SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego wspólne działanie Rady 98/700/WSiSW, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624

12.2.2019 - (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD)) - ***I

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawczyni: Roberta Metsola


Procedura : 2018/0330A(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0076/2019
Teksty złożone :
A8-0076/2019
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego wspólne działanie Rady 98/700/WSiSW, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624

(COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0631),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 77 ust. 2 lit. b) i d) oraz art. 79 ust. 2 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0406/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia …[1],

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia …[2],

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Budżetowej (A8-0076/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego wspólne działanie Rady 98/700/WSiSW, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 Wkład Komisji Europejskiej w spotkanie przywódców w Salzburgu w dniach 19–20 września 2018 r.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego wspólne działanie Rady 98/700/WSiSW, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej została utworzona rozporządzeniem Rady (WE) nr 2007/200417. Od rozpoczęcia swojego funkcjonowania w dniu 1 maja 2005 r. skutecznie wspierała ona państwa członkowskie we wdrażaniu operacyjnych aspektów zarządzania granicami zewnętrznymi za pomocą wspólnych operacji i szybkich interwencji na granicy, analizy ryzyka, wymiany informacji, stosunków z państwami trzecimi oraz powrotów osób powracających.

(2)  Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej została utworzona rozporządzeniem Rady (WE) nr 2007/200417. Od rozpoczęcia swojego funkcjonowania w dniu 1 maja 2005 r. skutecznie wspierała ona państwa członkowskie we wdrażaniu operacyjnych aspektów zarządzania granicami zewnętrznymi za pomocą wspólnych operacji i szybkich interwencji na granicy, analizy ryzyka, wymiany informacji, stosunków z państwami trzecimi oraz koordynacji powrotów obywateli państw trzecich podlegających decyzji nakazującej powrót wydanej przez państwo członkowskie.

__________________

__________________

17 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 349 z 25.11.2004, s. 1).

17 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 349 z 25.11.2004, s. 1).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej przemianowano na Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej („Agencja”), a jej zadania zostały rozszerzone, z zachowaniem pełnej ciągłości we wszystkich działaniach i procedurach Agencji. Zasadniczą rolą Agencji powinno być ustanowienie strategii technicznej i operacyjnej w ramach wieloletniego cyklu polityki strategicznej na rzecz wdrożenia zintegrowanego zarządzania granicami, nadzorowanie efektywnego funkcjonowania kontroli granicznej na granicach zewnętrznych, przeprowadzanie analiz ryzyka i ocen narażenia, zapewnianie państwom członkowskim i państwom trzecim szerzej zakrojonej pomocy technicznej i operacyjnej poprzez wspólne operacje i szybkie interwencje na granicy, zapewnianie praktycznego wdrożenia środków w sytuacji wymagającej pilnego podjęcia działań na granicach zewnętrznych, udzielanie pomocy technicznej i operacyjnej w celu wsparcia akcji poszukiwania i ratowania osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu, organizowanie, koordynowanie i prowadzenie operacji powrotowych i interwencji powrotowych oraz zapewnianie pomocy technicznej i operacyjnej w działaniach państw trzecich w zakresie powrotów.

(3)  Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej przemianowano na Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej („Agencja”), a jej zadania zostały rozszerzone, z zachowaniem pełnej ciągłości we wszystkich działaniach i procedurach Agencji. Zasadniczą rolą Agencji powinno być ustanowienie strategii technicznej i operacyjnej opracowanej na podstawie wieloletniego cyklu polityki strategicznej na rzecz wdrożenia zintegrowanego zarządzania granicami, nadzorowanie efektywnego funkcjonowania kontroli granicznej na granicach zewnętrznych, przeprowadzanie analiz ryzyka i ocen narażenia, zapewnianie państwom członkowskim i państwom trzecim szerzej zakrojonej pomocy technicznej i operacyjnej poprzez wspólne operacje i szybkie interwencje na granicy, zapewnianie praktycznego wdrożenia środków w sytuacji wymagającej pilnego podjęcia działań na granicach zewnętrznych, udzielanie pomocy technicznej i operacyjnej w celu wsparcia akcji poszukiwania i ratowania osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu, organizowanie, koordynowanie i prowadzenie operacji powrotowych i interwencji powrotowych.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Od początku kryzysu migracyjnego w 2015 r. Komisja podejmuje ważne inicjatywy w celu wzmocnienia ochrony granic Unii. W grudniu 2015 r. przedstawiono wniosek w sprawie znacznego rozszerzenia mandatu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, który został wynegocjowany w rekordowym czasie w 2016 r. Rozporządzenie w sprawie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej weszło w życie w dniu 6 października 2016 r.

(4)  Od początku kryzysu migracyjnego w 2015 r. Komisja podejmuje ważne inicjatywy i zaproponowała serię środków w celu wzmocnienia ochrony granic Unii i przywrócenia normalnego funkcjonowania strefy Schengen. W grudniu 2015 r. przedstawiono wniosek w sprawie znacznego rozszerzenia mandatu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, który został szybko wynegocjowany w 2016 r. Rozporządzenie w sprawie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej weszło w życie w dniu 6 października 2016 r.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Unijne ramy w dziedzinie kontroli granic zewnętrznych, powrotów i azylu nadal wymagają jednak poprawy. W tym celu oraz w celu dalszego wspierania obecnych i przyszłych planowanych działań operacyjnych należy zreformować Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną poprzez zapewnienie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej silniejszego mandatu, w szczególności poprzez wyposażenie jej w niezbędne zdolności w postaci stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej składającej się z 10 000 członków personelu operacyjnego posiadających uprawnienia wykonawcze, aby skutecznie wspierać państwa członkowskie w terenie w ich wysiłkach na rzecz ochrony granic zewnętrznych, walki z wtórnymi przepływami i znacznego zwiększenia skuteczności powrotów migrantów o nieuregulowanym statusie.

(5)  Unijne ramy w dziedzinie kontroli granic zewnętrznych, powrotów i zwalczania przestępczości transgranicznej nadal wymagają jednak poprawy. W tym celu oraz w celu dalszego wspierania obecnych i przyszłych planowanych działań operacyjnych należy zreformować Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną poprzez zapewnienie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej silniejszego mandatu, w szczególności poprzez wyposażenie jej w niezbędne zdolności w postaci stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej posiadającej uprawnienia wykonawcze, aby skutecznie wspierać państwa członkowskie w terenie w ich wysiłkach na rzecz ochrony granic zewnętrznych, walki z przestępczością transgraniczną i znacznego zwiększenia skuteczności i trwałego charakteru powrotów migrantów o nieuregulowanym statusie.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Należy skutecznie monitorować przekraczanie granic zewnętrznych, podjąć wyzwania związane z migracją i odpowiedzieć na potencjalne przyszłe zagrożenia na granicach zewnętrznych, zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii, zagwarantować funkcjonowanie strefy Schengen oraz przestrzegać nadrzędnej zasady solidarności. Działaniu temu powinno towarzyszyć proaktywne zarządzanie migracją, w tym niezbędne środki w państwach trzecich. Mając na uwadze powyższe, konieczne jest skonsolidowanie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz dalsze rozszerzenie mandatu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Agencja powinna składać się głównie ze stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej liczącej 10 000 członków personelu operacyjnego.

(7)  Należy skutecznie monitorować przekraczanie granic zewnętrznych, podjąć wyzwania związane z migracją i odpowiedzieć na potencjalne przyszłe zagrożenia na granicach zewnętrznych, zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii, zagwarantować funkcjonowanie strefy Schengen oraz przestrzegać nadrzędnej zasady solidarności. Mając na uwadze powyższe, konieczne jest skonsolidowanie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz dalsze rozszerzenie mandatu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Agencja powinna składać się głównie ze stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej obejmującej rezerwę szybkiego reagowania.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  W celu odzwierciedlenia dalszego jakościowego wzmocnienia jej mandatu, w szczególności poprzez zapewnienie własnego pionu operacyjnego – stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej liczącej 10 000 członków personelu operacyjnego – Agencja, znana uprzednio pod nazwą „Frontex”, powinna odtąd być określana jako „Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej” i działać wyłącznie pod tą nazwą. Zmiana ta powinna znaleźć odzwierciedlenie we wszystkich istotnych kwestiach, łącznie z jej wizualizacją w zewnętrznych materiałach komunikacyjnych.

(8)  W celu odzwierciedlenia dalszego jakościowego wzmocnienia jej mandatu, w szczególności poprzez zapewnienie własnego pionu operacyjnego – stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej obejmującej rezerwę szybkiego reagowania – Agencja, znana uprzednio pod nazwą „Frontex”, powinna odtąd być określana jako „Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej” i działać wyłącznie pod tą nazwą. Zmiana ta powinna znaleźć odzwierciedlenie we wszystkich istotnych kwestiach, łącznie z jej wizualizacją w zewnętrznych materiałach komunikacyjnych.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Wdrażając europejskie zintegrowane zarządzanie granicami, należy zapewnić spójność z innymi celami politycznymi, a także właściwe funkcjonowanie transportu transgranicznego.

(9)  Wdrażając europejskie zintegrowane zarządzanie granicami, należy zapewnić spójność z innymi celami politycznymi, w tym swobodnym przepływem osób, prawem do azylu, a także właściwym funkcjonowaniem transportu transgranicznego.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Europejskie zintegrowane zarządzanie granicami powinno być realizowane jako wspólny obowiązek Agencji oraz organów krajowych odpowiedzialnych za zarządzanie granicami, w tym straży przybrzeżnych w zakresie realizowanych przez nie operacji ochrony granic morskich i wszelkich innych zadań kontroli granicznej, oraz organów odpowiedzialnych za powroty. Chociaż to na państwach członkowskich nadal spoczywa główna odpowiedzialność za zarządzanie własnymi granicami zewnętrznymi w interesie swoim i wszystkich państw członkowskich oraz za wydawanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, Agencja powinna wspierać stosowanie środków unijnych związanych z zarządzaniem granicami zewnętrznymi i z powrotami poprzez wzmacnianie, ocenę i koordynację działań państw członkowskich wdrażających te środki.

(10)  Europejskie zintegrowane zarządzanie granicami powinno być realizowane jako wspólny obowiązek Agencji oraz organów krajowych odpowiedzialnych za zarządzanie granicami, w tym straży przybrzeżnych w zakresie realizowanych przez nie operacji ochrony granic morskich i operacji poszukiwawczo-ratowniczych oraz wszelkich innych zadań kontroli granicznej, oraz organów odpowiedzialnych za powroty. Chociaż to na państwach członkowskich nadal spoczywa główna odpowiedzialność za zarządzanie własnymi granicami zewnętrznymi w interesie swoim i wszystkich państw członkowskich oraz za wydawanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, Agencja powinna wspierać stosowanie środków unijnych związanych z zarządzaniem granicami zewnętrznymi i z powrotami poprzez wzmacnianie i koordynację działań państw członkowskich wdrażających te środki. Działania operacyjne Agencji i państw członkowskich nie powinny się na siebie niepotrzebnie nakładać.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  W celu zapewnienia skutecznego wdrożenia europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami oraz zwiększenia skuteczności wspólnej polityki powrotowej należy ustanowić Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną. Powinna ona zostać wyposażona w niezbędne środki finansowe oraz zasoby kadrowe i sprzętowe. Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna powinna składać się z Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz organów krajowych odpowiedzialnych za zarządzanie granicami, w tym straży przybrzeżnej w zakresie realizowanych przez nią zadań kontroli granicznej, oraz z organów odpowiedzialnych za powroty. Będzie się ona opierać na wspólnym wykorzystywaniu informacji, potencjałów i systemów na poziomie krajowym oraz reakcji Agencji na poziomie Unii.

(11)  W celu zapewnienia skutecznego wdrożenia europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami należy ustanowić Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną. Powinna ona zostać wyposażona w niezbędne środki finansowe oraz zasoby kadrowe i sprzętowe. Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna powinna składać się z Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz organów krajowych odpowiedzialnych za zarządzanie granicami, w tym straży przybrzeżnej w zakresie realizowanych przez nią zadań kontroli granicznej, oraz z organów odpowiedzialnych za powroty. Będzie się ona opierać na wspólnym wykorzystywaniu informacji, potencjałów i systemów na poziomie krajowym oraz reakcji Agencji na poziomie Unii.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Skuteczne wdrożenie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami przez Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną należy zapewnić poprzez wieloletni cykl polityki strategicznej w zakresie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami. Cykl wieloletni powinien ustanowić zintegrowany, jednolity i ciągły proces udzielania wytycznych strategicznych skierowanych do wszystkich odpowiednich podmiotów na szczeblu Unii i w państwach członkowskich w obszarze zarządzania granicami i powrotów, tak aby podmioty te realizowały zintegrowane zarządzanie granicami w sposób spójny. Uwzględnia on również wszelkie istotne interakcje Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej z Komisją, innymi instytucjami i organami, a także, w stosownych przypadkach, współpracę z innymi właściwymi partnerami, w tym z państwami trzecimi i osobami trzecimi.

(14)  Skuteczne wdrożenie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami przez Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną należy zapewnić poprzez wieloletni cykl polityki strategicznej w zakresie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami. Cykl wieloletni powinien ustanowić zintegrowany, jednolity i ciągły proces udzielania wytycznych strategicznych skierowanych do wszystkich odpowiednich podmiotów na szczeblu Unii i w państwach członkowskich w obszarze zarządzania granicami i powrotów, tak aby podmioty te realizowały zintegrowane zarządzanie granicami w sposób spójny i przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych. W szczególności wieloletni cykl polityki powinien umożliwiać Agencji ustanawianie strategii technicznej i operacyjnej. Uwzględnia on również wszelkie istotne interakcje Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej z Komisją, innymi instytucjami i organami, a także, w stosownych przypadkach, współpracę z innymi właściwymi partnerami, w tym z państwami trzecimi i osobami trzecimi.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Europejskie zintegrowane zarządzanie granicami wymaga zintegrowanego planowania między państwami członkowskimi a Agencją w zakresie działań dotyczących granic i powrotów, przygotowania reakcji na wyższe poziomy ryzyka na granicach zewnętrznych w zakresie planowania ewentualnościowego oraz koordynacji długoterminowego rozwoju zdolności zarówno w zakresie rekrutacji i szkolenia, jak i nabywania i rozwoju wyposażenia.

(15)  Europejskie zintegrowane zarządzanie granicami wymaga zintegrowanego planowania między państwami członkowskimi a Agencją w zakresie działań dotyczących granic i powrotów, reakcji na wyzwania na granicach zewnętrznych, planowania ewentualnościowego oraz koordynacji długoterminowego rozwoju zdolności zarówno w zakresie rekrutacji i szkolenia, jak i nabywania i rozwoju wyposażenia.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Wprowadzanie niniejszego rozporządzenia w życie nie wpływa na podział kompetencji między Unią a państwami członkowskimi ani na zobowiązania państw członkowskich wynikające z Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, Międzynarodowej konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim, Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i uzupełniającego ją Protokołu przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz innych właściwych instrumentów międzynarodowych.

(16)  Wprowadzanie niniejszego rozporządzenia w życie nie wpływa na podział kompetencji między Unią a państwami członkowskimi ani na zobowiązania państw członkowskich wynikające z Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, Międzynarodowej konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim, Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i uzupełniającego ją Protokołu przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Konwencji ONZ dotyczącej statusu bezpaństwowców oraz innych właściwych instrumentów międzynarodowych.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a)  Zakresy działania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego i Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa zostały rozszerzone, a ich współpraca z Agencją została zacieśniona; Komisja powinna zatem przedstawić wniosek obejmujący te agencje, obok wszelkich innych istotnych podmiotów, takich jak państwa członkowskie, zakresem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 656/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego zasady ochrony zewnętrznych granic morskich w kontekście współpracy operacyjnej koordynowanej przez Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Agencja powinna realizować swoje zadania z zastrzeżeniem zakresu odpowiedzialności państw członkowskich w odniesieniu do utrzymania porządku publicznego i ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego.

(18)  Agencja powinna realizować swoje zadania z pełnym poszanowaniem zakresu odpowiedzialności i kompetencji państw członkowskich oraz zasady pomocniczości w odniesieniu do utrzymania porządku publicznego i ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Agencja powinna realizować swoje zadania z zastrzeżeniem kompetencji państw członkowskich w dziedzinie obrony.

(19)  Agencja powinna realizować swoje zadania z pełnym poszanowaniem zakresu odpowiedzialności i kompetencji państw członkowskich w dziedzinie obrony.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Rozszerzenie zakresu zadań i kompetencji Agencji powinno iść w parze ze wzmocnieniem gwarancji praw podstawowych zwiększeniem zakresu odpowiedzialności.

(20)  Rozszerzenie zakresu zadań i kompetencji Agencji powinno iść w parze ze wzmocnieniem gwarancji praw podstawowych oraz zwiększeniem zakresu rozliczalności i odpowiedzialności, w szczególności w odniesieniu do wykonywania uprawnień wykonawczych przez personel statutowy.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Państwa członkowskie – we własnym interesie oraz w interesie pozostałych państw członkowskich – powinny również przekazywać odpowiednie dane niezbędne do prowadzenia działań przez Agencję, w tym do celów orientacji sytuacyjnej, analizy ryzyka, oceny narażenia i zintegrowanego planowania. Powinny one także zapewnić, by dane te były rzetelne, aktualne oraz pozyskane i wprowadzane zgodnie z prawem.

(22)  Państwa członkowskie – we własnym interesie oraz w interesie pozostałych państw członkowskich – powinny również przekazywać odpowiednie dane niezbędne do prowadzenia działań przez Agencję, w tym do celów orientacji sytuacyjnej, analizy ryzyka, oceny narażenia i zintegrowanego planowania. Powinny one także zapewnić, by dane te były rzetelne, aktualne oraz pozyskane i wprowadzane zgodnie z prawem. Jeśli dane te obejmują dane osobowe, należy w pełni stosować przepisy prawa Unii w zakresie ochrony danych osobowych.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a)  Sieć komunikacyjna przewidziana w niniejszym rozporządzeniu została już opracowana w ramach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/20131a i umożliwia wymianę informacji niejawnych między państwami członkowskimi i Agencją. Tę już istniejącą sieć komunikacyjną należy wykorzystywać do każdej wymiany informacji między poszczególnymi komponentami Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, a jej poziom klauzuli tajności należy podnieść w celu poprawy bezpieczeństwa informacji.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 ustanawiające europejski system nadzorowania granic (EUROSUR) (Dz.U. L 295 z 6.11.2013, s. 11).

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Europejski system nadzorowania granic (EUROSUR) jest niezbędny do funkcjonowania Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej w celu ukształtowania ram wymiany informacji i współpracy operacyjnej między organami krajowymi państw członkowskich, a także z Agencją. EUROSUR zapewnia tym organom oraz Agencji infrastrukturę i narzędzia niezbędne do poprawy ich orientacji sytuacyjnej oraz zdolności reagowania na granicach zewnętrznych do celów wykrywania i zwalczania nielegalnej imigracji i przestępczości transgranicznej oraz zapobiegania im, a także przyczyniania się do ratowania życia migrantów i zapewniania im ochrony.

(23)  Europejski system nadzorowania granic (EUROSUR) jest niezbędny do funkcjonowania Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej w celu ukształtowania ram wymiany informacji i współpracy operacyjnej między organami krajowymi państw członkowskich, a także z Agencją. EUROSUR zapewnia tym organom oraz Agencji infrastrukturę i narzędzia niezbędne do poprawy ich orientacji sytuacyjnej oraz zwiększenia zdolności reagowania na granicach zewnętrznych do celów wykrywania i zwalczania migracji nieuregulowanej i przestępczości transgranicznej oraz zapobiegania im, a także przyczyniania się do ratowania życia migrantów i zapewniania im ochrony.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Niniejsze rozporządzenie nie powinno utrudniać państwom członkowskim powierzania ich krajowym ośrodkom koordynacji zadań związanych również z koordynowaniem wymiany informacji i współpracy w zakresie innych elementów zintegrowanego zarządzania granicami, takich jak powroty.

(25)  Niniejsze rozporządzenie nie powinno utrudniać państwom członkowskim powierzania ich krajowym ośrodkom koordynacji zadań związanych również z koordynowaniem wymiany informacji i współpracy w zakresie innych elementów zintegrowanego zarządzania granicami.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Jakość informacji wymienianych między państwami członkowskimi a Agencją jest podstawowym warunkiem właściwego funkcjonowania zintegrowanego zarządzania granicami. W oparciu o sukces EUROSUR-u należy zapewnić jakość poprzez standaryzację, automatyzację wymiany informacji między sieciami i systemami, zabezpieczanie informacji oraz kontrolę jakości przekazywanych danych i informacji.

(26)  Jakość informacji wymienianych między państwami członkowskimi a Agencją oraz terminowość wymiany takich informacji są podstawowymi warunkami właściwego funkcjonowania zintegrowanego zarządzania granicami. W oparciu o sukces EUROSUR-u należy zapewnić jakość poprzez standaryzację, automatyzację wymiany informacji między sieciami i systemami, zabezpieczanie informacji oraz kontrolę jakości przekazywanych danych i informacji.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Agencja powinna zapewniać niezbędną pomoc w opracowywaniu i wdrażaniu EUROSUR, w tym współdziałania systemów w szczególności ustanawiając, utrzymując i koordynując ramy EUROSUR.

(27)  Agencja powinna zapewniać niezbędną pomoc w opracowywaniu i wdrażaniu EUROSUR, w tym współdziałania systemów w ramach wspólnego systemu wymiany informacji, w szczególności ustanawiając, utrzymując i koordynując ramy EUROSUR.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  EUROSUR powinien zapewnić wyczerpujący obraz sytuacji na granicach zewnętrznych, ale również w strefie Schengen i w strefie przedgranicznej. Powinien on obejmować ochronę granic lądowych, morskich i powietrznych, ale także odprawy na przejściach granicznych.

(28)  EUROSUR powinien zapewnić wyczerpujący obraz sytuacji na granicach zewnętrznych, ale również w strefie Schengen i w strefie przedgranicznej. Powinien on obejmować ochronę granic lądowych, morskich i powietrznych, ale także odprawy na przejściach granicznych. Zapewnianie w Unii znajomości sytuacji w żaden sposób nie powinno pozwalać Agencji na podejmowanie działań na granicach wewnętrznych państw członkowskich.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Używanie do transportu małych i nienadających się do żeglugi morskiej łodzi sprawiło, że liczba migrantów, którzy utonęli w pobliżu morskich południowych granic zewnętrznych, gwałtownie wzrosła. EUROSUR powinien zdecydowanie poprawić operacyjną i techniczną zdolność Agencji i państw członkowskich do namierzania takich małych łodzi oraz do zwiększenia możliwości reagowania państw członkowskich, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych wśród migrantów.

(31)  Używanie do transportu małych i nienadających się do żeglugi morskiej łodzi sprawiło, że liczba migrantów, którzy utonęli w pobliżu morskich południowych granic zewnętrznych, gwałtownie wzrosła. EUROSUR powinien zdecydowanie poprawić operacyjną i techniczną zdolność Agencji i państw członkowskich do namierzania takich małych łodzi oraz do zwiększenia możliwości reagowania państw członkowskich w zakresie prowadzenia operacji poszukiwawczo-ratowniczych, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych wśród migrantów.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  Agencja powinna opracowywać ogólne i ukierunkowane analizy ryzyka oparte na wspólnym zintegrowanym modelu analizy ryzyka, stosowanym przez samą Agencję i państwa członkowskie. Opierając się między innymi na informacjach przekazywanych przez państwa członkowskie, Agencja powinna przekazywać odpowiednie informacje odnoszące się do wszelkich aspektów mających znaczenie dla europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami, w szczególności do kontroli granicznej, powrotów, nieuregulowanych wtórnych przepływów obywateli państw trzecich w obrębie Unii, zapobiegania przestępczości transgranicznej, w tym ułatwiania niedozwolonego przekraczania granicy, handlu ludźmi, terroryzmu oraz zagrożeń typu hybrydowego, a także do sytuacji w odpowiednich państwach trzecich, tak aby umożliwić wprowadzenie odpowiednich środków lub sprostać wykrytym zagrożeniom i ryzykom w celu usprawnienia zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi.

(33)  Agencja powinna opracowywać ogólne i ukierunkowane analizy ryzyka oparte na wspólnym zintegrowanym modelu analizy ryzyka, stosowanym przez samą Agencję i państwa członkowskie. Opierając się między innymi na informacjach przekazywanych przez państwa członkowskie, Agencja powinna przekazywać odpowiednie informacje odnoszące się do wszelkich aspektów mających znaczenie dla europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami, w szczególności do kontroli granicznej, powrotów, zjawiska nieuregulowanych wtórnych przepływów obywateli państw trzecich w obrębie Unii pod względem tendencji, tras i liczebności, w przypadku gdy państwa członkowskie podały takie informacje, zapobiegania przestępczości transgranicznej, w tym ułatwiania niedozwolonego przekraczania granicy, handlu ludźmi, przestępczości zorganizowanej, terroryzmu oraz zagrożeń typu hybrydowego, a także do sytuacji w odpowiednich państwach trzecich, tak aby umożliwić wprowadzenie odpowiednich środków lub sprostać wykrytym zagrożeniom i ryzykom w celu usprawnienia zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Mając na uwadze działania Agencji na granicach zewnętrznych, powinna ona przyczyniać się do przeciwdziałania poważnym przestępstwom o charakterze transgranicznym, takim jak przemyt migrantów, handel ludźmi oraz terroryzm, a także do ich wykrywania, jeżeli zaistnieją stosowne okoliczności do podjęcia przez nią działań oraz gdy uzyska ona stosowne informacje dzięki prowadzonym przez siebie działaniom. Agencja powinna koordynować swoje działania z Europolem jako agencją odpowiedzialną za wspieranie i zwiększanie skuteczności działań państw członkowskich oraz ich współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości dotykającej co najmniej dwóch państw członkowskich. Przestępstwa transgraniczne siłą rzeczy mają wymiar transgraniczny. Charakteryzuje się on tym, że przestępstwa są bezpośrednio powiązane z niedozwolonym przekraczaniem granic zewnętrznych, w tym w ramach handlu ludźmi lub przemytu migrantów. Należy jednak mieć na uwadze, że art. 1 ust. 2 dyrektywy Rady 2002/90/WE19 umożliwia państwom członkowskim nienakładanie sankcji w odniesieniu do zachowania, którego celem jest zapewnienie pomocy humanitarnej migrantom.

(34)  Mając na uwadze działania Agencji na granicach zewnętrznych, powinna ona przyczyniać się do przeciwdziałania poważnym przestępstwom o charakterze transgranicznym, takim jak przemyt migrantów, handel ludźmi, przestępczość zorganizowana oraz terroryzm, a także do ich wykrywania, jeżeli zaistnieją stosowne okoliczności do podjęcia przez nią działań oraz gdy uzyska ona stosowne informacje dzięki prowadzonym przez siebie działaniom. Agencja powinna koordynować swoje działania z Europolem jako agencją odpowiedzialną za wspieranie i zwiększanie skuteczności działań państw członkowskich oraz ich współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości dotykającej co najmniej dwóch państw członkowskich. Przestępstwa transgraniczne siłą rzeczy mają wymiar transgraniczny. Charakteryzuje się on tym, że przestępstwa są bezpośrednio powiązane z niedozwolonym przekraczaniem granic zewnętrznych, w tym w ramach handlu ludźmi lub przemytu migrantów. Zgodnie z art. 1 ust. 2 dyrektywy Rady 2002/90/WE19, który przewiduje, że państwo członkowskie może postanowić o nienakładaniu sankcji w odniesieniu do zachowania, którego celem jest zapewnienie pomocy humanitarnej danej osobie, Agencja powinna przypominać państwom członkowskim o potencjalnych skutkach dla praw podstawowych, gdy rozważają one nałożenie takich sankcji.

__________________

__________________

19 Dyrektywa Rady 2002/90/WE z dnia 28 listopada 2002 r. definiująca ułatwianie nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu (Dz.U. L 328 z 5.12.2002, s. 17).

19 Dyrektywa Rady 2002/90/WE z dnia 28 listopada 2002 r. definiująca ułatwianie nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu (Dz.U. L 328 z 5.12.2002, s. 17).

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  W duchu wspólnej odpowiedzialności zadaniem Agencji powinno być regularne monitorowanie zarządzania granicami zewnętrznymi. Agencja powinna zapewnić właściwe i skuteczne monitorowanie nie tylko za pomocą orientacji sytuacyjnej i analizy ryzyka, ale również dzięki obecności w państwach członkowskich ekspertów będących jej pracownikami. Z tego względu Agencja powinna mieć możliwość wysyłania do państw członkowskich oficerów łącznikowych na pewien okres, w czasie którego składają oni sprawozdania dyrektorowi wykonawczemu. Sprawozdania oficerów łącznikowych powinny stanowić część oceny narażenia.

(35)  W duchu wspólnej odpowiedzialności oraz doskonalenia standardów europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami zadaniem Agencji powinno być regularne monitorowanie zarządzania granicami zewnętrznymi, w tym poszanowania praw podstawowych w ramach działań związanych z zarządzaniem granicami i z powrotami. Agencja powinna zapewnić właściwe i skuteczne monitorowanie nie tylko za pomocą orientacji sytuacyjnej i analizy ryzyka, ale również dzięki obecności w państwach członkowskich ekspertów będących jej pracownikami. Z tego względu Agencja powinna mieć możliwość wysyłania do państw członkowskich oficerów łącznikowych na pewien okres, w czasie którego składają oni sprawozdania dyrektorowi wykonawczemu i urzędnikowi ds. praw podstawowych. Sprawozdania oficerów łącznikowych powinny stanowić część oceny narażenia.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36)  Agencja powinna przeprowadzać ocenę narażenia w oparciu o obiektywne kryteria w celu oszacowania zdolności i gotowości państw członkowskich do stawienia czoła wyzwaniom pojawiającym się na ich granicach zewnętrznych oraz do wniesienia wkładu na rzecz stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz rezerwy wyposażenia technicznego. Ocena narażenia powinna obejmować ocenę wyposażenia, infrastruktury, personelu, budżetu i zasobów finansowych państw członkowskich oraz ich planów ewentualnościowych w celu przeciwdziałania ewentualnym kryzysom na granicach zewnętrznych. Państwa członkowskie powinny podejmować środki w celu zaradzenia wszelkim niedociągnięciom stwierdzonym w tej ocenie. Dyrektor wykonawczy powinien określić środki do podjęcia i zalecić je danemu państwu członkowskiemu. Dyrektor wykonawczy powinien również wyznaczyć termin, w którym środki te powinny zostać podjęte, i ściśle monitorować ich terminowe wdrożenie. Jeżeli niezbędne środki nie zostaną podjęte w wyznaczonym terminie, sprawa powinna zostać przekazana zarządowi w celu podjęcia dalszych decyzji.

(36)  Agencja powinna przeprowadzać ocenę narażenia w oparciu o obiektywne kryteria w celu oszacowania zdolności i gotowości państw członkowskich do stawienia czoła wyzwaniom pojawiającym się na ich granicach zewnętrznych oraz do wniesienia wkładu na rzecz stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz rezerwy wyposażenia technicznego. Ocena narażenia powinna obejmować ocenę wyposażenia, infrastruktury, personelu, budżetu i zasobów finansowych państw członkowskich oraz ich planów ewentualnościowych w celu przeciwdziałania ewentualnym kryzysom na granicach zewnętrznych z pełnym poszanowaniem praw podstawowych. Państwa członkowskie powinny podejmować środki w celu zaradzenia wszelkim niedociągnięciom stwierdzonym w tej ocenie. Dyrektor wykonawczy powinien określić środki do podjęcia i zalecić je danemu państwu członkowskiemu. Dyrektor wykonawczy powinien również wyznaczyć termin, w którym środki te powinny zostać podjęte, i ściśle monitorować ich terminowe wdrożenie. Jeżeli niezbędne środki nie zostaną podjęte w wyznaczonym terminie, sprawa powinna zostać przekazana zarządowi w celu podjęcia dalszych decyzji.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38)  Ocena narażenia oraz mechanizm oceny Schengen ustanowiony rozporządzeniem Rady (UE) nr 1053/201320 stanowią dwa uzupełniające się mechanizmy gwarantujące europejską kontrolę jakości właściwego funkcjonowania strefy Schengen oraz zapewniające stałą gotowość na szczeblu unijnym i krajowym do reagowania na wszelkie wyzwania na granicach zewnętrznych. Należy zmaksymalizować synergie między tymi mechanizmami w celu stworzenia lepszego obrazu sytuacji w zakresie funkcjonowania strefy Schengen, uniknięcia, w miarę możliwości, powielania wysiłków po stronie państw członkowskich oraz zapewnienia lepiej skoordynowanego wykorzystania odpowiednich unijnych instrumentów finansowych wspierających zarządzanie granicami zewnętrznymi. W tym celu należy wprowadzić regularną wymianę informacji między Agencją a Komisją na temat wyników osiąganych przez obydwa te mechanizmy.

(38)  Ocena narażenia oraz mechanizm oceny Schengen ustanowiony rozporządzeniem Rady (UE) nr 1053/201320 stanowią dwa uzupełniające się mechanizmy gwarantujące europejską kontrolę jakości właściwego funkcjonowania strefy Schengen oraz zapewniające stałą gotowość na szczeblu unijnym i krajowym do reagowania na wszelkie wyzwania na granicach zewnętrznych. Podczas gdy mechanizm oceny Schengen jest główną metodą oceny wdrażania i przestrzegania prawodawstwa unijnego w państwach członkowskich, należy zmaksymalizować synergie między tymi mechanizmami w celu stworzenia lepszego obrazu sytuacji w zakresie funkcjonowania strefy Schengen, uniknięcia, w miarę możliwości, powielania wysiłków po stronie państw członkowskich oraz zapewnienia lepiej skoordynowanego wykorzystania odpowiednich unijnych instrumentów finansowych wspierających zarządzanie granicami zewnętrznymi. W tym celu należy wprowadzić regularną wymianę informacji między Agencją a Komisją na temat wyników osiąganych przez obydwa te mechanizmy.

__________________

__________________

20 Rozporządzenie Rady (UE) nr 1053/2013 z dnia 7 października 2013 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen oraz uchylenia decyzji komitetu wykonawczego z dnia 16 września 1998 r. dotyczącej utworzenia Stałego Komitetu ds. Oceny i Wprowadzania w Życie Dorobku Schengen (Dz.U. L 295 z 6.11.2013, s. 27).

20 Rozporządzenie Rady (UE) nr 1053/2013 z dnia 7 października 2013 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen oraz uchylenia decyzji komitetu wykonawczego z dnia 16 września 1998 r. dotyczącej utworzenia Stałego Komitetu ds. Oceny i Wprowadzania w Życie Dorobku Schengen (Dz.U. L 295 z 6.11.2013, s. 27).

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39)  Biorąc pod uwagę, że państwa członkowskie określają odcinki granic, do których Agencja przypisuje poziomy ryzyka, oraz że zdolności reagowania państw członkowskich i Agencji powinny być powiązane z tymi poziomami ryzyka, należy ustanowić czwarty poziom ryzyka odpowiadający sytuacji, w której strefa Schengen jest zagrożona i w której Agencja powinna interweniować.

skreśla się

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40)  Agencja powinna organizować odpowiednią pomoc techniczną i operacyjną dla państw członkowskich, aby poprawić ich zdolność do realizacji spoczywających na nich obowiązków w zakresie kontroli granic zewnętrznych oraz stawienia czoła wyzwaniom na granicach zewnętrznych spowodowanym nielegalną imigracją lub przestępczością transgraniczną. Taka pomoc nie powinna naruszać kompetencji właściwych organów krajowych do wszczynania postępowań przygotowawczych w sprawach karnych. W tym zakresie Agencja powinna – na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy – organizować i koordynować wspólne operacje dotyczące jednego lub większej liczby państw członkowskich oraz rozmieszczać zespoły stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, a także niezbędne wyposażenie techniczne.

(40)  Agencja powinna organizować odpowiednią pomoc techniczną i operacyjną dla państw członkowskich, aby poprawić ich zdolność do realizacji spoczywających na nich obowiązków w zakresie kontroli granic zewnętrznych oraz stawienia czoła wyzwaniom na granicach zewnętrznych spowodowanym migracją nieuregulowaną lub przestępczością transgraniczną. Taka pomoc nie powinna naruszać kompetencji właściwych organów krajowych do wszczynania postępowań przygotowawczych w sprawach karnych. W tym zakresie Agencja powinna – na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy za zgodą danego państwa członkowskiego – organizować i koordynować wspólne operacje dotyczące jednego lub większej liczby państw członkowskich oraz rozmieszczać zespoły stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, a także niezbędne wyposażenie techniczne.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41)  W przypadkach wystąpienia szczególnych i wyjątkowo trudnych wyzwań na granicach zewnętrznych Agencja powinna – na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy – organizować i koordynować szybkie interwencje na granicy oraz rozmieszczać zarówno zespoły ze stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, jak i wyposażenie techniczne, w tym z rezerwy wyposażenia na potrzeby szybkiego reagowania. Szybkie interwencje na granicy powinny na określony czas zapewniać wzmocnienie w sytuacjach, gdy konieczna jest natychmiastowa reakcja, a taka właśnie interwencja stanowi skuteczną reakcję. W celu zapewnienia skutecznego przebiegu takiej interwencji państwa członkowskie powinny udostępnić pracowników operacyjnych stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej w celu utworzenia odpowiednich zespołów oraz dostarczyć niezbędne wyposażenie techniczne. Agencja oraz dane państwo członkowskie powinny uzgodnić plan operacyjny.

(41)  W przypadkach wystąpienia szczególnych i wyjątkowo trudnych wyzwań na granicach zewnętrznych Agencja powinna – na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy za zgodą danego państwa członkowskiego – organizować i koordynować szybkie interwencje na granicy oraz rozmieszczać zarówno zespoły ze stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, jak i wyposażenie techniczne, w tym z rezerwy wyposażenia na potrzeby szybkiego reagowania. Szybkie interwencje na granicy powinny na określony czas zapewniać wzmocnienie w sytuacjach, gdy konieczna jest natychmiastowa reakcja, a taka właśnie interwencja stanowi skuteczną reakcję. W celu zapewnienia skutecznego przebiegu takiej interwencji państwa członkowskie powinny udostępnić pracowników operacyjnych stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej w celu utworzenia odpowiednich zespołów oraz dostarczyć niezbędne wyposażenie techniczne. Jeżeli personel rozmieszczony wraz z wyposażeniem technicznym państwa członkowskiego pochodzi z danego państwa członkowskiego, powinien liczyć się jako część wkładu tego państwa członkowskiego na rzecz stałej służby. Agencja oraz dane państwo członkowskie powinny uzgodnić plan operacyjny.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(42)  W przypadkach, w których jedno z państw członkowskich stoi w obliczu szczególnych i wyjątkowo trudnych wyzwań związanych z migracją na konkretnych odcinkach swoich granic zewnętrznych, a wyzwania te charakteryzują się dużym napływem mieszanych przepływów migracyjnych, państwa członkowskie powinny móc liczyć na wzmocnienie techniczne i operacyjne. Wzmocnienia te powinny być zapewniane na obszarach hotspotów przez zespoły wspierające zarządzanie migracjami. Zespoły te powinny się składać z pracowników operacyjnych rozmieszczonych ze stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz ekspertów z państw członkowskich rozmieszczonych przez EASO oraz Europol lub inne właściwe agencje Unii. Agencja powinna pomagać Komisji w koordynacji między różnymi agencjami na miejscu.

(42)  Jeżeli jedno z państw członkowskich stoi w obliczu szczególnych i wyjątkowo trudnych wyzwań związanych z migracją na konkretnych odcinkach swoich granic zewnętrznych, a wyzwania te charakteryzują się dużym napływem mieszanych przepływów migracyjnych, państwa członkowskie powinny móc liczyć na wzmocnienie techniczne i operacyjne. Wzmocnienia te powinny być zapewniane na obszarach hotspotów przez zespoły wspierające zarządzanie migracjami. Zespoły te powinny się składać z pracowników operacyjnych rozmieszczonych ze stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz ekspertów z państw członkowskich rozmieszczonych przez [Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu] oraz Europol lub inne właściwe agencje Unii. Agencja powinna pomagać Komisji w koordynacji między różnymi agencjami na miejscu. Komisja, we współpracy z przyjmującym państwem członkowskim i odpowiednimi agencjami Unii, powinna określić warunki współpracy na obszarze hotspotu i odpowiadać za koordynację działań zespołów wspierających zarządzanie migracjami.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43)  Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby wszelkie organy, do których mogą potencjalnie wpływać wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej, takie jak policja, straż graniczna, urzędy imigracyjne i personel ośrodków strzeżonych, uzyskiwały stosowne informacje. Państwa członkowskie powinny zapewnić także przeszkolenie personelu takich organów na niezbędnym poziomie, odpowiednim do wykonywanych zadań i pełnionych funkcji, a także przekazanie temu personelowi instrukcji dotyczących informowania wnioskodawców o miejscu i sposobie składania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej.

(43)  Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby wszelkie organy, do których mogą potencjalnie wpływać wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej, takie jak policja, straż graniczna, urzędy imigracyjne i personel ośrodków strzeżonych, uzyskiwały stosowne informacje. Państwa członkowskie powinny zapewnić także przeszkolenie personelu takich organów na niezbędnym poziomie, odpowiednim do wykonywanych zadań i pełnionych funkcji, a także przekazanie temu personelowi instrukcji dotyczących informowania wnioskodawców o miejscu i sposobie składania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz instrukcji, jak kierować osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji i dzieci bez opieki do odpowiednich mechanizmów ukierunkowanej pomocy. Należy wprowadzić mechanizmy monitorowania oraz niezależne oceny, aby zapewnić wdrożenie w praktyce.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 43 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(43a)  Agencja powinna być w stanie zapewnić i zagwarantować szkolenie specjalistyczne na temat europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami swoim pracownikom i organom państw członkowskich. Szkolenia stałej służby powinny odbywać się w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, przy czym należy zapewnić, aby programy szkoleniowe były zharmonizowane oraz promowały wzajemne zrozumienie i wspólną kulturę europejską na podstawie wartości zapisanych w traktatach. Opracowanie strategii szkoleniowej Agencji, za zgodą zarządu, mogłoby zaowocować utworzeniem ośrodka szkoleniowego Agencji, aby jeszcze bardziej ułatwić uwzględnianie wspólnej kultury europejskiej w oferowanych szkoleniach.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(44)  W czerwcu 2018 r. Rada Europejska ponownie potwierdziła znaczenie polegania na kompleksowym podejściu do migracji i uznała, że migracja jest wyzwaniem nie tylko dla jednego państwa członkowskiego, ale dla Europy jako całości. W tym zakresie Rada podkreśliła znaczenie zapewniania przez Unię pełnego wsparcia, aby zapewnić prawidłowe zarządzanie przepływami migracyjnymi. Wsparcie to jest możliwe dzięki utworzeniu ośrodków kontroli, w których można zapewnić szybką obsługę obywateli państw trzecich, którzy zostali wysadzeni na ląd w Unii, aby udzielić ochrony osobom, które jej potrzebują, oraz zapewnić szybki powrót osobom, które ochrony nie potrzebują. Ponieważ ośrodki kontroli mają być tworzone na zasadzie dobrowolności, Unia powinna mieć możliwość zapewnienia danym państwom członkowskim pełnego finansowego i operacyjnego wsparcia poprzez odpowiednie agencje Unii, w tym Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

(44)  W czerwcu 2018 r. Rada Europejska ponownie potwierdziła znaczenie polegania na kompleksowym podejściu do migracji i uznała, że migracja jest wyzwaniem nie tylko dla jednego państwa członkowskiego, ale dla Europy jako całości. W tym zakresie Rada podkreśliła znaczenie zapewniania przez Unię pełnego wsparcia, aby zapewnić prawidłowe zarządzanie przepływami migracyjnymi.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(45)  Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz [Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu] powinny ściśle współpracować, by skutecznie podejmować wyzwania związane z migracją, zwłaszcza na granicach zewnętrznych, które charakteryzują się dużym napływem mieszanych przepływów migracyjnych. Obie agencje powinny w szczególności koordynować swoje działania i wspierać państwa członkowskie, aby ułatwiać procedurę ubiegania się o ochronę międzynarodową oraz procedurę powrotu, jeżeli chodzi o obywateli państw trzecich, których wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej zostały odrzucone. Agencja oraz [Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu] powinny również współpracować w ramach innych wspólnych działań operacyjnych, takich jak wspólna analiza ryzyka, gromadzenie danych statystycznych, szkolenie i wspieranie państw członkowskich w zakresie planowania ewentualnościowego.

(45)  Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz [Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu] powinny ściśle współpracować, by skutecznie podejmować wyzwania związane z migracją, zwłaszcza na granicach zewnętrznych, które charakteryzują się dużym napływem mieszanych przepływów migracyjnych. Obie agencje powinny w szczególności koordynować swoje działania i wspierać państwa członkowskie, aby ułatwiać procedurę ubiegania się o ochronę międzynarodową. Agencja oraz [Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu] powinny również współpracować w ramach innych wspólnych działań operacyjnych, takich jak wspólna analiza ryzyka, gromadzenie danych statystycznych, szkolenie i wspieranie państw członkowskich w zakresie planowania ewentualnościowego.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 45 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(45a)  Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna ściśle współpracować z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej, aby zapewnić poszanowanie praw podstawowych we wdrażaniu niniejszego rozporządzenia we wszystkich podlegających mu dziedzinach.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(46)  Państwa członkowskie powinny mieć możliwość polegania na zwiększonym wsparciu technicznym i operacyjnym zespołów wspierających zarządzanie migracjami, zwłaszcza na obszarach hotspotów lub w ośrodkach kontroli. Zespoły wspierające zarządzanie migracjami powinny składać się z ekspertów spośród personelu Agencji, ekspertów oddelegowanych przez państwa członkowskie oraz ekspertów spośród personelu [Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu], Europolu lub innych odpowiednich agencji Unii lub ekspertów z państw członkowskich wyznaczonych przez [Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu], Europol lub inne odpowiednie agencje Unii. Komisja powinna zapewnić odpowiednią koordynację w zakresie oceny potrzeb i działań w terenie w celu zaangażowania różnych agencji Unii.

(46)  Państwa członkowskie powinny mieć możliwość polegania na zwiększonym wsparciu technicznym i operacyjnym zespołów wspierających zarządzanie migracjami na obszarach hotspotów. Zespoły wspierające zarządzanie migracjami powinny składać się z ekspertów spośród personelu Agencji, ekspertów oddelegowanych przez państwa członkowskie oraz ekspertów spośród personelu [Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu], Europolu, Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej lub innych odpowiednich agencji Unii lub ekspertów z państw członkowskich wyznaczonych przez te agencje. Komisja powinna zapewnić niezbędną współpracę z właściwymi agencjami oraz określić warunki współpracy w przypadku działań w terenie w celu zaangażowania różnych agencji Unii.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(47)  Na obszarach hotspotów państwa członkowskie powinny współpracować z odpowiednimi agencjami Unii, które powinny działać w ramach przyznanych im mandatów i uprawnień oraz pod kierownictwem Komisji. Komisja we współpracy z odpowiednimi agencjami Unii powinna zapewnić, by działania na obszarach hotspotów były zgodne z właściwym prawem Unii.

(47)  Na obszarach hotspotów państwa członkowskie powinny współpracować z odpowiednimi agencjami Unii, które powinny działać w ramach przyznanych im mandatów i uprawnień oraz pod kierownictwem Komisji. Komisja we współpracy z odpowiednimi agencjami Unii powinna zapewnić, by działania na obszarach hotspotów były zgodne z właściwym prawem Unii i prawami podstawowymi.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(48)  Na wniosek państwa członkowskiego, na terenie którego znajdują się ośrodki kontroli, oraz przy koordynacji Komisji agencje Unii powinny w takich ośrodkach wspierać przyjmujące państwo członkowskie w celu stosowania szybkich procedur ubiegania się o ochronę międzynarodową lub powrotu. W takich ośrodkach powinna istnieć możliwość szybkiego odróżnienia obywateli państw trzecich, którzy potrzebują ochrony międzynarodowej, od tych, którzy nie potrzebują takiej ochrony, możliwość przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa oraz możliwość przeprowadzenia całości lub części procedury ubiegania się o ochronę międzynarodową lub procedury powrotu.

skreśla się

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(49)  W przypadku gdy jest to uzasadnione wynikami oceny narażenia lub analizy ryzyka bądź gdy co najmniej jednemu odcinkowi granicy przypisuje się krytyczny poziom ryzyka, dyrektor wykonawczy Agencji powinien zalecić danemu państwu członkowskiemu zainicjowanie i przeprowadzenie wspólnych operacji lub szybkich interwencji na granicy.

