pomáhá členským státům na jejich žádost za okolností vyžadujících zvýšenou technickou a operativní pomoc na vnějších hranicích zahajováním zásahů rychlé reakce na vnějších hranicích těch členských států, které jsou vystaveny zvláštním a nepřiměřeným výzvám, s přihlédnutím k tomu, že některé situace mohou představovat humanitární nouzi a vyžadovat záchranné operace na moři v souladu s právem Unie a mezinárodním právem;

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  poskytuje členským státům a třetím zemím technickou a operativní pomoc v souladu s nařízením (EU) č. 656/2014 a mezinárodním právem na podporu pátracích a záchranných operací zaměřených na osoby v tísni na moři, k nimž může dojít v průběhu operací ostrahy hranic na moři;

8.  v souladu s mezinárodním právem poskytuje členským státům a třetím zemím technickou a operativní pomoc na podporu pátracích a záchranných operací zaměřených na osoby v tísni na moři, a to včetně operací prováděných podle nařízení (EU) č. 656/2014;

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  vysílá stálý útvar Evropské pohraniční a pobřežní stráže v rámci jednotek pro správu hranic, podpůrných týmů pro řízení migrace a návratových jednotek při společných operacích a zásazích rychlé reakce na hranicích, návratových operacích a návratových zásazích;

9.  zřídí stálý útvar Evropské pohraniční a pobřežní stráže, včetně posílení rezervního týmu pro rychlé nasazení, jak stanoví toto nařízení, a vysílá jej v rámci jednotek pro správu hranic, podpůrných týmů pro řízení migrace a návratových jednotek při společných operacích a zásazích rychlé reakce na hranicích, návratových operacích a návratových zásazích;

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11a.  vytvoří interní mechanismus pro kontrolu kvality s cílem prověřit úroveň odborné přípravy, specializovaných odborných znalostí a profesionality, kterou disponují zaměstnanci agentury, zejména pak statutární zaměstnanci zajišťující ochranu hranic a navracení;

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

12.  v rámci řízení migrace podporuje jednotky v hotspotech nebo v kontrolovaných střediscích;

12.  v rámci řízení migrace podporuje jednotky v hotspotech a vysílá operativní pracovníky a technické vybavení s cílem poskytnout pomoc při kontrole, vedení pohovorů, určování totožnosti a snímání otisků prstů;

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

13.  vysílá operativní pracovníky a technické vybavení s cílem poskytnout pomoc při kontrole, vedení pohovorů, určování totožnosti a snímání otisků prstů;

vypouští se

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

14.  ve spolupráci s [Agenturou Evropské unie pro azyl] a příslušnými vnitrostátními orgány vytvoří postup pro předávání a poskytování počátečních informací osobám, které potřebují mezinárodní ochranu nebo o ni chtějí požádat;

14.  ve spolupráci s [Agenturou Evropské unie pro azyl] a příslušnými vnitrostátními orgány vytvoří postup pro předávání a poskytování počátečních informací osobám, které potřebují mezinárodní ochranu, včetně postupu pro určení zranitelných skupin, nebo o ni chtějí požádat;

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

15.  poskytuje pomoc ve všech fázích procesu navracení a při koordinaci a organizaci návratových operací, jakož i návratových zásahů;

15.  poskytuje pomoc a monitoruje dodržování základních práv ve všech fázích procesu navracení, aniž by posuzovala oprávněnost rozhodnutí o navrácení, za něž nesou plnou odpovědnost i nadále pouze členské státy, a pomáhá při koordinaci a organizaci návratových operací a poskytuje technickou a operativní podporu při plnění povinnosti vracet navracené osoby, jakož i technickou a operativní podporu při návratových operacích a zásazích;

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

16.  pomáhá členským státům za okolností, které vyžadují zvýšenou technickou a operativní pomoc, při plnění povinnosti vracet nelegální migranty, a to i prostřednictvím koordinace a organizace návratových operací;

vypouští se

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

17.  vytvoří rezervu osob pověřených sledováním nuceného navracení;

17.  vytvoří rezervu osob pověřených sledováním nuceného navracení ve spolupráci s Agenturou Evropské unie pro základní práva a rezervy osob pověřených doprovodem nuceně navracených osob a odborníků na návrat;

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

19.  spolupracuje s Europolem a Eurojustem v rámci jejich mandátů a poskytuje členským státům podporu za okolností, které vyžadují zvýšenou technickou a operativní pomoc na vnějších hranicích v boji proti organizované přeshraniční trestné činnosti a terorismu;

19.  spolupracuje s Europolem a Eurojustem v rámci jejich mandátů a poskytuje členským státům podporu za okolností, které vyžadují zvýšenou technickou a operativní pomoc na vnějších hranicích v boji proti přeshraniční trestné činnosti;

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

20.  spolupracuje s Agenturou Evropské unie pro azyl, a to zejména s cílem usnadnit opatření v případě, že státní příslušníci třetích zemí, jejichž žádost o mezinárodní ochranu byla zamítnuta konečným rozhodnutím, mají být navráceni;

20.  spolupracuje s [Agenturou Evropské unie pro azyl];

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

20a.  spolupracuje s Agenturou Evropské unie pro základní práva s cílem zajistit nepřetržité a jednotné uplatňování unijního acquis v oblasti základních práv ve všech svých činnostech;

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

21.  spolupracuje s Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu a Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost v rámci jejich mandátů s cílem podporovat vnitrostátní orgány při výkonu funkcí pobřežní stráže, jak je stanoveno v článku 70, a to poskytováním služeb, informací, vybavení a odborné přípravy, jakož i koordinací víceúčelových operací;

21.  spolupracuje s Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu a Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost v rámci jejich mandátů s cílem podporovat vnitrostátní orgány při výkonu funkcí pobřežní stráže, jak je stanoveno v článku 70, včetně záchrany života migrantů a uprchlíků, a to poskytováním služeb, informací, vybavení a odborné přípravy, jakož i koordinací víceúčelových operací;

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

22.  spolupracuje se třetími zeměmi v oblastech, na které se vztahuje nařízení, a to i prostřednictvím případného operativního vyslání jednotek pro správu hranic a návratových jednotek do třetích zemí;

22.  spolupracuje se třetími zeměmi v oblastech, na které se vztahuje nařízení, a to i prostřednictvím případného operativního vyslání jednotek pro správu hranic do třetích zemí;

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

23.  podporuje třetí země při koordinaci nebo organizaci činností navracení do jiných třetích zemí, a to i sdílením osobních údajů pro účely návratu;

vypouští se

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

25.  napomáhá členským státům a třetím zemím při odborné přípravě vnitrostátní pohraniční stráže, dalších příslušných pracovníků a odborníků na navracení, včetně vypracování společných standardů odborné přípravy;

25.  napomáhá členským státům a třetím zemím při odborné přípravě vnitrostátní pohraniční stráže, dalších příslušných pracovníků a odborníků na navracení, včetně prostřednictvím vypracování společných standardů a programů odborné přípravy, které zahrnují základní práva;

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

26.  podílí se na vývoji a řízení výzkumných a inovačních činností, které mají význam z hlediska ochrany vnějších hranic a jejich ostrahy, včetně využití vyspělé technologie ostrahy, a na vývoji pilotních projektů týkajících se záležitostí, na které se vztahuje toto nařízení;

26.  podílí se na vývoji a řízení výzkumných a inovačních činností, které mají význam z hlediska správy vnějších hranic a jejich ostrahy, včetně využití vyspělé technologie ostrahy, a na vývoji pilotních projektů nezbytných pro účely provádění činností stanovených v tomto nařízení;

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

27.  podporuje vývoj technických norem pro vybavení v oblasti ochrany hranic a navracení, a to i pro propojení systémů a sítí;

27.  podporuje vývoj technických norem pro vybavení v oblasti správy hranic a navracení, a to i pro propojení systémů a sítí;

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

29.  v souladu s [nařízením (ES) č. 45/2001] vyvíjí a provozuje informační systémy, které umožňují rychlou a spolehlivou výměnu informací o vznikajících rizicích při správě vnějších hranic, nedovoleném přistěhovalectví a navracení, a to v úzké spolupráci s Komisí, institucemi a jinými subjekty Unie, jakož i Evropskou migrační sítí, zřízenou rozhodnutím 2008/381/ES;

29.  v souladu s nařízením (EU) 2018/1725 vyvíjí a provozuje informační systémy, které umožňují rychlou a spolehlivou výměnu informací o vznikajících rizicích při správě vnějších hranic, nelegální migrace a navracení, a to v úzké spolupráci s Komisí, institucemi a jinými subjekty Unie, jakož i Evropskou migrační sítí, zřízenou rozhodnutím 2008/381/ES;

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

30.  poskytuje v případě potřeby nezbytnou pomoc při vytváření společného prostředí pro sdílení informací, včetně interoperability systémů;

30.  poskytuje nezbytnou pomoc v rámci integrovaného námořního dohledu při vytváření společného prostředí pro sdílení informací, včetně interoperability systémů;

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 30 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

30a.  přijímá a prosazuje co nejvyšší normy v oblasti správy hranic, které by zajistily transparentnost a veřejnou kontrolu a dodržování, ochranu a prosazování základních práv a právního státu;

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

32.  plní úkoly a povinnosti svěřené agentuře podle [nařízení, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)] a zajišťuje zřízení a fungování ústřední jednotky ETIAS v souladu s článkem 7 [nařízení, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)].

32.  plní úkoly a povinnosti svěřené agentuře podle [nařízení (EU) 2018/1240 Evropského parlamentu a Rady1a a zajišťuje zřízení a provoz ústřední jednotky ETIAS v souladu s článkem 7 tohoto nařízení.

 

__________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 ze dne 12. září 2018, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226 (Úř. věst. L 236, 19.9.2018, s. 1).

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 32 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

32a.  pomáhá členským státům při prevenci a odhalování přeshraniční trestné činnosti, jako je převaděčství, obchodování s lidmi a terorismus na vnějších hranicích a v předhraniční oblasti;

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 32 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

32b.  pomáhá členským státům usnadňovat překračování vnějších hranic cestujícími v dobré víře (oprávněnými cestujícími).

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Agentura z vlastního podnětu komunikuje ve věcech spadajících do jejího mandátu. Poskytuje veřejnosti přesné a komplexní informace o své činnosti.

Agentura komunikuje ve věcech spadajících do jejího mandátu. Poskytuje veřejnosti přesné, podrobné, včasné a komplexní informace o své činnosti a analýzách.

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aby mohly vykonávat úkoly, které jim jsou svěřeny tímto nařízením, a zejména aby mohla agentura monitorovat migrační toky do Unie a uvnitř Unie a provádět analýzu rizik a hodnocení zranitelnosti, jakož i poskytovat technickou a operativní pomoc v oblasti navracení, sdílejí agentura a vnitrostátní orgány odpovědné za správu hranic a navracení, včetně pobřežní stráže, jestliže vykonává úkoly spojené s ochranou hranic, v souladu s tímto nařízením a ostatními příslušnými unijními a vnitrostátními právními předpisy v oblasti výměny informací včas a s přesností veškeré nezbytné informace.

1.  Aby mohly vykonávat úkoly, které jim jsou svěřeny tímto nařízením, provádět analýzu rizik a hodnocení zranitelnosti, jakož i poskytovat technickou a operativní pomoc v oblasti navracení, sdílejí agentura a vnitrostátní orgány odpovědné za správu hranic a navracení, včetně pobřežní stráže, jestliže vykonává úkoly spojené s ochranou hranic, v souladu s tímto nařízením a ostatními příslušnými unijními a vnitrostátními právními předpisy v oblasti výměny informací včas a s přesností veškeré nezbytné informace.

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Agentura přijme vhodná opatření k usnadnění výměny informací týkajících se jejích úkolů s Komisí a členskými státy a v případě potřeby s relevantními agenturami Unie.

2.  Agentura přijme vhodná opatření k usnadnění výměny informací týkajících se jejích úkolů s Komisí a členskými státy a v případě potřeby i výměny informací příslušných z hlediska provádění jejich úloh s relevantními agenturami Unie, a to v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně údajů.

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Agentura a [Agentura Evropské unie pro azyl] si vyměňují informace za účelem analýzy rizik, sběru statistických údajů, posouzení situace ve třetích zemích, odborné přípravy a podpory pro členské státy týkající se pohotovostního plánování. Pro tyto účely se mezi agenturami vytvoří nezbytné nástroje a struktury.

3.  Pro účely výměny informací podle odstavců 1 a 2 se mezi agenturami vypracují nezbytné nástroje a struktury.

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro komunikaci s agenturou ohledně všech záležitostí týkajících se činností agentury určí členské státy vnitrostátní kontaktní místo. Toto vnitrostátní kontaktní místo musí být nepřetržitě dostupné a zajišťuje včasné předávání veškerých informací z agentury všem příslušným orgánům v dotčeném členském státě, zejména členům správní rady a národního koordinačního centra.

Pro komunikaci s agenturou ohledně všech záležitostí týkajících se činností agentury určí členské státy vnitrostátní kontaktní místo. Toto vnitrostátní kontaktní místo musí být jmenováno pro správní účely s cílem zajistit běžnou komunikaci mezi agenturou a členskými státy. Za účelem zajištění předávání naléhavých a operativních informací budou sloužit jako kontaktní místa národní koordinační centra.

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura vytvoří komunikační síť a zajišťuje její funkčnost s cílem poskytovat komunikační a analytické nástroje a umožnit výměnu citlivých neutajovaných informací a utajovaných informací jak s národními koordinačními centry, tak mezi nimi navzájem, a to zabezpečeným způsobem a v téměř reálném čase. Tato síť musí být v provozu dvacet čtyři hodin denně a sedm dnů v týdnu a umožňuje:

1.  Agentura vytvoří komunikační síť a zajišťuje její funkčnost s cílem poskytovat komunikační a analytické nástroje a umožnit výměnu citlivých neutajovaných informací a utajovaných informací jak s národními koordinačními centry, tak mezi nimi navzájem, a to zabezpečeným způsobem a v téměř reálném čase. Síť musí být v souladu se všemi právními předpisy Unie v oblasti ochrany údajů v průběhu jejího celého životního cyklu. Tato síť musí být v provozu dvacet čtyři hodin denně a sedm dnů v týdnu a umožňuje:

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura může přijmout veškerá opatření nezbytná k usnadnění výměny informací týkajících se jejích úkolů s Komisí a členskými státy a případně s třetími stranami a třetími zeměmi uvedenými v článku 69 a článku 71.

1.  Agentura může přijmout veškerá opatření nezbytná k usnadnění výměny informací týkajících se jejích úkolů s Evropským parlamentem, Komisí a členskými státy a případně s mezinárodními organizacemi, orgány, institucemi, úřady a jinými subjekty Unie uvedenými v článku 69 a třetími zeměmi uvedenými v článku 71.

Pozměňovací návrh    152

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Agentura vyvíjí, zavádí a provozuje informační systém umožňující výměnu utajovaných a citlivých neutajovaných informací s uvedenými subjekty a výměnu osobních údajů uvedených v článku 80 a článcích 87 až 91 v souladu s rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2015/44439 , rozhodnutím Komise 2015/44340 a [nařízením (ES) č. 45/2001].

2.  Agentura vyvíjí, zavádí a provozuje informační systém umožňující výměnu utajovaných a citlivých neutajovaných informací s uvedenými subjekty a výměnu osobních údajů uvedených v článku 80 a článcích 87 až 91 v souladu s rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2015/44439, rozhodnutím Komise 2015/44340 a (nařízením EU) 2018/1725.

__________________

__________________

39 Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444 ze dne 13. března 2015 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 53).

39 Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444 ze dne 13. března 2015 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 53).

40 Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/443 ze dne 13. března 2015 o bezpečnosti v Komisi (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 41).

40 Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/443 ze dne 13. března 2015 o bezpečnosti v Komisi (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 41).

Pozměňovací návrh    153

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud jde o navracení, agentura vyvíjí a provozuje centrální systém řízení navracení pro zpracování veškerých informací, které jsou automaticky sdělovány vnitrostátními systémy členských států a které agentura potřebuje k tomu, aby poskytovala operativní pomoc v souladu s článkem 49, včetně operativních údajů o navracení.

4.  Pokud jde o navracení, agentura provozuje a stará se o aplikaci pro integrované řízení navracení jako platformu pro zpracování veškerých informací, které jsou automaticky sdělovány vnitrostátními systémy členských států a které agentura potřebuje k tomu, aby poskytovala operativní pomoc v souladu s článkem 49, včetně operativních údajů o navracení.

Pozměňovací návrh    154

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  měly náležitý přístup k příslušným systémům a sítím;

a)  měly náležitý a průběžný přístup k příslušným systémům a sítím;

Pozměňovací návrh    155

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení zřizuje EUROSUR jako integrovaný rámec pro výměnu informací a spolupráci v Evropské pohraniční a pobřežní stráži s cílem zlepšit situační orientaci a posílit schopnost reakce při správě hranic Unie pro účely odhalování nedovoleného přistěhovalectví a přeshraniční trestné činnosti, předcházení těmto jevům a boje proti nim, jakož i za účelem přispění k zajištění ochrany a záchrany životů migrantů.

Toto nařízení zřizuje EUROSUR jako integrovaný rámec pro výměnu informací a spolupráci v Evropské pohraniční a pobřežní stráži s cílem zlepšit situační orientaci a posílit schopnost reakce pro účely správy hranic, včetně odhalování, prevence a boje proti nelegální migraci přistěhovalectví a přeshraniční trestné činnosti, předcházení těmto jevům a boje proti nim, jakož i za účelem přispění k zajištění ochrany a záchrany životů migrantů.

Pozměňovací návrh    156

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  EUROSUR se vztahuje na hraniční kontroly na povolených hraničních přechodech a na ostrahu vnějších pozemních, námořních a vzdušných hranic, včetně monitorování, odhalování, identifikace a sledování nedovoleného překračování hranic a jeho předcházení a zadržování osob nedovoleně překračujících hranice, pro účely odhalování nedovoleného přistěhovalectví a přeshraniční trestné činnosti, předcházení těmto jevům a boje proti nim, jakož i za účelem přispění k zajištění ochrany a záchrany životů migrantů.

1.  EUROSUR se vztahuje na hraniční kontroly na povolených hraničních přechodech a na ostrahu vnějších pozemních, námořních a vzdušných hranic, včetně monitorování, odhalování, identifikace a sledování nedovoleného překračování hranic a jeho předcházení a zadržování osob nedovoleně překračujících hranice, pro účely odhalování nelegální migrace a přeshraniční trestné činnosti, předcházení těmto jevům a boje proti nim, jakož i za účelem přispění k zajištění ochrany a záchrany životů migrantů. Členské státy mohou systému EUROSUR poskytovat informace o sekundárních pohybech v rámci Unie, pokud jde o migrační trendy, objem a trasy, aby zlepšily informovanost o situaci.

Pozměňovací návrh    157

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Národní koordinační centra poskytují prostřednictvím komunikační sítě a příslušných systémů agentuře informace ze svých vnitrostátních situačních obrazů a případně specifických situačních obrazů, jež jsou potřebné k vytvoření a zajišťování funkčnosti evropského situačního obrazu.

2.  Národní koordinační centra poskytují prostřednictvím komunikační sítě agentuře informace ze svých vnitrostátních situačních obrazů a případně specifických situačních obrazů, jež jsou potřebné k vytvoření a zajišťování funkčnosti evropského situačního obrazu.

Pozměňovací návrh    158

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Agentura neustále monitoruje kvalitu služby poskytované komunikační sítí a kvalitu údajů sdílených v situačním obrazu EUROSURu.

2.  Agentura neustále a průběžně monitoruje kvalitu služby poskytované komunikační sítí a kvalitu údajů sdílených v situačním obrazu EUROSURu.

Pozměňovací návrh    159

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vnitrostátní situační obrazy, evropský situační obraz a specifické situační obrazy jsou vytvářeny shromažďováním, hodnocením, ověřováním, analýzou, interpretací, generováním, vizualizací a šířením informací.

Vnitrostátní situační obrazy, evropský situační obraz a specifické situační obrazy jsou vytvářeny shromažďováním, hodnocením, ověřováním, analýzou, interpretací, generováním, vizualizací a šířením informací, pokud členské státy mají tyto informace k dispozici.

Pozměňovací návrh    160

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vrstva týkající se událostí, včetně všech událostí souvisejících s nedovoleným překročením hranice, přeshraniční trestnou činností a odhalením neoprávněných druhotných pohybů;

a)  vrstva týkající se událostí a mimořádné události související s nedovoleným překročením hranice a přeshraniční trestnou činností; členské státy mohou rovněž poskytovat informace o neoprávněných druhotných pohybech z hlediska trendů, objemů a tras;

Pozměňovací návrh    161

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Národní koordinační centrum přiřadí každému incidentu ve vrstvě vnitrostátního situačního obrazu týkající se událostí jedinou orientační úroveň dopadu v rozmezí od „nízké“ přes „střední“ až po „vysokou“ a „kritickou“. Všechny incidenty se oznamují agentuře.

3.  Národní koordinační centrum přiřadí každému incidentu ve vrstvě vnitrostátního situačního obrazu týkající se událostí jedinou orientační úroveň dopadu v rozmezí od „nízké“ přes „střední“ až po „vysokou“. Všechny incidenty se oznamují agentuře.

Pozměňovací návrh    162

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  delegace a mise Unie a operace společné bezpečnostní a obranné politiky;

c)  delegace a mise Unie;

Pozměňovací návrh    163

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  incidentech v operační oblasti společné operace nebo zásahu rychlé reakce koordinovaných agenturou nebo v hotspotu či kontrolovaném středisku.

c)  incidentech v operační oblasti společné operace nebo zásahu rychlé reakce koordinovaných agenturou nebo v hotspotu.

Pozměňovací návrh    164

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Operační vrstva evropského situačního obrazu obsahuje informace o společných operacích a zásazích rychlé reakce koordinovaných agenturou a o hotspotech a kontrolovaných střediscích, včetně informací o mandátu mise, jejím umístění, stavu a trvání, dále informace o členských státech a jiných aktérech, denní a týdenní situační zprávy, statistické údaje a soubory informací pro sdělovací prostředky.

4.  Operační vrstva evropského situačního obrazu obsahuje informace o společných operacích a zásazích rychlé reakce koordinovaných agenturou a o hotspotech, včetně informací o mandátu mise, jejím umístění, stavu a trvání, dále informace o členských státech a jiných aktérech, denní a týdenní situační zprávy, statistické údaje a soubory informací pro sdělovací prostředky;

Pozměňovací návrh    165

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura a členské státy mohou vytvářet specifické situační obrazy a zajišťovat jejich funkčnost s cílem podporovat specifické operativní činnosti na vnějších hranicích nebo sdílet informace se třetími stranami uvedenými v článku 69, či třetími zeměmi stanovenými v článku 76, nebo s těmito třetími stranami i těmito třetími zeměmi.

1.  Agentura a členské státy mohou vytvářet specifické situační obrazy a zajišťovat jejich funkčnost s cílem podporovat specifické operativní činnosti na vnějších hranicích nebo sdílet informace s mezinárodními organizacemi, orgány, institucemi, úřady a jinými subjekty Unie uvedenými v článku 69, či třetími zeměmi stanovenými v článku 76.

Pozměňovací návrh    166

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  ze selektivního monitorování určených přístavů a úseků pobřeží třetí země, které byly na základě analýzy rizik a informací označeny jako místa, která slouží k naloďování na plavidla nebo k nástupu do jiných dopravních prostředků, které jsou používány k nedovolenému přistěhovalectví či přeshraniční trestné činnosti, nebo jako místa tranzitu těchto plavidel a dopravních prostředků;

a)  ze selektivního monitorování určených přístavů a úseků pobřeží třetí země, které byly na základě analýzy rizik a informací označeny jako místa, která slouží k naloďování na plavidla nebo k nástupu do jiných dopravních prostředků, které jsou používány k nelegální migraci či přeshraniční trestné činnosti, nebo jako místa tranzitu těchto plavidel a dopravních prostředků;

Pozměňovací návrh    167

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  ze sledování plavidel nebo jiných dopravních prostředků pohybujících se na volném moři, u nichž existuje podezření nebo o nichž bylo zjištěno, že jsou používány k nedovolenému přistěhovalectví či přeshraniční trestné činnosti;

b)  ze sledování plavidel nebo jiných dopravních prostředků pohybujících se na volném moři, u nichž existuje podezření nebo o nichž bylo zjištěno, že jsou používány k nelegální migraci, přepravě osob v nouzi na moři, které vyžaduje zahájení pátrací a záchranné operace, nebo k přeshraniční trestné činnosti;

Pozměňovací návrh    168

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  z monitorování určených oblastí v námořním prostoru s cílem odhalit, identifikovat a sledovat plavidla a jiné dopravní prostředky, u nichž existuje podezření nebo o nichž bylo zjištěno, že jsou používány k nedovolenému přistěhovalectví či přeshraniční trestné činnosti;

c)  z monitorování určených oblastí v námořním prostoru s cílem odhalit, identifikovat a sledovat plavidla a jiné dopravní prostředky, u nichž existuje podezření nebo o nichž bylo zjištěno, že jsou používány k nelegální migraci, přepravě osob v nouzi na moři, které vyžaduje zahájení pátrací a záchranné operace, či k přeshraniční trestné činnosti;

Pozměňovací návrh    169

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  z monitorování určených oblastí vzdušné hranice s cílem odhalit, identifikovat a sledovat letadla a jiné prostředky, u nichž existuje podezření nebo o nichž bylo zjištěno, že jsou používány pro účely nelegální migrace či přeshraniční trestné činnosti;

Pozměňovací návrh    170

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  z hodnocení prostředí v určených oblastech v námořním prostoru a na vnějších pozemních a vzdušných hranicích za účelem optimalizace monitorování a hlídkování;

d)  z hodnocení prostředí v určených oblastech v námořním prostoru a na vnějších pozemních a vzdušných hranicích za účelem optimalizace pátracích a záchranných operací, monitorování a hlídkování;

Pozměňovací návrh    171

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  ze selektivního monitorování určených předhraničních oblastí na vnějších hranicích, které byly na základě analýzy rizik a informací označeny jako potenciální výchozí nebo tranzitní oblasti pro nedovolené přistěhovalectví či přeshraniční trestnou činnost;

e)  ze selektivního monitorování určených předhraničních oblastí na vnějších hranicích, které byly na základě analýzy rizik a informací označeny jako potenciální výchozí nebo tranzitní oblasti pro nelegální migraci či přeshraniční trestnou činnost;

Pozměňovací návrh    172

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  z monitorování migračních toků do Unie a uvnitř Unie;

f)  z monitorování trendů, objemu a cest migračních toků do Unie a uvnitř Unie;

Pozměňovací návrh    173

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  z monitorování médií, zpravodajských informací z otevřených zdrojů a analýzy činnosti na internetu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/68042 za účelem prevence nedovoleného přistěhovalectví či přeshraniční trestné činnosti;

g)  z monitorování médií, zpravodajských informací z otevřených zdrojů a analýzy činnosti na internetu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/68042 nebo případně nařízením (EU) 2016/679 za účelem prevence nelegální migrace či přeshraniční trestné činnosti;

__________________

__________________

42 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

42 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

Pozměňovací návrh    174

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  z analýzy rozsáhlých informačních systémů za účelem odhalení měnících se cest a metod využívaných při nedovoleném přistěhovalectví a přeshraniční trestné činnosti.

h)  z analýzy rozsáhlých informačních systémů za účelem odhalení měnících se cest a metod využívaných při nelegální migraci a přeshraniční trestné činnosti.

Pozměňovací návrh    175

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura monitoruje migrační toky do Unie a uvnitř Unie, trendy a jiné případné výzvy na vnějších hranicích Unie a v souvislosti s navracením. Za tímto účelem agentura rozhodnutím správní rady přijatým na návrh výkonného ředitele vytvoří společný model integrované analýzy rizik, který bude uplatňovat jak sama agentura, tak členské státy. Společný model integrované analýzy rizik je aktualizován na základě výsledku hodnocení cyklu víceleté strategické politiky pro evropskou integrovanou správu hranic uvedeného v čl. 8 odst. 7. Agentura rovněž provádí hodnocení zranitelnosti v souladu s článkem 33.

1.  Agentura monitoruje migrační toky do Unie a uvnitř Unie, a pokud její členské státy poskytnou tyto informace, migrační trendy, objem a trasy v rámci Unie, jakož i trendy a jiné případné výzvy na vnějších hranicích Unie a v souvislosti s navracením. Za tímto účelem agentura rozhodnutím správní rady přijatým na návrh výkonného ředitele vytvoří společný model integrované analýzy rizik, který bude uplatňovat jak sama agentura, tak členské státy. Společný model integrované analýzy rizik je vytvořen a aktualizován na základě výsledku hodnocení cyklu víceleté strategické politiky pro evropskou integrovanou správu hranic uvedeného v čl. 8 odst. 7. Agentura rovněž provádí hodnocení zranitelnosti v souladu s článkem 33.

