Betänkande - A8-0076/2019Betänkande
A8-0076/2019

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624

12.2.2019 - (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD)) - ***I

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Roberta Metsola


Förfarande : 2018/0330A(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0076/2019
Ingivna texter :
A8-0076/2019
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624

(COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0631),

–  med beaktande av artikel 294.2, artikel 77.2 b och d samt artikel 79.2 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0406/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ...[1],

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ...[2],

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från budgetutskottet (A8-0076/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om den europeisk gräns- och kustbevakningen och om upphävande av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 Ett bidrag från Europeiska kommissionen till stats- och regeringschefernas möte i Salzburg den 19–20 september 2018

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Europeiska byrån för förvaltning av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna inrättades genom rådets förordning (EG) nr 2007/200417. Alltsedan den byrån inledde sitt arbete den 1 maj 2005 har den framgångsrikt hjälpt medlemsstaterna med att genomföra operativa aspekter av förvaltningen av de yttre gränserna med hjälp av gemensamma insatser och snabba gränsinsatser, riskanalys, informationsutbyte, förbindelser med tredjeländer och återvändande av personer som är föremål för ett beslut om återvändande.

(2)  Europeiska byrån för förvaltning av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna inrättades genom rådets förordning (EG) nr 2007/200417. Alltsedan den byrån inledde sitt arbete den 1 maj 2005 har den framgångsrikt hjälpt medlemsstaterna med att genomföra operativa aspekter av förvaltningen av de yttre gränserna med hjälp av gemensamma insatser och snabba gränsinsatser, riskanalys, informationsutbyte, förbindelser med tredjeländer och samordning angående återvändande av tredjelandsmedborgare som varit föremål för ett beslut om återvändande utfärdat av en medlemsstat.

__________________

__________________

17 Rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (EUT L 349, 25.11.2004, s. 1).

17 Rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (EUT L 349, 25.11.2004, s. 1).

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser har döpts om till Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (nedan kallad byrån), och dess uppgifter har utvidgats med full kontinuitet i alla dess verksamheter och förfaranden. Huvuduppgifterna för byrån bör vara att upprätta en teknisk och operativ strategi som en del av den fleråriga strategiska policycykeln för genomförande av en europeisk integrerad gränsförvaltning, att utöva tillsyn över hur gränskontrollen vid de yttre gränserna faktiskt fungerar, att utföra riskanalys och sårbarhetsanalyser, att ge teknisk och operativ förstärkning till medlemsstaterna och tredjeländer med hjälp av gemensamma insatser och snabba gränsinsatser, att säkerställa det praktiska genomförandet av åtgärder i situationer som kräver brådskande åtgärder vid de yttre gränserna, att tillhandahålla tekniskt och operativt stöd i samband med sök- och räddningsinsatser för personer i sjönöd, organisera, samordna och genomföra återvändandeinsatser och återvändandeinterventioner samt ge tekniskt och operativt stöd till tredjeländers återvändandeverksamhet.

(3)  Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser har döpts om till Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (nedan kallad byrån), och dess uppgifter har utvidgats med full kontinuitet i alla dess verksamheter och förfaranden. Huvuduppgifterna för byrån bör vara att upprätta en teknisk och operativ strategi framtagen inom ramen för den fleråriga strategiska policycykeln för genomförande av en europeisk integrerad gränsförvaltning, att utöva tillsyn över hur gränskontrollen vid de yttre gränserna faktiskt fungerar, att utföra riskanalys och sårbarhetsanalyser, att ge teknisk och operativ förstärkning till medlemsstaterna och tredjeländer med hjälp av gemensamma insatser och snabba gränsinsatser, att säkerställa det praktiska genomförandet av åtgärder i situationer som kräver brådskande åtgärder vid de yttre gränserna, att tillhandahålla tekniskt och operativt stöd i samband med sök- och räddningsinsatser för personer i sjönöd och att organisera, samordna och genomföra återvändandeinsatser och återvändandeinterventioner.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Sedan början av migrationskrisen 2015 har kommissionen tagit viktiga initiativ för att stärka skyddet av unionens gränser. Ett förslag om att avsevärt stärka mandatet för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna lades fram i december 2015 och förhandlades fram på rekordtid under 2016. Förordningen om Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån trädde i kraft den 6 oktober 2016.

(4)  Sedan början av migrationskrisen 2015 har kommissionen tagit viktiga initiativ och föreslagit en rad åtgärder som syftar till att stärka skyddet av unionens gränser och återupprätta ett normalt fungerande Schengenområde. Ett förslag om att avsevärt stärka mandatet för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna lades fram i december 2015 och förhandlades fram snabbt under 2016. Förordningen om Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån trädde i kraft den 6 oktober 2016.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Unionens ram för kontroll av yttre gränser, återvändande och asyl måste dock förbättras ytterligare. För detta ändamål och för att ytterligare underbygga de nuvarande och framtida operativa insatserna bör den europeiska gräns- och kustbevakningen reformeras genom att Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ges ett starkare mandat och framför allt genom att tillhandahålla den nödvändiga kapaciteten i form av en europeisk gräns- och kustbevakning med 10 000 medlemmar i den operativa personalen som har verkställande befogenheter för att effektivt stödja medlemsstaterna i deras arbete för att skydda de yttre gränserna, bekämpa sekundära förflyttningar och avsevärt öka irreguljära migranters faktiska återvändande.

(5)  Unionens ram för kontroll av yttre gränser, återvändande och bekämpning av gränsöverskridande brottslighet måste dock förbättras ytterligare. För detta ändamål och för att ytterligare underbygga de nuvarande och framtida operativa insatserna bör den europeiska gräns- och kustbevakningen reformeras genom att Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ges ett starkare mandat och framför allt genom att tillhandahålla den nödvändiga kapaciteten i form av en permanent europeisk gräns- och kustbevakningskår som har verkställande befogenheter för att effektivt stödja medlemsstaterna i deras arbete för att skydda de yttre gränserna, bekämpa gränsöverskridande brottslighet och avsevärt öka irreguljära migranters faktiska och hållbara återvändande.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Det är nödvändigt att effektivt övervaka gränspassagerna vid de yttre gränserna, hantera migrationsutmaningarna och eventuella framtida hot vid de yttre gränserna, säkerställa en hög nivå av inre säkerhet inom unionen, värna Schengenområdets funktion och respektera den övergripande solidaritetsprincipen. Detta bör åtföljas av en proaktiv migrationshantering, inbegripet nödvändiga åtgärder i tredjeländer. Med tanke på vad som anförts är det nödvändigt att konsolidera den europeiska gräns- och kustbevakningen och att ytterligare utvidga mandatet för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. Byrån bör huvudsakligen utgöras av den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår bestående av 10 000 medlemmar i den operativa personalen.

(7)  Det är nödvändigt att effektivt övervaka gränspassagerna vid de yttre gränserna, hantera migrationsutmaningarna och eventuella framtida hot vid de yttre gränserna, säkerställa en hög nivå av inre säkerhet inom unionen, värna Schengenområdets funktion och respektera den övergripande solidaritetsprincipen. Med tanke på vad som anförts är det nödvändigt att konsolidera den europeiska gräns- och kustbevakningen och att ytterligare utvidga mandatet för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. Byrån bör huvudsakligen utgöras av den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår som innefattar reserven för snabba insatser.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  För att avspegla den ytterligare kvalitativa förstärkningen av dess mandat, särskilt genom att den får en egen operativ verksamhet, den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår med 10 000 medlemmar i den operativa personalen, bör den byrå som tidigare kallades Frontex från och med nu benämnas och uteslutande verka under namnet ”Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån”. Denna ändring bör återspeglas i alla relevanta fall, inklusive dess visualisering i externa kommunikationsmaterial.

(8)  För att avspegla den ytterligare kvalitativa förstärkningen av dess mandat, särskilt genom att den får en egen operativ verksamhet, den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår som innefattar reserven för snabba insatser, bör den byrå som tidigare kallades Frontex från och med nu benämnas och uteslutande verka under namnet ”Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån”. Denna ändring bör återspeglas i alla relevanta fall, inklusive dess visualisering i externa kommunikationsmaterial.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  När den europeiska integrerade gränsförvaltningen genomförs bör överensstämmelse med andra politiska mål, däribland korrekt fungerande gränsöverskridande transporter, säkerställas.

(9)  När den europeiska integrerade gränsförvaltningen genomförs bör överensstämmelse med andra politiska mål, däribland den fria rörligheten för personer, asylrätten och korrekt fungerande gränsöverskridande transporter, säkerställas.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  En europeisk integrerad gränsförvaltning bör genomföras som ett gemensamt ansvar för byrån och de nationella myndigheter som ansvarar för gränsförvaltning, däribland kustbevakningar i den mån de utför sjögränsövervakning och andra gränskontrolluppgifter, och de som ansvarar för återvändanden. Medan medlemsstaterna behåller det främsta ansvaret för förvaltningen av sina yttre gränser i eget och alla medlemsstaters intresse och även är ansvariga för att utfärda beslut om återvändande, bör byrån stödja tillämpningen av unionsåtgärder för förvaltningen av de yttre gränserna och återvändanden genom att stärka, bedöma och samordna medlemsstaternas insatser för att genomföra dessa åtgärder.

(10)  En europeisk integrerad gränsförvaltning bör genomföras som ett gemensamt ansvar för byrån och de nationella myndigheter som ansvarar för gränsförvaltning, däribland kustbevakningar i den mån de utför sjögränsövervakning, sök- och räddningsinsatser och andra gränskontrolluppgifter, och de som ansvarar för återvändanden. Medan medlemsstaterna behåller det främsta ansvaret för förvaltningen av sina yttre gränser i eget och alla medlemsstaters intresse och även är ansvariga för att utfärda beslut om återvändande, bör byrån stödja tillämpningen av unionsåtgärder för förvaltningen av de yttre gränserna och återvändanden genom att stärka och samordna medlemsstaternas insatser för att genomföra dessa åtgärder. Det bör inte finnas några onödiga överlappningar i byråns och medlemsstaternas arbete.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För att säkerställa ett effektivt genomförande av europeisk integrerad gränsförvaltning och öka effektiviteten i den gemensamma återvändandepolitiken bör en europeisk gräns- och kustbevakning inrättas. Den bör tilldelas de finansiella resurser och den personal och utrustning som krävs. Den europeiska gräns- och kustbevakningen bör bestå av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och nationella myndigheter med ansvar för gränsförvaltning, däribland kustbevakningar i den mån de utför gränskontrolluppgifter, och myndigheter med ansvar för återvändanden. I den funktionen kommer den att behöva gemensam användning av information, kapacitet och system på nationell nivå och byråns insatser på unionsnivå.

(11)  För att säkerställa ett effektivt genomförande av europeisk integrerad gränsförvaltning bör en europeisk gräns- och kustbevakning inrättas. Den bör tilldelas de finansiella resurser och den personal och utrustning som krävs. Den europeiska gräns- och kustbevakningen bör bestå av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och nationella myndigheter med ansvar för gränsförvaltning, däribland kustbevakningar i den mån de utför gränskontrolluppgifter, och myndigheter med ansvar för återvändanden. I den funktionen kommer den att behöva gemensam användning av information, kapacitet och system på nationell nivå och byråns insatser på unionsnivå.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Det effektiva genomförandet av den europeiska integrerade gränsförvaltningen genom den europeiska gräns- och kustbevakningen bör säkerställas genom en flerårig strategisk policycykel för en europeisk integrerad gränsförvaltning. Den fleråriga cykeln bör utgöra en integrerad, enhetlig och kontinuerlig process för att tillhandahålla alla relevanta aktörer på unionsnivå och i medlemsstaterna strategiska riktlinjer för gränsförvaltning och återvändanden, så att aktörerna kan genomföra den europeiska integrerade gränsförvaltningen på ett enhetligt sätt. Den ska också behandla alla relevanta interaktioner mellan Europeiska gräns- och kustbevakningen och kommissionen, övriga institutioner och organ samt samarbete med andra relevanta partner, inbegripet tredjeländer och tredje parter, beroende på vad som är lämpligt.

(14)  Det effektiva genomförandet av den europeiska integrerade gränsförvaltningen genom den europeiska gräns- och kustbevakningen bör säkerställas genom en flerårig strategisk policycykel för en europeisk integrerad gränsförvaltning. Den fleråriga cykeln bör utgöra en integrerad, enhetlig och kontinuerlig process för att tillhandahålla alla relevanta aktörer på unionsnivå och i medlemsstaterna strategiska riktlinjer för gränsförvaltning och återvändanden, så att aktörerna kan genomföra den europeiska integrerade gränsförvaltningen på ett enhetligt sätt med fullständig respekt för de grundläggande rättigheterna. I synnerhet bör den fleråriga policycykeln göra det möjligt för byrån att fastställa sin tekniska och operativa strategi. Den ska också behandla alla relevanta interaktioner mellan Europeiska gräns- och kustbevakningen och kommissionen, övriga institutioner och organ samt samarbete med andra relevanta partner, inbegripet tredjeländer och tredje parter, beroende på vad som är lämpligt.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  En europeisk integrerad gränsförvaltning kräver en integrerad planering mellan medlemsstaterna och byrån för insatser som rör gränser och återvändande, för att förbereda svar på större påverkan vid de yttre gränserna för beredskapsplanering och för att samordna den långsiktiga kapacitetsutvecklingen både i fråga om rekrytering och utbildning, men också för förvärv och utveckling av utrustning.

(15)  En europeisk integrerad gränsförvaltning kräver en integrerad planering mellan medlemsstaterna och byrån för insatser som rör gränser och återvändande, svar på utmaningar vid de yttre gränserna, beredskapsplanering samt samordning av den långsiktiga kapacitetsutvecklingen både i fråga om rekrytering och utbildning, men också för förvärv och utveckling av utrustning.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Tillämpningen av denna förordning påverkar inte kompetensfördelningen mellan unionen och dess medlemsstater eller medlemsstaternas skyldigheter enligt Förenta nationernas havsrättskonvention, internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss, internationella sjöräddningskonventionen, Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och dess tilläggsprotokoll mot människosmuggling land- luft- och sjövägen, konventionen angående flyktingars rättsliga ställning, konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och andra relevanta internationella instrument.

(16)  Tillämpningen av denna förordning påverkar inte kompetensfördelningen mellan unionen och dess medlemsstater eller medlemsstaternas skyldigheter enligt Förenta nationernas havsrättskonvention, internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss, internationella sjöräddningskonventionen, Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och dess tilläggsprotokoll mot människosmuggling land-, luft- och sjövägen, konventionen angående flyktingars rättsliga ställning, konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Förenta nationernas konvention om statslösa personers ställning och andra relevanta internationella instrument.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  Europeiska sjösäkerhetsbyråns och Europeiska fiskerikontrollbyråns uppdrag har utökats, och deras samarbete med byrån har stärkts. Kommissionen bör därför lägga fram ett förslag som innebär att dessa byråer, tillsammans med eventuella andra berörda aktörer, såsom medlemsstaterna, omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 656/2014 av den 15 maj 2014 om fastställande av regler för övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Byrån bör utföra sina uppgifter utan att det påverkar medlemsstaternas ansvar för att upprätthålla lag och ordning och skydda den inre säkerheten.

(18)  Byrån bör utföra sina uppgifter med full respekt för medlemsstaternas ansvar, befogenheter och subsidiaritetsprincipen för att upprätthålla lag och ordning och skydda den inre säkerheten.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Byrån bör utföra sina uppgifter utan att det påverkar medlemsstaternas befogenheter på försvarsområdet.

(19)  Byrån bör utföra sina uppgifter med full respekt för medlemsstaternas ansvar och befogenheter på försvarsområdet.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Som motvikt till byråns utökade uppgifter och befogenheter bör det införas ett stärkt skydd av de grundläggande rättigheterna och ökade möjligheter att utkräva ansvar.

(20)  Som motvikt till byråns utökade uppgifter och befogenheter bör det införas ett stärkt skydd av de grundläggande rättigheterna och ökade möjligheter för ansvarsutkrävande samt ansvarsskyldighet vad gäller den ordinarie personalens utövande av verkställande befogenheter.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Medlemsstaterna bör också, i eget intresse och i de andra medlemsstaternas intresse, bidra med relevanta data som behövs för byråns verksamhet, bland annat för situationsmedvetenhet, riskanalys, sårbarhetsanalyser och integrerad planering. De bör även säkerställa att alla data är korrekta och uppdaterade och erhållna och införda på ett lagenligt sätt.

(22)  Medlemsstaterna bör också, i eget intresse och i de andra medlemsstaternas intresse, bidra med relevanta data som behövs för byråns verksamhet, bland annat för situationsmedvetenhet, riskanalys, sårbarhetsanalyser och integrerad planering. De bör även säkerställa att alla data är korrekta och uppdaterade och erhållna och införda på ett lagenligt sätt. I de fall då dessa data inbegriper personuppgifter ska unionens dataskyddslagar gälla utan undantag.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a)  Det kommunikationsnätverk som fastställs i den här förordningen har redan utvecklats inom ramen för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/20131a och har kapacitet att utbyta säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter mellan medlemsstaterna och byrån. Detta befintliga kommunikationsnätverk bör användas för allt informationsutbyte mellan den europeiska gräns- och kustbevakningens olika delar, och dess nivå för säkerhetsskyddsklassificering bör höjas för att förbättra informationssäkerheten.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) (EUT L 295, 6.11.2013, s. 11).

