ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την κατάργηση της κοινής δράσης αριθ. 98/700/ΔΕΥ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

12.2.2019 - (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD)) - ***I

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Roberta Metsola
PR_COD_1amCom


Διαδικασία : 2018/0330A(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0076/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0076/2019
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την κατάργηση της κοινής δράσης αριθ. 98/700/ΔΕΥ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0631),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 στοιχεία β) και δ), το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και το άρθρο 79 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0406/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της ...[1],

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της ...[2],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0076/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την κατάργηση της κοινής δράσης 98/700/ΔΕΥ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη σύνοδο των ηγετών στο Σάλτσμπουργκ στις 19-20 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την κατάργηση της κοινής δράσης 98/700/ΔΕΥ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου17. Από την ανάληψη των αρμοδιοτήτων του την 1η Μαΐου 2005, έχει παράσχει επιτυχώς βοήθεια στα κράτη μέλη κατά την υλοποίηση των επιχειρησιακών πτυχών της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων με κοινές επιχειρήσεις και ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα, αναλύσεις κινδύνου, ανταλλαγή πληροφοριών, διασύνδεση με τις τρίτες χώρες και την επιστροφή των επιστρεφόντων.

(2)  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου17. Από την ανάληψη των αρμοδιοτήτων του την 1η Μαΐου 2005, έχει παράσχει επιτυχώς βοήθεια στα κράτη μέλη κατά την υλοποίηση των επιχειρησιακών πτυχών της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων με κοινές επιχειρήσεις και ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα, αναλύσεις κινδύνου, ανταλλαγή πληροφοριών, διασύνδεση με τις τρίτες χώρες και με τον συντονισμό της επιστροφής των υπηκόων τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής από κράτος μέλος.

__________________

__________________

17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 349 της 25.11.2004, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 349 της 25.11.2004, σ. 1).

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Ο ευρωπαϊκός οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (ο «οργανισμός») και τα καθήκοντά του διευρύνθηκαν με πλήρη συνέχεια δραστηριοτήτων και διαδικασιών. Ο βασικός ρόλος του οργανισμού θα πρέπει να είναι η καθιέρωση μιας επιχειρησιακής και τεχνικής στρατηγικής στο πλαίσιο του κύκλου πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, η επίβλεψη της αποτελεσματικής λειτουργίας των συνοριακών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα, η διενέργεια αναλύσεων κινδύνου και αξιολογήσεων τρωτότητας, η παροχή αυξημένης επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής στα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες με κοινές επιχειρήσεις και ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα, η διασφάλιση της πρακτικής εφαρμογής των μέτρων σε περίπτωση καταστάσεων που απαιτούν επείγουσα δράση στα εξωτερικά σύνορα, η παροχή τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής προς στήριξη των επιχειρήσεων έρευνας και αναζήτησης ανθρώπων που κινδυνεύουν στη θάλασσα, η οργάνωση, ο συντονισμός και η διεξαγωγή επιχειρήσεων και επεμβάσεων επιστροφής και η παροχή τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής σε δραστηριότητες επιστροφής τρίτων χωρών.

(3)  Ο ευρωπαϊκός οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (ο «οργανισμός») και τα καθήκοντά του διευρύνθηκαν με πλήρη συνέχεια δραστηριοτήτων και διαδικασιών. Ο βασικός ρόλος του οργανισμού θα πρέπει να είναι η καθιέρωση μιας επιχειρησιακής και τεχνικής στρατηγικής διαμορφωμένης στο πλαίσιο του κύκλου πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, η επίβλεψη της αποτελεσματικής λειτουργίας των συνοριακών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα, η διενέργεια αναλύσεων κινδύνου και αξιολογήσεων τρωτότητας, η παροχή αυξημένης επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής στα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες με κοινές επιχειρήσεις και ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα, η διασφάλιση της πρακτικής εφαρμογής των μέτρων σε περίπτωση καταστάσεων που απαιτούν επείγουσα δράση στα εξωτερικά σύνορα, η παροχή τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής προς στήριξη των επιχειρήσεων έρευνας και αναζήτησης ανθρώπων που κινδυνεύουν στη θάλασσα, η οργάνωση, ο συντονισμός και η διεξαγωγή επιχειρήσεων και επεμβάσεων επιστροφής.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Από την έναρξη της μεταναστευτικής κρίσης το 2015, η Επιτροπή ανέλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της προστασίας των συνόρων της Ένωσης. Η πρόταση για τη σημαντική ενίσχυση της εντολής του ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 και οι σχετικές διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν σε χρόνο ρεκόρ στη διάρκεια του 2016. Ο κανονισμός για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής τέθηκε σε ισχύ στις 6 Οκτωβρίου 2016.

(4)  Από την έναρξη της μεταναστευτικής κρίσης το 2015, η Επιτροπή έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες και έχει προτείνει δέσμη μέτρων με γνώμονα την ενίσχυση της προστασίας των συνόρων της Ένωσης και την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του χώρου Σένγκεν. Η πρόταση για τη σημαντική ενίσχυση της εντολής του ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 και οι σχετικές διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν χωρίς χρονοτριβή στη διάρκεια του 2016. Ο κανονισμός για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής τέθηκε σε ισχύ στις 6 Οκτωβρίου 2016.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Ωστόσο, το πλαίσιο της Ένωσης στον τομέα του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων, της επιστροφής και του ασύλου εξακολουθεί να χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση. Προς τον σκοπό αυτό και προκειμένου να ενισχυθούν περαιτέρω οι υφιστάμενες και μελλοντικές προβλεπόμενες επιχειρησιακές προσπάθειες, η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί μέσω της παροχής ισχυρότερης εντολής στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και, ιδίως, της εξασφάλισης των αναγκαίων ικανοτήτων με τη μορφή ενός μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, με επιχειρησιακό προσωπικό 10 000 ατόμων με εκτελεστικές αρμοδιότητες για την αποτελεσματική επιτόπου στήριξη των κρατών μελών στις προσπάθειες που καταβάλλουν για την προστασία των εξωτερικών συνόρων, την καταπολέμηση των δευτερογενών μετακινήσεων και την αποτελεσματικότερη επιστροφή των παράτυπων μεταναστών.

(5)  Ωστόσο, το πλαίσιο της Ένωσης στους τομείς του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων, της επιστροφής και της καταπολέμησης του διασυνοριακού εγκλήματος εξακολουθεί να χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση. Προς τον σκοπό αυτό και προκειμένου να ενισχυθούν περαιτέρω οι υφιστάμενες και μελλοντικές προβλεπόμενες επιχειρησιακές προσπάθειες, η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα πρέπει να επικαιροποιηθεί μέσω της παροχής ισχυρότερης εντολής στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και, ιδίως, της εξασφάλισης των αναγκαίων ικανοτήτων με τη μορφή ενός μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, με εκτελεστικές αρμοδιότητες για την αποτελεσματική επιτόπου στήριξη των κρατών μελών στις προσπάθειες που καταβάλλουν για την προστασία των εξωτερικών συνόρων, την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και την αποτελεσματικότερη και βιώσιμη σε βάθος χρόνου επιστροφή των παράτυπων μεταναστών.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Είναι αναγκαίο να παρακολουθείται αποτελεσματικά η διέλευση των εξωτερικών συνόρων, να αντιμετωπίζονται τα μεταναστευτικά προβλήματα και οι εν δυνάμει μελλοντικές απειλές στα εξωτερικά σύνορα, να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ένωσης, να διαφυλάσσεται η λειτουργία του χώρου Σένγκεν και να γίνεται σεβαστή η θεμελιώδης αρχή της αλληλεγγύης. Αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από την πιο ενεργή διαχείριση της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων μέτρων σε τρίτες χώρες. Λαμβανομένων υπόψη όσων αναφέρθηκαν, είναι απαραίτητο να ενοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και να επεκταθεί περαιτέρω η εντολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Ο οργανισμός θα πρέπει να απαρτίζεται κυρίως από μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που θα αποτελείται από επιχειρησιακό προσωπικό 10 000 ατόμων.

(7)  Είναι αναγκαίο να παρακολουθείται αποτελεσματικά η διέλευση των εξωτερικών συνόρων, να αντιμετωπίζονται τα μεταναστευτικά προβλήματα και οι εν δυνάμει μελλοντικές απειλές στα εξωτερικά σύνορα, να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ένωσης, να διαφυλάσσεται η λειτουργία του χώρου Σένγκεν και να γίνεται σεβαστή η θεμελιώδης αρχή της αλληλεγγύης. Λαμβανομένων υπόψη όσων αναφέρθηκαν, είναι απαραίτητο να ενοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και να επεκταθεί περαιτέρω η εντολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Ο οργανισμός θα πρέπει να απαρτίζεται κυρίως από μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που συμπεριλαμβάνει την εφεδρεία ταχείας αντίδρασης.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Προκειμένου να αποτυπώνεται η περαιτέρω ποιοτική ενίσχυση της εντολής του, ιδίως με την απόκτηση δικού του επιχειρησιακού βραχίονα, του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής με επιχειρησιακό προσωπικό 10 000 ατόμων, ο οργανισμός που ήταν γνωστός ως Frontex θα πρέπει εφεξής να αναφέρεται και να λειτουργεί με το όνομα «Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής». Η αλλαγή αυτή θα πρέπει να αποτυπώνεται σε κάθε σχετική περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της προβολής του στο εξωτερικό ενημερωτικό υλικό.

(8)  Προκειμένου να αποτυπώνεται η περαιτέρω ποιοτική ενίσχυση της εντολής του, ιδίως με την απόκτηση δικού του επιχειρησιακού βραχίονα, του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που συμπεριλαμβάνει την εφεδρεία ταχείας αντίδρασης, ο οργανισμός που ήταν γνωστός ως Frontex θα πρέπει εφεξής να αναφέρεται και να λειτουργεί με το όνομα «Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής». Η αλλαγή αυτή θα πρέπει να αποτυπώνεται σε κάθε σχετική περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της προβολής του στο εξωτερικό ενημερωτικό υλικό.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Κατά την εφαρμογή της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συνοχή με άλλους στόχους πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της ορθής λειτουργίας των διασυνοριακών μεταφορών.

(9)  Κατά την εφαρμογή της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συνοχή με άλλους στόχους πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, του δικαιώματος χορήγησης ασύλου και της ορθής λειτουργίας των διασυνοριακών μεταφορών.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Η ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων θα πρέπει να ασκείται ως κοινή ευθύνη του οργανισμού και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής, στον βαθμό που εκτελούν επιχειρήσεις επιτήρησης των θαλάσσιων συνόρων και τυχόν άλλα καθήκοντα ελέγχου των συνόρων και αυτών που είναι υπεύθυνες για την επιστροφή. Μολονότι τα κράτη μέλη διατηρούν την κύρια ευθύνη για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων τους προς το συμφέρον των ιδίων και προς το συμφέρον του συνόλου των κρατών μελών και είναι υπεύθυνα για την έκδοση αποφάσεων επιστροφής, ο οργανισμός θα πρέπει να στηρίζει την εφαρμογή των μέτρων της Ένωσης για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και της επιστροφής με την ενίσχυση, την αξιολόγηση και τον συντονισμό των ενεργειών των κρατών μελών που εφαρμόζουν τα μέτρα αυτά.

(10)  Η ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων θα πρέπει να ασκείται ως κοινή ευθύνη του οργανισμού και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής, στον βαθμό που εκτελούν επιχειρήσεις επιτήρησης των θαλάσσιων συνόρων και επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και τυχόν άλλα καθήκοντα ελέγχου των συνόρων και αυτών που είναι υπεύθυνες για την επιστροφή. Μολονότι τα κράτη μέλη διατηρούν την κύρια ευθύνη για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων τους προς το συμφέρον των ιδίων και προς το συμφέρον του συνόλου των κρατών μελών και είναι υπεύθυνα για την έκδοση αποφάσεων επιστροφής, ο οργανισμός θα πρέπει να στηρίζει την εφαρμογή των μέτρων της Ένωσης για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και της επιστροφής με την ενίσχυση και τον συντονισμό των ενεργειών των κρατών μελών που εφαρμόζουν τα μέτρα αυτά. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν περιττές επιχειρησιακές επικαλύψεις μεταξύ του οργανισμού και των κρατών μελών.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της κοινής πολιτικής επιστροφής, θα πρέπει να συσταθεί μια Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Θα πρέπει να της διατεθούν οι αναγκαίοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι και ο αναγκαίος εξοπλισμός. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα πρέπει να αποτελείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, καθώς και αρχές που είναι υπεύθυνες για την επιστροφή. Ως τέτοια, θα βασίζεται στην κοινή χρήση πληροφοριών, δυνατοτήτων και συστημάτων σε εθνικό επίπεδο και στη δράση του οργανισμού σε επίπεδο Ένωσης.

(11)  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, θα πρέπει να συσταθεί μια Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Θα πρέπει να της διατεθούν οι αναγκαίοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι και ο αναγκαίος εξοπλισμός. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα πρέπει να αποτελείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, καθώς και αρχές που είναι υπεύθυνες για την επιστροφή. Ως τέτοια, θα βασίζεται στην κοινή χρήση πληροφοριών, δυνατοτήτων και συστημάτων σε εθνικό επίπεδο και στη δράση του οργανισμού σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Η αποτελεσματική εφαρμογή της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα πρέπει να εξασφαλιστεί μέσω κύκλου πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Ο κύκλος πολυετούς στρατηγικής θα πρέπει να ορίσει ολοκληρωμένη, ενοποιημένη και συνεχή διαδικασία για την παροχή στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών σε όλους τους εμπλεκόμενους σε επίπεδο Ένωσης και στα κράτη μέλη στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και της επιστροφής, προκειμένου οι εν λόγω εμπλεκόμενοι να εφαρμόζουν την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων κατά τρόπο συνεκτικό. Θα εξετάσει επίσης όλες τις σχετικές αλληλεπιδράσεις της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής με την Επιτροπή, άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και τη συνεργασία με άλλους ενδιαφερόμενους εταίρους, συμπεριλαμβανομένων τρίτων χωρών και τρίτων μερών, ανάλογα με την περίπτωση.

(14)  Η αποτελεσματική εφαρμογή της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα πρέπει να εξασφαλιστεί μέσω κύκλου πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Ο κύκλος πολυετούς στρατηγικής θα πρέπει να ορίσει ολοκληρωμένη, ενοποιημένη και συνεχή διαδικασία για την παροχή στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών σε όλους τους εμπλεκόμενους σε επίπεδο Ένωσης και στα κράτη μέλη στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και της επιστροφής, προκειμένου οι εν λόγω εμπλεκόμενοι να εφαρμόζουν την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων κατά τρόπο συνεκτικό και σε πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Συγκεκριμένα, ο κύκλος πολυετούς στρατηγικής πολιτικής θα πρέπει να επιτρέψει στον οργανισμό να θεσπίσει την τεχνική και λειτουργική του στρατηγική. Θα εξετάσει επίσης όλες τις σχετικές αλληλεπιδράσεις της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής με την Επιτροπή, άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και τη συνεργασία με άλλους ενδιαφερόμενους εταίρους, συμπεριλαμβανομένων τρίτων χωρών και τρίτων μερών, ανάλογα με την περίπτωση.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Η ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό μεταξύ των κρατών μελών και του οργανισμού για επιχειρήσεις που αφορούν τα σύνορα και την επιστροφή, την προετοιμασία απαντήσεων σε υψηλότερες επιπτώσεις στα εξωτερικά σύνορα όσον αφορά την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και τον συντονισμό της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης ικανοτήτων τόσο σε σχέση με την πρόσληψη και την εκπαίδευση όσο και σε σχέση με την απόκτηση και ανάπτυξη εξοπλισμού.

(15)  Η ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό μεταξύ των κρατών μελών και του οργανισμού για επιχειρήσεις που αφορούν τα σύνορα και την επιστροφή, για απαντήσεις σε προκλήσεις στα εξωτερικά σύνορα, για τον σχεδιασμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και για τον συντονισμό της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης ικανοτήτων τόσο σε σχέση με την πρόσληψη και την εκπαίδευση όσο και σε σχέση με την απόκτηση και ανάπτυξη εξοπλισμού.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν επηρεάζει την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών, ούτε τις υποχρεώσεις των κρατών μελών δυνάμει της Σύμβασης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, της Διεθνούς Σύμβασης για τη ναυτική έρευνα και διάσωση, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος και των πρωτοκόλλων της για την καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών μέσω ξηράς, θαλάσσης και αέρος, της Σύμβασης σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, της Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και άλλων σχετικών διεθνών πράξεων.

(16)  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν επηρεάζει την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών, ούτε τις υποχρεώσεις των κρατών μελών δυνάμει της Σύμβασης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, της Διεθνούς Σύμβασης για τη ναυτική έρευνα και διάσωση, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος και των πρωτοκόλλων της για την καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών μέσω ξηράς, θαλάσσης και αέρος, της Σύμβασης σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, της Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το καθεστώς των απάτριδων, και άλλων σχετικών διεθνών πράξεων.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α)  Το πεδίο δράσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας έχει διευρυνθεί και η συνεργασία τους με τον Οργανισμό έχει ενισχυθεί· η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται, ως εκ τούτου, να υποβάλει πρόταση που θα περιλαμβάνει τους εν λόγω οργανισμούς, καθώς και κάθε άλλο συναφή παράγοντα, όπως τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 656/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, περί κανόνων επιτηρήσεως των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Ο οργανισμός θα πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά του με την επιφύλαξη των ευθυνών των κρατών μελών ως προς την τήρηση της δημόσιας τάξης και τη διαφύλαξη της εσωτερικής ασφάλειας.

(18)  Ο οργανισμός θα πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά του σε πνεύμα πλήρους σεβασμού των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και της αρχής της επικουρικότητας ως προς την τήρηση της δημόσιας τάξης και τη διαφύλαξη της εσωτερικής ασφάλειας.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Ο οργανισμός θα πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά του χωρίς να θίγεται η αρμοδιότητα των κρατών μελών σε θέματα άμυνας.

(19)  Ο οργανισμός θα πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά του σε πνεύμα πλήρους σεβασμού των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών σε θέματα άμυνας.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Τα διευρυμένα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του οργανισμού θα πρέπει να εξισορροπούνται από ενισχυμένες διασφαλίσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων και από αυξημένη λογοδοσία.

(20)  Τα διευρυμένα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του οργανισμού θα πρέπει να εξισορροπούνται από ενισχυμένες διασφαλίσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αυξημένη λογοδοσία και ευθύνη, ιδίως σε ό,τι αφορά την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων του μόνιμου και λοιπού προσωπικού.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης, προς το συμφέρον των ίδιων και άλλων κρατών μελών, να συνεισφέρουν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τις δραστηριότητες του οργανισμού, μεταξύ άλλων για τους σκοπούς της επίγνωσης της κατάστασης, της ανάλυσης κινδύνου, των αξιολογήσεων τρωτότητας και του ολοκληρωμένου σχεδιασμού. Ακόμη, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία είναι ακριβή, επικαιροποιημένα και ότι έχουν αποκτηθεί και καταχωρηθεί νόμιμα.

(22)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης, προς το συμφέρον των ίδιων και άλλων κρατών μελών, να συνεισφέρουν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τις δραστηριότητες του οργανισμού, μεταξύ άλλων για τους σκοπούς της επίγνωσης της κατάστασης, της ανάλυσης κινδύνου, των αξιολογήσεων τρωτότητας και του ολοκληρωμένου σχεδιασμού. Ακόμη, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία είναι ακριβή, επικαιροποιημένα και ότι έχουν αποκτηθεί και καταχωρηθεί νόμιμα. Όταν αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, το δίκαιο της Ένωσης για την προστασία δεδομένων πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α)  Το δίκτυο επικοινωνίας που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό έχει ήδη αναπτυχθεί στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ μεταξύ των κρατών μελών και του οργανισμού. Τούτο το προϋπάρχον δίκτυο επικοινωνίας πρέπει να χρησιμοποιείται για όλες τις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων συνιστωσών της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και το επίπεδο διαβάθμισής του πρέπει να αυξηθεί προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια των πληροφοριών.

 

__________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (Eurosur) (ΕΕ L 295 της 6.11.2013, σ. 11).

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR) είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής προκειμένου να οριοθετηθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και η επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών μελών, καθώς και με τον οργανισμό. Το EUROSUR παρέχει στις εν λόγω αρχές και στον οργανισμό την υποδομή και τα εργαλεία που χρειάζονται ώστε να βελτιώσουν την επίγνωσή τους για την κατάσταση και την ικανότητά τους ανταπόκρισης στα εξωτερικά σύνορα με σκοπό τον εντοπισμό, την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος συμβάλλοντας στη διάσωση και τη διασφάλιση της προστασίας της ζωής των μεταναστών.

(23)  Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR) είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής προκειμένου να οριοθετηθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και η επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών μελών, καθώς και με τον οργανισμό. Το EUROSUR παρέχει στις εν λόγω αρχές και στον οργανισμό την υποδομή και τα εργαλεία που χρειάζονται ώστε να βελτιώσουν την επίγνωσή τους για την κατάσταση και να αυξήσουν την ικανότητά τους ανταπόκρισης στα εξωτερικά σύνορα με σκοπό τον εντοπισμό, την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος συμβάλλοντας στη διάσωση και τη διασφάλιση της προστασίας της ζωής των μεταναστών.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εμποδίσει τα κράτη μέλη να καταστήσουν τα δικά τους εθνικά κέντρα συντονισμού αρμόδια και για τον συντονισμό της ανταλλαγής πληροφοριών και τη συνεργασία όσον αφορά άλλες συνιστώσες της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, όπως η επιστροφή.

(25)  Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εμποδίσει τα κράτη μέλη να καταστήσουν τα δικά τους εθνικά κέντρα συντονισμού αρμόδια και για τον συντονισμό της ανταλλαγής πληροφοριών και τη συνεργασία όσον αφορά άλλες συνιστώσες της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Η ποιότητα των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ των κρατών μελών και του οργανισμού αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων. Με βάση την επιτυχία του EUROSUR, η ποιότητα αυτή θα πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω της τυποποίησης, της αυτοματοποίησης της ανταλλαγής πληροφοριών στα δίκτυα και τα συστήματα, της διασφάλισης των πληροφοριών και του ποιοτικού ελέγχου των δεδομένων και των πληροφοριών που διαβιβάζονται.

(26)  Η ποιότητα των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ των κρατών μελών και του οργανισμού και το έγκαιρο αυτών των ανταλλαγών πληροφοριών αποτελούν προϋποθέσεις για τη σωστή λειτουργία της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων. Με βάση την επιτυχία του EUROSUR, η ποιότητα αυτή θα πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω της τυποποίησης, της αυτοματοποίησης της ανταλλαγής πληροφοριών στα δίκτυα και τα συστήματα, της διασφάλισης των πληροφοριών και του ποιοτικού ελέγχου των δεδομένων και των πληροφοριών που διαβιβάζονται.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  O οργανισμός θα πρέπει να παρέχει την αναγκαία συνδρομή για την ανάπτυξη και λειτουργία του EUROSUR, συμπεριλαμβανομένης της διαλειτουργικότητας των συστημάτων, ειδικότερα με την εγκατάσταση, τη διατήρηση και τον συντονισμό του πλαισίου EUROSUR.

(27)  O οργανισμός θα πρέπει να παρέχει την αναγκαία συνδρομή για την ανάπτυξη και λειτουργία του EUROSUR, συμπεριλαμβανομένης της διαλειτουργικότητας των συστημάτων στο πλαίσιο ενός κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών, ειδικότερα με την εγκατάσταση, τη διατήρηση και τον συντονισμό του πλαισίου EUROSUR.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Το EUROSUR θα πρέπει να παράσχει λεπτομερή εικόνα της κατάστασης στα εξωτερικά σύνορα αλλά και στον χώρο Σένγκεν και την προσυνοριακή περιοχή. Θα πρέπει να καλύπτει την επιτήρηση των χερσαίων, των θαλάσσιων και των εναέριων συνόρων, αλλά και ελέγχους σε σημεία διέλευσης των συνόρων.

(28)  Το EUROSUR θα πρέπει να παράσχει λεπτομερή εικόνα της κατάστασης στα εξωτερικά σύνορα αλλά και στον χώρο Σένγκεν και την προσυνοριακή περιοχή. Θα πρέπει να καλύπτει την επιτήρηση των χερσαίων, των θαλάσσιων και των εναέριων συνόρων, αλλά και ελέγχους σε σημεία διέλευσης των συνόρων. Το γεγονός ότι παρέχει επίγνωση της κατάστασης εντός της Ένωσης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως εξουσιοδότηση δραστηριοποίησης του οργανισμού στα εσωτερικά σύνορα των κρατών μελών.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Η πρακτική της μετακίνησης με μικρά και ακατάλληλα για πλου σκάφη έχει αυξήσει δραματικά τον αριθμό των μεταναστών που πνίγονται στα νότια θαλάσσια εξωτερικά σύνορα. Το EUROSUR θα πρέπει να βελτιώσει σημαντικά την επιχειρησιακή και τεχνική ικανότητα του οργανισμού και των κρατών μελών να εντοπίζουν τέτοια μικρά σκάφη, καθώς και την ικανότητα ανταπόκρισης των κρατών μελών, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των απωλειών ζωής των μεταναστών.

(31)  Η πρακτική της μετακίνησης με μικρά και ακατάλληλα για πλου σκάφη έχει αυξήσει δραματικά τον αριθμό των μεταναστών που πνίγονται στα νότια θαλάσσια εξωτερικά σύνορα. Το EUROSUR θα πρέπει να βελτιώσει σημαντικά την επιχειρησιακή και τεχνική ικανότητα του οργανισμού και των κρατών μελών να εντοπίζουν τέτοια μικρά σκάφη, καθώς και την ικανότητα ανταπόκρισης των κρατών μελών για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των απωλειών ζωής των μεταναστών.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Ο οργανισμός θα πρέπει να πραγματοποιεί τόσο γενικές όσο και ειδικές αναλύσεις κινδύνων με βάση ένα κοινό μοντέλο ολοκληρωμένης ανάλυσης κινδύνου, το οποίο πρέπει να εφαρμόζεται από τον ίδιο τον οργανισμό και από τα κράτη μέλη. Ο οργανισμός θα πρέπει, επίσης, με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη, να παρέχει επαρκείς πληροφορίες που καλύπτουν όλες τις πτυχές της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, και ειδικότερα τον έλεγχο των συνόρων, την επιστροφή, τις παράτυπες δευτερογενείς μετακινήσεις των υπηκόων τρίτων χωρών στο εσωτερικό της Ένωσης, την πρόληψη του διασυνοριακού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης διέλευσης των συνόρων, της εμπορίας ανθρώπων, της τρομοκρατίας και των απειλών υβριδικού χαρακτήρα, καθώς και της κατάστασης που επικρατεί σε οικείες τρίτες χώρες, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη κατάλληλων μέτρων ή η αντιμετώπιση απειλών και κινδύνων που διαπιστώνονται, προκειμένου να βελτιωθεί η ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.

(33)  Ο οργανισμός θα πρέπει να πραγματοποιεί τόσο γενικές όσο και ειδικές αναλύσεις κινδύνων με βάση ένα κοινό μοντέλο ολοκληρωμένης ανάλυσης κινδύνου, το οποίο πρέπει να εφαρμόζεται από τον ίδιο τον οργανισμό και από τα κράτη μέλη. Ο οργανισμός θα πρέπει, επίσης, με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη, να παρέχει επαρκείς πληροφορίες που καλύπτουν όλες τις πτυχές της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, και ειδικότερα τον έλεγχο των συνόρων, την επιστροφή, το φαινόμενο των παράτυπων δευτερογενών μετακινήσεων των υπηκόων τρίτων χωρών στο εσωτερικό της Ένωσης με όρους τάσεων, διαδρομών και όγκου εφόσον τα κράτη μέλη έχουν παράσχει αυτές τις πληροφορίες, την πρόληψη του διασυνοριακού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης διέλευσης των συνόρων, της εμπορίας ανθρώπων, του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και των απειλών υβριδικού χαρακτήρα, καθώς και της κατάστασης που επικρατεί σε οικείες τρίτες χώρες, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη κατάλληλων μέτρων ή η αντιμετώπιση απειλών και κινδύνων που διαπιστώνονται, προκειμένου να βελτιωθεί η ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Λαμβανομένων υπόψη των δραστηριοτήτων του στα εξωτερικά σύνορα, ο οργανισμός θα πρέπει να συνεισφέρει στην πρόληψη και ανίχνευση σοβαρών μορφών εγκληματικότητας με διασυνοριακή διάσταση, όπως είναι η λαθραία διακίνηση μεταναστών, η εμπορία ανθρώπων και η τρομοκρατία, όποτε είναι σκόπιμο να ενεργήσει και όποτε έχει λάβει χρήσιμες πληροφορίες μέσω των δραστηριοτήτων του. Θα πρέπει να συντονίζει τις δραστηριότητές του με την Ευρωπόλ, ως τον οργανισμό που είναι αρμόδιος να στηρίζει και να ενισχύει τις ενέργειες των κρατών μελών και τη μεταξύ τους συνεργασία στον τομέα της πρόληψης και της καταπολέμησης των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας που επηρεάζουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη. Το διασυνοριακό έγκλημα συνεπάγεται αναγκαστικά μια διασυνοριακή διάσταση. Η διασυνοριακή αυτή διάσταση χαρακτηρίζεται από εγκλήματα άμεσα σχετιζόμενα με τις παράνομες διελεύσεις των εξωτερικών συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων ή της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Ωστόσο, το άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/90/ΕΚ του Συμβουλίου19 επιτρέπει στα κράτη μέλη να μην επιβάλλουν κυρώσεις όταν σκοπός των πράξεων αυτών είναι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε μετανάστες.

(34)  Λαμβανομένων υπόψη των δραστηριοτήτων του στα εξωτερικά σύνορα, ο οργανισμός θα πρέπει να συνεισφέρει στην πρόληψη και ανίχνευση σοβαρών μορφών εγκληματικότητας με διασυνοριακή διάσταση, όπως είναι η λαθραία διακίνηση μεταναστών, η εμπορία ανθρώπων, το οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία, όποτε είναι σκόπιμο να ενεργήσει και όποτε έχει λάβει χρήσιμες πληροφορίες μέσω των δραστηριοτήτων του. Θα πρέπει να συντονίζει τις δραστηριότητές του με την Ευρωπόλ, ως τον οργανισμό που είναι αρμόδιος να στηρίζει και να ενισχύει τις ενέργειες των κρατών μελών και τη μεταξύ τους συνεργασία στον τομέα της πρόληψης και της καταπολέμησης των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας που επηρεάζουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη. Το διασυνοριακό έγκλημα συνεπάγεται αναγκαστικά μια διασυνοριακή διάσταση. Η διασυνοριακή αυτή διάσταση χαρακτηρίζεται από εγκλήματα άμεσα σχετιζόμενα με τις παράνομες διελεύσεις των εξωτερικών συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων ή της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/90/ΕΚ του Συμβουλίου19 που προβλέπει ότι το κράτος μέλος έχει την ευχέρεια να μην επιβάλλει κυρώσεις όταν σκοπός των πράξεων αυτών είναι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο εμπλεκόμενο άτομο, ο οργανισμός οφείλει να υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τις ενδεχόμενες περιπλοκές σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα όταν εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής παρόμοιων κυρώσεων.

__________________

__________________

19 Οδηγία 2002/90/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2002, για τον ορισμό της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής (ΕΕ L 328 της 5.12.2002, σ. 17).

19 Οδηγία 2002/90/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2002, για τον ορισμό της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής (ΕΕ L 328 της 5.12.2002, σ. 17).

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Με πνεύμα από κοινού ευθύνης, ο ρόλος του οργανισμού θα πρέπει να συνίσταται στην τακτική παρακολούθηση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων. Ο οργανισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει την ορθή και αποτελεσματική παρακολούθηση, όχι μόνο μέσω της επίγνωσης της κατάστασης και της ανάλυσης κινδύνου, αλλά και μέσω της παρουσίας εμπειρογνωμόνων από το προσωπικό του στα κράτη μέλη. Ο οργανισμός θα πρέπει, συνεπώς, να είναι σε θέση να τοποθετεί αξιωματικούς συνδέσμους σε κράτη μέλη, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι αξιωματικοί σύνδεσμοι υποβάλλουν έκθεση στον εκτελεστικό διευθυντή. Η έκθεση των αξιωματικών συνδέσμων θα πρέπει να αποτελεί μέρος της αξιολόγησης τρωτότητας.

(35)  Με πνεύμα από κοινού ευθύνης και βούλησης βελτίωσης των ευρωπαϊκών προτύπων ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, ο ρόλος του οργανισμού θα πρέπει να συνίσταται στην τακτική παρακολούθηση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως μέρους των δραστηριοτήτων διαχείρισης των συνόρων και των δραστηριοτήτων επιστροφής. Ο οργανισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει την ορθή και αποτελεσματική παρακολούθηση, όχι μόνο μέσω της επίγνωσης της κατάστασης και της ανάλυσης κινδύνου, αλλά και μέσω της παρουσίας εμπειρογνωμόνων από το προσωπικό του στα κράτη μέλη. Ο οργανισμός θα πρέπει, συνεπώς, να είναι σε θέση να τοποθετεί αξιωματικούς συνδέσμους σε κράτη μέλη, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι αξιωματικοί σύνδεσμοι υποβάλλουν έκθεση στον εκτελεστικό διευθυντή και στον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η έκθεση των αξιωματικών συνδέσμων θα πρέπει να αποτελεί μέρος της αξιολόγησης τρωτότητας.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Ο οργανισμός θα πρέπει να διεξάγει αξιολόγηση τρωτότητας, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όσον αφορά την ικανότητα και ετοιμότητα των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα στα εξωτερικά τους σύνορα και να συμβάλει στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και το απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού. Η αξιολόγηση τρωτότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση του εξοπλισμού, της υποδομής, του προσωπικού, του προϋπολογισμού και των οικονομικών πόρων των κρατών μελών, καθώς και των σχεδίων τους έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση πιθανών κρίσεων στα εξωτερικά σύνορα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων που διαπιστώνονται κατά την εν λόγω αξιολόγηση. Ο εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει να προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και να τα προτείνει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Ο εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει επίσης να ορίζει προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να λαμβάνονται τα μέτρα αυτά και να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή τους. Εάν δεν ληφθούν τα αναγκαία μέτρα εντός της ορισμένης προθεσμίας, το ζήτημα θα πρέπει να παραπέμπεται στο διοικητικό συμβούλιο για περαιτέρω απόφαση.

(36)  Ο οργανισμός θα πρέπει να διεξάγει αξιολόγηση τρωτότητας, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όσον αφορά την ικανότητα και ετοιμότητα των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα στα εξωτερικά τους σύνορα και να συμβάλει στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και το απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού. Η αξιολόγηση τρωτότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση του εξοπλισμού, της υποδομής, του προσωπικού, του προϋπολογισμού και των οικονομικών πόρων των κρατών μελών, καθώς και των σχεδίων τους έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση πιθανών κρίσεων στα εξωτερικά σύνορα σε πνεύμα πλήρους σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων που διαπιστώνονται κατά την εν λόγω αξιολόγηση. Ο εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει να προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και να τα προτείνει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Ο εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει επίσης να ορίζει προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να λαμβάνονται τα μέτρα αυτά και να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή τους. Εάν δεν ληφθούν τα αναγκαία μέτρα εντός της ορισμένης προθεσμίας, το ζήτημα θα πρέπει να παραπέμπεται στο διοικητικό συμβούλιο για περαιτέρω απόφαση.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Η αξιολόγηση τρωτότητας και ο μηχανισμός αξιολόγησης Σένγκεν που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου20 είναι δύο συμπληρωματικοί μηχανισμοί για την εξασφάλιση του ευρωπαϊκού ελέγχου ποιότητας όσον αφορά την ομαλή λειτουργία του χώρου Σένγκεν και τη διασφάλιση της συνεχούς ετοιμότητας σε επίπεδο Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση τυχόν προκλήσεων στα εξωτερικά σύνορα. Οι συνέργειες μεταξύ των εν λόγω μηχανισμών θα πρέπει να μεγιστοποιηθούν με στόχο τον σχηματισμό βελτιωμένης εικόνας της κατάστασης όσον αφορά τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν, την αποφυγή, στο μέτρο του δυνατού, της αλληλοεπικάλυψης των ενεργειών των κρατών μελών και τη διασφάλιση πιο συντονισμένης χρήσης των σχετικών χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης που στηρίζουν τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Προς τούτο, θα πρέπει να θεσπιστεί η τακτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του οργανισμού και της Επιτροπής όσον αφορά τα αποτελέσματα αμφότερων των μηχανισμών.

(38)  Η αξιολόγηση τρωτότητας και ο μηχανισμός αξιολόγησης Σένγκεν που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου20 είναι δύο συμπληρωματικοί μηχανισμοί για την εξασφάλιση του ευρωπαϊκού ελέγχου ποιότητας όσον αφορά την ομαλή λειτουργία του χώρου Σένγκεν και τη διασφάλιση της συνεχούς ετοιμότητας σε επίπεδο Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση τυχόν προκλήσεων στα εξωτερικά σύνορα. Μολονότι ο μηχανισμός αξιολόγησης του Σένγκεν αποτελεί τη κύρια μέθοδο αξιολόγησης της εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης και της συμμόρφωσης με αυτήν στα κράτη μέλη, οι συνέργειες μεταξύ των εν λόγω μηχανισμών θα πρέπει να μεγιστοποιηθούν με στόχο τον σχηματισμό βελτιωμένης εικόνας της κατάστασης όσον αφορά τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν, την αποφυγή, στο μέτρο του δυνατού, της αλληλοεπικάλυψης των ενεργειών των κρατών μελών και τη διασφάλιση πιο συντονισμένης χρήσης των σχετικών χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης που στηρίζουν τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Προς τούτο, θα πρέπει να θεσπιστεί η τακτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του οργανισμού και της Επιτροπής όσον αφορά τα αποτελέσματα αμφότερων των μηχανισμών.

__________________

__________________

20 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν και την κατάργηση της απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 1998 σχετικά με τη σύσταση της μόνιμης επιτροπής για την αξιολόγηση και την εφαρμογή της σύμβασης Σένγκεν (ΕΕ L 295 της 6.11.2013, σ. 27).

20 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν και την κατάργηση της απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 1998 σχετικά με τη σύσταση της μόνιμης επιτροπής για την αξιολόγηση και την εφαρμογή της σύμβασης Σένγκεν (ΕΕ L 295 της 6.11.2013, σ. 27).

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39)  Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη θεσπίζουν τμήματα συνόρων, στα οποία ο οργανισμός αποδίδει επίπεδα επίπτωσης, και ότι οι ικανότητες αντίδρασης των κρατών μελών και του οργανισμού θα πρέπει να συνδέονται με τα εν λόγω επίπεδα επίπτωσης, θα πρέπει να θεσπιστεί τέταρτο επίπεδο επίπτωσης που θα αντιστοιχεί σε μια κατάσταση στην οποία ο χώρος Σένγκεν βρίσκεται σε κίνδυνο και ο οργανισμός θα πρέπει να παρέμβει.

διαγράφεται

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40)  Ο οργανισμός θα πρέπει να οργανώσει την κατάλληλη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα κράτη μέλη, ώστε να ενισχύσει την ικανότητά τους να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα στα εξωτερικά σύνορα που προκύπτουν από την παράνομη μετανάστευση ή το διασυνοριακό έγκλημα. H συνδρομή αυτή θα πρέπει να παρέχεται με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των σχετικών εθνικών αρχών να κινούν ποινικές έρευνες. Συγκεκριμένα, ο οργανισμός θα πρέπει, κατόπιν αίτησης κράτους μέλους ή με δική του πρωτοβουλία, να οργανώνει και να συντονίζει κοινές επιχειρήσεις για ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και να αναπτύσσει ομάδες από το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, καθώς και να παρέχει τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό.

(40)  Ο οργανισμός θα πρέπει να οργανώσει την κατάλληλη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα κράτη μέλη, ώστε να ενισχύσει την ικανότητά τους να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα στα εξωτερικά σύνορα που προκύπτουν από την παράτυπη μετανάστευση ή το διασυνοριακό έγκλημα. H συνδρομή αυτή θα πρέπει να παρέχεται με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των σχετικών εθνικών αρχών να κινούν ποινικές έρευνες. Συγκεκριμένα, ο οργανισμός θα πρέπει, κατόπιν αίτησης κράτους μέλους ή με δική του πρωτοβουλία και με τη συμφωνία του εμπλεκόμενου κράτους μέλους, να οργανώνει και να συντονίζει κοινές επιχειρήσεις για ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και να αναπτύσσει ομάδες από το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, καθώς και να παρέχει τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41)  Στις περιπτώσεις όπου ασκούνται ειδικές και δυσανάλογες προκλήσεις στα εξωτερικά σύνορα, ο οργανισμός θα πρέπει, κατόπιν αίτησης κράτους μέλους ή με δική του πρωτοβουλία, να οργανώνει και να συντονίζει ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα και να αναπτύσσει τόσο ομάδες από το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής όσο και τεχνικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων από το απόθεμα εξοπλισμού ταχείας αντίδρασης. Οι ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα θα πρέπει να παρέχουν ενισχύσεις, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, σε περιπτώσεις όπου απαιτείται άμεση αντίδραση και εφόσον μια τέτοια επέμβαση θα παρείχε αποτελεσματική αντιμετώπιση. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίηση της εν λόγω επέμβασης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν επιχειρησιακό προσωπικό του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για τον σχηματισμό ομάδων και να παρέχουν τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό. Ο οργανισμός και τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να συμφωνούν πάνω σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο.

