Postup : 2018/0330A(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0076/2019

Predkladané texty :

A8-0076/2019

Rozpravy :

PV 17/04/2019 - 13
CRE 17/04/2019 - 13

Hlasovanie :

PV 17/04/2019 - 16.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0415

SPRÁVA     ***I
PDF 810kWORD 327k
12.2.2019
PE 630.451v02-00 A8-0076/2019

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a zrušení jednotnej akcie Rady 98/700/JHA, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624

(COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Roberta Metsola

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a zrušení jednotnej akcie Rady 98/700/JHA, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624

(COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0631),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 77 ods. 2 písm. b) a d) a článok 79 ods. 2 písm. c) Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0406/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z ...(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ...(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre rozpočet (A8-0076/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Hlava 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a zrušení jednotnej akcie Rady 98/700/JHA, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 Príspevok Európskej komisie k stretnutiu lídrov v Salzburgu 19. – 20. septembra 2018

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a zrušení jednotnej akcie Rady 98/700/JHA, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie bola zriadená nariadením Rady (ES) č. 2007/200417. Odkedy sa ujala plnenia svojich povinností 1. mája 2005, úspešne pomáha členským štátom pri vykonávaní operačných aspektov riadenia vonkajších hraníc prostredníctvom spoločných operácií a rýchlych pohraničných zásahov, analýzy rizík, výmeny informácií, vzťahov s tretími krajinami a návratu navrátilcov.

(2)  Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie bola zriadená nariadením Rady (ES) č. 2007/200417. Odkedy sa ujala plnenia svojich povinností 1. mája 2005, úspešne pomáha členským štátom pri vykonávaní operačných aspektov riadenia vonkajších hraníc prostredníctvom spoločných operácií a rýchlych pohraničných zásahov, analýzy rizík, výmeny informácií, vzťahov s tretími krajinami a koordinácie návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje rozhodnutie o návrate vydané zo strany členského štátu.

__________________

__________________

17 Nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1).

17 Nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie sa premenovala na Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž (ďalej aj „agentúra“) s úplnou kontinuitou všetkých činností a postupov, pričom jej úlohy sa rozšírili. Hlavnou úlohou agentúry by malo byť vypracovanie technickej a operačnej stratégie vykonávania európskeho integrovaného riadenia hraníc v rámci cyklu viacročnej strategickej politiky, dohliadanie na účinné fungovanie kontrol vonkajších hraníc, vykonávanie analýzy rizík a posúdení zraniteľnosti, poskytovanie zvýšenej technickej a operačnej pomoci členským štátom a tretím krajinám prostredníctvom spoločných operácií a rýchlych pohraničných zásahov, zabezpečenie praktického vykonávania opatrení v prípade situácie, ktorá si vyžaduje naliehavú akciu na vonkajších hraniciach, poskytovanie technickej a operačnej pomoci pri podpore pátracích a záchranných operácií týkajúcich sa osôb v núdzi na mori, organizovanie, koordinovanie a vykonávanie návratových operácií a intervencií a poskytovanie technickej a operačnej pomoci tretím krajinám pri činnostiach v oblasti návratu.

(3)  Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie sa premenovala na Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž (ďalej aj „agentúra“) s úplnou kontinuitou všetkých činností a postupov, pričom jej úlohy sa rozšírili. Hlavnou úlohou agentúry by malo byť vypracovanie technickej a operačnej stratégie vykonávania európskeho integrovaného riadenia hraníc vyvinutej v rámci cyklu viacročnej strategickej politiky, dohliadanie na účinné fungovanie kontrol vonkajších hraníc, vykonávanie analýzy rizík a posúdení zraniteľnosti, poskytovanie zvýšenej technickej a operačnej pomoci členským štátom a tretím krajinám prostredníctvom spoločných operácií a rýchlych pohraničných zásahov, zabezpečenie praktického vykonávania opatrení v prípade situácie, ktorá si vyžaduje naliehavú akciu na vonkajších hraniciach, poskytovanie technickej a operačnej pomoci pri podpore pátracích a záchranných operácií týkajúcich sa osôb v núdzi na mori, organizovanie, koordinovanie a vykonávanie návratových operácií a intervencií.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Od začatia migračnej krízy v roku 2015 Komisia prijala dôležité iniciatívy na posilnenie ochrany hraníc Únie. Návrh na výrazné posilnenie mandátu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach sa predložil v decembri 2015 a prerokoval sa v rekordnom čase v priebehu roka 2016. Nariadenie o Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž nadobudlo účinnosť 6. októbra 2016.

(4)  Od začatia migračnej krízy v roku 2015 Komisia prijala dôležité iniciatívy a navrhla celý rad opatrení s cieľom posilniť ochranu hraníc Únie a obnoviť normálne fungovanie schengenského priestoru. Návrh na výrazné posilnenie mandátu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach sa predložil v decembri 2015 a rýchlo sa prerokoval v priebehu roka 2016. Nariadenie o Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž nadobudlo účinnosť 6. októbra 2016.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Rámec Únie v oblasti kontroly vonkajších hraníc, návratov a azylu však treba ďalej zlepšovať. Na tento účel a s cieľom ďalej podporovať súčasné a budúce plánované operačné úsilia by sa mala uskutočniť reforma európskej pohraničnej a pobrežnej stráže tým, že sa posilní mandát Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, najmä poskytnutím potrebnej kapacity vo forme 10 000 operačných pracovníkov stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže s výkonnými právomocami účinne podporovať priamo na mieste členské štáty v ich snahe chrániť vonkajšie hranice, bojovať proti sekundárnym pohybom a výrazne zintenzívniť účinný návrat neregulárnych migrantov.

(5)  Rámec Únie v oblasti kontroly vonkajších hraníc, návratov, azyluboja proti cezhraničnej trestnej činnosti však treba ďalej zlepšovať. Na tento účel a s cieľom ďalej podporovať súčasné a budúce plánované operačné úsilie by sa mala uskutočniť reforma európskej pohraničnej a pobrežnej stráže tým, že sa posilní mandát Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, najmä poskytnutím potrebnej kapacity vo forme stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže s výkonnými právomocami účinne podporovať priamo na mieste členské štáty v ich snahe chrániť vonkajšie hranice, bojovať proti cezhraničnej trestnej činnosti a výrazne zintenzívniť účinný a udržateľný návrat neregulárnych migrantov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Je potrebné účinne monitorovať prekračovanie vonkajších hraníc, riešiť migračné výzvy a prípadné budúce hrozby na vonkajších hraniciach, zabezpečiť vysokú úroveň vnútornej bezpečnosti v rámci Únie, zaručiť fungovanie schengenského priestoru a rešpektovať zastrešujúcu zásadu solidarity. Tieto činnosti by malo sprevádzať proaktívne riadenie migrácie vrátane potrebných opatrení v tretích krajinách. Vzhľadom na uvedené treba posilniť európsku pohraničnú a pobrežnú stráž a ďalej rozširovať mandát Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Agentúru by mal tvoriť najmä stály zbor európskej pohraničnej a pobrežnej stráže tvorený 10 000 operačnými pracovníkmi.

(7)  Je potrebné účinne monitorovať prekračovanie vonkajších hraníc, riešiť migračné výzvy a prípadné budúce hrozby na vonkajších hraniciach, zabezpečiť vysokú úroveň vnútornej bezpečnosti v rámci Únie, zaručiť fungovanie schengenského priestoru a rešpektovať zastrešujúcu zásadu solidarity. Vzhľadom na uvedené treba posilniť európsku pohraničnú a pobrežnú stráž a ďalej rozširovať mandát Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Agentúru by mal tvoriť najmä stály zbor európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ktorý zahŕňa rezervu rýchleho zásahu.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  S cieľom zohľadniť ďalšie kvalitatívne posilnenie mandátu, najmä poskytnutím vlastnej operačnej zložky – 10 000 operačných pracovníkov stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže – agentúra, predtým známa ako Frontex, by sa mala odteraz uvádzať výlučne pod názvom Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, a pod týmto názvom aj pôsobiť. Táto zmena by sa mala odraziť vo všetkých príslušných prípadoch vrátane vizualizácie v materiáloch na externú komunikáciu.

(8)  S cieľom zohľadniť ďalšie kvalitatívne posilnenie mandátu, najmä poskytnutím vlastnej operačnej zložky – stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ktorý zahŕňa rezervu rýchleho zásahu, agentúra, predtým známa ako Frontex, by sa mala odteraz uvádzať výlučne pod názvom Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, a pod týmto názvom aj pôsobiť. Táto zmena by sa mala odraziť vo všetkých príslušných prípadoch vrátane vizualizácie v materiáloch na externú komunikáciu.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Pri vykonávaní európskeho integrovaného riadenia hraníc by sa mala zabezpečiť koherencia s inými politickými cieľmi vrátane riadneho fungovania cezhraničnej dopravy.

(9)  Pri vykonávaní európskeho integrovaného riadenia hraníc by sa mala zabezpečiť koherencia s inými politickými cieľmi vrátane voľného pohybu osôb, práva na azyl a riadneho fungovania cezhraničnej dopravy.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Európske integrované riadenie hraníc by sa malo vykonávať ako spoločná zodpovednosť agentúry a vnútroštátnych orgánov, ktoré sú zodpovedné za riadenie hraníc vrátane pobrežnej stráže v rozsahu, v akom vykonáva operácie v oblasti hraničného dozoru na námornej hranici a akékoľvek iné úlohy kontroly hraníc, ako aj orgánov zodpovedných za návraty. Zatiaľ čo sa členským štátom ponecháva primárna zodpovednosť za riadenie ich vonkajších hraníc v ich vlastnom záujme a v záujme všetkých členských štátov, ako aj zodpovednosť za vydávanie rozhodnutí o návrate, úlohou agentúry by mala byť podpora uplatňovania opatrení Únie týkajúcich sa riadenia vonkajších hraníc a návratov, a to posilnením, posudzovaním a koordinovaním krokov členských štátov, ktoré vykonávajú uvedené opatrenia.

(10)  Európske integrované riadenie hraníc by sa malo vykonávať ako spoločná zodpovednosť agentúry a vnútroštátnych orgánov, ktoré sú zodpovedné za riadenie hraníc vrátane pobrežnej stráže v rozsahu, v akom vykonáva operácie v oblasti hraničného dozoru na námornej hranici a pátracie a záchranné operácie a akékoľvek iné úlohy kontroly hraníc, ako aj orgánov zodpovedných za návraty. Zatiaľ čo sa členským štátom ponecháva primárna zodpovednosť za riadenie ich vonkajších hraníc v ich vlastnom záujme a v záujme všetkých členských štátov, ako aj zodpovednosť za vydávanie rozhodnutí o návrate, úlohou agentúry by mala byť podpora uplatňovania opatrení Únie týkajúcich sa riadenia vonkajších hraníc a návratov, a to posilnením a koordinovaním krokov členských štátov, ktoré vykonávajú uvedené opatrenia. Medzi agentúrou a členskými štátmi by nemalo dôjsť k žiadnemu zbytočnému operačnému prekrývaniu.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  V záujme zabezpečenia účinného vykonávania európskeho integrovaného riadenia hraníc a zvyšovania účinnosti spoločnej politiky návratu by sa mala zriadiť európska pohraničná a pobrežná stráž. Mali by sa jej poskytnúť potrebné finančné a ľudské zdroje a vybavenie. Európska pohraničná a pobrežná stráž by sa mala skladať z Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a vnútroštátnych orgánov, ktoré sú zodpovedné za riadenie hraníc vrátane pobrežnej stráže v rozsahu, v akom vykonáva úlohy kontroly hraníc, ako aj orgánov zodpovedných za návraty. Bude sa opierať o spoločné využívanie informácií, kapacít a systémov na vnútroštátnej úrovni a o reakciu agentúry na úrovni Únie.

(11)  V záujme zabezpečenia účinného vykonávania európskeho integrovaného riadenia hraníc by sa mala zriadiť európska pohraničná a pobrežná stráž. Mali by sa jej poskytnúť potrebné finančné a ľudské zdroje a vybavenie. Európska pohraničná a pobrežná stráž by sa mala skladať z Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a vnútroštátnych orgánov, ktoré sú zodpovedné za riadenie hraníc vrátane pobrežnej stráže v rozsahu, v akom vykonáva úlohy kontroly hraníc, ako aj orgánov zodpovedných za návraty. Bude sa opierať o spoločné využívanie informácií, kapacít a systémov na vnútroštátnej úrovni a o reakciu agentúry na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Účinné vykonávanie európskeho integrovaného riadenia hraníc európskou pohraničnou a pobrežnou strážou by sa malo zabezpečovať prostredníctvom viacročného strategického cyklu politík európskeho integrovaného riadenia hraníc. V rámci tohto cyklu by sa mal stanoviť integrovaný, jednotný a nepretržitý proces poskytovania strategických usmernení všetkým príslušným aktérom na úrovni Únie a v členských štátoch v oblasti riadenia hraníc a návratov tak, aby títo aktéri mohli európske integrované riadenie hraníc vykonávať jednotne. Budú sa ním riešiť aj všetky príslušné interakcie európskej pohraničnej a pobrežnej stráže s Komisiou, ostatnými inštitúciami a orgánmi, ako aj spolupráca s inými príslušnými partnermi vrátane a podľa potreby tretích krajín a tretích strán.

(14)  Účinné vykonávanie európskeho integrovaného riadenia hraníc európskou pohraničnou a pobrežnou strážou by sa malo zabezpečovať prostredníctvom viacročného strategického cyklu politík európskeho integrovaného riadenia hraníc. V rámci tohto cyklu by sa mal stanoviť integrovaný, jednotný a nepretržitý proces poskytovania strategických usmernení všetkým príslušným aktérom na úrovni Únie a v členských štátoch v oblasti riadenia hraníc a návratov tak, aby títo aktéri mohli európske integrované riadenie hraníc vykonávať jednotne a v plnom súlade so základnými právami. Viacročný cyklus politík by mal najmä umožniť agentúre vypracovať svoju technickú a operačnú stratégiu. Budú sa ním riešiť aj všetky príslušné interakcie európskej pohraničnej a pobrežnej stráže s Komisiou, ostatnými inštitúciami a orgánmi, ako aj spolupráca s inými príslušnými partnermi vrátane a podľa potreby tretích krajín a tretích strán.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Európske integrované riadenie hraníc si medzi členskými štátmi a agentúrou vyžaduje integrované plánovanie operácií týkajúcich sa hraníc a návratu, prípravu reakcií na vyššie nároky na plánovanie pre prípad nepredvídaných udalostí na vonkajších hraniciach a koordináciu dlhodobého rozvoja kapacít tak v oblasti náboru a odbornej prípravy, ako aj v oblasti nadobúdania a rozvoja vybavenia.

(15)  Európske integrované riadenie hraníc si medzi členskými štátmi a agentúrou vyžaduje integrované plánovanie operácií týkajúcich sa hraníc a návratu a reakcií na výzvy na vonkajších hraniciach, ako aj plánovanie pre prípad nepredvídaných udalostí a plánovanie na účely koordinácie dlhodobého rozvoja kapacít tak v oblasti náboru a odbornej prípravy, ako aj v oblasti nadobúdania a rozvoja vybavenia.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Vykonávanie tohto nariadenia nemá vplyv na rozdelenie právomocí medzi Úniou a členskými štátmi ani na povinnosti členských štátov podľa Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve, Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori, Medzinárodného dohovoru o pátraní a záchrane na mori, Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu a jeho Protokolu proti pašovaniu migrantov po súši, po mori a letecky, Dohovoru o právnom postavení utečencov, Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a ďalších relevantných medzinárodných nástrojov.

(16)  Vykonávanie tohto nariadenia nemá vplyv na rozdelenie právomocí medzi Úniou a členskými štátmi ani na povinnosti členských štátov podľa Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve, Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori, Medzinárodného dohovoru o pátraní a záchrane na mori, Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu a jeho Protokolu proti pašovaniu migrantov po súši, po mori a letecky, Dohovoru o právnom postavení utečencov, Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Dohovoru Organizácie Spojených národov o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti a ďalších relevantných medzinárodných nástrojov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

17a.  Právomoci Európskej námornej bezpečnostnej agentúry a Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva sa rozšírili a posilnila sa ich spolupráca s agentúrou. Európska komisia by preto mala predložiť návrh na zahrnutie týchto agentúr spolu s ďalšími príslušnými aktérmi, ako sú členské štáty, a to v rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 656/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá dozoru nad vonkajšími morskými hranicami v kontexte operačnej spolupráce koordinovanej Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Agentúra by mala plniť svoje úlohy bez toho, aby boli dotknuté právomoci členských štátov, pokiaľ ide o udržiavanie verejného poriadku a zabezpečovanie vnútornej bezpečnosti.

(18)  Agentúra by mala plniť svoje úlohy tak, že bude v plnej miere rešpektovať povinnosti, právomoci a zásadu subsidiarity členských štátov, pokiaľ ide o udržiavanie verejného poriadku a zabezpečovanie vnútornej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Agentúra by mala plniť svoje úlohy bez toho, aby boli dotknuté právomoci členských štátov v oblasti obrany.

(19)  Agentúra by mala plniť svoje úlohy v plnom súlade s právomocami a povinnosťami členských štátov v oblasti obrany.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Rozšírené úlohy a právomoci agentúry by mali byť vyvážené posilnenými zárukami dodržiavania základných práv vyššou zodpovednosťou agentúry.

(20)  Rozšírené úlohy a právomoci agentúry by mali byť vyvážené posilnenými zárukami dodržiavania základných práv, ako aj vyššou zodpovednosťou a vyšším podielom záväzkov, najmä pokiaľ ide o uplatňovanie vykonávacích právomocí stálymi zamestnancami.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Členské štáty by mali vo vlastnom záujme a v záujme ostatných členských štátov tiež prispievať relevantnými údajmi potrebnými pre činnosti vykonávané agentúrou, a to aj na účely situačnej informovanosti, analýzy rizík, posúdení zraniteľnosti a integrovaného plánovania. Zároveň by mali zabezpečiť, aby tieto údaje boli presné, aktuálne a získané a vložené v súlade so zákonom.

(22)  Členské štáty by mali vo vlastnom záujme a v záujme ostatných členských štátov tiež prispievať relevantnými údajmi potrebnými pre činnosti vykonávané agentúrou, a to aj na účely situačnej informovanosti, analýzy rizík, posúdení zraniteľnosti a integrovaného plánovania. Zároveň by mali zabezpečiť, aby tieto údaje boli presné, aktuálne a získané a vložené v súlade so zákonom. V prípadoch, keď tieto údaje zahŕňajú osobné údaje, mali by sa v plnej miere uplatňovať právne predpisy Únie o ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

22a.  Komunikačná sieť stanovená v tomto nariadení už bola vypracovaná v rámci nariadenia (EÚ) č. 1052/2013 Európskeho parlamentu a Rady1a a umožňuje výmenu utajovaných skutočností EÚ medzi členskými štátmi a agentúrou. Táto už existujúca komunikačná sieť by sa mala využívať na všetky výmeny informácií medzi jednotlivými zložkami európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, pričom v záujme posilnenia bezpečnosti informácií by sa mala zvýšiť jej úroveň utajenia.

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013, ktorým sa zriaďuje európsky systém hraničného dozoru (Eurosur) (Ú. v. EÚ L 295, 6.11.2013, p. 11).

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Na fungovanie európskej pohraničnej a pobrežnej stráže je potrebný európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR), ktorého cieľom je vytvoriť rámec na výmenu informácií a operačnú spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi členských štátov, ako aj s agentúrou. Systém EUROSUR poskytuje týmto orgánom a agentúre infraštruktúru a nástroje potrebné na zlepšenie situačnej informovanosti a reakčnej spôsobilosti na vonkajších hraniciach na účely odhaľovania, prevencie a potláčania nelegálneho prisťahovalectva a cezhraničnej trestnej činnosti a prispievania k zabezpečovaniu ochrany životov migrantov a ich zachraňovaniu.

(23)  Na fungovanie európskej pohraničnej a pobrežnej stráže je potrebný európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR), ktorého cieľom je vytvoriť rámec na výmenu informácií a operačnú spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi členských štátov, ako aj s agentúrou. Systém EUROSUR poskytuje týmto orgánom a agentúre infraštruktúru a nástroje potrebné na zlepšenie situačnej informovanosti a zvýšenie reakčnej spôsobilosti na vonkajších hraniciach na účely odhaľovania, prevencie a potláčania neregulárnej migrácie a cezhraničnej trestnej činnosti a prispievania k zabezpečovaniu ochrany životov migrantov a ich zachraňovaniu.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Toto nariadenie by členským štátom nemalo brániť v tom, aby svoje národné koordinačné centrá poverili aj zodpovednosťou za koordináciu výmeny informácií a za spoluprácu v oblasti ďalších zložiek integrovaného riadenia hraníc, napríklad návratov.

(25)  Toto nariadenie by členským štátom nemalo brániť v tom, aby svoje národné koordinačné centrá poverili aj zodpovednosťou za koordináciu výmeny informácií a za spoluprácu v oblasti ďalších zložiek integrovaného riadenia hraníc.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Kvalita informácií vymieňaných medzi členskými štátmi a agentúrou je predpokladom riadneho fungovania integrovaného riadenia hraníc. Na základe úspechu systému EUROSUR by sa táto kvalita mala zabezpečiť prostredníctvom štandardizácie, automatizácie výmeny informácií medzi sieťami a systémami, informačnou bezpečnosťou a kontrolou kvality prenášaných údajov a informácií.

(26)  Kvalita informácií vymieňaných medzi členskými štátmi a agentúrou a vhodné načasovanie takejto výmeny informácií sú nevyhnutným predpokladom riadneho fungovania integrovaného riadenia hraníc. Na základe úspechu systému EUROSUR by sa táto kvalita mala zabezpečiť prostredníctvom štandardizácie, automatizácie výmeny informácií medzi sieťami a systémami, informačnou bezpečnosťou a kontrolou kvality prenášaných údajov a informácií.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Agentúra by mala poskytovať potrebnú pomoc pri vývoji a prevádzke systému EUROSUR, a to vrátane interoperability systémov, najmä prostredníctvom vytvorenia, spravovania a koordinácie rámca systému EUROSUR.

(27)  Agentúra by mala poskytovať potrebnú pomoc pri vývoji a prevádzke systému EUROSUR, a to vrátane interoperability systémov v rámci spoločného prostredia na výmenu informácií, najmä prostredníctvom vytvorenia, spravovania a koordinácie rámca systému EUROSUR.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Systém EUROSUR by mal poskytovať úplný situačný prehľad o vonkajších hraniciach, ale aj v rámci schengenského priestoru a v predhraničnej oblasti. Mal by sa vzťahovať na dozor nad pozemnými, námornými a vzdušnými hranicami, ale aj na kontroly na hraničných priechodoch.

(28)  Systém EUROSUR by mal poskytovať úplný situačný prehľad o vonkajších hraniciach, ale aj v rámci schengenského priestoru a v predhraničnej oblasti. Mal by sa vzťahovať na dozor nad pozemnými, námornými a vzdušnými hranicami, ale aj na kontroly na hraničných priechodoch. Poskytovanie situačnej informovanosti v rámci Únie by agentúre nemalo nijakým spôsobom umožňovať vykonávanie činností na vnútorných hraniciach členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Cestovanie v malých plavidlách nespôsobilých na plavbu na mori dramaticky zvýšilo počet migrantov utopených na južných námorných vonkajších hraniciach. Systém EUROSUR by mal významne zvýšiť operačné a technické schopnosti agentúry a členských štátov odhaľovať takéto malé plavidlá a zlepšiť reakčnú spôsobilosť členských štátov, a prispieť tak k zníženiu počtu úmrtí migrantov.

(31)  Cestovanie v malých plavidlách nespôsobilých na plavbu na mori dramaticky zvýšilo počet migrantov utopených na južných námorných vonkajších hraniciach. Systém EUROSUR by mal významne zvýšiť operačné a technické schopnosti agentúry a členských štátov odhaľovať takéto malé plavidlá a zlepšiť reakčnú spôsobilosť členských štátov na vykonanie pátracích a záchranných operácií a prispieť tak k zníženiu počtu úmrtí migrantov.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Agentúra by mala pripravovať všeobecné analýzy rizík a špecifické analýzy rizík na základe modelu spoločnej integrovanej analýzy rizík, ktoré by mala uplatňovať agentúra aj členské štáty. Agentúra by mala na základe informácií poskytnutých členskými štátmi poskytovať primerané informácie týkajúce sa všetkých aspektov významných pre európske integrované riadenie hraníc, najmä v oblasti kontroly hraníc, návratu, neregulárnych sekundárnych pohybov štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci Únie, predchádzania cezhraničnej trestnej činnosti vrátane uľahčovania neoprávneného prekračovania hraníc, obchodovania s ľuďmi, terorizmu a hrozieb hybridnej povahy, ako aj situácie v príslušných tretích krajinách, ktoré umožnia prijatie vhodných opatrení alebo riešenie identifikovaných hrozieb a rizík v záujme zlepšenia integrovaného riadenia vonkajších hraníc.

(33)  Agentúra by mala pripravovať všeobecné analýzy rizík a špecifické analýzy rizík na základe modelu spoločnej integrovanej analýzy rizík, ktoré by mala uplatňovať agentúra aj členské štáty. Agentúra by mala na základe informácií poskytnutých členskými štátmi poskytovať primerané informácie týkajúce sa všetkých aspektov významných pre európske integrované riadenie hraníc, najmä v oblasti kontroly hraníc, návratu, fenoménu neregulárnych sekundárnych pohybov štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci Únie z hľadiska trendov, trás a objemu v prípade, že členské štáty poskytli tieto informácie, predchádzania cezhraničnej trestnej činnosti vrátane uľahčovania neoprávneného prekračovania hraníc, obchodovania s ľuďmi, organizovanej trestnej činnosti, terorizmu a hrozieb hybridnej povahy, ako aj situácie v príslušných tretích krajinách, ktoré umožnia prijatie vhodných opatrení alebo riešenie identifikovaných hrozieb a rizík v záujme zlepšenia integrovaného riadenia vonkajších hraníc.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Vzhľadom na svoje činnosti na vonkajších hraniciach by agentúra mala prispievať k predchádzaniu a odhaľovaniu závažnej trestnej činnosti s cezhraničným rozmerom, ako je prevádzačstvo, obchodovanie s ľuďmi a terorizmus, v prípadoch, keď je jej zásah vhodný a keď prostredníctvom svojich činností získala relevantné informácie. Ako agentúra zodpovedná za podporu a posilňovanie činností členských štátov a za ich spoluprácu pri predchádzaní závažnej trestnej činnosti, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov, a v boji proti nej by mala koordinovať svoje činnosti s Europolom. Cezhraničná trestná činnosť zo svojej podstaty zahŕňa cezhraničný rozmer. Takýto cezhraničný rozmer je charakteristický pre trestné činy priamo súvisiace s neoprávneným prekračovaním vonkajších hraníc vrátane obchodovania s ľuďmi alebo prevádzačstva. Vzhľadom na uvedené článok 1 ods. 2 smernice Rady 2002/90/ES19 umožňuje členským štátom neuvaliť sankcie, ak cieľom správania je poskytnutie humanitárnej pomoci migrantom.

(34)  Vzhľadom na svoje činnosti na vonkajších hraniciach by agentúra mala prispievať k predchádzaniu a odhaľovaniu závažnej trestnej činnosti s cezhraničným rozmerom, ako je prevádzačstvo, obchodovanie s ľuďmi, organizovaná trestná činnosť a terorizmus, v prípadoch, keď je jej zásah vhodný a keď prostredníctvom svojich činností získala relevantné informácie. Ako agentúra zodpovedná za podporu a posilňovanie činností členských štátov a za ich spoluprácu pri predchádzaní závažnej trestnej činnosti, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov, a v boji proti nej by mala koordinovať svoje činnosti s Europolom. Cezhraničná trestná činnosť zo svojej podstaty zahŕňa cezhraničný rozmer. Takýto cezhraničný rozmer je charakteristický pre trestné činy priamo súvisiace s neoprávneným prekračovaním vonkajších hraníc vrátane obchodovania s ľuďmi alebo prevádzačstva. V súlade s článkom 1 ods. 2 smernice Rady 2002/90/ES19, ktorý stanovuje, že členský štát môže rozhodnúť o neuvalení sankcií, ak je cieľom správania poskytnutie humanitárnej pomoci dotknutej osobe, by agentúra mala pripomínať členským štátom možné dôsledky základných práv, ak zvažujú uvalenie takýchto sankcií.

__________________

__________________

19 Smernica Rady 2002/90/ES z 28. novembra 2002, ktorá definuje napomáhanie neoprávneného vstupu, tranzitu a bydlisku (Ú. v. ES L 328, 5.12.2002, s. 17).

19 Smernica Rady 2002/90/ES z 28. novembra 2002, ktorá definuje napomáhanie neoprávneného vstupu, tranzitu a bydlisku (Ú. v. ES L 328, 5.12.2002, s. 17).

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Úloha agentúry by v duchu spoločnej zodpovednosti mala spočívať v pravidelnom monitorovaní riadenia vonkajších hraníc. Agentúra by mala zabezpečiť riadne a účinné monitorovanie nielen prostredníctvom situačnej informovanosti a analýzy rizík, ale aj prostredníctvom prítomnosti odborníkov z radov vlastných pracovníkov v členských štátoch. Agentúra by preto mala byť schopná nasadiť styčných dôstojníkov do členských štátov na obdobie, počas ktorého bude styčný dôstojník podávať správy výkonnému riaditeľovi. Správa styčných dôstojníkov by mala tvoriť súčasť posúdenia zraniteľnosti.

(35)  Úloha agentúry by v duchu spoločnej zodpovednosti a zlepšovania noriem európskeho integrovaného riadenia hraníc mala spočívať v pravidelnom monitorovaní riadenia vonkajších hraníc vrátane dodržiavania základných práv v rámci riadenia hraníc a činností v oblasti návratu. Agentúra by mala zabezpečiť riadne a účinné monitorovanie nielen prostredníctvom situačnej informovanosti a analýzy rizík, ale aj prostredníctvom prítomnosti odborníkov z radov vlastných pracovníkov v členských štátoch. Agentúra by preto mala byť schopná nasadiť styčných dôstojníkov do členských štátov na obdobie, počas ktorého bude styčný dôstojník podávať správy výkonnému riaditeľovi a pracovníkovi pre základné práva. Správa styčných dôstojníkov by mala tvoriť súčasť posúdenia zraniteľnosti.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  Agentúra by mala na základe objektívnych kritérií vypracovať posúdenie zraniteľnosti s cieľom posúdiť schopnosť a pripravenosť členských štátov čeliť výzvam na ich vonkajších hraniciach a prispievať k stálemu zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a do rezervy technického vybavenia. Toto posúdenie zraniteľnosti by malo zahŕňať aj posúdenie vybavenia, infraštruktúry, pracovníkov, rozpočtu a finančných zdrojov členských štátov, ako aj ich plánov pre nepredvídané udalosti na riešenie možných kríz na vonkajších hraniciach. Členské štáty by mali prijať opatrenia na riešenie všetkých nedostatkov zistených v tomto posúdení. Výkonný riaditeľ by mal určiť opatrenia, ktoré má prijať dotknutý členský štát, a odporučiť mu ich. Výkonný riaditeľ by mal tiež stanoviť lehotu, v rámci ktorej by sa mali prijať uvedené opatrenia, a pozorne sledovať ich včasné vykonávanie. Pokiaľ sa potrebné opatrenia neprijmú v stanovenej lehote, vec by sa mala postúpiť riadiacej rade na ďalšie rozhodnutie.

(36)  Agentúra by mala na základe objektívnych kritérií vypracovať posúdenie zraniteľnosti s cieľom posúdiť schopnosť a pripravenosť členských štátov čeliť výzvam na ich vonkajších hraniciach a prispievať k stálemu zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a do rezervy technického vybavenia. Toto posúdenie zraniteľnosti by malo zahŕňať aj posúdenie vybavenia, infraštruktúry, pracovníkov, rozpočtu a finančných zdrojov členských štátov, ako aj ich plánov pre nepredvídané udalosti na riešenie možných kríz na vonkajších hraniciach pri plnom rešpektovaní základných práv. Členské štáty by mali prijať opatrenia na riešenie všetkých nedostatkov zistených v tomto posúdení. Výkonný riaditeľ by mal určiť opatrenia, ktoré má prijať dotknutý členský štát, a odporučiť mu ich. Mal by tiež stanoviť lehotu, v rámci ktorej by sa mali prijať uvedené opatrenia, a pozorne sledovať ich včasné vykonávanie. Pokiaľ sa potrebné opatrenia neprijmú v stanovenej lehote, vec by sa mala postúpiť riadiacej rade na ďalšie rozhodnutie.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Posúdenie zraniteľnosti a schengenský hodnotiaci mechanizmus zriadené nariadením Rady (EÚ) č. 1053/201320 sú dva doplňujúce mechanizmy na zaručenie európskej kontroly kvality riadneho fungovania schengenského priestoru a na zabezpečenie stálej pripravenosti reagovať na všetky výzvy na vonkajších hraniciach na úrovni Únie aj na vnútroštátnej úrovni. Synergie medzi týmito mechanizmami by sa mali maximalizovať, keďže sa vytvára kvalitnejší situačný prehľad o fungovaní schengenského priestoru, ktorým sa v čo najväčšej miere odstraňuje duplicita úsilia členských štátov a zabezpečuje sa koordinovanejšie využívanie príslušných finančných nástrojov Únie na podporu riadenia vonkajších hraníc. Na tento účel by sa mala zaviesť pravidelná výmena informácií o výsledkoch oboch mechanizmov medzi agentúrou a Komisiou.

(38)  Posúdenie zraniteľnosti a schengenský hodnotiaci mechanizmus zriadené nariadením Rady (EÚ) č. 1053/201320 sú dva doplňujúce mechanizmy na zaručenie európskej kontroly kvality riadneho fungovania schengenského priestoru a na zabezpečenie stálej pripravenosti reagovať na všetky výzvy na vonkajších hraniciach na úrovni Únie aj na vnútroštátnej úrovni. Zatiaľ čo schengenský hodnotiaci mechanizmus je hlavnou metódou na hodnotenie vykonávania a dodržiavania právnych predpisov Únie v členských štátoch, synergie medzi týmito mechanizmami by sa mali maximalizovať, keďže sa vytvára kvalitnejší situačný prehľad o fungovaní schengenského priestoru, ktorým sa v čo najväčšej miere odstraňuje duplicita úsilia členských štátov a zabezpečuje sa koordinovanejšie využívanie príslušných finančných nástrojov Únie na podporu riadenia vonkajších hraníc. Na tento účel by sa mala zaviesť pravidelná výmena informácií o výsledkoch oboch mechanizmov medzi agentúrou a Komisiou.

__________________

__________________

20 Nariadenie Rady (EÚ) č. 1053/2013 zo 7. októbra 2013, ktorým sa vytvára hodnotiaci a monitorovací mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis a ktorým sa zrušuje rozhodnutie výkonného výboru zo 16. septembra 1998, ktorým bol zriadený Stály výbor pre hodnotenie a vykonávanie Schengenu (Ú. v. EÚ L 295, 6.11.2013, s. 27).

20 Nariadenie Rady (EÚ) č. 1053/2013 zo 7. októbra 2013, ktorým sa vytvára hodnotiaci a monitorovací mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis a ktorým sa zrušuje rozhodnutie výkonného výboru zo 16. septembra 1998, ktorým bol zriadený Stály výbor pre hodnotenie a vykonávanie Schengenu (Ú. v. EÚ L 295, 6.11.2013, s. 27).

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  Keďže členské štáty zriaďujú hraničné úseky, ktorým agentúra priraďuje stupeň vplyvu, pričom reakčná spôsobilosť členských štátov a agentúry by mala byť s týmito stupňami vplyvu spojená, mal by sa zaviesť štvrtý stupeň vplyvu zodpovedajúci situácii, v ktorej je schengenský priestor ohrozený a v ktorej by mala agentúra zasiahnuť.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  Agentúra by mala organizovať príslušnú technickú a operačnú pomoc členským štátom s cieľom posilniť ich schopnosť plniť si záväzky, pokiaľ ide o kontrolu vonkajších hraníc, a čeliť výzvam na vonkajších hraniciach vyplývajúcim z nelegálneho prisťahovalectva alebo cezhraničnej trestnej činnosti. Takouto pomocou by nemala byť dotknutá právomoc príslušných vnútroštátnych orgánov začať vyšetrovania trestných činov. V tejto súvislosti by agentúra mala na požiadanie členského štátu alebo z vlastného podnetu organizovať a koordinovať spoločné operácie pre jeden alebo viacero členských štátov a nasadzovať tímy stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ako aj poskytovať potrebné technické vybavenie.

(40)  Agentúra by mala organizovať príslušnú technickú a operačnú pomoc členským štátom s cieľom posilniť ich schopnosť plniť si záväzky, pokiaľ ide o kontrolu vonkajších hraníc, a čeliť výzvam na vonkajších hraniciach vyplývajúcim z neregulárnej migrácie alebo cezhraničnej trestnej činnosti. Takouto pomocou by nemala byť dotknutá právomoc príslušných vnútroštátnych orgánov začať vyšetrovania trestných činov. V tejto súvislosti by agentúra mala na požiadanie členského štátu alebo z vlastného podnetu so súhlasom dotknutého členského štátu organizovať a koordinovať spoločné operácie pre jeden alebo viacero členských štátov a nasadzovať tímy stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ako aj poskytovať potrebné technické vybavenie.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41)  V prípadoch osobitnej a neúmernej výzvy na vonkajších hraniciach by agentúra na požiadanie členského štátu alebo z vlastného podnetu mala organizovať a koordinovať rýchle pohraničné zásahy a nasadiť tímy stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ako aj technické vybavenie vrátane rezervy technického vybavenia na rýchly zásah. Rýchle pohraničné zásahy by mali byť časovo obmedzenou posilou v situáciách, ktoré si vyžadujú okamžitú reakciu a v ktorých by takýto zásah zabezpečil účinnú reakciu. V záujme zabezpečenia účinného priebehu takéhoto zásahu by členské štáty mali dať k dispozícii operačných pracovníkov stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, aby vytvorili príslušné tímy a zabezpečili potrebné technické vybavenie. Agentúra a dotknuté členské štáty by sa mali dohodnúť na operačnom pláne.

(41)  V prípadoch osobitnej a neúmernej výzvy na vonkajších hraniciach by agentúra na požiadanie členského štátu alebo z vlastného podnetu mala so súhlasom dotknutého členského štátu organizovať a koordinovať rýchle pohraničné zásahy a nasadiť tímy stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ako aj technické vybavenie vrátane rezervy technického vybavenia na rýchly zásah. Rýchle pohraničné zásahy by mali byť časovo obmedzenou posilou v situáciách, ktoré si vyžadujú okamžitú reakciu a v ktorých by takýto zásah zabezpečil účinnú reakciu. V záujme zabezpečenia účinného priebehu takéhoto zásahu by členské štáty mali dať k dispozícii operačných pracovníkov stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, aby vytvorili príslušné tímy a zabezpečili potrebné technické vybavenie. Ak personál nasadený s technickým vybavením členského štátu pochádza z tohto členského štátu, mal by sa považovať za súčasť príspevku tohto členského štátu do stáleho zboru. Agentúra a dotknuté členské štáty by sa mali dohodnúť na operačnom pláne.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42)  Ak členský štát čelí osobitným a neúmerným migračným výzvam charakterizovaným veľkými prílevmi zmiešaných migračných tokov na konkrétnych úsekoch svojich vonkajších hraníc, členské štáty by mali mať možnosť využívať technické a operačné posilnenia. Tieto posilnenia by mali v problémových oblastiach zabezpečiť podporné tímy pre riadenie migrácie. Tieto tímy by mali byť zložené z operačných pracovníkov, ktorí sa majú nasadiť zo stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, a odborníkov z členských štátov nasadených úradom EASO, Europolom alebo inými príslušnými agentúrami Únie. Agentúra by mala pomáhať Komisii pri koordinovaní rôznych agentúr priamo na mieste.

(42)  Ak členský štát čelí osobitným a neúmerným migračným výzvam charakterizovaným veľkými prílevmi zmiešaných migračných tokov na konkrétnych úsekoch svojich vonkajších hraníc, členské štáty by mali mať možnosť využívať technické a operačné posilnenia. Tieto posilnenia by mali v problémových oblastiach zabezpečiť podporné tímy pre riadenie migrácie. Tieto tímy by mali byť zložené z operačných pracovníkov, ktorí sa majú nasadiť zo stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, a odborníkov z členských štátov nasadených [Agentúrou Európskej únie pre azyl], Europolom alebo inými príslušnými agentúrami Únie. Agentúra by mala pomáhať Komisii pri koordinovaní rôznych agentúr priamo na mieste. Komisia by mala v spolupráci s hostiteľským členským štátom a príslušnými agentúrami Únie stanoviť podmienky spolupráce v problémovej oblasti a zodpovedať za koordináciu činností podporných tímov pre riadenie migrácie.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby všetky orgány, ktorým by mohli byť adresované žiadosti o medzinárodnú ochranu, ako napríklad polícia, pohraničná stráž, imigračné orgány a personál zariadení určených na zaistenie, mali príslušné informácie. Mali by tiež zabezpečiť, aby personál takýchto orgánov absolvoval odbornú prípravu na potrebnej úrovni primeranú jeho úlohám a povinnostiam dostal pokyny informovať žiadateľov o tom, kde a ako možno podať žiadosť o medzinárodnú ochranu.

(43)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby všetky orgány, ktorým by mohli byť adresované žiadosti o medzinárodnú ochranu, ako napríklad polícia, pohraničná stráž, imigračné orgány a personál zariadení určených na zaistenie, mali príslušné informácie. Mali by tiež zabezpečiť, aby personál takýchto orgánov absolvoval odbornú prípravu na potrebnej úrovni primeranú jeho úlohám a povinnostiam, dostal pokyny informovať žiadateľov o tom, kde a ako možno podať žiadosť o medzinárodnú ochranu, a pokyny o tom, ako odporučiť osobám v zraniteľnej situácii a deťom bez sprievodu primerané referenčné mechanizmy. Je potrebné zaviesť monitorovacie mechanizmy, ako aj uskutočniť nezávislé hodnotenie, aby sa zabezpečilo vykonávanie v praxi.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

43a.  Agentúra by mala mať možnosť poskytnúť a zabezpečiť svojim zamestnancom a orgánom členských štátov špecializovanú odbornú prípravu zameranú na európske integrované riadenie hraníc. Odborná príprava stáleho zboru by sa mala uskutočňovať v úzkej spolupráci s členskými štátmi a zároveň by mala zabezpečovať zosúladenie programov odbornej prípravy a podporovať vzájomné porozumenie a spoločnú európsku kultúru založenú na hodnotách zakotvených v zmluvách. Vypracovanie stratégie odbornej prípravy agentúry so súhlasom riadiacej rady by mohlo viesť k vytvoreniu strediska odbornej prípravy agentúry s cieľom ešte viac uľahčiť začlenenie spoločnej európskej kultúry do poskytovanej odbornej prípravy.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(44)  V júni 2018 Európska rada opätovne potvrdila význam uplatňovania komplexného prístupu k migrácii a konštatovala, že migrácia je výzvou nielen pre jeden členský štát, ale pre celú Európu. V tejto súvislosti zdôraznila, že je dôležité, aby Únia poskytovala plnú podporu na zabezpečenie náležitého riadenia migračných tokov. Túto podporu umožní zriadenie kontrolovaných centier, v ktorých by štátni príslušníci tretích krajín vylodení v Únii mohli byť rýchlo vybavení, čím by sa zabezpečil prístup k ochrane pre tých, ktorí ju potrebujú, a rýchle návraty pre tých, ktorí ju nepotrebujú. Hoci sa kontrolované centrá majú zriaďovať dobrovoľne, Únia by mala mať možnosť poskytovať dotknutým členským štátom plnú finančnú a operačnú podporu prostredníctvom príslušných agentúr Únie vrátane Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž.

(44)  V júni 2018 Európska rada opätovne potvrdila význam uplatňovania komplexného prístupu k migrácii a konštatovala, že migrácia je výzvou nielen pre jeden členský štát, ale pre celú Európu. V tejto súvislosti zdôraznila, že je dôležité, aby Únia poskytovala plnú podporu na zabezpečenie náležitého riadenia migračných tokov.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(45)  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž a [Agentúra Európskej únie pre azyl] by mali úzko spolupracovať, aby mohli účinne riešiť migračné výzvy predovšetkým na vonkajších hraniciach charakterizované veľkými prílevmi zmiešaných migračných tokov. Obe agentúry by mali najmä koordinovať svoje činnosti a podporovať členské štáty s cieľom uľahčiť postupy týkajúce sa medzinárodnej ochrany a konania o návrate, pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorých žiadosť o medzinárodnú ochranu bola zamietnutá. Agentúra a [Agentúra Európskej únie pre azyl] by mali spolupracovať aj v rámci iných spoločných operačných činností, ako je napríklad spoločná analýza rizík, zber štatistických údajov, odborná príprava a podpora členských štátov pri plánovaní pre prípad nepredvídaných udalostí.

