Procedūra : 2018/0330A(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0076/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0076/2019

Debates :

PV 17/04/2019 - 13
CRE 17/04/2019 - 13

Balsojumi :

PV 17/04/2019 - 16.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0415

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 848kWORD 347k
12.2.2019
PE 630.451v02-00 A8-0076/2019

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Padomes Vienoto rīcību Nr. 98/700/JHA, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1052/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1624

(COM(2018)0631 – C8‑0406/2018 – 2018/0330(COD))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referente: Roberta Metsola

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 BUDŽETA KOMITEJAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Padomes Vienoto rīcību Nr. 98/700/JHA, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1052/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1624

(COM(2018)0631 – C8‑0406/2018 – 2018/0330(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0631),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 77. panta 2. punkta b) un d) apakšpunktu un 79. panta 2. punkta c) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8‑0406/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ... atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas ... atzinumu(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A8-0076/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Padomes Vienoto rīcību Nr. 98/700/JHA, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1052/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1624 Eiropas Komisijas ieguldījums vadītāju sanāksmē Zalcburgā, 2018. gada 19.–20. septembrī

 

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Padomes Vienoto rīcību Nr. 98/700/JHA, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1052/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1624

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām tika izveidota ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/200417. Kopš pienākumu izpildes sākšanas 2005. gada 1. maijā tai ir veiksmīgi izdevies palīdzēt dalībvalstīm īstenot ārējo robežu pārvaldības operatīvos aspektus, veicot kopīgas operācijas un ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumus, riska analīzi, informācijas apmaiņu, uzturot attiecības ar trešām valstīm un atgriežot atgriežamās personas.

(2)  Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām tika izveidota ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/200417. Kopš pienākumu izpildes sākšanas 2005. gada 1. maijā tai ir veiksmīgi izdevies palīdzēt dalībvalstīm īstenot ārējo robežu pārvaldības operatīvos aspektus, veicot kopīgas operācijas un ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumus, riska analīzi, informācijas apmaiņu, uzturot attiecības ar trešām valstīm un koordinējot tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, uz kuriem attiecas kādas dalībvalsts izsniegts atgriešanas lēmums.

__________________

__________________

17 Padomes 2004. gada 26. oktobra Regula (EK) Nr. 2007/2004, ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (OV L 349, 25.11.2004., 1. lpp.).

17 Padomes 2004. gada 26. oktobra Regula (EK) Nr. 2007/2004, ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (OV L 349, 25.11.2004., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām ir pārsaukta par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru (“Aģentūra”), tās uzdevumi ir paplašināti, pilnībā turpinot visas tās darbības un procedūras. Aģentūras galvenajiem uzdevumiem vajadzētu būt šādiem: izstrādāt tehnisko un operatīvo stratēģiju, kas būtu daļa no daudzgadu politikas stratēģiskās plānošanas cikla Eiropas integrētās robežu pārvaldības īstenošanā, pārraudzīt efektīvu robežkontroles darbību uz ārējām robežām, veikt riska analīzi un neaizsargātības novērtējumus, sniegt dalībvalstīm un trešām valstīm pastiprinātu tehnisko un operatīvo palīdzību, veicot kopīgas operācijas un ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumus, nodrošināt pasākumu praktisku veikšanu gadījumos, kad pie ārējām robežām esošā situācija prasa steidzamu rīcību, sniegt tehnisko un operatīvo palīdzību, atbalstot tādu personu meklēšanas un glābšanas operācijas, kuras jūrā atrodas briesmās, organizēt, koordinēt un veikt atgriešanas operācijas un atgriešanas nodrošināšanas operācijas, kā arī sniegt tehnisko un operatīvo palīdzību saistībā ar trešo valstu īstenotajām atgriešanas darbībām.

(3)  Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām ir pārsaukta par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru (“Aģentūra”), tās uzdevumi ir paplašināti, pilnībā turpinot visas tās darbības un procedūras. Aģentūras galvenajiem uzdevumiem vajadzētu būt šādiem: izstrādāt tehnisko un operatīvo stratēģiju, kas būtu izveidota daudzgadu politikas stratēģiskās plānošanas cikla Eiropas integrētās robežu pārvaldības īstenošanā ietvaros, pārraudzīt efektīvu robežkontroles darbību uz ārējām robežām, veikt riska analīzi un neaizsargātības novērtējumus, sniegt dalībvalstīm pastiprinātu tehnisko un operatīvo palīdzību, veicot kopīgas operācijas un ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumus, nodrošināt pasākumu praktisku veikšanu gadījumos, kad pie ārējām robežām esošā situācija prasa steidzamu rīcību, sniegt tehnisko un operatīvo palīdzību, atbalstot tādu personu meklēšanas un glābšanas operācijas, kuras jūrā atrodas briesmās, organizēt, koordinēt un veikt atgriešanas operācijas un atgriešanas nodrošināšanas operācijas.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Kopš 2015. gada, kad sākās migrācijas krīze, Komisija ir nākusi klajā ar svarīgām iniciatīvām, lai stiprinātu Savienības robežu aizsardzību. 2015. gada decembrī tika iesniegts priekšlikums ar mērķi ievērojami paplašināt Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām jeb Frontex pilnvaras, un 2016. gadā rekordīsā laikā šis priekšlikums apspriests sarunās. Regula par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru stājās spēkā 2016. gada 6. oktobrī.

(4)  Kopš 2015. gada, kad sākās migrācijas krīze, Komisija ir nākusi klajā ar svarīgām iniciatīvām un ir piedāvājusi īstenot virkni pasākumu, lai stiprinātu Savienības robežu aizsardzību un atjaunotu Šengenas zonas normālu darbību. 2015. gada decembrī tika iesniegts priekšlikums ar mērķi ievērojami paplašināt Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām jeb Frontex pilnvaras, un 2016. gadā īsā laikā šis priekšlikums tika apspriests sarunās. Regula par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru stājās spēkā 2016. gada 6. oktobrī.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Taču Savienības regulējums ārējo robežu kontroles, atgriešanas un patvēruma jomā ir jāturpina uzlabot. Tālab un lai vairāk atbalstītu pašreizējos un turpmāk plānotos operatīvos centienus, Eiropas Robežu un krasta apsardze būtu jāpārveido, paplašinot Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras pilnvaras un jo īpaši nodrošinot tai vajadzīgās spējas, proti, izveidojot Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgo korpusu, kurā būtu 10 000 operatīvo darbinieku ar izpildpilnvarām un kurš varētu efektīvi uz vietas atbalstīt dalībvalstis to centienos aizsargāt ārējās robežas, novērst sekundāro kustību un būtiski uzlabot neatbilstīgo migrantu faktisko atgriešanu.

(5)  Taču Savienības regulējums ārējo robežu kontroles, atgriešanas un pārrobežu noziedzības apkarošanas jomā ir jāturpina uzlabot. Tālab un lai vairāk atbalstītu pašreizējos un turpmāk plānotos operatīvos centienus, Eiropas Robežu un krasta apsardze būtu jāatjaunina, paplašinot Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras pilnvaras un jo īpaši nodrošinot tai vajadzīgās spējas, proti, izveidojot Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgo korpusu ar izpildpilnvarām, kurš varētu efektīvi uz vietas atbalstīt dalībvalstis to centienos aizsargāt ārējās robežas, cīnīties pret pārrobežu noziedzību un būtiski uzlabot neatbilstīgo migrantu ilgtspējīgu faktisko atgriešanu.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Ir nepieciešams efektīvi uzraudzīt ārējo robežu šķērsošanu, risināt migrācijas problēmas un nākotnē iespējamos apdraudējumus pie ārējām robežām, nodrošināt augstu iekšējās drošības līmeni Savienībā, aizsargāt Šengenas zonas darbību un ievērot vispārēju solidaritātes principu. Papildus tam būtu jānodrošina proaktīva migrācijas pārvaldība, tostarp trešās valstīs jāveic vajadzīgie pasākumi. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir jākonsolidē Eiropas Robežu un krasta apsardze un jāpaplašina Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras pilnvaras. Aģentūra būtu jāveido galvenokārt Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgajam korpusam, kurā ir 10 000 operatīvo darbinieku.

(7)  Ir nepieciešams efektīvi uzraudzīt ārējo robežu šķērsošanu, risināt migrācijas problēmas un nākotnē iespējamos apdraudējumus pie ārējām robežām, nodrošināt augstu iekšējās drošības līmeni Savienībā, aizsargāt Šengenas zonas darbību un ievērot vispārēju solidaritātes principu. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir jākonsolidē Eiropas Robežu un krasta apsardze un jāpaplašina Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras pilnvaras. Aģentūra būtu jāveido galvenokārt Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgajam korpusam, kas ietver ātrās reaģēšanas rezervi.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Tā kā Aģentūras pilnvaras tiek kvalitatīvi nostiprinātas, jo īpaši izveidojot pašai savus operatīvos spēkus, proti, Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgo korpusu ar 10 000 operatīvajiem darbiniekiem, Aģentūra, kas iepriekš bija zināma kā Frontex, turpmāk būtu jāsauc par Eiropas Robežu un krasta apsardzes (ERKA) aģentūru, un tai sava darbība jāveic tikai un vienīgi ar šādu nosaukumu. Šīs izmaiņas būtu jāatspoguļo visos attiecīgajos līmeņos, arī veidojot vizuālos risinājumus ārējās saziņas materiālos.

(8)  Tā kā Aģentūras pilnvaras tiek kvalitatīvi nostiprinātas, jo īpaši izveidojot pašai savus operatīvos spēkus, proti, Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgo korpusu, kas ietver ātrās reaģēšanas rezervi, Aģentūra, kas iepriekš bija zināma kā Frontex, turpmāk būtu jāsauc par Eiropas Robežu un krasta apsardzes (ERKA) aģentūru, un tai sava darbība jāveic tikai un vienīgi ar šādu nosaukumu. Šīs izmaiņas būtu jāatspoguļo visos attiecīgajos līmeņos, arī veidojot vizuālos risinājumus ārējās saziņas materiālos.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Īstenojot Eiropas integrēto robežu pārvaldību, būtu jānodrošina saskaņotība ar citiem politikas mērķiem, tostarp ar mērķi nodrošināt pienācīgu pārrobežu transporta darbību.

(9)  Īstenojot Eiropas integrēto robežu pārvaldību, būtu jānodrošina saskaņotība ar citiem politikas mērķiem, tostarp ar mērķi nodrošināt personu brīvu kustību, tiesības uz patvērumu un pienācīgu pārrobežu transporta darbību.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Eiropas integrētā robežu pārvaldība būtu jāīsteno un atbildība par to būtu jāuzņemas kopīgi Aģentūrai un par robežu pārvaldību atbildīgajām valstu iestādēm, tostarp krasta apsardzei, ciktāl tā veic jūras robežuzraudzības operācijas un jebkādus citus robežkontroles uzdevumus, un par atgriešanu atbildīgajām iestādēm. Lai gan dalībvalstis saglabā primāro atbildību par savu ārējo robežu pārvaldību savās un visu dalībvalstu interesēs un ir atbildīgas par atgriešanas lēmumu izdošanu, Aģentūrai būtu jāatbalsta to Savienības pasākumu piemērošana, kuri attiecas uz ārējo robežu pārvaldību un atgriešanu, pastiprinot, novērtējot un koordinējot to dalībvalstu darbības, kuras īsteno minētos pasākumus.

(10)  Eiropas integrētā robežu pārvaldība būtu jāīsteno un atbildība par to būtu jāuzņemas kopīgi Aģentūrai un par robežu pārvaldību atbildīgajām valstu iestādēm, tostarp krasta apsardzei, ciktāl tā veic jūras robežuzraudzības operācijas, kā arī meklēšanas un glābšanas operācijas un jebkādus citus robežkontroles uzdevumus, un par atgriešanu atbildīgajām iestādēm. Lai gan dalībvalstis saglabā primāro atbildību par savu ārējo robežu pārvaldību savās un visu dalībvalstu interesēs un ir atbildīgas par atgriešanas lēmumu izdošanu, Aģentūrai būtu jāatbalsta to Savienības pasākumu piemērošana, kuri attiecas uz ārējo robežu pārvaldību un atgriešanu, pastiprinot un koordinējot to dalībvalstu darbības, kuras īsteno minētos pasākumus. Aģentūras un dalībvalstu operatīvajam darbam nevajadzētu lieki pārklāties.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Lai nodrošinātu efektīvu Eiropas integrētās robežu pārvaldības īstenošanu un palielinātu kopējās atgriešanas politikas efektivitāti, būtu jāizveido Eiropas Robežu un krasta apsardze. Tai būtu jāpiešķir vajadzīgie finanšu resursi, cilvēkresursi un aprīkojums. Eiropas Robežu un krasta apsardze būtu jāveido Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai un par robežu pārvaldību atbildīgajām valstu iestādēm, tostarp krasta apsardzei, ciktāl tā veic robežkontroles uzdevumus, un par atgriešanu atbildīgajām valstu iestādēm. Tādējādi tā balstīsies uz kopīgu informācijas, spēju un sistēmu izmantošanu valstu līmenī un uz Aģentūras atbildes rīcību Savienības līmenī.

(11)  Lai nodrošinātu efektīvu Eiropas integrētās robežu pārvaldības īstenošanu, būtu jāizveido Eiropas Robežu un krasta apsardze. Tai būtu jāpiešķir vajadzīgie finanšu resursi, cilvēkresursi un aprīkojums. Eiropas Robežu un krasta apsardze būtu jāveido Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai un par robežu pārvaldību atbildīgajām valstu iestādēm, tostarp krasta apsardzei, ciktāl tā veic robežkontroles uzdevumus, un par atgriešanu atbildīgajām valstu iestādēm. Tādējādi tā balstīsies uz kopīgu informācijas, spēju un sistēmu izmantošanu valstu līmenī un uz Aģentūras atbildes rīcību Savienības līmenī.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Eiropas Robežu un krasta apsardzei būtu jānodrošina efektīva Eiropas integrētās robežu pārvaldības īstenošana, un šajā nolūkā Eiropas integrētajā robežu pārvaldībā jāievēro daudzgadu politikas stratēģiskās plānošanas cikls. Šajā daudzgadu ciklā vajadzētu būt izveidotam integrētam, vienotam un nepārtrauktam procesam, kas robežu pārvaldības un atgriešanas jomā nodrošinātu stratēģiskās vadlīnijas visiem attiecīgajiem dalībniekiem Savienības līmenī un dalībvalstīs, tādējādi ļaujot minētajiem dalībniekiem saskaņoti īstenot Eiropas integrēto robežu pārvaldību. Ciklā paredzēta arī jebkāda veida mijiedarbība starp Eiropas Robežu un krasta apsardzi un Komisiju, citām iestādēm un struktūrām, kā arī sadarbība ar citiem attiecīgiem partneriem, tostarp vajadzības gadījumā trešām valstīm un trešām personām.

(14)  Eiropas Robežu un krasta apsardzei būtu jānodrošina efektīva Eiropas integrētās robežu pārvaldības īstenošana, un šajā nolūkā Eiropas integrētajā robežu pārvaldībā jāievēro daudzgadu politikas stratēģiskās plānošanas cikls. Šajā daudzgadu ciklā vajadzētu būt izveidotam integrētam, vienotam un nepārtrauktam procesam, kas robežu pārvaldības un atgriešanas jomā nodrošinātu stratēģiskās vadlīnijas visiem attiecīgajiem dalībniekiem Savienības līmenī un dalībvalstīs, tādējādi ļaujot minētajiem dalībniekiem saskaņoti, kā arī pilnībā ievērojot pamattiesības, īstenot Eiropas integrēto robežu pārvaldību. Jo īpaši daudzgadu politikas ciklam vajadzētu nodrošināt Aģentūrai iespēju izstrādāt tās tehnisko un operatīvo stratēģiju. Ciklā jāparedz arī jebkāda veida mijiedarbība starp Eiropas Robežu un krasta apsardzi un Komisiju, citām iestādēm un struktūrām, kā arī sadarbība ar citiem attiecīgiem partneriem, tostarp vajadzības gadījumā trešām valstīm un trešām personām.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Lai nodrošinātu Eiropas integrēto robežu pārvaldību, Aģentūrai un dalībvalstīm attiecībā uz robežu un atgriešanas operācijām ir jāīsteno integrēta plānošana, kas ļautu sagatavoties reaģēšanai situācijās, kurās ārējām robežām noteikts augstāks ietekmes līmenis saistībā ar ārkārtas situāciju plāniem, un koordinēt spēju pilnveidošanu ilgtermiņā ne vien darbā pieņemšanas un apmācības ziņā, bet arī saistībā ar aprīkojuma iegādi un izstrādi.

(15)  Lai nodrošinātu Eiropas integrēto robežu pārvaldību, Aģentūrai un dalībvalstīm ir jāīsteno integrēta plānošana attiecībā uz robežu un atgriešanas operācijām, attiecībā uz reaģēšanu uz problēmām pie ārējām robežām, attiecībā uz plānošanu ārkārtas situācijās, kā arī attiecībā uz spēju pilnveidošanas koordinēšanu ilgtermiņā ne vien darbā pieņemšanas un apmācības ziņā, bet arī saistībā ar aprīkojuma iegādi un izstrādi.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Šīs regulas īstenošana neietekmē nedz kompetences sadalījumu starp Savienību un dalībvalstīm, nedz dalībvalstu pienākumus saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvenciju, Starptautisko konvenciju par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras, Starptautisko konvenciju par meklēšanu un glābšanu uz jūras, Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību un tās Protokolu pret migrantu nelikumīgu ievešanu pa zemes, jūras un gaisa ceļiem, Konvenciju par bēgļu statusu, Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju un citiem atbilstīgiem starptautisko tiesību instrumentiem.

(16)  Šīs regulas īstenošana neietekmē nedz kompetences sadalījumu starp Savienību un dalībvalstīm, nedz dalībvalstu pienākumus saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvenciju, Starptautisko konvenciju par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras, Starptautisko konvenciju par meklēšanu un glābšanu uz jūras, Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību un tās Protokolu pret migrantu nelikumīgu ievešanu pa zemes, jūras un gaisa ceļiem, Konvenciju par bēgļu statusu, Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju, Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par bezvalstnieka statusu un citiem atbilstīgiem starptautisko tiesību instrumentiem.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17a)  Ir paplašināta Eiropas Jūras drošības aģentūras un Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras kompetences joma, turklāt ir stiprināta to sadarbība ar Aģentūru; tāpēc Eiropas Komisijai būtu jānāk klajā ar priekšlikumu iekļaut šīs aģentūras, tāpat kā citas attiecīgās puses, piemēram, dalībvalstis, Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas (ES) Nr. 656/2014, ar kuru paredz noteikumus ārējo jūras robežu uzraudzībai saistībā ar operatīvo sadarbību, ko koordinē Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām, darbības jomā.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Aģentūrai savi uzdevumi būtu jāveic, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz likumības un kārtības uzturēšanu un iekšējās drošības nodrošināšanu.

(18)  Aģentūrai savi uzdevumi būtu jāveic, pilnībā ievērojot dalībvalstu pienākumus, kompetenci un subsidiaritātes principu attiecībā uz likumības un kārtības uzturēšanu un iekšējās drošības nodrošināšanu.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Aģentūrai savi uzdevumi būtu jāveic, neskarot dalībvalstu kompetenci attiecībā uz aizsardzību.

(19)  Aģentūrai savi uzdevumi būtu jāveic, pilnībā ievērojot dalībvalstu pienākumus un kompetenci attiecībā uz aizsardzību.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Aģentūras paplašinātie uzdevumi un kompetences būtu jālīdzsvaro ar pastiprinātām pamattiesību garantijām un lielāku pārskatatbildību.

(20)  Aģentūras paplašinātie uzdevumi un kompetences būtu jālīdzsvaro ar pastiprinātām pamattiesību garantijām, lielāku pārskatatbildību un atbildību attiecībā uz to, kā štata darbinieki īsteno izpildpilnvaras.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Turklāt dalībvalstīm gan savās, gan pārējo dalībvalstu interesēs būtu jāsniedz attiecīgie dati, kas vajadzīgi, lai Aģentūra varētu veikt savus pasākumus, tostarp apzināt situāciju, veikt riska analīzi, neaizsargātības novērtējumus un integrēto plānošanu. Tāpat tām arī būtu jānodrošina, lai dati būtu precīzi, aktuāli un likumīgi iegūti un ievadīti.

(22)  Turklāt dalībvalstīm gan savās, gan pārējo dalībvalstu interesēs būtu jāsniedz attiecīgie dati, kas vajadzīgi, lai Aģentūra varētu veikt savus pasākumus, tostarp apzināt situāciju, veikt riska analīzi, neaizsargātības novērtējumus un integrēto plānošanu. Tāpat tām arī būtu jānodrošina, lai dati būtu precīzi, aktuāli un likumīgi iegūti un ievadīti. Ja minētajos datos ietilpst personas dati, būtu pilnībā jāpiemēro Savienības tiesību akti datu aizsardzības jomā.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22a)  Šajā regulā paredzētais saziņas tīkls jau ir izstrādāts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1052/20131a ietvaros un spēj veikt ES klasificētas informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un Aģentūru. Šis iepriekš pastāvējušais saziņas tīkls būtu jāizmanto visai informācijas apmaiņai starp dažādajiem Eiropas Robežu un krasta apsardzes komponentiem, un tā klasifikācijas līmenis būtu jāpaaugstina, lai uzlabotu informācijas drošību.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1052/2013, ar ko izveido Eiropas Robežu uzraudzības sistēmu (EUROSUR) (OV L 295, 6.11.2013., 11. lpp.).

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Eiropas Robežu un krasta apsardzes darbībā Eiropas Robežu uzraudzības sistēma (EUROSUR) ir nepieciešama, jo tā veido satvaru informācijas apmaiņai un operatīvajai sadarbībai starp dalībvalstu iestādēm, kā arī Aģentūru. Minētajām iestādēm un Aģentūrai EUROSUR nodrošina infrastruktūru un instrumentus, kas nepieciešami, lai uzlabotu situācijas apzināšanu un reaģēšanas spējas pie ārējām robežām nolūkā atklāt, novērst un apkarot nelikumīgu imigrāciju un pārrobežu noziedzību un sekmēt migrantu dzīvības glābšanu un aizsardzību.

(23)  Eiropas Robežu un krasta apsardzes darbībā Eiropas Robežu uzraudzības sistēma (EUROSUR) ir nepieciešama, jo tā veido satvaru informācijas apmaiņai un operatīvajai sadarbībai starp dalībvalstu iestādēm, kā arī Aģentūru. Minētajām iestādēm un Aģentūrai EUROSUR nodrošina infrastruktūru un instrumentus, kas nepieciešami, lai uzlabotu situācijas apzināšanu un palielinātu reaģēšanas spējas pie ārējām robežām nolūkā atklāt, novērst un apkarot neatbilstīgu migrāciju un pārrobežu noziedzību un sekmēt migrantu dzīvības glābšanu un aizsardzību.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Šai regulai nebūtu jāliedz dalībvalstīm noteikt saviem nacionālajiem koordinācijas centriem atbildību arī par informācijas apmaiņas un sadarbības koordināciju attiecībā uz citiem integrētas robežu pārvaldības elementiem, piemēram, atgriešanu.

(25)  Šai regulai nebūtu jāliedz dalībvalstīm noteikt saviem nacionālajiem koordinācijas centriem atbildību arī par informācijas apmaiņas un sadarbības koordināciju attiecībā uz citiem integrētas robežu pārvaldības elementiem.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26)  Lai varētu nodrošināt pienācīgu integrēto robežu pārvaldību, informācijai, ar ko apmainās dalībvalstis un Aģentūra, jābūt kvalitatīvai. Sekmīgi izmantojot EUROSUR, šī kvalitāte būtu jānodrošina ar standartizāciju, starp tīkliem un sistēmām īstenotās informācijas apmaiņas automatizāciju, informācijas aizsardzību un nosūtīto datu un informācijas kvalitātes kontroli.

(26)  Informācijas, ar ko apmainās dalībvalstis un Aģentūra, kvalitāte un šādas informācijas apmaiņas savlaicīgums ir priekšnoteikumi, lai varētu nodrošināt pienācīgu integrēto robežu pārvaldību. Sekmīgi izmantojot EUROSUR, šī kvalitāte būtu jānodrošina ar standartizāciju, starp tīkliem un sistēmām īstenotās informācijas apmaiņas automatizāciju, informācijas aizsardzību un nosūtīto datu un informācijas kvalitātes kontroli.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27)  Aģentūrai būtu jāsniedz vajadzīgā palīdzība EUROSUR izstrādei un uzturēšanai, tostarp sistēmu sadarbspējas nodrošināšanai, jo īpaši izveidojot, uzturot un koordinējot EUROSUR sistēmu.

(27)  Aģentūrai būtu jāsniedz vajadzīgā palīdzība EUROSUR izstrādei un uzturēšanai, tostarp sistēmu sadarbspējas nodrošināšanai vienotas informācijas apmaiņas vides ietvaros, jo īpaši izveidojot, uzturot un koordinējot EUROSUR sistēmu.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28)  EUROSUR būtu jāsniedz visaptverošs situācijas attēls, kas ilustrētu situāciju ne vien pie ārējām robežām, bet arī Šengenas zonā un pierobežas zonā. Tai būtu jāaptver ne vien zemes, jūras un gaisa robežu uzraudzība, bet arī pārbaudes robežšķērsošanas vietās.

(28)  EUROSUR būtu jāsniedz visaptverošs situācijas attēls, kas ilustrētu situāciju ne vien pie ārējām robežām, bet arī Šengenas zonā un pierobežas zonā. Tai būtu jāaptver ne vien zemes, jūras un gaisa robežu uzraudzība, bet arī pārbaudes robežšķērsošanas vietās. Situācijas apzināšanās nodrošināšana Savienībā nekādā ziņā nedrīkstētu ļaut Aģentūrai iesaistīties darbībās pie dalībvalstu iekšējām robežām.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(31)  Prakse pārvietoties mazās un kuģošanai jūrā nederīgās laivās ir ievērojami palielinājusi pie dienvidu ārējām jūras robežām noslīkušo migrantu skaitu. EUROSUR būtu ievērojami jāuzlabo Aģentūras un dalībvalstu operatīvo un tehnisko spēju atklāt šīs mazās laivas un uzlabot dalībvalstu reaģēšanas spējas, tādējādi palīdzot samazināt migrantu bojāeju.

(31)  Prakse pārvietoties mazās un kuģošanai jūrā nederīgās laivās ir ievērojami palielinājusi pie dienvidu ārējām jūras robežām noslīkušo migrantu skaitu. EUROSUR būtu ievērojami jāuzlabo Aģentūras un dalībvalstu operatīvā un tehniskā spējā atklāt šīs mazās laivas un uzlabot dalībvalstu reaģēšanas spējas, lai veiktu meklēšanas un glābšanas pasākumus, tādējādi palīdzot samazināt migrantu bojāeju.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(33)  Aģentūrai būtu jāsagatavo vispārēja un īpašiem mērķiem paredzēta riska analīze, kas balstīta uz kopīgu integrētu riska analīzes modeli un ko piemēros gan pati Aģentūra, gan dalībvalstis. Aģentūrai, balstoties arī uz dalībvalstu sniegto informāciju, būtu jāsniedz pienācīga informācija, kas aptver visus ar Eiropas integrēto robežu pārvaldību saistītos aspektus, jo īpaši robežkontroli, atgriešanu, trešo valstu valstspiederīgo neatbilstīgu sekundāro kustību Savienībā, pārrobežu noziedzības, tostarp neatļautas robežšķērsošanas, sekmēšanu, cilvēku tirdzniecības, terorisma un hibrīddraudu novēršanu, kā arī situāciju attiecīgajās trešās valstīs, lai dotu iespēju veikt atbilstošus pasākumus vai novērst identificētos apdraudējumus un riskus nolūkā uzlabot ārējo robežu integrēto pārvaldību.

(33)  Aģentūrai būtu jāsagatavo vispārēja un īpašiem mērķiem paredzēta riska analīze, kas balstīta uz kopīgu integrētu riska analīzes modeli un ko piemēros gan pati Aģentūra, gan dalībvalstis. Aģentūrai, balstoties arī uz dalībvalstu sniegto informāciju, būtu jāsniedz pienācīga informācija, kas aptver visus ar Eiropas integrēto robežu pārvaldību saistītos aspektus, jo īpaši robežkontroli, atgriešanu, trešo valstu valstspiederīgo neatbilstīgu sekundāro kustību fenomenu Savienībā, norādot tendences, maršrutus un apjomu, ja dalībvalsts ir sniegusi šādu informāciju, pārrobežu noziedzības, tostarp neatļautas robežšķērsošanas, sekmēšanu, cilvēku tirdzniecības, organizētās noziedzības, terorisma un hibrīddraudu novēršanu, kā arī situāciju attiecīgajās trešās valstīs, lai dotu iespēju veikt atbilstošus pasākumus vai novērst identificētos apdraudējumus un riskus nolūkā uzlabot ārējo robežu integrēto pārvaldību.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34)  Ņemot vērā Aģentūras darbību pie ārējām robežām, tai būtu jāsekmē tādu smagu noziegumu ar pārrobežu dimensiju novēršana un atklāšana kā migrantu kontrabanda, cilvēku tirdzniecība un terorisms, ja tai ir pamats rīkoties un ja tā savā darbībā ir saņēmusi attiecīgu informāciju. Tai sava darbība būtu jāsaskaņo ar Eiropolu, kas ir aģentūra, kura ir atbildīga par atbalstu dalībvalstu rīcībai un to sadarbībai un par šīs rīcības un sadarbības stiprināšanu nolūkā novērst un apkarot smagus noziegumus, kuri skar divas vai vairākas dalībvalstis. Pārrobežu noziegumiem neizbēgami ir pārrobežu dimensija. Šādai pārrobežu dimensijai raksturīgi noziegumi, kas tieši saistīti ar neatļautu ārējās robežas šķērsošanu, tostarp cilvēku tirdzniecība vai migrantu kontrabanda. Neraugoties uz iepriekš minēto, Padomes Direktīvas 2002/90/EK19 1. panta 2. punktā dalībvalstīm ir atļauts nepiemērot sankcijas, ja šādu darbību mērķis ir humānās palīdzības sniegšana migrantiem.

(34)  Ņemot vērā Aģentūras darbību pie ārējām robežām, tai būtu jāsekmē tādu smagu noziegumu ar pārrobežu dimensiju novēršana un atklāšana kā migrantu kontrabanda, cilvēku tirdzniecība, organizētā noziedzība un terorisms, ja tai ir pamats rīkoties un ja tā savā darbībā ir saņēmusi attiecīgu informāciju. Tai sava darbība būtu jāsaskaņo ar Eiropolu, kas ir aģentūra, kura ir atbildīga par atbalstu dalībvalstu rīcībai un to sadarbībai un par šīs rīcības un sadarbības stiprināšanu nolūkā novērst un apkarot smagus noziegumus, kuri skar divas vai vairākas dalībvalstis. Pārrobežu noziegumiem neizbēgami ir pārrobežu dimensija. Šādai pārrobežu dimensijai raksturīgi noziegumi, kas tieši saistīti ar neatļautu ārējās robežas šķērsošanu, tostarp cilvēku tirdzniecība vai migrantu kontrabanda. Saskaņā ar Padomes Direktīvas 2002/90/EK19 1. panta 2. punktu, kas nosaka, ka dalībvalsts var nolemt nepiemērot sankcijas, ja šādu darbību mērķis ir humānās palīdzības sniegšana attiecīgajām personām, Aģentūrai būtu jāatgādina dalībvalstīm par iespējamu ietekmi uz pamattiesībām, ja tās apsver iespēju piemērot šādas sankcijas.

__________________

__________________

19 Padomes 2002. gada 28. novembra Direktīva 2002/90/EK, ar ko definē neatļautas ieceļošanas, tranzīta un uzturēšanās atbalstīšanu (OV L 328, 5.12.2002., 17. lpp.).

19 Padomes 2002. gada 28. novembra Direktīva 2002/90/EK, ar ko definē neatļautas ieceļošanas, tranzīta un uzturēšanās atbalstīšanu (OV L 328, 5.12.2002., 17. lpp.).

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35)  Kopīgas atbildības garā Aģentūras uzdevumam vajadzētu būt regulāri uzraudzīt ārējo robežu pārvaldību. Aģentūrai būtu jānodrošina pareiza un efektīva uzraudzība ne tikai izmantojot situācijas apzināšanos un riska analīzi, bet arī nodrošinot no sava personāla izraudzītu ekspertu klātbūtni dalībvalstīs. Tāpēc Aģentūrai būtu jāspēj uz noteiktu laikposmu izvietot dalībvalstīs sadarbības koordinatorus, kuri šajā laikposmā ziņo izpilddirektoram. Sadarbības koordinatoru ziņojumam būtu jāveido daļa no neaizsargātības novērtējuma.

(35)  Kopīgas atbildības un Eiropas integrētās robežu pārvaldības standartu uzlabošanas garā Aģentūras uzdevumam vajadzētu būt regulāri uzraudzīt ārējo robežu pārvaldību, tostarp pamattiesību ievērošanu robežu pārvaldības un atgriešanas darbību ietvaros. Aģentūrai būtu jānodrošina pareiza un efektīva uzraudzība ne tikai izmantojot situācijas apzināšanos un riska analīzi, bet arī nodrošinot no sava personāla izraudzītu ekspertu klātbūtni dalībvalstīs. Tāpēc Aģentūrai būtu jāspēj uz noteiktu laikposmu izvietot dalībvalstīs sadarbības koordinatorus, kuri šajā laikposmā ziņo izpilddirektoram un pamattiesību amatpersonai. Sadarbības koordinatoru ziņojumam būtu jāveido daļa no neaizsargātības novērtējuma.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(36)  Aģentūrai, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, būtu jāsagatavo neaizsargātības novērtējums, lai novērtētu dalībvalstu spēju un gatavību risināt problēmas pie savām ārējām robežām un sniegt ieguldījumu Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgajā korpusa un tehniskā aprīkojuma rezervē. Neaizsargātības novērtējumā būtu jāiekļauj novērtējums attiecībā uz dalībvalstu aprīkojumu, infrastruktūru, personālu, budžetu un finanšu resursiem, kā arī to ārkārtas situāciju plāniem, lai risinātu iespējamas krīzes pie ārējām robežām. Dalībvalstīm būtu jāveic pasākumi, lai novērstu jebkurus minētajā novērtējumā identificētus trūkumus. Izpilddirektoram būtu jāidentificē veicamie pasākumi un jāiesaka tie attiecīgajai dalībvalstij. Izpilddirektoram arī būtu jānosaka termiņš, kurā minētie pasākumi būtu jāveic, un cieši jāuzmana, lai tie tiktu veikti šajā termiņā. Ja nepieciešamie pasākumi netiek veikti noteiktajā termiņā, jautājums būtu jānodod valdei turpmāka lēmuma pieņemšanai.

(36)  Aģentūrai, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, būtu jāsagatavo neaizsargātības novērtējums, lai novērtētu dalībvalstu spēju un gatavību risināt problēmas pie savām ārējām robežām un sniegt ieguldījumu Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgajā korpusa un tehniskā aprīkojuma rezervē. Neaizsargātības novērtējumā būtu jāiekļauj novērtējums attiecībā uz dalībvalstu aprīkojumu, infrastruktūru, personālu, budžetu un finanšu resursiem, kā arī to ārkārtas situāciju plāniem, lai risinātu iespējamas krīzes pie ārējām robežām, pilnībā ievērojot pamattiesības. Dalībvalstīm būtu jāveic pasākumi, lai novērstu jebkurus minētajā novērtējumā identificētus trūkumus. Izpilddirektoram būtu jāidentificē veicamie pasākumi un jāiesaka tie attiecīgajai dalībvalstij. Izpilddirektoram arī būtu jānosaka termiņš, kurā minētie pasākumi būtu jāveic, un cieši jāuzmana, lai tie tiktu veikti šajā termiņā. Ja nepieciešamie pasākumi netiek veikti noteiktajā termiņā, jautājums būtu jānodod valdei turpmāka lēmuma pieņemšanai.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(38)  Neaizsargātības novērtējums un Šengenas izvērtēšanas mehānisms, kas izveidots ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1053/201320, ir divi savstarpēji papildinoši mehānismi, lai garantētu Eiropas kvalitātes kontroli Šengenas zonas pareizai darbībai un nodrošinātu pastāvīgu sagatavotību Savienības un valstu līmenī, lai reaģētu uz problēmām pie ārējām robežām. Lai uzlabotu situācijas attēlu par Šengenas zonas darbību, būtu jāpalielina sinerģija starp minētajiem mehānismiem, cik vien iespējams izvairoties no dalībvalstu centienu dublēšanās un nodrošinot to attiecīgo Savienības finanšu instrumentu koordinētāku izmantošanu, kuri ļauj atbalstīt ārējo robežu pārvaldību. Tālab starp Aģentūru un Komisiju būtu jāizveido regulāra informācijas apmaiņa par abu mehānismu rezultātiem.

(38)  Neaizsargātības novērtējums un Šengenas izvērtēšanas mehānisms, kas izveidots ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1053/201320, ir divi savstarpēji papildinoši mehānismi, lai garantētu Eiropas kvalitātes kontroli Šengenas zonas pareizai darbībai un nodrošinātu pastāvīgu sagatavotību Savienības un valstu līmenī, lai reaģētu uz problēmām pie ārējām robežām. Lai gan Šengenas izvērtēšanas mehānisms ir galvenā metode, kā izvērtēt Savienības tiesību aktu īstenošanu un atbilstību tiem dalībvalstīs, lai uzlabotu situācijas attēlu par Šengenas zonas darbību, būtu jāpalielina sinerģija starp minētajiem mehānismiem, cik vien iespējams izvairoties no dalībvalstu centienu dublēšanās un nodrošinot to attiecīgo Savienības finanšu instrumentu koordinētāku izmantošanu, kuri ļauj atbalstīt ārējo robežu pārvaldību. Tālab starp Aģentūru un Komisiju būtu jāizveido regulāra informācijas apmaiņa par abu mehānismu rezultātiem.

__________________

__________________

20 Padomes 2013. gada 7. oktobra Regula (ES) Nr. 1053/2013, ar ko izveido izvērtēšanas un uzraudzības mehānismu, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu, un ar ko atceļ Izpildu komitejas lēmumu (1998. gada 16. septembris), ar ko izveido Šengenas izvērtēšanas un īstenošanas pastāvīgo komiteju (OV L 295, 6.11.2013., 27. lpp.).

20 Padomes 2013. gada 7. oktobra Regula (ES) Nr. 1053/2013, ar ko izveido izvērtēšanas un uzraudzības mehānismu, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu, un ar ko atceļ Izpildu komitejas lēmumu (1998. gada 16. septembris), ar ko izveido Šengenas izvērtēšanas un īstenošanas pastāvīgo komiteju (OV L 295, 6.11.2013., 27. lpp.).

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(39)  Ņemot vērā, ka dalībvalstis iezīmē robežas posmus, attiecībā uz kuriem Aģentūra nosaka ietekmes līmeņus, un ka dalībvalstu un Aģentūras reaģēšanas spējām vajadzētu būt saistītām ar šiem ietekmes līmeņiem, būtu jāizveido ceturtais ietekmes līmenis, kas atbilstu situācijai, kurā Šengenas zona ir pakļauta riskam un kurā Aģentūrai būtu jāiejaucas.

svītrots

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(40)  Aģentūrai būtu jāorganizē atbilstoša tehniskā un operatīvā palīdzība dalībvalstīm, lai pastiprinātu dalībvalstu spēju pildīt savus pienākumus attiecībā uz ārējo robežu kontroli un risināt tādas problēmas pie ārējās robežas, kuras izriet no nelikumīgas imigrācijas vai pārrobežu noziedzības. Šādai palīdzībai nebūtu jāskar dalībvalstu attiecīgo iestāžu kompetence uzsākt kriminālizmeklēšanu. Šajā ziņā Aģentūrai pēc kādas dalībvalsts pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas būtu jāorganizē un jākoordinē vienai vai vairākām dalībvalstīm kopīgas operācijas un jāizvieto Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa vienības, kā arī jānodrošina vajadzīgais tehniskais aprīkojums.

(40)  Aģentūrai būtu jāorganizē atbilstoša tehniskā un operatīvā palīdzība dalībvalstīm, lai pastiprinātu dalībvalstu spēju pildīt savus pienākumus attiecībā uz ārējo robežu kontroli un risināt tādas problēmas pie ārējās robežas, kuras izriet no neatbilstīgas migrācijas vai pārrobežu noziedzības. Šādai palīdzībai nebūtu jāskar dalībvalstu attiecīgo iestāžu kompetence uzsākt kriminālizmeklēšanu. Šajā ziņā Aģentūrai pēc kādas dalībvalsts pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas, vienojoties ar attiecīgo dalībvalsti, būtu jāorganizē un jākoordinē vienai vai vairākām dalībvalstīm kopīgas operācijas un jāizvieto Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa vienības, kā arī jānodrošina vajadzīgais tehniskais aprīkojums.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(41)  Gadījumos, kad pie ārējām robežām ir konkrēta un nesamērīgi liela problēma, Aģentūrai pēc kādas dalībvalsts pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas būtu jāorganizē un jākoordinē ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumi un jāizvieto gan Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa vienības, gan arī tehniskais aprīkojums, tostarp no ātrās reaģēšanas aprīkojuma rezerves. Ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumiem uz ierobežotu laikposmu būtu jāsniedz pastiprinājums situācijās, kad nepieciešama tūlītēja atbildes rīcība un kad šāda iesaistīšanās nodrošinātu efektīvu atbildes rīcību. Lai nodrošinātu efektīvu šāda pasākuma darbību, dalībvalstīm būtu Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa operatīvie darbinieki jādara pieejami attiecīgo vienību izveidošanai un jānodrošina vajadzīgais tehniskais aprīkojums. Aģentūrai un attiecīgajai dalībvalstij būtu jāvienojas par operatīvo plānu.

(41)  Gadījumos, kad pie ārējām robežām ir konkrēta un nesamērīgi liela problēma, Aģentūrai pēc kādas dalībvalsts pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas, vienojoties ar attiecīgo dalībvalsti, būtu jāorganizē un jākoordinē ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumi un jāizvieto gan Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa vienības, gan arī tehniskais aprīkojums, tostarp no ātrās reaģēšanas aprīkojuma rezerves. Ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumiem uz ierobežotu laikposmu būtu jāsniedz pastiprinājums situācijās, kad nepieciešama tūlītēja atbildes rīcība un kad šāda iesaistīšanās nodrošinātu efektīvu atbildes rīcību. Lai nodrošinātu efektīvu šāda pasākuma darbību, dalībvalstīm būtu Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa operatīvie darbinieki jādara pieejami attiecīgo vienību izveidošanai un jānodrošina vajadzīgais tehniskais aprīkojums. Ja komanda, kura izvietota ar kādas dalībvalsts tehnisko aprīkojumu, ir no šīs dalībvalsts, komanda būtu jāuzskata par daļu no šīs dalībvalsts ieguldījuma pastāvīgajā korpusā. Aģentūrai un attiecīgajai dalībvalstij būtu jāvienojas par operatīvo plānu.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(42)  Ja kāda dalībvalsts konkrētās tās ārējo robežu zonās saskaras ar konkrētām un nesamērīgi lielām migrācijas problēmām, kam raksturīgas lielas uz ieceļošanu vērstas jauktas migrācijas plūsmas, dalībvalstīm būtu jāspēj paļauties uz tehnisku un darbības pastiprinājumu. Minētais pastiprinājums karsto punktu zonās būtu jānodrošina migrācijas pārvaldības atbalsta vienībām. Minētajās vienībās būtu jāietilpst Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa izvietotajiem operatīvajiem darbiniekiem un ekspertiem, kurus no dalībvalstīm izvieto EASO, Eiropols vai citas attiecīgās Savienības aģentūras. Aģentūrai būtu jāpalīdz Komisijai koordinēt dažādu aģentūru darbs uz vietas.

(42)  Ja kāda dalībvalsts konkrētās tās ārējo robežu zonās saskaras ar konkrētām un nesamērīgi lielām migrācijas problēmām, kam raksturīgas lielas uz ieceļošanu vērstas jauktas migrācijas plūsmas, dalībvalstīm būtu jāspēj paļauties uz tehnisku un darbības pastiprinājumu. Minētais pastiprinājums karsto punktu zonās būtu jānodrošina migrācijas pārvaldības atbalsta vienībām. Minētajās vienībās būtu jāietilpst Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa izvietotajiem operatīvajiem darbiniekiem un ekspertiem, kurus no dalībvalstīm izvieto [Eiropas Patvēruma aģentūra] un Eiropols vai citas attiecīgās Savienības aģentūras. Aģentūrai būtu jāpalīdz Komisijai koordinēt dažādu aģentūru darbs uz vietas. Komisijai sadarbībā ar uzņēmēju dalībvalsti un attiecīgajām Savienības aģentūrām būtu jāizstrādā noteikumi sadarbībai karsto punktu zonās un jābūt atbildīgai par migrācijas pārvaldības atbalsta vienību darbību koordinēšanu.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(43)  Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai iestādēm, kas varētu saņemt starptautiskās aizsardzības pieteikumus, piemēram, policijai, robežsardzei, imigrācijas iestādēm un ieslodzījuma vietu darbiniekiem, būtu vajadzīgā informācija. Tām būtu arī jānodrošina, lai šādu iestāžu darbinieki saņemtu nepieciešamā līmeņa apmācību, kas ir atbilstīga viņu uzdevumiem un atbildībai, un norādījumus informēt pieteikumu iesniedzējus par to, kur un kādā veidā var iesniegt starptautiskās aizsardzības pieteikumus.

(43)  Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai iestādēm, kas varētu saņemt starptautiskās aizsardzības pieteikumus, piemēram, policijai, robežsardzei, imigrācijas iestādēm un ieslodzījuma vietu darbiniekiem, būtu vajadzīgā informācija. Tām būtu arī jānodrošina, lai šādu iestāžu darbinieki saņemtu nepieciešamā līmeņa apmācību, kas ir atbilstīga viņu uzdevumiem un atbildībai, norādījumus informēt pieteikumu iesniedzējus par to, kur un kādā veidā var iesniegt starptautiskās aizsardzības pieteikumus, un norādījumus par to, kā novirzīt mazaizsargātas personas un nepavadītus bērnus pie atbilstīgiem konsultēšanas mehānismiem. Būtu jāievieš uzraudzības mehānismi, kā arī jāparedz neatkarīgs novērtējums, lai nodrošinātu īstenošanu praksē.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

43.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(43a)  Aģentūrai būtu jāspēj sniegt un nodrošināt savam personālam un dalībvalstu amatpersonām specializētas mācības par Eiropas integrēto robežu pārvaldību. Pastāvīgā korpusa apmācībai būtu jānotiek ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm, vienlaikus nodrošinot, ka mācību programmas ir saskaņotas un veicina savstarpējo saprašanos un kopīgu Eiropas kultūru, kas balstās uz līgumos ietvertajām vērtībām. Aģentūras mācību stratēģijas izstrādāšana ar valdes apstiprinājumu varētu izvērsties par Aģentūras mācību centra izveidošanu, lai vēl vairāk atvieglotu kopējās Eiropas kultūras iekļaušanu sniegtajā apmācībā.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(44)  2018. gada jūnijā Eiropadome atkārtoti apstiprināja, cik svarīgi ir paļauties uz visaptverošu pieeju migrācijas jautājumos, un atzina, ka migrācija ir problēma ne tikai kādai dalībvalstij atsevišķi, bet arī Eiropai kopumā. Šajā sakarā tā uzsvēra, ka ir svarīgi Savienībai sniegt pilnīgu atbalstu, lai nodrošinātu migrācijas plūsmu pienācīgu pārvaldību. Minēto atbalstu var sniegt, ja ir izveidoti kontrolēti centri, kuros Savienībā izsēdināto trešo valstu valstspiederīgo lietas varētu ātri izskatīt, lai nodrošinātu aizsardzību tām personām, kam tā ir nepieciešama, un nosūtītu atpakaļ tos, kam tā nav nepieciešama. Tā kā kontrolētie centri būtu izveidojami pēc brīvprātības principa, Savienībai vajadzētu būt iespējai ar attiecīgo Savienības aģentūru, tostarp Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras, starpniecību sniegt attiecīgajām dalībvalstīm pilnu finansiālo un darbības atbalstu.

