Pranešimas - A8-0076/2019Pranešimas
A8-0076/2019

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami Tarybos bendrieji veiksmai Nr. 98/700/TVR, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1052/2013 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/1624

12.2.2019 - (COM(2018)0631 – C8‑0406/2018 – 2018/0330(COD)) - ***I

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėja: Roberta Metsola


Procedūra : 2018/0330A(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0076/2019
Pateikti tekstai :
A8-0076/2019
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami Tarybos bendrieji veiksmai Nr. 98/700/TVR, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1052/2013 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/1624

(COM(2018)0631 – C8‑0406/2018 – 2018/0330(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0631),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 77 straipsnio 2 dalies b ir d punktus bei 79 straipsnio 2 dalies c punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui(C8‑0406/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę ...[1],

–  atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę ...[2],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir į Biudžeto komiteto nuomonę (A8-0076/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami Tarybos bendrieji veiksmai Nr. 98/700/TVR, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1052/2013 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/1624 Europos Komisijos medžiaga vadovų susitikimui Zalcburge, 2018 m. rugsėjo 19–20 d.

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami Tarybos bendrieji veiksmai Nr. 98/700/TVR, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1052/2013 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/1624

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Europos Sąjungos valstybių narių Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra įsteigta Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2007/200417. 2005 m. gegužės 1 d. pradėjusi vykdyti jai pavestas užduotis, ji sėkmingai padėjo valstybėms narėms įgyvendinti operatyvinius išorės sienų valdymo aspektus, vykdydama bendras operacijas ir teikdama skubią pasienio pagalbą, atlikdama rizikos analizę, keisdamasi informacija, palaikydama santykius su trečiosiomis šalims ir grąžindama grąžinamus asmenis;

(2)  Europos Sąjungos valstybių narių Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra įsteigta Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2007/200417. 2005 m. gegužės 1 d. pradėjusi vykdyti jai pavestas užduotis, ji sėkmingai padėjo valstybėms narėms įgyvendinti operatyvinius išorės sienų valdymo aspektus, vykdydama bendras operacijas ir teikdama skubią pasienio pagalbą, atlikdama rizikos analizę, keisdamasi informacija, palaikydama santykius su trečiosiomis šalims ir koordinuodama trečiųjų šalių piliečių, kuriems taikomas valstybės narės priimtas sprendimas grąžinti, grąžinimą;

__________________

__________________

17 2004 m. spalio 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiantis Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą (OL L 349, 2004 11 25, p. 1).

17 2004 m. spalio 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiantis Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą (OL L 349, 2004 11 25, p. 1).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra pervadinta į Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrą (toliau – Agentūra), be to, jos užduotys buvo išplėstos, kartu užtikrinant visišką jos veiklos ir procedūrų tęstinumą. Pagrindinė Agentūros užduotis turėtų būti įgyvendinant Europos integruoto sienų valdymo daugiametės strateginės politikos ciklą parengti techninę ir veiklos strategiją, prižiūrėti, kad sienų kontrolė prie išorės sienų būtų veiksminga, atlikti pažeidžiamumo vertinimą ir rizikos analizę, teikti didesnę techninę ir operatyvinę pagalbą valstybėms narėms ir trečiosioms šalims vykdant bendras operacijas ir teikiant skubią pasienio pagalbą, užtikrinti praktinį priemonių vykdymą susidarius tokiai situacijai, dėl kurios reikia imtis skubių veiksmų prie išorės sienų, teikti techninę ir operatyvinę pagalbą atliekant nelaimės jūroje ištiktų asmenų paieškos ir gelbėjimo operacijas, organizuoti, koordinuoti ir vykdyti grąžinimo operacijas bei grąžinimo pagalbą ir teikti techninę ir operatyvinę pagalbą trečiosiose šalyse vykdomai grąžinimo veiklai.

(3)  Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra pervadinta į Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrą (toliau – Agentūra), be to, jos užduotys buvo išplėstos, kartu užtikrinant visišką jos veiklos ir procedūrų tęstinumą. Pagrindinė Agentūros užduotis turėtų būti pagal Europos integruoto sienų valdymo įgyvendinimo daugiametės strateginės politikos ciklą parengti techninę ir veiklos strategiją, prižiūrėti, kad sienų kontrolė prie išorės sienų būtų veiksminga, atlikti pažeidžiamumo vertinimą ir rizikos analizę, teikti didesnę techninę ir operatyvinę pagalbą valstybėms narėms ir trečiosioms šalims vykdant bendras operacijas ir teikiant skubią pasienio pagalbą, užtikrinti praktinį priemonių vykdymą susidarius tokiai situacijai, dėl kurios reikia imtis skubių veiksmų prie išorės sienų, teikti techninę ir operatyvinę pagalbą atliekant nelaimės jūroje ištiktų asmenų paieškos ir gelbėjimo operacijas, organizuoti, koordinuoti ir vykdyti grąžinimo operacijas ir teikti techninę pagalbą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  Nuo migracijos krizės pradžios 2015 m. Komisija ėmėsi svarbių iniciatyvų Sąjungos sienų apsaugai sustiprinti. Pasiūlymas gerokai išplėsti Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros įgaliojimus buvo pateiktas 2015 m. gruodžio mėn., ir 2016 m. dėl jo susitarta per rekordiškai trumpą laiką. Reglamentas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros įsigaliojo 2016 m. spalio 6 d.

(4)  Nuo migracijos krizės pradžios 2015 m. Komisija ėmėsi svarbių iniciatyvų ir pasiūlė keletą priemonių, kuriomis siekiama sustiprinti Sąjungos sienų apsaugą ir atkurti normalų Šengeno erdvės veikimą. Pasiūlymas gerokai išplėsti Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros įgaliojimus buvo pateiktas 2015 m. gruodžio mėn., ir 2016 m. dėl jo greitai susitarta. Reglamentas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros įsigaliojo 2016 m. spalio 6 d.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  Tačiau Sąjungos išorės sienų kontrolės, grąžinimo ir prieglobsčio sistemas dar reikia tobulinti. Šiuo tikslu, taip pat siekiant sustiprinti esamas ir būsimas operatyvines priemones, Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos turėtų būti pertvarkytos – Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros įgaliojimai turėtų būti sustiprinti, visų pirma suteikiant jai reikiamus pajėgumus, t. y. Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatines pajėgas, kurias sudarytų 10 000 operatyvinių darbuotojų; jos turėtų vykdomuosius įgaliojimus ir galėtų veiksmingai remti valstybes nares šioms saugant išorės sienas, kovoti su antriniu judėjimu ir užtikrinti kur kas veiksmingesnį neteisėtų migrantų grąžinimą.

(5)  tačiau Sąjungos išorės sienų kontrolės, grąžinimo ir kovos su tarpvalstybiniu nusikalstamumu sistemas dar reikia tobulinti. Šiuo tikslu, taip pat siekiant sustiprinti esamas ir būsimas operatyvines priemones, Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos turėtų būti pertvarkytos – Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros įgaliojimai turėtų būti sustiprinti, visų pirma suteikiant jai reikiamus pajėgumus, t. y. Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinėms pajėgoms suteikiant vykdomuosius įgaliojimus, kad jos galėtų veiksmingai remti valstybes nares šioms saugant išorės sienas, kovoti su tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir užtikrinti kur kas veiksmingesnį ir tvaresnį neteisėtų migrantų grąžinimą;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  būtina veiksmingai prižiūrėti su išorės sienų kirtimu susijusį procesą, spręsti su migracija susijusius sunkumus ir ateityje galinčias kilti grėsmes prie išorės sienų, užtikrinti aukšto lygio vidaus saugumą Sąjungoje, apsaugoti Šengeno erdvės veikimą ir laikytis fundamentalaus solidarumo principo. Kartu turėtų būti vykdomas aktyvus migracijos valdymas, be kita ko, taikomos reikiamos priemonės trečiosiose šalyse. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, būtina sustiprinti Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgas ir toliau plėsti Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros įgaliojimus. Iš esmės Agentūrą turėtų sudaryti Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinės pajėgos, kuriose būtų 10 000 operatyvinių darbuotojų;

(7)  būtina veiksmingai prižiūrėti su išorės sienų kirtimu susijusį procesą, spręsti su migracija susijusius sunkumus ir ateityje galinčias kilti grėsmes prie išorės sienų, užtikrinti aukšto lygio vidaus saugumą Sąjungoje, apsaugoti Šengeno erdvės veikimą ir laikytis fundamentalaus solidarumo principo. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, būtina sustiprinti Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgas ir toliau plėsti Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros įgaliojimus. Iš esmės Agentūrą turėtų sudaryti Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinės pajėgos, kurios apimtų greitojo reagavimo rezervą;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  Atsižvelgiant į dar didesnį kokybinį šuolį stiprinant agentūros įgaliojimus, visų pirma į tai, kad jai suteiktas operatyvinis padalinys – Europos sienos apsaugos pareigūnų nuolatinės pajėgos, kurias sudari 10 000 operatyvinių darbuotojų – agentūra, anksčiau vadinta FRONTEX, nuo šiol turėtų būti vadinama ir vykdydama veiklą vadintis tik Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra. Į šį pokytį turėtų būti visapusiškai atsižvelgta, įskaitant išorės ryšiams vaizdinėje medžiagoje;

(8)  Atsižvelgiant į dar didesnį kokybinį šuolį stiprinant agentūros įgaliojimus, visų pirma į tai, kad jai suteiktas operatyvinis padalinys – Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinės pajėgos, kurios apima greitojo reagavimo rezervą – agentūra, anksčiau vadinta FRONTEX, nuo šiol turėtų būti vadinama ir vykdydama veiklą vadintis tik Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra. Į šį pokytį turėtų būti visapusiškai atsižvelgta, įskaitant išorės ryšiams vaizdinėje medžiagoje;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  įgyvendinant Europos integruoto sienų valdymo sistemą reikėtų užtikrinti derėjimą su kitais politikos tikslais, įskaitant tinkamą tarpvalstybinio transporto veikimą;

(9)  įgyvendinant Europos integruoto sienų valdymo sistemą reikėtų užtikrinti derėjimą su kitais politikos tikslais, įskaitant laisvą asmenų judėjimą, teisę į prieglobstį ir tinkamą tarpvalstybinio transporto veikimą;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  Europos integruoto sienų valdymo sistemą turėtų įgyvendinti Agentūra ir už sienų valdymą atsakingos nacionalinės institucijos, įskaitant pakrančių apsaugos tarnybas tiek, kiek jos vykdo jūrų sienų stebėjimo operacijas ir bet kurias kitas sienų kontrolės užduotis vadovaujantis atsakomybės pasidalijimo principu, ir už grąžinimą atsakingi subjektai. Nors valstybės narės tebėra pirmiausia atsakingos už savo išorės sienų valdymą savo pačių ir visų valstybių narių labui, ir būtent jos kompetentingos priimti sprendimus grąžinti, Agentūra turėtų padėti taikyti su išorės sienų valdymu ir grąžinimu susijusias Sąjungos priemones, sustiprindama, vertindama ir koordinuodama valstybių narių, kurios įgyvendina tas priemones, veiksmus;

(10)  Europos integruoto sienų valdymo sistemą turėtų įgyvendinti Agentūra ir už sienų valdymą atsakingos nacionalinės institucijos, įskaitant pakrančių apsaugos tarnybas tiek, kiek jos vykdo jūrų sienų stebėjimo ir paieškos bei gelbėjimo operacijas ir bet kurias kitas sienų kontrolės užduotis vadovaujantis atsakomybės pasidalijimo principu, ir už grąžinimą atsakingi subjektai. Nors valstybės narės tebėra pirmiausia atsakingos už savo išorės sienų valdymą savo pačių ir visų valstybių narių labui, ir būtent jos kompetentingos priimti sprendimus grąžinti, Agentūra turėtų padėti taikyti su išorės sienų valdymu ir grąžinimu susijusias Sąjungos priemones, sustiprindama ir koordinuodama valstybių narių, kurios įgyvendina tas priemones, veiksmus; Agentūros ir valstybių narių veikla neturėtų nepagrįstai sutapti;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  siekiant užtikrinti veiksmingą Europos integruoto sienų valdymo įgyvendinimą ir padidinti bendros grąžinimo politikos veiksmingumą, turėtų būti sukurtos Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos. Joms turėtų būti skirti reikalingi finansiniai ir žmogiškieji ištekliai bei įranga. Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgas turėtų sudaryti Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir už sienų valdymą atsakingos nacionalinės valdžios institucijos, įskaitant pakrančių apsaugos tarnybas, kai jos vykdo sienų kontrolės užduotis, ir už grąžinimą atsakingas institucijas. Jos remsis bendru informacijos, pajėgumų ir sistemų naudojimu nacionaliniu lygmeniu ir atsakomaisiais Agentūros veiksmais Sąjungos lygmeniu;

(11)  siekiant užtikrinti veiksmingą Europos integruoto sienų valdymo įgyvendinimą, turėtų būti sukurtos Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos. Joms turėtų būti skirti reikalingi finansiniai ir žmogiškieji ištekliai bei įranga. Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgas turėtų sudaryti Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir už sienų valdymą atsakingos nacionalinės valdžios institucijos, įskaitant pakrančių apsaugos tarnybas, kai jos vykdo sienų kontrolės užduotis, ir už grąžinimą atsakingas institucijas. Jos remsis bendru informacijos, pajėgumų ir sistemų naudojimu nacionaliniu lygmeniu ir atsakomaisiais Agentūros veiksmais Sąjungos lygmeniu;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos turėtų veiksmingai įgyvendinti Europos integruotą sienų valdymą pasitelkdamos Europos integruoto sienų valdymo daugiametės strateginės politikos ciklą. Daugiametės politikos ciklas turėtų užtikrinti integruotą, vieningą ir tęstinį procesą, per kurį visiems susijusiems Sąjungos lygmens ir valstybių narių subjektams, veikiantiems sienų valdymo ir grąžinimo srityje, būtų teikiamos strateginės gairės, kaip nuosekliai įgyvendinti Europos integruoto sienų valdymo principus. Jame taip pat aptariami visi klausimai dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų ryšių su Komisija, kitomis institucijomis ir įstaigomis, taip pat dėl bendradarbiavimo su kitais susijusiais partneriais, įskaitant, nelygu situacija, trečiąsias šalis ir trečiuosius subjektus.

(14)  Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos turėtų veiksmingai įgyvendinti Europos integruotą sienų valdymą pasitelkdamos Europos integruoto sienų valdymo daugiametės strateginės politikos ciklą. Daugiametės politikos ciklas turėtų užtikrinti integruotą, vieningą ir tęstinį procesą, per kurį visiems susijusiems Sąjungos lygmens ir valstybių narių subjektams, veikiantiems sienų valdymo ir grąžinimo srityje, būtų teikiamos strateginės gairės, kaip nuosekliai ir visapusiškai laikantis pagrindinių teisių įgyvendinti Europos integruoto sienų valdymo principus. Visų pirma daugiametės politikos ciklas turėtų suteikti Agentūrai galimybę parengti savo techninę ir veiklos strategiją. Jame taip pat aptariami visi klausimai dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų ryšių su Komisija, kitomis institucijomis ir įstaigomis, taip pat dėl bendradarbiavimo su kitais susijusiais partneriais, įskaitant, nelygu situacija, trečiąsias šalis ir trečiuosius subjektus.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  Siekiant įgyvendinti Europos integruotą sienų valdymą būtina integruotai planuoti valstybių narių ir Agentūros veiksmus, susijusius pasienio ir grąžinimo operacijomis, nenumatytų atvejų planavimo srityje pasirengti reagavimui tais atvejais, kai prie išorės sienų nustatomi aukštesni poveikio lygiai, ir koordinuoti ilgalaikį pajėgumų vystymą – tiek įdarbinimo ir mokymų srityje, tiek įsigyjant ir plėtojant įrangą;

(15)  siekiant įgyvendinti Europos integruotą sienų valdymą būtina integruotai planuoti valstybių narių ir Agentūros veiksmus, susijusius pasienio ir grąžinimo operacijomis, reagavimą į problemas prie išorės sienų, nenumatytus atvejus ir ilgalaikio pajėgumų vystymo – tiek įdarbinimo ir mokymų srityje, tiek įsigyjant ir plėtojant įrangą – koordinavimą;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  šio reglamento įgyvendinimu nedaromas poveikis Sąjungos ir valstybių narių kompetencijos pasidalijimui ir valstybių narių įsipareigojimams pagal Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją, Tarptautinę konvenciją dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje, Tarptautinę jūrų paieškos ir gelbėjimo konvenciją, Jungtinių Tautų konvenciją dėl kovos su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu ir jos Protokolą dėl neteisėto migrantų įvežimo sausuma, jūra ir oru, Konvenciją dėl pabėgėlių statuso, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją bei kitus atitinkamus tarptautinius dokumentus;

(16)  šio reglamento įgyvendinimu nedaromas poveikis Sąjungos ir valstybių narių kompetencijos pasidalijimui ir valstybių narių įsipareigojimams pagal Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją, Tarptautinę konvenciją dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje, Tarptautinę jūrų paieškos ir gelbėjimo konvenciją, Jungtinių Tautų konvenciją dėl kovos su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu ir jos Protokolą dėl neteisėto migrantų įvežimo sausuma, jūra ir oru, Konvenciją dėl pabėgėlių statuso, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, Jungtinių Tautų konvenciją dėl asmenų be pilietybės statuso bei kitus atitinkamus tarptautinius dokumentus;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  buvo išplėsta Europos jūrų saugumo agentūros ir Europos žuvininkystės kontrolės agentūros veiklos sritis ir sustiprintas jų bendradarbiavimas su Agentūra; todėl Europos Komisija turėtų pateikti pasiūlymą, siekiant įtraukti šias agentūras kartu su visais kitais atitinkamais subjektais, tokiais kaip valstybės narės, į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 656/2014, kuriuo nustatomos išorės jūrų sienų stebėjimo vykdant Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros koordinuojamą operatyvų bendradarbiavimą taisyklės, taikymo sritį;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  Agentūra turėtų atlikti savo užduotis nedarydama poveikio valstybių narių atsakomybei viešosios tvarkos palaikymo ir vidaus saugumo užtikrinimo srityse;

(18)  Agentūra turėtų atlikti savo užduotis visapusiškai pripažindama valstybių narių atsakomybę, kompetenciją viešosios tvarkos palaikymo ir vidaus saugumo užtikrinimo srityse ir subsidiarumo principą;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  Agentūra turėtų atlikti savo užduotis nedarydama poveikio valstybių narių kompetencijai gynybos srityje;

(19)  Agentūra turėtų atlikti savo užduotis visapusiškai pripažindama valstybių narių atsakomybę ir kompetenciją gynybos srityje;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  išplėstos Agentūros užduotys ir kompetencija turėtų atitikti sustiprintas pagrindinių teisių apsaugos priemones ir padidintą atskaitomybę;

(20)  išplėstos Agentūros užduotys ir kompetencija turėtų atitikti sustiprintas pagrindinių teisių apsaugos priemones, padidintą atskaitomybę ir atsakomybės, visų pirma už Agentūros darbuotojų įgyvendinamus vykdomuosius įgaliojimus, dalį;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  be to, valstybės narės, atsižvelgdamos į savo ir kitų valstybių narių interesus, taip pat turėtų pateikti duomenis, reikalingus Agentūros vykdomai veiklai, pavyzdžiui, informuotumo apie padėtį, rizikos analizės, pažeidžiamumo vertinimo ar integruoto planavimo tikslais. Jos taip pat turėtų užtikrinti, kad duomenys būtų tikslūs, atnaujinti ir gaunami bei įvedami teisėtai;

(22)  be to, valstybės narės, atsižvelgdamos į savo ir kitų valstybių narių interesus, taip pat turėtų pateikti duomenis, reikalingus Agentūros vykdomai veiklai, pavyzdžiui, informuotumo apie padėtį, rizikos analizės, pažeidžiamumo vertinimo ar integruoto planavimo tikslais. Jos taip pat turėtų užtikrinti, kad duomenys būtų tikslūs, atnaujinti ir gaunami bei įvedami teisėtai; Kai šie duomenys apima asmens duomenis, turėtų būti visapusiškai taikoma Sąjungos duomenų apsaugos teisė;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a)  šiuo reglamentu nustatytas ryšių tinklas jau sukurtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1052/20131a ir sudaro galimybę valstybėms narėms ir Agentūrai keistis ES įslaptinta informacija. Jau sukurtas ryšių tinklas turėtų būti naudojamas visam keitimuisi informacija tarp įvairių Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų padalinių, o slaptumo žymos laipsnis padidinamas siekiant padidinti informacijos saugumą;

 

__________________

 

1a 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1052/2013, kuriuo sukuriama Europos sienų stebėjimo sistema (Eurosur) (OL L 295, 2013 11 6, p. 11).

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  tam, kad Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos gerai veiktų, reikalinga Europos sienų stebėjimo sistema (EUROSUR) – jos pagrindu valstybių narių nacionalinės valdžios institucijos tarpusavyje ir su Agentūra keisis informacija ir vykdys operatyvinį bendradarbiavimą. EUROSUR suteikia toms valdžios institucijoms ir Agentūrai infrastruktūrą ir priemones, kurių reikia, kad būtų pagerintas jų informuotumas apie padėtį ir reagavimo pajėgumai prie išorės sienų, siekiant nustatyti neteisėtos imigracijos ir tarpvalstybinio nusikalstamumo atvejus, užkirsti jiems kelią ir su jais kovoti ir padėti gelbėti migrantų gyvybes ir užtikrinti jų apsaugą;

(23)  tam, kad Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos gerai veiktų, reikalinga Europos sienų stebėjimo sistema (EUROSUR) – jos pagrindu valstybių narių nacionalinės valdžios institucijos tarpusavyje ir su Agentūra keisis informacija ir vykdys operatyvinį bendradarbiavimą. EUROSUR suteikia toms valdžios institucijoms ir Agentūrai infrastruktūrą ir priemones, kurių reikia, kad būtų pagerintas jų informuotumas apie padėtį ir padidinti reagavimo pajėgumai prie išorės sienų, siekiant nustatyti neteisėtos imigracijos ir tarpvalstybinio nusikalstamumo atvejus, užkirsti jiems kelią ir su jais kovoti ir padėti gelbėti migrantų gyvybes ir užtikrinti jų apsaugą;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  šis reglamentas neturėtų trukdyti valstybėms narėms savo nacionaliniams koordinavimo centrams taip pat pavesti koordinuoti keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą oro sienų stebėjimo ir patikrinimų sienos perėjimo punktuose srityse;

(25)  šis reglamentas neturėtų trukdyti valstybėms narėms savo nacionaliniams koordinavimo centrams taip pat pavesti koordinuoti keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą vykdant kitus integruoto sienų valdymo elementus;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  tam, kad būtų užtikrintas tinkamas integruoto sienų valdymo sistemos veikimas, informacijos, būtina užtikrinti, kad informacija, kuria valstybės narės keičiasi tarpusavyje ir su Agentūra, būtų aukštos kokybės. Atsižvelgiant į EUROSUR sėkmę, ta kokybė turėtų būti užtikrinama standartizuojant ir automatizuojant keitimąsi informacija tarp įvairių tinklų ir sistemų, užtikrinant informacijos saugumą ir perduodamų duomenų bei informacijos kokybės kontrolę;

(26)  tam, kad būtų užtikrintas tinkamas integruoto sienų valdymo sistemos veikimas, būtina užtikrinti, kad informacija, kuria valstybės narės keičiasi tarpusavyje ir su Agentūra, būtų aukštos kokybės ir kad ja būtų keičiamasi laiku. Atsižvelgiant į EUROSUR sėkmę, ta kokybė turėtų būti užtikrinama standartizuojant ir automatizuojant keitimąsi informacija tarp įvairių tinklų ir sistemų, užtikrinant informacijos saugumą ir perduodamų duomenų bei informacijos kokybės kontrolę;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  Agentūra turėtų teikti EUROSUR kūrimui ir naudojimui, taip pat sistemų sąveikumui, reikalingą paramą, visų pirma sukurdama, prižiūrėdama ir koordinuodama EUROSUR sistemą;

(27)  Agentūra turėtų teikti EUROSUR kūrimui ir naudojimui, taip pat sistemų sąveikumui užtikrinant bendrą dalijimosi informacija sistemą, reikalingą paramą, visų pirma sukurdama, prižiūrėdama ir koordinuodama EUROSUR sistemą;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  EUROSUR turėtų suteikti aiškų padėties prie išorės sienų, taip pat Šengeno erdvėje ir pasienio teritorijoje, vaizdą. Ji turėtų remtis sausumos, jūrų ir oro sienų stebėjimo, taip pat patikrinimų sienos perėjimo punktuose duomenimis;

(28)  EUROSUR turėtų suteikti aiškų padėties prie išorės sienų, taip pat Šengeno erdvėje ir pasienio teritorijoje, vaizdą. Ji turėtų remtis sausumos, jūrų ir oro sienų stebėjimo, taip pat patikrinimų sienos perėjimo punktuose duomenimis. Tai, kad užtikrinamas Agentūros informuotumas apie padėtį Sąjungoje, neturėtų sudaryti sąlygų jai imtis veiksmų prie valstybių narių vidaus sienų;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  dėl mažų ir netinkamų plaukioti jūra laivų naudojimo labai padidėjo prie pietinių išorės jūrų sienų paskendusių migrantų skaičius. EUROSUR turėtų gerokai pagerinti Agentūros ir valstybių narių operatyvias ir technines galimybes aptikti tokius mažus laivus, taip pat pagerinti valstybių narių reagavimo pajėgumus ir taip padėti mažinti žūstančių migrantų skaičių;

(31)  dėl mažų ir netinkamų plaukioti jūra laivų naudojimo labai padidėjo prie pietinių išorės jūrų sienų paskendusių migrantų skaičius. EUROSUR turėtų gerokai pagerinti Agentūros ir valstybių narių operatyvias ir technines galimybes aptikti tokius mažus laivus, taip pat pagerinti valstybių narių reagavimo pajėgumus, kad galėtų vykdyti paieškos ir gelbėjimo operacijas ir taip padėti mažinti žūstančių migrantų skaičių;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  Agentūra turėtų parengti bendrąsias ir pritaikytas rizikos analizes, grindžiamas bendrosios integruotos rizikos analizės modeliu; jį turėtų taikyti pati Agentūra ir valstybės narės. Agentūra turėtų, be kita ko, remdamasi valstybių narių pateikta informacija, teikti tikslią informaciją visais Europos integruotam sienų valdymui svarbiais aspektais, ypač sienų kontrolės, grąžinimo, neteisėto antrinio trečiųjų valstybių piliečių judėjimo Sąjungoje, tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, įskaitant palankių sąlygų neteisėtam sienų kirtimui sudarymą, prekybos žmonėmis, terorizmo ir įvairių rūšių grėsmių, taip pat padėties susijusiose trečiosiose valstybėse klausimais, kad būtų galima imtis tinkamų veiksmų arba šalinti nustatytas grėsmes ir pavojus siekiant gerinti integruotą išorės sienų valdymą;

(33)  Agentūra turėtų parengti bendrąsias ir pritaikytas rizikos analizes, grindžiamas bendrosios integruotos rizikos analizės modeliu; jį turėtų taikyti pati Agentūra ir valstybės narės. Agentūra turėtų, be kita ko, remdamasi valstybių narių pateikta informacija, teikti tikslią informaciją visais Europos integruotam sienų valdymui svarbiais aspektais, ypač sienų kontrolės, grąžinimo, neteisėto antrinio trečiųjų valstybių piliečių judėjimo Sąjungoje reiškinio, kalbant apie tendencijas, kelius ir mastą tais atvejais, kai valstybės narės suteikė šią informaciją, tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, įskaitant palankių sąlygų neteisėtam sienų kirtimui sudarymą, prekybos žmonėmis, organizuoto nusikalstamumo, terorizmo ir įvairių rūšių grėsmių, taip pat padėties susijusiose trečiosiose valstybėse klausimais, kad būtų galima imtis tinkamų veiksmų arba šalinti nustatytas grėsmes ir pavojus siekiant gerinti integruotą išorės sienų valdymą;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  vykdydama veiklą prie išorės sienų Agentūra turėtų padėti užkirsti kelią tokiems tarpvalstybinio masto sunkiems nusikaltimams, kaip antai neteisėtas migrantų gabenimas, prekyba žmonėmis ir terorizmas, ir juos nustatyti, kai reikalinga, kad ji imtųsi veiksmų, ir kai ji yra surinkusi atitinkamą informaciją vykdydama savo veiklą. Agentūra turėtų koordinuoti savo veiklą su Europolu – agentūra, atsakinga už valstybių narių veiksmų rėmimą ir stiprinimą ir jų bendradarbiavimą sunkių nusikaltimų, darančių poveikį dviem ar daugiau valstybių narių, prevencijos ir kovos su jais srityje. Tarpvalstybiniai nusikaltimai neišvengiamai susiję su tarpvalstybiniu aspektu. Tokiam tarpvalstybiniam aspektui būdinga tai, kad nusikaltimai yra tiesiogiai susiję su neteisėtu išorės sienos kirtimu, įskaitant prekybą žmonėmis arba neteisėtą migrantų gabenimą. Atsižvelgiant į tai, Tarybos direktyvos 2002/90/EB19 1 straipsnio 2 dalis valstybėms narėms leidžia netaikyti sankcijų tais atvejais, kai elgesiu siekiama suteikti migrantams humanitarinę pagalbą;

(34)  vykdydama veiklą prie išorės sienų Agentūra turėtų padėti užkirsti kelią tokiems tarpvalstybinio masto sunkiems nusikaltimams, kaip neteisėtas migrantų gabenimas, prekyba žmonėmis, organizuotas nusikalstamumas ir terorizmas, ir juos nustatyti, kai reikalinga, kad ji imtųsi veiksmų, ir kai ji yra surinkusi atitinkamą informaciją vykdydama savo veiklą. Agentūra turėtų koordinuoti savo veiklą su Europolu – agentūra, atsakinga už valstybių narių veiksmų rėmimą ir stiprinimą ir jų bendradarbiavimą sunkių nusikaltimų, darančių poveikį dviem ar daugiau valstybių narių, prevencijos ir kovos su jais srityje. Tarpvalstybiniai nusikaltimai neišvengiamai susiję su tarpvalstybiniu aspektu. Tokiam tarpvalstybiniam aspektui būdinga tai, kad nusikaltimai yra tiesiogiai susiję su neteisėtu išorės sienos kirtimu, įskaitant prekybą žmonėmis arba neteisėtą migrantų gabenimą. Laikydamasi Tarybos direktyvos 2002/90/EB19 1 straipsnio 2 dalies, kurioje nustatyta, kad valstybė narė gali nuspręsti netaikyti sankcijų tais atvejais, kai elgesiu siekiama suteikti migrantams humanitarinę pagalbą, Agentūra turėtų priminti valstybėms narėms apie galimus padarinius pagrindinėms teisėms, jei jos svarsto galimybę taikyti sankcijas;

__________________

__________________

19 2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2002/90/EB, apibrėžianti padėjimą neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir apsigyventi (OL L 328, 2002 12 5, p. 17).

19 2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2002/90/EB, apibrėžianti padėjimą neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir apsigyventi (OL L 328, 2002 12 5, p. 17).

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  pagal atsakomybės pasidalijimo principą Agentūros užduotis turėtų būti reguliariai stebėti išorės sienų valdymą. Tinkamą ir veiksmingą stebėseną Agentūra turėtų užtikrinti ne tik informuotumo apie padėtį rizikos analizės būdu, bet ir iš savo darbuotojų paskirdama ekspertus, kurie dirbtų valstybėse narėse. Todėl Agentūra turėtų turėti galimybę siųsti į valstybes nares ryšių palaikymo pareigūnus tam tikram laikotarpiui, per kurį ryšių palaikymo pareigūnas turėtų teikti ataskaitas vykdomajam direktoriui. Ryšių palaikymo pareigūnų ataskaitos turėtų būti įtrauktos į pažeidžiamumo vertinimą;

(35)  pagal atsakomybės pasidalijimo principą ir gerinant Europos integruoto sienų valdymo standartus Agentūros užduotis turėtų būti reguliariai stebėti išorės sienų valdymą, įskaitant pagrindinių teisių laikymąsi kaip sienų valdymo ir grąžinimo veiklos dalį. Tinkamą ir veiksmingą stebėseną Agentūra turėtų užtikrinti ne tik informuotumo apie padėtį rizikos analizės būdu, bet ir iš savo darbuotojų paskirdama ekspertus, kurie dirbtų valstybėse narėse. Todėl Agentūra turėtų turėti galimybę siųsti į valstybes nares ryšių palaikymo pareigūnus tam tikram laikotarpiui, per kurį ryšių palaikymo pareigūnas turėtų teikti ataskaitas vykdomajam direktoriui ir pagrindinių teisių pareigūnui. Ryšių palaikymo pareigūnų ataskaitos turėtų būti įtrauktos į pažeidžiamumo vertinimą;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  Agentūra, vadovaudamasi objektyviais kriterijais, turėtų atlikti pažeidžiamumo vertinimą, siekdama įvertinti valstybių narių gebėjimus ir pasirengimą spręsti sunkumus prie savo išorės sienų ir jų gebėjimą prisidėti prie Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų ir techninės įrangos rezervo. Pažeidžiamumo vertinimas taip pat turėtų apimti valstybių narių įrangos, infrastruktūros, darbuotojų, biudžeto ir finansinių išteklių, taip pat jų nenumatytų atvejų planų, pagal kuriuos galima įveikti galimas krizes prie išorės sienų, vertinimą. Valstybės narės turėtų imtis priemonių, siekdamos pašalinti bet kuriuos tokiame vertinime nustatytus trūkumus. Vykdomasis direktorius turėtų nustatyti priemones, kurių reikia imtis, ir rekomenduoti jas atitinkamai valstybei narei. Vykdomasis direktorius taip pat turėtų nustatyti laikotarpį, per kurį tų priemonių turėtų būti imtasi, ir atidžiai stebėti, kad jos būtų laiku įgyvendintos. Kai per nustatytą laikotarpį būtinų priemonių nesiimama, klausimas turėtų būti perduodamas valdančiajai tarybai tolesniam sprendimui priimti;

(36)  Agentūra, vadovaudamasi objektyviais kriterijais, turėtų atlikti pažeidžiamumo vertinimą, siekdama įvertinti valstybių narių gebėjimus ir pasirengimą spręsti sunkumus prie savo išorės sienų ir jų gebėjimą prisidėti prie Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų ir techninės įrangos rezervo. Pažeidžiamumo vertinimas taip pat turėtų apimti valstybių narių įrangos, infrastruktūros, darbuotojų, biudžeto ir finansinių išteklių, taip pat jų nenumatytų atvejų planų, pagal kuriuos galima visapusiškai gerbiant pagrindines teises įveikti galimas krizes prie išorės sienų, vertinimą. Valstybės narės turėtų imtis priemonių, siekdamos pašalinti bet kuriuos tokiame vertinime nustatytus trūkumus. Vykdomasis direktorius turėtų nustatyti priemones, kurių reikia imtis, ir rekomenduoti jas atitinkamai valstybei narei. Vykdomasis direktorius taip pat turėtų nustatyti laikotarpį, per kurį tų priemonių turėtų būti imtasi, ir atidžiai stebėti, kad jos būtų laiku įgyvendintos. Kai per nustatytą laikotarpį būtinų priemonių nesiimama, klausimas turėtų būti perduodamas valdančiajai tarybai tolesniam sprendimui priimti;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  pažeidžiamumo vertinimas ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1053/201320 nustatytas Šengeno vertinimo mechanizmas yra du vienas kitą papildantys mechanizmai, kuriais Europoje užtikrinama tinkamo Šengeno erdvės veikimo kokybės kontrolė ir nuolatinis pasirengimas spręsti bet kokias problemas prie išorės sienų, tiek Sąjungos, tiek nacionaliniu lygmenimis. Turėtų būti užtikrinta kuo didesnė šių mechanizmų sinergija, kad būtų galima sukurti geresnę Šengeno erdvės veikimo padėties vaizdo sistemą, kiek įmanoma labiau vengiant valstybių narių pastangų dubliavimosi ir užtikrinant geriau koordinuotą atitinkamų Sąjungos finansinių priemonių, kuriomis remiamas išorės sienų valdymas, naudojimą. Todėl Agentūra ir Komisija turėtų reguliariai keistis informacija apie rezultatus, gautus iš abiejų mechanizmų;

(38)  pažeidžiamumo vertinimas ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1053/201320 nustatytas Šengeno vertinimo mechanizmas yra du vienas kitą papildantys mechanizmai, kuriais Europoje užtikrinama tinkamo Šengeno erdvės veikimo kokybės kontrolė ir nuolatinis pasirengimas spręsti bet kokias problemas prie išorės sienų, tiek Sąjungos, tiek nacionaliniu lygmenimis. Nors Šengeno vertinimo mechanizmas yra pagrindinis vertinimo, kaip valstybėse narėse įgyvendinama Sąjungos teisės aktai ir kaip jų laikomasi, būdas, turėtų būti užtikrinta kuo didesnė šių mechanizmų sinergija, kad būtų galima sukurti geresnę Šengeno erdvės veikimo padėties vaizdo sistemą, kiek įmanoma labiau vengiant valstybių narių pastangų dubliavimosi ir užtikrinant geriau koordinuotą atitinkamų Sąjungos finansinių priemonių, kuriomis remiamas išorės sienų valdymas, naudojimą. Todėl Agentūra ir Komisija turėtų reguliariai keistis informacija apie rezultatus, gautus iš abiejų mechanizmų;

__________________

__________________

20 2013 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1053/2013, kuriuo sukuriamas tikrinimo, kaip taikoma Šengeno acquis, vertinimo ir stebėsenos mechanizmas ir panaikinamas 1998 m. rugsėjo 16 d. Vykdomojo komiteto sprendimas, įsteigiantis Šengeno įvertinimo ir įgyvendinimo nuolatinį komitetą (OL L 295, 2013 11 6, p. 27).

20 2013 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1053/2013, kuriuo sukuriamas tikrinimo, kaip taikoma Šengeno acquis, vertinimo ir stebėsenos mechanizmas ir panaikinamas 1998 m. rugsėjo 16 d. Vykdomojo komiteto sprendimas, įsteigiantis Šengeno įvertinimo ir įgyvendinimo nuolatinį komitetą (OL L 295, 2013 11 6, p. 27).

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  kadangi valstybės narės nustato sienos ruožus, kuriems Agentūra priskiria konkretų poveikio lygį, ir į tai, kad valstybių narių ir Agentūros reagavimo pajėgumai turėtų atitikti tuos poveikio lygius, reikėtų nustatyti ketvirtąjį poveikio lygį, atitinkantį situaciją, kuri kelia grėsmę Šengeno erdvei, ir reikalingas Agentūros įsikišimas;

Išbraukta.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  Agentūra turėtų organizuoti tinkamą techninę ir operatyvinę pagalbą valstybėms narėms, siekdama sustiprinti jų pajėgumus vykdyti pareigas išorės sienų kontrolės srityje ir reaguoti į sunkumus prie išorės sienų, kylančius dėl neteisėtos imigracijos arba tarpvalstybinių nusikaltimų. Tokia pagalba neturėtų būti daromas poveikis atitinkamų nacionalinių institucijų kompetencijai inicijuoti baudžiamųjų veikų tyrimus. Šiuo atžvilgiu Agentūra valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva turėtų organizuoti ir koordinuoti bendras vienai arba daugiau valstybių narių skirtas operacijas bei siųsti Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų būrius (grupes), taip pat suteikti reikiamą techninę įrangą;

(40)  Agentūra turėtų organizuoti tinkamą techninę ir operatyvinę pagalbą valstybėms narėms, siekdama sustiprinti jų pajėgumus vykdyti pareigas išorės sienų kontrolės srityje ir reaguoti į sunkumus prie išorės sienų, kylančius dėl neteisėtos imigracijos arba tarpvalstybinių nusikaltimų. Tokia pagalba neturėtų būti daromas poveikis atitinkamų nacionalinių institucijų kompetencijai inicijuoti baudžiamųjų veikų tyrimus. Šiuo atžvilgiu Agentūra valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva ir susitarusi su atitinkama valstybe nare turėtų organizuoti ir koordinuoti bendras vienai arba daugiau valstybių narių skirtas operacijas bei siųsti Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų būrius (grupes), taip pat suteikti reikiamą techninę įrangą;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  prie išorės sienų susidarius konkretiems ir neproporcingiems sunkumams, Agentūra valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva turėtų organizuoti ir koordinuoti skubią pasienio pagalbą bei siųsti Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų būrius (grupes) ir techninę įrangą, įskaitant iš greitojo reagavimo įrangos rezervo. Teikiant skubią pasienio pagalbą tam tikrą laikotarpį turėtų būti užtikrintas pastiprinimas tokiomis aplinkybėmis, kuriomis reikia nedelsiant imtis atsakomųjų veiksmų ir kuriomis tokia pagalba būtų veiksmingas atsakas. Siekdamos užtikrinti pagalbos operacijų veiksmingumą, valstybės narės turėtų pasirūpinti, kad Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų operatyviniai darbuotojai galėtų prisijungti prie atitinkamų būrių (grupių) ir suteiktų reikiamą techninę įrangą. Agentūra ir atitinkama valstybė narė turėtų susitarti dėl veiklos plano;

(41)  prie išorės sienų susidarius konkretiems ir neproporcingiems sunkumams, Agentūra valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva ir susitarusi su atitinkama valstybe nare turėtų organizuoti ir koordinuoti skubią pasienio pagalbą bei siųsti Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų būrius (grupes) ir techninę įrangą, įskaitant iš greitojo reagavimo įrangos rezervo. Teikiant skubią pasienio pagalbą tam tikrą laikotarpį turėtų būti užtikrintas pastiprinimas tokiomis aplinkybėmis, kuriomis reikia nedelsiant imtis atsakomųjų veiksmų ir kuriomis tokia pagalba būtų veiksmingas atsakas. Siekdamos užtikrinti pagalbos operacijų veiksmingumą, valstybės narės turėtų pasirūpinti, kad Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų operatyviniai darbuotojai galėtų prisijungti prie atitinkamų būrių (grupių) ir suteiktų reikiamą techninę įrangą. Kai įgula, kuri siunčiama su valstybės narės technine įranga, yra iš tos valstybės narės, ši įgula turėtų būti laikoma tos valstybės narės įnašu į nuolatines pajėgas. Agentūra ir atitinkama valstybė narė turėtų susitarti dėl veiklos plano;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42)  kai valstybė narė susiduria su konkrečiais ir neproporcingais su migracija susijusiais sunkumais, pasižyminčiais dideliu mišrių migracijos srautų antplūdžiu tam tikrose vietose prie savo išorės sienų, valstybės narės turėtų galėti tikėtis didesnio techninio ir operatyvinio pastiprinimo. Tokį pastiprinimą migrantų antplūdžio vietose turėtų teikti migracijos valdymo rėmimo grupės. Tas grupes turėtų sudaryti operatyviniai darbuotojai, siunčiami iš Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų, ir valstybių narių ekspertai, kuriuose siunčia EASO ir Europolas ar kitos susijusios Sąjungos agentūros. Agentūra turėtų padėti Komisijai koordinuoti įvairių agentūrų veiklą vietoje;

(42)  kai valstybė narė susiduria su konkrečiais ir neproporcingais su migracija susijusiais sunkumais, pasižyminčiais dideliu mišrių migracijos srautų antplūdžiu tam tikrose vietose prie savo išorės sienų, valstybės narės turėtų galėti tikėtis didesnio techninio ir operatyvinio pastiprinimo. Tokį pastiprinimą migrantų antplūdžio vietose turėtų teikti migracijos valdymo rėmimo grupės. Tas grupes turėtų sudaryti operatyviniai darbuotojai, siunčiami iš Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų, ir valstybių narių ekspertai, kuriuose siunčia [Europos prieglobsčio agentūra] ir Europolas ar kitos susijusios Sąjungos agentūros. Agentūra turėtų padėti Komisijai koordinuoti įvairių agentūrų veiklą vietoje. Komisija, bendradarbiaudama su priimančiąja valstybe nare ir susijusiomis Sąjungos agentūromis, turėtų nustatyti bendradarbiavimo migrantų antplūdžio vietoje sąlygas ir atsako už migracijos valdymo rėmimo grupių veiklos koordinavimą;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad bet kuri institucija, kuri, kaip tikėtina, gali gauti tarptautinės apsaugos paraišką, kaip antai policija, sienos apsaugos pareigūnai, imigracijos tarnybos ir asmenų sulaikymo įstaigos, turėtų reikiamą informaciją. Jos taip pat turėtų užtikrinti, kad tokių institucijų darbuotojams būtų teikiamas reikiamo lygio mokymas, kuris yra tinkamas jų užduotims bei pareigoms, ir jiems būtų nurodyta informuoti paraišką pateikusius asmenis, kur ir kaip pateikti tarptautinės apsaugos paraiškas;

(43)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad bet kuri institucija, kuri, kaip tikėtina, gali gauti tarptautinės apsaugos paraišką, kaip antai policija, sienos apsaugos pareigūnai, imigracijos tarnybos ir asmenų sulaikymo įstaigos, turėtų reikiamą informaciją. Jos taip pat turėtų užtikrinti, kad tokių institucijų darbuotojams būtų teikiamas reikiamo lygio mokymas, kuris yra tinkamas jų užduotims bei pareigoms, jiems būtų nurodyta informuoti paraišką pateikusius asmenis, kur ir kaip pateikti tarptautinės apsaugos paraiškas, ir nurodyta, kaip nukreipti pažeidžiamoje padėtyje esančius asmenis ir nelydimus vaikus į atitinkamus nukreipimo mechanizmus. Siekiant užtikrinti praktinį įgyvendinimą, turėtų būti įdiegti stebėsenos mechanizmai ir atliekamas nepriklausomas vertinimas;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

43 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(43a)  Agentūra turėtų turėti galimybę savo darbuotojams ir valstybių narių valdžios institucijoms teikti ir užtikrinti specializuotą mokymą Europos integruoto sienų valdymo srityje. Nuolatinių pajėgų mokymai turėtų vykti glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, kartu užtikrinant, kad mokymo programos būtų suderintos ir skatintų tarpusavio supratimą bei bendrą Europos kultūrą, pagrįstą sutartyse įtvirtintomis vertybėmis. Agentūros mokymo strategijos rengimas gavus valdybos pritarimą galėtų paskatinti įsteigti Agentūros mokymo centrą, kad būtų lengviau į teikiamus mokymus įtraukti bendrą Europos kultūrą;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44)  2018 m. birželio mėn. Europos Vadovų Taryba dar kartą patvirtino, kad svarbu vadovautis visapusišku požiūriu į migraciją ir kad migracija yra iššūkis ne vienai valstybei narei, bet visai Europai. Šiuo klausimu ji pabrėžė, kaip svarbu, kad Sąjunga teiktų visapusišką paramą siekdama užtikrinti tvarkingą migracijos srautų valdymą. Ši parama gali būti teikiama įsteigiant kontroliuojamus centrus, kuriuose galėtų būti greitai tvarkomi Sąjungoje išsilaipintų trečiųjų šalių piliečių reikalai, kad tiems, kuriems reikia apsaugos, būtų sudaryta galimybė ją gauti, o asmenys, kuriems apsaugos nereikia, būtų greitai grąžinti. Kadangi kontroliuojami centrai turi būti steigiami savanoriškai, Sąjungai turėtų būti suteikta galimybė atitinkamoms valstybėms narėms teikti visapusišką finansinę ir operatyvinę pagalbą per atitinkamas Sąjungos agentūras, įskaitant Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrą;

(44)  2018 m. birželio mėn. Europos Vadovų Taryba dar kartą patvirtino, kad svarbu vadovautis visapusišku požiūriu į migraciją ir kad migracija yra iššūkis ne vienai valstybei narei, bet visai Europai. Šiuo klausimu ji pabrėžė, kaip svarbu, kad Sąjunga teiktų visapusišką paramą siekdama užtikrinti tvarkingą migracijos srautų valdymą.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(45)  Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra] turėtų glaudžiai bendradarbiauti, kad galėtų veiksmingai spręsti migracijos problemas, pasižyminčias dideliu mišrių migracijos srautų antplūdžiu, visų pirma prie išorės sienų. Visų pirma, abi agentūros turėtų koordinuoti savo veiksmus ir teikti valstybėms narėms paramą supaprastinant tarptautinės apsaugos ir grąžinimo procedūras, taikytinas trečiųjų šalių piliečiams, kurių tarptautinės apsaugos prašymai buvo atmesti. Agentūra ir [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra] taip pat turėtų bendradarbiauti vykdydamos kitokią bendrą operatyvinę veiklą, pavyzdžiui, bendrai atlikdamos rizikos analizę, statistinių duomenų rinkimą, rengdamos mokymus ir teikdamos valstybėms narėms paramą nenumatytų atvejų planavimo srityje;

(45)  Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra] turėtų glaudžiai bendradarbiauti, kad galėtų veiksmingai spręsti migracijos problemas, pasižyminčias dideliu mišrių migracijos srautų antplūdžiu, visų pirma prie išorės sienų. Visų pirma, abi agentūros turėtų koordinuoti savo veiksmus ir teikti valstybėms narėms paramą supaprastinant tarptautinės apsaugos procedūrą. Agentūra ir [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra] taip pat turėtų bendradarbiauti vykdydamos kitokią bendrą operatyvinę veiklą, pavyzdžiui, bendrai atlikdamos rizikos analizę, statistinių duomenų rinkimą, rengdamos mokymus ir teikdamos valstybėms narėms paramą nenumatytų atvejų planavimo srityje;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

45 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(45a)  Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra turėtų glaudžiai bendradarbiauti su Pagrindinių teisių agentūra, kad vykdydama savo veiklą visose srityse, kurioms šis reglamentas taikomas, užtikrintų pagrindinių teisių apsaugą;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(46)  reikėtų užtikrinti, kad operatyvinės veiklos ir techninėje srityje valstybės narės galėtų pasitelkti į pagalbą migracijos valdymo rėmimo grupes, visų pirma migrantų antplūdžio vietose arba kontroliuojamuose centruose. Migracijos valdymo rėmimo grupes turėtų sudaryti ekspertai, paskirti iš Agentūros darbuotojų, ir valstybių narių komandiruoti ekspertai, taip pat [Europos prieglobsčio agentūros], Europolo arba kitų atitinkamų Sąjungos agentūrų ekspertai ir (arba) jų atsiųsti ekspertai iš valstybių narių. Komisija turėtų užtikrinti, kad, atsižvelgiant į įvairių Sąjungos agentūrų dalyvavimą šiame procese, poreikiai ir veiksmai vietoje būtų vertinami koordinuotai;

(46)  reikėtų užtikrinti, kad operatyvinės veiklos ir techninėje srityje valstybės narės galėtų pasitelkti į pagalbą migracijos valdymo rėmimo grupes migrantų antplūdžio vietose. Migracijos valdymo rėmimo grupes turėtų sudaryti ekspertai, paskirti iš Agentūros darbuotojų, ir valstybių narių komandiruoti ekspertai, taip pat [Europos prieglobsčio agentūros], Europolo, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros arba kitų atitinkamų Sąjungos agentūrų ekspertai ir (arba) jų atsiųsti ekspertai iš valstybių narių. Atsižvelgiant į įvairių Sąjungos agentūrų dalyvavimą, Komisija turėtų užtikrinti reikiamą atitinkamų agentūrų bendradarbiavimą ir nustatyti bendradarbiavimo, susijusius su veikla vietoje, sąlygas;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(47)  migrantų antplūdžio vietose valstybės narės turėtų bendradarbiauti su atitinkamomis Sąjungos agentūromis, kurios turėtų veikti pagal joms suteiktus įgaliojimus ir kompetenciją, procesą koordinuojant Komisijai. Komisija, bendradarbiaudama su atitinkamomis Sąjungos agentūromis, turėtų užtikrinti, kad veikla migrantų antplūdžio vietose būtų vykdoma laikantis taikytinos Sąjungos teisės;

(47)  migrantų antplūdžio vietose valstybės narės turėtų bendradarbiauti su atitinkamomis Sąjungos agentūromis, kurios turėtų veikti pagal joms suteiktus įgaliojimus ir kompetenciją, procesą koordinuojant Komisijai. Komisija, bendradarbiaudama su atitinkamomis Sąjungos agentūromis, turėtų užtikrinti, kad veikla migrantų antplūdžio vietose būtų vykdoma laikantis taikytinos Sąjungos teisės ir gerbiant pagrindines teises;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(48)  kontroliuojamuose centruose – priimančiosios valstybės narės, kurioje jie veikia, prašymu ir koordinuojant Komisijai – Sąjungos agentūros turėtų padėti priimančiajai valstybei narei taikyti skubias tarptautinės apsaugos ir (arba) grąžinimo procedūras. Tokiuose centruose turėtų būti įmanoma greitai atskirti trečiųjų šalių piliečius, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, ir tuos, kuriems tokia apsauga nereikalinga, atlikti saugumo patikrinimus ir iki galo arba iš dalies atlikti tarptautinės apsaugos ir (arba) grąžinimo procedūrą;

Išbraukta.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(49)  kai tai pagrįsta atsižvelgiant į pažeidžiamumo vertinimo rezultatus, rizikos analizę arba kai vienam ar daugiau išorės sienų ruožų nustatytas kritinio poveikio lygis, Agentūros vykdomasis direktorius turėtų rekomenduoti susijusiai valstybei narei inicijuoti ir vykdyti bendras operacijas ar teikti skubią pasienio pagalbą;

(49)  kai tai pagrįsta atsižvelgiant į pažeidžiamumo vertinimo rezultatus arba rizikos analizę, Agentūros vykdomasis direktorius gali rekomenduoti susijusiai valstybei narei inicijuoti ir vykdyti bendras operacijas ar teikti skubią pasienio pagalbą;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(50)  kai kontrolė prie išorės sienos tampa neveiksminga tokia apimtimi, kad gali sutrikti Šengeno erdvės veikimas dėl to, kad valstybė narė nesiima būtinų priemonių pagal pažeidžiamumo vertinimą arba dėl to, kad prie išorės sienų kilus konkretiems ir neproporcingiems sunkumams valstybė narė neprašė Agentūros pakankamos paramos arba neįgyvendino tokios paramos, turėtų būti vieningai, skubiai ir veiksmingai imamasi atsakomųjų veiksmų Sąjungos lygmeniu. Siekiant sumažinti šiuos pavojus ir užtikrinti geresnį koordinavimą Sąjungos lygmeniu, Komisija turėtų nustatyti priemones, kurias turi įgyvendinti Agentūra, ir nurodyti, kad įgyvendinant tas priemones atitinkama valstybė narė privalo bendradarbiauti su Agentūra. Tuomet Agentūra turėtų nustatyti veiksmus, kurių reikia imtis, kad būtų praktiškai įgyvendintos Komisijos sprendime nurodytos priemonės. Agentūra kartu su atitinkama valstybe nare turėtų parengti veiklos planą. Atitinkama valstybė narė turėtų sudaryti geras sąlygas Komisijos sprendimo ir veiklos plano įgyvendinimui, be kita ko, įvykdydama 44, 83 ir 84 straipsniuose numatytus savo įsipareigojimus. Jei atitinkama valstybė narė neįvykdo to Komisijos sprendimo per 30 dienų ir nebendradarbiauja su Agentūra įgyvendinant tame sprendime nurodytas priemones, Komisija turėtų turėti galimybę inicijuoti specialią procedūrą, numatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/39921 29 straipsnyje, skirtą reaguoti į išskirtines aplinkybes, kurios kelia grėsmę bendram erdvės be vidaus sienų kontrolės veikimui;

(50)  kai kontrolė prie išorės sienos tampa neveiksminga tokia apimtimi, kad gali sutrikti Šengeno erdvės veikimas dėl to, kad valstybė narė nesiima būtinų priemonių pagal pažeidžiamumo vertinimą arba dėl to, kad prie išorės sienų kilus konkretiems ir neproporcingiems sunkumams valstybė narė neprašė Agentūros pakankamos paramos arba neįgyvendino tokios paramos, turėtų būti vieningai, skubiai ir veiksmingai imamasi atsakomųjų veiksmų Sąjungos lygmeniu. Siekiant sumažinti šiuos pavojus ir užtikrinti geresnį koordinavimą Sąjungos lygmeniu, Komisija turėtų pasiūlyti Tarybai sprendimą, kuriuo nustatomos priemonės, kurias turi įgyvendinti Agentūra, ir kartu reikalaujama, kad įgyvendinant tas priemones atitinkama valstybė narė bendradarbiautų su Agentūra. Tarybai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai priimti tokį sprendimą dėl galimo politiškai konfidencialaus priemonių, dėl kurių turi būti priimtas sprendimas, pobūdžio, kurios, kaip tikėtina, bus susijusios su nacionaliniais vykdomaisiais ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimais. Tuomet Agentūra turėtų nustatyti veiksmus, kurių reikia imtis, kad būtų praktiškai įgyvendintos Tarybos sprendime nurodytos priemonės. Agentūra kartu su atitinkama valstybe nare turėtų parengti veiklos planą. Atitinkama valstybė narė turėtų sudaryti geras sąlygas Tarybos sprendimo ir veiklos plano įgyvendinimui, be kita ko, įvykdydama 44, 83 ir 84 straipsniuose numatytus savo įsipareigojimus. Jei atitinkama valstybė narė neįvykdo to Tarybos sprendimo per 30 dienų ir nebendradarbiauja su Agentūra įgyvendinant tame sprendime nurodytas priemones, Komisija turėtų turėti galimybę inicijuoti specialią procedūrą, numatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/39921 29 straipsnyje, skirtą reaguoti į išskirtines aplinkybes, kurios kelia grėsmę bendram erdvės be vidaus sienų kontrolės veikimui;

__________________

__________________

21 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) (OL L 77, 2016 3 23, p. 1).

