MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1052/2013 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/1624 kumoamisesta

12.2.2019 - (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD)) - ***I

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Roberta Metsola


Menettely : 2018/0330A(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0076/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0076/2019
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1052/2013 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/1624 kumoamisesta

(COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0631),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 77 artiklan 2 kohdan b ja d alakohdan ja 79 artiklan 2 kohdan c alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0406/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon[1],

–  ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon[2],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan lausunnon (A8-0076/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

1 otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1052/2013 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/1624 kumoamisesta Euroopan komission panos EU-johtajien kokoukseen Salzburgissa 19. ja 20. syyskuuta 2018

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1052/2013 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/1624 kumoamisesta

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto perustettiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 2007/200417. Se aloitti toimintansa 1 päivänä toukokuuta 2005 ja on siitä alkaen menestyksekkäästi avustanut jäsenvaltioita ulkorajojen turvallisuuden operatiivisten seikkojen täytäntöönpanossa yhteisten operaatioiden ja nopeiden rajainterventioiden kautta sekä analysoimalla riskejä, vaihtamalla tietoja, hoitamalla suhteita kolmansiin maihin ja palauttamalla palautettavia henkilöitä.

(2)  Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto perustettiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 2007/200417. Se aloitti toimintansa 1 päivänä toukokuuta 2005 ja on siitä alkaen menestyksekkäästi avustanut jäsenvaltioita ulkorajojen turvallisuuden operatiivisten seikkojen täytäntöönpanossa yhteisten operaatioiden ja nopeiden rajainterventioiden kautta sekä analysoimalla riskejä, vaihtamalla tietoja, hoitamalla suhteita kolmansiin maihin ja koordinoimalla jäsenvaltion tekemän palauttamispäätöksen saaneiden kolmansien maiden kansalaisten palautuksia.

__________________

__________________

17 Neuvoston asetus (EY) N:o 2007/2004, annettu 26 päivänä lokakuuta 2004, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta (EUVL L 349, 25.11.2004, s. 1).

17 Neuvoston asetus (EY) N:o 2007/2004, annettu 26 päivänä lokakuuta 2004, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta (EUVL L 349, 25.11.2004, s. 1).

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivalle virastolle on annettu uusi nimi, Euroopan raja- ja merivartiovirasto, jäljempänä ’virasto’, ja sen tehtäviä on laajennettu siten, että kaikki sen toimet ja menettelyt jatkuvat täysimääräisesti Viraston päätehtävänä olisi oltava teknisen ja operatiivisen strategian luominen osana yhdennettyä rajaturvallisuutta koskevaa monivuotista strategista toimintapoliittista sykliä, rajavalvonnan tehokkaasta toiminnasta huolehtiminen ulkorajoilla, riskianalyysien ja haavoittuvuusarviointien tekeminen, operatiivisen ja teknisen lisäavun antaminen jäsenvaltioille ja kolmansille maille yhteisten operaatioiden ja nopeiden rajainterventioiden kautta, toimenpiteiden käytännön toteutuksen varmistaminen kiireellisiä toimia edellyttävissä tilanteissa ulkorajoilla, teknisen ja operatiivisen avun antaminen merihädässä olevien henkilöiden etsintä- ja pelastusoperaatioiden tukemiseksi, palautusoperaatioiden ja palautusinterventioiden järjestäminen, koordinointi ja toteuttaminen sekä teknisen ja operatiivisen avun antaminen kolmansien maiden palauttamistoimille.

(3)  Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivalle virastolle on annettu uusi nimi, Euroopan raja- ja merivartiovirasto, jäljempänä ’virasto’, ja sen tehtäviä on laajennettu siten, että kaikki sen toimet ja menettelyt jatkuvat täysimääräisesti Viraston päätehtävänä olisi oltava yhdennetyn rajaturvallisuutta koskevan monivuotisen strategisen toimintapoliittisen syklin yhteydessä kehitetyn teknisen ja operatiivisen strategian luominen, rajavalvonnan tehokkaasta toiminnasta huolehtiminen ulkorajoilla, riskianalyysien ja haavoittuvuusarviointien tekeminen, operatiivisen ja teknisen lisäavun antaminen jäsenvaltioille ja kolmansille maille yhteisten operaatioiden ja nopeiden rajainterventioiden kautta, toimenpiteiden käytännön toteutuksen varmistaminen kiireellisiä toimia edellyttävissä tilanteissa ulkorajoilla, teknisen ja operatiivisen avun antaminen merihädässä olevien henkilöiden etsintä- ja pelastusoperaatioiden tukemiseksi, palautusoperaatioiden ja palautusinterventioiden järjestäminen, koordinointi ja toteuttaminen.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Sen jälkeen kun muuttoliikekriisi alkoi vuonna 2015 komissio on toteuttanut tärkeitä aloitteita unionin rajojen suojelemisen parantamiseksi. Ehdotus Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston toimeksiannon laajentamiseksi merkittävästi esitettiin joulukuussa 2015, ja siitä käytiin ennätyksellisen nopeat neuvottelut vuoden 2016 aikana. Euroopan raja- ja merivartiovirastoa koskeva asetus tuli voimaan 6 päivänä lokakuuta 2016.

(4)  Sen jälkeen kun muuttoliikekriisi alkoi vuonna 2015 komissio on toteuttanut tärkeitä aloitteita ja ehdottanut joukkoa toimia unionin rajojen suojelemisen vahvistamiseksi ja Schengen-alueen normaalin toiminnan palauttamiseksi. Ehdotus Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston toimeksiannon laajentamiseksi merkittävästi esitettiin joulukuussa 2015, ja siitä käytiin nopeat neuvottelut vuoden 2016 aikana. Euroopan raja- ja merivartiovirastoa koskeva asetus tuli voimaan 6 päivänä lokakuuta 2016.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Unionin puitteita ulkorajojen valvonnan, palauttamisten ja turvapaikka-asioiden alalla on kuitenkin parannettava entisestään. Tätä varten ja tueksi nykyisille ja tuleville suunnitelluille operatiivisille toimille eurooppalaista raja- ja merivartiostoa olisi uudistettava antamalla Euroopan raja- ja merivartiovirastolle vahvempi toimeksianto ja erityisesti tarjoamalla sille tarvittavat voimavarat sellaisten eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen muodossa, joissa on 10 000 operatiivisen henkilöstön jäsentä ja joilla on toimeenpanovalta tukea jäsenvaltioita tuloksellisesti kentällä näiden toimissa ulkorajojen suojaamiseksi, edelleen liikkumisen torjumiseksi ja sääntöjenvastaisesti maahan tulleiden henkilöiden palauttamisten toteuttamiseksi tehokkaasti.

(5)  Unionin puitteita ulkorajojen valvonnan, palauttamisten ja rajat ylittävän rikollisuuden torjunnan alalla on kuitenkin parannettava entisestään. Tätä varten ja tueksi nykyisille ja tuleville suunnitelluille operatiivisille toimille eurooppalaista raja- ja merivartiostoa olisi uudistettava antamalla Euroopan raja- ja merivartiovirastolle vahvempi toimeksianto ja erityisesti tarjoamalla sille tarvittavat voimavarat sellaisten eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen muodossa, joilla on toimeenpanovalta tukea jäsenvaltioita tuloksellisesti kentällä näiden toimissa ulkorajojen suojaamiseksi, rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi ja sääntöjenvastaisesti maahan tulleiden henkilöiden palauttamisten toteuttamiseksi tehokkaasti ja kestävällä tavalla.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  On tarpeen valvoa tehokkaasti ulkorajojen ylittämistä, vastata muuttoliikkeeseen liittyviin haasteisiin ja mahdollisiin tuleviin uhkiin ulkorajoilla, varmistaa sisäisen turvallisuuden korkea taso unionissa, turvata Schengen-alueen toiminta ja kunnioittaa kaiken perustana olevaa yhteisvastuun periaatetta. Lisäksi olisi hallittava muuttoliikettä ennakoivasti esimerkiksi tarvittavin kolmansissa maissa toteutettavin toimin. Edellä esitetyn perusteella on tarpeen vahvistaa eurooppalaista raja- ja merivartiostoa ja laajentaa Euroopan raja- ja merivartioviraston toimeksiantoa. Virastoon pitäisi kuulua pääasiassa eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvät joukot, joihin kuuluu 10 000 operatiivisen henkilöstön jäsentä.

(7)  On tarpeen valvoa tehokkaasti ulkorajojen ylittämistä, vastata muuttoliikkeeseen liittyviin haasteisiin ja mahdollisiin tuleviin uhkiin ulkorajoilla, varmistaa sisäisen turvallisuuden korkea taso unionissa, turvata Schengen-alueen toiminta ja kunnioittaa kaiken perustana olevaa yhteisvastuun periaatetta. Edellä esitetyn perusteella on tarpeen vahvistaa eurooppalaista raja- ja merivartiostoa ja laajentaa Euroopan raja- ja merivartioviraston toimeksiantoa. Virastoon pitäisi kuulua pääasiassa eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvät joukot, joihin kuuluu nopean toiminnan reservi.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Virastoon, joka tunnettiin aiemmin Frontexina, olisi vastedes viitattava yksinomaan nimellä ”Euroopan raja- ja merivartiovirasto” (EBCG) ja sen olisi toimittava yksinomaan kyseisellä nimellä, jotta sen toimeksiannon laadullinen laajentaminen ja erityisesti sen oman operatiivisen osaston, 10 000:n operatiivisen henkilöstön jäsenen muodostaman eurooppalaisen raja- ja merivartioston, perustaminen kävisi ilmi. Tämä muutos näkyisi kaikissa asiaankuuluvissa yhteyksissä, esimerkiksi ulkoisen viestintämateriaalin ulkoasussa.

(8)  Virastoon, joka tunnettiin aiemmin Frontexina, olisi vastedes viitattava yksinomaan nimellä ”Euroopan raja- ja merivartiovirasto” (EBCG) ja sen olisi toimittava yksinomaan kyseisellä nimellä, jotta sen toimeksiannon laadullinen laajentaminen ja erityisesti sen oman operatiivisen osaston, nopean toiminnan reservin muodostaman eurooppalaisen raja- ja merivartioston, perustaminen kävisi ilmi. Tämä muutos näkyisi kaikissa asiaankuuluvissa yhteyksissä, esimerkiksi ulkoisen viestintämateriaalin ulkoasussa.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden ylläpitämisessä olisi varmistettava johdonmukaisuus muiden toimintapoliittisten tavoitteiden kanssa, mukaan lukien rajat ylittävän liikenteen sujuvuus.

(9)  Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden ylläpitämisessä olisi varmistettava johdonmukaisuus muiden toimintapoliittisten tavoitteiden kanssa, mukaan lukien henkilöiden vapaa liikkuvuus, oikeus turvapaikkaan ja rajat ylittävän liikenteen sujuvuus.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta olisi pidettävä yllä siten, että vastuu jaetaan viraston ja rajaturvallisuudesta vastaavien kansallisten viranomaisten kesken, mukaan lukien merivartiostot niiden toteuttaessa merirajojen valvontaoperaatioita ja hoitaessa muita rajavalvontatehtäviä sekä palauttamisesta vastaavat viranomaiset. Vaikka jäsenvaltioilla on edelleen ensisijainen vastuu ulkorajojensa turvallisuudesta oman etunsa ja kaikkien jäsenvaltioiden edun vuoksi ja ne vastaavat palauttamispäätösten tekemisestä, viraston olisi tuettava ulkorajojen turvallisuuteen ja palauttamiseen liittyvien unionin toimenpiteiden soveltamista lujittamalla, arvioimalla ja koordinoimalla kyseisiä toimenpiteitä toteuttavien jäsenvaltioiden toimia.

(10)  Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta olisi pidettävä yllä siten, että vastuu jaetaan viraston ja rajaturvallisuudesta vastaavien kansallisten viranomaisten kesken, mukaan lukien merivartiostot niiden toteuttaessa merirajojen valvontaoperaatioita sekä etsintä- ja pelastustehtäviä ja hoitaessa muita rajavalvontatehtäviä sekä palauttamisesta vastaavat viranomaiset. Vaikka jäsenvaltioilla on edelleen ensisijainen vastuu ulkorajojensa turvallisuudesta oman etunsa ja kaikkien jäsenvaltioiden edun vuoksi ja ne vastaavat palauttamispäätösten tekemisestä, viraston olisi tuettava ulkorajojen turvallisuuteen ja palauttamiseen liittyvien unionin toimenpiteiden soveltamista lujittamalla ja koordinoimalla kyseisiä toimenpiteitä toteuttavien jäsenvaltioiden toimia. Viraston ja jäsenvaltioiden toiminnassa ei saisi olla tarpeettomia päällekkäisyyksiä.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Jotta voitaisiin varmistaa Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden tehokas täytäntöönpano ja tehostaa yhteistä palauttamispolitiikkaa, olisi perustettava eurooppalainen raja- ja merivartiosto. Sille olisi annettava tarvittavat taloudelliset resurssit ja henkilöresurssit sekä kalusto. Eurooppalaisen raja- ja merivartioston olisi muodostuttava Euroopan raja- ja merivartiovirastosta ja rajaturvallisuudesta vastaavista kansallisista viranomaisista, joihin kuuluvat merivartiostot silloin kun ne hoitavat rajavalvontatehtäviä, sekä palauttamisesta vastaavista viranomaisista. Se tukeutuu näin ollen toiminnassaan tietojen, valmiuksien ja järjestelmien yhteiseen käyttöön kansallisella tasolla ja viraston toimintaan unionin tasolla.

(11)  Jotta voitaisiin varmistaa Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden tehokas täytäntöönpano, olisi perustettava Eurooppalainen raja- ja merivartiosto. Sille olisi annettava tarvittavat taloudelliset resurssit ja henkilöresurssit sekä kalusto. Eurooppalaisen raja- ja merivartioston olisi muodostuttava Euroopan raja- ja merivartiovirastosta ja rajaturvallisuudesta vastaavista kansallisista viranomaisista, joihin kuuluvat merivartiostot silloin kun ne hoitavat rajavalvontatehtäviä, sekä palauttamisesta vastaavista viranomaisista. Se tukeutuu näin ollen toiminnassaan tietojen, valmiuksien ja järjestelmien yhteiseen käyttöön kansallisella tasolla ja viraston toimintaan unionin tasolla.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Olisi varmistettava, että eurooppalainen raja- ja merivartiosto panee Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta täytäntöön tehokkaasti, Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden monivuotisen strategisen toimintapoliittisen syklin kautta. Monivuotisen syklin olisi muodostettava yhdennetty, yhtenäinen ja jatkuva prosessi strategisten suuntaviivojen antamiseksi kaikille asianosaisille toimijoille unionin tasolla ja jäsenvaltioissa rajaturvallisuuden ja palauttamisen alalla, jotta nämä toimijat toteuttavat Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta johdonmukaisella tavalla. Sillä olisi myös puututtava eurooppalaisen raja- ja merivartioston vuorovaikutukseen komission, muiden toimielinten ja elinten kanssa sekä yhteistyöhön muiden asiaan liittyvien kumppaneiden, myös kolmansien maiden ja kolmansien osapuolten, kanssa.

(14)  Olisi varmistettava, että eurooppalainen raja- ja merivartiosto panee Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta täytäntöön tehokkaasti, Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden monivuotisen strategisen toimintapoliittisen syklin kautta. Monivuotisen syklin olisi muodostettava yhdennetty, yhtenäinen ja jatkuva prosessi strategisten suuntaviivojen antamiseksi kaikille asianosaisille toimijoille unionin tasolla ja jäsenvaltioissa rajaturvallisuuden ja palauttamisen alalla, jotta nämä toimijat toteuttavat Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta johdonmukaisella tavalla ja noudattaen täysimääräisesti perusoikeuksia. Monivuotisen politiikkasyklin olisi erityisesti annettava virastolle mahdollisuus luoda tekninen ja operatiivinen strategiansa. Sillä olisi myös puututtava eurooppalaisen raja- ja merivartioston vuorovaikutukseen komission, muiden toimielinten ja elinten kanssa sekä yhteistyöhön muiden asiaan liittyvien kumppaneiden, myös kolmansien maiden ja kolmansien osapuolten, kanssa.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus edellyttää jäsenvaltioiden ja viraston välistä yhdennettyä suunnittelua rajoihin ja palauttamiseen liittyvissä operaatioissa, jotta valmiussuunnittelussa voidaan valmistella reagointia korkean vaikutustason tilanteisiin ulkorajoilla ja koordinoida sekä palkkaamiseen että koulutukseen samoin kuin kaluston hankkimiseen ja kehittämiseen suunnattavien voimavarojen pitkän aikavälin kehittämistä.

(15)  Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus edellyttää jäsenvaltioiden ja viraston välistä yhdennettyä suunnittelua rajoihin ja palauttamiseen liittyvissä operaatioissa, haasteisiin reagoimisessa ulkorajoilla, valmiussuunnittelussa sekä palkkaamiseen ja koulutukseen samoin kuin kaluston hankkimiseen ja kehittämiseen suunnattavien voimavarojen pitkän aikavälin kehittämistä koskevassa koordinoinnissa.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Tämän asetuksen täytäntöönpano ei vaikuta unionin ja jäsenvaltioiden väliseen toimivallan jakoon tai niihin jäsenvaltioiden velvoitteisiin, jotka johtuvat Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksesta, ihmishengen turvallisuutta merellä koskevasta kansainvälisestä yleissopimuksesta, kansainvälisestä etsintä- ja pelastuspalveluja merellä koskevasta yleissopimuksesta, kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisesta Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksesta ja sen maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvaa maahanmuuttajien salakuljetusta koskevasta lisäpöytäkirjasta, pakolaisten oikeusasemaa koskevasta yleissopimuksesta, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevasta yleissopimuksesta sekä muista asiaankuuluvista kansainvälisistä sopimuksista.

(16)  Tämän asetuksen täytäntöönpano ei vaikuta unionin ja jäsenvaltioiden väliseen toimivallan jakoon tai niihin jäsenvaltioiden velvoitteisiin, jotka johtuvat Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksesta, ihmishengen turvallisuutta merellä koskevasta kansainvälisestä yleissopimuksesta, kansainvälisestä etsintä- ja pelastuspalveluja merellä koskevasta yleissopimuksesta, kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisesta Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksesta ja sen maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvaa maahanmuuttajien salakuljetusta koskevasta lisäpöytäkirjasta, pakolaisten oikeusasemaa koskevasta yleissopimuksesta, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevasta yleissopimuksesta, valtiottomien henkilöiden oikeusasemaa koskevasta YK:n yleissopimuksesta sekä muista asiaankuuluvista kansainvälisistä sopimuksista.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a)  Euroopan meriturvallisuusviraston ja Euroopan kalastuksenvalvontaviraston toiminta-aloja on laajennettu ja niiden yhteistyötä Euroopan raja- ja merivartioviraston kanssa on vahvistettu. Näin ollen Euroopan komission olisi esitettävä ehdotus kaikkien näiden virastojen sisällyttämisestä kaikkien muiden merkityksellisten toimijoiden, kuten jäsenvaltioiden, kanssa Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston koordinoiman operatiivisen yhteistyön puitteissa suoritettavaa ulkoisten merirajojen valvontaa koskevista säännöistä 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 656/2014 soveltamisalaan.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Viraston olisi hoidettava tehtävänsä tämän kuitenkaan rajoittamatta niitä velvollisuuksia, joita jäsenvaltioilla on yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi ja sisäisen turvallisuuden takaamiseksi.

(18)  Viraston olisi hoidettava tehtävänsä noudattaen täysin velvollisuuksia, toimivaltaa ja suhteellisuusperiaatetta, jotka jäsenvaltioilla on yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi ja sisäisen turvallisuuden takaamiseksi.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Viraston olisi hoidettava tehtävänsä ilman, että tämä rajoittaa jäsenvaltioiden puolustukseen liittyvää toimivaltaa.

(19)  Viraston olisi hoidettava tehtävänsä kunnioittaen täysimääräisesti jäsenvaltioiden puolustukseen liittyvää vastuuta ja toimivaltaa.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Viraston tehtävien ja toimivallan laajentamista olisi tasapainotettava lujittamalla perusoikeuksia koskevia takeita ja lisäämällä vastuuvelvollisuutta.

(20)  Viraston tehtävien ja toimivallan laajentamista olisi tasapainotettava lujittamalla perusoikeuksia koskevia takeita ja lisäämällä vastuuvelvollisuutta ja vastuuta erityisesti henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön käyttämän toimeenpanovallan suhteen.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Jäsenvaltioiden olisi omien etujensa ja muiden jäsenvaltioiden edun vuoksi toimitettava asiaan liittyviä tietoja viraston toteuttamia toimia varten esimerkiksi tilannetietoisuuden, riskianalyysien, haavoittuvuusarvioinnin ja yhdennetyn suunnittelun tarpeisiin. Niiden olisi samoin varmistettava, että tiedot ovat paikkansapitäviä ja ajantasaisia ja että ne on saatu ja tallennettu laillisesti.

(22)  Jäsenvaltioiden olisi omien etujensa ja muiden jäsenvaltioiden edun vuoksi toimitettava asiaan liittyviä tietoja viraston toteuttamia toimia varten esimerkiksi tilannetietoisuuden, riskianalyysien, haavoittuvuusarvioinnin ja yhdennetyn suunnittelun tarpeisiin. Niiden olisi samoin varmistettava, että tiedot ovat paikkansapitäviä ja ajantasaisia ja että ne on saatu ja tallennettu laillisesti. Jos näihin tietoihin sisältyy henkilötietoja, on unionin tietosuojalainsäädäntöä sovellettava täysimääräisesti.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a)  Tässä asetuksessa tarkoitettu viestintäverkko on jo kehitetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) No 1052/2013 puitteissa1 a, ja sen avulla voidaan vaihtaa EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja jäsenvaltioiden ja viraston välillä. Jo olemassa olevaa viestintäverkkoa olisi käytettävä kaikkeen eurooppalaisen raja- ja merivartioston eri osien väliseen tietojenvaihtoon, ja tietojen turvallisuusluokitusta olisi nostettava tietoturvan parantamiseksi.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1052/2013 Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) perustamisesta (EUVL L 295, 6.11.2013, s. 11).

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Euroopan rajavalvontajärjestelmä, jäljempänä ’Eurosur’, on tarpeellinen eurooppalaisen raja- ja merivartioston toiminnalle, sillä se tarjoaa kehyksen tietojenvaihdolle ja operatiiviselle yhteistyölle jäsenvaltioiden viranomaisten välillä ja viraston kanssa. Eurosur tarjoaa näille viranomaisille ja virastolle infrastruktuurin ja välineet, joita tarvitaan tilannetietoisuuden ja reaktiokyvyn parantamiseksi ulkorajoilla, jotta voidaan havaita, estää ja torjua laitonta maahanmuuttoa ja rajat ylittävää rikollisuutta sekä auttaa varmistamaan maahantulijoiden hengen suojelu.

(23)  Euroopan rajavalvontajärjestelmä, jäljempänä ’Eurosur’, on tarpeellinen eurooppalaisen raja- ja merivartioston toiminnalle, sillä se tarjoaa kehyksen tietojenvaihdolle ja operatiiviselle yhteistyölle jäsenvaltioiden viranomaisten välillä ja viraston kanssa. Eurosur tarjoaa näille viranomaisille ja virastolle infrastruktuurin ja välineet, joita tarvitaan tilannetietoisuuden ja reaktiokyvyn parantamiseksi ulkorajoilla, jotta voidaan havaita, estää ja torjua laitonta muuttoliikettä ja rajat ylittävää rikollisuutta sekä auttaa varmistamaan maahantulijoiden hengen suojelu.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Tämä asetus ei saisi estää jäsenvaltioita antamasta kansallisille koordinointikeskuksilleen vastuuta myös tietojenvaihdon ja yhteistyön koordinoinnista muiden yhdennetyn rajaturvallisuuden osatekijöiden, esimerkiksi palauttamisen, osalta.

(25)  Tämä asetus ei saisi estää jäsenvaltioita antamasta kansallisille koordinointikeskuksilleen vastuuta myös tietojenvaihdon ja yhteistyön koordinoinnista muiden yhdennetyn rajaturvallisuuden osatekijöiden osalta.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Jäsenvaltioiden ja viraston välisen tiedon laatu on ennakkoedellytys yhdennetyn rajaturvallisuuden moitteettomalle toiminnalle. Tämä laatu olisi varmistettava Eurosurin menestyksen pohjalta standardoinnin, eri verkostojen ja järjestelmien välisen tietojenvaihdon automatisoinnin, tietojen turvaamisen ja välitettyjen tietojen laadun valvonnan kautta.

(26)  Jäsenvaltioiden ja viraston välisen tiedon laatu ja tällaisten tietojen vaihdon oikea-aikaisuus ovat ennakkoedellytyksiä yhdennetyn rajaturvallisuuden moitteettomalle toiminnalle. Tämä laatu olisi varmistettava Eurosurin menestyksen pohjalta standardoinnin, eri verkostojen ja järjestelmien välisen tietojenvaihdon automatisoinnin, tietojen turvaamisen ja välitettyjen tietojen laadun valvonnan kautta.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Viraston olisi annettava tarvittavaa tukea Eurosurin kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi, järjestelmien yhteentoimivuus mukaan lukien, erityisesti perustamalla Eurosur-puitteet, pitämällä niitä yllä ja koordinoimalla niitä.

(27)  Viraston olisi annettava tarvittavaa tukea Eurosurin kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi, järjestelmien yhteentoimivuus yhteisessä tietojenvaihtoympäristössä mukaan lukien, erityisesti perustamalla Eurosur-puitteet, pitämällä niitä yllä ja koordinoimalla niitä.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Eurosurin olisi tarjottava kattava tilannekuva ulkorajoilta sekä Schengen-alueelta ja rajan läheiseltä alueelta. Sen olisi katettava maa-, meri- ja ilmarajojen valvonta sekä tarkastukset rajanylityspaikoissa.

(28)  Eurosurin olisi tarjottava kattava tilannekuva ulkorajoilta sekä Schengen-alueelta ja rajan läheiseltä alueelta. Sen olisi katettava maa-, meri- ja ilmarajojen valvonta sekä tarkastukset rajanylityspaikoissa. Tilannetietoisuuden toteuttaminen unionissa ei saisi millään tavoin mahdollistaa sitä, että virasto toteuttaa toimia jäsenvaltioiden sisärajoilla.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)  Matkustaminen pienillä merikelvottomilla veneillä on lisännyt eteläisillä meriulkorajoilla hukkuneiden maahanmuuttajien määrää räjähdysmäisesti. Eurosurin olisi parannettava huomattavasti viraston ja jäsenvaltioiden teknisiä ja operatiivisia valmiuksia havaita tällaisia pieniä aluksia sekä parannettava jäsenvaltioiden reaktiokykyä, mikä auttaisi vähentämään kuolonuhrien määrää maahanmuuttajien joukossa.

(31)  Matkustaminen pienillä merikelvottomilla veneillä on lisännyt eteläisillä meriulkorajoilla hukkuneiden maahanmuuttajien määrää räjähdysmäisesti. Eurosurin olisi parannettava huomattavasti viraston ja jäsenvaltioiden teknisiä ja operatiivisia valmiuksia havaita tällaisia pieniä aluksia sekä parannettava jäsenvaltioiden reaktiokykyä etsintä- ja pelastusoperaatioiden toteuttamisessa, mikä auttaisi vähentämään kuolonuhrien määrää maahanmuuttajien joukossa.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Viraston olisi laadittava omaan käyttöönsä ja jäsenvaltioiden käyttöön yleisiä ja räätälöityjä riskianalyyseja, jotka perustuvat yhteiseen, yhdennettyyn riskianalyysimalliin. Viraston olisi annettava myös jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella riittäviä tietoja, jotka kattavat kaikki Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden kannalta olennaiset seikat, joita ovat erityisesti rajavalvonta, palauttamiset, kolmansien maiden kansalaisten luvaton edelleen liikkuminen unionissa, rajat ylittävän rikollisuuden, mukaan lukien luvattomissa rajanylityksissä avustaminen, ihmiskauppa, terrorismi ja hybridiuhkat, estäminen sekä tilanne naapureina olevissa kolmansissa maissa, jotta voitaisiin toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä tai puuttua havaittuihin uhkiin ja riskeihin yhdennetyn rajaturvallisuuden parantamiseksi ulkorajoilla.

(33)  Viraston olisi laadittava omaan käyttöönsä ja jäsenvaltioiden käyttöön yleisiä ja räätälöityjä riskianalyyseja, jotka perustuvat yhteiseen, yhdennettyyn riskianalyysimalliin. Viraston olisi annettava myös jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella riittäviä tietoja, jotka kattavat kaikki Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden kannalta olennaiset seikat, joita ovat erityisesti rajavalvonta, palauttamiset, kolmansien maiden kansalaisten luvaton edelleen liikkuminen unionissa, suuntaukset, reitit ja laajuus, jos jäsenvaltiot ovat antaneet tällaisia tietoja, rajat ylittävän rikollisuuden, mukaan lukien luvattomissa rajanylityksissä avustaminen, ihmiskauppa, järjestäytynyt rikollisuus, terrorismi ja hybridiuhkat, estäminen sekä tilanne naapureina olevissa kolmansissa maissa, jotta voitaisiin toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä tai puuttua havaittuihin uhkiin ja riskeihin yhdennetyn rajaturvallisuuden parantamiseksi ulkorajoilla.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Koska virasto toimii ulkorajoilla, sen olisi edistettävä rajat ylittävän vakavan rikollisuuden kuten maahantulijoiden salakuljetuksen, ihmiskaupan ja terrorismin estämistä ja havaitsemista, kun sen on tarkoituksenmukaista toimia ja kun se on saanut asiaa koskevia merkityksellisiä tietoja toimiensa avulla. Sen olisi koordinoitava toimiaan Europolin kanssa, sillä kyseinen virasto on vastuussa jäsenvaltioiden toimien ja niiden yhteistyön tukemisesta ja lujittamisesta kahteen tai useampaan jäsenvaltioon vaikuttavan vakavan rikollisuuden estämisessä ja torjunnassa. Rajat ylittävällä rikollisuudella on väistämättä rajat ylittävä ulottuvuus. Tällainen rajat ylittävä ulottuvuus on ulkorajojen laittomiin ylittämisiin välittömässä yhteydessä olevilla rikoksilla, kuten ihmiskaupalla tai maahantulijoiden salakuljetuksella. Neuvoston direktiivin 2002/90/EY19 1 artiklan 2 kohdan nojalla jäsenvaltiot voivat kuitenkin jättää säätämättä seuraamuksista, jos menettelyn tavoitteena on humanitaarisen avun antaminen maahantulijoille.

(34)  Koska virasto toimii ulkorajoilla, sen olisi edistettävä rajat ylittävän vakavan rikollisuuden kuten maahantulijoiden salakuljetuksen, ihmiskaupan, järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin estämistä ja havaitsemista, kun sen on tarkoituksenmukaista toimia ja kun se on saanut asiaa koskevia merkityksellisiä tietoja toimiensa avulla. Sen olisi koordinoitava toimiaan Europolin kanssa, sillä kyseinen virasto on vastuussa jäsenvaltioiden toimien ja niiden yhteistyön tukemisesta ja lujittamisesta kahteen tai useampaan jäsenvaltioon vaikuttavan vakavan rikollisuuden estämisessä ja torjunnassa. Rajat ylittävällä rikollisuudella on väistämättä rajat ylittävä ulottuvuus. Tällainen rajat ylittävä ulottuvuus on ulkorajojen laittomiin ylittämisiin välittömässä yhteydessä olevilla rikoksilla, kuten ihmiskaupalla tai maahantulijoiden salakuljetuksella. Neuvoston direktiivin 2002/90/EY19 1 artiklan 2 kohdan nojalla jäsenvaltio voi kuitenkin päättää jättää säätämättä seuraamuksista, jos menettelyn tavoitteena on humanitaarisen avun antaminen asianomaiselle henkilölle, ja viraston olisi vastaavasti muistutettava tällaisten seuraamusten säätämistä harkitsevia jäsenvaltioita niiden mahdollisista vaikutuksista perusoikeuksiin.

__________________

__________________

19 Neuvoston direktiivi 2002/90/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustamisen määrittelystä (EYVL L 328, 5.12.2002, s. 17).

19 Neuvoston direktiivi 2002/90/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustamisen määrittelystä (EYVL L 328, 5.12.2002, s. 17).

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Jaetun vastuun hengessä viraston tehtävänä olisi oltava ulkorajojen turvallisuuden säännöllinen seuraaminen. Viraston olisi varmistettava asianmukainen ja tehokas seuranta paitsi tilannetietoisuuden ja riskianalyysien, myös jäsenvaltioihin lähetetyn oman asiantuntijahenkilöstönsä läsnäolon avulla. Viraston olisi tämän vuoksi voitava lähettää jäsenvaltioihin yhteyshenkilöitä ajanjaksoksi, jonka aikana yhteyshenkilö raportoi pääjohtajalle. Yhteyshenkilöiden raporttien olisi oltava osa haavoittuvuusarviointia.

(35)  Jaetun vastuun hengessä ja Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden normien parantamiseksi viraston tehtävänä olisi oltava ulkorajojen turvallisuuden säännöllinen seuraaminen, mukaan lukien perusoikeuksien noudattaminen osana rajaturvallisuustoimia. Viraston olisi varmistettava asianmukainen ja tehokas seuranta paitsi tilannetietoisuuden ja riskianalyysien, myös jäsenvaltioihin lähetetyn oman asiantuntijahenkilöstönsä läsnäolon avulla. Viraston olisi tämän vuoksi voitava lähettää jäsenvaltioihin yhteyshenkilöitä ajanjaksoksi, jonka aikana yhteyshenkilö raportoi pääjohtajalle ja perusoikeusvaltuutetulle. Yhteyshenkilöiden raporttien olisi oltava osa haavoittuvuusarviointia.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  Viraston olisi tehtävä objektiivisiin kriteereihin perustuva haavoittuvuusarviointi, jolla arvioidaan jäsenvaltioiden kykyä ja valmiutta vastata haasteisiin omilla ulkorajoillaan ja osallistua eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyviin joukkoihin ja kalustoreserviin. Haavoittuvuusarviointiin olisi sisällyttävä arvio kalustosta, infrastruktuurista, henkilöstöstä, talousarviosta ja jäsenvaltioiden taloudellisista resursseista sekä niiden valmiussuunnitelmat mahdollisten ulkorajoilla ilmenevien kriisien varalta. Jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin kyseisessä arvioinnissa havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Pääjohtajan olisi määritettävä toteutettavat toimenpiteet ja suositeltava niitä asianomaiselle jäsenvaltiolle. Pääjohtajan olisi lisäksi asetettava kyseisten toimenpiteiden toteuttamiselle määräaika ja seurattava tiiviisti niiden oikea-aikaista täytäntöönpanoa. Jos tarvittavia toimenpiteitä ei toteuteta asetetussa määräajassa, asia olisi saatettava hallintoneuvoston käsiteltäväksi uuden päätöksen tekemistä varten.

(36)  Viraston olisi tehtävä objektiivisiin kriteereihin perustuva haavoittuvuusarviointi, jolla arvioidaan jäsenvaltioiden kykyä ja valmiutta vastata haasteisiin omilla ulkorajoillaan ja osallistua eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyviin joukkoihin ja kalustoreserviin. Haavoittuvuusarviointiin olisi sisällyttävä arvio kalustosta, infrastruktuurista, henkilöstöstä, talousarviosta ja jäsenvaltioiden taloudellisista resursseista sekä niiden valmiussuunnitelmat mahdollisten ulkorajoilla ilmenevien kriisien varalta niin, että perusoikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti. Jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin kyseisessä arvioinnissa havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Pääjohtajan olisi määritettävä toteutettavat toimenpiteet ja suositeltava niitä asianomaiselle jäsenvaltiolle. Pääjohtajan olisi lisäksi asetettava kyseisten toimenpiteiden toteuttamiselle määräaika ja seurattava tiiviisti niiden oikea-aikaista täytäntöönpanoa. Jos tarvittavia toimenpiteitä ei toteuteta asetetussa määräajassa, asia olisi saatettava hallintoneuvoston käsiteltäväksi uuden päätöksen tekemistä varten.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Haavoittuvuusarviointi ja asetuksella (EU) N:o 1053/201320 perustettu Schengenin arviointimekanismi ovat kaksi täydentävää mekanismeja, joilla taataan Schengen-alueen moitteettoman toiminnan eurooppalainen laadunvalvonta ja varmistetaan, että unionin tasolla ja kansallisella tasolla on jatkuva valmius vastata kaikkiin haasteisiin ulkorajoilla. Näiden mekanismien väliset synergiat olisi maksimoitava, jotta saadaan parempi tilannekuva Schengen-alueesta ja vältetään mahdollisimman pitkälle jäsenvaltioiden päällekkäinen työ sekä varmistetaan unionin asianmukaisten ulkorajojen valvontaa tukevien rahoitusvälineiden paremmin koordinoitu käyttö. Tätä varten olisi saatava aikaan säännöllinen tietojenvaihto viraston ja komission välille molempien mekanismien tuloksista.

(38)  Haavoittuvuusarviointi ja asetuksella (EU) N:o 1053/201320 perustettu Schengenin arviointimekanismi ovat kaksi täydentävää mekanismeja, joilla taataan Schengen-alueen moitteettoman toiminnan eurooppalainen laadunvalvonta ja varmistetaan, että unionin tasolla ja kansallisella tasolla on jatkuva valmius vastata kaikkiin haasteisiin ulkorajoilla. Samalla, kun Schengen-arviointimekanismi on ensisijainen menetelmä arvioitaessa unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa ja noudattamista jäsenvaltioissa, näiden mekanismien väliset synergiat olisi maksimoitava, jotta saadaan parempi tilannekuva Schengen-alueesta ja vältetään mahdollisimman pitkälle jäsenvaltioiden päällekkäinen työ sekä varmistetaan unionin asianmukaisten ulkorajojen valvontaa tukevien rahoitusvälineiden paremmin koordinoitu käyttö. Tätä varten olisi saatava aikaan säännöllinen tietojenvaihto viraston ja komission välille molempien mekanismien tuloksista.

__________________

__________________

20 Neuvoston asetus (EU) N:o 1053/2013, annettu 7 päivänä lokakuuta 2013, arviointi- ja valvontamekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten ja toimeenpanevan komitean 16 päivänä syyskuuta 1998 pysyvän Schengenin arviointi- ja soveltamiskomitean perustamisesta tekemän päätöksen kumoamisesta (EUVL L 295, 6.11.2013, s. 27).

20 Neuvoston asetus (EU) N:o 1053/2013, annettu 7 päivänä lokakuuta 2013, arviointi- ja valvontamekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten ja toimeenpanevan komitean 16 päivänä syyskuuta 1998 pysyvän Schengenin arviointi- ja soveltamiskomitean perustamisesta tekemän päätöksen kumoamisesta (EUVL L 295, 6.11.2013, s. 27).

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39)  Koska jäsenvaltiot perustavat rajaosuudet, joille virasto antaa vaikutustasot, ja koska jäsenvaltioiden ja viraston reaktiokyvyn olisi oltava yhteydessä kyseisiin vaikutustasoihin, olisi luotava sellaista tilannetta vastaava neljäs vaikutustaso, jossa Schengen-alue on vaarassa ja johon viraston olisi puututtava.

Poistetaan.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  Viraston olisi järjestettävä jäsenvaltioille asianmukaista teknistä ja operatiivista apua lujittaakseen niiden valmiuksia täyttää ulkorajojen valvontaan liittyvät velvoitteensa ja vastata ulkorajoilla haasteisiin, jotka johtuvat laittomasta maahanmuutosta tai rajat ylittävästä rikollisuudesta. Tällainen apu ei kuitenkaan saisi rajoittaa asiaankuuluvien kansallisten viranomaisten toimivaltaa aloittaa rikostutkinta. Viraston olisi tällöin jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan järjestettävä ja koordinoitava yhden tai useamman jäsenvaltion yhteisiä operaatioita ja lähetettävä niihin eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen ryhmiä sekä toimitettava tarvittavaa kalustoa.

(40)  Viraston olisi järjestettävä jäsenvaltioille asianmukaista teknistä ja operatiivista apua lujittaakseen niiden valmiuksia täyttää ulkorajojen valvontaan liittyvät velvoitteensa ja vastata ulkorajoilla haasteisiin, jotka johtuvat laittomasta muuttoliikkeestä tai rajat ylittävästä rikollisuudesta. Tällainen apu ei kuitenkaan saisi rajoittaa asiaankuuluvien kansallisten viranomaisten toimivaltaa aloittaa rikostutkinta. Viraston olisi tällöin jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan ja asianomaisen jäsenvaltion suostumuksella järjestettävä ja koordinoitava yhden tai useamman jäsenvaltion yhteisiä operaatioita ja lähetettävä niihin eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen ryhmiä sekä toimitettava tarvittavaa kalustoa.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  Tapauksissa, joissa ulkorajoihin kohdistuu erityisiä ja suhteettomia haasteita, viraston olisi jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan järjestettävä ja koordinoitava nopeita rajainterventioita ja lähetettävä niihin ryhmiä eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvistä joukoista sekä kalustoa, myös nopean toiminnan kalustoreservistä. Nopeilla rajainterventioilla olisi annettava rajoitetuksi ajaksi tukea tilanteissa, jotka edellyttävät välitöntä toimintaa ja joihin tällainen interventio olisi tehokas vastaus. Jotta tällaisen intervention tehokkuus voitaisiin varmistaa, jäsenvaltioiden olisi annettava operatiivista henkilöstöä eurooppalaisen raja- ja merivartioston käyttöön asianmukaisten ryhmien muodostamiseksi ja osoitettava tarvittava kalusto. Viraston ja asianomaisen jäsenvaltion olisi sovittava toimintasuunnitelmasta.

(41)  Tapauksissa, joissa ulkorajoihin kohdistuu erityisiä ja suhteettomia haasteita, viraston olisi jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan ja asianomaisen jäsenvaltion suostumuksella järjestettävä ja koordinoitava nopeita rajainterventioita ja lähetettävä niihin ryhmiä eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvistä joukoista sekä kalustoa, myös nopean toiminnan kalustoreservistä. Nopeilla rajainterventioilla olisi annettava rajoitetuksi ajaksi tukea tilanteissa, jotka edellyttävät välitöntä toimintaa ja joihin tällainen interventio olisi tehokas vastaus. Jotta tällaisen intervention tehokkuus voitaisiin varmistaa, jäsenvaltioiden olisi annettava operatiivista henkilöstöä eurooppalaisen raja- ja merivartioston käyttöön asianmukaisten ryhmien muodostamiseksi ja osoitettava tarvittava kalusto. Kun jonkin jäsenvaltion kaluston mukana lähetetty henkilöstö on peräisin kyseisestä jäsenvaltiosta, henkilöstö olisi laskettava osaksi kyseisen jäsenvaltion osuutta pysyvistä joukoista. Viraston ja asianomaisen jäsenvaltion olisi sovittava toimintasuunnitelmasta.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(42)  Jos jäsenvaltion ulkorajojen tietyille alueille kohdistuu erilaisista ryhmistä koostuvien suurten saapuvien muuttovirtojen aiheuttamia erityisiä ja suhteettomia muuttoliikkeeseen liittyviä haasteita, jäsenvaltioiden olisi voitava tukeutua tekniseen ja operatiiviseen lisätukeen. Muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien olisi annettava tätä lisätukea alueilla, joihin saapuu eniten tulijoita, jäljempänä ’hotspot-alueet’. Tällaisten tukiryhmien olisi muodostuttava operatiivisesta henkilöstöstä, joka lähetetään eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvistä joukoista sekä EASOn, Europolin tai muiden asianomaisten unionin virastojen lähettämistä jäsenvaltioiden asiantuntijoista. Viraston olisi avustettava komissiota eri virastojen välisessä koordinoinnissa kentällä.

(42)  Jos jäsenvaltion ulkorajojen tietyille alueille kohdistuu erilaisista ryhmistä koostuvien suurten saapuvien muuttovirtojen aiheuttamia erityisiä ja suhteettomia muuttoliikkeeseen liittyviä haasteita, jäsenvaltioiden olisi voitava tukeutua tekniseen ja operatiiviseen lisätukeen. Muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien olisi annettava tätä lisätukea alueilla, joihin saapuu eniten tulijoita, jäljempänä ’hotspot-alueet’. Tällaisten tukiryhmien olisi muodostuttava operatiivisesta henkilöstöstä, joka lähetetään eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvistä joukoista sekä [Euroopan unionin turvapaikkaviraston], Europolin tai muiden asianomaisten unionin virastojen lähettämistä jäsenvaltioiden asiantuntijoista. Viraston olisi avustettava komissiota eri virastojen välisessä koordinoinnissa kentällä. Komission olisi vahvistettava yhteistyössä vastaanottavan jäsenvaltion ja asiaankuuluvien unionin virastojen kanssa hotspot-alueella tehtävää yhteistyötä koskevat ehdot ja vastattava muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien toimien koordinoinnista.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(43)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kaikilla viranomaisilla, jotka todennäköisesti vastaanottavat kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia, kuten poliisilla, rajavartijoilla, maahanmuuttoviranomaisilla ja säilöönottoyksiköiden henkilöstöllä, on asianmukaiset tiedot. Niiden olisi myös varmistettava, että tällaisten viranomaisten henkilöstö saa tasoltaan heidän tehtäviään ja vastuualueitaan vastaavan koulutuksen sekä ohjeet tiedottaa hakijoille, minne ja miten kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset voidaan jättää.

(43)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kaikilla viranomaisilla, jotka todennäköisesti vastaanottavat kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia, kuten poliisilla, rajavartijoilla, maahanmuuttoviranomaisilla ja säilöönottoyksiköiden henkilöstöllä, on asianmukaiset tiedot. Niiden olisi myös varmistettava, että tällaisten viranomaisten henkilöstö saa tasoltaan heidän tehtäviään ja vastuualueitaan vastaavan koulutuksen sekä ohjeet tiedottaa hakijoille, minne ja miten kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset voidaan jättää, ja ohjeet haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden ja ilman huoltajaa olevien alaikäisten ohjaamiseen asianmukaisten auttamisjärjestelmien piiriin. Olisi otettava käyttöön valvontamekanismeja sekä riippumaton arviointi täytäntöönpanon varmistamiseksi käytännössä.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 43 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(43 a)  Viraston olisi voitava tarjota ja taata Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta koskevaa erityistä koulutusta henkilöstölleen ja jäsenvaltioiden viranomaisille. Pysyvien joukkojen koulutus olisi järjestettävä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja samalla olisi varmistettava, että koulutusohjelmat ovat yhdenmukaisia ja edistävät vastavuoroista ymmärrystä yhteisestä eurooppalaisesta kulttuurista perussopimukseen kirjattujen arvojen pohjalta. Viraston koulutusstrategian kehittäminen voi hallintoneuvoston hyväksynnällä johtaa viraston koulutuskeskuksen perustamiseen, mikä helpottaisi edelleen yhteisen eurooppalaisen kulttuurin sisällyttämistä tarjottavaan koulutukseen.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(44)  Eurooppa-neuvosto vahvisti kesäkuussa 2018, että on tärkeää noudattaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa muuttoliikkeeseen, ja katsoi, ettei muuttoliike ole haaste pelkästään yhdelle jäsenvaltiolle vaan koko Euroopalle. Se korosti, miten tärkeää unionille on tarjota täysi tuki muuttovirtojen asianmukaisen hallinnan varmistamiseksi. Tällaista tukea voidaan antaa perustamalla valvottuja keskuksia, joissa unioniin saapuneiden kolmannen maan kansalaisten tapaukset voitaisiin käsitellä nopeasti sen varmistamiseksi, että suojelua tarvitsevat saavat sitä nopeasti ja että henkilöt, jotka eivät sitä tarvitse, palautetaan nopeasti. Vaikka valvotut keskukset perustetaan vapaaehtoiselta pohjalta, unionille pitäisi olla mahdollista antaa kyseiselle jäsenvaltiolle täysi taloudellinen ja operatiivinen tuki asianmukaisten unionin virastojen, myös Euroopan raja- ja merivartioviraston, kautta.

(44)  Eurooppa-neuvosto vahvisti kesäkuussa 2018, että on tärkeää noudattaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa muuttoliikkeeseen, ja katsoi, ettei muuttoliike ole haaste pelkästään yhdelle jäsenvaltiolle vaan koko Euroopalle. Se korosti, miten tärkeää unionille on tarjota täysi tuki muuttovirtojen asianmukaisen hallinnan varmistamiseksi.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(45)  Euroopan raja- ja merivartioviraston ja [Euroopan unionin turvapaikkaviraston] olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä muuttoliikkeestä aiheutuvien haasteiden ratkaisemiseksi tehokkaasti erityisesti niillä ulkorajoilla, joille tyypillisesti saapuu erilaisista ryhmistä koostuvia suuria saapuvia muuttovirtoja. Erityisesti näiden virastojen olisi koordinoitava toimensa ja tuettava jäsenvaltioita, jotta voidaan helpottaa sellaisten kolmansien maiden kansalaisten kansainvälistä suojelua koskevaa menettelyä ja palauttamismenettelyä, joiden kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on hylätty. Viraston ja [Euroopan unionin turvapaikkaviraston] olisi tehtävä yhteistyötä myös muissa yhteisissä operatiivisissa toimissa, joita ovat esimerkiksi yhteiset riskianalyysit, tilastotietojen kerääminen, koulutus ja jäsenvaltioille valmiussuunnittelussa annettava tuki.

(45)  Euroopan raja- ja merivartioviraston ja [Euroopan unionin turvapaikkaviraston] olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä muuttoliikkeestä aiheutuvien haasteiden ratkaisemiseksi tehokkaasti erityisesti niillä ulkorajoilla, joille tyypillisesti saapuu erilaisista ryhmistä koostuvia suuria saapuvia muuttovirtoja. Erityisesti näiden virastojen olisi koordinoitava toimensa ja tuettava jäsenvaltioita, jotta voidaan helpottaa kansainvälistä suojelua koskevaa menettelyä. Viraston ja [Euroopan unionin turvapaikkaviraston] olisi tehtävä yhteistyötä myös muissa yhteisissä operatiivisissa toimissa, joita ovat esimerkiksi yhteiset riskianalyysit, tilastotietojen kerääminen, koulutus ja jäsenvaltioille valmiussuunnittelussa annettava tuki.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 45 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(45 a)  Euroopan raja- ja merivartioviraston olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä perusoikeusviraston kanssa sen varmistamiseksi, että perusoikeudet taataan täytäntöönpanotoimissa kaikilla asetuksen soveltamisaloilla.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(46)  Jäsenvaltioiden olisi voitava tukeutua muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien antamaan lisääntyneeseen operatiiviseen ja tekniseen tukeen erityisesti hotspot-alueilla tai valvotuissa keskuksissa. Muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien olisi koostuttava viraston henkilöstöön kuuluvista asiantuntijoista ja jäsenvaltioiden lähettämistä asiantuntijoista sekä [Euroopan unionin turvapaikkaviraston,] Europolin tai muiden asiaankuuluvien unionin virastojen henkilöstöön kuuluvista asiantuntijoista ja/tai jäsenvaltioiden asiantuntijoista, jotka on asetettu [Euroopan unionin turvapaikkavirason,] Europolin tai muiden asiaankuuluvien unionin virastojen käyttöön. Komission olisi varmistettava tarvittava koordinointi tarpeiden ja kentällä toteutettavien operaatioiden arvioinnissa unionin eri virastojen osallistumisen vuoksi.

(46)  Jäsenvaltioiden olisi voitava tukeutua muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien antamaan lisääntyneeseen operatiiviseen ja tekniseen tukeen hotspot-alueilla. Muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien olisi koostuttava viraston henkilöstöön kuuluvista asiantuntijoista ja jäsenvaltioiden lähettämistä asiantuntijoista sekä [Euroopan unionin turvapaikkaviraston,] Europolin tai muiden asiaankuuluvien unionin virastojen henkilöstöön kuuluvista asiantuntijoista ja/tai jäsenvaltioiden asiantuntijoista, jotka on asetettu [Euroopan unionin turvapaikkaviraston,] Europolin, Euroopan unionin perusoikeusviraston tai muiden asiaankuuluvien unionin virastojen käyttöön. Komission olisi varmistettava tarvittava yhteistyö asianomaisten virastojen välillä ja määritettävä yhteistyön ehdot kentällä toteutettaville operaatioille unionin eri virastojen osallistumisen vuoksi.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(47)  Jäsenvaltioiden olisi tehtävä hotspot-alueilla yhteistyötä asiankuuluvien unionin virastojen kanssa, joiden olisi toimittava omien toimeksiantojensa ja valtuuksiensa puitteissa ja komission koordinoimina. Komission olisi yhteistyössä asiaankuuluvien virastojen kanssa varmistettava, että hotspot-alueilla toteutettavissa toimissa noudatetaan asiaa koskevaa unionin oikeutta.

(47)  Jäsenvaltioiden olisi tehtävä hotspot-alueilla yhteistyötä asiankuuluvien unionin virastojen kanssa, joiden olisi toimittava omien toimeksiantojensa ja valtuuksiensa puitteissa ja komission koordinoimina. Komission olisi yhteistyössä asiaankuuluvien virastojen kanssa varmistettava, että hotspot-alueilla toteutettavissa toimissa noudatetaan asiaa koskevaa unionin oikeutta ja perusoikeuksia.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(48)  Unionin virastojen olisi tuettava jäsenvaltioita, joihin on perustettu valvottuja keskuksia, näiden jäsenvaltioiden pyynnöstä niiden soveltaessa kansainvälistä suojelua ja/tai palauttamista koskevia nopeita menettelyjä. Komission olisi varmistettava tämän tuen koordinointi. Näissä keskuksissa olisi oltava mahdollista erottaa nopeasti toisistaan kansainvälisen suojelun tarpeessa olevat kolmansien maiden kansalaiset ja henkilöt, jotka eivät tarvitse tällaista suojelua, suorittaa turvatarkastuksia ja toteuttaa kansainvälistä suojelua ja/tai palauttamista koskeva menettely kokonaan tai osittain.