(44)  2018. gada jūnijā Eiropadome atkārtoti apstiprināja, cik svarīgi ir paļauties uz visaptverošu pieeju migrācijas jautājumos, un atzina, ka migrācija ir problēma ne tikai kādai dalībvalstij atsevišķi, bet arī Eiropai kopumā. Šajā sakarā tā uzsvēra, ka ir svarīgi Savienībai sniegt pilnīgu atbalstu, lai nodrošinātu migrācijas plūsmu pienācīgu pārvaldību.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(45)  Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai un [Eiropas Savienības Patvēruma aģentūrai] būtu cieši jāsadarbojas, lai efektīvi risinātu migrācijas problēmsituācijas, kam jo īpaši pie ārējām robežām raksturīgas lielas uz ieceļošanu vērstas jauktas migrācijas plūsmas. Jo īpaši abām aģentūrām būtu jākoordinē sava darbība un jāatbalsta dalībvalstis, lai atvieglotu starptautiskās aizsardzības procedūru un atgriešanas procedūru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuru starptautiskās aizsardzības pieteikums ir noraidīts. Aģentūrai un [Eiropas Savienības Patvēruma aģentūrai] būtu arī jāsadarbojas attiecībā uz citām kopīgām operatīvajām darbībām, piemēram, kopīgu riska analīzi, statistikas datu vākšanu, apmācību un atbalstu dalībvalstīm ārkārtas rīcības plānošanā.

(45)  Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai un [Eiropas Savienības Patvēruma aģentūrai] būtu cieši jāsadarbojas, lai efektīvi risinātu migrācijas problēmsituācijas, kam jo īpaši pie ārējām robežām raksturīgas lielas uz ieceļošanu vērstas jauktas migrācijas plūsmas. Jo īpaši abām aģentūrām būtu jākoordinē sava darbība un jāatbalsta dalībvalstis, lai atvieglotu starptautiskās aizsardzības procedūru. Aģentūrai un [Eiropas Savienības Patvēruma aģentūrai] būtu arī jāsadarbojas attiecībā uz citām kopīgām operatīvajām darbībām, piemēram, kopīgu riska analīzi, statistikas datu vākšanu, apmācību un atbalstu dalībvalstīm ārkārtas rīcības plānošanā.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

45.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(45a)  Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai būtu cieši jāsadarbojas ar Pamattiesību aģentūru, lai nodrošinātu pamattiesību aizsardzību visu šajā regulā minēto jomu īstenošanā.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(46)  Dalībvalstīm būtu jāspēj paļauties uz spēcīgāku operatīvo un tehnisko pastiprinājumu no migrācijas pārvaldības atbalsta vienībām, it īpaši karsto punktu zonās vai kontrolētajos centros. Migrācijas pārvaldības atbalsta vienībās vajadzētu būt ekspertiem, kuri norīkoti no Aģentūras darbinieku vidus vai kurus norīkojušas dalībvalstis, kā arī ekspertiem no [Eiropas Savienības Patvēruma aģentūras,] Eiropola vai citu attiecīgu Savienības aģentūru personāla vai dalībvalstu ekspertiem, kurus [Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra,] Eiropols vai citas attiecīgas Savienības aģentūras izvieto. Uz vietas esošo vajadzību un operāciju izvērtēšanā, kurā iesaistītos dažādas Savienības aģentūras, Komisijai būtu jānodrošina nepieciešamā koordinācija.

(46)  Dalībvalstīm būtu jāspēj paļauties uz spēcīgāku operatīvo un tehnisko pastiprinājumu no migrācijas pārvaldības atbalsta vienībām karsto punktu zonās. Migrācijas pārvaldības atbalsta vienībās vajadzētu būt ekspertiem, kuri norīkoti no Aģentūras darbinieku vidus vai kurus norīkojušas dalībvalstis, kā arī ekspertiem no [Eiropas Savienības Patvēruma aģentūras,] Eiropola, Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras vai citu attiecīgu Savienības aģentūru personāla vai dalībvalstu ekspertiem, kurus [Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra,] Eiropols, Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra vai citas attiecīgas Savienības aģentūras izvieto. Komisijai būtu jānodrošina nepieciešamā sadarbība attiecīgo aģentūru starpā un jānosaka sadarbības noteikumi operācijām uz vietas, kurās iesaistītos dažādas Savienības aģentūras.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(47)  Karsto punktu zonā dalībvalstīm būtu jāsadarbojas ar attiecīgajām Savienības aģentūrām, kurām sava darbība jāveic atbilstīgi to attiecīgajām pilnvarām un kompetencei, bet sadarbība būtu jākoordinē Komisijai. Komisijai sadarbībā ar attiecīgajām Savienības aģentūrām būtu jānodrošina, lai darbība karsto punktu zonās atbilstu attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem.

(47)  Karsto punktu zonā dalībvalstīm būtu jāsadarbojas ar attiecīgajām Savienības aģentūrām, kurām sava darbība jāveic atbilstīgi to attiecīgajām pilnvarām un kompetencei, bet sadarbība būtu jākoordinē Komisijai. Komisijai sadarbībā ar attiecīgajām Savienības aģentūrām būtu jānodrošina, lai darbība karsto punktu zonās atbilstu attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem un pamattiesībām.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(48)  Kontrolētajos centros pēc to dalībvalstu pieprasījuma, kuros ir ierīkoti šādi centri, Savienības aģentūrām būtu jāsniedz atbalsts uzņemošajai dalībvalstij ātru starptautiskās aizsardzības un/vai atgriešanas procedūru īstenošanai, un to koordinētu Komisija. Šādos centros vajadzētu būt iespējai trešo valstu valstspiederīgos, kuriem vajadzīga starptautiskā aizsardzība, ātri nošķirt no tiem, kam šāda aizsardzība nav vajadzīga, veikt drošības pārbaudes un pilnībā vai daļēji starptautiskās aizsardzības un/vai atgriešanas procedūru.

svītrots

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(49)  Ja to var pamatot ar neaizsargātības novērtējuma vai riska analīzes rezultātiem vai ja vienam vai vairākiem robežas posmiem ir noteikts kritiskas ietekmes līmenis, Aģentūras izpilddirektoram būtu jāiesaka attiecīgajai dalībvalstij uzsākt un veikt kopīgas operācijas vai ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumus.

(49)  Ja to var pamatot ar neaizsargātības novērtējuma vai riska analīzes rezultātiem, Aģentūras izpilddirektors var ieteikt attiecīgajai dalībvalstij uzsākt un veikt kopīgas operācijas vai ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumus.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(50)  Gadījumos, kad ārējās robežas kontrole ir padarīta neefektīva tādā mērā, ka tiek radīts risks apdraudēt Šengenas zonas darbību, vai nu tāpēc, ka dalībvalsts nav veikusi nepieciešamos pasākumus saskaņā ar neaizsargātības novērtējumu, vai tāpēc, ka dalībvalsts, kas saskaras ar konkrētām un nesamērīgi lielām problēmām pie ārējām robežām, nav pieprasījusi Aģentūrai pietiekamu atbalstu vai šo atbalstu neīsteno, būtu jāīsteno vienota, ātra un efektīva atbildes rīcība Savienības līmenī. Lai mazinātu minētos riskus un nodrošinātu labāku koordināciju Savienības līmenī, Komisijai būtu jāidentificē Aģentūrai īstenojamie pasākumi un jāpieprasa attiecīgajai dalībvalstij sadarboties ar Aģentūru minēto pasākumu īstenošanā. Aģentūrai tad būtu jānosaka rīcība, kas jāveic, lai praktiski izpildītu Komisijas lēmumā noteiktos pasākumus. Aģentūrai kopā ar attiecīgo dalībvalsti būtu jāizstrādā operatīvais plāns. Attiecīgajai dalībvalstij būtu jāatvieglo Komisijas lēmuma un operatīvā plāna īstenošana, cita starpā īstenojot 44., 83. un 84. pantā paredzētos pienākumus. Ja dalībvalsts neizpilda minēto Komisijas lēmumu 30 dienu laikā un nesadarbojas ar Aģentūru minētajā lēmumā iekļauto pasākumu īstenošanā, Komisijai būtu jāspēj ierosināt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/39921 29. pantā paredzētā īpašā procedūra, lai vērstos pret ārkārtējiem apstākļiem, kas rada risku visas “zonas bez iekšējām robežām” darbībai.

(50)  Gadījumos, kad ārējās robežas kontrole ir padarīta neefektīva tādā mērā, ka tiek radīts risks apdraudēt Šengenas zonas darbību, vai nu tāpēc, ka dalībvalsts nav veikusi nepieciešamos pasākumus saskaņā ar neaizsargātības novērtējumu, vai tāpēc, ka dalībvalsts, kas saskaras ar konkrētām un nesamērīgi lielām problēmām pie ārējām robežām, nav pieprasījusi Aģentūrai pietiekamu atbalstu vai šo atbalstu neīsteno, būtu jāīsteno vienota, ātra un efektīva atbildes rīcība Savienības līmenī. Lai mazinātu minētos riskus un nodrošinātu labāku koordināciju Savienības līmenī, Komisijai būtu jāpiedāvā Padomei lēmums, kurā identificē Aģentūrai īstenojamos pasākumus un pieprasa attiecīgajai dalībvalstij sadarboties ar Aģentūru minēto pasākumu īstenošanā. Īstenošanas pilnvaras pieņemt šādu lēmumu būtu jāuztic Padomei, jo lemjamie pasākumi var būt politiski sensitīvi jautājumi, kas, visticamāk, skars valstu izpildes un īstenošanas pilnvaras. Aģentūrai tad būtu jānosaka rīcība, kas jāveic, lai praktiski izpildītu Padomes lēmumā noteiktos pasākumus. Aģentūrai kopā ar attiecīgo dalībvalsti būtu jāizstrādā operatīvais plāns. Attiecīgajai dalībvalstij būtu jāatvieglo Padomes lēmuma un operatīvā plāna īstenošana, cita starpā īstenojot 44., 83. un 84. pantā paredzētos pienākumus. Ja dalībvalsts neizpilda minēto Padomes lēmumu 30 dienu laikā un nesadarbojas ar Aģentūru minētajā lēmumā iekļauto pasākumu īstenošanā, Komisijai būtu jāspēj ierosināt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/399 (21) 29. pantā paredzēto īpašo procedūru, lai vērstos pret ārkārtējiem apstākļiem, kas rada risku visas “zonas bez iekšējām robežām” darbībai.

__________________

__________________

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regula (ES) 2016/399 par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (OV L 77, 23.3.2016., 1. lpp.).

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regula (ES) 2016/399 par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (OV L 77, 23.3.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(51)  Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgo korpusu būtu jāveido 10 000 operatīvajiem darbiniekiem, kas ir robežsargi, atgriešanas pavadīšanas speciālisti, personu atgriešanas speciālisti un cits attiecīgais personāls. Pastāvīgajā korpusā vajadzētu būt pārstāvētām trim operatīvo darbinieku kategorijām, proti, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrā nodarbinātiem štata darbiniekiem; darbiniekiem, ko dalībvalstis norīkojušas darbam Aģentūrā ilgtermiņā; darbiniekiem, ko dalībvalstis nodrošina īstermiņa izvietošanai. Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgais korpuss būtu jāizvieto robežu pārvaldības vienībās, migrācijas pārvaldības atbalsta vienībās vai atgriešanas vienībās.

(51)  Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgais korpuss būtu jāveido no robežsargiem, atgriešanas pavadīšanas speciālistiem, personu atgriešanas speciālistiem, atgriešanas un pamattiesību uzraudzības speciālistiem un cita attiecīgā personāla. Pastāvīgajā korpusā vajadzētu būt pārstāvētām četrām operatīvo darbinieku kategorijām, proti, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrā nodarbinātiem štata darbiniekiem; darbiniekiem, ko dalībvalstis norīkojušas darbam Aģentūrā ilgtermiņā; darbiniekiem, ko dalībvalstis nodrošina īstermiņa izvietošanai; un darbiniekiem, kas veido daļu no ātrās reaģēšanas rezerves ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumu īstenošanai. Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgais korpuss būtu jāizvieto robežu pārvaldības vienībās, migrācijas pārvaldības atbalsta vienībās vai atgriešanas vienībās.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(52)  Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa operatīvajiem darbiniekiem, kas izvietoti kā šo vienību dalībnieki, vajadzētu būt visām vajadzīgajām pilnvarām, lai veiktu robežkontroles un atgriešanas uzdevumus, tostarp tādus, kuru izpildei vajadzīgas izpildpilnvaras, kuras noteiktas attiecīgajos valsts tiesību aktos vai – attiecībā uz Aģentūras personālu – saskaņā ar V pielikumu.

(52)  Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa operatīvajiem darbiniekiem, kas izvietoti kā šo vienību dalībnieki, vajadzētu būt visām vajadzīgajām pilnvarām, ko atļāvusi uzņēmēja dalībvalsts vai trešā valsts, lai veiktu robežkontroles, pamattiesību ievērošanas uzraudzības un atgriešanas uzdevumus, tostarp tādus, kuru izpildei vajadzīgas izpildpilnvaras, kuras noteiktas attiecīgajos valsts tiesību aktos vai — attiecībā uz Aģentūras personālu — saskaņā ar V pielikumu. Ja Aģentūras štata darbinieki īsteno izpildpilnvaras, Aģentūrai vajadzētu būt atbildīgai par jebkādu izraisīto kaitējumu.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(54)  Par Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa darbību un sastāvu Komisijai būtu jāsagatavo vidusposma pārskats.

(54)  Par Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa darbību un sastāvu Komisijai kopā ar dalībvalstīm būtu jāsagatavo pārskats.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(55)  Finansiāla atbalsta sistēmai būtu jāatbalsta cilvēkresursu attīstība ilgtermiņā ar mērķi nodrošināt dalībvalstu ieguldījumu Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgajā korpusā. Tālab ir lietderīgi pilnvarot Aģentūru piešķirt dotācijas dalībvalstīm bez uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus, šim nolūkam izmantojot “ar izmaksām nesaistītu finansējumu” saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 125. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Dalībvalstīm, izmantojot šo finansiālo atbalstu, vajadzētu būt iespējai pieņemt darbā un apmācīt papildu darbiniekus, kas nodrošinātu vajadzīgo elastību, lai izpildītu prasību par obligāto ieguldījumu Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgajā korpusā. Īpaši izveidotajai finansēšanas sistēmai būtu jānodrošina pareizais līdzsvars starp krāpšanas un pārkāpumu riskiem un kontroles izmaksām. Regulā ir noteikti galvenie finansiālā atbalsta piešķiršanas nosacījumi, proti, robežsargiem vai citiem speciālistiem jābūt pieņemtiem darbā un apmācītiem pietiekamā skaitā, kas atbilst to amatpersonu skaitam, kas norīkotas darbā Aģentūrā uz ilgāku laiku, vai to amatpersonu skaitam, kas Aģentūras operatīvo darbību veikšanai faktiski izvietotas vismaz uz četriem mēnešiem. Tā kā par faktiskajām izmaksām visās dalībvalstīs nav būtisku un salīdzināmu datu, izveidot uz izmaksām balstītu finansēšanas shēmu būtu pārāk sarežģīti, turklāt šādā veidā netiktu atrisināta vajadzība pēc vienkāršas, ātras, efektīvas un lietderīgas finansēšanas shēmas. Tālab ir lietderīgi pilnvarot Aģentūru piešķirt dotācijas dalībvalstīm bez uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus, šim nolūkam izmantojot “ar izmaksām nesaistītu finansējumu”, ja vien ir izpildīti Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 125. panta 1. punkta a) apakšpunktā izklāstītie nosacījumi. Lai dažādām dalībvalstīm noteiktu šāda finansējuma summu, ir lietderīgi par atsauces summu izmantot tāda līgumdarbinieka gada algu, kura amats Eiropas Savienības iestādē atbilst III funkciju grupas 8. pakāpes 1. līmenim, un šādai algai katrā dalībvalstī piemērot korekcijas koeficientu saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības un vienlīdzīgas attieksmes principu. Īstenojot šādu finansiālo atbalstu, Aģentūra un dalībvalstis nodrošina līdzfinansēšanas un dubultas nefinansēšanas principu ievērošanu.

(55)  Finansiāla atbalsta sistēmai būtu jāatbalsta cilvēkresursu attīstība ilgtermiņā ar mērķi nodrošināt dalībvalstu ieguldījumu Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgajā korpusā. Tālab ir lietderīgi pilnvarot Aģentūru piešķirt dotācijas dalībvalstīm bez uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus, šim nolūkam izmantojot “ar izmaksām nesaistītu finansējumu” saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 125. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Dalībvalstīm, izmantojot šo finansiālo atbalstu, vajadzētu būt iespējai pieņemt darbā un apmācīt papildu darbiniekus, kas nodrošinātu vajadzīgo elastību, lai izpildītu prasību par obligāto ieguldījumu Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgajā korpusā. Būtu jāparedz iespēja, ka finansiālais atbalsts var būt avansa maksājums pirms ikgadējā maksājuma. Īpaši izveidotajai finansēšanas sistēmai būtu jānodrošina pareizais līdzsvars starp krāpšanas un pārkāpumu riskiem un kontroles izmaksām. Regulā ir noteikti galvenie finansiālā atbalsta piešķiršanas nosacījumi, proti, robežsargiem vai citiem speciālistiem jābūt pieņemtiem darbā un apmācītiem pietiekamā skaitā, kas atbilst to amatpersonu skaitam, kas norīkotas darbā Aģentūrā uz ilgāku laiku, vai to amatpersonu skaitam, kas Aģentūras operatīvo darbību veikšanai faktiski izvietotas vismaz uz secīgiem vai nesecīgiem četriem mēnešiem, vai proporcionāli izvietošanām uz mazāku periodu nekā secīgi vai nesecīgi četri mēneši. Tā kā par faktiskajām izmaksām visās dalībvalstīs nav būtisku un salīdzināmu datu, izveidot uz izmaksām balstītu finansēšanas shēmu būtu pārāk sarežģīti, turklāt šādā veidā netiktu atrisināta vajadzība pēc vienkāršas, ātras, efektīvas un lietderīgas finansēšanas shēmas. Tālab ir lietderīgi pilnvarot Aģentūru piešķirt dotācijas dalībvalstīm bez uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus, šim nolūkam izmantojot “ar izmaksām nesaistītu finansējumu”, ja vien ir izpildīti Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 125. panta 1. punkta a) apakšpunktā izklāstītie nosacījumi. Lai dažādām dalībvalstīm noteiktu šāda finansējuma summu, ir lietderīgi par atsauces summu izmantot tāda līgumdarbinieka gada algu, kura amats Eiropas Savienības iestādē atbilst III funkciju grupas 8. pakāpes 1. līmenim, un šādai algai katrā dalībvalstī piemērot korekcijas koeficientu saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības un vienlīdzīgas attieksmes principu. Īstenojot šādu finansiālo atbalstu, Aģentūrai un dalībvalstīm būtu jānodrošina līdzfinansēšanas un dubultas nefinansēšanas principu ievērošana.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

56. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(56)  Attiecībā uz Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa izvietošanu trešo valstu teritorijā Aģentūrai būtu jāattīsta pašai savu komandvadības struktūru spējas.

(56)  Attiecībā uz Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa izvietošanu trešo valstu teritorijā Aģentūrai būtu jāattīsta pašai savu komandvadības struktūru spējas un jāizstrādā piemērota procedūra, lai nodrošinātu pastāvīgā korpusa civiltiesisko un krimināltiesisko atbildību.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(57)  Lai no 2020. gada 1. janvāra varētu faktiski izvietot Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgo korpusu, pēc iespējas drīzāk būtu jāpieņem un jāievieš konkrēti lēmumi un īstenošanas pasākumi. Konkrēti, atkāpjoties no regulā noteiktā parastā termiņa, 55. panta 4. punktā minētais valdes lēmums par Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa specializāciju būtu jāpieņem sešu nedēļu laikā no regulas spēkā stāšanās dienas. Pēc minētā lēmuma 12 nedēļu laikā pēc regulas stāšanās spēkā dalībvalstīm būtu jāizvirza personāls, kā paredzēts 56. panta 4. punktā un 57. panta 1. punktā.

(57)  Lai I pielikumā paredzētajos termiņos varētu faktiski izvietot Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgo korpusu, pēc iespējas drīzāk būtu jāpieņem un jāievieš konkrēti lēmumi un īstenošanas pasākumi. Konkrēti, atkāpjoties no regulā noteiktā parastā termiņa, 55. panta 4. punktā minētais valdes lēmums par Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa specializāciju būtu jāpieņem sešu nedēļu laikā no regulas spēkā stāšanās dienas. Pēc minētā lēmuma 12 nedēļu laikā pēc regulas stāšanās spēkā dalībvalstīm būtu jāizvirza personāls, kā paredzēts 56. panta 4. punktā un 57. panta 1. punktā.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(58)  Turklāt, atkāpjoties no regulā noteiktā parastā termiņa, 64. panta 4. punktā minētais valdes lēmums par minimālo tehniskā aprīkojuma vienību skaitu, kas nepieciešams, lai nodrošinātu Aģentūras vajadzības 2020. gadā, būtu jāpieņem sešu nedēļu laikā no regulas spēkā stāšanās dienas.

(58)  Turklāt, atkāpjoties no regulā noteiktā parastā termiņa, 64. panta 4. punktā minētais valdes lēmums par minimālo tehniskā aprīkojuma vienību skaitu, kas nepieciešams, lai līdz katram no I pielikumā noteiktajiem termiņiem attiecībā uz pastāvīgā korpusa sastāvu nodrošinātu Aģentūras vajadzības, būtu jāpieņem sešu nedēļu laikā no regulas spēkā stāšanās dienas.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(59)  Tajā pašā laikā, lai nodrošinātu atbalsta nepārtrauktību Aģentūras organizētajām operatīvajām darbībām, saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1624 20., 30. un 31. pantu un saskaņā ar 2018. gadā notikušajām ikgadējām divpusējām sarunām visa izvietošana (arī no ātrās reaģēšanas rezerves) būtu jāizplāno un jāīsteno līdz 2019. gada 31. decembrim. Tālab šie noteikumi būtu jāatceļ tikai no 2020. gada 1. janvāra.

(59)  Tajā pašā laikā, lai nodrošinātu atbalsta nepārtrauktību Aģentūras organizētajām operatīvajām darbībām, saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1624 20., 30. un 31. pantu un saskaņā ar 2018. gadā notikušajām ikgadējām divpusējām sarunām visa izvietošana (arī no ātrās reaģēšanas rezerves) būtu jāizplāno un jāīsteno līdz 2019. gada 31. decembrim. Tālab šie noteikumi būtu jāatceļ tikai tad, kad pastāvīgais korpuss sācis darboties, t. i., divus gadus kopš stāšanās spēkā.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(60)  Aģentūras darbaspēku veidos darbinieki, kas veic Aģentūrai uzticētos uzdevumus vai nu galvenajā mītnē, vai Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa sastāvā. Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa sastāvā var būt gan štata darbinieki, gan arī darbinieki, kuri norīkoti uz ilgāku laiku vai kurus valstu iestādes nodrošina īstermiņa izvietošanai. Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa štata darbinieki galvenokārt tiks norīkoti kā vienību dalībnieki; no tiem darbā var pieņemt tikai ierobežotu un skaidri noteiktu daļu, kam būtu jāveic atbalsta funkcijas pastāvīgā korpusa izveidē, jo īpaši galvenajā mītnē.

(60)  Aģentūras darbaspēku veidos darbinieki, kas veic Aģentūrai uzticētos uzdevumus vai nu galvenajā mītnē, vai Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa sastāvā. Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa sastāvā var būt gan štata darbinieki, gan arī darbinieki, kuri norīkoti uz ilgāku laiku vai kurus valstu iestādes nodrošina īstermiņa izvietošanai, kā arī ātrās reaģēšanas rezerve. Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa štata darbinieki galvenokārt tiks norīkoti kā vienību dalībnieki; no tiem darbā var pieņemt tikai ierobežotu un skaidri noteiktu daļu, kam būtu jāveic atbalsta funkcijas pastāvīgā korpusa izveidē, jo īpaši galvenajā mītnē.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(61)  Lai novērstu pastāvīgās nepilnības saistībā ar dalībvalstu brīvprātīgi sniegtajām tehniskā aprīkojuma rezervēm, jo īpaši attiecībā uz lielapjoma aktīviem, Aģentūrai būtu nepieciešamas pašai savs vajadzīgais aprīkojums, ko varētu izvietot kopīgās operācijās vai ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumos, vai cita veida operatīvā darbībā. Kaut arī kopš 2011. gada Aģentūra var likumīgi iegūt vai nomāt pati savu tehnisko aprīkojumu, šo iespēju būtiski kavējis budžeta līdzekļu trūkums.

(61)  Lai novērstu pastāvīgās nepilnības saistībā ar dalībvalstu brīvprātīgi sniegtajām tehniskā aprīkojuma rezervēm, jo īpaši attiecībā uz lielapjoma aktīviem, Aģentūrai būtu nepieciešamas pašai savs vajadzīgais aprīkojums, ko varētu izvietot kopīgās operācijās vai ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumos, vai cita veida operatīvā darbībā. Šādus aktīvus dalībvalstīm vajadzētu apstiprināt kā tādus, ko izmanto valdības dienestā. Kaut arī kopš 2011. gada Aģentūra var likumīgi iegūt vai nomāt pati savu tehnisko aprīkojumu, šo iespēju būtiski kavējis budžeta līdzekļu trūkums.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

62. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(62)  Līdz ar to, lai sasniegtu Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa izveides pamatmērķi, daudzgadu finanšu shēmā 2021.–2027. gadam Komisija ir atvēlējusi ievērojamu finansējumu, kas ļautu Aģentūrai iegūt, uzturēt un ekspluatēt vajadzīgos gaisa, jūras un sauszemes aktīvus, kas atbilst operatīvajām vajadzībām. Lai gan nepieciešamo aktīvu, jo īpaši lielu aktīvu, iegāde varētu būt ilgstošs process, Aģentūras tehniskajam aprīkojumam galu galā būtu jākļūst par operatīvās izvietošanas pamatu, ko ārkārtas apstākļos dalībvalstis varētu papildināt ar savu ieguldījumu. Ar Aģentūras aprīkojuma ekspluatāciju lielā mērā būtu jānodarbojas Aģentūras tehnisko darbinieku komandām, kas ir daļa no Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa. Lai nodrošinātu, ka ierosinātie finanšu resursi tiek izmantoti efektīvi, pamatā vajadzētu izmantot daudzgadu stratēģiju, par kuru lēmumu valde pieņem iespējami drīzāk.

(62)  Līdz ar to, lai sasniegtu Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa izveides pamatmērķi, daudzgadu finanšu shēmā 2021.–2027. gadam Komisija ir atvēlējusi ievērojamu finansējumu, kas ļautu Aģentūrai iegūt, uzturēt un ekspluatēt vajadzīgos gaisa, jūras un sauszemes aktīvus, kas atbilst operatīvajām vajadzībām. Lai gan nepieciešamo aktīvu, jo īpaši lielu aktīvu, iegāde varētu būt ilgstošs process, Aģentūras tehniskajam aprīkojumam galu galā būtu jākļūst par operatīvās izvietošanas pamatu, ko ārkārtas apstākļos dalībvalstis varētu papildināt ar savu ieguldījumu. Komanda, kura izvietota ar kādas dalībvalsts tehnisko aprīkojumu, pat ja tas noticis ārkārtas apstākļos, būtu jāuzskata par daļu no šīs konkrētās dalībvalsts ieguldījuma pastāvīgajā korpusā. Ar Aģentūras aprīkojuma ekspluatāciju lielā mērā būtu jānodarbojas Aģentūras tehnisko darbinieku komandām, kas ir daļa no Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa. Lai nodrošinātu, ka ierosinātie finanšu resursi tiek izmantoti efektīvi, pamatā vajadzētu izmantot daudzgadu stratēģiju, par kuru lēmumu valde pieņem iespējami drīzāk. Nepieciešams nodrošināt Aģentūras ilgtspēju ar turpmāko daudzgadu finanšu shēmu palīdzību un uzturēt visaptverošu Eiropas integrēto robežu pārvaldību.

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

64. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(64)  Eiropas Robežu un krasta apsardzes jauno spēju pilnveidošana ilgtermiņā būtu jākoordinē starp dalībvalstīm un Aģentūru saskaņā ar daudzgadu politikas stratēģiskās plānošanas ciklu, ņemot vērā noteiktu procesu ilgos termiņus. Cita starpā tas nozīmē pieņemt darbā un apmācīt jaunus robežsargus (kas karjeras laikā varētu dienēt gan dalībvalstīs, gan pastāvīgajā korpusā), iegādāties, uzturēt un likvidēt aprīkojumu (saistībā ar kuru būtu jāmeklē iespējas nodrošināt sadarbspēju un apjomradītus ietaupījumus), kā arī izstrādāt jaunu aprīkojumu un saistītās tehnoloģijas, tostarp veicot pētījumus.

(64)  Eiropas Robežu un krasta apsardzes jauno spēju pilnveidošana ilgtermiņā būtu jākoordinē starp dalībvalstīm un Aģentūru saskaņā ar daudzgadu politikas stratēģiskās plānošanas ciklu, ņemot vērā noteiktu procesu ilgos termiņus. Cita starpā tas nozīmē pieņemt darbā un apmācīt, tostarp par pamattiesībām, kā arī sūdzību mehānisma un pamattiesību stratēģijas īstenošanu, jaunus robežsargus (kas karjeras laikā varētu dienēt gan dalībvalstīs, gan pastāvīgajā korpusā), iegādāties, uzturēt un likvidēt aprīkojumu (saistībā ar kuru būtu jāmeklē iespējas nodrošināt sadarbspēju un apjomradītus ietaupījumus), kā arī izstrādāt jaunu aprīkojumu un saistītās tehnoloģijas, tostarp veicot pētījumus.

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

67. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(67)  Tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešana saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/115/EK22, kuri neatbilst vai vairs neatbilst ieceļošanas, uzturēšanās vai pastāvīgas uzturēšanās nosacījumiem dalībvalstīs, veido svarīgu daļu no visaptverošajiem centieniem apkarot nelikumīgu imigrāciju un ir svarīgs būtisku sabiedrības interešu iemesls.

(67)  Tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešana saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/115/EK22, kuri neatbilst vai vairs neatbilst ieceļošanas, uzturēšanās vai pastāvīgas uzturēšanās nosacījumiem dalībvalstīs, veido svarīgu daļu no visaptverošajiem centieniem apkarot neatbilstīgu migrāciju un ir svarīgs būtisku sabiedrības interešu jautājums.

__________________

__________________

22 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīva 2008/115/EK par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (OV L 348, 24.12.2008., 98. lpp.).

22 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīva 2008/115/EK par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (OV L 348, 24.12.2008., 98. lpp.).

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

68. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(68)  Aģentūrai būtu jāpastiprina sava palīdzība dalībvalstīm trešo valstu valstspiederīgo atgriešanā, ievērojot Savienības politiku atgriešanas jomā un saskaņā ar Direktīvu 2008/115/EK. Jo īpaši tai būtu jākoordinē un jāorganizē atgriešanas operācijas no vienas vai vairākām dalībvalstīm un jāorganizē un jāvada atgriešanas nodrošināšanas operācijas, lai stiprinātu to dalībvalstu atgriešanas sistēmu, kurām nepieciešama pastiprināta tehniskā un operatīvā palīdzība, pildot to saistības veikt trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu saskaņā ar minēto direktīvu.

(68)  Aģentūrai būtu jāpastiprina sava palīdzība dalībvalstīm trešo valstu valstspiederīgo atgriešanā, ievērojot Savienības politiku atgriešanas jomā un saskaņā ar Direktīvu 2008/115/EK. Jo īpaši tai būtu jākoordinē un jāorganizē atgriešanas operācijas no vienas vai vairākām dalībvalstīm un pēc dalībvalsts pieprasījuma jāorganizē un jāvada atgriešanas nodrošināšanas operācijas, lai stiprinātu to dalībvalstu atgriešanas sistēmu, kurām nepieciešama pastiprināta tehniskā un operatīvā palīdzība, pildot to saistības veikt trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu saskaņā ar minēto direktīvu.

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

69. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(69)  Aģentūrai, pilnībā ievērojot pamattiesības un neskarot dalībvalstu atbildību par atgriešanas lēmumu izdošanu, būtu jāsniedz tehniskā un operatīvā palīdzība dalībvalstīm atgriešanas procedūrās, tostarp atgriešanas lēmumu sagatavošanā, trešo valstu valstspiederīgo identificēšanā un citās pirms atgriešanas veicamās un ar atgriešanu saistītās darbībās. Turklāt Aģentūrai sadarbībā ar attiecīgo trešo valstu iestādēm būtu jāpalīdz dalībvalstīm iegūt atgriešanai nepieciešamos ceļošanas dokumentus.

(69)  Aģentūrai, pilnībā ievērojot pamattiesības un neskarot dalībvalstu atbildību par atgriešanas lēmumu izdošanu, būtu jāsniedz tehniskā un operatīvā palīdzība dalībvalstīm atgriešanas procedūrās, tostarp trešo valstu valstspiederīgo identificēšanā un citās pirms atgriešanas veicamās un ar atgriešanu saistītās darbībās. Turklāt Aģentūrai sadarbībā ar attiecīgo trešo valstu iestādēm būtu jāpalīdz dalībvalstīm iegūt atgriešanai nepieciešamos ceļošanas dokumentus, ja tas nav pretrunā neizraidīšanas principam.

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

70. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(70)  Palīdzībai dalībvalstīm atgriešanas procedūru veikšanā būtu jāietver tādas praktiskas informācijas sniegšana par atgriešanas trešām valstīm, kas ir būtiska šīs regulas īstenošanai, piemēram, kontaktinformācija vai cita loģistikas informācija, kura nepieciešama sekmīgai atgriešanas operāciju veikšanai. Palīdzības ietvaros būtu arī jāizveido un jāuztur centrālā sistēma visas tās informācijas un datu apstrādei, kas Aģentūrai vajadzīga, lai saskaņā ar šo regulu sniegtu tehnisko un operatīvo palīdzību, un ko dalībvalstu atgriešanas pārvaldības sistēmas paziņo automātiski, kā arī jānodrošina minētās sistēmas darbība.

(70)  Palīdzībai dalībvalstīm atgriešanas procedūru veikšanā būtu jāietver tādas praktiskas informācijas sniegšana par atgriešanas trešām valstīm, kas ir būtiska šīs regulas īstenošanai, piemēram, kontaktinformācija vai cita loģistikas informācija, kura nepieciešama sekmīgai un cilvēka cienīgai atgriešanas operāciju veikšanai. Palīdzības ietvaros būtu arī jāizmanto un jāuztur esošā integrētas atgriešanas pārvaldības lietotne (IRMA), kuru Aģentūra jau pārvalda platformas veidā, visas tās informācijas un datu apstrādei, kas Aģentūrai vajadzīga, lai saskaņā ar šo regulu sniegtu tehnisko un operatīvo palīdzību, un ko dalībvalstu atgriešanas pārvaldības sistēmas paziņo automātiski, kā arī jānodrošina minētās sistēmas darbība.

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

71. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(71)  Aģentūrai būtu arī jāsniedz tehniska un operatīva palīdzība trešo valstu darbībām atgriešanas jomā, jo īpaši tad, ja šādas palīdzības sniegšanu pamato ar Savienības neatbilstīgas migrācijas politikas prioritātēm.

svītrots

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

72. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(72)  Tas, ka kāda dalībvalsts, iespējams, ir panākusi vienošanos ar kādu trešo valsti, neatbrīvo nedz Aģentūru, nedz dalībvalstis no to saistībām, kas tām jāpilda saskaņā ar Savienības vai starptautiskajām tiesībām, jo īpaši saistībā ar neizraidīšanas principa ievērošanu.

(72)  Tas, ka kāda dalībvalsts, iespējams, ir panākusi vienošanos ar kādu trešo valsti, neatbrīvo nedz Aģentūru, nedz dalībvalstis no to pienākumiem vai saistībām, kas tām jāpilda saskaņā ar Savienības vai starptautiskajām tiesībām, jo īpaši saistībā ar neizraidīšanas principa ievērošanu, spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegumu, kā arī starptautiskajos un Eiropas tiesību aktos garantēto pamattiesību ievērošanu.

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

73. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(73)  Dalībvalstīm būtu jāspēj sadarboties operatīvā līmenī ar citām dalībvalstīm un/vai trešām valstīm pie ārējām robežām, tostarp militārās operācijās tiesībaizsardzības nolūkā, ciktāl minētā sadarbība ir saderīga ar Aģentūras darbībām.

(73)  Dalībvalstīm būtu jāspēj sadarboties operatīvā līmenī ar citām dalībvalstīm un/vai trešām valstīm pie ārējām robežām, tostarp militārās operācijās tiesībaizsardzības nolūkā, ciktāl minētā sadarbība ir saderīga ar pamattiesību novērtējumu, kas veicams pirms jebkādas sadarbības ar trešām valstīm, un saderīga ar Aģentūras darbībām.

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

74. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(74)  Aģentūrai būtu jāuzlabo informācijas apmaiņa un sadarbība ar citām Savienības struktūrām, birojiem un aģentūrām, piemēram, Eiropolu, EASO, Eiropas Jūras drošības aģentūru un Eiropas Savienības Satelītcentru, Eiropas Aviācijas drošības aģentūru vai gaisa satiksmes pārvaldības tīkla pārvaldnieku, lai pēc iespējas labāk izmantotu informāciju, spējas un sistēmas, kas jau ir pieejamas Eiropas līmenī, piemēram, Eiropas Zemes novērošanas programma “Copernicus”.

(74)  Aģentūrai būtu jāuzlabo informācijas apmaiņa un sadarbība ar citām Savienības struktūrām, birojiem un aģentūrām, piemēram, Eiropolu, [Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru], Eiropas Jūras drošības aģentūru un Eiropas Savienības Satelītcentru, Eiropas Aviācijas drošības aģentūru vai gaisa satiksmes pārvaldības tīkla pārvaldnieku, lai pēc iespējas labāk izmantotu informāciju, spējas un sistēmas, kas jau ir pieejamas Eiropas līmenī, piemēram, Eiropas Zemes novērošanas programma “Copernicus”.

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

75. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(75)  Sadarbība ar trešām valstīm ir Eiropas integrētās robežu pārvaldības elements. Šo sadarbību īsteno nolūkā veicināt Eiropas robežu pārvaldības un atgriešanas standartus, apmainīties ar informāciju un riska analīzes datiem, atvieglot atgriešanas pasākumu īstenošanu ar mērķi palielināt to efektivitāti, kā arī atbalstīt trešās valstis robežu pārvaldības un migrācijas jomā, tostarp izvietojot Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgo korpusu situācijās, kad šāds atbalsts ir jāsniedz, lai aizsargātu ārējās robežas, un efektīvi pārvaldot Savienības migrācijas politiku.

(75)  Sadarbība ar trešām valstīm, kad Savienība un attiecīgā trešā valsts ir noslēgušas statusa nolīgumu, ir svarīgs Eiropas integrētās robežu pārvaldības elements. Šo sadarbību īsteno nolūkā veicināt Eiropas robežu pārvaldības un atgriešanas standartus, apmainīties ar informāciju un riska analīzes datiem, atvieglot atgriešanas pasākumu īstenošanu ar mērķi palielināt to efektivitāti, kā arī atbalstīt trešās valstis robežu pārvaldības un migrācijas jomā, tostarp izvietojot Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgo korpusu situācijās, kad šāds atbalsts ir jāsniedz, lai aizsargātu ārējās robežas, un efektīvi pārvaldot Savienības migrācijas politiku.

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

76. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(76)  Sadarbībā ar trešām valstīm būtu jāievēro Savienības ārējās darbības politika un Līguma par Eiropas Savienību 21. panta principi un mērķi. Savienības ārējās darbības jomā un jo īpaši kopējās drošības un aizsardzības politikas jomā Komisija nodrošinās saderību ar Eiropas integrēto robežu pārvaldību un pārējiem Savienības politikas virzieniem. Komisijai būtu jāsaņem palīdzība no Savienības Augstā pārstāvja un tā dienestiem. Šāda sadarbība jo īpaši būtu jāizmanto attiecībā uz Aģentūras darbībām, kuras tiek veiktas trešo valstu teritorijā vai kurās ir iesaistītas trešo valstu amatpersonas tādās jomās kā riska analīze, operāciju plānošana un veikšana, apmācība, informācijas apmaiņa un sadarbība.

(76)  Sadarbībā ar trešām valstīm būtu jāievēro Savienības ārējās darbības politika un Līguma par Eiropas Savienību 21. panta principi un mērķi, kā arī jāveic pamattiesību novērtējums pirms šādas sadarbības uzsākšanas. Savienības ārējās darbības jomā un jo īpaši kopējās drošības un aizsardzības politikas jomā Komisija nodrošinās saderību ar Eiropas integrēto robežu pārvaldību un pārējiem Savienības politikas virzieniem. Komisijai būtu jāsaņem palīdzība no Savienības Augstā pārstāvja un tā dienestiem. Šāda sadarbība jo īpaši būtu jāizmanto attiecībā uz Aģentūras darbībām, kuras tiek veiktas trešo valstu teritorijā vai kurās ir iesaistītas trešo valstu amatpersonas tādās jomās kā riska analīze, operāciju plānošana un veikšana, apmācība, informācijas apmaiņa un sadarbība.

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

83. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(83)  Pārejas periodā būtu jānodrošina, ka FADO sistēma ir pilnībā darbotiesspējīga līdz brīdim, kad pāreja ir pilnībā pabeigta un esošie dati nosūtīti jaunajai sistēmai. Pēc tam īpašumtiesības uz esošajiem datiem būtu jānodod Aģentūrai.

(83)  Pārejas periodā būtu jānodrošina, ka FADO sistēma ir pilnībā darbotiesspējīga līdz brīdim, kad pāreja ir pilnībā pabeigta un esošie dati nosūtīti jaunajai sistēmai. Pēc tam kontrole pār esošajiem datiem būtu jānodod Aģentūrai.

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

86. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(86)  Lai pienācīgi īstenotu savus uzdevumus atgriešanas jomā, tostarp palīdzot dalībvalstīm pienācīgi īstenot atgriešanas procedūras un sekmīgi izpildīt atgriešanas lēmumus, kā arī lai veicinātu atgriešanas operācijas, Aģentūrai var nākties pārsūtīt atgriežamo personu personas datus trešām valstīm. Nav daudz tādu atgriešanas trešo valstu, uz kurām attiecas lēmumi par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ko Komisija pieņēmusi saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 45. pantu vai Direktīvas (ES) 2016/680 36. pantu, un kuras ar Savienību ir noslēgušas vai plāno noslēgt atpakaļuzņemšanas nolīgumu vai citādi nodrošina atbilstošas garantijas [Regulas (ES) 45/2001] 49. panta nozīmē vai to valsts noteikumu nozīmē, ar kuriem transponēts Direktīvas (ES) 2016/680 37. pants. Tomēr, neraugoties uz lielajām Savienības pieliktajām pūlēm sadarbībā ar galvenajām izcelsmes valstīm, no kurām nāk nelikumīgi uzturošies trešo valstu valstspiederīgie, kuriem noteikts atgriešanās pienākums, ne vienmēr ir iespējams nodrošināt, ka šīs trešās valstis sistemātiski izpilda starptautiskajās tiesībās noteikto pienākumu uzņemt atpakaļ savus valstspiederīgos. Atpakaļuzņemšanas nolīgumi, kurus noslēgusi vai par kuru noslēgšanu sarunas ved Savienība vai dalībvalstis un kuri paredz pienācīgus aizsardzības pasākumus personas datu jomā, aptver nelielu skaitu šādu trešo valstu. Gadījumā, ja šādu nolīgumu pagaidām nav, Aģentūrai personas dati Savienības atgriešanas operāciju sekmēšanas nolūkā būtu jānosūta tad, ja ir izpildīti nosacījumi, kas izklāstīti [Regulas (ES) 45/2001] 49. panta 1. punkta d) apakšpunktā.

(86)  Lai pienācīgi īstenotu savus uzdevumus atgriešanas jomā, tostarp palīdzot dalībvalstīm pienācīgi īstenot atgriešanas procedūras un sekmīgi izpildīt atgriešanas lēmumus, kā arī lai veicinātu atgriešanas operācijas, Aģentūrai var nākties pārsūtīt atgriežamo personu personas datus trešām valstīm. Nav daudz tādu atgriešanas trešo valstu, uz kurām attiecas lēmumi par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ko Komisija pieņēmusi saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 45. pantu vai Direktīvas (ES) 2016/680 36. pantu, un kuras ar Savienību ir noslēgušas atpakaļuzņemšanas nolīgumu vai citādi nodrošina atbilstošas garantijas [Regulas (ES) 2018/1725] 69. panta nozīmē vai to valsts noteikumu nozīmē, ar kuriem transponēts Direktīvas (ES) 2016/680 37. pants. Tomēr, neraugoties uz lielajām Savienības pieliktajām pūlēm sadarbībā ar galvenajām izcelsmes valstīm, no kurām nāk trešo valstu valstspiederīgie, kuru uzturēšanās ir neatbilstīga un kam noteikts atgriešanās pienākums, ne vienmēr ir iespējams nodrošināt, ka šīs trešās valstis sistemātiski izpilda starptautiskajās tiesībās noteikto pienākumu uzņemt atpakaļ savus valstspiederīgos. Atpakaļuzņemšanas nolīgumi, kurus noslēgusi vai par kuru noslēgšanu sarunas ved Savienība vai dalībvalstis un kuri paredz pienācīgus aizsardzības pasākumus personas datu jomā, aptver nelielu skaitu šādu trešo valstu. Gadījumā, ja šādu nolīgumu pagaidām nav, Aģentūrai personas dati būtu jānosūta Savienības atgriešanas operāciju sekmēšanas nolūkā.

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

88. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(88)  Ar šo regulu būtu jāizveido sūdzību mehānisms, lai Aģentūra sadarbībā ar pamattiesību amatpersonu aizsargātu pamattiesību ievērošanu visās Aģentūras darbībās. Tam vajadzētu būt administratīvam mehānismam, ar kuru pamattiesību amatpersonai būtu jāatbild par Aģentūras saņemto sūdzību apstrādi saskaņā ar tiesībām uz labu pārvaldību. Pamattiesību amatpersonai būtu jāizskata sūdzības pieņemamība, jāreģistrē pieņemamās sūdzības, jāpārsūta visas reģistrētās sūdzības izpilddirektoram, jāpārsūta sūdzības par vienību dalībniekiem viņu piederības dalībvalstij un jāreģistrē Aģentūras vai minētās dalībvalsts turpmākie pasākumi. Mehānismam vajadzētu būt efektīvam, nodrošinot, lai uz sūdzībām tiktu pienācīgi reaģēts. Sūdzību mehānismam nebūtu jāskar iespēja izmantot administratīvās un tiesiskās aizsardzības līdzekļus, un tas nebūtu jāuzskata par prasību šādu tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanai. Kriminālizmeklēšana būtu jāveic dalībvalstīm. Lai uzlabotu pārredzamību un pārskatatbildību, Aģentūrai gada ziņojumā būtu jāziņo par sūdzību mehānismu. Tajā būtu jo īpaši jānorāda saņemto sūdzību skaits, pamattiesību pārkāpumu veidi, attiecīgās operācijas un, ja iespējams, arī Aģentūras un dalībvalstu veiktie turpmākie pasākumi. Pamattiesību amatpersonai vajadzētu būt piekļuvei visai informācijai attiecībā uz pamattiesību ievērošanu saistībā ar visām Aģentūras darbībām.