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Det europeiska gränsövervakningssystemet (Eurosur) är nödvändigt för att den europeiska gräns- och kustbevakningen ska kunna fungera som ram för informationsutbytet och det operativa samarbetet mellan medlemsstaternas nationella myndigheter och med byrån. Eurosur förser dessa myndigheter och byrån med den infrastruktur och de verktyg som behövs för att förbättra deras situationsmedvetenhet och reaktionsförmåga vid de yttre gränserna i syfte att upptäcka, förhindra och bekämpa olaglig invandring och gränsöverskridande brottslighet och bidra till att rädda och säkerställa skydd för migranters liv.

(23)  Det europeiska gränsövervakningssystemet (Eurosur) är nödvändigt för att den europeiska gräns- och kustbevakningen ska kunna fungera som ram för informationsutbytet och det operativa samarbetet mellan medlemsstaternas nationella myndigheter och med byrån. Eurosur förser dessa myndigheter och byrån med den infrastruktur och de verktyg som behövs för att förbättra deras situationsmedvetenhet och öka deras reaktionsförmåga vid de yttre gränserna i syfte att upptäcka, förhindra och bekämpa irreguljär migration och gränsöverskridande brottslighet och bidra till att rädda och säkerställa skydd för migranters liv.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Denna förordning bör inte förhindra att medlemsstaterna ger sina nationella samordningscentraler ansvar även för samordning av informationsutbytet och för samarbete avseende andra komponenter av integrerad gränsförvaltning, t.ex. återvändanden.

(25)  Denna förordning bör inte förhindra att medlemsstaterna ger sina nationella samordningscentraler ansvar även för samordning av informationsutbytet och för samarbete avseende andra komponenter av integrerad gränsförvaltning.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  Kvaliteten på den information som utbyts mellan medlemsstaterna och byrån är en förutsättning för att den integrerade gränsförvaltningen ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Med utgångspunkt i framgången med Eurosur bör denna kvalitet säkerställas genom standardisering, automatisering av informationsutbytet mellan nätverk och system, informationssäkring och kvalitetskontroll av de data och den information som överförs.

(26)  Kvaliteten på den information som utbyts mellan medlemsstaterna och byrån, men även ett sådant informationsutbytes punktlighet, är förutsättningar för att den integrerade gränsförvaltningen ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Med utgångspunkt i framgången med Eurosur bör denna kvalitet säkerställas genom standardisering, automatisering av informationsutbytet mellan nätverk och system, informationssäkring och kvalitetskontroll av de data och den information som överförs.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Byrån bör tillhandahålla nödvändigt bistånd för att utveckla och driva Eurosur, inklusive kompatibiliteten mellan systemen, särskilt genom att inrätta, upprätthålla och samordna Eurosur-ramverket.

(27)  Byrån bör tillhandahålla nödvändigt bistånd för att utveckla och driva Eurosur, inklusive kompatibiliteten mellan systemen, inom ramen för en gemensam miljö för informationsutbyte, särskilt genom att inrätta, upprätthålla och samordna Eurosur-ramverket.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Eurosur bör ge en uttömmande situationsbild vid de yttre gränserna, men även inom Schengenområdet och inom området före gränserna. Det bör omfatta övervakning av land-, sjö- och luftgränserna men också kontroller vid gränsövergångsställen.

(28)  Eurosur bör ge en uttömmande situationsbild vid de yttre gränserna, men även inom Schengenområdet och inom området före gränserna. Det bör omfatta övervakning av land-, sjö- och luftgränserna men också kontroller vid gränsövergångsställen. Att skapa situationsmedvetenhet inom unionen bör inte på något sätt ge byrån tillåtelse att delta i insatser vid medlemsstaternas inre gränser.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  Användningen av små, sjöodugliga båtar har lett till en dramatisk ökning av antalet drunknade migranter vid de södra yttre havsgränserna. Eurosur bör märkbart förbättra byråns och medlemsstaternas operativa och tekniska förmåga att upptäcka och spåra sådana små båtar samt förbättra medlemsstaternas reaktionsförmåga, och därigenom bidra till en minskning av antalet migranter som förlorar sina liv.

(31)  Användningen av små, sjöodugliga båtar har lett till en dramatisk ökning av antalet drunknade migranter vid de södra yttre havsgränserna. Eurosur bör märkbart förbättra byråns och medlemsstaternas operativa och tekniska förmåga att upptäcka och spåra sådana små båtar samt förbättra medlemsstaternas reaktionsförmåga när det gäller sök- och räddningsinsatser, och därigenom bidra till en minskning av antalet migranter som förlorar sina liv.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  Byrån bör utveckla en allmän och individuellt anpassad riskanalys som bygger på en gemensam integrerad modell för riskanalys, som bör användas av byrån själv och av medlemsstaterna. Byrån bör, även på grundval av uppgifter från medlemsstaterna, tillhandahålla lämplig information om alla aspekter av relevans för europeisk integrerad gränsförvaltning, i synnerhet gränskontroll, återvändande, tredjelandsmedborgares irreguljära sekundära förflyttning inom unionen, förebyggande av gränsöverskridande brottslighet, däribland hjälp till obehörig gränspassage, människohandel, terrorism och hot av hybrid art, samt situationen i relevanta tredjeländer, så att det blir möjligt att vidta lämpliga åtgärder eller att hantera identifierade hot och risker, för att förbättra den integrerade förvaltningen av de yttre gränserna.

(33)  Byrån bör utveckla en allmän och individuellt anpassad riskanalys som bygger på en gemensam integrerad modell för riskanalys, som bör användas av byrån själv och av medlemsstaterna. Byrån bör, även på grundval av uppgifter från medlemsstaterna, tillhandahålla lämplig information om alla aspekter av relevans för europeisk integrerad gränsförvaltning, i synnerhet gränskontroll, återvändande, fenomenet tredjelandsmedborgares irreguljära sekundära förflyttning inom unionen, vad gäller trender, rutter och omfång i fall medlemsstaten har tillhandahållit sådan information, förebyggande av gränsöverskridande brottslighet, däribland hjälp till obehörig gränspassage, människohandel, organiserad brottslighet, terrorism och hot av hybrid art, samt situationen i relevanta tredjeländer, så att det blir möjligt att vidta lämpliga åtgärder eller att hantera identifierade hot och risker, för att förbättra den integrerade förvaltningen av de yttre gränserna.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  Byrån bör, med tanke på sin verksamhet vid de yttre gränserna, bidra till att förebygga och avslöja allvarlig brottslighet med gränsöverskridande inslag, såsom smuggling av migranter, människohandel och terrorism, när det är lämpligt för byrån att agera och när den har fått relevant information genom sin verksamhet. Byrån bör samordna sin verksamhet med Europol, såsom ansvarig byrå för att stödja och stärka medlemsstaternas insatser och deras samarbete när det gäller att förebygga och bekämpa allvarlig brottslighet som berör två eller fler medlemsstater. Gränsöverskridande brottslighet förutsätter med nödvändighet en gränsöverskridande dimension. En sådan gränsöverskridande dimension kännetecknar brott med direkt koppling till obehörig passage av de yttre gränserna, inklusive människohandel eller smuggling av migranter. Artikel 1.2 i rådets direktiv 2002/90/EG19 tillåter emellertid att medlemsstaterna inte inför påföljder för fall där syftet med handlandet är att ge humanitärt stöd till migranter.

(34)  Byrån bör, med tanke på sin verksamhet vid de yttre gränserna, bidra till att förebygga och avslöja allvarlig brottslighet med gränsöverskridande inslag, såsom smuggling av migranter, människohandel, organiserad brottslighet och terrorism, när det är lämpligt för byrån att agera och när den har fått relevant information genom sin verksamhet. Byrån bör samordna sin verksamhet med Europol, såsom ansvarig byrå för att stödja och stärka medlemsstaternas insatser och deras samarbete när det gäller att förebygga och bekämpa allvarlig brottslighet som berör två eller fler medlemsstater. Gränsöverskridande brottslighet förutsätter med nödvändighet en gränsöverskridande dimension. En sådan gränsöverskridande dimension kännetecknar brott med direkt koppling till obehörig passage av de yttre gränserna, inklusive människohandel eller smuggling av migranter. I enlighet med artikel 1.2 i rådets direktiv 2002/90/EG19, som föreskriver att medlemsstaterna kan välja att inte införa påföljder för fall där syftet med handlandet är att ge humanitärt stöd till den berörda personen, bör byrån påminna medlemsstaterna om eventuella konsekvenser rörande grundläggande rättigheter när de överväger sådana påföljder.

__________________

__________________

19 Rådets direktiv 2002/90/EG av den 28 november 2002 om definition av hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse (EGT L 328, 5.12.2002, s. 17).

19 Rådets direktiv 2002/90/EG av den 28 november 2002 om definition av hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse (EGT L 328, 5.12.2002, s. 17).

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  I en anda av delat ansvar bör byrån ha till uppgift att regelbundet övervaka förvaltningen av de yttre gränserna. Byrån bör kunna garantera lämplig och effektiv övervakning inte bara genom situationsmedvetenhet och riskanalys, utan även genom att experter från dess egen personal är närvarande i medlemsstaterna. Byrån bör därför ha möjlighet att utplacera sambandsmän i medlemsstaterna under en period under vilken sambandsmännen kommer att rapportera till den verkställande direktören. Sambandsmännens rapport bör ingå i sårbarhetsanalysen.

(35)  I en anda av delat ansvar och för att förbättra standarderna för den europeiska integrerade gränsövervakningen bör byrån ha till uppgift att regelbundet övervaka förvaltningen av de yttre gränserna, även huruvida respekt för grundläggande rättigheter ingår i gränsförvaltningsarbetet och återvändandeverksamheten. Byrån bör kunna garantera lämplig och effektiv övervakning inte bara genom situationsmedvetenhet och riskanalys, utan även genom att experter från dess egen personal är närvarande i medlemsstaterna. Byrån bör därför ha möjlighet att utplacera sambandsmän i medlemsstaterna under en period under vilken sambandsmännen kommer att rapportera till den verkställande direktören och ombudet för grundläggande rättigheter. Sambandsmännens rapport bör ingå i sårbarhetsanalysen.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  Byrån bör utföra en sårbarhetsanalys, baserad på objektiva kriterier, för att bedöma vilken kapacitet och beredskap medlemsstaterna har när det gäller att hantera de utmaningar som uppkommer vid de yttre gränserna, och för att bidra till den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår och reserv för teknisk utrustning. Sårbarhetsanalysen bör inbegripa en bedömning av medlemsstaternas utrustning, infrastruktur, personal, budget och finansiella resurser samt deras beredskapsplanering för eventuella kriser vid de yttre gränserna. Medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att avhjälpa alla eventuella brister som fastställs vid denna bedömning. Den verkställande direktören bör identifiera vilka åtgärder som bör vidtas och lämna en rekommendation till den berörda medlemsstaten. Den verkställande direktören bör också ange inom vilken tid åtgärderna bör vidtas och noggrant övervaka att de genomförs inom den fastställda tidsfristen. Om de nödvändiga åtgärderna inte vidtas inom utsatt tid, bör ärendet överlämnas till styrelsen för vidare beslut.

(36)  Byrån bör utföra en sårbarhetsanalys, baserad på objektiva kriterier, för att bedöma vilken kapacitet och beredskap medlemsstaterna har när det gäller att hantera de utmaningar som uppkommer vid de yttre gränserna, och för att bidra till den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår och reserv för teknisk utrustning. Sårbarhetsanalysen bör inbegripa en bedömning av medlemsstaternas utrustning, infrastruktur, personal, budget och finansiella resurser samt deras beredskapsplanering för eventuella kriser vid de yttre gränserna med full respekt för de grundläggande rättigheterna. Medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att avhjälpa alla eventuella brister som fastställs vid denna bedömning. Den verkställande direktören bör identifiera vilka åtgärder som bör vidtas och lämna en rekommendation till den berörda medlemsstaten. Den verkställande direktören bör också ange inom vilken tid åtgärderna bör vidtas och noggrant övervaka att de genomförs inom den fastställda tidsfristen. Om de nödvändiga åtgärderna inte vidtas inom utsatt tid, bör ärendet överlämnas till styrelsen för vidare beslut.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  Sårbarhetsanalysen och utvärderingsmekanismen för Schengen, som inrättats genom rådets förordning (EU) nr 1053/201320, är två kompletterande mekanismer för att garantera den europeiska kvalitetskontrollen av att Schengenområdet fungerar korrekt och för att säkerställa den ständiga beredskapen på unionsnivå och nationell nivå när det gäller att möta eventuella utmaningar vid de yttre gränserna. Samverkanseffekterna mellan dessa mekanismer bör maximeras i syfte att skapa en bättre situationsbild av Schengenområdets funktion och i möjligaste mån undvika dubbelarbete på medlemsstaternas sida, samt säkerställa en bättre samordnad användning av unionens relevanta finansieringsinstrument för att stödja förvaltningen av de yttre gränserna. För detta ändamål bör det upprättas ett regelbundet informationsutbyte mellan byrån och kommissionen om resultaten av de båda mekanismerna.

(38)  Sårbarhetsanalysen och utvärderingsmekanismen för Schengen, som inrättats genom rådets förordning (EU) nr 1053/201320, är två kompletterande mekanismer för att garantera den europeiska kvalitetskontrollen av att Schengenområdet fungerar korrekt och för att säkerställa den ständiga beredskapen på unionsnivå och nationell nivå när det gäller att möta eventuella utmaningar vid de yttre gränserna. Medan utvärderingsmekanismen för Schengen är den främsta metoden för utvärdering av genomförandet och efterlevnaden av unionsrätten i medlemsstaterna, bör samverkanseffekterna mellan dessa mekanismer maximeras i syfte att skapa en bättre situationsbild av Schengenområdets funktion och i möjligaste mån undvika dubbelarbete på medlemsstaternas sida, samt säkerställa en bättre samordnad användning av unionens relevanta finansieringsinstrument för att stödja förvaltningen av de yttre gränserna. För detta ändamål bör det upprättas ett regelbundet informationsutbyte mellan byrån och kommissionen om resultaten av de båda mekanismerna.

__________________

__________________

20 Rådets förordning (EU) nr 1053/2013 av den 7 oktober 2013 om inrättande av en utvärderings- och övervakningsmekanism för kontroll av tillämpningen av Schengenregelverket och om upphävande av verkställande kommitténs beslut av den 16 september 1998 om inrättande av Ständiga kommittén för genomförande av Schengenkonventionen (EUT L 295, 6.11.2013, s. 27).

20 Rådets förordning (EU) nr 1053/2013 av den 7 oktober 2013 om inrättande av en utvärderings- och övervakningsmekanism för kontroll av tillämpningen av Schengenregelverket och om upphävande av verkställande kommitténs beslut av den 16 september 1998 om inrättande av Ständiga kommittén för genomförande av Schengenkonventionen (EUT L 295, 6.11.2013, s. 27).

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  Mot bakgrund av att medlemsstaterna inrättar gränsavsnitt till vilka byrån fastställer påverkansgrader, och att medlemsstaternas och byråns reaktionsförmåga bör kopplas till dessa påverkansgrader, bör en fjärde påverkansgrad fastställas som motsvarar en situation där Schengenområdet är utsatt för risk och där byrån bör ingripa.

utgår

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  Byrån bör organisera lämpligt tekniskt och operativt stöd till medlemsstaterna, för att stärka deras kapacitet att genomföra sina skyldigheter med avseende på kontrollen av de yttre gränserna och hantera utmaningar som uppkommer vid de yttre gränserna till följd av olaglig invandring eller gränsöverskridande brottslighet. Detta stöd bör inte påverka relevanta nationella myndigheters behörighet att inleda brottsutredningar. Byrån bör därför på begäran från en medlemsstat eller på eget initiativ organisera och samordna gemensamma insatser för en eller flera medlemsstater och utplacera enheter från den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår samt tillhandahålla nödvändig teknisk utrustning.

(40)  Byrån bör organisera lämpligt tekniskt och operativt stöd till medlemsstaterna, för att stärka deras kapacitet att genomföra sina skyldigheter med avseende på kontrollen av de yttre gränserna och hantera utmaningar som uppkommer vid de yttre gränserna till följd av irreguljär migration eller gränsöverskridande brottslighet. Detta stöd bör inte påverka relevanta nationella myndigheters behörighet att inleda brottsutredningar. Byrån bör därför på begäran från en medlemsstat eller på eget initiativ och med den berörda medlemsstatens samtycke organisera och samordna gemensamma insatser för en eller flera medlemsstater och utplacera enheter från den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår samt tillhandahålla nödvändig teknisk utrustning.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  I situationer med specifika och oproportionella utmaningar vid de yttre gränserna bör byrån på begäran från en medlemsstat eller på eget initiativ organisera och samordna snabba gränsinsatser och utplacera både enheter från den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår och teknisk utrustning, inbegripet från reserven för snabba insatser. Snabba gränsinsatser bör under en begränsad tid tillhandahålla förstärkning i situationer som kräver omedelbara åtgärder och där en sådan insats skulle utgöra en effektiv åtgärd. För att se till att sådana insatser genomförs på ett effektivt sätt bör medlemsstaterna ställa operativ personal från den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår till förfogande för att bilda relevanta enheter och tillhandahålla nödvändig teknisk utrustning. Byrån och den berörda medlemsstaten bör komma överens om en operativ plan.

