Postopek : 2018/0330A(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0076/2019

Predložena besedila :

A8-0076/2019

Razprave :

PV 17/04/2019 - 13
CRE 17/04/2019 - 13

Glasovanja :

PV 17/04/2019 - 16.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0415

POROČILO     ***I
PDF 735kWORD 319k
12.2.2019
PE 630.451v02-00 A8-0076/2019

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži in razveljavitvi Skupnega ukrepa Sveta št. 98/700/PNZ, Uredbe (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta

(COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Roberta Metsola

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za proračun
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži in razveljavitvi Skupnega ukrepa Sveta št. 98/700/PNZ, Uredbe (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta

(COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0631),

–  ob upoštevanju člena 294(2), člena 77(2)(b) in (d) ter člena 79(2)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0406/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ...(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ...(2),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in mnenja Odbora za proračun (A8-0076/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o evropski mejni in obalni straži in razveljavitvi Skupnega ukrepa Sveta št. 98/700/PNZ, Uredbe (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta Prispevek Evropske komisije k srečanju voditeljev in voditeljic 19. in 20. septembra 2018 v Salzburgu

Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o evropski mejni in obalni straži in razveljavitvi Skupnega ukrepa Sveta št. 98/700/PNZ, Uredbe (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Z Uredbo Sveta (ES) št. 2007/200417 je bila ustanovljena Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije. Odkar je 1. maja 2005 prevzela svoje naloge, državam članicam uspešno pomaga izvajati operativne vidike upravljanja zunanjih meja prek skupnih operacij in hitrih posredovanj na mejah, z analizami tveganja, izmenjavo informacij, odnosi s tretjimi državami in vračanjem oseb v postopku vračanja.

(2)  Z Uredbo Sveta (ES) št. 2007/200417 je bila ustanovljena Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije. Odkar je 1. maja 2005 prevzela svoje naloge, državam članicam uspešno pomaga izvajati operativne vidike upravljanja zunanjih meja prek skupnih operacij in hitrih posredovanj na mejah ter z analizami tveganja, izmenjavo informacij, odnosi s tretjimi državami in usklajevanjem vračanja državljanov tretjih držav, za katere je država članica izdala odločbo o vrnitvi.

__________________

__________________

17 Uredba Sveta (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (UL L 349, 25.11.2004, str. 1).

17 Uredba Sveta (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (UL L 349, 25.11.2004, str. 1).

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije je bila preimenovana v Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo (v nadaljnjem besedilu: Agencija), njene naloge pa so bile razširjene, pri čemer je neprekinjeno nadaljevala vse svoje dejavnosti in postopke. Ključna vloga Agencije bi morala biti oblikovanje tehnične in operativne strategije v okviru cikla večletne strateške politike za izvajanje evropskega integriranega upravljanja meja, nadzorovanje učinkovitega delovanja nadzora zunanjih meja, izvajanje analiz tveganja in ocen ranljivosti, zagotavljanje večje tehnične in operativne pomoči državam članicam prek skupnih operacij in hitrih posredovanj na mejah, zagotavljanje praktičnega izvajanja ukrepov v razmerah, ko so na zunanjih mejah potrebni nujni ukrepi, zagotavljanje tehnične in operativne pomoči v okviru operacij iskanja in reševanja ljudi, ki so v nevarnosti na morju, organizacija, usklajevanje in izvajanje operacij vračanja in posredovanj za vračanje ter zagotavljanje tehnične in operativne pomoči pri dejavnostih vračanja tretjih držav.

(3)  Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije je bila preimenovana v Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo (v nadaljnjem besedilu: Agencija), njene naloge pa so bile razširjene, pri čemer je neprekinjeno nadaljevala vse svoje dejavnosti in postopke. Ključna vloga Agencije bi morala biti oblikovanje tehnične in operativne strategije, razvite v ciklu večletne strateške politike za izvajanje evropskega integriranega upravljanja meja, nadzorovanje učinkovitega delovanja nadzora zunanjih meja, izvajanje analiz tveganja in ocen ranljivosti, zagotavljanje večje tehnične in operativne pomoči državam članicam in tretjim državam prek skupnih operacij in hitrih posredovanj na mejah, zagotavljanje praktičnega izvajanja ukrepov v razmerah, ko so na zunanjih mejah potrebni nujni ukrepi, zagotavljanje tehnične in operativne pomoči v okviru operacij iskanja in reševanja ljudi, ki so v nevarnosti na morju, organizacija, usklajevanje in izvajanje operacij vračanja in posredovanj za vračanje.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Komisija je od začetka migracijske krize leta 2015 sprejela pomembne pobude za okrepitev zaščite meja Unije. Decembra 2015 je bil predstavljen predlog za znatno povečanje pooblastil Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah, pogajanja o njem pa so se zaključila v rekordnem času v letu 2016. Uredba o Evropski agenciji za mejno in obalno stražo je začela veljati 6. oktobra 2016.

(4)  Komisija je od začetka migracijske krize leta 2015 sprejela pomembne pobude in predlagala vrsto ukrepov, da bi povečala zaščito meja Unije in ponovno zagotovila normalno delovanje schengenskega območja. Decembra 2015 je bil predstavljen predlog za znatno povečanje pooblastil Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah, pogajanja o njem pa so se hitro zaključila v letu 2016. Uredba o Evropski agenciji za mejno in obalno stražo je začela veljati 6. oktobra 2016.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Vendar je treba okvir Unije na področju nadzora zunanjih meja, vračanja in azila še dodatno izboljšati. V ta namen in da bi se še bolj podprla sedanja in prihodnja predvidena operativna prizadevanja, bi bilo treba evropsko mejno in obalno stražo preoblikovati tako, da bi Evropska agencija za mejno in obalno stražo dobila večja pooblastila, zlasti pa bi dobila potrebne zmogljivosti v obliki stalne enote evropske mejne in obalne straže z 10 000 operativnimi uslužbenci z izvršilnimi pooblastili za učinkovito podporo državam članicam na terenu pri njihovih prizadevanjih za zaščito zunanjih meja, obvladovanje sekundarnega gibanja in znatno okrepitev učinkovitega vračanja migrantov brez urejenega statusa.

(5)  Vendar je treba okvir Unije na področju nadzora zunanjih meja, vračanja in boja proti čezmejnemu kriminalu še dodatno izboljšati. V ta namen in da bi se še bolj podprla sedanja in prihodnja predvidena operativna prizadevanja, bi bilo treba evropsko mejno in obalno stražo preoblikovati tako, da bi Evropska agencija za mejno in obalno stražo dobila večja pooblastila, zlasti pa bi dobila potrebne zmogljivosti v obliki stalne enote evropske mejne in obalne straže za učinkovito podporo državam članicam na terenu pri njihovih prizadevanjih za zaščito zunanjih meja, boj proti čezmejnemu kriminalu in znatno okrepitev učinkovitega in trajnega vračanja migrantov brez urejenega statusa.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Učinkovito je treba nadzirati prehajanje zunanjih meja, obravnavati migracijske izzive ter morebitne prihodnje grožnje na zunanjih mejah, zagotoviti visoko stopnjo notranje varnosti v Uniji, varovati delovanje schengenskega območja in spoštovati splošno načelo solidarnosti. To bi moralo spremljati proaktivno upravljanje migracij, vključno s potrebnimi ukrepi v tretjih državah. Glede na navedeno je treba utrditi evropsko mejno in obalno stražo ter dodatno razširiti pooblastila Evropske agencije za mejno in obalno stražo. Agencijo bi morala v prvi vrsti sestavljati stalna enota evropske mejne in obalne straže z 10 000 operativnimi uslužbenci.

(7)  Učinkovito je treba nadzirati prehajanje zunanjih meja, obravnavati migracijske izzive ter morebitne prihodnje grožnje na zunanjih mejah, zagotoviti visoko stopnjo notranje varnosti v Uniji, varovati delovanje schengenskega območja in spoštovati splošno načelo solidarnosti. Glede na navedeno je treba utrditi evropsko mejno in obalno stražo ter dodatno razširiti pooblastila Evropske agencije za mejno in obalno stražo. Agencijo bi morala v prvi vrsti sestavljati stalna enota evropske mejne in obalne straže, ki vključuje nabor za hitri odziv.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Agencija, ki je bila prej znana kot Frontex, bi morala biti odslej imenovana in dejavna izključno kot „Evropska agencija za mejno in obalno stražo“, da se tako dodatno odrazi kvalitativno povečanje njenih pooblastil, zlasti s pridobitvijo lastne operativne veje, tj. stalne enote evropske mejne in obalne straže z 10 000 operativnimi uslužbenci. Ta sprememba bi se morala odražati v vseh ustreznih primerih, vključno z njeno vizualno predstavitvijo v komunikacijskem gradivu za javnost.

(8)  Agencija, ki je bila prej znana kot Frontex, bi morala biti odslej imenovana in dejavna izključno kot „Evropska agencija za mejno in obalno stražo“, da se tako dodatno odrazi kvalitativno povečanje njenih pooblastil, zlasti s pridobitvijo lastne operativne veje, tj. stalne enote evropske mejne in obalne straže, ki vključuje nabor za hitri odziv. Ta sprememba bi se morala odražati v vseh ustreznih primerih, vključno z njeno vizualno predstavitvijo v komunikacijskem gradivu za javnost.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Pri izvajanju evropskega integriranega upravljanja meja bi bilo treba zagotoviti usklajenost z drugimi cilji politike, vključno z nemotenim potekom čezmejnega prometa.

(9)  Pri izvajanju evropskega integriranega upravljanja meja bi bilo treba zagotoviti usklajenost z drugimi cilji politike, vključno s prostim pretokom oseb, pravico do azila in nemotenim potekom čezmejnega prometa.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Evropsko integrirano upravljanje meja bi bilo treba izvajati kot deljeno odgovornost Agencije in nacionalnih organov, odgovornih za upravljanje meja, vključno z obalnimi stražami v obsegu, v katerem izvajajo operacije varovanja morskih meja in druge naloge, povezane z nadzorom meja. Čeprav države članice ohranjajo glavno odgovornost za upravljanje svojih zunanjih meja v svojem interesu in interesu vseh držav članic in so odgovorne za izdajanje odločb o vrnitvi, bi morala Agencija podpirati uporabo ukrepov Unije, ki so povezani z upravljanjem zunanjih meja in vračanjem, in sicer s krepitvijo, ocenjevanjem in usklajevanjem ukrepov držav članic, ki izvajajo te ukrepe.

(10)  Evropsko integrirano upravljanje meja bi bilo treba izvajati kot deljeno odgovornost Agencije in nacionalnih organov, odgovornih za upravljanje meja, vključno z obalnimi stražami v obsegu, v katerem izvajajo operacije varovanja morskih meja, operacije iskanja in reševanja na morju in druge naloge, povezane z nadzorom meja. Čeprav države članice ohranjajo glavno odgovornost za upravljanje svojih zunanjih meja v svojem interesu in interesu vseh držav članic in so odgovorne za izdajanje odločb o vrnitvi, bi morala Agencija podpirati uporabo ukrepov Unije, ki so povezani z upravljanjem zunanjih meja in vračanjem, in sicer s krepitvijo in usklajevanjem ukrepov držav članic, ki izvajajo te ukrepe. Med Agencijo in državami članicami ne bi smelo prihajati do operativnega prekrivanja.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Za zagotavljanje učinkovitega izvajanja evropskega integriranega upravljanja meja in povečanje učinkovitosti skupne politike vračanja bi bilo treba vzpostaviti evropsko mejno in obalno stražo. Tej bi bilo treba zagotoviti potrebne finančne in človeške vire ter opremo. Evropsko mejno in obalno stražo bi morali sestavljati Evropska agencija za mejno in obalno stražo, nacionalni organi, odgovorni za upravljanje meja, vključno z obalnimi stražami v obsegu, v katerem izvajajo naloge, povezane z nadzorom meja, in organi, odgovorni za vračanje. Kot taka se bo opirala na skupno uporabo informacij, zmogljivosti in sistemov na nacionalni ravni ter na odziv Agencije na ravni Unije.

(11)  Za zagotavljanje učinkovitega izvajanja evropskega integriranega upravljanja meja bi bilo treba vzpostaviti evropsko mejno in obalno stražo. Tej bi bilo treba zagotoviti potrebne finančne in človeške vire ter opremo. Evropsko mejno in obalno stražo bi morali sestavljati Evropska agencija za mejno in obalno stražo, nacionalni organi, odgovorni za upravljanje meja, vključno z obalnimi stražami v obsegu, v katerem izvajajo naloge, povezane z nadzorom meja, in organi, odgovorni za vračanje. Kot taka se bo opirala na skupno uporabo informacij, zmogljivosti in sistemov na nacionalni ravni ter na odziv Agencije na ravni Unije.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Učinkovito izvajanje evropskega integriranega upravljanja meja s strani evropske mejne in obalne straže bi bilo treba zagotoviti s ciklom večletne strateške politike za evropsko integrirano upravljanje meja. Večletni cikel bi moral vzpostaviti celosten, enoten in neprekinjen proces za zagotavljanje strateških smernic vsem zadevnim akterjem na ravni Unije in v državah članicah na področju upravljanja meja in vračanja, da bi ti akterji usklajeno izvajali evropsko integrirano upravljanje meja. Prav tako obravnava vse pomembne interakcije evropske mejne in obalne straže s Komisijo, drugimi institucijami in organi ter po potrebi sodelovanje z drugimi ustreznimi partnerji, vključno s tretjimi državami in tretjimi osebami.

(14)  Učinkovito izvajanje evropskega integriranega upravljanja meja s strani evropske mejne in obalne straže bi bilo treba zagotoviti s ciklom večletne strateške politike za evropsko integrirano upravljanje meja. Večletni cikel bi moral vzpostaviti celosten, enoten in neprekinjen proces za zagotavljanje strateških smernic vsem zadevnim akterjem na ravni Unije in v državah članicah na področju upravljanja meja in vračanja, da bi ti akterji usklajeno izvajali evropsko integrirano upravljanje meja popolnoma v skladu s temeljnimi pravicami. Večletni cikel bi moral agenciji zlasti omogočati oblikovanje tehnične in operativne strategije. Prav tako obravnava vse pomembne interakcije evropske mejne in obalne straže s Komisijo, drugimi institucijami in organi ter po potrebi sodelovanje z drugimi ustreznimi partnerji, vključno s tretjimi državami in tretjimi osebami.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Evropsko integrirano upravljanje meja zahteva integrirano načrtovanje držav članic in Agencije za operacije, ki zadevajo meje in vračanje, za pripravo odzivov na dogodke z visoko stopnjo vpliva na zunanjih mejah, načrtovanje obvladovanja nepredvidljivih razmer in za usklajevanje dolgoročnega razvoja zmogljivosti tako z vidika zaposlovanja kot tudi pridobivanja in razvoja opreme.

(15)  Evropsko integrirano upravljanje meja zahteva, da države članice in Agencija integrirano načrtujejo operacije, ki zadevajo meje in vračanje, odzive na izzive na zunanjih mejah, kontingentne načrte in usklajevanje dolgoročnega razvoja zmogljivosti tako z vidika zaposlovanja kot tudi pridobivanja in razvoja opreme.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Izvajanje te uredbe ne vpliva na delitev pristojnosti med Unijo in državami članicami ter na obveznosti držav članic po Konvenciji Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu, Mednarodni konvenciji o varstvu človeškega življenja na morju, Mednarodni konvenciji o iskanju in reševanju na morju, Konvenciji Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu in njenem Protokolu proti tihotapljenju migrantov po kopnem, morju in zraku, Konvenciji o statusu beguncev, Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter drugih ustreznih mednarodnih instrumentih.

(16)  Izvajanje te uredbe ne vpliva na delitev pristojnosti med Unijo in državami članicami ter na obveznosti držav članic po Konvenciji Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu, Mednarodni konvenciji o varstvu človeškega življenja na morju, Mednarodni konvenciji o iskanju in reševanju na morju, Konvenciji Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu in njenem Protokolu proti tihotapljenju migrantov po kopnem, morju in zraku, Konvenciji o statusu beguncev, Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Konvenciji Združenih narodov o statusu oseb brez državljanstva ter drugih ustreznih mednarodnih instrumentih.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a)  Področje delovanja Evropske agencije za pomorsko varnost in Evropske agencije za nadzor ribištva se je razširilo, njuno sodelovanje z Agencijo pa je bilo okrepljeno; zato bi morala Evropska komisija podati predlog za vključitev teh agencij skupaj z drugimi ustreznimi akterji, kot so države članice, v področje uporabe Uredbe (EU) št. 656/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določitvi pravil za varovanje zunanjih morskih meja v okviru operativnega sodelovanja, ki ga usklajuje Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije;

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Agencija bi morala svoje naloge izvajati brez poseganja v odgovornosti držav članic glede vzdrževanja javnega reda in miru ter zagotavljanja notranje varnosti.

(18)  Agencija bi morala svoje naloge izvajati ob polnem spoštovanju odgovornosti, pristojnosti in načela subsidiarnosti držav članic glede vzdrževanja javnega reda in miru ter zagotavljanja notranje varnosti.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Agencija bi morala svoje naloge izvajati brez poseganja v pristojnosti držav članic v zvezi z obrambo.

(19)  Agencija bi morala svoje naloge izvajati ob polnem spoštovanju odgovornosti in pristojnosti držav članic v zvezi z obrambo.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Razširjene naloge in pristojnosti Agencije bi bilo treba uravnotežiti z okrepljenimi ukrepi za zaščito temeljnih pravic in večjo odgovornostjo.

(20)  Razširjene naloge in pristojnosti Agencije bi bilo treba uravnotežiti z okrepljenimi ukrepi za zaščito temeljnih pravic in večjo odgovornostjo, zlasti v smislu izvajanja izvršilnih pooblastil statutarnih uslužbencev.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Poleg tega bi morale države članice v lastnem interesu in v interesu drugih držav članic prispevati ustrezne podatke, ki so potrebni za dejavnosti, ki jih izvaja Agencija, vključno za namene spremljanja razmer, analize tveganja, ocenjevanja ranljivosti in celovitega načrtovanja. Prav tako bi morale zagotoviti, da so ti podatki točni, posodobljeni ter pridobljeni in vneseni zakonito.

(22)  Poleg tega bi morale države članice v lastnem interesu in v interesu drugih držav članic prispevati ustrezne podatke, ki so potrebni za dejavnosti, ki jih izvaja Agencija, vključno za namene spremljanja razmer, analize tveganja, ocenjevanja ranljivosti in celovitega načrtovanja. Prav tako bi morale zagotoviti, da so ti podatki točni, posodobljeni ter pridobljeni in vneseni zakonito. Če ti podatki vključujejo osebne podatke, bi se moralo v celoti uporabljati pravo Unije o varstvu podatkov.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22a)  Komunikacijsko omrežje iz te uredbe je bilo že razvito v okviru Uredbe (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta1a ter omogoča izmenjavo tajnih podatkov EU med državami članicami in Agencijo. To že obstoječe omrežje bi bilo treba uporabljati za vso izmenjavo podatkov med različnimi elementi evropske mejne in obalne straže, njegovo stopnjo tajnosti pa bi bilo treba povečati, da se izboljša varnost informacij.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega sistema varovanja meja (EUROSUR) (UL L 295, 6.11.2013, str. 11).

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Evropski sistem varovanja meja (EUROSUR) je potreben za delovanje evropske mejne in obalne straže, da se oblikuje okvir za izmenjavo informacij in operativno sodelovanje med nacionalnimi organi držav članic in z Agencijo. Sistem EUROSUR navedenim organom in Agenciji zagotavlja potrebno infrastrukturo in orodja za izboljšanje njihovega spremljanja razmer in zmogljivosti za odzivanje na zunanjih mejah za namene odkrivanja in preprečevanja nezakonitega priseljevanja in čezmejnega kriminala ter boja proti njima, pa tudi zaradi prispevanja k zagotavljanju varstva in reševanja življenj migrantov.

(23)  Evropski sistem varovanja meja (EUROSUR) je potreben za delovanje evropske mejne in obalne straže, da se oblikuje okvir za izmenjavo informacij in operativno sodelovanje med nacionalnimi organi držav članic in z Agencijo. Sistem EUROSUR navedenim organom in Agenciji zagotavlja potrebno infrastrukturo in orodja za izboljšanje njihovega spremljanja razmer in povečanje zmogljivosti za odzivanje na zunanjih mejah za namene odkrivanja in preprečevanja nedovoljenih migracij in čezmejnega kriminala ter boja proti njim, pa tudi zaradi prispevanja k zagotavljanju varstva in reševanja življenj migrantov.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Ta uredba ne bi smela ovirati držav članic, da svojim nacionalnim koordinacijskim centrom naložijo tudi odgovornost za usklajevanje izmenjave informacij in za sodelovanje v zvezi z drugimi elementi integriranega upravljanja meja, kot so vrnitve.

(25)  Ta uredba ne bi smela ovirati držav članic, da svojim nacionalnim koordinacijskim centrom naložijo tudi odgovornost za usklajevanje izmenjave informacij in za sodelovanje v zvezi z drugimi elementi integriranega upravljanja meja.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Kakovost informacij, izmenjanih med državami članicami in Agencijo, je predpogoj za ustrezno delovanje integriranega upravljanja meja. Na podlagi uspešnosti sistema EUROSUR bi bilo treba to kakovost zagotoviti s standardizacijo, avtomatizacijo izmenjave informacij med omrežji in sistemi, zagotavljanjem informacij ter nadzorom kakovosti podatkov in sporočenih informacij.

(26)  Kakovost informacij, izmenjanih med državami članicami in Agencijo, in pravočasnost njihove izmenjave sta predpogoja za ustrezno delovanje integriranega upravljanja meja. Na podlagi uspešnosti sistema EUROSUR bi bilo treba to kakovost zagotoviti s standardizacijo, avtomatizacijo izmenjave informacij med omrežji in sistemi, zagotavljanjem informacij ter nadzorom kakovosti podatkov in sporočenih informacij.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Agencija bi morala zagotavljati potrebno pomoč pri razvoju in delovanju sistema EUROSUR, tudi glede interoperabilnosti sistemov, zlasti z vzpostavitvijo, vzdrževanjem in usklajevanjem okvira sistema EUROSUR.

(27)  Agencija bi morala zagotavljati potrebno pomoč pri razvoju in delovanju sistema EUROSUR, tudi glede interoperabilnosti sistemov v okviru skupnega okolja za izmenjavo podatkov, zlasti z vzpostavitvijo, vzdrževanjem in usklajevanjem okvira sistema EUROSUR.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Sistem EUROSUR bi moral zagotoviti izčrpen pregled razmer na zunanjih mejah, pa tudi znotraj schengenskega območja in območja pred mejo. Zajemati bi moral nadzor kopenskih, morskih in zračnih meja, pa tudi kontrole na mejnih prehodih.

(28)  Sistem EUROSUR bi moral zagotoviti izčrpen pregled razmer na zunanjih mejah, pa tudi znotraj schengenskega območja in območja pred mejo. Zajemati bi moral nadzor kopenskih, morskih in zračnih meja, pa tudi kontrole na mejnih prehodih. Zagotavljanje poznavanja razmerah v Uniji Agenciji nikakor ne bi smelo dopuščati, da ukrepa na notranjih mejah držav članicah.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Število migrantov, ki se utopijo na južnih zunanjih morskih mejah, se je zaradi potovanja v malih plovilih in plovilih, neprimernih za plovbo, drastično povečalo. Sistem EUROSUR bi moral bistveno izboljšati operativno in tehnično zmogljivost Agencije in držav članic za odkrivanje takih malih plovil in okrepiti zmogljivost držav članic za odzivanje, s čimer bi se zmanjšalo število smrtnih žrtev med migranti.

(31)  Število migrantov, ki se utopijo na južnih zunanjih morskih mejah, se je zaradi potovanja v malih plovilih in plovilih, neprimernih za plovbo, drastično povečalo. Sistem EUROSUR bi moral bistveno izboljšati operativno in tehnično zmogljivost Agencije in držav članic za odkrivanje takih malih plovil in okrepiti zmogljivost držav članic za odzivanje z namenom izvajanja operacij iskanja in reševanja, s čimer bi se zmanjšalo število smrtnih žrtev med migranti.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  Agencija bi morala pripraviti splošno in ciljno analizo tveganja na podlagi skupnega integriranega modela analize tveganja, ki ga uporabljajo Agencija in države članice. Tudi na podlagi informacij, ki jih predložijo države članice, bi morala zagotoviti ustrezne informacije o vseh vidikih, povezanih z evropskim integriranim upravljanjem meja, zlasti o nadzoru meja, vračanju, nezakonitih sekundarnih gibanjih državljanov tretjih držav znotraj Unije, preprečevanju čezmejnega kriminala, vključno z omogočanjem nedovoljenih prehajanj meja, trgovine z ljudmi, terorizma in hibridnih groženj, ter o razmerah v zadevnih tretjih državah, da se lahko sprejmejo ustrezni ukrepi ali obravnavajo odkrite grožnje in tveganja, da se izboljša integrirano upravljanje zunanjih meja.

(33)  Agencija bi morala pripraviti splošno in ciljno analizo tveganja na podlagi skupnega integriranega modela analize tveganja, ki ga uporabljajo Agencija in države članice. Tudi na podlagi informacij, ki jih predložijo države članice, bi morala zagotoviti ustrezne informacije o vseh vidikih, povezanih z evropskim integriranim upravljanjem meja, zlasti o nadzoru meja, vračanju, pojavu nezakonitih sekundarnih gibanj državljanov tretjih držav znotraj Unije v smislu trendov, poti in obsega, če so države članice zagotovile informacije o tem, preprečevanju čezmejnega kriminala, vključno z omogočanjem nedovoljenih prehajanj meja, trgovine z ljudmi, organiziranega kriminala, terorizma in hibridnih groženj, ter o razmerah v zadevnih tretjih državah, da se lahko sprejmejo ustrezni ukrepi ali obravnavajo odkrite grožnje in tveganja, da se izboljša integrirano upravljanje zunanjih meja.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  Agencija bi morala glede na svoje dejavnosti na zunanjih mejah prispevati k preprečevanju in odkrivanju hudih kaznivih dejanj s čezmejno razsežnostjo, kot so tihotapljenje migrantov, trgovina z ljudmi in terorizem, kadar je primerno, da ukrepa, in kadar pri svojih dejavnostih pridobi ustrezne informacije. Svoje dejavnosti bi morala usklajevati z Europolom, ki je agencija, pristojna za podpiranje in krepitev ukrepov držav članic in sodelovanja med njimi pri preprečevanju hudih kaznivih dejanj, ki prizadenejo dve ali več držav članic, in boju proti njim. Čezmejni kriminal nujno vključuje čezmejno razsežnost. Zanjo so značilna kazniva dejanja, ki so neposredno povezana z nedovoljenimi prehajanji zunanjih meja, vključno s trgovino z ljudmi ali tihotapljenjem migrantov. Člen 1(2) Direktive Sveta 2002/90/ES19 državam članicam omogoča, da ne sankcionirajo takega ravnanja, kadar je njegov cilj humanitarna pomoč migrantom.

(34)  Agencija bi morala glede na svoje dejavnosti na zunanjih mejah prispevati k preprečevanju in odkrivanju hudih kaznivih dejanj s čezmejno razsežnostjo, kot so tihotapljenje migrantov, trgovina z ljudmi, organizirani kriminal in terorizem, kadar je primerno, da ukrepa, in kadar pri svojih dejavnostih pridobi ustrezne informacije. Svoje dejavnosti bi morala usklajevati z Europolom, ki je agencija, pristojna za podpiranje in krepitev ukrepov držav članic in sodelovanja med njimi pri preprečevanju hudih kaznivih dejanj, ki prizadenejo dve ali več držav članic, in boju proti njim. Čezmejni kriminal nujno vključuje čezmejno razsežnost. Zanjo so značilna kazniva dejanja, ki so neposredno povezana z nedovoljenimi prehajanji zunanjih meja, vključno s trgovino z ljudmi ali tihotapljenjem migrantov. Agencija bi morala v skladu s členom 1(2) Direktive Sveta 2002/90/ES19, ki določa, da lahko država članica sklene, da ne bo izrekla sankcij, kadar je cilj takšnega ravnanja priskrbeti osebi človekoljubno pomoč, države članice opomniti na morebitne posledice za temeljne pravice, kadar razmišljajo o uvedbi sankcij za ravnanje, katerega cilj je humanitarna pomoč migrantom.

__________________

__________________

19 Direktiva Sveta 2002/90/ES z dne 28. novembra 2002 o opredelitvi pomoči pri nedovoljenem vstopu, tranzitu in prebivanju (UL L 328, 5.12.2002, str. 17).

19 Direktiva Sveta 2002/90/ES z dne 28. novembra 2002 o opredelitvi pomoči pri nedovoljenem vstopu, tranzitu in prebivanju (UL L 328, 5.12.2002, str. 17).

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  V duhu deljene odgovornosti bi morala biti naloga Agencije redno spremljanje upravljanja zunanjih meja. Agencija bi morala zagotoviti pravilno in učinkovito spremljanje ne le prek spremljanja razmer in analize tveganja, temveč tudi s prisotnostjo strokovnjakov, ki so del njenega osebja, v državah članicah. Agenciji bi se zato moralo omogočiti, da napoti uradnike za zvezo v države članice za določeno obdobje, med katerim uradnik za zvezo poroča izvršnemu direktorju. Poročilo uradnikov za zvezo bi moralo biti del ocene ranljivosti.

(35)  V duhu deljene odgovornosti in izboljšanja standardov evropskega integriranega upravljanja meja bi morala biti naloga Agencije redno spremljanje upravljanja zunanjih meja, vključno s spoštovanjem temeljnih pravic v okviru dejavnosti upravljanja meja in vrnitev. Agencija bi morala zagotoviti pravilno in učinkovito spremljanje ne le prek spremljanja razmer in analize tveganja, temveč tudi s prisotnostjo strokovnjakov, ki so del njenega osebja, v državah članicah. Agenciji bi se zato moralo omogočiti, da napoti uradnike za zvezo v države članice za določeno obdobje, med katerim uradnik za zvezo poroča izvršnemu direktorju in uradniku za temeljne pravice. Poročilo uradnikov za zvezo bi moralo biti del ocene ranljivosti.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36)  Agencija bi morala na podlagi objektivnih meril izvesti oceno ranljivosti, da oceni zmogljivost in pripravljenost držav članic za soočanje z izzivi na njihovih zunanjih mejah ter za prispevanje k stalni enoti evropske mejne in obalne straže in naboru tehnične opreme. Ocena ranljivosti bi morala vključevati oceno opreme, infrastrukture, osebja, proračuna in finančnih virov držav članic ter tudi kontingentne načrte za obravnavo morebitnih kriznih razmer na zunanjih mejah. Države članice bi morale sprejeti ukrepe za odpravljanje pomanjkljivosti, ugotovljenih v tej oceni. Izvršni direktor bi moral opredeliti ukrepe, ki jih je treba sprejeti, in jih priporočiti zadevni državi članici. Izvršni direktor bi moral določiti tudi rok za sprejetje teh ukrepov in skrbno spremljati, da se izvedejo pravočasno. Kadar potrebni ukrepi niso sprejeti v določenem roku, bi se zadeva morala predložiti upravnemu odboru v nadaljnje odločanje.

(36)  Agencija bi morala na podlagi objektivnih meril izvesti oceno ranljivosti, da oceni zmogljivost in pripravljenost držav članic za soočanje z izzivi na njihovih zunanjih mejah ter za prispevanje k stalni enoti evropske mejne in obalne straže in naboru tehnične opreme. Ocena ranljivosti bi morala vključevati oceno opreme, infrastrukture, osebja, proračuna in finančnih virov držav članic ter tudi kontingentne načrte za obravnavo morebitnih kriznih razmer na zunanjih mejah ob polnem spoštovanju temeljnih pravic. Države članice bi morale sprejeti ukrepe za odpravljanje pomanjkljivosti, ugotovljenih v tej oceni. Izvršni direktor bi moral opredeliti ukrepe, ki jih je treba sprejeti, in jih priporočiti zadevni državi članici. Izvršni direktor bi moral določiti tudi rok za sprejetje teh ukrepov in skrbno spremljati, da se izvedejo pravočasno. Kadar potrebni ukrepi niso sprejeti v določenem roku, bi se zadeva morala predložiti upravnemu odboru v nadaljnje odločanje.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38)  Ocena ranljivosti in schengenski ocenjevalni mehanizem, določen z Uredbo Sveta (EU) št. 1053/201320, sta dopolnjujoča se mehanizma za zagotavljanje evropskega nadzora kakovosti nad pravilnim delovanjem schengenskega območja ter stalne pripravljenosti na ravni Unije in nacionalni ravni za odzivanje na morebitne izzive na zunanjih mejah. Sinergije med tema mehanizmoma bi morale biti čim večje, da bi prispevale k izboljšani sliki razmer o delovanju schengenskega območja, pri čemer bi bilo treba, kolikor je mogoče, preprečevati podvajanje prizadevanj na strani držav članic in zagotoviti bolj usklajeno uporabo ustreznih finančnih instrumentov Unije, ki podpirajo upravljanje zunanjih meja. V ta namen bi bilo treba vzpostaviti redno izmenjavo informacij med Agencijo in Komisijo o rezultatih obeh mehanizmov.

(38)  Ocena ranljivosti in schengenski ocenjevalni mehanizem, določen z Uredbo Sveta (EU) št. 1053/201320, sta dopolnjujoča se mehanizma za zagotavljanje evropskega nadzora kakovosti nad pravilnim delovanjem schengenskega območja ter stalne pripravljenosti na ravni Unije in nacionalni ravni za odzivanje na morebitne izzive na zunanjih mejah. Čeprav je schengenski ocenjevalni mehanizem primarna metoda za ocenjevanje izvajanja in spoštovanja zakonodaje Unije v državah članicah, bi morale biti sinergije med tema mehanizmoma čim večje, da bi prispevale k izboljšani sliki razmer o delovanju schengenskega območja, pri čemer bi bilo treba, kolikor je mogoče, preprečevati podvajanje prizadevanj na strani držav članic in zagotoviti bolj usklajeno uporabo ustreznih finančnih instrumentov Unije, ki podpirajo upravljanje zunanjih meja. V ta namen bi bilo treba vzpostaviti redno izmenjavo informacij med Agencijo in Komisijo o rezultatih obeh mehanizmov.

__________________

__________________

20 Uredba Sveta (EU) št. 1053/2013 z dne 7. oktobra 2013 o vzpostavitvi ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda in razveljavitvi Sklepa Izvršnega odbora z dne 16. septembra 1998 o ustanovitvi stalnega odbora o ocenjevanju in izvajanju Schengenskega sporazuma (UL L 295, 6.11.2013, str. 27).

20 Uredba Sveta (EU) št. 1053/2013 z dne 7. oktobra 2013 o vzpostavitvi ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda in razveljavitvi Sklepa Izvršnega odbora z dne 16. septembra 1998 o ustanovitvi stalnega odbora o ocenjevanju in izvajanju Schengenskega sporazuma (UL L 295, 6.11.2013, str. 27).

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(39)  Glede na to, da države članice določajo mejne odseke, katerim Agencija dodeli stopnje vpliva, in da bi morale biti zmogljivosti za odzivanje držav članic in Agencije povezane s temi stopnjami vpliva, bi bilo treba vzpostaviti četrto stopnjo vpliva, ki ustreza situaciji, v kateri je schengensko območje ogroženo in ko bi morala Agencija posredovati.

črtano

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40)  Agencija bi morala organizirati ustrezno tehnično in operativno pomoč državam članicam, da bi okrepila njihovo zmogljivost izpolnjevanja obveznosti glede nadzora zunanjih meja in soočanja z izzivi na zunanjih mejah, ki so posledica nezakonitega priseljevanja ali čezmejnega kriminala. Taka pomoč ne bi smela posegati v pristojnosti ustreznih nacionalnih organov glede začetka kazenske preiskave. Zato bi morala Agencija na zahtevo države članice ali na lastno pobudo organizirati in usklajevati skupne operacije za eno ali več držav članic ter napotiti skupine stalne enote evropske mejne in obalne straže ter zagotoviti potrebno tehnično opremo.

(40)  Agencija bi morala organizirati ustrezno tehnično in operativno pomoč državam članicam, da bi okrepila njihovo zmogljivost izpolnjevanja obveznosti glede nadzora zunanjih meja in soočanja z izzivi na zunanjih mejah, ki so posledica nedovoljenih migracij ali čezmejnega kriminala. Taka pomoč ne bi smela posegati v pristojnosti ustreznih nacionalnih organov glede začetka kazenske preiskave. Zato bi morala Agencija na zahtevo države članice ali na lastno pobudo v dogovoru z zadevno državo članico organizirati in usklajevati skupne operacije za eno ali več držav članic ter napotiti skupine stalne enote evropske mejne in obalne straže ter zagotoviti potrebno tehnično opremo.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(41)  V primerih posebnega in nesorazmernega izziva na zunanjih mejah bi morala Agencija na zahtevo države članice ali na lastno pobudo organizirati in usklajevati hitra posredovanja na mejah ter napotiti tako skupine stalne enote evropske mejne in obalne straže kot tudi zagotoviti tehnično opremo, vključno iz nabora opreme za hitri odziv. S hitrimi posredovanji na mejah bi se morala zagotoviti časovno omejena okrepitev v primerih, ko je potreben takojšen odziv in bi takšno posredovanje predstavljalo učinkovit odziv. Da se zagotovi učinkovito delovanje takega posredovanja, bi morale države članice dati na razpolago operativne uslužbence stalne enote evropske mejne in obalne straže, da se oblikujejo ustrezne skupine, in zagotoviti potrebno tehnično opremo. Agencija in zadevna država članica bi se morali dogovoriti o operativnem načrtu.

(41)  V primerih posebnega in nesorazmernega izziva na zunanjih mejah bi morala Agencija na zahtevo države članice ali na lastno pobudo v dogovoru z zadevno državo članico organizirati in usklajevati hitra posredovanja na mejah ter napotiti tako skupine stalne enote evropske mejne in obalne straže kot tudi zagotoviti tehnično opremo, vključno iz nabora opreme za hitri odziv. S hitrimi posredovanji na mejah bi se morala zagotoviti časovno omejena okrepitev v primerih, ko je potreben takojšen odziv in bi takšno posredovanje predstavljalo učinkovit odziv. Da se zagotovi učinkovito delovanje takega posredovanja, bi morale države članice dati na razpolago operativne uslužbence stalne enote evropske mejne in obalne straže, da se oblikujejo ustrezne skupine, in zagotoviti potrebno tehnično opremo. Če posadka, napotena s tehnično opremo države članice, izvira iz te države članice, bi se morala šteti za del prispevka te države članice k stalni enoti. Agencija in zadevna država članica bi se morali dogovoriti o operativnem načrtu.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(42)  Kadar se država članica na določenih območjih svojih zunanjih meja sooča s posebnimi in nesorazmernimi migracijskimi izzivi, za katere je značilen velik dotok mešanih migracijskih tokov, bi se ji moralo omogočiti, da se opre na tehnične in operativne okrepitve. Navedene okrepitve bi bilo treba na žariščnih območjih zagotoviti s podpornimi skupinami za upravljanje migracij. Navedene skupine bi morale biti sestavljene iz operativnih uslužbencev, ki se napotijo iz stalne enote evropske mejne in obalne straže, ter strokovnjakov iz držav članic, ki jih napotijo Evropski azilni podporni urad, Europol ali druge ustrezne agencije Unije. Agencija bi morala Komisiji pomagati pri usklajevanju različnih agencij na terenu.

(42)  Kadar se država članica na določenih območjih svojih zunanjih meja sooča s posebnimi in nesorazmernimi migracijskimi izzivi, za katere je značilen velik dotok mešanih migracijskih tokov, bi se ji moralo omogočiti, da se opre na tehnične in operativne okrepitve. Navedene okrepitve bi bilo treba na žariščnih območjih zagotoviti s podpornimi skupinami za upravljanje migracij. Navedene skupine bi morale biti sestavljene iz operativnih uslužbencev, ki se napotijo iz stalne enote evropske mejne in obalne straže, ter strokovnjakov iz držav članic, ki jih napotijo [Agencija Evropske unije za azil], Europol ali druge ustrezne agencije Unije. Agencija bi morala Komisiji pomagati pri usklajevanju različnih agencij na terenu. Komisija bi morala v sodelovanju z državo članico gostiteljico in ustreznimi agencijami Unije določiti pogoje sodelovanja na žariščnih območjih in biti pristojna za usklajevanje dejavnosti podpornih skupin za upravljanje migracij.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(43)  Države članice bi morale zagotoviti, da bi vsi organi, za katere je verjetno, da bodo prejeli prošnje za mednarodno zaščito, kot so policija, mejna policija, organi, pristojni za priseljevanje, in uslužbenci ustanov za pridržanje, imeli ustrezne informacije. Poleg tega bi morale tudi zagotoviti, da bi bili uslužbenci takšnih organov deležni potrebne ravni usposabljanja, ki bi ustrezalo njihovim nalogam in obveznostim, ter da bi dobili navodila, naj prosilce obveščajo o tem, kje in kako lahko vložijo prošnje za mednarodno zaščito.

(43)  Države članice bi morale zagotoviti, da bi vsi organi, za katere je verjetno, da bodo prejeli prošnje za mednarodno zaščito, kot so policija, mejna policija, organi, pristojni za priseljevanje, in uslužbenci ustanov za pridržanje, imeli ustrezne informacije. Poleg tega bi morale tudi zagotoviti, da bi bili uslužbenci takšnih organov deležni potrebne ravni usposabljanja, ki bi ustrezalo njihovim nalogam in obveznostim, ter da bi dobili navodila, naj prosilce obveščajo o tem, kje in kako lahko vložijo prošnje za mednarodno zaščito, ter navodila za napotitev oseb v ranljivem položaju in otrok brez spremstva na ustrezne mehanizme za napotitev. Da bi zagotovili izvajanje v praksi, bi bilo treba uvesti mehanizme za spremljanje in neodvisno oceno.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 43 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(43a)  Agencija bi morala imeti možnost, da organizira in zagotovi specializirano usposabljanje o evropskem integriranem upravljanju meja za svoje uslužbence in organe držav članic. Usposabljanje stalnih enot bi moralo potekati v tesnem sodelovanju z državami članicami, pri čemer bi bilo treba zagotoviti, da so programi usposabljanja usklajeni in spodbujajo medsebojno razumevanje in skupno evropsko kulturo na podlagi vrednot iz Pogodb. Razvoj strategije Agencije za usposabljanje, ki jo odobri upravni odbor, bi lahko privedel do ustanovitve centra za usposabljanje, s čimer bi bilo skupno evropsko kulturo še lažje vključiti v usposabljanje.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(44)  Evropski svet je junija 2018 ponovno potrdil, kako pomemben je celovit pristop k migracijam in izrazil stališče, da so migracije izziv ne le za posamezne države članice, temveč za celotno Evropo. V zvezi s tem je poudaril, kako pomembno je, da Unija zagotovi popolno podporo za zagotovitev urejenega upravljanja migracijskih tokov. To podporo je mogoče zagotoviti z ustanovitvijo nadzorovanih centrov, v katerih bi se lahko hitro izvedli postopki v zvezi z državljani tretjih držav, ki so se izkrcali v Uniji, da se zagotovi dostop do zaščite tistim, ki jo potrebujejo, in hitra vrnitev tistih, ki je ne. Ker se nadzorovani centri ustanavljajo na prostovoljni osnovi, bi bilo treba Uniji omogočiti, da zadevnim državam članicam nudi polno finančno in operativno podporo prek ustreznih agencij Unije, vključno z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo.

(44)  Evropski svet je junija 2018 ponovno potrdil, kako pomemben je celovit pristop k migracijam in izrazil stališče, da so migracije izziv ne le za posamezne države članice, temveč za celotno Evropo. V zvezi s tem je poudaril, kako pomembno je, da Unija zagotovi popolno podporo za zagotovitev urejenega upravljanja migracijskih tokov.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(45)  Evropska agencija za mejno in obalno stražo in [Agencija Evropske unije za azil] bi morali tesno sodelovati, da bi učinkovito obravnavali migracijske izzive, zlasti na zunanjih mejah, za katere je značilen velik dotok mešanih migracijskih tokov. Predvsem bi morali obe agenciji usklajevati svoje dejavnosti in podpirati države članice, da se olajšata postopek za mednarodno zaščito in postopek vračanja v zvezi z državljani tretjih držav, katerih prošnja za mednarodno zaščito se zavrne. Agencija in [Agencija Evropske unije za azil] bi morali sodelovati tudi pri drugih skupnih operativnih dejavnostih, kot so skupna analiza tveganja, zbiranje statističnih podatkov, usposabljanje in podpora državam članicam pri pripravi kontingentnih načrtov.

(45)  Evropska agencija za mejno in obalno stražo in [Agencija Evropske unije za azil] bi morali tesno sodelovati, da bi učinkovito obravnavali migracijske izzive, zlasti na zunanjih mejah, za katere je značilen velik dotok mešanih migracijskih tokov. Predvsem bi morali obe agenciji usklajevati svoje dejavnosti in podpirati države članice, da se olajša postopek za mednarodno zaščito. Agencija in [Agencija Evropske unije za azil] bi morali sodelovati tudi pri drugih skupnih operativnih dejavnostih, kot so skupna analiza tveganja, zbiranje statističnih podatkov, usposabljanje in podpora državam članicam pri pripravi kontingentnih načrtov.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Uvodna izjava 45 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(45a)  Evropska agencija za mejno in obalno stražo bi morala tesno sodelovati z Agencijo za temeljne pravice, da bi se zagotovilo varstvo temeljnih pravic pri izvajanju vseh področij, ki jih zajema ta uredba.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(46)  Podporne skupine za upravljanje migracij bi morale državam članicam zagotavljati večjo stopnjo operativne in tehnične okrepitve, zlasti na žariščnih območjih ali v nadzorovanih centrih. Podporne skupine za upravljanje migracij bi morali sestavljati strokovnjaki iz osebja Agencije, strokovnjaki, napotenih iz držav članic, ter strokovnjaki osebja [Evropske agencije za azil], Europola ali drugih ustreznih agencij Unije ali strokovnjaki držav članic, ki jih napotijo navedene agencije. Komisija bi morala zaradi vpletenosti različnih agencij Unije zagotoviti potrebno usklajevanje pri ocenjevanju potreb in operacij na terenu.

(46)  Podporne skupine za upravljanje migracij bi morale državam članicam zagotavljati večjo stopnjo operativne in tehnične okrepitve na žariščnih območjih. Podporne skupine za upravljanje migracij bi morali sestavljati strokovnjaki iz osebja Agencije, strokovnjaki, napotenih iz držav članic, ter strokovnjaki osebja [Evropske agencije za azil], Europola, Agencije Evropske unije za temeljne pravice ali drugih ustreznih agencij Unije ali strokovnjaki držav članic, ki jih napotijo navedene agencije. Komisija bi morala zaradi vpletenosti različnih agencij Unije zagotoviti potrebno usklajevanje ustreznih agencij in določiti pogoje sodelovanja pri ocenjevanju potreb in operacij na terenu.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(47)  Na žariščnih območjih bi morale države članice sodelovati z ustreznimi agencijami Unije, ki bi morale delovati v okviru svojih pooblastil in pristojnosti, njihovo delo pa bi usklajevala Komisija. Komisija bi morala v sodelovanju z ustreznimi agencijami Unije zagotoviti, da so dejavnosti na žariščnih območjih skladne z zadevnim pravom Unije.

