BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets fælles aktion 98/700/RIA, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624

12.2.2019 - (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD)) - ***I

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Roberta Metsola


Procedure : 2018/0330A(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0076/2019
Indgivne tekster :
A8-0076/2019
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets fælles aktion 98/700/RIA, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624

(COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0631),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 77, stk. 2, litra b og d, og artikel 79, stk. 2, litra c, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0406/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af ... [1] fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af ... [2] fra Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Budgetudvalget (A8-0076/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets fælles aktion 98/700/RIA, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 Et bidrag fra Europa-Kommissionen til mødet mellem lederne i Salzburg den 19.-20. september 2018

 

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets fælles aktion 98/700/RIA, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2007/200417. Siden det indledte sin virksomhed den 1. maj 2005, har det med held bistået medlemsstaterne med at gennemføre de operationelle aspekter af forvaltningen af de ydre grænser gennem fælles operationer og hurtige grænseindsatser, risikoanalyser, informationsudveksling, forbindelser med tredjelande og tilbagesendelse af personer i udsendelsesposition.

(2)  Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2007/200417. Siden det indledte sin virksomhed den 1. maj 2005, har det med held bistået medlemsstaterne med at gennemføre de operationelle aspekter af forvaltningen af de ydre grænser gennem fælles operationer og hurtige grænseindsatser, risikoanalyser, informationsudveksling, forbindelser med tredjelande og koordinering af tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere, for hvilke en medlemsstat har truffet en afgørelse om tilbagesendelse.

__________________

__________________

17 Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser (EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1).

17 Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser (EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1).

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser er blevet omdøbt til Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning ("agenturet"), og dets opgaver er blevet udvidet med fuld kontinuitet i alle dets aktiviteter og procedurer. Hovedopgaven for agenturet bør være som led i den flerårige strategiske politikcyklus at fastlægge en teknisk og operationel strategi for gennemførelsen af europæisk integreret grænseforvaltning, at overvåge, at grænsekontrollen ved de ydre grænser er effektiv, at foretage risikoanalyser og sårbarhedsvurderinger, at yde øget teknisk og operationel bistand til medlemsstater og tredjelande gennem fælles operationer og hurtige grænseindsatser, at sikre den praktiske gennemførelse af foranstaltninger i situationer, der kræver en hurtig indsats ved de ydre grænser, at yde teknisk og operationel bistand i forbindelse med eftersøgnings- og redningsoperationer for mennesker i havsnød, at tilrettelægge, koordinere og gennemføre tilbagesendelsesoperationer og tilbagesendelsesindsatser og yde teknisk og operationel bistand til tredjelandes tilbagesendelsesaktiviteter.

(3)  Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser er blevet omdøbt til Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning ("agenturet"), og dets opgaver er blevet udvidet med fuld kontinuitet i alle dets aktiviteter og procedurer. Hovedopgaven for agenturet bør være at fastlægge en teknisk og operationel strategi udviklet under den flerårige strategiske politikcyklus for gennemførelsen af europæisk integreret grænseforvaltning, at overvåge, at grænsekontrollen ved de ydre grænser er effektiv, at foretage risikoanalyser og sårbarhedsvurderinger, at yde øget teknisk og operationel bistand til medlemsstater og tredjelande gennem fælles operationer og hurtige grænseindsatser, at sikre den praktiske gennemførelse af foranstaltninger i situationer, der kræver en hurtig indsats ved de ydre grænser, at yde teknisk og operationel bistand i forbindelse med eftersøgnings- og redningsoperationer for mennesker i havsnød, at tilrettelægge, koordinere og gennemføre tilbagesendelsesoperationer og tilbagesendelsesindsatser.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Siden migrationskrisens begyndelse i 2015 har Kommissionen iværksat vigtige initiativer med henblik på at styrke beskyttelsen af Unionens grænser. Et forslag om en mærkbar styrkelse af mandatet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser blev forelagt i december 2015 og forhandlet på plads på rekordtid i løbet af 2016. Forordningen om den europæiske grænse- og kystvagt trådte i kraft den 6. oktober 2016.

(4)  Siden migrationskrisens begyndelse i 2015 har Kommissionen iværksat vigtige initiativer og har foreslået en række foranstaltninger med henblik på at styrke beskyttelsen af Unionens grænser og genoprette Schengenområdets normale funktionsmåde. Et forslag om en mærkbar styrkelse af mandatet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser blev forelagt i december 2015 og hurtigt forhandlet på plads i løbet af 2016. Forordningen om den europæiske grænse- og kystvagt trådte i kraft den 6. oktober 2016.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Der er dog stadig brug for at forbedre Unionens rammer for kontrol ved de ydre grænser, tilbagesendelser og asyl yderligere. Til dette formål og for yderligere at understøtte den nuværende og fremtidige planlagte operationelle indsats bør den europæiske grænse- og kystvagt reformeres ved at give Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning et stærkere mandat og navnlig overdrage det den nødvendige kapacitet i form af den europæiske grænse- og kystvagts stående korps med et operationelt personale på 10 000 medarbejdere med udøvende beføjelser, således at det effektivt kan støtte medlemsstaterne i marken i deres bestræbelser på at beskytte de ydre grænser, bekæmpe sekundære bevægelser og optrappe den reelle tilbagesendelse af irregulære migranter betydeligt.

(5)  Der er dog stadig brug for at forbedre Unionens rammer for kontrol ved de ydre grænser, tilbagesendelser og bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet yderligere. Til dette formål og for yderligere at understøtte den nuværende og fremtidige planlagte operationelle indsats bør den europæiske grænse- og kystvagt reformeres ved at give Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning et stærkere mandat og navnlig overdrage det den nødvendige kapacitet i form af den europæiske grænse- og kystvagts stående korps, således at det effektivt kan støtte medlemsstaterne i marken i deres bestræbelser på at beskytte de ydre grænser, bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og optrappe den reelle og holdbare tilbagesendelse af irregulære migranter betydeligt.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Det er nødvendigt at foretage en effektiv overvågning af passagen af de ydre grænser, håndtere de migrationsmæssige udfordringer og mulige kommende trusler ved de ydre grænser, sikre en høj grad af intern sikkerhed i Unionen, beskytte Schengenområdets funktionsmåde og respektere det overordnede princip om solidaritet. Dette bør ledsages af en proaktiv forvaltning af migration, herunder de nødvendige foranstaltninger i tredjelande. På baggrund af det anførte er det nødvendigt at konsolidere den europæiske grænse- og kystvagt og yderligere udvide mandatet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning. Agenturet bør i første række bestå af den europæiske grænse- og kystvagts stående korps med et operationelt personale på 10 000 medarbejdere.

(7)  Det er nødvendigt at foretage en effektiv overvågning af passagen af de ydre grænser, håndtere de migrationsmæssige udfordringer og mulige kommende trusler ved de ydre grænser, sikre en høj grad af intern sikkerhed i Unionen, beskytte Schengenområdets funktionsmåde og respektere det overordnede princip om solidaritet. På baggrund af det anførte er det nødvendigt at konsolidere den europæiske grænse- og kystvagt og yderligere udvide mandatet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning. Agenturet bør i første række bestå af den europæiske grænse- og kystvagts stående korps, der indbefatter udrykningsstyrken.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  For at afspejle den yderligere kvalitative forbedring af agenturets mandat, navnlig ved at det får sin egen operationelle enhed, den europæiske grænse- og kystvagts stående korps med et operationelt personale på 10 000 medarbejdere, bør agenturet, der tidligere var kendt som Frontex, nu betegnes som og udelukkende operere under navnet "Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning". Denne ændring bør afspejles i alle relevante tilfælde, herunder agenturets fremtræden i de eksterne kommunikationsmaterialer.

(8)  For at afspejle den yderligere kvalitative forbedring af agenturets mandat, navnlig ved at det får sin egen operationelle enhed, den europæiske grænse- og kystvagts stående korps, der indbefatter udrykningsstyrken, bør agenturet, der tidligere var kendt som Frontex, nu betegnes som og udelukkende operere under navnet "Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning". Denne ændring bør afspejles i alle relevante tilfælde, herunder agenturets fremtræden i de eksterne kommunikationsmaterialer.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Der bør i forbindelse med gennemførelsen af den europæiske integrerede grænseforvaltning sikres overensstemmelse med andre politiske målsætninger, herunder at den grænseoverskridende transport fungerer efter hensigten.

(9)  Der bør i forbindelse med gennemførelsen af den europæiske integrerede grænseforvaltning sikres overensstemmelse med andre politiske målsætninger, herunder fri bevægelighed for personer, retten til asyl, og at den grænseoverskridende transport fungerer efter hensigten.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Europæisk integreret grænseforvaltning bør gennemføres som et fælles ansvarsområde for agenturet og de nationale myndigheder med ansvar for grænseforvaltning, herunder kystvagter i det omfang de udfører grænseovervågningsoperationer til søs og andre grænsekontrolopgaver, tillige med myndigheder med ansvar for tilbagesendelser. Selv om medlemsstaterne fortsat har hovedansvaret for forvaltningen af deres ydre grænser i deres egen interesse og i alle medlemsstaternes interesse, og de har ansvaret for at træffe afgørelser om tilbagesendelse, bør agenturet støtte anvendelsen af EU-foranstaltninger vedrørende forvaltning af de ydre grænser og tilbagesendelser ved at styrke, vurdere og koordinere indsatsen i de medlemsstater, der gennemfører disse foranstaltninger.

(10)  Europæisk integreret grænseforvaltning bør gennemføres som et fælles ansvarsområde for agenturet og de nationale myndigheder med ansvar for grænseforvaltning, herunder kystvagter i det omfang de udfører grænseovervågnings-, eftersøgnings- og redningsoperationer til søs og andre grænsekontrolopgaver, tillige med myndigheder med ansvar for tilbagesendelser. Selv om medlemsstaterne fortsat har hovedansvaret for forvaltningen af deres ydre grænser i deres egen interesse og i alle medlemsstaternes interesse, og de har ansvaret for at træffe afgørelser om tilbagesendelse, bør agenturet støtte anvendelsen af EU-foranstaltninger vedrørende forvaltning af de ydre grænser og tilbagesendelser ved at styrke og koordinere indsatsen i de medlemsstater, der gennemfører disse foranstaltninger. Der bør ikke være unødvendig operationel overlapning mellem agenturet og medlemsstaterne.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For at sikre en effektiv gennemførelse af den europæiske integrerede grænseforvaltning og øge effektiviteten af den fælles tilbagesendelsespolitik bør der oprettes en europæisk grænse- og kystvagt. Denne bør udrustes med de nødvendige økonomiske og menneskelige ressourcer og det nødvendige udstyr. Den europæiske grænse- og kystvagt bør bestå af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og de nationale myndigheder, der er ansvarlige for grænseforvaltningen, herunder kystvagter, i det omfang de udfører grænsekontrolopgaver, tillige med myndigheder med ansvar for tilbagesendelser. Den vil som sådan basere sig på fælles anvendelse af oplysninger, kapaciteter og systemer på nationalt plan og indsatsen fra agenturet på EU-plan.

(11)  For at sikre en effektiv gennemførelse af den europæiske integrerede grænseforvaltning bør der oprettes en europæisk grænse- og kystvagt. Denne bør udrustes med de nødvendige økonomiske og menneskelige ressourcer og det nødvendige udstyr. Den europæiske grænse- og kystvagt bør bestå af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og de nationale myndigheder, der er ansvarlige for grænseforvaltningen, herunder kystvagter, i det omfang de udfører grænsekontrolopgaver, tillige med myndigheder med ansvar for tilbagesendelser. Den vil som sådan basere sig på fælles anvendelse af oplysninger, kapaciteter og systemer på nationalt plan og indsatsen fra agenturet på EU-plan.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Den effektive gennemførelse af den europæiske grænse- og kystvagts europæiske integrerede grænseforvaltning bør sikres med en flerårig strategisk politikcyklus for europæisk integreret grænseforvaltning. I den flerårige cyklus bør der fastsættes en integreret, samlet og løbende proces med henblik på at udstikke strategiske retningslinjer til alle relevante aktører på EU-niveau og i medlemsstaterne på grænseforvaltnings- og tilbagesendelsesområdet for at disse aktører gennemfører den europæiske integrerede grænseforvaltning på en kohærent måde. Den bør også omfatte alle relevante interaktioner mellem den europæiske grænse- og kystvagt og Kommissionen, andre institutioner og organer samt samarbejdet med andre relevante partnere, herunder tredjelande og tredjeparter, alt efter hvad der er relevant.

(14)  Den effektive gennemførelse af den europæiske grænse- og kystvagts europæiske integrerede grænseforvaltning bør sikres med en flerårig strategisk politikcyklus for europæisk integreret grænseforvaltning. I den flerårige cyklus bør der fastsættes en integreret, samlet og løbende proces med henblik på at udstikke strategiske retningslinjer til alle relevante aktører på EU-niveau og i medlemsstaterne på grænseforvaltnings- og tilbagesendelsesområdet for at disse aktører gennemfører den europæiske integrerede grænseforvaltning på en kohærent måde og i fuld overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder. Den flerårige cyklus bør navnlig give agenturet mulighed for at fastlægge sin tekniske og operationelle strategi. Den bør også omfatte alle relevante interaktioner mellem den europæiske grænse- og kystvagt og Kommissionen, andre institutioner og organer samt samarbejdet med andre relevante partnere, herunder tredjelande og tredjeparter, alt efter hvad der er relevant.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Europæisk integreret grænseforvaltning kræver en integreret planlægning mellem medlemsstaterne og agenturet af grænse- og tilbagesendelsesrelaterede operationer for med henblik på beredskabsplanlægningen at forberede reaktioner på større pres på de ydre grænser og for at koordinere den langsigtede udvikling af kapaciteter, både med hensyn til rekruttering og uddannelse, men også med hensyn til erhvervelse og udvikling af udstyr.

(15)  Europæisk integreret grænseforvaltning kræver integreret planlægning mellem medlemsstaterne og agenturet af grænse- og tilbagesendelsesrelaterede operationer, af reaktioner på udfordringer ved de ydre grænser, af beredskabsplaner og af koordinering af den langsigtede udvikling af kapaciteter, både med hensyn til rekruttering og uddannelse, men også med hensyn til erhvervelse og udvikling af udstyr.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Gennemførelsen af denne forordning berører hverken kompetencefordelingen mellem Unionen og medlemsstaterne eller medlemsstaternes forpligtelser i henhold til De Forenede Nationers havretskonvention, den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen, den internationale konvention om maritim eftersøgning og redning, De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet og protokollen hertil om bekæmpelse af menneskesmugling til lands, ad søvejen og ad luftvejen, konventionen om flygtninges retsstilling, konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og andre relevante internationale instrumenter.

(16)  Gennemførelsen af denne forordning berører hverken kompetencefordelingen mellem Unionen og medlemsstaterne eller medlemsstaternes forpligtelser i henhold til De Forenede Nationers havretskonvention, den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen, den internationale konvention om maritim eftersøgning og redning, De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet og protokollen hertil om bekæmpelse af menneskesmugling til lands, ad søvejen og ad luftvejen, konventionen om flygtninges retsstilling, konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, De Forenede Nationers konvention om statsløse personers retsstilling og andre relevante internationale instrumenter.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  Kompetenceområdet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed og EU-Fiskerikontrolagenturet er blevet udvidet, og deres samarbejde med agenturet er blevet forstærket. Kommissionen bør derfor, sammen med andre relevante aktører såsom medlemsstaterne, fremsætte et forslag om at medtage disse agenturer inden for anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 656/2014 af 15. maj 2014 om regler for overvågning af de ydre søgrænser inden for rammerne af det operative samarbejde, der samordnes af Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Agenturet bør udføre sine opgaver, uden at dette berører medlemsstaternes ansvar med hensyn til opretholdelse af lov og orden og beskyttelse af den interne sikkerhed.

(18)  Agenturet bør udføre sine opgaver under fuld respekt for medlemsstaternes ansvar, kompetence og nærhedsprincippet med hensyn til opretholdelse af lov og orden og beskyttelse af den interne sikkerhed.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Agenturet bør udføre sine opgaver, uden at dette berører medlemsstaternes kompetence på forsvarsområdet.

(19)  Agenturet bør udføre sine opgaver under fuld respekt for medlemsstaternes ansvar og kompetence på forsvarsområdet.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Agenturets udvidede opgaver og kompetencer bør modsvares af en styrkelse af beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder og øget ansvarlighed.

(20)  Agenturets udvidede opgaver og kompetencer bør modsvares af en styrkelse af beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder og øget ansvarlighed og hæftelse, navnlig hvad angår udøvelsen af beføjelser, som foretages af det vedtægtsomfattede personale.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Medlemsstaterne bør også i deres egen interesse og i de øvrige medlemsstaters interesse bidrage med relevante data, som er nødvendige for agenturets aktiviteter, herunder med henblik på kendskab til situationen, risikoanalyse, sårbarhedsvurderinger og integreret planlægning. Endvidere bør de drage omsorg for, at disse data er nøjagtige, ajourførte samt indhentet og indlæst på lovlig vis.

(22)  Medlemsstaterne bør også i deres egen interesse og i de øvrige medlemsstaters interesse bidrage med relevante data, som er nødvendige for agenturets aktiviteter, herunder med henblik på kendskab til situationen, risikoanalyse, sårbarhedsvurderinger og integreret planlægning. Endvidere bør de drage omsorg for, at disse data er nøjagtige, ajourførte samt indhentet og indlæst på lovlig vis. Såfremt de pågældende data også omfatter personoplysninger, bør EU-lovgivningen om databeskyttelse finde fuld anvendelse.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a)  Det kommunikationsnetværk, der er omhandlet i denne forordning, er allerede blevet udviklet inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1052/20131a og er i stand til at udveksle EU-klassificerede oplysninger mellem medlemsstaterne og agenturet. Det allerede eksisterende kommunikationsnetværk bør anvendes til alle udvekslinger af oplysninger mellem de forskellige elementer i den europæiske grænse- og kystvagt, og dets klassifikationsniveau bør øges for at forbedre informationssikkerheden.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 om oprettelse af det europæiske grænseovervågningssystem (Eurosur) (EUT L 295 af 6.11.2013, s. 11).

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Det europæiske grænseovervågningssystem (Eurosur) er nødvendigt for den europæiske grænse- og kystvagts virkemåde, idet det danner rammen om udvekslingen af oplysninger og det operationelle samarbejde mellem medlemsstaternes nationale myndigheder og med agenturet. Eurosur sikrer disse myndigheder og agenturet den infrastruktur og de redskaber, der er nødvendige for at forbedre deres kendskab til situationen og reaktionskapacitet ved de ydre grænser med henblik på at opdage, forhindre og bekæmpe ulovlig indvandring og grænseoverskridende kriminalitet og bidrage til at redde og sikre beskyttelsen af migranters liv.

(23)  Det europæiske grænseovervågningssystem (Eurosur) er nødvendigt for den europæiske grænse- og kystvagts virkemåde, idet det danner rammen om udvekslingen af oplysninger og det operationelle samarbejde mellem medlemsstaternes nationale myndigheder og med agenturet. Eurosur sikrer disse myndigheder og agenturet den infrastruktur og de redskaber, der er nødvendige for at forbedre deres kendskab til situationen og øge reaktionskapaciteten ved de ydre grænser med henblik på at opdage, forhindre og bekæmpe irregulær migration og grænseoverskridende kriminalitet og bidrage til at redde og sikre beskyttelsen af migranters liv.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Denne forordning bør ikke forhindre medlemsstaterne i også at gøre deres nationale koordinationscentre ansvarlige for koordineringen af udvekslingen af oplysninger og for samarbejdet om andre komponenter af integreret grænseforvaltning såsom tilbagesendelser.

(25)  Denne forordning bør ikke forhindre medlemsstaterne i også at gøre deres nationale koordinationscentre ansvarlige for koordineringen af udvekslingen af oplysninger og for samarbejdet om andre komponenter af integreret grænseforvaltning.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Kvaliteten af de oplysninger, der udveksles mellem medlemsstaterne og agenturet, er en forudsætning for, at integreret grænseforvaltning kan fungere efter hensigten. Med afsæt i Eurosurs succes bør denne kvalitet sikres gennem standardisering, automatisering af udvekslingen af oplysninger på tværs af net og systemer, informationssikring og kvalitetskontrol af de videregivne data og oplysninger.

(26)  Kvaliteten af de oplysninger, der udveksles mellem medlemsstaterne og agenturet, og rettidigheden af udvekslingen af sådanne oplysninger er forudsætninger for, at integreret grænseforvaltning kan fungere efter hensigten. Med afsæt i Eurosurs succes bør denne kvalitet sikres gennem standardisering, automatisering af udvekslingen af oplysninger på tværs af net og systemer, informationssikring og kvalitetskontrol af de videregivne data og oplysninger.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Agenturet bør yde den nødvendige bistand til udvikling og drift af Eurosur, herunder interoperabiliteten mellem systemer, især gennem oprettelse, ajourføring og koordinering af Eurosurrammen.

(27)  Agenturet bør yde den nødvendige bistand til udvikling og drift af Eurosur, herunder interoperabiliteten mellem systemer inden for rammerne af et fælles miljø til udveksling af oplysninger, især gennem oprettelse, ajourføring og koordinering af Eurosurrammen.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Eurosur bør tilvejebringe et udtømmende situationsbillede ved de ydre grænser, men også inden for Schengenområdet og i området før grænsen. Det bør omfatte land-, sø- og luftgrænseovervågning, men også kontrollen ved grænseovergangsstederne.

(28)  Eurosur bør tilvejebringe et udtømmende situationsbillede ved de ydre grænser, men også inden for Schengenområdet og i området før grænsen. Det bør omfatte land-, sø- og luftgrænseovervågning, men også kontrollen ved grænseovergangsstederne. Tilvejebringelse af overblik over situationen i Unionen bør ikke på nogen måde give agenturet mulighed for at deltage i aktioner ved medlemsstaternes indre grænser.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Anvendelsen af små usødygtige fartøjer har medført en dramatisk stigning i antallet af migranter, der drukner ved de ydre søgrænser mod syd. Eurosur bør medføre en betydelig forbedring af agenturets og medlemsstaternes operationelle og tekniske evne til at afsløre sådanne små fartøjer og forbedre medlemsstaternes reaktionskapacitet og derved bidrage til at nedbringe antallet af omkomne migranter.

(31)  Anvendelsen af små usødygtige fartøjer har medført en dramatisk stigning i antallet af migranter, der drukner ved de ydre søgrænser mod syd. Eurosur bør medføre en betydelig forbedring af agenturets og medlemsstaternes operationelle og tekniske evne til at afsløre sådanne små fartøjer og forbedre medlemsstaternes reaktionskapacitet med henblik på at udføre eftersøgnings- og redningsoperationer og derved bidrage til at nedbringe antallet af omkomne migranter.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  Agenturet bør foretage generelle og skræddersyede risikoanalyser på grundlag af en fælles integreret model for risikoanalyse, som skal anvendes af agenturet selv og medlemsstaterne. Agenturet bør bl.a. på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne stille tilstrækkelige oplysninger, der dækker alle aspekter, der er relevante for den europæiske integrerede grænseforvaltning, navnlig grænsekontrol, tilbagesendelse, tredjelandsstatsborgeres irregulære sekundære bevægelser internt i Unionen, forebyggelse af grænseoverskridende kriminalitet, herunder hjælp til uautoriserede grænsepassager, menneskehandel, terrorisme og trusler af sammensat art, samt situationen i relevante tredjelande, til rådighed, således at der kan træffes passende foranstaltninger, eller de konstaterede trusler og risici kan imødegås med henblik på at forbedre den integrerede forvaltning af de ydre grænser.

(33)  Agenturet bør foretage generelle og skræddersyede risikoanalyser på grundlag af en fælles integreret model for risikoanalyse, som skal anvendes af agenturet selv og medlemsstaterne. Agenturet bør bl.a. på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne stille tilstrækkelige oplysninger, der dækker alle aspekter, der er relevante for den europæiske integrerede grænseforvaltning, navnlig grænsekontrol, tilbagesendelse, fænomenet med tredjelandsstatsborgeres irregulære sekundære bevægelser internt i Unionen hvad angår tendenser, ruter og omfang, hvis medlemsstaterne har givet sådanne oplysninger, forebyggelse af grænseoverskridende kriminalitet, herunder hjælp til uautoriserede grænsepassager, menneskehandel, organiseret kriminalitet, terrorisme og trusler af sammensat art, samt situationen i relevante tredjelande, til rådighed, således at der kan træffes passende foranstaltninger, eller de konstaterede trusler og risici kan imødegås med henblik på at forbedre den integrerede forvaltning af de ydre grænser.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  I betragtning af dets aktiviteter ved de ydre grænser bør agenturet bidrage til forebyggelse og opdagelse af grov kriminalitet med en grænseoverskridende dimension såsom smugling af migranter, menneskehandel og terrorisme, i det omfang det er hensigtsmæssigt for agenturet at iværksætte tiltag og så vidt det gennem dets aktiviteter er kommet i besiddelse af relevante oplysninger. Det bør koordinere sine aktiviteter med Europol, som er agenturet med ansvar for at understøtte og styrke medlemsstaternes tiltag og deres samarbejde om at forebygge og bekæmpe grov kriminalitet, der berører to eller flere medlemsstater. Grænseoverskridende kriminalitet indebærer nødvendigvis en grænseoverskridende dimension. En sådan grænseoverskridende dimension er kendetegnet ved kriminalitet direkte forbundet med uautoriserede passager af de ydre grænser, herunder menneskehandel eller smugling af migranter. Artikel 1, stk. 2, i Rådets direktiv 2002/90/EF tillader dog medlemsstaterne at undlade at pålægge sanktioner, når formålet med aktiviteterne er at yde humanitær bistand til migranter.

(34)  I betragtning af dets aktiviteter ved de ydre grænser bør agenturet bidrage til forebyggelse og opdagelse af grov kriminalitet med en grænseoverskridende dimension såsom smugling af migranter, menneskehandel, organiseret kriminalitet og terrorisme, i det omfang det er hensigtsmæssigt for agenturet at iværksætte tiltag og så vidt det gennem dets aktiviteter er kommet i besiddelse af relevante oplysninger. Det bør koordinere sine aktiviteter med Europol, som er agenturet med ansvar for at understøtte og styrke medlemsstaternes tiltag og deres samarbejde om at forebygge og bekæmpe grov kriminalitet, der berører to eller flere medlemsstater. Grænseoverskridende kriminalitet indebærer nødvendigvis en grænseoverskridende dimension. En sådan grænseoverskridende dimension er kendetegnet ved kriminalitet direkte forbundet med uautoriserede passager af de ydre grænser, herunder menneskehandel eller smugling af migranter. I overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, i Rådets direktiv 2002/90/EF, der fastsætter, at medlemsstaterne kan beslutte at undlade at pålægge sanktioner, når formålet med aktiviteterne er at yde humanitær bistand til den berørte person, bør agenturet minde medlemsstaterne om betydningen af potentielle grundlæggende rettigheder, når de overvejer at pålægge sådanne sanktioner.

__________________

__________________

19 Rådets direktiv 2002/90/EF af 28. november 2002 om definition af hjælp til ulovlig indrejse og transit samt ulovligt ophold (EFT L 328 af 5.12.2002, s. 17).

19 Rådets direktiv 2002/90/EF af 28. november 2002 om definition af hjælp til ulovlig indrejse og transit samt ulovligt ophold (EFT L 328 af 5.12.2002, s. 17).

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  Under udvisning af fælles ansvar bør agenturet have til opgave regelmæssigt at overvåge forvaltningen af de ydre grænser. Agenturet bør sikre en korrekt og effektiv overvågning, ikke kun via kendskab til situationen og risikoanalyser, men også via tilstedeværelsen af eksperter fra agenturets eget personale i medlemsstaterne. Agenturet bør derfor kunne udsende forbindelsesofficerer til medlemsstaterne i et tidsrum, i hvilket forbindelsesofficeren rapporterer til den administrerende direktør. Forbindelsesofficerernes rapporter bør indgå som en del af sårbarhedsvurderingen.

(35)  Under udvisning af fælles ansvar og forbedring af standarderne for europæisk integreret grænseforvaltning bør agenturet have til opgave regelmæssigt at overvåge forvaltningen af de ydre grænser, herunder overholdelsen af de grundlæggende rettigheder som en del af grænseforvaltnings- og tilbagesendelsesaktiviteterne. Agenturet bør sikre en korrekt og effektiv overvågning, ikke kun via kendskab til situationen og risikoanalyser, men også via tilstedeværelsen af eksperter fra agenturets eget personale i medlemsstaterne. Agenturet bør derfor kunne udsende forbindelsesofficerer til medlemsstaterne i et tidsrum, i hvilket forbindelsesofficeren rapporterer til den administrerende direktør og den ansvarlige for grundlæggende rettigheder. Forbindelsesofficerernes rapporter bør indgå som en del af sårbarhedsvurderingen.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  Agenturet bør foretage en sårbarhedsvurdering på grundlag af objektive kriterier for at vurdere medlemsstaternes kapacitet og beredskab til at klare udfordringerne ved deres ydre grænser og bidrage til den europæiske grænse- og kystvagts stående korps og puljen af teknisk udstyr. Sårbarhedsvurderingen bør omfatte en vurdering af medlemsstaternes udstyr, infrastruktur, personale, budget og finansielle ressourcer samt deres beredskabsplaner, for derved at imødegå potentielle kriser ved de ydre grænser. Medlemsstaterne bør træffe foranstaltninger for at afhjælpe eventuelle mangler, der konstateres ved vurderingen. Den administrerende direktør bør kortlægge, hvilke foranstaltninger der skal træffes, og henstille til de berørte medlemsstater at træffe dem. Den administrerende direktør bør også fastsætte en frist for, hvornår disse foranstaltninger bør være truffet, og overvåge, at de gennemføres rettidigt. Hvis de nødvendige foranstaltninger ikke træffes inden for fristen, bør sagen henvises til bestyrelsen, der træffer yderligere afgørelse.

(36)  Agenturet bør foretage en sårbarhedsvurdering på grundlag af objektive kriterier for at vurdere medlemsstaternes kapacitet og beredskab til at klare udfordringerne ved deres ydre grænser og bidrage til den europæiske grænse- og kystvagts stående korps og puljen af teknisk udstyr. Sårbarhedsvurderingen bør omfatte en vurdering af medlemsstaternes udstyr, infrastruktur, personale, budget og finansielle ressourcer samt deres beredskabsplaner, for derved at imødegå potentielle kriser ved de ydre grænser under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder. Medlemsstaterne bør træffe foranstaltninger for at afhjælpe eventuelle mangler, der konstateres ved vurderingen. Den administrerende direktør bør kortlægge, hvilke foranstaltninger der skal træffes, og henstille til de berørte medlemsstater at træffe dem. Den administrerende direktør bør også fastsætte en frist for, hvornår disse foranstaltninger bør være truffet, og overvåge, at de gennemføres rettidigt. Hvis de nødvendige foranstaltninger ikke træffes inden for fristen, bør sagen henvises til bestyrelsen, der træffer yderligere afgørelse.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  Sårbarhedsvurderingerne og Schengenevalueringsmekanismen, der blev indført ved Rådets forordning (EU) nr. 1053/201320, er to komplementære mekanismer, der skal garantere den europæiske kvalitetskontrol af, at Schengenområdet virker efter hensigten, og sikre et konstant beredskab på EU-plan og nationalt plan for at imødegå eventuelle udfordringer ved de ydre grænser. Synergierne mellem disse mekanismer bør optimeres for at skabe et bedre situationsbillede af Schengenområdets virkemåde, så dobbeltarbejde på medlemsstaternes side så vidt muligt undgås, og der sørges for en mere koordineret anvendelse af Unionens relevante finansielle instrumenter til støtte for forvaltningen af de ydre grænser. Der bør til dette formål foretages en regelmæssig udveksling af oplysninger mellem agenturet og Kommissionen om resultaterne af begge mekanismer.

(38)  Sårbarhedsvurderingerne og Schengenevalueringsmekanismen, der blev indført ved Rådets forordning (EU) nr. 1053/201320, er to komplementære mekanismer, der skal garantere den europæiske kvalitetskontrol af, at Schengenområdet virker efter hensigten, og sikre et konstant beredskab på EU-plan og nationalt plan for at imødegå eventuelle udfordringer ved de ydre grænser. Schengenevalueringsmekanismen er den primære metode til at vurdere gennemførelsen og overholdelsen af EU-lovgivningen i medlemsstaterne, men synergierne mellem disse mekanismer bør optimeres for at skabe et bedre situationsbillede af Schengenområdets virkemåde, så dobbeltarbejde på medlemsstaternes side så vidt muligt undgås, og der sørges for en mere koordineret anvendelse af Unionens relevante finansielle instrumenter til støtte for forvaltningen af de ydre grænser. Der bør til dette formål foretages en regelmæssig udveksling af oplysninger mellem agenturet og Kommissionen om resultaterne af begge mekanismer.

__________________

__________________

20 Rådets forordning (EU) nr. 1053/2013 af 7. oktober 2013 om indførelse af en evaluerings- og overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne og om ophævelse af Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. september 1998 om nedsættelse af et stående udvalg for evaluering og anvendelse af Schengenreglerne (EUT L 295 af 6.11.2013, s. 27).

20 Rådets forordning (EU) nr. 1053/2013 af 7. oktober 2013 om indførelse af en evaluerings- og overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne og om ophævelse af Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. september 1998 om nedsættelse af et stående udvalg for evaluering og anvendelse af Schengenreglerne (EUT L 295 af 6.11.2013, s. 27).

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)  I betragtning af, at medlemsstaterne opretter grænseafsnit, som agenturet tillægger indvirkningsniveauer, og at medlemsstaternes og agenturets reaktionskapacitet bør knyttes til disse indvirkningsniveauer, bør der fastsættes et fjerde indvirkningsniveau, som svarer til en situation, hvor Schengenområdet er i fare, og hvor agenturet bør gribe ind.

udgår

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Agenturet bør tilrettelægge den nødvendige tekniske og operationelle bistand til medlemsstaterne for at styrke deres kapacitet til at opfylde deres forpligtelser med hensyn til kontrollen af de ydre grænser og klare udfordringerne ved de ydre grænser som følge af ulovlig indvandring eller grænseoverskridende kriminalitet. Sådan bistand bør ikke berøre de relevante nationale myndigheders kompetence til at indlede strafferetlige efterforskninger. Med henblik herpå bør agenturet på en medlemsstats anmodning eller på eget initiativ tilrettelægge og koordinere fælles operationer for en eller flere medlemsstater og indsætte hold fra den europæiske grænse- og kystvagts stående korps samt det nødvendige tekniske udstyr.

(40)  Agenturet bør tilrettelægge den nødvendige tekniske og operationelle bistand til medlemsstaterne for at styrke deres kapacitet til at opfylde deres forpligtelser med hensyn til kontrollen af de ydre grænser og klare udfordringerne ved de ydre grænser som følge af irregulær migration eller grænseoverskridende kriminalitet. Sådan bistand bør ikke berøre de relevante nationale myndigheders kompetence til at indlede strafferetlige efterforskninger. Med henblik herpå bør agenturet på en medlemsstats anmodning eller på eget initiativ med samtykke fra den berørte medlemsstat tilrettelægge og koordinere fælles operationer for en eller flere medlemsstater og indsætte hold fra den europæiske grænse- og kystvagts stående korps samt det nødvendige tekniske udstyr.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41)  Hvis der er en særlig og uforholdsmæssigt stor udfordring ved de ydre grænser, bør agenturet på en medlemsstats anmodning eller på eget initiativ tilrettelægge og koordinere hurtige grænseindsatser og indsætte både hold fra den europæiske grænse- og kystvagts stående korps og teknisk udstyr, herunder fra udstyrspuljen til hurtig udrykning. Hurtige grænseindsatser bør sikre forstærkning i en begrænset periode i situationer, hvor der er behov for en øjeblikkelig reaktion, og hvor en sådan indsats vil sikre en effektiv reaktion. For at sikre en effektiv gennemførelse af en sådan indsats bør medlemsstaterne stille operationelt personale fra den europæiske grænse- og kystvagts stående korps til rådighed med henblik på at danne de relevante hold og tilvejebringe det fornødne tekniske udstyr. Agenturet og den berørte medlemsstat bør træffe aftale om en operationel plan.

(41)  Hvis der er en særlig og uforholdsmæssigt stor udfordring ved de ydre grænser, bør agenturet på en medlemsstats anmodning eller på eget initiativ med samtykke fra den berørte medlemsstat tilrettelægge og koordinere hurtige grænseindsatser og indsætte både hold fra den europæiske grænse- og kystvagts stående korps og teknisk udstyr, herunder fra udstyrspuljen til hurtig udrykning. Hurtige grænseindsatser bør sikre forstærkning i en begrænset periode i situationer, hvor der er behov for en øjeblikkelig reaktion, og hvor en sådan indsats vil sikre en effektiv reaktion. For at sikre en effektiv gennemførelse af en sådan indsats bør medlemsstaterne stille operationelt personale fra den europæiske grænse- og kystvagts stående korps til rådighed med henblik på at danne de relevante hold og tilvejebringe det fornødne tekniske udstyr. Hvis det mandskab, der indsættes sammen med en medlemsstats tekniske udstyr, stammer fra samme medlemsstat, bør mandskabet tælle som en del af denne medlemsstats bidrag til det stående korps. Agenturet og den berørte medlemsstat bør træffe aftale om en operationel plan.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42)  Hvis en medlemsstat står over for særlige og uforholdsmæssigt store migrationsmæssige udfordringer i særlige områder ved sine ydre grænser, der er kendetegnet ved store indadgående blandede migrationsstrømme, bør medlemsstaterne kunne regne med teknisk og operationel forstærkning. Denne forstærkning bør ydes i hotspotområder af migrationsstyringsstøttehold. Disse hold bør sammensættes af operationelt personale, der indsættes fra den europæiske grænse- og kystvagts stående korps, og medlemsstaternes eksperter, der indsættes af EASO, Europol eller andre relevante EU-agenturer. Agenturet bør bistå Kommissionen med koordineringen mellem de forskellige agenturer i marken.

(42)  Hvis en medlemsstat står over for særlige og uforholdsmæssigt store migrationsmæssige udfordringer i særlige områder ved sine ydre grænser, der er kendetegnet ved store indadgående blandede migrationsstrømme, bør medlemsstaterne kunne regne med teknisk og operationel forstærkning. Denne forstærkning bør ydes i hotspotområder af migrationsstyringsstøttehold. Disse hold bør sammensættes af operationelt personale, der indsættes fra den europæiske grænse- og kystvagts stående korps, og medlemsstaternes eksperter, der indsættes af [Den Europæiske Unions Asylagentur], Europol eller andre relevante EU-agenturer. Agenturet bør bistå Kommissionen med koordineringen mellem de forskellige agenturer i marken. Kommissionen bør i samarbejde med værtsmedlemsstaten og de relevante EU-agenturer fastlætte vilkårene for samarbejde i hotspotområdet og være ansvarlig for koordineringen af migrationsstyringsstøtteholdenes aktiviteter.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43)  Medlemsstaterne bør sikre, at alle myndigheder, der kan forventes at modtage ansøgninger om international beskyttelse såsom politiet, grænsevagter, indvandringsmyndigheder og personale i centre for frihedsberøvede har de relevante oplysninger. De bør også sikre, at sådanne myndigheders ansatte modtager den nødvendige uddannelse til at kunne varetage deres opgaver og ansvarsområder og instrukser om at meddele ansøgerne, hvor og hvordan ansøgninger om international beskyttelse kan indgives.

(43)  Medlemsstaterne bør sikre, at alle myndigheder, der kan forventes at modtage ansøgninger om international beskyttelse såsom politiet, grænsevagter, indvandringsmyndigheder og personale i centre for frihedsberøvede har de relevante oplysninger. De bør også sikre, at sådanne myndigheders ansatte modtager den nødvendige uddannelse til at kunne varetage deres opgaver og ansvarsområder, instrukser om at meddele ansøgerne, hvor og hvordan ansøgninger om international beskyttelse kan indgives samt instrukser om, hvordan personer i en sårbar situation og uledsagede børn kan henvises til de relevante henvisningsmekanismer. Der bør etableres overvågningsmekanismer samt foretages en uafhængig evaluering med henblik på at sikre gennemførelsen i praksis.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 43 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(43a)  Agenturet bør kunne tilbyde og garantere specialiseret uddannelse i europæisk integreret grænseforvaltning til sit personale og medlemsstaternes myndigheder. Uddannelse af det stående korps bør ske i tæt samarbejde med medlemsstaterne og samtidig sikre, at uddannelsesprogrammerne harmoniseres og fremmer den gensidige forståelse og en fælles europæisk kultur baseret på de værdier, der er nedfældet i traktaterne. Udviklingen af agenturets uddannelsesstrategi kan med bestyrelsens godkendelse bane vejen for oprettelsen af et uddannelsescenter under agenturet, som skal gøre det lettere at indtegrere en fælles europæisk kultur i den tilbudte uddannelse.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 44

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(44)  I juni 2018 bekræftede Det Europæiske Råd på ny vigtigheden af en samlet tilgang til migration og gav udtryk for, at migration er en udfordring ikke kun for én medlemsstat, men for Europa som helhed. Det fremhævede i den forbindelse, at det er vigtigt for Unionen at yde fuld støtte for at sikre en velordnet forvaltning af migrationsstrømmene. Denne støtte muliggøres ved at oprette kontrollerede centre, hvor tredjelandsstatsborgere, som sættes i land i Unionen, hurtigt kan få deres sag behandlet for at sikre adgang til beskyttelse af dem, der har behov for det, og hurtige tilbagesendelser af dem, der ikke har. Kontrollerede centre skal oprettes på frivillig basis, men Unionen bør kunne stille fuld finansiel og operationel støtte til rådighed for de pågældende medlemsstater gennem de relevante EU-agenturer, herunder Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning.

(44)  I juni 2018 bekræftede Det Europæiske Råd på ny vigtigheden af en samlet tilgang til migration og gav udtryk for, at migration er en udfordring ikke kun for én medlemsstat, men for Europa som helhed. Det fremhævede i den forbindelse, at det er vigtigt for Unionen at yde fuld støtte for at sikre en velordnet forvaltning af migrationsstrømmene.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Betragtning 45

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(45)  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og [Den Europæiske Unions Asylagentur] bør arbejde tæt sammen om effektivt at imødegå migrationsudfordringerne, navnlig ved de ydre grænser, der kendetegnes ved store indadgående blandede migrationsstrømme. Begge agenturer bør navnlig koordinere deres aktiviteter og støtte medlemsstaterne med henblik på at lette proceduren for international beskyttelse og tilbagesendelsesproceduren for tredjelandsstatsborgere, hvis ansøgning om international beskyttelse afvises. Agenturet og [Den Europæiske Unions Asylagentur] bør også samarbejde om andre fælles operationelle aktiviteter såsom fælles risikoanalyse, indsamling af statistiske data, træning og støtte til medlemsstaterne til beredskabsplanlægning.

(45)  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og [Den Europæiske Unions Asylagentur] bør arbejde tæt sammen om effektivt at imødegå migrationsudfordringerne, navnlig ved de ydre grænser, der kendetegnes ved store indadgående blandede migrationsstrømme. Begge agenturer bør navnlig koordinere deres aktiviteter og støtte medlemsstaterne med henblik på at lette proceduren for international beskyttelse. Agenturet og [Den Europæiske Unions Asylagentur] bør også samarbejde om andre fælles operationelle aktiviteter såsom fælles risikoanalyse, indsamling af statistiske data, træning og støtte til medlemsstaterne til beredskabsplanlægning.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Betragtning 45 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(45a)  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning bør arbejde tæt sammen med Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder med henblik på at sikre, at de grundlæggende rettigheder beskyttes i forbindelse med gennemførelsen af alle de områder, der er omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Betragtning 46

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(46)  Medlemsstaterne bør kunne regne med øget operationel og teknisk forstærkning fra migrationsstyringsstøttehold, navnlig i hotspotområder eller kontrollerede centre. Migrationsstyringsstøtteholdene bør sammensættes af agenturets eksperter og medlemsstaternes udstationerede eksperter tillige med eksperter fra — eller medlemsstaternes eksperter, som er indsat af — [Den Europæiske Unions Asylagentur, ]Europol eller andre relevante EU-agenturer. Kommissionen bør sikre den nødvendige koordinering ved behovsvurderingen og operationer i marken med henblik på at inddrage forskellige EU-agenturer.

(46)  Medlemsstaterne bør kunne regne med øget operationel og teknisk forstærkning fra migrationsstyringsstøttehold i hotspotområder. Migrationsstyringsstøtteholdene bør sammensættes af agenturets eksperter og medlemsstaternes udstationerede eksperter tillige med eksperter fra — eller medlemsstaternes eksperter, som er indsat af — [Den Europæiske Unions Asylagentur], Europol, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder eller andre relevante EU-agenturer. Kommissionen bør sikre det nødvendige samarbejde mellem de relevante agenturer og fastsætte vilkårene for samarbejdet om operationer i marken med henblik på at inddrage forskellige EU-agenturer.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Betragtning 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47)  I hotspotområderne bør medlemsstaterne samarbejde med relevante EU-agenturer, der bør handle inden for deres respektive mandater og beføjelser, og under Kommissionens koordinering. Kommissionen bør i samarbejde med de andre relevante EU-agenturer sikre, at aktiviteterne i hotspotområderne finder sted under overholdelse af relevant gældende EU-ret.

(47)  I hotspotområderne bør medlemsstaterne samarbejde med relevante EU-agenturer, der bør handle inden for deres respektive mandater og beføjelser, og under Kommissionens koordinering. Kommissionen bør i samarbejde med de andre relevante EU-agenturer sikre, at aktiviteterne i hotspotområderne finder sted under overholdelse af relevant gældende EU-ret og de grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Betragtning 48

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(48)  I kontrollerede centre bør EU-agenturer efter anmodning fra den medlemsstat, der er vært for sådanne centre, og under koordinering af Kommissionen, yde værtsmedlemsstaten støtte til at anvende hurtige procedurer for international beskyttelse og/eller tilbagesendelse. I sådanne centre bør det være muligt hurtigt at sondre mellem tredjelandsstatsborgere med behov for international beskyttelse og personer uden behov for en sådan beskyttelse, foretage sikkerhedskontrol og gennemføre hele eller dele af proceduren for international beskyttelse og/eller tilbagesendelse.

udgår

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Betragtning 49

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(49)  Når det kan begrundes ud fra resultaterne af sårbarhedsvurderingen, en risikoanalyse eller når et eller flere grænseafsnit tillægges et kritisk indvirkningsniveau, bør agenturets administrerende direktør henstille til den pågældende medlemsstat at indlede og udføre fælles operationer eller hurtige grænseindsatser.

(49)  Når det kan begrundes ud fra resultaterne af sårbarhedsvurderingen eller en risikoanalyse, kan agenturets administrerende direktør henstille til den pågældende medlemsstat at indlede og udføre fælles operationer eller hurtige grænseindsatser.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Betragtning 50

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(50)  Hvis kontrollen af de ydre grænser bliver så ineffektiv, at det vil kunne bringe Schengenområdets funktionsmåde i fare, enten fordi en medlemsstat ikke træffer de nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med en sårbarhedsvurdering, eller fordi en medlemsstat, der står over for særlige og uforholdsmæssigt store udfordringer ved de ydre grænser, ikke har anmodet agenturet om tilstrækkelig bistand eller ikke gør brug af denne bistand, bør det afstedkomme en samlet, hurtig og effektiv reaktion på EU-plan. Med henblik på at afbøde disse risici og for at sikre en bedre koordinering på EU-plan bør Kommissionen udpege de foranstaltninger, som agenturet skal gennemføre, og som kræver, at den berørte medlemsstat samarbejder med agenturet om gennemførelsen af disse foranstaltninger. Agenturet bør dernæst træffe afgørelse om, hvad der skal gøres med henblik på den praktiske gennemførelse af de foranstaltninger, der er fastsat i Kommissionens afgørelse. Agenturet bør udarbejde en operationel plan sammen med den berørte medlemsstat. Den berørte medlemsstat bør lette gennemførelsen af Kommissionens afgørelse og den operationelle plan ved blandt andet at gennemføre de forpligtelser, der er fastsat i artikel 44, 83 og 84. I tilfælde af at en medlemsstat ikke efterlever Kommissionens afgørelse inden for 30 dage og ikke samarbejder med agenturet om gennemførelsen af de foranstaltninger, der er indeholdt i afgørelsen, bør Kommissionen kunne iværksætte den særlige procedure, der er fastsat i artikel 29 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/39921 for at imødegå ekstraordinære omstændigheder, der truer den overordnede funktion af området uden kontrol ved de indre grænser.