Pozměňovací návrh    176

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Analýzy rizik připravené agenturou a uvedené v odstavci 2 pokrývají všechny aspekty, které jsou relevantní pro evropskou integrovanou správu hranic, s cílem vytvořit mechanismus včasného varování.

3.  Analýzy rizik připravené agenturou a uvedené v odstavci 2 pokrývají všechny komponenty evropské integrované správy hranic, s cílem vytvořit mechanismus včasného varování.

Pozměňovací návrh    177

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Agentura vyvine a zveřejní svou metodiku a kritéria pro analýzu rizik.

Pozměňovací návrh    178

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy poskytují agentuře všechny nezbytné informace o situaci, vývojových tendencích a možných hrozbách na vnějších hranicích a v oblasti navracení. Členské státy agentuře pravidelně nebo na její žádost poskytují všechny relevantní informace, jako jsou statistické a operativní údaje shromážděné ve vztahu k uplatňování schengenského acquis, jakož i informace získané z analytické vrstvy vnitrostátního situačního obrazu stanoveného v článku 26.

4.  Členské státy poskytují agentuře všechny nezbytné informace o situaci, vývojových tendencích a možných rizicích na vnějších hranicích a v oblasti navracení. Členské státy agentuře pravidelně nebo na její žádost poskytují všechny relevantní informace, jako jsou statistické a operativní údaje shromážděné ve vztahu k uplatňování schengenského acquis, jakož i informace získané z analytické vrstvy vnitrostátního situačního obrazu stanoveného v článku 26.

Pozměňovací návrh    179

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Ve výsledku analýz rizik se údaje anonymizují.

Pozměňovací návrh    180

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Agentura zajišťuje pravidelné monitorování správy vnějších hranic a navracení ve všech členských státech prostřednictvím styčných úředníků agentury.

Agentura zajišťuje pravidelné monitorování provádění evropského integrovaného řízení hranic všech členských států prostřednictvím styčných úředníků agentury.

Pozměňovací návrh    181

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podporují shromažďování informací, které agentura požaduje, aby mohla monitorovat nedovolené přistěhovalectví a provádět analýzy rizik uvedené v článku 30;

b)  podporují shromažďování informací, které agentura požaduje, aby mohla monitorovat nelegální migraci a provádět analýzy rizik uvedené v článku 30;

Pozměňovací návrh    182

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  monitorují opatření přijatá členskými státy na úsecích hranice, jimž byla v souladu s článkem 35 přiřazena vysoká nebo kritická úroveň dopadu;

d)  monitorují opatření přijatá členskými státy na úsecích hranice, jimž byla v souladu s článkem 35 přiřazena vysoká úroveň dopadu;

Pozměňovací návrh    183

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  podávají výkonnému řediteli a úředníkovi pro otázky základních práv zprávu o veškerých obavách v souvislosti se základními právy nebo jejich porušování ve vztahu ke správě? vnějších hranic a navracení a o opatřeních v návaznosti na veškeré stížnosti týkající se jednoho nebo vícero členských států;

Pozměňovací návrh    184

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

eb)  v případě potřeby spolupracují s úředníkem pro otázky základních práv s cílem přispět k podpoře dodržování základních práv při práci agentury v souladu s písmenem e);

Pozměňovací návrh    185

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  monitorují opatření přijatá členským státem v souvislosti s navracením a podporují shromažďování informací, které agentura potřebuje k provádění činností uvedených v článku 49.

j)  monitorují opatření přijatá členským státem a ulehčují komunikaci mezi členským státem a agenturou v souvislosti s navracením a podporují shromažďování informací, které agentura potřebuje k provádění činností uvedených v článku 49.

Pozměňovací návrh    186

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Pokud zprávy styčného úředníka uvedené v odst. 3 písm. f) vyvolávají obavy týkající se dodržování základních práv dotčeným členským státem, úředník pro otázky základních práv bezodkladně informuje veřejného ochránce práv EU a Agenturu EU pro základní práva.

Pozměňovací návrh    187

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Zpráva styčného úředníka je součástí hodnocení zranitelnosti uvedeného v článku 33. Zpráva se předá dotčenému členskému státu.

6.  Zpráva styčného úředníka je součástí hodnocení zranitelnosti uvedeného v článku 33.

Pozměňovací návrh    188

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Agentura monitoruje a hodnotí, zda mají členské státy k dispozici technické vybavení, systémy, schopnosti, zdroje, infrastrukturu a náležitě kvalifikované a proškolené pracovníky nezbytné pro ochranu hranic ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a). V této souvislosti agentura hodnotí plány rozvoje schopností uvedené v čl. 67 odst. 4, pokud jde o jejich proveditelnost a provádění. U budoucího plánování tak činí jako preventivní opatření na základě analýzy rizik připravené v souladu s čl. 30 odst. 2. Agentura provádí toto monitorování a hodnocení nejméně jednou ročně, pokud výkonný ředitel na základě posouzení rizik nebo předchozího hodnocení zranitelnosti nerozhodne jinak.

2.  Agentura monitoruje a hodnotí, zda mají členské státy k dispozici technické vybavení, systémy, schopnosti, zdroje, infrastrukturu a náležitě kvalifikované a proškolené pracovníky nezbytné pro ochranu hranic ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a), a to při plném respektování základních práv. V této souvislosti agentura hodnotí plány rozvoje schopností uvedené v čl. 67 odst. 4, pokud jde o jejich proveditelnost a provádění. U budoucího plánování tak činí jako preventivní opatření na základě analýzy rizik připravené v souladu s čl. 30 odst. 2. Agentura provádí toto monitorování a hodnocení nejméně jednou ročně, pokud výkonný ředitel na základě posouzení rizik nebo předchozího hodnocení zranitelnosti nerozhodne jinak. V každém případě musí být každý členský stát monitorován a hodnocen nejméně jednou za tři roky.

Pozměňovací návrh    189

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Posouzení zranitelnosti se zakládá na objektivních ukazatelích. O těchto ukazatelích rozhodne správní rada.

Pozměňovací návrh    190

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Objektivní ukazatele uvedené v odstavci 2a zahrnují mimo jiné posouzení dodržování základních práv. Metodika u tohoto aspektu posouzení zranitelnosti se zavede po konzultaci s úředníkem pro otázky základních práv a s poradním fórem, jakož i s dalšími relevantními agenturami Unie, jako jsou např. [Agentura Evropské unie pro azyl] a Agentura EU pro základní práva.

Pozměňovací návrh    191

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Aniž jsou dotčeny články 9 a 67, členské státy poskytují agentuře na její žádost informace o technickém vybavení, pracovnících a v rámci možností i finančních zdrojích, které mají na vnitrostátní úrovni k dispozici pro ochranu hranic. Členské státy poskytují agentuře na její žádost rovněž informace o svých pohotovostních plánech pro správu hranic.

3.  Aniž jsou dotčeny články 9 a 67, členské státy poskytují agentuře na její žádost utajované informace, které nejsou citlivé a nemají vnitrostátní charakter, nezbytné k posouzení zranitelnosti, zejména pokud jde o stav fungování všech postupů uplatňovaných na hranicích v souladu s kapitolou II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU, o technickém vybavení, pracovnících a v rámci možností i finančních zdrojích, které mají na vnitrostátní úrovni k dispozici pro ochranu hranic. Členské státy poskytují agentuře na její žádost rovněž informace o svých pohotovostních plánech pro správu hranic, pokud tyto informace nejsou utajované ani citlivé.

Pozměňovací návrh    192

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Cílem hodnocení zranitelnosti je, aby agentura posoudila schopnost a připravenost členských států čelit nadcházejícím výzvám, včetně současných a budoucích hrozeb a výzev na vnějších hranicích, určila, zejména v případě členských států, které jsou vystaveny zvláštním a nepřiměřeným výzvám, možné bezprostřední důsledky na vnějších hranicích a následné důsledky pro fungování schengenského prostoru a posoudila jejich schopnost přispívat do stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže a rezervy technického vybavení, včetně rezervy vybavení pro rychlé nasazení. Tímto hodnocením není dotčen schengenský hodnotící mechanismus.

4.  Cílem hodnocení zranitelnosti je, aby agentura posoudila schopnost a připravenost členských států čelit situačnímu riziku, včetně současných a budoucích hrozeb a výzev na vnějších hranicích, určila, zejména v případě členských států, které jsou vystaveny zvláštním a nepřiměřeným výzvám, možné bezprostřední důsledky na vnějších hranicích a následné důsledky pro fungování schengenského prostoru a posoudila jejich schopnost přispívat do stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže a rezervy technického vybavení, včetně rezervy vybavení pro rychlé nasazení. Tímto hodnocením není dotčen schengenský hodnotící mechanismus.

Pozměňovací návrh    193

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  V hodnocení zranitelnosti agentura zohlední schopnost členských států plnit veškeré úkoly správy hranic, včetně schopnosti zvládat potenciální příchod velkého počtu osob na jejich území.

5.  V hodnocení zranitelnosti agentura posoudí kvalitativní a kvantitativní schopnost členských států plnit veškeré úkoly správy hranic, včetně schopnosti zvládat potenciální příchod velkého počtu osob na jejich území. Za tímto účelem agentura případně konzultuje příslušné unijní agentury, zejména [Agenturu Evropské unie pro azyl].

Pozměňovací návrh    194

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Výsledky hodnocení zranitelnosti se předkládají dotčeným členským státům. Ty se k němu mohou vyjádřit.

6.  Předběžné výsledky hodnocení zranitelnosti se předkládají dotčeným členským státům. Ty se k němu mohou vyjádřit.

Pozměňovací návrh    195

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výkonný ředitel doporučí opatření dotčeným členským státům na základě výsledků hodnocení zranitelnosti, přičemž zohlední analýzu rizik provedenou agenturou, připomínky dotčeného členského státu a výsledky schengenského hodnotícího mechanismu.

Výkonný ředitel doporučí opatření dotčeným členským státům na základě výsledků hodnocení zranitelnosti, přičemž zohlední analýzu rizik provedenou agenturou, připomínky dotčeného členského státu a výsledky schengenského hodnotícího mechanismu. Tato doporučení budou zpřístupněna rovněž Evropskému parlamentu.

Pozměňovací návrh    196

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato opatření by měla být zaměřena na odstranění nedostatků zjištěných v hodnocení, aby členské státy zvýšily svoji připravenost čelit nadcházejícím výzvám tím, že posílí nebo zlepší své schopnosti, technické vybavení, systémy, zdroje a pohotovostní plány.

Tato opatření by měla být zaměřena na odstranění nedostatků zjištěných v hodnocení, aby členské státy zvýšily svoji připravenost čelit situačnímu riziku tím, že posílí nebo zlepší své schopnosti, technické vybavení, systémy, zdroje a pohotovostní plány.

Pozměňovací návrh    197

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10.  Pokud členský stát neprovede nezbytná opatření uvedená v doporučení ve lhůtě uvedené v odstavci 7 tohoto článku, předá výkonný ředitel záležitost správní radě a uvědomí Komisi. Správní rada přijme na návrh výkonného ředitele rozhodnutí, v němž určí nezbytná opatření, která má dotčený členský stát přijmout, a lhůtu, v níž mají být tato opatření provedena. Rozhodnutí správní rady je pro členský stát závazné. Jestliže členský stát daná opatření ve lhůtě stanovené v uvedeném rozhodnutí neprovede, uvědomí správní rada Radu a Komisi a mohou být učiněny další kroky v souladu s článkem 43.

10.  Pokud členský stát neprovede nezbytná opatření uvedená v doporučení ve lhůtě uvedené v odstavci 7 tohoto článku, předá výkonný ředitel záležitost správní radě a uvědomí Komisi. Správní rada přijme na návrh výkonného ředitele rozhodnutí, v němž určí nezbytná opatření, která má dotčený členský stát přijmout, a lhůtu, v níž mají být tato opatření provedena. Rozhodnutí správní rady je pro členský stát závazné. Jestliže členský stát daná opatření ve lhůtě stanovené v uvedeném rozhodnutí neprovede, uvědomí správní rada Evropský parlament, Radu a Komisi a mohou být učiněny další kroky v souladu s články 43 a 47.

Pozměňovací návrh    198

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11.  Výsledky hodnocení zranitelnosti se v souladu s článkem 91 pravidelně a nejméně jednou ročně předávají Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

11.  Výsledky hodnocení zranitelnosti, včetně podrobného popisu výsledku hodnocení zranitelnosti, opatření přijatých členskými státy a stavu provádění veškerých předchozích doporučení, se v souladu s článkem 91 pravidelně a nejméně jednou ročně předávají Evropskému parlamentu, Radě a Komisi. Pokud výsledky posouzení zranitelnosti provedeného s ohledem na konkrétní členský stát odhalí závažný nedostatek, který je považován za závažné ohrožení fungování schengenského prostoru, veřejné politiky správy vnějších hranic nebo vnitřní bezpečnosti v prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích, informuje o tom Komise okamžitě Evropský parlament a Radu.

Pozměňovací návrh    199

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Za účelem uvedeným v odstavci 1 přijmou Komise a agentura ujednání nezbytná k pravidelnému, zabezpečenému a včasnému vzájemnému sdílení veškerých informací souvisejících s výsledky hodnocení zranitelnosti a schengenským hodnotícím mechanismem v oblasti správy hranic. Tento mechanismus výměny zahrne zprávy o hodnoceních zranitelnosti a o schengenských hodnotících návštěvách, následná doporučení, akční plány a veškeré aktualizace ohledně provádění akčních plánů poskytnuté členskými státy.

2.  Za účelem uvedeným v odstavci 1 přijmou Komise spolu s Evropským parlamentem, Radou a agenturou ujednání nezbytná k pravidelnému, zabezpečenému a včasnému vzájemnému sdílení veškerých informací souvisejících s výsledky hodnocení zranitelnosti a schengenským hodnotícím mechanismem v oblasti správy hranic. Tento mechanismus výměny zahrne zprávy o hodnoceních zranitelnosti a o schengenských hodnotících návštěvách, následná doporučení, akční plány a veškeré aktualizace ohledně provádění akčních plánů poskytnuté členskými státy.

Pozměňovací návrh    200

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  nízkou úroveň dopadu, mají-li incidenty související s nedovoleným přistěhovalectvím nebo přeshraniční trestnou činností, ke kterým na daném hraničním úseku dochází, na bezpečnost hranic nevýznamný dopad;

a)  nízkou úroveň dopadu, mají-li incidenty, ke kterým na daném hraničním úseku dochází, na bezpečnost hranic nevýznamný dopad;

Pozměňovací návrh    201

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  střední úroveň dopadu, mají-li incidenty související s nedovoleným přistěhovalectvím nebo přeshraniční trestnou činností, ke kterým na daném hraničním úseku dochází, na bezpečnost hranic mírný dopad;

b)  střední úroveň dopadu, mají-li incidenty, ke kterým na daném hraničním úseku dochází, na bezpečnost hranic mírný dopad;

Pozměňovací návrh    202

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  vysokou úroveň dopadu, mají-li incidenty související s nedovoleným přistěhovalectvím nebo přeshraniční trestnou činností, ke kterým na daném hraničním úseku dochází, na bezpečnost hranic významný dopad;

c)  vysokou úroveň dopadu, mají-li incidenty, ke kterým na daném hraničním úseku dochází, na bezpečnost hranic významný dopad;

Pozměňovací návrh    203

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  kritickou úroveň dopadu, mají-li incidenty související s nedovoleným přistěhovalectvím nebo přeshraniční trestnou činností, ke kterým na daném hraničním úseku dochází, na bezpečnost hranic rozhodující dopad do takové míry, že vznikne riziko, že bude ohroženo fungování schengenského prostoru.

vypouští se

Pozměňovací návrh    204

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  je-li úseku vnějších hranic přiřazena kritická úroveň dopadu, agentura to oznámí Komisi. Dotčený členský stát a agentura vedle opatření přijatých podle písmene c) provedou doporučení vydané výkonným ředitelem agentury v souladu s článkem 42.

vypouští se

Pozměňovací návrh    205

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  O opatřeních přijatých na vnitrostátní úrovni podle odst. 1 písm. b), c) a d) národní koordinační centrum pravidelně informuje agenturu.

2.  O opatřeních přijatých na vnitrostátní úrovni podle odst. 1 písm. b) a c) národní koordinační centrum pravidelně informuje agenturu.

Pozměňovací návrh    206

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Je-li úseku vnějších hranic, který přiléhá k hraničnímu úseku jiného členského státu nebo třetí země, se kterou byly uzavřeny dohody nebo zavedeny regionální sítě podle článku 73 a článku 74, přiřazena vysoká nebo kritická úroveň dopadu, národní koordinační centrum kontaktuje národní koordinační centrum tohoto sousedního členského státu nebo příslušný orgán sousední země a vynasnaží se koordinovat spolu s agenturou nezbytná přeshraniční opatření.

3.  Je-li úseku vnějších hranic, který přiléhá k hraničnímu úseku jiného členského státu nebo třetí země, se kterou byly uzavřeny dohody nebo zavedeny regionální sítě podle článku 73 a článku 74, přiřazena střední nebo vysoká úroveň dopadu, národní koordinační centrum kontaktuje národní koordinační centrum tohoto sousedního členského státu nebo příslušný orgán sousední země a vynasnaží se koordinovat spolu s agenturou nezbytná přeshraniční opatření.

Pozměňovací návrh    207

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členský stát může agenturu požádat o pomoc při plnění svých závazků, pokud jde o ochranu vnějších hranic. Agentura rovněž provádí opatření podle článku 42 a článku 43.

1.  Členský stát může agenturu požádat o pomoc při plnění svých závazků, pokud jde o ochranu vnějších hranic a ochranu a záchranu životů migrantů a uprchlíků. Agentura rovněž provádí opatření podle článku 42 a článku 43.

Pozměňovací návrh    208

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  vysílat stálý útvar Evropské pohraniční a pobřežní stráže v rámci podpůrných týmů pro řízení migrace, mimo jiné do hotspotů nebo kontrolovaných středisek, a v případě potřeby také poskytovat technickou a operativní pomoc při činnostech navracení;

d)  vysílat stálý útvar Evropské pohraniční a pobřežní stráže v rámci podpůrných týmů pro řízení migrace, mimo jiné do hotspotů, a v případě potřeby také poskytovat technickou a operativní pomoc při činnostech navracení;

Pozměňovací návrh    209

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  v rámci operací uvedených v písmenech a), b) a c) tohoto odstavce a v souladu s nařízením (EU) č. 656/2014 a mezinárodním právem poskytovat členským státům a třetím zemím technickou a operativní pomoc na podporu pátracích a záchranných operací zaměřených na osoby v tísni na moři, k nimž může dojít v průběhu operací ostrahy hranic na moři;

e)  v rámci operací uvedených v písmenech a), b) a c) tohoto odstavce a v souladu s nařízením (EU) č. 656/2014 a mezinárodním právem poskytovat členským státům a sousedícím třetím zemím technickou a operativní pomoc na podporu pátracích a záchranných operací zaměřených na osoby v tísni na moři;

Pozměňovací návrh    210

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členský stát může agenturu požádat, aby zahájila společné operace s cílem čelit nadcházejícím výzvám, včetně nedovoleného přistěhovalectví, současných či budoucích hrozeb na jeho vnějších hranicích či přeshraniční trestné činnosti, nebo aby mu poskytla zvýšenou technickou a operativní pomoc při plnění jeho závazků týkajících se ochrany vnějších hranic.

1.  Členský stát může agenturu požádat, aby zahájila společné operace s cílem čelit nadcházejícím výzvám, včetně nelegální migrace, současných či budoucích hrozeb na jeho vnějších hranicích či přeshraniční trestné činnosti, nebo aby mu poskytla zvýšenou technickou a operativní pomoc při plnění jeho závazků týkajících se ochrany vnějších hranic.

Pozměňovací návrh    211

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Cílů společné operace nebo zásahu rychlé reakce na hranicích může být dosaženo v rámci víceúčelové operace. Takové operace mohou zahrnovat funkce pobřežní stráže a předcházení přeshraniční trestné činnosti, včetně boje proti převaděčství či obchodování s lidmi a řízení migrace včetně určování totožnosti, evidence, vedení pohovorů a navracení.

4.  Cílů společné operace nebo zásahu rychlé reakce na hranicích může být dosaženo v rámci víceúčelové operace. Takové operace mohou zahrnovat funkce pobřežní stráže a předcházení přeshraniční trestné činnosti a řízení migrace.

Pozměňovací návrh    212

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Výkonný ředitel vypracuje operační plán pro společné operace na vnějších hranicích. Výkonný ředitel a hostitelský členský stát se po konzultaci se zúčastněnými členskými státy dohodnou na operačním plánu, v němž jsou podrobně popsány organizační a procedurální aspekty společné operace.

2.  Výkonný ředitel vypracuje operační plán pro společné operace na vnějších hranicích. Výkonný ředitel a hostitelský členský stát se po konzultaci se zúčastněnými členskými státy dohodnou na operačním plánu, v němž jsou podrobně popsány organizační a procedurální aspekty společné operace. Zúčastněné členské státy mohou přiložit své připomínky nebo výhrady k operačnímu plánu v příloze.

Pozměňovací návrh    213

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Operační plán je pro agenturu, hostitelský členský stát a zúčastněné členské státy závazný. Pokrývá všechny aspekty, které jsou považovány za nezbytné pro společnou operaci, včetně:

3.  Operační plán je pro agenturu, hostitelský členský stát a zúčastněné členské státy závazný. Pokrývá všechny aspekty, které jsou považovány za nezbytné pro společnou operaci, a to i v případě spolupráce se třetími zeměmi, včetně:

Pozměňovací návrh    214

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  popisu úkolů, odpovědností, a to i ve vztahu k dodržování základních práv, a zvláštních pokynů pro jednotky, včetně přípustného nahlížení do databází a přípustných služebních zbraní, střeliva a vybavení v hostitelském členském státě;

d)  popisu úkolů, pravomocí a jejich omezení, odpovědností, a to i ve vztahu k dodržování základních práv, a zvláštních pokynů pro jednotky a pro úředníky zapojené do činnosti agentury, včetně přípustného nahlížení do databází a přípustných služebních zbraní, střeliva a vybavení v hostitelském členském státě;

Pozměňovací návrh    215

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 3 – písm. m

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

m)  postupů, které stanoví mechanismus, jehož prostřednictvím se přijímají a agentuře předávají stížnosti na všechny osoby účastnící se společné operace nebo zásahu rychlé reakce na hranicích, včetně příslušníků pohraniční stráže nebo dalších příslušných pracovníků hostitelského členského státu a příslušníků jednotek, které se týkají údajného porušení základních práv v rámci jejich účasti na společné operaci nebo zásahu rychlé reakce na hranicích;

m)  postupů, které stanoví mechanismus, jehož prostřednictvím se přijímají a agentuře předávají stížnosti na všechny osoby účastnící se společné operace, včetně operací se třetími zeměmi, zásahů rychlé reakce na hranicích, podpůrných týmů řízení migrace v problémových oblastech, návratových operací nebo zásahů, včetně příslušníků pohraniční stráže nebo dalších příslušných pracovníků hostitelského členského státu a příslušníků jednotek, které se týkají údajného porušení základních práv v rámci jejich účasti na společné operaci nebo zásahu rychlé reakce na hranicích;

Pozměňovací návrh    216

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 3 – písm. n a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

na)  podrobných ustanovení o zárukách pro základní práva;

Pozměňovací návrh    217

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 3 – písm. n b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

nb)  ustanovení o rizicích porušování základních práv a opatření potřebných k tomu, aby se takovému porušování zabránilo a aby se zajistila odpovědnost za tyto případy porušování, a zamezilo se jejich opakování, a to i ve vztahu k pravomocím pozastavit a ukončit operaci v souladu s článkem 47.

Pozměňovací návrh    218

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Výkonný ředitel společně s hostitelským členským státem neprodleně a v každém případě do tří pracovních dnů ode dne přijetí rozhodnutí vypracuje operační plán uvedený v čl. 39 odst. 3.

6.  Výkonný ředitel společně s hostitelským členským státem neprodleně a v každém případě do tří pracovních dnů ode dne přijetí rozhodnutí vypracuje a dohodne operační plán uvedený v čl. 39 odst. 3.

Pozměňovací návrh    219

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a.  Pokud dojde k situaci, kdy opatření popsaná v odstavcích 5 a 8 tohoto článku nebudou dostatečná, může výkonný ředitel požádat každý členský stát o vyslání určitého počtu dalších pracovníků s daným profilem z rezervního týmu pro rychlé nasazení, jak stanoví článek 58a. Tyto informace poskytne v písemné formě vnitrostátním kontaktním místům a uvede datum, kdy má k vyslání dojít. Zároveň jim poskytne kopii operačního plánu.

Pozměňovací návrh    220

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Členské státy zajistí, aby počet a profily operativních pracovníků byly agentuře poskytnuty okamžitě, aby bylo zaručeno jejich úplné vyslání v souladu s čl. 58 odst. 5 a 7.

9.  Členské státy zajistí, aby počet a profily operativních pracovníků byly agentuře poskytnuty okamžitě, aby bylo zaručeno jejich úplné vyslání v souladu s čl. 58 odst. 5, 78a.

Pozměňovací návrh    221

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Podpůrné týmy pro řízení migrace mohou být vyslány na žádost členského státu nebo z podnětu agentury a se souhlasem dotčeného členského státu, aby poskytovaly technickou a operativní posilu tomuto členskému státu, zejména v hotspotech nebo kontrolovaných střediscích.

Pokud je členský stát vystaven nepřiměřeným migračním výzvám v konkrétních hotspotech na svých vnějších hranicích, které se vyznačují silnými, dovnitř směřujícími smíšenými migračními toky, může požádat o technickou a operativní posilu od podpůrných týmů pro řízení migrace. Tento členský stát předloží žádost o posilu a posouzení svých potřeb agentuře a dalším relevantním agenturám Unie, zejména [Agentuře Evropské unie pro azyl] a Europolu.

Pozměňovací návrh    222

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členský stát uvedený v prvním pododstavci předloží žádost o posilu podpůrnými týmy pro řízení migrace a posouzení svých potřeb Komisi. Komise na základě posouzení potřeb uvedeného členského státu předá žádost agentuře, [Agentuře Evropské unie pro azyl], Europolu nebo případně dalším příslušným agenturám Unie.

vypouští se

Pozměňovací návrh    223

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Příslušné agentury Unie posoudí žádost členského státu o posilu a posouzení jeho potřeb, aby za koordinace Komise vymezily nezbytná opatření, včetně nasazení technického vybavení, která musí schválit dotčený členský stát.

2.  Výkonný ředitel v koordinaci s dalšími relevantními agenturami Unie posoudí žádost členského státu o posilu a posouzení jeho potřeb, aby mohl vymezit komplexní balíček posil, jenž sestává z různých činností koordinovaných relevantními agenturami Unie, které musí schválit dotčený členský stát.

Pozměňovací návrh    224

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise ve spolupráci s hostitelským členským státem a příslušnými agenturami Unie stanoví podmínky spolupráce při vyslání podpůrných týmů pro řízení migrace, jakož i nasazení technického vybavení a odpovídá za koordinaci činností těchto týmů.

3.  Komise ve spolupráci s hostitelským členským státem a příslušnými agenturami stanoví podmínky spolupráce v daných hotspotech a odpovídá za koordinaci činností podpůrných týmů pro řízení migrace.

Pozměňovací návrh    225

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Technická a operativní posila poskytnutá podpůrnými týmy pro řízení migrace při plném dodržování základních práv může zahrnovat:

4.  Technická a operativní posila poskytnutá jednotkami Evropské pohraniční a pobřežní stráže, evropskými jednotkami pro návratové zásahy a odborníky z řad zaměstnanců agentury v rámci podpůrných týmů pro řízení migrace mohou zahrnovat:

Pozměňovací návrh    226

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  pomoc při kontrole státních příslušníků třetích zemí, kteří přicházejí na vnější hranice, včetně určování totožnosti, evidence těchto státních příslušníků třetích zemí a vedení pohovorů s nimi a v případě, že o to daný členský stát požádá, snímání otisků prstů státních příslušníků třetích zemí, bezpečnostní kontroly a poskytování informací o účelu těchto postupů;

a)  poskytování pomoci při kontrole státních příslušníků třetích zemí, kteří přicházejí na vnější hranice, včetně určování totožnosti, evidence těchto státních příslušníků třetích zemí a vedení pohovorů s nimi a v případě, že o to daný členský stát požádá, snímání otisků prstů státních příslušníků třetích zemí a poskytování informací o účelu těchto postupů, přičemž musí být plně dodržována základní práva;

Pozměňovací návrh    227

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  počáteční informace pro osoby, které chtějí požádat o mezinárodní ochranu, a jejich předání příslušným vnitrostátním orgánům dotčeného členského státu nebo odborníkům vyslaným [Agenturou Evropské unie pro azyl];

b)  poskytování počátečních informací pro osoby, které chtějí požádat o mezinárodní ochranu, a jejich předání příslušným vnitrostátním orgánům dotčeného členského státu nebo odborníkům vyslaným [Agenturou Evropské unie pro azyl];

Pozměňovací návrh    228

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  technickou a operativní pomoc v procesu navracení, včetně přípravy rozhodnutí o navrácení, získávání cestovních dokladů, přípravy a organizace návratových operací, a to i v souvislosti s dobrovolnými návraty;

c)  technickou a operativní pomoc v oblasti navracení, včetně přípravy a organizace návratových operací.