(47)  Na žariščnih območjih bi morale države članice sodelovati z ustreznimi agencijami Unije, ki bi morale delovati v okviru svojih pooblastil in pristojnosti, njihovo delo pa bi usklajevala Komisija. Komisija bi morala v sodelovanju z ustreznimi agencijami Unije zagotoviti, da so dejavnosti na žariščnih območjih skladne z zadevnim pravom Unije temeljnimi pravicami.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(48)  V nadzorovanih centrih bi morale agencije Unije na zahtevo države članice, ki gosti take centre, pri čemer bi njihovo delo usklajevala Komisija, dejavno podpreti državo članico gostiteljico, da bi se izvedli hitri postopki za mednarodno zaščito in/ali vračanje. V takih centrih bi moralo biti mogoče hitro razlikovati med državljani tretjih držav, ki potrebujejo mednarodno zaščito, in tistimi, ki takšne zaščite ne potrebujejo, izvesti varnostne kontrole ter celoten postopek ali del postopka za mednarodno zaščito in/ali vračanje.

črtano

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(49)  Kadar je to utemeljeno na podlagi rezultatov ocene ranljivosti, analize tveganja ali kadar se enemu ali več mejnim odsekom dodeli kritična stopnja vpliva, bi moral izvršni direktor Agencije priporočiti zadevni državi članici, naj začne in izvede skupne operacije ali hitra posredovanja na mejah.

(49)  Kadar je to utemeljeno na podlagi rezultatov ocene ranljivosti ali analize tveganja, lahko izvršni direktor Agencije zadevni državi članici priporoča, naj začne in izvede skupne operacije ali hitra posredovanja na mejah.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(50)  Kadar je nadzor na zunanji meji tako neučinkovit, da lahko ogrozi delovanje schengenskega območja, bodisi ker država članica ne sprejme potrebnih ukrepov v skladu z oceno ranljivosti ali ker država članica, ki se sooča s posebnimi in nesorazmernimi izzivi na zunanjih mejah, Agencije ni zaprosila za zadostno podporo ali take podpore ne izvaja, bi bilo treba na ravni Unije zagotoviti enoten, hiter in učinkovit odziv. Za ublažitev teh tveganj in za zagotovitev boljšega usklajevanja na ravni Unije bi morala Komisija opredeliti ukrepe, ki jih mora izvesti Agencija, in od zadevne države članice zahtevati, naj z Agencijo sodeluje pri izvajanju teh ukrepov. Agencija bi morala nato določiti ukrepe, ki se sprejmejo za praktično izvajanje ukrepov iz sklepa Komisije. Agencija bi morala v sodelovanju z zadevno državo članico pripraviti operativni načrt. Zadevna država članica bi morala olajšati izvajanje sklepa Komisije in operativnega načrta tako, da med drugim izvaja svoje obveznosti iz členov 44, 83 in 84. Če država članica v 30 dneh ne ravna v skladu z navedenim sklepom Komisije in ne sodeluje z Agencijo pri izvajanju ukrepov iz navedenega sklepa, bi Komisija morala imeti možnost, da v primeru izrednih okoliščin, ki ogrožajo splošno delovanje območja brez nadzora na notranjih mejah, sproži posebni postopek iz člena 29 Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta21.

(50)  Kadar je nadzor na zunanji meji tako neučinkovit, da lahko ogrozi delovanje schengenskega območja, bodisi ker država članica ne sprejme potrebnih ukrepov v skladu z oceno ranljivosti ali ker država članica, ki se sooča s posebnimi in nesorazmernimi izzivi na zunanjih mejah, Agencije ni zaprosila za zadostno podporo ali take podpore ne izvaja, bi bilo treba na ravni Unije zagotoviti enoten, hiter in učinkovit odziv. Za ublažitev teh tveganj in za zagotovitev boljšega usklajevanja na ravni Unije bi morala Komisija Svetu predložiti sklep, v katerem so opredeljeni ukrepi, ki jih mora izvesti Agencija, in s katerim se hkrati od zadevne države članice zahteva, naj z Agencijo sodeluje pri izvajanju teh ukrepov. Izvedbena pooblastila za sprejetje tega sklepa bi bilo treba zaradi potencialno politično občutljive narave ukrepov, ki bodo verjetno vplivali na nacionalne izvršne in izvršilne pristojnosti, prenesti na Svet. Agencija bi morala določiti ukrepe, ki se sprejmejo za praktično izvajanje ukrepov iz sklepa Sveta. Agencija bi morala v sodelovanju z zadevno državo članico pripraviti operativni načrt. Zadevna država članica bi morala olajšati izvajanje sklepa Sveta in operativnega načrta tako, da med drugim izvaja svoje obveznosti iz členov 44, 83 in 84. Če država članica v 30 dneh ne ravna v skladu z navedenim sklepom Sveta in ne sodeluje z Agencijo pri izvajanju ukrepov iz navedenega sklepa, bi Komisija morala imeti možnost, da v primeru izrednih okoliščin, ki ogrožajo splošno delovanje območja brez nadzora na notranjih mejah, sproži posebni postopek iz člena 29 Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta21.

__________________

__________________

21 Uredba (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL L 77, 23.3.2016, str. 1).

21 Uredba (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL L 77, 23.3.2016, str. 1).

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(51)  Stalna enota evropske mejne in obalne straže bi morala biti stalna enota, sestavljena iz 10 000 operativnih uslužbencev, ki prihajajo iz vrst mejnih policistov, spremljevalcev pri vračanju, specialistov za vračanje in drugega ustreznega osebja. Stalna enota bi morala biti sestavljena iz treh kategorij operativnih uslužbencev, in sicer statutarnih uslužbencev, ki so zaposleni v Evropski agenciji za mejno in obalno stražo, uslužbencev, ki so jih države članice za dolgoročna obdobja napotile na Agencijo, in uslužbencev, ki jih za kratkoročne napotitve zagotovijo države članice. Stalno enoto evropske mejne in obalne straže bi bilo treba napotiti v okviru skupin za upravljanje meja, podpornih skupin za upravljanje migracij ali skupin za vračanje.

(51)  Stalna enota evropske mejne in obalne straže bi morala biti stalna enota, sestavljena iz mejnih policistov, spremljevalcev pri vračanju, specialistov za vračanje, nadzornikov vračanja in temeljnih pravic in drugega ustreznega osebja. Stalna enota bi morala biti sestavljena iz štirih kategorij operativnih uslužbencev, in sicer statutarnih uslužbencev, ki so zaposleni v Evropski agenciji za mejno in obalno stražo, uslužbencev, ki so jih države članice za dolgoročna obdobja napotile na Agencijo, uslužbencev, ki jih za kratkoročne napotitve zagotovijo države članice, in uslužbencev, ki so del nabora za hitri odziv za hitra posredovanja na mejah. Stalno enoto evropske mejne in obalne straže bi bilo treba napotiti v okviru skupin za upravljanje meja, podpornih skupin za upravljanje migracij ali skupin za vračanje.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(52)  Operativni uslužbenci stalne enote evropske mejne in obalne straže, ki so napoteni kot člani skupin, bi morali imeti vsa potrebna pooblastila za izvajanje nalog nadzora meje in vračanja, vključno z nalogami, za katere so potrebna izvršilna pooblastila, opredeljena v ustrezni nacionalni zakonodaji, ali, za osebje Agencije, v skladu s Prilogo V.

(52)  Operativni uslužbenci stalne enote evropske mejne in obalne straže, ki so napoteni kot člani skupin, bi morali imeti vsa potrebna pooblastila, ki jih odobri država članica gostiteljica ali tretja država, za izvajanje nalog nadzora meje, nadzora temeljnih pravic in vračanja, vključno z nalogami, za katere so potrebna izvršilna pooblastila, opredeljena v ustrezni nacionalni zakonodaji, ali, za osebje Agencije, v skladu s Prilogo V. Kadar statutarni uslužbenci Agencije izvajajo izvršilna pooblastila, bi morala Agencija odgovarjati za nastalo morebitno škodo.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(54)  Komisija bi morala v zvezi z delovanjem stalne enote evropske mejne in obalne straže ter njeno sestavo opraviti vmesni pregled.

(54)  Komisija bi morala skupaj z državami članicami v zvezi z delovanjem stalne enote evropske mejne in obalne straže ter njeno sestavo opraviti pregled.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(55)  Dolgoročni razvoj človeških virov za zagotovitev prispevkov držav članic stalni enoti evropske mejne in obalne straže bi moral biti podprt s sistemom finančne podpore. Zato je primerno, da se Agencija pooblasti za dodeljevanje nepovratnih sredstev državam članicam brez razpisa za zbiranje predlogov v okviru „financiranja, ki ni povezano s stroški[,]“ v skladu s členom 125(1)(a) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046. Finančna podpora bi morala državam članicam omogočiti, da zaposlijo in usposobijo dodatno osebje, da se jim zagotovi potrebna prožnost pri izpolnjevanju obveznega prispevka k stalni enoti evropske mejne in obalne straže. V okviru namenskega sistema financiranja bi bilo treba vzpostaviti pravo ravnovesje med tveganji nepravilnosti in goljufij ter stroški nadzora. Uredba določa bistvene pogoje, na podlagi katerih je mogoče dodeliti finančno podporo, in sicer za zaposlovanje in usposabljanje zadostnega števila mejnih policistov ali drugih specialistov, ki ustreza številu uradnikov, napotenih v Agencijo za dolgoročno obdobje, ali dejanski napotitvi uradnikov med operativnimi dejavnostmi Agencije za najmanj 4 mesece. Ker ni ustreznih in primerljivih podatkov o dejanskih stroških po državah članicah, bi bil razvoj sheme financiranja, ki bi temeljila na stroških, preveč zapleten in ne bi zadostil potrebi po preprosti, hitri, učinkoviti in smotrni finančni shemi. Zato je primerno, da se Agencija pooblasti za dodeljevanje nepovratnih sredstev državam članicam brez razpisa za zbiranje predlogov v okviru „financiranja, ki ni povezano s stroški[,]“ če so izpolnjeni pogoji v skladu s členom 125(1)(a) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046. Za določitev zneska takega financiranja za različne države članice je primerno, da se kot referenčni znesek uporabi letna plača pogodbenega uslužbenca evropskih institucij funkcionalne skupine III, in sicer za stopnjo 1 v razredu 8, ki se prilagodi s korekcijskim količnikom glede na državo članico v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja in v duhu enake obravnave. Agencija in države članice pri izvajanju te finančne podpore zagotovijo, da se upoštevajo načela sofinanciranja in da ne prihaja do dvojnega financiranja.

(55)  Dolgoročni razvoj človeških virov za zagotovitev prispevkov držav članic stalni enoti evropske mejne in obalne straže bi moral biti podprt s sistemom finančne podpore. Zato je primerno, da se Agencija pooblasti za dodeljevanje nepovratnih sredstev državam članicam brez razpisa za zbiranje predlogov v okviru „financiranja, ki ni povezano s stroški[,]“ v skladu s členom 125(1)(a) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046. Finančna podpora bi morala državam članicam omogočiti, da zaposlijo in usposobijo dodatno osebje, da se jim zagotovi potrebna prožnost pri izpolnjevanju obveznega prispevka k stalni enoti evropske mejne in obalne straže. Možno bi moralo biti, da je finančna podpora v obliki predplačila, ki se izvede pred letnim plačilom. V okviru namenskega sistema financiranja bi bilo treba vzpostaviti pravo ravnovesje med tveganji nepravilnosti in goljufij ter stroški nadzora. Uredba določa bistvene pogoje, na podlagi katerih je mogoče dodeliti finančno podporo, in sicer za zaposlovanje in usposabljanje zadostnega števila mejnih policistov ali drugih specialistov, ki ustreza številu uradnikov, napotenih v Agencijo za dolgoročno obdobje, ali dejanski napotitvi uradnikov med operativnimi dejavnostmi Agencije za neprekinjeno ali prekinjeno obdobje najmanj štirih mesecev ali sorazmerno za napotitve za neprekinjeno ali prekinjeno obdobje manj kot štiri mesece. Ker ni ustreznih in primerljivih podatkov o dejanskih stroških po državah članicah, bi bil razvoj sheme financiranja, ki bi temeljila na stroških, preveč zapleten in ne bi zadostil potrebi po preprosti, hitri, učinkoviti in smotrni finančni shemi. Zato je primerno, da se Agencija pooblasti za dodeljevanje nepovratnih sredstev državam članicam brez razpisa za zbiranje predlogov v okviru „financiranja, ki ni povezano s stroški[,]“ če so izpolnjeni pogoji v skladu s členom 125(1)(a) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046. Za določitev zneska takega financiranja za različne države članice je primerno, da se kot referenčni znesek uporabi letna plača pogodbenega uslužbenca evropskih institucij funkcionalne skupine III, in sicer za stopnjo 1 v razredu 8, ki se prilagodi s korekcijskim količnikom glede na državo članico v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja in v duhu enake obravnave. Agencija in države članice bi morale pri izvajanju te finančne podpore zagotoviti, da se upoštevajo načela sofinanciranja in da ne prihaja do dvojnega financiranja.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Uvodna izjava 56

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(56)  Zaradi napotitve stalne enote evropske mejne in obalne straže na ozemlje tretjih držav bi morala Agencija razviti zmogljivosti za lastne strukture vodenja in nadzora.

(56)  Zaradi napotitve stalne enote evropske mejne in obalne straže na ozemlje tretjih držav bi morala Agencija razviti zmogljivosti za lastne strukture vodenja in nadzora ter ustrezne postopke, da bi zagotovila civilno in kazensko odgovornost stalnih enot.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(57)  Da se omogočijo učinkovite napotitve iz stalne enote evropske mejne in obalne straže od 1. januarja 2020, bi bilo treba sprejeti nekatere odločitve in izvedbene ukrepe ter jih čim prej izvesti. Z odstopanjem od običajnega roka iz Uredbe bi bilo treba v 6 tednih od začetka veljavnosti Uredbe sprejeti zlasti odločitev upravnega odbora iz člena 55(4) o profilih stalne enote evropske mejne in obalne straže. Tej odločitvi bi morala slediti imenovanja držav članic iz člena 56(4) in 57(1) v 12 tednih od začetka veljavnosti Uredbe.

(57)  Da se omogočijo učinkovite napotitve iz stalne enote evropske mejne in obalne straže v rokih iz Priloge I, bi bilo treba sprejeti nekatere odločitve in izvedbene ukrepe ter jih čim prej izvesti. Z odstopanjem od običajnega roka iz Uredbe bi bilo treba v 6 tednih od začetka veljavnosti Uredbe sprejeti zlasti odločitev upravnega odbora iz člena 55(4) o profilih stalne enote evropske mejne in obalne straže. Tej odločitvi bi morala slediti imenovanja držav članic iz člena 56(4) in 57(1) v 12 tednih od začetka veljavnosti Uredbe.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Uvodna izjava 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(58)  Z odstopanjem od običajnega roka iz Uredbe bi bilo treba v 6 tednih od začetka veljavnosti Uredbe sprejeti tudi odločitev upravnega odbora o minimalnemu številu kosov tehnične opreme, ki je potrebno za zadostitev potreb Agencije v letu 2020, kakor je navedeno v členu 64(4).

(58)  Z odstopanjem od običajnega roka iz Uredbe bi bilo treba v 6 tednih od začetka veljavnosti Uredbe sprejeti tudi odločitev upravnega odbora o minimalnemu številu kosov tehnične opreme, ki je potrebno za zadostitev potreb Agencije do rokov, določenih v Prilogi I, za sestavo stalne enote, kakor je navedeno v členu 64(4).

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(59)  Da se zagotovi kontinuiteta podpore za operativne dejavnosti, ki jih organizira Agencija, bi bilo hkrati treba vse napotitve do 31. decembra 2019 načrtovati in izvajati, vključno z naborom za hitri odziv, v skladu s členi 20, 30 in 31 Uredbe (EU) 2016/1624 in v skladu z letnimi dvostranskimi pogajanji, izvedenimi leta 2018. V ta namen bi bilo treba te določbe razveljaviti šele z učinkom od 1. januarja 2020.

(59)  Da se zagotovi kontinuiteta podpore za operativne dejavnosti, ki jih organizira Agencija, bi bilo hkrati treba vse napotitve do 31. decembra 2019 načrtovati in izvajati, vključno z naborom za hitri odziv, v skladu s členi 20, 30 in 31 Uredbe (EU) 2016/1624 in v skladu z letnimi dvostranskimi pogajanji, izvedenimi leta 2018. V ta namen bi bilo treba te določbe razveljaviti šele, ko bi postale stalne enote operativne, z učinkom dve leti od začetka veljavnosti.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Uvodna izjava 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(60)  Osebje Agencije bodo sestavljali uslužbenci, ki opravljajo naloge, poverjene Agenciji, bodisi na sedežu ali kot del stalne enote evropske mejne in obalne straže. Stalna enota evropske mejne in obalne straže lahko zajema statutarne uslužbence in uslužbence, ki jih nacionalni organi dodelijo za dolgoročno obdobje ali napotijo za kratkoročno obdobje. Statutarni uslužbenci v okviru stalne enote evropske mejne in obalne straže bodo v prvi vrsti napoteni kot člani skupin; le omejen in jasno opredeljen del teh uslužbencev se lahko zaposli za opravljanje podpornih funkcij za ustanovitev stalne enote, zlasti na sedežu.

(60)  Osebje Agencije bodo sestavljali uslužbenci, ki opravljajo naloge, poverjene Agenciji, bodisi na sedežu ali kot del stalne enote evropske mejne in obalne straže. Stalna enota evropske mejne in obalne straže lahko zajema statutarne uslužbence in uslužbence, ki jih nacionalni organi dodelijo za dolgoročno obdobje ali napotijo za kratkoročno obdobje, in nabor za hitri odziv. Statutarni uslužbenci v okviru stalne enote evropske mejne in obalne straže bodo v prvi vrsti napoteni kot člani skupin; le omejen in jasno opredeljen del teh uslužbencev se lahko zaposli za opravljanje podpornih funkcij za ustanovitev stalne enote, zlasti na sedežu.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Uvodna izjava 61

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(61)  Da bi odpravila trdovratne vrzeli pri pridobivanju prostovoljnega nabora tehnične opreme iz držav članic, zlasti v zvezi z večjimi sredstvi, bi morala Agencija imeti lastno opremo, ki je potrebna za skupne operacije ali hitra posredovanja na mejah ali katero koli drugo operativno dejavnost. Medtem ko ima Agencija od leta 2011 pravno podlago, da kupi ali najame v okviru zakupa svojo lastno tehnično opremo, je izvedbo te možnosti znatno oviralo pomanjkanje proračunskih sredstev.

(61)  Da bi odpravila trdovratne vrzeli pri pridobivanju prostovoljnega nabora tehnične opreme iz držav članic, zlasti v zvezi z večjimi sredstvi, bi morala Agencija imeti lastno opremo, ki je potrebna za skupne operacije ali hitra posredovanja na mejah ali katero koli drugo operativno dejavnost. Ta sredstva bi morale države članice odobriti kot sredstva v okviru vladne službe. Medtem ko ima Agencija od leta 2011 pravno podlago, da kupi ali najame v okviru zakupa svojo lastno tehnično opremo, je izvedbo te možnosti znatno oviralo pomanjkanje proračunskih sredstev.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Uvodna izjava 62

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(62)  Da bi bile stalne enote evropske mejne in obalne straže sposobne izpolniti raven ambicij, na podlagi katerih so bile ustanovljene, je Komisija v večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 zanje namenila znatna sredstva, da bi Agencija lahko kupila, vzdrževala in upravljala potrebna sredstva v zračnem, pomorskem in kopenskem prometu, ki ustrezajo njenim operativnim potrebam. Čeprav bi lahko bil nakup potrebnih sredstev dolgotrajen proces, zlasti v zvezi z večjimi sredstvi, bi morala lastna oprema Agencije na koncu predstavljati ogrodje operativnih napotitev, dodatni prispevki držav članic pa bi se uporabili v izrednih okoliščinah. Opremo Agencije bi morala večinoma upravljati tehnična ekipa Agencije, ki je del stalne enote evropske mejne in obalne straže. Da se zagotovi učinkovita uporaba predlaganih finančnih sredstev, bi moral postopek temeljiti na večletni strategiji, o kateri čim prej odloči upravni odbor.

(62)  Da bi bile stalne enote evropske mejne in obalne straže sposobne izpolniti raven ambicij, na podlagi katerih so bile ustanovljene, je Komisija v večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 zanje namenila znatna sredstva, da bi Agencija lahko kupila, vzdrževala in upravljala potrebna sredstva v zračnem, pomorskem in kopenskem prometu, ki ustrezajo njenim operativnim potrebam. Čeprav bi lahko bil nakup potrebnih sredstev dolgotrajen proces, zlasti v zvezi z večjimi sredstvi, bi morala lastna oprema Agencije na koncu predstavljati ogrodje operativnih napotitev, dodatni prispevki držav članic pa bi se uporabili v izrednih okoliščinah. Posadka, napotena s tehnično opremo države članice, bi se morala tudi v izjemnih okoliščinah šteti za del prispevka te države članice k stalni enoti. Opremo Agencije bi morala večinoma upravljati tehnična ekipa Agencije, ki je del stalne enote evropske mejne in obalne straže. Da se zagotovi učinkovita uporaba predlaganih finančnih sredstev, bi moral postopek temeljiti na večletni strategiji, o kateri čim prej odloči upravni odbor. S prihodnjimi večletnimi finančnimi okviri je treba zagotoviti vzdržnost Agencije in ohraniti celovito evropsko integrirano upravljanje meja.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Uvodna izjava 64

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(64)  Dolgoročni razvoj novih zmogljivosti v okviru evropske mejne in obalne straže bi moral biti usklajen med državami članicami in Agencijo v skladu s ciklom večletne strateške politike, pri čemer bi bilo treba upoštevati dolgo trajanje nekaterih postopkov. To vključuje zaposlovanje in usposabljanje novih mejnih policistov (ki bi lahko med svojo poklicno potjo delali tako v državah članicah kot tudi v okviru stalne enote), nakup, vzdrževanje in odstranjevanje opreme (pri čemer bi bilo treba izkoriščati priložnosti za interoperabilnost in ekonomijo obsega), pa tudi razvoj nove opreme in z njo povezanih tehnologij, vključno z raziskavami.

(64)  Dolgoročni razvoj novih zmogljivosti v okviru evropske mejne in obalne straže bi moral biti usklajen med državami članicami in Agencijo v skladu s ciklom večletne strateške politike, pri čemer bi bilo treba upoštevati dolgo trajanje nekaterih postopkov. To vključuje zaposlovanje in usposabljanje novih mejnih policistov (ki bi lahko med svojo poklicno potjo delali tako v državah članicah kot tudi v okviru stalne enote), med drugim o temeljnih pravicah ter izvajanju pritožbenega mehanizma in strategije za temeljne pravice, nakup, vzdrževanje in odstranjevanje opreme (pri čemer bi bilo treba izkoriščati priložnosti za interoperabilnost in ekonomijo obsega), pa tudi razvoj nove opreme in z njo povezanih tehnologij, vključno z raziskavami.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Uvodna izjava 67

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(67)  Vračanje državljanov tretjih držav, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, bivanje ali prebivanje v državah članicah, v skladu z Direktivo 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta22 je bistveni sestavni del celovitih prizadevanj za boj proti nezakonitemu priseljevanju in predstavlja pomembno vprašanje bistvenega javnega interesa.

(67)  Vračanje državljanov tretjih držav, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, bivanje ali prebivanje v državah članicah, v skladu z Direktivo 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta22 je bistveni sestavni del celovitih prizadevanj za boj proti nedovoljenim migracijam in predstavlja pomembno vprašanje bistvenega javnega interesa.

__________________

__________________

22 Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 348, 24.12.2008, str. 98).

22 Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 348, 24.12.2008, str. 98).

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Uvodna izjava 68

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(68)  Agencija bi morala povečati svojo pomoč državam članicam za vračanje državljanov tretjih držav v skladu s politiko vračanja Unije in Direktivo 2008/115/ES. Zlasti bi morala usklajevati in organizirati operacije vračanja iz ene ali več držav članic ter organizirati in izvajati posredovanja za vračanje, da se okrepijo sistemi vračanja tistih držav članic, ki potrebujejo večjo tehnično in operativno pomoč pri izpolnjevanju njihove obveznosti vračanja državljanov tretjih držav v skladu z navedeno direktivo.

(68)  Agencija bi morala povečati svojo pomoč državam članicam za vračanje državljanov tretjih držav v skladu s politiko vračanja Unije in Direktivo 2008/115/ES. Zlasti bi morala usklajevati in organizirati operacije vračanja iz ene ali več držav članic ter na zahtevo države članice organizirati in izvajati posredovanja za vračanje, da se okrepijo sistemi vračanja tistih držav članic, ki potrebujejo večjo tehnično in operativno pomoč pri izpolnjevanju njihove obveznosti vračanja državljanov tretjih držav v skladu z navedeno direktivo.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Uvodna izjava 69

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(69)  Agencija bi morala ob polnem spoštovanju temeljnih pravic in brez poseganja v odgovornost držav članic za izdajanje odločb o vrnitvi zagotoviti tehnično in operativno pomoč državam članicam v postopku vračanja, vključno s pripravo odločb o vrnitvi, identifikacijo državljanov tretjih držav ter drugimi dejavnostmi držav članic pred vračanjem in drugimi njihovimi dejavnostmi, povezanimi z vračanjem. Poleg tega bi morala Agencija v sodelovanju z organi zadevnih tretjih držav državam članicam pomagati pri pridobivanju potovalnih dokumentov za vračanje.

(69)  Agencija bi morala ob polnem spoštovanju temeljnih pravic in brez poseganja v odgovornost držav članic za izdajanje odločb o vrnitvi zagotoviti tehnično in operativno pomoč državam članicam v postopku vračanja, vključno z identifikacijo državljanov tretjih držav ter drugimi dejavnostmi držav članic pred vračanjem in drugimi njihovimi dejavnostmi, povezanimi z vračanjem. Poleg tega bi morala Agencija v sodelovanju z organi zadevnih tretjih držav državam članicam pomagati pri pridobivanju potovalnih dokumentov za vračanje, če se s tem ne bi kršilo načelo nevračanja.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Uvodna izjava 70

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(70)  Pomoč državam članicam pri izvajanju postopkov vračanja bi morala vključevati zagotavljanje praktičnih informacij o tretjih državah vrnitve, ki so pomembne za izvajanje te uredbe, kot so kontaktni podatki ali druge logistične informacije, potrebne za nemoten potek operacij vračanja. Pomoč bi morala vključevati tudi vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje centralnega sistema za obdelavo vseh informacij in podatkov, ki jih Agencija potrebuje za zagotavljanje tehnične in operativne pomoči v skladu z Uredbo in se samodejno sporočijo prek nacionalnih sistemov za upravljanje vračanja držav članic.

(70)  Pomoč državam članicam pri izvajanju postopkov vračanja bi morala vključevati zagotavljanje praktičnih informacij o tretjih državah vrnitve, ki so pomembne za izvajanje te uredbe, kot so kontaktni podatki ali druge logistične informacije, potrebne za nemoten in dostojen potek operacij vračanja. Pomoč bi morala vključevati tudi delovanje in vzdrževanje obstoječe aplikacije za integrirano upravljanje vračanja (IRMA), ki jo Agencija že upravlja kot platformo za obdelavo vseh informacij in podatkov, ki jih Agencija potrebuje za zagotavljanje tehnične in operativne pomoči v skladu z Uredbo in se samodejno sporočijo prek nacionalnih sistemov za upravljanje vračanja držav članic.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Uvodna izjava 71

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(71)  Agencija bi morala zagotoviti tudi tehnično in operativno pomoč za dejavnosti vračanja tretjih držav, zlasti kadar je takšna pomoč utemeljena s prednostnimi nalogami politike Unije v zvezi z nedovoljenimi migracijami.

črtano

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Uvodna izjava 72

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(72)  Morebitni dogovor med državo članico in tretjo državo Agencije ali držav članic ne razrešuje njihovih obveznosti na podlagi prava Unije in mednarodnega prava, zlasti obveznosti spoštovanja načela nevračanja.

(72)  Morebitni dogovor med državo članico in tretjo državo Agencije ali držav članic ne razrešuje njihovih obveznosti ali odgovornosti na podlagi prava Unije in mednarodnega prava, zlasti kar zadeva spoštovanje načela nevračanja, prepovedi mučenja in nehumanega ali ponižujočega ravnanja ter temeljnih pravic iz mednarodnega in evropskega prava.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Uvodna izjava 73

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(73)  Države članice bi morale imeti možnost, da na operativni ravni sodelujejo z drugimi državami članicami in/ali tretjimi državami na zunanjih mejah, tudi v okviru vojaških operacij za namene kazenskega pregona, če je tako sodelovanje združljivo z dejavnostmi Agencije.

(73)  Države članice bi morale imeti možnost, da na operativni ravni sodelujejo z drugimi državami članicami in/ali tretjimi državami na zunanjih mejah, tudi v okviru vojaških operacij za namene kazenskega pregona, če je tako sodelovanje združljivo z oceno o temeljnih pravicah, ki bi jo bilo treba opraviti pred sodelovanjem s tretjimi državami, in dejavnostmi Agencije.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Uvodna izjava 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(74)  Agencija bi morala izboljšati izmenjavo informacij in sodelovanje z drugimi organi, uradi in agencijami Unije, kot so Europol, EASO, Evropska agencija za pomorsko varnost, Satelitski center Evropske unije, Evropska agencija za varnost v letalstvu ali upravljavec mreže za upravljanje evropskega zračnega prometa, da se čim bolje uporabijo informacije, zmogljivosti in sistemi, ki so na evropski ravni že na voljo, med drugim tudi Evropski program za spremljanje Zemlje Copernicus.

(74)  Agencija bi morala izboljšati izmenjavo informacij in sodelovanje z drugimi organi, uradi in agencijami Unije, kot so Europol, [Agencija Evropske unije za azil], Evropska agencija za pomorsko varnost, Satelitski center Evropske unije, Evropska agencija za varnost v letalstvu ali upravljavec mreže za upravljanje evropskega zračnega prometa, da se čim bolje uporabijo informacije, zmogljivosti in sistemi, ki so na evropski ravni že na voljo, med drugim tudi Evropski program za spremljanje Zemlje Copernicus.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Uvodna izjava 75

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(75)  Sodelovanje s tretjimi državami je element evropskega integriranega upravljanja meja. Namenjeno bi moralo biti spodbujanju standardov upravljanja evropskih meja in vračanja, izmenjavi informacij in analize tveganja, lažjemu izvajanju vračanja z namenom povečanja njegove učinkovitosti in podpori tretjim državam na področju upravljanja meja in migracij, vključno z napotitvijo stalne enote evropske mejne in obalne straže, kadar je taka podpora potrebna za varovanje zunanjih meja in učinkovito upravljanje migracijske politike Unije.

(75)  Sodelovanje s tretjimi državami po sklenitvi sporazuma o statusu med Unijo in tretjo državo je pomemben element evropskega integriranega upravljanja meja. Namenjeno bi moralo biti spodbujanju standardov upravljanja evropskih meja in vračanja, izmenjavi informacij in analize tveganja, lažjemu izvajanju vračanja z namenom povečanja njegove učinkovitosti in podpori tretjim državam na področju upravljanja meja in migracij, vključno z napotitvijo stalne enote evropske mejne in obalne straže, kadar je taka podpora potrebna za varovanje zunanjih meja in učinkovito upravljanje migracijske politike Unije.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Uvodna izjava 76

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(76)  Sodelovanje s tretjimi državami bi moralo potekati v okviru zunanjega delovanja Unije ter v skladu z načeli in cilji iz člena 21 Pogodbe o Evropski uniji. Komisija bo zagotovila skladnost med evropskim integriranim upravljanjem meja in drugimi politikami Unije na področju zunanjega delovanja Unije ter zlasti s skupno varnostno in obrambno politiko. Komisiji bi moral pomagati visoki predstavnik Unije in njegove službe. V okviru takega sodelovanja bi morale potekati zlasti dejavnosti Agencije, ki se izvajajo na ozemlju tretjih držav ali vključujejo uradnike tretjih držav na področjih, kot so analiza tveganja, načrtovanje in izvajanje operacij, usposabljanje, izmenjava informacij in sodelovanje.

(76)  Sodelovanje s tretjimi državami bi moralo potekati v okviru zunanjega delovanja Unije ter v skladu z načeli in cilji iz člena 21 Pogodbe o Evropski uniji ter bi moralo biti predmet ocene temeljnih pravic, ki bi se opravila pred začetkom morebitnega sodelovanja s tretjimi državami. Komisija bo zagotovila skladnost med evropskim integriranim upravljanjem meja in drugimi politikami Unije na področju zunanjega delovanja Unije ter zlasti s skupno varnostno in obrambno politiko. Komisiji bi moral pomagati visoki predstavnik Unije in njegove službe. V okviru takega sodelovanja bi morale potekati zlasti dejavnosti Agencije, ki se izvajajo na ozemlju tretjih držav ali vključujejo uradnike tretjih držav na področjih, kot so analiza tveganja, načrtovanje in izvajanje operacij, usposabljanje, izmenjava informacij in sodelovanje.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Uvodna izjava 83

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(83)  V prehodnem obdobju bi bilo treba zagotoviti, da bo sistem FADO deloval v celoti, dokler se prenos dejansko ne opravi in se obstoječi podatki prenesejo v nov sistem. Lastništvo obstoječih podatkov bi bilo nato treba prenesti na Agencijo.

(83)  V prehodnem obdobju bi bilo treba zagotoviti, da bo sistem FADO deloval v celoti, dokler se prenos dejansko ne opravi in se obstoječi podatki prenesejo v nov sistem. Nadzor nad obstoječimi podatki bi bilo nato treba prenesti na Agencijo.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Uvodna izjava 86

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(86)  Da bi lahko Agencija pravilno izvajala svoje naloge na področju vračanja, vključno s pomočjo državam članicam pri pravilnem izvajanju postopkov vračanja in uspešnem izvrševanju odločb o vrnitvi ter olajševanjem operacij vračanja, bo morda morala prenesti osebne podatke oseb v postopku vračanja tretjim državam. Za tretje države vrnitve Komisija ne sprejema pogosto sklepov o ustreznosti na podlagi člena 45 Uredbe (EU) 2016/679 ali člena 36 Direktive (EU) 2016/680, in pogosto te tretje države ne sklenejo ali ne nameravajo skleniti sporazuma o ponovnem sprejemu z Unijo oziroma drugače zagotoviti ustreznih zaščitnih ukrepov v smislu člena 49 Uredbe [(EU) št. 45/2001] ali v smislu nacionalnih določb za prenos člena 37 Direktive (EU) 2016/680. Vendar kljub obsežnim prizadevanjem Unije za sodelovanje z glavnimi državami izvora nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, za katere velja obveznost vrnitve, ni vedno mogoče zagotoviti, da takšne tretje države sistematično izpolnjujejo obveznost na podlagi mednarodnega prava za ponovni sprejem njihovih lastnih državljanov. S sporazumi o ponovnem sprejemu, ki so jih sklenile ali o katerih se pogajajo Unija ali države članice in ki zagotavljajo ustrezne zaščitne ukrepe za osebne podatke, je zajeto omejeno število takšnih tretjih držav. Kadar takih sporazumov še ni, bi morala osebne podatke prenašati Agencija za namene olajševanja operacij vračanja Unije, kadar so izpolnjeni pogoji iz člena 49(1)(d) [Uredbe (EU) št. 45/2001].

(86)  Da bi lahko Agencija pravilno izvajala svoje naloge na področju vračanja, vključno s pomočjo državam članicam pri pravilnem izvajanju postopkov vračanja in uspešnem izvrševanju odločb o vrnitvi ter olajševanjem operacij vračanja, bo morda morala prenesti osebne podatke oseb v postopku vračanja tretjim državam. Za tretje države vrnitve Komisija ne sprejema pogosto sklepov o ustreznosti na podlagi člena 45 Uredbe (EU) 2016/679 ali člena 36 Direktive (EU) 2016/680, in pogosto te tretje države ne sklenejo ali ne nameravajo skleniti sporazuma o ponovnem sprejemu z Unijo oziroma drugače zagotoviti ustreznih zaščitnih ukrepov v smislu člena 69 Uredbe (EU) 2018/1725 ali v smislu nacionalnih določb za prenos člena 37 Direktive (EU) 2016/680. Vendar kljub obsežnim prizadevanjem Unije za sodelovanje z glavnimi državami izvora nedovoljeno prebivajočih državljanov tretjih držav, za katere velja obveznost vrnitve, ni vedno mogoče zagotoviti, da takšne tretje države sistematično izpolnjujejo obveznost na podlagi mednarodnega prava za ponovni sprejem njihovih lastnih državljanov. S sporazumi o ponovnem sprejemu, ki so jih sklenile ali o katerih se pogajajo Unija ali države članice in ki zagotavljajo ustrezne zaščitne ukrepe za osebne podatke, je zajeto omejeno število takšnih tretjih držav. Kadar takih sporazumov še ni, bi morala osebne podatke prenašati Agencija za namene olajševanja operacij vračanja.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Uvodna izjava 88

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(88)  Ta uredba bi morala vzpostaviti pritožbeni mehanizem Agencije, ki bo deloval v sodelovanju z uradnikom za temeljne pravice, da se zagotovi spoštovanje temeljnih pravic pri vseh dejavnostih Agencije. Pritožbeni mehanizem bi moral biti upravni mehanizem, pri katerem bi bil uradnik za temeljne pravice odgovoren za obravnavo pritožb, ki jih prejme Agencija, v skladu s pravico do dobrega upravljanja. Uradnik za temeljne pravice bi moral preučiti dopustnost pritožbe, evidentirati dopustne pritožbe, posredovati vse evidentirane pritožbe izvršnemu direktorju, posredovati pritožbe o članih skupin matični državi članici in evidentirati ukrepanje, ki ga na podlagi tega sprejme Agencija ali navedena država članica. Navedeni mehanizem bi moral biti učinkovit in zagotavljati ustrezno ukrepanje na podlagi pritožb. Pritožbeni mehanizem ne bi smel posegati v dostop do upravnih in sodnih pravnih sredstev in ni pogoj za uporabo takih pravnih sredstev. Kazenske preiskave bi morale izvajati države članice. Agencija bi morala zaradi večje preglednosti in odgovornosti v svojem letnem poročilu poročati o pritožbenem mehanizmu. Poročilo bi moralo vsebovati zlasti število pritožb, ki jih je Agencija prejela, vrsto zadevnih kršitev temeljnih pravic, operacije, na katere se nanašajo pritožbe, in po možnosti nadaljnje ukrepe, ki so jih sprejele Agencija in države članice. Uradniku za temeljne pravice bi bilo treba omogočiti dostop do vseh informacij o spoštovanju temeljnih pravic v zvezi z vsemi dejavnostmi Agencije.

(88)  Ta uredba bi morala vzpostaviti pritožbeni mehanizem Agencije, ki bo deloval v sodelovanju z uradnikom za temeljne pravice, da se zagotovi spoštovanje temeljnih pravic pri vseh dejavnostih Agencije. Pritožbeni mehanizem bi moral biti upravni mehanizem, pri katerem bi bil uradnik za temeljne pravice odgovoren za obravnavo pritožb, ki jih prejme Agencija, v skladu s pravico do dobrega upravljanja. Uradnik za temeljne pravice bi moral preučiti dopustnost pritožbe, evidentirati dopustne pritožbe, posredovati vse evidentirane pritožbe izvršnemu direktorju, posredovati pritožbe o članih skupin matični državi članici in evidentirati ukrepanje, ki ga na podlagi tega sprejme Agencija ali navedena država članica. Navedeni mehanizem bi moral biti učinkovit in zagotavljati ustrezno ukrepanje na podlagi pritožb. Pritožbeni mehanizem ne bi smel posegati v dostop do upravnih in sodnih pravnih sredstev in ni pogoj za uporabo takih pravnih sredstev. Kazenske preiskave bi morale izvajati države članice. Agencija bi morala zaradi večje preglednosti in odgovornosti v svojem letnem poročilu poročati o pritožbenem mehanizmu. Poročilo bi moralo vsebovati zlasti število pritožb, ki jih je Agencija prejela, vrsto zadevnih kršitev temeljnih pravic, operacije, na katere se nanašajo pritožbe, in po možnosti nadaljnje ukrepe, ki so jih sprejele Agencija in države članice. Uradniku za temeljne pravice bi bilo treba omogočiti dostop do vseh informacij o spoštovanju temeljnih pravic v zvezi z vsemi dejavnostmi Agencije. Uradniku za temeljne pravice bi bilo treba zagotoviti potrebne vire in osebje, da bo lahko učinkovito opravljal vse svoje naloge v skladu s to uredbo. Osebje, ki naj bi ga imel na voljo, bi moralo biti glede na širitev dejavnosti in pooblastil Agencij ustrezno usposobljeno in izkušeno. Vsako redno ali izredno povečanje števila osebja, dodeljenega Agenciji, bi bilo treba usmeriti v podporo uradniku za temeljne pravice.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Uvodna izjava 90

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(90)  Komisija in države članice bi morale biti zastopane v upravnem odboru, da lahko izvajajo nadzor nad Agencijo. V upravnem odboru bi, kjer je to mogoče, morali biti operativni vodje nacionalnih služb, odgovornih za upravljanje mejnih policistov, ali njihovi predstavniki. Strani, zastopane v upravnem odboru, bi si morale prizadevati za omejitev menjavanja svojih predstavnikov, da bi zagotovile stalnost dela upravnega odbora. Upravni odbor bi moral imeti pooblastila, ki jih potrebuje za določitev proračuna Agencije, preverjanje njegovega izvrševanja, sprejemanje ustreznih finančnih pravil, vzpostavitev preglednih delovnih postopkov za sprejemanje odločitev Agencije ter imenovanje izvršnega direktorja in treh namestnikov izvršnega direktorja, od katerih bi se lahko vsakemu podelile odgovornosti na posameznem področju pristojnosti Agencije, kot so upravljanje stalne enote evropske mejne in obalne straže, nadzor nad nalogami Agencije v zvezi z vračanjem ali upravljanje sodelovanja pri obsežnih informacijskih sistemih. Agencija bi se morala voditi in delovati ob upoštevanju načel skupnega pristopa k decentraliziranim agencijam Unije, ki so ga 19. julija 2012 sprejeli Evropski parlament, Svet in Komisija.

(90)  Evropski parlament, Komisija in države članice bi morale biti zastopane v upravnem odboru, da lahko izvajajo nadzor nad Agencijo. V upravnem odboru bi, kjer je to mogoče, morali biti operativni vodje nacionalnih služb, odgovornih za upravljanje mejnih policistov, ali njihovi predstavniki. Strani, zastopane v upravnem odboru, bi si morale prizadevati za omejitev menjavanja svojih predstavnikov, da bi zagotovile stalnost dela upravnega odbora. Predstavniki, ki jih imenujejo države članice, bi morali poznati politična stališča v svoji državi o evropskem integriranem upravljanju meja. Upravni odbor bi moral imeti pooblastila, ki jih potrebuje za določitev proračuna Agencije, preverjanje njegovega izvrševanja, sprejemanje ustreznih finančnih pravil, vzpostavitev preglednih delovnih postopkov za sprejemanje odločitev Agencije ter imenovanje izvršnega direktorja in treh namestnikov izvršnega direktorja, od katerih bi se lahko vsakemu podelile odgovornosti na posameznem področju pristojnosti Agencije, kot so upravljanje stalne enote evropske mejne in obalne straže, nadzor nad nalogami Agencije v zvezi z vračanjem ali upravljanje sodelovanja pri obsežnih informacijskih sistemih. Agencija bi se morala voditi in delovati ob upoštevanju načel skupnega pristopa k decentraliziranim agencijam Unije, ki so ga 19. julija 2012 sprejeli Evropski parlament, Svet in Komisija.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Uvodna izjava 91

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(91)  Za zagotavljanje avtonomije Agencije bi ji bilo treba dodeliti samostojni proračun s prihodki, ki izhajajo zlasti iz prispevka Unije. Za prispevek Unije in morebitne druge subvencije v breme splošnega proračuna Unije bi bilo treba uporabiti proračunski postopek Unije. Revizijo računovodskih izkazov bi moralo izvajati Računsko sodišče.

(91)  Za zagotavljanje avtonomije Agencije bi ji bilo treba dodeliti samostojni proračun s prihodki, ki izhajajo zlasti iz prispevka Unije. Proračun Agencije bi bilo treba pripraviti v skladu z načelom priprave proračuna na podlagi uspešnosti ter pri tem upoštevati njene cilje in pričakovane rezultate njenih nalog. Za prispevek Unije in morebitne druge subvencije v breme splošnega proračuna Unije bi bilo treba uporabiti proračunski postopek Unije. Revizijo računovodskih izkazov bi moralo izvajati Računsko sodišče. Agencija bi morala imeti možnost, da v izjemnih primerih, ko razpoložljivi proračun ne zadostuje in proračunski postopek ne dopušča ustreznega odziva na hitro razvijajoče se razmere, prejme nepovratna sredstva iz skladov Unije, da lahko opravi svoje naloge.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Uvodna izjava 92 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(92a)  Ob predpostavki deljene odgovornosti bi morala Agencija zahtevati, da ima osebje, ki ga zaposluje, zlasti stalna enota, vključno s statutarnimi uslužbenci, napotenimi za operativne dejavnosti, enako stopnjo usposabljanja, posebnega strokovnega znanja in strokovnosti kot osebje, ki ga dodelijo ali zaposlujejo države članice. Zato bi morala Agencija s pregledom in oceno preveriti, ali njeni statutarni uslužbenci ustrezno ravnajo, kar zadeva operativne dejavnosti na področju nadzora meja in vračanja.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Uvodna izjava 93

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(93)  Glede na pooblastila Agencije in pomembno mobilnost njenih uslužbencev na eni strani ter zaradi preprečevanja različnega obravnavanja uslužbencev znotraj Agencije na drugi strani bi bilo treba upravnemu odboru Agencije omogočiti, da bi, čeprav bi bila kot kraj zaposlitve uslužbencev načeloma določena Varšava, za obdobje pet let po začetku veljavnosti te uredbe uslužbencem Agencije lahko odobril „diferencirano“ mesečno plačilo, pri čemer bi se ustrezno upoštevali skupni prejemki, ki jih prejmejo posamezni uslužbenci, vključno s povračili stroškov službenih potovanj. Modalitete za odobritev takega plačila bi morala predhodno odobriti Komisija, ki bi morala zagotoviti, da ostanejo sorazmerne s pomembnostjo zastavljenih ciljev in ne povzročajo neenakega obravnavanja osebja institucij, agencij in drugih organov EU. Te modalitete bi bilo treba pregledati do leta 2024, da se oceni prispevek plačila k zastavljenim ciljem.