Poistetaan.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(49)  Viraston pääjohtajan olisi suositeltava asianomaiselle jäsenvaltiolle yhteisten operaatioiden tai nopeiden rajainterventioiden aloittamista tai toteuttamista, kun ne ovat perusteltuja haavoittuvuusarvioinnin tai riskianalyysin tulosten perusteella tai kun yhdellä tai useammalla rajaosuudella todetaan kriittinen vaikutustaso.

(49)  Viraston pääjohtaja voi suositella asianomaiselle jäsenvaltiolle yhteisten operaatioiden tai nopeiden rajainterventioiden aloittamista tai toteuttamista, kun ne ovat perusteltuja haavoittuvuusarvioinnin tai riskianalyysin tulosten perusteella.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(50)  Jos ulkorajojen valvonta muuttuu siinä määrin tehottomaksi, että se uhkaa vaarantaa Schengen-alueen toiminnan, joko siksi, että jäsenvaltio ei toteuta tarvittavia toimenpiteitä haavoittuvuusarvioinnin mukaisesti, tai siksi, että jäsenvaltio, jonka ulkorajoihin kohdistuu erityisiä ja suhteettomia haasteita, ei ole pyytänyt virastolta riittävää tukea tai ei pane tällaista tukea täytäntöön, unionin tasolla olisi toimittava yhtenäisesti, nopeasti ja tehokkaasti. Näiden uhkien vähentämiseksi ja paremman koordinoinnin varmistamiseksi unionin tasolla komission olisi yksilöitävä toimenpiteet, jotka viraston on pantava täytäntöön, ja edellytettävä, että asianomainen jäsenvaltio tekee viraston kanssa yhteistyötä kyseisten toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön. Viraston olisi tämän jälkeen määritettävä toimet, jotka on toteutettava komission päätöksessä mainittujen toimenpiteiden toteuttamiseksi käytännössä. Viraston olisi laadittava toimintasuunnitelma yhdessä kyseisen jäsenvaltion kanssa. Asianomaisen jäsenvaltion olisi helpotettava komission päätöksen ja toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa toteuttamalla muun muassa 44, 83 ja 84 artiklassa säädetyt sille asetetut velvoitteet. Jos jäsenvaltio ei 30 päivän kuluessa noudata kyseistä komission päätöstä eikä tee viraston kanssa yhteistyötä kyseiseen päätökseen sisältyvien toimenpiteiden täytäntöönpanossa, komission olisi voitava käynnistää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/39921 29 artiklassa säädetty erityismenettely puuttuakseen poikkeuksellisiin olosuhteisiin, jotka vaarantavat yleisen toimivuuden alueella, jolla ei suoriteta sisärajavalvontaa.

(50)  Jos ulkorajojen valvonta muuttuu siinä määrin tehottomaksi, että se uhkaa vaarantaa Schengen-alueen toiminnan, joko siksi, että jäsenvaltio ei toteuta tarvittavia toimenpiteitä haavoittuvuusarvioinnin mukaisesti, tai siksi, että jäsenvaltio, jonka ulkorajoihin kohdistuu erityisiä ja suhteettomia haasteita, ei ole pyytänyt virastolta riittävää tukea tai ei pane tällaista tukea täytäntöön, unionin tasolla olisi toimittava yhtenäisesti, nopeasti ja tehokkaasti. Näiden uhkien vähentämiseksi ja paremman koordinoinnin varmistamiseksi unionin tasolla komission olisi tehtävä neuvostolle päätösehdotus, jossa yksilöidään toimenpiteet, jotka viraston on pantava täytäntöön, ja samanaikaisesti edellytettävä, että asianomainen jäsenvaltio tekee viraston kanssa yhteistyötä kyseisten toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön. Neuvostolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa hyväksyä tällainen päätös, koska toimenpiteet, joista on tehtävä päätös, saattavat olla poliittisesti arkaluonteisia ja liittyvät todennäköisesti kansallisiin täytäntöön- ja toimeenpanovaltuuksiin. Viraston olisi tämän jälkeen määritettävä toimet, jotka on toteutettava neuvoston päätöksessä mainittujen toimenpiteiden toteuttamiseksi käytännössä. Viraston olisi laadittava toimintasuunnitelma yhdessä kyseisen jäsenvaltion kanssa. Asianomaisen jäsenvaltion olisi helpotettava komission päätöksen ja toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa toteuttamalla muun muassa 44, 83 ja 84 artiklassa säädetyt sille asetetut velvoitteet. Jos jäsenvaltio ei 30 päivän kuluessa noudata kyseistä neuvoston päätöstä eikä tee viraston kanssa yhteistyötä kyseiseen päätökseen sisältyvien toimenpiteiden täytäntöönpanossa, komission olisi voitava käynnistää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/39921 29 artiklassa säädetty erityismenettely puuttuakseen poikkeuksellisiin olosuhteisiin, jotka vaarantavat yleisen toimivuuden alueella, jolla ei suoriteta sisärajavalvontaa.

__________________

__________________

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/399, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) (EUVL L 77, 23.3.2016, s. 1).

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/399, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) (EUVL L 77, 23.3.2016, s. 1).

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(51)  Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen olisi oltava 10 000:n operatiivisen henkilöstön jäsenen muodostamat pysyvät joukot, jotka ovat rajavartijoita, palauttamisessa avustavia saattajia, palauttamisasiantuntijoita ja muuta asiaankuuluvaa henkilöstöä. Pysyvien joukkojen olisi koostuttava kolmesta operatiivisen henkilöstön luokasta, jotka ovat henkilöstösääntöjen alainen Euroopan raja- ja merivartioviraston henkilöstö, henkilöstö, jonka jäsenvaltiot on lähettänyt virastoon pitkäaikaisesti, sekä henkilöstö, jonka jäsenvaltiot ovat asettaneet viraston käyttöön lyhytaikaisesti. Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyviä joukkoja olisi käytettävä rajaturvallisuusryhmien, muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien tai palautusryhmien puitteissa.

(51)  Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen olisi oltava pysyvät joukot, jotka ovat rajavartijoita, palauttamisessa avustavia saattajia, palauttamisasiantuntijoita, palauttamisten ja perusoikeuksien valvojia ja muuta asiaankuuluvaa henkilöstöä. Pysyvien joukkojen olisi koostuttava neljästä operatiivisen henkilöstön luokasta, jotka ovat henkilöstösääntöjen alainen Euroopan raja- ja merivartioviraston henkilöstö, henkilöstö, jonka jäsenvaltiot on lähettänyt virastoon pitkäaikaisesti, henkilöstö, jonka jäsenvaltiot ovat asettaneet viraston käyttöön lyhytaikaisesti, ja henkilöstö, joka muodostaa osan nopean toiminnan reservistä ja toteuttaa nopeita rajainterventioita. Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyviä joukkoja olisi käytettävä rajaturvallisuusryhmien, muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien tai palautusryhmien puitteissa.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(52)  Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen operatiivisella henkilöstöllä, joka on lähetetty ryhmien jäseniksi, on oltava kaikki tarvittavat valtuudet toteuttaa rajavalvonta- tai palauttamistehtäviä, mukaan lukien tehtäviä, jotka edellyttävät asiaa koskevassa kansallisessa lainsäädännössä määriteltyä tai viraston henkilöstön osalta liitteen V mukaisesti määriteltyä toimeenpanovaltaa.

(52)  Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen operatiivisella henkilöstöllä, joka on lähetetty ryhmien jäseniksi, on oltava kaikki tarvittavat vastaanottavan jäsenvaltion tai kolmannen maan hyväksymät valtuudet toteuttaa rajavalvontaa, perusoikeuksien valvontaa ja palauttamistehtäviä, mukaan lukien tehtäviä, jotka edellyttävät asiaa koskevassa kansallisessa lainsäädännössä määriteltyä tai viraston henkilöstön osalta liitteen V mukaisesti määriteltyä toimeenpanovaltaa. Kun viraston henkilöstösääntöjen alainen henkilöstö käyttää toimeenpanovaltaa, virastoa pidetään vastuussa mahdollisista vahingoista.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(54)  Komission olisi tehtävä eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen toiminnasta ja kokoonpanosta väliarviointi.

(54)  Komission olisi yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tehtävä eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen toiminnasta ja kokoonpanosta väliarviointi.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(55)  Henkilöresurssien pitkän aikavälin kehittämistä jäsenvaltioiden eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen osuuksien varmistamiseksi olisi tuettava taloudellisen tuen järjestelmällä. Tämän vuoksi on aiheellista antaa virastolle lupa myöntää jäsenvaltioille avustuksia ilman ehdotuspyyntöä asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 125 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisena kustannuksiin perustumattomana rahoituksena. Taloudellisen tuen pitäisi mahdollistaa jäsenvaltioille lisähenkilöstön palkkaaminen ja kouluttaminen, jotta ne saavat joustoa, jota ne tarvitsevat lähettääkseen pakolliset osuutensa eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyviin joukkoihin. Erityisellä rahoitusjärjestelyllä olisi saatava aikaan tasapaino sääntöjenvastaisuuksien ja petosten riskin sekä valvonnan kustannusten välille. Asetuksessa asetetaan taloudellisen tuen käynnistämisen keskeiset edellytykset eli rajavartijoiden tai muiden asiantuntijoiden sellaisen riittävän määrän palkkaaminen ja koulutus, joka vastaa virastoon pitkäaikaisesti lähetettyjen virkamiesten määrää tai virkamiesten varsinaista osallistumista viraston operatiivisiin toimiin vähintään neljän kuukauden ajan. Koska todellisista kustannuksista eri jäsenvaltioissa ei ole asiaa koskevia ja vertailukelpoisia tietoja, kustannuksiin perustuvan rahoitussuunnitelman kehittäminen olisi liian monimutkaista eikä sillä korjattaisi yksinkertaisen, nopean, tehokkaan ja tuloksellisen rahoitussuunnitelman tarvetta. Tämän vuoksi on aiheellista antaa virastolle lupa myöntää jäsenvaltioille avustuksia ilman ehdotuspyyntöä kustannuksiin perustumattomana rahoituksena, mikäli asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 125 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaiset edellytykset täyttyvät. Jotta voitaisiin vahvistaa tällaisen rahoituksen määrä eri jäsenvaltioille, viitemääränä on syytä käyttää Euroopan unionin toimielinten tehtäväryhmän III palkkaluokan 8 palkkatasolle 1 kuuluvien sopimussuhteisten toimihenkilöiden vuosipalkkaa, jota mukautetaan jäsenvaltiokohtaisella korjauskertoimella moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti ja yhdenvertaisen kohtelun hengessä. Toteuttaessaan tätä taloudellista tukea viraston ja jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhteisrahoitusperiaatetta ja kaksinkertaisen rahoituksen kiellon periaatetta noudatetaan.

(55)  Henkilöresurssien pitkän aikavälin kehittämistä jäsenvaltioiden eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen osuuksien varmistamiseksi olisi tuettava taloudellisen tuen järjestelmällä. Tämän vuoksi on aiheellista antaa virastolle lupa myöntää jäsenvaltioille avustuksia ilman ehdotuspyyntöä asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 125 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisena kustannuksiin perustumattomana rahoituksena. Taloudellisen tuen pitäisi mahdollistaa jäsenvaltioille lisähenkilöstön palkkaaminen ja kouluttaminen, jotta ne saavat joustoa, jota ne tarvitsevat lähettääkseen pakolliset osuutensa eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyviin joukkoihin. Taloudellista tukea pitäisi voida myöntää vuotuista maksua edeltävänä ennakkomaksuna. Erityisellä rahoitusjärjestelyllä olisi saatava aikaan tasapaino sääntöjenvastaisuuksien ja petosten riskin sekä valvonnan kustannusten välille. Asetuksessa asetetaan taloudellisen tuen käynnistämisen keskeiset edellytykset eli rajavartijoiden tai muiden asiantuntijoiden sellaisen riittävän määrän palkkaaminen ja koulutus, joka vastaa virastoon pitkäaikaisesti lähetettyjen virkamiesten määrää tai virkamiesten varsinaista osallistumista viraston operatiivisiin toimiin vähintään neljän kuukauden ajan joko yhtäjaksoisesti tai useammassa jaksossa tai määräsuhteessa alle neljän kuukauden pituisten joko yhtäjaksoisten tai useammassa jaksossa toteutettavien lähettämisten osalta. Koska todellisista kustannuksista eri jäsenvaltioissa ei ole asiaa koskevia ja vertailukelpoisia tietoja, kustannuksiin perustuvan rahoitussuunnitelman kehittäminen olisi liian monimutkaista eikä sillä korjattaisi yksinkertaisen, nopean, tehokkaan ja tuloksellisen rahoitussuunnitelman tarvetta. Tämän vuoksi on aiheellista antaa virastolle lupa myöntää jäsenvaltioille avustuksia ilman ehdotuspyyntöä kustannuksiin perustumattomana rahoituksena, mikäli asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 125 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaiset edellytykset täyttyvät. Jotta voitaisiin vahvistaa tällaisen rahoituksen määrä eri jäsenvaltioille, viitemääränä on syytä käyttää Euroopan unionin toimielinten tehtäväryhmän III palkkaluokan 8 palkkatasolle 1 kuuluvien sopimussuhteisten toimihenkilöiden vuosipalkkaa, jota mukautetaan jäsenvaltiokohtaisella korjauskertoimella moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti ja yhdenvertaisen kohtelun hengessä. Toteuttaessaan tätä taloudellista tukea viraston ja jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että yhteisrahoitusperiaatetta ja kaksinkertaisen rahoituksen kiellon periaatetta noudatetaan.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 56 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(56)  Viraston olisi kehitettävä voimavarat sen omia johto- ja valvontarakenteita varten eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen lähettämiseksi kolmansien maiden alueelle.

(56)  Viraston olisi kehitettävä voimavarat sen omia johto- ja valvontarakenteita varten eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen lähettämiseksi kolmansien maiden alueelle, ja sen olisi kehitettävä asianmukainen menettely, jolla varmistetaan pysyvien joukkojen siviili- ja rikosoikeudellinen vastuu.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(57)  Jotta eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen tehokas lähettäminen olisi mahdollista 1 päivästä tammikuuta 2020, tietyt päätökset olisi tehtävä ja täytäntöönpanotoimenpiteet toteutettava mahdollisimman pian. Asetuksessa säädetystä tavanomaisesta määräajasta poiketen erityisesti 55 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu hallintoneuvoston päätös eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen profiileista olisi tehtävä kuuden viikon kuluessa asetuksen voimaantulosta. Tämän jälkeen jäsenvaltioiden olisi tehtävä 12 viikon kuluessa asetuksen voimaantulosta 56 artiklan 4 kohdassa ja 57 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut nimitykset.

(57)  Jotta eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen tehokas lähettäminen olisi mahdollista liitteessä I vahvistettujen määräaikojen mukaisesti, tietyt päätökset olisi tehtävä ja täytäntöönpanotoimenpiteet toteutettava mahdollisimman pian. Asetuksessa säädetystä tavanomaisesta määräajasta poiketen erityisesti 55 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu hallintoneuvoston päätös eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen profiileista olisi tehtävä kuuden viikon kuluessa asetuksen voimaantulosta. Tämän jälkeen jäsenvaltioiden olisi tehtävä 12 viikon kuluessa asetuksen voimaantulosta 56 artiklan 4 kohdassa ja 57 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut nimitykset.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(58)  Myös asetuksessa säädetystä tavanomaisesta määräajasta poiketen hallintoneuvoston olisi tehtävä kuuden viikon kuluessa asetuksen voimaantulosta päätös 64 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta viraston seuraavan vuoden tarpeiden kannalta välttämättömän kaluston vähimmäiskappalemäärästä vuodeksi 2020.

(58)  Myös asetuksessa säädetystä tavanomaisesta määräajasta poiketen hallintoneuvoston olisi tehtävä kuuden viikon kuluessa asetuksen voimaantulosta päätös 64 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta viraston seuraavan vuoden tarpeiden kannalta välttämättömän kaluston vähimmäiskappalemäärästä kuhunkin liitteessä I asetettuun määräaikaan mennessä pysyvien joukkojen kokoonpanon osalta.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(59)  Samaan aikaan viraston järjestämän operatiivisten toimien tuen jatkuvuuden varmistamiseksi kaikki, myös nopean toiminnan reserviin liittyvät, joukkojen lähettämiset 31 päivään joulukuuta 2019 asti olisi suunniteltava ja toteutettava asetuksen (EU) 2016/1624 20, 30 ja 31 artiklan mukaisesti ja vuonna 2018 käytyjen vuotuisten kahdenvälisten neuvottelujen mukaisesti. Tämän vuoksi nämä säännökset olisi kumottava vasta 1 päivästä tammikuuta 2020.

(59)  Samaan aikaan viraston järjestämän operatiivisten toimien tuen jatkuvuuden varmistamiseksi kaikki, myös nopean toiminnan reserviin liittyvät, joukkojen lähettämiset 31 päivään joulukuuta 2019 asti olisi suunniteltava ja toteutettava asetuksen (EU) 2016/1624 20, 30 ja 31 artiklan mukaisesti ja vuonna 2018 käytyjen vuotuisten kahdenvälisten neuvottelujen mukaisesti. Tämän vuoksi nämä säännökset olisi kumottava vasta, kun pysyvät joukot ovat toiminnassa, kahden vuoden kuluttua voimaantulosta.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(60)  Viraston työvoima koostuu henkilöstöstä, joka toteuttaa virastolle uskottuja tehtäviä joko päätoimipaikassa tai osana eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyviä joukkoja. Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyviin joukkoihin voi kuulua henkilöstösääntöjen alaista henkilöstöä sekä henkilöstöä, jonka jäsenvaltiot ovat lähettäneet pitkäksi ajaksi tai kansalliset viranomaiset ovat asettaneet viraston käyttöön lyhyeksi ajaksi. Henkilöstösääntöjen alainen eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen henkilöstö lähetetään pääasiassa ryhmien jäseniksi; ainoastaan pieni ja tarkasti määritelty osa tästä henkilöstöstä voidaan palkata tukitehtäviin pysyvien joukkojen perustamista varten erityisesti päätoimipaikassa.

(60)  Viraston työvoima koostuu henkilöstöstä, joka toteuttaa virastolle uskottuja tehtäviä joko päätoimipaikassa tai osana eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyviä joukkoja. Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyviin joukkoihin voi kuulua henkilöstösääntöjen alaista henkilöstöä sekä henkilöstöä, jonka jäsenvaltiot ovat lähettäneet pitkäksi ajaksi tai kansalliset viranomaiset ovat asettaneet viraston käyttöön lyhyeksi ajaksi, sekä nopean toiminnan reservi. Henkilöstösääntöjen alainen eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen henkilöstö lähetetään pääasiassa ryhmien jäseniksi; ainoastaan pieni ja tarkasti määritelty osa tästä henkilöstöstä voidaan palkata tukitehtäviin pysyvien joukkojen perustamista varten erityisesti päätoimipaikassa.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(61)  Jotta voitaisiin paikata jatkuva vajaus kaluston vapaaehtoisessa kokoamisessa jäsenvaltioilta erityisesti suurikokoisen kaluston osalta, virastolla olisi oltava oma tarvittava kalusto käytettäväksi yhteisissä operaatioissa, nopeissa rajainterventioissa tai muissa operatiivisissa toimissa. Virasto on voinut lain mukaan hankkia tai vuokrata oman kalustonsa vuodesta 2011, mutta budjettivarojen puute on merkittävästi haitannut tätä mahdollisuutta.

(61)  Jotta voitaisiin paikata jatkuva vajaus kaluston vapaaehtoisessa kokoamisessa jäsenvaltioilta erityisesti suurikokoisen kaluston osalta, virastolla olisi oltava oma tarvittava kalusto käytettäväksi yhteisissä operaatioissa, nopeissa rajainterventioissa tai muissa operatiivisissa toimissa. Jäsenvaltioiden olisi annettava tällaiselle kalustolle samanlainen lupa kuin jos hallitus käyttäisi niitä. Virasto on voinut lain mukaan hankkia tai vuokrata oman kalustonsa vuodesta 2011, mutta budjettivarojen puute on merkittävästi haitannut tätä mahdollisuutta.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 62 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(62)  Tämän vuoksi komissio on varannut vuosien 2021–2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä merkittävät kokonaismäärärahat virastolle sellaisen tarvittavan ilma-, meri- ja maakaluston hankkimiseen, joka vastaa operatiivisia tarpeita, vastatakseen eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen perustamisen taustalla oleviin tavoitteisiin. Tarvittavan, erityisesti suurikokoisen, kaluston hankkiminen voi olla pitkä prosessi, mutta viraston omasta kalustosta olisi tultava lopulta operatiivisten toimien perusta, ja jäsenvaltioilta pyydetäisiin lisäksi osallistumista poikkeusolosuhteissa. Pääasiassa eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen teknisen miehistön olisi käytettävä viraston kalustoa. Jotta voidaan varmistaa ehdotettujen taloudellisten resurssien tehokas käyttö, prosessin olisi perustuttava monivuotiseen strategiaan, josta hallintoneuvosto päättää mahdollisimman aikaisin.

(62)  Tämän vuoksi komissio on varannut vuosien 2021–2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä merkittävät kokonaismäärärahat virastolle sellaisen tarvittavan ilma-, meri- ja maakaluston hankkimiseen, joka vastaa operatiivisia tarpeita, vastatakseen eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen perustamisen taustalla oleviin tavoitteisiin. Tarvittavan, erityisesti suurikokoisen, kaluston hankkiminen voi olla pitkä prosessi, mutta viraston omasta kalustosta olisi tultava lopulta operatiivisten toimien perusta, ja jäsenvaltioilta pyydetäisiin lisäksi osallistumista poikkeusolosuhteissa. Kun jonkin jäsenvaltion kaluston mukana lähetetty henkilöstö on peräisin kyseisestä jäsenvaltiosta, henkilöstö olisi myös poikkeusolosuhteissa laskettava osaksi kyseisen jäsenvaltion osuutta pysyvistä joukoista. Pääasiassa eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen teknisen miehistön olisi käytettävä viraston kalustoa. Jotta voidaan varmistaa ehdotettujen taloudellisten resurssien tehokas käyttö, prosessin olisi perustuttava monivuotiseen strategiaan, josta hallintoneuvosto päättää mahdollisimman aikaisin. Viraston kestävyys olisi varmistettava tulevien monivuotisten rahoituskehysten avulla ja kattavaa Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta olisi ylläpidettävä.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 64 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(64)  Jäsenvaltioiden ja viraston olisi koordinoitava eurooppalaisen raja- ja merivartioston uusien voimavarojen pitkän aikavälin kehittämistä monivuotisen strategisen toimintapoliittisen syklin mukaisesti ottaen huomioon tiettyjen prosessien pitkä kesto. Tähän kuuluu uusien rajavartijoiden (jotka saattavat uransa aikana palvella sekä jäsenvaltioissa että osana pysyviä joukkoja) palkkaaminen ja koulutus, kaluston hankkiminen, huolto ja hävittäminen (tässä olisi tarkasteltava mahdollisuuksia yhteentoimivuuteen ja mittakaavaetuihin), mutta myös uuden kaluston ja siihen liittyvän teknologian kehittäminen esimerkiksi tutkimuksen kautta.

(64)  Jäsenvaltioiden ja viraston olisi koordinoitava eurooppalaisen raja- ja merivartioston uusien voimavarojen pitkän aikavälin kehittämistä monivuotisen strategisen toimintapoliittisen syklin mukaisesti ottaen huomioon tiettyjen prosessien pitkä kesto. Tähän kuuluu uusien rajavartijoiden (jotka saattavat uransa aikana palvella sekä jäsenvaltioissa että osana pysyviä joukkoja) palkkaaminen ja koulutus muun muassa perusoikeuksien sekä valitusmekanismin ja perusoikeusstrategian täytäntöönpanon alalla, kaluston hankkiminen, huolto ja hävittäminen (tässä olisi tarkasteltava mahdollisuuksia yhteentoimivuuteen ja mittakaavaetuihin), mutta myös uuden kaluston ja siihen liittyvän teknologian kehittäminen esimerkiksi tutkimuksen kautta.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 67 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(67)  Sellaisten kolmansien maiden kansalaisten palauttaminen, jotka eivät täytä lainkaan tai enää maahantulon, maassa oleskelun tai asumisen edellytyksiä jäsenvaltioissa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY22 mukaisesti, on olennainen osa kokonaisvaltaisia toimia laittoman maahanmuuton torjumiseksi ja tärkeä yleistä etua koskeva kysymys.

(67)  Sellaisten kolmansien maiden kansalaisten palauttaminen, jotka eivät täytä lainkaan tai enää maahantulon, maassa oleskelun tai asumisen edellytyksiä jäsenvaltioissa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY22 mukaisesti, on olennainen osa kokonaisvaltaisia toimia laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi ja tärkeä yleistä etua koskeva kysymys.

__________________

__________________

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (EUVL L 348, 24.12.2008, s. 98).

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (EUVL L 348, 24.12.2008, s. 98).

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 68 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(68)  Viraston olisi lisättävä jäsenvaltioille antamaansa apua kolmansien maiden kansalaisten palauttamisessa, jollei unionin palautuspolitiikasta muuta johdu sekä direktiiviä 2008/115/EY noudattaen. Sen olisi erityisesti koordinoitava ja järjestettävä palautusoperaatioita yhdestä tai useammasta jäsenvaltiosta sekä järjestettävä ja toteutettava palautusinterventioita sellaisten jäsenvaltioiden palautusjärjestelmien tukemiseksi, jotka tarvitsevat teknistä ja operatiivista lisäapua täyttääkseen velvoitteensa palauttaa kolmansien maiden kansalaiset mainitun direktiivin mukaisesti.

(68)  Viraston olisi lisättävä jäsenvaltioille antamaansa apua kolmansien maiden kansalaisten palauttamisessa, jollei unionin palautuspolitiikasta muuta johdu sekä direktiiviä 2008/115/EY noudattaen. Sen olisi erityisesti koordinoitava ja järjestettävä palautusoperaatioita yhdestä tai useammasta jäsenvaltiosta sekä jäsenvaltion pyynnöstä järjestettävä ja toteutettava palautusinterventioita sellaisten jäsenvaltioiden palautusjärjestelmien tukemiseksi, jotka tarvitsevat teknistä ja operatiivista lisäapua täyttääkseen velvoitteensa palauttaa kolmansien maiden kansalaiset mainitun direktiivin mukaisesti.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 69 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(69)  Viraston pitäisi antaa jäsenvaltioille teknistä ja operatiivista apua palauttamisprosessissa perusoikeuksia täysin noudattaen ja ilman, että tämä vaikuttaa jäsenvaltioiden vastuuseen tehdä palauttamispäätökset, esimerkiksi palauttamispäätösten valmistelussa, kolmansien maiden kansalaisten tunnistamisessa ja muissa palauttamista edeltävissä ja palauttamiseen liittyvissä toimissa. Viraston olisi lisäksi avustettava jäsenvaltioita palauttamista varten tarvittavien matkustusasiakirjojen hankinnassa yhteistyössä asiaankuuluvien kolmansien maiden viranomaisten kanssa.

(69)  Viraston pitäisi antaa jäsenvaltioille teknistä ja operatiivista apua palauttamisprosessissa perusoikeuksia täysin noudattaen ja ilman, että tämä vaikuttaa jäsenvaltioiden vastuuseen tehdä palauttamispäätökset kolmansien maiden kansalaisten tunnistamisessa ja muissa palauttamista edeltävissä ja palauttamiseen liittyvissä toimissa. Viraston olisi lisäksi avustettava jäsenvaltioita palauttamista varten tarvittavien matkustusasiakirjojen hankinnassa, jos tämä ei loukkaa palauttamiskiellon periaatetta, yhteistyössä asiaankuuluvien kolmansien maiden viranomaisten kanssa.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 70 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(70)  Jäsenvaltioille palautusmenettelyjen toteuttamisessa annettavaan apuun olisi sisällyttävä tämän asetuksen täytäntöönpanon kannalta olennaisten käytännön tietojen antaminen kolmansista maista, joihin palauttaminen tapahtuu, kuten yhteystietojen tai muiden palautusoperaatioiden sujuvuuden kannalta tarvittavien logististen tietojen tarjoaminen. Apuun olisi myös sisällyttävä keskitetyn palauttamisen hallintajärjestelmän perustaminen, hallinnointi ja ylläpito kaikkien niiden tietojen käsittelemistä varten, joita virasto tarvitsee voidakseen tarjota operatiivista apua asetuksen mukaisesti ja jotka toimitetaan virastolle automaattisesti jäsenvaltioiden kansallisista palauttamisen hallintaa koskevista järjestelmistä.

(70)  Jäsenvaltioille palautusmenettelyjen toteuttamisessa annettavaan apuun olisi sisällyttävä tämän asetuksen täytäntöönpanon kannalta olennaisten käytännön tietojen antaminen kolmansista maista, joihin palauttaminen tapahtuu, kuten yhteystietojen tai muiden palautusoperaatioiden sujuvuuden ja ihmisarvoisen toteutuksen kannalta tarvittavien logististen tietojen tarjoaminen. Apuun olisi myös sisällyttävä nykyisen yhdennetyn palauttamisen hallintasovelluksen (IRMA) toiminta ja ylläpito, ja virasto hallinnoi sitä jo nyt alustana kaikkien niiden tietojen käsittelemistä varten, joita virasto tarvitsee voidakseen tarjota operatiivista apua asetuksen mukaisesti ja jotka toimitetaan virastolle automaattisesti jäsenvaltioiden kansallisista palauttamisen hallintaa koskevista järjestelmistä.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 71 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(71)  Viraston olisi myös annettava teknistä ja operatiivista apua kolmansien maiden palauttamistoimille, erityisesti kun tällaisen avun perusteena ovat laitonta muuttoliikettä koskevan unionin politiikan painopisteet.

Poistetaan.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 72 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(72)  Mahdollinen jäsenvaltion ja kolmannen maan välinen järjestely ei vapauta virastoa tai jäsenvaltioita unionin oikeuteen tai kansainväliseen oikeuteen perustuvista velvoitteistaan eikä etenkään palauttamiskiellon periaatteen noudattamisesta.

(72)  Mahdollinen jäsenvaltion ja kolmannen maan välinen järjestely ei vapauta virastoa tai jäsenvaltioita unionin oikeuteen tai kansainväliseen oikeuteen perustuvista velvoitteistaan tai vastuustaan eikä etenkään palauttamiskiellon periaatteen noudattamisesta, kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kiellon noudattamisesta eikä kansainvälisessä tai EU:n oikeudessa vahvistettujen perusoikeuksien kunnioittamisesta.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 73 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(73)  Jäsenvaltioiden olisi tehtävä operatiivisen tason yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden ja/tai kolmansien maiden kanssa ulkorajoilla, mukaan lukien lainvalvontatarkoituksessa toteutettavat sotilasoperaatiot, siltä osin kuin tällainen yhteistyö on yhteensopivaa viraston toimien kanssa.

(73)  Jäsenvaltioiden olisi tehtävä operatiivisen tason yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden ja/tai kolmansien maiden kanssa ulkorajoilla, mukaan lukien lainvalvontatarkoituksessa toteutettavat sotilasoperaatiot, siltä osin kuin tällainen yhteistyö on yhteensopivaa ennen mahdollista yhteistyötä kolmannen maan kanssa toteutettavan perusoikeuksien arvioinnin ja viraston toimien kanssa.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 74 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(74)  Viraston olisi parannettava tietojenvaihtoa ja yhteistyötä Europolin, EASOn, Euroopan meriturvallisuusviraston, Euroopan unionin satelliittikeskuksen, Euroopan lentoturvallisuusviraston tai eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon hallinnoijan kaltaisten muiden unionin elinten, laitosten ja virastojen kanssa, jotta Euroopan tasolla jo käytettävissä olevia tietoja, voimavaroja ja järjestelmiä, kuten Euroopan maanseurantaohjelma Copernicusta, voitaisiin hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.

(74)  Viraston olisi parannettava tietojenvaihtoa ja yhteistyötä Europolin, [Euroopan unionin turvapaikkaviraston], Euroopan meriturvallisuusviraston, Euroopan unionin satelliittikeskuksen, Euroopan lentoturvallisuusviraston tai eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon hallinnoijan kaltaisten muiden unionin elinten, laitosten ja virastojen kanssa, jotta Euroopan tasolla jo käytettävissä olevia tietoja, voimavaroja ja järjestelmiä, kuten Euroopan maanseurantaohjelma Copernicusta, voitaisiin hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 75 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(75)  Yhteistyö kolmansien maiden kanssa on osa Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta. Sen avulla olisi edistettävä eurooppalaisia rajaturvallisuutta ja palauttamista koskevia standardeja, vaihdettava tietoja ja riskianalyysejä, helpotettava palauttamisia niiden tehostamiseksi ja tuettava kolmansia maita rajaturvallisuuden ja muuttoliikkeen aloilla, eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen lähettäminen mukaan lukien, kun tällaista tukea tarvitaan ulkorajojen suojelemiseksi ja unionin muuttopolitiikan tehokkaaksi hallinnoimiseksi.

(75)  Yhteistyö kolmansien maiden kanssa sen jälkeen, kun unionin ja kyseisen kolmannen maan kanssa on tehty asemaa koskeva sopimus, on tärkeä osa Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta. Sen avulla olisi edistettävä eurooppalaisia rajaturvallisuutta ja palauttamista koskevia standardeja, vaihdettava tietoja ja riskianalyysejä, helpotettava palauttamisia niiden tehostamiseksi ja tuettava kolmansia maita rajaturvallisuuden ja muuttoliikkeen aloilla, eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen lähettäminen mukaan lukien, kun tällaista tukea tarvitaan ulkorajojen suojelemiseksi ja unionin muuttopolitiikan tehokkaaksi hallinnoimiseksi.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 76 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(76)  Yhteistyö kolmansien maiden kanssa olisi toteutettava unionin ulkoisten toimien puitteissa ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Komissio varmistaa Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden ja unionin muiden politiikkojen, erityisesti yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan, välisen johdonmukaisuuden unionin ulkoisten toimien alalla. EU:n ulkopolitiikan korkean edustajan ja tämän yksiköiden olisi avustettava komissiota. Tämän yhteistyön pitäisi koskea erityisesti niitä viraston toimia, joita toteutetaan kolmansien maiden alueella tai joissa on mukana kolmansien maiden viranomaisia esimerkiksi riskianalyysin, operaatioiden suunnittelun ja toteuttamisen, koulutuksen, tietojenvaihdon ja yhteistyön aloilla.

(76)  Yhteistyö kolmansien maiden kanssa olisi toteutettava unionin ulkoisten toimien puitteissa ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti, ja sen edellytyksenä olisi oltava perusoikeuksien arviointi ennen yhteistyön aloittamista. Komissio varmistaa Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden ja unionin muiden politiikkojen, erityisesti yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan, välisen johdonmukaisuuden unionin ulkoisten toimien alalla. EU:n ulkopolitiikan korkean edustajan ja tämän yksiköiden olisi avustettava komissiota. Tämän yhteistyön pitäisi koskea erityisesti niitä viraston toimia, joita toteutetaan kolmansien maiden alueella tai joissa on mukana kolmansien maiden viranomaisia esimerkiksi riskianalyysin, operaatioiden suunnittelun ja toteuttamisen, koulutuksen, tietojenvaihdon ja yhteistyön aloilla.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 83 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(83)  Siirtymäkauden aikana olisi varmistettava, että FADO-järjestelmä on toimintakelpoinen siihen asti kunnes uusi järjestelmä on täysin toiminnassa ja olemassa olevat tiedot on siirretty uuteen järjestelmään. Nykyisten tietojen omistajuus olisi tämän jälkeen siirrettävä virastolle.

(83)  Siirtymäkauden aikana olisi varmistettava, että FADO-järjestelmä on toimintakelpoinen siihen asti kunnes uusi järjestelmä on täysin toiminnassa ja olemassa olevat tiedot on siirretty uuteen järjestelmään. Nykyisten tietojen valvontavalta olisi tämän jälkeen siirrettävä virastolle.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 86 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(86)  Viraston voi olla tarpeen siirtää palautettavien henkilöiden henkilötietoja kolmansille maille, jotta se voi toteuttaa moitteettomasti tehtävänsä palauttamisen alalla esimerkiksi avustamalla jäsenvaltioita palauttamismenettelyjen moitteettomassa toteuttamisessa ja palauttamispäätösten menestyksekkäässä täytäntöönpanossa. Palauttamisen kohdemaina oleviin kolmansiin maihin ei useinkaan sovelleta asetuksen (EU) 2016/679 45 artiklan nojalla tai direktiivin (EU) 2016/680 36 artiklan nojalla annettuja tietosuojan riittävyyttä koskevia komission päätöksiä, tällaiset kohdemaat eivät useinkaan ole tehneet tai aio tehdä takaisinottoa koskevaa sopimusta unionin kanssa eivätkä muutoin tarjoa asianmukaisia suojatoimia, joita tarkoitetaan [asetuksen (EU) 45/2001] 49 artiklassa tai kansallisissa säännöksissä, joilla direktiivin (EU) 2016/680 37 artikla saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Huolimatta unionin laajoista pyrkimyksistä tehdä yhteistyötä laittomasti oleskelevien, paluuvelvoitteen alaisten kolmansien maiden kansalaisten tärkeimpien lähtömaiden kanssa, aina ei kuitenkaan ole mahdollista varmistaa, että tällaiset kolmannet maat täyttävät järjestelmällisesti kansainvälisen oikeuden mukaisen velvoitteensa, jonka mukaan niiden on otettava takaisin omat kansalaisensa. Unionin tai jäsenvaltioiden tekemät tai parhaillaan neuvottelemat takaisinottosopimukset, joissa määrätään henkilötietoja koskevista asianmukaisista suojatoimista, kattavat vain osan tällaisista kolmansista maista. Tilanteessa, jossa tällaisia sopimuksia ei ole vielä olemassa, viraston olisi siirrettävä henkilötiedot unionin palauttamisoperaatioiden helpottamiseksi, kun [asetuksen (EU) 45/2001] 49 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

(86)  Viraston voi olla tarpeen siirtää palautettavien henkilöiden henkilötietoja kolmansille maille, jotta se voi toteuttaa moitteettomasti tehtävänsä palauttamisen alalla esimerkiksi avustamalla jäsenvaltioita palauttamismenettelyjen moitteettomassa toteuttamisessa ja palauttamispäätösten menestyksekkäässä täytäntöönpanossa. Palauttamisen kohdemaina oleviin kolmansiin maihin ei useinkaan sovelleta asetuksen (EU) 2016/679 45 artiklan nojalla tai direktiivin (EU) 2016/680 36 artiklan nojalla annettuja tietosuojan riittävyyttä koskevia komission päätöksiä, tällaiset kohdemaat eivät useinkaan ole tehneet tai aio tehdä takaisinottoa koskevaa sopimusta unionin kanssa eivätkä muutoin tarjoa asianmukaisia suojatoimia, joita tarkoitetaan asetuksen (EU) 2018/1725 69 artiklassa tai kansallisissa säännöksissä, joilla direktiivin (EU) 2016/680 37 artikla saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Huolimatta unionin laajoista pyrkimyksistä tehdä yhteistyötä luvattomasti oleskelevien, paluuvelvoitteen alaisten kolmansien maiden kansalaisten tärkeimpien lähtömaiden kanssa, aina ei kuitenkaan ole mahdollista varmistaa, että tällaiset kolmannet maat täyttävät järjestelmällisesti kansainvälisen oikeuden mukaisen velvoitteensa, jonka mukaan niiden on otettava takaisin omat kansalaisensa. Unionin tai jäsenvaltioiden tekemät tai parhaillaan neuvottelemat takaisinottosopimukset, joissa määrätään henkilötietoja koskevista asianmukaisista suojatoimista, kattavat vain osan tällaisista kolmansista maista. Tilanteessa, jossa tällaisia sopimuksia ei ole vielä olemassa, viraston olisi siirrettävä henkilötiedot unionin palauttamisoperaatioiden helpottamiseksi.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 88 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(88)  Tällä asetuksella olisi perustettava virastolle valitusmekanismi yhteistyössä perusoikeusvaltuutetun kanssa, jotta voidaan taata, että perusoikeuksia kunnioitetaan kaikessa viraston toiminnassa. Tämän olisi oltava hallinnollinen mekanismi, jossa perusoikeusvaltuutettu olisi vastuussa virastolle osoitettujen valitusten käsittelystä tavalla, jolla kunnioitetaan oikeutta hyvään hallintoon. Perusoikeusvaltuutetun olisi arvioitava, täyttääkö valitus tutkittavaksi ottamisen edellytykset, rekisteröitävä tutkittavaksi otetut valitukset, toimitettava kaikki rekisteröidyt valitukset pääjohtajalle, välitettävä ryhmien jäseniä koskevat valitukset heidän kotijäsenvaltiolleen ja rekisteröitävä viraston tai kyseisen jäsenvaltion jatkotoimet. Mekanismin olisi oltava tehokas ja sillä olisi varmistettava, että valitusten johdosta toteutetaan asianmukaisia jatkotoimia. Valitusmekanismi ei saisi vaikuttaa hallinnollisten ja oikeudellisten muutoksenhakukeinojen saatavuuteen, eikä sen käyttäminen saisi olla edellytyksenä tällaisten muutoksenhakukeinojen käytölle. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava rikostutkinnat. Viraston olisi avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden lisäämiseksi raportoitava valitusmekanismista vuosikertomuksessaan. Sen olisi erityisesti käsiteltävä vastaanottamiensa valitusten määrää, perusoikeusloukkausten tyyppejä, kyseessä olleita operaatioita sekä mahdollisuuksien mukaan viraston ja jäsenvaltioiden toteuttamia jatkotoimia. Perusoikeusvaltuutetulla olisi oltava oikeus saada käyttöönsä kaikki tiedot, jotka koskevat perusoikeuksien kunnioittamista viraston kaikessa toiminnassa.

(88)  Tällä asetuksella olisi perustettava virastolle valitusmekanismi yhteistyössä perusoikeusvaltuutetun kanssa, jotta voidaan taata, että perusoikeuksia kunnioitetaan kaikessa viraston toiminnassa. Tämän olisi oltava hallinnollinen mekanismi, jossa perusoikeusvaltuutettu olisi vastuussa virastolle osoitettujen valitusten käsittelystä tavalla, jolla kunnioitetaan oikeutta hyvään hallintoon. Perusoikeusvaltuutetun olisi arvioitava, täyttääkö valitus tutkittavaksi ottamisen edellytykset, rekisteröitävä tutkittavaksi otetut valitukset, toimitettava kaikki rekisteröidyt valitukset pääjohtajalle, välitettävä ryhmien jäseniä koskevat valitukset heidän kotijäsenvaltiolleen ja rekisteröitävä viraston tai kyseisen jäsenvaltion jatkotoimet. Mekanismin olisi oltava tehokas ja sillä olisi varmistettava, että valitusten johdosta toteutetaan asianmukaisia jatkotoimia. Valitusmekanismi ei saisi vaikuttaa hallinnollisten ja oikeudellisten muutoksenhakukeinojen saatavuuteen, eikä sen käyttäminen saisi olla edellytyksenä tällaisten muutoksenhakukeinojen käytölle. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava rikostutkinnat. Viraston olisi avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden lisäämiseksi raportoitava valitusmekanismista vuosikertomuksessaan. Sen olisi erityisesti käsiteltävä vastaanottamiensa valitusten määrää, perusoikeusloukkausten tyyppejä, kyseessä olleita operaatioita sekä mahdollisuuksien mukaan viraston ja jäsenvaltioiden toteuttamia jatkotoimia. Perusoikeusvaltuutetulla olisi oltava oikeus saada käyttöönsä kaikki tiedot, jotka koskevat perusoikeuksien kunnioittamista viraston kaikessa toiminnassa. Perusoikeusvaltuutetulle olisi annettava resurssit ja henkilöstö, joiden avulla hän voi hoitaa tehokkaasti kaikki tehtävänsä tämän asetuksen mukaisesti. Perusoikeusvaltuutetulle annettavan henkilöstön ammattitaidon ja virkaiän olisi vastattava viraston toimien ja valtuuksien laajentamisen asettamia vaatimuksia. Kun virastoon nimitetään lisää sääntömääräistä tai ylimääräistä henkilöstöä, lisäys olisi käytettävä perusoikeusvaltuutetun tueksi.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 90 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(90)  Komission ja jäsenvaltioiden olisi oltava edustettuina hallintoneuvostossa, jotta ne voisivat valvoa virastoa. Hallintoneuvoston olisi mahdollisuuksien mukaan koostuttava rajaturvallisuudesta vastaavien kansallisten viranomaisten operatiivisista johtajista tai heidän edustajistaan. Hallintoneuvostossa edustettuina olevien osapuolten olisi pyrittävä rajoittamaan edustajiensa vaihtuvuutta, jotta voitaisiin varmistaa hallintoneuvoston työskentelyn jatkuvuus. Hallintoneuvostolle olisi annettava tarpeelliset valtuudet vahvistaa viraston talousarvio, valvoa sen toteuttamista, hyväksyä asianmukaiset varainhoitoa koskevat säännöt, vahvistaa avoimet toimintamenettelyt viraston päätöksentekoa varten sekä nimittää pääjohtaja ja kolme varapääjohtajaa, joista kullekin voitaisiin osoittaa vastuu tietystä viraston toimivaltaan kuuluvasta alueesta, esimerkiksi eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvistä joukoista, palauttamiseen liittyvien viraston tehtävien valvomisesta tai laaja-alaisiin tietojärjestelmiin osallistumisen hallinnoinnista. Virastoa olisi hallinnoitava ja sen olisi toimittava ottaen huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 19 päivänä heinäkuuta 2012 hyväksymän unionin hajautettuja virastoja koskevan yhteisen lähestymistavan periaatteet.

(90)  Euroopan parlamentin, komission ja jäsenvaltioiden olisi oltava edustettuina hallintoneuvostossa, jotta ne voisivat valvoa virastoa. Hallintoneuvoston olisi mahdollisuuksien mukaan koostuttava rajaturvallisuudesta vastaavien kansallisten viranomaisten operatiivisista johtajista tai heidän edustajistaan. Hallintoneuvostossa edustettuina olevien osapuolten olisi pyrittävä rajoittamaan edustajiensa vaihtuvuutta, jotta voitaisiin varmistaa hallintoneuvoston työskentelyn jatkuvuus. Jäsenvaltioiden nimittämillä edustajilla olisi oltava tieto Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta koskevista omien valtioidensa poliittisista kannoista. Hallintoneuvostolle olisi annettava tarpeelliset valtuudet vahvistaa viraston talousarvio, valvoa sen toteuttamista, hyväksyä asianmukaiset varainhoitoa koskevat säännöt, vahvistaa avoimet toimintamenettelyt viraston päätöksentekoa varten sekä nimittää pääjohtaja ja kolme varapääjohtajaa, joista kullekin voitaisiin osoittaa vastuu tietystä viraston toimivaltaan kuuluvasta alueesta, esimerkiksi eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvistä joukoista, palauttamiseen liittyvien viraston tehtävien valvomisesta tai laaja-alaisiin tietojärjestelmiin osallistumisen hallinnoinnista. Virastoa olisi hallinnoitava ja sen olisi toimittava ottaen huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 19 päivänä heinäkuuta 2012 hyväksymän unionin hajautettuja virastoja koskevan yhteisen lähestymistavan periaatteet.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 91 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(91)  Viraston itsemääräämisoikeuden takaamiseksi sillä olisi oltava erillinen talousarvio, jonka tulot muodostuvat pääosin unionin rahoitusosuudesta. Unionin talousarviomenettelyä olisi noudatettava siltä osin kuin kyseessä ovat unionin rahoitusosuus ja muut unionin yleisestä talousarviosta maksettavat avustukset. Tilintarkastustuomioistuimen olisi suoritettava tilintarkastus.

(91)  Viraston itsemääräämisoikeuden takaamiseksi sillä olisi oltava erillinen talousarvio, jonka tulot muodostuvat pääosin unionin rahoitusosuudesta. Viraston talousarviota laadittaessa olisi noudatettava tulosbudjetoinnin periaatetta ja otettava huomioon viraston tavoitteet ja sen tehtävien odotetut tulokset. Unionin talousarviomenettelyä olisi noudatettava siltä osin kuin kyseessä ovat unionin rahoitusosuus ja muut unionin yleisestä talousarviosta maksettavat avustukset. Tilintarkastustuomioistuimen olisi suoritettava tilintarkastus. Poikkeustilanteissa, kun käytettävissä olevat varat katsotaan riittämättömiksi eikä talousarviomenettely mahdollista asianmukaista reagointia nopeasti kehittyviin tilanteisiin, viraston olisi voitava saada avustuksia unionin rahastoista tehtäviensä hoitamiseksi.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 92 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(92 a)  Jaetun vastuun olettaman mukaisesti viraston olisi edellytettävä, että sen henkilöstöllä ja erityisesti pysyvillä joukoilla, operatiivisiin toimiin lähetetty henkilöstösääntöjen alainen henkilöstö mukaan lukien, on sama koulutuksen, erityisasiantuntemuksen ja ammattimaisuuden taso kuin jäsenvaltioiden lähettämällä tai niiden palveluksessa olevalla henkilöstöllä. Tämän vuoksi viraston olisi varmistettava toteuttamalla tarkastuksia ja arviointeja, että sen henkilöstösääntöjen alainen henkilöstö käyttäytyy asianmukaisesti toteuttaessaan operatiivisia toimia rajavalvonnan ja palautusten alalla.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 93 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(93)  Kun otetaan huomioon toisaalta viraston toimeksianto ja sen henkilöstön jäsenten merkittävä liikkuvuus ja toisaalta tarve estää erot henkilöstön kohtelussa, ja vaikka henkilöstön asemapaikaksi olisi periaatteessa vahvistettava Varsova, viraston hallintoneuvostolle olisi annettava viiden vuoden ajan tämän asetuksen voimaantulosta mahdollisuus myöntää viraston henkilöstön jäsenille kuukausittainen tasoituskorvaus, jossa otetaan asianmukaisesti huomioon yksittäisten viraston jäsenen saama kokonaispalkkio mukaan lukien virkamatkakulujen korvaaminen. Komission olisi hyväksyttävä ennalta tällaisen maksun myöntämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja sen olisi varmistettava, että ne ovat suhteessa tavoitteiden merkitykseen eivätkä aiheuta EU:n toimielinten, virastojen ja muiden elinten henkilöstön eriarvoista kohtelua. Näitä yksityiskohtaisia sääntöjä olisi tarkasteltava uudelleen viimeistään vuonna 2024, jotta voidaan arvioida, miten maksut edistävät tavoitteita.

(93)  Kun otetaan huomioon toisaalta viraston toimeksianto ja sen henkilöstön jäsenten merkittävä liikkuvuus ja toisaalta tarve estää erot henkilöstön kohtelussa, ja vaikka henkilöstön asemapaikaksi olisi periaatteessa vahvistettava Varsova, viraston hallintoneuvostolle olisi annettava viiden vuoden ajan tämän asetuksen voimaantulosta mahdollisuus myöntää viraston henkilöstön jäsenille kuukausittainen tasoituskorvaus, kun sen on vaikea saavuttaa tässä asetuksessa vahvistettua tavoitettaan ja suorittaa siinä vahvistettuja tehtäviä. Komission olisi hyväksyttävä ennalta tällaisen maksun myöntämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja sen olisi varmistettava, että ne ovat suhteessa tavoitteiden merkitykseen eivätkä aiheuta EU:n toimielinten, virastojen ja muiden elinten henkilöstön eriarvoista kohtelua. Näitä yksityiskohtaisia sääntöjä olisi tarkasteltava uudelleen viimeistään vuonna 2024, jotta voidaan arvioida, miten maksut edistävät tavoitteita.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 98 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(98)  Kaikessa viraston tämän asetuksen puitteissa toteuttamassa henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava asetusta (EY) N:o 45/2001.

(98)  Kaikessa viraston tämän asetuksen puitteissa toteuttamassa henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/17251 a.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 113 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(113 a)    Bulgarian ja Romanian osalta tämä asetus on vuoden 2005 liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös, ja sitä olisi tarkasteltava yhdessä neuvoston asetuksen (EU) N:o 2007/20041 a kanssa.

 

__________________

 

1 a Neuvoston asetus (EY) N:o 2007/2004, annettu 26 päivänä lokakuuta 2004, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta (EUVL L 349, 25.11.2004, s. 1).

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 113 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(113 b)    Kroatian osalta tämä asetus on vuoden 2011 liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös, ja sitä olisi tarkasteltava yhdessä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/20041 a kanssa.

 

__________________

 

1 a Neuvoston asetus (EY) N:o 2007/2004, annettu 26 päivänä lokakuuta 2004, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta (EUVL L 349, 25.11.2004, s. 1 ja EUVL L 153M, 7.6.2006, s. 136)

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tällä asetuksella perustetaan eurooppalainen raja- ja merivartiosto varmistamaan Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus ulkorajoilla, jotta voidaan hallita tehokkaasti ulkorajojen ylityksiä ja tehostaa yhteistä palauttamispolitiikkaa keskeisenä osana muuttoliikkeen kestävää hallintaa.