Pozměňovací návrh    229

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  nezbytné technické vybaveni.

vypouští se

Pozměňovací návrh    230

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Agentura spolupracuje s [Agenturou Evropské unie pro azyl] s cílem usnadnit opatření pro předání k postupu pro mezinárodní ochranu a u státních příslušníků třetích zemí, jejichž žádost o mezinárodní ochranu byla zamítnuta konečným rozhodnutím, k řízení o navrácení;

vypouští se

Pozměňovací návrh    231

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Podpůrné týmy pro řízení migrace v případě potřeby zahrnují odborníky na ochranu dětí, obchodování s lidmi, ochranu základních práv a proti pronásledování na základě pohlaví.

6.  Podpůrné týmy pro řízení migrace v případě potřeby zahrnují odborníky na ochranu dětí, obchodování s lidmi, ochranu proti pronásledování na základě pohlaví nebo na základní práva.

Pozměňovací návrh    232

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Na základě výsledků hodnocení zranitelnosti nebo v případě přiřazení kritického dopadu jednomu nebo více úsekům vnějších hranic a s ohledem na relevantní prvky v pohotovostních plánech členského státu, analýzu rizik provedenou agenturou a analytickou vrstvu evropského situačního obrazu doporučí výkonný ředitel dotčenému členskému státu, aby zahájil a provedl společné operace nebo zásahy rychlé reakce na hranicích, nebo jakoukoli jinou příslušnou činnost agentury vymezenou v článku 37.

1.  Na základě výsledků hodnocení zranitelnosti a s ohledem na relevantní prvky v pohotovostních plánech členského státu, analýzu rizik provedenou agenturou a analytickou vrstvu evropského situačního obrazu může doporučit výkonný ředitel dotčenému členskému státu, aby zahájil a provedl společné operace nebo zásahy rychlé reakce na hranicích, nebo jakoukoli jinou příslušnou činnost agentury vymezenou v článku 37.

Pozměňovací návrh    233

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Dotčený členský stát odpoví na doporučení výkonného ředitele do pěti pracovních dnů. V případě záporné odpovědi, pokud jde o navrhované činnosti, členský stát poskytne rovněž odůvodnění této odpovědi. Výkonný ředitel neprodleně uvědomí Komisi o navrhovaných činnostech a odůvodněních záporné odpovědi v zájmu posouzení, zda jsou nutné okamžité kroky v souladu s článkem 43.

2.  Dotčený členský stát odpoví na doporučení výkonného ředitele do pěti pracovních dnů. V případě záporné odpovědi, pokud jde o navrhované činnosti, členský stát poskytne rovněž odůvodnění této odpovědi. Výkonný ředitel neprodleně uvědomí Komisi o navrhovaných činnostech a odůvodněních záporné odpovědi v zájmu posouzení, zda jsou nutné další kroky.

Pozměňovací návrh    234

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise po konzultování agentury může prostřednictvím prováděcího aktu postupem podle čl. 117 odst. 3 neprodleně přijmout rozhodnutí, v němž jsou vymezena opatření ke zmírnění uvedených rizik, která má agentura provést, a jímž se dotčený členský stát žádá o spolupráci s agenturou při provádění uvedených opatření.

Rada na návrh Komise může prostřednictvím prováděcího aktu neprodleně přijmout rozhodnutí, v němž jsou vymezena opatření ke zmírnění uvedených rizik, která má agentura provést, a jímž se dotčený členský stát žádá o spolupráci s agenturou při provádění uvedených opatření. Komise před předložením svého návrhu konzultuje agenturu.

Pozměňovací návrh    235

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V řádně odůvodněných závažných a naléhavých případech týkajících se fungování schengenského prostoru přijme Komise okamžitě příslušné prováděcí akty postupem podle čl. 117 odst. 4.

vypouští se

Pozměňovací návrh    236

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud nastane situace, která vyžaduje okamžité kroky, jsou o ní a o všech následných opatřeních a rozhodnutích přijatých v reakci na tuto situaci neprodleně informovány Evropský parlament a Rada.

2.  Pokud nastane situace, která vyžaduje okamžité kroky, je o ní a o všech následných opatřeních a rozhodnutích přijatých v reakci na tuto situaci neprodleně informován Evropský parlament.

Pozměňovací návrh    237

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Za účelem zmírnění rizika, že bude ohrožen schengenský prostor, stanoví rozhodnutí Komise uvedené v odstavci 1, že agentura přijme jedno či více z těchto opatření:

3.  Za účelem zmírnění rizika, že bude ohrožen schengenský prostor, stanoví rozhodnutí Rady uvedené v odstavci 1, že agentura přijme jedno či více z těchto opatření:

Pozměňovací návrh    238

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  organizovat a koordinovat zásahy rychlé reakce na hranicích a vysílat stálý útvar Evropské pohraniční a pobřežní stráže;

a)  organizovat a koordinovat zásahy rychlé reakce na hranicích a vysílat stálý útvar Evropské pohraniční a pobřežní stráže, včetně týmů z řad rezervních týmů pro rychlé nasazení pro zásahy rychlé reakce na hranicích;

Pozměňovací návrh    239

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  vysílat stálý útvar Evropské pohraniční a pobřežní stráže v rámci podpůrných týmů pro řízení migrace zejména do hotspotů;

b)  vysílat stálý útvar Evropské pohraniční a pobřežní stráže v rámci podpůrných týmů pro řízení migrace do hotspotů;

Pozměňovací návrh    240

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Do dvou pracovních dnů ode dne přijetí rozhodnutí Komise uvedeného v odstavci 1 výkonný ředitel:

4.  Do dvou pracovních dnů ode dne přijetí rozhodnutí Rady uvedeného v odstavci 1 výkonný ředitel:

Pozměňovací návrh    241

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  předloží dotčenému členskému státu návrh operačního plánu.

b)  vypracuje návrh operačního plánu a předloží jej dotčeným členským státům.

Pozměňovací návrh    242

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Výkonný ředitel a dotčený členský stát vypracují operační plán do dvou pracovních dnů od data, kdy byl předložen uvedený návrh.

5.  Výkonný ředitel a dotčený členský stát se dohodnou na operačním plánu do dvou pracovních dnů ode dne jeho předložení.

Pozměňovací návrh    243

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Agentura neprodleně a v každém případě do pěti pracovních dnů od vyhotovení operačního plánu vyšle operativní pracovníky ze stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže uvedeného v článku 55 nezbytné pro praktický výkon opatření určených v rozhodnutí Komise uvedeném v odstavci 1 tohoto článku. Ve druhé fázi a v každém případě do sedmi pracovních dnů od vyslání prvních jednotek vyslaných do operační oblasti se podle potřeby vyšlou dodatečné jednotky.

6.  Agentura neprodleně a v každém případě do pěti pracovních dnů od vyhotovení operačního plánu vyšle operativní pracovníky ze stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže uvedeného v článku 55 nezbytné pro praktický výkon opatření určených v rozhodnutí Rady uvedeném v odstavci 1 tohoto článku. Ve druhé fázi a v každém případě do sedmi pracovních dnů od vyslání prvních jednotek vyslaných do operační oblasti se podle potřeby vyšlou dodatečné jednotky.

Pozměňovací návrh    244

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Agentura neprodleně a v každém případě do deseti pracovních dnů od vyhotovení operačního plánu nasadí technické vybavení nezbytné pro praktický výkon opatření určených v rozhodnutí Komise uvedeném v odstavci 1.

Agentura neprodleně a v každém případě do deseti pracovních dnů od vyhotovení operačního plánu nasadí technické vybavení nezbytné pro praktický výkon opatření určených v rozhodnutí Rady uvedeném v odstavci 1.

Pozměňovací návrh    245

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Dotčený členský stát vyhoví rozhodnutí Komise uvedenému v odstavci 1. Za tímto účelem neprodleně spolupracuje s agenturou a učiní nezbytné kroky, zejména splněním povinností stanovených v článcích 44, 83 a 84, k usnadnění provedení uvedeného rozhodnutí a k praktickému výkonu opatření stanovených v uvedeném rozhodnutí a v operačním plánu.

8.  Dotčený členský stát vyhoví rozhodnutí Rady uvedenému v odstavci 1. Za tímto účelem neprodleně spolupracuje s agenturou a učiní nezbytné kroky, zejména splněním povinností stanovených v článcích 44, 83 a 84, k usnadnění provedení uvedeného rozhodnutí a k praktickému výkonu opatření stanovených v uvedeném rozhodnutí a v operačním plánu dohodnutém s výkonným ředitelem.

Pozměňovací návrh    246

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 9 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jestliže dotčený členský stát nevyhoví rozhodnutí Komise uvedenému v odstavci 1 do 30 dnů a nespolupracuje s agenturou podle odstavce 8 tohoto článku, může Komise zahájit postup podle článku 29 nařízení (EU) 2016/399.

Komise sleduje provádění opatření určených v rozhodnutí Rady uvedeném v odstavci 1 a opatření přijaté pro tento účel agenturou. Jestliže dotčený členský stát nevyhoví rozhodnutí Rada uvedenému v odstavci 1 do 30 dnů a nespolupracuje s agenturou podle odstavce 8 tohoto článku, může Komise zahájit postup podle článku 29 nařízení (EU) 2016/399.

Pozměňovací návrh    247

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Jednotkám pro správu hranic, návratovým jednotkám a podpůrným týmům pro řízení migrace po dobu jejich vyslání velí hostitelský členský stát v souladu s operačním plánem.

1.  Jednotkám pro správu hranic, návratovým jednotkám a podpůrným týmům pro řízení migrace po dobu jejich vyslání velí hostitelský členský stát – nebo v případě spolupráce se třetí zemí v souladu s dohodou o statutu – dotčená třetí země v souladu s operačním plánem.

Pozměňovací návrh    248

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Agentura může prostřednictvím svého koordinátora sdělovat hostitelskému členskému státu své názory na velení jednotkám. V takovém případě vezme hostitelský členský stát tyto názory v úvahu a v největší možné míře se jimi řídí.

2.  Agentura může prostřednictvím svého koordinátora sdělovat hostitelskému členskému státu své názory na velení jednotkám, a to i pokud jde o ochranu, dodržování a podporu základních práv. V takovém případě vezme hostitelský členský stát tyto názory v úvahu a v největší možné míře se jimi řídí.

Pozměňovací návrh    249

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Příslušníci jednotek při plnění svých úkolů a výkonu svých pravomocí plně ctí základní práva, včetně přístupu k azylovému řízení, a lidskou důstojnost. Veškerá opatření, která učiní při plnění svých úkolů a výkonu svých pravomocí, musí být přiměřená cílům, jež uvedená opatření sledují. Při plnění svých úkolů a výkonu svých pravomocí nesmějí diskriminovat osoby na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání či přesvědčení, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace.

4.  Příslušníci jednotek při plnění svých úkolů a výkonu svých pravomocí plně ctí základní práva, včetně přístupu k azylovému řízení, a lidskou důstojnost a věnují zvláštní pozornost zranitelným osobám. Veškerá opatření, která učiní při plnění svých úkolů a výkonu svých pravomocí, musí být přiměřená cílům, jež uvedená opatření sledují. Při plnění svých úkolů a výkonu svých pravomocí nesmějí diskriminovat osoby na jakémkoli základě, např. pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání či přesvědčení, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace, a to v souladu s ustanoveními článku 21 této Charty.

Pozměňovací návrh    250

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Příslušníci jednotek, kteří nejsou statutárními zaměstnanci agentury, nadále podléhají kázeňským opatřením svého domovského členského státu. Pokud jde o porušení základních práv nebo závazků v oblasti mezinárodní ochrany při provádění společné operace nebo zásahu rychlé reakce na hranicích, stanoví domovský členský stát v souladu se svým vnitrostátním právem vhodná kázeňská nebo jiná opatření.

5.  Příslušníci jednotek, kteří nejsou statutárními zaměstnanci agentury, nadále podléhají kázeňským opatřením svého domovského členského státu. Pokud jde o porušení základních práv nebo závazků v oblasti mezinárodní ochrany během všech operací nebo zásahů při provádění společné operace nebo zásahu rychlé reakce na hranicích, stanoví domovský členský stát v souladu se svým vnitrostátním právem vhodná kázeňská nebo jiná opatření.

Pozměňovací návrh    251

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  náklady na technické vybavení agentury.

f)  náklady na technické vybavení agentury, včetně vyhledávací a záchranné techniky.

Pozměňovací návrh    252

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Po předchozím souhlasu Komise stanoví správní rada podrobná pravidla týkající se úhrady nákladů vzniklých krátkodobě vyslaným pracovníkům v souladu s článkem 58 a podle potřeby je aktualizuje. Podrobná pravidla musí v maximálně možné míře vycházet z možností zjednodušeného vykazování nákladů. V příslušném případě správní rada usiluje o zajištění konzistence s pravidly vztahujícími se na náhradu výdajů na služební cesty statutárních zaměstnanců.

2.  Po předchozím souhlasu Komise stanoví správní rada podrobná pravidla týkající se úhrady nákladů vzniklých krátkodobě vyslaným pracovníkům v souladu s článkem 58 a podle potřeby je aktualizuje. Je možné poskytnout zálohovou platbu před roční úhradou částky v souladu s článkem 61. Podrobná pravidla musí v maximálně možné míře vycházet z možností zjednodušeného vykazování nákladů. Správní rada usiluje o zajištění konzistence s pravidly vztahujícími se na náhradu výdajů na služební cesty statutárních zaměstnanců.

Pozměňovací návrh    253

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Výkonný ředitel ukončí činnosti agentury, jestliže již nejsou splněny podmínky pro jejich provádění. Výkonný ředitel o tomto ukončení předem informuje dotčený členský stát.

1.  Výkonný ředitel ukončí činnosti agentury, a to i při spolupráci se třetími zeměmi, jestliže již nejsou splněny podmínky pro jejich provádění. Výkonný ředitel o tomto ukončení předem informuje dotčený členský stát.

Pozměňovací návrh    254

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy účastnící se společné operace, zásahu rychlé reakce na hranicích nebo vyslání podpůrného týmu pro řízení migrace mohou požádat, aby výkonný ředitel danou společnou operaci, zásah rychlé reakce na hranicích nebo vyslání podpůrného týmu pro řízení migrace ukončil.

2.  Členské státy účastnící se každé operační činnosti agentury mohou požádat, aby výkonný ředitel danou operační činnost ukončil.

Pozměňovací návrh    255

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Výkonný ředitel po konzultaci s úředníkem pro otázky základních práv a poté, co informuje dotčený členský stát, stáhne financování společné operace nebo zásahu rychlé reakce na hranicích, pilotního projektu, vyslání podpůrného týmu pro řízení migrace, návratové operace, návratového zásahu či pracovního ujednání nebo tyto činnosti zcela nebo zčásti pozastaví či ukončí, pokud se domnívá, že byla porušena základní práva či závazky týkající se mezinárodní ochrany a že tato porušení jsou závažná nebo mohou přetrvávat. Výkonný ředitel o tomto rozhodnutí informuje správní radu.

4.  Výkonný ředitel po konzultaci s úředníkem pro otázky základních práv a poté, co informuje dotčený členský stát, stáhne financování společné operace nebo zásahu rychlé reakce na hranicích, pilotního projektu, vyslání podpůrného týmu pro řízení migrace, návratové operace, návratového zásahu či pracovního ujednání nebo tyto činnosti zcela nebo zčásti pozastaví či ukončí, pokud se domnívá, že byla porušena základní práva či závazky týkající se mezinárodní ochrany a že tato porušení jsou závažná nebo mohou přetrvávat. Toto rozhodnutí se přijímá na základě objektivních kritérií. Výkonný ředitel o tomto rozhodnutí informuje správní radu. Při přijímání takového rozhodnutí výkonný ředitel mimo jiné zohlední příslušné informace, jako jsou počet a základ registrovaných stížností, zprávy o závažných incidentech, zprávy styčného úředníka a koordinátorů vyslaných do hostitelského členského státu a dalších příslušných mezinárodních organizací, orgánů, institucí, úřadů a agentur Unie v oblastech působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    256

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pokud výkonný ředitel rozhodne, že pozastaví nebo ukončí vyslání podpůrného týmu pro řízení migrace agenturou, informuje o tomto rozhodnutí ostatní příslušné agentury působící v daném hotspotu nebo kontrolovaném středisku.

5.  Pokud výkonný ředitel rozhodne, že pozastaví nebo ukončí vyslání podpůrného týmu pro řízení migrace agenturou, informuje o tomto rozhodnutí ostatní příslušné agentury působící v daném hotspotu.

Pozměňovací návrh    257

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výkonný ředitel vyhodnotí výsledky společných operací, zásahů rychlé reakce na hranicích, pilotních projektů, vyslání podpůrných týmů pro řízení migrace a operativní spolupráce se třetími zeměmi. Do 60 dnů po ukončení těchto činností předloží správní radě podrobné hodnotící zprávy spolu se zjištěními úředníka pro otázky základních práv. Výkonný ředitel provede komplexní srovnávací analýzu těchto výsledků s cílem zvýšit kvalitu, soudržnost a účinnost budoucích činností a začlení tuto analýzu do výroční zprávy o činnosti agentury.

Výkonný ředitel vyhodnotí výsledky všech operativních činností agentury a pilotních projektů. Do 60 dnů po ukončení těchto činností předloží Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a správní radě podrobné hodnotící zprávy spolu se zjištěními úředníka pro otázky základních práv. Výkonný ředitel provede komplexní srovnávací analýzu těchto výsledků s cílem zvýšit kvalitu, soudržnost a účinnost budoucích činností a začlení tuto analýzu do výroční zprávy o činnosti agentury.

Pozměňovací návrh    258

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud jde o navracení, agentura v souladu se základními právy a obecnými zásadami práva Unie i mezinárodního práva, včetně ochrany uprchlíků a práv dětí, především:

1.  Pokud jde o navracení, agentura, aniž by posuzovala oprávněnost rozhodnutí o navrácení, která zůstávají ve výhradní odpovědnosti členských států, v souladu se základními právy, obecnými zásadami práva Unie a mezinárodního práva, včetně ochrany uprchlíků, dodržování zásady nenavracení a práv dětí:

Pozměňovací návrh    259

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  poskytuje technickou a operativní pomoc členským státům při navracení státních příslušníků třetích zemí, včetně přípravy rozhodnutí o navrácení, zjišťování totožnosti státních příslušníků třetích zemí a dalších přednávratových činnostech členských států a jejich činnostech souvisejících s navracením, včetně dobrovolných opuštění území, s cílem vytvořit integrovaný systém řízení navracení mezi příslušnými orgány členských států, jehož se budou účastnit příslušné orgány třetích zemí a další příslušné zúčastněné strany;

a)  poskytuje technickou a operativní pomoc členským státům, které o ni výslovně požádají, při navracení navracených osob, včetně poskytování podpory při shromažďování informací za účelem rozhodnutí o navrácení, při určování totožnosti navracených osob a získávání cestovních dokladů, a to i prostřednictvím konzulární spolupráce, aniž zveřejňuje informace týkající se skutečnosti, že byla podána žádost o mezinárodní ochranu, ani jakékoli jiné informace, které nejsou úplně relevantní pro účel provedení návratu navracených osob a dalších přednávratových činností členských států; organizuje a koordinuje návratové operace a ve spolupráci s členskými státy poskytuje podporu při dobrovolných opuštěních území, s cílem vytvořit integrovaný systém řízení navracení mezi příslušnými orgány členských států, jehož se budou účastnit příslušné orgány třetích zemí a další příslušné zúčastněné strany;

Pozměňovací návrh    260

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  koordinuje na technické a provozní úrovni asistované dobrovolné návraty z členských států a poskytuje pomoc v průběhu fáze před odjezdem, během cesty a po návrtu, s přihlédnutím k potřebám zranitelných migrantů a ve spolupráci s Mezinárodní organizací pro migraci;

Pozměňovací návrh    261

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  poskytuje technickou a operativní pomoc členským státům, které jsou vystaveny výzvám v souvislosti s navracením nebo migračním tlakem, včetně vyslání týmů pro řízení migrace;

b)  poskytuje technickou a operativní pomoc členským státům, které jsou vystaveny výzvám v souvislosti se svými systémy navracení;

Pozměňovací návrh    262

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  vypracuje referenční vzor pro systém řízení případů navracení předepisující strukturu vnitrostátních systémů řízení navracení a poskytuje technickou a operativní pomoc členským státům při vytváření vnitrostátních systémů řízení navracení sladěných s tímto vzorem;

[c)  vypracuje po konzultaci s úředníkem pro otázky základních práv a s poradním fórem referenční vzor pro systém řízení případů navracení předepisující strukturu vnitrostátních systémů řízení navracení a poskytuje technickou a operativní pomoc členským státům při vytváření vnitrostátních systémů řízení navracení sladěných s tímto vzorem;]

Pozměňovací návrh    263

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  vyvíjí a provozuje centrální systém a komunikační infrastrukturu mezi vnitrostátními systémy členských států pro řízení navracení a centrálním systémem, jakož i poskytuje technickou a operativní pomoc členským státům při připojování se k této komunikační struktuře;

d)  vyvíjí a spravuje aplikaci pro řízení nelegální migrace (IRMA) jako platformu a komunikační infrastrukturu mezi vnitrostátními systémy členských států pro řízení navracení a platformou, jakož i poskytuje technickou a operativní pomoc členským státům při připojování se k této komunikační struktuře;

Pozměňovací návrh    264

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  poskytuje technickou a operativní pomoc členským státům při určování totožnosti státních příslušníků třetích zemí a získávání cestovních dokladů, a to i prostřednictvím konzulární spolupráce, aniž zveřejňuje informace týkající se skutečnosti, že byla podána žádost o mezinárodní ochranu; organizuje a koordinuje návratové operace a poskytuje podporu při dobrovolných opuštěních území ve spolupráci s členskými státy;

vypouští se

Pozměňovací návrh    265

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Technická a operativní pomoc uvedená v odst. 1 písm. b) zahrnuje činnosti, jejichž cílem je pomáhat příslušným vnitrostátním orgánům členských států při provádění řízení o navrácení, a v jejich rámci jsou zejména poskytovány:

2.  Technická a operativní pomoc uvedená v odst. 1 písm. b) zahrnuje činnosti, jejichž cílem je pomáhat příslušným vnitrostátním orgánům členských států při provádění řízení o navracení, a to zejména tím, že

Pozměňovací návrh    266

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  tlumočnické služby,

a)  poskytuje tlumočnické služby;

Pozměňovací návrh    267

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  praktické informace, analýza a doporučení týkající se třetích zemí návratu relevantní pro provádění tohoto nařízení, ve vhodných případech ve spolupráci s dalšími institucemi a jinými subjekty Unie včetně Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu;

b)  poskytuje praktické informace a doporučení týkající se třetích zemí návratu relevantní pro provádění tohoto nařízení, ve vhodných případech ve spolupráci s dalšími institucemi a jinými subjekty Unie včetně [Agentury Evropské unie pro azyl] a Agentury Evropské unie pro základní práva;

Pozměňovací návrh    268

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  poradenství a technickou a operativní pomoc při provádění a řízení postupů navracení v souladu se směrnicí 2008/115/ES, a to i při přípravě rozhodnutí o navrácení, určování totožnosti a získávání cestovních dokladů;

vypouští se

Pozměňovací návrh    269

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  poradenství a pomoc při opatřeních nezbytných k tomu, aby se zajistilo, že navracené osoby jsou k dispozici pro účely návratu, a aby se zabránilo jejich útěku, v souladu se směrnicí 2008/115/ES a mezinárodním právem.

d)  poskytuje poradenství a pomoc při opatřeních přijímaných členskými státy, jež jsou legitimní, přiměřená a nezbytná k tomu, aby se zajistilo, že navracené osoby jsou k dispozici pro účely návratu, a že se zabrání jejich útěku, a při alternativách k zadržení, v souladu se směrnicí 2008/115/ES a mezinárodním právem.

Pozměňovací návrh    270

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  vybavení, kapacity a odborné znalosti k provádění rozhodnutí o navrácení a k určování totožnosti státních příslušníků třetích zemí.

e)  poskytuje vybavení, kapacity a odborné znalosti k provádění rozhodnutí o navrácení a k určování totožnosti státních příslušníků třetích zemí.

Pozměňovací návrh    271

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Agentura může výjimečně obdržet granty z fondů Unie zaměřené na činnosti navracení v souladu s finančními pravidly, která se na agenturu vztahují. Agentura zajistí, aby v jejích grantových dohodách s členskými státy byla veškerá finanční podpora podmíněna plným dodržováním Listiny.

vypouští se

Pozměňovací návrh    272

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Agentura vyvíjí, zavádí a provozuje informační systémy a softwarové aplikace umožňující výměnu utajovaných a citlivých neutajovaných informací za účelem navracení v rámci Evropské pohraniční a pobřežní stráže a za účelem výměny osobních údajů uvedených v článcích 87 až 89 v souladu s rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2015/444, rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2015/443 a [nařízením (ES) č. 45/2001].

Agentura vyvíjí, zavádí a provozuje informační systémy a softwarové aplikace umožňující výměnu utajovaných a citlivých neutajovaných informací za účelem navracení v rámci Evropské pohraniční a pobřežní stráže a za účelem výměny osobních údajů uvedených v článcích 87 až 89 v souladu s rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2015/444, rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2015/443 a nařízením (EU) 2018/1725.

Pozměňovací návrh    273

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Agentura zejména vyvíjí, provozuje a spravuje centrální systém pro zpracování veškerých informací a údajů automaticky sdělovaných vnitrostátními systémy členských států pro řízení navracení, které agentura potřebuje k tomu, aby poskytovala technickou a operativní pomoc v souladu s článkem 49.

Agentura zejména vyvíjí, provozuje a spravuje aplikaci pro řízení nelegální migrace (IRMA) jako platformu pro zpracování veškerých informací a údajů automaticky sdělovaných vnitrostátními systémy členských států pro řízení navracení, které agentura potřebuje k tomu, aby poskytovala technickou a operativní pomoc v souladu s články 49, 51 a 54.

Pozměňovací návrh    274

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aniž by posuzovala oprávněnost rozhodnutí o navrácení, poskytuje agentura nezbytnou technickou a operativní pomoc a zajišťuje koordinaci nebo organizaci návratových operací, mimo jiné na základě pronájmu letadel pro účely těchto operací nebo organizací návratů prostřednictvím pravidelných letů. Agentura může z vlastního podnětu koordinovat nebo organizovat návratové operace.

1.  Aniž by posuzovala oprávněnost rozhodnutí o navrácení, která zůstávají ve výhradní odpovědnosti členských států, poskytuje agentura nezbytnou technickou a operativní pomoc a zajišťuje koordinaci nebo organizaci, aby bylo možné provádět návratové operace. Agentura může z vlastního podnětu a se souhlasem dotyčného členského státu koordinovat nebo organizovat návratové operace v souladu s čl. 7 odst. 2.

 

Pokud agentura poskytuje členským státům technickou a operativní pomoc při organizaci návratů navracených osob, pak prostřednictvím svého koordinátora ověří, zda všichni státní příslušníci třetích zemí, kteří nastoupí na let organizovaný nebo koordinovaný agenturou, obdrželi konečné rozhodnutí o navrácení. Členské státy předají agentuře kopii rozhodnutí o návratu týkající se každé navracené osoby, která má být vrácena za technické a operativní pomoci agentury.

 

Agentura nekoordinuje, neorganizuje ani nenavrhuje operace navracení do třetích zemí, kde byla zjištěna rizika porušování základních práv nebo vážné nedostatky v příslušných občanskoprávních a trestněprávních předpisech a postupech. To by se mělo určit mimo jiné na základě ověřených zpráv úředníka pro otázky základních práv.

Pozměňovací návrh    275

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy každý měsíc poskytují operativní údaje o navracení nezbytné k posouzení návratových potřeb agenturou a informují agenturu o svém orientačním plánování, pokud jde o počet navracených osob a o třetí země návratu v souvislosti s příslušnými vnitrostátními návratovými operacemi a o svých potřebách pomoci či koordinace ze strany agentury. Agentura vypracuje a vede průběžný operační plán, aby žádajícímu členskému státu poskytla nezbytnou operativní pomoc a posily, a to i prostřednictvím technického vybavení. Agentura může z vlastního podnětu nebo na žádost členského státu začlenit do průběžného operačního plánu data a místa určení návratových operací, která na základě posouzení potřeb považuje za nezbytná. Správní rada na návrh výkonného ředitele rozhodne o způsobu provádění průběžného operačního plánu.