(50)  Hvis kontrollen af de ydre grænser bliver så ineffektiv, at det vil kunne bringe Schengenområdets funktionsmåde i fare, enten fordi en medlemsstat ikke træffer de nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med en sårbarhedsvurdering, eller fordi en medlemsstat, der står over for særlige og uforholdsmæssigt store udfordringer ved de ydre grænser, ikke har anmodet agenturet om tilstrækkelig bistand eller ikke gør brug af denne bistand, bør det afstedkomme en samlet, hurtig og effektiv reaktion på EU-plan. Med henblik på at afbøde disse risici og for at sikre en bedre koordinering på EU-plan bør Kommissionen forelægge Rådet et forslag til afgørelse, der fastlægger de foranstaltninger, som agenturet skal gennemføre, og som samtidig kræver, at den berørte medlemsstat samarbejder med agenturet om gennemførelsen af disse foranstaltninger. Gennemførelsesbeføjelsen til at vedtage en sådan afgørelse bør tilkomme Rådet at træffe afgørelse om på grund af den potentielt politisk følsomme karakter af foranstaltningerne, som sandsynligvis vil berøre nationale udøvende og håndhævende beføjelser. Agenturet bør dernæst træffe afgørelse om, hvad der skal gøres med henblik på den praktiske gennemførelse af de foranstaltninger, der er fastsat i Rådets afgørelse. Agenturet bør udarbejde en operationel plan sammen med den berørte medlemsstat. Den berørte medlemsstat bør lette gennemførelsen af Rådets afgørelse og den operationelle plan ved blandt andet at gennemføre de forpligtelser, der er fastsat i artikel 44, 83 og 84. I tilfælde af at en medlemsstat ikke efterlever Rådets afgørelse inden for 30 dage og ikke samarbejder med agenturet om gennemførelsen af de foranstaltninger, der er indeholdt i afgørelsen, bør Kommissionen kunne iværksætte den særlige procedure, der er fastsat i artikel 29 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/39921 for at imødegå ekstraordinære omstændigheder, der truer den overordnede funktion af området uden kontrol ved de indre grænser.

__________________

__________________

21 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 af 9. marts 2016 om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT L 77 af 23.3.2016, s. 1).

21 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 af 9. marts 2016 om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT L 77 af 23.3.2016, s. 1).

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Betragtning 51

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(51)  Den europæiske grænse- og kystvagts stående korps bør være et stående korps med et operationelt personale på 10 000 grænsevagter, ledsagere ved tilbagesendelse, tilbagesendelsesspecialister og andet relevant personale. Det stående korps bør bestå af tre kategorier af operationelt personale, dvs. vedtægtsomfattet personale ansat af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, personale, som medlemsstaterne udstationerer langvarigt i agenturet, og personale, som medlemsstaterne stiller til rådighed med henblik på kortvarig indsættelse. Den europæiske grænse- og kystvagts stående korps bør indsættes inden for rammerne af grænseforvaltningshold, migrationsstyringsstøttehold eller indsatshold til brug ved tilbagesendelser.

(51)  Den europæiske grænse- og kystvagts stående korps bør være et stående korps med grænsevagter, ledsagere ved tilbagesendelse, tilbagesendelsesspecialister, tilbagesendelsesobservatører, observatører af de grundlæggende rettigheder og andet relevant personale. Det stående korps bør bestå af fire kategorier af operationelt personale, dvs. vedtægtsomfattet personale ansat af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, personale, som medlemsstaterne udstationerer langvarigt i agenturet, personale, som medlemsstaterne stiller til rådighed med henblik på kortvarig indsættelse, og personale, som indgår i udrykningsstyrken til hurtige grænseindsatser. Den europæiske grænse- og kystvagts stående korps bør indsættes inden for rammerne af grænseforvaltningshold, migrationsstyringsstøttehold eller indsatshold til brug ved tilbagesendelser.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Betragtning 52

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(52)  Det operationelle personale fra den europæiske grænse- og kystvagts stående korps, der indsættes som holdmedlemmer, bør have alle de nødvendige beføjelser til at udføre grænsekontrol og tilbagesendelsesopgaver, herunder de opgaver, der kræver udøvende beføjelser, der er fastsat i de relevante nationale love eller for agenturets personale beføjelser, der er fastsat i overensstemmelse med bilag V.

(52)  Det operationelle personale fra den europæiske grænse- og kystvagts stående korps, der indsættes som holdmedlemmer, bør have alle de nødvendige beføjelser, der er godkendt af værtsmedlemsstaten eller et tredjeland, til at udføre grænsekontrol, overvågning af de grundlæggende rettigheder og tilbagesendelsesopgaver, herunder de opgaver, der kræver udøvende beføjelser, der er fastsat i de relevante nationale love eller for agenturets personale beføjelser, der er fastsat i overensstemmelse med bilag V. Når agenturets vedtægtsomfattede personale anvender udøvende beføjelser, bør agenturet være ansvarligt for den skade, det måtte forvolde.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Betragtning 54

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(54)  Den europæiske grænse- og kystvagts stående korps' virkemåde og sammensætning bør underkastes en midtvejsevaluering, der foretages af Kommissionen.

(54)  Den europæiske grænse- og kystvagts stående korps' virkemåde og sammensætning bør underkastes en midtvejsevaluering, der foretages af Kommissionen sammen med medlemsstaterne.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Betragtning 55

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(55)  Den langsigtede udvikling af de menneskelige ressourcer, der skal sikre medlemsstaternes bidrag til den europæiske grænse- og kystvagts stående korps, bør støttes af et system for finansiel støtte. Med dette for øje bør agenturet bemyndiges til at tildele tilskud til medlemsstaterne uden indkaldelse af forslag under "finansiering, som ikke er knyttet til omkostninger" i henhold til artikel 125, stk. 1, litra a), i forordning (EU, Euratom) 2018/1046. Den finansielle støtte bør give medlemsstaterne mulighed for at ansætte og uddanne yderligere personale, således at de opnår den nødvendige fleksibilitet til at leve op til det obligatoriske bidrag til den europæiske grænse- og kystvagts stående korps. Det særlige finansieringssystem bør ramme den rette balance mellem risikoen for uregelmæssigheder og svig og kontrolomkostningerne. I forordningen fastsættes de væsentlige betingelser, der udløser den finansielle støtte, dvs. ansættelse og træning af et tilstrækkeligt antal grænsevagter eller andre specialister svarende til antallet af embedsmænd, der langvarigt udstationeres ved agenturet, eller den reelle indsættelse af embedsmænd i forbindelse med agenturets operationelle aktiviteter i mindst 4 måneder. På grund af manglen på relevante og sammenlignelige data om de faktiske omkostninger i medlemsstaterne vil udviklingen af en omkostningsbaseret finansieringsordning være unødvendigt kompleks og ikke imødekomme behovet for en enkel, hurtig, virkningsfuld og effektiv finansieringsordning. Med dette for øje bør agenturet bemyndiges til at tildele tilskud til medlemsstaterne uden indkaldelse af forslag i form af "finansiering, som ikke er knyttet til omkostninger" med forbehold af, at betingelserne i henhold til artikel 125, stk. 1, litra a), i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 opfyldes. Med henblik på at fastsætte omfanget af en sådan finansiering til forskellige medlemsstater er det hensigtsmæssigt som referencebeløb at anvende årslønnen for en kontraktansat i de europæiske institutioners ansættelsesgruppe III, lønklasse 8, løntrin 1, justeret med en korrektionskoefficient for hver medlemsstat efter princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og princippet om ligebehandling. Ved gennemførelsen af denne finansielle støtte sikrer agenturet og medlemsstaterne, at principperne om samfinansiering overholdes, og at der ikke ydes dobbeltfinansiering.

(55)  Den langsigtede udvikling af de menneskelige ressourcer, der skal sikre medlemsstaternes bidrag til den europæiske grænse- og kystvagts stående korps, bør støttes af et system for finansiel støtte. Med dette for øje bør agenturet bemyndiges til at tildele tilskud til medlemsstaterne uden indkaldelse af forslag under "finansiering, som ikke er knyttet til omkostninger" i henhold til artikel 125, stk. 1, litra a), i forordning (EU, Euratom) 2018/1046. Den finansielle støtte bør give medlemsstaterne mulighed for at ansætte og uddanne yderligere personale, således at de opnår den nødvendige fleksibilitet til at leve op til det obligatoriske bidrag til den europæiske grænse- og kystvagts stående korps. Det bør være muligt at yde finansiel støtte i form af et forskud forud for den årlige betaling. Det særlige finansieringssystem bør ramme den rette balance mellem risikoen for uregelmæssigheder og svig og kontrolomkostningerne. I forordningen fastsættes de væsentlige betingelser, der udløser den finansielle støtte, dvs. ansættelse og træning af et tilstrækkeligt antal grænsevagter eller andre specialister svarende til antallet af embedsmænd, der langvarigt udstationeres ved agenturet, eller den reelle indsættelse af embedsmænd i forbindelse med agenturets operationelle aktiviteter for en fortløbende eller ikke-fortløbende periode på mindst 4 måneder eller på en pro rata-basis for indsættelser i en fortløbende eller ikke-fortløbende periode på mindre end 4 måneder. På grund af manglen på relevante og sammenlignelige data om de faktiske omkostninger i medlemsstaterne vil udviklingen af en omkostningsbaseret finansieringsordning være unødvendigt kompleks og ikke imødekomme behovet for en enkel, hurtig, virkningsfuld og effektiv finansieringsordning. Med dette for øje bør agenturet bemyndiges til at tildele tilskud til medlemsstaterne uden indkaldelse af forslag i form af "finansiering, som ikke er knyttet til omkostninger" med forbehold af, at betingelserne i henhold til artikel 125, stk. 1, litra a), i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 opfyldes. Med henblik på at fastsætte omfanget af en sådan finansiering til forskellige medlemsstater er det hensigtsmæssigt som referencebeløb at anvende årslønnen for en kontraktansat i de europæiske institutioners ansættelsesgruppe III, lønklasse 8, løntrin 1, justeret med en korrektionskoefficient for hver medlemsstat efter princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og princippet om ligebehandling. Ved gennemførelsen af denne finansielle støtte bør sikre agenturet og medlemsstaterne, at principperne om samfinansiering overholdes, og at der ikke ydes dobbeltfinansiering.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Betragtning 56

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(56)  Med henblik på indsættelse af den europæiske grænse- og kystvagts stående korps på tredjelandes område bør agenturet udvikle kapacitet med hensyn til dens egen kommando- og kontrolstrukturer.

(56)  Med henblik på indsættelse af den europæiske grænse- og kystvagts stående korps på tredjelandes område bør agenturet udvikle kapacitet med hensyn til dens egen kommando- og kontrolstrukturer og passende procedurer med henblik på at sikre det stående korps' civil- og strafferetlige ansvarlighed.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Betragtning 57

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(57)  For at muliggøre en effektiv indsættelse af den europæiske grænse- og kystvagts stående korps pr. 1. januar 2020 bør visse afgørelser og gennemførelsesforanstaltninger træffes og iværksættes så hurtigt som muligt. Uanset den sædvanlige frist, der er fastsat i forordningen, bør bestyrelsens afgørelse, jf. artikel 55, stk. 4, om profilerne i den europæiske grænse- og kystvagts stående korps vedtages inden 6 uger efter forordningens ikrafttræden. Denne afgørelse bør efterfølges af medlemsstaternes udpegelser, jf. artikel 56, stk. 4, og artikel 57, stk. 1, senest 12 uger efter forordningens ikrafttræden.

(57)  For at muliggøre en effektiv indsættelse af den europæiske grænse- og kystvagts stående korps inden for de frister, der er fastsat i bilag I, bør visse afgørelser og gennemførelsesforanstaltninger træffes og iværksættes så hurtigt som muligt. Uanset den sædvanlige frist, der er fastsat i forordningen, bør bestyrelsens afgørelse, jf. artikel 55, stk. 4, om profilerne i den europæiske grænse- og kystvagts stående korps vedtages inden 6 uger efter forordningens ikrafttræden. Denne afgørelse bør efterfølges af medlemsstaternes udpegelser, jf. artikel 56, stk. 4, og artikel 57, stk. 1, senest 12 uger efter forordningens ikrafttræden.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Betragtning 58

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(58)  Ligeledes uanset den sædvanlige frist, der er fastsat i forordningen, bør bestyrelsens afgørelse om den laveste mængde af teknisk udstyr, der kræves for at dække agenturets behov i 2020, jf. artikel 64, stk. 4, vedtages inden 6 uger efter forordningens ikrafttræden.

(58)  Ligeledes uanset den sædvanlige frist, der er fastsat i forordningen, bør bestyrelsens afgørelse om den laveste mængde af teknisk udstyr, der kræves for at dække agenturets behov, jf. artikel 64, stk. 4, for hver af de frister, der er fastsat i bilag I for så vidt angår sammensætningen af det stående korps, vedtages inden 6 uger efter forordningens ikrafttræden.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Betragtning 59

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(59)  Af hensyn til kontinuiteten i støtten til de operationelle aktiviteter, som agenturet tilrettelægger, bør alle indsættelser frem til den 31. december 2019 planlægges og gennemføres, også inden for udrykningsstyrken, jf. artikel 20, 30 og 31 i forordning (EU) 2016/1624 og i henhold til de årlige bilaterale forhandlinger, der blev gennemført i 2018. Til dette formål bør disse bestemmelser først ophæves med virkning fra den 1. januar 2020.

(59)  Af hensyn til kontinuiteten i støtten til de operationelle aktiviteter, som agenturet tilrettelægger, bør alle indsættelser frem til den 31. december 2019 planlægges og gennemføres, også inden for udrykningsstyrken, jf. artikel 20, 30 og 31 i forordning (EU) 2016/1624 og i henhold til de årlige bilaterale forhandlinger, der blev gennemført i 2018. Til dette formål bør disse bestemmelser først ophæves, når det stående korps er operationelt, med virkning fra to år fra ikrafttrædelsen.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Betragtning 60

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(60)  Agenturets arbejdsstyrke vil bestå af personale, der udfører de opgaver, der er forbeholdt agenturet, enten i hovedkvarteret eller som en del af den europæiske grænse- og kystvagts stående korps. Den europæiske grænse- og kystvagts stående korps kan omfatte vedtægtsmæssigt personale og personale, der er udstationeret langvarigt, eller som kortvarigt stilles til rådighed af nationale myndigheder med henblik på indsættelse. Vedtægtsomfattet personale i den europæiske grænse- og kystvagts stående korps vil primært blive indsat som holdmedlemmer; kun en begrænset og klart defineret del af dette personale kan ansættes til at varetage støttefunktioner med henblik på oprettelsen af det stående korps, navnlig i hovedkvarteret.

(60)  Agenturets arbejdsstyrke vil bestå af personale, der udfører de opgaver, der er forbeholdt agenturet, enten i hovedkvarteret eller som en del af den europæiske grænse- og kystvagts stående korps. Den europæiske grænse- og kystvagts stående korps kan omfatte vedtægtsmæssigt personale og personale, der er udstationeret langvarigt, eller som kortvarigt stilles til rådighed af nationale myndigheder og udrykningsstyrken med henblik på indsættelse. Vedtægtsomfattet personale i den europæiske grænse- og kystvagts stående korps vil primært blive indsat som holdmedlemmer; kun en begrænset og klart defineret del af dette personale kan ansættes til at varetage støttefunktioner med henblik på oprettelsen af det stående korps, navnlig i hovedkvarteret.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Betragtning 61

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(61)  For at afhjælpe de vedvarende mangler ved den frivillige sammenlægning af teknisk udstyr fra medlemsstaterne bør agenturet navnlig med hensyn til store aktiver råde over sit eget nødvendige udstyr, som kan indsættes i fælles operationer eller hurtige grænseindsatser eller andre operationelle aktiviteter. Selv om agenturet har kunnet erhverve eller lease sit eget tekniske udstyr siden 2011, hæmmes denne mulighed betydeligt af manglen på budgetmidler.

(61)  For at afhjælpe de vedvarende mangler ved den frivillige sammenlægning af teknisk udstyr fra medlemsstaterne bør agenturet navnlig med hensyn til store aktiver råde over sit eget nødvendige udstyr, som kan indsættes i fælles operationer eller hurtige grænseindsatser eller andre operationelle aktiviteter. Disse aktiver bør godkendes af medlemsstaterne som værende i statslig tjeneste. Selv om agenturet har kunnet erhverve eller lease sit eget tekniske udstyr siden 2011, hæmmes denne mulighed betydeligt af manglen på budgetmidler.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Betragtning 62

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(62)  Derfor har Kommissionen med henblik på at matche det ambitionsniveau, der ligger til grund for oprettelsen af den europæiske grænse- og kystvagts stående korps, i den flerårige finansielle ramme for perioden 2021-2027 afsat en betydelig finansieringsramme, der skal gøre det muligt for agenturet at erhverve, vedligeholde og operere de nødvendige aktiver til brug i luften, til søs og på jorden svarende til de operationelle behov. Selv om erhvervelsen af de nødvendige aktiver kan være en langvarig proces, navnlig hvad angår store aktiver, bør agenturets eget udstyr i sidste ende blive rygraden i de operationelle indsættelser, hvor der under ekstraordinære omstændigheder kan indkaldes supplerende bidrag fra medlemsstaterne. Agenturets udstyr bør i vid udstrækning betjenes af agenturets tekniske mandskab, der indgår i den europæiske grænse- og kystvagts stående korps. For at sikre, at de foreslåede finansielle midler anvendes effektivt, bør processen baseres på en flerårig strategi, som bestyrelsen fastlægger så tidligt som muligt.

(62)  Derfor har Kommissionen med henblik på at matche det ambitionsniveau, der ligger til grund for oprettelsen af den europæiske grænse- og kystvagts stående korps, i den flerårige finansielle ramme for perioden 2021-2027 afsat en betydelig finansieringsramme, der skal gøre det muligt for agenturet at erhverve, vedligeholde og operere de nødvendige aktiver til brug i luften, til søs og på jorden svarende til de operationelle behov. Selv om erhvervelsen af de nødvendige aktiver kan være en langvarig proces, navnlig hvad angår store aktiver, bør agenturets eget udstyr i sidste ende blive rygraden i de operationelle indsættelser, hvor der under ekstraordinære omstændigheder kan indkaldes supplerende bidrag fra medlemsstaterne. Det mandskab, der indsættes sammen med en medlemsstats tekniske udstyr, bør selv under ekstraordinære omstændigheder tælle som en del af denne medlemsstats bidrag til det stående korps. Agenturets udstyr bør i vid udstrækning betjenes af agenturets tekniske mandskab, der indgår i den europæiske grænse- og kystvagts stående korps. For at sikre, at de foreslåede finansielle midler anvendes effektivt, bør processen baseres på en flerårig strategi, som bestyrelsen fastlægger så tidligt som muligt. Det er nødvendigt, at agenturets bæredygtighed sikres ved hjælp af fremtidige flerårige finansielle rammer, og at der opretholdes en omfattende europæisk integreret grænseforvaltning.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Betragtning 64

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(64)  Den langsigtede udvikling af ny kapacitet i den europæiske grænse- og kystvagt bør koordineres mellem medlemsstaterne og agenturet i overensstemmelse med den flerårige strategiske politikcyklus under hensyntagen til visse processers lange varighed. Dette omfatter ansættelse og uddannelse af nye grænsevagter (som i løbet af deres karriere kan arbejde både i medlemsstaterne og som en del af det stående korps), erhvervelse, vedligeholdelse og bortskaffelse af udstyr (for hvilket der bør tilstræbes interoperabilitet og stordriftsfordele), men også udvikling af nyt udstyr og tilhørende teknologier, herunder gennem forskning.

(64)  Den langsigtede udvikling af ny kapacitet i den europæiske grænse- og kystvagt bør koordineres mellem medlemsstaterne og agenturet i overensstemmelse med den flerårige strategiske politikcyklus under hensyntagen til visse processers lange varighed. Dette omfatter ansættelse og uddannelse, herunder vedrørende grundlæggende rettigheder, gennemførelsen af klagemekanismen samt strategien vedrørende grundlæggende rettigheder, af nye grænsevagter (som i løbet af deres karriere kan arbejde både i medlemsstaterne og som en del af det stående korps), erhvervelse, vedligeholdelse og bortskaffelse af udstyr (for hvilket der bør tilstræbes interoperabilitet og stordriftsfordele), men også udvikling af nyt udstyr og tilhørende teknologier, herunder gennem forskning.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Betragtning 67

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(67)  Tilbagesendelsen af tredjelandsstatsborgere, der ikke opfylder eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse, ophold eller bopæl i medlemsstaterne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF22, er et væsentligt element i den omfattende indsats for at bekæmpe ulovlig indvandring og udgør et vigtigt spørgsmål af væsentlig samfundsmæssig interesse.

(67)  Tilbagesendelsen af tredjelandsstatsborgere, der ikke opfylder eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse, ophold eller bopæl i medlemsstaterne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF22, er et væsentligt element i den omfattende indsats for at bekæmpe irregulær migration og udgør et vigtigt spørgsmål af væsentlig samfundsmæssig interesse.

__________________

__________________

22 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98).

22 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98).

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Betragtning 68

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(68)  Agenturet bør optrappe sin bistand til medlemsstaterne i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med forbehold af Unionens tilbagesendelsespolitik og i henhold til direktiv 2008/115/EF. Det bør navnlig koordinere og tilrettelægge tilbagesendelsesoperationer fra en eller flere medlemsstater og tilrettelægge og gennemføre tilbagesendelsesindsatser for at styrke tilbagesendelsessystemerne i de medlemsstater, der har brug for øget teknisk og operationel bistand for at opfylde deres forpligtelse til at sende tredjelandsstatsborgere tilbage, jf. nævnte direktiv.

(68)  Agenturet bør optrappe sin bistand til medlemsstaterne i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med forbehold af Unionens tilbagesendelsespolitik og i henhold til direktiv 2008/115/EF. Det bør navnlig koordinere og tilrettelægge tilbagesendelsesoperationer fra en eller flere medlemsstater og efter anmodning fra en medlemsstat tilrettelægge og gennemføre tilbagesendelsesindsatser for at styrke tilbagesendelsessystemerne i de medlemsstater, der har brug for øget teknisk og operationel bistand for at opfylde deres forpligtelse til at sende tredjelandsstatsborgere tilbage, jf. nævnte direktiv.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Betragtning 69

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(69)  Agenturet bør under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder, og uden at det berører medlemsstaternes ansvar for at træffe afgørelser om tilbagesendelse, yde medlemsstaterne teknisk og operationel bistand i forbindelse med tilbagesendelsesprocessen, herunder forberedelse af afgørelser om tilbagesendelse, identifikation af tredjelandsstatsborgere og medlemsstaternes øvrige aktiviteter forud for tilbagesendelse og i relation til selve tilbagesendelsen. Agenturet bør desuden i samarbejde med myndighederne i de relevante tredjelande bistå medlemsstaterne i erhvervelsen af rejsedokumenter med henblik på tilbagesendelse.

(69)  Agenturet bør under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder, og uden at det berører medlemsstaternes ansvar for at træffe afgørelser om tilbagesendelse, yde medlemsstaterne teknisk og operationel bistand i forbindelse med tilbagesendelsesprocessen, herunder identifikation af tredjelandsstatsborgere og medlemsstaternes øvrige aktiviteter forud for tilbagesendelse og i relation til selve tilbagesendelsen. Agenturet bør desuden i samarbejde med myndighederne i de relevante tredjelande bistå medlemsstaterne i erhvervelsen af rejsedokumenter med henblik på tilbagesendelse, såfremt dette ikke er i strid med princippet om non-refoulement.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Betragtning 70

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(70)  Bistand til medlemsstaternes gennemførelse af tilbagesendelsesprocedurer bør omfatte praktiske oplysninger om tredjelande, hvortil der sker tilbagesendelse, der er relevant for gennemførelsen af denne forordning, såsom kontaktoplysninger og andre logistiske oplysninger, der er nødvendige for en smidig gennemførelse af tilbagesendelsesoperationer. Bistanden bør også omfatte oprettelse, drift og vedligeholdelse af et centralt system til behandling af alle de oplysninger og data, som er nødvendige for, at agenturet kan yde teknisk og operationel bistand i henhold til forordningen, og som automatisk meddeles via medlemsstaternes nationale systemer til forvaltning af tilbagesendelse.

(70)  Bistand til medlemsstaternes gennemførelse af tilbagesendelsesprocedurer bør omfatte praktiske oplysninger om tredjelande, hvortil der sker tilbagesendelse, der er relevant for gennemførelsen af denne forordning, såsom kontaktoplysninger og andre logistiske oplysninger, der er nødvendige for en smidig og værdig gennemførelse af tilbagesendelsesoperationer. Bistanden bør også omfatte drift og vedligeholdelse af den eksisterende applikation for styring af irregulær migration (IRMA), som allerede forvaltes af agenturet, som en platform til behandling af alle de oplysninger og data, som er nødvendige for, at agenturet kan yde teknisk og operationel bistand i henhold til forordningen, og som automatisk meddeles via medlemsstaternes nationale systemer til forvaltning af tilbagesendelse.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Betragtning 71

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(71)  Agenturet bør også yde teknisk og operationel bistand til tredjelandes tilbagesendelsesaktiviteter, navnlig når bistanden er berettiget i forhold til prioriteterne i Unionens politik vedrørende irregulær migration.

udgår

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Betragtning 72

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(72)  En eventuel aftale mellem en medlemsstat og et tredjeland fritager ikke agenturet eller medlemsstaterne fra deres forpligtelser i henhold til EU-retten eller folkeretten, navnlig overholdelsen af princippet om non-refoulement.

(72)  En eventuel aftale mellem en medlemsstat og et tredjeland fritager ikke agenturet eller medlemsstaterne fra deres forpligtelser eller ansvar i henhold til EU-retten eller folkeretten, navnlig overholdelsen af princippet om non-refoulement, forbuddet mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling samt de grundlæggende rettigheder, som fastsat i folkeretten og EU-retten.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Betragtning 73

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(73)  Medlemsstaterne bør kunne samarbejde på det operationelle plan med andre medlemsstater og/eller tredjelande ved de ydre grænser, herunder militæroperationer med retshåndhævelsesformål, i det omfang at dette samarbejde er foreneligt med agenturets indsats.

(73)  Medlemsstaterne bør kunne samarbejde på det operationelle plan med andre medlemsstater og/eller tredjelande ved de ydre grænser, herunder militæroperationer med retshåndhævelsesformål, i det omfang at dette samarbejde er foreneligt med en vurdering af de grundlæggende rettigheder, som skal udarbejdes forud for påbegyndelsen af ethvert samarbejde med tredjelande, og agenturets indsats.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Betragtning 74

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(74)  Agenturet bør forbedre udvekslingen af oplysninger og samarbejdet med andre EU-organer, -kontorer og -agenturer såsom Europol, EASO, Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur, EU's Satellitcenter, Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur eller netadministratoren for det europæiske lufttrafikstyringsnet for bedst muligt at udnytte oplysninger, kapacitet og systemer, der allerede står til rådighed på europæisk plan, såsom det europæiske jordovervågningsprogram Copernicus.

(74)  Agenturet bør forbedre udvekslingen af oplysninger og samarbejdet med andre EU-organer, -kontorer og -agenturer såsom Europol, [Den Europæiske Unions Asylagentur], Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur, EU's Satellitcenter, Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur eller netadministratoren for det europæiske lufttrafikstyringsnet for bedst muligt at udnytte oplysninger, kapacitet og systemer, der allerede står til rådighed på europæisk plan, såsom det europæiske jordovervågningsprogram Copernicus.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Betragtning 75

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(75)  Samarbejde med tredjelande er et element i en europæisk integreret grænseforvaltning. Det bør tjene til at fremme europæiske grænse- og tilbagesendelsesstandarder, udveksle oplysninger og risikoanalyse, lette gennemførelsen af tilbagesendelser med henblik på at øge deres effektivitet og støtte tredjelande på grænseforvaltnings- og migrationsområdet, herunder indsætte den europæiske grænse- og kystvagts stående korps, når en sådan støtte er påkrævet for at beskytte de ydre grænser og sikre en effektiv forvaltning af Unionens migrationspolitik.

(75)  Samarbejde med tredjelande, efter indgåelse af en statusaftale mellem Unionen og det pågældende tredjeland, er et vigtigt element i en europæisk integreret grænseforvaltning. Det bør tjene til at fremme europæiske grænse- og tilbagesendelsesstandarder, udveksle oplysninger og risikoanalyse, lette gennemførelsen af tilbagesendelser med henblik på at øge deres effektivitet og støtte tredjelande på grænseforvaltnings- og migrationsområdet, herunder indsætte den europæiske grænse- og kystvagts stående korps, når en sådan støtte er påkrævet for at beskytte de ydre grænser og sikre en effektiv forvaltning af Unionens migrationspolitik.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Betragtning 76

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(76)  Samarbejdet med tredjelande bør finde sted inden for rammerne af Unionens optræden udadtil og i tråd med principperne og målene i artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union. Kommissionen vil sikre overensstemmelse mellem den europæiske integrerede grænseforvaltning og andre EU-politikker vedrørende Unionens optræden udadtil og navnlig den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik. Kommissionen bør bistås af Unionens højtstående repræsentant og dennes tjenestegrene. Et sådant samarbejde bør navnlig omfatte agenturets aktiviteter på tredjelandes område eller inddragelse af embedsmænd fra tredjelande på områder såsom risikoanalyse, planlægning og gennemførelse af operationer, uddannelse, informationsudveksling og samarbejde.

(76)  Samarbejdet med tredjelande bør finde sted inden for rammerne af Unionens optræden udadtil og i tråd med principperne og målene i artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union og bør underkastes en vurdering af de grundlæggende rettigheder, der foretages, inden et sådant samarbejde indledes. Kommissionen vil sikre overensstemmelse mellem den europæiske integrerede grænseforvaltning og andre EU-politikker vedrørende Unionens optræden udadtil og navnlig den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik. Kommissionen bør bistås af Unionens højtstående repræsentant og dennes tjenestegrene. Et sådant samarbejde bør navnlig omfatte agenturets aktiviteter på tredjelandes område eller inddragelse af embedsmænd fra tredjelande på områder såsom risikoanalyse, planlægning og gennemførelse af operationer, uddannelse, informationsudveksling og samarbejde.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Betragtning 83

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(83)  I overgangsperioden bør det sikres, at FADO-systemet er fuldt operationelt, indtil overførslen reelt er gennemført, og de eksisterende data er overført til det nye system. Ejerskabet til de eksisterende data bør derefter overdrages til agenturet.

(83)  I overgangsperioden bør det sikres, at FADO-systemet er fuldt operationelt, indtil overførslen reelt er gennemført, og de eksisterende data er overført til det nye system. Kontrollen over de eksisterende data bør derefter overdrages til agenturet.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Betragtning 86

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(86)  For at kunne udføre sine opgaver korrekt på tilbagesendelsesområdet, herunder ved at bistå medlemsstaterne med en korrekt gennemførelse af tilbagesendelsesprocedurer og en vellykket fuldbyrdelse af afgørelser om tilbagesendelse, samt for at lette tilbagesendelsesoperationer, kan agenturet have behov for at overføre personoplysninger om personer i udsendelsesposition til tredjelande. De tredjelande, hvortil der sker tilbagesendelse, er ofte ikke omfattet af afgørelser om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, som er vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 45 i forordning (EU) 2016/679 eller artikel 36 i direktiv (EU) 2016/680, og de har ofte ikke indgået eller har ikke til hensigt at indgå en tilbagetagelsesaftale med Unionen eller på anden vis fastsætte tilstrækkelige garantier som omhandlet i artikel 49 i [forordning (EU) nr. 45/2001] eller i de nationale bestemmelser til gennemførelse af artikel 37 i direktiv (EU) 2016/680. På trods af Unionens omfattende bestræbelser på at samarbejde med de vigtigste oprindelseslande for tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, der er genstand for en afgørelse om tilbagesendelse, er det ikke altid muligt at sikre, at sådanne tredjelande systematisk opfylder den forpligtelse, der er fastsat i folkeretten, til at tage deres egne statsborgere tilbage. Tilbagetagelsesaftaler, som er indgået eller er ved at blive forhandlet på plads af Unionen eller medlemsstaterne, og som indeholder passende garantier for personoplysninger, omfatter et begrænset antal af disse tredjelande. I de tilfælde, hvor der endnu ikke findes sådanne aftaler, bør agenturet overføre personoplysninger med henblik på at lette Unionens tilbagesendelsesoperationer, når betingelserne i artikel 49, stk. 1, litra d), i [forordning (EU) nr. 45/2001] er opfyldt.

(86)  For at kunne udføre sine opgaver korrekt på tilbagesendelsesområdet, herunder ved at bistå medlemsstaterne med en korrekt gennemførelse af tilbagesendelsesprocedurer og en vellykket fuldbyrdelse af afgørelser om tilbagesendelse, samt for at lette tilbagesendelsesoperationer, kan agenturet have behov for at overføre personoplysninger om personer i udsendelsesposition til tredjelande. De tredjelande, hvortil der sker tilbagesendelse, er ofte ikke omfattet af afgørelser om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, som er vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 45 i forordning (EU) 2016/679 eller artikel 36 i direktiv (EU) 2016/680, og de har ofte ikke indgået eller har ikke til hensigt at indgå en tilbagetagelsesaftale med Unionen eller på anden vis fastsætte tilstrækkelige garantier som omhandlet i artikel 69 i forordning (EU) 2018/1725 eller i de nationale bestemmelser til gennemførelse af artikel 37 i direktiv (EU) 2016/680. På trods af Unionens omfattende bestræbelser på at samarbejde med de vigtigste oprindelseslande for tredjelandsstatsborgere med irregulært ophold, der er genstand for en afgørelse om tilbagesendelse, er det ikke altid muligt at sikre, at sådanne tredjelande systematisk opfylder den forpligtelse, der er fastsat i folkeretten, til at tage deres egne statsborgere tilbage. Tilbagetagelsesaftaler, som er indgået eller er ved at blive forhandlet på plads af Unionen eller medlemsstaterne, og som indeholder passende garantier for personoplysninger, omfatter et begrænset antal af disse tredjelande. I de tilfælde, hvor der endnu ikke findes sådanne aftaler, bør agenturet overføre personoplysninger med henblik på at lette Unionens tilbagesendelsesoperationer.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Betragtning 88

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(88)  Denne forordning bør etablere en klagemekanisme for agenturet i samarbejde med den ansvarlige for grundlæggende rettigheder for at sikre overholdelsen af de grundlæggende rettigheder i forbindelse med alle agenturets aktiviteter. Det bør være en administrativ mekanisme, hvor den ansvarlige for grundlæggende rettigheder bør være ansvarlig for behandlingen af de klager, agenturet modtager i overensstemmelse med retten til god forvaltning. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder bør kontrollere, hvorvidt en klage kan behandles, registrere sådanne klager, sende alle registrerede klager til den administrerende direktør, sende klager vedrørende holdmedlemmer til oprindelsesmedlemsstaten og registrere agenturets eller medlemsstatens opfølgning heraf. Mekanismen bør være effektiv og sikre behørig opfølgning på klager. Klagemekanismen bør ikke berøre adgangen til administrative og judicielle retsmidler og udgør ikke en betingelse for at kunne anvende disse retsmidler. Det er medlemsstaterne, der bør gennemføre strafferetlige efterforskninger. Agenturets årsberetning bør med henblik på at øge gennemsigtighed og ansvarlighed omfatte oplysninger om klagemekanismen. Navnlig bør den omfatte angivelse af antallet af klager, agenturet har modtaget, typer af overtrædelse af de grundlæggende rettigheder, de pågældende operationer og så vidt muligt de opfølgende foranstaltninger, som agenturet og medlemsstaterne har truffet. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder bør have adgang til alle oplysninger om overholdelsen af de grundlæggende rettigheder i relation til alle agenturets aktiviteter.

(88)  Denne forordning bør etablere en klagemekanisme for agenturet i samarbejde med den ansvarlige for grundlæggende rettigheder for at sikre overholdelsen af de grundlæggende rettigheder i forbindelse med alle agenturets aktiviteter. Det bør være en administrativ mekanisme, hvor den ansvarlige for grundlæggende rettigheder bør være ansvarlig for behandlingen af de klager, agenturet modtager i overensstemmelse med retten til god forvaltning. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder bør kontrollere, hvorvidt en klage kan behandles, registrere sådanne klager, sende alle registrerede klager til den administrerende direktør, sende klager vedrørende holdmedlemmer til oprindelsesmedlemsstaten og registrere agenturets eller medlemsstatens opfølgning heraf. Mekanismen bør være effektiv og sikre behørig opfølgning på klager. Klagemekanismen bør ikke berøre adgangen til administrative og judicielle retsmidler og udgør ikke en betingelse for at kunne anvende disse retsmidler. Det er medlemsstaterne, der bør gennemføre strafferetlige efterforskninger. Agenturets årsberetning bør med henblik på at øge gennemsigtighed og ansvarlighed omfatte oplysninger om klagemekanismen. Navnlig bør den omfatte angivelse af antallet af klager, agenturet har modtaget, typer af overtrædelse af de grundlæggende rettigheder, de pågældende operationer og så vidt muligt de opfølgende foranstaltninger, som agenturet og medlemsstaterne har truffet. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder bør have adgang til alle oplysninger om overholdelsen af de grundlæggende rettigheder i relation til alle agenturets aktiviteter. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder bør tildeles de ressourcer og det personale, der er nødvendigt, for at vedkommende effektivt kan udføre alle opgaverne i overensstemmelse med denne forordning. Det personale, der stilles til rådighed for den ansvarlige for grundlæggende rettigheder, bør have de færdigheder og den anciennitet, der svarer til udvidelsen af agenturets aktiviteter og beføjelser. Enhver regelmæssig eller ekstraordinær forøgelse af agenturets personale bør rettes mod støtte til den ansvarlige for grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Betragtning 90

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(90)  Kommissionen og medlemsstaterne bør være repræsenteret i en bestyrelse, så de kan føre tilsyn med agenturet. Bestyrelsen bør om muligt bestå af de operationelle chefer for de nationale tjenester, som har ansvaret for grænsevagtforvaltningen, eller deres repræsentanter. De parter, der er repræsenteret i bestyrelsen, bør bestræbe sig på at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter med henblik på at sikre kontinuiteten i bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen bør overlades de nødvendige beføjelser til at fastlægge agenturets budget, kontrollere dets gennemførelse, vedtage passende finansielle bestemmelser, fastlægge gennemsigtige arbejdsprocedurer for agenturets beslutningstagning og udpege den administrerende direktør og tre viceadministrerende direktører, som hver især kan tildeles et ansvar inden for et bestemt kompetenceområde i agenturet såsom forvaltning af den europæiske grænse- og kystvagts stående korps, tilsyn med agenturets opgaver med hensyn til tilbagesendelse eller forvaltning af deltagelsen i store IT-systemer. Agenturet bør forvaltes og drives under hensyntagen til principperne i den fælles tilgang til decentrale EU-agenturer, som Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen vedtog den 19. juli 2012.

(90)  Europa-Parlamentet, Kommissionen og medlemsstaterne bør være repræsenteret i en bestyrelse, så de kan føre tilsyn med agenturet. Bestyrelsen bør om muligt bestå af de operationelle chefer for de nationale tjenester, som har ansvaret for grænsevagtforvaltningen, eller deres repræsentanter. De parter, der er repræsenteret i bestyrelsen, bør bestræbe sig på at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter med henblik på at sikre kontinuiteten i bestyrelsens arbejde. De repræsentanter, som medlemsstaterne har udpeget, bør have kendskab til de politiske holdninger i deres respektive lande til integreret europæisk grænseforvaltning. Bestyrelsen bør overlades de nødvendige beføjelser til at fastlægge agenturets budget, kontrollere dets gennemførelse, vedtage passende finansielle bestemmelser, fastlægge gennemsigtige arbejdsprocedurer for agenturets beslutningstagning og udpege den administrerende direktør og tre viceadministrerende direktører, som hver især kan tildeles et ansvar inden for et bestemt kompetenceområde i agenturet såsom forvaltning af den europæiske grænse- og kystvagts stående korps, tilsyn med agenturets opgaver med hensyn til tilbagesendelse eller forvaltning af deltagelsen i store IT-systemer. Agenturet bør forvaltes og drives under hensyntagen til principperne i den fælles tilgang til decentrale EU-agenturer, som Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen vedtog den 19. juli 2012.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Betragtning 91

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(91)  For at sikre agenturets selvstændighed bør det råde over et selvstændigt budget med indtægter, der primært kommer fra et EU-bidrag. Unionens budgetprocedure bør gælde for så vidt angår Unionens bidrag og enhver anden støtte, som ydes over Unionens almindelige budget. Revisionen af regnskaberne bør foretages af Revisionsretten.

(91)  For at sikre agenturets selvstændighed bør det råde over et selvstændigt budget med indtægter, der primært kommer fra et EU-bidrag. Agenturets budget bør udarbejdes i overensstemmelse med principperne om resultatbaseret budgetlægning og under hensyntagen til agenturets målsætninger samt de forventede resultater af dets opgaver. Unionens budgetprocedure bør gælde for så vidt angår Unionens bidrag og enhver anden støtte, som ydes over Unionens almindelige budget. Revisionen af regnskaberne bør foretages af Revisionsretten. I ekstraordinære situationer, hvor det disponible budget anses for at være utilstrækkeligt, og budgetproceduren ikke gør det muligt at reagere hensigtsmæssigt på en hurtig udvikling, bør agenturet have mulighed for at modtage tilskud fra Unionens fonde for at udføre sine opgaver.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Betragtning 92 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(92a)  Med ansvarsdeling som udgangspunkt bør agenturet kræve, at det personale, det beskæftiger, navnlig det stående korps, herunder vedtægtsomfattet personale, der indsættes til at varetage operationelle aktiviteter, har samme niveau af uddannelse, fagspecifik ekspertise og professionalisme som det personale, der er udsendt eller ansat af medlemsstaterne. Agenturet bør derfor ved hjælp af gennemgangs- og evalueringsprocedurer kontrollere, at dets vedtægtsomfattede personale udviser behørig adfærd i forbindelse med operationelle aktiviteter vedrørende grænsekontrol og tilbagesendelse.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Betragtning 93

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(93)  På baggrund af agenturets mandat og den store mobilitet blandt agenturets personale og for at undgå forskelsbehandling af agenturets personale på den anden side gælder det, at personalets tjenestested principielt bør fastsættes til Warszawa, men agenturets bestyrelse bør i en periode på fem år efter denne forordnings ikrafttræden have mulighed for at indrømme agenturets personale en månedlig "lønudligning" under behørig hensyntagen til den samlede løn, som de enkelte medlemmer af personalet oppebærer, herunder godtgørelse af tjenesterejseudgifter. De nærmere regler for at indrømme en sådan betaling bør underkastes Kommissionens forhåndsgodkendelse, hvilket bør sikre, at de til stadighed står i et rimeligt forhold til betydningen af de forfulgte mål, og at de ikke giver anledning til forskelsbehandling af personalet i Unionens institutioner, agenturer og andre organer. Disse regler bør tages op til revision senest i 2024 for at vurdere, om betalingen har bidraget til opfyldelsen af de forfulgte mål.

(93)  På baggrund af agenturets mandat og den store mobilitet blandt agenturets personale og for at undgå forskelsbehandling af agenturets personale på den anden side gælder det, at personalets tjenestested principielt bør fastsættes til Warszawa, men agenturets bestyrelse bør i en periode på fem år efter denne forordnings ikrafttræden have mulighed for at indrømme agenturets personale en månedlig "lønudligning", når der opstår vanskeligheder med at indfri agenturets hverv og opgaver som fastsat i denne forordning. De nærmere regler for at indrømme en sådan betaling bør underkastes Kommissionens forhåndsgodkendelse, hvilket bør sikre, at de til stadighed står i et rimeligt forhold til betydningen af de forfulgte mål, og at de ikke giver anledning til forskelsbehandling af personalet i Unionens institutioner, agenturer og andre organer. Disse regler bør tages op til revision senest i 2024 for at vurdere, om betalingen har bidraget til opfyldelsen af de forfulgte mål.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Betragtning 98

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(98)  Enhver behandling af personoplysninger i agenturet inden for rammerne af denne forordning bør ske i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.

(98)  Enhver behandling af personoplysninger i agenturet inden for rammerne af denne forordning bør ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2018/1725.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Betragtning 113 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(113a)    For så vidt angår Bulgarien og Rumænien udgør denne forordning en retsakt, der bygger på, eller som på anden måde har tilknytning til, Schengenreglerne, jf. artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2005, og bør sammenholdes med Rådets forordning (EF) 2007/20041a.

 

__________________

 

1a Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser (EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1).

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Betragtning 113 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(113b)    For så vidt angår Kroatien udgør denne forordning en retsakt, der bygger på, eller som på anden måde har tilknytning til, Schengenreglerne, jf. artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2011, og bør sammenholdes med Rådets forordning (EF) 2007/20041a.

 

__________________

 

1a Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser (EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1, og EUT L 153 M af 7.6.2006, s. 136)

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved denne forordning oprettes der en europæisk grænse- og kystvagt for at sikre en europæisk integreret grænseforvaltning ved de ydre grænser med henblik på at forvalte passagen af de ydre grænser effektivt og øge effektiviteten af den fælles tilbagesendelsespolitik som et centralt led i en bæredygtig migrationsstyring.

Ved denne forordning oprettes der en europæisk grænse- og kystvagt for at sikre en europæisk integreret grænseforvaltning ved Unionens ydre grænser med henblik på støtte medlemsstaternes kapacitet til at forvalte disse grænser effektivt og samtidig sikre livredning af mennesker i havsnød og sikre, at de grundlæggende rettigheder overholdes, og effektiviteten af den fælles tilbagesendelsespolitik øges.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forordningen vedrører de migrationsmæssige udfordringer, herunder tilbagesendelse, og potentielle fremtidige trusler ved disse grænser og bidrager dermed til at bekæmpe alvorlig kriminalitet med en grænseoverskridende dimension for at sikre et højt sikkerhedsniveau internt i Unionen under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder, samtidig med at den frie bevægelighed for personer i Unionen opretholdes.

Denne forordning vedrører de migrations- og sikkerhedsmæssige udfordringer og potentielle fremtidige udfordringer og trusler ved de ydre grænser og i området før grænsen og bidrager dermed til at bekæmpe alvorlig kriminalitet med en grænseoverskridende dimension for at sikre et højt sikkerhedsniveau internt i Unionen under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder, samtidig med at den frie bevægelighed for personer i Unionen opretholdes.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  "ydre grænser": ydre grænser som defineret i artikel 2, nr. 2), i forordning (EU) 2016/399, for hvilke afsnit II i nævnte forordning finder anvendelse

1)  "ydre grænser": Unionens ydre grænser som defineret i artikel 2, nr. 2), i forordning (EU) 2016/399, for hvilke afsnit II i nævnte forordning finder anvendelse

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10)  "situationsbillede": en samling af geografisk baserede nærrealtidsdata og –oplysninger fra forskellige myndigheder, sensorer, platforme og andre kilder, som sendes via sikrede kommunikations- og informationskanaler, og som kan behandles og vises særskilt samt deles med andre relevante myndigheder for at opnå situationskendskab og understøtte reaktionskapaciteten ved, langs med og i nærheden af de ydre grænser og i området før grænsen

10)  "situationsbillede": en samling af geografisk baserede nærrealtidsdata og –oplysninger fra forskellige myndigheder, sensorer, platforme og andre kilder, som sendes via sikrede kommunikations- og informationskanaler, og som kan behandles og vises særskilt samt deles med andre relevante myndigheder i Unionen for at opnå situationskendskab og understøtte reaktionskapaciteten ved, langs med og i nærheden af de ydre grænser og i området før grænsen

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

13)  "område før grænsen": det geografiske område på den anden side af de ydre grænser

13)  "område før grænsen": det geografiske område på den anden side af de ydre grænser, som er relevant for risikoanalyse, grænseovervågning og kontrol ved ydre grænseovergangssteder

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 a (nyT)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

13a)  "naboland": et land, som deler landegrænse med en eller flere medlemsstater, og som har ratificeret og til fulde gennemført den europæiske menneskerettighedskonvention og konventionen fra 1951 om flygtninges status samt protokollen hertil af 1967

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

14)  "hændelse": en situation i tilknytning til ulovlig indvandring, kriminalitet på tværs af grænserne eller en trussel mod migranters liv ved, langs med eller i nærheden af de ydre grænser.

