Procedură : 2018/0330A(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0076/2019

Texte depuse :

A8-0076/2019

Dezbateri :

PV 17/04/2019 - 13
CRE 17/04/2019 - 13

Voturi :

PV 17/04/2019 - 16.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0415

<Date>{12/02/2019}12.2.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0076/2019</NoDocSe>
PDF 846kWORD 286k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Acțiunii comune nr. 98/700/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne</Commission>

Raportoare: <Depute>Roberta Metsola</Depute>

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Acțiunii comune nr. 98/700/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului

(COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0631),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 77 alineatul (2) literele (b) și (d) și articolul 79 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0406/2018),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ...[1],

 având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din ...[2],

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0076/2019),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

<RepeatBlock-Amend><AmendB>Amendamentul  <NumAmB>1</NumAmB>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Titlul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Acțiunii Comune nr. 98/700/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului O contribuție a Comisiei Europene la reuniunea liderilor organizată la Salzburg, în perioada 19-20 septembrie 2018

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Acțiunii Comune nr. 98/700/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului

</AmendB>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene a fost instituită prin Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului17. De la 1 mai 2005, când și-a preluat mandatul, aceasta a sprijinit cu succes statele membre la punerea în aplicare a aspectelor operative ale gestionării frontierelor externe prin intermediul unor operațiuni comune și al unor intervenții rapide la frontieră, prin analiză de risc, schimb de informații, relații cu țările terțe și returnarea persoanelor returnate.

(2) Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene a fost instituită prin Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului17. De la 1 mai 2005, când și-a preluat mandatul, aceasta a sprijinit cu succes statele membre la punerea în aplicare a aspectelor operative ale gestionării frontierelor externe prin intermediul unor operațiuni comune și al unor intervenții rapide la frontieră, prin analiză de risc, schimb de informații, relații cu țările terțe și coordonarea returnării resortisanților țărilor terțe care au făcut obiectul unor decizii de returnare emise de un stat membru.

__________________

__________________

17 Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (JO L 349, 25.11.2004, p. 1).

17 Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (JO L 349, 25.11.2004, p. 1).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene a fost redenumită Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă („agenția”), iar sarcinile acesteia au fost extinse, asigurându-se continuitatea deplină a tuturor activităților și procedurilor sale. Rolul de bază al agenției ar trebui să fie acela de a institui o strategie tehnică și operativă în cadrul ciclului politicii strategice multianuale pentru punerea în aplicare a gestionării europene integrate a frontierelor, de a supraveghea funcționarea efectivă a controlului la frontierele externe, de a efectua analize de risc și evaluări ale vulnerabilității, de a oferi statelor membre și țărilor terțe asistență tehnică și operativă sporită prin intermediul operațiunilor comune și al intervențiilor rapide la frontieră, de a asigura punerea în practică a măsurilor în situații care necesită acțiuni urgente la frontierele externe, de a oferi asistență tehnică și operativă în sprijinul operațiunilor de căutare și de salvare a persoanelor aflate în pericol pe mare, de a organiza, a coordona și a desfășura operațiuni de returnare și intervenții de returnare și de a oferi asistență tehnică și operativă pentru activitățile de returnare ale țărilor terțe.

(3) Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene a fost redenumită Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă („agenția”), iar sarcinile acesteia au fost extinse, asigurându-se continuitatea deplină a tuturor activităților și procedurilor sale. Rolul de bază al agenției ar trebui să fie acela de a institui o strategie tehnică și operativă elaborată în cadrul ciclului politicii strategice multianuale pentru punerea în aplicare a gestionării europene integrate a frontierelor, de a supraveghea funcționarea efectivă a controlului la frontierele externe, de a efectua analize de risc și evaluări ale vulnerabilității, de a oferi statelor membre și țărilor terțe asistență tehnică și operativă sporită prin intermediul operațiunilor comune și al intervențiilor rapide la frontieră, de a asigura punerea în practică a măsurilor în situații care necesită acțiuni urgente la frontierele externe, de a oferi asistență tehnică și operativă în sprijinul operațiunilor de căutare și de salvare a persoanelor aflate în pericol pe mare, de a organiza, a coordona și a desfășura operațiuni de returnare și intervenții de returnare și a oferi asistență tehnică.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) De la începutul crizei migrației în 2015, Comisia a luat inițiative importante pentru a consolida protecția frontierelor Uniunii. O propunere de consolidare semnificativă a mandatului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe a fost prezentată în decembrie 2015 și a fost negociată într-un timp record în cursul anului 2016. Regulamentul privind Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă a intrat în vigoare la 6 octombrie 2016.

(4) De la începutul crizei migrației în 2015, Comisia a luat inițiative importante și a propus o serie de măsuri pentru a consolida protecția frontierelor Uniunii și a restabili funcționarea normă a spațiului Schengen. O propunere de consolidare semnificativă a mandatului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe a fost prezentată în decembrie 2015 și negociată rapid în cursul anului 2016. Regulamentul privind Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă a intrat în vigoare la 6 octombrie 2016.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Cu toate acestea, cadrul Uniunii în domeniul controlului frontierelor externe, al returnărilor și al azilului trebuie îmbunătățit în continuare. În acest scop și pentru a susține în continuare eforturile operative actuale și preconizate în viitor, poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european ar trebui să fie reformată, oferind Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă un mandat mai puternic și, în special, furnizându-i acesteia capacitățile necesare sub forma unui corp permanent de poliție de frontieră și gardă de coastă la nivel european format din 10 000 de membri ai personalului operativ cu competențe executive pentru a sprijini în mod eficace statele membre pe teren în eforturile lor de a proteja frontierele externe, de a combate deplasările secundare și de a accelera în mod semnificativ returnarea efectivă a migranților în situație neregulamentară.

(5) Cu toate acestea, cadrul Uniunii în domeniul controlului frontierelor externe, al returnărilor și al combaterii criminalității transfrontaliere trebuie îmbunătățit în continuare. În acest scop și pentru a susține în continuare eforturile operative actuale și preconizate în viitor, poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european ar trebui să fie reformată, oferind Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă un mandat mai puternic și, în special, furnizându-i acesteia capacitățile necesare sub forma unui corp permanent de poliție de frontieră și gardă de coastă la nivel european cu competențe executive pentru a sprijini în mod eficace statele membre pe teren în eforturile lor de a proteja frontierele externe, de a combate criminalitatea transfrontalieră și de a accelera în mod semnificativ returnarea efectivă și durabilă a migranților în situație neregulamentară.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 7</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Se impune monitorizarea eficientă a trecerilor frontierelor externe, soluționarea provocărilor legate de migrație și a potențialelor amenințări viitoare la frontierele externe, asigurarea unui nivel ridicat de securitate internă în Uniune, protecția funcționării spațiului Schengen și respectarea principiului general al solidarității. Acest lucru ar trebui să fie însoțit de gestionarea proactivă a migrației, care include măsurile necesare în țările terțe. Având în vedere cele afirmate, este necesar să se consolideze poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și să se extindă în continuare mandatul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Agenția ar trebui să fie constituită în principal dintr-un corp permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european, format din 10 000 de membri ai personalului operativ.

(7) Se impune monitorizarea eficientă a trecerilor frontierelor externe, soluționarea provocărilor legate de migrație și a potențialelor amenințări viitoare la frontierele externe, asigurarea unui nivel ridicat de securitate internă în Uniune, protecția funcționării spațiului Schengen și respectarea principiului general al solidarității. Având în vedere cele afirmate, este necesar să se consolideze poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și să se extindă în continuare mandatul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Agenția ar trebui să fie constituită în principal dintr-un corp permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european, care să includă rezerva pentru reacție rapidă.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 8</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Pentru a reflecta consolidarea calitativă suplimentară a mandatului său, în special prin dotarea acesteia cu propria sa componentă operativă, corpul permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european, format din 10 000 de membri ai personalului operativ, agenția cunoscută anterior sub denumirea „Frontex” ar trebui să fie denumită de acum înainte „Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (EBCG)” și să își desfășoare activitatea exclusiv sub această denumire. Această modificare ar trebui să se reflecte în toate cazurile relevante, inclusiv în prezentarea sa vizuală în materialele de comunicare externă.

(8) Pentru a reflecta consolidarea calitativă suplimentară a mandatului său, în special prin dotarea acesteia cu propria sa componentă operativă, corpul permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european, care include rezerva pentru reacție rapidă, agenția cunoscută anterior sub denumirea „Frontex” ar trebui să fie denumită de acum înainte „Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (EBCG)” și să își desfășoare activitatea exclusiv sub această denumire. Această modificare ar trebui să se reflecte în toate cazurile relevante, inclusiv în prezentarea sa vizuală în materialele de comunicare externă.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 9</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) La punerea în aplicare a gestionării europene integrate a frontierelor, ar trebui să se asigure coerența cu alte obiective de politică, inclusiv buna funcționare a transportului transfrontalier.

(9) La punerea în aplicare a gestionării europene integrate a frontierelor, ar trebui să se asigure coerența cu alte obiective de politică, inclusiv libera circulație a persoanelor, dreptul la azil și buna funcționare a transportului transfrontalier.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 10</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Gestionarea europeană integrată a frontierelor ar trebui pusă în aplicare ca o responsabilitate partajată a agenției și a autorităților naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv a gărzii de coastă în măsura în care efectuează operațiuni de supraveghere a frontierelor maritime și orice altă sarcină de control la frontiere, precum și a autorităților responsabile cu returnarea. Statelor membre le revine în continuare responsabilitatea principală pentru gestionarea frontierelor lor externe, în interes propriu și în interesul tuturor statelor membre și sunt responsabile cu emiterea deciziilor de returnare, însă agenția ar trebui să sprijine aplicarea măsurilor Uniunii legate de gestionarea frontierelor externe și de returnări prin consolidarea, evaluarea și coordonarea acțiunilor statelor membre care pun în aplicare aceste măsuri.

(10) Gestionarea europeană integrată a frontierelor ar trebui pusă în aplicare ca o responsabilitate partajată a agenției și a autorităților naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv a gărzii de coastă în măsura în care efectuează operațiuni de supraveghere a frontierelor maritime, de căutare și salvare și orice altă sarcină de control la frontiere, precum și a autorităților responsabile cu returnarea. Statelor membre le revine în continuare responsabilitatea principală pentru gestionarea frontierelor lor externe, în interes propriu și în interesul tuturor statelor membre și sunt responsabile cu emiterea deciziilor de returnare, însă agenția ar trebui să sprijine aplicarea măsurilor Uniunii legate de gestionarea frontierelor externe și de returnări prin consolidarea și coordonarea acțiunilor statelor membre care pun în aplicare aceste măsuri. Nu ar trebui să existe suprapuneri operative inutile între agenție și statele membre.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 11</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Pentru a se asigura punerea eficace în aplicare a gestionării europene integrate a frontierelor și sporirea eficienței politicii comune în materie de returnare, ar trebui să se instituie o poliție de frontieră și gardă de coastă la nivel european. Aceasta ar trebui să fie dotată cu echipamentele și resursele umane și financiare necesare. Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european ar trebui să fie formată din Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și din autoritățile naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv serviciile de pază de coastă, în măsura în care îndeplinesc sarcini de control la frontiere, precum și din autoritățile responsabile cu returnarea. Ca atare, aceasta se va baza pe utilizarea în comun a informațiilor, a capacităților și a sistemelor, la nivel național, și pe răspunsul agenției la nivelul Uniunii.

(11) Pentru a asigura punerea eficace în aplicare a gestionării europene integrate a frontierelor, ar trebui să se instituie o poliție de frontieră și gardă de coastă la nivel european. Aceasta ar trebui să fie dotată cu echipamentele și resursele umane și financiare necesare. Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european ar trebui să fie formată din Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și din autoritățile naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv serviciile de pază de coastă, în măsura în care îndeplinesc sarcini de control la frontiere, precum și din autoritățile responsabile cu returnarea. Ca atare, aceasta se va baza pe utilizarea în comun a informațiilor, a capacităților și a sistemelor, la nivel național, și pe răspunsul agenției la nivelul Uniunii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 14</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Punerea eficace în aplicare a gestionării europene integrate a frontierelor de către poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european ar trebui să fie asigurată prin intermediul unui ciclu de politică strategică multianuală pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor. Ciclul multianual ar trebui să stabilească un proces integrat, unificat și continuu, care să furnizeze orientări strategice tuturor actorilor relevanți la nivelul Uniunii și în statele membre în domeniul gestionării frontierelor și al returnărilor, pentru ca actorii respectivi să pună în aplicare într-o manieră coerentă gestionarea europeană integrată a frontierelor. Acesta abordează, de asemenea, toate interacțiunile relevante ale poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european cu Comisia, cu alte instituții și organisme, precum și cooperarea cu alți parteneri relevanți, inclusiv țări terțe și părți terțe, după caz.

(14) Punerea eficace în aplicare a gestionării europene integrate a frontierelor de către poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european ar trebui să fie asigurată prin intermediul unui ciclu de politică strategică multianuală pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor. Ciclul multianual ar trebui să stabilească un proces integrat, unificat și continuu, care să furnizeze orientări strategice tuturor actorilor relevanți la nivelul Uniunii și în statele membre în domeniul gestionării frontierelor și al returnărilor, pentru ca actorii respectivi să pună în aplicare într-o manieră coerentă gestionarea europeană integrată a frontierelor și cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale. În special, ciclul anual de elaborare a politicilor ar trebui să permită agenției să își stabilească strategia tehnică și operativă. Acesta abordează, de asemenea, toate interacțiunile relevante ale poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european cu Comisia, cu alte instituții și organisme, precum și cooperarea cu alți parteneri relevanți, inclusiv țări terțe și părți terțe, după caz.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 15</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Gestionarea europeană integrată a frontierelor necesită o planificare integrată între statele membre și agenție pentru operațiunile privind frontierele și returnarea, pentru a pregăti răspunsuri la un impact mai mare la frontierele externe în ceea ce privește planificarea de contingență și pentru a coordona dezvoltarea pe termen lung a capacităților atât în ceea ce privește recrutarea și formarea, cât și pentru achiziționarea și dezvoltarea de echipamente.

(15) Gestionarea europeană integrată a frontierelor necesită planificarea integrată între statele membre și agenție pentru operațiunile privind frontierele și returnarea, pentru răspunsuri la provocările de la frontierele externe, pentru planificarea de contingență și pentru coordonarea dezvoltării pe termen lung a capacităților atât în ceea ce privește recrutarea și formarea, cât și pentru achiziționarea și dezvoltarea de echipamente.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 16</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Punerea în aplicare a prezentului regulament nu aduce atingere separării competențelor între Uniune și statele membre și nici obligațiilor care le revin statelor membre în temeiul Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării, Convenției internaționale pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, Convenției internaționale privind căutarea și salvarea pe mare, Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate și Protocolului adițional împotriva traficului ilegal de migranți pe cale terestră, a aerului și pe mare, Convenției privind statutul refugiaților, Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și în temeiul altor instrumente internaționale relevante.

(16) Punerea în aplicare a prezentului regulament nu aduce atingere separării competențelor între Uniune și statele membre și nici obligațiilor care le revin statelor membre în temeiul Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării, Convenției internaționale pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, Convenției internaționale privind căutarea și salvarea pe mare, Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate și Protocolului adițional împotriva traficului ilegal de migranți pe cale terestră, a aerului și pe mare, Convenției privind statutul refugiaților, Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Convenției Organizației Națiunilor Unite privind statutul apatrizilor, precum și în temeiul altor instrumente internaționale relevante.

</Amend>

<AmendB>Amendamentul  <NumAmB>14</NumAmB>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 17 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a) Domeniul de acțiune ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă și al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului au fost extinse, iar cooperarea lor cu agenția a fost consolidată; prin urmare, Comisia ar trebui să prezinte o propunere care să includă aceste agenții, precum și orice alți actori relevanți, cum ar fi statele membre, în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 656/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor norme de supraveghere a frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene;

</AmendB>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 18</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Agenția ar trebui să-și îndeplinească sarcinile fără a aduce atingere responsabilităților statelor membre în ceea ce privește menținerea ordinii publice și asigurarea securității interne.

(18) Agenția ar trebui să-și îndeplinească sarcinile respectând pe deplin responsabilitățile și competența statelor membre, precum și principiul subsidiarității, în ceea ce privește menținerea ordinii publice și asigurarea securității interne.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 19</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Agenția ar trebui să-și îndeplinească sarcinile fără a aduce atingere competențelor statelor membre în materie de apărare.

(19) Agenția ar trebui să-și îndeplinească sarcinile respectând pe deplin responsabilitățile și competențele statelor membre în materie de apărare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 20</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Sarcinile și competențele extinse ale agenției ar trebui să păstreze echilibrul în raport cu garanțiile consolidate privind drepturile fundamentale și o răspundere sporită.

(20) Sarcinile și competențele extinse ale agenției ar trebui să păstreze echilibrul în raport cu garanțiile consolidate privind drepturile fundamentale și o responsabilitate și răspundere sporite, în special în ceea ce privește exercitarea competențelor executive de către personalul statutar.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 22</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) De asemenea, în interesul lor și în interesul celorlalte state membre, statele membre ar trebui să contribuie cu date relevante necesare pentru activitățile desfășurate de agenție, inclusiv în scopul conștientizării situației, al analizei riscurilor, al evaluărilor vulnerabilității și al planificării integrate. În același timp, statele membre ar trebui să se asigure că datele sunt exacte, actualizate și obținute și introduse cu respectarea legii.