Tällä asetuksella perustetaan eurooppalainen raja- ja merivartiosto varmistamaan Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus unionin ulkorajoilla, jotta voidaan tukea jäsenvaltioiden kykyä hallita näitä rajoja tehokkaasti, varmistaa merihädässä olevien henkilöiden hengen säästyminen, varmistaa perusoikeuksien noudattaminen ja tehostaa yhteistä palauttamispolitiikkaa.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tähän asetukseen sisältyy muuttoliikkeeseen, mukaan lukien palauttamiseen, liittyviin haasteisiin ja mahdollisiin tuleviin uhkiin vastaaminen näillä rajoilla ja siten osaltaan vakavaan rajat ylittävään rikollisuuteen puuttuminen niin, että voidaan varmistaa sisäisen turvallisuuden korkea taso unionissa perusoikeuksia täysimääräisesti noudattaen samalla, kun taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus unionin alueella.

Tähän asetukseen sisältyy muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyviin haasteisiin ja mahdollisiin tuleviin haasteisiin uhkiin vastaaminen ulkorajoilla ja rajan läheisillä alueilla ja siten osaltaan vakavaan rajat ylittävään rikollisuuteen puuttuminen niin, että voidaan varmistaa sisäisen turvallisuuden korkea taso unionissa perusoikeuksia täysimääräisesti noudattaen samalla, kun taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus unionin alueella.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  ’ulkorajoilla’ asetuksen (EU) 2016/399 2 artiklan 2 kohdassa määriteltyjä ulkorajoja, joihin sovelletaan mainitun asetuksen II osastoa;

1)  ’ulkorajoilla’ asetuksen (EU) 2016/399 2 artiklan 2 kohdassa määriteltyjä unionin ulkorajoja, joihin sovelletaan mainitun asetuksen II osastoa;

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

10)  ’tilannekuvalla’ eri viranomaisilta, valvontalaitteista ja -järjestelmistä sekä muista lähteistä saatujen georeferoitujen miltei reaaliaikaisten tietojen kokonaisuutta, joka lähetetään turvattuja viestintä- ja tiedotuskanavia pitkin ja jota voidaan käsitellä ja valikoivasti esittää ja jakaa muille asiaankuuluville viranomaisille tilannetietoisuuden saavuttamiseksi ja reaktiokyvyn tukemiseksi ulkorajoilla tai niiden läheisyydessä ja rajan läheisellä alueella;

10)  ’tilannekuvalla’ eri viranomaisilta, valvontalaitteista ja -järjestelmistä sekä muista lähteistä saatujen georeferoitujen miltei reaaliaikaisten tietojen kokonaisuutta, joka lähetetään turvattuja viestintä- ja tiedotuskanavia pitkin ja jota voidaan käsitellä ja valikoivasti esittää ja jakaa muille asiaankuuluville unionin viranomaisille tilannetietoisuuden saavuttamiseksi ja reaktiokyvyn tukemiseksi ulkorajoilla tai niiden läheisyydessä ja rajan läheisellä alueella;

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

13)  ’rajan läheisellä alueella’ ulkorajojen ulkopuolella sijaitsevaa maantieteellistä aluetta;

13)  ’rajan läheisellä alueella’ ulkorajojen ulkopuolella sijaitsevaa maantieteellistä aluetta, jolla on merkitystä riskianalyysissa, rajavalvonnassa ja ulkorajojen ylityspaikoilla tehtävien tarkastusten yhteydessä;

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

13 a)  ’naapurivaltiolla’ valtiota, jolla on yhteinen maaraja yhden tai useamman jäsenvaltion kanssa ja joka on ratifioinut ja pannut täysimääräisesti täytäntöön Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja pakolaisten oikeusasemaa koskevan vuoden 1951 yleissopimuksen ja sen vuoden 1967 pöytäkirjan;

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

14)  ’erityistapahtumalla’ tilannetta, joka liittyy laittomaan maahanmuuttoon tai rajat ylittävään rikollisuuteen tai jossa maahantulijoiden henki on vaarassa ulkorajoilla tai niiden läheisyydessä;

14)  ’erityistapahtumalla’ tilannetta, joka liittyy laittomaan muuttoliikkeeseen tai rajat ylittävään rikollisuuteen, kuten huumeiden tai aseiden salakuljetukseen, tai jossa maahantulijoiden henki on vaarassa ulkorajoilla tai niiden läheisyydessä;

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

16)  ’operatiivisella henkilöstöllä’ rajavartijoita, palauttamisessa avustavia saattajia, palautusasiantuntijoita ja muuta henkilöstöä, jotka muodostavat ’eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvät joukot’. Jäljempänä 55 artiklan 1 kohdassa määriteltyjen kolmen luokan mukaisesti eurooppalaisen raja- ja merivartioston palveluksessa oleva operatiivinen henkilöstö koostuu joko henkilöstösääntöjen mukaisesti palvelukseen otetuista henkilöistä (luokka 1), jäsenvaltioista virastoon pitkäaikaisesti lähetetyistä henkilöistä (luokka 2) tai jäsenvaltioiden viraston käyttöön lyhytaikaisesti asettamista henkilöistä (luokka 3). Operatiivisen henkilöstön on toimittava rajaturvallisuusryhmien, muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien tai palautusryhmien jäseninä, joilla on täytäntöönpanovaltuudet. Operatiivinen henkilöstö käsittää myös ETIAS-keskusyksikön toiminnasta vastaavan henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön;

16)  ’operatiivisella henkilöstöllä’ rajavartijoita, palauttamisessa avustavia saattajia, palautusasiantuntijoita, palauttamisen valvojia, ETIAS-keskusyksikön toiminnasta vastaavaa henkilöstösääntöjen alaista henkilöstöä ja muuta henkilöstöä, jotka muodostavat ’eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvät joukot’ jäljempänä 55 artiklan 1 kohdassa määriteltyjen neljän luokan mukaisesti; Eurooppalaisen raja- ja merivartioston palveluksessa oleva operatiivinen henkilöstö koostuu joko henkilöstösääntöjen mukaisesti palvelukseen otetuista henkilöistä (luokka 1), jäsenvaltioista virastoon pitkäaikaisesti lähetetyistä henkilöistä (luokka 2) tai jäsenvaltioiden viraston käyttöön lyhytaikaisesti asettamista henkilöistä (luokka 3) tai muodostaa nopean toiminnan reservin, joka toteuttaa nopeita rajainterventioita (luokka 4);

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

19)  ’muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmällä’ asiantuntijaryhmää, joka antaa teknistä ja operatiivista tukea jäsenvaltioille, myös hotspot-alueilla tai valvotuissa keskuksissa, ja joka koostuu eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen operatiivisesta henkilöstöstä, [Euroopan unionin turvapaikkavirastosta,] Europolista tai muista asiaankuuluvista unionin virastoista sekä jäsenvaltioista lähetetyistä asiantuntijoista;

19)  ’muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmällä’ asiantuntijaryhmää, joka antaa teknistä ja operatiivista tukea jäsenvaltioille, myös hotspot-alueilla, ja joka koostuu eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen operatiivisesta henkilöstöstä, [Euroopan unionin turvapaikkavirastosta,] Europolista, Euroopan unionin perusoikeusvirastosta tai muista asiaankuuluvista unionin virastoista sekä jäsenvaltioista lähetetyistä asiantuntijoista;

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 23 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

23)  ’hotspot-alueella’ aluetta, jossa vastaanottava jäsenvaltio, komissio, asiaankuuluvat unionin virastot ja osallistuvat jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä, jonka tavoitteena on hallita olemassa olevaa tai mahdollista, ulkorajoille saapuvien maahantulijoiden määrän merkittävän kasvun aiheuttamaa suhteetonta muuttoliikkeeseen liittyvää haastetta;

23)  ’hotspot-alueella’ vastaanottavan jäsenvaltion pyynnöstä perustettua aluetta, jossa vastaanottava jäsenvaltio, komissio, asiaankuuluvat unionin virastot ja osallistuvat jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä, jonka tavoitteena on hallita olemassa olevaa tai mahdollista, ulkorajoille saapuvien maahantulijoiden määrän merkittävän kasvun aiheuttamaa suhteetonta muuttoliikkeeseen liittyvää haastetta;

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 24 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

24)  ’valvotulla keskuksella’ jäsenvaltion pyynnöstä perustettua keskusta, jossa vastaanottavan jäsenvaltion ja osallistuvien jäsenvaltioiden tukemiseksi asianomaiset unionin virastot erottavat toisistaan kansainvälisen suojelun tarpeessa olevat kolmansien maiden kansalaiset ja henkilöt, jotka eivät tarvitse tällaista suojelua, sekä suorittavat turvatarkastuksia ja soveltavat kansainvälistä suojelua ja/tai palauttamista koskevia nopeita menettelyjä;

Poistetaan.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 26 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

26)  ’palautuspäätöksellä’ direktiivin 2008/115/EY 3 artiklan 4 kohdassa määriteltyä palauttamispäätöstä;

26)  ’palautuspäätöksellä’ hallinnollista tai oikeudellista päätöstä tai muuta toimenpidettä, jolla kolmannen maan kansalaisen oleskelu todetaan luvattomaksi ja jolla asetetaan tai todetaan direktiivin 2008/115/EY mukainen velvoite poistua maasta direktiivin 2008/115/EY 3 artiklan 4 kohdassa määritellyllä tavalla;

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 27 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

27)  ’palautettavalla henkilöllä’ laittomasti oleskelevaa kolmannen maan kansalaista, josta on tehty palautuspäätös tai sitä vastaava asiakirja jossakin kolmannessa maassa;

27)  ’palautettavalla henkilöllä’ luvattomasti oleskelevaa kolmannen maan kansalaista, josta on tehty palautuspäätös, joka ei ole valitusmenettelyn kohteena;

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 28 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

28)  ’palautusoperaatiolla’ operaatiota, jota Euroopan raja- ja merivartiovirasto järjestää tai koordinoi ja jossa yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle tai kolmannelle maalle annetaan teknistä ja operatiivista tukea ja jonka puitteissa palautettavat henkilöt yhdestä tai useammasta jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta palautetaan joko pakkotoimin tai vapaaehtoisesti, käytetystä kulkuneuvosta riippumatta;

28)  ’palautusoperaatiolla’ operaatiota, jota Euroopan raja- ja merivartiovirasto järjestää tai koordinoi ja jossa yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle annetaan teknistä ja operatiivista tukea ja jonka puitteissa palautettavat henkilöt yhdestä tai useammasta jäsenvaltiosta palautetaan joko pakkotoimin tai vapaaehtoisesti, käytetystä kulkuneuvosta riippumatta;

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 29 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

29)  ’palautusinterventiolla’ Euroopan raja- ja merivartioviraston toimea, jossa jäsenvaltioille tai kolmansille maille annetaan tehostettua teknistä ja operatiivista apua, johon kuuluu palautusryhmien lähettäminen ja palautusoperaatioiden järjestäminen;

29)  ’palautusinterventiolla’ Euroopan raja- ja merivartioviraston toimea, jossa jäsenvaltioille annetaan tehostettua teknistä ja operatiivista apua, johon kuuluu palautusryhmien lähettäminen ja palautusoperaatioiden järjestäminen;

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 30 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

30)  ’palautusryhmillä’ eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvistä joukoista muodostettuja ryhmiä, jotka otetaan käyttöön palautusoperaatioiden, jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa toteutettavien palautusinterventioiden tai palauttamiseen liittyvien tehtävien täytäntöönpanoa koskevan muun operatiivisen toiminnan aikana;

30)  ’palautusryhmillä’ eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvistä joukoista muodostettuja ryhmiä, jotka otetaan käyttöön palautusoperaatioiden, jäsenvaltioissa toteutettavien palautusinterventioiden tai palauttamiseen liittyvien tehtävien täytäntöönpanoa koskevan muun operatiivisen toiminnan aikana;

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Euroopan yhdennettyyn rajaturvallisuuteen kuuluvat seuraavat osatekijät:

Euroopan yhdennettyyn rajaturvallisuuteen kuuluu alakohtaisia ja monialaisia osatekijöitä. Alakohtaiset osatekijät ovat:

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  rajavalvonta, johon sisältyvät laillista rajanylitystä helpottavat toimenpiteet sekä tarpeen mukaan rajat ylittävän rikollisuuden, kuten maahantulijoiden salakuljetuksen, ihmiskaupan ja terrorismin, estämiseen ja havaitsemiseen liittyvät toimenpiteet samoin kuin sellaisten henkilöiden ohjaamiseen liittyvät toimenpiteet, jotka ovat kansainvälisen suojelun tarpeessa tai haluavat hakea kansainvälistä suojelua;

a)  rajavalvonta, johon sisältyvät laillista rajanylitystä helpottavat toimenpiteet sekä tarpeen mukaan rajat ylittävän rikollisuuden estämiseen ja havaitsemiseen liittyvät toimenpiteet samoin kuin sellaisten henkilöiden ohjaamiseen liittyvät toimenpiteet, jotka ovat kansainvälisen suojelun tarpeessa tai haluavat hakea kansainvälistä suojelua, ja jossa kunnioitetaan täysimääräisesti ihmisarvoa;

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  selkeiden mekanismien ja menettelyjen perustaminen ja ylläpitäminen yhteistyössä asianomaisten viranomaisten kanssa sellaisten henkilöiden tunnistamiseksi, jotka saattavat tarvita kansainvälistä suojelua, heitä koskevien tietojen toimittamiseksi ja heidän ohjaamisekseen tai haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden ja ilman huoltajaa olevien alaikäisten ohjaamiseksi asianmukaisiin ohjausjärjestelmiin tai viranomaisiin;

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  asetuksen (EU) N:o 656/2014 sekä kansainvälisen oikeuden mukaisesti käynnistetyt ja toteutetut merihädässä olevien henkilöiden etsintä- ja pelastusoperaatiot tilanteissa, joita saattaa syntyä merirajojen valvontaan liittyvien operaatioiden aikana;

b)  kansainvälisen oikeuden, myös asetuksen (EU) N:o 656/2014, mukaisesti toteutetut merihädässä olevien henkilöiden etsintä- ja pelastusoperaatiot; on tärkeää selventää, että kaikki etsintä- ja pelastusoperaatiot kuuluvat yhdennetyn rajaturvallisuuden käsitteeseen, riippumatta siitä, osallistuuko virasto niihin.

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  virastojen välinen yhteistyö kussakin jäsenvaltiossa rajavalvonnasta tai muista rajalla toteutettavista tehtävistä vastaavien kansallisten viranomaisten kesken ja palauttamisesta kussakin jäsenvaltiossa vastaavien viranomaisten kesken, mukaan lukien säännöllinen tietojenvaihto olemassa olevien tietojenvaihtovälineiden kautta;

e)  virastojen välinen yhteistyö kussakin jäsenvaltiossa rajavalvonnasta tai muista rajalla toteutettavista tehtävistä vastaavien kansallisten viranomaisten kesken, myös perusoikeuksien suojaamisesta vastaavien kansallisten ja kansainvälisten elinten kanssa, ja palauttamisesta kussakin jäsenvaltiossa vastaavien viranomaisten kesken, mukaan lukien säännöllinen tietojenvaihto olemassa olevien tietojenvaihtovälineiden kautta;

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  yhteistyö asiaankuuluvien unionin toimielinten, elinten ja laitosten kesken tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, mukaan lukien säännöllisen tietojenvaihdon avulla;

f)  yhteistyö asiaankuuluvien unionin toimielinten, elinten ja laitosten kesken tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, myös rajat ylittävän rikollisuuden alalla, mukaan lukien säännöllisen tietojenvaihdon avulla;

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  yhteistyö kolmansien maiden kanssa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla;

g)  yhteistyö kolmansien maiden kanssa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla keskittyen erityisesti naapurimaihin ja niihin kolmansiin maihin, jotka on riskianalyysin avulla määritelty laittoman maahanmuuton lähtö- ja/tai kauttakulkumaiksi, sekä palautusoperaatioihin ja tutustumiskäynteihin;

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  Schengen-alueella toteutettavat tekniset ja operatiiviset toimenpiteet, jotka liittyvät rajavalvontaan ja joiden tarkoituksena on puuttua laittomaan maahanmuuttoon ja torjua rajat ylittävää rikollisuutta tehokkaammin;

h)  unionissa toteutettavat tekniset ja operatiiviset toimenpiteet, jotka liittyvät rajavalvontaan ja joiden tarkoituksena on puuttua laittomaan muuttoliikkeeseen ja torjua rajat ylittävää rikollisuutta tehokkaammin;

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k a)  kyvyt ja valmiudet haavoittuvuusarvioinnin perusteella, jotta voidaan arvioida jäsenvaltioiden valmiuksia puuttua nykyisiin ja tuleviin haasteisiin ja uhkiin, myös suhteettomiin muuttopaineisiin ulkorajoilla;

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Perusoikeudet, koulutus sekä tutkimus ja innovointi ovat monialaisia osatekijöitä, jotka on sisällytettävä kunkin ensimmäisessä alakohdassa luetellun alakohtaisen osatekijän täytäntöönpanoon.

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  Virasto käsittää eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvät joukot, joihin kuuluu 10 000 operatiivisen henkilöstön jäsentä 55 artiklan mukaisesti.

2)  Virasto käsittää eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvät joukot 55 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4)  Virasto edistää unionin oikeuden, mukaan lukien perusoikeuksia koskeva unionin säännöstö, jatkuvaa ja yhtenäistä soveltamista kaikilla ulkorajoilla. Hyvien käytäntöjen vaihtaminen on osa sen vaikutusta.

4)  Virasto edistää unionin oikeuden, mukaan lukien perusoikeuksia koskeva unionin säännöstö, jatkuvaa ja yhtenäistä soveltamista ja varmistaa, että kaikessa sen toiminnassa kaikilla ulkorajoilla sovelletaan Euroopan unionin perusoikeuskirjaa. Hyvien käytäntöjen vaihtaminen on osa sen vaikutusta.

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  Virasto antaa teknistä ja operatiivista apua palautuspäätösten täytäntöönpanoon liittyvien toimenpiteiden toteuttamisessa. Jäsenvaltiot ovat direktiivin 2008/115/EY mukaisesti vastuussa palautuspäätösten tekemisestä ja palautettavien henkilöiden säilöönottoon liittyvistä toimenpiteistä.

2)  Virasto antaa teknistä ja operatiivista apua palautuspäätösten täytäntöönpanoon liittyvien toimenpiteiden toteuttamisessa asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa sovitulla tavalla. Jäsenvaltiot ovat direktiivin 2008/115/EY mukaisesti vastuussa palautuspäätösten tekemisestä ja palautettavien henkilöiden säilöönottoon liittyvistä toimenpiteistä.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3)  Jäsenvaltioiden on varmistettava ulkorajojensa turvallisuus ja palautuspäätösten täytäntöönpano omien etujensa ja kaikkien jäsenvaltioiden yhteisen edun vuoksi noudattaen täysimääräisesti unionin oikeutta sekä 8 artiklassa tarkoitetun Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta koskevan monivuotisen strategisen toimintapoliittisen syklin mukaisesti tiiviissä yhteistyössä viraston kanssa.

3)  Jäsenvaltioiden on varmistettava ulkorajojensa turvallisuus ja palautuspäätösten täytäntöönpano omien etujensa ja kaikkien jäsenvaltioiden yhteisen edun vuoksi noudattaen täysimääräisesti unionin oikeutta, myös perusoikeuksien kunnioittamisen osalta, sekä 8 artiklassa tarkoitetun Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta koskevan monivuotisen strategisen toimintapoliittisen syklin mukaisesti ja 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua teknistä ja operatiivista strategiaa noudattaen tiiviissä yhteistyössä viraston kanssa.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4)  Virasto tukee ulkorajojen turvallisuuteen ja palautuspäätösten täytäntöönpanoon liittyvien unionin toimenpiteiden soveltamista lujittamalla, arvioimalla ja koordinoimalla jäsenvaltioiden toimia ja tarjoamalla suoraa teknistä ja operatiivista apua kyseisten toimenpiteiden täytäntöönpanossa sekä palauttamiseen liittyvissä kysymyksissä.

4)  Virasto tukee ulkorajojen turvallisuuteen ja palautuspäätösten täytäntöönpanoon liittyvien unionin toimenpiteiden soveltamista lujittamalla, arvioimalla ja koordinoimalla jäsenvaltioiden toimia ja tarjoamalla suoraa teknistä ja operatiivista apua kyseisten toimenpiteiden täytäntöönpanossa sekä palauttamiseen liittyvissä kysymyksissä. Virasto ei tue mitään toimia eikä osallistu mihinkään toimiin, jotka liittyvät sisärajoilla suoritettaviin tarkastuksiin. Virasto on täysin tili- ja vastuuvelvollinen kaikista toimistaan ja kaikista päätöksistä, joita se tekee tämän asetuksen mukaisesti.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5)  Jäsenvaltiot voivat jatkaa operatiivisella tasolla yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden ja/tai kolmansien maiden kanssa, jos tällainen yhteistyö on viraston tehtävien mukaista. Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä kaikesta toiminnasta, joka saattaisi haitata viraston toimintaa tai sen tavoitteiden saavuttamista. Jäsenvaltioiden on raportoitava virastolle tästä ulkorajoilla toteutettavasta ja palauttamiseen liittyvästä operatiivisesta yhteistyöstä muiden jäsenvaltioiden ja/tai kolmansien maiden kanssa. Pääjohtaja tiedottaa hallintoneuvostolle näistä seikoista säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa.

5)  Jäsenvaltiot voivat jatkaa operatiivisella tasolla yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden ja/tai kolmansien maiden kanssa, jos tällainen yhteistyö on ennen mahdollista yhteistyötä kolmannen maan kanssa toteutettavan perusoikeuksien arvioinnin ja viraston tehtävien mukaista. Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä kaikesta toiminnasta, joka saattaisi haitata viraston toimintaa tai sen tavoitteiden saavuttamista. Jäsenvaltioiden on raportoitava virastolle ja Euroopan parlamentille tästä ulkorajoilla toteutettavasta ja palauttamiseen liittyvästä operatiivisesta yhteistyöstä muiden jäsenvaltioiden ja/tai kolmansien maiden kanssa. Pääjohtaja tiedottaa hallintoneuvostolle ja perusoikeusvaltuutetulle näistä seikoista säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  Komissio ja eurooppalainen raja- ja merivartiosto varmistavat Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden vaikuttavuuden hyödyntämällä Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta koskevaa monivuotista strategista toimintapoliittista sykliä.

1)  Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden vaikuttavuus varmistetaan hyödyntämällä Euroopan yhdennettyä monivuotista strategista toimintapoliittista sykliä, joka hyväksytään 4 artiklassa tarkoitetulla menettelyllä. Monivuotisen strategisen toimintapoliittisen syklin tehokas täytäntöönpano on Euroopan raja- ja merivartioviraston vastuulla 5 kohdan mukaisesti ja jäsenvaltioiden vastuulla 6 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta koskevassa monivuotisessa strategisessa toimintapoliittisessa syklissä määritellään, miten rajaturvallisuuteen ja palauttamiseen liittyviin haasteisiin on vastattava johdonmukaisella, yhtenäisellä ja järjestelmällisellä tavalla.

2)  Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta koskevassa monivuotisessa strategisessa toimintapoliittisessa syklissä määritellään, miten Euroopan yhdennettyyn rajaturvallisuuteen ja palauttamiseen liittyviin haasteisiin on vastattava johdonmukaisella, yhtenäisellä ja järjestelmällisellä tavalla niin, että noudatetaan unionin oikeutta ja Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimusta, ihmishengen turvallisuutta merellä koskevaa kansainvälistä yleissopimusta, etsintä- ja pelastuspalveluja merellä koskevaa kansainvälistä yleissopimusta, kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaista Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta ja sen maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvaa maahanmuuttajien salakuljetusta koskevaa lisäpöytäkirjaa, pakolaisten oikeusasemaa koskevaa yleissopimusta, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevaa yleissopimusta, valtiottomien henkilöiden oikeusasemaa koskevaa YK:n yleissopimusta sekä muita asiaankuuluvia kansainvälisiä sopimuksia. Siinä vahvistetaan toimintapolitiikan painopisteet ja annetaan strategiset suuntaviivat seuraavalle neljän vuoden jaksolle 3 artiklassa lueteltuihin alakohtaisiin ja monialaisiin osatekijöihin liittyen.

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4)  Komissiolle siirretään jäljempänä 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta koskevan strategisen riskianalyysin pohjalta valta antaa delegoituja säädöksiä 118 artiklan mukaisesti Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta koskevan monivuotisen strategisen toimintapolitiikan kehittämiseksi. Delegoidussa säädöksessä vahvistetaan toimintapolitiikan painopisteet ja annetaan strategiset suuntaviivat seuraaville neljälle vuodelle 3 artiklassa lueteltuihin osatekijöihin liittyen.

4)  Komissio esittää [kaksi kuukautta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen] Euroopan parlamentille ja neuvostolle luonnoksen monivuotiseksi strategiseksi toimintapolitiikaksi ensimmäistä monivuotista strategista toimintapoliittista sykliä varten ottaen huomioon jäljempänä 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta koskevan strategisen riskianalyysin, 33 artiklassa tarkoitettujen haavoittuvuusarviointien tulokset sekä 69 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun virastolta pyydetyn riskianalyysin tarpeen mukaan. Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio kokoontuvat keskustelemaan luonnoksesta monivuotiseksi strategiseksi toimintapolitiikaksi kahden kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on esittänyt luonnoksen. Keskustelun johdosta komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 118 artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi esittämällä Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta koskevan monivuotisen strategisen toimintapolitiikan.

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6)  Edellä 4 kohdassa tarkoitetun delegoidun säädöksen täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden on laadittava yhdennettyä rajaturvallisuutta koskevat kansalliset strategiat tiiviissä yhteistyössä kaikkien rajaturvallisuudesta ja palauttamisesta vastaavien kansallisten viranomaisten kesken. Kansallisten strategioiden on oltava 3 artiklan, 4 kohdassa tarkoitetun delegoidun säädöksen ja 5 kohdassa tarkoitetun teknisen ja operatiivisen strategian mukaisia.

6)  Edellä 4 kohdassa tarkoitetun delegoidun säädöksen täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden on laadittava yhdennettyä rajaturvallisuutta koskevat kansalliset strategiat tiiviissä yhteistyössä kaikkien rajaturvallisuudesta ja palauttamisesta vastaavien kansallisten viranomaisten kesken. Kansallisten strategioiden on oltava 3 artiklan, 4 kohdassa tarkoitetun delegoidun säädöksen ja 5 kohdassa tarkoitetun teknisen ja operatiivisen strategian mukaisia. Jäsenvaltioiden on julkistettava kansalliset strategiansa ja toimitettava ne Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja virastolle.

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7)  Kun 4 kohdassa tarkoitetun delegoidun säädöksen antamisesta on kulunut 42 kuukautta, komissio toteuttaa viraston tuella säädöksen täytäntöönpanoa koskevan perusteellisen arvioinnin. Arvioinnin tulokset otetaan huomioon seuraavan syklin valmistelussa.

7)  Kun 4 kohdassa tarkoitetun delegoidun säädöksen antamisesta on kulunut 42 kuukautta, komissio toteuttaa säädöksen täytäntöönpanoa koskevan perusteellisen arvioinnin. Arvioinnin tulokset otetaan huomioon seuraavan syklin valmistelussa. Komissio toimittaa arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Jäsenvaltiot ja virasto toimittavat tarvittavat tiedot komissiolle oikea-aikaisesti, jotta se voi laatia kokonaisarvioinnin.

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8)  Jos tilanne ulkorajoilla tai palauttamisen alalla edellyttää toimintapolitiikan painopisteiden muuttamista, komissio tarkistaa Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta koskevaa monivuotista strategista toimintapolitiikkaa 4 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen. Myös 5 ja 6 kohdassa mainittuja strategioita mukautetaan tarvittaessa.

8)  Jos haasteet ulkorajoilla tai palauttamisen alalla edellä 4 kohdassa tarkoitetun monivuotisen strategisen toimintapolitiikan voimassaoloaikana kehittyvät siinä määrin, että monivuotista strategista toimintapolitiikkaa on mukautettava, komissiolle siirretään valta antaa 118 artiklan mukaisesti delegoitu säädös monivuotisen strategisen toimintapolitiikan tarkistamisesta. Viraston teknistä ja operatiivista strategiaa ja jäsenvaltioiden kansallisia strategioita mukautetaan sen jälkeen tarvittaessa.

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  Eurooppalainen raja- ja merivartiosto toteuttaa 8 artiklassa tarkoitetun Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta koskevan monivuotisen strategisen toimintapoliittisen syklin pohjalta yhdennettyä suunnittelua rajaturvallisuuden ja palauttamisten osalta.

1)  Eurooppalainen raja- ja merivartiosto toteuttaa 8 artiklassa tarkoitetun Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta koskevan monivuotisen strategisen toimintapoliittisen syklin pohjalta yhdennettyä suunnittelua Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden osalta.

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3)  Kussakin yhdennettyyn suunnitteluun sisältyvässä suunnitelmassa on esitettävä skenaario, jonka pohjalta suunnitelma on laadittu. Skenaarioiden on perustuttava riskianalyyseihin, ja niissä on otettava huomioon tilanteen mahdollinen kehittyminen ulkorajoilla ja laittoman muuttoliikkeen alalla sekä haasteet, jotka on määritelty Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta koskevassa monivuotisessa strategisessa toimintapoliittisessa syklissä.

3)  Kussakin yhdennettyyn suunnitteluun sisältyvässä suunnitelmassa on esitettävä skenaario, jonka pohjalta suunnitelma on laadittu. Skenaarioiden on perustuttava riskianalyyseihin, ja niissä on otettava huomioon tilanteen mahdollinen kehittyminen ulkorajoilla 3 artiklassa tarkoitettujen Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden eri osatekijöiden kehitys sekä haasteet, jotka on määritelty Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta koskevassa monivuotisessa strategisessa toimintapoliittisessa syklissä.

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Euroopan raja- ja merivartioviraston tehtävät

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1)  Virasto toteuttaa seuraavia tehtäviä rajavalvonnan ja palauttamisen tehokkuuden ja yhtenäisen korkean tason edistämiseksi:

1)  Virasto välttää päällekkäisyyttä jäsenvaltioiden operatiivisen toiminnan kanssa, tukee Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden täytäntöönpanoa ja toteuttaa seuraavia tehtäviä rajavalvonnan yhtenäisen korkean tason edistämiseksi, vilpittömässä mielessä matkustavien liikkuvuuden helpottamiseksi, sisäiseen turvallisuuteen liittyvän rajat ylittävän rikollisuuden ja terrorismin ehkäisemiseksi ja paljastamiseksi sekä muuttoliikkeen hallitsemiseksi ja palauttamisen toteuttamiseksi:

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  perusoikeuksien noudattamisen seuranta ulkorajoilla ja palautusoperaatioissa perusoikeusvaltuutetun ja riippumattomien palauttamisen valvojien avulla yhteistyössä Euroopan unionin perusoikeusviraston kanssa;

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  jäsenvaltioiden avustaminen teknistä ja operatiivista lisäapua edellyttävissä olosuhteissa ulkorajoilla käynnistämällä nopeita rajainterventioita niiden jäsenvaltioiden ulkorajoilla, joihin kohdistuu erityisiä ja suhteettomia haasteita, ottaen huomioon, että joihinkin tilanteisiin voi liittyä humanitaarinen hätätilanne ja meripelastus unionin ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

7.  jäsenvaltioiden avustaminen niiden pyynnöstä teknistä ja operatiivista lisäapua edellyttävissä olosuhteissa ulkorajoilla käynnistämällä nopeita rajainterventioita niiden jäsenvaltioiden ulkorajoilla, joihin kohdistuu erityisiä ja suhteettomia haasteita, ottaen huomioon, että joihinkin tilanteisiin voi liittyä humanitaarinen hätätilanne ja meripelastus unionin ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  teknisen ja operatiivisen avun antaminen jäsenvaltioille ja kolmansille maille asetuksen (EU) N:o 656/2014 ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti merihädässä olevien henkilöiden etsintä- ja pelastusoperaatioiden tukemiseksi merirajojen valvontaoperaatioiden aikana mahdollisesti syntyvissä tilanteissa;

8.  teknisen ja operatiivisen avun antaminen jäsenvaltioille ja kolmansille maille merihädässä olevien henkilöiden etsintä- ja pelastusoperaatioiden tukemiseksi kansainvälisen oikeuden mukaisesti, asetuksen (EU) N:o 656/2014 mukaisesti toteutettavat toimet mukaan luettuina;

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen käyttäminen rajaturvallisuusryhmissä, muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmissä ja palautusryhmissä yhteisissä operaatioissa, nopeissa rajainterventioissa, palautusoperaatioissa ja palautusinterventioissa;

9.  eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen perustaminen, mukaan lukien nopean toiminnan reservin vahvistaminen tämän asetuksen mukaisesti, ja käyttäminen rajaturvallisuusryhmissä, muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmissä ja palautusryhmissä yhteisissä operaatioissa, nopeissa rajainterventioissa, palautusoperaatioissa ja palautusinterventioissa;

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a.  sellaisen sisäisen laadunvalvontamekanismin luominen, jolla varmistetaan viraston henkilöstön ja erityisesti henkilöstösääntöjen alaisen rajavalvonta- ja palautustehtäviä toteuttavan henkilöstön koulutuksen, erityisasiantuntemuksen ja ammattimaisuuden taso;

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

12.  toimiminen osana muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmiä hotspot-alueilla ja valvotuissa keskuksissa;

12.  toimiminen osana muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmiä hotspot-alueilla, operatiivisen henkilöstön ja teknisten välineiden tarjoaminen avun antamiseksi arvioinnissa, kuulemisessa, henkilöllisyyden selvittämisessä ja sormenjälkien ottamisessa;

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

13.  operatiivisen henkilöstön ja kaluston lähettäminen avun antamiseksi suojelutarpeen arvioinnissa, kuulemisessa, henkilöllisyyden selvittämisessä ja sormenjälkien ottamisessa;

Poistetaan.

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

14.  menettelyn perustaminen yhteistyössä [Euroopan unionin turvapaikkaviraston] ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa alustavien tietojen antamiseksi henkilöille, jotka ovat kansainvälisen suojelun tarpeessa tai haluavat hakea kansainvälistä suojelua, ja heidän ohjaamisekseen;

14.  menettelyn perustaminen yhteistyössä [Euroopan unionin turvapaikkaviraston] ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa alustavien tietojen antamiseksi henkilöille, jotka ovat kansainvälisen suojelun tarpeessa tai haluavat hakea kansainvälistä suojelua, ja heidän ohjaamisekseen, myös menettely haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien tunnistamiseksi;

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

15.  avun tarjoaminen kaikissa palauttamisprosessin vaiheissa sekä palautusoperaatioiden koordinoinnissa ja järjestämisessä ja palautusinterventioissa;

15.  avun tarjoaminen ja perusoikeuksien noudattamisen valvonta palautusoperaatioiden kaikissa vaiheissa puuttumatta siihen, millainen sisältö on palautuspäätöksillä, jotka säilyvät yksinomaan jäsenvaltioiden vastuulla, ja avustaminen palautusoperaatioiden koordinoinnissa ja järjestämisessä sekä teknisen ja operatiivisen tuen antaminen palautettavien henkilöiden palauttamisvelvollisuuden toteuttamisessa sekä teknisen ja operatiivisen tuen antaminen palautusoperaatioissa ja ‑interventioissa;

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

16.  jäsenvaltioiden avustaminen olosuhteissa, jotka edellyttävät teknistä ja operatiivista lisäapua sääntöjenvastaisesti maahan tulleita henkilöitä koskevan palauttamisvelvoitteen täytäntöön panemiseksi, myös koordinoimalla tai järjestämällä palautusoperaatioita;

Poistetaan.

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 17 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

17.  pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojien reservin perustaminen;

17.  pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojien reservin perustaminen yhteistyössä Euroopan unionin perusoikeusviraston kanssa ja pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen saattajien sekä palautusasiantuntijoiden reservin perustaminen;

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

19.  yhteistyön tekeminen Europolin ja Eurojustin kanssa kunkin viraston toimeksiannon puitteissa sekä tuen antaminen jäsenvaltioille teknistä ja operatiivista lisäapua edellyttävissä olosuhteissa ulkorajoilla järjestäytyneen rajat ylittävän rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa;

19.  yhteistyön tekeminen Europolin ja Eurojustin kanssa kunkin viraston toimeksiannon puitteissa sekä tuen antaminen jäsenvaltioille teknistä ja operatiivista lisäapua edellyttävissä olosuhteissa ulkorajoilla rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa;

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 20 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

20.  yhteistyön tekeminen Euroopan unionin turvapaikkaviraston kanssa toimenpiteiden helpottamiseksi erityisesti silloin kun kolmansien maiden kansalaiset, joiden kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on hylätty lainvoimaisella päätöksellä, on palautettava;

20.  yhteistyön tekeminen [Euroopan unionin turvapaikkaviraston] kanssa;

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 20 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

20 a.  yhteistyön tekeminen Euroopan unionin perusoikeusviraston kanssa sen varmistamiseksi, että perusoikeuksia koskevaa unionin säännöstöä sovelletaan jatkuvasti ja yhdenmukaisesti kaikkeen sen toimintaan;

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

21.  yhteistyön tekeminen Euroopan kalastuksenvalvontaviraston ja Euroopan meriturvallisuusviraston kanssa kunkin viraston toimeksiannon puitteissa 70 artiklassa tarkoitettuja merivartiostotoimintoja toteuttavien kansallisten viranomaisten tukemiseksi tarjoamalla palveluja, tietoja, kalustoa ja koulutusta sekä koordinoimalla monialaisia operaatioita;

21.  yhteistyön tekeminen Euroopan kalastuksenvalvontaviraston ja Euroopan meriturvallisuusviraston kanssa kunkin viraston toimeksiannon puitteissa 70 artiklassa tarkoitettuja merivartiostotoimintoja, myös maahanmuuttajien ja pakolaisten hengenpelastusta toteuttavien kansallisten viranomaisten tukemiseksi tarjoamalla palveluja, tietoja, kalustoa ja koulutusta sekä koordinoimalla monialaisia operaatioita;

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 22 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

22.  yhteistyön tekeminen kolmansien maiden kanssa asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla muun muassa hyödyntämällä rajaturvallisuusryhmiä ja palautusryhmiä operatiivisessa toiminnassa kolmansissa maissa;

22.  yhteistyön tekeminen kolmansien maiden kanssa asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla muun muassa hyödyntämällä rajaturvallisuusryhmiä;

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 23 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

23.  kolmansien maiden tukeminen palauttamistoimien koordinoinnissa tai järjestämisessä muissa kolmansissa maissa muun muassa jakamalla henkilötietoja palauttamista varten;

Poistetaan.

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 25 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

25.  jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden avustaminen kansallisten rajavartijoiden, muun asiaankuuluvan henkilöstön ja palautusasiantuntijoiden kouluttamisessa, myös yhteisten koulutusvaatimusten vahvistaminen;

25.  jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden avustaminen kansallisten rajavartijoiden, muun asiaankuuluvan henkilöstön ja palautusasiantuntijoiden kouluttamisessa, myös vahvistamalla ja perustamalla yhteisiä koulutusvaatimuksia ja -ohjelmia, jotka käsittävät perusoikeudet;

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 26 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

26.  osallistuminen ulkorajavalvonnan kannalta merkityksellisten tutkimus- ja innovointitoimien kehittämiseen ja hallinnointiin, kehittyneen valvontateknologian käyttö mukaan lukien, ja pilottihankkeiden kehittäminen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa;

26.  osallistuminen ulkorajojen turvallisuuden kannalta merkityksellisten tutkimus- ja innovointitoimien kehittämiseen ja hallinnointiin, kehittyneen valvontateknologian käyttö mukaan lukien, ja pilottihankkeiden kehittäminen, kun se on tarpeen tässä asetuksessa säädettyjen toimien toteuttamiseksi;

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 27 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

27.  rajavalvonnan ja palauttamisten alalla käytettävien laitteiden teknisten standardien kehittämisen tukeminen, mukaan lukien järjestelmien ja verkkojen yhteenliittäminen;

27.  rajaturvallisuuden ja palauttamisten alalla käytettävien laitteiden teknisten standardien kehittämisen tukeminen, mukaan lukien järjestelmien ja verkkojen yhteenliittäminen;

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 29 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

29.  sellaisten tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito [asetuksen (EY) N:o 45/2001], joiden avulla pystytään nopeasti ja luotettavasti vaihtamaan tietoja ulkorajojen turvallisuutta koskevista kehittymässä olevista riskeistä, laittomasta maahanmuutosta ja palauttamisesta, tiiviissä yhteistyössä komission, unionin elinten ja laitosten sekä päätöksellä 2008/381/EY perustetun Euroopan muuttoliikeverkoston kanssa;

29.  sellaisten tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito asetuksen (EU) 2018/1725, joiden avulla pystytään nopeasti ja luotettavasti vaihtamaan tietoja ulkorajojen turvallisuutta koskevista kehittymässä olevista riskeistä, laittomasta muuttoliikkeestä ja palauttamisesta, tiiviissä yhteistyössä komission, unionin elinten ja laitosten sekä päätöksellä 2008/381/EY perustetun Euroopan muuttoliikeverkoston kanssa;

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 30 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

30.  tarvittavan avun antaminen yhteisen tietojenvaihtoympäristön kehittämiseksi, järjestelmien yhteentoimivuus mukaan lukien;

30.  tarvittavan avun antaminen yhdennetyn merivalvonnan puitteissa yhteisen tietojenvaihtoympäristön kehittämiseksi, järjestelmien yhteentoimivuus mukaan lukien;

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 30 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

30 a.  rajavalvontakäytäntöjä koskevien tiukimpien vaatimusten hyväksyminen ja edistäminen siten, että mahdollistetaan avoimuus ja julkinen valvonta ja varmistetaan perusoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen, suojelu ja edistäminen.

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 32 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

32.  [EU:n matkustustieto- ja ‑lupajärjestelmän perustamisesta (ETIAS) annetussa asetuksessa] tarkoitettujen virastolle annettujen tehtävien ja velvollisuuksien hoitaminen sekä huolehtiminen ETIAS-keskusyksikön perustamisesta ja hallinnoinnista [EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän perustamisesta (ETIAS) annetun asetuksen] 7 artiklan mukaisesti.

32.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2018/12401 a tarkoitettujen Euroopan raja- ja merivartiovirastolle annettujen tehtävien ja velvollisuuksien hoitaminen sekä huolehtiminen ETIAS-keskusyksikön perustamisesta ja toiminnasta kyseisen asetuksen 7 artiklan mukaisesti.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1240, annettu 12 päivänä syyskuuta 2018, Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 1077/2011, (EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 ja (EU) 2017/2226 muuttamisesta (EUVL L 236, 19.9.2018, s. 1).

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 32 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

32 a.  jäsenvaltioiden avustaminen rajat ylittävän rikollisuuden, kuten maahanmuuttajien salakuljetuksen, ihmiskaupan ja terrorismin, estämisessä ja havaitsemisessa ulkorajoilla ja rajan läheisellä alueella;

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

32 b.  jäsenvaltioiden avustaminen vilpittömässä mielessä matkustavien (laillisten) henkilöiden ulkorajojen ylityksen helpottamisessa.

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Virasto tiedottaa toimeksiantonsa piiriin kuuluvista asioista omasta aloitteestaan. Se antaa yleisölle paikkansapitäviä ja kattavia tietoja toiminnastaan.

Virasto tiedottaa toimeksiantonsa piiriin kuuluvista asioista. Se antaa yleisölle paikkansapitäviä, yksityiskohtaisia, oikea‑aikaisia ja kattavia tietoja toiminnastaan ja analyyseistaan.

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jotta virasto sekä rajaturvallisuudesta ja palauttamisesta vastaavat kansalliset viranomaiset, myös merivartiostot niiden hoitaessa rajavalvontatehtäviä, voivat hoitaa niille tässä asetuksessa annetut tehtävät ja erityisesti jotta virasto voi seurata unioniin kohdistuvia ja sen sisäisiä muuttovirtoja, tehdä riskianalyyseja ja toteuttaa haavoittuvuusarvioinnin sekä antaa teknistä ja operatiivista tukea palauttamisen alalla, ne jakavat oikea-aikaisesti ja täsmällisesti kaikki tarvittavat tiedot tämän asetuksen sekä muun tietojenvaihtoa koskevan unionin ja kansallisen oikeuden mukaisesti.

1.  Jotta virasto sekä rajaturvallisuudesta ja palauttamisesta vastaavat kansalliset viranomaiset, myös merivartiostot niiden hoitaessa rajavalvontatehtäviä, voivat hoitaa niille tässä asetuksessa annetut tehtävät, tehdä riskianalyyseja ja toteuttaa haavoittuvuusarvioinnin sekä antaa teknistä ja operatiivista tukea palauttamisen alalla, ne jakavat oikea-aikaisesti ja täsmällisesti kaikki tarvittavat tiedot tämän asetuksen sekä muun tietojenvaihtoa koskevan unionin ja kansallisen oikeuden mukaisesti.

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virasto toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet helpottaakseen tehtäviinsä liittyvää tietojenvaihtoa komission ja jäsenvaltioiden sekä tarpeen mukaan asiaankuuluvien unionin virastojen kanssa.

2.  Virasto toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet helpottaakseen tehtäviinsä liittyvää tietojenvaihtoa komission ja jäsenvaltioiden kanssa sekä tarpeen mukaan sen tehtävien suorittamisen kannalta merkittävien tietojen vaihtoa asiaankuuluvien unionin virastojen kanssa vastaavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Virasto ja [Euroopan unionin turvapaikkavirasto] vaihtavat tietoja, jotta niitä voidaan hyödyntää riskianalyyseissa, tilastotietojen keruussa, kolmansien maiden tilanteen arvioinnissa, koulutuksessa ja jäsenvaltioille valmiussuunnittelun osalta annettavassa tuessa. Tätä varten virastojen välille kehitetään tarvittavat välineet ja rakenteet.

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua tietojenvaihtoa varten virastojen välille kehitetään tarvittavat välineet ja rakenteet.

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on nimitettävä kansallinen yhteyspiste, joka vastaa yhteydenpidosta virastoon kaikissa viraston toimiin liittyvissä asioissa. Kansallisen yhteyspisteen on oltava tavoitettavissa koko ajan, ja sen on varmistettava, että kaikki virastolta saadut tiedot jaetaan oikea-aikaisesti kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden asiaankuuluville viranomaisille, erityisesti hallintoneuvoston jäsenille ja kansalliselle koordinointikeskukselle.

Jäsenvaltioiden on nimitettävä kansallinen yhteyspiste, joka vastaa yhteydenpidosta virastoon kaikissa viraston toimiin liittyvissä asioissa. Kansallinen yhteyspiste on nimitettävä hallinnollisia tarkoituksia varten, jotta helpotetaan viraston ja jäsenvaltioiden välistä rutiininomaista yhteydenpitoa. Kansalliset koordinointikeskukset toimivat yhteyspisteinä, jotta varmistetaan kiireellisten ja operationaalisten tietojen jakaminen.

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto perustaa viestintäverkon ja pitää sitä yllä tarjotakseen viestintä- ja analysointivälineitä ja mahdollistaakseen arkaluonteisten turvallisuusluokittelemattomien tietojen sekä turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihdon suojatusti ja miltei reaaliajassa kansallisten koordinointikeskusten kanssa ja niiden kesken. Verkon on oltava toiminnassa ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä, ja sen on mahdollistettava

1.  Virasto perustaa viestintäverkon ja pitää sitä yllä tarjotakseen viestintä- ja analysointivälineitä ja mahdollistaakseen arkaluonteisten turvallisuusluokittelemattomien tietojen sekä turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihdon suojatusti ja miltei reaaliajassa kansallisten koordinointikeskusten kanssa ja niiden kesken. Verkon on koko elinkaarensa ajan noudatettava kaikkea unionin tietosuojalainsäädäntöä. Verkon on oltava toiminnassa ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä, ja sen on mahdollistettava

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto voi toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet helpottaakseen tehtäviinsä liittyvää tietojenvaihtoa komission ja jäsenvaltioiden sekä tarpeen mukaan 69 ja 71 artiklassa tarkoitettujen kolmansien osapuolten ja kolmansien maiden kanssa.

1.  Virasto voi toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet helpottaakseen tehtäviinsä liittyvää tiedonvaihtoa Euroopan parlamentin, komission ja jäsenvaltioiden sekä tarpeen mukaan kansainvälisten järjestöjen, 69 artiklassa tarkoitettujen unionin toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen kanssa ja 72 artiklassa tarkoitettujen kolmansien maiden kanssa.

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virasto kehittää ja ottaa käyttöön tietojärjestelmän, jonka avulla voidaan vaihtaa turvallisuusluokiteltuja tietoja ja arkaluonteisia turvallisuusluokittelemattomia tietoja näiden toimijoiden kanssa sekä vaihtaa 80 artiklassa ja 87–91 artiklassa tarkoitettuja henkilötietoja komission päätöksen (EU, Euratom) 2015/44439, komission päätöksen 2015/44340 ja [asetuksen (EY) N:o 45/2001] mukaisesti, ja käyttää kyseistä tietojärjestelmää.

2.  Virasto kehittää ja ottaa käyttöön tietojärjestelmän, jonka avulla voidaan vaihtaa turvallisuusluokiteltuja tietoja ja arkaluonteisia turvallisuusluokittelemattomia tietoja näiden toimijoiden kanssa sekä vaihtaa 80 artiklassa ja 87–91 artiklassa tarkoitettuja henkilötietoja komission päätöksen (EU, Euratom) 2015/44439, komission päätöksen 2015/44340 ja asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti ja käyttää kyseistä tietojärjestelmää.

__________________

__________________

39 Komission päätös (EU, Euratom) 2015/444, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista säännöistä (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53).

39 Komission päätös (EU, Euratom) 2015/444, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista säännöistä (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53).

40 Komission päätös (EU, Euratom) 2015/443, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, turvallisuudesta komissiossa (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 41).

40 Komission päätös (EU, Euratom) 2015/443, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, turvallisuudesta komissiossa (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 41).

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Palauttamisten osalta virasto kehittää keskitetyn palauttamisen hallintajärjestelmän kaikkien niiden tietojen käsittelemistä varten, joita virasto tarvitsee tarjotakseen operatiivista apua 49 artiklan mukaisesti ja jotka jäsenvaltioiden kansalliset järjestelmät toimittavat virastolle automaattisesti, mukaan lukien palauttamista koskevat operatiiviset tiedot, ja ylläpitää kyseistä järjestelmää.

4.  Palauttamisten osalta virasto käyttää ja ylläpitää yhdennetyn palauttamisen hallintasovellusta (IRMA) alustana kaikkien niiden tietojen käsittelemistä varten, joita virasto tarvitsee tarjotakseen operatiivista apua 49 artiklan mukaisesti ja jotka jäsenvaltioiden kansalliset järjestelmät toimittavat virastolle automaattisesti, mukaan lukien palauttamista koskevat operatiiviset tiedot.

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  pääsevät asianmukaisesti asiaankuuluviin järjestelmiin ja verkkoihin;

a)  pääsevät asianmukaisesti ja jatkuvasti asiaankuuluviin järjestelmiin ja verkkoihin;

Tarkistus    155

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan, että Eurosur muodostaa yhdennetyt puitteet tietojenvaihdolle ja yhteistyölle eurooppalaisen raja- ja merivartioston sisällä tilannetietoisuuden ja reaktiokyvyn parantamiseksi unionin rajaturvallisuuden osalta, jotta voidaan havaita, ehkäistä ja torjua laitonta maahanmuuttoa ja rajat ylittävää rikollisuutta sekä auttaa suojelemaan maahantulijoita ja pelastamaan heidän henkensä.

Tässä asetuksessa vahvistetaan, että Eurosur muodostaa yhdennetyt puitteet tietojenvaihdolle ja yhteistyölle eurooppalaisen raja- ja merivartioston sisällä tilannetietoisuuden ja reaktiokyvyn parantamiseksi, jotta varmistetaan rajaturvallisuus ja havaitaan, ehkäistään ja torjutaan laitonta muuttoliikettä ja rajat ylittävää rikollisuutta sekä autetaan suojelemaan maahantulijoita ja pelastamaan heidän henkensä.

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  Eurosuria sovelletaan rajatarkastuksiin laillisilla rajanylityspaikoilla sekä maa-, meri- ja ilmaulkorajojen valvontaan, mukaan lukien luvattomien rajanylitysten seuranta, havaitseminen, tunnistaminen, jäljittäminen, estäminen ja pysäyttäminen tarkoituksena havaita, estää ja torjua laitonta maahanmuuttoa ja rajat ylittävää rikollisuutta sekä auttaa suojelemaan maahantulijoita ja pelastamaan heidän henkensä.

1)  Eurosuria sovelletaan rajatarkastuksiin laillisilla rajanylityspaikoilla sekä maa-, meri- ja ilmaulkorajojen valvontaan, mukaan lukien luvattomien rajanylitysten seuranta, havaitseminen, tunnistaminen, jäljittäminen, estäminen ja pysäyttäminen tarkoituksena havaita, estää ja torjua laitonta muuttoliikettä ja rajat ylittävää rikollisuutta sekä auttaa suojelemaan maahantulijoita ja pelastamaan heidän henkensä. Jäsenvaltiot voivat antaa Eurosurille tietoja laittomasta liikkumisesta unionissa muuttoliikkeen trendien, volyymien ja reittien osalta tilannetietoisuuden parantamiseksi.