(41)  I situationer med specifika och oproportionella utmaningar vid de yttre gränserna bör byrån på begäran från en medlemsstat eller på eget initiativ och med den berörda medlemsstatens samtycke organisera och samordna snabba gränsinsatser och utplacera både enheter från den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår och teknisk utrustning, inbegripet från reserven för snabba insatser. Snabba gränsinsatser bör under en begränsad tid tillhandahålla förstärkning i situationer som kräver omedelbara åtgärder och där en sådan insats skulle utgöra en effektiv åtgärd. För att se till att sådana insatser genomförs på ett effektivt sätt bör medlemsstaterna ställa operativ personal från den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår till förfogande för att bilda relevanta enheter och tillhandahålla nödvändig teknisk utrustning. När personalen som utplaceras med den tekniska utrustningen från en medlemsstat har sitt ursprung i den medlemsstaten, bör personalen räknas som en del av den medlemsstatens bidrag till den permanenta kåren. Byrån och den berörda medlemsstaten bör komma överens om en operativ plan.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42)  Om en medlemsstat står inför specifika och oproportionella migrationsutmaningar vid särskilda områden av dess yttre gränser som kännetecknas av stora inkommande blandade migrationsflöden, bör medlemsstaterna kunna förlita sig på teknisk och operativ förstärkning. Sådan förstärkning bör tillhandahållas i hotspot-områden av stödenheter för migrationshantering. Dessa enheter bör bestå av operativ personal som utplaceras från den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår och av experter från medlemsstaterna utplacerade av Easo och Europol eller andra relevanta unionsbyråer. Byrån bör bistå kommissionen med samordningen mellan de olika byråerna på fältet.

(42)  Om en medlemsstat står inför specifika och oproportionella migrationsutmaningar vid särskilda områden av dess yttre gränser som kännetecknas av stora inkommande blandade migrationsflöden, bör medlemsstaterna kunna förlita sig på teknisk och operativ förstärkning. Sådan förstärkning bör tillhandahållas i hotspot-områden av stödenheter för migrationshantering. Dessa enheter bör bestå av operativ personal som utplaceras från den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår och av experter från medlemsstaterna utplacerade av [Europeiska unionens asylbyrå] och Europol eller andra relevanta unionsbyråer. Byrån bör bistå kommissionen med samordningen mellan de olika byråerna på fältet. Kommissionen bör, i samarbete med värdmedlemsstaten och de berörda unionsbyråerna, fastställa villkoren för samarbete vid hotspot-området och ansvara för samordningen av verksamheten i stödgrupperna för migrationshantering.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43)  Medlemsstaterna bör säkerställa att myndigheter som kan förväntas få ta emot ansökningar om internationellt skydd, som till exempel polisen, gränsbevakningstjänstemän, invandringsmyndigheter och personal vid förvarsenheter har relevant information. De bör även säkerställa att dessa myndigheters personal erhåller nödvändig utbildning som är lämplig i förhållande till deras uppgifter och ansvar, och instruktioner om att upplysa sökande om var och hur ansökningar om internationellt skydd kan lämnas in.

(43)  Medlemsstaterna bör säkerställa att myndigheter som kan förväntas få ta emot ansökningar om internationellt skydd, som till exempel polisen, gränsbevakningstjänstemän, invandringsmyndigheter och personal vid förvarsenheter har relevant information. De bör även säkerställa att dessa myndigheters personal erhåller nödvändig utbildning som är lämplig i förhållande till deras uppgifter och ansvar och att de får instruktioner om att upplysa sökande om var och hur ansökningar om internationellt skydd kan lämnas in samt instruktioner om hur de ska överlämna personer i en utsatt situation och ensamkommande barn till rätt mottagningsmekanism. Övervakningsmekanismer bör upprättas, liksom oberoende kontroll av att detta faktiskt genomförs i praktiken.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 43a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(43a)  Byrån bör kunna tillhandahålla och garantera sin personal och medlemsstaternas myndigheter specialiserad utbildning om europeisk integrerad gränsförvaltning. Utbildning av den permanenta kåren bör hållas i nära samarbete med medlemsstaterna, samtidigt som man ser till att utbildningsprogrammen är harmoniserade och främjar ömsesidig förståelse och en gemensam europeisk kultur som bygger på de värden som fastställs i fördragen. En utveckling av byråns utbildningsstrategi, med styrelsens godkännande, skulle kunna leda till inrättandet av ett utbildningscentrum för byrån i syfte att ytterligare underlätta införlivandet av en gemensam europeisk kultur i den utbildning som tillhandahålls.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44)  I juni 2018 bekräftade Europeiska rådet åter vikten av att förlita sig på en övergripande strategi för migration och ansåg att migration är en utmaning inte endast för den enskilda medlemsstaten, utan för Europa i dess helhet. I detta avseende betonades vikten av att unionen tillhandahåller fullt stöd för att säkerställa en ordnad förvaltning av migrationsströmmarna. Detta stöd är möjligt genom inrättandet av kontrollerade centrum där tredjelandsmedborgare som landstiger i unionen skulle omfattas av snabb handläggning för att säkerställa tillgången till skydd för dem som har behov av det, med snabba återvändanden för dem som inte har det. De kontrollerade centrumen bör inrättas på frivillig grund men det bör vara möjligt för unionen att ge medlemsstaterna i fråga fullständigt ekonomiskt och operativt stöd via relevanta unionsbyråer, däribland Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån.

(44)  I juni 2018 bekräftade Europeiska rådet åter vikten av att förlita sig på en övergripande strategi för migration och ansåg att migration är en utmaning inte endast för den enskilda medlemsstaten, utan för Europa i dess helhet. I detta avseende betonades vikten av att unionen tillhandahåller fullt stöd för att säkerställa en ordnad förvaltning av migrationsströmmarna.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 45

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(45)  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och [Europeiska unionens asylbyrå] bör ha ett nära samarbete för att effektivt ta itu med migrationsutmaningarna, särskilt vid de yttre gränser som kännetecknas av stora inkommande blandade migrationsströmmar. Framför allt bör de båda byråerna samordna sin verksamhet och stödja medlemsstaterna i arbetet med att underlätta förfarandet för internationellt skydd och förfarandet för återvändande när det gäller tredjelandsmedborgare vars ansökan om internationellt skydd avslås. Byrån och [Europeiska unionens asylbyrå] bör också samarbeta i annan gemensam operativ verksamhet, såsom delad riskanalys, insamling av statistiska data, utbildning och stöd till medlemsstaterna när det gäller beredskapsplanering.

(45)  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och [Europeiska unionens asylbyrå] bör ha ett nära samarbete för att effektivt ta itu med migrationsutmaningarna, särskilt vid de yttre gränser som kännetecknas av stora inkommande blandade migrationsströmmar. Framför allt bör de båda byråerna samordna sin verksamhet och stödja medlemsstaterna i arbetet med att underlätta förfarandet för internationellt skydd. Byrån och [Europeiska unionens asylbyrå] bör också samarbeta i annan gemensam operativ verksamhet, såsom delad riskanalys, insamling av statistiska data, utbildning och stöd till medlemsstaterna när det gäller beredskapsplanering.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 45a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(45a)  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån bör ha ett nära samarbete med Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter i syfte att säkerställa att hänsyn tas till grundläggande rättigheter inom alla områden som omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Skäl 46

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(46)  Medlemsstaterna bör kunna förlita sig på en ökad operativ och teknisk förstärkning av stödenheter för migrationshantering, särskilt i hotspot-områden eller kontrollerade centrum. Stödenheterna för migrationshantering bör bestå av experter från byråns personal och experter som utstationeras av medlemsstaterna, och experter från personal vid/eller experter från medlemsstaterna som är utstationerade av [Europeiska byrån för asylfrågor], Europol eller andra relevanta unionsbyråer. Kommissionen bör säkerställa den nödvändiga samordningen i bedömningen av behov och insatser på fältet med beaktande av deltagandet från olika unionsbyråer.

(46)  Medlemsstaterna bör kunna förlita sig på en ökad operativ och teknisk förstärkning av stödenheter för migrationshantering i hotspot-områden. Stödenheterna för migrationshantering bör bestå av experter från byråns personal och experter som utstationeras av medlemsstaterna, och experter från personal vid/eller experter från medlemsstaterna som är utstationerade av [Europeiska byrån för asylfrågor], Europol, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter eller andra relevanta unionsbyråer. Kommissionen bör säkerställa det nödvändiga samarbetet med berörda byråer och fastställa villkoren för samarbete för insatserna på fältet med beaktande av deltagandet från olika unionsbyråer.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Skäl 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47)  I hotspot-områden bör medlemsstaterna samarbeta med relevanta unionsbyråer som bör agera inom ramen för sina respektive mandat och befogenheter och under kommissionens samordning. Kommissionen bör i samarbete med de relevanta unionsbyråerna säkerställa att verksamheten i hotspot-områden är förenlig med tillämplig unionslagstiftning.

(47)  I hotspot-områden bör medlemsstaterna samarbeta med relevanta unionsbyråer som bör agera inom ramen för sina respektive mandat och befogenheter och under kommissionens samordning. Kommissionen bör i samarbete med de relevanta unionsbyråerna säkerställa att verksamheten i hotspot-områden är förenlig med tillämplig unionslagstiftning och grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Skäl 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48)  I kontrollerade centrum bör unionsbyråerna på begäran av den medlemsstat som hyser sådana centrum och under kommissionens samordning agera för att stödja värdmedlemsstaten i syfte att tillämpa snabba förfaranden för internationellt skydd och/eller återvändande. I sådana centrum bör det vara möjligt att snabbt skilja mellan tredjelandsmedborgare som är i behov av internationellt skydd och personer som inte behöver sådant skydd, att genomföra säkerhetskontroller och att genomföra hela eller delar av förfarandet för internationellt skydd och/eller återvändande.

utgår

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Skäl 49

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(49)  När det är motiverat med hänsyn till resultaten av sårbarhetsanalysen, riskanalysen eller när en kritisk påverkan tillskrivs ett eller flera gränsavsnitt bör byråns verkställande direktör rekommendera den berörda medlemsstaten att inleda och genomföra gemensamma insatser eller snabba gränsinsatser.

(49)  När det är motiverat med hänsyn till resultaten av sårbarhetsanalysen eller riskanalysen kan byråns verkställande direktör rekommendera den berörda medlemsstaten att inleda och genomföra gemensamma insatser eller snabba gränsinsatser.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Skäl 50

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(50)  Om kontrollen av den yttre gränsen blir så ineffektiv att Schengenområdets förmåga att fungera äventyras, antingen därför att en medlemsstat inte vidtar nödvändiga åtgärder i enlighet med en sårbarhetsanalys eller därför att en medlemsstat som står inför specifika och oproportionella utmaningar vid de yttre gränserna inte har begärt tillräckliga stödåtgärder från byrån eller inte genomför dessa åtgärder, bör unionen reagera enhetligt, snabbt och effektivt. För att minska dessa risker och säkerställa bättre samordning på unionsnivå bör kommissionen identifiera vilka åtgärder som ska genomföras av byrån och ålägga den berörda medlemsstaten att samarbeta med byrån vid genomförandet av dessa åtgärder. Byrån bör sedan fastställa vad som krävs för det praktiska genomförandet av de åtgärder som anges i kommissionens beslut. Byrån bör tillsammans med den berörda medlemsstaten upprätta en operativ plan. Den berörda medlemsstaten bör underlätta genomförandet av kommissionens beslut och den operativa planen genom att bland andra genomföra de skyldigheter som anges i artiklarna 44, 83 och 84. Om en medlemsstat inte rättar sig efter kommissionens beslut inom 30 dagar och inte samarbetar med byrån vid genomförandet av åtgärderna i beslutet, bör kommissionen kunna utlösa det särskilda förfarandet vid exceptionella omständigheter som utgör en risk för det övergripande funktionssättet för området utan inre gränskontroll i artikel 29 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/39921.

(50)  Om kontrollen av den yttre gränsen blir så ineffektiv att Schengenområdets förmåga att fungera äventyras, antingen därför att en medlemsstat inte vidtar nödvändiga åtgärder i enlighet med en sårbarhetsanalys eller därför att en medlemsstat som står inför specifika och oproportionella utmaningar vid de yttre gränserna inte har begärt tillräckliga stödåtgärder från byrån eller inte genomför dessa åtgärder, bör unionen reagera enhetligt, snabbt och effektivt. För att minska dessa risker och säkerställa bättre samordning på unionsnivå bör kommissionen lägga fram ett förslag till rådsbeslut om vilka identifierade åtgärder som ska genomföras av byrån och som samtidigt ålägger den berörda medlemsstaten att samarbeta med byrån vid genomförandet av dessa åtgärder. Eftersom de åtgärder som besluten gäller kan vara politiskt känsliga och sannolikt berör nationella verkställighets- och ingripandebefogenheter bör rådet tilldelas genomförandebefogenheter att anta sådana beslut. Byrån bör sedan fastställa vad som krävs för det praktiska genomförandet av de åtgärder som anges i rådets beslut. Byrån bör tillsammans med den berörda medlemsstaten upprätta en operativ plan. Den berörda medlemsstaten bör underlätta genomförandet av rådets beslut och den operativa planen genom att bland andra genomföra de skyldigheter som anges i artiklarna 44, 83 och 84. Om en medlemsstat inte rättar sig efter rådets beslut inom 30 dagar och inte samarbetar med byrån vid genomförandet av åtgärderna i beslutet, bör kommissionen kunna utlösa det särskilda förfarandet vid exceptionella omständigheter som utgör en risk för det övergripande funktionssättet för området utan inre gränskontroll i artikel 29 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/39921.

__________________

__________________

21 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT L 77, 23.3.2016, s. 1).

21 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT L 77, 23.3.2016, s. 1).

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Skäl 51

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(51)  Den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår bör ha 10 000 medlemmar i den operativa personalen som är gränskontrolltjänstemän, ledsagare vid återvändande, återvändandeexperter och annan relevant personal. Den permanenta kåren bör bestå av tre kategorier av operativ personal, nämligen ordinarie personal vid Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, personal som är utstationerad till byrån från medlemsstaterna för längre tidsperioder och personal som tillhandahålls av medlemsstaterna för kortvariga utplaceringar. Den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår bör utplaceras inom ramen för gränskontrollenheter, stödenheter för migrationshantering eller återvändandeenheter.

(51)  Den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår bör ha en operativ personal bestående av gränskontrolltjänstemän, ledsagare vid återvändande, återvändandeexperter, återvändandeövervakare och övervakare av grundläggande rättigheter och annan relevant personal. Den permanenta kåren bör bestå av fyra kategorier av operativ personal, nämligen ordinarie personal vid Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, personal som är utstationerad till byrån från medlemsstaterna för längre tidsperioder, personal som tillhandahålls av medlemsstaterna för kortvariga utplaceringar och personal som ingår i reserven för snabba gränsinsatser. Den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår bör utplaceras inom ramen för gränskontrollenheter, stödenheter för migrationshantering eller återvändandeenheter.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Skäl 52

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(52)  Den operativa personal i den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår som utplaceras som enhetsmedlemmar bör ha alla nödvändiga befogenheter för att utföra gränskontroller och återvändandeuppgifter, inklusive de uppgifter som kräver verkställande befogenheter enligt relevant nationell lagstiftning eller, för byråns personal, i enlighet med bilaga V.

(52)  Den operativa personal i den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår som utplaceras som enhetsmedlemmar bör ha alla nödvändiga befogenheter, som godkänts av värdmedlemsstaten eller ett tredjeland, för att utföra gränskontroller, övervakning av grundläggande rättigheter och återvändandeuppgifter, inklusive de uppgifter som kräver verkställande befogenheter enligt relevant nationell lagstiftning eller, för byråns personal, i enlighet med bilaga V. När byråns ordinarie personal utövar sina verkställande befogenheter bör byrån ansvara för all skada som detta kan orsaka.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Skäl 54

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(54)  Den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår och dess sammansättning bör bli föremål för en halvtidsöversyn utförd av kommissionen.

(54)  Den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår och dess sammansättning bör bli föremål för en översyn utförd av kommissionen tillsammans med medlemsstaterna.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Skäl 55

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(55)  Den långsiktiga utvecklingen av personalresurserna i syfte att säkra medlemsstaternas bidrag till den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår bör stödjas genom ett system för ekonomiskt stöd. För detta ändamål är det lämpligt att bemyndiga byrån att använda beviljande av bidrag till medlemsstaterna utan någon ansökningsomgång inom ramen för ”finansiering som inte är kopplad till kostnader” i enlighet med artikel 125.1 a i förordning (EU, Euratom) 2018/1046. Det ekonomiska stödet bör göra det möjligt för medlemsstaterna att anställa och utbilda ytterligare personal för att ge dem den flexibilitet som krävs för att uppfylla det obligatoriska bidraget till den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår. Det särskilda finansieringssystemet bör ha rätt balans mellan risken för oriktigheter och bedrägerier och kostnaderna för kontroll. I förordningen fastställs de viktigaste villkoren för finansiellt stöd, nämligen rekrytering och utbildning av det lämpliga antalet gränsbevakningstjänstemän eller andra specialister motsvarande det antal tjänstemän som är långvarigt utstationerade till byrån eller den faktiska utplaceringen av tjänstemän under byråns operativa verksamhet under minst fyra månader. Med tanke på bristen på relevanta och jämförbara data om faktiska kostnader i medlemsstaterna skulle utarbetandet av en kostnadsbaserad stödordning vara alltför komplicerat och skulle inte tillgodose behovet av ett enkelt, snabbt, effektivt och ändamålsenligt finansieringssystem. För detta ändamål bör byrån bemyndigas att bevilja medlemsstaterna bidrag utan ansökningsomgång i form av ”finansiering som inte är kopplad till kostnader”, under förutsättning att villkoren i enlighet med artikel 125.1 a i förordning (EU, Euratom) 2018/1046 är uppfyllda. För att fastställa storleken på denna finansiering till olika medlemsstater är det lämpligt att som referensbelopp använda den årliga lönen för en kontraktsanställd tjänsteman i tjänstegrupp III grad 8 grad 1 i de europeiska institutionerna med en utjämningskoefficient för varje medlemsstat i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning och principen om likabehandling. Vid genomförandet av detta finansiella stöd bör byrån och medlemsstaterna säkerställa att principerna för medfinansiering och om att ingen dubbelfinansiering får förekomma efterlevs.