(49)  Jeżeli jest to uzasadnione wynikami oceny narażenia lub analizy ryzyka dyrektor wykonawczy Agencji może zalecić danemu państwu członkowskiemu zainicjowanie i przeprowadzenie wspólnych operacji lub szybkich interwencji na granicy.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 50

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(50)  Jeżeli kontrola granic zewnętrznych staje się nieskuteczna do tego stopnia, że stwarza to ryzyko zagrożenia funkcjonowaniu strefy Schengen, ponieważ państwo członkowskie nie podejmuje niezbędnych środków zgodnie z oceną narażenia lub ponieważ państwo członkowskie stojące w obliczu szczególnych i wyjątkowo trudnych wyzwań na granicach zewnętrznych nie zwróciło się o wystarczające wsparcie ze strony Agencji lub nie wdraża tego wsparcia, jednolita, szybka i skuteczna reakcja powinna zostać podjęta na poziomie Unii. W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia takich sytuacji i dla zapewnienia lepszej koordynacji na poziomie Unii Komisja powinna określić środki do wdrożenia przez Agencję i zobowiązać dane państwo członkowskie do współpracy z Agencją przy wdrażaniu tych środków. Agencja powinna następnie określić działania do podjęcia w celu praktycznej realizacji środków określonych w decyzji Komisji. Agencja powinna wraz z danym państwem członkowskim opracować plan operacyjny. Dane państwo członkowskie powinno ułatwić wykonanie decyzji Komisji i wdrożenie planu operacyjnego między innymi poprzez wywiązanie się z zaciągniętych zobowiązań, o których mowa w art. 44, 83 i 84. Jeżeli państwo członkowskie nie wykona w ciągu 30 dni tej decyzji Komisji i nie podejmie z Agencją współpracy dotyczącej wdrożenia środków zawartych w tej decyzji, Komisja powinna mieć możliwość zainicjowania przewidzianej w art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/39921 procedury szczególnej w celu stawienia czoła wyjątkowym okolicznościom zagrażającym ogólnemu funkcjonowaniu obszaru bez wewnętrznej kontroli granicznej.

(50)  Jeżeli kontrola granic zewnętrznych staje się nieskuteczna do tego stopnia, że stwarza to ryzyko zagrożenia funkcjonowaniu strefy Schengen, ponieważ państwo członkowskie nie podejmuje niezbędnych środków zgodnie z oceną narażenia lub ponieważ państwo członkowskie stojące w obliczu szczególnych i wyjątkowo trudnych wyzwań na granicach zewnętrznych nie zwróciło się o wystarczające wsparcie ze strony Agencji lub nie wdraża tego wsparcia, jednolita, szybka i skuteczna reakcja powinna zostać podjęta na poziomie Unii. W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia takich sytuacji i dla zapewnienia lepszej koordynacji na poziomie Unii Komisja powinna przedstawić Radzie decyzję określającą środki do wdrożenia przez Agencję, a jednocześnie zobowiązującą dane państwo członkowskie do współpracy z Agencją przy wdrażaniu tych środków. O uprawnieniach wykonawczych do przyjęcia takiej decyzji powinna decydować Rada ze względu na potencjalnie wrażliwy politycznie charakter środków, które mogą z dużym prawdopodobieństwem wkraczać w uprawnienia krajowych organów wykonawczych i organów ścigania. Agencja powinna następnie określić działania do podjęcia w celu praktycznej realizacji środków określonych w decyzji Rady. Agencja powinna wraz z danym państwem członkowskim opracować plan operacyjny. Dane państwo członkowskie powinno ułatwić wykonanie decyzji Rady i wdrożenie planu operacyjnego między innymi poprzez wywiązanie się z zaciągniętych zobowiązań, o których mowa w art. 44, 83 i 84. Jeżeli państwo członkowskie nie wykona w ciągu 30 dni tej decyzji Rady i nie podejmie z Agencją współpracy dotyczącej wdrożenia środków zawartych w tej decyzji, Komisja powinna mieć możliwość zainicjowania przewidzianej w art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/39921 procedury szczególnej w celu stawienia czoła wyjątkowym okolicznościom zagrażającym ogólnemu funkcjonowaniu obszaru bez wewnętrznej kontroli granicznej.

__________________

__________________

21 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. L 77 z 23.3.2016, s. 1).

21 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. L 77 z 23.3.2016, s. 1).

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(51)  Stała służba Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna składać się z 10 000 pracowników operacyjnych pełniących rolę funkcjonariuszy straży granicznej, eskort powrotu, specjalistów ds. powrotów i inne odpowiednie funkcje. Stała służba powinna obejmować trzy kategorie personelu operacyjnego, tj. statutowych członków personelu zatrudnionych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej, członków personelu długoterminowo oddelegowanych do Agencji przez państwa członkowskie oraz członków personelu oddelegowanych przez państwa członkowskie w ramach krótkoterminowego rozmieszczenia. Stała służba Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna być rozmieszczana w ramach zespołów zarządzania granicami, zespołów wspierających zarządzanie migracjami lub zespołów ds. powrotów.

(51)  Stała służba Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna składać się z funkcjonariuszy straży granicznej, eskort powrotu, specjalistów ds. powrotów, obserwatorów powrotów i praw podstawowych oraz pracowników pełniących inne odpowiednie funkcje. Stała służba powinna obejmować cztery kategorie personelu operacyjnego, tj. personel statutowy zatrudniony przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej, personel długoterminowo oddelegowany do Agencji przez państwa członkowskie, personel oddelegowany przez państwa członkowskie w ramach krótkoterminowego rozmieszczenia oraz personel wchodzący w skład rezerwy szybkiego reagowania do celów szybkich interwencji na granicy. Stała służba Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna być rozmieszczana w ramach zespołów zarządzania granicami, zespołów wspierających zarządzanie migracjami lub zespołów ds. powrotów.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(52)  Pracownicy operacyjni stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej rozmieszczeni jako członkowie zespołów powinni posiadać wszystkie niezbędne uprawnienia do przeprowadzania kontroli granicznych oraz wykonywania zadań związanych z powrotem, w tym zadań wymagających uprawnień wykonawczych określonych we właściwych przepisach krajowych, lub – jeżeli chodzi o pracowników Agencji – zgodnie z załącznikiem V.

(52)  Pracownicy operacyjni stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej rozmieszczeni jako członkowie zespołów powinni posiadać wszystkie niezbędne uprawnienia, przyznane przez przyjmujące państwo członkowskie lub państwo trzecie, do przeprowadzania kontroli granicznych, monitorowania, czy prawa podstawowe są przestrzegane, oraz wykonywania zadań związanych z powrotem, w tym zadań wymagających uprawnień wykonawczych określonych we właściwych przepisach krajowych, lub – jeżeli chodzi o pracowników Agencji – zgodnie z załącznikiem V. Jeżeli personel statutowy Agencji wykonuje uprawnienia wykonawcze, Agencja powinna być odpowiedzialna za wszelkie spowodowane szkody.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 54

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(54)  Funkcjonowanie stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej i jej skład powinny być przedmiotem przeglądu śródokresowego przeprowadzanego przez Komisję.

(54)  Funkcjonowanie stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej i jej skład powinny być przedmiotem przeglądu śródokresowego przeprowadzanego przez Komisję wraz z państwami członkowskimi.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(55)  Długotrwały rozwój zasobów ludzkich – w celu zapewnienia wkładów państw członkowskich na rzecz stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej – powinien być wspierany za pośrednictwem systemu wsparcia finansowego. W tym celu należy upoważnić Agencję do korzystania z możliwości przyznawania dotacji państwom członkowskim bez konieczności wystosowywania zaproszeń do składania wniosków w ramach „finansowania niepowiązanego z kosztami” zgodnie z art. 125 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046. Wsparcie finansowe powinno umożliwiać państwom członkowskim zatrudnianie i szkolenie dodatkowych pracowników w celu zapewnienia im niezbędnej elastyczności koniecznej do spełnienia wymogu obowiązkowego wkładu na rzecz stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Dedykowany system finansowania powinien pomóc osiągnąć właściwą równowagę między ryzykiem wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych a kosztami kontroli. W rozporządzeniu określono kluczowe warunki przyznania wsparcia finansowego, tj. konieczność przeprowadzenia rekrutacji i szkolenia odpowiedniej liczby funkcjonariuszy straży granicznej lub innych specjalistów, która to liczba odpowiada liczbie funkcjonariuszy delegowanych długoterminowo do Agencji, lub konieczność skutecznego rozmieszczenia funkcjonariuszy w trakcie działań operacyjnych Agencji na okres co najmniej 4 miesięcy. Biorąc pod uwagę brak odpowiednich i porównywalnych danych na temat rzeczywistych kosztów w poszczególnych państwach członkowskich, opracowanie planu finansowego w oparciu o koszty byłoby zadaniem nadmiernie złożonym i nie odpowiadałoby potrzebie prostego, szybkiego, wydajnego i skutecznego planu finansowego. W tym celu należy upoważnić Agencję do korzystania z możliwości przyznawania dotacji państwom członkowskim bez konieczności wystosowywania zaproszeń do składania wniosków w ramach „finansowania niepowiązanego z kosztami”, z zastrzeżeniem obowiązku spełnienia warunków zgodnie z art. 125 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046. W celu ustalenia wysokości kwoty takiego finansowania dla różnych państw członkowskich należy wykorzystać jako kwotę referencyjną roczne wynagrodzenie pracownika kontraktowego instytucji europejskich z grupy funkcyjnej III, grupa zaszeregowania 8, stopień 1, dostosowane za pośrednictwem współczynnika korekty dla każdego państwa członkowskiego zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami oraz w duchu równego traktowania. Podczas wdrażania tego wsparcia finansowego Agencja oraz państwa członkowskie zapewniają zgodność z zasadami współfinansowania i zakazu podwójnego finansowania.

(55)  Długotrwały rozwój zasobów ludzkich – w celu zapewnienia wkładów państw członkowskich na rzecz stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej – powinien być wspierany za pośrednictwem systemu wsparcia finansowego. W tym celu należy upoważnić Agencję do korzystania z możliwości przyznawania dotacji państwom członkowskim bez konieczności wystosowywania zaproszeń do składania wniosków w ramach „finansowania niepowiązanego z kosztami” zgodnie z art. 125 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046. Wsparcie finansowe powinno umożliwiać państwom członkowskim zatrudnianie i szkolenie dodatkowych pracowników w celu zapewnienia im niezbędnej elastyczności koniecznej do spełnienia wymogu obowiązkowego wkładu na rzecz stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Powinna istnieć możliwość, aby wsparcie finansowe miało formę zaliczki poprzedzającej roczną płatność. Dedykowany system finansowania powinien pomóc osiągnąć właściwą równowagę między ryzykiem wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych a kosztami kontroli. W rozporządzeniu określono kluczowe warunki przyznania wsparcia finansowego, tj. konieczność przeprowadzenia rekrutacji i szkolenia odpowiedniej liczby funkcjonariuszy straży granicznej lub innych specjalistów, która to liczba odpowiada liczbie funkcjonariuszy delegowanych długoterminowo do Agencji, lub konieczność skutecznego rozmieszczenia funkcjonariuszy w trakcie działań operacyjnych Agencji na okres co najmniej 4 kolejnych lub niekolejnych miesięcy lub, na zasadzie proporcjonalności rozmieszczenia, na okres krótszy niż 4 kolejne lub niekolejne miesiące. Biorąc pod uwagę brak odpowiednich i porównywalnych danych na temat rzeczywistych kosztów w poszczególnych państwach członkowskich, opracowanie planu finansowego w oparciu o koszty byłoby zadaniem nadmiernie złożonym i nie odpowiadałoby potrzebie prostego, szybkiego, wydajnego i skutecznego planu finansowego. W tym celu należy upoważnić Agencję do korzystania z możliwości przyznawania dotacji państwom członkowskim bez konieczności wystosowywania zaproszeń do składania wniosków w ramach „finansowania niepowiązanego z kosztami”, z zastrzeżeniem obowiązku spełnienia warunków zgodnie z art. 125 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046. W celu ustalenia wysokości kwoty takiego finansowania dla różnych państw członkowskich należy wykorzystać jako kwotę referencyjną roczne wynagrodzenie pracownika kontraktowego instytucji europejskich z grupy funkcyjnej III, grupa zaszeregowania 8, stopień 1, dostosowane za pośrednictwem współczynnika korekty dla każdego państwa członkowskiego zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami oraz w duchu równego traktowania. Podczas wdrażania tego wsparcia finansowego Agencja oraz państwa członkowskie powinny zapewniać zgodność z zasadami współfinansowania i zakazu podwójnego finansowania.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 56

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(56)  W związku z rozmieszczaniem stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium państw trzecich Agencja powinna rozwinąć zdolności w ramach własnych struktur dowodzenia i kontroli.

(56)  W związku z rozmieszczaniem stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium państw trzecich Agencja powinna rozwinąć zdolności w ramach własnych struktur dowodzenia i kontroli oraz właściwe procedury w celu zapewnienia odpowiedzialności cywilnej i karnej stałej służby.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 57

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(57)  Aby umożliwić skuteczne rozmieszczenia ze stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej z dniem 1 stycznia 2020 r., należy jak najszybciej przyjąć i wykonać określone decyzje oraz zastosować i wprowadzić środki wykonawcze. W szczególności, w drodze odstępstwa od zwykłego terminu określonego w rozporządzeniu, decyzję zarządu w sprawie profili stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, o której to decyzji mowa w art. 55 ust. 4, należy przyjąć w terminie 6 tygodni od daty wejścia w życie rozporządzenia. Po wydaniu tej decyzji w ciągu 12 tygodni od dnia wejścia w życie rozporządzania powinny nastąpić wyznaczenia ze strony państw członkowskich zgodnie z art. 56 ust. 4 oraz w art. 57 ust. 1.

(57)  Aby umożliwić skuteczne rozmieszczenia ze stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej w terminach określonych w załączniku I, należy jak najszybciej przyjąć i wykonać określone decyzje oraz zastosować i wprowadzić środki wykonawcze. W szczególności, w drodze odstępstwa od zwykłego terminu określonego w rozporządzeniu, decyzję zarządu w sprawie profili stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, o której to decyzji mowa w art. 55 ust. 4, należy przyjąć w terminie 6 tygodni od daty wejścia w życie rozporządzenia. Po wydaniu tej decyzji w ciągu 12 tygodni od dnia wejścia w życie rozporządzania powinny nastąpić wyznaczenia ze strony państw członkowskich zgodnie z art. 56 ust. 4 oraz w art. 57 ust. 1.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 58

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(58)  W drodze odstępstwa od zwykłego terminu określonego w rozporządzeniu również decyzję zarządu w sprawie minimalnej liczby elementów wyposażenia technicznego niezbędnej, by spełnić potrzeby Agencji w 2020 r., o czym mowa w art. 64 ust. 4, należy przyjąć w terminie 6 tygodni od daty wejścia w życie rozporządzenia.

(58)  W drodze odstępstwa od zwykłego terminu określonego w rozporządzeniu również decyzję zarządu w sprawie minimalnej liczby elementów wyposażenia technicznego niezbędnej, by spełnić potrzeby Agencji, o czym mowa w art. 64 ust. 4, w poszczególnych terminach określonych w załączniku I w odniesieniu do składu stałej służby, należy przyjąć w terminie 6 tygodni od daty wejścia w życie rozporządzenia.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 59

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(59)  Jednocześnie, aby zapewnić ciągłość wsparcia na rzecz działań operacyjnych organizowanych przez Agencję, wszystkie rozmieszczenia należy zaplanować i zrealizować do dnia 31 grudnia 2019 r., w tym w ramach rezerwy szybkiego reagowania, zgodnie z art. 20, 30 i 31 rozporządzenia (UE) 2016/1624 oraz zgodnie z rocznymi dwustronnymi negocjacjami przeprowadzonymi w 2018 r. W tym celu przepisy te należy uchylić dopiero ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2020 r.

(59)  Jednocześnie, aby zapewnić ciągłość wsparcia na rzecz działań operacyjnych organizowanych przez Agencję, wszystkie rozmieszczenia należy zaplanować i zrealizować do dnia 31 grudnia 2019 r., w tym w ramach rezerwy szybkiego reagowania, zgodnie z art. 20, 30 i 31 rozporządzenia (UE) 2016/1624 oraz zgodnie z rocznymi dwustronnymi negocjacjami przeprowadzonymi w 2018 r. W tym celu przepisy te należy uchylić dopiero, gdy stała służba będzie zdolna do działania, ze skutkiem po dwóch latach od wejścia w życie.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 60

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(60)  Siła robocza Agencji będzie się składała z personelu wykonującego zadania powierzone Agencji albo w siedzibie, albo w ramach stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Stała służba Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej może obejmować członków personelu statutowego, jak również personel oddelegowany przez organy krajowe długoterminowo lub w ramach krótkoterminowego rozmieszczenia. Personel statutowy stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej będzie rozmieszczany przede wszystkim jako członkowie zespołów; jedynie ograniczona i jednoznacznie określona część personelu może być zatrudniana w celu wykonywania funkcji wspierających w ramach tworzenia stałej służby, w szczególności w siedzibie.

(60)  Siła robocza Agencji będzie się składała z personelu wykonującego zadania powierzone Agencji albo w siedzibie, albo w ramach stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Stała służba Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej może obejmować personel statutowy, jak również personel oddelegowany przez organy krajowe długoterminowo lub w ramach krótkoterminowego rozmieszczenia oraz rezerwę szybkiego reagowania. Personel statutowy stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej będzie rozmieszczany przede wszystkim jako członkowie zespołów; jedynie ograniczona i jednoznacznie określona część personelu może być zatrudniana w celu wykonywania funkcji wspierających w ramach tworzenia stałej służby, w szczególności w siedzibie.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 61

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(61)  Aby rozwiązać problem utrzymujących się braków w dobrowolnym łączeniu zasobów wyposażenia technicznego z państw członkowskich, szczególnie jeżeli chodzi o aktywa wielkoskalowe, Agencja powinna dysponować własnym niezbędnym wyposażeniem rozmieszczanym w ramach wspólnych operacji, szybkich interwencji na granicy lub dowolnych innych działań operacyjnych. Chociaż od 2011 r. Agencja ma prawo nabywać lub brać w najem lub dzierżawę własne wyposażenie techniczne, to jednak możliwość tę znacznie ogranicza brak zasobów budżetowych.

(61)  Aby rozwiązać problem utrzymujących się braków w dobrowolnym łączeniu zasobów wyposażenia technicznego z państw członkowskich, szczególnie jeżeli chodzi o aktywa wielkoskalowe, Agencja powinna dysponować własnym niezbędnym wyposażeniem rozmieszczanym w ramach wspólnych operacji, szybkich interwencji na granicy lub dowolnych innych działań operacyjnych. Państwa członkowskie powinny zatwierdzić te aktywa jako wykorzystywane na potrzeby publiczne. Chociaż od 2011 r. Agencja ma prawo nabywać lub brać w najem lub dzierżawę własne wyposażenie techniczne, to jednak możliwość tę znacznie ogranicza brak zasobów budżetowych.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 62

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(62)  W związku z tym, aby sprostać poziomowi ambicji leżącemu u podstaw utworzenia stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Komisja przeznaczyła znaczną pulę środków finansowych w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027 w celu umożliwienia Agencji nabywania, utrzymania i eksploatacji niezbędnych zasobów powietrznych, morskich i lądowych stosownie do potrzeb operacyjnych. O ile nabywanie niezbędnych środków może stanowić długotrwały proces, szczególnie jeżeli chodzi o zasoby wielkoskalowe, docelowo wyposażenie własne Agencji ma stanowić podstawę rozmieszczania operacyjnego, a wkład państw członkowskich ma być dodatkowy, wymagany w wyjątkowych okolicznościach. Wyposażenie Agencji powinno być w znacznej mierze obsługiwane przez zespół techniczny Agencji wchodzący w skład stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Aby zapewnić skuteczne wykorzystanie proponowanych zasobów finansowych, proces ten powinien opierać się na wieloletniej strategii, ustalonej przez zarząd na jak najwcześniejszym etapie.

(62)  W związku z tym, aby sprostać poziomowi ambicji leżącemu u podstaw utworzenia stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Komisja przeznaczyła znaczną pulę środków finansowych w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027 w celu umożliwienia Agencji nabywania, utrzymania i eksploatacji niezbędnych zasobów powietrznych, morskich i lądowych stosownie do potrzeb operacyjnych. O ile nabywanie niezbędnych środków może stanowić długotrwały proces, szczególnie jeżeli chodzi o zasoby wielkoskalowe, docelowo wyposażenie własne Agencji ma stanowić podstawę rozmieszczania operacyjnego, a wkład państw członkowskich ma być dodatkowy, wymagany w wyjątkowych okolicznościach. Personel rozmieszczony wraz z wyposażeniem technicznym państwa członkowskiego, nawet w wyjątkowych okolicznościach, powinien liczyć się jako część wkładu tego państwa członkowskiego na rzecz stałej służby. Wyposażenie Agencji powinno być w znacznej mierze obsługiwane przez zespół techniczny Agencji wchodzący w skład stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Aby zapewnić skuteczne wykorzystanie proponowanych zasobów finansowych, proces ten powinien opierać się na wieloletniej strategii, ustalonej przez zarząd na jak najwcześniejszym etapie. Należy zapewnić ciągłość działalności Agencji za pośrednictwem przyszłych wieloletnich ram finansowych oraz utrzymać kompleksowe europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 64

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(64)  Długoterminowy rozwój nowych zdolności w ramach Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinien być skoordynowany między państwami członkowskimi i Agencją zgodnie z wieloletnim cyklem polityki strategicznej, z uwzględnieniem długiego czasu trwania niektórych procesów. Obejmują one rekrutację i szkolenie nowych funkcjonariuszy straży granicznej (którzy w ramach swojej ścieżki zawodowej mogliby służyć zarówno w państwach członkowskich, jak i w stałej służbie), nabywanie, utrzymywanie i usuwanie wyposażania (w przypadku których to działań należy poszukiwać możliwości interoperacyjności i korzyści skali), a także rozwój nowego sprzętu i związanych z nim technologii, w tym za pomocą badań naukowych.

(64)  Długoterminowy rozwój nowych zdolności w ramach Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinien być skoordynowany między państwami członkowskimi i Agencją zgodnie z wieloletnim cyklem polityki strategicznej, z uwzględnieniem długiego czasu trwania niektórych procesów. Obejmują one rekrutację i szkolenie, w tym w zakresie praw podstawowych i wdrażania mechanizmu skargowego oraz strategii dotyczącej praw podstawowych, nowych funkcjonariuszy straży granicznej (którzy w ramach swojej ścieżki zawodowej mogliby służyć zarówno w państwach członkowskich, jak i w stałej służbie), nabywanie, utrzymywanie i usuwanie wyposażania (w przypadku których to działań należy poszukiwać możliwości interoperacyjności i korzyści skali), a także rozwój nowego sprzętu i związanych z nim technologii, w tym za pomocą badań naukowych.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 67

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(67)  Powrót obywateli państw trzecich, którzy nie spełniają lub przestali spełniać warunki wjazdu, pobytu lub zamieszkania na terytorium państw członkowskich, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE22, stanowi zasadniczy element kompleksowych działań na rzecz zwalczania nielegalnej migracji oraz ważną kwestię leżącą w istotnym interesie publicznym.

(67)  Powrót obywateli państw trzecich, którzy nie spełniają lub przestali spełniać warunki wjazdu, pobytu lub zamieszkania na terytorium państw członkowskich, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE22, stanowi zasadniczy element kompleksowych działań na rzecz zwalczania migracji nieuregulowanej oraz ważną kwestię leżącą w istotnym interesie publicznym.

__________________

__________________

22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98).

22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98).

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 68

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(68)  Agencja powinna zwiększyć pomoc udzielaną państwom członkowskim w zakresie powrotu obywateli państw trzecich, bez uszczerbku dla unijnej polityki w zakresie powrotów i zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE. W szczególności powinna ona koordynować i organizować operacje powrotowe z jednego lub większej liczby państw członkowskich oraz organizować i przeprowadzać interwencje powrotowe, aby usprawnić systemy powrotów w państwach członkowskich wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej w wykonywaniu ich zobowiązań do powrotu obywateli państw trzecich zgodnie z tą dyrektywą.

(68)  Agencja powinna zwiększyć pomoc udzielaną państwom członkowskim w zakresie powrotu obywateli państw trzecich, z zastrzeżeniem unijnej polityki w zakresie powrotów i zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE. W szczególności powinna ona koordynować i organizować operacje powrotowe z jednego lub większej liczby państw członkowskich oraz, na wniosek państwa członkowskiego, organizować i przeprowadzać interwencje powrotowe, aby usprawnić systemy powrotów w państwach członkowskich wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej w wykonywaniu ich zobowiązań do powrotu obywateli państw trzecich zgodnie z tą dyrektywą.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 69

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(69)  Agencja powinna – przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych oraz bez uszczerbku dla odpowiedzialności państw członkowskich za wydawanie decyzji nakazujących powrót – zapewniać państwom członkowskim pomoc techniczną i operacyjną w procesie powrotu, w tym w sporządzaniu decyzji nakazujących powrót, identyfikacji obywateli państw trzecich oraz innych działaniach państw członkowskich poprzedzających powrót i związanych z powrotami. Agencja powinna ponadto wspierać państwa członkowskie w uzyskiwaniu dokumentów podróży do celów powrotu we współpracy z władzami stosownych państw trzecich.

(69)  Agencja powinna – przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych oraz z zastrzeżeniem odpowiedzialności państw członkowskich za wydawanie decyzji nakazujących powrót – zapewniać państwom członkowskim pomoc techniczną i operacyjną w procesie powrotu, w tym w identyfikacji obywateli państw trzecich oraz innych działaniach państw członkowskich poprzedzających powrót i związanych z powrotami. Agencja powinna ponadto wspierać państwa członkowskie w uzyskiwaniu dokumentów podróży do celów powrotu, jeżeli nie narusza to zasady non-refoulement, we współpracy z władzami stosownych państw trzecich.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 70

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(70)  Wsparcie udzielane państwom członkowskim w realizowaniu procedur powrotowych powinno obejmować przekazywanie informacji praktycznych o państwach trzecich będących państwami powrotów, istotnych z punktu widzenia wdrażania niniejszego rozporządzenia, takich jak dane kontaktowe i inne informacje logistyczne niezbędne do sprawnego przebiegu operacji powrotowych. Wsparcie powinno obejmować również tworzenie, obsługę i utrzymanie centralnego systemu przetwarzania wszystkich informacji i danych niezbędnych Agencji do udzielania pomocy technicznej i operacyjnej zgodnie z rozporządzeniem, które to informacje i dane byłyby automatycznie przekazywane przez krajowe systemy zarządzania powrotami państw członkowskich.

(70)  Wsparcie udzielane państwom członkowskim w realizowaniu procedur powrotowych powinno obejmować przekazywanie informacji praktycznych o państwach trzecich będących państwami powrotów, istotnych z punktu widzenia wdrażania niniejszego rozporządzenia, takich jak dane kontaktowe i inne informacje logistyczne niezbędne do sprawnego i godnego przebiegu operacji powrotowych. Wsparcie powinno obejmować również obsługę i utrzymanie obecnej aplikacji zintegrowanego zarządzania powrotami (IRMA), która już jest zarządzana przez Agencję jako platforma do celów przetwarzania wszystkich informacji i danych niezbędnych Agencji do udzielania pomocy technicznej i operacyjnej zgodnie z rozporządzeniem, które to informacje i dane byłyby automatycznie przekazywane przez krajowe systemy zarządzania powrotami państw członkowskich.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 71

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(71)  Agencja powinna również zapewniać pomoc techniczną i operacyjną w działaniach państw trzecich związanych z powrotami, w szczególności wówczas, gdy taka pomoc jest uzasadniona priorytetami polityki Unii w zakresie nielegalnej migracji.

skreśla się

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 72

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(72)  Ewentualne istnienie umowy między państwem członkowskim a państwem trzecim nie zwalnia Agencji ani państw członkowskich z zobowiązań wynikających z prawa Unii lub prawa międzynarodowego, w szczególności z obowiązku przestrzegania zasady non-refoulement.

(72)  Ewentualne istnienie umowy między państwem członkowskim a państwem trzecim nie zwalnia Agencji ani państw członkowskich z zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z prawa Unii lub prawa międzynarodowego, w szczególności z obowiązku przestrzegania zasady non-refoulement, z zakazu stosowania tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania, a także z praw podstawowych zapisanych w prawie międzynarodowym i europejskim.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 73

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(73)  Państwa członkowskie powinny mieć możliwość współpracy na poziomie operacyjnym z innymi państwami członkowskimi lub państwami trzecimi na granicach zewnętrznych, w tym w formie operacji wojskowych w celu ścigania przestępstw, w zakresie, w jakim współpraca ta jest zgodna z działaniami Agencji.

(73)  Państwa członkowskie powinny mieć możliwość współpracy na poziomie operacyjnym z innymi państwami członkowskimi lub państwami trzecimi na granicach zewnętrznych, w tym w formie operacji wojskowych w celu ścigania przestępstw, w zakresie, w jakim współpraca ta jest zgodna z oceną poszanowania praw podstawowych przeprowadzaną przed nawiązaniem wszelkiej współpracy z państwami trzecimi i z działaniami Agencji.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 74

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(74)  Agencja powinna poprawić wymianę informacji oraz współpracę z innymi organami, biurami i agencjami Unii, takimi jak Europol, EASO, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego oraz Centrum Satelitarne Unii Europejskiej, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego lub menedżer sieci w europejskiej sieci zarządzania ruchem lotniczym, aby w jak najlepszy sposób wykorzystać informacje, zdolności oraz systemy, które są już dostępne na szczeblu europejskim, np. unijny program obserwacji i monitorowania Ziemi Copernicus.

(74)  Agencja powinna poprawić wymianę informacji oraz współpracę z innymi organami, biurami i agencjami Unii, takimi jak Europol, [Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu], Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego oraz Centrum Satelitarne Unii Europejskiej, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego lub menedżer sieci w europejskiej sieci zarządzania ruchem lotniczym, aby w jak najlepszy sposób wykorzystać informacje, zdolności oraz systemy, które są już dostępne na szczeblu europejskim, np. unijny program obserwacji i monitorowania Ziemi Copernicus.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 75

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(75)  Jednym z elementów europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami jest współpraca z państwami trzecimi. Powinna ona służyć propagowaniu europejskich standardów w obszarze zarządzania granicami i powrotów, wymiany informacji i analizy ryzyka, ułatwiania wdrażania metod usprawniających powroty oraz wspierania państw trzecich w dziedzinie zarządzania granicami i migracji, w tym w rozmieszczeniu stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej – kiedy takie wsparcie jest wymagane, by chronić granice zewnętrzne – oraz w skutecznym zarządzaniu unijną polityką migracyjną.

(75)  Jednym z ważnych elementów europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami jest współpraca z państwami trzecimi prowadzona w następstwie zawarcia umowy o statusie między Unią a danym państwem trzecim. Powinna ona służyć propagowaniu europejskich standardów w obszarze zarządzania granicami i powrotów, wymiany informacji i analizy ryzyka, ułatwiania wdrażania metod usprawniających powroty oraz wspierania państw trzecich w dziedzinie zarządzania granicami i migracji, w tym w rozmieszczeniu stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej – kiedy takie wsparcie jest wymagane, by chronić granice zewnętrzne – oraz w skutecznym zarządzaniu unijną polityką migracyjną.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 76

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(76)  Współpraca z państwami trzecimi powinna się odbywać w ramach zewnętrznych działań Unii oraz zgodnie z zasadami i celami określonymi w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej. Komisja będzie zapewniać spójność między europejskim zintegrowanym zarządzaniem granicami a innymi politykami unijnymi w dziedzinie działań zewnętrznych Unii, a w szczególności wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony. Komisję powinien wspierać Wysoki Przedstawiciel Unii oraz jego służby. Taką współpracę należy nawiązać w szczególności w przypadku działań Agencji prowadzonych na terytorium państw trzecich lub działań, w które zaangażowani są funkcjonariusze państw trzecich w takich obszarach, jak analiza ryzyka, planowanie i prowadzenie operacji, szkoleń, wymiana informacji i współpraca.

(76)  Współpraca z państwami trzecimi powinna się odbywać w ramach zewnętrznych działań Unii zgodnie z zasadami i celami określonymi w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej oraz podlegać ocenie przestrzegania praw podstawowych przeprowadzanej przed rozpoczęciem takiej współpracy. Komisja będzie zapewniać spójność między europejskim zintegrowanym zarządzaniem granicami a innymi politykami unijnymi w dziedzinie działań zewnętrznych Unii, a w szczególności wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony. Komisję powinien wspierać Wysoki Przedstawiciel Unii oraz jego służby. Taką współpracę należy nawiązać w szczególności w przypadku działań Agencji prowadzonych na terytorium państw trzecich lub działań, w które zaangażowani są funkcjonariusze państw trzecich w takich obszarach, jak analiza ryzyka, planowanie i prowadzenie operacji, szkoleń, wymiana informacji i współpraca.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 83

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(83)  W okresie przejściowym należy zapewnić, aby system FADO był w pełni operacyjny do czasu skutecznego przeprowadzenia transferu i przeniesienia istniejących danych do nowego systemu. Prawo własności istniejących danych powinno wtedy zostać przeniesione na Agencję.

(83)  W okresie przejściowym należy zapewnić, aby system FADO był w pełni operacyjny do czasu skutecznego przeprowadzenia transferu i przeniesienia istniejących danych do nowego systemu. Prawo kontroli nad istniejącymi danymi powinno wtedy zostać przeniesione na Agencję.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 86

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(86)  W celu właściwej realizacji zadań Agencji w dziedzinie powrotów, w tym poprzez wspieranie państw członkowskich w prawidłowym wdrażaniu procedur powrotu i skutecznym wykonywaniu decyzji nakazujących powrót, a także w celu ułatwienia operacji powrotowych, Agencja może być zmuszona do przekazywania danych osobowych osób powracających do państw trzecich. Państwa trzecie będące państwami powrotu często nie podlegają decyzjom stwierdzającym odpowiedni stopień ochrony przyjętym przez Komisję na podstawie art. 45 rozporządzenia (UE) 2016/679 lub na podstawie art. 36 dyrektywy (UE) 2016/680 i często nie zawarły one lub nie zamierzają zawrzeć umowy o readmisji z Unią ani nie przewidują w inny sposób odpowiedniej ochrony w rozumieniu art. 49 [rozporządzenia (UE) nr 45/2001] bądź w rozumieniu krajowych przepisów transponujących art. 37 dyrektywy (UE) 2016/680. Pomimo szeroko zakrojonych wysiłków Unii w dziedzinie współpracy z głównymi państwami pochodzenia nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich podlegających zobowiązaniu do powrotu zapewnienie systematycznego wykonywania przez te państwa trzecie obowiązku readmisji własnych obywateli ustanowionego na mocy prawa międzynarodowego nie zawsze jest jednak możliwe. Umowy o readmisji zawarte lub negocjowane przez Unię lub państwa członkowskie i przewidujące odpowiednią ochronę danych osobowych obejmują ograniczoną liczbę takich państw trzecich. W sytuacji gdy takie umowy jeszcze nie istnieją, Agencja powinna przekazywać dane osobowe w celu ułatwienia unijnych operacji powrotowych, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 49 ust. 1 lit. d) [rozporządzenia (UE) nr 45/2001].

(86)  W celu właściwej realizacji zadań Agencji w dziedzinie powrotów, w tym poprzez wspieranie państw członkowskich w prawidłowym wdrażaniu procedur powrotu i skutecznym wykonywaniu decyzji nakazujących powrót, a także w celu ułatwienia operacji powrotowych, Agencja może być zmuszona do przekazywania danych osobowych osób powracających do państw trzecich. Państwa trzecie będące państwami powrotu często nie podlegają decyzjom stwierdzającym odpowiedni stopień ochrony przyjętym przez Komisję na podstawie art. 45 rozporządzenia (UE) 2016/679 lub na podstawie art. 36 dyrektywy (UE) 2016/680 i często nie zawarły one lub nie zamierzają zawrzeć umowy o readmisji z Unią ani nie przewidują w inny sposób odpowiedniej ochrony w rozumieniu art. 69 rozporządzenia (UE) 2018/1725 bądź w rozumieniu krajowych przepisów transponujących art. 37 dyrektywy (UE) 2016/680. Pomimo szeroko zakrojonych wysiłków Unii w dziedzinie współpracy z głównymi państwami pochodzenia obywateli państw trzecich w sytuacji nieuregulowanego pobytu podlegających zobowiązaniu do powrotu zapewnienie systematycznego wykonywania przez te państwa trzecie obowiązku readmisji własnych obywateli ustanowionego na mocy prawa międzynarodowego nie zawsze jest jednak możliwe. Umowy o readmisji zawarte lub negocjowane przez Unię lub państwa członkowskie i przewidujące odpowiednią ochronę danych osobowych obejmują ograniczoną liczbę takich państw trzecich. W sytuacji gdy takie umowy jeszcze nie istnieją, Agencja powinna przekazywać dane osobowe w celu ułatwienia unijnych operacji powrotowych.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 88

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(88)  Na mocy niniejszego rozporządzenia powinno się ustanowić, we współpracy z urzędnikiem ds. praw podstawowych, mechanizm skargowy dla Agencji w celu zagwarantowania przestrzegania praw podstawowych we wszystkich działaniach Agencji. Powinien to być mechanizm administracyjny, w którym urzędnik ds. praw podstawowych powinien być odpowiedzialny za rozpatrywanie skarg wpływających do Agencji zgodnie z prawem do dobrej administracji. Urzędnik ds. praw podstawowych powinien zbadać dopuszczalność skargi, zarejestrować dopuszczalne skargi, przekazać wszystkie zarejestrowane skargi do dyrektora wykonawczego, przekazać skargi dotyczące członków zespołów do ich rodzimego państwa członkowskiego oraz zarejestrować działania następcze Agencji lub tego państwa członkowskiego. Mechanizm powinien być skuteczny i powinien zapewniać podejmowanie właściwych działań następczych wskutek skarg. Mechanizm skargowy nie powinien wpływać na dostęp do administracyjnych i sądowych środków ochrony prawnej, a skorzystanie z niego nie powinno stanowić warunku skorzystania z takich środków. Postępowania w sprawach karnych powinny być prowadzone przez państwa członkowskie. W celu zwiększenia przejrzystości i odpowiedzialności Agencji powinna ona informować o mechanizmie skargowym w swoim sprawozdaniu rocznym. Sprawozdanie to powinno obejmować w szczególności liczbę otrzymanych skarg, rodzaje naruszeń praw podstawowych, informacje o danej operacji i, w miarę możliwości, o środkach następczych podjętych przez Agencję i państwa członkowskie. Urzędnik ds. praw podstawowych ma dostęp do wszystkich informacji dotyczących przestrzegania praw podstawowych w odniesieniu do wszystkich działań Agencji.

(88)  Na mocy niniejszego rozporządzenia powinno się ustanowić, we współpracy z urzędnikiem ds. praw podstawowych, mechanizm skargowy dla Agencji w celu zagwarantowania przestrzegania praw podstawowych we wszystkich działaniach Agencji. Powinien to być mechanizm administracyjny, w którym urzędnik ds. praw podstawowych powinien być odpowiedzialny za rozpatrywanie skarg wpływających do Agencji zgodnie z prawem do dobrej administracji. Urzędnik ds. praw podstawowych powinien zbadać dopuszczalność skargi, zarejestrować dopuszczalne skargi, przekazać wszystkie zarejestrowane skargi do dyrektora wykonawczego, przekazać skargi dotyczące członków zespołów do ich rodzimego państwa członkowskiego oraz zarejestrować działania następcze Agencji lub tego państwa członkowskiego. Mechanizm powinien być skuteczny i powinien zapewniać podejmowanie właściwych działań następczych wskutek skarg. Mechanizm skargowy nie powinien wpływać na dostęp do administracyjnych i sądowych środków ochrony prawnej, a skorzystanie z niego nie powinno stanowić warunku skorzystania z takich środków. Postępowania w sprawach karnych powinny być prowadzone przez państwa członkowskie. W celu zwiększenia przejrzystości i odpowiedzialności Agencji powinna ona informować o mechanizmie skargowym w swoim sprawozdaniu rocznym. Sprawozdanie to powinno obejmować w szczególności liczbę otrzymanych skarg, rodzaje naruszeń praw podstawowych, informacje o danej operacji i, w miarę możliwości, o środkach następczych podjętych przez Agencję i państwa członkowskie. Urzędnik ds. praw podstawowych ma dostęp do wszystkich informacji dotyczących przestrzegania praw podstawowych w odniesieniu do wszystkich działań Agencji. Urzędnik ds. praw podstawowych powinien dysponować zasobami i personelem niezbędnymi do skutecznego wykonywania wszystkich zadań zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Personel oddelegowany do urzędnika ds. praw podstawowych powinien mieć umiejętności i staż pracy stosowne do poszerzonych działań i uprawnień Agencji. Wszelkie zwykłe lub nadzwyczajne zwiększenie personelu przydzielonego Agencji powinno służyć wsparciu urzędnika ds. praw podstawowych.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 90

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(90)  Komisja i państwa członkowskie powinny być reprezentowane w zarządzie w celu sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem Agencji. Zarząd powinien, tam gdzie to możliwe, składać się z dyrektorów operacyjnych służb krajowych odpowiedzialnych za zarządzanie strażą graniczną lub ich przedstawicieli. Strony reprezentowane w zarządzie powinny podejmować wysiłki na rzecz ograniczenia zmian swoich przedstawicieli, tak aby zapewnić ciągłość prac zarządu. Zarządowi należy powierzyć kompetencje niezbędne do ustanowienia budżetu Agencji, kontroli jego wykonania, przyjęcia odpowiednich zasad finansowych, ustanowienia przejrzystych roboczych procedur podejmowania decyzji przez Agencję oraz powoływania dyrektora wykonawczego oraz trzech zastępców dyrektora wykonawczego, z których każdemu można powierzyć obowiązki w określonej dziedzinie kompetencji Agencji, takiej jak zarządzanie stałą służbą Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, nadzorowanie zadań Agencji w zakresie powrotów lub zarządzanie zaangażowaniem w wielkoskalowe systemy informatyczne. Agencją należy zarządzać i administrować z uwzględnieniem zasad wspólnego podejścia do zdecentralizowanych agencji Unii, przyjętego w dniu 19 lipca 2012 r. przez Parlament Europejski, Radę i Komisję.

(90)  Parlament Europejski, Komisja i państwa członkowskie powinny być reprezentowane w zarządzie w celu sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem Agencji. Zarząd powinien, tam gdzie to możliwe, składać się z dyrektorów operacyjnych służb krajowych odpowiedzialnych za zarządzanie strażą graniczną lub ich przedstawicieli. Strony reprezentowane w zarządzie powinny podejmować wysiłki na rzecz ograniczenia zmian swoich przedstawicieli, tak aby zapewnić ciągłość prac zarządu. Przedstawiciele wyznaczeni przez państwa członkowskie powinni mieć wiedzę o zajmowanych przez ich kraje stanowiskach politycznych w sprawie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami. Zarządowi należy powierzyć kompetencje niezbędne do ustanowienia budżetu Agencji, kontroli jego wykonania, przyjęcia odpowiednich zasad finansowych, ustanowienia przejrzystych roboczych procedur podejmowania decyzji przez Agencję oraz powoływania dyrektora wykonawczego oraz trzech zastępców dyrektora wykonawczego, z których każdemu można powierzyć obowiązki w określonej dziedzinie kompetencji Agencji, takiej jak zarządzanie stałą służbą Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, nadzorowanie zadań Agencji w zakresie powrotów lub zarządzanie zaangażowaniem w wielkoskalowe systemy informatyczne. Agencją należy zarządzać i administrować z uwzględnieniem zasad wspólnego podejścia do zdecentralizowanych agencji Unii, przyjętego w dniu 19 lipca 2012 r. przez Parlament Europejski, Radę i Komisję.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 91

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(91)  W celu zapewnienia autonomii Agencji powinno się jej przyznać odrębny budżet, którego dochody pochodzą w przeważającej części z wkładu Unii. Procedura budżetowa Unii powinna mieć zastosowanie w zakresie dotyczącym wkładu Unii i innych dotacji, którymi obciążany jest budżet ogólny Unii. Kontrola sprawozdań finansowych powinna być przeprowadzana przez Trybunał Obrachunkowy.

(91)  W celu zapewnienia autonomii Agencji powinno się jej przyznać odrębny budżet, którego dochody pochodzą w przeważającej części z wkładu Unii. Budżet Agencji powinien być przygotowywany zgodnie z zasadą budżetowania zadaniowego, z uwzględnieniem celów Agencji i oczekiwanych wyników jej zadań. Procedura budżetowa Unii powinna mieć zastosowanie w zakresie dotyczącym wkładu Unii i innych dotacji, którymi obciążany jest budżet ogólny Unii. Kontrola sprawozdań finansowych powinna być przeprowadzana przez Trybunał Obrachunkowy. W wyjątkowych przypadkach, gdy dostępne środki budżetowe uznaje się za niewystarczające, a procedura budżetowa nie pozwala właściwie reagować na szybkie zmiany sytuacji, Agencja powinna mieć możliwość otrzymywania dotacji z funduszy unijnych na realizację zadań.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 92 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(92a)  Przy założeniu wspólnej odpowiedzialności Agencja powinna wymagać, aby zatrudniany przez nią personel, w szczególności stała służba, w tym personel statutowy rozmieszczany w ramach działań operacyjnych, posiadał taki sam poziom przeszkolenia, wiedzy specjalistycznej i profesjonalizmu jak personel oddelegowany lub zatrudniany przez państwa członkowskie. W związku z tym Agencja powinna upewnić się, w drodze weryfikacji i oceny, że jej personel statutowy postępuje odpowiednio w ramach działań operacyjnych w zakresie kontroli granicznych i powrotów.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 93

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(93)  Z uwagi na mandat Agencji i znaczną mobilność członków jej personelu z jednej strony oraz w celu uniknięcia różnic w traktowaniu członków personelu Agencji z drugiej strony, a także uwzględniając, że miejscem zatrudnienia personelu powinna być co do zasady Warszawa, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zarząd Agencji powinien mieć możliwość przyznawania „zróżnicowanych” miesięcznych wypłat członkom personelu Agencji, z należytym uwzględnieniem ogólnego wynagrodzenia otrzymywanego przez poszczególnych pracowników, w tym zwrotu kosztów podróży służbowych. Warunki przyznawania takich wypłat powinny podlegać uprzedniemu zatwierdzeniu przez Komisję, która powinna zapewnić, by pozostałe one proporcjonalne do znaczenia realizowanych celów oraz nie były źródłem nierównego traktowania pracowników instytucji, agencji i innych organów UE. Warunki te należy poddać przeglądowi do 2024 r. w celu oceny wkładu wypłat w realizację wyznaczonych celów.

(93)  Z uwagi na mandat Agencji i znaczną mobilność jej pracowników z jednej strony oraz w celu uniknięcia różnic w traktowaniu personelu Agencji z drugiej strony, a także uwzględniając, że miejscem zatrudnienia personelu powinna być co do zasady Warszawa, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zarząd Agencji powinien mieć możliwość przyznawania „zróżnicowanych” miesięcznych wypłat pracownikom Agencji w obliczu trudności z wypełnianiem jej misji i zadań określonych w niniejszym rozporządzeniu. Warunki przyznawania takich wypłat powinny podlegać uprzedniemu zatwierdzeniu przez Komisję, która powinna zapewnić, by pozostałe one proporcjonalne do znaczenia realizowanych celów oraz nie były źródłem nierównego traktowania pracowników instytucji, agencji i innych organów UE. Warunki te należy poddać przeglądowi do 2024 r. w celu oceny wkładu wypłat w realizację wyznaczonych celów.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 98

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(98)  Wszelkie przetwarzanie danych osobowych przez Agencję w ramach niniejszego rozporządzenia powinno odbywać się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.