(22) De asemenea, în interesul lor și în interesul celorlalte state membre, statele membre ar trebui să contribuie cu date relevante necesare pentru activitățile desfășurate de agenție, inclusiv în scopul conștientizării situației, al analizei riscurilor, al evaluărilor vulnerabilității și al planificării integrate. În același timp, statele membre ar trebui să se asigure că datele sunt exacte, actualizate și obținute și introduse cu respectarea legii. În cazul în care aceste date includ date cu caracter personal, dreptul Uniunii privind protecția datelor ar trebui să se aplice integral.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 22 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a) Rețeaua de comunicații prevăzută în prezentul regulament a fost deja dezvoltată în cadrul Regulamentului (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului1ași este în măsură să asigure schimbul de informații clasificate ale UE între statele membre și agenție. Rețeaua de comunicații preexistentă ar trebui utilizată pentru toate schimburile de informații dintre diferitele componente ale poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european, iar nivelul său de clasificare ar trebui sporit pentru a îmbunătăți securitatea informațiilor.

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (Eurosur) (JO L 295, 6.11.2013, p. 11).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 23</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Sistemul european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) este necesar pentru funcționarea poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european în vederea stabilirii unui cadru pentru schimbul de informații și cooperarea operativă dintre autoritățile naționale ale statelor membre, precum și cu agenția. EUROSUR oferă acestor autorități și agenției infrastructura și instrumentele necesare pentru a îmbunătăți conștientizarea situației de către acestea și capacitatea de reacție a acestora la frontierele externe, în scopul detectării, prevenirii și combaterii imigrației ilegale și a criminalității transfrontaliere și pentru a contribui la salvarea vieților migranților și la asigurarea protecției acestora.

(23) Sistemul european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) este necesar pentru funcționarea poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european în vederea stabilirii unui cadru pentru schimbul de informații și cooperarea operativă dintre autoritățile naționale ale statelor membre, precum și cu agenția. EUROSUR oferă acestor autorități și agenției infrastructura și instrumentele necesare pentru a îmbunătăți conștientizarea situației de către acestea și creșterea capacității de reacție a acestora la frontierele externe, în scopul detectării, prevenirii și combaterii imigrației neregulamentare și a criminalității transfrontaliere și pentru a contribui la salvarea vieților migranților și la asigurarea protecției acestora.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 25</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Prezentul regulament nu ar trebui să împiedice statele membre să atribuie centrelor lor naționale de coordonare și responsabilitatea de a coordona schimbul de informații și de a coopera cu privire la alte componente ale gestionării integrate a frontierelor, cum ar fi returnările.

(25) Prezentul regulament nu ar trebui să împiedice statele membre să atribuie centrelor lor naționale de coordonare și responsabilitatea de a coordona schimbul de informații și de a coopera cu privire la alte componente ale gestionării integrate a frontierelor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 26</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) Calitatea informațiilor transmise între statele membre și agenție este o condiție prealabilă pentru buna funcționare a gestionării integrate a frontierelor. Pe baza succesului EUROSUR, calitatea ar trebui asigurată prin standardizare, automatizarea schimbului de informații între rețele și sisteme, asigurarea informațiilor și controlul calității datelor și informațiilor transmise.

(26) Calitatea informațiilor transmise între statele membre și agenție și actualitatea acestui schimb de informații sunt condiții prealabile pentru buna funcționare a gestionării integrate a frontierelor. Pe baza succesului EUROSUR, calitatea ar trebui asigurată prin standardizare, automatizarea schimbului de informații între rețele și sisteme, asigurarea informațiilor și controlul calității datelor și informațiilor transmise.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 27</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Agenția ar trebui să furnizeze asistența necesară pentru dezvoltarea și funcționarea EUROSUR, inclusiv interoperabilitatea sistemelor, în special prin instituirea, asigurarea funcționării și coordonarea cadrului EUROSUR.

(27) Agenția ar trebui să furnizeze asistența necesară pentru dezvoltarea și funcționarea EUROSUR, inclusiv interoperabilitatea sistemelor în cadrul unui mediu comun pentru schimbul de informații, în special prin instituirea, asigurarea funcționării și coordonarea cadrului EUROSUR.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 28</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28) EUROSUR ar trebui să ofere un tablou situațional complet la frontierele externe, dar și în spațiul Schengen și în zona prefrontalieră. Acesta ar trebui să includă supravegherea frontierelor terestre, maritime și aeriene, dar și controale la punctele de trecere a frontierei.

(28) EUROSUR ar trebui să ofere un tablou situațional complet la frontierele externe, dar și în spațiul Schengen și în zona prefrontalieră. Acesta ar trebui să includă supravegherea frontierelor terestre, maritime și aeriene, dar și controale la punctele de trecere a frontierei. Cunoașterea situației în cadrul Uniunii nu ar trebui, în niciun caz, să permită agenției să desfășoare acțiuni la frontierele interne ale statelor membre.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 31</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31) Practica de a călători în nave mici și neadecvate transportului pe mare a dus la o creștere dramatică a numărului de migranți care se îneacă la frontierele maritime externe sudice. EUROSUR ar trebui să îmbunătățească în mod considerabil capacitatea operativă și tehnică a agenției și a statelor membre de a detecta asemenea nave mici și capacitatea de reacție a statelor membre, contribuind astfel la scăderea numărului de migranți care își pierd viața.

(31) Practica de a călători în nave mici și neadecvate transportului pe mare a dus la o creștere dramatică a numărului de migranți care se îneacă la frontierele maritime externe sudice. EUROSUR ar trebui să îmbunătățească în mod considerabil capacitatea operativă și tehnică a agenției și a statelor membre de a detecta asemenea nave mici și capacitatea de reacție a statelor membre pentru a desfășura operațiuni de căutare și salvare, contribuind astfel la scăderea numărului de migranți care își pierd viața.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 33</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33) Agenția ar trebui să efectueze analize de risc generale și specifice, bazate pe un model comun integrat de analiză de risc, care să fie aplicate și de agenție, și de statele membre. Pe baza informațiilor furnizate de statele membre, agenția ar trebui să pună la dispoziție informații adecvate, care să acopere toate aspectele relevante pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor, în special controlul la frontieră, returnarea, deplasările secundare neregulamentare ale resortisanților țărilor terțe în cadrul Uniunii, prevenirea criminalității transfrontaliere, inclusiv a facilitării trecerii neautorizate a frontierelor, combaterea traficului de persoane, a terorismului și a amenințărilor de natură hibridă, precum și situația din țările terțe relevante, astfel încât să permită adoptarea unor măsuri adecvate și contracararea amenințărilor și a riscurilor identificate, în vederea îmbunătățirii gestionării integrate a frontierelor externe.

(33) Agenția ar trebui să efectueze analize de risc generale și specifice, bazate pe un model comun integrat de analiză de risc, care să fie aplicate și de agenție, și de statele membre. Pe baza informațiilor furnizate de statele membre, agenția ar trebui să pună la dispoziție informații adecvate, care să acopere toate aspectele relevante pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor, în special controlul la frontieră, returnarea, fenomenul deplasărilor secundare neregulamentare ale resortisanților țărilor terțe în cadrul Uniunii în ceea ce privește tendințele, rutele și volumul, în cazul în care statele membre au furnizat aceste informații prevenirea criminalității transfrontaliere, inclusiv a facilitării trecerii neautorizate a frontierelor, combaterea traficului de persoane, a criminalității organizate, a terorismului și a amenințărilor de natură hibridă, precum și situația din țările terțe relevante, astfel încât să permită adoptarea unor măsuri adecvate și contracararea amenințărilor și a riscurilor identificate, în vederea îmbunătățirii gestionării integrate a frontierelor externe.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 34</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34) Date fiind activitățile sale la frontierele externe, agenția ar trebui să contribuie la prevenirea și depistarea criminalității grave cu o dimensiune transfrontalieră, precum introducerea ilegală de migranți, traficul de persoane și terorismul, atunci când este potrivit să acționeze și atunci când obține informații pertinente în cursul activităților sale. Agenția ar trebui să-și coordoneze activitățile cu Europol, ca agenție responsabilă cu sprijinirea și consolidarea acțiunilor statelor membre și a cooperării acestora pentru prevenirea și combaterea criminalității grave care afectează două sau mai multe state membre. Criminalitatea transfrontalieră implică în mod necesar o dimensiune transfrontalieră. Această dimensiune transfrontalieră este caracterizată de infracțiuni legate în mod direct de trecerea neautorizată a frontierelor externe, inclusiv de traficul de persoane și introducerea ilegală de migranți. Articolul 1 alineatul (2) din Directiva 2002/90/CE a Consiliului19 permite însă statelor membre să nu impună sancțiuni în cazul în care scopul comportamentelor în cauză este de a oferi asistență umanitară migranților.

(34) Date fiind activitățile sale la frontierele externe, agenția ar trebui să contribuie la prevenirea și depistarea criminalității grave cu o dimensiune transfrontalieră, precum introducerea ilegală de migranți, traficul de persoane, criminalitatea organizată și terorismul, atunci când este potrivit să acționeze și atunci când obține informații pertinente în cursul activităților sale. Agenția ar trebui să-și coordoneze activitățile cu Europol, ca agenție responsabilă cu sprijinirea și consolidarea acțiunilor statelor membre și a cooperării acestora pentru prevenirea și combaterea criminalității grave care afectează două sau mai multe state membre. Criminalitatea transfrontalieră implică în mod necesar o dimensiune transfrontalieră. Această dimensiune transfrontalieră este caracterizată de infracțiuni legate în mod direct de trecerea neautorizată a frontierelor externe, inclusiv de traficul de persoane și introducerea ilegală de migranți. În conformitate cu articolul 1 alineatul (2) din Directiva 2002/90/CE a Consiliului19, care prevede că statele membre pot decide să nu impună sancțiuni în cazul în care scopul comportamentelor în cauză este de a oferi asistență umanitară persoanei în cauză, agenția ar trebui să reamintească statelor membre posibilele implicații în materie de drepturi fundamentale atunci când au în vederea impunerea acestor sancțiuni.

__________________

__________________

19 Directiva 2002/90/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2002 de definire a facilitării intrării, tranzitului și șederii neautorizate (JO L 328, 5.12.2002, p. 17).

19 Directiva 2002/90/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2002 de definire a facilitării intrării, tranzitului și șederii neautorizate (JO L 328, 5.12.2002, p. 17).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 35</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35) Într-un spirit de responsabilitate partajată, rolul agenției ar trebui să fie monitorizarea în mod regulat a gestionării frontierelor externe. Agenția ar trebui să asigure o monitorizare adecvată și eficace nu numai prin conștientizarea situației și analiza de risc, ci și prin prezența în statele membre a unor experți din cadrul personalului său propriu. Prin urmare, agenția ar trebui să poată trimite ofițeri de legătură în statele membre pentru o perioadă în care ofițerul de legătură să raporteze directorului executiv. Raportul ofițerilor de legătură ar trebui să facă parte din evaluarea vulnerabilității.

(35) Într-un spirit de responsabilitate partajată și de îmbunătățire a standardelor în materie de gestionare europeană integrată a frontierelor, rolul agenției ar trebui să fie monitorizarea în mod regulat a gestionării frontierelor externe, inclusiv respectarea drepturilor fundamentale ca parte a activităților de gestionare a frontierelor și de returnare. Agenția ar trebui să asigure o monitorizare adecvată și eficace nu numai prin conștientizarea situației și analiza de risc, ci și prin prezența în statele membre a unor experți din cadrul personalului său propriu. Prin urmare, agenția ar trebui să poată trimite ofițeri de legătură în statele membre pentru o perioadă în care ofițerul de legătură să raporteze directorului executiv și ofițerului pentru drepturile fundamentale. Raportul ofițerilor de legătură ar trebui să facă parte din evaluarea vulnerabilității.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 36</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36) Agenția ar trebui să efectueze o evaluare a vulnerabilității bazată pe criterii obiective, pentru a analiza capacitatea statelor membre și gradul de pregătire al acestora de a face față provocărilor la frontierele lor externe și de a contribui la corpul permanent de poliție de frontieră și gardă de coastă la nivel european și la rezerva de echipamente tehnice. Evaluarea vulnerabilității ar trebui să includă o evaluare a echipamentului, a infrastructurii, a personalului, a bugetului și a resurselor financiare ale statelor membre, precum și a planurilor pentru situații neprevăzute pe care acestea le-au întocmit pentru abordarea unor posibile crize la frontierele externe. Statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a remedia eventualele deficiențe identificate în evaluarea respectivă. Directorul executiv ar trebui să identifice măsurile care se impun a fi luate și să le recomande statului membru în cauză. Directorul executiv ar trebui, de asemenea, să stabilească un termen în care ar fi necesar să fie luate măsurile respective și să monitorizeze îndeaproape punerea lor în aplicare în timp util. În cazul în care măsurile necesare nu sunt luate în termenul stabilit, chestiunea ar trebui transmisă Consiliului de administrație în vederea unei decizii ulterioare.

(36) Agenția ar trebui să efectueze o evaluare a vulnerabilității bazată pe criterii obiective, pentru a analiza capacitatea statelor membre și gradul de pregătire al acestora de a face față provocărilor la frontierele lor externe și de a contribui la corpul permanent de poliție de frontieră și gardă de coastă la nivel european și la rezerva de echipamente tehnice. Evaluarea vulnerabilității ar trebui să includă o evaluare a echipamentului, a infrastructurii, a personalului, a bugetului și a resurselor financiare ale statelor membre, precum și a planurilor pentru situații neprevăzute pe care acestea le-au întocmit pentru abordarea unor posibile crize la frontierele externe, respectând pe deplin drepturile fundamentale. Statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a remedia eventualele deficiențe identificate în evaluarea respectivă. Directorul executiv ar trebui să identifice măsurile care se impun a fi luate și să le recomande statului membru în cauză. Directorul executiv ar trebui, de asemenea, să stabilească un termen în care ar fi necesar să fie luate măsurile respective și să monitorizeze îndeaproape punerea lor în aplicare în timp util. În cazul în care măsurile necesare nu sunt luate în termenul stabilit, chestiunea ar trebui transmisă Consiliului de administrație în vederea unei decizii ulterioare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 38</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38) Evaluarea vulnerabilității și mecanismul de evaluare Schengen instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului20 sunt două mecanisme complementare pentru garantarea controlului european al calității privind buna funcționare a spațiului Schengen și pentru asigurarea unei pregătiri constante la nivelul Uniunii și la nivel național pentru a răspunde oricăror provocări la frontierele externe. Sinergiile dintre aceste mecanisme ar trebui să fie maximizate pentru a stabili un tablou situațional îmbunătățit privind funcționarea spațiului Schengen, pentru a evita, pe cât posibil, dublarea eforturilor depuse de statele membre și pentru a asigura o utilizare mai bine coordonată a instrumentelor financiare relevante ale Uniunii care sprijină gestionarea frontierelor externe. În acest scop, ar trebui să se instituie un schimb periodic de informații între agenție și Comisie privind rezultatele ambelor mecanisme.

(38) Evaluarea vulnerabilității și mecanismul de evaluare Schengen instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului20 sunt două mecanisme complementare pentru garantarea controlului european al calității privind buna funcționare a spațiului Schengen și pentru asigurarea unei pregătiri constante la nivelul Uniunii și la nivel național pentru a răspunde oricăror provocări la frontierele externe. Mecanismul de evaluare Schengen este principala metodă pentru evaluarea punerii în aplicare și a respectării legislației Uniunii Europene în statele membre, iar sinergiile dintre aceste mecanisme ar trebui să fie maximizate pentru a stabili un tablou situațional îmbunătățit privind funcționarea spațiului Schengen, pentru a evita, pe cât posibil, dublarea eforturilor depuse de statele membre și pentru a asigura o utilizare mai bine coordonată a instrumentelor financiare relevante ale Uniunii care sprijină gestionarea frontierelor externe. În acest scop, ar trebui să se instituie un schimb periodic de informații între agenție și Comisie privind rezultatele ambelor mecanisme.

__________________

__________________

20 Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013 de instituire a unui mecanism de evaluare și monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen și de abrogare a Deciziei Comitetului executiv din 16 septembrie 1998 de instituire a Comitetului permanent pentru evaluarea și punerea în aplicare a Acordului Schengen (JO L 295, 6.11.2013, p. 27).

20 Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013 de instituire a unui mecanism de evaluare și monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen și de abrogare a Deciziei Comitetului executiv din 16 septembrie 1998 de instituire a Comitetului permanent pentru evaluarea și punerea în aplicare a Acordului Schengen (JO L 295, 6.11.2013, p. 27).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 39</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39) Având în vedere că statele membre stabilesc secțiuni de frontieră, cărora agenția le atribuie niveluri de impact, și că ar trebui să se coreleze capacitățile de reacție ale statelor membre și ale agenției cu aceste niveluri de impact, ar trebui să se instituie un al patrulea nivel de impact, care să corespundă unei situații în care spațiul Schengen este în pericol și în care agenția ar trebui să intervină.