(45)  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž a [Agentúra Európskej únie pre azyl] by mali úzko spolupracovať, aby mohli účinne riešiť migračné výzvy predovšetkým na vonkajších hraniciach charakterizované veľkými prílevmi zmiešaných migračných tokov. Obe agentúry by mali najmä koordinovať svoje činnosti a podporovať členské štáty s cieľom uľahčiť postupy týkajúce sa medzinárodnej ochrany. Agentúra a [Agentúra Európskej únie pre azyl] by mali spolupracovať aj v rámci iných spoločných operačných činností, ako je napríklad spoločná analýza rizík, zber štatistických údajov, odborná príprava a podpora členských štátov pri plánovaní pre prípad nepredvídaných udalostí.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 45 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

45a.  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž by mala úzko spolupracovať s Agentúrou pre základné práva s cieľom zabezpečiť ochranu základných práv pri vykonávaní všetkých oblastí, na ktoré sa vzťahuje nariadenie.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(46)  Členské štáty by mali mať možnosť spoliehať sa na väčšiu operačnútechnickú posilu zo strany podporných tímov pre riadenie migrácie, predovšetkým v problémových oblastiach alebo v kontrolovaných centrách. Podporné tímy pre riadenie migrácie by mali byť zložené z odborníkov z radov pracovníkov agentúry, odborníkov vyslaných členskými štátmi, odborníkov z radov zamestnancov členských štátov alebo odborníkov členských štátov vyslaných [Agentúrou Európskej únie pre azyl], Europolom alebo ostatnými príslušnými agentúrami Únie. Komisia by mala zabezpečiť potrebnú koordináciu pri posudzovaní potrieb a operácií priamo na mieste so zreteľom na zapojenie rôznych agentúr Únie.

(46)  Členské štáty by mali mať možnosť využívať technickéoperačné posilnenie podporných tímov pre riadenie migrácie v problémových oblastiach. Podporné tímy pre riadenie migrácie by mali byť zložené z odborníkov z radov pracovníkov agentúry, odborníkov vyslaných členskými štátmi, odborníkov z radov zamestnancov členských štátov alebo odborníkov členských štátov vyslaných [Agentúrou Európskej únie pre azyl,] Europolom, Agentúrou Európskej únie pre základné práva alebo ostatnými príslušnými agentúrami Únie. Komisia by mala zabezpečiť potrebnú spoluprácu príslušných agentúr a stanoviť podmienky spolupráce pre operácie priamo na mieste so zreteľom na zapojenie rôznych agentúr Únie.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47)  Členské štáty by v problémových oblastiach mali spolupracovať s príslušnými agentúrami Únie, ktoré by mali konať v rámci svojich príslušných mandátov a právomocí, a na základe koordinácie Komisie. Komisia by v spolupráci s príslušnými agentúrami Únie mala zabezpečiť, aby činnosti v problémových oblastiach boli v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie.

(47)  Členské štáty by v problémových oblastiach mali spolupracovať s príslušnými agentúrami Únie, ktoré by mali konať v rámci svojich príslušných mandátov a právomocí, a na základe koordinácie Komisie. Komisia by v spolupráci s príslušnými agentúrami Únie mala zabezpečiť, aby činnosti v problémových oblastiach boli v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie a základnými právami.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(48)  Agentúry Únie by v kontrolovaných centrách na žiadosť členského štátu, v ktorom sa takéto centrá nachádzajú, a na základe koordinácie Komisie mali konať v záujme podpory hostiteľského členského štátu s cieľom uplatňovať zrýchlené postupy týkajúce sa medzinárodnej ochrany a/alebo návratu. V týchto centrách by malo byť možné rýchlo rozlišovať medzi štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, a štátnymi príslušníkmi, ktorí takúto ochranu nepotrebujú, vykonávať bezpečnostné kontroly a vykonávať celý postup týkajúci sa medzinárodnej ochrany a/alebo návratu alebo jeho časť.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(49)  Ak je to odôvodnené na základe výsledkov posúdenia zraniteľnosti, analýzy rizík alebo v prípade priradenia kritického stupňa vplyvu k jednému alebo viacerým hraničným úsekom, výkonný riaditeľ agentúry by mal dotknutému členskému štátu odporučiť iniciovať a vykonať spoločné operácie alebo rýchle pohraničné zásahy.

(49)  Ak je to odôvodnené na základe výsledkov posúdenia zraniteľnosti alebo analýzy rizík, výkonný riaditeľ agentúry môže dotknutému členskému štátu odporučiť iniciovať a vykonať spoločné operácie alebo rýchle pohraničné zásahy.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(50)  Keď je kontrola vonkajších hraníc neúčinná do takej miery, že vznikne riziko ohrozenia fungovania schengenského priestoru, buď preto, že členský štát neprijme potrebné opatrenia v súlade s posúdením zraniteľnosti, alebo preto, že členský štát, ktorý čelí osobitným a neúmerným výzvam na vonkajších hraniciach, nepožiadal agentúru o dostatočnú podporu alebo túto podporu nevyužíva, mala by sa prijať jednotná, rýchla a účinná reakcia na úrovni Únie. Na účel zmiernenia týchto rizík a na zabezpečenie lepšej koordinácie na úrovni Únie by Komisia mala určiť opatrenia, ktoré má vykonať agentúra, a požadovať, aby dotknutý členský štát spolupracoval s agentúrou pri vykonávaní uvedených opatrení. Agentúra by následne mala určiť kroky, ktoré sa majú podniknúť na praktické vykonávanie opatrení uvedených v rozhodnutí Komisie. Agentúra by spolu s dotknutým členským štátom mala vypracovať operačný plán. Dotknutý členský štát by mal uľahčiť vykonávanie rozhodnutia Komisie a operačného plánu tým, že bude okrem iného plniť svoje povinnosti stanovené v článkoch 44, 83 a 84. Ak členský štát tomuto rozhodnutiu Komisie nevyhovie do 30 dní a nespolupracuje s agentúrou pri vykonávaní opatrení uvedených v danom rozhodnutí, Komisia by mala mať možnosť začať osobitný postup uvedený v článku 29 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/39921 na riešenie výnimočných okolností ohrozujúcich celkové fungovanie priestoru bez kontroly vnútorných hraníc.

(50)  Keď je kontrola vonkajších hraníc neúčinná do takej miery, že vznikne riziko ohrozenia fungovania schengenského priestoru, buď preto, že členský štát neprijme potrebné opatrenia v súlade s posúdením zraniteľnosti, alebo preto, že členský štát, ktorý čelí osobitným a neúmerným výzvam na vonkajších hraniciach, nepožiadal agentúru o dostatočnú podporu alebo túto podporu nevyužíva, mala by sa prijať jednotná, rýchla a účinná reakcia na úrovni Únie. Na účel zmiernenia týchto rizík a na zabezpečenie lepšej koordinácie na úrovni Únie by Komisia mala navrhnúť Rade rozhodnutie určujúce opatrenia, ktoré má vykonať agentúra, a súčasne požadujúce, aby dotknutý členský štát spolupracoval s agentúrou pri vykonávaní uvedených opatrení. Vykonávacia právomoc prijať takéto rozhodnutie by sa mala preniesť na Radu, keďže opatrenia, ktoré sa môžu dotknúť vnútroštátnych výkonných právomocí a právomocí v oblasti presadzovania, môžu mať politicky citlivú povahu. Agentúra by následne mala určiť kroky, ktoré sa majú podniknúť na praktické vykonávanie opatrení uvedených v rozhodnutí Rady. Agentúra by spolu s dotknutým členským štátom mala vypracovať operačný plán. Dotknutý členský štát by mal uľahčiť vykonávanie rozhodnutia Rady a operačného plánu tým, že bude okrem iného plniť svoje povinnosti stanovené v článkoch 44, 83 a 84. Ak členský štát tomuto rozhodnutiu Rady nevyhovie do 30 dní a nespolupracuje s agentúrou pri vykonávaní opatrení uvedených v danom rozhodnutí, Komisia by mala mať možnosť začať osobitný postup uvedený v článku 29 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/39921 na riešenie výnimočných okolností ohrozujúcich celkové fungovanie priestoru bez kontroly vnútorných hraníc.

__________________

__________________

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2016, s. 1).

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(51)  Stály zbor európskej pohraničnej a pobrežnej stráže by mal byť stálym zborom zloženým z 10 000 operačných pracovníkov z radov príslušníkov pohraničnej stráže, eskortných skupín pre návrat, špecialistov na návrat a iných príslušných pracovníkov. Stály zbor by sa mal skladať z troch kategórií operačných pracovníkov, konkrétne zo stálych zamestnancov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, pracovníkov dlhodobo vyslaných do agentúry z členských štátov pracovníkov, ktorých členské štáty poskytli na krátkodobé nasadenie. Stály zbor európskej pohraničnej a pobrežnej stráže by sa mal nasadiť v rámci tímov riadenia hraníc, podporných tímov pre riadenie migrácie alebo návratových tímov.

(51)  Stály zbor európskej pohraničnej a pobrežnej stráže by mal byť stálym zborom zloženým z príslušníkov pohraničnej stráže, eskortných skupín pre návrat, špecialistov na návrat, monitorovacích skupín pre návrat, pozorovateľov dodržiavania základných práv a iných príslušných pracovníkov. Stály zbor by sa mal skladať zo štyroch kategórií operačných pracovníkov, konkrétne zo stálych zamestnancov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, pracovníkov dlhodobo vyslaných do agentúry z členských štátov, pracovníkov, ktorých členské štáty poskytli na krátkodobé nasadenie, a pracovníkov, ktorí tvoria súčasť rezervy rýchleho zásahu na rýchle pohraničné zásahy. Stály zbor európskej pohraničnej a pobrežnej stráže by sa mal nasadiť v rámci tímov riadenia hraníc, podporných tímov pre riadenie migrácie alebo návratových tímov.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(52)  Operační pracovníci stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže nasadení ako členovia tímov by mali mať všetky potrebné právomoci na vykonávanie úloh kontroly hraníc a návratu vrátane úloh, ktoré si vyžadujú výkonné právomoci vymedzené v príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch, alebo v prípade pracovníkov agentúry v súlade s prílohou V.

(52)  Operační pracovníci stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže nasadení ako členovia tímov by mali mať všetky potrebné právomoci – schválené hostiteľským členským štátom alebo treťou krajinou – na vykonávanie úloh kontroly hraníc, monitorovania dodržiavania základných práv a návratu vrátane úloh, ktoré si vyžadujú výkonné právomoci vymedzené v príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch, alebo v prípade pracovníkov agentúry v súlade s prílohou V. Ak stáli zamestnanci agentúry uplatňujú vykonávacie právomoci, agentúra zodpovedá za akúkoľvek spôsobenú škodu.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 54

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(54)  Komisia by mala vykonať preskúmanie fungovania stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a jej zloženia v polovici obdobia.

(54)  Komisia by mala spolu s členskými štátmi vykonať preskúmanie fungovania stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a jej zloženia v polovici obdobia.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(55)  Dlhodobý rozvoj ľudských zdrojov na zabezpečenie príspevkov členských štátov do stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže by sa mal podporovať systémom finančnej podpory. Na tento účel je vhodné splnomocniť agentúru na využívanie postupu udeľovania grantov členským štátom bez výzvy na predkladanie návrhov v rámci financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, v súlade s článkom 125 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046. Finančnou podporou by sa malo členským štátom umožniť najímať a školiť dodatočných pracovníkov, čím by sa im poskytla potrebná flexibilita na dodržanie povinného príspevku do stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Vo vyhradenom systéme financovania by sa mala nájsť správna rovnováha medzi rizikami nezrovnalostí a podvodov a nákladmi na kontrolu. V nariadení sa stanovujú základné podmienky, ktorými sa aktivuje finančná podpora, a to nábor a odborná príprava primeraného počtu príslušníkov pohraničnej stráže alebo iných odborníkov, ktorý by zodpovedal počtu príslušníkov dlhodobo vyslaných do agentúry, alebo účinné nasadenie príslušníkov do operačných činností agentúry aspoň na 4 mesiace. Vzhľadom na nedostatok relevantných a porovnateľných údajov o skutočných nákladoch jednotlivých členských štátov by bol vývoj systému financovania založeného na nákladoch príliš zložitý a nevyriešil by potrebu jednoduchého, rýchleho, efektívneho a účinného systému financovania. Na tento účel je vhodné splnomocniť agentúru udeľovať granty členským štátom bez výzvy na predkladanie návrhov formou financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, za predpokladu splnenia podmienok v súlade s článkom 125 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046. Na účely stanovenia výšky takéhoto financovania pre jednotlivé členské štáty je vhodné ako referenčnú sumu použiť ročnú mzdu zmluvného zamestnanca európskych inštitúcií z funkčnej skupiny III, platovej triedy 8, stupňa 1, ktorá sa upraví opravným koeficientom pre každý členský štát v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia a v duchu rovnakého zaobchádzania. Agentúra a členské štáty pri vykonávaní tejto finančnej podpory zabezpečia dodržiavanie zásad spolufinancovania a predchádzania dvojitému financovaniu.

(55)  Dlhodobý rozvoj ľudských zdrojov na zabezpečenie príspevkov členských štátov do stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže by sa mal podporovať systémom finančnej podpory. Na tento účel je vhodné splnomocniť agentúru na využívanie postupu udeľovania grantov členským štátom bez výzvy na predkladanie návrhov v rámci financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, v súlade s článkom 125 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046. Finančnou podporou by sa malo členským štátom umožniť najímať a školiť dodatočných pracovníkov, čím by sa im poskytla potrebná flexibilita na dodržanie povinného príspevku do stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Pokiaľ ide o finančnú podporu, malo by sa umožniť, aby mala formu zálohovej platby, ktorá predchádza ročnej platbe. Vo vyhradenom systéme financovania by sa mala nájsť správna rovnováha medzi rizikami nezrovnalostí a podvodov a nákladmi na kontrolu. V nariadení sa stanovujú základné podmienky, ktorými sa aktivuje finančná podpora, a to nábor a odborná príprava primeraného počtu príslušníkov pohraničnej stráže alebo iných odborníkov, ktorý by zodpovedal počtu príslušníkov dlhodobo vyslaných do agentúry, alebo účinné nasadenie príslušníkov do operačných činností agentúry na súvislé alebo nesúvislé obdobie v dĺžke aspoň 4 mesiacov alebo na pomernom základe pre nasadenia na súvislé alebo nesúvislé obdobie kratšie než 4 mesiace. Vzhľadom na nedostatok relevantných a porovnateľných údajov o skutočných nákladoch jednotlivých členských štátov by bol vývoj systému financovania založeného na nákladoch príliš zložitý a nevyriešil by potrebu jednoduchého, rýchleho, efektívneho a účinného systému financovania. Na tento účel je vhodné splnomocniť agentúru udeľovať granty členským štátom bez výzvy na predkladanie návrhov formou financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, za predpokladu splnenia podmienok v súlade s článkom 125 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046. Na účely stanovenia výšky takéhoto financovania pre jednotlivé členské štáty je vhodné ako referenčnú sumu použiť ročnú mzdu zmluvného zamestnanca európskych inštitúcií z funkčnej skupiny III, platovej triedy 8, stupňa 1, ktorá sa upraví opravným koeficientom pre každý členský štát v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia a v duchu rovnakého zaobchádzania. Agentúra a členské štáty by pri vykonávaní tejto finančnej podpory mali zabezpečiť dodržiavanie zásad spolufinancovania a predchádzania dvojitému financovaniu.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 56

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(56)  Vzhľadom na nasadenie stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže na území tretích krajín by agentúra mala rozvíjať schopnosti vlastných štruktúr velenia a kontroly.

(56)  Vzhľadom na nasadenie stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže na území tretích krajín by agentúra mala rozvíjať schopnosti vlastných štruktúr velenia a kontroly a vypracovať primeraný postup na zabezpečenie občianskej a trestnej zodpovednosti stáleho zboru.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(57)  S cieľom umožniť účinné nasadenie stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže od 1. januára 2020, by sa čo najskôr mali prijať a zaviesť určité rozhodnutia a vykonávacie opatrenia. Najmä odchylne od bežného termínu stanoveného v nariadení by sa rozhodnutie riadiacej rady uvedené v článku 55 ods. 4 o profiloch stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže malo prijať do 6 týždňov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Po tomto rozhodnutí by mali nasledovať nominácie členských štátov podľa článku 56 ods. 4 a článku 57 ods. 1 do 12 týždňov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(57)  S cieľom umožniť účinné nasadenie stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže v súlade s lehotami stanovenými v prílohe I, by sa čo najskôr mali prijať a zaviesť určité rozhodnutia a vykonávacie opatrenia. Najmä odchylne od bežného termínu stanoveného v nariadení by sa rozhodnutie riadiacej rady uvedené v článku 55 ods. 4 o profiloch stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže malo prijať do 6 týždňov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Po tomto rozhodnutí by mali nasledovať nominácie členských štátov podľa článku 56 ods. 4 a článku 57 ods. 1 do 12 týždňov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(58)  Odchylne od bežného termínu stanoveného v nariadení by sa aj rozhodnutie riadiacej rady uvedené v článku 64 ods. 4 o minimálnom kontingente technického vybavenia, ktoré sa vyžaduje na splnenie potrieb agentúry v roku 2020, malo prijať do 6 týždňov od nadobudnutia účinnosti daného nariadenia.

(58)  Odchylne od bežného termínu stanoveného v nariadení by sa aj rozhodnutie riadiacej rady uvedené v článku 64 ods. 4 o minimálnom kontingente technického vybavenia, ktoré sa vyžaduje na splnenie potrieb agentúry vždy v termíne stanovenom v prílohe I, pokiaľ ide o zloženie stáleho zboru, malo prijať do 6 týždňov od nadobudnutia účinnosti daného nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(59)  S cieľom zabezpečiť kontinuitu podpory pre operačné činnosti organizované agentúrou by sa zároveň mali všetky nasadenia naplánovať a vykonať do 31. decembra 2019, a to aj v rámci rezervy rýchleho zásahu, v súlade s článkami 20, 30 a 31 nariadenia (EÚ) 2016/1624 a v súlade s každoročnými dvojstrannými rokovaniami, ktoré sa uskutočnili v roku 2018. Tieto ustanovenia by sa preto mali zrušiť s účinnosťou od 1. januára 2020.

(59)  S cieľom zabezpečiť kontinuitu podpory pre operačné činnosti organizované agentúrou by sa zároveň mali všetky nasadenia naplánovať a vykonať do 31. decembra 2019, a to aj v rámci rezervy rýchleho zásahu, v súlade s článkami 20, 30 a 31 nariadenia (EÚ) 2016/1624 a v súlade s každoročnými dvojstrannými rokovaniami, ktoré sa uskutočnili v roku 2018. Tieto ustanovenia by sa preto mali zrušiť, len čo bude stály zbor prevádzkyschopný s účinnosťou od dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 60

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(60)  Pracovnú silu agentúry budú tvoriť pracovníci vykonávajúci úlohy v jej kompetencii, a to buď v ústredí, alebo v rámci stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Stály zbor európskej pohraničnej a pobrežnej stráže môže zahŕňať stálych zamestnancov, ako aj dlhodobo vyslaných pracovníkov alebo pracovníkov, ktorých členské štáty poskytli na krátkodobé nasadenie. Stáli zamestnanci v rámci stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže budú v prvom rade nasadení ako členovia tímov. Iba obmedzená a jasne vymedzená časť týchto pracovníkov sa môže prijať na vykonávanie podporných funkcií na zriadenie stálych zborov, najmä na ústredí.

(60)  Pracovnú silu agentúry budú tvoriť pracovníci vykonávajúci úlohy v jej kompetencii, a to buď v ústredí, alebo v rámci stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Stály zbor európskej pohraničnej a pobrežnej stráže môže zahŕňať stálych zamestnancov, ako aj dlhodobo vyslaných pracovníkov alebo pracovníkov, ktorých vnútroštátne orgány a rezerva rýchleho zásahu poskytli na krátkodobé nasadenie. Stáli zamestnanci v rámci stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže budú v prvom rade nasadení ako členovia tímov. Iba obmedzená a jasne vymedzená časť týchto pracovníkov sa môže prijať na vykonávanie podporných funkcií na zriadenie stálych zborov, najmä na ústredí.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 61

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(61)  Na prekonanie pretrvávajúcich nedostatkov pri dobrovoľnom zhromažďovaní technického vybavenia z členských štátov, najmä pokiaľ ide o prostriedky veľkého rozsahu, by agentúra mala mať vlastné potrebné vybavenie, ktoré sa má nasadzovať v rámci spoločných operácií alebo rýchlych pohraničných zásahov alebo iných operačných činností. Hoci je agentúra od roku 2011 právne schopná nadobúdať alebo prenajímať svoje vlastné technické vybavenie, túto možnosť výrazne obmedzoval nedostatok rozpočtových zdrojov.

(61)  Na prekonanie pretrvávajúcich nedostatkov pri dobrovoľnom zhromažďovaní technického vybavenia z členských štátov, najmä pokiaľ ide o prostriedky veľkého rozsahu, by agentúra mala mať vlastné potrebné vybavenie, ktoré sa má nasadzovať v rámci spoločných operácií alebo rýchlych pohraničných zásahov alebo iných operačných činností. Tieto prostriedky by mali byť povolené členskými štátmi na účely štátnej služby. Hoci je agentúra od roku 2011 právne schopná nadobúdať alebo prenajímať svoje vlastné technické vybavenie, túto možnosť výrazne obmedzoval nedostatok rozpočtových zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 62

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(62)  Komisia preto s cieľom zosúladiť úroveň ambícií, ktoré sú základom zriadenia stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, vyčlenila vo viacročnom finančnom rámci na obdobie 2021 – 2027 značné finančné krytie, ktorým by sa agentúre umožnilo nadobúdať, spravovať a prevádzkovať potrebné vzdušné, námorné a pozemné prostriedky zodpovedajúce operačným potrebám. Nadobúdanie potrebných prostriedkov by mohol byť zdĺhavý proces, najmä v prípade prostriedkov s významnou hodnotou, ale vlastné vybavenie agentúry by sa v konečnom dôsledku malo stať základňou operačných nasadení spolu s ďalšími príspevkami členských štátov, o ktoré sa požiada za výnimočných okolností. Vybavenie agentúry by mal z veľkej časti prevádzkovať jej technický personál z radov stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. S cieľom zabezpečiť účinné využívanie navrhovaných finančných zdrojov by mal tento proces vychádzať z viacročnej stratégie, o ktorej rozhoduje riadiaca rada čo najskôr.

(62)  Komisia preto s cieľom zosúladiť úroveň ambícií, ktoré sú základom zriadenia stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, vyčlenila vo viacročnom finančnom rámci na obdobie 2021 – 2027 značné finančné krytie, ktorým by sa agentúre umožnilo nadobúdať, spravovať a prevádzkovať potrebné vzdušné, námorné a pozemné prostriedky zodpovedajúce operačným potrebám. Nadobúdanie potrebných prostriedkov by mohol byť zdĺhavý proces, najmä v prípade prostriedkov s významnou hodnotou, ale vlastné vybavenie agentúry by sa v konečnom dôsledku malo stať základňou operačných nasadení spolu s ďalšími príspevkami členských štátov, o ktoré sa požiada za výnimočných okolností. Personál nasadený s technickým vybavením členského štátu aj za výnimočných okolností by sa mal považovať za súčasť príspevku tohto osobitného členského štátu do stáleho zboru. Vybavenie agentúry by mal z veľkej časti prevádzkovať jej technický personál z radov stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. S cieľom zabezpečiť účinné využívanie navrhovaných finančných zdrojov by mal tento proces vychádzať z viacročnej stratégie, o ktorej rozhoduje riadiaca rada čo najskôr. Je potrebné zabezpečiť udržateľnosť agentúry prostredníctvom budúcich viacročných finančných rámcov a udržiavať komplexné európske integrované riadenie hraníc.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 64

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(64)  Členské štáty a agentúra by mali koordinovať dlhodobý rozvoj nových kapacít v rámci európskej pohraničnej a pobrežnej stráže v súlade s viacročným strategickým cyklom politík, pričom by mali zohľadniť dlhé trvanie určitých postupov. Patrí sem nábor a odborná príprava nových príslušníkov pohraničnej stráže (ktorí by počas svojej kariéry mohli slúžiť v členských štátoch aj v rámci stáleho zboru), nadobúdanie, spravovanie a zneškodňovanie vybavenia (v prípade ktorého by sa mali hľadať príležitosti pre interoperabilitu a úspory z rozsahu), ale aj vývoj nového vybavenia a súvisiacich technológií, a to aj prostredníctvom výskumu.

(64)  Členské štáty a agentúra by mali koordinovať dlhodobý rozvoj nových kapacít v rámci európskej pohraničnej a pobrežnej stráže v súlade s viacročným strategickým cyklom politík, pričom by mali zohľadniť dlhé trvanie určitých postupov. Patrí sem nábor a odborná príprava – a to aj v oblasti základných práv a využívania mechanizmov na podávanie sťažností a vykonávania stratégie pre základné práva – nových príslušníkov pohraničnej stráže (ktorí by počas svojej kariéry mohli slúžiť v členských štátoch aj v rámci stáleho zboru), nadobúdanie, spravovanie a zneškodňovanie vybavenia (v prípade ktorého by sa mali hľadať príležitosti pre interoperabilitu a úspory z rozsahu), ale aj vývoj nového vybavenia a súvisiacich technológií, a to aj prostredníctvom výskumu.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 67

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(67)  Návrat štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky na vstup, pobyt alebo trvalý pobyt v členských štátoch v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES22, je základným prvkom komplexného úsilia riešiť nelegálne prisťahovalectvo a predstavuje dôležitú oblasť závažného verejného záujmu.

(67)  Návrat štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky na vstup, pobyt alebo trvalý pobyt v členských štátoch v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES22, je základným prvkom komplexného úsilia riešiť neregulárnu migráciu a predstavuje dôležitú oblasť závažného verejného záujmu.

__________________

__________________

22 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98).

22 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98).

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 68

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(68)  Agentúra by mala zintenzívniť svoju pomoc členským štátom pri navracaní štátnych príslušníkov tretích krajín, a to v súlade s politikou Únie v oblasti návratu a so smernicou 2008/115/ES. Konkrétne by mala koordinovať a organizovať návratové operácie z jedného alebo viacerých členských štátov a organizovať a vykonávať návratové intervencie s cieľom posilniť návratové systémy členských štátov, ktoré potrebujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc pri plnení svojej povinnosti vracať štátnych príslušníkov tretích krajín v súlade s uvedenou smernicou.

(68)  Agentúra by mala zintenzívniť svoju pomoc členským štátom pri navracaní štátnych príslušníkov tretích krajín, a to v súlade s politikou Únie v oblasti návratu a so smernicou 2008/115/ES. Konkrétne by mala koordinovať a organizovať návratové operácie z jedného alebo viacerých členských štátov a na žiadosť členského štátu organizovať a vykonávať návratové intervencie s cieľom posilniť návratové systémy členských štátov, ktoré potrebujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc pri plnení svojej povinnosti vracať štátnych príslušníkov tretích krajín v súlade s uvedenou smernicou.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 69

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(69)  Agentúra by mala poskytovať členským štátom technickú a operačnú pomoc v procese návratu vrátane prípravy rozhodnutí o návrate, identifikácie štátnych príslušníkov tretích krajín a iných činností členských štátov vykonávaných pred návratom a v súvislosti s návratom, a to pri plnom rešpektovaní základných práv a bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť členských štátov za vydávanie rozhodnutí o návrate. Okrem toho by mala agentúra v spolupráci s orgánmi príslušných tretích krajín pomáhať členským štátom pri získavaní cestovných dokladov potrebných pre návrat.

(69)  Agentúra by mala poskytovať členským štátom technickú a operačnú pomoc v procese návratu vrátane identifikácie štátnych príslušníkov tretích krajín a iných činností členských štátov vykonávaných pred návratom a v súvislosti s návratom, a to pri plnom rešpektovaní základných práv a bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť členských štátov za vydávanie rozhodnutí o návrate. Okrem toho by mala agentúra v spolupráci s orgánmi príslušných tretích krajín pomáhať členským štátom pri získavaní cestovných dokladov potrebných pre návrat, ak to nebude v rozpore so zásadou zákazu vyhostenia alebo vrátenia.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 70

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(70)  Pomoc členským štátom pri vedení konaní o návrate by mala zahŕňať poskytovanie praktických informácií o tretích krajinách návratu, ktoré sú relevantné z hľadiska vykonávania tohto nariadenia, napríklad poskytovanie podrobných informácií o kontaktoch alebo iných logistických informácií potrebných na hladký priebeh návratových operácií. Táto pomoc by mala zahŕňať aj vytvorenie, prevádzku a spravovanie centrálneho systému na spracovanie všetkých informácií a údajov, ktoré poskytujú národné systémy riadenia návratov jednotlivých členských štátov a ktoré sú potrebné na to, aby agentúra poskytovala technickú a operačnú pomoc v súlade s nariadením.

(70)  Pomoc členským štátom pri vedení konaní o návrate by mala zahŕňať poskytovanie praktických informácií o tretích krajinách návratu, ktoré sú relevantné z hľadiska vykonávania tohto nariadenia, napríklad poskytovanie podrobných informácií o kontaktoch alebo iných logistických informácií potrebných na hladký a dôstojný priebeh návratových operácií. Táto pomoc by mala zahŕňať aj prevádzkovanie a údržbu existujúcej aplikácie na riadenie neregulárnej migrácie (IRMA), ktorá už je spravovaná agentúrou ako platforma na spracovanie všetkých informácií a údajov, ktoré poskytujú národné systémy riadenia návratov jednotlivých členských štátov a ktoré sú potrebné nato, aby agentúra poskytovala technickú a operačnú pomoc v súlade s nariadením.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 71

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(71)  Agentúra by mala poskytovať aj technickú a operačnú pomoc pri návratových činnostiach tretích krajín, najmä ak je takáto pomoc odôvodnená prioritami politiky Únie v oblasti neregulárnej migrácie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 72

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(72)  Prípadná existencia dohody medzi členským štátom a treťou krajinou nepozbavuje agentúru ani členské štáty ich záväzkov podľa práva Únie alebo medzinárodného práva, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia.

(72)  Prípadná existencia dohody medzi členským štátom a treťou krajinou nepozbavuje agentúru ani členské štáty ich záväzkov alebo zodpovednosti podľa práva Únie alebo medzinárodného práva, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia či zákazu mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania, ako aj dodržiavanie základných práv zakotvených v medzinárodnom a európskom práve.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 73

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(73)  Členské štáty by mali mať možnosť na operačnej úrovni spolupracovať na vonkajších hraniciach s inými členskými štátmi a/alebo tretími krajinami na účely presadzovania práva vrátane vojenských operácií, ak je takáto spolupráca zlučiteľná s činnosťami agentúry.

(73)  Členské štáty by mali mať možnosť na operačnej úrovni spolupracovať na vonkajších hraniciach s inými členskými štátmi a/alebo tretími krajinami na účely presadzovania práva vrátane vojenských operácií, ak je takáto spolupráca zlučiteľná s posúdením základných práv, ktoré sa má vykonať pred nadviazaním akejkoľvek spolupráce s tretími krajinami, a s činnosťami agentúry.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 74

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(74)  Agentúra by mala zlepšovať výmenu informácií a spoluprácu s ostatnými orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, ako sú EUROPOL, EASO, Európska námorná bezpečnostná agentúra a Satelitné stredisko Európskej únie, Európska agentúra pre bezpečnosť letectva alebo Manažér európskej siete manažmentu letovej prevádzky, s cieľom čo najlepšie využívať informácie, spôsobilosti a systémy, ktoré už sú dostupné na európskej úrovni, ako napríklad Európsky program monitorovania Zeme Copernicus.

(74)  Agentúra by mala zlepšovať výmenu informácií a spoluprácu s ostatnými orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, ako sú EUROPOL, [Agentúra Európskej únie pre azyl,] Európska námorná bezpečnostná agentúra a Satelitné stredisko Európskej únie, Európska agentúra pre bezpečnosť letectva alebo Manažér európskej siete manažmentu letovej prevádzky, s cieľom čo najlepšie využívať informácie, spôsobilosti a systémy, ktoré už sú dostupné na európskej úrovni, ako napríklad Európsky program monitorovania Zeme Copernicus.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 75

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(75)  Prvkom európskeho integrovaného riadenia hraníc je spolupráca s tretími krajinami. Mala by slúžiť na podporu riadenia európskych hraníc a noriem upravujúcich návrat, na výmenu informácií a analýzu rizík, na uľahčenie vykonávania návratov s cieľom ich zefektívnenia a na podporu tretích krajín v oblasti riadenia hraníc a migrácie vrátane nasadzovania stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, keď sa takáto podpora vyžaduje na ochranu vonkajších hraníc a na účinné riadenie migračnej politiky Únie.

(75)  Dôležitým prvkom európskeho integrovaného riadenia hraníc je spolupráca s tretími krajinami po uzatvorení dohody o štatúte medzi Úniou a príslušnou treťou krajinou. Mala by slúžiť na podporu riadenia európskych hraníc a noriem upravujúcich návrat, na výmenu informácií a analýzu rizík, na uľahčenie vykonávania návratov v záujme ich zefektívnenia a na podporu tretích krajín v oblasti riadenia hraníc a migrácie vrátane nasadzovania stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, keď sa takáto podpora vyžaduje na ochranu vonkajších hraníc a na účinné riadenie migračnej politiky Únie.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 76

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(76)  Spolupráca s tretími krajinami by sa mala uskutočňovať v rámci vonkajšej činnosti Únie v súlade so zásadami a cieľmi článku 21 Zmluvy o Európskej únii. Komisia zabezpečí súlad medzi európskym integrovaným riadením hraníc a ostatnými politikami Únie v oblasti vonkajšej činnosti Únie, a najmä spoločnou bezpečnostnou a obrannou politikou. Komisii by mal pomáhať vysoký predstaviteľ Únie a jeho útvary. Takáto spolupráca by sa mala vzťahovať najmä na činnosti agentúry, ktoré sa uskutočňujú na území tretích krajín alebo za účasti úradníkov tretích krajín v oblastiach, ako je analýza rizík, plánovanie a uskutočňovanie operácií, odborná príprava, výmena informácií a spolupráca.

(76)  Spolupráca s tretími krajinami by sa mala uskutočňovať v rámci vonkajšej činnosti Únie, v súlade so zásadami a cieľmi článku 21 Zmluvy o Európskej únii a mala by podliehať vykonaniu posúdenia základných práv pred nadviazaním takejto spolupráce. Komisia zabezpečí súlad medzi európskym integrovaným riadením hraníc a ostatnými politikami Únie v oblasti vonkajšej činnosti Únie, a najmä spoločnou bezpečnostnou a obrannou politikou. Komisii by mal pomáhať vysoký predstaviteľ Únie a jeho útvary. Takáto spolupráca by sa mala vzťahovať najmä na činnosti agentúry, ktoré sa uskutočňujú na území tretích krajín alebo za účasti úradníkov tretích krajín v oblastiach, ako je analýza rizík, plánovanie a uskutočňovanie operácií, odborná príprava, výmena informácií a spolupráca.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 83

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(83)  Počas prechodného obdobia by sa mala zabezpečiť plná prevádzka systému FADO, kým sa prevod definitívne nevykoná a existujúce údaje sa neprenesú do nového systému. Vlastníctvo existujúcich údajov by sa potom malo previesť na agentúru.

(83)  Počas prechodného obdobia by sa mala zabezpečiť plná prevádzka systému FADO, kým sa prevod definitívne nevykoná a existujúce údaje sa neprenesú do nového systému. Kontrola nad existujúcimi údajmi by sa potom mala previesť na agentúru.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 86

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(86)  Na účely riadneho vykonávania svojich úloh v oblasti návratu vrátanie poskytovania pomoci členským štátom pri riadnom vykonávaní konaní o návrate a úspešnom presadzovaní rozhodnutí o návrate, ako aj na uľahčenie návratových operácií, môže mať agentúra potrebu previesť osobné údaje navrátilcov do tretích krajín. Tretie krajiny návratu často nepodliehajú rozhodnutiam o primeranosti, ktoré Komisia prijala podľa článku 45 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo podľa článku 36 smernice (EÚ) 2016/680, a často neuzatvorili alebo neplánujú uzatvoriť dohodu o readmisii s Úniou ani inak poskytnúť primerané záruky v zmysle článku 49 [nariadenia (ES) č. 45/2001] alebo v zmysle vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje článok 37 smernice (EÚ) 2016/680. Napriek rozsiahlym snahám Únie o spoluprácu s hlavnými krajinami pôvodu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na jej území a majú povinnosť návratu, nie je vždy možné zabezpečiť, aby si takéto tretie krajiny systematicky plnili povinnosť prijať späť vlastných štátnych príslušníkov, ktorú stanovuje medzinárodné právo. Dohody o readmisii, ktoré uzavrela alebo o ktorých rokuje Únia alebo členské štáty a ktoré stanovujú primerané záruky pre osobné údaje, sú uzavreté len s obmedzeným počtom takýchto tretích krajín. V situácii, keď takéto dohody ešte neexistujú, by agentúra mala preniesť osobné údaje na účely uľahčenia návratových operácií Únie, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 49 ods. 1 písm. d) [nariadenia (ES) č. 45/2001].

(86)  Na účely riadneho vykonávania svojich úloh v oblasti návratu vrátane poskytovania pomoci členským štátom pri riadnom vykonávaní konaní o návrate a úspešnom presadzovaní rozhodnutí o návrate, ako aj na uľahčenie návratových operácií môže mať agentúra potrebu previesť osobné údaje navrátilcov do tretích krajín. Tretie krajiny návratu často nepodliehajú rozhodnutiam o primeranosti, ktoré Komisia prijala podľa článku 45 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo podľa článku 36 smernice (EÚ) 2016/680, a často neuzatvorili alebo neplánujú uzatvoriť dohodu o readmisii s Úniou ani inak poskytnúť primerané záruky v zmysle článku 69 nariadenia () 2018/1725 alebo v zmysle vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje článok 37 smernice (EÚ) 2016/680. Napriek rozsiahlym snahám Únie o spoluprácu s hlavnými krajinami pôvodu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na jej území a majú povinnosť návratu, nie je vždy možné zabezpečiť, aby si takéto tretie krajiny systematicky plnili povinnosť prijať späť vlastných štátnych príslušníkov, ktorú stanovuje medzinárodné právo. Dohody o readmisii, ktoré uzavrela alebo o ktorých rokuje Únia alebo členské štáty a ktoré stanovujú primerané záruky pre osobné údaje, sú uzavreté len s obmedzeným počtom takýchto tretích krajín. V situácii, keď takéto dohody ešte neexistujú, by agentúra mala preniesť osobné údaje na účely uľahčenia návratových operácií Únie.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 88

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(88)  Týmto nariadením by sa mal ustanoviť mechanizmus na podávanie sťažností agentúre v spolupráci s pracovníkom pre základné práva s cieľom zabezpečiť dodržiavanie základných práv vo všetkých činnostiach agentúry. Mal by to byť správny mechanizmus, v rámci ktorého by pracovník pre základné práva mal byť zodpovedný za vybavovanie sťažností prijatých agentúrou v súlade s právom na dobrú správu vecí verejných. Pracovník pre základné práva by mal preskúmať prípustnosť sťažnosti, zaregistrovať prípustné sťažnosti, postúpiť všetky zaregistrované sťažnosti výkonnému riaditeľovi, postúpiť sťažnosti týkajúce sa členov tímov do domovského členského štátu a zaregistrovať následné opatrenia zo strany agentúry alebo tohto členského štátu. Mechanizmus by mal byť účinný a mal by zabezpečiť riadne riešenie sťažností. Mechanizmom na podávanie sťažností by nemal byť dotknutý prístup k správnym a súdnym prostriedkom nápravy a nemal by byť podmienkou na uplatnenie takýchto prostriedkov nápravy. Vyšetrovania trestných činov by mali viesť členské štáty. V záujme zvýšenia transparentnosti a zodpovednosti by agentúra mala zahrnúť do svojej výročnej správy informácie o mechanizme na podávanie sťažností. Mala by uviesť najmä počet prijatých sťažností, typy porušení základných práv, príslušné operácie a podľa možnosti následné opatrenia prijaté agentúrou a členskými štátmi. Pracovník pre základné práva by mal mať prístup k všetkým informáciám, ktoré sa týkajú dodržiavania základných práv pri všetkých činnostiach agentúry.

(88)  Týmto nariadením by sa mal ustanoviť mechanizmus na podávanie sťažností agentúre v spolupráci s pracovníkom pre základné práva s cieľom zabezpečiť dodržiavanie základných práv vo všetkých činnostiach agentúry. Mal by to byť správny mechanizmus, v rámci ktorého by pracovník pre základné práva mal byť zodpovedný za vybavovanie sťažností prijatých agentúrou v súlade s právom na dobrú správu vecí verejných. Pracovník pre základné práva by mal preskúmať prípustnosť sťažnosti, zaregistrovať prípustné sťažnosti, postúpiť všetky zaregistrované sťažnosti výkonnému riaditeľovi, postúpiť sťažnosti týkajúce sa členov tímov do domovského členského štátu a zaregistrovať následné opatrenia zo strany agentúry alebo tohto členského štátu. Mechanizmus by mal byť účinný a mal by zabezpečiť riadne riešenie sťažností. Mechanizmom na podávanie sťažností by nemal byť dotknutý prístup k správnym a súdnym prostriedkom nápravy a nemal by byť podmienkou na uplatnenie takýchto prostriedkov nápravy. Vyšetrovania trestných činov by mali viesť členské štáty. V záujme zvýšenia transparentnosti a zodpovednosti by agentúra mala zahrnúť do svojej výročnej správy informácie o mechanizme na podávanie sťažností. Mala by uviesť najmä počet prijatých sťažností, typy porušení základných práv, príslušné operácie a podľa možnosti následné opatrenia prijaté agentúrou a členskými štátmi. Pracovník pre základné práva by mal mať prístup k všetkým informáciám, ktoré sa týkajú dodržiavania základných práv pri všetkých činnostiach agentúry. Pracovníkovi pre základné práva by sa mali poskytnúť potrebné zdroje a zamestnanci, ktorí by mu umožnili účinne plniť všetky úlohy v súlade s týmto nariadením. Pracovníci daní k dispozícii pracovníkovi pre základné práva by mali mať zručnosti a služobné postavenie zodpovedajúce rozšíreniu činností a právomocí agentúry. Každé pravidelné alebo mimoriadne zvýšenie počtu zamestnancov pridelených agentúre by malo byť zamerané na podporu pracovníka pre základné práva.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 90

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(90)  Komisia a členské štáty by mali byť zastúpené v riadiacej rade, aby vykonávali dohľad nad agentúrou. Riadiaca rada by mala, pokiaľ je to možné, pozostávať z operačných vedúcich vnútroštátnych útvarov zodpovedných za riadenie pohraničnej stráže alebo z ich zástupcov. Strany zastúpené v riadiacej rade by sa mali usilovať obmedziť výmenu svojich zástupcov v nej s cieľom zabezpečiť kontinuitu jej činnosti. Riadiacej rade by sa mali zveriť potrebné právomoci na zostavenie rozpočtu agentúry, overenie jeho plnenia, prijatie príslušných rozpočtových pravidiel, zavedenie transparentných pracovných postupov rozhodovania v agentúre a vymenovanie výkonného riaditeľa a troch zástupcov výkonného riaditeľa, z ktorých každému by mohli byť pridelené úlohy v určitej oblasti pôsobnosti agentúry, ako je riadenie stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, dohľad nad úlohami agentúry v oblasti návratu alebo riadenie účasti v rozsiahlych informačných systémoch. Agentúra by sa mala spravovať a prevádzkovať so zreteľom na zásady spoločného prístupu k decentralizovaným agentúram Únie, ktoré 19. júla 2012 prijali Európsky parlament, Rada a Komisia.

(90)  Európsky parlament, Komisia a členské štáty by mali byť zastúpené v riadiacej rade, aby vykonávali dohľad nad agentúrou. Riadiaca rada by mala, pokiaľ je to možné, pozostávať z operačných vedúcich vnútroštátnych útvarov zodpovedných za riadenie pohraničnej stráže alebo z ich zástupcov. Strany zastúpené v riadiacej rade by sa mali usilovať obmedziť výmenu svojich zástupcov v nej s cieľom zabezpečiť kontinuitu jej činnosti. Zástupcovia vymenovaní členskými štátmi by mali byť oboznámení s politickými pozíciami svojich príslušných krajín k európskemu integrovanému riadeniu hraníc. Riadiacej rade by sa mali zveriť potrebné právomoci na zostavenie rozpočtu agentúry, overenie jeho plnenia, prijatie príslušných rozpočtových pravidiel, zavedenie transparentných pracovných postupov rozhodovania v agentúre a vymenovanie výkonného riaditeľa a troch zástupcov výkonného riaditeľa, z ktorých každému by mohli byť pridelené úlohy v určitej oblasti pôsobnosti agentúry, ako je riadenie stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, dohľad nad úlohami agentúry v oblasti návratu alebo riadenie účasti v rozsiahlych informačných systémoch. Agentúra by sa mala spravovať a prevádzkovať so zreteľom na zásady spoločného prístupu k decentralizovaným agentúram Únie, ktoré 19. júla 2012 prijali Európsky parlament, Rada a Komisia.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 91

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(91)  Pre agentúru by sa mal vyčleniť samostatný rozpočet, ktorého príjmy by pochádzali predovšetkým z príspevku Únie, aby bola zaručená nezávislosť agentúry. Rozpočtový postup Únie by sa mal uplatňovať, pokiaľ ide o príspevok Únie a všetky ďalšie dotácie, ktoré možno hradiť zo všeobecného rozpočtu Únie. Audit účtovných výkazov by mal vykonávať Dvor audítorov.