(93)  Glede na pooblastila Agencije in pomembno mobilnost njenih uslužbencev na eni strani ter zaradi preprečevanja različnega obravnavanja uslužbencev znotraj Agencije na drugi strani bi bilo treba upravnemu odboru Agencije omogočiti, da bi, čeprav bi bila kot kraj zaposlitve uslužbencev načeloma določena Varšava, za obdobje pet let po začetku veljavnosti te uredbe uslužbencem Agencije lahko odobril „diferencirano“ mesečno plačilo, kadar imajo težave pri izpolnjevanju misije in nalog iz te uredbe. Modalitete za odobritev takega plačila bi morala predhodno odobriti Komisija, ki bi morala zagotoviti, da ostanejo sorazmerne s pomembnostjo zastavljenih ciljev in ne povzročajo neenakega obravnavanja osebja institucij, agencij in drugih organov EU. Te modalitete bi bilo treba pregledati do leta 2024, da se oceni prispevek plačila k zastavljenim ciljem.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Uvodna izjava 98

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(98)  Vsakršna obdelava osebnih podatkov, ki jo izvaja Agencija v okviru te uredbe, bi morala potekati v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001.

(98)  Vsakršna obdelava osebnih podatkov, ki jo izvaja Agencija v okviru te uredbe, bi morala potekati v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Uvodna izjava 113 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(113a)    Ta uredba za Bolgarijo in Romunijo predstavlja akt, ki nadgrajuje schengenski pravni red oziroma je z njim kako drugače povezan v smislu člena 4(2) Akta o pristopu iz leta 2005 ter bi ga bilo treba brati v povezavi z Uredbo Sveta (EU) 2007/20041a.

 

__________________

 

1a Uredba Sveta (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (UL L 349, 25.11.2004, str. 1).

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Uvodna izjava 113 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(113b)    Ta uredba za Hrvaško predstavlja akt, ki nadgrajuje schengenski pravni red oziroma je z njim kako drugače povezan v smislu člena 4(2) Akta o pristopu iz leta 2011 ter bi ga bilo treba brati v povezavi z Uredbo Sveta (EU) 2007/20041a.

 

__________________

 

1a Uredba Sveta (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (UL L 349, 25. 11. 2004, str. 1, in UL L 153 M, 7. 6. 2006, str. 136)

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba vzpostavlja evropsko mejno in obalno stražo, da se zagotovi evropsko integrirano upravljanje zunanjih meja z namenom učinkovitega upravljanja prehajanja teh zunanjih meja ter povečanja učinkovitosti skupne politike vračanja kot ključne sestavine trajnostnega upravljanja migracij.

Ta uredba vzpostavlja evropsko mejno in obalno stražo, da se zagotovi evropsko integrirano upravljanje zunanjih meja Unije z namenom podpiranja zmogljivosti držav članic za učinkovito upravljanje teh meja, ob zagotavljanju reševanja življenj ljudi v nevarnosti, pa tudi skladnosti s temeljnimi pravicami in povečanja učinkovitosti skupne politike vračanja.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba obravnava migracijske izzive, vključno z vračanjem, in potencialne prihodnje grožnje na teh mejah, s čimer prispeva k obravnavanju hudih kaznivih dejanj s čezmejno razsežnostjo, da se zagotovi visoka stopnja notranje varnosti v Uniji, pri čemer se dosledno spoštujejo temeljne pravice in hkrati ohrani prosto gibanje oseb znotraj Unije.

Ta uredba obravnava migracijske in varnostne izzive ter potencialne prihodnje izzive in grožnje na zunanjih mejah in predmejnem območju, s čimer prispeva k obravnavanju hudih kaznivih dejanj s čezmejno razsežnostjo, da se zagotovi visoka stopnja notranje varnosti v Uniji, pri čemer se dosledno spoštujejo temeljne pravice in hkrati ohrani prosto gibanje oseb znotraj Unije.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  „zunanje meje“ pomeni zunanje meje, kakor so opredeljene v točki 2 člena 2 Uredbe (EU) 2016/399, za katere se uporablja naslov II navedene uredbe;

(1)  „zunanje meje“ pomeni zunanje meje Unije, kakor so opredeljene v točki 2 člena 2 Uredbe (EU) 2016/399, za katere se uporablja naslov II navedene uredbe;

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  „slika razmer“ pomeni združevanje georeferenciranih podatkov in informacij v skoraj realnem času, prejetih od različnih organov, senzorjev, platform in drugih virov, ki se posredujejo prek varnih komunikacijskih in informacijskih kanalov in jih je mogoče obdelati in selektivno prikazati ter deliti z drugimi zadevnimi organi za zagotavljanje spremljanja razmer in podporo zmogljivosti za odzivanje na ali ob zunanjih mejah ali v njihovi bližini ter predmejnem območju;

(10)  „slika razmer“ pomeni združevanje georeferenciranih podatkov in informacij v skoraj realnem času, prejetih od različnih organov, senzorjev, platform in drugih virov, ki se posredujejo prek varnih komunikacijskih in informacijskih kanalov in jih je mogoče obdelati in selektivno prikazati ter deliti z drugimi zadevnimi organi Unije za zagotavljanje spremljanja razmer in podporo zmogljivosti za odzivanje na ali ob zunanjih mejah ali v njihovi bližini ter predmejnem območju;

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  „predmejno območje“ pomeni geografsko območje onkraj zunanjih meja;

(13)  „predmejno območje“ pomeni geografsko območje onkraj zunanjih meja, ki je pomembno za analizo tveganja, varovanje meja in kontrole na prehodih zunanjih meja;

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  „sosednja država“ pomeni državo, ki ima skupno kopensko mejo z eno ali več državami članicami ter je v celoti ratificirala in izvaja Evropsko konvencijo o človekovih pravicah ter Konvencijo o statusu beguncev iz leta 1951 in njen protokol iz leta 1967;

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  „incident“ pomeni dogodek v zvezi z nezakonitim priseljevanjem, čezmejnim kriminalom ali ogrožanjem življenj migrantov na ali ob zunanjih mejah ali v njihovi bližini;

(14)  „incident“ pomeni dogodek v zvezi z nedovoljenimi migracijami, čezmejnim kriminalom, kot je tihotapljenje drog ali orožja, ali ogrožanjem življenj migrantov na ali ob zunanjih mejah ali v njihovi bližini;

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  „operativni uslužbenci“ pomeni mejne policiste, spremljevalce pri vračanju, specialiste za vračanje in druge ustrezne uslužbence, ki sestavljajo „stalno enoto evropske mejne in obalne straže“. V skladu s tremi kategorijami, opredeljenimi v členu 55(1), se operativni uslužbenci bodisi zaposlijo v Evropski agenciji za mejno in obalno stražo kot statutarni uslužbenci (kategorija 1) bodisi jih Agenciji dodelijo države članice (kategorija 2) ali pa jih države članice napotijo za kratkoročno obdobje (kategorija 3). Operativni uslužbenci morajo delovati kot člani skupin za upravljanje meja, podpornih skupin za upravljanje migracij ali skupin za vračanje, ki imajo izvršilna pooblastila. Operativni uslužbenci vključujejo tudi statutarne uslužbence, odgovorne za delovanje centralne enote ETIAS;

(16)  „operativni uslužbenci“ pomeni mejne policiste, spremljevalce pri vračanju, specialiste za vračanje, nadzornike vračanja, statutarne uslužbence, odgovorne za delovanje centralne enote sistema ETIAS, in druge ustrezne uslužbence, ki sestavljajo „stalno enoto evropske mejne in obalne straže“ v skladu s štirimi kategorijami iz člena 55(1); operativni uslužbenci se bodisi zaposlijo v Evropski agenciji za mejno in obalno stražo kot statutarni uslužbenci (kategorija 1) bodisi jih Agenciji dodelijo države članice (kategorija 2) ali jih države članice napotijo za kratkoročno obdobje (kategorija 3) ali pa se napotijo iz nabora za hitri odziv za hitro posredovanje na mejah (kategorija 4);

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  „podporna skupina za upravljanje migracij“ pomeni skupino strokovnjakov, ki državam članicam zagotavlja tehnične in operativne okrepitve, tudi na žariščnih območjih ali v nadzorovanih centrih, in jo sestavljajo operativni uslužbenci iz stalne enote evropske mejne in obalne straže, strokovnjaki, ki so napoteni iz [Agencije Evropske unije za azil] in iz Europola ali drugih ustreznih agencij Unije ter držav članic;

(19)  „podporna skupina za upravljanje migracij“ pomeni skupino strokovnjakov, ki državam članicam zagotavlja tehnične in operativne okrepitve, tudi na žariščnih območjih, in jo sestavljajo operativni uslužbenci iz stalne enote evropske mejne in obalne straže, strokovnjaki, ki so napoteni iz [Agencije Evropske unije za azil] in iz Europola, Agencije Evropske unije za temeljne pravice ali drugih ustreznih agencij Unije ter držav članic;

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  „žariščno območje“ pomeni območje, na katerem država članica gostiteljica, Komisija, pristojne agencije Unije in sodelujoče države članice sodelujejo, da bi obvladovale obstoječ ali potencialen nesorazmeren migracijski izziv zaradi precej povečanega števila migrantov, ki prihajajo na zunanje meje;

(23)  „žariščno območje“ pomeni območje, vzpostavljeno na zahtevo države članice gostiteljice, na katerem država članica gostiteljica, Komisija, pristojne agencije Unije in sodelujoče države članice sodelujejo, da bi obvladovale obstoječ ali potencialen nesorazmeren migracijski izziv zaradi precej povečanega števila migrantov, ki prihajajo na zunanje meje;

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  „nadzorovani center“ pomeni center, ki je bil ustanovljen na zahtevo države članice in v katerem ustrezne agencije Unije, ki podpirajo državo članico gostiteljico, in sodelujoče države članice razlikujejo med državljani tretjih držav, ki potrebujejo mednarodno zaščito, in tistimi, ki takšne zaščite ne potrebujejo, in opravljajo varnostne kontrole ter izvajajo hitre postopke za mednarodno zaščito in/ali vračanje;

črtano

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  „odločba o vrnitvi“ pomeni odločbo o vrnitvi, kakor je opredeljena v točki 4 člena 3 Direktive 2008/115/ES;

(26)  „odločba o vrnitvi“ pomeni upravno ali sodno odločbo ali akt, ki navaja ali opredeljuje, da je prebivanje državljana tretje države nedovoljeno, ter nalaga ali navaja obveznost vrnitve v skladu z Direktivo 2008/115/ES, kakor je opredeljena v točki 4 člena 3 Direktive 2008/115/ES;

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  „oseba v postopku vračanja“ pomeni nezakonito prebivajočega državljana tretje države, za katerega je bila izdana odločba o vrnitvi ali temu enakovreden akt v tretji državi;

(27)  „oseba v postopku vračanja“ pomeni nedovoljeno prebivajočega državljana tretje države, za katerega je bila izdana odločba o vrnitvi, ki ni predmet pritožbenega postopka;

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  „operacija vračanja“ pomeni operacijo, ki jo organizira ali usklajuje Evropska agencija za mejno in obalno stražo ter vključuje tehnične in operativne okrepitve, ki se zagotovijo eni ali več državam članicam ali tretji državi, in v okviru katere se osebe v postopku vračanja iz ene ali več držav članic ali tretje države vrnejo bodisi prisilno ali prostovoljno, ne glede na prevozno sredstvo;

(28)  „operacija vračanja“ pomeni operacijo, ki jo organizira ali usklajuje Evropska agencija za mejno in obalno stražo ter vključuje tehnične in operativne okrepitve, ki se zagotovijo eni ali več državam članicam, in v okviru katere se osebe v postopku vračanja iz ene ali več držav članic vrnejo bodisi prisilno ali prostovoljno, ne glede na prevozno sredstvo;

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  „posredovanje za vračanje“ pomeni dejavnost Evropske agencije za mejno in obalno stražo, s katero se državam članicam ali tretjim državam zagotovi okrepljena tehnična in operativna pomoč, ki vključuje napotitev skupin za vračanje in organizacijo operacij vračanja;

(29)  „posredovanje za vračanje“ pomeni dejavnost Evropske agencije za mejno in obalno stražo, s katero se državam članicam zagotovi okrepljena tehnična in operativna pomoč, ki vključuje napotitev skupin za vračanje in organizacijo operacij vračanja;

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  „skupine za vračanje“ pomeni skupine, ki se oblikujejo iz stalne enote evropske mejne in obalne straže, ki se napotijo med operacijami vračanja, posredovanji za vračanje v državah članicah in tretjih državah ali drugimi operativnimi dejavnostmi, povezanimi z izvajanjem nalog v zvezi z vračanjem;

(30)  „skupine za vračanje“ pomeni skupine, ki se oblikujejo iz stalne enote evropske mejne in obalne straže, ki se napotijo med operacijami vračanja, posredovanji za vračanje v državah članicah ali drugimi operativnimi dejavnostmi, povezanimi z izvajanjem nalog v zvezi z vračanjem;

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Evropsko integrirano upravljanje meja obsega naslednje elemente:

Evropsko integrirano upravljanje meja obsega sektorske in horizontalne elemente. Sektorski elementi so:

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  nadzor meje, vključno z ukrepi za lajšanje zakonitih prehajanj meje in, po potrebi, ukrepi, povezanimi s preprečevanjem in odkrivanjem čezmejnega kriminala, med drugim tihotapljenja migrantov, trgovine z ljudmi in terorizma, ter ukrepi v zvezi z napotitvijo oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito ali želijo zaprositi zanjo;

(a)  nadzor meje, vključno z ukrepi za lajšanje zakonitih prehajanj meje in, po potrebi, ukrepi, povezanimi s preprečevanjem in odkrivanjem čezmejnega kriminala, ter ukrepi v zvezi z napotitvijo oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito ali želijo zaprositi zanjo, ob popolnem spoštovanju človekovega dostojanstva;

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  v sodelovanju z ustreznimi organi vzpostavitev in ohranjanje jasnih mehanizmov in postopkov za identifikacijo in napotitev oseb, ki morda potrebujejo mednarodno zaščito, ter zagotavljanje informacij tem osebam ali za napotitev ranljivih oseb in mladoletnikov brez spremstva na ustrezne mehanizme in organe za napotitev;

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  operacije iskanja in reševanja za ljudi v nevarnosti na morju, ki se začnejo in izvajajo v skladu z Uredbo (EU) št. 656/2014 in mednarodnim pravom, ki potekajo v primerih, do katerih lahko pride med operacijami varovanja morskih meja;

(b)  operacije iskanja in reševanja za ljudi v nevarnosti na morju, ki se izvajajo v skladu z mednarodnim pravom, vključno s tistimi, ki se izvajajo v skladu z Uredbo (EU) št. 656/2014;

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  medagencijsko sodelovanje med nacionalnimi organi v vsaki državi članici, odgovornimi za nadzor meje ali druge naloge, ki se izvajajo na meji, in med organi, odgovornimi za vračanje v vsaki državi članici, vključno z redno izmenjavo informacij prek obstoječih orodij za izmenjavo informacij;

(e)  medagencijsko sodelovanje med nacionalnimi organi v vsaki državi članici, odgovornimi za nadzor meje ali druge naloge, ki se izvajajo na meji, vključno z nacionalnimi in mednarodnimi organi, odgovornimi za varstvo temeljnih pravic, in med organi, odgovornimi za vračanje v vsaki državi članici, vključno z redno izmenjavo informacij prek obstoječih orodij za izmenjavo informacij;

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  sodelovanje med ustreznimi institucijami, organi, uradi in agencijami Unije na področjih, ki jih zajema ta uredba, vključno z redno izmenjavo informacij;

(f)  sodelovanje med ustreznimi institucijami, organi, uradi in agencijami Unije na področjih, ki jih zajema ta uredba, vključno s čezmejnim kriminalom, tudi z redno izmenjavo informacij;

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  sodelovanje s tretjimi državami na področjih, ki jih zajema ta uredba;

(g)  sodelovanje s tretjimi državami na področjih, ki jih zajema ta uredba, osredotočeno zlasti na sosednje države in na tiste tretje države, za katere je bilo na podlagi analize tveganja ugotovljeno, da so države izvora in/ali tranzita v zvezi z nezakonitim priseljevanjem, pa tudi pri napotitvi operacij vračanja in obiskov na terenu;

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  tehnični in operativni ukrepi na schengenskem območju, ki so povezani z nadzorom meje ter namenjeni boljšemu ukrepanju proti nezakonitemu priseljevanju in čezmejnemu kriminalu;

(h)  tehnični in operativni ukrepi v Uniji, ki so povezani z nadzorom meje ter namenjeni boljšemu ukrepanju proti nedovoljenim migracijam in čezmejnemu kriminalu;

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka k a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ka)  zmogljivost in pripravljenost na podlagi ocene ranljivosti, da se oceni zmogljivost držav članic za obravnavanje sedanjih in prihodnjih izzivov in groženj na zunanjih mejah, vključno z nesorazmernim migracijskim pritiskom;

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Temeljne pravice, izobraževanje in usposabljanje ter raziskave in inovacije so horizontalni elementi, ki morajo biti prisotni pri izvajanju vsakega od sektorskih elementov, navedenih v prvem pododstavku.

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Agencija vključuje stalno enoto evropske mejne in obalne straže z 10 000 operativnimi uslužbenci, kakor je navedeno v členu 55.

(2)  Agencija vključuje stalno enoto evropske mejne in obalne straže, kakor je navedeno v členu 55.

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Agencija prispeva k zagotavljanju stalne in enotne uporabe prava Unije, vključno s pravnim redom Unije na področju temeljnih pravic, na vseh zunanjih mejah. Njeno prispevanje vključuje tudi izmenjavo dobre prakse.

(4)  Agencija prispeva k zagotavljanju stalne in enotne uporabe prava Unije, vključno s pravnim redom Unije na področju temeljnih pravic, ter zagotavlja uporabo Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: Listina) pri vseh svojih dejavnostih na vseh zunanjih mejah. Njeno prispevanje vključuje tudi izmenjavo dobre prakse.

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Agencija zagotavlja tehnično in operativno pomoč pri izvajanju ukrepov v zvezi z izvrševanjem odločb o vrnitvi. Države članice ohranijo odgovornost za izdajanje odločb o vrnitvi in ukrepe v zvezi s pridržanjem oseb v postopku vračanja v skladu z Direktivo 2008/115/ES.

(2)  Agencija zagotavlja tehnično in operativno pomoč pri izvajanju ukrepov v zvezi z izvrševanjem odločb o vrnitvi v dogovoru z zadevnimi državami članicami. Države članice ohranijo odgovornost za izdajanje odločb o vrnitvi in ukrepe v zvezi s pridržanjem oseb v postopku vračanja v skladu z Direktivo 2008/115/ES.

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Države članice zagotavljajo upravljanje svojih zunanjih meja in izvrševanje odločb o vrnitvi v lastnem interesu in v skupnem interesu vseh držav članic, ob doslednem spoštovanju prava Unije, v skladu s ciklom večletne strateške politike za evropsko integrirano upravljanje meja iz člena 8, v tesnem sodelovanju z Agencijo.

(3)  Države članice v tesnem sodelovanju z Agencijo zagotavljajo upravljanje svojih zunanjih meja in izvrševanje odločb o vrnitvi v lastnem interesu in v skupnem interesu vseh držav članic, ob doslednem spoštovanju prava Unije, tudi kar zadeva spoštovanje temeljnih pravic, in v skladu s ciklom večletne strateške politike za evropsko integrirano upravljanje meja iz člena 8 ter tehnično in operativno strategijo iz člena 8(5).

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Agencija podpira izvajanje ukrepov Unije, povezanih z upravljanjem zunanjih meja in izvrševanjem odločb o vrnitvi, s krepitvijo, ocenjevanjem in usklajevanjem ukrepanja držav članic ter zagotavljanjem neposredne tehnične in operativne pomoči pri izvajanju navedenih ukrepov in vprašanjih vračanja.

(4)  Agencija podpira izvajanje ukrepov Unije, povezanih z upravljanjem zunanjih meja in izvrševanjem odločb o vrnitvi, s krepitvijo, ocenjevanjem in usklajevanjem ukrepanja držav članic ter zagotavljanjem neposredne tehnične in operativne pomoči pri izvajanju navedenih ukrepov in vprašanjih vračanja. Agencija ne podpira ukrepov, povezanih z nadzorom na notranjih mejah, in ne sodeluje pri dejavnostih, ki so povezane s tem. Agencija je v celoti odgovorna za vse svoje dejavnosti in odločitve, ki jih sprejme, v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Države članice lahko na operativni ravni še naprej sodelujejo z drugimi državami članicami in/ali tretjimi državami, če je tako sodelovanje združljivo z nalogami Agencije. Države članice ne izvajajo dejavnosti, ki bi lahko ogrozile delovanje Agencije ali doseganje njenih ciljev. Države članice Agenciji poročajo o navedenem operativnem sodelovanju z drugimi državami članicami in/ali tretjimi državami na zunanjih mejah in na področju vračanja. Izvršni direktor o navedenih zadevah obvešča upravni odbor redno in vsaj enkrat na leto.

(5)  Države članice lahko na operativni ravni še naprej sodelujejo z drugimi državami članicami in/ali tretjimi državami, če je to sodelovanje združljivo z oceno spoštovanja temeljnih pravic, izvedeno pred morebitnim sodelovanjem s tretjo državo, in nalogami Agencije. Države članice ne izvajajo dejavnosti, ki bi lahko ogrozile delovanje Agencije ali doseganje njenih ciljev. Države članice Agenciji in Evropskemu parlamentu poročajo o navedenem operativnem sodelovanju z drugimi državami članicami in/ali tretjimi državami na zunanjih mejah in na področju vračanja. Izvršni direktor o navedenih zadevah redno in vsaj enkrat na leto obvešča upravni odbor in uradnika za temeljne pravice.

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Komisija in evropska mejna in obalna straža zagotavljata učinkovitost evropskega integriranega upravljanja meja s ciklom večletne strateške politike za evropsko integrirano upravljanje meja.

(1)  Učinkovitost evropskega integriranega upravljanja meja se zagotavlja s ciklom večletne strateške politike, ki se sprejme v skladu s postopkom iz odstavka 4. Za učinkovito izvajanje cikla večletne strateške politike so odgovorne Evropska agencija za mejno in obalno stražo v skladu s členom 5 in države članice v skladu s členom 6.

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Večletni strateški cikel politike za evropsko integrirano upravljanje meja določa, kako skladno, integrirano in sistematično obravnavati izzive na področju upravljanja meja in vračanja.

(2)  Večletni strateški cikel politike za evropsko integrirano upravljanje meja določa, kako skladno, integrirano in sistematično obravnavati izzive v zvezi z evropskim integriranim upravljanjem meja v skladu s pravom Unije in Konvencijo Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu, Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega življenja na morju, Mednarodno konvencijo o iskanju in reševanju na morju, Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu in njenim Protokolom proti tihotapljenju migrantov po kopnem, morju in zraku, Konvencijo o statusu beguncev, Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Konvencijo Združenih narodov o statusu oseb brez državljanstva ter drugimi ustreznimi mednarodnimi instrumenti. V njem se opredelijo prednostne naloge politike in strateške smernice za štiriletno obdobje v zvezi s sektorskimi in horizontalnimi elementi iz člena 3.

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Na podlagi strateške analize tveganja za evropsko integrirano upravljanje meja iz člena 30(2) se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 118 v zvezi z razvojem večletne strateške politike za evropsko integrirano upravljanje meja. V tem delegiranem aktu se opredelijo prednostne naloge politike in strateške smernice za naslednja štiri leta v zvezi z elementi iz člena 3.

(4)  Komisija do ... [dva meseca po začetku veljavnosti te uredbe] Evropskemu parlamentu in Svetu predloži osnutek večletne strateške politike za prvi cikel večletne strateške politike, pri čemer upošteva strateško analizo tveganja za evropsko integrirano upravljanje meja iz člena 30(2) rezultate ocene ranljivosti iz člena 33 in po potrebi analize tveganja, ki jo zahtevajo agencije iz člena 69(1). V dveh mesecih po predložitvi osnutka s strani Komisije se skliče srečanje Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, na katerem se obravnava osnutek večletne strateške politike. Po tej razpravi se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 118 za dopolnitev te direktive z določitvijo večletne strateške politike za evropsko integrirano upravljanje meja.

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Da bi izvedle delegirani akt iz odstavka 4, države članice oblikujejo nacionalne strategije za integrirano upravljanje meja s tesnim sodelovanjem med vsemi nacionalnimi organi, odgovornimi za upravljanje meja in vračanje. Navedene nacionalne strategije so v skladu s členom 3 delegiranega akta iz odstavka 4 ter tehnično in operativno strategijo iz odstavka 5.

(6)  Da bi izvedle delegirani akt iz odstavka 4, države članice oblikujejo nacionalne strategije za integrirano upravljanje meja s tesnim sodelovanjem med vsemi nacionalnimi organi, odgovornimi za upravljanje meja in vračanje. Navedene nacionalne strategije so v skladu s členom 3 delegiranega akta iz odstavka 4 ter tehnično in operativno strategijo iz odstavka 5. Države članice svoje nacionalne strategije objavijo in o njih obvestijo Evropski parlament, Svet, Komisijo in Agencijo.

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Komisija dvainštirideset mesecev po sprejetju delegiranega akta iz odstavka 4 ob podpori Agencije opravi temeljito oceno njegovega izvajanja. Rezultati ocene se upoštevajo pri pripravi naslednjega cikla.

(7)  Komisija dvainštirideset mesecev po sprejetju delegiranega akta iz odstavka 4 opravi temeljito oceno njegovega izvajanja. Rezultati ocene se upoštevajo pri pripravi naslednjega cikla. Komisija rezultate te ocene sporoči Evropskemu parlamentu in Svetu. Države članice in Agencija Komisiji pravočasno predložijo vse potrebne podatke za pripravo splošne ocene.

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Če razmere na zunanjih mejah ali na področju vračanja zahtevajo spremembo prednostnih nalog politike, Komisija spremeni večletno strateško politiko za evropsko integrirano upravljanje meja v skladu s postopkom iz odstavka 4. Po potrebi se prilagodijo tudi strategije iz odstavkov 5 in 6.

(8)  Če se v obdobju veljavnosti večletne strateške politike iz odstavka 4 izzivi na zunanjih mejah ali na področju vračanja razvijejo do te mere, da je treba večletno strateško politiko prilagoditi, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejetje delegiranega akta v skladu s členom 118 v zvezi s spremembo večletne strateške politike. Po potrebi se nato prilagodijo tehnične in operativne strategije Agencije in držav članic.

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Evropska mejna in obalna straža na podlagi cikla večletne strateške politike za evropsko integrirano upravljanje meja iz člena 8 oblikuje integrirano načrtovanje za upravljanje meja in vračanje.

(1)  Evropska mejna in obalna straža na podlagi cikla večletne strateške politike za evropsko integrirano upravljanje meja iz člena 8 oblikuje integrirano načrtovanje za evropsko integrirano upravljanje meja.

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Vsak načrt v okviru integriranega načrtovanja vsebuje scenarij, na podlagi katerega se pripravi. Scenariji izhajajo iz analize tveganja in odražajo možen razvoj razmer na zunanjih mejah in na področju nezakonitih migracij ter izzive, opredeljene v ciklu večletne strateške politike za evropsko integrirano upravljanje meja.

(3)  Vsak načrt v okviru integriranega načrtovanja vsebuje scenarij, na podlagi katerega se pripravi. Scenariji izhajajo iz analize tveganja in odražajo možen razvoj razmer na zunanjih mejah, razvoj vsakega posameznega elementa evropskega integriranega upravljanja meja iz člena 3 ter izzive, opredeljene v ciklu večletne strateške politike za evropsko integrirano upravljanje meja.

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 10 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Naloge Evropske agencije za mejno in obalno stražo

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Agencija z namenom prispevati k učinkoviti, visoki in enotni ravni nadzora meje in vračanja opravlja naslednje naloge:

(1)  Agencija brez nepotrebnega podvajanja operativnega dela držav članic podpira izvajanje evropskega integriranega upravljanja meja in z namenom prispevati k učinkoviti, visoki in enotni ravni nadzora meje, olajšati gibanje dobrovernih potnikov ter odkrivati in preprečevati čezmejni kriminal v zvezi z notranjo varnostjo, upravljanjem migracij in vračanjem opravlja naslednje naloge:

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  spremlja skladnost s temeljnimi pravicami na zunanjih mejah in v operacijah vračanja prek uradnika za temeljne pravice in neodvisnih spremljevalcev vračanja v sodelovanju z Agencijo Evropske unije za temeljne pravice;

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  pomaga državam članicam v okoliščinah, v katerih je potrebna povečana tehnična in operativna pomoč na zunanjih mejah, in sicer z začetkom izvajanja hitrih posredovanj na zunanjih mejah držav članic, ki se srečujejo s posebnimi in nesorazmernimi izzivi, pri čemer se upošteva, da lahko v nekaterih primerih to vključuje izredne humanitarne razmere in reševanje na morju v skladu s pravom Unije in mednarodnim pravom;

7.  pomaga državam članicam na njihovo zahtevo v okoliščinah, v katerih je potrebna povečana tehnična in operativna pomoč na zunanjih mejah, in sicer z začetkom izvajanja hitrih posredovanj na zunanjih mejah držav članic, ki se srečujejo s posebnimi in nesorazmernimi izzivi, pri čemer se upošteva, da lahko v nekaterih primerih to vključuje izredne humanitarne razmere in reševanje na morju v skladu s pravom Unije in mednarodnim pravom;

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  nudi tehnično in operativno pomoč državam članicam in tretjim državam v skladu z Uredbo (EU) št. 656/2014 in mednarodnim pravom ter jim pomaga pri operacijah iskanja in reševanja ljudi v nevarnosti na morju, do katerih lahko pride med operacijami varovanja morskih meja;

8.  nudi tehnično in operativno pomoč državam članicam in tretjim državam v podporo pri operacijah iskanja in reševanja ljudi v nevarnosti na morju v skladu z mednarodnim pravom, tudi pri tistih, ki se izvajajo na podlagi Uredbe (EU) št. 656/2014;

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  napoti stalno enoto evropske mejne in obalne straže v okviru skupin za upravljanje meja, podpornih skupin za upravljanje migracij in skupin za vračanje med skupnimi operacijami ter pri hitrih posredovanjih na mejah, operacijah vračanja in posredovanjih za vračanje;

9.  ustanovi stalno enoto evropske mejne in obalne straže, vključno z okrepitvijo nabora za hitri odziv, kot je določen v tej uredbi, in jo napoti v okviru skupin za upravljanje meja, podpornih skupin za upravljanje migracij in skupin za vračanje med skupnimi operacijami ter pri hitrih posredovanjih na mejah, operacijah vračanja in posredovanjih za vračanje;

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

11a.  ustvari mehanizem notranjega nadzora kakovosti, da preveri raven usposabljanja, strokovnega znanja in strokovnosti uslužbencev Agencije, zlasti statutarnih uslužbencev, ki sodelujejo pri nadzoru meja in vračanju;

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

12.  v okviru podpornih skupin za upravljanje migracij na žariščnih območjih ali v nadzorovanih centrih;

12.  v okviru podpornih skupin za upravljanje migracij na žariščnih območjih napoti operativne uslužbence in tehnično opremo za zagotavljanje pomoči pri pregledovanju, operativnih razgovorih, identifikaciji in odvzemu prstnih odtisov;

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

13.  napoti operativne uslužbence in tehnično opremo za zagotavljanje pomoči pri pregledovanju, operativnih razgovorih, identifikaciji in odvzemu prstnih odtisov;

črtano

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

14.  skupaj z [Agencijo Evropske unije za azil] in pristojnimi nacionalnimi organi vzpostavi postopek za posredovanje in zagotavljanje začetnih informacij osebam, ki potrebujejo mednarodno zaščito ali želijo zaprositi zanjo;

14.  skupaj z [Agencijo Evropske unije za azil] in pristojnimi nacionalnimi organi vzpostavi postopek za posredovanje in zagotavljanje začetnih informacij osebam, ki potrebujejo mednarodno zaščito ali želijo zaprositi zanjo, vključno s postopkom za prepoznavanje ranljivih skupin;

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

15.  zagotovi pomoč v vseh fazah procesa vračanja ter z usklajevanjem in organizacijo operacij vračanja in posredovanj za vračanje;

15.  zagotovi pomoč in spremlja skladnost s temeljnimi pravicami v vseh fazah procesa vračanja brez poseganja v utemeljenost odločb o vrnitvi, ki so v izključni pristojnosti držav članic, in pomaga z usklajevanjem in organizacijo operacij vračanja ter zagotavlja tehnično in operativno podporo za izvajanje obveznosti vračanja oseb v postopku vračanja, pa tudi tehnično in operativno podporo pri operacijah vračanja in posredovanjih za vračanje;

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

16.  pomaga državam članicam v okoliščinah, v katerih je potrebna povečana tehnična in operativna pomoč, da se izpolni obveznost vračanja migrantov brez urejenega statusa, vključno z usklajevanjem ali organizacijo operacij vračanja;

črtano

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

17.  vzpostavi nabor spremljevalcev prisilnega vračanja;

17.  vzpostavi nabor nadzornikov prisilnega vračanja v sodelovanju z Agencijo Evropske unije za temeljne pravice ter nabor spremljevalcev pri prisilnem vračanju in specialistov za vračanje;

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

19.  v skladu s pooblastili ustreznih agencij sodeluje z Europolom in Eurojustom ter nudi podporo državam članicam v okoliščinah, v katerih je pri boju proti organiziranemu čezmejnemu kriminalu in terorizmu potrebna povečana tehnična in operativna pomoč na zunanjih mejah;

19.  v skladu s pooblastili ustreznih agencij sodeluje z Europolom in Eurojustom ter nudi podporo državam članicam v okoliščinah, v katerih je pri boju proti čezmejnemu kriminalu potrebna povečana tehnična in operativna pomoč na zunanjih mejah;

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

20.  sodeluje z Agencijo Evropske unije za azil, zlasti da olajša ukrepe, kadar se morajo državljani tretjih držav, ki jim je bila prošnja za mednarodno zaščito zavrnjena z dokončno odločitvijo, vrniti;

20.  sodeluje z [Agencijo Evropske unije za azil];

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

20a.  sodeluje z Agencijo Evropske unije za temeljne pravice, da pri vseh svojih dejavnostih zagotovi stalno in enotno uporabo pravnega reda Unije na področju temeljnih pravic;

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

21.  sodeluje z Evropsko agencijo za nadzor ribištva in Evropsko agencijo za pomorsko varnost v okviru njunih ustreznih pooblastil, da se v skladu s členom 70 zagotovi podpora nacionalnim organom, ki opravljajo funkcije obalne straže, z zagotavljanjem storitev, informacij, opreme in usposabljanja ter z usklajevanjem večnamenskih operacij;

21.  sodeluje z Evropsko agencijo za nadzor ribištva in Evropsko agencijo za pomorsko varnost v okviru njunih ustreznih pooblastil, da se v skladu s členom 70 zagotovi podpora nacionalnim organom, ki opravljajo funkcije obalne straže, vključno z reševanjem življenj migrantov in beguncev, z zagotavljanjem storitev, informacij, opreme in usposabljanja ter z usklajevanjem večnamenskih operacij;

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

22.  sodeluje s tretjimi državami na področjih, ki jih zajema ta uredba, vključno z morebitno operativno napotitvijo skupin za upravljanje meja in skupin za vračanje v tretje države;

22.  sodeluje s tretjimi državami na področjih, ki jih zajema ta uredba, vključno z morebitno operativno napotitvijo skupin za upravljanje meja v tretje države;

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

23.  podpira tretje države pri usklajevanju ali organizaciji dejavnosti vračanja v druge tretje države, vključno z deljenjem osebnih podatkov za namene vračanja;

črtano

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

25.  pomaga državam članicam in tretjim državam pri usposabljanju nacionalnih mejnih policistov, drugega ustreznega osebja in strokovnjakov za vračanje, vključno z oblikovanjem skupnih standardov za usposabljanje;

25.  pomaga državam članicam in tretjim državam pri usposabljanju nacionalnih mejnih policistov, drugega ustreznega osebja in strokovnjakov za vračanje, vključno z oblikovanjem skupnih standardov in programov za usposabljanje, ki vključujejo temeljne pravice;

Predlog spremembe    137

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

26.  sodeluje pri razvoju in upravljanju raziskovalnih dejavnosti in dejavnosti v zvezi z inovacijami, ki so povezane z nadzorom in varovanjem zunanjih meja, kar vključuje uporabo napredne nadzorne tehnologije, in razvija pilotne projekte, povezane z zadevami, ki jih zajema ta uredba;

26.  sodeluje pri razvoju in upravljanju raziskovalnih dejavnosti in dejavnosti v zvezi z inovacijami, ki so pomembne za upravljanje zunanjih meja, kar vključuje uporabo napredne nadzorne tehnologije, in po potrebi razvija pilotne projekte za izvajanje dejavnosti iz te uredbe;

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

27.  podpira razvoj tehničnih standardov za opremo na področju nadzora meje in vračanja, vključno za medsebojno povezovanje sistemov in omrežij;

27.  podpira razvoj tehničnih standardov za opremo na področju upravljanja meje in vračanja, tudi za medsebojno povezovanje sistemov in omrežij;

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

29.  v skladu z [Uredbo (ES) št. 45/2001] skrbi za razvoj in delovanje informacijskih sistemov, ki omogočajo hitro in zanesljivo izmenjavo informacij o nastajajočih tveganjih pri upravljanju zunanjih meja, nezakonitem priseljevanju in vračanju, pri čemer tesno sodeluje s Komisijo, organi, uradi in agencijami Unije ter Evropsko migracijsko mrežo, ustanovljeno z Odločbo 2008/381/ES;

29.  v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 skrbi za razvoj in delovanje informacijskih sistemov, ki omogočajo hitro in zanesljivo izmenjavo informacij o nastajajočih tveganjih pri upravljanju zunanjih meja, nedovoljenih migracijah in vračanju, pri čemer tesno sodeluje s Komisijo, organi, uradi in agencijami Unije ter Evropsko migracijsko mrežo, ustanovljeno z Odločbo 2008/381/ES;

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

30.  po potrebi zagotavlja potrebno pomoč pri razvoju skupnega okolja za izmenjavo podatkov, vključno v zvezi z interoperabilnostjo sistemov;

30.  v okviru integriranega pomorskega nadzora zagotavlja potrebno pomoč pri razvoju skupnega okolja za izmenjavo podatkov, vključno v zvezi z interoperabilnostjo sistemov;

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

30a.  sprejema in spodbuja najvišje standarde postopkov za upravljanje meja, ki omogočajo preglednost in javni nadzor ter zagotavljajo spoštovanje, varstvo in spodbujanje temeljnih pravic in pravne države;

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

32.  izpolnjuje naloge in obveznosti, ki so ji zaupane v [Uredbi o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS)], ter zagotovi vzpostavitev in delovanje centralne enote ETIAS v skladu s členom 7 [Uredbe o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS)].

32.  izpolnjuje naloge in obveznosti, ki so ji zaupane v Uredbi (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta1a, ter zagotovi vzpostavitev in delovanje centralne enote ETIAS v skladu s členom 7 navedene uredbe;

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. septembra 2018 o vzpostavitvi Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 1077/2011, (EU) št. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 in (EU) 2017/2226 (UL L 236, 19.9.2018, str. 1).

Predlog spremembe    143

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

32a.  pomaga državam članicam pri preprečevanju in odkrivanju čezmejnega kriminala, na primer tihotapljenja migrantov, trgovine z ljudmi ter terorizma, na zunanjih mejah in predmejnem območju.

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 32 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

32b.  pomaga državam članicam pri omogočanju lažjega prehajanja zunanjih meja dobrovernim (zakonitim) potnikom.

Predlog spremembe    145

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija na lastno pobudo izvaja dejavnosti obveščanja o zadevah, za katere je pooblaščena. Javnost natančno in celostno obvešča o svojih dejavnostih.

Agencija izvaja dejavnosti obveščanja o zadevah, za katere je pooblaščena. Javnost natančno, podrobno, pravočasno in celostno obvešča o svojih dejavnostih in analizah.

Predlog spremembe    146

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Da bi opravljali naloge, ki jim jih podeljuje ta uredba, zlasti da bi Agencija spremljala migracijske toke proti Uniji in znotraj Unije, izvajala analize tveganja in ocene ranljivosti ter zagotavljala tehnično in operativno pomoč na področju vračanja, si Agencija in nacionalni organi, odgovorni za upravljanje meja in vračanje, vključno z obalnimi stražami v obsegu, v katerem izvajajo naloge, povezane z nadzorom meje, v skladu s to uredbo in drugim ustreznim pravom Unije in nacionalnim pravom v zvezi z izmenjavo informacij, pravočasno in na ustrezen način izmenjajo vse potrebne informacije.

1.  Da bi opravljali naloge, ki jim jih podeljuje ta uredba, izvajala analize tveganja in ocene ranljivosti ter zagotavljala tehnično in operativno pomoč na področju vračanja, si Agencija in nacionalni organi, odgovorni za upravljanje meja in vračanje, vključno z obalnimi stražami v obsegu, v katerem izvajajo naloge, povezane z nadzorom meje, v skladu s to uredbo in drugim ustreznim pravom Unije in nacionalnim pravom v zvezi z izmenjavo informacij, pravočasno in na ustrezen način izmenjajo vse potrebne informacije.

Predlog spremembe    147

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija sprejme ustrezne ukrepe za olajšanje izmenjave informacij, pomembnih za njene naloge, s Komisijo in državami članicami ter po potrebi z ustreznimi agencijami Unije.

2.  Agencija sprejme ustrezne ukrepe za olajšanje izmenjave informacij, pomembnih za njene naloge, s Komisijo in državami članicami ter po potrebi informacij, pomembnih za izvajanje njenih nalog, z ustreznimi agencijami Unije v skladu z ustrezno zakonodajo o varstvu podatkov.

Predlog spremembe    148

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija in [Agencija Evropske unije za azil] si izmenjata informacije za namene analize tveganja, zbiranja statističnih podatkov, ocene razmer v tretjih državah, usposabljanja in podpore državam članicam pri pripravi kontingentnih načrtov. V ta namen se razvijejo potrebna orodja in strukture med agencijama.

3.  Za namen izmenjave informacij iz odstavka 1 in 2 se razvijejo potrebna orodja in strukture med agencijami.

Predlog spremembe    149

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice imenujejo nacionalno kontaktno točko za komunikacijo z Agencijo o vseh zadevah, ki se nanašajo na dejavnosti Agencije. Nacionalna kontaktna točka je stalno dosegljiva in zagotavlja pravočasno razširjanje vseh informacij z Agencije vsem ustreznim organom v zadevni državi članici, zlasti članom upravnega odbora in nacionalnemu koordinacijskemu centru.

Države članice imenujejo nacionalno kontaktno točko za komunikacijo z Agencijo o vseh zadevah, ki se nanašajo na dejavnosti Agencije. Nacionalna kontaktna točka se imenuje za upravne namene, da se olajša rutinsko komuniciranje med Agencijo in državami članicami. Za zagotavljanje razširjanja nujnih in operativnih informacij nacionalni koordinacijski centri delujejo kot kontaktne točke.

Predlog spremembe    150

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija vzpostavi in vzdržuje komunikacijsko omrežje, da bi zagotovila komunikacijska in analitična orodja ter omogočila varno izmenjavo občutljivih netajnih podatkov in tajnih podatkov z nacionalnimi koordinacijskimi centri in med njimi v skoraj realnem času. Omrežje deluje štiriindvajset ur na dan in sedem dni na teden ter omogoča:

1.  Agencija vzpostavi in vzdržuje komunikacijsko omrežje, da bi zagotovila komunikacijska in analitična orodja ter omogočila varno izmenjavo občutljivih netajnih podatkov in tajnih podatkov z nacionalnimi koordinacijskimi centri in med njimi v skoraj realnem času. Omrežje je ves svoj življenjski cikel skladno z vso zakonodajo Unije o varstvu podatkov. Omrežje deluje štiriindvajset ur na dan in sedem dni na teden ter omogoča:

Predlog spremembe    151

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija lahko sprejme vse potrebne ukrepe za olajšanje izmenjave informacij, pomembnih za njene naloge, s Komisijo in državami članicami ter po potrebi s tretjimi osebami in tretjimi državami, kakor so navedene v členih 69 in 71.

1.  Agencija lahko sprejme vse potrebne ukrepe za olajšanje izmenjave informacij, pomembnih za njene naloge, z Evropskim parlamentom, Komisijo in državami članicami ter po potrebi z mednarodnimi organizacijami, institucijami, organi, uradi in agencijami Unije iz člena 69 ter tretjimi državami iz člena 72.

Predlog spremembe    152

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija razvija, namesti in upravlja informacijski sistem, ki omogoča izmenjavo tajnih in občutljivih netajnih podatkov z navedenimi akterji ter izmenjavo osebnih podatkov iz členov 80 in 87 do 91 v skladu s Sklepom Komisije (EU, Euratom) 2015/44439, Sklepom Komisije 2015/44340 in [Uredbo (ES) št. 45/2001].

2.  Agencija razvija, namesti in upravlja informacijski sistem, ki omogoča izmenjavo tajnih in občutljivih netajnih podatkov z navedenimi akterji ter izmenjavo osebnih podatkov iz členov 80 in 87 do 91 v skladu s Sklepom Komisije (EU, Euratom) 2015/44439, Sklepom Komisije 2015/44340 in Uredbo (EU) 2018/1725.

__________________

__________________

39 Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/444 z dne 13. marca 2015 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (UL L 72, 17.3.2015, str. 53).

39 Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/444 z dne 13. marca 2015 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (UL L 72, 17.3.2015, str. 53).

40 Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/443 z dne 13. marca 2015 o varnosti v Komisiji (UL L 72, 17.3.2015, str. 41).

40 Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/443 z dne 13. marca 2015 o varnosti v Komisiji (UL L 72, 17.3.2015, str. 41).

Predlog spremembe    153

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kar zadeva vračanje, Agencija razvije in upravlja centralni sistem upravljanja vračanja za obdelavo vseh informacij, ki jih Agencija potrebuje za zagotavljanje operativne pomoči v skladu s členom 49 in jih samodejno sporočijo nacionalni sistemi držav članic, vključno z operativnimi podatki o vračanju.

4.  Kar zadeva vračanje, Agencija upravlja in vzdržuje aplikacijo za integrirano upravljanje vračanja (IRMA) kot platformo za obdelavo vseh informacij, ki jih Agencija potrebuje za zagotavljanje operativne pomoči v skladu s členom 49 in jih samodejno sporočijo nacionalni sistemi držav članic, vključno z operativnimi podatki o vračanju.

Predlog spremembe    154

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  imajo dejanski dostop do ustreznih sistemov in omrežij;

(a)  imajo dejanski in neprekinjen dostop do ustreznih sistemov in omrežij;

Predlog spremembe    155

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba vzpostavlja sistem EUROSUR kot integrirani okvir za izmenjavo informacij in sodelovanje znotraj evropske mejne in obalne straže za izboljšanje spremljanja razmer in krepitev zmogljivosti za odzivanje za upravljanje meja Unije za namene odkrivanja in preprečevanja nezakonitega priseljevanja in čezmejnega kriminala ter boja proti njima, pa tudi zaradi prispevanja k zagotavljanju varstva in reševanja življenj migrantov.

Ta uredba vzpostavlja sistem EUROSUR kot integrirani okvir za izmenjavo informacij in sodelovanje znotraj evropske mejne in obalne straže za izboljšanje spremljanja razmer in krepitev zmogljivosti za odzivanje za upravljanje meja, vključno z odkrivanjem in preprečevanjem nedovoljenih migracij in čezmejnega kriminala ter bojem proti njim, pa tudi zaradi prispevanja k zagotavljanju varstva in reševanja življenj migrantov.