(88)  Ar šo regulu būtu jāizveido sūdzību mehānisms, lai Aģentūra sadarbībā ar pamattiesību amatpersonu aizsargātu pamattiesību ievērošanu visās Aģentūras darbībās. Tam vajadzētu būt administratīvam mehānismam, ar kuru pamattiesību amatpersonai būtu jāatbild par Aģentūras saņemto sūdzību apstrādi saskaņā ar tiesībām uz labu pārvaldību. Pamattiesību amatpersonai būtu jāizskata sūdzības pieņemamība, jāreģistrē pieņemamās sūdzības, jāpārsūta visas reģistrētās sūdzības izpilddirektoram, jāpārsūta sūdzības par vienību dalībniekiem viņu piederības dalībvalstij un jāreģistrē Aģentūras vai minētās dalībvalsts turpmākie pasākumi. Mehānismam vajadzētu būt efektīvam, nodrošinot, lai uz sūdzībām tiktu pienācīgi reaģēts. Sūdzību mehānismam nebūtu jāskar iespēja izmantot administratīvās un tiesiskās aizsardzības līdzekļus, un tas nebūtu jāuzskata par prasību šādu tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanai. Kriminālizmeklēšana būtu jāveic dalībvalstīm. Lai uzlabotu pārredzamību un pārskatatbildību, Aģentūrai gada ziņojumā būtu jāziņo par sūdzību mehānismu. Tajā būtu jo īpaši jānorāda saņemto sūdzību skaits, pamattiesību pārkāpumu veidi, attiecīgās operācijas un, ja iespējams, arī Aģentūras un dalībvalstu veiktie turpmākie pasākumi. Pamattiesību amatpersonai vajadzētu būt piekļuvei visai informācijai attiecībā uz pamattiesību ievērošanu saistībā ar visām Aģentūras darbībām. Pamattiesību amatpersona būtu jānodrošina ar resursiem un personālu, kas ir nepieciešami, lai pamattiesību amatpersona varētu efektīvi pildīt visus uzdevumus saskaņā ar šo regulu. Pamattiesību amatpersonas rīcībā nodotajam personālam vajadzētu būt tādām prasmēm un tādam darba stāžam, kas atbilst Aģentūras darbību un pilnvaru paplašinājumam. Jebkāda parasta vai ārkārtēja Aģentūrai iedalītā personāla palielināšana būtu jāvērš uz to, lai atbalstītu pamattiesību amatpersonu.

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

90. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(90)  Komisijai un dalībvalstīm vajadzētu būt pārstāvētām valdē, lai īstenotu uzraudzību pār Aģentūru. Ja iespējams, valdei būtu jāsastāv no to valsts dienestu operatīvajiem vadītājiem, kas ir atbildīgi par robežsardzes vadību, vai to pārstāvjiem. Valdē pārstāvētajām pusēm būtu jācenšas ierobežot savu pārstāvju mainību, lai nodrošinātu valdes darba nepārtrauktību. Valdei būtu jāuztic nepieciešamās pilnvaras izveidot Aģentūras budžetu, pārbaudīt tā izpildi, pieņemt atbilstīgus finanšu noteikumus, izveidot pārredzamas darba procedūras Aģentūras lēmumu pieņemšanai un iecelt izpilddirektoru un trīs izpilddirektora vietniekus, no kuriem katram varētu būt noteikti pienākumi kādā noteiktā Aģentūras kompetences jomā, piemēram, Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa pārvaldība, Aģentūras uzdevumu pārraudzīšana attiecībā uz atgriešanu vai iesaistīšanās lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībā. Aģentūra būtu jāvada un tai būtu jādarbojas, ņemot vērā kopējās pieejas decentralizētajām Savienības aģentūrām principus, ko 2012. gada 19. jūlijā pieņēma Eiropas Parlaments, Padome un Komisija.

(90)  Eiropas Parlamentam, Komisijai un dalībvalstīm vajadzētu būt pārstāvētiem valdē, lai īstenotu uzraudzību pār Aģentūru. Ja iespējams, valdei būtu jāsastāv no to valsts dienestu operatīvajiem vadītājiem, kas ir atbildīgi par robežsardzes vadību, vai to pārstāvjiem. Valdē pārstāvētajām pusēm būtu jācenšas ierobežot savu pārstāvju mainību, lai nodrošinātu valdes darba nepārtrauktību. Dalībvalstu izvirzītajiem pārstāvjiem vajadzētu būt zināšanām par politiskajām nostādnēm savā attiecīgajā valstī attiecībā uz Eiropas integrēto robežu pārvaldību. Valdei būtu jāuztic nepieciešamās pilnvaras izveidot Aģentūras budžetu, pārbaudīt tā izpildi, pieņemt atbilstīgus finanšu noteikumus, izveidot pārredzamas darba procedūras Aģentūras lēmumu pieņemšanai un iecelt izpilddirektoru un trīs izpilddirektora vietniekus, no kuriem katram varētu būt noteikti pienākumi kādā noteiktā Aģentūras kompetences jomā, piemēram, Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa pārvaldība, Aģentūras uzdevumu pārraudzīšana attiecībā uz atgriešanu vai iesaistīšanās lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībā. Aģentūra būtu jāvada un tai būtu jādarbojas, ņemot vērā kopējās pieejas decentralizētajām Savienības aģentūrām principus, ko 2012. gada 19. jūlijā pieņēma Eiropas Parlaments, Padome un Komisija.

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

91. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(91)  Lai nodrošinātu Aģentūras autonomiju, tai būtu jāpiešķir autonoms budžets, kura ieņēmumus lielākoties veido Savienības iemaksa. Savienības budžeta procedūra būtu jāpiemēro attiecībā uz Savienības iemaksu un visām citām subsīdijām, ko piešķir no Savienības vispārējā budžeta. Finanšu pārskatu revīzija būtu jāveic Revīzijas palātai.

(91)  Lai nodrošinātu Aģentūras autonomiju, tai būtu jāpiešķir autonoms budžets, kura ieņēmumus lielākoties veido Savienības iemaksa. Aģentūras budžets būtu jāsagatavo atbilstīgi uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes principam, ņemot vērā Aģentūras mērķus un uzdevumu izpildē paredzamos rezultātus. Savienības budžeta procedūra būtu jāpiemēro attiecībā uz Savienības iemaksu un visām citām subsīdijām, ko piešķir no Savienības vispārējā budžeta. Finanšu pārskatu revīzija būtu jāveic Revīzijas palātai. Izņēmuma gadījumos, kad pieejamais budžets tiek uzskatīts par nepietiekamu un budžeta procedūra neļauj pienācīgi reaģēt uz ātras attīstības situācijām, Aģentūrai vajadzētu būt iespējai saņemt dotācijas no Savienības līdzekļiem, lai tā varētu pildīt savus uzdevumus.

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

92.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(92a)  Uzņemoties kopīgu atbildību, Aģentūrai būtu jāprasa saviem darbiniekiem, it sevišķi pastāvīgajam korpusam, tostarp operatīvajās darbībās izvietotajiem štata darbiniekiem, lai tiem būtu tāds pats apmācības, specializēto zināšanu un profesionālisma līmenis kā dalībvalstu darbiniekiem vai to norīkotajiem darbiniekiem. Tādēļ Aģentūrai, izmantojot pārbaudes un izvērtēšanu, būtu jāpārliecinās, ka tās štata darbinieki operatīvās darbības robežu kontroles un atgriešanas jomā veic atbilstīgi.

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

93. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(93)  Ņemot vērā Aģentūras pilnvaras un tās darbinieku ievērojamo mobilitātes līmeni, no vienas puses, un lai nepieļautu atšķirīgu attieksmi pret Aģentūras darbiniekiem, no otras puses, lai gan par personāla darbavietu principā būtu jānosaka Varšava, Aģentūras valdei piecu gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā būtu jādod iespēja piešķirt „diferencētu” mēneša maksājumu Aģentūras darbiniekiem, pienācīgi ņemot vērā vispārējo atalgojumu, ko saņem atsevišķi darbinieki, tostarp komandējumu izdevumu atlīdzināšanu. Šāda maksājuma piešķiršanas kārtība būtu iepriekš jāapstiprina Komisijai, kurai būtu jānodrošina, ka tā ir samērīga ar iecerēto mērķu nozīmīgumu un nerada nevienlīdzīgu attieksmi pret ES iestāžu, aģentūru un citu struktūru personālu. Minētā kārtība būtu jāpārskata līdz 2024. gadam, lai novērtētu, cik ļoti šāds maksājums palīdz sasniegt izvirzītos mērķus.

(93)  Ņemot vērā Aģentūras pilnvaras un tās darbinieku ievērojamo mobilitātes līmeni, no vienas puses, un lai nepieļautu atšķirīgu attieksmi pret Aģentūras darbiniekiem, no otras puses, lai gan par personāla darbavietu principā būtu jānosaka Varšava, Aģentūras valdei piecu gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā būtu jādod iespēja piešķirt „diferencētu” mēneša maksājumu Aģentūras darbiniekiem, ja rodas grūtības izpildīt tās misiju un uzdevumus, kas noteikti šajā regulā. Šāda maksājuma piešķiršanas kārtība būtu iepriekš jāapstiprina Komisijai, kurai būtu jānodrošina, ka tā ir samērīga ar iecerēto mērķu nozīmīgumu un nerada nevienlīdzīgu attieksmi pret ES iestāžu, aģentūru un citu struktūru personālu. Minētā kārtība būtu jāpārskata līdz 2024. gadam, lai novērtētu, cik ļoti šāds maksājums palīdz sasniegt izvirzītos mērķus.

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

98. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(98)  Jebkurai personas datu apstrādei, ko veic Aģentūra saistībā ar šo regulu, būtu jānotiek saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001.

(98)  Jebkurai personas datu apstrādei, ko veic Aģentūra saistībā ar šo regulu, būtu jānotiek saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/17251a.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regula (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

113.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(113a)    Attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju šī regula ir akts, kas pilnveido Šengenas acquis vai ir kā citādi saistīts ar to, kā noteikts 2005. gada Pievienošanās akta 4. panta 2. punktā, un būtu jālasa saistībā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/20041a.

 

__________________

 

1a Padomes 2004. gada 26. oktobra Regula (EK) Nr. 2007/2004, ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (OV L 349, 25.11.2004., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

113.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(113b)    Attiecībā uz Horvātiju šī regula ir akts, kas pilnveido Šengenas acquis vai ir kā citādi saistīts ar to, kā noteikts 2011. gada Pievienošanās akta 4. panta 2. punktā, un būtu jālasa saistībā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/20041a.

 

__________________

 

1a Padomes 2004. gada 26. oktobra Regula (EK) Nr. 2007/2004, ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (OV L 349, 25.11.2004., 1. lpp. un OV L 153M, 7.6.2006., 136. lpp.).

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ar šo regulu izveido Eiropas Robežu un krasta apsardzi, lai nodrošinātu Eiropas integrēto robežu pārvaldību pie ārējām robežām nolūkā efektīvi pārvaldīt ārējo robežu šķērsošanu un lai palielinātu kopējās atgriešanas politikas efektivitāti, kas ir ilgtspējīgas migrācijas pārvaldības būtiska sastāvdaļa.

Ar šo regulu izveido Eiropas Robežu un krasta apsardzi, lai nodrošinātu Eiropas integrēto robežu pārvaldību pie Savienības ārējām robežām nolūkā atbalstīt dalībvalstu spējas efektīvi pārvaldīt minētās robežas, nodrošinot, ka tiek glābtas dzīvības cilvēkiem, kas nokļuvuši nelaimē, kā arī nodrošinot pamattiesību ievērošanu un palielinot kopējās atgriešanas politikas efektivitāti.

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šī regula risina migrācijas problēmas, tostarp atgriešanu, un nākotnē iespējamus apdraudējumus pie minētajām robežām, tādējādi sniedzot ieguldījumu smagu noziegumu ar pārrobežu dimensiju novēršanā, lai nodrošinātu augstu iekšējās drošības līmeni Savienībā, pilnībā ievērojot pamattiesības un vienlaikus nodrošinot personu brīvu pārvietošanos tajā.

Šī regula risina migrācijas un drošības problēmas un nākotnē iespējamus izaicinājumus un apdraudējumus pie ārējām robežām un pierobežas zonā, tādējādi sniedzot ieguldījumu smagu noziegumu ar pārrobežu dimensiju novēršanā, lai nodrošinātu augstu iekšējās drošības līmeni Savienībā, pilnībā ievērojot pamattiesības un vienlaikus nodrošinot personu brīvu pārvietošanos tajā.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  “ārējās robežas” ir ārējās robežas, kā definēts Regulas (ES) 2016/399 2. panta 2. punktā un uz kurām attiecas minētās regulas II sadaļa;

(1)  “ārējās robežas” ir Savienības ārējās robežas, kā definēts Regulas (ES) 2016/399 2. panta 2. punktā un uz kurām attiecas minētās regulas II sadaļa;

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  “situācijas attēls” ir ģeogrāfisko, gandrīz reāllaika atsauces datu un informācijas apkopojums, kas saņemti no dažādām iestādēm, sensoriem, platformām un citiem avotiem, kuru pārsūta, izmantojot drošus sakaru un informācijas kanālus, un kuru var apstrādāt un selektīvi attēlot un dalīties tajā ar citām iestādēm, lai panāktu situācijas apzināšanos un atbalstītu reaģēšanas spējas pie ārējām robežām vai to tuvumā un pierobežas zonā;

(10)  “situācijas attēls” ir ģeogrāfisko, gandrīz reāllaika atsauces datu un informācijas apkopojums, kas saņemti no dažādām iestādēm, sensoriem, platformām un citiem avotiem, kuru pārsūta, izmantojot drošus sakaru un informācijas kanālus, un kuru var apstrādāt un selektīvi attēlot un dalīties tajā ar citām iestādēm Savienībā, lai panāktu situācijas apzināšanos un atbalstītu reaģēšanas spējas pie ārējām robežām vai to tuvumā un pierobežas zonā;

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  “pierobežas zona” ir ģeogrāfisks apgabals aiz ārējām robežām;

(13)  “pierobežas zona” ir ģeogrāfisks apgabals aiz ārējām robežām, kuram ir nozīme attiecībā uz riska analīzi, robežuzraudzību un pārbaudēm pie ārējo robežu šķērsošanas vietām;

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 13.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13a)  “kaimiņvalsts” ir valsts, kurai ir kopēja sauszemes robeža ar vienu vai vairākām dalībvalstīm un kura ir pilnībā ratificējusi un īstenojusi Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un 1951. gada Konvenciju par bēgļu statusu un tās 1967. gada protokolu;

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  “incidents” ir situācija, kas saistīta ar nelikumīgu imigrāciju, pārrobežu noziedzību vai migrantu dzīvības apdraudējumu pie ārējām robežām vai to tuvumā.

(14)  “incidents” ir situācija, kas saistīta ar neatbilstīgu migrāciju, pārrobežu noziedzību, piemēram, narkotiku vai ieroču kontrabandu, vai migrantu dzīvības apdraudējumu pie ārējām robežām vai to tuvumā;

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  “operatīvie darbinieki” ir robežsargi, atgriešanas pavadīšanas speciālisti un atgriešanas speciālisti, un citi attiecīgie darbinieki, kas veido “Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgo korpusu”. Saskaņā ar 55. panta 1.punktā definētajām trim kategorijām operatīvos darbiniekus vai nu nodarbina Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra kā štata darbiniekus (1. kategorija), vai dalībvalstis tos norīko darbam aģentūrā (2. kategorija), vai arī dalībvalstis organizē to īslaicīgu izvietošanu (3. kategorija). Operatīvie darbinieki ir robežas pārvaldības vienību, migrācijas pārvaldības atbalsta vienību vai atgriešanas vienību dalībnieki ar izpildpilnvarām. Pie operatīvajiem darbiniekiem pieskaitāmi arī štata dabinieki, kas atbild par ETIAS centrālās nodaļas darbību;

(16)  “operatīvie darbinieki” ir robežsargi, atgriešanas pavadīšanas speciālisti, atgriešanas speciālisti, atgriešanas uzraudzības speciālisti, štata darbinieki, kuri atbild par ETIAS centrālās vienības darbību, un citi attiecīgie darbinieki, kas veido “Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgo korpusu” saskaņā ar 55. panta 1. punktā definētajām četrām kategorijām; operatīvos darbiniekus vai nu nodarbina Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra kā štata darbiniekus (1. kategorija), dalībvalstis tos norīko darbam aģentūrā (2. kategorija), dalībvalstis organizē to īslaicīgu izvietošanu (3. kategorija), vai arī šie darbinieki veido daļu no ātrās reaģēšanas rezerves ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumu īstenošanai (4. kategorija);

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  “migrācijas pārvaldības atbalsta vienība” ir ekspertu vienība, kura sniedz dalībvalstīm tehnisko un operatīvo atbalstu, tostarp karsto punktu zonās un kuras sastāvā ietilpst operatīvie darbinieki no Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa, eksperti, ko izvietojusi [Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra], un no Eiropola vai citām attiecīgajām Savienības aģentūrām, kā arī no dalībvalstīm;

(19)  “migrācijas pārvaldības atbalsta vienība” ir ekspertu vienība, kura sniedz dalībvalstīm tehnisko un operatīvo atbalstu, tostarp karsto punktu zonās, un kuras sastāvā ietilpst operatīvie darbinieki no Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa, eksperti, ko izvietojusi [Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra], un no Eiropola, Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras vai citām attiecīgajām Savienības aģentūrām, kā arī no dalībvalstīm;

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 23. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  “karsto punktu zona” ir zona, kurā uzņēmēja dalībvalsts, Komisija, attiecīgās Savienības aģentūras un iesaistītās dalībvalstis sadarbojas, lai pārvaldītu esošu vai iespējamu nesamērīgi lielu migrācijas problēmu, kam raksturīgs būtisks tādu migrantu skaita pieaugums, kuri ierodas pie ārējām robežām;

(23)  “karsto punktu zona” ir pēc uzņēmējas dalībvalsts pieprasījuma izveidota zona, kurā uzņēmēja dalībvalsts, Komisija, attiecīgās Savienības aģentūras un iesaistītās dalībvalstis sadarbojas, lai pārvaldītu esošu vai iespējamu nesamērīgi lielu migrācijas problēmu, kam raksturīgs būtisks tādu migrantu skaita pieaugums, kuri ierodas pie ārējām robežām;

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 24. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  “kontrolēts centrs” ir centrs, kas izveidots pēc dalībvalsts pieprasījuma, kurā attiecīgās Savienības aģentūras un iesaistītās dalībvalstis, atbalstot uzņēmēju dalībvalsti sadarbojas, nošķirot trešo valstu valstspiederīgos, kuriem vajadzīga starptautiskā aizsardzība, no tādiem, kuriem šāda aizsardzība nav vajadzīga, kā arī veic drošības pārbaudes un kurā tās piemēro ātras procedūras starptautiskajai aizsardzībai un/vai atgriešanai.

svītrots

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 26. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26)  “atgriešanas lēmums” ir atgriešanas lēmums, kā definēts Direktīvas 2008/115/EK 3. panta 4. punktā.

(26)  “atgriešanas lēmums” ir administratīvs vai tiesas lēmums vai akts, kurā noteikts vai paziņots, ka trešās valsts valstspiederīgā uzturēšanās ir neatbilstīga, un kurā noteikts vai uzdots pienākums atgriezties, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK, kā definēts Direktīvas 2008/115/EK 3. panta 4. punktā;

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 27. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27)  “atgriežamā persona” ir trešās valsts valstspiederīgais, kurš uzturas nelikumīgi un uz kuru attiecas dalībvalsts izdots atgriešanas lēmums vai tā ekvivalents trešā valstī;

(27)  “atgriežamā persona” ir trešās valsts valstspiederīgais, kura uzturēšanās ir neatbilstīga un uz kuru attiecas dalībvalsts izdots atgriešanas lēmums, par kuru nenotiek apelācijas izskatīšana;

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 28. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28)  “atgriešanas operācija” ir operācija, kuru organizē vai koordinē Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra un kurā ir iesaistīts vienai vai vairākām dalībvalstīm, vai trešai valstij sniegts tehniskais un operatīvais atbalsts, un kuras laikā atgriežamās personas no vienas vai vairākām dalībvalstīm, vai no trešās valsts tiek atgrieztas piespiedu kārtā vai brīvprātīgi neatkarīgi no izmantotā transporta veida;

(28)  “atgriešanas operācija” ir operācija, kuru organizē vai koordinē Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra un kurā ir iesaistīts vienai vai vairākām dalībvalstīm sniegts tehniskais un operatīvais atbalsts, un kuras laikā atgriežamās personas no vienas vai vairākām dalībvalstīm tiek atgrieztas piespiedu kārtā vai brīvprātīgi neatkarīgi no izmantotā transporta veida;

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 29. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29)  “atgriešanas nodrošināšanas operācija” ir Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras darbība, ar kuru dalībvalstīm vai trešām valstīm tiek sniegta pastiprināta tehniskā un operatīvā palīdzība, kuru veido atgriešanas vienību izvietošana un atgriešanas operāciju organizēšana;

(29)  “atgriešanas nodrošināšanas operācija” ir Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras darbība, ar kuru dalībvalstīm tiek sniegta pastiprināta tehniskā un operatīvā palīdzība, kuru veido atgriešanas vienību izvietošana un atgriešanas operāciju organizēšana;

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 30. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(30)  “atgriešanas vienības” ir vienības, ko veido no Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa darbiniekiem un kuras izvieto atgriešanas operāciju, atgriešanas nodrošināšanas operāciju laikā dalībvalstīs un trešās valstīs, vai citās operatīvajās darbībās, kas saistītas ar atgriešanu saistītu uzdevumu izpildē;

(30)  “atgriešanas vienības” ir vienības, kuras veido no Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa darbiniekiem un kuras izvieto atgriešanas operāciju, atgriešanas nodrošināšanas operāciju laikā dalībvalstīs vai citās operatīvajās darbībās, kas saistītas ar atgriešanu saistītu uzdevumu izpildē;

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Eiropas integrēto robežu pārvaldību veido šādas sastāvdaļas:

Eiropas integrēto robežu pārvaldību veido nozaru un horizontālās sastāvdaļas. Nozaru sastāvdaļas ir šādas:

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  robežkontrole, tostarp pasākumi likumīgas robežšķērsošanas atvieglošanai un vajadzības gadījumā pasākumi, kas saistīti ar tādas pārrobežu noziedzības novēršanu un atklāšanu kā migrantu kontrabanda, cilvēku tirdzniecība un terorisms, un pasākumi tādu personu nosūtīšanai, kurām vajadzīga starptautiskā aizsardzība vai kuras vēlas iesniegt starptautiskās aizsardzības pieteikumu;

(a)  robežkontrole, tostarp pasākumi likumīgas robežšķērsošanas atvieglošanai un vajadzības gadījumā pasākumi, kas saistīti ar pārrobežu noziedzības novēršanu un atklāšanu, un pasākumi tādu personu nosūtīšanai, pilnībā ievērojot cilvēka cieņu, kurām vajadzīga starptautiskā aizsardzība vai kuras vēlas iesniegt starptautiskās aizsardzības pieteikumu;

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  precīzu mehānismu un procedūru izveide un uzturēšana sadarbībā ar attiecīgajām iestādēm, lai noteiktu personas, kurām var būt vajadzīga starptautiska aizsardzība, sniegtu informāciju par šādām personām un nosūtītu tās vai neaizsargātas personas un nepavadītus nepilngadīgos uz attiecīgajiem nosūtīšanas mehānismiem un iestādēm;

Grozījums Nr.    96

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  tādu personu meklēšanas un glābšanas operācijas, kuras jūrā atrodas briesmās, ko saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 656/2014 un starptautiskajām tiesībām uzsāk un veic situācijās, kādas var rasties jūras robežu uzraudzības laikā;

(b)  tādu personu meklēšanas un glābšanas operācijas, kuras jūrā atrodas briesmās, ko veic saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem, tostarp operācijas, ko veic saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 656/2014;

Grozījums Nr.    97

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  starpaģentūru sadarbība starp tām valsts iestādēm katrā dalībvalstī, kas atbild par robežkontroli vai par citiem uzdevumiem, ko veic pie robežas, kā arī starp iestādēm katrā dalībvalstī, kas atbild par atgriešanu, tostarp regulāra informācijas apmaiņa, izmantojot esošos informācijas apmaiņas instrumentus,

(e)  starpaģentūru sadarbība starp tām valsts iestādēm katrā dalībvalstī, kas atbild par robežkontroli vai par citiem uzdevumiem, kurus veic pie robežas, tostarp valsts un starptautiskajām struktūrām, kas atbild par pamattiesību aizsardzību, kā arī starp iestādēm katrā dalībvalstī, kas atbild par atgriešanu, tostarp regulāra informācijas apmaiņa, izmantojot esošos informācijas apmaiņas instrumentus;

Grozījums Nr.    98

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  sadarbība starp attiecīgajām Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām jomās, uz kurām attiecas šī regula, tostarp izmantojot regulāru informācijas apmaiņu;

(f)  sadarbība starp attiecīgajām Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām jomās, uz kurām attiecas šī regula, tostarp pārrobežu noziedzības novēršanas jomā, izmantojot arī regulāru informācijas apmaiņu;

Grozījums Nr.    99

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  sadarbība ar trešām valstīm jomās, uz kurām attiecas šī regula;

(g)  sadarbība ar trešām valstīm jomās, uz kurām attiecas šī regula, īpašu uzmanību veltot kaimiņvalstīm un tām trešām valstīm, kuras riska analīzē ir identificētas kā nelikumīgas imigrācijas izcelsmes un/vai tranzīta valstis, kā arī atgriešanas operāciju nodrošināšanas jomā un apmeklējumos uz vietas;

Grozījums Nr.    100

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – h punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h)  tehniskie un operatīvie pasākumi Šengenas zonā, kas ir saistīti ar robežkontroli un paredzēti, lai labāk vērstos pret nelikumīgu imigrāciju un apkarotu pārrobežu noziedzību;

(h)  tehniskie un operatīvie pasākumi Savienībā, kas ir saistīti ar robežkontroli un paredzēti, lai labāk vērstos pret neatbilstīgu migrāciju un apkarotu pārrobežu noziedzību;

Grozījums Nr.    101

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – ka punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ka)  spēja un gatavība, veicot neaizsargātības novērtējumu, novērtēt dalībvalstu spēju risināt pašreizējās un turpmākās problēmas un novērst draudus pie ārējām robežām, tostarp nesamērīgu migrācijas spiedienu;

Grozījums Nr.    102

Regulas priekšlikums

3. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Pamattiesības, izglītība un apmācība un pētniecība un inovācija ir horizontālas sastāvdaļas, kas jāietver ikvienas pirmajā daļā uzskaitītās nozaru sastāvdaļas īstenošanā.

Grozījums Nr.    103

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Aģentūrā iekļauj Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa 10 000 operatīvos darbiniekus, kā noteikts 55. pantā.

(2)  Aģentūrā iekļauj Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgo korpusu, kā noteikts 55. pantā.

Grozījums Nr.    104

Regulas priekšlikums

5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Aģentūra dod ieguldījumu Savienības tiesību, tostarp Savienības acquis, kas attiecas uz pamattiesībām, nepārtrauktā un vienveidīgā piemērošanā pie visām ārējām robežām. Tās ieguldījums ietver arī apmaiņu ar paraugpraksi.

(4)  Aģentūra dod ieguldījumu Savienības tiesību, tostarp Savienības acquis, kas attiecas uz pamattiesībām, nepārtrauktā un vienveidīgā piemērošanā un nodrošina Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (“Harta”) piemērošanu visās darbībās pie visām ārējām robežām. Tās ieguldījums ietver arī apmaiņu ar paraugpraksi.

Grozījums Nr.    105

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Aģentūra sniedz tehnisko un operatīvo palīdzību pasākumu īstenošanā, kas attiecas uz atgriešanas lēmumu izpildi. Dalībvalstis saglabā galveno atbildību par atgriešanas lēmumu izdošanu un par pasākumiem, kas attiecas uz atgriežamo personu aizturēšanu saskaņā ar Direktīvu 2008/115/EK.

(2)  Aģentūra sniedz tehnisko un operatīvo palīdzību pasākumu īstenošanā, kas attiecas uz atgriešanas lēmumu izpildi, ar attiecīgo dalībvalstu piekrišanu. Dalībvalstis saglabā galveno atbildību par atgriešanas lēmumu izdošanu un par pasākumiem, kas attiecas uz atgriežamo personu aizturēšanu saskaņā ar Direktīvu 2008/115/EK.

Grozījums Nr.    106

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Dalībvalstis ciešā sadarbībā ar Aģentūru nodrošina savu ārējo robežu pārvaldību un atgriešanas lēmumu izpildi savās un visu dalībvalstu kopējās interesēs, pilnībā ievērojot Savienības tiesības un saskaņā ar Eiropas integrētās robežu pārvaldības daudzgadu politikas stratēģiskās plānošanas ciklu, kā minēts 8. pantā.

(3)  Dalībvalstis ciešā sadarbībā ar Aģentūru nodrošina savu ārējo robežu pārvaldību un atgriešanas lēmumu izpildi savās un visu dalībvalstu kopējās interesēs, pilnībā ievērojot Savienības tiesības, tostarp attiecībā uz pamattiesību ievērošanu, un saskaņā ar Eiropas integrētās robežu pārvaldības daudzgadu politikas stratēģiskās plānošanas ciklu, kā minēts 8. pantā, un tehnisko un operatīvo stratēģiju, kas minēta 8. panta 5. punktā.

Grozījums Nr.    107

Regulas priekšlikums

7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Aģentūra atbalsta tādu Savienības pasākumu piemērošanu, kas saistīti ar ārējo robežu pārvaldību un atgriešanas lēmumu izpildi, nostiprinot, novērtējot un koordinējot dalībvalstu rīcību, kā arī sniedzot tiešu tehnisko un opeartīvo palīdzību minēto pasākumu īstenošanā un atgriešanas jomā.

(4)  Aģentūra atbalsta tādu Savienības pasākumu piemērošanu, kas saistīti ar ārējo robežu pārvaldību un atgriešanas lēmumu izpildi, nostiprinot, novērtējot un koordinējot dalībvalstu rīcību, kā arī sniedzot tiešu tehnisko un operatīvo palīdzību minēto pasākumu īstenošanā un atgriešanas jomā. Aģentūra neatbalsta nekādus pasākumus un neiesaistās nekādās darbībās, kas attiecas uz pārbaudēm pie iekšējām robežām. Aģentūra pilnībā atbild un ir pārskatatbildīga par visām savām darbībām un par visiem lēmumiem, ko tā pieņem, saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr.    108

Regulas priekšlikums

7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Dalībvalstis var turpināt sadarbību operatīvā līmenī ar citām dalībvalstīm un/vai trešām valstīm, ja šāda sadarbība ir saderīga ar Aģentūras uzdevumiem. Dalībvalstis atturas veikt darbības, kas varētu traucēt Aģentūras darbību vai tās mērķu sasniegšanu. Dalībvalstis ziņo Aģentūrai par šādu operatīvo sadarbību ar citām dalībvalstīm un/vai trešām valstīm pie ārējām robežām un atgriešanas jomā. Izpilddirektors regulāri un vismaz reizi gadā informē valdi par šiem jautājumiem.

(5)  Dalībvalstis var turpināt sadarbību operatīvā līmenī ar citām dalībvalstīm un/vai trešām valstīm, ja šāda sadarbība ir saderīga ar pamattiesību novērtējumu, kas veicams pirms jebkādas sadarbības ar trešo valsti, un saderīga ar Aģentūras uzdevumiem. Dalībvalstis atturas veikt darbības, kas varētu traucēt Aģentūras darbību vai tās mērķu sasniegšanu. Dalībvalstis ziņo Aģentūrai un Eiropas Parlamentam par šādu operatīvo sadarbību ar citām dalībvalstīm un/vai trešām valstīm pie ārējām robežām un atgriešanas jomā. Izpilddirektors un pamattiesību amatpersona regulāri un vismaz reizi gadā informē valdi un pamattiesību amatpersonu par šiem jautājumiem.

Grozījums Nr.    109

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Komisija un Eiropas Robežu un krasta apsardze nodrošina Eiropas integrētās robežu pārvaldības īstenošanas efektivitāti, ievērojot Eiropas integrētās robežu pārvaldības daudzgadu politikas stratēģiskās plānošanas ciklu.

(1)  Eiropas integrētās robežu pārvaldības īstenošanas efektivitāti nodrošina, ievērojot Eiropas integrētās robežu pārvaldības daudzgadu politikas stratēģiskās plānošanas ciklu, kas jāpieņem saskaņā ar 4. punktā izklāstīto procedūru. Par daudzgadu politikas stratēģiskās plānošanas cikla efektīvu īstenošanu atbild Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra saskaņā ar 5. punktu un dalībvalstis saskaņā ar 6. punktu.

Grozījums Nr.    110

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Eiropas integrētās robežu pārvaldības daudzgadu politikas stratēģiskā plānošana nosaka, kā saskaņotā, integrētā un sistemātiskā veidā risināt problēmsituācijas robežu pārvaldības un atgriešanas jomā.

(2)  Eiropas integrētās robežu pārvaldības daudzgadu stratēģiskā politika nosaka, kā saskaņotā, integrētā un sistemātiskā veidā risināt problēmsituācijas attiecībā uz Eiropas integrēto robežu pārvaldību, ievērojot Savienības tiesības un saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvenciju, Starptautisko konvenciju par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras, Starptautisko konvenciju par meklēšanu un glābšanu uz jūras, Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību un tās Protokolu par migrantu nelikumīgas ievešanas pa zemes, jūras un gaisa ceļiem apkarošanu, Konvenciju par bēgļa statusu, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju, Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par bezvalstnieka statusu un citiem atbilstīgiem starptautisko tiesību instrumentiem. Tajā nosaka politikas prioritātes un sniedz stratēģiskās vadlīnijas četriem gadiem saistībā ar 3. pantā izklāstītajām nozaru un horizontālajām sastāvdaļām.

Grozījums Nr.    111

Regulas priekšlikums

8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Pamatojoties uz 30. panta 2. punktā minēto stratēģisko riska analīzi Eiropas integrētajai robežu pārvaldībai, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 118. pantu, lai izstrādātu Eiropas integrētās robežu pārvaldības daudzgadu politikas stratēģisko plānošanu. Šie deleģētie akti nosaka politikas prioritātes un sniedz stratēģiskās vadlīnijas nākamajiem četriem gadiem saistībā ar 3. pantā izklāstītajām sastāvdaļām.

(4)  Līdz .. [divi mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā] Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei daudzgadu stratēģiskās politikas projektu pirmajam daudzgadu politikas stratēģiskās plānošanas ciklam, ņemot vērā 30. panta 2. punktā minēto stratēģisko riska analīzi Eiropas integrētajai robežu pārvaldībai, rezultātus, kas iegūti 33. pantā minētajos neaizsargātības novērtējumos, un aģentūru pieprasīto 69. panta 1. punktā minēto riska analīzi, ja tas nepieciešams. Divu mēnešu laikā pēc tam, kad Komisija ir iesniegusi projektu, sasauc Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas sanāksmi, lai apspriestu daudzgadu stratēģiskās politikas projektu. Pēc šīm diskusijām Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 118. pantu, lai papildinātu šo regulu, nosakot Eiropas integrētās robežu pārvaldības daudzgadu stratēģisko politiku.

Grozījums Nr.    112

Regulas priekšlikums

8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Lai īstenotu 4. punktā minēto deleģēto aktu, dalībvalstis izstrādā savu valsts stratēģiju integrētai robežu pārvaldībai, cieši sadarbojoties visām iestādēm, kas dalībvalstīs atbild par robežu pārvaldību un atgriešanu. Minētās stratēģijas atbilst 3. pantam, 4. punktā minētajam deleģētajam aktam un 5. punktā minētajai tehniskajai un operatīvajai stratēģijai.

(6)  Lai īstenotu 4. punktā minēto deleģēto aktu, dalībvalstis izstrādā savu valsts stratēģiju integrētai robežu pārvaldībai, cieši sadarbojoties visām iestādēm, kas dalībvalstīs atbild par robežu pārvaldību un atgriešanu. Minētās stratēģijas atbilst 3. pantam, 4. punktā minētajam deleģētajam aktam un 5. punktā minētajai tehniskajai un operatīvajai stratēģijai. Dalībvalstis publisko savas valsts stratēģijas un paziņo tās Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Aģentūrai.

Grozījums Nr.    113

Regulas priekšlikums

8. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Četrdesmit divus mēnešus pēc 4. punktā minētā deleģētā akta pieņemšanas Komisija ar Aģentūras palīdzību veic rūpīgu tā īstenošanas izvērtēšanu. Izvērtēšanas rezultātus ņem vērā, gatavojot nākošo ciklu.

(7)  Četrdesmit divus mēnešus pēc 4. punktā minētā deleģētā akta pieņemšanas Komisija veic rūpīgu tā īstenošanas izvērtēšanu. Izvērtēšanas rezultātus ņem vērā, gatavojot nākošo ciklu. Komisija paziņo izvērtējuma rezultātus Eiropas Parlamentam un Padomei. Dalībvalstis un Aģentūra Komisijai laikus sniedz vajadzīgo informāciju, lai tā varētu veikt vispārējo izvērtējumu.

Grozījums Nr.    114

Regulas priekšlikums

8. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Gadījumos, kad situācija pie ārējām robežām vai atrgiešanas jomā prasa veikt izmaiņas politikas prioritātēs, Komisija groza Eiropas integrētās robežu pārvaldības daudzgadu politikas stratēģisko plānošanu saskaņā ar 4. punktā izklāstīto procedūru. Arī 5. un 6. punktā minētās stratēģijas vajadzības gadījumā pielāgo.

(8)  Šā panta 4. punktā minētās daudzgadu stratēģiskās politikas darbības laikā, ja problēmas pie ārējām robežām vai atgriešanas jomā saasinās tik lielā mērā, ka daudzgadu stratēģiskajā politikā jāveic pielāgojumi, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģēto aktu saskaņā ar 118. pantu, lai grozītu attiecīgo daudzgadu stratēģisko politiku. Aģentūras tehnisko un operatīvo stratēģiju un dalībvalstu valsts stratēģijas tad vajadzības gadījumā pielāgo.

Grozījums Nr.    115

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Pamatojoties uz 8. pantā minēto Eiropas integrētās robežu pārvaldības daudzgadu politikas stratēģiskās plānošanas ciklu, Eiropas Robežu un krasta apsardze izstrādā integrētu plānošanu robežu pārvaldības un atgriešanas jomā.

(1)  Pamatojoties uz 8. pantā minēto Eiropas integrētās robežu pārvaldības daudzgadu politikas stratēģiskās plānošanas ciklu, Eiropas Robežu un krasta apsardze izstrādā integrētu plānošanu Eiropas integrētajai robežu pārvaldībai.

Grozījums Nr.    116

Regulas priekšlikums

9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Katrā integrētās plānošanas plānā izklāsta tam paredzēto scenāriju. Scenārijus izstrādā, pamatojoties uz riska analīzi, un tie atspoguļo iespējamo situācijas attīstību pie ārējām robežām un nelikumīgas migrācijas jomā, kā arī Eiropas integrētās robežu pārvaldības daudzgadu politikas stratēģiskās plānošanas ciklā konstatētās problēmsituācijas.

(3)  Katrā integrētās plānošanas plānā izklāsta tam paredzēto scenāriju. Scenārijus izstrādā, pamatojoties uz riska analīzi, un tie atspoguļo iespējamo situācijas attīstību pie ārējām robežām, norises katrā Eiropas integrētās robežu pārvaldības sastāvdaļā, kā noteikts 3. pantā, kā arī Eiropas integrētās robežu pārvaldības daudzgadu politikas stratēģiskās plānošanas ciklā konstatētās problēmsituācijas.

Grozījums Nr.    117

Regulas priekšlikums

10. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras uzdevumi

(neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Grozījums Nr.    118

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Lai veicinātu efektīvu, augstu un vienveidīgu robežkontroles un atgriešanas līmeni, Aģentūra veic šādus uzdevumus:

(1)  Lai veicinātu efektīvu, augstu un vienveidīgu robežkontroles līmeni, atvieglotu labticīgu ceļotāju pārvietošanos, kā arī atklātu un novērstu pārrobežu noziedzību saistībā ar iekšējo drošību, migrācijas pārvaldību un atgriešanu, Aģentūra, vienlaikus novēršot dalībvalstu operatīvā darba nevajadzīgu dublēšanu, atbalsta Eiropas integrētās robežu pārvaldības īstenošanu un veic šādus uzdevumus:

Grozījums Nr.    119

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 4.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  uzrauga pamattiesību ievērošanu pie ārējām robežām un atgriešanas operācijās ar pamattiesību amatpersonas un neatkarīgu atgriešanas uzraudzības speciālistu starpniecību sadarbībā ar Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru;

Grozījums Nr.    120

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  palīdz dalībvalstīm apstākļos, kad nepieciešama pastiprināta tehniskā un operatīvā palīdzība pie ārējām robežām, uzsākot ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumus pie to dalībvalstu ārējām robežām, kuras saskaras ar konkrētām un nesamērīgi lielām problēmām, ņemot vērā to, ka dažas situācijas var būt saistītas ar ārkārtas humanitāro situāciju un glābšanu jūrā saskaņā ar Savienības un starptautiskajām tiesībām;

7.  pēc dalībvalstu pieprasījuma palīdz tām apstākļos, kad nepieciešama pastiprināta tehniskā un operatīvā palīdzība pie ārējām robežām, uzsākot ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumus pie to dalībvalstu ārējām robežām, kuras saskaras ar konkrētām un nesamērīgi lielām problēmām, ņemot vērā to, ka dažas situācijas var būt saistītas ar ārkārtas humanitāro situāciju un glābšanu jūrā saskaņā ar Savienības un starptautiskajām tiesībām;

Grozījums Nr.    121

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 8. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 656/2014 un starptautiskajām tiesībām sniedz dalībvalstīm un trešām valstīm atbalstu tādās personu, kuras jūrā atrodas briesmās, meklēšanas un glābšanas operācijās, kādas var rasties jūras robežu uzraudzības operāciju laikā;

8.  saskaņā ar starptautiskajām tiesībām sniedz dalībvalstīm un trešām valstīm tehnisko un operatīvo atbalstu personu, kuras jūrā atrodas briesmās, meklēšanas un glābšanas operācijās, tostarp tajās, ko veic saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 656/2014;

Grozījums Nr.    122

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 9. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  izvieto Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgo korpusu saistībā ar robežu pārvaldības vienībām, migrācijas pārvaldības atbalsta vienībām un atgriešanas vienībām kopīgo operāciju un ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumu, atgriešanas operāciju un atgriešanas nodrošināšanas operāciju laikā;

9.  izveido Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgo korpusu, arī nostiprinot ātrās reaģēšanas rezervi, kā paredzēts šajā regulā, un izvieto to saistībā ar robežu pārvaldības vienībām, migrācijas pārvaldības atbalsta vienībām un atgriešanas vienībām kopīgo operāciju un ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumu, atgriešanas operāciju un atgriešanas nodrošināšanas operāciju laikā;

Grozījums Nr.    123

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 11.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

11.a  izveido iekšējo kvalitātes kontroles mehānismu, lai noteiktu Aģentūras darbinieku, it sevišķi robežkontrolē un atgriešanā iesaistīto štata darbinieku, apmācības, specializēto zināšanu un profesionalitātes līmeni;

Grozījums Nr.    124

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 12. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

12.  saistībā ar migrācijas pārvaldības atbalsta vienībām karsto punktu zonās;

12.  saistībā ar migrācijas pārvaldības atbalsta vienībām karsto punktu zonās izvieto operatīvos darbiniekus un tehnisko aprīkojumu, lai sniegtu palīdzību personu pārbaudē, iztaujāšanā, identificēšanā un pirkstu nospiedumu noņemšanā;

Grozījums Nr.    125

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 13. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

13.  izvieto operatīvos darbiniekus un tehnisko aprīkojumu, lai sniegtu palīdzību personu pārbaudē, iztaujāšanā, identificēšanā un pirkstu nospiedumu noņemšanā;

svītrots

Grozījums Nr.    126

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 14. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

14.  sadarbībā ar [Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru] un dalībvalstu kompetentajām iestādēm izveido nosūtīšanas un sākotnējās informācijas sniegšanas procedūru personām, kurām ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība vai kuras vēlas iesniegt starptautiskās aizsardzības pieteikumu;

14.  sadarbībā ar [Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru] un dalībvalstu kompetentajām iestādēm izveido nosūtīšanas un sākotnējās informācijas sniegšanas procedūru personām, kurām ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība vai kuras vēlas iesniegt starptautiskās aizsardzības pieteikumu, tostarp procedūru neaizsargātu grupu noteikšanai;

Grozījums Nr.    127

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 15. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

15.  sniedz atbalstu visos atgriešanas procesa posmos, kā arī atgriešanas operāciju un atgriešanas nodrošināšanas operāciju koordinēšanā un organizēšanā;

15.  sniedz atbalstu un uzrauga pamattiesību ievērošanu visos atgriešanas procesa posmos, neiedziļinoties atgriešanas lēmumu būtībā, par ko ir atbildīgas tikai dalībvalstis, un palīdz koordinēt un organizēt atgriešanas operācijas, un sniedz tehnisko un operatīvo atbalstu atgriežamo personu atgriešanas pienākuma īstenošanai, kā arī tehnisko un operatīvo atbalstu atgriešanas operācijām un intervencēm;

Grozījums Nr.    128

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 16. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

16.  palīdz dalībvalstīm apstākļos, kad nepieciešama pastiprināta tehniskā un operatīvā palīdzība, lai īstenotu pienākumu atgriezt neatbilstīgos migrantus, tostarp koordinējot vai organizējot atgriešanas operācijas;

svītrots

Grozījums Nr.    129

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 17. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

17.  izveido piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālistu rezervi;

17.  izveido piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālistu rezervi — sadarbībā ar Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru — un piespiedu atgriešanas pavadīšanas speciālistu rezervi;

Grozījums Nr.    130

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 19. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

19.  atbilstīgi attiecīgo aģentūru konkrētajām pilnvarām sadarbojas ar Eiropolu un Eurojust un sniedz atbalstu dalībvalstīm apstākļos, kuros nepieciešama pastiprināta tehniskā un operatīvā palīdzība pie ārējām robežām, cīnoties pret organizēto pārrobežu noziedzību un terorismu;

19.  atbilstīgi attiecīgo aģentūru konkrētajām pilnvarām sadarbojas ar Eiropolu un Eurojust un sniedz atbalstu dalībvalstīm apstākļos, kuros nepieciešama pastiprināta tehniskā un operatīvā palīdzība pie ārējām robežām, cīnoties pret pārrobežu noziedzību;

Grozījums Nr.    131

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 20. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

20.  sadarbojas ar Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru, jo īpaši lai atvieglotu pasākumus gadījumos, kad atgriešanas procedūrai pakļauti trešo valstu valstspiederīgie, kuru starptautiskās aizsardzības pieteikums ir noraidīts ar galīgu lēmumu;

20.  sadarbojas ar [Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru];

Grozījums Nr.    132

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 20.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

20.a  sadarbojas ar Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru, lai nodrošinātu Savienības aquis pamattiesību jomā nepārtrauktu un vienveidīgu piemērošanu visās tās darbībās;

Grozījums Nr.    133

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 21. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

21.  sadarbojas ar Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru un Eiropas Jūras drošības aģentūru atbilstīgi to attiecīgajām pilnvarām, lai, sniedzot pakalpojumus, informāciju, aprīkojumu un apmācību, kā arī koordinējot vairākmērķu pasākumus, atbalstītu valstu iestādes, kuras veic krasta apsardzes funkcijas, kā izklāstīts 70. pantā;

21.  sadarbojas ar Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru un Eiropas Jūras drošības aģentūru atbilstīgi to attiecīgajām pilnvarām, lai, sniedzot pakalpojumus, informāciju, aprīkojumu un apmācību, kā arī koordinējot vairākmērķu pasākumus, atbalstītu valstu iestādes, kuras veic krasta apsardzes funkcijas, kā izklāstīts 70. pantā, tostarp glābj migrantu un bēgļu dzīvības;

Grozījums Nr.    134

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 22. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

22.  sadarbojas ar trešām valstīm jomās, uz kurām attiecas šī regula, tostarp veicot robežu pārvaldības vienību un atgriešanas vienību iespējamu operatīvo izvietošanu trešās valstīs;

22.  sadarbojas ar trešām valstīm jomās, uz kurām attiecas šī regula, tostarp veicot robežu pārvaldības vienību iespējamu operatīvo izvietošanu trešās valstīs;

Grozījums Nr.    135

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 23. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

23.  atbalsta trešās valstis, lai koordinētu vai organizētu atgriešanas operācijas uz citām trešām valstīm, tostarp apmainoties ar personas datiem atgriešanas vajadzībām;

svītrots

Grozījums Nr.    136

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 25. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

25.  palīdz dalībvalstīm un trešām valstīm apmācīt valstu robežsargus, citus attiecīgos darbiniekus un ekspertus atgriešanas jomā, ieskaitot kopīgu apmācības standartu izveidi;

25.  palīdz dalībvalstīm un trešām valstīm apmācīt valstu robežsargus, citus attiecīgos darbiniekus un ekspertus atgriešanas jomā, ieskaitot kopīgu apmācības standartu un programmu izveidi, kas ietver sevī pamattiesības;

Grozījums Nr.    137

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 26. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

26.  piedalās pētniecības un inovāciju darbību attīstībā un pārvaldībā, kas ir būtiskas ārējo robežu kontrolei un uzraudzībai, ieskaitot progresīvu uzraudzības tehnoloģiju izmantošanu un pilotprojektu izstrādi attiecībā uz jautājumiem, kurus aptver šī regula;

26.  piedalās pētniecības un inovāciju darbību attīstībā un pārvaldībā, kas ir būtiskas ārējo robežu pārvaldībai, ieskaitot progresīvu uzraudzības tehnoloģiju izmantošanu un pilotprojektu izstrādi ja tas nepieciešams šajā regulā paredzēto darbību īstenošanai;

Grozījums Nr.    138

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 27. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

27.  atbalsta aprīkojuma tehnisko standartu pilnveidošanu robežkontroles un atgriešanas jomā, tostarp sistēmu un tīklu savstarpējai savienojamībai;

27.  atbalsta aprīkojuma tehnisko standartu pilnveidošanu robežu pārvaldības un atgriešanas jomā, tostarp sistēmu un tīklu savstarpējai savienojamībai;

Grozījums Nr.    139

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 29. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

29.  saskaņā ar [Regulu (EK) Nr. 45/2001] izstrādā un pārvalda informācijas sistēmas, kas dod iespēju veikt ātru un uzticamu informācijas apmaiņu saistībā ar jauniem riskiem ārējo robežu pārvaldībā, nelikumīgu imigrāciju un atgriešanu, ciešā sadarbībā ar Komisiju, Savienības struktūrām, birojiem un aģentūrām, kā arī Eiropas Migrācijas tīklu, kas izveidots ar Lēmumu 2008/381/EK;

29.  saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725 izstrādā un pārvalda informācijas sistēmas, kas dod iespēju veikt ātru un uzticamu informācijas apmaiņu saistībā ar jauniem riskiem ārējo robežu pārvaldībā, neatbilstīgu migrāciju un atgriešanu, ciešā sadarbībā ar Komisiju, Savienības struktūrām, birojiem un aģentūrām, kā arī Eiropas Migrācijas tīklu, kas izveidots ar Lēmumu 2008/381/EK;

Grozījums Nr.    140

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 30. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

30.  attiecīgā gadījumā sniedz vajadzīgo palīdzību vienotas informācijas apmaiņas vides izveidei, tostarp sistēmu sadarbspējas nodrošināšanai;

30.  sniedz vajadzīgo palīdzību integrētas jūras uzraudzības ietvaros vienotas informācijas apmaiņas vides izveidei, tostarp sistēmu sadarbspējas nodrošināšanai;

Grozījums Nr.    141

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 30.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

30.a  pieņem un veicina augstākos standartus attiecībā uz robežu pārvaldības praksi, nodrošinot pārredzamību un sabiedrības kontroli, kā arī pamattiesību un tiesiskuma ievērošanu, aizsardzību un veicināšanu;

Grozījums Nr.    142

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 32. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

32.  īsteno Aģentūrai uzticētos uzdevumus un pienākumus, kas minēti [Regulā, ar ko izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS)], un nodrošina ETIAS centrālās nodaļas izveidi un pārvaldību saskaņā ar 7. Pantu [Regulā, ar ko izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS)].