(91)  Pre agentúru by sa mal vyčleniť samostatný rozpočet, ktorého príjmy by pochádzali predovšetkým z príspevku Únie, aby bola zaručená nezávislosť agentúry. Rozpočet agentúry by sa mal vypracovať v súlade so zásadou zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti pri zohľadnení jej cieľov a očakávaných výsledkov jej úloh. Rozpočtový postup Únie by sa mal uplatňovať, pokiaľ ide o príspevok Únie a všetky ďalšie dotácie, ktoré možno hradiť zo všeobecného rozpočtu Únie. Audit účtovných výkazov by mal vykonávať Dvor audítorov. Vo výnimočných situáciách, keď sa dostupný rozpočet považuje za nedostatočný a rozpočtový postup neumožňuje primeranú reakciu na rýchlo sa meniace situácie, by agentúra mala mať možnosť získať na plnenie svojich úloh granty z fondov Únie.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 92 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

92a.  Za predpokladu spoločnej zodpovednosti by agentúra mala požadovať, aby personál, ktorý zamestnáva, najmä stály zbor vrátane stálych zamestnancov nasadených na operačné činnosti, mal rovnakú úroveň odbornej prípravy, špeciálne odborné znalosti a profesionalitu ako vyslaný personál alebo personál zamestnaný členskými štátmi. Agentúra by preto mala prostredníctvom preskúmania a hodnotenia zistiť, či sa jej stáli zamestnanci správajú primerane, pokiaľ ide o operačné činnosti v oblasti kontroly hraníc a návratu.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 93

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(93)  Vzhľadom na mandát agentúry a na významnú mobilitu jej stálych zamestnancov na jednej strane a s cieľom zabrániť rozdielom v zaobchádzaní medzi pracovníkmi agentúry na druhej strane, pričom ich miesto výkonu práce by malo byť v zásade stanovené vo Varšave, riadiaca rada agentúry by mala počas obdobia piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia dostať možnosť udeliť stálym zamestnancom agentúry mesačný vyrovnávací príspevok, pričom náležite zohľadní celkovú výšku odmeny vyplácanej jednotlivým stálym zamestnancom vrátane preplácania výdavkov v súvislosti s misiami. Spôsoby udeľovania takého príspevku by mali podliehať predchádzajúcemu schváleniu Komisie, ktoré by malo zabezpečiť, že zostanú primerané dôležitosti sledovaných cieľov a nepovedú k nerovnakému zaobchádzaniu s pracovníkmi inštitúcií, agentúr a iných orgánov EÚ. Uvedené spôsoby by sa mali preskúmať do roku 2024 s cieľom posúdiť príspevok platby k sledovaným cieľom.

(93)  Vzhľadom na mandát agentúry a na významnú mobilitu jej stálych zamestnancov na jednej strane a s cieľom zabrániť rozdielom v zaobchádzaní medzi pracovníkmi agentúry na druhej strane, pričom ich miesto výkonu práce by malo byť v zásade stanovené vo Varšave, riadiaca rada agentúry by mala počas obdobia piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia dostať možnosť udeliť stálym zamestnancom agentúry mesačný vyrovnávací príspevok v prípade ťažkostí pri plnení cieľov a úloh stanovených v tomto nariadení. Spôsoby udeľovania takého príspevku by mali podliehať predchádzajúcemu schváleniu Komisie, ktoré by malo zabezpečiť, že zostanú primerané dôležitosti sledovaných cieľov a nepovedú k nerovnakému zaobchádzaniu s pracovníkmi inštitúcií, agentúr a iných orgánov EÚ. Uvedené spôsoby by sa mali preskúmať do roku 2024 s cieľom posúdiť príspevok platby k sledovaným cieľom.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 98

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(98)  Akékoľvek spracúvanie osobných údajov agentúrou v rámci tohto nariadenia by sa malo vykonávať v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

(98)  Akékoľvek spracúvanie osobných údajov agentúrou v rámci tohto nariadenia by sa malo vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady () 2018/17251a.

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 113 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

113a.    Pokiaľ ide o Bulharsko a Rumunsko, toto nariadenie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 4 ods. 2 aktu o pristúpení z roku 2005, a malo by sa vykladať v spojení s nariadením Rady (ES) č. 2007/20041a.

 

__________________

 

1a Nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 113 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

113b.    Pokiaľ ide o Chorvátsko, toto nariadenie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 4 ods. 2 aktu o pristúpení z roku 2011, a malo by sa vykladať v spojení s nariadením Rady (ES) č. 2007/20041a.

 

__________________

 

1a Nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 349, 25. 11. 2004, s. 1 a Ú. v. EÚ L 153 M, 7. 6. 2006, s. 136).

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa zriaďuje európska pohraničná a pobrežná stráž, ktorá má zabezpečiť európske integrované riadenie hraníc na vonkajších hraniciach s cieľom účinne riadiť prekračovanie týchto hraníc, ako aj zvýšiť účinnosť spoločnej politiky návratu ako kľúčovej zložky udržateľného migračného manažmentu.

Týmto nariadením sa zriaďuje európska pohraničná a pobrežná stráž, ktorá má zabezpečiť európske integrované riadenie hraníc na vonkajších hraniciach Únie s cieľom podporovať kapacitu členských štátov účinne riadiť tieto hranice a zároveň zabezpečiť záchranu životov osôb v núdzi, ako aj dodržiavanie základných práv a zvýšiť účinnosť spoločnej politiky návratu.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Nariadením sa riešia migračné výzvy vrátane návratu a prípadné budúce hrozby na týchto hraniciach, čím prispieva k riešeniu závažnej trestnej činnosti s cezhraničným rozmerom v záujme zabezpečenia vysokej úrovne vnútornej bezpečnosti v Únii pri plnom rešpektovaní základných práv so súčasným zabezpečením voľného pohybu osôb v rámci Únie.

Týmto nariadením sa riešia migračné a bezpečnostné výzvy a prípadné budúce výzvy a hrozby na vonkajších hraniciach a v predhraničnej oblasti, čím nariadenie prispieva k riešeniu závažnej trestnej činnosti s cezhraničným rozmerom v záujme zabezpečenia vysokej úrovne vnútornej bezpečnosti v Únii pri plnom rešpektovaní základných práv so súčasným zabezpečením voľného pohybu osôb v rámci Únie.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  „vonkajšie hranice“ sú vonkajšie hranice, ako sa vymedzuje v článku 2 bode 2 nariadenia (EÚ) 2016/399, na ktoré sa uplatňuje hlava II uvedeného nariadenia;

(1)  „vonkajšie hranice“ sú vonkajšie hranice Únie, ako sa vymedzuje v článku 2 bode 2 nariadenia (EÚ) 2016/399, na ktoré sa uplatňuje hlava II uvedeného nariadenia;

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  „situačný prehľad“ je zlúčenie georeferencovaných údajov a informácií v takmer reálnom čase prijatých od rôznych orgánov, z rôznych snímačov, platforiem a ďalších zdrojov, ktoré sú posielané zabezpečenými komunikačnými a informačnými kanálmi a iné príslušné orgány ich vedia spracovať a selektívne zobraziť a navzájom si ich vymieňať tak, aby sa dosiahla situačná informovanosť a podporila sa reakčná spôsobilosť na vonkajších hraniciach a v predhraničných oblastiach, pozdĺž nich alebo v ich blízkosti;

(10)  „situačný prehľad“ je zlúčenie georeferencovaných údajov a informácií v takmer reálnom čase prijatých od rôznych orgánov, z rôznych snímačov, platforiem a ďalších zdrojov, ktoré sú posielané zabezpečenými komunikačnými a informačnými kanálmi a iné príslušné orgány Únie ich vedia spracovať a selektívne zobraziť a navzájom si ich vymieňať tak, aby sa dosiahla situačná informovanosť a podporila sa reakčná spôsobilosť na vonkajších hraniciach a v predhraničných oblastiach, pozdĺž nich alebo v ich blízkosti;

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  „predhraničná oblasť“ je geografická oblasť nachádzajúca sa za vonkajšími hranicami;

(13)  „predhraničná oblasť“ je geografická oblasť nachádzajúca sa za vonkajšími hranicami, ktorá je relevantná pre analýzu rizík, hraničný dozor a kontroly na priechodoch na vonkajších hraniciach;

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 13 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

13a.  „susedná krajina“ je krajina, ktorá má spoločnú pozemnú hranicu s jedným alebo viacerými členskými štátmi a ktorá ratifikovala a v plnej miere vykonáva Európsky dohovor o ľudských právach, Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951 a protokol k tomuto dohovoru z roku 1967;

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  „mimoriadna udalosť“ je situácia súvisiaca s nelegálnym prisťahovalectvom, cezhraničnou trestnou činnosťou alebo rizikom pre životy migrantov na vonkajších hraniciach, pozdĺž nich alebo v ich blízkosti;

(14)  „mimoriadna udalosť“ je situácia súvisiaca s neregulárnou migráciou, cezhraničnou trestnou činnosťou, ako je pašovanie drog alebo zbraní, alebo rizikom pre životy migrantov na vonkajších hraniciach, pozdĺž nich alebo v ich blízkosti;

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  „operační pracovníci“ sú príslušníci pohraničnej stráže, eskortné návratové skupiny, špecialisti na návrat a iní príslušní pracovníci, ktorí tvoria „stály zbor európskej pohraničnej a pobrežnej stráže“. V zmysle troch kategórií vymedzených v článku 55 ods. 1 operační pracovníci zamestnaní v Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž ako stáli zamestnanci (kategória 1), vyslaní členskými štátmi do agentúry (kategória 2) alebo poskytnutí členskými štátmi na krátkodobé nasadenie (kategória 3). Operační pracovníci majú pôsobiť ako členovia tímov riadenia hraníc, podporných tímov pre riadenie migrácie alebo návratových tímov s vykonávacími právomocami. Operační pracovníci môžu zahŕňať aj stálych zamestnancov zodpovedných za fungovanie centrálnej jednotky ETIAS;

(16)  „operační pracovníci“ sú príslušníci pohraničnej stráže, eskortné skupiny pre návrat, špecialisti na návrat, členovia monitorovacích skupín pre návrat, stáli zamestnanci zodpovední za fungovanie centrálnej jednotky ETIAS a iní príslušní pracovníci, ktorí tvoria „stály zbor európskej pohraničnej a pobrežnej stráže“ v zmysle štyroch kategórií vymedzených v článku 55 ods. 1; operační pracovníci sú buď zamestnaní v Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž ako stáli zamestnanci (kategória 1) alebo vyslaní členskými štátmi do agentúry (kategória 2), alebo poskytnutí členskými štátmi na krátkodobé nasadenie (kategória 3), alebo nasadení z rezervy rýchleho zásahu na rýchle pohraničné zásahy (kategória 4);

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  „podporný tím pre riadenie migrácie“ je tím odborníkov, ktorý poskytuje technickú a operačnú posilu členským štátom aj v problémových oblastiach a kontrolovaných centrách a ktorý je zložený z operačných pracovníkov zo stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, odborníkov vyslaných [Agentúrou Európskej únie pre azyl]z Europolu alebo ostatných príslušných agentúr Únie, ako aj z členských štátov;

(19)  „podporný tím pre riadenie migrácie“ je tím odborníkov, ktorý poskytuje technickú a operačnú posilu členským štátom aj v problémových oblastiach a kontrolovaných centrách a ktorý je zložený z operačných pracovníkov zo stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, odborníkov vyslaných [Agentúrou Európskej únie pre azyl a] z Europolu, Agentúry Európskej únie pre základné práva alebo ostatných príslušných agentúr Únie, ako aj z členských štátov;

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  „problémová oblasť“ je oblasť, v ktorej spolupracujú hostiteľský členský štát, Komisia, príslušné agentúry Únie a participujúce členské štáty s cieľom riadiť existujúcu alebo potenciálnu neúmernú migračnú výzvu, ktorá sa vyznačuje výrazným zvýšením počtu prichádzajúcich migrantov na vonkajších hraniciach;

(23)  „problémová oblasť“ je oblasť vytvorená na žiadosť hostiteľského členského štátu, v ktorej spolupracujú hostiteľský členský štát, Komisia, príslušné agentúry Únie a participujúce členské štáty s cieľom riadiť existujúcu alebo potenciálnu neúmernú migračnú výzvu, ktorá sa vyznačuje výrazným zvýšením počtu prichádzajúcich migrantov na vonkajších hraniciach;

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  „kontrolované centrum“ je centrum zriadené na žiadosť členského štátu, v ktorom príslušné agentúry Únie poskytujúce podporu hostiteľskému členskému štátu spolu s participujúcimi členskými štátmi rozlišujú, ktorí štátni príslušníci tretích krajín potrebujú medzinárodnú ochranu a ktorí túto ochranu nepotrebujú, a kde vykonávajú bezpečnostné kontroly a uplatňujú zrýchlené postupy týkajúce sa medzinárodnej ochrany a/alebo návratu;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  „rozhodnutie o návrate“ je rozhodnutie o návrate, ako sa vymedzuje v článku 4 bode 3 smernice 2008/115/ES;

(26)  „rozhodnutie o návrate“ je správne alebo súdne rozhodnutie alebo akt, ktorým sa ustanovuje alebo vyhlasuje, že pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny je neoprávnený, a ktorým sa ukladá alebo ustanovuje povinnosť návratu v súlade so smernicou 2008/115/ES, ako sa vymedzuje v článku 4 bode 3 smernice 2008/115/ES;

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  „navrátilec“ je neoprávnene sa zdržiavajúci štátny príslušník tretej krajiny, na ktorého sa vzťahuje rozhodnutie o návrate alebo jeho ekvivalent v tretej krajine;

(27)  „navrátilec“ je neoprávnene sa zdržiavajúci štátny príslušník tretej krajiny, na ktorého sa vzťahuje rozhodnutie o návrate, ktoré nie je predmetom odvolania;

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  „návratová operácia“ je operácia organizovaná alebo koordinovaná Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ktorá zahŕňa technické a operačné posily poskytované jednému alebo viacerým členským štátom alebo tretej krajine, v rámci ktorej sa navrátilci z jedného alebo viacerých členských štátov alebo tretej krajiny vracajú na základe donútenia alebo dobrovoľne bez ohľadu na dopravný prostriedok;

(28)  „návratová operácia“ je operácia organizovaná alebo koordinovaná Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ktorá zahŕňa technické a operačné posily poskytované jednému alebo viacerým členským štátom, v rámci ktorej sa navrátilci z jedného alebo viacerých členských štátov vracajú na základe donútenia alebo dobrovoľne bez ohľadu na dopravný prostriedok;

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  „návratová intervencia“ je činnosť Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ktorou sa členským štátom alebo tretím krajinám poskytuje posilnená technická a operačná pomoc pozostávajúca z nasadenia návratových tímov a z organizovania návratových operácií;

(29)  „návratová intervencia“ je činnosť Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ktorou sa členským štátom poskytuje posilnená technická a operačná pomoc pozostávajúca z nasadenia návratových tímov a z organizovania návratových operácií;

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  „návratové tímy“ sú tímy zostavené zo stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ktoré majú byť nasadené pri návratových operáciách, návratových intervenciách v členských štátoch a tretích krajinách alebo pri iných operačných aktivitách spojených s výkonom úloh súvisiacich s návratom;

(30)  „návratové tímy“ sú tímy zostavené zo stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ktoré majú byť nasadené pri návratových operáciách, návratových intervenciách v členských štátoch alebo pri iných operačných aktivitách spojených s výkonom úloh súvisiacich s návratom;

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Európske integrované riadenie hraníc pozostáva z týchto zložiek:

Európske integrované riadenie hraníc pozostáva zo sektorových a z horizontálnych zložiek: Sektorové zložky sú:

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  kontrola hraníc vrátane opatrení na uľahčenie legitímneho prekračovania hraníc a podľa potreby opatrení týkajúcich sa prevencie a odhaľovania cezhraničnej trestnej činnosti, ako napríklad prevádzačstva, obchodovania s ľuďmi a terorizmu, a opatrení v súvislosti s usmernením osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu alebo chcú o ňu požiadať;

a)  kontrola hraníc vrátane opatrení na uľahčenie legitímneho prekračovania hraníc a podľa potreby opatrení týkajúcich sa prevencie a odhaľovania cezhraničnej trestnej činnosti a opatrení v súvislosti s usmernením osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu alebo chcú o ňu požiadať, pri plnom rešpektovaní ľudskej dôstojnosti;

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  v spolupráci s príslušnými orgánmi vytvorenie a udržiavanie jasných mechanizmov a postupov na určenie osôb, ktoré môžu potrebovať medzinárodnú ochranu, poskytovanie informácií týmto osobám a nasmerovanie týchto osôb, ako aj na odkázanie zraniteľných osôb a maloletých osôb bez sprievodu na príslušné referenčné mechanizmy a orgány;

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  pátracie a záchranné operácie v prospech osôb v núdzi na mori spustené a vykonávané v súlade s nariadením (EÚ) č. 656/2014 a medzinárodným právom, ktoré sa uskutočňujú v situáciách, ku ktorým môže dôjsť počas operácií hraničného dozoru na mori;

b)  pátracie a záchranné operácie v prospech osôb v núdzi na mori vykonávané v súlade s medzinárodným právom vrátane operácií vykonávaných v súlade s nariadením (EÚ) č. 656/2014;

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  medziagentúrna spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi v jednotlivých členských štátoch, ktoré sú zodpovedné za kontrolu hraníc alebo za iné úlohy vykonávané na hraniciach, ako aj medzi orgánmi v jednotlivých členských štátoch, ktoré sú zodpovedné za návrat, vrátane pravidelnej výmeny informácií prostredníctvom existujúcich nástrojov na výmenu informácií;

e)  medziagentúrna spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi v jednotlivých členských štátoch, ktoré sú zodpovedné za kontrolu hraníc alebo za iné úlohy vykonávané na hraniciach, vrátane vnútroštátnych a medzinárodných orgánov zodpovedných za ochranu základných práv, ako aj medzi orgánmi v jednotlivých členských štátoch, ktoré sú zodpovedné za návrat, vrátane pravidelnej výmeny informácií prostredníctvom existujúcich nástrojov na výmenu informácií;

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  spolupráca medzi príslušnými inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, aj formou pravidelnej výmeny informácií;

f)  spolupráca medzi príslušnými inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, vrátane cezhraničnej trestnej činnosti, a to aj formou pravidelnej výmeny informácií;

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  spolupráca s tretími krajinami v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie;

g)  spolupráca s tretími krajinami v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, s osobitným zameraním na susedné krajiny a na tie tretie krajiny, ktoré boli na základe analýzy rizík označené ako krajiny pôvodu a/alebo tranzitu pre nelegálne prisťahovalectvo, ako aj v oblasti uskutočnenia návratových operácií a návštevy na mieste;

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  technické a operačné opatrenia v rámci schengenského priestoru, ktoré súvisia s kontrolou hraníc a sú zamerané na lepšie riešenie nelegálneho prisťahovalectva a na boj proti cezhraničnej trestnej činnosti;

h)  technické a operačné opatrenia v rámci Únie, ktoré súvisia s kontrolou hraníc a sú zamerané na lepšie riešenie neregulárnej migrácie a na boj proti cezhraničnej trestnej činnosti;

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno k a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ka)  schopnosť a pripravenosť prostredníctvom posúdenia zraniteľnosti s cieľom posúdiť schopnosť členských štátov riešiť súčasné a budúce výzvy a hrozby na vonkajších hraniciach vrátane neúmerného migračného tlaku;

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Základné práva, vzdelávanie a odborná príprava, ako aj výskum a inovácia sú horizontálne zložky, ktoré majú byť prítomné pri vykonávaní každej zo sektorových zložiek uvedených v prvom pododseku.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Agentúra zahŕňa stály zbor európskej pohraničnej a pobrežnej stráže pozostávajúci z 10 000 operačných pracovníkov, ako sa uvádza v článku 55.

(2)  Agentúra zahŕňa stály zbor európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ako sa uvádza v článku 55.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Agentúra prispieva k nepretržitému a jednotnému uplatňovaniu práva Únie vrátane acquis Únie v oblasti základných práv na všetkých vonkajších hraniciach. Jej príspevok zahŕňa aj výmenu osvedčených postupov.

(4)  Agentúra prispieva k nepretržitému a jednotnému uplatňovaniu práva Únie vrátane acquis Únie v oblasti základných práv a zabezpečuje uplatňovanie Charty základných práv Európskej únie („charta“) vo všetkých svojich činnostiach na všetkých vonkajších hraniciach. Jej príspevok zahŕňa aj výmenu osvedčených postupov.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Agentúra poskytuje technickú a operačnú pomoc s uplatňovaním opatrení týkajúcich sa výkonu rozhodnutí o návrate. Členské štáty sú naďalej zodpovedné za vydávanie rozhodnutí o návrate a za opatrenia súvisiace so zaistením navrátilcov v súlade so smernicou 2008/115/ES.

(2)  Agentúra so súhlasom dotknutého členského štátu poskytuje technickú a operačnú pomoc s uplatňovaním opatrení týkajúcich sa výkonu rozhodnutí o návrate. Členské štáty sú naďalej zodpovedné za vydávanie rozhodnutí o návrate a za opatrenia súvisiace so zaistením navrátilcov v súlade so smernicou 2008/115/ES.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Riadenie svojich vonkajších hraníc a výkon rozhodnutí o návrate zabezpečujú členské štáty vo vlastnom záujme a v spoločnom záujme všetkých členských štátov, a to v plnom súlade s právom Únie a v súlade s cyklom viacročnej strategickej politiky európskeho integrovaného riadenia hraníc, ako sa uvádza v článku 8, v úzkej spolupráci s agentúrou.

(3)  Riadenie svojich vonkajších hraníc a výkon rozhodnutí o návrate zabezpečujú členské štáty vo vlastnom záujme a v spoločnom záujme všetkých členských štátov, a to v plnom súlade s právom Únie, a to aj pokiaľ ide o dodržiavanie základných práv, a v súlade s cyklom viacročnej strategickej politiky európskeho integrovaného riadenia hraníc, ako sa uvádza v článku 8, a technickou a operačnou stratégiou stanovenou v článku 8 ods. 5 v úzkej spolupráci s agentúrou.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Agentúra podporuje uplatňovanie opatrení Únie týkajúcich sa riadenia vonkajších hraníc a výkonu rozhodnutí o návrate tým, že posilňuje, posudzuje a koordinuje činnosti členských štátov a zároveň poskytuje priamu technickú a operačnú pomoc pri vykonávaní týchto opatrení a pri záležitostiach návratu.

(4)  Agentúra podporuje uplatňovanie opatrení Únie týkajúcich sa riadenia vonkajších hraníc a výkonu rozhodnutí o návrate tým, že posilňuje, posudzuje a koordinuje činnosti členských štátov a zároveň poskytuje priamu technickú a operačnú pomoc pri vykonávaní týchto opatrení a pri záležitostiach návratu. Agentúra nepodporuje žiadne opatrenia ani sa nezúčastňuje na žiadnych činnostiach súvisiacich s kontrolami na vnútorných hraniciach. V rámci tohto nariadenia v plnej miere zodpovedá za všetky svoje činnosti a všetky rozhodnutia, ktoré prijíma.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Členské štáty môžu na operačnej úrovni pokračovať v spolupráci s inými členskými štátmi a/alebo tretími krajinami, ak je takáto spolupráca zlučiteľná s úlohami agentúry. Členské štáty sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo ohroziť fungovanie agentúry alebo dosahovanie jej cieľov. Členské štáty informujú agentúru o uvedenej operačnej spolupráci s inými členskými štátmi a/alebo tretími krajinami na vonkajších hraniciach a v oblasti návratu. Výkonný riaditeľ pravidelne, a to najmenej raz za rok, informuje o týchto záležitostiach riadiacu radu.

(5)  Členské štáty môžu na operačnej úrovni pokračovať v spolupráci s inými členskými štátmi a/alebo tretími krajinami, ak je takáto spolupráca zlučiteľná s posúdením dodržiavania základných práv, ktoré sa má vykonať pred nadviazaním akejkoľvek spolupráce s treťou krajinou, a s úlohami agentúry. Členské štáty sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo ohroziť fungovanie agentúry alebo dosahovanie jej cieľov. Členské štáty informujú agentúru a Európsky parlament o uvedenej operačnej spolupráci s inými členskými štátmi a/alebo tretími krajinami na vonkajších hraniciach a v oblasti návratu. Výkonný riaditeľ pravidelne, a to najmenej raz za rok, informuje o týchto záležitostiach riadiacu radu a pracovníka pre základné práva.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Komisia a európska pohraničná a pobrežná stráž zabezpečujú účinnosť európskeho integrovaného riadenia hraníc prostredníctvom cyklu viacročnej strategickej politiky európskeho integrovaného riadenia hraníc.

(1)  Účinnosť európskeho integrovaného riadenia hraníc sa zabezpečuje prostredníctvom cyklu viacročnej strategickej politiky, ktorý sa prijme v súlade s postupom uvedeným v odseku 4. Za účinné vykonávanie tohto cyklu viacročnej strategickej politiky zodpovedajú Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž v súlade s odsekom 5 a členské štáty v súlade s odsekom 6.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Cyklus viacročnej strategickej politiky európskeho integrovaného riadenia hraníc vymedzuje spôsob jednotného, integrovaného a systematického riešenia výziev v oblasti riadenia hraníc a návratu.

(2)  Viacročná strategická politika európskeho integrovaného riadenia hraníc vymedzuje spôsob jednotného, integrovaného a systematického riešenia výziev týkajúcich sa európskeho integrovaného riadenia hraníc v súlade s právom Únie a Dohovorom Organizácie Spojených národov o morskom práve, Medzinárodným dohovorom o bezpečnosti ľudského života na mori, Medzinárodným dohovorom o pátraní a záchrane na mori, Dohovorom Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu a jeho Protokolom proti pašovaniu migrantov po súši, po mori a letecky, Dohovorom o právnom postavení utečencov, Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Dohovorom Organizácie Spojených národov o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti a ďalšími príslušnými medzinárodnými nástrojmi. Vymedzujú sa v nej politické priority a stanovujú sa strategické usmernenia na obdobie štyroch rokov v súvislosti so sektorovými a s horizontálnymi zložkami uvedenými v článku 3.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Komisia je na základe analýzy strategických rizík európskeho integrovaného riadenia hraníc, ako sa uvádza v článku 30 ods. 2, splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 118, ktorými sa vypracuje viacročná strategická politika európskeho integrovaného riadenia hraníc. V uvedenom delegovanom akte sa vymedzujú politické priority a uvádzajú sa strategické usmernenia na nasledujúce štyri roky v súvislosti so zložkami uvedenými v článku 3.

(4)  Komisia do ... [dva mesiace po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh viacročnej strategickej politiky pre prvý cyklus viacročnej strategickej politiky na základe analýzy strategických rizík európskeho integrovaného riadenia hraníc, ako sa uvádza v článku 30 ods. 2, výsledkov posúdení zraniteľnosti podľa článku 33 a v náležitých prípadoch i analýzy rizík požadovanej agentúrami podľa článku 69 ods. 1. Do dvoch mesiacov od jeho predloženia Komisiou sa zvolá schôdza medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou s cieľom prediskutovať návrh viacročnej strategickej politiky. Po tejto diskusii je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 118, ktorými sa doplní tohto nariadenie stanovením viacročnej strategickej politiky európskeho integrovaného riadenia hraníc.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Pre potreby vykonávania delegovaného aktu uvedeného v odseku 4 členské štáty vypracujú vlastné národné stratégie integrovaného riadenia hraníc prostredníctvom úzkej spolupráce medzi všetkými vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za riadenie hraníc a návrat. Tieto národné stratégie sú v súlade s článkom 3, delegovaným aktom uvedeným v odseku 4 a technickou a operačnou stratégiou uvedenou v odseku 5.

(6)  Pre potreby vykonávania delegovaného aktu uvedeného v odseku 4 členské štáty vypracujú vlastné národné stratégie integrovaného riadenia hraníc prostredníctvom úzkej spolupráce medzi všetkými vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za riadenie hraníc a návrat. Tieto národné stratégie sú v súlade s článkom 3, delegovaným aktom uvedeným v odseku 4 a technickou a operačnou stratégiou uvedenou v odseku 5. Členské štáty zverejnia svoje vnútroštátne stratégie a oznámia ich Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a agentúre.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Štyridsaťdva mesiacov po prijatí delegovaného aktu uvedeného v odseku 4 vykoná Komisia s podporou agentúry dôkladné hodnotenie jeho uplatňovania. Výsledky hodnotenia sa zohľadnia pri príprave nasledujúceho cyklu.

(7)  Štyridsaťdva mesiacov po prijatí delegovaného aktu uvedeného v odseku 4 vykoná Komisia dôkladné hodnotenie jeho uplatňovania. Výsledky hodnotenia sa zohľadnia pri príprave nasledujúceho cyklu. Výsledky tohto hodnotenia Komisia oznámi Európskemu parlamentu a Rade. Členské štáty a agentúra včas poskytnú Komisii potrebné informácie, aby mohla vypracovať celkové hodnotenie.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Ak si situácia na vonkajších hraniciach alebo v oblasti návratu vyžaduje zmenu politických priorít, Komisia zmení viacročnú strategickú politiku európskeho integrovaného riadenia hraníc v súlade s postupom stanoveným v odseku 4. V prípade potreby sa upravia aj stratégie uvedené v odsekoch 5 a 6.

(8)  Počas obdobia platnosti viacročnej strategickej politiky uvedenej v odseku 4, ak sa výzvy na vonkajších hraniciach alebo v oblasti návratu vyvinú do takej podoby, že bude potrebné upraviť viacročnú strategickú politiku, Komisia bude splnomocnená prijať delegovaný akt v súlade s článkom 118 na zmenu tejto viacročnej strategickej politiky. V prípade potreby sa potom upraví technická a operačná stratégia agentúry a vnútroštátne stratégie členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Európska pohraničná a pobrežná stráž na základe cyklu viacročnej strategickej politiky európskeho integrovaného riadenia hraníc uvedeného v článku 8 vypracuje integrované plánovanie riadenia hraníc a návratu.

(1)  Európska pohraničná a pobrežná stráž na základe cyklu viacročnej strategickej politiky európskeho integrovaného riadenia hraníc uvedeného v článku 8 vypracuje integrované plánovanie európskeho integrovaného riadenia hraníc.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Každý plán v rámci integrovaného plánovania zahŕňa scenár, vzhľadom na ktorý sa vypracúva. Scenáre sa vyvodzujú z analýzy rizík a vyjadrujú možný vývoj situácie na vonkajších hraniciach v oblasti nelegálnej migrácievýziev zistených v cykle viacročnej strategickej politiky európskeho integrovaného riadenia hraníc.

(3)  Každý plán v rámci integrovaného plánovania zahŕňa scenár, vzhľadom na ktorý sa vypracúva. Scenáre sa vyvodzujú z analýzy rizík a vyjadrujú možný vývoj situácie na vonkajších hraniciach, vývoj v rámci každej zložky európskeho integrovaného riadenia hraníc, ako sa stanovuje v článku 3,výzvy zistené v cykle viacročnej strategickej politiky európskeho integrovaného riadenia hraníc.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 10 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Úlohy Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  S cieľom prispieť k efektívnej kontrole hraníc a návratom na vysokej a jednotnej úrovni agentúra vykonáva tieto úlohy:

(1)  S cieľom prispieť k efektívnej, vysokej a jednotnej úrovni kontroly hraníc, uľahčovať pohyb cestujúcich bona fide a odhaľovať cezhraničnú trestnú činnosť vo vzťahu k vnútornej bezpečnosti, riadeniu migrácie a návratom a predchádzať im agentúra, ktorá zároveň zamedzuje zbytočnej duplicite operačnej činnosti členských štátov, podporuje realizáciu európskeho integrovaného riadenia hraníc a vykonáva tieto úlohy:

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  monitoruje dodržiavanie základných práv na vonkajších hraniciach a v rámci operácií návratu prostredníctvom pracovníka pre základné práva a nezávislých členov monitorovacích skupín pre návrat v spolupráci s Agentúrou Európskej únie pre základné práva;

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  pomáha členským štátom v situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc na vonkajších hraniciach, a to spustením rýchlych pohraničných zásahov na vonkajších hraniciach tých členských štátov, ktoré sú vystavené osobitným a neúmerným výzvam, zohľadňujúc, že v niektorých situáciách môže dôjsť k humanitárnym núdzovým situáciám a záchrane na mori v súlade s právom Únie a s medzinárodným právom,

7.  pomáha členským štátom na ich žiadosť v situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc na vonkajších hraniciach, a to spustením rýchlych pohraničných zásahov na vonkajších hraniciach tých členských štátov, ktoré sú vystavené osobitným a neúmerným výzvam, zohľadňujúc, že v niektorých situáciách môže dôjsť k humanitárnym núdzovým situáciám a záchrane na mori v súlade s právom Únie a s medzinárodným právom,

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  poskytuje technickú a operačnú pomoc členským štátom a tretím krajinám v súlade s nariadením (EÚ) č. 656/2014 a s medzinárodným právom pri podpore pátracích a záchranných operácií týkajúcich sa osôb v núdzi na mori, ku ktorým môže dôjsť počas operácií hraničného dozoru na mori,

8.  poskytuje technickú a operačnú pomoc členským štátom a tretím krajinám pri podpore pátracích a záchranných operácií týkajúcich sa osôb v núdzi na mori v súlade s medzinárodným právom vrátane operácií vykonávaných podľa nariadenia (EÚ) č. 656/2014,

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  nasadzuje stály zbor európskej pohraničnej a pobrežnej stráže v rámci tímov riadenia hraníc, podporných tímov pre riadenie migrácie a návratových tímov počas spoločných operácií a rýchlych pohraničných zásahov, návratových operácií a návratových intervencií,

9.  vytvorí stály zbor európskej pohraničnej a pobrežnej stráže vrátane posilnenia rezervy rýchleho zásahu, ako sa uvádza v tomto nariadení, a nasadí ho v rámci tímov riadenia hraníc, podporných tímov pre riadenie migrácie a návratových tímov počas spoločných operácií a rýchlych pohraničných zásahov, návratových operácií a návratových intervencií,

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11a.  vytvorí vnútorný mechanizmus kontroly kvality s cieľom zistiť úroveň odbornej prípravy, osobitné odborné znalosti a profesionalitu, ktoré má personál agentúry, najmä stáli zamestnanci, ktorí sa podieľajú na kontrole hraníc a návratoch;

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

12.  v rámci riadenia migrácie podporuje tímy v problémových oblastiach alebo kontrolovaných centrách,

12.  v rámci riadenia migrácie podporuje tímy v problémových oblastiach a nasadzuje operačných pracovníkov a technické vybavenie na poskytovanie pomoci pri skríningu, vedení pohovorov, identifikácii a odoberaní odtlačkov prstov;

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

13.  nasadzuje operačných pracovníkov a technické vybavenie na poskytovanie pomoci pri skríningu, hĺbkovom pohovore, identifikácii a snímaní odtlačkov prstov,

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

14.  v spolupráci s [Agentúrou Európskej únie pre azyl] a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi stanovuje postup na usmernenie osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu alebo chcú o ňu požiadať, a na poskytovanie počiatočných informácií týmto osobám,

14.  v spolupráci s [Agentúrou Európskej únie pre azyl] a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi stanovuje postup na usmernenie osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu alebo chcú o ňu požiadať, a na poskytovanie počiatočných informácií týmto osobám, ako aj postup na určenie zraniteľných skupín,

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

15.  poskytuje pomoc vo všetkých fázach procesu návratu a pri koordinácii a organizácii návratových operácií, ako aj návratových intervencií,

15.  poskytuje pomoc a monitoruje dodržiavanie základných práv vo všetkých fázach procesu návratu bez toho, aby hodnotila skutkovú podstatu rozhodnutí o návrate, za ktoré nesú naďalej výlučnú zodpovednosť členské štáty, pomáha pri koordinácii a organizácii návratových operácií a poskytuje technickú a operačnú podporu pri plnení povinnosti vracať navrátilcov, ako aj technickú a operačnú podporu návratových operácií a zásahov;

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

16.  pomáha členským štátom v situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc na vykonanie povinnosti návratu neregulárnych migrantov vrátane koordinácie alebo organizovania návratových operácií,

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

17.  vytvára rezervu členov monitorovacej skupiny pre nútený návrat,

17.  vytvára rezervu členov monitorovacej skupiny pre nútený návrat v spolupráci s Agentúrou Európskej únie pre základné práva a rezervy členov eskortných skupín pre nútený návrat a odborníkov na návrat;

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

19.  v rámci príslušných mandátov dotknutých agentúr spolupracuje s Europolom a Eurojustom a poskytuje podporu členským štátom v situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc na vonkajších hraniciach v rámci boja proti organizovanej cezhraničnej trestnej činnosti a terorizmu,

19.  v rámci príslušných mandátov dotknutých agentúr spolupracuje s Europolom a Eurojustom a poskytuje podporu členským štátom v situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc na vonkajších hraniciach v rámci boja proti cezhraničnej trestnej činnosti,

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

20.  spolupracuje s Agentúrou Európskej únie pre azyl, najmä s cieľom uľahčiť opatrenia týkajúce sa návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorých žiadosť o medzinárodnú ochranu bola zamietnutá konečným rozhodnutím,

20.  spolupracuje s [Agentúrou Európskej únie pre azyl],

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 20 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

20a.  spolupracuje s Agentúrou Európskej únie pre základné práva s cieľom zabezpečiť v rámci všetkých svojich činností nepretržité a jednotné uplatňovanie acquis Únie v oblasti základných práv,

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

21.  spolupracuje s Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva a Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou v rámci ich príslušných mandátov s cieľom podporovať vnútroštátne orgány plniace funkcie pobrežnej stráže, ako sa stanovuje v článku 70, a to poskytovaním služieb, informácií, vybavenia a odbornej prípravy, ako aj koordináciou viacúčelových operácií,

21.  spolupracuje s Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva a Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou v rámci ich príslušných mandátov s cieľom podporovať vnútroštátne orgány plniace funkcie pobrežnej stráže, ako sa stanovuje v článku 70, vrátane zachraňovania životov migrantov a utečencov, a to poskytovaním služieb, informácií, vybavenia a odbornej prípravy, ako aj koordináciou viacúčelových operácií,

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

22.  spolupracuje s tretími krajinami v oblastiach, ktorých sa nariadenie týka, a to aj prostredníctvom možného operačného nasadenia tímov riadenia hraníc a návratových tímov v tretích krajinách,

22.  spolupracuje s tretími krajinami v oblastiach, ktorých sa nariadenie týka, a to aj prostredníctvom možného operačného nasadenia tímov riadenia hraníc v tretích krajinách,

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

23.  podporuje tretie krajiny pri koordinácii alebo organizácii činností v oblasti návratu do iných tretích krajín vrátane výmeny osobných údajov na účely návratu,

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

25.  pomáha členským štátom a tretím krajinám pri odbornej príprave príslušníkov vnútroštátnej pohraničnej stráže, iných príslušných pracovníkov a odborníkov na problematiku návratu vrátane zavedenia spoločných noriem odbornej prípravy,

25.  pomáha členským štátom a tretím krajinám pri odbornej príprave príslušníkov vnútroštátnej pohraničnej stráže, iných príslušných pracovníkov a odborníkov na problematiku návratu, a to aj zavádzaním spoločných noriem a programov odbornej prípravy, ktoré zahŕňajú základné práva,

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

26.  podieľa sa na rozvoji a riadení výskumných a inovačných činností relevantných z hľadiska kontroly a dozoru na vonkajších hraniciach vrátane používania moderných technológií na úseku hraničného dozoru a vypracúva pilotné projekty týkajúce sa záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie,

26.  podieľa sa na rozvoji a riadení výskumných a inovačných činností relevantných z hľadiska riadenia vonkajších hranícvrátane používania moderných technológií na úseku hraničného dozoru a v prípade potreby vypracúva pilotné projekty na vykonávanie činností stanovených v tomto nariadení,

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

27.  podporuje vypracovanie technických noriem pre vybavenie v oblasti kontroly hraníc a návratu, a to aj pre prepojenie systémov a sietí,

27.  podporuje vypracovanie technických noriem pre vybavenie v oblasti riadenia hraníc a návratu, a to aj pre prepojenie systémov a sietí,

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

29.  v súlade s [nariadením (ES) č. 45/2001] vyvíja a prevádzkuje informačné systémy, ktoré umožňujú rýchlu a spoľahlivú výmenu informácií o rizikách vznikajúcich pri riadení vonkajších hraníc, nelegálnom prisťahovalectve a návrate v úzkej spolupráci s Komisiou, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, ako aj s Európskou migračnou sieťou zriadenou rozhodnutím 2008/381/ES,

29.  v súlade s nariadením () 2018/1725 vyvíja a prevádzkuje informačné systémy, ktoré umožňujú rýchlu a spoľahlivú výmenu informácií o rizikách vznikajúcich pri riadení vonkajších hraníc, neregulárnej migrácii a návrate v úzkej spolupráci s Komisiou, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, ako aj s Európskou migračnou sieťou zriadenou rozhodnutím 2008/381/ES,

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

30.  v prípade potreby poskytuje pomoc potrebnú na vytvorenie spoločného prostredia na výmenu informácií vrátane interoperability systémov,

30.  poskytuje pomoc potrebnú v rámci integrovaného námorného dozoru na vytvorenie spoločného prostredia na výmenu informácií vrátane interoperability systémov,

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 30 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

30a.  prijíma a presadzuje najvyššie normy pre postupy riadenia hraníc, pričom umožňuje transparentnosť a verejnú kontrolu a zabezpečuje rešpektovanie, ochranu a presadzovanie základných práv a zásady právneho štátu,

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

32.  plní úlohy a povinnosti zverené agentúre podľa [nariadenia, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informáciepovolenia (ETIAS)] a zabezpečuje vytvorenie a prevádzku centrálnej jednotky ETIAS v súlade s článkom 7 [nariadenia, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS)].

32.  plní úlohy a povinnosti zverené agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentuRady () 2018/12401a a zabezpečuje vytvorenie a prevádzku centrálnej jednotky ETIAS v súlade s článkom 7 uvedeného nariadenia,

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240 z 12. septembra 2018, ktorým sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/1624 a (EÚ) 2017/2226 (Ú. v. EÚ L 236, 19.9.2018, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 32 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

32a.  pomáha členským štátom pri predchádzaní a odhaľovaní cezhraničnej trestnej činnosti, ako je prevádzačstvo migrantov, obchodovanie s ľuďmi a terorizmus na vonkajších hraniciach a v predhraničnej oblasti,

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 32 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

32b.  pomáha členským štátom pri uľahčovaní prekračovania vonkajších hraníc (oprávnenými) cestujúcimi bona fide.

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra z vlastného podnetu komunikuje o záležitostiach, ktoré patria do rozsahu jej mandátu. Poskytuje verejnosti presné a komplexné informácie o svojich činnostiach.

Agentúra komunikuje o záležitostiach, ktoré patria do rozsahu jej mandátu. Poskytuje verejnosti presné, podrobné, včasné a komplexné informácie o svojich činnostiach a analýzach.

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  S cieľom vykonávať úlohy, ktoré sa im uložili týmto nariadením, najmä aby agentúra mohla monitorovať migračné toky do Únie a v rámci nej, vykonávať analýzy rizík a posudzovanie zraniteľnosti, ako aj poskytovať technickú a operačnú pomoc v oblasti návratu, agentúra a vnútroštátne orgány zodpovedné za riadenie hraníc a návraty vrátane pobrežnej stráže v rozsahu, v akom vykonáva úlohy kontroly hraníc, v súlade s týmto nariadením a inými príslušnými právnymi predpismi Únie a jednotlivých štátov, pokiaľ ide o výmenu informácií, si včas a presne vymieňajú všetky potrebné informácie.

1.  S cieľom vykonávať úlohy, ktoré sa im uložili týmto nariadením, vykonávať analýzy rizík a posudzovanie zraniteľnosti, ako aj poskytovať technickú a operačnú pomoc v oblasti návratu agentúra a vnútroštátne orgány zodpovedné za riadenie hraníc a návraty vrátane pobrežnej stráže v rozsahu, v akom vykonáva úlohy kontroly hraníc, v súlade s týmto nariadením a inými príslušnými právnymi predpismi Únie a jednotlivých štátov, pokiaľ ide o výmenu informácií, si včas a presne vymieňajú všetky potrebné informácie.

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Agentúra prijme všetky vhodné opatrenia na uľahčenie výmeny informácií, ktoré sú významné pre jej úlohy, s Komisiou a členskými štátmi a prípadne aj príslušnými agentúrami Únie.

2.  Agentúra prijme všetky vhodné opatrenia na uľahčenie výmeny informácií, ktoré sú významné pre jej úlohy, s Komisiou a členskými štátmi a prípadne aj výmeny informácií relevantných z hľadiska vykonávania svojich úloh s príslušnými agentúrami Únie v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Agentúra a [Agentúra Európskej únie pre azyl] si vymieňajú informácie na účely analýzy rizík, zberu štatistických údajov, posúdenia situácie v tretích krajinách, odbornej prípravy a na účely podpory členských štátov pri plánovaní pre prípad nepredvídaných udalostí. Na tieto účely sa medzi agentúrami vyvinú potrebné nástroje a štruktúry.

3.  Na účely výmeny informácií, ako sa stanovuje v odsekoch 1 a 2, sa medzi agentúrami vypracujú potrebné nástroje a štruktúry.

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty určia národný kontaktný bod pre komunikáciu s agentúrou o všetkých záležitostiach týkajúcich sa činností agentúry. Národný kontaktný bod je vždy dostupný a zabezpečuje včasnú distribúciu všetkých informácií z agentúry ku každému príslušnému orgánu v dotknutom členskom štáte, a to najmä členom riadiacej rady a národnému koordinačnému centru.

Členské štáty určia národný kontaktný bod pre komunikáciu s agentúrou o všetkých záležitostiach týkajúcich sa činností agentúry. Národný kontaktný bod sa určuje na administratívne účely na uľahčenie bežnej komunikácie medzi agentúrou a členskými štátmi. Na účely zabezpečenia šírenia naliehavých a operačných informácií pôsobia ako kontaktné body národné koordinačné centrá.