Predlog spremembe    156

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Sistem EUROSUR se uporablja za mejne kontrole na dovoljenih mejnih prehodih in za varovanje zunanjih kopenskih, morskih in zračnih meja, vključno s spremljanjem, odkrivanjem, prepoznavanjem, sledenjem, preprečevanjem in prestrezanjem nedovoljenih prehodov meja za namene odkrivanja in preprečevanja nezakonitega priseljevanja in čezmejnega kriminala ter boja proti njima, pa tudi zaradi prispevanja k zagotavljanju varstva in reševanja življenj migrantov.

(1)  Sistem EUROSUR se uporablja za mejne kontrole na dovoljenih mejnih prehodih in za varovanje zunanjih kopenskih, morskih in zračnih meja, vključno s spremljanjem, odkrivanjem, prepoznavanjem, sledenjem, preprečevanjem in prestrezanjem nedovoljenih prehodov meja za namene odkrivanja in preprečevanja nedovoljenih migracij in čezmejnega kriminala ter boja proti njim, pa tudi zaradi prispevanja k zagotavljanju varstva in reševanja življenj migrantov. Države članice lahko sistemu EUROSUR zagotovijo informacije o pojavu sekundarnih gibanj v Uniji v smislu migracijskih trendov, obsega in poti, da se izboljša poznavanje razmer.

Predlog spremembe    157

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Nacionalni koordinacijski centri prek komunikacijskega omrežja in ustreznih sistemov Agenciji zagotovijo informacije iz svojih nacionalnih slik razmer in po potrebi iz specifičnih slik razmer, ki so potrebne za oblikovanje in vzdrževanje evropske slike razmer.

(2)  Nacionalni koordinacijski centri prek komunikacijskega omrežja Agenciji zagotovijo informacije iz svojih nacionalnih slik razmer in po potrebi iz specifičnih slik razmer, ki so potrebne za oblikovanje in vzdrževanje evropske slike razmer.

Predlog spremembe    158

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Agencija stalno spremlja kakovost storitev, ki jih ponuja komunikacijsko omrežje, in kakovost podatkov, ki se izmenjujejo v okviru slike razmer sistema EUROSUR.

(2)  Agencija stalno in neprekinjeno spremlja kakovost storitev, ki jih ponuja komunikacijsko omrežje, in kakovost podatkov, ki se izmenjujejo v okviru slike razmer sistema EUROSUR.

Predlog spremembe    159

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nacionalne slike razmer, evropska slika razmer in specifične slike razmer se oblikujejo z zbiranjem, ocenjevanjem, primerjavo, analizo, razlago, ustvarjanjem, prikazovanjem in razširjanjem informacij.

Nacionalne slike razmer, evropska slika razmer in specifične slike razmer se oblikujejo z zbiranjem, ocenjevanjem, primerjavo, analizo, razlago, ustvarjanjem, prikazovanjem in razširjanjem informacij, če so te informacije državam članicam na voljo.

Predlog spremembe    160

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  dogodkovne plasti, ki vključuje vse dogodke, povezane z nedovoljenimi prehodi meja, čezmejnim kriminalom in odkrivanjem nedovoljenih sekundarnih gibanj;

(a)  dogodkovne plasti, ki vključuje vse dogodke in incidente, povezane z nedovoljenimi prehodi meja in čezmejnim kriminalom. Države članice lahko zagotovijo tudi informacije o nedovoljenih sekundarnih gibanjih v smislu trendov, obsega in poti;

Predlog spremembe    161

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Nacionalni koordinacijski center vsakemu incidentu v dogodkovni plasti nacionalne slike razmer dodeli enotno okvirno stopnjo vpliva, od nizke, srednje do visoke in kritične. O vseh incidentih se obvesti Agencijo.

(3)  Nacionalni koordinacijski center vsakemu incidentu v dogodkovni plasti nacionalne slike razmer dodeli enotno okvirno stopnjo vpliva, od nizke, srednje do visoke. O vseh incidentih se obvesti Agencijo.

Predlog spremembe    162

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  delegacije Unije ter misije in operacije skupne varnostne in obrambne politike;

(c)  delegacije in misije Unije;

Predlog spremembe    163

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  incidentih na operativnem območju skupne operacije, ki jo usklajuje Agencija, ali hitrega posredovanja, ki ga usklajuje Agencija, ali na žariščni točki ali v nadzorovanem centru.

(c)  incidentih na operativnem območju skupne operacije, ki jo usklajuje Agencija, ali hitrega posredovanja, ki ga usklajuje Agencija, ali na žariščni točki.

Predlog spremembe    164

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Operativna plast evropske slike razmer vsebuje informacije o skupnih operacijah in hitrih posredovanjih, ki jih usklajuje Agencija, ter o žariščnih točkah in nadzorovanih centrih, vključno z nalogami misije, lokacijo, statusom, trajanjem, informacijami o državah članicah in drugih sodelujočih akterjih, dnevnimi in tedenskimi poročili o razmerah, statističnimi podatki ter informacijami za medije.

(4)  Operativna plast evropske slike razmer vsebuje informacije o skupnih operacijah in hitrih posredovanjih, ki jih usklajuje Agencija, ter o žariščnih točkah, vključno z nalogami misije, lokacijo, statusom, trajanjem, informacijami o državah članicah in drugih sodelujočih akterjih, dnevnimi in tedenskimi poročili o razmerah, statističnimi podatki ter informacijami za medije.

Predlog spremembe    165

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Agencija in države članice lahko oblikujejo in vzdržujejo specifične slike razmer, da se podprejo specifične operativne dejavnosti na zunanjih mejah ali delijo informacije s tretjimi osebami iz člena 69 ali tretjimi državami, kot je določeno v členu 76, ali tako z navedenimi tretjimi osebami kot tudi navedenimi tretjimi državami.

(1)  Agencija in države članice lahko oblikujejo in vzdržujejo specifične slike razmer, da se podprejo specifične operativne dejavnosti na zunanjih mejah ali delijo informacije z mednarodnimi organizacijami, institucijami, organi, uradi in agencijami Unije iz člena 69 ali tretjimi državami, kot je določeno v členu 76, ali tako z navedenimi mednarodnimi organizacijami, institucijami, organi, uradi in agencijami Unije kot tudi navedenimi tretjimi državami.

Predlog spremembe    166

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  selektivnega spremljanja določenih pristanišč in obal tretjih držav, ki so bile na podlagi analize tveganja in informacij ugotovljene kot točke vkrcanja ali tranzitne točke za plovila ali druga prevozna sredstva, ki se uporabljajo za nezakonito priseljevanje ali čezmejni kriminal;

(a)  selektivnega spremljanja določenih pristanišč in obal tretjih držav, ki so bile na podlagi analize tveganja in informacij ugotovljene kot točke vkrcanja ali tranzitne točke za plovila ali druga prevozna sredstva, ki se uporabljajo za nedovoljene migracije ali čezmejni kriminal;

Predlog spremembe    167

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  sledenja plovilom ali drugim prevoznim sredstvom na odprtem morju, za katere obstaja sum ali je bilo ugotovljeno, da se uporabljajo za nezakonito priseljevanje ali čezmejni kriminal;

(b)  sledenja plovilom ali drugim prevoznim sredstvom na odprtem morju, za katere obstaja sum ali je bilo ugotovljeno, da se uporabljajo za nedovoljene migracije, prevoz oseb v nevarnosti na morju, zaradi katerih je treba začeti operacijo iskanja in reševanja, ali se uporabljajo za čezmejni kriminal;

Predlog spremembe    168

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  spremljanja določenih pomorskih območij z namenom odkrivanja, prepoznavanja in sledenja plovilom in drugim prevoznim sredstvom, ki se dejansko uporabljajo, ali za katera obstaja sum, da se uporabljajo, za nezakonito priseljevanje ali čezmejni kriminal;

(c)  spremljanja določenih pomorskih območij z namenom odkrivanja, prepoznavanja in sledenja plovilom in drugim prevoznim sredstvom, ki se dejansko uporabljajo, ali za katera obstaja sum, da se uporabljajo, za nedovoljene migracije, prevoz oseb v nevarnosti na morju, zaradi katerih je treba začeti operacijo iskanja in reševanja, ali se uporabljajo za čezmejni kriminal;

Predlog spremembe    169

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  spremljanja določenih območij zračnih meja z namenom odkrivanja, prepoznavanja in sledenja zrakoplovom in drugim oblikam opreme, ki se dejansko uporabljajo ali za katera obstaja sum, da se uporabljajo, za nedovoljene migracije ali čezmejni kriminal;

Predlog spremembe    170

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  okoljske ocene določenih pomorskih območij in območij na zunanjih kopenskih in zračnih mejah za izboljšanje dejavnosti spremljanja in patruljiranja;

(d)  okoljske ocene določenih pomorskih območij in območij na zunanjih kopenskih in zračnih mejah za izboljšanje dejavnosti iskanja, reševanja, spremljanja in patruljiranja;

Predlog spremembe    171

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  selektivnega spremljanja določenih predmejnih območij na zunanjih mejah, ki so bila na podlagi analize tveganja in informacij ugotovljena kot morebitna območja odhoda ali tranzitna območja za nezakonito priseljevanje ali čezmejni kriminal;

(e)  selektivnega spremljanja določenih predmejnih območij na zunanjih mejah, ki so bila na podlagi analize tveganja in informacij ugotovljena kot morebitna območja odhoda ali tranzitna območja za nedovoljene migracije ali čezmejni kriminal;

Predlog spremembe    172

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  spremljanja migracijskih tokov proti Uniji in znotraj Unije;

(f)  spremljanja trendov, obsega in poti migracijskih tokov proti Uniji in znotraj Unije;

Predlog spremembe    173

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  spremljanja medijev, obveščevalnih podatkov iz javnih virov in analize internetnih dejavnosti v skladu z Direktivo (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta42 za namene preprečevanje nezakonitega priseljevanja ali čezmejnega kriminala;

(g)  spremljanja medijev, obveščevalnih podatkov iz javnih virov in analize internetnih dejavnosti v skladu z Direktivo (EU) 2016/68042 ali Uredbo (EU) 2016/679, kakor je ustrezno, za namene preprečevanja nedovoljenih migracij ali čezmejnega kriminala;

__________________

__________________

42 Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

42 Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

Predlog spremembe    174

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  analize obsežnih informacijskih sistemov za namene odkrivanja spreminjajočih se poti in metod, ki se uporabljajo za nezakonito priseljevanje in čezmejni kriminal.

(h)  analize obsežnih informacijskih sistemov za namene odkrivanja spreminjajočih se poti in metod, ki se uporabljajo za nedovoljene migracije in čezmejni kriminal.

Predlog spremembe    175

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija spremlja migracijske tokove proti Uniji in znotraj Unije, trende in druge morebitne izzive na zunanjih mejah Unije ter v zvezi z vračanjem. Za ta namen Agencija s sklepom upravnega odbora na podlagi predloga izvršnega direktorja uvede skupni integrirani model analize tveganja, ki jo uporabljajo Agencija in države članice. Skupni integrirani model analize tveganja se posodobi na podlagi rezultata ocene cikla večletne strateške politike za evropsko integrirano upravljanje meja iz člena 8(7). Agencija izvede tudi oceno ranljivosti v skladu s členom 33.

1.  Agencija spremlja migracijske tokove proti Uniji in migracijske trende, obseg in poti znotraj Unije, če ji države članice zagotovijo informacije o tem, pa tudi trende in druge morebitne izzive na zunanjih mejah Unije ter v zvezi z vračanjem. Za ta namen Agencija s sklepom upravnega odbora na podlagi predloga izvršnega direktorja uvede skupni integrirani model analize tveganja, ki jo uporabljajo Agencija in države članice. Skupni integrirani model analize tveganja se vzpostavi in posodobi na podlagi rezultata ocene cikla večletne strateške politike za evropsko integrirano upravljanje meja iz člena 8(7). Agencija izvede tudi oceno ranljivosti v skladu s členom 33.

Predlog spremembe    176

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Analize tveganja iz odstavka 2, ki jih pripravi Agencija, zajemajo vse vidike, povezane z evropskim integriranim upravljanjem meja, da se razvije vnaprejšnji opozorilni mehanizem.

3.  Analize tveganja iz odstavka 2, ki jih pripravi Agencija, zajemajo vse elemente evropskega integriranega upravljanja meja, da se razvije vnaprejšnji opozorilni mehanizem.

Predlog spremembe    177

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Agencija razvije in objavi metodologijo in merila za analizo tveganja.

Predlog spremembe    178

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice Agenciji zagotovijo vse potrebne informacije o razmerah, trendih in morebitnih grožnjah na zunanjih mejah in na področju vračanja. Države članice Agenciji redno ali na njeno zahtevo zagotavljajo vse ustrezne informacije, kot so statistični in operativni podatki, zbrani med izvajanjem schengenskega pravnega reda, ter informacije, ki izhajajo iz analitske plasti nacionalne slike razmer, kakor je določeno v členu 26.

4.  Države članice Agenciji zagotovijo vse potrebne informacije o razmerah, trendih in morebitnih tveganjih na zunanjih mejah in na področju vračanja. Države članice Agenciji redno ali na njeno zahtevo zagotavljajo vse ustrezne informacije, kot so statistični in operativni podatki, zbrani med izvajanjem schengenskega pravnega reda, ter informacije, ki izhajajo iz analitske plasti nacionalne slike razmer, kakor je določeno v členu 26.

Predlog spremembe    179

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Podatki v rezultatih analiz tveganja so anonimizirani.

Predlog spremembe    180

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija prek uradnikov za zvezo Agencije v vseh državah članicah zagotovi redno spremljanje upravljanja zunanjih meja in vračanja.

Agencija prek uradnikov za zvezo Agencije v vseh državah članicah zagotovi redno spremljanje izvajanja evropskega integriranega upravljanja meja.

Predlog spremembe    181

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  podpirajo zbiranje informacij, ki jih Agencija potrebuje za spremljanje nezakonitega priseljevanja in analize tveganja iz člena 30;

(b)  podpirajo zbiranje informacij, ki jih Agencija potrebuje za spremljanje nedovoljenih migracij in analize tveganja iz člena 30;

Predlog spremembe    182

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  spremljajo ukrepe, ki jih država članica sprejme na mejnih odsekih in katerim je bila dodeljena visoka ali kritična stopnja vpliva v skladu s členom 35;

(d)  spremljajo ukrepe, ki jih država članica sprejme na mejnih odsekih in katerim je bila dodeljena visoka stopnja vpliva v skladu s členom 35;

Predlog spremembe    183

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 3 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  poročajo izvršnemu direktorju in uradniku za temeljne pravice o vseh pomislekih v zvezi s temeljnimi pravicami ali kršitvah temeljnih pravic v zvezi z upravljanjem zunanjih meja in vračanjem ter o ukrepih na podlagi morebitnih pritožb, ki vključujejo eno ali več držav članic;

Predlog spremembe    184

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 3 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eb)  po potrebi sodelujejo z uradnikom za temeljne pravice z namenom spodbujanja spoštovanja temeljnih pravic pri delu Agencije v skladu s pododstavkom (e);

Predlog spremembe    185

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 3 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j)  spremljajo ukrepe, ki jih država članica sprejme v zvezi z vračanjem, in podpirajo zbiranje informacij, ki jih Agencija potrebuje za izvajanje dejavnosti iz člena 49.

(j)  spremljajo ukrepe, ki jih država članica sprejme, in pomagajo pri komunikaciji med državo članico in Agencijo v zvezi z vračanjem in podpirajo zbiranje informacij, ki jih Agencija potrebuje za izvajanje dejavnosti iz člena 49.

Predlog spremembe    186

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Če so v poročilih uradnika za zvezo iz točke (f) odstavka 3 navedeni pomisleki v zvezi s spoštovanjem temeljnih pravic v zadevni državi članici, uradnik za temeljne pravice o tem nemudoma obvesti evropskega varuha človekovih pravic in Agencijo EU za temeljne pravice.

Predlog spremembe    187

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Poročilo uradnika za zvezo je del ocene ranljivosti iz člena 33. Poročilo se posreduje zadevni državi članici.

6.  Poročilo uradnika za zvezo je del ocene ranljivosti iz člena 33.

Predlog spremembe    188

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija spremlja in oceni razpoložljivost tehnične opreme, sistemov, zmogljivosti, virov, infrastrukture, ustrezno veščega in usposobljenega osebja držav članic, ki so potrebni za izvajanje nadzora meje, kakor je določeno v členu 3(1)(a). V tem okviru Agencija oceni načrte za razvoj zmogljivosti iz člena 67(4), kar zadeva njihovo izvedljivost in izvajanje. V zvezi s prihodnjim načrtovanjem to stori kot preventivni ukrep na podlagi analize tveganja, opravljene v skladu s členom 30(2). Agencija takšno spremljanje in oceno opravi vsaj enkrat letno, razen če izvršni direktor na podlagi ocen tveganj ali prejšnje ocene ranljivosti ne odloči drugače.

2.  Agencija spremlja in oceni razpoložljivost tehnične opreme, sistemov, zmogljivosti, virov, infrastrukture, ustrezno veščega in usposobljenega osebja držav članic, ki so potrebni za izvajanje nadzora meje, kakor je določeno v členu 3(1)(a), ob popolnem spoštovanju temeljnih pravic. V tem okviru Agencija oceni načrte za razvoj zmogljivosti iz člena 67(4), kar zadeva njihovo izvedljivost in izvajanje. V zvezi s prihodnjim načrtovanjem to stori kot preventivni ukrep na podlagi analize tveganja, opravljene v skladu s členom 30(2). Agencija takšno spremljanje in oceno opravi vsaj enkrat letno, razen če izvršni direktor na podlagi ocen tveganj ali prejšnje ocene ranljivosti ne odloči drugače. V vsakem primeru se za vsako državo članico vsaj enkrat na tri leta opravita spremljanje in ocena.

Predlog spremembe    189

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Ocena ranljivosti temelji na objektivnih kazalnikih. Kazalnike določi upravni odbor.

Predlog spremembe    190

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Objektivni kazalniki iz odstavka 2a med drugim vključujejo oceno spoštovanja temeljnih pravic. Metodologija za ta vidik ocene ranljivosti se določi v posvetovanju z uradnikom za temeljne pravice in posvetovalnim forumom ter drugimi ustreznimi agencijami Unije, kot sta [Agencija Evropske unije za azil] in Agencija Evropske unije za temeljne pravice.

Predlog spremembe    191

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice na zahtevo Agencije brez poseganja v člena 9 in 67 zagotovijo informacije o tehnični opremi, osebju in, kolikor je mogoče, finančnih virih, ki so na voljo na nacionalni ravni za izvajanje nadzora meje. Na zahtevo Agencije države članice predložijo tudi informacije o kontingentnih načrtih za upravljanje meja.

3.  Države članice na zahtevo Agencije brez poseganja v člena 9 in 67 zagotovijo informacije, ki niso občutljivi nacionalni tajni podatki ter so potrebne za oceno ranljivosti, zlasti o delovanju vseh postopkov na meji v skladu s poglavjem II Direktive 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta, tehnični opremi, osebju in, kolikor je mogoče, finančnih virih, ki so na voljo na nacionalni ravni za izvajanje nadzora meje. Na zahtevo Agencije države članice predložijo tudi informacije o kontingentnih načrtih za upravljanje meja, ki niso občutljivi nacionalni tajni podatki.

Predlog spremembe    192

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Cilj ocene ranljivosti je, da Agencija oceni zmogljivost in pripravljenost držav članic za soočanje z izzivi v prihodnosti, vključno s trenutnimi in prihodnjimi grožnjami in izzivi na zunanjih mejah, da se zlasti za države članice, ki se srečujejo s posebnimi in nesorazmernimi izzivi, opredelijo morebitne takojšne posledice na zunanjih mejah in naknadne posledice, ki bodo vplivale na delovanje schengenskega območja, ter da se oceni njihova zmožnost prispevati k stalni enoti evropske mejne in obalne straže ter naboru tehnične opreme, vključno z naborom opreme za hitri odziv. Ta ocena ne posega v schengenski ocenjevalni mehanizem.

4.  Cilj ocene ranljivosti je, da Agencija oceni zmogljivost in pripravljenost držav članic za soočanje s situacijskim tveganjem, vključno s trenutnimi in prihodnjimi grožnjami in izzivi na zunanjih mejah, da se zlasti za države članice, ki se srečujejo s posebnimi in nesorazmernimi izzivi, opredelijo morebitne takojšne posledice na zunanjih mejah in naknadne posledice, ki bodo vplivale na delovanje schengenskega območja, ter da se oceni njihova zmožnost prispevati k stalni enoti evropske mejne in obalne straže ter naboru tehnične opreme, vključno z naborom opreme za hitri odziv. Ta ocena ne posega v schengenski ocenjevalni mehanizem.

Predlog spremembe    193

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Agencija v oceni ranljivosti upošteva zmogljivost držav članic glede opravljanja vseh nalog v zvezi z upravljanjem meja, vključno z njihovo zmogljivostjo za ukrepanje ob morebitnem prihodu velikega števila oseb na njihovo ozemlje.

5.  Agencija v oceni ranljivosti kvalitativno in kvantitativno oceni zmogljivost držav članic glede opravljanja vseh nalog v zvezi z upravljanjem meja, vključno z njihovo zmogljivostjo za ukrepanje ob morebitnem prihodu velikega števila oseb na njihovo ozemlje. V ta namen se Agencija po potrebi posvetuje z ustreznimi agencijami Unije, zlasti [Agencijo Evropske unije za azil].

Predlog spremembe    194

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Rezultati ocene ranljivosti se predložijo zadevnim državam članicam. Zadevne države članice lahko k tej oceni dajo pripombe.

6.  Predhodni rezultati ocene ranljivosti se predložijo zadevnim državam članicam. Zadevne države članice lahko k tej oceni dajo pripombe.

Predlog spremembe    195

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 8 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izvršni direktor priporoči ukrepe zadevnim državam članicam na podlagi rezultatov ocene ranljivosti, pri čemer upošteva analizo tveganj, ki jo pripravi Agencija, pripombe zadevne države članice in rezultate schengenskega ocenjevalnega mehanizma.

Izvršni direktor priporoči ukrepe zadevnim državam članicam na podlagi rezultatov ocene ranljivosti, pri čemer upošteva analizo tveganj, ki jo pripravi Agencija, pripombe zadevne države članice in rezultate schengenskega ocenjevalnega mehanizma. Ta priporočila so dana na voljo Evropskemu parlamentu.

Predlog spremembe    196

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Cilj teh ukrepov bi moral biti odpravljanje ranljivosti, ugotovljenih v oceni, da bi lahko države članice povečale svojo pripravljenost na prihajajoče izzive s povečanjem in izboljšanjem svojih zmogljivosti, tehnične opreme, sistemov, virov in kontingentnih načrtov.

Cilj teh ukrepov bi moral biti odpravljanje ranljivosti, ugotovljenih v oceni, da bi lahko države članice povečale svojo pripravljenost na situacijsko tveganje s povečanjem in izboljšanjem svojih zmogljivosti, tehnične opreme, sistemov, virov in kontingentnih načrtov.

Predlog spremembe    197

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10.  Kadar država članica potrebnih ukrepov iz priporočila ne izvede v roku iz odstavka 7 tega člena, izvršni direktor zadevo preda upravnemu odboru in o tem uradno obvesti Komisijo. Upravni odbor na predlog izvršnega direktorja sprejme odločitev, v kateri so določeni ukrepi, ki jih mora sprejeti zadevna država članica, in rok za izvedbo takih ukrepov. Odločitev upravnega odbora je za državo članico zavezujoča. Če država članica ne izvede ukrepov v roku, določenem v navedeni odločitvi, upravni odbor o tem uradno obvesti Svet in Komisijo ter se lahko sprejmejo dodatni ukrepi v skladu s členom 43.

10.  Kadar država članica potrebnih ukrepov iz priporočila ne izvede v roku iz odstavka 7 tega člena, izvršni direktor zadevo preda upravnemu odboru in o tem uradno obvesti Komisijo. Upravni odbor na predlog izvršnega direktorja sprejme odločitev, v kateri so določeni ukrepi, ki jih mora sprejeti zadevna država članica, in rok za izvedbo takih ukrepov. Odločitev upravnega odbora je za državo članico zavezujoča. Če država članica ne izvede ukrepov v roku, določenem v navedeni odločitvi, upravni odbor o tem uradno obvesti Evropski parlament, Svet in Komisijo ter se lahko sprejmejo dodatni ukrepi v skladu s členoma 43 in 47.

Predlog spremembe    198

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

11.  Rezultati ocene ranljivosti se v skladu s členom 91 redno in vsaj enkrat letno posredujejo Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.

11.  Rezultati ocene ranljivosti, vključno s podrobnim opisom rezultata ocene ranljivosti, ukrepov, ki jih sprejmejo države članice, in statusa izvajanja morebitnih prejšnjih priporočil, se v skladu s členom 91 redno in vsaj enkrat letno posredujejo Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji. Če rezultati ocene ranljivosti države članice razkrijejo resno pomanjkljivost, za katero velja, da hudo ogroža delovanje schengenskega območja, upravljanje zunanjih meja, javni red ali notranjo varnost na območju brez notranjih meja, Komisija o tem čim prej obvesti Evropski parlament in Svet.

Predlog spremembe    199

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za namen iz odstavka 1 Komisija in Agencija vzpostavita potrebno ureditev, ki jima omogoča, da si redno, varno in pravočasno izmenjujeta vse informacije v zvezi z rezultati ocen ranljivosti in schengenskim ocenjevalnim mehanizmom na področju upravljanja meja. Mehanizem za izmenjavo vključuje poročila o ocenah ranljivosti in schengenskih ocenjevalnih obiskih, naknadna priporočila, akcijske načrte in vse posodobljene informacije, ki jih predložijo države članice v zvezi z izvajanjem akcijskih načrtov.

2.  Za namen iz odstavka 1 Komisija z Evropskim parlamentom, Svetom in Agencijo vzpostavi potrebno ureditev, ki jim omogoča, da si redno, varno in pravočasno izmenjujejo vse informacije v zvezi z rezultati ocen ranljivosti in schengenskim ocenjevalnim mehanizmom na področju upravljanja meja. Mehanizem za izmenjavo vključuje poročila o ocenah ranljivosti in schengenskih ocenjevalnih obiskih, naknadna priporočila, akcijske načrte in vse posodobljene informacije, ki jih predložijo države članice v zvezi z izvajanjem akcijskih načrtov.

Predlog spremembe    200

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  nizko stopnjo vpliva, kadar imajo incidenti v zvezi z nezakonitim priseljevanjem ali čezmejnim kriminalom na zadevnem mejnem odseku neznaten vpliv na varnost meje;

(a)  nizko stopnjo vpliva, kadar imajo incidenti neznaten vpliv na varnost meje;

Predlog spremembe    201

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  srednjo stopnjo vpliva, kadar imajo incidenti v zvezi z nezakonitim priseljevanjem ali čezmejnim kriminalom na zadevnem mejnem odseku zmeren vpliv na varnost meje;

(b)  srednjo stopnjo vpliva, kadar imajo incidenti zmeren vpliv na varnost meje;

Predlog spremembe    202

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  visoko stopnjo vpliva, kadar imajo incidenti v zvezi z nezakonitim priseljevanjem ali čezmejnim kriminalom na zadevnem mejnem odseku znaten vpliv na varnost meje;

(c)  visoko stopnjo vpliva, kadar imajo incidenti znaten vpliv na varnost meje;

Predlog spremembe    203

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  kritično stopnjo vpliva, kadar imajo incidenti v zvezi z nezakonitim priseljevanjem ali čezmejnim kriminalom na zadevnem mejnem odseku tako odločilen vpliv na varnost meje, da ogrožajo delovanje schengenskega območja.

črtano

Predlog spremembe    204

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  če je odseku zunanje meje dodeljena kritična stopnja vpliva, Agencija o tem uradno obvesti Komisijo. Zadevna država članica in Agencija poleg ukrepov iz točke (c) izvajata priporočilo, ki ga izda izvršni direktor Agencije v skladu s členom 42.

črtano

Predlog spremembe    205

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Nacionalni koordinacijski center redno obvešča Agencijo o ukrepih, sprejetih na nacionalni ravni v skladu s točkami (b), (c) in (d) odstavka 1.

2.  Nacionalni koordinacijski center redno obvešča Agencijo o ukrepih, sprejetih na nacionalni ravni v skladu s točkama (b) in (c) odstavka 1.

Predlog spremembe    206

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če je odseku zunanje meje, ki meji na mejni odsek druge države članice ali tretje države, ki je podpisnica sporazuma ali del regionalne mreže iz členov 73 in 74, dodeljena srednja, visoka ali kritična stopnja vpliva, nacionalni koordinacijski center obvesti nacionalni koordinacijski center sosednje države članice ali pristojni organ sosednje države ter si skupaj z Agencijo prizadeva uskladiti potrebne čezmejne ukrepe.

3.  Če je odseku zunanje meje, ki meji na mejni odsek druge države članice ali tretje države, ki je podpisnica sporazuma ali del regionalne mreže iz členov 73 in 74, dodeljena srednja ali visoka stopnja vpliva, nacionalni koordinacijski center obvesti nacionalni koordinacijski center sosednje države članice ali pristojni organ sosednje države ter si skupaj z Agencijo prizadeva uskladiti potrebne čezmejne ukrepe.

Predlog spremembe    207

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Država članica lahko zaprosi za pomoč Agencije pri izpolnjevanju svojih obveznosti v zvezi z nadzorom zunanjih meja. Agencija izvaja tudi ukrepe v skladu s členoma 42 in 43.

1.  Država članica lahko zaprosi za pomoč Agencije pri izpolnjevanju svojih obveznosti v zvezi z nadzorom zunanjih meja ter zaščito in reševanjem življenj migrantov in beguncev. Agencija izvaja tudi ukrepe v skladu s členoma 42 in 43.

Predlog spremembe    208

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  napoti stalno enoto evropske mejne in obalne straže v okviru podpornih skupin za upravljanje migracij, med drugim na žariščnih območjih ali v nadzorovanih centrih, po potrebi tudi za zagotavljanje tehnične in operativne pomoči pri dejavnostih vračanja;

(d)  napoti stalno enoto evropske mejne in obalne straže v okviru podpornih skupin za upravljanje migracij, med drugim na žariščnih območjih, po potrebi tudi za zagotavljanje tehnične in operativne pomoči pri dejavnostih vračanja;

Predlog spremembe    209

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  v okviru operacij iz točk (a), (b) in (c) tega odstavka ter v skladu z Uredbo (EU) št. 656/2014 in mednarodnim pravom nudi tehnično in operativno pomoč državam članicam in tretjim državam ter jim pomaga pri operacijah iskanja in reševanja ljudi v nevarnosti na morju, do katerih lahko pride med operacijami varovanja morskih meja;

(e)  v okviru operacij iz točk (a), (b) in (c) tega odstavka ter v skladu z Uredbo (EU) št. 656/2014 in mednarodnim pravom nudi tehnično in operativno pomoč državam članicam in sosednjim tretjim državam ter jim pomaga pri operacijah iskanja in reševanja ljudi v nevarnosti na morju;

Predlog spremembe    210

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Država članica lahko zaprosi, da Agencija začne izvajati skupne operacije za obravnavanje prihodnjih izzivov, vključno z nezakonitim priseljevanjem, s sedanjimi ali prihodnjimi grožnjami na svojih zunanjih mejah ali čezmejnim kriminalom, ali za zagotavljanje večje tehnične in operativne pomoči pri izpolnjevanju svojih obveznosti v zvezi z nadzorom zunanjih meja.

1.  Država članica lahko zaprosi, da Agencija začne izvajati skupne operacije za obravnavanje prihodnjih izzivov, vključno z nedovoljenimi migracijami, s sedanjimi ali prihodnjimi grožnjami na svojih zunanjih mejah ali čezmejnim kriminalom, ali za zagotavljanje večje tehnične in operativne pomoči pri izpolnjevanju svojih obveznosti v zvezi z nadzorom zunanjih meja.

Predlog spremembe    211

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Cilji skupne operacije ali hitrega posredovanja na mejah se lahko dosežejo kot del večnamenske operacije. Takšne operacije lahko obsegajo funkcije obalne straže in preprečevanje čezmejnega kriminala, vključno z bojem proti tihotapljenju migrantov ali trgovini z ljudmi, in upravljanje migracij, vključno z identifikacijo, registracijo, operativnim razgovorom in vračanjem.

4.  Cilji skupne operacije ali hitrega posredovanja na mejah se lahko dosežejo kot del večnamenske operacije. Takšne operacije lahko obsegajo funkcije obalne straže in preprečevanje čezmejnega kriminala ter upravljanje migracij.

Predlog spremembe    212

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Izvršni direktor pripravi operativni načrt za skupne operacije na zunanjih mejah. Izvršni direktor in država članica gostiteljica v sodelovanju s sodelujočimi državami članicami sprejmeta dogovor o operativnem načrtu, v katerem so podrobno opisani organizacijski in postopkovni vidiki skupne operacije.

2.  Izvršni direktor pripravi operativni načrt za skupne operacije na zunanjih mejah. Izvršni direktor in država članica gostiteljica v sodelovanju s sodelujočimi državami članicami sprejmeta dogovor o operativnem načrtu, v katerem so podrobno opisani organizacijski in postopkovni vidiki skupne operacije. Sodelujoče države članice lahko priložijo svoje pripombe ali pridržke operativnemu načrtu.

Predlog spremembe    213

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Operativni načrt je zavezujoč za Agencijo, državo članico gostiteljico in sodelujoče države članice. Zajema vse vidike, ki se štejejo za potrebne pri izvajanju skupne operacije, tudi naslednje:

3.  Operativni načrt je zavezujoč za Agencijo, državo članico gostiteljico in sodelujoče države članice. Zajema vse vidike, ki se štejejo za potrebne pri izvajanju skupne operacije, tudi v primeru sodelovanja s tretjimi državami in tudi naslednje:

Predlog spremembe    214

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  opis nalog, odgovornosti, tudi glede spoštovanja temeljnih pravic, in posebna navodila za skupine, tudi v zvezi z dovoljenim vpogledom v zbirke podatkov in dovoljenim službenim orožjem, strelivom in opremo v državi članici gostiteljici;

(d)  opis nalog, pooblastil in njihovih omejitev, odgovornosti, tudi glede spoštovanja temeljnih pravic, in posebna navodila za skupine in uradnike, vključene v dejavnosti Agencije, tudi v zvezi z dovoljenim vpogledom v zbirke podatkov in dovoljenim službenim orožjem, strelivom in opremo v državi članici gostiteljici;

Predlog spremembe    215

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 3 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(m)  postopke, ki določajo mehanizem za prejem pritožb proti vsem osebam, ki sodelujejo v skupnih operacijah ali hitrih posredovanjih na mejah, vključno z mejnimi policisti ali drugim zadevnim osebjem države članice gostiteljice in člani skupin, ki vsebujejo trditve o kršitvah temeljnih pravic v okviru njihovega sodelovanja pri skupnih operacijah ali hitrega posredovanja na mejah, in za njihovo posredovanje Agenciji;

(m)  postopke, ki določajo mehanizem za prejem pritožb proti vsem osebam, ki sodelujejo v skupnih operacijah, vključno z operacijami s tretjimi državami, v hitrih posredovanjih na mejah, skupinah za upravljanje migracij na žariščnih območjih, operacijah vračanja ali posredovanjih za vračanje, vključno z mejnimi policisti ali drugim zadevnim osebjem države članice gostiteljice in člani skupin, ki vsebujejo trditve o kršitvah temeljnih pravic v okviru njihovega sodelovanja pri skupnih operacijah ali hitrega posredovanja na mejah, in za njihovo posredovanje Agenciji;

Predlog spremembe    216

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 3 – točka n a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(na)  podrobne določbe o ukrepih za zaščito temeljnih pravic;

Predlog spremembe    217

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 3 – točka n b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(nb)  določbe o tveganjih za kršitve temeljnih pravic in ukrepih, ki jih je treba sprejeti za preprečevanje teh kršitev, zagotovitev odgovornosti zanje in preprečevanje njihovih ponovitev, tudi v zvezi s pristojnostjo za odlog ali prekinitev operacije v skladu s členom 47.

Predlog spremembe    218

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Izvršni direktor skupaj z državo članico gostiteljico takoj pripravi operativni načrt iz člena 39(3), v vsakem primeru pa najpozneje v treh delovnih dneh od datuma sprejetja odločitve.

6.  Izvršni direktor skupaj z državo članico gostiteljico takoj pripravi operativni načrt iz člena 39(3) in doseže soglasje o njem, v vsakem primeru pa najpozneje v treh delovnih dneh od datuma sprejetja odločitve.

Predlog spremembe    219

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a.  Če so ukrepi, opisani v odstavkih 5 in 8 tega člena, nezadostni, lahko izvršni direktor od vsake države članice zahteva informacije o številu in profilih dodatnega osebja, ki se napoti iz nabora za hitri odziv, kot je določeno v členu 58a. Te informacije se pisno posredujejo nacionalnim kontaktnim točkam in vsebujejo datum izvedbe napotitve. Posreduje se jim tudi izvod operativnega načrta.

Predlog spremembe    220

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Države članice zagotovijo, da se dajo število in profili operativnih uslužbencev takoj na voljo Agenciji, da se zagotovi popolna napotitev v skladu s členom 58(5) in (7).

9.  Države članice zagotovijo, da se dajo število in profili operativnih uslužbencev takoj na voljo Agenciji, da se zagotovi popolna napotitev v skladu s členom 58(5), (7) in (8a).

Predlog spremembe    221

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Podporne skupine za upravljanje migracij se lahko na zahtevo države članice ali na pobudo Agencije in s soglasjem zadevne države članice napotijo, da zagotovijo tehnično in operativno okrepitev v navedeni državi članici, zlasti na žariščnih območjih in v nadzorovanih centrih.

Če se država članica sooča z nesorazmernimi migracijskimi izzivi na določenih žariščnih območjih na zunanjih mejah, za katere je značilen velik mešan migracijski pritok, lahko ta država članica zahteva tehnično in operativno okrepitev podpornih skupin za upravljanje migracij. Ta država članica Agenciji in drugim ustreznim agencijam Unije, zlasti [Agenciji Evropske unije za azili] in Europolu, predloži zahtevo za okrepitev in oceno svojih potreb.

Predlog spremembe    222

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Država članica iz prvega odstavka Komisiji predloži zahtevo za okrepitev podpornih skupin za upravljanje migracij in oceno svojih potreb. Komisija na podlagi ocene potreb zadevne države članice posreduje zahtevo Agenciji, [Agenciji Evropske unije za azil], Europolu ali drugim ustreznim agencijam Unije, kakor je primerno.

črtano

Predlog spremembe    223

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ustrezne agencije Unije ocenijo zahtevo države članice za okrepitev in oceno njenih potreb, da ob usklajevanju Komisije opredelijo potrebne ukrepe, vključno z napotitvijo tehnične opreme, s katerimi zadevna država članica soglaša.

2.  Izvršni direktor v sodelovanju z drugimi ustreznimi agencijami Unije oceni zahtevo države članice za okrepitev in oceno njenih potreb, da določi obsežen sveženj okrepitev, ki ga sestavljajo različne dejavnosti, ki jih usklajujejo ustrezne agencije Unije in s katerimi zadevna država članica soglaša.

Predlog spremembe    224

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija v sodelovanju z državo članico gostiteljico in ustreznimi agencijami Unije določi pogoje sodelovanja za napotitev podpornih skupin za upravljanje migracij ter napotitev tehnične opreme in je odgovorna za usklajevanje dejavnosti teh skupin.

3.  Komisija v sodelovanju z državo članico gostiteljico in ustreznimi agencijami določi pogoje sodelovanja na žariščnih točkah in je odgovorna za usklajevanje dejavnosti podpornih skupin za upravljanje migracij.

Predlog spremembe    225

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Tehnične in operativne okrepitve, ki jih podporne skupine za upravljanje migracij zagotovijo ob polnem spoštovanju temeljnih pravic, lahko vključujejo:

4.  Tehnične in operativne okrepitve, ki jih v okviru podpornih skupin za upravljanje migracij zagotavljajo skupine evropske mejne in obalne straže, evropske skupine za posredovanje za vračanje in strokovnjaki, ki so del osebja Agencije, lahko vključujejo:

Predlog spremembe    226

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  zagotavljanje pomoči pri pregledovanju državljanov tretjih držav, ki prihajajo na zunanje meje, vključno z identifikacijo, registracijo in operativnim razgovorom z navedenimi državljani tretjih držav ter odvzemom prstnih odtisov državljanov tretjih držav, če to zahteva država članica, varnostnimi kontrolami ter zagotavljanjem informacij o namenu teh postopkov;

(a)  ob polnem spoštovanju temeljnih pravic, zagotavljanje pomoči pri pregledovanju državljanov tretjih držav, ki prihajajo na zunanje meje, vključno z identifikacijo, registracijo in operativnim razgovorom z navedenimi državljani tretjih držav ter odvzemom prstnih odtisov državljanov tretjih držav, če to zahteva država članica, ter zagotavljanjem informacij o namenu teh postopkov;

Predlog spremembe    227

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  začetne informacije za osebe, ki želijo zaprositi za mednarodno zaščito, ter napotitev teh oseb na pristojne nacionalne organe zadevne države članice ali k strokovnjakom, ki jih je napotila [Agencija Evropske unije za azil];

(b)  zagotavljanje začetnih informacij za osebe, ki želijo zaprositi za mednarodno zaščito, ter napotitev teh oseb na pristojne nacionalne organe zadevne države članice ali k strokovnjakom, ki jih je napotila [Agencija Evropske unije za azil];

Predlog spremembe    228

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  tehnično in operativno pomoč v postopku vračanja, tudi pri pripravi odločb o vrnitvi, pridobitvijo potovalnih dokumentov, pripravo in organizacijo operacij vračanja, tudi v zvezi s prostovoljnimi vrnitvami;

(c)  tehnično in operativno pomoč na področju vračanja, vključno s pripravo in organizacijo operacij za vračanje.

Predlog spremembe    229

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 4 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  potrebno tehnično opremo.

črtano

Predlog spremembe    230

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Agencija sodeluje z [Agencijo Evropske unije za azil], da olajša ukrepe za napotitev k postopku za mednarodno zaščito in, v primeru državljanov tretjih držav, katerih prošnja za mednarodno zaščito je bila zavrnjena z dokončno odločitvijo, k postopku vrnitve.

črtano

Predlog spremembe    231

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Podporne skupine za upravljanje migracij po potrebi vključujejo uslužbence s strokovnim znanjem s področij zaščite otrok, preprečevanja trgovine z ljudmi, varstva temeljnih pravic in varstva zoper preganjanje na podlagi spola.

6.  Podporne skupine za upravljanje migracij po potrebi vključujejo uslužbence s strokovnim znanjem s področij zaščite otrok, preprečevanja trgovine z ljudmi, varstva zoper preganjanje na podlagi spola in/ali varstva temeljnih pravic.

Predlog spremembe    232

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Izvršni direktor na podlagi rezultatov ocene ranljivosti ali ob dodelitvi stopnje kritičnega vpliva enemu ali več odsekom zunanje meje in ob upoštevanju ustreznih elementov kontingentnih načrtov države članice, analize tveganja Agencije in analitske plasti evropske slike razmer, priporoči zadevni državi članici, naj začne in izvaja skupne operacije ali hitra posredovanja na mejah ali katere koli druge ustrezne ukrepe Agencije, opredeljene v členu 37.

1.  Izvršni direktor lahko na podlagi rezultatov ocene ranljivosti ali ob upoštevanju ustreznih elementov kontingentnih načrtov države članice, analize tveganja Agencije in analitske plasti evropske slike razmer, priporoči zadevni državi članici, naj začne in izvaja skupne operacije ali hitra posredovanja na mejah ali katere koli druge ustrezne ukrepe Agencije, opredeljene v členu 37.

Predlog spremembe    233

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Zadevna država članica na priporočilo izvršnega direktorja odgovori v petih delovnih dneh. Država članica v primeru negativnega odgovora na predlagane ukrepe svoj odgovor tudi utemelji. Izvršni direktor nemudoma obvesti Komisijo o predlaganih ukrepih in utemeljitvi negativnega odgovora, da se oceni, ali so v skladu s členom 43 morda potrebni nujni ukrepi.

2.  Zadevna država članica na priporočilo izvršnega direktorja odgovori v petih delovnih dneh. Država članica v primeru negativnega odgovora na predlagane ukrepe svoj odgovor tudi utemelji. Izvršni direktor nemudoma obvesti Komisijo o predlaganih ukrepih in utemeljitvi negativnega odgovora, da se oceni, ali so morda potrebni dodatni ukrepi.

Predlog spremembe    234

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

lahko Komisija po posvetovanju z Agencijo nemudoma sprejme sklep z izvedbenim aktom v skladu s postopkom iz člena 117(3) ter opredeli ukrepe za zmanjšanje navedenih tveganj, ki jih izvede Agencija, pri tem pa od zadevne države članice zahteva, naj sodeluje z Agencijo pri izvajanju teh ukrepov.

lahko Svet na podlagi predloga Komisije nemudoma sprejme sklep z izvedbenim aktom ter opredeli ukrepe za zmanjšanje navedenih tveganj, ki jih izvede Agencija, pri tem pa od zadevne države članice zahteva, naj sodeluje z Agencijo pri izvajanju teh ukrepov. Komisija se pred predložitvijo predloga posvetuje z Agencijo.

Predlog spremembe    235

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija na podlagi ustrezno utemeljenih nujnih razlogov, povezanih z delovanjem schengenskega območja, sprejme izvedbene akte v skladu s postopkom iz člena 117(4), ki začnejo veljati takoj.

črtano

Predlog spremembe    236

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če nastopijo razmere, v katerih so potrebni nujni ukrepi, se o teh razmerah ter o vseh nadaljnjih ukrepih in odločitvah, sprejetih v odziv nanje, brez odlašanja obvestita Evropski parlament in Svet.

2.  Če nastopijo razmere, v katerih so potrebni nujni ukrepi, se o teh razmerah ter o vseh nadaljnjih ukrepih in odločitvah, sprejetih v odziv nanje, brez odlašanja obvesti Evropski parlament.

Predlog spremembe    237

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Da bi se zmanjšala možnost ogroženosti schengenskega območja, sklep Komisije iz odstavka 1 določa, da Agencija sprejme enega ali več od naslednjih ukrepov:

3.  Da bi se zmanjšala možnost ogroženosti schengenskega območja, sklep Sveta iz odstavka 1 določa, da Agencija sprejme enega ali več od naslednjih ukrepov:

Predlog spremembe    238

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  organizira in usklajuje hitra posredovanja na mejah ter napoti stalno enoto evropske mejne in obalne straže;

(a)  organizira in usklajuje hitra posredovanja na mejah ter napoti stalno enoto evropske mejne in obalne straže, vključno s skupinami nabora za hitri odziv za hitro posredovanje na mejah;

Predlog spremembe    239

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  napoti stalno enoto evropske mejne in obalne straže v okviru podpornih skupin za upravljanje migracij, zlasti na žariščnih območjih;

(b)  napoti stalno enoto evropske mejne in obalne straže v okviru podpornih skupin za upravljanje migracij na žariščnih območjih;

Predlog spremembe    240

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Izvršni direktor v dveh delovnih dneh od sprejetja sklepa Komisije iz odstavka 1:

4.  Izvršni direktor v dveh delovnih dneh od sprejetja sklepa Sveta iz odstavka 1:

Predlog spremembe    241

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  zadevnim državam članicam predloži osnutek operativnega načrta.