(55)  Den långsiktiga utvecklingen av personalresurserna i syfte att säkra medlemsstaternas bidrag till den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår bör stödjas genom ett system för ekonomiskt stöd. För detta ändamål är det lämpligt att bemyndiga byrån att använda beviljande av bidrag till medlemsstaterna utan någon ansökningsomgång inom ramen för ”finansiering som inte är kopplad till kostnader” i enlighet med artikel 125.1 a i förordning (EU, Euratom) 2018/1046. Det ekonomiska stödet bör göra det möjligt för medlemsstaterna att anställa och utbilda ytterligare personal för att ge dem den flexibilitet som krävs för att uppfylla det obligatoriska bidraget till den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår. Det bör vara möjligt att det finansiella stödet ges i form av en förskottsbetalning som föregår den årliga utbetalningen. Det särskilda finansieringssystemet bör ha rätt balans mellan risken för oriktigheter och bedrägerier och kostnaderna för kontroll. I förordningen fastställs de viktigaste villkoren för finansiellt stöd, nämligen rekrytering och utbildning av det lämpliga antalet gränsbevakningstjänstemän eller andra specialister motsvarande det antal tjänstemän som är långvarigt utstationerade till byrån eller den faktiska utplaceringen av tjänstemän under byråns operativa verksamhet under en sammanhängande eller icke-sammanhängande period på minst fyra månader eller proportionellt beräknat för utplaceringar under en sammanhängande eller icke-sammanhängande period på mindre än fyra månader. Med tanke på bristen på relevanta och jämförbara data om faktiska kostnader i medlemsstaterna skulle utarbetandet av en kostnadsbaserad stödordning vara alltför komplicerat och skulle inte tillgodose behovet av ett enkelt, snabbt, effektivt och ändamålsenligt finansieringssystem. För detta ändamål bör byrån bemyndigas att bevilja medlemsstaterna bidrag utan ansökningsomgång i form av ”finansiering som inte är kopplad till kostnader”, under förutsättning att villkoren i enlighet med artikel 125.1 a i förordning (EU, Euratom) 2018/1046 är uppfyllda. För att fastställa storleken på denna finansiering till olika medlemsstater är det lämpligt att som referensbelopp använda den årliga lönen för en kontraktsanställd tjänsteman i tjänstegrupp III grad 8 grad 1 i de europeiska institutionerna med en utjämningskoefficient för varje medlemsstat i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning och principen om likabehandling. Vid genomförandet av detta finansiella stöd bör byrån och medlemsstaterna säkerställa att principerna för medfinansiering och om att ingen dubbelfinansiering får förekomma efterlevs.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Skäl 56

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(56)  Inför utplacering av den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår inom tredjeländers territorium bör byrån utveckla kapaciteten för sina egna lednings- och kontrollstrukturer.

(56)  Inför utplacering av den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår inom tredjeländers territorium bör byrån utveckla kapaciteten för sina egna lednings- och kontrollstrukturer och lämpliga förfaranden för att säkerställa den permanenta kårens civil- och straffrättsliga ansvarsskyldighet.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Skäl 57

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(57)  För att möjliggöra effektiva utplaceringar från den europeiska gräns- och kustförvaltningens permanenta kår från och med den 1 januari 2020 bör vissa beslut och genomförandåtgärder antas och införas så snart som möjligt. Genom undantag från den normala tidsfrist som anges i förordningen bör i synnerhet det beslut av styrelsen som avses i artikel 55.4 om profilerna för den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår antas inom 6 veckor efter förordningens ikraftträdande. Detta beslut bör följas av medlemsstaternas nomineringar enligt artikel 56.4 och artikel 57.1 inom 12 veckor efter förordningens ikraftträdande.

(57)  För att möjliggöra effektiva utplaceringar från den europeiska gräns- och kustförvaltningens permanenta kår inom de tidsfrister som föreskrivs i bilaga I bör vissa beslut och genomförandeåtgärder antas och införas så snart som möjligt. Genom undantag från den normala tidsfrist som anges i förordningen bör i synnerhet det beslut av styrelsen som avses i artikel 55.4 om profilerna för den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår antas inom 6 veckor efter förordningens ikraftträdande. Detta beslut bör följas av medlemsstaternas nomineringar enligt artikel 56.4 och artikel 57.1 inom 12 veckor efter förordningens ikraftträdande.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Skäl 58

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(58)  Dessutom bör styrelsen, genom undantag från den normala tidsfrist som anges i förordningen, fatta beslut om minsta antal enheter av teknisk utrustning för att uppfylla byråns behov under 2020 i enlighet med artikel 64.4 inom 6 veckor efter förordningens ikraftträdande.

(58)  Dessutom bör styrelsen, genom undantag från den normala tidsfrist som anges i förordningen, fatta beslut om minsta antal enheter av teknisk utrustning för att uppfylla byråns behov i enlighet med artikel 64.4, enligt var och en av de tidsfrister som fastställs i bilaga I när det gäller den permanenta kårens sammansättning, inom 6 veckor efter förordningens ikraftträdande.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Skäl 59

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(59)  Samtidigt, för att säkerställa kontinuiteten i stödet till den operativa verksamhet som organiseras av byrån, bör alla utplaceringar till och med den 31 december 2019, inklusive inom ramen för reserven för snabba insatser, planeras och genomföras i enlighet med artiklarna 20, 30 och 31 i förordning (EU) 2016/1624 och i enlighet med de årliga bilaterala förhandlingarna under 2018. Därför bör dessa bestämmelser upphöra att gälla med verkan först från och med den 1 januari 2020.

(59)  Samtidigt, för att säkerställa kontinuiteten i stödet till den operativa verksamhet som organiseras av byrån, bör alla utplaceringar till och med den 31 december 2019, inklusive inom ramen för reserven för snabba insatser, planeras och genomföras i enlighet med artiklarna 20, 30 och 31 i förordning (EU) 2016/1624 och i enlighet med de årliga bilaterala förhandlingarna under 2018. Därför bör dessa bestämmelser upphöra att gälla först när den permanenta kåren är operativ med verkan från och med två år efter ikraftträdandet.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Skäl 60

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(60)  Byråns personal kommer att bestå av personal som utför de uppgifter som tilldelas byrån, antingen i huvudkontoret eller som en del av den europeiska gräns- och kustbevakningen permanenta kår. Den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår kan omfatta ordinarie personal samt personal som är långvarigt utstationerad eller som tillhandahålls för kortvarig utplacering av de nationella myndigheterna. Ordinarie personal inom den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår kommer främst att utplaceras som enhetsmedlemmar; endast en begränsad och klart definierad del av denna personal kan anställas för att utföra stödjande funktioner för upprättandet av den permanenta kåren, särskilt vid huvudkontoret.

(60)  Byråns personal kommer att bestå av personal som utför de uppgifter som tilldelas byrån, antingen i huvudkontoret eller som en del av den europeiska gräns- och kustbevakningen permanenta kår. Den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår kan omfatta ordinarie personal samt personal som är långvarigt utstationerad eller som tillhandahålls för kortvarig utplacering av de nationella myndigheterna och reserven för snabba insatser. Ordinarie personal inom den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår kommer främst att utplaceras som enhetsmedlemmar; endast en begränsad och klart definierad del av denna personal kan anställas för att utföra stödjande funktioner för upprättandet av den permanenta kåren, särskilt vid huvudkontoret.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Skäl 61

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(61)  För att komma till rätta med de kvarstående bristerna i den frivilliga sammanslagningen av teknisk utrustning från medlemsstaterna, särskilt när det gäller storskaliga resurser, bör byrån själv ha den utrustning som behövs för gemensamma insatser eller snabba gränsinsatser eller annan operativ verksamhet. Byrån har visserligen haft laglig rätt att förvärva eller hyra sin egen tekniska utrustning sedan 2011, men denna möjlighet har försvårats avsevärt genom bristen på budgetmedel.

(61)  För att komma till rätta med de kvarstående bristerna i den frivilliga sammanslagningen av teknisk utrustning från medlemsstaterna, särskilt när det gäller storskaliga resurser, bör byrån själv ha den utrustning som behövs för gemensamma insatser eller snabba gränsinsatser eller annan operativ verksamhet. Dessa tillgångar bör godkännas av medlemsstaterna som varande i statlig tjänst. Byrån har visserligen haft laglig rätt att förvärva eller hyra sin egen tekniska utrustning sedan 2011, men denna möjlighet har försvårats avsevärt genom bristen på budgetmedel.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Skäl 62

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(62)  Följaktligen har kommissionen, för att matcha den ambitionsnivå som ligger till grund för inrättandet av den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår, öronmärkt ett betydande anslag inom ramen för den fleråriga budgetramen 2021–2027 för att göra det möjligt för byrån att förvärva, underhålla och driva de luft-, sjö- och markresurser som motsvarar de operativa behoven. Förvärvet av de nödvändiga resurserna kan bli en långdragen process, särskilt för stora resurser, men byråns egen utrustning bör i till sist bli ryggraden i den operativa verksamheten medan ytterligare bidrag kan begäras från medlemsstaterna under exceptionella omständigheter. Byråns utrustning bör till stor del drivas av byråns tekniska besättningar som ingår i den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår. För att säkerställa att de föreslagna finansiella resurserna används på ett effektivt sätt bör processen bygga på en flerårig strategi som beslutas av styrelsen så tidigt som möjligt.

(62)  Följaktligen har kommissionen, för att matcha den ambitionsnivå som ligger till grund för inrättandet av den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår, öronmärkt ett betydande anslag inom ramen för den fleråriga budgetramen 2021–2027 för att göra det möjligt för byrån att förvärva, underhålla och driva de luft-, sjö- och markresurser som motsvarar de operativa behoven. Förvärvet av de nödvändiga resurserna kan bli en långdragen process, särskilt för stora resurser, men byråns egen utrustning bör i till sist bli ryggraden i den operativa verksamheten medan ytterligare bidrag kan begäras från medlemsstaterna under exceptionella omständigheter. Den personal som utplaceras med den tekniska utrustningen från en medlemsstat bör, även under särskilda omständigheter, räknas som en del av just den medlemsstatens bidrag till den permanenta kåren. Byråns utrustning bör till stor del drivas av byråns tekniska besättningar som ingår i den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår. För att säkerställa att de föreslagna finansiella resurserna används på ett effektivt sätt bör processen bygga på en flerårig strategi som beslutas av styrelsen så tidigt som möjligt. Det är nödvändigt att säkerställa byråns hållbarhet med hjälp av framtida fleråriga budgetramar och att upprätthålla en övergripande europeisk integrerad gränsförvaltning.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Skäl 64

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(64)  Den långsiktiga utvecklingen av ny kapacitet inom den europeiska gräns- och kustbevakningen bör samordnas mellan medlemsstaterna och byrån i linje med den fleråriga strategiska policycykeln, med beaktande av att vissa processer tar lång tid. Detta inbegriper rekrytering och utbildning av nya gränsbevakningstjänstemän (vilka under sin karriär kan användas både i medlemsstaterna och som en del av den permanenta kåren), förvärv, underhåll och bortskaffande av utrustning (för vilka möjligheter till interoperabilitet och stordriftsfördelar bör eftersträvas), men också utveckling av ny utrustning och tillhörande teknik, bland annat genom forskning.

(64)  Den långsiktiga utvecklingen av ny kapacitet inom den europeiska gräns- och kustbevakningen bör samordnas mellan medlemsstaterna och byrån i linje med den fleråriga strategiska policycykeln, med beaktande av att vissa processer tar lång tid. Detta inbegriper rekrytering och utbildning av nya gränsbevakningstjänstemän (vilka under sin karriär kan användas både i medlemsstaterna och som en del av den permanenta kåren), bland annat utbildning om grundläggande rättigheter och hantering av systemet för klagomål och genomförande av strategin för grundläggande rättigheter, förvärv, underhåll och bortskaffande av utrustning (för vilka möjligheter till interoperabilitet och stordriftsfördelar bör eftersträvas), men också utveckling av ny utrustning och tillhörande teknik, bland annat genom forskning.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Skäl 67

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(67)  Återvändande av tredjelandsmedborgare som inte uppfyller eller inte längre uppfyller villkoren för inresa, vistelse eller bosättning i medlemsstaterna, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG22, är en väsentlig del av de övergripande insatserna för att bekämpa olaglig invandring och utgör en viktig fråga av stort allmänintresse.

(67)  Återvändande av tredjelandsmedborgare som inte uppfyller eller inte längre uppfyller villkoren för inresa, vistelse eller bosättning i medlemsstaterna, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG22, är en väsentlig del av de övergripande insatserna för att bekämpa irreguljär migration och utgör en viktig fråga av stort allmänintresse.

__________________

__________________

22 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98).

22 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98).

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Skäl 68

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(68)  Byrån bör öka stödet till medlemsstaterna för att återsända tredjelandsmedborgare i överensstämmelse med unionens återvändandepolitik och med hänsyn till direktiv 2008/115/EG. Byrån bör i synnerhet samordna och organisera återvändandeinsatser från en eller flera medlemsstater samt organisera och genomföra återvändandeinterventioner för att stärka systemet för återvändande i medlemsstater som behöver teknisk och operativ förstärkning för att kunna fullgöra sin skyldighet att återsända tredjelandsmedborgare i enlighet med det direktivet.

(68)  Byrån bör öka stödet till medlemsstaterna för att återsända tredjelandsmedborgare i överensstämmelse med unionens återvändandepolitik och med hänsyn till direktiv 2008/115/EG. Byrån bör i synnerhet samordna och organisera återvändandeinsatser från en eller flera medlemsstater samt, på en medlemsstats begäran, organisera och genomföra återvändandeinterventioner för att stärka systemet för återvändande i medlemsstater som behöver teknisk och operativ förstärkning för att kunna fullgöra sin skyldighet att återsända tredjelandsmedborgare i enlighet med det direktivet.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Skäl 69

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(69)  Byrån bör, med full respekt för de grundläggande rättigheterna och utan att det påverkar medlemsstaternas ansvar för att utfärda beslut om återvändande, ge medlemsstaterna tekniskt och operativt stöd i återvändandeprocessen, inbegripet förberedande av beslut om återvändande, identifiering av tredjelandsmedborgare och andra åtgärder inför och i samband med återvändande i medlemsstaterna. Byrån bör även, i samarbete med myndigheterna i de berörda tredjeländerna, bistå medlemsstaterna i att anskaffa resehandlingar för återvändande.

(69)  Byrån bör, med full respekt för de grundläggande rättigheterna och utan att det påverkar medlemsstaternas ansvar för att utfärda beslut om återvändande, ge medlemsstaterna tekniskt och operativt stöd i återvändandeprocessen, inbegripet identifiering av tredjelandsmedborgare och andra åtgärder inför och i samband med återvändande i medlemsstaterna. Byrån bör även, i samarbete med myndigheterna i de berörda tredjeländerna, bistå medlemsstaterna i att anskaffa resehandlingar för återvändande i de fall då det inte bryter mot principen om non-refoulement.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Skäl 70

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(70)  Stödet till medlemsstaterna när det gäller att genomföra återvändandeförfaranden bör omfatta tillhandahållande av praktisk information om mottagande tredjeländer som är relevant för genomförandet av denna förordning, såsom tillhandahållande av kontaktuppgifter eller annan logistisk information som är nödvändig för ett smidigt genomförande av återvändandeinsatserna. Stödet bör även omfatta inrättande, drift och underhåll av ett centralt system för behandling av all information och alla data som krävs för att byrån ska kunna tillhandahålla tekniskt och operativt stöd i enlighet med förordningen, och som meddelas automatiskt via medlemsstaternas nationella system för hantering av återvändande.

(70)  Stödet till medlemsstaterna när det gäller att genomföra återvändandeförfaranden bör omfatta tillhandahållande av praktisk information om mottagande tredjeländer som är relevant för genomförandet av denna förordning, såsom tillhandahållande av kontaktuppgifter eller annan logistisk information som är nödvändig för ett smidigt och värdigt genomförande av återvändandeinsatserna. Stödet bör även omfatta driften och underhållet av den befintliga applikationen för hantering av irreguljär migration som redan förvaltas av byrån som en plattform för behandling av all information och alla data som krävs för att byrån ska kunna tillhandahålla tekniskt och operativt stöd i enlighet med förordningen, och som meddelas automatiskt via medlemsstaternas nationella system för hantering av återvändande.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Skäl 71

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(71)  Byrån bör också ge tekniskt och operativt stöd till tredjeländers återvändandeverksamhet, särskilt när sådant stöd är motiverat på grundval av prioriteringarna i unionens politik i fråga om irreguljär migration.

utgår

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Skäl 72

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(72)  En eventuell överenskommelse mellan en medlemsstat och ett tredjeland fritar inte byrån eller medlemsstaterna från de skyldigheter som följer av unionsrätten eller internationell rätt, särskilt inte vad gäller iakttagandet av principen om non-refoulement.

(72)  En eventuell överenskommelse mellan en medlemsstat och ett tredjeland fritar inte byrån eller medlemsstaterna från de skyldigheter eller det ansvar som följer av unionsrätten eller internationell rätt, särskilt inte vad gäller iakttagandet av principen om non-refoulement, förbudet mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling, liksom grundläggande rättigheter fastslagna i internationell och europeisk rätt.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Skäl 73

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(73)  Medlemsstaterna bör kunna bedriva operativt samarbete med andra medlemsstater och/eller tredjeländer vid de yttre gränserna, däribland militära insatser i brottsbekämpande syfte, i den mån samarbetet är förenligt med byråns insatser.