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 40</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40) Agenția ar trebui să organizeze asistența tehnică și operativă corespunzătoare pentru statele membre în vederea consolidării capacității acestora de a pune în aplicare obligațiile care le revin în ceea ce privește controlul frontierelor externe și de a face față provocărilor la frontierele externe rezultate în urma imigrației ilegale sau a criminalității transfrontaliere. Această asistență nu ar trebui să aducă atingere competenței autorităților naționale relevante de a iniția anchete penale. În acest sens, la cererea unui stat membru sau din proprie inițiativă, agenția ar trebui să organizeze și să coordoneze operațiuni comune pentru unul sau mai multe state membre și să trimită echipe din cadrul corpului permanent de poliție de frontieră și gardă de coastă la nivel european, precum și să furnizeze echipamentele tehnice necesare.

(40) Agenția ar trebui să organizeze asistența tehnică și operativă corespunzătoare pentru statele membre în vederea consolidării capacității acestora de a pune în aplicare obligațiile care le revin în ceea ce privește controlul frontierelor externe și de a face față provocărilor la frontierele externe rezultate în urma migrației neregulamentare sau a criminalității transfrontaliere. Această asistență nu ar trebui să aducă atingere competenței autorităților naționale relevante de a iniția anchete penale. În acest sens, la cererea unui stat membru sau din proprie inițiativă și cu acordul statului membru în cauză, agenția ar trebui să organizeze și să coordoneze operațiuni comune pentru unul sau mai multe state membre și să trimită echipe din cadrul corpului permanent de poliție de frontieră și gardă de coastă la nivel european, precum și să furnizeze echipamentele tehnice necesare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 41</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41) În cazurile în care există o provocare specifică și disproporționată la frontierele externe, agenția ar trebui, la cererea unui stat membru sau din proprie inițiativă, să organizeze și să coordoneze intervenții rapide la frontieră și să trimită atât echipe din cadrul corpului permanent de poliție de frontieră și gardă de coastă la nivel european, cât și echipamente tehnice, inclusiv din cadrul rezervei de echipamente pentru reacție rapidă. Intervențiile rapide la frontieră ar trebui să furnizeze întăriri pentru o perioadă limitată în situațiile în care este necesar un răspuns imediat și în care o astfel de intervenție ar oferi un răspuns eficace. Pentru a se asigura desfășurarea eficace a unei astfel de intervenții, statele membre ar trebui să pună la dispoziție personal operativ din cadrul corpului permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european pentru a forma echipe relevante și să furnizeze echipamentele tehnice necesare. Agenția și statul membru în cauză ar trebui să convină asupra unui plan operativ.

(41) În cazurile în care există o provocare specifică și disproporționată la frontierele externe, agenția ar trebui, la cererea unui stat membru sau din proprie inițiativă și cu acordul statului membru în cauză, să organizeze și să coordoneze intervenții rapide la frontieră și să trimită atât echipe din cadrul corpului permanent de poliție de frontieră și gardă de coastă la nivel european, cât și echipamente tehnice, inclusiv din cadrul rezervei de echipamente pentru reacție rapidă. Intervențiile rapide la frontieră ar trebui să furnizeze întăriri pentru o perioadă limitată în situațiile în care este necesar un răspuns imediat și în care o astfel de intervenție ar oferi un răspuns eficace. Pentru a se asigura desfășurarea eficace a unei astfel de intervenții, statele membre ar trebui să pună la dispoziție personal operativ din cadrul corpului permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european pentru a forma echipe relevante și să furnizeze echipamentele tehnice necesare. În cazul în care personalul trimis cu echipamentul tehnic al unui stat membru provine din acel stat membru, ar trebui să se considere că personalul respectiv reprezintă contribuția acelui stat membru la corpul permanent. Agenția și statul membru în cauză ar trebui să convină asupra unui plan operativ.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 42</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42) În cazul în care statele membre se confruntă cu provocări specifice și disproporționate legate de migrație în anumite regiuni ale frontierelor lor externe, caracterizate de sosirea masivă a unor fluxuri de migrație mixte, statele membre ar trebui să se poată baza pe întăriri tehnice și operative. Aceste întăriri ar trebui să fie furnizate în zonele hotspot de către echipele de sprijin pentru gestionarea migrației. Aceste echipe ar trebui să fie formate din personal operativ care urmează să fie trimis de corpul permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european și din experți din statele membre trimiși de EASO și de Europol sau de alte agenții relevante ale Uniunii. Agenția ar trebui să sprijine Comisia în coordonarea pe teren a diferitelor agenții.

(42) În cazul în care statele membre se confruntă cu provocări specifice și disproporționate legate de migrație în anumite regiuni ale frontierelor lor externe, caracterizate de sosirea masivă a unor fluxuri de migrație mixte, statele membre ar trebui să se poată baza pe întăriri tehnice și operative. Aceste întăriri ar trebui să fie furnizate în zonele hotspot de către echipele de sprijin pentru gestionarea migrației. Aceste echipe ar trebui să fie formate din personal operativ care urmează să fie trimis de corpul permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european și din experți din statele membre trimiși de [Agenția Uniunii Europene pentru Azil] și de Europol sau de alte agenții relevante ale Uniunii. Agenția ar trebui să sprijine Comisia în coordonarea pe teren a diferitelor agenții. Comisia, ar trebui să stabilească, în colaborare cu statul membru gazdă și cu agențiile relevante ale Uniunii, condițiile cooperării în zona hotspot și să fie responsabilă de coordonarea activităților echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 43</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43) Statele membre ar trebui să se asigure că orice autorități susceptibile să primească cereri de protecție internațională, precum poliția, polițiștii de frontieră, autoritățile pentru imigrație și personalul din centrele de cazare, dispun de informațiile relevante. Statele membre ar trebui, de asemenea, să se asigure că personalul acestor autorități beneficiază de nivelul necesar de formare, corespunzător sarcinilor și responsabilităților care le revin, și să primească instrucțiuni pentru a-i informa pe solicitanți cu privire la locul și modalitatea de depunere a cererilor de protecție internațională.

(43) Statele membre ar trebui să se asigure că orice autorități susceptibile să primească cereri de protecție internațională, precum poliția, polițiștii de frontieră, autoritățile pentru imigrație și personalul din centrele de cazare, dispun de informațiile relevante. Statele membre ar trebui, de asemenea, să se asigure că personalul acestor autorități beneficiază de nivelul necesar de formare, corespunzător sarcinilor și responsabilităților care le revin și primesc instrucțiuni pentru a-i informa pe solicitanți cu privire la locul și modalitatea de depunere a cererilor de protecție internațională, precum și instrucțiuni privind modul în care pot îndruma persoanele aflate într-o situație vulnerabilă și copiii neînsoțiți către mecanismele de sesizare adecvate. Ar trebui să se instituie mecanisme de monitorizare și de evaluare independentă pentru a asigura punerea în practică.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 43 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(43a) Agenția ar trebui să fie în măsură să ofere și să garanteze formare specializată privind gestionare europeană integrată a frontierelor membrilor personalului său și autorităților din statele membre. Formarea corpului permanent ar trebui să aibă loc în strânsă cooperare cu statele membre, asigurându-se, în același timp, că programele de formare sunt armonizate și favorizează înțelegerea reciprocă și o cultură europeană comună bazată pe valorile consacrate în tratate. Dezvoltarea strategiei de formare a agenției, cu aprobarea Consiliului de administrație, ar putea conduce la înființarea unui centru de formare al agenției pentru a facilita și mai mult includerea unei culturi europene comune în formarea oferită.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 44</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44) În iunie 2018, Consiliul European a reconfirmat importanța utilizării unei abordări cuprinzătoare referitoare la migrație și a considerat că migrația reprezintă o provocare nu doar pentru un singur stat membru, ci și pentru Europa în ansamblul său. În acest sens, Consiliul European a subliniat importanța acordării de către Uniune a unui sprijin deplin în vederea asigurării unei gestionări ordonate a fluxurilor de migrație. Acest sprijin este posibil prin înființarea unor centre controlate în care resortisanții țărilor terțe debarcați în Uniune ar putea fi examinați rapid în vederea asigurării accesului la protecție pentru persoanele care au nevoie de aceasta și a returnării rapide a celor care nu au nevoie de protecție. Având în vedere că centrele controlate urmează să fie instituite în mod voluntar, ar trebui să fie posibil ca Uniunea să furnizeze statelor membre în cauză sprijin financiar și operativ deplin prin intermediul agențiilor relevante ale Uniunii, inclusiv al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă.

(44) În iunie 2018, Consiliul European a reconfirmat importanța utilizării unei abordări cuprinzătoare referitoare la migrație și a considerat că migrația reprezintă o provocare nu doar pentru un singur stat membru, ci și pentru Europa în ansamblul său. În acest sens, Consiliul European a subliniat importanța acordării de către Uniune a unui sprijin deplin în vederea asigurării unei gestionări ordonate a fluxurilor de migrație.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 45</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(45) Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și [Agenția Uniunii Europene pentru Azil] ar trebui să coopereze îndeaproape pentru a aborda în mod eficace provocările legate de migrație, în special la frontierele externe caracterizate de sosirea masivă a unor fluxuri de migrație mixte. În special, ambele agenții ar trebui să își coordoneze activitățile și să sprijine statele membre în vederea facilitării procedurii de protecție internațională și a procedurii de returnare cu privire la resortisanții țărilor terțe a căror cerere de protecție internațională este respinsă. Agenția și [Agenția Uniunii Europene pentru Azil] ar trebui, de asemenea, să coopereze în cadrul altor activități operative comune, cum ar fi analiza comună a riscurilor, colectarea de date statistice, formarea și sprijinul acordat statelor membre în ceea ce privește planificarea de contingență.

(45) Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și [Agenția Uniunii Europene pentru Azil] ar trebui să coopereze îndeaproape pentru a aborda în mod eficace provocările legate de migrație, în special la frontierele externe caracterizate de sosirea masivă a unor fluxuri de migrație mixte. În special, ambele agenții ar trebui să își coordoneze activitățile și să sprijine statele membre în vederea facilitării procedurii de protecție internațională. Agenția și [Agenția Uniunii Europene pentru Azil] ar trebui, de asemenea, să coopereze în cadrul altor activități operative comune, cum ar fi analiza comună a riscurilor, colectarea de date statistice, formarea și sprijinul acordat statelor membre în ceea ce privește planificarea de contingență.

</Amend>

<AmendB>Amendamentul  <NumAmB>39</NumAmB>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 45 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(45a) Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă ar trebui să coopereze îndeaproape cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale pentru a se asigura că drepturile fundamentale sunt protejate în cadrul punerii în aplicare a tuturor aspectelor acoperite de prezentul regulament.

</AmendB>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 46</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46) Statele membre ar trebui să se poată baza pe întăriri operative și tehnice sporite, prin recurgerea la echipele de sprijin pentru gestionarea migrației, în special în zonele hotspot sau în centrele controlate. Echipele de sprijin pentru gestionarea migrației ar trebui să fie alcătuite din experți din cadrul personalului agenției și din experți detașați de statele membre, precum și din experți din cadrul personalului [Agenției Uniunii Europene pentru Azil] sau din experți ai statelor membre trimiși de [Agenția Uniunii Europene pentru Azil], Europol sau alte agenții relevante ale Uniunii. Comisia ar trebui să asigure coordonarea necesară în evaluarea nevoilor și a operațiunilor pe teren, în vederea participării diverselor agenții ale Uniunii.

(46) Statele membre ar trebui să se poată baza pe întăriri operative și tehnice sporite, prin recurgerea la echipele de sprijin pentru gestionarea migrației în zonele hotspot. Echipele de sprijin pentru gestionarea migrației ar trebui să fie alcătuite din experți din cadrul personalului agenției și din experți detașați de statele membre, precum și din experți din cadrul personalului [Agenției Uniunii Europene pentru Azil] sau din experți ai statelor membre trimiși de [Agenția Uniunii Europene pentru Azil], Europol, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene sau alte agenții relevante ale Uniunii. Comisia ar trebui să asigure cooperarea necesară a agențiilor relevante și să stabilească termenii cooperării pentru operațiunile de pe teren, în vederea participării diverselor agenții ale Uniunii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 47</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47) În zonele hotspot, statele membre ar trebui să coopereze cu agențiile relevante ale Uniunii, care ar trebui să acționeze în limitele mandatelor și competențelor care le revin și sub coordonarea Comisiei. Comisia, în cooperare cu agențiile relevante ale Uniunii, ar trebui să se asigure că activitățile din zonele hotspot sunt conforme cu legislația relevantă a Uniunii.

(47) În zonele hotspot, statele membre ar trebui să coopereze cu agențiile relevante ale Uniunii, care ar trebui să acționeze în limitele mandatelor și competențelor care le revin și sub coordonarea Comisiei. Comisia, în cooperare cu agențiile relevante ale Uniunii, ar trebui să se asigure că activitățile din zonele hotspot sunt conforme cu legislația relevantă a Uniunii și cu drepturile fundamentale.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 48</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48) În centrele controlate, agențiile Uniunii ar trebui, la cererea statului membru care găzduiește astfel de centre și sub coordonarea Comisiei, să acționeze în sprijinul statului membru gazdă în vederea aplicării unor proceduri rapide de protecție internațională și/sau de returnare. În astfel de centre, ar trebui să fie posibil să se facă distincție rapid între resortisanții țărilor terțe care au nevoie de protecție internațională și cei care nu au nevoie de o astfel de protecție, să se efectueze controale de securitate și să se desfășoare integral sau parțial procedura de protecție internațională și/sau de returnare.

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 49</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(49) În cazul în care acest lucru este justificat de rezultatele evaluării vulnerabilității sau ale analizei riscurilor sau atunci când un impact critic este atribuit uneia sau mai multor secțiuni de frontieră, directorul executiv al agenției ar trebuirecomande statului membru în cauză să inițieze și să desfășoare operațiuni comune sau intervenții rapide la frontieră.

(49) În cazul în care acest lucru este justificat de rezultatele evaluării vulnerabilității sau ale analizei riscurilor, directorul executiv al agenției poatepropună statului membru în cauză să inițieze și să desfășoare operațiuni comune sau intervenții rapide la frontieră.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 50</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(50) În cazul în care eficacitatea controlului la frontierele externe este afectată într-o asemenea măsură încât există riscul ca funcționarea spațiului Schengen să fie pusă în pericol, fie pentru că un stat membru nu ia măsurile necesare în conformitate cu evaluarea vulnerabilității, fie pentru că un stat membru care se confruntă cu provocări specifice și disproporționate la frontierele externe nu a solicitat agenției suficient sprijin sau nu a pus în aplicare un astfel de sprijin, ar trebui să se furnizeze un răspuns unitar, rapid și eficace la nivelul Uniunii. Pentru a atenua aceste riscuri și pentru a asigura o mai bună coordonare la nivelul Uniunii, Comisia ar trebui să identifice măsurile care se impun a fi puse în aplicare de agenție și să solicite statului membru în cauză să coopereze cu agenția în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor respective. Agenția ar trebui să stabilească ulterior acțiunile care se impun a fi luate în vederea punerii în practică a măsurilor indicate în decizia Comisiei. Împreună cu statul membru în cauză, agenția ar trebui să elaboreze un plan operativ. Statul membru în cauză ar trebui să faciliteze punerea în aplicare a deciziei Comisiei și a planului operativ prin punerea în aplicare, printre altele, a obligațiilor prevăzute la articolele 44, 83 și 84. În cazul în care un stat membru nu respectă, în termen de 30 de zile, această decizie a Comisiei și nu cooperează cu agenția în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor din respectiva decizie, Comisia ar trebui să poată iniția procedura specifică prevăzută la articolul 29 din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului21 pentru a face față unor circumstanțe excepționale care periclitează funcționarea generală a spațiului fără controale la frontierele interne.

(50) În cazul în care eficacitatea controlului la frontierele externe este afectată într-o asemenea măsură încât există riscul ca funcționarea spațiului Schengen să fie pusă în pericol, fie pentru că un stat membru nu ia măsurile necesare în conformitate cu evaluarea vulnerabilității, fie pentru că un stat membru care se confruntă cu provocări specifice și disproporționate la frontierele externe nu a solicitat agenției suficient sprijin sau nu a pus în aplicare un astfel de sprijin, ar trebui să se furnizeze un răspuns unitar, rapid și eficace la nivelul Uniunii. Pentru a atenua aceste riscuri și pentru a asigura o mai bună coordonare la nivelul Uniunii, Comisia ar trebui să propună Consiliului o decizie prin care să fie identificate măsurile care se impun a fi puse în aplicare de Agenție, precum și să se solicite, în același timp, statului membru în cauză să coopereze cu Agenția în aplicarea măsurilor respective. Competența de executare pentru a adopta această decizie ar trebui conferită Consiliului, având în vedere natura potențial sensibilă din punct de vedere politic a măsurilor care urmează să fie adoptate, care ar putea afecta competențele naționale executive și de aplicare a legii. Agenția ar trebui să stabilească ulterior acțiunile care se impun a fi luate în vederea punerii în practică a măsurilor indicate în decizia Consiliului. Împreună cu statul membru în cauză, agenția ar trebui să elaboreze un plan operativ. Statul membru în cauză ar trebui să faciliteze punerea în aplicare a deciziei Consiliului și a planului operativ prin punerea în aplicare, printre altele, a obligațiilor prevăzute la articolele 44, 83 și 84. În cazul în care un stat membru nu respectă, în termen de 30 de zile, această decizie a Consiliului și nu cooperează cu agenția în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor din respectiva decizie, Comisia ar trebui să poată iniția procedura specifică prevăzută la articolul 29 din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului21 pentru a face față unor circumstanțe excepționale care periclitează funcționarea generală a spațiului fără controale la frontierele interne.