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  Kansallisten koordinointikeskusten on toimitettava virastolle viestintäverkon ja asiaankuuluvien järjestelmien kautta tiedot kansallisista tilannekuvistaan sekä tarvittaessa erityisistä tilannekuvista, sillä tiedot ovat tarpeen Euroopan tilannekuvan laatimiseksi ja ylläpitämiseksi.

2)  Kansallisten koordinointikeskusten on toimitettava virastolle viestintäverkon kautta tiedot kansallisista tilannekuvistaan sekä tarvittaessa erityisistä tilannekuvista, sillä tiedot ovat tarpeen Euroopan tilannekuvan laatimiseksi ja ylläpitämiseksi.

Tarkistus    158

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  Virasto seuraa jatkuvasti viestintäverkon tarjoaman palvelun laatua ja Eurosur-tilannekuvan avulla vaihdettavien tietojen laatua.

2)  Virasto seuraa jatkuvasti ja yhtämittaisesti viestintäverkon tarjoaman palvelun laatua ja Eurosur-tilannekuvan avulla vaihdettavien tietojen laatua.

Tarkistus    159

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kansalliset tilannekuvat, Euroopan tilannekuva ja erityiset tilannekuvat laaditaan kokoamalla, arvioimalla, keräämällä, analysoimalla, tulkitsemalla, tuottamalla, havainnollistamalla ja jakamalla tietoja.

Kansalliset tilannekuvat, Euroopan tilannekuva ja erityiset tilannekuvat laaditaan kokoamalla, arvioimalla, keräämällä, analysoimalla, tulkitsemalla, tuottamalla, havainnollistamalla ja jakamalla tietoja silloin, kun nämä tiedot ovat jäsenvaltioiden saatavilla.

Tarkistus    160

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tapahtumatietotaso, joka käsittää kaikki tapahtumat, jotka liittyvät luvattomaan rajanylitykseen, rajat ylittävään rikollisuuteen ja luvattoman edelleen liikkumisen havaitsemiseen;

a)  tapahtumatietotaso, joka käsittää kaikki tapahtumat ja erityistapahtumat, jotka liittyvät luvattomaan rajanylitykseen ja rajat ylittävään rikollisuuteen. Jäsenvaltiot voivat myös antaa tietoja laittomasta liikkumisesta unionissa trendien, volyymien ja reittien osalta;

Tarkistus    161

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3)  Kansallinen koordinointikeskus määrittää kullekin kansallisen tilannekuvan tapahtumatietotason erityistapahtuman vaikutukselle suuntaa-antavan vaikutustason, joka on ”matala”, ”keskitaso”, ”korkea” tai ”kriittinen”. Kaikista erityistapahtumista jaetaan tieto virastolle.

3)  Kansallinen koordinointikeskus määrittää kullekin kansallisen tilannekuvan tapahtumatietotason erityistapahtuman vaikutukselle suuntaa-antavan vaikutustason, joka on ”matala”, ”keskitaso” tai ”korkea”. Kaikista erityistapahtumista jaetaan tieto virastolle.

Tarkistus    162

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  unionin edustustot sekä yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan kuuluvat EU:n operaatiot;

c)  unionin edustustot sekä EU:n operaatiot;

Tarkistus    163

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  erityistapahtumat viraston koordinoiman yhteisen operaation tai nopean toiminnan operatiivisella alueella tai hotspot-alueella tai valvotussa keskuksessa.

c)  erityistapahtumat viraston koordinoiman yhteisen operaation tai nopean toiminnan operatiivisella alueella tai hotspot-alueella.

Tarkistus    164

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4)  Euroopan tilannekuvan operatiivisten tietojen taso sisältää tietoja viraston koordinoimista yhteisistä operaatioista ja nopeasta toiminnasta sekä hotspot-alueista ja valvotuista keskuksista, myös tehtävänmäärityksestä, sijainnista, asemasta, kestosta, jäsenvaltioista ja muista mukana olevista toimijoista sekä päivittäiset ja viikoittaiset tilanneraportit, tilastotiedot ja viestimille tarkoitetut tiedotuspaketit.

4)  Euroopan tilannekuvan operatiivisten tietojen taso sisältää tietoja viraston koordinoimista yhteisistä operaatioista ja nopeasta toiminnasta sekä hotspot-alueista, myös tehtävänmäärityksestä, sijainnista, asemasta, kestosta, jäsenvaltioista ja muista mukana olevista toimijoista sekä päivittäiset ja viikoittaiset tilanneraportit, tilastotiedot ja viestimille tarkoitetut tiedotuspaketit.

Tarkistus    165

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  Virasto ja jäsenvaltiot voivat laatia ja ylläpitää erityisiä tilannekuvia erityisten operatiivisten toimien tukemiseksi ulkorajoilla tai tietojen jakamiseksi 69 artiklassa tarkoitettujen kolmansien osapuolten tai 76 artiklassa tarkoitettujen kolmansien maiden tai molempien kanssa.

1)  Virasto ja jäsenvaltiot voivat laatia ja ylläpitää erityisiä tilannekuvia erityisten operatiivisten toimien tukemiseksi ulkorajoilla tai tietojen jakamiseksi kansainvälisten järjestöjen, 69 artiklassa tarkoitettujen unionin toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen tai 76 artiklassa tarkoitettujen kolmansien maiden kanssa.

Tarkistus    166

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  riskianalyysin ja tietojen perusteella laittomaan maahanmuuttoon tai rajat ylittävään rikollisuuteen käytettävien alusten tai muiden kulkuneuvojen maihinnousu- tai kauttakulkupaikoiksi määritettyjen, kolmansissa maissa sijaitsevien nimettyjen satamien ja rannikoiden valikoiva seuranta;

a)  riskianalyysin ja tietojen perusteella laittomaan muuttoliikkeeseen tai rajat ylittävään rikollisuuteen käytettävien alusten tai muiden kulkuneuvojen maihinnousu- tai kauttakulkupaikoiksi määritettyjen, kolmansissa maissa sijaitsevien nimettyjen satamien ja rannikoiden valikoiva seuranta;

Tarkistus    167

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  sellaisten alusten tai muiden kulkuneuvojen jäljittäminen avomerellä, joita epäillään käytettävän tai joita on havaittu käytetyn laittomaan maahanmuuttoon tai rajat ylittävään rikollisuuteen;

b)  sellaisten alusten tai muiden kulkuneuvojen jäljittäminen avomerellä, joita epäillään käytettävän tai joita on havaittu käytetyn laittomaan muuttoliikkeeseen, merihädässä olevien henkilöiden kuljettamiseen, joka edellyttää etsintä- ja pelastusoperaation käynnistämistä, tai rajat ylittävään rikollisuuteen;

Tarkistus    168

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  nimettyjen merialueiden seuranta sellaisten alusten ja muiden kulkuneuvojen havaitsemiseksi, tunnistamiseksi ja jäljittämiseksi, joita käytetään tai joita epäillään käytettävän laittomaan maahanmuuttoon tai rajat ylittävään rikollisuuteen;

c)  nimettyjen merialueiden seuranta sellaisten alusten ja muiden kulkuneuvojen havaitsemiseksi, tunnistamiseksi ja jäljittämiseksi, joita käytetään tai joita epäillään käytettävän laittomaan muuttoliikkeeseen, merihädässä olevien henkilöiden kuljettamiseen, joka edellyttää etsintä- ja pelastusoperaation käynnistämistä, tai rajat ylittävään rikollisuuteen;

Tarkistus    169

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  nimettyjen ilmaulkorajojen seuranta sellaisten ilma-alusten ja muun kaluston havaitsemiseksi, tunnistamiseksi ja jäljittämiseksi, joita käytetään tai joita epäillään käytettävän laittomaan muuttoliikkeeseen tai rajat ylittävään rikollisuuteen;

Tarkistus    170

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  nimettyjen merialueiden ja maa- ja ilmaulkorajoilla sijaitsevien alueiden ympäristöarviointi seuranta- ja partiointitoiminnan optimoimiseksi;

d)  nimettyjen merialueiden ja maa- ja ilmaulkorajoilla sijaitsevien alueiden ympäristöarviointi etsintä- ja pelastustoimien sekä seuranta- ja partiointitoiminnan optimoimiseksi;

Tarkistus    171

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  riskianalyysin ja tietojen perusteella mahdollisiksi laittomaan maahanmuuttoon tai rajat ylittävään rikollisuuteen käytettäviksi lähtö- tai kauttakulkupaikoiksi määritettyjen, ulkorajojen nimettyjen läheisten alueiden valikoiva seuranta;

e)  riskianalyysin ja tietojen perusteella mahdollisiksi laittomaan muuttoliikkeeseen tai rajat ylittävään rikollisuuteen käytettäviksi lähtö- tai kauttakulkupaikoiksi määritettyjen, ulkorajojen nimettyjen läheisten alueiden valikoiva seuranta;

Tarkistus    172

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  unioniin kohdistuvien ja sen sisäisten muuttovirtojen seuranta;

f)  unioniin kohdistuvien ja sen sisäisten muuttovirtojen trendien, volyymien ja reittien seuranta;

Tarkistus    173

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  mediaseuranta, julkisiin lähteisiin perustuva tiedustelu ja internetin käytön analysointi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/68042 mukaisesti laittoman maahanmuuton tai rajat ylittävän rikollisuuden ehkäisemiseksi;

g)  mediaseuranta, julkisiin lähteisiin perustuva tiedustelu ja internetin käytön analysointi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/68042 tai asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti siltä osin kuin sitä sovelletaan laittoman muuttoliikkeen tai rajat ylittävän rikollisuuden ehkäisemiseksi;

__________________

__________________

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

Tarkistus    174

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  laaja-alaisten tietojärjestelmien analysointi laittoman maahanmuuton ja rajat ylittävän rikollisuuden yhteydessä käytettävien muuttuvien reittien ja menetelmien havaitsemiseksi.

h)  laaja-alaisten tietojärjestelmien analysointi laittoman muuttoliikkeen ja rajat ylittävän rikollisuuden yhteydessä käytettävien muuttuvien reittien ja menetelmien havaitsemiseksi.

Tarkistus    175

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto seuraa unioniin kohdistuvia ja sen sisäisiä muuttovirtoja, suuntauksia ja muita mahdollisia haasteita, jotka liittyvät unionin ulkorajoihin ja palauttamiseen. Virasto vahvistaa pääjohtajan ehdotukseen perustuvalla hallintoneuvoston päätöksellä tätä varten yhteisen yhdennetyn riskianalyysimallin, jota virasto ja jäsenvaltiot soveltavat. Yhteistä yhdennettyä riskianalyysimallia on päivitettävä 8 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta koskevan monivuotisen strategisen toimintapoliittisen syklin arvioinnin tulosten perusteella. Virasto toteuttaa lisäksi haavoittuvuusarvioinnin 33 artiklan mukaisesti.

1.  Virasto seuraa unioniin kohdistuvia muuttovirtoja ja silloin, kun jäsenvaltiot antavat niistä tietoja, muuttoliikkeen trendejä, volyymejä ja reittejä unionissa, sekä suuntauksia ja muita mahdollisia haasteita, jotka liittyvät unionin ulkorajoihin ja palauttamiseen. Virasto vahvistaa pääjohtajan ehdotukseen perustuvalla hallintoneuvoston päätöksellä tätä varten yhteisen yhdennetyn riskianalyysimallin, jota virasto ja jäsenvaltiot soveltavat. Yhteinen yhdennetty riskianalyysimalli vahvistetaan ja sitä on päivitettävä 8 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta koskevan monivuotisen strategisen toimintapoliittisen syklin arvioinnin tulosten perusteella. Virasto toteuttaa lisäksi haavoittuvuusarvioinnin 33 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    176

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Viraston laatimat 2 kohdassa tarkoitetut riskianalyysit kattavat kaikki Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden kannalta olennaiset seikat ennakkovaroitusmekanismin kehittämiseksi.

3.  Viraston laatimat 2 kohdassa tarkoitetut riskianalyysit kattavat kaikki Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden osatekijät ennakkovaroitusmekanismin kehittämiseksi.

Tarkistus    177

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Virasto laatii ja julkistaa riskianalyysimenetelmänsä ja -kriteerinsä.

Tarkistus    178

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on toimitettava virastolle kaikki tarvittavat tiedot tilanteesta, suuntauksista ja mahdollisista uhkista ulkorajoilla sekä palauttamisen alalla. Jäsenvaltioiden on toimitettava virastolle säännöllisesti tai sen pyynnöstä kaikki asiaan liittyvät tiedot, kuten Schengenin säännöstön täytäntöönpanon yhteydessä kootut tilastotiedot ja operatiiviset tiedot sekä 26 artiklan mukaisesti luodun kansallisen tilannekuvan analyysitietotasosta tuotetut tiedot.

4.  Jäsenvaltioiden on toimitettava virastolle kaikki tarvittavat tiedot tilanteesta, suuntauksista ja mahdollisista riskeistä ulkorajoilla sekä palauttamisen alalla. Jäsenvaltioiden on toimitettava virastolle säännöllisesti tai sen pyynnöstä kaikki asiaan liittyvät tiedot, kuten Schengenin säännöstön täytäntöönpanon yhteydessä kootut tilastotiedot ja operatiiviset tiedot sekä 26 artiklan mukaisesti luodun kansallisen tilannekuvan analyysitietotasosta tuotetut tiedot.

Tarkistus    179

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Riskianalyysien tuloksissa olevat tiedot on esitettävä nimettöminä.

Tarkistus    180

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Virasto varmistaa kaikkien jäsenvaltioiden ulkorajojen turvallisuuden ja palauttamisen hallinnan säännöllisen seurannan viraston yhteyshenkilöiden kautta.

Virasto varmistaa, miten kaikki jäsenvaltiot panevat täytäntöön Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta viraston yhteyshenkilöiden kautta.

Tarkistus    181

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tukea sellaisten tietojen keruuta, joita virasto tarvitsee laittoman maahanmuuton seurantaa ja 30 artiklassa tarkoitettuja riskianalyyseja varten;

b)  tukea sellaisten tietojen keruuta, joita virasto tarvitsee laittoman muuttoliikkeen seurantaa ja 30 artiklassa tarkoitettuja riskianalyyseja varten;

Tarkistus    182

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  seurata jäsenvaltioiden toteuttamia toimenpiteitä niillä rajaosuuksilla, joille on määritetty korkea tai kriittinen vaikutustaso 35 artiklan mukaisesti;

d)  seurata jäsenvaltioiden toteuttamia toimenpiteitä niillä rajaosuuksilla, joille on määritetty korkea vaikutustaso 35 artiklan mukaisesti;

Tarkistus    183

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  raportoida viraston pääjohtajalle ja perusoikeusvaltuutetulle ulkorajojen turvallisuuteen ja palauttamiseen liittyvistä perusoikeuksia koskevista huolenaiheista ja näiden loukkauksista sekä yhtä tai useampaa jäsenvaltiota koskevien valitusten käsittelystä;

Tarkistus    184

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 3 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e b)  tehdä tarvittaessa yhteistyötä perusoikeusvaltuutetun kanssa perusoikeuksien kunnioittamisen edistämiseksi viraston työssä e alakohdan mukaisesti;

Tarkistus    185

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 3 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

j)  seurata jäsenvaltioiden palauttamisen osalta toteuttamia toimenpiteitä ja tukea sellaisten tietojen keruuta, joita virasto tarvitsee 49 artiklassa tarkoitettujen toimien toteuttamiseksi.

j)  seurata jäsenvaltioiden toteuttamia toimenpiteitä ja helpottaa jäsenvaltioiden ja viraston välistä viestintää palauttamisen osalta ja tukea sellaisten tietojen keruuta, joita virasto tarvitsee 49 artiklassa tarkoitettujen toimien toteuttamiseksi.

Tarkistus    186

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jos 3 kohdan f alakohdassa tarkoitetuissa yhteyshenkilön raporteissa tuodaan esiin perusoikeuksien kunnioittamiseen liittyviä huolenaiheita asianomaisen jäsenvaltion osalta, perusoikeusvaltuutettu ilmoittaa asiasta viipymättä Euroopan oikeusasiamiehelle ja EU:n perusoikeusvirastolle.

Tarkistus    187

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Yhteyshenkilön raportti on osa 33 artiklassa tarkoitettua haavoittuvuusarviointia. Raportti toimitetaan asianomaiselle jäsenvaltiolle.

6.  Yhteyshenkilön raportti on osa 33 artiklassa tarkoitettua haavoittuvuusarviointia.

Tarkistus    188

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virasto seuraa ja arvioi rajavalvonnassa tarvittavien jäsenvaltioiden kaluston, järjestelmien, voimavarojen, resurssien, infrastruktuurin sekä riittävän ammattitaitoisen ja koulutetun henkilöstön saatavuutta 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Tässä yhteydessä virasto arvioi 67 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen voimavarojen kehittämissuunnitelmien toteutettavuutta ja täytäntöönpanoa. Se tekee näin ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä 30 artiklan 2 kohdan mukaisesti laaditun riskianalyysin perusteella tulevaa suunnittelua varten. Virasto toteuttaa tällaisen seurannan ja arvioinnin vähintään kerran vuodessa, paitsi jos pääjohtaja päättää toisin riskianalyysin tai aiemman haavoittuvuusarvioinnin perusteella.

2.  Virasto seuraa ja arvioi rajavalvonnassa tarvittavien jäsenvaltioiden kaluston, järjestelmien, voimavarojen, resurssien, infrastruktuurin sekä riittävän ammattitaitoisen ja koulutetun henkilöstön saatavuutta 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti kunnioittaen täysimääräisesti perusoikeuksia. Tässä yhteydessä virasto arvioi 67 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen voimavarojen kehittämissuunnitelmien toteutettavuutta ja täytäntöönpanoa. Se tekee näin ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä 30 artiklan 2 kohdan mukaisesti laaditun riskianalyysin perusteella tulevaa suunnittelua varten. Virasto toteuttaa tällaisen seurannan ja arvioinnin vähintään kerran vuodessa, paitsi jos pääjohtaja päättää toisin riskianalyysin tai aiemman haavoittuvuusarvioinnin perusteella. Seuranta ja arviointi toteutetaan kussakin jäsenvaltiossa joka tapauksessa vähintään kolmen vuoden välein.

Tarkistus    189

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Haavoittuvuusarvioinnin on perustuttava objektiivisiin indikaattoreihin. Hallintoneuvosto päättää indikaattoreista.

Tarkistus    190

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Edellä 2 a kohdassa tarkoitettuihin objektiivisiin indikaattoreihin sisältyy muun muassa perusoikeuksien kunnioittamisen arviointi. Haavoittuvuusarvioinnin tämän osa‑alueen menettelytavoista päättävät yhdessä perusoikeusvaltuutettu ja neuvoa‑antava ryhmä sekä muut asiaankuuluvat unionin virastot, kuten [Euroopan unionin turvapaikkavirasto] ja Euroopan unionin perusoikeusvirasto.

Tarkistus    191

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on toimitettava viraston pyynnöstä tietoja kalustosta, henkilöstöstä ja mahdollisuuksien mukaan taloudellisista resursseista, jotka ovat kansallisella tasolla käytettävissä rajavalvontaa varten, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 9 ja 67 artiklan soveltamista. Jäsenvaltioiden on lisäksi viraston pyynnöstä toimitettava tietoja rajaturvallisuutta koskevista valmiussuunnitelmistaan.

3.  Jäsenvaltioiden on toimitettava viraston pyynnöstä ja erityisesti kaikkien rajamenettelyjen toiminnan tasosta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU II luvun mukaisesti haavoittuvuusarviointiin tarvittavia tietoja, jotka eivät ole kansallisesti turvallisuusluokiteltuja eivätkä arkaluontoisia, kalustosta, henkilöstöstä ja mahdollisuuksien mukaan taloudellisista resursseista, jotka ovat kansallisella tasolla käytettävissä rajavalvontaa varten, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 9 ja 67 artiklan soveltamista. Jäsenvaltioiden on lisäksi viraston pyynnöstä toimitettava tietoja, jotka eivät ole kansallisesti turvallisuusluokiteltuja eivätkä arkaluonteisia, rajaturvallisuutta koskevista valmiussuunnitelmistaan.

Tarkistus    192

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Haavoittuvuusarvioinnin tarkoituksena on, että virasto arvioi jäsenvaltioiden kyvyn ja valmiuden vastata tuleviin haasteisiin, myös nykyisiin ja tuleviin uhkiin ja haasteisiin ulkorajoilla, havaitsee erityisesti niiden jäsenvaltioiden osalta, joihin kohdistuu erityisiä ja suhteettomia haasteita, mahdollisia välittömiä vaikutuksia ulkorajoilla ja myöhempiä vaikutuksia Schengen-alueen toimintaan sekä arvioi niiden kyvyn osallistua eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyviin joukkoihin ja kalustoreserviin, mukaan lukien nopean toiminnan kalustoreserviin. Tämä arviointi ei vaikuta Schengenin arviointimekanismin soveltamiseen.

4.  Haavoittuvuusarvioinnin tarkoituksena on, että virasto arvioi jäsenvaltioiden kyvyn ja valmiuden vastata tilanneriskiin, myös nykyisiin ja tuleviin uhkiin ja haasteisiin ulkorajoilla, havaitsee erityisesti niiden jäsenvaltioiden osalta, joihin kohdistuu erityisiä ja suhteettomia haasteita, mahdollisia välittömiä vaikutuksia ulkorajoilla ja myöhempiä vaikutuksia Schengen-alueen toimintaan sekä arvioi niiden kyvyn osallistua eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyviin joukkoihin ja kalustoreserviin, mukaan lukien nopean toiminnan kalustoreserviin. Tämä arviointi ei vaikuta Schengenin arviointimekanismin soveltamiseen.

Tarkistus    193

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Virasto ottaa haavoittuvuusarvioinnissa huomioon jäsenvaltioiden kyvyn hoitaa kaikki rajaturvallisuustehtävät, myös niiden kyvyn vastata suurten ihmismäärien mahdolliseen saapumiseen niiden alueelle.

5.  Virasto arvioi haavoittuvuusarvioinnissa jäsenvaltioiden laadullisen ja määrällisen kyvyn hoitaa kaikki rajaturvallisuustehtävät, myös niiden kyvyn vastata suurten ihmismäärien mahdolliseen saapumiseen niiden alueelle. Virasto kuulee tätä varten tarpeen mukaan asianomaisia unionin virastoja, erityisesti [Euroopan unionin turvapaikkavirastoa].

Tarkistus    194

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Haavoittuvuusarvioinnin tulokset toimitetaan asianomaisille jäsenvaltioille. Asianomaiset jäsenvaltiot voivat esittää huomautuksia tästä arvioinnista.

6.  Haavoittuvuusarvioinnin alustavat tulokset toimitetaan asianomaisille jäsenvaltioille. Asianomaiset jäsenvaltiot voivat esittää huomautuksia tästä arvioinnista.

Tarkistus    195

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Pääjohtaja suosittaa asianomaisille jäsenvaltioille toimenpiteitä haavoittuvuusarvioinnin tulosten perusteella ottaen huomioon viraston riskianalyysin, asianomaisen jäsenvaltion esittämät huomautukset ja Schengenin arviointimekanismin tulokset.

Pääjohtaja suosittaa asianomaisille jäsenvaltioille toimenpiteitä haavoittuvuusarvioinnin tulosten perusteella ottaen huomioon viraston riskianalyysin, asianomaisen jäsenvaltion esittämät huomautukset ja Schengenin arviointimekanismin tulokset. Nämä suositukset annetaan Euroopan parlamentille.

Tarkistus    196

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Toimenpiteiden tarkoituksena on oltava arvioinnissa havaittujen haavoittuvuuksien poistaminen, jotta jäsenvaltiot voisivat paremmin valmistautua vastaamaan tuleviin haasteisiin tehostamalla tai parantamalla voimavarojaan, kalustoaan, järjestelmiään, resurssejaan ja valmiussuunnitelmiaan.

Toimenpiteiden tarkoituksena on oltava arvioinnissa havaittujen haavoittuvuuksien poistaminen, jotta jäsenvaltiot voisivat paremmin valmistautua vastaamaan tilanneriskiin tehostamalla tai parantamalla voimavarojaan, kalustoaan, järjestelmiään, resurssejaan ja valmiussuunnitelmiaan.

Tarkistus    197

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 10 kohta

Komission teksti

Tarkistus

10.  Jos jäsenvaltio ei pane täytäntöön suosituksessa mainittuja tarvittavia toimenpiteitä tämän artiklan 7 kohdassa tarkoitetussa määräajassa, pääjohtaja vie asian hallintoneuvoston käsiteltäväksi ja ilmoittaa tästä komissiolle. Hallintoneuvosto tekee pääjohtajan ehdotuksesta päätöksen tarvittavista toimenpiteistä, jotka asianomaisen jäsenvaltion on toteutettava, sekä määräajasta, jossa kyseiset toimenpiteet on pantava täytäntöön. Hallintoneuvoston päätös sitoo jäsenvaltiota. Jos jäsenvaltio ei pane täytäntöön toimenpiteitä kyseisessä päätöksessä asetetussa määräajassa, hallintoneuvosto ilmoittaa tästä neuvostolle ja komissiolle, ja lisätoimiin voidaan ryhtyä 43 artiklan mukaisesti.

10.  Jos jäsenvaltio ei pane täytäntöön suosituksessa mainittuja tarvittavia toimenpiteitä tämän artiklan 7 kohdassa tarkoitetussa määräajassa, pääjohtaja vie asian hallintoneuvoston käsiteltäväksi ja ilmoittaa tästä komissiolle. Hallintoneuvosto tekee pääjohtajan ehdotuksesta päätöksen tarvittavista toimenpiteistä, jotka asianomaisen jäsenvaltion on toteutettava, sekä määräajasta, jossa kyseiset toimenpiteet on pantava täytäntöön. Hallintoneuvoston päätös sitoo jäsenvaltiota. Jos jäsenvaltio ei pane täytäntöön toimenpiteitä kyseisessä päätöksessä asetetussa määräajassa, hallintoneuvosto ilmoittaa tästä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle, ja lisätoimiin voidaan ryhtyä 43 ja 47 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    198

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 11 kohta

Komission teksti

Tarkistus

11.  Haavoittuvuusarvioinnin tulokset toimitetaan 91 artiklan mukaisesti säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

11.  Haavoittuvuusarvioinnin tulokset, mukaan lukien yksityiskohtainen kuvaus haavoittuvuusarvioinnin lopputuloksista, jäsenvaltioiden toteuttamat toimenpiteet ja aiempien suositusten täytäntöönpanon edistyminen, toimitetaan 91 artiklan mukaisesti säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. Jos tietyn jäsenvaltion osalta toteutetun haavoittuvuusarvioinnin tulokset osoittavat vakavan puutteen, joka katsotaan vakavaksi uhaksi Schengen‑alueen toiminnalle, ulkorajojen turvallisuudelle, yleiselle järjestykselle tai sisäiselle turvallisuudelle alueen sisällä ilman sisärajavalvontaa, komissio ilmoittaa siitä viipymättä Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus    199

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa mainittua tarkoitusta varten komissio ja virasto vahvistavat tarvittavat järjestelyt, joiden avulla ne jakavat säännöllisesti, turvatusti ja oikea-aikaisesti kaikki haavoittuvuusarviointien tuloksiin ja Schengenin arviointimekanismiin rajaturvallisuuden alalla liittyvät tiedot. Tietojenvaihtomekanismin on katettava haavoittuvuusarvioinneista ja Schengenin arviointikäynneistä laaditut kertomukset, myöhemmät suositukset, toimintasuunnitelmat ja mahdolliset jäsenvaltioiden toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoa koskevat päivitykset.

2.  Edellä 1 kohdassa mainittua tarkoitusta varten komissio vahvistaa yhdessä Euroopan parlamentin, neuvoston ja viraston kanssa tarvittavat järjestelyt, joiden avulla ne jakavat säännöllisesti, turvatusti ja oikea-aikaisesti kaikki haavoittuvuusarviointien tuloksiin ja Schengenin arviointimekanismiin rajaturvallisuuden alalla liittyvät tiedot. Tietojenvaihtomekanismin on katettava haavoittuvuusarvioinneista ja Schengenin arviointikäynneistä laaditut kertomukset, myöhemmät suositukset, toimintasuunnitelmat ja mahdolliset jäsenvaltioiden toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoa koskevat päivitykset.

Tarkistus    200

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  matala vaikutustaso, mikäli asianomaisella rajaosuudella tapahtuvilla laittomaan maahanmuuttoon tai rajat ylittävään rikollisuuteen liittyvillä erityistapahtumilla on vähäinen vaikutus rajaturvallisuuteen;

a)  matala vaikutustaso, mikäli erityistapahtumilla on vähäinen vaikutus rajaturvallisuuteen;

Tarkistus    201

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  keskitason vaikutustaso, mikäli asianomaisella rajaosuudella tapahtuvilla laittomaan maahanmuuttoon tai rajat ylittävään rikollisuuteen liittyvillä erityistapahtumilla on kohtuullisen merkittävä vaikutus rajaturvallisuuteen;

b)  keskitason vaikutustaso, mikäli erityistapahtumilla on kohtuullisen merkittävä vaikutus rajaturvallisuuteen;

Tarkistus    202

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  korkea vaikutustaso, mikäli asianomaisella rajaosuudella tapahtuvilla laittomaan maahanmuuttoon tai rajat ylittävään rikollisuuteen liittyvillä erityistapahtumilla on merkittävä vaikutus rajaturvallisuuteen;

c)  korkea vaikutustaso, mikäli erityistapahtumilla on merkittävä vaikutus rajaturvallisuuteen;

Tarkistus    203

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  kriittinen vaikutustaso, mikäli asianomaisella rajaosuudella tapahtuvilla laittomaan maahanmuuttoon tai rajat ylittävään rikollisuuteen liittyvillä erityistapahtumilla on sellainen ratkaiseva vaikutus rajaturvallisuuteen, että ne saattavat vaarantaa koko Schengen-alueen toiminnan.

Poistetaan.

Tarkistus    204

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  kun ulkorajaosuudelle on määritetty kriittinen vaikutustaso, virasto ilmoittaa siitä komissiolle. Asianomainen jäsenvaltio ja virasto panevat c alakohdan mukaisesti toteutettujen toimenpiteiden lisäksi täytäntöön viraston pääjohtajan 42 artiklan mukaisesti antaman suosituksen.

Poistetaan.

Tarkistus    205

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kansallisen koordinointikeskuksen on ilmoitettava virastolle säännöllisesti 1 kohdan b, c ja d alakohdan mukaisesti toteutetuista kansallisista toimenpiteistä.

2.  Kansallisen koordinointikeskuksen on ilmoitettava virastolle säännöllisesti 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti toteutetuista kansallisista toimenpiteistä.

Tarkistus    206

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos sellaiselle ulkorajaosuudelle on määritetty keskitason, korkea tai kriittinen vaikutustaso, jonka vieressä on toisen jäsenvaltion tai sellaisen kolmannen maan rajaosuus, jonka kanssa on tehty 73 ja 74 artiklassa tarkoitettuja sopimuksia tai perustettu alueellisia verkostoja, kansallisen koordinointikeskuksen on otettava yhteyttä naapurijäsenvaltion kansalliseen koordinointikeskukseen tai naapurimaan toimivaltaiseen viranomaiseen ja pyrittävä koordinoimaan tarvittavia rajat ylittäviä toimenpiteitä.

3.  Jos sellaiselle ulkorajaosuudelle on määritetty keskitason tai korkea vaikutustaso, jonka vieressä on toisen jäsenvaltion tai sellaisen kolmannen maan rajaosuus, jonka kanssa on tehty 73 ja 74 artiklassa tarkoitettuja sopimuksia tai perustettu alueellisia verkostoja, kansallisen koordinointikeskuksen on otettava yhteyttä naapurijäsenvaltion kansalliseen koordinointikeskukseen tai naapurimaan toimivaltaiseen viranomaiseen ja pyrittävä koordinoimaan tarvittavia rajat ylittäviä toimenpiteitä.

Tarkistus    207

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltio voi pyytää viraston apua ulkorajojen valvontaa koskevien velvoitteidensa täytäntöönpanossa. Virasto myös toteuttaa toimenpiteitä 42 ja 43 artiklan mukaisesti.

1.  Jäsenvaltio voi pyytää viraston apua ulkorajojen valvontaa, maahantulijoiden ja pakolaisten suojelua ja ihmishenkien pelastamista koskevien velvoitteidensa täytäntöönpanossa. Virasto myös toteuttaa toimenpiteitä 42 ja 43 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    208

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen lähettäminen muun muassa hotspot-alueille tai valvottuihin keskuksiin osana muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmiä, mukaan lukien teknisen ja operatiivisen avun antaminen tarvittaessa palauttamistoimia varten;

d)  eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen lähettäminen muun muassa hotspot-alueille osana muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmiä, mukaan lukien teknisen ja operatiivisen avun antaminen tarvittaessa palauttamistoimia varten;

Tarkistus    209

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  tämän kohdan a, b ja c alakohdassa mainittujen operaatioiden puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 656/2014 ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti teknisen ja operatiivisen avun antaminen jäsenvaltioille ja kolmansille maille merihädässä olevien henkilöiden etsintä- ja pelastusoperaatioiden tukemiseksi merirajojen valvontaoperaatioiden aikana mahdollisesti syntyvissä tilanteissa;

e)  tämän kohdan a, b ja c alakohdassa mainittujen operaatioiden puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 656/2014 ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti teknisen ja operatiivisen avun antaminen jäsenvaltioille ja kolmansille naapurimaille merihädässä olevien henkilöiden etsintä- ja pelastusoperaatioiden tukemiseksi;

Tarkistus    210

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltio voi pyytää virastoa käynnistämään yhteisiä operaatioita, jotta voidaan vastata tuleviin haasteisiin, myös laittomaan maahanmuuttoon, nykyisiin ja tuleviin uhkiin sen ulkorajoilla tai rajat ylittävään rikollisuuteen, taikka antamaan teknistä ja operatiivista lisäapua sen ulkorajojen valvontaa koskevien velvoitteiden täyttämiseksi.

1.  Jäsenvaltio voi pyytää virastoa käynnistämään yhteisiä operaatioita, jotta voidaan vastata tuleviin haasteisiin, myös laittomaan muuttoliikkeeseen, nykyisiin ja tuleviin uhkiin sen ulkorajoilla tai rajat ylittävään rikollisuuteen, taikka antamaan teknistä ja operatiivista lisäapua sen ulkorajojen valvontaa koskevien velvoitteiden täyttämiseksi.

Tarkistus    211

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Yhteisen operaation tai nopean rajaintervention tavoitteet voidaan saavuttaa osana monialaista operaatiota. Tällaisiin operaatioihin voi liittyä merivartiostotoimintoja ja rajat ylittävän rikollisuuden estämistä, maahantulijoiden salakuljetuksen tai ihmiskaupan torjunta mukaan lukien, sekä muuttoliikkeen hallintaa, johon kuuluu myös henkilöllisyyden selvittäminen, rekisteröinti, kuuleminen ja palauttaminen.

4.  Yhteisen operaation tai nopean rajaintervention tavoitteet voidaan saavuttaa osana monialaista operaatiota. Tällaisiin operaatioihin voi liittyä merivartiostotoimintoja ja rajat ylittävän rikollisuuden estämistä sekä muuttoliikkeen hallintaa.

Tarkistus    212

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Pääjohtaja laatii ulkorajoilla toteutettaville yhteisille operaatioille toimintasuunnitelman. Pääjohtaja ja vastaanottava jäsenvaltio sopivat osallistuvia jäsenvaltioita kuultuaan toimintasuunnitelmasta, jossa määritetään yksityiskohtaisesti yhteisen operaation järjestelyihin ja menettelyihin liittyvät seikat.

2.  Pääjohtaja laatii ulkorajoilla toteutettaville yhteisille operaatioille toimintasuunnitelman. Pääjohtaja ja vastaanottava jäsenvaltio sopivat osallistuvia jäsenvaltioita kuultuaan toimintasuunnitelmasta, jossa määritetään yksityiskohtaisesti yhteisen operaation järjestelyihin ja menettelyihin liittyvät seikat. Osallistuvat jäsenvaltiot voivat liittää huomautuksensa tai varaumansa toimintasuunnitelmaan.

Tarkistus    213

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Toimintasuunnitelma sitoo virastoa, vastaanottavaa jäsenvaltiota ja osallistuvia jäsenvaltioita. Siihen on sisällyttävä kaikki yhteisen operaation toteuttamisen kannalta tarpeellisiksi katsotut seikat, mukaan lukien seuraavat tiedot:

3.  Toimintasuunnitelma sitoo virastoa, vastaanottavaa jäsenvaltiota ja osallistuvia jäsenvaltioita. Siihen on sisällyttävä kaikki yhteisen operaation toteuttamisen kannalta tarpeellisiksi katsotut seikat, myös kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön tapauksessa, mukaan lukien seuraavat tiedot:

Tarkistus    214

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  tehtävien ja vastuiden kuvaus, myös perusoikeuksien kunnioittamisen osalta, ja ryhmille annettavat erityisohjeet, mukaan lukien tietokantojen sallitusta käytöstä sekä vastaanottavassa jäsenvaltiossa sallituista virka-aseista, ammuksista ja varusteista;

d)  tehtävien, valtuuksien ja niiden rajoitusten sekä vastuiden kuvaus, myös perusoikeuksien kunnioittamisen osalta, ja ryhmille ja viraston toimintaan osallistuville virkamiehille annettavat erityisohjeet, mukaan lukien tietokantojen sallitusta käytöstä sekä vastaanottavassa jäsenvaltiossa sallituista virka-aseista, ammuksista ja varusteista;

Tarkistus    215

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 3 kohta – m alakohta

Komission teksti

Tarkistus

m)  menettelyt sellaisen mekanismin perustamiseksi, jonka kautta virasto vastaanottaa ja välittää kaikkia yhteiseen operaatioon tai nopeaan rajainterventioon osallistuvia henkilöitä, myös vastaanottavan jäsenvaltion rajavartijoita tai muuta asiaankuuluvaa henkilöstöä sekä ryhmien jäseniä, vastaan tehtyjä valituksia väitetyistä perusoikeusrikkomuksista yhteiseen operaatioon tai nopeaan rajainterventioon osallistumisen yhteydessä;

m)  menettelyt sellaisen mekanismin perustamiseksi, jonka kautta virasto vastaanottaa ja välittää kaikkia yhteiseen operaatioon, myös kolmansien maiden kanssa toteutettavaan operaatioon, nopeaan rajainterventioon, muuttoliikkeen hallintaryhmiin hotspot-alueilla tai palauttamisoperaatioihin ja ‑interventioihin osallistuvia henkilöitä, myös vastaanottavan jäsenvaltion rajavartijoita tai muuta asiaankuuluvaa henkilöstöä sekä ryhmien jäseniä, vastaan tehtyjä valituksia väitetyistä perusoikeusrikkomuksista yhteiseen operaatioon tai nopeaan rajainterventioon osallistumisen yhteydessä;

Tarkistus    216

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 3 kohta – n a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

n a)  yksityiskohtaiset tiedot perusoikeuksien turvaamisesta;

Tarkistus    217

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 3 kohta – n b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

n b)  yksityiskohtaiset tiedot perusoikeuksien rikkomista koskevasta riskistä ja tarvittavista toimista näiden rikkomisten välttämiseksi ja sen varmistamiseksi, että niistä joudutaan vastuuseen eivätkä ne toistu, mukaan lukien 47 artiklan mukainen operaation keskeyttämistä ja lopettamista koskeva toimivalta.

Tarkistus    218

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Pääjohtajan on yhdessä vastaanottavan jäsenvaltion kanssa laadittava 39 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu toimintasuunnitelma välittömästi ja joka tapauksessa kolmen työpäivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

6.  Pääjohtajan on yhdessä vastaanottavan jäsenvaltion kanssa laadittava ja hyväksyttävä 39 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu toimintasuunnitelma välittömästi ja joka tapauksessa kolmen työpäivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

Tarkistus    219

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a.  Tilanteessa, jossa tämän artiklan 5 ja 8 kohdassa kuvatut toimet ovat riittämättömiä, pääjohtaja voi pyytää jokaiselta jäsenvaltiolta tietoja nopean toiminnan reservistä lähetettävän lisähenkilöstön määristä ja profiileista 58 a artiklan mukaisesti. Nämä tiedot on toimitettava kirjallisesti kansallisille yhteyspisteille ja niissä on ilmoitettava päivämäärä, jona lähettämisen on määrä tapahtua. Kansallisille yhteyspisteille on toimitettava myös jäljennös toimintasuunnitelmasta.

Tarkistus    220

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että operatiivisen henkilöstön määrät ja profiilit annetaan välittömästi viraston käyttöön kattavan toimintavalmiuden takaamiseksi 58 artiklan 5 ja 7 kohdan mukaisesti.

9.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että operatiivisen henkilöstön määrät ja profiilit annetaan välittömästi viraston käyttöön kattavan toimintavalmiuden takaamiseksi 58 artiklan 5, ja kohdan mukaisesti.

Tarkistus    221

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmiä voidaan lähettää jäsenvaltion pyynnöstä tai viraston aloitteesta ja asianomaisen jäsenvaltion suostumuksella teknisen ja operatiivisen tuen antamiseksi kyseiselle jäsenvaltiolle erityisesti hotspot-alueilla ja valvotuissa keskuksissa.

Jos jäsenvaltion ulkorajojen tietyille hotspot-alueille kohdistuu eri ryhmistä koostuvien suurten saapuvien muuttovirtojen aiheuttamia suhteettomia muuttoon liittyviä haasteita, kyseinen jäsenvaltio voi pyytää teknistä ja operatiivista tukea muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmiltä. Kyseisen jäsenvaltion on esitettävä tukipyyntö ja arvio tarpeistaan virastolle ja muille asiaankuuluville unionin virastoille, erityisesti Euroopan unionin turvapaikkavirastolle ja Europolille.

Tarkistus    222

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun jäsenvaltion on esitettävä muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien vahvistamista koskeva pyyntö ja arvio tarpeistaan komissiolle. Komissio toimittaa kyseisen jäsenvaltion tarpeiden arvioinnin perusteella pyynnön virastolle, [Euroopan unionin turvapaikkavirastolle], Europolille tai muille asiaankuuluville unionin virastoille.

Poistetaan.

Tarkistus    223

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Asiaankuuluvat unionin virastot arvioivat vahvistamista koskevan jäsenvaltion pyynnön ja sen tarpeita koskevan arvion määritelläkseen komission johdolla tarvittavat toimenpiteet, mukaan lukien kaluston käyttöönoton, joista on sovittava asianomaisen jäsenvaltion kanssa.

2.  Pääjohtaja arvioi koordinoidusti muiden asiaankuuluvien unionin virastojen kanssa vahvistamista koskevan jäsenvaltion pyynnön ja sen tarpeita koskevan arvion määritelläkseen kattavan tukea koskevan paketin, johon sisältyy asiaankuuluvien unionin virastojen koordinoimia, asianomaisen jäsenvaltion kanssa sovittavia eri toimia.

Tarkistus    224

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio vahvistaa yhteistyössä vastaanottavan jäsenvaltion ja asiaankuuluvien unionin virastojen kanssa muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien lähettämistä ja kaluston käyttöä koskevat yhteistyöehdot ja vastaa näiden ryhmien toimien koordinoinnista.

3.  Komissio vahvistaa yhteistyössä vastaanottavan jäsenvaltion ja asiaankuuluvien virastojen kanssa hotspot-alueella tehtävää yhteistyötä koskevat ehdot ja vastaa muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien toimien koordinoinnista.

Tarkistus    225

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4.  Tekniseen ja operatiiviseen tukeen, jota muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmät antavat perusoikeuksia täysimääräisesti kunnioittaen, voivat sisältyä

4.  Euroopan raja- ja merivartioryhmien, eurooppalaisten palautusinterventioryhmien ja viraston henkilöstöön kuuluvien asiantuntijoiden osana muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmiä antamaan tekniseen ja operatiiviseen tukeen voivat sisältyä

Tarkistus    226

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  avustaminen ulkorajoille saapuvien kolmansien maiden kansalaisten suojelutarpeen arvioinnissa, mukaan lukien kyseisten kolmansien maiden kansalaisten henkilöllisyyden selvittämisessä, rekisteröinnissä ja kuulemisessa sekä jäsenvaltion pyynnöstä kolmansien maiden kansalaisten sormenjälkien ottamisessa, turvatarkastuksissa ja kyseisten menettelyjen tarkoitusta koskevien tietojen antamisessa;

a)  avustaminen ulkorajoille saapuvien kolmansien maiden kansalaisten suojelutarpeen arvioinnissa, mukaan lukien kyseisten kolmansien maiden kansalaisten henkilöllisyyden selvittämisessä, rekisteröinnissä ja kuulemisessa sekä jäsenvaltion pyynnöstä kolmansien maiden kansalaisten sormenjälkien ottamisessa ja kyseisten menettelyjen tarkoitusta koskevien tietojen antamisessa perusoikeuksia täysin kunnioittaen;

Tarkistus    227

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  alustavien tietojen antaminen henkilöille, jotka haluavat tehdä kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen, ja heidän ohjaamisensa asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tai [Euroopan unionin turvapaikkaviraston] lähettämille asiantuntijoille;

b)  alustavien tietojen antaminen henkilöille, jotka haluavat tehdä kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen, ja heidän ohjaamisensa asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tai [Euroopan unionin turvapaikkavirastolle];

Tarkistus    228

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  tekninen ja operatiivinen apu palauttamisprosessissa, muun muassa palautuspäätösten valmistelussa, matkustusasiakirjojen hankkimisessa, palautusoperaatioiden valmistelussa ja järjestämisessä, mukaan lukien vapaaehtoisen paluun osalta;

c)  tekninen ja operatiivinen apu palauttamisen alalla, muun muassa palauttamisoperaatioiden valmistelussa ja järjestämisessä.

Tarkistus    229

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  tarvittava kalusto.

Poistetaan.

Tarkistus    230

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Virasto tekee yhteistyötä [Euroopan unionin turvapaikkaviraston] kanssa helpottaakseen toimenpiteitä henkilöiden ohjaamiseksi kansainvälistä suojelua koskevaan menettelyyn ja niiden kolmansien maiden kansalaisten ohjaamiseksi palauttamismenettelyyn, joiden kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on hylätty lainvoimaisella päätöksellä.

Poistetaan.

Tarkistus    231

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmiin on tarvittaessa kuuluttava henkilöstöä, jolla on asiantuntemusta lasten suojelun, ihmiskaupan, perusoikeuksien ja sukupuoleen perustuvalta vainolta suojelun alalta.

6.  Muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmiin on tarvittaessa kuuluttava henkilöstöä, jolla on asiantuntemusta lasten suojelun, ihmiskaupan, sukupuoleen perustuvalta vainolta suojelun ja/tai perusoikeuksien alalta.

Tarkistus    232

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Pääjohtaja suosittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle yhteisten operaatioiden tai nopeiden rajainterventioiden tai muiden 37 artiklassa määriteltyjen asiaankuuluvien viraston toimien käynnistämistä ja toteuttamista joko haavoittuvuusarvioinnin tulosten perusteella tai silloin, kun vähintään yhdelle ulkorajaosuudelle on määritelty kriittinen vaikutustaso, ja ottaen huomioon jäsenvaltion valmiussuunnitelmiin sisältyvät asiaankuuluvat seikat, viraston riskianalyysin ja Euroopan tilannekuvan analyysitietotason.

1.  Pääjohtaja voi suosittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle yhteisten operaatioiden tai nopeiden rajainterventioiden tai muiden 37 artiklassa määriteltyjen asiaankuuluvien viraston toimien käynnistämistä ja toteuttamista joko haavoittuvuusarvioinnin tulosten perusteella ja ottaen huomioon jäsenvaltion valmiussuunnitelmiin sisältyvät asiaankuuluvat seikat, viraston riskianalyysin ja Euroopan tilannekuvan analyysitietotason.

Tarkistus    233

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Asianomaisen jäsenvaltion on vastattava pääjohtajan suositukseen viiden työpäivän kuluessa. Jos vastaus ehdotettuihin toimiin on kielteinen, jäsenvaltion on lisäksi perusteltava vastaus. Pääjohtaja ilmoittaa viipymättä komissiolle ehdotetuista toimista ja kielteisen vastauksen perusteluista sen arvioimiseksi, voidaanko vaatia kiireellisiä toimia 43 artiklan mukaisesti.

2.  Asianomaisen jäsenvaltion on vastattava pääjohtajan suositukseen viiden työpäivän kuluessa. Jos vastaus ehdotettuihin toimiin on kielteinen, jäsenvaltion on lisäksi perusteltava vastaus. Pääjohtaja ilmoittaa viipymättä komissiolle ehdotetuista toimista ja kielteisen vastauksen perusteluista sen arvioimiseksi, voidaanko vaatia muita toimia.

Tarkistus    234

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

komissio voi virastoa kuultuaan antaa viipymättä täytäntöönpanosäädöksellä 117 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti päätöksen, jossa yksilöidään toimenpiteet, jotka viraston on toteutettava riskien lieventämiseksi, ja vaaditaan asianomaista jäsenvaltiota tekemään viraston kanssa yhteistyötä kyseisten toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön.

neuvosto voi komission ehdotuksen perusteella antaa viipymättä päätöksen, jossa yksilöidään toimenpiteet, jotka viraston on toteutettava riskien lieventämiseksi, ja vaaditaan asianomaista jäsenvaltiota tekemään viraston kanssa yhteistyötä kyseisten toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön. Komissio kuulee virastoa ennen kuin tekee ehdotuksensa.

Tarkistus    235

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio hyväksyy välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä 117 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen asianmukaisesti perustelluissa, erittäin kiireellisissä Schengen-alueen toimintaa koskevissa tapauksissa.

Poistetaan.

Tarkistus    236

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos ilmenee kiireellisiä toimia edellyttävä tilanne, Euroopan parlamentille ja neuvostolle on ilmoitettava viipymättä kyseisestä tilanteesta sekä kaikista tilanteen johdosta sittemmin toteutetuista toimenpiteistä ja tehdyistä päätöksistä.

2.  Jos ilmenee kiireellisiä toimia edellyttävä tilanne, Euroopan parlamentille on ilmoitettava viipymättä kyseisestä tilanteesta sekä kaikista tilanteen johdosta sittemmin toteutetuista toimenpiteistä ja tehdyistä päätöksistä.

Tarkistus    237

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jotta voidaan vähentää Schengen‑alueen toiminnan vaarantumisen uhkaa, 1 kohdassa tarkoitetulla komission päätöksellä säädetään, että virasto toteuttaa yhden tai useampia seuraavista toimenpiteistä:

3.  Jotta voidaan vähentää Schengen‑alueen toiminnan vaarantumisen uhkaa, 1 kohdassa tarkoitetulla neuvoston päätöksellä säädetään, että virasto toteuttaa yhden tai useampia seuraavista toimenpiteistä:

Tarkistus    238

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  nopeiden rajainterventioiden järjestäminen ja koordinointi sekä eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen lähettäminen;

a)  nopeiden rajainterventioiden järjestäminen ja koordinointi sekä eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen lähettäminen, mukaan lukien nopean toiminnan reservin ryhmät, jotka toteuttavat nopeita rajainterventioita;

Tarkistus    239

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen lähettäminen varsinkin hotspot-alueille osana muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmiä;

b)  eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen lähettäminen hotspot-alueille osana muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmiä;

Tarkistus    240

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kahden työpäivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun komission päätöksen antamisesta pääjohtaja

4.  Kahden työpäivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun neuvoston päätöksen antamisesta pääjohtaja

Tarkistus    241

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  toimittaa toimintasuunnitelman luonnoksen asianomaisille jäsenvaltioille.

b)  laatii toimintasuunnitelman luonnoksen ja toimittaa sen asianomaisille jäsenvaltioille.

Tarkistus    242

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Pääjohtaja ja asianomainen jäsenvaltio laativat toimintasuunnitelman kahden työpäivän kuluessa sen toimittamisesta.

5.  Pääjohtaja ja asianomainen jäsenvaltio sopivat toimintasuunnitelmasta kahden työpäivän kuluessa sen toimittamisesta.

Tarkistus    243

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Viraston on viipymättä ja joka tapauksessa viiden työpäivän kuluessa toimintasuunnitelman vahvistamisesta lähetettävä tarvittava 55 artiklassa tarkoitettu eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyviin joukkoihin sisältyvä operatiivinen henkilöstö tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa komission päätöksessä yksilöityjen toimenpiteiden käytännön toteutusta varten. Muita ryhmiä on lähetettävä tarpeen mukaan toisessa vaiheessa ja joka tapauksessa seitsemän työpäivän kuluessa siitä, kun ensimmäiset ryhmät on lähetetty operatiiviselle alueelle.

6.  Viraston on viipymättä ja joka tapauksessa viiden työpäivän kuluessa toimintasuunnitelman vahvistamisesta lähetettävä tarvittava 55 artiklassa tarkoitettu eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyviin joukkoihin sisältyvä operatiivinen henkilöstö tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa neuvoston päätöksessä yksilöityjen toimenpiteiden käytännön toteutusta varten. Muita ryhmiä on lähetettävä tarpeen mukaan toisessa vaiheessa ja joka tapauksessa seitsemän työpäivän kuluessa siitä, kun ensimmäiset ryhmät on lähetetty operatiiviselle alueelle.

Tarkistus    244

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Viraston on viipymättä ja joka tapauksessa kymmenen työpäivän kuluessa toimintasuunnitelman vahvistamisesta lähetettävä tarvittava kalusto 1 kohdassa tarkoitetussa komission päätöksessä yksilöityjen toimenpiteiden käytännön toteutusta varten.