(73)  Medlemsstaterna bör kunna bedriva operativt samarbete med andra medlemsstater och/eller tredjeländer vid de yttre gränserna, däribland militära insatser i brottsbekämpande syfte, i den mån samarbetet är förenligt med en bedömning av grundläggande rättigheter, som ska utföras före varje samarbete med tredjeländer, och med byråns insatser.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Skäl 74

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(74)  Byrån bör förbättra informationsutbytet och samarbetet med andra unionsorgan och unionsbyråer, t.ex. Europol, Easo, Europeiska sjösäkerhetsbyrån, Europeiska unionens satellitcentrum, Europeiska luftsäkerhetsbyrån och nätverksförvaltaren för den europeiska flygledningstjänsten, för att på bästa sätt använda information, kapacitet och system som redan finns tillgängliga på europeisk nivå, t.ex. det europeiska jordobservationsprogrammet Copernicus.

(74)  Byrån bör förbättra informationsutbytet och samarbetet med andra unionsorgan och unionsbyråer, t.ex. Europol, [Europeiska unionens asylbyrå], Europeiska sjösäkerhetsbyrån, Europeiska unionens satellitcentrum, Europeiska luftsäkerhetsbyrån och nätverksförvaltaren för den europeiska flygledningstjänsten, för att på bästa sätt använda information, kapacitet och system som redan finns tillgängliga på europeisk nivå, t.ex. det europeiska jordobservationsprogrammet Copernicus.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Skäl 75

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(75)  Samarbete med tredjeländer är en del av europeisk integrerad gränsförvaltning. Det bör syfta till att främja europeiska standarder för gränsförvaltning och återvändande, att utbyta information och riskanalys, att underlätta genomförandet av återvändanden i syfte att öka deras effektivitet och stödja tredjeländer på området gränsförvaltning och migration, inklusive utplacering av den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår när sådant stöd krävs för att skydda de yttre gränserna och en effektiv förvaltning av unionens migrationspolitik.

(75)  Samarbete med tredjeländer, efter att ett statusavtal slutits mellan unionen och berört tredjeland, är en viktig del av den europeiska integrerade gränsförvaltningen. Det bör syfta till att främja europeiska standarder för gränsförvaltning och återvändande, att utbyta information och riskanalys, att underlätta genomförandet av återvändanden i syfte att öka deras effektivitet och stödja tredjeländer på området gränsförvaltning och migration, inklusive utplacering av den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår när sådant stöd krävs för att skydda de yttre gränserna och en effektiv förvaltning av unionens migrationspolitik.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Skäl 76

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(76)  Samarbete med tredjeländer bör ske inom ramen för unionens yttre åtgärder och i överensstämmelse med principerna och målen i artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen. Kommissionen kommer att säkerställa överensstämmelse mellan den europeiska integrerade gränsförvaltningen och annan unionspolitik på området för unionens yttre åtgärder, särskilt den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Kommissionen bör biträdas av unionens höga representant och hans eller hennes avdelningar. Detta samarbete bör särskilt gälla byråns verksamhet som bedrivs på tredjeländers territorium eller där tjänstemän från tredjeland deltar på områden som riskanalys, planering och genomförande av insatser, utbildning, informationsutbyte och samarbete.

(76)  Samarbete med tredjeländer bör ske inom ramen för unionens yttre åtgärder, i överensstämmelse med principerna och målen i artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen och förutsatt att en bedömning av grundläggande rättigheter utförs innan något sådant samarbete inleds. Kommissionen kommer att säkerställa överensstämmelse mellan den europeiska integrerade gränsförvaltningen och annan unionspolitik på området för unionens yttre åtgärder, särskilt den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Kommissionen bör biträdas av unionens höga representant och hans eller hennes avdelningar. Detta samarbete bör särskilt gälla byråns verksamhet som bedrivs på tredjeländers territorium eller där tjänstemän från tredjeland deltar på områden som riskanalys, planering och genomförande av insatser, utbildning, informationsutbyte och samarbete.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Skäl 83

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(83)  Under övergångsperioden bör det säkerställas att FADO-systemet är fullt operativt till dess att överföringen faktiskt sker och befintliga data överförs till det nya systemet. Äganderätten till befintliga data bör därefter överföras till byrån.

(83)  Under övergångsperioden bör det säkerställas att FADO-systemet är fullt operativt till dess att överföringen faktiskt sker och befintliga data överförs till det nya systemet. Kontrollen över befintliga data bör därefter överföras till byrån.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Skäl 86

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(86)  För att på ett korrekt sätt genomföra sina uppgifter när det gäller återvändande, bland annat genom att bistå medlemsstaterna med ett korrekt genomförande av återvändandeförfaranden och ett framgångsrikt verkställande av beslut om återvändande, samt för att underlätta återvändandeinsatser, kan byrån behöva överföra återvändandes personuppgifter till tredjeländer. De mottagande tredjeländerna omfattas ofta inte av beslut om adekvat skyddsnivå som antas av kommissionen i enlighet med artikel 45 i förordning (EU) 2016/679, eller enligt artikel 36 i direktiv (EU) 2016/680, och har ofta inte ingått eller avser inte att ingå ett avtal om återtagande med unionen eller på annat sätt föreskriva lämpliga skyddsåtgärder i den mening som avses i artikel 49 i [förordning (EU) nr 45/2001] eller i den mening som avses i de nationella bestämmelser som införlivar artikel 37 i direktiv (EU) 2016/680. Trots unionens omfattande insatser i samarbete med de viktigaste ursprungsländerna för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU och som är skyldiga att återvända, är det emellertid inte alltid möjligt att säkerställa att sådana tredjeländer systematiskt uppfyller skyldigheten enligt internationell rätt att återta sina egna medborgare. Återtagandeavtal, som unionen eller medlemsstaterna har ingått eller förhandlat fram och som ger lämpliga garantier för personuppgifter, omfattar ett begränsat antal sådana tredjeländer. Om sådana avtal ännu inte finns bör byrån överföra personuppgifter i syfte att underlätta unionens återvändandeinsatser om villkoren i artikel 49.1 d i [förordning (EU) nr 45/2001] är uppfyllda.

(86)  För att på ett korrekt sätt genomföra sina uppgifter när det gäller återvändande, bland annat genom att bistå medlemsstaterna med ett korrekt genomförande av återvändandeförfaranden och ett framgångsrikt verkställande av beslut om återvändande, samt för att underlätta återvändandeinsatser, kan byrån behöva överföra återvändandes personuppgifter till tredjeländer. De mottagande tredjeländerna omfattas ofta inte av beslut om adekvat skyddsnivå som antas av kommissionen i enlighet med artikel 45 i förordning (EU) 2016/679, eller enligt artikel 36 i direktiv (EU) 2016/680, och har ofta inte ingått eller avser inte att ingå ett avtal om återtagande med unionen eller på annat sätt föreskriva lämpliga skyddsåtgärder i den mening som avses i artikel 69 i förordning (EU) 2018/1725 eller i den mening som avses i de nationella bestämmelser som införlivar artikel 37 i direktiv (EU) 2016/680. Trots unionens omfattande insatser i samarbete med de viktigaste ursprungsländerna för tredjelandsmedborgare som vistas irreguljärt i EU och som är skyldiga att återvända, är det emellertid inte alltid möjligt att säkerställa att sådana tredjeländer systematiskt uppfyller skyldigheten enligt internationell rätt att återta sina egna medborgare. Återtagandeavtal, som unionen eller medlemsstaterna har ingått eller förhandlat fram och som ger lämpliga garantier för personuppgifter, omfattar ett begränsat antal sådana tredjeländer. Om sådana avtal ännu inte finns bör byrån överföra personuppgifter i syfte att underlätta unionens återvändandeinsatser.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Skäl 88

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(88)  Denna förordning bör inrätta ett system för klagomål till byrån i samarbete med ombudet för grundläggande rättigheter, för att skydda respekten för de grundläggande rättigheterna i all verksamhet vid byrån. Detta bör utformas som ett administrativt system där ombudet för grundläggande rättigheter ansvarar för handläggning av klagomål till byrån i enlighet med rätten till god förvaltning. Ombudet för grundläggande rättigheter bör bedöma om klagomålet kan tas upp till prövning, registrera klagomål som kan tas upp till prövning, vidarebefordra alla registrerade klagomål till den verkställande direktören, vidarebefordra klagomål som avser medlemmar i enheterna till hemmedlemsstaten samt registrera byråns eller medlemsstatens uppföljning. Detta system bör vara effektivt och säkerställa att klagomål följs upp på rätt sätt. Systemet för klagomål bör inte påverka tillgången till administrativa medel och rättsmedel och inte utgöra ett villkor för utnyttjande av sådana medel. Brottsutredningar bör utföras av medlemsstaterna. För att öka insynen och möjligheterna att utkräva ansvar bör byrån i sin årsrapport redogöra för systemet för klagomål. Den bör särskilt behandla antalet klagomål som den mottagit, de typer av kränkningar av grundläggande rättigheter som aktualiserats, de berörda insatserna och, när det är möjligt, de uppföljningsåtgärder som byrån och medlemsstaterna vidtagit. Ombudet för grundläggande rättigheter bör ha tillgång till all information om respekten för de grundläggande rättigheterna i hela byråns verksamhet.

(88)  Denna förordning bör inrätta ett system för klagomål till byrån i samarbete med ombudet för grundläggande rättigheter, för att skydda respekten för de grundläggande rättigheterna i all verksamhet vid byrån. Detta bör utformas som ett administrativt system där ombudet för grundläggande rättigheter ansvarar för handläggning av klagomål till byrån i enlighet med rätten till god förvaltning. Ombudet för grundläggande rättigheter bör bedöma om klagomålet kan tas upp till prövning, registrera klagomål som kan tas upp till prövning, vidarebefordra alla registrerade klagomål till den verkställande direktören, vidarebefordra klagomål som avser medlemmar i enheterna till hemmedlemsstaten samt registrera byråns eller medlemsstatens uppföljning. Detta system bör vara effektivt och säkerställa att klagomål följs upp på rätt sätt. Systemet för klagomål bör inte påverka tillgången till administrativa medel och rättsmedel och inte utgöra ett villkor för utnyttjande av sådana medel. Brottsutredningar bör utföras av medlemsstaterna. För att öka insynen och möjligheterna att utkräva ansvar bör byrån i sin årsrapport redogöra för systemet för klagomål. Den bör särskilt behandla antalet klagomål som den mottagit, de typer av kränkningar av grundläggande rättigheter som aktualiserats, de berörda insatserna och, när det är möjligt, de uppföljningsåtgärder som byrån och medlemsstaterna vidtagit. Ombudet för grundläggande rättigheter bör ha tillgång till all information om respekten för de grundläggande rättigheterna i hela byråns verksamhet. Ombudet för grundläggande rättigheter bör förses med de resurser och den personal som ombudet behöver för att med fullgott resultat kunna utföra alla de uppgifter som följer av denna förordning. Den personal som ombudet för grundläggande rättigheter förses med bör ha den kompetens och erfarenhet som står i proportion till byråns utökade verksamhet och befogenheter. Om byrån tilldelas ordinarie eller extra personal bör ökningen hänvisa till stöd för ombudet för grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Skäl 90

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(90)  Kommissionen och medlemsstaterna bör vara företrädda i en styrelse för att utöva kontroll över byrån. Styrelsen bör, om möjligt, vara sammansatt av operativa chefer för de nationella myndigheter som har ledningsansvar för gränsbevakningstjänstemän eller deras företrädare. För att säkerställa kontinuitet i styrelsens arbete bör samtliga parter som är representerade i styrelsen arbeta för att begränsa omsättningen av sina företrädare. Styrelsen bör ha de befogenheter som krävs för att fastställa byråns budget, kontrollera dess genomförande, anta lämpliga finansiella bestämmelser, inrätta öppna förfaranden för byråns beslutsfattande samt utse verkställande direktör och tre biträdande verkställande direktörer som var och en kan tilldelas ansvar inom ett visst område av byråns befogenheter, såsom förvaltning av den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår, övervakning av byråns uppgifter när det gäller återvändande eller förvaltning av deltagande i de storskaliga it-systemen. Byrån bör styras och arbeta med beaktande av principerna i den gemensamma strategi för unionens decentraliserade byråer som godkändes av Europaparlamentet, rådet och kommissionen den 19 juli 2012.

(90)  Europaparlamentet, kommissionen och medlemsstaterna bör vara företrädda i en styrelse för att utöva kontroll över byrån. Styrelsen bör, om möjligt, vara sammansatt av operativa chefer för de nationella myndigheter som har ledningsansvar för gränsbevakningstjänstemän eller deras företrädare. För att säkerställa kontinuitet i styrelsens arbete bör samtliga parter som är företrädda i styrelsen arbeta för att begränsa omsättningen av sina företrädare. Medlemsstaternas utsedda företrädare bör ha kunskap om de politiska ståndpunkterna i sina respektive länder om europeisk integrerad gränsförvaltning. Styrelsen bör ha de befogenheter som krävs för att fastställa byråns budget, kontrollera dess genomförande, anta lämpliga finansiella bestämmelser, inrätta öppna förfaranden för byråns beslutsfattande samt utse verkställande direktör och tre biträdande verkställande direktörer som var och en kan tilldelas ansvar inom ett visst område av byråns befogenheter, såsom förvaltning av den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår, övervakning av byråns uppgifter när det gäller återvändande eller förvaltning av deltagande i de storskaliga it-systemen. Byrån bör styras och arbeta med beaktande av principerna i den gemensamma strategi för unionens decentraliserade byråer som godkändes av Europaparlamentet, rådet och kommissionen den 19 juli 2012.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Skäl 91

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(91)  För att garantera att byrån är oberoende bör den ha en fristående budget, där inkomsterna främst kommer från ett bidrag från unionen. Unionens budgetförfarande bör tillämpas på unionens bidrag och för alla andra bidrag från unionens allmänna budget. Revisionen av räkenskaperna bör göras av revisionsrätten.

(91)  För att garantera att byrån är oberoende bör den ha en fristående budget, där inkomsterna främst kommer från ett bidrag från unionen. Byråns budget bör utarbetas i enlighet med principen om resultatbaserad budgetering och med beaktande av byråns mål och de förväntade resultaten av dess uppgifter. Unionens budgetförfarande bör tillämpas på unionens bidrag och för alla andra bidrag från unionens allmänna budget. Revisionen av räkenskaperna bör göras av revisionsrätten. I undantagsfall, om den tillgängliga budgeten bedöms vara otillräcklig och budgetförfarandet inte medger lämpliga åtgärder för att hantera situationer som utvecklar sig snabbt, bör byrån ha möjlighet att få bidrag från unionsmedel för att fullgöra sina uppgifter.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Skäl 92a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(92a)  Under förutsättning att gemensamt ansvar föreligger, bör byrån kräva att den personal den anställer, i synnerhet den permanenta kåren, däribland den ordinarie personal som utplaceras i operativ verksamhet, innehar samma nivå av utbildning, särskild sakkunskap och professionalism som personal som utstationeras eller anställs av medlemsstaterna. Därför bör byrån genom granskning och utvärdering försäkra sig om att dess ordinarie personal uppför sig korrekt när det gäller operativ verksamhet på området gränskontroll och återvändande.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Skäl 93

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(93)  Med tanke på byråns mandat och personalens stora rörlighet, å ena sidan, och för att förhindra skillnader i behandling bland byråns personal, å andra sidan, eftersom personalens anställningsort i princip bör vara Warszawa, bör byråns styrelse under en period på fem år efter det att denna förordning har trätt i kraft ges möjlighet att bevilja en ”avvikande” månatlig betalning till byråns personalmedlemmar, med vederbörlig hänsyn till den totala ersättning som enskilda personalmedlemmar får, inklusive ersättning för utgifter i samband med tjänsteresa. Villkoren för att bevilja sådan betalning bör godkännas på förhand av kommissionen, så att den står i proportion till de eftersträvade målens betydelse och inte ger upphov till ojämlik behandling av personal vid EU:s institutioner, byråer och andra organ. Dessa villkor bör ses över senast 2024 i syfte att bedöma hur väl betalningen bidrar till de eftersträvade målen.

(93)  Med tanke på byråns mandat och personalens stora rörlighet, å ena sidan, och för att förhindra skillnader i behandling bland byråns personal, å andra sidan, eftersom personalens anställningsort i princip bör vara Warszawa, bör byråns styrelse under en period på fem år efter det att denna förordning har trätt i kraft ges möjlighet att bevilja en ”avvikande” månatlig betalning till byråns personalmedlemmar när svårigheter med att uppfylla byråns uppdrag och uppgifter enligt denna förordning uppstår. Villkoren för att bevilja sådan betalning bör godkännas på förhand av kommissionen, så att den står i proportion till de eftersträvade målens betydelse och inte ger upphov till ojämlik behandling av personal vid EU:s institutioner, byråer och andra organ. Dessa villkor bör ses över senast 2024 i syfte att bedöma hur väl betalningen bidrar till de eftersträvade målen.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Skäl 98

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(98)  All behandling av personuppgifter som utförs av byrån inom ramen för denna förordning bör utföras i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001.

(98)  All behandling av personuppgifter som utförs av byrån inom ramen för denna förordning bör utföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/17251a.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Skäl 113a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(113a)  När det gäller Bulgarien och Rumänien utgör denna förordning en akt som utvecklar Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med detta i den mening som avses i artikel 4.2 i 2005 års anslutningsakt och bör läsas jämförd med rådets förordning (EU) nr 2007/20041a.

 

__________________

 

1a Rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (EUT L 349, 25.11.2004, s. 1).