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra vytvorí a spravuje komunikačnú sieť na účely poskytovania komunikačných a analytických nástrojov a umožnenia výmeny citlivých neutajovaných a utajovaných skutočností bezpečným spôsobom a v takmer reálnom čase s národnými koordinačnými centrami a medzi nimi. Táto sieť je v prevádzke dvadsaťštyri hodín denne a sedem dní v týždni a umožňuje:

1.  Agentúra vytvorí a spravuje komunikačnú sieť na účely poskytovania komunikačných a analytických nástrojov a umožnenia výmeny citlivých neutajovaných a utajovaných skutočností bezpečným spôsobom a v takmer reálnom čase s národnými koordinačnými centrami a medzi nimi. Sieť musí byť počas celého svojho životného cyklu v súlade so všetkými právnymi predpismi Únie o ochrane údajov. Je v prevádzke dvadsaťštyri hodín denne a sedem dní v týždni a umožňuje:

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra môže prijať všetky opatrenia potrebné na uľahčenie výmeny informácií, ktoré sú významné pre jej úlohy, s Komisiou a členskými štátmi a prípadne aj s tretími stranami a tretími krajinami, ako sa uvádza v článkoch 69 a 71.

1.  Agentúra môže prijať všetky opatrenia potrebné na uľahčenie výmeny informácií, ktoré sú významné pre jej úlohy, s Európskym parlamentom, Komisiou a členskými štátmi a prípadne aj s medzinárodnými organizáciami, inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie podľa článku 69 a s tretími krajinami, ako sa uvádza v článku 72.

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Agentúra vytvorí, zavedie a prevádzkuje informačný systém umožňujúci výmenu utajovaných a citlivých neutajovaných skutočností s uvedenými aktérmi, ako aj výmenu osobných údajov uvedených v článku 80 a článkoch 87 až 91 v súlade s rozhodnutím Komisie (EÚ, Euratom) 2015/44439, rozhodnutím Komisie 2015/44340[nariadením (ES) č. 45/2001].

2.  Agentúra vytvorí, zavedie a prevádzkuje informačný systém umožňujúci výmenu utajovaných a citlivých neutajovaných skutočností s uvedenými aktérmi, ako aj výmenu osobných údajov uvedených v článku 80 a článkoch 87 až 91 v súlade s rozhodnutím Komisie (EÚ, Euratom) 2015/44439, rozhodnutím Komisie 2015/44340 a nariadením () 2018/1725.

__________________

__________________

39 Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 z 13. marca 2015 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 53).

39 Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 z 13. marca 2015 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 53).

40 Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 z 13. marca 2015 o bezpečnosti v Komisii (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 41).

40 Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 z 13. marca 2015 o bezpečnosti v Komisii (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 41).

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V súvislosti s návratom agentúra vyvinie a prevádzkuje centrálny systém riadenia návratu pre potreby spracúvania všetkých informácií, ktoré agentúra potrebuje na poskytovanie operačnej pomoci v súlade s článkom 49 a ktoré boli automaticky oznámené z vnútroštátnych systémov členských štátov vrátane operačných údajov týkajúcich sa návratu.

4.  V súvislosti s návratom agentúra vyvinie a prevádzkuje aplikáciu na riadenie neregulárnej migrácie (IRMA) ako platformu pre potreby spracúvania všetkých informácií, ktoré agentúra potrebuje na poskytovanie operačnej pomoci v súlade s článkom 49 a ktoré boli automaticky oznámené z vnútroštátnych systémov členských štátov vrátane operačných údajov týkajúcich sa návratu.

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  mali riadny prístup k príslušným systémom a sieťam;

a)  mali riadny a nepretržitý prístup k príslušným systémom a sieťam;

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa v záujme zlepšenia situačnej informovanosti a zvýšenia reakčnej spôsobilosti pre potreby riadenia hraníc Únie zriaďuje systém EUROSUR ako integrovaný rámec na výmenu informácií a spoluprácu v európskej pohraničnej a pobrežnej stráži na účely odhaľovania, prevencie a potláčania nelegálneho prisťahovalectva a cezhraničnej trestnej činnosti a prispievania k zabezpečeniu ochrany životov migrantov a ich zachraňovaniu.

Týmto nariadením sa v záujme zlepšenia situačnej informovanosti a zvýšenia reakčnej spôsobilosti na účely riadenia hraníc vrátane odhaľovania, prevencie a potláčania neregulárnej migrácie a cezhraničnej trestnej činnosti a prispievania k zabezpečeniu ochrany životov migrantov a ich zachraňovaniu zriaďuje systém EUROSUR ako integrovaný rámec na výmenu informácií a spoluprácu v rámci európskej pohraničnej a pobrežnej stráže.

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Systém EUROSUR sa vzťahuje na hraničné kontroly na schválených hraničných priechodoch a na dozor nad vonkajšími pozemnými, námornými a vzdušnými hranicami vrátane monitorovania, odhaľovania, identifikácie, sledovania, predchádzania a zachytávania neoprávneného prekračovania hraníc na účely odhaľovania, prevencie a potláčania nelegálneho prisťahovalectva a cezhraničnej trestnej činnosti a prispievania k zabezpečeniu ochrany životov migrantov a ich zachraňovaniu.

(1)  Systém EUROSUR sa vzťahuje na hraničné kontroly na schválených hraničných priechodoch a na dozor nad vonkajšími pozemnými, námornými a vzdušnými hranicami vrátane monitorovania, odhaľovania, identifikácie, sledovania, predchádzania a zachytávania neoprávneného prekračovania hraníc na účely odhaľovania, prevencie a potláčania neregulárnej migrácie a cezhraničnej trestnej činnosti a prispievania k zabezpečeniu ochrany životov migrantov a ich zachraňovaniu. Členské štáty môžu systému EUROSUR poskytovať informácie o sekundárnych pohyboch v rámci Únie, pokiaľ ide o migračné trendy, objem a trasy, aby zlepšili informovanosť o situácii.

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Národné koordinačné centrá poskytujú agentúre prostredníctvom komunikačnej siete a príslušných systémov informácie zo svojich národných situačných prehľadov, v prípade potreby aj z osobitných situačných prehľadov, ktoré sú potrebné pre vypracovanie a vedenie európskeho situačného prehľadu.

(2)  Národné koordinačné centrá poskytujú agentúre prostredníctvom komunikačnej siete informácie zo svojich národných situačných prehľadov, v prípade potreby aj z osobitných situačných prehľadov, ktoré sú potrebné pre vypracovanie a vedenie európskeho situačného prehľadu.

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Agentúra sústavne monitoruje kvalitu služieb ponúkaných v komunikačnej sieti, ako aj kvalitu údajov poskytovaných v situačnom prehľade EUROSUR.

(2)  Agentúra sústavne a nepretržite monitoruje kvalitu služieb ponúkaných v komunikačnej sieti, ako aj kvalitu údajov poskytovaných v situačnom prehľade systému EUROSUR.

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Národné situačné prehľady, európsky situačný prehľad a osobitný situačný prehľad sa vytvárajú prostredníctvom zberu, hodnotenia, porovnávania, analýzy, výkladu, generovania, vizualizácie a šírenia informácií.

Národné situačné prehľady, európsky situačný prehľad a osobitný situačný prehľad sa vytvárajú prostredníctvom zberu, hodnotenia, porovnávania, analýzy, výkladu, generovania, vizualizácie a šírenia informácií, ak členské štáty majú tieto informácie k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vrstva udalostí zahŕňajúca všetky udalosti týkajúce sa neoprávneného prekročenia hranice, cezhraničnej trestnej činnosti a odhaľovania neoprávnených sekundárnych pohybov;

a)  vrstva udalostí zahŕňajúca všetky udalosti a mimoriadne udalosti týkajúce sa neoprávneného prekročenia hranice a cezhraničnej trestnej činnosti. Členské štáty môžu takisto poskytovať informácie o neoprávnených sekundárnych pohyboch z hľadiska trendov, objemov a trás;

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Národné koordinačné centrum prisúdi každej mimoriadnej udalosti v rámci vrstvy udalostí národného situačného prehľadu jediný orientačný stupeň vplyvu v rozsahu od „nízky“ a „stredný“ po „vysoký“ a „kritický“. Všetky mimoriadne udalosti sa oznámia aj agentúre.

(3)  Národné koordinačné centrum prisúdi každej mimoriadnej udalosti v rámci vrstvy udalostí národného situačného prehľadu jediný orientačný stupeň vplyvu v rozsahu od „nízky“ a „stredný“ po „vysoký“. Všetky mimoriadne udalosti sa oznámia agentúre.

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  delegácie a misie Únie a operácie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky;

c)  delegácie a misie Únie;

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  mimoriadnych udalostí v operačnej oblasti spoločnej operácie alebo rýchleho zásahu koordinovaného agentúrou alebo v problémovej oblasti alebo kontrolovanom centre.

c)  mimoriadnych udalostí v operačnej oblasti spoločnej operácie alebo rýchleho zásahu koordinovaného agentúrou alebo v problémovej oblasti.

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Operačná vrstva európskeho situačného prehľadu obsahuje informácie o spoločných operáciách a rýchlych zásahoch koordinovaných agentúrou, o problémových oblastiach a kontrolovaných centrách vrátane mandátu, miesta, stavu a doby trvania misie, ako aj informácie o členských štátoch a ďalších zapojených aktéroch, denné a týždenné situačné hlásenia, štatistické údaje a informačné balíky pre médiá.

(4)  Operačná vrstva európskeho situačného prehľadu obsahuje informácie o spoločných operáciách a rýchlych zásahoch koordinovaných agentúrou, o problémových oblastiach vrátane mandátu, miesta, stavu a času trvania misie, ako aj informácie o členských štátoch a ďalších zapojených aktéroch, denné a týždenné situačné hlásenia, štatistické údaje a informačné balíky pre médiá.

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Agentúra a členské štáty môžu vytvárať a viesť osobitné situačné prehľady s cieľom podporovať osobitné operačné činnosti na vonkajších hraniciach alebo zabezpečiť výmenu informácií s tretími stranami uvedenými v článku 69 alebo tretími krajinami, ako sa stanovuje v článku 76, resp. s takýmito tretími stranami aj takýmito tretími krajinami.

(1)  Agentúra a členské štáty môžu vytvárať a viesť osobitné situačné prehľady s cieľom podporovať osobitné operačné činnosti na vonkajších hraniciach alebo zabezpečiť výmenu informácií s medzinárodnými organizáciami, inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie uvedenými v článku 69 alebo tretími krajinami, ako sa stanovuje v článku 76.

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  selektívneho monitorovania prístavov a pobrežia určených tretích krajín, ktoré boli prostredníctvom analýzy rizík a informácií identifikované ako miesta nalodenia alebo tranzitu pre plavidlá alebo iné prostriedky používané na nelegálne prisťahovalectvo alebo cezhraničnú trestnú činnosť;

a)  selektívneho monitorovania prístavov a pobrežia určených tretích krajín, ktoré boli prostredníctvom analýzy rizík a informácií identifikované ako miesta nalodenia alebo tranzitu pre plavidlá alebo iné prostriedky používané na neregulárnu migráciu alebo cezhraničnú trestnú činnosť;

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  sledovania plavidiel alebo iných prostriedkov na šírom mori, v súvislosti s ktorými existuje podozrenie, že sú používané na nelegálne prisťahovalectvo alebo cezhraničnú trestnú činnosť, alebo v súvislosti s ktorými bolo zistené, že sa na tieto účely používajú;

b)  sledovania plavidiel alebo iných prostriedkov na šírom mori, v súvislosti s ktorými existuje podozrenie, že sú používané na neregulárnu migráciu, prevážanie osôb v núdzi na mori vyžadujúce si začatie pátracej a záchrannej operácie alebo sú používané na cezhraničnú trestnú činnosť;

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  monitorovania určených oblastí v pôsobnosti námorníctva s cieľom odhaliť, identifikovať a sledovať plavidlá a iné prostriedky používané na nelegálne prisťahovalectvo alebo cezhraničnú trestnú činnosť, alebo v súvislosti s ktorými existuje podozrenie, že sa na tieto účely používajú;

c)  monitorovania určených oblastí v pôsobnosti námorníctva s cieľom odhaliť, identifikovať a sledovať plavidlá a iné prostriedky používané na neregulárnu migráciu, prevážanie osôb v núdzi na mori vyžadujúce si začatie pátracej a záchrannej operácie alebo používané na cezhraničnú trestnú činnosť;

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  monitorovania určených oblastí vzdušných hraníc s cieľom odhaliť, identifikovať a sledovať lietadlá a iné formy vybavenia používané na neregulárnu migráciu alebo cezhraničnú trestnú činnosť, resp. v súvislosti s ktorými existuje podozrenie, že sa používajú na neregulárnu migráciu alebo cezhraničnú trestnú činnosť;

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  environmentálneho posudzovania určených oblastí v pôsobnosti námorníctva a na vonkajších pozemných a vzdušných hraniciach na účely optimalizácie monitorovacích a hliadkovacích činností;

d)  environmentálneho posudzovania určených oblastí v pôsobnosti námorníctva a na vonkajších pozemných a vzdušných hraniciach na účely optimalizácie pátracích a záchranných, monitorovacích a hliadkovacích činností;

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  selektívneho monitorovania určených predhraničných oblastí na vonkajších hraniciach, ktoré boli prostredníctvom analýzy rizík a informácií identifikované ako potenciálne oblasti odchodu alebo tranzitu pre nelegálne prisťahovalectvo alebo cezhraničnú trestnú činnosť;

e)  selektívneho monitorovania určených predhraničných oblastí na vonkajších hraniciach, ktoré boli prostredníctvom analýzy rizík a informácií identifikované ako potenciálne oblasti odchodu alebo tranzitu pre neregulárnu migráciu alebo cezhraničnú trestnú činnosť;

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  monitorovania migračných tokov do Únie a v rámci Únie;

f)  monitorovania trendov, objemov a trás migračných tokov do Únie a v rámci Únie;

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  monitorovania médií, spravodajských informácií z verejne dostupných zdrojov a analýzy internetových aktivít v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/68042 na účely predchádzania nelegálnemu prisťahovalectvu alebo cezhraničnej trestnej činnosti;

g)  monitorovania médií, spravodajských informácií z verejne dostupných zdrojov a analýzy internetových aktivít v súlade so smernicou (EÚ) 2016/68042 alebo prípade s nariadením (EÚ) 2016/679 na účely predchádzania neregulárnej migrácii alebo cezhraničnej trestnej činnosti;

__________________

__________________

42 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

42 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  analýzy rozsiahlych informačných systémov na účely odhaľovania meniacich sa trás a spôsobov používaných v nelegálnom prisťahovalectve a cezhraničnej trestnej činnosti.

h)  analýzy rozsiahlych informačných systémov na účely odhaľovania meniacich sa trás a spôsobov používaných v neregulárnej migrácii a cezhraničnej trestnej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    175

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra monitoruje migračné toky do Únie a v rámci nej, trendy a ďalšie možné výzvy na vonkajších hraniciach Únie, a to aj v súvislosti s návratom. Agentúra na tento účel rozhodnutím riadiacej rady na základe návrhu výkonného riaditeľa vytvorí spoločný integrovaný model analýzy rizík, ktorý bude uplatňovať spolu s členskými štátmi. Spoločný integrovaný model analýzy rizík sa aktualizuje na základe výsledkov hodnotenia cyklu viacročnej strategickej politiky európskeho integrovaného riadenia hraníc uvedeného v článku 8 ods. 7. Agentúra uskutočňuje aj posúdenie zraniteľnosti v súlade s článkom 33.

1.  Agentúra monitoruje migračné toky do Únie,pokiaľ jej členské štáty poskytnú takéto informácie, migračné trendy, objem a trasy v rámci Únie, ako aj trendy a ďalšie možné výzvy na vonkajších hraniciach Únie, a to aj v súvislosti s návratom. Agentúra na tento účel rozhodnutím riadiacej rady na základe návrhu výkonného riaditeľa vytvorí spoločný integrovaný model analýzy rizík, ktorý bude uplatňovať spolu s členskými štátmi. Spoločný integrovaný model analýzy rizík sa vytvorí a aktualizuje na základe výsledkov hodnotenia cyklu viacročnej strategickej politiky európskeho integrovaného riadenia hraníc uvedeného v článku 8 ods. 7. Agentúra uskutočňuje aj posúdenie zraniteľnosti v súlade s článkom 33.

Pozmeňujúci návrh    176

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Analýzy rizík uvádzané v odseku 2 vypracované agentúrou sa vzťahujú na všetky dôležité aspekty týkajúce sa európskeho integrovaného riadenia hraníc s cieľom vypracovať mechanizmus včasného varovania.

3.  Analýzy rizík uvádzané v odseku 2 vypracované agentúrou sa vzťahujú na všetky zložky európskeho integrovaného riadenia hraníc s cieľom vypracovať mechanizmus včasného varovania.

Pozmeňujúci návrh    177

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Agentúra vypracuje a zverejní svoju metodiku a kritériá analýzy rizika.

Pozmeňujúci návrh    178

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty poskytujú agentúre všetky potrebné informácie o danej situácii, trendoch a prípadných hrozbách na vonkajších hraniciach a v oblasti návratu. Členské štáty pravidelne alebo na základe žiadosti agentúry poskytujú agentúre všetky dôležité informácie, ako sú štatistické a operačné údaje získané v súvislosti s vykonávaním schengenského acquis, ako aj informácie získané z analytickej vrstvy národného situačného prehľadu, ako sa stanovuje v článku 26.

4.  Členské štáty poskytujú agentúre všetky potrebné informácie o danej situácii, trendoch a prípadných rizikách na vonkajších hraniciach a v oblasti návratu. Členské štáty pravidelne alebo na základe žiadosti agentúry poskytujú agentúre všetky dôležité informácie, ako sú štatistické a operačné údaje získané v súvislosti s vykonávaním schengenského acquis, ako aj informácie získané z analytickej vrstvy národného situačného prehľadu, ako sa stanovuje v článku 26.

Pozmeňujúci návrh    179

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5 a.  Vo výsledkoch analýz rizík musia byť údaje anonymizované.

Pozmeňujúci návrh    180

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra zabezpečuje pravidelné monitorovanie riadenia vonkajších hraníc a návratu zo strany všetkých členských štátov prostredníctvom styčných dôstojníkov agentúry.

Agentúra zabezpečuje pravidelné monitorovanie vykonávania európskeho integrovaného riadenia hraníc zo strany všetkých členských štátov prostredníctvom styčných dôstojníkov agentúry.

Pozmeňujúci návrh    181

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podporujú zber informácií, ktoré požaduje agentúra na monitorovanie nelegálnej migrácie a analýzu rizík podľa článku 30;

b)  podporujú zber informácií, ktoré požaduje agentúra na monitorovanie neregulárnej migrácie a analýzu rizík podľa článku 30;

Pozmeňujúci návrh    182

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  monitorujú opatrenia prijaté členskými štátmi na hraničných úsekoch, ktorým je priradený vysoký alebo kritický stupeň vplyvu v súlade s článkom 35;

d)  monitorujú opatrenia prijaté členskými štátmi na hraničných úsekoch, ktorým je priradený vysoký stupeň vplyvu v súlade s článkom 35;

Pozmeňujúci návrh    183

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 3 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  podávajú výkonnému riaditeľovi a pracovníkovi pre základné práva správu o všetkých obavách v súvislosti so základnými právami alebo o ich porušovaní vo vzťahu k riadeniu vonkajších hraníc a návratu a o opatreniach v nadväznosti na akékoľvek sťažnosti týkajúce sa jedného alebo viacerých členských štátov;

Pozmeňujúci návrh    184

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 3 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

eb)  v prípade potreby spolupracujú s pracovníkom pre základné práva s cieľom prispieť k podporovaniu dodržiavania základných práv v rámci činnosti agentúry v súlade s písmenom e);

Pozmeňujúci návrh    185

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 3 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  monitorujú opatrenia prijaté členským štátom v súvislosti s návratom a podporou zberu informácií, ktoré agentúra požaduje na vykonávanie činností uvedených v článku 49.

j)  monitorujú opatrenia prijaté členským štátom a uľahčujú komunikáciu medzi členským štátom a agentúrou v súvislosti s návratom a podporou zberu informácií, ktoré agentúra požaduje na vykonávanie činností uvedených v článku 49.

Pozmeňujúci návrh    186

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Ak správy styčného dôstojníka uvedené v ods. 3 písm. f) vyvolajú obavy z hľadiska dodržiavania základných práv v prípade príslušného členského štátu, pracovník pre základné práva o tom bezodkladne informuje ombudsmana EÚ a Agentúru EÚ pre základné práva.

Pozmeňujúci návrh    187

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Správa styčného dôstojníka je súčasťou posudzovania zraniteľnosti, ako sa uvádza v článku 33. Správa sa postupuje dotknutému členskému štátu.

6.  Správa styčného dôstojníka je súčasťou posudzovania zraniteľnosti, ako sa uvádza v článku 33.

Pozmeňujúci návrh    188

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Agentúra monitoruje a posudzuje dostupnosť technického vybavenia, systémov, kapacít, zdrojov, infraštruktúry, primerane kvalifikovaných a vyškolených zamestnancov z členských štátov potrebných na kontrolu hraníc, ako sa vymedzuje v článku 3 ods. 1 písm. a). V tejto súvislosti agentúra posúdi plány rozvoja kapacít uvedené v článku 67 ods. 4 z hľadiska ich realizovateľnosti a vykonávania. Pre potreby budúceho plánovania to vykonáva ako preventívne opatrenie na základe analýzy rizík vypracovanej v súlade s článkom 30 ods. 2. Agentúra vykonáva takéto monitorovanie a posudzovanie najmenej raz ročne, pokiaľ výkonný riaditeľ na základe posúdení rizík alebo predchádzajúceho posúdenia zraniteľnosti nerozhodne inak.

2.  Agentúra monitoruje a posudzuje dostupnosť technického vybavenia, systémov, kapacít, zdrojov, infraštruktúry, primerane kvalifikovaných a vyškolených zamestnancov z členských štátov potrebných na kontrolu hraníc, ako sa vymedzuje v článku 3 ods. 1 písm. a), pri plnom dodržiavaní základných práv. V tejto súvislosti agentúra posúdi plány rozvoja kapacít uvedené v článku 67 ods. 4 z hľadiska ich realizovateľnosti a vykonávania. Pre potreby budúceho plánovania to vykonáva ako preventívne opatrenie na základe analýzy rizík vypracovanej v súlade s článkom 30 ods. 2. Agentúra vykonáva takéto monitorovanie a posudzovanie najmenej raz ročne, pokiaľ výkonný riaditeľ na základe posúdení rizík alebo predchádzajúceho posúdenia zraniteľnosti nerozhodne inak. V každom prípade každý členský štát podlieha monitorovaniu a posudzovaniu aspoň raz za tri roky.

Pozmeňujúci návrh    189

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Posudzovanie zraniteľnosti je založené na objektívnych ukazovateľoch. O týchto ukazovateľoch rozhoduje riadiaca rada.

Pozmeňujúci návrh    190

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Objektívne ukazovatele uvedené v odseku 2a zahŕňajú okrem iného posúdenie dodržiavania základných práv. Metodika tohto aspektu posúdenia zraniteľnosti sa určí po konzultáciách s pracovníkom pre základné práva a poradným fórom, ako aj s inými príslušnými agentúrami Únie, ako sú [Agentúra Európskej únie pre azyl] a Agentúra Európskej únie pre základné práva.

Pozmeňujúci návrh    191

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článkov 9 a 67, členské štáty poskytnú na žiadosť agentúry informácie o technickom vybavení, pracovníkoch a v rámci možností o finančných zdrojoch, ktoré sú dostupné na vnútroštátnej úrovni na vykonávanie kontroly hraníc. Členské štáty tiež poskytnú na žiadosť agentúry informácie o svojich pohotovostných plánoch v oblasti riadenia hraníc.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článkov 9 a 67, členské štáty poskytnú na žiadosť agentúry informácie, ktoré nie sú na vnútroštátnej úrovni utajované a nie sú citlivé a sú potrebné na posúdenie zraniteľnosti, najmä pokiaľ ide o stav fungovania všetkých postupov na hraniciach v súlade s kapitolou II smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ, technické vybavenie, pracovníkov a v rámci možností finančné zdroje, ktoré sú dostupné na vnútroštátnej úrovni na vykonávanie kontroly hraníc. Členské štáty tiež poskytnú na žiadosť agentúry informácie, ktoré nie sú na vnútroštátnej úrovni utajované a nie sú citlivé, o svojich pohotovostných plánoch v oblasti riadenia hraníc.

Pozmeňujúci návrh    192

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Cieľom posúdenia zraniteľnosti je, aby agentúra posúdila schopnosť a pripravenosť členských štátov čeliť aktuálnym výzvam vrátane súčasných a budúcich hrozieb a výziev na vonkajších hraniciach; stanovila, najmä v prípade tých členských štátov, ktoré sú vystavené osobitným a neúmerným výzvam, možné bezprostredné dôsledky na vonkajších hraniciach a ich následný vplyv na fungovanie schengenského priestoru; a posúdila ich kapacitu prispievať do stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a do rezervy technického vybavenia vrátane rezervy technického vybavenia pre rýchly zásah. Uvedeným posúdením nie je dotknutý mechanizmus schengenského hodnotenia.

4.  Cieľom posúdenia zraniteľnosti je, aby agentúra posúdila schopnosť a pripravenosť členských štátov čeliť situačnému riziku vrátane súčasných a budúcich hrozieb a výziev na vonkajších hraniciach; stanovila, najmä v prípade tých členských štátov, ktoré sú vystavené osobitným a neúmerným výzvam, možné bezprostredné dôsledky na vonkajších hraniciach a ich následný vplyv na fungovanie schengenského priestoru; a posúdila ich kapacitu prispievať do stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a do rezervy technického vybavenia vrátane rezervy technického vybavenia pre rýchly zásah. Uvedeným posúdením nie je dotknutý mechanizmus schengenského hodnotenia.

Pozmeňujúci návrh    193

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  V tomto posúdení zraniteľnosti agentúra zohľadňuje schopnosť členských štátov vykonávať všetky úlohy riadenia hraníc vrátane ich schopnosti zvládnuť potenciálny príchod vysokého počtu osôb na ich územie.

5.  V tomto posúdení zraniteľnosti agentúra posúdi kvalitatívnu a kvantitatívnu schopnosť členských štátov vykonávať všetky úlohy riadenia hraníc vrátane ich schopnosti zvládnuť potenciálny príchod vysokého počtu osôb na ich územie. Agentúra na tento účel v náležitých prípadoch konzultuje s príslušnými agentúrami Únie, najmä s [Agentúrou Európskej únie pre azyl].

Pozmeňujúci návrh    194

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Výsledky posúdenia zraniteľnosti sa predkladajú dotknutým členským štátom. Dotknuté členské štáty môžu k uvedenému posúdeniu predložiť pripomienky.

6.  Predbežné výsledky posúdenia zraniteľnosti sa predkladajú dotknutým členským štátom. Dotknuté členské štáty môžu k uvedenému posúdeniu predložiť pripomienky.

Pozmeňujúci návrh    195

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 8 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na základe výsledkov posúdenia zraniteľnosti výkonný riaditeľ odporúča dotknutým členským štátom opatrenia, pričom zohľadní analýzu rizík, ktorú vykonala agentúra, pripomienky dotknutého členského štátu a výsledky schengenského hodnotiaceho mechanizmu.

Na základe výsledkov posúdenia zraniteľnosti výkonný riaditeľ odporúča dotknutým členským štátom opatrenia, pričom zohľadní analýzu rizík, ktorú vykonala agentúra, pripomienky dotknutého členského štátu a výsledky schengenského hodnotiaceho mechanizmu. Tieto odporúčania sa sprístupňujú Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    196

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 8 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Cieľom uvedených opatrení by malo byť odstránenie zraniteľností, ktoré sa zistili pri posúdení, aby členské štáty zvýšili svoju pripravenosť čeliť aktuálnym výzvam tým, že posilnia alebo zlepšia svoje kapacity, technické vybavenie, systémy, zdroje a pohotovostné plány.

Cieľom uvedených opatrení by malo byť odstránenie zraniteľností, ktoré sa zistili pri posúdení, aby členské štáty zvýšili svoju pripravenosť čeliť situačnému riziku tým, že posilnia alebo zlepšia svoje kapacity, technické vybavenie, systémy, zdroje a pohotovostné plány.

Pozmeňujúci návrh    197

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10.  Ak členský štát nevykoná potrebné opatrenia uvedené v odporúčaní v lehote uvedenej v odseku 7 tohto článku, výkonný riaditeľ postúpi vec riadiacej rade a oznámi to Komisii. Riadiaca rada prijme na návrh výkonného riaditeľa rozhodnutie, v ktorom sa stanovia potrebné opatrenia, ktoré má prijať dotknutý členský štát, a lehota, v ktorej sa takéto opatrenia vykonajú. Rozhodnutie riadiacej rady je pre členský štát záväzné. Ak členský štát nevykoná opatrenia v lehote stanovenej v uvedenom rozhodnutí, riadiaca rada to oznámi Rade a Komisii a v súlade s článkom 43 sa môžu prijať ďalšie opatrenia.

10.  Ak členský štát nevykoná potrebné opatrenia uvedené v odporúčaní v lehote uvedenej v odseku 7 tohto článku, výkonný riaditeľ postúpi vec riadiacej rade a oznámi to Komisii. Riadiaca rada prijme na návrh výkonného riaditeľa rozhodnutie, v ktorom sa stanovia potrebné opatrenia, ktoré má prijať dotknutý členský štát, a lehota, v ktorej sa takéto opatrenia vykonajú. Rozhodnutie riadiacej rady je pre členský štát záväzné. If the Member State does not implement the measures within the time limit foreseen in that decision, the management board shall notify the European Parliament, the Council and the Commission and further action may be taken in accordance with Articles 43 and 47.

Pozmeňujúci návrh    198

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

11.  Výsledky posúdenia zraniteľnosti sa v súlade s článkom 91 pravidelne, najmenej raz za rok, postupujú Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

11.  Výsledky posúdenia zraniteľnosti vrátane podrobného opisu výsledku posúdenia zraniteľnosti, opatrení prijatých členskými štátmi a stavu vykonávania akýchkoľvek predchádzajúcich odporúčaní sa v súlade s článkom 91 pravidelne, najmenej raz za rok, postupujú Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. Ak z výsledkov posúdenia zraniteľnosti vykonaného s ohľadom na určitý členský štát vyplýva závažný nedostatok, ktorý sa považuje za vážnu hrozbu pre fungovanie schengenského priestoru, riadenie vonkajších hraníc, verejný poriadok alebo vnútornú bezpečnosť v oblasti bez kontrol na vnútorných hraniciach, Komisia o tom okamžite informuje Európsky parlament a Radu.

Pozmeňujúci návrh    199

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia a agentúra prijmú dojednania potrebné na účel uvedený v odseku 1, aby si mohli pravidelne, bezpečne a včas vymieňať všetky informácie týkajúce sa výsledkov posúdení zraniteľnosti a schengenského hodnotiaceho mechanizmu v oblasti riadenia hraníc. Tento výmenný mechanizmus sa vzťahuje na správy z posúdení zraniteľnosti a z návštev v rámci schengenského hodnotenia, následné odporúčania, akčné plány a všetky aktuálne informácie o vykonávaní akčných plánov, ktoré poskytnú členské štáty.

2.  Komisia spolu s Európskym parlamentom, Radou agentúrou prijmú dojednania potrebné na účel uvedený v odseku 1, aby si mohli pravidelne, bezpečne a včas vymieňať všetky informácie týkajúce sa výsledkov posúdení zraniteľnosti a schengenského hodnotiaceho mechanizmu v oblasti riadenia hraníc. Tento výmenný mechanizmus sa vzťahuje na správy z posúdení zraniteľnosti a z návštev v rámci schengenského hodnotenia, následné odporúčania, akčné plány a všetky aktuálne informácie o vykonávaní akčných plánov, ktoré poskytnú členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    200

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  nízky stupeň vplyvu v prípade, že mimoriadne udalosti súvisiace s nelegálnym prisťahovalectvom alebo cezhraničnou trestnou činnosťou vyskytujúce sa na danom hraničnom úseku majú bezvýznamný vplyv na bezpečnosť hraníc;

a)  nízky stupeň vplyvu v prípade, že mimoriadne udalosti majú bezvýznamný vplyv na bezpečnosť hraníc;

Pozmeňujúci návrh    201

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  stredný stupeň vplyvu v prípade, že mimoriadne udalosti súvisiace s nelegálnym prisťahovalectvom alebo cezhraničnou trestnou činnosťou vyskytujúce sa na danom hraničnom úseku majú mierny vplyv na bezpečnosť hraníc;

b)  stredný stupeň vplyvu v prípade, že mimoriadne udalosti majú mierny vplyv na bezpečnosť hraníc;

Pozmeňujúci návrh    202

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  vysoký stupeň vplyvu v prípade, že mimoriadne udalosti súvisiace s nelegálnym prisťahovalectvom alebo cezhraničnou trestnou činnosťou vyskytujúce sa na danom hraničnom úseku majú významný vplyv na bezpečnosť hraníc;

c)  vysoký stupeň vplyvu v prípade, že mimoriadne udalosti majú významný vplyv na bezpečnosť hraníc;

Pozmeňujúci návrh    203

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  kritický stupeň vplyvu v prípade, že mimoriadne udalosti súvisiace s nelegálnym prisťahovalectvom alebo cezhraničnou trestnou činnosťou vyskytujúce sa na danom hraničnom úseku majú rozhodujúci vplyv na bezpečnosť hraníc v takej miere, že je ohrozené fungovanie schengenského priestoru.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    204

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  ak je úseku vonkajšej hranice priradený kritický stupeň vplyvu, agentúra o tom informuje Komisiu. Dotknutý členský štát a agentúra okrem opatrení prijatých podľa písmena c) vykonajú odporúčanie vydané výkonným riaditeľom agentúry v súlade s článkom 42.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    205

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Národné koordinačné centrum pravidelne informuje agentúru o opatreniach prijatých na vnútroštátnej úrovni podľa odseku 1 písm. b), c) a d).

2.  Národné koordinačné centrum pravidelne informuje agentúru o opatreniach prijatých na vnútroštátnej úrovni podľa odseku 1 písm. b) a c).

Pozmeňujúci návrh    206

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Keď sa úseku vonkajšej hranice, ktorý susedí s hraničným úsekom iného členského štátu alebo tretej krajiny, s ktorou sú uzavreté dohody alebo fungujú regionálne siete v zmysle článkov 73 a 74, priradí stredný, vysoký alebo kritický stupeň vplyvu, národné koordinačné centrum kontaktuje národné koordinačné centrum susedného členského štátu alebo príslušný orgán susednej krajiny a spoločne s agentúrou sa usiluje o koordináciu potrebných cezhraničných opatrení.

3.  Keď sa úseku vonkajšej hranice, ktorý susedí s hraničným úsekom iného členského štátu alebo tretej krajiny, s ktorou sú uzavreté dohody alebo fungujú regionálne siete v zmysle článkov 73 a 74, priradí stredný alebo vysoký stupeň vplyvu, národné koordinačné centrum kontaktuje národné koordinačné centrum susedného členského štátu alebo príslušný orgán susednej krajiny a spoločne s agentúrou sa usiluje o koordináciu potrebných cezhraničných opatrení.

Pozmeňujúci návrh    207

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členský štát môže požiadať agentúru o pomoc pri vykonávaní svojich povinností, pokiaľ ide o kontrolu vonkajších hraníc. Agentúra vykonáva aj opatrenia v súlade s článkami 42 a 43.

1.  Členský štát môže požiadať agentúru o pomoc pri vykonávaní svojich povinností, pokiaľ ide o kontrolu vonkajších hraníc a o ochranu a záchranu životov migrantov a utečencov. Agentúra vykonáva aj opatrenia v súlade s článkami 42 a 43.

Pozmeňujúci návrh    208

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  nasadzovať stály zbor európskej pohraničnej a pobrežnej stráže v rámci podporných tímov pre riadenie migrácie, okrem iného aj v problémových oblastiach alebo kontrolovaných centrách, v prípade potreby aj na poskytnutie technickej a operačnej pomoci pri činnostiach v oblasti návratu;

d)  nasadzovať stály zbor európskej pohraničnej a pobrežnej stráže v rámci podporných tímov pre riadenie migrácie, okrem iného aj v problémových oblastiach, v prípade potreby aj na poskytnutie technickej a operačnej pomoci pri činnostiach v oblasti návratu;

Pozmeňujúci návrh    209

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  v rámci operácií uvedených v písmenách a), b) a c) tohto odseku a v súlade s nariadením (EÚ) č. 656/2014 a s medzinárodným právom poskytovať technickú a operačnú pomoc členským štátom a tretím krajinám pri podpore pátracích a záchranných operácií týkajúcich sa osôb v núdzi na mori, ku ktorým môže dôjsť počas operácií hraničného dozoru na mori;

e)  v rámci operácií uvedených v písmenách a), b) a c) tohto odseku a v súlade s nariadením (EÚ) č. 656/2014 a s medzinárodným právom poskytovať technickú a operačnú pomoc členským štátom a susedným tretím krajinám pri podpore pátracích a záchranných operácií týkajúcich sa osôb v núdzi na mori;

Pozmeňujúci návrh    210

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členský štát môže agentúru požiadať, aby spustila spoločné operácie s cieľom čeliť aktuálnym výzvam vrátane nelegálneho prisťahovalectva, súčasných alebo budúcich hrozieb na jeho vonkajších hraniciach alebo cezhraničnej trestnej činnosti, alebo aby poskytla zvýšenú technickú a operačnú pomoc pri vykonávaní jeho povinností, pokiaľ ide o kontrolu vonkajších hraníc.

1.  Členský štát môže agentúru požiadať, aby spustila spoločné operácie s cieľom čeliť aktuálnym výzvam vrátane neregulárnej migrácie, súčasných alebo budúcich hrozieb na jeho vonkajších hraniciach alebo cezhraničnej trestnej činnosti, alebo aby poskytla zvýšenú technickú a operačnú pomoc pri vykonávaní jeho povinností, pokiaľ ide o kontrolu vonkajších hraníc.

Pozmeňujúci návrh    211

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ciele spoločnej operácie alebo rýchleho pohraničného zásahu možno dosiahnuť v rámci viacúčelovej operácie. Takéto operácie môžu zahŕňať funkcie pobrežnej stráže predchádzanie cezhraničnej trestnej činnosti vrátane boja proti prevádzačstvu alebo obchodovaniu s ľuďmi a riadenie migrácie vrátane identifikácie, registrácie, hĺbkového pohovoru a návratu.

4.  Ciele spoločnej operácie alebo rýchleho pohraničného zásahu možno dosiahnuť v rámci viacúčelovej operácie. Takéto operácie môžu zahŕňať funkcie pobrežnej stráže, predchádzanie cezhraničnej trestnej činnosti a riadenie migrácie.

Pozmeňujúci návrh    212

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Výkonný riaditeľ vypracuje operačný plán spoločných operácií na vonkajších hraniciach. Výkonný riaditeľ a hostiteľský členský štát po porade s participujúcimi členskými štátmi schvália operačný plán s podrobnými údajmi o organizačných a procesných aspektoch spoločnej operácie.

2.  Výkonný riaditeľ vypracuje operačný plán spoločných operácií na vonkajších hraniciach. Výkonný riaditeľ a hostiteľský členský štát po porade s participujúcimi členskými štátmi schvália operačný plán s podrobnými údajmi o organizačných a procesných aspektoch spoločnej operácie. Participujúce členské štáty môžu k operačnému plánu pripojiť svoje pripomienky alebo výhrady.

Pozmeňujúci návrh    213

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Operačný plán je záväzný pre agentúru, hostiteľský členský štát a participujúce členské štáty. Zohľadňuje všetky aspekty, ktoré sa považujú za potrebné na vykonanie spoločnej operácie vrátane:

3.  Operačný plán je záväzný pre agentúru, hostiteľský členský štát a participujúce členské štáty. Zohľadňuje všetky aspekty, ktoré sa považujú za potrebné na vykonanie spoločnej operácie, a to aj v prípade spolupráce s tretími krajinami vrátane:

Pozmeňujúci návrh    214

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  opisu úloh, povinností, a to aj v súvislosti s dodržiavaním základných práv, a osobitných pokynov pre tímy týkajúcich sa aj toho, do ktorých databáz možno nahliadnuť a ktoré služobné zbrane, strelivo a výstroj možno v hostiteľskom členskom štáte použiť;

d)  opisu úloh, právomocí a ich obmedzení, povinností, a to aj v súvislosti s dodržiavaním základných práv, a osobitných pokynov pre tímy a pre pracovníkov zapojených do činností agentúry týkajúcich sa aj toho, do ktorých databáz možno nahliadnuť a ktoré služobné zbrane, strelivo a výstroj možno v hostiteľskom členskom štáte použiť;

Pozmeňujúci návrh    215

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 3 – písmeno m

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

m)  postupov, ktorými sa stanovuje mechanizmus prijímania sťažností na všetky osoby, ktoré sa zúčastňujú na spoločnej operácii alebo rýchlom pohraničnom zásahu vrátane pohraničnej stráže alebo iných príslušných pracovníkov hostiteľského členského štátu a na členov tímov, týkajúce sa údajného porušenia základných práv v rámci ich účasti na spoločnej operácii alebo rýchlom pohraničnom zásahu, a zasielania takýchto sťažností agentúre;

m)  postupov, ktorými sa stanovuje mechanizmus prijímania sťažností – a zasielania takýchto sťažností agentúre – na všetky osoby, ktoré sa zúčastňujú na spoločnej operácii vrátane operácie s tretími krajinami, na rýchlom pohraničnom zásahu, na práci tímov pre riadenie migrácie v problémových oblastiach, na návratovej operácii alebo návratovej intervencii vrátane pohraničnej stráže alebo iných príslušných pracovníkov hostiteľského členského štátu a na členov tímov, týkajúce sa údajného porušenia základných práv v rámci ich účasti na spoločnej operácii alebo rýchlom pohraničnom zásahu;

Pozmeňujúci návrh    216

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 3 – písmeno n a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

na)  podrobných ustanovení o zárukách v oblasti základných práv;

Pozmeňujúci návrh    217

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 3 – písmeno n b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

nb)  ustanovení o riziku porušovania základných práv a krokoch potrebných nato, aby sa takémuto porušovaniu zabránilo a aby sa zabezpečila zodpovednosť za takéto prípady porušenia a zamedzilo sa ich opakovaniu, a to aj vo vzťahu k právomociam pozastaviť a ukončiť operáciu v súlade s článkom 47.

Pozmeňujúci návrh    218

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Výkonný riaditeľ spolu s hostiteľským členským štátom bezodkladne vypracujú operačný plán uvedený v článku 39 ods. 3, a to v každom prípade najneskôr do troch pracovných dní odo dňa prijatia rozhodnutia.

6.  Výkonný riaditeľ spolu s hostiteľským členským štátom bezodkladne vypracujú a schvália operačný plán uvedený v článku 39 ods. 3, a to v každom prípade najneskôr do troch pracovných dní odo dňa prijatia rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh    219

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a.  Ak nastane situácia, že opatrenia opísané v odsekoch 5 a 8 tohto článku sú nedostatočné, výkonný riaditeľ môže každý členský štát požiadať o počet a profily ďalších zamestnancov, ktorí sa majú nasadiť z rezervy rýchleho zásahu, ako sa stanovuje v článku 58a. Tieto informácie sa písomne oznámia národným kontaktným bodom, pričom sa uvedie dátum uskutočnenia nasadenia. Národným kontaktným bodom sa poskytne aj kópia operačného plánu.

Pozmeňujúci návrh    220

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Členské štáty zabezpečia, aby agentúra mala okamžite k dispozícii počet a profily operačných pracovníkov, aby sa zaručilo úplné nasadenie v súlade s článkom 58 ods. 5 a 7.

9.  Členské štáty zabezpečia, aby agentúra mala okamžite k dispozícii počet a profily operačných pracovníkov, aby sa zaručilo úplné nasadenie v súlade s článkom 58 ods. 5, 7 a 8.

Pozmeňujúci návrh    221

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Podporné tímy pre riadenie migrácie možno nasadiť na žiadosť členského štátu aleboiniciatívy agentúry a so súhlasom dotknutého členského štátu s cieľom technicky a operačne posilniť daný členský štát, a to predovšetkým v problémových oblastiachkontrolovaných centrách.

Ak členský štát čelí neúmerným migračným výzvam v konkrétnych problémových oblastiach svojich vonkajších hraníc, ktoré sú charakterizované veľkým prílevom zmiešaných migračných tokov, tento členský štát môže požiadať o technické a operačné posilneniepodporných tímov pre riadenie migrácie. Tento členský štát predloží žiadosť o posilnenie a posúdenie svojich potrieb agentúre a ostatným príslušným agentúram Únie, najmä [Agentúre Európskej únie pre azyl]Europolu.

Pozmeňujúci návrh    222

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členský štát uvedený v prvom pododseku predloží Komisii žiadosť o posilnenie podpornými tímami pre riadenie migrácie a o posúdenie svojich potrieb. Komisia na základe posúdenia potrieb daného členského štátu odošle žiadosť agentúre, [Agentúre Európskej únie pre azyl], Europolu alebo v prípade potreby aj ostatným príslušným agentúram Únie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    223

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Príslušné agentúry Únie posúdia žiadosť členského štátu o posily a posúdenie jeho potrieb, aby v koordinácii s Komisiou určili potrebné opatrenia vrátane nasadenia technického vybavenia, na ktorých sa dohodnú s dotknutým členským štátom.

2.  Výkonný riaditeľ v spolupráci s inými príslušnými agentúrami Únie posúdi žiadosť členského štátu o posily a posúdenie jeho potrieb na účel vymedzenia komplexného balíka posíl, ktorý bude pozostávať z rozličných činností koordinovaných príslušnými agentúrami Únie a na ktorom sa dohodnú s dotknutým členským štátom.

Pozmeňujúci návrh    224

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia v spolupráci s hostiteľským členským štátom a príslušnými agentúrami Únie stanoví podmienky spolupráce pri nasadení podporných tímov pre riadenie migrácie, ako aj pri nasadení technického vybavenia a zodpovedá za koordináciu činností týchto tímov.