14)  "hændelse": en situation i tilknytning til irregulær migration, kriminalitet på tværs af grænserne, såsom smugling af narkotika eller våben, eller en trussel mod migranters liv ved, langs med eller i nærheden af de ydre grænser.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

16)  "operationelt personale": grænsevagter, ledsagere ved tilbagesendelse, tilbagesendelsesspecialister og andet relevant personale, der udgør den europæiske grænse- og kystvagts stående korps. I henhold til de tre kategorier, der er defineret i artikel 55, stk. 1, er det operationelle personale enten ansat af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (kategori 1), udstationeret i agenturet af medlemsstaterne (kategori 2) eller stillet til rådighed af medlemsstaterne med henblik på kortsigtet indsættelse (kategori 3). Det operationelle personale skal fungere som medlemmer af grænseforvaltningshold, migrationsstyringsstøttehold eller indsatshold til brug ved tilbagesendelser, som har udøvende beføjelser. Det operationelle personale omfatter også det vedtægtsomfattede personale, der er ansvarligt for driften af den centrale ETIAS-enhed

16)  "operationelt personale": grænsevagter, ledsagere ved tilbagesendelse, tilbagesendelsesspecialister, tilbagesendelsesobservatører, vedtægtsomfattet personale med ansvar for drift af den centrale ETIAS-enhed og andet relevant personale, der udgør den europæiske grænse- og kystvagts stående korps, i overensstemmelse med de fire kategorier, der er fastsat i artikel 55, stk. 1; det operationelle personale er enten ansat af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (kategori 1), udstationeret i agenturet af medlemsstaterne (kategori 2), stillet til rådighed af medlemsstaterne med henblik på kortsigtet indsættelse (kategori 3) eller indsat fra udrykningsstyrken til hurtig grænseindsats (kategori 4).

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

19)  "migrationsstyringsstøttehold": et hold eksperter, som yder teknisk og operationel forstærkning til medlemsstaterne, blandt andet i hotspotområder eller i kontrollerede centre, og som består af operationelt personale fra den europæiske grænse- og kystvagts stående korps, eksperter, der er indsat af [Den Europæiske Unions Asylagentur], og fra Europol eller andre relevante EU-agenturer samt fra medlemsstaterne

19)  "migrationsstyringsstøttehold": et hold eksperter, som yder teknisk og operationel forstærkning til medlemsstaterne, blandt andet i hotspotområder, og som består af operationelt personale fra den europæiske grænse- og kystvagts stående korps, eksperter, der er indsat af [Den Europæiske Unions Asylagentur], og fra Europol, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder eller andre relevante EU-agenturer samt fra medlemsstaterne

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

23)  "hotspotområde": et område, hvor værtsmedlemsstaten, Kommissionen, relevante EU-agenturer og deltagende medlemsstater samarbejder med henblik på at håndtere en eksisterende eller potentiel uforholdsmæssigt stor migrationsmæssig udfordring, der er kendetegnet ved en betydelig stigning i antallet af migranter, der ankommer ved de ydre grænser

23)  "hotspotområde": et område, der er oprettet efter anmodning af værtsmedlemsstaten, hvor værtsmedlemsstaten, Kommissionen, relevante EU-agenturer og deltagende medlemsstater samarbejder med henblik på at håndtere en eksisterende eller potentiel uforholdsmæssigt stor migrationsmæssig udfordring, der er kendetegnet ved en betydelig stigning i antallet af migranter, der ankommer ved de ydre grænser "kontrolleret center":

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

24)  et center, der er oprettet efter anmodning fra en medlemsstat, og hvor relevante EU-agenturer til støtte for værtsmedlemsstaten og med deltagende medlemsstater skelner mellem tredjelandsstatsborgere med behov for international beskyttelse og dem, der ikke har behov for en sådan beskyttelse, samt foretager sikkerhedskontrol, og hvor de anvender hurtige procedurer for international beskyttelse og/eller tilbagesendelse

udgår

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

26)  "afgørelse om tilbagesendelse": afgørelse om tilbagesendelse som defineret i artikel 3, nr. 4), i direktiv 2008/115/EF

26)  "afgørelse om tilbagesendelse": en administrativ eller retlig afgørelse eller retsakt, der fastslår eller erklærer, at en tredjelandsstatsborgers ophold er irregulært, og som pålægger eller fastslår en forpligtelse for den pågældende til at vende tilbage i overensstemmelse med direktiv 2008/115/EF som defineret i artikel 3, nr. 4), i direktiv 2008/115/EF

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

27)  "person i udsendelsesposition": en tredjelandsstatsborger med ulovligt ophold, der er omfattet af en afgørelse om tilbagesendelse eller tilsvarende i et tredjeland

27)  "person i udsendelsesposition": en tredjelandsstatsborger med irregulært ophold, der er omfattet af en afgørelse om tilbagesendelse, som ikke er genstand for en klageprocedure

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

28)  "tilbagesendelsesoperation": en operation, som koordineres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, og som involverer teknisk og operationel forstærkning til en eller flere medlemsstater eller til et tredjeland, hvorved personer i udsendelsesposition fra en eller flere medlemsstater eller fra et tredjeland sendes tilbage enten frivilligt eller ved tvang uanset transportmidlet

28)  "tilbagesendelsesoperation": en operation, som koordineres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, og som involverer teknisk og operationel forstærkning til en eller flere medlemsstater, hvorved personer i udsendelsesposition fra en eller flere medlemsstater sendes tilbage enten frivilligt eller ved tvang uanset transportmidlet

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

29)  "tilbagesendelsesindsats": aktivitet, hvorved Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning sikrer medlemsstater eller tredjelande udvidet teknisk og operationel bistand i form af indsættelse af europæiske indsatshold til brug ved tilbagesendelser og tilrettelæggelse af tilbagesendelsesoperationer

29)  "tilbagesendelsesindsats": aktivitet, hvorved Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning sikrer medlemsstater udvidet teknisk og operationel bistand i form af indsættelse af europæiske indsatshold til brug ved tilbagesendelser og tilrettelæggelse af tilbagesendelsesoperationer

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

30)  "indsatshold til brug ved tilbagesendelser": hold, der dannes inden for rammerne af den europæiske grænse- og kystvagts stående korps, og som skal indsættes under tilbagesendelsesoperationer, tilbagesendelsesindsatser i medlemsstater og tredjelande eller andre operationelle aktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af tilbagesendelsesrelaterede opgaver

30)  "indsatshold til brug ved tilbagesendelser": hold, der dannes inden for rammerne af den europæiske grænse- og kystvagts stående korps, og som skal indsættes under tilbagesendelsesoperationer, tilbagesendelsesindsatser i medlemsstater eller andre operationelle aktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af tilbagesendelsesrelaterede opgaver

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Europæisk integreret grænseforvaltning skal bestå af følgende:

Europæisk integreret grænseforvaltning skal bestå af sektorspecifikke og horisontale komponenter. De sektorspecifikke komponenter er:

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  grænsekontrol, herunder foranstaltninger for at lette lovlig grænsepassage og, hvis det er relevant, foranstaltninger vedrørende forebyggelse og opdagelse af grænseoverskridende kriminalitet såsom smugling af migranter, menneskehandel og terrorisme samt foranstaltninger vedrørende viderehenvisning af personer, som har behov for eller ønsker at ansøge om international beskyttelse

a)  grænsekontrol, herunder foranstaltninger for at lette lovlig grænsepassage og, hvis det er relevant, foranstaltninger vedrørende forebyggelse og opdagelse af grænseoverskridende kriminalitet samt foranstaltninger vedrørende viderehenvisning af personer, som har behov for eller ønsker at ansøge om international beskyttelse med fuld respekt for den menneskelige værdighed

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  etablering og vedligeholdelse af klare mekanismer og procedurer i samarbejde med relevante myndigheder til indkredsning af, afgivelse af oplysninger om og henvisning af personer, som kan have behov for international beskyttelse, eller henvisning af sårbare personer og uledsagede mindreårige til de relevante henvisningsmekanismer og myndigheder

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  eftersøgnings- og redningsoperationer for personer i havsnød, der indledes og udføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 656/2014 og med folkeretten, og som finder sted i situationer, der kan forekomme i forbindelse med grænseovervågningsoperationer til søs

b)  eftersøgnings- og redningsoperationer for personer i havsnød, der udføres i overensstemmelse med folkeretten, herunder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 656/2014

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  tværfagligt samarbejde mellem de nationale myndigheder i hver medlemsstat, som er ansvarlige for grænsekontrol eller andre opgaver, der udføres ved grænsen, og mellem de myndigheder, der er ansvarlige for tilbagesendelse i hver medlemsstat, herunder regelmæssig udveksling af oplysninger gennem eksisterende informationsudvekslingsværktøjer

e)  tværfagligt samarbejde mellem de nationale myndigheder i hver medlemsstat, som er ansvarlige for grænsekontrol eller andre opgaver, der udføres ved grænsen, herunder nationale og internationale organer med ansvar for beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, og mellem de myndigheder, der er ansvarlige for tilbagesendelse i hver medlemsstat, herunder regelmæssig udveksling af oplysninger gennem eksisterende informationsudvekslingsværktøjer

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  samarbejde mellem relevante EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer på de områder, der er omfattet af denne forordning, herunder gennem regelmæssig udveksling af oplysninger

f)  samarbejde mellem relevante EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer på de områder, der er omfattet af denne forordning, bl.a. grænseoverskridende kriminalitet, herunder gennem regelmæssig udveksling af oplysninger

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  samarbejde med tredjelande på de områder, der er omfattet af denne forordning

g)  samarbejde med tredjelande på de områder, der er omfattet af denne forordning, navnlig med fokus på nabolande og på de tredjelande, som i risikoanalyser er blevet identificeret som oprindelseslande og/eller transitlande for ulovlig indvandring samt i forbindelse med anvendelse af tilbagesendelsesoperationer og feltbesøg

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  tekniske og operationelle foranstaltninger inden for Schengenområdet, som vedrører grænsekontrol og sigter mod i højere grad at bekæmpe ulovlig indvandring og grænseoverskridende kriminalitet

h)  tekniske og operationelle foranstaltninger inden for Unionen, som vedrører grænsekontrol og sigter mod i højere grad at bekæmpe irregulær migration og grænseoverskridende kriminalitet

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ka)  kapacitet og parathed gennem sårbarhedsvurderingen med henblik på at vurdere medlemsstaternes kapacitet til at håndtere aktuelle og kommende udfordringer og trusler ved de ydre grænser, herunder uforholdsmæssigt stort migrationspres

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Grundlæggende rettigheder, uddannelse og forskning og innovation skal være horisontale komponenter, som skal være til stede i forbindelse med gennemførelsen af hver af de sektorspecifikke komponenter, der er anført i første afsnit.

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  Agenturet omfatter den europæiske grænse- og kystvagts stående korps på 10 000 operationelle medarbejdere som omhandlet i artikel 55.

2)  Agenturet omfatter den europæiske grænse- og kystvagts stående korps som omhandlet i artikel 55.

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  Agenturet bidrager til en vedvarende og ensartet anvendelse af EU-retten, herunder gældende EU-ret om grundlæggende rettigheder, ved alle ydre grænser. Dets bidrag omfatter udveksling af bedste praksis.

4)  Agenturet bidrager til en vedvarende og ensartet anvendelse af EU-retten, herunder gældende EU-ret om grundlæggende rettigheder, og sikrer, at EU's charter om grundlæggende rettigheder (chartret) anvendes i alle dets aktiviteter ved alle ydre grænser. Dets bidrag omfatter udveksling af bedste praksis.

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  Agenturet yder teknisk og operationel bistand til gennemførelsen af foranstaltninger vedrørende fuldbyrdelse af afgørelser om tilbagesendelse. Medlemsstaterne har fortsat ansvaret for at træffe afgørelser om tilbagesendelse og foranstaltninger vedrørende frihedsberøvelse af personer i udsendelsesposition, jf. direktiv 2008/115/EF.

2)  Agenturet yder teknisk og operationel bistand til gennemførelsen af foranstaltninger vedrørende fuldbyrdelse af afgørelser om tilbagesendelse efter aftale med de pågældende medlemsstater. Medlemsstaterne har fortsat ansvaret for at træffe afgørelser om tilbagesendelse og foranstaltninger vedrørende frihedsberøvelse af personer i udsendelsesposition, jf. direktiv 2008/115/EF.

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  Medlemsstaterne sikrer i tæt samarbejde med agenturet forvaltningen af deres ydre grænser og fuldbyrdelsen af afgørelser om tilbagesendelse i deres egen interesse og i alle medlemsstaternes fælles interesse under fuld overholdelse af EU-retten og i overensstemmelse med den flerårige strategiske politikcyklus for europæisk integreret grænseforvaltning, der er omhandlet i artikel 8.

3)  Medlemsstaterne sikrer i tæt samarbejde med agenturet forvaltningen af deres ydre grænser og fuldbyrdelsen af afgørelser om tilbagesendelse i deres egen interesse og i alle medlemsstaternes fælles interesse under fuld overholdelse af EU-retten, herunder vedrørende respekten for de grundlæggende rettigheder, og i overensstemmelse med den flerårige strategiske politikcyklus for europæisk integreret grænseforvaltning, der er omhandlet i artikel 8, og den tekniske og operationelle strategi, der er omhandlet i artikel 8, stk. 5.

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  Agenturet støtter anvendelsen af EU-foranstaltninger vedrørende forvaltningen af de ydre grænser og fuldbyrdelsen af afgørelser om tilbagesendelse ved at styrke, vurdere og koordinere medlemsstaternes tiltag samt yde direkte teknisk og operationel bistand ved gennemførelsen af disse foranstaltninger og i spørgsmål vedrørende tilbagesendelse.

4)  Agenturet støtter anvendelsen af EU-foranstaltninger vedrørende forvaltningen af de ydre grænser og fuldbyrdelsen af afgørelser om tilbagesendelse ved at styrke, vurdere og koordinere medlemsstaternes tiltag samt yde direkte teknisk og operationel bistand ved gennemførelsen af disse foranstaltninger og i spørgsmål vedrørende tilbagesendelse. Agenturet støtter hverken foranstaltninger eller deltager i aktiviteter i forbindelse med kontrol ved de indre grænser. Agenturet er fuldt ud ansvarligt for alle sine aktiviteter og for alle afgørelser, det træffer i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5)  Medlemsstaterne kan fortsætte samarbejdet på operationelt plan med andre medlemsstater og/eller tredjelande, hvis et sådant samarbejde er foreneligt med agenturets opgaver. Medlemsstaterne afholder sig fra alle aktiviteter, der kan skade agenturets virke eller opfyldelsen af dets mål. Medlemsstaterne rapporterer til agenturet om det operationelle samarbejde med andre medlemsstater og/eller tredjelande ved de ydre grænser og på området tilbagesendelse. Den administrerende direktør informerer bestyrelsen regelmæssigt og mindst en gang om året om disse forhold.

5)  Medlemsstaterne kan fortsætte samarbejdet på operationelt plan med andre medlemsstater og/eller tredjelande, hvis et sådant samarbejde er foreneligt med en vurdering af de grundlæggende rettigheder, som skal foretages inden et eventuelt samarbejde med et tredjeland og agenturets opgaver. Medlemsstaterne afholder sig fra alle aktiviteter, der kan skade agenturets virke eller opfyldelsen af dets mål. Medlemsstaterne rapporterer til agenturet og Europa-Parlamentet om det operationelle samarbejde med andre medlemsstater og/eller tredjelande ved de ydre grænser og på området tilbagesendelse. Den administrerende direktør informerer bestyrelsen og den ansvarlige for grundlæggende rettigheder regelmæssigt og mindst en gang om året om disse forhold.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  Kommissionen og den europæiske grænse- og kystvagt sikrer effektiviteten af den europæiske integrerede grænseforvaltning ved hjælp af en flerårig strategisk politikcyklus for europæisk integreret grænseforvaltning.

1)  Effektiviteten af den europæiske integrerede grænseforvaltning sikres ved hjælp af en flerårig strategisk politikcyklus, der skal vedtages i overensstemmelse med proceduren i stk. 4. Den effektive gennemførelse af den flerårige strategiske politikcyklus henhører under Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i overensstemmelse med stk. 5 og medlemsstaterne i overensstemmelse med stk. 6.

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  I den flerårige strategiske politikcyklus for europæisk integreret grænseforvaltning fastlægges det, hvordan udfordringerne på området grænseforvaltning og tilbagesendelse skal tages op på en sammenhængende, integreret og systematisk måde.

2)  I den flerårige strategiske politikcyklus for europæisk integreret grænseforvaltning fastlægges det, hvordan udfordringerne i forbindelse med europæisk integreret grænseforvaltning skal tages op på en sammenhængende, integreret og systematisk måde i overensstemmelse med EU-retten og De Forenede Nationers havretskonvention, den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen, den internationale konvention om maritim eftersøgning og redning, De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet og protokollen hertil om bekæmpelse af menneskesmugling til lands, ad søvejen og ad luftvejen, konventionen om flygtninges retsstilling, konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, De Forenede Nationers konvention om statsløse personers retsstilling og andre relevante internationale instrumenter. Heri fastlægges politikprioriteringerne, og der udstikkes de strategiske retningslinjer for en periode på fire år for så vidt angår de sektorspecifikke og horisontale komponenter, der er omhandlet i artikel 3.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  På grundlag af den strategiske risikoanalyse for europæisk integreret grænseforvaltning, jf. artikel 30, stk. 2, tillægges Kommissionen beføjelser til som fastsat i artikel 118 at vedtage delegerede retsakter vedrørende udformning af en flerårig strategisk politik for europæisk integreret grænseforvaltning. Denne delegerede retsakt fastlægger de politiske prioriteter og de strategiske retningslinjer for de følgende fire år for så vidt angår elementerne i artikel 3.

4)  Senest den ... [to måneder efter denne forordnings ikrafttræden] forelægger Kommissionen et udkast for Europa-Parlamentet og Rådet til en flerårig strategisk politik for den første flerårige strategiske politikcyklus under hensyntagen til den strategiske risikoanalyse for europæisk integreret grænseforvaltning, jf. artikel 30, stk. 2, resultaterne af sårbarhedsvurderingerne, jf. artikel 33, og en risikoanalyse, som agenturerne har anmodet om, jf. stk. 69, stk. 1, hvor det er relevant. Senest to måneder efter Kommissionens forelæggelse indkaldes der til et møde mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen for at drøfte udkastet til den flerårige strategiske politik. Efter denne drøftelse tillægges Kommissionen beføjelser til som fastsat i artikel 118 at vedtage delegerede retsakter med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge den flerårige strategiske politik for europæisk integreret grænseforvaltning.

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6)  Med henblik på gennemførelsen af den delegerede retsakt, der er omhandlet i stk. 4, fastlægger medlemsstaterne deres nationale strategier for integreret grænseforvaltning i tæt samarbejde mellem alle nationale myndigheder med ansvar for grænseforvaltning og tilbagesendelse. Disse nationale strategier skal være i overensstemmelse med artikel 3, den delegerede retsakt, der er omhandlet i stk. 4, og den tekniske og operationelle strategi, der er omhandlet i stk. 5.

6)  Med henblik på gennemførelsen af den delegerede retsakt, der er omhandlet i stk. 4, fastlægger medlemsstaterne deres nationale strategier for integreret grænseforvaltning i tæt samarbejde mellem alle nationale myndigheder med ansvar for grænseforvaltning og tilbagesendelse. Disse nationale strategier skal være i overensstemmelse med artikel 3, den delegerede retsakt, der er omhandlet i stk. 4, og den tekniske og operationelle strategi, der er omhandlet i stk. 5. Medlemsstaterne offentliggør deres nationale strategier og meddeler dem til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og agenturet.

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7)  42 måneder efter vedtagelsen af den delegerede retsakt, der er omhandlet i stk. 4, foretager Kommissionen med støtte fra agenturet en grundig evaluering af dens gennemførelse. Der skal tages hensyn til resultaterne af evalueringen ved udarbejdelsen af den følgende cyklus.

7)  42 måneder efter vedtagelsen af den delegerede retsakt, der er omhandlet i stk. 4, foretager Kommissionen med støtte fra agenturet en grundig evaluering af dens gennemførelse. Der skal tages hensyn til resultaterne af evalueringen ved udarbejdelsen af den følgende cyklus. Kommissionen forelægger resultaterne af denne evaluering for Europa-Parlamentet og Rådet. Medlemsstaterne og agenturet giver Kommissionen de nødvendige oplysninger rettidigt, således at den kan udarbejde den overordnede evaluering.

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8)  Hvis situationen ved de ydre grænser eller på tilbagesendelsesområdet kræver en ændring af de politiske prioriteter, ændrer Kommissionen den flerårige strategiske politikcyklus for europæisk integreret grænseforvaltning i overensstemmelse med proceduren i stk. 4. De strategier, der er omhandlet i stk. 5 og 6, tilpasses om nødvendigt også.

8)  Hvis udfordringerne ved de ydre grænser eller på tilbagesendelsesområdet under gyldighedesperioden for den flerårige strategiske politikcyklus, som er omhandlet i stk. 4, udvikler sig i en sådan grad, at det bliver nødvendigt at tilpasse den flerårige strategiske politik, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 118 for at ændre denne flerårige strategiske politik. Agenturets tekniske og operationelle strategier og medlemsstaternes nationale strategier tilpasses derefter om nødvendigt.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  På grundlag af den flerårige strategiske politikcyklus for europæisk integreret grænseforvaltning, jf. artikel 8, fastlægger den europæiske grænse- og kystvagt en integreret planlægning for grænseforvaltning og tilbagesendelser.

1)  På grundlag af den flerårige strategiske politikcyklus for europæisk integreret grænseforvaltning, jf. artikel 8, fastlægger den europæiske grænse- og kystvagt en integreret planlægning for europæisk integreret grænseforvaltning.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  Hver plan for den integrerede planlægning skal omfatte det scenarie, der danner grundlag for den integrerede planlægning. Scenarierne skal udledes af en risikoanalyse og afspejle den mulige udvikling i situationen ved de ydre grænser og på området ulovlig migration og de udfordringer, der er indkredset i den flerårige strategiske politikcyklus for europæisk integreret grænseforvaltning.

3)  Hver plan for den integrerede planlægning skal omfatte det scenarie, der danner grundlag for den integrerede planlægning. Scenarierne skal udledes af en risikoanalyse og afspejle den mulige udvikling i situationen ved de ydre grænser, udviklingen af de enkelte dele af den europæiske integrerede grænseforvaltning som fastlagt i artikel 3 og de udfordringer, der er indkredset i den flerårige strategiske politikcyklus for europæisk integreret grænseforvaltning.

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Opgaver, der skal varetages af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  Agenturet udfører følgende opgaver for at bidrage til et effektivt, højt og ensartet niveau for grænsekontrol og tilbagesendelser:

1)  Agenturet støtter, idet det undgår unødvendige overlapninger med medlemsstaternes operationelle arbejde, gennemførelsen af den europæiske integrerede grænseforvaltning og udfører følgende opgaver med henblik på at bidrage til et effektivt, højt og ensartet niveau for grænsekontrol for at lette bevægeligheden for rejsende i god tro, afsløre og forebygge grænseoverskridende kriminalitet i forbindelse med intern sikkerhed, migrationsstyring og tilbagesendelse:

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  overvågning af overholdelsen af de grundlæggende rettigheder ved de ydre grænser og i tilbagesendelsesoperationer gennem den ansvarlige for grundlæggende rettigheder og uafhængige tilbagesendelsesobservatører i samarbejde med Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  bistand til medlemsstaterne i situationer, der kræver øget teknisk og operationel bistand ved de ydre grænser, ved at iværksætte hurtige grænseindsatser ved de ydre grænser i de medlemsstater, der står over for særlige og uforholdsmæssigt store udfordringer, under hensyntagen til at nogle situationer kan indebære humanitære nødsituationer og redning til søs i overensstemmelse med EU-retten og folkeretten

7.  bistand til medlemsstaterne efter deres anmodning i situationer, der kræver øget teknisk og operationel bistand ved de ydre grænser, ved at iværksætte hurtige grænseindsatser ved de ydre grænser i de medlemsstater, der står over for særlige og uforholdsmæssigt store udfordringer, under hensyntagen til at nogle situationer kan indebære humanitære nødsituationer og redning til søs i overensstemmelse med EU-retten og folkeretten

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  teknisk og operationel bistand i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 656/2014 og folkeretten til medlemsstater og tredjelande i forbindelse med eftersøgnings- og redningsoperationer vedrørende personer i havsnød, hvilket kan forekomme i forbindelse med grænseovervågningsoperationer til søs

8.  teknisk og operationel bistand til medlemsstater og tredjelande i forbindelse med eftersøgnings- og redningsoperationer vedrørende personer i havsnød i overensstemmelse med folkeretten, herunder dem, der udføres i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 656/2014

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  indsættelse af den europæiske grænse- og kystvagts stående korps inden for rammerne af grænseforvaltningshold, migrationsstyringsstøttehold og indsatshold til brug ved tilbagesendelser i forbindelse med fælles operationer og hurtige grænseindsatser, tilbagesendelsesoperationer og tilbagesendelsesindsatser

9.  oprettelse af den europæiske grænse- og kystvagts stående korps, inklusive opnormering af udrykningsstyrken som fastsat i denne forordning, og indsættelse af denne inden for rammerne af grænseforvaltningshold, migrationsstyringsstøttehold og indsatshold til brug ved tilbagesendelser i forbindelse med fælles operationer og hurtige grænseindsatser, tilbagesendelsesoperationer og tilbagesendelsesindsatser

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11a.  oprettelse af en intern kvalitetskontrolmekanisme med henblik på at fastslå niveauet af agenturets personales uddannelse, særlige ekspertise og professionalisme, navnlig for det vedtægtsomfattede personale, der er beskæftiget med grænsekontrol og tilbagesendelse

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12.  støtte til holdene i hotspotområder eller kontrollerede centre inden for rammerne af migrationsstyringsstøttehold

12.  inden for rammerne af migrationsstyringsstøttehold i hotspotområder indsættelse af operationelt personale og teknisk udstyr til at yde bistand i forbindelse med screening, debriefing, identifikation og optagelse af fingeraftryk

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

13.  indsættelse af operationelt personale og teknisk udstyr med henblik på at yde bistand til screening, debriefing, identifikation og optagelse af fingeraftryk

udgår

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

14.  fastlæggelse af en procedure for viderehenvisning af og tilvejebringelse af indledende information til personer, som har behov for eller ønsker at ansøge om international beskyttelse, i samarbejde med [Den Europæiske Unions Asylagentur] og de kompetente nationale myndigheder

14.  fastlæggelse af en procedure for viderehenvisning af og tilvejebringelse af indledende information til personer, som har behov for eller ønsker at ansøge om international beskyttelse, herunder en procedure til identifikation af sårbare grupper, i samarbejde med [Den Europæiske Unions Asylagentur] og de kompetente nationale myndigheder

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

15.  bistand i alle faser af tilbagesendelsesprocessen og med koordinering og tilrettelæggelse af tilbagesendelsesoperationer samt tilbagesendelsesindsatser

15.  bistand og overvågning af overholdelsen af de grundlæggende rettigheder i alle faser af tilbagesendelsesprocessen uden at tage stilling til grundlaget for tilbagesendelsesafgørelser, der fortsat er medlemsstaternes eneansvar, og bistand med koordinering og tilrettelæggelse af tilbagesendelsesoperationer og teknisk og operationel støtte til at gennemføre forpligtelsen til at tilbagesende personer i udsendelsesposition samt teknisk og operationel støtte til tilbagesendelsesoperationer og -indsatser

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

16.  bistand til medlemsstaterne i situationer, hvor der kræves øget teknisk og operationel bistand for at gennemføre forpligtelsen til at tilbagesende irregulære migranter, herunder koordinering eller tilrettelæggelse af tilbagesendelsesoperationer

udgår

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

17.  oprettelse af en pulje af observatører til brug ved tvangsmæssig tilbagesendelse

17.  oprettelse af en pulje af observatører til brug ved tvangsmæssig tilbagesendelse i samarbejde med Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og puljer af ledsagere ved tvangsmæssig tilbagesendelse og tilbagesendelsesspecialister

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

19.  samarbejde, inden for rammerne af de berørte agenturers respektive mandater, med Europol og Eurojust og støtte til medlemsstaterne i sammenhænge, der kræver øget teknisk og operationel bistand ved de ydre grænser for at bekæmpe organiseret, grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme

19.  samarbejde, inden for rammerne af de berørte agenturers respektive mandater, med Europol og Eurojust og støtte til medlemsstaterne i sammenhænge, der kræver øget teknisk og operationel bistand ved de ydre grænser for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

20.  samarbejde med Den Europæiske Unions Asylagentur om bl.a. at fremme foranstaltninger, hvor tredjelandsstatsborgere, hvis ansøgning om international beskyttelse er blevet afvist ved en endelig afgørelse, sendes tilbage

20.  samarbejde med Den [Europæiske Unions Asylagentur]

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 20 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

20 a.  samarbejde med Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder om at sikre en vedvarende og ensartet anvendelse af EU-retten om grundlæggende rettigheder i alle dets aktiviteter

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

21.  samarbejde med EU-Fiskerikontrolagenturet og Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed inden for deres respektive mandater for at støtte de nationale myndigheder, der udfører kystvagtfunktioner, jf. artikel 70, ved at tilbyde tjenester, information, udstyr og uddannelse og ved at koordinere operationer med flere formål

21.  samarbejde med EU-Fiskerikontrolagenturet og Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed inden for deres respektive mandater for at støtte de nationale myndigheder, der udfører kystvagtfunktioner, jf. artikel 70, herunder ved at redde migranters og flygtninges liv, ved at tilbyde tjenester, information, udstyr og uddannelse og ved at koordinere operationer med flere formål

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

22.  samarbejde med tredjelande på de områder, der er omfattet af forordningen, blandt andet ved en eventuel operationel indsættelse i tredjelande af grænseforvaltningshold og indsatshold til brug ved tilbagesendelse

22.  samarbejde med tredjelande på de områder, der er omfattet af forordningen, blandt andet ved en eventuel operationel indsættelse af grænseforvaltningshold i tredjelande

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

23.  støtte til tredjelande i forbindelse med koordineringen eller tilrettelæggelsen af tilbagesendelser til andre tredjelande, herunder udveksling af personoplysninger med henblik på tilbagesendelse

udgår

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

25.  bistand til medlemsstaterne og tredjelande til uddannelse af nationale grænsevagter, andet relevant personale og eksperter i tilbagesendelse, herunder fastlæggelse af fælles uddannelsesstandarder

25.  bistand til medlemsstaterne og tredjelande til uddannelse af nationale grænsevagter, andet relevant personale og eksperter i tilbagesendelse, herunder gennem fastlæggelse af fælles uddannelsesstandarder og programmer, der omfatter grundlæggende rettigheder

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

26.  deltagelse i udviklingen og forvaltningen af forsknings- og innovationsaktiviteter, der er relevante for kontrollen og overvågningen af de ydre grænser, herunder anvendelsen af avanceret overvågningsteknologi, og udvikling af pilotprojekter vedrørende forhold, der er omfattet af denne forordning

26.  deltagelse i udviklingen og forvaltningen af forsknings- og innovationsaktiviteter, der er relevante for forvaltningen af de ydre grænser, herunder anvendelsen af avanceret overvågningsteknologi, og udvikling af pilotprojekter, om nødvendigt til gennemførelse af aktiviteter, der er omfattet af denne forordning

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

27.  støtte til udviklingen af tekniske standarder for udstyr på området grænsekontrol og tilbagesendelse, herunder for sammenkobling af systemer og net

27.  støtte til udviklingen af tekniske standarder for udstyr på området grænseforvaltning og tilbagesendelse, herunder for sammenkobling af systemer og net

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

29.  udvikling og drift af informationssystemer, der gør det muligt at foretage hurtig og pålidelig udveksling af oplysninger om nye risici i forbindelse med forvaltningen af de ydre grænser, ulovlig indvandring og tilbagesendelse, i overensstemmelse med [forordning (EF) nr. 45/2001] og i tæt samarbejde med Kommissionen, EU-organer, -kontorer og -agenturer, samt det europæiske migrationsnetværk, der blev oprettet ved Rådets beslutning 2008/381/EF

29.  udvikling og drift af informationssystemer, der gør det muligt at foretage hurtig og pålidelig udveksling af oplysninger om nye risici i forbindelse med forvaltningen af de ydre grænser, irregulær migration og tilbagesendelse, i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725 og i tæt samarbejde med Kommissionen, EU-organer, -kontorer og -agenturer, samt det europæiske migrationsnetværk, der blev oprettet ved Rådets beslutning 2008/381/EF

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

30.  ydelse af den nødvendige bistand, når det er nødvendigt, til udvikling af et fælles miljø for udveksling af oplysninger, herunder interoperabilitet mellem systemer

30.  ydelse af den nødvendige bistand inden for rammerne af integreret overvågning til søs til udvikling af et fælles miljø for udveksling af oplysninger, herunder interoperabilitet mellem systemer

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 30 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

30a.  indførelse og fremme af de højeste standarder for grænseforvaltning, hvor der tages hensyn til gennemsigtighed og offentlig kontrol og sikres respekt for og beskyttelse og fremme af grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

32.  udførelse af de opgaver og opfyldelse af de forpligtelser, der påhviler agenturet, som omhandlet i [forordningen om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)] og sikre oprettelsen og driften af den centrale ETIAS-enhed, jf. artikel 7 i [forordningen om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)].

32.  udførelse af de opgaver og opfyldelse af de forpligtelser, der påhviler agenturet, som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/12401a, og sikring af oprettelse og drift af den centrale ETIAS-enhed, jf. artikel 7 i nævnte forordning.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 af 12. september 2018 om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399 (EU) 2016/1624 og (EU) 2017/2226 (EUT L 236 af 19.9.2018, s. 1).

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 32 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

32a.  bistand til medlemsstaterne med at forebygge og opdage grænseoverskridende kriminalitet såsom smugling af migranter, menneskehandel og terrorisme ved de ydre grænser og i området før grænsen

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 32 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

32b.  bistand til medlemsstaterne til at fremme passagen af de ydre grænser for rejsende i god tro (lovlige rejsende).

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Agenturet giver på eget initiativ meddelelse om forhold, der er omfattet af dets mandat. Det giver offentligheden nøjagtige og detaljerede oplysninger om dets aktiviteter.

Agenturet giver meddelelse om forhold, der er omfattet af dets mandat. Det giver offentligheden nøjagtige, detaljerede, rettidige og detaljerede oplysninger om dets aktiviteter og analyser.

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet og de nationale myndigheder med ansvar for grænseforvaltning og tilbagesendelse, herunder kystvagter, i det omfang de udfører grænsekontrolopgaver, deler i overensstemmelse med denne forordning og andre relevante bestemmelser i EU-retten og national ret vedrørende udveksling af oplysninger rettidigt og på korrekt vis alle nødvendige oplysninger med henblik på at varetage de opgaver, de er pålagt i henhold til denne forordning, navnlig agenturets forpligtelse til at overvåge migrationsstrømmene til og internt i Unionen, foretage risikoanalyser og sårbarhedsvurderinger samt ydre teknisk og operationel bistand på tilbagesendelsesområdet.

1.  Agenturet og de nationale myndigheder med ansvar for grænseforvaltning og tilbagesendelse, herunder kystvagter, i det omfang de udfører grænsekontrolopgaver, deler i overensstemmelse med denne forordning og andre relevante bestemmelser i EU-retten og national ret vedrørende udveksling af oplysninger rettidigt og på korrekt vis alle nødvendige oplysninger med henblik på at varetage de opgaver, de er pålagt i henhold til denne forordning, foretage risikoanalyser og sårbarhedsvurderinger samt ydre teknisk og operationel bistand på tilbagesendelsesområdet.

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Agenturet træffer alle passende foranstaltninger for at lette udvekslingen af de oplysninger, der er relevante for dets opgaver, med Kommissionen og medlemsstaterne og, når det er hensigtsmæssigt, de relevante EU-agenturer.

2.  Agenturet træffer alle passende foranstaltninger for at lette udvekslingen af de oplysninger, der er relevante for dets opgaver, med Kommissionen og medlemsstaterne og, når det er hensigtsmæssigt, oplysninger, der er relevante for udførelsen af dets opgaver, med de relevante EU-agenturer, i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning.

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Agenturet og [Den Europæiske Unions Asylagentur] udveksler oplysninger med henblik på risikoanalyse, indsamling af statistiske data, vurdering af situationen i tredjelande, uddannelse om og støtte til medlemsstaterne til beredskabsplanlægning. Med henblik herpå skal agenturerne sammen udvikle de nødvendige redskaber og strukturer.

3.  Med henblik udveksling af oplysninger, jf. stk. 1 og 2, skal agenturerne sammen udvikle de nødvendige redskaber og strukturer.

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne udpeger et nationalt kontaktpunkt med henblik på kommunikation med agenturet om alle spørgsmål vedrørende agenturets aktiviteter. Det nationale kontaktpunkt skal kunne kontaktes til enhver tid og sikre rettidig formidling af alle oplysninger fra agenturet til alle relevante myndigheder i den pågældende medlemsstat, navnlig medlemmerne af bestyrelsen og det nationale koordinationscenter.

Medlemsstaterne udpeger et nationalt kontaktpunkt med henblik på kommunikation med agenturet om alle spørgsmål vedrørende agenturets aktiviteter. Det nationale kontaktpunkt udpeges i administrativ henseende til at befordre rutinekommunikation mellem agenturet og medlemsstaterne. De nationale koordinationscentre fungerer som kontaktpunkter med henblik på at sikre formidling af hasteoplysninger og operationelle oplysninger.

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet opretter et kommunikationsnetværk og sikrer dets funktion for derved at stille kommunikations- og analyseredskaber til rådighed og muliggøre udvekslingen af følsomme ikkeklassificerede og klassificerede oplysninger på sikker vis og i næsten realtid med og mellem de nationale koordinationscentre. Netværket skal være operationelt i alle døgnets timer alle ugens dage og skal muliggøre:

1.  Agenturet opretter et kommunikationsnetværk og sikrer dets funktion for derved at stille kommunikations- og analyseredskaber til rådighed og muliggøre udvekslingen af følsomme ikkeklassificerede og klassificerede oplysninger på sikker vis og i næsten realtid med og mellem de nationale koordinationscentre. Netværket skal overholde Unionens samlede databeskyttelseslovgivning i hele dets livscyklus. Netværket skal være operationelt i alle døgnets timer alle ugens dage og skal muliggøre:

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet kan træffe alle nødvendige foranstaltninger for at lette udvekslingen af oplysninger, der er relevante for dets opgaver, med Kommissionen og medlemsstaterne og, når det er hensigtsmæssigt, med tredjeparter og tredjelande, jf. artikel 69 og 71.

1.  Agenturet kan træffe alle nødvendige foranstaltninger for at lette udvekslingen af oplysninger, der er relevante for dets opgaver, med Europa-Parlamentet, Kommissionen og medlemsstaterne og, når det er hensigtsmæssigt, med internationale organisationer og Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer, jf. artikel 69, og tredjelande, jf. 72.

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Agenturet udvikler, anvender og driver et informationssystem, der kan udveksle klassificerede og følsomme ikkeklassificerede oplysninger med disse aktører og udveksle personoplysninger, jf. artikel 80 og artikel 87-91, i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/44439, Kommissionens afgørelse 2015/44340 og [forordning (EF) nr. 45/2001].

2.  Agenturet udvikler, anvender og driver et informationssystem, der kan udveksle klassificerede og følsomme ikkeklassificerede oplysninger med disse aktører og udveksle personoplysninger, jf. artikel 80 og artikel 87-91, i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/44439, Kommissionens afgørelse 2015/44340 og forordning (EU) 2018/1725.

__________________

__________________

39 Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).

39 Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).

40 Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 af 13. marts 2015 om sikkerhedsbeskyttelse i Kommissionen (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 41).

40 Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 af 13. marts 2015 om sikkerhedsbeskyttelse i Kommissionen (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 41).

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  I forbindelse med tilbagesendelser udvikler og driver agenturet et centralt system for forvaltning af tilbagesendelser med henblik på at behandle alle de oplysninger, der er nødvendige for, at agenturet kan yde operationel bistand, jf. artikel 49, og som automatisk meddeles via medlemsstaternes nationale systemer, herunder operationelle data om tilbagesendelser.

4.  I forbindelse med tilbagesendelser driver og vedligeholder agenturet applikationen for styring af irregulær migration (IRMA) som en platform til at behandle alle de oplysninger, der er nødvendige for, at agenturet kan yde operationel bistand, jf. artikel 49, og som automatisk meddeles via medlemsstaternes nationale systemer, herunder operationelle data om tilbagesendelser.

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  har ordentlig adgang til de relevante systemer og netværk

a)  har ordentlig og kontinuerlig adgang til de relevante systemer og netværk

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved denne forordning oprettes Eurosur som en integreret ramme for udveksling af oplysninger og samarbejde internt i den europæiske grænse- og kystvagt for at forbedre situationskendskabet og øge Unionens reaktionskapacitet i forbindelse med grænseforvaltning med henblik på at opdage, forhindre og bekæmpe ulovlig indvandring og grænseoverskridende kriminalitet og bidrage til at sikre beskyttelsen af migranter og redde deres liv.

Ved denne forordning oprettes Eurosur som en integreret ramme for udveksling af oplysninger og samarbejde internt i den europæiske grænse- og kystvagt for at forbedre situationskendskabet og øge reaktionskapaciteten i forbindelse med grænseforvaltning, herunder opdagelse, forhindring og bekæmpelse af irregulær migration og grænseoverskridende kriminalitet og bidrage til at sikre beskyttelsen af migranter og redde deres liv.

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  Eurosur skal anvendes til ind- og udrejsekontrol ved autoriserede grænseovergangssteder og til overvågning af de ydre land-, sø- og luftgrænser, herunder overvågning, opdagelse, indkredsning, lokalisering, forhindring og pågribelse i forbindelse med uautoriserede grænsepassager med henblik på at opdage, forhindre og bekæmpe ulovlig indvandring og grænseoverskridende kriminalitet og bidrage til at sikre beskyttelsen af migranter og redde deres liv.

1)  Eurosur skal anvendes til ind- og udrejsekontrol ved autoriserede grænseovergangssteder og til overvågning af de ydre land-, sø- og luftgrænser, herunder overvågning, opdagelse, indkredsning, lokalisering, forhindring og pågribelse i forbindelse med uautoriserede grænsepassager med henblik på at opdage, forhindre og bekæmpe irregulær migration og grænseoverskridende kriminalitet og bidrage til at sikre beskyttelsen af migranter og redde deres liv. Medlemsstaterne kan give Eurosur oplysninger om fænomenet sekundære bevægelser inden for Unionen for så vidt angår migrationstendenser, -mængde og -ruter med henblik på at forbedre situationskendskabet.

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  De nationale koordinationscentre forsyner via kommunikationsnetværket og relevante systemer agenturet med oplysninger fra deres nationale situationsbilleder og i givet fald fra specifikke situationsbilleder, som er nødvendige for udarbejdelsen og vedligeholdelsen af det europæiske situationsbillede.

2)  De nationale koordinationscentre forsyner via kommunikationsnetværket agenturet med oplysninger fra deres nationale situationsbilleder og i givet fald fra specifikke situationsbilleder, som er nødvendige for udarbejdelsen og vedligeholdelsen af det europæiske situationsbillede.

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  Agenturet overvåger til stadighed kvaliteten af den tjeneste, der tilbydes af kommunikationsnetværket, og kvaliteten af de data, der udveksles i Eurosursituationsbilledet.

2)  Agenturet overvåger til stadighed og kontinuerligt kvaliteten af den tjeneste, der tilbydes af kommunikationsnetværket, og kvaliteten af de data, der udveksles i Eurosursituationsbilledet.

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De nationale situationsbilleder, det europæiske situationsbillede og det specifikke situationsbillede skal udarbejdes ved hjælp af indsamling, evaluering, sammenstilling, analyse, fortolkning, generering, visualisering og formidling af oplysninger.

De nationale situationsbilleder, det europæiske situationsbillede og det specifikke situationsbillede skal udarbejdes ved hjælp af indsamling, evaluering, sammenstilling, analyse, fortolkning, generering, visualisering og formidling af oplysninger, hvis disse oplysninger er til rådighed for medlemsstaterne.

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  et begivenhedslag, der omfatter alle begivenheder vedrørende uautoriseret grænsepassage, grænseoverskridende kriminalitet og opdagelse af ulovlige sekundære bevægelser

a)  et begivenhedslag, der omfatter alle begivenheder og hændelser vedrørende uautoriseret grænsepassage og grænseoverskridende kriminalitet. Medlemsstaterne kan også give oplysninger om uautoriserede sekundære bevægelser hvad angår tendenser, mængder og ruter

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  Det nationale koordinationscenter tildeler hver hændelse i begivenhedslaget i det nationale situationsbillede et enkelt vejledende indvirkningsniveau, der går fra "lavt" og "middelhøjt" til "højt" og "kritisk". Alle hændelser skal meddeles til agenturet.

3)  Det nationale koordinationscenter tildeler hver hændelse i begivenhedslaget i det nationale situationsbillede et enkelt vejledende indvirkningsniveau, der går fra "lavt" og "middelhøjt" til "højt". Alle hændelser skal meddeles til agenturet.

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Unionens delegationer og missioner og operationer inden for rammerne af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik

c)  Unionens delegationer og missioner

Ændringsforslag    163

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  hændelser i det indsatsområde, hvor agenturet koordinerer en fælles operation eller hurtig indsats, eller i et hotspot eller et kontrolleret center.

c)  hændelser i det indsatsområde, hvor agenturet koordinerer en fælles operation eller hurtig indsats, eller i et hotspot.

Ændringsforslag    164

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  Indsatslaget i det europæiske situationsbillede skal indeholde oplysninger om de fælles operationer og hurtige indsatser, der koordineres af agenturet, herunder opgaver, placering, status, varighed, oplysninger om de medlemsstater og andre aktører, der er involveret, daglige og ugentlige situationsrapporter, statistiske data og informationspakker til medierne.

4)  (Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  Agenturet og medlemsstaterne kan oprette og ajourføre specifikke situationsbilleder med henblik på at understøtte specifikke operationelle aktiviteter ved de ydre grænser eller udveksle oplysninger med tredjeparter som omhandlet i artikel 69 eller tredjelande som fastsat i artikel 76, eller med begge.

1)  Agenturet og medlemsstaterne kan oprette og ajourføre specifikke situationsbilleder med henblik på at understøtte specifikke operationelle aktiviteter ved de ydre grænser eller udveksle oplysninger med internationale organisationer, Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer som omhandlet i artikel 69 eller tredjelande som fastsat i artikel 76.