(98)  Wszelkie przetwarzanie danych osobowych przez Agencję w ramach niniejszego rozporządzenia powinno odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/17251a.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 113 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(113a)  W odniesieniu do Bułgarii i Rumunii niniejsze rozporządzenie jest aktem opartym na dorobku Schengen lub w inny sposób z nim związanym w rozumieniu art. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2005 r. i należy je odczytywać w związku z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2007/20041a.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 349 z 25.11.2004, s. 1).

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 113 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(113b)  W odniesieniu do Chorwacji niniejsze rozporządzenie jest aktem opartym na dorobku Schengen lub w inny sposób z nim związanym w rozumieniu art. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2011 r. i należy je odczytywać w związku z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2007/20041a.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 349 z 25.11.2004, s. 1 oraz Dz.U. 153M z 7.6.2006., s. 136).

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną, aby zapewnić europejskie zintegrowane zarządzanie granicami na granicach zewnętrznych w celu skutecznego zarządzania przekraczaniem tych granic oraz zwiększenia skuteczności wspólnej polityki powrotowej jako kluczowego elementu zrównoważonego zarządzania migracjami.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną, aby zapewnić europejskie zintegrowane zarządzanie granicami na granicach zewnętrznych Unii w celu wspierania zdolności państw członkowskich do skutecznego zarządzania tymi granicami, a przez to zapewnić ratowanie życia osób znajdujących się niebezpieczeństwie oraz przestrzeganie praw podstawowych, a także zwiększyć skuteczność wspólnej polityki powrotowej.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rozporządzenie dotyczy wyzwań związanych z migracją, w tym powrotów, oraz przeciwdziałania potencjalnym przyszłym zagrożeniom na tych granicach, tym samym przyczyniając się do zwalczania poważnych przestępstw o charakterze transgranicznym w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych oraz zagwarantowaniu swobodnego przepływu osób w Unii.

Rozporządzenie dotyczy wyzwań związanych z migracją i bezpieczeństwem oraz potencjalnych przyszłych wyzwań i zagrożeń na granicach zewnętrznych i w strefie przedgranicznej, tym samym przyczyniając się do zwalczania poważnych przestępstw o charakterze transgranicznym w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych oraz zagwarantowaniu swobodnego przepływu osób w Unii.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  „granice zewnętrzne” oznaczają granice zewnętrzne w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia (UE) 2016/399, do których stosuje się tytuł II tego rozporządzenia;

1)  „granice zewnętrzne” oznaczają granice zewnętrzne Unii w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia (UE) 2016/399, do których stosuje się tytuł II tego rozporządzenia;

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10)  „obraz sytuacji” oznacza zgrupowanie danych georeferencyjnych przedstawionych w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz informacji pochodzących od różnych organów, z różnych czujników, platform oraz z innych źródeł, które to informacje są przekazywane zabezpieczonymi kanałami komunikacyjnymi i informacyjnymi oraz mogą być przetwarzane i w sposób wybiórczy wyświetlane i przekazywane innym właściwym organom w celu uzyskania orientacji sytuacyjnej i wspierania zdolności reagowania na granicach zewnętrznych, wzdłuż tych granic lub w ich pobliżu oraz w strefie przedgranicznej;

10)  „obraz sytuacji” oznacza zgrupowanie danych georeferencyjnych przedstawionych w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz informacji pochodzących od różnych organów, z różnych czujników, platform oraz z innych źródeł, które to informacje są przekazywane zabezpieczonymi kanałami komunikacyjnymi i informacyjnymi oraz mogą być przetwarzane i w sposób wybiórczy wyświetlane i przekazywane innym właściwym organom w Unii w celu uzyskania orientacji sytuacyjnej i wspierania zdolności reagowania na granicach zewnętrznych, wzdłuż tych granic lub w ich pobliżu oraz w strefie przedgranicznej;

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

13)  „strefa przedgraniczna” oznacza obszar geograficzny poza granicami zewnętrznymi;

13)  „strefa przedgraniczna” oznacza obszar geograficzny poza granicami zewnętrznymi, który jest istotny ze względu na analizę ryzyka, ochronę granic i kontrolę na przejściach granicznych na granicach zewnętrznych;

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

13a)  „państwo sąsiadujące” oznacza państwo, które ma wspólną granicę lądową z jednym lub kilkoma państwami członkowskimi i które ratyfikowało i w pełni wdrożyło europejską konwencję praw człowieka oraz Konwencję dotyczącą statusu uchodźców z 1951 r. i protokół do niej z 1967 r.;

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

14)  „zdarzenie” oznacza sytuację związaną z nielegalną imigracją, przestępczością transgraniczną lub zagrożeniem życia migrantów na granicach zewnętrznych, wzdłuż tych granic lub w ich pobliżu.

14)  „zdarzenie” oznacza sytuację związaną z migracją nieuregulowaną, przestępczością transgraniczną, taką jak przemyt narkotyków bądź broni, lub zagrożeniem życia migrantów na granicach zewnętrznych, wzdłuż tych granic lub w ich pobliżu;

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

16)  „personel operacyjny” oznacza funkcjonariuszy straży granicznej, eskorty powrotu, specjalistów ds. powrotów oraz innych właściwych członków personelu wchodzących w skład „stałej służby Europejskiego Korpusu Straży Granicznej i Przybrzeżnej”. Zgodnie z trzema kategoriami określonymi w art. 55 ust. 1 personel operacyjny jest zatrudniany przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej jako personel statutowy (kategoria 1), personel oddelegowany do Agencji przez państwa członkowskie (kategoria 2) lub personel przewidziany do celów krótkoterminowego rozmieszczenia przez państwa członkowskie (kategoria 3). Personel operacyjny ma działać w charakterze członków zespołów zarządzania granicami, zespołów wspierających zarządzanie migracjami lub zespołów powrotowych mających uprawnienia wykonawcze. W skład personelu operacyjnego wchodzi również personel statutowy odpowiedzialny za funkcjonowanie centralnej jednostki ETIAS;

16)  „personel operacyjny” oznacza funkcjonariuszy straży granicznej, eskorty powrotu, specjalistów ds. powrotów, obserwatorów powrotów, personel statutowy odpowiedzialny za funkcjonowanie centralnej jednostki ETIAS oraz inny właściwy personel wchodzący w skład „stałej służby Europejskiego Korpusu Straży Granicznej i Przybrzeżnej” zgodnie z czterema kategoriami określonymi w art. 55 ust. 1; personel operacyjny jest zatrudniany przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej jako personel statutowy (kategoria 1), personel oddelegowany do Agencji przez państwa członkowskie (kategoria 2), personel przewidziany do celów krótkoterminowego rozmieszczenia przez państwa członkowskie (kategoria 3) lub personel rozmieszczony z rezerwy szybkiego reagowania do celów szybkich interwencji na granicy (kategoria 4).

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

19)  „zespół wspierający zarządzanie migracjami” oznacza zespół ekspertów, który zapewnia państwom członkowskim wsparcie techniczne i operacyjne – w tym na obszarach hotspotów lub w ośrodkach kontrolowanych – w skład którego wchodzą członkowie personelu operacyjnego ze stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, eksperci rozmieszczeni przez [Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu] oraz Europol lub inne właściwe agencje Unii oraz państw członkowskich;

19)  „zespół wspierający zarządzanie migracjami” oznacza zespół ekspertów, który zapewnia państwom członkowskim wsparcie techniczne i operacyjne – w tym na obszarach hotspotów – w skład którego wchodzi personel operacyjny ze stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, eksperci rozmieszczeni przez [Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu] oraz Europol, Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej lub inne właściwe agencje Unii oraz państw członkowskich;

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

23)  „obszar hotspotu” oznacza obszar, na którym przyjmujące państwo członkowskie, Komisja, właściwe agencje Unii i uczestniczące państwa członkowskie współpracują w celu zarządzania istniejącym lub potencjalnym wyjątkowo trudnym wyzwaniem związanym z migracją, które charakteryzuje się znacznym wzrostem liczby migrantów przybywających na granice zewnętrzne;

23)  „obszar hotspotu” oznacza obszar utworzony na wniosek przyjmującego państwa członkowskiego, na którym to obszarze przyjmujące państwo członkowskie, Komisja, właściwe agencje Unii i uczestniczące państwa członkowskie współpracują w celu zarządzania istniejącym lub potencjalnym wyjątkowo trudnym wyzwaniem związanym z migracją, które charakteryzuje się znacznym wzrostem liczby migrantów przybywających na granice zewnętrzne;

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

24)  „ośrodek kontrolowany” oznacza ośrodek, ustanowiony na wniosek państwa członkowskiego, w którym właściwe agencje unijne, wpierając przyjmujące państwo członkowskie, przy udziale uczestniczących państw członkowskich, dokonują rozróżnienia między obywatelami państw trzecich wymagającymi ochrony międzynarodowej a osobami, które takiej ochrony nie wymagają, oraz przeprowadzają kontrole bezpieczeństwa i stosują szybkie procedury w zakresie ochrony międzynarodowej lub powrotu;

skreśla się

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

26)  „decyzja nakazująca powrót” oznacza decyzję nakazującą powrót w rozumieniu art. 3 pkt 4 dyrektywy 2008/115/WE;

26)  „decyzja nakazująca powrót” oznacza decyzję administracyjną lub orzeczenie sądowe, w których stwierdza się lub uznaje, że pobyt obywatela państwa trzeciego w państwie członkowskim jest nieuregulowany, oraz nakłada się lub stwierdza zobowiązanie do powrotu zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE, w rozumieniu art. 3 pkt 4 tej dyrektywy;

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

27)  „osoba powracająca” oznacza nielegalnie przebywającego obywatela państwa trzeciego, którego to obywatela dotyczy decyzja nakazująca powrót lub jej odpowiednik w państwie trzecim;

27)  „osoba powracająca” oznacza obywatela państwa trzeciego, który jest w sytuacji nieuregulowanego pobytu i którego dotyczy decyzja nakazująca powrót niebędąca przedmiotem postępowania odwoławczego;

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

28)  „operacja powrotowa” oznacza operację organizowaną lub koordynowaną przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej, obejmującą wzmocnienie techniczne i operacyjne zapewniane na rzecz jednego lub większej liczby państw członkowskich lub na rzecz państwa trzeciego, w ramach której osoby powracające z jednego lub większej liczby państw członkowskich lub z państwa trzeciego powracają w trybie przymusowym lub dobrowolnie, niezależnie od środków transportu;

28)  „operacja powrotowa” oznacza operację organizowaną lub koordynowaną przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej, obejmującą wzmocnienie techniczne i operacyjne zapewniane na rzecz jednego lub większej liczby państw członkowskich, w ramach której osoby powracające z jednego lub większej liczby państw członkowskich powracają w trybie przymusowym lub dobrowolnie, niezależnie od środków transportu;

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

29)  „interwencja powrotowa” oznacza działanie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej polegające na zapewnieniu państwom członkowskim lub państwom trzecim poszerzonej pomocy technicznej i operacyjnej obejmującej rozmieszczenie zespołów powrotowych i organizację operacji powrotowych;

29)  „interwencja powrotowa” oznacza działanie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej polegające na zapewnieniu państwom członkowskim poszerzonej pomocy technicznej i operacyjnej obejmującej rozmieszczenie zespołów powrotowych i organizację operacji powrotowych;

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

30)  „zespoły powrotowe” oznaczają zespoły utworzone w ramach stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, które mają być rozmieszczone podczas operacji powrotowych, interwencji powrotowych w państwach członkowskich i państwach trzecich lub podczas innych działań operacyjnych związanych z wykonywaniem zadań związanych z powrotami;

30)  „zespoły powrotowe” oznaczają zespoły utworzone w ramach stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, które mają być rozmieszczone podczas operacji powrotowych, interwencji powrotowych w państwach członkowskich lub podczas innych działań operacyjnych związanych z wykonywaniem zadań związanych z powrotami;

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Europejskie zintegrowane zarządzanie granicami składa się z następujących elementów:

Europejskie zintegrowane zarządzanie granicami składa się z elementów sektorowych i horyzontalnych: Elementy sektorowe to:

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  kontroli granicznej, w tym środków ułatwiających legalne przekraczanie granic oraz, w stosownych przypadkach, środków związanych z zapobieganiem i wykrywaniem przestępczości transgranicznej, takiej jak przemyt migrantów, handel ludźmi i terroryzm, a także środków związanych z kierowaniem dalej osób, które potrzebują ochrony międzynarodowej lub zamierzają się o nią ubiegać;

a)  kontrola graniczna, w tym środki ułatwiające legalne przekraczanie granic oraz, w stosownych przypadkach, środki związane z zapobieganiem i wykrywaniem przestępczości transgranicznej, a także środki związane z kierowaniem dalej osób, które potrzebują ochrony międzynarodowej lub zamierzają się o nią ubiegać, stosowane z pełnym poszanowaniem godności ludzkiej;

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  ustanawianie i utrzymywanie jasnych mechanizmów i procedur, we współpracy z odpowiednimi organami, w celu identyfikacji osób, które mogą potrzebować ochrony międzynarodowej, udzielanie im informacji i kierowanie ich dalej lub kierowanie osób wymagających szczególnego traktowania i osób małoletnich bez opieki do odpowiednich systemów i organów opieki nad ofiarami;

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  akcji poszukiwania i ratowania osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu, podejmowanych i prowadzonych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 656/2014 oraz prawem międzynarodowym, mających miejsce w sytuacjach, które mogą powstać podczas operacji ochrony granic morskich;

b)  akcje poszukiwania i ratowania osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu, prowadzone zgodnie z prawem międzynarodowym, w tym akcje prowadzone zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 656/2014;

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  współpracy międzyagencyjnej między organami krajowymi w poszczególnych państwach członkowskich, które to organy są odpowiedzialne za kontrolę graniczną lub inne zadania wykonywane na granicach, jak również między organami odpowiedzialnymi za powroty w poszczególnych państwach członkowskich, w tym regularną wymianą informacji za pomocą istniejących narzędzi wymiany informacji;

e)  współpraca międzyagencyjna między organami krajowymi w poszczególnych państwach członkowskich, które to organy są odpowiedzialne za kontrolę graniczną lub inne zadania wykonywane na granicach, w tym organami krajowymi i międzynarodowymi odpowiedzialnymi za ochronę praw podstawowych, jak również między organami odpowiedzialnymi za powroty w poszczególnych państwach członkowskich, w tym regularna wymiana informacji za pomocą istniejących narzędzi wymiany informacji;

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  współpracy między właściwymi instytucjami, organami, urzędami i agencjami Unii w obszarach objętych zakresem niniejszego rozporządzenia, w tym przez regularną wymianę informacji;

f)  współpraca między właściwymi instytucjami, organami, urzędami i agencjami Unii w obszarach objętych zakresem niniejszego rozporządzenia, w tym w odniesieniu do przestępczości transgranicznej, w tym przez regularną wymianę informacji;

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  współpracy z państwami trzecimi w obszarach objętych zakresem niniejszego rozporządzenia;

g)  współpraca z państwami trzecimi w obszarach objętych zakresem niniejszego rozporządzenia, koncentrująca się w szczególności na państwach sąsiadujących i na tych państwach trzecich, które w wyniku analizy ryzyka wskazano jako państwa pochodzenia lub państwa tranzytu w odniesieniu do nielegalnej imigracji, a także w dziedzinie uruchamiania operacji powrotowych i organizacji wizji lokalnych;

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  środków technicznych i operacyjnych w obrębie strefy Schengen związanych z kontrolą graniczną i służących skuteczniejszemu rozwiązywaniu problemu nielegalnej imigracji oraz skuteczniejszemu zwalczaniu przestępczości transgranicznej;

h)  środki techniczne i operacyjne w obrębie Unii związane z kontrolą graniczną i służące skuteczniejszemu rozwiązywaniu problemu migracji nieuregulowanej oraz skuteczniejszemu zwalczaniu przestępczości transgranicznej;

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera k a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ka)  zdolność i gotowość, dzięki ocenie narażenia prowadzonej w celu oceny zdolności państw członkowskich do stawienia czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom i zagrożeniom na granicach zewnętrznych, w tym nieproporcjonalnej presji migracyjnej;

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Prawa podstawowe, kształcenie i szkolenia oraz badania i innowacje stanowią elementy horyzontalne, które powinny być obecne w każdym elemencie sektorowym wymienionym w akapicie pierwszym.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  Agencja obejmuje stałą służbę Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej w składzie 10 000 członków personelu operacyjnego zgodnie z art. 55.

2)  Agencja obejmuje stałą służbę Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej zgodnie z art. 55.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  Agencja przyczynia się do ciągłego i jednolitego stosowanie prawa Unii, w tym dorobku Unii w dziedzinie praw podstawowych, na wszystkich granicach zewnętrznych. Działania Agencji w tym zakresie obejmują wymianę dobrych praktyk.

4)  Agencja przyczynia się do ciągłego i jednolitego stosowania prawa Unii, w tym dorobku Unii w dziedzinie praw podstawowych, oraz zapewnia stosowanie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej („Karty”) we wszystkich swoich działaniach na wszystkich granicach zewnętrznych. Działania Agencji w tym zakresie obejmują wymianę dobrych praktyk.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  Agencja zapewnia pomoc techniczną i operacyjną we wdrażaniu środków dotyczących egzekwowania decyzji nakazujących powrót. Na państwach członkowskich nadal spoczywa odpowiedzialność za wydawanie decyzji nakazujących powrót i za środki dotyczące zatrzymania osób powracających zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE.

2)  Agencja, w porozumieniu z zainteresowanymi państwami członkowskimi, zapewnia pomoc techniczną i operacyjną we wdrażaniu środków dotyczących egzekwowania decyzji nakazujących powrót. Na państwach członkowskich nadal spoczywa odpowiedzialność za wydawanie decyzji nakazujących powrót i za środki dotyczące zatrzymania osób powracających zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  Państwa członkowskie, w ścisłej współpracy z Agencją, zapewniają zarządzanie swoimi granicami zewnętrznymi i egzekwowanie decyzji nakazujących powrót w swoim własnym interesie i w interesie wspólnym wszystkich państw członkowskich, przy zachowaniu pełnej zgodności z prawem Unii i zgodnie z wieloletnim cyklem polityki strategicznej w zakresie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami, o którym mowa w art. 8.

3)  Państwa członkowskie, w ścisłej współpracy z Agencją, zapewniają zarządzanie swoimi granicami zewnętrznymi i egzekwowanie decyzji nakazujących powrót w swoim własnym interesie i w interesie wspólnym wszystkich państw członkowskich, przy zachowaniu pełnej zgodności z prawem Unii, w tym w odniesieniu do poszanowania praw podstawowych, i zgodnie z wieloletnim cyklem polityki strategicznej w zakresie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami, o którym mowa w art. 8, oraz ze strategią techniczną i operacyjną, o której mowa w art. 8 ust. 5.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  Agencja wspiera stosowanie środków unijnych odnoszących się do zarządzania granicami zewnętrznymi i egzekwowania decyzji nakazujących powrót przez wzmacnianie, ocenę i koordynację działań państw członkowskich oraz udzielanie bezpośredniej pomocy technicznej i operacyjnej w zakresie wprowadzania tych środków w życie oraz w kwestii powrotów.

4)  Agencja wspiera stosowanie środków unijnych odnoszących się do zarządzania granicami zewnętrznymi i egzekwowania decyzji nakazujących powrót przez wzmacnianie, ocenę i koordynację działań państw członkowskich oraz udzielanie bezpośredniej pomocy technicznej i operacyjnej w zakresie wprowadzania tych środków w życie oraz w kwestii powrotów. Agencja nie wspiera żadnych środków ani nie uczestniczy w żadnych działaniach związanych z kontrolą na granicach wewnętrznych. Agencja jest w pełni odpowiedzialna i rozliczalna za wszystkie swoje działania oraz wszelkie swoje decyzje podjęte na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5)  Państwa członkowskie mogą kontynuować współpracę na poziomie operacyjnym z innymi państwami członkowskimi lub państwami trzecimi, jeżeli jest ona zgodna z zadaniami Agencji. Państwa członkowskie powstrzymują się od wszelkich działań, które mogłyby zagrozić funkcjonowaniu Agencji lub osiągnięciu jej celów. Państwa członkowskie informują Agencję o takiej współpracy operacyjnej z innymi państwami członkowskimi lub państwami trzecimi na granicach zewnętrznych oraz w dziedzinie powrotów. Dyrektor wykonawczy regularnie, nie rzadziej jednak niż raz w roku, informuje zarząd o takich kwestiach.

5)  Państwa członkowskie mogą kontynuować współpracę na poziomie operacyjnym z innymi państwami członkowskimi lub państwami trzecimi, jeżeli jest ona zgodna z oceną przestrzegania praw podstawowych, którą należy przeprowadzić przed jakąkolwiek współpracą z państwem trzecim, i z zadaniami Agencji. Państwa członkowskie powstrzymują się od wszelkich działań, które mogłyby zagrozić funkcjonowaniu Agencji lub osiągnięciu jej celów. Państwa członkowskie informują Agencję i Parlament Europejski o takiej współpracy operacyjnej z innymi państwami członkowskimi lub państwami trzecimi na granicach zewnętrznych oraz w dziedzinie powrotów. Dyrektor wykonawczy regularnie, nie rzadziej jednak niż raz w roku, informuje zarząd i urzędnika ds. praw podstawowych o takich kwestiach.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  Komisja i Europejska Straż Graniczna i przybrzeżna zapewniają skuteczność europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami za pomocą wieloletniego cyklu polityki strategicznej w zakresie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami.

1)  Skuteczność europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami jest zapewniana za pomocą wieloletniego cyklu polityki strategicznej, który należy przyjąć zgodnie z procedurą określoną w ust. 4. Za skuteczne wdrożenie tego wieloletniego cyklu polityki strategicznej odpowiadają Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej zgodnie z ust. 5 oraz państwa członkowskie zgodnie z ust. 6.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  Wieloletnia polityki strategicznej w zakresie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami określa sposób spójnego, zintegrowanego i systematycznego podejścia do wyzwań w dziedzinie zarządzania granicami i powrotów.

2)  Wieloletnia polityka strategiczna w zakresie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami określa sposób spójnego, zintegrowanego i systematycznego podejścia do wyzwań w dziedzinie zarządzania granicami i powrotów, zgodnie z prawem Unii oraz Konwencją ONZ o prawie morza, Międzynarodową konwencją o bezpieczeństwie życia na morzu, Międzynarodową konwencją o poszukiwaniu i ratownictwie morskim, Konwencją ONZ przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i uzupełniającym ją Protokołem przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, Konwencją dotyczącą statusu uchodźców, europejską Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Konwencją ONZ dotyczącą statusu bezpaństwowców, a także innymi właściwymi instrumentami międzynarodowymi. Określa priorytety polityki oraz wskazuje wytyczne strategiczne na okres czterech lat w odniesieniu do elementów sektorowych i horyzontalnych określonych w art. 3.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  W oparciu o strategiczną analizę ryzyka dotyczącą europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami, o której mowa w art. 30 ust. 2, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 118 w ramach opracowywania wieloletniej polityki strategicznej w zakresie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami. Taki akt delegowany określa priorytety polityki oraz wskazuje strategiczne wytyczne na kolejne cztery lata w odniesieniu do elementów określonych w art. 3.

4)  Do dnia … [dwa miesiące po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie projekt wieloletniej polityki strategicznej dla pierwszego wieloletniego cyklu polityki strategicznej, uwzględniając strategiczną analizę ryzyka dotyczącą europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami, o której mowa w art. 30 ust. 2, wyniki oceny narażenia, o której mowa w art. 33, oraz analizę ryzyka na wniosek agencji, o których mowa w art. 69 ust. 1, w stosownych przypadkach. W terminie dwóch miesięcy od przedstawienia projektu przez Komisję zwoływane jest posiedzenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w celu omówienia projektu wieloletniej polityki strategicznej. Po omówieniu projektu Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 118 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie wieloletniej polityki strategicznej w zakresie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6)  W celu wdrożenia aktu delegowanego, o którym mowa w ust. 4, państwa członkowskie ustanawiają krajowe strategie zintegrowanego zarządzania granicami przez ścisłą współpracę wszystkich organów krajowych odpowiedzialnych za zarządzanie granicami i powroty. Wspomniane krajowe strategie są zgodne z art. 3, aktem delegowanym, o którym mowa w ust. 4, oraz strategią techniczną i operacyjną, o której mowa w ust. 5.

6)  W celu wdrożenia aktu delegowanego, o którym mowa w ust. 4, państwa członkowskie ustanawiają krajowe strategie zintegrowanego zarządzania granicami przez ścisłą współpracę wszystkich organów krajowych odpowiedzialnych za zarządzanie granicami i powroty. Wspomniane krajowe strategie są zgodne z art. 3, aktem delegowanym, o którym mowa w ust. 4, oraz strategią techniczną i operacyjną, o której mowa w ust. 5. Państwa członkowskie podają swoje krajowe strategie do wiadomości publicznej i informują o nich Parlament Europejski, Radę, Komisję i Agencję.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7)  W okresie czterdziestu dwóch miesięcy od przyjęcia aktu delegowanego, o którym mowa w ust. 4, Komisja przeprowadza, przy wsparciu Agencji, dokładną ocenę jego wdrożenia. Wyniki oceny uwzględnia się przy przygotowaniu kolejnego cyklu.

7)  W okresie czterdziestu dwóch miesięcy od przyjęcia aktu delegowanego, o którym mowa w ust. 4, Komisja przeprowadza dokładną ocenę jego wdrożenia. Wyniki oceny uwzględnia się przy przygotowaniu kolejnego cyklu. Komisja przekazuje wyniki oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Państwa członkowskie i Agencja przekazują Komisji niezbędne informacje w odpowiednim terminie, tak aby Komisja mogła przeprowadzić całościową ocenę.

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8)  W przypadku gdy sytuacja na granicach zewnętrznych lub w dziedzinie powrotów wymaga zmiany priorytetów polityki, Komisja zmienia wieloletnią politykę strategiczną w zakresie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami zgodnie z procedurą określoną w ust. 4. W razie potrzeby należy dostosować również strategie, o których mowa w ust. 5 i 6.

8)  Podczas czteroletniego okresu obowiązywania wieloletniej polityki strategicznej, o której mowa w ust. 4, jeżeli wyzwania na granicach zewnętrznych lub w dziedzinie powrotów rozwiną się w takim stopniu, że wieloletnia polityka strategiczna będzie wymagać dostosowania, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktu delegowanego zgodnie z art. 118 w celu zmiany tej polityki. Strategie techniczne i operacyjne Agencji oraz strategie krajowe państw członkowskich dostosowuje się następnie w razie potrzeby.

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  Na podstawie wieloletniego cyklu polityki strategicznej w zakresie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami, o którym mowa w art. 8, Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna ustanawia zintegrowane planowanie w zakresie zarządzania granicami i powrotów.

1)  Na podstawie wieloletniego cyklu polityki strategicznej w zakresie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami, o którym mowa w art. 8, Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna ustanawia zintegrowane planowanie w zakresie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  Każdy plan zintegrowanego planowania zawiera scenariusz, zgodnie z którym jest opracowywany. Scenariusze opierają się na analizie ryzyka i odzwierciedlają możliwy rozwój sytuacji na granicach zewnętrznych oraz w obszarze nielegalnej migracji, a także wyzwania określone w wieloletnim cyklu polityki strategicznej w zakresie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami.

3)  Każdy plan zintegrowanego planowania zawiera scenariusz, zgodnie z którym jest opracowywany. Scenariusze opierają się na analizie ryzyka i odzwierciedlają możliwy rozwój sytuacji na granicach zewnętrznych, zmiany w każdym z elementów europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami, o którym mowa w art. 3, a także wyzwania określone w wieloletnim cyklu polityki strategicznej w zakresie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami.

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zadania Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  Agencja realizuje następujące zadania w celu przyczyniania się do wydajnego, wysokiego i jednolitego poziomu kontroli granicznej i powrotów:

1)  Agencja, unikając zbędnego powielania działań operacyjnych państw członkowskich, wspiera wdrażanie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami i realizuje następujące zadania w celu przyczyniania się do wydajnego, wysokiego i jednolitego poziomu kontroli granicznej, do ułatwiania przemieszczania się osób podróżujących w dobrej wierze, do wykrywania przestępczości transgranicznej dotyczącej bezpieczeństwa wewnętrznego i zapobiegania jej, do zarządzania migracjami i do powrotów:

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  monitorowanie przestrzegania praw podstawowych na granicach zewnętrznych oraz w operacjach powrotowych przez urzędnika ds. praw podstawowych i niezależnych obserwatorów powrotu we współpracy z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej;

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  wspomaganie państw członkowskich w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na granicach zewnętrznych poprzez uruchamianie szybkich interwencji na granicach zewnętrznych tych państw członkowskich, które zmagają się ze szczególnymi i wyjątkowo trudnymi wyzwaniami, z uwzględnieniem faktu, że niektóre sytuacje mogą obejmować nadzwyczajne sytuacje humanitarne i ratownictwo na morzu zgodnie z prawem unijnym i międzynarodowym;

7.  wspomaganie państw członkowskich, na ich wniosek, w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na granicach zewnętrznych poprzez uruchamianie szybkich interwencji na granicach zewnętrznych tych państw członkowskich, które zmagają się ze szczególnymi i wyjątkowo trudnymi wyzwaniami, z uwzględnieniem faktu, że niektóre sytuacje mogą obejmować nadzwyczajne sytuacje humanitarne i ratownictwo na morzu zgodnie z prawem unijnym i międzynarodowym;

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  zapewnianie pomocy technicznej i operacyjnej państwom członkowskim i państwom trzecim, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 656/2014 oraz prawem międzynarodowym, poprzez wsparcie akcji poszukiwania i ratowania osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu, które to akcje mogą być podejmowane podczas operacji ochrony granic morskich;

8.  zapewnianie pomocy technicznej i operacyjnej państwom członkowskim i państwom trzecim poprzez wsparcie akcji poszukiwania i ratowania osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu, zgodnie z prawem międzynarodowym, w tym z przepisami rozporządzenia (UE) nr 656/2014;

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  rozmieszczenie członków stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej w ramach zespołów zarządzania granicami, zespołów wspierających zarządzanie migracjami i zespołów powrotowych do celów wspólnych operacji oraz szybkich interwencji na granicy, operacji powrotowych i interwencji powrotowych;

9.  ustanowienie stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, w tym wzmocnienie rezerwy szybkiego reagowania przewidzianej w niniejszym rozporządzeniu, oraz jej rozmieszczenie w ramach zespołów zarządzania granicami, zespołów wspierających zarządzanie migracjami i zespołów powrotowych do celów wspólnych operacji oraz szybkich interwencji na granicy, operacji powrotowych i interwencji powrotowych;

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – punkt 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11a.  utworzenie wewnętrznego mechanizmu kontroli jakości w celu potwierdzenia poziomu przeszkolenia, wiedzy specjalistycznej i profesjonalizmu personelu Agencji, w szczególności personelu statutowego zaangażowanego w kontrole graniczne i powroty;

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12.  zadania w ramach zespołów wspierających zarządzanie migracjami na obszarach hotspotów lub w ośrodkach kontrolowanych;

12.  w ramach zespołów wspierających zarządzanie migracjami na obszarach hotspotów – rozmieszczenie personelu operacyjnego i wyposażenia technicznego w celu udzielenia pomocy w kontroli, w prowadzeniu rozmów, w identyfikacji i w pobieraniu odcisków palców;

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

13.  rozmieszczanie personelu operacyjnego oraz wyposażenia technicznego w celu udzielenia pomocy w sprawdzaniu, prowadzeniu rozmów, identyfikacji i pobieraniu odcisków palców;

skreśla się

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

14.  ustalanie, we współpracy z [Agencją Unii Europejskiej ds. Azylu] i właściwymi organami krajowymi, procedury służącej udzielaniu wstępnych informacji i kierowaniu dalej osób, które potrzebują ochrony międzynarodowej lub zamierzają się o nią ubiegać;

14.  ustalanie, we współpracy z [Agencją Unii Europejskiej ds. Azylu] i właściwymi organami krajowymi, procedury służącej udzielaniu wstępnych informacji i kierowaniu dalej osób, które potrzebują ochrony międzynarodowej lub zamierzają się o nią ubiegać, w tym procedury identyfikacji grup wymagających szczególnego traktowania;

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

15.  udzielanie pomocy na wszystkich etapach procesu powrotu oraz przy koordynacji i organizacji operacji powrotowych, a także interwencji powrotowych;

15.  udzielanie pomocy i monitorowanie przestrzegania praw podstawowych na wszystkich etapach procesu powrotu bez dokonywania kontroli merytorycznej decyzji nakazujących powrót, które pozostają w wyłącznej gestii państw członkowskich, oraz pomocy w koordynacji i organizacji operacji powrotowych, a także udzielania wsparcia technicznego i operacyjnego w realizacji zobowiązania osób powracających do powrotu oraz wsparcia technicznego i operacyjnego w operacjach i interwencjach powrotowych;

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

16.  wspomaganie państw członkowskich w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej w celu wykonania zobowiązania do powrotu migrantów o nieuregulowanym statusie, w tym przez koordynowanie lub organizowanie operacji powrotowych;

skreśla się

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

17.  tworzenie zasobu obserwatorów przymusowych powrotów;

17.  tworzenie zasobu obserwatorów przymusowych powrotów we współpracy z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz grup pracowników eskorty przymusowych powrotów i specjalistów ds. powrotów;

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

19.  współpraca z Europolem i Eurojustem w ramach mandatów przyznanych tym agencjom oraz wspieranie państw członkowskich w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na granicach zewnętrznych w walce z transgraniczną przestępczością zorganizowaną i terroryzmem;

19.  współpraca z Europolem i Eurojustem w ramach mandatów przyznanych tym agencjom oraz wspieranie państw członkowskich w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na granicach zewnętrznych w walce z przestępczością transgraniczną;

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – punkt 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

20.  współpraca z Agencją Unii Europejskiej ds. Azylu, w szczególności w celu ułatwiania stosowania środków w odniesieniu do obywateli państw trzecich, których wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej zostały odrzucone w drodze ostatecznej decyzji, i którzy są zobowiązani do powrotu;

20.  współpraca z [Agencją Unii Europejskiej ds. Azylu];

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – punkt 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

20a.  współpraca z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej w celu zapewnienia ciągłego i jednolitego stosowania dorobku prawnego Unii w zakresie praw podstawowych we wszystkich działaniach;

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – punkt 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

21.  współpraca z Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa oraz Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego, w ramach ich odpowiednich mandatów, w celu wsparcia organów krajowych pełniących funkcje straży przybrzeżnej, zgodnie z art. 70, przez zapewnienie usług, informacji, wyposażenia i szkoleń oraz koordynację operacji wielofunkcyjnych;

21.  współpraca z Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa oraz Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego, w ramach ich odpowiednich mandatów, w celu wsparcia organów krajowych pełniących funkcje straży przybrzeżnej, zgodnie z art. 70, w tym w ratowaniu życia migrantów i uchodźców, przez zapewnienie usług, informacji, wyposażenia i szkoleń oraz koordynację operacji wielofunkcyjnych;

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

22.  współpraca z państwami trzecimi w obszarach objętych rozporządzeniem, w tym w drodze ewentualnego operacyjnego rozmieszczenia zespołów zarządzania granicami oraz zespołów powrotowych w państwach trzecich;

22.  współpraca z państwami trzecimi w obszarach objętych rozporządzeniem, w tym w drodze ewentualnego operacyjnego rozmieszczenia zespołów zarządzania granicami w państwach trzecich;

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

23.  wspieranie państw trzecich w koordynacji lub organizacji działań w zakresie powrotów do innych państw trzecich, obejmujące udostępnianie danych osobowych do celów powrotu;

skreśla się

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – punkt 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

25.  wspomaganie państw członkowskich i państw trzecich w szkoleniu krajowych funkcjonariuszy straży granicznej, innych właściwych członków personelu i ekspertów w dziedzinie powrotów, w tym ustanawianie wspólnych standardów szkoleniowych;

25.  wspomaganie państw członkowskich i państw trzecich w szkoleniu krajowych funkcjonariuszy straży granicznej, innego właściwego personelu i ekspertów w dziedzinie powrotów, w tym przez ustanawianie wspólnych standardów i programów szkoleniowych, obejmujących prawa podstawowe;

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – punkt 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

26.  uczestnictwo w rozwoju badań i innowacji i w zarządzaniu badaniami i innowacjami mającymi znaczenie dla kontroli i nadzoru nad granicami zewnętrznymi, w tym dla stosowania zaawansowanych technologii nadzoru, oraz tworzenie projektów pilotażowych dotyczących spraw objętych niniejszym rozporządzeniem;

26.  uczestnictwo w rozwoju badań i innowacji i w zarządzaniu badaniami i innowacjami mającymi znaczenie dla zarządzania granicami zewnętrznymi, w tym dla stosowania zaawansowanych technologii nadzoru, oraz tworzenie projektów pilotażowych, gdy jest to potrzebne do realizacji działań przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu;

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – punkt 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

27.  wspieranie opracowywanie norm technicznych urządzeń stosowanych w  obszarze kontroli granicznej i powrotów, w tym na potrzeby wzajemnych połączeń systemów i sieci;

27.  wspieranie opracowywania norm technicznych urządzeń stosowanych w obszarze zarządzania granicami i powrotów, w tym na potrzeby wzajemnych połączeń systemów i sieci;

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – punkt 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

29.  opracowywanie i wdrażanie, zgodnie z [rozporządzeniem (WE) nr 45/2001], systemów informacyjnych umożliwiających płynną i niezawodną wymianę informacji na temat pojawiających się zagrożeń w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi, nielegalnej imigracji i powrotów, w ścisłej współpracy z Komisją, organami, urzędami i agencjami Unii, a także z Europejską Siecią Migracyjną ustanowioną na mocy decyzji 2008/381/WE;

29.  opracowywanie i wdrażanie, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725, systemów informacyjnych umożliwiających płynną i niezawodną wymianę informacji na temat pojawiających się zagrożeń w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi, migracji nieuregulowanej i powrotów, w ścisłej współpracy z Komisją, organami, urzędami i agencjami Unii, a także z Europejską Siecią Migracyjną ustanowioną na mocy decyzji 2008/381/WE;

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

30.  w stosownych przypadkach udzielanie niezbędnej pomocy w utworzeniu wspólnego środowiska wymiany informacji, w tym w zakresie interoperacyjności systemów;

30.  udzielanie niezbędnej pomocy w ramach zintegrowanego nadzoru morskiego w utworzeniu wspólnego środowiska wymiany informacji, w tym w zakresie interoperacyjności systemów;

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – punkt 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

30a.  przyjęcie i promowanie najwyższych standardów dla praktyk zarządzania granicami, umożliwiających przejrzystość i kontrolę publiczną oraz zapewniających poszanowanie, ochronę i propagowanie praw podstawowych i praworządności;

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – punkt 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

32.  wypełnianie zadań i obowiązków powierzonych Agencji, o których mowa w [rozporządzeniu ustanawiającym europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS)], i zapewnienie utworzenia jednostki centralnej ETIAS i obsługa tej jednostki zgodnie z art. 7 [rozporządzenia ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS)].

32.  wypełnianie zadań i obowiązków powierzonych Agencji, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/12401a, i zapewnienie utworzenia jednostki centralnej ETIAS i obsługa tej jednostki zgodnie z art. 7 tego rozporządzenia;

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240 z dnia 12 września 2018 r. ustanawiające europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1077/2011, (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 i (UE) 2017/2226 (Dz.U. L 236 z 19.9.2018, s. 1).

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – punkt 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

32a.  wspomaganie państw członkowskich w zapobieganiu i wykrywaniu przestępczości transgranicznej, takiej jak przemyt migrantów, handel ludźmi i terroryzm na granicach zewnętrznych i w strefie przedgranicznej.

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – punkt 32 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

32b.  wspomaganie państw członkowskich w ułatwianiu przekraczania granic zewnętrznych przez osoby podróżujące w dobrej wierze (zgodnie z prawem).

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja komunikuje z własnej inicjatywy na temat kwestii wchodzących w zakres jej mandatu. Agencja podaje do publicznej wiadomości rzetelne i wyczerpujące informacje o swoich działaniach.

Agencja komunikuje na temat kwestii wchodzących w zakres jej mandatu. Agencja podaje do publicznej wiadomości rzetelne, szczegółowe, terminowe i wyczerpujące informacje o swoich działaniach i analizach.

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W celu realizacji zadań powierzonych im na mocy niniejszego rozporządzenia, w szczególności w zakresie monitorowania przez Agencję przepływów migracyjnych w kierunku Unii i wewnątrz niej, przeprowadzania analizy ryzyka oraz sporządzania oceny narażenia i udzielania pomocy technicznej i operacyjnej w dziedzinie powrotów, Agencja i organy krajowe odpowiedzialne za zarządzanie granicami i powroty, w tym straże przybrzeżne w zakresie realizowanych przez nie zadań kontroli granicznej, terminowo i rzetelnie dzielą się wszelkimi niezbędnymi informacjami, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i mającym zastosowanie prawem Unii i prawem krajowym dotyczącym wymiany informacji.

1.  W celu realizacji zadań powierzonych im na mocy niniejszego rozporządzenia, przeprowadzania analizy ryzyka oraz sporządzania oceny narażenia i udzielania pomocy technicznej i operacyjnej w dziedzinie powrotów, Agencja i organy krajowe odpowiedzialne za zarządzanie granicami i powroty, w tym straże przybrzeżne w zakresie realizowanych przez nie zadań kontroli granicznej, terminowo i rzetelnie dzielą się wszelkimi niezbędnymi informacjami, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i mającym zastosowanie prawem Unii i prawem krajowym dotyczącym wymiany informacji.

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Agencja podejmuje wszelkie właściwe środki w celu ułatwienia wymiany informacji istotnych dla jej zadań z Komisją i państwami członkowskimi oraz, w stosownych przypadkach, z właściwymi agencjami Unii.

2.  Agencja podejmuje wszelkie właściwe środki w celu ułatwienia wymiany informacji istotnych dla jej zadań z Komisją i państwami członkowskimi oraz, w stosownych przypadkach, informacji istotnych dla wykonywania jej zadań z właściwymi agencjami Unii, zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Agencja i [Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu] wymieniają się informacjami do celów analizy ryzyka, zbierania danych statystycznych, oceny sytuacji w państwach trzecich, szkoleń i udzielania państwom członkowskim wsparcia w zakresie planowania ewentualnościowego. Agencje opracowują niezbędne narzędzia i struktury służące tym celom.

3.  Do celów wymiany informacji, o której mowa w ust. 1 i 2, Agencje opracowują niezbędne narzędzia i struktury.

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wyznaczają krajowy punkt kontaktowy, za którego pośrednictwem odbywa się komunikacja z Agencją we wszelkich kwestiach dotyczących działań Agencji. Krajowy punkt kontaktowy jest stale dostępny i zapewnia terminowe rozpowszechnienie wszystkich informacji pochodzących od Agencji do wszystkich właściwych organów danego państwa członkowskiego, w szczególności członków zarządu i Krajowego Ośrodka Koordynacji.

Państwa członkowskie wyznaczają krajowy punkt kontaktowy, za którego pośrednictwem odbywa się komunikacja z Agencją we wszelkich kwestiach dotyczących działań Agencji. Krajowy punkt kontaktowy jest wyznaczany w celach administracyjnych w celu ułatwienia rutynowej komunikacji pomiędzy Agencją a państwami członkowskimi. Krajowe ośrodki koordynacji działają jako punkty kontaktowe, aby zapewnić rozpowszechnianie pilnych informacji operacyjnych.

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja tworzy i utrzymuje sieć komunikacyjną w celu zapewnienia łączności i narzędzi analitycznych oraz umożliwienia wymiany szczególnie chronionych informacji jawnych oraz niejawnych między krajowymi ośrodkami koordynacji w sposób bezpieczny i w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Sieć działa dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu i umożliwia:

1.  Agencja tworzy i utrzymuje sieć komunikacyjną w celu zapewnienia łączności i narzędzi analitycznych oraz umożliwienia wymiany szczególnie chronionych informacji jawnych oraz niejawnych między krajowymi ośrodkami koordynacji w sposób bezpieczny i w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Sieć jest zgodna ze wszystkimi unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych w całym cyklu życia. Sieć działa dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu i umożliwia:

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja może zastosować wszelkie niezbędne środki w celu ułatwienia wymiany informacji istotnych dla jej zadań z Komisją i państwami członkowskimi oraz, w stosownych przypadkach, ze stronami trzecimi i państwami trzecimi zgodnie z art. 69 i 71.

1.  Agencja może zastosować wszelkie niezbędne środki w celu ułatwienia wymiany informacji istotnych dla jej zadań z Parlamentem Europejskim, Komisją i państwami członkowskimi oraz, w stosownych przypadkach, organizacjami międzynarodowymi, instytucjami, organami, urzędami i agencjami Unii, o których mowa w art. 69, i państwami trzecimi, o których mowa w art. 72.

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Agencja opracowuje, wdraża i obsługuje system informacyjny umożliwiający wymianę informacji poufnych i szczególnie chronionych informacji jawnych z tymi podmiotami oraz wymianę danych osobowych, o których mowa w art. 80 i art. 87–91, zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2015/44439, decyzją Komisji 2015/44340 oraz [rozporządzeniem (WE) nr 45/2001].

2.  Agencja opracowuje, wdraża i obsługuje system informacyjny umożliwiający wymianę informacji poufnych i szczególnie chronionych informacji jawnych z tymi podmiotami oraz wymianę danych osobowych, o których mowa w art. 80 i art. 87–91, zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2015/44439, decyzją Komisji 2015/44340 oraz rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

__________________

__________________

39 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 53).

39 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 53).

40 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/443 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa w Komisji (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 41).

40 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/443 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa w Komisji (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 41).

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W odniesieniu do powrotów Agencja opracowuje i obsługuje centralny system zarządzania powrotami do celów przetwarzania wszelkich informacji niezbędnych Agencji do udzielania pomocy operacyjnej zgodnie z art. 49, przekazywanych automatycznie przez systemy krajowe państw członkowskich, w tym danych operacyjnych dotyczących powrotów.

4.  W odniesieniu do powrotów Agencja obsługuje i utrzymuje aplikację zintegrowanego zarządzania powrotami (IRMA), stanowiącą platformę do celów przetwarzania wszelkich informacji niezbędnych Agencji do udzielania pomocy operacyjnej zgodnie z art. 49, przekazywanych automatycznie przez systemy krajowe państw członkowskich, w tym danych operacyjnych dotyczących powrotów.

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  mają odpowiedni dostęp do właściwych systemów i sieci;

a)  mają odpowiedni i ciągły dostęp do właściwych systemów i sieci;

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się EUROSUR jako zintegrowane ramy wymiany informacji i współpracy w ramach Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, służące poprawie orientacji sytuacyjnej i zwiększeniu zdolności reagowania w zakresie zarządzania granicami Unii do celów wykrywania i zwalczania nielegalnej imigracji i przestępczości transgranicznej oraz zapobiegania im, a także przyczyniania się do zapewnienia ochrony i ratowania życia migrantów.

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się EUROSUR jako zintegrowane ramy wymiany informacji i współpracy w ramach Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, służące poprawie orientacji sytuacyjnej i zwiększeniu zdolności reagowania do celów zarządzania granicami, w tym wykrywania i zwalczania migracji nieuregulowanej i przestępczości transgranicznej oraz zapobiegania im, a także przyczyniania się do zapewnienia ochrony i ratowania życia migrantów.