Viraston on viipymättä ja joka tapauksessa kymmenen työpäivän kuluessa toimintasuunnitelman vahvistamisesta lähetettävä tarvittava kalusto 1 kohdassa tarkoitetussa neuvoston päätöksessä yksilöityjen toimenpiteiden käytännön toteutusta varten.

Tarkistus    245

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Asianomaisen jäsenvaltion on noudatettava 1 kohdassa tarkoitettua komission päätöstä. Tätä varten sen on välittömästi tehtävä yhteistyötä viraston kanssa sekä toteutettava tarvittavat toimet erityisesti panemalla täytäntöön 44, 83 ja 84 artiklassa tarkoitetut velvoitteet, jotta voidaan helpottaa kyseisen päätöksen täytäntöönpanoa sekä päätöksessä ja toimintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden käytännön toteutusta.

8.  Asianomaisen jäsenvaltion on noudatettava 1 kohdassa tarkoitettua neuvoston päätöstä. Tätä varten sen on välittömästi tehtävä yhteistyötä viraston kanssa sekä toteutettava tarvittavat toimet erityisesti panemalla täytäntöön 44, 83 ja 84 artiklassa tarkoitetut velvoitteet, jotta voidaan helpottaa kyseisen päätöksen täytäntöönpanoa sekä päätöksessä ja pääjohtajan kanssa sovitussa toimintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden käytännön toteutusta.

Tarkistus    246

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 9 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos asianomainen jäsenvaltio ei 30 päivän kuluessa noudata 1 kohdassa tarkoitettua komission päätöstä eikä tee viraston kanssa tämän artiklan 8 kohdassa säädettyä yhteistyötä, komissio voi käynnistää asetuksen (EU) 2016/399 29 artiklassa säädetyn menettelyn.

Komissio valvoo 1 kohdassa tarkoitetussa neuvoston päätöksessä esitettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanoa ja viraston tässä tarkoituksessa toteuttamia toimia. Jos asianomainen jäsenvaltio ei 30 päivän kuluessa noudata 1 kohdassa tarkoitettua neuvoston päätöstä eikä tee viraston kanssa tämän artiklan 8 kohdassa säädettyä yhteistyötä, komissio voi käynnistää asetuksen (EU) 2016/399 29 artiklassa säädetyn menettelyn.

Tarkistus    247

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rajaturvallisuusryhmien, palautusryhmien ja muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien lähettämisen aikana vastaanottavan jäsenvaltion on annettava ryhmille ohjeet toimintasuunnitelman mukaisesti.

1.  Rajaturvallisuusryhmien, palautusryhmien ja muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien lähettämisen aikana vastaanottavan jäsenvaltion tai – kolmannen maan kanssa asemaa koskevan sopimuksen mukaisesti tehtävän yhteistyön tapauksessa – kyseisen kolmannen maan on annettava ryhmille ohjeet toimintasuunnitelman mukaisesti.

Tarkistus    248

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virasto voi koordinointivastaavan välityksellä toimittaa vastaanottavalle jäsenvaltiolle näkemyksensä ryhmille annetuista ohjeista. Tässä tapauksessa vastaanottavan jäsenvaltion on otettava kyseiset näkemykset huomioon ja noudatettava niitä mahdollisimman pitkälti.

2.  Virasto voi koordinointivastaavan välityksellä toimittaa vastaanottavalle jäsenvaltiolle näkemyksensä ryhmille annetuista ohjeista, myös perusoikeuksien suojelusta, kunnioittamisesta ja edistämisestä. Tässä tapauksessa vastaanottavan jäsenvaltion on otettava kyseiset näkemykset huomioon ja noudatettava niitä mahdollisimman pitkälti.

Tarkistus    249

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Tehtäviään hoitaessaan ja valtuuksiaan käyttäessään ryhmien jäsenten on kunnioitettava täysimääräisesti perusoikeuksia, joihin kuuluu pääsy turvapaikkamenettelyjen piiriin, sekä ihmisarvoa. Toimenpiteiden, joita he tehtäviään hoitaessaan ja valtuuksiaan käyttäessään toteuttavat, on oltava oikeassa suhteessa toimenpiteille asetettuihin tavoitteisiin nähden. Tehtäviään hoitaessaan ja valtuuksiaan käyttäessään he eivät saa syrjiä ketään sukupuolen, rodun, etnisen alkuperän, uskonnon, vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

4.  Tehtäviään hoitaessaan ja valtuuksiaan käyttäessään ryhmien jäsenten on kunnioitettava täysimääräisesti perusoikeuksia, joihin kuuluu pääsy turvapaikkamenettelyjen piiriin, sekä ihmisarvoa ja kiinnitettävä erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin. Toimenpiteiden, joita he tehtäviään hoitaessaan ja valtuuksiaan käyttäessään toteuttavat, on oltava oikeassa suhteessa toimenpiteille asetettuihin tavoitteisiin nähden. Tehtäviään hoitaessaan ja valtuuksiaan käyttäessään he eivät saa syrjiä ketään sellaisen syyn kuin sukupuolen, rodun, etnisen alkuperän, uskonnon, vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella perusoikeuskirjan 21 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    250

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Ryhmien jäseniin, jotka eivät ole henkilöstösääntöjen alaista viraston henkilöstöä, sovelletaan heidän kotijäsenvaltionsa kurinpitoseuraamuksia. Kotijäsenvaltion on vastattava kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti asianmukaisista kurinpitoseuraamuksista tai muista seuraamuksista, joita sovelletaan yhteisen operaation tai nopean rajaintervention yhteydessä perusoikeuksien loukkauksiin tai kansainvälistä suojelua koskevien velvoitteiden rikkomiseen.

5.  Ryhmien jäseniin, jotka eivät ole henkilöstösääntöjen alaista viraston henkilöstöä, sovelletaan heidän kotijäsenvaltionsa kurinpitoseuraamuksia. Kotijäsenvaltion on vastattava kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti asianmukaisista kurinpitoseuraamuksista tai muista seuraamuksista, joita sovelletaan kaikkien operaatioiden tai interventioiden yhteydessä perusoikeuksien loukkauksiin tai kansainvälistä suojelua koskevien velvoitteiden rikkomiseen.

Tarkistus    251

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  viraston kalustosta aiheutuvat kustannukset.

f)  viraston kalustosta, myös etsintään ja pelastukseen käytettävästä kalustosta, aiheutuvat kustannukset.

Tarkistus    252

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hallintoneuvosto vahvistaa komission etukäteen antaman hyväksynnän jälkeen yksityiskohtaiset säännöt ja päivittää niitä tarvittaessa siltä osin kuin on kyse 58 artiklan mukaisesti lyhytaikaisesti käyttöön annetulle henkilöstölle aiheutuneiden kustannusten maksamisesta. Yksityiskohtaisten sääntöjen on mahdollisuuksien mukaan perustuttava yksinkertaistettuihin kustannusvaihtoehtoihin. Hallintoneuvosto pyrkii tarvittaessa varmistamaan sääntöjen yhdenmukaisuuden niiden sääntöjen kanssa, joita sovelletaan virkamatkakulujen korvaamiseen henkilöstösääntöjen alaiselle henkilöstölle.

2.  Hallintoneuvosto vahvistaa komission etukäteen antaman hyväksynnän jälkeen yksityiskohtaiset säännöt ja päivittää niitä tarvittaessa siltä osin kuin on kyse 58 artiklan mukaisesti lyhytaikaisesti käyttöön annetulle henkilöstölle aiheutuneiden kustannusten maksamisesta. Vuotuista maksua edeltävä ennakkomaksu voidaan suorittaa 61 artiklan mukaisesti. Yksityiskohtaisten sääntöjen on mahdollisuuksien mukaan perustuttava yksinkertaistettuihin kustannusvaihtoehtoihin. Hallintoneuvosto pyrkii varmistamaan sääntöjen yhdenmukaisuuden niiden sääntöjen kanssa, joita sovelletaan virkamatkakulujen korvaamiseen henkilöstösääntöjen alaiselle henkilöstölle.

Tarkistus    253

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Pääjohtaja lopettaa viraston toimet, jos näiden toimien toteuttamisen edellytykset eivät enää täyty. Pääjohtaja ilmoittaa asiasta asianomaiselle jäsenvaltiolle ennen lopettamista.

1.  Pääjohtaja lopettaa viraston toimet, myös kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön tapauksessa, jos näiden toimien toteuttamisen edellytykset eivät enää täyty. Pääjohtaja ilmoittaa asiasta asianomaiselle jäsenvaltiolle ennen lopettamista.

Tarkistus    254

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Yhteiseen operaatioon, nopeaan rajainterventioon tai muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmään osallistuvat jäsenvaltiot voivat pyytää pääjohtajaa lopettamaan kyseisen yhteisen operaation, nopean rajaintervention tai muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmän toiminnan.

2.  Viraston operaatioon osallistuvat jäsenvaltiot voivat pyytää pääjohtajaa lopettamaan kyseisen operaation.

Tarkistus    255

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Pääjohtaja voi perusoikeusvastaavaa kuultuaan ja asiasta asianomaiselle jäsenvaltiolle ilmoitettuaan peruuttaa yhteisen operaation, nopean rajaintervention, pilottihankkeen, muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmän toiminnan, palautusoperaation, palautusintervention tai työjärjestelyn rahoituksen taikka keskeyttää tai lopettaa tällaiset toimet kokonaan tai osittain, jos hän katsoo, että perusoikeuksia tai kansainvälistä suojelua koskevia velvoitteita rikotaan ja rikkomiset ovat vakavia tai ne todennäköisesti jatkuvat. Pääjohtaja ilmoittaa tällaisesta päätöksestä hallintoneuvostolle.

4.  Pääjohtaja voi perusoikeusvaltuutettua kuultuaan ja asiasta asianomaiselle jäsenvaltiolle ilmoitettuaan peruuttaa, keskeyttää tai lopettaa yhteisen operaation, nopean rajaintervention, pilottihankkeen, muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmän toiminnan, palautusoperaation, palautusintervention tai työjärjestelyn rahoituksen kokonaan tai osittain, jos hän katsoo, että perusoikeuksia tai kansainvälistä suojelua koskevia velvoitteita rikotaan ja rikkomiset ovat vakavia tai ne todennäköisesti jatkuvat. Tällainen päätös tehdään objektiivisten perusteiden nojalla. Pääjohtaja ilmoittaa tällaisesta päätöksestä hallintoneuvostolle. Tehdessään tällaisen päätöksen pääjohtaja ottaa muun muassa huomioon merkitykselliset tiedot, kuten rekisteröityjen valitusten määrä ja sisältö, vakavia vaaratilanteita koskevat raportit sekä vastaanottavaan jäsenvaltioon lähetettyjen yhteyshenkilöiden ja koordinointivastaavien sekä muiden tämän asetuksen aloilla toimivien asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen, unionin toimielinten, laitosten ja virastojen raportit.

Tarkistus    256

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos pääjohtaja päättää, että virasto keskeyttää tai lopettaa muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmän toiminnan, hän ilmoittaa päätöksestä muille kyseisellä hotspot-alueella tai kyseisessä valvotussa keskuksessa toimiville asiaankuuluville virastoille.

5.  Jos pääjohtaja päättää, että virasto keskeyttää tai lopettaa muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmän toiminnan, hän ilmoittaa päätöksestä muille kyseisellä hotspot-alueella toimiville asiaankuuluville virastoille.

Tarkistus    257

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Pääjohtaja arvioi yhteisten operaatioiden ja nopeiden rajainterventioiden, pilottihankkeiden, muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien lähettämisen ja kolmansien maiden kanssa tehtävän operatiivisen yhteistyön tulokset. Hän toimittaa hallintoneuvostolle yksityiskohtaiset arviointikertomukset 60 päivän kuluessa näiden toimien päättymisestä yhdessä perusoikeusvastaavan huomautusten kanssa. Pääjohtaja laatii kyseisistä tuloksista kattavan vertailevan analyysin tulevien toimien laadun, johdonmukaisuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi ja sisällyttää kyseisen analyysin viraston vuotuiseen toimintakertomukseen.

Pääjohtaja arvioi kaikkien viraston operaatioiden ja pilottihankkeiden tulokset. Hän toimittaa yksityiskohtaiset arviointikertomukset Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja hallintoneuvostolle 60 päivän kuluessa näiden toimien päättymisestä yhdessä perusoikeusvaltuutetun huomautusten kanssa. Pääjohtaja laatii kyseisistä tuloksista kattavan vertailevan analyysin tulevien toimien laadun, johdonmukaisuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi ja sisällyttää kyseisen analyysin viraston vuotuiseen toimintakertomukseen.

Tarkistus    258

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Viraston tehtäviin kuuluu palauttamisen osalta erityisesti perusoikeuksia ja unionin oikeuden yleisiä periaatteita sekä kansainvälistä oikeutta, pakolaisten suojelu ja lapsen oikeudet mukaan lukien, kunnioittaen

1.  Ottamatta kantaa siihen, millainen sisältö on palautuspäätöksillä, jotka säilyvät yksinomaan jäsenvaltioiden vastuulla, viraston tehtäviin kuuluu palauttamisen osalta erityisesti perusoikeuksia, unionin oikeuden yleisiä periaatteita ja kansainvälistä oikeutta, pakolaisten suojelu, palauttamiskiellon periaatteen noudattaminen ja lapsen oikeudet mukaan lukien, kunnioittaen

Tarkistus    259

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  antaa jäsenvaltioille teknistä ja operatiivista apua kolmansien maiden kansalaisten palauttamisessa, mukaan lukien palautuspäätösten valmistelussa, kolmansien maiden kansalaisten tunnistamisessa ja muissa palauttamista edeltävissä ja palauttamiseen liittyvissä jäsenvaltioiden toimissa, mukaan lukien vapaaehtoiset maasta poistumiset, yhdennetyn palauttamisen hallintajärjestelmän aikaansaamiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kesken yhteistyössä kolmansien maiden asianomaisten viranomaisten ja muiden asianomaisten sidosryhmien kanssa;

a)  antaa sitä erityisesti pyytäville jäsenvaltioille teknistä ja operatiivista apua palautettavien palauttamisessa, mukaan lukien avustaminen palauttamispäätöksiin tarvittavien tietojen keräämisessä, palautettavien tunnistamisessa ja matkustusasiakirjojen hankkimisessa, mukaan luettuna konsuliyhteistyö paljastamatta tietoja, jotka liittyvät siihen, että on tehty kansainvälisen suojelun soveltamista koskeva hakemus, tai mitään muutakaan tietoa, joka ei ole ehdottomasti tarpeen kyseisten palautettavien palauttamisen toteutuksen kannalta, ja muissa palauttamista edeltävissä ja palauttamiseen liittyvissä jäsenvaltioiden toimissa; järjestää ja koordinoida palautusoperaatioita ja tukea vapaaehtoista paluuta yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa yhdennetyn palauttamisen hallintajärjestelmän aikaansaamiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kesken yhteistyössä kolmansien maiden asianomaisten viranomaisten ja muiden asianomaisten sidosryhmien kanssa;

Tarkistus    260

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  koordinoida avustettua vapaaehtoista paluuta jäsenvaltioista teknisellä ja operatiivisella tasolla ja tarjota apua lähtöä edeltävässä vaiheessa, matkan aikana ja perille saavuttua ottaen huomioon haavoittuvassa asemassa olevien muuttajien tarpeet ja yhteistyössä Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön kanssa;

Tarkistus    261

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  antaa teknistä ja operatiivista apua niille jäsenvaltioille, jotka kokevat palauttamiseen tai muuttopaineisiin liittyviä haasteita, muun muassa lähettämällä muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmiä;

b)  antaa teknistä ja operatiivista apua niille jäsenvaltioille, jotka kokevat palautusjärjestelmiinsä liittyviä haasteita;

Tarkistus    262

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  kehittää palauttamistapausten hallintajärjestelmää varten viitemalli, jossa kuvataan kansallisten palauttamisen hallintajärjestelmien rakenne, sekä antaa jäsenvaltioille teknistä ja operatiivista apua sellaisten kansallisten palauttamisen hallintajärjestelmien kehittämistä varten, jotka ovat mallin mukaisia;

[c)  kehittää perusoikeusvaltuutettua ja neuvoa-antavaa ryhmää kuullen palauttamistapausten hallintajärjestelmää varten viitemalli, jossa kuvataan kansallisten palauttamisen hallintajärjestelmien rakenne, sekä antaa jäsenvaltioille teknistä ja operatiivista apua sellaisten kansallisten palauttamisen hallintajärjestelmien kehittämistä varten, jotka ovat mallin mukaisia;]

Tarkistus    263

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  kehittää ja ylläpitää keskusjärjestelmää ja jäsenvaltioiden kansallisten palauttamisen hallintajärjestelmien ja keskusjärjestelmän välistä viestintäinfrastruktuuria sekä antaa jäsenvaltioille teknistä ja operatiivista apua yhteyden luomiseksi viestintärakenteeseen;

d)  käyttää ja ylläpitää IRMA‑järjestelmää foorumina ja käyttää ja ylläpitää myös jäsenvaltioiden kansallisten palauttamisen hallintajärjestelmien ja foorumin välistä viestintäinfrastruktuuria sekä antaa jäsenvaltioille teknistä ja operatiivista apua yhteyden luomiseksi viestintärakenteeseen;

Tarkistus    264

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  antaa jäsenvaltioille teknistä ja operatiivista apua kolmansien maiden kansalaisten tunnistamisessa ja matkustusasiakirjojen hankkimisessa, myös konsuliyhteistyön avulla, paljastamatta, että on tehty kansainvälistä suojelua koskeva hakemus; järjestää ja koordinoida palautusoperaatioita sekä tukea vapaaehtoisia maasta poistumisia yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa;

Poistetaan.

Tarkistus    265

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun tekniseen ja operatiiviseen apuun sisältyy toimia, joilla jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia voidaan auttaa toteuttamaan palautusmenettelyjä tarjoamalla erityisesti:

2.  Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun tekniseen ja operatiiviseen apuun sisältyy toimia, joilla jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia voidaan auttaa toteuttamaan palautusmenettelyjä erityisesti:

Tarkistus    266

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tulkkauspalveluja

a)  tarjoamalla tulkkauspalveluja;

Tarkistus    267

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tämän asetuksen täytäntöönpanon kannalta olennaisia käytännön tietoja, analyyseja ja suosituksia kolmansista maista, joihin palauttaminen tapahtuu, tarpeen mukaan yhteistyössä muiden unionin elinten ja laitosten, EASO mukaan lukien, kanssa;

b)  tarjoamalla tämän asetuksen täytäntöönpanon kannalta olennaisia käytännön tietoja ja suosituksia kolmansista maista, joihin palauttaminen tapahtuu, tarpeen mukaan yhteistyössä muiden unionin elinten ja laitosten, [Euroopan unionin turvapaikkavirasto] ja Euroopan unionin perusoikeusvirasto mukaan lukien, kanssa;

Tarkistus    268

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  neuvontaa ja teknistä ja operatiivista apua palautusmenettelyjen toteuttamisessa ja hallinnoinnissa direktiivin 2008/115/EY mukaisesti, mukaan lukien palautuspäätösten valmistelussa sekä matkustusasiakirjojen tunnistamisessa ja hankkimisessa;

Poistetaan.

Tarkistus    269

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  direktiivin 2008/115/EY ja kansainvälisen oikeuden mukaista neuvontaa ja apua toimenpiteissä, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että palautettavien henkilöiden olinpaikka on tiedossa ennen palauttamista, ja palautettavien henkilöiden pakenemisen estämiseksi;

d)  tarjoamalla neuvontaa ja apua jäsenvaltioiden toteuttamissa toimenpiteissä, jotka ovat oikeutettuja, suhteellisia ja tarpeen sen varmistamiseksi, että palautettavien henkilöiden olinpaikka on tiedossa ennen palauttamista, että heitä estetään pakenemasta ja että säilöönoton vaihtoehdoista annetaan opastusta direktiivin 2008/115/EY ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

Tarkistus    270

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  kalustoa, valmiuksia ja asiantuntemusta palautuspäätösten täytäntöönpanoa ja kolmansien maiden kansalaisten tunnistamista varten.

e)  tarjoamalla kalustoa, valmiuksia ja asiantuntemusta palautuspäätösten täytäntöönpanoa ja kolmansien maiden kansalaisten tunnistamista varten.

Tarkistus    271

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Virasto voi poikkeuksellisesti saada avustuksia palauttamista varten osoitetuista unionin varoista virastoon sovellettavien varainhoitoa koskevien sääntöjen mukaisesti. Virasto varmistaa, että sen jäsenvaltioiden kanssa tekemissä avustussopimuksissa asetetaan taloudellisen tuen ehdoksi perusoikeuskirjan täysimääräinen kunnioittaminen.

Poistetaan.

Tarkistus    272

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Virasto kehittää ja ottaa käyttöön tietojärjestelmiä ja ohjelmistosovelluksia, joiden avulla voidaan vaihtaa turvallisuusluokiteltuja tietoja ja arkaluonteisia turvallisuusluokittelemattomia tietoja palauttamista varten eurooppalaisen raja- ja merivartioston puitteissa sekä vaihtaa 87–89 artiklassa tarkoitettuja henkilötietoja komission päätöksen (EU, Euratom) 2015/444, komission päätöksen (EU, Euratom) 2015/443 ja [asetuksen (EY) N:o 45/2001] mukaisesti, ja käyttää kyseisiä järjestelmiä ja sovelluksia.

Virasto kehittää ja ottaa käyttöön tietojärjestelmiä ja ohjelmistosovelluksia, joiden avulla voidaan vaihtaa turvallisuusluokiteltuja tietoja ja arkaluonteisia turvallisuusluokittelemattomia tietoja palauttamista varten eurooppalaisen raja- ja merivartioston puitteissa sekä vaihtaa 87–89 artiklassa tarkoitettuja henkilötietoja komission päätöksen (EU, Euratom) 2015/444, komission päätöksen (EU, Euratom) 2015/443 ja [asetuksen (EY) N:o 2018/1725] mukaisesti, ja käyttää kyseisiä järjestelmiä ja sovelluksia.

Tarkistus    273

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Erityisesti virasto perustaa keskusjärjestelmän, jonka avulla käsitellään kaikkia tietoja, jotka jäsenvaltioiden kansalliset palauttamisen hallintajärjestelmät ovat toimittaneet automaattisesti ja jotka ovat tarpeen, jotta virasto voi antaa teknistä ja operatiivista apua 49 artiklan mukaisesti, sekä käyttää ja ylläpitää järjestelmää.

Erityisesti virasto käyttää ja ylläpitää IRMA-järjestelmää foorumina, jonka avulla käsitellään kaikkia tietoja, jotka jäsenvaltioiden kansalliset palauttamisen hallintajärjestelmät ovat toimittaneet ja jotka ovat tarpeen, jotta virasto voi antaa teknistä ja operatiivista apua 49, 51 ja 54 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    274

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto antaa tarvittavaa teknistä ja operatiivista apua ja varmistaa palautusoperaatioiden koordinoinnin tai järjestämisen, myös vuokraamalla lentokoneita tällaisia operaatioita varten tai järjestämällä palautukset reittilennoilla, ottamatta kantaa palautuspäätösten sisältöön. Virasto voi omasta aloitteestaan koordinoida tai järjestää palautusoperaatiot.

1.  Virasto antaa tarvittavaa teknistä ja operatiivista apua ja varmistaa palautusoperaatioiden suorittamisen koordinoinnin tai järjestämisen ottamatta kantaa siihen, millainen sisältö on palautuspäätöksillä, jotka säilyvät yksinomaan jäsenvaltioiden vastuulla. Virasto voi omasta aloitteestaan ja kyseisen jäsenvaltion suostumuksella koordinoida tai järjestää palautusoperaatiot 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

 

Kun virasto antaa jäsenvaltiolle teknistä ja operatiivista apua palautettavien palauttamisen järjestämisessä, viraston koordinointivastaava varmistaa, että kaikki viraston koordinoimille tai järjestämille lennoille osallistuvat kolmansien maiden kansalaiset ovat saaneet lopullisen palauttamispäätöksen. Jäsenvaltioiden on toimitettava virastolle jäljennös palautuspäätöksestä kaikkien sellaisten palautettavien henkilöiden osalta, jotka palautetaan viraston teknisen ja operatiivisen avun turvin.

 

Virasto ei koordinoi, organisoi tai ehdota palauttamisoperaatioita kolmansiin maihin, joissa on todettu perusoikeuksien loukkaamisen vaara tai vakavia puutteita asiaan liittyvissä siviili- ja rikosoikeuden säännöksissä ja menettelyissä. Tämä määritellään muun muassa perusoikeusvaltuutetun todennettujen raporttien pohjalta.

Tarkistus    275

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on kuukausittain annettava palauttamista koskevat operatiiviset tiedot, jotka ovat tarpeen viraston laatimaa palauttamistarpeiden arviointia varten, ja merkittävien kansallisten palautusoperaatioiden osalta ilmoitettava virastolle alustavista suunnitelmistaan, jotka koskevat palautettavien henkilöiden määrää ja niitä kolmansia maita, joihin palauttaminen tapahtuu, sekä viraston apua tai koordinointia koskevista tarpeistaan. Virasto laatii päivittyvän toimintasuunnitelman ja ylläpitää sitä antaakseen apua pyytäneille jäsenvaltioille tarvittavaa operatiivista apua ja tukea, myös kalustoa. Virasto voi omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä sisällyttää tarvearvion perusteella päivittyvään toimintasuunnitelmaan tarpeellisiksi katsomiensa palautusoperaatioiden päivämäärät ja kohteet. Hallintoneuvosto päättää pääjohtajan ehdotuksesta päivittyvän toimintasuunnitelman toimintatavasta.

2.  Jäsenvaltioiden on 50 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua järjestelmää käyttämällä [...] annettava palauttamista koskevat operatiiviset tiedot, jotka ovat tarpeen viraston laatimaa palauttamistarpeiden arviointia varten, ja merkittävien kansallisten palautusoperaatioiden osalta ilmoitettava virastolle alustavista suunnitelmistaan, jotka koskevat palautettavien henkilöiden määrää ja niitä kolmansia maita, joihin palauttaminen tapahtuu, sekä viraston apua tai koordinointia koskevista tarpeistaan. Virasto laatii päivittyvän toimintasuunnitelman ja ylläpitää sitä antaakseen apua pyytäneille jäsenvaltioille tarvittavaa operatiivista apua ja tukea, myös kalustoa. Virasto voi omasta aloitteestaan kyseisen jäsenvaltion suostumuksella ja 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti tai jäsenvaltion pyynnöstä sisällyttää tarvearvion perusteella päivittyvään toimintasuunnitelmaan tarpeellisiksi katsomiensa palautusoperaatioiden päivämäärät ja kohteet. Hallintoneuvosto päättää pääjohtajan ehdotuksesta päivittyvän toimintasuunnitelman toimintatavasta. Virasto varmistaa koordinointivastaavansa kautta, että kaikki viraston järjestämille tai koordinoimille palauttamislennoille osallistuvat palautettavat ovat saaneet direktiivin 2008/115/EY mukaisen lopullisen palauttamispäätöksen.

 

Kaikkia viraston tukemia ja koordinoimia palauttamisoperaatioita ja -interventioita varten on hyväksyttävä pääjohtajan ehdotuksesta viraston, osallistuvien jäsenvaltioiden ja osallistuvien kolmansien maiden välisiä toimintasuunnitelmia, jotka ovat sitovia kaikissa palauttamisoperaatioissa ja ‑interventioissa. Toimintasuunnitelmien on katettava kaikki seikat, jotka ovat tarpeen palauttamisoperaation toteuttamiseksi, mukaan luettuina muun muassa valvonta-, raportointi- ja valitusmenettelyt, sekä yksityiskohtaiset määräykset perusoikeus- ja oikeusvaltiotakeiden toteutumisesta ottaen huomioon asiaankuuluvat normit ja käytännesäännöt.

Tarkistus    276

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Virasto voi antaa teknistä ja operatiivista apua ja varmistaa joko osallistuvien jäsenvaltioiden pyynnöstä tai omasta aloitteestaan palautusoperaatioiden koordinoinnin tai järjestämisen silloin, kun kolmas maa, johon palauttaminen tapahtuu, antaa käyttöön kuljetusvälineet ja saattajat pakkotoimin tapahtuvaa palauttamista varten, jäljempänä ’noutoon perustuvat palautusoperaatiot’. Osallistuvat jäsenvaltiot ja virasto varmistavat, että perusoikeuksien kunnioittaminen, palautuskiellon periaate ja pakkotoimien oikeasuhteinen käyttö taataan koko palautusoperaation ajan. Vähintään yhden jäsenvaltion edustajan ja yhden pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojan, joka kuuluu 52 artiklan mukaisesti perustettuun reserviin tai osallistuvan jäsenvaltion kansalliseen valvontajärjestelmään, on oltava paikalla koko palautusoperaation ajan, kunnes saavutaan kolmanteen maahan, johon palauttaminen tapahtuu.

3.  Virasto voi antaa teknistä ja operatiivista apua ja myös varmistaa joko osallistuvien jäsenvaltioiden pyynnöstä tai omasta aloitteestaan kyseisen jäsenvaltion suostumuksella ja 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti palautusoperaatioiden koordinoinnin tai järjestämisen silloin, kun kolmas maa, johon palauttaminen tapahtuu, antaa käyttöön kuljetusvälineet ja saattajat pakkotoimin tapahtuvaa palauttamista varten, jäljempänä ’noutoon perustuvat palautusoperaatiot’. Osallistuvat jäsenvaltiot ja virasto varmistavat, että perusoikeuksien kunnioittaminen, palautuskiellon periaate ja pakkotoimien oikeasuhteinen käyttö ja palautettavan ihmisarvo taataan koko palautusoperaation ajan. Vähintään yhden jäsenvaltion edustajan ja yhden pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojan, joka kuuluu 52 artiklan mukaisesti perustettuun reserviin tai osallistuvan jäsenvaltion kansalliseen valvontajärjestelmään, on oltava paikalla koko palautusoperaation ajan, kunnes saavutaan kolmanteen maahan, johon palauttaminen tapahtuu.

Tarkistus    277

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jokaista palautusoperaatiota on valvottava direktiivin 2008/115/EY 8 artiklan 6 kohdan mukaisesti. Pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvoja valvoo pakkotoimin tapahtuvia palautusoperaatioita objektiivisten ja avoimien kriteerien perusteella, ja valvonnan on katettava palautusoperaatio kokonaisuudessaan lähtöä edeltävästä vaiheesta siihen asti, kun palautettavat henkilöt luovutetaan kolmannessa maassa, johon heidät palautetaan. Pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvoja toimittaa jokaisesta pakkotoimin tapahtuvasta palautusoperaatiosta selvityksen pääjohtajalle, perusoikeusvastaavalle ja kaikkien kyseiseen operaatioon osallistuneiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. Pääjohtaja ja toimivaltaiset kansalliset viranomaiset varmistavat tarvittaessa asianmukaiset jatkotoimet.

Jokaista palautusoperaatiota on valvottava direktiivin 2008/115/EY 8 artiklan 6 kohdan mukaisesti. Pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvoja valvoo pakkotoimin tapahtuvia palautusoperaatioita objektiivisten ja avoimien kriteerien perusteella, ja valvonnan on katettava palautusoperaatio kokonaisuudessaan lähtöä edeltävästä vaiheesta siihen asti, kun palautettavat henkilöt luovutetaan kolmannessa maassa, johon heidät palautetaan. Pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvoja toimittaa jokaisesta pakkotoimin tapahtuvasta palautusoperaatiosta selvityksen pääjohtajalle, perusoikeusvaltuutetulle ja kaikkien kyseiseen operaatioon osallistuneiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja tarvittaessa Euroopan oikeusasiamiehelle. Pääjohtaja ja toimivaltaiset kansalliset viranomaiset varmistavat tarvittaessa asianmukaiset jatkotoimet.

Tarkistus    278

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos virastolla havaitsee ongelmia, jotka liittyvät perusoikeuksien kunnioittamiseen palautusoperaatiossa, sen on ilmoitettava niistä osallistuville jäsenvaltioille ja komissiolle.

Jos virasto havaitsee ongelmia, jotka liittyvät perusoikeuksien kunnioittamiseen palautusoperaatiossa, sen on ilmoitettava niistä osallistuville jäsenvaltioille ja komissiolle, Euroopan perusoikeusvirastolle ja tarvittaessa Euroopan oikeusasiamiehelle.

Tarkistus    279

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Pääjohtaja arvioi palautusoperaatioiden tulokset ja toimittaa hallintoneuvostolle kuuden kuukauden välein yksityiskohtaisen arviointikertomuksen, joka kattaa kaikki edellisen puolivuotiskauden aikana toteutetut palautusoperaatiot, yhdessä perusoikeusvastaavan tekemien huomautusten kanssa. Pääjohtaja laatii kyseisistä tuloksista kattavan vertailevan analyysin tulevien palautusoperaatioiden laadun, johdonmukaisuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi. Pääjohtaja sisällyttää tämän analyysin viraston vuotuiseen toimintakertomukseen.

6.  Pääjohtaja arvioi palautusoperaatioiden tulokset ja toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja hallintoneuvostolle kuuden kuukauden välein yksityiskohtaisen arviointikertomuksen, joka kattaa kaikki edellisen puolivuotiskauden aikana toteutetut palautusoperaatiot, yhdessä perusoikeusvaltuutetun tekemien huomautusten kanssa. Pääjohtaja laatii kyseisistä tuloksista kattavan vertailevan analyysin tulevien palautusoperaatioiden laadun, johdonmukaisuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi. Pääjohtaja sisällyttää tämän analyysin viraston vuotuiseen toimintakertomukseen.

Tarkistus    280

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Virasto rahoittaa tai osarahoittaa palautusoperaatioita talousarviostaan virastoon sovellettavien varainhoitoa koskevien sääntöjen mukaisesti asettaen etusijalle ne palautusoperaatiot, joihin osallistuu useampi kuin yksi jäsenvaltio tai jotka toteutetaan hotspot-alueilta tai valvotuista keskuksista.

7.  Virasto rahoittaa palautusoperaatioita talousarviostaan virastoon sovellettavien varainhoitoa koskevien sääntöjen mukaisesti asettaen etusijalle ne palautusoperaatiot, joihin osallistuu useampi kuin yksi jäsenvaltio tai jotka toteutetaan hotspot-alueilta.

Tarkistus    281

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto kokoaa perusoikeusvastaavaa kuultuaan reservin toimivaltaisista elimistä valituista pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojista, jotka toteuttavat direktiivin 2008/115/EY 8 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvontaa ja jotka on koulutettu tämän asetuksen 62 artiklan mukaisesti.

1.  Virasto kokoaa perusoikeusvaltuutetun suosituksen asianmukaisesti huomioon ottaen reservin eurooppalaisen raja- ja merivartioston 55 artiklassa tarkoitetuista pysyvistä joukoista ja toimivaltaisista elimistä valituista pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojista, jotka toteuttavat direktiivin 2008/115/EY 8 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvontaa ja jotka on koulutettu tämän asetuksen 62 artiklan mukaisesti. Pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojien on raportoitava virastolle ja myös sen perusoikeusvaltuutetulle.

Tarkistus    282

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hallintoneuvosto määrittää pääjohtajan ehdotuksesta reservin käyttöön annettavien pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojien profiilit ja määrän. Samaa menettelyä sovelletaan profiilien ja kokonaismäärien mahdollisiin myöhempiin muutoksiin. Jäsenvaltiot ovat vastuussa osallistumisesta reserviin nimeämällä määriteltyjä profiileja vastaavat pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojat. Reserviin on kuuluttava pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojia, joilla on lasten suojelua koskevaa erityisasiantuntemusta.

2.  Hallintoneuvosto määrittää pääjohtajan ehdotuksesta ja yhteistyössä perusoikeusviraston kanssa reservin käyttöön annettavien pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojien profiilit ja määrän ottaen huomioon viraston palautusoperaatioihin ja palautusinterventioiden saatavilla olevien palautusasiantuntijoiden ja palauttamisessa avustavien saattajien määrän. Samaa menettelyä sovelletaan profiilien ja kokonaismäärien mahdollisiin myöhempiin muutoksiin. Jäsenvaltiot ovat vastuussa osallistumisesta reserviin nimeämällä määriteltyjä profiileja vastaavat pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojat. Reserviin on kuuluttava pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojia, joilla on lasten suojelua koskevaa erityisasiantuntemusta.

Tarkistus    283

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojiin sovelletaan heidän kotijäsenvaltionsa kurinpitoseuraamuksia palautusoperaation tai palautusintervention aikana.

5.  Pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojiin sovelletaan heidän kotijäsenvaltionsa kurinpitoseuraamuksia palautusoperaation tai palautusintervention aikana.

 

Kun virasto on valvojien profiilin ja määrän määrittelyn jälkeen perustanut pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojien valmiusryhmän, virasto antaa Euroopan neuvostolle ja sen kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi toimivassa eurooppalaisessa komiteassa (CPT) toimiville pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojille tehtäväksi toteuttaa itse paikalla tehtäviä tarkastuksia enintään 20 prosentin valikoidussa otoksessa viraston toteuttamista tai avustamista palautusoperaatioista. Euroopan neuvoston pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojat laativat kustakin paikan päällä tehdystä tarkastuksesta raportin. Euroopan neuvosto laatii kerätyistä tiedoista vuotuisen arviointiraportin, joka toimitetaan pääjohtajalle, viraston hallintoneuvostolle, perusoikeusvaltuutetulle ja neuvoa‑antavalle ryhmälle, Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan komissiolle. Euroopan neuvosto saa vuosittain virastolta asianmukaisen rahoituksen, jotta se voi arvioida viraston pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojien valmiusryhmää. Vuotuisen arviointiraportin tulokset otetaan huomioon tämän asetuksen arvioinnissa 116 artiklan mukaisesti.

 

Virasto ei toteuta eikä helpota pakkotoimin tapahtuvaa palauttamista ennen kuin pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojien reservi on täysimääräisesti perustettu ja toimintavalmis.

Tarkistus    284

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto voi lähettää palautusryhmiä joko jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan palautusinterventioiden aikana ja osana muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmiä tai tarvittaessa antaa teknistä ja operatiivista lisäapua palauttamisen alalla, myös silloin, kun nämä haasteet liittyvät eri ryhmistä koostuviin suuriin saapuviin muuttovirtoihin tai mereltä pelastettujen kolmansien maiden kansalaisten vastaanottamiseen.

1.  Virasto voi lähettää palautusryhmiä, joihin kuuluu myös jäseniä, joilla on lasten suojelua koskevaa erityisasiantuntemusta, joko jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan kyseisen jäsenvaltion suostumuksella palautusinterventioiden aikana ja osana muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmiä tai tarvittaessa antaa teknistä ja operatiivista lisäapua palauttamisen alalla. Virasto käyttää toiminnassaan ainoastaan sellaisia rajavartijoita, asiantuntijoita ja henkilöstöä, jotka ovat saaneet 62 artiklassa tarkoitetun koulutuksen.

Tarkistus    285

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Olosuhteissa, joissa jäsenvaltioon kohdistuu rasitteita sen täyttäessä velvoitettaan palauttaa ne kolmansien maiden kansalaiset, joista jokin jäsenvaltio on tehnyt palautuspäätöksen, virasto antaa joko omasta aloitteestaan tai kyseisen jäsenvaltion pyynnöstä asianmukaista teknistä ja operatiivista apua palautusintervention muodossa. Tällaiseen interventioon voi kuulua palautusryhmien lähettäminen vastaanottavaan jäsenvaltioon avustamaan palauttamismenettelyjen täytäntöönpanossa ja palautusoperaatioiden järjestämisessä vastaanottavasta jäsenvaltiosta.

1.  Olosuhteissa, joissa jäsenvaltioon kohdistuu rasitteita sen täyttäessä velvoitettaan palauttaa palautettavat, virasto antaa joko omasta aloitteestaan kyseisen jäsenvaltion suostumuksella tai kyseisen jäsenvaltion pyynnöstä asianmukaista teknistä ja operatiivista apua palautusintervention muodossa. Tällaiseen interventioon voi kuulua palautusryhmien lähettäminen vastaanottavaan jäsenvaltioon avustamaan palauttamismenettelyjen täytäntöönpanossa ja palautusoperaatioiden järjestämisessä vastaanottavasta jäsenvaltiosta. Vähintään yhden jäsenvaltion edustajan ja yhden pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojan, joka kuuluu 51 artiklan mukaisesti perustettuun valmiusryhmään, on oltava paikalla koko palauttamisintervention ajan, kunnes saavutaan unionin ulkopuoliseen paluumaahan.

Tarkistus    286

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virasto voi myös käynnistää palautusinterventioita kolmansissa maissa monivuotisessa strategisessa toimintapoliittisessa syklissä annettujen ohjeiden mukaisesti, jos tällainen kolmas maa tarvitsee lisää teknistä ja operatiivista apua palauttamistoimiin. Tällaiseen interventioon voi kuulua palautusryhmien lähettäminen teknisen ja operatiivisen avun antamiseksi kolmannen maan palauttamistoimille.

Poistetaan.

Tarkistus    287

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Olosuhteissa, joissa jäsenvaltioon kohdistuu erityisiä ja suhteettomia haasteita sen täyttäessä velvoitettaan palauttaa ne kolmansien maiden kansalaiset, joista jokin jäsenvaltio on tehnyt palautuspäätöksen, virasto antaa joko omasta aloitteestaan tai kyseisen jäsenvaltion pyynnöstä asianmukaista teknistä ja operatiivista apua nopean palautusintervention muodossa. Tällaiseen nopeaan palautusinterventioon voi kuulua palautusryhmien nopea lähettäminen vastaanottavaan jäsenvaltioon avustamaan palauttamismenettelyjen täytäntöönpanossa ja palautusoperaatioiden järjestämisessä vastaanottavasta jäsenvaltiosta.

3.  Olosuhteissa, joissa jäsenvaltioon kohdistuu erityisiä ja suhteettomia haasteita sen täyttäessä velvoitettaan palauttaa palautettavat, joista on tehty palauttamispäätös, virasto antaa joko omasta aloitteestaan kyseisen jäsenvaltion suostumuksella tai kyseisen jäsenvaltion pyynnöstä sekä kyseisen jäsenvaltion perusoikeus- ja oikeusvaltiotilanteen arvioinnin jälkeen asianmukaista teknistä ja operatiivista apua nopean palautusintervention muodossa. Tällaiseen nopeaan palautusinterventioon voi kuulua palautusryhmien nopea lähettäminen vastaanottavaan jäsenvaltioon avustamaan palauttamismenettelyjen täytäntöönpanossa ja palautusoperaatioiden järjestämisessä vastaanottavasta jäsenvaltiosta. Vähintään yhden jäsenvaltion edustajan ja yhden pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojan, joka kuuluu 51 artiklan mukaisesti perustettuun valmiusryhmään, on oltava paikalla koko palauttamisintervention ajan, kunnes saavutaan unionin ulkopuoliseen paluumaahan.

Tarkistus    288

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Virasto rahoittaa tai osarahoittaa palautusinterventioita talousarviostaan virastoon sovellettavien varainhoitoa koskevien sääntöjen mukaisesti.

6.  Virasto rahoittaa palautusinterventioita talousarviostaan virastoon sovellettavien varainhoitoa koskevien sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus    289

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvät joukot, joihin kuuluu 10 000 rajavartijaa, ovat osa virastoa. Pysyvät joukot koostuvat seuraavista kolmesta henkilöstöluokasta liitteessä I esitetyn käytettävissä oloa koskevan vuotuisen suunnitelman mukaisesti:

1.  Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvät joukot ovat osa virastoa. Pysyvät joukot koostuvat seuraavista neljästä henkilöstöluokasta liitteessä I esitetyn käytettävissä oloa koskevan vuotuisen suunnitelman mukaisesti:

Tarkistus    290

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  luokka 4: nopean toiminnan reservi, johon kuuluu jäsenvaltioiden operatiivista henkilöstöä ja joka lähetetään nopeita rajainterventioita varten 58 a artiklan mukaisesti.

Tarkistus    291

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virasto käyttää eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen jäseniä rajaturvallisuusryhmissä, muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmissä ja palautusryhmissä yhteisissä operaatioissa, nopeissa rajainterventioissa tai palautusinterventioissa tai muissa olennaisissa operatiivisissa toimissa jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa.

2.  Virasto käyttää eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen jäseniä rajaturvallisuusryhmissä, muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmissä ja palautusryhmissä yhteisissä operaatioissa, mukaan luettuina pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojat, nopeissa rajainterventioissa tai palautusinterventioissa tai muissa olennaisissa operatiivisissa toimissa jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa. Viraston ja asianomaisen jäsenvaltion on varmistettava, että toiminnallista päällekkäisyyttä ei muodostu.

Tarkistus    292

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Operaatioon lähetetyt viraston ryhmän jäsenet voivat tehdä yhteistyötä samalle maantieteelliselle alueelle lähetettyjen Europolin ryhmien kanssa rajatylittävään rikollisuuteen liittyvissä asioissa.

Tarkistus    293

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tämän asetuksen 83 artiklan mukaisesti kaikki eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen jäsenet saavat hoitaa rajavalvonta- tai palautustehtäviä, mukaan lukien toimeenpanovaltaa edellyttäviä tehtäviä, jotka on määritelty asiaa koskevassa kansallisessa lainsäädännössä tai viraston henkilöstön osalta liitteen II mukaisesti.

3.  Tämän asetuksen 83 artiklan mukaisesti kaikki eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen jäsenet saavat vastaanottavan jäsenvaltion suostumuksella hoitaa rajavalvonta- tai palautustehtäviä, mukaan lukien toimeenpanovaltaa edellyttäviä tehtäviä, jotka on määritelty asiaa koskevassa kansallisessa lainsäädännössä tai viraston henkilöstön osalta tämän asetuksen liitteen II mukaisesti. Pysyvien joukkojen, mukaan lukien henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön, on täytettävä asetuksen (EU) 2016/399 16 artiklan 1 kohdassa säädetyt erityistä koulutusta ja ammattitaitoa koskevat vaatimukset.

Tarkistus    294

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  henkilöstömäärästä eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen kuhunkin kolmeen luokkaan kuuluvan operatiivisen henkilöstön kussakin erityisprofiilissa seuraavana vuonna;

a)  henkilöstömäärästä eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen 1–3 luokkiin kuuluvan operatiivisen henkilöstön ja luokkaan 4 nopeiden rajainterventioiden tapauksissa, kussakin erityisprofiilissa seuraavana vuonna;

Tarkistus    295

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Virasto voi ottaa palvelukseensa enintään neljä prosenttia eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen kokonaishenkilöstöstä sellaiseksi henkilöstöksi, joka tukee pysyvien joukkojen perustamista ja niiden operaatioiden suunnittelua ja hallinnointia sekä viraston oman kaluston hankkimista.

6.  Virasto voi ottaa palvelukseensa enintään kymmenen prosenttia eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen kokonaishenkilöstöstä, joka on otettu henkilöstön luokasta 1, tai käyttää lähetettyjä kansallisia asiantuntijoita, sellaiseksi henkilöstöksi, joka tukee pysyvien joukkojen perustamista ja niiden operaatioiden suunnittelua ja hallinnointia sekä viraston oman kaluston hankkimista.

Tarkistus    296

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Liitteessä I annettua henkilöstön lukumäärää on tarkistettava [viiden vuoden jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta] jälkeen vuosittain, edellyttäen, että pysyvät joukot on perustettu ja ne ovat täysin toimivat. Tarpeen vaatiessa luokkien 1, 2, 3 ja 4 henkilöstön määrää voidaan lisätä tai vähentää 30 prosentilla edellyttäen, että määrät eivät alita 5 000 henkilön operatiivisen henkilöstön minimikynnysarvoa tai ylitä 7 000 enimmäiskynnysarvoa. Komissiolla on artiklan 118 mukaisesti valta hyväksyä delegoituja säädöksiä tämän asetuksen muuttamiseksi, jotta liitteessä I annettua henkilöstön määrää voidaan muuttaa.

Tarkistus    297

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto antaa eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen käyttöön henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstönsä jäseniä (luokka 1) lähetettäviksi operatiivisille alueille ryhmien jäseninä, joilla on kaikki tehtävät ja valtuudet, mukaan lukien tehtävä käyttää viraston omaa kalustoa.

1.  Virasto antaa eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen käyttöön henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstönsä jäseniä (luokka 1) lähetettäviksi operatiivisille alueille ryhmien jäseninä, joilla on kaikki tehtävät ja valtuudet, mukaan lukien tehtävä valvoa perusoikeuksien noudattamista ja käyttää viraston omaa kalustoa.

Tarkistus    298

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Virasto antaa eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen käyttöön lähetettäviksi operatiivisille alueille sekä palautusoperaatioihin ja ‑toimintoihin vähintään sata henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstönsä jäsentä (luokka 1), jotka raportoivat suoraan perusoikeusvaltuutetulle, jonka tehtävänä on seurata, että viraston, vastaanottajajäsenvaltion tai kolmannen maan kaikissa toiminnoissa ja operaatioissa kunnioitetaan perusoikeuksia. Perusoikeuksien noudattamisen valvojien tehtävä henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön jäseninä on riippumatonta heidän tehtäviensä suorittamisesta. He raportoivat suoraan perusoikeusvaltuutetulle ja neuvoa‑antavalle ryhmälle. Heillä on oltava tarvittava pätevyys ja kokemus perusoikeuksien ja palautusten seurannan alalta.

Tarkistus    299

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tämän asetuksen 62 artiklan 2 kohdan mukaisesti uusien työntekijöiden on palvelukseen ottamisen jälkeen suoritettava tilanteen mukaan joko rajavartijakoulutus tai palautusasioita koskeva koulutus jossakin sellaisessa koulutusohjelmassa, jonka virasto on suunnitellut ja joka toteutetaan valittujen jäsenvaltioiden kanssa tehtyjen sopimusten perusteella näiden erikoisakatemioissa. Virasto vastaa koulutuksen kustannuksista kokonaisuudessaan.

2.  Tämän asetuksen 62 artiklan 2 kohdan mukaisesti uusien työntekijöiden on palvelukseen ottamisen jälkeen suoritettava täysi koulutus profiiliaan vastaavasti, perusoikeuskoulutus mukaan luettuna. Rajavartijakoulutusta, palautusasioita koskevaa koulutusta tai vahvistettua perusoikeuskoulutusta on järjestettävä tarvittaessa jossakin sellaisessa koulutusohjelmassa, jonka virasto on suunnitellut ja joka toteutetaan valittujen jäsenvaltioiden kanssa tehtyjen sopimusten perusteella näiden erikoisakatemioissa. Virasto vastaa koulutuksen kustannuksista kokonaisuudessaan.

Tarkistus    300

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Virasto varmistaa henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstönsä koko työsuhteen ajan, että nämä hoitavat tehtäviään ryhmien jäseninä korkealuokkaisesti. Jokaiselle henkilöstön jäsenelle laaditaan asianmukainen koulutuskartta, jolla varmistetaan hänen jatkuva ammatillinen pätevyytensä rajavartiointiin tai palauttamiseen liittyvien tehtävien hoitamiseen.

3.  Virasto varmistaa henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstönsä koko työsuhteen ajan, että nämä hoitavat tehtäviään ryhmien jäseninä korkeimpien normien mukaisesti ja perusoikeuksia täysin noudattaen. Jokaiselle henkilöstön jäsenelle laaditaan asianmukainen koulutuskartta, jolla varmistetaan hänen jatkuva ammatillinen pätevyytensä rajavartiointiin, perusoikeuksien valvontaan tai palauttamiseen liittyvien tehtävien hoitamiseen.

Tarkistus    301

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Viraston palveluksessa olevaa muuta henkilöstöä, jolla ei ole rajavalvonta- tai palautustoimintojen toteuttamiseen tarvittavaa pätevyyttä, saa lähettää yhteisissä operaatioissa ainoastaan koordinointitehtäviin ja muihin siihen liittyviin tehtäviin. He eivät ole osa ryhmiä.

4.  Viraston palveluksessa olevaa muuta henkilöstöä, jolla ei ole rajavalvonta- tai palautustoimintojen tai perusoikeuksien valvonnan toteuttamiseen tarvittavaa pätevyyttä, saa lähettää yhteisissä operaatioissa ainoastaan koordinointitehtäviin ja muihin siihen liittyviin tehtäviin. He eivät ole osa ryhmiä.

Tarkistus    302

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltiot antavat eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen käyttöön operatiivista henkilöstöä, joka on lähetetty tilapäisesti virastoon ryhmän jäseneksi (luokka 2). Yksittäisten siirtojen kesto määritellään 93 artiklan 7 kohdan mukaisesti. Jäljempänä 61 artiklassa tarkoitetun taloudellisen tuen järjestelmän täytäntöönpanon helpottamiseksi siirtojen on pääsääntöisesti alettava kalenterivuoden alussa.

1.  Jäsenvaltiot antavat eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen käyttöön operatiivista henkilöstöä, joka on lähetetty tilapäisesti virastoon ryhmän jäseneksi (luokka 2). Yksittäisten siirtojen kesto määritellään 94 artiklan 7 kohdan mukaisesti. Jäljempänä 61 artiklassa tarkoitetun taloudellisen tuen järjestelmän täytäntöönpanon helpottamiseksi siirtojen on pääsääntöisesti alettava kalenterivuoden alussa.