(41)  Στις περιπτώσεις όπου ασκούνται ειδικές και δυσανάλογες προκλήσεις στα εξωτερικά σύνορα, ο οργανισμός θα πρέπει, κατόπιν αίτησης κράτους μέλους ή με δική του πρωτοβουλία και με τη συμφωνία του εμπλεκόμενου κράτους μέλους, να οργανώνει και να συντονίζει ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα και να αναπτύσσει τόσο ομάδες από το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής όσο και τεχνικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων από το απόθεμα εξοπλισμού ταχείας αντίδρασης. Οι ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα θα πρέπει να παρέχουν ενισχύσεις, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, σε περιπτώσεις όπου απαιτείται άμεση αντίδραση και εφόσον μια τέτοια επέμβαση θα παρείχε αποτελεσματική αντιμετώπιση. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίηση της εν λόγω επέμβασης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν επιχειρησιακό προσωπικό του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για τον σχηματισμό ομάδων και να παρέχουν τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό. Σε περίπτωση που το αναπτυσσόμενο με τον τεχνικό εξοπλισμό ενός κράτους μέλους πλήρωμα προέρχεται από το εν λόγω κράτος μέλος, τότε πρέπει να υπολογίζεται ως τμήμα της συνεισφοράς του κράτους μέλους στο μόνιμο σώμα. Ο οργανισμός και τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να συμφωνούν πάνω σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42)  Όταν ένα κράτος μέλος, σε συγκεκριμένες περιοχές των εξωτερικών συνόρων του, αντιμετωπίζει συγκεκριμένα και δυσανάλογα μεγάλα μεταναστευτικά προβλήματα χαρακτηριζόμενα από μεγάλες εισροές μεικτών μεταναστευτικών κυμάτων, θα πρέπει να μπορεί να βασιστεί σε επιχειρησιακές και τεχνικές ενισχύσεις. Οι εν λόγω ενισχύσεις θα πρέπει να παρέχονται στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης από ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Οι ομάδες αυτές θα πρέπει να αποτελούνται από επιχειρησιακό προσωπικό που αποστέλλεται από το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη που αποστέλλονται από την EASO και την Ευρωπόλ ή άλλους οικείους οργανισμούς της Ένωσης. Ο οργανισμός θα πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή στον επιτόπου συντονισμό των διαφόρων οργανισμών.

(42)  Όταν ένα κράτος μέλος, σε συγκεκριμένες περιοχές των εξωτερικών συνόρων του, αντιμετωπίζει συγκεκριμένα και δυσανάλογα μεγάλα μεταναστευτικά προβλήματα χαρακτηριζόμενα από μεγάλες εισροές μεικτών μεταναστευτικών κυμάτων, θα πρέπει να μπορεί να βασιστεί σε επιχειρησιακές και τεχνικές ενισχύσεις. Οι εν λόγω ενισχύσεις θα πρέπει να παρέχονται στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης από ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Οι ομάδες αυτές θα πρέπει να αποτελούνται από επιχειρησιακό προσωπικό που αποστέλλεται από το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη που αποστέλλονται από [τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο] και την Ευρωπόλ ή άλλους οικείους οργανισμούς της Ένωσης. Ο οργανισμός θα πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή στον επιτόπου συντονισμό των διαφόρων οργανισμών. Η Επιτροπή θα πρέπει, σε συνεργασία με το κράτος μέλος υποδοχής και άλλους συναφείς οργανισμούς της Ένωσης, να καθορίζει τις λεπτομέρειες της συνεργασίας στην περιοχή των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης, και να είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(43)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οποιεσδήποτε αρχές οι οποίες ενδεχομένως λαμβάνουν αιτήσεις διεθνούς προστασίας, όπως η αστυνομία, η συνοριοφυλακή, οι υπηρεσίες μετανάστευσης και το προσωπικό κέντρων κράτησης, διαθέτουν τις σχετικές πληροφορίες. Θα πρέπει ακόμη να διασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοι αυτών των αρχών λαμβάνουν το επίπεδο κατάρτισης που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους και οδηγίες για να ενημερώνουν τους αιτούντες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων διεθνούς προστασίας.

(43)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οποιεσδήποτε αρχές οι οποίες ενδεχομένως λαμβάνουν αιτήσεις διεθνούς προστασίας, όπως η αστυνομία, η συνοριοφυλακή, οι υπηρεσίες μετανάστευσης και το προσωπικό κέντρων κράτησης, διαθέτουν τις σχετικές πληροφορίες. Θα πρέπει ακόμη να διασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοι αυτών των αρχών λαμβάνουν το επίπεδο κατάρτισης που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους, οδηγίες για να ενημερώνουν τους αιτούντες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων διεθνούς προστασίας και οδηγίες για τον τρόπο παραπομπής προσώπων σε ευάλωτη κατάσταση και ασυνόδευτων παιδιών στους κατάλληλους μηχανισμούς παραπομπής. Θα πρέπει να τίθενται σε ισχύ μηχανισμοί παρακολούθησης, καθώς και ανεξάρτητη αξιολόγηση, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή στην πράξη.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 43 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(43α)  Ο οργανισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει και να εξασφαλίζει εξειδικευμένη κατάρτιση σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων στα μέλη του προσωπικού του και στις αρχές των κρατών μελών. Η κατάρτιση του μονίμου σώματος θα πρέπει να πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα προγράμματα κατάρτισης να είναι εναρμονισμένα και να θεμελιώνουν την αμοιβαία κατανόηση και μια κοινή ευρωπαϊκή νοοτροπία βασισμένη στις αρχές που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες. Η διαμόρφωση της στρατηγικής του οργανισμού στον τομέα της κατάρτισης, με την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για τη δημιουργία εκπαιδευτικού κέντρου του οργανισμού ούτως ώστε να διευκολυνθεί ακόμη περισσότερο η ενσωμάτωση μιας κοινής ευρωπαϊκής νοοτροπίας στην παρεχόμενη κατάρτιση.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(44)  Τον Ιούνιο του 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε εκ νέου πόσο σημαντικό είναι να ακολουθείται ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τη μετανάστευση και θεώρησε ότι η μετανάστευση αποτελεί πρόκληση όχι μόνο για ένα κράτος μέλος αλλά για την Ευρώπη στο σύνολό της. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε πόσο σημαντική είναι να παράσχει η Ένωση πλήρη στήριξη για την εξασφάλιση της καλής διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Η στήριξη αυτή είναι δυνατή μέσω της δημιουργίας ελεγχόμενων κέντρων όπου θα είναι δυνατή η ταχεία διεκπεραίωση της διαδικασίας για τους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει στην Ένωση, με σκοπό να διασφαλιστεί η προστασία όλων όσοι τη χρειάζονται, και η ταχεία επιστροφή των υπολοίπων. Αν και τα ελεγχόμενα κέντρα θα δημιουργηθούν σε εθελοντική βάση, θα πρέπει η Ένωση να έχει τη δυνατότητα να παρέχει στα εν λόγω κράτη μέλη πλήρη χρηματοδοτική και επιχειρησιακή στήριξη μέσω των σχετικών οργανισμών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

(44)  Τον Ιούνιο του 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε εκ νέου πόσο σημαντικό είναι να ακολουθείται ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τη μετανάστευση και θεώρησε ότι η μετανάστευση αποτελεί πρόκληση όχι μόνο για ένα κράτος μέλος αλλά για την Ευρώπη στο σύνολό της. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε πόσο σημαντική είναι να παράσχει η Ένωση πλήρη στήριξη για την εξασφάλιση της καλής διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(45)  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και ο [Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο] θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προβλημάτων, ιδίως στα εξωτερικά σύνορα, χαρακτηριζόμενα από μεγάλες μεικτές μεταναστευτικές ροές. Συγκεκριμένα, αμφότεροι οι οργανισμοί θα πρέπει να συντονίσουν τις δραστηριότητές τους και να παρέχουν στήριξη στα κράτη μέλη με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας και της διαδικασίας επιστροφής για τους υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων η αίτηση διεθνούς προστασίας απορρίπτεται. Ο οργανισμός και ο [Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο] θα πρέπει επίσης να συνεργάζονται σε άλλες κοινές επιχειρησιακές δραστηριότητες, όπως η κοινή ανάλυση κινδύνου, η συλλογή στατιστικών στοιχείων, η παροχή εκπαίδευσης και στήριξης στα κράτη μέλη όσον αφορά την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

(45)  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και ο [Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο] θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προβλημάτων, ιδίως στα εξωτερικά σύνορα, χαρακτηριζόμενα από μεγάλες μεικτές μεταναστευτικές ροές. Συγκεκριμένα, αμφότεροι οι οργανισμοί θα πρέπει να συντονίσουν τις δραστηριότητές τους και να παρέχουν στήριξη στα κράτη μέλη με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας. Ο οργανισμός και ο [Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο] θα πρέπει επίσης να συνεργάζονται σε άλλες κοινές επιχειρησιακές δραστηριότητες, όπως η κοινή ανάλυση κινδύνου, η συλλογή στατιστικών στοιχείων, η παροχή εκπαίδευσης και στήριξης στα κράτη μέλη όσον αφορά την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 45 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(45α)  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την υλοποίηση των στόχων σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από τον κανονισμό.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(46)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να μπορούν να στηριχθούν σε αυξημένη επιχειρησιακή και τεχνική ενίσχυση από ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ιδίως σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης ή ελεγχόμενα κέντρα. Οι ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών θα πρέπει να αποτελούνται από εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του οργανισμού και εμπειρογνώμονες που αποσπώνται από τα κράτη μέλη, καθώς και από εμπειρογνώμονες του προσωπικού/ή εμπειρογνώμονες των κρατών μελών που αποστέλλονται από τον [Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο], την Ευρωπόλ ή άλλων οικείων οργανισμών της Ένωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει τον απαραίτητο συντονισμό κατά την αξιολόγηση αναγκών και στις επιτόπιες επιχειρήσεις, δεδομένης της εμπλοκής διαφόρων οργανισμών της Ένωσης.

(46)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να μπορούν να στηριχθούν σε αυξημένη επιχειρησιακή και τεχνική ενίσχυση από ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης. Οι ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών θα πρέπει να αποτελούνται από εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του οργανισμού και εμπειρογνώμονες που αποσπώνται από τα κράτη μέλη, καθώς και από εμπειρογνώμονες του προσωπικού/ή εμπειρογνώμονες των κρατών μελών που αποστέλλονται από τον [Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο], την Ευρωπόλ, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων οικείων οργανισμών της Ένωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την απαραίτητη συνεργασία των σχετικών οργανισμών και να καθορίζει τους όρους συνεργασίας για τις επιτόπιες επιχειρήσεις, δεδομένης της εμπλοκής διαφόρων οργανισμών της Ένωσης.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(47)  Σε κέντα υποδοχής και ταυτοποίησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται με τους οικείους οργανισμούς της Ένωσης που θα πρέπει να ενεργούν στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών και εξουσιών τους και υπό τον συντονισμό της Επιτροπής. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τους οικείους οργανισμούς της Ένωσης, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης συμμορφώνονται με το σχετικό ενωσιακό δίκαιο.

(47)  Σε κέντα υποδοχής και ταυτοποίησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται με τους οικείους οργανισμούς της Ένωσης που θα πρέπει να ενεργούν στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών και εξουσιών τους και υπό τον συντονισμό της Επιτροπής. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τους οικείους οργανισμούς της Ένωσης, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης συμμορφώνονται με το σχετικό ενωσιακό δίκαιο και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(48)  Στα ελεγχόμενα κέντρα, οι οργανισμοί της Ένωσης θα πρέπει, κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους που φιλοξενεί τα εν λόγω κέντρα και υπό τον συντονισμό της Επιτροπής, να στηρίζουν το κράτος μέλος υποδοχής στην ταχεία εφαρμογή διαδικασιών για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας και/ή επιστροφής. Στα κέντρα αυτά, θα πρέπει να είναι δυνατή η ταχεία διάκριση μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών που χρήζουν διεθνούς προστασίας και εκείνων που δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας, η πραγματοποίηση ελέγχων ασφαλείας και η διεξαγωγή του συνόλου ή μέρους της διαδικασίας χορήγησης διεθνούς προστασίας και/ή επιστροφής.

διαγράφεται

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(49)  Όταν αυτό δικαιολογείται από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τρωτότητας, την ανάλυση κινδύνου ή όταν αποδίδεται κρίσιμη επίπτωση σε ένα ή περισσότερα τμήματα των συνόρων, ο εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού θα πρέπει να προτείνει στο οικείο κράτος μέλος τη δρομολόγηση και εκτέλεση κοινών επιχειρήσεων ή ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα.

(49)  Όταν αυτό δικαιολογείται από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τρωτότητας ή την ανάλυση κινδύνου, ο εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού μπορεί να προτείνει στο οικείο κράτος μέλος τη δρομολόγηση και εκτέλεση κοινών επιχειρήσεων ή ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(50)  Όταν ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων καθίσταται αναποτελεσματικός σε τέτοιο βαθμό ώστε ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν, είτε διότι κράτος μέλος δεν λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με την αξιολόγηση τρωτότητας ή διότι κράτος μέλος που αντιμετωπίζει συγκεκριμένες και δυσανάλογες προκλήσεις στα εξωτερικά σύνορα, δεν έχει αιτηθεί επαρκή στήριξη από τον οργανισμό ή δεν εφαρμόζει τη στήριξη αυτή, θα πρέπει να παρέχεται ενιαία, ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση σε επίπεδο Ένωσης. Για τον μετριασμό των κινδύνων αυτών και για να εξασφαλισθεί καλύτερος συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να προσδιορίσει τα μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν από τον οργανισμό και να απαιτήσει από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να συνεργαστεί με τον οργανισμό για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Ο οργανισμός θα πρέπει να καθορίσει, στη συνέχεια, τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για την πρακτική εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στην απόφαση της Επιτροπής. Θα πρέπει να καταρτιστεί επιχειρησιακό σχέδιο από τον οργανισμό μαζί με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θα πρέπει να διευκολύνει την εφαρμογή της απόφασης της Επιτροπής και του επιχειρησιακού σχεδίου μέσω της εφαρμογής, μεταξύ άλλων, των υποχρεώσεών του όπως προβλέπονται στα άρθρα 44, 83 και 84. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί εντός 30 ημερών προς την εν λόγω απόφαση της Επιτροπής και δεν συνεργαστεί με τον οργανισμό για την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπει η εν λόγω απόφαση, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κινήσει την ειδική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21 για την αντιμετώπιση έκτακτων περιπτώσεων που θέτουν σε κίνδυνο την όλη λειτουργία του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα.

(50)  Όταν ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων καθίσταται αναποτελεσματικός σε τέτοιο βαθμό ώστε ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν, είτε διότι κράτος μέλος δεν λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με την αξιολόγηση τρωτότητας ή διότι κράτος μέλος που αντιμετωπίζει συγκεκριμένες και δυσανάλογες προκλήσεις στα εξωτερικά σύνορα, δεν έχει αιτηθεί επαρκή στήριξη από τον οργανισμό ή δεν εφαρμόζει τη στήριξη αυτή, θα πρέπει να παρέχεται ενιαία, ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση σε επίπεδο Ένωσης. Για τον μετριασμό των κινδύνων αυτών και για να εξασφαλισθεί καλύτερος συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει στο Συμβούλιο μια απόφαση που θα προσδιορίζει τα μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν από τον οργανισμό και που, ταυτόχρονα, θα απαιτεί από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να συνεργαστεί με τον οργανισμό για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Η εκτελεστική αρμοδιότητα για την έκδοση μιας τέτοιας απόφασης πρέπει να ανατίθεται στο Συμβούλιο για να αποφασίζει, λόγω του κατά πάσα πιθανότητα πολιτικά ευαίσθητου χαρακτήρα μέτρων που άπτονται ενδεχομένως εθνικών εκτελεστικών εξουσιών και εξουσιών επιβολής του νόμου. Ο οργανισμός θα πρέπει να καθορίσει, στη συνέχεια, τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για την πρακτική εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στην απόφαση του Συμβουλίου. Θα πρέπει να καταρτιστεί επιχειρησιακό σχέδιο από τον οργανισμό μαζί με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θα πρέπει να διευκολύνει την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου και του επιχειρησιακού σχεδίου μέσω της εφαρμογής, μεταξύ άλλων, των υποχρεώσεών του όπως προβλέπονται στα άρθρα 44, 83 και 84. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί εντός 30 ημερών προς την εν λόγω απόφαση του Συμβουλίου και δεν συνεργαστεί με τον οργανισμό για την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπει η εν λόγω απόφαση, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κινήσει την ειδική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21 για την αντιμετώπιση έκτακτων περιπτώσεων που θέτουν σε κίνδυνο την όλη λειτουργία του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα.

__________________

__________________

21 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (ΕΕ L 77 της 23.3.2016, σ. 1).

21 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (ΕΕ L 77 της 23.3.2016, σ. 1).

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(51)  Το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα πρέπει να αποτελείται από επιχειρησιακό προσωπικό 10 000 ατόμων, απαρτιζόμενο από συνοριοφύλακες, συνοδούς επιστροφής, ειδικούς σε θέματα επιστροφής και άλλο σχετικό προσωπικό. Το μόνιμο σώμα θα πρέπει να αποτελείται από τρεις κατηγορίες επιχειρησιακού προσωπικού, δηλαδή μόνιμους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, προσωπικό που αποσπάται από τα κράτη μέλη στον οργανισμό για μεγάλα χρονικά διαστήματα και προσωπικό που παρέχεται από τα κράτη μέλη για βραχυπρόθεσμη τοποθέτηση. Το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα πρέπει να αναπτύσσεται στο πλαίσιο ομάδων διαχείρισης των συνόρων, ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών ή ομάδων για την επιστροφή.

(51)  Το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα πρέπει να αποτελείται από επιχειρησιακό προσωπικό 10 000 ατόμων, απαρτιζόμενο από συνοριοφύλακες, συνοδούς επιστροφής, ειδικούς σε θέματα επιστροφής, παρατηρητές επιστροφής και θεμελιωδών δικαιωμάτων και άλλο σχετικό προσωπικό. Το μόνιμο σώμα θα πρέπει να αποτελείται από τέσσερεις κατηγορίες επιχειρησιακού προσωπικού, δηλαδή μόνιμους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, προσωπικό που αποσπάται από τα κράτη μέλη στον οργανισμό για μεγάλα χρονικά διαστήματα, προσωπικό που παρέχεται από τα κράτη μέλη για βραχυπρόθεσμη τοποθέτηση και προσωπικό που αποτελεί τμήμα της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης για ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα. Το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα πρέπει να αναπτύσσεται στο πλαίσιο ομάδων διαχείρισης των συνόρων, ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών ή ομάδων για την επιστροφή.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(52)  Το επιχειρησιακό προσωπικό του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που χρησιμοποιείται στις ομάδες θα πρέπει να έχει όλες τις απαραίτητες εξουσίες για την εκτέλεση καθηκόντων ελέγχου των συνόρων και επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων των καθηκόντων που απαιτούν τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ορίζονται στη σχετική εθνική νομοθεσία ή, για το προσωπικό του οργανισμού, σύμφωνα με το παράρτημα V.

(52)  Το επιχειρησιακό προσωπικό του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που χρησιμοποιείται στις ομάδες θα πρέπει να έχει όλες τις απαραίτητες εξουσίες, κατόπιν εξουσιοδότησης από το κράτος μέλος υποδοχής ή από τρίτη χώρα, για την εκτέλεση καθηκόντων ελέγχου των συνόρων, παρακολούθησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και καθηκόντων επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων των καθηκόντων που απαιτούν τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ορίζονται στη σχετική εθνική νομοθεσία ή, για το προσωπικό του οργανισμού, σύμφωνα με το παράρτημα V. Σε περίπτωση άσκησης εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από το μόνιμο και λοιπό προσωπικό του, η ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί βαραίνει τον οργανισμό.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(54)  Η λειτουργία του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και η σύνθεσή του θα πρέπει να υπόκεινται σε ενδιάμεση επανεξέταση που θα διενεργηθεί από την Επιτροπή.

(54)  Η λειτουργία του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και η σύνθεσή του θα πρέπει να υπόκεινται σε ενδιάμεση επανεξέταση που θα διενεργηθεί από την Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(55)  Η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων για τη διασφάλιση των συνεισφορών των κρατών μελών στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα πρέπει να στηρίζεται από σύστημα χρηματοδοτικής στήριξης. Για τον σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί ο οργανισμός να χρησιμοποιεί τη χορήγηση επιδοτήσεων προς τα κράτη μέλη χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τη μορφή «χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με δαπάνες» κατά το άρθρο 125 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046. Η χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα πρόσληψης και εκπαίδευσης επιπλέον προσωπικού ώστε να έχουν την απαραίτητη ευελιξία για να συμμορφώνονται με την υποχρεωτική συνεισφορά προς το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Το ειδικό χρηματοδοτικό σύστημα θα πρέπει να επιτύχει κατάλληλη ισορροπία μεταξύ του κινδύνου παρατυπιών και απάτης και του κόστους ελέγχου. Ο κανονισμός ορίζει τις βασικές προϋποθέσεις από τις οποίες εξαρτάται η χρηματοδοτική στήριξη, δηλαδή την πρόσληψη και την εκπαίδευση επαρκούς αριθμού συνοριοφυλάκων ή άλλων ειδικών που θα αντιστοιχεί στον αριθμό των υπαλλήλων που αποσπάστηκαν στον οργανισμό μακροπρόθεσμα ή αυτών που αναπτύχθηκαν κατά τις επιχειρησιακές δραστηριότητες του οργανισμού για τουλάχιστον 4 μήνες. Δεδομένης της έλλειψης σχετικών και συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με τις πραγματικές δαπάνες στα κράτη μέλη, την ανάπτυξη χρηματοδοτικού συστήματος βάσει κόστους θα ήταν υπερβολικά σύνθετη και δεν θα αντιμετώπιζε την ανάγκη για ένα απλό, ταχύ, αποτελεσματικό και αποδοτικό χρηματοδοτικό σύστημα. Για τον σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί ο οργανισμός να χορηγεί επιδοτήσεις στα κράτη μέλη χωρίς πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τη μορφή «χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με δαπάνες» υπό την επιφύλαξη της τήρησης των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046. Για τον σκοπό του καθορισμού του ποσού της εν λόγω χρηματοδότησης σε διάφορα κράτη μέλη, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί ως ποσό αναφοράς ο ετήσιος μισθός των συμβασιούχων της ομάδας καθηκόντων III, βαθμός 8, κλιμάκιο 1 των ευρωπαϊκών οργάνων που τροποποιείται μέσω διορθωτικού συντελεστή ανά κράτος μέλος, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της ίσης μεταχείρισης. Κατά την υλοποίηση της χρηματοδοτικής στήριξης, ο οργανισμός και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις αρχές της συγχρηματοδότησης και της αποφυγής της διπλής χρηματοδότησης.

(55)  Η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων για τη διασφάλιση των συνεισφορών των κρατών μελών στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα πρέπει να στηρίζεται από σύστημα χρηματοδοτικής στήριξης. Για τον σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί ο οργανισμός να χρησιμοποιεί τη χορήγηση επιδοτήσεων προς τα κράτη μέλη χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τη μορφή «χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με δαπάνες» κατά το άρθρο 125 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046. Η χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα πρόσληψης και εκπαίδευσης επιπλέον προσωπικού ώστε να έχουν την απαραίτητη ευελιξία για να συμμορφώνονται με την υποχρεωτική συνεισφορά προς το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Θα πρέπει να είναι δυνατόν η χρηματοδοτική στήριξη να λαμβάνει τη μορφή προκαταβολής που προηγείται της ετήσιας καταβολής. Το ειδικό χρηματοδοτικό σύστημα θα πρέπει να επιτύχει κατάλληλη ισορροπία μεταξύ του κινδύνου παρατυπιών και απάτης και του κόστους ελέγχου. Ο κανονισμός ορίζει τις βασικές προϋποθέσεις από τις οποίες εξαρτάται η χρηματοδοτική στήριξη, δηλαδή την πρόσληψη και την εκπαίδευση επαρκούς αριθμού συνοριοφυλάκων ή άλλων ειδικών που θα αντιστοιχεί στον αριθμό των υπαλλήλων που αποσπάστηκαν στον οργανισμό μακροπρόθεσμα ή αυτών που αναπτύχθηκαν κατά τις επιχειρησιακές δραστηριότητες του οργανισμού για συνεχή ή μη περίοδο τουλάχιστον 4 μηνών ή σε κατ’ αναλογία βάση, για αποστολές συνεχούς ή μη περιόδου μικρότερης των 4 μηνών. Δεδομένης της έλλειψης σχετικών και συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με τις πραγματικές δαπάνες στα κράτη μέλη, την ανάπτυξη χρηματοδοτικού συστήματος βάσει κόστους θα ήταν υπερβολικά σύνθετη και δεν θα αντιμετώπιζε την ανάγκη για ένα απλό, ταχύ, αποτελεσματικό και αποδοτικό χρηματοδοτικό σύστημα. Για τον σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί ο οργανισμός να χορηγεί επιδοτήσεις στα κράτη μέλη χωρίς πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τη μορφή «χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με δαπάνες» υπό την επιφύλαξη της τήρησης των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046. Για τον σκοπό του καθορισμού του ποσού της εν λόγω χρηματοδότησης σε διάφορα κράτη μέλη, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί ως ποσό αναφοράς ο ετήσιος μισθός των συμβασιούχων της ομάδας καθηκόντων III, βαθμός 8, κλιμάκιο 1 των ευρωπαϊκών οργάνων που τροποποιείται μέσω διορθωτικού συντελεστή ανά κράτος μέλος, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της ίσης μεταχείρισης. Κατά την υλοποίηση της χρηματοδοτικής στήριξης, ο οργανισμός και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις αρχές της συγχρηματοδότησης και της αποφυγής της διπλής χρηματοδότησης.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(56)  Ενόψει της ανάπτυξης του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στο έδαφος τρίτων χωρών, ο οργανισμός θα πρέπει να αναπτύξει ικανότητες για δικές του δομές διοίκησης και ελέγχου.

(56)  Ενόψει της ανάπτυξης του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στο έδαφος τρίτων χωρών, ο οργανισμός θα πρέπει να αναπτύξει ικανότητες για δικές του δομές διοίκησης και ελέγχου και τις κατάλληλες διαδικασίες για να εξασφαλίσει την αστική και ποινική λογοδοσία του μόνιμου σώματος.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(57)  Προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική αποστολή ομάδων από το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής από την 1η Ιανουαρίου 2020, θα πρέπει να ληφθούν και να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατό ορισμένες αποφάσεις και μέτρα εφαρμογής. Συγκεκριμένα, κατά παρέκκλιση από τη συνήθη προθεσμία που ορίζεται στον κανονισμό, η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου όπως αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 4 σχετικά με τα προφίλ του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα πρέπει να εκδοθεί εντός 6 εβδομάδων από την έναρξη ισχύος του κανονισμού. Την απόφαση αυτή θα πρέπει να ακολουθήσει ο διορισμός από τα κράτη μέλη των προσώπων που προβλέπονται στο άρθρο 56 παράγραφος 4 και το άρθρο 57 παράγραφος 1 εντός 12 εβδομάδων από την έναρξη ισχύος του κανονισμού.

(57)  Προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική αποστολή ομάδων από το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο παράρτημα Ι, θα πρέπει να ληφθούν και να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατό ορισμένες αποφάσεις και μέτρα εφαρμογής. Συγκεκριμένα, κατά παρέκκλιση από τη συνήθη προθεσμία που ορίζεται στον κανονισμό, η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου όπως αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 4 σχετικά με τα προφίλ του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα πρέπει να εκδοθεί εντός 6 εβδομάδων από την έναρξη ισχύος του κανονισμού. Την απόφαση αυτή θα πρέπει να ακολουθήσει ο διορισμός από τα κράτη μέλη των προσώπων που προβλέπονται στο άρθρο 56 παράγραφος 4 και το άρθρο 57 παράγραφος 1 εντός 12 εβδομάδων από την έναρξη ισχύος του κανονισμού.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(58)  Επίσης, κατά παρέκκλιση από τη συνήθη προθεσμία που ορίζεται στον κανονισμό, η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τον ελάχιστο αριθμό αντικειμένων τεχνικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών το 2020, όπως αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 4, θα πρέπει να εκδοθεί εντός 6 εβδομάδων από την έναρξη ισχύος του κανονισμού.

(58)  Επίσης, κατά παρέκκλιση από τη συνήθη προθεσμία που ορίζεται στον κανονισμό, η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τον ελάχιστο αριθμό αντικειμένων τεχνικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 4, με κάθε μία από τις προθεσμίες που παρατίθεται στο παράρτημα Ι όσον αφορά τη σύνθεση του μόνιμου σώματος θα πρέπει να εκδοθεί εντός 6 εβδομάδων από την έναρξη ισχύος του κανονισμού.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(59)  Ταυτόχρονα, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της παρεχόμενης στήριξης στις επιχειρησιακές δραστηριότητες που οργανώνει ο οργανισμός, θα πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν όλες οι αποστολές προσωπικού έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης, σύμφωνα με τα άρθρα 20, 30 και 31 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 και σύμφωνα με τις ετήσιες διμερείς διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2018. Για τον σκοπό αυτό, οι εν λόγω διατάξεις θα πρέπει να καταργηθούν με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2020.

(59)  Ταυτόχρονα, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της παρεχόμενης στήριξης στις επιχειρησιακές δραστηριότητες που οργανώνει ο οργανισμός, θα πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν όλες οι αποστολές προσωπικού έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης, σύμφωνα με τα άρθρα 20, 30 και 31 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 και σύμφωνα με τις ετήσιες διμερείς διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2018. Για τον σκοπό αυτό, οι εν λόγω διατάξεις θα πρέπει να καταργηθούν μόνο εφόσον είναι επιχειρησιακό το μόνιμο σώμα και αρχής γενομένης δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(60)  Το εργατικό δυναμικό του οργανισμού θα αποτελείται από προσωπικό που εκτελεί καθήκοντα ειδικά για τον οργανισμό, είτε στην έδρα του είτε ως μέρος του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής μπορεί να αποτελείται από το μόνιμο και λοιπό προσωπικό καθώς και από προσωπικό που αποσπάται για μεγάλα χρονικά διαστήματα και προσωπικό που παρέχεται από τα κράτη μέλη για βραχυπρόθεσμη τοποθέτηση. Τα μέλη του μόνιμου και λοιπού προσωπικού που συμμετέχουν στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα αποστέλλονται κυρίως ως μέλη των ομάδων· μόνο ένα περιορισμένο και σαφώς ορισμένο τμήμα του εν λόγω προσωπικού μπορεί να προσληφθεί για την εκτέλεση υποστηρικτικών λειτουργιών για τη δημιουργία του μόνιμου σώματος, ιδίως στην έδρα του οργανισμού.

(60)  Το εργατικό δυναμικό του οργανισμού θα αποτελείται από προσωπικό που εκτελεί καθήκοντα ειδικά για τον οργανισμό, είτε στην έδρα του είτε ως μέρος του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής μπορεί να αποτελείται από το μόνιμο και λοιπό προσωπικό καθώς και από προσωπικό που αποσπάται για μεγάλα χρονικά διαστήματα και προσωπικό που παρέχεται από τα κράτη μέλη για βραχυπρόθεσμη τοποθέτηση και από την εφεδρεία ταχείας αντίδρασης. Τα μέλη του μόνιμου και λοιπού προσωπικού που συμμετέχουν στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα αποστέλλονται κυρίως ως μέλη των ομάδων· μόνο ένα περιορισμένο και σαφώς ορισμένο τμήμα του εν λόγω προσωπικού μπορεί να προσληφθεί για την εκτέλεση υποστηρικτικών λειτουργιών για τη δημιουργία του μόνιμου σώματος, ιδίως στην έδρα του οργανισμού.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(61)  Για την αντιμετώπιση των μόνιμων κενών στην εθελοντική συγκέντρωση τεχνικού εξοπλισμού από τα κράτη μέλη, ιδίως σε ό,τι αφορά τα μεγάλης κλίμακας περιουσιακά στοιχεία, ο οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει τον δικό του απαραίτητο εξοπλισμό που θα αναπτύσσεται σε κοινές επιχειρήσεις ή ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα ή σε οποιεσδήποτε άλλες επιχειρησιακές δραστηριότητες. Παρότι ο οργανισμός έχει τη νομική δυνατότητα να αγοράζει ή να μισθώνει τον δικό του τεχνικό εξοπλισμό από το 2011, η δυνατότητα αυτή προσέκρουε στην έλλειψη δημοσιονομικών πόρων.

(61)  Για την αντιμετώπιση των μόνιμων κενών στην εθελοντική συγκέντρωση τεχνικού εξοπλισμού από τα κράτη μέλη, ιδίως σε ό,τι αφορά τα μεγάλης κλίμακας περιουσιακά στοιχεία, ο οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει τον δικό του απαραίτητο εξοπλισμό που θα αναπτύσσεται σε κοινές επιχειρήσεις ή ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα ή σε οποιεσδήποτε άλλες επιχειρησιακές δραστηριότητες. Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να εγκρίνονται από τα κράτη μέλη σαν να βρίσκονται στην υπηρεσία της κυβέρνησης. Παρότι ο οργανισμός έχει τη νομική δυνατότητα να αγοράζει ή να μισθώνει τον δικό του τεχνικό εξοπλισμό από το 2011, η δυνατότητα αυτή προσέκρουε στην έλλειψη δημοσιονομικών πόρων.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(62)  Συνεπώς, προκειμένου να ανταποκριθεί στο επίπεδο φιλοδοξίας που βρίσκεται στη βάση της σύστασης του μόνιμου σώματος Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, η Επιτροπή διέθεσε στον οργανισμό σημαντικό κονδύλιο στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 ώστε να δοθεί στον οργανισμό η δυνατότητα να αποκτήσει, να συντηρεί και να χρησιμοποιεί τους εναέριους, θαλάσσιους και χερσαίους πόρους που είναι απαραίτητοι για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών του. Παρότι η απόκτηση των απαραίτητων πόρων μπορεί να αποβεί χρονοβόρα, ιδίως σε ό,τι αφορά τα μεγάλα περιουσιακά στοιχεία, ο ίδιος εξοπλισμός του οργανισμού αναμένεται να λειτουργήσει τελικά ως ο στυλοβάτης των επιχειρησιακών αποστολών, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα ζητείται από τα κράτη μέλη να προβαίνουν σε πρόσθετες συνεισφορές. Τη λειτουργία του εξοπλισμού του οργανισμού θα πρέπει να την αναλαμβάνουν κατά κύριο λόγο τα τεχνικά πληρώματα του οργανισμού ως μέρος του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση των προτεινόμενων οικονομικών πόρων, η διαδικασία θα πρέπει να βασίζεται σε πολυετή στρατηγική που θα αποφασιστεί το συντομότερο δυνατόν από το διοικητικό συμβούλιο.

(62)  Συνεπώς, προκειμένου να ανταποκριθεί στο επίπεδο φιλοδοξίας που βρίσκεται στη βάση της σύστασης του μόνιμου σώματος Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, η Επιτροπή διέθεσε στον οργανισμό σημαντικό κονδύλιο στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 ώστε να δοθεί στον οργανισμό η δυνατότητα να αποκτήσει, να συντηρεί και να χρησιμοποιεί τους εναέριους, θαλάσσιους και χερσαίους πόρους που είναι απαραίτητοι για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών του. Παρότι η απόκτηση των απαραίτητων πόρων μπορεί να αποβεί χρονοβόρα, ιδίως σε ό,τι αφορά τα μεγάλα περιουσιακά στοιχεία, ο ίδιος εξοπλισμός του οργανισμού αναμένεται να λειτουργήσει τελικά ως ο στυλοβάτης των επιχειρησιακών αποστολών, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα ζητείται από τα κράτη μέλη να προβαίνουν σε πρόσθετες συνεισφορές. Το πλήρωμα που αναπτύσσεται με τον τεχνικό εξοπλισμό κράτους μέλους, ακόμα και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, πρέπει να υπολογίζεται ως τμήμα της συνεισφοράς του εν λόγω κράτους μέλους στο μόνιμο σώμα. Τη λειτουργία του εξοπλισμού του οργανισμού θα πρέπει να την αναλαμβάνουν κατά κύριο λόγο τα τεχνικά πληρώματα του οργανισμού ως μέρος του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση των προτεινόμενων οικονομικών πόρων, η διαδικασία θα πρέπει να βασίζεται σε πολυετή στρατηγική που θα αποφασιστεί το συντομότερο δυνατόν από το διοικητικό συμβούλιο. Είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οργανισμού μέσω μελλοντικών πολυετών δημοσιονομικών πλαισίων και να διατηρηθεί μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(64)  Η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη νέων ικανοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα πρέπει να συντονιστεί μεταξύ των κρατών μελών και του οργανισμού σύμφωνα με τον κύκλο πολυετούς στρατηγικής πολιτικής, λαμβανομένης υπόψη της μακράς διάρκειας ορισμένων διαδικασιών. Αυτό περιλαμβάνει την πρόσληψη και την εκπαίδευση νέων συνοριοφυλάκων (οι οποίοι κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους θα μπορούν να υπηρετήσουν τόσο στα κράτη μέλη όσο και στο μόνιμο σώμα), την απόκτηση, τη συντήρηση και τη διάθεση εξοπλισμού (για τον οποίο θα πρέπει να αναζητηθούν ευκαιρίες διαλειτουργικότητας και οικονομιών κλίμακας), αλλά και την ανάπτυξη νέου εξοπλισμού και συναφών τεχνολογιών, μεταξύ άλλων μέσω της έρευνας.

(64)  Η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη νέων ικανοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα πρέπει να συντονιστεί μεταξύ των κρατών μελών και του οργανισμού σύμφωνα με τον κύκλο πολυετούς στρατηγικής πολιτικής, λαμβανομένης υπόψη της μακράς διάρκειας ορισμένων διαδικασιών. Αυτό περιλαμβάνει την πρόσληψη και την εκπαίδευση, μεταξύ άλλων σε ζητήματα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και την εφαρμογή του μηχανισμού υποβολής καταγγελιών, καθώς και σχετικά με τη στρατηγική θεμελιωδών δικαιωμάτων, νέων συνοριοφυλάκων (οι οποίοι κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους θα μπορούν να υπηρετήσουν τόσο στα κράτη μέλη όσο και στο μόνιμο σώμα), την απόκτηση, τη συντήρηση και τη διάθεση εξοπλισμού (για τον οποίο θα πρέπει να αναζητηθούν ευκαιρίες διαλειτουργικότητας και οικονομιών κλίμακας), αλλά και την ανάπτυξη νέου εξοπλισμού και συναφών τεχνολογιών, μεταξύ άλλων μέσω της έρευνας.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(67)  Η επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή διαμονής στα κράτη μέλη, σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22, αποτελεί βασικό σκέλος των ολοκληρωμένων προσπαθειών που καταβάλλονται για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και αντιπροσωπεύει σημαντικό ζήτημα δημοσίου συμφέροντος.

(67)  Η επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή διαμονής στα κράτη μέλη, σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22, αποτελεί βασικό σκέλος των ολοκληρωμένων προσπαθειών που καταβάλλονται για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και αντιπροσωπεύει σημαντικό ζήτημα δημοσίου συμφέροντος.

__________________

__________________

22 Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98).

22 Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98).

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 68

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(68)  Ο οργανισμός θα πρέπει να επιταχύνει τη βοήθειά του προς τα κράτη μέλη για την επιστροφή των υπηκόων τρίτων χωρών, με την επιφύλαξη της πολιτικής της Ένωσης σε θέματα επιστροφής και σε συμμόρφωση με την οδηγία 2008/115/ΕΚ. Ειδικότερα, θα πρέπει να συντονίζει και να οργανώνει τις επιχειρήσεις επιστροφής από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και να οργανώνει και να διεξάγει επεμβάσεις επιστροφής για την ενίσχυση του συστήματος επιστροφής των κρατών μελών που ζητούν αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή κατά την εκπλήρωση της υποχρέωσής τους να επιστρέφουν τους υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία.

(68)  Ο οργανισμός θα πρέπει να επιταχύνει τη βοήθειά του προς τα κράτη μέλη για την επιστροφή των υπηκόων τρίτων χωρών, με την επιφύλαξη της πολιτικής της Ένωσης σε θέματα επιστροφής και σε συμμόρφωση με την οδηγία 2008/115/ΕΚ. Ειδικότερα, θα πρέπει να συντονίζει και να οργανώνει τις επιχειρήσεις επιστροφής από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, να οργανώνει και να διεξάγει επεμβάσεις επιστροφής για την ενίσχυση του συστήματος επιστροφής των κρατών μελών που ζητούν αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή κατά την εκπλήρωση της υποχρέωσής τους να επιστρέφουν τους υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 69

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(69)  Ο οργανισμός θα πρέπει, με πλήρη σεβασμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα και με την επιφύλαξη της ευθύνης των κρατών μελών για την έκδοση αποφάσεων επιστροφής, να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα κράτη μέλη στη διαδικασία επιστροφής, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας αποφάσεων επιστροφής, της ταυτοποίησης υπηκόων τρίτων χωρών και άλλων δραστηριοτήτων των κρατών μελών που προηγούνται ή σχετίζονται με την επιστροφή. Επιπλέον, ο οργανισμός θα πρέπει να συνδράμει τα κράτη μέλη στην απόκτηση ταξιδιωτικών εγγράφων για την επιστροφή, σε συνεργασία με τις αρχές των οικείων τρίτων χωρών.