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  EUROSUR ma zastosowanie do odpraw granicznych na wyznaczonych przejściach granicznych oraz do ochrony lądowych i morskich granic zewnętrznych, w tym monitorowania, wykrywania, identyfikowania, śledzenia, przechwytywania osób w sposób niedozwolony przekraczających granicę oraz zapobiegania temu zjawisku, do celów wykrywania i zwalczania nielegalnej imigracji i przestępczości transgranicznej oraz zapobiegania tym zjawiskom, a także przyczyniania się do zapewnienia ochrony i ratowania życia migrantów.

1)  EUROSUR ma zastosowanie do odpraw granicznych na wyznaczonych przejściach granicznych oraz do ochrony lądowych i morskich granic zewnętrznych, w tym monitorowania, wykrywania, identyfikowania, śledzenia, przechwytywania osób w sposób niedozwolony przekraczających granicę oraz zapobiegania temu zjawisku, do celów wykrywania i zwalczania migracji nieuregulowanej i przestępczości transgranicznej oraz zapobiegania tym zjawiskom, a także przyczyniania się do zapewnienia ochrony i ratowania życia migrantów. Państwa członkowskie mogą przekazywać EUROSUR informacje na temat zjawiska wtórnych przepływów w Unii, pod względem tendencji, liczebności i tras migracji, w celu poprawy orientacji sytuacyjnej.

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  Krajowe ośrodki koordynacji zapewniają Agencji, za pośrednictwem sieci komunikacyjnej i odpowiednich systemów, informacje dotyczące ich krajowych obrazów sytuacji oraz, w stosownych przypadkach, szczególnych obrazów sytuacji, które to informacje są niezbędne do utworzenia i utrzymania europejskiego obrazu sytuacji.

2)  Krajowe ośrodki koordynacji zapewniają Agencji, za pośrednictwem sieci komunikacyjnej, informacje dotyczące ich krajowych obrazów sytuacji oraz, w stosownych przypadkach, szczególnych obrazów sytuacji, które to informacje są niezbędne do utworzenia i utrzymania europejskiego obrazu sytuacji.

Poprawka    158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  Agencja stale monitoruje jakość usług oferowanych przez sieć komunikacyjną oraz jakość danych udostępnianych w ramach obrazu sytuacji EUROSUR-u.

2)  Agencja stale i w sposób ciągły monitoruje jakość usług oferowanych przez sieć komunikacyjną oraz jakość danych udostępnianych w ramach obrazu sytuacji EUROSUR-u.

Poprawka    159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Krajowe obrazy sytuacji, europejski obraz sytuacji oraz szczególne obrazy sytuacji opracowuje się poprzez gromadzenie, ocenianie, zestawianie, analizowanie, interpretowanie, generowanie, wizualizowanie i rozpowszechnianie informacji.

Krajowe obrazy sytuacji, europejski obraz sytuacji oraz szczególne obrazy sytuacji opracowuje się poprzez gromadzenie, ocenianie, zestawianie, analizowanie, interpretowanie, generowanie, wizualizowanie i rozpowszechnianie informacji, jeżeli państwa członkowskie dysponują tymi informacjami.

Poprawka    160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  warstwy zdarzeniowej, obejmującej wszystkie zdarzenia związane z przypadkami niedozwolonego przekraczania granicy, z przestępczością transgraniczną oraz z wykrywaniem przypadków niedozwolonego wtórnego przemieszczania się;

a)  warstwy zdarzeniowej, obejmującej wszystkie wydarzenia i zdarzenia związane z przypadkami niedozwolonego przekraczania granicy oraz z przestępczością transgraniczną. Państwa członkowskie mogą również przekazywać informacje dotyczące niedozwolonego wtórnego przemieszczania się, w uwzględnieniem tendencji, liczebności i tras;

Poprawka    161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  Krajowy ośrodek koordynacji przypisuje każdemu zdarzeniu w warstwie zdarzeniowej krajowego obrazu sytuacji jeden orientacyjny poziom ryzyka, który można określić jako „niski”, „średni”, „wysoki” lub „krytyczny”. Wszystkie zdarzenia udostępnia się Agencji.

3)  Krajowy ośrodek koordynacji przypisuje każdemu zdarzeniu w warstwie zdarzeniowej krajowego obrazu sytuacji jeden orientacyjny poziom ryzyka, który można określić jako „niski”, „średni” lub „wysoki”. Wszystkie zdarzenia udostępnia się Agencji.

Poprawka    162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  delegatury i misje Unii oraz operacje w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony;

c)  delegatury i misje Unii;

Poprawka    163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  incydentów w obszarze operacyjnym wspólnej operacji lub szybkiej interwencji koordynowanej przez Agencję, lub w hotspocie lub ośrodku kontrolowanym.

c)  incydentów na obszarze operacyjnym wspólnej operacji lub szybkiej interwencji koordynowanej przez Agencję lub w hotspocie.

Poprawka    164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  Warstwa operacyjna europejskiego obrazu sytuacji zawiera informacje na temat wspólnych operacji i szybkich interwencji koordynowanych przez Agencję oraz hotspotów i ośrodków kontrolowanych, w tym opis misji, lokalizacji, statusu, czasu trwania, informacji na temat zaangażowanych państw członkowskich i innych podmiotów, codziennych i cotygodniowych raportów sytuacyjnych, danych statystycznych oraz pakietów informacyjnych dla mediów.

4)  Warstwa operacyjna europejskiego obrazu sytuacji zawiera informacje na temat wspólnych operacji i szybkich interwencji koordynowanych przez Agencję oraz hotspotów, w tym opis misji, lokalizacji, statusu, czasu trwania, informacji na temat zaangażowanych państw członkowskich i innych podmiotów, codziennych i cotygodniowych raportów sytuacyjnych, danych statystycznych oraz pakietów informacyjnych dla mediów.

Poprawka    165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  Agencja i państwa członkowskie mogą tworzyć i utrzymywać szczególne obrazy sytuacji, aby wspierać konkretne działania operacyjne na granicach zewnętrznych lub dzielić się informacjami ze stronami trzecimi, o których mowa w art. 69, lub z państwami trzecimi, zgodnie z art. 76, lub z obydwoma.

1)  Agencja i państwa członkowskie mogą tworzyć i utrzymywać szczególne obrazy sytuacji, aby wspierać konkretne działania operacyjne na granicach zewnętrznych lub dzielić się informacjami z instytucjami, organami, urzędami i agencjami Unii, o których mowa w art. 69, lub z państwami trzecimi, zgodnie z art. 76.

Poprawka    166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  selektywnego monitorowania wyznaczonych portów i terenów nadbrzeżnych państw trzecich, które zostały wskazane na podstawie analizy ryzyka i informacji jako punkty przyjmowania na pokład lub punkt tranzytowy dla pojazdów lub statków morskich i innych jednostek wykorzystywanych do celów związanych z nielegalną imigracją lub przestępczością transgraniczną;

a)  selektywnego monitorowania wyznaczonych portów i terenów nadbrzeżnych państw trzecich, które zostały wskazane na podstawie analizy ryzyka i informacji jako punkty przyjmowania na pokład lub punkt tranzytowy dla pojazdów lub statków morskich i innych jednostek wykorzystywanych do celów związanych z migracją nieuregulowaną lub przestępczością transgraniczną;

Poprawka    167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  śledzenia na morzu pełnym statków morskich lub innych jednostek, co do których zachodzi podejrzenie lub zostało wskazane, że są wykorzystywane do celów związanych z nielegalną imigracją lub przestępczością transgraniczną;

b)  śledzenia na morzu pełnym statków morskich lub innych jednostek, co do których zachodzi podejrzenie lub zostało wskazane, że są wykorzystywane do celów związanych z migracją nieuregulowaną, do przewożenia osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu, co wymaga wszczęcia operacji poszukiwawczo-ratowniczej, lub do celów zawiązanych z przestępczością transgraniczną;

Poprawka    168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  monitorowania wyznaczonych stref na obszarach morskich w celu wykrywania, identyfikowania i śledzenia statków morskich i innych jednostek, wykorzystywanych lub co do których zachodzi podejrzenie, że są wykorzystywane do celów związanych z nielegalną imigracją lub przestępczością transgraniczną;

c)  monitorowania wyznaczonych stref na obszarach morskich w celu wykrywania, identyfikowania i śledzenia statków morskich i innych jednostek, wykorzystywanych lub co do których zachodzi podejrzenie, że są wykorzystywane do celów związanych z migracją nieuregulowaną, do przewożenia osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu, co wymaga wszczęcia operacji poszukiwawczo-ratowniczej, lub do celów związanych z przestępczością transgraniczną;

Poprawka    169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  monitorowania wyznaczonych stref granic powietrznych w celu wykrywania, identyfikowania i śledzenia statków powietrznych i innych form wyposażenia, wykorzystywanych lub co do których zachodzi podejrzenie, że są wykorzystywane do celów związanych z migracją nieuregulowaną lub przestępczością transgraniczną;

Poprawka    170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do wyznaczonych stref na obszarach morskich oraz na lądowej i powietrznej granicy zewnętrznej, przeprowadzonej w celu zoptymalizowania działań w zakresie monitorowania i patrolowania;

d)  oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do wyznaczonych stref na obszarach morskich oraz na lądowej i powietrznej granicy zewnętrznej, przeprowadzonej w celu zoptymalizowania działań w zakresie poszukiwania i ratowania, monitorowania i patrolowania;

Poprawka    171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  selektywnego monitorowania wyznaczonych stref przedgranicznych przy granicach zewnętrznych, które zostały wskazane na podstawie analizy ryzyka i informacji jako potencjalne strefy wyjazdu lub tranzytu do celów nielegalnej imigracji lub przestępczości transgranicznej;

e)  selektywnego monitorowania wyznaczonych stref przedgranicznych przy granicach zewnętrznych, które zostały wskazane na podstawie analizy ryzyka i informacji jako potencjalne strefy wyjazdu lub tranzytu do celów migracji nieuregulowanej lub przestępczości transgranicznej;

Poprawka    172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  monitorowania przepływów migracyjnych do Unii i wewnątrz Unii;

f)  monitorowania tendencji, liczebności i tras przepływów migracyjnych do Unii i wewnątrz Unii;

Poprawka    173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  monitorowania mediów, wywiadu ze źródeł jawnych i analizy działalności w internecie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/68042 w celu zapobiegania nielegalnej imigracji lub przestępczości transgranicznej;

g)  monitorowania mediów, wywiadu ze źródeł jawnych i analizy działalności w internecie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/68042 lub z rozporządzeniem (UE) 2016/679 stosownie do przypadku w celu zapobiegania migracji nieuregulowanej lub przestępczości transgranicznej;

__________________

__________________

42 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).

42 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).

Poprawka    174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  analizy wielkoskalowych systemów informatycznych w celu wykrywania zmieniających się szlaków i metod wykorzystywanych do celów nielegalnej imigracji i przestępczości transgranicznej.

h)  analizy wielkoskalowych systemów informatycznych w celu wykrywania zmieniających się szlaków i metod wykorzystywanych do celów migracji nieuregulowanej i przestępczości transgranicznej.

Poprawka    175

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja monitoruje przepływy migracyjne w kierunku Unii i wewnątrz niej oraz tendencje i inne możliwe wyzwania na zewnętrznych granicach Unii i w odniesieniu do powrotów. W tym celu, na mocy decyzji zarządu opartej na wniosku dyrektora wykonawczego, Agencja tworzy wspólny zintegrowany model analizy ryzyka, stosowany przez Agencję i państwa członkowskie. Wspólny zintegrowany model analizy ryzyka jest aktualizowany na podstawie wyników oceny wieloletniego cyklu polityki strategicznej w zakresie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami, o którym mowa w art. 8 ust. 7. Agencja przeprowadza także ocenę narażenia zgodnie z art. 33.

1.  Agencja monitoruje przepływy migracyjne w kierunku Unii oraz, jeżeli państwa członkowskie przekażą jej takie informacje, tendencje, liczebność i trasy migracji wewnątrz Unii, a także tendencje i inne możliwe wyzwania na zewnętrznych granicach Unii i w odniesieniu do powrotów. W tym celu, na mocy decyzji zarządu opartej na wniosku dyrektora wykonawczego, Agencja tworzy wspólny zintegrowany model analizy ryzyka, stosowany przez Agencję i państwa członkowskie. Wspólny zintegrowany model analizy ryzyka jest tworzony i aktualizowany na podstawie wyników oceny wieloletniego cyklu polityki strategicznej w zakresie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami, o którym mowa w art. 8 ust. 7. Agencja przeprowadza także ocenę narażenia zgodnie z art. 33.

Poprawka    176

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Analiza ryzyka, o której mowa w ust. 2, sporządzana przez Agencję obejmuje wszystkie aspekty istotne dla europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami w celu opracowania mechanizmu wstępnego ostrzegania.

3.  Analiza ryzyka, o której mowa w ust. 2, sporządzana przez Agencję obejmuje wszystkie elementy europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami w celu opracowania mechanizmu wstępnego ostrzegania.

Poprawka    177

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Agencja opracowuje i podaje do wiadomości publicznej swoją metodykę i kryteria analizy ryzyka.

Poprawka    178

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie dostarczają Agencji wszelkie niezbędne informacje na temat sytuacji, tendencji i potencjalnych zagrożeń na granicach zewnętrznych oraz w dziedzinie powrotów. Państwa członkowskie regularnie lub na wniosek Agencji przekazują jej wszelkie niezbędne informacje, takie jak dane statystyczne i operacyjne gromadzone w związku z wdrażaniem dorobku Schengen, a także informacje pozyskane z warstwy analitycznej krajowego obrazu sytuacji utworzonego zgodnie z art. 26.

4.  Państwa członkowskie dostarczają Agencji wszelkie niezbędne informacje na temat sytuacji, tendencji i potencjalnego ryzyka na granicach zewnętrznych oraz w dziedzinie powrotów. Państwa członkowskie regularnie lub na wniosek Agencji przekazują jej wszelkie niezbędne informacje, takie jak dane statystyczne i operacyjne gromadzone w związku z wdrażaniem dorobku Schengen, a także informacje pozyskane z warstwy analitycznej krajowego obrazu sytuacji utworzonego zgodnie z art. 26.

Poprawka    179

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Dane umieszczane w wynikach analiz ryzyka są zanonimizowane.

Poprawka    180

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja zapewnia regularne monitorowanie zarządzania granicami zewnętrznymi i powrotów przez wszystkie państwa członkowskie za pośrednictwem oficerów łącznikowych Agencji.

Agencja zapewnia regularne monitorowanie wdrażania europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami przez wszystkie państwa członkowskie za pośrednictwem oficerów łącznikowych Agencji.

Poprawka    181

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspierają gromadzenie informacji potrzebnych Agencji do monitorowania nielegalnej imigracji oraz sporządzania analiz ryzyka, o których mowa w art. 30;

b)  wspierają gromadzenie informacji potrzebnych Agencji do monitorowania migracji nieuregulowanej oraz sporządzania analiz ryzyka, o których mowa w art. 30;

Poprawka    182

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  monitorują środki przyjmowane przez państwo członkowskie na odcinkach granicy, którym przypisano wysoki lub krytyczny poziom ryzyka zgodnie z art. 35;

d)  monitorują środki przyjmowane przez państwo członkowskie na odcinkach granicy, którym przypisano wysoki poziom ryzyka zgodnie z art. 35;

Poprawka    183

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 3 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  informują dyrektora wykonawczego i urzędnika ds. praw podstawowych o wszelkich niepokojących kwestiach dotyczących praw podstawowych lub o naruszeniach praw podstawowych w związku z zarządzaniem granicami zewnętrznymi i powrotami oraz o działaniach następczych wynikających ze wszelkich skarg dotyczących co najmniej jednego państwa członkowskiego;

Poprawka    184

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 3 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb)  w razie potrzeby współpracują z urzędnikiem ds. praw podstawowych, aby przyczynić się do promowania poszanowania praw podstawowych w działaniach Agencji zgodnie z lit. e);

Poprawka    185

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  monitorują środki przyjmowane przez państwo członkowskie w odniesieniu do powrotów i wspierają gromadzenie informacji wymaganych przez Agencję do celów prowadzenia działalności, o której mowa w art. 49.

j)  monitorują środki przyjmowane przez państwo członkowskie oraz ułatwiają komunikację między państwami członkowskimi i Agencją w odniesieniu do powrotów i wspierają gromadzenie informacji wymaganych przez Agencję do celów prowadzenia działalności, o której mowa w art. 49.

Poprawka    186

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Jeżeli w sprawozdaniach oficera łącznikowego, o których mowa w ust. 3 lit. f), zwrócono uwagę na kwestie dające powody do niepokoju o przestrzeganie praw podstawowych przez dane państwo członkowskie, urzędnik ds. praw podstawowych niezwłocznie informuje o tym Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i Agencję Praw Podstawowych UE.

Poprawka    187

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Sprawozdanie oficera łącznikowego stanowi element oceny narażenia, o której mowa w art. 33. Sprawozdanie zostaje przekazane zainteresowanemu państwu członkowskiemu.

6.  Sprawozdanie oficera łącznikowego stanowi element oceny narażenia, o której mowa w art. 33.

Poprawka    188

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Agencja monitoruje i ocenia dostępność wyposażenia technicznego, systemów, zdolności, zasobów, infrastruktury, a także odpowiednio wykwalifikowanego i przeszkolonego personelu państw członkowskich, niezbędnych do kontroli granicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a). W tym kontekście Agencja ocenia plany rozwoju zdolności, o których mowa w art. 67 ust. 4, pod względem ich wykonalności i realizacji. Do celów przyszłego planowania Agencja prowadzi te działania w ramach środka zapobiegawczego na podstawie analizy ryzyka sporządzonej zgodnie z art. 30 ust. 2. Agencja przeprowadza takie monitorowanie i ocenę przynajmniej raz w roku, chyba że dyrektor wykonawczy, na podstawie ocen ryzyka lub wcześniejszej oceny narażenia, postanowi inaczej.

2.  Agencja monitoruje i ocenia dostępność wyposażenia technicznego, systemów, zdolności, zasobów, infrastruktury, a także odpowiednio wykwalifikowanego i przeszkolonego personelu państw członkowskich, niezbędnych do kontroli granicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) prowadzonej z pełnym poszanowaniem praw podstawowych. W tym kontekście Agencja ocenia plany rozwoju zdolności, o których mowa w art. 67 ust. 4, pod względem ich wykonalności i realizacji. Do celów przyszłego planowania Agencja prowadzi te działania w ramach środka zapobiegawczego na podstawie analizy ryzyka sporządzonej zgodnie z art. 30 ust. 2. Agencja przeprowadza takie monitorowanie i ocenę przynajmniej raz w roku, chyba że dyrektor wykonawczy, na podstawie ocen ryzyka lub wcześniejszej oceny narażenia, postanowi inaczej. W każdym przypadku poszczególne państwa członkowskie podlegają monitorowaniu i ocenie co najmniej raz na trzy lata.

Poprawka    189

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Ocena narażenia opiera się na obiektywnych wskaźnikach. Decyzje w sprawie wskaźników podejmuje zarząd.

Poprawka    190

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Obiektywne wskaźniki, o których mowa w ust. 2a, obejmują m.in. ocenę przestrzegania praw podstawowych. Metodyka tego aspektu oceny narażenia ustalana jest w konsultacji z urzędnikiem ds. praw podstawowych oraz forum konsultacyjnym, a także innymi właściwymi agencjami UE, takimi jak [Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu] oraz Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka    191

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Z zastrzeżeniem przepisów art. 9 i 67 państwa członkowskie, na wniosek Agencji, przedstawiają informacje dotyczące wyposażenia technicznego, personelu i – w najszerszym możliwym zakresie – środków finansowych dostępnych na poziomie krajowym w celu prowadzenia kontroli granicznych. Państwa członkowskie przekazują również, na wniosek Agencji, informacje o swoich planach ewentualnościowych dotyczących zarządzania granicami.

3.  Z zastrzeżeniem art. 9 i 67 państwa członkowskie, na wniosek Agencji, przedstawiają informacje niebędące krajowymi informacjami niejawnymi ani informacjami szczególnie chronionymi, niezbędne do oceny narażenia, w szczególności dotyczące stanu funkcjonowania wszystkich procedur na granicy, zgodnie z rozdziałem II dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE, wyposażenia technicznego, personelu i – w najszerszym możliwym zakresie – środków finansowych dostępnych na poziomie krajowym w celu prowadzenia kontroli granicznych. Państwa członkowskie przekazują również, na wniosek Agencji, informacje niebędące krajowymi informacjami niejawnymi ani informacjami szczególnie chronionymi o swoich planach ewentualnościowych dotyczących zarządzania granicami.

Poprawka    192

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Celem oceny narażenia jest dokonanie przez Agencję oceny zdolności i gotowości państw członkowskich do stawienia czoła nadchodzącym wyzwaniom, w tym obecnym i przyszłym zagrożeniom i wyzwaniom na granicach zewnętrznych; określanie, w szczególności w odniesieniu do tych państw członkowskich, które stoją w obliczu szczególnych i wyjątkowo trudnych wyzwań, ewentualnych bezpośrednich skutków na granicach zewnętrznych i wynikającego z tego wpływu na funkcjonowanie strefy Schengen; oraz ocena ich zdolności do wnoszenia wkładu do stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz rezerwy wyposażenia technicznego, w tym rezerwy wyposażenia na potrzeby szybkiego reagowania. Ocena ta pozostaje bez uszczerbku dla mechanizmu oceny Schengen.

4.  Celem oceny narażenia jest dokonanie przez Agencję oceny zdolności i gotowości państw członkowskich do stawienia czoła ryzyku sytuacyjnemu, w tym obecnym i przyszłym zagrożeniom i wyzwaniom na granicach zewnętrznych; określanie, w szczególności w odniesieniu do tych państw członkowskich, które stoją w obliczu szczególnych i wyjątkowo trudnych wyzwań, ewentualnych bezpośrednich skutków na granicach zewnętrznych i wynikającego z tego wpływu na funkcjonowanie strefy Schengen; oraz ocena ich zdolności do wnoszenia wkładu do stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz rezerwy wyposażenia technicznego, w tym rezerwy wyposażenia na potrzeby szybkiego reagowania. Ocena ta nie narusza mechanizmu oceny Schengen.

Poprawka    193

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  W ocenie narażenia Agencja uwzględnia zdolność państw członkowskich do wykonywania wszelkich zadań w zakresie zarządzania granicami, w tym zdolność państw członkowskich do radzenia sobie z potencjalnym przybyciem dużej liczby osób na ich terytorium.

5.  W ocenie narażenia Agencja ocenia zdolność państw członkowskich – pod względem jakościowym i ilościowym – do wykonywania wszelkich zadań w zakresie zarządzania granicami, w tym zdolność państw członkowskich do radzenia sobie z potencjalnym przybyciem dużej liczby osób na ich terytorium. W tym celu, w stosownych przypadkach, Agencja konsultuje się z odpowiednimi agencjami Unii, w szczególności z [Agencją Unii Europejskiej ds. Azylu].

Poprawka    194

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Wyniki oceny narażenia są przedkładane odpowiednim państwom członkowskim. Państwa te mogą zgłaszać uwagi dotyczące tej oceny.

6.  Wstępne wyniki oceny narażenia są przedkładane odpowiednim państwom członkowskim. Państwa te mogą zgłaszać uwagi dotyczące tej oceny.

Poprawka    195

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podstawą środków, jakie dyrektor wykonawczy zaleca zainteresowanym państwom członkowskim, są wyniki oceny narażenia, przy uwzględnieniu analizy ryzyka przeprowadzonej przez Agencję, uwag zainteresowanego państwa członkowskiego oraz wyników mechanizmu oceny Schengen.

Podstawą środków, jakie dyrektor wykonawczy zaleca zainteresowanym państwom członkowskim, są wyniki oceny narażenia, przy uwzględnieniu analizy ryzyka przeprowadzonej przez Agencję, uwag zainteresowanego państwa członkowskiego oraz wyników mechanizmu oceny Schengen. Zalecenia te są udostępniane Parlamentowi Europejskiemu.

Poprawka    196

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 8 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Środki te powinny mieć na celu wyeliminowanie słabych punktów wskazanych w ocenie, co ma prowadzić do zwiększenia przez państwa członkowskie ich gotowości do stawiania czoła nadchodzącym wyzwaniom poprzez optymalizację lub udoskonalenie ich zdolności, wyposażenia technicznego, systemów, zasobów i planów ewentualnościowych.

Środki te powinny mieć na celu wyeliminowanie słabych punktów wskazanych w ocenie, co ma prowadzić do zwiększenia przez państwa członkowskie ich gotowości do stawiania czoła ryzyku sytuacyjnemu poprzez optymalizację lub udoskonalenie ich zdolności, wyposażenia technicznego, systemów, zasobów i planów ewentualnościowych.

Poprawka    197

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10.  Jeżeli państwo członkowskie nie wdroży w terminie, o którym mowa w ust. 7 niniejszego artykułu, niezbędnych środków przewidzianych w zaleceniu, dyrektor wykonawczy przekazuje sprawę zarządowi i powiadamia Komisję. Zarząd przyjmuje na wniosek dyrektora wykonawczego decyzję określającą środki niezbędne do podjęcia przez dane państwo członkowskie oraz termin, w którym środki takie mają zostać wdrożone. Decyzja zarządu jest wiążąca dla tego państwa członkowskiego. Jeżeli państwo członkowskie nie wdroży środków w terminie przewidzianym w tej decyzji, zarząd powiadamia o tym Radę i Komisję i mogą zostać podjęte dalsze działania zgodnie z art. 43.

10.  Jeżeli państwo członkowskie nie wdroży w terminie, o którym mowa w ust. 7 niniejszego artykułu, niezbędnych środków przewidzianych w zaleceniu, dyrektor wykonawczy przekazuje sprawę zarządowi i powiadamia Komisję. Zarząd przyjmuje na wniosek dyrektora wykonawczego decyzję określającą środki niezbędne do podjęcia przez dane państwo członkowskie oraz termin, w którym środki takie mają zostać wdrożone. Decyzja zarządu jest wiążąca dla tego państwa członkowskiego. Jeżeli państwo członkowskie nie wdroży środków w terminie przewidzianym w tej decyzji, zarząd powiadamia o tym Parlament Europejski, Radę i Komisję i mogą zostać podjęte dalsze działania zgodnie z art. 43 i 47.

Poprawka    198

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

11.  Wyniki oceny narażenia są regularnie, nie rzadziej niż raz w roku, przekazywane zgodnie z art. 91 Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.

11.  Wyniki oceny narażenia, w tym szczegółowy opis wyniku oceny narażenia, środki przyjęte przez państwa członkowskie i status wdrożenia wszelkich wcześniejszych zaleceń, są regularnie, nie rzadziej niż raz w roku, przekazywane zgodnie z art. 91 Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji. Jeżeli wyniki oceny narażenia przeprowadzonej w odniesieniu do danego państwa członkowskiego ujawnią poważne braki uznawane za poważnie zagrażające funkcjonowaniu strefy Schengen, zarządzaniu granicami zewnętrznymi, porządkowi publicznemu lub bezpieczeństwu wewnętrznemu na obszarze bez kontroli na granicach wewnętrznych, Komisja niezwłocznie informuje o tym Parlament Europejski i Radę.

Poprawka    199

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Do celów, o których mowa w ust. 1, Komisja i Agencja wprowadzają niezbędne uzgodnienia, aby udostępniać sobie wzajemnie w sposób regularny, bezpieczny i terminowy wszelkie informacje dotyczące wyników ocen narażenia i mechanizmu oceny Schengen w dziedzinie zarządzania granicami. Mechanizm wymiany obejmuje sprawozdania z ocen narażenia i wizyt w ramach oceny Schengen, kolejne zalecenia, plany działania oraz wszelkie aktualizacje dotyczące realizacji planów działania przedstawionych przez państwa członkowskie.

2.  Do celów, o których mowa w ust. 1, Komisja wspólnie z Parlamentem Europejskim, Radą Agencją wprowadzają niezbędne uzgodnienia, aby udostępniać sobie wzajemnie w sposób regularny, bezpieczny i terminowy wszelkie informacje dotyczące wyników ocen narażenia i mechanizmu oceny Schengen w dziedzinie zarządzania granicami. Mechanizm wymiany obejmuje sprawozdania z ocen narażenia i wizyt w ramach oceny Schengen, kolejne zalecenia, plany działania oraz wszelkie aktualizacje dotyczące realizacji planów działania przedstawionych przez państwa członkowskie.

Poprawka    200

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  niski poziom ryzyka w przypadku zdarzeń związanych z nielegalną imigracją lub przestępczością transgraniczną występujących na danym odcinku granicy, jeżeli te zdarzenia mają nieznaczny wpływ na bezpieczeństwo granic;

a)  niski poziom ryzyka w przypadku zdarzeń mających nieznaczny wpływ na bezpieczeństwo granic;

Poprawka    201

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  średni poziom ryzyka w przypadku zdarzeń związanych z nielegalną imigracją lub przestępczością transgraniczną występujących na danym odcinku granicy, jeżeli te zdarzenia mają umiarkowany wpływ na bezpieczeństwo granic;

b)  średni poziom ryzyka w przypadku zdarzeń mających umiarkowany wpływ na bezpieczeństwo granic;

Poprawka    202

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wysoki poziom ryzyka w przypadku zdarzeń związanych z nielegalną imigracją lub przestępczością transgraniczną występujących na danym odcinku granicy, jeżeli te zdarzenia mają istotny wpływ na bezpieczeństwo granic;

c)  wysoki poziom ryzyka w przypadku zdarzeń mających istotny wpływ na bezpieczeństwo granic;

Poprawka    203

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  krytyczny poziom ryzyka w przypadku zdarzeń związanych z nielegalną imigracją lub przestępczością transgraniczną występujących na danym odcinku granicy, jeżeli te zdarzenia mają decydujący wpływ na bezpieczeństwo granicy do tego stopnia, że narażają na niebezpieczeństwo funkcjonowanie strefy Schengen.

skreśla się

Poprawka    204

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  w przypadku gdy odcinkowi granicy zewnętrznej przypisuje się krytyczny poziom ryzyka, Agencja powiadamia o tym Komisję. Oprócz środków podjętych na mocy lit. c), dane państwo członkowskie i Agencja wdrażają zalecenie wydane przez dyrektora wykonawczego Agencji zgodnie z art. 42.

skreśla się

Poprawka    205

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Krajowy ośrodek koordynacji regularnie informuje Agencję o środkach zastosowanych na szczeblu krajowym zgodnie z ust. 1 lit. b), c) i d).

2.  Krajowy ośrodek koordynacji regularnie informuje Agencję o środkach zastosowanych na szczeblu krajowym zgodnie z ust. 1 lit. b) i c).

Poprawka    206

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli średni, wysoki lub krytyczny poziom ryzyka przypisano odcinkowi granicy zewnętrznej przylegającemu do odcinka granicy innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego objętego umowami lub sieciami regionalnymi, o których mowa w art. 73 i 74, krajowe ośrodki koordynacji kontaktują się z krajowym ośrodkiem koordynacji w sąsiadującym państwie członkowskim lub z właściwym organem sąsiadującego państwa i dążą do skoordynowania wraz z Agencją niezbędnych działań transgranicznych.

3.  Jeżeli średni lub wysoki poziom ryzyka przypisano odcinkowi granicy zewnętrznej przylegającemu do odcinka granicy innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego objętego umowami lub sieciami regionalnymi, o których mowa w art. 73 i 74, krajowe ośrodki koordynacji kontaktują się z krajowym ośrodkiem koordynacji w sąsiadującym państwie członkowskim lub z właściwym organem sąsiadującego państwa i dążą do skoordynowania wraz z Agencją niezbędnych działań transgranicznych.

Poprawka    207

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwo członkowskie może zwrócić się do Agencji o pomoc przy realizacji swoich obowiązków w zakresie kontroli granic zewnętrznych. Agencja realizuje również środki zgodnie z art. 42 i 43.

1.  Państwo członkowskie może zwrócić się do Agencji o pomoc przy realizacji swoich obowiązków w zakresie kontroli granic zewnętrznych oraz ochrony i ratowania życia migrantów i uchodźców. Agencja realizuje również środki zgodnie z art. 42 i 43.

Poprawka    208

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  rozmieszczenie stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej w ramach zespołów wspierających zarządzanie migracjami między innymi na obszarach objętych zasięgiem działania hotspotów lub w ośrodkach kontrolowanych, w tym, w razie konieczności, aby zapewnić pomoc techniczną i operacyjną przy działaniach w zakresie powrotów;

d)  rozmieszczenie stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej w ramach zespołów wspierających zarządzanie migracjami między innymi na obszarach objętych zasięgiem działania hotspotów, w tym, w razie konieczności, aby zapewnić pomoc techniczną i operacyjną przy działaniach w zakresie powrotów;

Poprawka    209

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  w ramach operacji, o których mowa w lit. a), b) i c) niniejszego ustępu, oraz zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 656/2014 i prawem międzynarodowym, udzielanie pomocy technicznej i operacyjnej państwom członkowskim i państwom trzecim poprzez wsparcie akcji poszukiwania i ratowania osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu, jakie mogą być podejmowane podczas operacji ochrony granic morskich;

e)  w ramach operacji, o których mowa w lit. a), b) i c) niniejszego ustępu, oraz zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 656/2014 i prawem międzynarodowym, udzielanie pomocy technicznej i operacyjnej państwom członkowskim i sąsiadującym państwom trzecim poprzez wsparcie akcji poszukiwania i ratowania osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu;

Poprawka    210

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwo członkowskie może zwrócić się do Agencji o uruchomienie wspólnych operacji w celu stawienia czoła nadchodzącym wyzwaniom, w tym nielegalnej imigracji, obecnym lub przyszłym zagrożeniom na swoich granicach zewnętrznych lub przestępczości transgranicznej, lub o zapewnienie zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej przy realizacji swoich obowiązków w zakresie kontroli granic zewnętrznych.

1.  Państwo członkowskie może zwrócić się do Agencji o uruchomienie wspólnych operacji w celu stawienia czoła nadchodzącym wyzwaniom, w tym migracji nieuregulowanej, obecnym lub przyszłym zagrożeniom na swoich granicach zewnętrznych lub przestępczości transgranicznej, lub o zapewnienie zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej przy realizacji swoich obowiązków w zakresie kontroli granic zewnętrznych.

Poprawka    211

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Cele wspólnej operacji lub szybkiej interwencji na granicy można osiągnąć w ramach operacji wielofunkcyjnej. Taka operacja może obejmować funkcje straży przybrzeżnej i zapobieganie przestępczości transgranicznej, w tym zwalczanie przemytu migrantów lub handlu ludźmi, a także zarządzanie migracjami, w tym identyfikację, rejestrację, prowadzenie rozmów i powroty.

4.  Cele wspólnej operacji lub szybkiej interwencji na granicy można osiągnąć w ramach operacji wielofunkcyjnej. Taka operacja może obejmować funkcje straży przybrzeżnej i zapobieganie przestępczości transgranicznej, a także zarządzanie migracjami.

Poprawka    212

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dyrektor wykonawczy przygotowuje plan operacyjny wspólnych operacji na granicach zewnętrznych. Dyrektor wykonawczy i przyjmujące państwo członkowskie, po zasięgnięciu opinii uczestniczących państw członkowskich, uzgadniają plan operacyjny, określający szczegółowo aspekty organizacyjne i proceduralne wspólnej operacji.

2.  Dyrektor wykonawczy przygotowuje plan operacyjny wspólnych operacji na granicach zewnętrznych. Dyrektor wykonawczy i przyjmujące państwo członkowskie, po zasięgnięciu opinii uczestniczących państw członkowskich, uzgadniają plan operacyjny, określający szczegółowo aspekty organizacyjne i proceduralne wspólnej operacji. Uczestniczące państwa członkowskie mogą dołączyć do planu operacyjnego swoje obserwacje lub zastrzeżenia.

Poprawka    213

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Plan operacyjny jest wiążący dla Agencji, przyjmującego państwa członkowskiego i uczestniczących państw członkowskich. Obejmuje on wszystkie elementy uznane za niezbędne do realizacji wspólnej operacji, w tym:

3.  Plan operacyjny jest wiążący dla Agencji, przyjmującego państwa członkowskiego i uczestniczących państw członkowskich. Obejmuje on wszystkie elementy uznane za niezbędne do realizacji wspólnej operacji, również w przypadku współpracy z państwami trzecimi, w tym:

Poprawka    214

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  opis zadań, zakresu odpowiedzialności, w tym w kwestii poszanowania praw podstawowych, i specjalnych poleceń dla zespołów, w tym w zakresie dopuszczalnego korzystania z baz danych i dopuszczalnego stosowania broni służbowej, amunicji i wyposażenia w przyjmującym państwie członkowskim;

d)  opis zadań, uprawnień i ich ograniczeń, zakresu odpowiedzialności, w tym w kwestii poszanowania praw podstawowych, i specjalnych poleceń dla zespołów i funkcjonariuszy zaangażowanych w działania Agencji, w tym w zakresie dopuszczalnego korzystania z baz danych i dopuszczalnego stosowania broni służbowej, amunicji i wyposażenia w przyjmującym państwie członkowskim;

Poprawka    215

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 3 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

m)  procedury określające mechanizm przyjmowania i przekazywania do Agencji skarg na wszelkie osoby uczestniczące we wspólnej operacji lub szybkiej interwencji na granicy, w tym na funkcjonariuszy straży granicznej lub innych właściwych członków personelu państwa przyjmującego oraz członków zespołów, dotyczące zarzucanych przypadków naruszenia praw podstawowych w kontekście ich udziału we wspólnej operacji lub szybkiej interwencji na granicy;

m)  procedury określające mechanizm przyjmowania i przekazywania do Agencji skarg na wszelkie osoby uczestniczące we wspólnej operacji, w tym operacji prowadzonej wspólnie z państwami trzecimi, w szybkiej interwencji na granicy, w zespołach wspierających zarządzanie migracjami na obszarach hotspotów, w operacji powrotowej lub w interwencji powrotowej, w tym na funkcjonariuszy straży granicznej lub innego właściwego personelu państwa przyjmującego oraz członków zespołów, dotyczące zarzucanych przypadków naruszenia praw podstawowych w kontekście ich udziału we wspólnej operacji lub szybkiej interwencji na granicy;

Poprawka    216

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 3 – litera n a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

na)  szczegółowe przepisy dotyczące gwarancji praw podstawowych;

Poprawka    217

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 3 – litera n b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

nb)  przepisy dotyczące ryzyka naruszeń praw podstawowych i kroków potrzebnych w celu uniknięcia takich naruszeń, zapewnienia rozliczalności takich naruszeń oraz zapewnienia, aby nie doszło do nich ponownie, w tym w odniesieniu do uprawnień do zawieszenia i zakończenia operacji zgodnie z art. 47.

Poprawka    218

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Dyrektor wykonawczy wraz z przyjmującym państwem członkowskim przygotowują niezwłocznie, a w żadnym razie nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty decyzji, plan operacyjny zgodny z art. 39 ust. 3.

6.  Dyrektor wykonawczy wraz z przyjmującym państwem członkowskim przygotowują i uzgadniają niezwłocznie, a w żadnym razie nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty decyzji, plan operacyjny zgodny z art. 39 ust. 3.

Poprawka    219

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a.  Jeżeli środki opisane w ust. 5 i 8 niniejszego artykułu okażą się niewystarczające, dyrektor wykonawczy może zwrócić się do każdego państwa członkowskiego o podanie liczby i profili dodatkowych pracowników, którzy mają zostać rozmieszczeni z rezerwy szybkiego reagowania, o której mowa w art. 58a. Informacje te, w których podana jest data rozmieszczenia, przekazuje się na piśmie krajowym punktom kontaktowym. Krajowym punktom kontaktowym przekazuje się również egzemplarz planu operacyjnego.

Poprawka    220

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Państwa członkowskie zapewniają niezwłoczne udostępnienie Agencji liczby i profili członków personelu operacyjnego, aby zagwarantować pełne rozmieszczenie zgodnie z art. 58 ust. 5 i 7.

9.  Państwa członkowskie zapewniają niezwłoczne udostępnienie Agencji liczby i profili pracowników operacyjnych, aby zagwarantować pełne rozmieszczenie zgodnie z art. 58 ust. 5, 78.

Poprawka    221

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zespoły wspierające zarządzanie migracjami mogą być rozmieszczane, na wniosek państwa członkowskiego lub z inicjatywy Agencji oraz za zgodą danego państwa członkowskiego, aby zapewnić danemu państwu członkowskiemu wzmocnienie techniczne i operacyjne, w szczególności w hotspotach i ośrodkach kontrolowanych.

Jeżeli państwo członkowskie stoi w obliczu wyjątkowo trudnych wyzwań związanych z migracją w konkretnych hotspotach na swoich granicach zewnętrznych, charakteryzujących się napływem dużych zróżnicowanych grup migrantów, może zwrócić się o wzmocnienie techniczne i operacyjne ze strony zespołów wspierających zarządzanie migracjami. To państwo członkowskie przedkłada Agencji i innym właściwym agencjom Unii, w szczególności [Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu] i Europolowi, wniosek o wzmocnienie oraz ocenę swoich potrzeb.

Poprawka    222

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwo członkowskie, o którym mowa w akapicie pierwszym, przedkłada Komisji wniosek o wzmocnienie przez zespoły wspierające zarządzanie migracjami oraz ocenę swoich potrzeb. W oparciu o ocenę potrzeb danego państwa członkowskiego Komisja przekazuje wniosek Agencji, [Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu,] Europolowi lub – w razie potrzeby – innym odpowiednim agencjom Unii.

skreśla się

Poprawka    223

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Odpowiednie agencje Unii przeprowadzają ocenę wniosku państwa członkowskiego o wzmocnienie i ocenę jego potrzeb, aby – przy koordynacji Komisji – określić niezbędne środki, w tym rozmieszczenie wyposażenia technicznego, które mają być uzgodnione z zainteresowanym państwem członkowskim.

2.  Dyrektor wykonawczy, w koordynacji z innymi odpowiednimi agencjami Unii, przeprowadza ocenę wniosku państwa członkowskiego o wzmocnienie i ocenę jego potrzeb w celu określenia całościowego pakietu służącego wzmocnieniu, składającego się z różnych działań koordynowanych przez odpowiednie agencje Unii, które mają być uzgodnione z zainteresowanym państwem członkowskim.

Poprawka    224

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  We współpracy z przyjmującym państwem członkowskim i odpowiednimi agencjami unijnymi Komisja ustanawia warunki współpracy w zakresie rozmieszczenia zespołów wspierających zarządzanie migracjami oraz rozmieszczenia wyposażenia technicznego i jest odpowiedzialna za koordynację działań tych zespołów.

3.  We współpracy z przyjmującym państwem członkowskim i odpowiednimi agencjami Komisja ustanawia warunki współpracy na obszarze hotspotu i jest odpowiedzialna za koordynację działań zespołów wspierających zarządzanie migracjami.

Poprawka    225

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Wzmocnienie techniczne i operacyjne udzielone przez zespoły wspierające zarządzanie migracjami, przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych, może obejmować:

4.  Wzmocnienie techniczne i operacyjne udzielone przez zespoły Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, europejskie zespoły interwencji powrotowych oraz ekspertów spośród personelu Agencji w ramach zespołów wspierających zarządzanie migracjami może obejmować:

Poprawka    226

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  pomoc w sprawdzaniu obywateli państw trzecich przybywających na granice zewnętrzne, w tym identyfikację, rejestrację i prowadzenie rozmów z tymi obywatelami państw trzecich oraz, na wniosek państwa członkowskiego, pobieranie odcisków palców od obywateli państw trzecich, kontrolę bezpieczeństwa oraz udzielanie informacji na temat celu tych procedur;

a)  z pełnym poszanowaniem praw podstawowych, świadczenie pomocy w sprawdzaniu obywateli państw trzecich przybywających na granice zewnętrzne, w tym identyfikację, rejestrację i prowadzenie rozmów z tymi obywatelami państw trzecich oraz, na wniosek państwa członkowskiego, pobieranie odcisków palców od obywateli państw trzecich oraz udzielanie informacji na temat celu tych procedur;

Poprawka    227

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  udzielanie wstępnych informacji osobom, które zamierzają ubiegać się o ochronę międzynarodową, oraz kierowanie tych osób do właściwych organów danego państwa członkowskiego lub do ekspertów rozmieszczonych z ramienia [Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu];

b)  udzielanie wstępnych informacji osobom, które zamierzają ubiegać się o ochronę międzynarodową, oraz kierowanie tych osób do właściwych organów danego państwa członkowskiego lub do [Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu];

Poprawka    228

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  pomoc techniczną i operacyjną w procesie powrotu, w tym w przygotowaniu decyzji nakazujących powrót, uzyskiwaniu dokumentów podróży, przygotowaniu i organizacji operacji powrotowych, w tym w odniesieniu do dobrowolnych powrotów;

c)  pomoc techniczną i operacyjną w dziedzinie powrotów, w tym w przygotowaniu i organizacji operacji powrotowych.

Poprawka    229

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 4 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  niezbędne wyposażenie techniczne.

skreśla się

Poprawka    230

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Agencja współpracuje z [Agencją Unii Europejskiej ds. Azylu], aby ułatwić zastosowanie środków mających na celu zastosowanie do sprawy procedury udzielenia ochrony międzynarodowej, a w przypadku obywateli państw trzecich, których wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej został odrzucony w drodze ostatecznej decyzji, procedury powrotu.

skreśla się

Poprawka    231

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  W skład zespołów wspierających zarządzanie migracjami wchodzą, w razie konieczności, eksperci w dziedzinie ochrony dzieci, zwalczania handlu ludźmi, praw podstawowych i ochrony przed prześladowaniami związanymi z płcią.

6.  W skład zespołów wspierających zarządzanie migracjami wchodzi, w razie konieczności, personel posiadający wiedzę ekspercką w dziedzinie ochrony dzieci, zwalczania handlu ludźmi, ochrony przed prześladowaniami związanymi z płcią lub ochrony praw podstawowych.

Poprawka    232

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Na podstawie wyników oceny narażenia lub w przypadku, gdy odcinkowi lub większej liczbie odcinków granicy zewnętrznej przypisuje się krytyczny poziom ryzyka, oraz uwzględniając odpowiednie elementy planów ewentualnościowych państwa członkowskiego, analizę ryzyka Agencji i warstwę analityczną europejskiego obrazu sytuacji, dyrektor wykonawczy zaleca zainteresowanemu państwu członkowskiemu zainicjowanie i przeprowadzenie wspólnych operacji lub szybkich interwencji na granicy lub wszelkich innych stosownych działań prowadzonych przez Agencję w rozumieniu art. 37.

1.  Na podstawie wyników oceny narażenia oraz uwzględniając odpowiednie elementy planów ewentualnościowych państwa członkowskiego, analizę ryzyka Agencji i warstwę analityczną europejskiego obrazu sytuacji, dyrektor wykonawczy może zalecić zainteresowanemu państwu członkowskiemu zainicjowanie i przeprowadzenie wspólnych operacji lub szybkich interwencji na granicy lub wszelkich innych stosownych działań prowadzonych przez Agencję w rozumieniu art. 37.

Poprawka    233

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Zainteresowane dane państwo członkowskie odpowiada na zalecenie dyrektora wykonawczego w ciągu pięciu dni roboczych. W przypadku gdy odpowiedź w sprawie proponowanych działań jest negatywna, państwo członkowskie przedstawia uzasadnienie tej odpowiedzi. Dyrektor wykonawczy niezwłocznie powiadamia Komisję o proponowanych działaniach oraz uzasadnieniach negatywnej odpowiedzi, aby ocenić, czy konieczne może być pilne podjęcie działań zgodnie z art. 43.

2.  Zainteresowane dane państwo członkowskie odpowiada na zalecenie dyrektora wykonawczego w ciągu pięciu dni roboczych. W przypadku gdy odpowiedź w sprawie proponowanych działań jest negatywna, państwo członkowskie przedstawia uzasadnienie tej odpowiedzi. Dyrektor wykonawczy niezwłocznie powiadamia Komisję o proponowanych działaniach oraz uzasadnieniach negatywnej odpowiedzi, aby ocenić, czy konieczne może być podjęcie dalszych działań.