32.  īsteno Aģentūrai uzticētos uzdevumus un pienākumus, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2018/12401a, un nodrošina ETIAS centrālās vienības izveidi un darbību saskaņā ar minētās regulas 7. pantu;

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 12. septembra Regula (ES) 2018/1240, ar ko izveido Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulas (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 un (ES) 2017/2226 (OV L 236, 19.9.2018., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    143

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 32.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

32.a  palīdz dalībvalstīm novērst un atklāt pārrobežu noziedzību, piemēram, migrantu kontrabandu, cilvēku tirdzniecību un terorismu pie ārējām robežām un pierobežas zonā;

Grozījums Nr.    144

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 32.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

32.b  palīdz dalībvalstīm atvieglot ārējo robežu šķērsošanu labticīgiem (likumīgiem) ceļotājiem;

Grozījums Nr.    145

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Aģentūra pēc savas iniciatīvas veic komunikāciju par jautājumiem, kas ietilpst tās pilnvarās. Tā sniedz sabiedrībai precīzu un izsmeļošu informāciju par savām darbībām.

Aģentūra informē par jautājumiem, kas ietilpst tās pilnvarās. Tā sniedz sabiedrībai precīzu, sīki izstrādātu, savlaicīgu un izsmeļošu informāciju par savām darbībām un veikto analīzi.

Grozījums Nr.    146

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lai veiktu uzdevumus, kas šajā regulā ir noteikti turpmāk minētajām iestādēm, un jo īpaši lai Aģentūra varētu uzraudzīt migrācijas plūsmas Savienības virzienā un Savienībā, veikt riska analīzi un sagatavot neaizsargātības novērtējumu, kā arī lai sniegtu tehnisko un operatīvo palīdzību atgriešanas jomā, Aģentūra un par robežu pārvaldību un atgriešanu atbildīgās dalībvalstu iestādes, tostarp krasta apsardze, ciktāl tā veic robežkontroles uzdevumus, saskaņā ar šo regulu un citām attiecīgām Savienības un dalībvalstu tiesību aktiem attiecībā uz informācijas apmaiņu savlaicīgi un precīzi apmainās ar visu nepieciešamo informāciju.

1.  Lai veiktu uzdevumus, kas šajā regulā ir noteikti turpmāk minētajām iestādēm, veiktu riska analīzi un sagatavotu neaizsargātības novērtējumu, kā arī lai sniegtu tehnisko un operatīvo palīdzību atgriešanas jomā, Aģentūra un par robežu pārvaldību un atgriešanu atbildīgās dalībvalstu iestādes, tostarp krasta apsardze, ciktāl tā veic robežkontroles uzdevumus, saskaņā ar šo regulu un citām attiecīgām Savienības un dalībvalstu tiesību aktiem attiecībā uz informācijas apmaiņu savlaicīgi un precīzi apmainās ar visu nepieciešamo informāciju.

Grozījums Nr.    147

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Aģentūra veic visus atbilstošos pasākumus, lai veicinātu tās informācijas, kura attiecas uz Aģentūras uzdevumiem, apmaiņu ar Komisiju un dalībvalstīm, un attiecīgā gadījumā ar attiecīgajām Savienības aģentūrām.

2.  Aģentūra veic visus atbilstošos pasākumus, lai veicinātu ar Aģentūras uzdevumiem saistītas informācijas apmaiņu ar Komisiju un dalībvalstīm un attiecīgā gadījumā ar tās uzdevumiem saistītas informācijas apmaiņu ar attiecīgajām Savienības aģentūrām saskaņā ar attiecīgajiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    148

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Aģentūra un [Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra] apmainās ar informāciju riska analīzes, statistikas datu vākšanas, situācijas novērtēšanas trešās valstīs, apmācību nolūkā un lai sniegtu atbalstu dalībvalstīm ārkārtas rīcības plānošanā. Šajā nolūkā starp aģentūrām tiek izveidoti vajadzīgie instrumenti un struktūras.

3.  Šā panta 1. un 2. punktā minētās informācijas apmaiņas nolūkā starp aģentūrām tiek izveidoti vajadzīgie instrumenti un struktūras.

Grozījums Nr.    149

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis izraugās valsts kontaktpunktu saziņai ar Aģentūru par visiem jautājumiem, kas attiecas uz Aģentūras darbību. Valsts kontaktpunkts ir pieejams jebkurā laikā, un tas nodrošina savlaicīgu visas no Aģentūras saņemtās informācijas izplatīšanu visām attiecīgās dalībvalsts atbilstīgajām iestādēm, jo īpaši valdes un nacionālā koordinācijas centra locekļiem.

Dalībvalstis izraugās valsts kontaktpunktu saziņai ar Aģentūru par visiem jautājumiem, kas attiecas uz Aģentūras darbību. Valsts kontaktpunktu ieceļ administratīvām vajadzībām, lai atvieglotu rutīnveida saziņu starp Aģentūru un dalībvalstīm. Nolūkā nodrošināt steidzamas un operatīvas informācijas izplatīšanu, nacionālie koordinācijas centri funkcionē kā kontaktpunkti.

Grozījums Nr.    150

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Aģentūra izveido un uztur saziņas tīklu, lai nodrošinātu saziņu un analītiskos instrumentus un ļautu ar nacionālajiem koordinācijas centriem un to starpā drošā veidā un gandrīz reāllaikā apmainīties ar sensitīvu neklasificētu informāciju un klasificētu informāciju. Tīkls darbojas divdesmi četras stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā un dod iespēju:

1.  Aģentūra izveido un uztur saziņas tīklu, lai nodrošinātu saziņu un analītiskos instrumentus un ļautu ar nacionālajiem koordinācijas centriem un to starpā drošā veidā un gandrīz reāllaikā apmainīties ar sensitīvu neklasificētu informāciju un klasificētu informāciju. Tīkls visā savā darbības ciklā ievēro visus Savienības datu aizsardzības tiesību aktus. Tīkls darbojas divdesmit četras stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā un dod iespēju:

Grozījums Nr.    151

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Aģentūra var veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai veicinātu tās informācijas, kura attiecas uz Aģentūras uzdevumiem, apmaiņu ar Komisiju un dalībvalstīm, un attiecīgā gadījumā ar trešām personām un trešām valstīm, kā minēts 69. pantā un 71. pantā.

1.  Aģentūra var veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai veicinātu ar Aģentūras uzdevumiem saistītās informācijas apmaiņu ar Eiropas Parlamentu, Komisiju un dalībvalstīm, un attiecīgā gadījumā ar 69. pantā minētajām starptautiskajām organizācijām, Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām un 72. pantā minētajām trešām valstīm.

Grozījums Nr.    152

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Aģentūra izstrādā, izvērš un ekspluatē informācijas sistēmu, kas ar minētajiem dalībniekiem nodrošina apmaiņu ar klasificētu informāciju, kā arī apmaiņu ar personas datiem, kas minēti šīs regulas 80. pantā un 87. līdz. 91. pantā, saskaņā ar Komisijas Lēmumu (ES, Euratom) 2015/44439, Komisijas Lēmumu (ES, Euratom) 2015/44340 un Regulu (EK) Nr. 45/2001].

2.  Aģentūra izstrādā, izvērš un ekspluatē informācijas sistēmu, kas ar minētajiem dalībniekiem nodrošina apmaiņu ar klasificētu informāciju, kā arī apmaiņu ar personas datiem, kas minēti šīs regulas 80. pantā un 87. līdz. 91. pantā, saskaņā ar Komisijas Lēmumu (ES, Euratom) 2015/44439, Komisijas Lēmumu (ES, Euratom) 2015/44340 un Regulu (ES) 2018/1725.

__________________

__________________

39 Komisijas 2015. gada 13. marta Lēmums (ES, Euratom) 2015/444 par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (OV L 72, 17.3.2015., 53. lpp.).

39 Komisijas 2015. gada 13. marta Lēmums (ES, Euratom) 2015/444 par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (OV L 72, 17.3.2015., 53. lpp.).

40 Komisijas 2015. gada 13. marta Lēmums (ES, Euratom) 2015/443 par drošību Komisijā (OV L 72, 17.3.2015., 41. lpp.).

40 Komisijas 2015. gada 13. marta Lēmums (ES, Euratom) 2015/443 par drošību Komisijā (OV L 72, 17.3.2015., 41. lpp.).

Grozījums Nr.    153

Regulas priekšlikums

15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Attiecībā uz atgriešanu Aģentūra izstrādā un ekspluatē centrālu atgriešanas pārvaldības sistēmu visas informācijas apstrādei, kas Aģentūrai saskaņā ar 49. pantu nepieciešama operatīvās plīdzības sniegšanai un ko automātiski nosūtījušas dalībvalstu valsts sistēmas, tostarp operatīvos atgriešanas datus.

4.  Attiecībā uz atgriešanu Aģentūra ekspluatē un uztur integrētas atgriešanas pārvaldības lietotni (IRMA) kā platformu visas informācijas apstrādei, kas Aģentūrai saskaņā ar 49. pantu nepieciešama operatīvās palīdzības sniegšanai un ko automātiski nosūtījušas dalībvalstu valsts sistēmas, tostarp operatīvos atgriešanas datus.

Grozījums Nr.    154

Regulas priekšlikums

17. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  var pienācīgi piekļūt attiecīgajām sistēmām un tīkliem;

(a)  var pienācīgi un nepārtraukti piekļūt attiecīgajām sistēmām un tīkliem;

Grozījums Nr.    155

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ar šo regulu izveido EUROSUR - integrētu satvaru informācijas apmaiņai un sadarbībai Eiropas Robežu un krasta apsardzē, lai uzlabotu situācijas apzināšanos un palielinātu reaģēšanas spējas Savienības robežu pārvaldībā nolūkā atklāt, novērst un cīnīties pret nelikumīgu imigrāciju un pārrobežu noziedzību un sekmēt migrantu dzīvību aizsardzību un glābšanu.

Ar šo regulu izveido EUROSUR — integrētu satvaru informācijas apmaiņai un sadarbībai Eiropas Robežu un krasta apsardzē, lai uzlabotu situācijas apzināšanos un palielinātu reaģēšanas spējas robežu pārvaldībā, ietverot spējas atklāt, novērst un cīnīties pret neatbilstīgu migrāciju un pārrobežu noziedzību un sekmēt migrantu dzīvību aizsardzību un glābšanu.

Grozījums Nr.    156

Regulas priekšlikums

19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  EUROSUR piemēro pārbaudēm atļautās robežšķērsošanas vietās un ārējo sauszemes un jūras robežu uzraudzībai, tostarp lai uzraudzītu, atklātu, identificētu, izsekotu, novērstu un pārtvertu neatļautus robežu šķērsošanas gadījumus nolūkā atklāt, novērst un cīnīties pret nelikumīgu imigrāciju un pārrobežu noziedzību un sekmēt labāku migrantu dzīvību aizsardzību un glābšanu.

(1)  EUROSUR piemēro pārbaudēm atļautās robežšķērsošanas vietās un ārējo sauszemes un jūras robežu uzraudzībai, tostarp lai uzraudzītu, atklātu, identificētu, izsekotu, novērstu un pārtvertu neatļautus robežu šķērsošanas gadījumus nolūkā atklāt, novērst un cīnīties pret neatbilstīgu migrāciju un pārrobežu noziedzību un sekmēt migrantu dzīvību aizsardzību un glābšanu. Lai uzlabotu situācijas apzināšanos, dalībvalstis var sniegt EUROSUR informāciju par sekundārās kustības fenomenu Savienībā, norādot tendences, apmēru un maršrutus.

Grozījums Nr.    157

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Nacionālie koordinācijas centri, izmantojot saziņas tīklu un attiecīgās sistēmas, sniedz Aģentūrai informāciju no saviem valsts situācijas attēliem, kā arī vajadzības gadījumā no konkrētiem situācijas attēliem, kas ir nepieciešama, lai izveidotu un uzturētu Eiropas situācijas attēlu.

(2)  Nacionālie koordinācijas centri, izmantojot saziņas tīklu, sniedz Aģentūrai informāciju no saviem valsts situācijas attēliem, kā arī vajadzības gadījumā no konkrētiem situācijas attēliem, kas ir nepieciešama, lai izveidotu un uzturētu Eiropas situācijas attēlu.

Grozījums Nr.    158

Regulas priekšlikums

24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Aģentūra pastāvīgi uzrauga saziņas tīkla piedāvāto pakalpojumu kvalitāti un EUROSUR situācijas attēlā kopīgoto datu kvalitāti.

(2)  Aģentūra pastāvīgi un nepārtraukti uzrauga saziņas tīkla piedāvāto pakalpojumu kvalitāti un EUROSUR situācijas attēlā kopīgoto datu kvalitāti.

Grozījums Nr.    159

Regulas priekšlikums

25. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Valsts situācijas attēls, Eiropas situācijas attēls un konkrētais situācijas attēls tiek veidoti, vācot, novērtējot, salīdzinot, analizējot, interpretējot, radot, vizualizējot un izplatot informāciju.

Valsts situācijas attēls, Eiropas situācijas attēls un konkrētais situācijas attēls tiek veidoti, vācot, novērtējot, salīdzinot, analizējot, interpretējot, radot, vizualizējot un izplatot informāciju, ja šī informācija dalībvalstīm ir pieejama.

Grozījums Nr.    160

Regulas priekšlikums

25. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  notikumu slānis, kurā ietverti visi notikumi, kas saistīti ar neatļautu robežšķērsošanu, pārrobežu noziedzību un neatļautu sekundāro kustību atklāšanu;

(a)  notikumu slānis, kurā ietverti visi notikumi un incidenti, kas saistīti ar neatļautu robežšķērsošanu un pārrobežu noziedzību. Dalībvalstis var arī sniegt informāciju par neatļautu sekundāro kustību, norādot tendences, apmēru un maršrutus;

Grozījums Nr.    161

Regulas priekšlikums

26. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Nacionālais koordinācijas centrs katram incidentam valsts situācijas attēla notikumu slānī piešķir atsevišķu indikatīvu ietekmes līmeni no “zemas” un “vidējas” līdz “augstai” un “kritiskai”. Par visiem incidentiem ziņo Aģentūrai.

(3)  Nacionālais koordinācijas centrs katram incidentam valsts situācijas attēla notikumu slānī piešķir atsevišķu indikatīvu ietekmes līmeni no “zemas” un “vidējas” līdz “augstai”. Par visiem incidentiem ziņo Aģentūrai.

Grozījums Nr.    162

Regulas priekšlikums

27. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  Savienības delegācijas un kopējās drošības un aizsardzības politikas misijas un operācijas;

(c)  Savienības delegācijas un misijas;

Grozījums Nr.    163

Regulas priekšlikums

27. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  incidentiem Aģentūras koordinētas kopīgās operācijas vai ātras reaģēšanas darbības rajonā vai karstā punktā, vai kontrolētā centrā.

(c)  incidentiem Aģentūras koordinētas kopīgās operācijas vai ātras reaģēšanas darbības rajonā vai karstā punktā.

Grozījums Nr.    164

Regulas priekšlikums

27. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Eiropas situācijas attēla operatīvais slānis ietver informāciju par Aģentūras koordinētām kopīgām operācijām un ātrās reaģēšanas darbībām, un par karstajiem punktiem un kontrolētajiem centriem, tostarp misijas uzdevumu, vietu, statusu, ilgumu, informāciju par dalībvalstīm un citiem iesaistītajiem dalībniekiem, dienas un nedēļas situācijas ziņojumus, statistikas datus un informāciju plašsaziņas līdzekļiem.

(4)  Eiropas situācijas attēla operatīvais slānis ietver informāciju par Aģentūras koordinētām kopīgām operācijām un ātrās reaģēšanas darbībām un par karstajiem punktiem, tostarp misijas uzdevumu, vietu, statusu, ilgumu, informāciju par dalībvalstīm un citiem iesaistītajiem dalībniekiem, dienas un nedēļas situācijas ziņojumus, statistikas datus un informāciju plašsaziņas līdzekļiem.

Grozījums Nr.    165

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Aģentūra un dalībvalstis var izveidot un uzturēt konkrētus situācijas attēlus īpašu operatīvo darbību atbalstam pie ārējām robežām vai apmainīties ar informāciju ar 69. pantā minētajām trešām personām vai ar trešām valstīm, kā minēts 76. pantā, vai ar abām.

(1)  Aģentūra un dalībvalstis var izveidot un uzturēt konkrētus situācijas attēlus īpašu operatīvo darbību atbalstam pie ārējām robežām vai apmainīties ar informāciju ar 69. pantā minētajām starptautiskajām organizācijām, Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām vai ar trešām valstīm, kā minēts 76. pantā.

Grozījums Nr.    166

Regulas priekšlikums

29. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  noteiktu trešo valstu ostu un piekrastes rajonu selektīvai uzraudzībai, kas saskaņā ar riska analīzi un informāciju ir identificēti kā iekāpšanas vai tranzīta punkti kuģiem vai citiem pārvietošanās līdzekļiem, kuri tiek izmantoti nelikumīgai imigrācijai vai pārrobežu noziedzībai;

(a)  noteiktu trešo valstu ostu un piekrastes rajonu selektīvai uzraudzībai, kas saskaņā ar riska analīzi un informāciju ir identificēti kā iekāpšanas vai tranzīta punkti kuģiem vai citiem pārvietošanās līdzekļiem, kuri tiek izmantoti neatbilstīgai migrācijai vai pārrobežu noziedzībai;

Grozījums Nr.    167

Regulas priekšlikums

29. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  tādu kuģu vai citu pārvietošanās līdzekļu izsekošanai atklātā jūrā, kas tiek turēti aizdomās vai ir identificēti kā tādi, ko izmanto nelikumīgai imigrācijai vai pārrobežu noziedzībai;

(b)  tādu kuģu vai citu pārvietošanās līdzekļu izsekošanai atklātā jūrā, kas tiek turēti aizdomās vai ir identificēti kā tādi, ko izmanto neatbilstīgai migrācijai, to personu pārvadāšanai, kuras jūrā atrodas briesmās un kuru dēļ jāsāk meklēšanas vai glābšanas operācija, vai ko izmanto pārrobežu noziedzībai;

Grozījums Nr.    168

Regulas priekšlikums

29. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  noteiktu rajonu uzraudzībai jūras teritorijā, lai atklātu, identificētu un izsekotu kuģus un citus pārvietošanās līdzekļus, kuri tiek izmantoti nelikumīgai imigrācijai vai pārrobežu noziedzībai vai par kuriem ir aizdomas, ka tie tiek šādi izmantoti;

(c)  noteiktu apgabalu uzraudzībai jūras teritorijā, lai atklātu, identificētu un izsekotu kuģus un citus pārvietošanās līdzekļus, ko izmanto neatbilstīgai migrācijai, to personu pārvadāšanai, kuras jūrā atrodas briesmās un kuru dēļ jāsāk meklēšanas vai glābšanas operācija, vai ko izmanto pārrobežu noziedzībai, vai par ko ir aizdomas, ka tie tiek šādi izmantoti;

Grozījums Nr.    169

Regulas priekšlikums

29. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  noteiktu gaisa robežu apgabalu uzraudzībai, lai atklātu, identificētu un izsekotu gaisa kuģus un cita veida aprīkojumu, ko izmanto neatbilstīgai migrācijai vai pārrobežu noziedzībai vai par ko ir aizdomas, ka tas tiek šādi izmantots;

Grozījums Nr.    170

Regulas priekšlikums

29. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  vides izvērtējumam par noteiktiem apgabaliem jūras teritorijā un pie ārējām sauszemes un gaisa robežām, lai optimizētu uzraudzības un patrulēšanas darbības;

(d)  vides izvērtējumam par noteiktiem apgabaliem jūras teritorijā un pie ārējām sauszemes un gaisa robežām, lai optimizētu meklēšanas un glābšanas, uzraudzības un patrulēšanas darbības;

Grozījums Nr.    171

Regulas priekšlikums

29. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  noteiktu pierobežas zonu selektīvai uzraudzībai pie ārējām robežām, kuras saskaņā ar riska analīzi un informāciju ir identificētas kā potenciālas izceļošanas vai tranzīta vietas nelikumīgai imigrācijai vai pārrobežu noziedzībai;

(e)  noteiktu pierobežas apgabalu selektīvai uzraudzībai pie ārējām robežām, kuras saskaņā ar riska analīzi un informāciju ir identificētas kā potenciālas izceļošanas vai tranzīta vietas neatbilstīgai migrācijai vai pārrobežu noziedzībai;

Grozījums Nr.    172

Regulas priekšlikums

29. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  migrācijas plūsmu uzraudzībai Savienības virzienā un Savienībā;

(f)  migrācijas plūsmu tendenču, apmēra un maršrutu uzraudzībai Savienības virzienā un Savienībā;

Grozījums Nr.    173

Regulas priekšlikums

29. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  plašsaziņas līdzekļu uzraudzībai, publiskos avotos pieejamu izlūkdatu ieguvei un darbībām internetā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/68042, lai novērstu nelikumīgu imigrāciju vai pārrobežu noziedzību;

(g)  plašsaziņas līdzekļu uzraudzībai, publiskos avotos pieejamu izlūkdatu ieguvei un darbībām internetā saskaņā ar attiecīgi Direktīvu (ES) 2016/68042 vai Regulu (ES) 2016/679, lai novērstu neatbilstīgu migrāciju vai pārrobežu noziedzību;

__________________

__________________

42 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Direktīva (ES) 2016/680 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).

42 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Direktīva (ES) 2016/680 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).

Grozījums Nr.    174

Regulas priekšlikums

29. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h)  liela mēroga informācijas sistēmu analīzei, lai atklātu nelikumīgai imigrācijai un pārrobežu noziedzībā izmantoto maršrutu vai metožu izmaiņas.

(h)  liela mēroga informācijas sistēmu analīzei, lai atklātu neatbilstīgai migrācijai un pārrobežu noziedzībā izmantoto maršrutu vai metožu izmaiņas.

Grozījums Nr.    175

Regulas priekšlikums

30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Aģentūra uzrauga migrācijas plūsmas Savienības virzienā un Savienībā, tendences un citas iespējamās problēmas, kādas rodas pie Savienības ārējām robežām un attiecībā uz atgriešanu. Šajā nolūkā Aģentūra ar valdes lēmumu, kura pamatā ir izpilddirektora priekšlikums, izveido kopīgu integrētu riska analīzes modeli, ko piemēro gan Aģentūra, gan dalībvalstis. Šo kopīgo integrēto riska analīzes modeli atjaunina, pamatojoties uz Eiropas integrētās robežu pārvaldības daudzgadu politikas stratēģiskās plānošanas cikla izvērtēšanas rezultātiem, kas minēta 8. panta 7. punktā. Aģentūra arī veic neaizsargātības novērtējumu saskaņā ar 33. pantu.

1.  Aģentūra uzrauga migrācijas plūsmas Savienības virzienā un, ja dalībvalstis ir sniegušas šādu informāciju, arī migrācijas tendences, apmēru un maršrutus Savienībā, kā arī tendences un citas iespējamās problēmas, kādas rodas pie Savienības ārējām robežām un attiecībā uz atgriešanu. Šajā nolūkā Aģentūra ar valdes lēmumu, kura pamatā ir izpilddirektora priekšlikums, izveido kopīgu integrētu riska analīzes modeli, ko piemēro gan Aģentūra, gan dalībvalstis. Šo kopīgo integrēto riska analīzes modeli izveido un atjaunina, pamatojoties uz Eiropas integrētās robežu pārvaldības daudzgadu politikas stratēģiskās plānošanas cikla izvērtēšanas rezultātiem, kas minēta 8. panta 7. punktā. Aģentūra arī veic neaizsargātības novērtējumu saskaņā ar 33. pantu.

Grozījums Nr.    176

Regulas priekšlikums

30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Aģentūras sagatavotās, 2. punktā minētās riska analīzes aptver visus Eiropas integrētajai robežu pārvaldībai būtiskos aspektus nolūkā izstrādāt iepriekšējas brīdināšanas mehānismu.

3.  Aģentūras sagatavotās 2. punktā minētās riska analīzes aptver visas Eiropas integrētās robežu pārvaldības sastāvdaļas nolūkā izstrādāt iepriekšējas brīdināšanas mehānismu.

Grozījums Nr.    177

Regulas priekšlikums

30. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Aģentūra izstrādā un publicē savu riska analīzes metodoloģiju un kritērijus.

Grozījums Nr.    178

Regulas priekšlikums

30. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Dalībvalstis sniedz Aģentūrai visu nepieciešamo informāciju par situāciju, tendencēm un iespējamiem apdraudējumiem pie ārējām robežām un atgriešanas jomā. Dalībvalstis regulāri vai pēc Aģentūras pieprasījuma sniedz tai visu būtisko informāciju, piemēram, statistikas un operatīvos datus, kas apkopoti saistībā ar Šengenas acquis īstenošanu, kā arī informāciju no valsts situācijas attēla analīzes slāņa, kā noteikts 26. pantā.

4.  Dalībvalstis sniedz Aģentūrai visu nepieciešamo informāciju par situāciju, tendencēm un iespējamiem riskiem pie ārējām robežām un atgriešanas jomā. Dalībvalstis regulāri vai pēc Aģentūras pieprasījuma sniedz tai visu būtisko informāciju, piemēram, statistikas un operatīvos datus, kas apkopoti saistībā ar Šengenas acquis īstenošanu, kā arī informāciju no valsts situācijas attēla analīzes slāņa, kā noteikts 26. pantā.

Grozījums Nr.    179

Regulas priekšlikums

30. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Riska analīzes rezultātos datus anonimizē.

Grozījums Nr.    180

Regulas priekšlikums

32. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Aģentūra nodrošina visu dalībvalstu ārējo robežu pārvaldības regulāru uzraudzību ar Aģentūras sadarbības koordinatoru starpniecību.

Aģentūra nodrošina visu dalībvalstu Eiropas integrētās robežu pārvaldības īstenošanas regulāru uzraudzību ar Aģentūras sadarbības koordinatoru starpniecību.

Grozījums Nr.    181

Regulas priekšlikums

32. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  atbalsta tādas informācijas vākšanu, ko Aģentūra pieprasījusi, lai veiktu 30. pantā minēto nelikumīgās imigrācijas uzraudzību un riska analīzi;

(b)  atbalsta tādas informācijas vākšanu, ko aģentūra pieprasījusi, lai veiktu 30. pantā minēto neatbilstīgās migrācijas uzraudzību un riska analīzi;

Grozījums Nr.    182

Regulas priekšlikums

32. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  uzrauga pasākumus, ko dalībvalstis veikušas pie robežas posmiem, kuriem saskaņā ar 35. pantu ir piešķirts augsts vai kritisks ietekmes līmenis;

(d)  uzrauga pasākumus, ko dalībvalstis veikušas pie robežas posmiem, kuriem saskaņā ar 35. pantu ir piešķirts augsts ietekmes līmenis;

Grozījums Nr.    183

Regulas priekšlikums

32. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  ziņo izpilddirektoram un pamattiesību amatpersonai par jebkurām bažām par pamattiesību pārkāpumiem vai par jebkuriem pamattiesību pārkāpumiem saistībā ar ārējo robežu un atgriešanas pārvaldību un par turpmākajiem pasākumiem saistībā ar sūdzībām, kas skar vienu vai vairākas dalībvalstis;

Grozījums Nr.    184

Regulas priekšlikums

32. pants – 3. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(eb)  vajadzības gadījumā sadarbojas ar pamattiesību amatpersonu, lai palīdzētu veicināt pamattiesību ievērošanu Aģentūras darbā saskaņā ar e) apakšpunktu;

Grozījums Nr.    185

Regulas priekšlikums

32. pants – 3. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(j)  uzrauga pasākumus, ko dalībvalstis veikušas attiecībā uz atgriešanu un atbalsta informācijas vākšanu, kas Aģentūrai vajadzīga 49. pantā minēto darbību veikšanai.

(j)  uzrauga dalībvalsts veiktos pasākumus un sekmē saziņu starp dalībvalsti un Aģentūru attiecībā uz atgriešanu, kā arī atbalsta informācijas vākšanu, kas Aģentūrai vajadzīga 49. pantā minēto darbību veikšanai.

Grozījums Nr.    186

Regulas priekšlikums

32. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Ja 3. punkta f) apakšpunktā minētajos sadarbības koordinatora ziņojumos ir izteiktas bažas par to, vai attiecīgā dalībvalsts ievēro pamattiesības, pamattiesību amatpersona nekavējoties informē ES Ombudu un ES Pamattiesību aģentūru.

Grozījums Nr.    187

Regulas priekšlikums

32. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Sadarbības koordinatora ziņojums veido daļu no 33. pantā minētā neaizsargātības novērtējuma. Ziņojumu nosūta attiecīgajai dalībvalstij.

6.  Sadarbības koordinatora ziņojums veido daļu no 33. pantā minētā neaizsargātības novērtējuma.

Grozījums Nr.    188

Regulas priekšlikums

33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Aģentūra uzrauga un novērtē, vai ir pieejams nepieciešamais tehniskais aprīkojums, sistēmas, spējas, resursi, infrastruktūra, atbilstīgi apmācīti dalībvalstu darbinieki ar robežkontrolei atbilstīgām prasmēm, kā noteikts 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā. Šai kontekstā Aģentūra novērtē spēju pilnveides plānus, kas minēti 67. panta 4. punktā, attiecībā uz to paveicamību un īstenošanu. Tā veic to kā preventīvu pasākumu, pamatojoties uz riska analīzi, kas sagatavota saskaņā ar 30. panta 2. punktu. Aģentūra veic šādu uzraudzību un novērtējumu vismaz reizi gadā, ja vien izpilddirektors nenolemj citādi, pamatojoties uz riska novērtējumiem vai iepriekšēju neaizsargātības novērtējumu.

2.  Aģentūra uzrauga un novērtē, vai ir pieejams nepieciešamais tehniskais aprīkojums, sistēmas, spējas, resursi, infrastruktūra, atbilstīgi apmācīti dalībvalstu darbinieki ar robežkontrolei atbilstīgām prasmēm, kā noteikts 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā, pilnībā ievērojot pamattiesības. Šai kontekstā Aģentūra novērtē spēju pilnveides plānus, kas minēti 67. panta 4. punktā, attiecībā uz to paveicamību un īstenošanu. Tā veic to kā preventīvu pasākumu, pamatojoties uz riska analīzi, kas sagatavota saskaņā ar 30. panta 2. punktu. Aģentūra veic šādu uzraudzību un novērtējumu vismaz reizi gadā, ja vien izpilddirektors nenolemj citādi, pamatojoties uz riska novērtējumiem vai iepriekšēju neaizsargātības novērtējumu. Katrā gadījumā attiecībā uz katru dalībvalsti veic uzraudzību un novērtējumu vismaz reizi trijos gados.

Grozījums Nr.    189

Regulas priekšlikums

33. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Neaizsargātības novērtējumu veic, pamatojoties uz objektīviem rādītājiem. Par šiem rādītājiem lemj valde.

Grozījums Nr.    190

Regulas priekšlikums

33. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Šā panta 2.a punktā minētie objektīvie rādītāji ietver, inter alia, pamattiesību ievērošanas novērtējumu. Šā neaizsargātības novērtējuma aspekta metodoloģiju nosaka, apspriežoties ar pamattiesību amatpersonu un konsultatīvo forumu, kā arī ar citām attiecīgajām Savienības aģentūrām, piemēram, [Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru] un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru.

Grozījums Nr.    191

Regulas priekšlikums

33. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Neskarot šīs regulas 9. un 67. pantu, dalībvalstis pēc Aģentūras pieprasījuma sniedz informāciju par valsts līmenī pieejamo tehnisko aprīkojumu, darbiniekiem un cik iespējams – par valsts līmenī pieejamajiem finanšu resursiem robežkontroles veikšanai. Dalībvalstis pēc Aģentūras pieprasījuma arī sniedz informāciju par saviem ārkārtas situāciju plāniem saistībā ar robežu pārvaldību.

3.  Neskarot šīs regulas 9. un 67. pantu, dalībvalstis pēc Aģentūras pieprasījuma sniedz informāciju, kas nav valsts līmenī klasificēta un nav sensitīva un kas vajadzīga neaizsargātības novērtējumam, jo īpaši par to, kā darbojas visas procedūras, kuras pie robežas veiktas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/32/ES II nodaļu, un nodrošina tehnisko aprīkojumu, personālu un tādā mērā, kāds iespējams, — finanšu resursus, kas valsts līmenī ir pieejami robežkontroles veikšanai. Dalībvalstis pēc Aģentūras pieprasījuma arī sniedz informāciju, kas nav valsts līmenī klasificēta un nav sensitīva, par saviem ārkārtas situāciju plāniem saistībā ar robežu pārvaldību.

Grozījums Nr.    192

Regulas priekšlikums

33. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Neaizsargātības novērtējuma mērķis ir ļaut Aģentūrai novērtēt dalībvalstu spēju un gatavību risināt iespējamas problēmas, tostarp esošus un turpmāk iespējamus apdraudējumus un problēmas pie ārējām robežām, identificēt – jo īpaši attiecībā uz dalībvalstīm, kuras saskaras ar konkrētām un nesamērīgi lielām problēmām, – iespējamas tūlītējas sekas pie ārējām robežām un turpmākas sekas attiecībā uz Šengenas zonas darbību un novērtēt to spēju dot ieguldījumu Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa un tehniskā aprīkojuma rezerves, kā arī ātrās reaģēšanas rezerves darbā. Minētais novērtējums neskar Šengenas izvērtēšanas mehānismu.

4.  Neaizsargātības novērtējuma mērķis ir ļaut Aģentūrai novērtēt dalībvalstu spēju un gatavību risināt situāciju risku, tostarp esošus un turpmāk iespējamus apdraudējumus un problēmas pie ārējām robežām, identificēt — jo īpaši attiecībā uz dalībvalstīm, kuras saskaras ar konkrētām un nesamērīgi lielām problēmām, — iespējamas tūlītējas sekas pie ārējām robežām un turpmākas sekas attiecībā uz Šengenas zonas darbību un novērtēt to spēju dot ieguldījumu Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa un tehniskā aprīkojuma rezerves, kā arī ātrās reaģēšanas rezerves darbā. Minētais novērtējums neskar Šengenas izvērtēšanas mehānismu.

Grozījums Nr.    193

Regulas priekšlikums

33. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Šajā neaizsargātības novērtējumā Aģentūra ņem vērā dalībvalstu spēju veikt visus robežu pārvaldības uzdevumus, tostarp to spēju tikt galā ar iespējamu liela skaita personu ierašanos to teritorijā.

5.  Šajā neaizsargātības novērtējumā Aģentūra kvalitatīvā un kvantitatīvā ziņā novērtē dalībvalstu spēju veikt visus robežu pārvaldības uzdevumus, tostarp to spēju tikt galā ar iespējamu liela skaita personu ierašanos to teritorijā. Šajā nolūkā Aģentūra attiecīgā gadījumā apspriežas ar attiecīgajām Savienības aģentūrām, jo īpaši [Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru].

Grozījums Nr.    194

Regulas priekšlikums

33. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Neaizsargātības novērtējuma rezultātus iesniedz attiecīgajām dalībvalstīm. Attiecīgā dalībvalsts var sniegt komentārus par minēto novērtējumu.

6.  Neaizsargātības novērtējuma provizoriskos rezultātus iesniedz attiecīgajām dalībvalstīm. Attiecīgā dalībvalsts var sniegt komentārus par minēto novērtējumu.

Grozījums Nr.    195

Regulas priekšlikums

33. pants – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izpilddirektors iesaka pasākumus attiecīgajām dalībvalstīm, pamatojoties uz neaizsargātības novērtējuma rezultātiem, ņemot vērā Aģentūras riska analīzi, attiecīgās dalībvalsts komentārus un Šengenas izvērtēšanas mehānisma rezultātus.

Izpilddirektors iesaka pasākumus attiecīgajām dalībvalstīm, pamatojoties uz neaizsargātības novērtējuma rezultātiem, ņemot vērā Aģentūras riska analīzi, attiecīgās dalībvalsts komentārus un Šengenas izvērtēšanas mehānisma rezultātus. Ar minētajiem ieteikumiem iepazīstina Eiropas Parlamentu.

Grozījums Nr.    196

Regulas priekšlikums

33. pants – 8. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pasākumiem vajadzētu būt vērstiem uz izvērtējumā konstatētās neaizsargātības novēršanu, lai ļautu dalībvalstīm palielināt to gatavību risināt turpmāk paredzamas problēmas, stiprinot vai uzlabojot to spējas, tehnisko aprīkojumu, sistēmas, resursus un ārkārtas situāciju plānus.

Pasākumiem vajadzētu būt vērstiem uz novērtējumā konstatētās neaizsargātības novēršanu, lai ļautu dalībvalstīm palielināt to gatavību risināt situāciju risku, stiprinot vai uzlabojot to spējas, tehnisko aprīkojumu, sistēmas, resursus un ārkārtas situāciju plānus.

Grozījums Nr.    197

Regulas priekšlikums

33. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10.  Ja dalībvalsts neīsteno ieteikumā norādītos nepieciešamos pasākumus šā panta 7. punktā minētajā termiņā, izpilddirektors nodod jautājumu valdei un paziņo Komisijai. Valde, balstoties uz izpilddirektora priekšlikumu, pieņem lēmumu, kurā izklāsta nepieciešamos pasākumus, kas jāveic attiecīgajai dalībvalstij, un termiņu, kurā šādi pasākumi jāīsteno. Valdes lēmums ir dalībvalstij saistošs. Ja dalībvalsts neīsteno pasākumus minētajā lēmumā paredzētajā termiņā, valde informē Padomi un Komisiju un saskaņā ar 43. pantu var tikt veikti turpmāki pasākumi.

10.  Ja dalībvalsts neīsteno ieteikumā norādītos nepieciešamos pasākumus šā panta 7. punktā minētajā termiņā, izpilddirektors nodod jautājumu valdei un paziņo Komisijai. Valde, balstoties uz izpilddirektora priekšlikumu, pieņem lēmumu, kurā izklāsta nepieciešamos pasākumus, kas jāveic attiecīgajai dalībvalstij, un termiņu, kurā šādi pasākumi jāīsteno. Valdes lēmums ir dalībvalstij saistošs. Ja dalībvalsts neīsteno pasākumus minētajā lēmumā paredzētajā termiņā, valde informē Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju un saskaņā ar 43. un 47. pantu var tikt veikti turpmāki pasākumi.

Grozījums Nr.    198

Regulas priekšlikums

33. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

11.  Neaizsargātības novērtējuma rezultātus saskaņā ar 91. pantu regulāri un vismaz reizi gadā nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.

11.  Neaizsargātības novērtējuma rezultātus, ietverot detalizētu aprakstu par neaizsargātības novērtējuma iznākumu un informāciju par dalībvalstu veiktajiem pasākumiem un jebkādu iepriekš izteikto ieteikumu īstenošanu, saskaņā ar 91. pantu regulāri un vismaz reizi gadā nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai. Ja par kādu konkrētu dalībvalsti veikta neaizsargātības novērtējuma rezultāti liecina par nopietniem trūkumiem, kuri uzskatāmi par tādiem, kas nopietni apdraud Šengenas zonas darbību, ārējo robežu pārvaldību, sabiedrisko kārtību vai iekšējo drošību zonā bez iekšējo robežu kontroles, Komisija nekavējoties informē par to Eiropas Parlamentu un Padomi.

Grozījums Nr.    199

Regulas priekšlikums

34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šā panta 1. punktā minētajā nolūkā Komisija un Aģentūra veic nepieciešamos pasākumus, lai regulāri, droši un savlaicīgi apmainītos ar visu informāciju, kas saistīta ar neaizsargātības novērtējumu un Šengenas izvērtēšanas mehānisma rezultātiem robežu pārvaldības jomā. Apmaiņas mehānisms attiecas uz ziņojumiem par neaizsargātības novērtējumiem un Šengenas izvērtējuma apmeklējumiem, turpmākajiem ieteikumiem, rīcības plāniem un dalībvalstu iesniegto rīcības plānu īstenošanas atjauninājumiem.

2.  Šā panta 1. punktā minētajā nolūkā Komisija kopā ar Eiropas Parlamentu, Padomi un Aģentūru veic nepieciešamos pasākumus, lai regulāri, droši un savlaicīgi apmainītos ar visu informāciju, kas saistīta ar neaizsargātības novērtējumu un Šengenas izvērtēšanas mehānisma rezultātiem robežu pārvaldības jomā. Apmaiņas mehānisms attiecas uz ziņojumiem par neaizsargātības novērtējumiem un Šengenas izvērtējuma apmeklējumiem, turpmākajiem ieteikumiem, rīcības plāniem un dalībvalstu iesniegto rīcības plānu īstenošanas atjauninājumiem.

Grozījums Nr.    200

Regulas priekšlikums

35. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  zems ietekmes līmenis, ja incidentiem, kas saistīti ar nelikumīgu imigrāciju vai pārrobežu noziedzību un kas norisinās attiecīgajā robežas posmā, nav būtiskas ietekmes uz robežu drošību;

(a)  zems ietekmes līmenis, ja incidentiem ir maznozīmīga ietekme uz robežu drošību;

Grozījums Nr.    201

Regulas priekšlikums

35. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  vidējs ietekmes līmenis, ja incidentiem, kas saistīti ar nelikumīgu imigrāciju vai pārrobežu noziedzību un kas norisinās attiecīgajā robežas posmā, ir vidēja ietekme uz robežu drošību;

(b)  vidējs ietekmes līmenis, ja incidentiem ir vidēja ietekme uz robežu drošību;

Grozījums Nr.    202

Regulas priekšlikums

35. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  augsts ietekmes līmenis, ja incidentiem, kas saistīti ar nelikumīgu imigrāciju vai pārrobežu noziedzību un kas norisinās attiecīgajā robežas posmā, ir būtiska ietekme uz robežu drošību;

(c)  augsts ietekmes līmenis, ja incidentiem ir būtiska ietekme uz robežu drošību;

Grozījums Nr.    203

Regulas priekšlikums

35. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  kritisks ietekmes līmenis, ja incidentiem, kas saistīti ar nelikumīgu imigrāciju vai pārrobežu noziedzību un kas norisinās attiecīgajā robežas posmā, ir tik izšķiroša ietekme uz robežu drošību, ka tie rada risku Šengenas zonas darbībai.

svītrots

Grozījums Nr.    204

Regulas priekšlikums

36. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  ja ārējās robežas posmam ir piešķirts kritisks ietekmes līmenis, Aģentūra par to paziņo Komisijai. Attiecīgā dalībvalsts un Aģentūra papildus pasākumiem, kas veikti saskaņā ar c) apakšpunktu, īsteno Aģentūras izpilddirektora saskaņā ar 42. pantu izdoto ieteikumu.

svītrots

Grozījums Nr.    205

Regulas priekšlikums

36. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Nacionālais koordinācijas centrs regulāri informē Aģentūru par pasākumiem, kas veikti valsts līmenī saskaņā ar 1. punkta b), c) un d) apakšpunktu.

2.  Nacionālais koordinācijas centrs regulāri informē Aģentūru par pasākumiem, kas veikti valsts līmenī saskaņā ar 1. punkta b) un c) apakšpunktu.

Grozījums Nr.    206

Regulas priekšlikums

36. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja ārējās robežas posmam, kas atrodas blakus citas dalībvalsts vai tādas trešās valsts robežas posmam, ar kuru noslēgti nolīgumi vai izveidoti reģionāli sadarbības tīkli, kā minēts 73. un 74. pantā, ir noteikts vidēji augsts vai kritisks ietekmes līmenis, nacionālais koordinācijas centrs sazinās ar kaimiņos esošās dalībvalsts nacionālo koordinācijas centru vai kaimiņvalsts kompetento iestādi un cenšas kopā ar Aģentūru saskaņot vajadzīgos pārrobežu pasākumus.

3.  Ja ārējās robežas posmam, kas atrodas blakus citas dalībvalsts vai tādas trešās valsts robežas posmam, ar kuru noslēgti nolīgumi vai izveidoti reģionāli sadarbības tīkli, kā minēts 73. un 74. pantā, ir noteikts vidējs vai augsts ietekmes līmenis, nacionālais koordinācijas centrs sazinās ar kaimiņos esošās dalībvalsts nacionālo koordinācijas centru vai kaimiņvalsts kompetento iestādi un cenšas kopā ar Aģentūru saskaņot vajadzīgos pārrobežu pasākumus.

Grozījums Nr.    207

Regulas priekšlikums

37. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalsts var pieprasīt Aģentūrai palīdzību savu pienākumu īstenošanā attiecībā uz ārējo robežu kontroli. Aģentūra veic arī pasākumus saskaņā ar 42. un 43. pantu.

1.  Dalībvalsts var pieprasīt Aģentūrai palīdzību savu pienākumu īstenošanā attiecībā uz ārējo robežu kontroli un migrantu un bēgļu aizsardzību un viņu dzīvības glābšanu. Aģentūra veic arī pasākumus saskaņā ar 42. un 43. pantu.