Ændringsforslag    166

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  selektiv overvågning af udpegede havne og kyster i tredjelande, som ved hjælp af en risikoanalyse og oplysninger er blevet kortlagt som værende påstigningssteder eller transitsteder for fartøjer eller andre transportmidler, der anvendes til ulovlig indvandring eller grænseoverskridende kriminalitet

a)  selektiv overvågning af udpegede havne og kyster i tredjelande, som ved hjælp af en risikoanalyse og oplysninger er blevet kortlagt som værende påstigningssteder eller transitsteder for fartøjer eller andre transportmidler, der anvendes til irregulær migration eller grænseoverskridende kriminalitet

Ændringsforslag    167

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  lokalisering af fartøjer eller andre transportmidler i åbent hav, som mistænkes for at blive brugt til, eller som beviseligt bruges til ulovlig indvandring eller grænseoverskridende kriminalitet

b)  lokalisering af fartøjer eller andre transportmidler i åbent hav, som mistænkes for at blive brugt til, eller som beviseligt bruges til irregulær migration, transport af personer i havsnød, der kræver iværksættelse af en eftersøgnings- og redningsoperation, eller til grænseoverskridende kriminalitet

Ændringsforslag    168

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  overvågning af udpegede havområder for at opdage, indkredse og lokalisere fartøjer og andre transportmidler, som bliver brugt til, eller som mistænkes for at blive brugt til ulovlig indvandring eller grænseoverskridende kriminalitet

c)  overvågning af udpegede havområder for at opdage, indkredse og lokalisere fartøjer og andre transportmidler, som bliver brugt til, eller som mistænkes for at blive brugt til irregulær migration eller grænseoverskridende kriminalitet

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  overvågning af udpegede grænseområder i luftrummet med henblik på at opdage, indkredse og spore luftfartøjer og andre former for udstyr, som bruges eller formodes at blive brugt til irregulær migration eller grænseoverskridende kriminalitet

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  vurdering af omgivelserne i udpegede havområder og områder ved de ydre land- og luftgrænser for at optimere overvågnings- og patruljeringsaktiviteterne

d)  vurdering af omgivelserne i udpegede havområder og områder ved de ydre land- og luftgrænser for at optimere eftersøgnings-, rednings-, overvågnings- og patruljeringsaktiviteterne

Ændringsforslag    171

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  selektiv overvågning af udpegede områder før de ydre grænser, som ved hjælp af en risikoanalyse og oplysninger er blevet kortlagt som værende potentielle afrejse- eller transitsteder i forbindelse med ulovlig indvandring eller grænseoverskridende kriminalitet

e)  selektiv overvågning af udpegede områder før de ydre grænser, som ved hjælp af en risikoanalyse og oplysninger er blevet kortlagt som værende potentielle afrejse- eller transitsteder i forbindelse med irregulær migration eller grænseoverskridende kriminalitet

Ændringsforslag    172

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  overvågning af migrationsstrømmene til og internt i Unionen

f)  overvågning af tendenser, mængde og ruter hvad angår migrationsstrømmene til og internt i Unionen

Ændringsforslag    173

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  medieovervågning, efterretninger indhentet fra åbne kilder og analyse af internetaktiviteter i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/68042 for at forhindre ulovlig indvandring eller grænseoverskridende kriminalitet

g)  medieovervågning, efterretninger indhentet fra åbne kilder og analyse af internetaktiviteter i overensstemmelse med direktiv (EU) 2016/68042 eller med forordning (EU) 2016/679, alt efter hvad der er relevant, for at forhindre irregulær migration eller grænseoverskridende kriminalitet

__________________

__________________

42 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

42 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

Ændringsforslag    174

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  analyse af omfattende informationssystemer med henblik på at opdage ændringer i de ruter og metoder, der anvendes til ulovlig indvandring og grænseoverskridende kriminalitet.

h)  analyse af omfattende informationssystemer med henblik på at opdage ændringer i de ruter og metoder, der anvendes til irregulær migration og grænseoverskridende kriminalitet.

Ændringsforslag    175

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet overvåger migrationsstrømmene til og internt i Unionen, tendenser og andre mulige udfordringer ved Unionens ydre grænser og med hensyn til tilbagesendelse. Med henblik herpå udarbejder agenturet ved en beslutning truffet af bestyrelsen på grundlag af et forslag fra den administrerende direktør en fælles integreret risikoanalysemodel, som skal anvendes af agenturet og medlemsstaterne. Den fælles integrerede risikoanalysemodel ajourføres på grundlag af resultatet af evalueringen af den flerårige strategiske politikcyklus for europæisk integreret grænseforvaltning, der er omhandlet i artikel 8, stk. 7. Agenturet foretager desuden en sårbarhedsvurdering som fastsat i artikel 33.

1.  Agenturet overvåger migrationsstrømmene til Unionen og, hvis medlemsstaterne har stillet sådanne oplysninger til rådighed, migrationstendenser, -mængde og -ruter internt i Unionen, samt tendenser og andre mulige udfordringer ved Unionens ydre grænser og med hensyn til tilbagesendelse. Med henblik herpå udarbejder agenturet ved en beslutning truffet af bestyrelsen på grundlag af et forslag fra den administrerende direktør en fælles integreret risikoanalysemodel, som skal anvendes af agenturet og medlemsstaterne. Den fælles integrerede risikoanalysemodel oprettes og ajourføres på grundlag af resultatet af evalueringen af den flerårige strategiske politikcyklus for europæisk integreret grænseforvaltning, der er omhandlet i artikel 8, stk. 7. Agenturet foretager desuden en sårbarhedsvurdering som fastsat i artikel 33.

Ændringsforslag    176

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den i stk. 2 omhandlede risikoanalyse, som agenturet foretager, skal dække alle aspekter, der er relevante for europæisk integreret grænseforvaltning, med henblik på udvikling af en forvarslingsmekanisme.

3.  Den i stk. 2 omhandlede risikoanalyse, som agenturet foretager, skal dække alle enkelte dele af europæisk integreret grænseforvaltning, med henblik på udvikling af en forvarslingsmekanisme.

Ændringsforslag    177

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Agenturet udvikler og offentliggør metodologien og kriterierne for sin risikoanalyse.

Ændringsforslag    178

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne sender agenturet alle nødvendige oplysninger vedrørende situationen, tendenser og mulige trusler ved de ydre grænser og på området tilbagesendelse. Medlemsstaterne sender regelmæssigt eller på agenturets anmodning alle relevante oplysninger såsom statistiske og operationelle oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med gennemførelsen af Schengenreglerne, samt oplysninger fra analyselaget i det nationale situationsbillede som fastsat i artikel 26 til agenturet.

4.  Medlemsstaterne sender agenturet alle nødvendige oplysninger vedrørende situationen, tendenser og mulige risici ved de ydre grænser og på området tilbagesendelse. Medlemsstaterne sender regelmæssigt eller på agenturets anmodning alle relevante oplysninger såsom statistiske og operationelle oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med gennemførelsen af Schengenreglerne, samt oplysninger fra analyselaget i det nationale situationsbillede som fastsat i artikel 26 til agenturet.

Ændringsforslag    179

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Oplysningerne skal anonymiseres i resultaterne af risikoanalyserne.

Ændringsforslag    180

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Agenturet sikrer regelmæssig overvågning af alle medlemsstaternes forvaltning af de ydre grænser og tilbagesendelser ved hjælp af dets forbindelsesofficerer.

Agenturet sikrer regelmæssig overvågning af alle medlemsstaternes gennemførelse af den europæiske integrerede grænseforvaltning ved hjælp af dets forbindelsesofficerer.

Ændringsforslag    181

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at støtte indsamlingen af de oplysninger, som agenturet har anmodet om for at kunne overvåge ulovlig indvandring og foretage risikoanalyser som omhandlet i artikel 30

b)  at støtte indsamlingen af de oplysninger, som agenturet har anmodet om for at kunne overvåge irregulær migration og foretage risikoanalyser som omhandlet i artikel 30

Ændringsforslag    182

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  at overvåge de foranstaltninger, medlemsstaterne træffer ved de grænseafsnit, der er tildelt et højt eller kritisk indvirkningsniveau, jf. artikel 35

d)  at overvåge de foranstaltninger, medlemsstaterne træffer ved de grænseafsnit, der er tildelt et højt indvirkningsniveau, jf. artikel 35

Ændringsforslag    183

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  at underrette den administrerende direktør og den ansvarlige for grundlæggende rettigheder om eventuelle problemer med eller tilsidesættelser af grundlæggende rettigheder med relation til forvaltningen af de ydre grænser og tilbagesendelse og om opfølgningen på eventuelle klager, der involverer en eller flere medlemsstater

Ændringsforslag    184

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 3 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eb)  om nødvendigt at samarbejde med den ansvarlige for grundlæggende rettigheder med henblik på at bidrage til at fremme overholdelsen af de grundlæggende rettigheder i agenturets arbejde i overensstemmelse med litra e)

Ændringsforslag    185

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 3 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  at overvåge de foranstaltninger, som medlemsstaten har truffet med hensyn til tilbagesendelse, og støtte indsamlingen af de oplysninger, som agenturet har brug for til at udføre de i artikel 49 omhandlede aktiviteter.

j)  at overvåge de foranstaltninger, som medlemsstaten har truffet, lette kommunikationen mellem medlemsstaten og agenturet med hensyn til tilbagesendelse og støtte indsamlingen af de oplysninger, som agenturet har brug for til at udføre de i artikel 49 omhandlede aktiviteter.

Ændringsforslag    186

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Hvis de i stk. 3, litra f), omhandlede rapporter fra forbindelsesofficeren giver anledning til bekymring for så vidt angår overholdelse af grundlæggende rettigheder i den pågældende medlemsstat, underretter den ansvarlige for grundlæggende rettigheder straks Den Europæiske Ombudsmand og EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder.

Ændringsforslag    187

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Forbindelsesofficerens rapport skal indgå som en del af sårbarhedsvurderingen, jf. artikel 33. Rapporten fremsendes til den pågældende medlemsstat.

6.  Forbindelsesofficerens rapport skal indgå som en del af sårbarhedsvurderingen, jf. artikel 33.

Ændringsforslag    188

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Agenturet overvåger og vurderer, hvorvidt medlemsstaterne har adgang til det tekniske udstyr, de systemer, kapaciteter, ressourcer og infrastrukturer samt det tilstrækkeligt kyndige og uddannede personale, der er nødvendigt for at kunne foretage grænsekontrol som fastsat i artikel 3, stk. 1, litra a). I den forbindelse vurderer agenturet de i artikel 67, stk. 4, omhandlede planer for kapacitetsudvikling med hensyn til deres gennemførlighed og gennemførelse. Med henblik på fremtidig planlægning gennemfører agenturet dette som en forebyggende foranstaltning på grundlag af en risikoanalyse, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 30, stk. 2. Agenturet foretager denne overvågning og vurdering mindst én gang om året, medmindre den administrerende direktør på basis af risikoanalyser eller en tidligere sårbarhedsvurdering beslutter andet.

2.  Agenturet overvåger og vurderer, hvorvidt medlemsstaterne har adgang til det tekniske udstyr, de systemer, kapaciteter, ressourcer og infrastrukturer samt det tilstrækkeligt kyndige og uddannede personale, der er nødvendigt for at kunne foretage grænsekontrol som fastsat i artikel 3, stk. 1, litra a), under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder. I den forbindelse vurderer agenturet de i artikel 67, stk. 4, omhandlede planer for kapacitetsudvikling med hensyn til deres gennemførlighed og gennemførelse. Med henblik på fremtidig planlægning gennemfører agenturet dette som en forebyggende foranstaltning på grundlag af en risikoanalyse, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 30, stk. 2. Agenturet foretager denne overvågning og vurdering mindst én gang om året, medmindre den administrerende direktør på basis af risikoanalyser eller en tidligere sårbarhedsvurdering beslutter andet. I alle tilfælde skal hver medlemsstat overvåges og vurderes mindst én gang hvert tredje år.

Ændringsforslag    189

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Sårbarhedsvurderingen baseres på objektive indikatorer. Bestyrelsen træffer beslutning om indikatorerne.

Ændringsforslag    190

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 b.  De objektive indikatorer, der er omhandlet i stk. 2a, omfatter blandt andet en vurdering af overholdelsen af de grundlæggende rettigheder. Metodologien, der bruges til dette aspekt af sårbarhedsvurderingen, fastlægges i samråd med den ansvarlige for grundlæggende rettigheder og det rådgivende forum samt andre relevante EU-agenturer såsom [Den Europæiske Unions Asylagentur] og EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder.

Ændringsforslag    191

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne fremlægger på agenturets anmodning oplysninger om det tekniske udstyr, det personale og så vidt muligt de finansielle midler, der er til rådighed på nationalt plan til grænsekontrol, jf. dog artikel 9 og 67. Medlemsstaterne fremlægger endvidere på agenturets anmodning oplysninger om deres beredskabsplaner for grænseforvaltning.

3.  Medlemsstaterne fremlægger på agenturets anmodning ikke nationalt klassificerede ikkefølsomme oplysninger, der er nødvendige for at foretage sårbarhedsvurderingen, navnlig med hensyn til effektiviteten af alle procedurer ved grænsen, i overensstemmelse med kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU, oplysninger om det tekniske udstyr, det personale og så vidt muligt de finansielle midler, der er til rådighed på nationalt plan til grænsekontrol, jf. dog artikel 9 og 67. Medlemsstaterne fremlægger endvidere på agenturets anmodning ikke nationalt klassificerede ikkefølsomme oplysninger om deres beredskabsplaner for grænseforvaltning.

Ændringsforslag    192

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Formålet med sårbarhedsvurderingen er, at agenturet skal vurdere medlemsstaternes kapacitet og parathed til at håndtere kommende udfordringer, herunder aktuelle og fremtidige trusler og udfordringer ved de ydre grænser; navnlig for de medlemsstater, der står over for særlige og uforholdsmæssigt store udfordringer, indkredse de mulige umiddelbare konsekvenser ved de ydre grænser og efterfølgende konsekvenser for Schengenområdets funktion; og vurdere deres kapacitet til at bidrage til den europæiske grænse- og kystvagts stående korps og puljen af teknisk udstyr, herunder udstyrspuljen til hurtig udrykning. Denne vurdering berører ikke Schengenevalueringsmekanismen.

4.  Formålet med sårbarhedsvurderingen er, at agenturet skal vurdere medlemsstaternes kapacitet og parathed til at håndtere situationsbetingede risici, herunder aktuelle og fremtidige trusler og udfordringer ved de ydre grænser; navnlig for de medlemsstater, der står over for særlige og uforholdsmæssigt store udfordringer, indkredse de mulige umiddelbare konsekvenser ved de ydre grænser og efterfølgende konsekvenser for Schengenområdets funktion; og vurdere deres kapacitet til at bidrage til den europæiske grænse- og kystvagts stående korps og puljen af teknisk udstyr, herunder udstyrspuljen til hurtig udrykning. Denne vurdering berører ikke Schengenevalueringsmekanismen.

Ændringsforslag    193

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Agenturet tager i sårbarhedsvurderingen hensyn til medlemsstaternes kapacitet til at udføre alle grænseforvaltningsopgaver, herunder deres kapacitet til at klare en potentiel situation, hvor der ankommer et stort antal personer til deres område.

5.  Agenturet vurderer i sårbarhedsvurderingen medlemsstaternes kvalitative og kvantitative kapacitet til at udføre alle grænseforvaltningsopgaver, herunder deres kapacitet til at klare en potentiel situation, hvor der ankommer et stort antal personer til deres område. Med henblik herpå rådfører agenturet sig efter behov hos de relevante EU-agenturer, navnlig [Den Europæiske Unions Asylagentur].

Ændringsforslag    194

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Resultaterne af sårbarhedsvurderingen forelægges de berørte medlemsstater. De berørte medlemsstater kan fremsætte bemærkninger til denne vurdering.

6.  De foreløbige resultater af sårbarhedsvurderingen forelægges de berørte medlemsstater. De berørte medlemsstater kan fremsætte bemærkninger til denne vurdering.

Ændringsforslag    195

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den administrerende direktør lægger resultaterne af sårbarhedsvurderingen til grund for henstillingerne om foranstaltninger til de berørte medlemsstater, idet der tages hensyn til agenturets risikoanalyse, den berørte medlemsstats bemærkninger og resultaterne af Schengenevalueringsmekanismen.

Den administrerende direktør lægger resultaterne af sårbarhedsvurderingen til grund for henstillingerne om foranstaltninger til de berørte medlemsstater, idet der tages hensyn til agenturets risikoanalyse, den berørte medlemsstats bemærkninger og resultaterne af Schengenevalueringsmekanismen. Disse henstillinger gøres tilgængelige for Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag    196

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Foranstaltningerne bør have til formål at fjerne de sårbarheder, der er konstateret ved vurderingen, således at medlemsstaterne kan øge deres beredskab til at håndtere kommende udfordringer ved at udvide eller forbedre deres kapacitet, tekniske udstyr, systemer, ressourcer og beredskabsplaner.

Foranstaltningerne bør have til formål at fjerne de sårbarheder, der er konstateret ved vurderingen, således at medlemsstaterne kan øge deres beredskab til at håndtere situationsbetingede risici ved at udvide eller forbedre deres kapacitet, tekniske udstyr, systemer, ressourcer og beredskabsplaner.

Ændringsforslag    197

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10.  Hvis en medlemsstat ikke gennemfører de nødvendige foranstaltninger i henstillingen inden for den i denne artikels stk. 7 omhandlede frist, henviser den administrerende direktør sagen til bestyrelsen og underretter Kommissionen. Bestyrelsen vedtager på forslag af den administrerende direktør en afgørelse, der fastsætter de nødvendige foranstaltninger, som den berørte medlemsstat skal træffe, og fristen for gennemførelsen af disse foranstaltninger. Bestyrelsens afgørelse er bindende for medlemsstaten. Hvis medlemsstaten ikke gennemfører foranstaltningerne inden for den frist, der er fastsat i afgørelsen, underretter bestyrelsen Rådet og Kommissionen, og der kan iværksættes yderligere tiltag, jf. artikel 43.

10.  Hvis en medlemsstat ikke gennemfører de nødvendige foranstaltninger i henstillingen inden for den i denne artikels stk. 7 omhandlede frist, henviser den administrerende direktør sagen til bestyrelsen og underretter Kommissionen. Bestyrelsen vedtager på forslag af den administrerende direktør en afgørelse, der fastsætter de nødvendige foranstaltninger, som den berørte medlemsstat skal træffe, og fristen for gennemførelsen af disse foranstaltninger. Bestyrelsens afgørelse er bindende for medlemsstaten. Hvis medlemsstaten ikke gennemfører foranstaltningerne inden for den frist, der er fastsat i afgørelsen, underretter bestyrelsen Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, og der kan iværksættes yderligere tiltag, jf. artikel 43 og 47.

Ændringsforslag    198

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11.  Resultaterne af sårbarhedsvurderingen sendes som fastsat i artikel 91 regelmæssigt og mindst én gang om året til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

11.  Resultaterne af sårbarhedsvurderingen, herunder en detaljeret redegørelse for resultatet af sårbarhedsvurderingen, foranstaltningerne truffet af medlemsstaterne og status for implementeringen af eventuelle tidligere henstillinger, sendes som fastsat i artikel 91 regelmæssigt og mindst én gang om året til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Hvis resultatet af sårbarhedsvurderingen af en bestemt medlemsstat afslører en alvorlig mangel, der skønnes at udgøre en alvorlig trussel mod Schengenområdets funktion, forvaltningen af de ydre grænser, den offentlige orden eller den indre sikkerhed i området uden kontrol ved de indre grænser, skal Kommissionen hurtigst muligt underrette Europa-Parlamentet og Rådet om dette.

Ændringsforslag    199

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Med henblik på stk. 1 indfører Kommissionen og agenturet de ordninger, der er nødvendige for at sikre en regelmæssig, sikker og rettidig deling af alle oplysninger vedrørende resultaterne af sårbarhedsvurderinger og Schengenevalueringsmekanismen på området grænseforvaltning. Udvekslingsmekanismen skal omfatte rapporter om sårbarhedsvurderinger og besøg i forbindelse med Schengenevalueringer, efterfølgende henstillinger, handlingsplaner og eventuelle ajourføringer om gennemførelsen af medlemsstaternes handlingsplaner.

2.  Med henblik på stk. 1 indfører Kommissionen sammen med Europa-Parlamentet, Rådet og agenturet de ordninger, der er nødvendige for at sikre en regelmæssig, sikker og rettidig deling af alle oplysninger vedrørende resultaterne af sårbarhedsvurderinger og Schengenevalueringsmekanismen på området grænseforvaltning. Udvekslingsmekanismen skal omfatte rapporter om sårbarhedsvurderinger og besøg i forbindelse med Schengenevalueringer, efterfølgende henstillinger, handlingsplaner og eventuelle ajourføringer om gennemførelsen af medlemsstaternes handlingsplaner.

Ændringsforslag    200

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  lavt indvirkningsniveau, når de hændelser i tilknytning til ulovlig indvandring eller grænseoverskridende kriminalitet, der finder sted i det relevante grænseafsnit, har ubetydelig indvirkning på grænsesikkerheden

a)  lavt indvirkningsniveau, når hændelserne har ubetydelig indvirkning på grænsesikkerheden

Ændringsforslag    201

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  middelhøjt indvirkningsniveau, når de hændelser i tilknytning til ulovlig indvandring eller grænseoverskridende kriminalitet, der finder sted i det relevante grænseafsnit, har moderat indvirkning på grænsesikkerheden

b)  middelhøjt indvirkningsniveau, når hændelserne har moderat indvirkning på grænsesikkerheden

Ændringsforslag    202

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  højt indvirkningsniveau, når de hændelser i tilknytning til ulovlig indvandring eller grænseoverskridende kriminalitet, der finder sted i det relevante grænseafsnit, har betydelig indvirkning på grænsesikkerheden.

c)  højt indvirkningsniveau, når hændelserne har betydelig indvirkning på grænsesikkerheden

Ændringsforslag    203

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  kritisk indvirkningsniveau, når de hændelser i tilknytning til ulovlig indvandring eller grænseoverskridende kriminalitet, der finder sted i det relevante grænseafsnit, har afgørende indvirkning på grænsesikkerheden i et sådant omfang, at de risikerer at bringe Schengenområdets funktion i fare.

udgår

Ændringsforslag    204

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  når der for et afsnit af den ydre grænse er fastsat et kritisk indvirkningsniveau, underretter agenturet Kommissionen herom. Den berørte medlemsstat og agenturet efterkommer ud over de foranstaltninger, der er truffet i henhold til litra c), henstillingen fra agenturets administrerende direktør, jf. artikel 42.

udgår

Ændringsforslag    205

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det nationale koordinationscenter underretter regelmæssigt agenturet om de foranstaltninger, der er truffet på nationalt plan i medfør af stk. 1, litra b), c) og d).

2.  Det nationale koordinationscenter underretter regelmæssigt agenturet om de foranstaltninger, der er truffet på nationalt plan i medfør af stk. 1, litra b) og c).

Ændringsforslag    206

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Når der er fastsat et mellemhøjt eller kritisk indvirkningsniveau for et afsnit af den ydre grænse, som støder op til et grænseafsnit i en anden medlemsstat eller i et tredjeland, med hvilket der er indgået aftaler eller oprettet regionale netværk, jf. artikel 73 og 74, kontakter det nationale koordinationscenter det nationale koordinationscenter i nabomedlemsstaten eller den kompetente myndighed i nabolandet og sørger for at koordinere de nødvendige grænseoverskridende foranstaltninger med agenturet.

3.  Når der er fastsat et mellemhøjt eller højt indvirkningsniveau for et afsnit af den ydre grænse, som støder op til et grænseafsnit i en anden medlemsstat eller i et tredjeland, med hvilket der er indgået aftaler eller oprettet regionale netværk, jf. artikel 73 og 74, kontakter det nationale koordinationscenter det nationale koordinationscenter i nabomedlemsstaten eller den kompetente myndighed i nabolandet og sørger for at koordinere de nødvendige grænseoverskridende foranstaltninger med agenturet.

Ændringsforslag    207

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En medlemsstat kan anmode agenturet om bistand til at opfylde sine forpligtelser med hensyn til kontrollen af de ydre grænser. Agenturet gennemfører også foranstaltninger som fastsat i artikel 42 og 43.

1.  En medlemsstat kan anmode agenturet om bistand til at opfylde sine forpligtelser med hensyn til kontrollen af de ydre grænser og opgaven med at beskytte migranter og flygtninge og redde deres liv. Agenturet gennemfører også foranstaltninger som fastsat i artikel 42 og 43.

Ændringsforslag    208

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  indsætte den europæiske grænse- og kystvagts stående korps inden for rammerne af migrationsstyringsstøtteholdene, blandt andet i hotspotområder eller i kontrollerede centre, herunder om nødvendigt yde teknisk og operationel bistand i forbindelse med tilbagesendelsesaktiviteter

d)  indsætte den europæiske grænse- og kystvagts stående korps inden for rammerne af migrationsstyringsstøtteholdene, blandt andet i hotspotområder, herunder om nødvendigt yde teknisk og operationel bistand i forbindelse med tilbagesendelsesaktiviteter

Ændringsforslag    209

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  inden for rammerne af de operationer, der er omhandlet i nærværende stykkes litra a), b), og c), og i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 656/2014 og folkeretten yde teknisk og operationel bistand til medlemsstater og tredjelande i forbindelse med eftersøgnings- og redningsoperationer vedrørende personer i havsnød, hvilket kan forekomme i forbindelse med grænseovervågningsoperationer til søs

e)  inden for rammerne af de operationer, der er omhandlet i nærværende stykkes litra a), b), og c), og i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 656/2014 og folkeretten yde teknisk og operationel bistand til medlemsstater og tilgrænsende tredjelande i forbindelse med eftersøgnings- og redningsoperationer vedrørende personer i havsnød

Ændringsforslag    210

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En medlemsstat kan anmode agenturet om at iværksætte fælles operationer for at klare kommende udfordringer, herunder ulovlig indvandring, nuværende og fremtidige trusler ved dens ydre grænser eller grænseoverskridende kriminalitet eller for at yde øget teknisk og operationel bistand, når den opfylder sine forpligtelser med hensyn til kontrol af de ydre grænser.

1.  En medlemsstat kan anmode agenturet om at iværksætte fælles operationer for at klare kommende udfordringer, herunder irregulær migration, nuværende og fremtidige trusler ved dens ydre grænser eller grænseoverskridende kriminalitet eller for at yde øget teknisk og operationel bistand, når den opfylder sine forpligtelser med hensyn til kontrol af de ydre grænser.

Ændringsforslag    211

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Målene for en fælles operation eller en hurtig grænseindsats kan nås som en del af en operation med flere formål. Sådanne operationer kan involvere kystvagtopgaver og forebyggelse af grænseoverskridende kriminalitet, herunder bekæmpelse af smugling af migranter eller menneskehandel, og migrationsstyring, herunder identifikation, registrering, debriefing og tilbagesendelse.

4.  Målene for en fælles operation eller en hurtig grænseindsats kan nås som en del af en operation med flere formål. Sådanne operationer kan involvere kystvagtopgaver og forebyggelse af grænseoverskridende kriminalitet.

Ændringsforslag    212

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den administrerende direktør udarbejder en operationel plan for fælles operationer ved de ydre grænser. Den administrerende direktør og værtsmedlemsstaten indgår i samråd med de deltagende medlemsstater aftale om den operationelle plan med detaljeret angivelse af de organisatoriske og proceduremæssige aspekter af den fælles operation.

2.  Den administrerende direktør udarbejder en operationel plan for fælles operationer ved de ydre grænser. Den administrerende direktør og værtsmedlemsstaten indgår i samråd med de deltagende medlemsstater aftale om den operationelle plan med detaljeret angivelse af de organisatoriske og proceduremæssige aspekter af den fælles operation. De deltagende medlemsstater kan vedlægge deres bemærkninger eller forbehold til den operationelle plan.

Ændringsforslag    213

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den operationelle plan er bindende for agenturet, værtsmedlemsstaten og de deltagende medlemsstater. Den skal omfatte alle de aspekter, der anses for nødvendige for at gennemføre den fælles operation, blandt andet:

3.  Den operationelle plan er bindende for agenturet, værtsmedlemsstaten og de deltagende medlemsstater. Den skal omfatte alle de aspekter, der anses for nødvendige for at gennemføre den fælles operation, blandt andet følgende, hvor der foregår samarbejde med tredjelande:

Ændringsforslag    214

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  en beskrivelse af opgaver, ansvarsområder, herunder for så vidt angår overholdelsen af de grundlæggende rettigheder, og særlige instrukser til holdene, herunder om tilladte søgninger i databaser og tilladte tjenestevåben samt tilladt ammunition og udstyr i værtsmedlemsstaten

d)  en beskrivelse af opgaver, beføjelser og begrænsninger heraf, ansvarsområder, herunder for så vidt angår overholdelsen af de grundlæggende rettigheder, og særlige instrukser til holdene og de medarbejdere, der deltager i agenturets aktiviteter, herunder om tilladte søgninger i databaser og tilladte tjenestevåben samt tilladt ammunition og udstyr i værtsmedlemsstaten

Ændringsforslag    215

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 3 – litra m

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

m)  procedurer for oprettelse af en mekanisme for modtagelse og videresendelse til agenturet af klager over alle personer, som deltager i en fælles operation eller en hurtig grænseindsats, herunder grænsevagter eller andet relevant personale i værtsmedlemsstaten og holdmedlemmer, med påstand om krænkelser af de grundlæggende rettigheder i forbindelse med deres deltagelse i en fælles operation eller en hurtig grænseindsats

m)  procedurer for oprettelse af en mekanisme for modtagelse og videresendelse til agenturet af klager over alle personer, som deltager i en fælles operation, herunder en operation med tredjelande, i en hurtig grænseindsats, i migrationsstyringshold i hotspotområder, i en tilbagesendelsesoperation eller i en tilbagesendelsesindsats, herunder grænsevagter eller andet relevant personale i værtsmedlemsstaten og holdmedlemmer, med påstand om krænkelser af de grundlæggende rettigheder i forbindelse med deres deltagelse i en fælles operation eller en hurtig grænseindsats

Ændringsforslag    216

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 3 – litra n a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

na)  detaljerede bestemmelser om sikring af grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    217

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 3 – litra n b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

nb)  bestemmelser om risikoen for krænkelser af grundlæggende rettigheder og de nødvendige foranstaltninger med henblik på at undgå sådanne krænkelser, sikre ansvar for disse samt sikre, at de ikke gentager sig, også med relation til beføjelser til at suspendere og afslutte en operation i overensstemmelse med artikel 47.

Ændringsforslag    218

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Den administrerende direktør udarbejder sammen med værtsmedlemsstaten straks og under alle omstændigheder senest tre arbejdsdage efter datoen for beslutningen herom en operationel plan, jf. artikel 39, stk. 3.

6.  Den administrerende direktør udarbejder og vedtager sammen med værtsmedlemsstaten straks og under alle omstændigheder senest tre arbejdsdage efter datoen for beslutningen herom en operationel plan, jf. artikel 39, stk. 3.

Ændringsforslag    219

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8 a.  Hvis der opstår en situation, hvor de foranstaltninger, der er beskrevet i denne artikels stk. 5 og 8, er utilstrækkelige, kan den administrerende direktør anmode hver medlemsstat om yderligere personale, med angivelse af ønsket antal og fagprofil, der skal indsættes fra udrykningsstyrken, jf. artikel 58a. Disse oplysninger skal sendes skriftligt til de nationale kontaktpunkter og skal angive den dato, hvor indsættelsen skal finde sted. Der fremsendes også en kopi af den operationelle plan.

Ændringsforslag    220

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Medlemsstaterne sikrer, at antallet af operationelle medarbejdere og deres profiler straks stilles til rådighed for agenturet med henblik på at sikre en komplet indsættelse, jf. artikel 58, stk. 5 og 7.

9.  Medlemsstaterne sikrer, at antallet af operationelle medarbejdere og deres profiler straks stilles til rådighed for agenturet med henblik på at sikre en komplet indsættelse, jf. artikel 58, stk. 5, 7 og 8.

Ændringsforslag    221

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Migrationsstyringsstøttehold kan indsættes efter anmodning fra en medlemsstat eller på agenturets initiativ og efter aftale med den pågældende medlemsstat for at yde medlemsstaten teknisk og operationel forstærkning, navnlig i hotspotområder og kontrollerede centre.

Hvis en medlemsstat står over for uforholdsmæssigt store migrationsmæssige udfordringer i særlige hotspotområder langs dens ydre grænser, som er karakteriseret ved store indadgående blandede migrationsstrømme, kan den pågældende medlemsstat anmode om teknisk og operationel forstærkning fra migrationsstyringsstøttehold. Den pågældende medlemsstat forelægger agenturet og andre relevante EU-agenturer, navnlig [Den Europæiske Unions Asylagentur] og Europol, en anmodning om forstærkning og en vurdering af dens behov herfor.

Ændringsforslag    222

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den i stk. 1 omhandlede medlemsstat forelægger Kommissionen en anmodning om forstærkning fra migrationsstyringsstøtteholdene og en vurdering af dens behov herfor. På grundlag af den pågældende medlemsstats behovsvurdering fremsender Kommissionen anmodningen til agenturet, [Den Europæiske Unions Asylagentur], Europol og andre relevante EU-agenturer, hvis det er relevant.

udgår

Ændringsforslag    223

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De relevante EU-agenturer vurderer under Kommissionens koordinering en medlemsstats anmodning om forstærkning og dennes behov med henblik på at fastlægge de nødvendige foranstaltninger, herunder anvendelsen af teknisk udstyr, som den pågældende medlemsstat skal godkende.

2.  Den administrerende direktør vurderer i samarbejde med andre relevante EU-agenturer en medlemsstats anmodning om forstærkning og dennes behov med henblik på at fastlægge en omfattende forstærkningspakke bestående af forskellige aktiviteter, der koordineres af de relevante EU-agenturer, og som den pågældende medlemsstat skal godkende.

Ændringsforslag    224

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen fastlægger i samarbejde med værtsmedlemsstaten og de relevante EU-agenturer vilkårene for samarbejde med henblik på indsættelse af migrationsstyringsstøttehold samt indsættelse af teknisk udstyr og er ansvarlig for koordineringen af disse holds aktiviteter.

3.  Kommissionen fastlægger i samarbejde med værtsmedlemsstaten og de relevante agenturer vilkårene for samarbejde i hotspotområdet og er ansvarlig for koordineringen af migrationsstyringsstøtteholdenes aktiviteter.

Ændringsforslag    225

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Den tekniske og operationelle forstærkning, migrationsstyringsstøtteholdene yder under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder, kan omfatte:

4.  Den tekniske og operationelle forstærkning fra de europæiske grænse- og kystvagthold, de europæiske indsatshold til brug ved tilbagesendelser og eksperter fra agenturets personale inden for rammerne af migrationsstyringsstøttehold kan omfatte:

Ændringsforslag    226

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  bistand til screening af tredjelandsstatsborgere ved ankomsten til de ydre grænser, herunder identifikation, registrering og debriefing af disse tredjelandsstatsborgere og på medlemsstatens anmodning optagelse af tredjelandsstatsborgernes fingeraftryk og sikkerhedskontrol af disse, idet der informeres om formålet med disse procedurer

a)  under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder, bistand til screening af tredjelandsstatsborgere ved ankomsten til de ydre grænser, herunder identifikation, registrering og debriefing af disse tredjelandsstatsborgere og på medlemsstatens anmodning optagelse af tredjelandsstatsborgernes fingeraftryk, idet der informeres om formålet med disse procedurer

Ændringsforslag    227

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  indledende information af personer, som ønsker at ansøge om international beskyttelse, og den videre henvisning af dem til den berørte medlemsstats kompetente nationale myndigheder eller eksperter, der er indsat af [Den Europæiske Unions Asylagentur]

b)  tilvejebringelse af indledende information til personer, som ønsker at ansøge om international beskyttelse, og den videre henvisning af dem til den berørte medlemsstats kompetente nationale myndigheder eller [Den Europæiske Unions Asylagentur]

Ændringsforslag    228

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  teknisk og operationel bistand i forbindelse med tilbagesendelsesprocessen, herunder udarbejdelsen af afgørelser om tilbagesendelse, erhvervelse af rejsedokumenter samt forberedelse og tilrettelæggelse af tilbagesendelsesoperationer, herunder med hensyn til frivillig tilbagevenden

c)  teknisk og operationel bistand på området tilbagesendelse, herunder forberedelse og tilrettelæggelse af tilbagesendelsesoperationer

Ændringsforslag    229

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  det nødvendige tekniske udstyr.

udgår

Ændringsforslag    230

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Agenturet samarbejder med [Den Europæiske Unions Asylagentur] om at lette foranstaltninger med henblik på henvisning til proceduren for international beskyttelse, og for så vidt angår tredjelandsstatsborgere, hvis ansøgning om international beskyttelse er blevet afvist ved en endelig afgørelse, til tilbagesendelsesproceduren.

udgår

Ændringsforslag    231

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Migrationsstyringsstøtteholdene skal om nødvendigt omfatte personale med ekspertise inden for beskyttelse af børn, menneskehandel, beskyttelse af de grundlæggende rettigheder og beskyttelse mod kønsbaseret vold.

6.  Migrationsstyringsstøtteholdene skal om nødvendigt omfatte personale med ekspertise inden for beskyttelse af børn, menneskehandel, beskyttelse mod kønsbaseret forfølgelse og/eller grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    232

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  På grundlag af resultaterne af sårbarhedsvurderingen eller når en kritisk indvirkning henføres til et eller flere eksterne grænseafsnit, og under hensyntagen til de relevante elementer i medlemsstatens beredskabsplaner, agenturets risikoanalyse og analyselaget i det europæiske situationsbillede henstiller den administrerende direktør til den pågældende medlemsstat at indlede og gennemføre fælles operationer eller hurtige grænseindsatser eller enhver anden relevant indsats fra agenturets side som fastsat i artikel 37.

1.  På grundlag af resultaterne af sårbarhedsvurderingen og under hensyntagen til de relevante elementer i medlemsstatens beredskabsplaner, agenturets risikoanalyse og analyselaget i det europæiske situationsbillede kan den administrerende direktør henstille til den pågældende medlemsstat at indlede og gennemføre fælles operationer eller hurtige grænseindsatser eller enhver anden relevant indsats fra agenturets side som fastsat i artikel 37.

Ændringsforslag    233

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den pågældende medlemsstat efterkommer henstillingen fra den administrerende direktør inden for fem arbejdsdage. I tilfælde af et negativt svar vedrørende de foreslåede foranstaltninger fremlægger medlemsstaten de begrundelser, der ligger til grund for dette svar. Den administrerende direktør underretter straks Kommissionen om de foreslåede foranstaltninger og om begrundelserne for det negative svar med henblik på at vurdere, om der kan kræves hasteforanstaltninger i henhold til artikel 43.

2.  Den pågældende medlemsstat efterkommer henstillingen fra den administrerende direktør inden for fem arbejdsdage. I tilfælde af et negativt svar vedrørende de foreslåede foranstaltninger fremlægger medlemsstaten de begrundelser, der ligger til grund for dette svar. Den administrerende direktør underretter straks Kommissionen om de foreslåede foranstaltninger og om begrundelserne for det negative svar med henblik på at vurdere, om der kan kræves yderligere foranstaltninger.

Ændringsforslag    234

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

kan Kommissionen efter høring af agenturet og efter proceduren i artikel 117, stk. 3, træffe afgørelse ved brug af en gennemførelsesretsakt, hvori de foranstaltninger, som agenturet skal gennemføre for at afhjælpe disse risici, fastsættes, og hvori det kræves, at den berørte medlemsstat samarbejder med agenturet om gennemførelsen af disse foranstaltninger.

kan Rådet på grundlag af et forslag fra Kommissionen træffe afgørelse ved brug af en gennemførelsesretsakt, hvori de foranstaltninger, som agenturet skal gennemføre for at afhjælpe disse risici, fastsættes, og hvori det kræves, at den berørte medlemsstat samarbejder med agenturet om gennemførelsen af disse foranstaltninger. Kommissionen hører agenturet, inden den fremsætter sit forslag.

Ændringsforslag    235

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I behørigt begrundede og særligt hastende tilfælde i forbindelse med den måde, hvorpå Schengenområdet fungerer, vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 117, stk. 4, gennemførelsesretsakter, der straks finder anvendelse.

udgår

Ændringsforslag    236

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis der opstår en situation, der kræver en hurtig indsats, underrettes Europa-Parlamentet og Rådet straks herom og om alle efterfølgende foranstaltninger og afgørelser, der træffes vedrørende situationen.

2.  Hvis der opstår en situation, der kræver en hurtig indsats, underrettes Europa-Parlamentet straks herom og om alle efterfølgende foranstaltninger og afgørelser, der træffes vedrørende situationen.

Ændringsforslag    237

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  For at afhjælpe risikoen for at bringe Schengenområdet i fare skal den i stk. 1 omhandlede Kommissionsafgørelse omfatte én eller flere af følgende foranstaltninger, der træffes af agenturet:

3.  For at afhjælpe risikoen for at bringe Schengenområdet i fare skal den i stk. 1 omhandlede rådsafgørelse omfatte én eller flere af følgende foranstaltninger, der træffes af agenturet:

Ændringsforslag    238

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  tilrettelægge og koordinere hurtige grænseindsatser og indsætte den europæiske grænse- og kystvagts stående korps

a)  tilrettelægge og koordinere hurtige grænseindsatser og indsætte den europæiske grænse- og kystvagts stående korps, herunder hold fra udrykningsstyrkerne til hurtig grænseindsats

Ændringsforslag    239

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  indsætte den europæiske grænse- og kystvagts stående korps inden for rammerne af migrationsstyringsstøttehold i særlige hotspotområder

b)  indsætte den europæiske grænse- og kystvagts stående korps inden for rammerne af migrationsstyringsstøttehold i hotspotområder

Ændringsforslag    240

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Den administrerende direktør skal senest to arbejdsdage efter datoen for vedtagelsen af den i stk. 1 omhandlede Kommissionsafgørelse:

4.  Den administrerende direktør skal senest to arbejdsdage efter datoen for vedtagelsen af den i stk. 1 omhandlede rådsafgørelse:

Ændringsforslag    241

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  forelægge et udkast til den operationelle plan for de berørte medlemsstater.

b)  udarbejde et udkast til den operationelle plan og forelægge det for de berørte medlemsstater.

Ændringsforslag    242

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Den administrerende direktør og den berørte medlemsstat udarbejder den operationelle plan inden to arbejdsdage fra datoen for fremlæggelsen af udkastet.

5.  Den administrerende direktør og den berørte medlemsstat enes om den operationelle plan inden to arbejdsdage fra datoen for fremlæggelsen af udkastet.

Ændringsforslag    243

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Agenturet indsætter straks og under alle omstændigheder senest fem arbejdsdage fra datoen for fastlæggelsen af den operationelle plan det nødvendige operationelle personale fra den europæiske grænse- og kystvagts stående korps, jf. artikel 55, med henblik på den praktiske gennemførelse af de foranstaltninger, der er anført i den i stk. 1 omhandlede Kommissionsafgørelse. Der indsættes yderligere hold, i det omfang det er nødvendigt, i anden fase og under alle omstændigheder senest syv arbejdsdage fra indsættelsen af de første hold i indsatsområdet.

6.  Agenturet indsætter straks og under alle omstændigheder senest fem arbejdsdage fra datoen for fastlæggelsen af den operationelle plan det nødvendige operationelle personale fra den europæiske grænse- og kystvagts stående korps, jf. artikel 55, med henblik på den praktiske gennemførelse af de foranstaltninger, der er anført i den i stk. 1 omhandlede rådsafgørelse. Der indsættes yderligere hold, i det omfang det er nødvendigt, i anden fase og under alle omstændigheder senest syv arbejdsdage fra indsættelsen af de første hold i indsatsområdet.

Ændringsforslag    244

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Agenturet indsætter straks og under alle omstændigheder inden 10 arbejdsdage fra datoen for fastlæggelsen af den operationelle plan det fornødne tekniske udstyr til den praktiske gennemførelse af de foranstaltninger, der er anført i den i stk. 1 omhandlede Kommissionsafgørelse.

Agenturet indsætter straks og under alle omstændigheder inden 10 arbejdsdage fra datoen for fastlæggelsen af den operationelle plan det fornødne tekniske udstyr til den praktiske gennemførelse af de foranstaltninger, der er anført i den i stk. 1 omhandlede rådsafgørelse.

Ændringsforslag    245

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Den berørte medlemsstat efterkommer den i stk. 1 omhandlede Kommissionsafgørelse. Med henblik herpå samarbejder den straks med agenturet og tager de nødvendige skridt, navnlig ved at efterkomme forpligtelserne i artikel 44, 83 og 84, til at lette gennemførelsen af nævnte afgørelse og den praktiske gennemførelse af de foranstaltninger, der er fastsat i afgørelsen og i den operationelle plan.

8.  Den berørte medlemsstat efterkommer den i stk. 1 omhandlede rådsafgørelse. Med henblik herpå samarbejder den straks med agenturet og tager de nødvendige skridt, navnlig ved at efterkomme forpligtelserne i artikel 44, 83 og 84, til at lette gennemførelsen af nævnte afgørelse og den praktiske gennemførelse af de foranstaltninger, der er fastsat i afgørelsen og i den operationelle plan, som der er indgået aftale om med den administrerende direktør.

Ændringsforslag    246

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 9 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis den berørte medlemsstat ikke efterkommer den i stk. 1 omhandlede Kommissionsafgørelse inden for 30 dage og ikke samarbejder med agenturet i medfør af nærværende artikels stk. 8, kan Kommissionen iværksætte den i artikel 29 i forordning (EU) 2016/399 omhandlede procedure.

Kommissionen overvåger gennemførelsen af de foranstaltninger, der er fastlagt i den i stk. 1 nævnte rådsafgørelse, og de foranstaltninger, som agenturet har truffet med henblik herpå. Hvis den berørte medlemsstat ikke efterkommer den i stk. 1 omhandlede rådsafgørelse inden for 30 dage og ikke samarbejder med agenturet i medfør af nærværende artikels stk. 8, kan Kommissionen iværksætte den i artikel 29 i forordning (EU) 2016/399 omhandlede procedure.

Ændringsforslag    247

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Under indsættelsen af grænseforvaltningsholdene, indsatsholdene til brug ved tilbagesendelser og migrationsstyringsstøtteholdene udsteder værtsmedlemsstaten instrukser til holdene i overensstemmelse med den operationelle plan.

1.  Under indsættelsen af grænseforvaltningsholdene, indsatsholdene til brug ved tilbagesendelser og migrationsstyringsstøtteholdene udsteder værtsmedlemsstaten eller – hvis der er tale om samarbejde med et tredjeland, i overensstemmelse med statusaftalen – det berørte tredjeland, instrukser til holdene i overensstemmelse med den operationelle plan.

Ændringsforslag    248

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Agenturet kan via sin koordinationsansvarlige meddele værtsmedlemsstaten sine holdninger til de instrukser, der gives til holdene. I sådanne tilfælde tager værtsmedlemsstaten hensyn hertil og respekterer dem så vidt muligt.

2.  Agenturet kan via sin koordinationsansvarlige meddele værtsmedlemsstaten sine holdninger til de instrukser, der gives til holdene, bl.a. med hensyn til beskyttelse, overholdelse og fremme af grundlæggende rettigheder. I sådanne tilfælde tager værtsmedlemsstaten hensyn hertil og respekterer dem så vidt muligt.

Ændringsforslag    249

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Holdmedlemmerne overholder under udførelsen af deres opgaver og udøvelsen af deres beføjelser fuldt ud de grundlæggende rettigheder, herunder retten til adgang til asylprocedurer, og respekterer den menneskelige værdighed. De foranstaltninger, der træffes under udførelsen af deres opgaver og udøvelsen af deres beføjelser, skal stå i et rimeligt forhold til målene for disse foranstaltninger. De må under udførelsen af deres opgaver og udøvelsen af deres beføjelser ikke diskriminere personer på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

4.  Holdmedlemmerne overholder under udførelsen af deres opgaver og udøvelsen af deres beføjelser fuldt ud de grundlæggende rettigheder, herunder retten til adgang til asylprocedurer, og respekterer den menneskelige værdighed. Samtidig retter de særlig opmærksomhed mod sårbare personer. De foranstaltninger, der træffes under udførelsen af deres opgaver og udøvelsen af deres beføjelser, skal stå i et rimeligt forhold til målene for disse foranstaltninger. De må under udførelsen af deres opgaver og udøvelsen af deres beføjelser ikke diskriminere personer på grund af bl.a. køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering som fastsat i artikel 21 i chartret.

Ændringsforslag    250

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  De holdmedlemmer, der ikke er agenturets vedtægtsomfattede medarbejdere, kan fortsat pålægges disciplinærforanstaltninger af deres oprindelsesmedlemsstat. Oprindelsesmedlemsstaten fastsætter bestemmelser om passende disciplinære eller andre foranstaltninger i overensstemmelse med sin nationale lovgivning vedrørende tilsidesættelse af de grundlæggende rettigheder eller forpligtelser vedrørende international beskyttelse under udførelsen af en fælles operation eller hurtig grænseindsats.