3.  Komisia v spolupráci s hostiteľským členským štátom a príslušnými agentúrami stanoví podmienky spolupráce v problémovej oblasti a zodpovedá za koordináciu činností podporných tímov pre riadenie migrácie.

Pozmeňujúci návrh    225

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Technické a operačné posilnenie poskytnuté podpornými tímami pre riadenie migrácie pri dôslednom dodržiavaní základných práv môže zahŕňať:

4.  Technické a operačné posily, ktoré poskytnú tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, európske intervenčné tímy pre návrat a odborníci z radov zamestnancov agentúry v rámci podporných tímov pre riadenie migrácie, môžu zahŕňať:

Pozmeňujúci návrh    226

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  pomoc pri skríningu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí prichádzajú na vonkajšie hranice, vrátane identifikácie a registrácie týchto štátnych príslušníkov tretích krajín a hĺbkového pohovoru s nimi a, ak to požaduje členský štát, snímanie odtlačkov prstov štátnych príslušníkov tretích krajín, bezpečnostné kontrolyposkytovanie informácií o účele týchto postupov;

a)  poskytovanie pomoci pri skríningu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí prichádzajú na vonkajšie hranice, vrátane identifikácie a registrácie týchto štátnych príslušníkov tretích krajín a vedenia pohovoru s nimi, a ak to požaduje členský štát, snímania odtlačkov prstov štátnych príslušníkov tretích krajín a poskytovania informácií o účele týchto postupov, a to v plnom súlade so základnými právami;

Pozmeňujúci návrh    227

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  počiatočné informovanie osôb, ktoré chcú požiadať o medzinárodnú ochranu, a ich odkázanie na príslušné vnútroštátne orgány dotknutého členského štátu alebo odborníkov nasadených z [Agentúry Európskej únie pre azyl];

b)  poskytovanie počiatočných informácií osobám, ktoré chcú požiadať o medzinárodnú ochranu, a ich odkázanie na príslušné vnútroštátne orgány dotknutého členského štátu alebo [Agentúru Európskej únie pre azyl];

Pozmeňujúci návrh    228

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  technickú a operačnú pomoc v procese návratu, napríklad pri príprave rozhodnutí o návrate, obstaraní cestovných dokladov, prípraveorganizácii návratových operácií, a to aj v súvislosti s dobrovoľným návratom;

c)  technickú a operačnú pomoc v oblasti návratu vrátane prípravyorganizovania návratových operácií.

Pozmeňujúci návrh    229

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  potrebné technické vybavenie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    230

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Agentúra spolupracuje s [Agentúrou Európskej únie pre azyl], najmä s cieľom uľahčiť opatrenia týkajúce sa odkazovania na konanie o medzinárodnej ochrane a v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorých žiadosť o medzinárodnú ochranu bola zamietnutá konečným rozhodnutím, na konanie o návrate.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    231

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Podporné tímy pre riadenie migrácie zahŕňajú v prípade potreby pracovníkov s odbornými znalosťami v oblasti ochrany detí, obchodovania s ľuďmi, ochrany základných práv a ochrany pred rodovo motivovaným prenasledovaním.

6.  Podporné tímy pre riadenie migrácie zahŕňajú v prípade potreby pracovníkov s odbornými znalosťami v oblasti ochrany detí, obchodovania s ľuďmi, ochrany pred rodovo motivovaným prenasledovaním a/alebo základných práv.

Pozmeňujúci návrh    232

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na základe výsledkov posúdenia zraniteľnosti alebo v prípade priradenia kritického stupňa vplyvu k jednému alebo viacerým úsekom vonkajších hraníc výkonný riaditeľ s ohľadom na relevantné prvky v plánoch členského štátu pre prípad nepredvídaných udalostí, analýzu rizík vykonanú agentúrou a analytickú vrstvu európskeho situačného prehľadu odporučí dotknutému členskému štátu iniciovať a vykonať spoločné operácie alebo rýchle pohraničné zásahy, prípadne akékoľvek iné príslušné opatrenia vykonávané agentúrou, ako sa vymedzujú v článku 37.

1.  Na základe výsledkov posúdenia zraniteľnosti a s ohľadom na relevantné prvky v plánoch členského štátu pre prípad nepredvídaných udalostí, analýzu rizík vykonanú agentúrou a analytickú vrstvu európskeho situačného prehľadu môže výkonný riaditeľ odporučiť dotknutému členskému štátu iniciovať a vykonať spoločné operácie alebo rýchle pohraničné zásahy, prípadne akékoľvek iné príslušné opatrenia vykonávané agentúrou, ako sa vymedzujú v článku 37.

Pozmeňujúci návrh    233

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Dotknutý členský štát reaguje na odporúčanie výkonného riaditeľa do piatich pracovných dní. V prípade zápornej odpovede na navrhované opatrenia členský štát podloží svoju odpoveď aj s odôvodnením. Výkonný riaditeľ bezodkladne informuje Komisiu o navrhovaných opatreniach a dôvodoch zápornej odpovede s cieľom posúdiť, či sú potrebné naliehavé opatrenia v súlade s článkom 43.

2.  Dotknutý členský štát reaguje na odporúčanie výkonného riaditeľa do piatich pracovných dní. V prípade zápornej odpovede na navrhované opatrenia členský štát podloží svoju odpoveď aj s odôvodnením. Výkonný riaditeľ bezodkladne informuje Komisiu o navrhovaných opatreniach a dôvodoch zápornej odpovede s cieľom posúdiť, či sú potrebné ďalšie opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    234

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia môže po konzultácii s agentúrou bezodkladne prijať rozhodnutie prostredníctvom vykonávacieho aktu v súlade s postupom uvedeným v článku 117 ods. 3, ktorým sa určia opatrenia na zmiernenie uvedených rizík, ktoré vykoná agentúra, a ktorým sa od dotknutého členského štátu vyžaduje, aby spolupracoval s agentúrou pri vykonávaní týchto opatrení.

Rada môže na základe návrhu Komisie bezodkladne prijať rozhodnutie prostredníctvom vykonávacieho aktu, ktorým sa určia opatrenia na zmiernenie uvedených rizík, ktoré vykoná agentúra, a ktorým sa od dotknutého členského štátu vyžaduje, aby spolupracoval s agentúrou pri vykonávaní týchto opatrení. Komisia sa pred predložením svojho návrhu poradí s agentúrou.

Pozmeňujúci návrh    235

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa fungovania schengenského priestoru Komisia prijme okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 117 ods. 4.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    236

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak nastane situácia, ktorá si vyžiada naliehavé opatrenie, Európsky parlament a Rada o nej budú bezodkladne informované, rovnako ako aj o všetkých následných opatreniach a rozhodnutiach prijatých v reakcii na túto situáciu.

2.  Ak nastane situácia, ktorá si vyžiada naliehavé opatrenie, Európsky parlament o nej bude bezodkladne informovaný, rovnako ako aj o všetkých následných opatreniach a rozhodnutiach prijatých v reakcii na túto situáciu.

Pozmeňujúci návrh    237

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na účely zmiernenia rizika ohrozenia schengenského priestoru sa v rozhodnutí Komisie uvedenom v odseku 1 stanoví jedno alebo viaceré z nasledujúcich opatrení, ktoré má prijať agentúra:

3.  Na účely zmiernenia rizika ohrozenia schengenského priestoru sa v rozhodnutí Rady uvedenom v odseku 1 stanoví jedno alebo viaceré z nasledujúcich opatrení, ktoré má prijať agentúra:

Pozmeňujúci návrh    238

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  organizovať a koordinovať rýchle pohraničné zásahy a nasadzovať stály zbor európskej pohraničnej a pobrežnej stráže;

a)  organizovať a koordinovať rýchle pohraničné zásahy a nasadzovať stály zbor európskej pohraničnej a pobrežnej stráže vrátane tímov z rezervy rýchleho zásahu na rýchle pohraničné zásahy;

Pozmeňujúci návrh    239

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  nasadzovať stály zbor európskej pohraničnej a pobrežnej stráže v rámci podporných tímov pre riadenie migrácie, a to predovšetkým v problémových oblastiach;

b)  nasadzovať stály zbor európskej pohraničnej a pobrežnej stráže v rámci podporných tímov pre riadenie migrácie, a to v problémových oblastiach;

Pozmeňujúci návrh    240

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Výkonný riaditeľ do dvoch pracovných dní odo dňa prijatia rozhodnutia Komisie uvedeného v odseku 1:

4.  Výkonný riaditeľ do dvoch pracovných dní odo dňa prijatia rozhodnutia Rady uvedeného v odseku 1:

Pozmeňujúci návrh    241

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  predloží návrh operačného plánu dotknutým členským štátom.

b)  vypracuje návrh operačného plánu a predloží ho dotknutým členským štátom.

Pozmeňujúci návrh    242

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Výkonný riaditeľ a dotknutý členský štát vypracujú operačný plán do dvoch pracovných dní odo dňa jeho predloženia.

5.  Výkonný riaditeľ a dotknutý členský štát sa dohodnú na operačnom pláne do dvoch pracovných dní odo dňa jeho predloženia.

Pozmeňujúci návrh    243

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Agentúra bezodkladne a v každom prípade do piatich pracovných dní od vypracovania operačného plánu nasadí potrebných operačných pracovníkov zo stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže uvedeného v článku 55 na praktické vykonávanie opatrení určených v rozhodnutí Komisie uvedenom v odseku 1 tohto článku. Dodatočné tímy sa nasadzujú podľa potreby v druhej fáze a v každom prípade do siedmich pracovných dní od nasadenia prvých tímov nasadených v danej operačnej oblasti.

6.  Agentúra bezodkladne a v každom prípade do piatich pracovných dní od vypracovania operačného plánu nasadí potrebných operačných pracovníkov zo stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže uvedeného v článku 55 na praktické vykonávanie opatrení určených v rozhodnutí Rady uvedenom v odseku 1 tohto článku. Dodatočné tímy sa nasadzujú podľa potreby v druhej fáze a v každom prípade do siedmich pracovných dní od nasadenia prvých tímov nasadených v danej operačnej oblasti.

Pozmeňujúci návrh    244

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra bezodkladne a v každom prípade do 10 pracovných dní od vypracovania operačného plánu nasadí potrebné technické vybavenie na praktické vykonávanie opatrení určených v rozhodnutí Komisie uvedenom v odseku 1.

Agentúra bezodkladne a v každom prípade do 10 pracovných dní od vypracovania operačného plánu nasadí potrebné technické vybavenie na praktické vykonávanie opatrení určených v rozhodnutí Rady uvedenom v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    245

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Dotknutý členský štát koná v súlade s rozhodnutím Komisie uvedenom v odseku 1. Na tento účel bezodkladne spolupracuje s agentúrou a prijíma potrebné opatrenia, a to predovšetkým splnením povinností stanovených v článkoch 44, 83 a 84, s cieľom uľahčiť vykonávanie uvedeného rozhodnutia a praktické vykonávanie opatrení stanovených v uvedenom rozhodnutí a v operačnom pláne.

8.  Dotknutý členský štát koná v súlade s rozhodnutím Rady uvedeným v odseku 1. Na tento účel bezodkladne spolupracuje s agentúrou a prijíma potrebné opatrenia, a to predovšetkým splnením povinností stanovených v článkoch 44, 83 a 84, s cieľom uľahčiť vykonávanie uvedeného rozhodnutia a praktické vykonávanie opatrení stanovených v uvedenom rozhodnutí a v operačnom pláne dohodnutom s výkonným riaditeľom.

Pozmeňujúci návrh    246

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 9 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak dotknutý členský štát do 30 dní nevyhovie rozhodnutiu Komisie uvedenému v odseku 1 a nespolupracuje s agentúrou v súlade s odsekom 8 tohto článku, Komisia môže začať postup stanovený v článku 29 nariadenia (EÚ) 2016/399.

Komisia monitoruje vykonávanie opatrení určených v rozhodnutí Rady uvedenom v odseku 1 a opatrenia prijaté na tento účel agentúrou. Ak dotknutý členský štát do 30 dní nevyhovie rozhodnutiu Rady uvedenému v odseku 1 a nespolupracuje s agentúrou v súlade s odsekom 8 tohto článku, Komisia môže začať postup stanovený v článku 29 nariadenia (EÚ) 2016/399.

Pozmeňujúci návrh    247

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Tímom riadenia hraníc, návratovým tímom a podporným tímom pre riadenie migrácie vydáva počas ich nasadenia pokyny hostiteľský členský štát v súlade s operačným plánom.

1.  Tímom riadenia hraníc, návratovým tímom a podporným tímom pre riadenie migrácie vydáva počas ich nasadenia pokyny hostiteľský členský štát – alebo v prípade spolupráce s treťou krajinou v súlade s dohodou o štatúte – dotknutá tretia krajina v súlade s operačným plánom.

Pozmeňujúci návrh    248

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Agentúra môže prostredníctvom svojho koordinačného úradníka predložiť hostiteľskému členskému štátu svoje stanoviská k pokynom, ktoré boli tímom vydané. Ak tak urobí, hostiteľský členský štát vezme tieto stanoviská na vedomie a riadi sa nimi v čo najväčšom rozsahu.

2.  Agentúra môže prostredníctvom svojho koordinačného úradníka predložiť hostiteľskému členskému štátu svoje stanoviská k pokynom, ktoré boli tímom vydané, a to aj v súvislosti s ochranou, dodržiavaním a presadzovaním základných práv. Ak tak urobí, hostiteľský členský štát vezme tieto stanoviská na vedomie a riadi sa nimi v čo najväčšom rozsahu.

Pozmeňujúci návrh    249

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členovia tímov pri plnení svojich úloh a vykonávaní svojich právomocí plne rešpektujú základné práva vrátane práva na prístup k azylovým konaniam a práva na ľudskú dôstojnosť. Všetky opatrenia, ktoré prijmú pri plnení svojich úloh a vykonávaní svojich právomocí, musia byť primerané cieľom, ktoré sa týmito opatreniami sledujú. Pri plnení svojich úloh a vykonávaní svojich právomocí nesmú diskriminovať osoby z dôvodu pohlavia, rasy či etnického pôvodu, vierovyznania či presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku či sexuálnej orientácie.

4.  Členovia tímov pri plnení svojich úloh a vykonávaní svojich právomocí plne rešpektujú základné práva vrátane práva na prístup k azylovým konaniam a práva na ľudskú dôstojnosť a venujú osobitnú pozornosť zraniteľným osobám. Všetky opatrenia, ktoré prijmú pri plnení svojich úloh a vykonávaní svojich právomocí, musia byť primerané cieľom, ktoré sa týmito opatreniami sledujú. Pri plnení svojich úloh a vykonávaní svojich právomocí nesmú diskriminovať osoby zo žiadnych dôvodov, napríklad z dôvodu pohlavia, rasy či etnického pôvodu, vierovyznania či presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku či sexuálnej orientácie, v súlade s článkom 21 charty.

Pozmeňujúci návrh    250

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členovia tímov, ktorí nie sú stálymi zamestnancami agentúry, aj naďalej podliehajú disciplinárnym opatreniam svojho domovského členského štátu. Domovský členský štát stanoví primerané disciplinárne alebo iné opatrenia v súlade so svojím vnútroštátnym právom za porušenia základných práv alebo záväzkov medzinárodnej ochrany počas spoločnej operácie alebo rýchleho pohraničného zásahu.

5.  Členovia tímov, ktorí nie sú stálymi zamestnancami agentúry, aj naďalej podliehajú disciplinárnym opatreniam svojho domovského členského štátu. Domovský členský štát stanoví primerané disciplinárne alebo iné opatrenia v súlade so svojím vnútroštátnym právom za porušenia základných práv alebo záväzkov medzinárodnej ochrany počas všetkých operácií alebo zásahov.

Pozmeňujúci návrh    251

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  náklady súvisiace s technickým vybavením agentúry.

f)  náklady súvisiace s technickým vybavením agentúry vrátane vybavenia na pátracie a záchranné operácie.

Pozmeňujúci návrh    252

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Riadiaca rada po predchádzajúcom schválení Komisiou stanoví podrobné pravidlá týkajúce sa úhrady výdavkov krátkodobo nasadených pracovníkov v súlade s článkom 58 a v prípade potreby tieto pravidlá aktualizuje. Podrobné pravidlá sú v maximálnej možnej miere založené na zjednodušenom vykazovaní nákladov. V relevantných prípadoch sa riadiaca rada snaží zaistiť jednotnosť s pravidlami týkajúcimi sa preplácania výdavkov stálych zamestnancov v súvislosti s misiami.

2.  Riadiaca rada po predchádzajúcom schválení Komisiou stanoví podrobné pravidlá týkajúce sa úhrady výdavkov krátkodobo nasadených pracovníkov v súlade s článkom 58 a v prípade potreby tieto pravidlá aktualizuje. Pred ročnou platbou sa môže poskytnúť zálohová platba v súlade s článkom 61. Podrobné pravidlá sú v maximálnej možnej miere založené na zjednodušenom vykazovaní nákladov. Riadiaca rada sa snaží zaistiť jednotnosť s pravidlami týkajúcimi sa preplácania výdavkov stálych zamestnancov v súvislosti s misiami.

Pozmeňujúci návrh    253

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Výkonný riaditeľ ukončí činnosti agentúry, ak už nie sú splnené podmienky realizácie týchto činností. Výkonný riaditeľ vopred informuje o tomto ukončení dotknutý členský štát.

1.  Výkonný riaditeľ ukončí činnosti agentúry, a to aj pri spolupráci s tretími krajinami, ak už nie sú splnené podmienky realizácie týchto činností. Vopred informuje o tomto ukončení dotknutý členský štát.

Pozmeňujúci návrh    254

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na spoločnej operácii, rýchlom pohraničnom zásahu alebo na nasadení podporného tímu pre riadenie migrácie, môžu požiadať, aby výkonný riaditeľ ukončil danú spoločnú operáciu, rýchly pohraničný zásah alebo nasadenie podporného tímu pre riadenie migrácie.

2.  Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na každej operačnej činnosti agentúry, môžu požiadať, aby výkonný riaditeľ ukončil danú operačnú činnosť.

Pozmeňujúci návrh    255

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Výkonný riaditeľ po tom, ako uskutoční konzultáciu s pracovníkom pre základné práva a informuje dotknutý členský štát, zruší financovanie spoločnej operácie, rýchleho pohraničného zásahu, pilotného projektu, nasadenia podporného tímu pre riadenie migrácie, návratovej operácie, návratovej intervencie alebo dohody o pracovných podmienkach alebo úplne či čiastočne pozastaví alebo ukončí takéto činnosti, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu základných práv alebo záväzkov medzinárodnej ochrany, ktoré je vážnej povahy alebo bude pravdepodobne naďalej pretrvávať. Výkonný riaditeľ o tomto rozhodnutí informuje riadiacu radu.

4.  Výkonný riaditeľ po tom, ako uskutoční konzultáciu s pracovníkom pre základné práva a informuje dotknutý členský štát, zruší financovanie spoločnej operácie, rýchleho pohraničného zásahu, pilotného projektu, nasadenia podporného tímu pre riadenie migrácie, návratovej operácie, návratovej intervencie alebo dohody o pracovných podmienkach alebo ich úplne či čiastočne pozastaví alebo ukončí, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu základných práv alebo záväzkov medzinárodnej ochrany, ktoré je vážnej povahy alebo bude pravdepodobne naďalej pretrvávať. Takéto rozhodnutie sa prijme na základe objektívnych kritérií. Výkonný riaditeľ o tomto rozhodnutí informuje riadiacu radu. Pri prijímaní takéhoto rozhodnutia výkonný riaditeľ okrem iného zohľadňuje relevantné informácie, ako je počet a obsah registrovaných sťažností, správy o závažných mimoriadnych udalostiach, správy styčných dôstojníkov a koordinačných úradníkov vyslaných do hostiteľského členského štátu a správy ďalších relevantných medzinárodných organizácií, inštitúcií, orgánov, kancelárií a agentúr Únie v oblastiach v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    256

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak výkonný riaditeľ rozhodne pozastaviť alebo ukončiť nasadenie podporného tímu pre riadenie migrácie zo strany agentúry, informuje o tomto rozhodnutí ostatné príslušné agentúry, ktoré pôsobia v danej problémovej oblasti alebo kontrolovanom centre.

5.  Ak výkonný riaditeľ rozhodne pozastaviť alebo ukončiť nasadenie podporného tímu pre riadenie migrácie zo strany agentúry, informuje o tomto rozhodnutí ostatné príslušné agentúry, ktoré pôsobia v danej problémovej oblasti.

Pozmeňujúci návrh    257

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výkonný riaditeľ zhodnotí výsledky spoločných operácií a rýchlych pohraničných zásahov, pilotných projektov, nasadenia podporných tímov pre riadenie migrácie a operačnej spolupráce s tretími krajinami. Do 60 dní od ukončenia týchto činností predloží riadiacej rade podrobné hodnotiace správy spolu so zisteniami pracovníka pre základné práva. Výkonný riaditeľ v záujme zvýšenia kvality, koherencie a účinnosti budúcich činností vypracuje komplexnú porovnávaciu analýzu týchto výsledkov a uvedenú analýzu zahrnie do výročnej správy o činnosti agentúry.

Výkonný riaditeľ zhodnotí výsledky všetkých operačných činností a pilotných projektov agentúry. Do 60 dní od ukončenia týchto činností poskytne Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a riadiacej rade podrobné hodnotiace správy spolu so zisteniami pracovníka pre základné práva. Výkonný riaditeľ v záujme zvýšenia kvality, koherencie a účinnosti budúcich činností vypracuje komplexnú porovnávaciu analýzu týchto výsledkov a uvedenú analýzu zahrnie do výročnej správy o činnosti agentúry.

Pozmeňujúci návrh    258

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pokiaľ ide o návrat, agentúra v súlade s dodržiavaním základných práv všeobecných zásad práva Únie, ako aj medzinárodného práva vrátane ochrany utečencov a práv detí, predovšetkým:

1.  Agentúra bez toho, aby hodnotila skutkovú podstatu rozhodnutí o návrate, za ktoré naďalej výlučne zodpovedajú členské štáty, a pokiaľ ide o návrat, v súlade s dodržiavaním základných práv, všeobecných zásad práva Únie a medzinárodného práva vrátane ochrany utečencov, dodržiavania zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia a práv detí:

Pozmeňujúci návrh    259

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  poskytuje technickú a operačnú pomoc členským štátom v oblasti návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, napríklad pri príprave rozhodnutí o návrate, identifikácii štátnych príslušníkov tretích krajín a pri iných činnostiach členských štátov vykonávaných pred návratom a v súvislosti s návratom, vrátane dobrovoľných odchodov, s cieľom dosiahnuť integrovaný systém riadenia návratu medzi príslušnými orgánmi členských štátov so zapojením príslušných orgánov tretích krajín a ostatných zainteresovaných strán;

a)  poskytuje technickú a operačnú pomoc členským štátom, ktoré o ňu výslovne žiadajú, v súvislosti s návratom navrátilcov vrátane poskytovania pomoci pri zhromažďovaní informácií na účely rozhodnutí o návrate, identifikácii navrátilcov a získavaní cestovných dokladov, a to aj prostredníctvom konzulárnej spolupráce, bez zverejňovania informácií o tom, že bola podaná žiadosť o medzinárodnú ochranu, alebo akýchkoľvek iných informácií, ktoré sa nemusia týkať iba vykonávania návratu dotknutých navrátilcov, ako aj pomoc v súvislosti s ďalšími činnosťami členských štátov vykonávanými pred návratom a počas návratu; organizuje a koordinuje návratové operácie a poskytuje podporu v súvislosti s dobrovoľnými odchodmi v spolupráci s členskými štátmi s cieľom dosiahnuť integrovaný systém riadenia návratu medzi príslušnými orgánmi členských štátov so zapojením príslušných orgánov tretích krajín a ostatných zainteresovaných strán;

Pozmeňujúci návrh    260

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  koordinuje na technickej a operačnej úrovni asistované dobrovoľné návraty z členských štátov a poskytuje pomoc počas fázy pred odchodom, pri cestovaní a počas fázy po príchode, s prihliadaním na potreby zraniteľných migrantov a v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu;

Pozmeňujúci návrh    261

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  poskytuje technickú a operačnú pomoc členským štátom, ktoré čelia výzvam v súvislosti s návratom alebo migračným tlakom, a to aj nasadením tímov pre riadenie migrácie;

b)  poskytuje technickú a operačnú pomoc členským štátom, ktoré čelia výzvam v súvislosti s ich systémami návratu;

Pozmeňujúci návrh    262

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  vytvorí referenčný vzor systému správy prípadov v oblasti návratu, v ktorom predpíše štruktúru národných systémov riadenia návratu, a zároveň poskytuje technickú a operačnú pomoc členským štátom pri tvorbe národných systémov riadenia návratu v súlade s týmto vzorom;

[(c)  po porade s pracovníkom pre základné práva a konzultačným fórom vytvorí referenčný vzor systému správy prípadov v oblasti návratu, v ktorom predpíše štruktúru národných systémov riadenia návratu, a zároveň poskytuje technickú a operačnú pomoc členským štátom pri tvorbe národných systémov riadenia návratu v súlade s týmto vzorom;]

Pozmeňujúci návrh    263

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  vytvorí a prevádzkuje centrálny systém a komunikačnú infraštruktúru spájajúcu národné systémy členských štátov pre riadenie návratu a centrálny systém a zároveň poskytuje technickú a operačnú pomoc členským štátom pri pripájaní sa na komunikačnú štruktúru;

d)  prevádzkuje a vedie aplikáciu IRMA ako platformu a komunikačnú infraštruktúru spájajúcu národné systémy členských štátov pre riadenie návratu a platformu a zároveň poskytuje technickú a operačnú pomoc členským štátom pri pripájaní sa na komunikačnú štruktúru;

Pozmeňujúci návrh    264

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  poskytuje technickú a operačnú pomoc členským štátom pri identifikácii štátnych príslušníkov tretích krajín a obstarávaní cestových dokladov, a to aj formou konzulárnej spolupráce, bez zverejnenia informácie o tom, že bola podaná žiadosť o medzinárodnú ochranu; organizuje a koordinuje návratové operácie a poskytuje podporu pri dobrovoľných odchodoch v spolupráci s členskými štátmi;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    265

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Technická a operačná pomoc uvedená v odseku 1 písm. b) zahŕňa činnosti s cieľom pomôcť členským štátom viesť konania o návrate prostredníctvom príslušných vnútroštátnych orgánov, najmä poskytovaním:

2.  Technická a operačná pomoc uvedená v odseku 1 písm. b) zahŕňa činnosti s cieľom pomôcť členským štátom viesť konania o návrate prostredníctvom príslušných vnútroštátnych orgánov najmä pomocou:

Pozmeňujúci návrh    266

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  tlmočníckych služieb;

a)  poskytovaním tlmočníckych služieb;

Pozmeňujúci návrh    267

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  praktických informácií, analýz a odporúčaní týkajúcich sa tretích krajín návratu relevantných pre vykonávanie tohto nariadenia, ak je to potrebné v spolupráci s ostatnými orgánmi, úradmi a agentúrami Únie vrátane úradu EASO;

b)  poskytovania praktických informácií a odporúčaní týkajúcich sa tretích krajín návratu relevantných pre vykonávanie tohto nariadenia, v náležitých prípadoch v spolupráci s ostatnými orgánmi, úradmi a agentúrami Únie vrátane [Agentúry Európskej únie pre azyl] a Agentúry Európskej únie pre základné práva;

Pozmeňujúci návrh    268

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  poradenstva a technickej a operačnej pomoci v súvislosti s vykonávaním a riadením konaní o návrate v súlade so smernicou 2008/115/ES, napríklad v súvislosti s prípravou rozhodnutí o návrate, identifikáciou a obstaraním cestových dokladov;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    269

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  poradenstva a pomoci v súvislosti s opatreniami potrebnými na zabezpečenie dostupnosti navrátilcov na účely návratuna zabránenie ich úteku v súlade so smernicou 2008/115/ES a s medzinárodným právom;

d)  poskytovania poradenstva a pomoci v súvislosti s opatreniami, ktoré prijímajú členské štáty a ktoré sú oprávnené, primerané a nevyhnutné a zároveň zamerané na zabezpečenie dostupnosti navrátilcov na účely návratu, ako aj na zabránenie úteku navrátilcov, a poskytovania poradenstva v súvislosti s alternatívami k zaisteniu v súlade so smernicou 2008/115/ES a s medzinárodným právom;

Pozmeňujúci návrh    270

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  vybavenia, kapacít a odborníkov na vykonávanie rozhodnutí o návrate a identifikáciu štátnych príslušníkov tretích krajín.

e)  poskytovania vybavenia, kapacít a odborníkov na vykonávanie rozhodnutí o návrate a identifikáciu štátnych príslušníkov tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    271

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Agentúra môže v súlade s rozpočtovými pravidlami, ktoré sa na ňu vzťahujú, výnimočne získavať granty z fondov Únie vyhradených na činnosti v oblasti návratu. Agentúra zabezpečí, aby finančná pomoc uvedená v jej dohodách o grantoch uzatvorených s členskými štátmi bola podmienená plným rešpektovaním charty.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    272

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra vyvíja, zavádza a prevádzkuje informačné systémy a softvérové aplikácie umožňujúce výmenu utajovaných a citlivých neutajovaných skutočností na účely návratu v rámci európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a na účely výmeny osobných údajov uvedených v článkoch 87 – 89 v súlade s rozhodnutím Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444, rozhodnutím Komisie EÚ, Euratom) 2015/443 a [nariadením (ES) č. 45/2001].

Agentúra vyvíja, zavádza a prevádzkuje informačné systémy a softvérové aplikácie umožňujúce výmenu utajovaných a citlivých neutajovaných skutočností na účely návratu v rámci európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a na účely výmeny osobných údajov uvedených v článkoch 87 – 89 v súlade s rozhodnutím Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444, rozhodnutím Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 a nariadením () 2018/1725.

Pozmeňujúci návrh    273

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra predovšetkým zriadi, prevádzkuje a vedie centrálny systém na spracovávanie všetkých informácií a údajov, ktoré boli automaticky oznámené z vnútroštátnych systémov členských štátov pre riadenie návratu a ktoré potrebuje na poskytovanie technickej a operačnej pomoci v súlade s článkom 49.

Agentúra predovšetkým zriadi, prevádzkuje a vedie aplikáciu IRMA ako platformu na spracovávanie všetkých informácií a údajov, ktoré boli automaticky oznámené z vnútroštátnych systémov členských štátov pre riadenie návratu a ktoré potrebuje na poskytovanie technickej a operačnej pomoci v súlade s  článkami 49, 51 a 54.

Pozmeňujúci návrh    274

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby bola hodnotená skutková podstata rozhodnutí o návrate, agentúra poskytuje technickú a operačnú pomoc a zabezpečuje koordináciu alebo organizáciu návratových operácií, a to vrátane nájmu lietadiel na účely takýchto operácií alebo organizovania návratov pravidelnými letmi. Agentúra môže koordinovať alebo organizovať návratové operácie z vlastného podnetu.

1.  Bez toho, aby bola hodnotená skutková podstata rozhodnutí, za ktoré naďalej výlučne zodpovedajú členské štáty, agentúra poskytuje technickú a operačnú pomoc a zabezpečuje koordináciu alebo organizáciu, aby bolo možné vykonávať návratové operácie. Agentúra môže z vlastného podnetu so súhlasom dotknutého členského štátu v súlade s článkom 7 ods. 2 koordinovať alebo organizovať návratové operácie.

 

Pri poskytovaní technickej a operačnej pomoci členským štátom pri organizácii návratu navrátilcov agentúra prostredníctvom svojho koordinačného úradníka overí, či bolo všetkým štátnym príslušníkom tretích krajín nastupujúcim na lety, ktoré organizuje alebo koordinuje agentúra, vydané konečné rozhodnutie o návrate. Členské štáty postúpia agentúre kópiu rozhodnutia o návrate každého navrátilca, ktorý sa má vrátiť s technickou a operačnou pomocou agentúry.

 

Agentúra nekoordinuje, neorganizuje ani nenavrhuje návratové operácie do tretích krajín, v ktorých boli zistené riziká porušovania základných práv alebo závažné nedostatky v príslušných občianskoprávnych a trestnoprávnych systémoch a postupoch. Toto sa určí okrem iného na základe overených správ, ktoré vypracuje úradník pre základné práva.

Pozmeňujúci návrh    275

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty raz mesačne poskytujú operačné údaje týkajúce sa návratov, ktoré agentúra potrebuje na posúdenie potrieb v súvislosti s návratom, a informujú agentúru o svojom predbežnom plánovaní, pokiaľ ide o počet navrátilcov a tretie krajiny návratu v súvislosti s príslušnými národnými návratovými operáciami, a o svojich potrebách pomoci alebo koordinácie zo strany agentúry. Agentúra vypracuje a vedie priebežný operačný plán s cieľom poskytnúť žiadajúcim členským štátom potrebnú operačnú pomoc a posily vrátane technického vybavenia. Agentúra môže z vlastného podnetu alebo na žiadosť členského štátu a na základe posúdenia potrieb zahrnúť do priebežného operačného plánu dátumy a miesta určenia návratových operácií, ktoré považuje za potrebné. Riadiaca rada rozhodne na návrh výkonného riaditeľa o postupe vykonávania priebežného operačného plánu.

2.  Členské štáty prostredníctvom systému uvedeného v článku 50 ods. 1 poskytujú operačné údaje týkajúce sa návratov, ktoré agentúra potrebuje na posúdenie potrieb v súvislosti s návratom, a informujú agentúru o svojom predbežnom plánovaní, pokiaľ ide o počet navrátilcov a tretie krajiny návratu v súvislosti s príslušnými národnými návratovými operáciami, a o svojich potrebách pomoci alebo koordinácie zo strany agentúry. Agentúra vypracuje a vedie priebežný operačný plán s cieľom poskytnúť žiadajúcim členským štátom potrebnú operačnú pomoc a posily vrátane technického vybavenia. Agentúra môže z vlastného podnetu so súhlasom dotknutého členského štátu a v súlade s článkom 7 ods. 2 alebo na žiadosť členského štátu a na základe posúdenia potrieb zahrnúť do priebežného operačného plánu dátumy a miesta určenia návratových operácií, ktoré považuje za potrebné. Riadiaca rada rozhodne na návrh výkonného riaditeľa o postupe vykonávania priebežného operačného plánu. Agentúra prostredníctvom svojho koordinačného úradníka overí, či všetci navrátilci, ktorí nastúpili na spiatočné lety organizované alebo koordinované agentúrou, dostali konečné rozhodnutie o návrate v súlade so smernicou 2008/115/ES.

 

Operačné plány pre všetky návratové operácie a zásahy podporované a koordinované agentúrou sa dohodnú medzi agentúrou, zúčastnenými členskými štátmi a zúčastnenými tretími krajinami a budú pre ne záväzné pri všetkých návratových operáciách a návratových intervenciách na návrh výkonného riaditeľa. Operačné plány pokrývajú všetky aspekty potrebné na vykonanie návratovej operácie, okrem iného aj postupy monitorovania, podávania správ a mechanizmu podávania sťažností, a obsahujú podrobné ustanovenia o uplatňovaní základných práv a záruk právneho štátu s odkazom na príslušné normy a kódexy správania.

Pozmeňujúci návrh    276

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Agentúra môže poskytnúť technickú a operačnú pomoc a na žiadosť participujúcich členských štátov alebo z vlastného podnetu zabezpečiť koordináciu alebo organizáciu návratových operácií, pre ktoré tretia krajina návratu poskytne dopravné prostriedky a eskortnú skupinu pre nútený návrat (ďalej len „hromadné návratové operácie“). Participujúce členské štáty a agentúra zabezpečia, aby počas celej návratovej operácie bolo zaručené dodržiavanie základných práv, uplatňovanie zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia a primerané používanie prostriedkov obmedzenia. Počas celej návratovej operácie až do príchodu do tretej krajiny návratu musí byť prítomný aspoň jeden zástupca členského štátu a jeden člen monitorovacej skupiny pre nútený návrat vytvorenej podľa článku 52 alebo z vnútroštátneho monitorovacieho systému participujúceho členského štátu.

3.  Agentúra môže poskytnúť technickú a operačnú pomoc a na žiadosť participujúcich členských štátov alebo z vlastného podnetu so súhlasom dotknutého členského štátu a v súlade s článkom 7 ods. 2 môže tiež zabezpečiť koordináciu alebo organizáciu návratových operácií, pre ktoré tretia krajina návratu poskytne dopravné prostriedky a eskortnú skupinu pre nútený návrat (ďalej len „hromadné návratové operácie“). Participujúce členské štáty a agentúra zabezpečia, aby počas celej návratovej operácie bolo zaručené dodržiavanie základných práv, uplatňovanie zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia a primerané používanie prostriedkov obmedzenia a dôstojnosť navrátilca. Počas celej návratovej operácie až do príchodu do tretej krajiny návratu musí byť prítomný aspoň jeden zástupca členského štátu a jeden člen monitorovacej skupiny pre nútený návrat vytvorenej podľa článku 52 alebo z vnútroštátneho monitorovacieho systému participujúceho členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    277

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každá návratová operácia sa monitoruje v súlade s článkom 8 ods. 6 smernice 2008/115/ES. Monitorovanie nútených návratových operácií vykonáva člen monitorovacej skupiny pre nútený návrat na základe objektívnych a transparentných kritérií a vzťahuje sa na celú návratovú operáciu, a to od fázy pred odchodom až po odovzdanie navrátilcov v tretej krajine návratu. Člen monitorovacej skupiny pre nútený návrat predloží správu o každej nútenej návratovej operácii výkonnému riaditeľovi, pracovníkovi pre základné práva a príslušným vnútroštátnym orgánom všetkých členských štátov zapojených do danej operácie. Výkonný riaditeľ, respektíve príslušné vnútroštátne orgány zabezpečia v prípade potreby primerané nadväzné opatrenia.

Každá návratová operácia sa monitoruje v súlade s článkom 8 ods. 6 smernice 2008/115/ES. Monitorovanie nútených návratových operácií vykonáva člen monitorovacej skupiny pre nútený návrat na základe objektívnych a transparentných kritérií a vzťahuje sa na celú návratovú operáciu, a to od fázy pred odchodom až po odovzdanie navrátilcov v tretej krajine návratu. Člen monitorovacej skupiny pre nútený návrat predloží správu o každej nútenej návratovej operácii výkonnému riaditeľovi, pracovníkovi pre základné práva a príslušným vnútroštátnym orgánom všetkých členských štátov zapojených do danej operácie a v prípade potreby aj európskemu ombudsmanovi. Výkonný riaditeľ, respektíve príslušné vnútroštátne orgány zabezpečia v prípade potreby primerané nadväzné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    278

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 5 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak má agentúra obavy v súvislosti s dodržiavaním základných práv pri návratovej operácii, informuje o tom participujúce členské štáty Komisiu.

Ak má agentúra obavy v súvislosti s dodržiavaním základných práv pri návratovej operácii, informuje o tom participujúce členské štáty, Komisiu, Európsku agentúru pre základné práva a v prípade potreby aj európskeho ombudsmana.

Pozmeňujúci návrh    279

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Výkonný riaditeľ vyhodnocuje výsledky návratových operácií a každých šesť mesiacov postúpi riadiacej rade podrobnú hodnotiacu správu zahŕňajúcu všetky návratové operácie vykonané v predchádzajúcom polroku spolu so zisteniami pracovníka pre základné práva. Výkonný riaditeľ v záujme zvýšenia kvality, koherencie a účinnosti budúcich návratových operácií vypracuje rozsiahlu porovnávaciu analýzu týchto výsledkov. Výkonný riaditeľ zahrnie uvedenú analýzu do výročnej správy o činnosti agentúry.

6.  Výkonný riaditeľ vyhodnocuje výsledky návratových operácií a každých šesť mesiacov postúpi Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a riadiacej rade podrobnú hodnotiacu správu zahŕňajúcu všetky návratové operácie vykonané v predchádzajúcom polroku spolu so zisteniami pracovníka pre základné práva. V záujme zvýšenia kvality, koherencie a účinnosti budúcich návratových operácií vypracuje rozsiahlu porovnávaciu analýzu týchto výsledkov. Výkonný riaditeľ zahrnie uvedenú analýzu do výročnej správy o činnosti agentúry.

Pozmeňujúci návrh    280

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Agentúra financuje alebo spolufinancuje návratové operácie zo svojho rozpočtu v súlade s rozpočtovými pravidlami, ktoré sa vzťahujú na agentúru, pričom uprednostňuje návratové operácie vykonávané viac než jedným členským štátom alebo návratové operácie z problémových oblastí alebo kontrolovaných centier.

7.  Agentúra financuje návratové operácie zo svojho rozpočtu v súlade s rozpočtovými pravidlami, ktoré sa vzťahujú na agentúru, pričom uprednostňuje návratové operácie vykonávané viac než jedným členským štátom alebo návratové operácie z problémových oblastí.

Pozmeňujúci návrh    281

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra po porade s pracovníkom pre základné práva vytvorí monitorovaciu skupinu pre nútený návrat z príslušných orgánov, ktorá vykonáva činnosti monitorovania núteného návratu v súlade s článkom 8 ods. 6 smernice 2008/115/ES a ktorá bola vyškolená v súlade s článkom 62 tohto nariadenia.

1.  Agentúra s primeraným prihliadnutím na odporúčanie pracovníka pre základné práva vytvorí monitorovaciu skupinu pre nútený návrat ako súčasť stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže stanoveného v článku 55 a z príslušných orgánov, ktorá vykonáva činnosti monitorovania núteného návratu v súlade s článkom 8 ods. 6 smernice 2008/115/ES a ktorá bola vyškolená v súlade s článkom 62 tohto nariadenia. Členovia monitorovacej skupiny pre nútený návrat predkladajú správu agentúre, ako aj jej pracovníkovi pre základné práva.

Pozmeňujúci návrh    282

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Riadiaca rada na návrh výkonného riaditeľa určí profil a počet členov monitorovacej skupiny pre nútený návrat, ktorí budú k dispozícii pre túto skupinu. Rovnaký postup sa uplatňuje v súvislosti s každou následnou zmenou profilu a celkového počtu. Členské štáty sú zodpovedné za príspevok do tejto skupiny vymenovaním jej členov, ktorí zodpovedajú vymedzenému profilu. Členmi skupiny sú členovia monitorovacej skupiny pre nútený návrat so špecifickými odbornými znalosťami v oblasti ochrany detí.

2.  Riadiaca rada na návrh výkonného riaditeľa a v spolupráci s Agentúrou pre základné práva určí profil a počet členov monitorovacej skupiny pre nútený návrat, ktorí budú k dispozícii pre túto skupinu, pričom zohľadní počet špecialistov na návrat a členov eskortnej skupiny pre nútený návrat, ktorí budú agentúre k dispozícii na pomoc pri návratových operáciách a intervenciách. Rovnaký postup sa uplatňuje v súvislosti s každou následnou zmenou profilu a celkového počtu. Členské štáty sú zodpovedné za príspevok do tejto skupiny vymenovaním jej členov, ktorí zodpovedajú vymedzenému profilu. Členmi skupiny sú členovia monitorovacej skupiny pre nútený návrat so špecifickými odbornými znalosťami v oblasti ochrany detí.

Pozmeňujúci návrh    283

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Počas návratovej operácie alebo návratovej intervencie členovia monitorovacej skupiny pre nútený návrat naďalej podliehajú disciplinárnym opatreniam svojho domovského členského štátu.

5.  Počas návratovej operácie alebo návratovej intervencie členovia monitorovacej skupiny pre nútený návrat naďalej podliehajú disciplinárnym opatreniam svojho domovského členského štátu.

 

Po vytvorení monitorovacej skupiny pre nútený návrat agentúrou a po určení profilu a počtu členov monitorovacej skupiny pre nútený návrat agentúra poverí Radu Európy a jej členov monitorovacej skupiny pre nútený návrat v rámci Výboru na zabránenie mučeniu a neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CPT), aby vykonávali na mieste kontroly vybranej vzorky najviac 20 % návratových operácií vykonávaných alebo podporovaných agentúrou. Pozorovatelia monitorovacej skupiny pre nútený návrat zastupujúci Radu Európy vypracujú správu po každej kontrole na mieste. Rada Európy vypracuje na základe zhromaždených informácií výročnú hodnotiacu správu, ktorá sa predloží výkonnému riaditeľovi, riadiacej rade agentúry, pracovníkovi pre základné práva a konzultačnému fóru, Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. Agentúra každoročne pridelí Rade Európy dostatočné finančné prostriedky na vyhodnotenie svojej monitorovacej skupiny pre nútený návrat. Výsledky výročnej hodnotiacej správy sa vezmú do úvahy pri hodnotení tohto nariadenia v súlade s článkom 116.

 

Agentúra nebude vykonávať ani podporovať žiadne nútené návraty, kým jej monitorovacia skupina pre nútený návrat nebude plne vytvorená a pripravená na nasadenie.

Pozmeňujúci návrh    284

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na žiadosť členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy môže agentúra počas návratových intervencií nasadzovať návratové tímy v rámci tímov pre riadenie migrácie alebo podľa potreby s cieľom poskytnúť ďalšiu technickú a operačnú pomoc v oblasti návratu, a to aj v prípadoch, keď tieto výzvy súvisia s veľkým prílevom zmiešaných migračných tokov alebo prijatím štátnych príslušníkov tretích krajín zachránených na mori.

1.  Na žiadosť členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy so súhlasom dotknutého členského štátu môže agentúra počas návratových intervencií nasadzovať návratové tímy, ktoré pozostávajú aj z pracovníkov so špecifickými odbornými znalosťami v oblasti ochrany detí, v rámci tímov pre riadenie migrácie alebo podľa potreby s cieľom poskytnúť ďalšiu technickú a operačnú pomoc v oblasti návratu. Agentúra nasadí do akcie len tých príslušníkov pohraničnej stráže, expertov a pracovníkov, ktorí absolvovali odbornú prípravu v súlade s článkom 62.