__________________

__________________

21 Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO L 77, 23.3.2016, p. 1).

21 Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO L 77, 23.3.2016, p. 1).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 51</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(51) Corpul permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european ar trebui să fie un corp permanent format din 10 000 de membri ai personalului operativ care sunt polițiști de frontieră, escorte pentru returnări, specialiști în materie de returnare și alte categorii relevante de personal. Corpul permanent ar trebui să fie compus din trei categorii de personal operativ, și anume membri ai personalului statutar angajați de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, personal detașat în cadrul agenției de către statele membre pe termen lung și personal pus la dispoziție de statele membre în vederea trimiterii pe termen scurt. Corpul permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european ar trebui să fie trimis în cadrul echipelor de gestionare a frontierelor, al echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației sau al echipelor de returnare.

(51) Corpul permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european ar trebui să fie un corp permanent format din polițiști de frontieră, escorte pentru returnări, specialiști în materie de returnare, supraveghetori pentru returnare și în materie de drepturi fundamentale și alte categorii relevante de personal. Corpul permanent ar trebui să fie compus din patru categorii de personal operativ, și anume membri ai personalului statutar angajați de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, personal detașat în cadrul agenției de către statele membre pe termen lung, personal pus la dispoziție de statele membre în vederea trimiterii pe termen scurt și personal care face parte din rezerva pentru reacție rapidă, destinată intervențiilor rapide la frontieră. Corpul permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european ar trebui să fie trimis în cadrul echipelor de gestionare a frontierelor, al echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației sau al echipelor de returnare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 52</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(52) Membrii personalului operativ al corpului permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european trimiși în calitate de membri ai echipelor ar trebui să dispună de toate competențele necesare pentru a efectua sarcinile de control la frontiere și de returnare, inclusiv sarcinile care necesită competențe executive definite în legislația națională relevantă sau, în cazul personalului agenției, în conformitate cu anexa V.

(52) Membrii personalului operativ al corpului permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european trimiși în calitate de membri ai echipelor ar trebui să dispună de toate competențele necesare, autorizate de statele membre gazdă sau de o țară terță, pentru a efectua sarcinile de control la frontiere, de monitorizare a drepturilor fundamentale și de returnare, inclusiv sarcinile care necesită competențe executive definite în legislația națională relevantă sau, în cazul personalului agenției, în conformitate cu anexa V. Atunci când personalul statutar al agenției își exercită competențele executive, agenția ar trebui să fie responsabilă pentru eventualele daune provocate.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 54</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(54) Funcționarea corpului permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european și componența sa ar trebui să facă obiectul unei evaluări la jumătatea perioadei efectuate de Comisie.

(54) Funcționarea corpului permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european și componența sa ar trebui să facă obiectul unei evaluări efectuate de Comisie, împreună cu statele membre.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 55</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(55) Dezvoltarea pe termen lung a resurselor umane în vederea asigurării contribuțiilor statelor membre la corpul permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european ar trebui să fie susținută de un sistem de sprijin financiar. În acest scop, este adecvat ca agenția să fie autorizată să utilizeze acordarea de granturi statelor membre fără o cerere de propuneri în cadrul „finanțării care nu este legată de costuri” în conformitate cu articolul 125 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046. Sprijinul financiar ar trebui să le permită statelor membre să angajeze și să formeze personal suplimentar pentru a le oferi flexibilitatea necesară în vederea respectării contribuției obligatorii la corpul permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european. Sistemul de finanțare specific ar trebui să găsească un echilibru adecvat între riscurile de nereguli și de fraude și costurile controalelor. Regulamentul stabilește condițiile esențiale care determină sprijinul financiar, și anume recrutarea și formarea unui număr adecvat de polițiști de frontieră sau de alți specialiști care corespund numărului de agenți detașați în cadrul agenției pe termen lung sau trimiterea efectivă a agenților pe durata activităților operative ale agenției, timp de cel puțin 4 luni. Având în vedere lipsa datelor relevante și comparabile privind costurile reale în toate statele membre, dezvoltarea unui sistem de finanțare bazat pe costuri ar fi excesiv de complexă și nu ar aborda necesitatea unui sistem de finanțare simplu, rapid, eficient și eficace. În acest scop, este adecvat ca agenția să fie autorizată să acorde granturi statelor membre fără o cerere de propuneri în cadrul „finanțării care nu este legată de costuri” sub rezerva îndeplinirii condițiilor în conformitate cu articolul 125 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046. În scopul stabilirii cuantumului acestei finanțări pentru diferite state membre, este oportun să se utilizeze ca sumă de referință salariul anual al unui agent contractual din grupa de funcții III gradul 8 treapta 1 din cadrul instituțiilor europene, modulat de un coeficient de corecție per stat membru, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare și în spiritul egalității de tratament. Atunci când pun în aplicare acest sprijin financiar, agenția și statele membre asigură respectarea principiilor de cofinanțare și lipsa dublei finanțări.

(55) Dezvoltarea pe termen lung a resurselor umane în vederea asigurării contribuțiilor statelor membre la corpul permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european ar trebui să fie susținută de un sistem de sprijin financiar. În acest scop, este adecvat ca agenția să fie autorizată să utilizeze acordarea de granturi statelor membre fără o cerere de propuneri în cadrul „finanțării care nu este legată de costuri” în conformitate cu articolul 125 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046. Sprijinul financiar ar trebui să le permită statelor membre să angajeze și să formeze personal suplimentar pentru a le oferi flexibilitatea necesară în vederea respectării contribuției obligatorii la corpul permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european. Ar trebui să fie posibil ca ajutorul financiar să ia forma unei plăți în avans, efectuată înaintea plății anuale. Sistemul de finanțare specific ar trebui să găsească un echilibru adecvat între riscurile de nereguli și de fraude și costurile controalelor. Regulamentul stabilește condițiile esențiale care determină sprijinul financiar, și anume recrutarea și formarea unui număr adecvat de polițiști de frontieră sau de alți specialiști care corespund numărului de agenți detașați în cadrul agenției pe termen lung sau trimiterea efectivă a agenților pe durata activităților operative ale agenției, echivalentă unei perioade consecutive sau neconsecutive de cel puțin patru luni sau pe o bază proporțională, în cazul trimiterilor pentru o perioadă consecutivă sau neconsecutivă mai scurtă de patru luni. Având în vedere lipsa datelor relevante și comparabile privind costurile reale în toate statele membre, dezvoltarea unui sistem de finanțare bazat pe costuri ar fi excesiv de complexă și nu ar aborda necesitatea unui sistem de finanțare simplu, rapid, eficient și eficace. În acest scop, este adecvat ca agenția să fie autorizată să acorde granturi statelor membre fără o cerere de propuneri în cadrul „finanțării care nu este legată de costuri” sub rezerva îndeplinirii condițiilor în conformitate cu articolul 125 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046. În scopul stabilirii cuantumului acestei finanțări pentru diferite state membre, este oportun să se utilizeze ca sumă de referință salariul anual al unui agent contractual din grupa de funcții III gradul 8 treapta 1 din cadrul instituțiilor europene, modulat de un coeficient de corecție per stat membru, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare și în spiritul egalității de tratament. Atunci când pun în aplicare acest sprijin financiar, agenția și statele membre ar trebui să asigure respectarea principiilor de cofinanțare și lipsa dublei finanțări.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 56</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(56) În vederea trimiterii corpului permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european pe teritoriul unor țări terțe, agenția ar trebui să își dezvolte capacitățile pentru propriile structuri de comandă și control.

(56) În vederea trimiterii corpului permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european pe teritoriul unor țări terțe, agenția ar trebui să își dezvolte capacitățile pentru propriile structuri de comandă și control și procedura corespunzătoare pentru a asigura responsabilitatea civilă și în materie penală a corpului permanent.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 57</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(57) Pentru ca trimiterile corpului permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european să fie efective începând cu 1 ianuarie 2020, ar trebui să fie luate și puse în aplicare cât mai curând posibil anumite decizii și măsuri de punere în aplicare. În special, prin derogare de la termenul normal stabilit în regulament, decizia Consiliului de administrație menționată la articolul 55 alineatul (4) privind profilurile corpului permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european ar trebui adoptată în termen de 6 săptămâni de la intrarea în vigoare a regulamentului. Această decizie ar trebui să fie urmată de numirile efectuate de statele membre, prevăzute la articolul 56 alineatul (4) și la articolul 57 alineatul (1), în termen de 12 săptămâni de la intrarea în vigoare a regulamentului.

(57) Pentru ca trimiterile corpului permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european să fie efective în termenele stabilite în anexa I, ar trebui să fie luate și puse în aplicare cât mai curând posibil anumite decizii și măsuri de punere în aplicare. În special, prin derogare de la termenul normal stabilit în regulament, decizia Consiliului de administrație menționată la articolul 55 alineatul (4) privind profilurile corpului permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european ar trebui adoptată în termen de 6 săptămâni de la intrarea în vigoare a regulamentului. Această decizie ar trebui să fie urmată de numirile efectuate de statele membre, prevăzute la articolul 56 alineatul (4) și la articolul 57 alineatul (1), în termen de 12 săptămâni de la intrarea în vigoare a regulamentului.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 58</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(58) De asemenea, prin derogare de la termenul normal stabilit în regulament, decizia Consiliului de administrație privind numărul minim de echipamente tehnice necesare pentru a răspunde nevoilor agenției în 2020, menționat la articolul 64 alineatul (4), ar trebui adoptată în termen de 6 săptămâni de la intrarea în vigoare a regulamentului.

(58) De asemenea, prin derogare de la termenul normal stabilit în regulament, decizia Consiliului de administrație privind numărul minim de echipamente tehnice necesare pentru a răspunde nevoilor agenției, menționat la articolul 64 alineatul (4), până la fiecare dintre termenele stabilite în anexa I în ceea ce privește componența corpului permanent, ar trebui adoptată în termen de 6 săptămâni de la intrarea în vigoare a regulamentului.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 59</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(59) În același timp, pentru a se asigura continuitatea sprijinului pentru activitățile operative organizate de agenție, ar trebui planificate și puse în aplicare toate trimiterile până la 31 decembrie 2019, inclusiv în cadrul rezervei pentru reacție rapidă, în conformitate cu articolele 20, 30 și 31 din Regulamentul (UE) 2016/1624 și în conformitate cu negocierile bilaterale anuale efectuate în 2018. În acest scop, este necesar ca aceste dispoziții să fie abrogate numai cu efect de la 1 ianuarie 2020.

(59) În același timp, pentru a se asigura continuitatea sprijinului pentru activitățile operative organizate de agenție, ar trebui planificate și puse în aplicare toate trimiterile până la 31 decembrie 2019, inclusiv în cadrul rezervei pentru reacție rapidă, în conformitate cu articolele 20, 30 și 31 din Regulamentul (UE) 2016/1624 și în conformitate cu negocierile bilaterale anuale efectuate în 2018. În acest scop, este necesar ca aceste dispoziții să fie abrogate numai în momentul în care corpul permanent devine operațional, în termen de doi ani de la intrarea în vigoare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 60</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(60) Forța de muncă a agenției va consta în personalul care îndeplinește sarcinile atribuite agenției, fie la sediu, fie ca parte a corpului permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european. Corpul permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european poate include personal statutar, precum și personal detașat pe termen lung sau pus la dispoziție în vederea trimiterii pe termen scurt de către autoritățile naționale. Membrii personalului statutar din cadrul corpului permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european vor fi trimiși, în principal, în calitate de membri ai echipelor; doar o parte limitată și clar definită din acest personal poate fi recrutată pentru a îndeplini funcții de sprijin pentru instituirea corpului permanent, în special la sediul central.

(60) Forța de muncă a agenției va consta în personalul care îndeplinește sarcinile atribuite agenției, fie la sediu, fie ca parte a corpului permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european. Corpul permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european poate include personal statutar, precum și personal detașat pe termen lung sau pus la dispoziție în vederea trimiterii pe termen scurt de către autoritățile naționale și rezerva pentru reacție rapidă. Membrii personalului statutar din cadrul corpului permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european vor fi trimiși, în principal, în calitate de membri ai echipelor; doar o parte limitată și clar definită din acest personal poate fi recrutată pentru a îndeplini funcții de sprijin pentru instituirea corpului permanent, în special la sediul central.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 61</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(61) Pentru a elimina lacunele persistente în ceea ce privește punerea în comun voluntară a echipamentelor tehnice din statele membre, în special în ceea ce privește activele la scară largă, agenția ar trebui să dispună de propriile echipamente necesare pentru a fi utilizate în operațiuni comune sau în intervenții rapide la frontieră sau în orice alte activități operative. Deși agenția a putut, din punct de vedere juridic, să achiziționeze sau să închirieze echipamente tehnice proprii începând din 2011, această posibilitate a fost afectată în mod semnificativ de lipsa resurselor bugetare.

(61) Pentru a elimina lacunele persistente în ceea ce privește punerea în comun voluntară a echipamentelor tehnice din statele membre, în special în ceea ce privește activele la scară largă, agenția ar trebui să dispună de propriile echipamente necesare pentru a fi utilizate în operațiuni comune sau în intervenții rapide la frontieră sau în orice alte activități operative. Aceste active ar trebui să fie autorizate de statele membre ca active destinate unui guvern. Deși agenția a putut, din punct de vedere juridic, să achiziționeze sau să închirieze echipamente tehnice proprii începând din 2011, această posibilitate a fost afectată în mod semnificativ de lipsa resurselor bugetare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 62</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(62) În consecință, pentru a corespunde nivelului de ambiție care stă la baza instituirii corpului permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european, Comisia a alocat un pachet financiar semnificativ în cadrul financiar multianual 2021-2027, pentru a permite agenției să achiziționeze, să întrețină și să exploateze activele aeriene, maritime și terestre necesare care corespund nevoilor operative. În vreme ce achiziționarea activelor necesare ar putea fi un proces de lungă durată, în special în cazul activelor de mari dimensiuni, echipamentele proprii ale agenției ar trebui, în cele din urmă, să devină coloana vertebrală a trimiterilor de echipe operative, urmând ca, în circumstanțe excepționale, să fie solicitate contribuții suplimentare din partea statelor membre. Echipamentele agenției ar trebui să fie exploatate în mare măsură de personalul tehnic al agenției care face parte din corpul permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european. Pentru a se asigura utilizarea eficace a resurselor financiare propuse, procesul ar trebui să se bazeze pe o strategie multianuală decisă cât mai curând posibil de Consiliul de administrație.

(62) În consecință, pentru a corespunde nivelului de ambiție care stă la baza instituirii corpului permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european, Comisia a alocat un pachet financiar semnificativ în cadrul financiar multianual 2021-2027, pentru a permite agenției să achiziționeze, să întrețină și să exploateze activele aeriene, maritime și terestre necesare care corespund nevoilor operative. În vreme ce achiziționarea activelor necesare ar putea fi un proces de lungă durată, în special în cazul activelor de mari dimensiuni, echipamentele proprii ale agenției ar trebui, în cele din urmă, să devină coloana vertebrală a trimiterilor de echipe operative, urmând ca, în circumstanțe excepționale, să fie solicitate contribuții suplimentare din partea statelor membre. Personalul desfășurat cu echipamentul tehnic al unui stat membru, chiar și în circumstanțe excepționale, ar trebui considerat ca făcând parte din contribuția statului membru respectiv la corpul permanent. Echipamentele agenției ar trebui să fie exploatate în mare măsură de personalul tehnic al agenției care face parte din corpul permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european. Pentru a se asigura utilizarea eficace a resurselor financiare propuse, procesul ar trebui să se bazeze pe o strategie multianuală decisă cât mai curând posibil de Consiliul de administrație. Este necesar să se asigure sustenabilitatea agenției prin intermediul viitoarelor cadre financiare multianuale și să se mențină o gestionare europeană integrată cuprinzătoare a frontierelor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 64</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(64) Dezvoltarea pe termen lung de noi capacități în cadrul poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european ar trebui să fie coordonată între statele membre și agenție, în conformitate cu ciclul politicii strategice multianuale, ținând seama de durata îndelungată a anumitor procese. Printre acestea se numără recrutarea și formarea de noi polițiști de frontieră (care ar putea, în timpul carierei lor, să își desfășoare activitatea atât în statele membre, cât și în cadrul corpului permanent), achiziționarea, întreținerea și eliminarea echipamentelor (pentru care ar trebui căutate oportunități de interoperabilitate și economii de scară), dar și dezvoltarea de noi echipamente și tehnologii conexe, inclusiv prin cercetare.