Tarkistus    303

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jokaisen jäsenvaltion on viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä kesäkuuta nimettävä tilapäisesti lähetettävä henkilöstönsä niiden määrien ja profiilien mukaisesti, jotka hallintoneuvosto on päättänyt seuraavan vuoden osalta 55 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Virasto voi tarkistaa, vastaako jäsenvaltioiden ehdottama operatiivinen henkilöstö määriteltyjä profiileja ja onko sillä tarvittava kielitaito. Viraston on viimeistään syyskuun 15 päivänä hyväksyttävä ehdotetut ehdokkaat tai pyydettävä jäsenvaltiota ehdottamaan lähetettäväksi toista ehdokasta, jos ehdokas ei vastaa vaadittuja profiileja, hänellä on riittämätön kielitaito tai hän on aiemmin lähetettynä ollessaan syyllistynyt väärinkäytökseen tai rikkonut sovellettavia sääntöjä.

4.  Jokaisen jäsenvaltion on viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä kesäkuuta nimettävä tilapäisesti lähetettävä henkilöstönsä niiden määrien ja profiilien mukaisesti, jotka hallintoneuvosto on päättänyt seuraavan vuoden osalta 55 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Virasto tarkistaa, vastaako jäsenvaltioiden ehdottama operatiivinen henkilöstö määriteltyjä profiileja ja onko sillä tarvittava kielitaito. Viraston on viimeistään syyskuun 15 päivänä hyväksyttävä ehdotetut ehdokkaat tai hylättävä ehdokas, jos ehdokas ei vastaa vaadittuja profiileja, hänellä on riittämätön kielitaito tai hän on aiemmin lähetettynä ollessaan syyllistynyt väärinkäytökseen tai rikkonut sovellettavia sääntöjä, ja pyydettävä jäsenvaltiota ehdottamaan lähetettäväksi toista ehdokasta.

Tarkistus    304

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Luokan 2 henkilöstön kaikkien lähettämisten on oltava pakollisia, sanotun rajoittamatta 75 artiklan 3 kohdan soveltamista. Kun sovelletaan 75 artiklan 3 kohtaa, henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön on korvattava kyseinen luokan 2 henkilöstö.

Tarkistus    305

Ehdotus asetukseksi

58 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kunkin jäsenvaltion vastuulla on varmistaa, että nimetty operatiivinen henkilöstö on pyynnöstä viraston käytettävissä tässä artiklassa määriteltyjen järjestelyjen mukaisesti. Operatiivisen henkilöstön kunkin jäsenen on oltava käytettävissä enintään neljä kuukautta kalenterivuoden aikana.

2.  Kunkin jäsenvaltion vastuulla on varmistaa, että nimetty operatiivinen henkilöstö on pyynnöstä viraston käytettävissä tässä artiklassa määriteltyjen järjestelyjen mukaisesti. Operatiivisen henkilöstön kunkin jäsenen on oltava käytettävissä vähintään 2 kuukautta ja enintään neljä kuukautta kalenterivuoden aikana.

Tarkistus    306

Ehdotus asetukseksi

58 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Virasto voi tarkistaa, vastaako jäsenvaltioiden lyhytaikaisesti lähetettäväksi ehdottama operatiivinen henkilöstö määriteltyjä profiileja ja onko sillä tarvittava kielitaito. Virasto voi pyytää jäsenvaltiota poistamaan operatiivisen henkilöstön jäsenen kansallisesta luettelosta, jos jäsen ei vastaa vaadittuja profiileja, hänellä on riittämätön kielitaito tai hän on aiemmin lähetettynä ollessaan syyllistynyt väärinkäytökseen tai rikkonut sovellettavia sääntöjä.

3.  Virasto tarkistaa, vastaako jäsenvaltioiden lyhytaikaisesti lähetettäväksi ehdottama operatiivinen henkilöstö määriteltyjä profiileja ja onko sillä tarvittava kielitaito. Virasto kieltäytyy hyväksymästä operatiivisen henkilöstön nimitystä, jos ehdokas ei vastaa vaadittuja profiileja, hänellä on riittämätön kielitaito tai hän on aiemmin lähetettynä ollessaan syyllistynyt väärinkäytökseen tai rikkonut sovellettavia sääntöjä, ja pyytää jäsenvaltiota nimittämään toisen ehdokkaan.

Tarkistus    307

Ehdotus asetukseksi

58 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a.  Luokan 3 henkilöstön kaikkien lähettämisten on oltava pakollisia, sanotun rajoittamatta 75 artiklan 3 kohdan soveltamista. Kun sovelletaan 75 artiklan 3 kohtaa, henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön on korvattava kyseinen luokan 3 henkilöstö.

Tarkistus    308

Ehdotus asetukseksi

58 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

58 a artikla

 

Jäsenvaltioiden osallistuminen eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyviin joukkoihin nopean toiminnan reservin muodossa

 

1.  Jäsenvaltioiden on asetettava välittömästi viraston saataville operatiivista henkilöstöä, joka muodostaa osan nopean toiminnan reservistä (luokka 4). Operatiivinen henkilöstö jokaisesta jäsenvaltiosta voidaan ottaa käyttöön osana nopean toiminnan reserviä viiden päivän kuluessa päivämäärästä, jolloin pääjohtaja ja vastaanottava jäsenvaltio ovat hyväksyneet operatiivisen suunnitelman yksinomaan nopeita rajainterventioita varten edellyttäen, että kyseiseen operaatioon tarvittavan luokkiin 1–3 kuuluva henkilöstö on jo otettu täysimääräisesti käyttöön. Kunkin jäsenvaltion on annettava tätä varten vuosittain viraston käyttöön rajavartijoita tai muuta asianmukaista henkilöstöä. Heidän profiilinsa määritellään hallintoneuvoston päätöksessä. Jäsenvaltioiden käyttöön antaman henkilöstön yhteismäärän on oltava 3 000 rajavartijaa tai muuta asianmukaista henkilöstöä. Virasto tarkistaa, vastaavatko jäsenvaltioiden ehdottamat rajavartijat määriteltyjä profiileja. Virasto hyväksyy ehdotetut ehdokkaat tai hylkää nämä, jos ehdokas ei vastaa vaadittuja profiileja, hänellä on riittämätön kielitaito tai hän on aiemmin lähetettynä ollessaan syyllistynyt väärinkäytökseen tai rikkonut sovellettavia sääntöjä, ja pyytää jäsenvaltiota ehdottamaan lähetettäväksi toista ehdokasta.

 

2.  Kukin jäsenvaltio on vastuussa siitä, että se osallistuu 1 kohdassa tarkoitettuun rajavartijoiden tai muun asiaankuuluvan henkilöstön määrään liitteen Va mukaisesti.

Tarkistus    309

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

EUROOPPALAISEN RAJA- JA MERIVARTIOSTON pysyvien joukkojen toiminnan väliarviointi

EUROOPPALAISEN RAJA- JA MERIVARTIOSTON pysyvien joukkojen toiminnan arviointi

Tarkistus    310

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio laatii viimeistään 31 päivänä kesäkuuta 2024 etenkin 65 artiklassa tarkoitettujen selvitysten perusteella eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen toiminnasta väliarvioinnin, jossa arvioidaan joukkojen kokoa ja kokoonpanoa. Arvioinnissa otetaan huomioon viraston osuuteen kuuluvan henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön määrän kehitys tai sellaisten merkittävät muutokset yksittäisten jäsenvaltioiden voimavaroissa, jotka vaikuttavat niiden kykyyn antaa osuutensa pysyviin joukkoihin.

1.  Komissio laatii viimeistään [kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] etenkin 65 artiklassa ja 62 artiklan 8 a kohdassa tarkoitettujen selvitysten perusteella yhdessä jäsenvaltioiden kanssa eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen, mukaan lukien nopean toiminnan reservi, toiminnasta arvioinnin, jossa arvioidaan joukkojen koulutusta, erityistä asiantuntijuutta, ammattitaitoa, kokoa ja kokoonpanoa. Arvioinnissa otetaan huomioon viraston osuuteen kuuluvan henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön määrän kehitys tai sellaisten merkittävät muutokset yksittäisten jäsenvaltioiden voimavaroissa, jotka vaikuttavat niiden kykyyn antaa osuutensa pysyviin joukkoihin.

Tarkistus    311

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Väliarviointiin liitetään tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia liitteiden I, III ja IV muuttamiseksi.

2.  Arviointiin liitetään tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia liitteiden I, III, IV ja Va muuttamiseksi.

Tarkistus    312

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komissio laatii yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja viraston avustuksella viimeistään [kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta] ja sen jälkeen neljän vuoden välein riippumattoman arvioinnin eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen henkilöstön koulutustasosta, erikoisosaamisesta ja ammattitaidosta. Komissio toimittaa arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus    313

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto voi vastaanottavan jäsenvaltion suostumuksella perustaa sen alueelle paikallistoimistoja helpottamaan ja parantamaan viraston kyseisessä jäsenvaltiossa tai sen lähialueella järjestämien operatiivisten, myös palautuksiin liittyvien, toimien koordinointia ja varmistamaan viraston henkilöresurssien ja teknisten resurssien tehokkaan hallinnoinnin. Paikallistoimistot ovat väliaikaisia laitoksia, jotka perustetaan siksi ajanjaksoksi, jonka virasto tarvitsee merkittävien operatiivisten toimien suorittamiseen kyseisessä jäsenvaltiossa tai sen lähialueella. Ajanjaksoa voidaan tarvittaessa jatkaa.

1.  Virasto voi vastaanottavan jäsenvaltion suostumuksella tai sisällyttämällä tämän mahdollisuuden nimenomaisesti vastaanottavan kolmannen maan kanssa tehtävään asemaa koskevaan sopimukseen perustaa kyseisen jäsenvaltion tai kolmannen maan alueelle paikallistoimistoja helpottamaan ja parantamaan viraston kyseisessä jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa järjestämien operatiivisten, myös palautuksiin liittyvien, toimien koordinointia ja varmistamaan viraston henkilöresurssien ja teknisten resurssien tehokkaan hallinnoinnin. Paikallistoimistot perustetaan siksi ajanjaksoksi, jonka virasto tarvitsee merkittävien operatiivisten toimien suorittamiseen kyseisessä jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa. Ajanjaksoa voidaan tarvittaessa jatkaa.

Tarkistus    314

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virasto ja vastaanottava jäsenvaltio, johon paikallistoimisto perustetaan, pyrkivät tekemään tarvittavat järjestelyt, jotta paikallistoimistolla olisi mahdollisimman hyvät edellytykset hoitaa sille osoitetut tehtävät.

2.  Virasto ja vastaanottava jäsenvaltio tai vastaanottava kolmas maa, johon paikallistoimisto perustetaan, tekevät tarvittavat järjestelyt, jotta paikallistoimistolla olisi mahdollisimman hyvät edellytykset hoitaa sille osoitetut tehtävät. Paikallistoimistoissa työskentelevän henkilöstön asemapaikka määräytyy 94 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    315

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  operatiivisen tuen tarjoaminen kyseiselle jäsenvaltiolle asianomaisilla operatiivisilla alueilla;

b)  operatiivisen tuen tarjoaminen kyseiselle jäsenvaltiolle tai kolmannelle maalle asianomaisilla operatiivisilla alueilla;

Tarkistus    316

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  operaatioiden ja toimien perusoikeuksien kunnioittamisen seuraaminen rajaturvallisuuden ja palautusten alalla ja raportointi suoraan perusoikeusvaltuutetulle;

Tarkistus    317

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  yhteistyön tekeminen vastaanottavan jäsenvaltion (vastaanottavien jäsenvaltioiden) kanssa kaikissa asioissa, jotka liittyvät viraston kyseisessä jäsenvaltiossa (kyseisissä jäsenvaltioissa) järjestämien operatiivisten toimien käytännön toteuttamiseen, mukaan lukien mahdolliset uudet ongelmat, jotka ovat syntyneet näiden toimien aikana;

d)  yhteistyön tekeminen vastaanottavan jäsenvaltion tai vastaanottavan kolmannen maan kanssa kaikissa asioissa, jotka liittyvät viraston kyseisessä jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa järjestämien operatiivisten toimien käytännön toteuttamiseen, mukaan lukien mahdolliset uudet ongelmat, jotka ovat syntyneet näiden toimien aikana;

Tarkistus    318

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  koordinointivastaavan tukeminen tarvittaessa viraston ryhmien ja vastaanottavan jäsenvaltion asianomaisten viranomaisten välisen koordinoinnin ja viestinnän helpottamisessa;

f)  koordinointivastaavan tukeminen tarvittaessa viraston ryhmien ja vastaanottavan jäsenvaltion tai vastaanottavan kolmannen maan asianomaisten viranomaisten välisen koordinoinnin ja viestinnän helpottamisessa;

Tarkistus    319

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  viraston yhteyshenkilön tukeminen sellaisten mahdollisten nykyisten tai tulevien haasteiden havaitsemisessa, jotka liittyvät rajaturvallisuuteen paikallistoimistojen vastuulla olevalla alueella tai palauttamissäännöstön täytäntöönpanoon, ja säännöllinen raportointi päätoimipaikkaan;

i)  viraston yhteyshenkilön tukeminen sellaisten mahdollisten nykyisten tai tulevien haasteiden havaitsemisessa, jotka liittyvät rajaturvallisuuteen paikallistoimistojen vastuulla olevalla alueella tai palauttamissäännöstön täytäntöönpanoon tai perusoikeuskysymyksiin, ja säännöllinen raportointi päätoimipaikkaan;

Tarkistus    320

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Vastaanottavan jäsenvaltion, johon paikallistoimisto perustetaan, on avustettava virastoa sen toimintavalmiuden varmistamiseksi.

Tarkistus    321

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Pääjohtaja raportoi hallintoneuvostolle neljännesvuosittain paikallistoimistojen toiminnasta. Paikallistoimistojen toimintaa kuvataan 98 artiklan 2 kohdan 10 alakohdassa tarkoitetun vuotuisen toimintakertomuksen erillisessä osiossa.

6.  Pääjohtaja ja perusoikeusvaltuutettu raportoivat hallintoneuvostolle neljännesvuosittain paikallistoimistojen toiminnasta ja paikallistoimistojen perusoikeuksien kunnioittamisen seurannasta. Paikallistoimistojen toimintaa kuvataan 98 artiklan 2 kohdan 10 alakohdassa tarkoitetun vuotuisen toimintakertomuksen erillisessä osiossa.

Tarkistus    322

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Jos komissio havaitsee oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä yleisiä puutteita jäsenvaltiossa, johon virasto on perustanut paikallistoimiston, se raportoi tästä havainnosta viipymättä pääjohtajalle. Hallintoneuvosto päättää pääjohtajan ehdotuksesta yhden kuukauden kuluessa tästä havainnosta kuultuaan – ellei paikallistoimistoa ole tällä välin suljettu – paikallistoimiston mahdollisesta sulkemisesta ottaen täysimääräisesti huomioon komission lausunnon.

Tarkistus    323

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioilla on oikeus saada vuosittain asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 125 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaista kustannuksiin perustumatonta rahoitusta, jolla tuetaan henkilöresurssien kehittämistä, jotta turvataan jäsenvaltioiden liitteiden III ja IV mukaiset osuudet eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyviin joukkoihin, ja joka maksetaan asianomaisen vuoden päätyttyä, jos 3 ja 4 kohdan mukaisesti vahvistetut edellytykset täyttyvät. Rahoitus perustuu 2 kohdassa vahvistettuun viitemäärään, ja sen suuruus on

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    324

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu vuotuinen määrä maksetaan sillä edellytyksellä, että jäsenvaltiot kasvattavat vastaavasti kansallisen rajavartiostonsa kokonaishenkilöstöä palkkaamalla kyseisellä ajanjaksolla uusia rajavartijoita ja muuta henkilöstöä. Raportointiin tarvittavat olennaiset tiedot on toimitettava virastolle vuotuisten kahdenvälisten neuvottelujen yhteydessä, ja ne tarkistetaan seuraavana vuonna haavoittuvuusarvioinnissa. Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun vuotuisen määrän maksu perustuu niiden rajavartijoiden ja muiden henkilöstön jäsenten määrään, jotka on tosiasiallisesti lähetetty vähintään neljän kuukauden ajaksi 58 artiklan mukaisesti liitteessä IV asetettujen rajojen puitteissa.

3.  Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu vuotuinen määrä maksetaan sillä edellytyksellä, että jäsenvaltiot kasvattavat vastaavasti kansallisen rajavartiostonsa kokonaishenkilöstöä palkkaamalla kyseisellä ajanjaksolla uusia rajavartijoita ja muuta henkilöstöä. Raportointiin tarvittavat olennaiset tiedot on toimitettava virastolle vuotuisten kahdenvälisten neuvottelujen yhteydessä, ja ne tarkistetaan seuraavana vuonna haavoittuvuusarvioinnissa. Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun vuotuisen määrän maksu perustuu kokonaisuudessaan niiden rajavartijoiden ja muiden henkilöstön jäsenten määrään, jotka on tosiasiallisesti lähetetty vähintään neljän peräkkäisen kuukauden ajaksi tai yhteensä vähintään neljän kuukauden ajaksi, ja maksu määräytyy suhteutetusti alle neljän peräkkäisen kuukauden tai yhteensä alle neljän kuukauden pituisten komennusten osalta 58 artiklan mukaisesti liitteessä IV asetettujen rajojen puitteissa. Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen määrien vuotuisiin maksuihin liittyvä ennakkomaksu maksetaan osallistuvan jäsenvaltion erillisestä ja perustellusta pyynnöstä.

Tarkistus    325

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Toteuttaessaan tämän artiklan mukaista taloudellista tukea virasto ja jäsenvaltiot varmistavat, että yhteisrahoitusperiaatetta ja kaksinkertaisen rahoituksen kiellon periaatetta noudatetaan.

Tarkistus    326

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto ottaa huomioon 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun voimavarojen kehittämistä koskevan etenemissuunnitelman, jos sellainen on, ja kehittää yhteistyössä jäsenvaltioiden soveltuvien koulutusyksiköiden sekä tarpeen mukaan EASOn ja Euroopan unionin perusoikeusviraston kanssa erityisiä koulutusvälineitä, lasten ja muiden haavoittuvassa tilanteessa olevien henkilöiden suojelua koskeva erityiskoulutus mukaan lukien. Se tarjoaa eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen jäseninä oleville rajavartijoille, palautusasiantuntijoille ja muulle asiaankuuluvalle henkilöstölle heidän tehtäviensä ja valtuuksiensa edellyttämää jatkokoulutusta. Viraston henkilöstöön kuuluvat asiantuntijat järjestävät kyseisille rajavartijoille ja muille ryhmien jäsenille säännöllisesti harjoituksia viraston vuotuisessa työohjelmassa tarkoitetun jatkokoulutus- ja harjoitusaikataulun mukaisesti.

1.  Virasto ottaa huomioon 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun voimavarojen kehittämistä koskevan etenemissuunnitelman, jos sellainen on, ja kehittää yhteistyössä jäsenvaltioiden soveltuvien koulutusyksiköiden sekä [Euroopan unionin turvapaikkaviraston] ja Euroopan unionin perusoikeusviraston kanssa erityisiä koulutusvälineitä, lasten ja muiden haavoittuvassa tilanteessa olevien henkilöiden suojelua koskeva erityiskoulutus mukaan lukien. Se tarjoaa eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen jäseninä oleville rajavartijoille, palautusasiantuntijoille, pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen saattajille ja pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojille ja muulle asiaankuuluvalle henkilöstölle heidän tehtäviensä ja valtuuksiensa edellyttämää jatkokoulutusta. Viraston henkilöstöön kuuluvat asiantuntijat järjestävät kyseisille rajavartijoille ja muille ryhmien jäsenille säännöllisesti harjoituksia viraston vuotuisessa työohjelmassa tarkoitetun jatkokoulutus- ja harjoitusaikataulun mukaisesti.

Tarkistus    327

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virasto varmistaa, että kaikki eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen operatiiviseen henkilöstöön palvelukseen otetut henkilöstön jäsenet ovat saaneet asianmukaista koulutusta asiaa koskevasta unionin oikeudesta ja kansainvälisestä oikeudesta, mukaan lukien perusoikeudet, kansainvälisen suojelun saatavuus ja tarpeen mukaan etsintä ja pelastus, ennen kuin heidät lähetetään ensimmäisen kerran viraston järjestämiin operatiivisiin toimiin. Tätä varten virasto toteuttaa valittujen jäsenvaltioiden kanssa tehtyjen sopimusten perusteella tarvittavat koulutusohjelmat näiden kansallisissa akatemioissa. Virasto vastaa koulutuksen kustannuksista kokonaisuudessaan.

2.  Virasto varmistaa, että kaikki eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen ryhmiin osallistuvat jäsenvaltioiden lähettämät operatiivisen henkilöstön jäsenet ovat saaneet riittävää koulutusta asiaa koskevasta unionin oikeudesta ja kansainvälisestä oikeudesta, mukaan lukien perusoikeudet, kansainvälisen suojelun saatavuus, suuntaviivat suojelua hakevien henkilöiden tunnistamiseksi ja ohjaamiseksi asianmukaisiin menettelyihin, suuntaviivat lasten, myös ilman huoltajaa olevien alaikäisten, ihmiskaupan uhrien, välitöntä lääkintäapua tarvitsevien ja muiden erityisen haavoittuvassa tilanteessa olevien henkilöiden erityisiin tarpeisiin vastaamiseksi ja, mikäli heidän on tarkoitus osallistua merioperaatioihin, mukaan lukien etsintä ja pelastus, ennen osallistumistaan viraston järjestämiin operatiivisiin toimiin. Jos operatiivisiin toimiin voi liittyä tarve tuliaseiden käyttöön, henkilöstön jäsenille on annettava kattava käytännön, oikeudellinen ja eettinen koulutus ottaen huomioon henkilöstön jäsenten aiempi koulutus tai kokemus.

Tarkistus    328

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Tätä varten virasto toteuttaa valittujen jäsenvaltioiden kanssa tehtyjen sopimusten perusteella tarvittavat koulutusohjelmat näiden kansallisissa koulutuslaitoksissa. Virasto varmistaa, että koulutus noudattaa yhteistä perusopetussuunnitelmaa ja että se on yhdenmukaista ja edistää vastavuoroista ymmärrystä yhteisestä kulttuuriperustasta perussopimukseen kirjattujen arvojen pohjalta. Virasto vastaa koulutuksen kustannuksista kokonaisuudessaan.

Tarkistus    329

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Virasto voi hallintoneuvoston hyväksynnän saatuaan perustaa viraston koulutuskeskuksen helpottamaan edelleen yhteisen eurooppalaisen kulttuurin sisällyttämistä tarjottavaan koulutukseen.

Tarkistus    330

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Virasto tekee tarvittavat aloitteet varmistaakseen, että kaikki eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen ryhmiin osallistuvat jäsenvaltioiden lähettämät operatiivisen henkilöstön jäsenet ovat saaneet koulutusta asiaa koskevasta unionin oikeudesta ja kansainvälisestä oikeudesta, mukaan lukien perusoikeudet, kansainvälisen suojelun saatavuus ja tarpeen mukaan etsintä ja pelastus, ennen osallistumistaan viraston järjestämiin operatiivisiin toimiin.

Poistetaan.

Tarkistus    331

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Virasto tekee tarvittavat aloitteet varmistaakseen, että koulutusta annetaan sille palauttamiseen liittyviin tehtäviin osallistuvalle henkilöstölle, joka sijoitetaan eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyviin joukkoihin ja 52 artiklassa tarkoitettuun reserviin. Virasto varmistaa, että sen henkilöstö sekä koko palautusoperaatioihin ja palautusinterventioihin osallistuva henkilöstö ovat saaneet koulutusta asiaa koskevasta unionin oikeudesta ja kansainvälisestä oikeudesta, mukaan lukien perusoikeudet ja kansainvälisen suojelun saatavuus, ennen osallistumistaan viraston järjestämiin operatiivisiin toimiin.

4.  Virasto tekee tarvittavat aloitteet varmistaakseen, että koulutusta annetaan sille palauttamiseen liittyviin tehtäviin osallistuvalle henkilöstölle, joka sijoitetaan eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyviin joukkoihin ja 52 artiklassa tarkoitettuun reserviin. Virasto varmistaa, että sen henkilöstö sekä koko palautusoperaatioihin ja palautusinterventioihin osallistuva henkilöstö ovat saaneet koulutusta asiaa koskevasta unionin oikeudesta ja kansainvälisestä oikeudesta, mukaan lukien perusoikeudet, kansainvälisen suojelun saatavuus sekä haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden ohjausmekanismit, ennen osallistumistaan viraston järjestämiin operatiivisiin toimiin.

Tarkistus    332

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Virasto laatii vaihto-ohjelman, jonka avulla sen ryhmiin osallistuvat rajavartijat sekä eurooppalaisiin palautusinterventioryhmiin osallistuva henkilöstö voivat saada tietoa tai hankkia erityisosaamista muissa maissa saaduista kokemuksista ja niissä noudatetuista hyvistä käytännöistä työskentelemällä yhdessä rajavartijoiden ja palauttamiseen liittyviin tehtäviin osallistuvan henkilöstön kanssa muussa jäsenvaltiossa kuin omassaan.

8.  Virasto laatii vaihto-ohjelman, jonka avulla sen ryhmiin osallistuvat rajavartijat sekä eurooppalaisiin palautusinterventioryhmiin osallistuva henkilöstö voivat saada tietoa tai hankkia erityisosaamista muissa maissa saaduista kokemuksista, perusoikeuksien noudattamisesta ja niissä noudatetuista hyvistä käytännöistä työskentelemällä yhdessä rajavartijoiden ja palauttamiseen liittyviin tehtäviin osallistuvan henkilöstön kanssa muussa jäsenvaltiossa kuin omassaan.

Tarkistus    333

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a.  Virasto perustaa sisäisen laadunvalvontamekanismin ja kehittää sitä jatkuvasti varmistaakseen koko henkilöstönsä sekä viraston operatiiviseen toimintaan osallistuvien jäsenvaltioiden operatiivisen henkilöstön koulutuksen korkean tason, erikoisosaamisen ja ammattitaidon. Virasto laatii laadunvalvontamekanismin toteutusta koskevan vuotuisen arviointikertomuksen. Virasto toimittaa vuotuisen arviointikertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus    334

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvosto laatii pääjohtajan ehdotuksen perusteella ja komission myönteisen lausunnon saatuaan kattavan monivuotisen strategian siitä, miten viraston omia teknisiä voimavaroja kehitetään ottaen huomioon Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta koskeva monivuotinen strateginen toimintapoliittinen sykli ja 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu voimavarojen kehittämistä koskeva etenemissuunnitelma, jos sellainen on, sekä tähän tarkoitukseen monivuotisessa rahoituskehyksessä varatut talousarviomäärärahat.

Saatuaan komission myönteisen lausunnon hallintoneuvosto laatii pääjohtajan ehdotuksen perusteella sekä Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta koskevan monivuotisen strategisen toimintapoliittisen syklin, 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun voimavarojen kehittämistä koskevan etenemissuunnitelman, jos sellainen on, sekä tähän tarkoitukseen monivuotisessa rahoituskehyksessä varattujen talousarviomäärärahojen perusteella kattavan monivuotisen strategian siitä, miten viraston omia teknisiä voimavaroja kehitetään.

Tarkistus    335

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Rekisteröintijäsenvaltio ja virasto sopivat viraston laatiman ja hallintoneuvoston hyväksymän mallisopimuksen perusteella ehdoista, joilla varmistetaan kaluston toimivuus. Jos kyse on yhteisomistuksessa olevasta omaisuudesta, ehdoissa on määrättävä myös ajanjaksot, jolloin omaisuus on kokonaan viraston käytettävissä, ja määriteltävä kaluston käytön ehdot, muun muassa erityiset säännökset nopeasta lähettämisestä nopeiden rajainterventioiden aikana.

5.  Rekisteröintijäsenvaltio ja virasto sopivat viraston laatiman ja hallintoneuvoston hyväksymän mallisopimuksen perusteella ehdoista, joilla varmistetaan kaluston toimivuus. Tältä osin rekisteröintijäsenvaltion on sallittava tällaisen kaluston käyttö valtion palveluksessa. Jos kyse on yhteisomistuksessa olevasta omaisuudesta, ehdoissa on määrättävä myös ajanjaksot, jolloin omaisuus on kokonaan viraston käytettävissä, ja määriteltävä kaluston käytön ehdot, muun muassa erityiset säännökset nopeasta lähettämisestä nopeiden rajainterventioiden aikana.

Tarkistus    336

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jos virastolla ei ole tarvittavaa pätevää henkilöstösääntöjen alaista henkilöstöä, rekisteröintijäsenvaltion tai kaluston toimittajan on annettava käyttöön asiantuntijat ja tekninen miehistö, joita tarvitaan kaluston käyttämiseksi laillisesti ja turvallisesti. Tällaisessa tapauksessa viraston kokonaan itse omistama kalusto on annettava viraston käyttöön sen pyynnöstä, eikä rekisteröintijäsenvaltio voi vedota 64 artiklan 8 kohdassa tarkoitettuun poikkeukselliseen tilanteeseen.

6.  Jos virastolla ei ole tarvittavaa pätevää henkilöstösääntöjen alaista henkilöstöä, rekisteröintijäsenvaltion tai kaluston toimittajan on annettava käyttöön asiantuntijat ja tekninen miehistö, joita tarvitaan kaluston käyttämiseksi laillisesti ja turvallisesti. Jos rekisteröintijäsenvaltio antaa käyttöön tarvittavat asiantuntijat ja teknisen miehistön, heidät olisi katsottava osaksi kyseisen jäsenvaltion panosta pysyviin joukkoihin. Tällaisessa tapauksessa viraston kokonaan itse omistama kalusto on annettava viraston käyttöön sen pyynnöstä, eikä rekisteröintijäsenvaltio voi vedota 64 artiklan 8 kohdassa tarkoitettuun poikkeukselliseen tilanteeseen. Jos virasto esittää jäsenvaltiolle teknistä kalustoa tai operatiivista henkilöstöä koskevan pyynnön, sen on otettava huomioon erityiset operatiiviset haasteet, joita jäsenvaltio kohtaa pyynnön esittämishetkellä.

Tarkistus    337

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  niiden operatiivisen henkilöstön jäsenten määrä, jotka kukin jäsenvaltio on sitoutunut antamaan eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyviin joukkoihin ja pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojien reserviin;

a)  niiden operatiivisen henkilöstön jäsenten määrä, jotka kukin jäsenvaltio on sitoutunut antamaan eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyviin joukkoihin, mukaan luettuna pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojien reservi;

Tarkistus    338

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  kaluston kappalemäärä, jonka kukin jäsenvaltio sekä virasto lähettivät edellisenä vuonna kalustoreservistä, ja erityisesti

e)  kaluston kappalemäärä, jonka kukin jäsenvaltio sekä virasto lähettivät edellisenä vuonna kalustoreservistä;

Tarkistus    339

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto seuraa ja edistää ennakoivasti Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden kannalta merkityksellisiä tutkimus- ja innovointitoimia, kehittyneen valvontateknologian käyttäminen mukaan lukien, ottaen huomioon 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun voimavarojen kehittämistä koskevan etenemissuunnitelman. Virasto levittää tällaisen tutkimuksen tulokset Euroopan parlamentille, jäsenvaltioille ja komissiolle 50 artiklan mukaisesti. Se voi tarvittaessa hyödyntää tuloksia yhteisissä operaatioissa, nopeissa rajainterventioissa, palautusoperaatioissa ja palautusinterventioissa.

1.  Virasto seuraa ja edistää ennakoivasti Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden kannalta merkityksellisiä tutkimus- ja innovointitoimia ottaen huomioon 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun voimavarojen kehittämistä koskevan etenemissuunnitelman. Virasto levittää tällaisen tutkimuksen tulokset Euroopan parlamentille, jäsenvaltioille ja komissiolle 50 artiklan mukaisesti. Se voi tarvittaessa hyödyntää tuloksia yhteisissä operaatioissa, nopeissa rajainterventioissa, palautusoperaatioissa ja palautusinterventioissa.

Tarkistus    340

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Virasto voi suunnitella ja toteuttaa pilottihankkeita tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

4.  Virasto voi suunnitella ja toteuttaa pilottihankkeita, kun se on tarpeen tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden täytäntöönpanon kannalta.

Tarkistus    341

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Virasto julkistaa kaikki tutkimushankkeensa, demonstrointihankkeet, asianomaiset yhteistyökumppanit ja hankkeen määrärahat mukaan luettuina.

Tarkistus    342

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltiot ja virasto laativat rajaturvallisuutta ja palauttamista koskevat toimintasuunnitelmat. Jäsenvaltioiden toimintasuunnitelmat, jotka liittyvät sellaisiin rajaosuuksiin, joille on määritetty korkeat ja kriittiset vaikutustasot, laaditaan yhteistyössä naapurijäsenvaltioiden ja viraston kanssa. Viraston toiminnan osalta seuraavan vuoden operatiivinen suunnittelu määritellään 100 artiklassa tarkoitetun yhtenäisen ohjelma-asiakirjan liitteessä ja kunkin yksittäisen operatiivisen toiminnan osalta 39 artiklassa ja 75 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa toimintasuunnitelmassa.

2.  Jäsenvaltiot ja virasto laativat rajaturvallisuutta ja palauttamista koskevat toimintasuunnitelmat. Jäsenvaltioiden toimintasuunnitelmat, jotka liittyvät sellaisiin rajaosuuksiin, joille on määritetty korkea vaikutustaso, laaditaan yhteistyössä naapurijäsenvaltioiden ja viraston kanssa. Viraston toiminnan osalta seuraavan vuoden operatiivinen suunnittelu määritellään 100 artiklassa tarkoitetun yhtenäisen ohjelma-asiakirjan liitteessä ja kunkin yksittäisen operatiivisen toiminnan osalta 39 artiklassa ja 75 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa toimintasuunnitelmassa.

Tarkistus    343

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kansallisessa voimavarojen kehittämissuunnitelmassa on käsiteltävä erityisesti rajavartijoiden ja palautusasiantuntijoiden palvelukseenottoa ja koulutusta, kaluston hankintaa ja kunnossapitoa sekä tarvittavia tutkimus- ja kehittämistoimia ja niihin liittyviä rahoitusnäkökohtia.

Kansallisessa voimavarojen kehittämissuunnitelmassa on käsiteltävä erityisesti rajavartijoiden, palautusasiantuntijoiden, pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojien ja saattajien palvelukseenottoa ja koulutusta, kaluston hankintaa ja kunnossapitoa sekä tarvittavia tutkimus- ja kehittämistoimia ja niihin liittyviä rahoitusnäkökohtia.

Tarkistus    344

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virasto huolehtii [EU:n matkustustieto- ja lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta annetun asetuksen] 7 artiklassa tarkoitetun ETIAS‑keskusyksikön perustamisesta ja toiminnasta.

2.  Virasto huolehtii asetuksen (EU) 2018/1240 7 artiklassa tarkoitetun ETIAS‑keskusyksikön perustamisesta ja toiminnasta.

Tarkistus    345

Ehdotus asetukseksi

11 jakso – 1 alajakso – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Yhteistyö EU:n sisällä

Poistetaan.

Tarkistus    346

Ehdotus asetukseksi

69 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Virasto tekee yhteistyötä unionin toimielinten, elinten ja laitosten sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa näitä koskevien oikeudellisten puitteiden mukaisesti ja käyttää Eurosurin puitteissa saatavilla olevia tietoja, voimavaroja ja järjestelmiä.

Virasto tekee yhteistyötä unionin toimielinten, elinten ja laitosten kanssa näitä koskevien oikeudellisten puitteiden mukaisesti ja käyttää Eurosurin puitteissa saatavilla olevia tietoja, voimavaroja ja järjestelmiä.

Tarkistus    347

Ehdotus asetukseksi

69 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Virasto tekee 1 kohdan mukaisesti yhteistyötä erityisesti seuraavien kanssa:

Virasto tekee 1 kohdan mukaisesti yhteistyötä seuraavien kanssa:

Tarkistus    348

Ehdotus asetukseksi

69 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  Euroopan unionin turvapaikkavirasto;

c)  [Euroopan unionin turvapaikkavirasto];

Tarkistus    349

Ehdotus asetukseksi

69 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k)  yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan kuuluvat EU:n operaatiot.

Poistetaan.

Tarkistus    350

Ehdotus asetukseksi

69 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Virasto voi tehdä yhteistyötä myös seuraavien tehtäviinsä liittyvien kansainvälisten järjestöjen kanssa näitä koskevien oikeudellisten puitteiden mukaisesti:

 

a)  Yhdistyneet kansakunnat asiaan liittyvien toimistojensa, virastojensa, organisaatioidensa ja muiden yksiköidensä kautta, erityisesti Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutettu, Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutettu, Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö, Yhdistyneiden kansakuntien huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaava toimisto ja Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö;

 

b)  Kansainvälinen rikospoliisijärjestö (Interpol);

 

c)  Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö;

 

d)  Maailman tullijärjestö.

 

Virasto tekee yhteistyötä Euroopan neuvoston ja Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun kanssa pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojien tarkastelua varten.

Tarkistus    351

Ehdotus asetukseksi

69 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa yhteistyössä on noudatettava työjärjestelyjä, joista on sovittu 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen kanssa. Tällaisille järjestelyille on saatava komission ennakkoon antama hyväksyntä. Virasto tiedottaa kaikissa tapauksissa kaikista tällaisista järjestelyistä Euroopan parlamentille.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa yhteistyössä on noudatettava työjärjestelyjä, joista on sovittu 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen kanssa. Tällaisille järjestelyille on saatava komission ja, siinä määrin kuin työjärjestelyt koskevat henkilötietojen vaihtoa, Euroopan tietosuojavaltuutetun ennakkoon antama hyväksyntä. Virasto tiedottaa tapauskohtaisesti tällaisista järjestelyistä Euroopan parlamentille ja asettaa ne julkisesti saataville. Tällaisissa järjestelyissä olisi ilmaistava selkeästi ehdotetun toimenpiteen soveltamisala, laajuus ja yksityisyyteen puuttumisen taso, jotta voidaan arvioida kyseisen toimenpiteen tarpeellisuus ja oikeasuhteisuus.

Tarkistus    352

Ehdotus asetukseksi

69 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut unionin toimielimet, elimet ja laitokset sekä kansainväliset järjestöt voivat käyttää virastolta saamiaan tietoja ainoastaan toimivaltansa rajoissa ja sikäli kuin ne kunnioittavat perusoikeuksia, tietosuojavaatimukset mukaan lukien. Viraston käsittelemien henkilötietojen välittämisessä eteenpäin tai niiden muussa ilmaisemisessa muille unionin toimielimille, elimille ja laitoksille sovelletaan henkilötietojen vaihtamista koskevia erityisiä työjärjestelyjä, ja siihen tarvitaan Euroopan tietosuojavaltuutetun ennalta antama hyväksyntä. Kaikessa viraston suorittamassa henkilötietojen siirtämisessä on noudatettava 87–90 artiklassa vahvistettuja tietosuojasäännöksiä. Turvallisuusluokiteltujen tietojen käsittelyn osalta näillä järjestelyillä on varmistettava, että kyseinen unionin toimielin, elin tai laitos taikka kansainvälinen järjestö noudattaa viraston soveltamia turvallisuussääntöjä ja -vaatimuksia vastaavia sääntöjä ja vaatimuksia.

5.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut unionin toimielimet, elimet, toimistot ja virastot voivat käyttää virastolta saamiaan tietoja ainoastaan toimivaltansa rajoissa ja sikäli kuin ne kunnioittavat perusoikeuksia, tietosuojavaatimukset mukaan lukien. Viraston käsittelemien henkilötietojen välittäminen eteenpäin tai niiden muu ilmoittaminen muille unionin toimielimille, elimille ja laitoksille on mahdollista vain, jos unionin lainsäädännössä on sille oikeusperusta, se ei saa johtaa henkilötietojen käsittelyyn muussa kuin asetuksen (EU) 2018/1725 6 artiklassa esitetyssä tarkoituksessa, siihen sovelletaan henkilötietojen vaihtamista koskevia erityisiä työjärjestelyjä, ja siihen tarvitaan Euroopan tietosuojavaltuutetun ennalta antama hyväksyntä. Eurooppalainen raja- ja merivartiosto tallentaa tällaiset edelleen tehtävät siirrot ja niiden perustelut. Euroopan tietosuojavaltuutettu voi tarkistaa niiden laillisuuden ja erityisesti tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteen noudattamisen. Kaikessa viraston suorittamassa henkilötietojen siirtämisessä on noudatettava 87–90 artiklassa ja asetuksessa (EU) 2018/1725 vahvistettuja tietosuojasäännöksiä. Turvallisuusluokiteltujen tietojen käsittelyn osalta näillä järjestelyillä on varmistettava, että kyseinen unionin toimielin, elin tai laitos taikka kansainvälinen järjestö noudattaa viraston soveltamia turvallisuussääntöjä ja -vaatimuksia vastaavia sääntöjä ja vaatimuksia.

Tarkistus    353

Ehdotus asetukseksi

69 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Virasto varmistaa, että kansainvälisille järjestöille siirrettyjä tai annettuja henkilötietoja käsitellään vain siinä tarkoituksessa, jota varten ne on siirretty tai annettu. Virasto varmistaa, että kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävissä yhteistyösopimuksissa kunnioitetaan täysin unionin tietosuojalainsäädäntöä ja erityisesti asetuksen (EU) 2018/679 V lukua.

Tarkistus    354

Ehdotus asetukseksi

70 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  jakamalla valmiuksia suunnittelemalla ja panemalla täytäntöön monialaisia operaatioita sekä jakamalla voimavaroja ja muita valmiuksia, siltä osin kuin mainitut virastot koordinoivat näitä toimia ja niihin on saatu asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten suostumus.

e)  jakamalla valmiuksia suunnittelemalla ja panemalla täytäntöön monialaisia operaatioita, mukaan lukien etsintä ja pelastus, sekä jakamalla voimavaroja ja muita valmiuksia, siltä osin kuin mainitut virastot koordinoivat näitä toimia ja niihin on saatu asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten suostumus.

Tarkistus    355

Ehdotus asetukseksi

70 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Viraston, Euroopan kalastuksenvalvontaviraston ja Euroopan meriturvallisuusviraston merivartiostotoiminnoissa tekemän yhteistyön yksityiskohtaiset muodot määritetään työjärjestelyssä kunkin viraston toimeksiannon ja näihin virastoihin sovellettavien varainhoitoa koskevien sääntöjen mukaisesti. Viraston, Euroopan meriturvallisuusviraston ja Euroopan kalastuksenvalvontaviraston hallintoneuvostot hyväksyvät kyseisen järjestelyn.

2.  Viraston, Euroopan kalastuksenvalvontaviraston ja Euroopan meriturvallisuusviraston merivartiostotoiminnoissa tekemän yhteistyön yksityiskohtaiset muodot määritetään työjärjestelyssä kunkin viraston toimeksiannon ja näihin virastoihin sovellettavien varainhoitoa koskevien sääntöjen mukaisesti. Viraston, Euroopan meriturvallisuusviraston ja Euroopan kalastuksenvalvontaviraston hallintoneuvostot hyväksyvät kyseisen järjestelyn. Virastot käyttävät yhteistyönsä yhteydessä saamiaan tietoja ainoastaan oikeuskehyksensä rajoissa sekä perusoikeuksia, myös tietosuojavaatimuksia, noudattaen.

Tarkistus    356

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Tämän artiklan nojalla vaihdettuja tietoja ei saa lähettää tai muulla tavoin toimittaa kolmansille maille tai kolmansille osapuolille.

5.  Tämän artiklan nojalla vaihdettuja tietoja ei saa lähettää tai muulla tavoin toimittaa kolmansille maille tai muille kolmansille osapuolille.

Perustelu

Tämä tarkistus on esitetty johdonmukaisuuteen liittyvistä syistä.

Tarkistus    357

Ehdotus asetukseksi

11 jakso – 2 alajakso – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Yhteistyö kolmansien maiden kanssa

Poistetaan.

Tarkistus    358

Ehdotus asetukseksi

72 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltiot ja virasto tekevät 3 artiklan g alakohdan mukaisesti yhteistyötä kolmansien maiden kanssa yhdennettyä rajaturvallisuutta ja muuttoliikepolitiikkaa, myös palautuksia, varten.

1.  Jäsenvaltiot ja virasto tekevät 3 artiklan g alakohdan mukaisesti yhteistyötä kolmansien maiden kanssa yhdennettyä rajaturvallisuutta ja muuttoliikepolitiikkaa varten.

Tarkistus    359

Ehdotus asetukseksi

72 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komissio arvioi tilanteen kolmannessa maassa, myös perusoikeuksien noudattamisen ja tietosuojan tason osalta, yhdessä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa ennen kuin virasto ryhtyy toimiin kolmannessa maassa tai sen kanssa ja ennen kuin virasto aloittaa tämän asetuksen mukaista, kolmannen maan kanssa tehtävää sopimusta tai järjestelyä koskevat neuvottelut.

Tarkistus    360

Ehdotus asetukseksi

72 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Virasto ja jäsenvaltiot noudattavat unionin oikeutta, myös normeja ja sääntöjä, jotka ovat osa unionin säännöstöä, silloinkin, kun kolmansien maiden kanssa tehdään yhteistyötä niiden alueella.

3.  Virasto ja jäsenvaltiot noudattavat unionin oikeutta, myös normeja ja sääntöjä, jotka ovat osa unionin säännöstöä, silloinkin, kun kolmansien maiden kanssa tehdään yhteistyötä niiden alueella. Kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön käynnistämisen tarkoituksena on edistää eurooppalaista rajaturvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Tarkistus    361

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kolmansille maille tai kansainvälisille järjestöille siirrettyjä tai annettuja henkilötietoja käsitellään vain siinä tarkoituksessa, jota varten ne on siirretty tai annettu, ja että rekisteröidyt voivat harjoittaa oikeuksiaan myös näissä kolmansissa maissa tai suhteessa näihin kansainvälisiin järjestöihin. Tätä varten jäsenvaltioiden on sisällytettävä kolmansien maiden kanssa tekemiinsä kahdenvälisiin tai monenvälisiin sopimuksiin tai kansainvälisten järjestöjen kanssa toteutettuihin työjärjestelyihin oikeudellisesti sitovat ja täytäntöönpanokelpoiset takeet asetuksen (EU) 2018/679 46 artiklan 2 a tai 3 b kohdan mukaisesti. Kun 1 kohdan mukaista sopimusta tai järjestelyä ei ole, jäsenvaltiot eivät saa siirtää tai antaa mitään henkilötietoja kolmansille maille tai kansainvälisille järjestöille.

Tarkistus    362

Ehdotus asetukseksi

74 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Näin tehdessään virasto toimii unionin ulkoisen toiminnan puitteissa, myös perusoikeuksien suojelun ja palautuskiellon periaatteen osalta, ja hyödyntää tässä unionin edustustojen ja tarvittaessa yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan kuuluvien operaatioiden tukea ja koordinointia.

2.  Näin tehdessään virasto toimii unionin ulkoisen toiminnan puitteissa, myös perusoikeuksien suojelun ja palautuskiellon periaatteen osalta, mielivaltaisen vangitsemisen kiellon sekä kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rankaisemisen kiellon osalta, ja hyödyntää tässä unionin edustustojen tukea ja koordinointia.

Tarkistus    363

Ehdotus asetukseksi

74 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Olosuhteissa, jotka edellyttävät rajaturvallisuusryhmien ja palautusryhmien lähettämistä eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvistä joukoista kolmanteen maahan, jossa ryhmien jäsenet käyttävät toimeenpanovaltaa, unioni tekee kyseisen kolmannen maan kanssa asemaa koskevan sopimuksen. Asemaa koskevaan sopimukseen on sisällyttävä kaikki toimien toteuttamisen kannalta tarvittavat seikat. Siinä on erityisesti vahvistettava operaation laajuus, siviili- ja rikosoikeudellinen vastuu sekä ryhmien jäsenten tehtävät ja valtuudet. Asemaa koskevassa sopimuksessa on varmistettava perusoikeuksien täysimääräinen kunnioittaminen operaatioiden aikana.

3.  Olosuhteissa, jotka edellyttävät rajaturvallisuusryhmien, palautusryhmien ja perusoikeuksien valvontaryhmien lähettämistä eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvistä joukoista kolmanteen maahan, jossa ryhmien jäsenet käyttävät toimeenpanovaltaa, unioni tekee kyseisen kolmannen maan kanssa asemaa koskevan sopimuksen, joka laaditaan 77 artiklan 1 a kohdassa (uusi) tarkoitetun mallisopimuksen pohjalta SEUT:n 218 artiklan mukaisesti. Asemaa koskevaan sopimukseen on sisällyttävä kaikki toimien toteuttamisen kannalta tarvittavat seikat. Siinä on erityisesti vahvistettava operaation laajuus, siviili- ja rikosoikeudellinen vastuu sekä ryhmien jäsenten tehtävät ja valtuudet, paikallistoimiston perustamiseen liittyvät toimenpiteet sekä toimenpiteet, joilla varmistetaan perusoikeustakeiden, mukaan luettuna perusoikeuksien valvojien lähettäminen, 81 artiklan mukaisen perusoikeusstrategian ja 82 artiklan mukaisten menettelyohjeiden operationalisoiminen. Asemaa koskevassa sopimuksessa on varmistettava perusoikeuksien täysimääräinen kunnioittaminen operaatioiden aikana ja määrättävä valitusmekanismista. Asemaa koskevan sopimuksen tiedonsiirtoa koskevien säännösten osalta kuullaan Euroopan tietosuojavaltuutettua. Operaatioiden toteuttamisen perustan muodostaa operaatiosuunnitelma, jonka myös osallistuvat jäsenvaltiot hyväksyvät. Jäsenvaltioiden osallistuminen kolmansien maiden alueella toteutettaviin yhteisiin operaatioihin on vapaaehtoista.

Tarkistus    364

Ehdotus asetukseksi

74 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Se toimii myös kyseisten viranomaisten kanssa unionin oikeuden ja politiikan mukaisesti sovittujen työjärjestelyjen puitteissa, jos tällainen järjestely on olemassa, 77 artiklan 6 kohdan mukaisesti. Tällaisissa työjärjestelyissä on määriteltävä yhteistyön laajuus, luonne ja päämäärä, niiden on liityttävä operatiivisen yhteistyön hallinnointiin ja niihin voidaan sisällyttää määräyksiä, jotka koskevat arkaluonteisten turvallisuusluokittelemattomien tietojen vaihtoa ja Eurosurin puitteissa tehtävää yhteistyötä 75 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoa koskevista työjärjestelyistä on sovittava 77 artiklan 6 kohdan mukaisesti. Virasto noudattaa unionin oikeutta, mukaan lukien vaatimukset ja säännöt, jotka ovat osa unionin säännöstöä.

4.  Se toimii myös kyseisten viranomaisten kanssa unionin oikeuden ja politiikan mukaisesti sovittujen työjärjestelyjen puitteissa, jos tällainen järjestely on olemassa, 77 artiklan 6 kohdan mukaisesti. Tällaisissa työjärjestelyissä on määriteltävä yhteistyön laajuus, luonne ja päämäärä, niiden on liityttävä operatiivisen yhteistyön hallinnointiin ja niihin voidaan sisällyttää määräyksiä, jotka koskevat arkaluonteisten turvallisuusluokittelemattomien tietojen vaihtoa ja Eurosurin puitteissa tehtävää yhteistyötä 75 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoa koskevista työjärjestelyistä on sovittava 77 artiklan 6 kohdan mukaisesti. Virasto noudattaa unionin oikeutta, mukaan lukien vaatimukset ja säännöt, jotka ovat osa unionin säännöstöä. Virasto pyytää Euroopan tietosuojavaltuutetulta etukäteen lupaa siinä määrin kuin näihin työjärjestelyihin liittyy henkilötietojen siirtoa.

Tarkistus    365

Ehdotus asetukseksi

74 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Virasto osallistuu unionin kolmansien maiden kanssa tekemien kansainvälisten sopimusten ja oikeudellisesti sitomattomien palautusta koskevien järjestelyjen täytäntöönpanoon unionin ulkoisen toiminnan puitteissa ja tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

5.  Virasto osallistuu unionin kolmansien maiden kanssa tekemien kansainvälisten sopimusten ja takaisinottosopimusten täytäntöönpanoon unionin ulkoisen toiminnan puitteissa ja tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

Tarkistus    366

Ehdotus asetukseksi

74 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Virasto voi saada unionin rahoitusta kolmansia maita tukevien tai niihin liittyvien asiaankuuluvien välineiden säännösten mukaisesti. Se voi käynnistää ja rahoittaa kolmansissa maissa teknisen avun hankkeita tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa ja virastoon sovellettavien varainhoitoa koskevien sääntöjen mukaisesti.

6.  Virasto voi saada unionin rahoitusta kolmansia maita tukevien tai niihin liittyvien asiaankuuluvien välineiden säännösten mukaisesti. Se voi käynnistää ja rahoittaa kolmansissa maissa teknisen avun hankkeita tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa ja virastoon sovellettavien varainhoitoa koskevien sääntöjen mukaisesti edellyttäen, että Euroopan parlamentti on hyväksynyt tämän, ja perusoikeuksia koskevan perusteellisen vaikutustenarvioinnin jälkeen.

Tarkistus    367

Ehdotus asetukseksi

74 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Virasto ilmoittaa Euroopan parlamentille tämän artiklan nojalla toteutetuista toimista.

7.  Virasto ilmoittaa Euroopan parlamentille neljännesvuosittain tämän artiklan nojalla toteutetuista toimista ja erityisesti toimista, jotka liittyvät rajaturvallisuuteen ja kolmansiin maihin kohdistuviin palauttamistoimiin liittyvään tekniseen ja operatiiviseen apuun, arkaluonteisten turvallisuusluokittelemattomien tietojen vaihtoon kolmansien maiden kanssa ja yhteyshenkilöiden lähettämiseen, mukaan luettuina yksityiskohtaiset tiedot perusoikeuksien ja kansainvälisen suojelun noudattamisesta. Virasto julkaisee kaikki kolmansien maiden kanssa tekemänsä sopimukset, työjärjestelyt, pilottihankkeet ja teknisen avun hankkeet verkkosivustollaan.