5.  De holdmedlemmer, der ikke er agenturets vedtægtsomfattede medarbejdere, kan fortsat pålægges disciplinærforanstaltninger af deres oprindelsesmedlemsstat. Oprindelsesmedlemsstaten fastsætter bestemmelser om passende disciplinære eller andre foranstaltninger i overensstemmelse med sin nationale lovgivning vedrørende tilsidesættelse af de grundlæggende rettigheder eller forpligtelser vedrørende international beskyttelse under udførelsen af alle operationer eller indsatser.

Ændringsforslag    251

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  omkostninger vedrørende agenturets tekniske udstyr.

f)  omkostninger vedrørende agenturets tekniske udstyr, herunder udstyr til brug ved eftersøgning og redning.

Ændringsforslag    252

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Efter forudgående godkendelse fra Kommissionen fastsætter bestyrelsen de nærmere regler og ajourfører dem, når det er nødvendigt, for så vidt angår betaling af udgifter, der er afholdt af det personale, der er indsat i kort tid, jf. artikel 58. De nærmere regler skal så vidt muligt være baseret på forenklede omkostningsmuligheder. Bestyrelsen sigter i givet fald mod at sikre sammenhæng med reglerne for godtgørelse af det vedtægtsomfattede personales udgifter til tjenesterejser.

2.  Efter forudgående godkendelse fra Kommissionen fastsætter bestyrelsen de nærmere regler og ajourfører dem, når det er nødvendigt, for så vidt angår betaling af udgifter, der er afholdt af det personale, der er indsat i kort tid, jf. artikel 58. Der kan tilstås en forskudsbetaling forud for den årlige betaling i overensstemmelse med artikel 61. De nærmere regler skal så vidt muligt være baseret på forenklede omkostningsmuligheder. Bestyrelsen sigter mod at sikre sammenhæng med reglerne for godtgørelse af det vedtægtsomfattede personales udgifter til tjenesterejser.

Ændringsforslag    253

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den administrerende direktør bringer agenturets aktiviteter til ophør, hvis betingelserne for at gennemføre disse aktiviteter ikke længere er opfyldt. Den administrerende direktør underretter den berørte medlemsstat, inden aktiviteterne bringes til ophør.

1.  Den administrerende direktør bringer agenturets aktiviteter til ophør, også i forbindelse med samarbejde med tredjelande, hvis betingelserne for at gennemføre disse aktiviteter ikke længere er opfyldt. Den administrerende direktør underretter den berørte medlemsstat, inden aktiviteterne bringes til ophør.

Ændringsforslag    254

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De medlemsstater, der deltager i en fælles operation, en hurtig grænseindsats eller indsættelsen af et migrationsstyringsstøttehold, kan anmode den administrerende direktør om at bringe den fælles operation, den hurtige grænseindsats eller indsættelsen af migrationsstyringsstøtteholdet til ophør.

2.  De medlemsstater, der deltager i enhver af agenturets operationelle aktiviteter, kan anmode den administrerende direktør om at den pågældende operationelle aktivitet til ophør.

Ændringsforslag    255

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Efter at have hørt den ansvarlige for grundlæggende rettigheder og efter at have underrettet den berørte medlemsstat trækker den administrerende direktør finansieringen af en fælles operation, en hurtig grænseindsats, et pilotprojekt, indsættelsen af et migrationsstyringsstøttehold, en tilbagesendelsesoperation, en tilbagesendelsesindsats eller en samarbejdsordning tilbage eller suspenderer eller bringer sådanne aktiviteter helt eller delvis til ophør, hvis vedkommende finder, at der er sket tilsidesættelser af de grundlæggende rettigheder eller af forpligtelsen til at yde international beskyttelse, som er af alvorlig art, eller som sandsynligvis vil vare ved. Den administrerende direktør underretter bestyrelsen om en sådan afgørelse.

4.  Efter at have hørt den ansvarlige for grundlæggende rettigheder og efter at have underrettet den berørte medlemsstat trækker den administrerende direktør finansieringen eller suspenderer eller afslutter, helt eller delvist, en fælles operation, en hurtig grænseindsats, et pilotprojekt, indsættelsen af et migrationsstyringsstøttehold, en tilbagesendelsesoperation, en tilbagesendelsesindsats eller en samarbejdsordning tilbage eller suspenderer eller bringer sådanne aktiviteter helt eller delvis til ophør, hvis vedkommende finder, at der er sket tilsidesættelser af de grundlæggende rettigheder eller af forpligtelsen til at yde international beskyttelse, som er af alvorlig art, eller som sandsynligvis vil vare ved. En sådan beslutning træffes på grundlag af objektive kriterier. Den administrerende direktør underretter bestyrelsen om en sådan afgørelse. Når den administrerende direktør træffer disse afgørelser, skal vedkommende blandt andet tage hensyn til relevante oplysninger såsom antallet af registrerede klager og disses indhold, rapporter om alvorlige hændelser, rapporter fra forbindelsesofficerer og koordinationsansvarlige, der er udstationeret i værtsmedlemsstaten, samt andre relevante internationale organisationer, organer, kontorer og agenturer på de områder, der er omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag    256

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvis den administrerende direktør træffer afgørelse om at suspendere agenturets indsættelse af et migrationsstyringsstøttehold eller bringe den til ophør, underretter den pågældende de øvrige relevante agenturer, som er aktive i det pågældende hotspotområde eller kontrollerede center, om denne afgørelse.

5.  Hvis den administrerende direktør træffer afgørelse om at suspendere agenturets indsættelse af et migrationsstyringsstøttehold eller bringe den til ophør, underretter den pågældende de øvrige relevante agenturer, som er aktive i det pågældende hotspotområde, om denne afgørelse.

Ændringsforslag    257

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den administrerende direktør evaluerer resultaterne af de fælles operationer og de hurtige grænseindsatser, pilotprojekterne, indsættelserne af migrationsstyringsstøttehold og det operationelle samarbejde med tredjelande. Den pågældende fremsender detaljerede evalueringsrapporter sammen med bemærkningerne fra den ansvarlige for grundlæggende rettigheder senest 60 dage efter disse aktiviteters afslutning. Den administrerende direktør foretager en omfattende sammenlignende analyse af disse resultater for at fremme kvaliteten, sammenhængen og effektiviteten af fremtidige aktiviteter og inkluderer denne analyse i årsberetningen om agenturets virksomhed.

Den administrerende direktør evaluerer resultaterne af alle agenturets operationelle aktiviteter og pilotprojekter. Den pågældende fremsender detaljerede evalueringsrapporter sammen med bemærkningerne fra den ansvarlige for grundlæggende rettigheder til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og bestyrelsen senest 60 dage efter disse aktiviteters afslutning. Den administrerende direktør foretager en omfattende sammenlignende analyse af disse resultater for at fremme kvaliteten, sammenhængen og effektiviteten af fremtidige aktiviteter og inkluderer denne analyse i årsberetningen om agenturets virksomhed.

Ændringsforslag    258

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet skal for så vidt angår tilbagesendelse under overholdelse af de grundlæggende rettigheder og de generelle principper i EU-retten og folkeretten, herunder forpligtelser vedrørende beskyttelse af flygtninge og børns rettigheder, navnlig:

1.  Uden at tage stilling til afgørelser om tilbagesendelse, som fortsat henhører under medlemsstaternes eneansvar, skal agenturet for så vidt angår tilbagesendelse under overholdelse af de grundlæggende rettigheder, de generelle principper i EU-retten og i folkeretten, herunder forpligtelser vedrørende beskyttelse af flygtninge, overholdelse af princippet om non-refoulement og børns rettigheder, navnlig:

Ændringsforslag    259

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  yde teknisk og operationel bistand til medlemsstaterne i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere, herunder udarbejdelse af afgørelser om tilbagesendelse, identifikation af tredjelandsstatsborgere og kortlæggelse af medlemsstaternes øvrige aktiviteter forud for tilbagesendelse og i relation til tilbagesendelse, herunder frivillige udrejser, for at skabe et integreret system for forvaltning af tilbagesendelser mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder med deltagelse af relevante myndigheder i tredjelande og andre relevante interessenter

a)  yde teknisk og operationel bistand til medlemsstater, der udtrykkeligt anmoder om det, i forbindelse med tilbagesendelse af personer i udsendelsesposition, herunder bistand til indsamling af oplysninger med henblik på afgørelser om tilbagesendelse, identifikation af personer i udsendelsesposition og erhvervelse af rejsedokumenter, blandt andet via konsulært samarbejde, uden at videregive oplysninger om, at der er indgivet en ansøgning om international beskyttelse, eller andre oplysninger, der ikke er strengt relevante med henblik på at gennemføre tilbagesendelsen af de pågældende personer, og kortlæggelse af medlemsstaternes øvrige aktiviteter forud for tilbagesendelse og i relation til tilbagesendelse; tilrettelægge og koordinere tilbagesendelsesoperationer og yde støtte ved frivillig udrejse i samarbejde med medlemsstaterne for at skabe et integreret system for forvaltning af tilbagesendelser mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder med deltagelse af relevante myndigheder i tredjelande og andre relevante interessenter

Ændringsforslag    260

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  koordinere støttet frivillig tilbagevenden fra medlemsstaterne på teknisk og operationelt plan og yde bistand før afrejsen, under rejsen og efter ankomsten, under hensyntagen til sårbare migranters behov og i samarbejde med Den Internationale Organisation for Migration

Ændringsforslag    261

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  yde teknisk og operationel bistand til medlemsstater, der står over for udfordringer med hensyn til tilbagesendelse eller migrationspres, herunder ved at indsætte migrationsstyringsteam

b)  yde teknisk og operationel bistand til medlemsstater, der står over for udfordringer med hensyn til deres tilbagesendelsessystemer

Ændringsforslag    262

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  udvikle en referencemodel for et system for forvaltning af tilbagesendelser, der foreskriver strukturen af de nationale systemer for forvaltning af tilbagesendelser, samt yde teknisk og operationel bistand til medlemsstaterne i forbindelse med udviklingen af nationale systemer for forvaltning af tilbagesendelser, der er i overensstemmelse med modellen

[c)  i samarbejde med den ansvarlige for grundlæggende rettigheder og det rådgivende forum udvikle en referencemodel for et system for forvaltning af tilbagesendelser, der foreskriver strukturen af de nationale systemer for forvaltning af tilbagesendelser, samt yde teknisk og operationel bistand til medlemsstaterne i forbindelse med udviklingen af nationale systemer for forvaltning af tilbagesendelser, der er i overensstemmelse med modellen]

Ændringsforslag    263

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  udvikle og drive et centralt system og en kommunikationsinfrastruktur mellem medlemsstaternes nationale systemer for forvaltning af tilbagesendelser og det centrale system samt yde teknisk og operationel bistand til medlemsstaterne med hensyn til at koble sig til kommunikationsstrukturen

d)  drive og vedligeholde IRMA som en platform og en kommunikationsinfrastruktur mellem medlemsstaternes nationale systemer for forvaltning af tilbagesendelser og platformen samt yde teknisk og operationel bistand til medlemsstaterne med hensyn til at koble sig til kommunikationsstrukturen

Ændringsforslag    264

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  yde teknisk og operationel bistand til medlemsstaterne med henblik på identifikation af tredjelandsstatsborgere og erhvervelse af rejsedokumenter, blandt andet via konsulært samarbejde, uden at videregive oplysninger om, at der er indgivet en ansøgning om international beskyttelse tilrettelægge og koordinere tilbagesendelsesoperationer og yde støtte ved frivillig udrejse i samarbejde med medlemsstaterne

udgår

Ændringsforslag    265

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den tekniske og operationelle bistand, der er omhandlet i stk. 1, litra b), skal omfatte aktiviteter med henblik på at hjælpe medlemsstaterne med at gennemføre de kompetente nationale myndigheders tilbagesendelsesprocedurer ved hjælp af navnlig følgende:

2.  Den tekniske og operationelle bistand, der er omhandlet i stk. 1, litra b), skal omfatte aktiviteter med henblik på at hjælpe medlemsstaterne med at gennemføre de kompetente nationale myndigheders tilbagesendelsesprocedurer navnlig ved at:

Ændringsforslag    266

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  tolketjenester

a)  yde tolketjenester

Ændringsforslag    267

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  praktiske oplysninger om, analyser af og henstillinger vedrørende de tredjelande, hvortil der sker tilbagesendelse, og som er relevante for gennemførelsen af denne forordning, hvis det er hensigtsmæssigt, i samarbejde med andre EU-organer, -kontorer og -agenturer, herunder EASO

b)  levere praktiske oplysninger om og henstillinger vedrørende de tredjelande, hvortil der sker tilbagesendelse, og som er relevante for gennemførelsen af denne forordning, hvis det er hensigtsmæssigt, i samarbejde med andre EU-organer, -kontorer og -agenturer, herunder [Den Europæiske Unions Asylagentur] og Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder

Ændringsforslag    268

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  rådgivning om teknisk og operationel bistand i forbindelse med gennemførelsen og forvaltningen af tilbagesendelsesprocedurer i overensstemmelse med direktiv 2008/115/EF, herunder udarbejdelse af tilbagesendelsesafgørelser, identifikation og erhvervelse af rejsedokumenter

udgår

Ændringsforslag    269

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  rådgivning og bistand i overensstemmelse med direktiv 2008/115/EF og folkeretten vedrørende de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at personer i udsendelsesposition er til stede, og for at forhindre, at de forsvinder

d)  yde rådgivning og bistand i overensstemmelse med direktiv 2008/115/EF og folkeretten vedrørende de foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer, og som er legitime, forholdsmæssige og nødvendige for at sikre, at personer i udsendelsesposition er til stede, og for at forhindre, at de forsvinder, samt rådgivning om alternativer til frihedsberøvelse

Ændringsforslag    270

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  udstyr, kapacitet og ekspertise til gennemførelse af afgørelser om tilbagesendelse og til identifikation af tredjelandsstatsborgere.

e)  levere udstyr, kapacitet og ekspertise til gennemførelse af afgørelser om tilbagesendelse og til identifikation af tredjelandsstatsborgere.

Ændringsforslag    271

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Agenturet kan undtagelsesvis modtage tilskud fra EU-fonde, der specifikt støtter tilbagesendelsesaktiviteter i overensstemmelse med de finansielle bestemmelser, der gælder for agenturet. Agenturet sikrer, at det i dets støtteaftaler med medlemsstaterne gøres til en betingelse for finansiel støtte, at chartret overholdes fuldt ud.

udgår

Ændringsforslag    272

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Agenturet udvikler, anvender og driver informationssystemer og softwareapplikationer, der muliggør udveksling af klassificerede og følsomme ikkeklassificerede oplysninger med henblik på tilbagesendelser internt i den europæiske grænse- og kystvagt og med henblik på udveksling af de personoplysninger, der er omhandlet i artikel 87-89, jf. Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444, Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 og [forordning (EF) nr. 45/2001].

Agenturet udvikler, anvender og driver informationssystemer og softwareapplikationer, der muliggør udveksling af klassificerede og følsomme ikkeklassificerede oplysninger med henblik på tilbagesendelser internt i den europæiske grænse- og kystvagt og med henblik på udveksling af de personoplysninger, der er omhandlet i artikel 87-89, jf. Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444, Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 og forordning (EU) 2018/1725.

Ændringsforslag    273

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Agenturet opretter, driver og vedligeholder navnlig et centralt system til behandling af alle de oplysninger og data, der automatisk fremsendes via medlemsstaternes nationale systemer for forvaltning af tilbagesendelser, og som er nødvendige for, at agenturet kan yde teknisk og operationel bistand som fastsat i artikel 49.

Agenturet driver og vedligeholder navnlig IRMA som en platform til behandling af alle de oplysninger og data, der automatisk fremsendes via medlemsstaternes nationale systemer for forvaltning af tilbagesendelser, og som er nødvendige for, at agenturet kan yde teknisk og operationel bistand som fastsat i artikel 49, 51 og 54.

Ændringsforslag    274

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Uden at tage stilling til afgørelser om tilbagesendelse yder agenturet teknisk og operationel bistand og sikrer koordineringen eller tilrettelæggelsen af tilbagesendelsesoperationer, blandt andet i form af chartring af luftfartøjer med henblik på sådanne operationer eller tilrettelæggelse af tilbagesendelser på ruteflyvninger. Agenturet kan på eget initiativ koordinere eller tilrettelægge tilbagesendelsesoperationer.

1.  Uden at tage stilling til afgørelser om tilbagesendelse, der fortsat er medlemsstaternes eneansvar, yder agenturet teknisk og operationel bistand og sikrer koordineringen eller tilrettelæggelsen af udførelsen af tilbagesendelsesoperationer. Agenturet kan på eget initiativ efter aftale med den pågældende medlemsstat koordinere eller tilrettelægge tilbagesendelsesoperationer i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2.

 

Når agenturet yder medlemsstaterne teknisk og operationel bistand ved tilrettelæggelsen af tilbagesendelsen af personer i udsendelsesposition, kontrollerer agenturet via sin koordinationsansvarlige, at alle tredjelandsstatsborgere, der bringes om bord på flyvninger, som tilrettelægges eller koordineres af agenturet, har modtaget en endelig afgørelse om tilbagesendelse. Medlemsstaterne sender agenturet en kopi af afgørelsen om tilbagesendelse af en person i udsendelsesposition, som skal tilbagesendes med teknisk og operationel bistand fra agenturet.

 

Agenturet skal ikke koordinere, tilrettelægge eller foreslå tilbagesendelsesoperationer til tredjelande, hvor der er risiko for, at grundlæggende rettigheder krænkes, eller hvor der er påvist alvorlige mangler i relevante civil- og strafferetlige systemer og procedurer. Dette fastslås blandt andet på grundlag af kontrollerede rapporter fra den ansvarlige for grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    275

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne forelægger hver måned de operationelle data om tilbagesendelser, der er nødvendige for, at agenturet kan vurdere behovene for tilbagesendelser, og underretter det om deres vejledende planlægning vedrørende antallet af personer i udsendelsesposition og de tredjelande, hvortil der skal ske tilbagesendelse, begge for så vidt angår de relevante nationale tilbagesendelsesoperationer, og om deres behov for agenturets bistand eller koordinering. Agenturet udarbejder og ajourfører en rullende operationel plan for at give de medlemsstater, der anmoder om det, den nødvendige operationelle forstærkning, herunder i form af teknisk udstyr. Agenturet kan på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat på grundlag af en behovsvurdering i den rullende operationelle plan medtage datoer og destinationer for tilbagesendelsesoperationer, hvis den finder det nødvendigt. Bestyrelsen træffer efter forslag fra den administrerende direktør afgørelse om fremgangsmåden i forbindelse med den rullende operationelle plan.

2.  Medlemsstaterne forelægger via det i artikel 50, stk. 1, omhandlede system de operationelle data om tilbagesendelser, der er nødvendige for, at agenturet kan vurdere behovene for tilbagesendelser, og underretter det om deres vejledende planlægning vedrørende antallet af personer i udsendelsesposition og de tredjelande, hvortil der skal ske tilbagesendelse, begge for så vidt angår de relevante nationale tilbagesendelsesoperationer, og om deres behov for agenturets bistand eller koordinering. Agenturet udarbejder og ajourfører en rullende operationel plan for at give de medlemsstater, der anmoder om det, den nødvendige operationelle forstærkning, herunder i form af teknisk udstyr. Agenturet kan på eget initiativ efter aftale med den berørte medlemsstat og i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, eller efter anmodning fra en medlemsstat på grundlag af en behovsvurdering i den rullende operationelle plan medtage datoer og destinationer for tilbagesendelsesoperationer, hvis den finder det nødvendigt. Bestyrelsen træffer efter forslag fra den administrerende direktør afgørelse om fremgangsmåden i forbindelse med den rullende operationelle plan. Agenturet kontrollerer via sin koordinationsansvarlige, at alle personer i udsendelsesposition, der bringes om bord på flyvninger, som tilrettelægges eller koordineres af agenturet, har modtaget en endelig afgørelse om tilbagesendelse i overensstemmelse med direktiv 2008/115/EF.

 

Operationelle planer for alle tilbagesendelsesoperationer og -indsatser, som støttes og koordineres af agenturet, skal aftales mellem og være bindende for agenturet, de deltagende medlemsstater og alle tredjelande, der deltager i tilbagesendelsesoperationer og tilbagesendelsesindsatser, efter forslag fra den administrerende direktør. Operationelle planer omfatter alle aspekter, der er nødvendige for at gennemføre tilbagesendelsesoperationen, herunder bl.a. procedurer for overvågning, rapportering og klageordningen samt detaljerede bestemmelser om gennemførelse af foranstaltninger til beskyttelse af grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet, med henvisning til relevante standarder og adfærdskodekser.

Ændringsforslag    276

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Agenturet kan yde den nødvendige tekniske og operationelle bistand og enten på de deltagende medlemsstaters anmodning eller på eget forslag sikre koordinationen eller tilrettelæggelsen af tilbagesendelsesoperationer, hvortil et tredjeland, hvortil der sker tilbagesendelse, stiller transportmidler og ledsagere ved tvangsmæssig tilbagesendelse til rådighed ("tredjelandsassisterede tilbagesendelsesoperationer"). De deltagende medlemsstater og agenturet sikrer, at de grundlæggende rettigheder og princippet om non-refoulement overholdes, og at der sker en forholdsmæssig brug af tvangsmidler under hele tilbagesendelsesoperationen. Mindst én repræsentant for medlemsstaterne og én observatør ved tvangsmæssig tilbagesendelse fra den pulje, der oprettes i henhold til artikel 52, eller fra den nationale tilsynsordning i den deltagende medlemsstat, skal være til stede under hele tilbagesendelsesoperationen og indtil ankomsten til det tredjeland, hvortil der sker tilbagesendelse.

3.  Agenturet kan yde den nødvendige tekniske og operationelle bistand og kan også enten på de deltagende medlemsstaters anmodning eller på eget forslag efter aftale med den berørte medlemsstat og i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, sikre koordinationen eller tilrettelæggelsen af tilbagesendelsesoperationer, hvortil et tredjeland, hvortil der sker tilbagesendelse, stiller transportmidler og ledsagere ved tvangsmæssig tilbagesendelse til rådighed ("tredjelandsassisterede tilbagesendelsesoperationer"). De deltagende medlemsstater og agenturet sikrer, at de grundlæggende rettigheder og princippet om non-refoulement overholdes, at der sker en forholdsmæssig brug af tvangsmidler, og at den menneskelige værdighed respekteres i forhold til personen i udsendelsesposition under hele tilbagesendelsesoperationen. Mindst én repræsentant for medlemsstaterne og én observatør ved tvangsmæssig tilbagesendelse fra den pulje, der oprettes i henhold til artikel 52, eller fra den nationale tilsynsordning i den deltagende medlemsstat, skal være til stede under hele tilbagesendelsesoperationen og indtil ankomsten til det tredjeland, hvortil der sker tilbagesendelse.

Ændringsforslag    277

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der føres tilsyn med hver tilbagesendelsesoperation, jf. artikel 8, stk. 6, i direktiv 2008/115/EF. Tilsynet med tvangsmæssige tilbagesendelsesoperationer udføres af observatøren ved tvangsmæssig tilbagesendelse på grundlag af objektive og gennemsigtige kriterier og omfatter hele tilbagesendelsesoperationen fra før afrejsen til overdragelsen af personerne i udsendelsesposition til det tredjeland, hvortil der sker tilbagesendelse. Observatøren ved tvangsmæssig tilbagesendelse indsender en rapport om hver tvangsmæssig tilbagesendelsesoperation til den administrerende direktør, den ansvarlige for grundlæggende rettigheder og de kompetente nationale myndigheder i alle de medlemsstater, der er involveret i den pågældende operation. Den administrerende direktør og de kompetente nationale myndigheder sikrer om nødvendigt en passende opfølgning herpå.

Der føres tilsyn med hver tilbagesendelsesoperation, jf. artikel 8, stk. 6, i direktiv 2008/115/EF. Tilsynet med tvangsmæssige tilbagesendelsesoperationer udføres af observatøren ved tvangsmæssig tilbagesendelse på grundlag af objektive og gennemsigtige kriterier og omfatter hele tilbagesendelsesoperationen fra før afrejsen til overdragelsen af personerne i udsendelsesposition til det tredjeland, hvortil der sker tilbagesendelse. Observatøren ved tvangsmæssig tilbagesendelse indsender en rapport om hver tvangsmæssig tilbagesendelsesoperation til den administrerende direktør, den ansvarlige for grundlæggende rettigheder og de kompetente nationale myndigheder i alle de medlemsstater, der er involveret i den pågældende operation, og, om nødvendigt, til Den Europæiske Ombudsmand. Den administrerende direktør og de kompetente nationale myndigheder sikrer om nødvendigt en passende opfølgning herpå.

Ændringsforslag    278

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis agenturet er bekymret for, om de grundlæggende rettigheder i forbindelse med en tilbagesendelsesoperation overholdes, meddeler agenturet de deltagende medlemsstater og Kommissionen dette.

Hvis agenturet er bekymret for, om de grundlæggende rettigheder i forbindelse med en tilbagesendelsesoperation overholdes, meddeler agenturet de deltagende medlemsstater, Kommissionen, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og, om nødvendigt, Den Europæiske Ombudsmand dette.

Ændringsforslag    279

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Den administrerende direktør evaluerer resultaterne af tilbagesendelsesoperationerne og sender hver sjette måned en detaljeret evalueringsrapport vedrørende alle de tilbagesendelsesoperationer, der er blevet gennemført i det foregående halvår, til bestyrelsen, sammen med bemærkningerne fra den ansvarlige for grundlæggende rettigheder. Den administrerende direktør foretager en omfattende sammenlignende analyse af disse resultater for at fremme kvaliteten, sammenhængen og effektiviteten af fremtidige tilbagesendelsesoperationer. Den administrerende direktør medtager denne analyse i årsberetningen om agenturets virksomhed.

6.  Den administrerende direktør evaluerer resultaterne af tilbagesendelsesoperationerne og sender hver sjette måned en detaljeret evalueringsrapport vedrørende alle de tilbagesendelsesoperationer, der er blevet gennemført i det foregående halvår, til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og bestyrelsen, sammen med bemærkningerne fra den ansvarlige for grundlæggende rettigheder. Den administrerende direktør foretager en omfattende sammenlignende analyse af disse resultater for at fremme kvaliteten, sammenhængen og effektiviteten af fremtidige tilbagesendelsesoperationer. Den administrerende direktør medtager denne analyse i årsberetningen om agenturets virksomhed.

Ændringsforslag    280

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Agenturet finansierer eller medfinansierer tilbagesendelsesoperationer over sit budget i overensstemmelse med de finansielle bestemmelser, der gælder for agenturet, idet tilbagesendelsesoperationer, der gennemføres af mere end én medlemsstat eller fra hotspotområder eller kontrollerede centre, prioriteres.

7.  Agenturet finansierer tilbagesendelsesoperationer over sit budget i overensstemmelse med de finansielle bestemmelser, der gælder for agenturet, idet tilbagesendelsesoperationer, der gennemføres af mere end én medlemsstat eller fra hotspotområder, prioriteres.

Ændringsforslag    281

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet opretter efter høring af den ansvarlige for grundlæggende rettigheder en pulje af observatører ved tvangsmæssig tilbagesendelse fra de kompetente organer, som fører tilsyn med tvangsmæssige tilbagesendelser, jf. artikel 8, stk. 6, i direktiv 2008/115/EF, og som er uddannet i overensstemmelse med denne forordnings artikel 62.

1.  Agenturet opretter under behørig hensyntagen til en henstilling fra den ansvarlige for grundlæggende rettigheder en pulje af observatører ved tvangsmæssig tilbagesendelse som del af den europæiske grænse- og kystvagts stående korps som omhandlet i artikel 55 og fra de kompetente organer, som fører tilsyn med tvangsmæssige tilbagesendelser, jf. artikel 8, stk. 6, i direktiv 2008/115/EF, og som er uddannet i overensstemmelse med denne forordnings artikel 62. Observatører ved tvangsmæssig tilbagesendelse refererer til agenturet, herunder den ansvarlige for grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    282

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Bestyrelsen træffer på forslag af den administrerende direktør afgørelse om det antal observatører ved tvangsmæssig tilbagesendelse, der skal stilles til rådighed til puljen, og deres profil. Den samme procedure finder anvendelse ved alle senere ændringer af profilerne og det samlede antal. Medlemsstaterne er ansvarlige for at bidrage til puljen ved at udnævne observatører ved tvangsmæssig tilbagesendelse, der svarer til den fastlagte profil. Der skal indgå observatører ved tvangsmæssig tilbagesendelse med særlig ekspertise i børnebeskyttelse i puljen.

2.  Bestyrelsen træffer på forslag af den administrerende direktør og i samarbejde med Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder afgørelse om det antal observatører ved tvangsmæssig tilbagesendelse, der skal stilles til rådighed til puljen, og deres profil under hensyntagen til det antal tilbagesendelsesspecialister og ledsagere ved tvangsmæssig tilbagesendelse, som agenturet har til rådighed til at bistå ved tilbagesendelsesoperationer og -indsatser. Den samme procedure finder anvendelse ved alle senere ændringer af profilerne og det samlede antal. Medlemsstaterne er ansvarlige for at bidrage til puljen ved at udnævne observatører ved tvangsmæssig tilbagesendelse, der svarer til den fastlagte profil. Der skal indgå observatører ved tvangsmæssig tilbagesendelse med særlig ekspertise i børnebeskyttelse i puljen.

Ændringsforslag    283

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Observatører ved tvangsmæssig tilbagesendelse forbliver omfattet af deres oprindelsesmedlemsstats disciplinære foranstaltninger under udførelsen af en tilbagesendelsesoperation eller tilbagesendelsesindsats.

5.  Observatører ved tvangsmæssig tilbagesendelse forbliver omfattet af deres oprindelsesmedlemsstats disciplinære foranstaltninger under udførelsen af en tilbagesendelsesoperation eller tilbagesendelsesindsats.

 

Når agenturet har oprettet puljen af observatører ved tvangsmæssig tilbagesendelse, efter at der er truffet afgørelse om antallet af observatører ved tvangsmæssig tilbagesendelse og deres profil, overlader agenturet det til Europarådet og dets observatører ved tvangsmæssig tilbagesendelse i Den Europæiske Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Vanærende Behandling eller Straf at foretage stikprøvekontrol af højst 20 % af de af agenturet gennemførte eller formidlede tilbagesendelsesoperationer. Europarådets observatører ved tvangsmæssig tilbagesendelse udarbejder en rapport efter hver stikprøvekontrol. Europarådet udarbejder en årlig evalueringsrapport på baggrund af de indsamlede oplysninger, som fremsendes til den administrerende direktør, agenturets bestyrelse, den ansvarlige for grundlæggende rettigheder og det rådgivende forum, Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Agenturet afsætter årligt tilstrækkelige finansielle midler til Europarådet til evaluering af agenturets pulje af observatører ved tvangsmæssige tilbagesendelser. Konklusionerne fra den årlige evalueringsrapport tages i betragtning i forbindelse med evalueringen af denne forordning i overensstemmelse med artikel 116.

 

Agenturet foretager eller formidler ingen tvangsmæssige tilbagesendelser, førend agenturets pulje af observatører ved tvangsmæssige tilbagesendelser er fuldt oprettet og klar til brug.

Ændringsforslag    284

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet kan enten på anmodning af en medlemsstat eller på eget initiativ indsætte indsatshold til brug ved tilbagesendelser under tilbagesendelsesindsatser inden for rammerne af migrationsstyringshold eller i det omfang, det er nødvendigt for at yde yderligere teknisk og operationel bistand på tilbagesendelsesområdet, herunder når sådanne udfordringer er knyttet til store indgående blandede migrationsstrømme eller overtagelsen af tredjelandsstatsborgere, der er bjærget på havet.

1.  Agenturet kan enten på anmodning af en medlemsstat eller på eget initiativ efter aftale med den berørte medlemsstat indsætte indsatshold, som også består af medarbejdere med særlig ekspertise inden for beskyttelse af børn, til brug ved tilbagesendelser under tilbagesendelsesindsatser inden for rammerne af migrationsstyringshold eller i det omfang, det er nødvendigt for at yde yderligere teknisk og operationel bistand på tilbagesendelsesområdet. Agenturet må kun indsætte grænsevagter, eksperter og personale, der er uddannet i henhold til denne forordnings artikel 62, i forbindelse med en aktivitet.

Ændringsforslag    285

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I situationer, hvor en medlemsstat står over for en byrde i forbindelse med opfyldelsen af forpligtelsen til at tilbagesende tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af afgørelser om tilbagesendelse truffet af en medlemsstat, yder agenturet enten på eget initiativ eller efter anmodning fra den pågældende medlemsstat passende teknisk og operationel bistand i form af en tilbagesendelsesindsats. En sådan indsats kan bestå i indsættelse af indsatshold til brug ved tilbagesendelser i værtsmedlemsstaten, som yder bistand ved gennemførelsen af tilbagesendelsesprocedurer og tilrettelæggelsen af tilbagesendelsesoperationer fra værtsmedlemsstaten.

1.  I situationer, hvor en medlemsstat står over for en byrde i forbindelse med opfyldelsen af forpligtelsen til at tilbagesende personer i udsendelsesposition, yder agenturet enten på eget initiativ efter aftale med den berørte medlemsstat eller efter anmodning fra den pågældende medlemsstat passende teknisk og operationel bistand i form af en tilbagesendelsesindsats. En sådan indsats kan bestå i indsættelse af indsatshold til brug ved tilbagesendelser i værtsmedlemsstaten, som yder bistand ved gennemførelsen af tilbagesendelsesprocedurer og tilrettelæggelsen af tilbagesendelsesoperationer fra værtsmedlemsstaten. Mindst én repræsentant for medlemsstaterne og én observatør ved tvangsmæssig tilbagesendelse fra den pulje, der oprettes i henhold til artikel 51, skal være til stede under hele tilbagesendelsesindsatsen og indtil ankomsten til det tredjeland, hvortil der sker tilbagesendelse.

Ændringsforslag    286

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Agenturet kan også iværksætte tilbagesendelsesindsatser i tredjelande på grundlag af de retningslinjer, der er fastsat i den flerårige strategiske politikcyklus, hvis et sådant tredjeland kræver yderligere teknisk og operationel bistand med hensyn til dets tilbagesendelsesaktiviteter. En sådan indsats kan bestå i indsættelse af indsatshold med henblik på at yde teknisk og operationel bistand til tredjelandes tilbagesendelsesaktiviteter.

udgår

Ændringsforslag    287

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  I situationer, hvor en medlemsstat står over for særlige og uforholdsmæssigt store udfordringer i forbindelse med opfyldelsen af sin forpligtelse til at tilbagesende tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af afgørelser om tilbagesendelse, yder agenturet enten på eget initiativ eller efter anmodning fra den pågældende medlemsstat passende teknisk og operationel bistand i form af en hurtig tilbagesendelsesindsats. En hurtig tilbagesendelsesindsats kan bestå i hurtig indsættelse af indsatshold til brug ved tilbagesendelser i værtsmedlemsstaten, som yder bistand ved gennemførelsen af tilbagesendelsesprocedurer og tilrettelæggelsen af tilbagesendelsesoperationer fra værtsmedlemsstaten.

3.  I situationer, hvor en medlemsstat står over for særlige og uforholdsmæssigt store udfordringer i forbindelse med opfyldelsen af sin forpligtelse til at tilbagesende personer i udsendelsesposition, der er omfattet af afgørelser om tilbagesendelse, yder agenturet enten på eget initiativ efter aftale med den berørte medlemsstat eller efter anmodning fra den pågældende medlemsstat og efter en vurdering af situationen med hensyn til de grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet i den pågældende medlemsstat passende teknisk og operationel bistand i form af en hurtig tilbagesendelsesindsats. En hurtig tilbagesendelsesindsats kan bestå i hurtig indsættelse af indsatshold til brug ved tilbagesendelser i værtsmedlemsstaten, som yder bistand ved gennemførelsen af tilbagesendelsesprocedurer og tilrettelæggelsen af tilbagesendelsesoperationer fra værtsmedlemsstaten. Mindst én repræsentant for medlemsstaterne og én observatør ved tvangsmæssig tilbagesendelse fra den pulje, der oprettes i henhold til artikel 51, skal være til stede under hele tilbagesendelsesindsatsen og indtil ankomsten til det tredjeland, hvortil der sker tilbagesendelse.

Ændringsforslag    288

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Agenturet finansierer eller medfinansierer tilbagesendelsesindsatser over sit budget i overensstemmelse med de finansielle bestemmelser, der gælder for agenturet.

6.  Agenturet finansierer tilbagesendelsesindsatser over sit budget i overensstemmelse med de finansielle bestemmelser, der gælder for agenturet.

Ændringsforslag    289

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den europæiske grænse- og kystvagts stående korps på 10 000 operationelle medarbejdere skal indgå som en del af agenturet. Dette stående korps skal bestå af følgende tre kategorier af personale i overensstemmelse med den årlige tilgængelighedsordning, der er fastsat i bilag I:

1.  Den europæiske grænse- og kystvagts stående korps skal indgå som en del af agenturet. Dette stående korps skal bestå af følgende fire kategorier af personale i overensstemmelse med den årlige tilgængelighedsordning, der er fastsat i bilag I:

Ændringsforslag    290

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

c a)  Kategori 4: en udrykningsstyrke bestående af operationelle medarbejdere fra medlemsstaterne, der udsendes med henblik på hurtige grænseindsatser i overensstemmelse med artikel 58a.

Ændringsforslag    291

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Agenturet indsætter medlemmerne af den europæiske grænse- og kystvagts stående korps som medlemmer af grænseforvaltningsholdene, migrationsstyringsstøtteholdene og holdene til brug ved tilbagesendelser i forbindelse med fælles operationer, hurtige grænseindsatser eller tilbagesendelsesindsatser eller andre relevante operationelle aktiviteter i medlemsstaterne eller i tredjelande.

2.  Agenturet indsætter medlemmerne af den europæiske grænse- og kystvagts stående korps som medlemmer af grænseforvaltningsholdene, migrationsstyringsstøtteholdene og holdene til brug ved tilbagesendelser i forbindelse med fælles operationer, herunder observatører ved tvangsmæssig tilbagesendelse, hurtige grænseindsatser eller tilbagesendelsesindsatser eller andre relevante operationelle aktiviteter i medlemsstaterne eller i tredjelande. Agenturet og den pågældende medlemsstat sikrer, at operationelle overlapninger ikke forekommer.

Ændringsforslag    292

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 a.  Holdmedlemmer fra agenturet, der indsættes i forbindelse med en operation, kan samarbejde med Europol-hold, der indsættes i det samme geografiske område i sager vedrørende grænseoverskridende kriminalitet.

Ændringsforslag    293

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  I henhold til artikel 83 skal alle medlemmer af den europæiske grænse- og kystvagts stående korps kunne udføre grænsekontrol eller tilbagesendelsesopgaver, herunder de opgaver, der kræver udøvende beføjelser som fastsat i den relevante nationale lovgivning eller, for agenturets personale, i overensstemmelse med bilag II.

3.  I henhold til artikel 83 skal alle medlemmer af den europæiske grænse- og kystvagts stående korps efter aftale med værtsmedlemsstaten kunne udføre grænsekontrol eller tilbagesendelsesopgaver, herunder de opgaver, der kræver udøvende beføjelser som fastsat i den relevante nationale lovgivning eller, for agenturets personale, i overensstemmelse med bilag II til denne forordning. Det stående korps, herunder vedtægtsomfattet personale, skal opfylde kravene til specialiseret uddannelse og professionalisme som fastsat i artikel 16, stk. 1, i forordning (EU) 2016/399.

Ændringsforslag    294

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  antallet af operationelle medarbejdere pr. specifik profil under hver af de tre kategorier inden for den europæiske grænse- og kystvagts stående korps, der skal indgå i holdene det følgende år

a)  antallet af operationelle medarbejdere pr. specifik profil under kategori 1-3 inden for den europæiske grænse- og kystvagts stående korps og kategori 4 i tilfælde af hurtige grænseindsatser, der skal indgå i holdene det følgende år

Ændringsforslag    295

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Agenturet kan ansætte op til 4 % af det samlede antal medarbejdere i den europæiske grænse- og kystvagts stående korps som personale med understøttende funktioner i forbindelse med oprettelsen af det stående korps og med henblik på planlægning og forvaltning af dets aktiviteter og til erhvervelse af agenturets eget udstyr.

6.  Agenturet kan ansætte op til 10 % af det samlede antal medarbejdere i den europæiske grænse- og kystvagts stående korps, der udtages fra kategori 1-personale, eller anvende udstationerede nationale eksperter som personale med understøttende funktioner i forbindelse med oprettelsen af det stående korps og med henblik på planlægning og forvaltning af dets aktiviteter og til erhvervelse af agenturets eget udstyr.

Ændringsforslag    296

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6 a.  Efter ... [fem år efter denne forordnings ikrafttræden] skal personalets antal som opstillet i bilag I årligt tages op til revision, forudsat at det stående korps er blevet oprettet og er fuldt funktionsdygtigt. Antallet af ansatte i kategori 1, 2, 3 og 4 kan øges eller reduceres med op til 30 %, forudsat at antallet af medlemmer af det operationelle personale hverken falder til under minimumstærsklen på 5 000 personer eller overstiger maksimumstærsklen på 7000 personer. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 118 for at ændre denne forordning med henblik på at justere personaleantallet, jf. bilag I.

Ændringsforslag    297

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet bidrager til den europæiske grænse- og kystvagts korps med medlemmer af dets vedtægtsomfattede personale (kategori 1), som skal indsættes i indsatsområder som holdmedlemmer med alle opgaver og beføjelser, herunder opgaven med at betjene agenturets eget udstyr.

1.  Agenturet bidrager til den europæiske grænse- og kystvagts korps med medlemmer af dets vedtægtsomfattede personale (kategori 1), som skal indsættes i indsatsområder som holdmedlemmer med alle opgaver og beføjelser, herunder opgaven med at overvåge overholdelsen af de grundlæggende rettigheder og betjene agenturets eget udstyr.

Ændringsforslag    298

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1 a.  Agenturet bidrager til den europæiske grænse- og kystvagts stående korps med mindst 100 medlemmer fra sit vedtægtsomfattede personale (kategori 1), som skal indsættes i operationelle områder og tilbagesendelsesoperationer og -aktiviteter, og som refererer direkte til den ansvarlige for grundlæggende rettigheder og har til opgave at overvåge overholdelsen af grundlæggende rettigheder i forbindelse med alle agenturets, værtsmedlemsstatens eller tredjelandets aktiviteter og operationer. Observatører vedrørende overholdelse af grundlæggende rettigheder skal som medlemmer af det vedtægtsomfattede personale være uafhængige under udførelsen af deres opgaver. De refererer direkte til den ansvarlige for grundlæggende rettigheder og til det rådgivende forum. De skal have de nødvendige kvalifikationer og den nødvendige erfaring inden for grundlæggende rettigheder og overvågning af tilbagesendelser.

Ændringsforslag    299

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  I henhold til artikel 62, stk. 2, skal de nye medarbejdere efter ansættelsen gennemgå et fuldstændigt uddannelsesforløb for grænsevagter eller vedrørende tilbagesendelse, alt efter hvad der er relevant, inden for rammerne af særlige uddannelsesprogrammer, som agenturet har udformet, og på grundlag af aftaler med udvalgte medlemsstater; Udgifterne til uddannelse dækkes fuldt ud af agenturet.

2.  I henhold til artikel 62, stk. 2, skal de nye medarbejdere efter ansættelsen gennemgå et fuldstændigt uddannelsesforløb, også hvad angår grundlæggende rettigheder, i overensstemmelse med deres profil. Der tilrettelægges et uddannelsesforløb for grænsevagter, et uddannelsesforløb vedrørende tilbagesendelse eller et uddannelsesforløb vedrørende styrkelse af grundlæggende rettigheder, alt efter hvad der er relevant, inden for rammerne af særlige uddannelsesprogrammer, som agenturet har udformet, og på grundlag af aftaler med udvalgte medlemsstater; Udgifterne til uddannelse dækkes fuldt ud af agenturet.

Ændringsforslag    300

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Agenturet sikrer under hele ansættelsen, at dets vedtægtsomfattede personale varetager deres opgaver som holdmedlemmer med høje standarder. Der skal udarbejdes passende uddannelseskort for hver ansat, der sikrer, at de konstant har det faglige niveau til at kunne udføre opgaver som grænsevagter eller i forbindelse med tilbagesendelse.

3.  Agenturet sikrer under hele ansættelsen, at dets vedtægtsomfattede personale varetager deres opgaver som holdmedlemmer i overensstemmelse med de højeste standarder og i fuld overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder. Der skal udarbejdes passende uddannelseskort for hver ansat, der sikrer, at de konstant har det faglige niveau til at kunne udføre opgaver som grænsevagter, som observatører vedrørende grundlæggende rettigheder eller i forbindelse med tilbagesendelse.

Ændringsforslag    301

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Andre medarbejdere, der er ansat af agenturet, og som ikke er kvalificerede til at udføre grænsekontrol- eller tilbagesendelsesopgaver, må kun indsættes under fælles operationer med henblik på koordinering og andre dermed forbundne opgaver. De skal indgå som en del af holdene.

4.  Andre medarbejdere, der er ansat af agenturet, og som ikke er kvalificerede til at udføre opgaver som grænsevagter, som observatører vedrørende grundlæggende rettigheder eller i forbindelse med tilbagesendelse, må kun indsættes under fælles operationer med henblik på koordinering og andre dermed forbundne opgaver. De skal indgå som en del af holdene.

Ændringsforslag    302

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne bidrager til den europæiske grænse- og kystvagts stående korps med operationelt personale, der udstationeres som holdmedlemmer i agenturet (kategori 2). Varigheden af de individuelle udstationeringer fastlægges i overensstemmelse med artikel 93, stk. 7. For at lette gennemførelsen af det system for finansiel støtte., der er omhandlet i artikel 61, begynder udstationeringen som hovedregel i begyndelsen af et kalenderår.

1.  Medlemsstaterne bidrager til den europæiske grænse- og kystvagts stående korps med operationelt personale, der udstationeres som holdmedlemmer i agenturet (kategori 2). Varigheden af de individuelle udstationeringer fastlægges i overensstemmelse med artikel 94, stk. 7. For at lette gennemførelsen af det system for finansiel støtte., der er omhandlet i artikel 61, begynder udstationeringen som hovedregel i begyndelsen af et kalenderår.

Ændringsforslag    303

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Senest den 30. juni hvert år udpeger hver medlemsstat det operationelle personale, der skal udstationeres, i overensstemmelse med det specifikke antal medarbejdere og de profiler, som bestyrelsen har truffet afgørelse om for det følgende år, jf. artikel 55, stk. 4. Agenturet kan undersøge, om det operationelle personale, som medlemsstaterne foreslår, svarer til de fastlagte profiler og besidder de nødvendige sprogkundskaber. Senest den 15. september godkender agenturet de foreslåede kandidater eller anmoder en medlemsstat om at foreslå en anden kandidat til udstationering, hvis den foreslåede kandidat ikke svarer til den krævede profil, ikke har tilstrækkelige sprogkundskaber, har begået tjenesteforseelser eller har overtrådt de gældende regler under tidligere udsendelser.

4.  Senest den 30. juni hvert år udpeger hver medlemsstat det operationelle personale, der skal udstationeres, i overensstemmelse med det specifikke antal medarbejdere og de profiler, som bestyrelsen har truffet afgørelse om for det følgende år, jf. artikel 55, stk. 4. Agenturet undersøger, om det operationelle personale, som medlemsstaterne foreslår, svarer til de fastlagte profiler og besidder de nødvendige sprogkundskaber. Senest den 15. september godkender agenturet de foreslåede kandidater eller afviser dem, hvis den foreslåede kandidat ikke svarer til den krævede profil, ikke har tilstrækkelige sprogkundskaber, har begået tjenesteforseelser eller har overtrådt de gældende regler under tidligere udsendelser, og anmoder en medlemsstat om at foreslå en anden kandidat til udstationering.