Pozmeňujúci návrh    285

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V situáciách, keď členský štát čelí bremenu pri vykonávaní povinnosti návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa vzťahujú rozhodnutia o návrate vydané členským štátom, agentúra z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť daného členského štátu poskytne príslušnú technickú a operačnú pomoc v podobe návratovej intervencie. Tieto intervencie môžu spočívať v nasadení návratových tímov do hostiteľského členského štátu, kde budú poskytovať pomoc pri vykonávaní konaní o návrate a organizovaní návratových operácií z hostiteľského členského štátu.

1.  V situáciách, keď členský štát čelí bremenu pri vykonávaní povinnosti návratu navrátilcov, agentúra z vlastnej iniciatívy so súhlasom dotknutého členského štátu alebo na žiadosť daného členského štátu poskytne príslušnú technickú a operačnú pomoc v podobe návratovej intervencie. Tieto intervencie môžu spočívať v nasadení návratových tímov do hostiteľského členského štátu, kde budú poskytovať pomoc pri vykonávaní konaní o návrate a organizovaní návratových operácií z hostiteľského členského štátu. Počas celej návratovej intervencie až do príchodu do tretej krajiny návratu sú prítomní aspoň zástupca členského štátu a člen monitorovacej skupiny pre nútený návrat z rezervy vytvorenej podľa článku 51.

Pozmeňujúci návrh    286

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Agentúra môže spúšťať návratové intervencie aj v tretích krajinách na základe usmernení stanovených v cykle viacročnej strategickej politiky, ak si tretia krajina vyžaduje ďalšiu technickú a operačnú pomoc v súvislosti so svojimi činnosťami v oblasti návratu. Tieto intervencie môžu spočívať v nasadení návratových tímov na účely poskytnutia technickej a operačnej pomoci pre činnosti tretej krajiny v oblasti návratu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    287

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V situáciách, keď členský štát čelí osobitným a neúmerným výzvam pri vykonávaní svojej povinnosti návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa vzťahujú rozhodnutia o návrate, agentúra z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť daného členského štátu poskytne príslušnú technickú a operačnú pomoc v podobe rýchlej návratovej intervencie. Tieto rýchle návratové intervencie môžu spočívať v rýchlom nasadení návratových tímov do hostiteľského členského štátu, kde budú poskytovať pomoc pri vykonávaní konaní o návrate a organizovaní návratových operácií z hostiteľského členského štátu.

3.  V situáciách, keď členský štát čelí osobitným a neúmerným výzvam pri vykonávaní svojej povinnosti návratu navrátilcov, na ktorých sa vzťahujú rozhodnutia o návrate, agentúra z vlastnej iniciatívy so súhlasom dotknutého členského štátu alebo na žiadosť daného členského štátu a v nadväznosti na posúdenie situácie v oblasti základných práv a právneho štátu v dotknutom členskom štáte poskytne príslušnú technickú a operačnú pomoc v podobe rýchlej návratovej intervencie. Tieto rýchle návratové intervencie môžu spočívať v rýchlom nasadení návratových tímov do hostiteľského členského štátu, kde budú poskytovať pomoc pri vykonávaní konaní o návrate a organizovaní návratových operácií z hostiteľského členského štátu. Počas celej návratovej intervencie až do príchodu do tretej krajiny návratu sú prítomní aspoň zástupca členského štátu a člen monitorovacej skupiny pre nútený návrat z rezervy vytvorenej podľa článku 51.

Pozmeňujúci návrh    288

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Agentúra financuje alebo spolufinancuje návratové intervencie zo svojho rozpočtu v súlade s rozpočtovými pravidlami, ktoré sa uplatňujú na agentúru.

6.  Agentúra financuje návratové intervencie zo svojho rozpočtu v súlade s rozpočtovými pravidlami, ktoré sa uplatňujú na agentúru.

Pozmeňujúci návrh    289

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Súčasťou agentúry je stály zbor európskej pohraničnej a pobrežnej stráže pozostávajúci z 10 000 operačných pracovníkov. V súlade s ročnou schémou dostupnosti stanovenou v prílohe I stály zbor tvoria tieto tri kategórie pracovníkov:

1.  Súčasťou agentúry je stály zbor európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. V súlade s ročnou schémou dostupnosti stanovenou v prílohe I stály zbor tvoria tieto štyri kategórie pracovníkov:

Pozmeňujúci návrh    290

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  kategória 4: rezerva rýchleho zásahu pozostávajúca z operačných pracovníkov z členských štátov, ktorí majú byť nasadení na účely rýchlych pohraničných zásahov v súlade s článkom 58a.

Pozmeňujúci návrh    291

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Agentúra nasadzuje členov stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže ako členov tímov riadenia hraníc, podporných tímov pre riadenie migrácie, návratových tímov v spoločných operáciách, rýchlych pohraničných zásahoch alebo návratových intervenciách alebo v akýchkoľvek iných relevantných operačných činnostiach v členských štátoch alebo tretích krajinách.

2.  Agentúra nasadzuje členov stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže ako členov tímov riadenia hraníc, podporných tímov pre riadenie migrácie, návratových tímov v spoločných operáciách vrátane členov monitorovacej skupiny pre nútený návrat, v rýchlych pohraničných zásahoch alebo návratových intervenciách alebo v akýchkoľvek iných relevantných operačných činnostiach v členských štátoch alebo tretích krajinách. Agentúra a dotknutý členský štát zabezpečia, aby nedošlo k operačnému prekrývaniu.

Pozmeňujúci návrh    292

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členovia tímu agentúry vyslaní do operácie môžu spolupracovať s tímami Europolu nasadenými v rovnakej geografickej oblasti vo veciach týkajúcich sa cezhraničnej trestnej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    293

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V súlade s článkom 83 sú všetci členovia stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže oprávnení vykonávať úlohy týkajúce sa kontroly hraníc alebo návratu, a to vrátane úloh vyžadujúcich si výkonné právomoci vymedzené v príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch alebo v súlade s prílohou II v prípade personálu agentúry.

3.  V súlade s článkom 83 sú všetci členovia stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže na základe súhlasu hostiteľského členského štátu oprávnení vykonávať úlohy týkajúce sa kontroly hraníc alebo návratu, a to vrátane úloh vyžadujúcich si výkonné právomoci vymedzené v príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch alebo v prípade personálu agentúry v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu. Stály zbor vrátane stálych zamestnancov musí spĺňať požiadavky týkajúce sa špecializovanej odbornej prípravy a profesionality, ako sa stanovuje v článku 16 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/399.

Pozmeňujúci návrh    294

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  o počte operačných pracovníkov v jednotlivých profiloch každej z troch kategórií v rámci stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, z ktorých sa zostavia tímy v nasledujúcom roku;

a)  o počte operačných pracovníkov v jednotlivých profiloch kategórií 1 až 3 v rámci stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a kategórie 4 v prípade rýchlych pohraničných zásahov, z ktorých sa zostavia tímy v nasledujúcom roku;

Pozmeňujúci návrh    295

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Agentúra môže prijať až 4 % z celkového počtu stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže môže agentúra prijať ako personál vykonávajúci podporné funkcie pre zriadenie stáleho zboru, plánovanie a riadenie jeho operácií a pre obstaranie vlastného vybavenia agentúry.

6.  Agentúra môže prijať až 10 % z celkového počtu stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, a to z kategórie 1 alebo môže využiť vyslaných národných expertov, ako personál vykonávajúci podporné funkcie pre zriadenie stáleho zboru, plánovanie a riadenie jeho operácií a pre obstaranie vlastného vybavenia agentúry.

Pozmeňujúci návrh    296

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Po ... [päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] sa počet zamestnancov uvedených v prílohe I každoročne prehodnocuje za predpokladu, že stály zbor bol vytvorený a je plne funkčný. Ak je to potrebné, počty zamestnancov v kategóriách 1, 2, 3 a 4 sa môžu zvýšiť alebo znížiť až o 30 %, pokiaľ tieto počty nebudú nižšie než minimálna hranica 5 000 operačných pracovníkov alebo neprekročia maximálnu hranicu 7 000 operačných pracovníkov. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 118 prijímať delegované akty týkajúce sa zmeny tohto nariadenia s cieľom upraviť počty zamestnancov stanovené v prílohe I.

Pozmeňujúci návrh    297

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra prispieva do stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže svojimi stálymi zamestnancami (kategória 1), ktorí budú nasadzovaní do operačných oblastí ako členovia tímov so všetkými úlohami a právomocami vrátane úlohy prevádzkovania vlastného vybavenia agentúry.

1.  Agentúra prispieva do stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže svojimi stálymi zamestnancami (kategória 1), ktorí budú nasadzovaní do operačných oblastí ako členovia tímov so všetkými úlohami a právomocami vrátane úlohy monitorovať dodržiavanie základných práv a prevádzkovať vlastné vybavenie agentúry.

Pozmeňujúci návrh    298

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Agentúra prispeje do stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže minimálne 100 členmi svojich stálych zamestnancov (kategória 1), ktorí sú nasadení do operačných oblastí a na návratové operácie a činnosti a ktorí sa zodpovedajú priamo pracovníkovi pre základné práva, pričom sú poverení monitorovaním dodržiavania základných práv pri všetkých činnostiach a operáciách agentúry, hostiteľského členského štátu alebo tretej krajiny. Členovia monitorovacej skupiny pre dodržiavanie základných práv ako členovia stálych zamestnancov sú pri výkone svojich povinností nezávislí. Zodpovedajú sa priamo pracovníkovi pre základné práva a konzultačnému fóru. Musia mať potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti v oblasti základných práv a monitorovania návratov.

Pozmeňujúci návrh    299

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V súlade s článkom 62 ods. 2 noví pracovníci po prijatí absolvujú plnohodnotnú odbornú prípravu v súvislosti s pohraničnou strážou, prípadne návratmi v rámci špecializovaných programov odbornej prípravy vytvorených agentúrou a na základe dohôd s vybranými členskými štátmi, ktorá sa bude realizovať v ich špecializovaných akadémiách. Náklady na odbornú prípravu hradí v plnom rozsahu agentúra.

2.  V súlade s článkom 62 ods. 2 noví pracovníci po prijatí absolvujú v závislosti od svojho profilu plnohodnotnú odbornú prípravu, a to aj v oblasti základných práv. Odborná príprava v súvislosti s pohraničnou strážou, návratmi alebo rozšírená odborná príprava v oblasti základných práv sa v náležitých prípadoch organizuje v rámci špecializovaných programov odbornej prípravy vytvorených agentúrou a na základe dohôd s vybranými členskými štátmi, ktorá sa bude realizovať v ich špecializovaných akadémiách. Náklady na odbornú prípravu hradí v plnom rozsahu agentúra.

Pozmeňujúci návrh    300

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Agentúra zabezpečí vysoký štandard plnenia povinností svojich stálych zamestnancov ako členov tímov počas trvania ich zamestnaneckého pomeru. Pre každého zamestnanca sa navrhujú primerané plány odbornej prípravy, čím sa zabezpečí ich neustála odborná kvalifikácia na plnenie úloh súvisiacich s pohraničnou strážou alebo návratmi.

3.  Agentúra zabezpečí také plnenie povinností svojich stálych zamestnancov ako členov tímov, ktoré zodpovedá najvyšším normám a v plnej miere rešpektuje základné práva, počas celého trvania ich zamestnaneckého pomeru. Pre každého zamestnanca sa navrhujú primerané plány odbornej prípravy, čím sa zabezpečí ich neustála odborná kvalifikácia na plnenie úloh súvisiacich s pohraničnou strážou, monitorovaním základných práv alebo návratmi.

Pozmeňujúci návrh    301

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ostatní pracovníci agentúry, ktorí nie sú kvalifikovaní na vykonávanie funkcií súvisiacich s kontrolou hraníc alebo návratmi, sa počas spoločných operácií nasadzujú len na koordinačné a iné súvisiace úlohy. Nie sú súčasťou tímov.

4.  Ostatní pracovníci agentúry, ktorí nie sú kvalifikovaní na vykonávanie funkcií súvisiacich s kontrolou hraníc, monitorovaním základných práv alebo návratmi, sa počas spoločných operácií nasadzujú len na koordinačné a iné súvisiace úlohy. Nie sú súčasťou tímov.

Pozmeňujúci návrh    302

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty prispievajú do stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže operačnými pracovníkmi, ktorí sú vyslaní do agentúry ako členovia tímov (kategória 2). Trvanie jednotlivých vyslaní sa určí v súlade s článkom 93 ods. 7. S cieľom uľahčiť vykonávanie systému finančnej podpory, ako sa uvádza v článku 61, sa vyslanie spravidla začína začiatkom kalendárneho roka.

1.  Členské štáty prispievajú do stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže operačnými pracovníkmi, ktorí sú vyslaní do agentúry ako členovia tímov (kategória 2). Trvanie jednotlivých vyslaní sa určí v súlade s článkom 94 ods. 7. S cieľom uľahčiť vykonávanie systému finančnej podpory, ako sa uvádza v článku 61, sa vyslanie spravidla začína začiatkom kalendárneho roka.

Pozmeňujúci návrh    303

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Každý členský štát do 30. júna každého roka vymenuje na vyslanie svojich operačných pracovníkov v súlade s konkrétnymi počtami a profilmi, o ktorých rozhodla riadiaca rada na nasledujúci rok, ako sa uvádza v článku 55 ods. 4. Agentúra môže overiť, či operační pracovníci navrhovaní členskými štátmi zodpovedajú vymedzeným profilom a majú potrebné jazykové zručnosti. Agentúra do 15. septembra schváli navrhovaných uchádzačov alebo v prípade nedodržania požadovaných profilov, nedostatočných jazykových zručností, pochybenia alebo porušenia platných predpisov pri predchádzajúcom nasadení požiada členský štát, aby na vyslanie navrhol iného uchádzača.

4.  Každý členský štát do 30. júna každého roka vymenuje na vyslanie svojich operačných pracovníkov v súlade s konkrétnymi počtami a profilmi, o ktorých rozhodla riadiaca rada na nasledujúci rok, ako sa uvádza v článku 55 ods. 4. Agentúra overí, či operační pracovníci navrhovaní členskými štátmi zodpovedajú vymedzeným profilom a majú potrebné jazykové zručnosti. Agentúra do 15. septembra schváli navrhovaných uchádzačov alebo v prípade nedodržania požadovaných profilov, nedostatočných jazykových zručností, pochybenia alebo porušenia platných predpisov pri predchádzajúcom nasadení ich odmietne a požiada členský štát, aby na vyslanie navrhol iného uchádzača.

Pozmeňujúci návrh    304

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 75 ods. 3, sú všetky prípady nasadenia zamestnancov kategórie 2 povinné. Ak sa uplatňuje článok 75 ods. 3 , príslušných zamestnancov kategórie 2 nahradzujú stáli zamestnanci.

Pozmeňujúci návrh    305

Návrh nariadenia

Článok 58 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Povinnosťou každého členského štátu je zabezpečiť, aby nominovaní operační pracovníci boli k dispozícii na žiadosť agentúry v súlade s pravidlami vymedzenými v tomto článku. Každý operačný pracovník je počas kalendárneho roka k dispozícii na obdobie maximálne 4 mesiacov.

2.  Povinnosťou každého členského štátu je zabezpečiť, aby nominovaní operační pracovníci boli k dispozícii na žiadosť agentúry v súlade s pravidlami vymedzenými v tomto článku. Každý operačný pracovník je počas kalendárneho roka k dispozícii na obdobie minimálne 2 a maximálne 4 mesiacov.

Pozmeňujúci návrh    306

Návrh nariadenia

Článok 58 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Agentúra môže overiť, či operační pracovníci nominovaní členskými štátmi na krátkodobé nasadenie zodpovedajú vymedzeným profilom a majú potrebné jazykové zručnosti. V prípade nedodržania požadovaných profilov, nedostatočných jazykových zručností, pochybenia alebo porušenia platných predpisov pri predchádzajúcom nasadení môže agentúra požiadať členský štát, aby operačného pracovníka vyradil z národného zoznamu.

3.  Agentúra overí, či operační pracovníci nominovaní členskými štátmi na krátkodobé nasadenie zodpovedajú vymedzeným profilom a majú potrebné jazykové zručnosti. V prípade nedodržania požadovaných profilov, nedostatočných jazykových zručností, pochybenia alebo porušenia platných predpisov pri predchádzajúcom nasadení agentúra nominovaného operačného pracovníka odmietne a požiada členský štát, aby nominoval iného uchádzača.

Pozmeňujúci návrh    307

Návrh nariadenia

Článok 58 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 75 ods. 3, sú všetky prípady nasadenia zamestnancov kategórie 3 povinné. Ak sa uplatňuje článok 75 ods. 3 , príslušných zamestnancov kategórie 3 nahradia stáli zamestnanci.

Pozmeňujúci návrh    308

Návrh nariadenia

Článok 58 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 58a

 

Účasť členských štátov v stálom zbore európskej pohraničnej a pobrežnej stráže prostredníctvom rezervy rýchleho zásahu

 

1.  Členské štáty poskytnú operačných pracovníkov, ktorí sú súčasťou rezervy rýchleho zásahu, okamžite k dispozícii agentúre (kategória 4). Operační pracovníci môžu byť nasadení ako súčasť rezervy rýchleho zásahu z každého členského štátu do piatich pracovných dní od dátumu, keď sa výkonný riaditeľ a hostiteľský členský štát dohodli na operačnom pláne výhradne na rýchle pohraničné zásahy za predpokladu, že pracovníci kategórie 1 až 3 potrební na danú operáciu už boli plne nasadení. Na tento účel dá každý členský štát agentúre každoročne k dispozícii príslušníkov pohraničnej stráže alebo iných príslušných pracovníkov. Ich profily zodpovedajú profilom vymedzeným v rozhodnutí riadiacej rady. Celkový počet pracovníkov, ktorých poskytujú členské štáty, predstavuje 3 000 príslušníkov pohraničnej stráže alebo iných príslušných pracovníkov. Agentúra overí, či príslušníci pohraničnej stráže navrhovaní členskými štátmi zodpovedajú vymedzeným profilom. Agentúra schváli navrhovaných uchádzačov alebo v prípade nedodržania požadovaných profilov, nedostatočných jazykových zručností, pochybenia alebo porušenia platných predpisov pri predchádzajúcom nasadení ich odmietne a požiada členský štát, aby na vyslanie navrhol iného uchádzača.

 

2.  Každý členský štát je zodpovedný za svoj príspevok k počtu príslušníkov pohraničnej stráže alebo iných príslušných pracovníkov uvedený v odseku 1 v súlade s prílohou Va.

Pozmeňujúci návrh    309

Návrh nariadenia

Článok 59 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Preskúmanie fungovania stáleho zboru EURÓPSKEJ POHRANIČNEJ A POBREŽNEJ STRÁŽE v polovici trvania

Preskúmanie fungovania stáleho zboru EURÓPSKEJ POHRANIČNEJ A POBREŽNEJ STRÁŽE

Pozmeňujúci návrh    310

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia do 31. júna 2024 vykoná preskúmanie fungovania stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže v polovici trvania, a to najmä na základe správ uvedených v článku 65, pričom posúdi celkový počet a zloženie stáleho zboru. V tomto preskúmaní berie do úvahy vývoj stálych zamestnancov určených pre agentúru alebo všetky významné zmeny kapacít jednotlivých členských štátov, ktoré majú vplyv na ich schopnosť prispievať do stáleho zboru.

1.  Komisia spolu s členskými štátmi do [dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] vykonajú preskúmanie fungovania stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže vrátane rezervy rýchleho zásahu, a to najmä na základe správ uvedených v článku 65 a článku 62 ods. 8a, pričom posúdia celkovú odbornú prípravu, špecializované odborné znalosti, profesionalitu, počet a zloženie stáleho zboru. V tomto preskúmaní sa berie do úvahy vývoj stálych zamestnancov určených pre agentúru alebo všetky významné zmeny kapacít jednotlivých členských štátov, ktoré majú vplyv na ich schopnosť prispievať do stáleho zboru.

Pozmeňujúci návrh    311

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prípade potreby sa k tomuto preskúmaniu v polovici trvania pripoja príslušné návrhy na zmenu príloh I, III a IV.

2.  V prípade potreby sa k tomuto preskúmaniu pripoja príslušné návrhy na zmenu príloh I, III, IV a Va.

Pozmeňujúci návrh    312

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia spolu s členskými štátmi a s pomocou agentúry do ...[dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] a potom každé štyri roky vykonajú nezávislé preskúmanie úrovne odbornej prípravy, špecializovaných odborných znalostí a profesionality zamestnancov stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Komisia oznámi výsledky tohto preskúmania Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

 

Pozmeňujúci návrh    313

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra môže so súhlasom hostiteľského členského štátu zriadiť vysunuté pracoviská na jeho území s cieľom uľahčiť a zlepšiť koordináciu operačných činností, a to aj v oblasti návratu, ktoré agentúra organizuje v danom členskom štáte alebo v susednom regióne, a zabezpečiť efektívne riadenie ľudských a technických zdrojov agentúry. Vysunuté pracoviská sú dočasné zariadenia vytvorené na obdobie, ktoré agentúra potrebuje na vykonávanie dôležitých operačných činností v danom členskom štáte alebo v susednom dotknutom regióne. Toto obdobie sa môže v prípade potreby predĺžiť.

1.  Agentúra môže so súhlasom hostiteľského členského štátu alebo v prípade výslovného začlenenia tejto možnosti do dohody o štatúte uzavretej s hostiteľskou treťou krajinou zriadiť vysunuté pracoviská na území daného členského štátu alebo tretej krajiny s cieľom uľahčiť a zlepšiť koordináciu operačných činností, a to aj v oblasti návratu, ktoré agentúra organizuje v danom členskom štáte alebo v tretej krajine, a zabezpečiť efektívne riadenie ľudských a technických zdrojov agentúry. Vysunuté pracoviská sú vytvorené na obdobie, ktoré agentúra potrebuje na vykonávanie dôležitých operačných činností v danom členskom štáte alebo v dotknutej tretej krajine. Toto obdobie sa môže v prípade potreby predĺžiť.

Pozmeňujúci návrh    314

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Agentúra a hostiteľský členský štát, v ktorom je zriadené vysunuté pracovisko, sa snažia vykonať opatrenia potrebné na zabezpečenie čo najlepších podmienok potrebných na plnenie úloh pridelených vysunutému pracovisku.

2.  Agentúra a hostiteľský členský štát alebo hostiteľská tretia krajina, v ktorej je zriadené vysunuté pracovisko, vykonajú opatrenia potrebné na zabezpečenie čo najlepších podmienok potrebných na plnenie úloh pridelených vysunutému pracovisku. Miesto zamestnania zamestnancov pracujúcich na vysunutých pracoviskách sa stanoví v súlade s článkom 94 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    315

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  poskytujú operačnú podporu členskému štátu v dotknutých operačných oblastiach;

b)  poskytujú operačnú podporu členskému štátu alebo tretej krajine v dotknutých operačných oblastiach;

Pozmeňujúci návrh    316

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  monitorujú dodržiavanie základných práv pri operáciách a činnostiach v oblasti riadenia hraníc a návratov a zodpovedajú sa priamo pracovníkovi pre základné práva;

Pozmeňujúci návrh    317

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  spolupracujú s hostiteľskými členskými štátmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa praktického vykonávania operačných činností organizovaných agentúrou v danom členskom štáte vrátane akýchkoľvek ďalších záležitostí, ktoré môžu vyplynúť v priebehu týchto činností;

d)  spolupracujú s hostiteľskými členskými štátmi alebo hostiteľskou treťou krajinou vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa praktického vykonávania operačných činností organizovaných agentúrou v danom členskom štáte alebo tretej krajine vrátane akýchkoľvek ďalších záležitostí, ktoré môžu vyplynúť v priebehu týchto činností;

Pozmeňujúci návrh    318

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  poskytujú podporu koordinačnému úradníkovi pri uľahčovaní koordinácie a komunikácie v prípade potreby medzi tímami agentúry a príslušnými orgánmi hostiteľského členského štátu;

f)  poskytujú podporu koordinačnému úradníkovi pri uľahčovaní koordinácie a komunikácie v prípade potreby medzi tímami agentúry a príslušnými orgánmi hostiteľského členského štátu alebo hostiteľskej tretej krajiny;

Pozmeňujúci návrh    319

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 3 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  poskytujú podporu styčnému dôstojníkovi agentúry s cieľom identifikovať prípadné aktuálne alebo budúce výzvy týkajúce sa riadenia hraníc v oblasti, za ktorú zodpovedajú, alebo vykonávania acquis v oblasti návratu a podávajú pravidelné hlásenia ústrediu;

i)  poskytujú podporu styčnému dôstojníkovi agentúry s cieľom identifikovať prípadné aktuálne alebo budúce výzvy týkajúce sa riadenia hraníc v oblasti, za ktorú zodpovedajú, alebo vykonávania acquis v oblasti návratu či výziev v oblasti základných práv a podávajú pravidelné hlásenia ústrediu;

Pozmeňujúci návrh    320

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Hostiteľský členský štát, v ktorom je zriadené vysunuté pracovisko, poskytne agentúre pomoc na zabezpečenie prevádzkovej kapacity.

Pozmeňujúci návrh    321

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Výkonný riaditeľ podáva štvrťročnú správu riadiacej rade o činnostiach vysunutých pracovísk. Činnosti vysunutých pracovísk sa opisujú v samostatnej časti výročnej správy o činnosti uvedenej v článku 98 ods. 2 bod 10.

6.  Výkonný riaditeľ a pracovník pre základné práva podávajú štvrťročnú správu riadiacej rade o činnostiach vysunutých pracovísk a dodržiavaní základných práv monitorovanom vysunutými pracoviskami. Činnosti vysunutých pracovísk sa opisujú v samostatnej časti výročnej správy o činnosti uvedenej v článku 98 ods. 2 písm. j).

Pozmeňujúci návrh    322

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Ak Komisia dospeje k záveru, že v členskom štáte, v ktorom agentúra zriadila vysunuté pracovisko, sa vyskytujú všeobecné nedostatky v oblasti právneho štátu, Komisia toto zistenie bezodkladne nahlási výkonnému riaditeľovi. V lehote do jedného mesiaca od prijatia informácie o tomto zistení – pokiaľ sa vysunuté pracovisko medzitým nezatvorí – riadiaca rada na návrh výkonného riaditeľa s plným prihliadnutím na stanovisko Komisie rozhodne o tom, či sa vysunuté pracovisko zatvorí.

Pozmeňujúci návrh    323

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty majú nárok získať raz ročne finančné prostriedky vo forme financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, s cieľom podporovať rozvoj ľudských zdrojov na účely zabezpečenia ich príspevkov do stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže v súlade s prílohami III a IV a v súlade s článkom 125 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046, ktoré sa vyplácajú na konci príslušného roka a po splnení podmienok stanovených v súlade s odsekmi 3 a 4. Toto financovanie je založené na referenčnej sume stanovenej v odseku 2 a predstavuje:

1.  Členské štáty majú nárok získať raz ročne finančné prostriedky vo forme financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, s cieľom podporovať rozvoj ľudských zdrojov na účely zabezpečenia svojich príspevkov do stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže v súlade s prílohami III a IV a v súlade s článkom 125 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046, ktoré sa vyplácajú na konci príslušného roka a po splnení podmienok stanovených v súlade s odsekmi 3 a 4. Toto financovanie je založené na referenčnej sume stanovenej v odseku 2 a predstavuje:

Pozmeňujúci návrh    324

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ročná suma uvedená v odseku 1 písm. a) je splatná pod podmienkou, že členské štáty zodpovedajúco zvýšia celkový počet príslušníkov svojej národnej pohraničnej stráže prijatím nových príslušníkov pohraničnej stráže a iných príslušníkov v príslušnom období. Informácie relevantné na účely vykazovania sa poskytujú agentúre pri každoročných dvojstranných rokovaniach a v nasledujúcom roku sa overia prostredníctvom posúdenia zraniteľnosti. Ročná suma uvedená v odseku 1 písm. b) je splatná vo vzťahu k počtu príslušníkov pohraničnej stráže alebo iných príslušníkov, ktorí boli účinne nasadení aspoň na štyri mesiace v súlade s článkom 58, v rámci limitu stanoveného v prílohe IV.

3.  Ročná suma uvedená v odseku 1 písm. a) je splatná pod podmienkou, že členské štáty zodpovedajúco zvýšia celkový počet príslušníkov svojej národnej pohraničnej stráže prijatím nových príslušníkov pohraničnej stráže a iných príslušníkov v príslušnom období. Informácie relevantné na účely vykazovania sa poskytujú agentúre pri každoročných dvojstranných rokovaniach a v nasledujúcom roku sa overia prostredníctvom posúdenia zraniteľnosti. Ročná suma uvedená v odseku 1 písm. b) je plne splatná vo vzťahu k počtu príslušníkov pohraničnej stráže alebo iných príslušníkov, ktorí boli účinne nasadení na súvislé alebo nesúvislé obdobie v dĺžke aspoň 4 mesiace alebo na pomernom základe pre nasadenia na súvislé alebo nesúvislé obdobie v dĺžke menej ako štyri mesiace v súlade s článkom 58, v rámci limitu stanoveného v prílohe IV. Zálohová platba súvisiaca s ročnými platbami súm uvedených v odseku 1 písm. a) a b) sa poskytne po predložení osobitnej a odôvodnenej žiadosti prispievajúceho členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    325

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Agentúra a členské štáty pri vykonávaní finančnej podpory podľa tohto článku zabezpečia dodržiavanie zásad spolufinancovania a predchádzania dvojitému financovaniu.

Pozmeňujúci návrh    326

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra s prihliadnutím na plán kapacít uvedený v článku 9 ods. 4, ak je k dispozícii, a v spolupráci s príslušnými subjektmi členských štátov zodpovednými za odbornú prípravu a vo vhodných prípadoch s úradom EASO a Agentúrou Európskej únie pre základné práva vytvorí osobitné nástroje odbornej prípravy vrátane špecifickej odbornej prípravy zameranej na ochranu detí a ďalších osôb v zraniteľnom postavení. Príslušníkom pohraničnej stráže, špecialistom na návrat a ostatným príslušným pracovníkom, ktorí sú členmi stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, poskytne pokročilú odbornú prípravu týkajúcu sa ich úloh a právomocí. Odborníci z radov zamestnancov agentúry uskutočnia pravidelné cvičenia týchto príslušníkov pohraničnej stráže a ostatných členov tímu v súlade s harmonogramom pokročilej odbornej prípravy a cvičení uvedeným v ročnom pracovnom programe agentúry.

1.  Agentúra s prihliadnutím na plán kapacít uvedený v článku 9 ods. 4, ak je k dispozícii, a v spolupráci s príslušnými subjektmi členských štátov zodpovednými za odbornú prípravu a [Agentúrou Európskej únie pre azyl] a Agentúrou Európskej únie pre základné práva vytvorí osobitné nástroje odbornej prípravy vrátane špecifickej odbornej prípravy zameranej na ochranu detí a ďalších osôb v zraniteľnom postavení. Príslušníkom pohraničnej stráže, špecialistom na návrat, členom eskortnej skupiny pre návrat a členom monitorovacej skupiny pre nútený návrat a ostatným príslušným pracovníkom, ktorí sú členmi stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže poskytne pokročilú odbornú prípravu týkajúcu sa ich úloh a právomocí. Odborníci z radov zamestnancov agentúry uskutočnia pravidelné cvičenia týchto príslušníkov pohraničnej stráže a ostatných členov tímu v súlade s harmonogramom pokročilej odbornej prípravy a cvičení uvedeným v ročnom pracovnom programe agentúry.

Pozmeňujúci návrh    327

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Agentúra zabezpečí, aby všetci pracovníci prijatí ako operační pracovníci stáleho zboru európskej pobrežnej a pohraničnej stráže absolvovali primeranú odbornú prípravu zameranú na príslušné právo Únie a medzinárodné právo vrátane základných práv, prístupu k medzinárodnej ochrane a prípadne i pátrania a záchrany, a to ešte pred prvým nasadením v operačných činnostiach organizovaných agentúrou. Agentúra na tento účel a na základe dohôd s vybranými členskými štátmi realizuje potrebné programy odbornej prípravy v ich národných akadémiách. Náklady na odbornú prípravu hradí v plnom rozsahu agentúra.

2.  Agentúra zabezpečí, aby všetci pracovníci prijatí ako operační pracovníci stáleho zboru európskej pobrežnej a pohraničnej stráže absolvovali primeranú odbornú prípravu zameranú na príslušné právo Únie a medzinárodné právo vrátane základných práv, prístupu k medzinárodnej ochrane, usmernení na účely identifikácie osôb, ktoré hľadajú ochranu, a ich nasmerovania na príslušné postupy, usmernení týkajúcich sa osobitných potrieb detí vrátane maloletých osôb bez sprievodu, obetí obchodovania s ľuďmi, osôb vyžadujúcich bezodkladnú lekársku pomoc a iných osobitne zraniteľných osôb a prípadne i pátrania a záchrany, ak sa majú zúčastniť na námorných operáciách, a to ešte pred prvým nasadením v operačných činnostiach organizovaných agentúrou. Ak si operačné činnosti potenciálne vyžadujú použitie strelných zbraní, pracovníci absolvujú komplexnú praktickú, právnu a etickú odbornú prípravu s ohľadom na ich predchádzajúcu odbornú prípravu alebo prax.

Pozmeňujúci návrh    328

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Agentúra na tento účel a na základe dohôd s vybranými členskými štátmi realizuje potrebné programy odbornej prípravy v ich národných akadémiách. Zabezpečí, aby sa odborná príprava riadila spoločným kľúčovým učebným plánom, bola harmonizovaná a podporovala vzájomné porozumenie a spoločnú kultúru založenú na hodnotách zakotvených v zmluvách. Náklady na odbornú prípravu hradí v plnom rozsahu agentúra.

Pozmeňujúci návrh    329

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Agentúra môže po získaní súhlasu riadiacej rady vytvoriť stredisko odbornej prípravy agentúry s cieľom ešte viac uľahčiť začlenenie spoločnej európskej kultúry do poskytovanej odbornej prípravy.

Pozmeňujúci návrh    330

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Agentúra prijme potrebné iniciatívy s cieľom zabezpečiť, aby všetci operační pracovníci z členských štátov, ktorí sú súčasťou tímov stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, absolvovali pred svojou účasťou na operačných činnostiach organizovaných agentúrou odbornú prípravu zameranú na príslušné právo Únie a medzinárodné právo vrátane základných práv, prístupu k medzinárodnej ochrane a prípadne i pátrania a záchrany.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    331

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Agentúra prijme potrebné kroky s cieľom zabezpečiť odbornú prípravu pracovníkov zapojených do úloh súvisiacich s návratom, ktorí sú pridelení do stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a do rezervy uvedenej v článku 52. Agentúra zabezpečí, aby jej zamestnanci a všetci pracovníci, ktorí sa zúčastňujú na návratových operáciách a návratových intervenciách, absolvovali pred svojou účasťou na operačných činnostiach organizovaných agentúrou odbornú prípravu zameranú na príslušné právo Únie a medzinárodné právo vrátane základných práv a prístupu k medzinárodnej ochrane.

4.  Agentúra prijme potrebné kroky s cieľom zabezpečiť odbornú prípravu pracovníkov zapojených do úloh súvisiacich s návratom, ktorí sú pridelení do stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a do rezervy uvedenej v článku 52. Agentúra zabezpečí, aby jej zamestnanci a všetci pracovníci, ktorí sa zúčastňujú na návratových operáciách a návratových intervenciách, absolvovali pred svojou účasťou na operačných činnostiach organizovaných agentúrou odbornú prípravu zameranú na príslušné právo Únie a medzinárodné právo vrátane základných práv, prístupu k medzinárodnej ochrane a prístupu k mechanizmom usmerňovania zraniteľných osôb.

Pozmeňujúci návrh    332

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Agentúra vytvorí výmenný program umožňujúci príslušníkom pohraničnej stráže zapojeným do tímov a personálu, ktorý je súčasťou európskych intervenčných návratových tímov, získať poznatky alebo špecifické odborné vedomosti na základe skúseností a osvedčených postupov v zahraničí pri práci s príslušníkmi pohraničnej stráže a pracovníkmi zapojenými do úloh súvisiacich s návratom v inom členskom štáte než ich vlastnom.

8.  Agentúra vytvorí výmenný program umožňujúci príslušníkom pohraničnej stráže zapojeným do tímov a personálu, ktorý je súčasťou európskych intervenčných návratových tímov, získať poznatky alebo špecifické odborné vedomosti na základe skúseností, dodržiavania základných práv a osvedčených postupov v zahraničí pri práci s príslušníkmi pohraničnej stráže a pracovníkmi zapojenými do úloh súvisiacich s návratom v inom členskom štáte než ich vlastnom.

Pozmeňujúci návrh    333

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a.  Agentúra zavedie a bude ďalej rozvíjať interný mechanizmus kontroly kvality s cieľom zaistiť vysokú úroveň odbornej prípravy, špeciálnych odborných znalostí a profesionality všetkých svojich zamestnancov, ako aj operačných pracovníkov členských štátov, ktorí sa zapájajú do operačných činností agentúry. Vypracuje ročnú hodnotiacu správu na základe vykonávania mechanizmu kontroly kvality. Agentúra oznámi ročnú hodnotiacu správu Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

Pozmeňujúci návrh    334

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Riadiaca rada na základe návrhu výkonného riaditeľa po získaní kladného stanoviska Komisie vypracuje komplexnú viacročnú stratégiu spôsobu rozvíjania vlastných technických kapacít agentúry, pričom zohľadňuje cyklus viacročnej strategickej politiky európskeho integrovaného riadenia hraníc vrátane plánu kapacít uvedeného v článku 9 ods. 4, ak je k dispozícii, a rozpočtové zdroje vyčlenené na tento účel vo viacročnom finančnom rámci.

Riadiaca rada na základe návrhu výkonného riaditeľa po získaní kladného stanoviska Komisie a na základe cyklu viacročnej strategickej politiky európskeho integrovaného riadenia hraníc vrátane plánu kapacít uvedeného v článku 9 ods. 4, ak je k dispozícii, a rozpočtových zdrojov vyčlenených na tento účel vo viacročnom finančnom rámci vypracuje komplexnú viacročnú stratégiu o tom, ako sa majú rozvíjať vlastné technické kapacity agentúry.

Pozmeňujúci návrh    335

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Na základe vzorovej dohody vypracovanej agentúrou a schválenej riadiacou radou sa členský štát, v ktorom je vybavenie zaregistrované, dohodne s agentúrou na podmienkach zabezpečujúcich prevádzkyschopnosť vybavenia. V prípade prostriedkov v spoločnom vlastníctve sa v podmienkach upravia aj obdobia plnej dostupnosti prostriedkov pre agentúru a určí sa spôsob využívania vybavenia, ako aj osobitné ustanovenia týkajúce sa rýchleho nasadenia pri rýchlych pohraničných zásahoch.

5.  Na základe vzorovej dohody vypracovanej agentúrou a schválenej riadiacou radou sa členský štát, v ktorom je vybavenie zaregistrované, dohodne s agentúrou na podmienkach zabezpečujúcich prevádzkyschopnosť vybavenia. V tejto súvislosti členský štát, v ktorom je vybavenie zaregistrované, povoľuje také vybavenie ako službu verejnej správy. V prípade prostriedkov v spoločnom vlastníctve sa v podmienkach upravia aj obdobia plnej dostupnosti prostriedkov pre agentúru a určí sa spôsob využívania vybavenia, ako aj osobitné ustanovenia týkajúce sa rýchleho nasadenia pri rýchlych pohraničných zásahoch.

Pozmeňujúci návrh    336

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Ak agentúra nemá požadovaných kvalifikovaných stálych zamestnancov, členský štát, v ktorom je vybavenie zaregistrované, alebo dodávateľ technického vybavenia poskytnú potrebných odborníkov a technický personál na právne podloženú a bezpečnú obsluhu technického vybavenia. V takom prípade technické vybavenie vo výlučnom vlastníctve agentúry musí byť agentúre sprístupnené na jej žiadosť a členský štát, v ktorom je vybavenie zaregistrované, sa nemôže odvolávať na výnimočnú situáciu uvedenú v článku 64 ods. 8.

6.  Ak agentúra nemá požadovaných kvalifikovaných stálych zamestnancov, členský štát, v ktorom je vybavenie zaregistrované, alebo dodávateľ technického vybavenia poskytnú potrebných odborníkov a technický personál na právne podloženú a bezpečnú obsluhu technického vybavenia. Ak členský štát, v ktorom je vybavenie zaregistrované, ponúka potrebných expertov a technický personál, títo sa rátajú ako súčasť príspevku daného členského štátu do stáleho zboru. V takom prípade technické vybavenie vo výlučnom vlastníctve agentúry musí byť agentúre sprístupnené na jej žiadosť a členský štát, v ktorom je vybavenie zaregistrované, sa nemôže odvolávať na výnimočnú situáciu uvedenú v článku 64 ods. 8. Pri žiadosti členskému štátu o poskytnutie technického vybavenia a operačných pracovníkov agentúra zohľadní konkrétne prevádzkové problémy, ktorým tento členský štát čelí v čase podania žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    337

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  počet operačných pracovníkov, ktorých jednotlivé členské štáty vyčlenili pre stály zbor európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a do rezervy členov monitorovacej skupiny pre nútený návrat;

a)  počet operačných pracovníkov, ktorých jednotlivé členské štáty vyčlenili pre stály zbor európskej pohraničnej a pobrežnej stráže vrátane rezervy členov monitorovacej skupiny pre nútený návrat;

Pozmeňujúci návrh    338

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  veľkosť kontingentu technického vybavenia, ktoré jednotlivé členské štáty a agentúra skutočne nasadili v predchádzajúcom roku z rezervy technického vybavenia, s osobitným uvedením

e)  veľkosť kontingentu technického vybavenia, ktoré jednotlivé členské štáty a agentúra skutočne nasadili v predchádzajúcom roku z rezervy technického vybavenia;

Pozmeňujúci návrh    339

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra proaktívne monitoruje a podporuje výskumné a inovačné činnosti týkajúce sa európskeho integrovaného riadenia hraníc vrátane používania moderných sledovacích zariadení, pričom zohľadňuje plán kapacít uvedený v článku 9 ods. 4. Agentúra zabezpečí rozoslanie výsledkov tohto výskumu Európskemu parlamentu, členským štátom a Komisii v súlade s článkom 50. Tieto výsledky môže náležite použiť v spoločných operáciách, rýchlych pohraničných zásahoch, návratových operáciách a návratových intervenciách.

1.  Agentúra proaktívne monitoruje a podporuje výskumné a inovačné činnosti týkajúce sa európskeho integrovaného riadenia hraníc, pričom zohľadňuje plán kapacít uvedený v článku 9 ods. 4. Zabezpečí rozoslanie výsledkov tohto výskumu Európskemu parlamentu, členským štátom a Komisii v súlade s článkom 50. Tieto výsledky môže náležite použiť v spoločných operáciách, rýchlych pohraničných zásahoch, návratových operáciách a návratových intervenciách.

Pozmeňujúci návrh    340

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Agentúra môže plánovať a realizovať pilotné projekty týkajúce sa záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

4.  Agentúra môže plánovať a realizovať pilotné projekty v prípade potreby na účely plnenia povinností stanovených v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    341

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Agentúra zverejní všetky svoje výskumné projekty vrátane demonštračných projektov, partnerov zapojených do spolupráce a rozpočtu na projekt.

Pozmeňujúci návrh    342

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty a agentúra vypracujú operačné plány riadenia hraníc a návratu. Operačné plány členských štátov týkajúce sa hraničných úsekov s vysokým a kritickým stupňom vplyvu sa vypracujú v spolupráci so susednými členskými štátmi a agentúrou. Pokiaľ ide o činnosti agentúry, operačné plánovanie na nasledujúci rok sa určí v prílohe k jednotnému programovému dokumentu uvedenému v článku 100 a pre každú konkrétnu operačnú činnosť formou operačného plánu uvedeného v článku 39 a článku 75 ods. 3.

2.  Členské štáty a agentúra vypracujú operačné plány riadenia hraníc a návratu. Operačné plány členských štátov týkajúce sa hraničných úsekov s vysokým stupňom vplyvu sa vypracujú v spolupráci so susednými členskými štátmi a agentúrou. Pokiaľ ide o činnosti agentúry, operačné plánovanie na nasledujúci rok sa určí v prílohe k jednotnému programovému dokumentu uvedenému v článku 100 a pre každú konkrétnu operačnú činnosť formou operačného plánu uvedeného v článku 39 a článku 75 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    343

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V národnom pláne rozvoja kapacít sa riešia najmä zásady prijímania a odbornej prípravy príslušníkov pohraničnej stráže odborníkov na návrat, otázky nadobúdania a údržby vybavenia, potrebné činnosti v oblasti výskumu a vývoja a príslušné finančné hľadiská.

V národnom pláne rozvoja kapacít sa riešia najmä zásady prijímania a odbornej prípravy príslušníkov pohraničnej stráže, odborníkov na návrat, členov eskortnej skupiny pre návrat a členov monitorovacej skupiny pre nútený návrat, otázky nadobúdania a údržby vybavenia, potrebné činnosti v oblasti výskumu a vývoja a príslušné finančné hľadiská.

Pozmeňujúci návrh    344

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Agentúra zabezpečuje vytvorenie a prevádzku centrálnej jednotky systému ETIAS, ako sa uvádza v článku 7 [nariadenia, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS)].

2.  Agentúra zabezpečuje vytvorenie a prevádzku centrálnej jednotky systému ETIAS, ako sa uvádza v článku 7 nariadenia (). 2018/1240.

Pozmeňujúci návrh    345

Návrh nariadenia

Časť 11 – podčasť 1 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Spolupráca v rámci EÚ

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    346

Návrh nariadenia

Článok 69 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra spolupracuje s inštitúciami, úradmi a agentúrami Únie a medzinárodnými organizáciami v medziach ich príslušných právnych rámcov a využíva existujúce informácie, kapacity a systémy dostupné v rámci systému EUROSUR.