21 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) (OL L 77, 2016 3 23, p. 1).

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(51)  Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinės pajėgos turėtų būti nuolatinis korpusas, kurį sudaro 10 000 operatyviniai darbuotojai – sienos apsaugos pareigūnai, grąžinimo specialistai ir kiti reikiami darbuotojai. Nuolatines pajėgas turėtų sudaryti trijų kategorijų darbuotojai: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros įdarbinti statutiniai darbuotojai, valstybių narių į Agentūrą deleguoti darbuotojai ir darbuotojai, kuriuos valstybės narės siunčia trumpam laikotarpiui. Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinės pajėgos turėtų būti siunčiamos į sienų valdymo būrius, migracijos valdymo grupes ar grąžinimo grupes;

(51)  Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinės pajėgos turėtų būti nuolatinis korpusas, kurį sudaro sienos apsaugos pareigūnai, grąžinimo specialistai, grąžinimo ir pagrindinių teisių stebėtojai ir kiti reikiami darbuotojai. Nuolatines pajėgas turėtų sudaryti keturių kategorijų darbuotojai: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros įdarbinti statutiniai darbuotojai, valstybių narių į Agentūrą ilgam deleguoti darbuotojai, darbuotojai, kuriuos valstybės narės siunčia trumpam laikotarpiui ir darbuotojai, kurie sudaro greitojo reagavimo rezervo, skirto skubiai pasienio pagalbai teikti, dalį. Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinės pajėgos turėtų būti siunčiamos į sienų valdymo būrius, migracijos valdymo grupes ar grąžinimo grupes;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(52)  Į šiuos būrius (grupes) išsiųstiems Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų operatyviniams darbuotojams turėtų būti suteikti visi reikiami įgaliojimai, kad jie galėtų vykdyti sienų kontrolės ir grąžinimo užduotis, įskaitant užduotis, kurioms vykdyti reikalingi atitinkamuose nacionalinės teisės aktuose nustatyti vykdomieji įgaliojimai, o Agentūros darbuotojams – V priede nurodyti įgaliojimai;

(52)  į šiuos būrius (grupes) išsiųstiems Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų operatyviniams darbuotojams valstybės narės arba trečiosios šalys turėtų suteikti reikiamus įgaliojimus, kad jie galėtų vykdyti sienų kontrolės, pagrindinių teisių stebėsenos ir grąžinimo užduotis, įskaitant užduotis, kurioms vykdyti reikalingi atitinkamuose nacionalinės teisės aktuose nustatyti vykdomieji įgaliojimai, o Agentūros darbuotojams – V priede nurodyti įgaliojimai. Kai Agentūros statutiniai darbuotojai vykdo operacijas, Agentūra atsako už bet kokią per jų operacijas jų padarytą žalą;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(54)  Komisija turėtų atlikti Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų laikotarpio vidurio peržiūrą, kurioje įvertintų jų veiklą ir sudėtį;

(54)  Komisija kartu su valstybėmis narėmis turėtų atlikti Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų peržiūrą, kurioje įvertintų jų veiklą ir sudėtį;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(55)  ilgalaikė žmogiškųjų išteklių plėtra, užtikrinsianti valstybių narių indėlį į Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatines pajėgas, turėtų būti remiama pagal finansinės paramos sistemą. Todėl tikslinga įgalioti Agentūrą skirti dotacijas valstybėms narėms, neskelbiant kvietimo teikti pasiūlymus, kaip finansavimą, nesusijusį su išlaidomis pagal Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 125 straipsnio 1 dalies a punktą. Finansinė parama turėtų suteikti valstybėms narėms galimybę įdarbinti ir parengti papildomus darbuotojus, o tai suteiktų reikiamo lankstumo joms užtikrinant privalomus įnašus į Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatines pajėgas. Speciali finansavimo sistema turėtų užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp pažeidimų ir sukčiavimo rizikos bei kontrolės išlaidų. Reglamente nustatytos pagrindinės finansinės paramos skyrimo sąlygos – reikiamo skaičiaus sienos apsaugos pareigūnų arba kitų specialistų, atitinkančių į Agentūrą deleguotų pareigūnų skaičių ilguoju laikotarpiu arba realų Agentūros operatyvinei veiklai išsiųstų pareigūnų skaičių ne trumpesniu kaip 4 mėnesių laikotarpiu, įdarbinimas ir mokymas. Kadangi trūksta tinkamų ir palyginamų duomenų apie faktines išlaidas įvairiose valstybėse narėse, sukurti išlaidomis pagrįstą finansavimo schemą būtų per daug sudėtinga, ir nebūtų patenkintas poreikis naudotis paprasta, greita, veiksminga ir efektyvia finansavimo sistema. Todėl tikslinga įgalioti Agentūrą skirti dotacijas valstybėms narėms, neskelbiant kvietimo teikti pasiūlymus, kaip finansavimą, nesusijusį su išlaidomis, jei tenkinamos Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 125 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytos sąlygos. Siekiant nustatyti šio įvairioms valstybėms narėms skiriamo finansavimo sumą, kaip orientacinę sumą tikslinga naudoti Europos institucijų III pareigų grupės 8 lygio 1 pakopos sutartininko metinį bazinį darbo užmokestį, jam pritaikant atitinkamoje valstybėje narėje taikytiną koregavimo koeficientą. Įgyvendindamos šią finansinės paramos sistemą Agentūra ir valstybės narės užtikrina, kad būtų laikomasi bendro finansavimo ir finansavimo nedubliavimo principų;

(55)  ilgalaikė žmogiškųjų išteklių plėtra, užtikrinsianti valstybių narių indėlį į Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatines pajėgas, turėtų būti remiama pagal finansinės paramos sistemą. Todėl tikslinga įgalioti Agentūrą skirti dotacijas valstybėms narėms, neskelbiant kvietimo teikti pasiūlymus, kaip finansavimą, nesusijusį su išlaidomis pagal Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 125 straipsnio 1 dalies a punktą. Finansinė parama turėtų suteikti valstybėms narėms galimybę įdarbinti ir parengti papildomus darbuotojus, o tai suteiktų reikiamo lankstumo joms užtikrinant privalomus įnašus į Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatines pajėgas. Turėtų būti įmanoma finansinę paramą teikti išankstinio mokėjimo forma anksčiau nei metinį mokėjimą. Speciali finansavimo sistema turėtų užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp pažeidimų ir sukčiavimo rizikos bei kontrolės išlaidų. Reglamente nustatytos pagrindinės finansinės paramos skyrimo sąlygos – reikiamo skaičiaus sienos apsaugos pareigūnų arba kitų specialistų, atitinkančių į Agentūrą deleguotų pareigūnų skaičių ilguoju laikotarpiu arba realų Agentūros operatyvinei veiklai išsiųstų pareigūnų skaičių ne trumpesniu kaip 4 mėnesių iš eilės arba ne iš eilės laikotarpiu arba proporcingai išsiųstų pareigūnų skaičių trumpesniu kaip 4 mėnesių iš eilės arba ne iš eilės laikotarpiu, įdarbinimas ir mokymas. Kadangi trūksta tinkamų ir palyginamų duomenų apie faktines išlaidas įvairiose valstybėse narėse, sukurti išlaidomis pagrįstą finansavimo schemą būtų per daug sudėtinga, ir nebūtų patenkintas poreikis naudotis paprasta, greita, veiksminga ir efektyvia finansavimo sistema. Todėl tikslinga įgalioti Agentūrą skirti dotacijas valstybėms narėms, neskelbiant kvietimo teikti pasiūlymus, kaip finansavimą, nesusijusį su išlaidomis, jei tenkinamos Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 125 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytos sąlygos. Siekiant nustatyti šio įvairioms valstybėms narėms skiriamo finansavimo sumą, kaip orientacinę sumą tikslinga naudoti Europos institucijų III pareigų grupės 8 lygio 1 pakopos sutartininko metinį bazinį darbo užmokestį, jam pritaikant atitinkamoje valstybėje narėje taikytiną koregavimo koeficientą. Įgyvendindamos šią finansinės paramos sistemą Agentūra ir valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi bendro finansavimo ir finansavimo nedubliavimo principų;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(56)  kadangi Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinės pajėgos bus siunčiamos į trečiųjų šalių teritoriją, Agentūra turėtų plėtoti savo pačios vadovavimo pajėgumus ir kontrolės mechanizmus;

(56)  kadangi Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinės pajėgos bus siunčiamos į trečiųjų šalių teritoriją, Agentūra turėtų plėtoti savo pačios vadovavimo pajėgumus ir kontrolės mechanizmus, taip pat atitinkamas procedūras siekiant užtikrinti nuolatinių pajėgų civilinę ir baudžiamąją atskaitomybę;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(57)  tam, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. būtų galima veiksmingai siųsti Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatines pajėgas, reikėtų priimti ir kuo greičiau įgyvendinti tam tikrus sprendimus ir įgyvendinimo priemones. Visų pirma, nukrypstant nuo reglamente nustatyto įprasto termino, 55 straipsnio 4 dalyje nurodytas valdančiosios tarybos sprendimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų profilių turėtų būti priimtas per 6 savaites nuo reglamento įsigaliojimo dienos. Po šio sprendimo priėmimo, per 12 savaičių nuo reglamento įsigaliojimo, valstybės narės turėtų paskirti darbuotojus, kaip nurodyta 56 straipsnio 4 dalyje ir 57 straipsnio 1 dalyje;

(57)  tam, kad būtų galima veiksmingai siųsti Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatines pajėgas per I priede nurodytus terminus, reikėtų priimti ir kuo greičiau įgyvendinti tam tikrus sprendimus ir įgyvendinimo priemones. Visų pirma, nukrypstant nuo reglamente nustatyto įprasto termino, 55 straipsnio 4 dalyje nurodytas valdančiosios tarybos sprendimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų profilių turėtų būti priimtas per 6 savaites nuo reglamento įsigaliojimo dienos. Po šio sprendimo priėmimo, per 12 savaičių nuo reglamento įsigaliojimo, valstybės narės turėtų paskirti darbuotojus, kaip nurodyta 56 straipsnio 4 dalyje ir 57 straipsnio 1 dalyje;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(58)  be to, nukrypstant nuo reglamente nustatyto įprasto termino, 64 straipsnio 4 dalyje nurodytas valdančiosios tarybos sprendimas dėl minimalaus techninės įrangos vienetų skaičiaus, kurio reikia, kad iki 2020 m. būtų patenkinti Agentūros poreikiai, turėtų būti priimtas per 6 savaites nuo reglamento įsigaliojimo dienos;

(58)  be to, nukrypstant nuo reglamente nustatyto įprasto termino, 64 straipsnio 4 dalyje nurodytas valdančiosios tarybos sprendimas dėl minimalaus techninės įrangos vienetų skaičiaus, kurio reikia, kad būtų patenkinti Agentūros poreikiai, laikantis kiekvieno iš I priede nurodytų terminų, susijusių su nuolatinių pajėgų sudėtimi, turėtų būti priimtas per 6 savaites nuo reglamento įsigaliojimo dienos;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(59)  taip pat, siekiant užtikrinti paramos Agentūros organizuojamai veiklai tęstinumą, visi siuntimai turėtų būti suplanuoti ir įgyvendinti iki 2019 m. gruodžio 31 d., įskaitant greitojo reagavimo rezervą, laikantis Reglamento (ES) 2016/1624 20, 30 ir 31 straipsnių ir atsižvelgiant į 2018 m. metines dvišales derybas. Todėl šios nuostatos turėtų būti panaikintos tik nuo 2020 m. sausio 1 d.;

(59)  taip pat, siekiant užtikrinti paramos Agentūros organizuojamai veiklai tęstinumą, visi siuntimai turėtų būti suplanuoti ir įgyvendinti iki 2019 m. gruodžio 31 d., įskaitant greitojo reagavimo rezervą, laikantis Reglamento (ES) 2016/1624 20, 30 ir 31 straipsnių ir atsižvelgiant į 2018 m. metines dvišales derybas. Todėl šios nuostatos turėtų būti panaikintos tik, kai nuolatinės pajėgos galės veikti, praėjus dvejiems metams nuo jų įsigaliojimo;

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(60)  Agentūros personalą sudarys darbuotojai, kurie Agentūrai priskirtas užduotis atliks būstinėje arba Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinėse pajėgose. Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų darbuotojai gali būti statutiniai, taip pat ilgam laikui deleguoti arba nacionalinių valdžios institucijų atsiųsti trumpam laikotarpiui. Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų statutiniai darbuotojai paprastai bus siunčiami į būrius. tik nedidelis ir aiškiai apibrėžtas šių darbuotojų skaičius gali būti įdarbinamas būstinėje, pagalbinėms nuolatinių pajėgų kūrimo funkcijoms atlikti;

(60)  Agentūros personalą sudarys darbuotojai, kurie Agentūrai priskirtas užduotis atliks būstinėje arba Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinėse pajėgose. Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų darbuotojai gali būti statutiniai, taip pat ilgam laikui deleguoti arba nacionalinių valdžios institucijų atsiųsti trumpam laikotarpiui, ir sudaryti greitojo reagavimo rezervą. Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų statutiniai darbuotojai paprastai bus siunčiami į būrius. Tik nedidelis ir aiškiai apibrėžtas šių darbuotojų skaičius gali būti įdarbinamas būstinėje, pagalbinėms nuolatinių pajėgų kūrimo funkcijoms atlikti;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(61)  tam, kad būtų galima spręsti problemas, kylančias dėl vis dar išliekančių savanoriško valstybių narių techninės įrangos, visų pirma didelės apimties, telkimo spragų, Agentūra pati turėtų turėti reikiamą įrangą, kuri būtų naudojama per bendras operacijas, teikiant skubią pasienio pagalbą ar vykdant kitą operatyvinę veiklą. Nuo 2011 m. Agentūra turi teisinę galimybę pati įsigyti ar išsinuomoti techninę įrangą, tačiau tai labai apsunkina biudžeto išteklių trūkumas;

(61)  tam, kad būtų galima spręsti problemas, kylančias dėl vis dar išliekančių savanoriško valstybių narių techninės įrangos, visų pirma didelės apimties, telkimo spragų, Agentūra pati turėtų turėti reikiamą įrangą, kuri būtų naudojama per bendras operacijas, teikiant skubią pasienio pagalbą ar vykdant kitą operatyvinę veiklą. Valstybės narės turėtų leisti naudoti šiais ištekliais taip, tarsi jais naudotųsi vyriausybės. Nuo 2011 m. Agentūra turi teisinę galimybę pati įsigyti ar išsinuomoti techninę įrangą, tačiau tai labai apsunkina biudžeto išteklių trūkumas;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

62 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(62)  todėl, atsižvelgdama į didelį Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų sukūrimo užmojį, Komisija pagal 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą numatė skirti nemažą finansinį paketą, kad Agentūra galėtų įsigyti, prižiūrėti ir eksploatuoti savo operatyvinius poreikius atitinkančius oro, jūros ir sausumos operacijoms reikalingus išteklius. Nors reikiamos įrangos, ypač didelės apimties, įsigijimas gali užtrukti ilgai, ilgainiui pagrindinė operatyvinėms užduotims naudojamos įrangos dalis turėtų tapti nuosava Agentūros įranga, o valstybių narių įnašai turėtų būti pasitelkiami tik išskirtinėmis aplinkybėmis. Daugeliu atvejų už Agentūros įrangos naudojimą turėtų būti atsakingi Agentūros techniniai darbuotojai, priklausantys Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinėms pajėgoms. tam, kad siūlomi finansiniai ištekliai būtų naudojami veiksmingai, šis procesas turėtų būti grindžiamas daugiamete strategija, kurią kuo anksčiau turėtų priimti valdančioji taryba;

(62)  todėl, atsižvelgdama į didelį Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų sukūrimo užmojį, Komisija pagal 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą numatė skirti nemažą finansinį paketą, kad Agentūra galėtų įsigyti, prižiūrėti ir eksploatuoti savo operatyvinius poreikius atitinkančius oro, jūros ir sausumos operacijoms reikalingus išteklius. Nors reikiamos įrangos, ypač didelės apimties, įsigijimas gali užtrukti ilgai, ilgainiui pagrindinė operatyvinėms užduotims naudojamos įrangos dalis turėtų tapti nuosava Agentūros įranga, o valstybių narių įnašai turėtų būti pasitelkiami tik išskirtinėmis aplinkybėmis. Įgula, siunčiama su valstybės narės technine įranga, net ir išskirtinėmis aplinkybėmis, turėtų būti laikoma tos konkrečios valstybės narės įnašu į nuolatines pajėgas. Daugeliu atvejų už Agentūros įrangos naudojimą turėtų būti atsakingi Agentūros techniniai darbuotojai, priklausantys Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinėms pajėgoms. tam, kad siūlomi finansiniai ištekliai būtų naudojami veiksmingai, šis procesas turėtų būti grindžiamas daugiamete strategija, kurią kuo anksčiau turėtų priimti valdančioji taryba. Būtina, būsimose daugiametėse finansinėse programose užtikrinti Agentūros tvarumą ir išlaikyti visapusiškai integruotą išorės sienų valdymą;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(64)  ilgalaikis naujų Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgumų plėtojimas turėtų būtų koordinuojamas valstybių narių tarpusavyje ir su Agentūra, o atsižvelgiant į tai, kad tam tikri procesai trunka ilgai, tai turėtų būti daroma pagal daugiametės strateginės politikos ciklą. Tai apima naujų sienos apsaugos pareigūnų (per savo karjerą jie galėtų dirbti tiek valstybėse narėse, tiek nuolatinėse pajėgose) įdarbinimą ir mokymą, įrangos įsigijimą, techninę priežiūrą ir šalinimą (šioje srityje reikėtų stengtis užtikrinti sąveikumą ir pasiekti masto ekonomijos), taip pat naujos įrangos ir susijusių technologijų kūrimą, be kita ko, atliekant mokslinius tyrimus;

(64)  ilgalaikis naujų Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgumų plėtojimas turėtų būtų koordinuojamas valstybių narių tarpusavyje ir su Agentūra, o atsižvelgiant į tai, kad tam tikri procesai trunka ilgai, tai turėtų būti daroma pagal daugiametės strateginės politikos ciklą. Tai apima naujų sienos apsaugos pareigūnų (per savo karjerą jie galėtų dirbti tiek valstybėse narėse, tiek nuolatinėse pajėgose) įdarbinimą ir mokymą, be kita ko, pagrindinių teisių ir skundų nagrinėjimo mechanizmų diegimo bei pagrindinių teisių strategijos įgyvendinimo srityse, įrangos įsigijimą, techninę priežiūrą ir šalinimą (šioje srityje reikėtų stengtis užtikrinti sąveikumą ir pasiekti masto ekonomijos), taip pat naujos įrangos ir susijusių technologijų kūrimą, be kita ko, atliekant mokslinius tyrimus;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(67)  trečiųjų šalių piliečių, neatitinkančių arba nebeatitinkančių atvykimo, buvimo ar gyvenimo valstybėse narėse sąlygų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/115/EB22, grąžinimas yra itin svarbi visapusiškų kovos su nelegalia imigracija dalis ir yra esminio viešojo intereso klausimas;

(67)  trečiųjų šalių piliečių, neatitinkančių arba nebeatitinkančių atvykimo, buvimo ar gyvenimo valstybėse narėse sąlygų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/115/EB22, grąžinimas yra itin svarbi visapusiškų kovos su neteisėta imigracija dalis ir yra esminio viešojo intereso klausimas;

__________________

__________________

22 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008 12 24, p. 98).

22 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008 12 24, p. 98).

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

68 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(68)  Agentūra turėtų įsteigti savo pagalbos valstybėms narėms sistemą, skirtą grąžinti trečiųjų valstybių piliečius, kuriems taikoma Sąjungos grąžinimo politika bei laikantis Direktyvos 2008/115/EB. Visų pirma ji turėtų koordinuoti ir organizuoti grąžinimo iš vienos arba daugiau valstybių narių operacijas ir organizuoti bei teikti grąžinimo pagalbą, siekdama sustiprinti valstybių narių, kurioms reikia daugiau techninės ir operatyvinės pagalbos pagal tą direktyvą vykdant pareigą grąžinti trečiųjų valstybių piliečius, grąžinimo sistemą;

(68)  Agentūra turėtų įsteigti savo pagalbos valstybėms narėms sistemą, skirtą grąžinti trečiųjų valstybių piliečius, kuriems taikoma Sąjungos grąžinimo politika bei laikantis Direktyvos 2008/115/EB. Visų pirma ji turėtų koordinuoti ir organizuoti grąžinimo iš vienos arba daugiau valstybių narių operacijas ir valstybės narės prašymu organizuoti bei teikti grąžinimo pagalbą, siekdama sustiprinti valstybių narių, kurioms reikia daugiau techninės ir operatyvinės pagalbos pagal tą direktyvą vykdant pareigą grąžinti trečiųjų valstybių piliečius, grąžinimo sistemą;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

69 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(69)  Agentūra, visapusiškai gerbdama pagrindines teises ir nepažeisdama valstybių narių atsakomybės už sprendimų grąžinti priėmimą, turėtų teikti valstybėms narėms techninę ir operatyvinę pagalbą vykstant grąžinimo procesui, įskaitant sprendimų grąžinti rengimą, trečiųjų šalių piliečių tapatybės nustatymą ir kitą valstybių narių vykdomą su grąžinimu susijusią veiklą; Be to, Agentūra, bendradarbiaudama su atitinkamų trečiųjų valstybių institucijomis, turėtų padėti valstybėms narėms gauti grąžinimo kelionės dokumentus;

(69)  Agentūra, visapusiškai gerbdama pagrindines teises ir nepažeisdama valstybių narių atsakomybės už sprendimų grąžinti priėmimą, turėtų teikti valstybėms narėms techninę ir operatyvinę pagalbą vykstant grąžinimo procesui, trečiųjų šalių piliečių tapatybės nustatymą ir kitą valstybių narių vykdomą su grąžinimu susijusią veiklą; Be to, Agentūra, bendradarbiaudama su atitinkamų trečiųjų valstybių institucijomis, turėtų padėti valstybėms narėms gauti grąžinimo kelionės dokumentus, jeigu grąžinimas vykdomas nepažeidžiant negrąžinimo principo;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(70)  pagalba valstybėms narėms vykdant grąžinimo procedūras turėtų apimti praktinės informacijos apie trečiąsias valstybes, į kurias grąžinami asmenys, teikimą, kuri svarbi įgyvendinant šį reglamentą, kaip antai kontaktinės ar kitos logistinės informacijos teikimas, kuri būtina sklandžiam grąžinimo operacijų vykdymui. teikiant šią pagalbą taip pat turėtų būti sukurta, tvarkoma ir prižiūrima centrinė sistema, kurioje būtų tvarkoma visa informacija ir duomenys, Agentūrai reikalingi teikiant techninę ir operatyvinę pagalbą pagal šį reglamentą; tokia informacija iš valstybių narių nacionalinių grąžinimo valdymo sistemų jai būtų perduodama automatiškai;

(70)  pagalba valstybėms narėms vykdant grąžinimo procedūras turėtų apimti praktinės informacijos apie trečiąsias valstybes, į kurias grąžinami asmenys, teikimą, kuri svarbi įgyvendinant šį reglamentą, kaip antai kontaktinės ar kitos logistinės informacijos teikimas, kuri būtina sklandžiam ir oriam grąžinimo operacijų vykdymui. ši pagalba taip pat turėtų apimti esamos Integruoto grąžinimo valdymo programos (IRMA), kurią kaip platformą valdo Agentūra ir kurioje tvarkoma visa informacija ir duomenys, Agentūrai reikalingi teikiant techninę ir operatyvinę pagalbą pagal šį reglamentą, tvarkymą ir priežiūrą; tokia informacija iš valstybių narių nacionalinių grąžinimo valdymo sistemų jai būtų perduodama automatiškai;

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

71 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(71)  Agentūra taip pat turėtų teikti techninę ir operatyvinę pagalbą trečiosioms šalims vykdant grąžinimo veiklą, visų pirma tais atvejais, kai tokia pagalba atitinka Sąjungos neteisėtos migracijos politikos prioritetus;

Išbraukta.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

72 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(72)  dėl galimo valstybės narės ir trečiosios valstybės susitarimo buvimo Agentūros ar valstybių narių negalima atleisti nuo jų pareigų pagal Sąjungos ar tarptautinę teisę, ypač kiek tai susiję su negrąžinimo principo laikymusi, vykdymo;

(72)  dėl galimo valstybės narės ir trečiosios valstybės susitarimo buvimo Agentūros ar valstybių narių negalima atleisti nuo jų pareigų vykdymoarba atsakomybės pagal Sąjungos ar tarptautinę teisę, ypač kiek tai susiję su negrąžinimo principo, draudimo kankinti ir nežmoniškai ar žeminančiai elgtis, taip pat reikalavimu laikytis tarptautinėje bei Europos teisėje įtvirtintų pagrindinių teisių laikymusi;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

73 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(73)  valstybės narės turėtų galėti vykdyti operatyvinį bendradarbiavimą prie išorės sienų su kitomis valstybėmis narėmis ir (arba) trečiosiomis valstybėmis, įskaitant teisėsaugos tikslu vykdomas karines operacijas, tiek, kiek tas bendradarbiavimas yra suderinamas su Agentūros veiksmais;

(73)  valstybės narės turėtų galėti vykdyti operatyvinį bendradarbiavimą prie išorės sienų su kitomis valstybėmis narėmis ir (arba) trečiosiomis valstybėmis, įskaitant teisėsaugos tikslu vykdomas karines operacijas, tiek, kiek tas bendradarbiavimas yra suderinamas su padėties pagrindinių teisių srityje vertinimu, kuris turi būti atliktas prieš pradedant bet kokį bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, ir su Agentūros veiksmais;

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(74)  Agentūra turėtų pagerinti keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą su kitomis Sąjungos įstaigomis, organais ir agentūromis, pavyzdžiui, Europolu, EASO, Europos jūrų saugumo agentūra ir Europos Sąjungos palydovų centru, Europos aviacijos saugos agentūra ar Europos dangaus oro eismo valdymo tinklo valdytoju, kad būtų kuo geriau naudojamasi informacija, gebėjimais ir sistemomis, jau veikiančiomis Europos lygmeniu, pavyzdžiui, Europos Žemės stebėsenos programa „Copernicus“;

(74)  Agentūra turėtų pagerinti keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą su kitomis Sąjungos įstaigomis, organais ir agentūromis, pavyzdžiui, Europolu, [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra], Europos jūrų saugumo agentūra ir Europos Sąjungos palydovų centru, Europos aviacijos saugos agentūra ar Europos dangaus oro eismo valdymo tinklo valdytoju, kad būtų kuo geriau naudojamasi informacija, gebėjimais ir sistemomis, jau veikiančiomis Europos lygmeniu, pavyzdžiui, Europos Žemės stebėsenos programa „Copernicus“;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

75 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(75)  svarbus Europos integruoto sienų valdymo aspektas yra bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis. Jis turėtų padėti įgyvendinti Europos sienų valdymo ir grąžinimo standartus, keistis informacija ir rizikos analize, palengvinti grąžinimo procesą, kad jis būtų veiksmingesnis, ir remti trečiąsias šalis sienų valdymo ir migracijos srityje, be kita ko, siunčiant Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatines pajėgas, kai tokia parama reikalinga išorės sienų apsaugai ir veiksmingam Sąjungos migracijos politikos valdymui;

(75)  svarbus Europos integruoto sienų valdymo aspektas yra bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis, pradedamas Sąjungai pasirašius su atitinkama trečiąja šalimi susitarimą dėl statuso. Jis turėtų padėti įgyvendinti Europos sienų valdymo ir grąžinimo standartus, keistis informacija ir rizikos analize, palengvinti grąžinimo procesą, kad jis būtų veiksmingesnis, ir remti trečiąsias šalis sienų valdymo ir migracijos srityje, be kita ko, siunčiant Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatines pajėgas, kai tokia parama reikalinga išorės sienų apsaugai ir veiksmingam Sąjungos migracijos politikos valdymui;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

76 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(76)  bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis turėtų būti vykdomas pagalį Sąjungos išorės veiksmų sistemą ir laikantis Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnyje nustatytų principų ir tikslų. Komisija užtikrins Europos integruoto sienų valdymo ir kitų Sąjungos politikos priemonių išorės veiksmų srityje, visų pirma bendros saugumo ir gynybos politikos, nuoseklumą. Komisijai turėtų padėti Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis ir jo tarnybos. Toks bendradarbiavimas visų pirma turėtų būti vykdomas Agentūrai veikiant trečiųjų šalių teritorijoje arba tuomet, kai trečiųjų šalių pareigūnai dalyvauja atliekant rizikos analizę, operacijų planavimą ir vykdymą, mokymą, keitimąsi informacija ir vykdant bendradarbiavimą;

(76)  bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis turėtų būti vykdomas pagalį Sąjungos išorės veiksmų sistemą, laikantis Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnyje nustatytų principų ir tikslų ir su sąlyga, kad prieš pradedant šį bendradarbiavimą bus atliktas padėties pagrindinių teisių srityje vertinimas. Komisija užtikrins Europos integruoto sienų valdymo ir kitų Sąjungos politikos priemonių išorės veiksmų srityje, visų pirma bendros saugumo ir gynybos politikos, nuoseklumą. Komisijai turėtų padėti Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis ir jo tarnybos. Toks bendradarbiavimas visų pirma turėtų būti vykdomas Agentūrai veikiant trečiųjų šalių teritorijoje arba tuomet, kai trečiųjų šalių pareigūnai dalyvauja atliekant rizikos analizę, operacijų planavimą ir vykdymą, mokymą, keitimąsi informacija ir vykdant bendradarbiavimą;

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

83 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(83)  pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti užtikrinta, kad FADO sistema veiktų visu pajėgumu, kol perdavimas bus užbaigtas, o turimi duomenys perkelti į naująją sistemą. Nuo tada atsakomybė už turimus duomenys turėtų pereiti Agentūrai;

(83)  pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti užtikrinta, kad FADO sistema veiktų visu pajėgumu, kol perdavimas bus užbaigtas, o turimi duomenys perkelti į naująją sistemą. Nuo tada turimų duomenų kontrolės įgaliojimai turėtų pereiti Agentūrai;

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

86 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(86)  tam, kad Agentūra galėtų tinkamai įgyvendinti savo užduotis grąžinimo srityje, be kita ko, padedant valstybėms narėms tinkamai įgyvendinti grąžinimo procedūras ir sėkmingai vykdant sprendimus grąžinti, taip pat siekiant palengvinti grąžinimo operacijas, Agentūrai gali tekti perduoti grąžinamų asmenų asmens duomenis į trečiąsias šalis. Trečiosioms šalims, į kurias grąžinama, dažnai nėra taikomi tinkamumo sprendimai, kuriuos Komisija priima pagal Reglamento (ES) 2016/679 45 straipsnį arba pagal Direktyvos (ES) 2016/680 36 straipsnį, ir jos dažnai nėra sudariusios arba neketina sudaryti readmisijos susitarimo su Sąjunga ar numatyti kitų tinkamų apsaugos priemonių, kaip apibrėžta [Reglamento (ES) Nr. 45/2001] 49 straipsnyje, arba pagal nacionalines nuostatas, kuriomis perkeliamas Direktyvos (ES) 2016/680 37 straipsnis. Tačiau, nors Sąjungoje dėta daug pastangų bendradarbiauti su svarbiausiomis ES neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių, privalančių grįžti, kilmės šalimis, ne visada įmanoma užtikrinti, kad tokios trečiosios šalys sistemingai vykdytų tarptautinės teisės nustatytą prievolę dėl savo piliečių readmisijos. Sąjungos arba valstybių narių sudaryti ar suderinti readmisijos susitarimai, kuriuose numatytos tinkamos asmens duomenų apsaugos priemonės, taikomos tik kai kurioms tokioms trečiosioms šalims. Tais atvejais, kai tokių susitarimų dar nėra, ir kai tenkinamos [Reglamento (ES) Nr. 45/2001] 49 straipsnio 1 dalies d punkte nustatytos sąlygos, Agentūra turėtų perduoti asmens duomenis, kad sudarytų palankesnes sąlygas Sąjungos grąžinimo operacijoms;

(86)  tam, kad Agentūra galėtų tinkamai įgyvendinti savo užduotis grąžinimo srityje, be kita ko, padedant valstybėms narėms tinkamai įgyvendinti grąžinimo procedūras ir sėkmingai vykdant sprendimus grąžinti, taip pat siekiant palengvinti grąžinimo operacijas, Agentūrai gali tekti perduoti grąžinamų asmenų asmens duomenis į trečiąsias šalis. Trečiosioms šalims, į kurias grąžinama, dažnai nėra taikomi tinkamumo sprendimai, kuriuos Komisija priima pagal Reglamento (ES) 2016/679 45 straipsnį arba pagal Direktyvos (ES) 2016/680 36 straipsnį, ir jos dažnai nėra sudariusios arba neketina sudaryti readmisijos susitarimo su Sąjunga ar numatyti kitų tinkamų apsaugos priemonių, kaip apibrėžta [Reglamento (ES) Nr. 2018/1725] 69 straipsnyje, arba pagal nacionalines nuostatas, kuriomis perkeliamas Direktyvos (ES) 2016/680 37 straipsnis. Tačiau, nors Sąjungoje dėta daug pastangų bendradarbiauti su svarbiausiomis ES neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių, privalančių grįžti, kilmės šalimis, ne visada įmanoma užtikrinti, kad tokios trečiosios šalys sistemingai vykdytų tarptautinės teisės nustatytą prievolę dėl savo piliečių readmisijos. Sąjungos arba valstybių narių sudaryti ar suderinti readmisijos susitarimai, kuriuose numatytos tinkamos asmens duomenų apsaugos priemonės, taikomos tik kai kurioms tokioms trečiosioms šalims. Tais atvejais, kai tokių susitarimų dar nėra, Agentūra turėtų perduoti asmens duomenis, kad sudarytų palankesnes sąlygas Sąjungos grąžinimo operacijoms;

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

88 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(88)  šiuo reglamentu, bendradarbiaujant su pagrindinių teisių pareigūnu, turėtų būti nustatytas Agentūrai skirtas skundų nagrinėjimo mechanizmas, siekiant užtikrinti, kad Agentūrai vykdant visas užduotis būtų gerbiamos pagrindinės teisės. Tai turėtų būti administracinis mechanizmas, kurį taikant pagrindinių teisių pareigūnas būtų atsakingas už Agentūros gautų skundų nagrinėjimą įgyvendinant teisę į gerą administravimą. Pagrindinių teisių pareigūnas turėtų patikrinti skundo priimtinumą, registruoti priimtinus skundus, perduoti visus užregistruotus skundus vykdomajam direktoriui, perduoti su būrių (grupių) nariais susijusius skundus buveinės valstybei narei ir registruoti tolesnius Agentūros arba tos valstybės narės veiksmus. Mechanizmas turėtų būti veiksmingas ir užtikrinti, kad skundai būtų tinkamai nagrinėjami. Skundų nagrinėjimo mechanizmu neturėtų būti daromas poveikis galimybei pasinaudoti administracinėmis ir teisminėmis teisių gynimo priemonėmis ir jis nėra laikomas reikalavimu, kad būtų galima naudotis tokiomis priemonėmis. Nusikalstamų veikų tyrimus turėtų vykdyti valstybės narės. Siekiant padidinti skaidrumą ir atskaitomybę, Agentūra savo metinėje ataskaitoje turėtų teikti informaciją apie skundų nagrinėjimo mechanizmą. Visų pirma, informacija turėtų apimti gautų skundų skaičių, susijusių pagrindinių teisių pažeidimų rūšis, atitinkamas operacijas ir, kai įmanoma, tolesnes priemones, kurių ėmėsi Agentūra ir valstybės narės. Pagrindinių teisių pareigūnas turi turėti prieigą prie visos informacijos bet kokiais Agentūros veiklos klausimais, susijusiais su pagarba pagrindinėms teisėms.

(88)  šiuo reglamentu, bendradarbiaujant su pagrindinių teisių pareigūnu, turėtų būti nustatytas Agentūrai skirtas skundų nagrinėjimo mechanizmas, siekiant užtikrinti, kad Agentūrai vykdant visas užduotis būtų gerbiamos pagrindinės teisės. Tai turėtų būti administracinis mechanizmas, kurį taikant pagrindinių teisių pareigūnas būtų atsakingas už Agentūros gautų skundų nagrinėjimą įgyvendinant teisę į gerą administravimą. Pagrindinių teisių pareigūnas turėtų patikrinti skundo priimtinumą, registruoti priimtinus skundus, perduoti visus užregistruotus skundus vykdomajam direktoriui, perduoti su būrių (grupių) nariais susijusius skundus buveinės valstybei narei ir registruoti tolesnius Agentūros arba tos valstybės narės veiksmus. Mechanizmas turėtų būti veiksmingas ir užtikrinti, kad skundai būtų tinkamai nagrinėjami. Skundų nagrinėjimo mechanizmu neturėtų būti daromas poveikis galimybei pasinaudoti administracinėmis ir teisminėmis teisių gynimo priemonėmis ir jis nėra laikomas reikalavimu, kad būtų galima naudotis tokiomis priemonėmis. Nusikalstamų veikų tyrimus turėtų vykdyti valstybės narės. Siekiant padidinti skaidrumą ir atskaitomybę, Agentūra savo metinėje ataskaitoje turėtų teikti informaciją apie skundų nagrinėjimo mechanizmą. Visų pirma, informacija turėtų apimti gautų skundų skaičių, susijusių pagrindinių teisių pažeidimų rūšis, atitinkamas operacijas ir, kai įmanoma, tolesnes priemones, kurių ėmėsi Agentūra ir valstybės narės. Pagrindinių teisių pareigūnas turi turėti prieigą prie visos informacijos bet kokiais Agentūros veiklos klausimais, susijusiais su pagarba pagrindinėms teisėms. Pagrindinių teisių pareigūnui suteikiami ištekliai ir darbuotojai, būtini tam, kad jis arba ji galėtų veiksmingai atlikti visas užduotis pagal šį reglamentą. Pagrindinių teisių pareigūnui turėtų būti suteikiami darbuotojai, kurių įgūdžiai ir darbo stažas atitiktų išplėstą agentūros veiklos sritį ir didesnius įgaliojimus. Visais eiliniais ar neeiliniais atvejais didinant Agentūrai skirtų darbuotojų skaičių turi būti siekiama padėti pagrindinių teisių pareigūnui;

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

90 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(90)  Komisija ir valstybės narės turėtų būti atstovaujamos valdančiojoje taryboje, kad būtų galima vykdyti Agentūros priežiūrą. Kai įmanoma, valdančiąją tarybą turėtų sudaryti už sienų apsaugos valdymą atsakingų nacionalinių tarnybų operatyviniai vadai arba jų atstovai. Siekdamos užtikrinti valdančiosios tarybos darbo tęstinumą, joje atstovaujamos šalys turėtų stengtis užtikrinti, kad valdančiosios tarybos atstovai keistųsi kuo rečiau. Valdančiajai tarybai turėtų būti suteikti reikiami įgaliojimai sudaryti Agentūros biudžetą, tikrinti jo vykdymą, priimti atitinkamas finansines taisykles, nustatyti skaidrias Agentūros sprendimų priėmimo darbo procedūras ir paskirti vykdantįjį direktorių bei tris vykdančiojo direktoriaus pavaduotojus, kurių kiekvienas galėtų būti atsakingas už tam tikrą Agentūros kompetencijos sritį, pavyzdžiui, valdyti Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų korpusą, prižiūrėti Agentūros užduotis, susijusias su grąžinimu ar dalyvavimu didelio masto IT sistemose. Agentūra turėtų būti valdoma ir veikti atsižvelgiant į 2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos patvirtintus bendro požiūrio į Sąjungos decentralizuotas agentūras principus;

(90)  Europos Parlamentas, Komisija ir valstybės narės turėtų būti atstovaujamos valdančiojoje taryboje, kad būtų galima vykdyti Agentūros priežiūrą. Kai įmanoma, valdančiąją tarybą turėtų sudaryti už sienų apsaugos valdymą atsakingų nacionalinių tarnybų operatyviniai vadai arba jų atstovai. Siekdamos užtikrinti valdančiosios tarybos darbo tęstinumą, joje atstovaujamos šalys turėtų stengtis užtikrinti, kad valdančiosios tarybos atstovai keistųsi kuo rečiau. Valstybių narių paskirti atstovai turėtų turėti žinių apie savo atitinkamų šalių politines pozicijas Europos integruoto sienų valdymo srityje. Valdančiajai tarybai turėtų būti suteikti reikiami įgaliojimai sudaryti Agentūros biudžetą, tikrinti jo vykdymą, priimti atitinkamas finansines taisykles, nustatyti skaidrias Agentūros sprendimų priėmimo darbo procedūras ir paskirti vykdantįjį direktorių bei tris vykdančiojo direktoriaus pavaduotojus, kurių kiekvienas galėtų būti atsakingas už tam tikrą Agentūros kompetencijos sritį, pavyzdžiui, valdyti Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų korpusą, prižiūrėti Agentūros užduotis, susijusias su grąžinimu ar dalyvavimu didelio masto IT sistemose. Agentūra turėtų būti valdoma ir veikti atsižvelgiant į 2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos patvirtintus bendro požiūrio į Sąjungos decentralizuotas agentūras principus;

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

91 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(91)  siekiant užtikrinti Agentūros autonomiškumą, jai turėtų būti skirtas atskiras biudžetas, kurio pajamas daugiausia sudarytų Sąjungos įnašas. Sąjungos biudžeto procedūra turėtų būti taikoma tiek, kiek ji susijusi su Sąjungos įnašu ir kitomis subsidijomis, mokėtinomis iš Sąjungos bendrojo biudžeto. Auditą turėtų atlikti Audito Rūmai;

(91)  siekiant užtikrinti Agentūros autonomiškumą, jai turėtų būti skirtas atskiras biudžetas, kurio pajamas daugiausia sudarytų Sąjungos įnašas. Agentūros biudžetas turėtų būti parengtas taikant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principą, atsižvelgiant į Agentūros tikslus ir tikėtinus jos veiklos rezultatus. Sąjungos biudžeto procedūra turėtų būti taikoma tiek, kiek ji susijusi su Sąjungos įnašu ir kitomis subsidijomis, mokėtinomis iš Sąjungos bendrojo biudžeto. Auditą turėtų atlikti Audito Rūmai. Išimtiniais atvejais, kai manoma, kad turimo biudžeto nepakanka, o pagal biudžeto sudarymo procedūrą negalima tinkamai reaguoti į greitai besikeičiančią padėtį, Agentūra turėtų turėti galimybę gauti dotacijas iš Sąjungos lėšų, kad galėtų atlikti savo užduotis;

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

92 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(92a)  pagal prisiimtą bendrą atsakomybę Agentūra turėtų reikalauti, kad jos įdarbinti darbuotojai, visų pirma nuolatinės pajėgos, įskaitant operatyvinei veiklai siunčiamus statutinius darbuotojus, turėtų reikiamo lygio mokymą, specialių žinių ir profesionalumą kaip ir valstybių narių deleguoti ar įdarbinti darbuotojai. Todėl Agentūra turėtų peržiūros ir vertinimo priemonėmis užtikrinti, kad statutiniai darbuotojai elgtųsi tinkamai, vykdydami su sienos kontrole ir grąžinimu susijusią operatyvinę veiklą;

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

93 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(93)  atsižvelgiant į Agentūros įgaliojimus ir didelį darbuotojų judumą ir siekiant užkirsti kelią skirtingam Agentūros darbuotojų traktavimui, kadangi darbuotojų įdarbinimo vieta iš principo turėtų būti Varšuva, Agentūros valdančiajai tarybai penkerių metų laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo turėtų būti suteikta galimybė skirti mėnesinę diferencinę išmoką Agentūros darbuotojams, deramai atsižvelgiant į bendrą atskirų darbuotojų gaunamą bendrą atlyginimą, įskaitant komandiruočių išlaidų kompensacijas. Tokio mokėjimo suteikimo sąlygas turėtų iš anksto patvirtinti Komisija, kuri turėtų užtikrinti, kad jos išliktų proporcingos siekiamiems tikslams ir dėl jų ES institucijų, agentūrų ir kitų įstaigų darbuotojai nebūtų traktuojami nevienodai. Iki 2024 m. šios sąlygos turėtų būti peržiūrėtos, įvertinant mokėjimo efektyvumą siekiant nustatytų tikslų;

(93)  atsižvelgiant į Agentūros įgaliojimus ir didelį darbuotojų judumą ir siekiant užkirsti kelią skirtingam Agentūros darbuotojų traktavimui, kadangi darbuotojų įdarbinimo vieta iš principo turėtų būti Varšuva, Agentūros valdančiajai tarybai penkerių metų laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo turėtų būti suteikta galimybė skirti mėnesinę diferencinę išmoką Agentūros darbuotojams, kai susiduriama su sunkumais įgyvendinant jos misiją ir šiame reglamente iš dėstytas užduotis. Tokio mokėjimo suteikimo sąlygas turėtų iš anksto patvirtinti Komisija, kuri turėtų užtikrinti, kad jos išliktų proporcingos siekiamiems tikslams ir dėl jų ES institucijų, agentūrų ir kitų įstaigų darbuotojai nebūtų traktuojami nevienodai. Iki 2024 m. šios sąlygos turėtų būti peržiūrėtos, įvertinant mokėjimo efektyvumą siekiant nustatytų tikslų;

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

98 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(98)  bet koks Agentūros vykdomas asmens duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą turėtų atitikti Reglamentą (EB) Nr. 45/2001;

(98)  bet koks Agentūros vykdomas asmens duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą turėtų atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2018/17251a;

 

__________________

 

1a 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

113 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(113a)    Bulgarijos ir Rumunijos atžvilgiu šis reglamentas yra aktas, grindžiamas Šengeno acquis arba kitaip su ja susijęs, kaip apibrėžta 2005 m. Stojimo akto 4 straipsnio 2 dalyje, ir jis turėtų būti aiškinamas, siejant su Tarybos reglamentu (EB) 2007/20041a;

 

__________________

 

1a 2004 m. spalio 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiantis Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą (OL L 349, 2004 11 25, p. 1).

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

113 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(113b)    Kroatijos atžvilgiu šis reglamentas yra aktas, grindžiamas Šengeno acquis arba kitaip su ja susijęs, kaip apibrėžta 2011 m. Stojimo akto 4 straipsnio 2 dalyje, ir jis turėtų būti aiškinamas, siejant su Tarybos reglamentu (EB) 2007/20041a;

 

__________________

 

1a 2004 m. spalio 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiantis Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą (OL L 349, 2004 11 25, p. 1 ir OL L 153M, 2006 6 7, p. 136).

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu įsteigiamos Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos siekiant užtikrinti integruotą išorės sienų valdymą prie išorės sienų, kad būtų galima veiksmingai valdyti tų išorės sienų kirtimą, taip pat padidinti bendros grąžinimo politikos, kuri yra pagrindinis tvaraus migracijos valdymo komponentas, veiksmingumą.

Šiuo reglamentu įsteigiamos Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos siekiant užtikrinti Europos integruotą išorės sienų valdymą prie Sąjungos išorės sienų, kad būtų galima remti valstybių narių pajėgumus veiksmingai valdant tas sienas, užtikrinant nelaimės ištiktų asmenų gyvybės gelbėjimą, taip pat užtikrinant pagrindinių teisių paisymą ir padidinant bendros grąžinimo politikos veiksmingumą.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Reglamentu siekiama spręsti migracijos problemas, įskaitant grąžinimą, ir galimas būsimas grėsmes prie sienų, taip prisidedant prie kovos su sunkiais nusikaltimais, kuriems būdingas tarpvalstybinis aspektas, ir aukšto lygio vidaus saugumo Sąjungoje užtikrinimo visapusiškai paisant pagrindinių teisių, kartu išlaikant joje laisvą asmenų judėjimą.