(64) Dezvoltarea pe termen lung de noi capacități în cadrul poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european ar trebui să fie coordonată între statele membre și agenție, în conformitate cu ciclul politicii strategice multianuale, ținând seama de durata îndelungată a anumitor procese. Printre acestea se numără recrutarea și formarea, inclusiv în ceea ce privește drepturile fundamentale și punerea în aplicare a mecanismului de tratare a plângerilor și a strategiei privind drepturile fundamentale, de noi polițiști de frontieră (care ar putea, în timpul carierei lor, să își desfășoare activitatea atât în statele membre, cât și în cadrul corpului permanent), achiziționarea, întreținerea și eliminarea echipamentelor (pentru care ar trebui căutate oportunități de interoperabilitate și economii de scară), dar și dezvoltarea de noi echipamente și tehnologii conexe, inclusiv prin cercetare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 67</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(67) Returnarea resortisanților țărilor terțe care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile de intrare, ședere sau reședință în statele membre, în conformitate cu Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului22, constituie o componentă esențială a eforturilor ample de combatere a imigrației ilegale și reprezintă un aspect important de interes public major.

(67) Returnarea resortisanților țărilor terțe care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile de intrare, ședere sau reședință în statele membre, în conformitate cu Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului22, constituie o componentă esențială a eforturilor ample de combatere a migrației neregulamentare și reprezintă un aspect important de interes public major.

__________________

__________________

22 Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008, p. 98).

22 Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008, p. 98).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 68</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(68) Agenția ar trebui să își intensifice asistența acordată statelor membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe, cu condiția respectării politicii Uniunii în materie de returnare și în conformitate cu Directiva 2008/115/CE. În special, agenția ar trebui să coordoneze și să organizeze operațiuni de returnare din unul sau mai multe state membre și ar trebui să organizeze și să desfășoare intervenții de returnare pentru a consolida sistemele de returnare ale statelor membre care au nevoie de asistență tehnică și operativă sporită atunci când își îndeplinesc obligația de a-i returna pe resortisanții țărilor terțe, în conformitate cu directiva menționată.

(68) Agenția ar trebui să își intensifice asistența acordată statelor membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe, cu condiția respectării politicii Uniunii în materie de returnare și în conformitate cu Directiva 2008/115/CE. În special, agenția ar trebui să coordoneze și să organizeze operațiuni de returnare din unul sau mai multe state membre și, la cererea unui stat membru, ar trebui să organizeze și să desfășoare intervenții de returnare pentru a consolida sistemele de returnare ale statelor membre care au nevoie de asistență tehnică și operativă sporită atunci când își îndeplinesc obligația de a-i returna pe resortisanții țărilor terțe, în conformitate cu directiva menționată.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 69</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(69) Agenția ar trebui, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și fără a aduce atingere responsabilității statelor membre în ceea ce privește emiterea de decizii de returnare, să ofere asistență tehnică și operativă statelor membre în procesul de returnare, inclusiv în ceea ce privește pregătirea deciziilor de returnare, identificarea resortisanților țărilor terțe și alte activități premergătoare returnării și legate de returnare ale statelor membre. De asemenea, agenția ar trebui să sprijine statele membre în privința obținerii documentelor de călătorie necesare pentru returnare, în cooperare cu autoritățile țărilor terțe în cauză.

(69) Agenția ar trebui, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și fără a aduce atingere responsabilității statelor membre în ceea ce privește emiterea de decizii de returnare, să ofere asistență tehnică și operativă statelor membre în procesul de returnare, inclusiv în ceea ce privește identificarea resortisanților țărilor terțe și alte activități premergătoare returnării și legate de returnare ale statelor membre. De asemenea, agenția ar trebui să sprijine statele membre în privința obținerii documentelor de călătorie necesare pentru returnare, atunci când acest lucru nu încalcă principiul nereturnării, în cooperare cu autoritățile țărilor terțe în cauză.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 70</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(70) Asistența acordată statelor membre pentru procedurile de returnare ar trebui să includă oferirea unor informații practice privind țările terțe în care se efectuează returnarea, relevante pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, cum ar fi datele de contact sau alte informații logistice necesare pentru desfășurarea fără impedimente a operațiunilor de returnare. Asistența ar trebui să includă, de asemenea, instituirea, gestionarea și întreținerea unui sistem central de prelucrare a tuturor informațiilor și datelor necesare agenției pentru a furniza asistență tehnică și operativă, în conformitate cu regulamentul, comunicate automat de către sistemele naționale de gestionare a returnărilor ale statelor membre.

(70) Asistența acordată statelor membre pentru procedurile de returnare ar trebui să includă oferirea unor informații practice privind țările terțe în care se efectuează returnarea, relevante pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, cum ar fi datele de contact sau alte informații logistice necesare pentru desfășurarea fără impedimente a operațiunilor de returnare și respectând demnitatea. Asistența ar trebui să includă, de asemenea, exploatarea și întreținerea aplicației de gestionare a migrației neregulamentare (IRMA), care este deja gestionată de agenție ca platformă de prelucrare a tuturor informațiilor și datelor necesare agenției pentru a furniza asistență tehnică și operativă, în conformitate cu regulamentul, comunicate automat de către sistemele naționale de gestionare a returnărilor ale statelor membre.

</Amend>

<AmendB>Amendamentul  <NumAmB>61</NumAmB>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 71</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(71) De asemenea, agenția ar trebui să ofere asistență tehnică și operativă pentru activitățile de returnare ale țărilor terțe, în special atunci când o astfel de asistență este justificată de prioritățile politicii Uniunii în materie de migrație neregulamentară.

eliminat

</AmendB>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 72</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(72) Eventuala existență a unui acord între un stat membru și o țară terță nu exonerează nici agenția, nici statele membre de obligațiile lor în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului internațional, în special în privința respectării principiului nereturnării.

(72) Eventuala existență a unui acord între un stat membru și o țară terță nu exonerează nici agenția, nici statele membre de obligațiile sau responsabilitățile lor în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului internațional, în special în privința respectării principiului nereturnării, interzicerii torturii și a tratamentelor inumane sau degradante, precum și a drepturilor fundamentale consacrate în dreptul internațional și european.

</Amend>

<AmendB>Amendamentul  <NumAmB>63</NumAmB>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 73</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(73) Statele membre ar trebui să poată coopera la nivel operativ cu alte state membre și/sau țări terțe la frontierele externe, inclusiv în ceea ce privește operațiunile militare cu scopul asigurării respectării legii, în măsura în care o astfel de cooperare este compatibilă cu acțiunile agenției.

(73) Statele membre ar trebui să poată coopera la nivel operativ cu alte state membre și/sau țări terțe la frontierele externe, inclusiv în ceea ce privește operațiunile militare cu scopul asigurării respectării legii, în măsura în care o astfel de cooperare este compatibilă cu o evaluare a drepturilor fundamentale care trebuie efectuată înainte de orice cooperare cu țările terțe, precum și cu acțiunile agenției.

</AmendB>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 74</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(74) Agenția ar trebui să îmbunătățească schimbul de informații și cooperarea cu alte organe, oficii și agenții ale Uniunii, cum ar fi EUROPOL, EASO, Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă și Centrul Satelitar al Uniunii Europene, Agenția Europeană de Siguranță a Aviației sau administratorul de rețea pentru gestionarea europeană a traficului aerian în scopul utilizării optime a informațiilor, a capacităților și a sistemelor care sunt deja disponibile la nivel european, precum Programul european de monitorizare a Pământului, Copernicus.

(74) Agenția ar trebui să îmbunătățească schimbul de informații și cooperarea cu alte organe, oficii și agenții ale Uniunii, cum ar fi EUROPOL, [Agenția Uniunii Europene pentru Azil], Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă și Centrul Satelitar al Uniunii Europene, Agenția Europeană de Siguranță a Aviației sau administratorul de rețea pentru gestionarea europeană a traficului aerian în scopul utilizării optime a informațiilor, a capacităților și a sistemelor care sunt deja disponibile la nivel european, precum Programul european de monitorizare a Pământului, Copernicus.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 75</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(75) Cooperarea cu țările terțe este un element al gestionării europene integrate a frontierelor. Aceasta ar trebui să contribuie la promovarea standardelor europene în materie de gestionare a frontierelor și de returnare, la schimbul de informații și de analize de risc, la facilitarea punerii în aplicare a returnărilor în vederea sporirii eficienței acestora, precum și la sprijinirea țărilor terțe în domeniul gestionării frontierelor și al migrației, inclusiv trimiterea corpului permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european, în cazul în care un astfel de sprijin este necesar pentru a proteja frontierele externe și pentru gestionarea eficace a politicii de migrație a Uniunii.

(75) Cooperarea cu țările terțe, în urma încheierii unui acord privind statutul între Uniune și țara terță în cauză, este un element important al gestionării europene integrate a frontierelor. Aceasta ar trebui să contribuie la promovarea standardelor europene în materie de gestionare a frontierelor și de returnare, la schimbul de informații și de analize de risc, la facilitarea punerii în aplicare a returnărilor în vederea sporirii eficienței acestora, precum și la sprijinirea țărilor terțe în domeniul gestionării frontierelor și al migrației, inclusiv trimiterea corpului permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european, în cazul în care un astfel de sprijin este necesar pentru a proteja frontierele externe și pentru gestionarea eficace a politicii de migrație a Uniunii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 76</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(76) Cooperarea cu țările terțe ar trebui să aibă loc în cadrul acțiunii externe a Uniunii și în conformitate cu principiile și obiectivele prevăzute la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Comisia va asigura coerența între gestionarea europeană integrată a frontierelor și alte politici ale Uniunii în domeniul acțiunii externe a Uniunii și, în special, în cel al politicii de securitate și apărare comune. Comisia ar trebui să fie asistată de Înaltul Reprezentant al Uniunii și de serviciile sale. Această cooperare ar trebui să se aplice în special activităților agenției care se desfășoară pe teritoriul țărilor terțe sau care implică funcționari din țări terțe în domenii precum analiza riscurilor, planificarea și desfășurarea operațiunilor, formarea, schimbul de informații și cooperarea.

(76) Cooperarea cu țările terțe ar trebui să aibă loc în cadrul acțiunii externe a Uniunii și în conformitate cu principiile și obiectivele prevăzute la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană; ea ar trebui să facă obiectul unei evaluări în materie de drepturi fundamentale înainte de începerea acestei cooperări. Comisia va asigura coerența între gestionarea europeană integrată a frontierelor și alte politici ale Uniunii în domeniul acțiunii externe a Uniunii și, în special, în cel al politicii de securitate și apărare comune. Comisia ar trebui să fie asistată de Înaltul Reprezentant al Uniunii și de serviciile sale. Această cooperare ar trebui să se aplice în special activităților agenției care se desfășoară pe teritoriul țărilor terțe sau care implică funcționari din țări terțe în domenii precum analiza riscurilor, planificarea și desfășurarea operațiunilor, formarea, schimbul de informații și cooperarea.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 83</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(83) În timpul perioadei de tranziție, ar trebui să se asigure faptul că sistemul FADO este pe deplin operațional până când transferul este realizat efectiv și datele existente sunt transferate către noul sistem. Proprietatea asupra datelor existente ar trebui să fie transferată ulterior agenției.

(83) În timpul perioadei de tranziție, ar trebui să se asigure faptul că sistemul FADO este pe deplin operațional până când transferul este realizat efectiv și datele existente sunt transferate către noul sistem. Controlul asupra datelor existente ar trebui să fie transferat ulterior agenției.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 86</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(86) Pentru a-și îndeplini în mod corespunzător sarcinile în domeniul returnării, inclusiv prin sprijinirea statelor membre în vederea punerii în aplicare corespunzătoare a procedurilor de returnare și a executării cu succes a deciziilor de returnare, precum și pentru a facilita operațiunile de returnare, agenția poate fi nevoită să transfere date cu caracter personal ale persoanelor returnate către țări terțe. Țările terțe de returnare nu fac adesea obiectul unor decizii privind caracterul adecvat adoptate de Comisie în temeiul articolului 45 din Regulamentul (UE) 2016/679 sau în temeiul articolului 36 din Directiva (UE) 2016/680 și adesea nu au încheiat sau nu intenționează să încheie un acord de readmisie cu Uniunea sau nu oferă în alt mod garanții corespunzătoare în sensul articolului 49 din [Regulamentul (UE) 45/2001] sau în sensul dispozițiilor naționale de transpunere a articolului 37 din Directiva (UE) 2016/680. Cu toate acestea, în pofida eforturilor intense depuse de Uniune în ceea ce privește cooperarea cu principalele țări de origine ale resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală care fac obiectul unei obligații de returnare, nu este întotdeauna posibil să se asigure faptul că aceste țări terțe îndeplinesc în mod sistematic obligația stabilită de dreptul internațional de readmitere a propriilor resortisanți. Acordurile de readmisie, încheiate sau în curs de negociere de către Uniune sau de către statele membre și care prevăd garanții adecvate pentru datele cu caracter personal, vizează un număr limitat de astfel de țări terțe. În situația în care nu există încă astfel de acorduri, datele cu caracter personal ar trebui să fie transferate de către agenție în scopul facilitării operațiunilor de returnare ale Uniunii, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 49 alineatul (1) litera (d) din [Regulamentul (UE) 45/2001].

(86) Pentru a-și îndeplini în mod corespunzător sarcinile în domeniul returnării, inclusiv prin sprijinirea statelor membre în vederea punerii în aplicare corespunzătoare a procedurilor de returnare și a executării cu succes a deciziilor de returnare, precum și pentru a facilita operațiunile de returnare, agenția poate fi nevoită să transfere date cu caracter personal ale persoanelor returnate către țări terțe. Țările terțe de returnare nu fac adesea obiectul unor decizii privind caracterul adecvat adoptate de Comisie în temeiul articolului 45 din Regulamentul (UE) 2016/679 sau în temeiul articolului 36 din Directiva (UE) 2016/680 și adesea nu au încheiat sau nu intenționează să încheie un acord de readmisie cu Uniunea sau nu oferă în alt mod garanții corespunzătoare în sensul articolului 69 din [Regulamentul (UE) 2018/1725] sau în sensul dispozițiilor naționale de transpunere a articolului 37 din Directiva (UE) 2016/680. Cu toate acestea, în pofida eforturilor intense depuse de Uniune în ceea ce privește cooperarea cu principalele țări de origine ale resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere neregulamentară care fac obiectul unei obligații de returnare, nu este întotdeauna posibil să se asigure faptul că aceste țări terțe îndeplinesc în mod sistematic obligația stabilită de dreptul internațional de readmitere a propriilor resortisanți. Acordurile de readmisie, încheiate sau în curs de negociere de către Uniune sau de către statele membre și care prevăd garanții adecvate pentru datele cu caracter personal, vizează un număr limitat de astfel de țări terțe. În situația în care nu există încă astfel de acorduri, datele cu caracter personal ar trebui să fie transferate de către agenție în scopul facilitării operațiunilor de returnare ale Uniunii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 88</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(88) Prezentul regulament ar trebui să instituie un mecanism de tratare a plângerilor pentru agenție, în cooperare cu ofițerul pentru drepturile fundamentale, prin care să se garanteze respectarea drepturilor fundamentale în toate activitățile agenției. Acesta ar trebui să fie un mecanism administrativ în cadrul căruia ofițerul pentru drepturile fundamentale ar trebui să aibă responsabilitatea de a trata plângerile primite de către agenție, în conformitate cu dreptul la o bună administrare. Ofițerul pentru drepturile fundamentale ar trebui să examineze admisibilitatea unei plângeri, să înregistreze plângerile admisibile, să transmită toate plângerile înregistrate directorului executiv, să transmită plângerile privind membrii echipelor către statul membru de origine și să înregistreze acțiunile întreprinse de agenție sau de statul membru respectiv în urma plângerilor. Mecanismul ar trebui să fie eficace și să asigure tratarea corectă a plângerilor. Mecanismul de tratare a plângerilor nu ar trebui să aducă atingere căilor de atac administrative și judiciare și nu constituie o cerință pentru exercitarea unor astfel de căi de atac. Anchetele penale ar trebui realizate de către statele membre. Pentru sporirea transparenței și a răspunderii, agenția prezintă în raportul său anual informații privind mecanismul de soluționare a plângerilor. Acestea ar trebui să vizeze în mod special numărul de plângeri primite, tipurile de încălcări ale drepturilor fundamentale, operațiunile în cauză și, dacă este posibil, măsurile întreprinse de agenție și de statele membre în urma plângerilor. Ofițerul pentru drepturile fundamentale ar trebui să aibă acces la toate informațiile referitoare la respectarea drepturilor fundamentale, în ceea ce privește toate activitățile agenției.