(b)  pripravi osnutek operativnega načrta in ga predloži zadevnim državam članicam.

Predlog spremembe    242

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Izvršni direktor in zadevna država članica pripravita operativni načrt v dveh delovnih dneh od predložitve njegovega osnutka.

5.  Izvršni direktor in zadevna država članica se dogovorita o operativnem načrtu v dveh delovnih dneh od predložitve njegovega osnutka.

Predlog spremembe    243

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Agencija nemudoma in v vsakem primeru v petih delovnih dneh od priprave operativnega načrta napoti potrebne operativne uslužbence iz stalne enote evropske mejne in obalne straže iz člena 55 za praktično izvajanje ukrepov, opredeljenih v sklepu Komisije iz odstavka 1 tega člena. Po potrebi se v drugi fazi napotijo dodatne skupine, v vsakem primeru pa v sedmih delovnih dneh od napotitve prvih skupin, napotenih v operativno območje.

6.  Agencija nemudoma in v vsakem primeru v petih delovnih dneh od priprave operativnega načrta napoti potrebne operativne uslužbence iz stalne enote evropske mejne in obalne straže iz člena 55 za praktično izvajanje ukrepov, opredeljenih v sklepu Sveta iz odstavka 1 tega člena. Po potrebi se v drugi fazi napotijo dodatne skupine, v vsakem primeru pa v sedmih delovnih dneh od napotitve prvih skupin, napotenih v operativno območje.

Predlog spremembe    244

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija brez odlašanja, v vsakem primeru pa v 10 delovnih dneh po pripravi operativnega načrta, napoti potrebno tehnično opremo za praktično izvajanje ukrepov, opredeljenih v sklepu Komisije iz odstavka 1.

Agencija brez odlašanja, v vsakem primeru pa v 10 delovnih dneh po pripravi operativnega načrta, napoti potrebno tehnično opremo za praktično izvajanje ukrepov, opredeljenih v sklepu Sveta iz odstavka 1.

Predlog spremembe    245

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Zadevna država članica upošteva sklep Komisije iz odstavka 1. Za ta namen takoj začne sodelovati z Agencijo in sprejme potrebne ukrepe, zlasti z izvajanjem obveznosti iz členov 44, 83 in 84, za olajševanje izvajanja navedenega sklepa in praktično izvajanje ukrepov iz navedenega sklepa in operativnega načrta.

8.  Zadevna država članica upošteva sklep Sveta iz odstavka 1. Za ta namen takoj začne sodelovati z Agencijo in sprejme potrebne ukrepe, zlasti z izvajanjem obveznosti iz členov 44, 83 in 84, za olajševanje izvajanja navedenega sklepa in praktično izvajanje ukrepov iz navedenega sklepa in operativnega načrta, dogovorjenega z izvršnim direktorjem.

Predlog spremembe    246

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 9 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če zadevna članica ne spoštuje sklepa Komisije iz odstavka 1 v 30 dneh in ne sodeluje z Agencijo v skladu z odstavkom 8 tega člena, lahko Komisija sproži postopek iz člena 29 Uredbe (EU) 2016/399.

Komisija spremlja izvajanje ukrepov, opredeljenih v sklepu Sveta iz odstavka 1, in ukrepov, ki jih v ta namen sprejme Agencija. Če zadevna članica ne spoštuje sklepa Sveta iz odstavka 1 v 30 dneh in ne sodeluje z Agencijo v skladu z odstavkom 8 tega člena, lahko Komisija sproži postopek iz člena 29 Uredbe (EU) 2016/399.

Predlog spremembe    247

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Država članica gostiteljica daje skupinam za upravljanje meja, skupinam za vračanje in podpornim skupinam za upravljanje migracij med njihovo napotitvijo navodila v skladu z operativnim načrtom.

1.  Država članica gostiteljica ali zadevna tretja država, če gre za sodelovanje s tretjo državo v skladu s sporazumom o statusu, daje skupinam za upravljanje meja, skupinam za vračanje in podpornim skupinam za upravljanje migracij med njihovo napotitvijo navodila v skladu z operativnim načrtom.

Predlog spremembe    248

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija lahko prek uradnika za usklajevanje državi članici gostiteljici sporoči svoja stališča o navodilih, izdanih skupinam. V tem primeru država članica gostiteljica v največji možni meri upošteva navedena stališča.

2.  Agencija lahko prek uradnika za usklajevanje državi članici gostiteljici sporoči svoja stališča o navodilih, izdanih skupinam, tudi v zvezi z zaščito ter spoštovanjem in spodbujanjem temeljnih pravic. V tem primeru država članica gostiteljica v največji možni meri upošteva navedena stališča.

Predlog spremembe    249

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Člani skupin pri opravljanju svojih nalog in izvajanju svojih pooblastil v celoti spoštujejo temeljne pravice, vključno z dostopom do azilnih postopkov, in človekovo dostojanstvo. Vsi ukrepi, ki se sprejmejo pri opravljanju nalog ali izvajanju pooblastil, so sorazmerni s cilji navedenih ukrepov. Pri opravljanju nalog in izvajanju pooblastil ne diskriminirajo oseb na podlagi njihovega spola, rasnega ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.

4.  Člani skupin pri opravljanju svojih nalog in izvajanju svojih pooblastil v celoti spoštujejo temeljne pravice, vključno z dostopom do azilnih postopkov, in človekovo dostojanstvo ter posvečajo posebno pozornost ranljivim osebam. Vsi ukrepi, ki se sprejmejo pri opravljanju nalog ali izvajanju pooblastil, so sorazmerni s cilji navedenih ukrepov. Pri opravljanju nalog in izvajanju pooblastil ne diskriminirajo oseb na kateri koli podlagi, kot so spol, rasno ali etnično poreklo, vera ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolna usmerjenost, v skladu z določbami iz člena 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Predlog spremembe    250

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Za člane skupin, ki niso statutarni uslužbenci Agencije, se še naprej uporabljajo disciplinski ukrepi matične države članice. Matična država članica glede kršitev temeljnih pravic ali obveznosti zagotavljanja mednarodne zaščite med skupno operacijo ali hitrim posredovanjem na mejah zagotovi ustrezne disciplinske ali druge ukrepe v skladu z nacionalnim pravom.

5.  Za člane skupin, ki niso statutarni uslužbenci Agencije, se še naprej uporabljajo disciplinski ukrepi matične države članice. Matična država članica glede kršitev temeljnih pravic ali obveznosti zagotavljanja mednarodne zaščite med vsemi operacijami ali posredovanji zagotovi ustrezne disciplinske ali druge ukrepe v skladu z nacionalnim pravom.

Predlog spremembe    251

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  stroške, povezane s tehnično opremo Agencije.

(f)  stroške, povezane s tehnično opremo Agencije, vključno z opremo za iskanje in reševanje.

Predlog spremembe    252

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Po predhodni odobritvi Komisije upravni odbor določi podrobna pravila, ki jih po potrebi posodablja, v zvezi s plačilom stroškov osebja, ki je bilo napoteno za kratkoročno obdobje v skladu s členom 58. Ta podrobna pravila morajo, kolikor je mogoče, temeljiti na možnostih poenostavljenega obračunavanja stroškov. Kadar je ustrezno, si upravni odbor prizadeva zagotoviti skladnost s pravili, ki se uporabljajo za povračilo stroškov službenih potovanj statutarnim uslužbencem.

2.  Po predhodni odobritvi Komisije upravni odbor določi podrobna pravila, ki jih po potrebi posodablja, v zvezi s plačilom stroškov osebja, ki je bilo napoteno za kratkoročno obdobje v skladu s členom 58. Predplačilo, ki se izvede pred letnim plačilom, se lahko odobri v skladu s členom 61. Ta podrobna pravila morajo, kolikor je mogoče, temeljiti na možnostih poenostavljenega obračunavanja stroškov. Upravni odbor si prizadeva zagotoviti skladnost s pravili, ki se uporabljajo za povračilo stroškov službenih potovanj statutarnim uslužbencem.

Predlog spremembe    253

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če pogoji za izvajanje dejavnosti Agencije niso več izpolnjeni, izvršni direktor te dejavnosti prekine. Izvršni direktor zadevno državo članico o tem obvesti pred tako prekinitvijo.

1.  Če pogoji za izvajanje dejavnosti Agencije niso več izpolnjeni, izvršni direktor te dejavnosti prekine, tudi pri sodelovanju s tretjimi državami. Izvršni direktor zadevno državo članico o tem obvesti pred tako prekinitvijo.

Predlog spremembe    254

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice, ki sodelujejo pri skupni operaciji, hitrem posredovanju na mejah ali pri napotitvi podpornih skupin za upravljanje migracij, lahko zahtevajo, da izvršni direktor prekine navedene dejavnosti.

2.  Države članice, ki sodelujejo pri kateri koli operativni dejavnosti Agencije, lahko zahtevajo, da izvršni direktor prekine to operativno dejavnost.

Predlog spremembe    255

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Izvršni direktor po posvetovanju z uradnikom za temeljne pravice in potem, ko o tem obvesti zadevno državo članico, umakne financiranje skupne operacije, hitrega posredovanja na mejah, pilotnega projekta, napotitve podporne skupine za upravljanje migracij, operacije vračanja, posredovanja za vračanje ali delovnega dogovora oziroma v celoti ali delno odloži ali prekine te dejavnosti, če meni, da se resno kršijo temeljne pravice ali obveznosti zagotavljanja mednarodne zaščite ali da se bodo verjetno kršile tudi v prihodnosti. Izvršni direktor o tej odločitvi obvesti upravni odbor.

4.  Izvršni direktor po posvetovanju z uradnikom za temeljne pravice in potem, ko o tem obvesti zadevno državo članico, umakne financiranje skupne operacije, hitrega posredovanja na mejah, pilotnega projekta, napotitve podporne skupine za upravljanje migracij, operacije vračanja, posredovanja za vračanje ali delovnega dogovora oziroma v celoti ali delno odloži ali prekine te dejavnosti, če meni, da se resno kršijo temeljne pravice ali obveznosti zagotavljanja mednarodne zaščite ali da se bodo verjetno kršile tudi v prihodnosti. Ta odločitev se sprejme na podlagi objektivnih meril. Izvršni direktor o tej odločitvi obvesti upravni odbor. Izvršni direktor pri sprejemanju te odločitve med drugim upošteva ustrezne informacije, kot so število in vsebina evidentiranih pritožb, poročila o resnih incidentih, poročila uradnikov za zvezo in uradnikov za usklajevanje v državi članici gostiteljici in drugih ustreznih mednarodnih organizacij, institucij, organov, uradov in agencij Unije na področjih, ki jih zajema ta uredba.

Predlog spremembe    256

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Če se izvršni direktor odloči, da bo odložil ali prekinil napotitev podporne skupine za upravljanje migracij Agencije, o svoji odločitvi obvesti druge ustrezne agencije, ki delujejo na zadevnem žariščnem območju ali v zadevnem nadzorovanem centru.

5.  Če se izvršni direktor odloči, da bo odložil ali prekinil napotitev podporne skupine za upravljanje migracij Agencije, o svoji odločitvi obvesti druge ustrezne agencije, ki delujejo na zadevnem žariščnem območju.

Predlog spremembe    257

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izvršni direktor oceni rezultate skupnih operacij in hitrih posredovanj na mejah, pilotnih projektov, napotitev podpornih skupin za upravljanje migracij in operativnega sodelovanja s tretjimi državami. Upravnemu odboru v 60 dneh po zaključku navedenih dejavnosti posreduje podrobna poročila o oceni skupaj z opažanji uradnika za temeljne pravice. Izvršni direktor opravi obsežno primerjalno analizo navedenih rezultatov za povečanje kakovosti, usklajenosti in učinkovitosti prihodnjih dejavnosti ter vključi to analizo v letno poročilo Agencije o dejavnostih.

Izvršni direktor oceni rezultate vseh operativnih dejavnosti in pilotnih projektov Agencije. Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in upravnemu odboru v 60 dneh po zaključku navedenih dejavnosti posreduje podrobna poročila o oceni skupaj z opažanji uradnika za temeljne pravice. Izvršni direktor opravi obsežno primerjalno analizo navedenih rezultatov za povečanje kakovosti, usklajenosti in učinkovitosti prihodnjih dejavnosti ter vključi to analizo v letno poročilo Agencije o dejavnostih.

Predlog spremembe    258

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija v skladu s temeljnimi pravicami in splošnimi načeli prava Unije in mednarodnega prava, vključno z zaščito beguncev in varstvom pravic otrok, glede vračanja zlasti:

1.  Agencija brez poseganja v utemeljenost odločb o vrnitvi, ki ostajajo v izključni pristojnosti držav članic, v skladu s temeljnimi pravicami in splošnimi načeli prava Unije in mednarodnega prava, vključno z zaščito beguncev, spoštovanjem načela nevračanja in varstvom pravic otrok, glede vračanja:

Predlog spremembe    259

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  zagotavlja tehnično in operativno pomoč državam članicam pri vračanju državljanov tretjih držav, vključno s pripravo odločb o vrnitvi, identifikacijo državljanov tretjih držav ter drugih dejavnosti, ki jih države članice izvajajo v fazi pred vračanjem oziroma dejavnosti, ki so povezane z vračanjem, vključno s prostovoljnimi odhodi, za vzpostavitev integriranega sistema upravljanja vračanja med pristojnimi organi držav članic, ob sodelovanju ustreznih organov tretjih držav in drugih ustreznih zainteresiranih strani;

(a)  zagotavlja tehnično in operativno pomoč pri vračanju oseb v postopku vračanja državam članicam, ki to izrecno zahtevajo, med drugim jim pomaga pri zbiranju podatkov za namene odločbe o vrnitvi, identificiranju oseb v postopku vračanja in pridobitvi potovalnih dokumentov, tudi s konzularnim sodelovanjem, ne da bi pri tem razkrila informacije, ki se nanašajo na dejstvo, da je bila podana prošnja za mednarodno zaščito, ali katere koli druge informacije, ki niso nujno pomembne za vračanje teh oseb, pa tudi pri drugih dejavnostih, ki jih države članice izvajajo v fazi pred vračanjem, in dejavnostih, ki so povezane z vračanjem; organizira in usklajuje operacije vračanja in zagotavlja podporo pri prostovoljnih odhodih v sodelovanju z državami članicami za vzpostavitev integriranega sistema upravljanja vračanja med pristojnimi organi držav članic, ob sodelovanju ustreznih organov tretjih držav in drugih ustreznih deležnikov;

Predlog spremembe    260

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  na tehnični in operativni ravni usklajuje prostovoljne vrnitve iz držav članic s pomočjo ter zagotavlja pomoč pred odhodom, med potovanjem in po prihodu, pri čemer upošteva potrebe ranljivih migrantov in sodeluje z mednarodno organizacijo za migracije;

Predlog spremembe    261

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  zagotavlja tehnično in operativno pomoč državam članicam, ki se srečujejo z izzivi v zvezi z vračanjem ali migracijskim pritiskom, vključno z napotitvijo skupin za upravljanje migracij;

(b)  zagotavlja tehnično in operativno pomoč državam članicam, katerih sistemi vračanja se soočajo z izzivi;

Predlog spremembe    262

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  razvija referenčni model sistema za upravljanje primerov vračanja tako, da predpisuje strukturo nacionalnih sistemov za upravljanje vračanja, ter zagotavlja tehnično in operativno pomoč državam članicam pri razvoju nacionalnih sistemov za upravljanje vračanja, ki so usklajeni z modelom;

[(c)  ob posvetovanju z uradnikom za temeljne pravice in posvetovalnim forumom razvija referenčni model sistema za upravljanje primerov vračanja tako, da predpisuje strukturo nacionalnih sistemov za upravljanje vračanja, ter zagotavlja tehnično in operativno pomoč državam članicam pri razvoju nacionalnih sistemov za upravljanje vračanja, ki so usklajeni z modelom;]

Predlog spremembe    263

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  razvija in upravlja centralni sistem in komunikacijsko infrastrukturo med nacionalnimi sistemi držav članic za upravljanje vračanja in centralnim sistemom ter državam članicam zagotavlja tehnično in operativno pomoč pri povezovanju s komunikacijsko strukturo;

(d)  upravlja in vzdržuje aplikacijo IRMA kot platformo in komunikacijsko infrastrukturo med nacionalnimi sistemi držav članic za upravljanje vračanja in platformo ter državam članicam zagotavlja tehnično in operativno pomoč pri povezovanju s komunikacijsko strukturo;

Predlog spremembe    264

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  zagotavlja tehnično in operativno pomoč državam članicam pri identifikaciji državljanov tretjih držav in pridobitvi potovalnih dokumentov, tudi s konzularnim sodelovanjem, ne da bi pri tem razkrila informacije, ki se nanašajo na dejstvo, da je bila podana prošnja za mednarodno zaščito; organizira in usklajuje operacije vračanja ter zagotavlja podporo pri prostovoljnih odhodih v sodelovanju z državami članicami;

črtano

Predlog spremembe    265

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Tehnična in operativna pomoč iz točke (b) odstavka 1 vključuje dejavnosti za pomoč državam članicam pri postopkih vračanja, ki jih izvajajo pristojni nacionalni organi, pri čemer se zagotavljajo zlasti:

2.  Tehnična in operativna pomoč iz točke (b) odstavka 1 vključuje dejavnosti za pomoč državam članicam pri postopkih vračanja, ki jih izvajajo pristojni nacionalni organi, zlasti z:

Predlog spremembe    266

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  tolmačenje;

(a)  zagotavljanjem storitve tolmačenja;

Predlog spremembe    267

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  praktične informacije, analize in priporočila o tretjih državah vrnitve, ki so pomembne za izvajanje te uredbe, po potrebi v sodelovanju z drugimi organi, uradi in agencijami Unije, vključno z uradom EASO;

(b)  zagotavljanjem praktičnih informacij in priporočil o tretjih državah vrnitve, ki so pomembne za izvajanje te uredbe, po potrebi v sodelovanju z drugimi organi, uradi in agencijami Unije, vključno z [Agencijo Evropske unije za azil] in Agencijo Evropske unije za temeljne pravice;

Predlog spremembe    268

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  svetovanje o izvajanju in upravljanju postopkov vračanja v skladu z Direktivo 2008/115/ES ter tehnična in operativna pomoč pri tem, vključno s pripravo odločb o vrnitvi, identifikacijo in pridobitvijo potovalnih dokumentov;

črtano

Predlog spremembe    269

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  svetovanje in pomoč pri ukrepih, potrebnih za zagotovitev razpoložljivosti oseb v postopku vračanja za namene vrnitve in preprečitev njihovega pobega, v skladu z Direktivo 2008/115/ES in mednarodnim pravom.

(d)  zagotavljanjem svetovanja in pomoči pri ukrepih, ki jih sprejmejo države članice in so zakoniti, sorazmerni in potrebni za zagotovitev razpoložljivosti oseb v postopku vračanja za namene vrnitve in preprečitev njihovega pobega, pa tudi svetovanja o alternativnih možnostih pridržanja v skladu z Direktivo 2008/115/ES in mednarodnim pravom;

Predlog spremembe    270

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  oprema, zmogljivosti in strokovno znanje za izvajanje odločb o vrnitvi in za identifikacijo državljanov tretjih držav.

(e)  zagotavljanjem opreme, zmogljivosti in strokovnega znanja za izvajanje odločb o vrnitvi in za identifikacijo državljanov tretjih držav.

Predlog spremembe    271

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Agencija lahko izjemoma prejme nepovratna sredstva iz sredstev Unije, namenjena za dejavnosti vračanja, v skladu s finančnimi pravili, ki se uporabljajo za Agencijo. Agencija zagotovi, da je v njenih sporazumih o dodelitvi nepovratnih sredstev z državami članicami vsa finančna podpora pogojena s popolnim upoštevanjem Listine.

črtano

Predlog spremembe    272

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija razvija, namesti in upravlja informacijske sisteme in programske aplikacije, ki omogočajo izmenjavo tajnih in občutljivih netajnih podatkov za namene vračanja znotraj evropske mejne in obalne straže ter izmenjavo osebnih podatkov iz členov 87 do 89 v skladu s Sklepom Komisije (EU, Euratom) 2015/444, Sklepom Komisije (EU, Euratom) 2015/443 in [Uredbo (ES) št. 45/2001].

Agencija razvija, namesti in upravlja informacijske sisteme in programske aplikacije, ki omogočajo izmenjavo tajnih in občutljivih netajnih podatkov za namene vračanja znotraj evropske mejne in obalne straže ter izmenjavo osebnih podatkov iz členov 87 do 89 v skladu s Sklepom Komisije (EU, Euratom) 2015/444, Sklepom Komisije (EU, Euratom) 2015/443 in Uredbo (EU) 2018/1725.

Predlog spremembe    273

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija zlasti vzpostavi, upravlja in vzdržuje centralni sistem za obdelavo vseh informacij in podatkov, ki jih samodejno sporočijo nacionalni sistemi držav članic za upravljanje vračanja in ki jih Agencija potrebuje za zagotavljanje tehnične in operativne pomoči v skladu s členom 49.

Agencija zlasti upravlja in vzdržuje aplikacijo IRMA kot platformo za obdelavo vseh informacij in podatkov, ki jih samodejno sporočijo nacionalni sistemi držav članic za upravljanje vračanja in ki jih Agencija potrebuje za zagotavljanje tehnične in operativne pomoči v skladu s členi 49, 51 in 54.

Predlog spremembe    274

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Brez poseganja v utemeljenost odločb o vrnitvi Agencija zagotovi potrebno tehnično in operativno pomoč ter zagotovi usklajevanje ali organizacijo operacij vračanja, vključno z zakupom zrakoplova za namen takih operacij ali organizacijo vračanja z rednimi leti. Agencija lahko na lastno pobudo usklajuje ali organizira operacije vračanja.

1.  Brez poseganja v utemeljenost odločb o vrnitvi, ki ostajajo v izključni pristojnosti držav članic, Agencija zagotovi potrebno tehnično in operativno pomoč ter zagotovi usklajevanje ali organizacijo za omogočanje izvedbe operacij vračanja. Agencija lahko na lastno pobudo v dogovoru z zadevno državo članico usklajuje ali organizira operacije vračanja v skladu s členom 7(2).

 

Kadar Agencija zagotavlja tehnično in operativno pomoč državam članicam pri organizaciji vračanja oseb v postopku vračanja, prek svojega uradnika za usklajevanje preveri, ali so vsi državljani tretjih držav na letu, ki ga organizira ali usklajuje Agencija, prejeli končno odločbo o vrnitvi. Države članice Agenciji posredujejo izvod odločbe o vrnitvi za vsako osebo v postopku vračanja, ki se vrača s tehnično in operativno pomočjo Agencije.

 

Agencija ne usklajuje, organizira ali predlaga operacij vračanja v tretje države, za katere so bila ugotovljena tveganja kršitev temeljnih pravic ali resne pomanjkljivosti v zadevnih civilnopravnih ali kazenskopravnih sistemih ali postopkih. To se med drugim določi na podlagi preverjenih poročil uradnika za temeljne pravice.

Predlog spremembe    275

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice enkrat na mesec zagotovijo operativne podatke o vrnitvah, ki jih Agencija potrebuje za oceno potreb vračanja, in Agencijo obvestijo o svojih okvirnih načrtih o številu oseb v postopku vračanja in o tretjih državah vrnitve, v obeh primerih v zvezi z zadevnimi nacionalnimi operacijami vračanja, in o svojih potrebah po pomoči ali usklajevanju, ki ga zagotovi Agencija. Agencija pripravi in vzdržuje posodobljeni operativni načrt, da bi državam članicam, ki to zahtevajo, zagotovila potrebno operativno pomoč in okrepitve, vključno s tehnično opremo. Agencija lahko na lastno pobudo ali na zahtevo države članice v posodobljeni operativni načrt vključi datume in namembne kraje operacij vračanja, ki se ji zdijo potrebni, in sicer na podlagi ocene potreb. Upravni odbor o načinu delovanja posodobljenega operativnega načrta odloči na predlog izvršnega direktorja.

2.  Države članice prek sistema iz člena 50(1) zagotovijo operativne podatke o vrnitvah, ki jih Agencija potrebuje za oceno potreb vračanja, in Agencijo obvestijo o svojih okvirnih načrtih o številu oseb v postopku vračanja in o tretjih državah vrnitve, v obeh primerih v zvezi z zadevnimi nacionalnimi operacijami vračanja, in o svojih potrebah po pomoči ali usklajevanju, ki ga zagotovi Agencija. Agencija pripravi in vzdržuje posodobljeni operativni načrt, da bi državam članicam, ki to zahtevajo, zagotovila potrebno operativno pomoč in okrepitve, vključno s tehnično opremo. Agencija lahko na lastno pobudo v dogovoru z zadevno državo članico in v skladu s členom 7(2) ali na zahtevo države članice v posodobljeni operativni načrt vključi datume in namembne kraje operacij vračanja, ki se ji zdijo potrebni, in sicer na podlagi ocene potreb. Upravni odbor o načinu delovanja posodobljenega operativnega načrta odloči na predlog izvršnega direktorja. Agencija prek uradnika za usklajevanje preveri, ali so vse osebe na letih za vračanje, ki jih organizira ali usklajuje Agencija, prejele končno odločbo o vrnitvi v skladu z Direktivo 2008/115/ES.

 

Za vse operacije vračanja in posredovanja za vračanje, ki jih podpira in usklajuje Agencija, se Agencija, sodelujoče države članice in sodelujoče tretje države na predlog izvršnega direktorja dogovorijo o operativnih načrtih, ki so zanje zavezujoči pri vseh operacijah vračanja in posredovanjih za vračanje. Operativni načrti zajemajo vse vidike, ki so potrebni za izvajanje operacij vračanja, kar med drugim vključuje postopke za spremljanje, poročanje in pritožbene mehanizme, ter podrobne določbe o izvajanju ukrepov za zaščito temeljnih pravic in pravne države, in sicer s sklicevanjem na ustrezne standarde in kodekse ravnanja.

Predlog spremembe    276

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija lahko daje tehnično in operativno pomoč in bodisi na zahtevo sodelujočih držav članic bodisi na lastno pobudo zagotovi uskladitev ali organizacijo operacij vračanja, pri čemer prevozna sredstva in spremstvo pri prisilnem vračanju zagotovi tretja država vrnitve (v nadaljnjem besedilu: zbirne operacije vračanja). Sodelujoče države članice in Agencija zagotovijo spoštovanje temeljnih pravic in načela nevračanja ter sorazmerno uporabo sredstev omejevanja med celotno operacijo vračanja. Med celotno operacijo vračanja in do prihoda v tretjo državo vrnitve sta prisotna vsaj en predstavnik države članice in en spremljevalec prisilnega vračanja iz nabora iz člena 52 ali iz nacionalnega sistema spremljanja sodelujoče države članice.

3.  Agencija lahko daje tehnično in operativno pomoč in lahko bodisi na zahtevo sodelujočih držav članic bodisi na lastno pobudo v dogovoru z zadevno državo članico in v skladu s členom 7(2) tudi zagotovi uskladitev ali organizacijo operacij vračanja, pri čemer prevozna sredstva in spremstvo pri prisilnem vračanju zagotovi tretja država vrnitve (v nadaljnjem besedilu: zbirne operacije vračanja). Sodelujoče države članice in Agencija zagotovijo spoštovanje temeljnih pravic in načela nevračanja ter sorazmerno uporabo sredstev omejevanja ter dostojanstvo osebe v postopku vračanja med celotno operacijo vračanja. Med celotno operacijo vračanja in do prihoda v tretjo državo vrnitve sta prisotna vsaj en predstavnik države članice in en spremljevalec prisilnega vračanja iz nabora iz člena 52 ali iz nacionalnega sistema spremljanja sodelujoče države članice.

Predlog spremembe    277

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka operacija vračanja se spremlja v skladu s členom 8(6) Direktive 2008/115/ES. Spremljanje operacij prisilnega vračanja izvaja spremljevalec prisilnega vračanja na podlagi objektivnih in preglednih meril ter za celotno operacijo vračanja od faze pred odhodom do predaje oseb v postopku vračanja tretji državi vrnitve. Spremljevalec prisilnega vračanja predloži poročilo o vsaki operaciji prisilnega vračanja izvršnemu direktorju, uradniku za temeljne pravice in pristojnim nacionalnim organom vseh držav članic, ki sodelujejo pri tej operaciji. Izvršni direktor oziroma pristojni nacionalni organi po potrebi zagotovijo ustrezno naknadno spremljanje.

Vsaka operacija vračanja se spremlja v skladu s členom 8(6) Direktive 2008/115/ES. Spremljanje operacij prisilnega vračanja izvaja spremljevalec prisilnega vračanja na podlagi objektivnih in preglednih meril ter za celotno operacijo vračanja od faze pred odhodom do predaje oseb v postopku vračanja tretji državi vrnitve. Spremljevalec prisilnega vračanja predloži poročilo o vsaki operaciji prisilnega vračanja izvršnemu direktorju, uradniku za temeljne pravice, pristojnim nacionalnim organom vseh držav članic, ki sodelujejo pri tej operaciji, in po potrebi evropskemu varuhu človekovih pravic. Izvršni direktor oziroma pristojni nacionalni organi po potrebi zagotovijo ustrezno naknadno spremljanje.

Predlog spremembe    278

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 5 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če ima Agencija pomisleke glede spoštovanja temeljnih pravic med operacijo vračanja, o teh pomislekih obvesti sodelujoče države članice in Komisijo.

Če ima Agencija pomisleke glede spoštovanja temeljnih pravic v operaciji vračanja, o teh pomislekih obvesti sodelujoče države članice, Komisijo, Agencijo Evropske unije za temeljne pravice in po potrebi evropskega varuha človekovih pravic.

Predlog spremembe    279

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Izvršni direktor oceni rezultate operacij vračanja in vsakih šest mesecev upravnemu odboru pošlje podrobno poročilo o oceni, ki zajema vse operacije vračanja, izvedene v predhodnem polletju, skupaj z opažanji uradnika za temeljne pravice. Izvršni direktor opravi obsežno primerjalno analizo navedenih rezultatov za povečanje kakovosti, usklajenosti in učinkovitosti prihodnjih operacij vračanja. Izvršni direktor to analizo vključi v letno poročilo Agencije o dejavnostih.

6.  Izvršni direktor oceni rezultate operacij vračanja ter vsakih šest mesecev Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in upravnemu odboru pošlje podrobno poročilo o oceni, ki zajema vse operacije vračanja, izvedene v predhodnem polletju, skupaj z opažanji uradnika za temeljne pravice. Izvršni direktor opravi obsežno primerjalno analizo navedenih rezultatov za povečanje kakovosti, usklajenosti in učinkovitosti prihodnjih operacij vračanja. Izvršni direktor to analizo vključi v letno poročilo Agencije o dejavnostih.

Predlog spremembe    280

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Agencija financira ali sofinancira operacije vračanja iz svojega proračuna v skladu s finančnimi pravili, ki se uporabljajo zanjo, pri čemer imajo prednost tiste operacije, ki jih izvaja več kot ena država članica ali se izvajajo iz žariščnih območij ali iz nadzorovanih centrov.

7.  Agencija financira operacije vračanja iz svojega proračuna v skladu s finančnimi pravili, ki se uporabljajo zanjo, pri čemer imajo prednost tiste operacije, ki jih izvaja več kot ena država članica ali se izvajajo iz žariščnih območij.

Predlog spremembe    281

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija po posvetovanju z uradnikom za temeljne pravice oblikuje nabor spremljevalcev prisilnega vračanja, iz osebja pristojnih organov, ki opravljajo dejavnosti spremljanja prisilnega vračanja v skladu s členom 8(6) Direktive 2008/115/ES in ki so usposobljeni v skladu s členom 62 te uredbe.

1.  Agencija po ustreznem upoštevanju priporočila uradnika za temeljne pravice oblikuje nabor spremljevalcev prisilnega vračanja kot del osebja stalne enote evropske mejne in obalne straže iz člena 55 in iz osebja pristojnih organov, ki opravljajo dejavnosti spremljanja prisilnega vračanja v skladu s členom 8(6) Direktive 2008/115/ES in ki so usposobljeni v skladu s členom 62 te uredbe. Spremljevalci prisilnega vračanja poročajo Agenciji in njenemu uradniku za temeljne pravice.

Predlog spremembe    282

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Upravni odbor na predlog izvršnega direktorja določi profil in število spremljevalcev prisilnega vračanja, ki jih je treba zagotoviti v navedeni nabor. Enak postopek se uporabi za morebitne naknadne spremembe njihovega profila in skupnega števila. Države članice so odgovorne za prispevanje k naboru, tako da predlagajo spremljevalce prisilnega vračanja, ki ustrezajo opredeljenemu profilu. V nabor se vključijo spremljevalci prisilnega vračanja s posebno strokovno usposobljenostjo na področju zaščite otrok.

2.  Upravni odbor na predlog izvršnega direktorja in v sodelovanju z Agencijo za temeljne pravice ob upoštevanju števila specialistov za vračanje in spremstva pri prisilnem vračanju, ki so Agenciji na voljo za pomoč pri operacijah vračanja in posredovanjih za vračanje, določi profil in število spremljevalcev prisilnega vračanja, ki jih je treba zagotoviti v navedeni nabor. Enak postopek se uporabi za morebitne naknadne spremembe njihovega profila in skupnega števila. Države članice so odgovorne za prispevanje k naboru, tako da predlagajo spremljevalce prisilnega vračanja, ki ustrezajo opredeljenemu profilu. V nabor se vključijo spremljevalci prisilnega vračanja s posebno strokovno usposobljenostjo na področju zaščite otrok.

Predlog spremembe    283

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Za spremljevalce prisilnega vračanja se med operacijo vračanja ali posredovanjem za vračanje še naprej uporabljajo disciplinski ukrepi matične države članice.

5.  Za spremljevalce prisilnega vračanja se med operacijo vračanja ali posredovanjem za vračanje še naprej uporabljajo disciplinski ukrepi matične države članice.

 

Ko Agencija na podlagi določitve profila in števila spremljevalcev prisilnega vračanja oblikuje nabor spremljevalcev prisilnega vračanja, Svetu Evrope in njegovim spremljevalcem prisilnega vračanja v okviru Evropskega odbora za preprečevanje mučenja in nehumanega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja zaupa izvajanje pregledov na kraju samem na izbranem vzorcu največ 20 % operacij vračanja, ki jih izvede ali katerih izvedbo omogoči Agencija. Spremljevalci prisilnega vračanja Sveta Evrope po vsakem preverjanju na kraju samem pripravijo poročilo. Svet Evrope na podlagi zbranih informacij pripravi letno poročilo o oceni, ki se posreduje izvršnemu direktorju, upravnemu odboru Agencije, uradniku za temeljne pravice in posvetovalnemu forumu, Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji. Svet Evrope vsako leto od Agencije prejme ustrezno financiranje za oceno njenega nabora spremljevalcev prisilnega vračanja. Rezultati letnega poročila o oceni se upoštevajo pri ocenjevanju te uredbe v skladu s členom 116.

 

Agencija ne izvede ali olajša prisilnega vračanja, dokler njen nabor spremljevalcev prisilnega vračanja ni v celoti oblikovan in pripravljen za napotitev.

Predlog spremembe    284

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija lahko napoti skupine za vračanje na zahtevo države članice ali na lastno pobudo med posredovanji za vračanje, v okviru skupin za upravljanje migracij ali po potrebi za zagotavljanje dodatne tehnične in operativne pomoči na področju vračanja, tudi kadar so ti izzivi povezani z velikimi mešanimi migracijskimi dotoki ali sprejemanjem državljanov tretjih držav, rešenih na morju.

1.  Agencija lahko napoti skupine za vračanje, ki jih sestavljajo tudi uradniki s posebno strokovno usposobljenostjo na področju zaščite otrok, na zahtevo države članice ali na lastno pobudo s soglasjem zadevne države članice med posredovanji za vračanje, v okviru skupin za upravljanje migracij ali po potrebi za zagotavljanje dodatne tehnične in operativne pomoči na področju vračanja. Za dejavnost Agencije se napotijo le mejni policisti, strokovnjaki in osebje, ki so se usposabljali v skladu s členom 62.

Predlog spremembe    285

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar se država članica pri izpolnjevanju obveznosti vračanja državljanov tretjih držav, za katere je država članica izdala odločbo o vrnitvi, sooča z obremenitvami, Agencija na lastno pobudo ali na zahtevo te države članice zagotovi ustrezno tehnično in operativno pomoč v obliki posredovanja za vračanje. Takšno posredovanje lahko vključuje napotitev skupin za vračanje v državo članico gostiteljico za zagotavljanje pomoči pri izvajanju postopkov vračanja in organizacijo operacij vračanja iz države članice gostiteljice.

1.  Kadar se država članica pri izpolnjevanju obveznosti vračanja oseb, za katere je bila izdana odločba o vrnitvi, sooča z obremenitvami, Agencija na lastno pobudo s soglasjem zadevne države članice ali na zahtevo te države članice zagotovi ustrezno tehnično in operativno pomoč v obliki posredovanja za vračanje. Takšno posredovanje lahko vključuje napotitev skupin za vračanje v državo članico gostiteljico za zagotavljanje pomoči pri izvajanju postopkov vračanja in organizacijo operacij vračanja iz države članice gostiteljice. Med celotnim posredovanjem za vračanje in do prihoda v tretjo državo vrnitve sta prisotna vsaj en predstavnik države članice in en spremljevalec prisilnega vračanja iz nabora iz člena 51.

Predlog spremembe    286

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija lahko začne posredovanja za vračanje tudi v tretjih državah, in sicer na podlagi usmeritev iz cikla večletne strateške politike, kadar taka tretja država zahteva dodatno tehnično in operativno pomoč v zvezi z njenimi dejavnostmi vračanja. Takšno posredovanje lahko vključuje napotitev skupin za vračanje za namen zagotavljanja tehnične in operativne pomoči za dejavnosti vračanja tretjih držav.

črtano

Predlog spremembe    287

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar se država članica pri izpolnjevanju obveznosti vračanja državljanov tretjih držav, za katere so bile izdane odločbe o vrnitvi, sooči s posebnimi in nesorazmernimi izzivi, Agencija na lastno pobudo ali na zahtevo te države članice zagotovi ustrezno tehnično in operativno pomoč v obliki hitrega posredovanja za vračanje. Hitro posredovanje za vračanje lahko vključuje hitro napotitev skupin za vračanje v državo članico gostiteljico za zagotavljanje pomoči pri izvajanju postopkov vračanja in organizacijo operacij vračanja iz države članice gostiteljice.

3.  Kadar se država članica pri izpolnjevanju obveznosti vračanja državljanov tretjih držav, za katere so bile izdane odločbe o vrnitvi, sooči s posebnimi in nesorazmernimi izzivi, Agencija na lastno pobudo s soglasjem zadevne države članice ali na zahtevo te države članice ter po oceni položaja v zvezi s temeljnimi pravicami in pravno državo v zadevni državi članici zagotovi ustrezno tehnično in operativno pomoč v obliki hitrega posredovanja za vračanje. Hitro posredovanje za vračanje lahko vključuje hitro napotitev skupin za vračanje v državo članico gostiteljico za zagotavljanje pomoči pri izvajanju postopkov vračanja in organizacijo operacij vračanja iz države članice gostiteljice. Med celotnim posredovanjem za vračanje in do prihoda v tretjo državo vrnitve sta prisotna vsaj en predstavnik države članice in en spremljevalec prisilnega vračanja iz nabora iz člena 51.

Predlog spremembe    288

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Agencija financira ali sofinancira posredovanja za vračanje iz svojega proračuna v skladu s finančnimi pravili, ki se uporabljajo zanjo.

6.  Agencija financira posredovanja za vračanje iz svojega proračuna v skladu s finančnimi pravili, ki se uporabljajo zanjo.

Predlog spremembe    289

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Stalna enota evropske mejne in obalne straže bo z 10 000 operativnimi uslužbenci del Agencije. To stalno enoto sestavljajo naslednje tri kategorije osebja v skladu z letno shemo razpoložljivosti, določeno v Prilogi I:

1.  Stalna enota evropske mejne in obalne straže bo del Agencije. To stalno enoto sestavljajo naslednje štiri kategorije osebja v skladu z letno shemo razpoložljivosti, določeno v Prilogi I:

Predlog spremembe    290

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  kategorija 4: nabor operativnih uslužbencev za hitri odziv iz držav članic, ki se napotijo za hitro posredovanje na mejah v skladu s členom 58a.

Predlog spremembe    291

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija napoti člane stalne enote evropske mejne in obalne straže kot člane skupin za upravljanje meja, podpornih skupin za upravljanje migracij, skupin za vračanje pri skupnih operacijah, hitrih posredovanjih na mejah ali posredovanjih za vračanje ali katerih koli drugih ustreznih operativnih dejavnostih v državah članicah ali tretjih državah.

2.  Agencija napoti člane stalne enote evropske mejne in obalne straže kot člane skupin za upravljanje meja, podpornih skupin za upravljanje migracij, skupin za vračanje pri skupnih operacijah, vključno s spremljevalci prisilnega vračanja, hitrih posredovanjih na mejah ali posredovanjih za vračanje ali katerih koli drugih ustreznih operativnih dejavnostih v državah članicah ali tretjih državah. Agencija in ustrezna država članica zagotovita, da ne pride do operativnega prekrivanja.

Predlog spremembe    292

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Člani skupine iz Agencije, napoteni na operacijo, lahko sodelujejo skupinami Europola, ki so napotene na isto geografsko območje v zadevah, ki se nanašajo na čezmejna kazniva dejanja.

Predlog spremembe    293

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  V skladu s členom 83 bo vsem članom stalne enote evropske mejne in obalne straže omogočeno, da izvajajo naloge nadzora meje ali vračanja, vključno z nalogami, ki zahtevajo izvršilna pooblastila, opredeljenimi v ustrezni nacionalni zakonodaji, ali, za osebje Agencije, v skladu s Prilogo II.

3.  V skladu s členom 83 bo vsem članom stalne enote evropske mejne in obalne straže omogočeno, da ob soglasju države članice gostiteljice izvajajo naloge nadzora meje ali vračanja, vključno z nalogami, ki zahtevajo izvršilna pooblastila in so opredeljene v ustrezni nacionalni zakonodaji, ali, za osebje Agencije, v skladu s Prilogo II k tej uredbi. Stalna enota, vključno s statutarnimi uslužbenci, izpolnjuje zahteve za specializirano usposabljanje in profesionalizacijo, kot je določeno v členu 16(1) Uredbe (EU) 2016/399.

Predlog spremembe    294

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  o številu za vsak posamezni profil operativnih uslužbencev pri vsaki izmed treh kategorij v okviru stalne enote evropske mejne in obalne straže, ki bodo tvorili skupine v naslednjem letu;

(a)  o številu za vsak posamezni profil operativnih uslužbencev pri kategorijah od 1 do 3 v okviru stalne enote evropske mejne in obalne straže ter kategoriji 4 v primeru hitrih posredovanj na mejah, ki bodo tvorili skupine v naslednjem letu;

Predlog spremembe    295

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Agencija lahko zaposli do % skupnega števila članov stalne enote evropske mejne in obalne straže kot osebje s podpornimi funkcijami za vzpostavitev stalne enote, načrtovanje in upravljanje njenih operacij ter za nakup lastne opreme Agencije.

6.  Agencija lahko zaposli do 10 % skupnega števila članov stalne enote evropske mejne in obalne straže, ki izhajajo iz kategorije 1, ali uporabi nacionalne strokovnjake kot osebje s podpornimi funkcijami za vzpostavitev stalne enote, načrtovanje in upravljanje njenih operacij ter za nakup lastne opreme Agencije.

Predlog spremembe    296

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Po ... [petih letih od začetka veljavnosti te uredbe] se število članov osebja iz Priloge I vsako leto pregleda, pod pogojem, da je stalna enota vzpostavljena in v celoti delujoča. Po potrebi se število članov osebja iz kategorij 1, 2, 3 in 4 lahko poveča ali zmanjša za največ 30 %, če to število ni manjše od najnižjega praga 5 000 operativnih uslužbencev ali večje od najvišjega praga 7 000 operativnih uslužbencev. Na Komisijo je preneseno pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 118 zaradi spremembe te uredbe za prilagoditev števila članov osebja iz Priloge I.

Predlog spremembe    297

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija za stalno enoto evropske mejne in obalne straže prispeva lastne statutarne uslužbence (kategorija 1), ki se napotijo na operativna območja kot člani skupin z vsemi nalogami in pooblastili, vključno z nalogo upravljanja lastne opreme Agencije.

1.  Agencija za stalno enoto evropske mejne in obalne straže prispeva lastne statutarne uslužbence (kategorija 1), ki se napotijo na operativna območja kot člani skupin z vsemi nalogami in pooblastili, vključno z nalogo spremljanja spoštovanja temeljnih pravic in upravljanja lastne opreme Agencije.

Predlog spremembe    298

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Agencija k članom stalne enote evropske mejne in obalne straže prispeva vsaj 100 svojih statutarnih uslužbencev (kategorija 1), ki bodo napoteni na operativna območja ter zadolženi za operacije in dejavnosti vračanja, pri čemer bodo poročali neposredno uradniku za temeljne pravice, njihova naloga pa bo spremljanje spoštovanja temeljnih pravic pri vseh dejavnostih in operacijah Agencije, države članice gostiteljice ali tretje države. Uslužbenci za spremljanje spoštovanja temeljnih pravic kot člani statutarnega osebja neodvisno opravljajo svoje dolžnosti. Poročajo neposredno uradniku za temeljne pravice in posvetovalnemu forumu. Imajo potrebne kvalifikacije in izkušnje na področju temeljnih pravic in spremljanja vračanja.

Predlog spremembe    299

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V skladu s členom 62(2) novi uslužbenci po nastopu zaposlitve opravijo celotno usposabljanje v zvezi z mejno stražo in vračanjem, kakor je ustrezno, v okviru posebnih programov usposabljanja, ki jih pripravi Agencija in ki se na podlagi sporazumov z izbranimi državami članicami izvajajo na njihovih specializiranih akademijah. Stroške usposabljanja v celoti krije Agencija.

2.  V skladu s členom 62(2) novi uslužbenci po nastopu zaposlitve opravijo celotno usposabljanje, tudi na področju temeljnih pravic, glede na svoj profil. Usposabljanji v zvezi z mejno stražo in vračanjem ali poglobljeno usposabljanje v zvezi s temeljnimi pravicami se organizirajo, kakor je ustrezno, v okviru posebnih programov usposabljanja, ki jih pripravi Agencija in ki se na podlagi sporazumov z izbranimi državami članicami izvajajo na njihovih specializiranih akademijah. Stroške usposabljanja v celoti krije Agencija.

Predlog spremembe    300

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija zagotavlja, da njeni statutarni uslužbenci v celotnem obdobju zaposlitve svoje dolžnosti kot člani skupin opravljajo na visoki ravni. Za vsakega uslužbenca se pripravi ustrezen načrt usposabljanja, kar mu zagotavlja stalno strokovno usposobljenost za opravljanje nalog v zvezi z mejno stražo ali vračanjem.