Reglamentu siekiama spręsti migracijos ir saugumo problemas ir galimus būsimus sunkumus ir grėsmes prie išorės sienų ir pasienio zonoje, taip prisidedant prie kovos su sunkiais nusikaltimais, kuriems būdingas tarpvalstybinis aspektas, ir aukšto lygio vidaus saugumo Sąjungoje užtikrinimo visapusiškai paisant pagrindinių teisių, kartu išlaikant joje laisvą asmenų judėjimą.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  išorės sienos – išorės sienos, apibrėžtos Reglamento (ES) 2016/399 2 straipsnio 2 punkte, kurioms taikoma to reglamento II antraštinė dalis;

(1)  išorės sienos  Sąjungos išorės sienos, apibrėžtos Reglamento (ES) 2016/399 2 straipsnio 2 punkte, kurioms taikoma to reglamento II antraštinė dalis;

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  padėties vaizdo sistema – geografiškai susietų beveik realiuoju laiku teikiamų duomenų ir iš įvairių valdžios institucijų, jutiklių, platformų ir kitų šaltinių gautos informacijos visuma, kuri perduodama saugiais ryšių ir informacijos kanalais, gali būti apdorojama ir selektyviai rodoma ir kuria gali būti dalijamasi su kitomis atitinkamomis valdžios institucijomis, kad būtų užtikrintas informuotumas apie padėtį ir parama reagavimo pajėgumams prie išorės sienų, šalia arba netoli jų ir pasienio teritorijoje;

(10)  padėties vaizdo sistema – geografiškai susietų beveik realiuoju laiku teikiamų duomenų ir iš įvairių valdžios institucijų, jutiklių, platformų ir kitų šaltinių gautos informacijos visuma, kuri perduodama saugiais ryšių ir informacijos kanalais, gali būti apdorojama ir selektyviai rodoma ir kuria gali būti dalijamasi su kitomis atitinkamomis valdžios institucijomis Sąjungoje, kad būtų užtikrintas informuotumas apie padėtį ir parama reagavimo pajėgumams prie išorės sienų, šalia arba netoli jų ir pasienio teritorijoje;

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  pasienio teritorija – geografinė teritorija, esanti už išorės sienų;

(13)  pasienio teritorija – geografinė teritorija, esanti už išorės sienų, susijusi su rizikos analize, sienų stebėjimu ir patikrinimais išorės sienos perėjimo punktuose;

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 13 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

13a)  kaimyninė šalis – šalis, kuri turi bendrą sausumos sieną su viena ar keliomis valstybėmis narėmis ir kuri yra ratifikavusi ir visiškai įgyvendinusi Europos žmogaus teisių konvenciją ir 1951 m. Konvenciją dėl pabėgėlių statuso bei jos 1967 m. protokolą;

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  incidentas – padėtis prie išorės sienų, šalia arba netoli jų, susijusi su neteisėta imigracija, tarpvalstybiniu nusikalstamumu arba pavojumi migrantų gyvybei.

(14)  incidentas – padėtis prie išorės sienų, šalia arba netoli jų, susijusi su neteisėta migracija, tarpvalstybiniu nusikalstamumu, pvz., narkotikų ar ginklų kontrabanda, arba pavojumi migrantų gyvybei.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  operatyviniai darbuotojai – sienos apsaugos pareigūnai, grąžinimo lydintieji asmenys, grąžinimo specialistai ir kiti susiję darbuotojai, sudarantys Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatines pajėgas. Operatyviniai darbuotojai gali būti trijų 55 straipsnio 1 dalyje apibrėžtų kategorijų: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros įdarbinti statutiniai darbuotojai (1 kategorija), valstybių narių į Agentūrą deleguoti darbuotojai (2 kategorija) arba darbuotojai, kuriuos valstybės narės siunčia trumpam laikotarpiui (3 kategorija). Operatyviniai darbuotojai turi būti sienų valdymo būrių, migracijos valdymo rėmimo grupių ar grąžinimo grupių, turinčių vykdomuosius įgaliojimus, nariai. Prie operatyvinių darbuotojų taip pat priskiriami statutiniai darbuotojai, atsakingi už centrinio ETIAS padalinio veikimą;

(16)  operatyviniai darbuotojai – sienos apsaugos pareigūnai, grąžinimo lydintieji asmenys, grąžinimo specialistai, grąžinimo stebėtojai, statutiniai darbuotojai, atsakingi už centrinio ETIAS padalinio veikimą ir kiti susiję darbuotojai, sudarantys 55 straipsnio 1 dalyje nurodytų Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų keturias kategorijas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros įdarbinti statutiniai darbuotojai (1 kategorija), valstybių narių į Agentūrą deleguoti darbuotojai (2 kategorija), darbuotojai, kuriuos valstybės narės siunčia trumpam laikotarpiui (3 kategorija) arba darbuotojai, sudarantys greitojo reagavimo rezervą, skirtą skubiai pasienio pagalbai teikti (4 kategorija).

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  migracijos valdymo rėmimo grupė – valstybėms narėms techninį ir operatyvinį pastiprinimą, be kita ko, migrantų antplūdžio vietose arba kontroliuojamuose centruose, teikianti ekspertų grupė, kurią sudaro Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų operatyviniai darbuotojai, [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros] siunčiami ekspertai ir ekspertai iš Europolo ar kitų atitinkamų Sąjungos agentūrų ir valstybių narių;

(19)  migracijos valdymo rėmimo grupė – valstybėms narėms techninį ir operatyvinį pastiprinimą, be kita ko, migrantų antplūdžio vietose, teikianti ekspertų grupė, kurią sudaro Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų operatyviniai darbuotojai, [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros] siunčiami ekspertai ir ekspertai iš Europolo, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros ar kitų atitinkamų Sąjungos agentūrų ir valstybių narių;

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 23 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  migrantų antplūdžio vieta – vieta, kurioje priimančioji valstybė narė, Komisija, atitinkamos Sąjungos agentūros ir dalyvaujančiosios valstybės narės bendradarbiauja, siekdamos valdyti kilusius arba galinčius kilti neproporcingus migracijos sunkumus, kuriems būdingas didelis prie išorės sienų atvykstančių migrantų pagausėjimas;

(23)  migrantų antplūdžio vieta – priimančiosios valstybės narės prašymu sukurta vieta, kurioje priimančioji valstybė narė, Komisija, atitinkamos Sąjungos agentūros ir dalyvaujančiosios valstybės narės bendradarbiauja, siekdamos valdyti kilusius arba galinčius kilti neproporcingus migracijos sunkumus, kuriems būdingas didelis prie išorės sienų atvykstančių migrantų pagausėjimas;

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 24 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  kontroliuojamas centras – valstybės narės prašymu įsteigtas centras, kuriame atitinkamos Sąjungos agentūros, padedamos priimančiosios valstybės narės ir dalyvaujančiųjų valstybių narių, nustato, kuriems trečiųjų šalių piliečiams reikia tarptautinės apsaugos ir kuriems trečiųjų šalių piliečiams tokia apsauga nereikalinga, taip pat atlieka saugumo patikrinimus ir taiko skubias tarptautinės apsaugos ir (arba) grąžinimo procedūras;

Išbraukta.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 26 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  sprendimas grąžinti – sprendimas grąžinti, apibrėžtas Direktyvos 2008/115/EB 3 straipsnio 4 punkte;

(26)  sprendimas grąžinti  administracinis ar teismo sprendimas ar aktas, kuriuo pripažįstama arba paskelbiama, kad trečiosios valstybės piliečio buvimas yra neteisėtas, ir nustatoma ar nurodoma pareiga jį grąžinti pagal Direktyvą 2008/115/EB, kaip apibrėžta Direktyvos 2008/115/EB 3 straipsnio 4 punkte;

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 27 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  grąžinamasis asmuo – neteisėtai esantis trečiosios šalies pilietis, kuriam taikomas sprendimas grąžinti arba lygiavertis trečiojoje šalyje priimtas sprendimas;

(27)  grąžinamasis asmuo – neteisėtai esantis trečiosios šalies pilietis, kuriam taikomas sprendimas grąžinti, dėl kurio nėra pradėtas apeliacinis procesas;

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 28 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  grąžinimo operacija – Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros organizuojama arba koordinuojama operacija, kurią vykdant vienai arba daugiau valstybių narių ar trečiajai šaliai teikiamas techninis ir operatyvinis pastiprinimas, o iš vienos arba daugiau valstybių narių ar trečiosios šalies grąžinami asmenys grąžinami – nesvarbu, kurios rūšies transporto priemonėmis, – priverstinai arba savanoriškai;

(28)  grąžinimo operacija – Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros organizuojama arba koordinuojama operacija, kurią vykdant vienai arba daugiau valstybių narių teikiamas techninis ir operatyvinis pastiprinimas, o iš vienos arba daugiau valstybių narių grąžinami asmenys grąžinami – nesvarbu, kurios rūšies transporto priemonėmis, – priverstinai arba savanoriškai;

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 29 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  grąžinimo pagalba – Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros valstybėms narėms ar trečiosioms šalims teikiamos didesnės techninės ir operatyvinės pagalbos veikla, kurią sudaro grąžinimo grupių siuntimas ir grąžinimo operacijų organizavimas;

(29)  grąžinimo pagalba – Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros valstybėms narėms teikiamos didesnės techninės ir operatyvinės pagalbos veikla, kurią sudaro grąžinimo grupių siuntimas ir grąžinimo operacijų organizavimas;

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 30 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  grąžinimo grupės – iš Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų suformuotos grupės, dislokuojamos vykdant grąžinimo operacijas, teikiant grąžinimo pagalbą valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse arba vykdant kitą operatyvinę veiklą, susijusią su grąžinimo srities užduotimis;

(30)  grąžinimo grupės – iš Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų suformuotos grupės, dislokuojamos vykdant grąžinimo operacijas, teikiant grąžinimo pagalbą valstybėse narėse arba vykdant kitą operatyvinę veiklą, susijusią su grąžinimo srities užduotimis;

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europos integruotą sienų valdymą sudaro šios sudedamosios dalys:

Europos integruotą sienų valdymą sudaro sektorinės ir horizontaliosios sudedamosios dalys. Sektorinės sudedamosios dalys yra:

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  sienų kontrolė, įskaitant priemones, kuriomis sudaromos palankios sąlygos teisėtam sienų kirtimui, ir, kai tinkama, priemones, susijusias su tarpvalstybinių nusikaltimų, kaip antai, neteisėtu migrantų gabenimu, prekyba žmonėmis ir terorizmu, prevencija ir nustatymu, taip pat priemones, susijusias su asmenų, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga arba kurie nori pateikti paraišką dėl jos suteikimo, nukreipimu;

a)  sienų kontrolė, įskaitant priemones, kuriomis sudaromos palankios sąlygos teisėtam sienų kirtimui, ir, kai tinkama, priemones, susijusias su tarpvalstybinių nusikaltimų prevencija ir nustatymu, taip pat priemones, susijusias su asmenų, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga arba kurie nori pateikti paraišką dėl jos suteikimo, nukreipimu, visapusiškai gerbiant žmogaus orumą;

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  aiškių mechanizmų ir procedūrų sukūrimas ir taikymas, bendradarbiaujant su atitinkamomis institucijomis, siekiant nustatyti asmenis, kuriems gali reikėti tarptautinės apsaugos, teikti jiems informaciją ir nukreipti arba nukreipti pažeidžiamus asmenis ir nelydimus nepilnamečius į atitinkamus nukreipimo mechanizmus ir valdžios institucijas;

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  nelaimės jūroje ištiktų asmenų paieškos ir gelbėjimo operacijos, pradėtos ir vykdomos pagal Reglamentą (ES) Nr. 656/2014 ir tarptautinę teisę, atliekamos susidarius atitinkamai padėčiai sienų stebėjimo operacijų jūroje metu;

b)  nelaimės jūroje ištiktų asmenų paieškos ir gelbėjimo operacijos, vykdomos pagal tarptautinę teisę, įskaitant operacijas, vykdomas pagal Reglamentą (ES) Nr. 656/2014;

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  kiekvienoje valstybėje narėje veikiančių už sienų kontrolę arba kitas pasienyje vykdomas užduotis atsakingų nacionalinių valdžios institucijų agentūrų, taip pat kiekvienoje valstybėje narėje už grąžinimą atsakingų valdžios institucijų tarpusavio bendradarbiavimas, be kita ko, reguliariai keičiantis informacija naudojant esamas keitimosi informacija priemones;

e)  kiekvienoje valstybėje narėje veikiančių už sienų kontrolę arba kitas pasienyje vykdomas užduotis atsakingų nacionalinių valdžios institucijų agentūrų, įskaitant nacionalines ir tarptautines įstaigas, atsakingas už pagrindinių teisių apsaugą, taip pat kiekvienoje valstybėje narėje už grąžinimą atsakingų valdžios institucijų tarpusavio bendradarbiavimas, be kita ko, reguliariai keičiantis informacija naudojant esamas keitimosi informacija priemones;

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  atitinkamų Sąjungos institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų bendradarbiavimas srityse, kurioms taikomas šis reglamentas, be kita ko, reguliariai keičiantis informacija;

f)  atitinkamų Sąjungos institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų bendradarbiavimas srityse, kurioms taikomas šis reglamentas, įskaitant tarpvalstybinių nusikaltimų sritį, be kita ko, reguliariai keičiantis informacija;

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis srityse, kurioms taikomas šis reglamentas;

g)  bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis srityse, kurioms taikomas šis reglamentas, daugiausia dėmesio skiriant kaimyninėms valstybėms ir toms trečiosioms valstybėms, kurios, atlikus rizikos analizę, nustatytos kaip neteisėtos imigracijos kilmės ir (arba) tranzito valstybės, taip pat grąžinimo operacijoms ir apsilankymams vietoje;

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  techninės ir operatyvinės priemonės Šengeno erdvėje, susijusios su sienų kontrole ir skirtos tam, kad būtų geriau sprendžiama neteisėtos imigracijos problema ir geriau kovojama su tarpvalstybiniu nusikalstamumu;

h)  techninės ir operatyvinės priemonės Sąjungoje, susijusios su sienų kontrole ir skirtos tam, kad būtų geriau sprendžiama neteisėtos imigracijos problema ir geriau kovojama su tarpvalstybiniu nusikalstamumu;

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ka)  gebėjimai ir pasirengimas, vykdant pažeidžiamumo vertinimą, įvertinti valstybių narių gebėjimą spręsti dabartinius ir būsimus uždavinius ir šalinti grėsmes prie išorės sienų, įskaitant neproporcingą migracijos spaudimą;

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

pagrindinės teisės, švietimas ir mokymai, moksliniai tyrimai ir inovacijos yra horizontaliosios sudedamosios dalys, į kurias reikia atsižvelgti įgyvendinant kiekvieną iš pirmoje pastraipoje išvardytų sektorinių sudedamųjų dalių;

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  Agentūra apima 55 straipsnyje nurodytas Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinės pajėgas, kurias sudaro 10 000 operatyvinių darbuotojų.

2)  Agentūra apima 55 straipsnyje nurodytas Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatines pajėgas.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  Agentūra padeda užtikrinti nuolatinį ir vienodą Sąjungos teisės aktų, įskaitant Sąjungos acquis pagrindinių teisių srityje, taikymą prie visų išorės sienų. Jos indėlis taip pat apima keitimąsi gerąja patirtimi.

4)  Agentūra padeda užtikrinti nuolatinį ir vienodą Sąjungos teisės aktų, įskaitant Sąjungos acquis pagrindinių teisių srityje, taikymą ir užtikrina, kad Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija (toliau – Chartija) būtų taikoma visose jos veiklos srityse prie visų išorės sienų. Jos indėlis taip pat apima keitimąsi gerąja patirtimi.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  Agentūra teikia techninę ir operatyvinę pagalbą įgyvendinant priemones, susijusias su sprendimų grąžinti vykdymą. Valstybės narės išlaiko atsakomybę už sprendimų grąžinti ir priemonių, susijusių su grąžinamų asmenų sulaikymu, priėmimą pagal Direktyvą 2008/115/EB.

2)  Agentūra teikia techninę ir operatyvinę pagalbą įgyvendinant priemones, susijusias su sprendimų grąžinti vykdymą, susitarusi su atitinkamomis valstybėmis narėmis. Valstybės narės išlaiko atsakomybę už sprendimų grąžinti ir priemonių, susijusių su grąžinamų asmenų sulaikymu, priėmimą pagal Direktyvą 2008/115/EB.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  Valstybės narės, glaudžiai bendradarbiaudamos su Agentūra, užtikrina savo išorės sienų valdymą ir sprendimų grąžinti vykdymą vadovaudamosi savo pačių ir visų valstybių narių bendrais interesais, visapusiškai laikydamosi Sąjungos teisės ir atsižvelgdamos į 8 straipsnyje nurodytą Europos integruoto sienų valdymo daugiametės strateginės politikos ciklą.

3)  Valstybės narės, glaudžiai bendradarbiaudamos su Agentūra, užtikrina savo išorės sienų valdymą ir sprendimų grąžinti vykdymą vadovaudamosi savo pačių ir visų valstybių narių bendrais interesais, visapusiškai laikydamosi Sąjungos teisės, įskaitant pagarbą pagrindinėms teisėms, ir atsižvelgdamos į 8 straipsnyje nurodytą Europos integruoto sienų valdymo daugiametės strateginės politikos ciklą ir 8 straipsnio 5 dalyje nurodytą techninę ir veiklos strategiją.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  Agentūra padeda taikyti su išorės sienų valdymu susijusias Sąjungos priemones ir vykdyti sprendimus grąžinti, pastiprindama, vertindama ir koordinuodama valstybių narių veiksmus bei teikdama tiesioginę techninę ir operatyvinę pagalbą tų priemonių įgyvendinimo srityje ir grąžinimo klausimais.

4)  Agentūra padeda taikyti su išorės sienų valdymu susijusias Sąjungos priemones ir vykdyti sprendimus grąžinti, pastiprindama, vertindama ir koordinuodama valstybių narių veiksmus bei teikdama tiesioginę techninę ir operatyvinę pagalbą tų priemonių įgyvendinimo srityje ir grąžinimo klausimais. Agentūra neremia jokių su vidaus sienų kontrole susijusių priemonių ir nedalyvauja jokioje su ja susijusioje veikloje. Agentūra yra visiškai atsakinga ir atskaitinga už visą veiklą, kurią vykdo pagal šį reglamentą, ir visus sprendimus, kuriuos pagal jį priima.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5)  Valstybės narės gali tęsti operatyvinio lygmens bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis narėmis ir (arba) trečiosiomis šalimis, kai toks bendradarbiavimas suderinamas su Agentūros užduotimis. Valstybės narės susilaiko nuo veiksmų, dėl kurių galėtų sutrikti Agentūros veikimas arba jos tikslų įgyvendinimas. Valstybės narės teikia Agentūrai ataskaitas apie šį operatyvinį bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis narėmis ir (arba) trečiosiomis šalimis prie išorės sienų ir grąžinimo srityje. Vykdomasis direktorius reguliariai ir bent kartą per metus informuoja valdančiąją tarybą tais klausimais.

5)  Valstybės narės gali tęsti operatyvinio lygmens bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis narėmis ir (arba) trečiosiomis šalimis, kai toks bendradarbiavimas suderinamas su pagrindinių teisių įvertinimu, kuris turi būti atliekamas prieš bet kokį bendradarbiavimą su trečiąja šalimi, ir su Agentūros užduotimis. Valstybės narės susilaiko nuo veiksmų, dėl kurių galėtų sutrikti Agentūros veikimas arba jos tikslų įgyvendinimas. Valstybės narės teikia Agentūrai ir Europos Parlamentui ataskaitas apie šį operatyvinį bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis narėmis ir (arba) trečiosiomis šalimis prie išorės sienų ir grąžinimo srityje. Vykdomasis direktorius reguliariai ir bent kartą per metus informuoja valdančiąją tarybą ir pagrindinių teisių pareigūną tais klausimais.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  Komisija ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos užtikrina Europos integruoto sienų valdymo veiksmingumą, vykdydamos Europos integruoto sienų valdymo daugiametės strateginės politikos ciklą.

1)  Europos integruoto sienų valdymo veiksmingumas užtikrinamas vykdant Europos integruoto sienų valdymo daugiametės strateginės politikos ciklą, kuris turi būti priimamas pagal 4 dalyje nustatytą procedūrą. Už veiksmingą to daugiametės strateginės politikos ciklo įgyvendinimą atsako Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra pagal 5 dalį ir valstybės narės pagal 6 dalį.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  Europos integruoto sienų valdymo daugiametėje strateginėje politikoje apibrėžiama, kaip turi būti nuosekliai, integruotai ir sistemingai sprendžiami klausimai sienų valdymo ir grąžinimo srityje.

2)  Europos integruoto sienų valdymo daugiametėje strateginėje politikoje apibrėžiama, kaip turi būti nuosekliai, integruotai ir sistemingai sprendžiami klausimai, susiję su Europos integruotu sienų valdymu pagal Sąjungos teisę ir Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją, Tarptautinę konvenciją dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje, Tarptautinę jūrų paieškos ir gelbėjimo konvenciją, Jungtinių Tautų konvenciją dėl kovos su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu ir jos Protokolą dėl neteisėto migrantų įvežimo sausuma, jūra ir oru, Konvenciją dėl pabėgėlių statuso, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, Jungtinių Tautų konvenciją dėl asmenų be pilietybės statuso bei kitus atitinkamus tarptautinius dokumentus. Joje apibrėžiami politikos prioritetai ir nustatomos ateinančių ketverių metų strateginės gairės, susijusios su 3 straipsnyje išdėstytomis sektorinėmis ir horizontaliosiomis sudedamosiomis dalimis.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  Remiantis 30 straipsnio 2 dalyje nurodyta Europos integruoto sienų valdymo strategine rizikos analize, Komisijai pagal 118 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma Europos integruoto sienų valdymo daugiametė strateginė politika. Tame deleguotajame akte apibrėžiami politikos prioritetai ir nustatomos ateinančių ketverių metų strateginės gairės, susijusios su 3 straipsnyje išdėstytomis sudedamosiomis dalimis.

4)  Ne vėliau kaip ... [du mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo] Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai daugiametės strateginės politikos projektą, skirtą pirmam daugiametės strateginės politikos ciklui, atsižvelgdama į 30 straipsnio 2 dalyje nurodytą Europos integruoto sienų valdymo strateginę rizikos analizę, 33 straipsnyje nurodyto pažeidžiamumo vertinimo rezultatus ir rizikos analizę, kurios, kai tikslinga, prašoma 69 straipsnio 1 dalyje nurodytų agentūrų. Per du mėnesius nuo Komisijos projekto pateikimo surengiamas Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos posėdis, kuriame aptariamas daugiametės strateginės politikos projektas. Po diskusijų Komisijai pagal 118 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas nustatant Europos integruoto sienų valdymo daugiametę strateginę politiką.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6)  Siekdamos įgyvendinti 4 dalyje nurodytą deleguotąjį aktą, valstybės narės, glaudžiai bendradarbiaudamos su visomis nacionalinėmis valdžios institucijomis, atsakingomis už sienų valdymą ir grąžinimą, parengia nacionalines integruoto sienų valdymo strategijas. Tos nacionalinės strategijos atitinka 3 straipsnį, 4 dalyje nurodytą deleguotąjį aktą ir 5 dalyje nurodytą techninę bei veiklos strategiją.

6)  Siekdamos įgyvendinti 4 dalyje nurodytą deleguotąjį aktą, valstybės narės, glaudžiai bendradarbiaudamos su visomis nacionalinėmis valdžios institucijomis, atsakingomis už sienų valdymą ir grąžinimą, parengia nacionalines integruoto sienų valdymo strategijas. Tos nacionalinės strategijos atitinka 3 straipsnį, 4 dalyje nurodytą deleguotąjį aktą ir 5 dalyje nurodytą techninę bei veiklos strategiją. Valstybės narės viešai paskelbia savo nacionalines strategijas ir pateikia jas Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Agentūrai.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7)  Praėjus keturiasdešimt dviem mėnesiams nuo 4 dalyje nurodyto deleguotojo akto priėmimo, Komisija, padedama Agentūros, atlieka išsamų jo įgyvendinimo vertinimą. Į vertinimo rezultatus atsižvelgiama rengiant kitą ciklą.

7)  Praėjus keturiasdešimt dviem mėnesiams nuo 4 dalyje nurodyto deleguotojo akto priėmimo, Komisija atlieka išsamų jo įgyvendinimo vertinimą. Į vertinimo rezultatus atsižvelgiama rengiant kitą ciklą. Šio vertinimo rezultatus Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai. Valstybės narės ir Agentūra laiku pateikia Komisijai reikiamą informaciją, kad ši galėtų atlikti bendrą vertinimą.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8)  Kai dėl padėties prie išorės sienų arba grąžinimo srityje reikia keisti politikos prioritetus, Komisija 4 dalyje nustatyta tvarka iš dalies keičia Europos integruoto sienų valdymo daugiametę strateginę politiką. Prireikus 5 ir 6 dalyse nurodytos strategijos taip pat pritaikomos.

8)  Kai 4 dalyje nurodytos daugiametės strateginės politikos galiojimo laikotarpiu sunkumai prie išorės sienų arba grąžinimo srityje pasiekia tokį mastą, kad tampa būtina pritaikyti daugiametę strateginę politiką, Komisijai pagal 118 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, kuriuo iš dalies keičiama ši strateginė politika. Kai būtina, po to pritaikoma Agentūros techninė ir veiklos strategija bei valstybių narių nacionalinė strategijos.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  Remiantis 8 straipsnyje nurodytu Europos integruoto sienų valdymo daugiametės strateginės politikos ciklu, Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos parengia integruotą sienų valdymo ir grąžinimo planą.

1)  Remiantis 8 straipsnyje nurodytu Europos integruoto sienų valdymo daugiametės strateginės politikos ciklu, Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos parengia integruotą Europos integruoto sienų valdymo planą.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  Kiekviename integruoto planavimo plane pateikiamas jo kūrimo scenarijus. Scenarijai rengiami remiantis rizikos analize ir atspindi galimą padėties prie išorės sienų ir neteisėtos migracijos srityje raidą bei uždavinius, nustatytus per Europos integruoto sienų valdymo daugiametės strateginės politikos ciklą.

3)  Kiekviename integruoto planavimo plane pateikiamas jo kūrimo scenarijus. Scenarijai rengiami remiantis rizikos analize ir atspindi galimą padėties prie išorės sienų, kiekvienos Europos integruoto sienų valdymo sudedamosios dalies, nurodytos 3 straipsnyje, raidą bei uždavinius, nustatytus per Europos integruoto sienų valdymo daugiametės strateginės politikos ciklą.

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros užduotys

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  Siekdama prisidėti prie veiksmingos, aukšto ir vienodo lygio sienų kontrolės ir grąžinimo, Agentūra vykdo šias užduotis:

1)  Siekdama prisidėti prie veiksmingos, aukšto ir vienodo lygio sienų kontrolės, palengvinti bona fide keleivių judėjimą, nustatyti tarpvalstybinius nusikaltimus, susijusius su vidaus saugumu, migracijos valdymu ir grąžinimu, ir užkirsti jiems kelią, kartu vengdama nereikalingo valstybių narių operatyvinio darbo dubliavimo, Agentūra remia Europos integruoto sienų valdymo įgyvendinimą ir vykdo šias užduotis:

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  pasitelkusi pagrindinių teisių pareigūną ir nepriklausomus grąžinimo stebėtojus, bendradarbiaudama su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra stebi, ar prie išorės sienų ir vykdant grąžinimo operacijas laikomasi pagrindinių teisių;

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  padeda valstybėms narėms aplinkybėmis, kai prie išorės sienų reikia didesnės techninės ir operatyvinės pagalbos, pradėdama teikti skubią pasienio pagalbą prie konkrečių ir neproporcingų sunkumų patiriančių valstybių narių išorės sienų, atsižvelgdama į tai, kad kai kuriais atvejais tai gali būti susiję su ekstremaliosiomis humanitarinėmis situacijomis ir gelbėjimu jūroje pagal Sąjungos ir tarptautinę teisę;

7.  padeda valstybėms narėms, joms paprašius, aplinkybėmis, kai prie išorės sienų reikia didesnės techninės ir operatyvinės pagalbos, pradėdama teikti skubią pasienio pagalbą prie konkrečių ir neproporcingų sunkumų patiriančių valstybių narių išorės sienų, atsižvelgdama į tai, kad kai kuriais atvejais tai gali būti susiję su ekstremaliosiomis humanitarinėmis situacijomis ir gelbėjimu jūroje pagal Sąjungos ir tarptautinę teisę;

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  teikia valstybėms narėms ir trečiosioms šalims techninę ir operatyvinę pagalbą pagal Reglamentą (ES) Nr. 656/2014 ir tarptautinę teisę, padėdama vykdyti nelaimės jūroje ištiktų asmenų paieškos ir gelbėjimo operacijas, kurių gali prireikti sienų stebėjimo operacijų jūroje metu;

8.  teikia valstybėms narėms ir trečiosioms šalims techninę ir operatyvinę pagalbą padėdama vykdyti nelaimės jūroje ištiktų asmenų paieškos ir gelbėjimo operacijas pagal tarptautinę teisę, taip pat pagal Reglamentą (ES) Nr. 656/2014 vykdomas operacijas;

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  į sienų valdymo būrius, migracijos valdymo grupes ir grąžinimo grupes siunčia Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatines pajėgas vykdant bendras operacijas ir teikiant skubią pasienio pagalbą, vykdant grąžinimo operacijas ir teikiant grąžinimo pagalbą;

9.  sukuria Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatines pajėgas, įskaitant greito reagavimo rezervo stiprinimą, kaip numatyta šiame reglamente, ir siunčia jas į sienų valdymo būrius, migracijos valdymo grupes ir grąžinimo grupes vykdant bendras operacijas ir teikiant skubią pasienio pagalbą, vykdant grąžinimo operacijas ir teikiant grąžinimo pagalbą;

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a.  sukuria vidaus kokybės kontrolės mechanizmą, kad užtikrintų Agentūros darbuotojų, visų pirma statutinių darbuotojų, dalyvaujančių sienos kontrolės ir grąžinimo veikloje, mokymo, specialių žinių ir profesionalumo lygį;

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12.  dalyvauja migracijos valdymo rėmimo grupių veikloje migrantų antplūdžio valdymo vietose ar kontroliuojamuose centruose;

12.  migrantų antplūdžio vietose vykdant migracijos valdymo rėmimo grupių veiklą siunčia operatyvinius darbuotojus ir techninę įrangą, kad padėtų atlikti patikrą, vykdyti apklausas, nustatyti tapatybę ir imti pirštų atspaudus;

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13.  siunčia operatyvinius darbuotojus ir techninę įrangą, kad padėtų vykdyti patikrą, atlikti apklausas, nustatyti tapatybę ir paimti pirštų atspaudus;

Išbraukta.

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

14.  bendradarbiaudama su [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra] ir kompetentingomis nacionalinėmis valdžios institucijomis nustato procedūrą, pagal kurią suteikiama pradinė informacija asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga arba kurie nori kreiptis dėl jos suteikimo, ir jie nukreipiami toliau;

14.  bendradarbiaudama su [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra] ir kompetentingomis nacionalinėmis valdžios institucijomis nustato procedūrą, pagal kurią suteikiama pradinė informacija asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga arba kurie nori kreiptis dėl jos suteikimo, ir jie nukreipiami toliau, taip pat procedūrą, pagal kurią nustatomos pažeidžiamos grupės;

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15.  teikia pagalbą visais grąžinimo proceso etapais ir koordinuojant bei organizuojant grąžinimo operacijas, taip pat teikia grąžinimo pagalbą;

15.  visais grąžinimo proceso etapais teikia pagalbą ir stebi, kaip laikomasi pagrindinių teisių, nesvarstydama sprendimų grąžinti pagrįstumo – tai ir toliau lieka išimtinė valstybių narių kompetencija, padeda koordinuoti bei organizuoti grąžinimo operacijas ir teikia techninę bei operatyvinę paramą siekiant įgyvendinti prievolę grąžinti grąžinamus asmenis, taip pat teikia techninę ir operatyvinę paramą vykdant grąžinimo operacijas ir teikiant grąžinimo pagalbą;

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

16.  padeda valstybėms narėms aplinkybėmis, kuriomis reikia didesnės techninės ir operatyvinės pagalbos, kad būtų įvykdytas įpareigojimas grąžinti neteisėtus migrantus, be kita ko, koordinuodama ar organizuodama grąžinimo operacijas;

Išbraukta.

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17.  sudaro priverstinio grąžinimo stebėtojų rezervą;

17.  bendradarbiaudama su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra sudaro priverstinio grąžinimo stebėtojų rezervą, taip pat priverstinio grąžinimo lydinčiųjų asmenų ir grąžinimo specialistų rezervą;

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

19.  atsižvelgdama į atitinkamus atitinkamų agentūrų įgaliojimus, bendradarbiauja su Europolu ir Eurojustu ir teikia paramą valstybėms narėms aplinkybėmis, kuriomis reikia didesnės techninės ir operatyvinės pagalbos prie išorės sienų kovojant su organizuotais tarpvalstybiniais nusikaltimais ir terorizmu;

19.  atsižvelgdama į atitinkamus atitinkamų agentūrų įgaliojimus, bendradarbiauja su Europolu ir Eurojustu ir teikia paramą valstybėms narėms aplinkybėmis, kuriomis reikia didesnės techninės ir operatyvinės pagalbos prie išorės sienų kovojant su tarpvalstybiniais nusikaltimais;

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

20.  bendradarbiauja su Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra, visų pirma siekiant sudaryti palankesnes sąlygas taikyti priemones tais atvejais, kai grąžinami trečiųjų šalių piliečiai, kurių tarptautinės apsaugos prašymai buvo atmesti galutiniu sprendimu;

20.  bendradarbiauja su [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra],

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 20 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

20a.  bendradarbiauja su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra, kad užtikrintų nuolatinį ir vienodą Sąjungos acquis pagrindinių teisių srityje taikymą visoje savo veikloje;

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

21.  bendradarbiauja su Europos žuvininkystės kontrolės agentūra ir Europos jūrų saugumo agentūra, kiekvienai jų veikiant pagal savo įgaliojimus, kad padėtų nacionalinėms valdžios institucijoms, vykdančioms pakrančių apsaugos funkcijas, kaip nustatyta 70 straipsnyje, teikdama paslaugas, informaciją ir tiekdama įrangą bei rengdama mokymus, taip pat koordinuodama daugiatiksles operacijas;

21.  bendradarbiauja su Europos žuvininkystės kontrolės agentūra ir Europos jūrų saugumo agentūra, kiekvienai jų veikiant pagal savo įgaliojimus, kad padėtų nacionalinėms valdžios institucijoms, vykdančioms pakrančių apsaugos funkcijas, kaip nustatyta 70 straipsnyje, įskaitant migrantų ir pabėgėlių gyvybės gelbėjimą, teikdama paslaugas, informaciją ir tiekdama įrangą bei rengdama mokymus, taip pat koordinuodama daugiatiksles operacijas;

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

22.  bendradarbiauja su trečiosiomis šalimis srityse, kurioms taikomas reglamentas, įskaitant galimą sienų valdymo būrių ir grąžinimo grupių operatyvinį siuntimą į trečiąsias šalis;

22.  bendradarbiauja su trečiosiomis šalimis srityse, kurioms taikomas reglamentas, įskaitant galimą sienų valdymo būrių operatyvinį siuntimą į trečiąsias šalis;

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 23 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

23.  padeda trečiosioms šalims koordinuoti ar organizuoti grąžinimo veiklą į kitas trečiąsias šalis, be kita ko, dalijasi asmens duomenimis grąžinimo tikslais;

Išbraukta.

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 25 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

25.  padeda valstybėms narėms ir trečiosioms šalims mokyti nacionalinius sienos apsaugos pareigūnus, kitus atitinkamus darbuotojus ir ekspertus grąžinimo klausimais, be kita ko, nustato bendrus mokymo standartus;

25.  padeda valstybėms narėms ir trečiosioms šalims mokyti nacionalinius sienos apsaugos pareigūnus, kitus atitinkamus darbuotojus ir ekspertus grąžinimo klausimais, be kita ko, nustatydama bendrus mokymo standartus ir programas, į kurias įtraukiamos pagrindinės teisės;

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 26 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

26.  dalyvauja rengiant ir valdant mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, kuri yra svarbi išorės sienų kontrolei ir stebėjimui, įskaitant pažangiųjų stebėjimo technologijų naudojimą ir bandomųjų projektų šio reglamento taikymo sričiai priskiriamais klausimais rengimą;

26.  dalyvauja rengiant ir valdant mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, kuri yra svarbi išorės sienų valdymui, įskaitant pažangiųjų stebėjimo technologijų naudojimą, rengia bandomuosius projektus, kurių reikia, kad būtų įgyvendinta šiame reglamente numatyta veikla;

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 27 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

27.  padeda rengti sienų kontrolės ir grąžinimo srities įrangos, be kita ko, skirtos sistemų ir tinklų sujungimui, techninius standartus;

27.  padeda rengti sienų valdymo ir grąžinimo srities įrangos, be kita ko, skirtos sistemų ir tinklų sujungimui, techninius standartus;

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 29 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

29.  pagal [Reglamentą (EB) Nr. 45/2001] sukuria ir valdo informacines sistemas, kuriomis sudaromos sąlygos sparčiai ir patikimai keistis informacija apie kylančias išorės sienų valdymo grėsmes, neteisėtą imigraciją ir grąžinimą, glaudžiai bendradarbiaudama su Komisija, Sąjungos įstaigomis, tarnybomis ir agentūromis bei su Sprendimu 2008/381/EB įsteigtu Europos migracijos tinklu;

29.  pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 sukuria ir valdo informacines sistemas, kuriomis sudaromos sąlygos sparčiai ir patikimai keistis informacija apie kylančias išorės sienų valdymo grėsmes, neteisėtą migraciją ir grąžinimą, glaudžiai bendradarbiaudama su Komisija, Sąjungos įstaigomis, tarnybomis ir agentūromis bei su Sprendimu 2008/381/EB įsteigtu Europos migracijos tinklu;

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 30 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

30.  prireikus teikia reikiamą pagalbą kuriant bendrą keitimosi informacija aplinką, įskaitant sistemų sąveikumą;

30.  kai vykdomas integruotas jūrų stebėjimas, teikia reikiamą pagalbą kuriant bendrą keitimosi informacija aplinką, įskaitant sistemų sąveikumą;

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 30 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

30a.  priima griežčiausius sienų valdymo praktikos standartus, pagal kuriuos laikomasi skaidrumo ir visuomenės kontrolės principų, užtikrinama pagarba pagrindinėms teisėms ir teisės normoms, jų apsauga ir puoselėjimas, bei skatina jų laikytis;

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 32 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

32.  vykdo Agentūrai pavestas užduotis ir įpareigojimus, nurodytus [Reglamente, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS)], ir užtikrina ETIAS centrinio padalinio sukūrimą ir veikimą pagal [Reglamento, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS)] 7 straipsnį.

32.  vykdo Agentūrai pavestas užduotis ir pareigas, nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2018/12401a, ir užtikrina ETIAS centrinio padalinio įsteigimą ir veikimą pagal to reglamento 7 straipsnį.

 

__________________

 

1a 2018 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1240, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 ir (ES) 2017/2226 (OL L 236, 2018 9 19, p. 1).

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 32 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

32a.  padeda valstybėms narėms užkirsti kelią tarpvalstybiniam nusikalstamumui, pvz., migrantų kontrabandai, prekybai žmonėmis ir terorizmui prie išorės sienų ir pasienio zonoje, ir juos nustatyti;

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 32 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

32b.  padeda valstybėms narėms supaprastinti išorės sienų kirtimą bona fide (teisėtiems) keliautojams.

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Agentūra savo iniciatyva informuoja jos įgaliojimams priskiriamais klausimais. Ji teikia visuomenei tikslią ir išsamią informaciją apie savo veiklą.

Agentūra informuoja jos įgaliojimams priskiriamais klausimais. Ji laiku teikia visuomenei tikslią, išsamią ir visapusišką informaciją apie savo veiklą ir analizes.

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra ir už sienų valdymą bei grąžinimą atsakingos nacionalinės valdžios institucijos, įskaitant pakrančių apsaugos tarnybas, kai jos vykdo sienų kontrolės užduotis, laiku ir tiksliai, laikydamosi šio reglamento ir kitų atitinkamų Sąjungos ir nacionalinės teisės aktų dėl keitimosi informacija, dalijasi visa būtina informacija, kad galėtų vykdyti joms šiuo reglamentu pavestas užduotis, visų pirma, kad Agentūra galėtų stebėti migracijos srautus Sąjungos link ir Sąjungos viduje, atlikti rizikos analizę ir pažeidžiamumo vertinimą, taip pat teikti techninę ir operatyvinę pagalbą grąžinimo srityje.

1.  Agentūra ir už sienų valdymą bei grąžinimą atsakingos nacionalinės valdžios institucijos, įskaitant pakrančių apsaugos tarnybas, kai jos vykdo sienų kontrolės užduotis, laiku ir tiksliai, laikydamosi šio reglamento ir kitų atitinkamų Sąjungos ir nacionalinės teisės aktų dėl keitimosi informacija, dalijasi visa būtina informacija, kad galėtų vykdyti joms šiuo reglamentu pavestas užduotis, atlikti rizikos analizę ir pažeidžiamumo vertinimą, taip pat teikti techninę ir operatyvinę pagalbą grąžinimo srityje.

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Agentūra imasi visų tinkamų priemonių, kad palengvintų keitimąsi jos užduotims vykdyti svarbia informacija su Komisija ir valstybėmis narėmis, o tinkamais atvejaissu susijusiomis Sąjungos agentūromis.

2.  Agentūra, atsižvelgdama į atitinkamus duomenų apsaugos teisės aktus, imasi visų tinkamų priemonių, kad palengvintų keitimąsi jos užduotims vykdyti svarbia informacija su Komisija ir valstybėmis narėmis, ir jei tikslingakeitimąsi jos užduotims vykdyti svarbia informacija su Sąjungos agentūromis.

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Agentūra ir [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra] keičiasi informacija rizikos analizės, statistinių duomenų rinkimo, padėties trečiosiose šalyse vertinimo, mokymo ir paramos valstybėms narėms nenumatytų atvejų planavimo klausimais tikslais. Šiais tikslais agentūros plėtoja būtinas priemones ir struktūras.

3.  Keitimosi informacija tikslais, kaip nurodyta 1 ir 2 dalyse, agentūros sukuria reikiamas priemones ir struktūras.

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės paskiria nacionalinį informacijos centrą, kuris teikia Agentūrai informaciją visais su Agentūros veikla susijusiais klausimais. Nacionalinis informacijos centras turi būti pasiekiamas bet kuriuo metu ir užtikrinti, kad visa informacija iš Agentūros būtų laiku skleidžiama visoms susijusioms atitinkamos valstybės narės valdžios institucijoms, ypač valdančiosios tarybos nariams ir nacionaliniam koordinavimo centrui.

Valstybės narės paskiria nacionalinį informacijos centrą, kuris teikia Agentūrai informaciją visais su Agentūros veikla susijusiais klausimais. Šis nacionalinis informacijos centras paskiriamas administraciniais tikslais, siekiant supaprastinti įprastinius ryšius tarp Agentūros ir valstybių narių. Siekiant užtikrinti skubią ir operatyvią informacijos sklaidą, nacionaliniai koordinavimo centrai veikia kaip informaciniai punktai.

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra sukuria ir prižiūri ryšių tinklą, kad užtikrintų ryšio ir analizės priemones ir sudarytų sąlygas beveik realiuoju laiku saugiai keistis neskelbtina neįslaptinta ir įslaptinta informacija su nacionaliniais koordinavimo centrais ir sudarytų sąlygas jiems tai daryti tarpusavyje. Tinklas veikia visą parą be išeiginių dienų ir sudaro sąlygas:

1.  Agentūra sukuria ir prižiūri ryšių tinklą, kad užtikrintų ryšio ir analizės priemones ir sudarytų sąlygas beveik realiuoju laiku saugiai keistis neskelbtina neįslaptinta ir įslaptinta informacija su nacionaliniais koordinavimo centrais ir sudarytų sąlygas jiems tai daryti tarpusavyje. Šis tinklas per visą savo gyvavimo ciklą laikosi visų Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktų. Tinklas veikia visą parą be išeiginių dienų ir sudaro sąlygas:

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra gali imtis visų būtinų priemonių, kad palengvintų keitimąsi jos užduotims vykdyti svarbia informacija su Komisija ir valstybėmis narėmis, o tinkamais atvejais – su trečiaisiais subjektais ir trečiosiomis šalimis, kaip nurodyta 69 ir 71 straipsniuose.

1.  Agentūra gali imtis visų būtinų priemonių, kad palengvintų keitimąsi jos užduotims vykdyti svarbia informacija su Europos Parlamentu, Komisija ir valstybėmis narėmis, o tinkamais atvejais – su tarptautinėmis organizacijomis, Sąjungos institucijomis, įstaigomis, tarnybomis ir agentūromis, nurodytomis 69 straipsnyje, ir trečiosiomis šalimis, nurodytomis 72 straipsnyje.

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Agentūra sukuria, įdiegia ir naudoja informacinę sistemą, kuria pagal Komisijos sprendimą (ES, Euratomas) 2015/44439, Komisijos sprendimą 2015/44340 ir [Reglamentą (EB) Nr. 45/2001] su šiais subjektais galima keistis įslaptinta ir neskelbtina neįslaptinta informacija ir 80 ir 87–91 straipsniuose nurodytais asmens duomenimis.

2.  Agentūra sukuria, įdiegia ir naudoja informacinę sistemą, kuria pagal Komisijos sprendimą (ES, Euratomas) 2015/44439, Komisijos sprendimą 2015/44340 ir Reglamentą (ES) 2018/1725 su šiais subjektais galima keistis įslaptinta ir neskelbtina neįslaptinta informacija ir 80 ir 87–91 straipsniuose nurodytais asmens duomenimis.

__________________

__________________

39 2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/444 dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 72, 2015 3 17, p. 53).

39 2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/444 dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 72, 2015 3 17, p. 53).

40 2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/443 dėl saugumo Komisijoje (OL L 72, 2015 3 17, p. 41).

40 2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/443 dėl saugumo Komisijoje (OL L 72, 2015 3 17, p. 41).

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Grąžinimo srityje Agentūra sukuria ir naudoja centrinę grąžinimo valdymo sistemą, skirtą apdoroti visai būtinai informacijai, kurią automatiškai perduoda valstybių narių nacionalinės sistemos, įskaitant operatyvinius grąžinimo duomenis, reikalingai, kad Agentūra galėtų teikti operatyvinę pagalbą pagal 49 straipsnį.

4.  Grąžinimo srityje Agentūra naudoja ir prižiūri Integruoto grąžinimo valdymo programą (IRMA) kaip platformą, skirtą apdoroti visai būtinai informacijai, kurią automatiškai perduoda valstybių narių nacionalinės sistemos, įskaitant operatyvinius grąžinimo duomenis, reikalingai, kad Agentūra galėtų teikti operatyvinę pagalbą pagal 49 straipsnį.

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  turėtų tinkamą prieigą prie susijusių sistemų ir tinklų;

a)  turėtų tinkamą ir nuolatinę prieigą prie susijusių sistemų ir tinklų;

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma EUROSUR – integruota sistema, skirta Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgoms keistis informacija ir bendradarbiauti tarpusavyje, kad būtų pagerintas informuotumas apie padėtį ir didinami Sąjungos sienų valdymo reagavimo pajėgumai, siekiant nustatyti neteisėtos imigracijos ir tarpvalstybinio nusikalstamumo atvejus, užkirsti jiems kelią ir kovoti su jais ir prisidėti prie migrantų gyvybių apsaugos ir išsaugojimo.

Šiuo reglamentu nustatoma EUROSUR – integruota sistema, skirta Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgoms keistis informacija ir bendradarbiauti tarpusavyje, kad būtų pagerintas informuotumas apie padėtį ir didinami reagavimo pajėgumai dėl sienų valdymo, įskaitant neteisėtos migracijos ir tarpvalstybinio nusikalstamumo atvejų nustatymą, jų prevenciją ir kovą su jais, ir prisidedama prie migrantų gyvybių apsaugos ir išsaugojimo.

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  EUROSUR taikoma patikrinimams kertant sieną nustatytuose sienos perėjimo punktuose, taip pat sausumos, jūrų ir oro išorės sienų stebėsenai, įskaitant neteisėto sienos kirtimo atvejų stebėjimą, aptikimą, nustatymą, sekimą, prevenciją ir sulaikymą siekiant nustatyti neteisėtos imigracijos ir tarpvalstybinio nusikalstamumo atvejus, užkirsti jiems kelią ir kovoti su jais ir prisidėti prie migrantų gyvybių apsaugos ir išsaugojimo užtikrinimo.

1)  EUROSUR taikoma patikrinimams kertant sieną nustatytuose sienos perėjimo punktuose, taip pat sausumos, jūrų ir oro išorės sienų stebėsenai, įskaitant neteisėto sienos kirtimo atvejų stebėjimą, aptikimą, nustatymą, sekimą, prevenciją ir sulaikymą siekiant nustatyti neteisėtos migracijos ir tarpvalstybinio nusikalstamumo atvejus, užkirsti jiems kelią ir kovoti su jais ir prisidėti prie migrantų gyvybių apsaugos ir išsaugojimo užtikrinimo. Valstybės narės gali teikti EUROSUR informaciją apie antrinio judėjimo Sąjungoje reiškinį – migracijos tendencijas, apimtis ir maršrutus, siekiant pagerinti informuotumą apie padėtį.

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  Nacionaliniai koordinavimo centrai per ryšių tinklą ir susijusias sistemas teikia Agentūrai informaciją iš savo nacionalinių padėties vaizdo sistemų ir, prireikus, iš konkrečios padėties vaizdo sistemų, kurios reikia Europos padėties vaizdo sistemai nustatyti ir išlaikyti.

2)  Nacionaliniai koordinavimo centrai per ryšių tinklą teikia Agentūrai informaciją iš savo nacionalinių padėties vaizdo sistemų ir, prireikus, iš konkrečios padėties vaizdo sistemų, kurios reikia Europos padėties vaizdo sistemai nustatyti ir išlaikyti.

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  Agentūra nuolat stebi ryšių tinklo teikiamų paslaugų kokybę ir duomenų, kuriais keičiamasi pagal EUROSUR padėties vaizdo sistemą, kokybę.

2)  Agentūra nuolat ir nepertraukiamai stebi ryšių tinklo teikiamų paslaugų kokybę ir duomenų, kuriais keičiamasi pagal EUROSUR padėties vaizdo sistemą, kokybę.

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nacionalinės padėties vaizdo sistemos, Europos padėties vaizdo sistema ir konkrečios padėties vaizdo sistemos sukuriamos renkant, vertinant, lyginant, analizuojant, aiškinant, kuriant, vizualizuojant ir skleidžiant informaciją.

Nacionalinės padėties vaizdo sistemos, Europos padėties vaizdo sistema ir konkrečios padėties vaizdo sistemos sukuriamos renkant, vertinant, lyginant, analizuojant, aiškinant, kuriant, vizualizuojant ir skleidžiant informaciją, kai valstybės narės gali tą informaciją gauti.

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  įvykių lygmuo, įskaitant visus su neteisėtu sienos kirtimu susijusius įvykius, tarpvalstybinį nusikalstamumą ir neteisėto antrinio judėjimo nustatymą;

a)  įvykių lygmuo, įskaitant visus su neteisėtu sienos kirtimu susijusius įvykius ir incidentus ir tarpvalstybinį nusikalstamumą. Valstybės narės taip pat gali teikti informaciją apie neteisėto antrinio judėjimo tendencijas, apimtis ir maršrutus;

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  Nacionalinis koordinavimo centras nustato kiekvieno nacionalinės padėties vaizdo sistemos įvykių lygmens incidento bendrą orientacinį poveikio lygį: nuo mažo ir vidutinio iki didelio ir kritinio. Apie visus incidentus pranešama Agentūrai.

3)  Nacionalinis koordinavimo centras nustato kiekvieno nacionalinės padėties vaizdo sistemos įvykių lygmens incidento bendrą orientacinį poveikio lygį: nuo mažo ir vidutinio iki didelio. Apie visus incidentus pranešama Agentūrai.

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  Sąjungos delegacijų ir diplomatinių atstovybių ir bendros saugumo ir gynybos politikos operacijų;

c)  Sąjungos delegacijų ir diplomatinių atstovybių;

Pakeitimas    163

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  bendros operacijos vykdymo teritorijoje įvykusiais incidentais arba incidentais, įvykusiais teikiant Agentūros koordinuojamą skubią pagalbą, arba migrantų antplūdžio vietoje ar kontroliuojamame centre.

c)  bendros operacijos vykdymo teritorijoje įvykusiais incidentais arba incidentais, įvykusiais teikiant Agentūros koordinuojamą skubią pagalbą, arba migrantų antplūdžio vietoje.