2.  Členské státy pomocí systému uvedeného v čl. 50 odst. 1 poskytují operativní údaje o navracení nezbytné k posouzení návratových potřeb agenturou a informují agenturu o svém orientačním plánování, pokud jde o počet navracených osob a o třetí země návratu v souvislosti s příslušnými vnitrostátními návratovými operacemi a o svých potřebách pomoci či koordinace ze strany agentury. Agentura vypracuje a vede průběžný operační plán, aby žádajícímu členskému státu poskytla nezbytnou operativní pomoc a posily, a to i prostřednictvím technického vybavení. Agentura může z vlastního podnětu se souhlasem dotyčného členského státu a v souladu s čl. 7 odst. 2 nebo na žádost členského státu začlenit do průběžného operačního plánu data a místa určení návratových operací, která na základě posouzení potřeb považuje za nezbytná. Správní rada na návrh výkonného ředitele rozhodne o způsobu provádění průběžného operačního plánu. Agentura prostřednictvím svého koordinátora ověří, zda všechny navracené osoby, které nastoupily na zpáteční lety organizované nebo koordinované agenturou, obdržely konečné rozhodnutí o navrácení v souladu se směrnicí 2008/115/ES.

 

Operační plány pro všechny návratové operace a zásahy podporované a koordinované agenturou budou dohodnuty mezi agenturou, zúčastněnými členskými státy a zúčastněnými třetími zeměmi a budou poté závazné pro všechny návratové operace a návratové zásahy, na návrh výkonného ředitele. Operační plány zahrnují všechny aspekty nezbytné pro uskutečnění operace navracení, mimo jiné včetně postupů pro mechanismus sledování, podávání zpráv a podávání stížností, a podrobná ustanovení o uplatňování základních práv a záruk právního státu, s odkazem na příslušné normy a kodexy chování.

Pozměňovací návrh    276

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Agentura může poskytovat technickou a operativní pomoc a buď na žádost zúčastněných členských států, či z vlastního podnětu zajišťovat koordinaci či organizaci návratových operací, pro které třetí země návratu poskytla dopravní prostředky a osoby pověřené doprovodem nuceně navracených osob (dále jen „sběrné návratové operace“). Zúčastněné členské státy a agentura zaručují, že jsou během celé návratové operace dodržována základní práva a zásada nenavracení a že omezující prostředky jsou používány přiměřeně. Během celé návratové operace až do příjezdu do třetí země návratu je přítomen alespoň jeden zástupce členského státu a jedna osoba pověřená sledováním nuceného navracení z rezervy vytvořené podle článku 52 nebo z vnitrostátního systému zúčastněného členského státu pro sledování.

3.  Agentura může poskytovat technickou a operativní pomoc a může také, buď na žádost zúčastněných členských států, či z vlastního podnětu se souhlasem dotyčného členského státu a v souladu s čl. 7 odst. 2, zajišťovat koordinaci či organizaci návratových operací, pro které třetí země návratu poskytla dopravní prostředky a osoby pověřené doprovodem nuceně navracených osob (dále jen „sběrné návratové operace“). Zúčastněné členské státy a agentura zaručují, že jsou během celé návratové operace dodržována základní práva a zásada nenavracení, že omezující prostředky jsou používány přiměřeně a že je zaručena důstojnost navracené osoby. Během celé návratové operace až do příjezdu do třetí země návratu je přítomen alespoň jeden zástupce členského státu a jedna osoba pověřená sledováním nuceného navracení z rezervy vytvořené podle článku 52 nebo z vnitrostátního systému zúčastněného členského státu pro sledování.

Pozměňovací návrh    277

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každá návratová operace je sledována v souladu s čl. 8 odst. 6 směrnice 2008/115/ES. Sledování nucených návratových operací provádí osoba pověřená sledováním nuceného navracení na základě objektivních a transparentních kritérií a zahrnuje celou návratovou operaci od fáze před opuštěním území až po předání navracených osob v třetí zemi návratu. Osoba pověřená sledováním nuceného navracení předloží zprávu o každé nucené návratové operaci výkonnému řediteli, úředníkovi pro otázky základních práv a příslušným vnitrostátním orgánům všech členských států zapojených do dané operace. Výkonný ředitel a příslušné vnitrostátní orgány zajistí v případě nutnosti náležitá následná opatření.

Každá návratová operace je sledována v souladu s čl. 8 odst. 6 směrnice 2008/115/ES. Sledování nucených návratových operací provádí osoba pověřená sledováním nuceného navracení na základě objektivních a transparentních kritérií a zahrnuje celou návratovou operaci od fáze před opuštěním území až po předání navracených osob v třetí zemi návratu. Osoba pověřená sledováním nuceného navracení předloží zprávu o každé nucené návratové operaci výkonnému řediteli, úředníkovi pro otázky základních práv, příslušným vnitrostátním orgánům všech členských států zapojených do dané operace a v případě potřeby evropskému veřejnému ochránci práv. Výkonný ředitel a příslušné vnitrostátní orgány zajistí v případě nutnosti náležitá následná opatření.

Pozměňovací návrh    278

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Má-li agentura obavy o dodržování základních práv při určité návratové operaci, sdělí je zúčastněným členským státům a Komisi.

Má-li agentura obavy o dodržování základních práv při určité návratové operaci, sdělí je zúčastněným členským státům, Komisi, Agentuře Evropské unie pro základní právav případě potřeby evropskému veřejnému ochránci práv.

Pozměňovací návrh    279

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Výkonný ředitel vyhodnotí výsledky návratových operací a každých šest měsíců předá správní radě podrobnou hodnotící zprávu týkající se všech návratových operací za uplynulé pololetí spolu se zjištěními úředníka pro otázky základních práv. Výkonný ředitel provede komplexní srovnávací analýzu těchto výsledků s cílem zvýšit kvalitu, soudržnost a účinnost budoucích návratových operací. Výkonný ředitel začlení tuto analýzu do výroční zprávy o činnosti agentury.

6.  Výkonný ředitel vyhodnotí výsledky návratových operací a každých šest měsíců předá Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a správní radě podrobnou hodnotící zprávu týkající se všech návratových operací za uplynulé pololetí spolu se zjištěními úředníka pro otázky základních práv. Výkonný ředitel provede komplexní srovnávací analýzu těchto výsledků s cílem zvýšit kvalitu, soudržnost a účinnost budoucích návratových operací. Výkonný ředitel začlení tuto analýzu do výroční zprávy o činnosti agentury.

Pozměňovací návrh    280

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Agentura financuje nebo spolufinancuje návratové operace ze svého rozpočtu v souladu s finančními pravidly, která se na ni vztahují, přičemž upřednostní operace prováděné více než jedním členským státem nebo operace z hotspotů nebo kontrolovaných středisek.

7.  Agentura financuje návratové operace ze svého rozpočtu v souladu s finančními pravidly, která se na ni vztahují, přičemž upřednostní operace prováděné více než jedním členským státem nebo operace z hotspotů.

Pozměňovací návrh    281

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura po konzultaci s úředníkem pro otázky základních práv vytvoří z pracovníků příslušných subjektů rezervu osob pověřených sledováním nuceného navracení, které provádějí činnosti sledování nuceného navracení v souladu s čl. 8 odst. 6 směrnice 2008/115/ES a které byly vyškoleny v souladu s článkem 62 tohoto nařízení.

1.  Agentura po řádném zohlednění doporučení úředníka pro otázky základních práv vytvoří z pracovníků příslušných subjektů rezervu osob pověřených sledováním nuceného navracení jako součást stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže podle článku 55, které provádějí činnosti sledování nuceného navracení v souladu s čl. 8 odst. 6 směrnice 2008/115/ES a které byly vyškoleny v souladu s článkem 62 tohoto nařízení. Osoby pověřené sledováním nuceného navracení podávají zprávy agentuře, včetně jejího úředníka pro otázky základních práv.

Pozměňovací návrh    282

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Správní rada na návrh výkonného ředitele určí profil a počet osob pověřených sledováním nuceného navracení, které mají být poskytnuti této rezervě. Tentýž postup se použije při všech následných změnách jejich profilu a celkového počtu. Členské státy zodpovídají za přispívání do rezervy jmenováním osob pověřených sledováním nuceného navracení, které odpovídají definovanému profilu. Do rezervy musí být zahrnuty osoby pověřené sledováním nuceného navracení, které mají zvláštní odbornost v oblasti ochrany dětí.

2.  Správní rada na návrh výkonného ředitele a ve spolupráci s Agenturou pro základní práva určí profil a počet osob pověřených sledováním nuceného navracení, které mají být poskytnuti této rezervě, přičemž zohlední počet specialistů na navracení a osob pověřených doprovodem nuceně navracených osob, jež má Agentura k dispozici pro pomoc při návratových operacích a zásazích. Tentýž postup se použije při všech následných změnách jejich profilu a celkového počtu. Členské státy zodpovídají za přispívání do rezervy jmenováním osob pověřených sledováním nuceného navracení, které odpovídají definovanému profilu. Do rezervy musí být zahrnuty osoby pověřené sledováním nuceného navracení, které mají zvláštní odbornost v oblasti ochrany dětí.

Pozměňovací návrh    283

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Osoby pověřené sledováním nuceného navracení podléhají i v průběhu návratové operace nebo návratového zásahu kázeňským opatřením svého domovského členského státu.

5.  Osoby pověřené sledováním nuceného navracení podléhají i v průběhu návratové operace nebo návratového zásahu kázeňským opatřením svého domovského členského státu.

 

Poté co agentura vytvoří rezervu osob pověřených sledováním nuceného navracení, tato agentura po určení profilu a počtu osob pověřených sledováním nuceného navracení pověří Radu Evropy a osoby pověřené sledováním nuceného navracení v rámci jejího výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, aby provedly náhodné kontroly na vybraném vzorku maximálně 20 % návratových operací prováděných nebo usnadněných agenturou. Osoby pověřené sledováním nuceného navracení při Radě Evropy předloží zprávu o každé náhodné kontrole. Rada Evropy na základě shromážděných informací vypracuje výroční hodnotící zprávu a tuto zprávu předloží výkonnému řediteli, správní radě agentury, úředníkovi pro otázky základních práv a poradnímu fóru, Evropskému parlamentu, Radě a Komisi. Rada Evropy každoročně obdrží od agentury adekvátní financování, aby posoudila rezervu osob pověřených sledováním nuceného navracení při agentuře. Výsledky výroční hodnotící zprávy se zohlední při hodnocení tohoto nařízení v souladu s ustanoveními článku 116.

 

Agentura nesmí provádět nebo usnadnit žádné nucené navracení dříve, než bude rezerva osob pověřených sledováním nuceného navracení plně ustavena a připravena k nasazení.

Pozměňovací návrh    284

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura může vysílat návratové jednotky buď na žádost členského státu, či z vlastního podnětu během návratových zásahů v rámci týmů pro řízení migrace nebo v případě potřeby poskytovat další technickou a operativní pomoc v oblasti navracení, mimo jiné v případech, kdy jsou takové výzvy spojeny s velkými dovnitř směřujícími smíšenými migračními toky nebo přijímáním státních příslušníků třetích zemí zachráněných na moři.

1.  Agentura může vysílat návratové jednotky, které se také skládají z úředníků s odbornými znalostmi v oblasti ochrany dětí, a to buď na žádost členského státu, či z vlastního podnětu se souhlasem dotyčného členského státu, během návratových zásahů v rámci týmů pro řízení migrace nebo v případě potřeby poskytovat další technickou a operativní pomoc v oblasti navracení, Pouze příslušníci pohraniční stráže, odborníci a zaměstnanci, kteří absolvovali odbornou přípravu v souladu s článkem 62, jsou agenturou vysíláni na akce.

Pozměňovací návrh    285

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Za situací, kdy členský stát čelí zátěži při plnění povinnosti navracet státní příslušníky třetích zemí, na které se vztahuje rozhodnutí o navrácení vydané členským státem, poskytne agentura buď z vlastního podnětu, nebo na žádost tohoto členského státu vhodnou technickou a operativní pomoc v podobě návratového zásahu. Tento zásah může spočívat ve vyslání návratových jednotek, které poskytují pomoc při provádění řízení o navrácení, do hostitelského členského státu a v organizaci návratových operací z hostitelského členského státu.

1.  Za situací, kdy členský stát čelí zátěži při plnění povinnosti navracet navrácené osoby, poskytne agentura buď z vlastního podnětu se souhlasem dotyčného členského státu, nebo na žádost tohoto členského státu vhodnou technickou a operativní pomoc v podobě návratového zásahu. Tento zásah může spočívat ve vyslání návratových jednotek, které poskytují pomoc při provádění řízení o navrácení, do hostitelského členského státu a v organizaci návratových operací z hostitelského členského státu. Během celé návratové operace až do příjezdu do třetí země návratu je přítomen alespoň jeden zástupce členského státu a jedna osoba pověřená sledováním nuceného navracení z rezervy vytvořené podle článku 51.

Pozměňovací návrh    286

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Agentura může rovněž zahájit návratové zásahy v třetích zemích na základě pokynů stanovených v cyklu víceleté strategické politiky, pokud taková třetí země požádá o další technickou a operativní pomoc v souvislosti se svými činnostmi navracení. Takový zásah může spočívat ve vyslání návratových jednotek za účelem poskytování technické a operativní pomoci při činnostech navracení prováděných třetí zemí.

vypouští se

Pozměňovací návrh    287

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Za situací, kdy je členský stát při plnění své povinnosti navracet státní příslušníky třetích zemí, na které se vztahuje rozhodnutí o navrácení, vystaven zvláštním a nepřiměřeným výzvám, poskytne agentura buď z vlastního podnětu, nebo na žádost tohoto členského státu vhodnou technickou a operativní pomoc v podobě rychlého návratového zásahu. Rychlý návratový zásah může spočívat v rychlém vyslání návratových jednotek, které poskytují pomoc při provádění řízení o navrácení, do hostitelského členského státu a v organizaci návratových operací z hostitelského členského státu.

3.  Za situací, kdy je členský stát při plnění své povinnosti navracet navrácené osoby, na které se vztahuje rozhodnutí o navrácení, vystaven zvláštním a nepřiměřeným výzvám, poskytne agentura buď z vlastního podnětu se souhlasem dotyčného členského státu, nebo na žádost tohoto členského státu a v návaznosti na posouzení situace v oblasti základních práv a právního státu v dotyčném členském státě vhodnou technickou a operativní pomoc v podobě rychlého návratového zásahu. Rychlý návratový zásah může spočívat v rychlém vyslání návratových jednotek, které poskytují pomoc při provádění řízení o navrácení, do hostitelského členského státu a v organizaci návratových operací z hostitelského členského státu. Během celé návratové operace až do příjezdu do třetí země návratu je přítomen alespoň jeden zástupce členského státu a jedna osoba pověřená sledováním nuceného navracení z rezervy vytvořené podle článku 51.

Pozměňovací návrh    288

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Agentura financuje nebo spolufinancuje návratové zásahy ze svého rozpočtu v souladu s finančními pravidly, která se na ni vztahují.

6.  Agentura financuje návratové zásahy ze svého rozpočtu v souladu s finančními pravidly, která se na ni vztahují.

Pozměňovací návrh    289

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Součástí agentury je stálý útvar Evropské pohraniční a pobřežní stráže s 10 000 operativními pracovníky. Tento stálý útvar je složen z těchto tří kategorií zaměstnanců v souladu s ročním režimem disponibility stanoveným v příloze I:

1.  Součástí agentury je stálý útvar Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Tento stálý útvar je složen z těchto čtyř kategorií zaměstnanců v souladu s ročním režimem disponibility stanoveným v příloze I:

Pozměňovací návrh    290

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  kategorie 4: rezervní tým pro rychlé nasazení, který tvoří operativní pracovníci z členských států a který se vysílá za účelem provedení zásahů rychlé reakce na hranicích podle článku 58a.

Pozměňovací návrh    291

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Agentura vysílá příslušníky stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže jako příslušníky jednotek pro správu hranic, podpůrných týmů pro řízení migrace, návratových jednotek při společných operacích, zásazích rychlé reakce na hranicích či návratových zásazích nebo jakýchkoliv dalších relevantních operativních činnostech v členských státech nebo ve třetích zemích.

2.  Agentura vysílá příslušníky stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže jako příslušníky jednotek pro správu hranic, podpůrných týmů pro řízení migrace, návratových jednotek při společných operacích, včetně osob pověřených sledováním nuceného navracení, zásazích rychlé reakce na hranicích či návratových zásazích nebo jakýchkoliv dalších relevantních operativních činnostech v členských státech nebo ve třetích zemích. Agentura a příslušné členské státy zajistí, aby nedocházelo k překrývání operačních činností.

Pozměňovací návrh    292

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Příslušníci jednotek agentury vyslaní v rámci operace mohou spolupracovat s týmy Europolu vyslanými do stejné zeměpisné oblasti v záležitostech souvisejících s přeshraniční trestnou činností.

Pozměňovací návrh    293

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V souladu s článkem 83 mají všichni příslušníci stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže možnost provádět úkoly spojené s ochranou hranic nebo navracením, včetně úkolů vyžadujících výkonné pravomoci vymezených v příslušných vnitrostátních právních předpisech nebo v případě zaměstnanců agentury v souladu s přílohou II.

3.  V souladu s článkem 83 mají všichni příslušníci stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže, s výhradou dohody s hostitelským členským státem, možnost provádět úkoly spojené s ochranou hranic nebo navracením, včetně úkolů vyžadujících výkonné pravomoci vymezených v příslušných vnitrostátních právních předpisech nebo v případě zaměstnanců agentury v souladu s přílohou II tohoto nařízení. Stálý útvar, včetně statutárních zaměstnanců, splňuje požadavky na specializovanou odbornou přípravu a profesionalitu stanovené v čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) 2016/399.

Pozměňovací návrh    294

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  o počtu operativních pracovníků pro každý konkrétní profil v rámci každé ze tří kategorií ve stálém útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže pro účely sestavení jednotek v následujícím roce;

a)  o počtu operativních pracovníků pro každý konkrétní profil v rámci kategorií 1 až 3 ve stálém útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže a v kategorii 4 v případě zásahů rychlé reakce na hranicích pro účely sestavení jednotek v následujícím roce;

Pozměňovací návrh    295

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Agentura může přijmout až 4 % celkového počtu stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže jako zaměstnance mající podpůrné funkce pro zřízení stálého útvaru, plánování a řízení jeho operací a pro pořizování vlastního vybavení agentury.

6.  Agentura může přijmout až 10 % celkového počtu stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže z řad personálu v rámci kategorie 1 nebo využít vyslané národní odborníky jako zaměstnance mající podpůrné funkce pro zřízení stálého útvaru, plánování a řízení jeho operací a pro pořizování vlastního vybavení agentury.

Pozměňovací návrh    296

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Po ... [pět let od vstupu tohoto nařízení v platnost] se počty pracovníků stanovené v příloze I budou každý rok přezkoumávat, a to za předpokladu, že byl zřízen stálý útvar a je plně funkční. V nezbytných případech mohou být počty pracovníků v kategoriích 1, 2, 3 a 4 navýšeny nebo sníženy až o 30 %, pokud tento počet není nižší než minimální prahová hodnota 5 000 operativních pracovníků nebo nepřekračuje maximální prahovou hodnotu 7 000 operativních pracovníků. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 118, pokud jde o úpravu počtu pracovníků stanoveného v příloze I.

Pozměňovací návrh    297

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura přispívá do stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže svými statutárními zaměstnanci (kategorie 1), kteří budou vysláni do operačních oblastí jako příslušníci jednotek s veškerými úkoly a pravomocemi, včetně úkolu obsluhovat vlastní vybavení agentury.

1.  Agentura přispívá do stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže svými statutárními zaměstnanci (kategorie 1), kteří budou vysláni do operačních oblastí jako příslušníci jednotek s veškerými úkoly a pravomocemi, včetně úkolu sledovat dodržování základních práv a obsluhovat vlastní vybavení agentury.

Pozměňovací návrh    298

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Agentura přispívá do stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže minimálně 100 členy ze svých statutárních zaměstnanců (kategorie 1), kteří budou vysláni do operačních oblastí a návratových operací a činností a podávají zprávy přímo úředníkovi pro otázky základních práv a kteří jsou pověřeni sledováním dodržování základních práv v rámci všech činností a operací agentury, hostitelského členského státu nebo třetí země. Osoby pověřené sledováním dodržování základních práv patřící ke statutárním zaměstnancům jsou při výkonu svých povinnosti nezávislé. Podávají zprávy přímo úředníkovi pro otázky základních práv a poradnímu fóru. Musí mít potřebnou kvalifikaci a zkušenosti v oblasti základních práv a sledování navracení.

Pozměňovací návrh    299

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V souladu s čl. 62 odst. 2 podstoupí po svém náboru noví zaměstnanci plnou odbornou přípravu související v příslušném případě s ostrahou hranic nebo navracením v rámci speciálních programů odborné přípravy vytvořených agenturou a na základě dohod s vybranými členskými státy realizovanou v jejich specializovaných akademiích. Náklady na odbornou přípravu hradí v plné výši agentura.

2.  V souladu s čl. 62 odst. 2 podstoupí po svém náboru noví zaměstnanci podle svého profilu plnou odbornou přípravu týkající se mimo jiné základních práv. Bude organizována odborná příprava související v příslušném případě s ostrahou hranic a s navracením nebo posílená odborná příprava v oblasti základních práv v rámci speciálních programů odborné přípravy vytvořených agenturou a na základě dohod s vybranými členskými státy realizovanou v jejich specializovaných akademiích. Náklady na odbornou přípravu hradí v plné výši agentura.

Pozměňovací návrh    300

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Během jejich zaměstnání agentura zajistí, aby její statutární zaměstnanci plnili své povinnosti jako příslušníci jednotek s vysokými standardy. Pro každého zaměstnance se navrhne adekvátní plán odborné přípravy zajišťující jeho neustálou profesní kvalifikaci pro plnění úkolů souvisejících s ostrahou hranic nebo navracením.

3.  Během jejich zaměstnání agentura zajistí, aby její statutární zaměstnanci plnili své povinnosti jako příslušníci jednotek v souladu s nejvyššími standardy a v plném souladu se základními právy. Pro každého zaměstnance se navrhne adekvátní plán odborné přípravy zajišťující jeho neustálou profesní kvalifikaci pro plnění úkolů souvisejících s ostrahou hranic, sledováním dodržování základních práv nebo navracením.

Pozměňovací návrh    301

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Ostatní pracovníci zaměstnaní agenturou, kteří nemají kvalifikaci k výkonu funkcí ochrany hranic nebo navracení, se vysílají pouze během společných operací za účelem plnění koordinačních a jiných souvisejících úkolů. Nejsou součástí jednotek.

4.  Ostatní pracovníci zaměstnaní agenturou, kteří nemají kvalifikaci k výkonu funkcí ochrany hranic, sledování dodržování základních práv nebo navracení, se vysílají pouze během společných operací za účelem plnění koordinačních a jiných souvisejících úkolů. Nejsou součástí jednotek.

Pozměňovací návrh    302

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy přispívají do stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže svými operativními pracovníky dočasně přidělenými jako příslušníci jednotek do agentury (kategorie 2). Doba trvání jednotlivých dočasných přidělení se stanoví v souladu s čl. 93 odst. 7. Aby se usnadnila realizace systému finanční podpory uvedeného v článku 61, začíná dočasné přidělení zpravidla na začátku kalendářního roku.

1.  Členské státy přispívají do stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže svými operativními pracovníky dočasně přidělenými jako příslušníci jednotek do agentury (kategorie 2). Doba trvání jednotlivých dočasných přidělení se stanoví v souladu s čl. 94 odst. 7. Aby se usnadnila realizace systému finanční podpory uvedeného v článku 61, začíná dočasné přidělení zpravidla na začátku kalendářního roku.

Pozměňovací návrh    303

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Do 30. června každého roku jmenuje každý členský stát pro účely dočasného přidělení své operativní pracovníky v souladu s konkrétními počty a profily, o nichž pro následující rok rozhodla správní rada, jak je uvedeno v čl. 55 odst. 4. Agentura může ověřit, zda operativní pracovníci navržení členskými státy odpovídají stanoveným profilům a mají potřebné jazykové znalosti. Do 15. září agentura navržené kandidáty akceptuje, nebo požádá, aby členský stát navrhl pro účely dočasného přidělení jiného kandidáta v případě nesouladu s požadovanými profily, nedostatečných jazykových znalostí, nesprávného jednání nebo porušení platných předpisů během předchozích vyslání.

4.  Do 30. června každého roku jmenuje každý členský stát pro účely dočasného přidělení své operativní pracovníky v souladu s konkrétními počty a profily, o nichž pro následující rok rozhodla správní rada, jak je uvedeno v čl. 55 odst. 4. Agentura ověří, zda operativní pracovníci navržení členskými státy odpovídají stanoveným profilům a mají potřebné jazykové znalosti. Do 15. září agentura navržené kandidáty akceptuje, nebo je odmítne v případě nesouladu s požadovanými profily, nedostatečných jazykových znalostí, nesprávného jednání nebo porušení platných předpisů během předchozích vyslání, a požádá daný členský stát, aby navrhl jiného kandidáta na dočasné přidělení.

Pozměňovací návrh    304

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Aniž je dotčen čl. 75 odst. 3, je veškeré nasazení pracovníků kategorie 2 povinné. Pokud se použije čl. 75 odst. 3, nahradí dotyčné pracovníky z kategorie 2 statutární zaměstnanci.

Pozměňovací návrh    305

Návrh nařízení

Čl. 58 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Každý členský stát je odpovědný za zajištění toho, že jmenovaní operativní pracovníci jsou na vyžádání agentury k dispozici v souladu s ujednáními vymezenými v tomto článku. Každý operativní pracovník je k dispozici na dobu nejvýše čtyř měsíců v daném kalendářním roce.

2.  Každý členský stát je odpovědný za zajištění toho, že jmenovaní operativní pracovníci jsou na vyžádání agentury k dispozici v souladu s ujednáními vymezenými v tomto článku. Každý operativní pracovník je k dispozici na dobu nejméně dvou a nejvýše čtyř měsíců v daném kalendářním roce.

Pozměňovací návrh    306

Návrh nařízení

Čl. 58 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Agentura může ověřit, zda operativní pracovníci jmenovaní členskými státy pro účely krátkodobých vyslání odpovídají stanoveným profilům a mají potřebné jazykové znalosti. Agentura může požádat, aby členský stát odstranil operativního pracovníka z vnitrostátního seznamu v případě nesouladu s požadovanými profily, nedostatečných jazykových znalostí, nesprávného jednání nebo porušení platných předpisů během předchozích vyslání.

3.  Agentura ověří, zda operativní pracovníci jmenovaní členskými státy pro účely krátkodobých vyslání odpovídají stanoveným profilům a mají potřebné jazykové znalosti. Agentura odmítne jmenovaného operativního pracovníka v případě nesouladu s požadovanými profily, nedostatečných jazykových znalostí, nesprávného jednání nebo porušení platných předpisů během předchozích vyslání a požádá daný členský stát, aby jmenoval jiného kandidáta.

Pozměňovací návrh    307

Návrh nařízení

Čl. 58 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a.  Aniž je dotčen čl. 75 odst. 3, je veškeré vyslání pracovníků kategorie 3 povinné. Pokud se použije čl. 75 odst. 3, nahradí dotyčné pracovníky z kategorie 3 statutární zaměstnanci.

Pozměňovací návrh    308

Návrh nařízení

Článek 58 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 58a

 

Účast členských států ve stálém útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže prostřednictvím rezervního týmu pro rychlé nasazení

 

1.  Členské státy zajistí, že operativní pracovníci, kteří jsou součástí rezervního týmu pro rychlé nasazení, budou agentuře okamžitě k dispozici (kategorie 4). Operativní pracovníci mohou být vysláni jako součást rezervního týmu pro rychlé nasazení do každého členského státu do pěti pracovních dnů ode dne, kdy výkonný ředitel a hostitelský členský stát schválí operační plán výhradně pro zásahy rychlé reakce na hranicích, pokud již byli v plném počtu vysláni pracovníci z kategorie 1 až 3 požadovaní pro danou operaci. K tomuto účelu poskytne každý členský stát každý rok agentuře určitý počet příslušníků pohraniční stráže nebo dalších příslušných pracovníků. Jejich profily musí odpovídat profilům určeným na základě rozhodnutí správní rady. Celkový počet pracovníků, které členské státy poskytnou, činí 3 000 příslušníků pohraniční stráže nebo dalších příslušných pracovníků. Agentura ověří, zda příslušníci pohraniční stráže navržení členskými státy odpovídají stanoveným profilům. Agentura navržené kandidáty akceptuje, nebo je odmítne v případě nesouladu s požadovanými profily, nedostatečných jazykových znalostí, nesprávného jednání nebo porušení platných předpisů během předchozích vyslání, a požádá daný členský stát, aby navrhl jiného kandidáta na dočasné přidělení.