Agentúra spolupracuje s inštitúciami, úradmi a agentúrami Únie v medziach ich príslušných právnych rámcov a využíva existujúce informácie, kapacity a systémy dostupné v rámci systému EUROSUR.

Pozmeňujúci návrh    347

Návrh nariadenia

Článok 69 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra v súlade s odsekom 1 spolupracuje najmä s:

Agentúra v súlade s odsekom 1 spolupracuje s:

Pozmeňujúci návrh    348

Návrh nariadenia

Článok 69 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  Agentúrou európskej únie pre azyl;

c)  [Agentúrou Európskej únie pre azyl];

Pozmeňujúci návrh    349

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  misiami a operáciami v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    350

Návrh nariadenia

Článok 69 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Agentúra môže takisto spolupracovať s týmito medzinárodnými organizáciami relevantnými vzhľadom na jej úlohy v medziach ich príslušných právnych rámcov:

 

a)  Organizácia Spojených národov prostredníctvom jej príslušných úradov, agentúr, organizácií a iných subjektov, najmä Úradu Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov, Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva, Medzinárodnej organizácie pre migráciu, Úradu OSN pre drogy a kriminalitu a Medzinárodnej organizácie civilného letectva;

 

b)  Medzinárodná organizácia kriminálnej polície (INTERPOL);

 

c)  Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe;

 

d)  Svetová colná organizácia.

 

Agentúra spolupracuje s Radou Európy a komisárom Rady Európy pre ľudské práva na účely dohľadu nad rezervou členov monitorovacej skupiny pre nútený návrat.

Pozmeňujúci návrh    351

Návrh nariadenia

Článok 69 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Spolupráca uvedená v odseku 1 sa uskutočňuje v rámci dohôd o pracovných podmienkach uzavretých so subjektami uvedenými v odseku 1. Takéto dohody musí Komisia vopred schváliť. O každej takejto dohode agentúra informuje Európsky parlament.

2.  Spolupráca uvedená v odseku 1 sa uskutočňuje v rámci dohôd o pracovných podmienkach uzavretých so subjektami uvedenými v odseku 1. Takéto dohody musí vopred schváliť Komisia, a pokiaľ sa dohody o pracovných podmienkach týkajú výmeny osobných údajov, aj európsky dozorný úradník pre ochranu údajov. O každej takejto dohode agentúra informuje Európsky parlament a zverejní ju. V týchto dohodách by sa mali jasne uviesť rozsah a miera navrhovaných opatrení, ako aj úroveň ich zasahovania do súkromia, a to na účely posúdenia nevyhnutnosti a primeranosti príslušného opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    352

Návrh nariadenia

Článok 69 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie a medzinárodné organizácie uvedené v odseku 1 použijú informácie prijaté od agentúry výlučne v rámci svojich právomocí a pri dodržaní základných práv vrátane požiadaviek na ochranu údajov. Ďalší prenos alebo iné oznamovanie osobných údajov spracúvaných agentúrou iným inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram Únie podlieha osobitným dohodám o pracovných podmienkach týkajúcim sa výmeny osobných údajov a predchádzajúcemu súhlasu európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Každý prenos osobných údajov agentúrou sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami o ochrane údajov uvedenými v článkoch 87 až 90. Pokiaľ ide o zaobchádzanie s utajovanými skutočnosťami, v uvedených dohodách sa stanoví, že dotknutá inštitúcia, orgán, úrad a agentúra Únie alebo medzinárodná organizácia musia spĺňať bezpečnostné predpisy a normy, ktoré sú rovnocenné s tými, ktoré uplatňuje agentúra.

5.  Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie uvedené v odseku 1 použijú informácie prijaté od agentúry výlučne v rámci svojich právomocí a pri dodržaní základných práv vrátane požiadaviek na ochranu údajov. Ďalší prenos alebo iné oznámenie osobných údajov spracúvaných agentúrou iným inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram Únie sa môže uskutočniť len v prípade, že v práve Únie na to existuje právny základ, a nesmie viesť k spracovaniu osobných údajov na iné účely, ktoré nie sú zlučiteľné s článkom 6 nariadenia (EÚ) 2018/1725, a podlieha osobitným dohodám o pracovných podmienkach týkajúcim sa výmeny osobných údajov a predchádzajúcemu súhlasu európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž vedie záznamy o ďalších prenosoch aj s odôvodnením týchto prenosov. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov má možnosť overiť ich zákonnosť a najmä súlad so zásadami nevyhnutnosti a proporcionality. Každý prenos osobných údajov agentúrou sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami o ochrane údajov uvedenými v článkoch 87 až 90 a s nariadením (EÚ) 2018/1725. Pokiaľ ide o zaobchádzanie s utajovanými skutočnosťami, v uvedených dohodách sa stanoví, že dotknutá inštitúcia, orgán, úrad a agentúra Únie alebo medzinárodná organizácia musia spĺňať bezpečnostné predpisy a normy, ktoré sú rovnocenné s tými, ktoré uplatňuje agentúra.

Pozmeňujúci návrh    353

Návrh nariadenia

Článok 69 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Agentúra zabezpečí, aby sa osobné údaje prenášané alebo zverejňované medzinárodným organizáciám spracúvali len na účely, na ktoré boli prenesené alebo zverejnené. Zaistí, aby sa v dohodách o pracovných podmienkach uzavretých s medzinárodnými organizáciami v plnej miere dodržiavali právne predpisy Únie o ochrane údajov, a najmä kapitola V nariadenia (EÚ) 2018/679.

Pozmeňujúci návrh    354

Návrh nariadenia

Článok 70 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  spoločného využívania kapacít prostredníctvom plánovania a vykonávania viacúčelových operácií a spoločného využívania prostriedkov a iných spôsobilostí v takom rozsahu, v akom sú tieto činnosti koordinované uvedenými agentúrami a odsúhlasené príslušnými orgánmi dotknutých členských štátov.

e)  spoločného využívania kapacít prostredníctvom plánovania a vykonávania viacúčelových operácií vrátane pátracích a záchranných operácií a spoločného využívania prostriedkov a iných spôsobilostí v takom rozsahu, v akom sú tieto činnosti koordinované uvedenými agentúrami a odsúhlasené príslušnými orgánmi dotknutých členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    355

Návrh nariadenia

Článok 70 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Presné formy spolupráce medzi agentúrou, Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva a Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou pri činnostiach pobrežnej stráže sa stanovia v dohodách o pracovných podmienkach v súlade s ich príslušnými mandátmi a rozpočtovými pravidlami, ktoré sa vzťahujú na uvedené agentúry. Takéto dohody schvaľuje riadiaca rada agentúry a správne rady Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva a Európskej námornej bezpečnostnej agentúry.

2.  Presné formy spolupráce medzi agentúrou, Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva a Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou pri činnostiach pobrežnej stráže sa stanovia v dohodách o pracovných podmienkach v súlade s ich príslušnými mandátmi a rozpočtovými pravidlami, ktoré sa vzťahujú na uvedené agentúry. Takéto dohody schvaľuje riadiaca rada agentúry a správne rady Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva a Európskej námornej bezpečnostnej agentúry. Agentúry používajú informácie prijaté v kontexte svojej spolupráce len v medziach svojho právneho rámca a v súlade so základnými právami vrátane požiadaviek týkajúcich sa ochrany údajov.

Pozmeňujúci návrh    356

Návrh nariadenia

Článok 71 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Následný prenos alebo ďalšie oznamovanie informácií vymenených podľa tohto článku tretím krajinám alebo tretím stranám sa zakazujú.

5.  Následný prenos alebo ďalšie oznamovanie informácií vymenených podľa tohto článku tretím krajinám alebo akýmkoľvek iným tretím stranám sa zakazujú.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh sa predkladá na účely jednotnosti.

Pozmeňujúci návrh    357

Návrh nariadenia

Časť 11 – podčasť 2 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Spolupráca s tretími krajinami

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    358

Návrh nariadenia

Článok 72 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V súlade s článkom 3 písm. g) členské štáty a agentúra spolupracujú s tretími krajinami na účely integrovaného riadenia hraníc a migračnej politiky vrátane návratov.

1.  V súlade s článkom 3 písm. g) členské štáty a agentúra spolupracujú s tretími krajinami na účely integrovaného riadenia hraníc a migračnej politiky.

Pozmeňujúci návrh    359

Návrh nariadenia

Článok 72 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia spolu s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť pred akoukoľvek činnosťou agentúry v tejto tretej krajine alebo s touto treťou krajinou a pred začatím rokovania o akejkoľvek dohode alebo dojednaní s touto treťou krajinou podľa tohto nariadenia posúdi situáciu v tretej krajine vrátane jej dodržiavania základných práv a úroveň ochrany údajov.

Pozmeňujúci návrh    360

Návrh nariadenia

Článok 72 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Agentúra a členské štáty dodržiavajú právo Únie vrátane noriem a pravidiel, ktoré sú súčasťou acquis Únie, a to aj v prípade, keď sa spolupráca s tretími krajinami uskutočňuje na území týchto krajín.

3.  Agentúra a členské štáty dodržiavajú právo Únie vrátane noriem a pravidiel, ktoré sú súčasťou acquis Únie, a to aj v prípade, keď sa spolupráca s tretími krajinami uskutočňuje na území týchto krajín. Nadviazanie spolupráce s tretími krajinami slúži na podporu noriem v oblasti európskeho integrovaného riadenia hraníc.

Pozmeňujúci návrh    361

Návrh nariadenia

Článok 73 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Členské štáty zaistia, aby sa osobné údaje prenášané alebo sprístupňované tretím krajinám alebo medzinárodným organizáciám spracúvali len na účely, na ktoré boli prenesené alebo sprístupnené, a aby dotknuté osoby mohli uplatňovať svoje práva aj v týchto tretích krajinách alebo vo vzťahu k týmto medzinárodným organizáciám. Na tento účel členské štáty do dvojstranných alebo mnohostranných dohôd s tretími krajinami alebo do dohôd o pracovných podmienkach s medzinárodnými organizáciami zahrnú právne záväzné a vykonateľné záruky v zmysle bodu 2 písm. a) alebo bodu 3 písm. b) článku 46 nariadenia (EÚ) 2018/679. Ak neexistujú žiadne takého dohody podľa odseku 1, členské štáty nesmú preniesť ani sprístupniť žiadne osobné údaje tretím krajinám ani medzinárodným organizáciám.

Pozmeňujúci návrh    362

Návrh nariadenia

Článok 74 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Koná pri tom v rámci politiky vonkajšej činnosti Únie, a to i so zreteľom na ochranu základných práv a zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia, využívajúc podporukoordináciu zo strany delegácií Únie a v prípade potreby aj misiíoperácií v rámci SBOP.

2.  Koná pri tom v rámci politiky vonkajšej činnosti Únie, a to i so zreteľom na ochranu základných práv a zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia, zákaz svojvoľného zaisteniazákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, využívajúc podporukoordináciu zo strany delegácií Únie.

Pozmeňujúci návrh    363

Návrh nariadenia

Článok 74 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V situáciách, ktoré si vyžadujú nasadenie tímov riadenia hraníc a návratových tímov zo stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže v tretej krajine, v ktorej budú členovia tímov uplatňovať výkonné právomoci, sa medzi Úniou a dotknutou treťou krajinou uzavrie dohoda o štatúte. Dohoda o štatúte zahŕňa všetky aspekty potrebné na vykonávanie činností. Stanoví najmä rozsah operácie, občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť úlohy a právomoci členov tímov. Dohodou o štatúte sa zabezpečí úplné dodržiavanie základných práv počas týchto operácií.

3.  V situáciách, ktoré si vyžadujú nasadenie tímov riadenia hraníc, návratových tímov a tímov na monitorovanie dodržiavania základných práv zo stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže v tretej krajine, v ktorej budú členovia tímov uplatňovať výkonné právomoci, sa medzi Úniou a dotknutou treťou krajinou uzavrie podľa článku 218 ZFEÚ dohoda o štatúte vypracovaná na základe vzorovej dohody o štatúte uvedenej v článku 77 ods. 1a. Dohoda o štatúte zahŕňa všetky aspekty potrebné na vykonávanie činností. Stanoví najmä rozsah operácie, občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť, úlohy a právomoci členov tímov, opatrenia týkajúce sa zriadenia vysunutého pracoviska a opatrenia na zabezpečenie sfunkčnenia záruk v oblasti základných práv vrátane nasadenia členov monitorovacej skupiny pre základné práva, stratégie v oblasti základných práv v súlade s článkom 81 a kódexu správania podľa článku 82. Dohodou o štatúte sa zabezpečí úplné dodržiavanie základných práv počas týchto operácií a stanoví sa v nej mechanizmus podávania sťažností. Ustanovenia dohody o štatúte týkajúce sa prenosu údajov sa konzultujú s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov. Operácie sa vykonávajú na základe operačného plánu schváleného aj zúčastnenými členskými štátmi. Účasť členských štátov na spoločných operáciách na území tretích krajín je dobrovoľná.

Pozmeňujúci návrh    364

Návrh nariadenia

Článok 74 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Agentúra koná aj v rámci dohôd o pracovných podmienkach, pokiaľ boli uzavreté s týmito orgánmi v súlade s právom a politikou Únie v zmysle článku 77 ods. 6. V týchto dohodách o pracovných podmienkach sa špecifikuje rozsah, charakter a účel spolupráce. Tieto dohody sa týkajú riadenia operačnej spolupráce a môžu zahŕňať ustanovenia o výmene citlivých neutajovaných skutočností a o spolupráci v rámci systému EUROSUR v súlade s článkom 75 ods. 3. Všetky dohody o pracovných podmienkach týkajúce sa výmeny utajovaných skutočností musia byť uzatvorené v súlade s článkom 77 ods. 6. Agentúra dodržiava právo Únie vrátane noriem a pravidiel, ktoré sú súčasťou acquis Únie.

4.  Agentúra koná aj v rámci dohôd o pracovných podmienkach, pokiaľ boli uzavreté s týmito orgánmi v súlade s právom a politikou Únie v zmysle článku 77 ods. 6. V týchto dohodách o pracovných podmienkach sa špecifikuje rozsah, charakter a účel spolupráce. Tieto dohody sa týkajú riadenia operačnej spolupráce a môžu zahŕňať ustanovenia o výmene citlivých neutajovaných skutočností a o spolupráci v rámci systému EUROSUR v súlade s článkom 75 ods. 3. Všetky dohody o pracovných podmienkach týkajúce sa výmeny utajovaných skutočností musia byť uzatvorené v súlade s článkom 77 ods. 6. Agentúra dodržiava právo Únie vrátane noriem a pravidiel, ktoré sú súčasťou acquis Únie. Pokiaľ sa v týchto dohodách o pracovných podmienkach stanovuje prenos osobných údajov, agentúra vopred požiada o schválenie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    365

Návrh nariadenia

Článok 74 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Agentúra prispieva k vykonávaniu medzinárodných dohôd aj právne nezáväzných dojednaní o návrate, ktoré Únia uzavrela s tretími krajinami v rámci politiky vonkajšej činnosti Únie a ktoré sa týkajú záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

5.  Agentúra prispieva k vykonávaniu medzinárodných dohôd aj readmisných dohôd, ktoré Únia uzavrela s tretími krajinami v rámci politiky vonkajšej činnosti Únie a ktoré sa týkajú záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh    366

Návrh nariadenia

Článok 74 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Agentúra môže využívať finančné prostriedky Únie v súlade s ustanoveniami príslušných nástrojov na podporu tretích krajín. V súlade s rozpočtovými pravidlami platnými pre agentúru môže spustiť a financovať projekty technickej pomoci v tretích krajinách, ktoré sa týkajú záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

6.  Agentúra môže využívať finančné prostriedky Únie v súlade s ustanoveniami príslušných nástrojov na podporu tretích krajín. V súlade s rozpočtovými pravidlami platnými pre agentúru môže po schválení Európskym parlamentom a po dôkladnom posúdení vplyvu v oblasti základných práv spustiť a financovať projekty technickej pomoci v tretích krajinách, ktoré sa týkajú záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh    367

Návrh nariadenia

Článok 74 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  O činnostiach vykonávaných podľa tohto článku agentúra informuje Európsky parlament.

7.  O činnostiach vykonávaných podľa tohto článku agentúra raz za štvrťrok informuje Európsky parlament, a najmä o činnostiach súvisiacich s technickou a operačnou pomocou v oblasti riadenia hraníc a návratu v tretích krajinách, výmenou citlivých neutajovaných skutočností s tretími krajinami a nasadením styčných dôstojníkov a vrátane podrobných informácií o dodržiavaní základných práv a medzinárodnej ochrany. Agentúra zverejní všetky dohody, dohody o pracovných podmienkach, pilotné projekty a projekty technickej pomoci s tretími krajinami.

Pozmeňujúci návrh    368

Návrh nariadenia

Článok 74 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a.  Agentúra zaistí, aby sa informácie prenášané alebo sprístupňované tretím krajinám alebo medzinárodným organizáciám spracúvali len na účely, na ktoré boli prenesené alebo sprístupnené, a aby dotknuté osoby mohli uplatňovať svoje práva aj v týchto tretích krajinách alebo vo vzťahu k týmto medzinárodným organizáciám.

Pozmeňujúci návrh    369

Návrh nariadenia

Článok 75 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Agentúra môže poskytovať pomoc pri činnostiach tretích krajín v oblasti návratu a zabezpečovať koordináciu alebo organizáciu návratových operácií, pri ktorých sa viacero navrátilcov navracia z tejto tretej krajiny do inej tretej krajiny. Takéto návratové operácie sa môžu organizovať s účasťou jedného alebo viacerých členských štátov (ďalej len „zmiešané návratové operácie“) alebo ako vnútroštátne návratové operácie, a to najmä vtedy, keď je to odôvodnené prioritami politiky Únie v oblasti neregulárnej migrácie. Participujúce členské štáty a agentúra zabezpečia, aby počas celej operácie odsunu bolo zaručené dodržiavanie základných práv a primerané používanie prostriedkov obmedzenia, najmä prítomnosťou pozorovateľov núteného návratu a sprievodu pri nútenom návrate z tretej krajiny.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    370

Návrh nariadenia

Článok 76 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Agentúra zaistí, aby sa informácie prenášané alebo sprístupňované tretím krajinám spracúvali len na účely, na ktoré boli prenesené alebo sprístupnené, a aby dotknuté osoby mohli uplatňovať svoje práva aj v týchto tretích krajinách. Na tento účel sa zakazuje akákoľvek výmena informácií podľa článku 73 ods. 1, prostredníctvom ktorej sa tretej krajine poskytnú informácie, ktoré by sa mohli použiť na identifikáciu osôb alebo skupín osôb, ktorých žiadosť o prístup k medzinárodnej ochrane sa posudzuje alebo ktorým hrozí vážne riziko mučenia, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania alebo akéhokoľvek iného porušenia základných práv.

Pozmeňujúci návrh    371

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Komisia neuzavrie žiadne rokovania týkajúce sa dohôd o spolupráci medzi Úniou a treťou krajinou podľa tohto nariadenia až do ukončenia posúdenia situácie v oblasti základných práv v tejto tretej krajine v súlade s článkom 72 ods. 2a. Toto posúdenie sa zahrnie do postupu súhlasu.

Pozmeňujúci návrh    372

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia vyjednáva dohodu o štatúte uvedenú v článku 74 ods. 3 v súlade s článkom 218 ods. 3 ZFEÚ.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    373

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Komisia po porade s členskými štátmi a agentúrou vypracuje vzorovú dohodu o štatúte, ktorá zahŕňa rámec pre hodnotenie základných práv uvedený v článku 54 ods. 2 písm. a) pre akcie vykonávané na území tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    374

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia po porade s členskými štátmi a agentúrou pripraví vzor ustanovení dvojstranných a mnohostranných dohôd uvedených v článku 71 ods. 2 a článku 73 pre potreby výmeny informácií v rámci systému EUROSUR podľa článku 76 ods. 2.

Komisia po porade s členskými štátmi a agentúrou takisto pripraví vzor ustanovení dvojstranných a mnohostranných dohôd uvedených v článku 71 ods. 2 a článku 73 pre potreby výmeny informácií v rámci systému EUROSUR podľa článku 76 ods. 2. Vzor ustanovení bude zahŕňať podrobné opatrenia na zabezpečenie sfunkčnenia záruk v oblasti základných práv, stratégie v oblasti základných práv podľa článku 81 a kódexu správania podľa článku 82.

Pozmeňujúci návrh    375

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia po porade s agentúrou pripraví vzor dohody o pracovných podmienkach uvedenej v článku 74.

Komisia po porade s agentúrou pripraví vzor dohody o pracovných podmienkach uvedenej v článku 74. Tento vzor bude zahŕňať podrobné opatrenia na zabezpečenie sfunkčnenia záruk v oblasti základných práv, stratégie v oblasti základných práv podľa článku 81 a kódexu správania podľa článku 82.

Pozmeňujúci návrh    376

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Príslušné členské štáty oznámia Komisii existujúce dvojstranné a mnohostranné dohody uvedené v článku 73 ods. 1 a Komisia overí, či ich ustanovenia sú v súlade s týmto nariadením.

3.  Príslušné členské štáty oznámia Komisii existujúce dvojstranné a mnohostranné dohody uvedené v článku 73 ods. 1 a Komisia o nich informuje Európsky parlament, Radu a agentúru a overí, či ich ustanovenia sú v súlade s týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    377

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Pred uzavretím novej dvojstrannej alebo mnohostrannej dohody uvedenej v článku 73 ods. 1 dotknutý členský štát informuje o tejto dohode Komisiu, ktorá overí, či ustanovenia dohody sú v súlade s týmto nariadením, informuje o tom členský štát.

4.  Pred uzavretím novej dvojstrannej alebo mnohostrannej dohody uvedenej v článku 73 ods. 1 dotknutý členský štát informuje o tejto dohode Komisiu, ktorá o nej informuje Európsky parlament, Radu a agentúru a overí, či ustanovenia dohody sú v súlade s týmto nariadením, a informuje o tom členský štát.

Pozmeňujúci návrh    378

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Agentúra oznámi každú dohodu o pracovných podmienkach s tretími stranami alebo tretími krajinami pred jej uzavretím Komisii, ktorá ju musí vopred schváliť. Po uzavretí dohody o pracovných podmienkach ju agentúra oznámi Komisii, ktorá o nej informuje Európsky parlament a Radu.

6.  Agentúra oznámi každú dohodu o pracovných podmienkach s tretími stranami alebo tretími krajinami Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. Komisia každú dohodu pred jej uzavretím musí schváliť. Po uzavretí dohody o pracovných podmienkach ju agentúra oznámi Komisii, ktorá o nej informuje Európsky parlament a Radu.

Pozmeňujúci návrh    379

Návrh nariadenia

Článok 78 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra môže do tretích krajín vyslať odborníkov z radov stálych zamestnancov ako styčných dôstojníkov, ktorí by mali pri vykonávaní svojich povinností disponovať najvyššou možnou mierou ochrany. Styční dôstojníci sa zapájajú do miestnych alebo regionálnych sietí pre spoluprácu imigračných styčných dôstojníkov a bezpečnostných odborníkov Únie a členských štátov vrátane siete zriadenej podľa nariadenia (ES) č. 377/2004. Na základe rozhodnutia riadiacej rady môže agentúra stanoviť osobitné profily styčných dôstojníkov, ako napríklad styčných dôstojníkov pre návrat, v závislosti od operačných potrieb v súvislosti s dotknutou treťou krajinou.

1.  Agentúra môže do tretích krajín vyslať odborníkov z radov stálych zamestnancov ako styčných dôstojníkov, ktorí by mali pri vykonávaní svojich povinností disponovať najvyššou možnou mierou ochrany. Styční dôstojníci sa zapájajú do miestnych alebo regionálnych sietí pre spoluprácu imigračných styčných dôstojníkov a bezpečnostných odborníkov Únie a členských štátov vrátane siete zriadenej podľa nariadenia (ES) č. 377/2004. Na základe rozhodnutia riadiacej rady môže agentúra stanoviť osobitné profily styčných dôstojníkov v závislosti od operačných potrieb v súvislosti s dotknutou treťou krajinou.

Pozmeňujúci návrh    380

Návrh nariadenia

Článok 78 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V rámci politiky Únie v oblasti vonkajšej činnosti sa styční dôstojníci prednostne vysielajú do tých tretích krajín, ktoré podľa analýzy rizík predstavujú krajinu pôvodu alebo tranzitu v súvislosti s nelegálnym prisťahovalectvom. Agentúra môže na základe reciprocity prijímať styčných dôstojníkov vyslaných týmito tretími krajinami. Riadiaca rada každoročne na základe návrhu výkonného riaditeľa prijíma zoznam priorít. Nasadenie styčných dôstojníkov schvaľuje riadiaca rada na základe stanoviska Komisie.

2.  V rámci politiky Únie v oblasti vonkajšej činnosti sa styční dôstojníci prednostne vysielajú do tých tretích krajín, ktoré podľa analýzy rizík predstavujú krajinu pôvodu alebo tranzitu v súvislosti s neregulárnou migráciou. Agentúra môže na základe reciprocity prijímať styčných dôstojníkov vyslaných týmito tretími krajinami. Riadiaca rada každoročne na základe návrhu výkonného riaditeľa prijíma zoznam priorít. Nasadenie styčných dôstojníkov schvaľuje riadiaca rada na základe stanoviska Komisie.

Pozmeňujúci návrh    381

Návrh nariadenia

Článok 78 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Úlohy styčných dôstojníkov agentúry v súlade s právom Únie a v súlade so základnými právami zahŕňajú nadväzovanie a udržiavanie kontaktov s príslušnými orgánmi tretej krajiny, do ktorej boli pridelení, s cieľom prispievať k prevencii nelegálneho prisťahovalectva a boju proti nemu a k návratu navrátilcov, a to aj poskytovaním technickej pomoci pri identifikácii štátnych príslušníkov tretích krajín a obstarávaní cestovných dokladov. Títo styční dôstojníci pôsobia v úzkej súčinnosti s delegáciami Únie a v prípade potreby aj misiami a operáciami v rámci SBOP.

3.  Úlohy styčných dôstojníkov agentúry v súlade s právom Únie a v súlade so základnými právami zahŕňajú nadväzovanie a udržiavanie kontaktov s príslušnými orgánmi tretej krajiny, do ktorej boli pridelení, s cieľom prispievať k prevencii neregulárnej migrácie a boju proti nej a k návratu navrátilcov, a to aj poskytovaním technickej pomoci pri identifikácii štátnych príslušníkov tretích krajín a obstarávaní cestovných dokladov. Uvedení styční dôstojníci úzko koordinujú svoju činnosť s delegáciami Únie. Ak je to možné, majú kancelárie v rovnakej budove. Styční dôstojníci agentúry prispievajú k posudzovaniu vplyvu činnosti agentúry a jej spolupráce s tretími krajinami na základné práva a pri posudzovaní informujú výkonného riaditeľa a úradníka pre základné práva.

Pozmeňujúci návrh    382

Návrh nariadenia

Článok 79 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra môže so súhlasom dotknutých členských štátov pozvať pozorovateľov z inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie alebo z medzinárodných organizácií a misií a operácií SBOP, aby sa zapojili do jej činností, najmä do spoločných operácií a pilotných projektov, analýzy rizík a odbornej prípravy, ak je ich prítomnosť v súlade s cieľmi týchto činností, môže prispieť k zlepšeniu spolupráce a výmeny najlepších postupov a neovplyvňuje celkovú bezpečnosť týchto činností. Účasť týchto pozorovateľov na analýze rizík a odbornej príprave sa môže uskutočniť len so súhlasom dotknutých členských štátov. Pokiaľ ide o spoločné operácie a pilotné projekty, účasť pozorovateľov podlieha súhlasu hostiteľského členského štátu. Podrobné pravidlá účasti pozorovateľov musia byť súčasťou operačného plánu. Agentúra poskytne týmto pozorovateľom pred ich účasťou na uvedených činnostiach primeranú odbornú prípravu.

1.  Agentúra môže so súhlasom dotknutých členských štátov pozvať pozorovateľov z inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie alebo z medzinárodných organizácií, aby sa zapojili do jej činností, najmä do spoločných operácií a pilotných projektov, analýzy rizík a odbornej prípravy, ak je ich prítomnosť v súlade s cieľmi týchto činností, môže prispieť k zlepšeniu spolupráce a výmeny najlepších postupov a neovplyvňuje celkovú bezpečnosť týchto činností ani nepredstavuje riziko pre základné práva. Účasť týchto pozorovateľov na analýze rizík a odbornej príprave sa môže uskutočniť len so súhlasom dotknutých členských štátov. Pokiaľ ide o spoločné operácie a pilotné projekty, účasť pozorovateľov podlieha súhlasu hostiteľského členského štátu. Podrobné pravidlá účasti pozorovateľov musia byť súčasťou operačného plánu. Agentúra poskytne týmto pozorovateľom pred ich účasťou na uvedených činnostiach primeranú odbornú prípravu.

Pozmeňujúci návrh    383

Návrh nariadenia

Článok 79 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Agentúra môže so súhlasom dotknutých členských štátov pozvať pozorovateľov z tretích krajín, aby sa zapojili do jej činností na vonkajších hraniciach uvedených v článku 37, návratových operácií uvedených v článku 51, návratových intervencií uvedených v článku 54 a odbornej prípravy uvedenej v článku 62, ak je ich prítomnosť v súlade s cieľmi týchto činností, môže prispieť k zlepšeniu spolupráce a výmene najlepších postupov a neovplyvňuje to celkovú bezpečnosť uvedených činností. Účasť uvedených pozorovateľov sa môže uskutočniť len so súhlasom dotknutých členských štátov v súvislosti s činnosťami uvedenými v článkoch 37, 43, 51a 62 a len so súhlasom hostiteľského členského štátu, pokiaľ ide o činnosti uvedené v článkoch 37 a 54. Podrobné pravidlá účasti pozorovateľov musia byť súčasťou operačného plánu. Agentúra poskytne týmto pozorovateľom pred ich účasťou na uvedených činnostiach primeranú odbornú prípravu. Od pozorovateľov sa požaduje, aby sa počas svojej účasti na činnostiach agentúry riadili jej kódexom správania.

2.  Agentúra môže so súhlasom dotknutých členských štátov pozvať pozorovateľov z tretích krajín, aby sa zapojili do jej činností na vonkajších hraniciach uvedených v článku 37, návratových operácií uvedených v článku 51, návratových intervencií uvedených v článku 54 a odbornej prípravy uvedenej v článku 62, ak je ich prítomnosť v súlade s cieľmi týchto činností, môže prispieť k zlepšeniu spolupráce a výmene najlepších postupov a neovplyvňuje to celkovú bezpečnosť uvedených činností ani bezpečnosť štátnych príslušníkov tretích krajín a ich právo na azyl. Účasť uvedených pozorovateľov sa môže uskutočniť len so súhlasom dotknutých členských štátov. Podrobné pravidlá účasti pozorovateľov musia byť súčasťou operačného plánu. Agentúra poskytne týmto pozorovateľom pred ich účasťou na uvedených činnostiach primeranú odbornú prípravu. Od pozorovateľov sa požaduje, aby sa počas svojej účasti na činnostiach agentúry riadili jej kódexom správania.

Pozmeňujúci návrh    384

Návrh nariadenia

Článok 80 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra preberá a prevádzkuje systém FADO (falošné a pravé doklady online), ktorý predstavuje databázu obsahujúcu informácie o pravých cestovných dokladoch a dokladoch o pobyte, ktoré vydali členské štáty, tretie krajiny, územné celky, medzinárodné organizácie a iné subjekty medzinárodného práva, a informácie o ich falzifikácii. Systém FADO neobsahuje osobné údaje.

Agentúra preberá a prevádzkuje databázu FADO (falošné a pravé doklady online) vytvorenú na základe jednotnej akcie 98/700/SVV, ktorá predstavuje databázu obsahujúcu informácie o pravých cestovných dokladoch a dokladoch o pobyte, ktoré vydali členské štáty, tretie krajiny, územné celky, medzinárodné organizácie a iné subjekty medzinárodného práva, a informácie o ich falzifikácii. Systém FADO neobsahuje osobné údaje.

Pozmeňujúci návrh    385

Návrh nariadenia

Kapitola 3 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Spoločná parlamentná kontrola

 

Článok 80a

 

Spoločná parlamentná kontrola

 

1.  S cieľom zabezpečiť parlamentný dohľad nad agentúrou a zohľadniť cieľ spoločnej zodpovednosti na úrovni Únie aj na vnútroštátnej úrovni, ako sa uvádza v článku 7, sa kontrolné funkcie pridelené Európskemu parlamentu týmto nariadením doplnia kontrolou vykonávanou spoločnou parlamentnou kontrolnou skupinou (JPSG), ktorú spoločne zriadili národné parlamenty a príslušný výbor Európskeho parlamentu.

 

2.  Organizáciu a rokovací poriadok JPSG určujú spoločne Európsky parlament a národné parlamenty v súlade s článkom 9 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý je pripojený k ZEÚ a ZFEÚ. Rokovací poriadok obsahuje ustanovenia týkajúce sa zaobchádzania s utajovanými skutočnosťami a citlivými neutajovanými skutočnosťami a prístupu k nim v súlade s článkom 91 tohto nariadenia. Rokovací poriadok okrem iného obsahuje ustanovenia týkajúce sa frekvencie a miesta zasadnutí a postupu stanovovania ich programu, jasné ustanovenia o prijímaní rozhodnutí, ustanovenia o zložení JPSG a informácie o spolupredsedajúcich JPSG, ktorí sa pridelia príslušnému výboru Európskeho parlamentu a členskému štátu, ktorý predsedá Rade Európskej únie v súlade s odsekom 3 písm. b) tohto článku. Členov JPSG vyberajú ich príslušné parlamenty na základe ich odborných znalostí v oblasti riadenia hraníc a agentúra a podľa možnosti majú pevný mandát až do konca mandátu vo svojom príslušnom parlamente. Európsky parlament zabezpečí sekretariát JPSG.

 

3.  JPSG bude politicky monitorovať plnenie úloh agentúry a plnenie povinností členských štátov podľa tohto nariadenia. Na účely prvého pododseku:

 

a)  predseda riadiacej rady a výkonný riaditeľ sa na žiadosť JPSG dostavia diskutovať o záležitostiach týkajúcich sa činností uvedených v prvom pododseku;

 

b)  členský štát, ktorý predsedá Rade Európskej únie v čase zasadnutia JPSG, sa na žiadosť JPSG dostaví diskutovať o záležitostiach týkajúcich sa činností uvedených v prvom pododseku; ak sa tento členský štát nezúčastňuje na európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, zodpovednosť prevezme prvý členský štát, ktorý bude vykonávať následné predsedníctvo a zúčastňuje sa na európskej pohraničnej a pobrežnej stráži;

 

c)  JPSG môže rozhodnúť, že na svoje zasadnutia pozve ďalšie príslušné osoby, napríklad zástupcu konzultačného fóra a pracovníka pre základné práva, aby diskutovali o všeobecných záležitostiach týkajúcich sa ochrany základných práv.

 

4.  Agentúra zašle JPSG všetky dokumenty, ktoré zasiela Európskemu parlamentu. Členské štáty každoročne informujú JPSG o plnení svojich povinností podľa tohto nariadenia.

 

Podľa nariadenia (ES) č. 1049/2001 agentúra poskytne JPSG na jej žiadosť akýkoľvek iný dokument za predpokladu, že dokument je potrebný na plnenie jej úloh súvisiacich s politickým monitorovaním činností agentúry. Členské štáty poskytnú JPSG akékoľvek ďalšie informácie, ktoré požaduje, pričom zohľadnia svoje povinnosti týkajúce sa diskrečnej právomoci a dôvernosti.

 

5.  JPSG môže vypracúvať súhrnné závery týkajúce sa politického monitorovania činností európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a predkladať tieto závery Európskemu parlamentu a národným parlamentom. Európsky parlament zašle tieto závery na informačné účely Rade, Komisii a agentúre.

Pozmeňujúci návrh    386

Návrh nariadenia

Článok 81 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Európska pohraničná a pobrežná stráž zabezpečuje ochranu základných práv pri plnení svojich úloh podľa tohto nariadenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie, najmä s chartou, platným medzinárodným právom vrátane Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951, jeho protokolu z roku 1967 a povinností súvisiacich s prístupom k medzinárodnej ochrane, najmä zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia.

Európska pohraničná a pobrežná stráž zabezpečuje ochranu základných práv pri plnení svojich úloh podľa tohto nariadenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie, najmä s chartou a platným medzinárodným právom vrátane Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951, jeho protokolu z roku 1967, Dohovoru o právach dieťaťa a povinností súvisiacich s prístupom k medzinárodnej ochrane, najmä zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia.

Pozmeňujúci návrh    387

Návrh nariadenia

Článok 81 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na tento účel agentúra vypracuje, ďalej rozvíja a realizuje stratégiu pre základné práva vrátane účinného mechanizmu s cieľom monitorovať dodržiavanie základných práv pri všetkých činnostiach agentúry.

Na tento účel agentúra na základe schválenia pracovníkom pre základné práva vypracuje, ďalej rozvíja a realizuje stratégiu a akčný plán pre základné práva vrátane účinného mechanizmu s cieľom monitorovať dodržiavanie základných práv pri všetkých činnostiach agentúry. Pracovník pre základné práva informuje v súlade s článkom 107 ods. 2 o vykonávaní stratégie a akčného plánu.

Pozmeňujúci návrh    388

Návrh nariadenia

Článok 81 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Európska pohraničná a pobrežná stráž pri plnení svojich úloh zabezpečí, aby nikto nebol v žiadnej krajine vylodený, nútený k vstupu do krajiny, dopravený alebo inak odovzdaný či vrátený orgánom danej krajiny v rozpore so zásadou zákazu vyhostenia alebo vrátenia, ani v žiadnej krajine, v ktorej hrozí riziko vyhostenia alebo vrátenia do inej krajiny v rozpore s uvedenou zásadou.

2.  Európska pohraničná a pobrežná stráž pri plnení svojich úloh zabezpečí, aby nikto nebol v žiadnej krajine vylodený, nútený k vstupu do krajiny, dopravený alebo inak odovzdaný či vrátený orgánom danej krajiny, v ktorej okrem iného existuje vážne riziko, že bude vystavený trestu smrti, mučeniu, prenasledovaniu alebo inému neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu, alebo v ktorej by bol ohrozený jeho život alebo sloboda z dôvodu jeho rasy, náboženstva, národnosti, sexuálnej orientácie, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo zastávania určitých politických názorov v rozpore so zásadou zákazu vyhostenia alebo vrátenia, ani v žiadnej krajine, v ktorej hrozí riziko vyhostenia, odsunu, vydania alebo vrátenia do inej krajiny v rozpore s uvedenou zásadou.

Pozmeňujúci návrh    389

Návrh nariadenia

Článok 81 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Európska pohraničná a pobrežná stráž pri plnení svojich úloh vezme do úvahy osobitné potreby detí, maloletých bez sprievodu, osôb so zdravotným postihnutím, obetí obchodovania s ľuďmi, osôb, ktoré potrebujú lekársku pomoc, osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, osôb v tiesni na mori a ďalších osôb v mimoriadne zraniteľnom postavení.

Európska pohraničná a pobrežná stráž pri plnení svojich úloh berie do úvahy osobitné potreby detí, maloletých osôb bez sprievodu, osôb so zdravotným postihnutím, obetí obchodovania s ľuďmi, osôb, ktoré potrebujú lekársku pomoc, osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, osôb v tiesni na mori a ďalších osôb v mimoriadne zraniteľnom postavení a zaoberá sa nimi.

Pozmeňujúci návrh    390

Návrh nariadenia

Článok 81 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Agentúra pri výkone svojich úloh, vo svojich vzťahoch s členskými štátmi a v rámci spolupráce s tretími krajinami zohľadní správy konzultačného fóra uvedeného v článku 70 a pracovníka pre základné práva.

4.  Agentúra pri výkone všetkých svojich úloh vrátane ďalšieho vypracovania a vykonávania účinného mechanizmu na monitorovanie dodržiavania základných práv vo svojich vzťahoch s členskými štátmi a v rámci spolupráce s tretími krajinami zohľadní správy konzultačného fóra uvedeného v článku 70 a pracovníka pre základné práva.

Pozmeňujúci návrh    391

Návrh nariadenia

Článok 83 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členovia tímov nasadení zo stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže musia byť spôsobilí plniť všetky úlohy a vykonávať všetky právomoci súvisiace s kontrolou hraníc a návratom, ako aj tie, ktoré sú potrebné na uskutočnenie cieľov nariadenia (EÚ) 2016/399smernice 2008/115/ES.

1.  Členovia tímov nasadení zo stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže musia byť spôsobilí plniť všetky úlohy a vykonávať všetky právomoci súvisiace s kontrolou hraníc a návratom, ako aj tie, ktoré sú potrebné na uskutočnenie cieľov nariadení (EÚ) č. 656/2014 a (EÚ) 2016/399, ako aj smernice 2008/115/ES.

Pozmeňujúci návrh    392

Návrh nariadenia

Článok 83 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pri plnení svojich úloh a vykonávaní svojich právomocí členovia tímov konajú v súlade s právom Únie a medzinárodným právom a dodržiavajú základné práva a vnútroštátne právo hostiteľského členského štátu.

2.  Pri plnení svojich úloh a vykonávaní svojich právomocí členovia tímov konajú v súlade s právom Únie a medzinárodným právom, vždy zabezpečia rešpektovanie základných práv a dodržiavajú vnútroštátne právo hostiteľského členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    393

Návrh nariadenia

Článok 83 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Pri zostavovaní operačného plánu môže hostiteľský členský štát obmedziť výkonné právomoci členov tímov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo prevádzkovými postupmi počas operácií. Osobitné výkonné právomoci, ktoré môžu členovia tímov vykonávať, sa uvedú v operačnom pláne, ako sa stanovuje v článku 39.

Pozmeňujúci návrh    394

Návrh nariadenia

Článok 83 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členovia tímov nasadení z radov stálych operačných zamestnancov agentúry alebo nasadení na základe dlhodobého vyslania do agentúry členskými štátmi nosia pri plnení svojich úloh a vykonávaní svojich právomocí uniformu stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ak je to vhodné. Členovia tímov nasadení krátkodobo z členských štátov nosia pri plnení úloh a vykonávaní svojich právomocí svoju vlastnú uniformu, ak je to vhodné.

Členovia tímov nasadení z radov stálych operačných zamestnancov agentúry alebo nasadení na základe dlhodobého vyslania do agentúry členskými štátmi nosia pri plnení svojich úloh a vykonávaní svojich právomocí uniformu stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Členovia tímov nasadení krátkodobo z členských štátov nosia pri plnení úloh a vykonávaní svojich právomocí svoju vlastnú uniformu.

Pozmeňujúci návrh    395

Návrh nariadenia

Článok 83 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Pri plnení svojich úloh a vykonávaní svojich právomocí členovia tímov oprávnení používať silu vrátane služobných zbraní, streliva a výstroja so súhlasom domovského členského štátu a hostiteľského členského štátu – alebo v prípade zamestnancov agentúry so súhlasom agentúry – za prítomnosti príslušníkov pohraničnej stráže hostiteľského členského štátu a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi hostiteľského členského štátu. Hostiteľský členský štát môže so súhlasom domovského členského štátu, respektíve agentúry povoliť členom tímov, aby použili silu v neprítomnosti príslušníkov pohraničnej stráže hostiteľského členského štátu.

6.  Pri plnení svojich úloh a vykonávaní svojich právomocí môžu byť členovia tímov oprávnení používať silu vrátane služobných zbraní, streliva a výstroja so súhlasom domovského členského štátu a hostiteľského členského štátu – alebo v prípade zamestnancov agentúry so súhlasom agentúry a hostiteľského členského štátu – za prítomnosti príslušníkov pohraničnej stráže hostiteľského členského štátu a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi hostiteľského členského štátu. Hostiteľský členský štát môže so súhlasom domovského členského štátu, respektíve agentúry povoliť členom tímov, aby použili silu v neprítomnosti príslušníkov pohraničnej stráže hostiteľského členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    396

Návrh nariadenia

Článok 83 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Služobné zbrane, strelivo a výstroj možno použiť na zákonnú sebaobranu a zákonnú obranu členov tímov alebo iných osôb v súlade s vnútroštátnym právom hostiteľského členského štátu.

7.  Služobné zbrane, strelivo a výstroj možno použiť na zákonnú sebaobranu a zákonnú obranu členov tímov alebo iných osôb v súlade s vnútroštátnym právom hostiteľského členského štátu, ako aj s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv a Chartou základných práv.

Pozmeňujúci návrh    397

Návrh nariadenia

Článok 83 – odsek 8 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely tohto nariadenia hostiteľský členský štát oprávni členov tímov k nahliadaniu do európskych databáz, ak je takéto nahliadanie potrebné na plnenie operačných cieľov špecifikovaných v operačnom pláne pre hraničné kontroly, hraničný dozor a návrat. Hostiteľský členský štát im môže tiež povoliť nahliadnuť do svojej vnútroštátnej databázy, ak je to potrebné na rovnaké účely. Členské štáty zabezpečia, aby prístup do týchto databáz bol efektívny a účinný. Členovia tímov nahliadajú len do údajov, ktoré sú potrebné na plnenie ich úloh a vykonávanie ich právomocí. Hostiteľský členský štát pred nasadením členov tímov informuje agentúru, do ktorých vnútroštátnych a európskych databáz možno nahliadnuť. Agentúra postúpi tieto informácie všetkým členským štátom, ktoré sa zúčastňujú na nasadení.