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Skäl 113b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(113b)  När det gäller Kroatien utgör denna förordning en akt som utvecklar Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med detta i den mening som avses i artikel 4.2 i 2011 års anslutningsakt och bör läsas jämförd med rådets förordning (EG) nr 2007/20041a.

 

__________________

 

1a Rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (EUT L 349, 25.11.2004, s. 1 och EUT L 153M , 7.6.2006, s. 136.)

 

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom denna förordning inrättas en europeisk gräns- och kustbevakning som ska säkerställa europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna i syfte att effektivt hantera passager över de yttre gränserna, samt att effektivisera den gemensamma återvändandepolitiken som ett centralt inslag i en hållbar migrationshantering.

Genom denna förordning inrättas en europeisk gräns- och kustbevakning som ska säkerställa europeisk integrerad gränsförvaltning vid unionens yttre gränser i syfte att stödja medlemsstaternas kapacitet för att effektivt hantera de yttre gränserna, sörja för att rädda livet på personer i nöd samt säkerställa överensstämmelse med grundläggande rättigheter och effektivisera den gemensamma återvändandepolitiken.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom denna förordning hanteras migrationsutmaningar, inbegripet återvändande, och eventuella framtida hot vid dessa gränser, vilket bidrar till att motverka allvarlig brottslighet med gränsöverskridande inslag, för att säkerställa en hög nivå av inre säkerhet inom unionen med full respekt för de grundläggande rättigheterna och samtidigt skydda den fria rörligheten för personer inom unionen.

Genom den här förordningen hanteras migrations- och säkerhetsutmaningar samt eventuella framtida utmaningar och hot vid de yttre gränserna och området före gränserna, vilket bidrar till att motverka allvarlig brottslighet med gränsöverskridande inslag, för att säkerställa en hög nivå av inre säkerhet inom unionen med full respekt för de grundläggande rättigheterna och samtidigt skydda den fria rörligheten för personer inom unionen.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  yttre gränser: yttre gränser enligt definitionen i artikel 2.2 i förordning (EU) 2016/399, på vilka avdelning II i den förordningen är tillämplig.

(1)  yttre gränser: unionens yttre gränser enligt definitionen i artikel 2.2 i förordning (EU) 2016/399, på vilka avdelning II i den förordningen är tillämplig.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  situationsbild: en samling geografibaserade uppgifter och information i nära realtid som mottagits från olika myndigheter, sensorer, plattformar och andra källor som överförs via säkra kommunikations- och informationskanaler och kan behandlas och selektivt visas och delas med andra relevanta myndigheter för att uppnå situationsmedvetenhet och stödja reaktionsförmågan vid, längs eller i närheten av de yttre gränserna och i området före gränserna.

(10)  situationsbild: en samling geografibaserade uppgifter och information i nära realtid som mottagits från olika myndigheter, sensorer, plattformar och andra källor som överförs via säkra kommunikations- och informationskanaler och kan behandlas och selektivt visas och delas med andra relevanta myndigheter i unionen för att uppnå situationsmedvetenhet och stödja reaktionsförmågan vid, längs eller i närheten av de yttre gränserna och i området före gränserna.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  område före gränserna: det geografiska området utanför de yttre gränserna.

(13)  område före gränserna: det geografiska område utanför de yttre gränserna som är relevant för riskanalys, gränsövervakning och kontroller vid gränsövergångsställen vid de yttre gränserna.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  grannland: ett land som har en gemensam landgräns med en eller flera medlemsstater och som har ratificerat och till fullo genomfört den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och 1951 års flyktingkonvention samt dess protokoll från 1967.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  incident: situation som avser olaglig invandring, gränsöverskridande brottslighet eller som utgör en risk för migranters liv vid, längs eller i närheten av de yttre gränserna.

(14)  incident: situation som avser irreguljär migration, gränsöverskridande brottslighet, exempelvis narkotika- och vapensmuggling, eller som utgör en risk för migranters liv vid, längs eller i närheten av de yttre gränserna.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  operativ personal: gränskontrolltjänstemän, ledsagare vid återvändande, återvändandeexperter och annan relevant personal som utgör ”den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår”. I enlighet med de tre kategorier som definieras i artikel 55.1 är den operativa personalen antingen anställd av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån som ordinarie personal (kategori 1), utstationerad vid byrån av medlemsstaterna (kategori 2) eller utplacerad av medlemsstaterna under en kort period (kategori 3). Den operativa personalen ska agera som medlemmar i gränsförvaltningsenheter, stödenheter för migrationshantering eller återvändandeenheter som har verkställande befogenheter. I den operativa personalen ingår också den ordinarie personal som ansvarar för driften av Etias centralenhet.

(16)  operativ personal: gränskontrolltjänstemän, ledsagare vid återvändande, återvändandeexperter, övervakare av återvändande, ordinarie personal som ansvarar för driften av Etias centralenhet och annan relevant personal som utgör ”den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår” i enlighet med de fyra kategorier som anges i artikel 55.1. Den operativa personalen är antingen anställd av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån som ordinarie personal (kategori 1), utstationerad vid byrån av medlemsstaterna (kategori 2), utplacerad av medlemsstaterna under en kort period (kategori 3) eller utplacerad från reserven för snabba gränsinsatser (kategori 4).

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  stödenhet för migrationshantering: en enhet med experter som ger medlemsstaterna tekniskt och operativt stöd, inbegripet i hotspot-områden eller i kontrollerade centrum, som består av operativ personal från den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår, experter som utplacerats av [Europeiska unionens asylbyrå], och från Europol, eller andra relevanta unionsbyråer samt från medlemsstaterna.

(19)  stödenhet för migrationshantering: en enhet med experter som ger medlemsstaterna tekniskt och operativt stöd, inbegripet i hotspot-områden, som består av operativ personal från den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår, experter som utplacerats av [Europeiska unionens asylbyrå], och från Europol, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter eller andra relevanta unionsbyråer samt från medlemsstaterna.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  hotspot-område: ett område i vilket värdmedlemsstaten, kommissionen, relevanta unionsbyråer och deltagande medlemsstater samarbetar i syfte att hantera en befintlig eller potentiell oproportionell migrationsutmaning som kännetecknas av en betydande ökning av antalet migranter som anländer till de yttre gränserna.

(23)  hotspot-område: ett område som upprättats på begäran av värdmedlemsstaten, i vilket värdmedlemsstaten, kommissionen, relevanta unionsbyråer och deltagande medlemsstater samarbetar i syfte att hantera en befintlig eller potentiell oproportionell migrationsutmaning som kännetecknas av en betydande ökning av antalet migranter som anländer till de yttre gränserna.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  kontrollerat centrum: ett centrum som inrättats på begäran av medlemsstaten, där relevanta unionsbyråer till stöd för värdmedlemsstaten och med deltagande medlemsstater skiljer mellan tredjelandsmedborgare i behov av internationellt skydd och tredjelandsmedborgare som inte behöver sådant skydd, samt utför säkerhetskontroller och i förekommande fall tillämpar snabba förfaranden för internationellt skydd och/eller återvändande.

utgår

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  beslut om återvändande: beslut om återvändande enligt definitionen i artikel 3.4 i direktiv 2008/115/EG.

(26)  beslut om återvändande: ett administrativt eller rättsligt beslut eller dokument som fastslår eller förklarar att en tredjelandsmedborgares vistelse är irreguljär och som ålägger eller fastställer en skyldighet att återvända i enlighet med direktiv 2008/115/EG, enligt definitionen i artikel 3.4 i direktiv 2008/115/EG.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  person som är föremål för ett beslut om återvändande: en tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna och som är föremål för ett beslut om återvändande eller ett motsvarande beslut i ett tredjeland.

(27)  person som är föremål för ett beslut om återvändande: en tredjelandsmedborgare som vistas irreguljärt i medlemsstaterna och som är föremål för ett beslut om återvändande som inte har överklagats.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  återvändandeinsats: en insats som organiseras eller samordnas av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och innefattar teknisk och operativ förstärkning som tillhandahålls en eller flera medlemsstater eller ett tredjeland, under vilken personer som är föremål för ett beslut om återvändande, från en eller flera medlemsstater eller från ett tredjeland, återvänder antingen påtvingat eller frivilligt, oberoende av transportmedel.

(28)  återvändandeinsats: en insats som organiseras eller samordnas av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och innefattar teknisk och operativ förstärkning som tillhandahålls en eller flera medlemsstater, under vilken personer som är föremål för ett beslut om återvändande, från en eller flera medlemsstater, återvänder antingen påtvingat eller frivilligt, oberoende av transportmedel.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  återvändandeintervention: en verksamhet varigenom Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån tillhandahåller medlemsstaterna eller tredjeländer tekniskt och operativt stöd genom att utplacera återvändandeenheter och organisera återvändandeinsatser.

(29)  återvändandeintervention: en verksamhet varigenom Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån tillhandahåller medlemsstaterna tekniskt och operativt stöd genom att utplacera återvändandeenheter och organisera återvändandeinsatser.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  återvändandeenheter: enheter som består av den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår som ska utplaceras vid återvändandeinsatser, återsändandeinterventioner i medlemsstater och tredjeländer eller annan operativ verksamhet som har samband med genomförandet av uppgifter i samband med återvändande.

(30)  återvändandeenheter: enheter som består av den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår som ska utplaceras vid återvändandeinsatser, återsändandeinterventioner i medlemsstater eller annan operativ verksamhet som har samband med genomförandet av uppgifter i samband med återvändande.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Europeisk integrerad gränsförvaltning ska bestå av följande:

Europeisk integrerad gränsförvaltning ska bestå av sektoriella och övergripande komponenter. De sektoriella komponenterna är:

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Gränskontroll, däribland åtgärder för att underlätta laglig gränspassage och vid behov åtgärder för att förebygga och avslöja gränsöverskridande brottslighet, såsom smuggling av migranter, människohandel och terrorism, samt åtgärder i samband med hänvisning av personer som behöver eller önskar ansöka om internationellt skydd.

(a)  Gränskontroll, däribland åtgärder för att underlätta laglig gränspassage och vid behov åtgärder för att förebygga och avslöja gränsöverskridande brottslighet samt åtgärder i samband med hänvisning av personer som behöver eller önskar ansöka om internationellt skydd med full respekt för människans värdighet.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Inrättande och vidmakthållande av tydliga mekanismer och förfaranden i samarbete med berörda myndigheter, i syfte att identifiera, tillhandahålla information till och hänvisa personer som kan vara i behov av internationellt skydd eller att hänvisa utsatta personer och ensamkommande minderåriga till relevanta hänvisningsmekanismer och myndigheter.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Efterforsknings- och räddningsinsatser för personer i sjönöd, inledda och utförda i enlighet med förordning (EU) nr 656/2014 och internationell rätt, som äger rum i situationer som kan uppkomma under gränsövervakningsinsatser till sjöss.

(b)  Efterforsknings- och räddningsinsatser för personer i sjönöd som utförs i enlighet med internationell rätt, inbegripet de som utförs i enlighet med förordning (EU) nr 656/2014.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Samarbete mellan medlemsstaternas nationella myndigheter med ansvar för gränskontroll eller andra uppgifter som utförs vid gränsen samt mellan de myndigheter som ansvarar för återvändande i varje medlemsstat, inbegripet ett regelbundet informationsutbyte genom befintliga verktyg för informationsutbyte.

(e)  Samarbete mellan medlemsstaternas nationella myndigheter med ansvar för gränskontroll eller andra uppgifter som utförs vid gränsen, inbegripet nationella och internationella organ med ansvar för att skydda grundläggande rättigheter, samt mellan de myndigheter som ansvarar för återvändande i varje medlemsstat, inbegripet ett regelbundet informationsutbyte genom befintliga verktyg för informationsutbyte.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 3 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Samarbete mellan relevanta unionsinstitutioner, -organ och -byråer på de områden som omfattas av denna förordning, inbegripet genom ett regelbundet informationsutbyte.

(f)  Samarbete mellan relevanta unionsinstitutioner, -organ och -byråer på de områden som omfattas av denna förordning, inbegripet gränsöverskridande brottslighet, bland annat genom ett regelbundet informationsutbyte.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 3 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Samarbete med tredjeländer på de områden som omfattas av denna förordning.

(g)  Samarbete med tredjeländer på de områden som omfattas av denna förordning, med särskild inriktning på angränsande länder och sådana tredjeländer som enligt riskanalyserna kan utgöra ursprungsländer och/eller transiteringsländer för olaglig invandring, samt vid återvändandeinsatser och fältbesök.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 3 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Tekniska och operativa åtgärder inom Schengenområdet som har anknytning till gränskontroll och som utformats för att vidta åtgärder mot olaglig invandring och motverka gränsöverskridande brottslighet på ett bättre sätt.

(h)  Tekniska och operativa åtgärder inom unionen som har anknytning till gränskontroll och som utformats för att vidta åtgärder mot irreguljär migration och motverka gränsöverskridande brottslighet på ett bättre sätt.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 3 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ka)  Kapacitet och beredskap att genom sårbarhetsanalysen bedöma medlemsstaternas förmåga att hantera nuvarande och framtida utmaningar och hot vid de yttre gränserna, inbegripet ett oproportionerligt migrationstryck.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Grundläggande rättigheter, utbildning, forskning och innovation ska vara övergripande komponenter som ska vara närvarande i genomförandet av var och en av de sektoriella komponenter som förtecknas i första stycket.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Byrån ska omfatta den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår på 10 000 medlemmar i den operativa personalen i enlighet med artikel 55.

(2)  Byrån ska omfatta den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår i enlighet med artikel 55.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Byrån ska bidra till att unionsrätten, däribland unionens regelverk avseende grundläggande rättigheter, tillämpas kontinuerligt och enhetligt överallt vid alla yttre gränser. Byråns bidrag ska omfatta utbyte av god praxis.

(4)  Byrån ska bidra till att unionsrätten, däribland unionens regelverk avseende grundläggande rättigheter, tillämpas kontinuerligt och enhetligt överallt och säkerställa att Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan) tillämpas i all dess verksamhet vid alla yttre gränser. Byråns bidrag ska omfatta utbyte av god praxis.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Byrån ska tillhandahålla tekniskt och operativt stöd vid genomförandet av åtgärder som rör verkställighet av beslut om återvändande. Medlemsstaterna ska behålla ansvaret för att utfärda beslut om återvändande och de åtgärder som rör förvar av personer som är föremål för ett beslut om återvändande i enlighet med direktiv 2008/115/EG.

(2)  Byrån ska tillhandahålla tekniskt och operativt stöd vid genomförandet av åtgärder som rör verkställighet av beslut om återvändande, enligt överenskommelse med berörda medlemsstater. Medlemsstaterna ska behålla ansvaret för att utfärda beslut om återvändande och de åtgärder som rör förvar av personer som är föremål för ett beslut om återvändande i enlighet med direktiv 2008/115/EG.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Medlemsstaterna ska säkerställa förvaltningen av sina yttre gränser och verkställigheten av beslut om återvändande i eget och alla medlemsstaters gemensamma intresse, i full överensstämmelse med unionsrätten och i enlighet med den fleråriga strategiska policycykel för europeisk integrerad gränsförvaltning som avses i artikel 8, i nära samarbete med byrån.

(3)  Medlemsstaterna ska säkerställa förvaltningen av sina yttre gränser och verkställigheten av beslut om återvändande i eget och alla medlemsstaters gemensamma intresse, i full överensstämmelse med unionsrätten, däribland respekten för grundläggande rättigheter, och i enlighet med den fleråriga strategiska policycykel för europeisk integrerad gränsförvaltning som avses i artikel 8 och den tekniska och operativa strategi som avses i artikel 8.5, i nära samarbete med byrån.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Byrån ska stödja tillämpningen av unionsåtgärder rörande förvaltningen av de yttre gränserna och verkställigheten av beslut om återvändande genom att stärka, bedöma och samordna medlemsstaternas arbete samt tillhandahålla direkt tekniskt och operativt stöd när det gäller att genomföra dessa åtgärder och när det gäller återvändandefrågor.

(4)  Byrån ska stödja tillämpningen av unionsåtgärder rörande förvaltningen av de yttre gränserna och verkställigheten av beslut om återvändande genom att stärka, bedöma och samordna medlemsstaternas arbete samt tillhandahålla direkt tekniskt och operativt stöd när det gäller att genomföra dessa åtgärder och när det gäller återvändandefrågor. Byrån ska inte stödja några åtgärder eller delta i någon verksamhet som rör kontroller vid de inre gränserna. Byrån ska vara fullt ansvarig och ansvarsskyldig för all sin verksamhet och för alla beslut som den fattar enligt den här förordningen.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Medlemsstaterna får fortsätta med operativt samarbete med andra medlemsstater och/eller tredjeländer när detta samarbete är förenligt med byråns uppgifter. Medlemsstaterna ska avhålla sig från alla åtgärder som kan äventyra byråns arbete eller dess mål. Medlemsstaterna ska underrätta byrån om detta operativa samarbete med andra medlemsstater och/eller tredjeländer vid de yttre gränserna samt i fråga om återvändande. Den verkställande direktören ska regelbundet och minst en gång om året underrätta styrelsen i dessa frågor.

(5)  Medlemsstaterna får fortsätta med operativt samarbete med andra medlemsstater och/eller tredjeländer när detta samarbete är förenligt med en bedömning av grundläggande rättigheter, som ska utföras före varje samarbete med ett tredjeland, och med byråns uppgifter. Medlemsstaterna ska avhålla sig från alla åtgärder som kan äventyra byråns arbete eller dess mål. Medlemsstaterna ska underrätta byrån och Europaparlamentet om detta operativa samarbete med andra medlemsstater och/eller tredjeländer vid de yttre gränserna samt i fråga om återvändande. Den verkställande direktören ska regelbundet och minst en gång om året underrätta styrelsen och ombudet för grundläggande rättigheter i dessa frågor.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Kommissionen och den europeiska gräns- och kustbevakningen ska säkerställa att den europeiska integrerade gränsförvaltningen är effektiv genom en flerårig strategisk policycykel för den europeiska integrerade gränsförvaltningen.