 

2.  Každý členský stát odpovídá za svůj příspěvek k počtu příslušníků pohraniční stráže nebo dalších příslušných pracovníků uvedenému v odstavci 1 v souladu přílohou Va.

Pozměňovací návrh    309

Návrh nařízení

Čl. 59 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Přezkum fungování stálého útvaru EVROPSKÉ POHRANIČNÍ A POBŘEŽNÍ STRÁŽE v polovině období

Přezkum fungování stálého útvaru EVROPSKÉ POHRANIČNÍ A POBŘEŽNÍ STRÁŽE

Pozměňovací návrh    310

Návrh nařízení

Čl. 59 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do 31. června 2024 provede Komise zejména na základě zpráv uvedených v článku 65 přezkum fungování stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže v polovině období, v němž posoudí jeho celkový počet a složení. Tento přezkum zohlední vývoj statutárních zaměstnanců pro příspěvky agentury nebo jakékoliv podstatné změny schopností jednotlivých členských států ovlivňující jejich schopnosti přispívat do stálého útvaru.

1.  Do [dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost] provede Komise spolu s členskými státy zejména na základě zpráv uvedených v článku 65 a čl. 62 odst. 8a přezkum fungování stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže, včetně rezervního týmu pro rychlé nasazení, v němž posoudí jeho celkovou odbornou přípravu, specializované odborné znalosti, profesionalitu, počet a složení. Tento přezkum zohlední vývoj statutárních zaměstnanců pro příspěvky agentury nebo jakékoliv podstatné změny schopností jednotlivých členských států ovlivňující jejich schopnosti přispívat do stálého útvaru.

Pozměňovací návrh    311

Návrh nařízení

Čl. 59 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Tento přezkum v polovině období se v případě potřeby doplní o vhodné návrhy na změnu příloh I, III a IV.

2.  Tento přezkum v polovině období se v případě potřeby doplní o vhodné návrhy na změnu příloh I, III , IV a Va.

Pozměňovací návrh    312

Návrh nařízení

Čl. 59 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Do ... [dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost] a poté každé čtyři roky Komise spolu s členskými státy a za pomoci agentury provede nezávislý přezkum úrovně odborné přípravy, specializovaných odborných znalostí a profesionality, jíž disponují pracovníci stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Komise předá výsledky přezkumu Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh    313

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud s tím hostitelský členský stát souhlasí, může agentura zřídit na jeho území pobočky pro usnadnění a zlepšení koordinace operativních činností, včetně v oblasti navracení, organizovaných agenturou v uvedeném členském státě nebo v sousedním regionu a pro zajištění účinného řízení lidských a technických zdrojů agentury. Tyto pobočky jsou dočasná zařízení zřízená po dobu, kterou agentura potřebuje k provádění významných operativních činností v uvedeném konkrétním členském státě nebo v dotčeném sousedním regionu. Doba trvání může být v případě potřeby prodloužena.

1.  Pokud s tím hostitelský členský stát souhlasí nebo pokud je tato možnost explicitně zahrnuta do dohody o postavení jednotek uzavřené s hostitelskou třetí zemí, může agentura zřídit na území uvedeného členského státu nebo třetí země pobočky pro usnadnění a zlepšení koordinace operativních činností, včetně v oblasti navracení, organizovaných agenturou v uvedeném členském státě nebo ve třetí zemi a pro zajištění účinného řízení lidských a technických zdrojů agentury. Tyto pobočky jsou zřízeny po dobu, kterou agentura potřebuje k provádění významných operativních činností v uvedeném konkrétním členském státě nebo v dotčené třetí zemi. Doba trvání může být v případě potřeby prodloužena.

Pozměňovací návrh    314

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Agentura a hostitelský členský stát, v němž je pobočka zřízena, usilují o přijetí nezbytných opatření, aby byly vytvořeny co nejlepší podmínky potřebné pro plnění úkolů přidělených pobočce.

2.  Agentura a hostitelský členský stát nebo hostitelská třetí země, v nichž je pobočka zřízena, přijmou nezbytná opatření, aby byly vytvořeny co nejlepší podmínky potřebné pro plnění úkolů přidělených pobočce. Místo výkonu zaměstnání pro pracovníky působící v pobočkách se stanoví podle čl. 94 odst. 2.

Pozměňovací návrh    315

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  poskytují operativní podporu členskému státu v dotčených operačních oblastech;

b)  poskytují operativní podporu členskému státu nebo třetí zemi v dotčených operačních oblastech;

Pozměňovací návrh    316

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  monitorují dodržování základních práv při operacích a činnostech v oblasti správy hranic a navracení a podávají zprávy přímo úředníkovi pro otázky základních práv;

Pozměňovací návrh    317

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  spolupracují s hostitelským členským státem (hostitelskými členskými státy) ve všech záležitostech týkajících se praktického provádění operativních činností organizovaných agenturou v uvedeném členském státě (členských státech), včetně jakýchkoliv dalších záležitostí, které se v průběhu těchto činností případně vyskytnou;

d)  spolupracují s hostitelským členským státem (hostitelskými členskými státy) nebo hostitelskou třetí zemí ve všech záležitostech týkajících se praktického provádění operativních činností organizovaných agenturou v uvedeném členském státě (členských státech) nebo třetí zemi, včetně jakýchkoliv dalších záležitostí, které se v průběhu těchto činností případně vyskytnou;

Pozměňovací návrh    318

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  podporují koordinátora při usnadňování, je-li to potřeba, koordinace a komunikace mezi jednotkami agentury a příslušnými orgány hostitelského členského státu;

f)  podporují koordinátora při usnadňování, je-li to potřeba, koordinace a komunikace mezi jednotkami agentury a příslušnými orgány hostitelského členského státu nebo hostitelské třetí země;

Pozměňovací návrh    319

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 3 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  podporují styčného úředníka agentury za účelem identifikace jakýchkoliv současných nebo budoucích výzev pro správu hranic oblasti, za kterou jsou odpovědné, nebo za účelem provádění acquis o navracení a pravidelně podávají zprávy do sídla agentury;

i)  podporují styčného úředníka agentury za účelem identifikace jakýchkoliv současných nebo budoucích výzev pro správu hranic oblasti, za kterou jsou odpovědné, nebo za účelem provádění acquis o navracení nebo v záležitostech týkajících se základních práv, a pravidelně podávají zprávy do sídla agentury;

Pozměňovací návrh    320

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Hostitelský členský stát, v němž se zřizuje pobočka, poskytne agentuře pomoc s cílem zajistit operační schopnosti.

Pozměňovací návrh    321

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Výkonný ředitel podává správní radě každé čtvrtletí o činnostech poboček zprávu. Činnosti poboček se popíší ve zvláštním oddíle výroční zprávy o činnosti uvedené v čl. 98 odst. 2 bodě 10.

6.  Výkonný ředitel a úředník pro otázky základních práv podávají správní radě každé čtvrtletí zprávu o činnostech poboček a o dodržování základních práv, které tyto pobočky monitorují. Činnosti poboček se popíší ve zvláštním oddíle výroční zprávy o činnosti uvedené v čl. 98 odst. 2 bodě j.

Pozměňovací návrh    322

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Pokud Komise zjistí, že v členském státě, v němž agentura zřídila pobočku, existují obecné nedostatky, pokud jde o právní stát, neprodleně oznámí toto zjištění výkonnému řediteli. Do jednoho měsíce od oznámení tohoto zjištění – a pokud mezitím nedojde k uzavření pobočky – správní rada na návrh výkonného ředitele rozhodne o tom, zda pobočku uzavře, přičemž plně zohlední stanovisko Komise.

Pozměňovací návrh    323

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy mají nárok obdržet každoročně finanční prostředky ve formě financování, které není spojeno s náklady, na podporu rozvoje lidských zdrojů pro zajištění svých příspěvků do stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže v souladu s přílohami III a IV, v souladu s čl. 125 odst. 1 písm. a) nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, které se uhradí po skončení dotčeného roku a při splnění podmínek stanovených v souladu s odstavci 3 a 4. Uvedené financování je založeno na referenční částce stanovené v odstavci 2 a činí:

1.  (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    324

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Roční úhrada částky uvedené v odst. 1 písm. a) se provede za podmínky, že členské státy v dotčeném období odpovídajícím způsobem navýší celkový počet příslušníků své vnitrostátní pohraniční stráže prostřednictvím náboru nových příslušníků pohraniční stráže a jiných příslušníků. Příslušné informace pro účely vykazování se poskytnou agentuře při každoročních dvoustranných jednáních a ověří se prostřednictvím hodnocení zranitelnosti v následujícím roce. Roční úhrada částky uvedené v odst. 1 písm. b) se provede ve spojení s počtem příslušníků pohraniční stráže nebo jiných příslušníků skutečně vyslaných na dobu nejméně čtyř měsíců v souladu s článkem 58 v rámci limitu stanoveného přílohou IV.

3.  Roční úhrada částky uvedené v odst. 1 písm. a) se provede za podmínky, že členské státy v dotčeném období odpovídajícím způsobem navýší celkový počet příslušníků své vnitrostátní pohraniční stráže prostřednictvím náboru nových příslušníků pohraniční stráže a jiných příslušníků. Příslušné informace pro účely vykazování se poskytnou agentuře při každoročních dvoustranných jednáních a ověří se prostřednictvím hodnocení zranitelnosti v následujícím roce. Roční úhrada částky uvedené v odst. 1 písm. b) se provede v plné výši ve spojení s počtem příslušníků pohraniční stráže nebo jiných příslušníků skutečně vyslaných na nepřetržitou či přetržitou dobu nejméně čtyř měsíců nebo poměrným dílem v případě vyslání na nepřetržitou či přetržitou dobu kratší čtyř měsíců v souladu s článkem 58 v rámci limitu stanoveného přílohou IV. Na základě předložení konkrétní a odůvodněné žádosti přispívajícím členským státem se provede zálohová platba spojená s ročními úhradami částek uvedených v odst. 1 písm. a) a b).

Pozměňovací návrh    325

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Při provádění finanční podpory podle tohoto článku zajistí agentura a členské státy dodržování zásady spolufinancování a zásady zamezení dvojímu financování.

Pozměňovací návrh    326

Návrh nařízení

Čl. 62 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura s přihlédnutím k cestovní mapě schopností uvedené v čl. 9 odst. 4, je-li k dispozici, a ve spolupráci s vhodnými subjekty členských států, které jsou odpovědné za odbornou přípravu, a případně i s Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu a Agenturou Evropské unie pro základní práva vypracuje konkrétní nástroje odborné přípravy, včetně zvláštní odborné přípravy v oblasti ochrany dětí a jiných osob ve zranitelném postavení. Příslušníkům pohraniční stráže, specialistům na navracení a dalším příslušným pracovníkům, kteří jsou příslušníky stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže, zajistí další odbornou přípravu týkající se jejich úkolů a pravomocí. Odborníci z řad zaměstnanců agentury provádějí pravidelný výcvik těchto příslušníků pohraniční stráže a dalších příslušníků jednotek podle plánu další odborné přípravy a výcviku uvedeného v ročním pracovním programu agentury.

1.  Agentura s přihlédnutím k cestovní mapě schopností uvedené v čl. 9 odst. 4, je-li k dispozici, a ve spolupráci s vhodnými subjekty členských států, které jsou odpovědné za odbornou přípravu, s [Agenturou Evropské unie pro azyl] a Agenturou Evropské unie pro základní práva vypracuje konkrétní nástroje odborné přípravy, včetně zvláštní odborné přípravy v oblasti ochrany dětí a jiných osob ve zranitelném postavení. Příslušníkům pohraniční stráže, specialistům na navracení, osobám pověřeným doprovodem nuceně navracených osob, osobám pověřeným sledováním nuceného navracení a dalším příslušným pracovníkům, kteří jsou příslušníky stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže, zajistí další odbornou přípravu týkající se jejich úkolů a pravomocí. Odborníci z řad zaměstnanců agentury provádějí pravidelný výcvik těchto příslušníků pohraniční stráže a dalších příslušníků jednotek podle plánu další odborné přípravy a výcviku uvedeného v ročním pracovním programu agentury.

Pozměňovací návrh    327

Návrh nařízení

Čl. 62 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Agentura zajistí, že všichni zaměstnanci přijatí k výkonu funkce operativních pracovníků stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže absolvují ještě před svým prvním vysláním do operativních činností organizovaných agenturou náležitou odbornou přípravu v oblasti relevantního práva Unie a mezinárodního práva, včetně oblasti základních práv, přístupu k mezinárodní ochraně a případně i pátrání a záchrany. Za tímto účelem agentura na základě dohod s vybranými členskými státy zavede nezbytné programy odborné přípravy v jejich vnitrostátních akademiích. Náklady na odbornou přípravu hradí v plné výši agentura.

2.  Agentura zajistí, že všichni zaměstnanci přijatí k výkonu funkce operativních pracovníků stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže absolvují ještě před svým prvním vysláním do operativních činností organizovaných agenturou náležitou odbornou přípravu v oblasti relevantního práva Unie a mezinárodního práva, včetně oblasti základních práv, přístupu k mezinárodní ochraně, pokynů pro identifikaci osob, které žádají o ochranu, a jejich nasměrování k příslušným postupům, pokynů pro řešení zvláštních potřeb dětí včetně nezletilých osob bez doprovodu, obětí obchodování s lidmi, osob vyžadujících neodkladnou lékařskou pomoc a dalších zvláště zranitelných osob, a, kde je to žádoucí, zúčastní se námořních operací, pátrání a záchrany. Pokud operativní činnosti potenciálně vyžadují použití střelných zbraní, obdrží zaměstnanci komplexní praktickou, právní a etickou odbornou přípravu s přihlédnutím k předchozí odborné přípravě nebo zkušenostem zaměstnance.

Pozměňovací návrh    328

Návrh nařízení

Čl. 62 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Za tímto účelem agentura na základě dohod s vybranými členskými státy zavede nezbytné programy odborné přípravy v jejich vnitrostátních akademiích. Agentura zajistí, aby se odborná příprava řídila společnými hlavními osnovami, byla harmonizovaná a podporovala vzájemné porozumění a společnou kulturu na základě hodnot zakotvených ve smlouvách. Náklady na odbornou přípravu hradí v plné výši agentura.

Pozměňovací návrh    329

Návrh nařízení

Čl. 62 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Agentura může po získání souhlasu správní rady zřídit vzdělávací středisko agentury s cílem dále usnadnit začleňování společné evropské kultury do poskytované odborné přípravy.

Pozměňovací návrh    330

Návrh nařízení

Čl. 62 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Agentura provádí nezbytné iniciativy, aby zajistila, že všichni operativní pracovníci členských států, kteří jsou součástí jednotek ze stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže, absolvují ještě před svou účastí na operativních činnostech organizovaných agenturou odbornou přípravu v oblasti relevantního práva Unie a mezinárodního práva, včetně oblasti základních práv, přístupu k mezinárodní ochraně a případně i pátrání a záchrany.

vypouští se

Pozměňovací návrh    331

Návrh nařízení

Čl. 62 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Agentura provádí nezbytné iniciativy, aby zajistila odbornou přípravu pracovníků podílejících na úkolech spojených s navracením, kteří jsou přiděleni do stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže a rezervy uvedené v článku 52. Agentura zajistí, aby všichni pracovníci, kteří se podílejí na návratových operacích a návratových zásazích, jakož i zaměstnanci agentury absolvovali ještě před svou účastí na operativních činnostech organizovaných agenturou odbornou přípravu v oblasti relevantního práva Unie a mezinárodního práva, včetně oblasti základních práv přístupu k mezinárodní ochraně.

4.  Agentura provádí nezbytné iniciativy, aby zajistila odbornou přípravu pracovníků podílejících na úkolech spojených s navracením, kteří jsou přiděleni do stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže a rezervy uvedené v článku 52. Agentura zajistí, aby všichni pracovníci, kteří se podílejí na návratových operacích a návratových zásazích, jakož i zaměstnanci agentury absolvovali ještě před svou účastí na operativních činnostech organizovaných agenturou odbornou přípravu v oblasti relevantního práva Unie a mezinárodního práva, včetně oblasti základních práv, přístupu k mezinárodní ochraně a přístupu zranitelných osob k mechanismu předávání.

Pozměňovací návrh    332

Návrh nařízení

Čl. 62 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Agentura zavede výměnný program, jenž umožní příslušníkům pohraniční stráže, kteří jsou zapojeni do jejích jednotek, a pracovníkům, kteří jsou zapojeni do evropských jednotek pro návratové zásahy, získat znalosti či konkrétní praktické poznatky na základě zkušeností a osvědčených postupů nabytých v zahraničí při práci s příslušníky pohraniční stráže a pracovníky, kteří se podílejí na úkolech spojených s navracením, v jiném než jejich vlastním členském státě.

8.  Agentura zavede výměnný program, jenž umožní příslušníkům pohraniční stráže, kteří jsou zapojeni do jejích jednotek, a pracovníkům, kteří jsou zapojeni do evropských jednotek pro návratové zásahy, získat znalosti či konkrétní praktické poznatky na základě zkušeností, dodržování základních práv a osvědčených postupů nabytých v zahraničí při práci s příslušníky pohraniční stráže a pracovníky, kteří se podílejí na úkolech spojených s navracením, v jiném než jejich vlastním členském státě.

Pozměňovací návrh    333

Návrh nařízení

Čl. 62 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a.  Agentura vytvoří a dále rozpracuje interní mechanismus kontroly kvality, aby zajistila vysokou úroveň odborné přípravy, specializovaných odborných znalostí a profesionality pro všechny své pracovníky, jakož i pro operativní pracovníky členských států, kteří se podílejí na operativních činnostech agentury. Agentura na základě provádění mechanismu kontroly kvality vypracuje výroční hodnoticí zprávu. Tuto zprávu agentura předá Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh    334

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na základě návrhu výkonného ředitele po obdržení kladného stanoviska Komise sestaví správní rada ucelenou víceletou strategii způsobu rozvoje vlastních technických schopností agentury s přihlédnutím k cyklu víceleté strategické politiky pro evropskou integrovanou správu hranic včetně cestovní mapy schopností uvedené v čl. 9 odst. 4, je-li k dispozici, a rozpočtových zdrojů vyčleněných pro tento účel ve víceletém finančním rámci.

Na základě návrhu výkonného ředitele po obdržení kladného stanoviska Komise a na základě víceletého cyklu strategické politiky pro evropskou integrovanou správu hranic, včetně cestovní mapy schopností uvedené v čl. 9 odst. 4, je-li k dispozici, a na základě rozpočtových zdrojů vyčleněných pro tento účel ve víceletém finančním rámci sestaví správní rada ucelenou víceletou strategii způsobu rozvoje vlastních technických schopností agentury.

Pozměňovací návrh    335

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Na základě vzorové dohody vypracované agenturou a schválené správní radou se členský stát registrace a agentura dohodnou na podmínkách zajišťujících operabilitu vybavení. V případě spoluvlastněných prostředků musí podmínky rovněž stanovit období, kdy je vybavení k dispozici výhradně agentuře, a upravit využívání tohoto vybavení včetně zvláštních ustanovení o rychlém nasazení během zásahů rychlé reakce na hranicích.

5.  Na základě vzorové dohody vypracované agenturou a schválené správní radou se členský stát registrace a agentura dohodnou na podmínkách zajišťujících operabilitu vybavení. V této souvislosti členský stát registrace povolí toto vybavení jako vybavení v rámci státní služby. V případě spoluvlastněných prostředků musí podmínky rovněž stanovit období, kdy je vybavení k dispozici výhradně agentuře, a upravit využívání tohoto vybavení včetně zvláštních ustanovení o rychlém nasazení během zásahů rychlé reakce na hranicích.

Pozměňovací návrh    336

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Nemá-li agentura požadované kvalifikované statutární zaměstnance, členský stát, v němž je technické vybavení registrováno, nebo dodavatel technického vybavení poskytnou potřebné odborníky a technický personál pro jeho právně podloženou a bezpečnou obsluhu. V takovém případě se technické vybavení ve výhradním vlastnictví agentury dá agentuře k dispozici na její žádost a členský stát, v němž je vybavení registrováno, se nesmí odvolat na výjimečnou situaci uvedenou v čl. 64 odst. 8.

6.  Nemá-li agentura požadované kvalifikované statutární zaměstnance, členský stát, v němž je technické vybavení registrováno, nebo dodavatel technického vybavení poskytnou potřebné odborníky a technický personál pro jeho právně podloženou a bezpečnou obsluhu. Pokud členský stát registrace nabídne nezbytné odborníky a technický personál, budou se tito pracovníci započítávat jako součást příspěvku daného členského státu do stálého útvaru. V takovém případě se technické vybavení ve výhradním vlastnictví agentury dá agentuře k dispozici na její žádost a členský stát, v němž je vybavení registrováno, se nesmí odvolat na výjimečnou situaci uvedenou v čl. 64 odst. 8. Pokud agentura požádá členský stát o poskytnutí technického vybavení a operativních pracovníků, zohlední konkrétní operační problémy, jimž daný členský stát čelí v okamžiku podání žádosti.

Pozměňovací návrh    337

Návrh nařízení

Čl. 65 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  počet operativních pracovníků, který se každý členský stát zavázal poskytnout do stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže a rezervy osob pověřených sledováním nuceného navracení;

a)  počet operativních pracovníků, který se každý členský stát zavázal poskytnout do stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže včetně rezervy osob pověřených sledováním nuceného navracení;

Pozměňovací návrh    338

Návrh nařízení

Čl. 65 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  počet položek kontingentu technického vybavení, které každý členský stát a agentura nasadily v předchozím roce z rezervy technického vybavení, se zvláštním zřetelem k

e)  počet položek kontingentu technického vybavení, které každý členský stát a agentura nasadily v předchozím roce z rezervy technického vybavení;

Pozměňovací návrh    339

Návrh nařízení

Čl. 66 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura aktivně monitoruje výzkumné a inovační činnosti, které jsou důležité z hlediska evropské integrované správy hranic, včetně využívání vyspělých technologií ostrahy, a k těmto činnostem přispívá, s přihlédnutím k cestovní mapě schopností uvedené v čl. 9 odst. 4. Agentura předává výsledky tohoto výzkumu Evropskému parlamentu, členským státům a Komisi v souladu s článkem 50. Může tyto výsledky podle potřeby používat při společných operacích, zásazích rychlé reakce na hranicích, návratových operacích a návratových zásazích.

1.  Agentura aktivně monitoruje výzkumné a inovační činnosti, které jsou důležité z hlediska evropské integrované správy hranic, a k těmto činnostem přispívá, s přihlédnutím k cestovní mapě schopností uvedené v čl. 9 odst. 4. Agentura předává výsledky tohoto výzkumu Evropskému parlamentu, členským státům a Komisi v souladu s článkem 50. Může tyto výsledky podle potřeby používat při společných operacích, zásazích rychlé reakce na hranicích, návratových operacích a návratových zásazích.

Pozměňovací návrh    340

Návrh nařízení

Čl. 66 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Agentura může plánovat a provádět pilotní projekty týkající se záležitostí, na které se vztahuje toto nařízení.

4.  Agentura může plánovat a provádět pilotní projekty, pokud je to nezbytné pro plnění povinností stanovených tímto nařízením.

Pozměňovací návrh    341

Návrh nařízení

Čl. 66 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Agentura zveřejní všechny své výzkumné projekty, včetně demonstračních projektů, zúčastněných spolupracujících partnerů a rozpočtu projektu.

Pozměňovací návrh    342

Návrh nařízení

Čl. 67 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy a agentura sestaví operační plány pro správu hranic a navracení. Operační plány členských států související s úseky hranice s vysokou a kritickou úrovní dopadu se sestaví ve spolupráci se sousedními členskými státy a s agenturou. Pro činnosti agentury se operační plánování na následující rok vymezí v příloze jednotného programového dokumentu uvedeného v článku 100 a pro každou konkrétní operativní činnost prostřednictvím operačního plánu uvedeného v článku 39 a čl. 75 odst. 3.

2.  Členské státy a agentura sestaví operační plány pro správu hranic a navracení. Operační plány členských států související s úseky hranice s vysokou úrovní dopadu se sestaví ve spolupráci se sousedními členskými státy a s agenturou. Pro činnosti agentury se operační plánování na následující rok vymezí v příloze jednotného programového dokumentu uvedeného v článku 100 a pro každou konkrétní operativní činnost prostřednictvím operačního plánu uvedeného v článku 39 a čl. 75 odst. 3.

Pozměňovací návrh    343

Návrh nařízení

Čl. 67 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vnitrostátní plán rozvoje schopností řeší zejména politiku náboru a odborné přípravy příslušníků pohraniční stráže a specialistů na navracení, pořizování a údržbu vybavení a nezbytné činnosti v oblasti výzkumu a vývoje a odpovídající finanční aspekty.

Vnitrostátní plán rozvoje schopností řeší zejména politiku náboru a odborné přípravy příslušníků pohraniční stráže a specialistů na navracení, osob pověřených doprovodem nuceně navracených osob a osob pověřených sledováním nuceného navracení, pořizování a údržbu vybavení a nezbytné činnosti v oblasti výzkumu a vývoje a odpovídající finanční aspekty.

Pozměňovací návrh    344

Návrh nařízení

Čl. 68 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Agentura zajistí zřízení a provoz ústřední jednotky ETIAS uvedené v článku 7 [nařízení, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)].

2.  Agentura zajistí zřízení a provoz ústřední jednotky ETIAS uvedené v článku 7 nařízení (EU) 20181240.

Pozměňovací návrh    345

Návrh nařízení

Oddíl 11 – pododdíl 1 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Spolupráce v rámci EU

vypouští se

Pozměňovací návrh    346

Návrh nařízení

Čl. 69 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Agentura spolupracuje s orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a s mezinárodními organizacemi v mezích jejich příslušných právních rámců a využívá existující informace, schopnosti a systémy, jež jsou k dispozici v rámci EUROSURu.

Agentura spolupracuje s orgány, institucemi a jinými subjekty Unie v mezích jejich příslušných právních rámců a využívá existující informace, schopnosti a systémy, jež jsou k dispozici v rámci EUROSURu.

Pozměňovací návrh    347

Návrh nařízení

Čl. 69 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V souladu s odstavcem 1 agentura spolupracuje zejména s:

V souladu s odstavcem 1 agentura spolupracuje s těmito subjekty:

Pozměňovací návrh    348

Návrh nařízení

Čl. 69 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  Evropskou agenturou pro azyl;

c)  [Agenturou Evropské unie pro azyl];

Pozměňovací návrh    349

Návrh nařízení

Čl. 69 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k)  misemi a operacemi společné bezpečnostní a obranné politiky.

vypouští se

Pozměňovací návrh    350

Návrh nařízení

Čl. 69 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Agentura může v rámci svých příslušných právních rámců spolupracovat také s mezinárodními organizacemi příslušnými pro její úkoly, jako jsou:

 

a)  Organizace spojených národů prostřednictvím jejích příslušných úřadů, agentur, organizací a dalších subjektů, což jsou zejména Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva, Mezinárodní organizace pro migraci, Úřad OSN pro drogy a kriminalitu a Mezinárodní organizace pro civilní letectví

 

b)  Mezinárodní organizace kriminální policie (INTERPOL).

 

c)  Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě;

 

d)  Světová celní organizace;

 

agentura spolupracuje s Radou Evropy a s komisařem pro lidská práva Rady Evropy za účelem dohledu nad rezervou osob pověřených sledováním nuceného navracení.

Pozměňovací návrh    351

Návrh nařízení

Čl. 69 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Spolupráce uvedená v odstavci 1 probíhá v rámci pracovních ujednání uzavřených se subjekty uvedenými v odstavci 1. Tato ujednání nejprve schválí Komise. Agentura v každém případě informuje o každém takovém ujednání Evropský parlament.

2.  Spolupráce uvedená v odstavci 1 probíhá v rámci pracovních ujednání uzavřených se subjekty uvedenými v odstavci 1. Tato ujednání nejprve schválí Komise a evropský inspektor ochrany údajů, pokud se pracovní ujednání týkají výměny osobních údajů. Agentura v každém případě informuje o každém takovém ujednání Evropský parlament a zpřístupní je veřejnosti. Takováto opatření by měla jasně uvádět rozsah, míru a úroveň narušení navrhovaného opatření s cílem posoudit nezbytnost a přiměřenost dotčeného opatření.

Pozměňovací návrh    352

Návrh nařízení

Čl. 69 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Orgány, instituce a jiné subjekty Unie a mezinárodní organizace uvedené v odstavci 1 využívají informace obdržené od agentury pouze v mezích svých pravomocí a pouze tehdy, pokud respektují základní práva včetně požadavků na ochranu údajů. Další předávání nebo sdělování osobních údajů, které zpracovává agentura, orgánům, institucím a jiným subjektům Unie podléhá zvláštním pracovním ujednáním o výměně osobních údajů a může se uskutečnit pouze po předchozím schválení evropským inspektorem ochrany údajů. Každé předání osobních údajů agenturou probíhá v souladu s ustanoveními o ochraně údajů uvedenými v článcích 87 až 90. Pokud jde o nakládání s utajovanými informacemi, tato ujednání stanoví, že dotčený orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie či mezinárodní organizace dodržuje bezpečnostní pravidla a standardy rovnocenné pravidlům a standardům, které uplatňuje agentura.