3.  Agencija zagotavlja, da njeni statutarni uslužbenci v celotnem obdobju zaposlitve svoje dolžnosti kot člani skupin opravljajo v skladu z najvišjimi standardi in ob popolnem spoštovanju temeljnih pravic. Za vsakega uslužbenca se pripravi ustrezen načrt usposabljanja, kar mu zagotavlja stalno strokovno usposobljenost za opravljanje nalog v zvezi z mejno stražo, spremljanjem spoštovanja temeljnih pravic ali vračanjem.

Predlog spremembe    301

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Drugi uslužbenci, ki so zaposleni pri Agenciji in niso usposobljeni za opravljanje funkcij nadzora meje ali vračanja, se napotijo samo med skupnimi operacijami za usklajevanje in druge povezane naloge. Ti uslužbenci niso člani skupin.

4.  Drugi uslužbenci, ki so zaposleni pri Agenciji in niso usposobljeni za opravljanje funkcij nadzora meje, spremljanja spoštovanja temeljnih pravic ali vračanja, se napotijo samo med skupnimi operacijami za usklajevanje in druge povezane naloge. Ti uslužbenci niso člani skupin.

Predlog spremembe    302

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice prispevajo za stalno enoto evropske mejne in obalne straže operativne uslužbence, ki so Agenciji dodeljeni kot člani skupin (kategorija 2). Trajanje posameznih dodelitev se določi v skladu s členom 93(7). Da se olajša izvajanje sistema finančne podpore iz člena 61, se obdobje dodelitve praviloma začne na začetku koledarskega leta.

1.  Države članice prispevajo za stalno enoto evropske mejne in obalne straže operativne uslužbence, ki so Agenciji dodeljeni kot člani skupin (kategorija 2). Trajanje posameznih dodelitev se določi v skladu s členom 94(7). Da se olajša izvajanje sistema finančne podpore iz člena 61, se obdobje dodelitve praviloma začne na začetku koledarskega leta.

Predlog spremembe    303

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Vsaka država članica vsako leto do 30. junija imenuje za dodelitev svoje operativne uslužbence v skladu s specifičnim številom in profili, o katerih odloči upravni odbor za naslednje leto, kot je določeno v členu 55(4). Agencija lahko preveri, ali operativni uslužbenci, ki so jih predlagale države članice, ustrezajo določenim profilom in imajo potrebne jezikovne spretnosti. Agencija do 15. septembra sprejme predlagane kandidate ali v primeru neskladja z zahtevanimi profili, nezadostnih jezikovnih spretnosti, neprimernega vedenja ali kršitve veljavnih pravil med predhodnimi napotitvami zahteva, da država članica predlaga drugega kandidata za dodelitev.

4.  Vsaka država članica vsako leto do 30. junija imenuje za dodelitev svoje operativne uslužbence v skladu s specifičnim številom in profili, o katerih odloči upravni odbor za naslednje leto, kot je določeno v členu 55(4). Agencija preveri, ali operativni uslužbenci, ki so jih predlagale države članice, ustrezajo določenim profilom in imajo potrebne jezikovne spretnosti. Agencija do 15. septembra sprejme predlagane kandidate ali jih v primeru neskladja z zahtevanimi profili, nezadostnih jezikovnih spretnosti, neprimernega vedenja ali kršitve veljavnih pravil med predhodnimi napotitvami zavrne in zahteva, da država članica predlaga drugega kandidata za dodelitev.

Predlog spremembe    304

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Brez poseganja v člen 75(3) so vse napotitve osebja iz kategorije 2 obvezne. V primeru sklicevanja na člen 75(3) statutarni uslužbenci nadomestijo zadevno osebje iz kategorije 2.

Predlog spremembe    305

Predlog uredbe

Člen 58 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vsaka država članica je odgovorna za zagotovitev, da so imenovani operativni uslužbenci na voljo na zahtevo Agencije v skladu z ureditvami iz tega člena. Vsak operativni uslužbenec je na voljo za največ štiri mesece v koledarskem letu.

2.  Vsaka država članica je odgovorna za zagotovitev, da so imenovani operativni uslužbenci na voljo na zahtevo Agencije v skladu z ureditvami iz tega člena. Vsak operativni uslužbenec je na voljo za vsaj dva meseca in največ štiri mesece v koledarskem letu.

Predlog spremembe    306

Predlog uredbe

Člen 58 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija lahko preveri, ali operativni uslužbenci, ki so jih države članice imenovale za kratkoročne napotitve, ustreza opredeljenim profilom in ima potrebne jezikovne spretnosti. Agencija lahko zahteva, da država članica v primeru neskladja z zahtevanimi profili, nezadostnih jezikovnih spretnosti, neprimernega vedenja ali kršitve veljavnih pravil med predhodnimi napotitvami operativnega uslužbenca umakne z nacionalnega seznama.

3.  Agencija preveri, ali operativni uslužbenci, ki so jih države članice imenovale za kratkoročne napotitve, ustreza opredeljenim profilom in ima potrebne jezikovne spretnosti. Agencija v primeru neskladja z zahtevanimi profili, nezadostnih jezikovnih spretnosti, neprimernega vedenja ali kršitve veljavnih pravil med predhodnimi napotitvami zavrne imenovane operativne uslužbence in zahteva, da država članica imenuje drugega kandidata.

Predlog spremembe    307

Predlog uredbe

Člen 58 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a.  Brez poseganja v člen 75(3) so vse napotitve osebja iz kategorije 3 obvezne. V primeru sklicevanja na člen 75(3) statutarni uslužbenci nadomestijo zadevne uslužbence iz kategorije 3.

Predlog spremembe    308

Predlog uredbe

Člen 58 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 58a

 

Sodelovanje držav članic v stalni enoti evropske mejne in obalne straže prek nabora za hitri odziv

 

1.  Države članice dajo Agenciji nemudoma na voljo operativne uslužbence v okviru nabora za hitri odziv (kategorija 4). Operativni uslužbenci se lahko v okviru nabora za hitri odziv iz vsake države članice napotijo v petih delovnih dneh od datuma, ko izvršni direktor in država članica gostiteljica odobrita operativni načrt, izključno za hitra posredovanja na mejah, če je osebje iz kategorij od 1 do 3, potrebno za zadevno operacijo, že v celoti napoteno. Za ta namen vsaka država članica vsako leto Agenciji da na voljo določeno število mejnih policistov ali drugega ustreznega osebja. Njihovi profili ustrezajo profilom, opredeljenim v odločbi upravnega odbora. Skupno število osebja, ki ga dajo na voljo države članice, znaša 3 000 mejnih policistov ali drugega ustreznega osebja. Agencija preveri, ali mejni policisti, ki so jih predlagale države članice, ustrezajo opredeljenim profilom. Agencija sprejme predlagane kandidate ali jih v primeru neskladja z zahtevanimi profili, nezadostnih jezikovnih spretnosti, neprimernega vedenja ali kršitve veljavnih pravil med predhodnimi napotitvami zavrne in zahteva, da država članica predlaga drugega kandidata za dodelitev.

 

2.  Vsaka država članica k skupnemu številu mejnih policistov ali drugega ustreznega osebja iz odstavka 1 prispeva osebje v skladu s Prilogo Va.

Predlog spremembe    309

Predlog uredbe

Člen 59 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vmesni pregled delovanja stalne enote EVROPSKE MEJNE IN OBALNE STRAŽE

Pregled delovanja stalne enote EVROPSKE MEJNE IN OBALNE STRAŽE

Predlog spremembe    310

Predlog uredbe

Člen 59 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija do 31. junija 2024, zlasti na podlagi poročil iz člena 65, opravi vmesni pregled delovanja stalne enote evropske mejne in obalne straže, pri čemer oceni njeno skupno število osebja in sestavo. Pri pregledu se upošteva razvoj statutarnih uslužbencev, namenjenih za prispevke Agencije, ali vse večje spremembe v zmogljivosti posameznih držav članic, ki vplivajo na njihovo sposobnost, da prispevajo osebje za stalno enoto.

1.  Komisija do [dve leti po začetku veljavnosti te uredbe], zlasti na podlagi poročil iz člena 65 in člena 62(8a), skupaj z državami članicami opravi pregled delovanja stalne enote evropske mejne in obalne straže, vključno z naborom za hitri odziv, pri čemer oceni njeno splošno usposabljanje, strokovno znanje, strokovnost, število osebja in sestavo. Pri pregledu se upošteva razvoj statutarnih uslužbencev, namenjenih za prispevke Agencije, ali vse večje spremembe v zmogljivosti posameznih držav članic, ki vplivajo na njihovo sposobnost, da prispevajo osebje za stalno enoto.

Predlog spremembe    311

Predlog uredbe

Člen 59 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ta vmesni pregled po potrebi spremljajo ustrezni predlogi za spremembo prilog I, III in IV.

2.  Ta pregled po potrebi spremljajo ustrezni predlogi za spremembo prilog I, III, IV in Va.

Predlog spremembe    312

Predlog uredbe

Člen 59 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija do ... [dve leti po začetku veljavnosti te uredbe] in nato vsaka štiri leta skupaj z državami članicami in pomočjo Agencije izvede neodvisen pregled ravni usposabljanja, posebnega strokovnega znanja in strokovnosti uslužbencev stalne enote evropske mejne in obalne straže. Komisija rezultate pregleda posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe    313

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če država članica gostiteljica s tem soglaša, lahko Agencija na njenem ozemlju ustanovi lokalne urade, da bi olajšala in izboljšala usklajevanje operativnih dejavnosti, tudi na področju vračanja, ki jih organizira Agencija v tej državi članici ali v sosednji regiji, ter da zagotovi učinkovito upravljanje človeških in tehničnih virov Agencije. Lokalni uradi se vzpostavijo začasno, za časovno obdobje, ki ga Agencija potrebuje za izvedbo pomembnih operativnih dejavnosti v zadevni državi članici ali zadevni sosednji regiji. To časovno obdobje se po potrebi lahko podaljša.

1.  Če država članica gostiteljica s tem soglaša ali če je ta možnost izrecno vključena v sporazum o statusu, sklenjen s tretjo državo gostiteljico, lahko Agencija na ozemlju te države članice ali tretje države ustanovi lokalne urade, da bi olajšala in izboljšala usklajevanje operativnih dejavnosti, tudi na področju vračanja, ki jih organizira Agencija v tej državi članici ali v tretji državi, ter da zagotovi učinkovito upravljanje človeških in tehničnih virov Agencije. Lokalni uradi se vzpostavijo za časovno obdobje, ki ga Agencija potrebuje za izvedbo pomembnih operativnih dejavnosti v zadevni državi članici ali zadevni tretji državi. To časovno obdobje se po potrebi lahko podaljša.

Predlog spremembe    314

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija in država članica gostiteljica, v kateri je vzpostavljen lokalni urad, si prizadevata urediti vse potrebno, da se lokalnemu uradu zagotovijo najboljši možni pogoji za izpolnjevanje nalog, ki so mu dodeljene.

2.  Agencija in država članica gostiteljica ali tretja država gostiteljica, v kateri je vzpostavljen lokalni urad, uredita vse potrebno, da se lokalnemu uradu zagotovijo najboljši možni pogoji za izpolnjevanje nalog, ki so mu dodeljene. Kraj zaposlitve za uslužbence, ki delajo v lokalnih uradih, se določi v skladu s členom 94(2).

Predlog spremembe    315

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  zagotavljajo operativno podporo državi članici na zadevnih operativnih območjih;

(b)  zagotavljajo operativno podporo državi članici ali tretji državi na zadevnih operativnih območjih;

Predlog spremembe    316

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  spremljajo spoštovanje temeljnih pravic pri operacijah in dejavnostih na področju upravljanja meja in vračanja ter poročajo neposredno uradniku za temeljne pravice;

Predlog spremembe    317

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  sodelujejo z državami članicami gostiteljicami glede vseh vprašanj, povezanih s praktičnim izvajanjem operativnih dejavnosti, ki jih organizira Agencija v teh državah članicah, vključno z vsemi dodatnimi vprašanji, ki bi se lahko pojavila med temi dejavnostmi;

(d)  sodelujejo z državami članicami gostiteljicami ali tretjo državo gostiteljico glede vseh vprašanj, povezanih s praktičnim izvajanjem operativnih dejavnosti, ki jih organizira Agencija v teh državah članicah ali tretji državi, vključno z vsemi dodatnimi vprašanji, ki bi se lahko pojavila med temi dejavnostmi;

Predlog spremembe    318

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  podpirajo uradnika za usklajevanje pri olajševanju, če je potrebno, usklajevanju in komunikaciji med skupinami Agencije in ustreznimi organi države članice gostiteljice;

(f)  podpirajo uradnika za usklajevanje pri olajševanju, če je potrebno, usklajevanju in komunikaciji med skupinami Agencije in ustreznimi organi države članice gostiteljice ali tretje države gostiteljice;

Predlog spremembe    319

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 3 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  podpirajo uradnika za zvezo Agencije, da se opredelijo vsi sedanji ali prihodnji izzivi za upravljanje meja na območju, za katerega so odgovorni, ali za izvajanje pravnega reda na področju vračanja, in redno poročajo sedežu;

(i)  podpirajo uradnika za zvezo Agencije, da se opredelijo vsi sedanji ali prihodnji izzivi za upravljanje meja na območju, za katerega so odgovorni, ali za izvajanje pravnega reda na področju vračanja ali za vprašanja temeljnih pravic, in redno poročajo sedežu;

Predlog spremembe    320

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Država članica gostiteljica, v kateri je vzpostavljen lokalni urad, Agenciji nudi pomoč za zagotavljanje operativne zmogljivosti.

Predlog spremembe    321

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Izvršni direktor vsako četrtletje poroča upravnemu odboru o dejavnostih lokalnih uradov. Dejavnosti lokalnih uradov so opisane v ločenem delu letnega poročila o dejavnostih iz točke 10 člena 98(2).

6.  Izvršni direktor in uradnik za temeljne pravice vsako četrtletje poročata upravnemu odboru o dejavnostih lokalnih uradov in spoštovanju temeljnih pravic, ki ga spremljajo lokalni uradi. Dejavnosti lokalnih uradov so opisane v ločenem delu letnega poročila o dejavnostih iz točke (j) člena 98(2).

Predlog spremembe    322

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Kadar Komisija ugotovi, da v državi članici, v kateri je Agencija ustanovila lokalni urad, obstajajo splošne pomanjkljivosti v zvezi s pravno državo, to ugotovitev nemudoma sporoči izvršnemu direktorju. Upravni odbor v enem mesecu po seznanitvi s to ugotovitvijo – razen če lokalni urad prej ne preneha delovati – na predlog izvršnega direktorja ob popolnem upoštevanju mnenja Komisije sprejme odločitev o prenehanju delovanja lokalnega urada.

Predlog spremembe    323

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice so upravičene do prejema sredstev v obliki financiranja, ki ni povezano s stroški, na letni osnovi, da se podpre razvoj človeških virov za zagotovitev prispevkov za stalno enoto evropske mejne in obalne straže v skladu s prilogama III in IV, v skladu s členom 125(1)(a) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, ki se plačajo po koncu zadevnega leta ter na podlagi izpolnjevanja pogojev iz odstavkov 3 in 4. To financiranje temelji na referenčnem znesku iz odstavka 2 in znaša:

1.  Države članice so na podlagi člena 125(1)(a) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 upravičene do prejema sredstev v obliki financiranja, ki ni povezano s stroški, na letni osnovi, da se podpre razvoj človeških virov za zagotovitev prispevkov za stalno enoto evropske mejne in obalne straže v skladu s prilogama III in IV, ki se plačajo po koncu zadevnega leta ter na podlagi izpolnjevanja pogojev iz odstavkov 3 in 4. To financiranje temelji na referenčnem znesku iz odstavka 2 in znaša:

Predlog spremembe    324

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Letno plačilo zneska iz odstavka 1(a) se plača pod pogojem, da države članice ustrezno povečajo svoje skupno število mejnih policistov z zaposlitvijo novih mejnih policistov in drugih uradnikov v zadevnem obdobju. Ustrezne informacije za namen poročanja se predložijo Agenciji v letnih dvostranskih pogajanjih in preverijo v okviru ocene ranljivosti v naslednjem letu. Letno plačilo zneska iz odstavka 1(b) se plača glede na število mejnih policistov ali drugih uradnikov, ki so dejansko napoteni za vsaj 4 mesece v skladu s členom 58 v okviru omejitve iz Priloge IV.

3.  Letno plačilo zneska iz odstavka 1(a) se plača pod pogojem, da države članice ustrezno povečajo svoje skupno število mejnih policistov z zaposlitvijo novih mejnih policistov in drugih uradnikov v zadevnem obdobju. Ustrezne informacije za namen poročanja se predložijo Agenciji v letnih dvostranskih pogajanjih in preverijo v okviru ocene ranljivosti v naslednjem letu. Letno plačilo zneska iz odstavka 1(b) se plača v celoti glede na število mejnih policistov ali drugih uradnikov, ki so dejansko napoteni za neprekinjeno ali prekinjeno obdobje vsaj 4 mesecev ali sorazmerno za napotitve za neprekinjeno ali prekinjeno obdobje manj kot 4 mesecev v skladu s členom 58 v okviru omejitve iz Priloge IV. Predplačilo, povezano z letnimi plačili zneskov iz točk (a) in (b) odstavka 1, se dodeli po predložitvi posebnega in utemeljenega zahtevka prispevajoče države članice.

Predlog spremembe    325

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Agencija in države članice pri izvajanju finančne podpore v skladu s tem členom zagotovijo, da se upoštevata načeli sofinanciranja in preprečevanja dvojnega financiranja.

Predlog spremembe    326

Predlog uredbe

Člen 62 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija ob upoštevanju časovnega načrta za zmogljivosti iz člena 9(4), kadar je na razpolago, in v sodelovanju z ustreznimi organizacijami držav članic za usposabljanje ter po potrebi z uradom EASO in Agencijo Evropske unije za temeljne pravice razvije posebna orodja za usposabljanje, vključno s posebnim usposabljanjem na področju zaščite otrok in drugih oseb v ranljivem položaju. Mejnim policistom, specialistom za vračanje in drugemu ustreznemu osebju, ki so člani stalne enote evropske mejne in obalne straže, zagotovi nadaljevalno usposabljanje, povezano z njihovimi nalogami in pooblastili. Strokovnjaki osebja Agencije s temi mejnimi policisti in drugimi člani skupin izvajajo redne vaje v skladu s programom nadaljevalnega usposabljanja in vaj iz letnega delovnega programa Agencije.

1.  Agencija ob upoštevanju časovnega načrta za zmogljivosti iz člena 9(4), kadar je na razpolago, in v sodelovanju z ustreznimi organizacijami držav članic za usposabljanje ter z [Agencijo Evropske unije za azil] in Agencijo Evropske unije za temeljne pravice razvije posebna orodja za usposabljanje, vključno s posebnim usposabljanjem na področju zaščite otrok in drugih oseb v ranljivem položaju. Mejnim policistom, specialistom za vračanje, spremstvu pri vračanju, spremljevalcem prisilnega vračanja in drugemu ustreznemu osebju, ki so člani stalne enote evropske mejne in obalne straže, zagotovi nadaljevalno usposabljanje, povezano z njihovimi nalogami in pooblastili. Strokovnjaki osebja Agencije s temi mejnimi policisti in drugimi člani skupin izvajajo redne vaje v skladu s programom nadaljevalnega usposabljanja in vaj iz letnega delovnega programa Agencije.

Predlog spremembe    327

Predlog uredbe

Člen 62 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija zagotovi, da se vsi uslužbenci, ki so zaposleni kot operativno osebje stalne enote evropske mejne in obalne straže, udeležijo ustreznega usposabljanja na področju zadevnega prava Unije in mednarodnega prava, tudi v zvezi s temeljnimi pravicami, dostopom do mednarodne zaščite ter, kjer je to primerno, iskanjem in reševanjem, in sicer pred prvo napotitvijo v okviru operativnih dejavnosti, ki jih organizira Agencija. V ta namen Agencija na podlagi sporazumov z izbranimi državami članicami izvede potrebne programe usposabljanja na njihovih nacionalnih izobraževalnih ustanovah. Stroške usposabljanja v celoti krije Agencija.

2.  Agencija zagotovi, da se vsi uslužbenci, ki so zaposleni kot operativno osebje stalne enote evropske mejne in obalne straže, udeležijo ustreznega usposabljanja na področju zadevnega prava Unije in mednarodnega prava, tudi v zvezi s temeljnimi pravicami, dostopom do mednarodne zaščite in smernicami za prepoznavanje oseb, ki iščejo zaščito, in da se napotijo na ustrezne postopke, smernice za obravnavo posebnih potreb otrok, vključno z mladoletniki brez spremstva, žrtev trgovine z ljudmi, oseb, ki potrebujejo nujno zdravstveno oskrbo, in drugih posebej ranljivih oseb ter, kjer je to primerno, v zvezi z iskanjem in reševanjem, in sicer preden se vključijo v operativne dejavnosti, ki jih organizira Agencija. Če bi zaradi operativnih dejavnosti lahko bila potrebna uporaba strelnega orožja, se člani osebja udeležijo celovitega praktičnega, pravnega in etičnega usposabljanja, pri čemer se upoštevajo prejšnje usposabljanje ali izkušnje članov osebja.

Predlog spremembe    328

Predlog uredbe

Člen 62 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  V ta namen Agencija na podlagi sporazumov z izbranimi državami članicami izvede potrebne programe usposabljanja na njihovih nacionalnih izobraževalnih ustanovah. Agencija zagotovi, da se usposabljanje izvaja po skupnem osnovnem učnem načrtu, da je usklajeno ter da spodbuja medsebojno razumevanje in skupno kulturo, ki temelji na vrednotah, določenih v Pogodbah. Stroške usposabljanja v celoti krije Agencija.

Predlog spremembe    329

Predlog uredbe

Člen 62 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Agencija lahko po odobritvi upravnega odbora ustanovi center za usposabljanje, da bi se dodatno olajšala vključitev skupne evropske kulture v zagotovljeno usposabljanje.

Predlog spremembe    330

Predlog uredbe

Člen 62 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija stori vse potrebno, da se vsi operativni uslužbenci držav članic, ki sodelujejo v skupinah stalne enote evropske mejne in obalne straže, udeležijo usposabljanj na področju zadevnega prava Unije in mednarodnega prava, tudi v zvezi s temeljnimi pravicami, dostopom do mednarodne zaščite ter, kjer je to primerno, iskanjem in reševanjem, in sicer preden se vključijo v operativne dejavnosti, ki jih organizira Agencija.

črtano

Predlog spremembe    331

Predlog uredbe

Člen 62 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Agencija stori vse potrebno, da zagotovi usposabljanje osebja, ki opravlja naloge v zvezi z vračanjem in je dodeljeno stalni enoti evropske mejne in obalne straže in naboru iz člena 52. Agencija zagotovi, da se njeno osebje in vse osebje, ki sodeluje pri operacijah vračanja in posredovanjih za vračanje, udeleži usposabljanj na področju zadevnega prava Unije in mednarodnega prava, tudi v zvezi s temeljnimi pravicami in dostopom do mednarodne zaščite, in sicer preden se vključi v operativne dejavnosti, ki jih organizira Agencija.

4.  Agencija stori vse potrebno, da zagotovi usposabljanje osebja, ki opravlja naloge v zvezi z vračanjem in je dodeljeno stalni enoti evropske mejne in obalne straže in naboru iz člena 52. Agencija zagotovi, da se njeno osebje in vse osebje, ki sodeluje pri operacijah vračanja in posredovanjih za vračanje, udeleži usposabljanj na področju zadevnega prava Unije in mednarodnega prava, tudi v zvezi s temeljnimi pravicami, dostopom do mednarodne zaščite in mehanizma za napotitev ranljivih oseb, in sicer preden se vključi v operativne dejavnosti, ki jih organizira Agencija.

Predlog spremembe    332

Predlog uredbe

Člen 62 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Agencija vzpostavi program izmenjave, ki mejnim policistom, ki sodelujejo v njenih skupinah, ter osebju, ki sodeluje v evropskih skupinah za posredovanje za vračanje, omogoči, da prek dela z mejnimi policisti in osebjem, ki opravlja naloge v zvezi z vračanjem v državi članici, ki ni njihova, iz izkušenj in dobrih praks drugih držav pridobijo znanje ali specifične spretnosti in izkušnje.

8.  Agencija vzpostavi program izmenjave, ki mejnim policistom, ki sodelujejo v njenih skupinah, ter osebju, ki sodeluje v evropskih skupinah za posredovanje za vračanje, omogoči, da prek dela z mejnimi policisti in osebjem, ki opravlja naloge v zvezi z vračanjem v državi članici, ki ni njihova, iz izkušenj, spoštovanja temeljnih pravic in dobrih praks drugih držav pridobijo znanje ali specifične spretnosti in izkušnje.

Predlog spremembe    333

Predlog uredbe

Člen 62 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a.  Agencija določi in dodatno razvije notranji mehanizem za nadzor kakovosti, da zagotovi visoko raven usposabljanja, posebnega strokovnega znanja in strokovnosti vseh svojih uslužbencev in operativnih uslužbencev držav članic, ki sodelujejo v operativnih dejavnosti Agencije. Agencija pripravi letno poročilo o oceni na podlagi izvajanja mehanizma za nadzor kakovosti. Letno poročilo o oceni posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe    334

Predlog uredbe

Člen 63 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravni odbor na predlog izvršnega direktorja po prejemu pozitivnega mnenja Komisije pripravi celovito večletno strategijo o tem, kako se bodo razvijale lastne tehnične zmogljivosti Agencije, pri čemer upošteva cikel večletne strateške politike za evropsko integrirano upravljanje meja, vključno s časovnim načrtom za zmogljivosti iz člena 9(4), kot je na voljo, in proračunske vire, ki so v ta namen na voljo v večletnem finančnem okviru.

Upravni odbor na predlog izvršnega direktorja po prejemu pozitivnega mnenja Komisije ter na podlagi večletne strateške politike za evropsko integrirano upravljanje meja, vključno s časovnim načrtom za zmogljivosti iz člena 9(4), če je na voljo, in proračunskih virov, ki so v ta namen na voljo v večletnem finančnem okviru pripravi celovito večletno strategijo o tem, kako se bodo razvijale lastne tehnične zmogljivosti Agencije.

Predlog spremembe    335

Predlog uredbe

Člen 63 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Na podlagi vzorčnega dogovora, ki ga pripravi Agencija in odobri upravni odbor, se država članica, v kateri se oprema registrira, in Agencija dogovorita o pogojih, ki zagotavljajo delovanje opreme. V primeru solastništva sredstev pogoji zajemajo tudi obdobja, ko so sredstva popolnoma razpoložljiva za Agencijo, določajo uporabo opreme, vključno s posebnimi določbami o hitri napotitvi med hitrimi posredovanji na mejah.

5.  Na podlagi vzorčnega dogovora, ki ga pripravi Agencija in odobri upravni odbor, se država članica, v kateri se oprema registrira, in Agencija dogovorita o pogojih, ki zagotavljajo delovanje opreme. V zvezi s tem država članica, v kateri se oprema registrira, odobri njeno uporabo v okviru vladne službe. V primeru solastništva sredstev pogoji zajemajo tudi obdobja, ko so sredstva popolnoma razpoložljiva za Agencijo, določajo uporabo opreme, vključno s posebnimi določbami o hitri napotitvi med hitrimi posredovanji na mejah.

Predlog spremembe    336

Predlog uredbe

Člen 63 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Kadar Agencija nima potrebnih usposobljenih statutarnih uslužbencev, država članica, v kateri se oprema registrira, ali dobavitelj tehnične opreme zagotovi potrebne strokovnjake in tehnično osebje, ki bodo tehnično opremo upravljali zakonito in varno. V takem primeru mora biti tehnična oprema, ki je izključno v lasti Agencije, slednji na voljo, če jo zahteva, pri čemer se država članica, v kateri se oprema registrira, ne sme sklicevati na izjemne razmere iz člena 64(8).

6.  Kadar Agencija nima potrebnih usposobljenih statutarnih uslužbencev, država članica, v kateri se oprema registrira, ali dobavitelj tehnične opreme zagotovi potrebne strokovnjake in tehnično osebje, ki bodo tehnično opremo upravljali zakonito in varno. Kadar država članica, v kateri se oprema registrira, zagotovi potrebne strokovnjake in tehnično osebje, se to šteje za del prispevka zadevne države članice k stalni enoti. V takem primeru mora biti tehnična oprema, ki je izključno v lasti Agencije, slednji na voljo, če jo zahteva, pri čemer se država članica, v kateri se oprema registrira, ne sme sklicevati na izjemne razmere iz člena 64(8). Kadar Agencija od države članice zahteva, da zagotovi tehnično opremo in operativne uslužbence, upošteva posebne operativne izzive zadevne države članice v času zahtevka.

Predlog spremembe    337

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  število operativnih uslužbencev, za katere se je vsaka država članica zavezala, da jih bo dala na voljo stalni enoti evropske mejne in obalne straže ter naboru spremljevalcev prisilnega vračanja ;

(a)  število operativnih uslužbencev, za katere se je vsaka država članica zavezala, da jih bo dala na voljo stalni enoti evropske mejne in obalne straže, vključno z naborom spremljevalcev prisilnega vračanja;

Predlog spremembe    338

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  število kosov tehnične opreme, ki so jih vsaka država članica in Agencija napotile v predhodnem letu iz nabora tehnične opreme, s posebnim ozirom na:

(e)  število kosov tehnične opreme, ki so jih vsaka država članica in Agencija napotile v predhodnem letu iz nabora tehnične opreme;

Predlog spremembe    339

Predlog uredbe

Člen 66 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija proaktivno spremlja raziskovalne dejavnosti in dejavnosti v zvezi z inovacijami, ki so pomembne za evropsko integrirano upravljanje meja, vključno z uporabo napredne nadzorne tehnologije, ter prispeva k njim, pri tem pa upošteva časovni načrt za zmogljivosti iz člena 9(4). Rezultate navedenih raziskav posreduje Evropskemu parlamentu, državam članicam in Komisiji v skladu s členom 50. Te rezultate lahko uporablja v skupnih operacijah, hitrih posredovanjih na mejah, operacijah vračanja in posredovanjih za vračanje, če je to primerno.

1.  Agencija proaktivno spremlja raziskovalne dejavnosti in dejavnosti v zvezi z inovacijami, ki so pomembne za evropsko integrirano upravljanje meja, ter prispeva k njim, pri tem pa upošteva časovni načrt za zmogljivosti iz člena 9(4). Rezultate navedenih raziskav posreduje Evropskemu parlamentu, državam članicam in Komisiji v skladu s členom 50. Te rezultate lahko uporablja v skupnih operacijah, hitrih posredovanjih na mejah, operacijah vračanja in posredovanjih za vračanje, če je to primerno.

Predlog spremembe    340

Predlog uredbe

Člen 66 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Agencija lahko načrtuje in izvaja pilotne projekte, ki se nanašajo na zadeve, zajete v tej uredbi.

4.  Agencija lahko načrtuje in izvaja pilotne projekte, če je to potrebno za izvajanje obveznosti, določenih v tej uredbi.

Predlog spremembe    341

Predlog uredbe

Člen 66 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Agencija objavi vse svoje raziskovalne projekte, vključno s predstavitvenimi projekti, partnerje, ki sodelujejo pri projektih, in proračun projektov.

Predlog spremembe    342

Predlog uredbe

Člen 67 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice in Agencija pripravijo operativne načrte za upravljanje meja in vračanje. Operativni načrti držav članic v zvezi z mejnimi odseki z visoko in kritično stopnjo vpliva se pripravijo v sodelovanju s sosednjimi državami članicami in Agencijo. Za dejavnosti Agencije je operativno načrtovanje za naslednje leto opredeljeno v prilogi k enotnemu programskemu dokumentu iz člena 100, za vsako posamezno operativno dejavnost pa z operativnim načrtom iz člena 39 in člena 75(3).

2.  Države članice in Agencija pripravijo operativne načrte za upravljanje meja in vračanje. Operativni načrti držav članic v zvezi z mejnimi odseki z visoko stopnjo vpliva se pripravijo v sodelovanju s sosednjimi državami članicami in Agencijo. Za dejavnosti Agencije je operativno načrtovanje za naslednje leto opredeljeno v prilogi k enotnemu programskemu dokumentu iz člena 100, za vsako posamezno operativno dejavnost pa z operativnim načrtom iz člena 39 in člena 75(3).

Predlog spremembe    343

Predlog uredbe

Člen 67 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nacionalni načrt za razvoj zmogljivosti obravnava zlasti politiko zaposlovanja in usposabljanja mejnih policistov in specialistov za vračanje, nakup in vzdrževanje opreme ter potrebne raziskovalne in razvojne dejavnosti in ustrezne finančne vidike.

Nacionalni načrt za razvoj zmogljivosti obravnava zlasti politiko zaposlovanja in usposabljanja mejnih policistov, specialistov za vračanje, spremljevalcev pri vračanju in spremljevalcev prisilnega vračanja, nakup in vzdrževanje opreme ter potrebne raziskovalne in razvojne dejavnosti in ustrezne finančne vidike.

Predlog spremembe    344

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija zagotovi vzpostavitev in delovanje centralne enote ETIAS iz člena 7 [Uredbe o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS)].

2.  Agencija zagotovi vzpostavitev in delovanje centralne enote ETIAS iz člena 7 Uredbe (EU) 2018/1240.

Predlog spremembe    345

Predlog uredbe

Oddelek 11 – pododdelek 1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sodelovanje v EU

črtano

Predlog spremembe    346

Predlog uredbe

Člen 69 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija sodeluje z institucijami, organi, uradi in agencijami Unije ter mednarodnimi organizacijami v okviru njihovih pravnih okvirov ter pri tem uporablja obstoječe informacije, zmogljivosti in sisteme, ki so na voljo v okviru sistema EUROSUR.

Agencija sodeluje z institucijami, organi, uradi in agencijami Unije v okviru njihovih pravnih okvirov ter pri tem uporablja obstoječe informacije, zmogljivosti in sisteme, ki so na voljo v okviru sistema EUROSUR.

Predlog spremembe    347

Predlog uredbe

Člen 69 – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija v skladu z odstavkom 1 sodeluje zlasti s:

Agencija v skladu z odstavkom 1 sodeluje s:

Predlog spremembe    348

Predlog uredbe

Člen 69 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  Agencijo EU za azil;

(c)  [Agencijo Evropske unije za azil];

Predlog spremembe    349

Predlog uredbe

Člen 69 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  misijami in operacijami v okviru skupne varnostne in obrambne politike.

črtano

Predlog spremembe    350

Predlog uredbe

Člen 69 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Agencija lahko sodeluje tudi s temi mednarodnimi organizacijami, pomembnimi za njene naloge, v njihovih ustreznih pravnih okvirih:

 

(a)  Združenimi narodi prek njihovih ustreznih uradov, agencij, organizacij in drugih subjektov, zlasti Urada visokega komisarja Združenih narodov za begunce, Urada visokega komisarja za človekove pravice, Mednarodne organizacije za migracije, Urada Združenih narodov za droge in kriminal in Mednarodne organizacije civilnega letalstva;

 

(b)  Mednarodno organizacijo kriminalistične policije (Interpol);

 

(c)  Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi;

 

(d)  Svetovno carinsko organizacijo;

 

Agencija sodeluje s Svetom Evrope in komisarjem Sveta Evrope za človekove pravice za namene nadzorovanja nabora spremljevalcev prisilnega vračanja.

Predlog spremembe    351

Predlog uredbe

Člen 69 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Sodelovanje iz odstavka 1 poteka v okviru delovnih dogovorov, sklenjenih s subjekti iz odstavka 1. Komisija mora take dogovore predhodno odobriti. Agencija v vsakem primeru o vseh takšnih dogovorih obvesti Evropski parlament.

2.  Sodelovanje iz odstavka 1 poteka v okviru delovnih dogovorov, sklenjenih s subjekti iz odstavka 1. Take dogovore morata predhodno odobriti Komisija in, če se delovni dogovori nanašajo na izmenjavo osebnih podatkov, Evropski nadzornik za varstvo podatkov. Agencija v vsakem primeru o vseh takih dogovorih obvesti Evropski parlament in jih da na voljo javnosti. Ti dogovori bi morali jasno določati področje uporabe ter obseg in stopnjo poseganja predlaganega ukrepa, da bi se ocenili nujnost in sorazmernost zadevnega ukrepa.

Predlog spremembe    352

Predlog uredbe

Člen 69 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Institucije, organi, uradi in agencije Unije ter mednarodne organizacije iz odstavka 1 lahko informacije, ki jih prejmejo od Agencije, uporabljajo samo v okviru svojih pristojnosti in če spoštujejo temeljne pravice, vključno z zahtevami o varstvu podatkov. Osebni podatki, ki jih obdela Agencija, se posredujejo ali drugače sporočijo drugim institucijam, organom, uradom in agencijam Unije ob upoštevanju posebnih delovnih dogovorov o izmenjavi osebnih podatkov in na podlagi predhodne odobritve Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Agencija mora pri vsakem posredovanju osebnih podatkov upoštevati določbe o varstvu podatkov iz členov 87 do 90. Kar zadeva ravnanje s tajnimi podatki, ti dogovori določajo, da institucija, organ, urad ali agencija Unije ali mednarodna organizacija izpolnjuje varnostna pravila in standarde, enakovredne tistim, ki jih uporablja Agencija.

5.  Institucije, organi, uradi in agencije Unije iz odstavka 1 lahko informacije, ki jih prejmejo od Agencije, uporabljajo samo v okviru svojih pristojnosti in če spoštujejo temeljne pravice, vključno z zahtevami o varstvu podatkov. Osebni podatki, ki jih obdela Agencija, se lahko posredujejo ali drugače sporočijo drugim institucijam, organom, uradom in agencijam Unije le, če obstaja pravna podlaga v pravu Unije, pri čemer to ne sme voditi do obdelave osebnih podatkov v druge namene, ki niso v skladu s členom 6 Uredbe (EU) 2018/1725, ob upoštevanju posebnih delovnih dogovorov o izmenjavi osebnih podatkov in na podlagi predhodne odobritve Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Evropska mejna in obalna straža evidentira nadaljnje prenose in njihovo utemeljitev. Evropski nadzornik za varstvo podatkov lahko preveri njihovo zakonitost ter zlasti izpolnjevanje načel nujnosti in sorazmernosti. Agencija mora pri vsakem posredovanju osebnih podatkov upoštevati določbe o varstvu podatkov iz členov 87 do 90 in Uredbo (EU) 2018/1725. Kar zadeva ravnanje s tajnimi podatki, ti dogovori določajo, da institucija, organ, urad ali agencija Unije ali mednarodna organizacija izpolnjuje varnostna pravila in standarde, enakovredne tistim, ki jih uporablja Agencija.

Predlog spremembe    353

Predlog uredbe

Člen 69 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Agencija zagotovi, da se osebni podatki, ki se posredujejo ali razkrijejo mednarodnim organizacijam, obdelujejo samo za namene, za katere so bili posredovani ali razkriti. Agencija zagotovi, da se z delovnimi dogovori, sklenjenimi z mednarodnimi organizacijami, v celoti spoštuje pravo Unije o varstvu podatkov, zlasti poglavje V Uredbe (EU) 2018/679.

Predlog spremembe    354

Predlog uredbe

Člen 70 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  s souporabo zmogljivosti prek načrtovanja in izvajanja večnamenskih operacij ter souporabo sredstev in drugih zmogljivosti, v obsegu, v katerem te dejavnosti usklajujejo te agencije in se z njimi strinjajo pristojni organi zadevnih držav članic.

(e)  s souporabo zmogljivosti prek načrtovanja in izvajanja večnamenskih operacij, vključno z iskanjem in reševanjem, ter souporabo sredstev in drugih zmogljivosti, v obsegu, v katerem te dejavnosti usklajujejo te agencije in se z njimi strinjajo pristojni organi zadevnih držav članic.

Predlog spremembe    355

Predlog uredbe

Člen 70 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Podrobne oblike sodelovanja med Agencijo, Evropsko agencijo za nadzor ribištva in Evropsko agencijo za pomorsko varnost, na področju funkcij obalne straže se določijo v delovnem dogovoru v skladu z njihovimi pooblastili in s finančnimi pravili, ki se uporabljajo za te agencije. Tak dogovor odobrijo upravni odbor Agencije ter upravna odbora Evropske agencije za pomorsko varnost in Evropske agencije za nadzor ribištva.

2.  Podrobne oblike sodelovanja med Agencijo, Evropsko agencijo za nadzor ribištva in Evropsko agencijo za pomorsko varnost, na področju funkcij obalne straže se določijo v delovnem dogovoru v skladu z njihovimi pooblastili in s finančnimi pravili, ki se uporabljajo za te agencije. Tak dogovor odobrijo upravni odbor Agencije ter upravna odbora Evropske agencije za pomorsko varnost in Evropske agencije za nadzor ribištva. Agencije informacije, ki jih prejmejo v okviru sodelovanja, uporabljajo le v mejah svojih pravnih okvirov in v skladu s temeljnimi pravicami, vključno z zahtevami glede varstva podatkov.

Predlog spremembe    356

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Nadaljnji prenos ali drugo posredovanje informacij, izmenjanih na podlagi tega člena, tretjim državam ali tretjim osebam sta prepovedana.

5.  Nadaljnji prenos ali drugo posredovanje informacij, izmenjanih na podlagi tega člena, tretjim državam ali katerim koli drugim tretjim osebam sta prepovedana.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je vložen zaradi uskladitve z drugimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    357

Predlog uredbe

Oddelek 11 – pododdelek 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sodelovanje s tretjimi državami

črtano

Predlog spremembe    358

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V skladu s členom 3(g) države članice in Agencija sodelujejo s tretjimi državami za namene integrirane politike upravljanja meja in migracijske politike, vključno z vračanjem.

1.  V skladu s členom 3(g) države članice in Agencija sodelujejo s tretjimi državami za namene integrirane politike upravljanja meja in migracijske politike.

Predlog spremembe    359

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija skupaj z Evropsko službo za zunanje delovanje oceni razmere v tretji državi, vključno s spoštovanjem temeljnih pravic in ravnijo varstva podatkov, pred kakršno koli dejavnostjo Agencije v tej tretji državi ali z njo in pred začetkom pogajanj o kakršnem koli sporazumu ali dogovoru s to tretjo državo v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe    360

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija in države članice spoštujejo pravo Unije, vključno z normativi in standardi, ki so del pravnega reda Unije, tudi kadar sodelovanje s tretjimi državami poteka na ozemlju teh držav.

3.  Agencija in države članice spoštujejo pravo Unije, vključno z normativi in standardi, ki so del pravnega reda Unije, tudi kadar sodelovanje s tretjimi državami poteka na ozemlju teh držav. Z vzpostavitvijo sodelovanja s tretjimi državami se prispeva k spodbujanju standardov v zvezi z evropskim integriranim upravljanjem meja.

Predlog spremembe    361

Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Države članice zagotovijo, da se osebni podatki, posredovani ali razkriti tretjim državam ali mednarodnim organizacijam, obdelujejo le za namene, za katere so bili posredovani ali razkriti, in da lahko posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, svoje pravice uveljavijo tudi v teh tretjih državah ali v zvezi s temi mednarodnimi organizacijami. Zato države članice v dvostranske ali večstranske sporazume s tretjimi državami ali v delovne dogovore z mednarodnimi organizacijami vključijo pravno zavezujoča in izvršljiva zagotovila v skladu s členom 46(2)(a) ali (3)(b) Uredbe (EU) 2018/679. Če taki sporazumi ali dogovori v skladu z odstavkom 1 niso sprejeti, države članice tretjim državam ali mednarodnim organizacijam osebnih podatkov ne posredujejo ali razkrijejo.

Predlog spremembe    362

Predlog uredbe

Člen 74 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pri tem deluje v skladu s politiko zunanjega delovanja Unije, tudi pri varstvu temeljnih pravic in načelu nevračanja, ter s podporo delegacij Unije in misij in operacij SVOP, kjer je ustrezno, ter se usklajuje z njimi.

2.  Pri tem deluje v skladu s politiko zunanjega delovanja Unije, tudi pri varstvu temeljnih pravic in načelu nevračanja, prepovedi samovoljnega pridržanja ter prepovedi mučenja, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, ter s podporo delegacij Unije ter se usklajuje z njimi.

Predlog spremembe    363

Predlog uredbe

Člen 74 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  V okoliščinah, ki zahtevajo napotitev skupin za upravljanje meja in skupin za vračanje iz stalne enote evropske mejne in obalne straže v tretjo državo, v kateri bodo člani skupine izvajali izvršilne pristojnosti, Unija z zadevno tretjo državo sklene sporazum o statusu. Sporazum o statusu zajema vse vidike, potrebne za izvajanje teh ukrepov. Zlasti mora določati obseg operacije, civilno in kazensko odgovornost ter naloge in pooblastila članov skupin. Sporazum o statusu zagotavlja celovito spoštovanje temeljnih pravic med temi operacijami.

3.  V okoliščinah, ki zahtevajo napotitev skupin za upravljanje meja, vračanje in spremljanje spoštovanja temeljnih pravic, iz stalne enote evropske mejne in obalne straže v tretjo državo, v kateri bodo člani skupine izvajali izvršilne pristojnosti, Unija z zadevno tretjo državo na podlagi člena 218 PDEU sklene sporazum o statusu, pripravljen na podlagi vzorca sporazuma o statusu iz člena 77(1a). Sporazum o statusu zajema vse vidike, potrebne za izvajanje teh ukrepov. Zlasti mora določati obseg operacije, civilno in kazensko odgovornost ter naloge in pooblastila članov skupin, ukrepe za ustanovitev lokalnega urada ter ukrepe za zagotovitev operacionalizacije ukrepov za zaščito temeljnih pravic, vključno z napotitvijo spremljevalcev spoštovanja temeljnih pravic, strategije za temeljne pravice v skladu s členom 81 in kodeksa ravnanja v skladu s členom 82. Sporazum o statusu zagotavlja celovito spoštovanje temeljnih pravic med temi operacijami in določa pritožbeni mehanizem. O določbah sporazuma o statusu, ki se nanašajo na prenose podatkov, se je treba posvetovati z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov. Operacije se izvajajo na podlagi operativnega načrta, s katerim soglašajo tudi sodelujoče države članice. Sodelovanje držav članic pri skupnih operacijah na ozemlju tretjih držav je prostovoljno.

Predlog spremembe    364

Predlog uredbe

Člen 74 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  V skladu s členom 77(6) in kadar so na voljo, deluje tudi v okviru delovnih dogovorov, sklenjenih s temi organi v skladu s pravom in politiko Unije. Navedeni delovni dogovori določajo obseg, naravo in namen sodelovanja ter so povezani z upravljanjem operativnega sodelovanja in lahko vključujejo določbe o izmenjavi občutljivih netajnih podatkov in o sodelovanju v okviru sistema EUROSUR v skladu s členom 75(3). Vsi delovni dogovori za izmenjavo tajnih podatkov se sklenejo v skladu s členom 77(6). Agencija spoštuje pravo Unije, vključno z normativi in standardi, ki so del pravnega reda Unije.