Pakeitimas    164

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  Europos padėties vaizdo operacinį lygmenį sudaro informacija apie Agentūros koordinuojamas bendras operacijas ir skubią pagalbą ir apie migrantų antplūdžio vietas ir kontroliuojamus centrus, įskaitant misijos tikslą, vietą, statusą, trukmę, informaciją apie valstybes nares ir kitus dalyvius, kasdienės ir savaitinės padėties vaizdo sistemos ataskaitos, statistiniai duomenys ir informacija žiniasklaidos pranešimams.

4)  Europos padėties vaizdo operacinį lygmenį sudaro informacija apie Agentūros koordinuojamas bendras operacijas ir skubią pagalbą ir apie migrantų antplūdžio vietas, įskaitant misijos tikslą, vietą, statusą, trukmę, informaciją apie valstybes nares ir kitus dalyvius, kasdienės ir savaitinės padėties vaizdo sistemos ataskaitos, statistiniai duomenys ir informacija žiniasklaidos pranešimams.

Pakeitimas    165

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  Agentūra ir valstybės narės gali sukurti ir palaikyti konkrečios padėties vaizdo sistemas, kad galėtų vykdyti konkrečią operatyvinę veiklą prie išorės sienų arba dalytis informacija su 69 straipsnyje nurodytais trečiaisiais subjektais ar trečiosiomis šalimis, kaip numatyta 76 straipsnyje, arba ir viena, ir kita.

1)  Agentūra ir valstybės narės gali sukurti ir palaikyti konkrečios padėties vaizdo sistemas, kad galėtų vykdyti konkrečią operatyvinę veiklą prie išorės sienų arba dalytis informacija su tarptautinėmis organizacijomis, 69 straipsnyje nurodytomis Sąjungos institucijomis, įstaigomis, tarnybomis ir agentūromis ar trečiosiomis šalimis, kaip numatyta 76 straipsnyje.

Pakeitimas    166

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  vykdant trečiosios šalies nurodytų uostų ir pakrančių, kurie, remiantis rizikos analize ir informacija, buvo nustatyti kaip pakrovimo (įlaipinimo) arba tranzito punktai, kuriais naudojasi neteisėtos imigracijos ar tarpvalstybinio nusikalstamumo tikslais naudojami laivai ar kitos transporto priemonės, atrankinę stebėseną;

a)  vykdant trečiosios šalies nurodytų uostų ir pakrančių, kurie, remiantis rizikos analize ir informacija, buvo nustatyti kaip pakrovimo (įlaipinimo) arba tranzito punktai, kuriais naudojasi neteisėtos migracijos ar tarpvalstybinio nusikalstamumo tikslais naudojami laivai ar kitos transporto priemonės, atrankinę stebėseną;

Pakeitimas    167

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  atviroje jūroje sekant laivus ar kitas transporto priemones, kurios, kaip įtariama arba nustatyta, yra naudojamos neteisėtos imigracijos ar tarpvalstybinio nusikalstamumo tikslais;

b)  atviroje jūroje sekant laivus ar kitas transporto priemones, kurios, kaip įtariama arba nustatyta, yra naudojamos neteisėtos migracijos tikslais, gabenant nelaimės jūroje ištiktus asmenis, dėl ko reikia pradėti paieškos ir gelbėjimo operaciją, arba tarpvalstybinio nusikalstamumo tikslais;

Pakeitimas    168

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  vykdant nurodytų teritorijų jūros srityje stebėseną siekiant aptikti, nustatyti ir sekti laivus ir kitas transporto priemones, kurios yra naudojamos arba, kaip įtariama, naudojamos neteisėtos imigracijos ar tarpvalstybinio nusikalstamumo tikslais;

c)  vykdant nurodytų teritorijų jūros srityje stebėseną siekiant aptikti, nustatyti ir sekti laivus ir kitas transporto priemones, kurios yra naudojamos arba, kaip įtariama, naudojamos neteisėtos migracijos tikslais, gabenant nelaimės jūroje ištiktus asmenis, dėl ko reikia pradėti paieškos ir gelbėjimo operaciją, arba tarpvalstybinio nusikalstamumo tikslais;

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  vykdant oro sienų nurodytų teritorijų stebėseną siekiant aptikti, nustatyti ir sekti orlaivius ir kitų formų įrangą, kuri yra naudojama arba įtariama, kad yra naudojama neteisėtos migracijos ar tarpvalstybinio nusikalstamumo tikslais;

Pakeitimas    170

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  vykdant nurodytų teritorijų jūros srityje ir prie išorės sausumos ir oro sienų aplinkos vertinimą, kad būtų užtikrinta optimali stebėsenos ir patruliavimo veikla;

d)  vykdant nurodytų teritorijų jūros srityje ir prie išorės sausumos ir oro sienų aplinkos vertinimą, kad būtų užtikrinta optimali paieškos ir gelbėjimo, stebėsenos ir patruliavimo veikla;

Pakeitimas    171

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  vykdant nurodytų pasienio teritorijų prie išorės sienų, kurios, remiantis rizikos analize ir informacija, buvo nustatytos kaip galimos išvykimo arba tranzito sritys neteisėtos imigracijos ar tarpvalstybinio nusikalstamumo tikslais, atrankinę stebėseną;

e)  vykdant nurodytų pasienio teritorijų prie išorės sienų, kurios, remiantis rizikos analize ir informacija, buvo nustatytos kaip galimos išvykimo arba tranzito sritys neteisėtos migracijos ar tarpvalstybinio nusikalstamumo tikslais, atrankinę stebėseną;

Pakeitimas    172

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  vykdant migracijos srautų į Sąjungą ir jos viduje stebėseną;

f)  vykdant migracijos srautų į Sąjungą ir jos viduje tendencijų, apimties ir maršrutų stebėseną;

Pakeitimas    173

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  vykdant žiniasklaidos stebėseną, naudojantis atvirųjų šaltinių žvalgybos informacija ir analizuojant veiklą internete pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/68042 siekiant užkirsti kelią neteisėtai imigracijai ar tarpvalstybiniam nusikalstamumui;

g)  vykdant žiniasklaidos stebėseną, naudojantis atvirųjų šaltinių žvalgybos informacija ir analizuojant veiklą internete atitinkamai pagal Direktyvą (ES) 2016/68042 arba Reglamentą (ES) 2016/679 siekiant užkirsti kelią neteisėtai migracijai ar tarpvalstybiniam nusikalstamumui;

__________________

__________________

42 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

42 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

Pakeitimas    174

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  analizuojant didelės apimties informacines sistemas siekiant nustatyti neteisėtos imigracijos ir tarpvalstybinio nusikalstamumo tikslais naudojamus besikeičiančius maršrutus ir metodus.

h)  analizuojant didelės apimties informacines sistemas siekiant nustatyti neteisėtos migracijos ir tarpvalstybinio nusikalstamumo tikslais naudojamus besikeičiančius maršrutus ir metodus.

Pakeitimas    175

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra stebi migracijos srautus į Sąjungą ir jos viduje, tendencijas ir kitus galinčius iškilti sunkumus prie Sąjungos išorės sienų ir susijusius su grąžinimu. Šiuo tikslu Agentūra valdančiosios tarybos sprendimu, grindžiamu vykdomojo direktoriaus pasiūlymu, nustato bendrosios integruotos rizikos analizės modelį, kurį taiko Agentūra ir valstybės narės. Bendrosios integruotos rizikos analizės modelis atnaujinamas remiantis 8 straipsnio 7 dalyje nurodyto Europos integruoto sienų valdymo daugiametės strateginės politikos ciklo vertinimo rezultatais. Agentūra taip pat atlieka pažeidžiamumo vertinimą pagal 33 straipsnį.

1.  Agentūra stebi migracijos srautus į Sąjungą ir, jei valstybės narės suteikia tokią informaciją, migracijos tendencijas, apimtis ir maršrutus Sąjungos viduje, taip pat tendencijas ir kitus galinčius iškilti sunkumus prie Sąjungos išorės sienų ir susijusius su grąžinimu. Šiuo tikslu Agentūra valdančiosios tarybos sprendimu, grindžiamu vykdomojo direktoriaus pasiūlymu, nustato bendrosios integruotos rizikos analizės modelį, kurį taiko Agentūra ir valstybės narės. Bendrosios integruotos rizikos analizės modelis nustatomas ir atnaujinamas remiantis 8 straipsnio 7 dalyje nurodyto Europos integruoto sienų valdymo daugiametės strateginės politikos ciklo vertinimo rezultatais. Agentūra taip pat atlieka pažeidžiamumo vertinimą pagal 33 straipsnį.

Pakeitimas    176

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  2 dalyje nurodytos Agentūros parengtos rizikos analizės apima visus aspektus, kurie yra svarbūs Europos integruotam sienų valdymui, siekiant sukurti išankstinio perspėjimo mechanizmą.

3.  2 dalyje nurodytos Agentūros parengtos rizikos analizės apima visus Europos integruoto sienų valdymo sudedamąsias dalis, siekiant sukurti išankstinio perspėjimo mechanizmą.

Pakeitimas    177

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Agentūra parengia ir viešai skelbia savo rizikos analizės metodą ir kriterijus.

Pakeitimas    178

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės teikia Agentūrai visą būtiną informaciją apie padėtį, tendencijas ir galimas grėsmes prie išorės sienų ir grąžinimo srityje. Valstybės narės reguliariai arba Agentūros prašymu pateikia jai visą atitinkamą informaciją, kaip antai statistinius ir operatyvinius duomenis, surinktus įgyvendinant Šengeno acquis, ir nacionalinės padėties vaizdo sistemos analizės lygmens informaciją, kaip numatyta 26 straipsnyje.

4.  Valstybės narės teikia Agentūrai visą būtiną informaciją apie padėtį, tendencijas ir galimą riziką prie išorės sienų ir grąžinimo srityje. Valstybės narės reguliariai arba Agentūros prašymu pateikia jai visą atitinkamą informaciją, kaip antai statistinius ir operatyvinius duomenis, surinktus įgyvendinant Šengeno acquis, ir nacionalinės padėties vaizdo sistemos analizės lygmens informaciją, kaip numatyta 26 straipsnyje.

Pakeitimas    179

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Rizikos analizių rezultatuose duomenys nuasmeninami.

Pakeitimas    180

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Agentūra per Agentūros ryšių palaikymo pareigūnus užtikrina reguliarią visų valstybių narių atliekamą išorės sienų valdymo ir grąžinimo stebėseną.

Agentūra per Agentūros ryšių palaikymo pareigūnus užtikrina, kad būtų reguliariai stebima, kaip valstybės narės įgyvendina Europos integruotą sienų valdymą.

Pakeitimas    181

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  padeda rinkti informaciją, kurios reikia Agentūrai, kad ji galėtų vykdyti 30 straipsnyje nurodytą neteisėtos migracijos stebėseną ir rizikos analizę;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    182

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  stebi priemones, kurių valstybės narės imasi prie sienų ruožų, kuriems pagal 35 straipsnį priskirtas didelio arba kritinio poveikio lygis;

d)  stebi priemones, kurių valstybės narės imasi prie sienų ruožų, kuriems pagal 35 straipsnį priskirtas didelio poveikio lygis;

Pakeitimas    183

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  praneša vykdomajam direktoriui ir pagrindinių teisių pareigūnui apie bet kokias problemas dėl pagrindinių teisių arba jų pažeidimus, susijusius su išorės sienų valdymu ir grąžinimu, ir apie tolesnius veiksmus dėl skundų, susijusių su viena ar daugiau valstybių narių;

Pakeitimas    184

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 3 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

eb)  prireikus bendradarbiauja su pagrindinių teisių pareigūnu, kad prisidėtų prie pagrindinių teisių laikymosi skatinimo Agentūros darbe pagal e punktą;

Pakeitimas    185

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 3 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  stebi priemones, kurių valstybės narės imasi grąžinimo srityje, ir padeda rinkti informaciją, reikalingą Agentūrai, kad ji galėtų vykdyti 49 straipsnyje nurodytą veiklą.

j)  stebi priemones, kurių imasi valstybės narės, ir supaprastina komunikaciją tarp valstybių narių ir Agentūros grąžinimo srityje, ir padeda rinkti informaciją, reikalingą Agentūrai, kad ji galėtų vykdyti 49 straipsnyje nurodytą veiklą.

Pakeitimas    186

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Jeigu 3 dalies f punkte nurodytose ryšių palaikymo pareigūno ataskaitose pareiškiamas susirūpinimas dėl to, kaip atitinkama valstybė narė laikosi pagrindinių teisių, pagrindinių teisių pareigūnas nedelsdamas apie tai praneša ES ombudsmenui ir ES pagrindinių teisių agentūrai.

Pakeitimas    187

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Ryšių palaikymo pareigūno ataskaita įtraukiama į pažeidžiamumo vertinimą, kaip nurodyta 33 straipsnyje. Ataskaita siunčiama atitinkamai valstybei narei.

6.  Ryšių palaikymo pareigūno ataskaita įtraukiama į pažeidžiamumo vertinimą, kaip nurodyta 33 straipsnyje.

Pakeitimas    188

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Agentūra stebi ir vertina, ar valstybės narės turi techninės įrangos, sistemų, pajėgumų, išteklių, infrastruktūros, tinkamų įgūdžių turinčių ir parengtų darbuotojų, būtinų sienų kontrolei, kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 dalies a punkte, vykdyti. Atsižvelgdama į tai, Agentūra įvertina 67 straipsnio 4 dalyje nurodytus pajėgumų plėtojimo planus, kiek tai susiję su jų įvykdomumu ir įgyvendinimu. Planuodama ateityje, ji taiko tai kaip prevencinę priemonę remdamasi pagal 30 straipsnio 2 dalį parengta rizikos analize. Agentūra atlieka tokią stebėseną ir vertinimą bent kartą per metus, nebent vykdomasis direktorius, remdamasis rizikos analize ar ankstesniu pažeidžiamumo vertinimu, nuspręstų kitaip.

2.  Agentūra stebi ir vertina, ar valstybės narės turi techninės įrangos, sistemų, pajėgumų, išteklių, infrastruktūros, tinkamų įgūdžių turinčių ir parengtų darbuotojų, būtinų sienų kontrolei, kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 dalies a punkte, vykdyti visapusiškai laikantis pagrindinių teisių. Atsižvelgdama į tai, Agentūra įvertina 67 straipsnio 4 dalyje nurodytus pajėgumų plėtojimo planus, kiek tai susiję su jų įvykdomumu ir įgyvendinimu. Planuodama ateityje, ji taiko tai kaip prevencinę priemonę remdamasi pagal 30 straipsnio 2 dalį parengta rizikos analize. Agentūra atlieka tokią stebėseną ir vertinimą bent kartą per metus, nebent vykdomasis direktorius, remdamasis rizikos analize ar ankstesniu pažeidžiamumo vertinimu, nuspręstų kitaip. Bet kokiu atveju bent kartą per trejus metus atliekama kiekvienos valstybės narės stebėsena ir vertinimas.

Pakeitimas    189

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Pažeidžiamumo vertinimas grindžiamas objektyviais kriterijais. Sprendimą dėl rodiklių priima Valdančioji taryba.

Pakeitimas    190

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  2a dalyje nurodyti objektyvūs rodikliai apima, inter alia, pagrindinių teisių laikymosi vertinimą. Pažeidžiamumo vertinimo tuo aspektu metodika nustatoma konsultuojantis su pagrindinių teisių pareigūnu ir konsultaciniu forumu, taip pat su atitinkamomis Sąjungos agentūromis, tokiomis kaip [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra] ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra.

Pakeitimas    191

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nedarant poveikio 9 ir 67 straipsniams, valstybės narės Agentūros prašymu teikia informaciją apie techninę įrangą, darbuotojus ir, kiek įmanoma, finansinius išteklius, nacionaliniu lygmeniu turimus sienų kontrolei vykdyti. Valstybės narės Agentūros prašymu taip pat teikia informaciją apie savo nenumatytų atvejų planus sienų valdymo srityje.

3.  Nedarant poveikio 9 ir 67 straipsniams, valstybės narės Agentūros prašymu teikia pažeidžiamumo vertinimui reikalingą nacionaliniu lygiu neįslaptintą ir nelaikomą neskelbtina informaciją, visų pirma apie tai, kaip prie sienos veikia visos procedūros pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/32/ES II skyrių, apie techninę įrangą, darbuotojus ir, kiek įmanoma, finansinius išteklius, nacionaliniu lygmeniu turimus sienų kontrolei vykdyti. Valstybės narės Agentūros prašymu taip pat teikia nacionaliniu lygiu neįslaptintą ir nelaikomą neskelbtina informaciją apie savo nenumatytų atvejų planus sienų valdymo srityje.

Pakeitimas    192

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Atlikdama pažeidžiamumo vertinimą Agentūra siekia įvertinti valstybių narių pajėgumą ir pasirengimą kovoti su kylančiais sunkumais, įskaitant esamas ir būsimas grėsmes ir sunkumus prie išorės sienų; nustatyti, visų pirma konkrečių ir neproporcingų sunkumų patiriančių valstybių narių atveju, galimus tiesioginius padarinius prie išorės sienų ir tolesnius padarinius Šengeno erdvės veikimui ir įvertinti jų gebėjimą prisidėti prie Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų ir techninės įrangos rezervo, įskaitant greitojo reagavimo įrangos rezervą. Šiuo vertinimu nedaroma poveikio Šengeno vertinimo mechanizmui.

4.  Atlikdama pažeidžiamumo vertinimą Agentūra siekia įvertinti valstybių narių pajėgumą ir pasirengimą susidurti su situacine rizika, įskaitant esamas ir būsimas grėsmes ir sunkumus prie išorės sienų; nustatyti, visų pirma konkrečių ir neproporcingų sunkumų patiriančių valstybių narių atveju, galimus tiesioginius padarinius prie išorės sienų ir tolesnius padarinius Šengeno erdvės veikimui ir įvertinti jų gebėjimą prisidėti prie Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų ir techninės įrangos rezervo, įskaitant greitojo reagavimo įrangos rezervą. Šiuo vertinimu nedaroma poveikio Šengeno vertinimo mechanizmui.

Pakeitimas    193

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Pažeidžiamumo vertinime Agentūra atsižvelgia į valstybių narių gebėjimą vykdyti visas sienų valdymo užduotis, įskaitant jų pajėgumą tvarkyti galimą didelį į jų teritoriją atvykstančių asmenų srautą.

5.  Pažeidžiamumo vertinime Agentūra kokybiškai ir kiekybiškai įvertina valstybių narių gebėjimą vykdyti visas sienų valdymo užduotis, įskaitant jų pajėgumą tvarkyti galimą didelį į jų teritoriją atvykstančių asmenų srautą. Šiuo tikslu Agentūra tinkamai konsultuojasi su atitinkamomis Sąjungos agentūromis, ypač su [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra].

Pakeitimas    194

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pažeidžiamumo vertinimo rezultatai pateikiami atitinkamoms valstybėms narėms. Atitinkamos valstybės narės gali pateikti pastabų dėl to vertinimo.

6.  Preliminarūs pažeidžiamumo vertinimo rezultatai pateikiami atitinkamoms valstybėms narėms. Atitinkamos valstybės narės gali pateikti pastabų dėl to vertinimo.

Pakeitimas    195

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vykdomasis direktorius atitinkamoms valstybėms narėms rekomenduoja priemones, grindžiamas pažeidžiamumo vertinimo rezultatais, atsižvelgdamas į Agentūros atliktą rizikos analizę, atitinkamos valstybės narės pastabas ir Šengeno vertinimo mechanizmo rezultatus.

Vykdomasis direktorius atitinkamoms valstybėms narėms rekomenduoja priemones, grindžiamas pažeidžiamumo vertinimo rezultatais, atsižvelgdamas į Agentūros atliktą rizikos analizę, atitinkamos valstybės narės pastabas ir Šengeno vertinimo mechanizmo rezultatus. Tos rekomendacijos teikiamos Europos Parlamentui susipažinti.

Pakeitimas    196

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 8 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiomis priemonėmis turėtų būti siekiama pašalinti vertinimo metu nustatytą pažeidžiamumą, kad valstybės narės galėtų geriau pasirengti kovoti su kylančiais sunkumais sustiprindamos arba patobulindamos savo pajėgumus, techninę įrangą, sistemas, išteklius ir nenumatytų atvejų planus.

Šiomis priemonėmis turėtų būti siekiama pašalinti vertinimo metu nustatytą pažeidžiamumą, kad valstybės narės galėtų geriau pasirengti susidurti su situacine rizika sustiprindamos arba patobulindamos savo pajėgumus, techninę įrangą, sistemas, išteklius ir nenumatytų atvejų planus.

Pakeitimas    197

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10.  Kai valstybė narė per šio straipsnio 7 dalyje nurodytą laikotarpį neįgyvendina rekomendacijoje nurodytų būtinų priemonių, vykdomasis direktorius šį klausimą perduoda valdančiajai tarybai ir praneša apie tai Komisijai. Vykdomojo direktoriaus pasiūlymu valdančioji taryba priima sprendimą, kuriame nustatomos būtinos priemonės, kurių turi imtis atitinkama valstybė narė, ir laikotarpis, per kurį tokios priemonės turi būti įgyvendintos. Valdančiosios tarybos sprendimas valstybei narei yra privalomas. Jeigu valstybė narė per tame sprendime numatytą laikotarpį priemonių neįgyvendina, valdančioji taryba praneša apie tai Tarybai ir Komisijai ir gali būti imtasi tolesnių veiksmų pagal 43 straipsnį.

10.  Kai valstybė narė per šio straipsnio 7 dalyje nurodytą laikotarpį neįgyvendina rekomendacijoje nurodytų būtinų priemonių, vykdomasis direktorius šį klausimą perduoda valdančiajai tarybai ir praneša apie tai Komisijai. Vykdomojo direktoriaus pasiūlymu valdančioji taryba priima sprendimą, kuriame nustatomos būtinos priemonės, kurių turi imtis atitinkama valstybė narė, ir laikotarpis, per kurį tokios priemonės turi būti įgyvendintos. Valdančiosios tarybos sprendimas valstybei narei yra privalomas. Jeigu valstybė narė per tame sprendime numatytą laikotarpį priemonių neįgyvendina, valdančioji taryba praneša apie tai Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai ir gali būti imtasi tolesnių veiksmų pagal 43 ir 47 straipsnius.

Pakeitimas    198

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11.  Pažeidžiamumo vertinimo rezultatai Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai siunčiami pagal 91 straipsnį reguliariai ir ne rečiau kaip kartą per metus.

11.  Pažeidžiamumo vertinimo rezultatai, įskaitant išsamų pažeidžiamumo vertinimo rezultatų aprašymą, priemones, kurių ėmėsi valstybės narės, ir bet kokių ankstesnių rekomendacijų įgyvendinimo būseną, Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai siunčiami pagal 91 straipsnį reguliariai ir ne rečiau kaip kartą per metus. Jei tam tikros valstybės narės pažeidžiamumo vertinimo rezultatai atskleidžia didelių trūkumų, kurie, kaip manoma, kelia rimtą grėsmę Šengeno erdvės veikimui, išorės sienų valdymui, viešajai tvarkai arba vidaus saugumui erdvėje be vidaus sienų kontrolės, Komisija kuo greičiau apie tai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą.

Pakeitimas    199

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Siekiant 1 dalyje nurodyto tikslo, Komisija ir Agentūra nustato reikiamą tvarką, pagal kurią reguliariai, saugiai ir laiku tarpusavyje keičiasi visa informacija, susijusia su pažeidžiamumo vertinimų ir Šengeno vertinimo mechanizmo rezultatais sienų valdymo srityje. Keitimosi mechanizmas taikomas pažeidžiamumo vertinimų ir Šengeno vertinimo vizitų ataskaitoms, vėlesnėms rekomendacijoms, veiksmų planams ir bet kokiems valstybių narių pateiktų veiksmų planų įgyvendinimo atnaujinimams.

2.  Siekiant 1 dalyje nurodyto tikslo, Komisija kartu su Europos Parlamentu, Taryba ir Agentūra nustato reikiamą tvarką, pagal kurią reguliariai, saugiai ir laiku tarpusavyje keičiasi visa informacija, susijusia su pažeidžiamumo vertinimų ir Šengeno vertinimo mechanizmo rezultatais sienų valdymo srityje. Keitimosi mechanizmas taikomas pažeidžiamumo vertinimų ir Šengeno vertinimo vizitų ataskaitoms, vėlesnėms rekomendacijoms, veiksmų planams ir bet kokiems valstybių narių pateiktų veiksmų planų įgyvendinimo atnaujinimams.

Pakeitimas    200

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  mažo poveikio lygis, kai prie atitinkamo sienos ruožo įvykstantys incidentai, susiję su neteisėta imigracija ar tarpvalstybiniu nusikalstamumu, daro nereikšmingą poveikį sienų saugumui;

a)  mažo poveikio lygis, kai incidentai daro nereikšmingą poveikį sienų saugumui;

Pakeitimas    201

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  vidutinio poveikio lygis, kai prie atitinkamo sienos ruožo įvykstantys incidentai, susiję su neteisėta imigracija ar tarpvalstybiniu nusikalstamumu, daro vidutinį poveikį sienų saugumui;

b)  vidutinio poveikio lygis, kai incidentai daro vidutinį poveikį sienų saugumui;

Pakeitimas    202

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  didelio poveikio lygis, kai prie atitinkamo sienos ruožo įvykstantys incidentai, susiję su neteisėta imigracija ar tarpvalstybiniu nusikalstamumu, daro reikšmingą poveikį sienų saugumui;

c)  didelio poveikio lygis, kai incidentai daro reikšmingą poveikį sienų saugumui;

Pakeitimas    203

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  kritinio poveikio lygis, kai prie atitinkamo sienos ruožo įvykstantys incidentai, susiję su neteisėta imigracija ar tarpvalstybiniu nusikalstamumu, daro lemiamą poveikį sienų apsaugai tiek, kad jie kelia grėsmę Šengeno erdvės veikimui.

Išbraukta.

Pakeitimas    204

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  jeigu išorės sienos ruožui nustatomas kritinio poveikio lygis, Agentūra apie tai informuoja Komisiją. Susijusi valstybė narė ir Agentūra, be priemonių, kurių imtasi pagal c punktą, įgyvendina Agentūros vykdomojo direktoriaus pagal 42 straipsnį pateiktą rekomendaciją.

Išbraukta.

Pakeitimas    205

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nacionalinis koordinavimo centras reguliariai informuoja Agentūrą apie priemones, kurių buvo imtasi nacionaliniu lygmeniu pagal 1 dalies b, c ir d punktus.

2.  Nacionalinis koordinavimo centras reguliariai informuoja Agentūrą apie priemones, kurių buvo imtasi nacionaliniu lygmeniu pagal 1 dalies b ir c punktus.

Pakeitimas    206

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kai greta kitos valstybės narės arba trečiosios šalies, su kuria sudaryti susitarimai arba sukurti regioniniai tinklai, kaip nurodyta 73 ir 74 straipsniuose, sienos ruožo esančiam išorės sienos ruožui nustatomas vidutinio, didelio arba kritinio poveikio lygis, nacionalinis koordinavimo centras susisiekia su kaimyninės valstybės narės nacionaliniu koordinavimo centru arba su kaimyninės šalies kompetentinga valdžios institucija ir stengiasi kartu su Agentūra koordinuoti būtinas tarpvalstybines priemones.

3.  Kai greta kitos valstybės narės arba trečiosios šalies, su kuria sudaryti susitarimai arba sukurti regioniniai tinklai, kaip nurodyta 73 ir 74 straipsniuose, sienos ruožo esančiam išorės sienos ruožui nustatomas vidutinio arba didelio poveikio lygis, nacionalinis koordinavimo centras susisiekia su kaimyninės valstybės narės nacionaliniu koordinavimo centru arba su kaimyninės šalies kompetentinga valdžios institucija ir stengiasi kartu su Agentūra koordinuoti būtinas tarpvalstybines priemones.

Pakeitimas    207

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vykdydama su išorės sienų kontrole susijusius įpareigojimus, valstybė narė gali prašyti Agentūros pagalbos. Agentūra taip pat įgyvendina priemones pagal 42 ir 43 straipsnius.

1.  Vykdydama su išorės sienų kontrole, migrantų ir pabėgėlių gyvybės apsauga ir gelbėjimu susijusius įpareigojimus, valstybė narė gali prašyti Agentūros pagalbos. Agentūra taip pat įgyvendina priemones pagal 42 ir 43 straipsnius.

Pakeitimas    208

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  siųsti Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų narius dalyvauti migracijos valdymo rėmimo grupių veikloje, be kita ko, į migrantų antplūdžio valdymo vietas ar kontroliuojamus centrus, įskaitant, jei reikia, teikti techninę ir operatyvinę pagalbą vykdant grąžinimo veiklą;

d)  siųsti Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų narius dalyvauti migracijos valdymo rėmimo grupių veikloje, be kita ko, į migrantų antplūdžio valdymo vietas, įskaitant, jei reikia, teikti techninę ir operatyvinę pagalbą vykdant grąžinimo veiklą;

Pakeitimas    209

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  vykdant šios dalies a, b, ir c punktuose minimas operacijas ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 656/2014 bei tarptautinę teisę teikti valstybėms narėms ir trečiosioms šalims techninę ir operatyvinę pagalbą remiant žmonių, kurie gali būti ištikti nelaimės jūroje, kai vykdomos sienų stebėjimo operacijos jūroje, paieškos ir gelbėjimo operacijas;

e)  vykdant šios dalies a, b, ir c punktuose minimas operacijas ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 656/2014 bei tarptautinę teisę teikti valstybėms narėms ir kaimyninėms trečiosioms šalims techninę ir operatyvinę pagalbą remiant žmonių, kurie gali būti ištikti nelaimės jūroje, paieškos ir gelbėjimo operacijas ;

Pakeitimas    210

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybė narė gali prašyti Agentūros pradėti bendras operacijas, kad būtų galima kovoti su kylančiais sunkumais, įskaitant neteisėtą imigraciją, esamas arba būsimas grėsmes prie jos išorės sienų arba tarpvalstybinį nusikalstamumą, arba teikti didesnę techninę ir operatyvinę pagalbą joms vykdant su išorės sienų kontrole susijusius įpareigojimus.

1.  Valstybė narė gali prašyti Agentūros pradėti bendras operacijas, kad būtų galima kovoti su kylančiais sunkumais, įskaitant neteisėtą migraciją, esamas arba būsimas grėsmes prie jos išorės sienų arba tarpvalstybinį nusikalstamumą, arba teikti didesnę techninę ir operatyvinę pagalbą joms vykdant su išorės sienų kontrole susijusius įpareigojimus.

Pakeitimas    211

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Bendros operacijos arba skubios pasienio pagalbos tikslai gali būti pasiekiami vykdant daugiatikslę operaciją. Tokia operacija gali būti susijusi su pakrančių apsaugos pajėgų funkcijomis ir tarpvalstybinio nusikalstamumo prevencija, įskaitant kovą su neteisėtu migrantų gabenimu arba prekyba žmonėmis, ir migracijos valdymu, įskaitant asmenų tapatybės nustatymą, registraciją, apklausas ir grąžinimą.

4.  Bendros operacijos arba skubios pasienio pagalbos tikslai gali būti pasiekiami vykdant daugiatikslę operaciją. Tokia operacija gali būti susijusi su pakrančių apsaugos pajėgų funkcijomis, tarpvalstybinio nusikalstamumo prevencija ir migracijos valdymu.

Pakeitimas    212

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Vykdomasis direktorius parengia prie išorės sienų vykdytinų bendrų operacijų veiklos planą. Vykdomasis direktorius ir priimančioji valstybė narė, konsultuodamiesi su dalyvaujančiosiomis valstybėmis narėmis, susitaria dėl veiklos plano, kuriame išsamiai išdėstomi organizaciniai ir procedūriniai bendros operacijos aspektai.

2.  Vykdomasis direktorius parengia prie išorės sienų vykdytinų bendrų operacijų veiklos planą. Vykdomasis direktorius ir priimančioji valstybė narė, konsultuodamiesi su dalyvaujančiosiomis valstybėmis narėmis, susitaria dėl veiklos plano, kuriame išsamiai išdėstomi organizaciniai ir procedūriniai bendros operacijos aspektai. Dalyvaujančios valstybės narės prie operacijų veiklos plano gali pridėti savo pastabas ar išlygas.

Pakeitimas    213

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Veiklos planas Agentūrai, priimančiajai valstybei narei ir dalyvaujančiosioms valstybėms narėms yra privalomas. Į jį įtraukiami visi aspektai, laikomi būtinais, kad būtų galima vykdyti bendrą operaciją, įskaitant:

3.  Veiklos planas Agentūrai, priimančiajai valstybei narei ir dalyvaujančiosioms valstybėms narėms yra privalomas. Į jį įtraukiami visi aspektai, laikomi būtinais, kad būtų galima vykdyti bendrą operaciją, taip pat tuomet, kai bendradarbiaujama su trečiosiomis šalimis, įskaitant:

Pakeitimas    214

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  užduočių aprašą, pareigas, įskaitant pagarbą pagrindinėms teisėms, ir specialius nurodymus būriams, įskaitant nurodymus dėl leistino paieškos atlikimo duomenų bazėse ir leistinų tarnybinių ginklų, šaudmenų bei įrangos priimančiojoje valstybėje narėje;

d)  užduočių, įgaliojimų ir jų apribojimų, pareigų, įskaitant pagarbą pagrindinėms teisėms, aprašą ir specialius nurodymus būriams bei pareigūnams, dalyvaujantiems Agentūros veikloje, įskaitant nurodymus dėl leistino paieškos atlikimo duomenų bazėse ir leistinų tarnybinių ginklų, šaudmenų bei įrangos priimančiojoje valstybėje narėje;

Pakeitimas    215

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 3 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

m)  procedūras, pagal kurias sukuriamas mechanizmas, kurį taikant gaunami ir Agentūrai perduodami skundai dėl visų asmenų, dalyvaujančių vykdant bendrą operaciją arba teikiant skubią pasienio pagalbą, įskaitant priimančiosios valstybės narės sienos apsaugos pareigūnus ar kitus atitinkamus darbuotojus ir būrių narius, tariamų pagrindinių teisių pažeidimų, įvykdytų jiems dalyvaujant vykdant bendrą operaciją arba teikiant skubią pasienio pagalbą;

m)  procedūras, pagal kurias sukuriamas mechanizmas, kurį taikant gaunami ir Agentūrai perduodami skundai dėl visų asmenų, dalyvaujančių vykdant bendrą operaciją, įskaitant su trečiosiomis šalimis vykdytą operaciją, teikiant skubią pasienio pagalbą, migracijos valdymo rėmimo grupių veikloje migrantų antplūdžio vietose, grąžinimo operacijoje arba teikiant grąžinimo pagalbą, įskaitant priimančiosios valstybės narės sienos apsaugos pareigūnus ar kitus atitinkamus darbuotojus ir būrių narius, tariamų pagrindinių teisių pažeidimų, įvykdytų jiems dalyvaujant vykdant bendrą operaciją arba teikiant skubią pasienio pagalbą;

Pakeitimas    216

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 3 dalies n a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

na)  išsamias nuostatas dėl pagrindinių teisių apsaugos priemonių;

Pakeitimas    217

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 3 dalies n b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

nb)  nuostatas dėl pagrindinių teisių pažeidimų rizikos ir to, kokių priemonių reikia imtis, kad tokių pažeidimų būtų išvengta, būtų užtikrinta atsakomybė už pažeidimus ir kad pažeidimai nesikartotų, įskaitant įgaliojimus sustabdyti ir nutraukti operaciją pagal 47 straipsnį.

Pakeitimas    218

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Vykdomasis direktorius kartu su priimančiąja valstybe nare nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos parengia 39 straipsnio 3 dalyje nurodytą veiklos planą.

6.  Vykdomasis direktorius kartu su priimančiąja valstybe nare nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos parengia 39 straipsnio 3 dalyje nurodytą veiklos planą ir dėl jo susitaria.

Pakeitimas    219

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a.  Tuo atveju, kai nepakanka šio straipsnio 5 ir 8 dalyse apibūdintų priemonių, vykdomasis direktorius gali paprašyti kiekvienos valstybės narės išsiųsti tam tikrą skaičių papildomų darbuotojų iš greitojo reagavimo rezervo ir jų profilius, kaip numatyta 58a straipsnyje. Ši informacija pateikiama raštu nacionaliniams informacijos centrams; joje nurodoma numatyta siuntimo data. Jiems taip pat pateikiama veiklos plano kopija.

Pakeitimas    220

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Valstybės narės užtikrina, kad reikiamas operatyvinių darbuotojų skaičius ir profiliai būtų nedelsiant paskirti Agentūrai, kad būtų užtikrintas visiškas išsiuntimas pagal 58 straipsnio 5 ir 7 dalis.

9.  Valstybės narės užtikrina, kad reikiamas operatyvinių darbuotojų skaičius ir profiliai būtų nedelsiant paskirti Agentūrai, kad būtų užtikrintas visiškas išsiuntimas pagal 58 straipsnio 5, 7 ir 8 dalis.

Pakeitimas    221

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Migracijos valdymo rėmimo grupės valstybės narės prašymu arba Agentūros iniciatyva ir pritarus atitinkamai valstybei narei gali būti siunčiamos, kad teiktų techninį ir operatyvinį pastiprinimą tai valstybei narei, visų pirma migrantų antplūdžio vietose ir kontroliuojamuose centruose.

Kai valstybė narė tam tikrose migrantų antplūdžio vietose prie savo išorės sienų susiduria su neproporcingais su migracija susijusiais sunkumais, kuriems būdingas didelis mišrių migracijos srautų antplūdis, ta valstybė narė gali prašyti techninio ir operatyvinio pastiprinimo, kurį užtikrintų migracijos valdymo rėmimo grupės. Ta valstybė narė Agentūrai ir kitoms susijusioms Sąjungos agentūroms, pirmiausia [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrai] ir Europolui, pateikia pastiprinimo prašymą ir savo poreikių įvertinimą.

Pakeitimas    222

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodyta valstybė narė Komisijai pateikia prašymą dėl pastiprinimo migracijos valdymo rėmimo grupėmis ir savo poreikių įvertinimą. Komisija, remdamasi tos valstybės narės poreikių įvertinimu, prašymą atitinkamai perduoda Agentūrai, [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrai], Europolui arba kitoms atitinkamoms Sąjungos agentūroms.

Išbraukta.

Pakeitimas    223

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Susijusios Sąjungos agentūros įvertina valstybės narės prašymą dėl pastiprinimo ir jos poreikių įvertinimą, kad koordinuojant Komisijai nustatytų reikalingas priemones, įskaitant techninės įrangos siuntimą, dėl kurių turi būti susitarta su susijusia valstybe nare.

2.  Vykdomasis direktorius, koordinuodamas veiksmus su kitomis susijusiomis Sąjungos agentūromis, įvertina valstybės narės prašymą dėl pastiprinimo ir jos poreikių įvertinimą, kad nustatytų išsamų iš įvairios atitinkamų Sąjungos agentūrų koordinuojamos veiklos sudarytą pastiprinimo priemonių rinkinį, dėl kurio turi būti susitarta su susijusia valstybe nare.

Pakeitimas    224

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija, bendradarbiaudama su priimančiąja valstybe nare ir atitinkamomis Sąjungos agentūromis, nustato bendradarbiavimo sąlygas siunčiant migracijos valdymo rėmimo grupes ir techninę įrangą ir atsako už grupių veiklos koordinavimą.

3.  Komisija, bendradarbiaudama su priimančiąja valstybe nare ir atitinkamomis agentūromis, nustato bendradarbiavimo migrantų antplūdžio vietoje sąlygas ir atsako už migracijos valdymo rėmimo grupių veiklos koordinavimą.

Pakeitimas    225

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Migracijos valdymo rėmimo grupių teikiamas techninis ir operatyvinis pastiprinimas, visapusiškai paisant pagrindinių teisių, gali būti:

4.  Europos sienų ir pakrančių apsaugos būrių, Europos grąžinimo pagalbos būrių ir iš Agentūros darbuotojų paskirtų ekspertų teikiamas techninis ir operatyvinis pastiprinimas vykdant migracijos valdymo rėmimo grupių veiklą gali būti:

Pakeitimas    226

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pagalba vykdant prie išorės sienų atvykstančių trečiųjų šalių piliečių patikrą, įskaitant tų trečiųjų šalių piliečių tapatybės nustatymą, registravimą, apklausas ir, kai to prašo valstybė narė, trečiųjų šalių piliečių pirštų atspaudų ėmimą, saugumo patikras ir informacijos apie visų šių procedūrų paskirtį suteikimą;

a)  visapusiškai gerbiant pagrindines teises, paramos teikimas vykdant prie išorės sienų atvykstančių trečiųjų šalių piliečių patikrą, įskaitant tų trečiųjų šalių piliečių tapatybės nustatymą, registravimą, apklausas ir, kai to prašo valstybė narė, trečiųjų šalių piliečių pirštų atspaudų ėmimą ir informacijos apie visų šių procedūrų paskirtį suteikimą;

Pakeitimas    227

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pradinė informacija asmenims, kurie nori teikti paraiškas dėl tarptautinės apsaugos, ir jų nukreipimas pas susijusios valstybės narės kompetentingas nacionalines valdžios institucijas ar [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros] siųstus ekspertus;

b)  pradinės informacijos teikimas asmenims, kurie nori teikti paraiškas dėl tarptautinės apsaugos, ir jų nukreipimas pas susijusios valstybės narės kompetentingas nacionalines valdžios institucijas ar [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrą];

Pakeitimas    228

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  techninė ir operatyvinė pagalba vykdant grąžinimo procesą, įskaitant sprendimų grąžinti rengimą, kelionės dokumentų gavimą, grąžinimo operacijų rengimą ir organizavimą, be kita ko, susijusių su savanorišku grįžimu;

c)  techninė ir operatyvinė pagalba grąžinimo srityje, įskaitant grąžinimo operacijų rengimą ir organizavimą.

Pakeitimas    229

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  būtina techninė įranga.

Išbraukta.

Pakeitimas    230

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Agentūra bendradarbiauja su [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra] siekdama sudaryti palankesnes sąlygas taikyti tarptautinės apsaugos procedūrą, o trečiųjų šalių piliečių, kurių tarptautinės apsaugos prašymas buvo atmestas galutiniu sprendimu, atveju – taikyti grąžinimo procedūrą.

Išbraukta.

Pakeitimas    231

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Į migracijos valdymo rėmimo grupes, kai būtina, įtraukiami darbuotojai, turintys ekspertinių žinių vaikų apsaugos, prekybos žmonėmis, pagrindinių teisių apsaugos ir apsaugos nuo persekiojimo dėl lyties srityse.

6.  Į migracijos valdymo rėmimo grupes, kai būtina, įtraukiami darbuotojai, turintys ekspertinių žinių vaikų apsaugos, prekybos žmonėmis, apsaugos nuo persekiojimo dėl lyties ir (arba) pagrindinių teisių srityje.

Pakeitimas    232

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vykdomasis direktorius, remdamasis pažeidžiamumo vertinimo rezultatais arba kai vienam ar daugiau išorės sienų ruožų nustatytas kritinio poveikio lygis ir atsižvelgdamas į atitinkamus valstybės narės nenumatytų atvejų plano elementus, Agentūros rizikos analizę ir Europos padėties vaizdo sistemos analizės lygmenį, susijusiai valstybei narei rekomenduoja inicijuoti ir vykdyti bendras operacijas arba teikti skubią pasienio pagalbą ar vykdyti kitus atitinkamus Agentūros veiksmus, kaip apibrėžta 37 straipsnyje.

1.  Vykdomasis direktorius gali, remdamasis pažeidžiamumo vertinimo rezultatais ir atsižvelgdamas į atitinkamus valstybės narės nenumatytų atvejų plano elementus, Agentūros rizikos analizę ir Europos padėties vaizdo sistemos analizės lygmenį, susijusiai valstybei narei rekomenduoti inicijuoti ir vykdyti bendras operacijas arba teikti skubią pasienio pagalbą ar vykdyti kitus atitinkamus Agentūros veiksmus, kaip apibrėžta 37 straipsnyje.

Pakeitimas    233

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Susijusi valstybė narė per penkias darbo dienas pateikia atsakymą dėl vykdomojo direktoriaus rekomendacijos. Jei dėl siūlomų veiksmų pateikiamas neigiamas atsakymas, valstybė narė taip pat pateikia ir šį atsakymą pagrindžiančius argumentus. Vykdomasis direktorius apie siūlomus veiksmus ir neigiamo atsakymo pagrindimą nedelsdamas praneša Komisijai, kad būtų įvertinta, ar gali būti reikalaujama imtis skubių veiksmų pagal 43 straipsnį.

2.  Susijusi valstybė narė per penkias darbo dienas pateikia atsakymą dėl vykdomojo direktoriaus rekomendacijos. Jei dėl siūlomų veiksmų pateikiamas neigiamas atsakymas, valstybė narė taip pat pateikia ir šį atsakymą pagrindžiančius argumentus. Vykdomasis direktorius apie siūlomus veiksmus ir neigiamo atsakymo pagrindimą nedelsdamas praneša Komisijai, kad būtų įvertinta, ar gali būti reikalaujama imtis tolesnių veiksmų.

Pakeitimas    234

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija, pasikonsultavusi su Agentūra, gali nedelsdama priimti sprendimą (įgyvendinimo aktą) 117 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka, kuriuo nustatomos tos rizikos mažinimo priemonės, kurias turi įgyvendinti Agentūra, ir kuriuo reikalaujama, kad atitinkama valstybė narė bendradarbiautų su Agentūra įgyvendinant tas priemones.

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, gali nedelsdama priimti sprendimą (įgyvendinimo aktą), kuriuo nustatomos tos rizikos mažinimo priemonės, kurias turi įgyvendinti Agentūra, ir kuriuo reikalaujama, kad atitinkama valstybė narė bendradarbiautų su Agentūra įgyvendinant tas priemones. Komisija, prieš pateikdama pasiūlymą, konsultuojasi su Agentūra.

Pakeitimas    235

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dėl tinkamai pagrįstų privalomų skubos priežasčių, susijusių su Šengeno erdvės veikimu, Komisija 117 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka priima nedelsiant taikomus įgyvendinimo aktus.

Išbraukta.

Pakeitimas    236

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu susiklosto tokia padėtis, dėl kurios reikia skubiai imtis veiksmų, Europos Parlamentas ir Taryba nedelsiant informuojami apie tokią padėtį ir apie visas vėlesnes priemones ir sprendimus, priimtus reaguojant į tą padėtį.

2.  Jeigu susiklosto tokia padėtis, dėl kurios reikia skubiai imtis veiksmų, Europos Parlamentas nedelsiant informuojamas apie tokią padėtį ir apie visas vėlesnes priemones ir sprendimus, priimtus reaguojant į tą padėtį.

Pakeitimas    237

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Siekiant sumažinti riziką, kad sutriks Šengeno erdvės veikimas, 1 dalyje nurodytame Komisijos sprendime numatoma viena ar daugiau iš toliau nurodytų priemonių, kurias turi taikyti Agentūra:

3.  Siekiant sumažinti riziką, kad sutriks Šengeno erdvės veikimas, 1 dalyje nurodytame Tarybos sprendime numatoma viena ar daugiau iš toliau nurodytų priemonių, kurias turi taikyti Agentūra:

Pakeitimas    238

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  organizuoti ir koordinuoti skubią pasienio pagalbą ir siųsti Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatines pajėgas;

a)  organizuoti ir koordinuoti skubią pasienio pagalbą ir siųsti Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatines pajėgas, įskaitant grupes iš greitojo reagavimo rezervo skubiai pasienio pagalbai teikti;

Pakeitimas    239

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  siųsti Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatines pajėgas vykdant migracijos valdymo rėmimo grupių veiklą migrantų antplūdžio vietose;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    240

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Vykdomasis direktorius per dvi darbo dienas nuo 1 dalyje nurodyto Komisijos sprendimo priėmimo dienos:

4.  Vykdomasis direktorius per dvi darbo dienas nuo 1 dalyje nurodyto Tarybos sprendimo priėmimo dienos:

Pakeitimas    241

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pateikia veiklos plano projektą susijusioms valstybėms narėms.

b)  parengia veiklos plano projektą ir pateikia jį susijusioms valstybėms narėms.

Pakeitimas    242

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Per dvi darbo dienas nuo jo pateikimo vykdomasis direktorius ir susijusi valstybė narė parengia veiklos planą.

5.  Per dvi darbo dienas nuo veiklos plano pateikimo vykdomasis direktorius ir susijusi valstybė narė susitaria dėl jo.

Pakeitimas    243

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Agentūra nedelsdama ir bet kuriuo atveju per penkias darbo dienas nuo veiklos plano parengimo dienos iš 55 straipsnyje nurodytų Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų siunčia būtinus operatyvinius darbuotojus šio straipsnio 1 dalyje nurodytame Komisijos sprendime įvardytoms priemonėms praktiškai vykdyti. Antrajame etape prireikus ir bet kuriuo atveju per septynias darbo dienas nuo pirmųjų būrių nusiuntimo į operacijos vykdymo teritoriją siunčiami papildomi būriai.

6.  Agentūra nedelsdama ir bet kuriuo atveju per penkias darbo dienas nuo veiklos plano parengimo dienos iš 55 straipsnyje nurodytų Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų siunčia būtinus operatyvinius darbuotojus šio straipsnio 1 dalyje nurodytame Tarybos sprendime įvardytoms priemonėms praktiškai vykdyti. Antrajame etape prireikus ir bet kuriuo atveju per septynias darbo dienas nuo pirmųjų būrių nusiuntimo į operacijos vykdymo teritoriją siunčiami papildomi būriai.

Pakeitimas    244

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Agentūra nedelsdama ir bet kuriuo atveju per 10 darbo dienų nuo veiklos plano parengimo dienos nusiunčia būtiną techninę įrangą 1 dalyje nurodytame Komisijos sprendime įvardytoms priemonėms praktiškai įvykdyti.

Agentūra nedelsdama ir bet kuriuo atveju per 10 darbo dienų nuo veiklos plano parengimo dienos nusiunčia būtiną techninę įrangą 1 dalyje nurodytame Tarybos sprendime įvardytoms priemonėms praktiškai įvykdyti.

Pakeitimas    245

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Susijusi valstybė narė laikosi 1 dalyje nurodyto Komisijos sprendimo. Tuo tikslu ji nedelsdama pradeda bendradarbiauti su Agentūra ir imasi būtinų veiksmų, visų pirma įgyvendindama 44, 83 ir 84 straipsniuose nurodytus įpareigojimus, siekdama palengvinti to sprendimo įgyvendinimą, taip pat praktinį tame sprendime ir veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą.

8.  Susijusi valstybė narė laikosi 1 dalyje nurodyto Tarybos sprendimo. Tuo tikslu ji nedelsdama pradeda bendradarbiauti su Agentūra ir imasi būtinų veiksmų, visų pirma įgyvendindama 44, 83 ir 84 straipsniuose nurodytus įpareigojimus, siekdama palengvinti to sprendimo įgyvendinimą, taip pat praktinį tame sprendime ir veiklos plane, dėl kurio susitarta su vykdomuoju direktoriumi, nustatytų priemonių vykdymą.

Pakeitimas    246

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 9 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu susijusi valstybė narė per 30 dienų neįvykdo 1 dalyje nurodyto Komisijos sprendimo ir nebendradarbiauja su Agentūra pagal šio straipsnio 8 dalį, Komisija gali inicijuoti procedūrą, numatytą Reglamento (ES) 2016/399 29 straipsnyje.

Komisija stebi priemonių, nustatytų 1 dalyje nurodytame Tarybos sprendime, įgyvendinimą ir veiksmus, kurių tuo tikslu ėmėsi Agentūra. Jeigu susijusi valstybė narė per 30 dienų neįvykdo 1 dalyje nurodyto Tarybos sprendimo ir nebendradarbiauja su Agentūra pagal šio straipsnio 8 dalį, Komisija gali inicijuoti procedūrą, numatytą Reglamento (ES) 2016/399 29 straipsnyje.

Pakeitimas    247

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siunčiant sienų valdymo būrius, grąžinimo grupes ir migracijos valdymo rėmimo grupes priimančioji valstybė narė duoda nurodymus grupėms pagal veiklos planą.

1.  Siunčiant sienų valdymo būrius, grąžinimo grupes ir migracijos valdymo rėmimo grupes priimančioji valstybė narė arba, bendradarbiavimo su trečiąja šalimi pagal susitarimą dėl statuso atveju, atitinkama trečioji šalis duoda nurodymus grupėms pagal veiklos planą.

Pakeitimas    248

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Agentūra per savo koordinavimo pareigūną gali pranešti priimančiajai valstybei narei savo nuomonę dėl būriams (grupėms) duotų nurodymų. Šiuo atveju priimančioji valstybė narė apsvarsto šią nuomonę ir, kiek įmanoma, į ją atsižvelgia.