Poprawka    234

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

po zasięgnięciu opinii Agencji Komisja może niezwłocznie przyjąć decyzję w drodze aktu wykonawczego, zgodnie z procedurą określoną w art. 117 ust. 3, wskazującą środki do wdrożenia przez Agencję mające na celu złagodzenie tego ryzyka i zobowiązującą dane państwo członkowskie do współpracy z Agencją przy wdrażaniu tych środków.

Rada, w oparciu o wniosek Komisji, może niezwłocznie przyjąć decyzję w drodze aktu wykonawczego wskazującą środki do wdrożenia przez Agencję, mające na celu złagodzenie tego ryzyka i zobowiązującą dane państwo członkowskie do współpracy z Agencją przy wdrażaniu tych środków. Przed złożeniem wniosku Komisja zasięga opinii Agencji.

Poprawka    235

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na podstawie należycie uzasadnionej nadrzędnej pilnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem strefy Schengen Komisja przyjmuje akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie zgodnie z procedurą określoną w art. 117 ust. 4.

skreśla się

Poprawka    236

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli wystąpi sytuacja wymagająca pilnego podjęcia działań, Parlament Europejski i Rada są niezwłocznie informowane o tej sytuacji oraz o wszystkich późniejszych środkach i decyzjach podjętych w odpowiedzi na nią.

2.  Jeżeli wystąpi sytuacja wymagająca pilnego podjęcia działań, Parlament Europejski jest niezwłocznie informowany o tej sytuacji oraz o wszystkich późniejszych środkach i decyzjach podjętych w odpowiedzi na nią.

Poprawka    237

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W celu złagodzenia ryzyka zagrożenia funkcjonowaniu strefy Schengen w decyzji Komisji, o której to decyzji mowa w ust. 1, przewiduje się podjęcie przez Agencję jednego lub większej liczby następujących środków:

3.  W celu złagodzenia ryzyka zagrożenia funkcjonowaniu strefy Schengen w decyzji Rady, o której to decyzji mowa w ust. 1, przewiduje się podjęcie przez Agencję jednego lub większej liczby następujących środków:

Poprawka    238

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  organizacja i koordynacja szybkich interwencji na granicy i rozmieszczenie stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej;

a)  organizacja i koordynacja szybkich interwencji na granicy i rozmieszczenie stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, w tym zespołów z rezerw szybkiego reagowania do celów szybkich interwencji na granicy;

Poprawka    239

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  rozmieszczenie stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej w ramach zespołów wspierających zarządzanie migracjami, zwłaszcza na obszarach hotspotów;

b)  rozmieszczenie stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej w ramach zespołów wspierających zarządzanie migracjami na obszarach hotspotów;

Poprawka    240

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W ciągu dwóch dni roboczych od daty przyjęcia decyzji Komisji, o której to decyzji mowa w ust. 1, dyrektor wykonawczy:

4.  W ciągu dwóch dni roboczych od daty przyjęcia decyzji Rady, o której to decyzji mowa w ust. 1, dyrektor wykonawczy:

Poprawka    241

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  przedkłada zainteresowanym państwom członkowskim projekt planu operacyjnego.

b)  opracowuje projekt planu operacyjnego i przedkłada go zainteresowanym państwom członkowskim do zatwierdzenia.

Poprawka    242

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Dyrektor Wykonawczy i dane państwo członkowskie sporządzają plan operacyjny w terminie dwóch dni roboczych od jego przedłożenia.

5.  Dyrektor wykonawczy i dane państwo członkowskie uzgadniają plan operacyjny w terminie dwóch dni roboczych od jego przedłożenia.

Poprawka    243

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od dnia ustalenia planu operacyjnego, Agencja rozmieszcza niezbędny personel operacyjny ze stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, o której mowa w art. 55, w celu praktycznej realizacji środków określonych w decyzji Komisji, o której to decyzji mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. Dodatkowe zespoły są w razie konieczności rozmieszczane na drugim etapie, a w żadnym razie nie później niż w ciągu siedmiu dni roboczych od rozmieszczenia pierwszych zespołów rozmieszczonych na obszarze operacyjnym.

6.  Niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od dnia ustalenia planu operacyjnego, Agencja rozmieszcza niezbędny personel operacyjny ze stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, o której mowa w art. 55, w celu praktycznej realizacji środków określonych w decyzji Rady, o której to decyzji mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. Dodatkowe zespoły są w razie konieczności rozmieszczane na drugim etapie, a w żadnym razie nie później niż w ciągu siedmiu dni roboczych od rozmieszczenia pierwszych zespołów rozmieszczonych na obszarze operacyjnym.

Poprawka    244

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja niezwłocznie, a w żadnym razie nie później niż w ciągu dziesięciu dni roboczych od ustalenia planu operacyjnego, rozmieszcza niezbędne wyposażenie techniczne do praktycznej realizacji środków określonych w decyzji Komisji, o której to decyzji mowa w ust. 1.

Agencja niezwłocznie, a w żadnym razie nie później niż w ciągu dziesięciu dni roboczych od ustalenia planu operacyjnego, rozmieszcza niezbędne wyposażenie techniczne do praktycznej realizacji środków określonych w decyzji Rady, o której to decyzji mowa w ust. 1.

Poprawka    245

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Dane państwo członkowskie wykonuje decyzję Komisji, o której to decyzji mowa w ust. 1. W tym celu niezwłocznie podejmuje współpracę z Agencją i niezbędne działania, w szczególności przez wykonanie zobowiązań, o których mowa w art. 44, 83 i 84, w celu ułatwienia wykonania decyzji oraz w celu praktycznej realizacji środków określonych w tej decyzji oraz w planie operacyjnym.

8.  Dane państwo członkowskie wykonuje decyzję Rady, o której to decyzji mowa w ust. 1. W tym celu niezwłocznie podejmuje współpracę z Agencją i niezbędne działania, w szczególności przez wykonanie zobowiązań, o których mowa w art. 44, 83 i 84, w celu ułatwienia wykonania decyzji oraz w celu praktycznej realizacji środków określonych w tej decyzji oraz w planie operacyjnym uzgodnionym z dyrektorem wykonawczym.

Poprawka    246

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 9 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli dane państwo członkowskie nie wykona decyzji Komisji, o której to decyzji mowa w ust. 1, w terminie 30 dni i nie podejmie współpracy z Agencją zgodnie z ust. 8 niniejszego artykułu, Komisja może zainicjować procedurę, o której mowa w art. 29 rozporządzenia (UE) 2016/399.

Komisja monitoruje wdrażanie środków określonych w decyzji Rady, o której mowa w ust. 1, oraz działań podjętych w tym celu przez Agencję. Jeżeli dane państwo członkowskie nie wykona decyzji Rady, o której to decyzji mowa w ust. 1, w terminie 30 dni i nie podejmie współpracy z Agencją zgodnie z ust. 8 niniejszego artykułu, Komisja może zainicjować procedurę, o której mowa w art. 29 rozporządzenia (UE) 2016/399.

Poprawka    247

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W czasie rozmieszczenia zespołów zarządzania granicami, zespołów powrotowych i zespołów wspierających zarządzanie migracjami przyjmujące państwo członkowskie wydaje polecenia zespołom zgodnie z planem operacyjnym.

1.  W czasie rozmieszczenia zespołów zarządzania granicami, zespołów powrotowych i zespołów wspierających zarządzanie migracjami przyjmujące państwo członkowskie lub – w przypadku współpracy z państwem trzecim zgodnie z umową o statusie – dane państwo trzecie wydaje polecenia zespołom zgodnie z planem operacyjnym.

Poprawka    248

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Za pośrednictwem swojego oficera koordynującego Agencja może przekazywać przyjmującemu państwu członkowskiemu swoje spostrzeżenia na temat poleceń udzielonych zespołom. W takim przypadku przyjmujące państwo członkowskie uwzględnia te spostrzeżenia i realizuje je w możliwie największym stopniu.

2.  Za pośrednictwem swojego oficera koordynującego Agencja może przekazywać przyjmującemu państwu członkowskiemu swoje spostrzeżenia na temat poleceń udzielonych zespołom, w tym w odniesieniu do ochrony, poszanowania i promowania praw podstawowych. W takim przypadku przyjmujące państwo członkowskie uwzględnia te spostrzeżenia i realizuje je w możliwie największym stopniu.

Poprawka    249

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Wykonując swoje zadania i korzystając ze swoich uprawnień, członkowie zespołów w pełni przestrzegają praw podstawowych, w tym również prawa dostępu do procedur azylowych, oraz respektują godność człowieka. Wszelkie działania podjęte przez nich w ramach wykonywania zadań i korzystania z uprawnień są proporcjonalne do celu takich działań. Podczas wykonywania swoich zadań i uprawnień nie mogą oni dyskryminować osób ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

4.  Wykonując swoje zadania i korzystając ze swoich uprawnień, członkowie zespołów w pełni przestrzegają praw podstawowych, w tym również prawa dostępu do procedur azylowych, oraz respektują godność człowieka, a także zwracają szczególną uwagę na osoby wymagające szczególnego traktowania. Wszelkie działania podjęte przez nich w ramach wykonywania zadań i korzystania z uprawnień są proporcjonalne do celu takich działań. Podczas wykonywania swoich zadań i uprawnień nie mogą oni dyskryminować osób z jakichkolwiek powodów, takich jak płeć, rasa lub pochodzenie etniczne, religia lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientacja seksualna, zgodnie z art. 21 Karty.

Poprawka    250

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Członkowie zespołów, którzy nie są członkami personelu statutowego Agencji, podlegają środkom dyscyplinarnym swojego rodzimego państwa członkowskiego. Rodzime państwo członkowskie przyjmuje odpowiednie środki dyscyplinarne lub inne środki zgodnie ze swoim prawem krajowym na wypadek naruszenia praw podstawowych lub zobowiązań w zakresie ochrony międzynarodowej w trakcie wspólnej operacji lub szybkiej interwencji na granicy.

5.  Członkowie zespołów, którzy nie są pracownikami statutowymi Agencji, podlegają środkom dyscyplinarnym swojego rodzimego państwa członkowskiego. Rodzime państwo członkowskie przyjmuje odpowiednie środki dyscyplinarne lub inne środki zgodnie ze swoim prawem krajowym na wypadek naruszenia praw podstawowych lub zobowiązań w zakresie ochrony międzynarodowej w trakcie wszystkich operacji lub interwencji.

Poprawka    251

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  koszty związane z wyposażeniem technicznym należącym do Agencji.

f)  koszty związane z wyposażeniem technicznym należącym do Agencji, w tym wyposażeniem poszukiwawczo-ratowniczym.

Poprawka    252

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Po uprzednim zatwierdzeniu przez Komisję zarząd ustanawia szczegółowe zasady i, w razie potrzeby, aktualizuje je w odniesieniu do płatności kosztów poniesionych przez członków personelu rozmieszczonych na krótki okres zgodnie z art. 58. Szczegółowe zasady opierają się, w miarę możliwości, na uproszczonych formach kosztów. W stosownych przypadkach zarząd dąży do zapewnienia spójności z zasadami mającymi zastosowanie do zwrotu kosztów podróży służbowych członków personelu statutowego.

2.  Po uprzednim zatwierdzeniu przez Komisję zarząd ustanawia szczegółowe zasady i, w razie potrzeby, aktualizuje je w odniesieniu do płatności kosztów poniesionych przez personel rozmieszczony na krótki okres zgodnie z art. 58. Zaliczka poprzedzająca płatność roczną może zostać przyznana zgodnie z art. 61. Szczegółowe zasady opierają się, w miarę możliwości, na uproszczonych formach kosztów. Zarząd dąży do zapewnienia spójności z zasadami mającymi zastosowanie do zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników statutowych.

Poprawka    253

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dyrektor wykonawczy kończy działania Agencji, jeżeli warunki realizacji tych działań nie są już spełniane. Przed zakończeniem działań dyrektor wykonawczy informuje o tym odpowiednie państwo członkowskie.

1.  Dyrektor wykonawczy kończy działania Agencji, również w przypadku współpracy z państwami trzecimi, jeżeli warunki realizacji tych działań nie są już spełniane. Przed zakończeniem działań dyrektor wykonawczy informuje o tym odpowiednie państwo członkowskie.

Poprawka    254

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie uczestniczące we wspólnej operacji, szybkiej interwencji na granicy lub w rozmieszczeniu zespołu wspierającego zarządzanie migracjami mogą zwrócić się do dyrektora wykonawczego o zakończenie tej wspólnej operacji, szybkiej interwencji na granicy lub rozmieszczenia zespołu wspierającego zarządzanie migracjami.

2.  Państwa członkowskie uczestniczące w dowolnym działaniu operacyjnym Agencji mogą zwrócić się do dyrektora wykonawczego o zakończenie tego działania operacyjnego.

Poprawka    255

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Dyrektor wykonawczy, po zasięgnięciu opinii urzędnika ds. praw podstawowych i poinformowaniu odpowiedniego państwa członkowskiego, wycofuje finansowanie wspólnej operacji, szybkiej interwencji na granicy, projektu pilotażowego, rozmieszczenia zespołu wspierającego zarządzanie migracjami, operacji powrotowej, interwencji powrotowej lub porozumienia roboczego, zawiesza lub kończy takie działania, całkowicie lub częściowo, jeżeli uzna, że występują naruszenia praw podstawowych lub zobowiązań w zakresie ochrony międzynarodowej mające poważny charakter lub mogące się powtarzać. Dyrektor wykonawczy informuje zarząd o takiej decyzji.

4.  Dyrektor wykonawczy, po zasięgnięciu opinii urzędnika ds. praw podstawowych i poinformowaniu odpowiedniego państwa członkowskiego, wycofuje finansowanie wspólnej operacji, szybkiej interwencji na granicy, projektu pilotażowego, rozmieszczenia zespołu wspierającego zarządzanie migracjami, operacji powrotowej, interwencji powrotowej lub porozumienia roboczego, zawiesza lub kończy takie działania, całkowicie lub częściowo, jeżeli uzna, że występują naruszenia praw podstawowych lub zobowiązań w zakresie ochrony międzynarodowej mające poważny charakter lub mogące się powtarzać. Decyzję taką podejmuje się na podstawie obiektywnych kryteriów. Dyrektor wykonawczy informuje zarząd o takiej decyzji. Podejmując taką decyzję, dyrektor wykonawczy uwzględnia m.in. istotne informacje, takie jak liczba i treść zarejestrowanych skarg, sprawozdania dotyczące poważnych zdarzeń, sprawozdania oficerów łącznikowych i oficerów koordynujących oddelegowanych do przyjmującego państwa członkowskiego, a także informacje od innych odpowiednich organizacji międzynarodowych, instytucji, organów, urzędów i agencji Unii w dziedzinach objętych niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka    256

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Jeżeli dyrektor wykonawczy podejmie decyzję o zawieszeniu lub zakończeniu rozmieszczenia przez Agencję zespołu wspierającego zarządzanie migracjami, informuje o tej decyzji inne właściwe agencje działające w danym obszarze hotspotu lub ośrodku kontrolowanym.

5.  Jeżeli dyrektor wykonawczy podejmie decyzję o zawieszeniu lub zakończeniu rozmieszczenia przez Agencję zespołu wspierającego zarządzanie migracjami, informuje o tej decyzji inne właściwe agencje działające na danym obszarze hotspotu.

Poprawka    257

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dyrektor wykonawczy dokonuje oceny rezultatów wspólnych operacji, szybkich interwencji na granicy, projektów pilotażowych, rozmieszczenia zespołów wspierających zarządzanie migracjami i współpracy operacyjnej z państwami trzecimi. Przekazuje on zarządowi szczegółowe sprawozdania z oceny tych działań w terminie 60 dni od ich zakończenia, wraz z uwagami urzędnika ds. praw podstawowych. Dyrektor wykonawczy sporządza całościową analizę porównawczą tych rezultatów, mając na względzie poprawę jakości, zwiększenie spójności i skuteczności przyszłych działań, oraz włącza tę analizę do rocznego sprawozdania z działalności Agencji.

Dyrektor wykonawczy dokonuje oceny rezultatów wszystkich działań operacyjnych i projektów pilotażowych Agencji. Przekazuje Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i zarządowi szczegółowe sprawozdania z oceny tych działań w terminie 60 dni od ich zakończenia, wraz z uwagami urzędnika ds. praw podstawowych. Dyrektor wykonawczy sporządza całościową analizę porównawczą tych rezultatów, mając na względzie poprawę jakości, zwiększenie spójności i skuteczności przyszłych działań, oraz włącza tę analizę do rocznego sprawozdania z działalności Agencji.

Poprawka    258

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W dziedzinie powrotów, w poszanowaniu praw podstawowych ogólnych zasad prawa Unii, a także prawa międzynarodowego, w tym w zakresie ochrony uchodźców i praw dziecka, Agencja w szczególności:

1.  Bez dokonywania kontroli merytorycznej decyzji nakazujących powrót, które pozostają w wyłącznej gestii państw członkowskich, w dziedzinie powrotów, w poszanowaniu praw podstawowych, ogólnych zasad prawa Unii i prawa międzynarodowego, w tym w zakresie ochrony uchodźców, w poszanowaniu zasady non-refoulement i praw dziecka, Agencja:

Poprawka    259

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapewnia państwom członkowskim pomoc techniczną i operacyjną w zakresie powrotów obywateli państw trzecich, w tym w zakresie przygotowywania decyzji nakazujących powrót, identyfikacji obywateli państw trzecich oraz innych działań państw członkowskich w zakresie działań poprzedzających powrót i związanych z powrotem, w tym dobrowolnych wyjazdów, w celu stworzenia zintegrowanego systemu zarządzania powrotami między właściwymi organami państw członkowskich, z udziałem odpowiednich organów państw trzecich i innych odpowiednich zainteresowanych stron;

a)  zapewnia pomoc techniczną i operacyjną państwom członkowskim, które wyraźnie się o nią zwrócą, w zakresie powrotów osób powracających, w tym zapewnia pomoc w gromadzeniu informacji na potrzeby decyzji nakazujących powrót, identyfikacji osób powracających i nabywania dokumentów podróży, w tym w drodze współpracy konsularnej, nie ujawniając informacji dotyczących faktu, że złożono wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej lub jakichkolwiek innych informacji, które nie są ściśle istotne do celów przeprowadzenia powrotu danych osób powracających oraz innych działań państw członkowskich w zakresie działań poprzedzających powrót i związanych z powrotem; organizuje i koordynuje operacje powrotowe i zapewnia wsparcie w dobrowolnych wyjazdach, we współpracy z państwami członkowskimi, w celu stworzenia zintegrowanego systemu zarządzania powrotami między właściwymi organami państw członkowskich, z udziałem odpowiednich organów państw trzecich i innych odpowiednich zainteresowanych stron;

Poprawka    260

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  koordynuje na poziomie technicznym i operacyjnym wspomagane dobrowolne powroty z państw członkowskich, zapewniając pomoc na etapie przed wyjazdem, w trakcie podróży i po przyjeździe, przy uwzględnieniu potrzeb migrantów wymagających szczególnego traktowania oraz we współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji;

Poprawka    261

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zapewnia pomoc techniczną i operacyjną państwom członkowskim, które zmagają się z wyzwaniami w zakresie powrotów lub presji migracyjnej, w tym przez rozmieszczenie zespołów ds. zarządzania migracją;

b)  zapewnia pomoc techniczną i operacyjną państwom członkowskim, które zmagają się z wyzwaniami dotyczącymi ich systemów powrotowych;

Poprawka    262

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  opracowuje model odniesienia dla systemu zarządzania sprawami dotyczącymi powrotu, określający strukturę krajowych systemów zarządzania powrotami, oraz zapewnia państwom członkowskim pomoc techniczną i operacyjną w zakresie opracowywania krajowych systemów zarządzania powrotami dostosowanych do tego modelu;

[c)  opracowuje, w porozumieniu z urzędnikiem ds. praw podstawowych i forum konsultacyjnym, model odniesienia dla systemu zarządzania sprawami dotyczącymi powrotu, określający strukturę krajowych systemów zarządzania powrotami, oraz zapewnia państwom członkowskim pomoc techniczną i operacyjną w zakresie opracowywania krajowych systemów zarządzania powrotami dostosowanych do tego modelu;]

Poprawka    263

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  rozwija obsługuje system centralny oraz infrastrukturę łączności między krajowymi systemami zarządzania powrotami państw członkowskich a systemem centralnym oraz zapewnia państwom członkowskim pomoc techniczną i operacyjną w połączeniu się ze strukturą komunikacyjną;

d)  obsługuje i utrzymuje IRMA jako platformę, a także infrastrukturę łączności między krajowymi systemami zarządzania powrotami państw członkowskich a tą platformą oraz zapewnia państwom członkowskim pomoc techniczną i operacyjną w połączeniu się ze strukturą komunikacyjną;

Poprawka    264

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  udziela państwom członkowskim pomocy technicznej i operacyjnej przy identyfikacji obywateli państw trzecich oraz uzyskiwaniu dokumentów podróży, w tym w drodze współpracy konsularnej, nie ujawniając informacji dotyczących faktu złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej; organizuje i koordynuje operacje powrotowe i zapewnia wsparcie dla dobrowolnych wyjazdów we współpracy z państwami członkowskimi;

skreśla się

Poprawka    265

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Pomoc techniczna i operacyjna, o której mowa w ust. 1 lit. b), obejmuje działania wspierające państwa członkowskie przy przeprowadzaniu procedur powrotu przez właściwe organy krajowe, w szczególności zapewnianie:

2.  Pomoc techniczna i operacyjna, o której mowa w ust. 1 lit. b), obejmuje działania wspierające państwa członkowskie przy przeprowadzaniu procedur powrotu przez właściwe organy krajowe, w szczególności poprzez:

Poprawka    266

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  tłumaczeń ustnych;

a)  zapewnianie tłumaczeń ustnych;

Poprawka    267

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  praktycznych informacji, analiz i zaleceń dotyczących państw trzecich będących państwami powrotów, istotnych przy wdrażaniu niniejszego rozporządzenia, we współpracy, w stosownych przypadkach, z innymi, organami, urzędami i agencjami Unii, w tym EASO;

b)  zapewnianie praktycznych informacji, analiz i zaleceń dotyczących państw trzecich będących państwami powrotów, istotnych przy wdrażaniu niniejszego rozporządzenia, we współpracy, w stosownych przypadkach, z innymi, organami, urzędami i agencjami Unii, w tym [Agencją Unii Europejskiej ds. Azylu] i Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej;

Poprawka    268

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  doradztwa i pomocy technicznej i operacyjnej w zakresie wdrażania procedur powrotu i zarządzania nimi zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE, w tym przygotowywania decyzji nakazujących powrót, w identyfikacji i w uzyskiwaniu dokumentów podróży;

skreśla się

Poprawka    269

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  doradztwa i pomocy, zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE i prawem międzynarodowym, w zakresie środków niezbędnych do zadbania o to, by osoby powracające pozostawały do dyspozycji w celu przeprowadzenia powrotu i do zapobiegania ucieczkom osób powracających;

d)  zapewnianie doradztwa i pomocy, zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE i prawem międzynarodowym, w zakresie przyjętych przez państwa członkowskie środków, które są uzasadnione, proporcjonalne i niezbędne do zapewnienia, by osoby powracające pozostawały do dyspozycji w celu przeprowadzenia powrotu, i do zapobiegania ucieczkom osób powracających, a także w zakresie rozwiązań zastępczych w stosunku do detencji;

Poprawka    270

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  sprzętu, zdolności i wiedzy specjalistycznej do celów realizacji decyzji nakazujących powrót i identyfikacji obywateli państw trzecich.

e)  zapewnianie sprzętu, zdolności i wiedzy specjalistycznej do celów realizacji decyzji nakazujących powrót i identyfikacji obywateli państw trzecich.

Poprawka    271

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Agencja może wyjątkowo otrzymywać dotacje z funduszy unijnych przeznaczone na działania w zakresie powrotów zgodnie z przepisami finansowymi mającymi zastosowanie do Agencji. Agencja zapewnia, aby w umowach z państwami członkowskimi o przyznaniu dotacji wszelkie wsparcie finansowe było uzależnione od pełnego poszanowania Karty.

skreśla się

Poprawka    272

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja opracowuje, wdraża i obsługuje systemy i aplikacje informatyczne umożliwiające wymianę informacji niejawnych oraz szczególnie chronionych informacji jawnych do celów powrotów w ramach Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej i wymianę danych osobowych, o których mowa w art. 87–89, zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2015/444, decyzją Komisji (UE, Euratom) 2015/443 i [rozporządzeniem (WE) nr 45/2001].

Agencja opracowuje, wdraża i obsługuje systemy i aplikacje informatyczne umożliwiające wymianę informacji niejawnych oraz szczególnie chronionych informacji jawnych do celów powrotów w ramach Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej i wymianę danych osobowych, o których mowa w art. 87–89, zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2015/444, decyzją Komisji (UE, Euratom) 2015/443 i rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

Poprawka    273

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja w szczególności ustanawia, obsługuje i utrzymuje centralny system przetwarzania wszelkich informacji i danych przekazywanych automatycznie przez krajowe systemy zarządzania powrotami państw członkowskich, który to system jest niezbędny Agencji do zapewnienia pomocy technicznej i operacyjnej zgodnie z art. 49.

Agencja w szczególności obsługuje i utrzymuje IRMA jako platformę przetwarzania wszelkich informacji i danych przekazywanych przez krajowe systemy zarządzania powrotami państw członkowskich, który to system jest niezbędny Agencji do zapewnienia pomocy technicznej i operacyjnej zgodnie z art. 49, 51 i 54.

Poprawka    274

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Bez dokonywania kontroli merytorycznej decyzji nakazujących powrót Agencja zapewnia pomoc techniczną i operacyjną oraz zapewnia koordynację lub organizację operacji powrotowych, w tym również w zakresie czarterowania lotów na potrzeby takich operacji lub organizowania powrotów lotami regularnymi. Agencja może z własnej inicjatywy koordynować lub organizować operacje powrotowe.

1.  Bez dokonywania kontroli merytorycznej decyzji nakazujących powrót, która pozostaje wyłączną kompetencją państw członkowskich, Agencja udziela pomocy technicznej i operacyjnej oraz zapewnia koordynację lub organizację, aby móc prowadzić operacje powrotowe. Agencja może z własnej inicjatywy i w porozumieniu z danym państwem członkowskim koordynować lub organizować operacje powrotowe zgodnie z art. 7 ust. 2.

 

Udzielając państwom członkowskim pomocy technicznej i operacyjnej w organizowaniu powrotów, Agencja, za pośrednictwem oficera koordynującego, upewnia się, że wszyscy obywatele państw trzecich korzystający z lotów organizowanych lub koordynowanych przez Agencję otrzymali ostateczną decyzję nakazującą powrót. Państwa członkowskie przekazują Agencji kopię decyzji nakazującej powrót w odniesieniu do każdej osoby powracającej, która ma powrócić przy technicznej i operacyjnej pomocy Agencji.

 

Agencja nie koordynuje, nie organizuje ani nie proponuje operacji powrotowych do państw trzecich, w których stwierdzono ryzyko naruszania praw podstawowych lub rażących usterek w odnośnych systemach i procedurach prawa cywilnego i karnego. Określa się to między innymi na podstawie zweryfikowanych sprawozdań urzędnika ds. praw podstawowych.

Poprawka    275

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie raz w miesiącu przedstawiają dane operacyjne na temat powrotów konieczne Agencji do oceny potrzeb w tym zakresie i informują Agencję o orientacyjnych planach dotyczących liczby osób powracających i o państwach trzecich będących państwami powrotów, w obu tych przypadkach w związku z właściwymi krajowymi operacjami powrotowymi, oraz o swoich potrzebach w zakresie pomocy lub koordynacji ze strony Agencji. Agencja przygotowuje i utrzymuje aktualizowany na bieżąco plan operacyjny, aby zapewnić wnioskującym państwom członkowskim niezbędną pomoc operacyjną, w tym również w postaci wyposażenia technicznego. Agencja może z własnej inicjatywy lub na wniosek państwa członkowskiego uwzględnić w aktualizowanym na bieżąco planie operacyjnym daty i miejsca docelowe operacji powrotowych, które uznaje za konieczne, na podstawie oceny potrzeb. Na wniosek dyrektora wykonawczego zarząd podejmuje decyzję w sprawie sposobu działania aktualizowanego na bieżąco planu operacyjnego.

2.  Państwa członkowskie – za pomocą systemu, o którym mowa w art. 50 ust. 1 – przedstawiają dane operacyjne na temat powrotów niezbędne Agencji do oceny potrzeb w tym zakresie i informują Agencję o orientacyjnych planach dotyczących liczby osób powracających i o państwach trzecich będących państwami powrotów, w obu tych przypadkach w związku z właściwymi krajowymi operacjami powrotowymi, oraz o swoich potrzebach w zakresie pomocy lub koordynacji ze strony Agencji. Agencja przygotowuje i utrzymuje aktualizowany na bieżąco plan operacyjny, aby zapewnić wnioskującym państwom członkowskim niezbędną pomoc operacyjną, w tym również w postaci wyposażenia technicznego. Agencja może z własnej inicjatywy, w porozumieniu z danym państwem członkowskim i zgodnie z art. 7 ust. 2 lub na wniosek państwa członkowskiego uwzględnić w aktualizowanym na bieżąco planie operacyjnym daty i miejsca docelowe operacji powrotowych, które uznaje za konieczne, na podstawie oceny potrzeb. Na wniosek dyrektora wykonawczego zarząd podejmuje decyzję w sprawie sposobu działania aktualizowanego na bieżąco planu operacyjnego. Agencja – za pośrednictwem swojego oficera koordynującego – weryfikuje, czy wszystkie osoby powracające lotami powrotnymi organizowanymi lub koordynowanymi przez Agencję otrzymały ostateczną decyzję nakazującą powrót zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE.

 

Na wniosek dyrektora wykonawczego plany operacyjne wszystkich operacji i interwencji powrotowych wspieranych i koordynowanych przez Agencję są uzgadniane przez Agencję z uczestniczącymi państwami członkowskimi i uczestniczącymi państwami trzecimi i mają charakter wiążący dla Agencji, uczestniczących państw członkowskich i uczestniczących państw trzecich w odniesieniu do wszystkich operacji powrotowych i interwencji powrotowych. Plany operacyjne obejmują wszystkie aspekty niezbędne do przeprowadzenia operacji powrotowej, w tym m.in. procedury monitorowania i sprawozdawczości oraz mechanizm skargowy, jak również szczegółowe przepisy dotyczące wdrażania gwarancji przestrzegania praw podstawowych i praworządności w odniesieniu do odpowiednich standardów i kodeksów postępowania.

Poprawka    276

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Agencja może zapewnić pomoc technicznąoperacyjną oraz, na wniosek uczestniczących państw członkowskich albo z własnej inicjatywy, zapewnić koordynację lub organizację operacji powrotowych, na potrzeby których środki transportu i eskortę przymusowych powrotów zapewnia państwo trzecie będące państwem powrotu (zwanych dalej „zbiorowymi operacjami powrotowymi”). Uczestniczące państwa członkowskie i Agencja zapewniają poszanowanie, w trakcie całej operacji powrotowej, praw podstawowych, zasady non-refoulement oraz proporcjonalne stosowanie środków przymusu. W trakcie całej operacji powrotowej, do czasu przyjazdu do państwa trzeciego będącego państwem powrotu, konieczna jest obecność co najmniej jednego przedstawiciela państwa członkowskiego i jednego obserwatora przymusowych powrotów z zasobu ustanowionego na mocy art. 52 lub z krajowego systemu monitorowania należącego do uczestniczącego państwa członkowskiego.

3.  Agencja może udzielić pomocy technicznejoperacyjnej oraz, na wniosek uczestniczących państw członkowskich albo z własnej inicjatywy, w porozumieniu z danym państwem członkowskim i zgodnie z art. 7 ust. 2, może również zapewnić koordynację lub organizację operacji powrotowych, na potrzeby których środki transportu i eskortę przymusowych powrotów zapewnia państwo trzecie będące państwem powrotu (zwanych dalej „zbiorowymi operacjami powrotowymi”). Uczestniczące państwa członkowskie i Agencja zapewniają w trakcie całej operacji powrotowej poszanowanie praw podstawowych, zasady non-refoulement i godności osoby powracającej oraz proporcjonalne stosowanie środków przymusu. W trakcie całej operacji powrotowej, do czasu przyjazdu do państwa trzeciego będącego państwem powrotu, konieczna jest obecność co najmniej jednego przedstawiciela państwa członkowskiego i jednego obserwatora przymusowych powrotów z zasobu ustanowionego na mocy art. 52 lub z krajowego systemu monitorowania należącego do uczestniczącego państwa członkowskiego.

Poprawka    277

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każdą operację powrotową monitoruje się zgodnie z art. 8 ust. 6 dyrektywy 2008/115/WE. Monitorowanie przymusowych operacji powrotowych jest prowadzone przez obserwatora przymusowych powrotów na podstawie obiektywnych i przejrzystych kryteriów i obejmuje całą operację powrotową od etapu przed opuszczeniem kraju do przekazania osób powracających w państwie trzecim będącym państwem powrotu. Obserwator przymusowych powrotów składa sprawozdanie w sprawie każdej przymusowej operacji powrotowej dyrektorowi wykonawczemu, urzędnikowi ds. praw podstawowych oraz właściwym organom krajowym wszystkich państw członkowskich zaangażowanych w daną operację. W razie potrzeby dyrektor wykonawczy i właściwe organy krajowe podejmują stosowne działania następcze.

Każdą operację powrotową monitoruje się zgodnie z art. 8 ust. 6 dyrektywy 2008/115/WE. Monitorowanie przymusowych operacji powrotowych jest prowadzone przez obserwatora przymusowych powrotów na podstawie obiektywnych i przejrzystych kryteriów i obejmuje całą operację powrotową od etapu przed opuszczeniem kraju do przekazania osób powracających w państwie trzecim będącym państwem powrotu. Obserwator przymusowych powrotów składa sprawozdanie w sprawie każdej przymusowej operacji powrotowej dyrektorowi wykonawczemu, urzędnikowi ds. praw podstawowych, właściwym organom krajowym wszystkich państw członkowskich zaangażowanych w daną operację i w razie konieczności Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich. W razie potrzeby dyrektor wykonawczy i właściwe organy krajowe podejmują stosowne działania następcze.

Poprawka    278

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W razie powzięcia przez Agencję wątpliwości co do przestrzegania praw podstawowych podczas operacji powrotowej Agencja powiadamia o tych wątpliwościach uczestniczące państwa członkowskieKomisję.

Jeżeli Agencja ma wątpliwości co do przestrzegania praw podstawowych w kontekście operacji powrotowej, powiadamia o nich uczestniczące państwa członkowskie, Komisję, Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej i w razie konieczności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Poprawka    279

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Dyrektor wykonawczy ocenia wyniki operacji powrotowych i co sześć miesięcy przekazuje zarządowi szczegółowe sprawozdanie z oceny w sprawie wszystkich operacji powrotowych przeprowadzonych w poprzednim półroczu, wraz z uwagami urzędnika ds. praw podstawowych. Dyrektor wykonawczy sporządza całościową analizę porównawczą tych rezultatów, mając na względzie podwyższenie jakości, zwiększenie spójności i skuteczności przyszłych operacji powrotowych. Dyrektor wykonawczy włącza tę analizę do rocznego sprawozdania z działalności Agencji.

6.  Dyrektor wykonawczy ocenia wyniki operacji powrotowych i co sześć miesięcy przekazuje Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i zarządowi szczegółowe sprawozdanie z oceny w sprawie wszystkich operacji powrotowych przeprowadzonych w poprzednim półroczu, wraz z uwagami urzędnika ds. praw podstawowych. Dyrektor wykonawczy sporządza całościową analizę porównawczą tych rezultatów, mając na względzie podwyższenie jakości, zwiększenie spójności i skuteczności przyszłych operacji powrotowych. Dyrektor wykonawczy włącza tę analizę do rocznego sprawozdania z działalności Agencji.

Poprawka    280

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Agencja finansuje lub współfinansuje operacje powrotowe ze swojego budżetu zgodnie z zasadami finansowymi mającymi zastosowanie do Agencji, nadając priorytet operacjom przeprowadzanym przez więcej niż jedno państwo członkowskie lub operacjom z obszarów hotspotów lub ośrodków kontrolowanych.

7.  Agencja finansuje operacje powrotowe ze swojego budżetu zgodnie z zasadami finansowymi mającymi zastosowanie do Agencji, nadając priorytet operacjom przeprowadzanym przez więcej niż jedno państwo członkowskie lub operacjom z obszarów hotspotów.

Poprawka    281

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja, po zasięgnięciu opinii urzędnika ds. praw podstawowych, tworzy zasób obserwatorów przymusowych powrotów właściwych organów, którzy monitorują przymusowe powroty zgodnie z art. 8 ust. 6 dyrektywy 2008/115/WE i którzy zostali przeszkoleni zgodnie z art. 62 niniejszego rozporządzenia.

1.  Agencja, po należytym uwzględnieniu zalecenia urzędnika ds. praw podstawowych, tworzy zasób obserwatorów przymusowych powrotów jako część stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, o której mowa w art. 55, i spośród właściwych organów, którzy monitorują przymusowe powroty zgodnie z art. 8 ust. 6 dyrektywy 2008/115/WE i którzy zostali przeszkoleni zgodnie z art. 62 niniejszego rozporządzenia. Obserwatorzy przymusowych powrotów składają również sprawozdanie Agencji, w tym urzędnikowi ds. praw podstawowych.

Poprawka    282

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Zarząd, na wniosek dyrektora wykonawczego, określa profil i liczbę obserwatorów przymusowych powrotów udostępnianych do tego zasobu. Ta sama procedura ma zastosowanie w odniesieniu do wszelkich późniejszych zmian dotyczących profilu i łącznych liczb. Państwa członkowskie odpowiadają za udział w zasobie, wyznaczając obserwatorów przymusowych powrotów odpowiadających określonemu profilowi. Do zasobu włączani są obserwatorzy przymusowych powrotów wyspecjalizowani w zajmowaniu się ochroną dzieci.

2.  Zarząd, na wniosek dyrektora wykonawczego i we współpracy z Agencją Praw Podstawowych, określa profil i liczbę obserwatorów przymusowych powrotów udostępnianych do tego zasobu, biorąc pod uwagę liczbę specjalistów ds. powrotów i eskorty przymusowych powrotów dostępnych dla Agencji do celów wspierania operacji i interwencji powrotowych. Ta sama procedura ma zastosowanie w odniesieniu do wszelkich późniejszych zmian dotyczących profilu i łącznych liczb. Państwa członkowskie odpowiadają za udział w zasobie, wyznaczając obserwatorów przymusowych powrotów odpowiadających określonemu profilowi. Do zasobu włączani są obserwatorzy przymusowych powrotów wyspecjalizowani w zajmowaniu się ochroną dzieci.

Poprawka    283

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Obserwatorzy przymusowych powrotów podlegają środkom dyscyplinarnym swojego rodzimego państwa członkowskiego podczas operacji powrotowych lub interwencji powrotowych.

5.  Obserwatorzy przymusowych powrotów podlegają środkom dyscyplinarnym swojego rodzimego państwa członkowskiego podczas operacji powrotowych lub interwencji powrotowych.

 

Po utworzeniu przez Agencję zasobu obserwatorów przymusowych powrotów i ustaleniu profilu i liczby obserwatorów przymusowych powrotów Agencja powierza Radzie Europy i jej obserwatorom przymusowych powrotów działającym w ramach Europejskiego Komitetu do spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu zadanie przeprowadzania wyrywkowych kontroli wybranych prób obejmujących maksymalnie 20 % operacji powrotowych przeprowadzonych lub ułatwionych przez Agencję. Po każdej kontroli wyrywkowej obserwatorzy przymusowych powrotów z ramienia Rady Europy sporządzają sprawozdanie. Rada Europy opracowuje roczne sprawozdanie z oceny zebranych informacji, które jest przekazywane dyrektorowi wykonawczemu, zarządowi Agencji, urzędnikowi ds. praw podstawowych i forum konsultacyjnemu, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji. Co roku Rada Europy otrzymuje od Agencji stosowne środki finansowe w celu oceny zasobu obserwatorów przymusowych powrotów, którymi dysponuje Agencja. Wyniki rocznego sprawozdania z oceny brane są pod uwagę przy ocenie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 116.

 

Agencja nie przeprowadza ani nie ułatwia żadnych przymusowych powrotów, zanim zasób obserwatorów przymusowych powrotów nie zostanie w pełni ustanowiony i nie będzie gotowy do rozmieszczenia.

Poprawka    284

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy Agencja może w czasie interwencji powrotowych rozmieścić zespoły powrotowe w ramach zespołów zarządzania migracją lub, w razie konieczności, aby zapewnić dodatkową pomoc techniczną i operacyjną w obszarze powrotów, w tym w przypadku gdy takie wyzwania związane są z napływem dużych zróżnicowanych grup migrantów lub z przyjęciem obywateli państw trzecich uratowanych na morzu.

1.  Na wniosek państwa członkowskiego albo z własnej inicjatywy i w porozumieniu z zainteresowanym państwem członkowskim Agencja może w czasie interwencji powrotowych rozmieścić zespoły ds. powrotów, w których skład wchodzą również funkcjonariusze posiadający specjalistyczną wiedzę w dziedzinie ochrony dzieci, w ramach zespołów zarządzania migracją lub, w razie konieczności, aby zapewnić dodatkową pomoc techniczną i operacyjną w obszarze powrotów. Agencja oddelegowuje do działania jedynie funkcjonariuszy straży granicznej, ekspertów i pracowników, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z art. 62.

Poprawka    285

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W sytuacji, kiedy państwo członkowskie stoi w obliczu obciążenia podczas wykonywania zobowiązania do powrotu obywateli państw trzecich, którzy podlegają wydanym przez dane państwo członkowskie decyzjom nakazującym powrót, Agencja, z własnej inicjatywy lub na wniosek tego państwa członkowskiego, zapewnia odpowiednią pomoc techniczną i operacyjną w postaci interwencji powrotowej. Interwencja taka może polegać na rozmieszczeniu w przyjmującym państwie członkowskim zespołów powrotowych, które udzielają pomocy we wdrażaniu procedur powrotu i organizacji operacji powrotowych z przyjmującego państwa członkowskiego.

1.  W sytuacji, kiedy państwo członkowskie stoi w obliczu obciążenia podczas wykonywania zobowiązania do zapewnienia powrotu, Agencja, z własnej inicjatywy i w porozumieniu z danym państwem członkowskim albo na wniosek tego państwa członkowskiego, udziela odpowiedniej pomocy technicznej i operacyjnej w postaci interwencji powrotowej. Interwencja taka może polegać na rozmieszczeniu w przyjmującym państwie członkowskim zespołów powrotowych, które udzielają pomocy we wdrażaniu procedur powrotu i organizacji operacji powrotowych z przyjmującego państwa członkowskiego. W trakcie całej operacji powrotowej do czasu przyjazdu do docelowego państwa trzeciego powrotu konieczna jest obecność co najmniej przedstawiciela państwa członkowskiego i obserwatora przymusowego powrotu z zasobu ustanowionego na mocy art. 51.

Poprawka    286

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Agencja może również wszcząć interwencje powrotowe w państwach trzecich w oparciu o instrukcje określone w wieloletnim cyklu polityki strategicznej, w przypadku gdy dane państwo trzecie zwraca się o dodatkową pomoc techniczną i operacyjną w odniesieniu do swoich działań w zakresie powrotów. Interwencja taka może polegać na rozmieszczeniu zespołów powrotowych w celu zapewnienia pomocy technicznej i operacyjnej przy działaniach państwa trzeciego w zakresie powrotów.

skreśla się

Poprawka    287

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W sytuacji, gdy państwo członkowskie stoi w obliczu szczególnych i wyjątkowo trudnych wyzwań podczas wykonywania zobowiązania do powrotu obywateli państw trzecich, którzy podlegają decyzjom nakazującym powrót, Agencja, z własnej inicjatywy lub na wniosek danego państwa członkowskiego, zapewnia odpowiednią pomoc techniczną i operacyjną w postaci szybkiej interwencji powrotowej. Taka szybka interwencja powrotowa może polegać na rozmieszczeniu w przyjmującym państwie członkowskim zespołów powrotowych, które udzielają pomocy we wdrażaniu procedur powrotu i organizacji operacji powrotowych z przyjmującego państwa członkowskiego.

3.  W sytuacji, gdy państwo członkowskie stoi w obliczu szczególnych i wyjątkowo trudnych wyzwań podczas wykonywania zobowiązania do zapewnienia powrotu osób powracających, które podlegają decyzjom nakazującym powrót, Agencja, z własnej inicjatywy i w porozumieniu z danym państwem członkowskim albo na jego wniosek oraz po przeprowadzeniu oceny sytuacji w tym państwie członkowskim w zakresie praw podstawowych i praworządności, udziela odpowiedniej pomocy technicznej i operacyjnej w postaci szybkiej interwencji powrotowej. Taka szybka interwencja powrotowa może polegać na rozmieszczeniu w przyjmującym państwie członkowskim zespołów powrotowych, które udzielają pomocy we wdrażaniu procedur powrotu i organizacji operacji powrotowych z przyjmującego państwa członkowskiego. W trakcie całej operacji powrotowej do czasu przyjazdu do docelowego państwa trzeciego powrotu konieczna jest obecność co najmniej przedstawiciela państwa członkowskiego i obserwatora przymusowego powrotu z zasobu ustanowionego na mocy art. 51.

Poprawka    288

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Agencja finansuje lub współfinansuje interwencje powrotowe ze swojego budżetu zgodnie z zasadami finansowymi mającymi zastosowanie do Agencji.

6.  Agencja finansuje interwencje powrotowe ze swojego budżetu zgodnie z zasadami finansowymi mającymi zastosowanie do Agencji.

Poprawka    289

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Stała służba Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej w składzie 10 000 członków personelu operacyjnego jest częścią Agencji. W skład stałej służby wchodzą następujące trzy kategorie personelu zgodnie z systemem rocznego dostępu określonym w załączniku I:

1.  Stała służba Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej jest częścią Agencji. W skład stałej służby wchodzą następujące cztery kategorie personelu zgodnie z rocznym systemem dostępności określonym w załączniku I:

Poprawka    290

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  kategoria 4: rezerwa szybkiego reagowania składająca się z personelu operacyjnego z państw członkowskich, która ma zostać rozmieszczona do celów szybkich interwencji na granicy zgodnie z art. 58a.

Poprawka    291

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Agencja rozmieszcza członków stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej jako członków zespołów zarządzania granicami, zespołów wspierających zarządzanie migracjami, zespołów powrotowych w ramach wspólnych operacji, szybkich interwencji na granicy lub interwencji powrotowych lub wszelkich innych istotnych działań operacyjnych w państwach członkowskich lub państwach trzecich.

2.  Agencja rozmieszcza członków stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej jako członków zespołów zarządzania granicami, zespołów wspierających zarządzanie migracjami, zespołów powrotowych w ramach wspólnych operacji, w tym obserwatorów przymusowych powrotów, szybkich interwencji na granicy lub interwencji powrotowych lub wszelkich innych istotnych działań operacyjnych w państwach członkowskich lub państwach trzecich. Agencja i zainteresowane państwo członkowskie dopilnowują, by nie dochodziło do nakładania się działań operacyjnych.

Poprawka    292

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Członkowie zespołu Agencji uczestniczący w danej operacji mogą współpracować z zespołami Europolu rozmieszczonymi na tym samym obszarze geograficznym w sprawach dotyczących przestępczości transgranicznej.

Poprawka    293

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Zgodnie z art. 83 wszyscy członkowie stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej są uprawnieni do wykonywania zadań w zakresie kontroli granicznej lub powrotów, w tym zadań wymagających uprawnień wykonawczych określonych w odpowiednich przepisach krajowych lub, jeśli chodzi o personel Agencji, zgodnie z załącznikiem II.

3.  Zgodnie z art. 83 wszyscy członkowie stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej są uprawnieni – na podstawie porozumienia z przyjmującym państwem członkowskim – do wykonywania zadań w zakresie kontroli granicznej lub powrotów, w tym zadań wymagających uprawnień wykonawczych określonych w odpowiednich przepisach krajowych lub, jeśli chodzi o personel Agencji, zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia. Stała służba, w tym personel statutowy, spełnia wymagania dotyczące specjalistycznego szkolenia i profesjonalizmu, o których mowa w art. 16 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/399.