Ændringsforslag    304

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5 a.  Alle indsættelser af kategori 2-medarbejdere er obligatoriske, jf. dog artikel 75, stk. 3. Hvis en medlemsstat påberåber sig artikel 75, stk. 3, træder vedtægtsomfattet personale i stedet for de pågældende kategori 2-medarbejdere.

Ændringsforslag    305

Forslag til forordning

Artikel 58 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hver medlemsstat har ansvaret for at sikre, at de udpegede operationelle medarbejdere er til rådighed efter anmodning fra agenturet i overensstemmelse med de i denne artikel fastlagte ordninger. Hver enkelt operationel medarbejder står til rådighed i en periode på højst 4 måneder inden for et kalenderår.

2.  Hver medlemsstat har ansvaret for at sikre, at de udpegede operationelle medarbejdere er til rådighed efter anmodning fra agenturet i overensstemmelse med de i denne artikel fastlagte ordninger. Hver enkelt operationel medarbejder står til rådighed i en periode på mindst 2 måneder og højst 4 måneder inden for et kalenderår.

Ændringsforslag    306

Forslag til forordning

Artikel 58 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Agenturet kan kontrollere, om det operationelle personale, der er udpeget til kortvarig udsendelse af medlemsstaterne, svarer til de fastlagte profiler og har de nødvendige sprogkundskaber. Agenturet kan anmode en medlemsstat om at fjerne en operationel medarbejder fra den nationale liste, hvis den pågældende ikke svarer til den krævede profil, ikke har tilstrækkelige sprogkundskaber, har begået tjenesteforseelser eller har overtrådt de gældende regler under tidligere udsendelser.

3.  Agenturet kontrollerer, om det operationelle personale, der er udpeget til kortvarig udsendelse af medlemsstaterne, svarer til de fastlagte profiler og har de nødvendige sprogkundskaber. Agenturet afviser en udpeget operationel medarbejder, hvis den pågældende ikke svarer til den krævede profil, ikke har tilstrækkelige sprogkundskaber, har begået tjenesteforseelser eller har overtrådt de gældende regler under tidligere udsendelser, og anmoder en medlemsstat om at foreslå en anden kandidat.

Ændringsforslag    307

Forslag til forordning

Artikel 58 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a.  Alle indsættelser af kategori 3-medarbejdere er obligatoriske, jf. dog artikel 75, stk. 3. Hvis en medlemsstat påberåber sig artikel 75, stk. 3, træder vedtægtsomfattet personale i stedet for de pågældende kategori 3-medarbejdere.

Ændringsforslag    308

Forslag til forordning

Artikel 58 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 58a

 

Medlemsstaternes deltagelse i den europæiske grænse- og kystvagts stående korps via udrykningsstyrken

 

1.  Medlemsstaterne stiller det operationelle personale (kategori 4), der indgår i udrykningsstyrken, umiddelbart til rådighed for agenturet. Det operationelle personale kan indsættes som en del af udrykningsstyrken fra hver medlemsstat inden for fem arbejdsdage fra den dato, hvor den administrerende direktør og værtsmedlemsstaten godkender den operationelle plan, udelukkende med henblik på hurtige grænseindsatser, forudsat at det personale i kategori 1-3, der er nødvendigt for den pågældende operation, allerede er udsendt fuldt ud. Med henblik herpå stiller hver medlemsstat på årsbasis et antal grænsevagter eller andet relevant personale til rådighed for agenturet. Deres profiler skal svare til dem, der er fastlagt i bestyrelsens afgørelse. Det samlede personale, der stilles til rådighed af medlemsstaterne, skal udgøre 3 000 grænsevagter eller andet relevant personale. Agenturet skal kontrollere, om de grænsevagter, som medlemsstaterne foreslår, svarer til de fastlagte profiler. Agenturet godkender de foreslåede kandidater eller afviser dem, hvis den foreslåede kandidat ikke svarer til den krævede profil, ikke har tilstrækkelige sprogkundskaber, har begået tjenesteforseelser eller har overtrådt de gældende regler under tidligere udsendelser, og anmoder en medlemsstat om at foreslå en anden kandidat til udstationering.

 

2.  Hver medlemsstat er ansvarlig for sit bidrag til antallet af grænsevagter eller andet relevant personale som omhandlet i stk. 1, i overensstemmelse med bilag Va.

Ændringsforslag    309

Forslag til forordning

Artikel 59 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Midtvejsevaluering af måde, hvorpå den europæiske grænse- og kystvagts stående korps fungerer

Evaluering af måde, hvorpå den europæiske grænse- og kystvagts stående korps fungerer

Ændringsforslag    310

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest den 31. juni 2024 foretager Kommissionen navnlig på grundlag af de rapporter, der er omhandlet i artikel 65, en midtvejsevaluering af, hvordan den europæisk grænse- og kystvagts stående korps fungerer, og vurderer dets samlede antal og sammensætning. Ved evalueringen skal der tages hensyn til udviklingen i det vedtægtsomfattede personale, der skal indgå i bidraget til agenturet, eller eventuelle væsentlige ændringer i de enkelte medlemsstaters kapacitet, som påvirker deres evne til at bidrage til det stående korps.

1.  Senest den ... [to år efter denne forordnings ikrafttræden] foretager Kommissionen sammen med medlemsstaterne navnlig på grundlag af de rapporter, der er omhandlet i artikel 65 og artikel 62, stk. 8a, en evaluering af, hvordan den europæiske grænse- og kystvagts stående korps, herunder udrykningsstyrken, fungerer og vurderer dets samlede uddannelse, specialiserede ekspertise, professionalisme, antal og sammensætning. Ved evalueringen skal der tages hensyn til udviklingen i det vedtægtsomfattede personale, der skal indgå i bidraget til agenturet, eller eventuelle væsentlige ændringer i de enkelte medlemsstaters kapacitet, som påvirker deres evne til at bidrage til det stående korps.

Ændringsforslag    311

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Denne midtvejsevaluering ledsages om nødvendigt af passende forslag til ændring af bilag I, III og IV.

2.  Denne midtvejsevaluering ledsages om nødvendigt af passende forslag til ændring af bilag I, III, IV og Va.

Ændringsforslag    312

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 a.  Senest den ... [to år efter denne forordnings ikrafttræden] og derefter hvert fjerde år gennemfører Kommissionen sammen med medlemsstaterne og med hjælp fra agenturet en uafhængig evaluering af niveauet af uddannelse, specialiseret ekspertise og professionalisme blandt personalet i den europæiske grænse- og kystvagts stående korps. Kommissionen videreformidler resultaterne af den i stk. 2a omhandlede evaluering til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag    313

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Forudsat at værtsmedlemsstaten er indforstået hermed, kan agenturet oprette lokalkontorer på dens område for at lette og forbedre koordineringen af de operationelle aktiviteter, herunder på tilbagesendelsesområdet, som tilrettelægges af agenturet i den pågældende medlemsstat eller i naboregionen, og for at sikre en effektiv forvaltning af agenturets menneskelige og tekniske ressourcer. Lokalkontorerne skal være midlertidige og oprettes for det tidsrum, der er nødvendigt for, at agenturet kan udføre væsentlige operationelle aktiviteter i den pågældende medlemsstat eller i den pågældende naboregion. Dette tidsrum kan om nødvendigt forlænges.

1.  Forudsat at værtsmedlemsstaten er indforstået hermed, eller denne mulighed udtrykkeligt er medtaget i den statusaftale, der er indgået med værtstredjelandet, kan agenturet oprette lokalkontorer på medlemsstatens eller tredjelandets område med henblik på at lette og forbedre koordineringen af de operationelle aktiviteter, herunder på tilbagesendelsesområdet, som tilrettelægges af agenturet i den pågældende medlemsstat eller det pågældende tredjeland, og for at sikre en effektiv forvaltning af agenturets menneskelige og tekniske ressourcer. Lokalkontorerne skal oprettes for det tidsrum, der er nødvendigt for, at agenturet kan udføre væsentlige operationelle aktiviteter i den pågældende medlemsstat eller i det pågældende tredjeland. Dette tidsrum kan om nødvendigt forlænges.

Ændringsforslag    314

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Agenturet og den værtsmedlemsstat, hvor lokalkontoret oprettes, bestræber sig på at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre de bedst mulige betingelser for varetagelsen af de opgaver, der pålægges lokalkontoret.

2.  Agenturet og den værtsmedlemsstat eller det værtstredjeland, hvor lokalkontoret oprettes, træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre de bedst mulige betingelser for varetagelsen af de opgaver, der pålægges lokalkontoret. Tjenestestedet for det personale, der arbejder på lokalkontorerne, fastsættes i overensstemmelse med artikel 94, stk. 2.

Ændringsforslag    315

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  yde operationel støtte til medlemsstaten i de pågældende indsatsområder

b)  yde operationel støtte til medlemsstaten eller tredjelandet i de pågældende indsatsområder

Ændringsforslag    316

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 3– litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

c a)  overvåge overholdelsen af grundlæggende rettigheder i forbindelse med operationer og aktiviteter inden for grænseforvaltning og tilbagesendelse og referere direkte til den ansvarlige for grundlæggende rettigheder

Ændringsforslag    317

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  samarbejde med værtsmedlemsstaten/værtsmedlemsstaterne om alle spørgsmål vedrørende den praktiske gennemførelse af de operationelle aktiviteter, som agenturet har tilrettelagt i den eller de pågældende medlemsstat(er), herunder eventuelle yderligere spørgsmål, der måtte være opstået i forbindelse med disse aktiviteter

d)  samarbejde med værtsmedlemsstaten/værtsmedlemsstaterne eller værtstredjelandet om alle spørgsmål vedrørende den praktiske gennemførelse af de operationelle aktiviteter, som agenturet har tilrettelagt i den pågældende medlemsstat/de pågældende medlemsstater eller det pågældende tredjeland, herunder eventuelle yderligere spørgsmål, der måtte være opstået i forbindelse med disse aktiviteter

Ændringsforslag    318

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  bistå den koordinationsansvarlige med om nødvendigt at lette koordineringen og kommunikationen mellem agenturets hold og de relevante myndigheder i værtsmedlemsstaten

f)  bistå den koordinationsansvarlige med om nødvendigt at lette koordineringen og kommunikationen mellem agenturets hold og de relevante myndigheder i værtsmedlemsstaten eller værtstredjelandet

Ændringsforslag    319

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 3 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  støtte agenturets forbindelsesofficer med henblik på at kortlægge aktuelle eller fremtidige udfordringer i forbindelse med grænseforvaltning i det område, de er ansvarlige for, eller med gennemførelsen af den gældende EU-ret om tilbagesendelse og regelmæssigt rapportere til hovedsædet

i)  støtte agenturets forbindelsesofficer med henblik på at kortlægge aktuelle eller fremtidige udfordringer i forbindelse med grænseforvaltning i det område, de er ansvarlige for, eller med gennemførelsen af den gældende EU-ret om tilbagesendelse eller med hensyn til grundlæggende rettigheder, og regelmæssigt rapportere til hovedsædet

Ændringsforslag    320

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5 a.  Den værtsmedlemsstat, hvor lokalkontoret oprettes, skal bistå agenturet med at sikre operationel kapacitet.

Ændringsforslag    321

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Den administrerende direktør aflægger hvert kvartal rapport til bestyrelsen om lokalkontorernes virksomhed. Lokalkontorernes aktiviteter skal beskrives i et særskilt afsnit i den årlige aktivitetsrapport, jf. artikel 98, stk. 2, nr. 10).

6.  Den administrerende direktør og den ansvarlige for grundlæggende rettigheder aflægger hvert kvartal rapport til bestyrelsen om lokalkontorernes virksomhed og om overholdelsen af grundlæggende rettigheder ifølge lokalkontorernes overvågning. Lokalkontorernes aktiviteter skal beskrives i et særskilt afsnit i den årlige aktivitetsrapport, jf. artikel 98, stk. 2, litra j).

Ændringsforslag    322

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6 a.  Hvis Kommissionen konstaterer, at der er generaliserede mangler for så vidt angår retsstatsprincippet i en medlemsstat, hvor agenturet har oprettet et lokalkontor, underretter Kommissionen straks den administrerende direktør derom. Senest en måned efter den pågældende underretning – og medmindre lokalkontoret i mellemtiden er blevet lukket ned – træffer bestyrelsen på forslag af den administrerende direktør afgørelse om, hvorvidt lokalkontoret skal lukkes ned, under behørig hensyntagen til Kommissionens udtalelse.

Ændringsforslag    323

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne har ret til at modtage finansielle midler i form af finansiering, der ikke er knyttet til omkostningerne på årsbasis, til støtte for udviklingen af de menneskelige ressourcer for derved at sikre deres bidrag til den europæiske grænse- og kystvagts stående korps, jf. bilag III og IV og artikel 125, stk. 1, litra a), i forordning (EU, Euratom) 2018/1046, som skal betales efter udløbet af det pågældende år, og efter opfyldelse af de betingelser, der er fastsat i overensstemmelse med stk. 3 og 4. Finansieringen skal baseres på et referencebeløb som fastsat i stk. 2 og beløbe sig til:

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    324

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den årlige betaling af det i stk. 1, litra a), nævnte beløb forfalder på betingelse af, at medlemsstaterne tilsvarende øger deres respektive samlede antal nationale grænsevagter ved at ansætte nye grænsevagter og andre medarbejdere i den pågældende periode. De relevante oplysninger med henblik på rapportering forelægges agenturet i forbindelse med de årlige bilaterale forhandlinger og kontrolleres ved hjælp af sårbarhedsvurderingen det følgende år. Den årlige betaling af det i stk. 1, litra b), omhandlede beløb skal erlægges i forhold til antallet af grænsevagter eller andre medarbejdere, der i praksis er indsat i mindst 4 måneder, jf. artikel 58, inden for den grænse, der er fastsat i bilag IV.

3.  Den årlige betaling af det i stk. 1, litra a), nævnte beløb forfalder på betingelse af, at medlemsstaterne tilsvarende øger deres respektive samlede antal nationale grænsevagter ved at ansætte nye grænsevagter og andre medarbejdere i den pågældende periode. De relevante oplysninger med henblik på rapportering forelægges agenturet i forbindelse med de årlige bilaterale forhandlinger og kontrolleres ved hjælp af sårbarhedsvurderingen det følgende år. Den årlige betaling af det i stk. 1, litra b), omhandlede beløb skal erlægges fuldt ud i forhold til antallet af grænsevagter eller andre medarbejdere, der i praksis er indsat i en fortløbende eller ikke-fortløbende periode på mindst 4 måneder, eller på pro rata-basis ved indsættelser i en fortløbende eller ikke-fortløbende periode på mindre end 4 måneder, jf. artikel 58, inden for den grænse, der er fastsat i bilag IV. Der udbetales et forskud, som er knyttet til de årlige betalinger af de beløb, der er omhandlet i stk. 1, litra a) og b), når den bidragydende medlemsstat har indgivet en specifik og begrundet anmodning.

Ændringsforslag    325

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4 a.  Ved gennemførelsen af den finansielle støtte i henhold til denne artikel sikrer agenturet og medlemsstaterne, at principperne om samfinansiering overholdes, og at der ikke ydes dobbeltfinansiering.

Ændringsforslag    326

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Under hensyntagen til den kapacitetskøreplan, der er omhandlet i artikel 9, stk. 4, når der findes en sådan, udvikler agenturet i samarbejde med de relevante uddannelsesinstitutioner i medlemsstaterne og, hvis det er relevant, EASO og Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, særlige uddannelsesværktøjer, herunder specifik oplæring i beskyttelse af børn og andre sårbare personer. Det sikrer de grænsevagter og andet relevant personale, som er medlem af den europæiske grænse- og kystvagts korps, den videreuddannelse, som er relevant for deres opgaver og beføjelser. Eksperter fra agenturets personale afholder regelmæssige øvelser med de pågældende grænsevagter og andre holdmedlemmer i overensstemmelse med den plan for videreuddannelse og øvelser, som er fastlagt i agenturets årlige arbejdsprogram.

1.  Under hensyntagen til den kapacitetskøreplan, der er omhandlet i artikel 9, stk. 4, når der findes en sådan, udvikler agenturet i samarbejde med de relevante uddannelsesinstitutioner i medlemsstaterne og [Den Europæiske Unions Asylagentur] og Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, særlige uddannelsesværktøjer, herunder specifik oplæring i beskyttelse af børn og andre sårbare personer. Det sikrer de grænsevagter, ledsagere ved tilbagesendelse og observatører ved tvangsmæssig tilbagesendelse og andet relevant personale, som er medlem af den europæiske grænse- og kystvagts korps, den videreuddannelse, som er relevant for deres opgaver og beføjelser. Eksperter fra agenturets personale afholder regelmæssige øvelser med de pågældende grænsevagter og andre holdmedlemmer i overensstemmelse med den plan for videreuddannelse og øvelser, som er fastlagt i agenturets årlige arbejdsprogram.

Ændringsforslag    327

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Agenturet sikrer, at alle medarbejdere, der er ansat til at fungere som operationelt personale i den europæiske grænse- og kystvagts korps, har modtaget fyldestgørende uddannelse i relevant EU-ret og folkeret, herunder om de grundlæggende rettigheder, adgang til international beskyttelse og, når det er relevant, eftersøgning og redning, inden de indsættes i forbindelse med de operationelle aktiviteter, som agenturet tilrettelægger. Med henblik herpå gennemfører agenturet på grundlag af aftaler med udvalgte medlemsstater de nødvendige uddannelsesprogrammer i deres nationale uddannelsesinstitutioner. Udgifterne til uddannelse dækkes fuldt ud af agenturet.

2.  Agenturet sikrer, at alle medarbejdere, der er ansat til at fungere som operationelt personale i den europæiske grænse- og kystvagts korps, har modtaget uddannelse i relevant EU-ret og folkeret, herunder om de grundlæggende rettigheder, adgang til international beskyttelse, retningslinjer for, hvordan man identificerer personer, der søger beskyttelse, og henviser dem til de korrekte procedurer, retningslinjer for håndtering af de særlige behov, som børn, herunder uledsagede mindreårige, har, og som ofre for menneskehandel, personer med behov for akut lægehjælp og andre særligt udsatte personer har, og, når det er hensigten, at medarbejderne skal deltage i maritime operationer, eftersøgning og redning, inden de indsættes i forbindelse med de operationelle aktiviteter, som agenturet tilrettelægger. Hvis de operationelle aktiviteter potentielt nødvendiggør brug af skydevåben, modtager medarbejderne omfattende praktisk, juridisk og etisk oplæring under hensyntagen til den enkelte medarbejders tidligere oplæring eller erfaring.

Ændringsforslag    328

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Med henblik herpå gennemfører agenturet på grundlag af aftaler med udvalgte medlemsstater de nødvendige uddannelsesprogrammer i deres nationale uddannelsesinstitutioner. Agenturet sikrer, at uddannelsen følger det fælles grundlæggende uddannelsesprogram, er harmoniseret og fremmer gensidig forståelse og en fælles kultur, der er baseret på de i traktaterne nedfældede værdier. Udgifterne til uddannelse dækkes fuldt ud af agenturet.

Ændringsforslag    329

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 b.  Agenturet kan med bestyrelsens godkendelse oprette et uddannelsescenter under agenturet, som skal gøre det lettere at integrere en fælles europæisk kultur i den tilbudte uddannelse.

Ændringsforslag    330

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Agenturet tager de fornødne initiativer til at sikre, at alt operationelt personale fra de medlemsstater, der deltager i holdene fra den europæiske grænse- og kystvagts korps, har modtaget uddannelse i relevant EU-ret og folkeret, herunder vedrørende de grundlæggende rettigheder, adgang til international beskyttelse og, når det er relevant, eftersøgning og redning, inden de deltager i de operationelle aktiviteter, som agenturet tilrettelægger.

udgår

Ændringsforslag    331

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Agenturet tager de fornødne initiativer til at sikre uddannelse af det personale, der er involveret i opgaver i forbindelse med tilbagesendelse, og som er afsat til den europæiske grænse- og kystvagts korps, jf. artikel 52. Agenturet sikrer, at dets personale og alt personale, der deltager i tilbagesendelsesoperationer og tilbagesendelsesindsatser, har modtaget uddannelse i relevant EU-ret og folkeret, herunder grundlæggende rettigheder og adgang til international beskyttelse, inden det deltager i de operationelle aktiviteter, som agenturet tilrettelægger.

4.  Agenturet tager de fornødne initiativer til at sikre uddannelse af det personale, der er involveret i opgaver i forbindelse med tilbagesendelse, og som er afsat til den europæiske grænse- og kystvagts korps, jf. artikel 52. Agenturet sikrer, at dets personale og alt personale, der deltager i tilbagesendelsesoperationer og tilbagesendelsesindsatser, har modtaget uddannelse i relevant EU-ret og folkeret, herunder grundlæggende rettigheder, adgang til international beskyttelse og adgang til henvisningsmekanismen for sårbare personer, inden det deltager i de operationelle aktiviteter, som agenturet tilrettelægger.

Ændringsforslag    332

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Agenturet udformer et udvekslingsprogram, således at de grænsevagter, der deltager i dets hold, og de medarbejdere, der deltager i de europæiske indsatshold til brug ved tilbagesendelser, kan tilegne sig viden eller særlig knowhow fra erfaringer og god praksis i udlandet ved at arbejde sammen med grænsevagter og personale, der er involveret i tilbagesendelsesrelaterede opgaver i en anden medlemsstat end deres egen.

8.  Agenturet udformer et udvekslingsprogram, således at de grænsevagter, der deltager i dets hold, og de medarbejdere, der deltager i de europæiske indsatshold til brug ved tilbagesendelser, kan tilegne sig viden eller særlig knowhow fra erfaringer, overholdelse af grundlæggende rettigheder og god praksis i udlandet ved at arbejde sammen med grænsevagter og personale, der er involveret i tilbagesendelsesrelaterede opgaver i en anden medlemsstat end deres egen.

Ændringsforslag    333

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a.  Agenturet etablerer og videreudvikler en intern kvalitetskontrolmekanisme til at forvisse sig om det høje uddannelsesniveau, den særlige ekspertise og professionalismen hos alle dets medarbejdere samt hos det operationelle personale fra medlemsstaterne, der deltager i agenturets operationelle aktiviteter. Agenturet udarbejder en årlig evalueringsrapport på grundlag af gennemførelsen af kvalitetskontrolmekanismen. Agenturet sender den årlige evalueringsrapport til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag    334

Forslag til forordning

Artikel 63 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

På grundlag af et forslag fra den administrerende direktør udarbejder bestyrelsen efter at have modtaget en positiv udtalelse fra Kommissionen en samlet flerårig strategi for, hvordan agenturets egen tekniske kapacitet skal udvikles under hensyntagen til den flerårige strategiske politikcyklus for den europæiske integrerede grænseforvaltning, herunder den kapacitetskøreplan, der er omhandlet i artikel 9, stk. 4, hvis den foreligger, og de budgetmidler, der stilles til rådighed til dette formål i den flerårige finansielle ramme.

På grundlag af et forslag fra den administrerende direktør udarbejder bestyrelsen efter at have modtaget en positiv udtalelse fra Kommissionen og i lyset af den flerårige strategiske politikcyklus for europæisk integreret grænseforvaltning, herunder den kapacitetskøreplan, der er omhandlet i artikel 9, stk. 4, hvis den foreligger, og de budgetmidler, der er til rådighed til dette formål i den flerårige finansielle ramme, en samlet flerårig strategi for, hvordan agenturets egen tekniske kapacitet skal udvikles.

Ændringsforslag    335

Forslag til forordning

Artikel 63 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Indregistreringsmedlemsstaten og agenturet aftaler på grundlag af en standardaftale, der udarbejdes af agenturet og godkendes af bestyrelsen, de nærmere vilkår for sikring af udstyrets funktionsdygtighed. For så vidt angår aktiver, der ejes i fællesskab, skal betingelserne også omfatte de tidsrum, hvor agenturet har fuld rådighed over aktiverne, og angive, hvordan udstyret skal bruges, herunder særlige bestemmelser om hurtig indsættelse under hurtige grænseindsatser.

5.  Indregistreringsmedlemsstaten og agenturet aftaler på grundlag af en standardaftale, der udarbejdes af agenturet og godkendes af bestyrelsen, de nærmere vilkår for sikring af udstyrets funktionsdygtighed. I denne forbindelse godkender indregistreringsmedlemsstaten det pågældende udstyr som værende i statslig tjeneste. For så vidt angår aktiver, der ejes i fællesskab, skal betingelserne også omfatte de tidsrum, hvor agenturet har fuld rådighed over aktiverne, og angive, hvordan udstyret skal bruges, herunder særlige bestemmelser om hurtig indsættelse under hurtige grænseindsatser.

Ændringsforslag    336

Forslag til forordning

Artikel 63 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Hvis agenturet ikke har det fornødne kvalificerede vedtægtsomfattede personale, tilvejebringer indregistreringsmedlemsstaten eller leverandøren af det tekniske udstyr de nødvendige eksperter og det fornødne tekniske mandskab til at betjene det tekniske udstyr på en juridisk holdbar og sikker måde. I så tilfælde stilles det tekniske udstyr, som agenturet er eneejer af, til rådighed for agenturet på dettes anmodning, og indregistreringsmedlemsstaten kan ikke påberåbe sig, at der er tale om en ekstraordinær situation som omhandlet i artikel 64, stk. 8.

6.  Hvis agenturet ikke har det fornødne kvalificerede vedtægtsomfattede personale, tilvejebringer indregistreringsmedlemsstaten eller leverandøren af det tekniske udstyr de nødvendige eksperter og det fornødne tekniske mandskab til at betjene det tekniske udstyr på en juridisk holdbar og sikker måde. Hvis indregistreringsmedlemsstaten stiller de nødvendige eksperter og det fornødne tekniske mandskab til rådighed, tæller de som en del af den pågældende medlemsstats bidrag til det stående korps. I så tilfælde stilles det tekniske udstyr, som agenturet er eneejer af, til rådighed for agenturet på dettes anmodning, og indregistreringsmedlemsstaten kan ikke påberåbe sig, at der er tale om en ekstraordinær situation som omhandlet i artikel 64, stk. 8. Når agenturet anmoder en medlemsstat om at stille teknisk udstyr og operationelt personale til rådighed, tager det hensyn til de særlige operationelle udfordringer, som den pågældende medlemsstat står over for på tidspunktet for anmodningen.

Ændringsforslag    337

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  antallet af operationelle medarbejdere, som hver medlemsstat har afsat til den europæiske grænse- og kystvagts stående korps, og til puljen af observatører ved tvangsmæssige tilbagesendelser

a)  antallet af operationelle medarbejdere, som hver medlemsstat har afsat til den europæiske grænse- og kystvagts stående korps, herunder til puljen af observatører ved tvangsmæssige tilbagesendelser

Ændringsforslag    338

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  mængden af teknisk udstyr, som hver medlemsstat og agenturet det foregående år har afsat til puljen af teknisk udstyr under særlig henvisning til

e)  mængden af teknisk udstyr, som hver medlemsstat og agenturet det foregående år har afsat til puljen af teknisk udstyr

Ændringsforslag    339

Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet følger og bidrager proaktivt til forsknings- og innovationsaktiviteter af relevans for den integrerede europæiske grænseforvaltning, herunder vedrørende anvendelsen af avanceret overvågningsteknologi, idet der tages hensyn til den kapacitetskøreplan, der er omhandlet i artikel 9, stk. 4. Agenturet formidler resultaterne af denne forskning til Europa-Parlamentet, medlemsstaterne og Kommissionen, jf. artikel 50. Hvis det er hensigtsmæssigt, kan det anvende resultaterne i forbindelse med fælles operationer, hurtige grænseindsatser, tilbagesendelsesoperationer og tilbagesendelsesindsatser.

1.  Agenturet følger og bidrager proaktivt til forsknings- og innovationsaktiviteter af relevans for den integrerede europæiske grænseforvaltning, idet der tages hensyn til den kapacitetskøreplan, der er omhandlet i artikel 9, stk. 4. Agenturet formidler resultaterne af denne forskning til Europa-Parlamentet, medlemsstaterne og Kommissionen, jf. artikel 50. Hvis det er hensigtsmæssigt, kan det anvende resultaterne i forbindelse med fælles operationer, hurtige grænseindsatser, tilbagesendelsesoperationer og tilbagesendelsesindsatser.

Ændringsforslag    340

Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Agenturet kan planlægge og gennemføre pilotprojekter vedrørende spørgsmål, der er omfattet af denne forordning.

4.  Agenturet kan planlægge og gennemføre pilotprojekter om nødvendigt til gennemførelse af de forpligtelser, der er fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag    341

Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4 a.  Agenturet offentliggør alle sine forskningsprojekter, herunder demonstrationsprojekter, de involverede samarbejdspartnere samt budgettet for projektet.

Ændringsforslag    342

Forslag til forordning

Artikel 67 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne og agenturet udarbejder operationelle planer for grænseforvaltning og tilbagesendelser. Medlemsstaternes operationelle planer for grænseafsnit med store og kritiske indvirkningsniveauer fastlægges i samarbejde med nabomedlemsstater og med agenturet. For agenturets virksomhed fastlægges den operationelle planlægning for det følgende år i bilaget til det samlede programmeringsdokument, der er omhandlet i artikel 100, og for hver specifik operationel aktivitet via den operationelle plan, der er omhandlet i artikel 39 og artikel 75, stk. 3.

2.  Medlemsstaterne og agenturet udarbejder operationelle planer for grænseforvaltning og tilbagesendelser. Medlemsstaternes operationelle planer for grænseafsnit med et højt indvirkningsniveau fastlægges i samarbejde med nabomedlemsstater og med agenturet. For agenturets virksomhed fastlægges den operationelle planlægning for det følgende år i bilaget til det samlede programmeringsdokument, der er omhandlet i artikel 100, og for hver specifik operationel aktivitet via den operationelle plan, der er omhandlet i artikel 39 og artikel 75, stk. 3.

Ændringsforslag    343

Forslag til forordning

Artikel 67 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den nationale kapacitetsudviklingsplan skal navnlig omhandle rekrutterings- og uddannelsespolitikken for så vidt angå grænsevagter og tilbagesendelsesspecialister, erhvervelse og vedligeholdelse af udstyr samt de nødvendige forsknings- og udviklingsaktiviteter og de tilsvarende finansielle aspekter.

Den nationale kapacitetsudviklingsplan skal navnlig omhandle rekrutterings- og uddannelsespolitikken for så vidt angår grænsevagter, tilbagesendelsesspecialister, ledsagere ved tilbagesendelse og observatører ved tvangsmæssig tilbagesendelse, erhvervelse og vedligeholdelse af udstyr samt de nødvendige forsknings- og udviklingsaktiviteter og de tilsvarende finansielle aspekter.

Ændringsforslag    344

Forslag til forordning

Artikel 68 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Agenturet sikrer oprettelsen og driften af den centrale ETIAS-enhed som omhandlet i artikel 7 i [forordningen om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)]."]

2.  Agenturet sikrer oprettelsen og driften af den centrale ETIAS-enhed som omhandlet i artikel 7 i forordning (EU) 2018/1240.

Ændringsforslag    345

Forslag til forordning

Afdeling 11 –underafdeling 1 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Samarbejde internt i Unionen

udgår

Ændringsforslag    346

Forslag til forordning

Artikel 69 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Agenturet samarbejder med EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer og internationale organisationer inden for deres respektive retlige rammer og gør brug af de eksisterende oplysninger, kapaciteter og systemer, der er tilgængelige inden for rammerne af Eurosur.

Agenturet samarbejder med EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer inden for deres respektive retlige rammer og gør brug af de eksisterende oplysninger, kapaciteter og systemer, der er tilgængelige inden for rammerne af Eurosur.

Ændringsforslag    347

Forslag til forordning

Artikel 69 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I henhold til stk. 1 samarbejder agenturet navnlig med:

I henhold til stk. 1 samarbejder agenturet med følgende:

Ændringsforslag    348

Forslag til forordning

Artikel 69 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Den Europæiske Unions Asylagentur

c)  [Den Europæiske Unions Asylagentur]

Ændringsforslag    349

Forslag til forordning

Artikel 69 – stk. 1 – afsnit 2 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  missioner og operationer inden for rammerne af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik.

udgår

Ændringsforslag    350

Forslag til forordning

Artikel 69 – stk. 1 – afsnit 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Agenturet kan også samarbejde med følgende internationale organisationer, der er relevante for dets opgaver, inden for deres respektive retlige rammer.

 

a)  De Forenede Nationer via deres relevante kontorer, agenturer, organisationer og andre enheder, særlig FN's Højkommissariat for Flygtninge, FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder, Den Internationale Organisation for Migration, FN's Kontor for Narkotikakontrol og Kriminalitetsbekæmpelse og Organisationen for International Civil Luftfart

 

 

 

b)  Den Internationale Kriminalpolitiorganisation (INTERPOL)

 

c)  Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa

 

d)  Verdenstoldorganisationen.

 

Agenturet samarbejder med Europarådet og Europarådets menneskerettighedskommissær med henblik på at føre tilsyn med puljen af observatører ved tvangsmæssige tilbagesendelser.

Ændringsforslag    351

Forslag til forordning

Artikel 69 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det i stk. 1 omhandlede samarbejde skal finde sted inden for rammerne af de samarbejdsordninger, der er indgået med de enheder, der er omhandlet i stk. 1. Ordningerne skal forhåndsgodkendes af Kommissionen. Agenturet underretter i hvert tilfælde Europa-Parlamentet om alle sådanne ordninger.

2.  Det i stk. 1 omhandlede samarbejde skal finde sted inden for rammerne af de samarbejdsordninger, der er indgået med de enheder, der er omhandlet i stk. 1. Ordningerne skal forhåndsgodkendes af Kommissionen og af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, såfremt samarbejdsordningerne vedrører udveksling af personoplysninger. Agenturet underretter i hvert tilfælde Europa-Parlamentet om alle sådanne ordninger og offentliggør dem. For at vurdere nødvendigheden og proportionaliteten af den pågældende foranstaltning bør ordningerne tydeligt angive den foreslåede foranstaltnings anvendelsesområde, omfang og grad af indgriben.

Ændringsforslag    352

Forslag til forordning

Artikel 69 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  De i stk. 1 omhandlede EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer og internationale organisationer må kun anvende de oplysninger, de modtager fra agenturet, inden for rammerne af deres beføjelser og i det omfang, de overholder de grundlæggende rettigheder, herunder databeskyttelseskravene. Videregivelse eller anden meddelelse af personoplysninger, der behandles af agenturet, til andre EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer skal være underlagt særlige samarbejdsordninger om udveksling af personoplysninger og forudsætter forudgående godkendelse af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Enhver videregivelse af personoplysninger, som foretages af agenturet, skal finde sted i overensstemmelse med de i artikel 87–90 fastsatte bestemmelser om databeskyttelse. Hvad angår håndteringen af klassificerede oplysninger, skal det i disse ordninger fastsættes, at den berørte EU-institution eller det berørte EU-organ, -kontor eller -agentur eller den berørte internationale organisation overholder sikkerhedsregler og -standarder svarende til dem, der anvendes af agenturet.

5.  De i stk. 1 omhandlede EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer må kun anvende de oplysninger, de modtager fra agenturet, inden for rammerne af deres beføjelser og i det omfang, de overholder de grundlæggende rettigheder, herunder databeskyttelseskravene. Enhver videregivelse eller anden meddelelse af personoplysninger, der behandles af agenturet, til andre EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer må kun finde sted, hvis der findes et retsgrundlag i EU-retten, og må ikke føre til behandling af personoplysninger til andre uforenelige formål, jf. artikel 6 i forordning (EU) 2018/1725, skal være underlagt særlige samarbejdsordninger om udveksling af personoplysninger og forudsætter forudgående godkendelse af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning fører en fortegnelse over videregivelse og over begrundelsen for videregivelsen. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har mulighed for at kontrollere lovligheden deraf og navnlig overholdelsen af principperne om nødvendighed og proportionalitet. Enhver videregivelse af personoplysninger, som foretages af agenturet, skal finde sted i overensstemmelse med de i artikel 87–90 fastsatte bestemmelser om databeskyttelse og med forordning (EU) 2018/1725. Hvad angår håndteringen af klassificerede oplysninger, skal det i disse ordninger fastsættes, at den berørte EU-institution eller det berørte EU-organ, -kontor eller -agentur eller den berørte internationale organisation overholder sikkerhedsregler og -standarder svarende til dem, der anvendes af agenturet.

Ændringsforslag    353

Forslag til forordning

Artikel 69 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Agenturet sikrer, at personoplysninger, der overføres eller videregives til internationale organisationer, kun behandles med henblik på de formål, med hvilke de blev overført eller videregivet. Agenturet sikrer, at de samarbejdsordninger, der er indgået med internationale organisationer, fuldt ud overholder EU-databeskyttelsesreglerne, særlig kapitel V i forordning (EU) 2018/679.

Ændringsforslag    354

Forslag til forordning

Artikel 70 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  dele kapacitet gennem planlægning og gennemførelse af operationer med flere formål og gennem deling af aktiver og anden kapacitet, i det omfang disse aktiviteter er koordineret af disse agenturer og godkendt af de kompetente myndigheder i de pågældende medlemsstater.

e)  dele kapacitet gennem planlægning og gennemførelse af operationer med flere formål, herunder eftersøgnings- og redningsoperationer, og gennem deling af aktiver og anden kapacitet, i det omfang disse aktiviteter er koordineret af disse agenturer og godkendt af de kompetente myndigheder i de pågældende medlemsstater.

Ændringsforslag    355

Forslag til forordning

Artikel 70 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De nærmere former for samarbejde om kystvagtfunktioner mellem agenturet, EU-Fiskerikontrolagenturet og Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed fastsættes i en samarbejdsordning i overensstemmelse med deres respektive mandater og de finansielle bestemmelser, der gælder for disse agenturer. En sådan ordning skal godkendes af bestyrelserne for agenturet, Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed og EU-Fiskerikontrolagenturet.

2.  De nærmere former for samarbejde om kystvagtfunktioner mellem agenturet, EU-Fiskerikontrolagenturet og Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed fastsættes i en samarbejdsordning i overensstemmelse med deres respektive mandater og de finansielle bestemmelser, der gælder for disse agenturer. En sådan ordning skal godkendes af bestyrelserne for agenturet, Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed og EU-Fiskerikontrolagenturet. Agenturerne skal anvende oplysninger, der alene er modtaget i forbindelse med deres samarbejde inden for de retlige rammer herfor og under overholdelse af de grundlæggende rettigheder, herunder databeskyttelseskravene.

Ændringsforslag    356

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Videregivelse eller anden meddelelse til tredjelande eller andre tredjeparter af oplysninger, der er udvekslet i henhold til denne artikel, er forbudt.

5.  Videregivelse eller anden meddelelse til tredjelande eller alle andre tredjeparter af oplysninger, der er udvekslet i henhold til denne artikel, er forbudt.

Begrundelse

Dette ændringsforslag fremsættes for at sikre overensstemmelse.

Ændringsforslag    357

Forslag til forordning

Afdeling 11 –underafdeling 2 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Samarbejde med tredjelande

udgår

Ændringsforslag    358

Forslag til forordning

Artikel 72 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Som fastsat i artikel 3, litra g), samarbejder medlemsstaterne og agenturet med tredjelande med henblik på integreret grænseforvaltning og migrationspolitik, herunder tilbagesendelser.

1.  Som fastsat i artikel 3, litra g), samarbejder medlemsstaterne og agenturet med tredjelande med henblik på integreret grænseforvaltning og migrationspolitik.

Ændringsforslag    359

Forslag til forordning

Artikel 72 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 a.  Kommissionen vurderer sammen med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil situationen i et tredjeland, herunder overholdelsen af de grundlæggende rettigheder og databeskyttelsesniveauet, forud for agenturets eventuelle aktiviteter i eller med det pågældende tredjeland, og inden der indledes forhandlinger om en aftale eller ordning med det pågældende tredjeland i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag    360

Forslag til forordning

Artikel 72 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Agenturet og medlemsstaterne overholder EU-retten, herunder normer og standarder, som udgør en del af gældende EU-ret, også når et samarbejde med tredjelande finder sted på disse landes område.

3.  Agenturet og medlemsstaterne overholder EU-retten, herunder normer og standarder, som udgør en del af gældende EU-ret, også når et samarbejde med tredjelande finder sted på disse landes område. Indgåelse af et samarbejde med tredjelande skal tjene til at fremme standarder for europæisk integreret grænseforvaltning.

Ændringsforslag    361

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3 a.  Medlemsstaterne sikrer, at personoplysninger, der overføres eller videregives til tredjelande eller internationale organisationer, kun behandles med henblik på de formål, med hvilke de blev overført eller videregivet, og at de registrerede også kan udøve deres rettigheder i tredjelandene eller over for de internationale organisationer. I den forbindelse indarbejder medlemsstaterne juridisk bindende forsikringer, der kan håndhæves, i de bilaterale eller multilaterale aftaler med tredjelande eller i samarbejdsordninger med internationale organisationer, jf. artikel 46, stk. 2, litra a), eller stk. 3, litra b), i forordning (EU) 2016/679. Hvis der ikke foreligger en sådan aftale eller ordning, jf. stk. 1, må medlemsstaterne ikke overføre eller videregive personoplysninger til tredjelandene eller de internationale organisationer.

Ændringsforslag    362

Forslag til forordning

Artikel 74 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Under et sådant samarbejde handler agenturet inden for rammerne af Unionens politik udadtil, herunder hvad angår beskyttelse af grundlæggende rettigheder og princippet om non-refoulement, med støtte fra og koordineret med Unionens delegationer og, hvis det er relevant, FSFP-missioner og -operationer.

2.  Under et sådant samarbejde handler agenturet inden for rammerne af Unionens politik udadtil, herunder hvad angår beskyttelse af grundlæggende rettigheder og princippet om non-refoulement, forbuddet mod arbitrær frihedsberøvelse og forbuddet mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, med støtte fra og koordineret med Unionens delegationer.

Ændringsforslag    363

Forslag til forordning

Artikel 74 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  I situationer, hvor der kræves indsættelse af grænsevagter og indsatshold til brug ved tilbagesendelser fra den europæiske grænse- og kystvagts stående korps til et tredjeland, hvor holdmedlemmerne vil udøve udøvende beføjelser, skal Unionen indgå en statusaftale med det pågældende tredjeland. Statusaftalen skal omfatte alle aspekter, der er nødvendige for at gennemføre tiltagene. I aftalen fastsættes navnlig operationens omfang, det civil- og strafferetlige ansvar samt holdmedlemmernes opgaver og beføjelser. Statusaftalen skal sikre fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder under disse operationer.

3.  I situationer, hvor der kræves indsættelse af grænsevagter og indsatshold til brug ved tilbagesendelser og overvågning af grundlæggende rettigheder fra den europæiske grænse- og kystvagts stående korps til et tredjeland, hvor holdmedlemmerne vil udøve udøvende beføjelser, skal Unionen indgå en statusaftale, som er udarbejdet på grundlag af den standardstatusaftale, som er omhandlet i artikel 77, stk. 1a, med det pågældende tredjeland på grundlag af artikel 218 i TEUF. Statusaftalen skal omfatte alle aspekter, der er nødvendige for at gennemføre tiltagene. I aftalen fastsættes navnlig operationens omfang, det civil- og strafferetlige ansvar samt holdmedlemmernes opgaver og beføjelser, foranstaltninger vedrørende oprettelse af et lokalkontor og foranstaltninger, der sikrer operationaliseringen af beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder, herunder indsættelse af observatører til overvågning af grundlæggende rettigheder, strategien for de grundlæggende rettigheder i overensstemmelse med artikel 81 og adfærdskodeksen i overensstemmelse med artikel 82. Statusaftalen skal sikre fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder under disse operationer og indeholde en klageordning. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse skal høres om statusaftalens bestemmelser vedrørende dataoverførsel. Operationer udføres på grundlag af en operationel plan, som også godkendes af de deltagende medlemsstater. Medlemsstaters deltagelse i fælles operationer på tredjelandes område finder sted på frivilligt grundlag.

Ændringsforslag    364

Forslag til forordning

Artikel 74 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Når der er indgået samarbejdsordninger med de pågældende myndigheder, handler agenturet desuden inden for rammerne af disse i overensstemmelse med EU-retten og Unionens politikker, jf. artikel 77, stk. 6. Disse samarbejdsordninger skal præcisere samarbejdets omfang, art og formål og være knyttet til forvaltningen af det operationelle samarbejde og kan omfatte bestemmelser om udveksling af følsomme ikkeklassificerede oplysninger og samarbejde inden for rammerne af Eurosur, jf. artikel 75, stk. 3. Eventuelle samarbejdsaftaler om udveksling af klassificerede oplysninger indgås i overensstemmelse med artikel 77, stk. 6. Agenturet overholder EU-retten, herunder normer og standarder, der indgår i gældende EU-ret.

4.  Når der er indgået samarbejdsordninger med de pågældende myndigheder, handler agenturet desuden inden for rammerne af disse i overensstemmelse med EU-retten og Unionens politikker, jf. artikel 77, stk. 6. Disse samarbejdsordninger skal præcisere samarbejdets omfang, art og formål og være knyttet til forvaltningen af det operationelle samarbejde og kan omfatte bestemmelser om udveksling af følsomme ikkeklassificerede oplysninger og samarbejde inden for rammerne af Eurosur, jf. artikel 75, stk. 3. Eventuelle samarbejdsaftaler om udveksling af klassificerede oplysninger indgås i overensstemmelse med artikel 77, stk. 6. Agenturet overholder EU-retten, herunder normer og standarder, der indgår i gældende EU-ret. Agenturet anmoder om forhåndsgodkendelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, i det omfang disse samarbejdsordninger tillader overførsel af personoplysninger.

Ændringsforslag    365

Forslag til forordning

Artikel 74 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Agenturet bidrager til gennemførelsen af de internationale aftaler og ikke juridisk bindende ordninger vedrørende tilbagesendelse, som Unionen har indgået med tredjelande inden for rammerne af Unionens politik udadtil og vedrørende områder, der er omfattet af denne forordning.

5.  Agenturet bidrager til gennemførelsen af de internationale aftaler og de tilbagetagelsesaftaler, som Unionen har indgået med tredjelande inden for rammerne af Unionens politik udadtil og vedrørende områder, der er omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag    366

Forslag til forordning

Artikel 74 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Agenturet kan modtage EU-finansiering i henhold til bestemmelserne i de relevante instrumenter til støtte for og i relation til tredjelande. Det kan iværksætte og finansiere projekter vedrørende teknisk bistand i tredjelande i forbindelse med forhold, der er omfattet af denne forordning, og i overensstemmelse med de finansielle bestemmelser, der gælder for agenturet.

6.  Agenturet kan modtage EU-finansiering i henhold til bestemmelserne i de relevante instrumenter til støtte for og i relation til tredjelande. Under forudsætning af Europa-Parlamentets godkendelse og efter en grundig konsekvensanalyse vedrørende grundlæggende rettigheder kan det iværksætte og finansiere projekter vedrørende teknisk bistand i tredjelande i forbindelse med forhold, der er omfattet af denne forordning, og i overensstemmelse med de finansielle bestemmelser, der gælder for agenturet.

Ændringsforslag    367

Forslag til forordning

Artikel 74 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Agenturet underretter Europa-Parlamentet om de aktiviteter, det har udført i medfør af denne artikel.

7.  Agenturet underretter hvert kvartal Europa-Parlamentet om de aktiviteter, det har udført i medfør af denne artikel, og navnlig om aktiviteter i forbindelse med den tekniske og operationelle bistand i forbindelse med grænseforvaltning og tilbagesendelse i tredjelande, udveksling af følsomme, ikkeklassificerede oplysninger med tredjelande og indsættelse af forbindelsesofficerer, herunder detaljerede oplysninger om overholdelse af grundlæggende rettigheder og international beskyttelse. Agenturet offentliggør alle aftaler, samarbejdsordninger, pilotprojekter og projekter vedrørende teknisk bistand med tredjelande.

Ændringsforslag    368

Forslag til forordning

Artikel 74 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a.  Agenturet sikrer, at oplysninger, der overføres eller videregives til tredjelande eller internationale organisationer, kun behandles med henblik på de formål, med hvilke de blev overført eller videregivet, og at de registrerede også kan udøve deres rettigheder i tredjelandene eller over for de internationale organisationer.