2.  Agentūra per savo koordinavimo pareigūną gali pranešti priimančiajai valstybei narei savo nuomonę dėl būriams (grupėms) duotų nurodymų, taip pat dėl pagrindinių teisių apsaugos, pagarbos joms ir skatinimo jų laikytis. Šiuo atveju priimančioji valstybė narė apsvarsto šią nuomonę ir, kiek įmanoma, į ją atsižvelgia.

Pakeitimas    249

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Grupių nariai, vykdydami jiems pavestas užduotis ir suteiktus įgaliojimus, visapusiškai paiso pagrindinių teisių, įskaitant teisę pasinaudoti prieglobsčio prašymo nagrinėjimo procedūra, ir žmogaus orumo. Visos priemonės, kurių jie imasi vykdydami jiems pavestas užduotis ir suteiktus įgaliojimus, turi būti proporcingos tokiomis priemonėmis siekiamiems tikslams. Vykdydami jiems pavestas užduotis ir suteiktus įgaliojimus, jie nediskriminuoja asmenų dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos.

4.  Grupių nariai, vykdydami jiems pavestas užduotis ir suteiktus įgaliojimus, visapusiškai paiso pagrindinių teisių, įskaitant teisę pasinaudoti prieglobsčio prašymo nagrinėjimo procedūra, ir žmogaus orumo, taip pat ypatingą dėmesį skiria pažeidžiamiems asmenims. Visos priemonės, kurių jie imasi vykdydami jiems pavestas užduotis ir suteiktus įgaliojimus, turi būti proporcingos tokiomis priemonėmis siekiamiems tikslams. Vykdydami jiems pavestas užduotis ir suteiktus įgaliojimus, jie nediskriminuoja asmenų jokiais pagrindais, pvz., dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos, vadovaujantis Chartijos 21 straipsniu.

Pakeitimas    250

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Būrų ir grupių nariams, kurie nėra Agentūros statutiniai darbuotojai, ir toliau taikomos jų buveinės valstybės narės drausminės priemonės. Buveinės valstybė narė pagal savo nacionalinės teisės aktus numato tinkamas drausminio poveikio arba kitokias priemones, susijusias su pagrindinių teisių pažeidimu arba įsipareigojimų tarptautinės apsaugos srityje nevykdymu vykdant bendrą operaciją ar teikiant skubią pasienio pagalbą.

5.  Būrų ir grupių nariams, kurie nėra Agentūros statutiniai darbuotojai, ir toliau taikomos jų buveinės valstybės narės drausminės priemonės. Buveinės valstybė narė pagal savo nacionalinės teisės aktus numato tinkamas drausminio poveikio arba kitokias priemones, susijusias su pagrindinių teisių pažeidimu arba įsipareigojimų tarptautinės apsaugos srityje nevykdymu vykdant visas operacijas ar teikiant visų rūšių pagalbą.

Pakeitimas    251

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  su Agentūros technine įranga susijusias išlaidas.

f)  su Agentūros technine įranga susijusias išlaidas, įskaitant paieškos ir gelbėjimo įrangą.

Pakeitimas    252

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Gavus išankstinį Komisijos pritarimą, valdančioji taryba nustato išsamias taisykles, susijusias darbuotojų, kurie siunčiami trumpam laikotarpiui pagal 58 straipsnį, patirtų išlaidų apmokėjimu, ir prireikus jas atnaujina. Išsamios taisyklės kiek įmanoma grindžiamos supaprastintu išlaidų apmokėjimu. Atitinkamais atvejais valdančioji taryba siekia užtikrinti derėjimą su statutinių darbuotojų komandiruočių išlaidų atlyginimui taikomomis taisyklėmis.

2.  Gavus išankstinį Komisijos pritarimą, valdančioji taryba nustato išsamias taisykles, susijusias darbuotojų, kurie siunčiami trumpam laikotarpiui pagal 58 straipsnį, patirtų išlaidų apmokėjimu, ir prireikus jas atnaujina. Išankstinis mokėjimas prieš metinį mokėjimą gali būti atliekamas pagal 61 straipsnį. Išsamios taisyklės kiek įmanoma grindžiamos supaprastintu išlaidų apmokėjimu. Valdančioji taryba siekia užtikrinti derėjimą su statutinių darbuotojų komandiruočių išlaidų atlyginimui taikomomis taisyklėmis.

Pakeitimas    253

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vykdomasis direktorius nutraukia Agentūros veiklą, jei nebetenkinamos šios veiklos vykdymo sąlygos. Vykdomasis direktorius informuoja atitinkamą valstybę narę prieš tokį nutraukimą.

1.  Vykdomasis direktorius nutraukia Agentūros veiklą, įskaitant bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis atveju, jei nebetenkinamos šios veiklos vykdymo sąlygos. Vykdomasis direktorius informuoja atitinkamą valstybę narę prieš tokį nutraukimą.

Pakeitimas    254

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės, dalyvaujančios bendroje operacijoje, teikiant skubią pasienio pagalbą arba siunčiant migracijos valdymo rėmimo grupę, gali paprašyti vykdomojo direktoriaus nutraukti tą bendrą operaciją, skubią pasienio pagalbą arba migracijos valdymo rėmimo grupės siuntimą.

2.  Valstybės narės, dalyvaujančios bet kokioje Agentūros operatyvinėje veikloje, gali paprašyti vykdomojo direktoriaus nutraukti tą operatyvinę veiklą.

Pakeitimas    255

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Vykdomasis direktorius, pasikonsultavęs su pagrindinių teisių pareigūnu ir informavęs susijusią valstybę narę, panaikina bendros operacijos, skubios pasienio pagalbos, bandomojo projekto, migracijos valdymo rėmimo grupės siuntimo, grąžinimo operacijos, grąžinimo pagalbos ar susitarimo dėl darbo tvarkos finansavimą arba visiškai ar iš dalies sustabdo šią veiklą, jei mano, kad daromi arba tęsiami rimti pagrindinių teisių arba įsipareigojimų tarptautinės apsaugos srityje pažeidimai. Vykdomasis direktorius apie tokį sprendimą informuoja valdančiąją tarybą.

4.  Vykdomasis direktorius, pasikonsultavęs su pagrindinių teisių pareigūnu ir informavęs susijusią valstybę narę, panaikina arba visiškai ar iš dalies sustabdo arba panaikina bendros operacijos, skubios pasienio pagalbos, bandomojo projekto, migracijos valdymo rėmimo grupės siuntimo, grąžinimo operacijos, grąžinimo pagalbos ar susitarimo dėl darbo tvarkos finansavimą, jei mano, kad daromi arba tęsiami rimti pagrindinių teisių arba įsipareigojimų tarptautinės apsaugos srityje pažeidimai. Toks sprendimas priimamas remiantis objektyviais kriterijais. Vykdomasis direktorius apie tokį sprendimą informuoja valdančiąją tarybą. Priimdamas tokį sprendimą, vykdomasis direktorius be kitų dalykų atsižvelgia į atitinkamą informaciją, pvz., užregistruotų skundų skaičių ir turinį, pranešimus apie rimtus incidentus, ryšių palaikymo pareigūnų ir koordinavimo pareigūnų, išsiųstų į priimančiąją valstybę narę, taip pat kitų atitinkamų tarptautinių organizacijų, Sąjungos institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų pranešimus.

Pakeitimas    256

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jei vykdomasis direktorius nusprendžia sustabdyti arba nutraukti Agentūros vykdomą migracijos valdymo rėmimo grupės siuntimą, jis apie tą sprendimą informuoja kitas susijusias agentūras, vykdančias veiklą atitinkamoje migrantų antplūdžio vietoje ar kontroliuojamame centre.

5.  Jei vykdomasis direktorius nusprendžia sustabdyti arba nutraukti Agentūros vykdomą migracijos valdymo rėmimo grupės siuntimą, jis apie tą sprendimą informuoja kitas susijusias agentūras, vykdančias veiklą atitinkamoje migrantų antplūdžio vietoje.

Pakeitimas    257

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vykdomasis direktorius vertina bendrų operacijų ir skubios pasienio pagalbos, bandomųjų projektų, migracijos valdymo rėmimo grupių siuntimo ir operatyvinio bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis rezultatus. Jis per 60 dienų po tos veiklos pabaigos valdančiajai tarybai pateikia išsamias vertinimo ataskaitas, kartu pateikdamas pagrindinių teisių pareigūno pastabas. Vykdomasis direktorius atlieka išsamią lyginamąją tų rezultatų analizę, siekdamas pagerinti būsimos veiklos kokybę, nuoseklumą ir veiksmingumą; jis tą analizę įtraukia į Agentūros metinę veiklos ataskaitą.

Vykdomasis direktorius vertina visos Agentūros operatyvinės veiklos ir bandomųjų projektų rezultatus. Jis per 60 dienų po tos veiklos pabaigos Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir valdančiajai tarybai pateikia išsamias vertinimo ataskaitas, kartu pateikdamas pagrindinių teisių pareigūno pastabas. Vykdomasis direktorius atlieka išsamią lyginamąją tų rezultatų analizę, siekdamas pagerinti būsimos veiklos kokybę, nuoseklumą ir veiksmingumą; jis tą analizę įtraukia į Agentūros metinę veiklos ataskaitą.

Pakeitimas    258

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vykdydama grąžinimo veiklą Agentūra, paisydama pagrindinių teisių ir laikydamasi Sąjungos teisės bei tarptautinės teisės bendrųjų principų, įskaitant pabėgėlių apsaugą ir vaikų teises, visų pirma:

1.  Nesvarstydama sprendimų grąžinti pagrįstumo – tai ir toliau lieka išimtinė valstybių narių kompetencija, vykdydama grąžinimo veiklą Agentūra, paisydama pagrindinių teisių, laikydamasi Sąjungos teisės ir tarptautinės teisės bendrųjų principų, įskaitant pabėgėlių apsaugą, pagarbą negrąžinimo principui ir vaikų teises:

Pakeitimas    259

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  teikia valstybėms narėms techninę ir operatyvinę pagalbą, vykdant trečiųjų šalių piliečių grąžinimą, be kita ko, rengiant sprendimus grąžinti, nustatant trečiųjų šalių piliečių tapatybę ir vykdant kitą pasirengimo grąžinti ir su grąžinimu susijusią valstybių narių veiklą, įskaitant savanorišką išvykimą, siekiant sukurti integruotą valstybių narių kompetentingų institucijų grąžinimo valdymo sistemą, kurioje dalyvautų atitinkamos trečiųjų šalių institucijos ir kiti atitinkami suinteresuotieji subjektai;

a)  teikia techninę ir operatyvinę pagalbą valstybėms narėms, kurios to aiškiai prašo, vykdant grąžinamų asmenų grąžinimą, įskaitant pagalbą renkant informaciją, kad būtų galima priimti sprendimus dėl grąžinimo, nustatant grąžinamų asmenų tapatybę ir įsigyjant kelionės dokumentus, be kita ko, vykdant konsulinį bendradarbiavimą, neatskleidžiant informacijos, kad buvo pateiktas prašymas suteikti tarptautinę apsaugą, arba kitos informacijos, kuri nėra būtinai reikalinga atitinkamų grąžinamų asmenų grąžinimui, ir vykdant kitą pasirengimo grąžinti ir su grąžinimu susijusią valstybių narių veiklą; organizuoja ir koordinuoja grąžinimo operacijas ir teikia su savanorišku išvykimu susijusią paramą bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, siekiant sukurti integruotą valstybių narių kompetentingų institucijų grąžinimo valdymo sistemą, kurioje dalyvautų atitinkamos trečiųjų šalių institucijos ir kiti atitinkami suinteresuotieji subjektai;

Pakeitimas    260

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  techniniu ir operatyviniu lygmeniu koordinuoja remiamą savanorišką grįžimą iš valstybių narių, teikdama pagalbą prieš išvykimą, kelionės metu ir po nuvykimo, atsižvelgdama į pažeidžiamų migrantų poreikius ir bendradarbiaudama su Tarptautine migracijos organizacija;

Pakeitimas    261

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  teikia techninę ir operatyvinę pagalbą valstybėms narėms, patiriančioms sunkumų, susijusių su grąžinimu ar migracijos spaudimu, be kita ko, siųsdama migracijos valdymo grupes;

b)  teikia techninę ir operatyvinę pagalbą valstybėms narėms, patiriančioms sunkumų, susijusių su grąžinimo sistemomis;

Pakeitimas    262

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  sukuria grąžinimo bylų valdymo sistemos pavyzdinį modelį, pagal kurį nustatoma nacionalinių grąžinimo valdymo sistemų struktūra, taip pat teikia techninę ir operatyvinę pagalbą valstybėms narėms kuriant modelį atitinkančias nacionalines grąžinimo valdymo sistemas;

[c)  pasikonsultavusi su pagrindinių teisių pareigūnu ir konsultaciniu forumu, sukuria grąžinimo bylų valdymo sistemos pavyzdinį modelį, pagal kurį nustatoma nacionalinių grąžinimo valdymo sistemų struktūra, taip pat teikia techninę ir operatyvinę pagalbą valstybėms narėms kuriant modelį atitinkančias nacionalines grąžinimo valdymo sistemas;]

Pakeitimas    263

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  sukuria ir valdo centrinę sistemą ir valstybių narių nacionalinių grąžinimo valdymo sistemų ir centrinės sistemos ryšių infrastruktūrą, taip pat teikia techninę ir operatyvinę pagalbą valstybėms narėms joms prisijungiant prie ryšių struktūros;

d)  sukuria ir prižiūri IRMA, kaip valstybių narių ir platformos nacionalinių grąžinimo valdymo sistemų platformą ir ryšių infrastruktūrą, taip pat teikia techninę ir operatyvinę pagalbą valstybėms narėms joms prisijungiant prie ryšių struktūros;

Pakeitimas    264

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  teikia valstybėms narėms techninę ir operatyvinę pagalbą nustatant trečiųjų šalių piliečius ir gaunant kelionės dokumentus, be kita ko, konsulinio bendradarbiavimo būdu, neatskleidžiant informacijos apie tai, kad buvo pateiktas tarptautinės apsaugos prašymas; organizuoja ir koordinuoja grąžinimo operacijas ir teikia paramą savanoriškam išvykimui, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis;

Išbraukta.

Pakeitimas    265

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Techninė ir operatyvinė pagalba, nurodyta 1 dalies b punkte, apima veiklą, kuria valstybėms narėms padedama įgyvendinti kompetentingų nacionalinių institucijų taikomas grąžinimo procedūras, visų pirma teikiant:

2.  Techninė ir operatyvinė pagalba, nurodyta 1 dalies b punkte, apima veiklą, kuria valstybėms narėms padedama įgyvendinti kompetentingų nacionalinių institucijų taikomas grąžinimo procedūras, visų pirma:

Pakeitimas    266

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  vertimo žodžiu paslaugas;

a)  teikiant vertimo žodžiu paslaugas;

Pakeitimas    267

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  praktinę informaciją, analizes ir rekomendacijas apie trečiąsias šalis, į kurias grąžinama, kurios yra svarbios įgyvendinant šį reglamentą, kai tinkama, bendradarbiaudama su kitomis Sąjungos įstaigomis, tarnybomis ir agentūromis, įskaitant EASO;

b)  teikiant praktinę informaciją ir rekomendacijas apie trečiąsias šalis, į kurias grąžinama, kurios yra svarbios įgyvendinant šį reglamentą, kai tinkama, bendradarbiaudama su kitais Sąjungos organais, įstaigomis ir agentūromis, įskaitant [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrą] ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą;

Pakeitimas    268

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  patarimus ir techninę bei operatyvinę pagalbą įgyvendinant ir valdant grąžinimo procedūras pagal Direktyvą 2008/115/EB, be kita ko, rengiant sprendimus grąžinti, nustatant tapatybę ir gaunant kelionės dokumentus;

Išbraukta.

Pakeitimas    269

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  patarimus ir pagalbą taikant priemones, būtinas siekiant užtikrinti grąžinamų asmenų pasiekiamumą grąžinimo tikslais ir užkirsti kelią jiems pasislėpti, pagal Direktyvą 2008/115/EB ir tarptautinę teisę;

d)  teikiant patarimus ir pagalbą taikant priemones, kurių ėmėsi valstybės narės ir kurios yra teisėtos, proporcingos ir būtinos siekiant užtikrinti grąžinamų asmenų pasiekiamumą grąžinimo tikslais ir užkirsti kelią jiems pasislėpti, taip pat patarimus dėl alternatyvų sulaikymui pagal Direktyvą 2008/115/EB ir tarptautinę teisę;

Pakeitimas    270

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  įrangą, pajėgumus ir ekspertines žinias, reikalingas sprendimams grąžinti įgyvendinti ir trečiųjų šalių piliečiams nustatyti.

e)  tiekia įrangą, pajėgumus ir teikia ekspertines žinias, reikalingas sprendimams grąžinti įgyvendinti ir trečiųjų šalių piliečių tapatybei nustatyti.

Pakeitimas    271

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Išimtiniais atvejais Agentūra gali gauti dotacijas iš Sąjungos fondų, skirtų grąžinimo veiklai, vadovaujantis Agentūrai taikytinomis finansinėmis taisyklėmis. Agentūra užtikrina, kad pagal jos ir valstybių narių dotacijų susitarimus bet kokia finansinė parama būtų skiriama tik jei visiškai laikomasi Pagrindinių teisių chartijos.

Išbraukta.

Pakeitimas    272

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Agentūra sukuria, įdiegia ir naudoja informacines sistemas ir programinę įrangą, kuria sudaromos galimybės Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgoms keistis įslaptinta ir neskelbtina neįslaptinta informacija vykdant grąžinimą ir keistis asmens duomenimis, nurodytais 87–89 straipsniuose pagal Komisijos sprendimą (ES, Euratomas) 2015/444, Komisijos sprendimą (ES, Euratomas) 2015/443 ir [Reglamentą (EB) Nr. 45/2001].

Agentūra sukuria, įdiegia ir naudoja informacines sistemas ir programinę įrangą, kuria sudaromos galimybės Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgoms keistis įslaptinta ir neskelbtina neįslaptinta informacija vykdant grąžinimą ir keistis asmens duomenimis, nurodytais 87–89 straipsniuose pagal Komisijos sprendimą (ES, Euratomas) 2015/444, Komisijos sprendimą (ES, Euratomas) 2015/443 ir Reglamentą (ES) Nr. 2018/1725.

Pakeitimas    273

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Visų pirma Agentūra sukuria, naudoja ir prižiūri centrinę visos informacijos ir duomenų, kuriuos valstybių narių nacionalinės grąžinimo valdymo sistemos siunčia automatiškai, kad Agentūra galėtų teikti techninę ir operatyvinę pagalbą pagal 49 straipsnį, sistemą.

Visų pirma Agentūra naudoja ir prižiūri IRMA kaip visos informacijos ir duomenų, kuriuos valstybių narių nacionalinės grąžinimo valdymo sistemos siunčia automatiškai, kad Agentūra galėtų teikti techninę ir operatyvinę pagalbą pagal 49, 51 ir 54 straipsnius, platformą.

Pakeitimas    274

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nesvarstydama sprendimų grąžinti esmės, Agentūra teikia techninę ir operatyvinę pagalbą ir užtikrina grąžinimo operacijų koordinavimą arba organizavimą, be kita ko, užsakydama orlaivius tokioms operacijoms ar organizuodama grąžinimą reguliariais skrydžiais. Agentūra savo iniciatyva gali koordinuoti arba organizuoti grąžinimo operacijas.

1.  Nesvarstydama sprendimų grąžinti esmės, kurie patenka į išimtinę valstybių narių atsakomybės sritį, Agentūra teikia techninę ir operatyvinę pagalbą ir užtikrina koordinavimą arba organizavimą, kad būtų galima vykdyti grąžinimo operacijas. Agentūra savo iniciatyva ir susitarusi su atitinkama valstybe nare gali koordinuoti arba organizuoti grąžinimo operacijas, kaip nustatyta 7 straipsnio 2 dalyje.

 

Kai Agentūra teikia techninę ir operatyvinę pagalbą valstybėms narėms organizuodama grąžinamų asmenų grąžinimą, ji, pasitelkdama savo koordinavimo pareigūną, patikrina, ar visi trečiųjų šalių piliečiai, kurie įlaipinami į Agentūros organizuojamus ar koordinuojamus skrydžius, gavo galutinį sprendimą grąžinti. Valstybės narės perduoda Agentūrai dėl bet kurio grąžinamo asmens, kuris turi būti grąžintas, Agentūrai teikiant techninę ir operatyvinę pagalbą, priimto sprendimo grąžinti kopiją.

 

Agentūra nekoordinuoja, neorganizuoja ir nesiūlo grąžinimo operacijų į trečiąsias šalis, kuriose nustatyta pagrindinių teisių pažeidimų ar didelių atitinkamų civilinės ir baudžiamosios teisės sistemų ir procedūrų trūkumų rizika. Padėtis įvertinama, be kita ko, remiantis patikrintais pagrindinių teisių pareigūno pranešimais.

Pakeitimas    275

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės kas mėnesį teikia su grąžinimu susijusius operatyvinius duomenis, kad Agentūra galėtų įvertinti grąžinimo poreikius, ir informuoja Agentūrą apie preliminarų planuojamų grąžinti asmenų skaičių ir trečiąsias šalis, į kurias grąžinama, vykdant jų atitinkamas nacionalines grąžinimo operacijas ir , taip pat apie jų poreikius, susijusius su Agentūros teikiama pagalba arba koordinavimu. Agentūra parengia ir prižiūri tęstinį veiklos planą, kad galėtų teikti prašančiosioms valstybėms narėms būtiną operatyvinę pagalbą ir pastiprinimą, įskaitant techninę įrangą. Agentūra, remdamasi poreikių vertinimu, savo iniciatyva arba valstybės narės prašymu į tęstinį veiklos planą gali įtraukti grąžinimo operacijų, kurias laiko būtinomis, datas ir grąžinamų asmenų kelionės tikslo vietas. Valdančioji taryba vykdomojo direktoriaus siūlymu sprendžia dėl tęstinio veiklos plano modus operandi.

2.  Valstybės narės, naudodamos 50 straipsnio 1 dalyje nurodytą sistemą, teikia su grąžinimu susijusius operatyvinius duomenis, kad Agentūra galėtų įvertinti grąžinimo poreikius, ir informuoja Agentūrą apie preliminarų planuojamų grąžinti asmenų skaičių ir trečiąsias šalis, į kurias grąžinama, vykdant jų atitinkamas nacionalines grąžinimo operacijas, taip pat apie jų poreikius, susijusius su Agentūros teikiama pagalba arba koordinavimu. Agentūra parengia ir prižiūri tęstinį veiklos planą, kad galėtų teikti prašančiosioms valstybėms narėms būtiną operatyvinę pagalbą ir pastiprinimą, įskaitant techninę įrangą. Agentūra, remdamasi poreikių vertinimu, savo iniciatyva ir susitarusi su atitinkama valstybe nare ir vadovaudamasi 7 straipsnio 2 dalimi, arba valstybės narės prašymu į tęstinį veiklos planą gali įtraukti grąžinimo operacijų, kurias laiko būtinomis, datas ir grąžinamų asmenų kelionės tikslo vietas. Valdančioji taryba vykdomojo direktoriaus siūlymu sprendžia dėl tęstinio veiklos plano modus operandi. Agentūra per savo koordinavimo pareigūną patikrina, ar visi į Agentūros organizuojamus ar koordinuojamus grąžinimo skrydžius įlaipinti grąžinami asmenys gavo galutinį sprendimą grąžinti, kaip nustatyta Direktyvoje 2008/115/EB.

 

Dėl visų Agentūros remiamų ir koordinuojamų grąžinimo operacijų ir pagalbos veiklos planų vykdomojo direktoriaus pasiūlymu turi susitarti Agentūra, visose grąžinimo operacijose ir grąžinimo pagalboje dalyvaujančiosios valstybės narės ir dalyvaujančiosios trečiosios šalys, ir jie turi būti privalomi. Veiklos planai apima visus aspektus, reikalingus grąžinimo operacijai vykdyti, įskaitant, inter alia, stebėjimo, ataskaitų teikimo ir skundų nagrinėjimo mechanizmų procedūras ir išsamias nuostatas dėl pagrindinių teisių ir teisinės valstybės principo užtikrinimo priemonių įgyvendinimo, vadovaujantis atitinkamais standartais ir elgesio kodeksais.

Pakeitimas    276

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Agentūra gali teikti techninę ir operatyvinę pagalbą ir dalyvaujančiųjų valstybių narių prašymu arba savo iniciatyva užtikrinti, kad būtų koordinuojamos arba organizuojamos grąžinimo operacijos, kurioms trečioji šalis, į kurią grąžinama, teikia transporto priemones ir siunčia priverstinio grąžinimo lydinčiuosius asmenis (parsigabenamųjų grąžinimo operacijos). Dalyvaujančiosios valstybės narės ir Agentūra užtikrina, kad per visą grąžinimo operaciją būtų garantuojama pagarba pagrindinėms teisėms, negrąžinimo principui ir užtikrinamas proporcingas suvaržymo priemonių taikymas. Visos grąžinimo operacijos iki atvykimo į trečiąją šalį, į kurią grąžinama, metu joje dalyvauja bent vienas valstybės narės atstovas ir vienas priverstinio grąžinimo stebėtojas iš pagal 52 straipsnį sudaryto rezervo arba dalyvaujančiosios valstybės narės nacionalinės stebėsenos sistemos.

3.  Agentūra gali teikti techninę ir operatyvinę pagalbą ir taip pat gali, dalyvaujančiųjų valstybių narių prašymu arba savo iniciatyva, susitarusi su atitinkama valstybe nare ir vadovaudamasi 7 straipsnio 2 dalimi, užtikrinti, kad būtų koordinuojamos arba organizuojamos grąžinimo operacijos, kurioms trečioji šalis, į kurią grąžinama, teikia transporto priemones ir siunčia priverstinio grąžinimo lydinčiuosius asmenis (parsigabenamųjų grąžinimo operacijos). Dalyvaujančiosios valstybės narės ir Agentūra užtikrina, kad per visą grąžinimo operaciją būtų garantuojama pagarba pagrindinėms teisėms, negrąžinimo principui ir užtikrinamas proporcingas suvaržymo priemonių taikymas ir grąžinamų asmenų orumas. Visos grąžinimo operacijos iki atvykimo į trečiąją šalį, į kurią grąžinama, metu joje dalyvauja bent vienas valstybės narės atstovas ir vienas priverstinio grąžinimo stebėtojas iš pagal 52 straipsnį sudaryto rezervo arba dalyvaujančiosios valstybės narės nacionalinės stebėsenos sistemos.

Pakeitimas    277

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena grąžinimo operacija stebima pagal Direktyvos 2008/115/EB 8 straipsnio 6 dalį. Priverstinio grąžinimo operacijų stebėseną vykdo priverstinio grąžinimo stebėtojas, vadovaudamasis objektyviais ir skaidriais kriterijais, ir ji apima visą grąžinimo operaciją – nuo etapo prieš išvykimą iki grąžinamų asmenų perdavimo trečiojoje šalyje, į kurią grąžinama. Priverstinio grąžinimo stebėtojas pateikia ataskaitą dėl kiekvienos priverstinio grąžinimo operacijos vykdomajam direktoriui, pagrindinių teisių pareigūnui ir visų konkrečioje operacijoje dalyvavusių valstybių narių kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms. Jei būtina, atitinkamus tolesnius veiksmus atitinkamai užtikrina vykdomasis direktorius ir kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos.

Kiekviena grąžinimo operacija stebima pagal Direktyvos 2008/115/EB 8 straipsnio 6 dalį. Priverstinio grąžinimo operacijų stebėseną vykdo priverstinio grąžinimo stebėtojas, vadovaudamasis objektyviais ir skaidriais kriterijais, ir ji apima visą grąžinimo operaciją – nuo etapo prieš išvykimą iki grąžinamų asmenų perdavimo trečiojoje šalyje, į kurią grąžinama. Priverstinio grąžinimo stebėtojas pateikia ataskaitą dėl kiekvienos priverstinio grąžinimo operacijos vykdomajam direktoriui, pagrindinių teisių pareigūnui, visų konkrečioje operacijoje dalyvavusių valstybių narių kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms ir, prireikus, Europos ombudsmenui. Jei būtina, atitinkamus tolesnius veiksmus atitinkamai užtikrina vykdomasis direktorius ir kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos.

Pakeitimas    278

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei Agentūrai kyla susirūpinimas dėl pagarbos pagrindinėms teisėms vykdant grąžinimo operaciją, ji apie tą susirūpinimą praneša dalyvaujančiosioms valstybėms narėms ir Komisijai.

Jei Agentūrai kyla susirūpinimas dėl grąžinimo operacijos metu užtikrinamos pagarbos pagrindinėms teisėms, ji apie tą susirūpinimą praneša dalyvaujančiosioms valstybėms narėms, Komisijai, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrai ir, prireikus, Europos ombudsmenui.

Pakeitimas    279

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Vykdomasis direktorius vertina grąžinimo operacijų rezultatus ir kas šešis mėnesius perduoda valdančiajai tarybai išsamią vertinimo ataskaitą, apimančią visas praėjusį semestrą vykdytas grąžinimo operacijas, kartu su pagrindinių teisių pareigūno pastabomis. Vykdomasis direktorius atlieka išsamią lyginamąją tų rezultatų analizę, siekdamas pagerinti būsimų grąžinimo operacijų kokybę, nuoseklumą ir veiksmingumą. Vykdomasis direktorius įtraukia tą analizę į Agentūros metinę veiklos ataskaitą.

6.  Vykdomasis direktorius vertina grąžinimo operacijų rezultatus ir kas šešis mėnesius perduoda Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir valdančiajai tarybai išsamią vertinimo ataskaitą, apimančią visas praėjusį semestrą vykdytas grąžinimo operacijas, kartu su pagrindinių teisių pareigūno pastabomis. Vykdomasis direktorius atlieka išsamią lyginamąją tų rezultatų analizę, siekdamas pagerinti būsimų grąžinimo operacijų kokybę, nuoseklumą ir veiksmingumą. Vykdomasis direktorius įtraukia tą analizę į Agentūros metinę veiklos ataskaitą.

Pakeitimas    280

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Agentūra finansuoja arba bendrai finansuoja grąžinimo operacijas iš savo biudžeto pagal Agentūrai taikomas finansines taisykles, teikdama pirmenybę daugiau nei vienos valstybės narės arba iš migrantų antplūdžio vietų ar kontroliuojamų centrų vykdomoms operacijoms.

7.  Agentūra finansuoja grąžinimo operacijas iš savo biudžeto pagal jai taikomas finansines taisykles, teikdama pirmenybę daugiau nei vienos valstybės narės arba iš migrantų antplūdžio vietų vykdomoms operacijoms.

Pakeitimas    281

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra, pasikonsultavusi su pagrindinių teisių pareigūnu, sudaro priverstinio grąžinimo stebėtojų rezervą iš kompetentingų įstaigų, kurios vykdo priverstinio grąžinimo stebėsenos veiklą pagal Direktyvos 2008/115/EB 8 straipsnio 6 dalį ir kurie buvo apmokyti pagal šio reglamento 62 straipsnį.

1.  Agentūra, tinkamai atsižvelgus į pagrindinių teisių pareigūno rekomendaciją, sudaro priverstinio grąžinimo stebėtojų rezervą (kuris priklauso 55 straipsnyje nurodytoms Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinėms pajėgoms) iš kompetentingų įstaigų, kurios vykdo priverstinio grąžinimo stebėsenos veiklą pagal Direktyvos 2008/115/EB 8 straipsnio 6 dalį, darbuotojų, kurie buvo apmokyti pagal šio reglamento 62 straipsnį. Priverstinio grąžinimo stebėtojai teikia ataskaitas Agentūrai, be kita ko, jos pagrindinių teisių pareigūnui.

Pakeitimas    282

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valdančioji taryba vykdomojo direktoriaus siūlymu nustato į tą rezervą paskirtinų priverstinio grąžinimo stebėtojų profilį ir skaičių. Tokia pat tvarka taikoma visiems tolesniems profilių ir bendro skaičiaus pakeitimams. Valstybės narės atsako už šio rezervo papildymą, paskirdamos į jį apibrėžtą profilį atitinkančius priverstinio grąžinimo stebėtojus. Į šį rezervą įtraukiami priverstinio grąžinimo stebėtojai, kurie turi specialių ekspertinių žinių vaikų apsaugos srityje.

2.  Valdančioji taryba vykdomojo direktoriaus siūlymu ir bendradarbiaudama su Pagrindinių teisių agentūra nustato į tą rezervą paskirtinų priverstinio grąžinimo stebėtojų profilį ir skaičių, atsižvelgdama į grąžinimo specialistų ir priverstinio grąžinimo lydinčiųjų asmenų skaičių, kurių pagalbą Agentūra gali pasitelkti vykdant grąžinimo operacijas bei teikiant pagalbą. Tokia pat tvarka taikoma visiems tolesniems profilių ir bendro skaičiaus pakeitimams. Valstybės narės atsako už šio rezervo papildymą, paskirdamos į jį apibrėžtą profilį atitinkančius priverstinio grąžinimo stebėtojus. Į šį rezervą įtraukiami priverstinio grąžinimo stebėtojai, kurie turi specialių ekspertinių žinių vaikų apsaugos srityje.

Pakeitimas    283

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Vykdant grąžinimo operaciją arba teikiant grąžinimo pagalbą priverstinio grąžinimo stebėtojams ir toliau taikomos jų buveinės valstybės narės drausminio poveikio priemonės.

5.  Vykdant grąžinimo operaciją arba teikiant grąžinimo pagalbą priverstinio grąžinimo stebėtojams ir toliau taikomos jų buveinės valstybės narės drausminio poveikio priemonės.

 

Nustačius priverstinio grąžinimo stebėtojų profilį ir skaičių ir Agentūrai sudarius priverstinio grąžinimo stebėtojų rezervą, Agentūra paveda Europos Tarybai ir jos Komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą priverstinio grąžinimo stebėtojams vykdyti patikras vietoje tikrinant pasirinktą ne daugiau kaip 20 procentų Agentūros vykdytų arba padėtų vykdyti grąžinimo operacijų imtį. Po kiekvienos patikros vietoje Europos Tarybos priverstinio grąžinimo stebėtojai parengia ataskaitą. Europos Taryba pagal surinktą informaciją parengia metinę vertinimo ataskaitą, apie kurią informuoja vykdomąjį direktorių, Agentūros valdančiąją tarybą, pagrindinių teisių pareigūną ir konsultacinį forumą, Europos Parlamentą, Tarybą ir Komisiją. Europos Taryba kasmet gauna tinkamą finansavimą iš Agentūros, kad galėtų įvertinti Agentūros priverstinio grąžinimo stebėtojų rezervą. Į metinės vertinimo ataskaitos rezultatus atsižvelgiama vertinant šį Reglamentą pagal 116 straipsnį.

 

Agentūra nevykdo ir nepadeda vykdyti priverstinio grąžinimo, kol nėra surinktas ir veiklai parengtas veikti visas priverstinio grąžinimo stebėtojų rezervas.

Pakeitimas    284

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva grąžinimo grupes gali siųsti migracijos valdymo grupėms vykdant grąžinimo pagalbą arba prireikus teikiant papildomą techninę ir operatyvinę pagalbą grąžinimo srityje, įskaitant tuos atvejus, kai sunkumai yra susiję su dideliu mišrių migracijos srautų antplūdžiu arba jūroje išgelbėtų trečiųjų šalių piliečių priėmimu.

1.  Agentūra valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva ir susitarusi su atitinkama valstybe nare grąžinimo grupes, kuriose taip pat yra specialios praktinės patirties vaiko apsaugos srityje turinčių pareigūnų, gali siųsti migracijos valdymo grupėms vykdant grąžinimo pagalbą arba prireikus teikiant papildomą techninę ir operatyvinę pagalbą grąžinimo srityje. Agentūra šiai veiklai dislokuoja tik sienų apsaugos pareigūnus, ekspertus ir darbuotojus, kurie dalyvavo mokymuose pagal 62 straipsnį.

Pakeitimas    285

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kai valstybei narei vykdant įpareigojimą grąžinti trečiųjų šalių piliečius, kuriems taikomi valstybės narės priimti sprendimai grąžinti, tenka našta, Agentūra savo iniciatyva arba tos valstybės narės prašymu teikia tinkamą techninę ir operatyvinę pagalbą grąžinimo pagalbos forma. Tokia pagalba gali būti grąžinimo grupių siuntimas į priimančiąją valstybę narę, teikiant pagalbą įgyvendinant grąžinimo procedūras, ir grąžinimo operacijų iš priimančiosios valstybės narės organizavimas.

1.  Kai valstybei narei vykdant įpareigojimą grąžinti grąžinamus asmenis jai tenka našta, Agentūra savo iniciatyva ir susitarus su atitinkama valstybe nare arba tos valstybės narės prašymu teikia tinkamą techninę ir operatyvinę pagalbą grąžinimo pagalbos forma. Tokia pagalba gali būti grąžinimo grupių siuntimas į priimančiąją valstybę narę, teikiant pagalbą įgyvendinant grąžinimo procedūras, ir grąžinimo operacijų iš priimančiosios valstybės narės organizavimas. Viso grąžinimo pagalbos teikimo metu iki atvykimo į trečiąją šalį, į kurią grąžinama, dalyvauja bent vienas valstybės narės atstovas ir pagal 51 straipsnį įsteigto rezervo priverstinio grąžinimo stebėtojas.

Pakeitimas    286

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Agentūra taip pat gali inicijuoti grąžinimo pagalbą trečiosiose šalyse, remdamasi daugiametės strateginės politikos cikle nustatytais nurodymais, kai tokiai trečiajai šaliai reikalinga papildoma techninė ir operatyvinė pagalba, susijusi su jos vykdoma grąžinimo veikla. Tokia pagalba gali būti grąžinimo grupių siuntimas siekiant teikti techninę ir operatyvinę pagalbą trečiojoje šalyje vykdomai grąžinimo veiklai.

Išbraukta.

Pakeitimas    287

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kai valstybei narei vykdant įpareigojimą grąžinti trečiųjų šalių piliečius, kuriems taikomi sprendimai grąžinti, ji susiduria su konkrečiais ir neproporcingais sunkumais, Agentūra savo iniciatyva arba tos valstybės narės prašymu teikia tinkamą techninę ir operatyvinę pagalbą skubios grąžinimo pagalbos forma. Skubi grąžinimo pagalba gali būti skubus grąžinimo grupių siuntimas į priimančiąją valstybę narę, teikiant pagalbą, kad būtų įgyvendintos grąžinimo procedūros, ir grąžinimo operacijų iš priimančiosios valstybės narės organizavimas.

3.  Kai valstybei narei vykdant įpareigojimą grąžinti grąžinamus asmenis, kuriems taikomi sprendimai grąžinti, ji susiduria su konkrečiais ir neproporcingais sunkumais, Agentūra savo iniciatyva ir susitarusi su atitinkama valstybe nare arba tos valstybės narės prašymu ir įvertinusi pagrindinių teisių ir teisinės valstybės principo laikymosi padėtį atitinkamoje valstybėje, teikia tinkamą techninę ir operatyvinę pagalbą skubios grąžinimo pagalbos forma. Skubi grąžinimo pagalba gali būti skubus grąžinimo grupių siuntimas į priimančiąją valstybę narę, teikiant pagalbą, kad būtų įgyvendintos grąžinimo procedūros, ir grąžinimo operacijų iš priimančiosios valstybės narės organizavimas. Viso grąžinimo pagalbos teikimo metu iki atvykimo į trečiąją šalį, į kurią grąžinama, dalyvauja bent vienas valstybės narės atstovas ir pagal 51 straipsnį įsteigto rezervo priverstinio grąžinimo stebėtojas.

Pakeitimas    288

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Agentūra finansuoja arba bendrai finansuoja grąžinimo pagalbą iš savo biudžeto, vadovaudamasi Agentūrai taikomomis finansinėmis taisyklėmis.

6.  Agentūra finansuoja grąžinimo pagalbą iš savo biudžeto, vadovaudamasi Agentūrai taikomomis finansinėmis taisyklėmis.

Pakeitimas    289

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinės pajėgos, kurias sudaro 10 000 operatyvinių darbuotojų, yra Agentūros dalis. Šias nuolatines pajėgas sudaro šių trijų kategorijų darbuotojai pagal I priede nustatytą metinę paskirstymo schemą:

1.  Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinės pajėgos yra Agentūros dalis. Šias nuolatines pajėgas sudaro šių keturių kategorijų darbuotojai pagal I priede nustatytą metinę paskirstymo schemą:

Pakeitimas    290

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  4 kategorija: greito reagavimo rezervas, susidedantis iš valstybių narių operatyvinių darbuotojų, kurie, remiantis 58a straipsniu, turi būti išsiųsti skubiai pasienio pagalbai teikti.

Pakeitimas    291

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Agentūra Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų narius siunčia kaip sienų valdymo būrių, migracijos valdymo rėmimo grupių, grąžinimo grupių bendrose operacijose, teikiant skubią pasienio pagalbą arba grąžinimo pagalbą ar kitą susijusią operatyvinę veiklą valstybėse narėse ar trečiosiose šalyse dalyvaujančius narius.

2.  Agentūra Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų narius siunčia kaip sienų valdymo būrių, migracijos valdymo rėmimo grupių, grąžinimo grupių bendrose operacijose, įskaitant priverstinio grąžinimo stebėtojus, teikiant skubią pasienio pagalbą arba grąžinimo pagalbą ar kitą susijusią operatyvinę veiklą valstybėse narėse ar trečiosiose šalyse dalyvaujančius narius. Agentūra ir atitinkama valstybė narė užtikrina, kad operatyvinė veikla nebūtų dubliuojama.

Pakeitimas    292

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Į operaciją išsiųstų Agentūros būrių (grupių) nariai gali bendradarbiauti su į tą patį geografinį regioną išsiųstomis Europolo būriais (grupėmis) klausimais, susijusias su tarpvalstybinio nusikalstamumo klausimais.

Pakeitimas    293

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Pagal 83 straipsnį visiems Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų nariams suteikiami įgaliojimai vykdyti sienų kontrolės ar grąžinimo užduotis, įskaitant užduotis, kurioms atlikti reikalingi vykdomieji įgaliojimai, apibrėžti atitinkamuose nacionalinės teisės aktuose, arba Agentūros darbuotojų atveju – pagal II priedą.

3.  Pagal 83 straipsnį visiems Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų nariams, pritarus priimančiajai valstybei narei, suteikiami įgaliojimai vykdyti sienų kontrolės ar grąžinimo užduotis, įskaitant užduotis, kurioms atlikti reikalingi vykdomieji įgaliojimai, apibrėžti atitinkamuose nacionalinės teisės aktuose, arba Agentūros darbuotojų atveju – pagal šio reglamento II priedą. Nuolatinės pajėgos, įskaitant statutinius darbuotojus, turi atitikti Reglamento (ES) 2016/399 16 straipsnio 1 dalyje nurodytus specializuoto mokymo ir profesionalumo reikalavimus.

Pakeitimas    294

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kiekvienos iš trijų kategorijų kiekvieno konkretaus profilio operatyvinių darbuotojų, skirtų sudaryti grupes kitais metais, skaičiaus Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinėse pajėgose;

a)  1–3 kategorijų kiekvieno konkretaus profilio operatyvinių darbuotojų, skirtų sudaryti būrius (grupes) kitais metais, skaičiaus Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinėse pajėgose ir 4 kategorijos darbuotojų, skirtų sudaryti grupes kitais metais, skaičiaus skubios pasienio pagalbos teikimo atveju;

Pakeitimas    295

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Agentūra gali įdarbinti iki 4 proc. visų Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų narių kaip darbuotojus, vykdančius pagalbines funkcijas, susijusias su nuolatinių pajėgų formavimu, jų operacijų planavimu bei valdymu ir Agentūros įrangos įsigijimu.

6.  Agentūra gali iš 1-os kategorijos darbuotojų ar deleguotųjų nacionalinių ekspertų įdarbinti iki 10 proc. visų Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų narių kaip darbuotojus, vykdančius pagalbines funkcijas, susijusias su nuolatinių pajėgų formavimu, jų operacijų planavimu bei valdymu ir Agentūros įrangos įsigijimu.

Pakeitimas    296

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Praėjus... [penkeri metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos], I priede nurodytas darbuotojų skaičius yra kasmet peržiūrimas, jei buvo sukurtos ir yra visiškai veikiančios nuolatinės pajėgos. Prireikus galima 30 proc. padidinti arba sumažinti 1, 2, 3 ir 4 kategorijai priklausančių darbuotojų skaičių, jei tik tie skaičiai nėra mažesni nei minimali 5 000 operatyvinių darbuotojų riba arba neviršija maksimalios 7 000 operatyvinių darbuotojų ribos. Komisijai pagal 118 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas šis reglamentas, siekiant pakoreguoti I priede nustatytą darbuotojų skaičių.

Pakeitimas    297

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra prisideda prie Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų narių skirdama savo statutinius darbuotojus (1 kategorija), kurie turi būti siunčiami į operacijų vykdymo teritorijas kaip grupių nariai, vykdydami visas užduotis ir įgaliojimus, įskaitant užduotį valdyti Agentūros įrangą.

1.  Agentūra prisideda prie Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų narių skirdama savo statutinius darbuotojus (1 kategorijos), kurie turi būti siunčiami į operacijų vykdymo teritorijas kaip būrių (grupių) nariai, vykdydami visas užduotis ir įgaliojimus, įskaitant užduotį stebėti, kaip laikomasi pagrindinių teisių, ir valdyti Agentūros įrangą.

Pakeitimas    298

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Agentūra siunčia bent 100 savo statutinių darbuotojų (1 kategorijos) į Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros nuolatines pajėgas, kad jie būtų siunčiami į operacijų vykdymo teritorijas ir grąžinimo operacijas ir veiklą, būtų tiesiogiai atsakingi pagrindinių teisių pareigūnui ir stebėtų, kaip Agentūra visoje savi veikloje ir operacijose, priimančioji valstybė narė ar trečioji šalis laikosi pagrindinių teisių. Nuolatinėse pajėgose dirbantys pagrindinių teisių laikymosi stebėtojai atlikdami savo pareigas yra nepriklausomi. Jie tiesiogiai atsiskaito pagrindinių teisių pareigūnui ir konsultaciniam forumui. Jie turi turėti būtiną kvalifikaciją ir patirtį pagrindinių teisių ir grąžinimo stebėjimo srityje.

Pakeitimas    299

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pagal 62 straipsnio 2 dalį, po įdarbinimo, nauji darbuotojai dalyvauja visapusiškuose atitinkamai su sienų apsauga arba grąžinimu susijusiose mokymuose, vykdomuose pagal Agentūros parengtas specialias mokymo programas, ir, remiantis susitarimais su atrinktomis valstybėmis narėmis, vykdomuose jų specializuotose akademijose. Visas mokymo išlaidas padengia Agentūra.

2.  Pagal 62 straipsnio 2 dalį po įdarbinimo nauji darbuotojai dalyvauja visapusiškuose mokymuose, be kita ko, pagrindinių teisių klausimais, priklausomai nuo savo profilio. Su sienų apsauga, grąžinimu susiję mokymai arba platesni mokymai pagrindinių teisių klausimais rengiami, kai tai aktualu, vadovaujantis Agentūros parengtomis specialiomis mokymo programomis ir grindžiami susitarimais su atrinktomis valstybėmis narėmis, jie vykdomi jų specializuotose akademijose. Visas mokymo išlaidas padengia Agentūra.

Pakeitimas    300

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Visų jų įdarbinimo metu Agentūra užtikrina, kad jos statutiniai darbuotojai savo pareigas vykdytų kaip grupių nariai, laikydamiesi aukštų standartų. Visiems darbuotojams parengiami tinkami mokymo planai, kuriais užtikrinama, kad jie turėtų nuolatinę profesinę kvalifikaciją, reikalingą sienų apsaugos užduotims ar užduotims, susijusioms su grąžinimu, atlikti.

3.  Visų jų įdarbinimo metu Agentūra užtikrina, kad jos statutiniai darbuotojai savo pareigas vykdytų kaip būrių (grupių) nariai, vadovaudamiesi aukščiausiais standartais ir laikydamiesi visų pagrindinių teisių. Visiems darbuotojams parengiami tinkami mokymo planai, kuriais užtikrinama, kad jie turėtų nuolatinę profesinę kvalifikaciją, reikalingą sienų apsaugos, pagrindinių teisių stebėjimo ar su grąžinimu susijusioms užduotims atlikti.

Pakeitimas    301

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kiti Agentūros įdarbinti darbuotojai, kurie nėra kvalifikuoti vykdyti sienų kontrolės ar grąžinimo funkcijų, per bendras operacijas bus siunčiami tik koordinavimo ir kitoms susijusioms užduotims vykdyti. Jie nėra grupių nariai.

4.  Kiti Agentūros įdarbinti darbuotojai, kurie nėra kvalifikuoti vykdyti sienų kontrolės, pagrindinių teisių stebėjimo ar grąžinimo funkcijų, per bendras operacijas bus siunčiami tik koordinavimo ir kitoms susijusioms užduotims vykdyti. Jie nėra būrių (grupių) nariai.

Pakeitimas    302

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės prisideda prie Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų į Agentūrą kaip grupių narius deleguodamos operatyvinius darbuotojus (2 kategorija). Kiekvieno delegavimo trukmė nustatoma pagal 93 straipsnio 7 dalį. Siekiant palengvinti 61 straipsnyje nurodytos finansinės paramos sistemos įgyvendinimą, paprastai delegavimo laikotarpis prasideda kalendorinių metų pradžioje.

1.  Valstybės narės prisideda prie Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų į Agentūrą kaip būrių (grupių) narius deleguodamos operatyvinius darbuotojus (2 kategorija). Kiekvieno delegavimo trukmė nustatoma pagal 94 straipsnio 7 dalį. Siekiant palengvinti 61 straipsnyje nurodytos finansinės paramos sistemos įgyvendinimą, paprastai delegavimo laikotarpis prasideda kalendorinių metų pradžioje.

Pakeitimas    303

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų birželio 30 d. kiekviena valstybė narė delegavimui skiria savo operatyvinius darbuotojus, atsižvelgdama į konkretų skaičių ir profilius, kuriuos kitiems metams nustato valdančioji taryba, kaip nurodyta 55 straipsnio 4 dalyje. Agentūra gali patikrinti, ar valstybių narių siūlomi operatyviniai darbuotojai atitinka apibrėžtus profilius ir turi reikalingų kalbos įgūdžių. Ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d. Agentūra priima siūlomus kandidatus arba prašo, kad valstybė narė pasiūlytų deleguoti kitą kandidatą, jei jie neatitinka reikiamų profilių, neturi pakankamų kalbos įgūdžių, yra padarę nusižengimų ar pažeidę taikomas taisykles ankstesnio siuntimo metu.

4.  Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų birželio 30 d. kiekviena valstybė narė delegavimui skiria savo operatyvinius darbuotojus, atsižvelgdama į konkretų skaičių ir profilius, kuriuos kitiems metams nustato valdančioji taryba, kaip nurodyta 55 straipsnio 4 dalyje. Agentūra patikrina, ar valstybių narių siūlomi operatyviniai darbuotojai atitinka apibrėžtus profilius ir turi reikalingų kalbos įgūdžių. Ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d. Agentūra priima siūlomus kandidatus arba jų atsisako, jei jie neatitinka reikiamų profilių, neturi pakankamų kalbos įgūdžių, yra padarę nusižengimų ar pažeidę taikomas taisykles ankstesnio siuntimo metu, ir prašo, kad valstybė narė pasiūlytų deleguoti kitą kandidatą.

Pakeitimas    304

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Nedarant poveikio 75 straipsnio 3 daliai, privaloma deleguoti visus 2 kategorijos darbuotojus. Tais atvejais, kai taikoma 75 straipsnio 3 dalis, statutiniai darbuotojai pakeičia atitinkamus 2 kategorijos darbuotojus.

Pakeitimas    305

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kiekviena valstybė narė privalo užtikrinti, kad paskirti operatyviniai darbuotojai Agentūrai paprašius galėtų būti siunčiami pagal šiame straipsnyje nustatytas sąlygas. Kiekvienas operatyvinis darbuotojas gali būti siunčiamas ne ilgesniam kaip 4 mėnesių laikotarpiui per kalendorinius metus.

2.  Kiekviena valstybė narė privalo užtikrinti, kad paskirti operatyviniai darbuotojai Agentūrai paprašius galėtų būti siunčiami pagal šiame straipsnyje nustatytas sąlygas. Kiekvienas operatyvinis darbuotojas gali būti siunčiamas ne trumpesniam kaip 2 mėnesių ir ne ilgesniam kaip 4 mėnesių laikotarpiui per kalendorinius metus.

Pakeitimas    306

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Agentūra gali patikrinti, ar valstybių narių trumpam laikotarpiui siųsti paskirti operatyviniai darbuotojai atitinka apibrėžtus profilius ir turi reikalingų kalbos įgūdžių. Agentūra gali reikalauti, kad valstybė narė iš nacionalinio sąrašo pašalintų operatyvinį darbuotoją, jei jis neatitinka reikiamo profilio, neturi pakankamų kalbos įgūdžių, yra padaręs nusižengimų ar pažeidęs taikomas taisykles ankstesnio siuntimo metu.