(1)  Att den europeiska integrerade gränsförvaltningen är effektiv ska säkerställas genom en flerårig strategisk policycykel som ska antas i enlighet med det förfarande som fastställs i punkt 4. Ansvaret för att den fleråriga strategiska policycykeln genomförs effektivt ska ligga hos Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i enlighet med punkt 5 och medlemsstaterna i enlighet med punkt 6.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  I den fleråriga strategiska policyn för den europeiska integrerade gränsförvaltningen ska det fastställas hur utmaningarna på området gränsförvaltning och återvändande ska hanteras på ett konsekvent, integrerat och systematiskt sätt.

(2)  I den fleråriga strategiska policyn för den europeiska integrerade gränsförvaltningen ska det fastställas hur utmaningarna i fråga om den europeiska integrerade gränsförvaltningen ska hanteras på ett konsekvent, integrerat och systematiskt sätt, i linje med unionsrätten och Förenta nationernas havsrättskonvention, internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss, internationella sjöräddningskonventionen, Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och dess tilläggsprotokoll mot människosmuggling land-, luft- och sjövägen, konventionen angående flyktingars rättsliga ställning, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Förenta nationernas konvention om statslösa personers ställning och andra relevanta internationella instrument. Det ska i policyn fastställas politiska prioriteringar och tillhandahållas strategiska riktlinjer för en period på fyra år avseende de sektoriella och övergripande komponenter som fastställs i artikel 3.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  På grundval av den strategiska riskanalysen för europeisk integrerad gränsförvaltning som avses i artikel 30.2 ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 118 för att utveckla en flerårig strategisk policy för europeisk integrerad gränsförvaltning. I den delegerade akten ska det fastställas politiska prioriteringar och tillhandahållas strategiska riktlinjer för de följande fyra åren avseende de beståndsdelar som fastställs i artikel 3.

(4)  Senast den ... [två månader efter denna förordnings ikraftträdande] ska kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram ett förslag till flerårig strategisk policy för den första fleråriga strategiska policycykeln med beaktande av den strategiska riskanalysen för europeisk integrerad gränsförvaltning som avses i artikel 30.2, resultaten av de sårbarhetsanalyser som avses i artikel 33 och av den riskanalys, som i förekommande fall begärts av byråer, som avses i artikel 69.1. Inom två månader från att det lagts fram av kommissionen ska ett sammanträde sammankallas mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen för att diskutera förslaget till flerårig strategisk policy. Efter denna diskussion ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 118 för att komplettera denna förordning genom att fastställa den fleråriga strategiska policyn för europeisk integrerad gränsförvaltning.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  För att genomföra den delegerade akt som avses i punkt 4 ska medlemsstaterna fastställa sina nationella strategier för integrerad gränsförvaltning genom ett nära samarbete mellan alla nationella myndigheter som ansvarar för gränsförvaltning och återvändande. Dessa nationella strategier ska vara förenliga med artikel 3, den delegerade akt som avses i punkt 4 och den tekniska och operativa strategi som avses i punkt 5.

(6)  För att genomföra den delegerade akt som avses i punkt 4 ska medlemsstaterna fastställa sina nationella strategier för integrerad gränsförvaltning genom ett nära samarbete mellan alla nationella myndigheter som ansvarar för gränsförvaltning och återvändande. Dessa nationella strategier ska vara förenliga med artikel 3, den delegerade akt som avses i punkt 4 och den tekniska och operativa strategi som avses i punkt 5. Medlemsstaterna ska offentliggöra sina nationella strategier och meddela dem till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och byrån.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Fyrtiotvå månader efter antagandet av den delegerade akt som avses i punkt 4 ska kommissionen med byråns stöd göra en grundlig utvärdering av dess genomförande. Utvärderingens resultat ska beaktas vid utarbetandet av följande cykel.

(7)  Fyrtiotvå månader efter antagandet av den delegerade akt som avses i punkt 4 ska kommissionen göra en grundlig utvärdering av dess genomförande. Utvärderingens resultat ska beaktas vid utarbetandet av följande cykel. Kommissionen ska lägga fram resultatet av utvärderingen för Europaparlamentet och rådet. Medlemsstaterna och byrån ska ge kommissionen den nödvändiga informationen vid en läglig tidpunkt så att den kan ta fram den övergripande utvärderingen.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Om situationen vid de yttre gränserna eller på området återvändande kräver en ändring av de politiska prioriteringarna ska kommissionen ändra den fleråriga strategiska policyn för europeisk integrerad gränsförvaltning i enlighet med det förfarande som fastställs i punkt 4. Även de strategier som nämns i punkterna 5 och 6 ska anpassas vid behov.

(8)  Under den fyraårsperiod som den fleråriga strategiska policy som avses i punkt 4 gäller, om utmaningarna vid de yttre gränserna eller på området återvändande utvecklas i sådan grad att den fleråriga strategiska policyn måste anpassas, har kommissionen befogenhet att anta en delegerad akt i enlighet med artikel 118 för att ändra den fleråriga strategiska policyn. Byråns tekniska och operativa strategier och medlemsstaternas nationella strategier ska sedan anpassas vid behov.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  På grundval av den fleråriga strategiska policycykel för europeisk integrerad gränsförvaltning som avses i artikel 8 ska den europeiska gräns- och kustbevakningen upprätta en integrerad planering för gränsförvaltning och återvändanden.

(1)  På grundval av den fleråriga strategiska policycykel för europeisk integrerad gränsförvaltning som avses i artikel 8 ska den europeiska gräns- och kustbevakningen upprätta en integrerad planering för den europeiska integrerade gränsförvaltningen.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Varje plan i den integrerade planeringen ska innehålla det scenario som den utarbetats för. Scenarierna ska härledas från riskanalyser och ska återspegla situationens möjliga utveckling vid de yttre gränserna och på området olaglig migration och de utmaningar som identifierats i den fleråriga strategiska policycykeln för europeisk integrerad gränsförvaltning.

(3)  Varje plan i den integrerade planeringen ska innehålla det scenario som den utarbetats för. Scenarierna ska härledas från riskanalyser och ska återspegla situationens möjliga utveckling vid de yttre gränserna, utvecklingen inom varje komponent för europeisk integrerad gränsförvaltning som anges i artikel 3 och de utmaningar som identifierats i den fleråriga strategiska policycykeln för europeisk integrerad gränsförvaltning.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns uppgifter

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Byrån ska fullgöra följande uppgifter, för att bidra till att gränskontroll och återvändande håller en effektiv, hög och enhetlig nivå:

(1)  Byrån ska, för att undvika onödigt dubbelarbete i fråga om medlemsstaternas operativa arbete, stödja genomförandet av den europeiska integrerade gränsförvaltningen och fullgöra följande uppgifter, för att bidra till att gränskontrollen håller en effektiv, hög och enhetlig nivå, underlätta rörligheten för resenärer med ärligt uppsåt, upptäcka och förhindra gränsöverskridande brottslighet i samband med inre säkerhet, migrationshantering och återvändande:

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Övervaka efterlevnaden av grundläggande rättigheter vid de yttre gränserna och vid återvändandeinsatser med hjälp av ombudet för grundläggande rättigheter och oberoende övervakare av återvändande i samarbete med Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Bistå medlemsstaterna i situationer som kräver tekniskt och operativt stöd vid de yttre gränserna genom att inleda snabba gränsinsatser vid de yttre gränserna i medlemsstater som utsätts för specifika och oproportionella utmaningar, med beaktande av att vissa situationer kan inbegripa humanitära krissituationer och sjöräddning i enlighet med unionsrätten och internationell rätt.

7.  På medlemsstaternas begäran bistå dem i situationer som kräver tekniskt och operativt stöd vid de yttre gränserna genom att inleda snabba gränsinsatser vid de yttre gränserna i medlemsstater som utsätts för specifika och oproportionella utmaningar, med beaktande av att vissa situationer kan inbegripa humanitära krissituationer och sjöräddning i enlighet med unionsrätten och internationell rätt.

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Tillhandahålla medlemsstaterna och tredjeländer tekniskt och operativt stöd i enlighet med förordning (EU) nr 656/2014 och internationell rätt i samband med efterforsknings- och räddningsinsatser för personer i sjönöd som kan uppkomma under gränsövervakningsinsatser till sjöss.

8.  Tillhandahålla medlemsstaterna och tredjeländer tekniskt och operativt stöd i samband med sök- och räddningsinsatser för personer i sjönöd i enlighet med internationell rätt, inbegripet sådana insatser som utförs i enlighet med förordning (EU) nr 656/2014.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Utplacera den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår inom ramen för gränsförvaltningsenheter, stödenheter för migrationshantering och återvändandeenheter under gemensamma insatser och vid snabba gränsinsatser, återvändandeinsatser och återvändandeinterventioner.

9.  Inrätta den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår, inklusive att stärka reserven för snabba insatser så som föreskrivs i den här förordningen, och utplacera den inom ramen för gränsförvaltningsenheter, stödenheter för migrationshantering och återvändandeenheter under gemensamma insatser och vid snabba gränsinsatser, återvändandeinsatser och återvändandeinterventioner.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11a.  Skapa en intern mekanism för kvalitetskontroll för att fastställa den nivå av utbildning, särskild sakkunskap och professionalism som innehas av byråns personal, i synnerhet den ordinarie personal som deltar i gränskontroll och återvändande.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

12.  Inom ramen för stödenheter för migrationshantering i hotspot-områden eller i kontrollerade centrum

12.  Inom ramen för stödenheter för migrationshantering i hotspot-områden utplacera operativ personal och teknisk utrustning för att tillhandahålla stöd för screening, intervjuer för informationsinhämtning (debriefing), identifiering och upptagande av fingeravtryck.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

13.  utplacera operativ personal och teknisk utrustning för att tillhandahålla stöd för screening, intervjuer för informationsinhämtning (debriefing), identifiering och upptagande av fingeravtryck,

utgår

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

14.  inrätta ett förfarande för hänvisning och tillhandahållande av inledande information till personer som behöver, eller önskar ansöka om, internationellt skydd, i samarbete med [Europeiska stödkontoret för asylfrågor] och behöriga nationella myndigheter,

14.  Inrätta ett förfarande för hänvisning och tillhandahållande av inledande information till personer som behöver, eller önskar ansöka om, internationellt skydd, inklusive ett förfarande för att identifiera utsatta grupper, i samarbete med [Europeiska stödkontoret för asylfrågor] och behöriga nationella myndigheter.

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

15.  tillhandahålla stöd i alla stadier av återvändandeförfarandet och med samordningen och organisationen av återvändandeinsatser, samt återvändandeinterventioner,

15.  Tillhandahålla stöd och övervaka efterlevnaden av de grundläggande rättigheterna i alla stadier av återvändandeförfarandet, utan att ifrågasätta besluten om återvändande, som fortsatt faller inom medlemsstaternas ansvarsområde, och bistå med samordningen och organisationen av återvändandeinsatser och tillhandahålla tekniskt och operativt stöd för att genomföra skyldigheten att återsända återvändande, samt tekniskt och operativt stöd till återvändandeinsatser samt återvändandeinterventioner.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

16.  bistå medlemsstaterna i situationer som kräver tekniskt och operativt stöd för att genomföra skyldigheten att återbörda irreguljära migranter, bland annat genom att samordna eller anordna återvändandeinsatser,

utgår

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

17.  inrätta en reserv med övervakare vid påtvingat återvändande,

17.  Inrätta en reserv med övervakare vid påtvingat återvändande, i samarbete med Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, och reserver med ledsagare vid påtvingat återvändande och återvändandeexperter.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

19.  Inom de berörda byråernas respektive uppdrag samarbeta med Europol och Eurojust och bistå medlemsstaterna i situationer som kräver tekniskt och operativt stöd vid de yttre gränserna i kampen mot organiserad gränsöverskridande brottslighet och terrorism.

19.  Inom de berörda byråernas respektive uppdrag samarbeta med Europol och Eurojust och bistå medlemsstaterna i situationer som kräver tekniskt och operativt stöd vid de yttre gränserna i kampen mot gränsöverskridande brottslighet.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

20.  Samarbeta med Europeiska unionens asylbyrå, särskilt i syfte att underlätta åtgärder där tredjelandsmedborgare vilkas ansökan om internationellt skydd har avslagits genom ett slutligt beslut, är föremål för återvändande.

20.  Samarbeta med [Europeiska unionens asylbyrå].

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

20a.  Samarbeta med Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter i syfte att säkerställa kontinuerlig och enhetlig tillämpning av unionens regelverk om grundläggande rättigheter i all sin verksamhet.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

21.  Samarbeta med Europeiska fiskerikontrollbyrån och Europeiska sjösäkerhetsbyrån inom deras respektive uppdrag för att stödja de nationella myndigheter som utför kustbevakningsuppgifter i enlighet med artikel 70, genom att tillhandahålla tjänster, information, utrustning och utbildning samt genom att samordna multifunktionella insatser.

21.  Samarbeta med Europeiska fiskerikontrollbyrån och Europeiska sjösäkerhetsbyrån inom deras respektive uppdrag för att stödja de nationella myndigheter som utför kustbevakningsuppgifter i enlighet med artikel 70, inbegripet att rädda migranters och flyktingars liv, genom att tillhandahålla tjänster, information, utrustning och utbildning samt genom att samordna multifunktionella insatser.

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

22.  Samarbeta med tredjeländer på de områden som omfattas av förordningen, bland annat genom att eventuellt operativt utplacera gränsförvaltningsenheter och återvändandeenheter i tredjeländer.

22.  Samarbeta med tredjeländer på de områden som omfattas av förordningen, bland annat genom att eventuellt operativt utplacera gränsförvaltningsenheter i tredjeländer.

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

23.  Stödja tredjeländer med att samordna eller organisera återvändandeverksamhet till andra tredjeländer, inbegripet utbyte av personuppgifter för återvändandeändamål.

utgår

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

25.  Bistå medlemsstaterna och tredjeländer med utbildning av nationella gränsbevakningstjänstemän, annan relevant personal och återvändandeexperter, inklusive genom att fastställa gemensamma utbildningsstandarder.

25.  Bistå medlemsstaterna och tredjeländer med utbildning av nationella gränsbevakningstjänstemän, annan relevant personal och återvändandeexperter, inklusive genom att fastställa gemensamma utbildningsstandarder och utbildningsprogram som ska omfatta grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

26.  Delta i utveckling och förvaltning av forsknings- och innovationsverksamhet av betydelse för kontroll och övervakning av de yttre gränserna, däribland användning av avancerad övervakningsteknik , samt utveckla pilotprojekt i frågor som omfattas av denna förordning.

26.  Delta i utveckling och förvaltning av forsknings- och innovationsverksamhet av betydelse för förvaltningen av de yttre gränserna, däribland användning av avancerad övervakningsteknik, samt vid behov utveckla pilotprojekt för att genomföra verksamhet, enligt denna förordning.

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

27.  Stödja utvecklingen av tekniska standarder för utrustning på området gränskontroll och återvändande, inbegripet för sammankoppling av system och nätverk.

27.  Stödja utvecklingen av tekniska standarder för utrustning på området gränsförvaltning och återvändande, inbegripet för sammankoppling av system och nätverk.

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

29.  I enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 utveckla och hantera informationssystem som gör det möjligt att snabbt och säkert utbyta information om framväxande risker vid förvaltningen av de yttre gränserna, olaglig invandring samt återvändande, i nära samarbete med kommissionen, unionsorgan och unionsbyråer samt det europeiska migrationsnätverket, vilket inrättats genom beslut 2008/381/EG.

29.  I enlighet med förordning (EU) 2018/1725 utveckla och hantera informationssystem som gör det möjligt att snabbt och säkert utbyta information om framväxande risker vid förvaltningen av de yttre gränserna, irreguljär migration samt återvändande, i nära samarbete med kommissionen, unionsorgan och unionsbyråer samt det europeiska migrationsnätverket, vilket inrättats genom beslut 2008/381/EG.

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

30.  När så är lämpligt tillhandahålla nödvändigt stöd för att utveckla en gemensam miljö för informationsutbyte, inbegripet interoperabilitet mellan systemen.

30.  Tillhandahålla nödvändigt stöd inom ramen för den integrerade övervakningen till sjöss för att utveckla en gemensam miljö för informationsutbyte, inbegripet interoperabilitet mellan systemen.

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led 30a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

30a.  Anta och främja högsta tänkbara gränsförvaltningsnormer, som möjliggör öppenhet och offentlig kontroll och som säkerställer att grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen respekteras, skyddas och främjas.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

32.  Fullgöra de uppgifter och skyldigheter som åläggs byrån enligt [förordningen om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)] och säkerställa inrättandet och driften av Etias centralenhet enligt artikel 7 i [förordningen om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)].

32.  Fullgöra de uppgifter och skyldigheter som åläggs byrån enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/12401a och säkerställa inrättandet och driften av Etias centralenhet i enlighet med artikel 7 i den förordningen,

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1240 av den 12 september 2018 om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 1077/2011, (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 och (EU) 2017/2226 (EUT L 236, 19.9.2018, s. 1).

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led 32a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

32a.  Bistå medlemsstaterna med att förebygga och avslöja gränsöverskridande brottslighet, såsom smuggling av migranter, människohandel och terrorism vid de yttre gränserna och området före gränserna.

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led 32b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

32b.  Bistå medlemsstaterna genom att underlätta passager av de yttre gränserna för (lagliga) resenärer med ärligt uppsåt.