Ændringsforslag    369

Forslag til forordning

Artikel 75 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Agenturet kan yde bistand til tredjelandes tilbagesendelsesaktiviteter og sikre koordineringen eller tilrettelæggelsen af tilbagesendelsesoperationer, hvor et antal tilbagesendte sendes tilbage fra dette tredjeland til et andet tredjeland. Sådanne tilbagesendelsesoperationer kan organiseres med deltagelse af en eller flere medlemsstater ("blandede tilbagesendelsesoperationer") eller som nationale tilbagesendelsesoperationer, navnlig når dette er begrundet i prioriteterne i Unionens politik for irregulær migration. De deltagende medlemsstater og agenturet sikrer, at de grundlæggende rettigheder overholdes, og at der sker en forholdsmæssig brug af tvangsmidler under hele udsendelsesoperationen, navnlig at der er observatører ved tvangsmæssig tilbagesendelse og ledsagere fra tredjelande ved tvangsmæssig tilbagesendelse til stede.

udgår

Ændringsforslag    370

Forslag til forordning

Artikel 76 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3 a.  Agenturet sikrer, at oplysninger, der overføres eller videregives til tredjelande, kun behandles med henblik på de formål, med hvilke de blev overført eller videregivet, og at de registrerede også kan udøve deres rettigheder i tredjelandene. I den forbindelse er al udveksling af oplysninger i henhold til artikel 73, stk. 1, som giver et tredjeland oplysninger, der kan anvendes til at identificere personer eller grupper af personer, hvis anmodning om adgang til international beskyttelse er under behandling, eller som er i alvorlig fare for at blive udsat for tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling eller afstraffelse eller alle andre krænkelser af de grundlæggende rettigheder, forbudt.

Ændringsforslag    371

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Kommissionen afslutter ikke forhandlinger om samarbejdsaftaler mellem Unionen og et tredjeland i henhold til denne forordning, før der er gennemført en vurdering af situationen med hensyn til de grundlæggende rettigheder i det pågældende tredjeland i overensstemmelse med artikel 72, stk. 2a. Denne vurdering indgår i godkendelsesproceduren.

Ændringsforslag    372

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen fører forhandlinger om den statusaftale, der er omhandlet i artikel 74, stk. 3, jf. artikel 218, stk. 3, i TEUF.

udgår

Ændringsforslag    373

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Kommissionen udarbejder efter høring af medlemsstaterne og agenturet en standardstatusaftale, som skal omfatte rammerne for den evaluering af de grundlæggende rettigheder, der er omhandlet i artikel 54, stk. 2, litra a), for foranstaltninger, der gennemføres på tredjelandes område.

Ændringsforslag    374

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen udarbejder efter høring af medlemsstaterne og agenturet standardbestemmelser for de bilaterale og multilaterale aftaler, der er omhandlet i artikel 71, stk. 2, og artikel 73, til udveksling af oplysninger inden for rammerne af Eurosur, jf. artikel 76, stk. 2.

Kommissionen udarbejder efter høring af medlemsstaterne og agenturet også standardbestemmelser for de bilaterale og multilaterale aftaler, der er omhandlet i artikel 71, stk. 2, og artikel 73, til udveksling af oplysninger inden for rammerne af Eurosur, jf. artikel 76, stk. 2. Standardbestemmelserne skal omfatte detaljerede foranstaltninger, der sikrer operationaliseringen af beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder, strategien for de grundlæggende rettigheder i overensstemmelse med artikel 81 og adfærdskodeksen i overensstemmelse med artikel 82.

Ændringsforslag    375

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen udarbejder efter høring af agenturet en model for de i artikel 74 omhandlede arbejdsaftaler.

Kommissionen udarbejder efter høring af agenturet en model for de i artikel 74 omhandlede arbejdsaftaler. Modellen skal omfatte detaljerede foranstaltninger, der sikrer operationaliseringen af beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder, strategien for de grundlæggende rettigheder i overensstemmelse med artikel 81 og adfærdskodeksen i overensstemmelse med artikel 82.

Ændringsforslag    376

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De berørte medlemsstater meddeler de eksisterende bilaterale og multilaterale aftaler, der er omhandlet i artikel 73, stk. 1, til Kommissionen, som kontrollerer, om bestemmelserne heri er i overensstemmelse med denne forordning.

3.  De berørte medlemsstater meddeler de eksisterende bilaterale og multilaterale aftaler, der er omhandlet i artikel 73, stk. 1, til Kommissionen, som informerer Europa-Parlamentet, Rådet og agenturet derom og kontrollerer, om bestemmelserne heri er i overensstemmelse med denne forordning.

Ændringsforslag    377

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Inden indgåelsen af en ny bilateral eller multilateral aftale som omhandlet i artikel 73, stk. 1, skal den eller de pågældende medlemsstater underrette Kommissionen, som kontrollerer, om dens bestemmelser er i overensstemmelse med denne forordning, og underretter medlemsstaten herom.

4.  Inden indgåelsen af en ny bilateral eller multilateral aftale som omhandlet i artikel 73, stk. 1, skal den eller de pågældende medlemsstater underrette Kommissionen, som informerer Europa-Parlamentet, Rådet og agenturet derom og kontrollerer, om dens bestemmelser er i overensstemmelse med denne forordning, og underretter medlemsstaten herom.

Ændringsforslag    378

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Inden der indgås en samarbejdsordning med tredjeparter eller tredjelande, meddeler agenturet den til Kommissionen, som skal forhåndsgodkende den. Når der er indgået samarbejdsordninger, meddeler agenturet dem til Kommissionen, som underretter Europa-Parlamentet og Rådet herom.

6.  Inden der indgås en samarbejdsordning med tredjeparter eller tredjelande, meddeler agenturet den til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Kommissionen skal give sin godkendelse inden indgåelsen af sådanne ordninger. Når der er indgået samarbejdsordninger, meddeler agenturet dem til Kommissionen, som underretter Europa-Parlamentet og Rådet herom.

Ændringsforslag    379

Forslag til forordning

Artikel 78 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet kan indsætte eksperter fra sit vedtægtsomfattede personale som forbindelsesofficerer, der bør nyde den størst mulige beskyttelse ved udførelsen af deres opgaver i tredjelande. De indgår i de lokale eller regionale samarbejdsnetværk mellem Unionens og medlemsstaternes indvandringsforbindelsesofficerer og sikkerhedseksperter, herunder det netværk, der er oprettet i henhold til forordning (EF) nr. 377/2004. Agenturet kan ved beslutning truffet af bestyrelsen fastsætte særlige profiler for forbindelsesofficerer, f.eks. tilbagesendelsesforbindelsesofficerer, afhængigt af de operationelle behov i forbindelse med det pågældende tredjeland.

1.  Agenturet kan indsætte eksperter fra sit vedtægtsomfattede personale som forbindelsesofficerer, der bør nyde den størst mulige beskyttelse ved udførelsen af deres opgaver i tredjelande. De indgår i de lokale eller regionale samarbejdsnetværk mellem Unionens og medlemsstaternes indvandringsforbindelsesofficerer og sikkerhedseksperter, herunder det netværk, der er oprettet i henhold til forordning (EF) nr. 377/2004. Agenturet kan ved beslutning truffet af bestyrelsen fastsætte særlige profiler for forbindelsesofficerer, afhængigt af de operationelle behov i forbindelse med det pågældende tredjeland.

Ændringsforslag    380

Forslag til forordning

Artikel 78 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Inden for rammerne af Unionens politik udadtil skal der ved indsættelsen af forbindelsesofficerer gives prioritet til de tredjelande, som på grundlag af en risikoanalyse anses for at udgøre et oprindelses- eller transitland med hensyn til ulovlig indvandring. Agenturet kan på gensidigt grundlag modtage forbindelsesofficerer fra de pågældende tredjelande. Bestyrelsen vedtager på forslag af den administrerende direktør listen over prioriteter på årsbasis. Indsættelsen af forbindelsesofficerer skal godkendes af bestyrelsen efter udtalelse fra Kommissionen.

2.  Inden for rammerne af Unionens politik udadtil skal der ved indsættelsen af forbindelsesofficerer gives prioritet til de tredjelande, som på grundlag af en risikoanalyse anses for at udgøre et oprindelses- eller transitland med hensyn til irregulær migration. Agenturet kan på gensidigt grundlag modtage forbindelsesofficerer fra de pågældende tredjelande. Bestyrelsen vedtager på forslag af den administrerende direktør listen over prioriteter på årsbasis. Indsættelsen af forbindelsesofficerer skal godkendes af bestyrelsen efter udtalelse fra Kommissionen.

Ændringsforslag    381

Forslag til forordning

Artikel 78 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Agenturets forbindelsesofficerers opgaver omfatter i overensstemmelse med EU-retten og under overholdelse af de grundlæggende rettigheder etablering og vedligeholdelse af kontakter med de kompetente myndigheder i det tredjeland, de tilknyttes, med henblik på at bidrage til forebyggelse og bekæmpelse af ulovlig indvandring og til tilbagesendelse af personer i udsendelsesposition, blandt andet ved at yde teknisk bistand til at identificere tredjelandsstatsborgere og fremskaffe rejsedokumenter til dem. Disse forbindelsesofficerer sikrer en tæt koordinering med Unionens delegationer og, når det er relevant, FSFP-missioner og -operationer.

3.  Agenturets forbindelsesofficerers opgaver omfatter i overensstemmelse med EU-retten og under overholdelse af de grundlæggende rettigheder etablering og vedligeholdelse af kontakter med de kompetente myndigheder i det tredjeland, de tilknyttes, med henblik på at bidrage til forebyggelse og bekæmpelse af irregulær migration og til tilbagesendelse af personer i udsendelsesposition, blandt andet ved at yde teknisk bistand til at identificere tredjelandsstatsborgere og fremskaffe rejsedokumenter til dem. Disse forbindelsesofficerer sikrer en tæt koordinering med Unionens delegationer. De har i videst muligt omfang deres kontorer i samme bygning. Agenturets forbindelsesofficerer bidrager med at vurdere indvirkningen af agenturets operationer og samarbejde med tredjelandene i forhold til de grundlæggende rettigheder og rapporterer til den administrerende direktør og den ansvarlige for grundlæggende rettigheder om deres vurdering.

Ændringsforslag    382

Forslag til forordning

Artikel 79 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet kan efter aftale med de berørte medlemsstater opfordre observatører fra EU-institutioner, -organer, -kontorer eller -agenturer eller internationale organisationer og FSFP-missioner og -operationer til at deltage i sine aktiviteter, navnlig fælles operationer og pilotprojekter, risikoanalyser og uddannelse, i det omfang deres tilstedeværelse er i overensstemmelse med målene for disse aktiviteter, kan bidrage til forbedringen af samarbejdet og udvekslingen af bedste praksis og ikke berører den generelle sikkerhed i forbindelse med disse aktiviteter. Disse observatører kan kun deltage i risikoanalyser og uddannelse efter aftale med de berørte medlemsstater. For så vidt angår fælles operationer og pilotprojekter skal observatørers deltagelse aftales med værtsmedlemsstaten. Den operationelle plan skal indeholde nærmere regler for observatørers deltagelse. Agenturet skal give disse observatører relevant uddannelse forud for deltagelsen.

1.  Agenturet kan efter aftale med de berørte medlemsstater opfordre observatører fra EU-institutioner, -organer, -kontorer eller -agenturer eller internationale organisationer til at deltage i sine aktiviteter, navnlig fælles operationer og pilotprojekter, risikoanalyser og uddannelse, i det omfang deres tilstedeværelse er i overensstemmelse med målene for disse aktiviteter, kan bidrage til forbedringen af samarbejdet og udvekslingen af bedste praksis og ikke berører den generelle sikkerhed i forbindelse med disse aktiviteter eller udgør en risiko over for grundlæggende rettigheder. Disse observatører kan kun deltage i risikoanalyser og uddannelse efter aftale med de berørte medlemsstater. For så vidt angår fælles operationer og pilotprojekter skal observatørers deltagelse aftales med værtsmedlemsstaten. Den operationelle plan skal indeholde nærmere regler for observatørers deltagelse. Agenturet skal give disse observatører relevant uddannelse forud for deltagelsen.

Ændringsforslag    383

Forslag til forordning

Artikel 79 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Agenturet kan efter aftale med de berørte medlemsstater opfordre observatører fra tredjelande til at deltage i sine aktiviteter ved de ydre grænser, jf. artikel 37, tilbagesendelsesoperationer, jf. artikel 51, tilbagesendelsesindsatser, jf. artikel 54, og uddannelse, jf. artikel 62, i det omfang deres tilstedeværelse er i overensstemmelse med formålene med disse aktiviteter, kan bidrage til forbedringen af samarbejdet og udvekslingen af bedste praksis og ikke berører den generelle sikkerhed i forbindelse med disse aktiviteter. Disse observatører kan kun deltage i de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 37, 43, 51 og 62, efter aftale med den eller de berørte medlemsstater og kun i de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 37 og 54, efter aftale med værtsmedlemsstaten. Den operationelle plan skal indeholde nærmere regler for observatørers deltagelse. Agenturet skal give disse observatører relevant uddannelse forud for deltagelsen. De er forpligtede til at overholde agenturets adfærdskodekser, mens de deltager i dets aktiviteter.

2.  Agenturet kan efter aftale med de berørte medlemsstater opfordre observatører fra tredjelande til at deltage i sine aktiviteter ved de ydre grænser, jf. artikel 37, tilbagesendelsesoperationer, jf. artikel 51, tilbagesendelsesindsatser, jf. artikel 54, og uddannelse, jf. artikel 62, i det omfang deres tilstedeværelse er i overensstemmelse med formålene med disse aktiviteter, kan bidrage til forbedringen af samarbejdet og udvekslingen af bedste praksis og ikke berører den generelle sikkerhed i forbindelse med disse aktiviteter og heller ikke tredjelandsstatsborgeres sikkerhed og retten til asyl. Disse observatører kan kun deltage efter aftale med den eller de berørte medlemsstater. Den operationelle plan skal indeholde nærmere regler for observatørers deltagelse. Agenturet skal give disse observatører relevant uddannelse forud for deltagelsen. De er forpligtede til at overholde agenturets adfærdskodekser, mens de deltager i dets aktiviteter.

Ændringsforslag    384

Forslag til forordning

Artikel 80 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Agenturet overtager og driver systemet for falske og ægte dokumenter online (FADO), som er en database, der skal indeholde oplysninger om ægte rejse- og opholdsdokumenter udstedt af medlemsstater, tredjelande, territoriale enheder, internationale organisationer og andre enheder, der er omfattet af international ret, og om forfalskninger heraf. FADO-systemet må ikke indeholde personoplysninger.

Agenturet overtager og driver databasen for falske og ægte dokumenter online (FADO), der blev oprettet ved fælles aktion 98/700/RIA, og som er en database, der skal indeholde oplysninger om ægte rejse- og opholdsdokumenter udstedt af medlemsstater, tredjelande, territoriale enheder, internationale organisationer og andre enheder, der er omfattet af international ret, og om forfalskninger heraf. FADO-systemet må ikke indeholde personoplysninger.

Ændringsforslag    385

Forslag til forordning

Artikel 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Fælles parlamentarisk kontrol

 

Artikel 80a

 

Fælles parlamentarisk kontrol

 

1.  For at sikre parlamentarisk kontrol med agenturet og for at tage hensyn til målet om fælles ansvar på både EU-plan og nationalt plan, jf. artikel 7, suppleres de kontrolfunktioner, der tillægges Europa-Parlamentet ved denne forordning, med en kontrol, der udøves af en gruppe for fælles parlamentarisk kontrol, som nedsættes af de nationale parlamenter og Europa-Parlamentets kompetente udvalg i fællesskab.

 

2.  Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter fastlægger i fællesskab organiseringen af og forretningsordenen for Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol i overensstemmelse med artikel 9 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til TEU og til TEUF. Forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om behandling af og adgang til klassificerede oplysninger og følsomme, ikkeklassificerede oplysninger i overensstemmelse med denne forordnings artikel 91. Forretningsordenen skal også indeholde bl.a. bestemmelser om hyppigheden og placeringen af møder, proceduren for fastsættelse af dagsordenen, klare bestemmelser om beslutningsproceduren, sammensætningen af Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol og oplysninger om medformændene for denne gruppe, som kommer til at henhøre under det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet og den medlemsstat, der har formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union, i overensstemmelse med stk. 3b i denne artikel. Medlemmerne af Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol udvælges af deres respektive parlamenter på grundlag af deres ekspertise inden for grænseforvaltning og agenturet, om muligt med et fast mandat indtil afslutningen af deres mandat i deres respektive parlamenter. Europa-Parlamentet varetager sekretariatsfunktionen for Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol.

 

3.  Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol overvåger politisk, at agenturet udfører sine opgaver, og at medlemsstaterne opfylder deres forpligtelser i henhold til denne forordning. Med henblik på første afsnit fastsættes følgende:

 

a)  Formanden for bestyrelsen og den administrerende direktør giver møde i Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol på dennes anmodning for at drøfte spørgsmål i relation til de i første afsnit omhandlede aktiviteter.

 

b)  Den medlemsstat, der har formandskabet for Rådet på det tidspunkt, hvor mødet i Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol finder sted, giver møde på dennes anmodning for at drøfte spørgsmål i relation til de i første afsnit omhandlede aktiviteter; hvis den pågældende medlemsstat ikke deltager i den europæiske grænse- og kystvagt, overtages ansvaret af den første medlemsstat, som både skal have et efterfølgende formandskab og deltager i den europæiske grænse- og kystvagt.

 

c)  Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol kan beslutte at indbyde andre relevante personer til sine møder, f.eks. en repræsentant for det rådgivende forum og den ansvarlige for grundlæggende rettigheder, for at drøfte overordnede spørgsmål vedrørende beskyttelse af grundlæggende rettigheder.

 

4.  Agenturet skal fremsende alle de dokumenter, det fremsender til Europa-Parlamentet og Rådet, til Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol. Medlemsstaterne orienterer hvert år Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol om opfyldelsen af deres forpligtelser i henhold til denne forordning.

 

Med forbehold af forordning (EF) nr. 1049/2001 forsyner agenturet Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol med ethvert andet dokument, som den måtte anmode om, forudsat at dokumentet er nødvendigt for, at gruppen kan udføre sine opgaver i forbindelse med den politiske overvågning af agenturets aktiviteter. Medlemsstaterne giver Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol eventuelle yderligere oplysninger, som den anmoder om, under hensyntagen til deres forpligtelser med hensyn til diskretion og fortrolighed.

 

5.  Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol kan udfærdige sammenfattende konklusioner om den politiske overvågning af den europæiske grænse- og kystvagt og forelægge disse konklusioner for Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter. Europa-Parlamentet fremsender disse konklusioner til Rådet, Kommissionen og agenturet til orientering.

Ændringsforslag    386

Forslag til forordning

Artikel 81 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den europæiske grænse- og kystvagt sikrer ved udførelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning, at de grundlæggende rettigheder beskyttes i overensstemmelse med den relevante EU-ret, navnlig chartret, relevante dele af folkeretten, herunder konventionen om flygtninges retsstilling fra 1951, protokollen fra 1967 hertil og forpligtelserne vedrørende adgang til international beskyttelse, særlig princippet om non-refoulement.

Den europæiske grænse- og kystvagt sikrer ved udførelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning, at de grundlæggende rettigheder beskyttes i overensstemmelse med den relevante EU-ret, navnlig chartret, relevante dele af folkeretten, herunder konventionen om flygtninges retsstilling fra 1951, protokollen fra 1967 hertil, konventionen om barnets rettigheder og forpligtelserne vedrørende adgang til international beskyttelse, særlig princippet om non-refoulement.

Ændringsforslag    387

Forslag til forordning

Artikel 81 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Agenturet opstiller, videreudvikler og gennemfører til dette formål en strategi for de grundlæggende rettigheder, der omfatter en effektiv mekanisme for tilsyn med overholdelsen af de grundlæggende rettigheder i forbindelse med alle agenturets aktiviteter.

Med godkendelse fra den ansvarlige for grundlæggende rettigheder opstiller, videreudvikler og gennemfører agenturet til dette formål en strategi og handlingsplan for de grundlæggende rettigheder, der omfatter en effektiv mekanisme for tilsyn med overholdelsen af de grundlæggende rettigheder i forbindelse med alle agenturets aktiviteter. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder aflægger rapport om gennemførelsen af strategien og handlingsplanen, jf. artikel 107, stk. 2.

Ændringsforslag    388

Forslag til forordning

Artikel 81 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den europæiske grænse- og kystvagt sørger ved udførelsen af sine opgaver for, at ingen sættes i land, tvinges til indrejse, føres eller på anden vis overdrages eller sendes tilbage til myndighederne i et land i strid med princippet om non-refoulement, eller hvorfra den pågældende risikerer at blive udvist eller tilbagesendt til et andet land, der overtræder dette princip.

2.  Den europæiske grænse- og kystvagt sørger ved udførelsen af sine opgaver for, at ingen sættes i land, tvinges til indrejse, føres eller på anden vis overdrages eller sendes tilbage til myndighederne i et land, hvor der bl.a. er en alvorlig risiko for, at vedkommende bliver idømt dødsstraf eller udsat for tortur, forfølgelse eller anden umenneskelig eller nedværdigende straf eller behandling, eller hvor vedkommendes liv eller frihed kan blive truet på grund af vedkommendes race, religion, nationalitet, seksuelle orientering, tilhørsforhold til en bestemt social gruppe eller politiske overbevisning, i strid med princippet om non-refoulement, eller hvorfra den pågældende risikerer at blive udvist, udsendt, udleveret eller tilbagesendt til et andet land, der overtræder dette princip.

Ændringsforslag    389

Forslag til forordning

Artikel 81 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den europæiske grænse- og kystvagt tager ved udførelsen af sine opgaver hensyn til de særlige behov, som gør sig gældende for børn, uledsagede mindreårige, personer med handicap, ofre for menneskehandel, personer med behov for lægehjælp, personer med behov for international beskyttelse, personer i havsnød og andre særligt sårbare personer.

Den europæiske grænse- og kystvagt tager ved udførelsen af sine opgaver hensyn til og dækker de særlige behov, som gør sig gældende for børn, uledsagede mindreårige, personer med handicap, ofre for menneskehandel, personer med behov for lægehjælp, personer med behov for international beskyttelse, personer i havsnød og andre særligt sårbare personer.

Ændringsforslag    390

Forslag til forordning

Artikel 81 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Agenturet tager ved udførelsen af sine opgaver, i sine forbindelser med medlemsstaterne og i sit samarbejde med tredjelande hensyn til rapporterne fra det i artikel 70 omhandlede rådgivende forum og den ansvarlige for grundlæggende rettigheder.

4.  Agenturet tager ved udførelsen af alle sine opgaver, herunder den videre udvikling og gennemførelsen af en effektiv mekanisme til at føre tilsyn med overholdelsen af grundlæggende rettigheder, i sine forbindelser med medlemsstaterne og i sit samarbejde med tredjelande hensyn til rapporterne fra det i artikel 70 omhandlede rådgivende forum og den ansvarlige for grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    391

Forslag til forordning

Artikel 83 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De holdmedlemmer, der er indsat fra den europæiske grænse- og kystvagts stående korps skal kunne udføre alle opgaver og udøve alle beføjelser i forbindelse med grænsekontrol og tilbagesendelse samt de opgaver og beføjelser, der er nødvendige for at opfylde målsætningerne for forordning (EU) 2016/399 og direktiv 2008/115/EF.

1.  De holdmedlemmer, der er indsat fra den europæiske grænse- og kystvagts stående korps skal kunne udføre alle opgaver og udøve alle beføjelser i forbindelse med grænsekontrol og tilbagesendelse samt de opgaver og beføjelser, der er nødvendige for at opfylde målsætningerne for forordning (EU) 656/2014 og (EU) 2016/399 samt direktiv 2008/115/EF.

Ændringsforslag    392

Forslag til forordning

Artikel 83 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Under udførelsen af deres opgaver og udøvelsen af deres beføjelser overholder holdmedlemmerne EU-retten og folkeretten samt de grundlæggende rettigheder og værtsmedlemsstatens nationale lovgivning.

2.  Under udførelsen af deres opgaver og udøvelsen af deres beføjelser overholder holdmedlemmerne EU-retten og folkeretten, sikrer til enhver tid overholdelsen af de grundlæggende rettigheder og overholder værtsmedlemsstatens nationale lovgivning.

Ændringsforslag    393

Forslag til forordning

Artikel 83 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3 a.  Ved udarbejdelsen af en operationel plan kan værtsmedlemsstaten begrænse holdmedlemmernes udøvende beføjelser i henhold til national lovgivning eller de operationelle procedurer under operationerne. De særlige udøvende beføjelser, som holdmedlemmerne kan udøve, fremlægges i en operationel plan, jf. artikel 39.

Ændringsforslag    394

Forslag til forordning

Artikel 83 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De holdmedlemmer, der indsættes fra agenturets vedtægtsomfattede operationelle personale, eller som indsættes, efter at medlemsstaterne har udstationeret dem i agenturet i længere tid, bærer om nødvendigt uniformen for den europæiske grænse- og kystvagts stående korps under udførelsen af deres opgaver og udøvelsen af deres beføjelser. De holdmedlemmer, der er udsendt kortvarigt fra medlemsstaterne, bærer i givet fald deres egen uniform, mens de udfører deres opgaver og udøver deres beføjelser.

De holdmedlemmer, der indsættes fra agenturets vedtægtsomfattede operationelle personale, eller som indsættes, efter at medlemsstaterne har udstationeret dem i agenturet i længere tid, bærer uniformen for den europæiske grænse- og kystvagts stående korps under udførelsen af deres opgaver og udøvelsen af deres beføjelser. De holdmedlemmer, der er udsendt kortvarigt fra medlemsstaterne, bærer deres egen uniform, mens de udfører deres opgaver og udøver deres beføjelser.

Ændringsforslag    395

Forslag til forordning

Artikel 83 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Holdmedlemmerne har tilladelse til at anvende magt, herunder tjenestevåben, ammunition og udstyr, under udførelsen af deres opgaver og udøvelsen af deres beføjelser med oprindelsesmedlemsstatens og værtsmedlemsstatens samtykke eller for agenturets personale med agenturets samtykke under tilstedeværelse af grænsevagter fra værtsmedlemsstaten og i overensstemmelse med værtsmedlemsstatens nationale lovgivning. Værtsmedlemsstaten kan med oprindelsesmedlemsstatens eller agenturets samtykke give holdmedlemmerne tilladelse til at anvende magt i fravær af værtsmedlemsstatens grænsevagter.

6.  Holdmedlemmerne kan få tilladelse til at anvende magt, herunder tjenestevåben, ammunition og udstyr, under udførelsen af deres opgaver og udøvelsen af deres beføjelser med oprindelsesmedlemsstatens og værtsmedlemsstatens samtykke eller for agenturets personale med agenturets og værtsmedlemsstatens samtykke under tilstedeværelse af grænsevagter fra værtsmedlemsstaten og i overensstemmelse med værtsmedlemsstatens nationale lovgivning. Værtsmedlemsstaten kan med oprindelsesmedlemsstatens eller agenturets samtykke give holdmedlemmerne tilladelse til at anvende magt i fravær af værtsmedlemsstatens grænsevagter.

Ændringsforslag    396

Forslag til forordning

Artikel 83 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Tjenestevåben, ammunition og udstyr kan anvendes i lovligt nødværge og til lovligt forsvar af holdmedlemmerne eller af andre personer i overensstemmelse med værtsmedlemsstatens nationale lovgivning.

7.  Tjenestevåben, ammunition og udstyr kan anvendes i lovligt nødværge og til lovligt forsvar af holdmedlemmerne eller af andre personer i overensstemmelse med værtsmedlemsstatens nationale lovgivning samt international menneskerettighedslovgivning og chartret om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    397

Forslag til forordning

Artikel 83 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på denne forordning giver værtsmedlemsstaten holdmedlemmerne tilladelse til at foretage søgninger i europæiske databaser, der er nødvendige for at opfylde de operationelle mål, der er fastlagt i den operationelle plan om ind- og udrejsekontrol, grænseovervågning og tilbagesendelse. Værtsmedlemsstaten kan endvidere give dem tilladelse til at foretage søgninger i sine nationale databaser, hvis det er nødvendigt af samme årsager. Medlemsstaterne sikrer, at der gives adgang til databaserne på effektiv og virkningsfuld vis. Holdmedlemmerne må kun søge i de data, der er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver og udøve deres beføjelser. Inden indsættelsen af holdmedlemmerne meddeler værtsmedlemsstaten agenturet, hvilke nationale og europæiske databaser der kan foretages søgninger i. Agenturet stiller disse oplysninger til rådighed for de medlemsstater, der deltager i indsættelsen.

Med henblik på denne forordning giver værtsmedlemsstaten holdmedlemmerne tilladelse til at foretage søgninger i europæiske databaser, der er nødvendige for at opfylde de operationelle mål, der er fastlagt i den operationelle plan om ind- og udrejsekontrol, grænseovervågning og tilbagesendelse i overensstemmelse med de retsakter, der danner grundlag for sådanne databaser. Værtsmedlemsstaten kan endvidere give dem tilladelse til at foretage søgninger i sine nationale databaser, hvis det er nødvendigt af samme årsager. Medlemsstaterne sikrer, at der gives adgang til databaserne på effektiv og virkningsfuld vis. Holdmedlemmerne må kun søge i de data, der er strengt nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver og udøve deres beføjelser. Inden indsættelsen af holdmedlemmerne meddeler værtsmedlemsstaten agenturet, hvilke nationale og europæiske databaser der kan foretages søgninger i. Agenturet stiller disse oplysninger til rådighed for de medlemsstater, der deltager i indsættelsen.

Ændringsforslag    398

Forslag til forordning

Artikel 83 – stk. 8 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Myndighederne i værtsmedlemsstaten fungerer som dataansvarlige for behandling af alle personoplysninger, der indsamles eller behandles af holdmedlemmer under udførelse af deres opgaver og udøvelse af deres beføjelser.

Ændringsforslag    399

Forslag til forordning

Artikel 85 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når holdmedlemmerne udfører opgaver i en værtsmedlemsstat, er denne medlemsstat ansvarlig for den skade, de måtte forvolde under udførelsen af deres opgaver, i overensstemmelse med dens nationale lovgivning, jf. dog artikel 94.

1.  Når holdmedlemmerne udfører opgaver i en værtsmedlemsstat, er denne medlemsstat ansvarlig for den skade, de måtte forvolde under udførelsen af deres opgaver, i overensstemmelse med dens nationale lovgivning, jf. dog artikel 94 og artikel 96, stk. -1 og -1a.

Ændringsforslag    400

Forslag til forordning

Artikel 86 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Under en fælles operation, et pilotprojekt, indsættelsen af migrationsstyringsstøttehold, en hurtig grænseindsats, en tilbagesendelsesoperation eller en tilbagesendelsesindsats sidestilles holdmedlemmerne med embedsmænd fra værtsmedlemsstaten for så vidt angår eventuelle strafbare handlinger, der begås mod eller af dem, jf. dog artikel 94.

Under en fælles operation, et pilotprojekt, indsættelsen af migrationsstyringsstøttehold, en hurtig grænseindsats, en tilbagesendelsesoperation eller en tilbagesendelsesindsats sidestilles holdmedlemmerne, herunder agenturets vedtægtsomfattede personale, med embedsmænd fra værtsmedlemsstaten for så vidt angår eventuelle strafbare handlinger, der begås mod eller af dem.

Ændringsforslag    401

Forslag til forordning

Artikel 87 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I forbindelse med behandling af personoplysninger anvender agenturet [forordning (EF) nr. 45/2001].

1.  I forbindelse med behandling af personoplysninger anvender agenturet forordning (EU) 2018/1725.

Ændringsforslag    402

Forslag til forordning

Artikel 87 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Bestyrelsen træffer de nødvendige administrative foranstaltninger med henblik på agenturets anvendelse af [forordning (EF) nr. 45/2001], herunder bestemmelser vedrørende den databeskyttelsesansvarlige for agenturet.

2.  Bestyrelsen træffer de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger med henblik på agenturets anvendelse af forordning (EU) 2018/1725 samt gennemførelsesforanstaltninger vedrørende den databeskyttelsesansvarlige for agenturet, navnlig med henblik på at sætte vedkommende i stand til at varetage sine opgaver, pligter og beføjelser.

Ændringsforslag    403

Forslag til forordning

Artikel 87 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Agenturet kan videregive personoplysninger til en myndighed i et tredjeland eller til en international organisation i overensstemmelse med bestemmelserne i [forordning (EF) nr. 45/2001], i det omfang en sådan videregivelse er nødvendig af hensyn til udførelsen af agenturets opgaver på området tilbagesendelse. Hvis en medlemsstat i forbindelse med tilrettelæggelsen af tilbagesendelsesoperationer ikke videregiver personoplysninger om personer i udsendelsesposition til transportøren, kan agenturet også videregive disse oplysninger på samme betingelser. I henhold til [artikel 25, stk. 1, litra c)] i [forordning (EF) nr. 45/2001] finder [artikel 19] ikke anvendelse på behandling af oplysninger med henblik på agenturets tilbagesendelse, så længe tredjelandsstatsborgeren ikke er sendt tilbage. Agenturet kan fastsætte interne regler om begrænsning af anvendelsen af rettighederne i henhold til [artikel 17 og 18] i [forordning (EF) nr. 45/2011] fra sag til sag, så længe udøvelsen af sådanne rettigheder risikerer at bringe tilbagesendelsesproceduren i fare.

3.  Agenturet kan videregive personoplysninger til en myndighed i et tredjeland eller til en international organisation i overensstemmelse med bestemmelserne i [forordning (EF) nr. 45/2001], i det omfang en sådan videregivelse er nødvendig af hensyn til udførelsen af agenturets opgaver på området tilbagesendelse. Hvis en medlemsstat i forbindelse med tilrettelæggelsen af tilbagesendelsesoperationer ikke videregiver personoplysninger om personer i udsendelsesposition til transportøren, kan agenturet også videregive disse oplysninger på samme betingelser. I overensstemmelse med artikel 25, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2018/1725 kan agenturet fastsætte interne regler om begrænsning af anvendelsen af rettighederne i henhold til artikel 17 og 18 i nævnte forordning fra sag til sag, så længe udøvelsen af sådanne rettigheder risikerer at bringe tilbagesendelsesproceduren i fare. Sådanne begrænsninger skal respektere kernen i retten til beskyttelse af personoplysninger og retten til privatliv og familieliv og være nødvendig og stå i et rimeligt forhold til det mål, der forfølges, under hensyntagen til risiciene for den berørte persons rettigheder.

Ændringsforslag    404

Forslag til forordning

Artikel 87 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Al udveksling af oplysninger, som giver et tredjeland oplysninger, der kan anvendes til at identificere personer eller grupper af personer, hvis anmodning om adgang er eller har været under behandling, eller som er i alvorlig fare for at blive udsat for tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling eller afstraffelse eller alle andre krænkelser af de grundlæggende rettigheder, er forbudt. Agenturet videregiver ikke oplysninger om, at en person har indsendt en ansøgning om international beskyttelse til et tredjeland.

Ændringsforslag    405

Forslag til forordning

Artikel 87 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3 b.  Videregivelse eller anden meddelelse til andre tredjelande eller til tredjeparter af oplysninger, der er udvekslet i henhold til denne forordning, er forbudt.

Ændringsforslag    406

Forslag til forordning

Artikel 87 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 87a

 

Kilder til personoplysninger og ejendomsret til oplysninger

 

1.  Agenturet kan behandle personoplysninger, der har relevans for dets opgaver som fastsat i denne forordning, og som hidrører fra:

 

a)  medlemsstater

 

b)  agenturets personale

 

c)  den europæiske grænse- og kystvagts stående korps

 

d)  andre EU-organer, -agenturer og -kontorer, herunder særlig dem, der fremgår af artikel 69, stk. 1

 

e)  tredjelande eller internationale organisationer

 

f)  åbne kilder.

 

2.  Den part, der videregiver personoplysninger, bevarer ejendomsretten til de pågældende oplysninger samt de forpligtelser, der er forbundet med dataenes nøjagtighed. Når personoplysninger stilles til rådighed af de kilder, der fremgår af stk. 1, litra b), e) og f), ligger ansvaret hos agenturet.

 

3.  Oplysninger fra åbne kilder vurderes af agenturet ud fra følgende principper:

 

a)  pålideligheden af informationskilden vurderes ud fra følgende kildeevalueringskoder:

 

A):  hvor der ikke hersker tvivl om kildens ægthed, pålidelighed og kompetence, eller hvor oplysningerne er meddelt af en kilde, der har vist sig at være pålidelig i alle tilfælde

 

B):  hvor oplysningerne er meddelt af en kilde, der i de fleste tilfælde har vist sig at være pålidelig

 

C):  hvor oplysningerne er meddelt af en kilde, der i de fleste tilfælde har vist sig at være upålidelig

 

X):  X: hvor kildens pålidelighed ikke kan vurderes.

 

b)  rigtigheden af oplysningerne vurderes ud fra følgende informationsevalueringskoder:

 

1):  oplysninger, hvis rigtighed der ikke er tvivl om

 

2):  oplysninger, som kilden har personligt kendskab til, men som den rapporterende tjenestemand ikke har personligt kendskab til

 

3):  oplysninger, som kilden ikke har personligt kendskab til, men som underbygges af allerede registrerede oplysninger

 

4):  oplysninger, som kilden ikke har personligt kendskab til, og som ikke kan underbygges.

Ændringsforslag    407

Forslag til forordning

Artikel 88 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet må udelukkende behandle personoplysninger til følgende formål:

1.  Agenturet må udelukkende behandle personoplysninger, hvis det er strengt nødvendigt i forbindelse med følgende formål:

Ændringsforslag    408

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  udførelse af dets opgaver med at tilrettelægge og koordinere fælles operationer, pilotprojekter, hurtige grænseindsatser og inden for rammerne af migrationsstyringsstøttehold, jf. …

a)  udførelse af dets opgaver vedrørende fælles operationer, pilotprojekter, hurtige grænseindsatser og inden for rammerne af migrationsstyringsstøttehold som fastsat i denne forordning

Ændringsforslag    409

Forslag til forordning

Artikel 88 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  fremme af informationsudvekslingen med medlemsstaterne, EASO, Europol eller Eurojust, jf. artikel 89

c)  fremme af informationsudvekslingen med medlemsstaterne, [Den Europæiske Unions Asylagentur], Europol eller Eurojust, jf. artikel 89

Ændringsforslag    410

Forslag til forordning

Artikel 88 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  En medlemsstat eller et andet EU-agentur, der giver personoplysninger til agenturet, bestemmer til hvilke af de i stk. 1 nævnte formål oplysningerne skal behandles. Agenturet må kun behandle sådanne personoplysninger til andre af de i stk. 1 nævnte formål, såfremt den part, der har givet de pågældende oplysninger, har givet tilladelse hertil.

2.  En medlemsstat eller et andet EU-agentur, der giver personoplysninger til agenturet, bestemmer til hvilke af de i stk. 1 nævnte formål oplysningerne skal behandles. Agenturet må kun behandle sådanne personoplysninger til andre af de i stk. 1 nævnte formål, såfremt den part, der har givet de pågældende oplysninger, har givet tilladelse hertil, og kun efter at have vurderet, at et ændret formål med hensyn til en sådan behandling overholder databeskyttelsesprincipperne om nødvendighed og proportionalitet. Agenturet skal føre registre over vurderingen af forenelighed i hver enkelt sag, når det behandler personoplysninger i henhold til denne bestemmelse.

Ændringsforslag    411

Forslag til forordning

Artikel 88 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  I behørigt begrundede tilfælde kan agenturet gennem gennemførelsesforanstaltningerne, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 87, stk. 2, foretage begrænsninger i medlemsstaters, EU-organers, tredjelandes og internationale organisationers brug af oplysninger og personoplysninger, der er indhentet fra åbne kilder.

Ændringsforslag    412

Forslag til forordning

Artikel 89 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturets behandler kun følgende kategorier af personoplysninger, som indsamles og videregives til det af medlemsstater, af agenturets eget personale eller af EASO, Europol eller Eurojust i forbindelse med fælles operationer, pilotprojekter og hurtige grænseindsatser, og af migrationsstyringsstøttehold:

1.  Agenturets behandler kun følgende kategorier af personoplysninger, som indsamles og videregives til det af medlemsstater, af agenturets eget personale, af medlemmer af den europæiske grænse- og kystvagts stående korps eller af [Den Europæiske Unions Asylagentur], Europol eller Eurojust i forbindelse med fælles operationer, pilotprojekter og hurtige grænseindsatser, og af migrationsstyringsstøttehold:

Ændringsforslag    413

Forslag til forordning

Artikel 89 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  personoplysninger vedrørende personer, om hvem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og EASO, Europol eller Eurojust har rimelig grund til at antage, at de har været indblandet i grænseoverskridende kriminalitet såsom smugling af migranter, menneskehandel eller terrorisme

a)  personoplysninger vedrørende personer, om hvem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og [Den Europæiske Unions Asylagentur], Europol eller Eurojust har rimelig grund til at antage, at de har været indblandet i grænseoverskridende kriminalitet

Ændringsforslag    414

Forslag til forordning

Artikel 89 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  hvis udvekslingen af oplysninger med EASO, Europol eller Eurojust er nødvendig for anvendelsen af oplysningerne i overensstemmelse med disses respektive mandater og i henhold til artikel 69

a)  hvis udvekslingen af oplysninger med [Den Europæiske Unions Asylagentur], Europol eller Eurojust er nødvendig for anvendelsen af oplysningerne i overensstemmelse med disses respektive mandater og i henhold til artikel 69

Ændringsforslag    415

Forslag til forordning

Artikel 89 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  i særlige tilfælde, hvor agenturet bliver opmærksomt på, at personoplysninger, der behandles i forbindelse med udførelsen af dets opgaver, er strengt nødvendige for de retshåndhævende myndigheder med henblik på at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge grov kriminalitet

e)  i særlige tilfælde, hvor agenturet bliver opmærksomt på, at fremsendelse af personoplysninger, der behandles i forbindelse med udførelsen af dets opgaver, er strengt nødvendige for de retshåndhævende myndigheder med henblik på at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge grov kriminalitet

Ændringsforslag    416

Forslag til forordning

Artikel 89 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Personoplysningerne skal slettes, så snart de er blevet videresendt til EASO, Europol eller Eurojust eller til medlemsstaternes kompetente myndigheder eller er blevet anvendt til udarbejdelse af risikoanalyser. Oplysningerne må under ingen omstændigheder lagres længere end 90 dage efter datoen for indsamlingen af oplysningerne. Oplysningerne skal anonymiseres i resultaterne af risikoanalyserne. Bestemmelserne i dette stykke finder ikke anvendelse på oplysninger, der behandles med henblik på at udføre tilbagesendelsesrelaterede opgaver.

3.  Personoplysningerne skal slettes, så snart de er blevet videresendt til [Den Europæiske Unions Asylagentur], Europol eller Eurojust eller til medlemsstaternes kompetente myndigheder eller er blevet anvendt til udarbejdelse af risikoanalyser. Oplysningerne må under ingen omstændigheder lagres længere end 90 dage efter datoen for indsamlingen af oplysningerne. Oplysningerne skal anonymiseres i resultaterne af risikoanalyserne. Bestemmelserne i dette stykke finder ikke anvendelse på oplysninger, der behandles med henblik på at udføre tilbagesendelsesrelaterede opgaver.

Ændringsforslag    417

Forslag til forordning

Artikel 89 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Al udveksling af oplysninger, som giver et tredjeland oplysninger, der kan anvendes til at identificere personer eller grupper af personer, hvis anmodning om adgang til international beskyttelse er under behandling, eller som er i alvorlig fare for at blive udsat for tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller afstraffelse eller alle andre krænkelser af de grundlæggende rettigheder, er forbudt.

Ændringsforslag    418

Forslag til forordning

Artikel 90 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Anvendes det nationale situationsbillede til behandling af personoplysninger, behandles disse oplysninger i henhold til de relevante bestemmelser om databeskyttelse i EU-retten eller national lovgivning. Hver medlemsstat udpeger den myndighed, der skal betragtes som registeransvarlig i henhold til artikel 4, stk. 7, i forordning (EU) 2016/679, og som har det centrale ansvar for den pågældende medlemsstats behandling af oplysninger. Hver medlemsstat giver Kommissionen meddelelse om denne myndighed.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    419

Forslag til forordning

Artikel 90 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Identifikationsnumre for skibe og luftfartøjer er de eneste personoplysninger, der kan behandles i det europæiske situationsbillede og specifikke situationsbilleder.

2.  Identifikationsnumre for skibe og luftfartøjer er de eneste personoplysninger, der eventuelt kan behandles i det europæiske situationsbillede og specifikke situationsbilleder.

Ændringsforslag    420

Forslag til forordning

Artikel 90 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Al udveksling af personoplysninger med tredjelande inden for rammerne af Eurosur skal være strengt begrænset til, hvad der er absolut nødvendigt med henblik på denne forordning. Den skal finde sted i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 og de relevante nationale bestemmelser om databeskyttelse.

3.  Al udveksling af personoplysninger med tredjelande inden for rammerne af Eurosur skal være strengt begrænset til, hvad der er absolut nødvendigt med henblik på denne forordning. Den skal finde sted i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 eller direktiv (EU) 2016/680, alt efter hvad der er relevant, og de relevante nationale bestemmelser om databeskyttelse.

Ændringsforslag    421

Forslag til forordning

Artikel 90 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Al udveksling af oplysninger i henhold til artikel 73, stk. 2, artikel 74, stk. 3, og artikel 75, stk. 3, som giver et tredjeland oplysninger, der kan anvendes til at identificere personer eller grupper af personer, hvis anmodning om adgang til international beskyttelse er ved at blive behandlet, eller som er i alvorlig fare for at blive udsat for tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling eller afstraffelse eller alle andre krænkelser af de grundlæggende rettigheder, er forbudt.

4.  Al udveksling af oplysninger, som giver et tredjeland oplysninger, der kan anvendes til at identificere personer eller grupper af personer, hvis anmodning om adgang til international beskyttelse er ved at blive behandlet, eller som er i alvorlig fare for at blive udsat for tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling eller afstraffelse eller alle andre krænkelser af de grundlæggende rettigheder, er forbudt.

Ændringsforslag    422

Forslag til forordning

Artikel 90 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Medlemsstaterne fører logfiler over al udveksling af information og personoplysninger med henblik på at kontrollere, om databehandlingen er lovlig, og for at sikre, at denne forordning overholdes. Logfilerne skal navnlig vise datoen, tredjelandets navn og typen af oplysninger, der udveksles.

Ændringsforslag    423

Forslag til forordning

Artikel 90 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Videregivelse eller anden meddelelse af oplysninger, der er udvekslet i henhold til artikel 73, stk. 2, artikel 74, stk. 3, og artikel 75, stk. 3, til andre tredjelande eller til tredjeparter, er forbudt.

5.  Medlemsstaterne og agenturet sikrer, at de oplysninger, der overføres eller videregives til tredjelande i henhold til artikel 73, stk. 2, artikel 74, stk. 3, og artikel 75, stk. 3, ikke fremsendes videre til andre tredjelande eller til andre tredjeparter. Der indsættes bestemmelser i denne henseende i enhver aftale eller ordning, der indgås med et tredjeland, og som omfatter udveksling af oplysninger.

Ændringsforslag    424

Forslag til forordning

Artikel 91 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Sikkerhedsreglerne vedtages af bestyrelsen, efter at Kommissionen har godkendt dem.

2.  Sikkerhedsreglerne vedtages af bestyrelsen.

Ændringsforslag    425

Forslag til forordning

Artikel 91 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Klassificering udelukker ikke, at informationerne stilles til rådighed for Europa-Parlamentet. Videregivelse og behandling af oplysninger og dokumenter, der fremsendes til Europa-Parlamentet i henhold til denne forordning, skal godkendes af Kommissionen.

3.  Klassificering udelukker ikke, at informationerne stilles til rådighed for Europa-Parlamentet. Videregivelse og behandling af oplysninger og dokumenter, der fremsendes til Europa-Parlamentet i henhold til denne forordning, skal ske i overensstemmelse med de regler om fremsendelse og behandling af klassificerede oplysninger, der finder anvendelse mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen.