(88) Prezentul regulament ar trebui să instituie un mecanism de tratare a plângerilor pentru agenție, în cooperare cu ofițerul pentru drepturile fundamentale, prin care să se garanteze respectarea drepturilor fundamentale în toate activitățile agenției. Acesta ar trebui să fie un mecanism administrativ în cadrul căruia ofițerul pentru drepturile fundamentale ar trebui să aibă responsabilitatea de a trata plângerile primite de către agenție, în conformitate cu dreptul la o bună administrare. Ofițerul pentru drepturile fundamentale ar trebui să examineze admisibilitatea unei plângeri, să înregistreze plângerile admisibile, să transmită toate plângerile înregistrate directorului executiv, să transmită plângerile privind membrii echipelor către statul membru de origine și să înregistreze acțiunile întreprinse de agenție sau de statul membru respectiv în urma plângerilor. Mecanismul ar trebui să fie eficace și să asigure tratarea corectă a plângerilor. Mecanismul de tratare a plângerilor nu ar trebui să aducă atingere căilor de atac administrative și judiciare și nu constituie o cerință pentru exercitarea unor astfel de căi de atac. Anchetele penale ar trebui realizate de către statele membre. Pentru sporirea transparenței și a răspunderii, agenția prezintă în raportul său anual informații privind mecanismul de soluționare a plângerilor. Acestea ar trebui să vizeze în mod special numărul de plângeri primite, tipurile de încălcări ale drepturilor fundamentale, operațiunile în cauză și, dacă este posibil, măsurile întreprinse de agenție și de statele membre în urma plângerilor. Ofițerul pentru drepturile fundamentale ar trebui să aibă acces la toate informațiile referitoare la respectarea drepturilor fundamentale, în ceea ce privește toate activitățile agenției. Ofițerul pentru drepturile fundamentale ar trebui să dispună de personalul și resursele necesare pentru a putea să își îndeplinească în mod eficace toate sarcinile în conformitate cu prezentul regulament. Personalul pus la dispoziția ofițerului pentru drepturile fundamentale ar trebui să aibă competențele și vechimea care corespund extinderii activităților și competențelor agenției. Orice creștere regulată sau extraordinară a efectivului de personal alocat agenției ar trebui să aibă ca scop sprijinirea ofițerului pentru drepturile fundamentale.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 90</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(90) Comisia și statele membre ar trebui să fie reprezentate în cadrul Consiliului de administrație pentru a exercita supravegherea asupra agenției. În măsura în care este posibil, Consiliul de administrație ar trebui să fie format din șefii de operațiuni din cadrul serviciilor naționale responsabile cu gestionarea polițiștilor de frontieră sau din reprezentanți ai acestora. Părțile reprezentate în Consiliul de administrație ar trebui să facă eforturi pentru a limita rotația reprezentanților lor, pentru a se asigura continuitatea activității acestuia. Consiliului de administrație ar trebui să i se confere competențele necesare pentru a stabili bugetul agenției, a verifica executarea acestuia, a adopta norme financiare corespunzătoare, a institui proceduri de lucru transparente pentru procesul decizional al agenției și a numi directorul executiv și trei directori executivi adjuncți, fiecare dintre aceștia putând avea responsabilități în cadrul unui anumit domeniu de competență al agenției, cum ar fi gestionarea corpului permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european, supravegherea sarcinilor agenției în ceea ce privește returnările sau gestionarea participării la sistemele informatice la scară largă. Agenția ar trebui să fie administrată și să funcționeze ținând seama de principiile abordării comune referitoare la agențiile descentralizate ale Uniunii, adoptată la 19 iulie 2012 de către Parlamentul European, Consiliu și Comisie.

(90) Parlamentul European, Comisia și statele membre ar trebui să fie reprezentate în cadrul Consiliului de administrație pentru a exercita supravegherea asupra agenției. În măsura în care este posibil, Consiliul de administrație ar trebui să fie format din șefii de operațiuni din cadrul serviciilor naționale responsabile cu gestionarea polițiștilor de frontieră sau din reprezentanți ai acestora. Părțile reprezentate în Consiliul de administrație ar trebui să facă eforturi pentru a limita rotația reprezentanților lor, pentru a se asigura continuitatea activității acestuia. Reprezentanții desemnați de statele membre ar trebui să cunoască pozițiile politice din țările lor respective cu privire la gestionarea europeană integrată a frontierelor. Consiliului de administrație ar trebui să i se confere competențele necesare pentru a stabili bugetul agenției, a verifica executarea acestuia, a adopta norme financiare corespunzătoare, a institui proceduri de lucru transparente pentru procesul decizional al agenției și a numi directorul executiv și trei directori executivi adjuncți, fiecare dintre aceștia putând avea responsabilități în cadrul unui anumit domeniu de competență al agenției, cum ar fi gestionarea corpului permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european, supravegherea sarcinilor agenției în ceea ce privește returnările sau gestionarea participării la sistemele informatice la scară largă. Agenția ar trebui să fie administrată și să funcționeze ținând seama de principiile abordării comune referitoare la agențiile descentralizate ale Uniunii, adoptată la 19 iulie 2012 de către Parlamentul European, Consiliu și Comisie.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 91</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(91) Pentru a se garanta autonomia agenției, acesteia ar trebui să i se acorde un buget propriu, alimentat în principal dintr-o contribuție a Uniunii. Procedura bugetară a Uniunii ar trebui să se aplice în ceea ce privește contribuția Uniunii și alte eventuale subvenții de la bugetul general al Uniunii. Auditul situațiilor contabile ar trebui să fie efectuat de către Curtea de Conturi.

(91) Pentru a se garanta autonomia agenției, acesteia ar trebui să i se acorde un buget propriu, alimentat în principal dintr-o contribuție a Uniunii. Bugetul agenției ar trebui stabilit respectând principiul întocmirii bugetului în funcție de performanțe și ținând cont de obiectivele agenției și de rezultatele preconizate ale activităților sale. Procedura bugetară a Uniunii ar trebui să se aplice în ceea ce privește contribuția Uniunii și alte eventuale subvenții de la bugetul general al Uniunii. Auditul situațiilor contabile ar trebui să fie efectuat de către Curtea de Conturi. În situații excepționale, în care bugetul disponibil este considerat insuficient, iar procedura bugetară nu permite un răspuns adecvat la situații care evoluează rapid, agenția ar trebui să aibă posibilitatea de a primi granturi din fondurile Uniunii pentru a-și îndeplini sarcinile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 92 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(92a) Presupunând că se aplică responsabilitatea partajată, agenția ar trebui să solicite personalului pe care îl angajează, în special corpului permanent, inclusiv personalului statutar mobilizat în cadrul activităților operative, să aibă același nivel de formare, cunoștințe de specialitate și profesionalism ca personalul detașat sau angajat de statele membre. Prin urmare, agenția ar trebui să verifice, prin examinare și evaluare, că personalul său statutar se comportă corespunzător în ceea ce privește activitățile operative în domeniul controlului la frontieră și al returnării.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 93</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(93) Având în vedere mandatul agenției și mobilitatea considerabilă a personalului său, pe de o parte, și, pentru a preveni diferențele de tratament în cadrul personalului agenției, pe de altă parte, deși locul de muncă al personalului ar trebui să fie, în principiu, la Varșovia, Consiliul de administrație al agenției ar trebui, pentru o perioadă de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, să aibă posibilitatea de a acorda membrilor personalului agenției o plată lunară „diferențiată”, ținând seama în mod corespunzător de remunerația globală primită de fiecare membru al personalului, inclusiv de rambursarea cheltuielilor de delegație. Modalitățile de acordare a unei astfel de plăți ar trebui supuse aprobării prealabile a Comisiei, care ar trebui să se asigure că acestea rămân proporționale cu importanța obiectivelor urmărite și nu dau naștere unui tratament inegal în rândul personalului instituțiilor, agențiilor și altor organisme ale UE. Modalitățile respective ar trebui să fie revizuite până în 2024 pentru a se evalua contribuția plății la obiectivele urmărite.

(93) Având în vedere mandatul agenției și mobilitatea considerabilă a personalului său, pe de o parte, și, pentru a preveni diferențele de tratament în cadrul personalului agenției, pe de altă parte, deși locul de muncă al personalului ar trebui să fie, în principiu, la Varșovia, Consiliul de administrație al agenției ar trebui, pentru o perioadă de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, să aibă posibilitatea de a acorda membrilor personalului agenției o plată lunară „diferențiată”, atunci când se confruntă cu dificultăți în îndeplinirea misiunii sale și a sarcinilor prevăzute în prezentul regulament. Modalitățile de acordare a unei astfel de plăți ar trebui supuse aprobării prealabile a Comisiei, care ar trebui să se asigure că acestea rămân proporționale cu importanța obiectivelor urmărite și nu dau naștere unui tratament inegal în rândul personalului instituțiilor, agențiilor și altor organisme ale UE. Modalitățile respective ar trebui să fie revizuite până în 2024 pentru a se evalua contribuția plății la obiectivele urmărite.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 98</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(98) Prelucrarea datelor cu caracter personal de către agenție în cadrul prezentului regulament ar trebui să se efectueze în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

(98) Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Agenție în cadrul prezentului regulament ar trebui să se efectueze în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 113 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(113a)  În ceea ce privește Bulgaria și România, prezentul regulament constituie un act care se întemeiază pe acquis-ul Schengen sau se raportează la acesta în înțelesul articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005 și ar trebui coroborat cu Regulamentul (CE) nr. 2007/ 2004 al Consiliului1a.

 

__________________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (JO L 349, 25.11.2004, p. 1).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 113 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(113b)  În ceea ce privește Croația, prezentul regulament constituie un act care se întemeiază pe acquis-ul Schengen sau se raportează la acesta în înțelesul articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2011 și ar trebui coroborat cu Regulamentul (CE) nr. 2007/ 2004 al Consiliului1a.

 

__________________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (JO L 349, 25.11.2004, p. 1 și JO L 153 M, 7.6.2006, p. 136).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament instituie o poliție de frontieră și gardă de coastă la nivel european pentru a se asigura gestionarea europeană integrată a frontierelor la frontierele externe, în vederea gestionării eficiente a trecerii frontierelor externe respective, precum și pentru a spori eficiența politicii comune în materie de returnare ca o componentă esențială a gestionării durabile a migrației.

Prezentul regulament instituie o poliție de frontieră și gardă de coastă la nivel european pentru a se asigura gestionarea europeană integrată a frontierelor la frontierele externe ale Uniunii, în vederea sprijinirii capacității statelor membre de a gestiona în mod eficient frontierele respective, garantând salvarea vieții persoanelor aflate în pericol, asigurând respectarea drepturilor fundamentale și sporind eficiența politicii comune în materie de returnare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Regulamentul abordează provocările legate de migrație, inclusiv returnarea, și potențialele amenințări viitoare la aceste frontiere, contribuind astfel la combaterea criminalității grave cu o dimensiune transfrontalieră, pentru a se asigura un nivel ridicat de securitate internă în Uniune, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale, garantând, în același timp, libera circulație a persoanelor în interiorul acesteia.

Prezentul regulament abordează provocările legate de migrație și securitate și potențialele viitoare provocări și amenințări la frontierele externe și în zona prefrontalieră, contribuind astfel la combaterea criminalității grave cu o dimensiune transfrontalieră, pentru a se asigura un nivel ridicat de securitate internă în Uniune, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale, garantând, în același timp, libera circulație a persoanelor în interiorul acesteia.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) „frontiere externe” înseamnă frontierele externe astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 2 din Regulamentul (UE) 2016/399, cărora li se aplică titlul II din respectivul regulament;

(1) „frontiere externe” înseamnă frontierele externe ale Uniunii, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 2 din Regulamentul (UE) 2016/399, cărora li se aplică titlul II din respectivul regulament;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) „tablou situațional” înseamnă o agregare de date și informații de geolocalizare în timp aproape real primite de la diferite autorități, senzori, platforme și alte surse, care sunt transmise prin intermediul unor canale de comunicare și informare securizate și pot fi prelucrate, afișate selectiv și partajate cu alte autorități relevante, în scopul conștientizării situației și al sprijinirii capacității de reacție la frontierele externe, de-a lungul sau în apropierea acestora și în zona prefrontalieră;

(10) „tablou situațional” înseamnă o agregare de date și informații de geolocalizare în timp aproape real primite de la diferite autorități, senzori, platforme și alte surse, care sunt transmise prin intermediul unor canale de comunicare și informare securizate și pot fi prelucrate, afișate selectiv și partajate cu alte autorități relevante din Uniune, în scopul conștientizării situației și al sprijinirii capacității de reacție la frontierele externe, de-a lungul sau în apropierea acestora și în zona prefrontalieră;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 13</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) „zonă prefrontalieră” înseamnă regiunea geografică situată în afara frontierelor externe;

(13) „zonă prefrontalieră” înseamnă regiunea geografică situată în afara frontierelor externe care este relevantă pentru analiza riscurilor, supravegherea frontierelor și controalele la punctele de trecere a frontierelor externe;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a) „țară învecinată” înseamnă o țară care are o frontieră terestră comună cu unul sau mai multe state membre și care a ratificat și a pus în aplicare pe deplin Convenția europeană a drepturilor omului și Convenția din 1951 privind statutul refugiaților și Protocolul din 1967 la aceasta;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 14</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) „incident” înseamnă o situație legată de imigrația ilegală, de criminalitatea transfrontalieră sau un risc pentru viețile migranților la frontierele externe, de-a lungul sau în apropierea acestora;

(14) „incident” înseamnă o situație legată de migrația neregulamentară, de criminalitatea transfrontalieră, cum ar fi contrabanda cu droguri sau arme, sau un risc pentru viețile migranților la frontierele externe, de-a lungul sau în apropierea acestora;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 16</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) „personal operativ” înseamnă polițiști de frontieră, escorte pentru returnări, specialiști în materie de returnare și alte categorii relevante de personal care constituie „corpul permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european”. În conformitate cu cele trei categorii definite la articolul 55 alineatul (1), personalul operativ este fie angajat de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, (categoria 1), fie detașat în cadrul agenției de către statele membre (categoria 2), fie trimis pe termen scurt de către statele membre (categoria 3). Membrii personalului operativ trebuie să acționeze ca membri ai echipelor de gestionare a frontierelor, ai echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației sau ai echipelor de returnare cu competențe executive. Personalul operativ include, de asemenea, personalul statutar responsabil cu funcționarea unității centrale a ETIAS;

(16) „personal operativ” înseamnă polițiști de frontieră, escorte pentru returnări, specialiști în materie de returnare, supraveghetori pentru returnări, personal statutar responsabil pentru funcționarea unității centrale a ETIAS și alte categorii relevante de personal care constituie „corpul permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european”, în conformitate cu cele patru categorii definite la articolul 55 alineatul (1); personalul operativ este fie angajat de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, (categoria 1), fie detașat în cadrul agenției de către statele membre (categoria 2), fie trimis pe termen scurt de către statele membre (categoria 3), fie trimis din rezerva pentru reacție rapidă destinată intervențiilor rapide la frontiere (categoria 4);

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) „echipă de sprijin pentru gestionarea migrației” înseamnă o echipă de experți care furnizează întăriri tehnice și operative statelor membre, inclusiv în zonele hotspot sau în centrele controlate, alcătuită din personal operativ din cadrul corpului permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european, experți trimiși de [Agenția Uniunii Europene pentru Azil] și din cadrul Europol sau din cadrul altor agenții relevante ale Uniunii, precum și din statele membre;

(19) „echipă de sprijin pentru gestionarea migrației” înseamnă o echipă de experți care furnizează întăriri tehnice și operative statelor membre, inclusiv în zonele hotspot, alcătuită din personal operativ din cadrul corpului permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european, experți trimiși de [Agenția Uniunii Europene pentru Azil] și din cadrul Europol, al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene sau din cadrul altor agenții relevante ale Uniunii, precum și din statele membre;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) „zonă hotspot” înseamnă o zonă în care statul membru gazdă, Comisia, agențiile relevante ale Uniunii și statele membre participante cooperează pentru a gestiona o provocare existentă sau potențială disproporționată legată de migrație, caracterizată printr-o creștere semnificativă a numărului de migranți care sosesc la frontierele externe;

(23) „zonă hotspot” înseamnă o zonă creată la cererea statului membru gazdă în care statul membru gazdă, Comisia, agențiile relevante ale Uniunii și statele membre participante cooperează pentru a gestiona o provocare existentă sau potențială disproporționată legată de migrație, caracterizată printr-o creștere semnificativă a numărului de migranți care sosesc la frontierele externe;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 24</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) „centru controlat” înseamnă un centru, instituit la cererea statului membru, în cadrul căruia agențiile relevante ale Uniunii, în sprijinul statului membru gazdă și împreună cu statele membre participante, fac distincția între resortisanții țărilor terțe care au nevoie de protecție internațională și cei care nu au nevoie de o astfel de protecție, efectuează controale de securitate și aplică proceduri rapide de protecție internațională și/sau de returnare;

eliminat

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 26</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) „decizie de returnare” înseamnă o decizie de returnare astfel cum este definită la articolul 3 punctul 4 din Directiva 2008/115/CE;

(26) „decizie de returnare” înseamnă o decizie sau un alt act de natură administrativă sau judiciară prin care șederea unui resortisant al unei țări terțe este stabilită sau declarată ca fiind neregulamentară și prin care se impune sau se stabilește obligația de returnare în conformitate cu Directiva 2008/115/CE, mai exact cu definiția de la articolul 3 punctul 4 din Directiva 2008/115/CE;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 27</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) „persoană returnată” înseamnă un resortisant al unei țări terțe aflat în situație de ședere ilegală, care face obiectul unei decizii de returnare sau al unei decizii echivalente într-o țară terță;

(27) „persoană returnată” înseamnă un resortisant al unei țări terțe aflat în situație de ședere neregulamentară, care face obiectul unei decizii de returnare ce nu se află într-o procedură de contestație;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 28</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28) „operațiune de returnare” înseamnă o operațiune organizată sau coordonată de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și implică întăriri tehnice și operative furnizate unuia sau mai multor state membre sau unei țări terțe și prin care persoanele returnate dintr-unul sau mai multe state membre sau dintr-o țară terță sunt returnate fie forțat, fie în mod voluntar, indiferent de mijloacele de transport utilizate;