5.  Orgány, instituce a jiné subjekty Unie uvedené v odstavci 1 využívají informace obdržené od agentury pouze v mezích svých pravomocí a pouze tehdy, pokud respektují základní práva včetně požadavků na ochranu údajů. Další předávání nebo sdělování osobních údajů, které zpracovává agentura, orgánům, institucím a jiným subjektům Unie může být prováděno pouze v případě, že existuje právní základ v právu Unie a jestliže to nevede ke zpracování osobních údajů pro jiné neslučitelné účely podle článku 6 nařízení (EU) 2018/1725, a podléhá zvláštním pracovním ujednáním o výměně osobních údajů a může se uskutečnit pouze po předchozím schválení evropským inspektorem ochrany údajů. Evropská pohraniční a pobřežní stráž vede evidenci dalšího předávání a odůvodnění takového předávání. Evropský inspektor ochrany údajů má možnost ověřit jejich zákonnost a zejména dodržování zásad nezbytnosti a přiměřenosti. Každé předání osobních údajů agenturou probíhá v souladu s ustanoveními o ochraně údajů uvedenými v článcích 87 až 90 a s nařízením (EU) 2018/1725. Pokud jde o nakládání s utajovanými informacemi, tato ujednání stanoví, že dotčený orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie či mezinárodní organizace dodržuje bezpečnostní pravidla a standardy rovnocenné pravidlům a standardům, které uplatňuje agentura.

Pozměňovací návrh    353

Návrh nařízení

Čl. 69 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Agentura zajistí, aby osobní údaje předávané nebo zpřístupňované mezinárodním organizacím byly zpracovávány pouze pro účely, pro které byly předány nebo zpřístupněny. Agentura zajistí, aby pracovní ujednání dohodnutá s mezinárodními organizacemi byla plně v souladu s právními předpisy Unie o ochraně údajů, a zejména s kapitolou V nařízení (EU) 2018/679.

Pozměňovací návrh    354

Návrh nařízení

Čl. 70 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  sdílením kapacit prostřednictvím plánování a provádění víceúčelových operací a sdílením prostředků a jiných schopností, a to v takovém rozsahu, v jakém jsou tyto činnosti koordinovány uvedenými agenturami a prováděny se souhlasem příslušných orgánů dotčených členských států.

e)  sdílením kapacit prostřednictvím plánování a provádění víceúčelových operací, včetně pátracích a záchranných, a sdílením prostředků a jiných schopností, a to v takovém rozsahu, v jakém jsou tyto činnosti koordinovány uvedenými agenturami a prováděny se souhlasem příslušných orgánů dotčených členských států.

Pozměňovací návrh    355

Návrh nařízení

Čl. 70 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Konkrétní formy spolupráce agentury s Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu a Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost při výkonu funkcí pohraniční stráže se určí v pracovním ujednání v souladu s mandáty těchto agentur a finančními pravidly, která se na tyto agentury vztahují. Toto ujednání schválí správní rada agentury a správní rady Evropské agentury pro námořní bezpečnost a Evropské agentury pro kontrolu rybolovu.

2.  Konkrétní formy spolupráce agentury s Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu a Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost při výkonu funkcí pohraniční stráže se určí v pracovním ujednání v souladu s mandáty těchto agentur a finančními pravidly, která se na tyto agentury vztahují. Toto ujednání schválí správní rada agentury a správní rady Evropské agentury pro námořní bezpečnost a Evropské agentury pro kontrolu rybolovu. Agentury využívají informace získané v rámci své spolupráce pouze v mezích svého právního rámce a v souladu se základními právy, včetně požadavků na ochranu údajů.

Pozměňovací návrh    356

Návrh nařízení

Čl. 71 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Informace vyměněné podle tohoto článku nesmějí být dále předány ani sděleny třetím zemím či jiným třetím stranám.

5.  Informace vyměněné podle tohoto článku nesmějí být dále předány ani sděleny třetím zemím či jakýmkoli jiným třetím stranám.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh předložený za účelem zajištění konzistentnosti.

Pozměňovací návrh    357

Návrh nařízení

Oddíl 11 – pododdíl 2 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Spolupráce se třetími zeměmi

vypouští se

Pozměňovací návrh    358

Návrh nařízení

Čl. 72 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V souladu s čl. 3 písm. g) spolupracují členské státy a agentura se třetími zeměmi za účelem integrované politiky správy hranic a migrace, včetně navracení.

1.  V souladu s čl. 3 písm. g) spolupracují členské státy a agentura se třetími zeměmi za účelem integrované politiky správy hranic a migrace.

Pozměňovací návrh    359

Návrh nařízení

Čl. 72 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Komise spolu s Evropskou službou pro vnější činnost posoudí situaci ve třetí zemi, včetně dodržování základních práv a úrovně ochrany údajů, dříve než agentura zahájí jakékoliv činnosti v dané třetí zemi nebo s touto zemí a dříve než zahájí jednání o jakékoliv dohodě nebo ujednání s touto třetí zemí podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    360

Návrh nařízení

Čl. 72 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Agentura a členské státy dodržují právo Unie, včetně standardů, které jsou součástí acquis Unie, také v případě, že spolupráce se třetími zeměmi probíhá na území těchto zemí.

3.  Agentura a členské státy dodržují právo Unie, včetně standardů, které jsou součástí acquis Unie, také v případě, že spolupráce se třetími zeměmi probíhá na území těchto zemí. Navázání spolupráce s třetími zeměmi slouží k prosazování standardů evropské integrované správy hranic.

Pozměňovací návrh    361

Návrh nařízení

Čl. 73 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Členské státy zajistí, aby osobní údaje předávané nebo zpřístupňované třetím zemím nebo mezinárodním organizacím byly zpracovávány pouze pro účely, pro které byly předány nebo zpřístupněny, a aby subjekty údajů mohly vykonávat svá práva také v těchto třetích zemích nebo ve vztahu k těmto mezinárodním organizacím. Za tímto účelem členské státy do dvoustranných nebo mnohostranných dohod se třetími zeměmi nebo do pracovních ujednání s mezinárodními organizacemi zahrnou právně závazná a vymahatelné záruky podle čl. 46 odst. 2 písm. a) nebo odst. 3 písm. b) nařízení (EU) 2018/679. Pokud takové dohody nebo ujednání podle odstavce 1 neexistují, nesmějí členské státy předávat nebo zveřejňovat žádné osobní údaje směrem k třetím zemím nebo mezinárodním organizacím.

Pozměňovací návrh    362

Návrh nařízení

Čl. 74 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Agentura přitom jedná v rámci politiky vnější činnosti Unie, a to i pokud jde o ochranu základních práv a zásadu nenavracení, za podpory ze strany delegací Unie a, je-li to relevantní, misí a operací SBOP a za koordinace s nimi.

2.  Agentura přitom jedná v rámci politiky vnější činnosti Unie, a to i pokud jde o ochranu základních práv a zásadu nenavracení, zákaz svévolného zadržování a zákaz mučení, nelidského nebo ponižujícího zacházení nebo trestání, za podpory ze strany delegací Unie.

Pozměňovací návrh    363

Návrh nařízení

Čl. 74 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Za okolností vyžadujících nasazení jednotek pro správu hranic a návratových jednotek ze stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže ve třetí zemi, při nichž budou mít příslušníci těchto jednotek výkonné pravomoci, uzavře Unie s dotčenou třetí zemí dohodu o postavení jednotek. Dohoda o postavení jednotek se bude týkat všech aspektů nezbytných pro provádění těchto činností. Zejména v ní bude vymezen rozsah operace, občanskoprávní a trestní odpovědnost a úkoly a pravomoci příslušníků jednotek. Dohoda o postavení jednotek zajistí plné dodržování základních práv během operací.

3.  Za okolností vyžadujících nasazení jednotek pro správu hranic, návratových jednotek a jednotek pro monitorování základních práv ze stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže ve třetí zemi, při nichž budou mít příslušníci těchto jednotek výkonné pravomoci, uzavře Unie s dotčenou třetí zemí podle článku 218 SFEU dohodu o postavení jednotek vypracovanou na základě vzorové dohody o postavení jednotek uvedené v čl. 77 odst. 1a. Dohoda o postavení jednotek se bude týkat všech aspektů nezbytných pro provádění těchto činností. Zejména v ní bude vymezen rozsah operace, občanskoprávní a trestní odpovědnost a úkoly a pravomoci příslušníků jednotek, opatření týkající se zřízení pobočky a opatření k zajištění operativnosti záruk základních práv včetně vyslání osob pověřených sledováním základních práv, strategie v oblasti základních práv v souladu s článkem 81 a kodex chování v souladu s článkem 82. Dohoda o postavení jednotek zajistí plné dodržování základních práv během operací a stanoví mechanismus podávání a vyřizování stížností. S evropským inspektorem ochrany údajů se konzultuje ohledně ustanovení dohody o postavení, která se týkají předávání údajů. Operace se provádějí na základě operačního plánu, se kterým souhlasí také zúčastněné členské státy. Účast členských států na společných operacích na území třetích zemí je dobrovolná.

Pozměňovací návrh    364

Návrh nařízení

Čl. 74 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Jsou-li k dispozici, jedná rovněž v rámci pracovních ujednání uzavřených s těmito orgány v souladu s právem a politikou Unie, v souladu s čl. 77 odst. 6. Tato pracovní ujednání určují rozsah, charakter a účel spolupráce a týkají se řízení operativní spolupráce a mohou zahrnovat ustanovení týkající se výměny citlivých neutajovaných informací a spolupráce v rámci EUROSURu v souladu s čl. 75 odst. 3. Jakákoliv pracovní ujednání o výměně utajovaných informací se uzavřou v souladu s čl. 77 odst. 6. Agentura dodržuje právo Unie, včetně standardů, které jsou součástí acquis Unie.

4.  Jsou-li k dispozici, jedná rovněž v rámci pracovních ujednání uzavřených s těmito orgány v souladu s právem a politikou Unie, v souladu s čl. 77 odst. 6. Tato pracovní ujednání určují rozsah, charakter a účel spolupráce a týkají se řízení operativní spolupráce a mohou zahrnovat ustanovení týkající se výměny citlivých neutajovaných informací a spolupráce v rámci EUROSURu v souladu s čl. 75 odst. 3. Jakákoliv pracovní ujednání o výměně utajovaných informací se uzavřou v souladu s čl. 77 odst. 6. Agentura dodržuje právo Unie, včetně standardů, které jsou součástí acquis Unie. Agentura požádá evropského inspektora ochrany údajů o předběžné povolení, pokud tato pracovní ujednání stanoví předávání osobních údajů.

Pozměňovací návrh    365

Návrh nařízení

Čl. 74 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Agentura přispívá k provádění mezinárodních dohod a právně nezávazných ujednání o navracení, které Unie uzavřela se třetími zeměmi, v rámci politiky vnější činnosti Unie a ve vztahu k záležitostem upraveným tímto nařízením.

5.  Agentura přispívá k provádění mezinárodních dohod a dohod o zpětném přebírání osob, které Unie uzavřela se třetími zeměmi, v rámci politiky vnější činnosti Unie a ve vztahu k záležitostem upraveným tímto nařízením.

Pozměňovací návrh    366

Návrh nařízení

Čl. 74 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Agentura může využívat finanční prostředky Unie v souladu s ustanoveními příslušných nástrojů na podporu třetích zemí a ve vztahu k nim. Může ve třetích zemích zahájit a financovat projekty technické pomoci týkající se záležitostí upravených tímto nařízením a v souladu s finančními pravidly, která se vztahují na agenturu.

6.  Agentura může využívat finanční prostředky Unie v souladu s ustanoveními příslušných nástrojů na podporu třetích zemí a ve vztahu k nim. Po schválení Evropským parlamentem a po důkladném posouzení dopadu na základní práva může ve třetích zemích zahájit a financovat projekty technické pomoci týkající se záležitostí upravených tímto nařízením a v souladu s finančními pravidly, která se vztahují na agenturu.

Pozměňovací návrh    367

Návrh nařízení

Čl. 74 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  O činnostech prováděných v souladu s tímto článkem agentura informuje Evropský parlament.

7.  O činnostech prováděných v souladu s tímto článkem a zejména o činnostech souvisejících s technickou a operativní pomocí v oblasti správy hranic a navracení do třetích zemí, výměnou citlivých neutajovaných informací se třetími zeměmi a vysláním styčných úředníků, včetně podrobných informací o souladu se základními právy a mezinárodní ochranou, agentura jednou za čtvrt roku informuje Evropský parlament. Agentura zveřejní všechny dohody, pracovní ujednání, pilotní projekty a projekty technické pomoci se třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh    368

Návrh nařízení

Čl. 74 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a.  Agentura zajistí, aby informace předávané nebo zpřístupňované třetím zemím nebo mezinárodním organizacím byly zpracovávány pouze pro účely, pro které byly předány nebo zpřístupněny, a aby subjekty údajů mohly vykonávat svá práva také v těchto třetích zemích nebo ve vztahu k těmto mezinárodním organizacím.

Pozměňovací návrh    369

Návrh nařízení

Čl. 75 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Agentura může poskytovat pomoc na činnosti navracení prováděné třetími zeměmi a zajišťovat koordinaci či organizaci návratových operací, během nichž je určitý počet navracených osob navracen z této třetí země do jiné třetí země. Takové návratové operace lze organizovat za účasti jednoho či více členských států (tzv. „smíšené návratové operace“) nebo jako vnitrostátní návratové operace, zejména je-li to odůvodněno prioritami unijní politiky nelegální migrace. Zúčastněné členské státy a agentura zajistí, aby byla během celé vyhošťovací operace dodržována základní práva a přiměřeně používány omezující prostředky, a to zejména přítomností osob pověřených sledováním nuceného navracení a osob pověřených doprovodem nuceně navracených osob ze třetích zemí.

vypouští se

Pozměňovací návrh    370

Návrh nařízení

Čl. 76 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Agentura zajistí, aby informace předávané nebo zpřístupňované třetím zemím byly zpracovávány pouze pro účely, pro které byly předány nebo sděleny, a aby subjekty údajů mohly vykonávat svá práva také v těchto třetích zemích. Za tímto účelem je zakázána jakákoli výměna informací podle čl. 73 odst. 1, jejímž prostřednictvím jsou třetí zemi poskytovány informace, které by mohly být využity k identifikaci osob nebo skupin osob, jejichž žádost o přístup k mezinárodní ochraně se v daném okamžiku posuzuje nebo které čelí vážnému riziku mučení, nelidského nebo ponižujícího zacházení či trestu nebo dalšího porušování základních práv.

Pozměňovací návrh    371

Návrh nařízení

Čl. 77 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Komise neuzavře žádná jednání týkající se dohod o spolupráci mezi Unií a třetí zemí podle tohoto nařízení, dokud nebude uzavřeno posouzení situace v oblasti lidských práv v dané třetí zemi v souladu s čl. 72 odst. 2a. Toto posouzení bude zahrnuto do postupu souhlasu.

Pozměňovací návrh    372

Návrh nařízení

Čl. 77 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise vyjedná dohodu o postavení jednotek uvedenou v čl. 74 odst. 3 v souladu s čl. 218 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.

vypouští se

Pozměňovací návrh    373

Návrh nařízení

Čl. 77 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Komise po konzultaci s členskými státy a s agenturou vypracuje vzorovou dohodu o postavení jednotek, která zahrne rámec pro hodnocení dodržování základních práv uvedený v čl. 54 odst. 2 písm. a) pro akce prováděné na území třetích zemí.

Pozměňovací návrh    374

Návrh nařízení

Čl. 77 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise, po konzultaci se členskými státy a s agenturou, vypracuje vzorová ustanovení pro dvoustranné a mnohostranné dohody uvedené v čl. 71 odst. 2 a článku 73 pro výměnu informací v rámci EUROSURu, jak je stanoveno v čl. 76 odst. 2.

Komise, po konzultaci se členskými státy a s agenturou, také vypracuje vzorová ustanovení pro dvoustranné a mnohostranné dohody uvedené v čl. 71 odst. 2 a článku 73 pro výměnu informací v rámci EUROSURu, jak je stanoveno v čl. 76 odst. 2. Vzorová ustanovení zahrnují podrobná opatření k zajištění fungování záruk základních práv, strategie v oblasti základních práv v souladu s článkem 81 a kodexu chování v souladu s článkem 82.

Pozměňovací návrh    375

Návrh nařízení

Čl. 77 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise, po konzultaci s agenturou, vypracuje vzor pro pracovní ujednání uvedená v článku 74.

Komise, po konzultaci s agenturou, vypracuje vzor pro pracovní ujednání uvedená v článku 74. Tento vzor zahrnuje podrobná opatření k zajištění fungování záruk základních práv, strategie v oblasti základních práv v souladu s článkem 81 a kodexu chování v souladu s článkem 82.

Pozměňovací návrh    376

Návrh nařízení

Čl. 77 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Dotčené členské státy oznámí stávající dvoustranné a mnohostranné dohody uvedené v čl. 73 odst. 1 Komisi, která ověří, zda jsou jejich ustanovení slučitelná s tímto nařízením.

3.  Dotčené členské státy oznámí stávající dvoustranné a mnohostranné dohody uvedené v čl. 73 odst. 1 Komisi, která o nich informuje Evropský parlament, Radu a agenturu a ověří, zda jsou jejich ustanovení slučitelná s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh    377

Návrh nařízení

Čl. 77 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Dotčené členské státy oznámí novou dvoustrannou nebo mnohostrannou dohodu uvedenou v čl. 73 odst. 1 před jejím uzavřením Komisi, která ověří, zda jsou její ustanovení slučitelná s tímto nařízením, a uvědomí o tom členské státy.

4.  Dotčené členské státy oznámí novou dvoustrannou nebo mnohostrannou dohodu uvedenou v čl. 73 odst. 1 před jejím uzavřením Komisi, která o nich informuje Evropský parlament, Radu a agenturu a ověří, zda jsou její ustanovení slučitelná s tímto nařízením, a uvědomí o tom členské státy.

Pozměňovací návrh    378

Návrh nařízení

Čl. 77 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Agentura oznámí jakékoliv pracovní ujednání s třetími stranami nebo třetími zeměmi před jeho uzavřením Komisi, která k tomupředem souhlas. Po uzavření pracovních ujednání je agentura oznámí Komisi, která o tom uvědomí Evropský parlament a Radu.

6.  Agentura oznámí jakékoliv pracovní ujednání s třetími stranami nebo třetími zeměmi před jeho uzavřením Evropskému parlamentu, Radě a Komisi. Komisesouhlas před uzavřením těchto ujednání. Po uzavření pracovních ujednání je agentura oznámí Komisi, která o tom uvědomí Evropský parlament a Radu.

Pozměňovací návrh    379

Návrh nařízení

Čl. 78 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura může do třetích zemí vysílat odborníky z řad vlastních statutárních zaměstnanců jako styčné úředníky, kteří by měli při plnění svých povinností požívat nejvyšší možné ochrany. Tito úředníci jsou zapojeni do místních nebo regionálních sítí spolupráce styčných úředníků pro přistěhovalectví a bezpečnostních odborníků Unie a členských států včetně sítě vytvořené podle nařízení (ES) č. 377/2004. Na základě rozhodnutí správní rady může agentura stanovit specifické profily styčných úředníků, jako například styčných úředníků pro navracení, v závislosti na operativních potřebách, pokud jde o dotčenou třetí zemi.

1.  Agentura může do třetích zemí vysílat odborníky z řad vlastních statutárních zaměstnanců jako styčné úředníky, kteří by měli při plnění svých povinností požívat nejvyšší možné ochrany. Tito úředníci jsou zapojeni do místních nebo regionálních sítí spolupráce styčných úředníků pro přistěhovalectví a bezpečnostních odborníků Unie a členských států včetně sítě vytvořené podle nařízení (ES) č. 377/2004. Na základě rozhodnutí správní rady může agentura stanovit specifické profily styčných úředníků, v závislosti na operativních potřebách, pokud jde o dotčenou třetí zemi.

Pozměňovací návrh    380

Návrh nařízení

Čl. 78 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Při vysílání styčných úředníků by měly být v rámci politiky vnější činnosti Unie upřednostněny ty třetí země, které podle analýzy rizik představují zemi původu nebo zemi tranzitu pro nedovolené přistěhovalectví. Agentura může na základě vzájemnosti přijímat styčné úředníky vysílané těmito třetími zeměmi. Správní rada přijme každý rok na návrh výkonného ředitele seznam priorit. Vyslání styčných úředníků schvaluje správní rada na základě stanoviska Komise.

2.  Při vysílání styčných úředníků by měly být v rámci politiky vnější činnosti Unie upřednostněny ty třetí země, které podle analýzy rizik představují zemi původu nebo zemi tranzitu pro nelegální migraci. Agentura může na základě vzájemnosti přijímat styčné úředníky vysílané těmito třetími zeměmi. Správní rada přijme každý rok na návrh výkonného ředitele seznam priorit. Vyslání styčných úředníků schvaluje správní rada na základě stanoviska Komise.

Pozměňovací návrh    381

Návrh nařízení

Čl. 78 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V souladu s právem Unie a při dodržování základních práv zahrnují úkoly styčných úředníků agentury navazování a udržování kontaktů s příslušnými orgány třetí země, do které jsou vysláni, aby se přispělo k předcházení nedovolenému přistěhovalectví a k boji proti němu a k navracení navracených osob, včetně poskytování technické pomoci při určování totožnosti státních příslušníků třetích zemí a získávání cestovních dokladů. Tito styční úředníci svou činnost úzce koordinují s delegacemi Unie a, je-li to relevantní, s misemi a operacemi SBOP.

3.  V souladu s právem Unie a při dodržování základních práv zahrnují úkoly styčných úředníků agentury navazování a udržování kontaktů s příslušnými orgány třetí země, do které jsou vysláni, aby se přispělo k předcházení nelegální migraci a k boji proti a k navracení navracených osob, včetně poskytování technické pomoci při určování totožnosti státních příslušníků třetích zemí a získávání cestovních dokladů. Tito styční úředníci svou činnost úzce koordinují s delegacemi Unie. Měli by, kdykoli je to možné, mít kanceláře ve stejné budově. Styční úředníci agentury přispívají k posuzování dopadu operací agentury a spolupráce s třetími zeměmi na základní práva a předávají informace o svém posouzení výkonnému řediteli a úředníkovi pro otázky základních práv.

Pozměňovací návrh    382

Návrh nařízení

Čl. 79 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura může se souhlasem dotčených členských států zvát pozorovatele z orgánů, institucí a jiných subjektů Unie nebo z mezinárodních organizací a misí a operací SBOP k účasti na svých činnostech, zejména společných operacích a pilotních projektech, analýzách rizik a odborné přípravě, pokud je jejich přítomnost v souladu s cíli těchto činností, může přispět ke zlepšení spolupráce a k výměně osvědčených postupů a nenaruší celkovou bezpečnost těchto činností. K účasti těchto pozorovatelů na analýze rizik a odborné přípravě může dojít pouze se souhlasem dotčených členských států. Pokud jde o společné operace a pilotní projekty, je k účasti pozorovatelů nutný souhlas hostitelského členského státu. Podrobná pravidla pro účast pozorovatelů se zahrnou do operačního plánu. Těmto pozorovatelům poskytne agentura před jejich účastí odpovídající odbornou přípravu.

1.  Agentura může se souhlasem dotčených členských států zvát pozorovatele z orgánů, institucí a jiných subjektů Unie nebo z mezinárodních organizací k účasti na svých činnostech, zejména společných operacích a pilotních projektech, analýzách rizik a odborné přípravě, pokud je jejich přítomnost v souladu s cíli těchto činností, může přispět ke zlepšení spolupráce a k výměně osvědčených postupů a nenaruší celkovou bezpečnost těchto činností nebo nepředstavuje riziko pro základní práva. K účasti těchto pozorovatelů na analýze rizik a odborné přípravě může dojít pouze se souhlasem dotčených členských států. Pokud jde o společné operace a pilotní projekty, je k účasti pozorovatelů nutný souhlas hostitelského členského státu. Podrobná pravidla pro účast pozorovatelů se zahrnou do operačního plánu. Těmto pozorovatelům poskytne agentura před jejich účastí odpovídající odbornou přípravu.

Pozměňovací návrh    383

Návrh nařízení

Čl. 79 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Agentura může se souhlasem dotčených členských států vyzvat pozorovatele ze třetích zemí k účasti na svých činnostech na vnějších hranicích podle článku 37, návratových operacích podle článku 51, návratových zásazích podle článku 54 a odborné přípravě podle článku 62, pokud je jejich přítomnost v souladu s cíli těchto činností, může přispět ke zlepšení spolupráce a k výměně osvědčených postupů a nenaruší celkovou bezpečnost těchto činností. K účasti těchto pozorovatelů může dojít pouze se souhlasem dotčených členských států s činnostmi uvedenými v článcích 37, 43, 51 a 62 a pouze se souhlasem hostitelského členského státu, pokud jde o činnosti uvedené v článcích 37 a 54. Podrobná pravidla pro účast pozorovatelů se zahrnou do operačního plánu. Těmto pozorovatelům poskytne agentura před jejich účastí odpovídající odbornou přípravu. Pozorovatelé jsou při účasti na jejích činnostech povinni dodržovat kodexy chování agentury.

2.  Agentura může se souhlasem dotčených členských států vyzvat pozorovatele ze třetích zemí k účasti na svých činnostech na vnějších hranicích podle článku 37, návratových operacích podle článku 51, návratových zásazích podle článku 54 a odborné přípravě podle článku 62, pokud je jejich přítomnost v souladu s cíli těchto činností, může přispět ke zlepšení spolupráce a k výměně osvědčených postupů a nenaruší celkovou bezpečnost těchto činností ani bezpečnost státních příslušníků třetí země a jejich právo na azyl. K účasti těchto pozorovatelů může dojít pouze se souhlasem dotčených členských států. Podrobná pravidla pro účast pozorovatelů se zahrnou do operačního plánu. Těmto pozorovatelům poskytne agentura před jejich účastí odpovídající odbornou přípravu. Pozorovatelé jsou při účasti na jejích činnostech povinni dodržovat kodexy chování agentury.

Pozměňovací návrh    384

Návrh nařízení

Čl. 80 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Agentura převezme a provozuje systém Falešné a pravé doklady online (FADO), což je databáze, která obsahuje informace o pravých cestovních dokladech a dokladech o pobytu vydaných členskými státy, třetími zeměmi, územními celky, mezinárodními organizacemi a dalšími subjekty mezinárodního práva a o jejich padělcích. Systém FADO nesmí obsahovat žádné osobní údaje.

Agentura převezme a provozuje systém Falešné a pravé doklady online (FADO), což je databáze, která byla vytvořena společnou akcí Rady 98/700/SVV a která obsahuje informace o pravých cestovních dokladech a dokladech o pobytu vydaných členskými státy, třetími zeměmi, územními celky, mezinárodními organizacemi a dalšími subjekty mezinárodního práva a o jejich padělcích. Systém FADO nesmí obsahovat žádné osobní údaje.

Pozměňovací návrh    385

Návrh nařízení

Kapitola 3 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Společná parlamentní kontrola

 

Článek 80a

 

Společná parlamentní kontrola

 

1.  Aby byl zajištěn parlamentní dohled nad agenturou a aby byl zohledněn cíl sdílené odpovědnosti na unijní i vnitrostátní úrovni, jak je uvedeno v článku 7, doplňuje kontrolní úlohu, kterou toto nařízení přiznává Evropskému parlamentu, kontrola vykonávaná skupinou pro společnou parlamentní kontrolu zřízenou společně s vnitrostátními parlamenty a příslušným výborem Evropského parlamentu.

 

2.  Organizaci a jednací řád skupiny pro společnou parlamentní kontrolu stanoví společně Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty v souladu s článkem 9 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, který tvoří přílohu SEU a SFEU. Jednací řád obsahuje ustanovení o zacházení s utajovanými informacemi a citlivými neutajovanými informacemi a o přístupu k nim v souladu s článkem 91 tohoto nařízení. Jednací řád obsahuje mimo jiné ustanovení týkající se četnosti a místa konání schůzí, postupu při stanovování pořadu jednání, jasná ustanovení ohledně rozhodování, složení skupiny pro společnou parlamentní kontrolu a informací o spolupředsedech skupiny, jež jsou uděleny příslušnému výboru Evropského parlamentu a členskému státu, který vykonává předsednictví v Radě Evropské unie v souladu s odst. 3 písm. b) tohoto článku. Členy skupiny pro společnou parlamentní kontrolu vyberou příslušné parlamenty na základě jejich odborných zkušeností v oblasti správy hranic a agentura, přičemž, je-li to možné, se jejich mandát stanovuje do konce jejich funkčního období v příslušném parlamentu. Evropský parlament skupině pro společnou parlamentní kontrolu poskytuje sekretariát.