3.  Agentūra patikrina, ar valstybių narių trumpam laikotarpiui siųsti paskirti operatyviniai darbuotojai atitinka apibrėžtus profilius ir turi reikalingų kalbos įgūdžių. Agentūra atsisako priimti paskirtą operatyvinį darbuotoją, jei jis neatitinka reikiamo profilio, neturi pakankamų kalbos įgūdžių, yra padaręs nusižengimų ar pažeidęs taikomas taisykles ankstesnio siuntimo metu, ir prašo, kad valstybė narė pasiūlytų skirti kitą kandidatą.

Pakeitimas    307

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a.  Nedarant poveikio 75 straipsnio 3 daliai, privaloma deleguoti visus 3 kategorijos darbuotojus. Tais atvejais, kai taikoma 75 straipsnio 3 dalis, statutiniai darbuotojai pakeičia atitinkamus 3 kategorijos darbuotojus.

Pakeitimas    308

Pasiūlymas dėl reglamento

58 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

58a straipsnis

 

Valstybių narių dalyvavimas Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinėse pajėgose pasitelkiant greitojo reagavimo rezervą

 

1.  Valstybės narės nedelsdamos perduoda Agentūrai operatyvinius darbuotojus, kurie sudaro greitojo reagavimo rezervo dalį (4 kategorija). Operatyviniai darbuotojai, kaip kiekvienos valstybės greitojo reagavimo rezervo dalis, gali būti išsiųsti per penkias darbo dienas nuo datos, kai vykdomasis direktorius ir priimančioji valstybė narė susitarė dėl veiklos plano, skirto tik skubiai pasienio pagalbai teikti, jei atitinkamai veiklai reikalingi visi 1–3 kategorijos darbuotojai jau yra išsiųsti. Tuo tikslu kiekviena valstybė narė kasmet paskiria Agentūrai tam tikrą skaičių sienos apsaugos pareigūnų arba kitų atitinkamų darbuotojų. Jų profiliai turi būti tokie, kaip apibrėžta valdančiosios tarybos sprendime. Bendras valstybių narių skiriamų pareigūnų skaičius turi būti 3 000 sienos apsaugos pareigūnų arba kitų atitinkamų darbuotojų. Agentūra patikrina, ar valstybių narių siūlomi sienos apsaugos pareigūnai atitinka apibrėžtus profilius. Agentūra priima siūlomus kandidatus arba jų atsisako, jei jie neatitinka reikiamų profilių, neturi pakankamų kalbos įgūdžių, yra padarę nusižengimų ar pažeidę taikomas taisykles ankstesnio siuntimo metu, ir prašo, kad valstybė narė pasiūlytų deleguoti kitą kandidatą.

 

2.  Kiekviena valstybė narė atsako už savo indėlį prie sienos apsaugos pareigūnų arba kitų atitinkamų darbuotojų skaičiaus, kaip nurodyta 1 dalyje, laikantis Va priedo.

Pakeitimas    309

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EUROPOS SIENIŲ IR PAKRANČIŲ APSAUGOS nuolatinių pajėgų veikimo laikotarpio vidurio peržiūra

EUROPOS SIENIŲ IR PAKRANČIŲ APSAUGOS nuolatinių pajėgų veikimo peržiūra

Pakeitimas    310

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ne vėliau kaip iki 2024 m. birželio 31 d., remdamasi visų pirma 65 straipsnyje nurodytomis ataskaitomis, Komisija atlieka Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų veikimo laikotarpio vidurio peržiūrą, kurioje įvertina jų bendrą skaičių ir sudėtį. Atliekant peržiūrą atsižvelgiama į statutinių darbuotojų, skiriamų Agentūrai, skaičiaus raidą arba į bet kokius reikšmingus atskirų valstybių narių pajėgumų pokyčius, kurie turi įtakos jų gebėjimui prisidėti prie nuolatinių pajėgų.

1.  Ne vėliau kaip [dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo], remdamasi visų pirma 65 straipsnyje ir 62 straipsnio 8a dalyje nurodytomis ataskaitomis, Komisija kartu su valstybėmis narėmis atlieka Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų, įskaitant greitojo reagavimo rezervą, veikimo peržiūrą, kurioje įvertina jų mokymą, specializuotas žinias, profesionalumą, bendrą skaičių ir sudėtį. Atliekant peržiūrą atsižvelgiama į statutinių darbuotojų, skiriamų Agentūrai, skaičiaus raidą arba į bet kokius reikšmingus atskirų valstybių narių pajėgumų pokyčius, kurie turi įtakos jų gebėjimui prisidėti prie nuolatinių pajėgų.

Pakeitimas    311

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prireikus prie šios laikotarpio vidurio peržiūros pridedami atitinkami pasiūlymai iš dalies pakeisti I, III ir IV priedus.

2.  Prireikus prie šios peržiūros pridedami atitinkami pasiūlymai iš dalies pakeisti I, III, IV ir Va priedus.

Pakeitimas    312

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Ne vėliau kaip ... [dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo], o vėliau kas ketverius metus Komisija kartu su valstybėmis narėmis ir padedant Agentūrai atlieka nepriklausomą Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatines pajėgas sudarančių darbuotojų mokymų, specializuotų žinių ir profesionalumo lygio peržiūrą. Komisija perduoda peržiūros rezultatus Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas    313

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jei priimančioji valstybė narė pritaria, Agentūra gali jos teritorijoje įsteigti atstovybių biurus siekiant palengvinti ir pagerinti operatyvinės veiklos koordinavimą, be kita ko, grąžinimo, kurį organizuoja Agentūra toje valstybėje narėje arba kaimyniniame regione, srityje, ir užtikrinti veiksmingą Agentūros žmogiškųjų ir techninių išteklių valdymą. Atstovybių biurai yra laikinos įstaigos, įsteigtos laikotarpiui, kurio reikia, kad Agentūra galėtų vykdyti svarbią operatyvinę veiklą toje konkrečioje valstybėje narėje arba susijusiame kaimyniniame regione. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas.

1.  Jei priimančioji valstybė narė pritaria ar jei tokia galimybė aiškiai nurodyta su priimančiąja trečiąja šalimi sudarytame susitarime dėl statuso, Agentūra gali tos valstybės narės ar trečiosios šalies teritorijoje įsteigti atstovybių biurus siekiant palengvinti ir pagerinti operatyvinės veiklos koordinavimą, be kita ko, grąžinimo, kurį organizuoja Agentūra toje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje, srityje, ir užtikrinti veiksmingą Agentūros žmogiškųjų ir techninių išteklių valdymą. Atstovybių biurai yra įsteigti laikotarpiui, kurio reikia, kad Agentūra galėtų vykdyti svarbią operatyvinę veiklą toje konkrečioje valstybėje narėje arba susijusioje trečiojoje šalyje. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas.

Pakeitimas    314

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Agentūra ir priimančioji valstybė narė, kurioje įsteigtas atstovybės biuras, stengiasi imtis reikiamų priemonių, kad būtų sudarytos kuo geresnės sąlygos, būtinos atstovybės biurui paskirtoms užduotims vykdyti.

2.  Agentūra ir priimančioji valstybė narė arba trečioji valstybė, kurioje įsteigtas atstovybės biuras, imasi reikiamų priemonių, kad būtų sudarytos kuo geresnės sąlygos, būtinos atstovybės biurui paskirtoms užduotims vykdyti. Atstovybių biuruose dirbančių darbuotojų darbo vieta nustatoma pagal 94 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas    315

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  teikia operatyvinę pagalbą valstybei narei atitinkamose operacijų vykdymo teritorijose;

b)  teikia operatyvinę pagalbą valstybei narei ar trečiajai šaliai atitinkamose operacijų vykdymo teritorijose;

Pakeitimas    316

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  stebi, kaip laikomasi pagrindinių teisių vykdant operacijas ir veiklą sienų valdymo ir grąžinimo srityje, ir tiesiogiai teikia ataskaitas pagrindinių teisių pareigūnui;

Pakeitimas    317

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  bendradarbiauja su priimančiąja (-iosiomis) valstybe (-ėmis) nare (-ėmis) visais klausimais, susijusiais su praktiniu toje (-se) valstybėje (-se) narėje (-se) Agentūros organizuojamos veiklos įgyvendinimu, įskaitant visus papildomus klausimus, kurie gali kilti vykdant šią veiklą;

d)  bendradarbiauja su priimančiąja (-iosiomis) valstybe (-ėmis) nare (-ėmis) ar trečiąja šalimi visais klausimais, susijusiais su praktiniu toje (-se) valstybėje (-se) narėje (-se) ar trečiojoje šalyje Agentūros organizuojamos veiklos įgyvendinimu, įskaitant visus papildomus klausimus, kurie gali kilti vykdant šią veiklą;

Pakeitimas    318

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  padeda koordinavimo pareigūnui prireikus sudaryti palankesnes sąlygas Agentūros būrių (grupių) ir atitinkamų priimančiosios valstybės narės valdžios institucijų veiklai koordinuoti ir ryšiams palaikyti;

f)  padeda koordinavimo pareigūnui prireikus sudaryti palankesnes sąlygas Agentūros būrių (grupių) ir atitinkamų priimančiosios valstybės narės arba priimančiosios trečiosios šalies valdžios institucijų veiklai koordinuoti ir ryšiams palaikyti;

Pakeitimas    319

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  padeda Agentūros ryšių palaikymo pareigūnui nustatyti visus esamus ar būsimus sunkumus, susijusius su teritorijos, už kurią jie yra atsakingi, sienų valdymu arba su acquis nuostatų grąžinimo srityje įgyvendinimu, ir teikia reguliarias ataskaitas centrinei būstinei;

i)  padeda Agentūros ryšių palaikymo pareigūnui nustatyti visus esamus ar būsimus sunkumus, susijusius su teritorijos, už kurią jie yra atsakingi, sienų valdymu arba su acquis nuostatų grąžinimo srityje įgyvendinimu arba su sunkumais pagrindinių teisių srityje, ir teikia reguliarias ataskaitas centrinei būstinei;

Pakeitimas    320

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Priimančioji valstybė narė, kurioje įsteigtas atstovybės biuras, teikia Agentūrai pagalbą užtikrinant veiklos pajėgumus.

Pakeitimas    321

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Vykdomasis direktorius kas ketvirtį teikia valdančiajai tarybai ataskaitas apie atstovybių biurų veiklą. Atstovybių biurų veikla aprašoma atskirame metinės veiklos ataskaitos, nurodytos 98 straipsnio 2 dalies 10 punkte, skirsnyje.

6.  Vykdomasis direktorius ir pagrindinių teisių pareigūnas kas ketvirtį teikia valdančiajai tarybai ataskaitas apie atstovybių biurų veiklą ir atstovybių biurų stebimą pagrindinių teisių laikymąsi. Atstovybių biurų veikla aprašoma atskirame metinės veiklos ataskaitos, nurodytos 98 straipsnio 2 dalies j punkte, skirsnyje.

Pakeitimas    322

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Komisijai nustačius, kad valstybėje narėje, kurioje Agentūra įsteigė atstovybės biurą, yra su teisinės valstybės principu susijusių bendro pobūdžio trūkumų, Komisija nedelsdama apie tai praneša vykdomajam direktoriui. Gavusi informaciją apie tokią išvadą, per mėnesį (jei per tą laiką atstovybės biuras neuždaromas) valdančioji taryba vykdomojo direktoriaus pasiūlymu ir visiškai atsižvelgdama į Komisijos nuomonę nusprendžia, ar uždaryti atstovybės biurą.

Pakeitimas    323

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 125 straipsnio 1 dalies a punktą valstybės narės turi teisę gauti metinį finansavimą lėšų, nesusijusių su išlaidomis, forma, kuriomis būtų remiamas žmogiškųjų išteklių vystymas siekiant užtikrinti jų skyrimą Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinėms pajėgoms pagal III ir IV priedus, kurios bus mokamos pasibaigus atitinkamiems metams ir įvykdžius 3 ir 4 dalyse išdėstytas sąlygas. Tas finansavimas grindžiamas orientacine suma, kaip nustatyta 2 dalyje, ir jį sudaro:

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    324

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  1 dalies a punkte nurodyta suma mokama kasmet su sąlyga, kad valstybės narės atitinkamu laikotarpiu atitinkamai padidina savo bendrą nacionalinių sienos apsaugos pareigūnų skaičių įdarbindamos naujus sienos apsaugos pareigūnus ir kitus pareigūnus. Susijusi informacija ataskaitų teikimo tikslais teikiama Agentūrai kasmetinėse dvišalėse derybose ir tikrinama kitais metais atliekant pažeidžiamumo vertinimą. 1 dalies b punkte nurodyta suma mokama kasmet atsižvelgiant į sienos apsaugos pareigūnų ar kitų pareigūnų, veiksmingai išsiųstų bent 4 mėnesiams pagal 58 straipsnį, skaičių neviršijant IV priede nustatytos ribos.

3.  1 dalies a punkte nurodyta suma mokama kasmet su sąlyga, kad valstybės narės atitinkamu laikotarpiu atitinkamai padidina savo bendrą nacionalinių sienos apsaugos pareigūnų skaičių įdarbindamos naujus sienos apsaugos pareigūnus ir kitus pareigūnus. Susijusi informacija ataskaitų teikimo tikslais teikiama Agentūrai per kasmetines dvišales derybas ir tikrinama kitais metais atliekant pažeidžiamumo vertinimą. 1 dalies b punkte nurodyta visa priklausoma suma mokama kasmet atsižvelgiant į sienos apsaugos pareigūnų ar kitų pareigūnų, veiksmingai išsiųstų bent 4 mėnesiams iš eilės arba ne iš eilės arba proporcingai išsiųstų trumpesniam kaip 4 mėnesių iš eilės arba ne iš eilės laikotarpiui pagal 58 straipsnį, skaičių neviršijant IV priede nustatytos ribos. Išankstinis mokėjimas, susijęs su 1 dalies a ir b punktuose nurodytais metiniais mokėjimais, turi būti suteiktas prisidedančiai valstybei narei pateikus konkretų ir pagrįstą prašymą.

Pakeitimas    325

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Agentūra ir valstybės narės, teikdamos finansinę paramą pagal šį straipsnį, užtikrina bendro finansavimo ir finansinio nedubliavimo principų laikymąsi.

Pakeitimas    326

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra, atitinkamais atvejais atsižvelgdama į 9 straipsnio 4 dalyje nurodytą pajėgumų planą ir bendradarbiaudama su atitinkamomis valstybių narių mokymo įstaigomis bei atitinkamais atvejais su Europos prieglobsčio paramos biuru ir Europos Sąjungos pagrindinių teisų agentūra, parengia specialias mokymo priemones, įskaitant specialų mokymą vaikų apsaugos ir kitų pažeidžiamoje padėtyje esančių asmenų apsaugos srityse. Ji rengia sienos apsaugos pareigūnams, grąžinimo specialistams ir kitiems atitinkamiems darbuotojams, kurie yra Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų nariai, specialiuosius su jų užduotimis ir įgaliojimais susijusius mokymo kursus. Iš Agentūros darbuotojų paskirti ekspertai kartu su tais sienos apsaugos pareigūnais ir kitais būrių nariais reguliariai rengia pratybas pagal Agentūros metinėje darbo programoje nurodytą specializuotų mokymo kursų ir pratybų tvarkaraštį.

1.  Agentūra, atitinkamais atvejais atsižvelgdama į 9 straipsnio 4 dalyje nurodytą pajėgumų planą ir bendradarbiaudama su atitinkamomis valstybių narių mokymo įstaigomis bei su [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra] ir Europos Sąjungos pagrindinių teisų agentūra, parengia specialias mokymo priemones, įskaitant specialų mokymą vaikų apsaugos ir kitų pažeidžiamoje padėtyje esančių asmenų apsaugos srityse. Ji rengia sienos apsaugos pareigūnams, grąžinimo specialistams, grąžinimo lydintiesiems asmenims, priverstinio grąžinimo stebėtojams ir kitiems atitinkamiems darbuotojams, kurie priklauso Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinėms pajėgoms, specialiuosius su jų užduotimis ir įgaliojimais susijusius mokymo kursus. Iš Agentūros darbuotojų paskirti ekspertai kartu su tais sienos apsaugos pareigūnais ir kitais būrių (grupių) nariais reguliariai rengia pratybas pagal Agentūros metinėje darbo programoje nurodytą specializuotų mokymo kursų ir pratybų tvarkaraštį.

Pakeitimas    327

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Agentūra užtikrina, kad visi darbuotojai, įdarbinti dirbti kaip Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų operatyviniai darbuotojai, prieš juos pirmą kartą siunčiant dalyvauti Agentūros organizuojamoje operatyvinėje veikloje, būtų išėję tinkamą mokymą atitinkamose Sąjungos ir tarptautinės teisės, be kita ko, pagrindinių teisių, galimybės gauti tarptautinę apsaugą ir, kai taikoma, paieškos ir gelbėjimo, srityse. Šiuo tikslu Agentūra, remdamasi susitarimais su pasirinktomis valstybėmis narėmis, įgyvendina būtinas mokymo programas savo nacionalinėse akademijose. Visas mokymo išlaidas padengia Agentūra.

2.  Agentūra užtikrina, kad visi valstybių narių operatyviniai darbuotojai, dalyvaujantys Europos sienų ir pakrančių nuolatinių pajėgų būrių veikloje, prieš pirmą kartą pradėdami dalyvauti Agentūros organizuojamoje operatyvinėje veikloje, būtų baigę deramus mokymus atitinkamos Sąjungos ir tarptautinės teisės, be kita ko, pagrindinių teisių, galimybės gauti tarptautinę apsaugą, gairių siekiant nustatyti apsaugos siekiančių asmenų tapatybę ir jų nukreipimo į atitinkamas procedūras, gairių dėl specialių vaikų, įskaitant nelydimų nepilnamečių, prekybos žmonėmis aukų, asmenų, kuriems būtina skubi medicininė pagalba ir kitų asmenų, kurie dėl savo padėties yra itin pažeidžiami, poreikių tenkinimo ir, kai ketinama šiuos darbuotojus siųsti dalyvauti jūrų operacijose, paieškos ir gelbėjimo klausimais. Jei vykdant operatyvinę veiklą gali prireikti naudoti šaunamuosius ginklus, darbuotojai dalyvauja visapusiškuose praktiniuose, teisiniuose ir etiniuose mokymuose, atsižvelgiant į ankstesnį darbuotojų mokymą ir patirtį.

Pakeitimas    328

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Šiuo tikslu Agentūra savo nacionalinėse akademijose, remdamasi susitarimais su pasirinktomis valstybėmis narėmis, įgyvendina būtinas mokymo programas. Agentūra užtikrina, kad mokymai būtų vykdomi pagal bendrą mokymo programą, būtų suderinti ir tvirtintų tarpusavio ir bendros kultūros, grindžiamos Sutartyse įtvirtintomis vertybėmis, suvokimą. Visas mokymo išlaidas padengia Agentūra.

Pakeitimas    329

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Agentūra, gavusi valdančiosios tarybos leidimą, gali įsteigti Agentūros mokymo centrą, kad būtų lengviau į rengiamus mokymus įtraukti bendrą Europos kultūrą.

Pakeitimas    330

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Agentūra imasi būtinų iniciatyvų siekdama užtikrinti, kad visi valstybių narių operatyviniai darbuotojai, dalyvaujantys Europos sienų ir pakrančių nuolatinių pajėgų būrių veikloje, prieš pradėdami dalyvauti Agentūros organizuojamoje operatyvinėje veikloje, būtų išėję mokymą atitinkamose Sąjungos ir tarptautinės teisės, be kita ko, pagrindinių teisių, galimybės gauti tarptautinę apsaugą ir, kai taikoma, paieškos ir gelbėjimo, srityse.

Išbraukta.

Pakeitimas    331

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Agentūra imasi būtinų iniciatyvų siekdama užtikrinti su grąžinimu susijusias užduotis vykdančių darbuotojų, įtrauktų į Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų rezervą ir 52 straipsnyje nurodytą rezervą, mokymą. Agentūra užtikrina, kad jos darbuotojai ir visi vykdant grąžinimo operacijas ir teikiant grąžinimo pagalbą dalyvaujantys darbuotojai, prieš pradėdami dalyvauti Agentūros organizuojamoje operatyvinėje veikloje, būtų išėję mokymą atitinkamose Sąjungos ir tarptautinės teisės, be kita ko, pagrindinių teisių ir galimybės gauti tarptautinę apsaugą, srityse.

4.  Agentūra imasi būtinų iniciatyvų siekdama užtikrinti su grąžinimu susijusias užduotis vykdančių darbuotojų, įtrauktų į Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų rezervą ir 52 straipsnyje nurodytą rezervą, mokymą. Agentūra užtikrina, kad jos darbuotojai ir visi vykdant grąžinimo operacijas ir teikiant grąžinimo pagalbą dalyvaujantys darbuotojai, prieš pradėdami dalyvauti Agentūros organizuojamoje operatyvinėje veikloje, būtų baigę mokymus atitinkamos Sąjungos ir tarptautinės teisės, be kita ko, pagrindinių teisių, galimybės gauti tarptautinę apsaugą ir galimybės pažeidžiamiems asmenims pasinaudoti nukreipimo mechanizmu, klausimais.

Pakeitimas    332

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Agentūra parengia mainų programą, pagal kurią būrių veikloje dalyvaujantys sienos apsaugos pareigūnai ir Europos grąžinimo pagalbos būrių veikloje dalyvaujantys darbuotojai galėtų įgyti žinių arba specialių įgūdžių, pasisemdami patirties ir įgydami gerosios praktikos užsienyje, dirbdami kartu su kitos nei jų valstybės narės sienos apsaugos pareigūnais ir darbuotojais, vykdančiais su grąžinimu susijusias užduotis.

8.  Agentūra parengia mainų programą, pagal kurią būrių veikloje dalyvaujantys sienos apsaugos pareigūnai ir Europos grąžinimo pagalbos būrių (grupių) veikloje dalyvaujantys darbuotojai galėtų įgyti žinių arba specialių įgūdžių, pasisemdami patirties, sužinodami apie pagrindinių teisių laikymąsi ir įgydami gerosios patirties užsienyje, dirbdami kartu su kitos nei jų valstybės narės sienos apsaugos pareigūnais ir darbuotojais, vykdančiais su grąžinimu susijusias užduotis.

Pakeitimas    333

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a.  Agentūra sukuria ir toliau plėtoja vidaus kokybės kontrolės mechanizmą, kad užtikrintų aukštą visų savo darbuotojų, taip pat valstybių narių operatyvinių darbuotojų, dalyvaujančių Agentūros operatyvinėje veikloje, mokymo, specialių žinių ir profesionalumo lygį. Agentūra, remdamasi kokybės kontrolės mechanizmo įgyvendinimu, parengia metinę vertinimo ataskaitą. Agentūra perduoda metinę vertinimo ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas    334

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Remdamasi vykdomojo direktoriaus pasiūlymu ir gavusi teigiamą Komisijos nuomonę, valdančioji taryba parengia išsamią daugiametę Agentūros techninių pajėgumų plėtojimo strategiją, kurioje atsižvelgiama į Europos integruoto sienų valdymo daugiametės strateginės politikos ciklą, įskaitant 9 straipsnio 4 dalyje nurodytą pajėgumų planą ir šiuo tikslu daugiametėje finansinėje programoje numatytus biudžeto išteklius.

Remdamasi vykdomojo direktoriaus pasiūlymu ir gavusi teigiamą Komisijos nuomonę, taip pat remdamasi Europos integruoto sienų valdymo daugiametės strateginės politikos ciklu, įskaitant 9 straipsnio 4 dalyje nurodytą pajėgumų planą ir šiuo tikslu daugiametėje finansinėje programoje numatytus biudžeto išteklius, valdančioji taryba parengia išsamią daugiametę Agentūros techninių pajėgumų plėtojimo strategiją.

Pakeitimas    335

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Remiantis Agentūros parengtu ir valdančiosios tarybos patvirtintu tipiniu susitarimu, registracijos valstybė narė ir Agentūra susitaria dėl sąlygų, kuriomis užtikrinamas įrangos sąveikumas. Bendros nuosavybės teise priklausančio turto atveju, sąlygos taip pat reglamentuoja laikotarpį, kuriuo Agentūra gali nevaržomai naudotis turtu, ir jomis nustatomas įrangos naudojimas, įskaitant konkrečias nuostatas dėl skubaus siuntimo teikiant skubią pasienio pagalbą.

5.  Remiantis Agentūros parengtu ir valdančiosios tarybos patvirtintu tipiniu susitarimu, registracijos valstybė narė ir Agentūra susitaria dėl sąlygų, kuriomis užtikrinamas įrangos sąveikumas. Šiuo atveju registracijos valstybė narė leidžia naudoti tokią įrangą, tarsi ja naudotųsi vyriausybės. Bendros nuosavybės teise priklausančio turto atveju sąlygos taip pat reglamentuoja laikotarpį, kuriuo Agentūra gali nevaržomai naudotis turtu, ir jomis nustatomas įrangos naudojimas, įskaitant konkrečias nuostatas dėl skubaus siuntimo teikiant skubią pasienio pagalbą.

Pakeitimas    336

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Jei Agentūroje nėra reikiamos kvalifikacijos statutinių darbuotojų, registracijos valstybė narė arba techninės įrangos tiekėjas skiria būtinus ekspertus ir techninius darbuotojus, kad techninė įranga būtų naudojama teisiškai pagrįstu ir saugiu būdu. Tokiu atveju, nuosavybės teise tik Agentūrai priklausanti techninė įranga perduodama Agentūrai jos prašymu, o registracijos valstybė narė negali remtis 64 straipsnio 8 dalyje nurodyta išskirtine padėtimi.

6.  Jei Agentūroje nėra reikiamos kvalifikacijos statutinių darbuotojų, registracijos valstybė narė arba techninės įrangos tiekėjas skiria būtinus ekspertus ir techninius darbuotojus, kad techninė įranga būtų naudojama teisiškai pagrįstu ir saugiu būdu. Tais atvejais, kai registracijos valstybė narė pasiūlo reikiamus ekspertus ir techninius darbuotojus, jie turėtų būti vertinami kaip tos konkrečios valstybės narės įnašas į nuolatines pajėgas. Tokiu atveju nuosavybės teise tik Agentūrai priklausanti techninė įranga perduodama Agentūrai jos prašymu, o registracijos valstybė narė negali remtis 64 straipsnio 8 dalyje nurodyta išskirtine padėtimi. Kai valstybės narės prašoma suteikti techninę įrangą ir operatyvinius darbuotojus, Agentūra atsižvelgia į konkrečius veiklos uždavinius, kuriuos prašymo pateikimo metu turi spręsti ta valstybė narė.

Pakeitimas    337

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  operatyvinių darbuotojų, kuriuos kiekviena valstybė narė yra skyrusi į Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatines pajėgas ir priverstinio grąžinimo stebėtojų rezervą, skaičius;

a)  operatyvinių darbuotojų, kuriuos kiekviena valstybė narė yra skyrusi į Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatines pajėgas, įskaitant priverstinio grąžinimo stebėtojų rezervą, skaičius;

Pakeitimas    338

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  techninės įrangos vienetų, kuriuos kiekviena valstybė narė ir Agentūra praėjusiais metais išsiuntė iš techninės įrangos rezervo, skaičius, konkrečiai nurodant

e)  techninės įrangos vienetų, kuriuos kiekviena valstybė narė ir Agentūra praėjusiais metais išsiuntė iš techninės įrangos rezervo, skaičius;

Pakeitimas    339

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra aktyviai stebi ir padeda vykdyti mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, susijusią su Europos integruotu sienų valdymu, įskaitant pažangiųjų stebėjimo technologijų taikymą, atsižvelgdama į 9 straipsnio 4 dalyje nurodytą pajėgumų planą. Agentūra informuoja Europos Parlamentą, valstybes nares ir Komisiją apie tų mokslinių tyrimų rezultatus pagal 50 straipsnį. Prireikus ji gali remtis šiais rezultatais vykdydama bendras operacijas, teikdama skubią pasienio pagalbą, vykdydama grąžinimo operacijas ir teikdama grąžinimo pagalbą.

1.  Agentūra aktyviai stebi ir padeda vykdyti mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, susijusią su Europos integruotu sienų valdymu, atsižvelgdama į 9 straipsnio 4 dalyje nurodytą pajėgumų planą. Agentūra pagal 50 straipsnį informuoja Europos Parlamentą, valstybes nares ir Komisiją apie tų mokslinių tyrimų rezultatus. Prireikus ji gali remtis šiais rezultatais vykdydama bendras operacijas, teikdama skubią pasienio pagalbą, vykdydama grąžinimo operacijas ir teikdama grąžinimo pagalbą.

Pakeitimas    340

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Agentūra gali planuoti ir įgyvendinti bandomuosius projektus šio reglamento taikymo sričiai priskiriamais klausimais.

4.  Agentūra gali planuoti ir įgyvendinti bandomuosius projektus, jei to reikia šiame reglamente numatytų prievolių įgyvendinimui.

Pakeitimas    341

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Agentūra paviešina visus savo mokslinių tyrimų projektus, įskaitant parodomuosius projektus, dalyvaujančius bendradarbiavimo partnerius ir projekto biudžetą.

Pakeitimas    342

Pasiūlymas dėl reglamento

67 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės ir Agentūra sudaro sienų valdymo ir grąžinimo veiklos planus. Valstybių narių veiklos planai, susiję su sienų ruožais, kuriems nustatytas didelio ir kritinio poveikio lygis, sudaromi bendradarbiaujant su kaimyninėmis valstybėmis narėmis ir Agentūra. Agentūros veiklos ateinančių metų veiklos planavimas apibrėžiamas bendrojo programavimo dokumento, nurodyto 100 straipsnyje, priede, o kiekviena konkreti operatyvinė veikla planuojama parengiant 39 straipsnyje ir 75 straipsnio 3 dalyje nurodytą veiklos planą.

2.  Valstybės narės ir Agentūra sudaro sienų valdymo ir grąžinimo veiklos planus. Valstybių narių veiklos planai, susiję su sienų ruožais, kuriems nustatytas didelio poveikio lygis, sudaromi bendradarbiaujant su kaimyninėmis valstybėmis narėmis ir Agentūra. Agentūros veiklos ateinančių metų veiklos planavimas apibrėžiamas bendrojo programavimo dokumento, nurodyto 100 straipsnyje, priede, o kiekviena konkreti operatyvinė veikla planuojama parengiant 39 straipsnyje ir 75 straipsnio 3 dalyje nurodytą veiklos planą.

Pakeitimas    343

Pasiūlymas dėl reglamento

67 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nacionalinis pajėgumų plėtojimo planas visų pirma apima sienos apsaugos pareigūnų ir grąžinimo specialistų įdarbinimo ir mokymo politiką, įrangos įsigijimą ir techninę priežiūrą bei būtiną mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklą ir atitinkamus finansinius aspektus.

Nacionalinis pajėgumų plėtojimo planas visų pirma apima sienos apsaugos pareigūnų, grąžinimo specialistų, grąžinimo lydinčiųjų asmenų ir priverstinio grąžinimo stebėtojų įdarbinimo ir mokymo politiką, įrangos įsigijimą ir techninę priežiūrą bei būtiną mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklą ir atitinkamus finansinius aspektus.

Pakeitimas    344

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Agentūra užtikrina, kad būtų įsteigtas ir veiktų [Reglamento, kuriuos sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS)] 7 straipsnyje nurodytas ETIAS centrinis padalinys.

2.  Agentūra užtikrina, kad būtų įsteigtas ir veiktų Reglamento (ES) 2018/1240 7 straipsnyje nurodytas ETIAS centrinis padalinys.

Pakeitimas    345

Pasiūlymas dėl reglamento

11 skyriaus 1 poskirsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendradarbiavimas Europos Sąjungoje

Išbraukta.

Pakeitimas    346

Pasiūlymas dėl reglamento

69 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Agentūra bendradarbiauja su Sąjungos institucijomis, įstaigomis, tarnybomis ir agentūromis bei tarptautinėmis organizacijomis laikydamasi atitinkamų teisinių sistemų, ir naudojasi EUROSUR sistemoje esama informacija, pajėgumais ir sistemomis.

Agentūra bendradarbiauja su Sąjungos institucijomis, įstaigomis, tarnybomis ir agentūromis laikydamasi atitinkamų teisinių sistemų, ir naudojasi EUROSUR sistemoje esama informacija, pajėgumais ir sistemomis.

Pakeitimas    347

Pasiūlymas dėl reglamento

69 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal 1 dalį Agentūra bendradarbiauja visų pirma su:

Pagal 1 dalį Agentūra bendradarbiauja su:

Pakeitimas    348

Pasiūlymas dėl reglamento

69 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  Europos prieglobsčio agentūra;

c)  [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra];

Pakeitimas    349

Pasiūlymas dėl reglamento

69 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  bendros saugumo ir gynybos politikos misijomis ir operacijomis.

Išbraukta.

Pakeitimas    350

Pasiūlymas dėl reglamento

69 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Agentūra taip pat gali bendradarbiauti su šiomis tarptautinėmis organizacijomis, susijusiomis su savo užduotimis, pagal jų atitinkamus teisinius pagrindus:

 

a)  Jungtinėmis Tautomis – per jų atitinkamus biurus, agentūras, organizacijas ir kitus subjektus, visų pirma Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuru, Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuru, Tarptautine migracijos organizacija, Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuru ir Tarptautine civilinės aviacijos organizacija;

 

b)  Tarptautine kriminalinės policijos organizacija (Interpolu);

 

c)  Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija;

 

d)  Pasaulio muitinių organizacija;

 

Agentūra priverstinio grąžinimo stebėtojų priežiūros tikslais bendradarbiauja su Europos Taryba ir Europos Tarybos žmogaus teisių komisaru.

Pakeitimas    351

Pasiūlymas dėl reglamento

69 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodytas bendradarbiavimas vyksta pagal su 1 dalyje nurodytais subjektais sudarytus darbo tvarkos susitarimus. Sudarant tuos susitarimus būtina gauti išankstinį Komisijos pritarimą. Kiekvienu atveju Agentūra informuoja Europos Parlamentą apie tokius susitarimus.

2.  1 dalyje nurodytas bendradarbiavimas vyksta pagal su 1 dalyje nurodytais subjektais sudarytus darbo tvarkos susitarimus. Sudarant tuos susitarimus būtina gauti išankstinį Komisijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pritarimą, jei darbo tvarkos susitarimai yra susiję su keitimuisi asmens duomenimis. Kiekvienu atveju Agentūra informuoja Europos Parlamentą apie tokius susitarimus ir juos viešai skelbia. Tokiuose susitarimuose turėtų būti aiškiai nurodyta siūlomos priemonės intervencijos aprėptis, apimtis ir lygis, kad būtų galima įvertinti atitinkamos priemonės būtinumą ir proporcingumą.

Pakeitimas    352

Pasiūlymas dėl reglamento

69 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  1 dalyje nurodytos Sąjungos institucijos, įstaigos, tarnybos ir agentūros ir tarptautinės organizacijos naudoja iš Agentūros gautą informaciją tik laikydamosi savo kompetencijos apribojimų ir tiek, kiek yra gerbiamos pagrindinės teisės, įskaitant duomenų apsaugos reikalavimus. Tolesnis Agentūroje tvarkomų asmens duomenų perdavimas ar kitoks juose esančios informacijos suteikimas kitoms Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms reglamentuojamas specialiais darbo tvarkos susitarimais dėl keitimosi asmens duomenimis, be to, tam būtinas išankstinis Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno sutikimas. Bet koks Agentūros vykdomas asmens duomenų perdavimas turi atitikti duomenų apsaugos nuostatas, įtvirtintas 87–90 straipsniuose. Kalbant apie įslaptintos informacijos tvarkymą, tuose susitarimuose nustatoma, kad atitinkama Sąjungos institucija, įstaiga, organas, agentūra arba tarptautinė organizacija laikosi saugumo taisyklių ir standartų, lygiaverčių Agentūros taikomoms saugumo taisyklėms ir standartams.

5.  1 dalyje nurodytos Sąjungos institucijos, įstaigos, tarnybos ir agentūros naudoja iš Agentūros gautą informaciją tik laikydamosi savo kompetencijos apribojimų ir tiek, kiek yra laikomasi pagrindinių teisių, įskaitant duomenų apsaugos reikalavimus. Tolesnis Agentūroje tvarkomų asmens duomenų perdavimas ar kitoks jų atskleidimas kitoms Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms gali vykti tik tuo atveju, jei tam yra teisinis pagrindas pagal Sąjungos teisę, ir negali lemti asmens duomenų tvarkymo kitais nesuderinamais tikslais pagal Reglamento (ES) 2018/1725 6 straipsnį, turi būti reglamentuojamas specialiais darbo tvarkos susitarimais dėl keitimosi asmens duomenimis, be to, tam būtinas išankstinis Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno sutikimas. Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra registruoja tolesnį duomenų perdavimą ir tokių perdavimų pagrindimus. Europos duomenų apsaugos pareigūnas turi galimybę patikrinti jų teisėtumą ir, visų pirma, tai, kaip laikomasi būtinumo ir proporcingumo principų. Bet koks Agentūros vykdomas asmens duomenų perdavimas turi atitikti duomenų apsaugos nuostatas, įtvirtintas 87–90 straipsniuose, ir Reglamentą (ES) 2018/1725. Kalbant apie įslaptintos informacijos tvarkymą, tuose susitarimuose nustatoma, kad atitinkama Sąjungos institucija, įstaiga, organas, agentūra arba tarptautinė organizacija laikosi saugumo taisyklių ir standartų, lygiaverčių Agentūros taikomoms saugumo taisyklėms ir standartams.

Pakeitimas    353

Pasiūlymas dėl reglamento

69 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Agentūra užtikrina, kad tarptautinėms organizacijoms perduoti ar atskleisti asmens duomenys būtų tvarkomi tik tais tikslais, dėl kurių jie buvo perduoti ar atskleisti. Agentūra užtikrina, kad su tarptautinėmis organizacijomis sudaryti darbo tvarkos susitarimai atitiktų visas Sąjungos duomenų apsaugos taisykles ir, visų pirma, Reglamento (ES) 2018/679 V skyrių.

Pakeitimas    354

Pasiūlymas dėl reglamento

70 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  dalijasi pajėgumais planuojant ir įgyvendinant daugiatiksles operacijas, bei dalijantis ištekliais ir kitais pajėgumais tiek, kiek tą veiklą koordinuoja tos agentūros ir dėl kurios yra gautas atitinkamų valstybių narių kompetentingų institucijų sutikimas.

e)  dalijasi pajėgumais planuojant ir įgyvendinant daugiatiksles operacijas, įskaitant paiešką ir gelbėjimą, bei dalijantis ištekliais ir kitais pajėgumais tiek, kiek tą veiklą koordinuoja tos agentūros ir dėl kurios yra gautas atitinkamų valstybių narių kompetentingų institucijų sutikimas.

Pakeitimas    355

Pasiūlymas dėl reglamento

70 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros bendradarbiavimo su Agentūra ir Europos jūrų saugumo agentūra pakrančių apsaugos funkcijų srityje konkretūs būdai nustatomi darbo tvarkos susitarime pagal atitinkamus tų agentūrų įgaliojimus ir toms agentūroms taikomas finansines taisykles. Tokį susitarimą turi patvirtinti Agentūros valdančioji taryba, Europos jūrų saugumo agentūros administracinė valdyba ir Europos žuvininkystės kontrolės agentūros administracinė valdyba.

2.  Agentūros, Europos žuvininkystės kontrolės agentūros ir Europos jūrų saugumo agentūros bendradarbiavimo pakrančių apsaugos pareigūnų funkcijų klausimais tikslios formos nustatomos darbo tvarkos susitarime pagal atitinkamus tų agentūrų įgaliojimus ir toms agentūroms taikomas finansines taisykles. Tokį susitarimą turi patvirtinti Agentūros valdančioji taryba, Europos jūrų saugumo agentūros administracinė valdyba ir Europos žuvininkystės kontrolės agentūros administracinė valdyba. Agentūros naudojasi joms bendradarbiaujant gauta informacija tik su sąlyga, kad neviršija jų teisinėse sistemose nustatytų ribų ir laikosi pagrindinių teisių, įskaitant duomenų apsaugos reikalavimus.

Pakeitimas    356

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Draudžiama informaciją, kuria buvo pasikeista pagal šį straipsnį, toliau perduoti ar kitaip suteikti trečiosioms šalims ar tretiesiems subjektams.

5.  Draudžiama informaciją, kuria buvo pasikeista pagal šį straipsnį, toliau perduoti ar kitaip suteikti kitoms trečiosioms šalims ar bet kokiems tretiesiems subjektams.

Pagrindimas

Šis pakeitimas pateiktas siekiant nuoseklumo.

Pakeitimas    357

Pasiūlymas dėl reglamento

11 skyriaus 2 poskirsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis

Išbraukta.

Pakeitimas    358

Pasiūlymas dėl reglamento

72 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal 3 straipsnio g punktą valstybės narės ir Agentūra bendradarbiauja su trečiosiomis šalimis integruoto sienų valdymo ir migracijos politikos, įskaitant grąžinimą, tikslais.

1.  Pagal 3 straipsnio g punktą valstybės narės ir Agentūra bendradarbiauja su trečiosiomis šalimis integruoto sienų valdymo ir migracijos politikos tikslais.

Pakeitimas    359

Pasiūlymas dėl reglamento

72 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisija kartu su Europos išorės veiksmų tarnyba įvertina padėtį trečiojoje šalyje, įskaitant pagrindinių teisių laikymosi atžvilgiu, ir duomenų apsaugos lygį dar prieš Agentūrai pradedant vykdyti veiklą trečiojoje šalyje arba su ja ir prieš pradedant derybas dėl sutarties ar susitarimo su ta trečiąja šalimi sudarymo pagal šį reglamentą.

Pakeitimas    360

Pasiūlymas dėl reglamento

72 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Agentūra ir valstybės narės laikosi Sąjungos teisės aktų, įskaitant normas ir standartus, kurie yra įtraukti į Sąjungos acquis, taip pat ir tais atvejais, kai bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis vykdomas tų šalių teritorijoje.

3.  Agentūra ir valstybės narės laikosi Sąjungos teisės aktų, įskaitant normas ir standartus, kurie yra įtraukti į Sąjungos acquis, taip pat ir tais atvejais, kai bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis vykdomas tų šalių teritorijoje. Nustatant bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis siekiama skatinti Europos integruoto sienų valdymo standartus.

Pakeitimas    361

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3 a.  Valstybės narės užtikrina, kad trečiosioms šalims arba tarptautinėmis organizacijomis perduodami arba atskleidžiami asmens duomenys būtų tvarkomi tik tuo tikslu, kuriuo jie buvo perduoti arba atskleisti, ir kad duomenų subjektai galėtų naudotis savo teisėmis ir tose trečiosiose šalyse arba tų tarptautinių organizacijų atžvilgiu. Šiuo tikslu valstybės narės dvišaliuose arba daugiašaliuose susitarimuose su trečiosiomis šalimis arba darbo tvarkos susitarimuose su tarptautinėmis organizacijomis įtraukia teisiškai privalomas ir vykdytinas užtikrinimo priemones, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2018/679 46 straipsnio 2 dalies a punkte arba 3 dalies b punkte. Jei tokių susitarimų arba darbo tvarkos susitarimų pagal 1 dalį nėra, valstybės narės trečiosioms šalims arba tarptautinėms organizacijoms neperduoda ir neatskleidžia jokių asmens duomenų.

Pakeitimas    362

Pasiūlymas dėl reglamento

74 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tai darydama ji laikosi Sąjungos išorės veiksmų politikos, įskaitant pagrindinių teisių apsaugą ir negrąžinimo principą, gaudama Sąjungos delegacijų ir atitinkamais atvejais BSGP misijų ir operacijų paramą ir bendradarbiavimą derindama su jomis.

2.  Tai darydama ji laikosi Sąjungos išorės veiksmų politikos, įskaitant pagrindinių teisių apsaugą ir negrąžinimo principą, savavališko laisvės atėmimo draudimo, kankinimo ir nežmoniško ar žeminančio elgesio arba baudimo draudimo principus, gaudama Sąjungos delegacijų paramą ir bendradarbiavimą derindama su jomis.

Pakeitimas    363

Pasiūlymas dėl reglamento

74 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Aplinkybėmis, kuriomis reikia siųsti Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų sienų valdymo ir grąžinimo būrius į trečiąją šalį, kurioje būrių nariai vykdys vykdomuosius įgaliojimus, Sąjunga ir susijusi trečioji šalis sudaro susitarimą dėl statuso. Susitarimas dėl statuso apima visus aspektus, veiksmams vykdyti. Visų pirma jame nustatoma operacijos apimtis, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė ir būrių narių užduotys ir įgaliojimai. Susitarimu dėl statuso užtikrinama, kad vykdant tas operacijas būtų visapusiškai gerbiamos pagrindinės teisės.

3.  Aplinkybėmis, kuriomis reikia siųsti Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų sienų valdymo, grąžinimo ir pagrindinių teisių stebėjimo būrius (grupes) į trečiąją šalį, kurioje būrių (grupių) nariai vykdys vykdomuosius įgaliojimus, Sąjunga ir susijusi trečioji šalis, vadovaudamosi SESV 2018 straipsniu, sudaro susitarimą dėl statuso, parengtą remiantis pavyzdiniu susitarimu dėl statuso, nurodytu 77 straipsnio 1a dalyje. Susitarimas dėl statuso apima visus aspektus, reikalingus veiksmams vykdyti. Visų pirma jame nustatoma operacijos apimtis, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė ir būrių (grupių) narių užduotys ir įgaliojimai, priemonės, susijusios su atstovybės biurų įsteigimu, ir priemonės, kuriomis užtikrinamas pagrindinių teisių užtikrinimo priemonių praktinis įgyvendinimas, įskaitant pagrindinių teisių stebėtojų siuntimą, pagrindinių teisių strategija pagal 81 straipsnį ir elgesio kodeksas pagal 82 straipsnį. Susitarimu dėl statuso užtikrinama, kad vykdant tas operacijas būtų visapusiškai gerbiamos pagrindinės teisės ir numatomas skundų nagrinėjimo mechanizmas. Dėl su duomenų perdavimu susijusių susitarimo dėl statuso nuostatų konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu. Operacijos vykdomos vadovaujantis veiklos planu, kuriam pritaria ir dalyvaujančios valstybės narės. Valstybės narės trečiųjų šalių teritorijose vykdomose bendrose operacijose dalyvauja savanoriškai.

Pakeitimas    364

Pasiūlymas dėl reglamento

74 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Agentūra taip pat veikia vadovaudamasi darbo tvarkos susitarimais, jei jie yra, sudarytais su tomis valdžios institucijomis vadovaujantis Sąjungos teisės aktais ir politika, pagal 77 straipsnio 6 dalį. Tuose darbo tvarkos susitarimuose nurodoma bendradarbiavimo apimtis, pobūdis ir tikslas ir jie yra susiję su operatyvinio bendradarbiavimo valdymu ir gali apimti nuostatas dėl keitimosi neskelbtina neįslaptinta informacija ir bendradarbiavimo EUROSUR sistemoje pagal 75 straipsnio 3 dalį. Visi darbo tvarkos susitarimai dėl keitimosi įslaptinta informacija sudaromi pagal 77 straipsnio 6 dalį. Agentūra laikosi Sąjungos teisės, įskaitant normas ir standartus, kurie yra įtraukti į Sąjungos acquis.

4.  Agentūra taip pat veikia vadovaudamasi darbo tvarkos susitarimais, jei jie yra, sudarytais su tomis valdžios institucijomis vadovaujantis Sąjungos teisės aktais ir politika, kaip nustatyta 77 straipsnio 6 dalyje. Tuose darbo tvarkos susitarimuose nurodoma bendradarbiavimo apimtis, pobūdis ir tikslas ir jie yra susiję su operatyvinio bendradarbiavimo valdymu ir gali apimti nuostatas dėl keitimosi neskelbtina neįslaptinta informacija ir bendradarbiavimo EUROSUR sistemoje, kaip nustatyta 75 straipsnio 3 dalyje. Visi darbo tvarkos susitarimai dėl keitimosi įslaptinta informacija sudaromi pagal 77 straipsnio 6 dalį. Agentūra laikosi Sąjungos teisės, įskaitant normas ir standartus, kurie yra įtraukti į Sąjungos acquis. Jei šie darbo tvarkos susitarimai yra susiję su keitimuisi asmens duomenimis, Agentūra iš anksto paprašo leidimo iš Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno.

Pakeitimas    365

Pasiūlymas dėl reglamento

74 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Agentūra dalyvauja įgyvendinant Sąjungos su trečiosiomis šalimis sudarytus tarptautinius susitarimus ir teisiškai neprivalomus susitarimus dėl grąžinimo, įgyvendindama Sąjungos išorės veiksmų politiką, taip pat šio reglamento taikymo sričiai priskiriamais klausimais.

5.  Agentūra dalyvauja įgyvendinant Sąjungos su trečiosiomis šalimis sudarytus tarptautinius susitarimus ir readmisijos susitarimus, įgyvendindama Sąjungos išorės politikos veiksmų politiką, taip pat šio reglamento taikymo sričiai priskiriamais klausimais.

Pakeitimas    366

Pasiūlymas dėl reglamento

74 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Agentūra gali gauti Sąjungos finansavimą pagal atitinkamų priemonių, kuriomis remiamoms trečiosios šalys ir kurios susijusios su trečiosiomis šalimis, nuostatas. Ji gali pradėti ir finansuoti techninės pagalbos projektus trečiosiose šalyse, susijusius su klausimais, kuriems taikomas šis reglamentas ir pagal Agentūrai taikomas finansines taisykles.

6.  Agentūra gali gauti Sąjungos finansavimą pagal atitinkamų priemonių, kuriomis remiamos trečiosios šalys ir kurios susijusios su trečiosiomis šalimis, nuostatas. Patvirtinus Europos Parlamentui ir atlikus išsamų poveikio pagrindinėms teisėms vertinimą, ji gali pradėti ir finansuoti techninės pagalbos projektus trečiosiose šalyse, susijusius su klausimais, kuriems taikomas šis reglamentas, ir vadovaudamasi Agentūrai taikomomis finansinėmis taisyklėmis.

Pakeitimas    367

Pasiūlymas dėl reglamento

74 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Agentūra informuoja Europos Parlamentą apie pagal šį straipsnį vykdomą veiklą.

7.  Agentūra kas tris mėnesius informuoja Europos Parlamentą apie pagal šį straipsnį vykdomą veiklą ir, visų pirma, apie veiklą, susijusią su technine ir operatyvine pagalba sienų valdymo ir grąžinimo trečiosiose šalyse srityse, apie keitimąsi neskelbtina neįslaptinta informacija su trečiosiomis šalimis ir apie ryšių palaikymo pareigūnų siuntimą, taip pat išsamią informaciją apie pagrindinių teisių laikymąsi ir tarptautinę apsaugą. Agentūra viešai skelbia informaciją apie visus susitarimus, darbo tvarkos susitarimus, bandomuosius projektus ir techninės pagalbos projektus su trečiosiomis šalimis.

Pakeitimas    368

Pasiūlymas dėl reglamento

74 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a.  Agentūra užtikrina, kad trečiosioms šalims arba tarptautinėmis organizacijomis perduodama arba atskleidžiama informacija būtų tvarkoma tik tais tikslais, dėl kurių ji buvo perduota arba atskleista, ir kad duomenų subjektai galėtų naudotis savo teisėmis ir tose trečiosiose šalyse arba tų tarptautinių organizacijų atžvilgiu.

Pakeitimas    369

Pasiūlymas dėl reglamento

75 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Agentūra gali teikti pagalbą trečiosioms šalims vykdant grąžinimo veiklą ir užtikrinti grąžinimo operacijų, kurių metu asmenys iš atitinkamos trečiosios šalies grąžinami į kitą trečiąją šalį, koordinavimą ar organizavimą. Tokios grąžinimo operacijos gali būti organizuojamos dalyvaujant vienai ar kelioms valstybėms narėms (mišrios grąžinimo operacijos) arba kaip nacionalinės grąžinimo operacijos, visų pirma tais atvejais, kai tai pagrindžiama Sąjungos politikos prioritetais neteisėtos migracijos srityje. Dalyvaujančiosios valstybės narės ir Agentūra, dalyvaujant priverstinio grąžinimo stebėtojams ir trečiųjų šalių priverstinio grąžinimo lydintiesiems asmenims, užtikrina, kad per visą išsiuntimo operaciją būtų gerbiamos pagrindinės teisės ir būtų užtikrinamas proporcingas suvaržymo priemonių taikymas.

Išbraukta.