(69)  Ο οργανισμός θα πρέπει, με πλήρη σεβασμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα και με την επιφύλαξη της ευθύνης των κρατών μελών για την έκδοση αποφάσεων επιστροφής, να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα κράτη μέλη στη διαδικασία επιστροφής, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης υπηκόων τρίτων χωρών και άλλων δραστηριοτήτων των κρατών μελών που προηγούνται ή σχετίζονται με την επιστροφή. Επιπλέον, ο οργανισμός θα πρέπει να συνδράμει τα κράτη μέλη στην απόκτηση ταξιδιωτικών εγγράφων για την επιστροφή, όπου αυτό δεν παραβιάζει την αρχή της μη επαναπροώθησης, σε συνεργασία με τις αρχές των οικείων τρίτων χωρών.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(70)  Η συνδρομή προς τα κράτη μέλη για να εκτελούν διαδικασίες επιστροφής θα πρέπει να περιλαμβάνει την παροχή πρακτικών πληροφοριών, σχετικά με τις τρίτες χώρες επιστροφής, χρήσιμων για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, όπως παροχή στοιχείων επικοινωνίας ή άλλων υλικοτεχνικών πληροφοριών, αναγκαίων για την ομαλή διενέργεια των επιχειρήσεων επιστροφής. Η συνδρομή θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη διατήρηση κεντρικού συστήματος για την επεξεργασία όλων των πληροφοριών και των δεδομένων που χρειάζεται ο οργανισμός προκειμένου να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή σύμφωνα με τον κανονισμό και τα οποία διαβιβάζονται αυτόματα από τα εθνικά συστήματα διαχείρισης της επιστροφής των κρατών μελών.

(70)  Η συνδρομή προς τα κράτη μέλη για να εκτελούν διαδικασίες επιστροφής θα πρέπει να περιλαμβάνει την παροχή πρακτικών πληροφοριών, σχετικά με τις τρίτες χώρες επιστροφής, χρήσιμων για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, όπως παροχή στοιχείων επικοινωνίας ή άλλων υλικοτεχνικών πληροφοριών, αναγκαίων για την ομαλή και αξιοπρεπή διεξαγωγή των επιχειρήσεων επιστροφής. Η συνδρομή θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τη λειτουργία και τη διατήρηση της υπάρχουσας εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης των επιστροφών (IRMA), την οποία διαχειρίζεται ήδη ο οργανισμός ως πλατφόρμα για την επεξεργασία όλων των πληροφοριών και των δεδομένων που χρειάζεται ο οργανισμός προκειμένου να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή σύμφωνα με τον κανονισμό και τα οποία διαβιβάζονται αυτόματα από τα εθνικά συστήματα διαχείρισης της επιστροφής των κρατών μελών.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(71)  Ο οργανισμός θα πρέπει επίσης να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στις δραστηριότητες επιστροφής των τρίτων χωρών, ιδίως όταν η εν λόγω συνδρομή δικαιολογείται από τις προτεραιότητες της πολιτικής της Ένωσης για την παράτυπη μετανάστευση.

διαγράφεται

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 72

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(72)  Η πιθανή ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας δεν απαλλάσσει τον οργανισμό ή τα κράτη μέλη από τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης ή από το διεθνές δίκαιο, ιδίως ως προς την τήρηση της αρχής της μη επαναπροώθησης.

(72)  Η πιθανή ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας δεν απαλλάσσει τον οργανισμό ή τα κράτη μέλη από τις υποχρεώσεις ή τις ευθύνες τους που απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης ή από το διεθνές δίκαιο, ιδίως ως προς την τήρηση της αρχής της μη επαναπροώθησης, την απαγόρευση των βασανιστηρίων και κάθε απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης, καθώς και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως κατοχυρώνονται στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 73

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(73)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας σε επιχειρησιακό επίπεδο με άλλα κράτη μέλη και/ή τρίτες χώρες στα εξωτερικά σύνορα, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο στρατιωτικών επιχειρήσεων με σκοπό την επιβολή της νομοθεσίας, στον βαθμό που η συνεργασία αυτή συνάδει με τις δράσεις του οργανισμού.

(73)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας σε επιχειρησιακό επίπεδο με άλλα κράτη μέλη και/ή τρίτες χώρες στα εξωτερικά σύνορα στον βαθμό που η συνεργασία αυτή συνάδει με αξιολόγηση επιπτώσεων ως προς τα θεμελιώδη δικαιώματα διενεργούμενη προ οποιασδήποτε συνεργασίας με τρίτες χώρες καθώς και με τις δράσεις του οργανισμού.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(74)  Ο οργανισμός θα πρέπει να βελτιώσει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς, υπηρεσίες και φορείς της Ένωσης, όπως η ΕΥΡΩΠΟΛ, η EASO, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας και το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας ή ο διαχειριστής δικτύου για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας, ούτως ώστε να γίνεται η βέλτιστη δυνατή χρήση των υφισταμένων πληροφοριών, ικανοτήτων και συστημάτων που ήδη διατίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Γης Copernicus.

(74)  Ο οργανισμός θα πρέπει να βελτιώσει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς, υπηρεσίες και φορείς της Ένωσης, όπως η ΕΥΡΩΠΟΛ, [ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο], ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας και το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας ή ο διαχειριστής δικτύου για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας, ούτως ώστε να γίνεται η βέλτιστη δυνατή χρήση των υφισταμένων πληροφοριών, ικανοτήτων και συστημάτων που ήδη διατίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Γης Copernicus.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(75)  Η συνεργασία με τρίτες χώρες αποτελεί στοιχείο της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων. Θα πρέπει να συμβάλλει στην προώθηση των ευρωπαϊκών προτύπων διαχείρισης των συνόρων και επιστροφής, την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανάλυση κινδύνου, να διευκολύνει την εκτέλεση της επιστροφής με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους και τη στήριξη των τρίτων χωρών στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής όταν η στήριξη αυτή είναι απαραίτητη για την προστασία των εξωτερικών συνόρων και την αποτελεσματική διαχείριση της μεταναστευτικής πολιτικής της Ένωσης.

(75)  Η συνεργασία με τρίτες χώρες, κατόπιν σύναψης συμφωνίας περί καθεστώτος (status agreement) μεταξύ της Ένωσης και της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας, αποτελεί στοιχείο της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων. Θα πρέπει να συμβάλλει στην προώθηση των ευρωπαϊκών προτύπων διαχείρισης των συνόρων και επιστροφής, την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανάλυση κινδύνου, να διευκολύνει την εκτέλεση της επιστροφής με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους και τη στήριξη των τρίτων χωρών στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής όταν η στήριξη αυτή είναι απαραίτητη για την προστασία των εξωτερικών συνόρων και την αποτελεσματική διαχείριση της μεταναστευτικής πολιτικής της Ένωσης.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 76

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(76)  Η συνεργασία με τρίτες χώρες θα πρέπει να πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της Ένωσης και σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους του άρθρου 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή θα διασφαλίζει τη συνέπεια μεταξύ της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων και άλλων πολιτικών της Ένωσης στον τομέα της εξωτερικής δράσης της Ένωσης και ιδίως την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας. Η Επιτροπή θα πρέπει να επικουρείται από τον/την Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης και τις υπηρεσίες του/της. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να ισχύει ιδίως για τις δραστηριότητες του οργανισμού που διεξάγονται στο έδαφος τρίτων χωρών ή στις οποίες εμπλέκονται υπάλληλοι τρίτων χωρών σε τομείς όπως η ανάλυση κινδύνου, ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή επιχειρήσεων, η κατάρτιση, η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία.

(76)  Η συνεργασία με τρίτες χώρες θα πρέπει να πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους του άρθρου 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να εξαρτάται από τη διενέργεια αξιολόγησης επιπτώσεων ως προς τα θεμελιώδη δικαιώματα πριν την έναρξη οποιασδήποτε παρόμοιας συνεργασίας. Η Επιτροπή θα διασφαλίζει τη συνέπεια μεταξύ της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων και άλλων πολιτικών της Ένωσης στον τομέα της εξωτερικής δράσης της Ένωσης και ιδίως την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας. Η Επιτροπή θα πρέπει να επικουρείται από τον/την Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης και τις υπηρεσίες του/της. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να ισχύει ιδίως για τις δραστηριότητες του οργανισμού που διεξάγονται στο έδαφος τρίτων χωρών ή στις οποίες εμπλέκονται υπάλληλοι τρίτων χωρών σε τομείς όπως η ανάλυση κινδύνου, ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή επιχειρήσεων, η κατάρτιση, η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 83

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(83)  Στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το σύστημα FADO είναι πλήρως λειτουργικό μέχρι την αποτελεσματική πραγματοποίηση της διαβίβασης και τη διαβίβαση των υφιστάμενων δεδομένων στο νέο σύστημα. Η κυριότητα των υφιστάμενων δεδομένων θα πρέπει στη συνέχεια να μεταβιβαστεί στον οργανισμό.

(83)  Στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το σύστημα FADO είναι πλήρως λειτουργικό μέχρι την αποτελεσματική πραγματοποίηση της διαβίβασης και τη διαβίβαση των υφιστάμενων δεδομένων στο νέο σύστημα. Ο έλεγχος επί των υφιστάμενων δεδομένων θα πρέπει στη συνέχεια να μεταβιβαστεί στον οργανισμό.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 86

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(86)  Προκειμένου να εκτελέσει ορθά τα καθήκοντά του στον τομέα της επιστροφής, μεταξύ άλλων με την παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη κατά την ορθή εκτέλεση διαδικασιών επιστροφής και την αποτελεσματική εκτέλεση αποφάσεων επιστροφής, καθώς και προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων επιστροφής, μπορεί να χρειαστεί ο οργανισμός να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επιστρεφόντων σε τρίτες χώρες. Οι τρίτες χώρες επιστροφής δεν αποτελούν συχνά αντικείμενο αποφάσεων επάρκειας που εκδίδει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ή σύμφωνα με το άρθρο 36 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, και συχνά δεν έχουν συνάψει ή δεν προτίθενται να συνάψουν συμφωνία επανεισδοχής με την Ένωση ή δεν παρέχουν άλλως κατάλληλες εγγυήσεις κατά την έννοια του άρθρου 49 του [κανονισμού (ΕΕ) 45/2001] ή κατά την έννοια των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά του άρθρου 37 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680. Ωστόσο, παρά τις σημαντικές προσπάθειες της Ένωσης για συνεργασία με τις κύριες χώρες καταγωγής των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται σε υποχρέωση επιστροφής, δεν είναι πάντα εφικτό να εξασφαλιστεί ότι οι εν λόγω τρίτες χώρες εκπληρώνουν συστηματικά την υποχρέωση που υπέχουν βάσει του διεθνούς δικαίου να δέχονται την επιστροφή των υπηκόων τους. Οι συμφωνίες επανεισδοχής που έχουν συναφθεί ή είναι υπό διαπραγμάτευση από την Ένωση ή από τα κράτη μέλη και που παρέχουν τις κατάλληλες εγγυήσεις για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καλύπτουν περιορισμένο αριθμό από τις εν λόγω τρίτες χώρες. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ακόμη τέτοιες συμφωνίες, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να διαβιβάζονται από τον οργανισμό προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων επιστροφής της Ένωσης, όταν πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του [κανονισμού (ΕΕ) 45/2001].

(86)  Προκειμένου να εκτελέσει ορθά τα καθήκοντά του στον τομέα της επιστροφής, μεταξύ άλλων με την παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη κατά την ορθή εκτέλεση διαδικασιών επιστροφής και την αποτελεσματική εκτέλεση αποφάσεων επιστροφής, καθώς και προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων επιστροφής, μπορεί να χρειαστεί ο οργανισμός να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επιστρεφόντων σε τρίτες χώρες. Οι τρίτες χώρες επιστροφής δεν αποτελούν συχνά αντικείμενο αποφάσεων επάρκειας που εκδίδει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ή σύμφωνα με το άρθρο 36 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, και συχνά δεν έχουν συνάψει ή δεν προτίθενται να συνάψουν συμφωνία επανεισδοχής με την Ένωση ή δεν παρέχουν άλλως κατάλληλες εγγυήσεις κατά την έννοια του άρθρου 69 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 ή κατά την έννοια των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά του άρθρου 37 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680. Ωστόσο, παρά τις σημαντικές προσπάθειες της Ένωσης για συνεργασία με τις κύριες χώρες καταγωγής των παρατύπως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται σε υποχρέωση επιστροφής, δεν είναι πάντα εφικτό να εξασφαλιστεί ότι οι εν λόγω τρίτες χώρες εκπληρώνουν συστηματικά την υποχρέωση που υπέχουν βάσει του διεθνούς δικαίου να δέχονται την επιστροφή των υπηκόων τους. Οι συμφωνίες επανεισδοχής που έχουν συναφθεί ή είναι υπό διαπραγμάτευση από την Ένωση ή από τα κράτη μέλη και που παρέχουν τις κατάλληλες εγγυήσεις για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καλύπτουν περιορισμένο αριθμό από τις εν λόγω τρίτες χώρες. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ακόμη τέτοιες συμφωνίες, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να διαβιβάζονται από τον οργανισμό προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων επιστροφής της Ένωσης.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 88

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(88)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει έναν μηχανισμό υποβολής καταγγελιών για τον οργανισμό, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων, με σκοπό να διασφαλίζει τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού. Αυτός θα πρέπει να είναι ένας διοικητικός μηχανισμός με τον οποίο ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να έχει την ευθύνη για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών που λαμβάνει ο οργανισμός σύμφωνα με το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να εξετάζει το παραδεκτό των καταγγελιών, να καταχωρίζει τις καταγγελίες που γίνονται παραδεκτές, να διαβιβάζει τις καταχωρισμένες καταγγελίες στον εκτελεστικό διευθυντή, να διαβιβάζει τις καταγγελίες που αφορούν τα μέλη των ομάδων στο κράτος μέλος καταγωγής και να καταχωρίζει επακόλουθες ενέργειες από τον οργανισμό ή το εν λόγω κράτος μέλος. Ο μηχανισμός θα πρέπει να είναι αποτελεσματικός και να εξασφαλίζει ότι δίνεται η δέουσα συνέχεια στις καταγγελίες. Ο μηχανισμός υποβολής καταγγελιών δεν θα πρέπει να επηρεάζει την πρόσβαση σε διοικητικά και ένδικα μέσα και να μην αποτελεί απαίτηση για την προσφυγή σε αυτά τα μέσα. Οι ποινικές έρευνες θα πρέπει να διεξάγονται από τα κράτη μέλη. Για μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, ο οργανισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεσή του πληροφορίες σχετικά με τον μηχανισμό υποβολής καταγγελιών. Θα πρέπει να αναφέρει, συγκεκριμένα, τον αριθμό των καταγγελιών που έλαβε, τους τύπους σχετικών παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τις επιχειρήσεις κατά τις οποίες σημειώθηκαν, και όπου αυτό είναι δυνατό, τα επακόλουθα μέτρα που έλαβαν ο οργανισμός και τα κράτη μέλη. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού.

(88)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει έναν μηχανισμό υποβολής καταγγελιών για τον οργανισμό, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων, με σκοπό να διασφαλίζει τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού. Αυτός θα πρέπει να είναι ένας διοικητικός μηχανισμός με τον οποίο ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να έχει την ευθύνη για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών που λαμβάνει ο οργανισμός σύμφωνα με το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να εξετάζει το παραδεκτό των καταγγελιών, να καταχωρίζει τις καταγγελίες που γίνονται παραδεκτές, να διαβιβάζει τις καταχωρισμένες καταγγελίες στον εκτελεστικό διευθυντή, να διαβιβάζει τις καταγγελίες που αφορούν τα μέλη των ομάδων στο κράτος μέλος καταγωγής και να καταχωρίζει επακόλουθες ενέργειες από τον οργανισμό ή το εν λόγω κράτος μέλος. Ο μηχανισμός θα πρέπει να είναι αποτελεσματικός και να εξασφαλίζει ότι δίνεται η δέουσα συνέχεια στις καταγγελίες. Ο μηχανισμός υποβολής καταγγελιών δεν θα πρέπει να επηρεάζει την πρόσβαση σε διοικητικά και ένδικα μέσα και να μην αποτελεί απαίτηση για την προσφυγή σε αυτά τα μέσα. Οι ποινικές έρευνες θα πρέπει να διεξάγονται από τα κράτη μέλη. Για μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, ο οργανισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεσή του πληροφορίες σχετικά με τον μηχανισμό υποβολής καταγγελιών. Θα πρέπει να αναφέρει, συγκεκριμένα, τον αριθμό των καταγγελιών που έλαβε, τους τύπους σχετικών παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τις επιχειρήσεις κατά τις οποίες σημειώθηκαν, και όπου αυτό είναι δυνατό, τα επακόλουθα μέτρα που έλαβαν ο οργανισμός και τα κράτη μέλη. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού. Στον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων παρέχονται εκείνοι οι πόροι και το προσωπικό που χρειάζεται προκειμένου να μπορεί να ασκεί όλα τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Το προσωπικό που παρέχεται στον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων διαθέτει εκείνα τα προσόντα και την αρχαιότητα που αντιστοιχούν στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων και των αρμοδιοτήτων του οργανισμού. Οποιαδήποτε προγραμματισμένη ή μη, αύξηση του προσωπικού του οργανισμού πρέπει να κατευθύνεται προς την υποστήριξη του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 90

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(90)  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκπροσωπούνται σε ένα διοικητικό συμβούλιο για την άσκηση πολιτικής εποπτείας επί του οργανισμού. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να αποτελείται από τους επιχειρησιακούς προϊσταμένους των εθνικών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση συνοριακής φρουράς ή από τους αντιπροσώπους τους. Τα μέρη που εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες να περιορίσουν τις εναλλαγές των αντιπροσώπων τους, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχεια των εργασιών του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να διαθέτει τις αναγκαίες εξουσίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του οργανισμού, τον έλεγχο της εκτέλεσής του, τη θέσπιση κατάλληλων δημοσιονομικών κανόνων, την καθιέρωση διαφανών διαδικασιών για τη λήψη αποφάσεων από τον οργανισμό και τον διορισμό του εκτελεστικού του διευθυντή και τριών αναπληρωτών εκτελεστικών διευθυντών, σε κάθε έναν εκ των οποίων θα μπορούν να ανατεθούν αρμοδιότητες σε ορισμένο τομέα αρμοδιοτήτων του οργανισμού, όπως η διοίκηση του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, η εποπτεία των καθηκόντων του οργανισμού όσον αφορά την επιστροφή ή η διαχείριση της εμπλοκής στα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας. Ο οργανισμός θα πρέπει να διέπεται από και να λειτουργεί λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της κοινής προσέγγισης για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης που εγκρίθηκαν στις 19 Ιουλίου 2012 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(90)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκπροσωπούνται σε ένα διοικητικό συμβούλιο για την άσκηση πολιτικής εποπτείας επί του οργανισμού. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να αποτελείται από τους επιχειρησιακούς προϊσταμένους των εθνικών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση συνοριακής φρουράς ή από τους αντιπροσώπους τους. Τα μέρη που εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες να περιορίσουν τις εναλλαγές των αντιπροσώπων τους, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχεια των εργασιών του διοικητικού συμβουλίου. Οι εκπρόσωποι που ορίζονται από τα κράτη μέλη θα πρέπει να γνωρίζουν τις πολιτικές θέσεις των χωρών τους σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να διαθέτει τις αναγκαίες εξουσίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του οργανισμού, τον έλεγχο της εκτέλεσής του, τη θέσπιση κατάλληλων δημοσιονομικών κανόνων, την καθιέρωση διαφανών διαδικασιών για τη λήψη αποφάσεων από τον οργανισμό και τον διορισμό του εκτελεστικού του διευθυντή και τριών αναπληρωτών εκτελεστικών διευθυντών, σε κάθε έναν εκ των οποίων θα μπορούν να ανατεθούν αρμοδιότητες σε ορισμένο τομέα αρμοδιοτήτων του οργανισμού, όπως η διοίκηση του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, η εποπτεία των καθηκόντων του οργανισμού όσον αφορά την επιστροφή ή η διαχείριση της εμπλοκής στα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας. Ο οργανισμός θα πρέπει να διέπεται από και να λειτουργεί λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της κοινής προσέγγισης για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης που εγκρίθηκαν στις 19 Ιουλίου 2012 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 91

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(91)  Για να εξασφαλιστεί η αυτονομία του οργανισμού, ο οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει αυτόνομο προϋπολογισμό με έσοδα που θα προέρχονται κυρίως από συνεισφορά της Ένωσης. Για τη συνεισφορά της Ένωσης καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες επιχορηγήσεις που βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, θα πρέπει να εφαρμόζεται η δημοσιονομική διαδικασία της Ένωσης. Ο λογιστικός έλεγχος θα πρέπει να ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

(91)  Για να εξασφαλιστεί η αυτονομία του οργανισμού, ο οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει αυτόνομο προϋπολογισμό με έσοδα που θα προέρχονται κυρίως από συνεισφορά της Ένωσης. Ο προϋπολογισμός του οργανισμού θα πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με την αρχή της βάσει επιδόσεων κατάρτισης του προϋπολογισμού, με συνυπολογισμό των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων των εργασιών του οργανισμού. Για τη συνεισφορά της Ένωσης καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες επιχορηγήσεις που βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, θα πρέπει να εφαρμόζεται η δημοσιονομική διαδικασία της Ένωσης. Ο λογιστικός έλεγχος θα πρέπει να ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ο διαθέσιμος προϋπολογισμός κρίνεται ανεπαρκής και η διαδικασία του προϋπολογισμού δεν επιτρέπει την κατάλληλη ανταπόκριση σε ταχέως αναπτυσσόμενες καταστάσεις, ο οργανισμός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει επιδοτήσεις από ταμεία της Ένωσης για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 92 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(92α)  Υπό την προϋπόθεση της συνευθύνης, θα πρέπει ο οργανισμός να απαιτεί από το προσωπικό το οποίο απασχολεί, ιδίως το μόνιμο σώμα, συμπεριλαμβανομένου του μόνιμου και λοιπού προσωπικού που αναπτύσσεται για να διεκπεραιώσει τις επιχειρησιακές δραστηριότητες, να κατέχει το ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και επαγγελματισμού όπως το προσωπικό που έχει αποσπαστεί ή απασχολείται από τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, ο οργανισμός θα πρέπει να εξακριβώνει, μέσω εξέτασης και αξιολόγησης, ότι η συμπεριφορά του μόνιμου και λοιπού προσωπικού είναι η αρμόζουσα όσον αφορά τις επιχειρησιακές δραστηριότητες στα θέματα ελέγχου των συνόρων και επιστροφής.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 93

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(93)  Δεδομένης της εντολής του οργανισμού και της σημαντικής κινητικότητας των μελών του προσωπικού του αφενός και προκειμένου να αποφευχθεί η διαφορετική μεταχείριση του προσωπικού του οργανισμού αφετέρου, αν και τόπος εργασίας του προσωπικού θα πρέπει καταρχήν να είναι η Βαρσοβία, το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού θα πρέπει, για διάστημα πέντε ετών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, να έχει τη δυνατότητα να χορηγεί «διαφορετική» μηνιαία αμοιβή στα μέλη του προσωπικού του οργανισμού, λαμβανομένης υπόψη της συνολικής αμοιβής που λαμβάνουν τα μεμονωμένα μέλη του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής εξόδων αποστολής. Οι διαδικασίες χορήγησης των εν λόγω πληρωμών θα πρέπει να υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση από την Επιτροπή που θα πρέπει να διασφαλίζει ότι παραμένουν αναλογικές προς τη σημασία των επιδιωκόμενων στόχων και δεν οδηγούν σε άνιση μεταχείριση του προσωπικού των θεσμικών οργάνων, των οργανισμών και άλλων οργάνων της ΕΕ. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να επανεξεταστούν έως το 2024, ώστε να αξιολογηθεί η συμβολή των πληρωμών στους επιδιωκόμενους στόχους.

(93)  Δεδομένης της εντολής του οργανισμού και της σημαντικής κινητικότητας των μελών του προσωπικού του αφενός και προκειμένου να αποφευχθεί η διαφορετική μεταχείριση του προσωπικού του οργανισμού αφετέρου, αν και τόπος εργασίας του προσωπικού θα πρέπει καταρχήν να είναι η Βαρσοβία, το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού θα πρέπει, για διάστημα πέντε ετών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, να έχει τη δυνατότητα να χορηγεί «διαφορετική» μηνιαία αμοιβή στα μέλη του προσωπικού του οργανισμού όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες στην επιτέλεση της αποστολής και των καθηκόντων του, όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι διαδικασίες χορήγησης των εν λόγω πληρωμών θα πρέπει να υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση από την Επιτροπή που θα πρέπει να διασφαλίζει ότι παραμένουν αναλογικές προς τη σημασία των επιδιωκόμενων στόχων και δεν οδηγούν σε άνιση μεταχείριση του προσωπικού των θεσμικών οργάνων, των οργανισμών και άλλων οργάνων της ΕΕ. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να επανεξεταστούν έως το 2024, ώστε να αξιολογηθεί η συμβολή των πληρωμών στους επιδιωκόμενους στόχους.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 98

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(98)  Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον οργανισμό στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού οφείλει να εκτελείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

(98)  Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον οργανισμό στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού οφείλει να εκτελείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

__________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 113 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(113α)    Όσον αφορά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ο παρών κανονισμός συνιστά πράξη που αναπτύσσει περαιτέρω το κεκτημένο Σένγκεν ή συνδέεται άλλως με αυτό κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2005 και θα πρέπει να ερμηνεύεται σε συνδυασμό με την απόφαση (ΕΕ) 2007/2004 του Συμβουλίου.

 

__________________

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 349 της 25.11.2004, σ. 1).

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 113 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(113β)    Όσον αφορά την Κροατία, ο παρών κανονισμός συνιστά πράξη που αναπτύσσει περαιτέρω το κεκτημένο Σένγκεν ή συνδέεται άλλως με αυτό κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2011 και θα πρέπει να ερμηνεύεται σε συνδυασμό με τον κανονισμό (ΕΕ) 2007/2004 του Συμβουλίου.

 

__________________

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 349 της 25.11.2004, σ. 1 και ΕΕ L 153M της 7.6.2006, σ. 136).

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ιδρύει Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση της διέλευσης αυτών των εξωτερικών συνόρων, καθώς και την αύξηση της αποτελεσματικότητας της κοινής πολιτικής επιστροφής ως βασικού στοιχείου της βιώσιμης διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών.

Ο παρών κανονισμός ιδρύει Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης με σκοπό την υποστήριξη της ικανότητας των κρατών μελών να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα εν λόγω σύνορα, μεριμνώντας για την διάσωση ανθρώπινων ζωών σε κίνδυνο, για την τήρηση των κανόνων περί θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς και για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της κοινής πολιτικής επιστροφής.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο κανονισμός αντιμετωπίζει τις μεταναστευτικές προκλήσεις και τις εν δυνάμει μελλοντικές απειλές σε αυτά τα σύνορα, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αντιμετώπιση των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας με διασυνοριακή διάσταση, στην επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ένωσης, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και παράλληλη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων μέσα σε αυτήν.

Ο παρών κανονισμός αντιμετωπίζει τις μεταναστευτικές προκλήσεις και τις προκλήσεις περί ασφάλειας, καθώς και τις εν δυνάμει μελλοντικές προκλήσεις και απειλές στα εξωτερικά σύνορα και στην προσυνοριακή περιοχή, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αντιμετώπιση των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας με διασυνοριακή διάσταση, στην επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ένωσης, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και παράλληλη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων μέσα σε αυτήν.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  «εξωτερικά σύνορα»: τα εξωτερικά σύνορα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 2) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, για τα οποία εφαρμόζεται ο τίτλος II του εν λόγω κανονισμού·

(1)  «εξωτερικά σύνορα»: τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 2) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, για τα οποία εφαρμόζεται ο τίτλος II του εν λόγω κανονισμού·

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  «εικόνα της κατάστασης»: ένα σύνολο δεδομένων και πληροφοριών γεωαναφοράς σε σχεδόν πραγματικό χρόνο που λαμβάνονται από διαφορετικές αρχές, αισθητήρες, πλατφόρμες και άλλες πηγές και τα οποία διαβιβάζονται μέσω ασφαλών διαύλων επικοινωνίας και πληροφόρησης και μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία και επιλεκτική παρουσίαση και ανταλλαγή με άλλες αρμόδιες αρχές, προκειμένου να επιτυγχάνεται επίγνωση της κατάστασης και να υποστηρίζεται η ικανότητα ανταπόκρισης στα εξωτερικά σύνορα, κατά μήκος ή πλησίον των εξωτερικών συνόρων και στην προσυνοριακή περιοχή·

(10)  «εικόνα της κατάστασης»: ένα σύνολο δεδομένων και πληροφοριών γεωαναφοράς σε σχεδόν πραγματικό χρόνο που λαμβάνονται από διαφορετικές αρχές, αισθητήρες, πλατφόρμες και άλλες πηγές και τα οποία διαβιβάζονται μέσω ασφαλών διαύλων επικοινωνίας και πληροφόρησης και μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία και επιλεκτική παρουσίαση και ανταλλαγή με άλλες αρμόδιες αρχές της Ένωσης, προκειμένου να επιτυγχάνεται επίγνωση της κατάστασης και να υποστηρίζεται η ικανότητα ανταπόκρισης στα εξωτερικά σύνορα, κατά μήκος ή πλησίον των εξωτερικών συνόρων και στην προσυνοριακή περιοχή·

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  «προσυνοριακή περιοχή»: η γεωγραφική περιοχή που εκτείνεται πέρα από τα εξωτερικά σύνορα·

(13)  «προσυνοριακή περιοχή»: η γεωγραφική περιοχή που εκτείνεται πέρα από τα εξωτερικά σύνορα και που έχει ενδιαφέρον για τη διενέργεια ανάλυσης κινδύνου, την επιτήρηση των συνόρων και τους ελέγχους σε σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων·

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  «γειτονική χώρα»: η χώρα που μοιράζεται κοινά χερσαία σύνορα με ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και που έχει επικυρώσει και εφαρμόζει πλήρως την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τη σύμβαση του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων και το πρωτόκολλο του 1967 της εν λόγω σύμβασης·

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  «συμβάν»: μια κατάσταση που σχετίζεται με την παράνομη μετανάστευση, το διασυνοριακό έγκλημα ή με κίνδυνο για τις ζωές των μεταναστών στα εξωτερικά σύνορα, κατά μήκος ή πλησίον των εξωτερικών συνόρων·

(14)  «συμβάν»: μια κατάσταση που σχετίζεται με την παράτυπη μετανάστευση, το διασυνοριακό έγκλημα, όπως λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή όπλων, ή με κίνδυνο για τις ζωές των μεταναστών στα εξωτερικά σύνορα, κατά μήκος ή πλησίον των εξωτερικών συνόρων·

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  «επιχειρησιακό προσωπικό»: οι συνοριοφύλακες, οι συνοδοί επιστροφής, οι ειδικοί σε θέματα επιστροφής και λοιπά σχετικά μέλη του προσωπικού που απαρτίζουν το «μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής». Σύμφωνα με τις τρεις κατηγορίες που ορίζονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1, το επιχειρησιακό προσωπικό είτε απασχολείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ως μόνιμο και λοιπό προσωπικό (κατηγορία 1), είτε αποσπάται στον οργανισμό από τα κράτη μέλη (κατηγορία 2) είτε διατίθεται από τα κράτη μέλη προς βραχυπρόθεσμη αποστολή (κατηγορία 3). Τα μέλη του επιχειρησιακού προσωπικού ενεργούν ως μέλη των ομάδων διαχείρισης των συνόρων, των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών ή των ομάδων επιστροφής με εκτελεστικές αρμοδιότητες. Στο επιχειρησιακό προσωπικό περιλαμβάνονται επίσης τα μέλη του μόνιμου και λοιπού προσωπικού που είναι αρμόδια για τη λειτουργία της κεντρικής μονάδας του ETIAS·

(16)  «επιχειρησιακό προσωπικό»: οι συνοριοφύλακες, οι συνοδοί επιστροφής, οι ειδικοί σε θέματα επιστροφής, οι παρατηρητές επιστροφής, μέλη του μόνιμου και λοιπού προσωπικού που είναι αρμόδια για τη λειτουργία της κεντρικής μονάδας του ETIAS και λοιπά σχετικά μέλη του προσωπικού που απαρτίζουν το «μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής» σύμφωνα με τις τέσσερεις κατηγορίες που ορίζονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1· το επιχειρησιακό προσωπικό είτε απασχολείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ως μόνιμο και λοιπό προσωπικό (κατηγορία 1), είτε αποσπάται στον οργανισμό από τα κράτη μέλη (κατηγορία 2), είτε διατίθεται από τα κράτη μέλη προς βραχυπρόθεσμη αποστολή (κατηγορία 3), είτε προέρχεται από την εφεδρεία ταχείας αντίδρασης για ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα (κατηγορία 4)·

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  «ομάδα στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών»: ομάδα εμπειρογνωμόνων που παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή ενίσχυση στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων και σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης ή σε ελεγχόμενα κέντρα, και η οποία αποτελείται από μέλη του επιχειρησιακού προσωπικού του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, εμπειρογνώμονες που αποστέλλονται από [τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο] και την Ευρωπόλ, ή άλλους αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, καθώς και από τα κράτη μέλη·

(19)  «ομάδα στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών»: ομάδα εμπειρογνωμόνων που παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή ενίσχυση στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων και σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, και η οποία αποτελείται από μέλη του επιχειρησιακού προσωπικού του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, εμπειρογνώμονες που αποστέλλονται από [τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο] και την Ευρωπόλ, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, καθώς και από τα κράτη μέλη·

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  «κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης» (hotspot): η περιοχή στην οποία το κράτος μέλος υποδοχής, η Επιτροπή, αρμόδιοι οργανισμοί της Ένωσης και συμμετέχοντα κράτη μέλη συνεργάζονται για τη διαχείριση υφιστάμενου ή εν δυνάμει δυσανάλογα μεγάλου μεταναστευτικού προβλήματος, χαρακτηριζόμενου από σημαντική αύξηση του αριθμού των μεταναστών οι οποίοι καταφθάνουν στα εξωτερικά σύνορα·

(23)  «κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης» (hotspot): η τοποθεσία που δημιουργείται κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλος υποδοχής και στην οποία το κράτος μέλος υποδοχής, η Επιτροπή, αρμόδιοι οργανισμοί της Ένωσης και συμμετέχοντα κράτη μέλη συνεργάζονται για τη διαχείριση υφιστάμενου ή εν δυνάμει δυσανάλογα μεγάλου μεταναστευτικού προβλήματος, χαρακτηριζόμενου από σημαντική αύξηση του αριθμού των μεταναστών οι οποίοι καταφθάνουν στα εξωτερικά σύνορα·

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  «ελεγχόμενο κέντρο»: κέντρο που δημιουργείται μετά από αίτηση του κράτους μέλους και στο οποίο οι αρμόδιοι οργανισμοί της Ένωσης, με σκοπό την παροχή στήριξης στο κράτος μέλος υποδοχής και σε συνεργασία με τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, προβαίνουν σε διάκριση μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών που χρήζουν διεθνούς προστασίας και υπηκόων τρίτων χωρών που δεν χρήζουν τέτοιας προστασίας, και επίσης πραγματοποιούν ελέγχους ασφαλείας και εφαρμόζουν ταχείες διαδικασίες για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας και/ή την επιστροφή·

διαγράφεται

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  «απόφαση επιστροφής»: η απόφαση επιστροφής όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 4) της οδηγίας 2008/115/ΕΚ·

(26)  «απόφαση επιστροφής»: η διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη με την οποία κηρύσσεται ή αναφέρεται ως παράτυπη η παραμονή υπηκόου τρίτης χώρας και του επιβάλλεται ή του κοινοποιείται υποχρέωση επιστροφής, σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 4) της οδηγίας 2008/115/ΕΚ·

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  «επιστρέφων»: παρανόμως διαμένων υπήκοος τρίτης χώρας που αποτελεί αντικείμενο απόφασης επιστροφής ή ισοδύναμης απόφασης που έχει εκδοθεί σε τρίτη χώρα·

(27)  «επιστρέφων»: παρατύπως διαμένων υπήκοος τρίτης χώρας που αποτελεί αντικείμενο απόφασης επιστροφής κατά της οποίας δεν έχει ασκηθεί προσφυγή·

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  «επιχείρηση επιστροφής»: επιχείρηση η οποία οργανώνεται ή συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και περιλαμβάνει τεχνική και επιχειρησιακή ενίσχυση που παρέχεται προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή προς τρίτη χώρα, στο πλαίσιο της οποίας οι επιστρέφοντες από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή από τρίτη χώρα επιστρέφουν αναγκαστικά ή οικειοθελώς, ανεξαρτήτως του μέσου μεταφοράς·

(28)  «επιχείρηση επιστροφής»: επιχείρηση η οποία οργανώνεται ή συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και περιλαμβάνει τεχνική και επιχειρησιακή ενίσχυση που παρέχεται προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της οποίας οι επιστρέφοντες από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη επιστρέφουν αναγκαστικά ή οικειοθελώς, ανεξαρτήτως του μέσου μεταφοράς·

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  «επέμβαση επιστροφής»: ενέργεια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για την παροχή αυξημένης τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής στα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες, η οποία συνίσταται στην ανάπτυξη ομάδων επιστροφής και στην οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής·

(29)  «επέμβαση επιστροφής»: ενέργεια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για την παροχή αυξημένης τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής στα κράτη μέλη, η οποία συνίσταται στην ανάπτυξη ομάδων επιστροφής και στην οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής·

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  «ομάδες επιστροφής»: ομάδες που συγκροτούνται από το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και αποστέλλονται στο πλαίσιο επιχειρήσεων επιστροφής, επεμβάσεων επιστροφής στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες ή άλλων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή·

(30)  «ομάδες επιστροφής»: ομάδες που συγκροτούνται από το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και αποστέλλονται στο πλαίσιο επιχειρήσεων επιστροφής, επεμβάσεων επιστροφής στα κράτη μέλη ή άλλων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή·

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Η ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων περιλαμβάνει τομεακά και οριζόντια στοιχεία: Τα τομεακά στοιχεία περιλαμβάνουν:

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(a)  τον έλεγχο των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη διευκόλυνση της νόμιμης διέλευσης των συνόρων και, ανάλογα με την περίπτωση, μέτρων που σχετίζονται με την πρόληψη και τον εντοπισμό του διασυνοριακού εγκλήματος, για παράδειγμα της παράνομης διακίνησης μεταναστών, της εμπορίας ανθρώπων και της τρομοκρατίας, και μέτρων που σχετίζονται με την παραπομπή ατόμων που χρειάζονται διεθνή προστασία ή επιθυμούν να υποβάλουν σχετική αίτηση·

(a)  τον έλεγχο των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη διευκόλυνση της νόμιμης διέλευσης των συνόρων και, ανάλογα με την περίπτωση, μέτρων που σχετίζονται με την πρόληψη και τον εντοπισμό του διασυνοριακού εγκλήματος, και μέτρων που σχετίζονται με την παραπομπή ατόμων που χρειάζονται διεθνή προστασία ή επιθυμούν να υποβάλουν σχετική αίτηση, με πλήρη σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας·

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  την καθιέρωση και τη διατήρηση σαφών μηχανισμών και διαδικασιών, σε συνεργασία με τις σχετικές αρχές, για την ταυτοποίηση, την παροχή πληροφοριών και την παραπομπή ατόμων που ενδέχεται να χρειάζονται διεθνή προστασία ή για την παραπομπή ευάλωτων ατόμων και ασυνόδευτων ανηλίκων στους σχετικούς μηχανισμούς παραπομπής και στις αρχές·

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ατόμων που κινδυνεύουν στη θάλασσα οι οποίες ξεκινούν και εκτελούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 656/2014 και το διεθνές δίκαιο, εκτελούμενες σε περιστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν στη διάρκεια επιχειρήσεων επιτήρησης συνόρων στη θάλασσα·

β)  επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ατόμων που κινδυνεύουν στη θάλασσα οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκτελούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 656/2014·

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  τη διυπηρεσιακή συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών σε κάθε κράτος μέλος που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των συνόρων ή για άλλα καθήκοντα που εκτελούνται στα σύνορα, καθώς και μεταξύ των αρχών που είναι υπεύθυνες για την επιστροφή σε κάθε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών μέσω υφιστάμενων μέσων ανταλλαγής πληροφοριών·

ε)  τη διυπηρεσιακή συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών σε κάθε κράτος μέλος που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των συνόρων ή για άλλα καθήκοντα που εκτελούνται στα σύνορα, συμπεριλαμβανομένων εθνικών και διεθνών οργανισμών επιφορτισμένων με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και μεταξύ των αρχών που είναι υπεύθυνες για την επιστροφή σε κάθε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών μέσω υφιστάμενων μέσων ανταλλαγής πληροφοριών·

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, μεταξύ άλλων μέσω της τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών·

στ)  τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένου του διασυνοριακού εγκλήματος, μεταξύ άλλων μέσω της τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών·

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  τη συνεργασία με τρίτες χώρες στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό·

ζ)  τη συνεργασία με τρίτες χώρες στους τομείς του καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στις γειτονικές χώρες και στις τρίτες χώρες εκείνες που έχουν χαρακτηριστεί κατόπιν ανάλυσης κινδύνου ως χώρες προέλευσης ή/και διέλευσης για την παράνομη μετανάστευση, καθώς και στην ανάπτυξη επιχειρήσεων επιστροφής και επιτόπιων επισκέψεων·

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα εντός του χώρου Σένγκεν τα οποία σχετίζονται με τον έλεγχο των συνόρων και έχουν σχεδιαστεί για την καλύτερη αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την καλύτερη καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος·

η)  τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα εντός της Ένωσης τα οποία σχετίζονται με τον έλεγχο των συνόρων και έχουν σχεδιαστεί για την καλύτερη αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και την καλύτερη καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος·

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ια α)  ικανότητα και ετοιμότητα, μέσω της αξιολόγησης τρωτότητας, προκειμένου να αξιολογηθεί η ικανότητα των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν τις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις και απειλές στα εξωτερικά σύνορα, συμπεριλαμβανομένων δυσανάλογων μεταναστευτικών πιέσεων·

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα θεμελιώδη δικαιώματα, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, η έρευνα και η καινοτομία είναι οριζόντια στοιχεία τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στην εφαρμογή κάθε τομεακού στοιχείου που περιλαμβάνεται στο πρώτο εδάφιο.