4.  V skladu s členom 77(6) in kadar so na voljo, deluje tudi v okviru delovnih dogovorov, sklenjenih s temi organi v skladu s pravom in politiko Unije. Navedeni delovni dogovori določajo obseg, naravo in namen sodelovanja ter so povezani z upravljanjem operativnega sodelovanja in lahko vključujejo določbe o izmenjavi občutljivih netajnih podatkov in o sodelovanju v okviru sistema EUROSUR v skladu s členom 75(3). Vsi delovni dogovori za izmenjavo tajnih podatkov se sklenejo v skladu s členom 77(6). Agencija spoštuje pravo Unije, vključno z normativi in standardi, ki so del pravnega reda Unije. Če ti delovni dogovori zagotavljajo prenos osebnih podatkov, Agencija zahteva predhodno odobritev Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Predlog spremembe    365

Predlog uredbe

Člen 74 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Agencija prispeva k izvajanju mednarodnih sporazumov in nezavezujočih dogovorov o vračanju, sklenjenih med Unijo in tretjimi državami, v okviru politike zunanjega delovanja Unije in v zvezi z zadevami, ki jih zajema ta uredba.

5.  Agencija prispeva k izvajanju mednarodnih sporazumov in sporazumov o ponovnem sprejemu, sklenjenih med Unijo in tretjimi državami, v okviru politike zunanjega delovanja Unije in v zvezi z zadevami, ki jih zajema ta uredba.

Predlog spremembe    366

Predlog uredbe

Člen 74 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Agencija lahko prejme sredstva Unije v skladu z določbami ustreznih instrumentov za podpiranje tretjih držav in v zvezi s tretjimi državami. V tretjih državah lahko začne in financira projekte tehnične pomoči v zvezi z zadevami, ki jih zajema ta uredba, in v skladu s finančnimi pravili, ki se uporabljajo za Agencijo.

6.  Agencija lahko prejme sredstva Unije v skladu z določbami ustreznih instrumentov za podpiranje tretjih držav in v zvezi s tretjimi državami. V tretjih državah lahko na podlagi odobritve Evropskega parlamenta in natančne ocene učinka na temeljne pravice začne in financira projekte tehnične pomoči v zvezi z zadevami, ki jih zajema ta uredba, in v skladu s finančnimi pravili, ki se uporabljajo za Agencijo.

Predlog spremembe    367

Predlog uredbe

Člen 74 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Agencija obvesti Evropski parlament o dejavnostih, ki se izvajajo v skladu s tem členom.

7.  Agencija vsako četrtletje obvesti Evropski parlament o dejavnostih, ki se izvajajo v skladu s tem členom, in zlasti o dejavnostih, ki so povezane s tehnično in operativno pomočjo na področju upravljanja meja in vračanja v tretje države, izmenjavo občutljivih netajnih podatkov s tretjimi državami in napotitvijo uradnikov za zvezo ter vključujejo podrobne informacije o spoštovanju temeljnih pravic in mednarodne zaščite. Agencija objavi vse sporazume, delovne dogovore, pilotne projekte in projekte tehnične pomoči s tretjimi državami.

Predlog spremembe    368

Predlog uredbe

Člen 74 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a.  Agencija zagotovi, da se informacije, posredovane ali razkrite tretjim državam ali mednarodnim organizacijam, obdelujejo le za namene, za katere so bile posredovane ali razkrite, in da lahko posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, svoje pravice uveljavijo tudi v teh tretjih državah ali v zvezi s temi mednarodnimi organizacijami.

Predlog spremembe    369

Predlog uredbe

Člen 75 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Agencija lahko zagotovi pomoč za dejavnosti tretjih držav na področju vračanja in zagotovi usklajevanje ali organizacijo operacij vračanja, med katerimi je več povratnikov iz te tretje države vrnjenih v drugo tretjo državo. Takšne operacije vračanja se lahko organizirajo s sodelovanjem ene ali več držav članic (v nadaljnjem besedilu: mešane operacije vračanja) ali kot nacionalne operacije vračanja, zlasti če to upravičujejo prioritete politike Unije na področju nedovoljene migracije. Sodelujoče države članice in Agencija zagotovijo spoštovanje temeljnih pravic in sorazmerno uporabo sredstev omejevanja med celotno operacijo odstranitve ter predvsem prisotnost nadzornikov prisilne vrnitve in spremljevalcev pri prisilni vrnitvi, ki jih zagotovi tretja država.

črtano

Predlog spremembe    370

Predlog uredbe

Člen 76 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Agencija zagotovi, da se informacije, posredovane ali razkrite tretjim državam, obdelujejo le za namene, za katere so bile posredovane ali razkrite, in da lahko posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, svoje pravice uveljavijo tudi v teh tretjih državah. Zato je prepovedana vsakršna izmenjava informacij na podlagi člena 73(1), pri kateri se tretji državi posredujejo informacije, ki se lahko uporabijo za prepoznavanje oseb ali skupin oseb, katerih prošnje za dostop do mednarodne zaščite so v postopku obravnave ali za katere obstaja resno tveganje, da bodo žrtve mučenja, nečloveškega in ponižujočega ravnanja ali kaznovanja ali katere koli druge kršitve temeljnih pravic.

Predlog spremembe    371

Predlog uredbe

Člen 77 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Komisija ne sklene pogajanj o sporazumih o sodelovanju med Unijo in tretjo državo v skladu s to uredbo, dokler se ne konča ocena stanja na področju temeljnih pravic v tej tretji državi v skladu s členom 72(2a). Ta ocena se vključi v postopek odobritve.

Predlog spremembe    372

Predlog uredbe

Člen 77 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija se v skladu s členom 218(3) PDEU pogaja o sporazumu o statusu iz člena 74(3).

črtano

Predlog spremembe    373

Predlog uredbe

Člen 77 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Komisija po posvetovanju z državami članicami in Agencijo pripravi vzorec sporazuma o statusu, ki vključuje okvir za oceno temeljnih pravic iz točke (a) člena 54(2) za ukrepe, izvedene na ozemlju tretjih držav.

Predlog spremembe    374

Predlog uredbe

Člen 77 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija po posvetovanju z državami članicami in Agencijo pripravi vzorčne določbe za dvostranske in večstranske sporazume iz člena 71(2) in člena 73 za izmenjavo informacij v okviru sistema EUROSUR, kot so določene v členu 76(2).

Komisija po posvetovanju z državami članicami in Agencijo poleg tega pripravi vzorčne določbe za dvostranske in večstranske sporazume iz člena 71(2) in člena 73 za izmenjavo informacij v okviru sistema EUROSUR, kot so določene v členu 76(2). Vzorčne določbe vključujejo podrobne ukrepe, ki zagotavljajo operacionalizacijo zaščitnih ukrepov za temeljne pravice, strategijo za temeljne pravice v skladu s členom 81 in kodeks ravnanja v skladu s členom 82.

Predlog spremembe    375

Predlog uredbe

Člen 77 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija po posvetovanju z Agencijo pripravi vzorec za delovne dogovore iz člena 74.

Komisija po posvetovanju z Agencijo pripravi vzorec za delovne dogovore iz člena 74. Ta vzorec vključuje podrobne ukrepe, ki zagotavljajo operacionalizacijo zaščitnih ukrepov za temeljne pravice, strategijo za temeljne pravice v skladu s členom 81 in kodeks ravnanja v skladu s členom 82.

Predlog spremembe    376

Predlog uredbe

Člen 77 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Zadevne države članice o obstoječih dvostranskih in večstranskih sporazumih iz člena 73(1) uradno obvestijo Komisijo, ki preveri, ali so njihove določbe skladne s to uredbo.

3.  Zadevne države članice o obstoječih dvostranskih in večstranskih sporazumih iz člena 73(1) uradno obvestijo Komisijo, ki o njih obvesti Evropski parlament, Svet in Agencijo ter preveri, ali so njihove določbe skladne s to uredbo.

Predlog spremembe    377

Predlog uredbe

Člen 77 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Pred sklenitvijo novega dvostranskega ali večstranskega sporazuma iz člena 73(1) zadevne države članice o tem uradno obvestijo Komisijo, ki preveri, ali so njegove določbe skladne s to uredbo, in o tem ustrezno obvesti državo članico.

4.  Pred sklenitvijo novega dvostranskega ali večstranskega sporazuma iz člena 73(1) zadevne države članice o tem uradno obvestijo Komisijo, ki o tem obvesti Evropski parlament, Svet in Agencijo ter preveri, ali so njegove določbe skladne s to uredbo, in o tem ustrezno obvesti državo članico.

Predlog spremembe    378

Predlog uredbe

Člen 77 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Agencija pred sklenitvijo kakršnih koli delovnih dogovorov s tretjimi osebami ali tretjimi državami o tem uradno obvesti Komisijo, ki izda predhodno odobritev. Agencija po sklenitvi delovnih dogovorov o tem uradno obvesti Komisijo, ki o tem obvesti Evropski parlament in Svet.

6.  Agencija pred sklenitvijo kakršnih koli delovnih dogovorov s tretjimi osebami ali tretjimi državami o tem uradno obvesti Evropski parlament, Svet in Komisijo. Komisija izda odobritev pred sklenitvijo teh dogovorov. Agencija po sklenitvi delovnih dogovorov o tem uradno obvesti Komisijo, ki o tem obvesti Evropski parlament in Svet.

Predlog spremembe    379

Predlog uredbe

Člen 78 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija lahko v tretje države napoti strokovnjake iz svojega statutarnega osebja kot uradnike za zvezo, ki jim mora biti pri opravljanju njihovih dolžnosti zagotovljena najboljša možna zaščita. Ti so del krajevnih ali regionalnih mrež za sodelovanje uradnikov za zvezo za priseljevanje in strokovnjakov za varnost, ki jih zagotovijo Unija in države članice, vključno z mrežo, vzpostavljeno v skladu z Uredbo (ES) št. 377/2004. Agencija lahko z odločitvijo upravnega odbora določi posebne profile uradnikov za zvezo, kot so uradniki za zvezo za vračanje, odvisno od operativnih potreb v zvezi z zadevno tretjo državo.

1.  Agencija lahko v tretje države napoti strokovnjake iz svojega statutarnega osebja kot uradnike za zvezo, ki jim mora biti pri opravljanju njihovih dolžnosti zagotovljena najboljša možna zaščita. Ti so del krajevnih ali regionalnih mrež za sodelovanje uradnikov za zvezo za priseljevanje in strokovnjakov za varnost, ki jih zagotovijo Unija in države članice, vključno z mrežo, vzpostavljeno v skladu z Uredbo (ES) št. 377/2004. Agencija lahko z odločitvijo upravnega odbora določi posebne profile uradnikov za zvezo, odvisno od operativnih potreb v zvezi z zadevno tretjo državo.

Predlog spremembe    380

Predlog uredbe

Člen 78 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V okviru politike zunanjega delovanja Unije imajo pri napotitvi uradnikov za zvezo prednost tretje države, ki v skladu z analizo tveganja predstavljajo državo izvora ali državo tranzita v zvezi z nezakonitim priseljevanjem. Agencija lahko po načelu vzajemnosti sprejme uradnike za zvezo, ki jih napotijo te tretje države. Upravni odbor na predlog izvršnega direktorja vsako leto sprejme seznam prednostnih nalog. Napotitev uradnikov za zvezo potrdi upravni odbor na podlagi mnenja Komisije.

2.  V okviru politike zunanjega delovanja Unije imajo pri napotitvi uradnikov za zvezo prednost tretje države, ki v skladu z analizo tveganja predstavljajo državo izvora ali državo tranzita v zvezi z nedovoljenimi migracijami. Agencija lahko po načelu vzajemnosti sprejme uradnike za zvezo, ki jih napotijo te tretje države. Upravni odbor na predlog izvršnega direktorja vsako leto sprejme seznam prednostnih nalog. Napotitev uradnikov za zvezo potrdi upravni odbor na podlagi mnenja Komisije.

Predlog spremembe    381

Predlog uredbe

Člen 78 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  V skladu s pravom Unije in spoštovanjem temeljnih pravic so naloge uradnikov za zvezo, ki so uslužbenci Agencije, vzpostavitev in vzdrževanje stikov s pristojnimi organi tretje države, v katero so napoteni, da bi prispevali k preprečevanju in boju zoper nezakonito priseljevanje ter k vračanju oseb v postopku vračanja, vključno z zagotavljanjem tehnične pomoči pri identifikaciji državljanov tretjih držav in pridobitvi potovalnih dokumentov. Ti uradniki za zvezo se podrobno usklajujejo z delegacijami Unije in po potrebi z misijami in operacijami SVOP.

3.  V skladu s pravom Unije in spoštovanjem temeljnih pravic so naloge uradnikov za zvezo, ki so uslužbenci Agencije, vzpostavitev in vzdrževanje stikov s pristojnimi organi tretje države, v katero so napoteni, da bi prispevali k preprečevanju in boju zoper nedovoljene migracije ter k vračanju oseb v postopku vračanja, vključno z zagotavljanjem tehnične pomoči pri identifikaciji državljanov tretjih držav in pridobitvi potovalnih dokumentov. Ti uradniki za zvezo se tesno usklajujejo z delegacijami Unije. Če je to mogoče, imajo pisarne v isti stavbi. Uradniki Agencije za zvezo prispevajo k oceni učinka operacij Agencije in njenega sodelovanja s tretjimi državami na temeljne pravice ter o svoji oceni poročajo izvršnemu direktorju in uradniku za temeljne pravice.

Predlog spremembe    382

Predlog uredbe

Člen 79 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija lahko ob soglasju zadevnih držav članic povabi opazovalce iz institucij, organov, uradov ali agencij Unije ali mednarodnih organizacij ter misij in operacij SVOP, da sodelujejo pri njenih dejavnostih, zlasti pri skupnih operacijah, pilotnih projektih, analizi tveganja in usposabljanju, če je njihova prisotnost v skladu s cilji teh dejavnosti ter lahko prispeva k izboljšanju sodelovanja in izmenjavi najboljših praks, ne da bi vplivala na splošno varnost teh dejavnosti. Opazovalci lahko sodelujejo pri analizi tveganja in usposabljanju samo na podlagi soglasja zadevnih držav članic. Kar zadeva skupne operacije in pilotne projekte, je sodelovanje opazovalcev mogoče samo ob soglasju države članice gostiteljice. Podrobna pravila o sodelovanju opazovalcev se vključijo v operativni načrt. Ti opazovalci se pred sodelovanjem pri dejavnostih Agencije udeležijo ustreznih usposabljanj, ki jih organizira Agencija.

1.  Agencija lahko ob soglasju zadevnih držav članic povabi opazovalce iz institucij, organov, uradov ali agencij Unije ali mednarodnih organizacij, da sodelujejo pri njenih dejavnostih, zlasti pri skupnih operacijah, pilotnih projektih, analizi tveganja in usposabljanju, če je njihova prisotnost v skladu s cilji teh dejavnosti ter lahko prispeva k izboljšanju sodelovanja in izmenjavi najboljših praks, ne da bi vplivala na splošno varnost teh dejavnosti ali pomenila tveganje za temeljne pravice. Opazovalci lahko sodelujejo pri analizi tveganja in usposabljanju samo na podlagi soglasja zadevnih držav članic. Kar zadeva skupne operacije in pilotne projekte, je sodelovanje opazovalcev mogoče samo ob soglasju države članice gostiteljice. Podrobna pravila o sodelovanju opazovalcev se vključijo v operativni načrt. Ti opazovalci se pred sodelovanjem pri dejavnostih Agencije udeležijo ustreznih usposabljanj, ki jih organizira Agencija.

Predlog spremembe    383

Predlog uredbe

Člen 79 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Poleg tega lahko Agencija v dogovoru z zadevnimi državami članicami povabi opazovalce iz tretjih držav, da sodelujejo pri njenih dejavnostih na zunanjih mejah iz člena 37, operacijah vračanja iz člena 51, posredovanjih za vračanje iz člena 54 in usposabljanju iz člena 62, če je njihova prisotnost v skladu s cilji teh dejavnosti ter lahko prispeva k izboljšanju sodelovanja in izmenjavi najboljših praks, ne da bi vplivala na splošno varnost teh dejavnosti. Sodelovanje teh opazovalcev pri dejavnostih iz členov 37, 43, 51 in 62 je mogoče samo ob soglasju zadevnih držav članic, pri dejavnostih iz členov 37 in 54 pa samo ob soglasju države članice gostiteljice. Podrobna pravila o sodelovanju opazovalcev se vključijo v operativni načrt. Ti opazovalci se pred sodelovanjem pri dejavnostih Agencije udeležijo ustreznih usposabljanj, ki jih organizira Agencija. Med sodelovanjem v teh dejavnostih morajo spoštovati kodekse ravnanja Agencije.

2.  Poleg tega lahko Agencija v dogovoru z zadevnimi državami članicami povabi opazovalce iz tretjih držav, da sodelujejo pri njenih dejavnostih na zunanjih mejah iz člena 37, operacijah vračanja iz člena 51, posredovanjih za vračanje iz člena 54 in usposabljanju iz člena 62, če je njihova prisotnost v skladu s cilji teh dejavnosti ter lahko prispeva k izboljšanju sodelovanja in izmenjavi najboljših praks, ne da bi vplivala na splošno varnost teh dejavnosti ali varnost državljanov tretjih držav in pravico do azila. Sodelovanje teh opazovalcev je mogoče samo ob soglasju zadevnih držav članic. Podrobna pravila o sodelovanju opazovalcev se vključijo v operativni načrt. Ti opazovalci se pred sodelovanjem pri dejavnostih Agencije udeležijo ustreznih usposabljanj, ki jih organizira Agencija. Med sodelovanjem v teh dejavnostih morajo spoštovati kodekse ravnanja Agencije.

Predlog spremembe    384

Predlog uredbe

Člen 80 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija prevzame in upravlja sistem za lažne in prave dokumente na spletu (sistem FADO), ki je podatkovna zbirka, ki vsebuje informacije o pristnih potovalnih dokumentih in dokumentih za prebivanje, ki jih izdajo države članice, tretje države, teritorialne enote, mednarodne organizacije in drugi subjekti, subjekti mednarodnega prava, ter informacije o njihovih ponaredkih. Sistem FADO ne vsebuje osebnih podatkov.

Agencija prevzame in upravlja podatkovno zbirko lažnih in pravih dokumentov na spletu (sistem FADO), vzpostavljeno s Skupnim ukrepom 98/700/PNZ, ki je podatkovna zbirka, ki vsebuje informacije o pristnih potovalnih dokumentih in dokumentih za prebivanje, ki jih izdajo države članice, tretje države, teritorialne enote, mednarodne organizacije in drugi subjekti, subjekti mednarodnega prava, ter informacije o njihovih ponaredkih. Sistem FADO ne vsebuje osebnih podatkov.

Predlog spremembe    385

Predlog uredbe

Poglavje 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Skupni parlamentarni nadzor

 

Člen 80a

 

Skupni parlamentarni nadzor

 

1.  Da bi zagotovili parlamentarni nadzor Agencije in upoštevali cilj deljene odgovornosti na ravni Unije in nacionalni ravni, kot je opisano v členu 7, funkcije nadzora, ki jih ta uredba priznava Evropskemu parlamentu, dopolnjuje nadzor, ki ga izvaja skupina za skupni parlamentarni nadzor, ki so jo skupaj ustanovili nacionalni parlamenti in pristojni odbor Evropskega parlamenta.

 

2.  Evropski parlament in nacionalni parlamenti v skladu s členom 9 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen PEU in PDEU, skupaj določijo organiziranost in poslovnik skupine za skupni parlamentarni nadzor. Poslovnik vsebuje določbe glede obravnavanja in dostopa do tajnih podatkov in občutljivih netajnih podatkov v skladu s členom 91 te uredbe. Poslovnik med drugim vsebuje tudi določbe glede pogostosti in kraja sestankov, postopka za določanje dnevnega reda, jasne določbe o odločanju, sestavi skupine za skupni parlamentarni nadzor in informacije o sopredsedujočih skupini za skupni parlamentarni nadzor, ki se dodelijo pristojnemu odboru Evropskega parlamenta in državi članici, ki predseduje Svetu Evropske unije v skladu z odstavkom 3(b) tega člena. Člane skupine za skupni parlamentarni nadzor izberejo njihovi nacionalni parlamenti na podlagi njihovega strokovnega znanja o upravljanju meja in Agenciji ter imajo, če je to mogoče, fiksen mandat, ki traja do konca mandata v njihovem parlamentu. Evropski parlament zagotovi sekretariat skupine za skupni parlamentarni nadzor.

 

3.  Skupina za skupni parlamentarni nadzor politično spremlja, kako Agencija izpolnjuje svoje naloge in kako države članice izpolnjujejo svoje odgovornosti v skladu s to uredbo. Za namene prvega pododstavka:

 

(a)  predsednik upravnega odbora in izvršni direktor nastopita pred skupino za skupni parlamentarni nadzor na njeno zahtevo, da bi razpravljali o zadevah, povezanih z dejavnostmi iz prvega pododstavka;

 

(b)  država članica, ki predseduje Svetu Evropske unije v času seje skupine za skupni parlamentarni nadzor, nastopi pred to skupino na njeno zahtevo, da bi razpravljali o zadevah, povezanih z dejavnostmi iz prvega pododstavka; če ta država članica ne sodeluje pri evropski mejni in obalni straži, odgovornost prevzame prva država članica, ki za njo predseduje Svetu Evropske unije in sodeluje pri evropski mejni in obalni straži;

 

(c)  skupina za skupni parlamentarni nadzor se lahko odloči, da bo na svoje seje povabila druge ustrezne osebe, kot sta predstavnik posvetovalnega foruma in uradnik za temeljne pravice, da bi razpravljali o splošnih zadevah v zvezi z varstvom temeljnih pravic.

 

4.  Agencija vse dokumente, ki jih posreduje Evropskemu parlamentu, posreduje skupini za skupni parlamentarni nadzor. Države članice vsako leto obvestijo skupino za skupni parlamentarni nadzor o izpolnjevanju svojih obveznosti iz te uredbe.

 

Agencija v skladu z Uredbo (ES) št. 1049/2001 skupini za skupni parlamentarni nadzor na njeno zahtevo zagotovi kateri koli drug dokument, če je ta potreben za izpolnjevanje njenih nalog v zvezi s političnim spremljanjem dejavnosti Agencije. Države članice zagotovijo skupini za skupni parlamentarni nadzor katere koli nadaljnje informacije, ki jih zahteva, ob upoštevanju svojih obveznosti v zvezi z diskretnostjo in zaupnostjo.

 

5.  Skupina za skupni parlamentarni nadzor lahko pripravi povzetek sklepov o političnem spremljanju evropske mejne in obalne straže, te sklepe pa predloži Evropskemu parlamentu in nacionalnim parlamentom. Evropski parlament te sklepe posreduje v vednost Svetu, Komisiji in Agenciji.

Predlog spremembe    386

Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Evropska mejna in obalna straža pri opravljanju svojih nalog iz te uredbe zagotovi varstvo temeljnih pravic v skladu z ustreznim pravom Unije, zlasti z Listino, ustreznim mednarodnim pravom, vključno z Ženevsko konvencijo o statusu beguncev iz leta 1951, njenim protokolom iz leta 1967 in obveznostmi v zvezi z dostopom do mednarodne zaščite, zlasti z načelom nevračanja.

Evropska mejna in obalna straža pri opravljanju svojih nalog iz te uredbe zagotovi varstvo temeljnih pravic v skladu z ustreznim pravom Unije, zlasti z Listino in ustreznim mednarodnim pravom, vključno z Ženevsko konvencijo o statusu beguncev iz leta 1951, njenim protokolom iz leta 1967, Konvencijo o otrokovih pravicah in obveznostmi v zvezi z dostopom do mednarodne zaščite, zlasti z načelom nevračanja.

Predlog spremembe    387

Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za ta namen Agencija pripravi, nadalje razvija in izvaja strategijo za temeljne pravice, vključno z učinkovitim mehanizmom za spremljanje spoštovanja temeljnih pravic pri vseh dejavnostih Agencije.

Za ta namen Agencija, če to odobri uradnik za temeljne pravice, pripravi, nadalje razvija in izvaja strategijo in akcijski načrt za temeljne pravice, vključno z učinkovitim mehanizmom za spremljanje spoštovanja temeljnih pravic pri vseh dejavnostih Agencije. O izvajanju strategije in akcijskega načrta poroča uradnik za temeljne pravice v skladu s členom 107(2).

Predlog spremembe    388

Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Evropska mejna in obalna straža pri opravljanju svojih nalog zagotovi, da se nobena oseba ne izkrca v državo, ki krši načelo nevračanja, prisili k vstopu vanjo, vodi ali kako drugače preda oziroma vrne organom take države, v kateri obstaja tveganje izgona ali vrnitve v drugo državo, ki krši navedeno načelo.

2.  Evropska mejna in obalna straža pri opravljanju svojih nalog zagotovi, da se nobena oseba ne izkrca v državo, ki krši načelo nevračanja, prisili k vstopu vanjo, vodi ali kako drugače preda oziroma vrne organom take države, v kateri med drugim obstaja resna nevarnost, da bo podvržena smrtni kazni, mučenju, preganjanju ali drugemu nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju, ali v kateri bi bilo njeno življenje ali svoboda ogrožena zaradi rase, vere, narodnosti, spolne usmerjenosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali zaradi političnega prepričanja, ali države, ki krši načelo nevračanja ali v kateri obstaja tveganje izgona, odstranitve, izročitve drugi državi ali vrnitve v drugo državo, ki krši navedeno načelo.

Predlog spremembe    389

Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Evropska mejna in obalna straža pri opravljanju svojih nalog upošteva posebne potrebe otrok, mladoletnikov brez spremstva, invalidov, žrtev trgovine z ljudmi, oseb, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo, oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, oseb v stiski na morju in drugih oseb v posebej ranljivem položaju.

Evropska mejna in obalna straža pri opravljanju svojih nalog upošteva in obravnava posebne potrebe otrok, mladoletnikov brez spremstva, invalidov, žrtev trgovine z ljudmi, oseb, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo, oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, oseb v stiski na morju in drugih oseb v posebej ranljivem položaju.

Predlog spremembe    390

Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Agencija pri opravljanju svojih nalog, odnosih z državami članicami in sodelovanju s tretjimi državami upošteva poročila posvetovalnega foruma iz člena 70 in uradnika za temeljne pravice.

4.  Agencija pri opravljanju vseh svojih nalog, vključno z nadaljnjim razvojem in izvajanjem učinkovitega mehanizma za spremljanje spoštovanja temeljnih pravic, pri odnosih z državami članicami in sodelovanju s tretjimi državami upošteva poročila posvetovalnega foruma iz člena 70 in uradnika za temeljne pravice.

Predlog spremembe    391

Predlog uredbe

Člen 83 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Članom skupin, napotenih iz stalne enote Evropske mejne in obalne straže, se omogoči opravljanje vseh nalog in izvajanje vseh pooblastil v zvezi z nadzorom meje in vračanjem ter vseh nalog in pooblastil, potrebnih za uresničevanje ciljev Uredbe (EU) 2016/399 in Direktive 2008/115/ES.

1.  Članom skupin, napotenih iz stalne enote Evropske mejne in obalne straže, se omogoči opravljanje vseh nalog in izvajanje vseh pooblastil v zvezi z nadzorom meje in vračanjem ter vseh nalog in pooblastil, potrebnih za uresničevanje ciljev uredb (EU) št. 656/2014 in (EU) 2016/399 ter Direktive 2008/115/ES.

Predlog spremembe    392

Predlog uredbe

Člen 83 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Člani skupin opravljajo svoje naloge in izvajajo svoja pooblastila v skladu s pravom Unije in mednarodnim pravom, pri čemer upoštevajo temeljne pravice in nacionalno pravo države članice gostiteljice.

2.  Člani skupin opravljajo svoje naloge in izvajajo svoja pooblastila v skladu s pravom Unije in mednarodnim pravom, pri čemer vedno zagotavljajo spoštovanje temeljnih pravic in upoštevajo nacionalno pravo države članice gostiteljice.

Predlog spremembe    393

Predlog uredbe

Člen 83 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Država članica gostiteljica lahko pri določanju operativnega načrta omeji izvršilna pooblastila članov skupin v skladu z nacionalno zakonodajo ali operativnimi postopki med operacijami. Posebna izvršna pooblastila, ki jih lahko izvajajo člani skupin, so predstavljena v operativnem načrtu, kot je določeno v členu 39.

Predlog spremembe    394

Predlog uredbe

Člen 83 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člani napotenih skupin, sestavljenih iz statutarnih operativnih uslužbencev, ali skupin, napotenih po dolgotrajni dodelitvi iz države članice v Agencijo, nosijo pri opravljanju svojih nalog in izvrševanju svojih pooblastil, kadar je primerno, uniformo stalne enote evropske mejne in obalne straže. Člani skupin, napotenih iz držav članic za kratkoročno obdobje, nosijo med opravljanjem nalog in izvajanjem pooblastil, kadar je primerno, lastne uniforme.

Člani napotenih skupin, sestavljenih iz statutarnih operativnih uslužbencev, ali skupin, napotenih po dolgotrajni dodelitvi iz države članice v Agencijo, nosijo pri opravljanju svojih nalog in izvrševanju svojih pooblastil uniformo stalne enote evropske mejne in obalne straže. Člani skupin, napotenih iz držav članic za kratkoročno obdobje, nosijo med opravljanjem nalog in izvajanjem pooblastil lastne uniforme.

Predlog spremembe    395

Predlog uredbe

Člen 83 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Člani skupin lahko med opravljanjem svojih nalog in izvajanjem svojih pooblastil uporabijo silo, vključno s službenim orožjem, strelivom in opremo, na podlagi soglasja matične države članice in države članice gostiteljice ali v primeru osebja Agencije na podlagi soglasja Agencije, v prisotnosti mejnih policistov države članice gostiteljice in v skladu z njenim nacionalnim pravom. Država članica lahko na podlagi soglasja matične države članice ali Agencije, kadar je primerno, člane skupin pooblasti, da uporabijo silo, kadar mejni policisti države članice gostiteljice niso prisotni.

6.  Člani skupin lahko med opravljanjem svojih nalog in izvajanjem svojih pooblastil uporabijo silo, vključno s službenim orožjem, strelivom in opremo, na podlagi soglasja matične države članice in države članice gostiteljice ali v primeru osebja Agencije na podlagi soglasja Agencije in države članice gostiteljice, v prisotnosti mejnih policistov države članice gostiteljice in v skladu z njenim nacionalnim pravom. Država članica lahko na podlagi soglasja matične države članice ali Agencije, kadar je primerno, člane skupin pooblasti, da uporabijo silo, kadar mejni policisti države članice gostiteljice niso prisotni.

Predlog spremembe    396

Predlog uredbe

Člen 83 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Službeno orožje, strelivo in oprema se lahko uporabijo za zakonito samoobrambo in zakonito obrambo članov skupin ali drugih oseb v skladu z nacionalnim pravom države članice gostiteljice.

7.  Službeno orožje, strelivo in oprema se lahko uporabijo za zakonito samoobrambo in zakonito obrambo članov skupin ali drugih oseb v skladu z nacionalnim pravom države članice gostiteljice ter mednarodnim pravom o človekovih pravicah in Listino o temeljnih pravicah.

Predlog spremembe    397

Predlog uredbe

Člen 83 – odstavek 8 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za namene te uredbe država članica gostiteljica članom skupin dovoli vpogled v evropske zbirke podatkov, če je to potrebno za izpolnjevanje operativnih ciljev, določenih v operativnem načrtu o mejni kontroli, varovanju meje in vračanju. Države članice gostiteljice jim lahko tudi dovolijo vpogled v svoje nacionalne zbirke podatkov, kadar je to potrebno za isti namen. Države članice poskrbijo za to, da dejansko in učinkovito omogočijo dostop do takih zbirk podatkov. Člani skupin imajo vpogled samo v tiste podatke, ki jih potrebujejo za opravljanje svojih nalog in izvajanje svojih pooblastil. Država članica gostiteljica pred napotitvijo članov skupin Agencijo obvesti o nacionalnih in evropskih zbirkah podatkov, katerih uporaba je dovoljena. Agencija zagotovi dostopnost teh informacij vsem državam članicam, ki sodelujejo pri napotitvi.

Za namene te uredbe država članica gostiteljica članom skupin dovoli vpogled v evropske zbirke podatkov, če je to potrebno za izpolnjevanje operativnih ciljev, določenih v operativnem načrtu o mejni kontroli, varovanju meje in vračanju, v skladu z zakonodajnimi instrumenti za vzpostavitev takih zbirk podatkov. Države članice gostiteljice jim lahko tudi dovolijo vpogled v svoje nacionalne zbirke podatkov, kadar je to potrebno za isti namen. Države članice poskrbijo za to, da dejansko in učinkovito omogočijo dostop do takih zbirk podatkov. Člani skupin imajo vpogled samo v tiste podatke, ki jih nujno potrebujejo za opravljanje svojih nalog in izvajanje svojih pooblastil. Država članica gostiteljica pred napotitvijo članov skupin Agencijo obvesti o nacionalnih in evropskih zbirkah podatkov, katerih uporaba je dovoljena. Agencija zagotovi dostopnost teh informacij vsem državam članicam, ki sodelujejo pri napotitvi.

Predlog spremembe    398

Predlog uredbe

Člen 83 – odstavek 8 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Organi države članice gostiteljice so upravljavci podatkov za obdelavo vseh osebnih podatkov, ki jih zberejo ali obdelajo člani skupin med opravljanjem svojih nalog in izvajanjem svojih pooblastil.

Predlog spremembe    399

Predlog uredbe

Člen 85 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Brez poseganja v člen 94, kadar člani skupin delujejo v državi članici gostiteljici, je ta država članica v skladu s svojim nacionalnim pravom odgovorna za vso škodo, ki jo ti povzročijo pri izvajanju operacij.

1.  Brez poseganja v člen 94 ter člen 96(-1) in (-1a), kadar člani skupin delujejo v državi članici gostiteljici, je ta država članica v skladu s svojim nacionalnim pravom odgovorna za vso škodo, ki jo ti povzročijo pri izvajanju operacij.

Predlog spremembe    400

Predlog uredbe

Člen 86 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Brez poseganja v člen 94, so člani skupin med izvajanjem skupne operacije, pilotnega projekta, napotitve v podporno skupino za upravljanje migracij, hitrim posredovanjem na mejah, operacijo vračanja ali posredovanjem za vračanje, obravnavani enako kot uradniki države članice gostiteljice v primeru storitve kaznivih dejanj proti njim ali če kaznivo dejanje storijo sami.

Člani skupin, vključno s statutarnimi uslužbenci Agencije, so med izvajanjem skupne operacije, pilotnega projekta, napotitve v podporno skupino za upravljanje migracij, hitrim posredovanjem na mejah, operacijo vračanja ali posredovanjem za vračanje obravnavani enako kot uradniki države članice gostiteljice v primeru storitve kaznivih dejanj proti njim ali če kaznivo dejanje storijo sami.

Predlog spremembe    401

Predlog uredbe

Člen 87 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija pri obdelavi osebnih podatkov uporablja [Uredbo (ES) št. 45/2001].

1.  Agencija pri obdelavi osebnih podatkov uporablja Uredbo (EU) št. 2018/1725.

Predlog spremembe    402

Predlog uredbe

Člen 87 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Upravni odbor sprejme potrebne upravne ukrepe, na podlagi katerih Agencija uporablja [Uredbo (ES) št. 45/2001], vključno z ukrepi v zvezi z uradno osebo za varstvo podatkov v Agenciji.

2.  Upravni odbor sprejme potrebne izvedbene ukrepe, na podlagi katerih Agencija uporablja Uredbo (EU) 2018/1725, vključno z izvedbenimi ukrepi v zvezi z uradno osebo za varstvo podatkov v Agenciji, zlasti da bi se tej osebi omogočilo opravljanje njenih nalog, dolžnosti in pooblastil.

Predlog spremembe    403

Predlog uredbe

Člen 87 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija lahko prenese osebne podatke organu tretje države ali mednarodni organizaciji v skladu z določbami [Uredbe (ES) št. 45/2001], če je tak prenos potreben za izvajanje nalog Agencije na področju dejavnosti vračanja. Če v okviru organiziranja dejavnosti vračanja država članica osebnih podatkov o osebah v postopku vračanja ne posreduje prevozniku, lahko to pod enakimi pogoji stori Agencija. Pri uporabi [člena 25(1)(c)] [Uredbe (ES) št. 45/2001] se [člen 19] Uredbe ne uporablja za obdelavo podatkov za namene vračanja s strani Agencije, dokler postopek vračanja državljana tretje države ni zaključen. Agencija lahko določi notranja pravila o omejitvi uporabe pravic iz [členov 17 in 18] [Uredbe (ES) št. 45/2011] za posamezne primere, če bi lahko izvajanje take pravice ogrozilo postopek vračanja.

3.  Agencija lahko prenese osebne podatke organu tretje države ali mednarodni organizaciji v skladu z določbami [Uredbe (ES) št. 45/2001], če je tak prenos potreben za izvajanje nalog Agencije na področju dejavnosti vračanja. Če v okviru organiziranja dejavnosti vračanja država članica osebnih podatkov o osebah v postopku vračanja ne posreduje prevozniku, lahko to pod enakimi pogoji stori Agencija. V skladu s členom 25(1)(c) Uredbe (EU) 2018/1725 lahko Agencija določi notranja pravila o omejitvi uporabe pravic iz členov 17 in 18 te uredbe za posamezne primere, če bi lahko izvajanje take pravice ogrozilo postopek vračanja. Take omejitve spoštujejo bistvo pravice do varstva osebnih podatkov in pravico do zasebnega in družinskega življenja ter so potrebne in sorazmerne zastavljenemu cilju, ob upoštevanju tveganj za te pravice zadevne osebe.

Predlog spremembe    404

Predlog uredbe

Člen 87 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Prepovedana je vsakršna izmenjava informacij, pri kateri se tretji državi posredujejo informacije, ki bi jih lahko uporabila za prepoznavanje oseb ali skupin oseb, katerih prošnje za dostop do mednarodne zaščite so ali so bile v postopku obravnave ali za katere obstaja resno tveganje, da bodo žrtve mučenja, nečloveškega in ponižujočega ravnanja ali kaznovanja ali katere koli druge kršitve temeljnih pravic. Agencija tretji državi ne razkrije, da je oseba zaprosila za mednarodno zaščito.

Predlog spremembe    405

Predlog uredbe

Člen 87 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Nadaljnji prenos ali drugo posredovanje informacij, izmenjanih na podlagi te uredbe, tretjim državam ali tretjim osebam sta prepovedana.

Predlog spremembe    406

Predlog uredbe

Člen 87 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 87a

 

Viri osebnih podatkov in lastništvo podatkov

 

1.  Agencija lahko obdeluje osebne podatke, ki so povezani z njenimi nalogami, kot je določeno v tej uredbi, in jih pridobi od:

 

(a)  držav članic;

 

(b)  uslužbencev Agencije;

 

(c)  stalne enote evropske mejne in obalne straže;

 

(d)  drugih organov, agencij in uradov Unije, zlasti tistih iz člena 96(1);

 

(e)  tretjih držav ali mednarodnih organizacij;

 

(f)  javnih virov.

 

2.  Stranka, ki zagotavlja osebne podatke, ohrani lastništvo nad temi podatki in je odgovorna za njihovo točnost. Če osebne podatke zagotovijo viri iz točk (b), (e) in (f) odstavka 1, je zanje odgovorna Agencija.

 

3.  Agencija oceni informacije iz javnih virov v skladu s temi načeli:

 

(a)  zanesljivost vira informacij se oceni z uporabo teh oznak za oceno vira:

 

(A):  kadar ni dvoma o verodostojnosti, zanesljivosti in pristojnosti vira ali če je informacijo posredoval vir, ki se je vedno izkazal za zanesljivega;

 

(B):  kadar informacije posreduje vir, ki se je večinoma izkazal za zanesljivega;

 

(C):  kadar informacije posreduje vir, ki se je večinoma izkazal za nezanesljivega;

 

(X):  kadar zanesljivosti vira ni mogoče oceniti;

 

(b)  točnost informacij se oceni z uporabo teh oznak za oceno informacij:

 

(1):  nedvomno točne informacije;

 

(2):  informacije, ki so viru znane osebno, ne pa tudi uradniku, ki jih prenese naprej;

 

(3):  informacije, ki viru niso znane osebno, a jih potrjujejo druge zabeležene informacije;

 

(4):  informacije, ki viru niso znane osebno in ki jih ni mogoče potrditi.

Predlog spremembe    407

Predlog uredbe

Člen 88 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija lahko osebne podatke obdela samo za naslednje namene:

1.  Agencija lahko osebne podatke obdela samo, če je to nujno potrebno za naslednje namene:

Predlog spremembe    408

Predlog uredbe

Člen 88 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  za opravljanje svojih nalog, ki vključujejo organizacijo in usklajevanje skupnih operacij, pilotnih projektov in hitrih posredovanj na mejah, ter v okviru podpornih skupin za upravljanje migracij v skladu s;

(a)  za opravljanje svojih nalog glede skupnih operacij, pilotnih projektov in hitrih posredovanj na mejah ter v okviru podpornih skupin za upravljanje migracij, kot je določeno v tej uredbi;

Predlog spremembe    409

Predlog uredbe

Člen 88 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  za omogočanje lažje izmenjave informacij z državami članicami, uradom EASO, Europolom ali Eurojustom v skladu s členom 89;

(c)  za omogočanje lažje izmenjave informacij z državami članicami, [Agencijo Evropske unije za azil], Europolom ali Eurojustom v skladu s členom 89;

Predlog spremembe    410

Predlog uredbe

Člen 88 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Država članica ali druga agencija Unije, ki Agenciji zagotavlja osebne podatke, določi namen ali namene, za katere se ti podatki obdelajo, kot je navedeno v odstavku 1. Agencija lahko te osebne podatke obdela za druge namene, ki tudi sodijo v odstavek 1, le, če jo za to pooblasti subjekt, ki je zagotovil osebne podatke.

2.  Država članica ali druga agencija Unije, ki Agenciji zagotavlja osebne podatke, določi namen ali namene, za katere se ti podatki obdelajo, kot je navedeno v odstavku 1. Agencija lahko te osebne podatke obdela za druge namene, ki tudi sodijo v odstavek 1, le, če jo za to pooblasti subjekt, ki je zagotovil osebne podatke, in šele po oceni, da je sprememba namena za tako obdelovanje v skladu z načeloma varstva podatkov, tj. nujnostjo in sorazmernostjo. Agencija pri obdelavi osebnih podatkov v skladu s tem odstavkom vodi pisne evidence ocene skladnosti za vsak primer posebej.

Predlog spremembe    411

Predlog uredbe

Člen 88 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  V ustrezno utemeljenih primerih lahko Agencija z izvedbenimi ukrepi, sprejetimi v skladu s členom 87(2), omeji uporabo informacij in osebnih podatkov, pridobljenih iz odprtih virov, za države članice, organe Unije, tretje države in mednarodne organizacije.

Predlog spremembe    412

Predlog uredbe

Člen 89 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija obdela zgolj naslednje kategorije osebnih podatkov, ki jih zberejo in Agenciji posredujejo države članice, njeno osebje ali urad EASO, Europol ali Eurojust v okviru skupnih operacij, pilotnih projektov in hitrih posredovanj na mejah ter podporne skupine za upravljanje migracij:

1.  Agencija obdela zgolj naslednje kategorije osebnih podatkov, ki jih zberejo in Agenciji posredujejo države članice, njeno osebje, člani stalne enote evropske mejne in obalne straže, [Agencija Evropske unije za azil], Europol ali Eurojust v okviru skupnih operacij, pilotnih projektov in hitrih posredovanj na mejah ter podporne skupine za upravljanje migracij:

Predlog spremembe    413

Predlog uredbe

Člen 89 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  osebne podatke o osebah, za katere pristojni organi držav članic in urad EASO, Europol ali Eurojust utemeljeno sumijo, da so vpletene v čezmejni kriminal, vključno s tihotapljenjem migrantov, trgovino z ljudmi ali terorizmom;

(a)  osebne podatke o osebah, za katere pristojni organi držav članic in [Agencija Evropske unije za azil], Europol ali Eurojust utemeljeno sumijo, da so vpletene v čezmejni kriminal;

Predlog spremembe    414

Predlog uredbe

Člen 89 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  kadar je izmenjava podatkov z uradom EASO, Europolom ali Eurojustom nujna, da jih uporabijo v skladu s svojimi pooblastili in s členom 69;

(a)  kadar je izmenjava podatkov z [Agencijo Evropske unije za azil], Europolom ali Eurojustom nujna, da jih uporabijo v skladu s svojimi pooblastili in s členom 69;

Predlog spremembe    415

Predlog uredbe

Člen 89 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  v posebnih primerih, kadar Agencija ugotovi, da osebne podatke, ki se obdelujejo pri izpolnjevanju njenih nalog, organi kazenskega pregona nujno potrebujejo za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona hudih kaznivih dejanj.

(e)  v posebnih primerih, kadar Agencija ugotovi, da prenos osebnih podatkov, ki se obdelujejo pri izpolnjevanju njenih nalog, organi kazenskega pregona nujno potrebujejo za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona hudih kaznivih dejanj.

Predlog spremembe    416

Predlog uredbe

Člen 89 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Osebni podatki se izbrišejo takoj, ko so bili posredovani uradu EASO, Europolu in Eurojustu ali pristojnim organom držav članic oziroma ko so bili uporabljeni za pripravo analiz tveganja. Obdobje hrambe v nobenem primeru ne presega 90 dni od datuma, ko so bili podatki zbrani. Rezultati analiz tveganja ne vsebujejo osebnih podatkov. Določbe tega odstavka se ne uporabljajo za podatke, ki se obdelujejo za namene izvajanja nalog v zvezi z vračanjem.

3.  Osebni podatki se izbrišejo takoj, ko so bili posredovani [Agenciji Evropske unije za azil], Europolu in Eurojustu ali pristojnim organom držav članic oziroma ko so bili uporabljeni za pripravo analiz tveganja. Obdobje hrambe v nobenem primeru ne presega 90 dni od datuma, ko so bili podatki zbrani. Rezultati analiz tveganja ne vsebujejo osebnih podatkov. Določbe tega odstavka se ne uporabljajo za podatke, ki se obdelujejo za namene izvajanja nalog v zvezi z vračanjem.

Predlog spremembe    417

Predlog uredbe

Člen 89 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Prepovedana je vsakršna izmenjava informacij, pri kateri se tretji državi posredujejo informacije, ki bi jih lahko uporabila za prepoznavanje oseb ali skupin oseb, katerih prošnje za dostop do mednarodne zaščite so v postopku obravnave ali za katere obstaja resno tveganje, da bodo žrtve mučenja, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja ali katere koli druge kršitve temeljnih pravic.

Predlog spremembe    418

Predlog uredbe

Člen 90 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če nacionalna slika razmer zahteva obdelavo osebnih podatkov, se ti podatki obdelujejo v skladu z ustrezno zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi o varstvu podatkov. Vsaka država članica imenuje organ, ki se šteje za upravljavca v skladu s členom 4(7) Uredbe (EU) 2016/679 in ki ima osrednjo pristojnost za obdelavo podatkov v tej državi članici. Vsaka država članica posreduje kontaktne podatke tega organa Komisiji.

1.  Če nacionalna slika razmer zahteva obdelavo osebnih podatkov, se ti podatki obdelujejo v skladu z ustrezno zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi o varstvu podatkov. Vsaka država članica imenuje organ, ki se šteje za upravljavca v skladu s členom 4(7) Uredbe (EU) 2016/679 in ki ima osrednjo pristojnost za obdelavo osebnih podatkov v tej državi članici. Vsaka država članica posreduje kontaktne podatke tega organa Komisiji.