Pakeitimas    370

Pasiūlymas dėl reglamento

76 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3 a.  Agentūra užtikrina, kad trečiosioms šalims perduodama arba atskleidžiama informacija būtų tvarkoma tik tais tikslais, dėl kurių ji buvo perduota arba atskleista, ir kad duomenų subjektai galėtų naudotis savo teisėmis ir tose trečiosiose šalyse. Todėl bet koks keitimasis informacija pagal 73 straipsnio 1 dalį draudžiamas, jei trečiosios šalies gauta informacija galėtų būti panaudota siekiant nustatyti asmenis ar asmenų grupes, kurių prašymas dėl teisės į tarptautinę apsaugą yra nagrinėjamas arba kuriems gresia didelis pavojus patirti žiaurų, nežmonišką ar žeminantį orumą elgesį arba baudimą arba kurių pagrindinės teisės gali būti kitaip pažeidžiamos.

Pakeitimas    371

Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Komisija nepradeda jokių derybų dėl susitarimų dėl Sąjungos ir trečiosios šalies bendradarbiavimo pagal šį reglamentą, kol nebaigiamas pagrindinių teisių laikymosi padėties toje trečiojoje šalyje vertinimas, kaip nustatyta 72 straipsnio 2a dalyje. Šis vertinimas įtraukiamas į pritarimo procedūrą.

Pakeitimas    372

Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija veda derybas dėl 74 straipsnio 3 dalyje nurodyto susitarimo dėl statuso, atsižvelgdama į SESV 218 straipsnio 3 dalį.

Išbraukta.

Pakeitimas    373

Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis ir Agentūra, parengia pavyzdinį susitarimą dėl statuso, kuris apima pagrindinių teisių vertinimo sistemą, nurodytą 54 straipsnio 2 dalies a punkte, skirtą trečiųjų šalių teritorijoje vykdomiems veiksmams.

Pakeitimas    374

Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis ir Agentūra, parengia 71 straipsnio 2 dalyje ir 73 straipsnyje nurodytų dvišalių ir daugiašalių susitarimų pavyzdines nuostatas dėl keitimosi informacija EUROSUR sistemoje, kaip nurodyta 76 straipsnio 2 dalyje.

Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis ir Agentūra, taip pat parengia 71 straipsnio 2 dalyje ir 73 straipsnyje nurodytų dvišalių ir daugiašalių susitarimų pavyzdines nuostatas dėl keitimosi informacija EUROSUR sistemoje, kaip nurodyta 76 straipsnio 2 dalyje. Pavyzdinės nuostatos apima išsamiai aprašytas priemones, kuriomis užtikrinamas pagrindinių teisių užtikrinimo priemonių, pagrindinių teisių strategijos pagal 81 straipsnį ir elgesio kodekso pagal 82 straipsnį praktinis įgyvendinimas.

Pakeitimas    375

Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija, pasikonsultavusi su Agentūra, parengia 74 straipsnyje nurodytų darbo tvarkos susitarimų pavyzdį.

Komisija, pasikonsultavusi su Agentūra, parengia 74 straipsnyje nurodytų darbo tvarkos susitarimų pavyzdį. Toks pavyzdys apima išsamiai aprašytas priemones, kuriomis užtikrinamas pagrindinių teisių užtikrinimo priemonių, pagrindinių teisių strategijos pagal 81 straipsnį ir elgesio kodekso pagal 82 straipsnį praktinis įgyvendinimas.

Pakeitimas    376

Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Atitinkamos valstybės narės apie 73 straipsnio 1 dalyje nurodytus esamus dvišalius ir daugiašalius susitarimus praneša Komisijai, kuri patikrina, ar jų nuostatos atitinka šį reglamentą.

3.  Atitinkamos valstybės narės apie 73 straipsnio 1 dalyje nurodytus esamus dvišalius ir daugiašalius susitarimus praneša Komisijai, kuri apie juos informuoja Europos Parlamentą, Tarybą ir Agentūrą ir patikrina, ar jų nuostatos atitinka šį reglamentą.

Pakeitimas    377

Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Prieš sudarydamos naują dvišalį arba daugiašalį susitarimą, nurodytą 73 straipsnio 1 dalyje, atitinkama (-os) valstybė (-s) narė (-ės) praneša apie jį Komisijai, kuri patikrina, ar jo nuostatos atitinka šį reglamentą, ir atitinkamai informuoja valstybę narę.

4.  Prieš sudarydamos naują dvišalį arba daugiašalį susitarimą, nurodytą 73 straipsnio 1 dalyje, atitinkama (-os) valstybė (-s) narė (-ės) praneša apie jį Komisijai, kuri apie jį informuoja Europos Parlamentą, Tarybą ir Agentūrą ir patikrina, ar jo nuostatos atitinka šį reglamentą, ir atitinkamai informuoja valstybę narę.

Pakeitimas    378

Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Prieš sudarydama darbo tvarkos susitarimus su trečiaisiais subjektais arba trečiosiomis šalimis, Agentūra praneša apie juos Komisijai, kuri jiems iš anksto pritaria. Sudarius darbo tvarkos susitarimus, Agentūra apie juos praneša Komisijai, kuri apie juos informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą.

6.  Prieš sudarydama darbo tvarkos susitarimus su trečiaisiais subjektais arba trečiosiomis šalimis, Agentūra praneša apie juos Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Komisija, prieš sudarydama tokius susitarimus, jiems pritaria. Sudarius darbo tvarkos susitarimus, Agentūra apie juos praneša Komisijai, kuri apie juos informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą.

Pakeitimas    379

Pasiūlymas dėl reglamento

78 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra gali siųsti ekspertus, kurie yra jos statutiniai darbuotojai, kaip ryšių palaikymo pareigūnus, kuriems atliekant pareigas trečiosiose šalyse turėtų būti užtikrinama kuo didesnė apsauga. Jie priskiriami prie Sąjungos ir valstybių narių imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų ir saugumo ekspertų vietos arba regioninių bendradarbiavimo tinklų, įskaitant pagal Reglamentą (EB) Nr. 377/2004 įsteigtą tinklą. Agentūra valdančiosios tarybos sprendimu gali nustatyti konkrečius ryšių palaikymo pareigūnų profilius, kaip antai grąžinimo ryšių palaikymo pareigūnai, priklausomai nuo operatyvinių poreikių atitinkamoje trečiojoje šalyje.

1.  Agentūra gali siųsti ekspertus, kurie yra jos statutiniai darbuotojai, kaip ryšių palaikymo pareigūnus, kuriems atliekant pareigas trečiosiose šalyse turėtų būti užtikrinama kuo didesnė apsauga. Jie priskiriami prie Sąjungos ir valstybių narių imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų ir saugumo ekspertų vietos arba regioninių bendradarbiavimo tinklų, įskaitant pagal Reglamentą (EB) Nr. 377/2004 įsteigtą tinklą. Agentūra valdančiosios tarybos sprendimu gali nustatyti konkrečius ryšių palaikymo pareigūnų profilius, priklausomai nuo operatyvinių poreikių atitinkamoje trečiojoje šalyje.

Pakeitimas    380

Pasiūlymas dėl reglamento

78 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Įgyvendinant Sąjungos išorės santykių politiką, ryšių palaikymo pareigūnai siunčiami visų pirma į tas trečiąsias šalis, kurios, remiantis rizikos analize, yra neteisėtos imigracijos kilmės arba tranzito šalys. Abipusiškumo pagrindu Agentūra gali priimti tų trečiųjų šalių paskirtus ryšių palaikymo pareigūnus. Vykdomojo direktoriaus siūlymu valdančioji taryba kasmet patvirtina prioritetų sąrašą. Ryšių palaikymo pareigūnų siuntimą patvirtina valdančioji taryba, atsižvelgusi į Komisijos nuomonę.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    381

Pasiūlymas dėl reglamento

78 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Agentūros ryšių palaikymo pareigūnų užduotys, laikantis Sąjungos teisės aktų ir gerbiant pagrindines teises, yra užmegzti ir palaikyti ryšius su trečiosios šalies, į kurią jie paskirti, kompetentingomis institucijomis, siekiant padėti užkirsti kelią neteisėtai imigracijai ir kovoti su ja bei grąžinti grąžinamus asmenis, be kita ko, teikti techninę pagalbą nustatant trečiųjų šalių piliečių tapatybę ir jiems gaunant kelionės dokumentus. Tie ryšių palaikymo pareigūnai glaudžiai koordinuoja veiksmus su Sąjungos delegacijomis, o prireikus – su BSGP misijomis ir operacijomis.

3.  Agentūros ryšių palaikymo pareigūnų užduotys, laikantis Sąjungos teisės aktų ir gerbiant pagrindines teises, yra užmegzti ir palaikyti ryšius su trečiosios šalies, į kurią jie paskirti, kompetentingomis institucijomis, siekiant padėti užkirsti kelią neteisėtai imigracijai ir kovoti su ja bei grąžinti grąžinamus asmenis, be kita ko, teikti techninę pagalbą nustatant trečiųjų šalių piliečių tapatybę ir jiems gaunant kelionės dokumentus. Tie ryšių palaikymo pareigūnai glaudžiai derina savo veiklą su Sąjungos delegacijomis. Šių pareigūnų biurai, jei tik įmanoma, yra tame pačiame pastate. Agentūros ryšių palaikymo pareigūnai padeda vertinti Agentūros veiklos ir bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis poveikį pagrindinėms teisėms ir savo vertinimo klausimais atsiskaito vykdomajam direktoriui ir pagrindinių teisių pareigūnui.

Pakeitimas    382

Pasiūlymas dėl reglamento

79 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra gali, atitinkamoms valstybėms narėms sutikus, pakviesti Sąjungos institucijų, įstaigų, tarnybų, agentūrų arba tarptautinių organizacijų ir BSGP misijų bei operacijų stebėtojus dalyvauti jos veikloje, visų pirma vykdant bendras operacijas ir bandomuosius projektus, atliekant rizikos analizę ir rengiant mokymą tiek, kiek jų dalyvavimas atitinka tos veiklos tikslus, kiek juo gali būti prisidedama gerinant bendradarbiavimą ir keitimąsi geriausia praktika ir nedaromas poveikis tos veiklos bendrai saugai ir saugumui. Tie stebėtojai gali dalyvauti atliekant rizikos analizę ir rengiant mokymą tik gavus atitinkamų valstybių narių sutikimą. Stebėtojų dalyvavimui vykdant bendras operacijas ir bandomuosius projektus turi pritarti priimančioji valstybė narė. Išsamios stebėtojų dalyvavimo taisyklės įtraukiamos į veiklos planą. Tuos stebėtojus prieš dalyvavimą Agentūra turi atitinkamai apmokyti.

1.  Agentūra gali, atitinkamoms valstybėms narėms sutikus, pakviesti Sąjungos institucijų, įstaigų, tarnybų, agentūrų arba tarptautinių organizacijų stebėtojus dalyvauti jos veikloje, visų pirma vykdant bendras operacijas ir bandomuosius projektus, atliekant rizikos analizę ir rengiant mokymą tiek, kiek jų dalyvavimas atitinka tos veiklos tikslus, kiek juo gali būti prisidedama gerinant bendradarbiavimą ir keitimąsi geriausia patirtimi ir nedaromas poveikis tos veiklos bendrai saugai ir saugumui arba nekeliamas pavojus pagrindinėms teisėms. Tie stebėtojai gali dalyvauti atliekant rizikos analizę ir rengiant mokymą tik gavus atitinkamų valstybių narių sutikimą. Stebėtojų dalyvavimui vykdant bendras operacijas ir bandomuosius projektus turi pritarti priimančioji valstybė narė. Išsamios stebėtojų dalyvavimo taisyklės įtraukiamos į veiklos planą. Tuos stebėtojus prieš dalyvavimą Agentūra turi atitinkamai apmokyti.

Pakeitimas    383

Pasiūlymas dėl reglamento

79 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Agentūra, atitinkamoms valstybėms narėms sutikus, gali pakviesti trečiųjų šalių stebėtojus dalyvauti vykdant jos veiklą prie išorės sienų, nurodytą 37 straipsnyje, vykdant 51 straipsnyje nurodytas grąžinimo operacijas, teikiant 54 straipsnyje nurodytą grąžinimo pagalbą ir rengiant 62 straipsnyje nurodytą mokymą tiek, kiek jų buvimas atitinka tos veiklos tikslus, kiek juo gali būti prisidedama gerinant bendradarbiavimą ir keitimąsi geriausia praktika ir nedaromas poveikis bendrai tos veiklos saugai. Tie stebėtojai 37, 43, 51 ir 62 straipsniuose nurodytoje veikloje gali dalyvauti tik gavus atitinkamų valstybių narių sutikimą, o 37 ir 54 straipsniuose nurodytoje veikloje – tik gavus priimančiosios valstybės narės sutikimą. Išsamios stebėtojų dalyvavimo taisyklės įtraukiamos į veiklos planą. Tuos stebėtojus prieš dalyvavimą Agentūra turi atitinkamai apmokyti. Reikalaujama, kad dalyvaudami Agentūros veikloje jie laikytųsi jos elgesio kodekso.

2.  Agentūra, atitinkamoms valstybėms narėms sutikus, gali pakviesti trečiųjų šalių stebėtojus dalyvauti vykdant jos veiklą prie išorės sienų, nurodytą 37 straipsnyje, vykdant 51 straipsnyje nurodytas grąžinimo operacijas, teikiant 54 straipsnyje nurodytą grąžinimo pagalbą ir rengiant 62 straipsnyje nurodytą mokymą tiek, kiek jų buvimas atitinka tos veiklos tikslus, kiek juo gali būti prisidedama gerinant bendradarbiavimą ir keitimąsi geriausia patirtimi ir nedaromas poveikis bendrai tos veiklos saugai ar trečiųjų šalių piliečių saugai ir prieglobsčio teisei. Tie stebėtojai gali dalyvauti tik gavus atitinkamų valstybių narių sutikimą. Išsamios stebėtojų dalyvavimo taisyklės įtraukiamos į veiklos planą. Tuos stebėtojus prieš dalyvavimą Agentūra turi atitinkamai apmokyti. Reikalaujama, kad dalyvaudami Agentūros veikloje jie laikytųsi jos elgesio kodekso.

Pakeitimas    384

Pasiūlymas dėl reglamento

80 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Agentūra perima ir administruoja klastotų ir autentiškų dokumentų internete (FADO) sistemą – duomenų bazę, kurioje pateikiama informacija apie autentiškus valstybių narių, trečiųjų šalių, teritorinių vienetų, tarptautinių organizacijų ir kitų tarptautinės teisės subjektų išduotus kelionės bei teisę gyventi šalyje patvirtinančius dokumentus ir jų klastotes. FADO sistemoje nepateikiami jokie asmens duomenys.

Agentūra perima ir administruoja klastotų ir autentiškų dokumentų internete (FADO) duomenų bazę, sukurtą Tarybos bendraisiais veiksmais 98/700/TVR, kurioje pateikiama informacija apie autentiškus valstybių narių, trečiųjų šalių, teritorinių vienetų, tarptautinių organizacijų ir kitų tarptautinės teisės subjektų išduotus kelionės bei teisę gyventi šalyje patvirtinančius dokumentus ir jų klastotes. FADO sistemoje nepateikiami jokie asmens duomenys.

Pakeitimas    385

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jungtinė parlamentinė kontrolė

 

80a straipsnis

 

Jungtinė parlamentinė kontrolė

 

1.  Siekiant užtikrinti parlamentinę Agentūros kontrolę ir atsižvelgti į bendros atsakomybės tikslą Sąjungos ir nacionaliniu lygmeniu, kaip pabrėžiama 7 straipsnyje, šiuo reglamentu Europos Parlamentui priskiriamos kontrolės funkcijos turi būti papildytos kontrole, kurią vykdo Jungtinė parlamentinės kontrolės grupė (JPKG), kurią kartu įsteigė nacionaliniai parlamentai ir kompetentingas Europos Parlamento komitetas.

 

2.  JPKG veiklos organizavimą ir darbo tvarkos taisykles nustato Europos Parlamentas kartu su nacionaliniais parlamentais pagal Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje, kuris pridėtas prie ES sutarties ir SESV, 9 straipsnį. Darbo tvarkos taisyklėse apima nuostatas dėl įslaptintos informacijos ir neskelbtinos neįslaptintos informacijos tvarkymo ir prieigos prie tokios informacijos pagal šio reglamento 91 straipsnį. Darbo tvarkos taisyklėse taip pat, be kita ko, pateikiamos nuostatos dėl posėdžių dažnumo ir vietos, darbotvarkės sudarymo procedūros, aiškių sprendimų priėmimo nuostatų, JPKG sudėties ir informacijos apie JPKG pirmininkus, kurie skiriami į kompetentingą Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės komitetą, kaip nustatyta pagal šio straipsnio 3 dalies b punktą. JPKG narius renka jų atitinkami parlamentai, atsižvelgdami į jų žinias apie sienų valdymą ir Agentūrą; kai įmanoma, suteikiami nustatytos trukmės įgaliojimai iki įgaliojimų galiojimo pabaigos atitinkamame jų parlamente. Europos Parlamentas teikia sekretoriato paslaugas JPKG.

 

3.  JPKG politiškai stebi, kaip Agentūra vykdo savo užduotis ir kaip valstybės narės vykdo savo pareigas, kurios numatytos šiame reglamente. Taikant pirmą pastraipą:

 

a)  valdančiosios tarybos pirmininkas ir vykdomasis direktorius JPKG prašymu atvyksta į JPKG aptarti klausimus, susijusius su pirmoje pastraipoje nurodyta veikla;

 

b)  Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės atstovai posėdžio su JPKG metu, JPKG paprašius, atvyksta aptarti klausimus, kurie susiję su pirmoje pastraipoje nurodyta veikla; jei ta valstybė narė nedalyvauja Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų sistemoje, šią atsakomybę prisiima pirmoji valstybė narė, kuri po jos pirmininkaus Tarybai, ir dalyvauja Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų sistemoje;

 

c)  JPKG gali nuspręsti į posėdžius pakviesti kitus susijusius asmenis, pvz., konsultacinio forumo atstovą ir pagrindinių teisių pareigūną, kad aptartų bendrus su pagrindinių teisių apsauga susijusius klausimus.

 

4.  Agentūra pateikia JPKG visus dokumentus, kuriuos ji pateikia Europos Parlamentui. Valstybės narės kiekvienais metais informuoja JPKG apie šiame reglamente nurodytų pareigų vykdymą.

 

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 Agentūra, gavusi JPKG prašymą, pateikia visus dokumentus, jei jie reikalingi užduotims, susijusioms su politiniu Agentūros veiklos stebėsena, įvykdyti. Valstybės narės, atsižvelgdamos į diskretiškumo ir konfidencialumo įsipareigojimus, JPKG pateikia visą papildomą informaciją, kurios ji prašo.

 

5.  JPKG gali parengti išvadų dėl Europos sienų ir pakrantės apsaugos pajėgų veiklos politinės stebėsenos santrauką ir tas išvadas pateikti Europos Parlamentui ir nacionaliniams parlamentams. Europos Parlamentas susipažinimui pateikia tas išvadas Tarybai, Komisijai ir Agentūrai.

Pakeitimas    386

Pasiūlymas dėl reglamento

81 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos, vykdydamos savo užduotis pagal šį reglamentą, užtikrina pagrindinių teisių apsaugą, laikydamosi susijusių Sąjungos teisės aktų, visų pirma Chartijos, susijusių tarptautinės teisės aktų, įskaitant 1951 m. Konvenciją dėl pabėgėlių statuso ir jos 1967 m. protokolą, ir įsipareigojimų, susijusių su galimybe gauti tarptautinę apsaugą, ypač su negrąžinimo principu.

Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos, vykdydamos savo užduotis pagal šį reglamentą, užtikrina pagrindinių teisių apsaugą, laikydamosi susijusių Sąjungos teisės aktų, visų pirma Chartijos ir susijusių tarptautinės teisės aktų, įskaitant 1951 m. Konvenciją dėl pabėgėlių statuso, jos 1967 m. protokolą, Vaiko teisių konvenciją ir įsipareigojimų, susijusių su galimybe gauti tarptautinę apsaugą, ypač su negrąžinimo principu.

Pakeitimas    387

Pasiūlymas dėl reglamento

81 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tuo tikslu Agentūra parengia, toliau plėtoja ir įgyvendina pagrindinių teisių strategiją ir veiksmingą pagarbos pagrindinėms teisėms vykdant bet kokią Agentūros veiklą stebėsenos mechanizmą.

Tuo tikslu Agentūra, jei tam pritaria pagrindinių teisių pareigūnas, parengia, toliau plėtoja ir įgyvendina pagrindinių teisių strategiją ir veiksmų planą, įskaitant veiksmingą pagarbos pagrindinėms teisėms vykdant bet kokią Agentūros veiklą stebėsenos mechanizmą. Pagrindinių teisių pareigūnas teikia ataskaitą apie strategijos ir veiksmų plano įgyvendinimą, kaip nustatyta 107 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas    388

Pasiūlymas dėl reglamento

81 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos, vykdydamos savo užduotis, užtikrina, kad joks asmuo nebūtų išlaipinamas, verčiamas atvykti, palydimas arba kitaip perduodamas arba grąžinamas šalies institucijoms pažeidžiant negrąžinimo principą arba esant rizikai, kad asmuo iš tos šalies gali būti išsiųstas arba grąžintas į kitą šalį pažeidžiant tą principą.

2.  Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos, vykdydamos savo užduotis, užtikrina, kad joks asmuo nebūtų išlaipinamas, verčiamas atvykti, palydimas arba kitaip perduodamas arba grąžinamas šalies institucijoms, jei, inter alia, kyla rimtas pavojus, kad tokiam asmeniui bus taikoma mirties bausmė, kankinimai, jis (ji) bus persekiojamas (-a) arba patirs kitokį nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, arba kai jo (jos) gyvybei ar laisvei kyla pavojus dėl jo (jos) rasės, religijos, tautybės, seksualinės orientacijos, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar dėl tam tikros politinės nuomonės, pažeidžiant negrąžinimo principą arba esant rizikai, kad asmuo iš tos šalies gali būti išsiųstas, perkeltas, išduotas arba grąžintas į kitą šalį pažeidžiant tą principą.

Pakeitimas    389

Pasiūlymas dėl reglamento

81 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos, vykdydamos savo užduotis, atsižvelgia į ypatingus vaikų, nelydimų nepilnamečių, neįgaliųjų, prekybos žmonėmis aukų, asmenų, kuriems būtina medicininė pagalba, asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, nelaimės jūroje ištiktų asmenų ir kitų asmenų, kurie dėl savo padėties yra itin pažeidžiami, poreikius.

Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos, vykdydamos savo užduotis, atsižvelgia į ypatingus vaikų, nelydimų nepilnamečių, neįgaliųjų, prekybos žmonėmis aukų, asmenų, kuriems būtina medicininė pagalba, asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, nelaimės jūroje ištiktų asmenų ir kitų asmenų, kurie dėl savo padėties yra itin pažeidžiami, poreikius ir patenkina juos.

Pakeitimas    390

Pasiūlymas dėl reglamento

81 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Palaikydama santykius su valstybėmis narėmis ir bendradarbiaudama su trečiosiomis šalimis Agentūra, vykdydama savo užduotis, atsižvelgia į 70 straipsnyje nurodyto konsultacinio forumo ir pagrindinių teisių pareigūno ataskaitas.

4.  Palaikydama santykius su valstybėmis narėmis ir bendradarbiaudama su trečiosiomis šalimis Agentūra, vykdydama visas jai pavestas užduotis, įskaitant tolesnį veiksmingo pagarbos pagrindinėms teisėms stebėsenos mechanizmo kūrimą ir įgyvendinimą, atsižvelgia į 70 straipsnyje nurodyto konsultacinio forumo ir pagrindinių teisių pareigūno ataskaitas.

Pakeitimas    391

Pasiūlymas dėl reglamento

83 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų atsiųstiems būrių (grupių) nariams turi būti sudarytos sąlygos vykdyti visas užduotis ir naudotis visais įgaliojimais, susijusiais su sienų kontrole ir grąžinimu, taip pat tais, kurie būtini siekiant įgyvendinti Reglamento (ES) 2016/399 ir Direktyvos 2008/115/EB tikslus.

1.  Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų atsiųstiems būrių (grupių) nariams turi būti sudarytos sąlygos vykdyti visas užduotis ir naudotis visais įgaliojimais, susijusiais su sienų kontrole ir grąžinimu, taip pat tais, kurie būtini siekiant įgyvendinti Reglamentų (ES) Nr.656/2014 ir (ES) 2016/399, taip pat Direktyvos 2008/115/EB tikslus.

Pakeitimas    392

Pasiūlymas dėl reglamento

83 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Vykdydami jiems pavestas užduotis ir suteiktus įgaliojimais, būrių (grupių) nariai laikosi Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų, gerbia pagrindines teises ir laikosi priimančiosios valstybės narės nacionalinės teisės.

2.  Vykdydami jiems pavestas užduotis ir suteiktus įgaliojimais, būrių (grupių) nariai laikosi Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų ir visą laiką užtikrina pagarbą pagrindinėms teisėms ir laikosi priimančiosios valstybės narės nacionalinės teisės.

Pakeitimas    393

Pasiūlymas dėl reglamento

83 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Rengdama veiklos planą, priimančioji valstybė narė gali apriboti būrių (grupių) narių vykdomuosius įgaliojimus pagal nacionalinę teisę arba veiklos procedūras operacijų atlikimo metu. Veiklos plane nurodomi konkretūs vykdomieji įgaliojimai, kuriais būrių (grupių) nariai gali naudotis, kaip nustatyta 39 straipsnyje.

Pakeitimas    394

Pasiūlymas dėl reglamento

83 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Būrių (grupių) nariai, kuriuos kaip savo statutinius operatyvinius darbuotojus atsiunčia Agentūra arba kurie ilgam laikotarpiui deleguoti į Agentūrą ir jos atsiųsti, vykdydami jiems pavestas užduotis ir suteiktus įgaliojimus, kai tinkama, dėvi Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų uniformą. Valstybių narių trumpam laikotarpiui siunčiami būrių (grupių) nariai vykdydami jiems pavestas užduotis ir suteiktus įgaliojimus, kai tinkama, dėvi savo uniformas.

Būrių (grupių) nariai, kuriuos kaip savo statutinius operatyvinius darbuotojus atsiunčia Agentūra arba kurie ilgam laikotarpiui deleguoti į Agentūrą ir jos atsiųsti, vykdydami jiems pavestas užduotis ir suteiktus įgaliojimus dėvi Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų uniformą. Valstybių narių trumpam laikotarpiui siunčiami būrių (grupių) nariai vykdydami jiems pavestas užduotis ir suteiktus įgaliojimus dėvi savo uniformas.

Pakeitimas    395

Pasiūlymas dėl reglamento

83 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Būrių (grupių) nariams vykdant jiems pavestas užduotis ir suteiktus įgaliojimus leidžiama naudoti jėgą, taip pat panaudoti tarnybinį ginklą, šaudmenis ir įrangą, gavus buveinės valstybės narės ir priimančiosios valstybės leidimą arba – Agentūros darbuotojų atveju – gavus Agentūros leidimą, dalyvaujant priimančiosios valstybės narės sienos apsaugos pareigūnams ir pagal priimančiosios valstybės nacionalinę teisę. Kai tinkama, priimančioji valstybė narė, gavus buveinės valstybės narės arba Agentūros sutikimą, gali leisti būrių (grupių) nariams panaudoti jėgą nedalyvaujant priimančiosios valstybės narės sienos apsaugos pareigūnams.

6.  Būrių (grupių) nariams vykdant jiems pavestas užduotis ir suteiktus įgaliojimus gali būti leidžiama naudoti jėgą, taip pat panaudoti tarnybinį ginklą, šaudmenis ir įrangą, gavus buveinės valstybės narės ir priimančiosios valstybės leidimą arba – Agentūros darbuotojų atveju – gavus Agentūros ir priimančiosios valstybės narės leidimą, dalyvaujant priimančiosios valstybės narės sienos apsaugos pareigūnams ir pagal priimančiosios valstybės nacionalinę teisę. Kai tinkama, priimančioji valstybė narė, gavusi buveinės valstybės narės arba Agentūros sutikimą, gali leisti būrių (grupių) nariams panaudoti jėgą nedalyvaujant priimančiosios valstybės narės sienos apsaugos pareigūnams.

Pakeitimas    396

Pasiūlymas dėl reglamento

83 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Tarnybiniai ginklai, šaudmenys ir įranga gali būti naudojami teisėtai savigynai ir teisėtai būrių (grupių) narių arba kitų asmenų gynybai pagal priimančiosios valstybės narės nacionalinę teisę.

7.  Tarnybiniai ginklai, šaudmenys ir įranga gali būti naudojami teisėtai savigynai ir teisėtai būrių (grupių) narių arba kitų asmenų gynybai pagal priimančiosios valstybės narės nacionalinę teisę, taip pat pagal tarptautinę žmogaus teisių teisę ir Pagrindinių teisių chartiją.

Pakeitimas    397

Pasiūlymas dėl reglamento

83 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šio reglamento tikslais priimančioji valstybė narė leidžia būrių (grupių) nariams ieškoti informacijos Europos duomenų bazėse, kuriomis naudotis būtina siekiant įgyvendinti veiklos plane dėl patikrinimų kertant sieną, sienų stebėjimo ir grąžinimo nurodytus veiklos tikslus. Priimančioji valstybė narė taip pat gali leisti jiems ieškoti informacijos jos nacionalinėse duomenų bazėse, kai tai būtina, siekiant to paties tikslo. Valstybės narės užtikrina galimybę veiksmingai ir efektyviai naudotis jų duomenų bazėmis. Būrių (grupių) nariai ieško tik tų duomenų, kurių jiems reikia jiems pavestoms užduotims ir suteiktiems įgaliojimams vykdyti. Priimančioji valstybė narė prieš siunčiant būrių (grupių) narius Agentūrai nurodo, kuriomis nacionalinėmis ir Europos duomenų bazėmis galima naudotis. Agentūra tą informaciją pateikia visoms siuntime dalyvaujančiosioms valstybėms narėms.

Šio reglamento tikslais priimančioji valstybė narė leidžia būrių (grupių) nariams ieškoti informacijos ES duomenų bazėse, kuriomis naudotis būtina siekiant įgyvendinti veiklos plane dėl patikrinimų kertant sieną, sienų stebėjimo ir grąžinimo nurodytus veiklos tikslus pagal teisinį tokių duomenų bazių pagrindą. Priimančioji valstybė narė taip pat gali leisti jiems ieškoti informacijos jos nacionalinėse duomenų bazėse, kai tai būtina, siekiant to paties tikslo. Valstybės narės užtikrina galimybę veiksmingai ir efektyviai naudotis jų duomenų bazėmis. Būrių (grupių) nariai ieško tik tų duomenų, kurių jiems reikia tik jiems pavestoms užduotims ir suteiktiems įgaliojimams vykdyti. Priimančioji valstybė narė prieš siųsdama būrių (grupių) narius Agentūrai nurodo, kuriomis nacionalinėmis ir ES duomenų bazėmis galima naudotis. Agentūra tą informaciją pateikia visoms siuntime dalyvaujančioms valstybėms narėms.

Pakeitimas    398

Pasiūlymas dėl reglamento

83 straipsnio 8 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Priimančiosios valstybė narės valdžios institucijos yra visų būrių (grupių) narių, vykdančių jiems pavestas užduotis ir suteiktus įgaliojimus, surinktų arba tvarkomų asmens duomenų tvarkymo duomenų valdytojos.

Pakeitimas    399

Pasiūlymas dėl reglamento

85 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nedarant poveikio 94 straipsniui, kai būrių (grupių) nariai vykdo operacijas priimančiojoje valstybėje narėje, ta valstybė narė pagal savo nacionalinę teisę atsako už bet kokią vykdant operacijas jų padarytą žalą.

1.  Nedarant poveikio 94 straipsniui ir 96 straipsnio -1 ir -1a dalims, kai būrių (grupių) nariai vykdo operacijas priimančiojoje valstybėje narėje, ta valstybė narė pagal savo nacionalinę teisę atsako už bet kokią vykdant operacijas jų padarytą žalą.

Pakeitimas    400

Pasiūlymas dėl reglamento

86 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nedarant poveikio 94 straipsniui, vykdant bendrą operaciją, bandomąjį projektą, siunčiant migracijos valdymo rėmimo grupes, teikiant skubią pasienio pagalbą, vykdant grąžinimo operaciją arba teikiant grąžinimo pagalbą, būrių (grupių) nariams dėl nusikalstamų veikų, kurios gali būti padarytos prieš juos arba jų pačių, taikoma tokia pati tvarka, kokia taikoma priimančiosios valstybės narės pareigūnams.

Vykdant bendrą operaciją, bandomąjį projektą, siunčiant migracijos valdymo rėmimo grupes, teikiant skubią pasienio pagalbą, vykdant grąžinimo operaciją arba teikiant grąžinimo pagalbą, būrių (grupių) nariams, įskaitant Agentūros statutinius darbuotojus, dėl nusikalstamų veikų, kurios gali būti padarytos prieš juos arba jų pačių, taikoma tokia pati tvarka, kokia taikoma priimančiosios valstybės narės pareigūnams.

Pakeitimas    401

Pasiūlymas dėl reglamento

87 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tvarkydama asmens duomenis Agentūra taiko [Reglamentą (EB) Nr. 45/2001].

1.  Tvarkydama asmens duomenis Agentūra taiko Reglamentą (ES) 2018/1725.

Pakeitimas    402

Pasiūlymas dėl reglamento

87 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valdančioji taryba imasi reikiamų administracinių priemonių, kad Agentūra taikytų [Reglamentą (EB) Nr. 45/2001], be kita ko, priemonių dėl Agentūros duomenų apsaugos pareigūno.

2.  Valdančioji taryba imasi reikiamų įgyvendinimo priemonių, kad Agentūra taikytų Reglamentą (ES) 2018/1725, taip pat įgyvendina priemones dėl Agentūros duomenų apsaugos pareigūno, visų pirma susijusių su jo (jos) užduotimis, pareigomis ir įgaliojimais.

Pakeitimas    403

Pasiūlymas dėl reglamento

87 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Agentūra gali perduoti asmens duomenis trečiosios šalies institucijai arba tarptautinei organizacijai pagal [Reglamento (EB) Nr. 45/2001] nuostatas, jeigu toks perdavimas reikalingas Agentūros užduotims atlikti vykdant grąžinimo veiklą. Jeigu rengiant grąžinimo operacijas valstybė narė neperduoda vežėjui grąžinamų asmenų asmens duomenų, Agentūra taip pat gali perduoti minėtus duomenis laikydamasi tų pačių sąlygų. Taikant [Reglamento (EB) Nr. 45/2001] [25 straipsnio 1 dalies c punktą], šio reglamento [19 straipsnis] netaikomas tvarkant asmens duomenis Agentūros vykdomo grąžinimo tikslu tol, kol trečiosios šalies pilietis negrąžinamas. Agentūra kiekvienu atskiru atveju gali nustatyti vidaus taisykles dėl naudojimosi [Reglamento (EB) Nr. 45/2001] [17 ir 18 straipsniuose] nurodytomis teisėmis apribojimo, jeigu leidus naudotis tokiomis teisėmis kiltų rizika sutrukdyti grąžinimo procedūrą.

3.  Agentūra gali perduoti asmens duomenis trečiosios šalies institucijai arba tarptautinei organizacijai pagal [Reglamento (EB) Nr. 45/2001] nuostatas, jeigu toks perdavimas reikalingas Agentūros užduotims atlikti vykdant grąžinimo veiklą. Jeigu rengiant grąžinimo operacijas valstybė narė neperduoda vežėjui grąžinamų asmenų asmens duomenų, Agentūra taip pat gali perduoti minėtus duomenis laikydamasi tų pačių sąlygų. Pagal Reglamento (ES) 2018/1725 25 straipsnio 1 dalies c punktą Agentūra kiekvienu atskiru atveju gali nustatyti vidaus taisykles dėl naudojimosi to reglamento 17 ir 18 straipsniuose nurodytomis teisėmis apribojimo, jeigu leidus naudotis tokiomis teisėmis kiltų rizika sutrukdyti grąžinimo procedūrą. Tokie apribojimai turi atitikti teisės į asmens duomenų apsaugą ir teisės į privatų ir šeimos gyvenimą esmę ir turi būti būtini bei proporcingi siekiamam tikslui, atsižvelgiant į riziką atitinkamo asmens teisėms.

Pakeitimas    404

Pasiūlymas dėl reglamento

87 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Bet koks keitimasis informacija draudžiamas, jei trečiosios šalies gauta informacija galėtų būti panaudota siekiant nustatyti asmenis ar asmenų grupes, kurių prašymas dėl teisės yra ar buvo nagrinėjamas arba kuriems gresia didelis pavojus patirti žiaurų, nežmonišką ar žeminantį orumą elgesį arba baudimą arba kurių pagrindinės teisės gali būti kitaip pažeidžiamos. Agentūra trečiajai šaliai neatskleidžia fakto, kad asmuo pateikė prašymą dėl tarptautinės apsaugos.

Pakeitimas    405

Pasiūlymas dėl reglamento

87 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Draudžiama informaciją, kuria buvo pasikeista pagal šį reglamentą, toliau perduoti ar kitaip suteikti kitoms trečiosioms šalims ar tretiesiems subjektams.

Pakeitimas    406

Pasiūlymas dėl reglamento

87 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

87a straipsnis

 

Asmens duomenų šaltiniai ir duomenų nuosavybė

 

1.  Agentūra gali tvarkyti asmens duomenis, kurie yra svarbūs jos užduotims vykdyti, kaip numatyta šiame reglamente, ir kuriuos ji gauna iš:

 

a)  valstybių narių;

 

b)  Agentūros darbuotojų;

 

c)  Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų;

 

d)  kitų Sąjungos įstaigų, agentūrų ir biurų, visų pirma nurodytų 69 straipsnio 1 dalyje;

 

e)  trečiųjų valstybių ar tarptautinių organizacijų;

 

f)  viešai prieinamų šaltinių.

 

2.  Subjektas, teikiantis asmens duomenis, išsaugo šių duomenų nuosavybę ir atsakomybę, susijusią su duomenų tikslumu. Kai asmens duomenys teikiami iš 1 dalies b, e ir f punktuose išvardytų šaltinių, atsakomybė tenka Agentūrai.

 

3.  Informaciją iš viešai prieinamų šaltinių Agentūra įvertina vadovaudamasi šiais principais:

 

a)  informacijos šaltinio patikimumas įvertinamas naudojantis šiais šaltinio vertinimo kodais:

 

A):  neabejojama šaltinio autentiškumu, patikimumu ir kompetencija arba informacija gauta iš šaltinio, kuris visada buvo patikimas;

 

B):  informacija gauta iš šaltinio, kuris dažniausiai buvo patikimas;

 

C):  informacija gauta iš šaltinio, kuris dažniausiai buvo nepatikimas;

 

X):  šaltinio patikimumo įvertinti neįmanoma;

 

b)  informacijos tikslumas įvertinamas naudojantis šiais informacijos vertinimo kodais:

 

1):  informacija, kurios tikslumu neabejojama;

 

2):  informacija, kurią asmeniškai žino šaltinis, bet asmeniškai nežino ją perduodantis pareigūnas;

 

3):  informacija, kurios asmeniškai nežino šaltinis, bet kurią patvirtina kita jau įregistruota informacija;

 

4):  šaltiniui asmeniškai nežinoma informacija ir ji negali būti patvirtinta.

Pakeitimas    407

Pasiūlymas dėl reglamento

88 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra gali tvarkyti asmens duomenis tik šiais tikslais:

1.  Agentūra gali tvarkyti asmens duomenis tik kiek, kiek tai yra tikrai būtina ir šiais tikslais:

Pakeitimas    408

Pasiūlymas dėl reglamento

88 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  vykdydama jai pavestas bendrų operacijų, bandomųjų projektų vykdymo, skubios pasienio pagalbos teikimo organizavimo bei koordinavimo užduotis ir su migracijos valdymo rėmimo grupėmis susijusias užduotis;

a)  vykdydama jai pavestas su bendromis operacijomis, bandomaisiais projektais, skubia pasienio pagalba susijusias užduotis ir su migracijos valdymo rėmimo grupėmis susijusias užduotis, kaip nustatyta šiame reglamente;

Pakeitimas    409

Pasiūlymas dėl reglamento

88 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  supaprastindama keitimąsi informacija su valstybėmis narėmis, EASO, Europolu arba Eurojustu pagal 89 straipsnį;

c)  supaprastindama keitimąsi informacija su valstybėmis narėmis, [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra], Europolu arba Eurojustu pagal 89 straipsnį;

Pakeitimas    410

Pasiūlymas dėl reglamento

88 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Asmens duomenis Agentūrai teikianti valstybė narė arba kita Sąjungos agentūra apibrėžia tų duomenų tvarkymo tikslą (-us), kaip nurodyta 1 dalyje. Tvarkyti asmens duomenis kitais tikslais, kurie taip pat atitinka 1 dalyje nurodytus tikslus, Agentūra gali tik tuo atveju, jeigu jai tai leidžia asmens duomenų teikėjas.

2.  Asmens duomenis Agentūrai teikianti valstybė narė arba kita Sąjungos agentūra apibrėžia tų duomenų tvarkymo tikslą (-us), kaip nurodyta 1 dalyje. Tvarkyti tokius asmens duomenis kitais tikslais, kurie taip pat atitinka 1 dalyje nurodytus tikslus, Agentūra gali tik tuo atveju, jeigu jai tai leidžia asmens duomenų teikėjas ir tik įvertinus, kad tokio duomenų tvarkymo tikslo pakeitimas atitinka būtinumo ir proporcingumo principus, taikomus duomenų apsaugai. Agentūra, tvarkydama asmens duomenis pagal šią dalį, kiekvienu atskiru atveju raštu registruoja atitikties vertinimą.

Pakeitimas    411

Pasiūlymas dėl reglamento

88 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Tinkamai pagrįstais atvejais Agentūra, taikydama pagal 87 straipsnio 2 dalį priimtas įgyvendinimo priemones, gali nustatyti informacijos ir asmens duomenų, gautų iš viešai prieinamų šaltinių, naudojimo apribojimus valstybėms narėms, Sąjungos įstaigoms, trečiosioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms.

Pakeitimas    412

Pasiūlymas dėl reglamento

89 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra tvarko tik toliau nurodytų kategorijų surinktus ir jai valstybių narių, jos pačios darbuotojų arba EASO, Europolo ar Eurojusto, vykdant bendras operacijas, bandomuosius projektus, teikiant skubią pasienio pagalbą ir vykdant migracijos valdymo rėmimo grupių veiklą perduotus asmens duomenis:

1.  Agentūra tvarko tik toliau nurodytų kategorijų surinktus ir jai valstybių narių, jos pačios darbuotojų, Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų narių arba [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros], Europolo ar Eurojusto narių, vykdant bendras operacijas, bandomuosius projektus, teikiant skubią pasienio pagalbą ir vykdant migracijos valdymo rėmimo grupių veiklą perduotus asmens duomenis:

Pakeitimas    413

Pasiūlymas dėl reglamento

89 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  asmenų, kurie, kaip pagrįstai įtaria valstybių narių kompetentingos institucijos ir EASO, Europolas ar Eurojustas, dalyvavo vykdant tarpvalstybinius nusikaltimus, kaip antai, neteisėtą migrantų gabenimą, prekybą žmonėmis arba teroristinę veiklą, asmens duomenis;

a)  asmenų, kurie, kaip pagrįstai įtaria valstybių narių kompetentingos institucijos ir [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra], Europolas ar Eurojustas, dalyvavo vykdant tarpvalstybinius nusikaltimus;

Pakeitimas    414

Pasiūlymas dėl reglamento

89 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kai būtina keistis informacija su EASO, Europolu arba Eurojustu, kad jie ją galėtų naudoti laikydamiesi jiems suteiktų atitinkamų įgaliojimų ir 69 straipsnio;

a)  kai būtina keistis informacija su [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra], Europolu arba Eurojustu, kad jie ją galėtų naudoti laikydamiesi jiems suteiktų atitinkamų įgaliojimų ir 69 straipsnio;

Pakeitimas    415

Pasiūlymas dėl reglamento

89 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  konkrečiais atvejais, kai Agentūrai tampa žinoma, kad vykdant jai pavestas užduotis tvarkomus asmens duomenis tikrai būtina perduoti teisėsaugos institucijoms sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo arba traukimo baudžiamojon atsakomybėn už juos tikslais.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    416

Pasiūlymas dėl reglamento

89 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Asmens duomenys ištrinami iškart, kai tik yra perduodami EASO, Europolui, Eurojustui arba kompetentingoms valstybių narių institucijoms arba panaudojami rizikos analizėms rengti. Duomenys bet kuriuo atveju negali būti laikomi ilgiau nei 90 dienų po tų duomenų surinkimo dienos. Rizikos analizių rezultatuose duomenys nuasmeninami. Šios dalies nuostatos netaikomos duomenims, kurie tvarkomi vykdant su grąžinimu susijusias užduotis.

3.  Asmens duomenys ištrinami iškart, kai tik yra perduodami [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrai], Europolui, Eurojustui arba kompetentingoms valstybių narių institucijoms arba panaudojami rizikos analizėms rengti. Duomenys bet kuriuo atveju negali būti laikomi ilgiau nei 90 dienų po tų duomenų surinkimo dienos. Rizikos analizių rezultatuose duomenys nuasmeninami. Šios dalies nuostatos netaikomos duomenims, kurie tvarkomi vykdant su grąžinimu susijusias užduotis.

Pakeitimas    417

Pasiūlymas dėl reglamento

89 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Bet koks keitimasis informacija draudžiamas, jei trečiosios šalies gauta informacija galėtų būti panaudota siekiant nustatyti asmenis ar asmenų grupes, kurių prašymas dėl teisės į tarptautinę apsaugą yra nagrinėjamas arba kuriems gresia didelis pavojus patirti žiaurų, nežmonišką ar žeminantį orumą elgesį arba baudimą arba kurių pagrindinės teisės gali būti kitaip pažeidžiamos.

Pakeitimas    418

Pasiūlymas dėl reglamento

90 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kai nacionaliniam padėties vaizdui nustatyti reikia tvarkyti asmens duomenis, tie duomenys tvarkomi pagal atitinkamas Sąjungos ir nacionalinės teisės nuostatas dėl duomenų apsaugos. Kiekviena valstybė narė paskiria instituciją, kuri pagal Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 7 punktą laikoma duomenų valdytoju ir kuriai tenka pagrindinė atsakomybė už tos valstybės narės vykdomą duomenų tvarkymą. Kiekviena valstybė narė tos institucijos duomenis praneša Komisijai.

1.  Kai nacionaliniam padėties vaizdui nustatyti reikia tvarkyti asmens duomenis, tie duomenys tvarkomi pagal atitinkamas Sąjungos ir nacionalinės teisės nuostatas dėl duomenų apsaugos. Kiekviena valstybė narė paskiria instituciją, kuri pagal Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 7 punktą laikoma duomenų valdytoju ir kuriai tenka pagrindinė atsakomybė už tos valstybės narės vykdomą asmens duomenų tvarkymą. Kiekviena valstybė narė tos institucijos duomenis praneša Komisijai.

Pakeitimas    419

Pasiūlymas dėl reglamento

90 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Laivų ir orlaivių registracijos numeriai yra vieninteliai asmens duomenys, kurie gali būti tvarkomi naudojant Europos padėties vaizdo ir konkrečios padėties vaizdo sistemas.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    420

Pasiūlymas dėl reglamento

90 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Bet koks keitimasis asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis sistemoje EUROSUR vykdomas išimtinai tik tais atvejais, kai tai tikrai būtina šio reglamento tikslais. Jis vykdomas laikantis Reglamento (ES) 2016/679 ir atitinkamų nacionalinių nuostatų dėl duomenų apsaugos.

3.  Bet koks keitimasis asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis sistemoje EUROSUR vykdomas išimtinai tik tais atvejais, kai tai tikrai būtina šio reglamento tikslais. Jis vykdomas laikantis, atitinkamai, Reglamento (ES) 2016/679 arba Direktyvos (ES) 2016/680 ir atitinkamų nacionalinių nuostatų dėl duomenų apsaugos.

Pakeitimas    421

Pasiūlymas dėl reglamento

90 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Bet koks keitimasis informacija pagal 73 straipsnio 2 dalį, 74 straipsnio 3 dalį ir 75 straipsnio 3 dalį draudžiamas, jei trečiosios šalies gauta informacija galėtų būti panaudota siekiant nustatyti asmenis ar asmenų grupes, kurių prašymas dėl teisės į tarptautinę apsaugą yra nagrinėjamas arba kuriems gresia didelis pavojus patirti žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį arba baudimą arba kurių pagrindinės teisės gali būti kitaip pažeidžiamos.

4.  Bet koks keitimasis informacija draudžiamas, jei trečiosios šalies gauta informacija galėtų būti panaudota siekiant nustatyti asmenis ar asmenų grupes, kurių prašymas dėl teisės į tarptautinę apsaugą yra nagrinėjamas arba kuriems gresia didelis pavojus patirti žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį arba baudimą arba kurių pagrindinės teisės gali būti kitaip pažeidžiamos.

Pakeitimas    422

Pasiūlymas dėl reglamento

90 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Valstybės narės duomenų tvarkymo teisėtumo stebėjimo ir atitikties šiam reglamentui užtikrinimo tikslais saugo visus įrašus apie keitimąsi informacija ir asmens duomenimis. Įrašuose visų pirma nurodoma data, trečiosios šalies pavadinimas ir informacijos, kuria dalijamasi, rūšis.

Pakeitimas    423

Pasiūlymas dėl reglamento

90 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Draudžiama informaciją, kuria buvo pasikeista pagal 73 straipsnio 2 dalį, 74 straipsnio 3 dalį ir 75 straipsnio 3 dalį, toliau perduoti ar kitaip suteikti kitoms trečiosioms šalims ar tretiesiems subjektams.

5.  Valstybės narės ir Agentūra užtikrina, kad pagal 73 straipsnio 2 dalį, 74 straipsnio 3 dalį ir 75 straipsnio 3 dalį trečiosioms šalims perduota ar atskleista informacija nebūtų toliau perduodama kitoms trečiosioms šalims ar kokiems kitiems tretiesiems subjektams. Atitinkamos nuostatos įtraukiamos į visus susitarimus, kurie sudaromi su ta trečiąja šalimi ir kuriuose aptariamas keitimasis informacija.

Pakeitimas    424

Pasiūlymas dėl reglamento

91 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Gavusi Komisijos pritarimą, valdančioji taryba priima saugumo taisykles.

2.  Valdančioji taryba priima saugumo taisykles.

Pakeitimas    425

Pasiūlymas dėl reglamento

91 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Įslaptinimas nedraudžia informacijos perduoti Europos Parlamentui. Pagal šį reglamentą Europos Parlamentui perduodamos informacijos ir dokumentų perdavimui ir tvarkymui turi pritari Komisija.

3.  Įslaptinimas nedraudžia informacijos perduoti Europos Parlamentui. Pagal šį reglamentą Europos Parlamentui perduodamos informacijos ir dokumentų perdavimas bei tvarkymas atliekamas laikantis įslaptintos informacijos perdavimo ir tvarkymo taisyklių, kurios taikytinos Europos Parlamentui ir Komisijai keičiantis tokio pobūdžio informacija.

Pakeitimas    426

Pasiūlymas dėl reglamento

94 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valdančioji taryba gali skirti diferencijuotą mėnesinę išmoką statutiniams Agentūros darbuotojams. Ši diferencijuota išmoka apskaičiuojama kaip kiekvieno atitinkamo darbuotojo atlyginimo procentinė dalis. Ta procentinė dalis neviršija 100 proc. ir darbo vietoje taikomo korekcinio koeficiento skirtumo ir yra reguliariai peržiūrima. Prieš skiriant šią išmoką atsižvelgiama į bendrą atskiriems darbuotojams mokamą atlyginimą, be kita ko, į komandiruočių išlaidų atlyginimą.

Valdančioji taryba gali skirti diferencijuotą mėnesinę išmoką statutiniams Agentūros darbuotojams, kai susiduriama su sunkumais įgyvendinant jos misiją ir užduotis, nurodytas šiame reglamente. Ši diferencijuota išmoka apskaičiuojama kaip kiekvieno atitinkamo darbuotojo atlyginimo procentinė dalis. Ta procentinė dalis neviršija 100 proc. ir darbo vietoje taikomo korekcinio koeficiento skirtumo ir yra reguliariai peržiūrima.

Pakeitimas    427

Pasiūlymas dėl reglamento

96 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Agentūra atsako už visą veiklą, kurią ji vykdo pagal šį reglamentą.

Pakeitimas    428

Pasiūlymas dėl reglamento

96 straipsnio -1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1a.  Kai Agentūros statutiniai darbuotojai vykdo II priede nurodytas užduotis, Agentūra atsako už bet kokią padarytą žalą.