 

3.  Skupina pro společnou parlamentní kontrolu politicky monitoruje, jak agentura plní své úkoly a jak členské státy plní své povinnosti uložené tímto nařízením. Pro účely prvního pododstavce:

 

a)  předseda správní rady a výkonný ředitel předstoupí před skupinu pro společnou parlamentní kontrolu na její žádost za účelem projednání záležitostí týkajících se činností uvedených v prvním pododstavci;

 

b)  členský stát předsedající Radě Evropské unie v době konání schůze skupiny pro společnou parlamentní kontrolu předstoupí před skupinu na její žádost za účelem projednání záležitostí týkajících se činností uvedených v prvním pododstavci; pokud se tento členský stát Evropské pohraniční a pobřežní stráže neúčastní, převezme jeho odpovědnost první členský stát, který bude předsedat Radě v příštím období a současně se Evropské pohraniční a pobřežní stráže účastní;

 

c)  skupina pro společnou parlamentní kontrolu se může rozhodnout pozvat na své schůze další relevantní osoby, např. zástupce poradního fóra a úředníka pro otázky základních práv, za účelem projednání obecných záležitostí souvisejících s ochranou základních práv.

 

4.  Agentura předá skupině pro společnou parlamentní kontrolu veškeré dokumenty, které předává Evropskému parlamentu. Členské státy skupinu každý rok informují o plnění svých povinností uložených tímto nařízením.

 

V souladu s nařízením (ES) č. 1049/2011 předloží agentura skupině na její žádost jakýkoliv další dokument, pokud je nezbytný k plnění úkolů skupiny souvisejících s politickým monitorováním činností agentury. Členské státy poskytnou skupině pro společnou parlamentní kontrolu na její žádost veškeré další informace s ohledem na jejich povinnosti zachovávat diskrétnost a důvěrnost.

 

5.  Skupina pro společnou parlamentní kontrolu může vypracovat shrnující závěry o své politické kontrole Evropské pohraniční a pobřežní stráže a předložit je Evropskému parlamentu a vnitrostátním parlamentům. Evropský parlament tyto závěry pro informaci předá Radě, Komisi a agentuře.

Pozměňovací návrh    386

Návrh nařízení

Čl. 81 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Evropská pohraniční a pobřežní stráž při plnění svých úkolů podle tohoto nařízení zaručuje ochranu základních práv v souladu s relevantním právem Unie, zejména Listinou, relevantním mezinárodním právem, včetně Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a protokolu k této úmluvě z roku 1967, a se závazky týkajícími se přístupu k mezinárodní ochraně, zejména zásadou nenavracení.

Evropská pohraniční a pobřežní stráž při plnění svých úkolů podle tohoto nařízení zaručuje ochranu základních práv v souladu s relevantním právem Unie, zejména Listinou, a relevantním mezinárodním právem, včetně Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a protokolu k této úmluvě z roku 1967, s Úmluvou o právech dítěte a se závazky týkajícími se přístupu k mezinárodní ochraně, zejména zásadou nenavracení.

Pozměňovací návrh    387

Návrh nařízení

Čl. 81 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za tímto účelem agentura vypracuje, dále rozvíjí a provádí strategii pro základní práva, včetně účinného mechanismu monitorování dodržování základních práv při všech činnostech agentury.

Za tímto účelem agentura na základě schválení úředníka pro otázky základních práv vypracuje, dále rozvíjí a provádí strategii a akční plán pro základní práva, včetně účinného mechanismu monitorování dodržování základních práv při všech činnostech agentury. O provádění strategie a akčního plánu podává zprávy úředníkovi pro otázky základních práv v souladu s čl. 107 odst. 2.

Pozměňovací návrh    388

Návrh nařízení

Čl. 81 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Při plnění svých úkolů Evropská pohraniční a pobřežní stráž zajistí, aby žádná osoba nebyla vysazena v určité zemi, přinucena vstoupit do této země nebo odvedena nebo jinak předána nebo vrácena orgánům této země v rozporu se zásadou nenavracení, ani nebyla vysazena v zemi, přinucena vstoupit do země nebo odvedena nebo jinak předána nebo vrácena orgánům země, z níž jí hrozí vyhoštění nebo navrácení do jiné země v rozporu s uvedenou zásadou.

2.  Při plnění svých úkolů Evropská pohraniční a pobřežní stráž zajistí, aby žádná osoba nebyla vysazena v určité zemi, přinucena vstoupit do této země nebo odvedena nebo jinak předána nebo vrácena orgánům této země, kde mimo jiné existuje vážné riziko, že bude vystavena trestu smrti, mučení, pronásledování nebo jinému nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestu nebo kde by její život byl ohrožen z důvodu její rasy, náboženského vyznání, národnosti, sexuální orientace, příslušnosti k určité sociální skupině nebo politického názoru v rozporu se zásadou nenavracení, ani nebyla vysazena v zemi, přinucena vstoupit do země nebo odvedena nebo jinak předána nebo vrácena orgánům země, z níž jí hrozí vyhoštění, vystěhování, vydání nebo navrácení do jiné země v rozporu s uvedenou zásadou

Pozměňovací návrh    389

Návrh nařízení

Čl. 81 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Evropská pohraniční a pobřežní stráž při plnění svých úkolů zohledňuje zvláštní potřeby dětí, nezletilých osob bez doprovodu, osob se zdravotním postižením, obětí obchodování s lidmi, osob, které potřebují lékařskou pomoc, osob, které potřebují mezinárodní ochranu, osob v tísni na moři a dalších osob ve zvláště zranitelném postavení.

Evropská pohraniční a pobřežní stráž při plnění svých úkolů zohledňuje a řeší zvláštní potřeby dětí, nezletilých osob bez doprovodu, osob se zdravotním postižením, obětí obchodování s lidmi, osob, které potřebují lékařskou pomoc, osob, které potřebují mezinárodní ochranu, osob v tísni na moři a dalších osob ve zvláště zranitelném postavení.

Pozměňovací návrh    390

Návrh nařízení

Čl. 81 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Při plnění svých úkolů a ve vztazích s členskými státy a při spolupráci se třetími zeměmi agentura zohledňuje zprávy poradního fóra uvedeného v článku 70 a úředníka pro otázky základních práv.

4.  Při plnění všech svých úkolů, včetně dalšího rozvoje a provádění účinného mechanismu sledování dodržování základních práv, ve vztazích s členskými státy a při spolupráci se třetími zeměmi agentura zohledňuje zprávy poradního fóra uvedeného v článku 70 a úředníka pro otázky základních práv.

Pozměňovací návrh    391

Návrh nařízení

Čl. 83 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příslušníci jednotek vyslaní ze stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže musí být způsobilí plnit všechny úkoly a vykonávat všechny pravomoci týkající se ochrany hranic a navracení, jakož i úkoly a pravomoci, které jsou nezbytné pro dosažení cílů nařízení (EU) 2016/399 a směrnice 2008/115/ES.

1.  Příslušníci jednotek vyslaní ze stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže musí být způsobilí plnit všechny úkoly a vykonávat všechny pravomoci týkající se ochrany hranic a navracení, jakož i úkoly a pravomoci, které jsou nezbytné pro dosažení cílů nařízení (EU) č. 656/2014, nařízení (EU) 2016/399 a směrnice 2008/115/ES.

Pozměňovací návrh    392

Návrh nařízení

Čl. 83 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Při plnění svých úkolů a výkonu svých pravomocí dodržují příslušníci jednotek právo Unie a mezinárodní právo, základní práva a vnitrostátní právo hostitelského členského státu.

2.  Při plnění svých úkolů a výkonu svých pravomocí dodržují příslušníci jednotek právo Unie a mezinárodní právo, neustále zajišťují soustavného dodržování základních právdodržují vnitrostátní právo hostitelského členského státu.

Pozměňovací návrh    393

Návrh nařízení

Čl. 83 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Při vytváření operačního plánu může hostitelský členský stát v průběhu operací omezit výkonné pravomoci příslušníků jednotek v souladu s vnitrostátním právem nebo operačními postupy. V operačním plánu budou podle článku 39 vymezeny zvláštní výkonné pravomoci, které mohou vykonávat příslušníci jednotek.

Pozměňovací návrh    394

Návrh nařízení

Čl. 83 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ve vhodných případech používají příslušníci jednotek vyslaní z řad statutárních operativních zaměstnanců agentury nebo vyslaní po dlouhodobém dočasném přidělení do agentury členskými státy při plnění svých úkolů a výkonu svých pravomocí uniformy stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Ve vhodných případech používají příslušníci jednotek krátkodobě vyslaní z členských států při plnění svých úkolů a výkonu svých pravomocí své vlastní uniformy.

Příslušníci jednotek vyslaní z řad statutárních operativních zaměstnanců agentury nebo vyslaní po dlouhodobém dočasném přidělení do agentury členskými státy používají při plnění svých úkolů a výkonu svých pravomocí uniformy stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Příslušníci jednotek krátkodobě vyslaní z členských států používají při plnění svých úkolů a výkonu svých pravomocí své vlastní uniformy.

Pozměňovací návrh    395

Návrh nařízení

Čl. 83 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Příslušníci jednotek jsou při plnění svých úkolů a výkonu svých pravomocí oprávněni použít sílu, včetně služebních zbraní, střeliva a vybavení, se souhlasem domovského členského státu a hostitelského členského státu nebo v případě zaměstnanců agentury se souhlasem agentury, za přítomnosti příslušníků pohraniční stráže hostitelského členského státu a v souladu s jeho vnitrostátním právem. Hostitelský členský stát může se souhlasem domovského členského státu nebo v příslušném případě se souhlasem agentury povolit příslušníkům jednotek, aby použili sílu v nepřítomnosti příslušníků pohraniční stráže hostitelského členského státu.

6.  Příslušníci jednotek jsou při plnění svých úkolů a výkonu svých pravomocí oprávněni použít sílu, včetně služebních zbraní, střeliva a vybavení, se souhlasem domovského členského státu a hostitelského členského státu nebo v případě zaměstnanců agentury se souhlasem agentury a hostitelského členského státu, za přítomnosti příslušníků pohraniční stráže hostitelského členského státu a v souladu s jeho vnitrostátním právem. Hostitelský členský stát může se souhlasem domovského členského státu nebo v příslušném případě se souhlasem agentury povolit příslušníkům jednotek, aby použili sílu v nepřítomnosti příslušníků pohraniční stráže hostitelského členského státu.

Pozměňovací návrh    396

Návrh nařízení

Čl. 83 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Služební zbraně, střelivo a vybavení mohou být použity v případě oprávněné sebeobrany a oprávněné obrany příslušníků jednotek nebo jiných osob v souladu s vnitrostátním právem hostitelského členského státu.

7.  Služební zbraně, střelivo a vybavení mohou být použity v případě oprávněné sebeobrany a oprávněné obrany příslušníků jednotek nebo jiných osob v souladu s vnitrostátním právem hostitelského členského státu a s mezinárodním právem v oblasti lidských práv a Listinou základních práv.

Pozměňovací návrh    397

Návrh nařízení

Čl. 83 – odst. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení hostitelský členský stát zmocní příslušníky jednotek k tomu, aby mohli nahlížet do evropských databází, je-li to nezbytné pro plnění operačních cílů uvedených v operačním plánu pro hraniční kontrolu, ostrahu hranic a navracení. Hostitelský členský stát může rovněž příslušníky jednotek zmocnit k tomu, aby mohli nahlížet do jeho vnitrostátních databází, je-li to nezbytné ze stejných důvodů. Členské státy zajistí, aby byl přístup do těchto databází poskytován účinně a účelně. Příslušníci jednotek mají přístup pouze k těm údajům, které jsou potřebné pro plnění jejich úkolů a výkon jejich pravomocí. Hostitelský členský stát před vysláním příslušníků jednotek informuje agenturu o vnitrostátních a evropských databázích, do kterých lze nahlížet. Agentura tuto informaci zpřístupní všem členským státům, které se podílejí na vyslání jednotek.

Pro účely tohoto nařízení hostitelský členský stát zmocní příslušníky jednotek k tomu, aby mohli nahlížet do evropských databází, je-li to nezbytné pro plnění operačních cílů uvedených v operačním plánu pro hraniční kontrolu, ostrahu hranic a navracení v souladu s legislativními nástroji, kterými se tyto databáze zřizují. Hostitelský členský stát může rovněž příslušníky jednotek zmocnit k tomu, aby mohli nahlížet do jeho vnitrostátních databází, je-li to nezbytné ze stejných důvodů. Členské státy zajistí, aby byl přístup do těchto databází poskytován účinně a účelně. Příslušníci jednotek mají přístup pouze k těm údajům, které jsou zcela nezbytné pro plnění jejich úkolů a výkon jejich pravomocí. Hostitelský členský stát před vysláním příslušníků jednotek informuje agenturu o vnitrostátních a evropských databázích, do kterých lze nahlížet. Agentura tuto informaci zpřístupní všem členským státům, které se podílejí na vyslání jednotek.

Pozměňovací návrh    398

Návrh nařízení

Čl. 83 – odst. 8 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Orgány hostitelského členského státu jsou správci údajů, pokud jde o zpracování jakýchkoli osobních údajů shromažďovaných nebo zpracovávaných příslušníky jednotek při plnění jejich úkolů a výkonu jejich pravomocí.

Pozměňovací návrh    399

Návrh nařízení

Čl. 85 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aniž je dotčen článek 94, působí-li příslušníci jednotek v hostitelském členském státě, odpovídá tento členský stát v souladu se svým vnitrostátním právem za jakoukoli škodu, kterou tito příslušníci způsobí během trvání svých operací.

1.  Aniž je dotčen článek 94 a 96(-1) a (-1a), působí-li příslušníci jednotek v hostitelském členském státě, odpovídá tento členský stát v souladu se svým vnitrostátním právem za jakoukoli škodu, kterou tito příslušníci způsobí během trvání svých operací.

Pozměňovací návrh    400

Návrh nařízení

Čl. 86 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen článek 94, v průběhu společné operace, pilotního projektu, vyslání podpůrných týmů pro řízení migrace, zásahu rychlé reakce na hranicích, návratové operace nebo návratového zásahu se na příslušníky jednotek, pokud jde o trestné činy, které spáchali nebo které proti nim byly spáchány, pohlíží stejně jako na příslušníky jednotek hostitelského členského státu.

V průběhu společné operace, pilotního projektu, vyslání podpůrných týmů pro řízení migrace, zásahu rychlé reakce na hranicích, návratové operace nebo návratového zásahu se na příslušníky jednotek, včetně statutárních zaměstnanců agentury, pokud jde o trestné činy, které spáchali nebo které proti nim byly spáchány, pohlíží stejně jako na příslušníky jednotek hostitelského členského státu.

Pozměňovací návrh    401

Návrh nařízení

Čl. 87 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Při zpracování osobních údajů agentura uplatňuje [nařízení (ES) č. 45/2001].

1.  Při zpracování osobních údajů agentura uplatňuje nařízení (EU) 2018/1725.

Pozměňovací návrh    402

Návrh nařízení

Čl. 87 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Správní rada učiní nezbytná správní opatření pro uplatňování [nařízení (ES) č. 45/2001] agenturou, včetně opatření týkajících se pověřence agentury pro ochranu osobních údajů.

2.  Správní rada učiní nezbytná prováděcí opatření pro uplatňování nařízení (EU) 2018/1725 agenturou, jakož i prováděcí opatření týkající se pověřence agentury pro ochranu osobních údajů, zejména s ohledem na to, aby byl schopen plnit své úkoly, povinnosti a pravomoci.

Pozměňovací návrh    403

Návrh nařízení

Čl. 87 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Agentura může předat osobní údaje orgánu třetí země nebo mezinárodní organizaci v souladu s ustanoveními [nařízení (ES) č. 45/2001], pokud je takové předání nezbytné pro plnění úkolů agentury v oblasti činností navracení. Pokud v rámci organizace návratových operací osobní údaje navracených osob nepředá dopravci členský stát, může mu je rovněž předat agentura za stejných podmínek. Při uplatňování [čl. 25 odst. 1 písm. c)] [nařízení (ES) č. 45/2001] se [článek 19] uvedeného nařízení nevztahuje na zpracování údajů pro účely navracení agenturou, dokud není daný státní příslušník třetí země navrácen. Agentura může stanovit vnitřní pravidla pro omezení uplatňování práv podle [článků 17 a 18] [nařízení (ES) č. 45/2001] v jednotlivých případech, pokud by výkon takového práva ohrozil řízení o navrácení.

3.  Agentura může předat osobní údaje orgánu třetí země nebo mezinárodní organizaci v souladu s ustanoveními [nařízení (ES) č. 45/2001], pokud je takové předání nezbytné pro plnění úkolů agentury v oblasti činností navracení. Pokud v rámci organizace návratových operací osobní údaje navracených osob nepředá dopravci členský stát, může mu je rovněž předat agentura za stejných podmínek. Agentura může v souladu s čl. 25 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2018/1725 stanovit vnitřní pravidla pro omezení uplatňování práv podle článků 17 a 18 tohoto nařízení v jednotlivých případech, pokud by výkon takového práva ohrozil řízení o navrácení. Tato omezení musí respektovat podstatu práva na ochranu osobních údajů a práva na soukromý a rodinný život a musí být nezbytná a přiměřená sledovanému cíli, přičemž se zohlední rizika pro tato práva dotčené osoby.

Pozměňovací návrh    404

Návrh nařízení

Čl. 87 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Výměna informací, jejímž prostřednictvím jsou třetí zemi poskytovány informace, které by mohly být využity k identifikaci osob nebo skupin osob, jejichž žádost o přístup se v daném okamžiku posuzuje nebo které čelí vážnému riziku mučení, nelidského nebo ponižujícího zacházení či trestání nebo jinému porušování základních práv, je zakázána. Agentura nesdělí skutečnost, že osoba podala žádost o mezinárodní ochranu, třetí zemi.

Pozměňovací návrh    405

Návrh nařízení

Čl. 87 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Informace vyměněné podle tohoto nařízení nesmějí být dále předány ani sděleny třetím zemím či jiným třetím stranám.

Pozměňovací návrh    406

Návrh nařízení

Článek 87 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 87a

 

Zdroje osobních údajů a vlastnictví údajů

 

1.  Agentura může zpracovávat osobní údaje týkající se jejích úkolů stanovených v tomto nařízení, které byly získány od:

 

a)  členských států;

 

b)  zaměstnanců agentury;

 

c)  stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže;

 

d)  jiných orgánů, agentur a útvarů Unie, zejména těch, jež jsou uvedeny v čl. 69 odst. 1;

 

e)  třetích zemí či mezinárodních organizací;

 

f)  otevřených zdrojů.

 

2.  Strana, která poskytuje osobní údaje, si ponechává vlastnictví těchto údajů, stejně jako odpovědnost související s přesností údajů. Pokud jsou osobní údaje poskytovány zdroji uvedenými v odst. 1 písm. b), e) a f), nese odpovědnost agentura.

 

3.  Informace z veřejně přístupných zdrojů hodnotí agentura v souladu s těmito zásadami:

 

a)  spolehlivost zdroje informací se posuzuje pomocí těchto kódů pro hodnocení zdrojů:

 

(A):  není pochyb o pravosti, důvěryhodnosti a kompetentnosti zdroje nebo informace jsou poskytovány zdrojem, který je vždy prokazatelně spolehlivý;

 

(B):  informace jsou poskytovány zdrojem, který je většinou prokazatelně spolehlivý;

 

(C):  informace jsou poskytovány zdrojem, který je většinou prokazatelně nespolehlivý;

 

(X):  spolehlivost zdroje nelze posoudit;

 

b)  přesnost informací se posuzuje pomocí těchto kódů pro hodnocení informací:

 

(1):  informace, o jejichž správnosti není pochyb;

 

(2):  informace osobně známé zdroji, avšak nikoli osobně známé pracovníkovi, který je předává dále;

 

(3):  informace nikoli osobně známé zdroji, avšak potvrzené dalšími již zaznamenanými informacemi;

 

(4):  informace, které nejsou osobně známé zdroji a které nelze potvrdit.

Pozměňovací návrh    407

Návrh nařízení

Čl. 88 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura smí zpracovávat osobní údaje pouze pro tyto účely:

1.  Agentura smí zpracovávat osobní údaje, pouze je-li to zcela nezbytné pro tyto účely:

Pozměňovací návrh    408

Návrh nařízení

Čl. 88 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  plnění úkolů spočívajících v organizaci a koordinaci společných operací, pilotních projektů, zásahů rychlé reakce na hranicích a v rámci podpůrných týmů pro řízení migrace v souladu s;

a)  plnění úkolů spojených se společnými operacemi, pilotními projekty, zásahy rychlé reakce na hranicích a v rámci podpůrných týmů pro řízení migrace v souladu s tímto nařízením;

Pozměňovací návrh    409

Návrh nařízení

Čl. 88 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  usnadňování výměny informací s členskými státy, Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu, Europolem nebo Eurojustem v souladu s článkem 89;

c)  usnadňování výměny informací s členskými státy, [Agenturou Evropské unie pro azyl], Europolem nebo Eurojustem v souladu s článkem 89;

Pozměňovací návrh    410

Návrh nařízení

Čl. 88 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členský stát nebo jiná agentura Unie, které poskytují osobní údaje agentuře, určí účel nebo účely, pro něž lze uvedené údaje zpracovat, jak je uvedeno v odstavci 1. Agentura může tyto osobní údaje zpracovat pro jiný účel, který rovněž spadá do oblasti působnosti odstavce 1, pouze v případě, že ji k tomu poskytovatel osobních údajů oprávní.

2.  Členský stát nebo jiná agentura Unie, které poskytují osobní údaje agentuře, určí účel nebo účely, pro něž lze uvedené údaje zpracovat, jak je uvedeno v odstavci 1. Agentura může tyto osobní údaje zpracovat pro jiný účel, který rovněž spadá do oblasti působnosti odstavce 1, pouze v případě, že ji k tomu poskytovatel osobních údajů oprávní, a to pouze poté, co posoudí, že změna účelu pro takové zpracování je v souladu se zásadami ochrany údajů, konkrétně zásadou nezbytnosti a přiměřenosti. Agentura vede při zpracování osobních údajů podle tohoto odstavce písemné záznamy o posouzení slučitelnosti jednotlivých případů.

Pozměňovací návrh    411

Návrh nařízení

Čl. 88 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  V řádně odůvodněných případech může agentura prostřednictvím prováděcích opatření přijatých v souladu s čl. 87 odst. 2 uložit omezení použití informací a osobních údajů získaných z otevřených zdrojů pro členské státy, orgány Unie, třetí země a mezinárodní organizace.

Pozměňovací návrh    412

Návrh nařízení

Čl. 89 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura zpracovává výhradně následující kategorie osobních údajů, které byly shromážděny a jí předány členskými státy, jejími zaměstnanci nebo Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu, Europolem nebo Eurojustem v souvislosti se společnými operacemi, pilotními projekty a zásahy rychlé reakce na hranicích a podpůrnými týmy pro řízení migrace:

1.  Agentura zpracovává výhradně následující kategorie osobních údajů, které byly shromážděny a jí předány členskými státy, jejími zaměstnanci, příslušníky jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže nebo [Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu], Europolem nebo Eurojustem v souvislosti se společnými operacemi, pilotními projekty a zásahy rychlé reakce na hranicích a podpůrnými týmy pro řízení migrace:

Pozměňovací návrh    413

Návrh nařízení

Čl. 89 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  osobní údaje osob, které příslušné orgány členských států a Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu, Europol nebo Eurojust důvodně podezírají z účasti na přeshraniční trestné činnosti, jako je převaděčství, obchodování s lidmi či terorismus;

a)  osobní údaje osob, které příslušné orgány členských států a [Agentura Evropské unie pro azyl], Europol nebo Eurojust důvodně podezírají z účasti na přeshraniční trestné činnosti;

Pozměňovací návrh    414

Návrh nařízení

Čl. 89 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  je-li výměna informací s Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu, Europolem nebo Eurojustem nutná pro použití v souladu s jejich příslušnými mandáty a v souladu s článkem 69;

a)  je-li výměna informací s [Agenturou Evropské unie pro azyl], Europolem nebo Eurojustem nutná pro použití v souladu s jejich příslušnými mandáty a v souladu s článkem 69;

Pozměňovací návrh    415

Návrh nařízení

Čl. 89 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  ve zvláštních případech, zjistí-li agentura, že osobní údaje zpracované při plnění jejích úkolů jsou nezbytně nutné pro donucovací orgány pro účely prevence, odhalování, vyšetřování nebo stíhání závažných trestných činů.

e)  ve zvláštních případech, zjistí-li agentura, že předání osobních údajů zpracovaných při plnění jejích úkolů jsou nezbytně nutné pro donucovací orgány pro účely prevence, odhalování, vyšetřování nebo stíhání závažných trestných činů.

Pozměňovací návrh    416

Návrh nařízení

Čl. 89 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Osobní údaje se vymažou, jakmile se předají Evropskému podpůrnému úřadu pro otázky azylu, Europolu nebo Eurojustu nebo příslušným orgánům členských států nebo jakmile byly použity pro přípravu analýz rizik. Doba uchovávání údajů v žádném případě nepřekročí 90 dnů ode dne jejich shromáždění. Ve výsledku analýz rizik se údaje anonymizují. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahují na údaje zpracované pro účely plnění úkolů souvisejících s navracením.

3.  Osobní údaje se vymažou, jakmile se předají [Agentuře Evropské unie pro azyl], Europolu nebo Eurojustu nebo příslušným orgánům členských států nebo jakmile byly použity pro přípravu analýz rizik..Doba uchovávání údajů v žádném případě nepřekročí 90 dnů ode dne jejich shromáždění. Ve výsledku analýz rizik se údaje anonymizují. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahují na údaje zpracované pro účely plnění úkolů souvisejících s navracením.

Pozměňovací návrh    417

Návrh nařízení

Čl. 89 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Veškerá výměna informací, jejímž prostřednictvím jsou třetí zemi poskytovány informace, které by mohly být využity k identifikaci osob nebo skupin osob, jejichž žádost o přístup k mezinárodní ochraně se v daném okamžiku posuzuje nebo které čelí vážnému riziku mučení, nelidského nebo ponižujícího zacházení či trestání nebo jinému porušování základních práv, je zakázána.

Pozměňovací návrh    418

Návrh nařízení

Čl. 90 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Vyžaduje-li vnitrostátní situační obraz zpracování osobních údajů, zpracovávají se uvedené údaje v souladu s příslušnými unijními a vnitrostátními právními předpisy o ochraně údajů. Každý členský stát určí orgán, který má být považován za správce v souladu s čl. 4 odst. 7 nařízení (EU) 2016/679 a který má ústřední odpovědnost za zpracování údajů uvedeným členským státem. Každý členský stát oznámí údaje o tomto orgánu Komisi.

1.  Vyžaduje-li vnitrostátní situační obraz zpracování osobních údajů, zpracovávají se uvedené údaje v souladu s příslušnými unijními a vnitrostátními právními předpisy o ochraně údajů. Každý členský stát určí orgán, který má být považován za správce v souladu s čl. 4 odst. 7 nařízení (EU) 2016/679 a který má ústřední odpovědnost za zpracování osobních údajů uvedeným členským státem. Každý členský stát oznámí údaje o tomto orgánu Komisi.

Pozměňovací návrh    419

Návrh nařízení

Čl. 90 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Jediné osobní údaje, které lze zpracovat v evropském situačním obrazu a specifickém situačním obrazu, jsou identifikační čísla lodí a letadel.

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    420

Návrh nařízení

Čl. 90 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Výměna osobních údajů se třetími zeměmi v rámci EUROSURu je přísně omezena na úroveň, která je naprosto nezbytná pro účely tohoto nařízení. Probíhá v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a příslušnými vnitrostátními právními předpisy o ochraně údajů.

3.  Výměna osobních údajů se třetími zeměmi v rámci EUROSURu je přísně omezena na úroveň, která je naprosto nezbytná pro účely tohoto nařízení. Probíhá v souladu s nařízením (EU) 2016/679 nebo směrnicí (EU) 2016/680 v platném znění a příslušnými vnitrostátními právními předpisy o ochraně údajů.

Pozměňovací návrh    421

Návrh nařízení

Čl. 90 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Výměna informací podle čl. 73 odst. 2, čl. 74 odst. 3 a čl. 75 odst. 3, jejímž prostřednictvím jsou třetí zemi poskytovány informace, které by mohly být využity k identifikaci osob nebo skupin osob, jejichž žádost o přístup k mezinárodní ochraně se v daném okamžiku posuzuje nebo které čelí vážnému riziku mučení, nelidského nebo ponižujícího zacházení či trestu nebo dalšího porušování základních práv, je zakázána.