Tarkistus    368

Ehdotus asetukseksi

74 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a.  Virasto varmistaa, että kolmansille maille tai kansainvälisille järjestöille siirrettyjä tai annettuja tietoja käsitellään vain siinä tarkoituksessa, jota varten ne on siirretty tai annettu, ja että rekisteröidyt voivat harjoittaa oikeuksiaan myös näissä kolmansissa maissa tai suhteessa näihin kansainvälisiin järjestöihin.

Tarkistus    369

Ehdotus asetukseksi

75 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Virasto voi tarjota apua kolmansien maiden toteuttamiin palautustoimiin ja huolehtia sellaisten palautusoperaatioiden koordinoinnista tai järjestämisestä, joiden aikana kyseisestä kolmannesta maasta palautetaan henkilöitä toiseen kolmanteen maahan. Tällaiset palautusoperaatiot voidaan järjestää yhdessä yhden tai useamman jäsenvaltion kanssa (”yhdistetty palautusoperaatio”) tai kansallisina palautusoperaatioina, erityisesti silloin, kun tämä on perusteltua laitonta muuttoliikettä koskevan unionin politiikan painopisteiden vuoksi. Osallistuvien jäsenvaltioiden ja viraston on varmistettava, että perusoikeuksien kunnioittaminen ja pakkotoimien oikeasuhteinen käyttö taataan koko maastapoistamisoperaation ajan, erityisesti varmistamalla pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojien ja pakkotoimin tapahtuvassa palauttamisessa avustavien kolmansia maita edustavien saattajien läsnäolo.

Poistetaan.

Tarkistus    370

Ehdotus asetukseksi

76 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Virasto varmistaa, että kolmansille maille siirrettyjä tai annettuja tietoja käsitellään vain siinä tarkoituksessa, jota varten ne on siirretty tai annettu, ja että rekisteröidyt voivat harjoittaa oikeuksiaan myös näissä kolmansissa maissa. Tästä syystä on kiellettyä vaihtaa 73 artiklan 1 kohdan mukaisesti tietoja siten, että kolmannelle maalle annetaan tietoja, joita voidaan käyttää tunnistamaan henkilöitä tai henkilöryhmiä, joiden pyyntöä saada kansainvälistä suojelua tutkitaan tai joita vakavasti uhkaa kidutus tai muu epäinhimillinen tai halventava kohtelu taikka rangaistus tai muu perusoikeuksien loukkaus.

Tarkistus    371

Ehdotus asetukseksi

77 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Komissio ei vie päätökseen mitään neuvotteluja, jotka koskevat tämän asetuksen mukaisia yhteistyöjärjestelyjä unionin ja kolmannen maan välillä, ennen kuin on suoritettu 72 artiklan 2 a kohdan mukainen kyseisen kolmannen maan perusoikeustilanteen arviointi. Arviointi on sisällytettävä hyväksyntämenettelyyn.

Tarkistus    372

Ehdotus asetukseksi

77 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio neuvottelee 74 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun asemaa koskevan sopimuksen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus    373

Ehdotus asetukseksi

77 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Komissio laatii jäsenvaltioita ja virastoa kuultuaan asemaa koskevan sopimuksen mallin, joka sisältää 54 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun perusoikeuksien arvioinnin puitteet kolmansien maiden alueella toteutettavia toimia varten.

Tarkistus    374

Ehdotus asetukseksi

77 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio laatii jäsenvaltioita ja virastoa kuultuaan mallimääräykset niitä 71 artiklan 2 kohdassa ja 73 artiklassa tarkoitettuja kahden- ja monenvälisiä sopimuksia varten, jotka koskevat 76 artiklan 2 kohdan mukaista tietojenvaihtoa Eurosurin puitteissa.

Komissio laatii jäsenvaltioita ja virastoa kuultuaan myös mallimääräykset niitä 71 artiklan 2 kohdassa ja 73 artiklassa tarkoitettuja kahden- ja monenvälisiä sopimuksia varten, jotka koskevat 76 artiklan 2 kohdan mukaista tietojenvaihtoa Eurosurin puitteissa. Mallimääräykset sisältävät yksityiskohtaiset toimenpiteet, joilla varmistetaan perusoikeustakeiden, 81 artiklan mukaisen perusoikeusstrategian ja 82 artiklan mukaisten menettelyohjeiden operationalisoiminen.

Tarkistus    375

Ehdotus asetukseksi

77 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio laatii virastoa kuultuaan mallin 74 artiklassa tarkoitettuja työjärjestelyjä varten.

Komissio laatii virastoa kuultuaan mallin 74 artiklassa tarkoitettuja työjärjestelyjä varten. Malli sisältää yksityiskohtaiset toimenpiteet, joilla varmistetaan perusoikeustakeiden, 81 artiklan mukaisen perusoikeusstrategian ja 82 artiklan mukaisten menettelyohjeiden operationalisoiminen.

Tarkistus    376

Ehdotus asetukseksi

77 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kyseisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava olemassa olevista 73 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista kahden- ja monenvälisistä sopimuksista komissiolle, joka tarkistaa, ovatko niiden määräykset tämän asetuksen mukaisia.

3.  Kyseisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava olemassa olevista 73 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista kahden- ja monenvälisistä sopimuksista komissiolle, joka ilmoittaa niistä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja virastolle ja tarkistaa, ovatko niiden määräykset tämän asetuksen mukaisia.

Tarkistus    377

Ehdotus asetukseksi

77 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Ennen uuden 73 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kahden- tai monenvälisen sopimuksen tekemistä kyseisen jäsenvaltion tai kyseisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava siitä komissiolle, joka tarkistaa, ovatko sen määräykset tämän asetuksen mukaisia, ja tiedottaa asiasta jäsenvaltiolle.

4.  Ennen uuden 73 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kahden- tai monenvälisen sopimuksen tekemistä kyseisen jäsenvaltion tai kyseisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava siitä komissiolle, joka ilmoittaa siitä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja virastolle ja tarkistaa, ovatko sen määräykset tämän asetuksen mukaisia, ja tiedottaa asiasta jäsenvaltiolle.

Tarkistus    378

Ehdotus asetukseksi

77 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Ennen kuin kolmansien osapuolten tai kolmansien maiden kanssa tehdään mitään työjärjestelyjä, viraston on ilmoitettava niistä komissiolle, jonka on annettava niistä ennakkohyväksyntä. Kun työjärjestelyistä on sovittu, virasto ilmoittaa niistä komissiolle, joka antaa niistä tiedon Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Ennen kuin kolmansien osapuolten tai kolmansien maiden kanssa tehdään mitään työjärjestelyjä, virasto ilmoittaa niistä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. Komissio antaa niistä hyväksyntänsä ennen järjestelyjen tekemistä. Kun työjärjestelyistä on sovittu, virasto ilmoittaa niistä komissiolle, joka antaa niistä tiedon Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus    379

Ehdotus asetukseksi

78 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto voi lähettää henkilöstösääntöjen alaiseen henkilöstöönsä kuuluvia asiantuntijoita kolmansiin maihin yhteyshenkilöiksi, joilla olisi oltava suurin mahdollinen suoja tehtäviään hoitaessaan. He muodostavat osan unionin ja jäsenvaltioiden maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden ja turvallisuusasiantuntijoiden paikallisista tai alueellisista yhteistyöverkostoista, myös asetuksen (EY) N:o 377/2004 mukaisesti perustetusta verkostosta. Virasto voi hallintoneuvoston päätöksellä vahvistaa erityiset profiilit yhteyshenkilöille, kuten palauttamisasioiden yhteyshenkilöille, riippuen asianomaiseen kolmanteen maahan liittyvistä operatiivisista tarpeista.

1.  Virasto voi lähettää henkilöstösääntöjen alaiseen henkilöstöönsä kuuluvia asiantuntijoita kolmansiin maihin yhteyshenkilöiksi, joilla olisi oltava suurin mahdollinen suoja tehtäviään hoitaessaan. He muodostavat osan unionin ja jäsenvaltioiden maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden ja turvallisuusasiantuntijoiden paikallisista tai alueellisista yhteistyöverkostoista, myös asetuksen (EY) N:o 377/2004 mukaisesti perustetusta verkostosta. Virasto voi hallintoneuvoston päätöksellä vahvistaa erityiset profiilit yhteyshenkilöille riippuen asianomaiseen kolmanteen maahan liittyvistä operatiivisista tarpeista.

Tarkistus    380

Ehdotus asetukseksi

78 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Yhteyshenkilöiden lähettämisessä asetetaan unionin ulkoisen toiminnan puitteissa etusijalle ne kolmannet maat, jotka riskianalyysin perusteella ovat laittoman maahanmuuton lähtö- tai kauttakulkumaita. Virasto voi vastavuoroisesti ottaa vastaan kyseisten kolmansien maiden lähettämiä yhteyshenkilöitä. Hallintoneuvosto hyväksyy vuosittain pääjohtajan ehdotuksesta luettelon ensisijaisista maista. Hallintoneuvosto hyväksyy yhteyshenkilöiden lähettämisen komission lausunnon saatuaan.

2.  Yhteyshenkilöiden lähettämisessä asetetaan unionin ulkoisen toiminnan puitteissa etusijalle ne kolmannet maat, jotka riskianalyysin perusteella ovat laittoman muuttoliikkeen lähtö- tai kauttakulkumaita. Virasto voi vastavuoroisesti ottaa vastaan kyseisten kolmansien maiden lähettämiä yhteyshenkilöitä. Hallintoneuvosto hyväksyy vuosittain pääjohtajan ehdotuksesta luettelon ensisijaisista maista. Hallintoneuvosto hyväksyy yhteyshenkilöiden lähettämisen komission lausunnon saatuaan.

Tarkistus    381

Ehdotus asetukseksi

78 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Viraston yhteyshenkilöiden tehtäviin kuuluu unionin oikeuden mukaisesti ja perusoikeuksia kunnioittaen luoda yhteyksiä sen kolmannen maan toimivaltaisiin viranomaisiin, johon heidät on lähetetty, ja ylläpitää näitä yhteyksiä tarkoituksena edistää laittoman maahanmuuton estämistä ja torjuntaa sekä palautettavien henkilöiden palauttamista muun muassa antamalla teknistä apua kolmansien maiden kansalaisten tunnistamisessa ja matkustusasiakirjojen hankinnassa. Yhteyshenkilöiden on koordinoitava toimintaansa tiiviisti unionin edustustojen ja tarvittaessa yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan kuuluvien operaatioiden kanssa.

3.  Viraston yhteyshenkilöiden tehtäviin kuuluu unionin oikeuden mukaisesti ja perusoikeuksia kunnioittaen luoda yhteyksiä sen kolmannen maan toimivaltaisiin viranomaisiin, johon heidät on lähetetty, ja ylläpitää näitä yhteyksiä tarkoituksena edistää laittoman muuttoliikkeen estämistä ja torjuntaa sekä palautettavien henkilöiden palauttamista muun muassa antamalla teknistä apua kolmansien maiden kansalaisten tunnistamisessa ja matkustusasiakirjojen hankinnassa. Yhteyshenkilöiden on koordinoitava toimintaansa tiiviisti unionin edustustojen kanssa. Heidän toimitilojensa on oltava mahdollisuuksien mukaan samassa rakennuksessa. Viraston yhteyshenkilöiden on osaltaan arvioitava viraston operaatioiden ja kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön perusoikeusvaikutuksia ja raportoitava arviostaan pääjohtajalle ja perusoikeusvaltuutetulle.

Tarkistus    382

Ehdotus asetukseksi

79 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto voi asianomaisten jäsenvaltioiden suostumuksella kutsua tarkkailijoita unionin toimielimistä, elimistä tai laitoksista taikka kansainvälisistä järjestöistä sekä yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan kuuluvista operaatioista osallistumaan toimiinsa ja erityisesti yhteisiin operaatioihin ja pilottihankkeisiin, riskianalyysiin ja koulutukseen, siltä osin kuin tarkkailijoiden läsnäolo on kyseisten toimien tavoitteiden mukaista ja voi edistää yhteistyön parantamista ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa eikä vaaranna toimien yleistä turvallisuutta. Tarkkailijat voivat osallistua riskianalyysiin ja koulutukseen vain asianomaisten jäsenvaltioiden suostumuksella. Tarkkailijoiden osallistumiselle yhteisiin operaatioihin ja pilottihankkeisiin tarvitaan vastaanottavan jäsenvaltion hyväksyntä. Tarkkailijoiden osallistumista koskevat yksityiskohtaiset säännöt sisällytetään toimintasuunnitelmaan. Virasto antaa tarkkailijoille asianmukaisen koulutuksen ennen heidän osallistumistaan.

1.  Virasto voi asianomaisten jäsenvaltioiden suostumuksella kutsua tarkkailijoita unionin toimielimistä, elimistä tai laitoksista taikka kansainvälisistä järjestöistä osallistumaan toimiinsa ja erityisesti yhteisiin operaatioihin ja pilottihankkeisiin, riskianalyysiin ja koulutukseen, siltä osin kuin tarkkailijoiden läsnäolo on kyseisten toimien tavoitteiden mukaista ja voi edistää yhteistyön parantamista ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa eikä vaaranna toimien yleistä turvallisuutta tai aiheuta vaaraa perusoikeuksille. Tarkkailijat voivat osallistua riskianalyysiin ja koulutukseen vain asianomaisten jäsenvaltioiden suostumuksella. Tarkkailijoiden osallistumiselle yhteisiin operaatioihin ja pilottihankkeisiin tarvitaan vastaanottavan jäsenvaltion hyväksyntä. Tarkkailijoiden osallistumista koskevat yksityiskohtaiset säännöt sisällytetään toimintasuunnitelmaan. Virasto antaa tarkkailijoille asianmukaisen koulutuksen ennen heidän osallistumistaan.

Tarkistus    383

Ehdotus asetukseksi

79 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virasto voi asianomaisten jäsenvaltioiden suostumuksella kutsua tarkkailijoita kolmansista maista osallistumaan 37 artiklassa tarkoitettuihin toimiinsa ulkorajoilla, 51 artiklassa tarkoitettuihin palautusoperaatioihin, 54 artiklassa tarkoitettuihin palautusinterventioihin sekä 62 artiklassa tarkoitettuun koulutukseen, siltä osin kuin tarkkailijoiden läsnäolo on kyseisten toimien tavoitteiden mukaista, voi edistää yhteistyön parantamista ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa eikä vaaranna toimien yleistä turvallisuutta. Tarkkailijat voivat osallistua 37, 43, 51 ja 62 artiklassa tarkoitettuihin toimiin vain asianomaisten jäsenvaltioiden suostumuksella ja 37 ja 54 artiklassa tarkoitettuihin toimiin vain vastaanottavan jäsenvaltion suostumuksella. Tarkkailijoiden osallistumista koskevat yksityiskohtaiset säännöt sisällytetään toimintasuunnitelmaan. Virasto antaa tarkkailijoille asianmukaisen koulutuksen ennen heidän osallistumistaan. Heidän edellytetään noudattavan viraston menettelyohjeita osallistuessaan sen toimiin.

2.  Virasto voi asianomaisten jäsenvaltioiden suostumuksella kutsua tarkkailijoita kolmansista maista osallistumaan 37 artiklassa tarkoitettuihin toimiinsa ulkorajoilla, 51 artiklassa tarkoitettuihin palautusoperaatioihin, 54 artiklassa tarkoitettuihin palautusinterventioihin sekä 62 artiklassa tarkoitettuun koulutukseen, siltä osin kuin tarkkailijoiden läsnäolo on kyseisten toimien tavoitteiden mukaista, voi edistää yhteistyön parantamista ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa eikä vaaranna toimien yleistä turvallisuutta eikä kolmansien maiden kansalaisten turvallisuutta ja turvapaikkaoikeutta. Tarkkailijat voivat osallistua vain asianomaisten jäsenvaltioiden suostumuksella. Tarkkailijoiden osallistumista koskevat yksityiskohtaiset säännöt sisällytetään toimintasuunnitelmaan. Virasto antaa tarkkailijoille asianmukaisen koulutuksen ennen heidän osallistumistaan. Heidän edellytetään noudattavan viraston menettelyohjeita osallistuessaan sen toimiin.

Tarkistus    384

Ehdotus asetukseksi

80 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Virasto ottaa hoitaakseen ja käyttöönsä eurooppalaisen kuvantallennusjärjestelmän (FADO), joka sisältää tietoja jäsenvaltioiden, kolmansien maiden, alueellisten yhteisöjen, kansainvälisten järjestöjen ja muiden kansainvälisen oikeuden piiriin kuuluvien yhteisöjen myöntämistä aidoista matkustus- ja oleskeluasiakirjoista ja niiden väärennöksistä. FADO ei saa sisältää henkilötietoja.

Virasto ottaa hoitaakseen ja käyttöönsä eurooppalaisen kuvantallennusjärjestelmän (FADO) tietokannan, joka perustettiin yhteisellä toiminnalla 98/700/YOS ja joka sisältää tietoja jäsenvaltioiden, kolmansien maiden, alueellisten yhteisöjen, kansainvälisten järjestöjen ja muiden kansainvälisen oikeuden piiriin kuuluvien yhteisöjen myöntämistä aidoista matkustus- ja oleskeluasiakirjoista ja niiden väärennöksistä. FADO ei saa sisältää henkilötietoja.

Tarkistus    385

Ehdotus asetukseksi

III a luku (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Yhteinen parlamentaarinen valvonta

 

80 a artikla

 

Yhteinen parlamentaarinen valvonta

 

1.  Jotta voidaan taata viraston parlamentaarisen valvonnan toteutuminen ja vastuun jakamista koskevan tavoitteen huomioon ottaminen sekä unionin että kansallisella tasolla 7 artiklan mukaisesti, Euroopan parlamentille tämän asetuksen nojalla osoitettuja valvontatoimia on täydennettävä kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan yhdessä perustaman yhteisen parlamentaarisen valvontaryhmän (JPSG) suorittamilla valvontatoimilla.

 

2.  Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit määrittelevät yhdessä yhteisen valvontaryhmän organisaation ja työjärjestyksen Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehdyn pöytäkirjan N:o 1 9 artiklan mukaisesti. Työjärjestyksen on sisällettävä määräykset, jotka koskevat turvallisuusluokiteltujen tietojen ja arkaluonteisten turvallisuusluokittelemattomien tietojen käsittelyä ja saatavuutta tämän asetuksen 91 artiklan mukaisesti. Työjärjestyksen on myös sisällettävä muun muassa määräyksiä, jotka koskevat kokousten järjestämistiheyttä ja -paikkaa, esityslistan vahvistamismenettelyä, selkeät määräykset päätöksenteosta, yhteisen valvontaryhmän koostumuksesta sekä tiedot yhteisen valvontaryhmän yhteispuheenjohtajista, joiden nimittämisestä vastaavat Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta sekä Euroopan unionin puheenjohtajana toimiva jäsenvaltio tämän artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti. Kyseiset parlamentit valitsevat yhteisen valvontaryhmän jäsenet rajaturvallisuuteen ja virastoon liittyvän asiantuntemuksen perusteella, ja heidän toimikautensa kestää mahdollisuuksien mukaan kyseisen parlamentin toimikauden loppuun asti. Euroopan parlamentti vastaa yhteisen valvontaryhmän sihteeristön tehtävistä.

 

3.  Yhteinen valvontaryhmä valvoo poliittisesti, että virasto hoitaa tehtävänsä ja jäsenvaltiot vastuualueensa tämän asetuksen mukaisesti. Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa

 

a)  hallintoneuvoston puheenjohtajan ja pääjohtajan on yhteisen valvontaryhmän sitä pyytäessä saavuttava valvontaryhmän kuultaviksi keskustelemaan ensimmäisen alakohdan mukaisiin toimiin liittyvistä asioista;

 

b)  yhteisen valvontaryhmän kokoontuessa Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltiona toimivan jäsenvaltion on yhteisen valvontaryhmän sitä pyytäessä saavuttava sen kuultavaksi keskustelemaan ensimmäisen alakohdan mukaisiin toimiin liittyvistä asioista; mikäli asianomainen jäsenvaltio ei osallistu Euroopan raja- ja rannikkovartiostoon, vastuu siirtyy sille jäsenvaltiolle, joka toimii seuraavana Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltiona ja osallistuu Euroopan raja- ja rannikkovartiostoon;

 

c)  yhteinen valvontaryhmä voi päättää kutsua kokoukseensa muita asiaankuuluvia henkilöitä, esimerkiksi neuvoa-antavan ryhmän edustajan ja perusoikeusvaltuutetun, keskustelemaan perusoikeuksien suojeluun liittyvistä asioista.

 

4.  Virasto toimittaa yhteiselle valvontaryhmälle kaikki asiakirjat, jotka se antaa Euroopan parlamentille. Jäsenvaltiot tiedottavat yhteiselle valvontaryhmälle vuosittain tämän asetuksen mukaisten tehtäviensä hoitamisesta.

 

Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukaisesti virasto toimittaa yhteiselle valvontaryhmälle kaikki sen pyytämät asiakirjat, jos asiakirjat ovat tarpeen viraston toiminnan poliittiseen valvontaan liittyvien tehtävien hoitamisen kannalta. Jäsenvaltioiden on toimitettava yhteiselle valvontaryhmälle kaikki sen pyytämät lisätiedot ottaen kuitenkin huomioon niitä koskevat harkintaa ja luottamuksellisuutta koskevat vaatimukset.

 

5.  Yhteinen valvontaryhmä voi laatia päätelmät Euroopan raja- ja rannikkovartioston toiminnan poliittisesta valvonnasta ja toimittaa ne Euroopan parlamentille ja kansallisille parlamenteille. Euroopan parlamentti toimittaa päätelmät tiedoksi neuvostolle, komissiolle ja virastolle.

Tarkistus    386

Ehdotus asetukseksi

81 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Eurooppalainen raja- ja merivartiosto takaa tämän asetuksen mukaisia tehtäviään hoitaessaan perusoikeuksien suojelun asiaa koskevan unionin oikeuden, erityisesti perusoikeuskirjan, ja asiaa koskevan kansainvälisen oikeuden, mukaan lukien vuonna 1951 tehty pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus, siihen vuonna 1967 tehty pöytäkirja sekä kansainvälisen suojelun saatavuuteen liittyvät velvoitteet, erityisesti palautuskiellon periaate, mukaisesti.

Eurooppalainen raja- ja merivartiosto takaa tämän asetuksen mukaisia tehtäviään hoitaessaan perusoikeuksien suojelun asiaa koskevan unionin oikeuden, erityisesti perusoikeuskirjan, ja asiaa koskevan kansainvälisen oikeuden, mukaan lukien vuonna 1951 tehty pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus, siihen vuonna 1967 tehty pöytäkirja, lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus sekä kansainvälisen suojelun saatavuuteen liittyvät velvoitteet, erityisesti palautuskiellon periaate, mukaisesti.

Tarkistus    387

Ehdotus asetukseksi

81 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Virasto laatii tätä varten perusoikeusstrategian, johon sisältyy tehokas mekanismi perusoikeuksien kunnioittamisen valvomiseksi kaikissa viraston toimissa, ja se kehittää strategiaa edelleen ja panee sen täytäntöön.

Virasto laatii tätä varten perusoikeusvaltuutetun hyväksyntää edellyttävän perusoikeusstrategian ja toimintasuunnitelman, johon sisältyy tehokas mekanismi perusoikeuksien kunnioittamisen valvomiseksi kaikissa viraston toimissa, ja se kehittää strategiaa edelleen ja panee sen täytäntöön. Perusoikeusvaltuutettu raportoi strategian ja toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta 107 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    388

Ehdotus asetukseksi

81 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Eurooppalainen raja- ja merivartiosto varmistaa tehtäviään hoitaessaan, että ketään henkilöä ei poisteta, pakoteta siirtymään tai kuljeteta sellaiseen maahan tai muutoin luovuteta tai palauteta sellaisen maan viranomaisille, joka ei noudata palautuskiellon periaatetta tai josta henkilö saatetaan karkottaa tai palauttaa toiseen maahan tämän periaatteen vastaisesti.

2.  Eurooppalainen raja- ja merivartiosto varmistaa tehtäviään hoitaessaan, että ketään henkilöä ei poisteta, pakoteta siirtymään tai kuljeteta sellaiseen maahan tai muutoin luovuteta tai palauteta sellaisen maan viranomaisille, jossa henkilö on esimerkiksi vakavassa vaarassa joutua kuolemanrangaistuksen, kidutuksen, vainon tai muun epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kohteeksi tai jossa hänen henkensä tai vapautensa olisi uhattuna hänen rotunsa, uskontonsa, kansallisuutensa, seksuaalisen suuntautumisensa, tiettyyn sosiaaliryhmään kuulumisensa tai poliittisen mielipiteensä vuoksi tai joka ei noudata palautuskiellon periaatetta tai josta henkilö saatetaan karkottaa, poistaa, luovuttaa tai palauttaa toiseen maahan tämän periaatteen vastaisesti.

Tarkistus    389

Ehdotus asetukseksi

81 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Eurooppalainen raja- ja merivartiosto ottaa tehtäviään hoitaessaan huomioon lasten, ilman huoltajaa olevien alaikäisten, vammaisten henkilöiden, ihmiskaupan uhrien, sairaanhoitoa tarvitsevien, kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien, merihädässä olevien sekä muiden erityisen haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden erityistarpeet.

Eurooppalainen raja- ja merivartiosto ottaa tehtäviään hoitaessaan huomioon lasten, ilman huoltajaa olevien alaikäisten, vammaisten henkilöiden, ihmiskaupan uhrien, sairaanhoitoa tarvitsevien, kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien, merihädässä olevien sekä muiden erityisen haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden erityistarpeet ja huolehtii niistä.

Tarkistus    390

Ehdotus asetukseksi

81 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Virasto ottaa tehtäviään hoitaessaan, suhteissaan jäsenvaltioihin ja tehdessään yhteistyötä kolmansien maiden kanssa huomioon 70 artiklassa tarkoitetun neuvoa-antavan ryhmän ja perusoikeusvastaavan raportit.

4.  Virasto ottaa kaikkia tehtäviään hoitaessaan, mukaan luettuna perusoikeuksien kunnioittamisen valvontaa koskevan tehokkaan mekanismin edelleen kehittäminen ja täytäntöönpano, suhteissaan jäsenvaltioihin ja tehdessään yhteistyötä kolmansien maiden kanssa huomioon 70 artiklassa tarkoitetun neuvoa-antavan ryhmän ja perusoikeusvaltuutetun raportit.

Tarkistus    391

Ehdotus asetukseksi

83 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvistä joukoista lähetettyjen ryhmien jäsenillä on oltava valmiudet hoitaa kaikki tehtävät ja käyttää kaikkia valtuuksia, jotka liittyvät rajavalvontaan ja palauttamiseen ja ovat tarpeen asetuksen (EU) 2016/399 ja direktiivin 2008/115/EY tavoitteiden saavuttamiseksi.

1.  Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvistä joukoista lähetettyjen ryhmien jäsenillä on oltava valmiudet hoitaa kaikki tehtävät ja käyttää kaikkia valtuuksia, jotka liittyvät rajavalvontaan ja palauttamiseen ja ovat tarpeen asetusten (EU) N:o 656/2014 ja (EU) 2016/399 sekä direktiivin 2008/115/EY tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus    392

Ehdotus asetukseksi

83 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tehtäviään hoitaessaan ja valtuuksiaan käyttäessään ryhmien jäsenten on noudatettava unionin oikeutta ja kansainvälistä oikeutta sekä otettava huomioon perusoikeudet ja vastaanottavan jäsenvaltion kansallinen lainsäädäntö.

2.  Tehtäviään hoitaessaan ja valtuuksiaan käyttäessään ryhmien jäsenten on noudatettava unionin oikeutta ja kansainvälistä oikeutta sekä varmistettava perusoikeuksien kunnioittaminen kaikkina aikoina ja otettava huomioon vastaanottavan jäsenvaltion kansallinen lainsäädäntö.

Tarkistus    393

Ehdotus asetukseksi

83 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Vastaanottava jäsenvaltio voi toimintasuunnitelmaa laadittaessa rajoittaa ryhmien jäsenten toimeenpanovaltuuksia kansallisen lainsäädäntönsä ja operaatioiden aikaisten toimintamenettelyjensä perusteella. Erityiset toimeenpanovaltuudet, joita ryhmän jäsenet voivat käyttää, esitellään 39 artiklassa säädetyssä toimintasuunnitelmassa.

Tarkistus    394

Ehdotus asetukseksi

83 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ryhmien jäsenten, jotka on lähetetty henkilöstösääntöjen alaisesta viraston henkilöstöstä tai jotka jäsenvaltiot ovat antaneet pitkäaikaisesti viraston käyttöön ja jotka on sen jälkeen lähetetty, on tehtäviään hoitaessaan ja valtuuksiaan käyttäessään käytettävä tarpeen mukaan eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen virkapukua. Jäsenvaltioista lyhytaikaisesti lähetettyjen ryhmien jäsenten on tehtäviään hoitaessaan ja valtuuksiaan käyttäessään käytettävä tarpeen mukaan omia virkapukujaan.

Ryhmien jäsenten, jotka on lähetetty henkilöstösääntöjen alaisesta viraston henkilöstöstä tai jotka jäsenvaltiot ovat antaneet pitkäaikaisesti viraston käyttöön ja jotka on sen jälkeen lähetetty, on tehtäviään hoitaessaan ja valtuuksiaan käyttäessään käytettävä eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen virkapukua. Jäsenvaltioista lyhytaikaisesti lähetettyjen ryhmien jäsenten on tehtäviään hoitaessaan ja valtuuksiaan käyttäessään käytettävä omia virkapukujaan.

Tarkistus    395

Ehdotus asetukseksi

83 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Ryhmien jäsenillä on kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion suostumuksella tai viraston henkilöstön tapauksessa viraston suostumuksella sekä vastaanottavan jäsenvaltion rajavartijoiden läsnä ollessa sekä vastaanottavan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti tehtäviään hoitaessaan ja valtuuksiaan käyttäessään oikeus voimankäyttöön, mukaan lukien virka-aseiden, ammusten ja varusteiden käyttö. Vastaanottava jäsenvaltio voi kotijäsenvaltion tai tilanteen mukaan viraston suostumuksella sallia ryhmien jäsenten voimankäytön, vaikka vastaanottavan jäsenvaltion rajavartijoita ei olisi paikalla.

6.  Ryhmien jäsenillä voi olla kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion suostumuksella tai viraston henkilöstön tapauksessa viraston ja vastaanottavan jäsenvaltion suostumuksella sekä vastaanottavan jäsenvaltion rajavartijoiden läsnä ollessa sekä vastaanottavan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti tehtäviään hoitaessaan ja valtuuksiaan käyttäessään oikeus voimankäyttöön, mukaan lukien virka-aseiden, ammusten ja varusteiden käyttö. Vastaanottava jäsenvaltio voi kotijäsenvaltion tai tilanteen mukaan viraston suostumuksella sallia ryhmien jäsenten voimankäytön, vaikka vastaanottavan jäsenvaltion rajavartijoita ei olisi paikalla.

Tarkistus    396

Ehdotus asetukseksi

83 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Virka-aseita, ammuksia ja varusteita voidaan käyttää oikeutettuun itsepuolustukseen sekä ryhmien jäsenten tai muiden henkilöiden oikeutettuun puolustamiseen vastaanottavan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

7.  Virka-aseita, ammuksia ja varusteita voidaan käyttää oikeutettuun itsepuolustukseen sekä ryhmien jäsenten tai muiden henkilöiden oikeutettuun puolustamiseen vastaanottavan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön sekä kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ja perusoikeuskirjan mukaisesti.

Tarkistus    397

Ehdotus asetukseksi

83 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tätä asetusta sovellettaessa vastaanottavan jäsenvaltion on valtuutettava ryhmien jäsenet käyttämään eurooppalaisia tietokantoja, joiden käyttö on tarpeen rajatarkastuksia, rajojen valvontaa ja palauttamista koskevien, toimintasuunnitelmassa esitettyjen operatiivisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Vastaanottava jäsenvaltio voi lisäksi valtuuttaa heidät käyttämään sen kansallisia tietokantoja, jos tämä on saman tarkoituksen vuoksi tarpeellista. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ne myöntävät kyseisten tietokantojen käyttöoikeuden tehokkaasti ja tuloksellisesti. Ryhmien jäsenet saavat käyttää vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen heidän tehtäviensä hoitamiseksi ja valtuuksiensa käyttämiseksi. Vastaanottavan jäsenvaltion on ennen ryhmien jäsenten lähettämistä ilmoitettava virastolle käytettävissä olevat kansalliset ja eurooppalaiset tietokannat. Virasto asettaa nämä tiedot kaikkien lähettämiseen osallistuvien jäsenvaltioiden saataville.

Tätä asetusta sovellettaessa vastaanottavan jäsenvaltion on valtuutettava ryhmien jäsenet käyttämään eurooppalaisia tietokantoja, joiden käyttö on tarpeen rajatarkastuksia, rajojen valvontaa ja palauttamista koskevien, toimintasuunnitelmassa esitettyjen operatiivisten tavoitteiden saavuttamiseksi näiden tietokantojen perustamisesta annettujen säädösten mukaisesti. Vastaanottava jäsenvaltio voi lisäksi valtuuttaa heidät käyttämään sen kansallisia tietokantoja, jos tämä on saman tarkoituksen vuoksi tarpeellista. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ne myöntävät kyseisten tietokantojen käyttöoikeuden tehokkaasti ja tuloksellisesti. Ryhmien jäsenet saavat käyttää vain sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättä tarpeen heidän tehtäviensä hoitamiseksi ja valtuuksiensa käyttämiseksi. Vastaanottavan jäsenvaltion on ennen ryhmien jäsenten lähettämistä ilmoitettava virastolle käytettävissä olevat kansalliset ja eurooppalaiset tietokannat. Virasto asettaa nämä tiedot kaikkien lähettämiseen osallistuvien jäsenvaltioiden saataville.

Tarkistus    398

Ehdotus asetukseksi

83 artikla – 8 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Vastaanottavien jäsenvaltioiden viranomaiset ovat ryhmien jäsenten tehtäviään suorittaessaan ja toimivaltaansa käyttäessään keräämien tai käsittelemien kaikkien henkilötietojen rekisterinpitäjiä.

Tarkistus    399

Ehdotus asetukseksi

85 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun ryhmien jäsenet toimivat vastaanottavassa jäsenvaltiossa, tämä jäsenvaltio on vastuussa heidän virantoimituksessa mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 94 artiklan soveltamista.

1.  Kun ryhmien jäsenet toimivat vastaanottavassa jäsenvaltiossa, tämä jäsenvaltio on vastuussa heidän virantoimituksessa mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 94 artiklan ja 96 artiklan -1 ja -1 a kohdan soveltamista.

Tarkistus    400

Ehdotus asetukseksi

86 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Yhteisen operaation, pilottihankkeen, muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmän lähettämisen, nopean rajaintervention, palautusoperaation tai palautusintervention aikana ryhmien jäseniä kohdellaan samalla tavalla kuin vastaanottavan jäsenvaltion virkamiehiä sellaisten rikosten osalta, joiden kohteeksi he joutuvat tai joita he tekevät, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 94 artiklan soveltamista.

Yhteisen operaation, pilottihankkeen, muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmän lähettämisen, nopean rajaintervention, palautusoperaation tai palautusintervention aikana ryhmien jäseniä, henkilöstösääntöjen alainen viraston henkilöstö mukaan lukien, kohdellaan samalla tavalla kuin vastaanottavan jäsenvaltion virkamiehiä sellaisten rikosten osalta, joiden kohteeksi he joutuvat tai joita he tekevät.

Tarkistus    401

Ehdotus asetukseksi

87 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Viraston henkilötietojen käsittelyssä sovelletaan [asetusta (EY) N:o 45/2001].

1.  Viraston henkilötietojen käsittelyssä sovelletaan asetusta (EU) 2018/1725.

Tarkistus    402

Ehdotus asetukseksi

87 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hallintoneuvosto toteuttaa tarvittavat hallinnolliset toimenpiteet, joiden mukaisesti virasto soveltaa [asetusta (EY) N:o 45/2001], mukaan lukien viraston tietosuojavastaavaa koskevat toimenpiteet.

2.  Hallintoneuvosto toteuttaa tarvittavat täytäntöönpanotoimenpiteet, joiden mukaisesti virasto soveltaa asetusta (EU) 2018/1725, sekä viraston tietosuojavastaavaa koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet erityisesti mahdollistaakseen hänen tehtäviensä, velvollisuuksiensa ja valtuuksien hoitamisen.

Tarkistus    403

Ehdotus asetukseksi

87 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Virasto voi siirtää henkilötietoja kolmannen maan viranomaiselle tai kansainväliselle järjestölle [asetuksen (EY) N:o 45/2001] säännösten mukaisesti siltä osin kuin siirto on tarpeen palauttamistoimiin liittyvien viraston tehtävien suorittamiseksi.Virasto voi palautusoperaatioiden järjestämisen yhteydessä siirtää palautettavien henkilöiden henkilötiedot samoin ehdoin myös liikenteenharjoittajalle, jos jäsenvaltio ei ole tehnyt sitä. [Asetuksen (EY) N:o 45/2001] [25 artiklan 1 kohdan c alakohdan] mukaisesti saman asetuksen [19 artiklaa] ei sovelleta viraston palauttamista varten suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn niin kauan kuin kolmannen maan kansalaista ei ole palautettu. Virasto voi antaa sisäisiä sääntöjä [asetuksen (EY) N:o 45/2001] [17 ja 18 artiklan] mukaisten oikeuksien soveltamisen rajoittamisesta tapauskohtaisesti niin kauan kuin tällaisen oikeuden käyttäminen saattaisi vaarantaa palauttamismenettelyn.

3.  Virasto voi siirtää henkilötietoja kolmannen maan viranomaiselle tai kansainväliselle järjestölle [asetuksen (EY) N:o 45/2001] säännösten mukaisesti siltä osin kuin siirto on tarpeen palauttamistoimiin liittyvien viraston tehtävien suorittamiseksi. Virasto voi palautusoperaatioiden järjestämisen yhteydessä siirtää palautettavien henkilöiden henkilötiedot samoin ehdoin myös liikenteenharjoittajalle, jos jäsenvaltio ei ole tehnyt sitä. Virasto voi asetuksen (EU) 2018/1725 25 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti antaa sisäisiä sääntöjä tuon asetuksen 17 ja 18 artiklan mukaisten oikeuksien soveltamisen rajoittamisesta tapauskohtaisesti niin kauan kuin tällaisen oikeuden käyttäminen saattaisi vaarantaa palauttamismenettelyn. Tällaisten rajoitusten on noudatettava olennaisilta osin oikeutta henkilötietojen suojaan ja oikeutta yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen sekä oltava tarpeellisia ja oikeassa suhteessa asetettuun tavoitteeseen nähden, ottaen huomioon näihin kyseisen henkilön oikeuksiin kohdistuvat riskit.

Tarkistus    404

Ehdotus asetukseksi

87 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Kaikki sellainen tiedonvaihto on kiellettyä, jossa annettaisiin kolmannelle maalle tietoja, joita voitaisiin käyttää tunnistamaan henkilöitä tai henkilöryhmiä, joiden pyyntöä tutkitaan tai on tutkittu tai joita vakavasti uhkaa kidutus tai muu epäinhimillinen tai halventava kohtelu taikka rangaistus tai muu perusoikeuksien loukkaus. Viraston ei pidä ilmaista, että henkilö on jättänyt kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen kolmannessa maassa.

Tarkistus    405

Ehdotus asetukseksi

87 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Tämän asetuksen nojalla vaihdettuja tietoja ei saa lähettää tai muulla tavoin toimittaa muille kolmansille maille tai kolmansille osapuolille.

Tarkistus    406

Ehdotus asetukseksi

87 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

87 a artikla

 

Henkilötietojen lähteet ja tietojen omistajuus

 

1.  Virasto voi käsitellä tässä asetuksessa säädettyjen tehtäviensä hoitamisen kannalta merkittäviä henkilötietoja, jotka on saatu

 

a)  jäsenvaltioilta,

 

b)  viraston henkilöstöltä,

 

c)  eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyviltä joukoilta,

 

d)  muilta unionin elimiltä ja laitoksilta, erityisesti niiltä, joita tarkoitetaan 69 artiklan 1 kohdassa,

 

e)  kolmansilta mailta tai kansainvälisiltä järjestöiltä,

 

f)  julkisista lähteistä.

 

2.  Tietojen omistajuus säilyy henkilötiedot antaneella taholla samoin kuin vastuu tietojen paikkansapitävyydestä. Vastuu on virastolla, kun henkilötietoja antavat 1 kohdan b, e ja f alakohdassa luetellut lähteet.

 

3.  Virasto arvioi avoimista lähteistä saatavia tietoja noudattaen seuraavia periaatteita:

 

a)  tietolähteen luotettavuus arvioidaan käyttäen seuraavia lähteen arviointikoodeja:

 

A):  tiedot ovat peräisin varmasti luotettavasta ja pätevästä lähteestä tai tiedot on toimittanut aiemmin kaikissa tapauksissa luotettavaksi osoittautunut lähde;

 

B):  lähde, josta tiedot on saatu, on useimmissa tapauksissa osoittautunut luotettavaksi;

 

C):  lähde, josta tiedot on saatu, on useimmissa tapauksissa osoittautunut epäluotettavaksi;

 

X):  lähteen luotettavuutta ei voida arvioida;

 

b)  tietojen täsmällisyys arvioidaan käyttäen seuraavia tiedon arviointikoodeja:

 

1):  tiedot, joiden oikeellisuudesta on varmuus;

 

2):  tiedot, jotka tiedon lähde tuntee henkilökohtaisesti, mutta joita niitä välittävä virkailija ei henkilökohtaisesti tunne;

 

3):  tiedot, joita tiedon lähde ei henkilökohtaisesti tunne, mutta jotka jo tallennetut muut tiedot vahvistavat;

 

4):  tiedot, joita tiedon lähde ei henkilökohtaisesti tunne ja joita ei voida vahvistaa.

Tarkistus    407

Ehdotus asetukseksi

88 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto voi käsitellä henkilötietoja ainoastaan seuraavissa tarkoituksissa:

1.  Virasto voi käsitellä henkilötietoja ainoastaan seuraavissa tarkoituksissa, kun se on välttämättä tarpeen:

Tarkistus    408

Ehdotus asetukseksi

88 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  yhteisten operaatioiden, pilottihankkeiden ja nopeiden rajainterventioiden järjestämiseen ja koordinointiin sekä muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien toimintaan liittyvien viraston tehtävien hoitaminen mukaisesti;

a)  yhteisiin operaatioihin, pilottihankkeisiin ja nopeisiin rajainterventioihin sekä muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien toimintaan liittyvien viraston tehtävien hoitaminen tässä asetuksessa säädetyllä tavalla;

Tarkistus    409

Ehdotus asetukseksi

88 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  tietojenvaihdon helpottaminen jäsenvaltioiden, EASOn, Europolin tai Eurojustin kanssa 89 artiklan mukaisesti;

c)  tiedonvaihdon helpottaminen jäsenvaltioiden, [Euroopan unionin turvapaikkaviraston], Europolin tai Eurojustin kanssa 89 artiklan mukaisesti;

Tarkistus    410

Ehdotus asetukseksi

88 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virastolle henkilötietoja toimittavan jäsenvaltion tai muun unionin viraston on määritettävä 1 kohdassa tarkoitettu yksi tai useampi kyseisten tietojen käsittelyn tarkoitus. Virasto voi käsitellä tällaisia henkilötietoja toiseen, myös 1 kohdassa esitettyyn tarkoitukseen ainoastaan, jos henkilötietojen toimittaja antaa siihen luvan.

2.  Virastolle henkilötietoja toimittavan jäsenvaltion tai muun unionin viraston on määritettävä 1 kohdassa tarkoitettu yksi tai useampi kyseisten tietojen käsittelyn tarkoitus. Virasto voi käsitellä tällaisia henkilötietoja toiseen, myös 1 kohdassa esitettyyn tarkoitukseen ainoastaan, jos henkilötietojen toimittaja antaa siihen luvan, ja vasta kun se on arvioinut, että käsittelyn tarkoituksen muuttaminen on tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta koskevien tietosuojaperiaatteiden mukaista. Käsitellessään henkilötietoja tämän kohdan mukaisesti virasto säilyttää kirjallisessa muodossa tiedot tapauskohtaisista yhteensopivuusarvioinneista.

Tarkistus    411

Ehdotus asetukseksi

88 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Virasto voi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja 87 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen täytäntöönpanotoimien välityksellä asettaa rajoituksia julkisista lähteistä saatujen tietojen ja henkilötietojen käytölle jäsenvaltioissa, unionin elimissä, kolmansissa maissa ja kansainvälisissä organisaatioissa.

Tarkistus    412

Ehdotus asetukseksi

89 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto voi käsitellä ainoastaan seuraavantyyppisiä henkilötietoja, jotka on kerätty yhteisten operaatioiden, pilottihankkeiden ja nopeiden rajainterventioiden yhteydessä ja jotka jäsenvaltiot, viraston henkilöstö tai EASO, Europol tai Eurojust taikka muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmät ovat toimittaneet sille:

1.  Virasto voi käsitellä ainoastaan seuraavan tyyppisiä henkilötietoja, jotka on kerätty yhteisten operaatioiden, pilottihankkeiden ja nopeiden rajainterventioiden yhteydessä ja jotka jäsenvaltiot, viraston henkilöstö, eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen jäsenet tai [Euroopan unionin turvapaikkavirasto], Europol tai Eurojust taikka muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmät ovat toimittaneet sille:

Tarkistus    413

Ehdotus asetukseksi

89 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  sellaisten henkilöiden henkilötiedot, joita jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ja EASO, Europol tai Eurojust perustellusti epäilevät osallisuudesta rajat ylittävään rikollisuuteen, kuten maahantulijoiden salakuljetukseen, ihmiskauppaan tai terrorismiin;

a)  sellaisten henkilöiden henkilötiedot, joita jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ja [Euroopan unionin turvapaikkavirasto], Europol tai Eurojust perustellusti epäilevät osallisuudesta rajat ylittävään rikollisuuteen;

Tarkistus    414

Ehdotus asetukseksi

89 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tietojenvaihto EASOn, Europolin tai Eurojustin kanssa on tarpeen, jotta tietoja voidaan käyttää niiden toimeksiantojen ja 69 artiklan mukaisesti;

a)  tietojenvaihto [Euroopan unionin turvapaikkaviraston], Europolin tai Eurojustin kanssa on tarpeen, jotta tietoja voidaan käyttää niiden toimeksiantojen ja 69 artiklan mukaisesti;

Tarkistus    415

Ehdotus asetukseksi

89 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  erityiset tapaukset, joissa virasto tulee tietoiseksi siitä, että lainvalvontaviranomaiset tarvitsevat välttämättä henkilötietoja, joita se käsittelee tehtäviensä hoitamiseksi, vakavien rikosten ehkäisemistä, havaitsemista, tutkintaa tai syytteeseenpanoa varten.

e)  erityiset tapaukset, joissa virasto tulee tietoiseksi siitä, että lainvalvontaviranomaiset tarvitsevat välttämättä välitettäviksi henkilötietoja, joita se käsittelee tehtäviensä hoitamiseksi, vakavien rikosten ehkäisemistä, havaitsemista, tutkintaa tai syytteeseenpanoa varten.

Tarkistus    416

Ehdotus asetukseksi

89 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Henkilötiedot on tuhottava niin pian kuin ne on toimitettu EASOlle, Europolille tai Eurojustille taikka jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille tai kun niitä on käytetty riskianalyysien laatimiseksi. Säilyttämisaika ei saa missään tapauksessa olla pidempi kuin 90 päivää niiden keruupäivästä. Riskianalyysien tuloksissa olevat tiedot on esitettävä nimettöminä. Tämän kohdan säännöksiä ei sovelleta palauttamiseen liittyvien tehtävien suorittamiseksi käsiteltyihin tietoihin.

3.  Henkilötiedot on tuhottava heti kun ne on toimitettu [Euroopan unionin turvapaikkavirastolle], Europolille, Eurojustille tai jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille tai kun niitä on käytetty riskianalyysien laatimiseksi. Säilyttämisaika ei saa missään tapauksessa olla pidempi kuin 90 päivää niiden keruupäivästä. Riskianalyysien tuloksissa olevat tiedot on esitettävä nimettöminä. Tämän kohdan säännöksiä ei sovelleta palauttamiseen liittyvien tehtävien suorittamiseksi käsiteltyihin tietoihin.

Tarkistus    417

Ehdotus asetukseksi

89 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Tiedonvaihto on kiellettyä, jos siinä annettaisiin kolmannelle maalle tietoja, joita voitaisiin käyttää tunnistamaan henkilöitä tai henkilöryhmiä, joiden pyyntöä saada kansainvälistä suojelua tutkitaan tai joita vakavasti uhkaa kidutus tai muu epäinhimillinen tai halventava kohtelu taikka rangaistus tai muu perusoikeuksien loukkaus.

Tarkistus    418

Ehdotus asetukseksi

90 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun kansallinen tilannekuva edellyttää henkilötietojen käsittelyä, kyseisiä tietoja on käsiteltävä asiaankuuluvien tietosuojaa koskevien unionin ja kansallisten säännösten mukaisesti. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä viranomainen, jota pidetään asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 7 kohdan mukaisena rekisterinpitäjänä ja jolla on keskitetty vastuu kyseisen jäsenvaltion tietojen käsittelystä. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava tätä viranomaista koskevat tiedot komissiolle.

1.  Kun kansallinen tilannekuva edellyttää henkilötietojen käsittelyä, kyseisiä tietoja on käsiteltävä asiaankuuluvien tietosuojaa koskevien unionin ja kansallisten säännösten mukaisesti. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä viranomainen, jota pidetään asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 7 kohdan mukaisena rekisterinpitäjänä ja jolla on keskitetty vastuu kyseisen jäsenvaltion henkilötietojen käsittelystä. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava tätä viranomaista koskevat tiedot komissiolle.

Tarkistus    419

Ehdotus asetukseksi

90 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Laivojen ja ilma-alusten tunnistenumerot ovat ainoat henkilötiedot, joita voidaan käsitellä Euroopan tilannekuvassa ja erityisissä tilannekuvissa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    420

Ehdotus asetukseksi

90 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Henkilötietojen vaihto kolmansien maiden kanssa Eurosurin puitteissa on rajattava tiukasti siihen, mikä on tämän asetuksen soveltamiseksi ehdottomasti välttämätöntä. Se on toteutettava asetuksen (EU) 2016/679 ja asiaankuuluvien tietosuojaa koskevien kansallisten säännösten mukaisesti.

3.  Henkilötietojen vaihto kolmansien maiden kanssa Eurosurin puitteissa on rajattava tiukasti siihen, mikä on tämän asetuksen soveltamiseksi ehdottomasti välttämätöntä. Se on toteutettava asetuksen (EU) 2016/679 tai soveltuvin osin direktiivin (EU) 2016/680 ja asiaankuuluvien tietosuojaa koskevien kansallisten säännösten mukaisesti.

Tarkistus    421

Ehdotus asetukseksi

90 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Edellä olevan 73 artiklan 2 kohdan, 74 artiklan 3 kohdan ja 75 artiklan 3 kohdan mukainen sellainen tietojenvaihto on kiellettyä, jossa kolmannelle maalle annetaan tietoja, joita voidaan käyttää sellaisten henkilöiden tai henkilöryhmien tunnistamiseksi, joiden pyyntöä saada kansainvälistä suojelua tutkitaan tai joita vakavasti uhkaa kidutus tai muu epäinhimillinen tai halventava kohtelu taikka rangaistus tai muu perusoikeuksien loukkaus.

4.  Tiedonvaihto on kiellettyä, jos siinä annettaisiin kolmannelle maalle tietoja, joita voitaisiin käyttää tunnistamaan henkilöitä tai henkilöryhmiä, joiden pyyntöä saada kansainvälistä suojelua tutkitaan tai joita vakavasti uhkaa kidutus tai muu epäinhimillinen tai halventava kohtelu taikka rangaistus tai muu perusoikeuksien loukkaus.

Tarkistus    422

Ehdotus asetukseksi

90 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jäsenvaltioiden on tallennettava kaikkia tietojenvaihtoja ja henkilötietoja koskevat lokitiedot, jotta tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja tämän asetuksen noudattaminen voidaan varmistaa. Lokitiedoista on käytävä ilmi etenkin päivämäärä, kolmannen maan nimi ja jaetun tiedon tyyppi.

Tarkistus    423

Ehdotus asetukseksi

90 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä olevan 73 artiklan 2 kohdan, 74 artiklan 3 kohdan ja 75 artiklan 3 kohdan nojalla vaihdettuja tietoja ei saa lähettää tai muulla tavoin toimittaa muille kolmansille maille tai kolmansille osapuolille.

5.  Jäsenvaltiot ja virasto varmistavat, että edellä olevan 73 artiklan 2 kohdan, 74 artiklan 3 kohdan ja 75 artiklan 3 kohdan nojalla kolmansiin maihin siirrettyjä tai niille annettuja tietoja ei välitetä eteenpäin muille kolmansille maille tai muille kolmansille osapuolille. Tätä koskevat määräykset on sisällytettävä kaikkiin kolmannen maan kanssa tehtäviin sopimuksiin tai järjestelyihin, joissa määrätään tietojen vaihdosta.