Pakeitimas    429

Pasiūlymas dėl reglamento

96 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

96a straipsnis

 

Ieškiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismui

 

1.  Vadovaujantis SESV 263 straipsniu, Europos Sąjungos Teisingumo Teisme gali būti pareikštas ieškinys dėl Agentūros veiksmų teisėtumo.

 

2.  Pagal SESV 263 straipsnį valstybės narės, Sąjungos institucijos, taip pat fiziniai ir juridiniai asmenys dėl Agentūros veiksmų gali inicijuoti procesą Europos Sąjungos Teisingumo Teisme.

 

3.  Jeigu Agentūra yra įpareigota veikti, bet to nepadaro, pagal SESV 265 straipsnį Europos Sąjungos Teisingumo Teisme gali būti pareikštas ieškinys dėl neveikimo.

 

4.  Agentūra imasi būtinų priemonių Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimams vykdyti.

Pakeitimas    430

Pasiūlymas dėl reglamento

97 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  konsultacinis forumas,

Išbraukta.

Pakeitimas    431

Pasiūlymas dėl reglamento

97 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  pagrindinių teisių pareigūnas.

Išbraukta.

Pakeitimas    432

Pasiūlymas dėl reglamento

97 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šie subjektai veiklą vykdo nepriklausomai nuo administravimo ir valdymo struktūros:

 

a)  konsultacinis forumas,

 

b)  pagrindinių teisių pareigūnas.

Pakeitimas    433

Pasiūlymas dėl reglamento

98 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Komisijos siūlymu pagal 105 straipsnį skiria vykdomąjį direktorių;

Išbraukta.

Pakeitimas    434

Pasiūlymas dėl reglamento

98 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  Komisijos siūlymu pagal 105 straipsnį skiria vykdomojo direktoriaus pavaduotojus;

b)  vykdomojo direktoriaus siūlymu pagal 105 straipsnį skiria vykdomojo direktoriaus pavaduotojus;

Pakeitimas    435

Pasiūlymas dėl reglamento

98 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

bb)  gavusi išankstinį Komisijos pritarimą, priima Agentūros saugumo taisykles, susijusias su ES įslaptinta informacija ir neskelbtina neįslaptinta informacija, kaip nurodyta 91 straipsnyje;

bb)  priima Agentūros saugumo taisykles, susijusias su ES įslaptinta informacija ir neskelbtina neįslaptinta informacija, kaip nurodyta 91 straipsnyje;

Pakeitimas    436

Pasiūlymas dėl reglamento

98 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valdančioji taryba gali patarti vykdomajam direktoriui bet kuriuo klausimu, susijusiu su išorės sienų operacijų valdymo ir grąžinimo tobulinimu, įskaitant su moksliniais tyrimais susijusią veiklą.

4.  Valdančioji taryba gali patarti vykdomajam direktoriui bet kuriuo klausimu, susijusiu su išorės sienų operacijų siuntimo, grąžinimo ir mokymo veikla, įskaitant su moksliniais tyrimais susijusią veiklą.

Pakeitimas    437

Pasiūlymas dėl reglamento

99 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nedarant poveikio 3 daliai, valdančiąją tarybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą ir du Komisijos atstovai; visi jie turi balsavimo teisę. Šiuo tikslu kiekviena valstybė narė į valdančiąją tarybą skiria po narį ir po pakaitinį narį, kuris atstovauja nariui, kai šis negali dalyvauti. Komisija skiria du narius ir du pakaitinius narius. Kadencijos trukmė – ketveri metai. Kadencija gali būti pratęsiama.

1.  Nedarant poveikio 3 daliai, valdančiąją tarybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą, du Komisijos atstovai ir vieną Europos Parlamento atstovas; visi jie turi balsavimo teisę. Šiuo tikslu kiekviena valstybė narė į valdančiąją tarybą skiria po narį ir po pakaitinį narį, kuris atstovauja nariui, kai šis negali dalyvauti. Komisija skiria du narius ir du pakaitinius narius. Europos Parlamentas skiria vieną Europos Parlamento narį iš kompetentingo komiteto ir kitą Europos Parlamento narį kaip pakaitinį narį. Kadencijos trukmė – ketveri metai. Kadencija gali būti pratęsiama.

Pakeitimas    438

Pasiūlymas dėl reglamento

100 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valdančioji taryba kasmet iki lapkričio 30 d. patvirtina galutinį programavimo dokumentą, kurį sudaro, be kita ko, Agentūros daugiametė programa ir metinė kitų metų programa, pagrįsta vykdomojo direktoriaus pateiktu projektu, kuriam pritarė valdančioji taryba. Galutinis programavimo dokumentas priimamas Komisijai pareiškus teigiamą nuomonę, o daugiametė programa – pasikonsultavus su Europos Parlamentu. Jeigu Agentūra nusprendžia neatsižvelgti į Komisijos nuomonėje pateiktus argumentus, ji pateikia išsamų pagrindimą. Valdančioji taryba perduoda dokumentą Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

1.  Valdančioji taryba kasmet iki lapkričio 30 d. ir atsižvelgdama į Tarpinstitucinės darbo grupės agentūrų išteklių klausimais rekomendacijas patvirtina galutinį programavimo dokumentą, kurį sudaro, be kita ko, Agentūros daugiametė programa ir metinė kitų metų programa, pagrįsta vykdomojo direktoriaus pateiktu projektu, kuriam pritarė valdančioji taryba. Galutinis programavimo dokumentas priimamas Komisijai pareiškus teigiamą nuomonę, o daugiametė programa – pasikonsultavus su Europos Parlamentu. Jeigu Agentūra nusprendžia neatsižvelgti į Komisijos ar Europos Parlamento nuomonėje pateiktus argumentus, ji pateikia išsamų pagrindimą. Valdančioji taryba nedelsdama perduoda dokumentą Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas    439

Pasiūlymas dėl reglamento

100 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Daugiametėje programoje nustatoma bendra strateginė vidutinės trukmės ir ilgojo laikotarpio programa, kurioje, be kita ko, nurodomi tikslai, numatomi rezultatai, veiksmingumo rodikliai ir išteklių planavimas, taip pat daugiametis biudžetas, darbuotojai ir pačios Agentūros pajėgumai. Daugiametėje programoje nustatomos strateginės pagalbos sritys ir paaiškinama, ką reikia padaryti siekiant įgyvendinti tikslus. Į ją įtraukiama santykių su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis strategija ir su ta strategija susiję veiksmai.

3.  Daugiametėje programoje nustatoma bendra strateginė vidutinės trukmės ir ilgojo laikotarpio programa, kurioje, be kita ko, nurodomi tikslai, numatomi rezultatai, veiksmingumo rodikliai ir išteklių planavimas, taip pat daugiametis biudžetas, darbuotojai ir pačios Agentūros pajėgumai. Daugiametėje programoje nustatomos strateginės pagalbos sritys ir paaiškinama, ką reikia padaryti siekiant įgyvendinti tikslus. Į ją įtraukiama pagrindinių teisių stebėsenos ir pagarbos joms bei santykių su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis strategija ir su tomis strategijomis susiję veiksmai.

Pakeitimas    440

Pasiūlymas dėl reglamento

102 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Valdančiosios tarybos posėdžiuose kviečiami dalyvauti Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros ir Europolo atstovai. Valdančioji taryba taip pat gali pakviesti atitinkamų Sąjungos institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų atstovus.

6.  Valdančiosios tarybos posėdžiuose kviečiami dalyvauti Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros ir Europolo atstovai. Valdančioji taryba taip pat gali pakviesti atitinkamų kitų Sąjungos institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų atstovus.

Pakeitimas    441

Pasiūlymas dėl reglamento

104 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Europos Parlamentas arba Taryba gali paprašyti vykdomąjį direktorių pateikti jam pavestų užduočių vykdymo ataskaitą. Be kita ko, tai apima informaciją apie pagrindinių teisių strategijos įgyvendinimą ir stebėseną, ankstesnių metų Agentūros metinę veiklos ataskaitą, kitų metų darbo programą ir Agentūros daugiametę programą arba apie bet kokį kitą su Agentūros veikla susijusį klausimą. Vykdomasis direktorius Europos Parlamente pastarajam paprašius perskaito pranešimą ir reguliariai jam atsiskaito.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba gali paprašyti vykdomąjį direktorių pateikti jam pavestų užduočių vykdymo ataskaitą. Be kita ko, tai apima informaciją apie Agentūros veiklą, apie pagrindinių teisių strategijos įgyvendinimą ir stebėseną, ankstesnių metų Agentūros metinę veiklos ataskaitą, kitų metų darbo programą ir Agentūros daugiametę programą arba apie bet kokį kitą su Agentūros veikla susijusį klausimą. Vykdomasis direktorius Europos Parlamente pastarajam paprašius perskaito pranešimą ir raštu per 15 kalendorinių dienų atsako į visus Europos Parlamento nario pateiktus klausimus. Vykdomasis direktorius reguliariai atsiskaito atitinkamiems subjektams ir Europos Parlamento komitetams. Išskyrus atvejais, kai šiame reglamente numatytas specialus terminas, vykdomasis direktorius užtikrina, kad ataskaitos Europos Parlamentui būtų perduodamos per šešis mėnesius nuo ataskaitų teikimo laikotarpio pabaigos, nebent atitinkamiems subjektams ir Europos Parlamento komitetams raštu nurodomos deramos vėlavimo priežastys.

Pakeitimas    442

Pasiūlymas dėl reglamento

105 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija pasiūlo bent tris kandidatus vykdomojo direktoriaus ir kiekvieno vykdomojo direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti, vadovaudamasi sąrašu, sudarytu paskelbus apie šią pareigybę Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei, atitinkamais atvejais, kituose spaudos leidiniuose ar interneto svetainėse.

1.  Europos Parlamentas ir Taryba bendru sutarimu skiria vykdomąjį direktorių, vadovaudamiesi Komisijos parengtu sąrašu, sudarytu paskelbus apie šią pareigybę Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei, atitinkamais atvejais, kituose spaudos leidiniuose ar interneto svetainėse.

Pakeitimas    443

Pasiūlymas dėl reglamento

105 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vykdomąjį direktorių skiria valdančioji taryba, remdamasi 1 dalyje nurodytu Komisijos pasiūlymu ir atsižvelgdama į jo nuopelnus, dokumentais patvirtintus aukšto lygio administracinius ir vadovavimo įgūdžius, įskaitant jo, kaip vyresniojo specialisto, atitinkamą patirtį išorės sienų valdymo ir grąžinimo srityje. Prieš paskyrimą Komisijos pasiūlyti kandidatai kviečiami perskaityti pranešimą Europos Parlamento kompetentingame (-uose) komitete (-uose) ir atsakyti į jų narių klausimus.

Vykdomasis direktorius pasirenkamas pagal jo nuopelnus, nepriklausomumą ir dokumentais patvirtintus aukšto lygio administracinius ir vadovavimo įgūdžius, įskaitant jo, kaip vyresniojo specialisto, atitinkamą patirtį išorės sienų valdymo ir grąžinimo srityje, įrodžius išsamų Agentūros vaidmens ir veiklos išmanymą, remiantis 1 dalyje nurodytu Komisijos pasiūlymu. Prieš paskyrimą Komisijos pasiūlyti kandidatai kviečiami perskaityti pranešimą Europos Parlamento kompetentingame (-uose) komitete (-uose) ir atsakyti į jų narių klausimus.

Pakeitimas    444

Pasiūlymas dėl reglamento

105 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Po tokio pranešimo Europos Parlamentas priima nuomonę, kurioje išdėstomas jo požiūris, ir gali nurodyti pageidaujamą kandidatą.

Išbraukta.

Pakeitimas    445

Pasiūlymas dėl reglamento

105 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valdančioji taryba skiria vykdomąjį direktorių atsižvelgdama į šias nuomones. Valdančiosios tarybos sprendimas priimamas dviejų trečdalių visų balsavimo teisę turinčių narių balsų dauguma.

Išbraukta.

Pakeitimas    446

Pasiūlymas dėl reglamento

105 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei valdančioji taryba priima sprendimą paskirti ne tą kandidatą, kurį Europos Parlamentas nurodė kaip pageidaujamą, valdančioji taryba raštu informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie tai, kaip buvo atsižvelgta į Europos Parlamento nuomonę.

Išbraukta.

Pakeitimas    447

Pasiūlymas dėl reglamento

105 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valdančioji taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, turi teisę atleisti vykdomąjį direktorių.

Europos Parlamentas ir Taryba, remdamiesi Komisijos pasiūlymu, turi teisę atleisti vykdomąjį direktorių ir vykdomojo direktoriaus pavaduotojus. Europos Parlamentas ar Taryba gali paprašyti Komisijos pateikti tokį pasiūlymą.

Pakeitimas    448

Pasiūlymas dėl reglamento

105 straipsnio 2 dalies 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kadenciją baigiantis vykdomasis direktorius ar vykdomojo direktoriaus pavaduotojai toliau eina pareigas, kol Europos Parlamentas ir Taryba paskiria juos pakeisiančius asmenis. Atleidimo atveju ar jei asmuo nebeatitinka jo pareigoms eiti reikalingų sąlygų, tas asmuo pareigų netenka iš karto. Valdančioji taryba paskiria laikinąjį vykdomąjį direktorių ar vykdomojo direktoriaus pavaduotoją, kol bus paskirtas naujas vykdomasis direktorius ar vykdomojo direktoriaus pavaduotojas, kaip nustatyta 1 ar 4 dalyse.

Pakeitimas    449

Pasiūlymas dėl reglamento

105 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vykdomojo direktoriaus pavaduotojus, remdamasi 1 dalyje nurodytais Komisijos pasiūlymais, pasikonsultavusi su vykdomuoju direktoriumi, skiria valdančioji taryba, atsižvelgdama į jo nuopelnus, dokumentais patvirtintus tinkamus administracinius, taip pat vadovavimo įgūdžius ir atitinkamą profesinę patirtį išorės sienų valdymo ir grąžinimo srityje. Valdančiosios tarybos sprendimas priimamas dviejų trečdalių visų balsavimo teisę turinčių narių balsų dauguma.

Vykdomojo direktoriaus pavaduotojus vykdomojo direktoriaus siūlymu skiria valdančioji taryba. Vykdomojo direktoriaus pavaduotojai skiriami atsižvelgiant į nuopelnus ir tinkamus administracinius ir vadovavimo įgūdžius, įskaitant atitinkamą profesinę patirtį išorės sienų valdymo ir grąžinimo srityje ir įrodžius išsamų Agentūros vaidmens ir veiklos išmanymą. Vykdomasis direktorius pasiūlo bent tris kandidatus kiekvienoms vykdomojo direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti. Valdančiosios tarybos sprendimas priimamas dviejų trečdalių visų balsavimo teisę turinčių narių balsų dauguma. Kadenciją baigiantys vykdomojo direktoriaus pavaduotojai toliau eina pareigas, kol valdančioji taryba paskiria juos pakeičiančius asmenis pagal šią dalį.

Pakeitimas    450

Pasiūlymas dėl reglamento

105 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valdančioji taryba turi teisę atleisti vykdomojo direktoriaus pavaduotojus pirmoje pastraipoje nustatyta tvarka.

Europos Parlamentas ir Taryba turi teisę atleisti vykdomojo direktoriaus pavaduotojus 2 pastraipoje nustatyta tvarka.

Pakeitimas    451

Pasiūlymas dėl reglamento

105 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Vykdomojo direktoriaus kadencijos trukmė – penkeri metai. Iki to laikotarpio pabaigos Komisija atlieka vertinimą, kuriame atsižvelgiama į vykdomojo direktoriaus veiklos rezultatų įvertinimą ir į būsimas Agentūros užduotis bei iššūkius.

5.  Vykdomojo direktoriaus kadencijos trukmė – penkeri metai. Iki to laikotarpio pabaigos Komisija atlieka vertinimą, kuriame atsižvelgiama į vykdomojo direktoriaus veiklos rezultatų įvertinimą ir į būsimas Agentūros užduotis bei iššūkius. Europos Parlamentas ir Taryba bendru sutarimu gali vieną kartą pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją kitam penkerių metų laikotarpiui.

Pakeitimas    452

Pasiūlymas dėl reglamento

105 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Komisijos siūlymu, pateiktu atsižvelgiant į 5 dalyje nurodytą vertinimą, valdančioji taryba gali vieną kartą pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją dar vienam ne ilgesniam nei penkerių metų laikotarpiui.

Išbraukta.

Pakeitimas    453

Pasiūlymas dėl reglamento

105 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Vykdomojo direktoriaus pavaduotojų kadencijos trukmė – penkeri metai. Valdančioji taryba gali vieną kartą pratęsti kadenciją dar vienam ne ilgesniam nei penkerių metų laikotarpiui.

7.  Vykdomojo direktoriaus pavaduotojų kadencijos trukmė – penkeri metai. Valdančioji taryba gali vykdomojo direktoriaus pasiūlymu vieną kartą pratęsti kadenciją dar vienam ne ilgesniam nei penkerių metų laikotarpiui.

Pakeitimas    454

Pasiūlymas dėl reglamento

106 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra įsteigia konsultacinį forumą, kuris padeda vykdomajam direktoriui ir valdančiajai tarybai teikdamas nepriklausomas konsultacijas pagrindinių teisių klausimais.

1.  Agentūra įsteigia konsultacinį forumą, kuris padeda Agentūrai teikdamas nepriklausomas konsultacijas pagrindinių teisių klausimais.

Pakeitimas    455

Pasiūlymas dėl reglamento

106 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Agentūra kviečia EASO, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros, Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro ir kitų atitinkamų organizacijų atstovus dalyvauti konsultacinio forumo veikloje. Vykdomojo direktoriaus siūlymu valdančioji taryba sprendžia dėl konsultacinio forumo sudėties ir informacijos perdavimo konsultaciniam forumui sąlygų. Konsultacinis forumas, pasikonsultavęs su valdančiąja taryba ir vykdomuoju direktoriumi, nustato savo darbo metodus ir parengia savo darbo programą.

2.  Agentūra kviečia [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros], Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros, Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro ir kitų atitinkamų organizacijų atstovus dalyvauti konsultacinio forumo veikloje. Pagrindinių teisių pareigūno siūlymu valdančioji taryba sprendžia dėl konsultacinio forumo sudėties ir informacijos perdavimo konsultaciniam forumui sąlygų. Konsultacinis forumas, pasikonsultavęs su valdančiąja taryba ir vykdomuoju direktoriumi, nustato savo darbo metodus ir parengia savo darbo programą.

Pakeitimas    456

Pasiūlymas dėl reglamento

106 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Su konsultaciniu forumu konsultuojamasi dėl tolesnio pagrindinių teisių strategijos parengimo ir įgyvendinimo, skundų nagrinėjimo mechanizmo nustatymo, elgesio kodeksų bei dėl bendrosios pagrindinės mokymo programos.

3.  Su konsultaciniu forumu konsultuojamasi dėl tolesnio pagrindinių teisių strategijos parengimo ir įgyvendinimo, skundų nagrinėjimo mechanizmo, elgesio kodeksų, darbo tvarkos susitarimų ar kitų projektų, vykdomų bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis, veiklos planų bei dėl bendrosios pagrindinės mokymo programos, taip pat dėl 12 ir 24 straipsniuose nurodytų kriterijų nustatymo. Agentūra informuoja konsultacinį forumą, ar ir kaip ji įgyvendino konsultacinio forumo ataskaitas ir rekomendacijas.

Pakeitimas    457

Pasiūlymas dėl reglamento

106 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Nedarant poveikio pagrindinių teisių pareigūno užduotims, konsultaciniam forumui suteikiama reali galimybė susipažinti su visa informacija pagarbos pagrindinėms teisėms srityje, be kita ko, lankantis bendrų operacijų vykdymo arba skubios pasienio pagalbos teikimo vietose, jei su tuo sutinka priimančioji valstybė narė, taip pat migrantų antplūdžio valdymo centruose arba kontroliuojamuose centruose, grąžinimo operacijų ir grąžinimo pagalbos teikimo vietose.

5.  Nedarant poveikio pagrindinių teisių pareigūno užduotims, konsultaciniam forumui suteikiama reali galimybė laiku ir veiksmingai susipažinti su visa informacija pagarbos pagrindinėms teisėms srityje, be kita ko, lankantis bendrų operacijų vykdymo arba skubios pasienio pagalbos teikimo vietose, jei su tuo sutinka priimančioji valstybė narė, taip pat migrantų antplūdžio valdymo centruose, grąžinimo operacijų ir grąžinimo pagalbos teikimo vietose, taip pat ir trečiosiose šalyse. Tais atvejais, kai priimančioji valstybė narė išskirtinai nesutinka leisti konsultaciniam forumui lankytis jos teritorijoje vykdomos bendros operacijos vykdymo ar skubios pasienio pagalbos teikimo vietose, ji laišku pateikia deramas priežastis vykdomajam direktoriui ir valdančiajai tarybai.

 

Konsultaciniam forumui padeda sekretoriatas, turintis pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių, reikalingų teikiant pagalbą forumui, kai šis vykdo savo užduotis.

Pakeitimas    458

Pasiūlymas dėl reglamento

107 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valdančioji taryba skiria pagrindinių teisių pareigūną. Jo užduotis – padėti vykdyti Agentūros pagrindinių teisių strategiją, stebėti, kaip ji užtikrina pagrindines teises ir skatinti jos pagarbą pagrindinėms teisėms. Pagrindinių teisių pareigūnas turi turėti būtiną kvalifikaciją ir patirties pagrindinių teisių srityje.

1.  Valdančioji taryba, remdamasi konsultacinio forumo rekomenduotų trijų kandidatų sąrašu, skiria pagrindinių teisių pareigūną. Jo užduotis – padėti vykdyti Agentūros pagrindinių teisių strategiją, stebėti, kaip ji laikosi pagrindinių teisių, ir skatinti jos pagarbą pagrindinėms teisėms. Pagrindinių teisių pareigūnas turi turėti būtiną kvalifikaciją, ekspertinių žinių ir profesinės patirties pagrindinių teisių srityje.

Pakeitimas    459

Pasiūlymas dėl reglamento

107 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Pagrindinių teisių pareigūnas turi teisę atlikti tyrimus, susijusius su bet kokia Agentūros veikla, siekdamas patikrinti, ar laikomasi pagrindinių teisių. Jis (ji) nedelsdamas konsultuoja Agentūrą, teikdamas (-a) oficialias nuomones prieš Agentūrai atliekant bet kokią veiklą pagal šį reglamentą ir teikdamas (-a) rekomendacijas, kaip pagerinti Agentūros pagrindinių teisių strategiją, kurią jis (ji) turi patvirtinti, taip pat pagrindinių teisių laikymosi ir pagarbos pagrindinėms teisėms skatinimo sąlygų nustatymą. Pagrindinių teisių pareigūnas taip pat yra atsakingas už tolesnį skundų nagrinėjimo mechanizmo plėtojimą ir įgyvendinimą.

Pakeitimas    460

Pasiūlymas dėl reglamento

107 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pagrindinių teisių pareigūnas, eidamas jam pavestas pareigas, veikia nepriklausomai. Jis atsiskaito tiesiogiai valdančiajai tarybai ir bendradarbiauja su konsultaciniu forumu. Pagrindinių teisių pareigūnas taip atsiskaito reguliariai ir tokiu būdu papildo pagrindinių teisių stebėsenos mechanizmą.

2.  Agentūra, pasikonsultavusi su konsultaciniu forumu ir pagrindinių teisių pareigūnu, nustato pagrindinių teisių pareigūnui taikomas specialias taisykles, užtikrindama, kad pagrindinių teisių pareigūnas, eidamas jam pavestas pareigas, veiktų nepriklausomai. Jis atsiskaito tiesiogiai valdančiajai tarybai ir konsultaciniam forumui. Pagrindinių teisių pareigūnas skelbia metinę ataskaitą apie savo veiklą ir apie tai, kaip Agentūra, vykdydama visą savo veiklą, laikosi pagrindinių teisių. Tose ataskaitose pateikiama informacija apie skundų nagrinėjimo mechanizmą ir pagrindinių teisių strategijos įgyvendinimą. Valdančioji taryba užtikrina, kad būtų imtasi priemonių, atitinkančių pagrindinių teisių pareigūno rekomendacijas.

Pakeitimas    461

Pasiūlymas dėl reglamento

107 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Pagrindinių teisių pareigūnas, eidamas jam pavestas pareigas, turi visapusišką administracinį savarankiškumą ir veikia nepriklausomai. Jam negali būti duodami nurodymai, kaip vykdyti pareigas, kurios, jį paskyrus, jam pavedamos pagal šį reglamentą, ir šių pareigų vykdymas negali būti kaip nors kitaip varžomas. Pagrindinių teisių pareigūnas turi pakankamų išteklių ir darbuotojų, kurių reikia jo užduotims vykdyti ir kurie atitinka Agentūros įgaliojimus ir dydį. Pagrindinių teisių pareigūnui paskirti darbuotojai yra atskaitingi pagrindinių teisių pareigūnui. Bet kokio eilinio ar neeilinio darbuotojų paskyrimo į Agentūrą atveju darbuotojai turi būti proporcingai paskirstomi, kad padėtų pagrindinių teisių pareigūnui.

Pakeitimas    462

Pasiūlymas dėl reglamento

107 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Pagrindinių teisių pareigūnui padeda pagrindinių teisių pareigūno pavaduotojas. Valdančioji taryba iš pagrindinių teisių pareigūno parengto bent trijų kandidatų sąrašo skiria pagrindinių teisių pareigūno pavaduotoją. Pagrindinių teisių pareigūno pavaduotojas turi turėti būtiną kvalifikaciją ir patirties pagrindinių teisių srityje. Jei pagrindinių teisių pareigūno nėra arba jis serga, jo pareigas vykdo pagrindinių teisių pareigūno pavaduotojas.

Pakeitimas    463

Pasiūlymas dėl reglamento

107 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Su pagrindinių teisių pareigūnu konsultuojamasi dėl veiklos planų, rengiamų pagal 39, 43 straipsnius, 54 straipsnio 4 dalį bei 75 straipsnio 3 dalį. Jis gali susipažinti su visa informacija bet kokiais Agentūros veiklos klausimais, susijusiais su pagarba pagrindinėms teisėms.

3.  Su pagrindinių teisių pareigūnu konsultuojamasi dėl veiklos planų, rengiamų pagal 39, 40, 41, 43, 51, 54 ir 75 straipsnius, taip pat dėl bandomųjų projektų ir techninės paramos projektų trečiosiose šalyse. Pagrindinių teisių pareigūnas gali neribotai susipažinti su visa informacija apie pagrindines teises, susijusius su Agentūros vykdoma veikla, be kita ko, atlikti patikrinimus vietoje vykdant bet kurią bendrą operaciją, teikiant skubią pasienio pagalbą, vykdant bandomuosius projektus, dirbant su migracijos valdymo rėmimo grupėmis, vykdant grąžinimo operacijas arba grąžinimo pagalbos teikimą, įskaitant trečiąsias šalis.

Pakeitimas    464

Pasiūlymas dėl reglamento

108 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra, bendradarbiaudama su pagrindinių teisių pareigūnu, imasi būtinų priemonių, kad pagal šį straipsnį būtų sukurtas skundų nagrinėjimo mechanizmas, skirtas stebėti, ar vykdant bet kokią Agentūros veiklą gerbiamos pagrindinės teisės ir užtikrinama pagarba joms.

1.  Agentūra, bendradarbiaudama su pagrindinių teisių pareigūnu, imasi būtinų priemonių, kad pagal šį straipsnį būtų sukurtas ir toliau plėtojamas nepriklausomas ir veiksmingas skundų nagrinėjimo mechanizmas, skirtas stebėti, ar vykdant bet kokią Agentūros veiklą gerbiamos pagrindinės teisės ir užtikrinama pagarba joms.

Pakeitimas    465

Pasiūlymas dėl reglamento

108 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Bet kuris asmuo, tiesiogiai patyręs darbuotojų, dalyvaujančių bendros operacijos, bandomojo projekto, skubios pasienio pagalbos teikimo, migracijos valdymo paramos grupių siuntimo, bendros grąžinimo operacijos arba grąžinimo pagalbos veikloje, veiksmų poveikį ir manantis, kad dėl tų veiksmų buvo pažeistos jo pagrindinės teisės, arba bet kokie tokiam asmeniui atstovaujantys subjektai gali raštu pateikti skundą Agentūrai.

2.  Bet kuris asmuo, tiesiogiai patyręs darbuotojų, dalyvaujančių bendros operacijos, bandomojo projekto, skubios pasienio pagalbos teikimo, migracijos valdymo paramos grupių siuntimo, bendros grąžinimo operacijos, grąžinimo pagalbos veikloje ar bet kokioje kitoje operatyvinėje Agentūros veikloje, veiksmų ir neveikimo poveikį ir manantis, kad dėl tų veiksmų ar neveikimo buvo pažeistos jo pagrindinės teisės, arba bet kokie tokiam asmeniui atstovaujantys arba visuomenės labui veikiantys subjektai gali raštu pateikti skundą Agentūrai.

Pakeitimas    466

Pasiūlymas dėl reglamento

108 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Priimtini tik pagrįsti, su konkrečiais pagrindinių teisių pažeidimais susiję skundai.

3.  Priimtini tik tie skundai, kurie yra pagrįsti ir susiję su konkrečiais pagrindinių teisių pažeidimais. Netinkamai pagrįstiems, piktavališkiems, mažareikšmiams, nepagrįstiems, hipotetiniams arba neidentifikuotiems skundams skundų nagrinėjimo mechanizmas netaikomas.

Pakeitimas    467

Pasiūlymas dėl reglamento

108 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Pagrindinių teisių pareigūnas atsako už Agentūros gautų skundų nagrinėjimą, užtikrindamas teisę į gerą administravimą. Šiuo tikslu pagrindinių teisių pareigūnas patikrina skundo priimtinumą, registruoja priimtinus skundus, perduoda visus užregistruotus skundus vykdomajam direktoriui, perduoda su būrių (grupių) nariais susijusius skundus buveinės valstybei narei, informuoja atitinkamą instituciją arba kompetentingą pagrindinių teisių įstaigą valstybėje narėje ir registruoja bei užtikrina tolesnius Agentūros arba tos valstybės narės veiksmus.

4.  Pagrindinių teisių pareigūnas atsako už Agentūros gautų skundų nagrinėjimą, užtikrindamas teisę į gerą administravimą. Šiuo tikslu pagrindinių teisių pareigūnas patikrina skundo priimtinumą, registruoja priimtinus skundus, per nustatytą terminą perduoda visus užregistruotus skundus vykdomajam direktoriui, skundus dėl valstybių narių būrių (grupių) narių – buveinės valstybei narei, įskaitant atitinkamą instituciją arba kompetentingą pagrindinių teisių įstaigą valstybėje narėje, kad būtų galima imtis tolesnių veiksmų pagal atitinkamus jų įgaliojimus. Pagrindinių teisių pareigūnas taip pat registruoja ir užtikrina tolesnius Agentūros arba tos valstybės narės veiksmus.

Pakeitimas    468

Pasiūlymas dėl reglamento

108 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei skundas priimtinas, užtikrinant teisę į gerą administravimą skundų pareiškėjai informuojami apie tai, kad skundas užregistruotas, kad pradėtas vertinimas ir kad atsakymo galima tikėtis, kai jis bus parengtas. Jei skundas perduodamas nacionalinėms institucijoms ar įstaigoms, skundo pareiškėjui suteikiama jų kontaktinė informacija. Jei skundas nepriimtinas, skundų pareiškėjai informuojami apie priežastis ir, kai įmanoma, jiems nurodomos kitos galimybės spręsti jų problemas.

Jei skundas priimtinas, užtikrinant teisę į gerą administravimą skundų pareiškėjai informuojami apie tai, kad skundas užregistruotas, kad pradėtas vertinimas ir kad atsakymo galima tikėtis, kai jis bus parengtas. Jei skundas perduodamas nacionalinėms institucijoms ar įstaigoms, skundo pareiškėjui suteikiama jų kontaktinė informacija. Jei skundas paskelbiamas nepriimtinu, skundų pareiškėjai informuojami apie priežastis ir, kai įmanoma, jiems nurodomos kitos galimybės spręsti jų problemas. Skundų pareiškėjams suteikiama galimybė apskųsti sprendimą, kuriuo skundas paskelbiamas nepriimtinu, Europos ombudsmenui.

Pakeitimas    469

Pasiūlymas dėl reglamento

108 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Visi sprendimai turi būti pateikiami raštu ir turi būti pagrįsti.

Visi sprendimai turi būti pateikiami raštu ir turi būti pagrįsti. Pagrindinių teisių pareigūnas atnaujina bylą, jei skundo pareiškėjas pateikia naujų įrodymų tais atvejais, kai skundas buvo laikomas nepriimtinu.

Pakeitimas    470

Pasiūlymas dėl reglamento

108 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dėl užregistruoto su Agentūros darbuotoju susijusio skundo vykdomasis direktorius užtikrina, kad konsultuojantis su pagrindinių teisių pareigūnu būtų imamasi tinkamų tolesnių veiksmų, o prireikus drausminio poveikio priemonių. Vykdomasis direktorius per nustatytą laikotarpį pateikia pagrindinių teisių pareigūnui ataskaitą apie reaguojant į skundą Agentūros padarytas išvadas ir taikytus tolesnius veiksmus, įskaitant, prireikus ir apie drausminio poveikio priemones.

Dėl užregistruoto su Agentūros darbuotoju susijusio skundo pagrindinių teisių pareigūnas užtikrina, kad pagal šį reglamentą ir nacionalinės teisės aktus būtų imamasi tinkamų tolesnių veiksmų, o prireikus – vykdomajam direktoriui rekomenduojamos drausminio poveikio priemonės ir nukreipiama į civilinės arba baudžiamosios teisenos procedūras. Vykdomasis direktorius per nustatytą laikotarpį pateikia ir, jei būtina, po to reguliariai teikia pagrindinių teisių pareigūnui ataskaitą apie drausminio poveikio priemonių įgyvendinimą. Jei vykdomasis direktorius nusprendžia nesilaikyti rekomendacijos, jis nedelsdamas pateikia tokio sprendimo priežastis. Civilinės arba baudžiamosios teisenos procedūrų atveju atitinkama valstybė narė per nustatytą laikotarpį ir, jei būtina, po to reguliariai atsiskaito pagrindinių teisių pareigūnui už rezultatus ir dėl skundo taikytus tolesnius veiksmus. Tais atvejais, kai atitinkama valstybė narė neatsiskaito, Agentūra išsiunčia įspėjamąjį laišką, kuriame primena apie galimus veiksmus, kurių Agentūra gali imtis, jei nebus imtasi tolesnių veiksmų dėl šio laiško.

Pakeitimas    471

Pasiūlymas dėl reglamento

108 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei skundas susijęs su duomenų apsaugos klausimais, vykdomasis direktorius įtraukia Agentūros duomenų apsaugos pareigūną. Pagrindinių teisių pareigūnas ir duomenų apsaugos pareigūnas raštu sudaro susitarimo memorandumą, kuriame nurodomas jų su gaunamais skundais susijusių užduočių pasidalijimas ir bendradarbiavimas jas vykdant.

Jei skundas susijęs su duomenų apsaugos klausimais, vykdomasis direktorius, prieš priimdamas sprendimą dėl skundo, pasikonsultuoja su Agentūros duomenų apsaugos pareigūnu. Pagrindinių teisių pareigūnas ir duomenų apsaugos pareigūnas raštu sudaro susitarimo memorandumą, kuriame nurodomas jų su gaunamais skundais susijusių užduočių pasidalijimas ir bendradarbiavimas jas vykdant.

Pakeitimas    472

Pasiūlymas dėl reglamento

108 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Jei užregistruojamas skundas, kuris yra susijęs su priimančiosios valstybės narės būrių nariu arba kitos dalyvaujančios valstybės narės būrių nariu, įskaitant deleguotuosius būrių (grupių) narius arba deleguotuosius nacionalinius ekspertus, buveinės valstybė narė užtikrina, kad pagal nacionalinės teisės aktus būtų imamasi tolesnių veiksmų, o prireikus – drausminio poveikio priemonių arba kitų priemonių. Atitinkama valstybė narė per nustatytą laikotarpį ir, jei būtina, po to reguliariai pateikia ataskaitą pagrindinių teisių pareigūnui apie reaguojant į skundą padarytas išvadas ir taikytus tolesnius veiksmus. Agentūra imasi tolesnių veiksmų dėl šio klausimo, jei iš atitinkamos valstybės narės negavo jokio pranešimo.

7.  Jei užregistruojamas skundas, kuris yra susijęs su priimančiosios valstybės narės sienos apsaugos pareigūnu arba kitos dalyvaujančios valstybės narės būrių nariu, įskaitant deleguotuosius būrių (grupių) narius arba deleguotuosius nacionalinius ekspertus, buveinės valstybė narė užtikrina, kad pagal nacionalinės teisės aktus būtų imamasi tolesnių veiksmų, o prireikus – drausminio poveikio priemonių ir nukreipimo į civilinės arba baudžiamosios teisenos procedūras arba kitų priemonių. Atitinkama valstybė narė kartą per metus ir, jei būtina, po to reguliariai atsiskaito pagrindinių teisių pareigūnui už rezultatus ir dėl skundo taikytus tolesnius veiksmus. Jeigu atitinkama valstybė narė neatsiskaito, Agentūra išsiunčia įspėjamąjį laišką, kuriame primena apie galimus veiksmus, kurių Agentūra gali imtis, jei nebus imtasi tolesnių veiksmų dėl šio laiško. Tokiu atveju pagrindinių teisių pareigūnas, kaip nurodyta 4 dalyje, informuoja valdančiąją tarybą ir atitinkamą valdžios įstaigą ar instituciją, kuri valstybėje narėje turi kompetenciją spręsti pagrindinių teisių klausimus. Agentūra gali sustabdyti to būrio (grupės) nario dislokavimą ir tokio dislokavimo finansavimą pagal 61 straipsnį, jei iš atitinkamos valstybės narės negauna ataskaitos.

Pakeitimas    473

Pasiūlymas dėl reglamento

108 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Kai nustatoma, kad būrio narys pažeidė pagrindines teises arba pareigas tarptautinės apsaugos srityje, Agentūra gali paprašyti, kad valstybė narė nedelsiant pašalintų tą narį iš Agentūros veiklos arba iš Europos sienos ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų.

8.  Kai nustatoma, kad būrio (grupės) narys pažeidė pagrindines teises arba pareigas tarptautinės apsaugos srityje, Agentūra paprašo, kad valstybė narė nedelsdama pašalintų tą narį iš Agentūros veiklos arba iš Europos sienos ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų.

Pakeitimas    474

Pasiūlymas dėl reglamento

108 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Pagrindinių teisių pareigūnas pateikia ataskaitą vykdomajam direktoriui ir valdančiajai tarybai apie reaguojant į skundą Agentūros ir valstybių narių padarytas išvadas ir taikytus tolesnius veiksmus. Agentūra įtraukia į savo metinę ataskaitą informaciją apie skundų nagrinėjimo mechanizmą.

9.  Pagrindinių teisių pareigūnas į savo metinę ataskaitą įtraukia informaciją apie skundų nagrinėjimo mechanizmą, įskaitant konkrečias nuorodas į Agentūros ir valstybių narių padarytas išvadas ir taikytus tolesnius veiksmus reaguojant į skundus.

Pakeitimas    475

Pasiūlymas dėl reglamento

108 straipsnio 10 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Agentūra užtikrina, kad informacija apie galimybę pateikti skundą ir skundų pateikimo procedūrą būtų lengvai prieinama, be kita ko, ir pažeidžiamiems asmenims. Ši standartinė skundo forma pateikiama Agentūros interneto svetainėje ir popierine forma viso Agentūros veiklos vykdymo metu tomis kalbomis, kurias supranta arba, kaip pagrįstai manoma, supranta trečiųjų šalių piliečiai. Pagrindinių teisių pareigūnas nagrinėja skundus net jei jie pateikiami ne standartine skundo forma.

Agentūra užtikrina, kad informacija apie galimybę pateikti skundą ir skundų pateikimo procedūrą būtų lengvai prieinama, be kita ko, ir pažeidžiamiems asmenims. Ši standartinė skundo forma pateikiama ir yra lengvai prieinama Agentūros interneto svetainėje, užtikrinant paprastą naudojimąsi mobiliuosiuose įrenginiuose, ir popierine forma viso Agentūros veiklos vykdymo metu tomis kalbomis, kurias supranta arba, kaip pagrįstai manoma, supranta trečiųjų šalių piliečiai. Agentūra užtikrina, kad skundų pateikėjams būtų teikiamos rekomendacijos ir pagalba skundų nagrinėjimo procedūros klausimais. Pagrindinių teisių pareigūnas nagrinėja skundus net jei jie pateikiami ne standartine skundo forma.

Pakeitimas    476

Pasiūlymas dėl reglamento

108 straipsnio 11 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Visus skunde pateiktus asmens duomenis Agentūra, įskaitant pagrindinių teisių pareigūną, naudoja ir tvarko pagal [Reglamentą (EB) Nr. 45/2001], o valstybės narės – pagal Reglamentą (ES) 2016/679 ir Direktyvą (ES) 2016/680.

Visus skunde pateiktus asmens duomenis Agentūra, įskaitant pagrindinių teisių pareigūną, naudoja ir tvarko pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, o valstybės narės – pagal Reglamentą (ES) 2016/679 ir Direktyvą (ES) 2016/680.

Pakeitimas    477

Pasiūlymas dėl reglamento

108 straipsnio 11 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai pareiškėjas pateikia skundą, tas skundas suprantamas kaip skundo pareiškėjo sutikimas su tuo, kad Agentūra arba pagrindinių teisių pareigūnas tvarkytų jo asmens duomenis pagal [Reglamento (EB) Nr. 45/2001] 5 straipsnio d punktą.

Kai pareiškėjas pateikia skundą, tas skundas suprantamas kaip skundo pareiškėjo sutikimas su tuo, kad Agentūra arba pagrindinių teisių pareigūnas tvarkytų jo asmens duomenis pagal Reglamento (ES) 2018/1725 5 straipsnio d punktą.

Pakeitimas    478

Pasiūlymas dėl reglamento

110 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Agentūra savo iniciatyva teikia informaciją jai pavestų užduočių srities klausimais. Ji viešai skelbia susijusią informaciją, įskaitant 98 straipsnio 2 dalies 10 punkte nurodytą metinę veiklos ataskaitą, ir, nedarydama poveikio 91 straipsniui, pirmiausia užtikrina, kad visuomenei ir kiekvienai suinteresuotajai šaliai būtų skubiai pateikiama objektyvi, išsami, patikima ir lengvai suprantama informacija apie jos darbą. Ji tai daro neatskleisdama operatyvinės informacijos, kuri, jei būtų paskelbta viešai, trukdytų pasiekti operacijų tikslą.

2.  Agentūra savo iniciatyva teikia informaciją jai pavestų užduočių srities klausimais. Ji viešai skelbia susijusią informaciją, įskaitant 98 straipsnio 2 dalies j punkte nurodytą metinę veiklos ataskaitą,metinę darbo programą, elgesio kodeksą rizikos analizes, išsamius buvusių ir esamų bendrų operacijų, skubios pasienio pagalbos, bandomųjų projektų, migracijos valdymo paramos grupių, grąžinimo operacijų arba grąžinimo pagalbos, taip pat ir trečiosiose šalyse, aprašus, darbo susitarimus, ir, nedarydama poveikio 91 straipsniui, pirmiausia užtikrina, kad visuomenei ir kiekvienai suinteresuotajai šaliai būtų skubiai pateikiama objektyvi, išsami, suprantama, patikima ir lengvai suvokiama informacija apie jos darbą. Ji tai daro neatskleisdama operatyvinės informacijos, kuri, jei būtų paskelbta viešai, trukdytų pasiekti operacijų tikslą.

Pakeitimas    479

Pasiūlymas dėl reglamento

111 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Preliminarus sąmatos projektas grindžiamas išsamiais tikslais ir tikėtinais rezultatais, nurodytais metinėje darbo programoje, ir jame atsižvelgiama į finansinius išteklius, būtinus minėtiems tikslams ir rezultatams pasiekti, laikantis rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principo.

Pakeitimas    480

Pasiūlymas dėl reglamento

114 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Agentūra per skaidrumo registrą užtikrina skaidrų lobizmą, atskleisdama informaciją apie visus savo susitikimus su trečiųjų šalių suinteresuotaisiais subjektais. Skaidrumo registre saugoma informacija apie visus vykdomojo direktoriaus, vykdomojo direktoriaus pavaduotojų ir skyrių vadovų susitikimus ir ryšius klausimais, susijusiais su viešaisiais pirkimais ir paslaugų, įrangos pirkimo ar išorės projektų ir tyrimų konkursais. Agentūra saugo įrašus apie visų jos darbuotojų susitikimus su trečiųjų šalių suinteresuotaisiais subjektais.

Pakeitimas    481

Pasiūlymas dėl reglamento

116 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne vėliau kaip iki [2023 m. gegužės 31 d.], o vėliau kas ketverius metus, Komisija atlieka šio reglamento vertinimą. Atliekant vertinimą visų pirma įvertinami:

Ne vėliau kaip iki ... [praėjus dvejiems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo], o vėliau kas ketverius metus, Komisija atlieka šio reglamento vertinimą. Atliekant vertinimą visų pirma įvertinami:

Pakeitimas    482

Pasiūlymas dėl reglamento

116 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Agentūros pasiekti rezultatai atsižvelgiant į jos tikslus, įgaliojimus ir užduotis;

a)  Agentūros pasiekti rezultatai atsižvelgiant į jos tikslus, įgaliojimus, užduotis ir Pagrindinių teisių chartijos laikymąsi;

Pakeitimas    483

Pasiūlymas dėl reglamento

116 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vertinant konkrečiai nagrinėjama, kaip taikant šį reglamentą laikytasi Chartijos ir kitų atitinkamų Sąjungos teisės aktų.

Vertinant konkrečiai nagrinėjama, kaip taikant šį reglamentą laikytasi Chartijos ir kitų atitinkamų Sąjungos teisės aktų. Analizė atliekama konsultuojantis su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra ir konsultaciniu forumu.

Pakeitimas    484

Pasiūlymas dėl reglamento

116 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Vertinime Komisija pateikia bendrą Agentūros vertinimą, atsižvelgdama į Agentūros veiklą išorės sienų valdymo srityje ir visų pirma į valstybių narių ar trečiųjų šalių vardu atliekamą sienų kontrolę ir grąžinimo užduotis.

Pakeitimas    485

Pasiūlymas dėl reglamento

116 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Vertinimo ataskaitą kartu su savo išvadomis Komisija išsiunčia Europos Parlamentui, Tarybai ir valdančiajai tarybai. Valdančioji taryba gali pateikti Komisijai rekomendacijų dėl šio reglamento pakeitimų. Vertinimo ataskaita ir išvados dėl ataskaitos skelbiamos viešai. Valstybės narės ir Agentūra teikia Komisijai informaciją, reikalingą šiai ataskaitai parengti.

2.  Vertinimo ataskaitą kartu su savo išvadomis Komisija nedelsdama išsiunčia Europos Parlamentui, Tarybai ir valdančiajai tarybai. Valdančioji taryba gali pateikti Komisijai rekomendacijų dėl šio reglamento pakeitimų. Vertinimo ataskaita ir išvados dėl ataskaitos skelbiamos viešai. Valstybės narės ir Agentūra teikia Komisijai informaciją, reikalingą šiai ataskaitai parengti.

Pakeitimas    486

Pasiūlymas dėl reglamento

116 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės teikia Agentūrai informaciją, reikalingą šiai ataskaitai parengti.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    487

Pasiūlymas dėl reglamento

117 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 8 straipsnis kartu su jo 5 straipsniu.

Išbraukta.

Pakeitimas    488

Pasiūlymas dėl reglamento

118 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  8 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo dienos].

2.  8 straipsnio 4 dalyje ir 55 straipsnio 6a dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Pakeitimas    489

Pasiūlymas dėl reglamento

118 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnio 4 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnio 4 ir 8 dalyse ir 55 straipsnio 6a dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas    490

Pasiūlymas dėl reglamento

118 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal 8 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6.  Pagal 8 straipsnio 4 ir 8 dalis ir 55 straipsnio 6a dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    491

Pasiūlymas dėl reglamento

119 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Reglamentas (ES) 2016/1624 panaikinamas, išskyrus jo 20, 30 ir 31 straipsnius, kurie panaikinami nuo 2020 m. sausio 1 d.

2.  Reglamentas (ES) 2016/1624 panaikinamas, išskyrus jo 20, 29, 30 ir 31 straipsnius, kurie panaikinami nuo [dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo].

Pakeitimas    492

Pasiūlymas dėl reglamento

119 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Bendrieji veiksmai 98/700/TVR panaikinami nuo 80 straipsnyje nurodytos sistemos faktinio įgyvendinimo dienos, dėl kurios nusprendžiama įgyvendinimo aktu, kuris priimamas laikantis 117 straipsnyje nurodytų procedūrų.

3.  Bendrieji veiksmai 98/700/TVR panaikinami nuo 80 straipsnyje nurodytos sistemos faktinio įgyvendinimo dienos, dėl kurios nusprendžiama įgyvendinimo aktu, kuris priimamas ne vėliau kaip ... [vieni metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] laikantis 117 straipsnyje nurodytų procedūrų.

Pakeitimas    493

Pasiūlymas dėl reglamento

120 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Siuntimas pagal 55–58 straipsnius vykdomas nuo 2020 m. sausio 1 d.

5.  Siuntimas pagal 55–58a straipsnius vykdomas nuo tada, kai Agentūroje įdarbinami arba į ją komandiruojami pirmi operatyviniai darbuotojai, laikantis šio reglamento I priede nurodytų terminų.

Pakeitimas    494

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų sudėtis pagal metus ir kategoriją, atsižvelgiant į XX straipsnį

Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų sudėtis pagal metus ir kategoriją, atsižvelgiant į 55–58a straipsnius

Pakeitimas    495

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo lentelė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Kategorija Metai

1 kategorija. Agentūros darbuotojai

2 kategorija. Ilgam laikotarpiui deleguojami operatyviniai darbuotojai

3 kategorija. Trumpam laikotarpiui siunčiami operatyviniai darbuotojai

Iš viso Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų narių

2020 m.

1 500

1 500

7 000

10 000

2021 m.

2 000

2 000

6 000

10 000

2022 m.

2 000

2 000

6 000

10 000

2023 m.

2 500

2 500

5 000

10 000

2024 m.

2 500

2 500

5 000

10 000

2025 m.

3 000

3 000

4 000

10 000

2026 m.

3 000

3 000

4 000

10 000

2027 m.

3 000

3 000

4 000

10 000

 

Pakeitimas

Kategorija Metai

1 kategorija. Agentūros darbuotojai

2 kategorija. Ilgam laikotarpiui deleguojami operatyviniai darbuotojai

3 kategorija. Trumpam laikotarpiui siunčiami operatyviniai darbuotojai

4 kategorija. Greitojo reagavimo rezervas

Iš viso Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų narių

[Įsigaliojimo metai +2]

750

750

2 000

1 500

5 000

[Įsigaliojimo metai +3]

1 000

1 000

2 500

1 500

6 000

[Įsigaliojimo metai +4]

1 500

1 500

2 500

3 000

8 500

[Įsigaliojimo metai +5]

2 000

2 000

3 000

3 000

10 000

Pakeitimas    496

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Vizų išdavimas arba atsisakymas išduoti vizas pasienyje pagal Vizų kodekso 35 straipsnį ir atitinkamų duomenų įvedimas į VIS.

Išbraukta.

Pakeitimas    497

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo lentelė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Šalis / metai

2020

2021 m.

2022 m.

2023 m.

2024 m.

2025 m.

2026 m.

2027 m.

Belgija

30

40

40

50

50

60

60

60

Bulgarija

40

53

53

67

67

80

80

80

Čekija

20

27

27

33

33

40

40

40

Danija

29

39

39

48

48

58

58

58

Vokietija

225

298

298

377

377

450

450

450

Estija

18

24

24

30

30

36

36

36

Graikija

50

67

67

83

83

100

100

100

Ispanija

111

148

148

185

185

222

222

222

Prancūzija

170

225

225

285

285

340

340

340

Kroatija

65

87

87

108

108

130

130

130

Italija

125

167

167

208

208

250

250

250

Kipras

8

11

11

13

13

16

16

16

Latvija

30

40

40

50

50

60

60

60

Lietuva

39

52

52

65

65

78

78

78

Liuksemburgas

8

11

11

13

13

16

16

16

Vengrija

65

87

87

108

108

130

130

130

Malta

6

8

8

10

10

12

12

12

Nyderlandai

50

67

67

83

83

100

100

100

Austrija

34

45

45

57

57

68

68

68

Lenkija

100

133

133

167

167

200

200

200

Portugalija

47

63

63

78

78

94

94

94

Rumunija

75

100

100

125

125

150

150

150

Slovėnija

35

47