Poprawka    294

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  w sprawie poszczególnych profili personelu operacyjnego w każdej z trzech kategorii w ramach stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, które mają wejść w skład zespołów w następnym roku;

a)  w sprawie poszczególnych profili personelu operacyjnego należącego do kategorii 1–3 w ramach stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz do kategorii 4 w przypadku szybkich interwencji na granicy, które mają wejść w skład zespołów w następnym roku;

Poprawka    295

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Agencja może zatrudnić do 4 % całkowitej liczby członków stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej jako personel pełniący funkcje pomocnicze w zakresie tworzenia stałej służby, planowania jej operacji i zarządzania nimi oraz nabywania własnego wyposażenia Agencji.

6.  Agencja może zatrudnić do 10 % całkowitej liczby członków stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, pochodzących z kategorii 1, lub korzystać z usług oddelegowanych ekspertów krajowych, jako personel pełniący funkcje pomocnicze w zakresie tworzenia stałej służby, planowania jej operacji i zarządzania nimi oraz nabywania własnego wyposażenia Agencji.

Poprawka    296

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Od dnia ... [pięć lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] liczby personelu określone w załączniku I są poddawane corocznemu przeglądowi, pod warunkiem że stała służba została ustanowiona i jest w pełni funkcjonalna. W stosownych przypadkach, liczby personelu należącego do kategorii 1, 2, 3 i 4 mogą zostać zwiększone lub zmniejszone o maksymalnie 30 %, o ile liczby te nie będą niższe od minimalnego progu wynoszącego 5000 pracowników operacyjnych albo nie przekroczą maksymalnego progu wynoszącego 7000 pracowników operacyjnych. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 118 w celu zmiany niniejszego rozporządzenia na potrzeby dostosowania liczb personelu określonych w załączniku I.

Poprawka    297

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja wnosi wkład do stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej z członków swojego personelu statutowego (kategoria 1), którzy mają zostać rozmieszczeni w obszarach operacyjnych jako członkowie zespołów odpowiedzialni za wszystkie zadania i posiadający wszystkie uprawnienia, w tym zadania w zakresie obsługi własnego wyposażenia Agencji.

1.  Agencja zasila stałą służbę Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej swoimi pracownikami statutowymi (kategoria 1) rozmieszczanymi na obszarach operacyjnych jako członkowie zespołów odpowiedzialni za wszystkie zadania i posiadający wszystkie uprawnienia, w tym zadania w zakresie monitorowania przestrzegania praw podstawowych i obsługi własnego wyposażenia Agencji.

Poprawka    298

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Agencja oddelegowuje do stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej co najmniej 100 pracowników statutowych (kategoria 1) rozmieszczanych na obszarach operacyjnych i biorących udział w operacjach i działaniach powrotowych, którzy podlegają bezpośrednio urzędnikowi ds. praw podstawowych i których zadaniem jest monitorowanie zgodności z prawami podstawowymi wszystkich działań i operacji Agencji, przyjmującego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego. Osoby monitorujące przestrzeganie praw podstawowych jako personel statutowy są niezależne w wykonywaniu swoich obowiązków. Podlegają one bezpośrednio urzędnikowi ds. praw podstawowych i forum konsultacyjnemu. Muszą też posiadać niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie praw podstawowych i monitorowania powrotów.

Poprawka    299

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Zgodnie z art. 62 ust. 2 po rekrutacji nowi członkowie personelu przechodzą, stosownie do potrzeb, pełne szkolenia w zakresie ochrony granic lub związane z powrotami w ramach specjalnych programów szkoleniowych opracowanych przez Agencję oraz, w oparciu o umowy z wybranymi państwami członkowskimi, realizowanych w ich specjalistycznych akademiach. Koszty szkolenia są w całości pokrywane przez Agencję.

2.  Zgodnie z art. 62 ust. 2 po rekrutacji nowi pracownicy przechodzą pełne szkolenia, w tym w zakresie praw podstawowych, w zależności od ich profilu. Organizowane są szkolenia w zakresie ochrony granic, szkolenia związane z powrotami czy szczegółowe szkolenia w zakresie praw podstawowych, stosownie do potrzeb, w ramach specjalnych programów szkoleniowych opracowanych przez Agencję oraz, w oparciu o umowy z wybranymi państwami członkowskimi, realizowanych w ich specjalistycznych akademiach. Koszty szkolenia są w całości pokrywane przez Agencję.

Poprawka    300

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Agencja zapewnia, aby w okresie zatrudnienia członkowie jej personelu statutowego, pełniąc swoje obowiązki jako członkowie zespołu, przestrzegali wysokich standardów. Dla każdego członka personelu sporządza się odpowiedni plan szkoleń, zapewniając tym samym, że będą stale posiadali kwalifikacje zawodowe niezbędne do wypełniania zadań w zakresie ochrony granic lub zadań związanych z powrotami.

3.  Agencja zapewnia, aby w okresie zatrudnienia jej pracownicy statutowi pełnili swoje obowiązki jako członkowie zespołu, stosując się do najwyższych standardów i przestrzegając w pełni praw podstawowych. Dla każdego pracownika sporządza się odpowiedni plan szkoleń, zapewniając tym samym, że będą stale posiadali kwalifikacje zawodowe niezbędne do wypełniania zadań w zakresie ochrony granic, monitorowania praw podstawowych lub zadań związanych z powrotami.

Poprawka    301

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Pozostałych członków personelu zatrudnionych przez Agencję, którzy nie posiadają kwalifikacji do prowadzenia kontroli granicznej lub pełnienia funkcji związanych z powrotami, rozmieszcza się jedynie podczas wspólnych operacji na potrzeby koordynacji i realizacji innych powiązanych zadań. Nie wchodzą oni w skład zespołów.

4.  Pozostałych pracowników zatrudnionych przez Agencję, którzy nie posiadają kwalifikacji do prowadzenia kontroli granicznej, monitorowania praw podstawowych lub pełnienia funkcji związanych z powrotami, rozmieszcza się jedynie podczas wspólnych operacji na potrzeby koordynacji i realizacji innych powiązanych zadań. Nie wchodzą oni w skład zespołów.

Poprawka    302

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie wnoszą wkład do personelu operacyjnego stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oddelegowanego w charakterze członków zespołu do Agencji (kategoria 2). Okres trwania poszczególnych oddelegowań określa się zgodnie z art. 93 ust. 7. Aby ułatwić wdrożenie systemu wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 61, oddelegowanie rozpoczyna się co do zasady z początkiem roku kalendarzowego.

1.  Państwa członkowskie wnoszą wkład do personelu operacyjnego stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oddelegowanego w charakterze członków zespołu do Agencji (kategoria 2). Okres trwania poszczególnych oddelegowań określa się zgodnie z art. 94 ust. 7. Aby ułatwić wdrożenie systemu wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 61, oddelegowanie rozpoczyna się co do zasady z początkiem roku kalendarzowego.

Poprawka    303

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Do dnia 30 czerwca każdego roku każde państwo członkowskie wyznacza swoich pracowników operacyjnych w celu oddelegowania zgodnie z określonymi liczbami i profilami ustalonymi przez zarząd na następny rok zgodnie z art. 55 ust. 4. Agencja może sprawdzić, czy personel operacyjny zaproponowany przez państwa członkowskie odpowiada określonym profilom i posiada niezbędne umiejętności językowe. Do dnia 15 września Agencja zatwierdza zaproponowanych kandydatów lub zwraca się do państwa członkowskiego, by zaproponowało innego kandydata do oddelegowania w przypadku niezgodności z wymaganymi profilami, niewystarczających umiejętności językowych, przewinień lub naruszenia obowiązujących przepisów podczas poprzednich rozmieszczeń.

4.  Do dnia 30 czerwca każdego roku każde państwo członkowskie wyznacza swoich pracowników operacyjnych w celu oddelegowania zgodnie z określonymi liczbami i profilami ustalonymi przez zarząd na następny rok zgodnie z art. 55 ust. 4. Agencja sprawdza, czy personel operacyjny zaproponowany przez państwa członkowskie odpowiada określonym profilom i posiada niezbędne umiejętności językowe. Do dnia 15 września Agencja zatwierdza zaproponowanych kandydatów lub ich odrzuca w przypadku niezgodności z wymaganymi profilami, niewystarczających umiejętności językowych, przewinień lub naruszenia obowiązujących przepisów podczas poprzednich rozmieszczeń i zwraca się do państwa członkowskiego, by zaproponowało innego kandydata do oddelegowania.

Poprawka    304

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Z zastrzeżeniem art. 75 ust. 3 każde oddelegowanie personelu należącego do kategorii 2 jest obowiązkowe. W przypadku odwołania do art. 75 ust. 3 personel statutowy zastępuje dany personel należący do kategorii 2.

Poprawka    305

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 58 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Każde państwo członkowskie odpowiada za zapewnienie, by wyznaczeni pracownicy operacyjni byli dostępni na wniosek Agencji zgodnie z ustaleniami określonymi w niniejszym artykule. Każdy członek personelu operacyjnego jest dostępny na okres maksymalnie 4 miesięcy w roku kalendarzowym.

2.  Każde państwo członkowskie odpowiada za zapewnienie, by wyznaczeni pracownicy operacyjni byli dostępni na wniosek Agencji zgodnie z ustaleniami określonymi w niniejszym artykule. Każdy członek personelu operacyjnego jest dostępny na okres od co najmniej 2 miesięcy do maksymalnie 4 miesięcy w roku kalendarzowym.

Poprawka    306

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 58 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Agencja może zweryfikować, czy personel operacyjny wyznaczony przez państwa członkowskie do rozmieszczeń krótkoterminowych odpowiada określonym profilom i posiada niezbędne umiejętności językowe. Agencja może zwrócić się do państwa członkowskiego o usunięcie członka personelu operacyjnego z wykazu krajowego w razie niezgodności z wymaganymi profilami, niewystarczających umiejętności językowych, przewinień lub naruszenia obowiązujących przepisów podczas poprzednich rozmieszczeń.

3.  Agencja weryfikuje, czy personel operacyjny wyznaczony przez państwa członkowskie do rozmieszczeń krótkoterminowych odpowiada określonym profilom i posiada niezbędne umiejętności językowe. Agencja odrzuca wyznaczonego pracownika operacyjnego w razie niezgodności z wymaganymi profilami, niewystarczających umiejętności językowych, przewinień lub naruszenia obowiązujących przepisów podczas poprzednich rozmieszczeń i zwraca się do państwa członkowskiego, by wyznaczyło innego kandydata.

Poprawka    307

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 58 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a.  Z zastrzeżeniem art. 75 ust. 3 każde oddelegowanie pracownika należącego do kategorii 3 jest obowiązkowe. W przypadku odwołania do art. 75 ust. 3 personel statutowy zastępuje dany personel należący do kategorii 3.

Poprawka    308

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 58 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 58a

 

Udział państw członkowskich w stałej służbie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej za pośrednictwem rezerwy szybkiego reagowania

 

1.  Państwa członkowskie niezwłocznie oddają personel operacyjny wchodzący w skład rezerwy szybkiego reagowania do dyspozycji Agencji (kategoria 4). Personel operacyjny może zostać rozmieszczony jako część rezerwy szybkiego reagowania z każdego państwa członkowskiego w ciągu pięciu dni roboczych od dnia, w którym dyrektor wykonawczy i przyjmujące państwo członkowskie uzgodnili plan operacyjny, wyłącznie do celów szybkich interwencji na granicy, pod warunkiem że wszyscy pracownicy należący do kategorii 1–3, którzy są wymagani do przeprowadzenia danej operacji, zostali już rozmieszczeni. W tym celu każde państwo członkowskie co roku udostępnia Agencji funkcjonariuszy straży granicznej lub innych właściwych pracowników. Ich profile muszą odpowiadać profilom określonym w decyzji zarządu. Łączna liczba personelu udostępnionego przez państwa członkowskie wynosi 3000 funkcjonariuszy straży granicznej lub innych właściwych pracowników. Agencja sprawdza, czy funkcjonariusze straży granicznej zaproponowani przez państwa członkowskie odpowiadają określonym profilom. Agencja zatwierdza zaproponowanych kandydatów lub ich odrzuca w przypadku niezgodności z wymaganymi profilami, niewystarczających umiejętności językowych, przewinień lub naruszenia obowiązujących przepisów podczas poprzednich rozmieszczeń i zwraca się do państwa członkowskiego, by zaproponowało innego kandydata do oddelegowania.

 

2.  Każde państwo członkowskie odpowiada za swój udział w liczbie funkcjonariuszy straży granicznej lub innych właściwych pracowników, o której mowa w ust. 1, zgodnie z załącznikiem Va.

Poprawka    309

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przegląd śródokresowy funkcjonowania stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej

Przegląd funkcjonowania stałej służby EUROPEJSKIEJ STRAŻY GRANICZNEJ I PRZYBRZEŻNEJ

Poprawka    310

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia 31 czerwca 2024 r., w szczególności na podstawie sprawozdań, o których mowa w art. 65, Komisja przeprowadza śródokresowy przegląd funkcjonowania stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, oceniając jej ogólną liczbę i skład. W przeglądzie uwzględnia się zmiany personelu statutowego w odniesieniu do wkładu Agencji lub wszelkie istotne zmiany zdolności poszczególnych państw członkowskich, które mogą wpłynąć na ich zdolność do wniesienia wkładu do stałej służby.

1.  Do dnia [dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia], w szczególności na podstawie sprawozdań, o których mowa w art. 65 i art. 62 ust. 8a, Komisja, wspólnie z państwami członkowskimi, przeprowadza przegląd funkcjonowania stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, w tym rezerwy szybkiego reagowania, oceniając jej ogólne przeszkolenie, wiedzę specjalistyczną, profesjonalizm, liczebność i skład. W przeglądzie uwzględnia się zmiany personelu statutowego w odniesieniu do wkładu Agencji lub wszelkie istotne zmiany zdolności poszczególnych państw członkowskich, które mogą wpłynąć na ich zdolność do wniesienia wkładu do stałej służby.

Poprawka    311

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Do przeglądu śródokresowego dołącza się, w stosownych przypadkach, odpowiednie wnioski w celu zmiany załączników I, III i IV.

2.  Do przeglądu śródokresowego dołącza się, w stosownych przypadkach, odpowiednie wnioski w celu zmiany załączników I, III, IV i Va.

Poprawka    312

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Do dnia ... [dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] i później co cztery lata Komisja, wspólnie z państwami członkowskimi i z pomocą Agencji, przeprowadza niezależny przegląd poziomu przeszkolenia, wiedzy specjalistycznej i profesjonalizmu personelu stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Komisja przekazuje wyniki przeglądu Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.

Poprawka    313

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Pod warunkiem uzyskania zgody przyjmującego państwa członkowskiego Agencja może na jego terytorium utworzyć biuro w państwie członkowskim, aby ułatwić i usprawnić koordynację działań operacyjnych, w tym w dziedzinie powrotów, organizowanych przez Agencję w tym państwie członkowskim lub w regionie sąsiadującym oraz aby zapewnić skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi i technicznymi Agencji. Biura w państwach członkowskich są jednostkami tymczasowymi utworzonymi na okres niezbędny do przeprowadzenia przez Agencję istotnych działań operacyjnych w danym państwie członkowskim lub w danym regionie sąsiadującym. Okres ten można w razie potrzeby przedłużyć.

1.  Pod warunkiem porozumienia z przyjmującym państwem członkowskim lub wyraźnego uwzględnienia tej możliwości w umowie o statusie zawartej z przyjmującym państwem trzecim Agencja może utworzyć biuro na terytorium tego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, aby ułatwić i usprawnić koordynację działań operacyjnych, w tym w dziedzinie powrotów, organizowanych przez Agencję w tym państwie członkowskim lub państwie trzecim oraz aby zapewnić skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi i technicznymi Agencji. Biura w państwach członkowskich są tworzone na okres niezbędny do przeprowadzenia przez Agencję istotnych działań operacyjnych w danym państwie członkowskim lub w danym państwie trzecim. Okres ten można w razie potrzeby przedłużyć.

Poprawka    314

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Agencja i przyjmujące państwo członkowskie, w którym znajduje się dane biuro, dokładają starań, aby poczynić niezbędne ustalenia w celu zapewnienia możliwie najlepszych warunków niezbędnych do wykonywania zadań powierzonych biuru w państwie członkowskim.

2.  Agencja i przyjmujące państwo członkowskie lub przyjmujące państwo trzecie, w którym znajduje się dane biuro, czynią niezbędne ustalenia w celu zapewnienia jak najlepszych warunków niezbędnych do wykonywania zadań powierzonych biuru. Miejsce zatrudnienia personelu pracującego w biurach określa się zgodnie z art. 94 ust. 2.

Poprawka    315

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zapewniają państwu członkowskiemu wsparcie operacyjne w danych obszarach działań;

b)  zapewniają państwu członkowskiemu lub państwu trzeciemu wsparcie operacyjne w danych obszarach działań;

Poprawka    316

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  monitorują zgodność z prawami podstawowymi operacji i działań w zakresie zarządzania granicami i powrotów oraz podlegają bezpośrednio urzędnikowi ds. praw podstawowych;

Poprawka    317

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  współpracują z przyjmującym państwem członkowskim (przyjmującymi państwami członkowskimi) we wszystkich kwestiach związanych z praktyczną realizacją działań operacyjnych organizowanych przez Agencję w danym państwie członkowskim (państwach członkowskich), w tym we wszelkich dodatkowych kwestiach, które mogą wystąpić w trakcie tych działań;

d)  współpracują z przyjmującym państwem członkowskim (przyjmującymi państwami członkowskimi) lub przyjmującym państwem trzecim we wszystkich kwestiach związanych z praktyczną realizacją działań operacyjnych organizowanych przez Agencję w danym państwie członkowskim (państwach członkowskich) lub przyjmującym państwie trzecim, w tym we wszelkich dodatkowych kwestiach, które mogą wystąpić w trakcie tych działań;

Poprawka    318

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  wspierają oficera koordynującego w ułatwianiu, w razie potrzeby, koordynacji i komunikacji między zespołami Agencji a odpowiednimi organami przyjmującego państwa członkowskiego;

f)  wspierają oficera koordynującego w ułatwianiu, w razie potrzeby, koordynacji i komunikacji między zespołami Agencji a odpowiednimi organami przyjmującego państwa członkowskiego lub przyjmującego państwa trzeciego;

Poprawka    319

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  wspierają oficera łącznikowego Agencji w celu określenia wszelkich obecnych lub przyszłych wyzwań związanych z zarządzaniem granicami w obszarze, za który są odpowiedzialne, lub z wdrażaniem dorobku w zakresie powrotów oraz regularnie składają sprawozdania do siedziby głównej;

i)  wspierają oficera łącznikowego Agencji w celu określenia wszelkich obecnych lub przyszłych wyzwań związanych z zarządzaniem granicami na obszarze, za który są odpowiedzialne, z wdrażaniem dorobku w zakresie powrotów lub z kwestiami związanymi z prawami podstawowymi oraz regularnie składają sprawozdania do siedziby głównej;

Poprawka    320

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Przyjmujące państwo członkowskie, w którym utworzono biuro, wspiera Agencję w zapewnianiu zdolności operacyjnej.

Poprawka    321

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Dyrektor wykonawczy co kwartał przekazuje zarządowi sprawozdanie z działalności biur w państwach członkowskich. Działalność biur w państwach członkowskich należy opisać w oddzielnej sekcji rocznego sprawozdania z działalności, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 10.

6.  Dyrektor wykonawczy i urzędnik ds. praw podstawowych co kwartał przekazują zarządowi sprawozdanie z działalności biur w państwach członkowskich oraz z przestrzegania praw podstawowych, które biura te monitorują. Działalność biur w państwach członkowskich należy opisać w oddzielnej sekcji rocznego sprawozdania z działalności, o którym mowa w art. 98 ust. 2 lit. j).

Poprawka    322

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Jeżeli Komisja stwierdzi, że w państwie członkowskim, w którym Agencja ustanowiła biuro, występują ogólne braki w zakresie praworządności, bezzwłocznie zgłasza to ustalenie dyrektorowi wykonawczemu. W ciągu miesiąca od otrzymania informacji o tym ustaleniu – jeśli w międzyczasie biuro nie zostanie zamknięte – zarząd, na wniosek dyrektora wykonawczego, decyduje, czy zamknąć biuro, uwzględniając w pełni opinię Komisji.

Poprawka    323

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie są uprawnione do otrzymywania finansowania w formie finansowania niepowiązanego z kosztami w ujęciu rocznym w celu wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w celu zabezpieczenia swoich wkładów na rzecz stałej służby Europejskiego Straży Granicznej i Przybrzeżnej zgodnie z załącznikami III i IV, zgodnie z art. 125 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046, które to finansowanie jest wypłacane po zakończeniu danego roku oraz po spełnieniu warunków określonych zgodnie z ust. 3 i 4. Finansowanie takie opiera się na kwocie referencyjnej określonej w ust. 2 i wynosi:

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    324

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Roczna płatność kwoty, o której mowa w ust. 1 lit. a), jest należna pod warunkiem, że państwa członkowskie odpowiednio zwiększą w danym okresie ogólną liczbę krajowych funkcjonariuszy straży granicznej na swoim terytorium w drodze rekrutacji nowych funkcjonariuszy straży granicznej i innych funkcjonariuszy. Odpowiednie informacje na potrzeby składania sprawozdań przekazuje się Agencji w ramach corocznych negocjacji dwustronnych i weryfikuje w ramach oceny narażenia w kolejnym roku. Roczna płatność kwoty, o której mowa w ust. 1 lit. b), jest należna w odniesieniu do liczby funkcjonariuszy straży granicznej lub innych funkcjonariuszy skutecznie rozmieszczonych na okres co najmniej 4 miesięcy zgodnie z art. 58 w ramach limitu określonego w załączniku IV.

3.  Roczna płatność kwoty, o której mowa w ust. 1 lit. a), jest należna pod warunkiem, że państwa członkowskie odpowiednio zwiększą w danym okresie ogólną liczbę krajowych funkcjonariuszy straży granicznej na swoim terytorium w drodze rekrutacji nowych funkcjonariuszy straży granicznej i innych funkcjonariuszy. Odpowiednie informacje na potrzeby składania sprawozdań przekazuje się Agencji w ramach corocznych negocjacji dwustronnych i weryfikuje w ramach oceny narażenia w kolejnym roku. Roczna płatność kwoty, o której mowa w ust. 1 lit. b), jest należna w całości w odniesieniu do liczby funkcjonariuszy straży granicznej lub innych funkcjonariuszy skutecznie rozmieszczonych na okres co najmniej 4 kolejnych lub niekolejnych miesięcy lub, na zasadzie proporcjonalności rozmieszczenia, na okres kolejnych lub niekolejnych niecałych 4 miesięcy zgodnie z art. 58 w ramach limitu określonego w załączniku IV. Zaliczka powiązana z roczną płatnością kwot, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), jest przyznawana po przedłożeniu konkretnego i uzasadnionego wniosku przez państwo członkowskie wnoszące wkład.

Poprawka    325

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Podczas wykorzystywania wsparcia finansowego na mocy niniejszego artykułu Agencja i państwa członkowskie zapewniają zgodność z zasadami współfinansowania i zakazu podwójnego finansowania.

Poprawka    326

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja, uwzględniając plan działania w zakresie zdolności, o którym mowa w art. 9 ust. 4, we współpracy z odpowiednimi instytucjami szkoleniowymi państw członkowskich oraz – w stosownych przypadkach – z EASO i Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej, opracowuje wyspecjalizowane instrumenty szkoleniowe, w tym specjalne szkolenia z zakresu ochrony dzieci i innych osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Zapewnia ona funkcjonariuszom straży granicznych, specjalistom ds. powrotów i innym właściwym członkom personelu, którzy są członkami stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, zaawansowane szkolenie odpowiednie do rodzaju wykonywanych przez nich zadań i przyznanych im uprawnień. Eksperci będący pracownikami Agencji prowadzą z tymi funkcjonariuszami straży granicznych i innymi członkami zespołów regularne ćwiczenia zgodnie z harmonogramem zaawansowanego szkolenia i ćwiczeń, o którym mowa w rocznym programie prac Agencji.

1.  Agencja, uwzględniając plan działania w zakresie zdolności, o którym mowa w art. 9 ust. 4, we współpracy z odpowiednimi instytucjami szkoleniowymi państw członkowskich, [Agencją Unii Europejskiej ds. Azylu] i Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej, opracowuje wyspecjalizowane instrumenty szkoleniowe, w tym specjalne szkolenia z zakresu ochrony dzieci i innych osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Zapewnia ona funkcjonariuszom straży granicznej, specjalistom ds. powrotów, eskorcie powrotów, obserwatorom przymusowych powrotów i innym właściwym pracownikom, którzy są członkami stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, zaawansowane szkolenie odpowiednie do rodzaju wykonywanych przez nich zadań i przyznanych im uprawnień. Eksperci będący pracownikami Agencji prowadzą z tymi funkcjonariuszami straży granicznych i innymi członkami zespołów regularne ćwiczenia zgodnie z harmonogramem zaawansowanego szkolenia i ćwiczeń, o którym mowa w rocznym programie prac Agencji.

Poprawka    327

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Agencja zapewnia, aby wszyscy członkowie personelu zatrudnieni jako personel operacyjny w stałej służbie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie odpowiednich przepisów prawa unijnego i międzynarodowego, w tym w zakresie praw podstawowych, dostępu do ochrony międzynarodowej oraz, w stosownych przypadkach, działań poszukiwawczych i ratowniczych, przed pierwszym rozmieszczeniem w ramach działań operacyjnych organizowanych przez Agencję. W tym celu Agencja, w oparciu o umowy z wybranymi państwami członkowskimi, wdraża niezbędne programy szkoleniowe w akademiach krajowych. Koszty szkolenia są w całości pokrywane przez Agencję.

2.  Agencja dopilnowuje, aby wszyscy pracownicy zatrudnieni w charakterze personelu operacyjnego stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej przeszli przed udziałem w działaniach operacyjnych organizowanych przez Agencję stosowne szkolenie w zakresie odpowiednich przepisów prawa unijnego i międzynarodowego, w tym w zakresie praw podstawowych, dostępu do ochrony międzynarodowej, wytycznych dotyczących identyfikowania osób ubiegających się o ochronę i wskazywania im odpowiednich procedur, wytycznych dotyczących zaspokajania szczególnych potrzeb dzieci, w tym nieletnich pozbawionych opieki, ofiar handlu ludźmi, osób potrzebujących pilnie pomocy medycznej i innych osób w szczególnie trudnej sytuacji oraz aby przeszli szkolenie w zakresie działań poszukiwawczych i ratowniczych, jeżeli mają uczestniczyć w operacjach morskich. Jeżeli działania operacyjne mogą wymagać użycia broni palnej, pracownicy otrzymują kompleksowe szkolenie praktyczne, prawnicze i etyczne, przy uwzględnieniu wcześniejszych szkoleń lub doświadczenia pracownika.

Poprawka    328

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W tym celu Agencja, w oparciu o umowy z wybranymi państwami członkowskimi, wdraża niezbędne programy szkoleniowe w akademiach krajowych. Agencja dopilnowuje, aby szkolenia były zgodne ze wspólnym podstawowym programem nauczania, były zharmonizowane i sprzyjały wzajemnemu zrozumieniu i wspólnej kulturze w oparciu o wartości zapisane w traktatach. Koszty szkolenia są w całości pokrywane przez Agencję.

Poprawka    329

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Po uzyskaniu zgody zarządu Agencja może stworzyć ośrodek szkoleniowy w celu dalszego ułatwienia włączenia do prowadzonych szkoleń wspólnej kultury europejskiej.

Poprawka    330

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Agencja podejmuje niezbędne inicjatywy w celu zapewnienia, aby cały personel operacyjny z państw członkowskich uczestniczący w zespołach stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej przeszedł szkolenie w zakresie odpowiednich przepisów prawa unijnego i międzynarodowego, w tym w zakresie praw podstawowych, dostępu do ochrony międzynarodowej oraz, w stosownych przypadkach, działań poszukiwawczych i ratowniczych, przed udziałem w działaniach operacyjnych organizowanych przez Agencję.

skreśla się

Poprawka    331

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Agencja podejmuje niezbędne inicjatywy w celu zapewnienia szkoleń dla personelu realizującego zadania w dziedzinie powrotów, przydzielonego do stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz do zasobu, o którym mowa w art. 52. Agencja zapewnia, aby przed rozpoczęciem udziału w działaniach operacyjnych organizowanych przez Agencję jej personel oraz wszelki personel uczestniczący w operacjach powrotowych i interwencjach powrotowych odbył szkolenie w zakresie właściwego prawa Unii i prawa międzynarodowego, w tym praw podstawowych i dostępu do ochrony międzynarodowej.

4.  Agencja podejmuje niezbędne inicjatywy w celu zapewnienia szkoleń dla personelu realizującego zadania w dziedzinie powrotów, przydzielonego do stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz do zasobu, o którym mowa w art. 52. Agencja zapewnia, aby przed rozpoczęciem udziału w działaniach operacyjnych organizowanych przez Agencję jej personel oraz wszelki personel uczestniczący w operacjach powrotowych i interwencjach powrotowych odbył szkolenie w zakresie właściwego prawa Unii i prawa międzynarodowego, w tym praw podstawowych, dostępu do ochrony międzynarodowej i mechanizmu ukierunkowanej pomocy dla osób w szczególnie trudnej sytuacji.

Poprawka    332

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Agencja ustanawia program wymiany umożliwiający funkcjonariuszom straży granicznych uczestniczącym w jej zespołach oraz personelowi uczestniczącemu w europejskich zespołach interwencji powrotowych zdobycie wiedzy i szczególnych umiejętności poprzez wykorzystanie doświadczeń zdobytych za granicą oraz dobrych praktyk stosowanych podczas współpracy z funkcjonariuszami straży granicznych i personelem realizującym zadania w dziedzinie powrotów w państwach członkowskich innych niż ich własne.

8.  Agencja ustanawia program wymiany umożliwiający funkcjonariuszom straży granicznych uczestniczącym w jej zespołach oraz personelowi uczestniczącemu w europejskich zespołach interwencji powrotowych zdobycie wiedzy lub szczególnych umiejętności za granicą dzięki doświadczeniom, przestrzeganiu praw podstawowych i dobrym praktykom podczas współpracy z funkcjonariuszami straży granicznych i personelem realizującym zadania w dziedzinie powrotów w państwach członkowskich innych niż ich własne.

Poprawka    333

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a.  Agencja ustanawia i dalej rozwija wewnętrzny mechanizm kontroli jakości, aby zagwarantować wysoki poziom przeszkolenia, wiedzy specjalistycznej i profesjonalizmu wszystkich swoich pracowników oraz personelu operacyjnego państw członkowskich, którzy uczestniczą w działaniach operacyjnych Agencji. Agencja przygotowuje roczne sprawozdanie z oceny na podstawie wdrożenia mechanizmu kontroli jakości. Agencja przekazuje roczne sprawozdanie z oceny Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.

Poprawka    334

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na podstawie wniosku dyrektora wykonawczego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji zarząd ustanawia kompleksową wieloletnią strategię dotyczącą sposobu rozwijania własnych możliwości technicznych Agencji, z uwzględnieniem wieloletniego cyklu polityki strategicznej europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami, w tym planu działania w zakresie zdolności, o którym mowa w art. 9 ust. 4, oraz środków budżetowych dostępnych na ten cel w wieloletnich ramach finansowych.

Na podstawie wniosku dyrektora wykonawczego po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji oraz na podstawie wieloletniego cyklu polityki strategicznej europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami, w tym planu działania w zakresie zdolności, o którym mowa w art. 9 ust. 4, a także środków budżetowych dostępnych na ten cel w wieloletnich ramach finansowych zarząd ustanawia kompleksową wieloletnią strategię dotyczącą sposobu rozwijania własnych możliwości technicznych Agencji.

Poprawka    335

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Na podstawie wzoru porozumienia sporządzonego przez Agencję i zatwierdzonego przez zarząd państwo członkowskie rejestracji oraz Agencja uzgadniają warunki zapewniające operacyjność wyposażenia. W przypadku aktywów stanowiących współwłasność warunki te obejmują również okresy, w których aktywa pozostają do pełnej dyspozycji Agencji, i określają użytkowanie sprzętu, w tym szczegółowe przepisy dotyczące szybkiego rozmieszczenia w trakcie szybkich interwencji na granicy.

5.  Na podstawie wzoru porozumienia sporządzonego przez Agencję i zatwierdzonego przez zarząd państwo członkowskie rejestracji oraz Agencja uzgadniają warunki zapewniające operacyjność wyposażenia. W tym zakresie państwo członkowskie rejestracji zatwierdza takie wyposażenie jako wykorzystywane na potrzeby publiczne. W przypadku aktywów stanowiących współwłasność warunki te obejmują również okresy, w których aktywa pozostają do pełnej dyspozycji Agencji, i określają użytkowanie sprzętu, w tym szczegółowe przepisy dotyczące szybkiego rozmieszczenia w trakcie szybkich interwencji na granicy.

Poprawka    336

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Jeżeli Agencja nie posiada niezbędnego wykwalifikowanego personelu statutowego, państwo członkowskie rejestracji lub dostawca wyposażenia technicznego zapewniają niezbędnych ekspertów oraz pracowników technicznych do obsługi wyposażenia technicznego w sposób zgodny z prawem i bezpieczny. W takim przypadku wyposażenie techniczne stanowiące wyłączną własność Agencji jest udostępniane Agencji na jej wniosek, a państwo członkowskie rejestracji nie może powoływać się na sytuację wyjątkową, o której mowa w art. 64 ust. 8.

6.  Jeżeli Agencja nie posiada niezbędnego wykwalifikowanego personelu statutowego, państwo członkowskie rejestracji lub dostawca wyposażenia technicznego zapewniają niezbędnych ekspertów oraz pracowników technicznych do obsługi wyposażenia technicznego w sposób zgodny z prawem i bezpieczny. Jeżeli państwo członkowskie rejestracji proponuje niezbędnych ekspertów oraz pracowników technicznych, liczą się oni jako część wkładu tego państwa członkowskiego w stałą służbę. W takim przypadku wyposażenie techniczne stanowiące wyłączną własność Agencji jest udostępniane Agencji na jej wniosek, a państwo członkowskie rejestracji nie może powoływać się na sytuację wyjątkową, o której mowa w art. 64 ust. 8. Jeżeli państwo członkowskie zostaje wezwane do udostępnienia wyposażenia technicznego i personelu operacyjnego, Agencja uwzględnia konkretne wyzwania operacyjne, z jakimi boryka się dane państwo członkowskie w momencie wezwania.

Poprawka    337

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 65 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  liczbę członków personelu operacyjnego udostępnianego przez każde państwo członkowskie do stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz do zasobu obserwatorów przymusowych powrotów;

a)  liczbę pracowników operacyjnych udostępnianych przez każde państwo członkowskie do stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, łącznie z zasobem obserwatorów przymusowych powrotów;

Poprawka    338

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 65 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  liczbę elementów wyposażenia technicznego rozmieszczonych przez każde państwo członkowskie i Agencję w poprzednim roku z rezerwy wyposażenia technicznego, w szczególności

e)  liczbę elementów wyposażenia technicznego rozmieszczonych przez każde państwo członkowskie i Agencję w poprzednim roku z rezerwy wyposażenia technicznego;

Poprawka    339

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Uwzględniając plan działania w zakresie zdolności, o którym mowa w art. 9 ust. 4, Agencja aktywnie monitoruje działalność badawczą i innowacyjną mającą znaczenie dla europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami, obejmującą stosowanie zaawansowanych technologii nadzoru, oraz w niej uczestniczy. Agencja przekazuje rezultaty tych badań Parlamentowi Europejskiemu, państwom członkowskim i Komisji zgodnie z art. 50. Agencja może w razie potrzeby wykorzystywać te rezultaty we wspólnych operacjach, szybkich interwencjach na granicy, operacjach powrotowych i interwencjach powrotowych.

1.  Uwzględniając plan działania w zakresie zdolności, o którym mowa w art. 9 ust. 4, Agencja aktywnie monitoruje działalność badawczą i innowacyjną mającą znaczenie dla europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami oraz w niej uczestniczy. Agencja przekazuje rezultaty tych badań Parlamentowi Europejskiemu, państwom członkowskim i Komisji zgodnie z art. 50. Agencja może w razie potrzeby wykorzystywać te rezultaty we wspólnych operacjach, szybkich interwencjach na granicy, operacjach powrotowych i interwencjach powrotowych.

Poprawka    340

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Agencja może planować i realizować projekty pilotażowe odnoszące się do zagadnień objętych niniejszym rozporządzeniem.

4.  Agencja może planować i realizować projekty pilotażowe, jeżeli jest to konieczne do realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    341

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Agencja podaje do publicznej wiadomości wszystkie swoje projekty badawcze, w tym projekty demonstracyjne, a także informacje o zaangażowanych partnerach oraz o budżecie danego projektu.

Poprawka    342

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 67 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie i Agencja ustanawiają plany operacyjne dotyczące zarządzania granicami i powrotów. Plany operacyjne państw członkowskich dotyczące odcinków granicy o wysokim i krytycznym poziomie ryzyka ustanawia się we współpracy z sąsiednimi państwami członkowskimi oraz z Agencją. W odniesieniu do działań Agencji planowanie operacyjne na następny rok określa się w załączniku do jednolitego dokumentu programowego, o którym mowa w art. 100, a w odniesieniu do poszczególnych działań operacyjnych – za pośrednictwem planu operacyjnego, o którym mowa w art. 39 i art. 75 ust. 3.

2.  Państwa członkowskie i Agencja ustanawiają plany operacyjne dotyczące zarządzania granicami i powrotów. Plany operacyjne państw członkowskich dotyczące odcinków granicy o wysokim poziomie ryzyka ustanawia się we współpracy z sąsiednimi państwami członkowskimi oraz z Agencją. W odniesieniu do działań Agencji planowanie operacyjne na następny rok określa się w załączniku do jednolitego dokumentu programowego, o którym mowa w art. 100, a w odniesieniu do poszczególnych działań operacyjnych – za pośrednictwem planu operacyjnego, o którym mowa w art. 39 i art. 75 ust. 3.

Poprawka    343

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 67 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Krajowy plan rozwoju zdolności odnosi się w szczególności do polityki rekrutacji i szkolenia funkcjonariuszy straży granicznej specjalistów ds. powrotów, nabywania i utrzymania sprzętu oraz niezbędnych działań badawczo-rozwojowych i związanych z nimi aspektów finansowych.

Krajowy plan rozwoju zdolności odnosi się w szczególności do polityki rekrutacji i szkolenia funkcjonariuszy straży granicznej, specjalistów ds. powrotów, eskorty powrotów i obserwatorów przymusowych powrotów, nabywania i utrzymania sprzętu oraz niezbędnych działań badawczo-rozwojowych i związanych z nimi aspektów finansowych.

Poprawka    344

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Agencja zapewnia utworzenie i obsługę jednostki centralnej ETIAS, o której mowa w art. 7 [rozporządzenia ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS)].

2.  Agencja zapewnia utworzenie i obsługę jednostki centralnej ETIAS, o której mowa w art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240.

Poprawka    345

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Sekcja 11 – podsekcja 1 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Współpraca w ramach UE

skreśla się

Poprawka    346

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 69 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja współpracuje z instytucjami, organami, urzędami i agencjami Unii oraz organizacjami międzynarodowymi w ramach ich odpowiednich ram prawnych oraz wykorzystuje istniejące informacje, możliwości i systemy dostępne w ramach EUROSUR-u.

Agencja współpracuje z instytucjami, organami, urzędami i agencjami Unii w ramach ich odpowiednich ram prawnych oraz wykorzystuje istniejące informacje, możliwości i systemy dostępne w ramach EUROSUR-u.

Poprawka    347

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 69 – ustęp 1 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z akapitem pierwszym Agencja współpracuje w szczególności z:

Zgodnie z akapitem pierwszym Agencja współpracuje z:

Poprawka    348

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 69 – ustęp 1 – akapit 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  Europejską Agencją ds. Azylu;

c)  [Agencją Unii Europejskiej ds. Azylu];

Poprawka    349

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 69 – ustęp 1 – akapit 2 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  misjami i operacjami w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

skreśla się

Poprawka    350

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 69 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Agencja może też współpracować z następującymi organizacjami międzynarodowymi istotnymi z punktu widzenia jej zadań, stosownie do ich odpowiednich ram prawnych:

 

a)  Organizacja Narodów Zjednoczonych poprzez jej odpowiednie biura, agencje, organizacje i inne podmioty, w szczególności Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości oraz Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego;

 

b)  Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej (Interpol);

 

c)  Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie;

 

d)  Światowa Organizacja Celna.

 

Agencja współpracuje z Radą Europy i komisarzem ds. praw człowieka Rady Europy w celu nadzorowania zasobu obserwatorów przymusowych powrotów.

Poprawka    351

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 69 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się w ramach porozumień roboczych zawartych z podmiotami, o których mowa w ust. 1. Takie porozumienia wymagają uzyskania wcześniejszego zatwierdzenia przez Komisję. W każdym przypadku Agencja informuje Parlament Europejski o wszelkich takich porozumieniach.

2.  Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się w ramach porozumień roboczych zawartych z podmiotami, o których mowa w ust. 1. Takie porozumienia wymagają wcześniejszego zatwierdzenia przez Komisję i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, o ile dotyczą wymiany danych osobowych. W każdym przypadku Agencja informuje Parlament Europejski o wszelkich takich porozumieniach i podaje je do publicznej wiadomości. Takie porozumienia powinny jasno wskazywać zakres, stopień i poziom ingerencji proponowanego środka, aby ocenić jego konieczność i proporcjonalność.

Poprawka    352

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 69 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Instytucje, organy, urzędy i agencje Unii oraz organizacje międzynarodowe, o których mowa w ust. 1, wykorzystują informacje uzyskane od Agencji jedynie w ramach swoich kompetencji i z poszanowaniem praw podstawowych, w tym wymogów ochrony danych. Dalsze przekazywanie lub przekazywanie w inny sposób danych osobowych przetwarzanych przez Agencję innym instytucjom, organom, urzędom lub agencjom Unii odbywa się na podstawie specjalnych porozumień roboczych dotyczących wymiany danych osobowych oraz z zastrzeżeniem wcześniejszego zatwierdzenia przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Każdy przypadek przekazywania danych osobowych przez Agencję musi być zgodny z przepisami o ochronie danych określonymi w art. 87–90. W odniesieniu do postępowania z informacjami niejawnymi zamieszcza się w takich porozumieniach postanowienia stanowiące, że dana instytucja, organ, urząd albo agencja Unii albo organizacja międzynarodowa stosuje zasady i standardy bezpieczeństwa równoważne stosowanym przez Agencję.

5.  Instytucje, organy, urzędy i agencje Unii, o których mowa w ust. 1, wykorzystują informacje uzyskane od Agencji jedynie w ramach swoich kompetencji i z poszanowaniem praw podstawowych, w tym wymogów ochrony danych. Dalsze przekazywanie lub udostępnianie w inny sposób danych osobowych przetwarzanych przez Agencję innym instytucjom, organom, urzędom i agencjom Unii może mieć miejsce wyłącznie, jeśli istnieje podstawa prawna w prawie unijnym, nie prowadzi do przetwarzania danych osobowych w innych celach niezgodnych z art. 6 rozporządzenia (UE) 2018/1725 i odbywa się na podstawie specjalnych porozumień roboczych dotyczących wymiany danych osobowych oraz z zastrzeżeniem wcześniejszego zatwierdzenia przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej prowadzi ewidencję dalszego przekazywania danych oraz uzasadnień takiego przekazywania. Europejski Inspektor Ochrony Danych ma możliwość zweryfikowania ich zgodności z prawem, a w szczególności zgodności z zasadami konieczności i proporcjonalności. Każdy przypadek przekazania danych osobowych przez Agencję musi być zgodny z przepisami o ochronie danych określonymi w art. 87–90 i z rozporządzeniem (UE) 2018/1725. W odniesieniu do postępowania z informacjami niejawnymi zamieszcza się w takich porozumieniach postanowienia stanowiące, że dana instytucja, organ, urząd albo agencja Unii albo organizacja międzynarodowa stosuje zasady i standardy bezpieczeństwa równoważne stosowanym przez Agencję.

Poprawka    353

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 69 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Agencja dopilnowuje, aby dane osobowe przekazane lub ujawnione organizacjom międzynarodowym były przetwarzane wyłącznie do celów, w których zostały przekazane lub ujawnione. Agencja dopilnowuje, aby w porozumieniach roboczych zawartych z organizacjami międzynarodowymi w pełni przestrzegano unijnych przepisów o ochronie danych, w szczególności rozdziału V rozporządzenia (UE) 2018/679.

Poprawka    354

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 70 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  udostępnianie potencjałów przez planowanie i realizację operacji wielofunkcyjnych oraz przez udostępnianie aktywów i innych zdolności w zakresie, w jakim działania te są koordynowane przez te agencje i przeprowadzane za zgodą właściwych organów zainteresowanych państw członkowskich.

e)  udostępnianie potencjałów przez planowanie i realizację operacji wielofunkcyjnych, w tym działań poszukiwawczych i ratowniczych, oraz przez udostępnianie aktywów i innych zdolności w zakresie, w jakim działania te są koordynowane przez te agencje i przeprowadzane za zgodą właściwych organów zainteresowanych państw członkowskich.

Poprawka    355

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 70 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Konkretne formy współpracy w zakresie funkcji straży przybrzeżnej między Agencją, Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa i Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego są określane w porozumieniu roboczym zgodnie z przyznanymi im mandatami oraz zasadami finansowymi mającymi zastosowanie do tych agencji. Takie porozumienie podlega zatwierdzeniu przez zarząd Agencji, Radę Administracyjną Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego i Zarząd Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa.

2.  Konkretne formy współpracy w zakresie funkcji straży przybrzeżnej między Agencją, Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa i Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego są określane w porozumieniu roboczym zgodnie z przyznanymi im mandatami oraz zasadami finansowymi mającymi zastosowanie do tych agencji. Takie porozumienie podlega zatwierdzeniu przez zarząd Agencji, Radę Administracyjną Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego i Zarząd Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa. Agencje wykorzystują informacje uzyskane w kontekście współpracy jedynie w granicach własnych ram prawnych oraz z poszanowaniem praw podstawowych, w tym wymogów ochrony danych.

Poprawka    356

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 71 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Dalsze przekazywanie lub inne udostępnianie informacji wymienianych zgodnie z przepisami niniejszego artykułu z państwami trzecimi lub innymi stronami trzecimi jest zabronione.

5.  Dalsze przekazywanie lub udostępnianie w inny sposób informacji wymienianych zgodnie z przepisami niniejszego artykułu państwom trzecim lub jakimkolwiek innym stronom trzecim jest zabronione.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności.

Poprawka    357

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Sekcja 11 – podsekcja 2 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Współpraca z państwami trzecimi

skreśla się

Poprawka    358

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 72 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zgodnie z art. 3 lit. g) państwa członkowskie i Agencja współpracują z państwami trzecimi w celu zapewnienia zintegrowanej polityki zarządzania granicami i polityki migracyjnej, w tym w zakresie powrotów.

1.  Zgodnie z art. 3 lit. g) państwa członkowskie i Agencja współpracują z państwami trzecimi w celu zapewnienia zintegrowanej polityki zarządzania granicami i polityki migracyjnej.

Poprawka    359

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 72 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Komisja, wspólnie z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, ocenia sytuację w państwie trzecim, w tym przestrzeganie przez nie praw podstawowych i poziom ochrony danych, przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań Agencji w danym państwie trzecim lub z danym państwem trzecim oraz przed rozpoczęciem negocjowania jakiegokolwiek porozumienia lub ustalenia z danym państwem trzecim na mocy niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    360

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 72 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Agencja i państwa członkowskie przestrzegają prawa Unii, w tym norm i standardów wchodzących w zakres dorobku prawnego Unii, także wtedy, gdy współpraca z państwami trzecimi ma miejsce na terytorium tych państw.