Tarkistus    424

Ehdotus asetukseksi

91 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hallintoneuvosto vahvistaa turvallisuussäännöt komission hyväksyttyä ne.

2.  Hallintoneuvosto vahvistaa turvallisuussäännöt.

Tarkistus    425

Ehdotus asetukseksi

91 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Hallintoneuvosto vahvistaa turvallisuussäännöt komission hyväksyttyä ne. Turvallisuusluokittelu ei estä tietojen asettamista Euroopan parlamentin saataville. Komission on hyväksyttävä Euroopan parlamentille tämän asetuksen mukaisesti siirrettävien tietojen ja asiakirjojen siirtäminen ja käsittely.

3.  Hallintoneuvosto vahvistaa turvallisuussäännöt komission hyväksyttyä ne. Euroopan parlamentille tämän asetuksen mukaisesti siirrettävien tietojen ja asiakirjojen siirtämisessä ja käsittelyssä on noudatettava Euroopan parlamentin ja komission välillä sovellettavia, turvallisuusluokiteltujen tietojen välittämistä ja käsittelyä koskevia sääntöjä.

Tarkistus    426

Ehdotus asetukseksi

94 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvosto voi myöntää henkilöstösääntöjen alaisen viraston henkilöstön jäsenille kuukausittain tasoituskorvauksen. Tasoituskorvaus lasketaan prosenttiosuutena kunkin asianomaisen henkilöstön jäsenen palkasta. Prosenttiosuus ei saa olla suurempi kuin 100 prosentin ja asemapaikassa sovellettavan korjauskertoimen välinen erotus, ja se on tarkistettava säännöllisesti. Ennen tämän etuuden myöntämistä on otettava asianmukaisesti huomioon yksittäisten henkilöstön jäsenten kokonaispalkka, virkamatkakulukorvaukset mukaan luettuina.

Hallintoneuvosto voi myöntää henkilöstösääntöjen alaisen viraston henkilöstön jäsenille kuukausittain tasoituskorvauksen, kun sen on vaikea saavuttaa tässä asetuksessa vahvistettua tavoitettaan ja suorittaa siinä vahvistettuja tehtäviä. Tasoituskorvaus lasketaan prosenttiosuutena kunkin asianomaisen henkilöstön jäsenen palkasta. Prosenttiosuus ei saa olla suurempi kuin 100 prosentin ja asemapaikassa sovellettavan korjauskertoimen välinen erotus, ja se on tarkistettava säännöllisesti.

Tarkistus    427

Ehdotus asetukseksi

96 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Virasto on vastuussa kaikista tämän asetuksen mukaisista toimistaan.

Tarkistus    428

Ehdotus asetukseksi

96 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 a.  Kun viraston henkilöstösääntöjen alainen henkilöstö suorittaa liitteessä II tarkoitettuja tehtäviä, virastoa pidetään vastuussa mahdollisista vahingoista.

Tarkistus    429

Ehdotus asetukseksi

96 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

96 a artikla

 

Asian saattaminen Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi

 

1.  Viraston toimien laillisuutta koskeva kanne voidaan nostaa Euroopan unionin tuomioistuimessa SEUT-sopimuksen 263 artiklan mukaisesti.

 

2.  Jäsenvaltio, unionin toimielin tai luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi hakea viraston toimiin muutosta Euroopan unionin tuomioistuimelta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklan mukaisesti.

 

3.  Jos virastolla on velvoite toimia ja se laiminlyö velvoitteensa, laiminlyöntiä koskeva kanne voidaan nostaa Euroopan unionin tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 265 artiklan mukaisesti.

 

4.  Virasto toteuttaa kaikki Euroopan unionin tuomioistuimen tuomioiden noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Tarkistus    430

Ehdotus asetukseksi

97 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  neuvoa-antava ryhmä;

Poistetaan.

Tarkistus    431

Ehdotus asetukseksi

97 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  perusoikeusvastaava.

Poistetaan.

Tarkistus    432

Ehdotus asetukseksi

97 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Seuraavat toimivat riippumattomasti hallinto- ja johtorakenteen ulkopuolella:

 

a)  neuvoa-antava ryhmä;

 

b)  perusoikeusvaltuutettu.

Tarkistus    433

Ehdotus asetukseksi

98 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  nimittää pääjohtajan komission ehdotuksesta 105 artiklan mukaisesti;

Poistetaan.

Tarkistus    434

Ehdotus asetukseksi

98 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  nimittää varapääjohtajat komission ehdotuksesta 105 artiklan mukaisesti;

b)  nimittää varapääjohtajat pääjohtajan ehdotuksesta 105 artiklan mukaisesti;

Tarkistus    435

Ehdotus asetukseksi

98 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

bb)  hyväksyy komission ennakkohyväksynnän saatuaan 91 artiklassa tarkoitetut EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen ja arkaluonteisten turvallisuusluokittelemattomien tietojen suojelemista koskevat viraston turvallisuussäännöt;

bb)  hyväksyy 91 artiklassa tarkoitetut EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen ja arkaluonteisten turvallisuusluokittelemattomien tietojen suojelemista koskevat viraston turvallisuussäännöt;

Tarkistus    436

Ehdotus asetukseksi

98 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Hallintoneuvosto voi neuvoa pääjohtajaa kaikissa ulkorajojen operatiivisen turvallisuuden ja palauttamisen kehittämiseen liittyvissä asioissa, myös tutkimusta koskevassa toiminnassa.

4.  Hallintoneuvosto voi neuvoa pääjohtajaa kaikissa ulkorajojen operatiivisen turvallisuuden, palauttamisen ja kouluttamisen kehittämiseen liittyvissä asioissa, myös tutkimusta koskevassa toiminnassa.

Tarkistus    437

Ehdotus asetukseksi

99 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hallintoneuvostoon kuuluu yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta sekä kaksi komission edustajaa, joilla kaikilla on äänioikeus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan soveltamista. Tätä varten kunkin jäsenvaltion on nimitettävä hallintoneuvoston jäsen sekä varajäsen, joka edustaa jäsentä tämän ollessa poissa. Komissio nimittää kaksi jäsentä sekä heidän varajäsenensä. Jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Sama henkilö voidaan nimittää tehtävään uudelleen.

1.  Hallintoneuvostoon kuuluu yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta, kaksi komission edustajaa ja yksi Euroopan parlamentin nimeämä edustaja, joilla kaikilla on äänioikeus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan soveltamista. Tätä varten kunkin jäsenvaltion on nimitettävä hallintoneuvoston jäsen sekä varajäsen, joka edustaa jäsentä tämän ollessa poissa. Komissio nimittää kaksi jäsentä sekä heidän varajäsenensä. Euroopan parlamentti nimittää yhden Euroopan parlamentin jäsenen asiasta vastaavasta valiokunnasta ja toisen Euroopan parlamentin jäsenen tämän sijaiseksi. Jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Sama henkilö voidaan nimittää tehtävään uudelleen.

Tarkistus    438

Ehdotus asetukseksi

100 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hallintoneuvosto hyväksyy vuosittain viimeistään 30 päivänä marraskuuta lopullisen ohjelma-asiakirjan, joka sisältää muun muassa viraston monivuotisen ohjelmasuunnitelman ja seuraavan vuoden vuotuisen työohjelman ja joka perustuu pääjohtajan esittämään ja hallintoneuvoston hyväksymään luonnokseen. Lopullinen ohjelma-asiakirja hyväksytään komission annettua myönteisen lausunnon, ja monivuotisen ohjelmasuunnitelman osalta Euroopan parlamentin kuulemisen jälkeen. Jos virasto päättää olla ottamatta huomioon komission lausuntoon sisältyviä seikkoja, sen on perusteltava kantansa perusteellisesti. Hallintoneuvosto toimittaa ohjelma-asiakirjan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

1.  Hallintoneuvosto hyväksyy vuosittain viimeistään 30 päivänä marraskuuta ottaen huomioon virastojen resursseja käsittelevän toimielinten välisen työryhmän suositukset lopullisen ohjelma-asiakirjan, joka sisältää muun muassa viraston monivuotisen ohjelmasuunnitelman ja seuraavan vuoden vuotuisen työohjelman ja joka perustuu pääjohtajan esittämään ja hallintoneuvoston hyväksymään luonnokseen. Lopullinen ohjelma-asiakirja hyväksytään komission annettua myönteisen lausunnon, ja monivuotisen ohjelmasuunnitelman osalta Euroopan parlamentin kuulemisen jälkeen. Jos virasto päättää olla ottamatta huomioon komission tai Euroopan parlamentin lausuntoon sisältyviä seikkoja, sen on perusteltava kantansa perusteellisesti. Hallintoneuvosto toimittaa ohjelma-asiakirjan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle viipymättä.

Tarkistus    439

Ehdotus asetukseksi

100 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Monivuotisessa ohjelmasuunnitelmassa esitetään yleinen strateginen keskipitkän ja pitkän aikavälin ohjelma, mukaan lukien tavoitteet, odotetut tulokset, tulosindikaattorit ja resurssisuunnitelma, johon sisältyy monivuotinen talousarvio, henkilöstösuunnitelma ja viraston omien voimavarojen kehittäminen. Monivuotisessa ohjelmasuunnitelmassa määritetään strategiset toiminta-alat ja esitetään, mitä toimia on toteutettava tavoitteiden saavuttamiseksi. Siinä esitetään strategia suhteiden järjestämiseksi kolmansiin maihin ja kansainvälisiin järjestöihin sekä tähän strategiaan liittyvät toimet.

3.  Monivuotisessa ohjelmasuunnitelmassa esitetään yleinen strateginen keskipitkän ja pitkän aikavälin ohjelma, mukaan lukien tavoitteet, odotetut tulokset, tulosindikaattorit ja resurssisuunnitelma, johon sisältyy monivuotinen talousarvio, henkilöstösuunnitelma ja viraston omien voimavarojen kehittäminen. Monivuotisessa ohjelmasuunnitelmassa määritetään strategiset toiminta-alat ja esitetään, mitä toimia on toteutettava tavoitteiden saavuttamiseksi. Siinä esitetään strategia perusoikeuksien valvontaa ja kunnioittamista varten ja strategia suhteiden järjestämiseksi kolmansiin maihin ja kansainvälisiin järjestöihin sekä näihin strategioihin liittyvät toimet.

Tarkistus    440

Ehdotus asetukseksi

102 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Euroopan unionin turvapaikkaviraston ja Europolin edustajat kutsutaan osallistumaan hallintoneuvoston kokouksiin. Hallintoneuvosto voi kutsua kokouksiinsa myös asiaankuuluvien unionin toimielinten, elinten ja laitosten edustajia.

6.  Euroopan unionin turvapaikkaviraston, Euroopan unionin perusoikeusviraston ja Europolin edustajat kutsutaan osallistumaan hallintoneuvoston kokouksiin. Hallintoneuvosto voi kutsua kokouksiinsa myös muiden asiaankuuluvien unionin toimielinten, elinten ja laitosten edustajia.

Tarkistus    441

Ehdotus asetukseksi

104 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi pyytää pääjohtajaa raportoimaan tehtäviensä hoidosta. Tähän sisältyy perusoikeusstrategian täytäntöönpanoa ja seurantaa, viraston edellisen vuoden vuotuista toimintakertomusta, seuraavan vuoden työohjelmaa ja viraston monivuotista ohjelmasuunnitelmaa koskeva raportointi tai raportointi muista viraston toimintaan liittyvistä asioista. Pääjohtaja antaa lisäksi Euroopan parlamentille pyydettäessä lausuman ja raportoi sille säännöllisesti.

2.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi pyytää pääjohtajaa raportoimaan tehtäviensä hoidosta. Tähän sisältyy viraston toimintaa, perusoikeusstrategian täytäntöönpanoa ja seurantaa, viraston edellisen vuoden vuotuista toimintakertomusta, seuraavan vuoden työohjelmaa ja viraston monivuotista ohjelmasuunnitelmaa koskeva raportointi tai raportointi muista viraston toimintaan liittyvistä asioista. Pääjohtaja antaa lisäksi Euroopan parlamentille pyydettäessä lausuman ja vastaa Euroopan parlamentin jäsenen esittämään kysymykseen kirjallisesti 15 vuorokauden kuluessa. Pääjohtaja raportoi säännöllisesti Euroopan parlamentin kyseisille elimille ja valiokunnille. Jollei tässä asetuksessa jo säädetä erityisistä määräajoista, pääjohtaja varmistaa, että raportit välitetään Euroopan parlamentille kuuden kuukauden kuluessa raportointijakson päättymisestä, ellei viivytystä perustella asianmukaisesti kirjallisesti Euroopan parlamentin kyseisille elimille ja valiokunnille.

Tarkistus    442

Ehdotus asetukseksi

105 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio esittää pääjohtajan ja kunkin varapääjohtajan tehtävään vähintään kolmea ehdokasta sellaisen luettelon perusteella, joka laaditaan sen jälkeen, kun tointa koskeva ilmoitus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja tarpeen mukaan muissa lehdissä tai internet-sivustoilla.

1.  Euroopan parlamentti ja neuvosto nimittävät yhteisymmärryksessä pääjohtajan käyttäen perustana luetteloa, jonka komissio laatii sen jälkeen, kun tointa koskeva ilmoitus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja tarpeen mukaan muissa lehdissä tai internet-sivustoilla.

Tarkistus    443

Ehdotus asetukseksi

105 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan komission 1 kohdassa tarkoitetun komission esityksen pohjalta ansioiden ja todistuksin osoitettujen korkeatasoisten hallinto- ja johtamistaitojen perusteella, mukaan lukien ulkorajaturvallisuuteen ja palauttamiseen liittyvissä korkean tason tehtävissä hankittu merkityksellinen työkokemus. Komission esittämät ehdokkaat kutsutaan ennen nimittämistä antamaan lausuma yhdelle tai useammalle Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle ja vastaamaan niiden jäsenten esittämiin kysymyksiin.

Pääjohtaja valitaan 1 kohdassa tarkoitetun komission esityksen pohjalta ansioiden, riippumattomuuden ja todistuksin osoitettujen korkeatasoisten hallinto- ja johtamistaitojen perusteella, mukaan lukien ulkorajaturvallisuuteen ja palauttamiseen liittyvissä korkean tason tehtävissä hankittu merkityksellinen työkokemus, ja ehdokkaan osoitettua ymmärtävänsä viraston operaatiot perusteellisesti. Komission esittämät ehdokkaat kutsutaan ennen nimittämistä antamaan lausuma yhdelle tai useammalle Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle ja vastaamaan niiden jäsenten esittämiin kysymyksiin.

Tarkistus    444

Ehdotus asetukseksi

105 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tällaisen lausuman antamisen jälkeen Euroopan parlamentti antaa lausunnon, jossa se esittää näkemyksensä ja voi mainita parhaana pitämänsä ehdokkaan.

Poistetaan.

Tarkistus    445

Ehdotus asetukseksi

105 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan ottaen huomioon nämä näkemykset. Hallintoneuvosto tekee päätöksensä äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä.

Poistetaan.

Tarkistus    446

Ehdotus asetukseksi

105 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos hallintoneuvosto tekee päätöksen jonkin muun ehdokkaan kuin Euroopan parlamentin parhaana pitämäkseen mainitseman ehdokkaan nimittämisestä, hallintoneuvosto ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kirjallisesti siitä, millä tavalla Euroopan parlamentin lausunto on otettu huomioon.

Poistetaan.

Tarkistus    447

Ehdotus asetukseksi

105 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvostolla on valtuudet erottaa pääjohtaja komission ehdotuksesta.

Euroopan parlamentilla ja neuvostolla on valtuudet erottaa pääjohtaja ja varapääjohtajat komission ehdotuksesta. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi pyytää komissiota esittämään tällaisen ehdotuksen.

Tarkistus    448

Ehdotus asetukseksi

105 artikla – 2 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Eroava pääjohtaja tai varapääjohtaja jatkaa tehtävässään, kunnes Euroopan parlamentti ja neuvosto nimittävät hänen seuraajansa. Jos pääjohtaja erotetaan tai jos hän ei enää täytä niitä vaatimuksia, joita hänen tehtävänsä edellyttävät, hänen tehtäviensä hoitaminen lakkaa välittömästi. Hallintoneuvosto nimittää väliaikaisen pääjohtajan tai varapääjohtajan siihen asti kunnes uusi pääjohtaja tai varapääjohtaja on nimitetty 1 tai 4 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    449

Ehdotus asetukseksi

105 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvosto nimittää varapääjohtajat komission 1 kohdassa tarkoitettujen esitysten pohjalta ja pääjohtajaa kuultuaan ansioiden ja asianmukaisten hallinto- ja johtamistaitojen perusteella, mukaan lukien ulkorajaturvallisuuteen ja palauttamiseen liittyvissä tehtävissä hankittu merkityksellinen työkokemus. Hallintoneuvosto tekee päätöksensä äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä.

Hallintoneuvosto nimittää varapääjohtajat pääjohtajan esityksestä. Varapääjohtajat nimitetään ansioiden ja asianmukaisten hallinto- ja johtamistaitojen perusteella, mukaan lukien ulkorajaturvallisuuteen ja palauttamiseen liittyvissä tehtävissä hankittu merkityksellinen työkokemus, ja ehdokkaiden osoitettua ymmärtävänsä viraston roolin ja operaatiot perusteellisesti. Pääjohtaja esittää kuhunkin varapääjohtajan tehtävään vähintään kolmea ehdokasta. Hallintoneuvosto tekee päätöksensä äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä. Eroavat varapääjohtajat jatkavat tehtävässään, kunnes hallintoneuvosto on nimittänyt heidän seuraajansa tämän kohdan mukaisesti.

Tarkistus    450

Ehdotus asetukseksi

105 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvostolla on valtuudet erottaa varapääjohtajat ensimmäisessä alakohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Euroopan parlamentilla ja neuvostolla on valtuudet erottaa varapääjohtajat 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Tarkistus    451

Ehdotus asetukseksi

105 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Pääjohtajan toimikausi on viisi vuotta. Toimikauden päättyessä komissio toteuttaa arvioinnin, jossa otetaan huomioon pääjohtajan toiminnan arviointi ja viraston tulevat tehtävät ja haasteet.

5.  Pääjohtajan toimikausi on viisi vuotta. Toimikauden päättyessä komissio toteuttaa arvioinnin, jossa otetaan huomioon pääjohtajan toiminnan arviointi ja viraston tulevat tehtävät ja haasteet. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat yhteisymmärryksessä jatkaa pääjohtajan toimikautta kerran toiseksi enintään viiden vuoden pituiseksi kaudeksi

Tarkistus    452

Ehdotus asetukseksi

105 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Hallintoneuvosto voi komission ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon 5 kohdassa tarkoitettu arviointi, jatkaa pääjohtajan toimikautta kerran toiseksi enintään viiden vuoden pituiseksi kaudeksi.

Poistetaan.

Tarkistus    453

Ehdotus asetukseksi

105 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Varapääjohtajien toimikausi on viisi vuotta. Hallintoneuvosto voi jatkaa toimikautta kerran toiseksi enintään viiden vuoden pituiseksi kaudeksi.

7.  Varapääjohtajien toimikausi on viisi vuotta. Hallintoneuvosto voi jatkaa toimikautta pääjohtajan ehdotuksesta kerran toiseksi enintään viiden vuoden pituiseksi kaudeksi.

Tarkistus    454

Ehdotus asetukseksi

106 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto perustaa neuvoa-antavan ryhmän avustamaan pääjohtajaa ja hallintoneuvostoa antamalla riippumatonta neuvontaa perusoikeusasioissa.

1.  Virasto perustaa neuvoa-antavan ryhmän avustamaan sitä antamalla riippumatonta neuvontaa perusoikeusasioissa.

Tarkistus    455

Ehdotus asetukseksi

106 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virasto kutsuu EASOn, Euroopan unionin perusoikeusviraston, Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ja muita asianomaisia tahoja osallistumaan neuvoa-antavan ryhmän työhön. Hallintoneuvosto päättää pääjohtajan ehdotuksesta neuvoa-antavan ryhmän kokoonpanosta sekä tietojen toimittamista neuvoa-antavalle ryhmälle koskevista ehdoista. Neuvoa-antava ryhmä määrittelee työmenetelmänsä ja laatii työohjelmansa kuultuaan hallintoneuvostoa ja pääjohtajaa.

2.  Virasto kutsuu [Euroopan unionin turvapaikkaviraston], Euroopan unionin perusoikeusviraston, Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ja muita asianomaisia tahoja osallistumaan neuvoa-antavan ryhmän työhön. Hallintoneuvosto päättää perusoikeusvaltuutetun ehdotuksesta neuvoa-antavan ryhmän kokoonpanosta sekä tietojen toimittamista neuvoa-antavalle ryhmälle koskevista ehdoista. Neuvoa-antava ryhmä määrittelee työmenetelmänsä ja laatii työohjelmansa kuultuaan hallintoneuvostoa ja pääjohtajaa.

Tarkistus    456

Ehdotus asetukseksi

106 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Neuvoa-antavaa ryhmää kuullaan perusoikeusstrategian jatkokehittämisestä ja täytäntöönpanosta, valitusmekanismin perustamisesta, menettelyohjeista ja yhteisistä koulutusvaatimuksista.

3.  Neuvoa-antavaa ryhmää kuullaan perusoikeusstrategian jatkokehittämisestä ja täytäntöönpanosta, valitusmekanismista, menettelyohjeista, työjärjestelyistä tai muista hankkeista, joita toteutetaan yhteistyössä kolmansien maiden kanssa, toimintasuunnitelmista ja yhteisistä koulutusvaatimuksista sekä 12 artiklassa ja 24 artiklassa tarkoitettujen kriteerien vahvistamisesta. Virasto ilmoittaa neuvoa-antavalle ryhmälle, miten se on pannut täytäntöön neuvoa-antavan ryhmän kertomukset ja suositukset.

Tarkistus    457

Ehdotus asetukseksi

106 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Neuvoa-antavalla ryhmällä on perusoikeusvastaavan tehtäviä rajoittamatta tosiasiallinen oikeus saada käyttöönsä kaikki perusoikeuksien kunnioittamista koskevat tiedot, myös tekemällä vierailuja paikan päälle yhteisiin operaatioihin ja nopeisiin rajainterventioihin vastaanottavan jäsenvaltion suostumuksella sekä hotspot-alueille tai valvottuihin keskuksiin, palautusoperaatioihin ja palautusinterventioihin.

5.  Neuvoa-antavalla ryhmällä on perusoikeusvaltuutetun tehtäviä rajoittamatta tosiasiallinen oikeus saada käyttöönsä kaikki perusoikeuksien kunnioittamista koskevat tiedot ajoissa ja vaikuttavasti, myös tekemällä vierailuja paikan päälle yhteisiin operaatioihin ja nopeisiin rajainterventioihin vastaanottavan jäsenvaltion suostumuksella, hotspot-alueille sekä palautusoperaatioihin ja palautusinterventioihin myös kolmansiin maihin. Jos vastaanottava jäsenvaltio ei poikkeuksellisesti salli neuvoa-antavan ryhmän itse paikalle tehtäviä vierailuja sen alueella toteutettavaan yhteiseen operaatioon tai nopeaan rajainterventioon, sen on asianmukaisesti perusteltava tämä pääjohtajalle ja hallintoneuvostolle osoitetulla kirjeellä.

 

Neuvoa-antavaa ryhmää avustaa sihteeristö, jolla on oltava riittävät taloudelliset resurssit ja henkilöresurssit auttamaan ryhmää sen tehtävissä.

Tarkistus    458

Ehdotus asetukseksi

107 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hallintoneuvosto nimittää perusoikeusvastaavan. Hänen tehtävänään on osallistua viraston perusoikeusstrategian valmisteluun, valvoa perusoikeuksien noudattamista virastossa ja edistää perusoikeuksien kunnioittamista virastossa. Perusoikeusvastaavalla on oltava tarvittava pätevyys ja kokemus perusoikeuksien alalta.

1.  Hallintoneuvosto nimittää perusoikeusvaltuutetun neuvoa-antavan ryhmän suosittelemien kolmen ehdokkaan luettelon perusteella. Hänen tehtävänään on osallistua viraston perusoikeusstrategian valmisteluun, valvoa perusoikeuksien noudattamista virastossa ja edistää perusoikeuksien kunnioittamista virastossa. Perusoikeusvaltuutetulla on oltava tarvittava pätevyys, asiantuntemus ja työkokemus perusoikeuksien alalta.

Tarkistus    459

Ehdotus asetukseksi

107 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Perusoikeusvaltuutetulla on valta tutkia kaikkia viraston toimia perusoikeuksien kunnioittamisen varmistamiseksi. Hän antaa virastolle viipymättä neuvoja virallisissa lausunnoissa, joita esitetään ennen tämän asetuksen mukaisten viraston toimien toteuttamista, ja suosituksissa, joilla parannetaan viraston perusoikeusstrategiaa, joka edellyttää hänen hyväksyntäänsä, sekä vahvistaa edellytykset perusoikeuksien noudattamiselle ja edistää perusoikeuksien kunnioittamista. Perusoikeusvaltuutettu vastaa myös valitusmekanismin kehittämisestä ja toteuttamisesta.

Tarkistus    460

Ehdotus asetukseksi

107 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Perusoikeusvastaava hoitaa tehtäväänsä riippumattomasti. Hän raportoi toiminnastaan suoraan hallintoneuvostolle ja tekee yhteistyötä neuvoa-antavan ryhmän kanssa. Perusoikeusvastaava raportoi näin säännöllisesti ja myötävaikuttaa siten perusoikeuksien valvontamekanismiin.

2.  Virasto laatii neuvoa-antavaa ryhmää ja perusoikeusvaltuuettua kuullen perusoikeusvaltuutettua koskevat erityissäännöt, jotta varmistetaan, että perusoikeusvaltuutettu hoitaa tehtäväänsä riippumattomasti. Hän raportoi toiminnastaan suoraan hallintoneuvostolle ja neuvoa-antavalle ryhmälle. Perusoikeusvaltuutettu julkaisee vuotuisen kertomuksen toiminnastaan sekä perusoikeuksien kunnioittamisesta kaikessa viraston toiminnassa. Raportteihin sisältyy tietoa valitusmekanismista ja perusoikeusstrategian täytäntöönpanosta. Hallintoneuvosto varmistaa, että perusoikeusvaltuutetun suositusten johdosta toteutetaan toimia.

Tarkistus    461

Ehdotus asetukseksi

107 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Perusoikeusvaltuutettu on hallinnollisesti täysin itsenäinen ja riippumaton hoitaessaan tehtäväänsä. Hän ei saa ottaa vastaan ohjeita eikä hänelle saa asettaa rajoituksia hänen hoitaessaan tehtäviä, jotka hänelle osoitetaan nimityksen myötä tämän asetuksen mukaisesti. Perusoikeusvaltuutetulla on oltava käytettävissään riittävästi resursseja ja henkilöstöä tehtäviensä hoitamista varten viraston toimeksiantoa ja kokoa vastaavasti. Perusoikeusvaltuutetulle nimitetty henkilöstö raportoi hänelle. Kun virastoon nimitetään sääntömääräistä tai ylimääräistä henkilöstöä, perusoikeusvaltuutetun tueksi on nimitettävä henkilöstöä suhteellisesti vastaavalla tavalla.

Tarkistus    462

Ehdotus asetukseksi

107 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Perusoikeusvaltuutettua avustaa apulaisperusoikeusvaltuutettu. Hallintoneuvosto nimittää apulaisperusoikeusvaltuutetun perusoikeusvaltuutetun suosittelemien vähintään kolmen ehdokkaan luettelon perusteella. Apulaisperusoikeusvaltuutetulla on oltava tarvittava pätevyys ja kokemus perusoikeuksien alalta. Perusoikeusvaltuutetun ollessa poissa tai estynyt apulaisperusoikeusvaltuutettu hoitaa hänen tehtäviään.

Tarkistus    463

Ehdotus asetukseksi

107 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Perusoikeusvastaavaa on kuultava 39 ja 43 artiklan, 54 artiklan 4 kohdan sekä 75 artiklan 3 kohdan mukaisesti laadittujen toimintasuunnitelmien osalta. Hänellä on oikeus saada käyttöönsä kaikki perusoikeuksien kunnioittamista koskevat tiedot viraston kaikista toimista.

3.  Perusoikeusvaltuutettua on kuultava 39, 40, 41, 43, 51, 54 ja 75 artiklan mukaisesti laadittujen toimintasuunnitelmien osalta sekä pilottihankkeiden ja teknisen avun hankkeiden osalta kolmansissa maissa. Hänellä on oikeus saada käyttöönsä kaikki perusoikeuksien kunnioittamista koskevat tiedot viraston kaikista toimista, myös tekemällä vierailuja itse paikalla yhteisiin operaatioihin, nopeisiin rajainterventioihin, pilottihankkeisiin, muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmiin, palautusoperaatioihin tai palautusinterventioihin myös kolmansissa maissa.

Tarkistus    464

Ehdotus asetukseksi

108 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto toteuttaa yhteistyössä perusoikeusvastaavan kanssa tarvittavat toimenpiteet valitusmekanismin perustamiseksi tämän artiklan mukaisesti, jotta voidaan seurata ja varmistaa, että perusoikeuksia kunnioitetaan viraston kaikissa toimissa.

1.  Virasto toteuttaa yhteistyössä perusoikeusvaltuutetun kanssa tarvittavat toimenpiteet riippumattoman ja vaikuttavan valitusmekanismin perustamiseksi ja sen edelleen kehittämiseksi tämän artiklan mukaisesti, jotta voidaan seurata ja varmistaa, että perusoikeuksia kunnioitetaan viraston kaikissa toimissa.

Tarkistus    465

Ehdotus asetukseksi

108 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Henkilö, johon yhteiseen operaatioon, pilottihankkeeseen, nopeaan rajainterventioon, muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmän lähettämiseen, yhteiseen palautusoperaatioon tai palautusinterventioon osallistuvan henkilöstön toimet välittömästi vaikuttavat ja joka katsoo, että hänen perusoikeuksiaan on loukattu kyseisten toimien johdosta, tai mikä tahansa tällaista henkilöä edustava taho voi tehdä virastolle valituksen kirjallisesti.

2.  Henkilö, johon yhteiseen operaatioon, pilottihankkeeseen, nopeaan rajainterventioon, muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmän lähettämiseen, yhteiseen palautusoperaatioon, palautusinterventioon tai johonkin muuhun viraston operatiiviseen toimeen osallistuvan henkilöstön toimet ja laiminlyönnit välittömästi vaikuttavat ja joka katsoo, että hänen perusoikeuksiaan on loukattu kyseisten toimien tai laiminlyöntien johdosta, tai mikä tahansa tällaista henkilöä edustava taho voi tehdä virastolle valituksen kirjallisesti.

Tarkistus    466

Ehdotus asetukseksi

108 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tutkittavaksi voidaan ottaa vain perustellut valitukset, joissa on kyse perusoikeuksien konkreettisista loukkauksista.

3.  Tutkittavaksi voidaan ottaa vain perustellut valitukset, joissa on kyse perusoikeuksien konkreettisista loukkauksista. Valitusmekanismissa ei käsitellä aiheettomia, ilkivaltaisia, perusteettomia, kiusantekomielessä tehtyjä, hypoteettisia tai tunnistamattomia valituksia.

Tarkistus    467

Ehdotus asetukseksi

108 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Perusoikeusvastaava on vastuussa virastolle osoitettujen valitusten käsittelystä hyvää hallintoa koskevan oikeuden mukaisesti. Perusoikeusvastaava tutkii tätä varten valituksen tutkittavaksiottamisen edellytykset, rekisteröi tutkittavaksi otetut valitukset, toimittaa kaikki rekisteröidyt valitukset pääjohtajalle, välittää ryhmien jäseniä koskevat valitukset heidän kotijäsenvaltiolleen, ilmoittaa asiasta perusoikeuksien alalla toimivaltaiselle asiaankuuluvalle viranomaiselle tai elimelle jäsenvaltiossa sekä rekisteröi ja varmistaa viraston tai kyseisen jäsenvaltion jatkotoimet.

4.  Perusoikeusvaltuutettu on vastuussa virastolle osoitettujen valitusten käsittelystä hyvää hallintoa koskevan oikeuden mukaisesti. Perusoikeusvaltuuettu tutkii tätä varten tietyssä määräajassa valituksen tutkittavaksiottamisen edellytykset, rekisteröi tutkittavaksi otetut valitukset, toimittaa kaikki rekisteröidyt valitukset pääjohtajalle ja ryhmien jäseniä koskevat valitukset heidän kotijäsenvaltiolleen, mukaan lukien perusoikeuksien alalla toimivaltaiselle asiaankuuluvalle viranomaiselle tai elimelle jäsenvaltiossa lisätoimia varten niiden toimivaltaa vastaavasti. Lisäksi perusoikeusvaltuutettu rekisteröi ja varmistaa viraston tai kyseisen jäsenvaltion jatkotoimet.

Tarkistus    468

Ehdotus asetukseksi

108 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos valitus voidaan ottaa tutkittavaksi, valituksen tekijälle on hyvää hallintoa koskevan oikeuden mukaisesti ilmoitettava, että valitus on rekisteröity, että sen käsittely on aloitettu ja että vastausta voidaan odottaa niin pian kuin se on saatavilla. Jos valitus välitetään kansallisille viranomaisille tai elimille, valituksen tekijälle on annettava niiden yhteystiedot. Jos valitusta ei voida ottaa tutkittavaksi, valituksen tekijälle ilmoitetaan perustelut ja esitetään mahdollisuuksien mukaan muita vaihtoehtoja hänen esille tuomiensa huolenaiheiden käsittelemiseksi.

Jos valitus voidaan ottaa tutkittavaksi, valituksen tekijälle on hyvää hallintoa koskevan oikeuden mukaisesti ilmoitettava, että valitus on rekisteröity, että sen käsittely on aloitettu ja että vastausta voidaan odottaa niin pian kuin se on saatavilla. Jos valitus välitetään kansallisille viranomaisille tai elimille, valituksen tekijälle on annettava niiden yhteystiedot. Jos todetaan, että valitusta ei oteta tutkittavaksi, valituksen tekijälle ilmoitetaan perustelut ja esitetään mahdollisuuksien mukaan muita vaihtoehtoja hänen esille tuomiensa huolenaiheiden käsittelemiseksi. Valituksen tekijälle annetaan mahdollisuus kannella Euroopan oikeusasiamiehelle päätöksestä, jonka mukaan valitusta ei oteta tutkittavaksi.

Tarkistus    469

Ehdotus asetukseksi

108 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Päätökset on annettava kirjallisesti ja perusteltava.

Päätökset on annettava kirjallisesti ja perusteltava. Tilanteissa, joissa tapausta ei ole otettu käsiteltäväksi, perusoikeusvaltuutettu aloittaa tapauksen tarkastelun uudelleen, jos valituksen tekijä esittää uusia todisteita.

Tarkistus    470

Ehdotus asetukseksi

108 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos rekisteröity valitus koskee viraston henkilöstön jäsentä, pääjohtaja huolehtii asianmukaisista jatkotoimista, tarpeen mukaan myös kurinpitoseuraamuksista, perusoikeusvastaavaa kuullen. Pääjohtaja raportoi perusoikeusvastaavalle tietyn määräajan kuluessa viraston valituksen johdosta tekemistä päätelmistä ja toteuttamista jatkotoimista, tarpeen mukaan myös kurinpitoseuraamuksista.

Jos rekisteröity valitus koskee viraston henkilöstön jäsentä, perusoikeusvaltuutettu huolehtii asianmukaisista jatkotoimista, tarpeen mukaan myös kurinpitoseuraamusten suosittamisesta pääjohtajalle ja tarvittaessa asian siirtämisestä siviili- tai rikosoikeudelliseen menettelyyn tämän asetuksen ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Pääjohtaja raportoi perusoikeusvaltuutetullekurinpitotoimien täytäntöönpanosta tietyn määräajan kuluessa ja sen jälkeen tarvittaessa säännöllisesti. Jos pääjohtaja päättää olla toteuttamatta suosituksen johdosta jatkotoimia, hänen on viipymättä esitettävä päätökselle syyt. Siviili- tai rikosoikeudellisten menettelyjen tapauksessa asianomaisen jäsenvaltion on raportoitava perusoikeusvaltuutetulle valituksen johdosta tehdyistä päätelmistä ja toteutetuista jatkotoimista tietyn määräajan kuluessa ja sen jälkeen tarpeen mukaan säännöllisesti. Jos asianomainen jäsenvaltio ei raportoi, virasto lähettää varoituskirjeen, jossa muistutetaan mahdollisista toimista, joita virasto voi toteuttaa, jos kirjeeseen ei reagoida.

Tarkistus    471

Ehdotus asetukseksi

108 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos valitus liittyy tietosuojakysymyksiin, pääjohtaja ottaa viraston tietosuojavastaavan mukaan asian käsittelyyn. Perusoikeusvastaava ja tietosuojavastaava laativat kirjallisesti yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa täsmennetään heidän työnjakoaan ja yhteistyötään vastaanotettujen valitusten suhteen.

Jos valitus liittyy tietosuojakysymyksiin, pääjohtaja kuulee viraston tietosuojavastaavaa ennen valitusta koskevan päätöksen tekoa. Perusoikeusvaltuutettu ja tietosuojavastaava laativat kirjallisesti yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa täsmennetään heidän työnjakoaan ja yhteistyötään vastaanotettujen valitusten suhteen.

Tarkistus    472

Ehdotus asetukseksi

108 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Jos rekisteröity valitus koskee vastaanottavan jäsenvaltion ryhmän jäsentä tai jonkin muun osallistuvan jäsenvaltion ryhmän jäsentä, mukaan lukien tilapäisesti lähetettyä ryhmien jäsentä tai tilapäisesti lähetettyä kansallista asiantuntijaa, kotijäsenvaltion on varmistettava asianmukaiset jatkotoimet, tarpeen mukaan myös kurinpitoseuraamukset tai muut seuraamukset kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Kyseisen jäsenvaltion on raportoitava perusoikeusvastaavalle valituksen johdosta tehdyistä päätelmistä ja toteutetuista jatkotoimista tietyn määräajan kuluessa ja sen jälkeen tarvittaessa säännöllisin määräajoin. Virasto huolehtii asiaa koskevista jatkotoimista, jos kyseiseltä jäsenvaltiolta ei saada selvitystä.

7.  Jos rekisteröity valitus koskee vastaanottavan jäsenvaltion rajavartijaa tai jonkin muun osallistuvan jäsenvaltion ryhmän jäsentä, mukaan lukien tilapäisesti lähetetyt ryhmien kansalliset jäsenet tai tilapäisesti lähetetyt kansalliset asiantuntijat, kotijäsenvaltion on varmistettava asianmukaiset jatkotoimet, tarpeen mukaan myös kurinpitoseuraamukset ja siirtäminen siviili- tai rikosoikeudellisiin menettelyihin tai muut seuraamukset kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Kyseisen jäsenvaltion on raportoitava perusoikeusvaltuutetulle valituksen johdosta tehdyistä havainnoista ja toteutetuista jatkotoimista vuoden kuluessa ja sen jälkeen tarvittaessa säännöllisin määräajoin. Jos asianomainen jäsenvaltio ei raportoi, virasto lähettää varoituskirjeen, jossa muistutetaan mahdollisista toimista, joita virasto voi toteuttaa, jos kirjeeseen ei reagoida. Virasto ilmoittaa silloin asiasta hallintoneuvostolle ja 4 kohdassa tarkoitetulle jäsenvaltion perusoikeuksien alalla toimivaltaiselle asiaankuuluvalle viranomaiselle tai elimelle. Virasto voi keskeyttää ryhmän jäsenen lähettämisen ja sen rahoittamisen 61 artiklan mukaisesti, jos kyseiseltä jäsenvaltiolta ei saada raporttia.

Tarkistus    473

Ehdotus asetukseksi

108 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Jos ryhmän jäsenen on todettu loukanneen perusoikeuksia tai rikkoneen kansainvälistä suojelua koskevia velvoitteita, virasto voi pyytää, että jäsenvaltio poistaa kyseisen jäsenen välittömästi viraston toiminnasta tai eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvistä joukoista.

8.  Jos ryhmän jäsenen on todettu loukanneen perusoikeuksia tai rikkoneen kansainvälistä suojelua koskevia velvoitteita, virasto pyytää, että jäsenvaltio poistaa kyseisen jäsenen välittömästi viraston toiminnasta tai eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvistä joukoista.

Tarkistus    474

Ehdotus asetukseksi

108 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Perusoikeusvastaava raportoi pääjohtajalle ja hallintoneuvostolle viraston ja jäsenvaltioiden valitusten johdosta tekemistä päätelmistä ja toteuttamista jatkotoimista. Virasto sisällyttää valitusmekanismia koskevia tietoja vuosikertomukseensa.

9.  Perusoikeusvaltuutettu sisällyttää vuotuiseen kertomukseensa tietoa valitusmekanismista, mukaan luettuina erityiset viittaukset viraston ja jäsenvaltioiden valitusten johdosta tekemiin päätelmiin ja toteuttamiin jatkotoimiin.

Tarkistus    475

Ehdotus asetukseksi

108 artikla – 10 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Virasto huolehtii siitä, että tietoa valitusmahdollisuudesta ja -menettelystä on helposti saatavilla, myös haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille. Vakiomuotoisen valituslomakkeen on oltava saatavilla viraston verkkosivustolla ja paperiversiona kaikkien viraston toimien yhteydessä kielillä, joita kolmansien maiden kansalaiset ymmärtävät tai joita heidän voidaan kohtuudella odottaa ymmärtävän. Perusoikeusvastaava käsittelee myös sellaiset valitukset, joita ei ole tehty vakiomuotoisella valituslomakkeella.

Virasto huolehtii siitä, että tietoa valitusmahdollisuudesta ja -menettelystä on helposti saatavilla, myös haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille. Vakiomuotoisen valituslomakkeen on oltava saatavilla ja helposti käytettävissä viraston verkkosivustolla – varmistaen helppokäyttöisyyden matkapuhelimilla – ja paperiversiona kaikkien viraston toimien yhteydessä kielillä, joita kolmansien maiden kansalaiset ymmärtävät tai joita heidän voidaan kohtuudella odottaa ymmärtävän. Virasto varmistaa, että valituksen esittäjille annetaan muuta ohjausta ja apua valitusmenettelystä. Perusoikeusvaltuutettu käsittelee myös sellaiset valitukset, joita ei ole tehty vakiomuotoisella valituslomakkeella.

Tarkistus    476

Ehdotus asetukseksi

108 artikla – 11 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Virasto, myös perusoikeusvastaava, käsittelee kaikkia valitukseen sisältyviä henkilötietoja [asetuksen (EY) N:o 45/2001] mukaisesti, ja jäsenvaltioiden on käsiteltävä niitä asetuksen (EU) 2016/679 ja direktiivin (EU) 2016/680 mukaisesti.

Virasto, myös perusoikeusvaltuutettu, käsittelee kaikkia valitukseen sisältyviä henkilötietoja asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti, ja jäsenvaltioiden on käsiteltävä niitä asetuksen (EU) 2016/679 ja direktiivin (EU) 2016/680 mukaisesti.

Tarkistus    477

Ehdotus asetukseksi

108 artikla – 11 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Valittajan katsotaan valituksen tehdessään antavan suostumuksensa siihen, että virasto ja perusoikeusvastaava käsittelevät hänen henkilötietojaan [asetuksen (EY) N:o 45/2001] 5 artiklan d alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Valittajan katsotaan valituksen tehdessään antavan suostumuksensa siihen, että virasto ja perusoikeusvaltuutettu käsittelevät hänen henkilötietojaan [asetuksen (EY) N:o 2018/1725] 5 artiklan d alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Tarkistus    478

Ehdotus asetukseksi

110 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virasto tiedottaa tehtäviensä piiriin kuuluvista asioista omasta aloitteestaan. Se julkistaa merkityksellisiä tietoja, mukaan lukien 98 artiklan 2 kohdan 10 alakohdassa tarkoitettu vuotuinen toimintakertomus, ja varmistaa erityisesti, että yleisölle ja kaikille asianomaisille osapuolille annetaan pikaisesti puolueetonta, kattavaa, luotettavaa ja helppotajuista tietoa sen työstä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 91 artiklan soveltamista. Se tekee näin paljastamatta operatiivisia tietoja, joiden julkistaminen vaarantaisi operaatioiden tavoitteen saavuttamisen.

2.  Virasto tiedottaa tehtäviensä piiriin kuuluvista asioista omasta aloitteestaan. Se tekee näin paljastamatta operatiivisia tietoja, joiden julkistaminen vaarantaisi operaatioiden tavoitteen saavuttamisen.

Tarkistus    479

Ehdotus asetukseksi

111 artikla – 5 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Alustavan ennakkoarvion on perustuttava vuotuisen työohjelman yksityiskohtaisiin tavoitteisiin ja odotettuihin tuloksiin, ja siinä on otettava huomioon näiden tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseksi tarvittavat taloudelliset resurssit tulosbudjetoinnin periaatteen mukaisesti.

Tarkistus    480

Ehdotus asetukseksi

114 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Virasto varmistaa edunvalvonnan avoimuuden avoimuusrekisterillä, joka sisältää tiedot kaikista kolmansien osapuolten sidosryhmien kanssa järjestetyistä kokouksista. Avoimuusrekisterin on sisällettävä kaikki pääjohtajan, varapääjohtajien ja yksikönpäälliköiden kokoukset ja yhteydet asioissa, jotka liittyvät palveluja, kalustoa tai ulkoistettuja hankkeita ja tutkimuksia koskeviin hankintamenettelyihin ja tarjouspyyntöihin. Virasto pitää kirjaa kaikista kokouksista, joita sen henkilöstö pitää kolmansien osapuolien sidosryhmien kanssa.

Tarkistus    481

Ehdotus asetukseksi

116 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Komissio arvioi viimeistään [31 päivänä toukokuuta 2023] ja sen jälkeen joka neljäs vuosi tämän asetuksen täytäntöönpanoa. Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti

Komissio arvioi viimeistään [kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ja sen jälkeen joka neljäs vuosi tämän asetuksen täytäntöönpanoa. Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti

Tarkistus    482

Ehdotus asetukseksi

116 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  viraston saavuttamia tuloksia sen tavoitteet, toimeksianto ja tehtävät huomioon ottaen;

a)  viraston saavuttamia tuloksia sen tavoitteet, toimeksianto, tehtävät ja perusoikeuskirjan noudattaminen huomioon ottaen;

Tarkistus    483

Ehdotus asetukseksi

116 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Arviointiin on sisällytettävä erityinen analyysi siitä, miten perusoikeuskirjaa ja muuta asiaa koskevaa unionin oikeutta on noudatettu tätä asetusta sovellettaessa.

Arviointiin on sisällytettävä erityinen analyysi siitä, miten perusoikeuskirjaa ja muuta asiaa koskevaa unionin oikeutta on noudatettu tätä asetusta sovellettaessa. Analyysi tehdään Euroopan unionin perusoikeusvirastoa ja neuvoa-antavaa ryhmää kuullen.

Tarkistus    484

Ehdotus asetukseksi

116 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Osana arviointia komissio toimittaa kokonaisarvion viraston toiminnan tuloksellisuudesta ulkorajojen valvonnassa ja erityisesti rajavalvonta- ja palauttamistehtävien hoitamisessa jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden puolesta.

Tarkistus    485

Ehdotus asetukseksi

116 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio toimittaa arviointikertomuksen ja sitä koskevat päätelmänsä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja hallintoneuvostolle. Hallintoneuvosto voi antaa komissiolle suosituksia tämän asetuksen muuttamisesta. Arviointikertomus ja sitä koskevat päätelmät on julkistettava. Jäsenvaltioiden ja viraston on toimitettava komissiolle tiedot, joita se tarvitsee kertomuksen laatimiseksi.

2.  Komissio toimittaa arviointikertomuksen ja sitä koskevat päätelmänsä viipymättä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja hallintoneuvostolle. Hallintoneuvosto voi antaa komissiolle suosituksia tämän asetuksen muuttamisesta. Arviointikertomus ja sitä koskevat päätelmät on julkistettava. Jäsenvaltioiden ja viraston on toimitettava komissiolle tiedot, joita se tarvitsee kertomuksen laatimiseksi.

Tarkistus    486

Ehdotus asetukseksi

116 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava virastolle tiedot, joita se tarvitsee kertomuksen laatimiseksi.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    487

Ehdotus asetukseksi

117 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 8 artiklaa yhdessä sen 5 artiklan kanssa.

Poistetaan.

Tarkistus    488

Ehdotus asetukseksi

118 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän asetuksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle [tämän asetuksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 8 artiklan 4 ja 8 kohdassa ja 55 artiklan 6 a kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    489

Ehdotus asetukseksi

118 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 4 ja 8 kohdassa sekä 55 artiklan 6 a kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Tarkistus    490

Ehdotus asetukseksi

118 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä olevan 8 artiklan 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6.  Edellä olevan 8 artiklan 4 ja 8 kohdan ja 55 artiklan 6 a kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus    491

Ehdotus asetukseksi

119 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kumotaan asetus (EU) 2016/1624 lukuun ottamatta 20, 30 ja 31 artiklaa, jotka kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2020.

2.  Kumotaan asetus (EU) 2016/1624 lukuun ottamatta 20, 29, 30 ja 31 artiklaa, jotka kumotaan [kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta].

Tarkistus    492

Ehdotus asetukseksi

119 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kumotaan yhteinen toiminta 98/700/JHA 80 artiklassa tarkoitetun järjestelmän tosiasiallisesta täytäntöönpanopäivästä, josta päätetään 117 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen mukaisesti hyväksytyllä täytäntöönpanosäädöksellä.

3.  Kumotaan yhteinen toiminta 98/700/JHA 80 artiklassa tarkoitetun järjestelmän tosiasiallisesta täytäntöönpanopäivästä, josta päätetään 117 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen mukaisesti [vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] mennessä hyväksytyllä täytäntöönpanosäädöksellä.

Tarkistus    493

Ehdotus asetukseksi

120 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä olevassa 55–58 artiklan nojalla lähetettävät henkilöt lähetetään 1 päivästä tammikuuta 2020 alkaen.

5.  Edellä olevan 55–58 a artiklan nojalla lähetettävät henkilöt lähetetään heti, kun ensimmäinen operatiivinen henkilöstö on otettu palvelukseen tai lähetetty jäsenvaltioista virastoon tämän asetuksen liitteessä I esitettyjen määräaikojen mukaisesti.

Tarkistus    494

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen kokoonpano vuosittain ja luokittain XX artiklan mukaisesti

Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen kokoonpano vuosittain ja luokittain 55–58 a artiklan mukaisesti

Tarkistus    495

Ehdotus asetukseksi

Liite I – taulukko

 

Komission teksti

Luokka Vuosi

Luokka 1 Viraston henkilöstö

Luokka 2 Pitkäaikaisesti lähetetty operatiivinen henkilöstö

Luokka 3 Lyhytaikaisesti asetettu operatiivinen henkilöstö

Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvät joukot yhteensä

2020

1 500

1 500

7 000

10 000

2021

2 000

2 000

6 000

10 000

2022

2 000

2 000

6 000

10 000

2023

2 500

2 500

5 000

10 000

2024

2 500

2 500

5 000

10 000

2025

3 000

3 000

4 000

10 000

2026

3 000

3 000

4 000

10 000

2027

3 000

3 000

4 000

10 000

 

Tarkistus

Luokka Vuosi

Luokka 1 Viraston henkilöstö

Luokka 2 Pitkäaikaisesti lähetetty operatiivinen henkilöstö

Luokka 3 Lyhytaikaisesti asetettu operatiivinen henkilöstö

Luokka 4 Nopean toiminnan reservi

Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvät joukot yhteensä

[Voimaantulovuosi +2]

750

750

2 000

1 500

5 000

[Voimaantulovuosi +3]

1 000

1 000

2 500

1 500

6 000

[Voimaantulovuosi +4]

1 500

1 500

2 500

3 000

8 500

[Voimaantulovuosi +5]

2 000

2 000

3 000

3 000

10 000

Tarkistus    496

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  viisumin myöntäminen tai epääminen rajalla viisumisäännöstön 35 artiklan mukaisesti ja asiaa koskevien tietojen tallentaminen VIS-järjestelmään;

Poistetaan.

Tarkistus    497

Ehdotus asetukseksi

Liite III – taulukko

 

Komission teksti

Maa/vuosi

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Belgia

30

40

40

50

50

60

60

60

Bulgaria

40

53

53

67

67

80

80

80

Tšekki

20

27

27

33

33

40

40

40

Tanska

29

39

39

48

48

58

58

58

Saksa

225

298

298

377

377

450

450

450

Viro

18

24

24

30

30

36

36

36

Kreikka

50

67

67

83

83

100

100

100

Espanja

111

148

148

185

185

222

222

222

Ranska

170

225

225

285

285

340

340

340

Kroatia

65

87

87

108

108

130

130

130

Italia

125

167

167

208

208

250

250

250

Kypros

8

11

11

13

13

16

16

16

Latvia

30

40

40

50

50

60

60

60

Liettua

39

52

52

65

65

78

78

78

Luxemburg

8

11

11

13

13

16

16

16

Unkari

65

87

87

108

108

130

130

130

Malta

6

8

8

10

10

12

12

12

Alankomaat

50

67

67

83

83

100

100

100

Itävalta

34

45

45

57

57

68

68

68

Puola

100

133

133

167

167

200

200

200

Portugali

47

63

63

78

78

94

94

94

Romania

75

100

100

125

125

150

150

150

Slovenia

35

47

47

58

58

70

70

70

Slovakia

35

47

47

58

58

70

70

70

Suomi

30

40

40

50