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Ο οργανισμός περιλαμβάνει το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής με επιχειρησιακό προσωπικό 10 000 ατόμων όπως αναφέρεται στο άρθρο 55.

(2)  Ο οργανισμός περιλαμβάνει το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής όπως αναφέρεται στο άρθρο 55.

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Ο οργανισμός διασφαλίζει σε όλα τα εξωτερικά σύνορα τη συνεχή και ομοιόμορφη εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η συνεισφορά του περιλαμβάνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

(4)  Ο οργανισμός διασφαλίζει σε όλα τα εξωτερικά σύνορα τη συνεχή και ομοιόμορφη εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και εξασφαλίζει την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ο Χάρτης») σε όλες τις δραστηριότητές του. Η συνεισφορά του περιλαμβάνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Ο οργανισμός παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή για την υλοποίηση των μέτρων που αφορούν την εκτέλεση αποφάσεων επιστροφής. Τα κράτη μέλη διατηρούν την ευθύνη για την έκδοση αποφάσεων επιστροφής και τη λήψη των μέτρων που αφορούν την κράτηση των επιστρεφόντων σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ.

(2)  Ο οργανισμός παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή για την υλοποίηση των μέτρων που αφορούν την εκτέλεση αποφάσεων επιστροφής, σε συμφωνία με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη διατηρούν την ευθύνη για την έκδοση αποφάσεων επιστροφής και τη λήψη των μέτρων που αφορούν την κράτηση των επιστρεφόντων σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ.

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων τους και η εκτέλεση των αποφάσεων επιστροφής, προς το συμφέρον των ιδίων και προς το κοινό συμφέρον του συνόλου των κρατών μελών, να πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης και σύμφωνα με τον κύκλο πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων που αναφέρεται στο άρθρο 8, σε στενή συνεργασία με τον οργανισμό.

(3)  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων τους και η εκτέλεση των αποφάσεων επιστροφής, προς το συμφέρον των ιδίων και προς το κοινό συμφέρον του συνόλου των κρατών μελών, να πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και σύμφωνα με τον κύκλο πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων που αναφέρεται στο άρθρο 8 και την τεχνική και λειτουργική στρατηγική που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 5, σε στενή συνεργασία με τον οργανισμό.

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Ο οργανισμός υποστηρίζει την εφαρμογή των μέτρων της Ένωσης για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και την εκτέλεση των αποφάσεων επιστροφής μέσω της ενίσχυσης, της αξιολόγησης και του συντονισμού των δράσεων των κρατών μελών, καθώς και της παροχής άμεσης τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής, όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων αυτών, καθώς και σε θέματα επιστροφής.

(4)  Ο οργανισμός υποστηρίζει την εφαρμογή των μέτρων της Ένωσης για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και την εκτέλεση των αποφάσεων επιστροφής μέσω της ενίσχυσης, της αξιολόγησης και του συντονισμού των δράσεων των κρατών μελών, καθώς και της παροχής άμεσης τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής, όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων αυτών, καθώς και σε θέματα επιστροφής. Ο οργανισμός δεν υποστηρίζει μέτρα και δεν συμμετέχει σε δραστηριότητες που άπτονται των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Ο οργανισμός είναι πλήρως υπεύθυνος και υπόλογος για όλες τις δραστηριότητές του, καθώς και για οποιεσδήποτε αποφάσεις λάβει δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Τα κράτη μέλη δύνανται να συνεχίζουν τη συνεργασία τους σε επιχειρησιακό επίπεδο με άλλα κράτη μέλη και/ή τρίτες χώρες, εφόσον η συνεργασία αυτή συνάδει με τα καθήκοντα του οργανισμού. Τα κράτη μέλη απέχουν από οποιαδήποτε δραστηριότητα που ενδέχεται να βλάψει τη λειτουργία του οργανισμού ή την επίτευξη των στόχων του. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εκθέσεις στον οργανισμό όσον αφορά την εν λόγω επιχειρησιακή συνεργασία με άλλα κράτη μέλη και/ή τρίτες χώρες στα εξωτερικά σύνορα και στον τομέα της επιστροφής. Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο για τα εν λόγω θέματα σε τακτική βάση και τουλάχιστον άπαξ ετησίως.

(5)  Τα κράτη μέλη δύνανται να συνεχίζουν τη συνεργασία τους σε επιχειρησιακό επίπεδο με άλλα κράτη μέλη και/ή τρίτες χώρες, εφόσον η συνεργασία αυτή συνάδει με την αξιολόγηση θεμελιωδών δικαιωμάτων που πρέπει να διενεργείται πριν από οποιαδήποτε συνεργασία με τρίτη χώρα και με τα καθήκοντα του οργανισμού. Τα κράτη μέλη απέχουν από οποιαδήποτε δραστηριότητα που ενδέχεται να βλάψει τη λειτουργία του οργανισμού ή την επίτευξη των στόχων του. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εκθέσεις στον οργανισμό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την εν λόγω επιχειρησιακή συνεργασία με άλλα κράτη μέλη και/ή τρίτες χώρες στα εξωτερικά σύνορα και στον τομέα της επιστροφής. Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο και τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων για τα εν λόγω θέματα σε τακτική βάση και τουλάχιστον άπαξ ετησίως.

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων μέσω ενός κύκλου πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων.

(1)  Η αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων διασφαλίζεται μέσω ενός κύκλου πολυετούς στρατηγικής πολιτικής που θα εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 4. Η αποτελεσματική εφαρμογή αυτού του κύκλου πολυετούς στρατηγικής πολιτικής αποτελεί ευθύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σύμφωνα με την παράγραφο 5 και των κρατών μελών σύμφωνα με την παράγραφο 6 .

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η πολυετής στρατηγική πολιτική για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων καθορίζει τρόπους συνεκτικής, ολοκληρωμένης και συστηματικής αντιμετώπισης των προκλήσεων στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και της επιστροφής.

(2)  Η πολυετής στρατηγική πολιτική για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων καθορίζει τρόπους συνεκτικής, ολοκληρωμένης και συστηματικής αντιμετώπισης των προκλήσεων που άπτονται της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων δυνάμει του δικαίου της Ένωσης, της Σύμβασης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, της Διεθνούς Σύμβασης για τη ναυτική έρευνα και διάσωση, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος και των πρωτοκόλλων της για την καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών μέσω ξηράς, θαλάσσης και αέρος, της Σύμβασης σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, της Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το καθεστώς των απάτριδων, και άλλων σχετικών διεθνών πράξεων. Καθορίζει δε τις προτεραιότητες πολιτικής και παρέχει κατευθυντήριες γραμμές στρατηγικής για περίοδο τεσσάρων ετών, σε σχέση με τα τομεακά και οριζόντια στοιχεία που παρατίθενται στο άρθρο 3.

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Με βάση την ανάλυση στρατηγικών κινδύνων για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 118 με σκοπό την ανάπτυξη πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη καθορίζονται προτεραιότητες πολιτικής και παρέχονται οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τα επόμενα τέσσερα έτη σε σχέση με τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 3.

(4)  Έως ... [δύο μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχέδιο πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για τον πρώτο πολυετή στρατηγικό κύκλο πολιτικής, έχοντας λάβει υπόψη της την ανάλυση στρατηγικών κινδύνων για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2, τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων τρωτότητας που αναφέρονται στο άρθρο 33 και την ζητούμενη από οργανισμούς ανάλυση κινδύνων που αναφέρεται στο άρθρο 69 παράγραφος 1, κατά περίπτωση. Εντός δύο μηνών από την παρουσίασή του από την Επιτροπή, διοργανώνεται συνάντηση μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής για να συζητηθεί το σχέδιο πολυετούς στρατηγικής πολιτικής. Κατόπιν της συζητήσεως αυτής, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 118 με σκοπό την συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τη θέσπιση πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων.

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Για την εφαρμογή της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 4, τα κράτη μέλη χαράσσουν τις εθνικές τους στρατηγικές για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων μέσω στενής συνεργασίας μεταξύ όλων των εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των συνόρων και την επιστροφή. Οι εν λόγω εθνικές στρατηγικές συνάδουν με το άρθρο 3, την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 4 και την τεχνική και επιχειρησιακή στρατηγική που αναφέρεται στην παράγραφο 5.

(6)  Για την εφαρμογή της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 4, τα κράτη μέλη χαράσσουν τις εθνικές τους στρατηγικές για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων μέσω στενής συνεργασίας μεταξύ όλων των εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των συνόρων και την επιστροφή. Οι εν λόγω εθνικές στρατηγικές συνάδουν με το άρθρο 3, την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 4 και την τεχνική και επιχειρησιακή στρατηγική που αναφέρεται στην παράγραφο 5. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τις εθνικές στρατηγικές τους και τις κοινοποιούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στον οργανισμό.

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Σαράντα δύο μήνες μετά την έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 4, η Επιτροπή πραγματοποιεί, με την υποστήριξη του οργανισμού, διεξοδική αξιολόγηση της εφαρμογής της. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη για την προετοιμασία του επόμενου κύκλου.

(7)  Σαράντα δύο μήνες μετά την έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 4, η Επιτροπή πραγματοποιεί διεξοδική αξιολόγηση της εφαρμογής της. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη για την προετοιμασία του επόμενου κύκλου. Η Επιτροπή κοινοποιεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Τα κράτη μέλη και ο οργανισμός παρέχουν εγκαίρως στην Επιτροπή τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να είναι αυτή σε θέση να προβεί στη συνολική αξιολόγηση.

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Όταν η κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα ή στον τομέα της επιστροφής απαιτεί αλλαγή των προτεραιοτήτων πολιτικής, η Επιτροπή τροποποιεί την πολυετή στρατηγική πολιτική για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στην παράγραφο 4. Επιπλέον, όπου απαιτείται, προσαρμόζονται οι στρατηγικές που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6.

(8)  Καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της πολυετούς στρατηγικής πολιτικής που αναφέρεται στην παράγραφο 4, όταν οι προκλήσεις στα εξωτερικά σύνορα ή στον τομέα της επιστροφής εξελίσσονται σε τέτοιο βαθμό ώστε να απαιτείται η προσαρμογή της πολυετούς στρατηγικής πολιτικής, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 118 για την τροποποίηση της εν λόγω στρατηγικής πολιτικής. Η τεχνική και επιχειρησιακή στρατηγική του οργανισμού και οι εθνικές στρατηγικές των κρατών μελών προσαρμόζονται τότε όπου κρίνεται απαραίτητο.

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Με βάση τον κύκλο πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων που αναφέρεται στο άρθρο 8, η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή αναπτύσσει ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τη διαχείριση των συνόρων και την επιστροφή.

(1)  Με βάση τον κύκλο πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων που αναφέρεται στο άρθρο 8, η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή αναπτύσσει ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων.

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Κάθε σχέδιο του ολοκληρωμένου σχεδιασμού περιέχει το σενάριο με βάση το οποίο έχει αναπτυχθεί. Τα σενάρια προέρχονται από την ανάλυση κινδύνου και αντικατοπτρίζουν την πιθανή εξέλιξη της κατάστασης στα εξωτερικά σύνορα και στον τομέα της παράνομης μετανάστευσης, καθώς και τις προκλήσεις που έχουν προσδιορισθεί στον κύκλο πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων.

(3)  Κάθε σχέδιο του ολοκληρωμένου σχεδιασμού περιέχει το σενάριο με βάση το οποίο έχει αναπτυχθεί. Τα σενάρια προέρχονται από την ανάλυση κινδύνου και αντικατοπτρίζουν την πιθανή εξέλιξη της κατάστασης στα εξωτερικά σύνορα, τις εξελίξεις σε καθεμία από τις συνιστώσες της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων όπως ορίζεται στο άρθρο 3, καθώς και τις προκλήσεις που έχουν προσδιορισθεί στον κύκλο πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων.

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Ο οργανισμός αναλαμβάνει την εκτέλεση των εξής καθηκόντων, με σκοπό να συμβάλλει στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού, υψηλού και ενιαίου επιπέδου ελέγχου των συνόρων και σε θέματα επιστροφής:

(1)  Ο οργανισμός, αποφεύγοντας οποιαδήποτε περιττή αλληλοεπικάλυψη με το επιχειρησιακό έργο των κρατών μελών, υποστηρίζει την εφαρμογή της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εξής καθηκόντων, με σκοπό να συμβάλλει στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού, υψηλού και ενιαίου επιπέδου ελέγχου των συνόρων, να διευκολύνει την μετακίνηση των καλόπιστων (νόμιμων) ταξιδιωτών, να εντοπίζει και να προλαμβάνει διασυνοριακά εγκλήματα που άπτονται της εσωτερικής ασφάλειας, της διαχείρισης της μετανάστευσης και της επιστροφής:

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα θεμελιώδη δικαιώματα στα εξωτερικά σύνορα και σε επιχειρήσεις επιστροφής μέσω του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων και ανεξάρτητων παρατηρητών επιστροφής σε συνεργασία με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  παροχή βοήθειας προς τα κράτη μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα, μέσω δρομολόγησης ταχειών επεμβάσεων στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες και δυσανάλογες προκλήσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να συνεπάγονται επείγουσες ανάγκες ανθρωπιστικής φύσης και επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα σε συμφωνία με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο·

7.  παροχή βοήθειας προς τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματός τους, σε περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα, μέσω δρομολόγησης ταχειών επεμβάσεων στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες και δυσανάλογες προκλήσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να συνεπάγονται επείγουσες ανάγκες ανθρωπιστικής φύσης και επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα σε συμφωνία με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο·

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  παροχή τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής σε κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες, σε συμφωνία με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 656/2014 και το διεθνές δίκαιο, προς υποστήριξη των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης ανθρώπων που κινδυνεύουν στη θάλασσα που ενδεχομένως προκύπτουν στη διάρκεια επιχειρήσεων επιτήρησης των συνόρων στη θάλασσα·

8.  παροχή τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής σε κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες προς υποστήριξη των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης ανθρώπων που κινδυνεύουν στη θάλασσα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των διεξαγόμενων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 656/2014·

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  ανάπτυξη του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στο πλαίσιο των ομάδων διαχείρισης των συνόρων, των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και των ομάδων επιστροφής κατά τη διάρκεια κοινών επιχειρήσεων και ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα, επιχειρήσεων επιστροφής και επεμβάσεων επιστροφής·

9.  δημιουργία του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, και ανάπτυξή του στο πλαίσιο των ομάδων διαχείρισης των συνόρων, των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και των ομάδων επιστροφής κατά τη διάρκεια κοινών επιχειρήσεων και ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα, επιχειρήσεων επιστροφής και επεμβάσεων επιστροφής·

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

11α.  δημιουργία ενός μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου για την εξακρίβωση του επιπέδου εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και επαγγελματισμού που διακρίνει το προσωπικό του οργανισμού, ιδίως το μόνιμο και λοιπό προσωπικό που απασχολείται σε αποστολές ελέγχου συνόρων και επιστροφής·

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

12.  στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης ή σε ελεγχόμενα κέντρα·

12.  στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης ανάπτυξη του επιχειρησιακού προσωπικού και του τεχνικού εξοπλισμού με σκοπό την παροχή συνδρομής όσον αφορά τον έλεγχο, τη συνέντευξη (debriefing), την ταυτοποίηση και τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων·

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

13.  ανάπτυξη του επιχειρησιακού προσωπικού και του τεχνικού εξοπλισμού με σκοπό την παροχή συνδρομής όσον αφορά τον έλεγχο, τη συνέντευξη (debriefing), την ταυτοποίηση και τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων·

διαγράφεται

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

14.  θέσπιση διαδικασίας για την παραπομπή και την αρχική ενημέρωση των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας ή επιθυμούν να υποβάλουν σχετική αίτηση, σε συνεργασία με [τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο] και τις αρμόδιες εθνικές αρχές·

14.  θέσπιση διαδικασίας για την παραπομπή και την αρχική ενημέρωση των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας ή επιθυμούν να υποβάλουν σχετική αίτηση, συμπεριλαμβανομένης διαδικασίας για τον προσδιορισμό των ευάλωτων ομάδων, σε συνεργασία με [τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο] και τις αρμόδιες εθνικές αρχές·

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

15.  παροχή συνδρομής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας επιστροφής και όσον αφορά τον συντονισμό και την οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής, καθώς και επεμβάσεων επιστροφής·

15.  παροχή συνδρομής και παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις περί θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας επιστροφής, χωρίς να υπεισέρχεται στο σκεπτικό των αποφάσεων επιστροφής που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, και αρωγή όσον αφορά τον συντονισμό και την οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής και παροχή τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής για την εφαρμογή της υποχρέωσης επιστροφής επιστρεφόντων, καθώς και τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή σε επιχειρήσεις επιστροφής και σε επεμβάσεις·

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

16.  παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή για την εφαρμογή της υποχρέωσης επιστροφής παράτυπων μεταναστών, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού ή της οργάνωσης επιχειρήσεων επιστροφής·

διαγράφεται

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

17.  σύσταση εφεδρείας παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής·

17.  σύσταση εφεδρείας παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής σε συνεργασία με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύσταση εφεδρειών συνοδών αναγκαστικής επιστροφής και ειδικών σε θέματα επιστροφής ·

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

19.  στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών των εμπλεκομένων οργανισμών, συνεργασία με την Ευρωπόλ και την Eurojust και παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη σε περιπτώσεις όπου απαιτείται αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα εξωτερικά σύνορα για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας·

19.  στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών των εμπλεκομένων οργανισμών, συνεργασία με την Ευρωπόλ και την Eurojust και παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη σε περιπτώσεις όπου απαιτείται αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα εξωτερικά σύνορα για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος·

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

20.  συνεργασία με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, με σκοπό ιδίως τη διευκόλυνση της λήψης μέτρων σε περιπτώσεις όπου υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων η αίτηση διεθνούς προστασίας έχει απορριφθεί με τελεσίδικη απόφαση, αποτελούν αντικείμενο επιστροφής·

20.  συνεργασία με τον [Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο]·

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

20α.  συνεργασία με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής και ομοιόμορφη εφαρμογή του ενωσιακού κεκτημένου για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε όλες τις δραστηριότητές του·

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

21.  συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών τους, με σκοπό τη στήριξη των εθνικών αρχών που εκτελούν τα καθήκοντα ακτοφυλακής που ορίζονται στο άρθρο 70, με την παροχή υπηρεσιών, πληροφοριών, εξοπλισμού και εκπαίδευσης, καθώς και με τον συντονισμό επιχειρήσεων πολλαπλού σκοπού·

21.  συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών τους, με σκοπό τη στήριξη των εθνικών αρχών που εκτελούν τα καθήκοντα ακτοφυλακής που ορίζονται στο άρθρο 70, συμπεριλαμβανομένης της διάσωσης της ζωής μεταναστών και προσφύγων, με την παροχή υπηρεσιών, πληροφοριών, εξοπλισμού και εκπαίδευσης, καθώς και με τον συντονισμό επιχειρήσεων πολλαπλού σκοπού·

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

22.  συνεργασία με τρίτες χώρες στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, μεταξύ άλλων μέσω ενδεχόμενης επιχειρησιακής ανάπτυξης ομάδων διαχείρισης των συνόρων και ομάδων επιστροφής σε τρίτες χώρες·

22.  συνεργασία με τρίτες χώρες στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, μεταξύ άλλων μέσω ενδεχόμενης επιχειρησιακής ανάπτυξης ομάδων διαχείρισης των συνόρων σε τρίτες χώρες·

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

23.  παροχή στήριξης σε τρίτες χώρες όσον αφορά τον συντονισμό ή την οργάνωση δραστηριοτήτων επιστροφής προς άλλες τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς επιστροφής·

διαγράφεται

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

25.  παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες για την εκπαίδευση των εθνικών συνοριοφυλάκων, του λοιπού σχετικού προσωπικού και των εμπειρογνωμόνων στον τομέα της επιστροφής, μεταξύ άλλων με την καθιέρωση κοινών προδιαγραφών εκπαίδευσης·

25.  παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες για την εκπαίδευση των εθνικών συνοριοφυλάκων, του λοιπού σχετικού προσωπικού και των εμπειρογνωμόνων στον τομέα της επιστροφής, μεταξύ άλλων με την καθιέρωση κοινών προδιαγραφών εκπαίδευσης και προγραμμάτων που περιλαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

26.  συμμετοχή στην ανάπτυξη και διαχείριση δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας σχετικά με τον έλεγχο και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης προηγμένης τεχνολογίας επιτήρησης και της ανάπτυξης πιλοτικών έργων σχετικά με θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό·

26.  συμμετοχή στην ανάπτυξη και διαχείριση δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας σχετικά με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης προηγμένης τεχνολογίας επιτήρησης και της ανάπτυξης πιλοτικών έργων, όπου κρίνεται σκόπιμο, για την εφαρμογή δραστηριοτήτων, όπως προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό·

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

27.  υποστήριξη της ανάπτυξης τεχνικών προτύπων εξοπλισμού στον τομέα του ελέγχου των συνόρων και της επιστροφής, μεταξύ άλλων για τη διασύνδεση συστημάτων και δικτύων·

27.  υποστήριξη της ανάπτυξης τεχνικών προτύπων εξοπλισμού στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και της επιστροφής, μεταξύ άλλων για τη διασύνδεση συστημάτων και δικτύων·

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

29.  ανάπτυξη και λειτουργία, σύμφωνα με [τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001], συστημάτων πληροφοριών που επιτρέπουν ταχείες και αξιόπιστες ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά με διαφαινόμενους κινδύνους στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, της παράνομης μετανάστευσης και της επιστροφής, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, τα λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, καθώς και με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης, το οποίο συγκροτήθηκε δυνάμει της απόφασης 2008/381/ΕΚ·

29.  ανάπτυξη και λειτουργία, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1725, συστημάτων πληροφοριών που επιτρέπουν ταχείες και αξιόπιστες ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά με διαφαινόμενους κινδύνους στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, της παράτυπης μετανάστευσης και της επιστροφής, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, τα λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, καθώς και με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης, το οποίο συγκροτήθηκε δυνάμει της απόφασης 2008/381/ΕΚ·

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

30.  παροχή, κατά περίπτωση, της απαραίτητης συνδρομής για την ανάπτυξη κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών, ιδίως της διαλειτουργικότητας των συστημάτων·

30.  παροχή της απαραίτητης συνδρομής στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης θαλάσσιας επιτήρησης για την ανάπτυξη κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της διαλειτουργικότητας των συστημάτων·

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 30 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

30α.  έγκριση και προώθηση των υψηλότερων προτύπων όσον αφορά τις πρακτικές διαχείρισης των συνόρων και, παράλληλα, διασφάλιση της διαφάνειας, του δημόσιου ελέγχου, του σεβασμού, της προστασίας και της προαγωγής των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

32.  εκτέλεση των καθηκόντων και υποχρεώσεων που έχουν ανατεθεί στον οργανισμό και αναφέρονται στον [κανονισμό για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS)] και διασφάλιση της σύστασης και λειτουργίας της κεντρικής μονάδας του ETIAS σύμφωνα με το άρθρο 7 του [κανονισμού για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS)].

32.  εκτέλεση των καθηκόντων και υποχρεώσεων που έχουν ανατεθεί στον οργανισμό και αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και διασφάλιση της σύστασης και λειτουργίας της κεντρικής μονάδας του ETIAS σύμφωνα με το άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού·

 

__________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2016/1624 και (ΕΕ) 2017/2226 (ΕΕ L 236 της 19.9.2018, σ. 1).

Τροπολογία    143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 32 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

32α.  παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη για την πρόληψη και τον εντοπισμό του διασυνοριακού εγκλήματος, όπως είναι η παράνομη διακίνηση μεταναστών, η εμπορία ανθρώπων και η τρομοκρατία στα εξωτερικά σύνορα και στην προσυνοριακή περιοχή.

Τροπολογία    144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 32 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

32β.  παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη για τη διευκόλυνση της διέλευσης των εξωτερικών συνόρων από καλόπιστους (νόμιμους) ταξιδιώτες.

Τροπολογία    145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο οργανισμός αναλαμβάνει δραστηριότητες επικοινωνίας με δική του πρωτοβουλία στα θέματα που εμπίπτουν στο πλαίσιο της εντολής του. Παρέχει στο κοινό ακριβείς και λεπτομερείς πληροφορίες για τις δραστηριότητές του.

Ο οργανισμός αναλαμβάνει δραστηριότητες επικοινωνίας στα θέματα που εμπίπτουν στο πλαίσιο της εντολής του. Παρέχει στο κοινό ακριβείς, λεπτομερείς, έγκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για τις δραστηριότητές του και τις αναλύσεις του.

Τροπολογία    146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται από τον παρόντα κανονισμό, και ειδικότερα προκειμένου ο οργανισμός να παρακολουθεί τις μεταναστευτικές ροές προς και εντός της Ένωσης, να διενεργεί αναλύσεις κινδύνου και να εκπονεί την αξιολόγηση τρωτότητας, καθώς και να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στον τομέα της επιστροφής, ο οργανισμός και οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων και την επιστροφή, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, ανταλλάσσουν, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τη λοιπή ενωσιακή και εθνική νομοθεσία περί ανταλλαγής πληροφοριών, όλες τις αναγκαίες πληροφορίες με έγκαιρο και εμπεριστατωμένο τρόπο.

1.  Για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται από τον παρόντα κανονισμό, να διενεργεί αναλύσεις κινδύνου και να εκπονεί την αξιολόγηση τρωτότητας, καθώς και να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στον τομέα της επιστροφής, ο οργανισμός και οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων και την επιστροφή, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, ανταλλάσσουν, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τη λοιπή ενωσιακή και εθνική νομοθεσία περί ανταλλαγής πληροφοριών, όλες τις αναγκαίες πληροφορίες με έγκαιρο και εμπεριστατωμένο τρόπο.

Τροπολογία    147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο οργανισμός λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τα καθήκοντά του με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη και, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με τους συναφείς οργανισμούς της Ένωσης.

2.  Ο οργανισμός λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τα καθήκοντά του με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη και, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με την εκτέλεση των καθηκόντων του με τους συναφείς οργανισμούς της Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία    148

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο οργανισμός και ο [Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο] ανταλλάσσουν πληροφορίες για τον σκοπό της ανάλυσης κινδύνου, της συλλογής στατιστικών στοιχείων, της αξιολόγησης της κατάστασης σε τρίτες χώρες, της εκπαίδευσης και της παροχής στήριξης στα κράτη μέλη όσον αφορά τον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης. Για τους σκοπούς αυτούς, αναπτύσσονται τα απαραίτητα εργαλεία και οι απαραίτητες δομές μεταξύ των οργανισμών.

3.  Για τον σκοπό της ανταλλαγής πληροφοριών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2, αναπτύσσονται τα απαραίτητα εργαλεία και οι απαραίτητες δομές μεταξύ των οργανισμών.

Τροπολογία    149

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικό σημείο επαφής για την επικοινωνία με τον οργανισμό σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες του οργανισμού. Το εθνικό σημείο επαφής είναι προσιτό ανά πάσα στιγμή και διασφαλίζει την έγκαιρη διάδοση όλων των πληροφοριών από τον οργανισμό προς όλες τις αρμόδιες αρχές εντός του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, ιδίως τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το εθνικό κέντρο συντονισμού.

Τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικό σημείο επαφής για την επικοινωνία με τον οργανισμό σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες του οργανισμού. Το εθνικό σημείο επαφής ορίζεται για διοικητικούς σκοπούς προκειμένου να διευκολύνει την τακτική επικοινωνία μεταξύ του οργανισμού και των κρατών μελών. Με σκοπό να διασφαλιστεί η διάδοση των επειγουσών και επιχειρησιακών πληροφοριών, τα εθνικά κέντρα συντονισμού θα λειτουργούν ως σημεία επαφής.

Τροπολογία    150

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο οργανισμός δημιουργεί και διατηρεί ένα δίκτυο επικοινωνίας προκειμένου να παρέχει εργαλεία επικοινωνίας και ανάλυσης και να επιτρέπει την ανταλλαγή ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων και διαβαθμισμένων πληροφοριών με τρόπο ασφαλή και σε σχεδόν πραγματικό χρόνο τόσο με τα εθνικά κέντρα συντονισμού, όσο και μεταξύ των κέντρων αυτών. Το δίκτυο λειτουργεί είκοσι τέσσερις ώρες την ημέρα και επτά ημέρες την εβδομάδα και επιτρέπει:

1.  Ο οργανισμός δημιουργεί και διατηρεί ένα δίκτυο επικοινωνίας προκειμένου να παρέχει εργαλεία επικοινωνίας και ανάλυσης και να επιτρέπει την ανταλλαγή ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων και διαβαθμισμένων πληροφοριών με τρόπο ασφαλή και σε σχεδόν πραγματικό χρόνο τόσο με τα εθνικά κέντρα συντονισμού, όσο και μεταξύ των κέντρων αυτών. Το δίκτυο συμμορφώνεται με το σύνολο της νομοθεσίας της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Το δίκτυο λειτουργεί είκοσι τέσσερις ώρες την ημέρα και επτά ημέρες την εβδομάδα και επιτρέπει:

Τροπολογία    151

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο οργανισμός δύναται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τα καθήκοντά του με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη και, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με τρίτους και τρίτες χώρες όπως αναφέρεται στο άρθρο 69 και το άρθρο 71.

1.  Ο οργανισμός δύναται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τα καθήκοντά του με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη και, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με διεθνείς οργανισμούς, τα θεσμικά και λοιπά όργανα, τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 69 και τις τρίτες χώρες όπως αναφέρεται στο άρθρο 72.

Τροπολογία    152

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο οργανισμός αναπτύσσει, εγκαθιστά και θέτει σε λειτουργία σύστημα πληροφοριών που επιτρέπει την ανταλλαγή διαβαθμισμένων και ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών με τους εν λόγω παράγοντες, καθώς και την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 80 και στα άρθρα 87 έως 91 σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής39, την απόφαση 2015/443 της Επιτροπής40 και τον [κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001].

2.  Ο οργανισμός αναπτύσσει, εγκαθιστά και θέτει σε λειτουργία σύστημα πληροφοριών που επιτρέπει την ανταλλαγή διαβαθμισμένων και ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών με τους εν λόγω παράγοντες, καθώς και την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 80 και στα άρθρα 87 έως 91 σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής39, την απόφαση 2015/443 της Επιτροπής40 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

__________________

__________________

39 Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 53).

39 Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 53).

40 Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ασφάλεια στην Επιτροπή (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 41).

40 Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ασφάλεια στην Επιτροπή (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 41).

Τροπολογία    153

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Σε σχέση με την επιστροφή, ο οργανισμός αναπτύσσει και θέτει σε λειτουργία κεντρικό σύστημα διαχείρισης της επιστροφής για την επεξεργασία όλων των πληροφοριών που χρειάζεται ο οργανισμός προκειμένου να παρέχει επιχειρησιακή συνδρομή σύμφωνα με το άρθρο 49 και οι οποίες διαβιβάζονται αυτόματα από τα εθνικά συστήματα των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων επιχειρησιακών δεδομένων σχετικά με την επιστροφή.

4.  Σε σχέση με την επιστροφή, ο οργανισμός θέτει σε λειτουργία και διατηρεί εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης των επιστροφών (IRMA) ως πλατφόρμα για την επεξεργασία όλων των πληροφοριών που χρειάζεται ο οργανισμός προκειμένου να παρέχει επιχειρησιακή συνδρομή σύμφωνα με το άρθρο 49 και οι οποίες διαβιβάζονται αυτόματα από τα εθνικά συστήματα των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων επιχειρησιακών δεδομένων σχετικά με την επιστροφή.

Τροπολογία    154

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  έχουν κατάλληλη πρόσβαση στα σχετικά συστήματα και δίκτυα·

α)  έχουν κατάλληλη και συνεχή πρόσβαση στα σχετικά συστήματα και δίκτυα·

Τροπολογία    155

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το EUROSUR ως ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής με στόχο την ενίσχυση της επίγνωσης της κατάστασης και την αύξηση της ικανότητας ανταπόκρισης όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων της Ένωσης με σκοπό τον εντοπισμό, την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος και τη συμβολή στη διασφάλιση της προστασίας και της διάσωσης της ζωής μεταναστών.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το EUROSUR ως ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής με στόχο την ενίσχυση της επίγνωσης της κατάστασης και την αύξηση της ικανότητας ανταπόκρισης για τον σκοπό της διαχείρισης των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων του εντοπισμού, της πρόληψης και της καταπολέμησης της παράτυπης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος και τη συμβολή στη διασφάλιση της προστασίας και της διάσωσης της ζωής μεταναστών.

Τροπολογία    156

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Το EUROSUR εφαρμόζεται στους συνοριακούς ελέγχους στα επιτρεπόμενα συνοριακά σημεία διέλευσης και στην επιτήρηση των εξωτερικών χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων συνόρων, συμπεριλαμβανομένων της επιτήρησης, του εντοπισμού, της αναγνώρισης, της παρακολούθησης, της αποτροπής και της αναχαίτισης παράνομων διελεύσεων των συνόρων με σκοπό την ανίχνευση, την αποτροπή και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος και τη συμβολή στη διασφάλιση της προστασίας και της διάσωσης της ζωής μεταναστών.

(1)  Το EUROSUR εφαρμόζεται στους συνοριακούς ελέγχους στα επιτρεπόμενα συνοριακά σημεία διέλευσης και στην επιτήρηση των εξωτερικών χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων συνόρων, συμπεριλαμβανομένων της επιτήρησης, του εντοπισμού, της αναγνώρισης, της παρακολούθησης, της αποτροπής και της αναχαίτισης παράνομων διελεύσεων των συνόρων με σκοπό την ανίχνευση, την αποτροπή και την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος και τη συμβολή στη διασφάλιση της προστασίας και της διάσωσης της ζωής μεταναστών. Τα κράτη μέλη μπορούν να παράσχουν στο EUROSUR πληροφορίες σχετικά με το φαινόμενο των δευτερογενών μετακινήσεων στο εσωτερικό της Ένωσης, σε επίπεδο μεταναστευτικών τάσεων, όγκου και διαδρομών, με σκοπό την βελτίωση της επίγνωσης της κατάστασης.

Τροπολογία    157

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Τα εθνικά κέντρα συντονισμού παρέχουν στον οργανισμό, μέσω του δικτύου επικοινωνίας και των σχετικών συστημάτων, πληροφορίες από τις οικείες εθνικές εικόνες της κατάστασης και, κατά περίπτωση, από ειδικές εικόνες της κατάστασης, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση και τη διατήρηση της ευρωπαϊκής εικόνας της κατάστασης.

(2)  Τα εθνικά κέντρα συντονισμού παρέχουν στον οργανισμό, μέσω του δικτύου επικοινωνίας, πληροφορίες από τις οικείες εθνικές εικόνες της κατάστασης και, κατά περίπτωση, από ειδικές εικόνες της κατάστασης, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση και τη διατήρηση της ευρωπαϊκής εικόνας της κατάστασης.

Τροπολογία    158

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Ο οργανισμός παρακολουθεί διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από το δίκτυο επικοινωνίας και την ποιότητα των δεδομένων που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο της εικόνας της κατάστασης του EUROSUR.

(2)  Ο οργανισμός παρακολουθεί σταθερά και διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από το δίκτυο επικοινωνίας και την ποιότητα των δεδομένων που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο της εικόνας της κατάστασης του EUROSUR.

Τροπολογία    159

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι εθνικές εικόνες της κατάστασης, η ευρωπαϊκή εικόνα της κατάστασης και οι ειδικές εικόνες της κατάστασης διαμορφώνονται μέσα από τη συλλογή, την αξιολόγηση, τη συσχέτιση, την ανάλυση, την ερμηνεία, την παραγωγή, την οπτικοποίηση και τη διάδοση πληροφοριών.

Οι εθνικές εικόνες της κατάστασης, η ευρωπαϊκή εικόνα της κατάστασης και οι ειδικές εικόνες της κατάστασης διαμορφώνονται μέσα από τη συλλογή, την αξιολόγηση, τη συσχέτιση, την ανάλυση, την ερμηνεία, την παραγωγή, την οπτικοποίηση και τη διάδοση πληροφοριών οποτεδήποτε οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στη διάθεση των κρατών μελών.

Τροπολογία    160

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  επίπεδο γεγονότων το οποίο περιλαμβάνει όλα τα γεγονότα που συνδέονται με τις παράνομες διελεύσεις των συνόρων, το διασυνοριακό έγκλημα και τον εντοπισμό παράνομων δευτερογενών μετακινήσεων·

α)  επίπεδο γεγονότων το οποίο περιλαμβάνει όλα τα γεγονότα και περιστατικά που συνδέονται με τις παράνομες διελεύσεις των συνόρων και το διασυνοριακό έγκλημα· Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις παράνομες δευτερογενείς μετακινήσεις σε ό,τι αφορά τις τάσεις, τους όγκους και τις διαδρομές·

Τροπολογία    161

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Το εθνικό κέντρο συντονισμού αποδίδει ένα μοναδικό ενδεικτικό επίπεδο επίπτωσης, από «χαμηλό» και «μεσαίο» έως «υψηλό» και «κρίσιμο», σε κάθε συμβάν στο επίπεδο γεγονότων της εθνικής εικόνας της κατάστασης. Όλα τα συμβάντα ανταλλάσσονται με τον οργανισμό.

(3)  Το εθνικό κέντρο συντονισμού αποδίδει ένα μοναδικό ενδεικτικό επίπεδο επίπτωσης, από «χαμηλό» και «μεσαίο» έως «υψηλό», σε κάθε συμβάν στο επίπεδο γεγονότων της εθνικής εικόνας της κατάστασης. Όλα τα συμβάντα κοινοποιούνται στον οργανισμό.

Τροπολογία    162

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  αντιπροσωπείες της Ένωσης και αποστολές και επιχειρήσεις της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας,

γ)  αντιπροσωπείες της Ένωσης και αποστολές·

Τροπολογία    163

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  συμβάντα στην επιχειρησιακή περιοχή κοινής επιχείρησης ή ταχείας επέμβασης που συντονίζει ο οργανισμός, ή σε κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης ή ελεγχόμενο κέντρο.

γ)  συμβάντα στην επιχειρησιακή περιοχή κοινής επιχείρησης ή ταχείας επέμβασης που συντονίζει ο οργανισμός, ή σε κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης.

Τροπολογία    164

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Το επιχειρησιακό επίπεδο της ευρωπαϊκής εικόνας της κατάστασης περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις κοινές επιχειρήσεις και ταχείες επεμβάσεις που συντονίζει ο οργανισμός, καθώς και τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και τα ελεγχόμενα κέντρα, όπως η δήλωση αποστολής, η θέση, η κατάσταση, η διάρκεια, πληροφορίες για τα κράτη μέλη και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, καθημερινές και εβδομαδιαίες εκθέσεις κατάστασης, στατιστικά δεδομένα και πακέτα πληροφοριών για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

(4)  Το επιχειρησιακό επίπεδο της ευρωπαϊκής εικόνας της κατάστασης περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις κοινές επιχειρήσεις και ταχείες επεμβάσεις που συντονίζει ο οργανισμός, καθώς και τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, όπως η δήλωση αποστολής, η θέση, η κατάσταση, η διάρκεια, πληροφορίες για τα κράτη μέλη και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, καθημερινές και εβδομαδιαίες εκθέσεις κατάστασης, στατιστικά δεδομένα και πακέτα πληροφοριών για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Τροπολογία    165

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Ο οργανισμός και τα κράτη μέλη μπορούν να δημιουργούν και να διατηρούν ειδικές εικόνες της κατάστασης προκειμένου να υποστηρίζουν συγκεκριμένες επιχειρησιακές δραστηριότητες στα εξωτερικά σύνορα ή να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τρίτους που αναφέρονται στο άρθρο 69 ή με τρίτες χώρες όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 ή και τα δύο.

(1)  Ο οργανισμός και τα κράτη μέλη μπορούν να δημιουργούν και να διατηρούν ειδικές εικόνες της κατάστασης προκειμένου να υποστηρίζουν συγκεκριμένες επιχειρησιακές δραστηριότητες στα εξωτερικά σύνορα ή να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τους διεθνείς οργανισμούς, τα θεσμικά και λοιπά όργανα, τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 69 ή με τρίτες χώρες όπως προβλέπεται στο άρθρο 76.