4.  Výměna informací, jejímž prostřednictvím jsou třetí zemi poskytovány informace, které by mohly být využity k identifikaci osob nebo skupin osob, jejichž žádost o přístup k mezinárodní ochraně se v daném okamžiku posuzuje nebo které čelí vážnému riziku mučení, nelidského nebo ponižujícího zacházení či trestu nebo dalšího porušování základních práv, je zakázána.

Pozměňovací návrh    422

Návrh nařízení

Čl. 90 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Členské státy vedou záznamy o veškerých výměnách informací a osobních údajů za účelem kontroly zákonnosti zpracování údajů a zajištění dodržování tohoto nařízení. Tyto záznamy zejména obsahují datum, název třetí země a druh sdílených informací.

Pozměňovací návrh    423

Návrh nařízení

Čl. 90 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Informace vyměněné podle čl. 73 odst. 2, čl. 74 odst. 3 a čl. 75 odst. 3 nesmějí být dále předány ani sděleny jiným třetím zemím či třetím stranám.

5.  Členské státy a agentura zajistí, aby informace předávané nebo poskytované třetím zemím podle čl. 73 odst. 2, čl. 74 odst. 3 a čl. 75 odst. 3 nebyly předány jiným třetím zemím či jakýmkoli jiným třetím stranám. Ustanovení v tomto ohledu jsou zahrnuta do jakékoli dohody nebo ujednání uzavřených se třetí zemí, kterou se stanoví výměna informací.

Pozměňovací návrh    424

Návrh nařízení

Čl. 91 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Bezpečnostní předpisy přijme správní rada po schválení Komisí.

2.  Bezpečnostní předpisy přijme správní rada.

Pozměňovací návrh    425

Návrh nařízení

Čl. 91 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Utajení nebrání tomu, aby byly informace zpřístupněny Evropskému parlamentu. Předání informací a dokumentů Evropskému parlamentu podle tohoto nařízení a nakládání s nimi schvaluje Komise.

3.  Utajení nebrání tomu, aby byly informace zpřístupněny Evropskému parlamentu. Předání informací a dokumentů Evropskému parlamentu podle tohoto nařízení a nakládání s nimi probíhá v souladu s pravidly pro předávání utajovaných informací a nakládání s nimi, která platí mezi Evropským parlamentem a Komisí.

Pozměňovací návrh    426

Návrh nařízení

Čl. 94 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Správní rada může statutárním zaměstnancům agentury přiznat měsíční vyrovnávací platbu. Tato vyrovnávací platba se vypočte jako procento odměny každého dotčeného zaměstnance. Uvedené procento nepřekročí rozdíl mezi 100 % a opravným koeficientem použitelným v místě výkonu zaměstnání a pravidelně se přezkoumává. Před přiznáním tohoto příspěvku se řádně zohlední celková odměna vyplácená individuálním zaměstnancům včetně náhrady výdajů na služební cesty.

Správní rada může statutárním zaměstnancům agentury přiznat měsíční vyrovnávací platbu, pokud čelí potížím v souvislosti se splněním svého poslání a úkolů, jež stanoví toto nařízení. Tato vyrovnávací platba se vypočte jako procento odměny každého dotčeného zaměstnance. Uvedené procento nepřekročí rozdíl mezi 100 % a opravným koeficientem použitelným v místě výkonu zaměstnání a pravidelně se přezkoumává.

Pozměňovací návrh    427

Návrh nařízení

Čl. 96 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Agentura je odpovědná za veškeré činnosti, které v souladu s tímto nařízením provádí.

Pozměňovací návrh    428

Návrh nařízení

Čl. 96 – odst. -1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1a.  Pokud statutární zaměstnanci agentury plní úkoly uvedené v příloze II, odpovídá agentura za případné škody.

Pozměňovací návrh    429

Návrh nařízení

Článek 96 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 96a

 

Žaloby k Soudnímu dvoru Evropské unie

 

1.  U Soudního dvora Evropské unie může být zahájeno řízení v souladu s článkem 263 SFEU s cílem zpochybnit zákonnost aktů agentury.

 

2.  Členské státy, orgány Unie a fyzické a právnické osoby mohou zahájit řízení před Soudním dvorem Evropské unie proti aktům agentury v souladu s článkem 263 SFEU.

 

3.  V případě, že agentura má povinnost konat a nekoná, může být podána žaloba pro nečinnost u Soudního dvora Evropské unie v souladu s článkem 265 SFEU.

 

4.  Agentura přijme nezbytná opatření vyplývající z rozsudků Soudního dvora Evropské unie.

Pozměňovací návrh    430

Návrh nařízení

Čl. 97 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  poradní fórum;

vypouští se

Pozměňovací návrh    431

Návrh nařízení

Čl. 97 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  úředník pro otázky základních práv.

vypouští se

Pozměňovací návrh    432

Návrh nařízení

Čl. 97 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Nezávisle mimo správní strukturu a strukturu řízení působí:

 

a)  poradní fórum;

 

b)  úředník pro otázky základních práv.

Pozměňovací návrh    433

Návrh nařízení

Čl. 98 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  jmenuje výkonného ředitele na návrh Komise v souladu s článkem 105;

vypouští se

Pozměňovací návrh    434

Návrh nařízení

Čl. 98 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  jmenuje zástupce výkonného ředitele na návrh Komise v souladu s článkem 105;

b)  jmenuje zástupce výkonného ředitele na návrh výkonného ředitele v souladu s článkem 105;

Pozměňovací návrh    435

Návrh nařízení

Čl. 98 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. bb

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

bb)  přijme po předchozím schválení Komisí bezpečnostní předpisy agentury týkající se ochrany utajovaných informací a citlivých neutajovaných informací EU, jak je uvedeno v článku 91;

bb)  přijme bezpečnostní předpisy agentury týkající se ochrany utajovaných informací a citlivých neutajovaných informací EU, jak je uvedeno v článku 91;

Pozměňovací návrh    436

Návrh nařízení

Čl. 98 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Správní rada může výkonnému řediteli radit v jakékoli záležitosti, která se týká rozvoje operativního řízení na vnějších hranicích a navracení, včetně činností týkajících se výzkumu.

4.  Správní rada může výkonnému řediteli radit v jakékoli záležitosti, která se týká rozvoje operativního řízení na vnějších hranicích, navracení a zaškolení, včetně činností týkajících se výzkumu.

Pozměňovací návrh    437

Návrh nařízení

Čl. 99 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aniž je dotčen odstavec 3, skládá se správní rada z jednoho zástupce každého členského státu dvou zástupců Komise, přičemž všichni mají hlasovací právo. Každý členský stát za tímto účelem jmenuje člena správní rady a náhradníka, který člena zastupuje v jeho nepřítomnosti. Komise jmenuje dva členy a jejich náhradníky. Funkční období trvá čtyři roky. Může být prodlouženo.

1.  Aniž je dotčen odstavec 3, skládá se správní rada z jednoho zástupce každého členského státu, dvou zástupců Komise a jednoho zástupce Evropského parlamentu, přičemž všichni mají hlasovací právo. Každý členský stát za tímto účelem jmenuje člena správní rady a náhradníka, který člena zastupuje v jeho nepřítomnosti. Komise jmenuje dva členy a jejich náhradníky. Evropský parlament jmenuje jednoho člena Evropského parlamentu z příslušného výboru a jiného poslance Evropského parlamentu jako jeho náhradníka. Funkční období trvá čtyři roky. Může být prodlouženo.

Pozměňovací návrh    438

Návrh nařízení

Čl. 100 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Správní rada každoročně nejpozději 30. listopadu přijme konečný programový dokument obsahující mimo jiné víceletý program a roční program agentury pro nadcházející rok založený na návrhu předloženém výkonným ředitelem a schváleným správní radou. Konečný programový dokument se přijme po kladném stanovisku Komise, pokud jde o víceletý program, po konzultaci s Evropským parlamentem. Rozhodne-li se agentura nezohlednit prvky stanoviska Komise, poskytne důkladné zdůvodnění. Správní rada předá tento dokument Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

1.  Správní rada každoročně nejpozději 30. listopadu přijme konečný programový dokument obsahující mimo jiné víceletý program a roční program agentury pro nadcházející rok založený na návrhu předloženém výkonným ředitelem a schváleným správní radou; rada v tomto dokumentu zohlední doporučení interinstitucionální pracovní skupiny pro zdroje agentur. Konečný programový dokument se přijme po kladném stanovisku Komise, pokud jde o víceletý program, po konzultaci s Evropským parlamentem. Rozhodne-li se agentura nezohlednit prvky stanoviska Komise nebo Evropského parlamentu, poskytne důkladné zdůvodnění. Správní rada předá tento dokument neprodleně Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh    439

Návrh nařízení

Čl. 100 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Víceletý program stanoví celkové strategické plánování ve střednědobém a dlouhodobém výhledu, včetně cílů, očekávaných výsledků, ukazatelů výkonnosti a plánování zdrojů, včetně víceletého rozpočtu, zaměstnanců a rozvoje vlastních schopností agentury. Víceletý program vymezuje strategické oblasti zásahů a vysvětluje, co je třeba učinit, aby bylo dosaženo cílů. Obsahuje strategii pro vztahy se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, jakož i činnosti, které s touto strategií souvisejí.

3.  Víceletý program stanoví celkové strategické plánování ve střednědobém a dlouhodobém výhledu, včetně cílů, očekávaných výsledků, ukazatelů výkonnosti a plánování zdrojů, včetně víceletého rozpočtu, zaměstnanců a rozvoje vlastních schopností agentury. Víceletý program vymezuje strategické oblasti zásahů a vysvětluje, co je třeba učinit, aby bylo dosaženo cílů. Obsahuje strategii pro monitorování a dodržování základních práv a pro vztahy se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, jakož i činnosti, které s těmito strategiemi souvisejí.

Pozměňovací návrh    440

Návrh nařízení

Čl. 102 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Zástupci Agentury Evropské unie pro azyl a EUROPOLu jsou přizváni k účasti na zasedáních správní rady. Správní rada může rovněž přizvat zástupce příslušných orgánů, institucí a jiných subjektů Unie.

6.  Zástupci Agentury Evropské unie pro azyl, Agentury Evropské unie pro základní práva a EUROPOLu jsou přizváni k účasti na zasedáních správní rady. Správní rada může rovněž přizvat zástupce dalších příslušných orgánů, institucí a jiných subjektů Unie.

Pozměňovací návrh    441

Návrh nařízení

Čl. 104 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou výkonného ředitele vyzvat, aby předložil zprávu o plnění svých úkolů. To zahrnuje zprávu o provádění a monitorování strategie pro základní práva, výroční zprávu o činnosti agentury za předchozí rok, pracovní program pro nadcházející rok a víceletý program agentury nebo jakékoli jiné záležitosti související s činnostmi agentury. Je-li o to požádán, učiní výkonný ředitel též prohlášení v Evropském parlamentu, a podává mu pravidelně zprávy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou výkonného ředitele vyzvat, aby předložil zprávu o plnění svých úkolů. To zahrnuje zprávu o činnostech agentury, o provádění a monitorování strategie pro základní práva, výroční zprávu o činnosti agentury za předchozí rok, pracovní program pro nadcházející rok a víceletý program agentury nebo jakékoli jiné záležitosti související s činnostmi agentury. Je-li o to požádán, učiní výkonný ředitel též prohlášení v Evropském parlamentu a zodpoví veškeré dotazy předložené kterýmkoliv poslancem Evropského parlamentu písemně ve lhůtě 15 kalendářních dnů. Výkonný ředitel pravidelně podává zprávy příslušným subjektům a výborům Evropského parlamentu. Nejsou-li již v tomto nařízení stanoveny konkrétní lhůty, výkonný ředitel zajistí, aby zprávy byly předány Evropskému parlamentu do šesti měsíců po skončení vykazovaného období, s výjimkou případů, kdy je zpoždění řádně písemně odůvodněno příslušnými subjekty a výbory Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh    442

Návrh nařízení

Čl. 105 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise navrhne alespoň tři kandidáty na místo výkonného ředitele a na místa každého ze zástupců výkonného ředitele na základě seznamu sestaveného po zveřejnění volného místa v Úředním věstníku Evropské unie a případně v jiných tiskovinách nebo na internetových stránkách.

1.  Výkonného ředitele jmenují na základě společné dohody Evropský parlament a Rada na základě seznamu sestaveného Komisí po zveřejnění volného místa v Úředním věstníku Evropské unie a případně v jiných tiskovinách nebo na internetových stránkách.

Pozměňovací návrh    443

Návrh nařízení

Čl. 105 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výkonného ředitele jmenuje na návrh Komise uvedený v odstavci 1 správní rada na základě zásluh a doložených správních a řídicích schopností na vysoké úrovni, včetně relevantních odborných zkušeností ve vysoké funkci v oblasti správy vnějších hranic a navracení. Před jmenováním jsou kandidáti navržení Komisí požádáni, aby učinili prohlášení před příslušným výborem nebo příslušnými výbory Evropského parlamentu a zodpověděli otázky členů tohoto výboru nebo výborů.

Výkonný ředitel je vybírán na návrh Komise uvedený v odstavci 1 správní rada na základě zásluh, nezávislosti a doložených správních a řídicích schopností na vysoké úrovni, včetně relevantních odborných zkušeností ve vysoké funkci v oblasti správy vnějších hranic a navracení, a po prokázání důkladné obeznámenosti s úlohou a činnostmi agentury. Před jmenováním jsou kandidáti navržení Komisí požádáni, aby učinili prohlášení před příslušným výborem nebo příslušnými výbory Evropského parlamentu a zodpověděli otázky členů tohoto výboru nebo výborů.

Pozměňovací návrh    444

Návrh nařízení

Čl. 105 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Po tomto prohlášení přijímá Evropský parlament stanovisko, v němž uvede svůj názor, a může uvést, kterého kandidáta upřednostňuje.

vypouští se

Pozměňovací návrh    445

Návrh nařízení

Čl. 105 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Správní rada jmenuje výkonného ředitele, přičemž tento názor zohlední. Správní rada přijímá rozhodnutí dvoutřetinovou většinou hlasů všech svých členů s hlasovacím právem.

vypouští se

Pozměňovací návrh    446

Návrh nařízení

Čl. 105 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jestliže se správní rada rozhodne jmenovat jiného kandidáta, než kterého upřednostnil Evropský parlament, vyrozumí písemně Evropský parlament a Radu o tom, jakým způsobem bylo stanovisko Evropského parlamentu zohledněno.

vypouští se

Pozměňovací návrh    447

Návrh nařízení

Čl. 105 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Správní rada může výkonného ředitele na návrh Komise odvolat.

Evropský parlament a Rada mohou výkonného ředitele a zástupce výkonného ředitele na návrh Komise odvolat. Evropský parlament nebo Rada mohou Komisi požádat, aby takový návrh předložila.

Pozměňovací návrh    448

Návrh nařízení

Čl. 105 – odst. 2 – pododstavec 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Odstupující výkonný ředitel nebo zástupci výkonných ředitelů zůstávají ve funkci, dokud Evropský parlament a Rada jmenují jejich nástupce. V případě propuštění nebo v případě, že již nesplňují podmínky pro výkon svých povinností, nabývá ukončení jejich funkce účinku okamžitě. Správní rada jmenuje prozatímního výkonného ředitele nebo zástupce výkonného ředitele na dobu, než bude jmenován nový výkonný ředitel nebo zástupce výkonného ředitele v souladu s odstavci 1 nebo 4.

Pozměňovací návrh    449

Návrh nařízení

Čl. 105 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zástupce výkonného ředitele jmenuje na návrh Komise uvedený v odstavci 1 po konzultaci s výkonným ředitelem správní rada na základě zásluh a patřičných správních a řídicích schopností, včetně relevantních odborných zkušeností v oblasti správy vnějších hranic a navracení. Správní rada přijímá rozhodnutí dvoutřetinovou většinou hlasů všech svých členů s hlasovacím právem.

Zástupce výkonného ředitele jmenuje správní rada na návrh výkonného ředitele. Zástupce výkonného ředitele je jmenován na základě zásluh a patřičných správních a řídicích schopností, včetně relevantních odborných zkušeností v oblasti správy vnějších hranic a navracení a po prokázání důkladné obeznámenosti s úlohou a činnostmi agentury. Na každé místo zástupce výkonného ředitele navrhne výkonný ředitel alespoň tři kandidáty. Správní rada přijímá rozhodnutí dvoutřetinovou většinou hlasů všech svých členů s hlasovacím právem. Odcházející zástupci výkonného ředitele zůstávají ve funkci, dokud správní rada nejmenuje jejich nástupce v souladu s tímto odstavcem.

Pozměňovací návrh    450

Návrh nařízení

Čl. 105 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Správní rada je oprávněna zástupce výkonného ředitele postupem stanoveným v prvním pododstavci i odvolat.

Evropský parlament a Rada mají pravomoc zástupce výkonného ředitele postupem stanoveným v odstavci 2 i odvolat.

Pozměňovací návrh    451

Návrh nařízení

Čl. 105 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Funkční období výkonného ředitele je pět let. Před koncem tohoto období provede Komise posouzení, které zohlední hodnocení činnosti výkonného ředitele a budoucí úkoly a výzvy agentury.

5.  Funkční období výkonného ředitele je pět let. Před koncem tohoto období provede Komise posouzení, které zohlední hodnocení činnosti výkonného ředitele a budoucí úkoly a výzvy agentury. Evropský parlament a Rada mohou na základě vzájemné dohody funkční období výkonného ředitele jednou prodloužit o další období pěti let.

Pozměňovací návrh    452

Návrh nařízení

Čl. 105 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Správní rada může na návrh Komise, který zohlední posouzení uvedené v odstavci 5, funkční období výkonného ředitele jednou prodloužit o dobu nepřesahující pět let.

vypouští se

Pozměňovací návrh    453

Návrh nařízení

Čl. 105 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Funkční období zástupců výkonného ředitele je pět let. Správní rada je může jednou prodloužit o dobu nepřesahující pět let.

7.  Funkční období zástupců výkonného ředitele je pět let. Správní rada je může na návrh výkonného ředitele jednou prodloužit o dobu nepřesahující pět let.

Pozměňovací návrh    454

Návrh nařízení

Čl. 106 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura zřídí poradní fórum, které je výkonnému řediteli a správní radě formou nezávislého poradenství nápomocno v otázkách základních práv.

1.  Agentura zřídí poradní fórum, které jí bude formou nezávislého poradenství nápomocno v otázkách základních práv.

Pozměňovací návrh    455

Návrh nařízení

Čl. 106 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Agentura přizve k účasti na poradním fóru Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu, Agenturu Evropské unie pro základní práva, vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky a další příslušné organizace. Správní rada přijme na návrh výkonného ředitele rozhodnutí o složení poradního fóra a o podmínkách předávání informací tomuto fóru. Po konzultaci se správní radou a výkonným ředitelem si poradní fórum stanoví vlastní pracovní metody a vypracuje pracovní program.

2.  Agentura přizve k účasti na poradním fóru [Agenturu Evropské unie pro azyl], Agenturu Evropské unie pro základní práva, vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky a další příslušné organizace. Správní rada přijme na návrh úředníka pro otázky základních práv výkonného ředitele rozhodnutí o složení poradního fóra a o podmínkách předávání informací tomuto fóru. Po konzultaci se správní radou a výkonným ředitelem si poradní fórum stanoví vlastní pracovní metody a vypracuje pracovní program.

Pozměňovací návrh    456

Návrh nařízení

Čl. 106 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  S poradním fórem se vedou konzultace o dalším rozvoji a provádění strategie pro základní práva, o vytvoření mechanismu pro podávání a vyřizování stížností, o kodexech chování a o společných hlavních osnovách.

3.  S poradním fórem se vedou konzultace o dalším rozvoji a provádění strategie pro základní práva, o mechanismu pro podávání a vyřizování stížností, o kodexech chování a o společných hlavních osnovách, pracovních ujednáních nebo jiných projektech ve spolupráci se třetími zeměmi, o operačních plánech a společných hlavních osnovách, jakož i o stanovení kritérií uvedených v článcích 12 a 24. Agentura informuje poradní fórum o tom, zda a jak provádí zprávy a doporučení poradního fóra.

Pozměňovací návrh    457

Návrh nařízení

Čl. 106 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Aniž jsou dotčeny úkoly úředníka pro otázky základních práv, má poradní fórum skutečný přístup ke všem informacím týkajícím se dodržování základních práv, mimo jiné prostřednictvím návštěv na místě v průběhu společných operací nebo zásahů rychlé reakce na hranicích, pokud s tím hostitelský členský stát vyjádří souhlas, návštěv v hotspotech nebo kontrolovaných střediscích a návštěv v průběhu návratových operací a zásahů.

5.  Aniž jsou dotčeny úkoly úředníka pro otázky základních práv, má poradní fórum včas a efektivně skutečný přístup ke všem informacím týkajícím se dodržování základních práv, mimo jiné prostřednictvím návštěv na místě v průběhu společných operací nebo zásahů rychlé reakce na hranicích, pokud s tím hostitelský členský stát vyjádří souhlas, návštěv v hotspotech a návštěv v průběhu návratových operací a zásahů, a to i ve třetích zemích. Pokud hostitelský členský stát ve výjimečných případech nesouhlasí s návštěvou poradního fóra na místě při společné operaci nebo zásahu rychlé reakce na hranicích na svém území, podá k tomu výkonnému řediteli a správní radě řádné písemné odůvodnění.

 

Poradní fórum se opírá o sekretariát, který má k dispozici dostatečné finanční a lidské zdroje k tomu, aby asistoval tomuto fóru při plnění jeho úkolů.

Pozměňovací návrh    458

Návrh nařízení

Čl. 107 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Správní rada jmenuje úředníka pro otázky základních práv. Jeho úkolem bude přispívat ke strategii agentury pro základní práva, monitorovat dodržování základních práv agenturou a prosazovat dodržování základních práv uvnitř agentury. Úředník pro otázky základních práv musí mít nezbytnou kvalifikaci a zkušenosti v oblasti základních práv.

1.  Správní rada jmenuje úředníka pro otázky základních práv na základě seznamu tří kandidátů doporučených poradním fórem. Jeho úkolem bude přispívat ke strategii agentury pro základní práva, monitorovat dodržování základních práv agenturou a prosazovat dodržování základních práv uvnitř agentury. Úředník pro otázky základních práv nezbytnou kvalifikaci, odborné znalosti a profesní zkušenosti v oblasti základních práv.

Pozměňovací návrh    459

Návrh nařízení

Čl. 107 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Úředník pro otázky základních práv má pravomoc provádět vyšetřování jakékoli činnosti agentury s cílem ověřit dodržování základních práv. Poskytuje agentuře bezodkladně poradenství tím, že před každou činností agentury podle tohoto nařízení vydává formální stanoviska, vydává doporučení pro zlepšení strategie agentury v oblasti základních práv, která jím musí být schválena, stanovuje podmínky pro soulad se základními právy a prosazuje dodržování základních práv. Úředník pro otázky základních práv rovněž odpovídá za další rozvoj a provádění mechanismu podávání stížností.

Pozměňovací návrh    460

Návrh nařízení

Čl. 107 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Úředník pro otázky základních práv je při plnění svých funkcí nezávislý. Je odpovědný přímo správní radě a spolupracuje s poradním fórem. Úředník pro otázky základních práv o tom podává správní radě pravidelné zprávy,přispívá tak k mechanismu monitorování základních práv.

2.  Agentura stanoví, na základě konzultace s poradním fórem a úředníkem pro otázky základních práv, zvláštní pravidla pro úředníka pro otázky základních práv, aby se zaručilo, že úředník pro otázky základních práv bude při plnění svých funkcí nezávislý. Je odpovědný přímo správní radě a poradnímu fóru. Úředník pro otázky základních práv zveřejní výroční zprávu o svých činnostech a o dodržování základních práv v rámci všech činností agentury. Tyto zprávy obsahují informace o mechanismu pro podávání a vyřizování stížností a o provádění strategie pro základní práva. Správní rada zajistí, aby byla přijata opatření s ohledem na doporučení úředníka pro otázky základních práv.

Pozměňovací návrh    461

Návrh nařízení

Čl. 107 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Úředník pro otázky základních práv má při plnění svých funkcí naprostou administrativní autonomii a nezávislost. Při výkonu své funkce, která je mu na základě jmenování svěřena podle tohoto nařízení, nesmí dostávat žádné pokyny ani být žádným způsobem omezován. Úředník pro otázky základních práv má k dispozici adekvátní zdroje a personál, které jsou nutné pro plnění jeho úkolů a odpovídají jeho mandátu a velikosti agentury. Zaměstnanci přidělení úředníkovi pro otázky základních práv se zodpovídají jemu. Jakékoli řádné nebo mimořádné přidělení zaměstnanců agentuře musí být doprovázeno poměrným přidělením pracovníků na podporu práce úředníka pro otázky základních práv.

Pozměňovací návrh    462

Návrh nařízení

Čl. 107 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Úředníkovi pro otázky základních práv je nápomocen zástupce úředníka pro otázky základních práv. Zástupce úředníka pro otázky základních práv je jmenován správní radou na základě seznamu nejméně tří kandidátů předloženého úředníkem pro otázky základních práv. Zástupce úředníka pro otázky základních práv má nezbytnou kvalifikaci a zkušenosti v oblasti základních práv. Pokud je úředník pro otázky základních práv nepřítomen nebo indisponován, zaujme jeho místo zástupce úředníka pro otázky základních práv.

Pozměňovací návrh    463

Návrh nařízení

Čl. 107 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Úředník pro otázky základních práv musí být konzultován v otázkách operačních plánů vypracovaných podle článků 39, 43, čl. 54 odst. 4 a čl. 75 odst. 3. Má přístup ke všem informacím týkajícím se dodržování základních práv při všech činnostech agentury.

3.  Úředník pro otázky základních práv musí být konzultován v otázkách operačních plánů vypracovaných podle článků 39, 40, 41, 43, 51 a 75, jakož i v otázkách pilotních projektů a projektů technické pomoci ve třetích zemích. Má přístup ke všem informacím týkajícím se dodržování základních práv při všech činnostech agentury, mimo jiné prostřednictvím návštěv na místě v rámci jakékoli společné operace nebo zásahu rychlé reakce na hranicích, pilotního projektu, podpůrných týmů pro řízení migrace, návratových operací nebo zásahů, a to i ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh    464

Návrh nařízení

Čl. 108 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura ve spolupráci s úředníkem pro otázky základních práv přijme nezbytná opatření s cílem zřídit mechanismus pro podávání a vyřizování stížností v souladu s tímto článkem, aby bylo možné při všech činnostech agentury monitorovat a zajišťovat dodržování základních práv.

1.  Agentura ve spolupráci s úředníkem pro otázky základních práv přijme nezbytná opatření s cílem zřídit a dále rozvíjet nezávislý a účinný mechanismus pro podávání a vyřizování stížností v souladu s tímto článkem, aby bylo možné při všech činnostech agentury monitorovat a zajišťovat dodržování základních práv.

Pozměňovací návrh    465

Návrh nařízení

Čl. 108 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Každý, kdo je přímo dotčen činností pracovníků podílejících se na společné operaci, pilotním projektu, zásahu rychlé reakce na hranicích, vyslání podpůrných týmů pro řízení migrace, společné návratové operaci nebo návratovém zásahu a kdo se domnívá, že byla v důsledku těchto činností porušena jeho základní práva, nebo jakákoli strana zastupující takovou osobu může podat písemnou stížnost agentuře.

2.  Každý, kdo je přímo dotčen činností nebo nečinností pracovníků podílejících se na společné operaci, pilotním projektu, zásahu rychlé reakce na hranicích, vyslání podpůrných týmů pro řízení migrace, návratové operaci nebo návratovém zásahu nebo jakékoli jiné operaci agentury a kdo se domnívá, že byla v důsledku těchto činností nebo nečinnosti porušena jeho základní práva, nebo jakákoli strana zastupující takovou osobu může podat písemnou stížnost agentuře.

Pozměňovací návrh    466

Návrh nařízení

Čl. 108 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Přípustné jsou pouze odůvodněné stížnosti, které se týkají konkrétních případů porušení základních práv.

3.  Přípustné jsou pouze odůvodněné stížnosti, které se týkají konkrétních případů porušení základních práv. Z mechanismu pro podávání a vyřizování stížností jsou vyloučeny stížnosti, které jsou nepodložené, zlomyslné, neopodstatněné, zlovolné, hypotetické nebo neidentifikovatelné.

Pozměňovací návrh    467

Návrh nařízení

Čl. 108 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Za vyřízení stížností obdržených agenturou v souladu s právem na řádnou správu odpovídá úředník pro otázky základních práv. Za tímto účelem posoudí přípustnost stížnosti, zaeviduje přípustné stížnosti, předá všechny zaevidované stížnosti výkonnému řediteli, postoupí stížnosti týkající se příslušníků jednotek domovskému členskému státu,