Grozījums Nr.    208

Regulas priekšlikums

37. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  izvietot Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgo korpusu migrācijas pārvaldības atbalsta vienību ietvaros, tostarp karsto punktu zonās vai kontrolētos centros, tostarp, ja nepieciešams, lai sniegtu tehnisku un operatīvu palīdzību atgriešanas darbībās;

(d)  izvietot Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgo korpusu migrācijas pārvaldības atbalsta vienību ietvaros, ietverot karsto punktu zonas, tostarp, ja nepieciešams, lai sniegtu tehnisku un operatīvu palīdzību atgriešanas darbībās;

Grozījums Nr.    209

Regulas priekšlikums

37. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  saistībā ar šā punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajām operācijām un saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 656/2014 un starptautiskajām tiesībām sniegt dalībvalstīm un trešām valstīm tehnisku un operatīvu palīdzību, atbalstot tādas personu, kuras jūrā atrodas briesmās, meklēšanas un glābšanas operācijas, kādas var rasties jūras robežu uzraudzības operāciju laikā;

(e)  saistībā ar šā punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajām operācijām un saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 656/2014 un starptautiskajām tiesībām sniegt dalībvalstīm un kaimiņos esošām trešām valstīm tehnisku un operatīvu palīdzību, atbalstot personu, kuras jūrā atrodas briesmās, meklēšanas un glābšanas operācijas;

Grozījums Nr.    210

Regulas priekšlikums

38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalsts var pieprasīt Aģentūrai uzsākt kopīgas operācijas, lai risinātu turpmāk iespējamas problēmas, tostarp nelikumīgu imigrāciju, esošus vai turpmāk iespējamus apdraudējumus pie tās ārējām robežām vai pārrobežu noziedzību, vai lai sniegtu pastiprinātu tehnisko un operatīvo palīdzību, īstenojot tās pienākumus attiecībā uz ārējo robežu kontroli.

1.  Dalībvalsts var pieprasīt Aģentūrai uzsākt kopīgas operācijas, lai risinātu turpmāk iespējamas problēmas, tostarp neatbilstīgu migrāciju, esošus vai turpmāk iespējamus apdraudējumus pie tās ārējām robežām vai pārrobežu noziedzību, vai lai sniegtu pastiprinātu tehnisko un operatīvo palīdzību, īstenojot tās pienākumus attiecībā uz ārējo robežu kontroli.

Grozījums Nr.    211

Regulas priekšlikums

38. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Kopīgo operāciju vai ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumu mērķus var sasniegt kā daļu no vairākmērķu operācijas. Šādas operācijas var ietvert krasta apsardzes funkcijas un pārrobežu noziedzības novēršanu, tostarp cīņu pret migrantu kontrabandu vai cilvēku tirdzniecību, kā arī migrācijas pārvaldību, tostarp identificēšanu, reģistrēšanu, iztaujāšanu un atgriešanu.

4.  Kopīgo operāciju vai ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumu mērķus var sasniegt kā daļu no vairākmērķu operācijas. Šādas operācijas var ietvert krasta apsardzes funkcijas, pārrobežu noziedzības novēršanu un migrācijas pārvaldību.

Grozījums Nr.    212

Regulas priekšlikums

39. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Izpilddirektors izstrādā operatīvo plānu kopīgām operācijām pie ārējām robežām. Izpilddirektors un uzņēmēja dalībvalsts, apspriežoties ar iesaistītajām dalībvalstīm, vienojas par operatīvo plānu, kurā sīki aprakstīti kopīgās operācijas organizatoriskie un procesuālie aspekti.

2.  Izpilddirektors izstrādā operatīvo plānu kopīgām operācijām pie ārējām robežām. Izpilddirektors un uzņēmēja dalībvalsts, apspriežoties ar iesaistītajām dalībvalstīm, vienojas par operatīvo plānu, kurā sīki aprakstīti kopīgās operācijas organizatoriskie un procesuālie aspekti. Iesaistītās dalībvalstis var operatīvajam plānam pievienot savus apsvērumus vai atrunas.

Grozījums Nr.    213

Regulas priekšlikums

39. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Operatīvais plāns ir saistošs Aģentūrai, uzņēmējai dalībvalstij un iesaistītajām dalībvalstīm. Tas aptver visus tos aspektus, ko uzskata par nepieciešamiem kopīgās operācijas īstenošanai, tostarp šādu informāciju:

3.  Operatīvais plāns ir saistošs Aģentūrai, uzņēmējai dalībvalstij un iesaistītajām dalībvalstīm. Tas aptver visus tos aspektus, ko uzskata par nepieciešamiem kopīgās operācijas īstenošanai, arī sadarbības gadījumā ar trešām valstīm, tostarp šādu informāciju:

Grozījums Nr.    214

Regulas priekšlikums

39. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  uzdevumu apraksts, pienākumi, tostarp attiecībā uz pamattiesību ievērošanu, un īpaši norādījumi vienībām, tostarp par pieļaujamo piekļuvi datubāzēm un par atļautajiem dienesta ieročiem, munīciju un aprīkojumu uzņēmējā dalībvalstī;

(d)  uzdevumu, pilnvaru un to ierobežojumu apraksts, pienākumi, tostarp attiecībā uz pamattiesību ievērošanu, un īpaši norādījumi vienībām un amatpersonām, kas iesaistītas Aģentūras darbībā, tostarp par pieļaujamo piekļuvi datubāzēm un par atļautajiem dienesta ieročiem, munīciju un aprīkojumu uzņēmējā dalībvalstī;

Grozījums Nr.    215

Regulas priekšlikums

39. pants – 3. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(m)  procedūras, kurās noteikts mehānisms, lai saņemtu un nosūtītu Aģentūrai sūdzību par visām personām, kas piedalās kopīgā operācijā vai ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumā, tostarp par uzņēmējas dalībvalsts robežsargiem vai citu attiecīgu personālu un vienību dalībniekiem par iespējamiem pamattiesību pārkāpumiem saistībā ar viņu dalību kopīgā operācijā vai ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumā;

(m)  procedūras, kurās noteikts mehānisms, lai saņemtu un nosūtītu Aģentūrai sūdzību par jebkurām personām, kas piedalās kopīgā operācijā, tostarp operācijā ar trešām valstīm, ātrās reaģēšanas robežapsardzes intervences pasākumā, migrācijas pārvaldības atbalsta vienībās “karsto punktu” zonās, atgriešanas operācijā vai atgriešanas nodrošināšanas pasākumā, tostarp informāciju par uzņēmējas dalībvalsts robežsargiem vai citu attiecīgu personālu un vienību dalībniekiem, par iespējamiem pamattiesību pārkāpumiem saistībā ar viņu dalību kopīgā operācijā vai ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumā;

Grozījums Nr.    216

Regulas priekšlikums

39. pants – 3. punkts – na apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(na)  sīki izstrādātus noteikumus par pamattiesību aizsardzības pasākumiem;

Grozījums Nr.    217

Regulas priekšlikums

39. pants – 3. punkts – nb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(nb)  noteikumus par pamattiesību pārkāpumu risku un pasākumus, kas jāveic, lai nepieļautu šādus pārkāpumus un nodrošinātu atbildību par šādiem pārkāpumiem un šādu pārkāpumu neatkārtošanos, kā arī saistībā ar pilnvarām atlikt un pārtraukt operāciju saskaņā ar 47. pantu.

Grozījums Nr.    218

Regulas priekšlikums

40. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Izpilddirektors kopā ar uzņēmēju dalībvalsti nekavējoties un katrā ziņā ne vēlāk kā trīs darba dienās pēc lēmuma pieņemšanas dienas izstrādā operatīvo plānu saskaņā ar 39. panta 3. punktu.

6.  Izpilddirektors kopā ar uzņēmēju dalībvalsti nekavējoties un katrā ziņā ne vēlāk kā trīs darba dienās pēc lēmuma pieņemšanas dienas izstrādā un vienojas par operatīvo plānu saskaņā ar 39. panta 3. punktu.

Grozījums Nr.    219

Regulas priekšlikums

40. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a  Ja rodas situācija, kurā šā panta 5. un 8. punktā aprakstītie pasākumi nav pietiekami, izpilddirektors var katrai dalībvalstij pieprasīt izvietot noteikta skaita konkrētas specializācijas papildu darbiniekus no ātrās reaģēšanas rezerves, kā paredzēts 58.a pantā. Šo informāciju iesniedz rakstveidā valstu kontaktpunktiem, un tajā norāda datumu, kad jānotiek izvietošanai. Tiem iesniedz arī operatīvā plāna eksemplāru.

Grozījums Nr.    220

Regulas priekšlikums

40. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Dalībvalstis nodrošina, ka operatīvā personāla skaits un specializācija tiek nekavējoties darīti pieejami Aģentūrai, lai garantētu pilnīgu izvietošanu saskaņā ar 58. panta 5. un 7. punktu.

9.  Dalībvalstis nodrošina, ka operatīvā personāla skaits un specializācija tiek nekavējoties darīti pieejami Aģentūrai, lai garantētu pilnīgu izvietošanu saskaņā ar 58. panta 5., 7. un 8. punktu.

Grozījums Nr.    221

Regulas priekšlikums

41. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Migrācijas pārvaldības atbalsta vienības var izvietot pēc dalībvalsts pieprasījuma vai Aģentūras iniciatīvas un ar attiecīgās dalībvalsts piekrišanu, lai minētajai dalībvalstij nodrošinātu tehniskus un operatīvus papildspēkus, jo īpaši karstajos punktos un kontrolētos centros.

Ja dalībvalsts konkrētās tās ārējo robežu karsto punktu zonās saskaras ar nesamērīgām migrācijas problēmām, kam raksturīgs liels jauktu migrācijas plūsmu ieplūdums, minētā dalībvalsts var pieprasīt tehnisko un operatīvo pastiprinājumu no migrācijas pārvaldības atbalsta vienībām. Šī dalībvalsts iesniedz Aģentūrai un citām attiecīgajām Savienības aģentūrām, jo īpaši [Eiropas Savienības Patvēruma aģentūrai] un Eiropolam, pieprasījumu par pastiprinājumu un savu vajadzību novērtējumu.

Grozījums Nr.    222

Regulas priekšlikums

41. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šā panta 1. punktā minētā dalībvalsts iesniedz Komisijai pieprasījumu par papildspēkiem no migrācijas pārvaldības atbalsta vienībām un novērtējumu par tās vajadzībām. Pamatojoties uz minētās dalībvalsts vajadzību novērtējumu, Komisija pēc vajadzības nosūta pieprasījumu Aģentūrai, [Eiropas Savienības Patvēruma aģentūrai], Eiropolam vai citām attiecīgajām Savienības aģentūrām.

svītrots

Grozījums Nr.    223

Regulas priekšlikums

41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Attiecīgās Savienības aģentūras izvērtē dalībvalsts pieprasījumu pēc papildspēkiem un tās vajadzību novērtējumu, lai atbilstoši Komisijas koordinācijai noteiktu nepieciešamos pasākumus, tostarp tehniskā aprīkojuma izvietošanu, par ko jāsaņem attiecīgās dalībvalsts piekrišana.

2.  Izpilddirektors, koordinējot rīcību ar citām attiecīgajām Savienības aģentūrām, novērtē dalībvalsts pastiprinājuma pieprasījumu un tās vajadzību novērtējumu nolūkā noteikt visaptverošu pastiprinājuma paketi, ko veido dažādas darbības, kuras koordinē attiecīgās Savienības aģentūras un par kurām jāvienojas ar attiecīgo dalībvalsti.

Grozījums Nr.    224

Regulas priekšlikums

41. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Komisija sadarbībā ar uzņēmēju dalībvalsti un attiecīgajām Savienības aģentūrām nosaka sadarbības noteikumus migrācijas pārvaldības atbalsta vienību izvietošanai, kā arī tehniskā aprīkojuma izvietošanai, un ir atbildīga par šo vienību darbību koordināciju.

3.  Komisija sadarbībā ar uzņēmēju dalībvalsti un attiecīgajām aģentūrām izstrādā noteikumus sadarbībai karsto punktu zonā un ir atbildīga par migrācijas pārvaldības atbalsta vienību darbību koordināciju.

Grozījums Nr.    225

Regulas priekšlikums

41. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Migrācijas pārvaldības atbalsta vienību sniegtie tehniskie un operatīvie papildspēki, pilnībā ievērojot pamattiesības, var ietvert:

4.  Eiropas Robežu un krasta apsardzes vienību, Eiropas atgriešanas nodrošināšanas vienību un Aģentūras personāla ekspertu tehniskais un operatīvais pastiprinājums, ko tie sniedz saistībā ar migrācijas pārvaldības atbalsta vienībām, var ietvert:

Grozījums Nr.    226

Regulas priekšlikums

41. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  palīdzības sniegšanu attiecībā uz trešās valsts valstspiederīgo, kuri ierodas pie ārējām robežām, pārbaudi, tostarp šo trešo valstu valstspiederīgo identificēšanu, reģistrēšanu un iztaujāšanu, un, ja dalībvalsts to pieprasa, trešo valstu valstspiederīgo pirkstu nospiedumu noņemšanu, drošības pārbaudes un informācijas sniegšanu par minēto procedūru mērķi;

(a)  pilnībā ievērojot pamattiesības, palīdzības sniegšanu attiecībā uz trešās valsts valstspiederīgo, kuri ierodas pie ārējām robežām, pārbaudi, tostarp šo trešo valstu valstspiederīgo identificēšanu, reģistrēšanu un iztaujāšanu, un, ja dalībvalsts to pieprasa, trešo valstu valstspiederīgo pirkstu nospiedumu noņemšanu un informācijas sniegšanu par minēto procedūru mērķi;

Grozījums Nr.    227

Regulas priekšlikums

41. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  sākotnējās informācijas sniegšanu personām, kuras vēlas pieteikties uz starptautisku aizsardzību, un to nosūtīšanu pie attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm vai [ Eiropas Savienības Patvēruma aģentūras] izvietotajiem ekspertiem;

(b)  sākotnējās informācijas sniegšanu personām, kuras vēlas pieteikties uz starptautisku aizsardzību, un to nosūtīšanu pie attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm vai [Eiropas Savienības Patvēruma aģentūras];

Grozījums Nr.    228

Regulas priekšlikums

41. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  tehnisku un operatīvu palīdzību atgriešanas procesā, tostarp atgriešanas lēmumu sagatavošanā, ceļošanas dokumentu iegūšanā, atgriešanas operāciju sagatavošanā un organizēšanā, tostarp attiecībā uz brīvprātīgu atgriešanos;

(c)  tehnisku un operatīvu palīdzību atgriešanas jomā, tostarp atgriešanas operāciju sagatavošanā un organizēšanā.

Grozījums Nr.    229

Regulas priekšlikums

41. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  vajadzīgo tehnisko aprīkojumu.

svītrots

Grozījums Nr.    230

Regulas priekšlikums

41. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Aģentūra sadarbojas ar [Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru], lai atvieglotu pasākumus starptautiskās aizsardzības izskatīšanai, un attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuru starptautiskās aizsardzības pieteikums ir noraidīts ar galīgo lēmumu, atgriešanas procedūras laikā.

svītrots

Grozījums Nr.    231

Regulas priekšlikums

41. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Vajadzības gadījumā migrācijas pārvaldības atbalsta vienībās iekļauj personālu ar specializētām zināšanām bērnu aizsardzības, cilvēku tirdzniecības, aizsardzības pret vajāšanu dzimuma dēļ un pamattiesību jomā.

6.  Vajadzības gadījumā migrācijas pārvaldības atbalsta vienībās iekļauj personālu ar specializētām zināšanām bērnu aizsardzības, cilvēku tirdzniecības, aizsardzības pret vajāšanu dzimuma dēļ un/vai pamattiesību jomā.

Grozījums Nr.    232

Regulas priekšlikums

42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Izpilddirektors, pamatojoties uz neaizsargātības novērtējuma rezultātiem vai gadījumos, ja vienam vai vairākiem ārējās robežas posmiem ir piešķirts kritisks ietekmes līmenis, un ņemot vērā attiecīgos elementus dalībvalsts situatīvajā plānā, Aģentūras riska analīzi un Eiropas situācijas attēla analīzes slāni, iesaka attiecīgajai dalībvalstij sākt un veikt kopīgas operācijas vai ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumus, vai citas attiecīgas Aģentūras darbības, kā noteikts 37. pantā.

1.  Izpilddirektors, pamatojoties uz neaizsargātības novērtējuma rezultātiem un ņemot vērā attiecīgos elementus dalībvalsts situāciju plānā, Aģentūras riska analīzi un Eiropas situācijas attēla analīzes slāni, var ieteikt attiecīgajai dalībvalstij sākt un veikt kopīgas operācijas vai ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumus, vai citas attiecīgas Aģentūras darbības, kā noteikts 37. pantā.

Grozījums Nr.    233

Regulas priekšlikums

42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Attiecīgā dalībvalsts piecu darba dienu laikā reaģē uz izpilddirektora ieteikumu. Ja par ierosinātajām darbībām tiek sniegta negatīva atbilde, dalībvalsts arī pamato šādu atbildi. Izpilddirektors nekavējoties informē Komisiju par ierosinātajām darbībām un negatīvo atbilžu pamatojumiem, lai novērtētu, vai var būt nepieciešama steidzama rīcība saskaņā ar 43. pantu.

2.  Attiecīgā dalībvalsts piecu darba dienu laikā reaģē uz izpilddirektora ieteikumu. Ja par ierosinātajām darbībām tiek sniegta negatīva atbilde, dalībvalsts arī pamato šādu atbildi. Izpilddirektors nekavējoties informē Komisiju par ierosinātajām darbībām un negatīvo atbilžu pamatojumiem, lai novērtētu, vai var būt nepieciešama turpmāka rīcība.

Grozījums Nr.    234

Regulas priekšlikums

43. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija pēc apspriešanās ar Aģentūru nekavējoties pieņem lēmumu ar īstenošanas aktu saskaņā ar 117. panta 3. punktā minēto procedūru, nosakot pasākumus šo risku mazināšanai, kas jāīsteno Aģentūrai, un pieprasot attiecīgajai dalībvalstij sadarboties ar Aģentūru šo pasākumu īstenošanā.

Padome, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, var ar īstenošanas aktu nekavējoties pieņemt lēmumu, kurā identificēti Aģentūras īstenojamie pasākumi minēto risku mazināšanai un kurā attiecīgajai dalībvalstij prasa sadarboties ar Aģentūru minēto pasākumu īstenošanā. Komisija pirms priekšlikuma iesniegšanas apspriežas ar Aģentūru.

Grozījums Nr.    235

Regulas priekšlikums

43. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pienācīgi pamatotu ar Šengenas zonas darbību saistītu un steidzamu iemeslu gadījumā Komisija pieņem nekavējoties piemērojamus īstenošanas aktus saskaņā ar 117. panta 4. punktā minēto procedūru.

svītrots

Grozījums Nr.    236

Regulas priekšlikums

43. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja rodas situācija, kas prasa steidzamu rīcību, par minēto situāciju nekavējoties informē Eiropas Parlamentu un Padomi, kā arī informē par visiem turpmākajiem pasākumiem un lēmumiem, kuri pieņemti, veicot atbildes pasākumus.

2.  Ja rodas situācija, kas prasa steidzamu rīcību, par minēto situāciju nekavējoties informē Eiropas Parlamentu, kā arī informē par visiem turpmākajiem pasākumiem un lēmumiem, kuri pieņemti, veicot atbildes pasākumus.

Grozījums Nr.    237

Regulas priekšlikums

43. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Lai mazinātu risku, ka var tikt apdraudēta Šengenas zona, 1. punktā minētajā Komisijas lēmumā nosaka vienu vai vairākus šādus pasākumus, kas Aģentūrai jāveic:

3.  Lai mazinātu risku, ka var tikt apdraudēta Šengenas zona, 1. punktā minētajā Padomes lēmumā nosaka vienu vai vairākus šādus pasākumus, kas Aģentūrai jāveic:

Grozījums Nr.    238

Regulas priekšlikums

43. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  organizēt ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumus un izvietot Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgo korpusu;

(a)  organizēt ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumus un izvietot Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgo korpusu, tostarp vienības no ātrās reaģēšanas rezerves ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumu īstenošanai;

Grozījums Nr.    239

Regulas priekšlikums

43. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  izvietot Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgo korpusu migrācijas pārvaldības atbalsta vienību ietvaros, jo īpaši karsto punktu zonās;

(b)  izvietot Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgo korpusu migrācijas pārvaldības atbalsta vienību ietvaros karsto punktu zonās;

Grozījums Nr.    240

Regulas priekšlikums

43. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Izpilddirektors divu darba dienu laikā pēc 1. punktā minētā Komisijas lēmuma pieņemšanas:

4.  Izpilddirektors divu darba dienu laikā pēc 1. punktā minētā Padomes lēmuma pieņemšanas,

Grozījums Nr.    241

Regulas priekšlikums

43. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  iesniedz attiecīgajām dalībvalstīm operatīvā plāna projektu.

(b)  izstrādā operatīvā plāna projektu un iesniedz to attiecīgajām dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    242

Regulas priekšlikums

43. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Izpilddirektors un attiecīgā dalībvalsts izstrādā operatīvo plānu divās darba dienās pēc tā iesniegšanas dienas.

5.  Izpilddirektors un attiecīgā dalībvalsts vienojas par operatīvo plānu divās darba dienās pēc tā iesniegšanas dienas.

Grozījums Nr.    243

Regulas priekšlikums

43. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Aģentūra nekavējoties un katrā ziņā piecās darba dienās pēc operatīvā plāna izveides izvieto nepieciešamo operatīvo personālu no 55. pantā minētā Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa praktiskai šā panta 1. punktā minētajā Komisijas lēmumā identificēto pasākumu izpildei. Vajadzības gadījumā izvieto papildu vienības otrajā posmā, katrā ziņā septiņās darba dienās pēc pirmo vienību izvietošanas operāciju norises vietās.

6.  Aģentūra nekavējoties un katrā ziņā piecās darba dienās pēc operatīvā plāna izveides izvieto nepieciešamo operatīvo personālu no 55. pantā minētā Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa praktiskai šā panta 1. punktā minētajā Padomes lēmumā identificēto pasākumu izpildei. Vajadzības gadījumā izvieto papildu vienības otrajā posmā, katrā ziņā septiņās darba dienās pēc pirmo vienību izvietošanas operāciju norises vietās.

Grozījums Nr.    244

Regulas priekšlikums

43. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Aģentūra nekavējoties un katrā ziņā desmit darba dienās no operatīvā plāna izveides izvieto tehnisko aprīkojumu, kas nepieciešams 1. punktā minētajā Komisijas lēmumā identificēto pasākumu praktiskai izpildei.

Aģentūra nekavējoties un katrā ziņā desmit darba dienās no operatīvā plāna izveides izvieto tehnisko aprīkojumu, kas nepieciešams 1. punktā minētajā Padomes lēmumā identificēto pasākumu praktiskai izpildei.

Grozījums Nr.    245

Regulas priekšlikums

43. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Attiecīgā dalībvalsts ievēro 1. punktā minēto Komisijas lēmumu. Minētajā nolūkā tā nekavējoties sadarbojas ar Aģentūru un veic nepieciešamās darbības, jo īpaši īstenojot 44., 83. un 84. pantā noteiktos pienākumus, lai sekmētu minētā lēmuma īstenošanu un minētajā lēmumā un operatīvajā plānā noteikto pasākumu praktisku izpildi.

8.  Attiecīgā dalībvalsts ievēro 1. punktā minēto Padomes lēmumu. Minētajā nolūkā tā nekavējoties sadarbojas ar Aģentūru un veic nepieciešamās darbības, jo īpaši īstenojot 44., 83. un 84. pantā noteiktos pienākumus, lai sekmētu minētā lēmuma īstenošanu un minētajā lēmumā un operatīvajā plānā noteikto pasākumu praktisku izpildi, par ko panākta vienošanās ar izpilddirektoru.

Grozījums Nr.    246

Regulas priekšlikums

43. pants – 9. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja attiecīgā dalībvalsts neievēro 1. punktā minēto Komisijas lēmumu 30 dienās un nesadarbojas ar Aģentūru, kā noteikts šā panta 8. punktā, Komisija var iniciēt Regulas (ES) 2016/399 29. pantā noteikto procedūru.

Komisija uzrauga 1. punktā minētajā Padomes lēmumā noteikto pasākumu īstenošanu un šajā nolūkā veiktās Aģentūras darbības. Ja attiecīgā dalībvalsts neievēro 1. punktā minēto Padomes lēmumu 30 dienās un nesadarbojas ar Aģentūru, kā noteikts šā panta 8. punktā, Komisija var iniciēt Regulas (ES) 2016/399 29. pantā noteikto procedūru.

Grozījums Nr.    247

Regulas priekšlikums

44. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Robežu pārvaldības vienību, atgriešanas vienību un migrācijas pārvaldības atbalsta vienību izvietošanas laikā uzņēmēja dalībvalsts dod norādījumus vienībām saskaņā ar operatīvo plānu.

1.  Robežu pārvaldības vienību, atgriešanas vienību un migrācijas pārvaldības atbalsta vienību izvietošanas laikā uzņēmēja dalībvalsts vai, ja saskaņā ar statusa nolīgumu notiek sadarbība ar trešo valsti, attiecīgā trešā valsts dod norādījumus vienībām saskaņā ar operatīvo plānu.

Grozījums Nr.    248

Regulas priekšlikums

44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Aģentūra ar sava koordinatora palīdzību var paziņot uzņēmējai dalībvalstij savu viedokli par vienībai sniegtajiem norādījumiem. Tādā gadījumā uzņēmēja dalībvalsts šo viedokli ņem vērā un pēc iespējas to ievēro.

2.  Aģentūra ar sava koordinatora palīdzību var paziņot uzņēmējai dalībvalstij savu viedokli par vienībai sniegtajiem norādījumiem, tostarp attiecībā uz pamattiesību aizsardzību, ievērošanu un veicināšanu. Tādā gadījumā uzņēmēja dalībvalsts šo viedokli ņem vērā un pēc iespējas to ievēro.

Grozījums Nr.    249

Regulas priekšlikums

44. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Veicot savus pienākumus un īstenojot pilnvaras, vienību dalībnieki pilnībā ievēro pamattiesības, tostarp patvēruma procedūru pieejamību un cilvēka cieņu. Visiem pasākumiem, ko darbinieki veic, pildot pienākumus un īstenojot pilnvaras, jābūt samērīgiem ar šo pasākumu mērķiem. Pildot uzdevumus un īstenojot pilnvaras, viņi nediskriminē personas dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ.

4.  Veicot savus pienākumus un īstenojot pilnvaras, vienību dalībnieki pilnībā ievēro pamattiesības, tostarp patvēruma procedūru pieejamību, un cilvēka cieņu un pievērš īpašu uzmanību neaizsargātām personām. Visiem pasākumiem, ko darbinieki veic, pildot pienākumus un īstenojot pilnvaras, jābūt samērīgiem ar šo pasākumu mērķiem. Pildot savus uzdevumus un īstenojot pilnvaras, viņi saskaņā ar Hartas 21. pantu nedrīkst diskriminēt personas, balstoties, piemēram, uz dzimumu, rasi vai etnisko izcelsmi, reliģiju vai ticību, invaliditāti, vecumu vai dzimumorientāciju.

Grozījums Nr.    250

Regulas priekšlikums

44. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Uz vienību dalībniekiem, kuri nav Aģentūras štata darbinieki, turpina attiekties viņu piederības dalībvalsts disciplinārie pasākumi. Piederības dalībvalsts saskaņā ar savām tiesībām saistībā ar pamattiesību pārkāpumiem vai starptautiskas aizsardzības pienākumu nepildīšanu, kas tiek konstatēti kopīgās operācijas vai ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumu laikā, paredz atbilstīgus disciplinārus vai citus pasākumus.

5.  Uz vienību dalībniekiem, kuri nav Aģentūras štata darbinieki, turpina attiekties viņu piederības dalībvalsts disciplinārie pasākumi. Piederības dalībvalsts saskaņā ar savām tiesībām saistībā ar pamattiesību pārkāpumiem vai starptautiskas aizsardzības pienākumu nepildīšanu, kas tiek konstatēti visu operāciju vai intervences pasākumu laikā, paredz atbilstīgus disciplinārus vai citus pasākumus.

Grozījums Nr.    251

Regulas priekšlikums

46. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  izmaksas saistībā ar Aģentūras tehnisko aprīkojumu.

(f)  izmaksas saistībā ar Aģentūras tehnisko aprīkojumu, tostarp meklēšanas un glābšanas aprīkojumu.

Grozījums Nr.    252

Regulas priekšlikums

46. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pēc Komisijas iepriekšēja apstiprinājuma valde nosaka sīki izstrādātus noteikumus un vajadzības gadījumā atjaunina tos attiecībā uz to izmaksu segšanu, kas radušās personālam, kas izvietots uz īsu laiku saskaņā ar 58. pantu. Sīki izstrādātus noteikumus pēc iespējas pamato ar vienkāršotām izmaksu iespējām. Vajadzības gadījumā valde tiecas nodrošināt saskaņotību ar noteikumiem, kas piemērojami štata darbinieku komandējumu izdevumu atlīdzināšanai.

2.  Pēc Komisijas iepriekšēja apstiprinājuma valde nosaka sīki izstrādātus noteikumus un vajadzības gadījumā atjaunina tos attiecībā uz to izmaksu segšanu, kas radušās personālam, kas izvietots uz īsu laiku saskaņā ar 58. pantu. Saskaņā ar 61. pantu pirms ikgadējā maksājuma var piešķirt avansa maksājumu. Sīki izstrādātus noteikumus pēc iespējas pamato ar vienkāršotām izmaksu iespējām. Valde tiecas nodrošināt saskaņotību ar noteikumiem, kas piemērojami štata darbinieku komandējumu izdevumu atlīdzināšanai.

Grozījums Nr.    253

Regulas priekšlikums

47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Izpilddirektors izbeidz Aģentūras darbības, ja vairs netiek izpildīti nosacījumi šo darbību veikšanai. Izpilddirektors pirms šādas izbeigšanas informē attiecīgo dalībvalsti.

1.  Izpilddirektors izbeidz Aģentūras darbības, tostarp tādas, kas tiek veiktas, sadarbojoties ar trešām valstīm, ja vairs netiek izpildīti nosacījumi šo darbību veikšanai. Izpilddirektors pirms šādas izbeigšanas informē attiecīgo dalībvalsti.

Grozījums Nr.    254

Regulas priekšlikums

47. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis, kas piedalās kopīgā operācijā, ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumā vai migrācijas pārvaldības atbalsta vienības izvietošanā, var pieprasīt, lai izpilddirektors izbeidz minēto kopīgo operāciju, ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumu vai migrācijas pārvaldības atbalsta vienības izvietošanu.

2.  Dalībvalstis, kas piedalās jebkurā Aģentūras operatīvajā darbībā, var pieprasīt izpilddirektoram izbeigt šo operatīvo darbību.

Grozījums Nr.    255

Regulas priekšlikums

47. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Izpilddirektors pēc apspriešanās ar pamattiesību amatpersonu un pēc tam, kad ir informējis par to attiecīgo dalībvalsti, atsauc kopīgās operācijas, ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākuma, pilotprojekta, migrācijas pārvaldības atbalsta vienības izvietošanas, atgriešanas operācijas, atgriešanas nodrošināšanas operācijas vai darba vienošanās finansējumu vai arī pilnībā vai daļēji aptur vai izbeidz šādas darbības, ja viņš uzskata, ka notikuši pamattiesību vai starptautiskās aizsardzības pienākumu pārkāpumi, kas ir būtiski vai, visticamāk, būs ilgstoši. Izpilddirektors par šādu lēmumu informē valdi.

4.  Izpilddirektors pēc apspriešanās ar pamattiesību amatpersonu un pēc tam, kad ir informējis par to attiecīgo dalībvalsti, pilnībā vai daļēji aptur vai izbeidz kopīgās operācijas, ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākuma, pilotprojekta, migrācijas pārvaldības atbalsta vienības izvietošanas, atgriešanas operācijas, atgriešanas nodrošināšanas operācijas vai darba vienošanās finansējumu, ja viņš uzskata, ka notikuši pamattiesību vai starptautiskās aizsardzības pienākumu pārkāpumi, kas ir būtiski vai, visticamāk, būs ilgstoši. Šādu lēmumu pieņem, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem. Izpilddirektors par šādu lēmumu informē valdi. Pieņemot šādu lēmumu, izpilddirektors cita starpā ņem vērā attiecīgo informāciju, piemēram, reģistrēto sūdzību skaitu un saturu, ziņojumus par nopietniem incidentiem, uzņēmējā dalībvalstī un citās attiecīgās starptautiskās organizācijās, Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās norīkoto sadarbības koordinatoru un koordinatoru ziņojumus jomās, uz kurām attiecas šī regula.

Grozījums Nr.    256

Regulas priekšlikums

47. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Ja izpilddirektors izlemj apturēt vai izbeigt Aģentūras veikto migrācijas pārvaldības atbalsta vienības izvietošanu, viņš par minēto lēmumu informē pārējās attiecīgās aģentūras, kuras darbojas minētajā karstā punkta zonā vai kontrolētā centrā.

5.  Ja izpilddirektors izlemj apturēt vai izbeigt Aģentūras veikto migrācijas pārvaldības atbalsta vienības izvietošanu, viņš par minēto lēmumu informē pārējās attiecīgās aģentūras, kuras darbojas minētajā karstā punkta zonā.

Grozījums Nr.    257

Regulas priekšlikums

48. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izpilddirektors izvērtē kopīgo operāciju, ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumu, pilotprojektu, migrācijas pārvaldības atbalsta vienību izvietošanas un operatīvās sadarbības ar trešām valstīm rezultātus. Viņš nosūta valdei detalizētus novērtējuma ziņojumus līdz ar pamattiesību amatpersonas novērojumiem 60 dienās pēc minēto darbību pabeigšanas. Izpilddirektors veic minēto rezultātu vispusīgu salīdzinošo analīzi, lai uzlabotu turpmāko darbību kvalitāti, saskanību un efektivitāti, un iekļauj minēto analīzi Aģentūras gada darbības pārskatā.

Izpilddirektors izvērtē visu Aģentūras operatīvo darbību un pilotprojektu rezultātus. Izpilddirektors nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un valdei detalizētus novērtējuma ziņojumus līdz ar pamattiesību amatpersonas novērojumiem 60 dienās pēc minēto darbību pabeigšanas. Izpilddirektors veic minēto rezultātu vispusīgu salīdzinošo analīzi, lai uzlabotu turpmāko darbību kvalitāti, saskanību un efektivitāti, un iekļauj minēto analīzi Aģentūras gada darbības pārskatā.

Grozījums Nr.    258

Regulas priekšlikums

49. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Attiecībā uz atgriešanu Aģentūra, ievērojot pamattiesības un saskaņā ar Savienības tiesību, kā arī starptautisko tiesību vispārējiem principiem, tostarp bēgļu aizsardzības un bērnu tiesību jomā, jo īpaši:

1.  Neiedziļinoties atgriešanas lēmumu būtībā, par kuriem pilnībā atbild dalībvalstis, Aģentūra attiecībā uz atgriešanu, ievērojot pamattiesības un saskaņā ar Savienības tiesību, kā arī starptautisko tiesību vispārējiem principiem, tostarp bēgļu aizsardzības, neizraidīšanas principa ievērošanas un bērnu tiesību jomā, jo īpaši:

Grozījums Nr.    259

Regulas priekšlikums

49. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  sniedz tehnisko un operatīvo palīdzību dalībvalstīm trešo valstu valstspiederīgo atgriešanā, tostarp sagatavojot atgriešanas lēmumus, identificējot trešo valstu valstspiederīgos un citas pirmsatgriešanās un ar atgriešanu saistītas darbības, ko veic dalībvalstis, tostarp brīvprātīgu izceļošanu, lai panāktu integrētu atgriešanas pārvaldības sistēmu dalībvalstu kompetento iestāžu starpā, piedaloties attiecīgajām trešo valstu iestādēm un citām attiecīgām ieinteresētām personām;

(a)  sniedz dalībvalstīm, kuras to nepārprotami lūdz, tehnisko un operatīvo palīdzību atgriežamo personu atgriešanā, tostarp sniedzot palīdzību informācijas vākšanā, kas nepieciešama, lai sagatavotu atgriešanas lēmumus, identificētu atgriežamās personas un izdotu ceļošanas dokumentus, tostarp izmantojot konsulāro sadarbību, taču neatklājot informāciju, kas saistīta ar faktu, ka ir iesniegts starptautiskās aizsardzības pieteikums, vai jebkādu citu informāciju, kas nav tieši saistīta ar attiecīgo atgriežamo personu atgriešanu un citām pirmsatgriešanās un ar atgriešanu saistītām darbībām, ko veic dalībvalstis; organizē un koordinē atgriešanas operācijas un sadarbībā ar dalībvalstīm sniedz palīdzību brīvprātīgā izceļošanā, lai panāktu integrētu atgriešanas pārvaldības sistēmu dalībvalstu kompetento iestāžu starpā, piedaloties attiecīgajām trešo valstu iestādēm un citām attiecīgām ieinteresētām personām;

Grozījums Nr.    260

Regulas priekšlikums

49. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  tehniskā un operatīvā līmenī koordinē atbalstītas brīvprātīgas atgriešanas no dalībvalstīm, sniedzot palīdzību posmā pirms aizbraukšanas, ceļošanas laikā un pēc ierašanās, ņemot vērā neaizsargāto migrantu vajadzības un sadarbojoties ar Starptautisko Migrācijas organizāciju;

Grozījums Nr.    261

Regulas priekšlikums

49. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  sniedz tehnisku un operatīvu palīdzību dalībvalstīm, kas saskaras ar problēmām attiecībā uz atgriešanu vai migrācijas spiedienu, tostarp izmantojot migrācijas pārvaldības vienības;

(b)  sniedz tehnisku un operatīvu palīdzību dalībvalstīm, kas saskaras ar problēmām attiecībā uz to atgriešanas sistēmām;

Grozījums Nr.    262

Regulas priekšlikums

49. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  izstrādā etalonmodeli atgriešanas lietu pārvaldības sistēmai, kurā noteikta valstu atgriešanas pārvaldības sistēmu struktūra, kā arī sniedz tehnisku un operatīvu palīdzību dalībvalstīm, izstrādājot valstu atgriešanas pārvaldības sistēmas, kas ir saskaņotas ar modeli;

[(c)  apspriežoties ar pamattiesību amatpersonu un konsultatīvo forumu, izstrādā etalonmodeli atgriešanas lietu pārvaldības sistēmai, kurā noteikta valstu atgriešanas pārvaldības sistēmu struktūra, kā arī sniedz tehnisku un operatīvu palīdzību dalībvalstīm, izstrādājot valstu atgriešanas pārvaldības sistēmas, kas ir saskaņotas ar modeli;]

Grozījums Nr.    263

Regulas priekšlikums

49. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  izveido un izmanto centralizētu sistēmu un komunikācijas infrastruktūru starp dalībvalstu atgriešanas pārvaldības sistēmām un centrālo sistēmu, kā arī sniedz tehnisku un operatīvu palīdzību dalībvalstīm, kas pieslēdzas komunikācijas struktūrai;

(d)  izmanto un uztur IRMA kā platformu un komunikācijas infrastruktūru starp dalībvalstu atgriešanas pārvaldības sistēmām un platformu, kā arī sniedz tehnisku un operatīvu palīdzību dalībvalstīm, kas pieslēdzas komunikācijas struktūrai;

Grozījums Nr.    264

Regulas priekšlikums

49. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  sniedz dalībvalstīm tehnisku un operatīvu palīdzību, lai identificētu trešo valstu valstspiederīgos un iegūtu ceļošanas dokumentus, tostarp izmantojot konsulāro sadarbību, neizpaužot informāciju par to, ka ir iesniegts starptautiskās aizsardzības pieteikums; organizē un koordinē atgriešanas operācijas un sniedz atbalstu brīvprātīgai izceļošanai, sadarbojoties ar dalībvalstīm;

svītrots

Grozījums Nr.    265

Regulas priekšlikums

49. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minētā tehniskā un operatīvā palīdzība aptver darbības, lai palīdzētu dalībvalstu kompetentajām iestādēm veikt atgriešanas procedūras, jo īpaši sniedzot:

2.  Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minētā tehniskā un operatīvā palīdzība aptver darbības, lai palīdzētu dalībvalstu kompetentajām iestādēm veikt atgriešanas procedūras, jo īpaši:

Grozījums Nr.    266

Regulas priekšlikums

49. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  mutiskās tulkošanas pakalpojumus;

(a)  sniedzot mutiskās tulkošanas pakalpojumus;

Grozījums Nr.    267

Regulas priekšlikums

49. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  praktisku informāciju, analīzi un ieteikumus par atgriešanas trešām valstīm, uz kurām attiecas šīs regulas īstenošana, attiecīgā gadījumā sadarbojoties ar citām Savienības struktūrām, birojiem un aģentūrām, tostarp EASO;

(b)  sniedzot praktisku informāciju un ieteikumus par atgriešanas trešām valstīm, uz kurām attiecas šīs regulas īstenošana, attiecīgā gadījumā sadarbojoties ar citām Savienības struktūrām, birojiem un aģentūrām, tostarp [Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru] un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru;

Grozījums Nr.    268

Regulas priekšlikums

49. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  konsultācijas par un tehnisko un operatīvo palīdzību atgriešanas procedūru īstenošanā un pārvaldībā atbilstoši Direktīvai 2008/115/EK, tostarp atgriešanas lēmumu sagatavošanā, personu identificēšanā un ceļošanas dokumentu iegūšanā;

svītrots

Grozījums Nr.    269

Regulas priekšlikums

49. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  padomu un palīdzību saistībā ar pasākumiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu atgriežamo personu pieejamību atgriešanas nolūkiem un novērstu atgriežamo personu slapstīšanos, saskaņā ar Direktīvu 2008/115/EK un starptautiskajām tiesībām;

(d)  sniedzot padomu un palīdzību saistībā ar dalībvalstu veiktiem pasākumiem, kas ir likumīgi, samērīgi un nepieciešami, lai nodrošinātu atgriežamo personu pieejamību atgriešanas nolūkiem, kā arī novērstu atgriežamo personu slapstīšanos, un padomu par aizturēšanas alternatīvām saskaņā ar Direktīvu 2008/115/EK un starptautiskajām tiesībām;

Grozījums Nr.    270

Regulas priekšlikums

49. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  iekārtas, spējas un zināšanas atgriešanas lēmumu īstenošanā un trešo valstu valstspiederīgo identificēšanā.

(e)  nodrošinot iekārtas, spējas un zināšanas atgriešanas lēmumu īstenošanā un trešo valstu valstspiederīgo identificēšanā.

Grozījums Nr.    271

Regulas priekšlikums

49. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Izņēmuma kārtā Aģentūra var saņemt dotācijas no Savienības līdzekļiem, kas paredzēti atgriešanas darbībām saskaņā ar Aģentūrai piemērojamiem finanšu noteikumiem. Aģentūra nodrošina, ka visos tās dotāciju nolīgumos ar dalībvalstīm nosacījums finanšu atbalsta piešķiršanai ir hartas pilnīga ievērošana.

svītrots

Grozījums Nr.    272

Regulas priekšlikums

50. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Aģentūra izstrādā, ievieš un uztur informācijas sistēmas un programmatūru, kas ļauj apmainīties ar klasificētu un sensitīvu neklasificētu informāciju, lai varētu atgriezt Eiropas Robežu un krasta apsardzes ietvaros un lai apmainītos ar personas datiem, kā minēts 87.89. pantā, saskaņā ar Komisijas Lēmumu (ES, Euratom) 2015/444, Komisijas Lēmumu (ES, Euratom) 2015/443 un [Regulu (EK) Nr. 45/2001] .

Aģentūra izstrādā, ievieš un uztur informācijas sistēmas un programmatūru, kas ļauj apmainīties ar klasificētu un sensitīvu neklasificētu informāciju, lai varētu atgriezt Eiropas Robežu un krasta apsardzes ietvaros un lai apmainītos ar personas datiem, kā minēts 87.89. pantā, saskaņā ar Komisijas Lēmumu (ES, Euratom) 2015/444, Komisijas Lēmumu (ES, Euratom) 2015/443 un Regulu (ES) 2018/1725.

Grozījums Nr.    273

Regulas priekšlikums

50. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Jo īpaši Aģentūra izveido, izmanto un uztur centralizētu sistēmu, lai apstrādātu visu informāciju un datus, ko dalībvalstu atgriešanas pārvaldības sistēmas automātiski dara zināmus, lai Aģentūra varētu sniegt tehnisku un operatīvu palīdzību saskaņā ar 49. pantu.

Jo īpaši Aģentūra izmanto un uztur IRMA kā platformu, lai apstrādātu visu informāciju un datus, ko dalībvalstu atgriešanas pārvaldības sistēmas dara zināmus, lai Aģentūra varētu sniegt tehnisku un operatīvu palīdzību saskaņā ar 49., 51. un 54. pantu.

Grozījums Nr.    274

Regulas priekšlikums

51. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Neiedziļinoties atgriešanas lēmumu būtībā, Aģentūra sniedz tehnisko un operatīvo palīdzību un nodrošina atgriešanas operāciju koordināciju vai organizēšanu, tostarp fraktējot gaisa kuģus šādu operāciju mērķim vai organizējot atgriešanu ar regulārajiem lidojumiem. Aģentūra var pēc savas iniciatīvas koordinēt vai organizēt atgriešanas operācijas.

1.  Neiedziļinoties atgriešanas lēmumu būtībā, par kuriem pilnībā atbild dalībvalstis, Aģentūra sniedz tehnisko un operatīvo palīdzību un nodrošina koordināciju vai organizēšanu tādā veidā, ka ir iespējams īstenot atgriešanas operācijas. Aģentūra var pēc savas iniciatīvas ar attiecīgās dalībvalsts piekrišanu koordinēt vai organizēt atgriešanas operācijas saskaņā ar 7. panta 2. punktu.

 

Ja Aģentūra sniedz tehnisku un operatīvu palīdzību dalībvalstīm, kas organizē atgriežamo personu atgriešanu, Aģentūra ar sava koordinatora starpniecību pārbauda, vai visi trešo valstu valstspiederīgie, kuri veic iekāpšanu, lai dotos Aģentūras organizētos vai koordinētos lidojumos, ir saņēmuši galīgo atgriešanas lēmumu. Dalībvalstis Aģentūrai nosūta atgriešanas lēmuma kopiju par jebkuru atgriežamo personu, kura jāatgriež, izmantojot Aģentūras tehnisko un operatīvo palīdzību.

 

Aģentūra nekoordinē, neorganizē un neierosina atgriešanas operācijas uz trešām valstīm, ja ir identificēti pamattiesību pārkāpumu riski vai nopietni trūkumi attiecīgajās civiltiesību un krimināltiesību sistēmās un procedūrās. To nosaka, cita starpā pamatojoties uz pamattiesību amatpersonas pārbaudītiem ziņojumiem.

Grozījums Nr.    275

Regulas priekšlikums

51. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis reizi mēnesī sniedz operatīvos datus par atgriešanu, kas nepieciešami, lai Aģentūra varētu izvērtēt atgriešanas vajadzības, un informē Aģentūru par to indikatīvo plānoto atgriežamo personu skaitu un trešām atgriešanas valstīm gan attiecībā uz attiecīgās valsts atgriešanas operācijām, gan to vajadzībām pēc Aģentūras palīdzības vai tās veiktas koordinēšanas. Aģentūra izstrādā un uztur izvērstu operatīvo plānu, lai nodrošinātu pieprasītājām dalībvalstīm vajadzīgo operatīvo palīdzību un pastiprinājumu, tostarp sniedzot tehnisko aprīkojumu. Aģentūra var pēc savas iniciatīvas vai pēc kādas dalībvalsts pieprasījuma iekļaut izvērstajā operatīvajā plānā to atgriešanas operāciju datumus un galamērķus, kuras tā uzskata par nepieciešamām, balstoties uz vajadzību novērtējumu. Valde pēc izpilddirektora priekšlikuma lemj par izvērstā operatīvā plāna modus operandi.

2.  Dalībvalstis, izmantojot 50. panta 1. punktā minēto sistēmu, sniedz operatīvos datus par atgriešanu, kas nepieciešami, lai Aģentūra varētu izvērtēt atgriešanas vajadzības, un informē Aģentūru par to indikatīvo plānoto atgriežamo personu skaitu un trešām atgriešanas valstīm gan attiecībā uz attiecīgās valsts atgriešanas operācijām, gan to vajadzībām pēc Aģentūras palīdzības vai tās veiktas koordinēšanas. Aģentūra izstrādā un uztur izvērstu operatīvo plānu, lai nodrošinātu pieprasītājām dalībvalstīm vajadzīgo operatīvo palīdzību un pastiprinājumu, tostarp sniedzot tehnisko aprīkojumu. Aģentūra var pēc savas iniciatīvas ar attiecīgās dalībvalsts piekrišanu un saskaņā ar 7. panta 2. punktu vai pēc kādas dalībvalsts pieprasījuma iekļaut izvērstajā operatīvajā plānā to atgriešanas operāciju datumus un galamērķus, kuras tā uzskata par nepieciešamām, balstoties uz vajadzību novērtējumu. Valde pēc izpilddirektora priekšlikuma lemj par izvērstā operatīvā plāna modus operandi. Aģentūra ar sava koordinatora starpniecību pārbauda, vai visi trešo valstu valstspiederīgie, kas veic iekāpšanu, lai dotos Aģentūras organizētos vai koordinētos lidojumos, ir saņēmuši galīgo atgriešanas lēmumu saskaņā ar Direktīvu 2008/115/EK.