3.  Agencja i państwa członkowskie przestrzegają prawa Unii, w tym norm i standardów wchodzących w zakres dorobku prawnego Unii, także wtedy, gdy współpraca z państwami trzecimi ma miejsce na terytorium tych państw. Nawiązywanie współpracy z państwami trzecimi służy promowaniu standardów europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami.

Poprawka    361

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Państwa członkowskie zapewniają, by dane osobowe przekazywane lub ujawniane państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym były przetwarzane wyłącznie w celach, w których zostały przekazane lub ujawnione, a osoby, których dotyczą, mogły wykonywać swoje prawa również w tych państwach trzecich lub w odniesieniu do tych organizacji międzynarodowych. W tym celu państwa członkowskie w umowach dwustronnych lub wielostronnych z państwami trzecimi lub w porozumieniach roboczych z organizacjami międzynarodowymi zawierają prawnie wiążące i możliwe do wyegzekwowania gwarancje zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. a) lub ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) 2018/679. Jeżeli nie istnieją umowy lub porozumienia, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie nie przekazują ani nie ujawniają żadnych danych osobowych państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym.

Poprawka    362

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 74 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Prowadząc tę współpracę, Agencja działa w ramach polityki działań zewnętrznych Unii, w tym w odniesieniu do ochrony praw podstawowych oraz zasady non-refoulement, przy wsparciu delegatur Unii oraz, w stosownych przypadkach, misji i operacji WPBiO oraz w koordynacji z nimi.

2.  Prowadząc tę współpracę, Agencja działa w ramach polityki działań zewnętrznych Unii, w tym w odniesieniu do ochrony praw podstawowych oraz zasady non-refoulement, zakazu arbitralnego zatrzymania oraz zakazu tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przy wsparciu delegatur Unii oraz w koordynacji z nimi.

Poprawka    363

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 74 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W okolicznościach, w których konieczne jest rozmieszczenie w państwach trzecich zespołów zarządzania granicami i zespołów powrotowych ze stałej służby Europejskiej Służby Straży Granicznej i Przybrzeżnej, a członkowie zespołów będą wykonywać uprawnienia wykonawcze, Unia zawiera z danym państwem trzecim umowę w sprawie statusu. Umowa o statusie obejmuje wszelkie aspekty niezbędne do prowadzenia działań. W szczególności określa ona zakres operacji, zakres odpowiedzialności karnej i cywilnej oraz zadania i uprawnienia członków zespołów. Umowa o statusie zapewnia pełne poszanowanie praw podstawowych w czasie tych operacji.

3.  W okolicznościach, w których konieczne jest rozmieszczenie w państwach trzecich zespołów zarządzania granicamizespołów ds. powrotów i zespołów monitorujących prawa podstawowe ze stałej służby Europejskiej Służby Straży Granicznej i Przybrzeżnej, a członkowie zespołów będą wykonywać uprawnienia wykonawcze, zgodnie z art. 218 TFUE Unia zawiera z danym państwem trzecim umowę o statusie, sporządzoną na podstawie wzoru takiej umowy, o którym mowa w art. 77 ust. 1a. Umowa o statusie obejmuje wszelkie aspekty niezbędne do prowadzenia działań. W szczególności określa ona zakres operacji, zakres odpowiedzialności cywilnej i karnej oraz zadania i uprawnienia członków zespołów, środki związane z utworzeniem biura i środki zapewniające wdrożenie gwarancji przestrzegania praw podstawowych, w tym rozmieszczenie obserwatorów ds. praw podstawowych, strategię w zakresie praw podstawowych zgodnie z art. 81 i kodeks postępowania zgodnie z art. 82. Umowa o statusie zapewnia pełne poszanowanie praw podstawowych w czasie tych operacji i przewiduje mechanizm skargowy. W odniesieniu do postanowień umowy o statusie związanych z przekazywaniem danych zasięga się opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Operacje przeprowadza się na podstawie planu operacyjnego uzgodnionego również z uczestniczącymi państwami członkowskimi. Udział państw członkowskich we wspólnych operacjach na terytorium państw trzecich ma charakter dobrowolny.

Poprawka    364

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 74 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Agencja działa także w ramach porozumień roboczych, o ile takowe istnieją, zawartych ze wspomnianymi organami, zgodnie prawem i polityką Unii oraz zgodnie z art. 77 ust. 6. Porozumienia robocze określają zakres, charakter i cel współpracy oraz są związane z zarządzaniem współpracą operacyjną i mogą zawierać postanowienia dotyczące wymiany szczególnie chronionych informacji jawnych i postanowienia dotyczące współpracy w ramach EUROSUR-u zgodnie z art. 75 ust. 3. Wszelkie porozumienia robocze dotyczące wymiany informacji niejawnych zawierane są zgodnie z art. 77 ust. 6. Agencja przestrzega prawa Unii, w tym norm i standardów wchodzących w zakres dorobku prawnego Unii.

4.  Agencja działa także w ramach porozumień roboczych, o ile takowe istnieją, zawartych ze wspomnianymi organami, zgodnie prawem i polityką Unii oraz zgodnie z art. 77 ust. 6. Porozumienia robocze określają zakres, charakter i cel współpracy oraz są związane z zarządzaniem współpracą operacyjną i mogą zawierać postanowienia dotyczące wymiany szczególnie chronionych informacji jawnych i postanowienia dotyczące współpracy w ramach EUROSUR-u zgodnie z art. 75 ust. 3. Wszelkie porozumienia robocze dotyczące wymiany informacji niejawnych zawierane są zgodnie z art. 77 ust. 6. Agencja przestrzega prawa Unii, w tym norm i standardów wchodzących w zakres dorobku prawnego Unii. Agencja zwraca się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych o uprzednie zatwierdzenie, o ile te porozumienia robocze przewidują przekazywanie danych osobowych.

Poprawka    365

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 74 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Agencja uczestniczy we wdrażaniu umów międzynarodowych i niewiążących prawnie ustaleń w dziedzinie powrotów zawartych przez Unię z państwami trzecimi w ramach polityki działań zewnętrznych Unii oraz w odniesieniu do kwestii objętych niniejszym rozporządzeniem.

5.  Agencja uczestniczy we wdrażaniu umów międzynarodowych i umów o readmisji zawartych przez Unię z państwami trzecimi w ramach polityki działań zewnętrznych Unii oraz w odniesieniu do kwestii objętych niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka    366

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 74 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Agencja może korzystać z finansowania Unii zgodnie z przepisami stosownych instrumentów wspierających i w odniesieniu do państw trzecich. Może ona uruchamiać i finansować projekty pomocy technicznej w państwach trzecich w dziedzinach objętych niniejszym rozporządzeniem oraz zgodnie z przepisami finansowymi mającymi zastosowanie do Agencji.

6.  Agencja może korzystać z finansowania Unii zgodnie z przepisami stosownych instrumentów wspierających i w odniesieniu do państw trzecich. Po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego i przeprowadzeniu szczegółowej oceny wpływu na prawa podstawowe może ona uruchamiać i finansować projekty pomocy technicznej w państwach trzecich w dziedzinach objętych niniejszym rozporządzeniem oraz zgodnie z przepisami finansowymi mającymi zastosowanie do Agencji.

Poprawka    367

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 74 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Agencja informuje Parlament Europejski o działaniach prowadzonych na podstawie niniejszego artykułu.

7.  Agencja informuje co kwartał Parlament Europejski o działaniach prowadzonych na podstawie niniejszego artykułu oraz, w szczególności, o działaniach związanych z pomocą techniczną i operacyjną w zakresie zarządzania granicami i powrotów w państwach trzecich, z wymianą szczególnie chronionych informacji jawnych z państwami trzecimi, z rozmieszczaniem oficerów łącznikowych oraz z uwzględnianiem szczegółowych informacji o przestrzeganiu praw podstawowych i o ochronie międzynarodowej. Agencja podaje do wiadomości publicznej wszystkie umowy, porozumienia robocze, projekty pilotażowe i projekty pomocy technicznej z państwami trzecimi.

Poprawka    368

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 74 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a.  Agencja dopilnowuje, by informacje przekazywane lub ujawniane państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym były przetwarzane wyłącznie w celach, w których zostały przekazane lub ujawnione, a osoby, których dotyczą, mogły wykonywać swoje prawa również w tych państwach trzecich lub w odniesieniu do tych organizacji międzynarodowych.

Poprawka    369

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 75 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Agencja może udzielać państwom trzecim pomocy w zakresie działań związanych z powrotami i zapewniać koordynację lub organizację operacji powrotowych, podczas których pewna liczba osób powracających powraca z tego państwa trzeciego do innego państwa trzeciego. Takie operacje powrotowe mogą być organizowane z udziałem co najmniej jednego państwa członkowskiego („mieszane operacje powrotowe”) lub jako krajowe operacje powrotowe, w szczególności gdy jest to uzasadnione priorytetami polityki Unii w odniesieniu do nielegalnej migracji. Uczestniczące państwa członkowskie i Agencja zapewniają, by w trakcie całej operacji wydalenia zapewniono poszanowanie praw podstawowych oraz proporcjonalne stosowanie środków przymusu, zwłaszcza poprzez obecność obserwatorów przymusowego powrotu i eskorty przymusowego powrotu z państwa trzeciego.

skreśla się

Poprawka    370

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 76 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Agencja zapewnia, by informacje przekazywane lub ujawniane państwom trzecim były przetwarzane wyłącznie w celach, w których zostały przekazane lub ujawnione, a osoby, których dotyczą, mogły wykonywać swoje prawa również w tych państwach trzecich. Dlatego zabroniona jest wszelka wymiana informacji na podstawie art. 73 ust. 1, w wyniku której państwo trzecie uzyskałoby informacje mogące posłużyć do zidentyfikowania osób lub grup osób, których wniosek o dostęp do ochrony międzynarodowej jest rozpatrywany lub które są poważnie zagrożone torturami, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem lub jakimkolwiek innym działaniem naruszającym ich prawa podstawowe.

Poprawka    371

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 77 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Komisja nie zamyka negocjacji dotyczących umów o współpracy między Unią a państwem trzecim na podstawie niniejszego rozporządzenia, dopóki nie zostanie przeprowadzona ocena sytuacji w zakresie praw podstawowych w tym państwie trzecim zgodnie z art. 72 ust. 2a. Ocenę tę włącza się do procedury zgody.

Poprawka    372

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 77 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja negocjuje umowę w sprawie statusu, o której mowa w art. 74 ust. 3, zgodnie z art. 218 ust. 3 TFUE.

skreśla się

Poprawka    373

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 77 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Po konsultacjach z państwami członkowskimi i Agencją Komisja sporządza wzór umowy o statusie, który przedstawia ramy oceny praw podstawowych, o której mowa w art. 54 ust. 2 lit. a), w odniesieniu do działań prowadzonych na terytorium państw trzecich.

Poprawka    374

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 77 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja, po konsultacji z państwami członkowskimi i Agencją, opracowuje wzory przepisów umów dwustronnych i wielostronnych, o których mowa w art. 71 ust. 2 i art. 73, do celów wymiany informacji w ramach EUROSUR-u zgodnie z art. 76 ust. 2.

Po konsultacjach z państwami członkowskimi i Agencją Komisja opracowuje też wzory przepisów umów dwustronnych i wielostronnych, o których mowa w art. 71 ust. 2 i art. 73, do celów wymiany informacji w ramach EUROSUR-u zgodnie z art. 76 ust. 2. Wzory przepisów obejmują szczegółowe środki zapewniające wdrożenie gwarancji przestrzegania praw podstawowych, strategii w zakresie praw podstawowych zgodnie z art. 81 i kodeksu postępowania zgodnie z art. 82.

Poprawka    375

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 77 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja, po konsultacji z Agencją, opracowuje wzór porozumień roboczych, o których mowa w art. 74.

Po konsultacjach z Agencją Komisja opracowuje wzór porozumień roboczych, o których mowa w art. 74. Taki wzór obejmuje szczegółowe środki zapewniające wdrożenie gwarancji przestrzegania praw podstawowych, strategii w zakresie praw podstawowych zgodnie z art. 81 i kodeksu postępowania zgodnie z art. 82.

Poprawka    376

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 77 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Zainteresowane państwa członkowskie powiadamiają Komisję o istniejących umowach dwustronnych i wielostronnych, o których mowa w art. 73 ust. 1, a Komisja weryfikuje, czy postanowienia tych umów są zgodne z niniejszym rozporządzeniem.

3.  Zainteresowane państwa członkowskie powiadamiają Komisję o istniejących umowach dwustronnych i wielostronnych, o których mowa w art. 73 ust. 1, a Komisja informuje o nich Parlament Europejski, Radę i Agencję i weryfikuje, czy postanowienia tych umów są zgodne z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka    377

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 77 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Przed zawarciem nowej umowy dwustronnej lub wielostronnej, o której mowa w art. 73 ust. 1, zainteresowane państwa członkowskie powiadamiają o tym Komisję, która sprawdza, czy postanowienia umowy są zgodne z niniejszym rozporządzeniem, i odpowiednio informuje o tym odpowiednie państwa członkowskie.

4.  Przed zawarciem nowej umowy dwustronnej lub wielostronnej, o której mowa w art. 73 ust. 1, zainteresowane państwa członkowskie powiadamiają o tym Komisję, która informuje o tym Parlament Europejski, Radę i Agencję i sprawdza, czy postanowienia umowy są zgodne z niniejszym rozporządzeniem, i odpowiednio informuje o tym odpowiednie państwa członkowskie.

Poprawka    378

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 77 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Przed zawarciem jakichkolwiek porozumień roboczych ze stronami trzecimi lub państwami trzecimi Agencja powiadamia o nich Komisję, która wydaje uprzednią zgodę. Po zawarciu porozumień roboczych Agencja powiadamia o tym Komisję, która informuje o nich Parlament Europejski i Radę.

6.  Przed zawarciem jakichkolwiek porozumień roboczych ze stronami trzecimi lub państwami trzecimi Agencja powiadamia o nich Parlament Europejski, Radę i Komisję. Komisja wydaje zgodę przed zawarciem takich porozumień. Po zawarciu porozumień roboczych Agencja powiadamia o tym Komisję, która informuje o nich Parlament Europejski i Radę.

Poprawka    379

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 78 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja może rozmieścić ekspertów będących jej pracownikami statutowymi w państwach trzecich jako oficerów łącznikowych, którzy powinni być objęci możliwie najwyższą ochroną podczas wykonywania powierzonych im obowiązków. Wchodzą oni w skład lokalnych lub regionalnych sieci współpracy oficerów łącznikowych ds. imigracji i specjalistów ds. bezpieczeństwa Unii i państw członkowskich, w tym sieci utworzonej na mocy rozporządzenia (WE) 377/2004. Decyzją zarządu Agencja może określić szczególne profile oficerów łącznikowych, takie jak oficerowie łącznikowi ds. powrotów, w zależności od potrzeb operacyjnych w odniesieniu do danego państwa trzeciego.

1.  Agencja może rozmieścić ekspertów będących jej pracownikami statutowymi w państwach trzecich jako oficerów łącznikowych, którzy powinni być objęci możliwie najwyższą ochroną podczas wykonywania powierzonych im obowiązków. Wchodzą oni w skład lokalnych lub regionalnych sieci współpracy oficerów łącznikowych ds. imigracji i specjalistów ds. bezpieczeństwa Unii i państw członkowskich, w tym sieci utworzonej na mocy rozporządzenia (WE) 377/2004. Decyzją zarządu Agencja może określić szczególne profile oficerów łącznikowych w zależności od potrzeb operacyjnych w odniesieniu do danego państwa trzeciego.

Poprawka    380

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 78 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W ramach polityki działań zewnętrznych Unii priorytetowy charakter ma rozmieszczenie oficerów łącznikowych w tych państwach trzecich, które, jak wynika z analizy ryzyka, stanowią kraj pochodzenia lub tranzytu w odniesieniu do nielegalnej imigracji. Na zasadzie wzajemności Agencja może przyjmować oficerów łącznikowych wysyłanych przez te państwa trzecie. Na wniosek dyrektora wykonawczego zarząd przyjmuje co roku wykaz priorytetów. Rozmieszczenie oficerów łącznikowych jest zatwierdzane przez zarząd na podstawie opinii Komisji.

2.  W ramach polityki działań zewnętrznych Unii priorytetowy charakter ma rozmieszczenie oficerów łącznikowych w tych państwach trzecich, które, jak wynika z analizy ryzyka, stanowią kraj pochodzenia lub tranzytu w odniesieniu do migracji nieuregulowanej. Na zasadzie wzajemności Agencja może przyjmować oficerów łącznikowych wysyłanych przez te państwa trzecie. Na wniosek dyrektora wykonawczego zarząd przyjmuje co roku wykaz priorytetów. Rozmieszczenie oficerów łącznikowych jest zatwierdzane przez zarząd na podstawie opinii Komisji.

Poprawka    381

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 78 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Zgodnie z prawem Unii i z poszanowaniem praw podstawowych do zadań oficerów łącznikowych Agencji należy nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z właściwymi organami w państwach trzecich, do których zostali przydzieleni, w celu przyczyniania się do zapobiegania nielegalnej imigracji i zwalczania jej oraz do powrotu osób powracających, w tym poprzez udzielanie pomocy technicznej w zakresie identyfikacji obywateli państwa trzeciego i uzyskiwania dokumentów podróży. Oficerowie łącznikowi ściśle koordynują swoje działania z delegaturami Unii oraz, w stosownych przypadkach, misjami i operacjami WPBiO.

3.  Zgodnie z prawem Unii i z poszanowaniem praw podstawowych do zadań oficerów łącznikowych Agencji należy nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z właściwymi organami w państwach trzecich, do których zostali przydzieleni, w celu przyczyniania się do zapobiegania nieuregulowanej imigracji i zwalczania jej oraz do powrotu osób powracających, w tym poprzez udzielanie pomocy technicznej w zakresie identyfikacji obywateli państwa trzeciego i uzyskiwania dokumentów podróży. Oficerowie łącznikowi ściśle koordynują swoje działania z delegaturami Unii. W miarę możliwości mają oni swoje biura w tym samym budynku.Oficerowie łącznikowi Agencji wnoszą wkład w ocenę wpływu na prawa podstawowe operacji Agencji i współpracy z państwami trzecimi oraz zdają sprawę z oceny dyrektorowi wykonawczemu i urzędnikowi ds. praw podstawowych.

Poprawka    382

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 79 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja może, za zgodą zainteresowanych państw członkowskich, zapraszać obserwatorów z instytucji, organów, urzędów i agencji Unii lub organizacji międzynarodowych oraz misji i operacji WPBiO do uczestnictwa w swoich działaniach, w szczególności we wspólnych operacjach i projektach pilotażowych, analizie ryzyka i szkoleniach, w zakresie, w jakim ich obecność jest zgodna z celami tych działań, może przyczynić się do poprawy współpracy i wymiany najlepszych praktyk nie ma wpływu na ogólne bezpieczeństwo i poziom ochrony tych działań. Udział tych obserwatorów w analizie ryzyka i szkoleniach może mieć miejsce wyłącznie za zgodą zainteresowanych państw członkowskich. W odniesieniu do wspólnych operacji i projektów pilotażowych udział obserwatorów wymaga zgody przyjmującego państwa członkowskiego. Szczegółowe zasady uczestnictwa obserwatorów włącza się do planu operacyjnego. Agencja zapewnia takim obserwatorom odpowiednie szkolenia przed rozpoczęciem ich udziału w działaniach.

1.  Agencja może, za zgodą zainteresowanych państw członkowskich, zapraszać obserwatorów z instytucji, organów, urzędów i agencji Unii lub organizacji międzynarodowych do uczestnictwa w swoich działaniach, w szczególności we wspólnych operacjach i projektach pilotażowych, analizie ryzyka i szkoleniach, w zakresie, w jakim ich obecność jest zgodna z celami tych działań, może przyczynić się do poprawy współpracy i wymiany najlepszych praktyk, nie ma wpływu na ogólne bezpieczeństwo i poziom ochrony tych działań ani nie stanowi zagrożenia dla praw podstawowych. Udział tych obserwatorów w analizie ryzyka i szkoleniach może mieć miejsce wyłącznie za zgodą zainteresowanych państw członkowskich. W odniesieniu do wspólnych operacji i projektów pilotażowych udział obserwatorów wymaga zgody przyjmującego państwa członkowskiego. Szczegółowe zasady uczestnictwa obserwatorów włącza się do planu operacyjnego. Agencja zapewnia takim obserwatorom odpowiednie szkolenia przed rozpoczęciem ich udziału w działaniach.

Poprawka    383

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 79 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Agencja może, za zgodą zainteresowanych państw członkowskich, zapraszać obserwatorów z państw trzecich do uczestnictwa w jej działaniach na granicach zewnętrznych, o których to działaniach mowa w art. 37, operacjach powrotowych, o których mowa w art. 51, interwencjach powrotowych, o których mowa w art. 54, oraz szkoleniach, o których mowa w art. 62, w zakresie, w jakim ich obecność jest zgodna z celami tych działań, może przyczynić się do poprawy współpracy i wymiany najlepszych praktyk i nie ma wpływu na ogólne bezpieczeństwo tych działań. Udział tych obserwatorów może mieć miejsce wyłącznie za zgodą odpowiednich państw członkowskich w przypadku działań, o których mowa w art. 37, 43, 51 i 62, i jedynie za zgodą przyjmującego państwa członkowskiego w przypadku działań, o których mowa w art. 37 i 54. Szczegółowe zasady uczestnictwa obserwatorów włącza się do planu operacyjnego. Agencja zapewnia takim obserwatorom odpowiednie szkolenia przed rozpoczęciem ich udziału w działaniach. Podczas udziału w działaniach Agencji obserwatorzy zobowiązani są do przestrzegania kodeksów postępowania Agencji.

2.  Agencja może, za zgodą zainteresowanych państw członkowskich, zapraszać obserwatorów z państw trzecich do uczestnictwa w jej działaniach na granicach zewnętrznych, o których mowa w art. 37, operacjach powrotowych, o których mowa w art. 51, interwencjach powrotowych, o których mowa w art. 54, oraz szkoleniach, o których mowa w art. 62, w zakresie, w jakim ich obecność jest zgodna z celami tych działań, może przyczynić się do poprawy współpracy i wymiany najlepszych praktyk i nie ma wpływu na ogólne bezpieczeństwo tych działań ani na bezpieczeństwo obywateli państw trzecich oraz prawo do azylu. Udział tych obserwatorów może mieć miejsce wyłącznie za zgodą zainteresowanych państw członkowskich. Szczegółowe zasady uczestnictwa obserwatorów włącza się do planu operacyjnego. Agencja zapewnia takim obserwatorom odpowiednie szkolenia przed rozpoczęciem ich udziału w działaniach. Podczas udziału w działaniach Agencji obserwatorzy zobowiązani są do przestrzegania kodeksów postępowania Agencji.

Poprawka    384

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 80 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja przejmuje i obsługuje system FADO (fałszywe i autentyczne dokumenty on-line), który stanowi bazę danych zawierającą informacje na temat autentycznych dokumentów podróży i dokumentów pobytowych wydanych przez państwa członkowskie, państwa trzecie, jednostki terytorialne, organizacje międzynarodowe i inne podmioty podlegające prawu międzynarodowemu oraz na temat fałszowania tych dokumentów. System FADO nie zawiera żadnych danych osobowych.

Agencja przejmuje i obsługuje bazę danych FADO (fałszywe i autentyczne dokumenty on-line) ustanowioną na mocy wspólnego działania 98/700/WSiSW, zawierającą informacje na temat autentycznych dokumentów podróży i dokumentów pobytowych wydanych przez państwa członkowskie, państwa trzecie, jednostki terytorialne, organizacje międzynarodowe i inne podmioty podlegające prawu międzynarodowemu oraz na temat falsyfikatów takich dokumentów. System FADO nie zawiera żadnych danych osobowych.

Poprawka    385

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wspólna kontrola parlamentarna

 

Artykuł 80a

 

Wspólna kontrola parlamentarna

 

1.  Aby zapewnić nadzór parlamentarny nad Agencją oraz uwzględnić cel wspólnej odpowiedzialności zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym, określony w art. 7, funkcje kontrolne przydzielone Parlamentowi Europejskiemu na mocy niniejszego rozporządzenia uzupełnia się kontrolą sprawowaną przez grupę ds. wspólnej kontroli parlamentarnej (GWKP), ustanowioną wspólnie przez parlamenty narodowe i właściwą komisję Parlamentu Europejskiego.

 

2.  Organizację i regulamin GWKP określają wspólnie Parlament Europejski i parlamenty narodowe zgodnie z art. 9 Protokołu nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, załączonego do TUE i TFUE. Regulamin zawiera zasady postępowania z informacjami niejawnymi i szczególnie chronionymi informacjami jawnymi zgodnie z art. 91 niniejszego rozporządzenia. Regulamin zawiera również, między innymi, przepisy dotyczące częstotliwości i lokalizacji posiedzeń, procedury ustalania porządku obrad, jasnych przepisów decyzyjnych, składu GWKP oraz informacji na temat współprzewodniczących GWKP, które to funkcje zostają przydzielone właściwej komisji Parlamentu Europejskiego i państwu członkowskiemu sprawującemu przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej zgodnie z ust. 3 lit. b) niniejszego artykułu. Członków GWKP wybierają ich właściwe parlamenty na podstawie wiedzy fachowej w dziedzinie zarządzania granicami oraz Agencja, w miarę możliwości na określoną kadencję kończącą się wraz z wygaśnięciem ich mandatu w parlamencie. Parlament Europejski zapewnia obsługę sekretariatu GWKP.

 

3.  GWKP monitoruje pod względem politycznym wypełnianie zadań przez Agencję oraz wypełnianie obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia przez państwa członkowskie. Do celów akapitu pierwszego:

 

a)  przewodniczący zarządu i dyrektor wykonawczy stawiają się przed GWKP na jej wniosek w celu omówienia kwestii dotyczących działań, o których mowa w akapicie pierwszym;

 

b)  państwo członkowskie sprawujące prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w momencie posiedzenia GWKP stawia się przed GWKP na jej wniosek w celu omówienia kwestii dotyczących działań, o których mowa w akapicie pierwszym; jeżeli państwo to nie uczestniczy w Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, obowiązek ten przejmuje państwo członkowskie, które jako następne będzie sprawować prezydencję w Radzie i uczestniczy w Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej;

 

c)  GWKP może zdecydować o zaproszeniu innych właściwych osób na swoje posiedzenia, na przykład przedstawiciela forum konsultacyjnego i urzędnika ds. praw podstawowych, w celu omówienia kwestii dotyczących ochrony praw podstawowych.

 

4.  Agencja przekazuje GWKP wszystkie dokumenty, które przekazuje Parlamentowi Europejskiemu. Państwa członkowskie raz w roku informują GWKP o wypełnieniu swoich obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia.

 

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001 Agencja przekazuje na żądanie GWKP wszelkie inne dokumenty, pod warunkiem że są one niezbędne do wykonania jej zadań dotyczących monitorowania działalności Agencji pod względem politycznym. Państwa członkowskie przekazują na żądanie GWKP wszelkie dalsze informacje, z uwzględnieniem swoich obowiązków dotyczących dyskrecji i poufności.

 

5.  GWKP może sporządzić podsumowanie wniosków z monitorowania Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej pod względem politycznym i przedłożyć te wnioski Parlamentowi Europejskiemu i parlamentom narodowym. Parlament Europejski przekazuje te wnioski, w celach informacyjnych, Radzie, Komisji i Agencji.

Poprawka    386

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 81 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna gwarantuje ochronę praw podstawowych przy realizacji swoich zadań wynikających z niniejszego rozporządzenia, zgodnie z właściwym prawem Unii, w szczególności z Kartą, właściwym prawem międzynarodowym, w tym Konwencją dotyczącą statusu uchodźców z 1951 r., protokołem do tej konwencji z 1967 r. i zobowiązaniami dotyczącymi dostępu do ochrony międzynarodowej, w szczególności zasadą non-refoulement.

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna gwarantuje ochronę praw podstawowych przy realizacji swoich zadań wynikających z niniejszego rozporządzenia zgodnie z właściwym prawem Unii, w szczególności z Kartą, i właściwym prawem międzynarodowym, w tym Konwencją dotyczącą statusu uchodźców z 1951 r., protokołem do tej konwencji z 1967 r., Konwencją o prawach dziecka i zobowiązaniami dotyczącymi dostępu do ochrony międzynarodowej, w szczególności zasadą non-refoulement.

Poprawka    387

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 81 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W tym celu Agencja opracowuje, rozwija i wdraża strategię w zakresie praw podstawowych, obejmującą mechanizm monitorowania przestrzegania praw podstawowych we wszystkich działaniach Agencji.

W tym celu, po zatwierdzeniu przez urzędnika ds. praw podstawowych, Agencja opracowuje, rozwija i wdraża strategię i plan działania w zakresie praw podstawowych, obejmującą mechanizm monitorowania przestrzegania praw podstawowych we wszystkich działaniach Agencji. Wdrażanie strategii i planu działania zgłasza urzędnik ds. praw podstawowych zgodnie z art. 107 ust. 2.

Poprawka    388

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 81 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przy realizacji swoich zadań Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna zapewnia, aby nikt nie był wysadzony na ląd, zmuszony do wejścia, doprowadzony ani w żaden inny sposób przekazany lub oddany organom danego państwa z naruszeniem zasady non-refoulement lub państwa, w którym osoba taka może zostać wydalona lub zawrócona do innego państwa z naruszeniem tej zasady.

2.  Przy realizacji swoich zadań Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna zapewnia, aby nikt nie był wysadzony na ląd, zmuszony do wejścia, doprowadzony ani w żaden inny sposób przekazany lub oddany organom danego państwa, jeśli istnieje m.in. poważne ryzyko, iż osoba ta będzie podlegać karze śmierci, torturom, prześladowaniom lub nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu lub jeśli życie lub wolność tej osoby są zagrożone ze względu na jej rasę, religię, przynależność państwową, orientację seksualną, przynależność do szczególnej grupy społecznej lub poglądy polityczne, z naruszeniem zasady non-refoulement lub państwa, w którym osoba taka może zostać wydalona, zmuszona do powrotu, poddana ekstradycji lub zawrócona do innego państwa z naruszeniem tej zasady.

Poprawka    389

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 81 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przy realizacji swoich zadań Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna uwzględnia szczególne potrzeby dzieci, małoletnich bez opieki, osób niepełnosprawnych, ofiar handlu ludźmi, osób wymagających pomocy medycznej, osób wymagających ochrony międzynarodowej, osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu oraz innych osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.

Przy realizacji swoich zadań Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna uwzględnia szczególne potrzeby dzieci, małoletnich bez opieki, osób niepełnosprawnych, ofiar handlu ludźmi, osób wymagających pomocy medycznej, osób wymagających ochrony międzynarodowej, osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu oraz innych osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji i zajmuje się tymi potrzebami.

Poprawka    390

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 81 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Przy realizacji swoich zadań, w swoich stosunkach z państwami członkowskimi oraz we współpracy z państwami trzecimi Agencja uwzględnia sprawozdania forum konsultacyjnego, o którym mowa w art. 70, oraz urzędnika ds. praw podstawowych.

4.  Przy realizacji wszystkich swoich zadań, w tym dotyczących dalszego rozwoju i wdrażania skutecznego mechanizmu monitorowania przestrzegania praw podstawowych, w swoich stosunkach z państwami członkowskimi oraz we współpracy z państwami trzecimi Agencja uwzględnia sprawozdania forum konsultacyjnego, o którym mowa w art. 70, oraz urzędnika ds. praw podstawowych.

Poprawka    391

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 83 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Członkowie zespołów rozmieszczeni ze stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej mogą wykonywać wszelkie zadania i korzystać z wszelkich uprawnień w zakresie kontroli granicznej i powrotów, a także mogą wykonywać wszelkie zadania i korzystać z wszelkich uprawnień koniecznych do realizacji celów rozporządzenia (UE) 2016/399 dyrektywy 2008/115/WE.

1.  Członkowie zespołów rozmieszczeni ze stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej mogą wykonywać wszelkie zadania i korzystać z wszelkich uprawnień w zakresie kontroli granicznej i powrotów, a także mogą wykonywać wszelkie zadania i korzystać z wszelkich uprawnień koniecznych do realizacji celów rozporządzeń (UE) nr 656/2014 i (UE) 2016/399 oraz dyrektywy 2008/115/WE.

Poprawka    392

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 83 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Podczas wykonywania swoich zadań i uprawnień członkowie zespołów przestrzegają prawa Unii, prawa międzynarodowegopraw podstawowych oraz prawa krajowego przyjmującego państwa członkowskiego.

2.  Podczas wykonywania swoich zadań i uprawnień członkowie zespołów przestrzegają prawa Unii i prawa międzynarodowego, zapewniają przez cały czas poszanowanie praw podstawowych oraz przestrzegają prawa krajowego przyjmującego państwa członkowskiego.

Poprawka    393

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 83 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Podczas ustanawiania planu operacyjnego przyjmujące państwo członkowskie może ograniczyć uprawnienia wykonawcze członków zespołów zgodnie z prawem krajowym lub procedurami operacyjnymi podczas operacji. Konkretne uprawnienia wykonawcze, które członkowie zespołów mogą wykonywać, są przedstawione w planie operacyjnym, o którym mowa w art. 39.

Poprawka    394

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 83 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podczas wykonywania swoich zadań i uprawnień członkowie zespołów rozmieszczeni z statutowego personelu operacyjnego Agencji lub rozmieszczeni w wyniku długoterminowego oddelegowania do Agencji z państw członkowskich noszą, w stosownych przypadkach, mundur stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Podczas wykonywania swoich zadań i uprawnień członkowie zespołów rozmieszczeni z państw członkowskich na krótki okres noszą, w stosownych przypadkach, własne umundurowanie.

Podczas wykonywania swoich zadań i uprawnień członkowie zespołów rozmieszczeni ze statutowego personelu operacyjnego Agencji lub rozmieszczeni w wyniku długoterminowego oddelegowania do Agencji z państw członkowskich noszą mundur stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Podczas wykonywania swoich zadań i uprawnień członkowie zespołów rozmieszczeni z państw członkowskich na krótki okres noszą własne umundurowanie.

Poprawka    395

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 83 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Podczas wykonywania swoich zadań i uprawnień członkowie zespołów uprawnieni do użycia siły, w tym użycia broni służbowej, amunicji i wyposażenia, za zgodą rodzimego państwa członkowskiego i przyjmującego państwa członkowskiego lub – w przypadku personelu Agencji – za zgodą Agencji, w obecności funkcjonariuszy straży granicznej przyjmującego państwa członkowskiego i zgodnie z prawem krajowym przyjmującego państwa członkowskiego. Przyjmujące państwo członkowskie może, za zgodą rodzimego państwa członkowskiego lub w stosownych przypadkach Agencji, upoważnić członków zespołów do użycia siły bez obecności funkcjonariuszy straży granicznej przyjmującego państwa członkowskiego.

6.  Podczas wykonywania swoich zadań i uprawnień członkowie zespołów mogą być uprawnieni do użycia siły, w tym użycia broni służbowej, amunicji i wyposażenia za zgodą rodzimego państwa członkowskiego i przyjmującego państwa członkowskiego lub – w przypadku personelu Agencji – za zgodą Agencji i przyjmującego państwa członkowskiego, w obecności funkcjonariuszy straży granicznej przyjmującego państwa członkowskiego i zgodnie z prawem krajowym przyjmującego państwa członkowskiego. Przyjmujące państwo członkowskie może, za zgodą rodzimego państwa członkowskiego lub w stosownych przypadkach Agencji, upoważnić członków zespołów do użycia siły bez obecności funkcjonariuszy straży granicznej przyjmującego państwa członkowskiego.

Poprawka    396

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 83 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Broń służbowa, amunicja i wyposażenie mogą zostać użyte w uzasadnionej obronie własnej oraz w uzasadnionej obronie członków zespołów lub innych osób, zgodnie z prawem krajowym przyjmującego państwa członkowskiego.

7.  Broń służbowa, amunicja i wyposażenie mogą zostać użyte w uzasadnionej obronie własnej oraz w uzasadnionej obronie członków zespołów lub innych osób, zgodnie z prawem krajowym przyjmującego państwa członkowskiego oraz międzynarodowym prawem dotyczącym praw człowieka i Kartą praw podstawowych.

Poprawka    397

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 83 – ustęp 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia przyjmujące państwo członkowskie upoważnia członków zespołów do korzystania z europejskich baz danych, z których korzystanie jest niezbędne do realizacji celów operacyjnych określonych w planie operacyjnym w odniesieniu do odprawy granicznej, ochrony granicy i powrotów. Przyjmujące państwo członkowskie może również upoważnić ich do korzystania, w razie potrzeby, ze swoich krajowych baz danych do tych samych celów. Państwa członkowskie zapewniają skuteczny i efektywny dostęp do takich baz danych. Członkowie zespołów korzystają wyłącznie z tych danych, które są niezbędne do wykonywania ich zadań i korzystania przez nich z uprawnień. Przed rozmieszczeniem członków zespołów przyjmujące państwo członkowskie informuje Agencję o tym, jakie krajowe i europejskie bazy danych mogą zostać wykorzystane. Agencja udostępnia te informacje wszystkim państwom członkowskim biorącym udział w rozmieszczeniu członków zespołów.

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia przyjmujące państwo członkowskie upoważnia członków zespołów do korzystania z europejskich baz danych, z których korzystanie jest niezbędne do realizacji celów operacyjnych określonych w planie operacyjnym w odniesieniu do odprawy granicznej, ochrony granicy i powrotów, zgodnie z podstawą prawną takich baz danych. Przyjmujące państwo członkowskie może również upoważnić ich do korzystania, w razie potrzeby, ze swoich krajowych baz danych do tych samych celów. Państwa członkowskie zapewniają skuteczny i efektywny dostęp do takich baz danych. Członkowie zespołów korzystają wyłącznie z tych danych, które są absolutnie konieczne do wykonywania ich zadań i korzystania przez nich z uprawnień. Przed rozmieszczeniem członków zespołów przyjmujące państwo członkowskie informuje Agencję o tym, jakie krajowe i europejskie bazy danych mogą zostać wykorzystane. Agencja udostępnia te informacje wszystkim państwom członkowskim biorącym udział w rozmieszczeniu członków zespołów.

Poprawka    398

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 83 – ustęp 8 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Organy przyjmującego państwa członkowskiego pełnią rolę administratorów danych w odniesieniu do przetwarzania wszelkich danych osobowych zebranych lub przetworzonych przez członków zespołów podczas wykonywania ich zadań i korzystania z uprawnień.

Poprawka    399

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 85 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Z zastrzeżeniem przepisów art. 94, w przypadku gdy członkowie zespołów działają w przyjmującym państwie członkowskim, ponosi ono zgodnie ze swoim prawem krajowym odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez nich podczas operacji.

1.  Z zastrzeżeniem przepisów art. 94 oraz art. 96 (-1) i (-1a), w przypadku gdy członkowie zespołów działają w przyjmującym państwie członkowskim, ponosi ono zgodnie ze swoim prawem krajowym odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez nich podczas operacji.

Poprawka    400

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 86 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Z zastrzeżeniem przepisów art. 94, w czasie wspólnej operacji, projektu pilotażowego, rozmieszczenia zespołu wspierającego zarządzanie migracjami, szybkiej interwencji na granicy, operacji powrotowej lub interwencji powrotowej członków zespołów traktuje się tak samo jak funkcjonariuszy przyjmującego państwa członkowskiego w odniesieniu do wszelkich ewentualnych czynów zabronionych popełnionych przeciwko nim lub przez nich.

W czasie wspólnej operacji, projektu pilotażowego, rozmieszczenia zespołu wspierającego zarządzanie migracjami, szybkiej interwencji na granicy, operacji powrotowej lub interwencji powrotowej członków zespołów, w tym pracowników statutowych Agencji, traktuje się tak samo jak funkcjonariuszy przyjmującego państwa członkowskiego w odniesieniu do wszelkich ewentualnych czynów zabronionych popełnionych przeciwko nim lub przez nich.

Poprawka    401

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 87 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Podczas przetwarzania danych osobowych Agencja stosuje [rozporządzenie (WE) nr 45/2001].

1.  Podczas przetwarzania danych osobowych Agencja stosuje rozporządzenie (UE) 2018/1725.

Poprawka    402

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 87 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Zarząd wprowadza niezbędne środki administracyjne mające na celu umożliwienie stosowania przez Agencję [rozporządzenia (WE) nr 45/2001], w tym również środki dotyczące inspektora ochrony danych Agencji.

2.  Zarząd podejmuje niezbędne środki wykonawcze mające na celu umożliwienie stosowania przez Agencję rozporządzenia (UE) 2018/1725, a także środki wykonawcze dotyczące inspektora ochrony danych Agencji, w szczególności aby umożliwić mu wykonywanie zadań i obowiązków oraz korzystanie z uprawnień.

Poprawka    403

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 87 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Agencja może przekazywać dane osobowe organowi państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej zgodnie z przepisami [rozporządzenia (WE) nr 45/2001] w zakresie, w jakim takie przekazanie jest konieczne do wykonywania zadań Agencji dotyczących działań związanych z powrotami. Jeżeli w ramach organizacji operacji powrotowych dane osobowe osób powracających nie są przekazywane przewoźnikowi przez państwo członkowskie, Agencja może również przekazać takie dane na tych samych warunkach. Zgodnie z [art. 25 ust. 1 lit. c)] [rozporządzenia (WE) nr 45/2001] [art. 19] tego rozporządzenia nie ma zastosowania do przetwarzania danych do celów powrotu przez Agencję, dopóki obywatel państwa trzeciego nie zostanie odesłany. Agencja może ustanowić wewnętrzne zasady dotyczące ograniczenia stosowania praw wynikających z [art. 17 i 18] [rozporządzenia (WE) nr 45/2011] indywidualnie dla każdego przypadku, jeżeli korzystanie z takiego prawa może zagrozić procedurze powrotu.

3.  Agencja może przekazywać dane osobowe organowi państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej zgodnie z przepisami [rozporządzenia (WE) nr 45/2001] w zakresie, w jakim takie przekazanie jest konieczne do wykonywania zadań Agencji dotyczących działań związanych z powrotami. Jeżeli w ramach organizacji operacji powrotowych dane osobowe osób powracających nie są przekazywane przewoźnikowi przez państwo członkowskie, Agencja może również przekazać takie dane na tych samych warunkach. Zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2018/1725 Agencja może ustanowić wewnętrzne zasady dotyczące ograniczenia stosowania praw wynikających z art. 17 i 18 tego rozporządzenia indywidualnie dla każdego przypadku, jeżeli korzystanie z takiego prawa może zagrozić procedurze powrotu. Takie ograniczenia muszą być zgodne z istotą prawa do ochrony danych osobowych oraz prawa do życia prywatnego i rodzinnego, muszą być konieczne i proporcjonalne do wyznaczonego celu oraz muszą uwzględniać zagrożenia dla tych praw danej osoby.

Poprawka    404

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 87 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Zabroniona jest wszelka wymiana informacji, w wyniku której państwo trzecie uzyskałoby informacje mogące posłużyć do zidentyfikowania osób lub grup osób, których wniosek o dostęp do ochrony międzynarodowej jest albo był rozpatrywany lub które są poważnie zagrożone torturami, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem lub jakimkolwiek innym działaniem naruszającym ich prawa podstawowe. Agencja nie może ujawnić faktu, iż dana osoba złożyła wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w państwie trzecim.

Poprawka    405

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 87 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Zabronione jest dalsze przekazywanie lub udostępnianie w inny sposób informacji wymienianych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem z państwami trzecimi lub stronami trzecimi.

Poprawka    406

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 87 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 87a

 

Źródła danych osobowych i własność danych

 

1.  Agencja może przetwarzać dane osobowe istotne z punktu widzenia jej zadań, jak przewidziano w niniejszym rozporządzeniu, uzyskane:

 

a)  od państw członkowskich;

 

b)  od personelu Agencji;

 

c)  od stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej;

 

d)  od innych organów, agencji i urzędów Unii, w szczególności wymienionych w art. 69 ust. 1;

 

e)  od państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

 

f)  ze źródeł otwartych.

 

2.  Strona przekazująca dane osobowe zachowuje własność tych danych, a także odpowiedzialność związaną z dokładnością danych. Jeżeli dane osobowe są przekazywane przez źródła wymienione w ust. 1 lit. b), e) i f), odpowiedzialność ponosi Agencja.

 

3.  Agencja ocenia informacje pochodzące z otwartych źródeł według następujących zasad:

 

a)  wiarygodność źródła informacji ocenia się przy użyciu następujących kodów oceny źródła:

 

(A):  gdy nie ma wątpliwości co do autentyczności, wiarygodności i kompetencji źródła lub jeżeli informacja jest dostarczona przez źródło, które okazało się wiarygodne we wszystkich przypadkach;

 

(B):  gdy informacja jest dostarczona przez źródło, które w większości przypadków okazało się wiarygodne;

 

(C):  gdy informacja jest dostarczona przez źródło, które w większości przypadków okazało się niewiarygodne;

 

(X):  gdy nie można ocenić wiarygodności źródła;

 

b)  prawidłowość informacji ocenia się przy użyciu następujących kodów oceny informacji:

 

(1):  informacje, których prawidłowość nie budzi wątpliwości;

 

(2):  informacje, które źródło zna osobiście, ale które nie są osobiście znane przekazującemu je urzędnikowi;

 

(3):  informacje, których źródło nie zna osobiście, ale które potwierdzone są przez inne informacje zapisane wcześniej;

 

(4):  informacje, które nie są znane źródłu osobiście i których nie można potwierdzić.

Poprawka    407

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 88 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja może przetwarzać dane osobowe jedynie do poniższych celów:

1.  Agencja może przetwarzać dane osobowe jedynie wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne do poniższych celów:

Poprawka    408

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 88 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  realizacja zadań polegających na organizacji i koordynacji wspólnych operacji, projektów pilotażowych, szybkich interwencji na granicy oraz w ramach zespołów wspierających zarządzanie migracjami;

a)  realizacja zadań związanych ze wspólnymi operacjami, projektami pilotażowymi, szybkimi interwencjami na granicy oraz w ramach zespołów wspierających zarządzanie migracjami, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

Poprawka    409

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 88 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  ułatwianie wymiany informacji z państwami członkowskimi, EASO, Europolem lub Eurojustem, zgodnie z art. 89;

c)  ułatwianie wymiany informacji z państwami członkowskimi, [Agencją Unii Europejskiej ds. Azylu], Europolem lub Eurojustem, zgodnie z art. 89;

Poprawka    410

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 88 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwo członkowskie lub inna agencja Unii przekazująca dane osobowe Agencji określa cel lub cele przetwarzania tych danych, o których to celach mowa w ust. 1. Agencja może przetwarzać takie dane osobowe w innym celu, który również wchodzi w zakres ust. 1, wyłącznie po uzyskaniu zgody podmiotu przekazującego dane osobowe.

2.  Państwo członkowskie lub inna agencja Unii przekazująca dane osobowe Agencji określa cel lub cele przetwarzania tych danych, o których to celach mowa w ust. 1. Agencja może przetwarzać takie dane osobowe w innym celu, który również wchodzi w zakres ust. 1, wyłącznie po uzyskaniu zgody podmiotu przekazującego dane osobowe oraz wyłącznie po przeprowadzeniu oceny, zgodnie z którą zmiana celu takiego przetwarzania jest zgodna z zasadami ochrony danych dotyczącymi konieczności i proporcjonalności. Agencja przechowuje pisemną dokumentację poszczególnych ocen zgodności w przypadku przetwarzania danych osobowych na mocy niniejszego ustępu.

Poprawka    411

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 88 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  W należycie uzasadnionych przypadkach Agencja, za pomocą środków wykonawczych przyjmowanych zgodnie z art. 87 ust. 2, może przewidzieć ograniczenia wykorzystania przez państwa członkowskie, organy Unii, państwa trzecie i organizacje międzynarodowe informacji i danych osobowych pozyskanych ze źródeł otwartych.