Τροπολογία    166

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  επιλεκτική παρακολούθηση καθορισμένων λιμένων και ακτών τρίτων χωρών που έχουν ταυτοποιηθεί, μέσω ανάλυσης του κινδύνου και πληροφοριών, ως σημεία επιβίβασης ή διέλευσης πλοίων ή άλλων σκαφών που χρησιμοποιούνται για παράνομη μετανάστευση ή διασυνοριακό έγκλημα,

α)  επιλεκτική παρακολούθηση καθορισμένων λιμένων και ακτών τρίτων χωρών που έχουν ταυτοποιηθεί, μέσω ανάλυσης του κινδύνου και πληροφοριών, ως σημεία επιβίβασης ή διέλευσης πλοίων ή άλλων σκαφών που χρησιμοποιούνται για παράτυπη μετανάστευση ή διασυνοριακό έγκλημα,

Τροπολογία    167

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  παρακολούθηση σε ανοιχτές θάλασσες πλοίων ή άλλων σκαφών για τα οποία εικάζεται ή έχει διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιούνται για παράνομη μετανάστευση ή διασυνοριακό έγκλημα,

β)  παρακολούθηση σε ανοιχτές θάλασσες πλοίων ή άλλων σκαφών για τα οποία εικάζεται ή έχει διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιούνται για παράτυπη μετανάστευση, για τη μεταφορά ατόμων τα οποία κινδυνεύουν στη θάλασσα και για τα οποία απαιτείται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ή για διασυνοριακό έγκλημα,

Τροπολογία    168

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  επιτήρηση καθορισμένων περιοχών στον θαλάσσιο τομέα με σκοπό τον εντοπισμό, την αναγνώριση και την παρακολούθηση πλοίων και άλλων σκαφών που χρησιμοποιούνται ή για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι χρησιμοποιούνται για παράνομη μετανάστευση ή διασυνοριακό έγκλημα,

γ)  επιτήρηση καθορισμένων θαλάσσιων περιοχών με σκοπό τον εντοπισμό, την αναγνώριση και την παρακολούθηση πλοίων και άλλων σκαφών που χρησιμοποιούνται ή για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι χρησιμοποιούνται για παράτυπη μετανάστευση, για τη μεταφορά ατόμων τα οποία κινδυνεύουν στη θάλασσα και για τα οποία απαιτείται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ή για διασυνοριακό έγκλημα,

Τροπολογία    169

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  παρακολούθηση καθορισμένων τομέων των εθνικών εναέριων χώρων για τον εντοπισμό, την αναγνώριση και την παρακολούθηση αεροσκαφών και άλλων συσκευών που χρησιμοποιούνται ή εικάζεται ότι χρησιμοποιούνται για σκοπούς σχετικούς με παράτυπη μετανάστευση ή διασυνοριακό έγκλημα·

Τροπολογία    170

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  περιβαλλοντική εκτίμηση καθορισμένων περιοχών στον θαλάσσιο τομέα και στα εξωτερικά χερσαία και εναέρια σύνορα ώστε να βελτιστοποιούνται οι δραστηριότητες παρακολούθησης και περιπολίας,

δ)  περιβαλλοντική εκτίμηση καθορισμένων θαλάσσιων περιοχών και περιοχών στα εξωτερικά χερσαία σύνορα και στον εθνικό εναέριο χώρο ώστε να βελτιστοποιούνται οι δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης, παρακολούθησης και περιπολίας,

Τροπολογία    171

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  επιλεκτική επιτήρηση καθορισμένων προσυνοριακών περιοχών στα εξωτερικά σύνορα, οι οποίες έχουν ταυτοποιηθεί, μέσω ανάλυσης κινδύνου και πληροφοριών, ως δυνητικά σημεία αναχώρησης ή διέλευσης για παράνομη μετανάστευση ή διασυνοριακό έγκλημα,

ε)  επιλεκτική επιτήρηση καθορισμένων προσυνοριακών περιοχών στα εξωτερικά σύνορα, οι οποίες έχουν ταυτοποιηθεί, μέσω ανάλυσης κινδύνου και πληροφοριών, ως δυνητικά σημεία αναχώρησης ή διέλευσης για παράτυπη μετανάστευση ή διασυνοριακό έγκλημα,

Τροπολογία    172

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών προς και εντός της Ένωσης,

στ)  παρακολούθηση, σε επίπεδο τάσεων, όγκου και διαδρομών, των μεταναστευτικών ροών προς την Ένωση και εντός αυτής,

Τροπολογία    173

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  παρακολούθηση των μέσων ενημέρωσης, πληροφορίες ανοικτής πηγής και ανάλυση των διαδικτυακών δραστηριοτήτων σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42 για την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης ή του διασυνοριακού εγκλήματος,

ζ)  παρακολούθηση των μέσων ενημέρωσης, πληροφορίες ανοικτής πηγής και ανάλυση των διαδικτυακών δραστηριοτήτων σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/68042 ή τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 κατά περίπτωση για την πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης ή του διασυνοριακού εγκλήματος,

__________________

__________________

42 Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τον σκοπό της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

42 Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τον σκοπό της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

Τροπολογία    174

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  ανάλυση συστημάτων πληροφοριών μεγάλης κλίμακας για τον σκοπό του εντοπισμού των μεταβαλλόμενων διαδρομών και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την παράνομη μετανάστευση και το διασυνοριακό έγκλημα.

η)  ανάλυση συστημάτων πληροφοριών μεγάλης κλίμακας για τον σκοπό του εντοπισμού των μεταβαλλόμενων διαδρομών και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την παράτυπη μετανάστευση και το διασυνοριακό έγκλημα.

Τροπολογία    175

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο οργανισμός παρακολουθεί τις μεταναστευτικές ροές προς και εντός της Ένωσης, τις τάσεις και τα άλλα πιθανά προβλήματα στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, καθώς και όσον αφορά την επιστροφή. Για τον σκοπό αυτό, ο οργανισμός, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μετά από πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή, εγκρίνει ένα κοινό υπόδειγμα ολοκληρωμένης ανάλυσης κινδύνου, προς εφαρμογή από τον οργανισμό και τα κράτη μέλη. Το κοινό υπόδειγμα ολοκληρωμένης ανάλυσης κινδύνου επικαιροποιείται με βάση το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του κύκλου πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 7. Ο οργανισμός εκπονεί επιπλέον την αξιολόγηση τρωτότητας σύμφωνα με το άρθρο 33.

1.  Ο οργανισμός παρακολουθεί τις μεταναστευτικές ροές προς την Ένωση, και, οποτεδήποτε του παρέχονται σχετικές πληροφορίες από τα κράτη μέλη, τις μεταναστευτικές τάσεις, τον όγκο και τις διαδρομές στο εσωτερικό της Ένωσης, καθώς και τις τάσεις και τα άλλα πιθανά προβλήματα στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, καθώς και όσον αφορά την επιστροφή. Για τον σκοπό αυτό, ο οργανισμός, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μετά από πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή, εγκρίνει ένα κοινό υπόδειγμα ολοκληρωμένης ανάλυσης κινδύνου, προς εφαρμογή από τον οργανισμό και τα κράτη μέλη. Το κοινό υπόδειγμα ολοκληρωμένης ανάλυσης κινδύνου αναπτύσσεται και επικαιροποιείται με βάση το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του κύκλου πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 7. Ο οργανισμός εκπονεί επιπλέον την αξιολόγηση τρωτότητας σύμφωνα με το άρθρο 33.

Τροπολογία    176

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι αναλύσεις κινδύνου που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και τις οποίες εκπονεί ο οργανισμός καλύπτουν όλες τις πτυχές που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων με σκοπό την ανάπτυξη ενός μηχανισμού προειδοποίησης.

3.  Οι αναλύσεις κινδύνου που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και τις οποίες εκπονεί ο οργανισμός καλύπτουν όλες τις συνιστώσες της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων με σκοπό την ανάπτυξη ενός μηχανισμού προειδοποίησης.

Τροπολογία    177

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Ο οργανισμός διαμορφώνει και δημοσιοποιεί τη μεθοδολογία και τα κριτήρια που ακολουθεί για την ανάλυση κινδύνου.

Τροπολογία    178

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στον οργανισμό κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με την κατάσταση, τις τάσεις και τις πιθανές απειλές στα εξωτερικά σύνορα και στον τομέα της επιστροφής. Τα κράτη μέλη παρέχουν στον οργανισμό τακτικά, ή κατόπιν αιτήματός του, όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως στατιστικά και επιχειρησιακά δεδομένα που συλλέγονται σε σχέση με την εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν, καθώς και πληροφορίες από το επίπεδο ανάλυσης της εθνικής εικόνας της κατάστασης όπως προβλέπεται στο άρθρο 26.

4.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στον οργανισμό κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με την κατάσταση, τις τάσεις και τους πιθανούς κινδύνους στα εξωτερικά σύνορα και στον τομέα της επιστροφής. Τα κράτη μέλη παρέχουν στον οργανισμό τακτικά, ή κατόπιν αιτήματός του, όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως στατιστικά και επιχειρησιακά δεδομένα που συλλέγονται σε σχέση με την εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν, καθώς και πληροφορίες από το επίπεδο ανάλυσης της εθνικής εικόνας της κατάστασης όπως προβλέπεται στο άρθρο 26.

Τροπολογία    179

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Στα αποτελέσματα των αναλύσεων κινδύνου, τα δεδομένα είναι ανώνυμα.

Τροπολογία    180

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο οργανισμός εξασφαλίζει την τακτική παρακολούθηση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων όλων των κρατών μελών και της επιστροφής μέσω αξιωματικών συνδέσμων του οργανισμού.

Ο οργανισμός εξασφαλίζει την τακτική παρακολούθηση της εφαρμογής από όλα τα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων μέσω αξιωματικών συνδέσμων του οργανισμού.

Τροπολογία    181

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  υποστηρίζουν τη συλλογή των πληροφοριών που χρειάζεται ο οργανισμός για την παρακολούθηση της παράνομης μετανάστευσης και τη διενέργεια των αναλύσεων κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 30·

β)  υποστηρίζουν τη συλλογή των πληροφοριών που χρειάζεται ο οργανισμός για την παρακολούθηση της παράτυπης μετανάστευσης και τη διενέργεια των αναλύσεων κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 30·

Τροπολογία    182

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  παρακολουθούν τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος μέλος στα τμήματα των συνόρων τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλού ή κρίσιμου επιπέδου επίπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 35·

δ)  παρακολουθούν τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος μέλος στα τμήματα των συνόρων τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλού επιπέδου επίπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 35·

Τροπολογία    183

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  αναφέρουν στον εκτελεστικό διευθυντή και στον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων οποιεσδήποτε ανησυχίες ή παραβιάσεις σχετικές με τα θεμελιώδη δικαιώματα και σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και της επιστροφής, καθώς και οποιαδήποτε συνέχεια έχει δοθεί σε καταγγελία που αφορά ένα ή περισσότερα κράτη μέλη·

Τροπολογία    184

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε β)  συνεργάζονται με τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων, εφόσον είναι αναγκαίο, με στόχο να συμβάλουν στην προώθηση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις εργασίες του οργανισμού, σύμφωνα με το εδάφιο ε)·

Τροπολογία    185

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  παρακολουθούν τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το κράτος μέλος σε σχέση με την επιστροφή και υποστηρίζουν τη συλλογή των πληροφοριών που χρειάζεται ο οργανισμός για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 49.

ι)  παρακολουθούν τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το κράτος μέλος και διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ του κράτους μέλους και του οργανισμού σε σχέση με την επιστροφή και υποστηρίζουν τη συλλογή των πληροφοριών που χρειάζεται ο οργανισμός για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 49.

Τροπολογία    186

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Εάν οι εκθέσεις του αξιωματικού συνδέσμου που αναφέρονται στο στοιχείο στ) της παραγράφου 3 εγείρουν ανησυχίες σχετικά με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων για το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ενημερώνονται αμελλητί από τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Τροπολογία    187

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η έκθεση του αξιωματικού συνδέσμου αποτελεί μέρος της αξιολόγησης τρωτότητας που αναφέρεται στο άρθρο 33. Η έκθεση διαβιβάζεται στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

6.  Η έκθεση του αξιωματικού συνδέσμου αποτελεί μέρος της αξιολόγησης τρωτότητας που αναφέρεται στο άρθρο 33.

Τροπολογία    188

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο οργανισμός παρακολουθεί και αξιολογεί τη διαθεσιμότητα του τεχνικού εξοπλισμού, των συστημάτων, των ικανοτήτων, των πόρων, των υποδομών και του προσωπικού με τα κατάλληλα προσόντα και την κατάλληλη κατάρτιση που διατίθενται από τα κράτη μέλη ως αναγκαία για τον έλεγχο των συνόρων όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α). Στο πλαίσιο αυτό, ο οργανισμός αξιολογεί τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 67 παράγραφος 4 όσον αφορά τη σκοπιμότητα και την εφαρμογή τους. Με σκοπό τον μελλοντικό σχεδιασμό, τούτο λαμβάνει χώρα ως προληπτικό μέτρο βάσει της ανάλυσης κινδύνου που εκπονείται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2. Ο οργανισμός αναλαμβάνει αυτή την παρακολούθηση και αξιολόγηση τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, εκτός κι αν ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίσει διαφορετικά βάσει αξιολογήσεων κινδύνου ή προηγούμενης αξιολόγησης τρωτότητας.

2.  Ο οργανισμός παρακολουθεί και αξιολογεί τη διαθεσιμότητα του τεχνικού εξοπλισμού, των συστημάτων, των ικανοτήτων, των πόρων, των υποδομών και του προσωπικού με τα κατάλληλα προσόντα και την κατάλληλη κατάρτιση που διατίθενται από τα κράτη μέλη ως αναγκαία για τον έλεγχο των συνόρων όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, ο οργανισμός αξιολογεί τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 67 παράγραφος 4 όσον αφορά τη σκοπιμότητα και την εφαρμογή τους. Με σκοπό τον μελλοντικό σχεδιασμό, τούτο λαμβάνει χώρα ως προληπτικό μέτρο βάσει της ανάλυσης κινδύνου που εκπονείται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2. Ο οργανισμός αναλαμβάνει αυτή την παρακολούθηση και αξιολόγηση τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, εκτός κι αν ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίσει διαφορετικά βάσει αξιολογήσεων κινδύνου ή προηγούμενης αξιολόγησης τρωτότητας. Σε κάθε περίπτωση, κάθε κράτος μέλος υπόκειται σε παρακολούθηση και αξιολόγηση τουλάχιστον μία φορά ανά τριετία.

Τροπολογία    189

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η αξιολόγηση τρωτότητας βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με τους δείκτες.

Τροπολογία    190

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.   Οι αντικειμενικοί δείκτες που αναφέρονται στην παράγραφο 2α περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αξιολόγηση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η μεθοδολογία για τη συγκεκριμένη πτυχή της αξιολόγησης τρωτότητας καθορίζεται σε διαβούλευση με τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων και το συμβουλευτικό φόρουμ, καθώς και με άλλους σχετικούς οργανισμούς της Ένωσης, όπως ο [Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο] και ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    191

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 9 και 67, τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος του οργανισμού, παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά τον τεχνικό εξοπλισμό, το προσωπικό και, στο μέτρο του δυνατού, τους διαθέσιμους σε εθνικό επίπεδο οικονομικούς πόρους για τη διενέργεια ελέγχων στα σύνορα. Τα κράτη μέλη παρέχουν επίσης πληροφορίες για τα σχέδιά τους έκτακτης ανάγκης στο θέμα της διαχείρισης των συνόρων, κατόπιν αιτήματος του οργανισμού.

3.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 9 και 67, τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος του οργανισμού, παρέχουν εθνικά μη διαβαθμισμένες - μη ευαίσθητες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση τρωτότητας, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση λειτουργίας όλων των διαδικασιών στα σύνορα σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον τεχνικό εξοπλισμό, το προσωπικό και, στο μέτρο του δυνατού, τους διαθέσιμους σε εθνικό επίπεδο οικονομικούς πόρους για τη διενέργεια ελέγχων στα σύνορα. Τα κράτη μέλη παρέχουν επίσης εθνικά μη διαβαθμισμένες - μη ευαίσθητες πληροφορίες για τα σχέδιά τους έκτακτης ανάγκης στο θέμα της διαχείρισης των συνόρων, κατόπιν αιτήματος του οργανισμού.

Τροπολογία    192

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Στόχος της αξιολόγησης τρωτότητας είναι να αξιολογήσει ο οργανισμός την ικανότητα και την ετοιμότητα των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν επερχόμενες προκλήσεις, καθώς και τις υφιστάμενες και μελλοντικές απειλές και προκλήσεις στα εξωτερικά σύνορα· να προσδιορίσει, ιδίως για τα κράτη μέλη εκείνα που αντιμετωπίζουν ειδικές και δυσανάλογες προκλήσεις, τις πιθανές άμεσες συνέπειες στα εξωτερικά σύνορα και τις μεταγενέστερες συνέπειες για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν· και να αξιολογήσει την ικανότητά τους να συνεισφέρουν στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του αποθέματος εξοπλισμού ταχείας αντίδρασης. Η εν λόγω αξιολόγηση δεν θίγει τον μηχανισμό αξιολόγησης Σένγκεν.

4.  Στόχος της αξιολόγησης τρωτότητας είναι να αξιολογήσει ο οργανισμός την ικανότητα και την ετοιμότητα των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν καταστάσεις κινδύνου, καθώς και τις υφιστάμενες και μελλοντικές απειλές και προκλήσεις στα εξωτερικά σύνορα· να προσδιορίσει, ιδίως για τα κράτη μέλη εκείνα που αντιμετωπίζουν ειδικές και δυσανάλογες προκλήσεις, τις πιθανές άμεσες συνέπειες στα εξωτερικά σύνορα και τις μεταγενέστερες συνέπειες για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν· και να αξιολογήσει την ικανότητά τους να συνεισφέρουν στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του αποθέματος εξοπλισμού ταχείας αντίδρασης. Η εν λόγω αξιολόγηση δεν θίγει τον μηχανισμό αξιολόγησης Σένγκεν.

Τροπολογία    193

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Στην αξιολόγηση τρωτότητας ο οργανισμός λαμβάνει υπόψη την ικανότητα των κρατών μελών για την εκτέλεση όλων των καθηκόντων που αφορούν τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας αντιμετώπισης δυνητικά μεγάλου αριθμού αφίξεων στην επικράτειά τους.

5.  Στην αξιολόγηση τρωτότητας ο οργανισμός αξιολογεί την ικανότητα των κρατών μελών, σε ποιοτικούς και ποσοτικούς όρους, για την εκτέλεση όλων των καθηκόντων που αφορούν τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας αντιμετώπισης δυνητικά μεγάλου αριθμού αφίξεων στην επικράτειά τους. Για τον σκοπό αυτό, ο οργανισμός συμβουλεύεται, κατά περίπτωση, τους σχετικούς οργανισμούς της Ένωσης και συγκεκριμένα τον [Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο].

Τροπολογία    194

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τρωτότητας υποβάλλονται στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν σχόλια για την εν λόγω αξιολόγηση.

6.  Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της αξιολόγησης τρωτότητας υποβάλλονται στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν σχόλια για την εν λόγω αξιολόγηση.

Τροπολογία    195

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο εκτελεστικός διευθυντής προτείνει μέτρα στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τρωτότητας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση κινδύνου του οργανισμού, τα σχόλια του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και τα αποτελέσματα του μηχανισμού αξιολόγησης Σένγκεν.

Ο εκτελεστικός διευθυντής προτείνει μέτρα στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τρωτότητας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση κινδύνου του οργανισμού, τα σχόλια του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και τα αποτελέσματα του μηχανισμού αξιολόγησης Σένγκεν. Οι εν λόγω συστάσεις διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία    196

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα μέτρα θα πρέπει να αποσκοπούν στην εξάλειψη των τρωτών σημείων που εντοπίζονται στην αξιολόγηση, προκειμένου τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ετοιμότητά τους να αντιμετωπίζουν επερχόμενες προκλήσεις ενισχύοντας και βελτιώνοντας τις ικανότητες, τον τεχνικό εξοπλισμό, τα συστήματα, τους πόρους και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης τους.

Τα μέτρα θα πρέπει να αποσκοπούν στην εξάλειψη των τρωτών σημείων που εντοπίζονται στην αξιολόγηση, προκειμένου τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ετοιμότητά τους να αντιμετωπίζουν καταστάσεις κινδύνου ενισχύοντας και βελτιώνοντας τις ικανότητες, τον τεχνικό εξοπλισμό, τα συστήματα, τους πόρους και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης τους.

Τροπολογία    197

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10.  Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν εφαρμόζει τα αναγκαία μέτρα που προβλέπει η σύσταση εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, ο εκτελεστικός διευθυντής παραπέμπει το θέμα στο διοικητικό συμβούλιο και ενημερώνει την Επιτροπή. Το διοικητικό συμβούλιο, μετά από πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή, εκδίδει απόφαση που καθορίζει τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, και την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή τα μέτρα αυτά. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου είναι δεσμευτική για το κράτος μέλος. Εάν το κράτος μέλος δεν θέσει σε εφαρμογή τα μέτρα εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση, το διοικητικό συμβούλιο ειδοποιεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή και μπορούν να αναληφθούν και περαιτέρω ενέργειες βάσει του άρθρου 43.

10.  Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν εφαρμόζει τα αναγκαία μέτρα που προβλέπει η σύσταση εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, ο εκτελεστικός διευθυντής παραπέμπει το θέμα στο διοικητικό συμβούλιο και ενημερώνει την Επιτροπή. Το διοικητικό συμβούλιο, μετά από πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή, εκδίδει απόφαση που καθορίζει τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, και την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή τα μέτρα αυτά. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου είναι δεσμευτική για το κράτος μέλος. Εάν το κράτος μέλος δεν θέσει σε εφαρμογή τα μέτρα εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση, το διοικητικό συμβούλιο ειδοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή και μπορούν να αναληφθούν και περαιτέρω ενέργειες βάσει των άρθρων 43 και 47.

Τροπολογία    198

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

11.  Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τρωτότητας διαβιβάζονται, σύμφωνα με το άρθρο 91, σε τακτική βάση και τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

11.  Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τρωτότητας, συμπεριλαμβανομένων μιας λεπτομερούς περιγραφής του αποτελέσματος της αξιολόγησης τρωτότητας, των μέτρων που έλαβαν τα κράτη μέλη και του σταδίου στο οποίο βρίσκεται η εφαρμογή οποιωνδήποτε προηγούμενων συστάσεων, διαβιβάζονται, σύμφωνα με το άρθρο 91, σε τακτική βάση και τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Εάν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τρωτότητας σε συγκεκριμένο κράτος μέλος αποκαλύψουν σημαντική έλλειψη που θεωρείται ότι συνιστά σοβαρή απειλή για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν, τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, τη δημόσια πολιτική ή την εσωτερική ασφάλεια εντός του χώρου χωρίς ελέγχους εσωτερικών συνόρων, η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία    199

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για τον σκοπό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή και ο οργανισμός προβαίνουν στις αναγκαίες ρυθμίσεις προκειμένου να ανταλλάσσουν τακτικά και με ασφαλή και έγκαιρο τρόπο όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων τρωτότητας και του μηχανισμού αξιολόγησης Σένγκεν στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων. Ο μηχανισμός ανταλλαγής καλύπτει τις εκθέσεις των αξιολογήσεων τρωτότητας και των επισκέψεων αξιολόγησης Σένγκεν, μεταγενέστερες συστάσεις, σχέδια δράσης και τυχόν ενημερώσεις σχετικά με την εφαρμογή των σχεδίων δράσης οι οποίες παρέχονται από τα κράτη μέλη.

2.  Για τον σκοπό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τον οργανισμό προβαίνουν στις αναγκαίες ρυθμίσεις προκειμένου να ανταλλάσσουν τακτικά και με ασφαλή και έγκαιρο τρόπο όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων τρωτότητας και του μηχανισμού αξιολόγησης Σένγκεν στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων. Ο μηχανισμός ανταλλαγής καλύπτει τις εκθέσεις των αξιολογήσεων τρωτότητας και των επισκέψεων αξιολόγησης Σένγκεν, μεταγενέστερες συστάσεις, σχέδια δράσης και τυχόν ενημερώσεις σχετικά με την εφαρμογή των σχεδίων δράσης οι οποίες παρέχονται από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    200

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  χαμηλό επίπεδο επίπτωσης όπου τα συμβάντα που συνδέονται με την παράνομη μετανάστευση ή το διασυνοριακό έγκλημα και εκδηλώνονται στο σχετικό τμήμα των συνόρων έχουν ασήμαντη επίπτωση στην ασφάλεια των συνόρων,

α)  χαμηλό επίπεδο επίπτωσης όπου τα συμβάντα έχουν ασήμαντη επίπτωση στην ασφάλεια των συνόρων,

Τροπολογία    201

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  μεσαίο επίπεδο επίπτωσης όπου τα συμβάντα που συνδέονται με την παράνομη μετανάστευση ή το διασυνοριακό έγκλημα και εκδηλώνονται στο σχετικό τμήμα των συνόρων έχουν μέτρια επίπτωση στην ασφάλεια των συνόρων,

β)  μεσαίο επίπεδο επίπτωσης όπου τα συμβάντα έχουν μέτρια επίπτωση στην ασφάλεια των συνόρων,

Τροπολογία    202

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  υψηλό επίπεδο επίπτωσης όπου τα συμβάντα που συνδέονται με την παράνομη μετανάστευση ή το διασυνοριακό έγκλημα και εκδηλώνονται στο σχετικό τμήμα των συνόρων έχουν σημαντική επίπτωση στην ασφάλεια των συνόρων,

γ)  υψηλό επίπεδο επίπτωσης όπου τα συμβάντα έχουν σημαντική επίπτωση στην ασφάλεια των συνόρων,

Τροπολογία    203

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  κρίσιμο επίπεδο επίπτωσης όπου τα συμβάντα που συνδέονται με την παράνομη μετανάστευση ή το διασυνοριακό έγκλημα και εκδηλώνονται στο σχετικό τμήμα των συνόρων έχουν αποφασιστική επίπτωση στην ασφάλεια των συνόρων σε βαθμό που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν.

διαγράφεται

Τροπολογία    204

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  όταν έχει αποδοθεί κρίσιμο επίπεδο επίπτωσης σε ένα τμήμα των εξωτερικών συνόρων, ο οργανισμός ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και ο οργανισμός, πέραν των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του στοιχείου γ), εφαρμόζουν τη σύσταση που εξέδωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 42.

διαγράφεται

Τροπολογία    205

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το εθνικό κέντρο συντονισμού ενημερώνει τακτικά τον οργανισμό για τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τα στοιχεία β), γ) και δ) της παραγράφου 1.

2.  Το εθνικό κέντρο συντονισμού ενημερώνει τακτικά τον οργανισμό για τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τα στοιχεία β) και γ) της παραγράφου 1.

Τροπολογία    206

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Σε περίπτωση που έχει αποδοθεί μεσαίο, υψηλό ή κρίσιμο επίπεδο επίπτωσης σε ένα τμήμα των εξωτερικών συνόρων όμορο με τμήμα των συνόρων άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας με την οποία υφίστανται συμφωνίες ή περιφερειακά δίκτυα, όπως αναφέρεται στα άρθρα 73 και 74, το εθνικό κέντρο συντονισμού επικοινωνεί με το εθνικό κέντρο συντονισμού του γειτονικού κράτους μέλους ή την αρμόδια αρχή της γειτονικής χώρας και καταβάλλει προσπάθειες για τον συντονισμό της εφαρμογής των απαραίτητων διασυνοριακών μέτρων από κοινού με τον οργανισμό.

3.  Σε περίπτωση που έχει αποδοθεί μεσαίο ή υψηλό επίπεδο επίπτωσης σε ένα τμήμα των εξωτερικών συνόρων όμορο με τμήμα των συνόρων άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας με την οποία υφίστανται συμφωνίες ή περιφερειακά δίκτυα, όπως αναφέρεται στα άρθρα 73 και 74, το εθνικό κέντρο συντονισμού επικοινωνεί με το εθνικό κέντρο συντονισμού του γειτονικού κράτους μέλους ή την αρμόδια αρχή της γειτονικής χώρας και καταβάλλει προσπάθειες για τον συντονισμό της εφαρμογής των απαραίτητων διασυνοριακών μέτρων από κοινού με τον οργανισμό.

Τροπολογία    207

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ένα κράτος μέλος δύναται να ζητήσει τη συνδρομή του οργανισμού κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του όσον αφορά τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Ο οργανισμός εκτελεί επίσης τα μέτρα που είναι σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43.

1.  Ένα κράτος μέλος δύναται να ζητήσει τη συνδρομή του οργανισμού κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του όσον αφορά τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και την προστασία και διάσωση των μεταναστών και των προσφύγων. Ο οργανισμός εκτελεί επίσης τα μέτρα που είναι σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43.

Τροπολογία    208

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  να αναπτύσσει το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, μεταξύ άλλων σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης ή σε ελεγχόμενα κέντρα, και εφόσον κρίνεται απαραίτητο να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή σε δραστηριότητες επιστροφής·

δ)  να αναπτύσσει το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, μεταξύ άλλων σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, και εφόσον κρίνεται απαραίτητο να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή σε δραστηριότητες επιστροφής·

Τροπολογία    209

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που περιγράφονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 656/2014 και το διεθνές δίκαιο, να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή σε κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες, προς υποστήριξη των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης ανθρώπων που κινδυνεύουν στη θάλασσα, οι οποίες ενδεχομένως προκύπτουν στη διάρκεια επιχειρήσεων επιτήρησης των συνόρων στη θάλασσα·

ε)  στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που περιγράφονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 656/2014 και το διεθνές δίκαιο, να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή σε κράτη μέλη και σε γειτονικές τρίτες χώρες, προς υποστήριξη των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης ανθρώπων που κινδυνεύουν στη θάλασσα·

Τροπολογία    210

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ένα κράτος μέλος δύναται να ζητήσει από τον οργανισμό να διεξαγάγουν κοινές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση επερχόμενων προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης μετανάστευσης, υφιστάμενων ή μελλοντικών απειλών στα εξωτερικά του σύνορα ή του διασυνοριακού εγκλήματος, ή να του παράσχει αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του όσον αφορά τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων.

1.  Ένα κράτος μέλος δύναται να ζητήσει από τον οργανισμό να διεξαγάγουν κοινές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση επερχόμενων προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της παράτυπης μετανάστευσης, υφιστάμενων ή μελλοντικών απειλών στα εξωτερικά του σύνορα ή του διασυνοριακού εγκλήματος, ή να του παράσχει αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του όσον αφορά τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων.

Τροπολογία    211

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι στόχοι μιας κοινής επιχείρησης ή μιας ταχείας επέμβασης στα σύνορα δύνανται να επιτευχθούν στο πλαίσιο επιχείρησης πολλαπλού σκοπού. Παρόμοιες επιχειρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν δραστηριότητες ακτοφυλακής και την πρόληψη του διασυνοριακού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης μεταναστών ή της εμπορίας ανθρώπων, και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, συμπεριλαμβανομένων της ταυτοποίησης, της καταγραφής, της συνέντευξης (debriefing) και της επιστροφής.

4.  Οι στόχοι μιας κοινής επιχείρησης ή μιας ταχείας επέμβασης στα σύνορα δύνανται να επιτευχθούν στο πλαίσιο επιχείρησης πολλαπλού σκοπού. Παρόμοιες επιχειρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν δραστηριότητες ακτοφυλακής και την πρόληψη του διασυνοριακού εγκλήματος και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Τροπολογία    212

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει επιχειρησιακό σχέδιο για τις κοινές επιχειρήσεις στα εξωτερικά σύνορα. Ο εκτελεστικός διευθυντής και το κράτος μέλος υποδοχής, σε διαβούλευση με τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, συμφωνούν σχετικά με το επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις οργανωτικές και διαδικαστικές πτυχές της κοινής επιχείρησης.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει επιχειρησιακό σχέδιο για τις κοινές επιχειρήσεις στα εξωτερικά σύνορα. Ο εκτελεστικός διευθυντής και το κράτος μέλος υποδοχής, σε διαβούλευση με τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, συμφωνούν σχετικά με το επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις οργανωτικές και διαδικαστικές πτυχές της κοινής επιχείρησης. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη επισυνάπτουν τις παρατηρήσεις ή τις επιφυλάξεις τους στο επιχειρησιακό σχέδιο.

Τροπολογία    213

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι δεσμευτικό για τον οργανισμό, το κράτος μέλος υποδοχής και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Καλύπτει όλες τις πτυχές που κρίνονται αναγκαίες για τη διεξαγωγή της κοινής επιχείρησης και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα στοιχεία:

3.  Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι δεσμευτικό για τον οργανισμό, το κράτος μέλος υποδοχής και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Καλύπτει όλες τις πτυχές που κρίνονται αναγκαίες για τη διεξαγωγή της κοινής επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων συνεργασίας με τρίτες χώρες, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα στοιχεία:

Τροπολογία    214

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  περιγραφή των καθηκόντων, των ευθυνών, μεταξύ άλλων και ως προς τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και ειδικές οδηγίες για τις ομάδες, μεταξύ άλλων και σχετικά με τις βάσεις δεδομένων στις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση και τα επιτρεπόμενα υπηρεσιακά όπλα, πυρομαχικά και εξοπλισμό στο κράτος μέλος υποδοχής·

δ)  περιγραφή των καθηκόντων, των αρμοδιοτήτων και των περιορισμών τους, των ευθυνών, μεταξύ άλλων και ως προς τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και ειδικές οδηγίες για τις ομάδες και για τους αξιωματούχους που συμμετέχουν σε δραστηριότητες του οργανισμού, μεταξύ άλλων και σχετικά με τις βάσεις δεδομένων στις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση και τα επιτρεπόμενα υπηρεσιακά όπλα, πυρομαχικά και εξοπλισμό στο κράτος μέλος υποδοχής·

Τροπολογία    215

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιγ)  διαδικασίες για τον καθορισμό μηχανισμού για τη λήψη και διαβίβαση στον οργανισμό καταγγελιών κατά παντός προσώπου που συμμετέχει σε κοινή επιχείρηση ή σε ταχεία επέμβαση στα σύνορα, συμπεριλαμβανομένων των συνοριοφυλάκων ή του λοιπού σχετικού προσωπικού του κράτους μέλους υποδοχής και μελών των ομάδων, για εικαζόμενες παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε κοινή επιχείρηση ή σε ταχεία επέμβαση στα σύνορα·

ιγ)  διαδικασίες για τη θέσπιση μηχανισμού για τη λήψη και διαβίβαση στον οργανισμό καταγγελιών κατά παντός προσώπου που συμμετέχει σε κοινή επιχείρηση, μεταξύ άλλων με τρίτες χώρες, σε ταχεία επέμβαση στα σύνορα, σε ομάδες στήριξης της διαχείρισης μεταναστευτικών ροών σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, σε επιχείρηση επιστροφής ή επέμβαση επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων των συνοριοφυλάκων ή του λοιπού σχετικού προσωπικού του κράτους μέλους υποδοχής και μελών των ομάδων, για εικαζόμενες παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε κοινή επιχείρηση ή σε ταχεία επέμβαση στα σύνορα·

Τροπολογία    216

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιδ α)  λεπτομερείς προβλέψεις για τις εγγυήσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Τροπολογία    217

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιδ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιδ β)  προβλέψεις για τον κίνδυνο παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων και για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή τέτοιων παραβιάσεων και για τη διασφάλιση λογοδοσίας και μη επανάληψης αυτών των παραβιάσεων, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις εξουσίες αναστολής και τερματισμού μιας επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 47.

Τροπολογία    218

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει, μαζί με το κράτος μέλος υποδοχής, επιχειρησιακό σχέδιο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 3, αμέσως και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της απόφασης.

6.  Ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει, μαζί με το κράτος μέλος υποδοχής, και συμφωνεί σε επιχειρησιακό σχέδιο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 3, αμέσως και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της απόφασης.

Τροπολογία    219

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α.  Εάν προκύψει κατάσταση κατά την οποία τα μέτρα που περιγράφονται στις παραγράφους 5 και 8 του παρόντος άρθρου είναι ανεπαρκή, ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να ζητήσει από κάθε κράτος μέλος τον αριθμό και τα προφίλ πρόσθετου προσωπικού που θα αναπτύσσεται από την εφεδρεία ταχείας αντίδρασης, σύμφωνα με το άρθρο 58α. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται γραπτώς στα εθνικά σημεία επαφής και αναφέρουν την ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να λάβει χώρα η αποστολή. Τους παρέχεται επίσης αντίγραφο του επιχειρησιακού σχεδίου.

Τροπολογία    220

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο αριθμός και τα προφίλ του επιχειρησιακού προσωπικού τίθενται άμεσα στη διάθεση του οργανισμού ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης αποστολή σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφοι 5 και 7.

9.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο αριθμός και τα προφίλ του επιχειρησιακού προσωπικού τίθενται άμεσα στη διάθεση του οργανισμού ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης αποστολή σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφοι 5, 7 και 8.

Τροπολογία    221

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους ή με πρωτοβουλία του οργανισμού και με τη σύμφωνη γνώμη του οικείου κράτους μέλους, μπορούν να αναπτύσσονται ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών με σκοπό την παροχή τεχνικής και επιχειρησιακής ενίσχυσης στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, ιδίως σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και ελεγχόμενα κέντρα.

Όταν ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει δυσανάλογα μεταναστευτικά προβλήματα σε συγκεκριμένα κομβικά σημεία υποδοχής των εξωτερικών συνόρων του που χαρακτηρίζονται από μεγάλες μεικτές μεταναστευτικές εισροές, το εν λόγω κράτος μέλος δύναται να ζητήσει τεχνική και επιχειρησιακή ενίσχυση από τις ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Το εν λόγω κράτος μέλος υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης και αξιολόγηση των αναγκών του στον οργανισμό και σε άλλους αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, ιδίως στον [Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο] και στην Ευρωπόλ.

Τροπολογία    222

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το κράτος μέλος που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηση ενίσχυσης από ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και αξιολόγηση των αναγκών του. Η Επιτροπή, με βάση την αξιολόγηση των αναγκών του εν λόγω κράτους μέλους, διαβιβάζει την αίτηση στον οργανισμό, στον [Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο], στην Ευρωπόλ ή σε άλλους αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, κατά περίπτωση.

διαγράφεται

Τροπολογία    223

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι αρμόδιοι οργανισμοί της Ένωσης αξιολογούν την αίτηση ενίσχυσης ενός κράτους μέλους και την αξιολόγηση των αναγκών του προκειμένου να καθοριστούν, υπό τον συντονισμό της Επιτροπής, τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης τεχνικού εξοπλισμού, με τα οποία πρέπει να συμφωνήσει το οικείο κράτος μέλος.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής, σε συντονισμό με άλλους αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, αξιολογεί την αίτηση ενίσχυσης ενός κράτους μέλους και την αξιολόγηση των αναγκών του με σκοπό να καθορίσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο ενίσχυσης αποτελούμενο από διάφορες δραστηριότητες που θα συντονίζουν οι άλλοι σχετικοί οργανισμοί της Ένωσης, με το οποίο θα πρέπει να συμφωνήσει το οικείο κράτος μέλος.

Τροπολογία    224

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με το κράτος μέλος υποδοχής και τους αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, καθορίζει τους όρους της συνεργασίας για την ανάπτυξη των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και την ανάπτυξη του τεχνικού εξοπλισμού, και είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων αυτών των ομάδων.

3.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με το κράτος μέλος υποδοχής και άλλους αρμόδιους οργανισμούς, καθορίζει τους όρους της συνεργασίας στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης και είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Τροπολογία    225

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η τεχνική και επιχειρησιακή ενίσχυση που παρέχεται, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, από τις ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, μπορεί να περιλαμβάνει:

4.  Η τεχνική και επιχειρησιακή ενίσχυση που παρέχεται από τις ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, τις ευρωπαϊκές ομάδες επέμβασης για επιστροφή και τους εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του οργανισμού, στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, δύναται να περιλαμβάνει:

Τροπολογία    226

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την παροχή βοήθειας σχετικά με τον έλεγχο των υπηκόων τρίτων χωρών που καταφθάνουν στα εξωτερικά σύνορα, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης, καταγραφής και συνέντευξης (debriefing) των εν λόγω υπηκόων τρίτων χωρών και, εφόσον ζητηθεί από το κράτος μέλος, τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών, τη διενέργεια ελέγχων ασφαλείας και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον σκοπό αυτών των διαδικασιών·

α)  με πλήρη σεβασμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα, παροχή βοήθειας σχετικά με τον έλεγχο των υπηκόων τρίτων χωρών που καταφθάνουν στα εξωτερικά σύνορα, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης, καταγραφής και συνέντευξης (debriefing) των εν λόγω υπηκόων τρίτων χωρών και, εφόσον ζητηθεί από το κράτος μέλος, τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον σκοπό αυτών των διαδικασιών··

Τροπολογία    227

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την παροχή αρχικής ενημέρωσης σε άτομα που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας και την παραπομπή τους στις αρμόδιες εθνικές αρχές του οικείου κράτους μέλους ή στους εμπειρογνώμονες του [Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο]·

β)  την παροχή αρχικής ενημέρωσης σε άτομα που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας και την παραπομπή τους στις αρμόδιες εθνικές αρχές του οικείου κράτους μέλους ή στον [Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο]·

Τροπολογία    228

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  την παροχή τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής στο πλαίσιο της διαδικασίας επιστροφής, μεταξύ άλλων και κατά την προετοιμασία των αποφάσεων επιστροφής, την απόκτηση ταξιδιωτικών εγγράφων, την προετοιμασία και οργάνωση των επιχειρήσεων επιστροφής, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την εθελοντική επιστροφή·

γ)  την παροχή τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής στον τομέα της επιστροφής, μεταξύ άλλων και κατά την προετοιμασία και οργάνωση των επιχειρήσεων επιστροφής.