 

Pēc izpilddirektora priekšlikuma Aģentūra, iesaistītās dalībvalstis un iesaistītās trešās valstis vienojas par operatīvajiem plāniem visām Aģentūras atbalstītajām un koordinētajām atgriešanas operācijām un pasākumiem, un šie plāni ir tām saistoši visās atgriešanas operācijās un pasākumos. Operatīvajos plānos ietver visus aspektus, kas attiecas uz atgriešanas operācijas īstenošanu, tostarp uzraudzības, ziņošanas un sūdzību mehānisma procedūras un sīki izstrādātus noteikumus par pamattiesību un tiesiskuma garantiju īstenošanu, atsaucoties uz attiecīgajiem standartiem un rīcības kodeksiem.

Grozījums Nr.    276

Regulas priekšlikums

51. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Aģentūra var sniegt tehnisko un operatīvo palīdzību un vai nu pēc iesaistīto dalībvalstu pieprasījuma, vai pēc pašas ierosinājuma nodrošināt koordinēšanu vai organizēšanu tādām atgriešanas operācijām, kurām transportlīdzekļus un piespiedu atgriešanas pavadīšanas speciālistus (“savākšanas atgriešanas operācijas”) dara pieejamus atgriešanas trešā valsts. Iesaistītās dalībvalstis un Aģentūra nodrošina, lai visas atgriešanas operācijas laikā tiktu garantēta pamattiesību ievērošana, neizraidīšanas princips un piespiešanas līdzekļu samērīga izmantošana. Vismaz viens dalībvalsts pārstāvis un viens piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālists no rezerves, kas izveidota saskaņā ar 52. pantu, vai no iesaistītās dalībvalsts uzraudzības sistēmas ir klāt visu atgriešanas operācijas laiku līdz ierašanās brīdim atgriešanas trešā valstī.

3.  Aģentūra var sniegt tehnisko un operatīvo palīdzību un vai nu pēc iesaistīto dalībvalstu pieprasījuma, vai ar attiecīgās dalībvalsts piekrišanu un saskaņā ar 7. panta 2. punktu pēc pašas ierosinājuma var arī nodrošināt koordinēšanu vai organizēšanu tādām atgriešanas operācijām, kurām transportlīdzekļus un piespiedu atgriešanas pavadīšanas speciālistus (“savākšanas atgriešanas operācijas”) dara pieejamus atgriešanas trešā valsts. Iesaistītās dalībvalstis un Aģentūra nodrošina, lai visas atgriešanas operācijas laikā tiktu garantēta pamattiesību ievērošana, neizraidīšanas princips, piespiešanas līdzekļu samērīga izmantošana un cieņa pret atgriežamo personu. Vismaz viens dalībvalsts pārstāvis un viens piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālists no rezerves, kas izveidota saskaņā ar 52. pantu, vai no iesaistītās dalībvalsts uzraudzības sistēmas ir klāt visu atgriešanas operācijas laiku līdz ierašanās brīdim atgriešanas trešā valstī.

Grozījums Nr.    277

Regulas priekšlikums

51. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Katru atgriešanas operāciju uzrauga saskaņā ar Direktīvas 2008/115/EK 8. panta 6. punktu. Piespiedu atgriešanas operāciju uzraudzību veic piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālists, pamatojoties uz objektīviem un pārredzamiem kritērijiem, visu atgriešanas operācijas laiku — no laikposma pirms aizbraukšanas līdz atgriežamo personu nodošanai atgriešanas trešai valstij. Piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālists iesniedz izpilddirektoram, pamattiesību amatpersonai un visu konkrētajā operācijā iesaistīto dalībvalstu kompetentajām iestādēm ziņojumu par katru piespiedu atgriešanas operāciju. Vajadzības gadījumā attiecīgi izpilddirektors un valstu kompetentās iestādes nodrošina atbilstīgus turpmākos pasākumus.

Katru atgriešanas operāciju uzrauga saskaņā ar Direktīvas 2008/115/EK 8. panta 6. punktu. Piespiedu atgriešanas operāciju uzraudzību veic piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālists, pamatojoties uz objektīviem un pārredzamiem kritērijiem, visu atgriešanas operācijas laiku — no laikposma pirms aizbraukšanas līdz atgriežamo personu nodošanai atgriešanas trešai valstij. Piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālists iesniedz izpilddirektoram, pamattiesību amatpersonai, visu konkrētajā operācijā iesaistīto dalībvalstu kompetentajām iestādēm un vajadzības gadījumā — Eiropas Ombudam — ziņojumu par katru piespiedu atgriešanas operāciju. Vajadzības gadījumā attiecīgi izpilddirektors un valstu kompetentās iestādes nodrošina atbilstīgus turpmākos pasākumus.

Grozījums Nr.    278

Regulas priekšlikums

51. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja Aģentūrai ir bažas saistībā ar pamattiesību ievērošanu atgriešanas operācijas laikā, tā par savām bažām paziņo iesaistītajām dalībvalstīm un Komisijai.

Ja Aģentūrai ir bažas saistībā ar pamattiesību ievērošanu atgriešanas operācijā, tā par savām bažām paziņo iesaistītajām dalībvalstīm, Komisijai, Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrai un vajadzības gadījumā — Eiropas Ombudam.

Grozījums Nr.    279

Regulas priekšlikums

51. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Izpilddirektors izvērtē atgriešanas operāciju rezultātus un reizi sešos mēnešos nosūta valdei detalizētu novērtējuma ziņojumu par visām iepriekšējā pusgadā veiktajām atgriešanas operācijām līdz ar pamattiesību amatpersonas novērojumiem. Izpilddirektors veic minēto rezultātu vispusīgu salīdzinošo analīzi, lai uzlabotu atgriešanas operāciju kvalitāti, saskanību un efektivitāti. Izpilddirektors iekļauj minēto analīzi Aģentūras gada darbības pārskatā.

6.  Izpilddirektors izvērtē atgriešanas operāciju rezultātus un reizi sešos mēnešos nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un valdei detalizētu novērtējuma ziņojumu par visām iepriekšējā pusgadā veiktajām atgriešanas operācijām līdz ar pamattiesību amatpersonas novērojumiem. Izpilddirektors veic minēto rezultātu vispusīgu salīdzinošo analīzi, lai uzlabotu atgriešanas operāciju kvalitāti, saskanību un efektivitāti. Izpilddirektors iekļauj minēto analīzi Aģentūras gada darbības pārskatā.

Grozījums Nr.    280

Regulas priekšlikums

51. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Aģentūra finansē vai līdzfinansē atgriešanas operācijas no sava budžeta saskaņā ar Aģentūrai piemērojamiem finanšu noteikumiem, piešķirot prioritāti tām operācijām, ko īsteno vairāk nekā viena dalībvalsts vai ko īsteno no karsto punktu zonām vai kontrolētiem centriem.

7.  Aģentūra finansē atgriešanas operācijas no sava budžeta saskaņā ar Aģentūrai piemērojamiem finanšu noteikumiem, piešķirot prioritāti tām operācijām, ko īsteno vairāk nekā viena dalībvalsts vai ko īsteno no karsto punktu zonām.

Grozījums Nr.    281

Regulas priekšlikums

52. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Aģentūra pēc apspriešanās ar pamattiesību amatpersonu no kompetentajām struktūrām izveido to piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālistu rezervi, kuri veic piespiedu atgriešanas uzraudzību saskaņā ar Direktīvas 2008/115/EK 8. panta 6. punktu un kuri ir apmācīti saskaņā ar šīs regulas 62. pantu.

1.  Aģentūra, pienācīgi ņemot vērā pamattiesību amatpersonas ieteikumus, 55. pantā minētajā Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgajā korpusā izveido to piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālistu no kompetentajām struktūrām rezervi, kuri veic piespiedu atgriešanas uzraudzību saskaņā ar Direktīvas 2008/115/EK 8. panta 6. punktu un kuri ir apmācīti saskaņā ar šīs regulas 62. pantu. Piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālisti atskaitās Aģentūrai, tostarp pamattiesību amatpersonai.

Grozījums Nr.    282

Regulas priekšlikums

52. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Valde pēc izpilddirektora priekšlikuma nosaka to piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālistu specializāciju un skaitu, kuri jādara pieejami minētajai rezervei. Tādu pašu procedūru piemēro jebkādām turpmākām izmaiņām specializācijā un kopējā skaitā. Dalībvalstis ir atbildīgas par rezerves papildināšanu, ieceļot noteiktajai specializācijai atbilstošus piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālistus. Rezervē iekļauj piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālistus ar specializētām zināšanām bērnu aizsardzības jomā.

2.  Valde pēc izpilddirektora priekšlikuma un sadarbībā ar Pamattiesību aģentūru nosaka to piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālistu specializāciju un skaitu, kuri jādara pieejami minētajai rezervei, ņemot vērā to atgriešanas speciālistu un piespiedu atgriešanas pavadīšanas speciālistu skaitu, kas Aģentūrai ir pieejami palīdzības sniegšanai atgriešanas operācijās un pasākumos. Tādu pašu procedūru piemēro jebkādām turpmākām izmaiņām specializācijā un kopējā skaitā. Dalībvalstis ir atbildīgas par rezerves papildināšanu, ieceļot noteiktajai specializācijai atbilstošus piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālistus. Rezervē iekļauj piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālistus ar specializētām zināšanām bērnu aizsardzības jomā.

Grozījums Nr.    283

Regulas priekšlikums

52. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Uz piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālistiem atgriešanas operāciju vai atgriešanas nodrošināšanas operāciju laikā aizvien attiecas viņu piederības dalībvalsts disciplinārie pasākumi.

5.  Uz piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālistiem atgriešanas operāciju vai atgriešanas nodrošināšanas operāciju laikā aizvien attiecas viņu piederības dalībvalsts disciplinārie pasākumi.

 

Kad Aģentūra — pēc piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālistu specializācijas un skaita noteikšanas — ir izveidojusi piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālistu rezervi, tā uztic Eiropas Padomei un tās piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālistiem no Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai (CPT) veikt pārbaudes uz vietas attiecībā uz izraudzītu izlasi, kas aptver ne vairāk kā 20 % no Aģentūras veiktajām vai atbalstītajām atgriešanas operācijām. Pēc katras pārbaudes uz vietas Eiropas Padomes piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālisti sagatavo ziņojumu. Pamatojoties uz apkopoto informāciju, Eiropas Padome izstrādā gada izvērtējuma ziņojumu, ko dara zināmu izpilddirektoram, Aģentūras valdei, pamattiesību amatpersonai, konsultatīvajam forumam, Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai. Aģentūra piešķir Eiropas Padomei atbilstīgu gada finansējumu, lai tā varētu izvērtēt Aģentūras piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālistu rezervi. Gada izvērtējuma ziņojuma rezultātus ņem vērā šīs regulas izvērtējumā saskaņā ar 116. pantu.

 

Aģentūra neveic un neatbalsta nekādu piespiedu atgriešanu, pirms nav pilnīgi izveidota un izvietošanai gatava tās piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālistu rezerve.

Grozījums Nr.    284

Regulas priekšlikums

53. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Aģentūra var izvietot atgriešanas vienības vai nu pēc dalībvalsts pieprasījuma, vai pēc savas iniciatīvas atgriešanas nodrošināšanas operāciju laikā, migrācijas pārvaldības vienību ietvaros vai pēc vajadzības, lai sniegtu papildu tehnisko un operatīvo palīdzību atgriešanas jomā, tostarp gadījumos, kad šādas problēmas ir saistītas ar lielām uz ieceļošanu vērstām migrācijas plūsmām vai uz jūrā izglābtu trešo valstu valstspiederīgo uzņemšanu.

1.  Aģentūra pēc dalībvalsts pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas ar attiecīgās dalībvalsts piekrišanu var izvietot atgriešanas vienības, kurās ir arī amatpersonas ar specializētām zināšanām bērnu aizsardzības jomā, atgriešanas nodrošināšanas operāciju laikā, migrācijas pārvaldības vienību ietvaros vai pēc vajadzības, lai sniegtu papildu tehnisko un operatīvo palīdzību atgriešanas jomā. Aģentūra darbību veikšanai izvieto tikai tādus robežsargus, ekspertus un darbiniekus, kas ir apmācīti saskaņā ar 62. pantu.

Grozījums Nr.    285

Regulas priekšlikums

54. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Apstākļos, kad uz dalībvalsti gulstas slogs, īstenojot pienākumu atgriezt trešo valstu valstspiederīgos, uz kuriem attiecas dalībvalsts izdots atgriešanas lēmums, Aģentūra vai nu pēc savas iniciatīvas vai pēc minētās dalībvalsts pieprasījuma sniedz atbilstīgu tehnisko un operatīvo palīdzību personu atgriešanas nodrošināšanas operācijas veidā. Šāda iejaukšanās var ietvert atgriešanas vienību izvietošanu uzņēmējā dalībvalstī, kas sniedz palīdzību atgriešanas procedūru īstenošanā, un atgriešanas operāciju organizēšanu no uzņēmējas dalībvalsts.

1.  Apstākļos, kad uz dalībvalsti gulstas slogs, īstenojot pienākumu atgriezt atgriežamās personas, Aģentūra vai nu pēc savas iniciatīvas ar attiecīgās dalībvalsts piekrišanu, vai pēc minētās dalībvalsts pieprasījuma sniedz atbilstīgu tehnisko un operatīvo palīdzību personu atgriešanas nodrošināšanas operācijas veidā. Šāda iejaukšanās var ietvert atgriešanas vienību izvietošanu uzņēmējā dalībvalstī, kas sniedz palīdzību atgriešanas procedūru īstenošanā, un atgriešanas operāciju organizēšanu no uzņēmējas dalībvalsts. Vismaz viens dalībvalsts pārstāvis un piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālists no rezerves, kas izveidota saskaņā ar 51. pantu, piedalās visā atgriešanas nodrošināšanas operācijā līdz ierašanās brīdim atgriešanas trešā valstī.

Grozījums Nr.    286

Regulas priekšlikums

54. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Aģentūra var arī sākt atgriešanas nodrošināšanas operācijas trešās valstīs, pamatojoties uz norādījumiem, kas izklāstīti daudzgadu politikas stratēģiskās plānošanas ciklā, ja šādai trešai valstij ir vajadzīga papildu tehniskā un operatīvā palīdzība saistībā ar tās atgriešanas darbībām. Šāds intervences pasākums var ietvert atgriešanas vienību izvietošanu, lai sniegtu tehnisku un operatīvu palīdzību trešās valsts atgriešanas darbībām.

svītrots

Grozījums Nr.    287

Regulas priekšlikums

54. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Apstākļos, kad dalībvalsts saskaras ar īpašām un nesamērīgām problēmām, īstenojot pienākumu atgriezt trešo valstu valstspiederīgos, uz kuriem attiecas atgriešanas lēmums, Aģentūra vai nu pēc savas iniciatīvas vai pēc attiecīgās dalībvalsts pieprasījuma sniedz atbilstīgu tehnisko un operatīvo palīdzību ātrās reaģēšanas atgriešanas nodrošināšanas operāciju veidā. Ātrās reaģēšanas atgriešanas nodrošināšanas operācija var ietvert atgriešanas vienību ātru izvietošanu uzņēmējā dalībvalstī, kas sniedz palīdzību atgriešanas procedūru īstenošanā, un atgriešanas operāciju organizēšanu no uzņēmējas dalībvalsts.

3.  Apstākļos, kad dalībvalsts saskaras ar īpašām un nesamērīgām problēmām, īstenojot pienākumu atgriezt atgriežamās personas, uz kurām attiecas atgriešanas lēmums, Aģentūra vai nu pēc savas iniciatīvas ar attiecīgās dalībvalsts piekrišanu, vai pēc minētās dalībvalsts pieprasījuma un pēc pamattiesību un tiesiskuma situācijas izvērtēšanas attiecīgajā dalībvalstī sniedz atbilstīgu tehnisko un operatīvo palīdzību ātrās reaģēšanas atgriešanas nodrošināšanas operāciju veidā. Ātrās reaģēšanas atgriešanas nodrošināšanas operācija var ietvert atgriešanas vienību ātru izvietošanu uzņēmējā dalībvalstī, kas sniedz palīdzību atgriešanas procedūru īstenošanā, un atgriešanas operāciju organizēšanu no uzņēmējas dalībvalsts. Vismaz viens dalībvalsts pārstāvis un piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālists no rezerves, kas izveidota saskaņā ar 51. pantu, piedalās visā atgriešanas nodrošināšanas operācijā līdz ierašanās brīdim atgriešanas trešā valstī.

Grozījums Nr.    288

Regulas priekšlikums

54. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Aģentūra finansē vai līdzfinansē atgriešanas nodrošināšanas operācijas no sava budžeta saskaņā ar Aģentūrai piemērojamiem finanšu noteikumiem.

6.  Aģentūra finansē atgriešanas nodrošināšanas operācijas no sava budžeta saskaņā ar Aģentūrai piemērojamiem finanšu noteikumiem.

Grozījums Nr.    289

Regulas priekšlikums

55. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgais korpuss ar 10 000 operatīvo personālu ir Aģentūras daļa. Minētais korpuss sastāv no šādām trim personāla kategorijām saskaņā ar I pielikumā noteikto ikgadējo pieejamības shēmu:

1.  Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgais korpuss ir Aģentūras daļa. Minētais korpuss sastāv no šādām četrām personāla kategorijām saskaņā ar I pielikumā noteikto ikgadējo pieejamības shēmu:

Grozījums Nr.    290

Regulas priekšlikums

55. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  4. kategorija: ātrās reaģēšanas rezerve, kas ietver tos operatīvos darbiniekus no dalībvalstīm, kurus izvieto ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumu vajadzībām saskaņā ar 58.a pantu.

Grozījums Nr.    291

Regulas priekšlikums

55. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Aģentūra izvieto Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa dalībniekus kā robežu pārvaldības vienību dalībniekus, migrācijas pārvaldības atbalsta vienību dalībniekus, atgriešanas vienību dalībniekus kopīgajās operācijās, ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumos vai atgriešanas nodrošināšanas operācijās vai jebkādās citās attiecīgas operatīvās darbības dalībvalstīs vai trešās valstīs.

2.  Aģentūra izvieto Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa dalībniekus kā robežu pārvaldības vienību dalībniekus, migrācijas pārvaldības atbalsta vienību dalībniekus, atgriešanas vienību dalībniekus kopīgajās operācijās, tostarp piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālistus, ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumos, atgriešanas nodrošināšanas operācijās vai jebkādās citās attiecīgās operatīvās darbībās dalībvalstīs vai trešās valstīs. Aģentūra un attiecīgā dalībvalsts nodrošina, ka nerodas nekādas pārklāšanās operatīvajā darbā.

Grozījums Nr.    292

Regulas priekšlikums

55. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Jautājumos, kas saistīti ar pārrobežu noziedzību, operācijā iesaistītie Aģentūras vienību dalībnieki var sadarboties ar Eiropola vienībām, kas izvietotas tajā pašā ģeogrāfiskajā apgabalā.

Grozījums Nr.    293

Regulas priekšlikums

55. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Saskaņā ar 83. pantu visi Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa dalībnieki var veikt robežkontroles vai atgriešanas uzdevumus, tostarp uzdevumus, kam nepieciešamas izpildpilnvaras, kas noteiktas attiecīgajos valsts tiesību aktos, vai — attiecībā uz Aģentūras personālu — saskaņā ar II pielikumu.

3.  Saskaņā ar 83. pantu visi Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa dalībnieki var ar uzņēmējas dalībvalsts piekrišanu veikt robežkontroles vai atgriešanas uzdevumus, tostarp uzdevumus, kam nepieciešamas izpildpilnvaras, kas noteiktas attiecīgajos valsts tiesību aktos, vai — attiecībā uz Aģentūras personālu — saskaņā ar šīs regulas II pielikumu. Pastāvīgais korpuss, tostarp štata darbinieki, atbilst specializētās apmācības un profesionalitātes prasībām, kā noteikts Regulas (ES) 2016/399 16. panta 1. punktā.

Grozījums Nr.    294

Regulas priekšlikums

55. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  par operatīvā personāla skaitu un konkrētu specializāciju katrā no Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa trim kategorijām, lai veidotu vienības nākamajā gadā;

(a)  par operatīvā personāla skaitu un konkrētu specializāciju Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa 1.–3. kategorijā un — ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumu gadījumā — 4. kategorijā, lai veidotu vienības nākamajā gadā;

Grozījums Nr.    295

Regulas priekšlikums

55. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Aģentūra var pieņemt darbā līdz 4 % no Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa kopējā skaita kā personālu, kas veic atbalsta funkcijas pastāvīgā korpusa izveidē, tā operāciju plānošanā un pārvaldībā un saistībā ar Aģentūras pašas aprīkojuma iegādi.

6.  Aģentūra var pieņemt darbā līdz 10 % no Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa kopējā skaita (no 1. kategorijas darbiniekiem vai izmantojot norīkotos valstu ekspertus) kā personālu, kas veic atbalsta funkcijas pastāvīgā korpusa izveidē, tā operāciju plānošanā un pārvaldībā un saistībā ar Aģentūras pašas aprīkojuma iegādi.

Grozījums Nr.    296

Regulas priekšlikums

55. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Pēc ... [pieci gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] reizi gadā pārskata I pielikumā noteikto darbinieku skaitu ar nosacījumu, ka ir izveidots un pilnvērtīgi darbojas pastāvīgais korpuss. Vajadzības gadījumā darbinieku skaitu 1., 2., 3. un 4. kategorijā var palielināt vai samazināt par ne vairāk kā 30 %, ciktāl šis skaits nekļūst mazāks par minimālo slieksni 5000 operatīvo darbinieku apmērā un nepārsniedz maksimālo slieksni 7000 operatīvo darbinieku apmērā. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 118. pantu, lai grozītu šo regulu nolūkā koriģēt I pielikumā noteikto darbinieku skaitu.

Grozījums Nr.    297

Regulas priekšlikums

56. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Aģentūra iegulda Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa komplektēšanā savus (1. kategorijas) štata darbiniekus, lai tos kā vienību dalībniekus izvietotu operāciju norises vietās ar visiem uzdevumiem un pilnvarām, tostarp uzdevumu ekspluatēt Aģentūras pašas aprīkojumu.

1.  Aģentūra iegulda Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa komplektēšanā savus (1. kategorijas) štata darbiniekus, lai tos kā vienību dalībniekus izvietotu operāciju norises vietās ar visiem uzdevumiem un pilnvarām, tostarp uzdevumu uzraudzīt pamattiesību ievērošanu un ekspluatēt Aģentūras pašas aprīkojumu.

Grozījums Nr.    298

Regulas priekšlikums

56. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Aģentūra iegulda Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa komplektēšanā vismaz 100 savus (1. kategorijas) štata darbiniekus, lai tos izvietotu operāciju norises vietās un atgriešanas operācijās un darbībās, un tie atskaitās tieši pamattiesību amatpersonai, un tiem ir uzdots uzraudzīt, vai visās Aģentūras, uzņēmējas dalībvalsts vai trešās valsts darbībās un operācijās tiek ievērotas pamattiesības. Pamattiesību ievērošanas uzraudzības speciālisti kā štata darbinieki ir neatkarīgi savu pienākumu izpildē. Tie atskaitās tieši pamattiesību amatpersonai un konsultatīvajam forumam. Tiem ir vajadzīgā kvalifikācija un pieredze pamattiesību un atgriešanas uzraudzības jomā.

Grozījums Nr.    299

Regulas priekšlikums

56. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Saskaņā ar 62. panta 2. punktu pēc darbinieku pieņemšanas darbā jaunie štata darbinieki iziet pilnu robežsardzes apmācību vai ar atgriešanu saistītas apmācības, kas attiecīgā gadījumā piemērojamas tādu īpašu mācību programmu ietvaros, ko izstrādājusi Aģentūra un kas, balstoties uz nolīgumiem ar atsevišķām dalībvalstīm, īstenotas to specializētās akadēmijās. Mācību izmaksas pilnība sedz Aģentūra.

2.  Saskaņā ar 62. panta 2. punktu pēc darbinieku pieņemšanas darbā jaunie štata darbinieki atbilstoši to specializācijai iziet pilnu apmācību, tostarp par pamattiesībām. Pēc vajadzības organizē robežsardzes apmācību, ar atgriešanu saistītas apmācības vai padziļinātas apmācības par pamattiesībām, kas piemērojamas tādu īpašu mācību programmu ietvaros, ko izstrādājusi Aģentūra un kas, balstoties uz nolīgumiem ar atsevišķām dalībvalstīm, īstenotas to specializētās akadēmijās. Mācību izmaksas pilnība sedz Aģentūra.

Grozījums Nr.    300

Regulas priekšlikums

56. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Aģentūra visā viņu nodarbinātības laikā nodrošina, ka tās štata darbinieki pilda pienākumus kā vienību dalībnieki, kam ir augsti standarti. Katram darbiniekam izstrādā piemērotu mācību plānu, kas nodrošina pastāvīgu profesionālo kvalifikācijas celšanu, lai pildītu robežsarga vai ar atgriešanu saistītus uzdevumus.

3.  Aģentūra visā viņu nodarbinātības laikā nodrošina, ka tās štata darbinieki pilda pienākumus kā vienību dalībnieki atbilstoši visaugstākajiem standartiem un pilnībā ievērojot pamattiesības. Katram darbiniekam izstrādā piemērotu mācību plānu, kas nodrošina pastāvīgu profesionālo kvalifikācijas celšanu, lai pildītu robežsarga, pamattiesību uzraudzības speciālista vai ar atgriešanu saistītus uzdevumus.

Grozījums Nr.    301

Regulas priekšlikums

56. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Pārējos Aģentūras nodarbinātos darbiniekus, kuri nav kvalificēti robežsarga vai ar atgriešanu saistītus uzdevumu pildīšanai, izvieto vienīgi ar koordināciju saistītām un citu saistītu uzdevumu kopīgu operāciju laikā. Viņi neietilpst vienību sastāvā.

4.  Pārējos Aģentūras nodarbinātos darbiniekus, kuri nav kvalificēti robežkontroles, pamattiesību uzraudzības vai ar atgriešanu saistītu uzdevumu pildīšanai, izvieto vienīgi ar koordināciju saistītām un citu saistītu uzdevumu kopīgu operāciju laikā. Viņi neietilpst vienību sastāvā.

Grozījums Nr.    302

Regulas priekšlikums

57. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis iegulda Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa komplektēšanā, norīkojot operatīvo personālu kā Aģentūras (2. kategorijas) vienību dalībniekus. Atsevišķu norīkojumu ilgumu nosaka saskaņā ar 93. panta 7. punktu. Lai atvieglotu 61. pantā minētās finanšu atbalsta sistēmas īstenošanu, norīkošana parasti sākas kalendārā gada sākumā.

1.  Dalībvalstis iegulda Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa komplektēšanā, norīkojot operatīvo personālu kā Aģentūras (2. kategorijas) vienību dalībniekus. Atsevišķu norīkojumu ilgumu nosaka saskaņā ar 94. panta 7. punktu. Lai atvieglotu 61. pantā minētās finanšu atbalsta sistēmas īstenošanu, norīkošana parasti sākas kalendārā gada sākumā.

Grozījums Nr.    303

Regulas priekšlikums

57. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Katra dalībvalsts līdz katra gada 30. jūnijam izvirza savu operatīvo personālu norīkošanai atbilstoši konkrētam skaitam un specializācijai, ko valde izlēmusi nākamajam gadam, kā minēts 55. panta 4. punktā. Aģentūra var pārbaudīt, vai operatīvais personāls, ko dalībvalsts izvirzījusi, atbilst noteiktajai specializācijai un vai tam ir vajadzīgās valodu prasmes. Aģentūra līdz 15. septembrim pieņem ierosinātos kandidātus vai lūdz dalībvalstij izvirzīt norīkošanai citu kandidātu gadījumā, ja tas neatbilst prasītajai specializācijai, ja tam ir nepietiekamas valodu prasmes, amatpārkāpums vai piemērojamo noteikumu pārkāpums iepriekšējos izvietojumos.

4.  Katra dalībvalsts līdz katra gada 30. jūnijam izvirza savu operatīvo personālu norīkošanai atbilstoši konkrētam skaitam un specializācijai, ko valde izlēmusi nākamajam gadam, kā minēts 55. panta 4. punktā. Aģentūra pārbauda, vai operatīvais personāls, ko dalībvalsts izvirzījusi, atbilst noteiktajai specializācijai un vai tam ir vajadzīgās valodu prasmes. Aģentūra līdz 15. septembrim pieņem ierosinātos kandidātus vai tos noraida gadījumā, ja tie neatbilst prasītajai specializācijai, ja tiem ir nepietiekamas valodu prasmes, amatpārkāpums vai piemērojamo noteikumu pārkāpums iepriekšējos izvietojumos, un lūdz dalībvalstij izvirzīt norīkošanai citu kandidātu.

Grozījums Nr.    304

Regulas priekšlikums

57. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Neskarot 75. panta 3. punktu, visi 2. kategorijas darbinieku izvietojumi ir obligāti. 75. panta 3. punkta piemērošanas gadījumā attiecīgos 2. kategorijas darbiniekus aizstāj štata darbinieki.

Grozījums Nr.    305

Regulas priekšlikums

58. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Katra dalībvalsts ir atbildīga par to, lai nodrošinātu, ka izvirzītais operatīvais personāls ir pieejams pēc Aģentūras pieprasījuma saskaņā ar šajā pantā noteikto kārtību. Katram operatīvajam darbiniekam jābūt pieejamam laikposmā līdz 4 mēnešiem kalendārajā gadā.

2.  Katra dalībvalsts ir atbildīga par to, lai nodrošinātu, ka izvirzītais operatīvais personāls ir pieejams pēc Aģentūras pieprasījuma saskaņā ar šajā pantā noteikto kārtību. Katram operatīvajam darbiniekam jābūt pieejamam laikposmā no vismaz 2 mēnešiem līdz ne vairāk kā 4 mēnešiem kalendārajā gadā.

Grozījums Nr.    306

Regulas priekšlikums

58. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Aģentūra var pārbaudīt, vai operatīvais personāls, ko dalībvalsts izvirzījusi īstermiņa izvietošanai, atbilst noteiktajai specializācijai un vai tam ir vajadzīgās valodu prasmes. Aģentūra var pieprasīt dalībvalstij svītrot operatīvo darbinieku no valsts saraksta gadījumā, ja tas neatbilst prasītajai specializācijai, ja tam ir nepietiekamas valodu prasmes, amatpārkāpums vai piemērojamo noteikumu pārkāpums iepriekšējos izvietojumos.

3.  Aģentūra pārbauda, vai operatīvais personāls, ko dalībvalsts izvirzījusi īstermiņa izvietošanai, atbilst noteiktajai specializācijai un vai tam ir vajadzīgās valodu prasmes. Aģentūra noraida izvirzīto operatīvo darbinieku gadījumā, ja tas neatbilst prasītajai specializācijai, ja tam ir nepietiekamas valodu prasmes, amatpārkāpums vai piemērojamo noteikumu pārkāpums iepriekšējos izvietojumos, un lūdz dalībvalstij izvirzīt citu kandidātu.

Grozījums Nr.    307

Regulas priekšlikums

58. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a  Neskarot 75. panta 3. punktu, visi 3. kategorijas darbinieku izvietojumi ir obligāti. 75. panta 3. punkta piemērošanas gadījumā attiecīgos 3. kategorijas darbiniekus aizstāj štata darbinieki.

Grozījums Nr.    308

Regulas priekšlikums

58.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

58.a pants

 

Dalībvalstu līdzdalība Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgajā korpusā ar ātrās reaģēšanas rezervi

 

1.  Dalībvalstis Aģentūras tūlītējā rīcībā nodod operatīvos darbiniekus, kas veido daļu no ātrās reaģēšanas rezerves (4. kategorija). Piecu darba dienu laikā pēc tam, kad izpilddirektors un uzņēmēja dalībvalsts ir vienojušies par operatīvo plānu, ātrās reaģēšanas rezerves ietvaros no katras dalībvalsts var izvietot operatīvos darbiniekus tikai nolūkā īstenot ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumus ar nosacījumu, ka jau pilnībā ir izvietoti 1.–3. kategorijas darbinieki, kas vajadzīgi operācijas īstenošanai. Šajā nolūkā katra dalībvalsts ik gadu dara pieejamu Aģentūrai zināmu skaitu robežsargu vai citu attiecīgo darbinieku. To specializācijas nosaka ar valdes lēmumu. Kopīgais darbinieku skaits, kādu dalībvalstis dara pieejamu, ir līdz 3000 robežsargu vai citu attiecīgo darbinieku. Aģentūra pārbauda, vai dalībvalstu piedāvātie robežsargi atbilst noteiktajām specializācijām. Aģentūra pieņem ierosinātos kandidātus vai tos noraida gadījumā, ja tie neatbilst prasītajai specializācijai, ja tiem ir nepietiekamas valodu prasmes, amatpārkāpums vai piemērojamo noteikumu pārkāpums iepriekšējos izvietojumos, un lūdz dalībvalstij izvirzīt norīkošanai citu kandidātu.

 

2.  Katra dalībvalsts ir atbildīga par savu ieguldījumu 1. punktā minētā robežsargu vai citu attiecīgo darbinieku skaita nodrošināšanā saskaņā ar Va pielikumu.

Grozījums Nr.    309

Regulas priekšlikums

59. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa darbības vidusposma pārskatīšana

Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa darbības pārskatīšana

Grozījums Nr.    310

Regulas priekšlikums

59. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija, jo īpaši pamatojoties uz 65. pantā minētajiem ziņojumiem, līdz 2024. gada 31. jūnijam veic vidusposma pārskatīšanu par Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa darbību, izvērtējot tā kopējo skaitu un sastāvu. Pārskatīšanā ņem vērā štata darbinieku izmaiņas Aģentūras ieguldījumos vai jebkuras nozīmīgas pārmaiņas atsevišķu dalībvalstu spējās, kas ietekmē to spējas dot savu ieguldījumu pastāvīgā korpusā.

1.  Komisija kopā ar dalībvalstīm, jo īpaši pamatojoties uz 65. pantā un 62. panta 8.a punktā minētajiem ziņojumiem, līdz [divi gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] veic pārskatīšanu par Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa, tostarp ātrās reaģēšanas rezerves, darbību, izvērtējot to vispārējo apmācību, specializētās zināšanas, profesionālismu, skaitu un sastāvu. Pārskatīšanā ņem vērā štata darbinieku izmaiņas Aģentūras ieguldījumos vai jebkuras nozīmīgas pārmaiņas atsevišķu dalībvalstu spējās, kas ietekmē to spējas dot savu ieguldījumu pastāvīgā korpusā.

Grozījums Nr.    311

Regulas priekšlikums

59. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Vajadzības gadījumā šim vidusposma pārskatam pievieno attiecīgus priekšlikumus, lai grozītu I, III un IV pielikumu.

2.  Vajadzības gadījumā šim vidusposma pārskatam pievieno attiecīgus priekšlikumus, lai grozītu I, III, IV un Va pielikumu.

Grozījums Nr.    312

Regulas priekšlikums

59. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Līdz .. [divi gadi pēc šis regulas stāšanās spēkā] un pēc tam reizi četros gados Komisija kopā ar dalībvalstīm un ar Aģentūras palīdzību sagatavo neatkarīgu pārskatu par Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa personāla apmācības, specializēto zināšanu un profesionālisma līmeni. Komisija pārskata rezultātus paziņo Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.    313

Regulas priekšlikums

60. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ar uzņēmējas dalībvalsts piekrišanu Aģentūra var izveidot vietējos birojus tās teritorijā, lai veicinātu un uzlabotu operatīvo darbību koordināciju, tostarp atgriešanas jomā, ko Aģentūra organizē šajā dalībvalstī vai kaimiņreģionā, un lai nodrošinātu Aģentūras cilvēkresursu un tehnisko resursu efektīvu pārvaldību. Vietējie biroji ir pagaidu iestādes, kas izveidotas uz tik ilgu laikposmu, cik vajadzīgs, lai Aģentūra varētu veikt būtiskas operatīvās darbības konkrētajā dalībvalstī vai attiecīgajā kaimiņreģionā. Vajadzības gadījumā šo laikposmu var pagarināt.

1.  Ar uzņēmējas dalībvalsts piekrišanu vai nepārprotami iekļaujot šo iespēju ar uzņēmēju trešo valsti noslēgtajā statusa nolīgumā, Aģentūra var izveidot vietējos birojus minētās dalībvalsts vai trešās valsts teritorijā, lai veicinātu un uzlabotu operatīvo darbību koordināciju, tostarp atgriešanas jomā, ko Aģentūra organizē šajā dalībvalstī vai trešā valstī, un lai nodrošinātu Aģentūras cilvēkresursu un tehnisko resursu efektīvu pārvaldību. Vietējos birojus izveido uz tik ilgu laikposmu, cik vajadzīgs, lai Aģentūra varētu veikt būtiskas operatīvās darbības minētajā konkrētajā dalībvalstī vai trešā valstī. Vajadzības gadījumā šo laikposmu var pagarināt.

Grozījums Nr.    314

Regulas priekšlikums

60. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Aģentūra un uzņēmēja dalībvalsts, kurā izveidots vietējais birojs, cenšas veikt vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu pēc iespējas labākus apstākļus, kas vajadzīgi vietējam birojam uzticēto uzdevumu izpildei.

2.  Aģentūra un uzņēmēja dalībvalsts vai trešā valsts, kurā izveidots vietējais birojs, veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu pēc iespējas labākus apstākļus, kas vajadzīgi vietējam birojam uzticēto uzdevumu izpildei. Vietējos birojos nodarbināto darbinieku darba vietu nosaka saskaņā ar 94. panta 2. punktu.

Grozījums Nr.    315

Regulas priekšlikums

60. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  nodrošina operatīvu atbalstu dalībvalstij attiecīgajās operāciju norises vietās;

(b)  nodrošina operatīvu atbalstu dalībvalstij vai trešai valstij attiecīgajās operāciju norises vietās;

Grozījums Nr.    316

Regulas priekšlikums

60. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  uzrauga operāciju un darbību atbilstību pamattiesībām robežu pārvaldības un atgriešanas jomā un atskaitās tieši pamattiesību amatpersonai;

Grozījums Nr.    317

Regulas priekšlikums

60. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  sadarbojas ar uzņēmēju(-ām) dalībvalsti(-īm) visos jautājumos, kas saistīti ar Aģentūras konkrētajā(-s) dalībvalstī(-s) organizēto operatīvo darbību praktisko īstenošanu, tostarp visos papildjautājumos, kas varētu būt radušies šo darbību gaitā;

(d)  sadarbojas ar uzņēmēju(-ām) dalībvalsti(-īm) vai uzņēmēju trešo valsti visos jautājumos, kas saistīti ar Aģentūras konkrētajā(-s) dalībvalstī(-s) vai konkrētajā trešā valstī organizēto operatīvo darbību praktisko īstenošanu, tostarp visos papildjautājumos, kas varētu būt radušies šo darbību gaitā;

Grozījums Nr.    318

Regulas priekšlikums

60. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  atbalsta koordinatoru, vajadzības gadījumā atvieglojot koordināciju un saziņu starp Aģentūras vienībām un attiecīgajām uzņēmējas dalībvalsts iestādēm;

(f)  atbalsta koordinatoru, vajadzības gadījumā atvieglojot koordināciju un saziņu starp Aģentūras vienībām un attiecīgajām uzņēmējas dalībvalsts vai uzņēmējas trešās valsts iestādēm;

Grozījums Nr.    319

Regulas priekšlikums

60. pants – 3. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i)  sniedz atbalstu Aģentūras sadarbības koordinatoram, lai konstatētu pašreizējās vai nākotnes problēmas saistībā ar tās atbildībā esošās teritorijas robežu pārvaldību vai lai īstenotu atgriešanas acquis, un regulāri ziņo galvenajam birojam;

(i)  sniedz atbalstu Aģentūras sadarbības koordinatoram, lai konstatētu pašreizējās vai nākotnes problēmas saistībā ar tās atbildībā esošās teritorijas robežu pārvaldību vai lai īstenotu atgriešanas acquis vai risinātu ar pamattiesībām saistītus jautājumus, un regulāri ziņo galvenajam birojam;

Grozījums Nr.    320

Regulas priekšlikums

60. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Uzņēmēja dalībvalsts, kurā ir izveidots vietējais birojs, sniedz Aģentūrai palīdzību, lai nodrošinātu operatīvo spēju.

Grozījums Nr.    321

Regulas priekšlikums

60. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Izpilddirektors reizi ceturksnī ziņo valdei par vietējo biroju darbībām. Vietējo biroju darbības apraksta atsevišķā iedaļā gada darbības pārskatā, kas minēts 98. panta 2. punkta j) apakšpunktā.

6.  Izpilddirektors un pamattiesību amatpersona reizi ceturksnī ziņo valdei par vietējo biroju darbībām un par vietējo biroju uzraudzīto atbilstību pamattiesībām. Vietējo biroju darbības apraksta atsevišķā iedaļā gada darbības pārskatā, kas minēts 98. panta 2. punkta j) apakšpunktā.

Grozījums Nr.    322

Regulas priekšlikums

60. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Ja Komisija konstatē, ka kādā dalībvalstī, kurā Aģentūra ir izveidojusi vietējo biroju, pastāv vispārēji trūkumi saistībā ar tiesiskumu, Komisija šo konstatējumu nekavējoties paziņo izpilddirektoram. Viena mēneša laikā pēc informācijas saņemšanas par šo konstatējumu — ja vien vietējais birojs šajā laikā nav ticis slēgts — valde pēc izpilddirektora priekšlikuma pieņem lēmumu par to, vai slēgt vietējo biroju, pilnībā ņemot vērā Komisijas atzinumu.

Grozījums Nr.    323

Regulas priekšlikums

61. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis ir tiesīgas saņemt finansējumu kā finansējumu, kas nav saistīts ar izmaksām katru gadu, lai atbalstītu cilvēkresursu attīstību nolūkā nodrošināt savu ieguldījumu Eiropas un robežsardzes pastāvīgā korpusā komplektēšanā saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) III un IV pielikumu, saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 125. panta 1. punkta a) apakšpunktu; šādu finansējumu maksā pēc attiecīgā gada beigām un pēc nosacījumu izpildes, kas noteikti saskaņā ar 3. un 4. punktu. Minētais finansējums balstās uz atsauces summu, kas noteikta 2. punktā, un tas ir:

1.  (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.    324

Regulas priekšlikums

61. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā minētās summas ikgadējo maksājumu veic ar nosacījumu, ka dalībvalstis attiecīgi palielina savu vispārējo valsts robežsardzes personālu, attiecīgajā laikposmā pieņemot darbā jaunus robežsargus un citas amatpersonas. Ziņošanas nolūkā attiecīgo informāciju Aģentūrai sniedz ikgadējās divpusējās sarunās un pārbauda, izmantojot neaizsargātības novērtējumu nākamajā gadā. Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās summas ikgadējo maksājumu veic attiecībā uz robežsargu vai citu amatpersonu skaitu, kas vismaz 4 mēnešus ir faktiski izvietotas saskaņā ar 58. pantu, ievērojot IV pielikumā noteikto ierobežojumu.

3.  Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā minētās summas ikgadējo maksājumu veic ar nosacījumu, ka dalībvalstis attiecīgi palielina savu vispārējo valsts robežsardzes personālu, attiecīgajā laikposmā pieņemot darbā jaunus robežsargus un citas amatpersonas. Ziņošanas nolūkā attiecīgo informāciju Aģentūrai sniedz ikgadējās divpusējās sarunās un pārbauda, izmantojot neaizsargātības novērtējumu nākamajā gadā. Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās pilnas summas ikgadējo maksājumu veic attiecībā uz robežsargu vai citu amatpersonu skaitu, kas vismaz 4 secīgus vai nesecīgus mēnešus ir faktiski izvietotas saskaņā ar 58. pantu, vai proporcionāli izvietošanām uz periodu, kas nav mazāks par secīgiem vai nesecīgiem 4 mēnešiem, ievērojot IV pielikumā noteikto ierobežojumu. Ar 1. punkta a) un b) apakšpunktā minēto summu ikgadējiem maksājumiem saistīto avansa maksājumu piešķir pēc tam, kad dalībvalsts, kura veikusi ieguldījumu, ir iesniegusi konkrētu un pamatotu pieprasījumu.

Grozījums Nr.    325

Regulas priekšlikums

61. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Īstenojot finansiālo atbalstu saskaņā ar šo pantu, Aģentūra un dalībvalstis nodrošina līdzfinansēšanas un dubultas nefinansēšanas principu ievērošanu.

Grozījums Nr.    326

Regulas priekšlikums

62. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Aģentūra, ņemot vērā 9. panta 4. punktā minēto spēju ceļvedi, ja tāds ir pieejams, un sadarbojoties ar atbilstošajām dalībvalstu apmācību struktūrām un attiecīgā gadījumā EASO un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru, izstrādā specifiskus mācību rīkus, tostarp īpašas mācības par bērnu un citu mazaizsargātu personu aizsardzību. Tā sniedz robežsargiem, personu atgriešanas speciālistiem un citam attiecīgam personālam, kuri ir Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa dalībnieki, viņu uzdevumu veikšanai un pilnvaru īstenošanai būtisku progresīvu apmācību. Aģentūras personāla eksperti veic regulārus treniņus ar šiem robežsargiem un citiem vienību dalībniekiem saskaņā ar progresīvo apmācības un treniņu grafiku, kas minēts Aģentūras gada darba programmā.

1.  Aģentūra, ņemot vērā 9. panta 4. punktā minēto spēju ceļvedi, ja tāds ir pieejams, un sadarbojoties ar atbilstošajām dalībvalstu apmācību struktūrām un [Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru] un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru, izstrādā specifiskus mācību rīkus, tostarp īpašas mācības par bērnu un citu mazaizsargātu personu aizsardzību. Tā sniedz robežsargiem, personu atgriešanas speciālistiem, atgriešanas pavadīšanas speciālistiem, piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālistiem un citam attiecīgam personālam, kuri ir Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa dalībnieki, viņu uzdevumu veikšanai un pilnvaru īstenošanai būtisku progresīvu apmācību. Aģentūras personāla eksperti veic regulārus treniņus ar šiem robežsargiem un citiem vienību dalībniekiem saskaņā ar progresīvo apmācības un treniņu grafiku, kas minēts Aģentūras gada darba programmā.

Grozījums Nr.    327

Regulas priekšlikums

62. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Aģentūra nodrošina, ka visi darbinieki, kuri pieņemti darbā Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa operatīvie darbinieki, pirms sākotnējās izvietošanas Aģentūras organizētajās operatīvajās darbībās ir piedalījušies atbilstošās mācībās par attiecīgajām Savienības un starptautiskajām tiesībām, tostarp par pamattiesībām, piekļuvi starptautiskajai aizsardzībai un vajadzības gadījumā par meklēšanu un glābšanu. Šajā nolūkā Aģentūra, pamatojoties uz nolīgumiem ar atlasītām dalībvalstīm, ievieš vajadzīgās mācību programmas to valsts augstākajās mācību iestādēs. Mācību izmaksas pilnība sedz Aģentūra.