(28) „operațiune de returnare” înseamnă o operațiune organizată sau coordonată de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și implică întăriri tehnice și operative furnizate unuia sau mai multor state membre și prin care persoanele returnate dintr-unul sau mai multe state membre sunt returnate fie forțat, fie în mod voluntar, indiferent de mijloacele de transport utilizate;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 29</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) „intervenție de returnare” înseamnă o activitate a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă prin care se furnizează statelor membre sau țărilor terțe o asistență tehnică și operativă sporită, constând în trimiterea unor echipe de returnare și în organizarea de operațiuni de returnare;

(29) „intervenție de returnare” înseamnă o activitate a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă prin care se furnizează statelor membre o asistență tehnică și operativă sporită, care constă în trimiterea unor echipe de returnare și în organizarea de operațiuni de returnare;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 30</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30) „echipe de returnare” înseamnă echipe formate din corpul permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european care urmează să fie trimise în cursul operațiunilor de returnare, al intervențiilor de returnare în statele membre și în țări terțe sau în cursul altor activități operative legate de punerea în aplicare a sarcinilor legate de returnare;

(30) „echipe de returnare” înseamnă echipe formate din corpul permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european care urmează să fie trimise în cursul operațiunilor de returnare, al intervențiilor de returnare în statele membre sau în cursul altor activități operative legate de punerea în aplicare a sarcinilor legate de returnare;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – paragraful 1 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Gestionarea europeană integrată a frontierelor are următoarele componente:

Gestionarea integrată la nivel european a frontierelor constă din componente sectoriale și orizontale: Componentele sectoriale sunt următoarele:

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – paragraful 1 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) controlul la frontiere, care include măsuri de facilitare a trecerii legale a frontierelor și, după caz, măsuri legate de prevenirea și depistarea criminalității transfrontaliere, cum ar fi introducerea ilegală de migranți, traficul de persoane și terorismul, precum și măsuri legate de îndrumarea persoanelor care au nevoie de protecție internațională sau care doresc să o solicite;

(a) controlul la frontiere, care include măsuri de facilitare a trecerii legale a frontierelor și, după caz, măsuri legate de prevenirea și depistarea criminalității transfrontaliere, precum și măsuri legate de îndrumarea persoanelor care au nevoie de protecție internațională sau care doresc să o solicite, cu respectarea deplină a demnității umane;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 1 – litera aa (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) stabilirea și menținerea unor mecanisme și proceduri clare, în cooperare cu autoritățile competente, în vederea identificării, a informării și a îndrumării persoanelor care ar putea avea nevoie de protecție internațională sau în vederea îndrumării persoanelor vulnerabile și a minorilor neînsoțiți către mecanismele și autoritățile de sesizare relevante;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – paragraful 1 – litera b</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) operațiunile de căutare și de salvare a persoanelor aflate în pericol pe mare, lansate și efectuate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 656/2014 și cu dreptul internațional, desfășurate în situații care pot surveni în cursul operațiunilor de supraveghere a frontierelor pe mare;

(b) operațiunile de căutare și de salvare a persoanelor aflate în pericol pe mare, efectuate în conformitate cu dreptul internațional, inclusiv cele efectuate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 656/2014;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – paragraful 1 – litera e</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) cooperarea dintre agenții între autoritățile naționale din fiecare stat membru responsabile cu controlul la frontiere sau cu alte sarcini efectuate la frontiere, precum și între autoritățile responsabile cu returnarea din fiecare stat membru, inclusiv schimbul periodic de informații prin intermediul instrumentelor existente pentru schimbul de informații;

(e) cooperarea dintre agențiile din cadrul autorităților naționale din fiecare stat membru responsabile cu controlul la frontiere sau cu alte sarcini efectuate la frontiere, inclusiv între organismele naționale și internaționale responsabile cu protecția drepturilor fundamentale, precum și între autoritățile responsabile cu returnarea din fiecare stat membru, inclusiv schimbul periodic de informații prin intermediul instrumentelor existente pentru schimbul de informații;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – paragraful 1 – litera f</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) cooperarea dintre instituțiile, organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii în domeniile care intră sub incidența prezentului regulament, inclusiv prin schimburi periodice de informații;

(f) cooperarea dintre instituțiile, organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii în domeniile care intră sub incidența prezentului regulament și care includ criminalitatea transfrontalieră, inclusiv prin schimburi periodice de informații;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – paragraful 1 – litera g</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) cooperarea cu țările terțe în domeniile care intră sub incidența prezentului regulament;

(g) cooperarea cu țările terțe în domeniile care intră sub incidența prezentului regulament, cu un accent special pe țările învecinate și pe țările terțe care sunt considerate, pe baza unei analize a riscurilor, țări de origine și/sau de tranzit pentru imigrația ilegală, precum și pentru desfășurarea operațiunilor de returnare și a vizitelor pe teren;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – paragraful 1 – litera h</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) măsurile tehnice și operative în spațiul Schengen, care au legătură cu controlul la frontiere și care sunt concepute pentru a aborda imigrația ilegală și a combate criminalitatea transfrontalieră într-un mod mai eficient;

(h) măsurile tehnice și operative pe teritoriul Uniunii, care au legătură cu controlul la frontiere și care sunt concepute pentru a aborda migrația neregulamentară și a combate criminalitatea transfrontalieră într-un mod mai eficient;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – paragraful 1 – litera ka (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ka) capacitatea și gradul de pregătire, prin evaluarea vulnerabilităților, pentru a evalua capacitatea statelor membre de a aborda provocările și amenințările actuale și viitoare la frontierele externe, inclusiv presiunea migratorie disproporționată;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – paragraful 1 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Drepturile fundamentale, educația și formarea profesională, precum și cercetarea și inovarea reprezintă componente orizontale care trebuie să fie prezente în punerea în aplicare a fiecărei componente sectoriale enumerate la primul paragraf.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Agenția include corpul permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european format din 10 000 de membri ai personalului operativ, astfel cum se menționează la articolul 55.

(2) Agenția include corpul permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european, astfel cum se menționează la articolul 55.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Agenția contribuie la aplicarea continuă și uniformă a dreptului Uniunii, inclusiv a acquis-ului Uniunii în domeniul drepturilor fundamentale, la toate frontierele externe. Contribuția sa include schimburile de bune practici.

(4) Agenția contribuie la aplicarea continuă și uniformă a dreptului Uniunii, inclusiv a acquis-ului Uniunii în domeniul drepturilor fundamentale, și asigură aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”) în toate activitățile sale la toate frontierele externe. Contribuția sa include schimburile de bune practici.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Agenția acordă asistență tehnică și operativă în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor legate de executarea deciziilor de returnare. Statelor membre le revine responsabilitatea de a emite deciziile de returnare și măsurile privind luarea în custodie publică a persoanelor care fac obiectul procedurii de returnare în conformitate cu Directiva 2008/115/CE.

(2) Agenția acordă asistență tehnică și operativă în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor legate de executarea deciziilor de returnare, cu acordul statelor membre în cauză. Statelor membre le revine responsabilitatea de a emite deciziile de returnare și măsurile privind luarea în custodie publică a persoanelor care fac obiectul procedurii de returnare în conformitate cu Directiva 2008/115/CE.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre asigură gestionarea frontierelor lor externe și executarea deciziilor de returnare, în interes propriu și în interesul comun al tuturor statelor membre, cu respectarea deplină a dreptului Uniunii și în conformitate cu ciclul politicii strategice multianuale pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor menționat la articolul 8, în strânsă cooperare cu agenția.

(3) Statele membre asigură gestionarea frontierelor lor externe și executarea deciziilor de returnare, în interes propriu și în interesul comun al tuturor statelor membre, cu respectarea deplină a dreptului Uniunii, inclusiv în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale, și în conformitate cu ciclul politicii strategice multianuale pentru gestionarea integrată la nivel european a frontierelor menționat la articolul 8 și cu strategia tehnică și operativă menționată la articolul 8 alineatul (5), în strânsă cooperare cu agenția.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Agenția sprijină aplicarea măsurilor Uniunii care au legătură cu gestionarea frontierelor externe și cu executarea deciziilor de returnare consolidând, evaluând și coordonând acțiunile statelor membre, precum și furnizând asistență tehnică și operativă directă, în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor respective și aspectele legate de returnare.

(4) Agenția sprijină aplicarea măsurilor Uniunii care au legătură cu gestionarea frontierelor externe și cu executarea deciziilor de returnare consolidând, evaluând și coordonând acțiunile statelor membre, precum și furnizând asistență tehnică și operativă directă, în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor respective și aspectele legate de returnare. Agenția nu sprijină măsuri și nu participă la activități legate de controlul la frontierele interne. Agenția este în totalitate responsabilă și răspunzătoare pentru toate activitățile sale și pentru toate deciziile pe care le adoptă în conformitate cu prezentul regulament.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Statele membre pot continua cooperarea la nivel operativ cu alte state membre și/sau țări terțe, în cazul în care o astfel de cooperare este compatibilă cu sarcinile agenției. Statele membre se abțin de la orice activitate care ar putea periclita funcționarea agenției sau realizarea obiectivelor acesteia. Statele membre transmit agenției rapoarte privind cooperarea lor operativă cu alte state membre și/sau țări terțe la frontierele externe și în materie de returnare. Directorul executiv informează cu regularitate și cel puțin o dată pe an Consiliul de administrație cu privire la aceste aspecte.

(5) Statele membre pot continua cooperarea la nivel operativ cu alte state membre și/sau cu țări terțe, în cazul în care o astfel de cooperare este compatibilă cu o evaluare a drepturilor fundamentale care trebuie efectuată înainte de orice cooperare cu o țară terță, precum și cu sarcinile agenției. Statele membre se abțin de la orice activitate care ar putea periclita funcționarea agenției sau realizarea obiectivelor acesteia. Statele membre transmit agenției și Parlamentului European rapoarte privind cooperarea lor operativă cu alte state membre și/sau cu țări terțe la frontierele externe și în materie de returnare. Directorul executiv informează cu regularitate și cel puțin o dată pe an Consiliul de administrație și ofițerul pentru drepturile fundamentale cu privire la aceste aspecte.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia și poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european asigură eficacitatea gestionării europene integrate a frontierelor printr-un ciclu de politică strategică multianuală pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor.

(1) Eficacitatea gestionării integrate la nivel european a frontierelor este asigurată printr-un ciclu multianual de politici strategice, care urmează să fie adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (4). Punerea în aplicare efectivă a ciclului multianual de politici strategice ține de responsabilitatea Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, în conformitate cu alineatul (5), și de responsabilitatea statelor membre, în conformitate cu alineatul (6).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Politica strategică multianuală pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor stabilește modul în care trebuie abordate, într-un mod coerent, integrat și sistematic, provocările din domeniul gestionării frontierelor și al returnării.

(2) Politica strategică multianuală pentru gestionarea integrată la nivel european a frontierelor stabilește modul în care trebuie abordate, într-un mod coerent, integrat și sistematic, provocările legate de gestionarea integrată la nivel european a frontierelor, în conformitate cu dreptul Uniunii și cu Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării, Convenția internațională pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, Convenția internațională privind căutarea și salvarea pe mare, Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității organizate de la nivel transnațional și Protocolul adițional împotriva traficului ilegal de migranți pe cale terestră, pe calea aerului și pe mare, Convenția privind statutul refugiaților, Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Convenția Organizației Națiunilor Unite privind statutul apatrizilor, precum și cu alte instrumente internaționale aplicabile. Această politică stabilește prioritățile de politică și oferă orientări strategice pentru o perioadă de patru ani în legătură cu componentele sectoriale și orizontale prevăzute la articolul 3.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – alineatul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Pe baza analizei strategice de risc pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor menționată la articolul 30 alineatul (2), Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 118, elaborând o politică strategică multianuală pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor. Respectivul act delegat definește prioritățile de politică și oferă orientări strategice pentru următorii patru ani în legătură cu componentele prevăzute la articolul 3.

(4) Până la ... [două luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un proiect de politică strategică multianuală pentru primul ciclu multianual de politici strategice pe baza analizei strategice a riscurilor pentru gestionarea integrată la nivel european a frontierelor, menționată la articolul 30 alineatul (2), a rezultatelor evaluării vulnerabilităților menționată la articolul 33 și a unei analize a riscurilor solicitate de agențiile menționate la articolul 69 alineatul (1), dacă este cazul. În termen de două luni de la prezentarea de către Comisie a proiectului de politică strategică multianuală, se organizează o reuniune între Parlamentul European, Consiliu și Comisie pentru a discuta acest proiect. În urma acestor discuții, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 118, în vederea completării prezentului regulament prin stabilirea politicii strategice multianuale pentru gestionarea integrată la nivel european a frontierelor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – alineatul 6</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În vederea punerii în aplicare a actului delegat menționat la alineatul (4), statele membre își stabilesc strategiile naționale pentru gestionarea integrată a frontierelor printr-o strânsă cooperare între toate autoritățile naționale responsabile cu gestionarea frontierelor și cu returnarea. Aceste strategii naționale sunt conforme cu articolul 3, cu actul delegat menționat la alineatul (4) și cu strategia tehnică și operativă menționată la alineatul (5).

(6) În vederea punerii în aplicare a actului delegat menționat la alineatul (4), statele membre își stabilesc strategiile naționale pentru gestionarea integrată a frontierelor printr-o strânsă cooperare între toate autoritățile naționale responsabile cu gestionarea frontierelor și cu returnarea. Aceste strategii naționale sunt conforme cu articolul 3, cu actul delegat menționat la alineatul (4) și cu strategia tehnică și operativă menționată la alineatul (5). Statele membre dau publicității strategiile lor naționale și le comunică Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și agenției.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – alineatul 7</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) La patruzeci și două de luni de la adoptarea actului delegat menționat la alineatul (4), Comisia efectuează, cu sprijinul agenției, o evaluare detaliată a punerii sale în aplicare. Rezultatele evaluării sunt luate în considerare la pregătirea următorului ciclu.

(7) La patruzeci și două de luni de la adoptarea actului delegat menționat la alineatul (4), Comisia efectuează o evaluare detaliată a punerii sale în aplicare. Rezultatele evaluării sunt luate în considerare la pregătirea următorului ciclu. Comisia transmite rezultatele evaluării către Parlamentul European și către Consiliu. Statele membre și agenția pun la dispoziția Comisiei informațiile necesare în timp util, astfel încât aceasta să poată efectua evaluarea globală.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – alineatul 8</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) În cazul în care situația la frontierele externe sau în domeniul returnării necesită o modificare a priorităților de politică, Comisia modifică politica strategică multianuală pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (4). De asemenea, strategiile menționate la alineatele (5) și (6) se adaptează atunci când este necesar.

(8) Pe durata perioadei de valabilitate a politicii strategice multianuale menționate la alineatul (4), în cazul în care provocările la frontierele externe sau în domeniul returnării evoluează într-o asemenea măsură încât politica strategică multianuală necesită o adaptare, Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 118 pentru a modifica politica strategică multianuală. Strategia tehnică și operațională a agenției și strategiile naționale ale statelor membre sunt adaptate ulterior, dacă este necesar.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 9 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pe baza ciclului politicii strategice multianuale pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor menționat la articolul 8, poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european instituie o planificare integrată pentru gestionarea frontierelor și pentru returnări.

(1) Pe baza ciclului politicii strategice multianuale pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor menționat la articolul 8, poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european instituie o planificare integrată pentru gestionarea integrată la nivel european a frontierelor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 9 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Fiecare plan al planificării integrate conține scenariul pe baza căruia este elaborat. Scenariile sunt derivate din analiza riscurilor și reflectă posibila evoluție a situației la frontierele externe și în domeniul migrației ilegale, precum și provocările identificate în cadrul ciclului politicii strategice multianuale pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor.

(3) Fiecare plan al planificării integrate conține scenariul pe baza căruia este elaborat. Scenariile sunt derivate din analiza riscurilor și reflectă posibila evoluție a situației la frontierele externe, evoluțiile din cadrul fiecăreia dintre componentele gestionării integrate la nivel european a frontierelor, astfel cum se prevede la articolul 3, precum și provocările identificate în cadrul ciclului multianual de politici strategice pentru gestionarea integrată la nivel european a frontierelor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – titlu</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sarcinile Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă

(Nu privește versiunea în limba română.)