Τροπολογία    229

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  την παροχή του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού.

διαγράφεται

Τροπολογία    230

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Ο οργανισμός συνεργάζεται με τον [Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο] με σκοπό τη διευκόλυνση της λήψης μέτρων για την παραπομπή στη διαδικασία χορήγησης διεθνούς προστασίας και, όσον αφορά υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων η αίτηση διεθνούς προστασίας έχει απορριφθεί με τελεσίδικη απόφαση, στη διαδικασία επιστροφής.

διαγράφεται

Τροπολογία    231

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Οι ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών περιλαμβάνουν, όπου είναι αναγκαίο, προσωπικό με εμπειρογνωσία στην προστασία των παιδιών, την εμπορία ανθρώπων, την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την προστασία σε περιπτώσεις διώξεων λόγω φύλου.

6.  Οι ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών περιλαμβάνουν, όπου είναι αναγκαίο, προσωπικό με εμπειρογνωσία στην προστασία των παιδιών, την εμπορία ανθρώπων, την προστασία σε περιπτώσεις διώξεων λόγω φύλου και/ή τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Τροπολογία    232

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής, με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τρωτότητας ή όταν αποδίδεται κρίσιμο επίπεδο επίπτωσης σε ένα ή περισσότερα τμήματα των εξωτερικών συνόρων και λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά στοιχεία στα σχέδια έκτακτης ανάγκης του κράτους μέλους, την ανάλυση κινδύνου του οργανισμού και το επίπεδο ανάλυσης της ευρωπαϊκής εικόνας της κατάστασης, προτείνει στο οικείο κράτος μέλος τη δρομολόγηση και εκτέλεση κοινών επιχειρήσεων ή ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα ή τυχόν άλλων σχετικών δράσεων του οργανισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 37.

1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής, με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τρωτότητας και λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά στοιχεία στα σχέδια έκτακτης ανάγκης του κράτους μέλους, την ανάλυση κινδύνου του οργανισμού και το επίπεδο ανάλυσης της ευρωπαϊκής εικόνας της κατάστασης, μπορεί να προτείνει στο οικείο κράτος μέλος τη δρομολόγηση και εκτέλεση κοινών επιχειρήσεων ή ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα ή τυχόν άλλων σχετικών δράσεων του οργανισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 37.

Τροπολογία    233

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το οικείο κράτος μέλος απαντά στη σύσταση του εκτελεστικού διευθυντή εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης όσον αφορά τις προτεινόμενες δράσεις, το κράτος μέλος παρέχει επίσης τους λόγους στους οποίους βασίζεται αυτή η απάντηση. Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει πάραυτα την Επιτροπή σχετικά με τις προτεινόμενες δράσεις και τους λόγους της αρνητικής απάντησης με σκοπό να αξιολογηθεί αν απαιτείται επείγουσα δράση σύμφωνα με το άρθρο 43.

2.  Το οικείο κράτος μέλος απαντά στη σύσταση του εκτελεστικού διευθυντή εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης όσον αφορά τις προτεινόμενες δράσεις, το κράτος μέλος παρέχει επίσης τους λόγους στους οποίους βασίζεται αυτή η απάντηση. Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει πάραυτα την Επιτροπή σχετικά με τις προτεινόμενες δράσεις και τους λόγους της αρνητικής απάντησης με σκοπό να αξιολογηθεί αν απαιτείται περαιτέρω δράση.

Τροπολογία    234

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τον οργανισμό, μπορεί να εκδώσει χωρίς καθυστέρηση απόφαση με εκτελεστική πράξη σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 117 παράγραφος 3, η οποία προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν από τον οργανισμό για τον μετριασμό των εν λόγω κινδύνων και απαιτεί από το οικείο κράτος μέλος να συνεργαστεί με τον οργανισμό για την εφαρμογή των μέτρων αυτών.

το Συμβούλιο, βάσει πρότασης της Επιτροπής, μπορεί να εκδώσει χωρίς καθυστέρηση απόφαση με εκτελεστική πράξη, η οποία προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν από τον οργανισμό για τον μετριασμό των εν λόγω κινδύνων και απαιτεί από το οικείο κράτος μέλος να συνεργαστεί με τον οργανισμό για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον οργανισμό προτού υποβάλει την πρότασή της.

Τροπολογία    235

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγοντος χαρακτήρα που αφορούν τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν, η Επιτροπή εκδίδει αμέσως εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 117 παράγραφος 4.

διαγράφεται

Τροπολογία    236

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εάν προκύψει κατάσταση η οποία απαιτεί επείγουσα δράση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώνονται χωρίς καθυστέρηση για την κατάσταση και για όλα τα επακόλουθα μέτρα και τις αποφάσεις που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή της.

2.  Εάν προκύψει κατάσταση η οποία απαιτεί επείγουσα δράση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση για την κατάσταση και για όλα τα επακόλουθα μέτρα και τις αποφάσεις που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή της.

Τροπολογία    237

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Για λόγους μετριασμού του κινδύνου για τον χώρο Σένγκεν, η απόφαση της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προβλέπει τη λήψη από τον οργανισμό ενός ή περισσότερων από τα εξής μέτρα:

3.  Για λόγους μετριασμού του κινδύνου για τον χώρο Σένγκεν, η απόφαση του Συμβουλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προβλέπει τη λήψη από τον οργανισμό ενός ή περισσότερων από τα εξής μέτρα:

Τροπολογία    238

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  οργάνωση και συντονισμός ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα και ανάπτυξη του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής·

α)  οργάνωση και συντονισμός ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα και ανάπτυξη του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής συμπεριλαμβανομένων ομάδων από την εφεδρεία ταχείας αντίδρασης για ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα·

Τροπολογία    239

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ανάπτυξη του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών ιδίως σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης·

β)  ανάπτυξη του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης·

Τροπολογία    240

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο εκτελεστικός διευθυντής, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 1:

4.  Ο εκτελεστικός διευθυντής, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Συμβουλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1:

Τροπολογία    241

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  υποβάλλει το σχέδιο επιχειρησιακού σχεδίου στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

β)  καταρτίζει σχέδιο επιχειρησιακού σχεδίου και το υποβάλλει στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Τροπολογία    242

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Ο εκτελεστικός διευθυντής και το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καταρτίζουν το επιχειρησιακό σχέδιο εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του.

5.  Ο εκτελεστικός διευθυντής και το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος συμφωνούν επί του επιχειρησιακού σχεδίου εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του.

Τροπολογία    243

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Ο οργανισμός, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου, κινητοποιεί το απαραίτητο επιχειρησιακό προσωπικό από το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που αναφέρεται στο άρθρο 55 για την πρακτική εφαρμογή των μέτρων που ορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Πρόσθετες ομάδες αναπτύσσονται ανάλογα με τις ανάγκες σε δεύτερο στάδιο και σε κάθε περίπτωση εντός επτά εργάσιμων ημερών από την ανάπτυξη των πρώτων ομάδων στην περιοχή επιχειρήσεων.

6.  Ο οργανισμός, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου, κινητοποιεί το απαραίτητο επιχειρησιακό προσωπικό από το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που αναφέρεται στο άρθρο 55 για την πρακτική εφαρμογή των μέτρων που ορίζονται στην απόφαση του Συμβουλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Πρόσθετες ομάδες αναπτύσσονται ανάλογα με τις ανάγκες σε δεύτερο στάδιο και σε κάθε περίπτωση εντός επτά εργάσιμων ημερών από την ανάπτυξη των πρώτων ομάδων στην περιοχή επιχειρήσεων.

Τροπολογία    244

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο οργανισμός αναπτύσσει, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου, τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό για την πρακτική εφαρμογή των μέτρων που ορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Ο οργανισμός αναπτύσσει, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου, τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό για την πρακτική εφαρμογή των μέτρων που ορίζονται στην απόφαση του Συμβουλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία    245

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος συμμορφώνεται με την απόφαση της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Για τον σκοπό αυτό, συνεργάζεται άμεσα με τον οργανισμό και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, εκπληρώνοντας ειδικότερα τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 44, 83 και 84, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή της εν λόγω απόφασης και η πρακτική εκτέλεση των μέτρων που προβλέπονται στην εν λόγω απόφαση και στο επιχειρησιακό σχέδιο.

8.  Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος συμμορφώνεται με την απόφαση του Συμβουλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Για τον σκοπό αυτό, συνεργάζεται άμεσα με τον οργανισμό και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, εκπληρώνοντας ειδικότερα τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 44, 83 και 84, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή της εν λόγω απόφασης και η πρακτική εκτέλεση των μέτρων που προβλέπονται στην εν λόγω απόφαση και στο επιχειρησιακό σχέδιο που έχει συμφωνηθεί με τον εκτελεστικό διευθυντή.

Τροπολογία    246

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με την απόφαση της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εντός 30 ημερών και δεν συνεργάζεται με τον οργανισμό σύμφωνα με την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή δύναται να δρομολογήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399.

Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή των μέτρων που προσδιορίζονται στην απόφαση του Συμβουλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο Οργανισμός προς τον σκοπό αυτό. Εάν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με την απόφαση του Συμβουλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εντός 30 ημερών και δεν συνεργάζεται με τον οργανισμό σύμφωνα με την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή δύναται να δρομολογήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399.

Τροπολογία    247

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κατά την αποστολή ομάδων διαχείρισης των συνόρων, ομάδων επιστροφής και ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, το κράτος μέλος υποδοχής εκδίδει εντολές προς τις ομάδες σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο.

1.  Κατά την αποστολή ομάδων διαχείρισης των συνόρων, ομάδων επιστροφής και ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, το κράτος μέλος υποδοχής ή - σε περίπτωση συνεργασίας με τρίτη χώρα σύμφωνα με συμφωνία περί καθεστώτος - η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα εκδίδει εντολές προς τις ομάδες σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο.

Τροπολογία    248

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο οργανισμός, μέσω του συντονιστή του, δύναται να κοινοποιεί τις απόψεις του στο κράτος μέλος υποδοχής σχετικά με τις εντολές που έχουν παρασχεθεί στις ομάδες. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος υποδοχής λαμβάνει υπόψη τις εν λόγω απόψεις και τις ακολουθεί στο μέτρο του δυνατού.

2.  Ο οργανισμός, μέσω του συντονιστή του, δύναται να κοινοποιεί τις απόψεις του στο κράτος μέλος υποδοχής σχετικά με τις εντολές που έχουν παρασχεθεί στις ομάδες, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά την προστασία, τον σεβασμό και την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος υποδοχής λαμβάνει υπόψη τις εν λόγω απόψεις και τις ακολουθεί στο μέτρο του δυνατού.

Τροπολογία    249

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα μέλη των ομάδων, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε διαδικασίες χορήγησης ασύλου, και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οιαδήποτε μέτρα που λαμβάνονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους είναι ανάλογα προς τους επιδιωκόμενους στόχους. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους δεν κάνουν διακρίσεις εις βάρος ατόμων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

4.  Τα μέλη των ομάδων, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε διαδικασίες χορήγησης ασύλου, και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα ευάλωτα άτομα. Οιαδήποτε μέτρα που λαμβάνονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους είναι ανάλογα προς τους επιδιωκόμενους στόχους. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους δεν κάνουν διακρίσεις εις βάρος ατόμων για οποιονδήποτε λόγο, όπως π.χ. λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Χάρτη.

Τροπολογία    250

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα μέλη των ομάδων που δεν αποτελούν μέλη του μόνιμου και λοιπού προσωπικού του οργανισμού υπόκεινται στις πειθαρχικές κυρώσεις του κράτους μέλους καταγωγής τους. Το κράτος μέλος καταγωγής προβλέπει τα κατάλληλα πειθαρχικά ή άλλα μέτρα σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία σχετικά με παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων ή διεθνών υποχρεώσεων προστασίας κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης ή ταχείας επέμβασης στα σύνορα.

5.  Τα μέλη των ομάδων που δεν αποτελούν μέλη του μόνιμου και λοιπού προσωπικού του οργανισμού υπόκεινται στις πειθαρχικές κυρώσεις του κράτους μέλους καταγωγής τους. Το κράτος μέλος καταγωγής προβλέπει τα κατάλληλα πειθαρχικά ή άλλα μέτρα σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία σχετικά με παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων ή διεθνών υποχρεώσεων προστασίας κατά τη διάρκεια όλων των επιχειρήσεων ή επεμβάσεων.

Τροπολογία    251

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  δαπάνες που συνδέονται με τον τεχνικό εξοπλισμό του οργανισμού.

στ)  δαπάνες που συνδέονται με τον τεχνικό εξοπλισμό του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού έρευνας και διάσωσης.

Τροπολογία    252

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Επιτροπής, το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει λεπτομερείς κανόνες και τους επικαιροποιεί κατά περίπτωση όσον αφορά την καταβολή των δαπανών του προσωπικού που αποστέλλεται βραχυπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 58. Οι λεπτομερείς κανόνες βασίζονται, στο μέτρο του δυνατού, σε απλουστευμένες επιλογές κόστους. Κατά περίπτωση, το διοικητικό συμβούλιο αποσκοπεί στη διασφάλιση της συνοχής με τους κανόνες που ισχύουν για την επιστροφή εξόδων αποστολής των μελών του μόνιμου και λοιπού προσωπικού.

2.  Κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Επιτροπής, το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει λεπτομερείς κανόνες και τους επικαιροποιεί κατά περίπτωση όσον αφορά την καταβολή των δαπανών του προσωπικού που αποστέλλεται βραχυπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 58. Μπορεί να χορηγηθεί προκαταβολή πριν από την ετήσια καταβολή, σύμφωνα με το άρθρο 61. Οι λεπτομερείς κανόνες βασίζονται, στο μέτρο του δυνατού, σε απλουστευμένες επιλογές κόστους. Το διοικητικό συμβούλιο αποσκοπεί στη διασφάλιση της συνοχής με τους κανόνες που ισχύουν για την επιστροφή εξόδων αποστολής των μελών του μόνιμου και λοιπού προσωπικού.

Τροπολογία    253

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής τερματίζει δραστηριότητες του οργανισμού, αν έχουν παύσει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των εν λόγω δραστηριοτήτων. Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος πριν από τον τερματισμό αυτό.

1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής τερματίζει δραστηριότητες του οργανισμού, μεταξύ άλλων κατά τη συνεργασία με τρίτες χώρες, αν έχουν παύσει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των εν λόγω δραστηριοτήτων. Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος πριν από τον τερματισμό αυτό.

Τροπολογία    254

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε κοινή επιχείρηση, ταχεία επέμβαση στα σύνορα ή σε αποστολή ομάδας στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, μπορούν να ζητήσουν από τον εκτελεστικό διευθυντή να τερματίσει την εν λόγω κοινή επιχείρηση ή ταχεία επέμβαση στα σύνορα ή την αποστολή ομάδας στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

2.  Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε επιχειρησιακή δραστηριότητα του οργανισμού μπορούν να ζητήσουν από τον εκτελεστικό διευθυντή να τερματίσει την εν λόγω επιχειρησιακή δραστηριότητα.

Τροπολογία    255

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο εκτελεστικός διευθυντής, ύστερα από διαβούλευση με τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων και αφού ενημερώσει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, αποσύρει τη χρηματοδότηση μιας κοινής επιχείρησης ή ταχείας επέμβασης στα σύνορα, ενός πιλοτικού σχεδίου, της αποστολής ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, των επιχειρήσεων και των επεμβάσεων επιστροφής ή των συμφωνιών συνεργασίας ή αναστέλλει ή τερματίζει, εν όλω ή εν μέρει, τις εν λόγω δραστηριότητες, εάν θεωρεί ότι υφίστανται παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων διεθνούς προστασίας που είναι σοβαρής φύσεως ή είναι πιθανό να συνεχιστούν. Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την εν λόγω απόφαση.

4.  Ο εκτελεστικός διευθυντής, ύστερα από διαβούλευση με τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων και αφού ενημερώσει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, αποσύρει τη χρηματοδότηση ή αναστέλλει ή τερματίζει, εν όλω ή εν μέρει κοινή επιχείρηση, ταχεία επέμβαση στα σύνορα, πιλοτικό σχέδιο, αποστολή ομάδας στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, επιχείρηση επιστροφής, επέμβαση επιστροφής ή συμφωνία συνεργασίας, εάν θεωρεί ότι υφίστανται παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων διεθνούς προστασίας που είναι σοβαρής φύσεως ή είναι πιθανό να συνεχιστούν. Μια τέτοια απόφαση λαμβάνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την εν λόγω απόφαση. Κατά τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης, ο εκτελεστικός διευθυντής λαμβάνει μεταξύ άλλων υπόψη σχετικές πληροφορίες, όπως τον αριθμό και την ουσία των καταγγελιών που καταγράφονται, εκθέσεις σοβαρών περιστατικών, εκθέσεις των αξιωματικών συνδέσμων και των συντονιστών οι οποίες αναρτώνται στο κράτος μέλος υποδοχής και σε άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, σε θεσμικά και λοιπά όργανα, υπηρεσίες και οργανισμούς της Ένωσης που ασχολούνται με τους τομείς που καλύπτει ο παρών κανονισμός.

Τροπολογία    256

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Εάν ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίσει να αναστείλει ή να τερματίσει την αποστολή από τον οργανισμό ομάδας στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ενημερώνει τους άλλους αρμόδιους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης ή ελεγχόμενο κέντρο σχετικά με την εν λόγω απόφαση.

5.  Εάν ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίσει να αναστείλει ή να τερματίσει την αποστολή από τον οργανισμό ομάδας στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ενημερώνει τους άλλους αρμόδιους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης σχετικά με την εν λόγω απόφαση.

Τροπολογία    257

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο εκτελεστικός διευθυντής αξιολογεί τα αποτελέσματα των κοινών επιχειρήσεων και των ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα, των πιλοτικών σχεδίων, της αποστολής ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και της επιχειρησιακής συνεργασίας με τρίτες χώρες. Διαβιβάζει τις αναλυτικές εκθέσεις αξιολόγησης εντός 60 ημερών από τη λήξη των εν λόγω δραστηριοτήτων στο διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόμενες από τις παρατηρήσεις του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο εκτελεστικός διευθυντής προβαίνει σε διεξοδική συγκριτική ανάλυση των εν λόγω αποτελεσμάτων ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα, η συνοχή και η αποτελεσματικότητα μελλοντικών δραστηριοτήτων και περιλαμβάνει την εν λόγω ανάλυση στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του οργανισμού.

Ο εκτελεστικός διευθυντής αξιολογεί τα αποτελέσματα όλων των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και των πιλοτικών σχεδίων του οργανισμού. Διαβιβάζει τις αναλυτικές εκθέσεις αξιολόγησης εντός 60 ημερών από τη λήξη των εν λόγω δραστηριοτήτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόμενες από τις παρατηρήσεις του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο εκτελεστικός διευθυντής προβαίνει σε διεξοδική συγκριτική ανάλυση των εν λόγω αποτελεσμάτων ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα, η συνοχή και η αποτελεσματικότητα μελλοντικών δραστηριοτήτων και περιλαμβάνει την εν λόγω ανάλυση στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του οργανισμού.

Τροπολογία    258

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο οργανισμός, σε ό,τι αφορά την επιστροφή και με σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης, καθώς και σε συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων σχετικά με την προστασία των προσφύγων και των δικαιωμάτων των παιδιών, οφείλει ειδικότερα:

1.  Χωρίς να υπεισέρχεται στο σκεπτικό των αποφάσεων επιστροφής που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, ο οργανισμός, σε ό,τι αφορά την επιστροφή και με σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα, τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων σχετικά με την προστασία των προσφύγων, του σεβασμού της αρχής της μη επαναπροώθησης και των δικαιωμάτων των παιδιών, οφείλει ειδικότερα:

Τροπολογία    259

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή σε κράτη μέλη κατά την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την προετοιμασία αποφάσεων επιστροφής, την ταυτοποίηση υπηκόων τρίτων χωρών και άλλες δραστηριότητες των κρατών μελών που προηγούνται ή σχετίζονται με την επιστροφή, συμπεριλαμβανομένων των οικειοθελών αναχωρήσεων, με σκοπό την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της επιστροφής μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, με τη συμμετοχή των αρμόδιων αρχών των τρίτων χωρών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων·

α)  να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή σε κράτη μέλη που τη ζητούν ρητώς κατά την επιστροφή επιστρεφόντων, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την παροχή βοήθειας κατά τη συλλογή πληροφοριών για τον σκοπό των αποφάσεων επιστροφής, την ταυτοποίηση επιστρεφόντων και την απόκτηση ταξιδιωτικών εγγράφων, μεταξύ άλλων και μέσω προξενικής συνεργασίας, χωρίς να αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με το αν έχει υποβληθεί αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες δεν είναι αυστηρά συναφείς με τον σκοπό εκτέλεσης της επιστροφής των εν λόγω επιστρεφόντων καθώς και σχετικά με άλλες δραστηριότητες των κρατών μελών που προηγούνται ή σχετίζονται με την επιστροφή· να οργανώνει και να συντονίζει επιχειρήσεις επιστροφής και να παρέχει στήριξη για τις οικειοθελείς αναχωρήσεις, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, με σκοπό την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της επιστροφής μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, με τη συμμετοχή των αρμόδιων αρχών των τρίτων χωρών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων·

Τροπολογία    260

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  να συντονίζει, σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο, τις επικουρούμενες οικειοθελείς επιστροφές από τα κράτη μέλη και να παρέχει βοήθεια πριν την αναχώρηση, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και μετά την άφιξη, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ευάλωτων μεταναστών και σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης·

Τροπολογία    261

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή σε κράτη μέλη τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με προκλήσεις που αφορούν την επιστροφή και τις μεταναστευτικές πιέσεις, μεταξύ άλλων και μέσω της αποστολής ομάδων διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών·

β)  να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή σε κράτη μέλη τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με προκλήσεις που αφορούν τα συστήματα επιστροφής τους·

Τροπολογία    262

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  να αναπτύξει ένα υπόδειγμα αναφοράς για ένα σύστημα διαχείρισης υποθέσεων επιστροφής, το οποίο θα καθορίζει τη δομή των εθνικών συστημάτων διαχείρισης της επιστροφής, καθώς και να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα κράτη μέλη όσον αφορά την ανάπτυξη εθνικών συστημάτων διαχείρισης της επιστροφής τα οποία ευθυγραμμίζονται με το υπόδειγμα·

[γ)  να αναπτύξει, σε διαβούλευση με τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων και το συμβουλευτικό φόρουμ, ένα υπόδειγμα αναφοράς για ένα σύστημα διαχείρισης υποθέσεων επιστροφής, το οποίο θα καθορίζει τη δομή των εθνικών συστημάτων διαχείρισης της επιστροφής, καθώς και να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα κράτη μέλη όσον αφορά την ανάπτυξη εθνικών συστημάτων διαχείρισης της επιστροφής τα οποία ευθυγραμμίζονται με το υπόδειγμα·

Τροπολογία    263

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  να αναπτύξει και να θέσει σε λειτουργία ένα κεντρικό σύστημα και μια υποδομή επικοινωνιών μεταξύ των εθνικών συστημάτων διαχείρισης της επιστροφής των κρατών μελών και του κεντρικού συστήματος, καθώς και να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα κράτη μέλη όσον αφορά τη σύνδεσή τους με την υποδομή επικοινωνιών·

δ)  να θέσει σε λειτουργία και να διατηρήσει την IRMA ως πλατφόρμα και μια υποδομή επικοινωνιών μεταξύ των εθνικών συστημάτων διαχείρισης της επιστροφής των κρατών μελών και της πλατφόρμας, καθώς και να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα κράτη μέλη όσον αφορά τη σύνδεσή τους με την υποδομή επικοινωνιών·

Τροπολογία    264

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα κράτη μέλη όσον αφορά την ταυτοποίηση υπηκόων τρίτων χωρών και την απόκτηση ταξιδιωτικών εγγράφων, μεταξύ άλλων και μέσω προξενικής συνεργασίας, χωρίς να αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με το αν έχει υποβληθεί αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας· να οργανώνει και να συντονίζει επιχειρήσεις επιστροφής και να παρέχει στήριξη στο πλαίσιο οικειοθελών αναχωρήσεων σε συνεργασία με τα κράτη μέλη·

διαγράφεται

Τροπολογία    265

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) περιλαμβάνει δραστηριότητες για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη στη διενέργεια των διαδικασιών επιστροφής από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, με την παροχή, ιδίως:

2.  Η τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) περιλαμβάνει δραστηριότητες για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη στη διενέργεια των διαδικασιών επιστροφής από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, ιδίως με:

Τροπολογία    266

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  υπηρεσιών διερμηνείας·

α)  την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας·

Τροπολογία    267

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  πρακτικών πληροφοριών, αναλύσεων και συστάσεων σχετικά με τρίτες χώρες επιστροφής που αφορούν την υλοποίηση του παρόντος κανονισμού, σε συνεργασία, όπου αρμόζει, με άλλα όργανα και άλλους οργανισμούς της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)·

β)  την παροχή πρακτικών πληροφοριών και συστάσεων σχετικά με τρίτες χώρες επιστροφής που αφορούν την υλοποίηση του παρόντος κανονισμού, σε συνεργασία, όπου αρμόζει, με άλλα όργανα και άλλους οργανισμούς της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Τροπολογία    268

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  συμβουλών και τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής όσον αφορά την εφαρμογή και τη διαχείριση των διαδικασιών επιστροφής σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ, μεταξύ άλλων και κατά την προετοιμασία των αποφάσεων επιστροφής, την ταυτοποίηση και την απόκτηση ταξιδιωτικών εγγράφων·

διαγράφεται

Τροπολογία    269

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  συμβουλών και συνδρομής όσον αφορά μέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των επιστρεφόντων για σκοπούς επιστροφής και να αποτραπεί τυχόν διαφυγή τους, σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ και το διεθνές δίκαιο·

δ)  την παροχή συμβουλών και συνδρομής όσον αφορά μέτρα που έχουν ληφθεί από κράτη μέλη και που είναι νόμιμα, αναλογικά και αναγκαία για να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των επιστρεφόντων για σκοπούς επιστροφής, καθώς επίσης και για να αποτραπεί τυχόν διαφυγή τους, αλλά και σχετικά με λύσεις εναλλακτικές της κράτησης, σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ και το διεθνές δίκαιο·

Τροπολογία    270

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  εξοπλισμού, ικανοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης για την εκτέλεση των αποφάσεων επιστροφής και την ταυτοποίηση υπηκόων τρίτων χωρών.

ε)  την παροχή εξοπλισμού, ικανοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης για την εκτέλεση των αποφάσεων επιστροφής και την ταυτοποίηση υπηκόων τρίτων χωρών.

Τροπολογία    271

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο οργανισμός μπορεί κατ’ εξαίρεση να λαμβάνει επιχορηγήσεις από ενωσιακά κονδύλια που προορίζονται για δραστηριότητες επιστροφής σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον οργανισμό. Ο οργανισμός διασφαλίζει ότι, στο πλαίσιο των συμφωνιών επιχορήγησης που συνάπτει με κράτη μέλη, η παροχή οποιασδήποτε χρηματοδοτικής στήριξης τελεί υπό την αίρεση του πλήρους σεβασμού του Χάρτη.

διαγράφεται

Τροπολογία    272

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο οργανισμός αναπτύσσει, αποστέλλει και διαχειρίζεται συστήματα πληροφοριών και εφαρμογές λογισμικού που καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών και ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών για τον σκοπό της επιστροφής με την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για τον σκοπό της ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στα άρθρα 87-89 σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 της Επιτροπής και τον [κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001].

Ο οργανισμός αναπτύσσει, αποστέλλει και διαχειρίζεται συστήματα πληροφοριών και εφαρμογές λογισμικού που καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών και ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών για τον σκοπό της επιστροφής με την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για τον σκοπό της ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στα άρθρα 87-89 σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 της Επιτροπής και τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

Τροπολογία    273

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ειδικότερα, ο οργανισμός δημιουργεί, διαχειρίζεται και διατηρεί ένα κεντρικό σύστημα για την επεξεργασία όλων των πληροφοριών και δεδομένων που διαβιβάζονται αυτόματα από τα εθνικά συστήματα διαχείρισης της επιστροφής των κρατών μελών και τα οποία χρειάζεται ο οργανισμός προκειμένου να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή σύμφωνα με το άρθρο 49.

Ειδικότερα, ο οργανισμός διαχειρίζεται και διατηρεί την IRMA ως πλατφόρμα για την επεξεργασία όλων των πληροφοριών και δεδομένων που διαβιβάζονται αυτόματα από τα εθνικά συστήματα διαχείρισης της επιστροφής των κρατών μελών και τα οποία χρειάζεται ο οργανισμός προκειμένου να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή σύμφωνα με τα άρθρα 49, 51 και 54.

Τροπολογία    274

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Χωρίς να υπεισέρχεται στο σκεπτικό των αποφάσεων επιστροφής, ο οργανισμός παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή και εξασφαλίζει τον συντονισμό ή την οργάνωση των επιχειρήσεων επιστροφής, μεταξύ άλλων μέσω της ναύλωσης αεροσκαφών για τους σκοπούς των εν λόγω επιχειρήσεων ή της οργάνωσης επιστροφής σε προγραμματισμένες πτήσεις. Ο οργανισμός δύναται, με δική του πρωτοβουλία, να συντονίζει ή να οργανώνει επιχειρήσεις επιστροφής.

1.  Χωρίς να υπεισέρχεται στο σκεπτικό των αποφάσεων επιστροφής που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, ο οργανισμός παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή και εξασφαλίζει τον συντονισμό ή την οργάνωση που καθιστούν δυνατή την διεκπεραίωση των επιχειρήσεων επιστροφής. Ο οργανισμός δύναται, με δική του πρωτοβουλία και με τη σύμφωνη γνώμη των κρατών μελών, να συντονίζει ή να οργανώνει επιχειρήσεις επιστροφής, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2.

 

Όταν ο οργανισμός παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της οργάνωσης της επιστροφής επιστρεφόντων, ο οργανισμός, μέσω του συντονιστή του, ελέγχει ότι οι όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που επιβιβάζονται σε οργανωμένες ή συντονισμένες πτήσεις από τον οργανισμό, έχουν λάβει οριστική απόφαση επιστροφής. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στον οργανισμό ένα αντίγραφο της απόφασης επιστροφής σχετικά με οποιονδήποτε επιστρέφοντα πρόκειται να επιστρέψει με την τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή του οργανισμού.

 

Ο οργανισμός ούτε συντονίζει, ούτε διοργανώνει ούτε προτείνει επιχειρήσεις επιστροφής προς τρίτες χώρες στις οποίες έχουν εντοπιστεί κίνδυνοι παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή σοβαρές ελλείψεις στις σχετικές ρυθμίσεις και διαδικασίες του αστικού και ποινικού δικαίου. Τούτο προσδιορίζεται, μεταξύ άλλων, βάσει επαληθευμένων αναφορών από τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Τροπολογία    275

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη παρέχουν σε μηνιαία βάση στον οργανισμό επιχειρησιακά δεδομένα σχετικά με την επιστροφή, τα οποία είναι απαραίτητα για να αξιολογεί ο οργανισμός τις ανάγκες σε θέματα επιστροφής, και ενημερώνουν τον οργανισμό για τον ενδεικτικό προγραμματισμό τους σχετικά με τον αριθμό επιστρεφόντων και τις τρίτες χώρες επιστροφής, όσον αφορά τις σχετικές εθνικές επιχειρήσεις επιστροφής και για τις ανάγκες τους για συνδρομή ή συντονισμό από τον οργανισμό. Ο οργανισμός καταρτίζει και διατηρεί κυλιόμενο επιχειρησιακό σχέδιο για την παροχή της αναγκαίας επιχειρησιακής συνδρομής και ενισχύσεων στα κράτη μέλη που τις έχουν ζητήσει, μεταξύ άλλων και μέσω τεχνικού εξοπλισμού. Με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους, ο οργανισμός δύναται να περιλαμβάνει στο κυλιόμενο επιχειρησιακό σχέδιο τις ημερομηνίες και τους προορισμούς των επιχειρήσεων επιστροφής που κρίνει αναγκαίες, με βάση την αξιολόγηση των αναγκών. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει, μετά από πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή, σχετικά με τη λειτουργία του κυλιόμενου επιχειρησιακού σχεδίου.

2.  Τα κράτη μέλη παρέχουν, μέσω του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 1, στον οργανισμό επιχειρησιακά δεδομένα σχετικά με την επιστροφή, τα οποία είναι απαραίτητα για να αξιολογεί ο οργανισμός τις ανάγκες σε θέματα επιστροφής, και ενημερώνουν τον οργανισμό για τον ενδεικτικό προγραμματισμό τους σχετικά με τον αριθμό επιστρεφόντων και τις τρίτες χώρες επιστροφής, όσον αφορά τις σχετικές εθνικές επιχειρήσεις επιστροφής και για τις ανάγκες τους για συνδρομή ή συντονισμό από τον οργανισμό. Ο οργανισμός καταρτίζει και διατηρεί κυλιόμενο επιχειρησιακό σχέδιο για την παροχή της αναγκαίας επιχειρησιακής συνδρομής και ενισχύσεων στα κράτη μέλη που τις έχουν ζητήσει, μεταξύ άλλων και μέσω τεχνικού εξοπλισμού. Με δική του πρωτοβουλία και με τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2, ή κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους, ο οργανισμός δύναται να περιλαμβάνει στο κυλιόμενο επιχειρησιακό σχέδιο τις ημερομηνίες και τους προορισμούς των επιχειρήσεων επιστροφής που κρίνει αναγκαίες, με βάση την αξιολόγηση των αναγκών. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει, μετά από πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή, σχετικά με τη λειτουργία του κυλιόμενου επιχειρησιακού σχεδίου. Ο οργανισμός, μέσω του συντονιστή του, ελέγχει κατά πόσον όλοι οι επιστρέφοντες που επιβιβάζονται σε οργανωμένες ή συντονισμένες πτήσεις επιστροφής από τον οργανισμό, έχουν λάβει οριστική απόφαση επιστροφής σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ.

 

Τα επιχειρησιακά σχέδια για όλες τις επιχειρήσεις και τις επεμβάσεις επιστροφής που στηρίζονται και συντονίζονται από τον οργανισμό συμφωνούνται, κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, μεταξύ του οργανισμού, των κρατών μελών και των τρίτων χωρών που συμμετέχουν σε όλες τις επιχειρήσεις και επεμβάσεις επιστροφής, και είναι δεσμευτικά για τα μέρη. Τα επιχειρησιακά σχέδια καλύπτουν όλες τις αναγκαίες πτυχές για τη διεξαγωγή της επιχείρησης επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, διαδικασιών για μηχανισμό παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και καταγγελιών, καθώς και λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή διασφαλίσεων στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, με ιδιαίτερη αναφορά στα σχετικά πρότυπα και στους σχετικούς κώδικες δεοντολογίας.

Τροπολογία    276

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο οργανισμός δύναται να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή και να διασφαλίζει, είτε κατόπιν αιτήματος των συμμετεχόντων κρατών μελών είτε με δική του πρωτοβουλία, τον συντονισμό ή την οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής, στο πλαίσιο των οποίων τα μέσα μεταφοράς και οι συνοδοί αναγκαστικής επιστροφής διατίθενται από μια τρίτη χώρα επιστροφής («επιχειρήσεις επιστροφής τις οποίες διεξάγει μια τρίτη χώρα»). Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και ο οργανισμός εξασφαλίζουν ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η αρχή της μη επαναπροώθησης και η αναλογική χρήση των μέσων περιορισμού κατοχυρώνονται κατά τη διάρκεια ολόκληρης της επιχείρησης επιστροφής. Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των κρατών μελών και ένας παρατηρητής αναγκαστικής επιστροφής από την εφεδρεία που δημιουργείται βάσει του άρθρου 52 ή από το εθνικό σύστημα παρακολούθησης του συμμετέχοντος κράτους μέλους είναι παρόντες σε ολόκληρη την επιχείρηση επιστροφής έως την άφιξη στην τρίτη χώρα επιστροφής.

3.  Ο οργανισμός δύναται να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή και δύναται επίσης, είτε κατόπιν αιτήματος των συμμετεχόντων κρατών μελών είτε με δική του πρωτοβουλία και με τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2, να διασφαλίζει τον συντονισμό ή την οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής, στο πλαίσιο των οποίων τα μέσα μεταφοράς και οι συνοδοί αναγκαστικής επιστροφής διατίθενται από μια τρίτη χώρα επιστροφής («επιχειρήσεις επιστροφής τις οποίες διεξάγει μια τρίτη χώρα»). Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και ο οργανισμός εξασφαλίζουν ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η αρχή της μη επαναπροώθησης, η αναλογική χρήση των μέσων εξαναγκασμού και η αξιοπρέπεια του επιστρέφοντος κατοχυρώνονται κατά τη διάρκεια ολόκληρης της επιχείρησης επιστροφής. Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των κρατών μελών και ένας παρατηρητής αναγκαστικής επιστροφής από την εφεδρεία που δημιουργείται βάσει του άρθρου 52 ή από το εθνικό σύστημα παρακολούθησης του συμμετέχοντος κράτους μέλους είναι παρόντες σε ολόκληρη την επιχείρηση επιστροφής έως την άφιξη στην τρίτη χώρα επιστροφής.

Τροπολογία    277

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε επιχείρηση επιστροφής παρακολουθείται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ. Η παρακολούθηση των επιχειρήσεων αναγκαστικής επιστροφής πραγματοποιείται από τον παρατηρητή αναγκαστικής επιστροφής βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων και καλύπτει το σύνολο της επιχείρησης επιστροφής, από το στάδιο προ της αναχώρησης μέχρι την παράδοση των επιστρεφόντων στις αρχές της τρίτης χώρας επιστροφής. Ο παρατηρητής αναγκαστικής επιστροφής υποβάλλει έκθεση σχετικά με κάθε επιχείρηση αναγκαστικής επιστροφής στον εκτελεστικό διευθυντή, στον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων και στις αρμόδιες εθνικές αρχές όλων των κρατών μελών που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Τυχόν απαραίτητες κατάλληλες επακόλουθες ενέργειες λαμβάνονται από τον εκτελεστικό διευθυντή και τις αρμόδιες εθνικές αρχές αντίστοιχα.

Κάθε επιχείρηση επιστροφής παρακολουθείται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ. Η παρακολούθηση των επιχειρήσεων αναγκαστικής επιστροφής πραγματοποιείται από τον παρατηρητή αναγκαστικής επιστροφής βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων και καλύπτει το σύνολο της επιχείρησης επιστροφής, από το στάδιο προ της αναχώρησης μέχρι την παράδοση των επιστρεφόντων στις αρχές της τρίτης χώρας επιστροφής. Ο παρατηρητής αναγκαστικής επιστροφής υποβάλλει έκθεση σχετικά με κάθε επιχείρηση αναγκαστικής επιστροφής στον εκτελεστικό διευθυντή, στον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων, στις αρμόδιες εθνικές αρχές όλων των κρατών μελών που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη επιχείρηση και, κατά περίπτωση, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Τυχόν απαραίτητες κατάλληλες επακόλουθες ενέργειες λαμβάνονται από τον εκτελεστικό διευθυντή και τις αρμόδιες εθνικές αρχές αντίστοιχα.

Τροπολογία    278

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση που ο οργανισμός έχει ανησυχίες σχετικά με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης επιστροφής, ο οργανισμός γνωστοποιεί τις ανησυχίες του στα συμμετέχοντα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.

Σε περίπτωση που ο οργανισμός έχει ανησυχίες σχετικά με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης επιστροφής, ο οργανισμός γνωστοποιεί τις ανησυχίες του στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, στην Επιτροπή, στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κατά περίπτωση, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Τροπολογία    279

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Ο εκτελεστικός διευθυντής αξιολογεί τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων επιστροφής και διαβιβάζει κάθε έξι μήνες αναλυτική έκθεση αξιολόγησης που καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις επιστροφής που διεξήχθησαν κατά το προηγούμενο εξάμηνο στο διοικητικό συμβούλιο, μαζί με τις παρατηρήσεις του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο εκτελεστικός διευθυντής προβαίνει σε διεξοδική συγκριτική ανάλυση των εν λόγω αποτελεσμάτων ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα, η συνοχή και η αποτελεσματικότητα μελλοντικών επιχειρήσεων επιστροφής. Ο εκτελεστικός διευθυντής περιλαμβάνει την ανάλυση αυτή στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων του οργανισμού.

6.  Ο εκτελεστικός διευθυντής αξιολογεί τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων επιστροφής και διαβιβάζει κάθε έξι μήνες αναλυτική έκθεση αξιολόγησης που καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις επιστροφής που διεξήχθησαν κατά το προηγούμενο εξάμηνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο διοικητικό συμβούλιο, μαζί με τις παρατηρήσεις του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο εκτελεστικός διευθυντής προβαίνει σε διεξοδική συγκριτική ανάλυση των εν λόγω αποτελεσμάτων ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα, η συνοχή και η αποτελεσματικότητα μελλοντικών επιχειρήσεων επιστροφής. Ο εκτελεστικός διευθυντής περιλαμβάνει την ανάλυση αυτή στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων του οργανισμού.

Τροπολογία    280

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Ο οργανισμός χρηματοδοτεί ή συγχρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις επιστροφής από τον προϋπολογισμό του, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον οργανισμό, δίνοντας προτεραιότητα σε όσες διεξάγονται από περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή από κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης ή ελεγχόμενα κέντρα.