2.  Aģentūra nodrošina, ka visi darbinieki, kas pieņemti darbā par Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa operatīvajiem darbiniekiem, pirms viņu pirmās izvietošanas Aģentūras organizētajās operatīvajās darbībās ir piedalījušies mācībās par attiecīgajām Savienības un starptautiskajām tiesībām, tostarp par pamattiesībām, piekļuvi starptautiskajai aizsardzībai, vadlīnijām par tādu personu identificēšanu, kuras vēlas saņemt aizsardzību, un par to virzīšanu uz atbilstīgām procedūrām, vadlīnijām par bērnu, tostarp nepavadītu nepilngadīgo, cilvēku tirdzniecības upuru, tādu personu, kam vajadzīga steidzama medicīniskā palīdzība, un citu sevišķi neaizsargātu personu īpašo vajadzību nodrošināšanu un gadījumā, ja ir paredzēts, ka viņi piedalās jūras operācijās, — par meklēšanu un glābšanu. Ja operatīvo darbību laikā var būt nepieciešamība izmantot šaujamieročus, darbinieki saņem vispusīgu praktisko, juridisko un ētisko apmācību, ņemot vērā darbinieku iepriekšējo apmācību vai pieredzi.

Grozījums Nr.    328

Regulas priekšlikums

62. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Šajā nolūkā Aģentūra, pamatojoties uz nolīgumiem ar atlasītām dalībvalstīm, ievieš vajadzīgās mācību programmas to valsts augstākajās mācību iestādēs. Aģentūra nodrošina, ka mācību programmas pamatojas uz kopēju izglītības pamatsaturu, tās ir saskaņotas un veicina savstarpējo saprašanos un kopīgu kultūru, kas balstās uz Līgumos ietvertajām vērtībām. Mācību izmaksas pilnībā sedz Aģentūra.

Grozījums Nr.    329

Regulas priekšlikums

62. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Pēc valdes apstiprinājuma saņemšanas Aģentūra var izveidot Aģentūras mācību centru, lai vēl vairāk atvieglotu kopējās Eiropas kultūras iekļaušanu sniegtajā apmācībā.

Grozījums Nr.    330

Regulas priekšlikums

62. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Aģentūra īsteno nepieciešamās iniciatīvas, ar kurām nodrošina, ka visi dalībvalstu operatīvie darbinieki, kas piedalās Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa vienībās, pirms dalības Aģentūras organizētajās operatīvajās darbībās ir piedalījušies mācībās par attiecīgajām Savienības un starptautiskajām tiesībām, tostarp par pamattiesībām, piekļuvi starptautiskajai aizsardzībai un vajadzības gadījumā par meklēšanu un glābšanu.

svītrots

Grozījums Nr.    331

Regulas priekšlikums

62. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Aģentūra veic vajadzīgās iniciatīvas, lai nodrošinātu apmācību personālam, kurš ir iesaistīts ar atgriešanu saistītu uzdevumu izpildē un nozīmēts 52. pantā minētajā Robežu un krasta apsardzes pastāvīgajā korpusā un rezervē. Aģentūra nodrošina, ka visi darbinieki, kuri piedalās atgriešanas operācijās un atgriešanas nodrošināšanas operācijās, kā arī Aģentūras darbinieki pirms dalības Aģentūras organizētajās operatīvajās darbībās ir piedalījušies mācībās par attiecīgajām Savienības un starptautiskajām tiesībām, tostarp par pamattiesībām un piekļuvi starptautiskajai aizsardzībai.

4.  Aģentūra veic vajadzīgās iniciatīvas, lai nodrošinātu apmācību personālam, kurš ir iesaistīts ar atgriešanu saistītu uzdevumu izpildē un nozīmēts 52. pantā minētajā Robežu un krasta apsardzes pastāvīgajā korpusā un rezervē. Aģentūra nodrošina, ka tās darbinieki un visi darbinieki, kuri piedalās atgriešanas operācijās un atgriešanas nodrošināšanas operācijās, pirms dalības Aģentūras organizētajās operatīvajās darbībās ir piedalījušies mācībās par attiecīgajām Savienības un starptautiskajām tiesībām, tostarp par pamattiesībām, piekļuvi starptautiskajai aizsardzībai un neaizsargātu personu nosūtīšanas mehāniskiem.

Grozījums Nr.    332

Regulas priekšlikums

62. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Aģentūra izveido apmaiņas programmu, kas ļauj tās vienībās iesaistītajiem robežsargiem un personālam, kurš piedalās Eiropas atgriešanas nodrošināšanas vienībās, apgūt zināšanas vai specifisku zinātību no ārvalstu pieredzes un paraugprakses, strādājot kopā ar robežsargiem un personālu, kas iesaistīti ar atgriešanu saistītu uzdevumu izpildē, dalībvalstī, kas nav to piederības dalībvalsts.

8.  Aģentūra izveido apmaiņas programmu, kas ļauj tās vienībās iesaistītajiem robežsargiem un personālam, kurš piedalās Eiropas atgriešanas nodrošināšanas vienībās, apgūt zināšanas vai specifisku zinātību no pieredzes, atbilstības pamattiesībām un ārvalstu paraugprakses, strādājot kopā ar robežsargiem un personālu, kas iesaistīti ar atgriešanu saistītu uzdevumu izpildē, dalībvalstī, kas nav to piederības dalībvalsts.

Grozījums Nr.    333

Regulas priekšlikums

62. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a  Aģentūra izveido un pastāvīgi pilnveido iekšēju kvalitātes kontroles mehānismu, lai augstā līmenī nodrošinātu visu savu darbinieku, kā arī Aģentūras operatīvajās darbībās iesaistīto dalībvalstu operatīvo darbinieku apmācību, specializētās zināšanas un profesionalitāti. Pamatojoties uz kvalitātes kontroles mehānisma īstenošanu, Aģentūra sagatavo gada izvērtējuma ziņojumu. Aģentūra gada izvērtējuma ziņojumu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.    334

Regulas priekšlikums

63. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pamatojoties uz izpilddirektora priekšlikumu un saņēmusi pozitīvu Komisijas atzinumu, valde izstrādā visaptverošu daudzgadu stratēģiju attiecībā uz to, kā, ņemot vērā Eiropas integrētās robežu pārvaldības daudzgadu politikas stratēģiskās plānošanas ciklu, ieskaitot 9. panta 4. punktā minēto spēju ceļvedi, ja tas ir pieejams, un budžeta resursus, kuri šim mērķim darīti pieejami daudzgadu finanšu shēmā, tiks pilnveidotas Aģentūras tehniskās spējas.

Pamatojoties uz izpilddirektora priekšlikumu, saņēmusi pozitīvu Komisijas atzinumu un pamatojoties uz Eiropas integrētās robežu pārvaldības daudzgadu politikas stratēģiskās plānošanas ciklu, ieskaitot 9. panta 4. punktā minēto spēju ceļvedi, ja tas ir pieejams, kā arī pamatojoties uz budžeta resursiem, kas šim mērķim darīti pieejami daudzgadu finanšu shēmā, valde izstrādā visaptverošu daudzgadu stratēģiju attiecībā uz to, kā ir jāpilnveido Aģentūras tehniskās spējas.

Grozījums Nr.    335

Regulas priekšlikums

63. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Pamatojoties uz vienošanās paraugu, ko izstrādājusi Aģentūra un apstiprinājusi valde, reģistrācijas dalībvalsts un Aģentūra vienojas par noteikumiem, ar kādiem tiks nodrošināta aprīkojuma ekspluatējamība. Ja aktīvi ir iegādāti kopīpašumā, noteikumi arī nosaka laikposmus, kuros aktīvi ir pilnībā pieejami Aģentūrai, un reglamentē aprīkojuma izmantošanu, ieskaitot ātru izvietošanu ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumos.

5.  Pamatojoties uz vienošanās paraugu, ko izstrādājusi Aģentūra un apstiprinājusi valde, reģistrācijas dalībvalsts un Aģentūra vienojas par noteikumiem, ar kādiem tiks nodrošināta aprīkojuma ekspluatējamība. Šajā sakarā reģistrācijas dalībvalsts apstiprina šādu aprīkojumu kā valdības dienestā izmantojamu aprīkojumu. Ja aktīvi ir iegādāti kopīpašumā, noteikumi arī nosaka laikposmus, kuros aktīvi ir pilnībā pieejami Aģentūrai, un reglamentē aprīkojuma izmantošanu, ieskaitot ātru izvietošanu ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumos.

Grozījums Nr.    336

Regulas priekšlikums

63. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Ja Aģentūrai nav vajadzīgo kvalificēto štata darbinieku, reģistrācijas dalībvalsts vai tehniskā aprīkojuma piegādātājs nodrošina vajadzīgos ekspertus un tehnisko darbinieku komandu, lai tehnisko aprīkojumu varētu ekspluatēt juridiski pareizā un drošā veidā. Šādā gadījumā tehnisko aprīkojumu, kas ir Aģentūras īpašums, dara Aģentūrai pieejamu pēc tās pieprasījuma, un reģistrācijas dalībvalsts nevar atsaukties uz 64. panta 8. punktā minēto ārkārtas situāciju.

6.  Ja Aģentūrai nav vajadzīgo kvalificēto štata darbinieku, reģistrācijas dalībvalsts vai tehniskā aprīkojuma piegādātājs nodrošina vajadzīgos ekspertus un tehnisko darbinieku komandu, lai tehnisko aprīkojumu varētu ekspluatēt juridiski pareizā un drošā veidā. Ja reģistrācijas dalībvalsts piedāvā vajadzīgos ekspertus un tehnisko darbinieku komandu, tos uzskata par daļu no šīs konkrētās dalībvalsts ieguldījuma pastāvīgajā korpusā. Šādā gadījumā tehnisko aprīkojumu, kas ir Aģentūras īpašums, dara Aģentūrai pieejamu pēc tās pieprasījuma, un reģistrācijas dalībvalsts nevar atsaukties uz 64. panta 8. punktā minēto ārkārtas situāciju. Pieprasot dalībvalstij nodrošināt tehnisko aprīkojumu un operatīvos darbiniekus, Aģentūra ņem vērā konkrētos operatīvos sarežģījumus, ar ko šī dalībvalsts saskaras pieprasījuma iesniegšanas brīdī.

Grozījums Nr.    337

Regulas priekšlikums

65. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  to operatīvo darbinieku skaitu, ko katra dalībvalsts ir apņēmusies nosūtīt dalībai Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgajā korpusā un iekļaut piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālistu rezervē;

(a)  to operatīvo darbinieku skaitu, ko katra dalībvalsts ir apņēmusies nosūtīt dalībai Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgajā korpusā, tostarp piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālistu rezervi;

Grozījums Nr.    338

Regulas priekšlikums

65. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  tā tehniskā aprīkojuma vienību skaitu, ko katra dalībvalsts un Aģentūra iepriekšējā gadā ir izvietojusi no tehniskā aprīkojuma rezerves, īpaši norādot:

(e)  tā tehniskā aprīkojuma vienību skaitu, ko katra dalībvalsts un Aģentūra iepriekšējā gadā ir izvietojusi no tehniskā aprīkojuma rezerves;

Grozījums Nr.    339

Regulas priekšlikums

66. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Aģentūra, ņemot vērā 9. panta 4. punktā minēto spēju ceļvedi, proaktīvi uzrauga un dod ieguldījumu pētniecības un inovācijas darbībās, kas ir būtiskas Eiropas integrētajai robežu pārvaldībai, tostarp attiecībā uz progresīvu uzraudzības tehnoloģiju izmantošanu. Aģentūra izplata minēto pētījumu rezultātus Eiropas Parlamentam, dalībvalstīm un Komisijai saskaņā ar 50. pantu. Tā pēc vajadzības var izmantot minētos rezultātus kopīgajās operācijās, ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumos, atgriešanas operācijās un atgriešanas nodrošināšanas operācijās.

1.  Aģentūra, ņemot vērā 9. panta 4. punktā minēto spēju ceļvedi, proaktīvi uzrauga un dod ieguldījumu pētniecības un inovācijas darbībās, kas ir būtiskas Eiropas integrētajai robežu pārvaldībai. Aģentūra izplata minēto pētījumu rezultātus Eiropas Parlamentam, dalībvalstīm un Komisijai saskaņā ar 50. pantu. Tā pēc vajadzības var izmantot minētos rezultātus kopīgajās operācijās, ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumos, atgriešanas operācijās un atgriešanas nodrošināšanas operācijās.

Grozījums Nr.    340

Regulas priekšlikums

66. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Aģentūra var plānot un īstenot pilotprojektus jautājumos, uz kuriem attiecas šī regula.

4.  Aģentūra var plānot un īstenot pilotprojektus, ja tas nepieciešams šajā regulā paredzēto pienākumu izpildei.

Grozījums Nr.    341

Regulas priekšlikums

66. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Aģentūra publisko visus savus pētniecības projektus, tostarp demonstrējuma projektus, iesaistītos sadarbības partnerus un projektu budžetu.

Grozījums Nr.    342

Regulas priekšlikums

67. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis un Aģentūra izveido operatīvos plānus robežu pārvaldības un atgriešanas jomā. Tādu dalībvalstu operatīvos plānus, kuras ir saistītas ar robežas posmiem ar augstas vai kritiskas ietekmes līmeni, izveido sadarbībā ar kaimiņos esošām dalībvalstīm un Aģentūru. Attiecībā uz Aģentūras darbībām operatīvā plānošana nākamajam gadam tiek veikta 100. pantā minētā vienotā plānošanas dokumenta pielikumā un katrai konkrētai operatīvajai darbībai – 39. pantā un 75. panta 3. punktā minētajā operatīvajā plānā.

2.  Dalībvalstis un Aģentūra izveido operatīvos plānus robežu pārvaldības un atgriešanas jomā. Tādu dalībvalstu operatīvos plānus, kuras ir saistītas ar robežas posmiem ar augstas ietekmes līmeni, izveido sadarbībā ar kaimiņos esošām dalībvalstīm un Aģentūru. Attiecībā uz Aģentūras darbībām operatīvā plānošana nākamajam gadam tiek veikta 100. pantā minētā vienotā plānošanas dokumenta pielikumā un katrai konkrētai operatīvajai darbībai – 39. pantā un 75. panta 3. punktā minētajā operatīvajā plānā.

Grozījums Nr.    343

Regulas priekšlikums

67. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Valsts spēju pilnveides plāns jo īpaši pievēršas robežsargu un personu atgriešanas speciālistu darbā pieņemšanas un apmācības politikai, aprīkojuma iegādei un uzturēšanai un vajadzīgajām pētniecības un izstrādes darbībām, kā arī attiecīgajiem finansiālajiem aspektiem.

Valsts spēju pilnveides plāns jo īpaši pievēršas robežsargu, personu atgriešanas speciālistu, atgriešanas pavadīšanas speciālistu un piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālistu darbā pieņemšanas un apmācības politikai, aprīkojuma iegādei un uzturēšanai un vajadzīgajām pētniecības un izstrādes darbībām, kā arī attiecīgajiem finansiālajiem aspektiem.

Grozījums Nr.    344

Regulas priekšlikums

68. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Aģentūra nodrošina ETIAS centrālās vienības, kas minēta [Regulas, ar ko izveido Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS)] 7. pantā, izveidi un darbību.

2.  Aģentūra nodrošina ETIAS centrālās vienības, kas minēta Regulas (ES) 2018/1240 7. pantā.

Grozījums Nr.    345

Regulas priekšlikums

11 iedaļa – 1. apakšiedaļa - virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Sadarbība Eiropas Savienībā

svītrots

Grozījums Nr.    346

Regulas priekšlikums

69. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Aģentūra sadarbojas ar Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem, aģentūrām un starptautiskajām organizācijām saskaņā ar to attiecīgo tiesisko regulējumu un izmanto esošo informāciju, spējas un sistēmas, kas pieejamas EUROSUR ietvaros.

Aģentūra sadarbojas ar Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām saskaņā ar to attiecīgo tiesisko regulējumu un izmanto esošo informāciju, spējas un sistēmas, kas pieejamas EUROSUR ietvaros.

Grozījums Nr.    347

Regulas priekšlikums

69. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Saskaņā ar 1. punktu Aģentūra sadarbojas jo īpaši ar:

Saskaņā ar 1. punktu Aģentūra sadarbojas ar:

Grozījums Nr.    348

Regulas priekšlikums

69. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru;

(c)  [Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru];

Grozījums Nr.    349

Regulas priekšlikums

69. pants – 1. punkts – 2. daļa – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(k)  kopējā drošības un aizsardzības politikas misijām un operācijām.

svītrots

Grozījums Nr.    350

Regulas priekšlikums

69. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Aģentūra var arī sadarboties ar šādām ar tās uzdevumiem saistītām starptautiskajām organizācijām saskaņā ar to attiecīgo tiesisko regulējumu:

 

(a)  Apvienoto Nāciju Organizāciju ar tās attiecīgo biroju, aģentūru, organizāciju un citu struktūru starpniecību, jo īpaši ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos biroju, Augstā cilvēktiesību komisāra biroju, Starptautisko Migrācijas organizāciju, Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas biroju un Starptautisko Civilās aviācijas organizāciju;

 

(b)  Starptautisko kriminālpolicijas organizāciju (Interpolu);

 

(c)  Eiropas Drošības un sadarbības organizāciju;

 

(d)  Pasaules muitas organizāciju.

 

Aģentūra sadarbojas ar Eiropas Padomi un Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāru, lai pārraudzītu piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālistu rezervi.

Grozījums Nr.    351

Regulas priekšlikums

69. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šā panta 1. punktā minētā sadarbība notiek ar 1. punktā minētajām vienībām noslēgto darba vienošanos satvarā. Komisija šādas vienošanās iepriekš apstiprina. Aģentūra par ikvienu šādu vienošanos informē Eiropas Parlamentu.

2.  Šā panta 1. punktā minētā sadarbība notiek ar 1. punktā minētajām vienībām noslēgto darba vienošanos satvarā. Šādas vienošanās iepriekš apstiprina Komisija un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, ciktāl darba vienošanās skar personas datu apmaiņu. Aģentūra par ikvienu šādu vienošanos informē Eiropas Parlamentu un to publisko. Šādu vienošanos tekstā skaidri būtu jānorāda ierosinātā pasākuma tvērums, apmērs un iejaukšanās līmenis, lai novērtētu konkrētā pasākuma nepieciešamību un samērīgumu.

Grozījums Nr.    352

Regulas priekšlikums

69. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Šā panta 1. punktā minētās Savienības iestādes, struktūras, biroji, aģentūras un starptautiskās organizācijas izmanto no Aģentūras saņemto informāciju tikai savu pilnvaru ietvaros un tiktāl, ciktāl tās ievēro pamattiesības, tostarp datu aizsardzības prasības. Aģentūras apstrādāto personas datu tālāku nosūtīšanu vai cita veida paziņošanu citām Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām reglamentē īpašas darba vienošanās attiecībā uz personas datu apmaiņu, un to iepriekš apstiprina Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs. Aģentūra jebkādus personas datus pārsūta saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem, kas izklāstīti 87.–90. pantā. Attiecībā uz klasificētas informācijas apstrādi minētās vienošanās paredz, ka attiecīgā Savienības iestāde, struktūra, birojs, aģentūra vai starptautiskā organizācija ievēro drošības noteikumus un standartus, kas ir līdzvērtīgi tiem, ko piemēro Aģentūra.

5.  Šā panta 1. punktā minētās Savienības iestādes, struktūras, biroji un aģentūras izmanto no Aģentūras saņemto informāciju tikai savu pilnvaru ietvaros un tiktāl, ciktāl tās ievēro pamattiesības, tostarp datu aizsardzības prasības. Aģentūras apstrādāto personas datu tālāku nosūtīšanu vai cita veida paziņošanu citām Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām drīkst veikt tikai gadījumā, ja Savienības tiesību akti to juridiski pamato un ja tas nenoved pie personas datu apstrādes citiem neatbilstīgiem mērķiem, kā noteikts Regulas (ES) 2018/1725 6. pantā, un to reglamentē īpašas darba vienošanās attiecībā uz personas datu apmaiņu, un to iepriekš apstiprina Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs. Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra reģistrē personas datu tālāku nosūtīšanu un šādas tālākas nosūtīšanas pamatojumus. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam ir iespēja pārbaudīt tālākas pārsūtīšanas likumību, jo īpaši atbilstību nepieciešamības un samērīguma principiem. Aģentūra jebkādus personas datus pārsūta saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem, kas izklāstīti 87.–90. pantā un Regulā (ES) 2018/1725. Attiecībā uz klasificētas informācijas apstrādi minētās vienošanās paredz, ka attiecīgā Savienības iestāde, struktūra, birojs, aģentūra vai starptautiskā organizācija ievēro drošības noteikumus un standartus, kas ir līdzvērtīgi tiem, ko piemēro Aģentūra.

Grozījums Nr.    353

Regulas priekšlikums

69. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Aģentūra nodrošina, ka personas dati, ko pārsūta vai izpauž starptautiskām organizācijām, tiek apstrādāti tikai tiem nolūkiem, kādiem tie tika pārsūtīti vai izpausti. Aģentūra nodrošina, ka ar starptautiskām organizācijām noslēgtās darba vienošanās pilnībā atbilst Savienības datu aizsardzības tiesību aktiem un jo īpaši Regulas (ES) 2018/679 V nodaļai.

Grozījums Nr.    354

Regulas priekšlikums

70. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  spēju koplietošanas ceļā, plānojot un īstenojot vairākmērķu operācijas un koplietojot līdzekļus un citas spējas, ciktāl šīs darbības koordinē minētās aģentūras un par tām ir saņemta attiecīgo dalībvalstu kompetento iestāžu piekrišana.

(e)  spēju koplietošanas ceļā, plānojot un īstenojot vairākmērķu operācijas, tostarp meklēšanu un glābšanu, un koplietojot līdzekļus un citas spējas, ciktāl šīs darbības koordinē minētās aģentūras un par tām ir saņemta attiecīgo dalībvalstu kompetento iestāžu piekrišana.

Grozījums Nr.    355

Regulas priekšlikums

70. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Konkrētus veidus sadarbībai krasta apsardzes funkciju jomā starp Aģentūru, Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru un Eiropas Jūras drošības aģentūru nosaka ar darba vienošanos saskaņā ar to attiecīgajām pilnvarām un finanšu noteikumiem, ko piemēro minētajām aģentūrām. Šādu vienošanos apstiprina Aģentūras valde, Eiropas Jūras drošības aģentūras Administratīvā padome un Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras valde.

2.  Konkrētus veidus sadarbībai krasta apsardzes funkciju jomā starp Aģentūru, Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru un Eiropas Jūras drošības aģentūru nosaka ar darba vienošanos saskaņā ar to attiecīgajām pilnvarām un finanšu noteikumiem, ko piemēro minētajām aģentūrām. Šādu vienošanos apstiprina Aģentūras valde, Eiropas Jūras drošības aģentūras Administratīvā padome un Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras valde. Aģentūras izmanto saistībā ar to sadarbību saņemto informāciju tikai sava tiesiskā regulējuma robežās un ievērojot pamattiesības, tostarp datu aizsardzības prasības.

Grozījums Nr.    356

Regulas priekšlikums

71. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Saskaņā ar šo pantu sniegtu informāciju ir aizliegts nodot tālāk vai citādāk paziņot trešām valstīm vai citām trešām personām.

5.  Saskaņā ar šo pantu sniegtu informāciju ir aizliegts nodot tālāk vai citādāk paziņot trešām valstīm vai jebkādām citām trešām personām.

Pamatojums

Šis grozījums ir iesniegts konsekvences nolūkā.

Grozījums Nr.    357

Regulas priekšlikums

11. iedaļa – 2. apakšiedaļa - virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Sadarbība ar trešām valstīm

svītrots

Grozījums Nr.    358

Regulas priekšlikums

72. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Saskaņā ar 3. panta g) punktu dalībvalstis un Aģentūra sadarbojas ar trešām valstīm nolūkā īstenot integrētu robežu pārvaldību un migrācijas politiku, ieskaitot atgriešanu.

1.  Saskaņā ar 3. panta g) punktu dalībvalstis un Aģentūra sadarbojas ar trešām valstīm nolūkā īstenot integrētu robežu pārvaldību un migrācijas politiku.

Grozījums Nr.    359

Regulas priekšlikums

72. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Komisija kopā ar Eiropas Ārējās darbības dienestu novērtē situāciju trešā valstī, ņemot vērā arī pamattiesību ievērošanu un datu aizsardzības līmeni tajā, pirms Aģentūra īsteno jebkādas darbības šajā trešā valstī vai kopā ar to un pirms tiek uzsāktas sarunas par jebkādu nolīgumu vai vienošanos ar šo trešo valsti saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr.    360

Regulas priekšlikums

72. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Aģentūra un dalībvalstis ievēro Savienības tiesības, tostarp normas un standartus, kas ir Savienības acquis daļa, ja sadarbība ar trešām valstīm notiek šo valstu teritorijā.

3.  Aģentūra un dalībvalstis ievēro Savienības tiesības, tostarp normas un standartus, kas ir Savienības acquis daļa, ja sadarbība ar trešām valstīm notiek šo valstu teritorijā. Sadarbības izveide ar trešām valstīm sekmē Eiropas integrētās robežu pārvaldības standartu izplatīšanu.

Grozījums Nr.    361

Regulas priekšlikums

73. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Dalībvalstis nodrošina, lai personas dati, kas ir pārsūtīti vai atklāti trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām, tiktu apstrādāti tikai nolūkos, kādiem tie tika pārsūtīti vai atklāti, un lai datu subjekti varētu izmantot savas tiesības arī šajās trešās valstīs vai saistībā ar šīm starptautiskajām organizācijām. Šajā nolūkā dalībvalstis divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos ar trešām valstīm vai darba vienošanos ar starptautiskajām organizācijām tekstā ietver juridiski saistošas un izpildāmas garantijas saskaņā ar Regulas (ES) 2018/679 46. panta 2. punkta a) apakšpunktu vai 3. punkta b) apakšpunktu. Ja nav 1. punktā noteikto nolīgumu vai vienošanos, dalībvalstis trešām valstīm vai starptautiskajām organizācijām nepārsūta un neatklāj nekādus personas datus.

Grozījums Nr.    362

Regulas priekšlikums

74. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  To darot, Aģentūra ar Savienības delegāciju un attiecīgā gadījumā KDAP misiju un operāciju atbalstu un koordinācijā ar tām rīkojas saskaņā ar Savienības ārējās darbības politiku, tostarp attiecībā uz pamattiesību aizsardzību un neizraidīšanas principu.

2.  To darot, Aģentūra ar Savienības delegāciju atbalstu un koordinācijā ar tām rīkojas saskaņā ar Savienības ārējās darbības politiku, tostarp attiecībā uz pamattiesību aizsardzību un neizraidīšanas principu, kā arī patvaļīgas aizturēšanas aizliegumu un spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai soda aizliegumu.

Grozījums Nr.    363

Regulas priekšlikums

74. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Apstākļos, kuros no Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa nepieciešama robežu pārvaldības un atgriešanas vienību izvietošana trešā valstī, kur vienību dalībniekiem būs izpildpilnvaras, Savienība ar attiecīgo trešo valsti noslēdz statusa nolīgumu. Statusa nolīgums ietver visus aspektus, kas vajadzīgi, lai veiktu minētās darbības. Tajā jo īpaši nosaka operācijas apmēru un vienību dalībnieku civiltiesisko atbildību un kriminālatbildību, uzdevumus un pilnvaras. Ar statusa nolīgumu nodrošina, ka šo operāciju laikā tiek pilnībā ievērotas pamattiesības.

3.  Apstākļos, kuros no Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa nepieciešama robežu pārvaldības, atgriešanas un pamattiesību uzraudzības vienību izvietošana trešā valstī, kur vienību dalībniekiem būs izpildpilnvaras, Savienība uz LESD 218. panta pamata ar attiecīgo trešo valsti noslēdz statusa nolīgumu, kas sagatavots, pamatojoties uz 77. panta 1.a punktā minēto statusa nolīguma paraugu. Statusa nolīgums ietver visus aspektus, kas vajadzīgi, lai veiktu minētās darbības. Tajā jo īpaši nosaka operācijas apmēru un vienību dalībnieku civiltiesisko atbildību un kriminālatbildību, uzdevumus un pilnvaras, pasākumus saistībā ar vietējā biroja izveidi un pasākumus, kas nodrošina pamattiesību aizsardzības pasākumu aktivizāciju, tostarp pamattiesību uzraudzības struktūru izvietošanu, pamattiesību stratēģijas piemērošanu saskaņā ar 81. pantu un rīcības kodeksa piemērošanu saskaņā ar 82. pantu. Ar statusa nolīgumu nodrošina, ka šo operāciju laikā tiek pilnībā ievērotas pamattiesības, un paredz sūdzību izskatīšanas mehānismu. Ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju apspriežas par statusa nolīguma noteikumiem, kas attiecas uz datu pārsūtīšanu. Operācijas veic, pamatojoties uz operatīvo plānu, kuram piekritušas arī iesaistītās dalībvalstis. Dalībvalstu iesaistīšanās kopīgās operācijās trešo valstu teritorijā ir brīvprātīga.

Grozījums Nr.    364

Regulas priekšlikums

74. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja tādas ir pieejamas, tā arī rīkojas, ievērojot darba vienošanās, ko noslēdz ar šīm iestādēm saskaņā ar Savienības tiesībām un politiku atbilstīgi 77. panta 6. punktam. Minētās darba vienošanās paredz precīzi noteiktu sadarbības jomu, veidu un mērķi un attiecas uz operatīvās sadarbības vadību, un var iekļaut noteikumus par sensitīvas neklasificētas informācijas apmaiņu un sadarbību EUROSUR ietvaros saskaņā ar 75. panta 3. punktu. Visas darba vienošanās par apmaiņu ar klasificētu informāciju noslēdz saskaņā ar 77. panta 6. punktu. Aģentūra ievēro Savienības tiesības, tostarp normas un standartus, kas ir Savienības acquis daļa.

4.  Ja tādas ir pieejamas, tā arī rīkojas, ievērojot darba vienošanās, ko noslēdz ar šīm iestādēm saskaņā ar Savienības tiesībām un politiku atbilstīgi 77. panta 6. punktam. Minētās darba vienošanās paredz precīzi noteiktu sadarbības jomu, veidu un mērķi un attiecas uz operatīvās sadarbības vadību, un var iekļaut noteikumus par sensitīvas neklasificētas informācijas apmaiņu un sadarbību EUROSUR ietvaros saskaņā ar 75. panta 3. punktu. Visas darba vienošanās par apmaiņu ar klasificētu informāciju noslēdz saskaņā ar 77. panta 6. punktu. Aģentūra ievēro Savienības tiesības, tostarp normas un standartus, kas ir Savienības acquis daļa. Aģentūra lūdz Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja iepriekšēju atļauju, ciktāl šīs darba vienošanās paredz personas datu pārsūtīšanu.

Grozījums Nr.    365

Regulas priekšlikums

74. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Aģentūra palīdz īstenot starptautiskās vienošanās un juridiski nesaistošas vienošanās par atgriešanu, kuras Savienība noslēgusi ar trešām valstīm, Savienības ārējās darbības politikas satvarā un jautājumos, uz kuriem attiecas šī regula.

5.  Aģentūra palīdz īstenot starptautiskās vienošanās un atpakaļuzņemšanas nolīgumus, ko Savienība noslēgusi ar trešām valstīm, Savienības ārējās darbības politikas satvarā un jautājumos, uz kuriem attiecas šī regula.

Grozījums Nr.    366

Regulas priekšlikums

74. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Aģentūra var izmantot Savienības finansējumu saskaņā ar to instrumentu noteikumiem, ar kuriem atbalsta trešās valstis un kas ar tām ir saistīti. Jautājumos, uz kuriem attiecas šī regula, un saskaņā ar finanšu noteikumiem, kas piemērojami Aģentūrai, tā var uzsākt un finansēt tehniskās palīdzības projektus trešās valstīs.

6.  Aģentūra var izmantot Savienības finansējumu saskaņā ar to instrumentu noteikumiem, ar kuriem atbalsta trešās valstis un kas ar tām ir saistīti. Saņemot Eiropas Parlamenta apstiprinājumu, kā arī pēc rūpīga ietekmes uz pamattiesībām novērtējuma veikšanas jautājumos, uz kuriem attiecas šī regula, un saskaņā ar finanšu noteikumiem, kas piemērojami Aģentūrai, tā var uzsākt un finansēt tehniskās palīdzības projektus trešās valstīs.

Grozījums Nr.    367

Regulas priekšlikums

74. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Aģentūra informē Eiropas Parlamentu par darbībām, kas tiek veiktas, ievērojot šo pantu.

7.  Aģentūra ik ceturksni informē Eiropas Parlamentu par darbībām, kas tiek veiktas, ievērojot šo pantu, un jo īpaši par darbībām, kuras saistītas ar tehnisko un operatīvo palīdzību robežu pārvaldības un atgriešanas jomā trešās valstīs, par sensitīvas neklasificētas informācijas apmaiņu ar trešām valstīm un par sadarbības koordinatoru izvietošanu, turklāt iekļaujot detalizētu informāciju par atbilstību pamattiesībām un starptautisko aizsardzību. Aģentūra publisko visus nolīgumus, darba vienošanās, pilotprojektus un tehniskās palīdzības projektus ar trešām valstīm.

Grozījums Nr.    368

Regulas priekšlikums

74. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a  Aģentūra nodrošina, lai informācija, kas ir pārsūtīta vai atklāta trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām, tiktu apstrādāta tikai nolūkos, kādiem tā tika pārsūtīta vai atklāta, un lai datu subjekti varētu izmantot savas tiesības arī šajās trešās valstīs vai saistībā ar šīm starptautiskajām organizācijām.

Grozījums Nr.    369

Regulas priekšlikums

75. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Aģentūra var sniegt palīdzību trešo valstu atgriešanas darbībās un nodrošināt atgriešanas operāciju, kuru laikā noteikts atgriežamo personu skaits tiek atgriezts no šīs trešās valsts citā trešā valstī, koordinēšanu vai organizēšanu. Šādas atgriešanas operācijas var organizēt, piedaloties vienai vai vairākām dalībvalstīm (“jauktas atgriešanas operācijas”), vai kā valsts atgriešanas operācijas, īpaši tad, ja to pamato Savienības neatbilstīgas migrācijas politikas prioritātes. Iesaistītās dalībvalstis un Aģentūra nodrošina, lai visas atgriešanas operācijas laikā tiktu garantēta pamattiesību ievērošana un piespiešanas līdzekļu samērīga izmantošana, proti, ar piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālistu un trešās valsts piespiedu atgriešanas pavadīšanas speciālistu klātbūtni.

svītrots

Grozījums Nr.    370

Regulas priekšlikums

76. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Aģentūra nodrošina, lai informācija, kas ir pārsūtīta vai atklāta trešām valstīm, tiktu apstrādāta tikai nolūkos, kādiem tā tika pārsūtīta vai atklāta, un lai datu subjekti varētu izmantot savas tiesības arī šajās trešās valstīs. Šajā nolūkā ir aizliegta jebkāda informācijas apmaiņa saskaņā ar 73. panta 1. punktu, kuras rezultātā trešā valsts iegūst informāciju, ko varētu izmantot, lai identificētu personas vai personu grupas, kuru pieteikums starptautiskai aizsardzībai tiek izskatīts vai kuras ir pakļautas būtiskam spīdzināšanas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai soda, vai jebkāda cita pamattiesību pārkāpuma riskam.

Grozījums Nr.    371

Regulas priekšlikums

77. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Komisija nepabeidz nekādas sarunas par Savienības un trešās valsts sadarbības nolīgumiem saskaņā ar šo regulu līdz brīdim, kamēr saskaņā ar 72. panta 2.a punktu netiek pabeigts novērtējums par pamattiesību stāvokli attiecīgajā trešā valstī. Šo novērtējumu iekļauj piekrišanas procedūrā.

Grozījums Nr.    372

Regulas priekšlikums

77. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija risina sarunas par 74. panta 3. punktā minētajiem statusa nolīgumiem saskaņā ar LESD 218. panta 3. punktu.

svītrots

Grozījums Nr.    373

Regulas priekšlikums

77. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Komisija pēc apspriešanās ar dalībvalstīm un Aģentūru izstrādā statusa nolīguma paraugu, kas ietver 54. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētā pamattiesību izvērtējuma struktūru darbībām, kuras tiek īstenotas trešo valstu teritorijā.

Grozījums Nr.    374

Regulas priekšlikums

77. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija pēc apspriešanās ar dalībvalstīm un Aģentūru izstrādā paraugnoteikumus 71. panta 2. punktā un 73. pantā minētajiem divpusējiem un daudzpusējiem nolīgumiem par informācijas apmaiņu EUROSUR ietvaros, kā noteikts 76. panta 2. punktā.

Komisija pēc apspriešanās ar dalībvalstīm un Aģentūru arī izstrādā paraugnoteikumus 71. panta 2. punktā un 73. pantā minētajiem divpusējiem un daudzpusējiem nolīgumiem par informācijas apmaiņu EUROSUR ietvaros, kā noteikts 76. panta 2. punktā. Paraugnoteikumi ietver precīzi noteiktus pasākumus, kas nodrošina pamattiesību aizsardzības pasākumu aktivizāciju, pamattiesību stratēģijas piemērošanu saskaņā ar 81. pantu un rīcības kodeksa piemērošanu saskaņā ar 82. pantu.

Grozījums Nr.    375

Regulas priekšlikums

77. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija pēc apspriešanās ar Aģentūru izveido 74. pantā minēto darba vienošanos paraugu.

Komisija pēc apspriešanās ar Aģentūru izveido 74. pantā minēto darba vienošanos paraugu. Šāds paraugs ietver precīzi noteiktus pasākumus, kas nodrošina pamattiesību aizsardzības pasākumu aktivizāciju, pamattiesību stratēģijas piemērošanu saskaņā ar 81. pantu un rīcības kodeksa piemērošanu saskaņā ar 82. pantu.

Grozījums Nr.    376

Regulas priekšlikums

77. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Attiecīgās dalībvalstis paziņo par esošiem 73. panta 1. punktā minētajiem divpusējiem un daudzpusējiem nolīgumiem Komisijai, kura pārbauda, vai to noteikumi atbilst šai regulai.

3.  Attiecīgās dalībvalstis paziņo par esošiem 73. panta 1. punktā minētajiem divpusējiem un daudzpusējiem nolīgumiem Komisijai, kura par to informē Eiropas Parlamentu, Padomi un Aģentūru un pārbauda, vai to noteikumi atbilst šai regulai.

Grozījums Nr.    377

Regulas priekšlikums

77. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Pirms jauna 73. panta 1. punktā minētā divpusējā vai daudzpusējā nolīguma noslēgšanas attiecīgā(-s) dalībvalsts(-is) paziņo par to Komisijai, kura pārbauda, vai tā noteikumi atbilst šai regulai, un attiecīgi informē dalībvalsti.

4.  Pirms jauna 73. panta 1. punktā minētā divpusējā vai daudzpusējā nolīguma noslēgšanas attiecīgā(-s) dalībvalsts(-is) paziņo par to Komisijai, kura par to informē Eiropas Parlamentu, Padomi un Aģentūru un pārbauda, vai tā noteikumi atbilst šai regulai, un attiecīgi informē dalībvalsti.

Grozījums Nr.    378

Regulas priekšlikums

77. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Pirms darba vienošanos noslēgšanas ar trešām personām vai trešām valstīm Aģentūra par tām paziņo Komisijai, kura sniedz iepriekšēju apstiprinājumu. Pēc darba vienošanos noslēgšanas Aģentūra par tām paziņo Komisijai, kas par to informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

6.  Pirms darba vienošanos noslēgšanas ar trešām personām vai trešām valstīm Aģentūra par tām paziņo Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai. Komisija sniedz apstiprinājumu pirms šādu vienošanos noslēgšanas. Pēc darba vienošanos noslēgšanas Aģentūra par tām paziņo Komisijai, kas par to informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

Grozījums Nr.    379

Regulas priekšlikums

78. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Aģentūra trešās valstīs var izvietot ekspertus no saviem štata darbiniekiem kā sadarbības koordinatorus, kuriem jāparedz augstākā iespējamā aizsardzība viņu pienākumu veikšanas laikā. Tie veido daļu no vietējiem vai reģionālajiem Savienības un dalībvalstu imigrācijas sadarbības koordinatoru un drošības ekspertu sadarbības tīkliem, tostarp no tīkla, kas izveidots atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 377/2004. Pēc valdes lēmuma Aģentūra var paredzēt konkrētas sadarbības koordinatoru specializācijas — piemēram, atgriešanas sadarbības koordinatori — atkarībā no operatīvajām vajadzībām attiecībā uz attiecīgo trešo valsti.

1.  Aģentūra trešās valstīs var izvietot ekspertus no saviem štata darbiniekiem kā sadarbības koordinatorus, kuriem jāparedz augstākā iespējamā aizsardzība viņu pienākumu veikšanas laikā. Tie veido daļu no vietējiem vai reģionālajiem Savienības un dalībvalstu imigrācijas sadarbības koordinatoru un drošības ekspertu sadarbības tīkliem, tostarp no tīkla, kas izveidots atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 377/2004. Pēc valdes lēmuma Aģentūra var paredzēt konkrētas sadarbības koordinatoru specializācijas atkarībā no operatīvajām vajadzībām attiecībā uz attiecīgo trešo valsti.

Grozījums Nr.    380

Regulas priekšlikums

78. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Savienības ārējās darbības politikā prioritāti attiecībā uz sadarbības koordinatoru izvietošanu piešķir tām trešām valstīm, kuras, pamatojoties uz riska analīzi, uzskatāmas par nelikumīgas imigrācijas izcelsmes vai tranzīta valstīm. Aģentūra uz savstarpējības pamata var uzņemt sadarbības koordinatorus, ko nosūtījušas minētās trešās valstis. Valde pēc izpilddirektora priekšlikuma katru gadu pieņem prioritāšu sarakstu. Sadarbības koordinatoru izvietošanu, balstoties uz Komisijas atzinumu, apstiprina valde.

2.  Savienības ārējās darbības politikā prioritāti attiecībā uz sadarbības koordinatoru izvietošanu piešķir tām trešām valstīm, kuras, pamatojoties uz riska analīzi, uzskatāmas par neatbilstīgas migrācijas izcelsmes vai tranzīta valstīm. Aģentūra uz savstarpējības pamata var uzņemt sadarbības koordinatorus, ko nosūtījušas minētās trešās valstis. Valde pēc izpilddirektora priekšlikuma katru gadu pieņem prioritāšu sarakstu. Sadarbības koordinatoru izvietošanu, balstoties uz Komisijas atzinumu, apstiprina valde.

Grozījums Nr.    381

Regulas priekšlikums

78. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Aģentūras sadarbības koordinatoru uzdevumi, ievērojot Savienības tiesības un pamattiesības, ietver kontaktu izveidošanu un uzturēšanu ar kompetentajām iestādēm trešās valstīs, uz kurām tie ir nosūtīti, nolūkā dot ieguldījumu nelikumīgas imigrācijas novēršanā, tās apkarošanā un atgriežamo personu atgriešanā, tostarp sniedzot tehnisko palīdzību trešo valstu valstspiederīgo identificēšanā un ceļošanas dokumentu ieguvē. Minētie sadarbības koordinatori cieši koordinējas ar Savienības delegācijām un attiecīgā gadījumā KDAP misijām un operācijām.

3.  Aģentūras sadarbības koordinatoru uzdevumi, ievērojot Savienības tiesības un pamattiesības, ietver kontaktu izveidošanu un uzturēšanu ar kompetentajām iestādēm trešās valstīs, uz kurām tie ir nosūtīti, nolūkā dot ieguldījumu neatbilstīgas migrācijas novēršanā, tās apkarošanā un atgriežamo personu atgriešanā, tostarp sniedzot tehnisko palīdzību trešo valstu valstspiederīgo identificēšanā un ceļošanas dokumentu ieguvē. Minētie sadarbības koordinatori īsteno ciešu koordināciju ar Savienības delegācijām. Kad vien iespējams, to biroji ir tajā pašā ēkā. Aģentūras sadarbības koordinatori palīdz novērtēt Aģentūras darbības un sadarbības ar trešām valstīm ietekmi uz pamattiesībām un par savu novērtējumu atskaitās izpilddirektoram un pamattiesību amatpersonai.

Grozījums Nr.    382

Regulas priekšlikums

79. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Aģentūra ar attiecīgo dalībvalstu piekrišanu var uzaicināt Savienības iestāžu, struktūru, biroju, aģentūru vai starptautisko organizāciju un KDAP misiju un operāciju novērotājus piedalīties tās darbībās, jo īpaši kopīgās operācijās un pilotprojektos, riska analīzē un apmācībā, tiktāl, ciktāl viņu klātbūtne atbilst minēto darbību mērķiem, var sekmēt sadarbības uzlabošanu un paraugprakses apmaiņu un neskar minēto darbību vispārējo drošumu un drošību. Minētie novērotāji var piedalīties riska analīzē un apmācībā tikai ar attiecīgo dalībvalstu piekrišanu. Lai novērotāji varētu piedalīties kopīgajās operācijās un pilotprojektos, ir jāsaņem uzņēmējas dalībvalsts piekrišana. Sīki izstrādātus noteikumus par novērotāju dalību iekļauj operatīvajā plānā. Šie novērotāji pirms dalības minētajās darbībās saņem atbilstīgu apmācību, ko organizē Aģentūra.

1.  Aģentūra ar attiecīgo dalībvalstu piekrišanu var uzaicināt Savienības iestāžu, struktūru, biroju, aģentūru vai starptautisko organizāciju novērotājus piedalīties tās darbībās, jo īpaši kopīgās operācijās un pilotprojektos, riska analīzē un apmācībā, tiktāl, ciktāl viņu klātbūtne atbilst minēto darbību mērķiem, var sekmēt sadarbības uzlabošanu un paraugprakses apmaiņu un neskar minēto darbību vispārējo drošumu un drošību vai nerada riskus pamattiesībām. Minētie novērotāji var piedalīties riska analīzē un apmācībā tikai ar attiecīgo dalībvalstu piekrišanu. Lai novērotāji varētu piedalīties kopīgajās operācijās un pilotprojektos, ir jāsaņem uzņēmējas dalībvalsts piekrišana. Sīki izstrādātus noteikumus par novērotāju dalību iekļauj operatīvajā plānā. Šie novērotāji pirms dalības minētajās darbībās saņem atbilstīgu apmācību, ko organizē Aģentūra.

Grozījums Nr.    383

Regulas priekšlikums

79. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Aģentūra ar attiecīgo dalībvalstu piekrišanu var uzaicināt novērotājus no trešām valstīm piedalīties tās darbībās pie ārējām robežām, kas minētas 37. pantā, atgriešanas operācijās, kas minētas 51. pantā, atgriešanas nodrošināšanas operācijās, kas minētas 54. pantā, un apmācībā, kas minēta 62. pantā, ja viņu klātbūtne atbilst minēto darbību mērķiem, var sekmēt sadarbības uzlabošanu un paraugprakses apmaiņu un neskar minēto darbību vispārējo drošību. Minētie novērotāji var piedalīties tikai ar attiecīgo dalībvalstu piekrišanu attiecībā uz 37., 43., 51. un 62. pantā minētajām darbībām un tikai ar uzņēmējas dalībvalsts piekrišanu attiecībā uz 37. un 54. pantā minētajām darbībām. Sīki izstrādātus noteikumus par novērotāju dalību iekļauj operatīvajā plānā. Šie novērotāji pirms dalības minētajās darbībās saņem atbilstīgu apmācību, ko organizē Aģentūra. Piedaloties Aģentūras īstenotajās darbībās, tiem jāievēro Aģentūras rīcības kodeksi.

2.  Aģentūra ar attiecīgo dalībvalstu piekrišanu var uzaicināt novērotājus no trešām valstīm piedalīties tās darbībās pie ārējām robežām, kas minētas 37. pantā, atgriešanas operācijās, kas minētas 51. pantā, atgriešanas nodrošināšanas operācijās, kas minētas 54. pantā, un apmācībā, kas minēta 62. pantā, ja viņu klātbūtne atbilst minēto darbību mērķiem, var sekmēt sadarbības uzlabošanu un paraugprakses apmaiņu un neskar minēto darbību vispārējo drošību, kā arī neskar trešo valstu valstspiederīgo drošību un patvēruma tiesības. Minētie novērotāji var piedalīties tikai ar attiecīgo dalībvalstu piekrišanu. Sīki izstrādātus noteikumus par novērotāju dalību iekļauj operatīvajā plānā. Šie novērotāji pirms dalības minētajās darbībās saņem atbilstīgu apmācību, ko organizē Aģentūra. Piedaloties Aģentūras īstenotajās darbībās, tiem jāievēro Aģentūras rīcības kodeksi.