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 1 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pentru a contribui la asigurarea unui nivel eficient, ridicat și uniform în materie de control la frontiere și returnare, agenția îndeplinește următoarele sarcini:

(1) Pentru a contribui la asigurarea unui nivel eficient, ridicat și uniform în materie de control la frontiere, precum și pentru a contribui la facilitarea deplasării călătorilor de bună credință, la depistarea și prevenirea criminalității transfrontaliere în raport cu securitatea internă, la gestionarea migrației și la returnare, agenția sprijină punerea în aplicare a gestionării integrate la nivel european a frontierelor și îndeplinește următoarele sarcini, evitând totodată dublarea inutilă a activităților operative desfășurate de statele membre:

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 1 – punctul 4 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. monitorizează respectarea drepturilor fundamentale la frontierele externe și în cadrul operațiunilor de returnare prin intermediul ofițerului pentru drepturile fundamentale și al observatorilor independenți pentru returnări, în cooperare cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 1 – punctul 7</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. sprijină statele membre în situațiile în care este nevoie de o asistență tehnică și operativă sporită la frontierele externe, prin lansarea de intervenții rapide la frontierele externe ale statelor membre care se confruntă cu provocări specifice și disproporționate, ținând seama de faptul că unele situații pot implica urgențe umanitare și operațiuni de salvare pe mare în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul internațional;

7. sprijină statele membre, la solicitarea acestora, în situațiile în care este nevoie de o asistență tehnică și operativă sporită la frontierele externe, prin lansarea de intervenții rapide la frontierele externe ale statelor membre care se confruntă cu provocări specifice și disproporționate, ținând seama de faptul că unele situații pot implica urgențe umanitare și operațiuni de salvare pe mare în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul internațional;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>121</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 1 – punctul 8</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8. oferă asistență tehnică și operativă statelor membre și țărilor terțe, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 656/2014 și cu dreptul internațional, în operațiunile de căutare și de salvare a persoanelor aflate în pericol pe mare, care pot fi declanșate în cursul operațiunilor de supraveghere a frontierelor pe mare;

8. oferă asistență tehnică și operativă statelor membre și țărilor terțe în operațiunile de căutare și de salvare a persoanelor aflate în pericol pe mare, în conformitate cu dreptul internațional, inclusiv în cele desfășurate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 656/2014;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>122</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 1 – punctul 9</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9. trimite corpul permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european în cadrul echipelor de gestionare a frontierelor, al echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației și al echipelor de returnare în cursul operațiunilor comune și al intervențiilor rapide la frontieră, al operațiunilor de returnare și al intervențiilor de returnare;

9. înființează corpul permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european, inclusiv consolidând rezerva pentru reacție rapidă, astfel cum se prevede în prezentul regulament, și îl trimite în cadrul echipelor de gestionare a frontierelor, al echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației și al echipelor de returnare în cursul operațiunilor comune și al intervențiilor rapide la frontieră, al operațiunilor de returnare și al intervențiilor de returnare;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>123</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 1 – punctul 11 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

11a. creează un mecanism intern de control al calității pentru a determina nivelul de pregătire profesională, de competențe de specialitate și de profesionalism deținut de personalul agenției, în special de personalul statutar implicat în controlul la frontiere și în procesul de returnare;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>124</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 1 – punctul 12</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

12. în cadrul echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației în zonele hotspot sau în centrele controlate;

12. în cadrul echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației în zonele hotspot, desfășoară personal operativ și echipamente tehnice pentru a acorda asistență în vederea verificării, a interogării, a identificării și a prelevării amprentelor digitale;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>125</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 1 – punctul 13</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

13. trimite personal operativ și echipamente tehnice pentru a oferi sprijin în vederea verificării, a interogării, a identificării și a prelevării de amprente digitale;

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>126</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 1 – punctul 14</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

14. stabilește, în cooperare cu [Agenția Uniunii Europene pentru Azil] și cu autoritățile naționale competente, o procedură pentru a îndruma persoanele care au nevoie de protecție internațională sau care doresc să o solicite și pentru a oferi informații inițiale acestor persoane;

14. stabilește, în cooperare cu [Agenția Uniunii Europene pentru Azil] și cu autoritățile naționale competente, o procedură pentru a îndruma persoanele care au nevoie de protecție internațională sau care doresc să o solicite și pentru a oferi informații inițiale acestor persoane, inclusiv o procedură pentru identificarea grupurilor vulnerabile;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>127</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 1 – punctul 15</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

15. oferă sprijin în toate etapele procesului de returnare și în ceea ce privește coordonarea și organizarea operațiunilor de returnare, precum și a intervențiilor de returnare;

15. oferă sprijin și monitorizează respectarea drepturilor fundamentale în toate etapele procesului de returnare, fără a afecta fondul deciziilor de returnare, acestea ținând de responsabilitatea exclusivă a statelor membre, și oferă asistență în ceea ce privește coordonarea și organizarea operațiunilor de returnare și acordă sprijin tehnic și operativ în vederea îndeplinirii obligației de returnare a persoanelor returnate, precum și sprijin tehnic și operativ pentru operațiunile și intervențiile de returnare;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>128</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 1 – punctul 16</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

16. acordă sprijin statelor membre în situațiile care este nevoie de o asistență tehnică și operativă sporită în vederea îndeplinirii obligației de returnare a migranților aflați în situație neregulamentară, inclusiv coordonarea sau organizarea de operațiuni de returnare;

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>129</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 1 – punctul 17</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

17. instituie o rezervă de observatori pentru returnările forțate;

17. instituie o rezervă de observatori pentru returnările forțate în colaborare cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, precum și rezerve de escorte pentru returnările forțate și de specialiști în domeniul returnărilor;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>130</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 1 – punctul 19</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

19. în cadrul mandatelor respective ale agențiilor vizate, cooperează cu Europol și cu Eurojust și oferă sprijin statelor membre în situațiile în care este nevoie de o asistență tehnică și operativă sporită la frontierele externe în lupta împotriva criminalității organizate transfrontaliere și a terorismului;

19. în cadrul mandatelor respective ale agențiilor vizate, cooperează cu Europol și cu Eurojust și oferă sprijin statelor membre în situațiile în care este nevoie de o asistență tehnică și operativă sporită la frontierele externe în lupta împotriva criminalității transfrontaliere;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>131</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 1 – punctul 20</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

20. cooperează cu Agenția Uniunii Europene pentru Azil, în special pentru a facilita luarea de măsuri în cazul în care resortisanții țărilor terțe a căror cerere de protecție internațională a fost respinsă printr-o decizie definitivă fac obiectul returnării;

20. cooperează cu [Agenția Uniunii Europene pentru Azil];

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>132</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 1 – punctul 20 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

20a. cooperează cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru a asigura aplicarea continuă și uniformă a acquis-ului Uniunii în domeniul drepturilor fundamentale în toate activitățile sale;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>133</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 1 – punctul 21</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

21. cooperează cu Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului și cu Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, în cadrul mandatelor lor respective, în vederea sprijinirii autorităților naționale care îndeplinesc funcțiile de gardă de coastă prevăzute la articolul 70, prin furnizarea de servicii, informații, echipamente și formare, precum și prin coordonarea operațiunilor cu scopuri multiple;

21. cooperează cu Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului și cu Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, în cadrul mandatelor lor respective, în vederea sprijinirii autorităților naționale care îndeplinesc funcțiile de gardă de coastă prevăzute la articolul 70, inclusiv pentru salvarea vieților migranților și refugiaților, prin furnizarea de servicii, informații, echipamente și formare, precum și prin coordonarea operațiunilor cu scopuri multiple;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>134</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 1 – punctul 22</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

22. cooperează cu țările terțe în domeniile care intră sub incidența regulamentului, inclusiv prin eventuala trimitere operativă a echipelor de gestionare a frontierelor și a echipelor de returnare în țări terțe;

22. cooperează cu țările terțe în domeniile care intră sub incidența regulamentului, inclusiv prin eventuala trimitere operativă a echipelor de gestionare a frontierelor în țări terțe;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>135</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 1 – punctul 23</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

23. sprijină țările terțe în ceea ce privește coordonarea sau organizarea de activități de returnare către alte țări terțe, inclusiv schimbul de date cu caracter personal în scopul returnării;

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>136</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 1 – punctul 25</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

25. acordă sprijin statelor membre și țărilor terțe în ceea ce privește formarea polițiștilor de frontieră naționali, a altor categorii relevante de personal și a experților în materie de returnare, inclusiv în ceea ce privește stabilirea unor standarde comune de formare;

25. acordă sprijin statelor membre și țărilor terțe în ceea ce privește formarea polițiștilor de frontieră naționali, a altor categorii relevante de personal și a experților în materie de returnare, inclusiv prin stabilirea unor standarde și programe comune de formare, care includ drepturile fundamentale;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>137</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 1 – punctul 26</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

26. participă la dezvoltarea și gestionarea activităților de cercetare și inovare relevante pentru controlul și supravegherea frontierelor externe, inclusiv utilizarea tehnologiilor avansate de supraveghere și dezvoltă proiecte-pilot cu privire la aspectele care intră sub incidența prezentului regulament;

26. participă la dezvoltarea și gestionarea activităților de cercetare și inovare relevante pentru gestionarea frontierelor externe, inclusiv utilizarea tehnologiilor avansate de supraveghere, și dezvoltă proiecte-pilot dacă acest lucru este necesar pentru punerea în practică a activităților care sunt prevăzute de prezentul regulament;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>138</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 1 – punctul 27</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

27. sprijină elaborarea de standarde tehnice pentru echipamentele din domeniul controlului la frontiere și al returnării, inclusiv pentru interconectarea sistemelor și a rețelelor;

27. sprijină elaborarea de standarde tehnice pentru echipamentele din domeniul gestionării frontierelor și al returnării, inclusiv pentru interconectarea sistemelor și a rețelelor;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>139</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 1 – punctul 29</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

29. dezvoltă și operează, în conformitate cu [Regulamentul (CE) nr. 45/2001] sisteme de informații care permit schimbul rapid și fiabil de informații referitoare la riscurile emergente în ceea ce privește gestionarea frontierelor externe, imigrația ilegală și returnarea, în strânsă cooperare cu Comisia, cu organele, oficiile și agențiile Uniunii, precum și cu Rețeaua europeană de migrație instituită prin Decizia 2008/381/CE;

29. dezvoltă și operează, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725, sisteme de informații care permit schimbul rapid și fiabil de informații referitoare la riscurile emergente în ceea ce privește gestionarea frontierelor externe, migrația neregulamentară și returnarea, în strânsă cooperare cu Comisia, cu organele, oficiile și agențiile Uniunii, precum și cu Rețeaua europeană de migrație instituită prin Decizia 2008/381/CE;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>140</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 1 – punctul 30</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

30. furnizează, după caz, asistența necesară pentru dezvoltarea unui mediu comun de schimb de informații, inclusiv pentru interoperabilitatea sistemelor;

30. furnizează asistența necesară, în cadrul supravegherii maritime integrate, pentru dezvoltarea unui mediu comun de schimb de informații, inclusiv pentru interoperabilitatea sistemelor;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>141</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 1 – punctul 30 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

30a. adoptă și promovează cele mai înalte standarde pentru practicile de gestionare a frontierelor, care favorizează transparența și controlul public și asigură respectarea, protecția și promovarea drepturilor fundamentale și a statului de drept;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>142</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 1 – punctul 32</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

32. îndeplinește sarcinile și obligațiile care îi revin agenției menționate în [Regulamentul de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)] și asigură instituirea și funcționarea unității centrale a ETIAS în conformitate cu articolul 7 din [Regulamentul de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)].

32. îndeplinește sarcinile și obligațiile care îi revin agenției, menționate în Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului1ași asigură instituirea și funcționarea unității centrale a ETIAS în conformitate cu articolul 7 din respectivul regulament;

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 septembrie 2018 de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 și (UE) 2017/2226 (JO L 236, 19.9.2018, p. 1).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>143</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 1 – punctul 32 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

32a. acordă sprijin statelor membre în ceea ce privește prevenirea și depistarea criminalității transfrontaliere, cum ar fi introducerea ilegală de migranți, traficul de persoane și terorismul, la frontierele externe și în zona prefrontalieră;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>144</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 1 – punctul 32 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

32b. acordă sprijin statelor membre în ceea ce privește facilitarea traversării frontierelor externe de către călătorii de bună credință (legitimi).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>145</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenția comunică din proprie inițiativă cu privire la aspectele care țin de competența sa. Aceasta îi oferă publicului informații exacte și detaliate cu privire la activitățile sale.

Agenția comunică cu privire la aspectele care țin de competența sa. Aceasta îi oferă publicului informații exacte, detaliate, actualizate și cuprinzătoare cu privire la activitățile și analizele sale.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>146</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 12 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. În scopul de a-și îndeplini sarcinile care le sunt conferite prin prezentul regulament, în special cele referitoare la monitorizarea fluxurilor de migrație către Uniune și în interiorul acesteia, efectuarea de analize de risc și realizarea de evaluări ale vulnerabilității, precum și de a oferi asistență tehnică și operativă în materie de returnare, agenția și autoritățile naționale responsabile cu gestionarea frontierelor și returnările, inclusiv garda de coastă în măsura în care îndeplinește sarcini de control la frontiere, partajează toate informațiile necesare, în timp util și cu exactitate, în conformitate cu prezentul regulament și cu alte dispoziții relevante din dreptul Uniunii și din dreptul intern privind schimbul de informații.

1. În scopul de a-și îndeplini sarcinile care le sunt conferite prin prezentul regulament, de a efectua analize de risc de a realiza evaluarea vulnerabilității, precum și de a oferi asistență tehnică și operativă în materie de returnare, agenția și autoritățile naționale responsabile cu gestionarea frontierelor și returnările, inclusiv garda de coastă în măsura în care îndeplinește sarcini de control la frontiere, partajează toate informațiile necesare, în timp util și cu exactitate, în conformitate cu prezentul regulament și cu alte dispoziții relevante din dreptul Uniunii și din dreptul intern privind schimbul de informații.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>147</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 12 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Agenția ia măsurile adecvate în vederea facilitării schimbului de informații relevante pentru sarcinile sale cu Comisia și statele membre și, dacă este cazul, cu agențiile relevante ale Uniunii.

2. Agenția ia măsurile adecvate în vederea facilitării schimbului de informații relevante pentru sarcinile sale cu Comisia și statele membre și, dacă este cazul, de informații relevante pentru realizarea sarcinilor sale cu agențiile competente ale Uniunii, în conformitate cu legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>148</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 12 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Agenția și [Agenția Uniunii Europene pentru Azil] fac schimb de informații în scopul analizei riscurilor, al colectării de date statistice, al evaluării situației din țări terțe, al formării și al acordării de sprijin statelor membre în ceea ce privește planificarea de contingență. În scopul efectuării acestor schimburi, se dezvoltă între agenți instrumentele și structurile necesare.

3. În scopul efectuării schimburilor de informații în conformitate cu alineatele (1) și (2), agențiile dezvoltă în comun instrumentele și structurile necesare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>149</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 13 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre desemnează un punct de contact național pentru comunicarea cu agenția în toate aspectele legate de activitățile agenției. Punctul de contact național este accesibil în orice moment și asigură difuzarea în timp util a tuturor informațiilor primite de la agenție către toate autoritățile relevante din statul membru în cauză, în special membrii Consiliului de administrație și centrul național de coordonare.

Statele membre desemnează un punct de contact național pentru comunicarea cu agenția în toate aspectele legate de activitățile agenției. Punctul de contact național este desemnat în scopuri administrative pentru a facilita comunicarea de zi cu zi între agenție și statele membre. Pentru a asigura difuzarea informațiilor urgente și operative, centrele naționale de coordonare acționează ca puncte de contact.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>150</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 14 – alineatul 1 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Agenția instituie o rețea de comunicații și asigură funcționarea acesteia pentru a pune la dispoziție instrumente analitice și de comunicare și pentru a permite schimbul de informații sensibile neclasificate și de informații clasificate într-un mediu securizat și în timp aproape real cu și între centrele naționale de coordonare. Rețeaua funcționează douăzeci și patru de ore pe zi, șapte zile pe săptămână și permite:

1. Agenția instituie o rețea de comunicații și asigură funcționarea acesteia pentru a pune la dispoziție instrumente analitice și de comunicare și pentru a permite schimbul de informații sensibile neclasificate și de informații clasificate într-un mediu securizat și în timp aproape real cu și între centrele naționale de coordonare. Rețeaua respectă legislația Uniunii privind protecția datelor pe durata întregului său ciclu de viață. Rețeaua funcționează douăzeci și patru de ore pe zi, șapte zile pe săptămână și permite:

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>151</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 15 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Agenția poate lua toate măsurile necesare în vederea facilitării schimbului de informații relevante pentru sarcinile sale cu Comisia și statele membre și, dacă este cazul, cu părțile terțe și țările terțe, astfel cum se prevede la articolele 69 și 71.

1. Agenția poate lua toate măsurile necesare în vederea facilitării schimbului de informații relevante pentru sarcinile sale cu Parlamentul European, Comisia și statele membre și, dacă este cazul, cu organizațiile internaționale, cu instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii menționate la articolul 69 și cu țările terțe conform articolului 72.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>152</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 15 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Agenția dezvoltă, pune în aplicare și operează un sistem de informații capabil să facă schimb de informații clasificate și sensibile neclasificate cu actorii respectivi, precum și să facă schimb de date cu caracter personal menționate la articolul 80 și la articolele 87-91, în conformitate cu Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei39, cu Decizia 2015/443 a Comisiei40 și cu [Regulamentul (CE) nr. 45/2001].

2. Agenția dezvoltă, pune în aplicare și operează un sistem de informații capabil să facă schimb de informații clasificate și sensibile neclasificate cu actorii respectivi, precum și să facă schimb de date cu caracter personal menționate la articolul 80 și la articolele 87-91, în conformitate cu Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei39, cu Decizia 2015/443 a Comisiei40 și cu Regulamentul (UE) 2018