7.  Ο οργανισμός χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις επιστροφής από τον προϋπολογισμό του, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον οργανισμό, δίνοντας προτεραιότητα σε όσες διεξάγονται από περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή από κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης.

Τροπολογία    281

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο οργανισμός, κατόπιν διαβούλευσης με τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων, συγκροτεί μια εφεδρεία παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής από τους αρμόδιους φορείς που ασκούν δραστηριότητες παρακολούθησης της αναγκαστικής επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ και οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα με το άρθρο 62 του παρόντος κανονισμού.

1.  Ο οργανισμός, αφού λάβει σοβαρά υπόψη τη σύσταση του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων, συγκροτεί μια εφεδρεία παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής ως τμήμα του μονίμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 55 και από τους αρμόδιους φορείς που ασκούν δραστηριότητες παρακολούθησης της αναγκαστικής επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ και οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα με το άρθρο 62 του παρόντος κανονισμού. Οι παρατηρητές των επιχειρήσεων αναγκαστικής επιστροφής υποβάλλουν επίσης έκθεση στον οργανισμό, συμπεριλαμβανομένου του υπεύθυνου θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Τροπολογία    282

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, καθορίζει το προφίλ και τον αριθμό των παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής που θα διατεθούν στην εν λόγω εφεδρεία. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για οποιαδήποτε επακόλουθη μεταβολή του προφίλ και των συνολικών αριθμών. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα να συνεισφέρουν στην εφεδρεία με τον διορισμό των παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής που αντιστοιχούν στο καθορισμένο προφίλ. Στην εφεδρεία περιλαμβάνονται παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής με ειδική εμπειρογνωμοσύνη στην προστασία παιδιών.

2.  Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή και σε συνεργασία με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθορίζει το προφίλ και τον αριθμό των παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής που θα διατεθούν στην εν λόγω εφεδρεία, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ειδικών σε θέματα επιστροφής και των συνοδών αναγκαστικής επιστροφής που διαθέτει ο οργανισμός για να συνδράμουν τις επιχειρήσεις και τις επεμβάσεις επιστροφής. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για οποιαδήποτε επακόλουθη μεταβολή του προφίλ και των συνολικών αριθμών. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα να συνεισφέρουν στην εφεδρεία με τον διορισμό των παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής που αντιστοιχούν στο καθορισμένο προφίλ. Στην εφεδρεία περιλαμβάνονται παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής με ειδική εμπειρογνωμοσύνη στην προστασία παιδιών.

Τροπολογία    283

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής υπόκεινται στις πειθαρχικές κυρώσεις του κράτους μέλους καταγωγής τους κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης ή επέμβασης επιστροφής.

5.  Οι παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής υπόκεινται στις πειθαρχικές κυρώσεις του κράτους μέλους καταγωγής τους κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης ή επέμβασης επιστροφής.

 

Αφού ο οργανισμός συγκροτήσει την εφεδρεία των παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής, έχοντας προηγουμένως προσδιορίσει το προφίλ και τον αριθμό των παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής, αναθέτει στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στους παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής στους κόλπους της Επιτροπής του για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (CPT) τη διεξαγωγή δειγματοληπτικών ελέγχων σε επιλεγμένο δείγμα που δεν υπερβαίνει το 20% των επιχειρήσεων επιστροφής που διεξάγονται ή διευκολύνονται από τον οργανισμό. Οι παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής του Συμβουλίου της Ευρώπης συντάσσουν έκθεση μετά από κάθε δειγματοληπτικό έλεγχο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης συντάσσει ετήσια έκθεση αξιολόγησης από τις πληροφορίες που έχει συλλέξει, η οποία κοινοποιείται στον Εκτελεστικό Διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού, τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων και το συμβουλευτικό φόρουμ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Ο οργανισμός παρέχει σε ετήσια βάση επαρκή κονδύλια στο Συμβούλιο της Ευρώπης για την αξιολόγηση της εφεδρείας παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής του οργανισμού. Τα αποτελέσματα της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 116.

 

Προτού η εφεδρεία παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής συγκροτηθεί πλήρως και είναι έτοιμη προς αποστολή, δεν διενεργείται ούτε διευκολύνεται καμία αναγκαστική επιστροφή από τον οργανισμό.

Τροπολογία    284

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο οργανισμός μπορεί να αποστέλλει ομάδες επιστροφής είτε κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους είτε με δική του πρωτοβουλία, κατά τη διάρκεια επεμβάσεων επιστροφής, στο πλαίσιο των ομάδων διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών ή στον βαθμό που απαιτείται για την παροχή πρόσθετης τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής στον τομέα της επιστροφής, μεταξύ άλλων και όταν οι προκλήσεις αυτές συνδέονται με μεγάλες μεικτές μεταναστευτικές εισροές ή την υποδοχή υπηκόων τρίτων χωρών που διασώζονται στη θάλασσα.

1.  Ο οργανισμός μπορεί να αποστέλλει ομάδες επιστροφής, αποτελούμενες και από αξιωματικούς με ξεχωριστή εξειδίκευση στην προστασία των παιδιών, είτε κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους είτε με δική του πρωτοβουλία και με τη σύμφωνη γνώμη του εμπλεκόμενου κράτους μέλους, κατά τη διάρκεια επεμβάσεων επιστροφής, στο πλαίσιο των ομάδων διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών ή στον βαθμό που απαιτείται για την παροχή πρόσθετης τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής στον τομέα της επιστροφής Μόνο συνοριοφύλακες, εμπειρογνώμονες και υπάλληλοι που έχουν λάβει κατάρτιση σύμφωνα με το άρθρο 62 του παρόντος κανονισμού αποστέλλονται για τις δραστηριότητες του οργανισμού.

Τροπολογία    285

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος επιβαρύνεται κατά την εφαρμογή της υποχρέωσης επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής από κράτος μέλος, ο οργανισμός, με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος του εν λόγω κράτους μέλους, παρέχει την κατάλληλη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή με τη μορφή επέμβασης επιστροφής. Η επέμβαση αυτή είναι δυνατό να συνίσταται στην αποστολή ομάδων επιστροφής στο κράτος μέλος υποδοχής, οι οποίες παρέχουν συνδρομή κατά την εφαρμογή των διαδικασιών επιστροφής και την οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής από το κράτος μέλος υποδοχής.

1.  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος επιβαρύνεται κατά την εφαρμογή της υποχρέωσης επιστροφής επιστρεφόντων, ο οργανισμός, με δική του πρωτοβουλία και με τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή κατόπιν αιτήματος του εν λόγω κράτους μέλους, παρέχει την κατάλληλη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή με τη μορφή επέμβασης επιστροφής. Η επέμβαση αυτή είναι δυνατό να συνίσταται στην αποστολή ομάδων επιστροφής στο κράτος μέλος υποδοχής, οι οποίες παρέχουν συνδρομή κατά την εφαρμογή των διαδικασιών επιστροφής και την οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής από το κράτος μέλος υποδοχής. Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των κρατών μελών και ένας παρατηρητής αναγκαστικής επιστροφής από την εφεδρεία που δημιουργείται βάσει του άρθρου 51 είναι παρόντες σε ολόκληρη την επέμβαση επιστροφής έως την άφιξη στην τρίτη χώρα επιστροφής.

Τροπολογία    286

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο οργανισμός δύναται επίσης να δρομολογεί επεμβάσεις επιστροφής σε τρίτες χώρες, με βάση τις κατευθύνσεις που περιγράφονται στον κύκλο πολυετούς στρατηγικής πολιτικής, όταν η εκάστοτε τρίτη χώρα χρήζει πρόσθετης τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής όσον αφορά τις δραστηριότητές της στον τομέα της επιστροφής. Η επέμβαση αυτή μπορεί να συνίσταται στην αποστολή ομάδων επιστροφής για τον σκοπό της παροχής τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής όσον αφορά τις δραστηριότητες επιστροφής της τρίτης χώρας.

διαγράφεται

Τροπολογία    287

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει συγκεκριμένες και δυσανάλογες προκλήσεις κατά την εφαρμογή της υποχρέωσης επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής, ο οργανισμός, με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος του εν λόγω κράτους μέλους, παρέχει την κατάλληλη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή με τη μορφή ταχείας επέμβασης επιστροφής. Μια ταχεία επέμβαση επιστροφής είναι δυνατό να συνίσταται στην ταχεία αποστολή ομάδων επιστροφής στο κράτος μέλος υποδοχής, οι οποίες παρέχουν συνδρομή κατά την εφαρμογή των διαδικασιών επιστροφής και την οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής από το κράτος μέλος υποδοχής.

3.  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει συγκεκριμένες και δυσανάλογες προκλήσεις κατά την εφαρμογή της υποχρέωσης επιστροφής επιστρεφόντων για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής, ο οργανισμός, με δική του πρωτοβουλία και με τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή κατόπιν αιτήματος του εν λόγω κράτους μέλους και εν συνεχεία αξιολόγησης της κατάστασης που επικρατεί στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου, παρέχει την κατάλληλη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή με τη μορφή ταχείας επέμβασης επιστροφής. Μια ταχεία επέμβαση επιστροφής είναι δυνατό να συνίσταται στην ταχεία αποστολή ομάδων επιστροφής στο κράτος μέλος υποδοχής, οι οποίες παρέχουν συνδρομή κατά την εφαρμογή των διαδικασιών επιστροφής και την οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής από το κράτος μέλος υποδοχής. Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των κρατών μελών και ένας παρατηρητής αναγκαστικής επιστροφής από την εφεδρεία που δημιουργείται βάσει του άρθρου 51 είναι παρόντες σε ολόκληρη την επέμβαση επιστροφής έως την άφιξη στην τρίτη χώρα επιστροφής.

Τροπολογία    288

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Ο οργανισμός χρηματοδοτεί ή συγχρηματοδοτεί τις επεμβάσεις επιστροφής από τον προϋπολογισμό του, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον οργανισμό.

6.  Ο οργανισμός χρηματοδοτεί τις επεμβάσεις επιστροφής από τον προϋπολογισμό του, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον οργανισμό.

Τροπολογία    289

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ένα μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής με 10 000 μέλη επιχειρησιακού προσωπικού αποτελεί μέρος του οργανισμού. Αυτό το μόνιμο σώμα απαρτίζεται από τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες προσωπικού σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα διαθεσιμότητας που παρατίθεται στο παράρτημα I:

1.  Ένα μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής αποτελεί μέρος του οργανισμού. Αυτό το μόνιμο σώμα απαρτίζεται από τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες προσωπικού σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα διαθεσιμότητας που παρατίθεται στο παράρτημα I:

Τροπολογία    290

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  κατηγορία 4: εφεδρεία ταχείας αντίδρασης η οποία αποτελείται από επιχειρησιακό προσωπικό των κρατών μελών που θα τοποθετείται για σκοπούς ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα σύμφωνα με το άρθρο 58α.

Τροπολογία    291

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο οργανισμός αποστέλλει μέλη του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ως μέλη των ομάδων διαχείρισης των συνόρων, των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, των ομάδων επιστροφής σε κοινές επιχειρήσεις, ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα ή επεμβάσεις επιστροφής ή κάθε άλλη σχετική επιχειρησιακή δραστηριότητα στα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες.

2.  Ο οργανισμός αποστέλλει μέλη του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ως μέλη των ομάδων διαχείρισης των συνόρων, των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, των ομάδων επιστροφής σε κοινές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής, ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα ή επεμβάσεις επιστροφής ή κάθε άλλη σχετική επιχειρησιακή δραστηριότητα στα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες. Ο οργανισμός και το οικείο κράτος μέλος οφείλουν να μεριμνούν για την αποφυγή οποιασδήποτε επιχειρησιακής επικάλυψης.

Τροπολογία    292

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Στελέχη ομάδων του οργανισμού που συμμετέχουν σε επιχείρηση μπορούν να συνεργάζονται με ομάδες της Ευρωπόλ που έχουν αναπτυχθεί στην ίδια γεωγραφική περιοχή για θέματα σχετικά με το διασυνοριακό έγκλημα.

Τροπολογία    293

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Σύμφωνα με το άρθρο 83, όλα τα μέλη του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής μπορούν να εκτελούν καθήκοντα συνοριακών ελέγχων ή επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων των καθηκόντων για τα οποία απαιτούνται εκτελεστικές αρμοδιότητες και τα οποία ορίζονται στις σχετικές εθνικές νομοθεσίες ή, για το προσωπικό του οργανισμού, σύμφωνα με το παράρτημα II.

3.  Σύμφωνα με το άρθρο 83, όλα τα μέλη του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής μπορούν, με την επιφύλαξη της σύμφωνης γνώμης του κράτους μέλους υποδοχής, να εκτελούν καθήκοντα συνοριακών ελέγχων ή επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων των καθηκόντων για τα οποία απαιτούνται εκτελεστικές αρμοδιότητες και τα οποία ορίζονται στις σχετικές εθνικές νομοθεσίες ή, για το προσωπικό του οργανισμού, σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού. Το μόνιμο σώμα, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών του μόνιμου και λοιπού προσωπικού, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για ειδική κατάρτιση και επαγγελματισμό που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399.

Τροπολογία    294

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  σχετικά με τους αριθμούς ανά συγκεκριμένα προφίλ του επιχειρησιακού προσωπικού που ανήκει σε καθεμία από τις τρεις κατηγορίες εντός του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, από το οποίο θα σχηματιστούν ομάδες το επόμενο έτος·

α)  σχετικά με τους αριθμούς ανά συγκεκριμένα προφίλ του επιχειρησιακού προσωπικού που ανήκει στις κατηγορίες 1 έως 3 του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, και στην κατηγορία 4 στην περίπτωση ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα, από το οποίο θα σχηματιστούν ομάδες το επόμενο έτος·

Τροπολογία    295

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Ο οργανισμός μπορεί να προσλάβει έως το 4 % του συνολικού προσωπικού του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ως προσωπικό το οποίο εκτελεί υποστηρικτικά καθήκοντα για τη δημιουργία του μόνιμου σώματος, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των επιχειρήσεών του και την απόκτηση εξοπλισμού που ανήκει στον οργανισμό.

6.  Ο οργανισμός μπορεί να προσλάβει έως το 10% του συνολικού προσωπικού του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, προερχόμενο από το προσωπικό κατηγορίας 1, ή να κάνει χρήση αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων, ως προσωπικό το οποίο εκτελεί υποστηρικτικά καθήκοντα για τη δημιουργία του μόνιμου σώματος, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των επιχειρήσεών του και την απόκτηση εξοπλισμού που ανήκει στον οργανισμό.

Τροπολογία    296

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Μετά από ... [πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], ο αριθμός των υπαλλήλων που καθορίζεται στο παράρτημα Ι επανεξετάζεται σε ετήσια βάση υπό τον όρο ότι το μόνιμο σώμα έχει συσταθεί και είναι πλήρως λειτουργικό. Όπου κρίνεται απαραίτητο, οι αριθμοί των υπαλλήλων στις κατηγορίες 1, 2, 3 και 4 μπορούν να αυξηθούν ή να μειωθούν έως και κατά 30 %, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα πέσουν κάτω από το ελάχιστο όριο των 5 000 για το επιχειρησιακό προσωπικό και δεν θα υπερβούν το ανώτατο όριο των 7 000 για το επιχειρησιακό προσωπικό. Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 118 με σκοπό την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού ώστε να προσαρμοστούν οι αριθμοί των υπαλλήλων που ορίζονται στο παράρτημα Ι.

Τροπολογία    297

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο οργανισμός συνεισφέρει στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής μέλη του μόνιμου και λοιπού προσωπικού του (κατηγορία 1) τα οποία αποστέλλονται σε περιοχές επιχειρήσεων ως μέλη των ομάδων εξουσιοδοτημένα να εκτελούν όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένου του καθήκοντος να διαχειρίζονται τον εξοπλισμό του οργανισμού.

1.  Ο οργανισμός συνεισφέρει στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής μέλη του μόνιμου και λοιπού προσωπικού του (κατηγορία 1) τα οποία αποστέλλονται σε περιοχές επιχειρήσεων ως μέλη των ομάδων εξουσιοδοτημένα να εκτελούν όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένου του καθήκοντος να παρακολουθούν τη συμμόρφωση με τις διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να διαχειρίζονται τον εξοπλισμό του οργανισμού.

Τροπολογία    298

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Ο οργανισμός συνεισφέρει στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής τουλάχιστον με 100 στελέχη του μόνιμου και λοιπού προσωπικού του (κατηγορία 1) , τα οποία θα αποστέλλονται σε περιοχές επιχειρήσεων και επιχειρήσεις και δραστηριότητες επιστροφής, θα υποβάλλουν εκθέσεις απευθείας στον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων, θα αναλαμβάνουν την αρμοδιότητα της παρακολούθησης της συμμόρφωσης όλων των δραστηριοτήτων και των επιχειρήσεων του οργανισμού, του κράτους μέλους υποδοχής ή της τρίτης χώρας με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Οι παρατηρητές της συμμόρφωσης με τα θεμελιώδη δικαιώματα ως μέλη του μόνιμου και λοιπού προσωπικού είναι ανεξάρτητοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Υποβάλλουν έκθεση απευθείας στον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων και το συμβουλευτικό φόρουμ. Πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και την πείρα στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της παρακολούθησης επιστροφών.

Τροπολογία    299

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 2, μετά την πρόσληψή τους, τα νέα μέλη του προσωπικού λαμβάνουν πλήρη εκπαίδευση σχετικά με τη συνοριοφυλακή ή την επιστροφή, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης που σχεδιάζονται από τον οργανισμό και τα οποία, βάσει συμφωνιών με επιλεγμένα κράτη μέλη, υλοποιούνται στις ειδικές ακαδημίες τους. Το κόστος της εκπαίδευσης καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον οργανισμό.

2.  Σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 2, μετά την πρόσληψή τους, τα νέα μέλη του προσωπικού λαμβάνουν πλήρη εκπαίδευση, μεταξύ άλλων και σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με το προφίλ τους. Κύκλοι εκπαίδευσης σχετικά με τη συνοριοφυλακή, την επιστροφή ή εντατικός κύκλος εκπαίδευσης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα διοργανώνονται, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης που σχεδιάζονται από τον οργανισμό και τα οποία, βάσει συμφωνιών με επιλεγμένα κράτη μέλη, υλοποιούνται στις ειδικές ακαδημίες τους. Το κόστος της εκπαίδευσης καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον οργανισμό.

Τροπολογία    300

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους, ο οργανισμός διασφαλίζει ότι τα μέλη του μόνιμου και λοιπού προσωπικού του ασκούν τα καθήκοντά τους ως μέλη ομάδων βάσει υψηλών προτύπων. Για κάθε μέλος του προσωπικού σχεδιάζονται επαρκείς χάρτες εκπαίδευσης οι οποίοι διασφαλίζουν ότι διαθέτουν ανά πάσα στιγμή τα επαγγελματικά προσόντα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση καθηκόντων συνοριοφύλακα ή καθηκόντων που σχετίζονται με την επιστροφή.

3.  Καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους, ο οργανισμός διασφαλίζει ότι τα μέλη του μόνιμου και λοιπού προσωπικού του ασκούν τα καθήκοντά τους ως μέλη ομάδων σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα και σε πνεύμα απόλυτης συμμόρφωσης με τις διατάξεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για κάθε μέλος του προσωπικού σχεδιάζονται επαρκείς χάρτες εκπαίδευσης οι οποίοι διασφαλίζουν ότι διαθέτουν ανά πάσα στιγμή τα επαγγελματικά προσόντα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση καθηκόντων συνοριοφύλακα, παρατηρητή θεμελιωδών δικαιωμάτων ή καθηκόντων που σχετίζονται με την επιστροφή.

Τροπολογία    301

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα άλλα μέλη του προσωπικού που απασχολούνται από τον οργανισμό και τα οποία δεν νομιμοποιούνται να ασκούν καθήκοντα συνοριακού ελέγχου ή επιστροφής αποστέλλονται μόνο στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων για την άσκηση συντονιστικών και άλλων σχετικών καθηκόντων. Δεν αποτελούν μέρος των ομάδων.

4.  Τα άλλα μέλη του προσωπικού που απασχολούνται από τον οργανισμό και τα οποία δεν νομιμοποιούνται να ασκούν καθήκοντα συνοριακού ελέγχου, παρακολούθησης θεμελιωδών δικαιωμάτων ή επιστροφής αποστέλλονται μόνο στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων για την άσκηση συντονιστικών και άλλων σχετικών καθηκόντων. Δεν αποτελούν μέρος των ομάδων.

Τροπολογία    302

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη συνεισφέρουν στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής μέλη του επιχειρησιακού προσωπικού που αποσπώνται ως μέλη ομάδων στον οργανισμό (κατηγορία 2). Η διάρκεια των επιμέρους αποσπάσεων καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 93 παράγραφος 7. Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του συστήματος χρηματοδοτικής στήριξης που αναφέρεται στο άρθρο 61, η απόσπαση ξεκινά, κατά γενικό κανόνα, στην αρχή του ημερολογιακού έτους.

1.  Τα κράτη μέλη συνεισφέρουν στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής μέλη του επιχειρησιακού προσωπικού που αποσπώνται ως μέλη ομάδων στον οργανισμό (κατηγορία 2). Η διάρκεια των επιμέρους αποσπάσεων καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 7. Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του συστήματος χρηματοδοτικής στήριξης που αναφέρεται στο άρθρο 61, η απόσπαση ξεκινά, κατά γενικό κανόνα, στην αρχή του ημερολογιακού έτους.

Τροπολογία    303

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, κάθε κράτος μέλος ορίζει προς απόσπαση το επιχειρησιακό προσωπικό του σύμφωνα με τους συγκεκριμένους αριθμούς και τα προφίλ που αποφασίζονται από το διοικητικό συμβούλιο για το επόμενο έτος όπως αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 4. Ο οργανισμός δύναται να ελέγχει κατά πόσον το επιχειρησιακό προσωπικό που προτείνουν τα κράτη μέλη αντιστοιχεί στα προφίλ που έχουν οριστεί και διαθέτει τις αναγκαίες γλωσσικές δεξιότητες. Έως τις 15 Σεπτεμβρίου, ο οργανισμός αποδέχεται τους προτεινόμενους υποψηφίους ή ζητεί από ένα κράτος μέλος να προτείνει άλλον υποψήφιο προς απόσπαση σε περίπτωση μη αντιστοιχίας με τα απαιτούμενα προφίλ, ανεπαρκών γλωσσικών δεξιοτήτων, παραπτώματος ή παράβασης των εφαρμοστέων κανόνων κατά τη διάρκεια προηγούμενων αποστολών.

4.  Μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, κάθε κράτος μέλος ορίζει προς απόσπαση το επιχειρησιακό προσωπικό του σύμφωνα με τους συγκεκριμένους αριθμούς και τα προφίλ που αποφασίζονται από το διοικητικό συμβούλιο για το επόμενο έτος όπως αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 4. Ο οργανισμός ελέγχει κατά πόσον το επιχειρησιακό προσωπικό που προτείνουν τα κράτη μέλη αντιστοιχεί στα προφίλ που έχουν οριστεί και διαθέτει τις αναγκαίες γλωσσικές δεξιότητες. Έως τις 15 Σεπτεμβρίου, ο οργανισμός αποδέχεται τους προτεινόμενους υποψηφίους ή τους απορρίπτει σε περίπτωση μη αντιστοιχίας με τα απαιτούμενα προφίλ, ανεπαρκών γλωσσικών δεξιοτήτων, παραπτώματος ή παράβασης των εφαρμοστέων κανόνων κατά τη διάρκεια προηγούμενων αποστολών και ζητεί από ένα κράτος μέλος να προτείνει άλλον υποψήφιο προς απόσπαση.

Τροπολογία    304

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Με την επιφύλαξη του άρθρο 75 παράγραφος 3, όλες οι τοποθετήσεις προσωπικού της κατηγορίας 2 είναι υποχρεωτικές. Σε περίπτωση επίκλησης του άρθρου 75 παράγραφος 3, μέλη του μόνιμου και λοιπού προσωπικού αντικαθιστούν το εν λόγω προσωπικό κατηγορίας 2.

Τροπολογία    305

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 58 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο να εξασφαλίζει ότι το επιχειρησιακό προσωπικό που έχει οριστεί είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος του οργανισμού σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο. Κάθε μέλος του επιχειρησιακού προσωπικού διατίθεται για μέγιστη περίοδο 4 μηνών εντός ενός ημερολογιακού έτους.

2.  Κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο να εξασφαλίζει ότι το επιχειρησιακό προσωπικό που έχει οριστεί είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος του οργανισμού σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο. Κάθε μέλος του επιχειρησιακού προσωπικού διατίθεται για περίοδο ελάχιστης διάρκειας 2 και μέγιστης διάρκειας 4 μηνών εντός ενός ημερολογιακού έτους.

Τροπολογία    306

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 58 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο οργανισμός δύναται να ελέγχει κατά πόσον το επιχειρησιακό προσωπικό που έχει οριστεί για βραχυπρόθεσμες αποστολές από τα κράτη μέλη αντιστοιχεί στα καθορισθέντα προφίλ και διαθέτει τις αναγκαίες γλωσσικές δεξιότητες. Ο οργανισμός μπορεί να ζητήσει από ένα κράτος μέλος να αφαιρέσει ένα μέλος του επιχειρησιακού προσωπικού από τον εθνικό κατάλογο σε περίπτωση μη αντιστοιχίας με τα απαιτούμενα προφίλ, ανεπαρκών γλωσσικών δεξιοτήτων, παραπτώματος ή παράβασης των εφαρμοστέων κανόνων κατά τη διάρκεια προηγούμενων αποστολών.

3.  Ο οργανισμός ελέγχει κατά πόσον το επιχειρησιακό προσωπικό που έχει οριστεί για βραχυπρόθεσμες αποστολές από τα κράτη μέλη αντιστοιχεί στα καθορισθέντα προφίλ και διαθέτει τις αναγκαίες γλωσσικές δεξιότητες. Ο οργανισμός απορρίπτει ορισθέντα μέλη του επιχειρησιακού προσωπικού σε περίπτωση μη αντιστοιχίας με τα απαιτούμενα προφίλ, ανεπαρκών γλωσσικών δεξιοτήτων, παραπτώματος ή παράβασης των εφαρμοστέων κανόνων κατά τη διάρκεια προηγούμενων αποστολών και ζητεί από το κράτος μέλος να ορίσει άλλον υποψήφιο.

Τροπολογία    307

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 58 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α.  Με την επιφύλαξη του άρθρο 75 παράγραφος 3, όλες οι τοποθετήσεις προσωπικού της κατηγορίας 3 είναι υποχρεωτικές. Σε περίπτωση επίκλησης του άρθρου 75 παράγραφος 3, μέλη του μόνιμου και λοιπού προσωπικού αντικαθιστούν το εν λόγω προσωπικό κατηγορίας 3.

Τροπολογία    308

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 58 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 58α

 

Συμμετοχή των κρατών μελών στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής μέσω της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης

 

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν το επιχειρησιακό προσωπικό που αποτελεί μέρος της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης στην άμεση διάθεση του οργανισμού (κατηγορία 4). Το επιχειρησιακό προσωπικό μπορεί να τοποθετηθεί στο πλαίσιο της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης από κάθε κράτος μέλος εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία συμφωνείται το επιχειρησιακό σχέδιο από τον εκτελεστικό διευθυντή και το κράτος μέλος υποδοχής αποκλειστικά για ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα, υπό την προϋπόθεση ότι το προσωπικό των κατηγοριών 1 έως 3 που απαιτείται για την εν λόγω επιχείρηση βρίσκεται ήδη στις θέσεις του. Για τον σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος θέτει στη διάθεση του οργανισμού σε ετήσια βάση έναν αριθμό συνοριοφυλάκων ή λοιπού σχετικού προσωπικού. Τα προφίλ των μελών του προσωπικού είναι αυτά που ορίζονται στην απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Ο συνολικός αριθμός των μελών του προσωπικού που διατίθεται από τα κράτη μέλη ανέρχεται σε 3 000 συνοριοφύλακες ή λοιπού σχετικού προσωπικού. Ο οργανισμός ελέγχει κατά πόσον οι συνοριοφύλακες που προτείνουν τα κράτη μέλη αντιστοιχούν στα προφίλ που έχουν ορισθεί. Ο οργανισμός αποδέχεται τους προτεινόμενους υποψηφίους ή τους απορρίπτει σε περίπτωση μη αντιστοιχίας με τα απαιτούμενα προφίλ, ανεπαρκών γλωσσικών δεξιοτήτων, παραπτώματος ή παράβασης των εφαρμοστέων κανόνων κατά τη διάρκεια προηγούμενων αποστολών και ζητεί από το κράτος μέλος να προτείνει άλλον υποψήφιο προς απόσπαση.

 

2.  Κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για τη συνεισφορά του στον αριθμό συνοριοφυλάκων ή λοιπού σχετικού προσωπικού, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, σύμφωνα με το παράρτημα Va.

Τροπολογία    309

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 59 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ενδιάμεση επανεξέταση της λειτουργίας του μόνιμου σώματος της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Επανεξέταση της λειτουργίας του μόνιμου σώματος της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Τροπολογία    310

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 59 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Έως τις 31 Ιουνίου 2024, με βάση ειδικότερα τις εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 65, η Επιτροπή προβαίνει σε ενδιάμεση επανεξέταση της λειτουργίας του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, αξιολογώντας τον συνολικό αριθμό του προσωπικού και τη σύνθεσή του. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης λαμβάνεται υπόψη η εξέλιξη του μόνιμου και λοιπού προσωπικού που προορίζεται για τις συνεισφορές του οργανισμού ή τυχόν σημαντικές μεταβολές στις ικανότητες των επιμέρους κρατών μελών οι οποίες επηρεάζουν τη δυνατότητά τους να συνεισφέρουν στο μόνιμο σώμα.

1.  Έως [δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], με βάση ειδικότερα τις εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 65 και στο άρθρο 62 παράγραφος 8α, η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, προβαίνει σε επανεξέταση της λειτουργίας του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, συμπεριλαμβανομένης της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης, αξιολογώντας τη συνολική κατάρτιση, την ειδική εμπειρογνωμοσύνη, τον επαγγελματισμό, τον αριθμό του προσωπικού και τη σύνθεσή του. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης λαμβάνεται υπόψη η εξέλιξη του μόνιμου και λοιπού προσωπικού που προορίζεται για τις συνεισφορές του οργανισμού ή τυχόν σημαντικές μεταβολές στις ικανότητες των επιμέρους κρατών μελών οι οποίες επηρεάζουν τη δυνατότητά τους να συνεισφέρουν στο μόνιμο σώμα.

Τροπολογία    311

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 59 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εν λόγω ενδιάμεση επανεξέταση συνοδεύεται, όπου είναι αναγκαίο, από κατάλληλες προτάσεις για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, III και IV.

2.  Η εν λόγω επανεξέταση συνοδεύεται, όπου είναι αναγκαίο, από κατάλληλες προτάσεις για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, III, IV και Vα.

Τροπολογία    312

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 59 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Έως ... [δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], και κάθε τέσσερα έτη στη συνέχεια, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και με τη βοήθεια του οργανισμού, διεξάγει ανεξάρτητη επανεξέταση του επιπέδου κατάρτισης, ειδικής εμπειρογνωμοσύνης και επαγγελματισμού του προσωπικού του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Η Επιτροπή κοινοποιεί τα αποτελέσματα της επανεξέτασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία    313

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 60 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με τη σύμφωνη γνώμη του κράτους μέλους υποδοχής, ο οργανισμός μπορεί να συστήσει τοπικά γραφεία στο έδαφός του για τη διευκόλυνση και τη βελτίωση του συντονισμού των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων και στον τομέα της επιστροφής, που οργανώνονται από τον οργανισμό στο συγκεκριμένο κράτος μέλος ή στη γειτονική περιοχή, καθώς και για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των ανθρώπινων και τεχνικών πόρων του οργανισμού. Τα τοπικά γραφεία είναι προσωρινές εγκαταστάσεις που δημιουργούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου ο οργανισμός να εκτελέσει σημαντικές επιχειρησιακές δραστηριότητες στο συγκεκριμένο κράτος μέλος ή στη σχετική γειτονική περιοχή. Αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί, εάν χρειαστεί.

1.  Με προϋπόθεση τη συμφωνία με το κράτος μέλος υποδοχής ή τη ρητή ενσωμάτωση της δυνατότητας αυτής στη συμφωνία περί καθεστώτος με την τρίτη χώρα υποδοχής, ο οργανισμός μπορεί να συστήσει τοπικά γραφεία στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας, με σκοπό τη διευκόλυνση και τη βελτίωση του συντονισμού των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων και στον τομέα της επιστροφής, που οργανώνονται από τον οργανισμό στο συγκεκριμένο κράτος μέλος ή στην τρίτη χώρα, καθώς και για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των ανθρώπινων και τεχνικών πόρων του οργανισμού. Τα τοπικά γραφεία δημιουργούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου ο οργανισμός να εκτελέσει σημαντικές επιχειρησιακές δραστηριότητες στο συγκεκριμένο κράτος μέλος ή στη σχετική τρίτη χώρα. Αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί, εάν χρειαστεί.

Τροπολογία    314

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 60 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο οργανισμός και το κράτος μέλος υποδοχής όπου συστήνεται το τοπικό γραφείο μεριμνούν για τις αναγκαίες ρυθμίσεις προκειμένου να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στο τοπικό γραφείο.

2.  Ο οργανισμός και το κράτος μέλος υποδοχής ή η τρίτη χώρα όπου συστήνεται το τοπικό γραφείο προβαίνουν στις αναγκαίες ρυθμίσεις προκειμένου να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στο τοπικό γραφείο. Ο τόπος εργασίας του προσωπικού που απασχολείται στα τοπικά γραφεία καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 2.

Τροπολογία    315

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 60 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  παρέχουν επιχειρησιακή υποστήριξη στο κράτος μέλος στις σχετικές περιοχές επιχειρήσεων·

β)  παρέχουν επιχειρησιακή υποστήριξη στο κράτος μέλος ή στην τρίτη χώρα στις σχετικές περιοχές επιχειρήσεων·

Τροπολογία    316

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 60 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  παρακολουθούν τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και της επιστροφής με τα θεμελιώδη δικαιώματα και υποβάλλουν έκθεση απευθείας στον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Τροπολογία    317

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 60 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  συνεργάζονται με το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη υποδοχής σε ζητήματα που αφορούν την πρακτική εφαρμογή των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που οργανώνονται από τον οργανισμό στο συγκεκριμένο κράτος μέλος ή στα συγκεκριμένα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων ζητημάτων που ενδέχεται να έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων·

δ)  συνεργάζονται με το κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα υποδοχής σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την πρακτική εφαρμογή των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που οργανώνονται από τον οργανισμό στο συγκεκριμένο κράτος μέλος ή στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων ζητημάτων που ενδέχεται να έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων·

Τροπολογία    318

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 60 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  παρέχουν στήριξη στον συντονιστή όσον αφορά τη διευκόλυνση, εάν είναι αναγκαίο, του συντονισμού και της επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων του οργανισμού και των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους υποδοχής·

στ)  παρέχουν στήριξη στον συντονιστή όσον αφορά τη διευκόλυνση, εάν είναι αναγκαίο, του συντονισμού και της επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων του οργανισμού και των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας υποδοχής·

Τροπολογία    319

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 60 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  παρέχουν στήριξη στον αξιωματικό σύνδεσμο του οργανισμού για τον εντοπισμό τυχόν υφιστάμενων ή μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων της περιοχής για την οποία είναι αρμόδια ή την εφαρμογή του κεκτημένου στον τομέα της επιστροφής, και υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στην κεντρική διοίκηση·

θ)  παρέχουν στήριξη στον αξιωματικό σύνδεσμο του οργανισμού για τον εντοπισμό τυχόν υφιστάμενων ή μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων της περιοχής για την οποία είναι αρμόδια, ή την εφαρμογή του κεκτημένου στον τομέα της επιστροφής, ή ζητήματα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, και υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στην κεντρική διοίκηση·

Τροπολογία    320

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 60 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Το κράτος μέλος υποδοχής στο οποίο δημιουργείται το τοπικό γραφείο παρέχει στον οργανισμό βοήθεια για να εξασφαλιστεί η επιχειρησιακή του ικανότητα.

Τροπολογία    321

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 60 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες των τοπικών γραφείων. Οι δραστηριότητες των τοπικών γραφείων περιγράφονται σε χωριστό τμήμα της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων που αναφέρεται στο άρθρο 98 παράγραφος 2 σημείο 10.

6.  Ο εκτελεστικός διευθυντής και ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων υποβάλλουν ανά τρίμηνο έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο και το συμβουλευτικό φόρουμ σχετικά με τις δραστηριότητες των τοπικών γραφείων και σχετικά με τη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως αυτή παρακολουθείται από τα τοπικά γραφεία. Οι δραστηριότητες των τοπικών γραφείων περιγράφονται σε χωριστό τμήμα της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων που αναφέρεται στο άρθρο 98 παράγραφος 2 στοιχείο ι).

Τροπολογία    322

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 60 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή διαπιστώνει ότι υπάρχουν γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου σε ένα κράτος μέλος στο οποίο ο οργανισμός έχει συστήσει τοπικό γραφείο, η Επιτροπή αναφέρει αμελλητί το εν λόγω πόρισμα στον εκτελεστικό διευθυντή. Εντός περιόδου ενός μηνός από την ενημέρωση για το εν λόγω πόρισμα- και εκτός από την περίπτωση που το τοπικό γραφείο έχει εντωμεταξύ κλείσει - το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή και, αφού λάβει σοβαρά υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής, αποφασίζει κατά πόσον θα κλείσει το τοπικό γραφείο.

Τροπολογία    323

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν κεφάλαια υπό τη μορφή χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες, σε ετήσια βάση, για τη στήριξη της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων προκειμένου να διασφαλίζονται οι συνεισφορές τους στο μόνιμο σώμα της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής σύμφωνα με τα παραρτήματα III και IV και το άρθρο 125 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046, τα οποία καταβάλλονται μετά το τέλος του σχετικού έτους και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 3 και 4. Η χρηματοδότηση αυτή βασίζεται σε ένα ποσό αναφοράς που καθορίζεται στην παράγραφο 2 και ανέρχεται σε:

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία    324

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η ετήσια καταβολή του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη αυξάνουν ανάλογα το αντίστοιχο συνολικό προσωπικό εθνικών συνοριοφυλάκων τους μέσω της πρόσληψης νέων συνοριοφυλάκων και άλλων υπαλλήλων εντός της σχετικής περιόδου. Οι σχετικές πληροφορίες για τον σκοπό της υποβολής εκθέσεων παρέχονται στον οργανισμό στο πλαίσιο των ετήσιων διμερών διαπραγματεύσεων και επαληθεύονται μέσω της αξιολόγησης τρωτότητας κατά το επόμενο έτος. Η ετήσια καταβολή του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) πραγματοποιείται σε σχέση με τον αριθμό των συνοριοφυλάκων ή άλλων υπαλλήλων που έχουν πράγματι αποσταλεί για τουλάχιστον 4 μήνες σύμφωνα με το άρθρο 58 εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο παράρτημα IV.

3.  Η ετήσια καταβολή του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη αυξάνουν ανάλογα το αντίστοιχο συνολικό προσωπικό εθνικών συνοριοφυλάκων τους μέσω της πρόσληψης νέων συνοριοφυλάκων και άλλων υπαλλήλων εντός της σχετικής περιόδου. Οι σχετικές πληροφορίες για τον σκοπό της υποβολής εκθέσεων παρέχονται στον οργανισμό στο πλαίσιο των ετήσιων διμερών διαπραγματεύσεων και επαληθεύονται μέσω της αξιολόγησης τρωτότητας κατά το επόμενο έτος. Η ετήσια καταβολή του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) πραγματοποιείται πλήρως σε σχέση με τον αριθμό των συνοριοφυλάκων ή άλλων υπαλλήλων που έχουν πράγματι αποσταλεί για συνεχή ή μη συνεχή περίοδο τουλάχιστον 4 μηνών ή σε κατ’ αναλογία βάση για τις τοποθετήσεις για συνεχή ή μη συνεχή περίοδο μικρότερης των 4 μηνών σύμφωνα με το άρθρο 58 εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο παράρτημα IV. Η πληρωμή προκαταβολής που συνδέεται με τις ετήσιες πληρωμές των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) πραγματοποιείται μετά την υποβολή συγκεκριμένης και αιτιολογημένης αίτησης από το συνεισφέρον κράτος μέλος.

Τροπολογία    325

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Κατά την υλοποίηση της χρηματοδοτικής στήριξης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, ο οργανισμός και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις αρχές της συγχρηματοδότησης και της αποφυγής της διπλής χρηματοδότησης.

Τροπολογία    326

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 62 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο οργανισμός, λαμβάνοντας υπόψη τον χάρτη πορείας για την ανάπτυξη ικανοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4, όπου διατίθεται, και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς εκπαίδευσης των κρατών μελών, και, όπου αρμόζει, την EASO και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναπτύσσει συγκεκριμένα εργαλεία εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης ειδικής εκπαίδευσης στην προστασία των παιδιών και άλλων ατόμων σε ευάλωτη κατάσταση. Παρέχει στους συνοριοφύλακες, τους ειδικούς σε θέματα επιστροφής και το λοιπό αρμόδιο προσωπικό που είναι μέλη του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σχετική με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους. Εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του οργανισμού διεξάγουν τακτικές ασκήσεις με τους εν λόγω συνοριοφύλακες και άλλα μέλη ομάδων, σύμφωνα με το πρόγραμμα προηγμένης εκπαίδευσης και άσκησης που καθορίζεται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του οργανισμού.