Na účely tohto nariadenia hostiteľský členský štát oprávni členov tímov k nahliadaniu do európskych databáz, ak je takéto nahliadanie potrebné na plnenie operačných cieľov špecifikovaných v operačnom pláne pre hraničné kontroly, hraničný dozor a návrat v súlade s legislatívnymi nástrojmi stanovujúcimi tieto databázy. Hostiteľský členský štát im môže tiež povoliť nahliadnuť do svojej vnútroštátnej databázy, ak je to potrebné na rovnaké účely. Členské štáty zabezpečia, aby prístup do týchto databáz bol efektívny a účinný. Členovia tímov nahliadajú len do údajov, ktoré sú nevyhnutne potrebné na plnenie ich úloh a vykonávanie ich právomocí. Hostiteľský členský štát pred nasadením členov tímov informuje agentúru, do ktorých vnútroštátnych a európskych databáz možno nahliadnuť. Agentúra postúpi tieto informácie všetkým členským štátom, ktoré sa zúčastňujú na nasadení.

Pozmeňujúci návrh    398

Návrh nariadenia

Článok 83 – odsek 8 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Orgány hostiteľského členského štátu sú prevádzkovateľmi údajov, ktorí spracúvajú akékoľvek osobné údaje zozbierané alebo spracované členmi tímov pri plnení ich úloh a výkone ich právomocí.

Pozmeňujúci návrh    399

Návrh nariadenia

Článok 85 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 94, ak členovia tímov pôsobia v hostiteľskom členskom štáte, tento členský štát je v súlade so svojim vnútroštátnym právom zodpovedný za všetku škodu, ktorú spôsobia v priebehu operácií týchto tímov.

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 94 a článok 96 ods. -1 a -1a, ak členovia tímov pôsobia v hostiteľskom členskom štáte, tento členský štát je v súlade so svojim vnútroštátnym právom zodpovedný za všetku škodu, ktorú spôsobia v priebehu operácií týchto tímov.

Pozmeňujúci návrh    400

Návrh nariadenia

Článok 86 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 94, platí, že počas spoločnej operácie, pilotného projektu, nasadenia podporného tímu pre riadenie migrácie, rýchleho pohraničného zásahu, návratovej operácie alebo návratovej intervencie majú členovia tímov rovnaké postavenie ako úradníci hostiteľského členského štátu, pokiaľ ide o akékoľvek trestné činy, ktoré by mohli byť spáchané voči nim alebo nimi.

Počas spoločnej operácie, pilotného projektu, nasadenia podporného tímu pre riadenie migrácie, rýchleho pohraničného zásahu, návratovej operácie alebo návratovej intervencie majú členovia tímov vrátane stálych zamestnancov agentúry rovnaké postavenie ako úradníci hostiteľského členského štátu, pokiaľ ide o akékoľvek trestné činy, ktoré by mohli byť spáchané voči nim alebo nimi.

Pozmeňujúci návrh    401

Návrh nariadenia

Článok 87 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra pri spracúvaní osobných údajov uplatňuje [nariadenie (ES) č. 45/2001].

1.  Agentúra pri spracúvaní osobných údajov uplatňuje nariadenie () 2018/1725.

Pozmeňujúci návrh    402

Návrh nariadenia

Článok 87 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Riadiaca rada prijme správne opatrenia potrebné na uplatňovanie [nariadenia (ES) č. 45/2001] agentúrou vrátane opatrení týkajúcich sa úradníka agentúry pre ochranu údajov.

2.  Riadiaca rada prijme potrebné vykonávacie opatrenia na uplatňovanie nariadenia () 2018/1725 agentúrou, ako aj vykonávacie opatrenia týkajúce sa úradníka agentúry pre ochranu údajov, najmä s cieľom umožniť mu vykonávať svoje úlohy , povinnosti a právomoci.

Pozmeňujúci návrh    403

Návrh nariadenia

Článok 87 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Agentúra môže v súlade s ustanoveniami [nariadenia (ES) č. 45/2001] previesť osobné údaje orgánu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, pokiaľ je tento prenos potrebný pre plnenie úloh agentúry týkajúcich sa činností v oblasti návratu. Ak v rámci organizovania návratových operácií členský štát nepošle prepravcovi osobné údaje navrátilcov, prenos týchto údajov môže za rovnakých podmienok vykonať aj agentúra. Pri uplatňovaní [článku 25 ods. 1 písm. c)] [nariadenia (ES) č. 45/2001] sa na spracovávanie údajov agentúrou na účely návratu nevzťahuje [článok 19] uvedeného nariadenia dovtedy, kým neprebehne návrat štátneho príslušníka tretej krajiny. Agentúra môže v individuálnych prípadoch stanoviť interné pravidlá týkajúce sa obmedzenia uplatňovania práv v zmysle [článkov 17 a 18] [nariadenia (ES) č. 45/2011], ak by uplatnenie tohto práva ohrozilo konanie o návrate.

3.  Agentúra môže v súlade s ustanoveniami [nariadenia (ES) č. 45/2001] previesť osobné údaje orgánu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, pokiaľ je tento prenos potrebný pre plnenie úloh agentúry týkajúcich sa činností v oblasti návratu. Ak v rámci organizovania návratových operácií členský štát nepošle prepravcovi osobné údaje navrátilcov, prenos týchto údajov môže za rovnakých podmienok vykonať aj agentúra. V súlade s článkom 25 ods. 1 písm. c) nariadenia () 2018/1725 môže agentúra v individuálnych prípadoch stanoviť interné pravidlá týkajúce sa obmedzenia uplatňovania práv v zmysle článkov 17 a 18 tohto nariadenia, ak by uplatnenie tohto práva ohrozilo konanie o návrate. Takéto obmedzenia rešpektujú podstatu práva na ochranu osobných údajov a práva na súkromný a rodinný život a sú nevyhnutné a primerané sledovanému cieľu, pričom sa zohľadňujú riziká pre tieto práva dotknutej osoby.

Pozmeňujúci návrh    404

Návrh nariadenia

Článok 87 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Zakazuje sa akákoľvek výmena informácií, prostredníctvom ktorej sa tretej krajine poskytnú informácie, ktoré by sa mohli použiť na identifikáciu osôb alebo skupín osôb, ktorých žiadosť o prístup k medzinárodnej ochrane sa posudzuje alebo ktorým hrozí vážne riziko mučenia, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania alebo akéhokoľvek iného porušenia základných práv. Agentúra neupovedomí tretiu krajinu o tom, že osoba podala žiadosť o medzinárodnú ochranu.

Pozmeňujúci návrh    405

Návrh nariadenia

Článok 87 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Následný prenos alebo ďalšie oznamovanie informácií poskytnutých v rámci výmeny v zmysle tohto nariadenia iným tretím krajinám alebo tretím stranám sa zakazuje.

Pozmeňujúci návrh    406

Návrh nariadenia

Článok 87 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 87a

 

Zdroje osobných údajov a vlastníctvo údajov

 

1.  Agentúra môže spracúvať osobné údaje relevantné z hľadiska plnenia jej úloh stanovených v tomto nariadení a získané od:

 

a)  členských štátov;

 

b)  zamestnancov agentúry;

 

c)  stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže;

 

d)  iných orgánov, agentúr a úradov Únie, najmä tých, ktoré sú uvedené v článku 69 ods. 1;

 

e)  tretích krajín alebo medzinárodných organizácií;

 

f)  z otvorených zdrojov.

 

2.  Strana poskytujúca osobné údaje si ponechá vlastníctvo týchto údajov, ako aj zodpovednosť týkajúcu sa presnosti údajov. Ak sú osobné údaje poskytnuté zo zdrojov uvedených v odseku 1 písm. b), e) a f), zodpovednosť spočíva na agentúre.

 

3.  Informácie z otvorených zdrojov posudzuje agentúra v súlade s týmito zásadami:

 

a)  spoľahlivosť zdroja informácií sa posudzuje prostredníctvom týchto kódov na hodnotenie zdrojov:

 

A)  pokiaľ nie sú pochybnosti o pravosti, dôveryhodnosti a kompetentnosti zdroja alebo informácie sú poskytnuté zo zdroja, ktorý sa vo všetkých prípadoch ukázal ako spoľahlivý;

 

B)  pokiaľ sú informácie poskytnuté zo zdroja, ktorý sa vo väčšine prípadov ukázal ako spoľahlivý;

 

C)  pokiaľ sú informácie poskytnuté zo zdroja, ktorý sa vo väčšine prípadov ukázal ako nespoľahlivý;

 

X)  pokiaľ nemožno posúdiť spoľahlivosť zdroja;

 

b)  presnosť informácií sa posudzuje prostredníctvom týchto kódov na hodnotenie informácií:

 

(1):  informácie, ktorých presnosť nie je predmetom pochybností;

 

(2):  informácie osobne známe zdroju, ale nie osobne známe úradníkovi, ktorý ich odovzdáva;

 

(3):  informácie, ktoré zdroj osobne nepozná, ale sú potvrdené inými, už zaznamenanými informáciami;

 

(4):  informácie, ktoré zdroju nie sú osobne známe a nemôžu byť potvrdené.

Pozmeňujúci návrh    407

Návrh nariadenia

Článok 88 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra môže spracúvať osobné údaje len na tieto účely:

1.  Agentúra môže spracúvať osobné údaje len vtedy, ak je to nevyhnutne potrebné na tieto účely:

Pozmeňujúci návrh    408

Návrh nariadenia

Článok 88 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vykonávanie svojich úloh organizovania a koordinácie spoločných operácií, pilotných projektov, rýchlych pohraničných zásahov a v rámci podporných tímov pre riadenie migrácie v súlade s článkom 47;

a)  vykonávanie svojich úloh týkajúcich sa spoločných operácií, pilotných projektov, rýchlych pohraničných zásahov a v rámci podporných tímov pre riadenie migrácie, ako je stanovené v tomto nariadení;

Pozmeňujúci návrh    409

Návrh nariadenia

Článok 88 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  uľahčenie výmeny informácií s členskými štátmi, úradom EASO, Europolom alebo Eurojustom v súlade s článkom 89;

c)  uľahčenie výmeny informácií s členskými štátmi, [Agentúrou Európskej únie pre azyl], Europolom alebo Eurojustom v súlade s článkom 89;

Pozmeňujúci návrh    410

Návrh nariadenia

Článok 88 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členský štát alebo iná agentúra Únie poskytujúca osobné údaje agentúre určí účel alebo účely, na ktoré sa tieto údaje spracúvajú, ako sa uvádza v odseku 1. Agentúra môže spracúvať takéto osobné údaje na iný účel, na ktorý sa tiež vzťahuje odsek 1, iba ak jej to poskytovateľ týchto osobných údajov povolí.

2.  Členský štát alebo iná agentúra Únie poskytujúca osobné údaje agentúre určí účel alebo účely, na ktoré sa tieto údaje spracúvajú, ako sa uvádza v odseku 1. Agentúra môže spracúvať takéto osobné údaje na iný účel, na ktorý sa tiež vzťahuje odsek 1, iba ak jej to poskytovateľ týchto osobných údajov povolí a až po tom, čo sa zhodnotilo, že zmena účelu takéhoto spracovania je v súlade so zásadami nevyhnutnosti a proporcionality, ktoré sa uplatňujú v oblasti ochrany údajov. Agentúra vedie písomné záznamy o posúdení zlučiteľnosti v jednotlivých prípadoch pri spracúvaní osobných údajov podľa tohto odseku.

Pozmeňujúci návrh    411

Návrh nariadenia

Článok 88 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  V riadne odôvodnených prípadoch môže agentúra prostredníctvom vykonávacích opatrení prijatých v súlade s článkom 87 ods. 2 zaviesť obmedzenia na používanie informácií a osobných údajov získaných z otvorených zdrojov členskými štátmi, orgánmi Únie, tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami.

Pozmeňujúci návrh    412

Návrh nariadenia

Článok 89 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra spracúva len tieto kategórie osobných údajov, ktoré zozbierali a agentúre postúpili členské štáty, jej zamestnanci alebo EASO, Europol alebo Eurojust v rámci spoločných operácií, pilotných projektov a rýchlych pohraničných zásahov, a podporné tímy pre riadenie migrácie:

1.  Agentúra spracúva len tieto kategórie osobných údajov, ktoré zozbierali a agentúre postúpili členské štáty, jej zamestnanci, členovia stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže alebo [Agentúra Európskej únie pre azyl], Europol alebo Eurojust v rámci spoločných operácií, pilotných projektov a rýchlych pohraničných zásahov, a podporné tímy pre riadenie migrácie:

Pozmeňujúci návrh    413

Návrh nariadenia

Článok 89 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  osobné údaje osôb, ktoré príslušné orgány členských štátov a EASO, Europol alebo Eurojust dôvodne podozrievajú z účasti na cezhraničnej trestnej činnosti, ako je prevádzačstvo, obchodovanie s ľuďmi alebo terorizmus;

a)  osobné údaje osôb, ktoré príslušné orgány členských štátov a [Agentúra Európskej únie pre azyl], Europol alebo Eurojust dôvodne podozrievajú z účasti na cezhraničnej trestnej činnosti;

Pozmeňujúci návrh    414

Návrh nariadenia

Článok 89 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  ak je výmena informácií s úradom EASO, Europolom alebo Eurojustom potrebná na použitie údajov v súlade s ich príslušnými právomocami a v súlade s článkom 69;

a)  ak je výmena informácií s [Agentúrou Európskej únie pre azyl], Europolom alebo Eurojustom potrebná na použitie údajov v súlade s ich príslušnými právomocami a v súlade s článkom 69;

Pozmeňujúci návrh    415

Návrh nariadenia

Článok 89 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  v osobitných prípadoch, keď agentúra zistí, že spracúvanie osobných údajov pri plnení jej úloh je nevyhnutne potrebné pre orgány presadzovania práva na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania závažnej trestnej činnosti.

e)  v osobitných prípadoch, keď agentúra zistí, že prenos osobných údajov spracovaných pri plnení jej úloh je nevyhnutne potrebný pre orgány presadzovania práva na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania závažnej trestnej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    416

Návrh nariadenia

Článok 89 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Osobné údaje sa vymažú ihneď po ich prenose úradu EASO, Europolu alebo Eurojustu alebo príslušným orgánom členských štátov alebo potom, ako sa použijú na vypracovanie analýzy rizík. Obdobie ich uchovávania v žiadnom prípade neprekročí 90 dní odo dňa zberu týchto údajov. Vo výsledkoch analýz rizík musia byť údaje anonymizované. Ustanovenia tohto odseku sa nevzťahujú na údaje spracovávané na účely vykonávania úloh spojených s návratom.

3.  Osobné údaje sa vymažú ihneď po ich prenose [Agentúre Európskej únie pre azyl], Europolu alebo Eurojustu alebo príslušným orgánom členských štátov alebo potom, ako sa použijú na vypracovanie analýzy rizík. Obdobie ich uchovávania v žiadnom prípade neprekročí 90 dní odo dňa zberu týchto údajov. Vo výsledkoch analýz rizík musia byť údaje anonymizované. Ustanovenia tohto odseku sa nevzťahujú na údaje spracovávané na účely vykonávania úloh spojených s návratom.

Pozmeňujúci návrh    417

Návrh nariadenia

Článok 89 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Zakazuje sa akákoľvek výmena informácií, prostredníctvom ktorej sa tretej krajine poskytnú informácie, ktoré by sa mohli použiť na identifikáciu osôb alebo skupín osôb, ktorých žiadosť o prístup k medzinárodnej ochrane sa posudzuje alebo ktorým hrozí vážne riziko mučenia, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania alebo akéhokoľvek iného porušenia základných práv.

Pozmeňujúci návrh    418

Návrh nariadenia

Článok 90 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak si národný situačný prehľad vyžaduje spracúvanie osobných údajov, tieto údaje sa spracúvajú v súlade s príslušnými ustanoveniami únijných a vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti ochrany údajov. Každý členský štát určí orgán, ktorý sa považuje za prevádzkovateľa v zmysle článku 4 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/679 a ktorý má hlavnú zodpovednosť za spracovávanie údajov týmto členským štátom. Každý členský štát oznámi podrobnosti o tomto orgáne Komisii.

1.  Ak si národný situačný prehľad vyžaduje spracúvanie osobných údajov, tieto údaje sa spracúvajú v súlade s príslušnými ustanoveniami únijných a vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti ochrany údajov. Každý členský štát určí orgán, ktorý sa považuje za prevádzkovateľa v zmysle článku 4 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/679 a ktorý má hlavnú zodpovednosť za spracovávanie osobných údajov týmto členským štátom. Každý členský štát oznámi podrobnosti o tomto orgáne Komisii.

Pozmeňujúci návrh    419

Návrh nariadenia

Článok 90 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Jediné osobné údaje, ktoré možno spracovávať v európskom situačnom prehľade a osobitných situačných prehľadoch, sú identifikačné čísla lodí a lietadiel.

2.  Jediné osobné údaje, ktoré sa môžu spracovávať v európskom situačnom prehľade a osobitných situačných prehľadoch, sú identifikačné čísla lodí a lietadiel.

Pozmeňujúci návrh    420

Návrh nariadenia

Článok 90 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Akákoľvek výmena osobných údajov s tretími krajinami v rámci systému EUROSUR sa prísne obmedzí na to, čo je absolútne nevyhnutné na účely tohto nariadenia. Vykonáva sa v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a príslušnými vnútroštátnymi ustanoveniami o ochrane údajov.

3.  Akákoľvek výmena osobných údajov s tretími krajinami v rámci systému EUROSUR sa prísne obmedzí na to, čo je absolútne nevyhnutné na účely tohto nariadenia. Vykonáva sa v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 alebo v náležitých prípadoch so smernicou (EÚ) 2016/680 a príslušnými vnútroštátnymi ustanoveniami o ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh    421

Návrh nariadenia

Článok 90 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Zakazuje sa akákoľvek výmena informácií podľa článku 73 ods. 2, článku 74 ods. 3 a článku 75 ods. 3, prostredníctvom ktorej sa tretej krajine poskytnú informácie, ktoré by sa mohli použiť na identifikáciu osôb alebo skupín osôb, ktorých žiadosť o prístup k medzinárodnej ochrane sa posudzuje alebo ktorým hrozí vážne riziko mučenia, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania alebo akéhokoľvek iného porušenia základných práv.

4.  Zakazuje sa akákoľvek výmena informácií, prostredníctvom ktorej sa tretej krajine poskytnú informácie, ktoré by sa mohli použiť na identifikáciu osôb alebo skupín osôb, ktorých žiadosť o prístup k medzinárodnej ochrane sa posudzuje alebo ktorým hrozí vážne riziko mučenia, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania alebo akéhokoľvek iného porušenia základných práv.

Pozmeňujúci návrh    422

Návrh nariadenia

Článok 90 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Členské štáty vedú záznamy o všetkých výmenách informácií a osobných údajov na účely monitorovania zákonnosti spracúvania údajov a zabezpečenia súladu s týmto nariadením. V záznamoch sa uvádza najmä dátum, názov tretej krajiny a druh vymieňaných informácií.

Pozmeňujúci návrh    423

Návrh nariadenia

Článok 90 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Následný prenos alebo ďalšie oznamovanie informácií poskytnutých v rámci výmeny v zmysle článku 73 ods. 2, článku 74 ods. 3 a článku 75 ods. 3 iným tretím krajinám alebo tretím stranám sa zakazuje.

5.  Členské štáty a agentúra zabezpečia, aby informácie prenášané alebo zverejnené tretím krajinám podľa článku 73 ods. 2, článku 74 ods. 3 a článku 75 ods. 3 neboli postupované ďalej iným tretím krajinám ani iným tretím stranám. Súvisiace ustanovenia sa začlenia do každej dohody uzavretej s treťou krajinou, týkajúcej sa výmeny informácií.

Pozmeňujúci návrh    424

Návrh nariadenia

Článok 91 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Bezpečnostné predpisy prijme riadiaca rada po ich schválení Komisiou.

2.  Bezpečnostné predpisy prijme riadiaca rada.

Pozmeňujúci návrh    425

Návrh nariadenia

Článok 91 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Utajenie nebráni tomu, aby sa informácie sprístupňovali Európskemu parlamentu. Prenos informácií a dokumentov Európskemu parlamentu v súlade s týmto nariadením a nakladanie s nimi schvaľuje Komisia.

3.  Utajenie nebráni tomu, aby sa informácie sprístupňovali Európskemu parlamentu. Pri prenose informácií a dokumentov, ktoré sa Európskemu parlamentu poskytujú v súlade s týmto nariadením,zaobchádzaní s nimi sa dodržiavajú pravidlá postupovania utajovaných skutočností a nakladania s utajovanými skutočnosťami uplatňované medzi Európskym parlamentom a Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    426

Návrh nariadenia

Článok 94 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Riadiaca rada môže udeliť stálym zamestnancom agentúry mesačný vyrovnávací príspevok. Vyrovnávací príspevok sa vypočíta ako percentuálny podiel odmeny každého jednotlivého dotknutého zamestnanca. Tento percentuálny podiel nepresiahne rozdiel medzi 100 % a korekčným koeficientom uplatniteľným v mieste výkonu práce a pravidelne sa preskúmava. Pred udelením tejto dávky sa riadne zohľadní celková výška odmeny vyplácanej jednotlivým stálym zamestnancom vrátane náhrady výdavkov spojených s misiou.

Riadiaca rada môže udeliť stálym zamestnancom agentúry mesačný vyrovnávací príspevok, ak čelia ťažkostiam pri plnení svojej misie a úloh stanovených v tomto nariadení. Vyrovnávací príspevok sa vypočíta ako percentuálny podiel odmeny každého jednotlivého dotknutého zamestnanca. Tento percentuálny podiel nepresiahne rozdiel medzi 100 % a korekčným koeficientom uplatniteľným v mieste výkonu práce a pravidelne sa preskúmava.

Pozmeňujúci návrh    427

Návrh nariadenia

Článok 96 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Agentúra je zodpovedná za všetky činnosti vykonané v súlade s týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    428

Návrh nariadenia

Článok 96 – odsek -1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1a.  Ak stáli zamestnanci agentúry vykonávajú úlohy uvedené v prílohe II, agentúra zodpovedá za akúkoľvek spôsobenú škodu.

Pozmeňujúci návrh    429

Návrh nariadenia

Článok 96 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 96a

 

Žaloby podané na Súdny dvor Európskej únie

 

1.  Zákonnosť aktov agentúry možno napadnúť podaním žaloby na Súdny dvor Európskej únie v súlade s článkom 263 ZFEÚ.

 

2.  Členské štáty a inštitúcie Únie, ako aj každá fyzická alebo právnická osoba môžu v súlade s článkom 263 ZFEÚ podať na Súdny dvor Európskej únie žalobu proti aktom agentúry.

 

3.  V prípade, že agentúra má povinnosť konať, ale nekoná, môže sa na Súdny dvor Európskej únie podať žaloba pre nečinnosť v súlade s článkom 265 ZFEÚ.

 

4.  Agentúra prijme opatrenia potrebné na vykonanie rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    430

Návrh nariadenia

Článok 97 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  konzultačné fórum;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    431

Návrh nariadenia

Článok 97 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  pracovník pre základné práva.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    432

Návrh nariadenia

Článok 97 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Mimo administratívnej a riadiacej štruktúry funguje nezávisle:

 

a)  konzultačné fórum;

 

b)  pracovník pre základné práva.

Pozmeňujúci návrh    433

Návrh nariadenia

Článok 98 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vymenúva výkonného riaditeľa na základe návrhu Komisie v súlade s článkom 105;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    434

Návrh nariadenia

Článok 98 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  vymenúva zástupcov výkonného riaditeľa na základe návrhu Komisie v súlade s článkom 105;

b)  vymenúva zástupcov výkonného riaditeľa na základe návrhu výkonného riaditeľa v súlade s článkom 105;

Pozmeňujúci návrh    435

Návrh nariadenia

Článok 98 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno bb

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

bb)  na základe predchádzajúceho súhlasu Komisie prijíma bezpečnostné predpisy agentúry o ochrane utajovaných skutočností EÚ a citlivých neutajovaných informácií, ako sa uvádza v článku 91;

bb)  prijíma bezpečnostné predpisy agentúry o ochrane utajovaných skutočností EÚ a citlivých neutajovaných informácií, ako sa uvádza v článku 91;

Pozmeňujúci návrh    436

Návrh nariadenia

Článok 98 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Riadiaca rada môže radiť výkonnému riaditeľovi v akejkoľvek veci, ktorá súvisí s rozvojom operačného riadenia vonkajších hraníc a návratu vrátane činností súvisiacich s výskumom.

4.  Riadiaca rada môže radiť výkonnému riaditeľovi v akejkoľvek veci, ktorá súvisí s rozvojom operačného riadenia vonkajších hraníc, návratom a odbornou prípravou vrátane činností súvisiacich s výskumom.

Pozmeňujúci návrh    437

Návrh nariadenia

Článok 99 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, riadiaca rada je zložená z jedného zástupcu každého členského štátu dvoch zástupcov Komisie, pričom všetci majú hlasovacie právo. Na tento účel každý členský štát vymenuje člena riadiacej rady, ako aj jedného náhradníka, ktorý bude zastupovať člena v prípade jeho neprítomnosti. Komisia vymenuje dvoch členov a ich náhradníkov. Funkčné obdobie trvá štyri roky. Funkčné obdobie sa môže predĺžiť.

1.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, riadiaca rada je zložená z jedného zástupcu každého členského štátu, dvoch zástupcov Komisie a jedného zástupcu Európskeho parlamentu, pričom všetci majú hlasovacie právo. Na tento účel každý členský štát vymenuje člena riadiacej rady, ako aj jedného náhradníka, ktorý bude zastupovať člena v prípade jeho neprítomnosti. Komisia vymenuje dvoch členov a ich náhradníkov. Európsky parlament vymenuje jedného poslanca Európskeho parlamentu z príslušného výboru a iného poslanca Európskeho parlamentu ako jeho náhradníka. Funkčné obdobie trvá štyri roky a môže sa predĺžiť.

Pozmeňujúci návrh    438

Návrh nariadenia

Článok 100 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Riadiaca rada každoročne do 30. novembra prijme konečný programový dokument obsahujúci okrem iného viacročné plánovanie a ročný plán činnosti agentúry na nasledujúci rok, ktorý vychádza z návrhu výkonného riaditeľa schváleného riadiacou radou. Konečný programový dokument sa prijíma až po kladnom stanovisku Komisie a v prípade viacročného plánovania až po porade s Európskym parlamentom. Ak sa agentúra rozhodne nezohľadniť prvky stanoviska Komisie, dôsledne to odôvodní. Riadiaca rada predloží tento dokument Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

1.  Riadiaca rada každoročne do 30. novembra a po zohľadnení odporúčaní medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre zdroje agentúr prijme konečný programový dokument obsahujúci okrem iného viacročné plánovanie a ročný plán činnosti agentúry na nasledujúci rok, ktorý vychádza z návrhu výkonného riaditeľa schváleného riadiacou radou. Konečný programový dokument sa prijíma až po kladnom stanovisku Komisie a v prípade viacročného plánovania až po porade s Európskym parlamentom. Ak sa agentúra rozhodne nezohľadniť prvky stanoviska Komisie alebo Európskeho parlamentu, dôsledne to odôvodní. Riadiaca rada bezodkladne predloží tento dokument Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

Pozmeňujúci návrh    439

Návrh nariadenia

Článok 100 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Vo viacročnom plánovaní sa stanovuje celkový strategický program v strednodobom a dlhodobom horizonte vrátane cieľov, očakávaných výsledkov a ukazovateľov plnenia, a plánovanie zdrojov vrátane viacročného rozpočtu, zamestnancov a rozvoja vlastných kapacít agentúry. Vo viacročnom plánovaní sa stanovia strategické oblasti zásahov a uvedie sa, čo je potrebné urobiť na dosiahnutie cieľov. Uvedie sa v ňom stratégia týkajúca sa vzťahov s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, ako aj opatrenia súvisiace s touto stratégiou.

3.  Vo viacročnom plánovaní sa stanovuje celkový strategický program v strednodobom a dlhodobom horizonte vrátane cieľov, očakávaných výsledkov a ukazovateľov plnenia a plánovanie zdrojov vrátane viacročného rozpočtu, zamestnancov a rozvoja vlastných kapacít agentúry. Vo viacročnom plánovaní sa stanovia strategické oblasti zásahov a uvedie sa, čo je potrebné urobiť na dosiahnutie cieľov. Uvedie sa v ňom stratégia týkajúca sa monitorovania a dodržiavania základných práv a vzťahov s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, ako aj opatrenia súvisiace s týmito stratégiami.

Pozmeňujúci návrh    440

Návrh nariadenia

Článok 102 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Zástupcovia Agentúry Európskej únie pre azyl a EUROPOL-u sa prizývajú na zasadnutia riadiacej rady. Riadiaca rada môže taktiež prizvať zástupcu relevantných inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie.

6.  Zástupcovia Agentúry Európskej únie pre azyl, Agentúry Európskej únie pre základné právaEuropolu sa prizývajú na zasadnutia riadiacej rady. Riadiaca rada môže taktiež prizvať zástupcu iných relevantných inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie.

Pozmeňujúci návrh    441

Návrh nariadenia

Článok 104 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Európsky parlament alebo Rada môžu vyzvať výkonného riaditeľa, aby podal správu o plnení svojich úloh. Táto správa zahrnie informovanie o vykonávaní a monitorovaní stratégie pre základné práva, výročnej správe o činnosti agentúry za predošlý rok, pracovnom programe na nadchádzajúci rok a viacročnom plánovaní agentúry alebo o akýchkoľvek iných záležitostiach týkajúcich sa činnosti agentúry. Výkonný riaditeľ tiež prednesie na požiadanie vyhlásenie pred Európskym parlamentom a pravidelne mu podáva správy.

2.  Európsky parlament alebo Rada môžu vyzvať výkonného riaditeľa, aby podal správu o plnení svojich úloh. Táto správa o činnostiach agentúry zahrnie informovanie o vykonávaní a monitorovaní stratégie pre základné práva, výročnej správe o činnosti agentúry za predošlý rok, pracovnom programe na nadchádzajúci rok a viacročnom plánovaní agentúry alebo o akýchkoľvek iných záležitostiach týkajúcich sa činnosti agentúry. Výkonný riaditeľ tiež prednesie na požiadanie vyhlásenie pred Európskym parlamentom a do 15 kalendárnych dní písomne zodpovie všetky otázky poslancov Európskeho parlamentu. Výkonný riaditeľ pravidelne podáva správy príslušným orgánom a výborom Európskemu parlamentu. Okrem prípadov, keď už v tomto nariadení sú stanovené konkrétne lehoty, výkonný riaditeľ zabezpečí, aby boli správy predložené Európskemu parlamentu do šiestich mesiacov po skončení obdobia na podávanie správ, pokiaľ meškanie nie je riadne písomne odôvodnené príslušnými orgánmi a výbormi Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    442

Návrh nariadenia

Článok 105 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia navrhne aspoň troch uchádzačov na miesto výkonného riaditeľa a na každé miesto zástupcu výkonného riaditeľa na základe zoznamu po uverejnení voľného miesta v Úradnom vestníku Európskej únie, a prípadne v inej tlači alebo na internetových stránkach.

1.  Európsky parlament a Rada vymenujú po vzájomnej dohode výkonného riaditeľa na základe zoznamu vypracovaného Komisiou po uverejnení voľného miesta v Úradnom vestníku Európskej únie, a prípadne v inej tlači alebo na internetových stránkach.

Pozmeňujúci návrh    443

Návrh nariadenia

Článok 105 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výkonného riaditeľa vymenúva riadiaca rada na základe zásluh a preukázaných administratívnych a riadiacich schopností na vysokej úrovni, ako aj relevantných vyšších odborných skúseností v oblasti riadenia vonkajších hraníc a návratu, na návrh Komisie, ako sa uvádza v odseku 1. Pred vymenovaním sa kandidáti navrhnutí Komisiou vyzvú, aby predniesli vyhlásenie pred príslušným výborom alebo výbormi Európskeho parlamentu a odpovedali na otázky jeho či ich členov.

Výkonný riaditeľ sa vyberá na základe zásluh, nezávislosti a preukázaných administratívnych a riadiacich schopností na vysokej úrovni, ako aj relevantných vyšších odborných skúseností v oblasti riadenia vonkajších hraníc a návratu a po preukázaní dôkladných vedomostí o úlohe a aktivitách agentúry na návrh Komisie, ako sa uvádza v odseku 1. Pred vymenovaním kandidáti navrhnutí Komisiou vyzvaní, aby predniesli vyhlásenie pred príslušným výborom alebo výbormi Európskeho parlamentu a odpovedali na otázky jeho či ich členov.

Pozmeňujúci návrh    444

Návrh nariadenia

Článok 105 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Po tomto vyhlásení Európsky parlament prijme stanovisko, v ktorom uvedie svoje názory a môže označiť preferovaného kandidáta.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    445

Návrh nariadenia

Článok 105 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Riadiaca rada vezme tieto názory do úvahy a vymenuje výkonného riaditeľa. Riadiaca rada prijme svoje rozhodnutie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov s hlasovacím právom.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    446

Návrh nariadenia

Článok 105 – odsek 2 – pododsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sa riadiaca rada rozhodne vymenovať iného kandidáta ako bol kandidát, ktorého označil za preferovaného Európsky parlament, riadiaca rada písomne informuje Európsky parlament a Radu o tom, ako zohľadnila stanovisko Európskeho parlamentu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    447

Návrh nariadenia

Článok 105 – odsek 2 – pododsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Právomoc odvolať výkonného riaditeľa má riadiaca rada konajúca na návrh Komisie.

Právomoc odvolať výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa Európsky parlament a Rada konajúci na návrh Komisie. Európsky parlament alebo Rada môžu požiadať Komisiu, aby predložila takýto návrh.

Pozmeňujúci návrh    448

Návrh nariadenia

Článok 105 – odsek 2 – pododsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Odchádzajúci výkonný riaditeľ alebo zástupca výkonného riaditeľa zostávajú vo funkcii, pokiaľ Európsky parlament a Rada nevymenujú jeho nástupcu. V prípade prepustenia, alebo ak už nespĺňa podmienky požadované na výkon svojich povinností, ukončenie jeho funkcie nadobúda účinnosť s okamžitou platnosťou. Správna rada vymenúva dočasného výkonného riaditeľa alebo zástupcu výkonného riaditeľa až do vymenovania nového výkonného riaditeľa alebo zástupcu výkonného riaditeľa v súlade s odsekmi 1 alebo 4.

Pozmeňujúci návrh    449

Návrh nariadenia

Článok 105 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zástupcov výkonného riaditeľa agentúry na návrh Komisie podľa odseku 1 a po porade s výkonným riaditeľom vymenuje riadiaca rada na základe zásluh a vhodných administratívnych a riadiacich schopností vrátane príslušných odborných skúseností v oblasti riadenia vonkajších hraníc a návratu. Riadiaca rada prijme svoje rozhodnutie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov s hlasovacím právom.

Zástupcov výkonného riaditeľa agentúry vymenuje na návrh výkonného riaditeľa riadiaca rada. Zástupcovia výkonného riaditeľa sa vymenujú na základe zásluh a vhodných administratívnych a riadiacich schopností vrátane príslušných odborných skúseností v oblasti riadenia vonkajších hraníc a návratu a po preukázaní dôkladných vedomostí o úlohe a aktivitách agentúry. Výkonný riaditeľ navrhne na každú pozíciu zástupcu výkonného riaditeľa aspoň troch kandidátov. Riadiaca rada prijme svoje rozhodnutie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov s hlasovacím právom. Odchádzajúci zástupcovia výkonného riaditeľa zostávajú vo funkcii dovtedy, kým riadiaca rada nevymenuje ich nástupcov v súlade s týmto odsekom.

Pozmeňujúci návrh    450

Návrh nariadenia

Článok 105 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Riadiaca rada právomoc odvolať zástupcov výkonného riaditeľa v súlade s postupom stanoveným v prvom pododseku.

Európsky parlament a Rada majú právomoc odvolať zástupcov výkonného riaditeľa v súlade s postupom stanoveným v odseku 2.

Pozmeňujúci návrh    451

Návrh nariadenia

Článok 105 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Funkčné obdobie výkonného riaditeľa trvá päť rokov. Na konci tohto obdobia Komisia vykoná posúdenie, v ktorom zohľadní hodnotenie výsledkov činnosti výkonného riaditeľa a budúce úlohy a výzvy agentúry.

5.  Funkčné obdobie výkonného riaditeľa trvá päť rokov. Na konci tohto obdobia Komisia vykoná posúdenie, v ktorom zohľadní hodnotenie výsledkov činnosti výkonného riaditeľa a budúce úlohy a výzvy agentúry. Európsky parlament a Rada môžu po spoločnej dohode predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa jedenkrát na ďalšie obdobie piatich rokov.

Pozmeňujúci návrh    452

Návrh nariadenia

Článok 105 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Riadiaca rada konajúca na návrh Komisie, v ktorom sa zohľadňuje posúdenie uvedené v odseku 5, môže funkčné obdobie výkonného riaditeľa raz predĺžiť na ďalšie obdobie najviac piatich rokov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    453

Návrh nariadenia

Článok 105 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Funkčné obdobie zástupcov výkonného riaditeľa je päť rokov. Riadiaca rada ho môže raz predĺžiť na ďalšie obdobie najviac piatich rokov.

7.  Funkčné obdobie zástupcov výkonného riaditeľa je päť rokov. Riadiaca rada ho môže na návrh výkonného riaditeľa raz predĺžiť na ďalšie obdobie najviac piatich rokov.

Pozmeňujúci návrh    454

Návrh nariadenia

Článok 106 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra zriadi konzultačné fórum poskytujúce nezávislé poradenstvo na pomoc výkonnému riaditeľovi a riadiacej rade v otázkach základných práv.

1.  Agentúra zriadi konzultačné fórum poskytujúce nezávislé poradenstvo na pomoc agentúre v otázkach základných práv.

Pozmeňujúci návrh    455

Návrh nariadenia

Článok 106 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Agentúra pozve úrad EASO, Agentúru Európskej únie pre základné práva, Vysokého komisára OSN pre utečencov a iné relevantné organizácie, aby sa zúčastňovali na konzultačnom fóre. Na návrh výkonného riaditeľa riadiaca rada rozhodne o zložení konzultačného fóra a o spôsoboch predkladania informácií konzultačnému fóru. Konzultačné fórum po porade s riadiacou radou a výkonným riaditeľom vymedzí svoje pracovné postupy a vytvorí svoj pracovný program.

2.  Agentúra pozve [Agentúru Európskej únie pre azyl], Agentúru Európskej únie pre základné práva, Vysokého komisára OSN pre utečencov a iné relevantné organizácie, aby sa zúčastňovali na konzultačnom fóre. Na návrh pracovníka pre základné práva riadiaca rada rozhodne o zložení konzultačného fóra a o spôsoboch predkladania informácií konzultačnému fóru. Konzultačné fórum po porade s riadiacou radou a výkonným riaditeľom vymedzí svoje pracovné postupy a vytvorí svoj pracovný program.

Pozmeňujúci návrh    456

Návrh nariadenia

Článok 106 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  S konzultačným fórom sa konzultuje ďalší rozvoj a uplatňovanie stratégie základných práv, vytvorenie mechanizmu na podávanie sťažností, kódexy správania a spoločné základné učebné osnovy.

3.  S konzultačným fórom sa konzultuje ďalší rozvoj a uplatňovanie stratégie základných práv, mechanizmus na podávanie sťažností, kódexy správania, dohody o pracovných podmienkach alebo iné projekty v spolupráci s tretími krajinami, operačné plány a spoločné základné učebné osnovy, ako aj stanovenie kritérií uvedených v článku 12 a článku 24. Agentúra informuje konzultačné fórum o tom, či a ako vykonáva jeho správy a odporúčania.

Pozmeňujúci návrh    457

Návrh nariadenia

Článok 106 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Bez toho, aby boli dotknuté úlohy pracovníka pre základné práva, konzultačné fórum má účinný prístup k všetkým informáciám týkajúcim sa základných práv, a to aj prostredníctvom návštev na mieste, ktoré so súhlasom hostiteľského členského štátu vykonáva pri spoločných operáciách alebo rýchlych pohraničných zásahoch, a v problémových oblastiach alebo kontrolovaných centrách, pri návratových operáciách a návratových intervenciách.

5.  Bez toho, aby boli dotknuté úlohy pracovníka pre základné práva, konzultačné fórum má včasný a účinný prístup k všetkým informáciám týkajúcim sadodržiavania základných práv, a to aj prostredníctvom návštev na mieste, ktoré so súhlasom hostiteľského členského štátu vykonáva pri spoločných operáciách alebo rýchlych pohraničných zásahoch, a v problémových oblastiach, pri návratových operáciách a návratových intervenciách, a to aj v tretích krajinách. V prípade, že hostiteľský členský štát výnimočne nesúhlasí s návštevou konzultačného fóra na mieste na účely spoločnej operácie alebo rýchleho pohraničného zásahu vykonávaného na jeho území, predloží výkonnému riaditeľovi a riadiacej rade v liste riadne objasnené dôvody.

 

Konzultačné fórum je podporované sekretariátom, ktorý má dostatočné finančné a ľudské zdroje na pomoc fóru pri výkone jeho úloh.

Pozmeňujúci návrh    458

Návrh nariadenia

Článok 107 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pracovníka pre základné práva vymenúva riadiaca rada. Jeho úlohou je prispievať k stratégii agentúry pre základné práva, monitorovať dodržiavanie základných práv agentúrou a presadzovať dodržiavanie základných práv agentúrou. Pracovník pre základné práva musí mať potrebné kvalifikácie a skúsenosti v oblasti základných práv.

1.  Pracovníka pre základné práva vymenúva riadiaca rada na základe zoznamu troch kandidátov, ktorých odporúča konzultačné fórum. Jeho úlohou je prispievať k stratégii agentúry pre základné práva, monitorovať dodržiavanie základných práv agentúrou a presadzovať ich dodržiavanie. Pracovník pre základné práva musí mať potrebné kvalifikácie, odborné znalosti a odborné skúsenosti v oblasti základných práv.

Pozmeňujúci návrh    459

Návrh nariadenia

Článok 107 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Pracovník pre základné práva musí mať právomoc vykonávať vyšetrovanie akejkoľvek činnosti agentúry s cieľom overiť rešpektovanie základných práv. Bezodkladne poskytuje poradenstvo agentúre vydávaním formálnych stanovísk pred akoukoľvek činnosťou agentúry podľa tohto nariadenia a vydávaním odporúčaní na zlepšenie stratégie agentúry v oblasti základných práv, ktorá si vyžaduje jeho schválenie, ako aj stanovením podmienok dodržiavania základných práv a podporou tohto dodržiavania. Pracovník pre základné práva je tiež zodpovedný za ďalšie rozvíjanie a uplatňovanie mechanizmu na podávanie sťažností.

Pozmeňujúci návrh    460

Návrh nariadenia

Článok 107 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pracovník pre základné práva je pri výkone svojich povinností nezávislý. Zodpovedá sa priamo riadiacej rade a spolupracuje s konzultačným fórom. Pracovník pre základné práva teda pravidelne podáva správy a prispieva k mechanizmu monitorovania základných práv.

2.  Osobitné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na pracovníka pre základné práva, ustanoví agentúra po porade s konzultačným fórom a pracovníkom pre základné práva s cieľom zabezpečiť, aby pracovník pre základné práva bol pri výkone svojich povinností nezávislý. Zodpovedá sa priamo riadiacej rade a konzultačnému fóru. Pracovník pre základné práva zverejňuje výročnú správu o svojej činnosti a dodržiavaní základných práv pri všetkých činnostiach agentúry. Tieto správy obsahujú informácie o mechanizme podávania sťažností a vykonávaní stratégie v oblasti základných práv. Riadiaca rada zabezpečí, aby sa zaviedli opatrenia s ohľadom na odporúčania pracovníka pre základné práva.

Pozmeňujúci návrh    461

Návrh nariadenia

Článok 107 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Pracovník pre základné práva je pri plnení svojich povinností z administratívneho hľadiska plne samostatný a nezávislý. Pri vykonávaní svojej funkcie, ktorá je mu na základe jeho vymenovania zverená podľa tohto nariadenia, nesmie dostať žiadne pokyny ani byť nijakým spôsobom obmedzovaný. Pracovník pre základné práva má k dispozícii dostatočné zdroje a personál potrebné na plnenie svojich úloh, ktoré vyplývajú z mandátu a veľkosti agentúry a zodpovedajú im. Personál pridelený pracovníkovi pre základné práva sa zodpovedá jemu. Akékoľvek pravidelné alebo mimoriadne prideľovanie zamestnancov agentúre sprevádza pomerné pridelenie personálu na podporu pracovníka pre základné práva.

Pozmeňujúci návrh    462

Návrh nariadenia

Článok 107 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Pracovníkovi pre základné práva pomáha zástupca pracovníka pre základné práva. Zástupcu pracovníka pre základné práva vymenúva riadiaca rada zo zoznamu minimálne troch kandidátov, ktorých predstaví pracovník pre základné práva. Zástupca pracovníka pre základné práva musí mať potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti v oblasti základných práv. Ak je pracovník pre základné práva neprítomný alebo indisponovaný, zastupuje ho zástupca pracovníka pre základné práva.

Pozmeňujúci návrh    463

Návrh nariadenia

Článok 107 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  S pracovníkom pre základné práva sa vedú konzultácie v súvislosti s operačnými plánmi vypracovanými v súlade s článkami 39, 43, článkom 54 ods. 4 a článkom 75 ods. 3. Pracovník pre základné práva má prístup ku všetkým informáciám, ktoré sa týkajú dodržiavania základných práv pri všetkých činnostiach agentúry.

3.  S pracovníkom pre základné práva sa vedú konzultácie v súvislosti s operačnými plánmi vypracovanými v súlade s článkami 39, 40, 41, 43, 51, 54