Poprawka    412

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 89 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja przetwarza wyłącznie następujące kategorie danych osobowych zgromadzonych i przekazanych jej przez państwa członkowskie, przez jej pracowników lub EASO, Europol lub Eurojust w ramach wspólnych operacji, projektów pilotażowych i szybkich interwencji na granicy, oraz przez zespoły wspierające zarządzanie migracjami:

1.  Agencja przetwarza wyłącznie następujące kategorie danych osobowych zgromadzonych i przekazanych jej przez państwa członkowskie, przez jej pracowników, członków stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej albo przez [Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu], Europol lub Eurojust w ramach wspólnych operacji, projektów pilotażowych i szybkich interwencji na granicy, oraz przez zespoły wspierające zarządzanie migracjami:

Poprawka    413

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 89 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  dane osobowe osób podejrzanych przez właściwe organy państw członkowskich i EASO, Europol lub Eurojust, w oparciu o uzasadnione przesłanki, o udział w przestępczości transgranicznej, takiej jak przemyt migrantów, handel ludźmi lub terroryzm;

a)  dane osobowe osób podejrzanych przez właściwe organy państw członkowskich i [Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu], Europol lub Eurojust, w oparciu o uzasadnione przesłanki, o udział w przestępczości transgranicznej;

Poprawka    414

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 89 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  jeżeli konieczna jest wymiana informacji z EASO, Europolem lub Eurojustem do wykorzystania zgodnie z przyznanymi im mandatami oraz zgodnie z art. 69;

a)  jeżeli konieczna jest wymiana informacji z [Agencją Unii Europejskiej ds. Azylu], Europolem lub Eurojustem do wykorzystania zgodnie z przyznanymi im mandatami oraz zgodnie z art. 69;

Poprawka    415

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 89 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  w szczególnych przypadkach, gdy Agencja dowiaduje się, że dane osobowe przetwarzane w ramach wykonywania jej zadań absolutnie niezbędne organom ścigania do celów zapobiegania poważnym przestępstwom, wykrywania ich, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ścigania ich.

e)  w szczególnych przypadkach, gdy Agencja dowiaduje się, że przekazanie danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywania jej zadań jest absolutnie niezbędne organom ścigania do celów zapobiegania poważnym przestępstwom, wykrywania ich, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ścigania ich.

Poprawka    416

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 89 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Dane osobowe są usuwane natychmiast po ich przekazaniu do EASO, Europolu lub Eurojustu lub do właściwych organów państw członkowskich, bądź po ich wykorzystaniu do przygotowania analiz ryzyka. Okres ich przechowywania nie może w żadnym razie przekroczyć 90 dni od daty zgromadzenia tych danych. Dane umieszczane w wynikach analiz ryzyka są zanonimizowane. Przepisów niniejszego ustępu nie stosuje się do danych przetwarzanych w celu wykonywania zadań związanych z powrotami.

3.  Dane osobowe są usuwane natychmiast po ich przekazaniu do [Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu], Europolu lub Eurojustu lub do właściwych organów państw członkowskich, bądź po ich wykorzystaniu do przygotowania analiz ryzyka. Okres ich przechowywania nie może w żadnym razie przekroczyć 90 dni od daty zgromadzenia tych danych. Dane umieszczane w wynikach analiz ryzyka są zanonimizowane. Przepisów niniejszego ustępu nie stosuje się do danych przetwarzanych w celu wykonywania zadań związanych z powrotami.

Poprawka    417

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 89 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Zabroniona jest wszelka wymiana informacji, w wyniku której państwo trzecie uzyskałoby informacje mogące posłużyć do zidentyfikowania osób lub grup osób, których wniosek o dostęp do ochrony międzynarodowej jest rozpatrywany lub które są poważnie zagrożone torturami, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem lub jakimkolwiek innym działaniem naruszającym ich prawa podstawowe.

Poprawka    418

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 90 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku gdy krajowy obraz sytuacji wymaga przetwarzania danych osobowych, dane te są przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony danych. Każde państwo członkowskie wyznacza organ, który ma być traktowany jako administrator danych zgodnie z art. 4 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2016/679 i który ponosi główną odpowiedzialność za przetwarzanie danych przez to państwo członkowskie. Każde państwo członkowskie przekazuje Komisji szczegółowe informacje o tym organie.

1.  W przypadku gdy krajowy obraz sytuacji wymaga przetwarzania danych osobowych, dane te są przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony danych. Każde państwo członkowskie wyznacza organ, który ma być traktowany jako administrator danych zgodnie z art. 4 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2016/679 i który ponosi główną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych przez to państwo członkowskie. Każde państwo członkowskie przekazuje Komisji szczegółowe informacje o tym organie.

Poprawka    419

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 90 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Znaki rozpoznawcze statków wodnych i statków powietrznych stanowią jedyne dane osobowe, które mogą być przetwarzane w europejskim obrazie sytuacji i szczególnych obrazach sytuacji.

2.  Znaki rozpoznawcze statków wodnych i statków powietrznych stanowią jedyne dane osobowe, których przetwarzanie jest dopuszczalne w europejskim obrazie sytuacji i szczególnych obrazach sytuacji.

Poprawka    420

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 90 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Wszelka wymiana danych osobowych z państwami trzecimi w ramach EUROSUR-u jest ściśle ograniczona do tego, co konieczne do celów niniejszego rozporządzenia. Odbywa się ona zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 oraz właściwymi przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych.

3.  Wszelka wymiana danych osobowych z państwami trzecimi w ramach EUROSUR-u jest ściśle ograniczona do tego, co konieczne do celów niniejszego rozporządzenia. Odbywa się ona zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 albo dyrektywą (UE) 2016/680, stosownie do okoliczności, oraz właściwymi przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych.

Poprawka    421

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 90 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Zabroniona jest wszelka wymiana informacji na podstawie art. 73 ust. 2, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 3, w wyniku której państwo trzecie uzyskałoby informacje służące potencjalnie do zidentyfikowania osób lub grup osób, których wniosek o dostęp do ochrony międzynarodowej jest rozpatrywany lub które są poważnie zagrożone torturami, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem lub karaniem lub jakimkolwiek innym działaniem naruszającym ich prawa podstawowe.

4.  Zabroniona jest wszelka wymiana informacji, w wyniku której państwo trzecie uzyskałoby informacje służące potencjalnie do zidentyfikowania osób lub grup osób, których wniosek o dostęp do ochrony międzynarodowej jest rozpatrywany lub które są poważnie zagrożone torturami, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem lub karaniem lub jakimkolwiek innym działaniem naruszającym ich prawa podstawowe.

Poprawka    422

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 90 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Państwa członkowskie prowadzą rejestry wymiany wszystkich informacji i danych osobowych do celów monitorowania legalności przetwarzania danych i zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem. Rejestry zawierają w szczególności datę, nazwę państwa trzeciego oraz rodzaj przekazanych informacji.

Poprawka    423

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 90 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Dalsze przekazywanie lub inne udostępnianie informacji wymienianych zgodnie z przepisami art. 73 ust. 2, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 3 z innymi państwami trzecimi lub stronami trzecimi jest zabronione.

5.  Państwa członkowskie i Agencja zapewniają, by informacje przekazywane lub ujawniane państwom trzecim zgodnie z art. 73 ust. 2, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 3 nie były przekazywane dalej innym państwom trzecim ani stronom trzecim. Postanowienia w tym zakresie są włączane do każdej umowy lub każdego porozumienia zawartego z państwem trzecim, które przewiduje wymianę informacji.

Poprawka    424

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 91 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Zarząd przyjmuje przepisy bezpieczeństwa po zatwierdzeniu przez Komisję.

2.  Zarząd przyjmuje przepisy bezpieczeństwa.

Poprawka    425

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 91 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Oznaczenie klauzulą nie wyklucza możliwości udostępniania informacji Parlamentowi Europejskiemu. Przekazywanie i przetwarzanie informacji i dokumentów przekazywanych do Parlamentu Europejskiego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem podlega zatwierdzeniu przez Komisję.

3.  Oznaczenie klauzulą nie wyklucza możliwości udostępniania informacji Parlamentowi Europejskiemu. Przekazywanie i przetwarzanie informacji i dokumentów przekazywanych do Parlamentu Europejskiego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem jest zgodne z przepisami dotyczącymi przekazywania i przetwarzania informacji niejawnych, które to przepisy mają zastosowanie do wymiany informacji pomiędzy Parlamentem Europejskim a Komisją.

Poprawka    426

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 94 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zarząd może przyznać członkom personelu statutowego Agencji miesięczną wypłatę zróżnicowaną. Wypłata zróżnicowana obliczana jest jako odsetek wynagrodzenia każdego członka personelu, którego to dotyczy. Odsetek ten nie przekracza różnicy między 100 % a współczynnikiem korekty mającym zastosowanie w miejscu zatrudnienia i jest regularnie poddawany przeglądowi. Przed przyznaniem tego świadczenia należy uwzględnić ogólne wynagrodzenie otrzymywane przez poszczególnych członków personelu, w tym zwrot kosztów podróży służbowych.

Zarząd może przyznać pracownikom statutowym Agencji miesięczną wypłatę zróżnicowaną w obliczu trudności z wypełnianiem jej misji i zadań określonych w niniejszym rozporządzeniu. Wypłata zróżnicowana obliczana jest jako odsetek wynagrodzenia każdego pracownika, którego to dotyczy. Odsetek ten nie przekracza różnicy między 100 % a współczynnikiem korekty mającym zastosowanie w miejscu zatrudnienia i jest regularnie poddawany przeglądowi.

Poprawka    427

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 96 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Agencja ponosi odpowiedzialność za wszystkie swoje działania podjęte na mocy niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    428

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 96 – ustęp -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1a.  Jeżeli personel statutowy Agencji wykonuje zadania, o których mowa w załączniku II, Agencja jest odpowiedzialna za wszelkie spowodowane szkody.

Poprawka    429

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 96 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 96a

 

Sprawy wniesione do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

1.  Przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej może zostać wszczęte postępowanie, zgodnie z art. 263 TFUE, w celu zakwestionowania zgodności z prawem działań Agencji.

 

2.  Państwa członkowskie, instytucje unijne i osoby fizyczne lub prawne mogą zaskarżyć działania podejmowane przez Agencję do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodnie z art. 263 TFUE.

 

3.  Jeżeli Agencja jest zobowiązana do działania, a go nie podjęła, przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej może zostać wszczęte postępowanie z tytułu zaniechania działania zgodnie z art. 265 TFUE.

 

4.  Agencja podejmuje niezbędne środki w celu wykonania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Poprawka    430

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 97 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  forum konsultacyjne;

skreśla się

Poprawka    431

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 97 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  urzędnika ds. praw podstawowych.

skreśla się

Poprawka    432

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 97 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Następujące podmioty działają niezależnie od struktury administracyjnej i struktury zarządzania:

 

a)  forum konsultacyjne;

 

b)  urzędnik ds. praw podstawowych.

Poprawka    433

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 98 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  powołuje dyrektora wykonawczego na wniosek Komisji zgodnie z art. 105;

skreśla się

Poprawka    434

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 98 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  powołuje zastępców dyrektora wykonawczego na wniosek Komisji zgodnie z art. 105;

b)  powołuje zastępców dyrektora wykonawczego na wniosek dyrektora wykonawczego zgodnie z art. 105;

Poprawka    435

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 98 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

bb)  przyjmuje, po uprzednim zatwierdzeniu przez Komisję, zasady bezpieczeństwa Agencji dotyczące ochrony informacji niejawnych UE oraz szczególnie chronionych informacji jawnych, o których mowa w art. 91;

bb)  przyjmuje zasady bezpieczeństwa Agencji dotyczące ochrony informacji niejawnych UE oraz szczególnie chronionych informacji jawnych, o których mowa w art. 91;

Poprawka    436

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 98 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Zarząd może doradzać dyrektorowi wykonawczemu w każdej sprawie związanej z rozwojem zarządzania operacyjnego granicami zewnętrznymipowrotami, w tym z działaniami dotyczącymi badań.

4.  Zarząd może doradzać dyrektorowi wykonawczemu w każdej sprawie związanej z rozwojem zarządzania operacyjnego granicami zewnętrznymi, powrotami i szkoleniami, w tym z działaniami dotyczącymi badań.

Poprawka    437

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 99 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Z zastrzeżeniem ust. 3 w skład zarządu wchodzi po jednym przedstawicielu każdego państwa członkowskiego oraz dwóch przedstawicieli Komisji, z których wszyscy posiadają prawo głosu. W tym celu każde państwo członkowskie wyznacza członka zarządu, jak również jego zastępcę, który będzie reprezentować członka w razie jego nieobecności. Komisja wyznacza dwóch członków i ich zastępców. Okres kadencji wynosi cztery lata. Kadencja może zostać przedłużona.

1.  Z zastrzeżeniem ust. 3 w skład zarządu wchodzi po jednym przedstawicielu każdego państwa członkowskiego, dwóch przedstawicieli Komisji oraz jeden przedstawiciel Parlamentu Europejskiego, z których wszyscy posiadają prawo głosu. W tym celu każde państwo członkowskie wyznacza członka zarządu, jak również jego zastępcę, który będzie reprezentować członka w razie jego nieobecności. Komisja wyznacza dwóch członków i ich zastępców. Parlament Europejski wyznacza jednego posła do Parlamentu Europejskiego z właściwej komisji oraz innego posła do Parlamentu Europejskiego na jego zastępcę. Okres kadencji wynosi cztery lata. Kadencja może zostać przedłużona.

Poprawka    438

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 100 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia 30 listopada każdego roku zarząd przyjmuje ostateczny dokument programowy zawierający między innymi programowanie wieloletnie i program roczny Agencji na następny rok, oparte na projekcie przedłożonym przez dyrektora wykonawczego i zatwierdzone przez zarząd. Ostateczny dokument programowy przyjmuje się po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji w odniesieniu do programowania wieloletniego, po konsultacji z Parlamentem Europejskim. Jeżeli Agencja podejmie decyzję o nieuwzględnianiu elementów opinii Komisji, musi to szczegółowo uzasadnić. Zarząd przekazuje ten dokument Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.

1.  Do dnia 30 listopada każdego roku, z uwzględnieniem zaleceń międzyinstytucjonalnej grupy roboczej ds. zasobów agencji, zarząd przyjmuje ostateczny dokument programowy zawierający między innymi programowanie wieloletnie i program roczny Agencji na następny rok, oparty na projekcie przedłożonym przez dyrektora wykonawczego i zatwierdzony przez zarząd. Ostateczny dokument programowy przyjmuje się po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji w odniesieniu do programowania wieloletniego, po konsultacji z Parlamentem Europejskim. Jeżeli Agencja podejmie decyzję o nieuwzględnianiu elementów opinii Komisji lub Parlamentu Europejskiego, musi to szczegółowo uzasadnić. Zarząd przekazuje ten dokument niezwłocznie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.

Poprawka    439

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 100 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W programowaniu wieloletnim określa się ogólny program strategiczny w średnim i długim okresie, w tym cele, oczekiwane rezultaty i wskaźniki skuteczności działania, a także plan zasobów, w tym wieloletni budżet, zatrudnienie i rozwój zdolności własnych Agencji. W programowaniu wieloletnim określa się strategiczne obszary interwencji oraz wyjaśnia, jakie działania należy podjąć dla osiągnięcia celów. Obejmuje ono strategię stosunków z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, a także działania powiązane z tą strategią.

3.  W programowaniu wieloletnim określa się ogólny program strategiczny w średnim i długim okresie, w tym cele, oczekiwane rezultaty i wskaźniki skuteczności działania, a także plan zasobów, w tym wieloletni budżet, zatrudnienie i rozwój zdolności własnych Agencji. W programowaniu wieloletnim określa się strategiczne obszary interwencji oraz wyjaśnia, jakie działania należy podjąć dla osiągnięcia celów. Obejmuje ono strategię monitorowania i poszanowania praw podstawowych oraz strategię stosunków z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, a także działania powiązane z tymi strategiami.

Poprawka    440

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 102 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Do udziału w posiedzeniach zarządu zaprasza się przedstawicieli Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu i Europolu. Zarząd może też zaprosić przedstawiciela stosownych instytucji, organów, urzędów i agencji Unii.

6.  Do udziału w posiedzeniach zarządu zaprasza się przedstawicieli Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu, Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Europolu. Zarząd może też zaprosić przedstawiciela innych stosownych instytucji, organów, urzędów i agencji Unii.

Poprawka    441

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 104 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Parlament Europejski lub Rada mogą wezwać dyrektora wykonawczego do złożenia sprawozdania z wykonywania jego zadań. Sprawozdanie to obejmuje informacje na temat wdrażania i monitorowania strategii w zakresie praw podstawowych, rocznego sprawozdania Agencji z działalności za poprzedni rok, programu prac na następny rok oraz programowania wieloletniego Agencji lub wszelkich innych kwestii związanych z działalnością Agencji. Dyrektor wykonawczy występuje przed Parlamentem Europejskim na jego wniosek i regularnie składa mu sprawozdania.

2.  Parlament Europejski lub Rada mogą wezwać dyrektora wykonawczego do złożenia sprawozdania z wykonywania jego zadań. Sprawozdanie to obejmuje informacje na temat działań Agencji, wdrażania i monitorowania strategii w zakresie praw podstawowych, rocznego sprawozdania Agencji z działalności za poprzedni rok, programu prac na następny rok oraz programowania wieloletniego Agencji lub wszelkich innych kwestii związanych z działalnością Agencji. Dyrektor wykonawczy występuje przed Parlamentem Europejskim na jego wniosek i odpowiada na wszystkie pytania przestawione przez posła do Parlamentu Europejskiego na piśmie w ciągu 15 dni kalendarzowych. Dyrektor wykonawczy regularnie składa sprawozdania odpowiednim organom i komisjom Parlamentu Europejskiego. Z wyjątkiem przypadków, w których w niniejszym rozporządzeniu przewidziano już konkretne terminy, dyrektor wykonawczy dopilnowuje, aby sprawozdania były przekazywane Parlamentowi Europejskiemu w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu okresu sprawozdawczego, chyba że opóźnienie zostanie należycie uzasadnione na piśmie odpowiednim organom i komisjom Parlamentu Europejskiego.

Poprawka    442

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 105 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja zgłasza co najmniej trzech kandydatów na stanowisko dyrektora wykonawczego i stanowiska poszczególnych zastępców dyrektora wykonawczego na podstawie listy powstałej po opublikowaniu ogłoszenia o wolnym stanowisku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz, w stosownych przypadkach, w prasie lub na stronach internetowych.

1.  Parlament Europejski i Rada wyznaczają za obopólnym porozumieniem dyrektora wykonawczego na podstawie listy sporządzonej przez Komisję po opublikowaniu ogłoszenia o wolnym stanowisku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz, w stosownych przypadkach, w prasie lub na stronach internetowych.

Poprawka    443

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 105 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dyrektor wykonawczy jest powoływany – na wniosek Komisji, o którym mowa w ust. 1 – przez zarząd na podstawie osiągnięć oraz udokumentowanych umiejętności w zakresie administracji i zarządzania na wysokim szczeblu, w tym stosownego doświadczenia zawodowego na wyższym szczeblu w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi i powrotów. Przed powołaniem kandydaci zgłoszeni przez Komisję wzywani są do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją lub właściwymi komisjami Parlamentu Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi na pytania członków tych komisji.

Dyrektor wykonawczy jest wybierany – na wniosek Komisji, o którym mowa w ust. 1 – na podstawie osiągnięć, niezależności i udokumentowanych umiejętności w zakresie administracji i zarządzania na wysokim szczeblu, w tym stosownego doświadczenia zawodowego na wyższym szczeblu w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi i powrotów, oraz po wykazaniu dogłębnej wiedzy o roli i działaniach Agencji. Przed powołaniem kandydaci zgłoszeni przez Komisję wzywani są do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją lub właściwymi komisjami Parlamentu Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi na pytania członków tych komisji.

Poprawka    444

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 105 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Po złożeniu tego oświadczenia Parlament Europejski przyjmuje opinię zawierającą jego wnioski i może wskazać preferowanego kandydata.

skreśla się

Poprawka    445

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 105 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zarząd powołuje dyrektora wykonawczego, uwzględniając wyżej wymienione wnioski. Zarząd podejmuje decyzję większością dwóch trzecich głosów członków posiadających prawo głosu.

skreśla się

Poprawka    446

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 105 – ustęp 2 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli zarząd podejmie decyzję o powołaniu kandydata innego niż kandydat, którego Parlament Europejski wskazał jako kandydata preferowanego, zarząd informuje na piśmie Parlament Europejski i Radę o sposobie uwzględnienia opinii Parlamentu Europejskiego.

skreśla się

Poprawka    447

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 105 – ustęp 2 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zarząd jest uprawniony do odwołania dyrektora wykonawczego na wniosek Komisji.

Parlament Europejski i Rada są uprawnione do odwołania dyrektora wykonawczego i jego zastępców na wniosek Komisji. Parlament Europejski lub Rada mogą zwrócić się do Komisji o wystąpienie z takim wnioskiem.

Poprawka    448

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 105 – ustęp 2 – akapit 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Ustępujący dyrektor wykonawczy lub zastępcy dyrektora wykonawczego pełnią swoje funkcje do czasu powołania przez Parlament Europejski i Radę ich następców. W przypadku zwolnienia lub jeżeli osoba ta przestała spełniać warunki wymagane do wykonywania swoich obowiązków, wygaśnięcie obowiązków staje się skuteczne natychmiast. Zarząd mianuje tymczasowego dyrektora wykonawczego lub zastępcę dyrektora wykonawczego do czasu powołania nowego dyrektora wykonawczego lub zastępcy dyrektora wykonawczego zgodnie z ust. 1 lub 4.

Poprawka    449

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 105 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zastępcy dyrektora wykonawczego są powoływani przez zarząd na podstawie osiągnięć oraz odpowiednich umiejętności w zakresie administracji i zarządzania, w tym stosownego doświadczenia zawodowego w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi i powrotów, na wniosek Komisji, o którym mowa w ust. 1, i po konsultacji z dyrektorem wykonawczym. Zarząd podejmuje decyzję większością dwóch trzecich głosów członków posiadających prawo głosu.

Zastępcy dyrektora wykonawczego są powoływani przez zarząd na wniosek dyrektora wykonawczego. Zastępcy dyrektora wykonawczego są powoływani na podstawie osiągnięć oraz odpowiednich umiejętności w zakresie administracji i zarządzania, w tym stosownego doświadczenia zawodowego w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi i powrotów, oraz po wykazaniu dogłębnej wiedzy o roli i działaniach Agencji. Dyrektor wykonawczy proponuje co najmniej trzech kandydatów na każde stanowisko zastępcy dyrektora wykonawczego. Zarząd podejmuje decyzję większością dwóch trzecich głosów członków posiadających prawo głosu. Odchodzący zastępcy dyrektora wykonawczego pełnią swoje funkcje do czasu, aż zarząd powoła ich zastępców zgodnie z niniejszym ustępem.

Poprawka    450

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 105 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zarząd jest uprawniony do odwołania zastępców dyrektora wykonawczego zgodnie z procedurą określoną w akapicie pierwszym.

Parlament Europejski i Rada są uprawnione do odwołania zastępców dyrektora wykonawczego zgodnie z procedurą określoną w akapicie drugim.

Poprawka    451

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 105 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Kadencja dyrektora wykonawczego trwa pięć lat. Pod koniec tego okresu Komisja dokonuje oceny, uwzględniając ocenę pracy dyrektora wykonawczego oraz przyszłe zadania i wyzwania stojące przed Agencją.

5.  Kadencja dyrektora wykonawczego trwa pięć lat. Pod koniec tego okresu Komisja dokonuje oceny, uwzględniając ocenę pracy dyrektora wykonawczego oraz przyszłe zadania i wyzwania stojące przed Agencją. Parlament Europejski i Rada mogą za wspólnym porozumieniem jednokrotnie przedłużyć kadencję dyrektora wykonawczego na kolejny okres pięciu lat.

Poprawka    452

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 105 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Zarząd, działając na wniosek Komisji, w którym bierze się pod uwagę ocenę, o której mowa w ust. 5, może przedłużyć kadencję dyrektora wykonawczego tylko raz, na kolejny okres nie dłuższy niż 5 lat.

skreśla się

Poprawka    453

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 105 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Kadencja zastępców dyrektora wykonawczego trwa pięć lat. Może być ona przedłużona przez zarząd tylko raz, na kolejny okres nie dłuższy niż 5 lat.

7.  Kadencja zastępców dyrektora wykonawczego trwa pięć lat. Może być ona przedłużona przez zarząd na wniosek dyrektora wykonawczego tylko raz, na kolejny okres nie dłuższy niż 5 lat.

Poprawka    454

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 106 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja ustanawia forum konsultacyjne wspierające dyrektora wykonawczego i zarząd niezależną poradą w kwestiach związanych z prawami podstawowymi.

1.  Agencja ustanawia forum konsultacyjne wspierające niezależną poradą w kwestiach związanych z prawami podstawowymi.

Poprawka    455

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 106 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Agencja zaprasza EASO, Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców oraz inne właściwe organizacje do uczestnictwa w forum konsultacyjnym. Na wniosek dyrektora wykonawczego zarząd podejmuje decyzję w sprawie składu forum konsultacyjnego oraz warunków przekazywania informacji forum konsultacyjnemu. Forum konsultacyjne, po zasięgnięciu opinii zarządu i dyrektora wykonawczego, określa swoje metody pracy i przyjmuje program pracy.

2.  Agencja zaprasza [Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu], Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców oraz inne właściwe organizacje do uczestnictwa w forum konsultacyjnym. Na wniosek urzędnika ds. praw podstawowych zarząd podejmuje decyzję w sprawie składu forum konsultacyjnego oraz warunków przekazywania informacji forum konsultacyjnemu. Forum konsultacyjne, po zasięgnięciu opinii zarządu i dyrektora wykonawczego, określa swoje metody pracy i przyjmuje program pracy.

Poprawka    456

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 106 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Opinii forum konsultacyjnego zasięga się w kwestiach związanych z dalszym rozwojem i wdrażaniem strategii w zakresie praw podstawowych, tworzeniem mechanizmu skargowego, kodeksami postępowania i wspólnymi podstawowymi programami szkoleń.

3.  Opinii forum konsultacyjnego zasięga się w kwestiach związanych z dalszym rozwojem i wdrażaniem strategii w zakresie praw podstawowych, tworzeniem mechanizmu skargowego, kodeksami postępowania, porozumieniami roboczymi lub innymi projektami we współpracy z państwami trzecimi, planami operacyjnymi i wspólnymi podstawowymi programami szkoleń, a także ustanawianiem kryteriów, o których mowa w art. 12 i 24. Agencja informuje forum konsultacyjne o tym, czy i w jaki sposób wdrożyła jego sprawozdania i zalecenia.

Poprawka    457

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 106 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Bez uszczerbku dla zadań urzędnika ds. praw podstawowych forum konsultacyjne ma skuteczny dostęp do wszelkich informacji dotyczących poszanowania praw podstawowych, w tym poprzez realizację wizyt w miejscach prowadzenia wspólnych operacji lub szybkich interwencji na granicy pod warunkiem uzyskania zgody przyjmującego państwa członkowskiego oraz wizyt na obszarach hotspotów lub ośrodków kontrolowanych i w miejscach prowadzenia operacji powrotowych i interwencji powrotowych.

5.  Bez uszczerbku dla zadań urzędnika ds. praw podstawowych forum konsultacyjne ma skuteczny dostęp we właściwym czasie do wszelkich informacji dotyczących poszanowania praw podstawowych, w tym poprzez realizację wizyt w miejscach prowadzenia wspólnych operacji lub szybkich interwencji na granicy pod warunkiem uzyskania zgody przyjmującego państwa członkowskiego oraz wizyt na obszarach hotspotów i w miejscach prowadzenia operacji powrotowych i interwencji powrotowych. Jeżeli przyjmujące państwo członkowskie wyjątkowo nie zgadza się na przeprowadzenie przez forum konsultacyjne wizyty na miejscu wspólnej operacji lub szybkiej interwencji na granicy na jego terytorium, przedstawia należycie uzasadnione powody w formie pisma do dyrektora wykonawczego i do zarządu.

 

Forum konsultacyjne jest wspierane w wykonywaniu swoich zadań przez sekretariat, który dysponuje wystarczającymi zasobami finansowymi i kadrowymi na ten cel.

Poprawka    458

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 107 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zarząd powołuje urzędnika ds. praw podstawowych. Do zadań urzędnika ds. praw podstawowych należy uczestniczenie w pracach nad strategią Agencji w zakresie praw podstawowych, a także monitorowanie i promowanie przestrzegania praw podstawowych przez Agencję. Urzędnik ds. praw podstawowych musi posiadać niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie praw podstawowych.

1.  Zarząd powołuje urzędnika ds. praw podstawowych na podstawie listy trzech kandydatów, których poleca forum konsultacyjne. Do zadań urzędnika ds. praw podstawowych należy uczestniczenie w pracach nad strategią Agencji w zakresie praw podstawowych, a także monitorowanie i promowanie przestrzegania praw podstawowych przez Agencję. Urzędnik ds. praw podstawowych musi posiadać niezbędne kwalifikacje, wiedzę ekspercką i doświadczenie zawodowe w dziedzinie praw podstawowych.

Poprawka    459

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 107 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Urzędnik ds. praw podstawowych jest uprawniony do prowadzenia dochodzeń dotyczących wszelkich działań Agencji w celu kontroli przestrzegania praw podstawowych. Zapewnia on Agencji niezwłocznie doradztwo, wydając formalne opinie przed podjęciem przez nią jakichkolwiek działań na podstawie niniejszego rozporządzenia, wydając zalecenia dotyczące udoskonalenia strategii Agencji w zakresie praw podstawowych, która wymaga jego poparcia, oraz określając warunki przestrzegania i propagowania poszanowania praw podstawowych. Urzędnik ds. praw podstawowych odpowiada także za dalszy rozwój i wdrażanie mechanizmu skargowego.

Poprawka    460

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 107 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Urzędnik ds. praw podstawowych jest niezależny w pełnieniu swoich obowiązków. Składa on sprawozdania bezpośrednio zarządowi i współpracuje forum konsultacyjnym. Urzędnik ds. praw podstawowych składa takie sprawozdania regularnie, uczestnicząc tym samymmechanizmie monitorowania praw podstawowych.

2.  Agencja określa, po konsultacjach z forum konsultacyjnym i urzędnikiem ds. praw podstawowych, specjalne zasady mające zastosowanie do urzędnika ds. praw podstawowych w celu zagwarantowania, by urzędnik ds. praw podstawowych był niezależny w pełnieniu swoich obowiązków. Składa on sprawozdania bezpośrednio zarządowi i forum konsultacyjnemu. Urzędnik ds. praw podstawowych publikuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności oraz z poszanowania praw podstawowych we wszystkich działaniach Agencji. Sprawozdania te zawierają informacje na temat mechanizmu skargowego i wdrażania strategii w zakresie praw podstawowych. Zarząd dopilnowuje, by w odniesieniu do zaleceń urzędnika ds. praw podstawowych podejmowane były działania.

Poprawka    461

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 107 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Urzędnik ds. praw podstawowych posiada pełną autonomię i niezależność administracyjną w pełnieniu swoich obowiązków. Nie może otrzymywać żadnych poleceń ani nie może być w żaden sposób ograniczany, jeżeli chodzi o wykonywanie funkcji, które w wyniku powołania są mu powierzone na podstawie niniejszego rozporządzenia. Urzędnik ds. praw podstawowych dysponuje odpowiednimi zasobami i wymaganym personelem w celu realizacji swoich zadań odpowiednio do mandatu i wielkości Agencji. Pracownicy przydzieleni urzędnikowi ds. praw podstawowych odpowiadają przed nim. Każdemu zwykłemu lub nadzwyczajnemu skierowaniu personelu do Agencji towarzyszy proporcjonalny przydział pracowników wspierających urzędnika ds. praw podstawowych.

Poprawka    462

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 107 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Urzędnika ds. praw podstawowych wspiera jego zastępca. Zastępcę urzędnika ds. praw podstawowych powołuje zarząd z listy co najmniej trzech kandydatów przedstawionych przez urzędnika ds. praw podstawowych. Zastępca urzędnika ds. praw podstawowych posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie praw podstawowych. Jeżeli urzędnik ds. praw podstawowych jest nieobecny lub niedysponowany, jego obowiązki przejmuje jego zastępca.

Poprawka    463

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 107 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Urzędnik ds. praw podstawowych opiniuje plany operacyjne przygotowywane zgodnie z art. 39, art. 43, art. 54 ust. 4 oraz art. 75 ust. 3. Ma on dostęp do wszystkich informacji dotyczących przestrzegania praw podstawowych we wszystkich działaniach Agencji.

3.  Urzędnik ds. praw podstawowych opiniuje plany operacyjne przygotowywane zgodnie z art. 39, 40, 41, 43, 51, 54 i 75, a także projekty pilotażowe i projekty pomocy technicznej w państwach trzecich. Ma on dostęp do wszystkich informacji dotyczących przestrzegania praw podstawowych we wszystkich działaniach Agencji, w tym przez przeprowadzanie wizyt w miejscach prowadzenia wspólnych operacji, szybkich interwencji na granicy, projektów pilotażowych, zespołów wspierających zarządzanie migracjami, operacji powrotowych lub interwencji powrotowych, w tym w państwach trzecich.

Poprawka    464

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 108 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja we współpracy z urzędnikiem ds. praw podstawowych podejmuje niezbędne środki, aby ustanowić zgodnie z niniejszym artykułem mechanizm skargowy w celu monitorowania i zapewnienia przestrzegania praw podstawowych we wszystkich działaniach Agencji.

1.  Agencja, we współpracy z urzędnikiem ds. praw podstawowych, podejmuje niezbędne środki, aby ustanowić i dalej rozwijać zgodnie z niniejszym artykułem niezależny i skuteczny mechanizm skargowy w celu monitorowania i zapewnienia przestrzegania praw podstawowych we wszystkich działaniach Agencji.

Poprawka    465

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 108 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Każda osoba, którą bezpośrednio dotknęły działania personelu uczestniczącego we wspólnej operacji, projekcie pilotażowym, szybkiej interwencji na granicy, rozmieszczeniu zespołu wspierającego zarządzanie migracjami, wspólnej operacji powrotowej lub interwencji powrotowej, i która uważa, że jej prawa podstawowe zostały naruszone w wyniku tych działań, lub wszelkie strony występujące w imieniu takiej osoby mogą wnieść pisemną skargę do Agencji.

2.  Każda osoba, którą bezpośrednio dotknęły działania lub zaniechania personelu uczestniczącego we wspólnej operacji, w projekcie pilotażowym, szybkiej interwencji na granicy, rozmieszczeniu zespołu wspierającego zarządzanie migracjami, we wspólnej operacji powrotowej, w interwencji powrotowej lub innym działaniu operacyjnym Agencji, i która uważa, że jej prawa podstawowe zostały naruszone w wyniku tych działań lub zaniechań, lub wszelkie strony występujące w imieniu takiej osoby mogą wnieść pisemną skargę do Agencji.

Poprawka    466

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 108 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Dopuszczalne są jedynie uzasadnione skargi dotyczące konkretnego naruszenia praw podstawowych.

3.  Dopuszczalne są jedynie skargi uzasadnione i dotyczące konkretnego naruszenia praw podstawowych. Z mechanizmu skargowego wyłącza się skargi bezpodstawne, złośliwe, niepoważne, nękające, hipotetyczne czy nieprecyzyjne.

Poprawka    467

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 108 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Urzędnik ds. praw podstawowych jest odpowiedzialny za rozpatrywanie skarg otrzymanych przez Agencję zgodnie z prawem do dobrej administracji. W tym celu urzędnik ds. praw podstawowych bada dopuszczalność skargi, rejestruje dopuszczalne skargi, przekazuje wszystkie zarejestrowane skargi do dyrektora wykonawczego, przekazuje skargi dotyczące członków zespołów do rodzimego państwa członkowskiego, informuje odpowiednie władze lub odpowiedni organ właściwe do spraw praw podstawowych w państwie członkowskim oraz rejestruje i zapewnia działania następcze Agencji lub tego państwa członkowskiego.

4.  Urzędnik ds. praw podstawowych jest odpowiedzialny za rozpatrywanie skarg otrzymanych przez Agencję zgodnie z prawem do dobrej administracji. W tym celu urzędnik ds. praw podstawowych bada dopuszczalność skargi, rejestruje dopuszczalne skargi oraz przekazuje we wskazanym czasie wszystkie zarejestrowane skargi do dyrektora wykonawczego a skargi dotyczące członków zespołów do rodzimego państwa członkowskiego, w tym do odpowiedniego organu ds. praw podstawowych w państwie członkowskim w celu podjęcia dalszego działania zgodnie z ich mandatem. Urzędnik ds. praw podstawowych również rejestruje i zapewnia działania następcze Agencji lub tego państwa członkowskiego.

Poprawka    468

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 108 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z prawem do dobrej administracji, jeżeli skarga jest dopuszczalna, skarżący są informowani o zarejestrowaniu skargi, o przystąpieniu do jej rozpoznania i o planowanym udzieleniu odpowiedzi niezwłocznie po jej sporządzeniu. Jeżeli skarga jest przekazywana władzom lub organom krajowym, skarżącemu przekazywane są ich dane kontaktowe. Jeżeli skarga jest niedopuszczalna, skarżących informuje się o przyczynach i – o ile to możliwe – przedstawia się im dalsze możliwości zgłoszenia zastrzeżeń.

Zgodnie z prawem do dobrej administracji, jeżeli skarga jest dopuszczalna, skarżący są informowani o zarejestrowaniu skargi, o przystąpieniu do jej rozpoznania i o planowanym udzieleniu odpowiedzi niezwłocznie po jej sporządzeniu. Jeżeli skarga jest przekazywana władzom lub organom krajowym, skarżącemu przekazywane są ich dane kontaktowe. Jeżeli skarga zostanie uznana za niedopuszczalną, skarżących informuje się o przyczynach i – o ile to możliwe – przedstawia się im dalsze możliwości zgłoszenia zastrzeżeń. Skarżący mają możliwość odwołania się od decyzji o uznaniu skargi za niedopuszczalną do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Poprawka    469

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 108 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wszystkie decyzje muszą być sporządzone na piśmie i zawierać uzasadnienie.

Wszystkie decyzje muszą być sporządzone na piśmie i zawierać uzasadnienie. Urzędnik ds. praw podstawowych wznawia sprawę, jeżeli skarżący przedkłada nowe dowody w sytuacjach, w których sprawa została uznana za niedopuszczalną.

Poprawka    470

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 108 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku zarejestrowanej skargi dotyczącej członka personelu Agencji dyrektor wykonawczy, po zasięgnięciu opinii urzędnika ds. praw podstawowych, zapewnia odpowiednie działania następcze, w tym środki dyscyplinarne, o ile to konieczne. Dyrektor wykonawczy informuje w ustalonym terminie urzędnika ds. praw podstawowych o ustaleniach dokonanych przez Agencję i działaniach następczych podjętych przez nią w reakcji na skargę, w tym o środkach dyscyplinarnych, o ile to konieczne.

W przypadku zarejestrowanej skargi dotyczącej pracownika Agencji urzędnik ds. praw podstawowych zapewnia odpowiednie działania następcze, w tym zaleca środki dyscyplinarne dyrektorowi wykonawczemu, oraz, o ile to konieczne, wszczęcie sądowego postępowania cywilnego lub karnego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i prawem krajowym. Dyrektor wykonawczy informuje urzędnika ds. praw podstawowych w ustalonym terminie, a później, w razie potrzeby w regularnych odstępach czasu, o zastosowaniu środków dyscyplinarnych. Jeśli dyrektor wykonawczy postanowi nie podejmować działań w związku z zaleceniem, ma obowiązek niezwłocznie uzasadnić taką decyzję. W przypadku sądowego postępowania cywilnego lub karnego właściwe państwo członkowskie informuje urzędnika ds. praw podstawowych o ustaleniach i działaniach następczych w związku ze skargą w ustalonym czasie, a później, w razie potrzeby, w regularnych odstępach. Jeżeli właściwe państwo członkowskie lub państwo trzecie nie przekaże takich informacji, Agencja wysyła pismo z ostrzeżeniem i przypomnieniem ewentualnych działań, które może podjąć, jeżeli nie otrzyma informacji o działaniach następczych w odpowiedzi na pismo.

Poprawka    471

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 108 – ustęp 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli skarga dotyczy kwestii ochrony danych, dyrektor wykonawczy włącza inspektora ochrony danych Agencji. Urzędnik ds. praw podstawowych i inspektor ochrony danych sporządzają na piśmie protokół ustaleń, określając podział zadań oraz zakres współpracy w odniesieniu do otrzymanych skarg.

Jeżeli skarga dotyczy kwestii ochrony danych, dyrektor wykonawczy konsultuje się z inspektorem ochrony danych Agencji przed podjęciem decyzji w sprawie skargi. Urzędnik ds. praw podstawowych i inspektor ochrony danych sporządzają na piśmie protokół ustaleń, określając podział zadań oraz zakres współpracy w odniesieniu do otrzymanych skarg.

Poprawka    472

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 108 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  W przypadku zarejestrowania skargi dotyczącej członka zespołu z przyjmującego państwa członkowskiego lub członka zespołu z innego uczestniczącego państwa członkowskiego, w tym oddelegowanego członka zespołu lub oddelegowanego eksperta krajowego, rodzime państwo członkowskie zapewnia odpowiednie działania następcze, w tym środki dyscyplinarne, o ile to konieczne, i inne środki zgodnie z prawem krajowym. Właściwe państwo członkowskie informuje urzędnika ds. praw podstawowych o dokonanych ustaleniach i działaniach następczych podjętych w reakcji na skargę w ustalonym terminie, a następnie, w razie potrzeby, w regularnych odstępach czasu. Agencja podejmuje działania następcze w tej sprawie, jeżeli właściwe państwo członkowskie nie przedłoży sprawozdania.

7.  W przypadku zarejestrowanej skargi dotyczącej funkcjonariusza straży granicznej z przyjmującego państwa członkowskiego lub członka zespołu z innego uczestniczącego państwa członkowskiego, w tym oddelegowanego członka zespołu lub oddelegowanego eksperta krajowego, rodzime państwo członkowskie zapewnia odpowiednie działania następcze, w tym środki dyscyplinarne oraz wszczęcie sądowego postępowania cywilnego lub karnego, o ile to konieczne, i inne środki zgodnie z prawem krajowym. Właściwe państwo członkowskie informuje urzędnika ds. praw podstawowych o dokonanych ustaleniach i działaniach podjętych w reakcji na skargę w terminie jednego roku, a następnie, w razie potrzeby, w regularnych odstępach czasu. Jeżeli właściwe państwo członkowskie lub państwo trzecie nie przekaże takich informacji, Agencja wysyła pismo z ostrzeżeniem i przypomnieniem ewentualnych działań, które może podjąć, jeżeli nie otrzyma informacji o działaniach następczych w odpowiedzi na pismo. W takim przypadku urzędnik ds. praw podstawowych informuje zarząd oraz odpowiedni organ ds. praw podstawowych w państwie członkowskim, zgodnie z ust. 4. Agencja może zawiesić rozmieszczenie tego członka zespołu i finansowanie takiego rozmieszczenia zgodnie z art. 61 do czasu otrzymania sprawozdania od właściwego państwa członkowskiego.

Poprawka    473

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 108 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Jeżeli stwierdzono, że członek zespołu naruszył prawa podstawowe lub zobowiązania w zakresie ochrony międzynarodowej, Agencja może zażądać od państwa członkowskiego niezwłocznego wyłączenia tego członka z działań Agencji lub stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

8.  Jeżeli stwierdzono, że członek zespołu naruszył prawa podstawowe lub zobowiązania w zakresie ochrony międzynarodowej, Agencja żąda od państwa członkowskiego niezwłocznego wyłączenia tego członka z działań Agencji lub stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

Poprawka    474

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 108 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Urzędnik ds. praw podstawowych informuje dyrektora wykonawczego i zarząd o ustaleniach dokonanych przez Agencję i państwa członkowskie podjętych przez nie działaniach następczych w reakcji na skargi. Agencja w swoim rocznym sprawozdaniu podaje informacje na temat mechanizmu skargowego.

9.  Urzędnik ds. praw podstawowych zawiera w swoim sprawozdaniu rocznym informacje o mechanizmie skargowym, w tym konkretne odniesienia do ustaleń dokonanych przez Agencję i państwa członkowskie oraz podjętych przez nie działań w reakcji na skargi.

Poprawka    475

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 108 – ustęp 10 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja zapewnia łatwy dostęp do informacji na temat możliwości i procedury składania skarg, w tym także osobom wymagającym szczególnego traktowania. Standardowy formularz skargi jest dostępny na stronie internetowej Agencji i w formie papierowej w czasie wszystkich działań Agencji, w językach, które obywatele państw trzecich rozumieją lub co do których można zasadnie przyjąć, że je rozumieją. Skargi są rozpatrywane przez urzędnika ds. praw podstawowych również w przypadku przedłożenia ich w innej formie niż standardowy formularz skargi.

Agencja zapewnia łatwy dostęp do informacji na temat możliwości i procedury składania skarg, w tym także osobom wymagającym szczególnego traktowania. Standardowy formularz skargi jest łatwo dostępny na stronie internetowej Agencji, z zapewnieniem łatwego wykorzystania na urządzeniach przenośnych, i w formie papierowej w czasie wszystkich działań Agencji, w językach, które obywatele państw trzecich rozumieją lub co do których można zasadnie przyjąć, że je rozumieją. Agencja dopilnowuje, aby skarżący uzyskiwali dalsze wskazówki i pomoc w kwestii procedury rozpatrywania skarg. Skargi są rozpatrywane przez urzędnika ds. praw podstawowych również w przypadku przedłożenia ich w innej formie niż standardowy formularz skargi.

Poprawka    476

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 108 – ustęp 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ze wszelkimi danymi osobowymi zawartymi w skardze Agencja, w tym urzędnik ds. praw podstawowych, postępuje oraz przetwarza je zgodnie z [rozporządzeniem (WE) nr 45/2001], a państwa członkowskie – zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 i dyrektywą (UE) 2016/680.

Ze wszelkimi danymi osobowymi zawartymi w skardze Agencja, w tym urzędnik ds. praw podstawowych, postępuje oraz przetwarza je zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 a państwa członkowskie – zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 i dyrektywą (UE) 2016/680.

Poprawka    477

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 108 – ustęp 11 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przedłożenie skargi przez skarżącego uważa się za wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Agencję i urzędnika ds. praw podstawowych w rozumieniu art. 5 lit. d) [rozporządzenia (WE) nr 45/2001].

Przedłożenie skargi przez skarżącego uważa się za wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Agencję i urzędnika ds. praw podstawowych w rozumieniu art. 5 lit. d) rozporządzenia (UE) 2018/1725.

Poprawka    478

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 110 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Agencja informuje z własnej inicjatywy o kwestiach wchodzących w zakres jej zadań. Agencja podaje do wiadomości publicznej odpowiednie informacje, w tym roczne sprawozdanie z działalności, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 10,w szczególności zapewnia, z zastrzeżeniem art. 91, przekazywanie opinii publicznej oraz każdej zainteresowanej stronie w krótkim czasie obiektywnych, wyczerpujących, wiarygodnych i łatwo zrozumiałych informacji dotyczących pracy Agencji. Agencja prowadzi te działania bez ujawniania informacji operacyjnych, których podanie do wiadomości publicznej zagroziłoby realizacji celu operacji.

2.  Agencja informuje z własnej inicjatywy o kwestiach wchodzących w zakres jej zadań. Agencja podaje do wiadomości publicznej odpowiednie informacje, w tym roczne sprawozdanie z działalności, o którym mowa w art. 98 ust. 2 lit. j), roczny program prac, kodeks postępowania, analizy ryzyka, szczegółowe opisy przeszłych i obecnych wspólnych operacji, szybkich interwencji na granicy, projektów pilotażowych, zespołów wspierających zarządzanie migracją, operacji lub interwencji powrotowych, także w