Grozījums Nr.    384

Regulas priekšlikums

80. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Aģentūra pārņem Viltotu un autentisku dokumentu tiešsaistē (FADO) sistēmu – datubāzi, kas satur informāciju par īstiem ceļošanas un uzturēšanās dokumentiem, kurus izdevušas dalībvalstis, trešās valstis, teritoriālās vienības, starptautiskās organizācijas un citas vienības, uz kurām attiecas starptautiskās tiesības, un par šo dokumentu viltošanu, un nodrošina tās darbību. FADO sistēma nesatur personas datus.

Aģentūra pārņem ar Vienoto rīcību 98/700/TI izveidoto Viltotu un autentisku dokumentu tiešsaistē (FADO) datubāzi, kas satur informāciju par īstiem ceļošanas un uzturēšanās dokumentiem, kurus izdevušas dalībvalstis, trešās valstis, teritoriālās vienības, starptautiskās organizācijas un citas vienības, uz kurām attiecas starptautiskās tiesības, un par šo dokumentu viltošanu, ― un nodrošina tās darbību. FADO sistēma nesatur personas datus.

Grozījums Nr.    385

Regulas priekšlikums

3.a nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Kopējā parlamentārā uzraudzība

 

80.a pants

 

Kopīgā parlamentārā uzraudzība

 

1.  Lai nodrošinātu Aģentūras parlamentāro uzraudzību un ņemtu vērā kopīgās atbildības mērķi gan Savienības, gan valstu līmenī, kā izklāstīts 7. pantā, uzraudzības funkcijas, kas saskaņā ar šo regulu ir piešķirtas Eiropas Parlamentam, papildina ar uzraudzību, kuru īsteno Kopīgā parlamentārās uzraudzības grupa (KPUG), ko kopīgi izveido valstu parlamenti un Eiropas Parlamenta atbildīgā komiteja.

 

2.  KPUG struktūru un reglamentu kopīgi nosaka Eiropas Parlaments un valstu parlamenti saskaņā ar 9. pantu Protokolā Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā, kas pievienots LES un LESD. Reglamentā iekļauj noteikumus par klasificētas informācijas un sensitīvas neklasificētas informācijas apstrādi saskaņā ar šīs regulas 91. pantu un par piekļuvi tai. Reglamentā cita starpā iekļauj arī noteikumus par sanāksmju biežumu un vietu, darba kārtības noteikšanas procedūru, skaidriem lēmumu pieņemšanas noteikumiem, KPUG sastāvu un informāciju par KPUG līdzpriekšsēdētājiem, ko nodod Eiropas Parlamenta atbildīgajai komitejai un Eiropas Savienības Padomes prezidentūrai saskaņā ar šā panta 3. punkta b) apakšpunktu. KPUG locekļus izraugās to attiecīgie parlamenti, pamatojoties uz viņu specializētajām zināšanām par robežu pārvaldību un Aģentūru, un, ja iespējams, ar fiksētu pilnvaru laiku līdz viņu mandāta beigām attiecīgajā parlamentā. Eiropas Parlaments nodrošina KPUG sekretariātu.

 

3.  KPUG politiski uzrauga, kā Aģentūra pilda savus uzdevumus un kā dalībvalstis pilda savus pienākumus saskaņā ar šo regulu. Piemērojot pirmo daļu:

 

(a)  valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors ierodas KPUG pēc tās pieprasījuma, lai apspriestu jautājumus, kas attiecas uz pirmajā daļā minētajām darbībām;

 

(b)  KPUG sanāksmes laikā prezidējošās Eiropas Savienības Padomes dalībvalsts pārstāvji ierodas KPUG pēc tās pieprasījuma, lai apspriestu jautājumus, kas attiecas uz pirmajā daļā minētajām darbībām; ja šī dalībvalsts nepiedalās Eiropas Robežu un krasta apsardzē, šo atbildību uzņemas pirmā dalībvalsts, kas būs nākamā prezidējošā valsts un kas piedalās Eiropas Robežu un krasta apsardzē;

 

(c)  KPUG var lemt uzaicināt uz sanāksmi citas attiecīgas personas, piemēram, konsultatīvā foruma pārstāvjus un pamattiesību amatpersonu, lai apspriestu vispārējus jautājumus, kas attiecas uz pamattiesību aizsardzību.

 

4.  Aģentūra nosūta KPUG visus dokumentus, ko tā nosūta Eiropas Parlamentam. Dalībvalstis reizi gadā informē KPUG par savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo regulu.

 

Saskaņā ar Regulu (EK) 1049/2001 Aģentūra pēc pieprasījuma nodrošina KPUG jebkādus citus dokumentus ar nosacījumu, ka šie dokumenti ir vajadzīgi tās uzdevumu izpildei saistībā ar Aģentūras darbību politisko uzraudzību. Dalībvalstis nodrošina KPUG jebkādu citu pieprasīto papildu informāciju, ņemot vērā savus pienākumus saistībā ar neizpaušanu un konfidencialitāti.

 

5.  KPUG var sagatavot kopsavilkuma secinājumus par Eiropas Robežu un krasta apsardzes politisko uzraudzību un iesniegt tos Eiropas Parlamentam un valstu parlamentiem. Eiropas Parlaments šos secinājumus informēšanas nolūkā nosūta Padomei, Komisijai un Aģentūrai.

Grozījums Nr.    386

Regulas priekšlikums

81. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Eiropas Robežu un krasta apsardze, veicot savus uzdevumus atbilstīgi šai regulai, garantē pamattiesību aizsardzību saskaņā ar attiecīgajām Savienības tiesībām, jo īpaši hartu, attiecīgajām starptautiskajām tiesībām, tostarp 1951. gada Konvenciju par bēgļu statusu, tās 1967. gada protokolu, un pienākumiem saistībā ar piekļuvi starptautiskajai aizsardzībai, jo īpaši neizraidīšanas principu.

Eiropas Robežu un krasta apsardze, veicot savus uzdevumus atbilstīgi šai regulai, garantē pamattiesību aizsardzību saskaņā ar attiecīgajām Savienības tiesībām, jo īpaši hartu un attiecīgajām starptautiskajām tiesībām, tostarp 1951. gada Konvenciju par bēgļu statusu, tās 1967. gada protokolu, Konvenciju par bērna tiesībām un pienākumiem saistībā ar piekļuvi starptautiskajai aizsardzībai, jo īpaši neizraidīšanas principu.

Grozījums Nr.    387

Regulas priekšlikums

81. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šajā nolūkā Aģentūra izstrādā un turpmāk pilnveido un īsteno pamattiesību stratēģiju, tostarp efektīvu mehānismu, kā uzraudzīt pamattiesību ievērošanu visās Aģentūras darbībās.

Šajā nolūkā Aģentūra izstrādā un turpmāk pilnveido un īsteno pamattiesību amatpersonas apstiprinātu pamattiesību stratēģiju un rīcības plānu, tostarp efektīvu mehānismu, kā uzraudzīt pamattiesību ievērošanu visās Aģentūras darbībās. Par stratēģijas un rīcības plāna īstenošanu ziņo pamattiesību amatpersonai saskaņā ar 107. panta 2. punktu.

Grozījums Nr.    388

Regulas priekšlikums

81. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Veicot savus uzdevumus, Eiropas Robežu un krasta apsardze nodrošina, ka nevienu personu neizsēdina no transportlīdzekļa, nepiespiež iekāpt transportlīdzeklī, nepavada vai citā veidā nenodod vai neatgriež valsts iestādēm, ja tādējādi tiek pārkāpts neizraidīšanas princips vai ja pastāv risks, ka attiecīgo personu izraidīs vai liks tai atgriezties citā valstī, pārkāpjot minēto principu.

2.  Veicot savus uzdevumus, Eiropas Robežu un krasta apsardze nodrošina, ka nevienu personu neizsēdina no transportlīdzekļa, nepiespiež iekāpt transportlīdzeklī, nepavada vai citā veidā nenodod vai neatgriež valsts iestādēm, ja šī persona tādējādi inter alia tiktu pakļauta būtiskam nāvessoda, spīdzināšanas, vajāšanas vai citas necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai soda riskam vai ja šīs personas dzīvība vai brīvība tiktu apdraudēta tās rases, reliģiskās piederības, valstspiederības, seksuālās orientācijas, piederības konkrētai sociālajai grupai vai politiskam viedoklim dēļ, tādējādi pārkāpjot neizraidīšanas principu, vai ja pastāv risks, ka attiecīgo personu izraidīs, pārvietos, izdos vai liks tai atgriezties citā valstī, pārkāpjot minēto principu.

Grozījums Nr.    389

Regulas priekšlikums

81. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Veicot savus uzdevumus, Eiropas Robežu un krasta apsardze ņem vērā bērnu, nepavadītu nepilngadīgo, cilvēku ar invaliditāti, cilvēku tirdzniecības upuru, personu, kam vajag medicīnisko palīdzību, personu, kam vajag starptautisko aizsardzību, personu, kas jūrā atrodas briesmās, un citu īpaši mazaizsargātu personu īpašās vajadzības.

Veicot savus uzdevumus, Eiropas Robežu un krasta apsardze ņem vērā bērnu, nepavadītu nepilngadīgo, cilvēku ar invaliditāti, cilvēku tirdzniecības upuru, personu, kam vajag medicīnisko palīdzību, personu, kam vajag starptautisko aizsardzību, personu, kas jūrā atrodas briesmās, un citu īpaši mazaizsargātu personu īpašās vajadzības un risina tās.

Grozījums Nr.    390

Regulas priekšlikums

81. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Veicot savus uzdevumus, attiecībās ar dalībvalstīm un sadarbībā ar trešām valstīm Aģentūra ņem vērā 70. pantā minētā konsultatīvā foruma un pamattiesību amatpersonas ziņojumus.

4.  Veicot visus savus uzdevumus, tostarp efektīva mehānisma pamattiesību ievērošanas uzraudzībai turpmāku pilnveidošanu un īstenošanu, attiecībās ar dalībvalstīm un sadarbībā ar trešām valstīm Aģentūra ņem vērā 70. pantā minētā konsultatīvā foruma un pamattiesību amatpersonas ziņojumus.

Grozījums Nr.    391

Regulas priekšlikums

83. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  No Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa izvietoto vienību dalībniekiem ir spēja veikt visus uzdevumus un īstenot visas pilnvaras robežu kontrolei un atgriešanai, kā arī tās, kas nepieciešamas Regulā (ES) 2016/399 un Direktīvā 2008/115/EK noteikto mērķu īstenošanai.

1.  No Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa izvietoto vienību dalībniekiem ir spēja veikt visus uzdevumus un īstenot visas pilnvaras robežu kontrolei un atgriešanai, kā arī tās, kas nepieciešamas Regulā (ES) Nr. 656/2014 un Regulā (ES) 2016/399, kā arī Direktīvā 2008/115/EK noteikto mērķu īstenošanai.

Grozījums Nr.    392

Regulas priekšlikums

83. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Veicot savus uzdevumus un īstenojot savas pilnvaras, vienību dalībnieki ievēro Savienības un starptautiskās tiesības, kā arī ievēro pamattiesības un uzņēmējas dalībvalsts tiesības.

2.  Veicot savus uzdevumus un īstenojot savas pilnvaras, vienību dalībnieki ievēro Savienības un starptautiskās tiesības, kā arī pastāvīgi nodrošina pamattiesību ievērošanu un ievēro uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktus.

Grozījums Nr.    393

Regulas priekšlikums

83. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Izstrādājot operatīvo plānu, uzņēmēja dalībvalsts var ierobežot vienību dalībnieku izpildpilnvaras saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai darbības procedūrām operāciju laikā. Vienību dalībnieku konkrētās izpildpilnvaras izklāsta operatīvajā plānā, kā noteikts 39. pantā.

Grozījums Nr.    394

Regulas priekšlikums

83. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izvietoto vienību dalībnieki, kas ir Aģentūras štata operatīvie darbinieki vai ir izvietoti saskaņā ar dalībvalsts ilgtermiņa norīkojumu uz Aģentūru, attiecīgā gadījumā uzdevumus pilda un pilnvaras īsteno ģērbti savos Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa formastērpos. No dalībvalstīm īslaicīgi izvietoto vienību dalībnieki attiecīgā gadījumā uzdevumus pilda un pilnvaras īsteno ģērbti savos formastērpos.

Izvietoto vienību dalībnieki, kas ir Aģentūras štata operatīvie darbinieki vai ir izvietoti saskaņā ar dalībvalsts ilgtermiņa norīkojumu uz Aģentūru, uzdevumus pilda un pilnvaras īsteno ģērbti savos Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa formastērpos. No dalībvalstīm īslaicīgi izvietoto vienību dalībnieki uzdevumus pilda un pilnvaras īsteno ģērbti savos formastērpos.

Grozījums Nr.    395

Regulas priekšlikums

83. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Veicot uzdevumus un īstenojot pilnvaras, vienību dalībniekiem ar piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts piekrišanu vai Aģentūras personāla gadījumā ar Aģentūras piekrišanu, uzņēmējas dalībvalsts robežsargu klātbūtnē un saskaņā ar uzņēmējas dalībvalsts tiesībām ir atļauts pielietot spēku, tostarp dienesta ieročus, munīciju un aprīkojumu. Uzņēmēja dalībvalsts ar piederības dalībvalsts vai attiecīgā gadījumā Aģentūras piekrišanu var atļaut vienību dalībniekiem pielietot spēku, ja uzņēmējas dalībvalsts robežsargu nav klāt.

6.  Veicot uzdevumus un īstenojot pilnvaras, vienību dalībniekiem ar piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts piekrišanu vai ― Aģentūras personāla gadījumā ― ar Aģentūras un uzņēmējas dalībvalsts piekrišanu, uzņēmējas dalībvalsts robežsargu klātbūtnē un saskaņā ar uzņēmējas dalībvalsts tiesībām var pielietot spēku, tostarp dienesta ieročus, munīciju un aprīkojumu. Uzņēmēja dalībvalsts ar piederības dalībvalsts vai attiecīgā gadījumā Aģentūras piekrišanu var atļaut vienību dalībniekiem pielietot spēku, ja uzņēmējas dalībvalsts robežsargu nav klāt.

Grozījums Nr.    396

Regulas priekšlikums

83. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Dienesta ieročus, munīciju un aprīkojumu var izmantot likumīgai pašaizsardzībai un likumīgai vienību dalībnieku vai citu personu aizsardzībai saskaņā ar uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem.

7.  Dienesta ieročus, munīciju un aprīkojumu var izmantot likumīgai pašaizsardzībai un likumīgai vienību dalībnieku vai citu personu aizsardzībai saskaņā ar uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem, kā arī starptautiskajām cilvēktiesībām un Pamattiesību hartu.

Grozījums Nr.    397

Regulas priekšlikums

83. pants – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šīs regulas nolūkā uzņēmēja dalībvalsts atļauj vienību dalībniekiem piekļūt Eiropas datubāzēm, kuru izmantošana ir vajadzīga, lai sasniegtu operatīvos mērķus, kas noteikti operatīvajā plānā par robežu pārbaudēm, robežuzraudzību un atgriešanu. Uzņēmēja dalībvalsts var viņiem ļaut arī piekļūt valstu datubāzēm, ja tas nepieciešams tādiem pašiem mērķiem. Dalībvalstis nodrošina, ka tās sniedz šādu piekļuvi datubāzēm efektīvā un iedarbīgā veidā. Vienību dalībnieki izmanto piekļuvi tikai tādiem datiem, kas ir vajadzīgi to uzdevumu veikšanai un pilnvaru īstenošanai. Uzņēmēja dalībvalsts pirms vienību dalībnieku izvietošanas informē Aģentūru par valsts un Eiropas datubāzēm, kurām var piekļūt. Aģentūra minēto informāciju dara pieejamu visām dalībvalstīm, kas piedalās izvietošanā.

Šīs regulas nolūkā uzņēmēja dalībvalsts atļauj vienību dalībniekiem piekļūt Eiropas datubāzēm, kuru izmantošana ir vajadzīga, lai sasniegtu operatīvos mērķus, kas noteikti operatīvajā plānā par robežu pārbaudēm, robežuzraudzību un atgriešanu, saskaņā ar likumdošanas instrumentiem, ar kuriem izveido šādas datubāzes. Uzņēmēja dalībvalsts var viņiem ļaut arī piekļūt valstu datubāzēm, ja tas nepieciešams tādiem pašiem mērķiem. Dalībvalstis nodrošina, ka tās sniedz šādu piekļuvi datubāzēm efektīvā un iedarbīgā veidā. Vienību dalībnieki izmanto piekļuvi tikai tādiem datiem, kas ir noteikti nepieciešami to uzdevumu veikšanai un pilnvaru īstenošanai. Uzņēmēja dalībvalsts pirms vienību dalībnieku izvietošanas informē Aģentūru par valsts un Eiropas datubāzēm, kurām var piekļūt. Aģentūra minēto informāciju dara pieejamu visām dalībvalstīm, kas piedalās izvietošanā.

Grozījums Nr.    398

Regulas priekšlikums

83. pants – 8. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Uzņēmējas dalībvalsts iestādes ir datu pārziņi attiecībā uz jebkādu tādu personas datu apstrādi, kurus vienību dalībnieki vāc vai apstrādā, veicot uzdevumus un īstenojot pilnvaras.

Grozījums Nr.    399

Regulas priekšlikums

85. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Neskarot 94. pantu, tad, ja vienību dalībnieki darbojas uzņēmējā dalībvalstī, šī dalībvalsts saskaņā ar tās tiesībām ir atbildīga par visiem kaitējumiem, ko šie dalībnieki nodarījuši, īstenojot pasākumus.

1.  Neskarot 94. pantu un 96. panta -1. un -1.a punktu, tad, ja vienību dalībnieki darbojas uzņēmējā dalībvalstī, šī dalībvalsts saskaņā ar tās tiesībām ir atbildīga par visiem kaitējumiem, ko šie dalībnieki nodarījuši, īstenojot pasākumus.

Grozījums Nr.    400

Regulas priekšlikums

86. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Neskarot 94. pantu, saistībā ar jebkuriem noziedzīgiem nodarījumiem, ko varētu izdarīt attiecībā pret vienību dalībniekiem vai ko varētu izdarīt viņi paši kopīgas operācijas, migrācijas pārvaldības atbalsta vienības izvietošanas, pilotprojekta, ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākuma, atgriešanas operācijas vai operācijas personu atgriešanas nodrošināšanai izvietošanas laikā, attieksme pret viņiem ir tāda pati kā pret uzņēmējas dalībvalsts amatpersonām.

Saistībā ar jebkuriem noziedzīgiem nodarījumiem, ko varētu izdarīt attiecībā pret vienību dalībniekiem, tostarp Aģentūras štata darbiniekiem, vai ko varētu izdarīt viņi paši kopīgas operācijas, migrācijas pārvaldības atbalsta vienības izvietošanas, pilotprojekta, ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākuma, atgriešanas operācijas vai operācijas personu atgriešanas nodrošināšanai izvietošanas laikā, attieksme pret viņiem ir tāda pati kā pret uzņēmējas dalībvalsts amatpersonām.

Grozījums Nr.    401

Regulas priekšlikums

87. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Apstrādājot personas datus, Aģentūra piemēro [Regulu (EK) Nr. 45/2001].

1.  Apstrādājot personas datus, Aģentūra piemēro Regulu (ES) 2018/1725.

Grozījums Nr.    402

Regulas priekšlikums

87. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Valde pieņem administratīvos pasākumus, kas vajadzīgi, lai Aģentūra piemērotu [Regulu (EK) Nr. 45/2001], tostarp pasākumus attiecībā uz Aģentūras datu aizsardzības inspektoru.

2.  Valde pieņem īstenošanas pasākumus, kas vajadzīgi, lai Aģentūra piemērotu Regulu (ES) 2018/1725, kā arī īstenošanas pasākumus attiecībā uz Aģentūras datu aizsardzības inspektoru, jo īpaši lai viņš varētu pildīt savus uzdevumus, pienākumus un pilnvaras.

Grozījums Nr.    403

Regulas priekšlikums

87. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Aģentūra var nodot personas datus trešās valsts iestādei vai starptautiskai organizācijai saskaņā ar [Regulas (EC) Nr. 45/2001] noteikumiem, ciktāl šāda nodošana ir nepieciešama Aģentūras uzdevumu izpildei atgriešanas darbību jomā. Ja atgriešanas operāciju organizēšanas ietvaros dalībvalsts nav pārsūtījusi pārvadātājam atgriežamo personu datus, šos datus var pārsūtīt Aģentūra saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem. Piemērojot [Regulas (EK) Nr. 45/2001] [25. panta 1. punkta c) apakšpunktu], minētās regulas 19pantu nepiemēro Aģentūras veiktai datu apstrādei atgriešanas nolūkā, ja vien netiek atgriezts trešās valsts valstspiederīgais. Aģentūra var paredzēt iekšējos noteikumus par [Regulas (EK) Nr. 45/2001] [17. un 18. pantā noteikto] tiesību piemērošanas ierobežošanu katrā konkrētā gadījumā, ja šādu tiesību īstenošanai ir risks apdraudēt atgriešanas procedūru.

3.  Aģentūra var nodot personas datus trešās valsts iestādei vai starptautiskai organizācijai saskaņā ar [Regulas (EK) Nr. 45/2001] noteikumiem, ciktāl šāda nodošana ir nepieciešama Aģentūras uzdevumu izpildei atgriešanas darbību jomā. Ja atgriešanas operāciju organizēšanas ietvaros dalībvalsts nav pārsūtījusi pārvadātājam atgriežamo personu datus, šos datus var pārsūtīt Aģentūra saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem. Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 25. panta 1. punkta c) apakšpunktu Aģentūra var paredzēt iekšējos noteikumus par minētās regulas 17. un 18. pantā noteikto tiesību piemērošanas ierobežošanu katrā konkrētā gadījumā, ja šādu tiesību īstenošana var apdraudēt atgriešanas procedūru. Nosakot šādus ierobežojumus, tiek ņemta vērā tiesību uz personas datu aizsardzību un tiesību uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību būtība, un tie ir nepieciešami un samērīgi attiecībā pret izvirzīto mērķi, ņemot vērā riskus, kādi pastāv minētajām attiecīgo personu tiesībām.

Grozījums Nr.    404

Regulas priekšlikums

87. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Ir aizliegta jebkāda informācijas apmaiņa, kuras dēļ trešā valsts iegūst informāciju, ko varētu izmantot, lai identificētu personas vai personu grupas, kuru pieteikums starptautiskai aizsardzībai tiek vai ir ticis izskatīts vai kuras ir pakļautas būtiskam spīdzināšanas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai soda, vai jebkāda cita pamattiesību pārkāpuma riskam. Aģentūra neizpauž trešai valstij to, ka persona ir iesniegusi pieteikumu starptautiskai aizsardzībai.

Grozījums Nr.    405

Regulas priekšlikums

87. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b  Saskaņā ar šo regulu sniegtu informāciju ir aizliegts nodot tālāk vai citādi paziņot citām trešām valstīm vai trešām personām.

Grozījums Nr.    406

Regulas priekšlikums

87.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

87.a pants

 

Personas datu avoti un īpašumtiesības uz datiem

 

1.  Aģentūra var apstrādāt personas datus, kas attiecas uz šajā regulā paredzētajiem uzdevumiem un iegūti no:

 

(a)  dalībvalstīm;

 

(b)  Aģentūras personāla;

 

(c)  Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa;

 

(d)  citām Savienības struktūrām, aģentūrām un birojiem, jo īpaši tiem, kas ir minēti 69. panta 1. punktā;

 

(e)  trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām;

 

(f)  publiskiem avotiem.

 

2.  Personas datu sniedzējam arī turpmāk ir īpašumtiesības uz šiem datiem un tam jāuzņemas atbildība par datu precizitāti. Ja personas datus iegūst no 1. punkta b), e) un f) apakšpunktā minētajiem avotiem, par tiem atbild Aģentūra.

 

3.  No publiskiem avotiem iegūtu informāciju Aģentūra izvērtē saskaņā ar šādiem principiem:

 

(a)  informācijas avota uzticamību novērtē, izmantojot šādus avota novērtējuma kodus:

 

(A):  ja nav šaubu par avota autentiskumu, uzticamību un kompetenci vai ja informāciju ir sniedzis avots, kurš visos gadījumos ir apstiprinājies kā ticams;

 

(B):  ja informāciju ir sniedzis avots, kurš vairākumā gadījumu ir apstiprinājies kā ticams;

 

(C):  ja informāciju ir sniedzis avots, kurš vairākumā gadījumu ir izrādījies neuzticams;

 

(X):  ja avota ticamību nav iespējams novērtēt;

 

(b)  informācijas precizitāti novērtē, izmantojot šādus informācijas novērtējuma kodus:

 

(1):  informācija, par kuras precizitāti nav šaubu;

 

(2):  informācija, kas ir personīgi zināma informācijas avotam, bet nav personīgi zināma amatpersonai, kura to virza tālāk;

 

(3):  informācija, kas nav personīgi zināma informācijas avotam, bet ko apstiprina cita jau reģistrēta informācija;

 

(4):  informācija, kas nav personīgi zināma informācijas avotam un ko nav iespējams apstiprināt.

Grozījums Nr.    407

Regulas priekšlikums

88. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Aģentūra var apstrādāt personas datus tikai šādiem mērķiem:

1.  Aģentūra var apstrādāt personas datus tikai tad, ja tas ir noteikti nepieciešams šādiem mērķiem:

Grozījums Nr.    408

Regulas priekšlikums

88. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  savu uzdevumu veikšanai saistībā ar kopīgu operāciju, pilotprojektu, ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumu organizēšanu un koordinēšanu un saistībā ar migrācijas pārvaldības atbalsta vienībām saskaņā ar 47. pantu;

(a)  savu uzdevumu veikšanai saistībā ar kopīgām operācijām, pilotprojektiem un ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumiem un saistībā ar migrācijas pārvaldības atbalsta vienībām, kā noteikts šajā regulā;

Grozījums Nr.    409

Regulas priekšlikums

88. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  informācijas apmaiņas ar dalībvalstīm, EASO, Eiropolu vai Eurojust sekmēšanai saskaņā ar 89. pantu;

(c)  informācijas apmaiņas ar dalībvalstīm, [Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru], Eiropolu vai Eurojust sekmēšanai saskaņā ar 89. pantu;

Grozījums Nr.    410

Regulas priekšlikums

88. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalsts vai cita Savienības aģentūra, kas sniedz personas datus Aģentūrai, nosaka to apstrādes mērķi vai mērķus, kādiem minētos datus apstrādā, kā minēts 1. punktā. Aģentūra var apstrādāt šādus personas datus citam nolūkam, uz ko arī attiecas 1. punkts, tikai tad, ja to atļauj personas datu sniedzējs.

2.  Dalībvalsts vai cita Savienības aģentūra, kas sniedz personas datus Aģentūrai, nosaka to apstrādes mērķi vai mērķus, kādiem minētos datus apstrādā, kā minēts 1. punktā. Aģentūra var apstrādāt šādus personas datus citam nolūkam, uz ko arī attiecas 1. punkts, tikai tad, ja to atļauj personas datu sniedzējs, un tikai pēc tam, kad ir novērtēts, ka šāda personas datu apstrādes mērķa maiņa atbilst datu aizsardzībai piemērojamajiem nepieciešamības un proporcionalitātes principiem. Ja personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar šo punktu, Aģentūra glabā rakstiskus liecības par katrā atsevišķajā gadījumā veiktajiem atbilstības novērtējumiem.

Grozījums Nr.    411

Regulas priekšlikums

88. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Pienācīgi pamatotos gadījumos Aģentūra, izmantojot īstenošanas pasākumus, kas ir pieņemti saskaņā ar 87. panta 2. punktu, var noteikt ierobežojumus attiecībā uz to, kā dalībvalstis, Savienības struktūras, trešās valstis un starptautiskas organizācijas var izmantot informāciju un personas datus, kas ir iegūti no publiskiem avotiem.

Grozījums Nr.    412

Regulas priekšlikums

89. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Aģentūra apstrādā tikai šādu turpmāk minētu kategoriju personas datus, ko savākušas un tai nosūtījušas dalībvalstis, Aģentūras personāls vai EASO, Eiropols vai Eurojust saistībā ar kopīgām operācijām, pilotprojektiem un ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumiem un ko savākušas migrācijas pārvaldības atbalsta vienības:

1.  Aģentūra apstrādā tikai šādu turpmāk minētu kategoriju personas datus, ko savākušas un tai nosūtījušas dalībvalstis, Aģentūras personāls, Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa darbinieki vai [Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra], Eiropols vai Eurojust saistībā ar kopīgām operācijām, pilotprojektiem un ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumiem un ko savākušas migrācijas pārvaldības atbalsta vienības:

Grozījums Nr.    413

Regulas priekšlikums

89. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  tādu personu datus, kuras dalībvalstu kompetentās iestādes un EASO, Eiropols vai Eurojust uz saprātīga pamata tur aizdomās par iesaistīšanos pārrobežu noziedzībā, piemēram, par migrantu kontrabandu, cilvēku tirdzniecību vai terorismu;

(a)  tādu personu datus, kuras dalībvalstu kompetentās iestādes un [Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra], Eiropols vai Eurojust pietiekami pamatoti tur aizdomās par iesaistīšanos pārrobežu noziedzībā;

Grozījums Nr.    414

Regulas priekšlikums

89. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  ja informācijas apmaiņa ar EASO, Eiropolu vai Eurojust ir nepieciešama izmantošanai saskaņā ar to attiecīgajām pilnvarām un saskaņā ar 69. pantu;

(a)  ja informācijas apmaiņa ar [Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru], Eiropolu vai Eurojust ir nepieciešama izmantošanai saskaņā ar to attiecīgajām pilnvarām un saskaņā ar 69. pantu;

Grozījums Nr.    415

Regulas priekšlikums

89. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  konkrētos gadījumos, kad Aģentūra konstatē, ka tās uzdevumu veikšanai apstrādātie personas dati ir noteikti nepieciešami tiesībaizsardzības iestādēm, lai novērstu, atklātu, izmeklētu smagus noziegumus vai sauktu pie atbildības par tiem.

(e)  konkrētos gadījumos, kad Aģentūra konstatē, ka tās uzdevumu veikšanai apstrādāto personas datu nosūtīšana ir noteikti nepieciešama tiesībaizsardzības iestādēm, lai novērstu, atklātu, izmeklētu smagus noziegumus vai sauktu pie atbildības par tiem.

Grozījums Nr.    416

Regulas priekšlikums

89. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Personas datus dzēš, tiklīdz tie ir nosūtīti EASO, Eiropolam vai Eurojust, vai dalībvalstu kompetentajām iestādēm vai tiklīdz tie ir izmantoti riska analīzes sagatavošanai. Glabāšanas ilgums nekādā gadījumā nepārsniedz 90 dienas pēc šādu datu savākšanas dienas. Riska analīzes rezultātos datus anonimizē. Šā punkta noteikumus nepiemēro datiem, ko apstrādā, lai veiktu ar atgriešanu saistītus uzdevumus.

3.  Personas datus dzēš, tiklīdz tie ir nosūtīti [Eiropas Savienības Patvēruma aģentūrai], Eiropolam vai Eurojust, vai dalībvalstu kompetentajām iestādēm vai tiklīdz tie ir izmantoti riska analīzes sagatavošanai. Glabāšanas ilgums nekādā gadījumā nepārsniedz 90 dienas pēc šādu datu savākšanas dienas. Riska analīzes rezultātos datus anonimizē. Šā punkta noteikumus nepiemēro datiem, ko apstrādā, lai veiktu ar atgriešanu saistītus uzdevumus.

Grozījums Nr.    417

Regulas priekšlikums

89. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Ir aizliegta jebkāda informācijas apmaiņa, kuras dēļ trešā valsts iegūst informāciju, ko varētu izmantot, lai identificētu personas vai personu grupas, kuru pieteikums starptautiskai aizsardzībai tiek izskatīts vai kuras ir pakļautas būtiskam spīdzināšanas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās, vai soda, vai jebkāda cita pamattiesību pārkāpuma riskam.

Grozījums Nr.    418

Regulas priekšlikums

90. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja valsts situācijas attēlam nepieciešama personas datu apstrāde, šos datus apstrādā saskaņā ar attiecīgajiem Savienības un valstu noteikumiem par datu aizsardzību. Katra dalībvalsts izraugās iestādi, kas uzskatāma par datu pārzini saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 4. panta 7. punktu un kam ir galvenā atbildība par šīs dalībvalsts veikto datu apstrādi. Katra dalībvalsts paziņo Komisijai ziņas par minēto iestādi.

1.  Ja valsts situācijas attēlam nepieciešama personas datu apstrāde, šos datus apstrādā saskaņā ar attiecīgajiem Savienības un valstu noteikumiem par datu aizsardzību. Katra dalībvalsts izraugās iestādi, kas uzskatāma par datu pārzini saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 4. panta 7. punktu un kam ir galvenā atbildība par šīs dalībvalsts veikto personas datu apstrādi. Katra dalībvalsts paziņo Komisijai ziņas par minēto iestādi.

Grozījums Nr.    419

Regulas priekšlikums

90. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Kuģu un gaisa kuģu identifikācijas numuri ir vienīgie personas dati, kurus var apstrādāt saistībā ar Eiropas situācijas attēlu un konkrētu situācijas attēlu.

2.  Kuģu un gaisa kuģu identifikācijas numuri ir vienīgie personas dati, kurus drīkst apstrādāt saistībā ar Eiropas situācijas attēlu un konkrētu situācijas attēlu.

Grozījums Nr.    420

Regulas priekšlikums

90. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Jebkāda personas datu apmaiņa ar trešām valstīm EUROSUR ietvaros ir stingri ierobežota, nepārsniedzot to, kas ir pilnīgi nepieciešams šīs regulas mērķu sasniegšanai. Tā tiek veikta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 un attiecīgiem valstu noteikumiem par datu aizsardzību.

3.  Jebkāda personas datu apmaiņa ar trešām valstīm EUROSUR ietvaros ir stingri ierobežota, nepārsniedzot to, kas ir pilnīgi nepieciešams šīs regulas mērķu sasniegšanai. Tā tiek veikta saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 vai attiecīgā gadījumā saskaņā ar Direktīvu (ES) 2016/680 un attiecīgiem valstu noteikumiem par datu aizsardzību.

Grozījums Nr.    421

Regulas priekšlikums

90. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ir aizliegta jebkāda informācijas apmaiņa saskaņā ar 73. panta 2. punktu, 74. panta 3. punktu un 75. panta 3. punktu, kuras rezultātā trešā valsts iegūst informāciju, ko varētu izmantot, lai identificētu personas vai personu grupas, kuru pieteikums starptautiskai aizsardzībai tiek izskatīts vai kuras ir pakļautas būtiskam spīdzināšanas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai soda, vai citu pamattiesību pārkāpuma riskam.

4.  Ir aizliegta jebkāda informācijas apmaiņa, kuras rezultātā trešā valsts iegūst informāciju, ko varētu izmantot, lai identificētu personas vai personu grupas, kuru pieteikums starptautiskai aizsardzībai tiek izskatīts vai kuras ir pakļautas būtiskam spīdzināšanas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai soda, vai jebkāda cita pamattiesību pārkāpuma riskam.

Grozījums Nr.    422

Regulas priekšlikums

90. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Dalībvalstis iekārto žurnālus, kuros reģistrē visus informācijas un personas datu apmaiņas gadījumus, lai uzraudzītu datu apstrādes likumību un nodrošinātu atbilstību šai regulai. Žurnālos it sevišķi norāda datumu, trešās valsts nosaukumu un nosūtītās informācijas veidu.

Grozījums Nr.    423

Regulas priekšlikums

90. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Saskaņā ar 73. panta 2. punktu, 74. panta 3. punktu un 75. panta 3. punktu sniegtu informāciju ir aizliegts nodot tālāk vai citādi paziņot citām trešām valstīm vai trešām personām.

5.  Dalībvalstis un Aģentūra nodrošina, ka informācija, kas ir nosūtīta vai izpausta trešām valstīm saskaņā ar 73. panta 2. punktu, 74. panta 3. punktu un 75. panta 3. punktu, netiek nosūtīta tālāk citām trešām valstīm vai jebkādām citām trešām personām. Noteikumus šajā sakarā iekļauj visos ar trešo valsti noslēgtos nolīgumos vai vienošanās, kas paredz informācijas apmaiņu.

Grozījums Nr.    424

Regulas priekšlikums

91. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Drošības noteikumus pieņem valde pēc Komisijas apstiprinājuma.

2.  Drošības noteikumus pieņem valde.

Grozījums Nr.    425

Regulas priekšlikums

91. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Klasifikācija neaizliedz informāciju darīt pieejamu Eiropas Parlamentam. Veicot tādas informācijas un dokumentu nodošanu un apstrādi, ko atbilstīgi šai regulai nosūta Eiropas Parlamentam, ir jāsaņem Komisijas apstiprinājums.

3.  Klasifikācija neaizliedz informāciju darīt pieejamu Eiropas Parlamentam. Veicot tādas informācijas un dokumentu nodošanu un apstrādi, ko atbilstīgi šai regulai nosūta Eiropas Parlamentam, ievēro noteikumus par klasificētas informācijas nosūtīšanu un apstrādi, kas piemērojami attiecībās starp Eiropas Parlamentu un Komisiju.

Grozījums Nr.    426

Regulas priekšlikums

94. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Valde var Aģentūras štata darbiniekiem piešķirt diferencētu mēnešalgu. Šo diferencēto mēnešalgu aprēķina kā procentuālu daļu no katra attiecīgā darbinieka atalgojuma. Minētā procentuālā daļa nepārsniedz starpību starp 100 % un korekcijas koeficientu, ko piemēro darba vietā, un šo procentuālo daļu regulāri pārskata. Pirms šī pabalsta piešķiršanas pienācīgi ņem vērā kopējo atalgojumu, ko saņem atsevišķi darbinieki, tostarp komandējuma izmaksu atlīdzināšanu.

Gadījumā, kad ir grūti izpildīt šajā regulā noteikto mērķi un uzdevumus, valde var Aģentūras štata darbiniekiem piešķirt diferencētu mēnešalgu. Šo diferencēto mēnešalgu aprēķina kā procentuālu daļu no katra attiecīgā darbinieka atalgojuma. Minētā procentuālā daļa nepārsniedz starpību starp 100 % un korekcijas koeficientu, ko piemēro darba vietā, un šo procentuālo daļu regulāri pārskata.

Grozījums Nr.    427

Regulas priekšlikums

96. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Aģentūra ir atbildīga par visām darbībām, ko tā ir veikusi saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr.    428

Regulas priekšlikums

96. pants – -1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.a  Ja Aģentūras štata darbinieki veic II pielikumā minētos uzdevumus, Aģentūra ir atbildīga par jebkādu nodarīto kaitējumu.

Grozījums Nr.    429

Regulas priekšlikums

96.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

96.a pants

 

Prasības celšana Eiropas Savienības Tiesā

 

1.  Var celt prasību Eiropas Savienības Tiesā saskaņā ar LESD 263. pantu, lai apstrīdētu Aģentūras aktu likumību.

 

2.  Dalībvalstis, Savienības iestādes un fiziskas un juridiskas personas pret Aģentūras aktiem var celt prasību Eiropas Savienības Tiesā Saskaņā ar LESD 263. pantu.

 

3.  Ja Aģentūrai ir pienākums rīkoties un tā to nedara, Eiropas Savienības Tiesā var celt prasību par bezdarbību saskaņā ar LESD 265. pantu.

 

4.  Aģentūra veic nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu Eiropas Savienības Tiesas spriedumus.

Grozījums Nr.    430

Regulas priekšlikums

97. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  konsultatīvo forumu;

svītrots

Grozījums Nr.    431

Regulas priekšlikums

97. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  pamattiesību amatpersonu.

svītrots

Grozījums Nr.    432

Regulas priekšlikums

97. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ārpus pārvaldes un vadības struktūras neatkarīgi darbojas:

 

(a)  konsultatīvais forums;

 

(b)  pamattiesību amatpersona.

Grozījums Nr.    433

Regulas priekšlikums

98. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  pēc Komisijas priekšlikuma ieceļ izpilddirektoru saskaņā ar 105. pantu;

svītrots

Grozījums Nr.    434

Regulas priekšlikums

98. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  pēc Komisijas priekšlikuma ieceļ izpilddirektora vietniekus saskaņā ar 105. pantu;

(b)  pēc izpilddirektora priekšlikuma ieceļ izpilddirektora vietniekus saskaņā ar 105. pantu;

Grozījums Nr.    435

Regulas priekšlikums

98. pants – 2. punkts – 1. daļa – bb apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(bb)  pēc iepriekšēja Komisijas apstiprinājuma pieņem Aģentūras drošības noteikumus, kas paredzēti ES klasificētas informācijas un sensitīvas neklasificētas informācijas aizsardzībai, kā minēts 91. pantā;

(bb)  pieņem Aģentūras drošības noteikumus, kas paredzēti ES klasificētas informācijas un sensitīvas neklasificētas informācijas aizsardzībai, kā minēts 91. pantā;

Grozījums Nr.    436

Regulas priekšlikums

98. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Valde var sniegt padomus izpilddirektoram par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar ārējo robežu operatīvās pārvaldības attīstību un atgriešanu, tostarp ar pētniecību saistītām darbībām.

4.  Valde var sniegt padomus izpilddirektoram par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar ārējo robežu operatīvās pārvaldības attīstību, atgriešanu un apmācību, tostarp ar pētniecību saistītām darbībām.

Grozījums Nr.    437

Regulas priekšlikums

99. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Neskarot 3. punktu, valdē ir pa vienam pārstāvim no katras dalībvalsts un divi Komisijas pārstāvji, visi balsstiesīgi. Šim nolūkam katra dalībvalsts ieceļ valdes locekli, kā arī viņa aizstājēju, kas pārstāvēs valdes locekli viņa prombūtnes laikā. Komisija ieceļ divus locekļus un viņu aizstājējus. Pilnvaru laiks ir četri gadi. Šo pilnvaru laiku var pagarināt.

1.  Neskarot 3. punktu, valdē ir pa vienam pārstāvim no katras dalībvalsts, divi Komisijas pārstāvji un viens Eiropas Parlamenta pārstāvis, visi balsstiesīgi. Šim nolūkam katra dalībvalsts ieceļ valdes locekli, kā arī viņa aizstājēju, kas pārstāvēs valdes locekli viņa prombūtnes laikā. Komisija ieceļ divus locekļus un viņu aizstājējus. Eiropas Parlaments ieceļ vienu Eiropas Parlamenta deputātu no atbildīgās komitejas un vēl vienu Eiropas Parlamenta deputātu kā viņa aizstājēju. Pilnvaru laiks ir četri gadi. Šo pilnvaru laiku var pagarināt.

Grozījums Nr.    438

Regulas priekšlikums

100. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Valde katru gadu līdz 30. novembrim pieņem galīgo plānošanas dokumentu, kurā cita starpā ietverts Aģentūras daudzgadu plāns un gada plāns nākamajam gadam, kas pamatojas uz izpilddirektora iesniegtu projektu un ko apstiprinājusi valde. Galīgo plānošanas dokumentu pieņem pēc labvēlīga atzinuma saņemšanas no Komisijas, un attiecībā uz daudzgadu plānu tas notiek pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu. Ja Aģentūra nolemj neņemt vērā Komisijas atzinuma elementus, tā nosūta detalizētu pamatojumu. Valde nosūta minēto dokumentu Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.

1.  Valde katru gadu līdz 30. novembrim, turklāt ņemot vērā ieteikumus, ko sniegusi Iestāžu darba grupa aģentūru resursu jautājumos, pieņem galīgo plānošanas dokumentu, kurā cita starpā ietverts Aģentūras daudzgadu plāns un gada plāns nākamajam gadam, kas pamatojas uz izpilddirektora iesniegtu projektu un ko apstiprinājusi valde. Galīgo plānošanas dokumentu pieņem pēc labvēlīga atzinuma saņemšanas no Komisijas, un attiecībā uz daudzgadu plānu tas notiek pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu. Ja Aģentūra nolemj neņemt vērā Komisijas vai Eiropas Parlamenta atzinuma elementus, tā nosūta detalizētu pamatojumu. Valde nekavējoties nosūta minēto dokumentu Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.    439

Regulas priekšlikums

100. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Daudzgadu plānā ietver vispārējo stratēģisko vidējā termiņa un ilgtermiņa plānu, tostarp mērķus, paredzamos rezultātus un snieguma rādītājus, kā arī resursu plānošanu, tostarp daudzgadu budžetu, personālu un Aģentūras spēju pilnveidošanu. Daudzgadu plānā ietver reaģēšanas operāciju stratēģiskās jomas un paskaidro, kas ir jādara mērķu sasniegšanai. Tas ietver stratēģiju attiecībām ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām, kā arī ar minēto stratēģiju saistīto rīcību.

3.  Daudzgadu plānā ietver vispārējo stratēģisko vidējā termiņa un ilgtermiņa plānu, tostarp mērķus, paredzamos rezultātus un snieguma rādītājus, kā arī resursu plānošanu, tostarp daudzgadu budžetu, personālu un Aģentūras spēju pilnveidošanu. Daudzgadu plānā ietver reaģēšanas operāciju stratēģiskās jomas un paskaidro, kas ir jādara mērķu sasniegšanai. Tas ietver stratēģiju pamattiesību uzraudzībai un ievērošanai un attiecībām ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām, kā arī ar šīm stratēģijām saistīto rīcību.

Grozījums Nr.    440

Regulas priekšlikums

102. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Valdes sanāksmēs aicina piedalīties Eiropas Savienības Patvēruma aģentūras un Eiropola pārstāvjus. Valde var uzaicināt arī pārstāvi no attiecīgām Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām.

6.  Valdes sanāksmēs aicina piedalīties Eiropas Savienības Patvēruma aģentūras, Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras un Eiropola pārstāvjus. Valde var uzaicināt arī pārstāvi no citām attiecīgām Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām.

Grozījums Nr.    441

Regulas priekšlikums

104. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Eiropas Parlaments vai Padome var aicināt izpilddirektoru ziņot par savu uzdevumu izpildi. Tas ietver ziņošanu par pamattiesību stratēģijas īstenošanu un uzraudzību, Aģentūras gada darbības pārskatu par iepriekšējo gadu, nākamā gada darba programmu un Aģentūras daudzgadu plānu vai jebkuru citu jautājumu saistībā ar Aģentūras darbībām. Izpilddirektors arī sniedz paziņojumu Eiropas Parlamentam, ja viņam to pieprasa, un tam regulāri ziņo.

2.  Eiropas Parlaments vai Padome var aicināt izpilddirektoru ziņot par savu uzdevumu izpildi. Tas ietver ziņošanu par Aģentūras darbībām, pamattiesību stratēģijas īstenošanu un uzraudzību, Aģentūras gada darbības pārskatu par iepriekšējo gadu, nākamā gada darba programmu un Aģentūras daudzgadu plānu vai jebkuru citu jautājumu saistībā ar Aģentūras darbībām. Izpilddirektors arī sniedz paziņojumu Eiropas Parlamentam, ja viņam to pieprasa, un 15 kalendāro dienu laikā atbild uz jebkādiem Eiropas Parlamenta deputātu rakstiskiem jautājumiem. Izpilddirektors regulāri ziņo Eiropas Parlamenta attiecīgajām struktūrām un komitejām. Izņemot gadījumus, kad šajā regulā jau ir paredzēti konkrēti termiņi, izpilddirektors nodrošina, ka ziņojumi tiek nosūtīti Eiropas Parlamentam sešu mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām, izņemot, ja kavēšanās ir pienācīgi rakstiski pamatota Eiropas Parlamenta attiecīgajām struktūrām un komitejām.

Grozījums Nr.    442

Regulas priekšlikums

105. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija izvirza vismaz trīs kandidātus izpilddirektora amatam un katra izpilddirektora vietnieka amatam, pamatojoties uz sarakstu, ko izveido pēc amata vietas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un attiecīgā gadījumā citos preses izdevumos vai tīmekļa vietnēs.

1.  Eiropas Parlaments un Padome, savstarpēji vienojoties, ieceļ izpilddirektoru, pamatojoties uz Komisijas sagatavotu sarakstu, ko izveido pēc amata vietas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un attiecīgā gadījumā citos preses izdevumos vai tīmekļa vietnēs.

Grozījums Nr.    443

Regulas priekšlikums

105. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pēc 1. punktā minētā Komisijas priekšlikuma, izpilddirektoru ieceļ valde, ņemot vērā nopelnus un ar dokumentiem apliecinātas augsta līmeņa administratīv