1.  Ο οργανισμός, λαμβάνοντας υπόψη τον χάρτη πορείας για την ανάπτυξη ικανοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4, όπου διατίθεται, και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς εκπαίδευσης των κρατών μελών, και τον [Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο] και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναπτύσσει συγκεκριμένα εργαλεία εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης ειδικής εκπαίδευσης στην προστασία των παιδιών και άλλων ατόμων σε ευάλωτη κατάσταση. Παρέχει στους συνοριοφύλακες, τους ειδικούς σε θέματα επιστροφής, τους συνοδούς επιστροφής και τους παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής, και το λοιπό αρμόδιο προσωπικό που είναι μέλη του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σχετική με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους. Εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του οργανισμού διεξάγουν τακτικές ασκήσεις με τους εν λόγω συνοριοφύλακες και άλλα μέλη ομάδων, σύμφωνα με το πρόγραμμα προηγμένης εκπαίδευσης και άσκησης που καθορίζεται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του οργανισμού.

Τροπολογία    327

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 62 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο οργανισμός εξασφαλίζει ότι όλα τα μέλη του προσωπικού που προσλαμβάνονται για να ενεργούν ως επιχειρησιακό προσωπικό του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής έχουν λάβει επαρκή κατάρτιση σχετικά με το συναφές ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της πρόσβασης σε διεθνή προστασία και, κατά περίπτωση, της έρευνας και διάσωσης, πριν από την αρχική αποστολή τους σε επιχειρησιακές δραστηριότητες που οργανώνει ο οργανισμός. Για τον σκοπό αυτό, ο οργανισμός, βάσει συμφωνιών με επιλεγμένα κράτη μέλη, υλοποιεί τα αναγκαία προγράμματα εκπαίδευσης στις εθνικές τους ακαδημίες. Το κόστος της εκπαίδευσης καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον οργανισμό.

2.  Ο οργανισμός εξασφαλίζει ότι όλα τα μέλη του προσωπικού που προσλαμβάνονται για να ενεργούν ως επιχειρησιακό προσωπικό του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής έχουν λάβει επαρκή κατάρτιση σχετικά με το συναφές ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της πρόσβασης σε διεθνή προστασία, των κατευθυντήριων γραμμών για τους σκοπούς ταυτοποίησης των ατόμων που ζητούν διεθνή προστασία και της κατεύθυνσής τους προς τις κατάλληλες διαδικασίες, των κατευθυντήριων γραμμών για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων ασυνόδευτων ανηλίκων, θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, ατόμων που έχουν ανάγκη επείγουσας ιατρικής βοήθειας και άλλων ιδιαιτέρως ευάλωτων ατόμων, και, όπου προβλέπεται να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις στη θάλασσα, της έρευνας και διάσωσης πριν από τη συμμετοχή του σε επιχειρησιακές δραστηριότητες που οργανώνει ο οργανισμός. Εάν ενδέχεται κατά τις επιχειρησιακές δραστηριότητες να γίνει αναγκαστική χρήση πυροβόλων όπλων, τα μέλη του προσωπικού θα λάβουν ολοκληρωμένη, πρακτική, νομική και δεοντολογική κατάρτιση, λαμβανομένης υπόψη της προηγούμενης κατάρτισης ή εμπειρίας τους.

Τροπολογία    328

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 62 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Για τον σκοπό αυτό, ο οργανισμός, βάσει συμφωνιών με επιλεγμένα κράτη μέλη, υλοποιεί τα αναγκαία προγράμματα εκπαίδευσης στις εθνικές τους ακαδημίες. Ο οργανισμός μεριμνά ώστε η εκπαίδευση να ακολουθεί το κοινό βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να είναι εναρμονισμένη και να εδραιώνει κοινή αντίληψη και κοινή νοοτροπία στη βάση των αρχών που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες. Το κόστος της εκπαίδευσης καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον οργανισμό.

Τροπολογία    329

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 62 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Ο οργανισμός μπορεί, αφού λάβει την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου, να δημιουργήσει εκπαιδευτικό κέντρο του οργανισμού ούτως ώστε να διευκολυνθεί ακόμη περισσότερο η ενσωμάτωση μιας κοινής ευρωπαϊκής νοοτροπίας στην παρεχόμενη κατάρτιση.

Τροπολογία    330

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 62 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο οργανισμός αναλαμβάνει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να εξασφαλίσει ότι το σύνολο του επιχειρησιακού προσωπικού των κρατών μελών που συμμετέχει στις ομάδες του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής έχει λάβει κατάρτιση σχετικά με την οικεία νομοθεσία της Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της πρόσβασης σε διεθνή προστασία και, όπου αρμόζει, της έρευνας και διάσωσης πριν από τη συμμετοχή του σε επιχειρησιακές δραστηριότητες που οργανώνει ο οργανισμός.

διαγράφεται

Τροπολογία    331

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 62 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο οργανισμός λαμβάνει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να εξασφαλίσει την εκπαίδευση του προσωπικού που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή και το οποίο διατίθεται στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και στην εφεδρεία που αναφέρεται στο άρθρο 52. Ο οργανισμός εξασφαλίζει ότι το προσωπικό του και το σύνολο του προσωπικού που συμμετέχει σε επιχειρήσεις επιστροφής και επεμβάσεις επιστροφής έχουν λάβει κατάρτιση σχετικά με την οικεία νομοθεσία της Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της πρόσβασης σε διεθνή προστασία πριν από τη συμμετοχή τους σε επιχειρησιακές δραστηριότητες που οργανώνει ο οργανισμός.

4.  Ο οργανισμός λαμβάνει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να εξασφαλίσει την εκπαίδευση του προσωπικού που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή και το οποίο διατίθεται στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και στην εφεδρεία που αναφέρεται στο άρθρο 52. Ο οργανισμός εξασφαλίζει ότι το προσωπικό του και το σύνολο του προσωπικού που συμμετέχει σε επιχειρήσεις επιστροφής και επεμβάσεις επιστροφής έχουν λάβει κατάρτιση σχετικά με την οικεία νομοθεσία της Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της πρόσβασης σε διεθνή προστασία και σε μηχανισμούς παραπομπής για ευάλωτα άτομα, πριν από τη συμμετοχή τους σε επιχειρησιακές δραστηριότητες που οργανώνει ο οργανισμός.

Τροπολογία    332

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 62 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Ο οργανισμός καθιερώνει πρόγραμμα ανταλλαγής που επιτρέπει στους συνοριοφύλακες που συμμετέχουν στις ομάδες του και στο προσωπικό που συμμετέχει στις ευρωπαϊκές ομάδες επέμβασης για επιστροφή να αποκτήσουν γνώσεις ή ειδική τεχνογνωσία από εμπειρίες και καλές πρακτικές που αποκόμισαν στο εξωτερικό μέσω της συνεργασίας τους με συνοριοφύλακες και προσωπικό που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή σε κάποιο κράτος μέλος διαφορετικό από το δικό τους.

8.  Ο οργανισμός καθιερώνει πρόγραμμα ανταλλαγής που επιτρέπει στους συνοριοφύλακες που συμμετέχουν στις ομάδες του και στο προσωπικό που συμμετέχει στις ευρωπαϊκές ομάδες επέμβασης για επιστροφή να αποκτήσουν γνώσεις ή ειδική τεχνογνωσία από εμπειρίες, συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα και καλές πρακτικές που αποκόμισαν στο εξωτερικό μέσω της συνεργασίας τους με συνοριοφύλακες και προσωπικό που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή σε κάποιο κράτος μέλος διαφορετικό από το δικό τους.

Τροπολογία    333

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 62 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α.  Ο οργανισμός θεσπίζει και συνεχίζει να αναπτύσσει εσωτερικό μηχανισμό ποιοτικού ελέγχου για την εξακρίβωση του υψηλού επιπέδου κατάρτισης, ειδικής εμπειρογνωμοσύνης και επαγγελματισμού του συνόλου του προσωπικού του, καθώς και του επιχειρησιακού προσωπικού των κρατών μελών που συμμετέχουν στις ομάδες του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Ο οργανισμός καταρτίζει ετήσια έκθεση αξιολόγησης με βάση την υλοποίηση του μηχανισμού ποιοτικού ελέγχου. Ο οργανισμός κοινοποιεί την ετήσια έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία    334

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 63 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με βάση πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή αφού ληφθεί η θετική γνώμη της Επιτροπής, το διοικητικό συμβούλιο χαράσσει ολοκληρωμένη πολυετή στρατηγική σχετικά με τους τρόπους ανάπτυξης των τεχνικών ικανοτήτων του οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένου του χάρτη πορείας για την ανάπτυξη ικανοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4, εφόσον διατίθεται, και των δημοσιονομικών πόρων που διατίθενται για τον σκοπό αυτό στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Με βάση την πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή αφού ληφθεί η θετική γνώμη της Επιτροπής,τον κύκλο πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένου του χάρτη πορείας για την ανάπτυξη ικανοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4, εφόσον διατίθεται, και, τέλος, τους δημοσιονομικούς πόρους που διατίθενται για τον σκοπό αυτό στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το διοικητικό συμβούλιο χαράσσει ολοκληρωμένη πολυετή στρατηγική σχετικά με το πως πρέπει να αναπτυχθούν οι τεχνικές ικανότητες του οργανισμού.

Τροπολογία    335

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 63 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Βάσει υποδείγματος συμφωνίας που καταρτίζεται από τον οργανισμό και εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο, το κράτος μέλος καταχώρισης και ο οργανισμός συμφωνούν τους όρους που εξασφαλίζουν τη λειτουργικότητα του εξοπλισμού. Στην περίπτωση πόρων που ανήκουν κατά συγκυριότητα στον οργανισμό, οι όροι καλύπτουν επίσης τις περιόδους πλήρους διαθεσιμότητας των πόρων για τον οργανισμό και καθορίζουν τη χρήση του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων ειδικών διατάξεων σχετικά με την ταχεία αποστολή κατά τη διάρκεια ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα.

5.  Βάσει υποδείγματος συμφωνίας που καταρτίζεται από τον οργανισμό και εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο, το κράτος μέλος καταχώρισης και ο οργανισμός συμφωνούν τους όρους που εξασφαλίζουν τη λειτουργικότητα του εξοπλισμού. Στο πλαίσιο αυτό, το κράτος μέλος καταχώρισης εγκρίνει την υπαγωγή αυτού του εξοπλισμού στην υπηρεσία της κυβέρνησης, Στην περίπτωση πόρων που ανήκουν κατά συγκυριότητα στον οργανισμό, οι όροι καλύπτουν επίσης τις περιόδους πλήρους διαθεσιμότητας των πόρων για τον οργανισμό και καθορίζουν τη χρήση του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων ειδικών διατάξεων σχετικά με την ταχεία αποστολή κατά τη διάρκεια ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα.

Τροπολογία    336

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 63 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Σε περίπτωση που ο οργανισμός δεν διαθέτει το απαιτούμενο εξειδικευμένο μόνιμο και λοιπό προσωπικό, το κράτος μέλος καταχώρισης ή ο προμηθευτής του τεχνικού εξοπλισμού παρέχει τους αναγκαίους εμπειρογνώμονες και τεχνικό πλήρωμα ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού κατά τρόπο νομικά ορθό και ασφαλή. Στην περίπτωση αυτή, ο τεχνικός εξοπλισμός που ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον οργανισμό τίθεται στη διάθεση του οργανισμού κατόπιν αιτήσεώς του και το κράτος μέλος καταχώρισης δεν δύναται να επικαλεστεί την εξαιρετική κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 8.

6.  Σε περίπτωση που ο οργανισμός δεν διαθέτει το απαιτούμενο εξειδικευμένο μόνιμο και λοιπό προσωπικό, το κράτος μέλος καταχώρισης ή ο προμηθευτής του τεχνικού εξοπλισμού παρέχει τους αναγκαίους εμπειρογνώμονες και τεχνικό πλήρωμα ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού κατά τρόπο νομικά ορθό και ασφαλή. Όταν το κράτος μέλος καταχώρισης παρέχει τους εμπειρογνώμονες και το τεχνικό πλήρωμα που χρειάζεται, θα πρέπει αυτοί να υπολογίζονται ως μέρος της συνεισφοράς του συγκεκριμένου κράτους μέλους στο μόνιμο σώμα. Στην περίπτωση αυτή, ο τεχνικός εξοπλισμός που ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον οργανισμό τίθεται στη διάθεση του οργανισμού κατόπιν αιτήσεώς του και το κράτος μέλος καταχώρισης δεν δύναται να επικαλεστεί την εξαιρετική κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 8. Όταν ζητείται από ένα κράτος μέλος να παράσχει τεχνικό εξοπλισμό και επιχειρησιακό προσωπικό, ο οργανισμός λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες επιχειρησιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το εν λόγω κράτος μέλος τη στιγμή της αίτησης.

Τροπολογία    337

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 65 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τον αριθμό του επιχειρησιακού προσωπικού που κάθε κράτος μέλος έχει δεσμευτεί να διαθέσει στο μόνιμο σώμα της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής και στην εφεδρεία παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής·

α)  τον αριθμό του επιχειρησιακού προσωπικού που κάθε κράτος μέλος έχει δεσμευτεί να διαθέσει στο μόνιμο σώμα της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, συμπεριλαμβανομένης της εφεδρείας παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής·

Τροπολογία    338

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 65 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  τον αριθμό αντικειμένων τεχνικού εξοπλισμού από το απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού που έχουν αποσταλεί από κάθε κράτος μέλος και τον οργανισμό κατά το προηγούμενο έτος, με ειδική αναφορά:

ε)  τον αριθμό αντικειμένων τεχνικού εξοπλισμού από το απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού που έχουν αποσταλεί από κάθε κράτος μέλος και τον οργανισμό κατά το προηγούμενο έτος·

Τροπολογία    339

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 66 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο οργανισμός παρακολουθεί προδραστικά και συνεισφέρει στις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης προηγμένης τεχνολογίας επιτήρησης, λαμβάνοντας υπόψη τον χάρτη πορείας για την ανάπτυξη ικανοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4. Ο οργανισμός δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 50. Δύναται να χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα αυτά κατά περίπτωση σε κοινές επιχειρήσεις, ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα, επιχειρήσεις επιστροφής και επεμβάσεις επιστροφής.

1.  Ο οργανισμός παρακολουθεί προδραστικά και συνεισφέρει στις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, λαμβάνοντας υπόψη τον χάρτη πορείας για την ανάπτυξη ικανοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4. Ο οργανισμός δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 50. Δύναται να χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα αυτά κατά περίπτωση σε κοινές επιχειρήσεις, ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα, επιχειρήσεις επιστροφής και επεμβάσεις επιστροφής.

Τροπολογία    340

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 66 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο οργανισμός δύναται να σχεδιάσει και να εφαρμόσει πιλοτικά σχέδια σχετικά με τα θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

4.  Ο οργανισμός δύναται να σχεδιάσει και να εφαρμόσει πιλοτικά σχέδια όπου κρίνεται σκόπιμο, για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    341

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 66 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Ο οργανισμός δημοσιεύει όλα τα ερευνητικά του έργα, συμπεριλαμβανομένων των έργων επίδειξης, τους εμπλεκόμενους συνεργαζόμενους εταίρους και τον προϋπολογισμό των έργων.

Τροπολογία    342

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 67 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη και ο οργανισμός καταρτίζουν επιχειρησιακά σχέδια για τη διαχείριση των συνόρων και την επιστροφή. Τα επιχειρησιακά σχέδια των κρατών μελών που αφορούν τμήματα των συνόρων με υψηλά και κρίσιμα επίπεδα επίπτωσης καταρτίζονται σε συνεργασία με τα γειτονικά κράτη μέλη και τον οργανισμό. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για το επόμενο έτος καθορίζεται, όσον αφορά τις δραστηριότητες του οργανισμού, σε παράρτημα του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 100 και, όσον αφορά κάθε ειδική επιχειρησιακή δραστηριότητα, μέσω του επιχειρησιακού σχεδίου που αναφέρεται στο άρθρο 39 και στο άρθρο 75 παράγραφος 3.

2.  Τα κράτη μέλη και ο οργανισμός καταρτίζουν επιχειρησιακά σχέδια για τη διαχείριση των συνόρων και την επιστροφή. Τα επιχειρησιακά σχέδια των κρατών μελών που αφορούν τμήματα των συνόρων με υψηλό επίπεδο επίπτωσης καταρτίζονται σε συνεργασία με τα γειτονικά κράτη μέλη και τον οργανισμό. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για το επόμενο έτος καθορίζεται, όσον αφορά τις δραστηριότητες του οργανισμού, σε παράρτημα του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 100 και, όσον αφορά κάθε ειδική επιχειρησιακή δραστηριότητα, μέσω του επιχειρησιακού σχεδίου που αναφέρεται στο άρθρο 39 και στο άρθρο 75 παράγραφος 3.

Τροπολογία    343

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 67 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης ικανοτήτων διαλαμβάνει ειδικότερα την πολιτική προσλήψεων και εκπαίδευσης των συνοριοφυλάκων και των ειδικών σε θέματα επιστροφής, την αγορά και συντήρηση του εξοπλισμού και τις απαραίτητες δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τις αντίστοιχες δημοσιονομικές πτυχές.

Το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης ικανοτήτων διαλαμβάνει ειδικότερα την πολιτική προσλήψεων και εκπαίδευσης των συνοριοφυλάκων, των ειδικών σε θέματα επιστροφής, των συνοδών επιστροφής και των παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής, την αγορά και συντήρηση του εξοπλισμού και τις απαραίτητες δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τις αντίστοιχες δημοσιονομικές πτυχές.

Τροπολογία    344

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 68 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο οργανισμός μεριμνά για τη δημιουργία και τη λειτουργία της κεντρικής μονάδας ETIAS που αναφέρεται στο άρθρο 7 του [κανονισμού για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS)].

2.  Ο οργανισμός μεριμνά για τη δημιουργία και τη λειτουργία της κεντρικής μονάδας ETIAS που αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240.

Τροπολογία    345

Πρόταση κανονισμού

Τμήμα ΙΙ – υποτμήμα 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Συνεργασία εντός της ΕΕ

διαγράφεται

Τροπολογία    346

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο οργανισμός συνεργάζεται με θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς, εντός των αντίστοιχων νομικών πλαισίων τους, και αξιοποιεί υφιστάμενες πληροφορίες, ικανότητες και συστήματα που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο του EUROSUR.

Ο οργανισμός συνεργάζεται με θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, εντός των αντίστοιχων νομικών πλαισίων τους, και αξιοποιεί υφιστάμενες πληροφορίες, ικανότητες και συστήματα που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο του EUROSUR.

Τροπολογία    347

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο οργανισμός συνεργάζεται ειδικότερα με:

Σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο οργανισμός συνεργάζεται με τους εξής:

Τροπολογία    348

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για το Άσυλο·

γ)  τον [Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο]·

Τροπολογία    349

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  αποστολές και επιχειρήσεις της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας.

διαγράφεται

Τροπολογία    350

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ο οργανισμός μπορεί επίσης να συνεργαστεί με τους εξής διεθνείς οργανισμούς που άπτονται των καθηκόντων του, εντός των αντίστοιχων νομικών πλαισίων τους:

 

α)  τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών μέσω των σχετικών θεσμικών και λοιπών οργάνων, οργανισμών και άλλων οντοτήτων του και δη την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος και τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας·

 

β)  τον Διεθνή Οργανισμό Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Interpol)·

 

γ)  τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη·

 

δ)  τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων·

 

Ο οργανισμός θα συνεργαστεί με το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης με σκοπό την επίβλεψη της εφεδρείας παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής·

Τροπολογία    351

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 69 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η συνεργασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας που συνάπτονται με τις οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι συμφωνίες αυτές έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από την Επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει ο οργανισμός ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κάθε τέτοια συμφωνία.

2.  Η συνεργασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας που συνάπτονται με τις οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι συμφωνίες αυτές έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από την Επιτροπή και από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, στον βαθμό κατά τον οποίο οι συμφωνίες συνεργασίας αφορούν την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εν πάση περιπτώσει ο οργανισμός ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κάθε τέτοια συμφωνία και τις δημοσιοποιεί. Τέτοιες συμφωνίες θα πρέπει να ορίζουν σαφώς το πεδίο εφαρμογής, τον βαθμό και το επίπεδο παρεμβατικότητας του προτεινόμενου μέτρου για την αξιολόγηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας του διακυβευόμενου μέτρου.

Τροπολογία    352

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 69 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 χρησιμοποιούν πληροφορίες που λαμβάνουν από τον οργανισμό μόνο εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους και στον βαθμό που συνάδουν με τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων προστασίας δεδομένων. Περαιτέρω διαβίβαση ή άλλη κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν τύχει επεξεργασίας από τον οργανισμό σε άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης υπόκειται σε ειδικές ρυθμίσεις εργασίας, όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και σε προηγούμενη έγκριση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Οποιαδήποτε μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον οργανισμό ευθυγραμμίζεται με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων που ορίζονται στα άρθρα 87 έως 90. Όσον αφορά τον χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών, οι ρυθμίσεις αυτές προβλέπουν τη συμμόρφωση του συγκεκριμένου θεσμικού ή άλλου οργάνου ή οργανισμού της Ένωσης ή διεθνούς οργανισμού με κανόνες και πρότυπα ασφάλειας ισοδύναμα με εκείνα που εφαρμόζει ο οργανισμός.

5.  Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 χρησιμοποιούν πληροφορίες που λαμβάνουν από τον Οργανισμό μόνο εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους και στο βαθμό που συνάδουν με τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων προστασίας δεδομένων. Περαιτέρω διαβίβαση ή άλλη κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν τύχει επεξεργασίας από τον οργανισμό σε άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον εάν υπάρχει νομική βάση στο δίκαιο της Ένωσης και αν αυτή δεν έχει ως αποτέλεσμα την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για άλλους μη συμβατούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, υπόκειται σε ειδικές ρυθμίσεις εργασίας, όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και σε προηγούμενη έγκριση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής διατηρεί αρχείο των περαιτέρω διαβιβάσεων και των αιτιολογιών για αυτές τις διαβιβάσεις. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων έχει τη δυνατότητα να επαληθεύει τη νομιμότητά τους και, ιδίως, τη συμμόρφωσή τους με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Οποιαδήποτε μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον οργανισμό ευθυγραμμίζεται με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων που ορίζονται στα άρθρα 87 έως 90 και με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725. Όσον αφορά τον χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών, οι ρυθμίσεις αυτές προβλέπουν τη συμμόρφωση του συγκεκριμένου θεσμικού ή άλλου οργάνου ή οργανισμού της Ένωσης ή διεθνούς οργανισμού με κανόνες και πρότυπα ασφάλειας ισοδύναμα με εκείνα που εφαρμόζει ο οργανισμός.

Τροπολογία    353

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 69 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Ο οργανισμός μεριμνά ώστε τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται ή αποκαλύπτονται σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς να τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους διαβιβάζονται ή αποκαλύπτονται. Ο οργανισμός μεριμνά ώστε οι συμφωνίες συνεργασίας που συνάπτονται με διεθνείς οργανισμούς να σέβονται πλήρως τη νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων και δη το κεφάλαιο V του κανονισμού (ΕΕ) 2018/679.

Τροπολογία    354

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 70 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  ανταλλαγή ικανοτήτων μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης επιχειρήσεων πολλαπλού σκοπού αλλά και της κοινής χρήσης πόρων και λοιπών ικανοτήτων, στον βαθμό που αυτές οι δραστηριότητες συντονίζονται από τους εν λόγω φορείς, με τη συμφωνία των αρμόδιων αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

ε)  ανταλλαγή ικανοτήτων μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης επιχειρήσεων πολλαπλού σκοπού, μεταξύ άλλων έρευνας και διάσωσης, αλλά και της κοινής χρήσης πόρων και λοιπών ικανοτήτων, στον βαθμό που αυτές οι δραστηριότητες συντονίζονται από τους εν λόγω φορείς, με τη συμφωνία των αρμόδιων αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

Τροπολογία    355

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 70 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι ακριβείς τρόποι συνεργασίας μεταξύ του οργανισμού, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, όσον αφορά καθήκοντα ακτοφυλακής, καθορίζονται σε συμφωνία συνεργασίας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές τους και με τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για τους εν λόγω φορείς. Η συμφωνία αυτή εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού και τα διοικητικά συμβούλια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας.

2.  Οι ακριβείς τρόποι συνεργασίας μεταξύ του οργανισμού, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, όσον αφορά καθήκοντα ακτοφυλακής, καθορίζονται σε συμφωνία συνεργασίας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές τους και με τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για τους εν λόγω φορείς. Η συμφωνία αυτή εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού και τα διοικητικά συμβούλια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας. Οι οργανισμοί χρησιμοποιούν πληροφορίες που λαμβάνουν στο πλαίσιο της συνεργασίας τους μόνο εντός των ορίων του νομικού πλαισίου τους και σύμφωνα με τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία    356

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 71 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται δυνάμει του παρόντος άρθρου απαγορεύεται να διαβιβάζονται περαιτέρω ή να γνωστοποιούνται σε τρίτες χώρες ή σε άλλους τρίτους.

5.  Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται δυνάμει του παρόντος άρθρου απαγορεύεται να διαβιβάζονται περαιτέρω ή να γνωστοποιούνται σε τρίτες χώρες ή σε οποιαδήποτε άλλα τρίτα μέρη.

Αιτιολόγηση

H παρούσα τροπολογία κατατίθεται για λόγους συνοχής.

Τροπολογία    357

Πρόταση κανονισμού

Τμήμα ΙΙ – υποτμήμα 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Συνεργασία με τρίτες χώρες

διαγράφεται

Τροπολογία    358

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 72 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχείο ζ), τα κράτη μέλη και ο οργανισμός συνεργάζονται με τρίτες χώρες για τον σκοπό της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων και της μεταναστευτικής πολιτικής, περιλαμβανομένης της επιστροφής.

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχείο ζ), τα κράτη μέλη και ο οργανισμός συνεργάζονται με τρίτες χώρες για τον σκοπό της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων και της μεταναστευτικής πολιτικής.

Τροπολογία    359

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 72 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η Επιτροπή, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, αξιολογεί την κατάσταση σε μια τρίτη χώρα, συμπεριλαμβανομένων του σεβασμού της για τα θεμελιώδη δικαιώματα και του επιπέδου της προστασίας των δεδομένων, πριν από οποιαδήποτε δραστηριότητα του οργανισμού εντός ή με την εν λόγω τρίτη χώρα και πριν αρχίσει τη διαπραγμάτευση οποιασδήποτε συμφωνίας ή ρύθμισης με την εν λόγω τρίτη χώρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    360

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 72 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο οργανισμός και τα κράτη μέλη συμμορφώνονται προς το ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων κανόνων και προδιαγραφών που αποτελούν τμήμα του κεκτημένου της Ένωσης, ακόμη και στην περίπτωση όπου η συνεργασία με τρίτες χώρες πραγματοποιείται στο έδαφος των εν λόγω χωρών.

3.  Ο οργανισμός και τα κράτη μέλη συμμορφώνονται προς το ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων κανόνων και προδιαγραφών που αποτελούν τμήμα του κεκτημένου της Ένωσης, ακόμη και στην περίπτωση όπου η συνεργασία με τρίτες χώρες πραγματοποιείται στο έδαφος των εν λόγω χωρών. Η καθιέρωση της συνεργασίας με τρίτες χώρες υπηρετεί την προώθηση των προτύπων της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων.

Τροπολογία    361

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 73 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται ή αποκαλύπτονται σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους διαβιβάζονται ή αποκαλύπτονται, και ότι τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους και στις εν λόγω τρίτες χώρες ή σχετικά με τους εν λόγω διεθνείς οργανισμούς. Για τον λόγο αυτό, τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στις διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες ή στις συμφωνίες συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς νομικά δεσμευτικές και εκτελεστές διαβεβαιώσεις σύμφωνα με το στοιχεία α) της παραγράφου 2 ή το στοιχείο β) της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/679. Στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται τέτοιες συμφωνίες σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη δεν διαβιβάζουν ούτε αποκαλύπτουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

Τροπολογία    362

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 74 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν το πράττει, ενεργεί στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικής δράσης της Ένωσης, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την αρχή της μη επαναπροώθησης, με τη στήριξη αντιπροσωπειών της Ένωσης και, κατά περίπτωση, αποστολών και επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ και σε συντονισμό με αυτές.

2.  Όταν το πράττει, ενεργεί στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικής δράσης της Ένωσης, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την αρχή της μη επαναπροώθησης, την απαγόρευση της αυθαίρετης κράτησης, την απαγόρευση των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης, με τη στήριξη αντιπροσωπειών της Ένωσης.

Τροπολογία    363

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 74 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Σε περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται αποστολή ομάδων διαχείρισης των συνόρων και ομάδων επιστροφής από το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σε τρίτη χώρα όπου τα μέλη των ομάδων θα ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες, η Ένωση συνάπτει συμφωνία περί καθεστώτος με την οικεία τρίτη χώρα. Η συμφωνία περί καθεστώτος καλύπτει όλες τις πτυχές που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των δράσεων. Ορίζει ιδίως το εύρος της επιχείρησης, την αστική και ποινική ευθύνη και τα καθήκοντα και τις εξουσίες των μελών των ομάδων. Η συμφωνία περί καθεστώτος διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων.

3.  Σε περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται αποστολή ομάδων διαχείρισης των συνόρων, ομάδων επιστροφής και ομάδων παρακολούθησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων από το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σε τρίτη χώρα όπου τα μέλη των ομάδων θα ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες, η Ένωση συνάπτει συμφωνία περί καθεστώτος, η οποία καταρτίζεται βάσει του υποδείγματος συμφωνίας περί καθεστώτος που αναφέρεται στο άρθρο 77 παράγραφος 1α, με την οικεία τρίτη χώρα, βάσει του άρθρου 218 ΣΛΕΕ. Η συμφωνία περί καθεστώτος καλύπτει όλες τις πτυχές που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των δράσεων. Ορίζει ιδίως το εύρος της επιχείρησης, την αστική και ποινική ευθύνη και τα καθήκοντα και τις εξουσίες των μελών των ομάδων, μέτρα σχετικά με την ίδρυση τοπικών γραφείων και μέτρα για την επιχειρησιακή εφαρμογή των διασφαλίσεων για τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων της αποστολής παρατηρητών θεμελιωδών δικαιωμάτων, της στρατηγικής για τα θεμελιώδη δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 81 και του κώδικα δεοντολογίας σύμφωνα με το άρθρο 82. Η συμφωνία περί καθεστώτος διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων και προβλέπει μηχανισμό υποβολής καταγγελιών. Ζητείται η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τις διατάξεις της συμφωνίας περί καθεστώτος που αφορούν τις διαβιβάσεις δεδομένων. Οι επιχειρήσεις διεξάγονται βάσει επιχειρησιακού σχεδίου που συμφωνείται και με τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Η συμμετοχή των κρατών μελών σε κοινές επιχειρήσεις στο έδαφος τρίτων χωρών είναι εθελοντική.

Τροπολογία    364

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 74 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο οργανισμός ενεργεί επίσης στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας, εφόσον υφίστανται, που συνάπτονται με τις αρχές αυτές σύμφωνα με το δίκαιο και την πολιτική της Ένωσης, κατά το άρθρο 77 παράγραφος 6. Αυτές οι συμφωνίες συνεργασίας προσδιορίζουν το πεδίο, τη φύση και τον σκοπό της συνεργασίας και αφορούν τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας, ενώ παράλληλα είναι δυνατό να περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με την ανταλλαγή ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών και τη συνεργασία στο πλαίσιο του EUROSUR σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 3. Κάθε συμφωνία συνεργασίας για την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών συνάπτεται σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 6. Ο οργανισμός συμμορφώνεται προς το δίκαιο της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων κανόνων και προδιαγραφών που αποτελούν τμήμα του ενωσιακού κεκτημένου.

4.  Ο οργανισμός ενεργεί επίσης στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας, εφόσον υφίστανται, που συνάπτονται με τις αρχές αυτές σύμφωνα με το δίκαιο και την πολιτική της Ένωσης, κατά το άρθρο 77 παράγραφος 6. Αυτές οι συμφωνίες συνεργασίας προσδιορίζουν το πεδίο, τη φύση και τον σκοπό της συνεργασίας και αφορούν τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας, ενώ παράλληλα είναι δυνατό να περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με την ανταλλαγή ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών και τη συνεργασία στο πλαίσιο του EUROSUR σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 3. Κάθε συμφωνία συνεργασίας για την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών συνάπτεται σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 6. Ο οργανισμός συμμορφώνεται προς το δίκαιο της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων κανόνων και προδιαγραφών που αποτελούν τμήμα του ενωσιακού κεκτημένου. Ο οργανισμός ζητεί προηγούμενη έγκριση από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων στον βαθμό κατά τον οποίο οι εν λόγω συμφωνίες συνεργασίας προβλέπουν τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία    365

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 74 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Ο οργανισμός συμβάλλει στην εφαρμογή διεθνών συμφωνιών και μη νομικά δεσμευτικών συμφωνιών σχετικά με την επιστροφή τις οποίες έχει συνάψει η Ένωση με τρίτες χώρες, στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικής δράσης της Ένωσης, σχετικά με θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

5.  Ο οργανισμός συμβάλλει στην εφαρμογή διεθνών συμφωνιών και συμφωνιών επανεισδοχής τις οποίες έχει συνάψει η Ένωση με τρίτες χώρες, στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικής δράσης της Ένωσης, σχετικά με θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    366

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 74 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Ο οργανισμός μπορεί να λάβει χρηματοδότηση από την Ένωση σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων πράξεων που στηρίζουν και αφορούν τρίτες χώρες. Μπορεί να δρομολογήσει και να χρηματοδοτήσει έργα παροχής τεχνικής συνδρομής σε τρίτες χώρες σχετικά με θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον οργανισμό.

6.  Ο οργανισμός μπορεί να λάβει χρηματοδότηση από την Ένωση σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων πράξεων που στηρίζουν και αφορούν τρίτες χώρες. Με την επιφύλαξη της έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κατόπιν μιας ενδελεχούς εκτίμησης επιπτώσεων στα θεμελιώδη δικαιώματα, μπορεί να δρομολογήσει και να χρηματοδοτήσει έργα παροχής τεχνικής συνδρομής σε τρίτες χώρες σχετικά με θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον οργανισμό.

Τροπολογία    367

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 74 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Ο οργανισμός ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

7.  Ο οργανισμός ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου, και ιδίως τις δραστηριότητες που αφορούν την τεχνική και επιχειρησιακή βοήθεια στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και της επιστροφής σε τρίτες χώρες, την ανταλλαγή ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών με τρίτες χώρες και την τοποθέτηση αξιωματικών συνδέσμων, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη διεθνή προστασία. Ο οργανισμός δημοσιοποιεί όλες τις συμφωνίες, τις συμφωνίες συνεργασίας, τα πιλοτικά σχέδια και τα σχέδια τεχνικής βοήθειας με τρίτες χώρες.

Τροπολογία    368

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 74 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α.  Ο οργανισμός διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που διαβιβάζονται ή αποκαλύπτονται σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους διαβιβάζονται ή αποκαλύπτονται, και ότι τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους και στις εν λόγω τρίτες χώρες ή σχετικά με τους εν λόγω διεθνείς οργανισμούς.

Τροπολογία    369

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 75 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο οργανισμός μπορεί να παρέχει συνδρομή στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων επιστροφής που διεξάγονται από τρίτες χώρες και να εξασφαλίζει τον συντονισμό ή την οργάνωση των επιχειρήσεων επιστροφής, στο πλαίσιο των οποίων ένας αριθμός επιστρεφόντων επιστρέφει από τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα σε άλλη τρίτη χώρα. Αυτές οι επιχειρήσεις επιστροφής είναι δυνατό να οργανώνονται με τη συμμετοχή ενός ή περισσότερων κρατών μελών («μεικτές επιχειρήσεις επιστροφής») ή ως εθνικές επιχειρήσεις επιστροφής, ιδίως όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο βάσει των προτεραιοτήτων της πολιτικής της Ένωσης για την παράνομη μετανάστευση. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και ο οργανισμός εξασφαλίζουν ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η αναλογική χρήση των μέσων περιορισμού κατοχυρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης απομάκρυνσης, ιδίως με την παρουσία παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής και συνοδών αναγκαστικής επιστροφής τρίτων χωρών.

διαγράφεται

Τροπολογία    370

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 76 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Ο οργανισμός διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που διαβιβάζονται ή αποκαλύπτονται σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους διαβιβάζονται ή αποκαλύπτονται, και ότι τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους και στις εν λόγω τρίτες χώρες. Προς τον σκοπό αυτό, απαγορεύεται οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 73, η οποία παρέχει στην τρίτη χώρα πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την ταυτοποίηση ατόμων ή ομάδων ατόμων, των οποίων το αίτημα για υπαγωγή στη διεθνή προστασία τελεί υπό εξέταση ή τα οποία διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο να υποστούν βασανιστήρια, απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή μεταχείριση ή οιαδήποτε άλλη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Τροπολογία    371

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 77 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Η Επιτροπή δεν ολοκληρώνει καμία διαπραγμάτευση για συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Ένωσης και τρίτης χώρας βάσει του παρόντος κανονισμού εάν δεν έχει ολοκληρωθεί αξιολόγηση της κατάστασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην εν λόγω τρίτη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 2α. Η εν λόγω αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνεται στη διαδικασία έγκρισης.

Τροπολογία    372

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 77 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή διαπραγματεύεται τη συμφωνία περί καθεστώτος που αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 3 σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ.

διαγράφεται

Τροπολογία    373

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 77 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η Επιτροπή, αφού ζητήσει τη γνώμη των κρατών μελών και του οργανισμού, καταρτίζει υπόδειγμα συμφωνίας περί καθεστώτος που περιλαμβάνει το πλαίσιο για την αξιολόγηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) για τις δράσεις που διεξάγονται στο έδαφος τρίτων χωρών.

Τροπολογία    374

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 77 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και τον οργανισμό, εκπονεί πρότυπες διατάξεις για τις διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 71 παράγραφος 2 και στο άρθρο 73 για την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο του EUROSUR όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και τον οργανισμό, εκπονεί πρότυπες διατάξεις για τις διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 71 παράγραφος 2 και στο άρθρο 73 για την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο του EUROSUR όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 παράγραφος 2. Οι πρότυπες διατάξεις περιλαμβάνουν αναλυτικά μέτρα που εξασφαλίζουν την επιχειρησιακή εφαρμογή των διασφαλίσεων για τα θεμελιώδη δικαιώματα, την στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 81 και τον κώδικα δεοντολογίας σύμφωνα με το άρθρο 82.

Τροπολογία    375

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 77 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τον οργανισμό, καταρτίζει υπόδειγμα για τις συμφωνίες συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 74.

Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τον οργανισμό, καταρτίζει υπόδειγμα για τις συμφωνίες συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 74. Ένα τέτοιο υπόδειγμα περιλαμβάνει λεπτομερή μέτρα που εξασφαλίζουν την επιχειρησιακή εφαρμογή των διασφαλίσεων για τα θεμελιώδη δικαιώματα, την στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 81 και τον κώδικα δεοντολογίας σύμφωνα με το άρθρο 82.

Τροπολογία    376

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 77 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις υφιστάμενες διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 στην Επιτροπή, η οποία επαληθεύει αν οι διατάξεις τους συνάδουν με τον παρόντα κανονισμό.

3.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις υφιστάμενες διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 στην Επιτροπή, η οποία ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τον οργανισμό σχετικά με αυτές και επαληθεύει αν οι διατάξεις τους συνάδουν με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    377

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 77 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Πριν από τη σύναψη νέας διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 1, το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη την κοινοποιούν στην Επιτροπή, η οποία επαληθεύει αν οι διατάξεις της συνάδουν με τον παρόντα κανονισμό και ενημερώνει τα κράτη μέλη αναλόγως.

4.  Πριν από τη σύναψη νέας διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 1, το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη την κοινοποιούν στην Επιτροπή, η οποία ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τον οργανισμό σχετικά με αυτές και επαληθεύει αν οι διατάξεις της συνάδουν με τον παρόντα κανονισμό και ενημερώνει τα κράτη μέλη αναλόγως.

Τροπολογία    378

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 77 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Πριν από τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με τρίτους ή τρίτες χώρες, ο οργανισμός τις κοινοποιεί στην Επιτροπή, η οποία παρέχει την προηγούμενη έγκρισή της. Μόλις συναφθούν συμφωνίες συνεργασίας, ο οργανισμός τις κοινοποιεί στην Επιτροπή, η οποία ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

6.  Πριν από τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με τρίτους ή τρίτες χώρες, ο οργανισμός τις κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Η Επιτροπή παρέχει την έγκρισή της πριν από τη σύναψη παρόμοιων συμφωνιών. Μόλις συναφθούν συμφωνίες συνεργασίας, ο οργανισμός τις κοινοποιεί στην Επιτροπή, η οποία ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία    379

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 78 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο οργανισμός δύναται να αποστέλλει σε τρίτες χώρες εμπειρογνώμονες από το μόνιμο και λοιπό του προσωπικό ως αξιωμα