Ændringsforslag    426

Forslag til forordning

Artikel 94 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bestyrelsen kan indrømme agenturets vedtægtsomfattede personale en månedlig lønudligning. Lønudligningen skal beregnes som en procentdel af vederlaget til hver berørt ansat. Denne procentdel må ikke overstige forskellen mellem 100 % og den justeringskoefficient, som gælder på tjenestestedet, og skal regelmæssigt tages op til fornyet overvejelse. Inden tildelingen af denne ydelse skal der tages behørigt hensyn til den samlede løn, som de enkelte medlemmer af personalet oppebærer, herunder godtgørelse af tjenesterejseudgifter.

Bestyrelsen kan indrømme agenturets vedtægtsomfattede personale en månedlig lønudligning, når den oplever vanskeligheder med at indfri sit hverv og sine opgaver som fastsat i denne forordning. Lønudligningen skal beregnes som en procentdel af vederlaget til hver berørt ansat. Denne procentdel må ikke overstige forskellen mellem 100 % og den justeringskoefficient, som gælder på tjenestestedet, og skal regelmæssigt tages op til fornyet overvejelse.

Ændringsforslag    427

Forslag til forordning

Artikel 96 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Agenturet er ansvarligt for alle aktiviteter, det har udført i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag    428

Forslag til forordning

Artikel 96 – stk. -1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1 a.  Når agenturets vedtægtsomfattede personale udfører de i bilag II omhandlede opgaver, er agenturet ansvarligt for den skade, det måtte forvolde.

Ændringsforslag    429

Forslag til forordning

Artikel 96 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 96a

 

Indbringelse af klager for Den Europæiske Unions Domstol

 

1.  Der kan anlægges sag ved Den Europæiske Unions Domstol i overensstemmelse med artikel 263 i TEUF med henblik på at få prøvet lovligheden af agenturets handlinger.

 

2.  Medlemsstaterne, EU-institutionerne og fysiske eller juridiske personer kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol vedrørende agenturets handlinger i overensstemmelse med artikel 263 i TEUF.

 

3.  Hvis agenturet har pligt til at handle og undlader at handle, kan der anlægges passivitetssøgsmål ved Den Europæiske Unions Domstol i overensstemmelse med artikel 265 i TEUF.

 

4.  Agenturet træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme Den Europæiske Unions Domstols afgørelser.

Ændringsforslag    430

Forslag til forordning

Artikel 97 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  et rådgivende forum

udgår

Ændringsforslag    431

Forslag til forordning

Artikel 97 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  en ansvarlig for grundlæggende rettigheder.

udgår

Ændringsforslag    432

Forslag til forordning

Artikel 97 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Følgende aktører fungerer uafhængigt af agenturets administrative og ledelsesmæssige struktur:

 

a)  et rådgivende forum

 

b)  en ansvarlig for grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    433

Forslag til forordning

Artikel 98 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  udnævner den administrerende direktør på forslag af Kommissionen, jf. artikel 105

udgår

Ændringsforslag    434

Forslag til forordning

Artikel 98 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  udnævner de viceadministrerende direktører på forslag af Kommissionen, jf. artikel 105

b)  udnævner de viceadministrerende direktører på forslag af den administrerende direktør, jf. artikel 105

Ændringsforslag    435

Forslag til forordning

Artikel 98 – stk. 2 – afsnit 1 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

bb)  vedtager efter Kommissionens forudgående godkendelse agenturets sikkerhedsregler for beskyttelse af EU-klassificerede oplysninger og følsomme ikkeklassificerede oplysninger som omhandlet i artikel 91

bb)  vedtager agenturets sikkerhedsregler for beskyttelse af EU-klassificerede oplysninger og følsomme ikkeklassificerede oplysninger som omhandlet i artikel 91

Ændringsforslag    436

Forslag til forordning

Artikel 98 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Bestyrelsen kan rådgive den administrerende direktør om alle spørgsmål, der vedrører udviklingen af den operationelle forvaltning af de ydre grænser og tilbagesendelser, herunder aktiviteter vedrørende forskning.

4.  Bestyrelsen kan rådgive den administrerende direktør om alle spørgsmål, der vedrører udviklingen af den operationelle forvaltning af de ydre grænser, tilbagesendelser og uddannelse, herunder aktiviteter vedrørende forskning.

Ændringsforslag    437

Forslag til forordning

Artikel 99 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat og to repræsentanter for Kommissionen, som alle er stemmeberettigede, jf. dog stk. 3. Hver medlemsstat udpeger med henblik herpå et medlem af bestyrelsen samt en suppleant, som repræsenterer medlemmet i vedkommendes fravær. Kommissionen udnævner to medlemmer og deres suppleanter. Mandatperioden er fire år. Mandatperioden kan forlænges.

1.  Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat, to repræsentanter for Kommissionen og en repræsentant for Europa-Parlamentet, som alle er stemmeberettigede, jf. dog stk. 3. Hver medlemsstat udpeger med henblik herpå et medlem af bestyrelsen samt en suppleant, som repræsenterer medlemmet i vedkommendes fravær. Kommissionen udnævner to medlemmer og deres suppleanter. Europa-Parlamentet udnævner et medlem af Europa-Parlamentet fra det kompetente udvalg og et andet medlem af Europa-Parlamentet som suppleant. Mandatperioden er fire år. Mandatperioden kan forlænges.

Ændringsforslag    438

Forslag til forordning

Artikel 100 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Bestyrelsen vedtager senest den 30. november hvert år et programmeringsdokument, som blandt andet indeholder agenturets flerårige programmering og årlige programmering for det følgende år på grundlag af et udkast fra den administrerende direktør, som er godkendt af bestyrelsen Det endelige programmeringsdokument for så vidt angår den flerårige programmering vedtages, efter at Kommissionen har afgivet en positiv udtalelse herom efter høring af Europa-Parlamentet. Hvis agenturet beslutter ikke at tage hensyn til elementer i Kommissionens udtalelse, skal det give en grundig begrundelse. Bestyrelsen sender dokumentet til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

1.  Bestyrelsen vedtager senest den 30. november hvert år og under hensyntagen til henstillingerne fra den interinstitutionelle arbejdsgruppe om decentrale agenturers ressourcer et endeligt programmeringsdokument, som blandt andet indeholder agenturets flerårige programmering og årlige programmering for det følgende år på grundlag af et udkast fra den administrerende direktør, som er godkendt af bestyrelsen. Det endelige programmeringsdokument for så vidt angår den flerårige programmering vedtages, efter at Kommissionen har afgivet en positiv udtalelse herom efter høring af Europa-Parlamentet. Hvis agenturet beslutter ikke at tage hensyn til elementer i Kommissionens eller Europa-Parlamentets udtalelse, skal det give en grundig begrundelse. Bestyrelsen sender straks dokumentet til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag    439

Forslag til forordning

Artikel 100 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den flerårige programmering skal fastlægge den overordnede strategiske programmering på mellemlang og lang sigt, herunder målene, de forventede resultater, resultatindikatorerne og ressourceplanlægningen, herunder det flerårige budget, personalet og udviklingen af agenturets egen kapacitet. I den flerårige programmering skal de strategiske indsatsområder fastlægges, og der skal redegøres for, hvordan målene nås. Den skal indeholde en strategi for forbindelser med tredjelande og internationale organisationer og for de tiltag, der er knyttet til denne strategi.

3.  Den flerårige programmering skal fastlægge den overordnede strategiske programmering på mellemlang og lang sigt, herunder målene, de forventede resultater, resultatindikatorerne og ressourceplanlægningen, herunder det flerårige budget, personalet og udviklingen af agenturets egen kapacitet. I den flerårige programmering skal de strategiske indsatsområder fastlægges, og der skal redegøres for, hvordan målene nås. Den skal indeholde en strategi for overvågning og overholdelse af grundlæggende rettigheder og for forbindelser med tredjelande og internationale organisationer og for de tiltag, der er knyttet til disse strategier.

Ændringsforslag    440

Forslag til forordning

Artikel 102 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Repræsentanter for Den Europæiske Unions Asylagentur og Europol opfordres til at deltage i bestyrelsens møder. Bestyrelsen kan også indbyde en repræsentant for relevante EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer.

6.  Repræsentanter for Den Europæiske Unions Asylagentur, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og Europol opfordres til at deltage i bestyrelsens møder. Bestyrelsen kan også indbyde en repræsentant for andre relevante EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer.

Ændringsforslag    441

Forslag til forordning

Artikel 104 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Europa-Parlamentet eller Rådet kan opfordre den administrerende direktør til at aflægge rapport om udførelsen af dennes opgaver. Dette omfatter rapportering om gennemførelsen og overvågningen af strategien for grundlæggende rettigheder, årsberetningen om agenturets virksomhed for det foregående år, arbejdsprogrammet for det følgende år og agenturets flerårige programmering eller andre emner vedrørende agenturets aktiviteter. Den administrerende direktør afgiver endvidere efter anmodning en erklæring over for Europa-Parlamentet og aflægger regelmæssigt rapport til det.

2.  Europa-Parlamentet eller Rådet kan opfordre den administrerende direktør til at aflægge rapport om udførelsen af dennes opgaver. Dette omfatter rapportering om agenturets aktiviteter, gennemførelsen og overvågningen af strategien for grundlæggende rettigheder, årsberetningen om agenturets virksomhed for det foregående år, arbejdsprogrammet for det følgende år og agenturets flerårige programmering eller andre emner vedrørende agenturets aktiviteter. Den administrerende direktør afgiver endvidere efter anmodning en erklæring over for Europa-Parlamentet og besvarer ethvert spørgsmål, der fremsættes skriftligt af et medlem af Europa-Parlamentet inden for 15 kalenderdage. Den administrerende direktør aflægger regelmæssigt rapport til de relevante organer og udvalg i Europa-Parlamentet. Undtagen i de tilfælde, hvor der allerede er fastsat særlige tidsfrister i denne forordning, sikrer den administrerende direktør, at rapporter fremsendes til Europa-Parlamentet inden for seks måneder efter afslutningen af rapporteringsperioden, medmindre der gives en behørig skriftlig begrundelse for forsinkelsen til de relevante organer og udvalg i Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag    442

Forslag til forordning

Artikel 105 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen foreslår mindst tre kandidater til stillingen som administrerende direktør og til hver af stillingerne som viceadministrerende direktør på grundlag af en liste efter offentliggørelse af stillingen i Den Europæiske Unions Tidende og, alt efter hvad der er relevant, i pressen og på websteder.

1.  Europa-Parlamentet og Rådet udnævner efter fælles overenskomst den administrerende direktør på grundlag af en liste, der er udarbejdet af Kommissionen, efter offentliggørelse af stillingen i Den Europæiske Unions Tidende og, alt efter hvad der er relevant, i pressen og på websteder.

Ændringsforslag    443

Forslag til forordning

Artikel 105 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på grundlag af sine kvalifikationer og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige færdigheder på højt niveau, herunder relevant erfaring på højt niveau inden for forvaltning af de ydre grænser og tilbagesendelse, på forslag fra Kommissionen, jf. stk. 1. Før udnævnelsen opfordres de kandidater, Kommissionen har foreslået, til at afgive erklæring i det eller de kompetente udvalg i Europa-Parlamentet og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne.

Den administrerende direktør udvælges af bestyrelsen på grundlag af sine kvalifikationer, sin uafhængighed og sine dokumenterede administrative og ledelsesmæssige færdigheder på højt niveau, herunder relevant erfaring på højt niveau inden for forvaltning af de ydre grænser og tilbagesendelse og efter at have demonstreret en tilbundsgående forståelse for agenturets rolle og aktiviteter, på forslag fra Kommissionen, jf. stk. 1. Før udnævnelsen opfordres de kandidater, Kommissionen har foreslået, til at afgive erklæring i det eller de kompetente udvalg i Europa-Parlamentet og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne.

Ændringsforslag    444

Forslag til forordning

Artikel 105 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Efter afgivelsen af en sådan erklæring vedtager Europa-Parlamentet en udtalelse, hvori det redegør for sine synspunkter, og det kan pege på en foretrukken kandidat.

udgår

Ændringsforslag    445

Forslag til forordning

Artikel 105 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bestyrelsen udnævner den administrerende direktør under hensyntagen til disse synspunkter. Bestyrelsen træffer afgørelse med et flertal på to tredjedele af sine stemmeberettigede medlemmer.

udgår

Ændringsforslag    446

Forslag til forordning

Artikel 105 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis bestyrelsen beslutter at udnævne en anden kandidat end den, som Europa-Parlamentet pegede på som sin foretrukne kandidat, skal bestyrelsen skriftligt underrette Europa-Parlamentet og Rådet om, på hvilken måde der blev taget hensyn til Europa-Parlamentets holdning.

udgår

Ændringsforslag    447

Forslag til forordning

Artikel 105 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bestyrelsen har beføjelse til at afskedige den administrerende direktør efter forslag fra Kommissionen.

Europa-Parlamentet og Rådet har beføjelse til at afskedige den administrerende direktør og de viceadministrerende direktører efter forslag fra Kommissionen. Europa-Parlamentet og Rådet kan anmode Kommissionen om at forelægge et sådant forslag.

Ændringsforslag    448

Forslag til forordning

Artikel 105 – stk. 2 – afsnit 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Den afgående administrerende direktør eller de afgående viceadministrerende direktører forbliver i embedet, indtil Europa-Parlamentet og Rådet har udnævnt en efterfølger. I tilfælde af afskedigelse eller manglende opfyldelse af kravene til varetagelse af embedet, fratræder den pågældende med omgående virkning. Bestyrelsen udpeger en fungerende administrerende direktør eller viceadministrerende direktør, indtil der er udnævnt en ny administrerende direktør eller viceadministrerende direktør, jf. stk. 1 eller 4.

Ændringsforslag    449

Forslag til forordning

Artikel 105 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De viceadministrerende direktører udnævnes efter høring af den administrerende direktør af bestyrelsen på grundlag af fortjeneste og passende administrative og ledelsesmæssige færdigheder, herunder relevant erhvervserfaring inden for forvaltning af de ydre grænser og tilbagesendelse, efter forslag fra Kommissionen, jf. stk. 1. Bestyrelsen træffer afgørelse med et flertal på to tredjedele af sine stemmeberettigede medlemmer.

De viceadministrerende direktører udnævnes af bestyrelsen på forslag af den administrerende direktør. De viceadministrerende direktører udnævnes på grundlag af fortjeneste og passende administrative og ledelsesmæssige færdigheder, herunder relevant erhvervserfaring inden for forvaltning af de ydre grænser og tilbagesendelse, og efter at have demonstreret en tilbundsgående forståelse for agenturets virksomhed. Den administrerende direktør foreslår mindst tre kandidater til hver stilling som viceadministrerende direktør. Bestyrelsen træffer afgørelse med et flertal på to tredjedele af sine stemmeberettigede medlemmer. De afgående viceadministrerende direktører forbliver i embedet, indtil bestyrelsen udnævner deres efterfølgere i overensstemmelse med dette stykke.

Ændringsforslag    450

Forslag til forordning

Artikel 105 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bestyrelsen har beføjelse til at afskedige de viceadministrerende direktører efter proceduren i første afsnit.

Europa-Parlamentet og Rådet har beføjelse til at afskedige de viceadministrerende direktører efter proceduren i stk. 2.

Ændringsforslag    451

Forslag til forordning

Artikel 105 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Den administrerende direktørs embedsperiode er fem år. Ved udgangen af perioden foretager Kommissionen en vurdering, hvori der indgår en evaluering af den administrerende direktørs resultater og agenturets fremtidige opgaver og udfordringer.

5.  Den administrerende direktørs embedsperiode er fem år. Ved udgangen af perioden foretager Kommissionen en vurdering, hvori der indgår en evaluering af den administrerende direktørs resultater og agenturets fremtidige opgaver og udfordringer. Europa-Parlamentet og Rådet kan forlænge den administrerende direktørs embedsperiode én gang, med en ny periode på fem år, efter fælles overenskomst.

Ændringsforslag    452

Forslag til forordning

Artikel 105 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Bestyrelsen kan forlænge den administrerende direktørs embedsperiode én gang på forslag af Kommissionen, der tager udgangspunkt i den evaluering, der er omhandlet i stk. 5, med en ny periode på højst fem år.

udgår

Ændringsforslag    453

Forslag til forordning

Artikel 105 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  De viceadministrerende direktørers embedsperiode er fem år. Den kan af bestyrelsen forlænges én gang for en ny periode på højst fem år.

7.  De viceadministrerende direktørers embedsperiode er fem år. Den kan af bestyrelsen forlænges én gang på forslag af den administrerende direktør for en ny periode på højst fem år.

Ændringsforslag    454

Forslag til forordning

Artikel 106 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet opretter et rådgivende forum, der skal bistå den administrerende direktør og bestyrelsen med uafhængig rådgivning i spørgsmål vedrørende de grundlæggende rettigheder.

1.  Agenturet opretter et rådgivende forum, der skal bistå det med uafhængig rådgivning i spørgsmål vedrørende de grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    455

Forslag til forordning

Artikel 106 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Agenturet opfordrer EASO, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge og andre relevante organisationer til at deltage i det rådgivende forum. På forslag af den administrerende direktør træffer bestyrelsen afgørelse om det rådgivende forums sammensætning og de nærmere vilkår for videregivelse af oplysninger til det. Det rådgivende forum fastlægger efter at have hørt bestyrelsen og den administrative direktør sine arbejdsmetoder og fastsætter sit arbejdsprogram.

2.  Agenturet opfordrer [Den Europæiske Unions Asylagentur], Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge og andre relevante organisationer til at deltage i det rådgivende forum. På forslag af den ansvarlige for grundlæggende rettigheder træffer bestyrelsen afgørelse om det rådgivende forums sammensætning og de nærmere vilkår for videregivelse af oplysninger til det. Det rådgivende forum fastlægger efter at have hørt bestyrelsen og den administrative direktør sine arbejdsmetoder og fastsætter sit arbejdsprogram.

Ændringsforslag    456

Forslag til forordning

Artikel 106 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Det rådgivende forum høres om videreudviklingen og gennemførelsen af strategien for grundlæggende rettigheder, om oprettelsen af en klageordning, om adfærdskodekserne og om de fælles grundlæggende uddannelsesprogrammer.

3.  Det rådgivende forum høres om videreudviklingen og gennemførelsen af strategien for grundlæggende rettigheder, om klageordningen, om adfærdskodekserne, om samarbejdsordningerne eller andre projekter i samarbejde med tredjelande, om operationelle planer og om de fælles grundlæggende uddannelsesprogrammer samt i forbindelse med fastsættelsen af de i artikel 12 og 24 omhandlede kriterier. Agenturet underretter det rådgivende forum om, hvorvidt og hvordan det har gennemført rapporter og henstillinger fra det rådgivende forum.

Ændringsforslag    457

Forslag til forordning

Artikel 106 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Uden at det berører opgaverne for den ansvarlige for grundlæggende rettigheder, har det rådgivende forum effektiv adgang til alle oplysninger om overholdelsen af de grundlæggende rettigheder, herunder gennem kontrolbesøg i forbindelse med fælles operationer eller hurtige grænseindsatser efter aftale med værtsmedlemsstaten og hotspotområder eller kontrollerede centre, tilbagesendelsesoperationer og tilbagesendelsesindsatser.

5.  Uden at det berører opgaverne for den ansvarlige for grundlæggende rettigheder, har det rådgivende forum effektiv adgang til alle oplysninger om overholdelsen af de grundlæggende rettigheder på en rettidig og effektiv måde, herunder gennem kontrolbesøg i forbindelse med fælles operationer eller hurtige grænseindsatser efter aftale med værtsmedlemsstaten og i forbindelse med hotspotområder og tilbagesendelsesoperationer og tilbagesendelsesindsatser, også i tredjelande. Når værtsmedlemsstaten undtagelsesvis ikke er indforstået med, at det rådgivende forum foretager et kontrolbesøg til en fælles operation eller en hurtig grænseindsats, der finder sted på værtsmedlemsstatens område, giver den behørigt begrundede årsager i et brev til den administrerende direktør og bestyrelsen.

 

Det rådgivende forum støttes af et sekretariat, der skal råde over tilstrækkelige finansielle og menneskelige ressourcer til at bistå forummet med dets opgaver.

Ændringsforslag    458

Forslag til forordning

Artikel 107 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Bestyrelsen udpeger en ansvarlig for grundlæggende rettigheder. Den pågældende har til opgave at bidrage til agenturets strategi for grundlæggende rettigheder samt at overvåge dets overholdelse af og at fremme dets respekt for de grundlæggende rettigheder. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder skal have de nødvendige kvalifikationer og den nødvendige erfaring inden for grundlæggende rettigheder.

1.  Bestyrelsen udpeger en ansvarlig for grundlæggende rettigheder på grundlag af en liste med tre kandidater, der er anbefalet af det rådgivende forum. Den pågældende har til opgave at bidrage til agenturets strategi for grundlæggende rettigheder samt at overvåge dets overholdelse af og at fremme dets respekt for de grundlæggende rettigheder. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder skal have de nødvendige kvalifikationer, den nødvendige ekspertviden og erhvervserfaring inden for grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    459

Forslag til forordning

Artikel 107 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder har beføjelse til at undersøge alle agenturets aktiviteter for at kontrollere, at de grundlæggende rettigheder overholdes. Han eller hun rådgiver straks agenturet ved at afgive formelle udtalelser forud for agenturets eventuelle aktiviteter i henhold til denne forordning og ved at udstede henstillinger til forbedring af agenturets strategi for grundlæggende rettigheder, hvilket kræver hans eller hendes godkendelse, samt ved at opstille betingelser for overholdelsen af de grundlæggende rettigheder og ved at fremme overholdelsen af de grundlæggende rettigheder. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder er desuden ansvarlig for at oprette, videreudvikle og gennemføre klageordningen.

Ændringsforslag    460

Forslag til forordning

Artikel 107 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder er uafhængig ved udøvelsen af sine opgaver. Den pågældende rapporterer direkte til bestyrelsen og samarbejder med det rådgivende forum. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder aflægger således regelmæssigt rapport og bidrager dermed til mekanismen for overvågning af de grundlæggende rettigheder.

2.  Agenturet fastsætter særlige regler for den ansvarlige for grundlæggende rettigheder i samråd med det rådgivende forum og den ansvarlige for grundlæggende rettigheder med henblik på at sikre, at den ansvarlige for grundlæggende rettigheder er uafhængig ved udførelsen af sine opgaver. Den pågældende rapporterer direkte til bestyrelsen det rådgivende forum. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder offentliggør hvert år en rapport om sine aktiviteter og om overholdelsen af de grundlæggende rettigheder i alle agenturets aktiviteter. Disse rapporter skal indeholde oplysninger om klageordningen og gennemførelsen af strategien for grundlæggende rettigheder. Bestyrelsen sørger for, at der følges op på henstillinger fra den ansvarlige for grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    461

Forslag til forordning

Artikel 107 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder har fuldstændig administrativ autonomi og er fuldstændig uafhængig ved udførelsen af sine opgaver. Vedkommende må hverken modtage instrukser eller pålægges begrænsninger for så vidt angår udførelsen af de funktioner, som vedkommende ved sin udnævnelse får overdraget i henhold til denne forordning. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder har tilstrækkelige ressourcer og tilstrækkeligt personale til rådighed til at udføre sine opgaver svarende til agenturets mandat og størrelse. Personale, der tildeles den ansvarlige for grundlæggende rettigheder, refererer kun til denne. Enhver regulær eller ekstraordinær tildeling af personale til agenturet ledsages af en proportional tildeling af personale til støtte for den ansvarlig for grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    462

Forslag til forordning

Artikel 107 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 b.  Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder bistås af en stedfortrædende ansvarlig for grundlæggende rettigheder. Bestyrelsen udpeger en stedfortrædende ansvarlig for grundlæggende rettigheder på grundlag af en liste med mindst tre kandidater, der er forelagt af den ansvarlige for grundlæggende rettigheder. Den stedfortrædende ansvarlige for grundlæggende rettigheder skal have de nødvendige kvalifikationer og den nødvendige erfaring inden for grundlæggende rettigheder. Hvis den ansvarlige for grundlæggende rettigheder er fraværende eller uarbejdsdygtig, træder den stedfortrædende ansvarlige for grundlæggende rettigheder i vedkommendes sted.

Ændringsforslag    463

Forslag til forordning

Artikel 107 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder skal høres om de operationelle planer, der udarbejdes i henhold til artikel 39, artikel 43, artikel 54, stk. 4, og artikel 75, stk. 3. Den pågældende skal have adgang til alle oplysninger om overholdelsen af de grundlæggende rettigheder i alle agenturets aktiviteter.

3.  Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder skal høres om de operationelle planer, der udarbejdes i henhold til artikel 39, artikel 40, artikel 41, artikel 43, artikel 51, artikel 54 og artikel 75, og om pilotprojekter og projekter om teknisk bistand i tredjelande. Den pågældende skal have adgang til alle oplysninger om overholdelsen af de grundlæggende rettigheder i alle agenturets aktiviteter, herunder gennem kontrolbesøg i forbindelse med fælles operationer, hurtige grænseindsatser, pilotprojekter, migrationsstyringsstøttehold, tilbagesendelsesoperationer eller tilbagesendelsesindsatser, herunder i tredjelande.

Ændringsforslag    464

Forslag til forordning

Artikel 108 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet træffer i samarbejde med den ansvarlige for grundlæggende rettigheder de nødvendige foranstaltninger til oprettelse af en klageordning i overensstemmelse med denne artikel med henblik på at overvåge og sikre overholdelsen af de grundlæggende rettigheder i forbindelse med alle agenturets aktiviteter.

1.  Agenturet træffer i samarbejde med den ansvarlige for grundlæggende rettigheder de nødvendige foranstaltninger til oprettelse og videreudvikling af en uafhængig og effektiv klageordning i overensstemmelse med denne artikel med henblik på at overvåge og sikre overholdelsen af de grundlæggende rettigheder i forbindelse med alle agenturets aktiviteter.

Ændringsforslag    465

Forslag til forordning

Artikel 108 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Enhver person, som er direkte berørt af tiltag, der gennemføres af personale, som deltager i en fælles operation, et pilotprojekt, en hurtig grænseindsats, indsættelsen af et migrationsstyringsstøttehold, en tilbagesendelsesoperation eller en tilbagesendelsesindsats, og som mener, at vedkommendes grundlæggende rettigheder er blevet overtrådt på grund af sådanne tiltag, eller enhver part, der repræsenterer en sådan person, kan indgive skriftlig klage til agenturet.

2.  Enhver person, som er berørt af tiltag eller undladelser, der gennemføres af personale, som deltager i en fælles operation, et pilotprojekt, en hurtig grænseindsats, indsættelsen af et migrationsstyringsstøttehold, en tilbagesendelsesoperation, en tilbagesendelsesindsats eller nogen anden operationel aktion fra agenturets side, og som mener, at vedkommendes grundlæggende rettigheder er blevet overtrådt på grund af sådanne tiltag eller undladelser, eller enhver part, der repræsenterer en sådan person, kan indgive skriftlig klage til agenturet.

Ændringsforslag    466

Forslag til forordning

Artikel 108 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kun begrundede klager, der vedrører konkrete overtrædelser af de grundlæggende rettigheder, kan behandles.

3.  Kun klager, der er begrundede og vedrører konkrete overtrædelser af de grundlæggende rettigheder, kan behandles. Ubegrundede, ondsindede, useriøse, unødige, hypotetiske eller uidentificerbare klager kan ikke behandles under klageordningen.

Ændringsforslag    467

Forslag til forordning

Artikel 108 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder er ansvarlig for behandlingen af de klager, agenturet modtager, i overensstemmelse med retten til god forvaltning. Med henblik herpå kontrollerer den ansvarlige for grundlæggende rettigheder, hvorvidt en klage kan behandles, registrerer sådanne klager, sender alle registrerede klager til den administrerende direktør, sender klager vedrørende holdmedlemmer til oprindelsesmedlemsstaten, underretter den relevante myndighed eller det relevante organ for grundlæggende rettigheder i en medlemsstat og registrerer og sikrer agenturets eller medlemsstatens opfølgning klagerne.

4.  Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder er ansvarlig for behandlingen af de klager, agenturet modtager, i overensstemmelse med retten til god forvaltning. Med henblik herpå kontrollerer den ansvarlige for grundlæggende rettigheder, hvorvidt en klage kan behandles, registrerer sådanne klager, sender alle registrerede klager til den administrerende direktør og klager vedrørende holdmedlemmer til oprindelsesmedlemsstaten, herunder til den relevante myndighed eller det relevante organ for grundlæggende rettigheder i medlemsstaten, til videre foranstaltning i overensstemmelse med deres mandat, inden for et nærmere fastsat tidsrum. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder registrerer og sikrer endvidere agenturets eller den berørte medlemsstats opfølgning af klagerne.

Ændringsforslag    468

Forslag til forordning

Artikel 108 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I overensstemmelse med retten til god forvaltning skal klageren, såfremt klagen kan behandles, underrettes om, at klagen er blevet registreret, at en vurdering af klagen er påbegyndt, og at der kan forventes et svar, så snart det foreligger. Hvis en klage sendes til nationale myndigheder eller organer, skal klageren oplyses om, hvordan disse kan kontaktes. Hvis en klage ikke kan behandles, skal klageren underrettes om grundene hertil og, om muligt, informeres om andre klagemuligheder.

I overensstemmelse med retten til god forvaltning skal klageren, såfremt klagen kan behandles, underrettes om, at klagen er blevet registreret, at en vurdering af klagen er påbegyndt, og at der kan forventes et svar, så snart det foreligger. Hvis en klage sendes til nationale myndigheder eller organer, skal klageren oplyses om, hvordan disse kan kontaktes. Hvis en klage erklæres for uantagelig, skal klageren underrettes om grundene hertil og, om muligt, informeres om andre klagemuligheder. Klageren skal have mulighed for at klage til Den Europæiske Ombudsmand over en afgørelse, hvor en klage erklæres for uantagelig.

Ændringsforslag    469

Forslag til forordning

Artikel 108 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Enhver afgørelse skal være skriftlig og begrundet.

Enhver afgørelse skal være skriftlig og begrundet. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder genoptager sagen, hvis klageren fremlægger nye beviser i situationer, hvor en sag er blevet erklæret for uantagelig.

Ændringsforslag    470

Forslag til forordning

Artikel 108 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis der registreres en klage, der vedrører en af agenturets ansatte, sørger den administrerende direktør for passende opfølgning af klagen i samråd med den ansvarlige for grundlæggende rettigheder, herunder om nødvendigt med disciplinære foranstaltninger. Den administrerende direktør aflægger inden for en nærmere fastsat tidsfrist rapport til den ansvarlige for grundlæggende rettigheder om resultatet af klagebehandlingen og om agenturets opfølgning på klagen, herunder om nødvendigt med disciplinære foranstaltninger.

Hvis der registreres en klage, der vedrører en af agenturets ansatte, sørger den ansvarlige for grundlæggende rettigheder for passende opfølgning af klagen, herunder anbefaling af disciplinære foranstaltninger til den administrerende direktør og om nødvendigt henvisning til civil- eller strafferetlige procedurer i overensstemmelse med denne forordning og national ret. Den administrerende direktør aflægger inden for en nærmere fastsat tidsfrist og, om nødvendigt, med regelmæssige mellemrum herefter rapport til den ansvarlige for grundlæggende rettigheder om gennemførelsen af disciplinære foranstaltninger. Hvis den administrerende direktør beslutter ikke at følge op på anbefalingen, skal vedkommende straks begrunde dette. I tilfælde af civil- eller strafferetlige procedurer aflægger den pågældende medlemsstat inden for en nærmere fastsat tidsfrist og, om nødvendigt, med regelmæssige mellemrum herefter rapport til den ansvarlige for grundlæggende rettigheder om resultatet af klagebehandlingen og opfølgningen på en klage. Hvis den pågældende medlemsstat ikke aflægger rapport, sender agenturet en advarsel med påmindelse om de mulige handlinger, agenturet kan gribe til, hvis det ikke modtager en opfølgning på advarslen.

Ændringsforslag    471

Forslag til forordning

Artikel 108 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis en klage vedrører databeskyttelsesspørgsmål, inddrager den administrerende direktør den databeskyttelsesansvarlige for agenturet. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder og den databeskyttelsesansvarlige udfærdiger et skriftligt aftalememorandum, der fastsætter deres opgavefordeling og samarbejde med hensyn til indkomne klager.

Hvis en klage vedrører databeskyttelsesspørgsmål, hører den administrerende direktør agenturets databeskyttelsesansvarlige, før vedkommende træffer en afgørelse vedrørende klagen. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder og den databeskyttelsesansvarlige udfærdiger et skriftligt aftalememorandum, der fastsætter deres opgavefordeling og samarbejde med hensyn til indkomne klager.

Ændringsforslag    472

Forslag til forordning

Artikel 108 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Hvis der registreres en klage, der vedrører et holdmedlem fra en værtsmedlemsstat eller et holdmedlem fra andre deltagende medlemsstater, herunder et udstationeret holdmedlem eller en udstationeret national ekspert, sørger oprindelsesmedlemsstaten for passende opfølgning på klagen, herunder om nødvendigt med disciplinære foranstaltninger eller andre foranstaltninger i overensstemmelse med national ret. Den relevante medlemsstat aflægger rapport til den ansvarlige for grundlæggende rettigheder om resultatet af klagebehandlingen og om opfølgningen af den inden for en nærmere fastsat frist og om nødvendigt med regelmæssige intervaller herefter. Agenturet følger op på sagen, hvis det ikke har modtaget en rapport fra den relevante medlemsstat.

7.  I tilfælde af en registreret klage, der vedrører en grænsevagt fra en værtsmedlemsstat eller et holdmedlem fra andre deltagende medlemsstater, herunder udstationerede holdmedlemmer eller udstationerede nationale eksperter, sørger oprindelsesmedlemsstaten for passende opfølgning på klagen, herunder om nødvendigt med disciplinære foranstaltninger og henvisning til civil- eller strafferetlige procedurer eller andre foranstaltninger i overensstemmelse med national ret. Den pågældende medlemsstat aflægger rapport til den ansvarlige for grundlæggende rettigheder om resultatet af klagebehandlingen og opfølgningen af klagen inden for en frist på et år og om nødvendigt med regelmæssige mellemrum herefter. Hvis den pågældende medlemsstat ikke aflægger rapport, sender agenturet en advarsel med påmindelse om de mulige handlinger, agenturet kan gribe til, hvis det ikke modtager en opfølgning på advarslen. I så fald underretter den ansvarlige for grundlæggende rettigheder den relevante myndighed eller det relevante organ, som har ansvaret for grundlæggende rettigheder i medlemsstaten, jf. stk. 4. Agenturet kan udsætte indsættelsen af det pågældende holdmedlem og finansieringen af en sådan indsættelse i henhold til artikel 61, hvis det ikke modtager rapporten fra den relevante medlemsstat.

Ændringsforslag    473

Forslag til forordning

Artikel 108 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Hvis det konstateres, at et holdmedlem har overtrådt de grundlæggende rettigheder eller sine forpligtelser vedrørende international beskyttelse, kan agenturet anmode medlemsstaten om straks at fjerne det pågældende medlem fra de aktiviteter, der gennemføres af agenturet eller den europæiske grænse- og kystvagts stående korps.

8.  Hvis det konstateres, at et holdmedlem har overtrådt de grundlæggende rettigheder eller sine forpligtelser vedrørende international beskyttelse, anmoder agenturet medlemsstaten om straks at fjerne det pågældende medlem fra de aktiviteter, der gennemføres af agenturet eller den europæiske grænse- og kystvagts stående korps.

Ændringsforslag    474

Forslag til forordning

Artikel 108 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder aflægger rapport til den administrerende direktør og bestyrelsen om resultatet af agenturets og medlemsstatens klagebehandling og om agenturets og medlemsstatens opfølgning på den. Agenturet medtager oplysninger om klageordningen i sin årsberetning.

9.  Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder medtager som en del af sin årsberetning oplysninger om klageordningen, herunder specifikke henvisninger til resultatet af agenturets og medlemsstatens klagebehandling og om agenturets og medlemsstatens opfølgninger på den.

Ændringsforslag    475

Forslag til forordning

Artikel 108 – stk. 10 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Agenturet sikrer, at oplysninger om muligheden og proceduren for klageindgivelse er let tilgængelige, herunder for sårbare personer. Standardklageformularen skal gøres tilgængelig på agenturets websted og i papirudgave i forbindelse med alle agenturets aktiviteter på sprog, som tredjelandsstatsborgere forstår eller med rimelighed kan forventes at forstå. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder behandler også de klager, der ikke er indgivet ved brug af standardklageformularen.

Agenturet sikrer, at oplysninger om muligheden og proceduren for klageindgivelse er let tilgængelige, herunder for sårbare personer. Standardklageformularen skal gøres let tilgængelig på agenturets websted, idet det sikres, at den er let tilgængelig fra mobiltelefoner, og i papirudgave i forbindelse med alle agenturets aktiviteter på sprog, som tredjelandsstatsborgere forstår eller med rimelighed kan forventes at forstå. Agenturet sikrer, at klagere har adgang til yderligere vejledning og hjælp med hensyn til klageproceduren. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder behandler også de klager, der ikke er indgivet ved brug af standardklageformularen.

Ændringsforslag    476

Forslag til forordning

Artikel 108 – stk. 11 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Alle personoplysninger i klager skal håndteres og behandles af agenturet, herunder den ansvarlige for grundlæggende rettigheder, i overensstemmelse med [forordning (EF) nr. 45/2001] og af medlemsstaterne i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 og direktiv (EU) 2016/680.

Alle personoplysninger i klager skal håndteres og behandles af agenturet, herunder den ansvarlige for grundlæggende rettigheder, i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725 og af medlemsstaterne i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 og direktiv (EU) 2016/680.

Ændringsforslag    477

Forslag til forordning

Artikel 108 – stk. 11 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når en klager indgiver en klage, anses klageren for at give sit samtykke til, at agenturet og den ansvarlige for grundlæggende rettigheder behandler vedkommendes personoplysninger, jf. artikel 5, litra d), i [forordning (EF) nr. 45/2001].

Når en klager indgiver en klage, anses klageren for at give sit samtykke til, at agenturet og den ansvarlige for grundlæggende rettigheder behandler vedkommendes personoplysninger, jf. artikel 5, litra d), i forordning (EU) 2018/1725.

Ændringsforslag    478

Forslag til forordning

Artikel 110 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Agenturet kommunikerer på eget initiativ i sager, der falder inden for dets ansvarsområde. Agenturet offentliggør relevante oplysninger, herunder årsberetningen om agenturets virksomhed, jf. artikel 98, stk. 2, nr. 10), og sørger navnlig med forbehold af artikel 91 for, at offentligheden og alle interesserede parter hurtigt får objektive, detaljerede, pålidelige og letforståelige oplysninger om dets arbejde. Agenturet gør dette uden at afsløre operationelle oplysninger, som, hvis de blev offentliggjort, ville kunne skade indfrielsen af operationens mål.

2.  Agenturet kommunikerer på eget initiativ i sager, der falder inden for dets ansvarsområde. Agenturet offentliggør relevante oplysninger, herunder årsberetningen om agenturets virksomhed, jf. artikel 98, stk. 2, litra j),det årlige arbejdsprogram, adfærdskodeksen, risikoanalyserne, detaljerede beskrivelser af tidligere og nuværende fælles operationer, hurtige grænseindsatser, pilotprojekter, migrationsstyringsstøttehold, tilbagesendelsesoperationer eller tilbagesendelseindsatser, herunder i tredjelande, og samarbejdsordninger og sikrer navnlig, uden at det berører artikel 91, at offentligheden og alle interesserede parter hurtigt får objektive, detaljerede, fyldestgørende, pålidelige og letforståelige oplysninger om dets arbejde. Agenturet gør dette uden at afsløre operationelle oplysninger, som, hvis de blev offentliggjort, ville kunne skade indfrielsen af operationens mål.

Ændringsforslag    479

Forslag til forordning

Artikel 111 – stk. 5 – afsnit 1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Det foreløbige udkast til overslag skal være baseret på de mål og de forventede resultater, der er fastlagt i det årlige arbejdsprogram, og skal tage hensyn til de finansielle ressourcer, der er nødvendige for at nå disse mål og forventede resultater, i overensstemmelse med princippet om resultatorienteret budgetlægning.

Ændringsforslag    480

Forslag til forordning

Artikel 114 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Agenturet sikrer gennemsigtig lobbyvirksomhed via et åbenhedsregister ved at offentliggøre alle sine møder med tredjepartsinteressenter. Åbenhedsregistret omfatter alle møder og kontakter med den administrerende direktør, de viceadministrerende direktører og afdelingscheferne om indkøb og udbud vedrørende tjenesteydelser, udstyr eller eksternaliserede projekter og undersøgelser. Agenturet fører optegnelser om alle møder mellem agenturets personale og tredjepartsinteressenter.

Ændringsforslag    481

Forslag til forordning

Artikel 116 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommission foretager senest den [31. maj 2023] og derefter hvert fjerde år en evaluering af denne forordning. Ved evalueringen vurderes navnlig følgende:

By ... Kommission foretager senest den ... [to år efter denne forordnings ikrafttræden] og derefter hvert fjerde år en evaluering af denne forordning. Ved evalueringen vurderes navnlig følgende:

Ændringsforslag    482

Forslag til forordning

Artikel 116 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  de resultater, agenturet har opnået under hensyntagen til dets mål, mandat og opgaver,

a)  de resultater, agenturet har opnået under hensyntagen til dets mål, mandat og opgaver og overholdelse af chartret om grundlæggende rettigheder,

Ændringsforslag    483

Forslag til forordning

Artikel 116 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Evalueringen skal omfatte en særlig analyse af, hvordan chartret og anden relevant EU-ret er blevet overholdt ved anvendelsen af denne forordning.

Evalueringen skal omfatte en særlig analyse af, hvordan chartret og anden relevant EU-ret er blevet overholdt ved anvendelsen af denne forordning. Denne analyse skal udføres i samråd med Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og det rådgivende forum.

Ændringsforslag    484

Forslag til forordning

Artikel 116 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Som led i den evalueringen leverer Kommissionen en samlet evaluering af agenturet i lyset af dets operationelle resultater inden for forvaltning af de ydre grænser og navnlig udførelsen af grænsekontrol og tilbagesendelsesopgaver på vegne af medlemsstaterne eller tredjelande.

Ændringsforslag    485

Forslag til forordning

Artikel 116 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen sender evalueringsrapporten og dens konklusioner til Europa-Parlamentet, Rådet og bestyrelsen. Bestyrelsen kan fremsætte henstillinger til Kommissionen vedrørende ændringer af denne forordning. Evalueringsrapporten og konklusionerne om rapporten skal offentliggøres. Medlemsstaterne og agenturet sender Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde denne rapport.

2.  Kommissionen sender straks evalueringsrapporten og dens konklusioner til Europa-Parlamentet, Rådet og bestyrelsen. Bestyrelsen kan fremsætte henstillinger til Kommissionen vedrørende ændringer af denne forordning. Evalueringsrapporten og konklusionerne om rapporten skal offentliggøres. Medlemsstaterne og agenturet sender Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde denne rapport.

Ændringsforslag    486

Forslag til forordning

Artikel 116 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sender agenturet de oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde den i stk. 2 omhandlede rapport.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    487

Forslag til forordning

Artikel 117 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med dennes artikel 5 anvendelse.

udgår

Ændringsforslag    488

Forslag til forordning

Artikel 118 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, stk. 4, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne forordnings ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, stk. 4 og 8, og artikel 55, stk. 6a, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Ændringsforslag    489

Forslag til forordning

Artikel 118 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den i artikel 8, stk. 4, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3.  Den i artikel 8, stk. 4 og 8, og artikel 55, stk. 6a, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag    490

Forslag til forordning

Artikel 118 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 8, stk. 4, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 8, stk. 4 og 8, og artikel 55, stk. 6a, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    491

Forslag til forordning

Artikel 119 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Forordning (EU) 2016/1624 ophæves med undtagelse af artikel 20, 30 og 31, som ophæves med virkning fra den 1. januar 2020.

2.  Forordning (EU) 2016/1624 ophæves med undtagelse af artikel 20, 29, 30 og 31, som ophæves med virkning fra [to år efter denne forordnings ikrafttræden].

Ændringsforslag    492

Forslag til forordning

Artikel 119 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Fælles aktion 98/700/RIA ophæves med virkning fra datoen for den faktiske gennemførelse af det i artikel 80 omhandlede system, som skal fastlægges i en gennemførelsesretsakt, der vedtages efter procedurerne i artikel 117.

3.  Fælles aktion 98/700/RIA ophæves med virkning fra datoen for den faktiske gennemførelse af det i artikel 80 omhandlede system, som skal fastlægges i en gennemførelsesretsakt, der vedtages senest den ... [et år efter denne forordnings ikrafttræden] efter procedurerne i artikel 117.

Ændringsforslag    493

Forslag til forordning

Artikel 120 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Indsættelserne i henhold til artikel 55-58 skal finde sted fra 1. januar 2020.

5.  Indsættelserne i henhold til artikel 55-58a, skal finde sted, så snart det første operationelle personale er ansat eller udstationeret ved agenturet i henhold til de frister, der er fastsat i bilag I til denne forordning.

Ændringsforslag    494

Forslag til forordning

Bilag I – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Sammensætning af den europæiske grænse- og kystvagts stående korps opdelt på år og kategori i henhold til artikel XX

Sammensætning af den europæiske grænse- og kystvagts stående korps opdelt på år og kategori i henhold til artikel 55-58a

Ændringsforslag    495

Forslag til forordning

Bilag I – tabel

 

Kommissionens forslag

Kategori År

Kategori 1 Agenturets personale

Kategori 2 Operationelt personale, der er udstationeret langvarigt

Kategori 3 Operationelt personale, der er udsendt kortvarigt

Den europæiske grænse- og kystvagts stående korps i alt

2020

1500

1500

7000

10000

2021

2000

2000

6000

10000

2022

2000

2000

6000

10000

2023

2500

2500

5000

10000

2024

2500

2500

5000

10000

2025

3000

3000

4000

10000

2026

3000

3000

4000

10000

2027

3000

3000

4000

10000

 

Ændringsforslag

Kategori År

Kategori 1 Agenturets personale

Kategori 2 Operationelt personale, der er udstationeret langvarigt

Kategori 3 Operationelt personale, der er udsendt kortvarigt

Kategori 4 Udrykningsstyrken

Den europæiske grænse- og kystvagts stående korps i alt

[Ikrafttrædelsesår +2]

750

750

2.000

1.500

5.000

[Ikrafttrædelsesår +3]

1.000

1.000

2.500

1.500

6.000

[Ikrafttrædelsesår +4]

1.500

1.500

2.500

3.000

8.500

[Ikrafttrædelsesår +5]

2.000

2.000

3.000

3.000

10.000

Ændringsforslag    496

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  udstedelse af visum eller afslag på ansøgning om visum ved grænsen i henhold til visumkodeksens artikel 35 og indlæsning af de relevante oplysninger i VIS

udgår

Ændringsforslag    497

Forslag til forordning

Bilag III – tabel

 

Kommissionens forslag

Land/år

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Belgien

30

40

40

50

50

60

60

60

Bulgarien

40

53

53

67

67

80

80

80

Tjekkiet

20

27

27

33

33

40

40

40

Danmark

29

39

39

48

48

58

58

58

Tyskland

225

298

298

377

377

450

450

450

Estland

18

24

24

30

30

36

36

36

Grækenland

50

67

67

83

83

100

100

100

Spanien

111

148

148

185

185

222

222

222

Frankrig

170

225

225

285

285

340

340

340

Kroatien

65

87

87

108

108

130

130

130

Italien

125

167

167

208

208

250

250

250

Cypern

8

11

11

13

13

16

16

16

Letland

30

40

40

50

50

60

60

60

Litauen

39

52

52

65

65

78

78

78

Luxembourg

8

11

11

13

13

16

16

16

Ungarn

65

87

87

108

108

130

130

130

Malta

6

8

8

10

10

12

12

12

Nederlandene

50

67

67

83

83

100

100

100

Østrig

34

45

45

57

57

68

68

68

Polen

100

133

133

167

167

200

200

200

Portugal

47

63

63

78

78

94

94

94

Rumænien

75

100

100

125

125

150

150