Predlog spremembe    419

Predlog uredbe

Člen 90 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Identifikacijske številke ladij in zrakoplovov so edini osebni podatki, ki se lahko obdelujejo v okviru evropske in specifičnih slik razmer.

2.  Identifikacijske številke ladij in zrakoplovov so edini osebni podatki, ki se smejo obdelovati v okviru evropske in specifičnih slik razmer.

Predlog spremembe    420

Predlog uredbe

Člen 90 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Obseg vsake izmenjave osebnih podatkov s tretjimi državami v okviru sistema EUROSUR je strogo omejen na tisto, kar je nujno potrebno za namene te uredbe. Ta izmenjava poteka v skladu Uredbo (EU) 2016/679 in ustreznimi nacionalnimi predpisi o varstvu podatkov.

3.  Obseg vsake izmenjave osebnih podatkov s tretjimi državami v okviru sistema EUROSUR je strogo omejen na tisto, kar je nujno potrebno za namene te uredbe. Ta izmenjava poteka v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 ali Direktivo (EU) 2016/680, kakor je ustrezno, in ustreznimi nacionalnimi predpisi o varstvu podatkov.

Predlog spremembe    421

Predlog uredbe

Člen 90 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Prepovedana je vsakršna izmenjava informacij na podlagi člena 73(2), člena 74(3) in člena 75(3), pri kateri se tretji državi posredujejo informacije, ki bi jih lahko uporabila za prepoznavanje oseb ali skupin oseb, katerih prošnje za dostop do mednarodne zaščite so v postopku obravnave ali za katere obstaja resno tveganje, da bodo žrtve mučenja, nečloveškega in ponižujočega ravnanja ali kaznovanja ali katere koli druge kršitve temeljnih pravic.

4.  Prepovedana je vsakršna izmenjava informacij, pri kateri se tretji državi posredujejo informacije, ki bi jih lahko uporabila za prepoznavanje oseb ali skupin oseb, katerih prošnje za dostop do mednarodne zaščite so v postopku obravnave ali za katere obstaja resno tveganje, da bodo žrtve mučenja, nečloveškega in ponižujočega ravnanja ali kaznovanja ali katere koli druge kršitve temeljnih pravic.

Predlog spremembe    422

Predlog uredbe

Člen 90 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Države članice vodijo dnevnike vseh izmenjav informacij in osebnih podatkov za namene spremljanja zakonitosti obdelave podatkov in zagotavljanja skladnosti s to uredbo. V dnevnikih so zabeleženi zlasti datum, ime tretje države in vrsta izmenjanih informacij.

Predlog spremembe    423

Predlog uredbe

Člen 90 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Nadaljnji prenos ali drugo posredovanje informacij, izmenjanih na podlagi člena 73(2), člena 74(3) in člena 75(3), tretjim državam ali tretjim osebam sta prepovedana.

5.  Države članice in Agencija zagotovijo, da se informacije, prenesene ali razkrite tretjim državam na podlagi člena 73(2), člena 74(3) in člena 75(3), ne prenesejo naprej katerim koli drugim tretjim osebam. Določbe v zvezi s tem se vključijo v vsak sporazum ali dogovor, ki je sklenjen s tretjo državo in določa izmenjavo informacij .

Predlog spremembe    424

Predlog uredbe

Člen 91 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Varnostna pravila sprejme upravni odbor po odobritvi Komisije.

2.  Varnostna pravila sprejme upravni odbor.

Predlog spremembe    425

Predlog uredbe

Člen 91 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Oznaka tajno ne pomeni, da informacij ni mogoče dati na voljo Evropskemu parlamentu. Prenos in ravnanje z informacijami in dokumenti, ki se posredujejo Evropskemu parlamentu v skladu s to uredbo, odobri Komisija.

3.  Oznaka tajno ne pomeni, da informacij ni mogoče dati na voljo Evropskemu parlamentu. Prenos in ravnanje z informacijami in dokumenti, ki se posredujejo Evropskemu parlamentu v skladu s to uredbo, morata biti v skladu s pravili o posredovanju tajnih podatkov in ravnanju z njimi, ki se uporabljajo med Evropskim parlamentom in Komisijo.

Predlog spremembe    426

Predlog uredbe

Člen 94 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravni odbor lahko statutarnim uslužbencem Agencije odobri mesečno razliko v plačilu. Ta razlika v plačilu se izračuna kot odstotek nadomestila za vsakega zadevnega uslužbenca. Ta odstotek ne presega razlike med 100 % in korekcijskim koeficientom, ki se uporablja v kraju zaposlitve, ter se redno preverja. Pred odobritvijo te ugodnosti se ustrezno upošteva skupno nadomestilo, ki ga prejmejo posamezni uslužbenci, vključno s povračili stroškov službenih potovanj.

Upravni odbor lahko statutarnim uslužbencem Agencije odobri mesečno razliko v plačilu, kadar imajo težave pri izpolnjevanju svoje misije in nalog iz te uredbe. Ta razlika v plačilu se izračuna kot odstotek nadomestila za vsakega zadevnega uslužbenca. Ta odstotek ne presega razlike med 100 % in korekcijskim koeficientom, ki se uporablja v kraju zaposlitve, ter se redno preverja.

Predlog spremembe    427

Predlog uredbe

Člen 96 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Agencija je odgovorna za vse dejavnosti, ki jih izvaja v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe    428

Predlog uredbe

Člen 96 – odstavek -1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1 a.  Kadar statutarni uslužbenci Agencije opravljajo naloge iz Priloge II, bi morala Agencija odgovarjati za morebitno nastalo škodo.

Predlog spremembe    429

Predlog uredbe

Člen 96 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 96a

 

Tožbe pred Sodiščem Evropske unije

 

1.  V skladu s členom 263 PDEU je mogoče vložiti tožbo pri Sodišču Evropske unije za izpodbijanje zakonitosti aktov Agencije.

 

2.  Države članice, institucije Unije ter fizične in pravne osebe lahko v skladu s členom 263 PDEU zoper akte Agencije vložijo tožbo pri Sodišču Evropske unije.

 

3.  Če je Agencija dolžna ukrepati, vendar tega ne stori, je mogoče pri Sodišču Evropske unije v skladu s členom 265 PDEU vložiti tožbo zaradi nedelovanja.

 

4.  Agencija sprejme potrebne ukrepe za izvršitev sodb Sodišča Evropske unije.

Predlog spremembe    430

Predlog uredbe

Člen 97 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  posvetovalni forum;

črtano

Predlog spremembe    431

Predlog uredbe

Člen 97 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  uradnik za temeljne pravice.

črtano

Predlog spremembe    432

Predlog uredbe

Člen 97 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Neodvisno in zunaj upravne in vodstvene strukture deluje naslednje:

 

(a)  posvetovalni forum;

 

(b)  uradnik za temeljne pravice.

Predlog spremembe    433

Predlog uredbe

Člen 98 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  v skladu s členom 105 imenuje izvršnega direktorja na predlog Komisije;

črtano

Predlog spremembe    434

Predlog uredbe

Člen 98 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  v skladu s členom 105 imenuje namestnike izvršnega direktorja na predlog Komisije;

(b)  v skladu s členom 105 imenuje namestnike izvršnega direktorja na predlog izvršnega direktorja;

Predlog spremembe    435

Predlog uredbe

Člen 98 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka bb

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(bb)  po predhodni odobritvi Komisije sprejme varnostna pravila Agencije o varovanju tajnih podatkov EU in občutljivih netajnih podatkov, kot so navedeni v členu 91;

(bb)  sprejme varnostna pravila Agencije o varovanju tajnih podatkov EU in občutljivih netajnih podatkov, kot so navedeni v členu 91;

Predlog spremembe    436

Predlog uredbe

Člen 98 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Upravni odbor lahko svetuje izvršnemu direktorju pri katerem koli vprašanju, ki je povezano z razvojem operativnega upravljanja zunanjih meja in vračanjem, vključno z dejavnostmi na področju raziskav.

4.  Upravni odbor lahko svetuje izvršnemu direktorju pri katerem koli vprašanju, ki je povezano z razvojem operativnega upravljanja zunanjih meja, vračanjem in usposabljanjem, vključno z dejavnostmi na področju raziskav.

Predlog spremembe    437

Predlog uredbe

Člen 99 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Brez poseganja v odstavek 3 sestavljajo upravni odbor po en predstavnik vsake države članice in dva predstavnika Komisije, ki imajo vsi glasovalno pravico. V ta namen vsaka država članica imenuje člana upravnega odbora in namestnika, ki bo člana zastopal v njegovi odsotnosti. Komisija imenuje dva člana in njuna namestnika. Mandat traja štiri leta. Lahko se podaljša.

1.  Brez poseganja v odstavek 3 sestavljajo upravni odbor po en predstavnik vsake države članice, dva predstavnika Komisije in en predstavnik Evropskega parlamenta, ki imajo vsi glasovalno pravico. V ta namen vsaka država članica imenuje člana upravnega odbora in namestnika, ki bo člana zastopal v njegovi odsotnosti. Komisija imenuje dva člana in njuna namestnika. Evropski parlament imenuje enega poslanca Evropskega parlamenta iz pristojnega odbora in drugega poslanca Evropskega parlamenta za njegovega namestnika. Mandat traja štiri leta. Lahko se podaljša.

Predlog spremembe    438

Predlog uredbe

Člen 100 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Upravni odbor vsako leto do 30. novembra sprejme končni programski dokument, ki med drugim vsebuje večletni program Agencije in njen letni program za naslednje leto, ki temelji na osnutku, ki ga predloži izvršni direktor in potrdi upravni odbor. Končni programski dokument se sprejme po pozitivnem mnenju Komisije, večletni program pa po posvetovanju z Evropskim parlamentom. Če se Agencija odloči, da ne bo upoštevala elementov mnenja Komisije, to podrobno utemelji. Upravni odbor navedeni dokument posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.

1.  Upravni odbor vsako leto do 30. novembra ob upoštevanju priporočil medinstitucionalne delovne skupine za vire agencij sprejme končni programski dokument, ki med drugim vsebuje večletni program Agencije in njen letni program za naslednje leto, ki temelji na osnutku, ki ga predloži izvršni direktor in potrdi upravni odbor. Končni programski dokument se sprejme po pozitivnem mnenju Komisije, večletni program pa po posvetovanju z Evropskim parlamentom. Če se Agencija odloči, da ne bo upoštevala elementov mnenja Komisije ali Evropskega parlamenta, to podrobno utemelji. Upravni odbor navedeni dokument nemudoma posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe    439

Predlog uredbe

Člen 100 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  V večletnem programu se določita splošni srednje in dolgoročni strateški program, vključno s cilji, pričakovanimi rezultati, kazalniki uspešnosti in načrtovanjem virov, vključno z večletnim proračunom, osebjem in razvojem lastnih zmogljivosti Agencije. Opredelijo se strateška področja posredovanj in pojasni, kaj je treba storiti za dosego ciljev. Vanj se vključijo strategija za odnose s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami ter z njo povezani ukrepi.

3.  V večletnem programu se določita splošni srednje in dolgoročni strateški program, vključno s cilji, pričakovanimi rezultati, kazalniki uspešnosti in načrtovanjem virov, vključno z večletnim proračunom, osebjem in razvojem lastnih zmogljivosti Agencije. Opredelijo se strateška področja posredovanj in pojasni, kaj je treba storiti za dosego ciljev. Vanj se vključijo strategija za spremljanje in spoštovanje temeljnih pravic ter za odnose s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami ter ukrepi, povezani s temi strategijami.

Predlog spremembe    440

Predlog uredbe

Člen 102 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Predstavniki Agencije Evropske unije za azil in Europola so vabljeni, da se udeležijo sej upravnega odbora. Upravni odbor lahko povabi tudi predstavnika ustreznih institucij, organov, uradov in agencij Unije.

6.  Predstavniki Agencije Evropske unije za azil, Agencije Evropske unije za temeljne pravice in Europola so vabljeni, da se udeležijo sej upravnega odbora. Upravni odbor lahko povabi tudi predstavnika drugih ustreznih institucij, organov, uradov in agencij Unije.

Predlog spremembe    441

Predlog uredbe

Člen 104 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Evropski parlament ali Svet lahko izvršnega direktorja pozove, da poroča o opravljanju svojih nalog. To zajema poročanje o izvajanju in spremljanju strategije za temeljne pravice, letno poročilo o dejavnostih Agencije za preteklo leto, delovni program za naslednje leto in večletni program Agencije oziroma katero koli drugo vprašanje, povezano z dejavnostmi Agencije. Izvršni direktor poleg tega na zahtevo poda izjavo pred Evropskim parlamentom in mu redno poroča.

2.  Evropski parlament ali Svet lahko izvršnega direktorja pozove, da poroča o opravljanju svojih nalog. To zajema poročanje o dejavnostih Agencije, o izvajanju in spremljanju strategije za temeljne pravice, letno poročilo o dejavnostih Agencije za preteklo leto, delovni program za naslednje leto in večletni program Agencije oziroma katero koli drugo vprašanje, povezano z dejavnostmi Agencije. Izvršni direktor poleg tega na zahtevo poda izjavo pred Evropskim parlamentom in odgovori na vsa vprašanja poslancev Evropskega parlamenta v pisni obliki v 15 koledarskih dneh. Izvršni direktor redno poroča ustreznim organom in odborom Evropskega parlamenta. Razen če so v tej uredbi že določeni posebni roki, izvršni direktor zagotovi, da se poročila posredujejo Evropskemu parlamentu v šestih mesecih od konca obdobja poročanja, razen če so o zamudi z ustrezno pisno utemeljitvijo obveščeni ustrezni organi in odbori Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe    442

Predlog uredbe

Člen 105 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija predlaga najmanj tri kandidate za mesto izvršnega direktorja in za vsako mesto namestnika izvršnega direktorja na podlagi seznama, pripravljenega po objavi mesta v Uradnem listu Evropske unije in po potrebi v drugih tiskanih medijih ali na spletnih mestih.

1.  Evropski parlament in Svet z medsebojnim soglasjem imenujeta izvršnega direktorja na podlagi seznama, ki ga po objavi mesta v Uradnem listu Evropske unije in po potrebi v drugih tiskanih medijih ali na spletnih mestih pripravi Komisija.

Predlog spremembe    443

Predlog uredbe

Člen 105 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izvršnega direktorja imenuje upravni odbor na podlagi zaslug ter dokazanih visokih upravnih in vodstvenih sposobnosti, tudi na podlagi ustreznih poklicnih izkušenj, pridobljenih na visokem vodstvenem položaju na področju upravljanja zunanjih meja in vračanja, na podlagi predloga Komisije iz odstavka 1. Pred imenovanjem se kandidati, ki jih predlaga Komisija, povabijo v pristojni odbor ali odbore Evropskega parlamenta, da tam podajo izjavo in odgovarjajo na vprašanja njegovega ali njihovih članov.

Izvršni direktor se izbere na podlagi zaslug, neodvisnosti ter dokazanih visokih upravnih in vodstvenih sposobnosti, tudi na podlagi ustreznih poklicnih izkušenj, pridobljenih na visokem vodstvenem položaju na področju upravljanja zunanjih meja in vračanja, ter potem ko dokaže temeljito poznavanje vloge in dejavnosti Agencije, na podlagi predloga Komisije iz odstavka 1. Pred imenovanjem se kandidati, ki jih predlaga Komisija, povabijo v pristojni odbor ali odbore Evropskega parlamenta, da tam podajo izjavo in odgovarjajo na vprašanja njegovega ali njihovih članov.

Predlog spremembe    444

Predlog uredbe

Člen 105 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Po tej izjavi Evropski parlament sprejme mnenje, v katerem izrazi svoje stališče in lahko navede prednostnega kandidata.

črtano

Predlog spremembe    445

Predlog uredbe

Člen 105 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravni odbor imenuje izvršnega direktorja ob upoštevanju tega stališča. Upravni odbor odloča z dvotretjinsko večino vseh članov, ki imajo glasovalno pravico.

črtano

Predlog spremembe    446

Predlog uredbe

Člen 105 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če se odloči za imenovanje drugega kandidata kot tistega, ki ga je kot prednostnega navedel Evropski parlament, slednjega skupaj s Svetom v pisni obliki obvesti, kako je upošteval mnenje Evropskega parlamenta.

črtano

Predlog spremembe    447

Predlog uredbe

Člen 105 – odstavek 2 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izvršnega direktorja lahko na podlagi predloga Komisije razreši upravni odbor.

Izvršnega direktorja in njegove namestnike lahko na podlagi predloga Komisije razrešita Evropski parlament in Svet. Evropski parlament ali Svet lahko zahtevata, da Komisija vloži tak predlog.

Predlog spremembe    448

Predlog uredbe

Člen 105 – odstavek 2 – pododstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Izvršni direktor ali namestnik izvršnega direktorja ostane na položaju, dokler Evropski parlament in Svet ne imenujeta njegovega namestnika. V primeru razrešitve ali če ne izpolnjuje več pogojev, ki se zahtevajo za opravljanje njegovih dolžnosti, začne prenehanje njegovih dolžnosti učinkovati takoj. Upravni odbor imenuje začasnega izvršnega direktorja ali namestnika izvršnega direktorja, dokler v skladu z odstavkom 1 ali 4 ni imenovan nov izvršni direktor ali namestnik izvršnega direktorja.

Predlog spremembe    449

Predlog uredbe

Člen 105 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Namestnike izvršnega direktorja imenuje upravni odbor na podlagi zaslug ter ustreznih upravnih in vodstvenih sposobnosti, pa tudi ustreznih poklicnih izkušenj na področju upravljanja zunanjih meja in vračanja, in sicer na predloge Komisije iz odstavka 1 ter po posvetovanju z izvršnim direktorjem. Upravni odbor odloča z dvotretjinsko večino vseh članov, ki imajo glasovalno pravico.

Namestnike izvršnega direktorja imenuje upravni odbor na predlog izvršnega direktorja. Namestniki izvršnega direktorja se imenujejo na podlagi zaslug ter ustreznih upravnih in vodstvenih sposobnosti, pa tudi ustreznih poklicnih izkušenj na področju upravljanja zunanjih meja in vračanja, potem ko dokažejo temeljito poznavanje vloge in dejavnosti Agencije. Izvršni direktor za delovno mesto svojega namestnika predlaga vsaj tri kandidate. Upravni odbor odloča z dvotretjinsko večino vseh članov, ki imajo glasovalno pravico. Odhajajoči namestniki izvršnega direktorja ostanejo na položaju, dokler izvršni odbor v skladu s tem odstavkom ne imenuje novih namestnikov.

Predlog spremembe    450

Predlog uredbe

Člen 105 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravni odbor ima pooblastilo, da razreši namestnike izvršnega direktorja v skladu s postopkom iz prvega pododstavka.

Evropski parlament in Svet imata pooblastilo, da razrešita namestnike izvršnega direktorja v skladu s postopkom iz odstavka 2.

Predlog spremembe    451

Predlog uredbe

Člen 105 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Mandat izvršnega direktorja traja pet let. Do konca tega obdobja Komisija izvede oceno, v kateri upošteva ocenjevanje delovne uspešnosti izvršnega direktorja ter prihodnje naloge in izzive Agencije.

5.  Mandat izvršnega direktorja traja pet let. Do konca tega obdobja Komisija izvede oceno, v kateri upošteva ocenjevanje delovne uspešnosti izvršnega direktorja ter prihodnje naloge in izzive Agencije. Evropski parlament in Svet lahko z medsebojnim soglasjem enkrat podaljšata mandat izvršnega direktorja za nadaljnjih pet let.

Predlog spremembe    452

Predlog uredbe

Člen 105 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Upravni odbor lahko na predlog Komisije, ki upošteva oceno iz odstavka 5, izvršnemu direktorju enkrat podaljša mandat, in sicer za obdobje do pet let.

črtano

Predlog spremembe    453

Predlog uredbe

Člen 105 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Mandat namestnika izvršnega direktorja traja pet let. Upravni odbor ga lahko enkrat podaljša za obdobje do pet let.

7.  Mandat namestnika izvršnega direktorja traja pet let. Upravni odbor ga lahko na predlog izvršnega direktorja enkrat podaljša za obdobje do pet let.

Predlog spremembe    454

Predlog uredbe

Člen 106 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija ustanovi posvetovalni forum, ki izvršnemu direktorju in upravnemu odboru pomaga z neodvisnim svetovanjem v zadevah v zvezi s temeljnimi pravicami.

1.  Agencija ustanovi posvetovalni forum, ki ji pomaga z neodvisnim svetovanjem v zadevah v zvezi s temeljnimi pravicami.

Predlog spremembe    455

Predlog uredbe

Člen 106 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija k sodelovanju v posvetovalnem forumu povabi urad EASO, Agencijo Evropske unije za temeljne pravice, Visokega komisarja Združenih narodov za begunce in druge ustrezne organizacije. Upravni odbor na predlog izvršnega direktorja odloči o sestavi in pogojih posredovanja podatkov posvetovalnemu forumu. Posvetovalni forum po posvetovanju z upravnim odborom in izvršnim direktorjem opredeli način svojega dela in oblikuje svoj program dela.

2.  Agencija k sodelovanju v posvetovalnem forumu povabi [Agencijo Evropske unije za azil], Agencijo Evropske unije za temeljne pravice, Visokega komisarja Združenih narodov za begunce in druge ustrezne organizacije. Upravni odbor na predlog uradnika za temeljne pravice odloči o sestavi in pogojih posredovanja podatkov posvetovalnemu forumu. Posvetovalni forum po posvetovanju z upravnim odborom in izvršnim direktorjem opredeli način svojega dela in oblikuje svoj program dela.

Predlog spremembe    456

Predlog uredbe

Člen 106 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  S posvetovalnim forumom se je treba posvetovati o nadaljnjem razvoju in izvajanju strategije za temeljne pravice, o vzpostavitvi pritožbenega mehanizma, o kodeksih ravnanja in skupnih osnovnih učnih načrtih.

3.  S posvetovalnim forumom se je treba posvetovati o nadaljnjem razvoju in izvajanju strategije za temeljne pravice, o pritožbenem mehanizmu, o kodeksih ravnanja, o delovnih dogovorih ali drugih projektih v sodelovanju s tretjimi državami, o operativnih načrtih in skupnih osnovnih učnih načrtih ter o določitvi meril iz členov 12 in 24. Agencija obvesti posvetovalni forum o tem, ali in kako je izvedla poročila in priporočila posvetovalnega foruma.

Predlog spremembe    457

Predlog uredbe

Člen 106 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Brez poseganja v naloge uradnika za temeljne pravice ima posvetovalni forum dejansko dostop do vseh informacij v zvezi s spoštovanjem temeljnih pravic, tudi tistih, ki jih pridobi med obiski skupnih operacij ali hitrega posredovanja na mejah, ki jih opravi na kraju samem na podlagi soglasja države članice gostiteljice, in na žariščnih območjih ali v nadzorovanih centrih ter med operacijami vračanja in posredovanji za vračanje.

5.  Brez poseganja v naloge uradnika za temeljne pravice ima posvetovalni forum dejansko pravočasen in učinkovit dostop do vseh informacij v zvezi s spoštovanjem temeljnih pravic, tudi tistih, ki jih pridobi med obiski skupnih operacij ali hitrega posredovanja na mejah, ki jih opravi na kraju samem na podlagi soglasja države članice gostiteljice, na žariščnih območjih ter med operacijami vračanja in posredovanji za vračanje, tudi v tretjih državah. Kadar država članica gostiteljica izjemoma ne soglaša s tem, da bi posvetovalni forum opravil obisk skupne operacije ali hitrega posredovanja na mejah, ki se izvaja na njenem ozemlju, na kraju samem, navede ustrezno utemeljene razloge v dopisu, naslovljenem na izvršnega direktorja in upravni odbor.

 

Posvetovalnemu forumu nudi podporo sekretariat, ki ima na voljo dovolj finančnih in človeških virov za pomoč forumu pri njegovih nalogah.

Predlog spremembe    458

Predlog uredbe

Člen 107 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Upravni odbor imenuje uradnika za temeljne pravice. Naloga tega uradnika je prispevati k strategiji temeljnih pravic, nadzorovati spoštovanje temeljnih pravic in spodbujati spoštovanje temeljnih pravic v Agenciji. Uradnik za temeljne pravice mora imeti potrebne kvalifikacije in izkušnje na področju temeljnih pravic.

1.  Upravni odbor imenuje uradnika za temeljne pravice na podlagi seznama treh kandidatov, ki jih priporoči posvetovalni forum. Naloga tega uradnika je prispevati k strategiji temeljnih pravic, nadzorovati spoštovanje temeljnih pravic in spodbujati spoštovanje temeljnih pravic v Agenciji. Uradnik za temeljne pravice mora imeti potrebne kvalifikacije, strokovno znanje in poklicne izkušnje na področju temeljnih pravic.

Predlog spremembe    459

Predlog uredbe

Člen 107 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Uradnik za temeljne pravice je pooblaščen za preiskovanje vseh dejavnosti Agencije, da bi se preverilo spoštovanje temeljnih pravic. Agenciji brez odlašanja svetuje z izdajanjem uradnih mnenj pred kakršno koli dejavnostjo Agencije v skladu s to uredbo in z izdajanjem priporočil za izboljšanje strategije Agencije za temeljne pravice, za kar je potrebna njegova odobritev, ter z določanjem pogojev za spoštovanje temeljnih pravic in spodbujanjem spoštovanja temeljnih pravic. Uradnik za temeljne pravice je pristojen tudi za nadaljnji razvoj in izvajanje pritožbenega mehanizma.

Predlog spremembe    460

Predlog uredbe

Člen 107 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Uradnik za temeljne pravice je pri opravljanju svojih dolžnosti neodvisen. Poroča neposredno upravnemu odboru in sodeluje s posvetovalnim forumom. Uradnik za temeljne pravice redno oddaja poročila in s tem prispeva k mehanizmu za spremljanje spoštovanja temeljnih pravic.

2.  Agencija po posvetovanju s posvetovalnim odborom in uradnikom za temeljne pravice določi posebna pravila, ki se uporabljajo za uradnika za temeljne pravice, da bi se zagotovilo, da je ta pri opravljanju svojih dolžnosti neodvisen. Poroča neposredno upravnemu odboru in posvetovalnemu forumu. Uradnik za temeljne pravice objavi letno poročilo o svojih dejavnostih in o spoštovanju temeljnih pravic pri vseh dejavnostih Agencije. Ta poročila vključujejo informacije o pritožbenem mehanizmu in izvajanju strategije za temeljne pravice. Upravni odbor zagotovi, da se sprejmejo ukrepi na podlagi priporočil uradnika za temeljne pravice.

Predlog spremembe    461

Predlog uredbe

Člen 107 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Uradnik za temeljne pravice je pri opravljanju svojih dolžnosti upravno povsem samostojen in neodvisen. Ne smejo se mu dajati navodila niti ne sme biti nikakor omejen pri izvajanju funkcij, ki so mu na podlagi njegovega imenovanja dodeljene v skladu s to uredbo. Uradnik za temeljne pravice ima na voljo dovolj sredstev in uslužbencev, ki so potrebni za opravljanje njegovih nalog in ustrezajo pooblastilom in velikosti Agencije. Uradniku za temeljne pravice odgovarjajo uslužbenci, ki so mu dodeljeni. Ob vsaki redni ali izredni dodelitvi uslužbencev Agenciji se dodeli sorazmerno število uslužbencev za podporo uradniku za temeljne pravice.

Predlog spremembe    462

Predlog uredbe

Člen 107 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Uradniku za temeljne pravice pomaga namestnik uradnika za temeljne pravice. Upravni odbor imenuje namestnika uradnika za temeljne pravice s seznama vsaj treh kandidatov, ki ga predloži uradnik za temeljne pravice. Namestnik uradnika za temeljne pravice ima potrebne kvalifikacije in izkušnje na področju temeljnih pravic. Če je uradnik za temeljne pravice odsoten ali zadržan, ga nadomešča njegov namestnik.

Predlog spremembe    463

Predlog uredbe

Člen 107 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Z uradnikom za temeljne pravice se je treba posvetovati o operativnih načrtih, pripravljenih v skladu s členom 39, členom 43, členom 54(4) ter členom 75(3). Omogočiti mu je treba dostop do vseh informacij o spoštovanju temeljnih pravic pri vseh dejavnostih Agencije.

3.  Z uradnikom za temeljne pravice se je treba posvetovati o operativnih načrtih, pripravljenih v skladu s členi 39, 40, 41, 43, 51, 54 in 75, pa tudi o pilotnih projektih in projektih tehnične pomoči v tretjih državah. Dostop ima do vseh informacij o spoštovanju temeljnih pravic pri vseh dejavnostih Agencije, vključno s tistimi, ki jih pridobi med obiski vseh skupnih operacij, hitrih posredovanj na mejah, pilotnih projektov, podpornih skupin za upravljanje migracij, operacij vračanja ali posredovanj za vračanje, tudi v tretjih državah, ki jih opravi na kraju samem.

Predlog spremembe    464

Predlog uredbe

Člen 108 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija v sodelovanju z uradnikom za temeljne pravice sprejme potrebne ukrepe za vzpostavitev pritožbenega mehanizma v skladu s tem členom, da se zagotovita spremljanje in spoštovanje temeljnih pravic pri vseh dejavnostih Agencije.

1.  Agencija v sodelovanju z uradnikom za temeljne pravice sprejme potrebne ukrepe za vzpostavitev in nadaljnji razvoj neodvisnega in učinkovitega pritožbenega mehanizma v skladu s tem členom, da se zagotovita spremljanje in spoštovanje temeljnih pravic pri vseh dejavnostih Agencije.

Predlog spremembe    465

Predlog uredbe

Člen 108 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vsak, ki ga neposredno prizadenejo ukrepi osebja, ki sodeluje v skupni operaciji, pilotnem projektu, pri hitrem posredovanju na mejah, pri napotitvi podporne skupine za upravljanje migracij, skupni operaciji vračanja ali pri posredovanju za vračanje, in ki meni, da so mu bile zaradi teh ukrepov kršene temeljne pravice, ali katera koli stran, ki zastopa tako osebo, lahko pri Agenciji vloži pisno pritožbo.

2.  Vsak, ki ga neposredno prizadenejo ukrepi ali neukrepanje osebja, ki sodeluje v skupni operaciji, pilotnem projektu, pri hitrem posredovanju na mejah, pri napotitvi podporne skupine za upravljanje migracij, skupni operaciji vračanja, posredovanju za vračanje ali pri katerem koli drugem operativnem ukrepu Agencije, in ki meni, da so mu bile zaradi teh ukrepov ali neukrepanja kršene temeljne pravice, ali katera koli stran, ki zastopa tako osebo, lahko pri Agenciji vloži pisno pritožbo.

Predlog spremembe    466

Predlog uredbe

Člen 108 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Dopustne so samo utemeljene pritožbe glede konkretnih kršitev temeljnih pravic.

3.  Dopustne so samo pritožbe, ki so utemeljene in se nanašajo na konkretne kršitve temeljnih pravic. Neutemeljene, zlonamerne, neresne, nadležne, hipotetične ali nedoločljive pritožbe se izločijo iz pritožbenega mehanizma.

Predlog spremembe    467

Predlog uredbe

Člen 108 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Uradnik za temeljne pravice je odgovoren za obravnavo pritožb, ki jih prejme Agencija, v skladu s pravico do dobrega upravljanja. V ta namen uradnik za temeljne pravice preuči dopustnost pritožbe, evidentira dopustne pritožbe, pošlje vse evidentirane pritožbe izvršnemu direktorju, pošlje pritožbe o članih skupin matični državi članici, obvesti ustrezen pristojni organ ali telo za temeljne pravice v posamezni državi članici ter evidentira in zagotavlja nadaljnje spremljanje, ki ga izvede Agencija ali navedena država članica.

4.  Uradnik za temeljne pravice je odgovoren za obravnavo pritožb, ki jih prejme Agencija, v skladu s pravico do dobrega upravljanja. V ta namen uradnik za temeljne pravice v predpisanem roku preuči dopustnost pritožbe, evidentira dopustne pritožbe, pošlje vse evidentirane pritožbe izvršnemu direktorju, pritožbe o članih skupin pa matični državi članici, vključno z ustreznim organom ali telesom, pristojnim za temeljne pravice v posamezni državi članici, za nadaljnje ukrepanje v skladu z njihovimi pooblastili. Uradnik za temeljne pravice tudi evidentira in zagotavlja nadaljnje spremljanje, ki ga izvede Agencija ali ta država članica.

Predlog spremembe    468

Predlog uredbe

Člen 108 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če je pritožba sprejemljiva, so pritožniki v skladu s pravico do dobrega upravljanja obveščeni, da je bila pritožba evidentirana, da se je začel postopek ocenjevanja in da lahko odgovor pričakujejo takoj, ko bo na voljo. Če se pritožba posreduje nacionalnim organom ali telesom, prejme pritožnik njihove kontaktne podatke. Če pritožba ni dopustna, so pritožniki obveščeni o razlogih za to, pri čemer se jih po možnosti obvesti o dodatnih možnostih obravnave njihovih težav.

Če je pritožba sprejemljiva, so pritožniki v skladu s pravico do dobrega upravljanja obveščeni, da je bila pritožba evidentirana, da se je začel postopek ocenjevanja in da lahko odgovor pričakujejo takoj, ko bo na voljo. Če se pritožba posreduje nacionalnim organom ali telesom, prejme pritožnik njihove kontaktne podatke. Če se ugotovi, da je pritožba nedopustna, so pritožniki obveščeni o razlogih za to, pri čemer se jih po možnosti obvesti o dodatnih možnostih obravnave njihovih težav. Pritožniki lahko zoper odločbo o nedopustnosti pritožbe vložijo pritožbo pri evropskem varuhu človekovih pravic.

Predlog spremembe    469

Predlog uredbe

Člen 108 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Odločitev je v pisni obliki in obrazložena.

Odločitev je v pisni obliki in obrazložena. Uradnik za temeljne pravice znova odpre zadevo, če pritožnik predloži nove dokaze, kadar je bila glede njihove zadeve ugotovljena nedopustnost.

Predlog spremembe    470

Predlog uredbe

Člen 108 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izvršni direktor v primeru evidentirane pritožbe o članu osebja Agencije na podlagi posvetovanja z uradnikom za temeljne pravice zagotovi ustrezno nadaljnje spremljanje, vključno z disciplinskimi ukrepi, kadar je to potrebno. V določenem roku poroča uradniku za temeljne pravice o ugotovitvah v zvezi s pritožbo in njenem nadaljnjem spremljanju, ki ga izvede Agencija, po potrebi vključno z disciplinskimi ukrepi.

Uradnik za temeljne pravice v primeru evidentirane pritožbe o članu osebja Agencije zagotovi ustrezno nadaljnje spremljanje, med drugim izvršnemu direktorju priporoči disciplinske ukrepe, in po potrebi napotitev na civilni ali kazenski postopek v skladu s to uredbo in nacionalnim pravom. Izvršni direktor uradniku za temeljne pravice v določenem roku in nato po potrebi v rednih intervalih poroča o izvajanju disciplinskih ukrepov. Kadar se izvršni direktor odloči, da ne bo upošteval priporočila, nemudoma navede razloge za to. Država članica v primeru civilnega ali kazenskega postopka v določenem roku po prejemu pritožbe in nato po potrebi v rednih intervalih poroča uradniku za temeljne pravice o ugotovitvah v zvezi s pritožbo in njenem nadaljnjem spremljanju. Če ta država članica ne poroča uradniku, ji Agencija pošlje opomin, v katerem jo opozori na morebitne ukrepe, ki jih lahko Agencija sprejme, če se po opominu ne izvede nadaljnje spremljanje.

Predlog spremembe    471

Predlog uredbe

Člen 108 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če se pritožba nanaša na vprašanja v zvezi z varstvom podatkov, izvršni direktor vključi tudi uradno osebo Agencije za varstvo podatkov. Uradnik za temeljne pravice in uradna oseba za varstvo podatkov pisno skleneta memorandum o soglasju, v katerem opredelita porazdelitev nalog in sodelovanje pri obravnavanju prejetih pritožb.

Če se pritožba nanaša na vprašanja v zvezi z varstvom podatkov, se izvršni direktor pred sprejetjem odločitve v zvezi s pritožbo posvetuje z uradno osebo Agencije za varstvo podatkov. Uradnik za temeljne pravice in uradna oseba za varstvo podatkov pisno skleneta memorandum o soglasju, v katerem opredelita porazdelitev nalog in sodelovanje pri obravnavanju prejetih pritožb.

Predlog spremembe    472

Predlog uredbe

Člen 108 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Matična država članica v primeru evidentirane pritožbe o članu skupine iz države članice gostiteljice ali članu skupine iz drugih sodelujočih držav članic, vključno z dodeljenim članom skupine ali dodeljenim nacionalnim strokovnjakom, zagotovi ustrezno nadaljnje spremljanje, tudi disciplinske ukrepe, kadar je to potrebno, ali druge ukrepe v skladu z nacionalnim pravom. Zadevna država članica v določenem roku po prejemu pritožbe in nato po potrebi v rednih intervalih poroča uradniku za temeljne pravice o ugotovitvah v zvezi s pritožbo in njenem nadaljnjem spremljanju. Agencija spremlja zadevo, če ne prejme poročila ustrezne države članice.

7.  Matična država članica v primeru evidentirane pritožbe o mejnem policistu iz države članice gostiteljice ali članu skupine iz drugih sodelujočih držav članic, vključno z dodeljenimi člani skupin ali dodeljenim nacionalnim strokovnjakom, zagotovi ustrezno nadaljnje spremljanje, tudi disciplinske ukrepe in napotitev na civilni ali kazenski postopek, kadar je to potrebno, ali druge ukrepe v skladu z nacionalnim pravom. Zadevna država članica v enem letu po prejemu pritožbe in nato po potrebi v rednih intervalih poroča uradniku za temeljne pravice o ugotovitvah v zvezi s pritožbo in njenem nadaljnjem spremljanju. Če ta država članica ne poroča uradniku, ji Agencija pošlje opomin, v katerem jo opozori na morebitne ukrepe, ki jih lahko Agencija sprejme, če se po opominu ne izvede nadaljnje spremljanje. V tem primeru uradnik za temeljne pravice obvesti upravni odbor in ustrezni organ ali pristojni organ za temeljne pravice v državi članici iz odstavka 4. Agencija lahko prekine napotitev tega člana skupine in financiranje take napotitve v skladu s členom 61, če ne prejme poročila zadevne države članice.

Predlog spremembe    473

Predlog uredbe

Člen 108 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Če se ugotovi, da je član skupine kršil temeljne pravice ali obveznosti mednarodne zaščite, lahko Agencija zahteva, da država članica tega člana nemudoma odstrani iz dejavnosti Agencije ali iz stalne enote evropske mejne in obalne straže.

8.  Če se ugotovi, da je član skupine kršil temeljne pravice ali obveznosti mednarodne zaščite, Agencija zahteva, da država članica tega člana nemudoma odstrani iz dejavnosti Agencije ali iz stalne enote evropske mejne in obalne straže.

Predlog spremembe    474

Predlog uredbe

Člen 108 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Uradnik za temeljne pravice poroča izvršnemu direktorju in upravnemu odboru o ugotovitvah Agencije in držav članic v zvezi s pritožbo in o njihovem nadaljnjem ukrepanju. Agencija v svoje letno poročilo vključi informacije o pritožbenem mehanizmu.

9.  Uradnik za temeljne pravice v svoje letno poročilo vključi informacije o pritožbenem mehanizmu, ki zajemajo posebna sklicevanja na ugotovitve Agencije in držav članic v zvezi s pritožbo in na njihovo nadaljnje ukrepanje.

Predlog spremembe    475

Predlog uredbe

Člen 108 – odstavek 10 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija zagotovi, da so informacije o možnosti in postopku za pritožbe zlahka dostopne tudi za ranljive osebe. Standardni pritožbeni obrazec je tekom vseh dejavnosti Agencije na voljo na spletnem mestu Agencije in v tiskani obliki, v jezikih, ki jih državljani tretjih držav razumejo ali za katere se upravičeno domneva, da jih razumejo. Uradnik za temeljne pravice obravnava tudi pritožbe, ki niso vložene na standardnem pritožbenem obrazcu.

Agencija zagotovi, da so informacije o možnosti in postopku za pritožbe zlahka dostopne tudi za ranljive osebe. Standardni pritožbeni obrazec je tekom vseh dejavnosti Agencije na voljo in zlahka dostopen na spletnem mestu Agencije, pri čemer je zagotovljena enostavna uporaba na mobilnih napravah, in v tiskani obliki, v jezikih, ki jih državljani tretjih držav razumejo ali za katere se upravičeno domneva, da jih razumejo. Agencija zagotovi, da se pritožnikom zagotovijo nadaljnje smernice in pomoč v zvezi s pritožbenim postopkom . Uradnik za temeljne pravice obravnava tudi pritožbe, ki niso vložene na standardnem pritožbenem obrazcu.

Predlog spremembe    476

Predlog uredbe

Člen 108 – odstavek 11 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija, vključno z uradnikom za temeljne pravice, vse osebne podatke v pritožbi obravnava in obdela v skladu z [Uredbo (ES) št. 45/2001], države članice pa v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in Direktivo (EU) 2016/680.

Agencija, vključno z uradnikom za temeljne pravice, vse osebne podatke v pritožbi obravnava in obdela v skladu z [Uredbo (EU) št. 2018/1725], države članice pa v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in Direktivo (EU) 2016/680.

Predlog spremembe    477

Predlog uredbe

Člen 108 – odstavek 11 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar pritožnik vloži pritožbo, se zanj šteje, da se strinja s tem, da Agencija in uradnik za temeljne pravice obdelata njegove osebne podatke v smislu točke (d) člena 5 Uredbe (ES) št. 45/2001].

Kadar pritožnik vloži pritožbo, se zanj šteje, da se strinja s tem, da Agencija in uradnik za temeljne pravice obdelata njegove osebne podatke v smislu točke (d) člena 5 Uredbe (EU) 2018/1725.

Predlog spremembe    478

Predlog uredbe

Člen 110 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija o zadevah s področja svojih nalog obvešča na lastno pobudo. Objavi ustrezne informacije, vključno z letnim poročilom o dejavnostih iz točke (10) člena 98(2), in zlasti javnosti in vsem zainteresiranim stranem brez poseganja v člen 91 zagotovi hiter dostop do objektivnih, celovitih, zanesljivih in razumljivih informacij o svojem delu. To stori tako, da ne razkrije operativnih informacij, ki bi ogrozile dosego cilja operacij, če bi bile objavljene.

2.  Agencija o zadevah s področja svojih nalog obvešča na lastno pobudo. Objavi ustrezne informacije, vključno z letnim poročilom o dejavnostih iz točke (j) člena 98(2), letnim programom dela, kodeksom ravnanja, analizami tveganja, podrobnimi opisi preteklih in trenutnih skupnih operacij, hitrimi posredovanji na mejah, pilotnimi projekti, podpornimi skupinami za upravljanje migracij, operacijami vračanja ali posredovanji za vračanje, tudi v tretjih državah, in delovnimi dogovori, in zlasti javnosti in vsem zainteresiranim stranem brez poseganja v člen 91 zagotovi hiter dostop do objektivnih, podrobnih, celovitih, zanesljivih in razumljivih informacij o svojem delu. To stori tako, da ne razkrije operativnih informacij, ki bi ogrozile dosego cilja operacij, če bi bile objavljene.

Predlog spremembe    479

Predlog uredbe

Člen 111 – odstavek 5 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Začasni osnutek temelji na podrobnih ciljih in pričakovanih rezultatih letnega delovnega programa, pri njem pa se v skladu z načelom oblikovanja proračuna glede na uspešnost upoštevajo finančni viri, ki so potrebni za dosego teh ciljev in rezultatov.

Predlog spremembe    480

Predlog uredbe

Člen 114 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Agencija z registrom za preglednost zagotovi preglednost lobiranja, tako da razkrije vse svoje sestanke s tretjimi deležniki. Register za preglednost vključuje vsa sestanke in stike izvršnega direktorja, namestnikov izvršnega direktorja in vodij oddelkov v zadevah, ki se nanašajo na javna naročila in razpise za storitve, opremo ali projekte in študije, oddane v zunanje izvajanje. Agencija vodi evidenco vseh sestankov svojih uslužbencev s tretjimi deležniki.

Predlog spremembe    481

Predlog uredbe

Člen 116 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija do [31. maja 2023] in nato vsaka štiri leta oceni izvajanje te uredbe. Pri tem zlasti oceni:

Komisija do ... [dve leti po začetku veljavnosti te uredbe] in nato vsaka štiri leta oceni izvajanje te uredbe. Pri tem zlasti oceni:

Predlog spremembe    482

Predlog uredbe

Člen 116 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  rezultate, ki jih je dosegla Agencija v zvezi s cilji, pooblastili in nalogami;

(a)  rezultate, ki jih je dosegla Agencija v zvezi s cilji, pooblastili, nalogami in skladnostjo z Listino o temeljnih pravicah;

Predlog spremembe    483

Predlog uredbe

Člen 116 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V ocenjevanju je zajeta tudi posebna analiza o tem, kako je bila pri uporabi te uredbe upoštevana Listina in drugo ustrezno pravo Unije.

V ocenjevanju je zajeta tudi posebna analiza o tem, kako je bila pri uporabi te uredbe upoštevana Listina in drugo ustrezno pravo Unije. Ta analiza se izvede po posvetovanju z Agencijo Evropske unije za temeljne pravice in posvetovalnim forumom.

Predlog spremembe    484

Predlog uredbe

Člen 116 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija v okviru ocene zagotovi splošno oceno operativne uspešnosti Agencije na področju upravljanja zunanjih meja in zlasti pri izvajanju nadzora meje in nalog vračanja v imenu držav članic ali tretjih držav.

Predlog spremembe    485

Predlog uredbe

Člen 116 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija poročilo o ocenjevanju skupaj s svojimi sklepi o njem pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu in upravnemu odboru. Upravni odbor lahko Komisiji predloži priporočila za spremembe te uredbe. Poročilo o ocenjevanju in sklepi o njem se objavijo. Države članice in Agencija Komisiji zagotovijo informacije, potrebne za pripravo osnutka tega poročila.

2.  Komisija poročilo o ocenjevanju skupaj s svojimi sklepi o njem nemudoma pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu in upravnemu odboru. Upravni odbor lahko Komisiji predloži priporočila za spremembe te uredbe. Poročilo o ocenjevanju in sklepi o njem se objavijo. Države članice in Agencija Komisiji zagotovijo informacije, potrebne za pripravo osnutka tega poročila.

Predlog spremembe    486

Predlog uredbe

Člen 116 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice Agenciji zagotovijo informacije, potrebne za pripravo tega poročila.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    487

Predlog uredbe

Člen 117 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 v povezavi s členom 5 Uredbe.

črtano

Predlog spremembe    488

Predlog uredbe

Člen 118 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8(4) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 8(4) in (8) ter 55(6a) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe].

Predlog spremembe    489

Predlog uredbe

Člen 118 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pooblastilo iz člena 8(4) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3.  Prenos pooblastila iz členov 8(4) in (8) ter 55(6a) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je d