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byrån ska på eget initiativ kommunicera om frågor som omfattas av dess uppdrag. Den ska tillhandahålla allmänheten korrekt och utförlig information om sin verksamhet.

Byrån ska kommunicera om frågor som omfattas av dess uppdrag. Den ska tillhandahålla allmänheten korrekt, detaljerad och utförlig information om sin verksamhet och sina analyser i god tid.

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För att kunna utföra sina uppgifter enligt denna förordning, och i synnerhet för att byrån ska kunna övervaka migrationsflödena till och inom unionen, göra riskanalyser och ta fram sårbarhetsanalysen samt tillhandahålla tekniskt och operativt stöd på området återvändande, ska byrån och de nationella myndigheterna med ansvar för gränsförvaltning och återvändande, däribland kustbevakningar i den mån de utför gränskontrolluppgifter, i enlighet med denna förordning och annan relevant unionsrätt och nationell rätt om utbyte av information, i god tid och på korrekt sätt dela med sig av all nödvändig information.

1.  För att kunna utföra sina uppgifter enligt denna förordning, göra riskanalyser och ta fram sårbarhetsanalysen samt tillhandahålla tekniskt och operativt stöd på området återvändande, ska byrån och de nationella myndigheterna med ansvar för gränsförvaltning och återvändande, däribland kustbevakningar i den mån de utför gränskontrolluppgifter, i enlighet med denna förordning och annan relevant unionsrätt och nationell rätt om utbyte av information, i god tid och på korrekt sätt dela med sig av all nödvändig information.

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Byrån ska vidta lämpliga åtgärder för att underlätta utbyte av information som är relevant för dess arbetsuppgifter med kommissionen och medlemsstaterna, och vid behov med relevanta unionsbyråer.

2.  Byrån ska vidta lämpliga åtgärder för att underlätta utbyte av information som är relevant för dess arbetsuppgifter med kommissionen och medlemsstaterna, och vid behov information som är relevant för utförandet av dess arbetsuppgifter med relevanta unionsbyråer, i enlighet med relevant dataskyddslagstiftning.

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Byrån och [Europeiska unionens asylbyrå] ska utbyta information för riskanalyser, insamling av statistiska uppgifter, bedömning av situationen i tredjeländer, utbildning och stöd till medlemsstaterna när det gäller beredskapsplanering. För detta ändamål ska nödvändiga verktyg och strukturer utvecklas mellan byråerna.

3.  För det informationsutbyte som avses i punkterna 1 och 2 ska nödvändiga verktyg och strukturer utvecklas mellan byråerna.

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utse en nationell kontaktpunkt för kommunikation med byrån i alla frågor som rör byråns verksamhet. Den nationella kontaktpunkten ska ständigt kunna nås och säkerställa snabb spridning av all information från byrån till alla relevanta myndigheter i den berörda medlemsstaten, särskilt styrelsemedlemmarna och medlemmarna i den nationella samordningscentralen.

Medlemsstaterna ska utse en nationell kontaktpunkt för kommunikation med byrån i alla frågor som rör byråns verksamhet. Den nationella kontaktpunkten ska utses för administrativa syften för att underlätta rutinkommunikation mellan byrån och medlemsstaterna. I syfte att säkerställa spridning av brådskande och operativ information ska de nationella samordningscentralerna fungera som kontaktpunkter.

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska inrätta och upprätthålla ett kommunikationsnätverk för att tillhandahålla verktyg för kommunikation och analys, samt möjliggöra ett utbyte, på ett säkert sätt och i nära realtid, av känsliga icke-säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, med och mellan de nationella samordningscentralerna. Nätverket ska vara i drift dygnet runt alla dagar i veckan och ska möjliggöra

1.  Byrån ska inrätta och upprätthålla ett kommunikationsnätverk för att tillhandahålla verktyg för kommunikation och analys, samt möjliggöra ett utbyte, på ett säkert sätt och i nära realtid, av känsliga icke-säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, med och mellan de nationella samordningscentralerna. Nätverket ska följa unionens dataskyddslagstiftning i sin helhet under hela sin livscykel. Nätverket ska vara i drift dygnet runt alla dagar i veckan och ska möjliggöra

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån får vidta de åtgärder som krävs för att underlätta utbyte av information som är relevant för dess arbetsuppgifter med kommissionen och medlemsstaterna, och vid behov med tredje parter och tredjeländer enligt artiklarna 69 och 71.

1.  Byrån får vidta de åtgärder som krävs för att underlätta utbyte av information som är relevant för dess arbetsuppgifter med Europaparlamentet, kommissionen och medlemsstaterna, och vid behov med internationella organisationer, unionens institutioner, organ och byråer enligt artikel 69 och tredjeländer enligt artikel 72.

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Byrån ska, i enlighet med kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/44439, kommissionens beslut 2015/44340och [förordning (EG) nr 45/2001], utveckla, ta i bruk och driva ett informationssystem som kan utbyta säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och känsliga icke-säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter med dessa aktörer och som kan utbyta de personuppgifter som avses i artiklarna 80 och 87-91.

2.  Byrån ska, i enlighet med kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/44439, kommissionens beslut 2015/44340 och förordning (EU) 2018/1725, utveckla, ta i bruk och driva ett informationssystem som kan utbyta säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och känsliga icke-säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter med dessa aktörer och som kan utbyta de personuppgifter som avses i artiklarna 80 och 87-91.

__________________

__________________

39 Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444 av den 13 mars 2015 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 72, 17.3.2015, s. 53).

39 Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444 av den 13 mars 2015 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 72, 17.3.2015, s. 53).

40 Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/443 av den 13 mars 2015 om säkerhet inom kommissionen (EUT L 72, 17.3.2015, s. 41).

40 Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/443 av den 13 mars 2015 om säkerhet inom kommissionen (EUT L 72, 17.3.2015, s. 41).

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  När det gäller återvändande ska byrån utveckla och driva ett centralt system för förvaltning av återvändande för att bearbeta all information som krävs för att byrån ska kunna tillhandahålla operativt stöd i enlighet med artikel 49 som automatiskt kommuniceras av medlemsstaternas nationella system, inbegripet operativa data om återvändanden.

4.  När det gäller återvändande ska byrån driva och underhålla applikationen för hantering av irreguljär migration som en plattform för att bearbeta all information som krävs för att byrån ska kunna tillhandahålla operativt stöd i enlighet med artikel 49 som automatiskt kommuniceras av medlemsstaternas nationella system, inbegripet operativa data om återvändanden.

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Artikel 17 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  har korrekt tillgång till de relevanta systemen och näten,

(a)  har korrekt och kontinuerlig tillgång till de relevanta systemen och nätverken,

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Artikel 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom denna förordning inrättas Eurosur som ett integrerat ramverk för informationsutbytet och samarbetet inom den europeiska gräns- och kustbevakningen i syfte att förbättra situationsmedvetenheten och öka reaktionsförmågan för unionens gränsförvaltning i syfte att upptäcka, förhindra och bekämpa olaglig invandring och gränsöverskridande brottslighet samt bidra till att säkerställa skydd för och att rädda migranters liv.

Genom denna förordning inrättas Eurosur som ett integrerat ramverk för informationsutbytet och samarbetet inom den europeiska gräns- och kustbevakningen i syfte att förbättra situationsmedvetenheten och öka reaktionsförmågan för att främja gränsförvaltningen, däribland att upptäcka, förhindra och bekämpa irreguljär migration och gränsöverskridande brottslighet samt bidra till att säkerställa skydd för och att rädda migranters liv.

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Eurosur ska tillämpas på in- och utresekontroller vid godkända gränsövergångsställen och på övervakning av yttre land-, sjö- och luftgränser, inbegripet övervakning, upptäckt, identifiering, spårning och förebyggande av obehörig gränspassage samt ingripande mot detta i syfte att upptäcka, förebygga och bekämpa olaglig invandring och gränsöverskridande brottslighet samt bidra till att säkerställa skydd för och att rädda migranters liv.

(1)  Eurosur ska tillämpas på in- och utresekontroller vid godkända gränsövergångsställen och på övervakning av yttre land-, sjö- och luftgränser, inbegripet övervakning, upptäckt, identifiering, spårning och förebyggande av obehörig gränspassage samt ingripande mot detta i syfte att upptäcka, förebygga och bekämpa irreguljär migration och gränsöverskridande brottslighet samt bidra till att säkerställa skydd för och att rädda migranters liv. Medlemsstaterna får tillhandahålla Eurosur information om fenomenet sekundära förflyttningar inom unionen vad gäller migrationstrender samt migrationens omfång och rutter i syfte att förbättra situationsmedvetenheten.

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  De nationella samordningscentralerna ska via kommunikationsnätverket och de relevanta systemen förse byrån med information från sina nationella situationsbilder och i förekommande fall från specifika situationsbilder, vilket krävs för att inrätta och underhålla den europeiska situationsbilden.

(2)  De nationella samordningscentralerna ska via kommunikationsnätverket förse byrån med information från sina nationella situationsbilder och i förekommande fall från specifika situationsbilder, vilket krävs för att inrätta och underhålla den europeiska situationsbilden.

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Byrån ska kontinuerligt övervaka kvaliteten på den tjänst som erbjuds av kommunikationsnätverket och kvaliteten på de data som delas i Eurosurs situationsbild.

(2)  Byrån ska konstant och kontinuerligt övervaka kvaliteten på den tjänst som erbjuds av kommunikationsnätverket och kvaliteten på de data som delas i Eurosurs situationsbild.

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De nationella situationsbilderna, den europeiska situationsbilden och de specifika situationsbilderna ska tas fram genom insamling, utvärdering, sammanställning, analys, tolkning, generering, visualisering och spridning av information.

De nationella situationsbilderna, den europeiska situationsbilden och de specifika situationsbilderna ska tas fram genom insamling, utvärdering, sammanställning, analys, tolkning, generering, visualisering och spridning av information om sådan information är tillgänglig för medlemsstaterna.

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Ett händelseskikt som omfattar alla händelser som har samband med obehörig gränspassage, gränsöverskridande brottslighet och upptäckt av otillåtna sekundära förflyttningar.

(a)  Ett händelseskikt som omfattar alla händelser och incidenter som har samband med obehörig gränspassage och gränsöverskridande brottslighet. Medlemsstaterna får också tillhandahålla information om otillåtna sekundära förflyttningar vad gäller trender, omfång och rutter.

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Den nationella samordningscentralen ska tilldela varje incident i den nationella situationsbildens händelseskikt en vägledande påverkansgrad, på skalan låg–medel–hög och kritisk. Alla incidenter ska meddelas byrån.

(3)  Den nationella samordningscentralen ska tilldela varje incident i den nationella situationsbildens händelseskikt en vägledande påverkansgrad, på skalan låg–medel–hög. Alla incidenter ska meddelas byrån.

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Unionens delegationer och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitikens uppdrag och insatser.

(c)  Unionens delegationer och uppdrag.

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Incidenter i insatsområdet för gemensamma insatser eller snabba insatser som samordnas av byrån eller i ett hotspot-område eller ett kontrollerat centrum.

(c)  Incidenter i insatsområdet för gemensamma insatser eller snabba insatser som samordnas av byrån eller i ett hotspot-område.

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Det operativa skiktet i den europeiska situationsbilden ska innehålla information om de gemensamma insatser och snabba insatser som samordnas av byrån och om hotspot-områden och kontrollerade centrum, inbegripet uppdragsbeskrivning, lokalisering, status, varaktighet, information om de medlemsstater och andra aktörer som är involverade, dagliga och veckovisa situationsrapporter, statistiska uppgifter och informationspaket till medierna.

(4)  Det operativa skiktet i den europeiska situationsbilden ska innehålla information om de gemensamma insatser och snabba insatser som samordnas av byrån och om hotspot-områden, inbegripet uppdragsbeskrivning, lokalisering, status, varaktighet, information om de medlemsstater och andra aktörer som är involverade, dagliga och veckovisa situationsrapporter, statistiska uppgifter och informationspaket till medierna.

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Byrån och medlemsstaterna får skapa och upprätthålla specifika situationsbilder för att stödja specifik operativ verksamhet vid de yttre gränserna eller dela information med tredje parter som avses i artikel 69 eller tredjeländer i enlighet med artikel 76 eller båda artiklarna.

(1)  Byrån och medlemsstaterna får skapa och upprätthålla specifika situationsbilder för att stödja specifik operativ verksamhet vid de yttre gränserna eller dela information med de internationella organisationer, unionens institutioner, organ och byråer som avses i artikel 69 eller tredjeländer i enlighet med artikel 76.

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  selektiv övervakning av utpekade tredjeländers hamnar och kuststräckor som genom riskanalys och information har identifierats som embarkerings- eller transitpunkter för fartyg eller andra transportmedel som används vid olaglig invandring eller gränsöverskridande brottslighet,

(a)  selektiv övervakning av utpekade tredjeländers hamnar och kuststräckor som genom riskanalys och information har identifierats som embarkerings- eller transitpunkter för fartyg eller andra transportmedel som används vid irreguljär migration eller gränsöverskridande brottslighet,

Ändringsförslag    167

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  spårning av fartyg eller andra transportmedel på det fria havet som används eller misstänks användas för olaglig invandring eller gränsöverskridande brottslighet,

(b)  spårning av fartyg eller andra transportmedel på det fria havet som används eller misstänks användas för irreguljär migration, vid transport av personer i sjönöd som kräver sök- och räddningsinsatser, eller för gränsöverskridande brottslighet,

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  övervakning av utpekade områden inom sjöområdet för att upptäcka, identifiera och spåra fartyg och andra transportmedel som används eller misstänks användas för olaglig invandring eller gränsöverskridande brottslighet,

(c)  övervakning av utpekade områden inom sjöområdet för att upptäcka, identifiera och spåra fartyg och andra transportmedel som används eller misstänks användas för irreguljär migration, vid transport av personer i sjönöd som kräver sök- och räddningsinsatser, eller för gränsöverskridande brottslighet,

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  övervakning av utpekade områden vid luftfartsgränser för att upptäcka, identifiera och spåra luftfartyg och andra slags utrustning som används eller misstänks användas för irreguljär migration eller gränsöverskridande brottslighet,

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  miljöbedömning av utpekade områden inom sjöområdet och vid de yttre land- och luftgränserna för att optimera övervaknings- och patrulleringsinsatserna,

(d)  miljöbedömning av utpekade områden inom sjöområdet och vid de yttre land- och luftgränserna för att optimera sök-, räddnings-, övervaknings- och patrulleringsinsatserna,

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  selektiv övervakning av vissa områden före de yttre gränserna, som genom riskanalys och information har identifierats som potentiella avrese- eller transitområden för olaglig invandring eller gränsöverskridande brottslighet,

(e)  selektiv övervakning av vissa områden före de yttre gränserna, som genom riskanalys och information har identifierats som potentiella avrese- eller transitområden för irreguljär migration eller gränsöverskridande brottslighet,

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Artikel 29 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  övervakning av migrationsströmmar till och inom unionen,

(f)  övervakning av trender i fråga om migrationsströmmar samt deras omfång och rutter till och inom unionen,

Ändringsförslag    173

Förslag till förordning

Artikel 29 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  mediebevakning, underrättelseinhämtning genom öppna källor och analys av internetverksamhet i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/68042 för att förhindra olaglig invandring eller gränsöverskridande brottslighet,

(g)  mediebevakning, underrättelseinhämtning genom öppna källor och analys av internetverksamhet i enlighet med direktiv (EU) 2016/68042 eller förordning (EU) 2016/679 för att förhindra irreguljär migration eller gränsöverskridande brottslighet,

__________________

__________________

42 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

42 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

Ändringsförslag    174

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  analys av stora informationssystem för att upptäcka ändrade rutter och metoder som används för olaglig invandring och gränsöverskridande brottslighet.

(h)  analys av stora informationssystem för att upptäcka ändrade rutter och metoder som används för irreguljär migration och gränsöverskridande brottslighet.

Ändringsförslag    175

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska övervaka migrationsflödena till och inom unionen, trender och andra eventuella utmaningar vid unionens yttre gränser samt i fråga om återvändande. I detta syfte ska byrån, genom ett styrelsebeslut baserat på ett förslag av den verkställande direktören, fastställa en gemensam integrerad modell för riskanalys, som ska användas av byrån och medlemsstaterna. Den gemensamma integrerade modellen för riskanalys ska uppdateras på grundval av utvärderingen av den fleråriga strategiska policycykel för europeisk integrerad gränsförvaltning som avses i artikel 8.7. Byrån ska också genomföra sårbarhetsanalysen i enlighet med artikel 33.

1.  Byrån ska övervaka migrationsflödena till unionen och – om medlemsstater har tillhandahållit sådan information – migrationstrender samt migrationens omfång och rutter samt trender och andra eventuella utmaningar vid unionens yttre gränser samt i fråga om återvändande. I detta syfte ska byrån, genom ett styrelsebeslut baserat på ett förslag av den verkställande direktören, fastställa en gemensam integrerad modell för riskanalys, som ska användas av byrån och medlemsstaterna. Den gemensamma integrerade modellen för riskanalys ska fastställas och uppdateras på grundval av utvärderingen av den fleråriga strategiska policycykel för europeisk integrerad gränsförvaltning som avses i artikel 8.7. Byrån ska också genomföra sårbarhetsanalysen i enlighet med artikel 33.

Ändringsförslag    176

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De riskanalyser som avses i punkt 2 och som byrån utarbetar ska omfatta alla aspekter av relevans för europeisk integrerad gränsförvaltning i syfte att utveckla ett förvarningssystem.

3.  De riskanalyser som avses i punkt 2 och som byrån utarbetar ska omfatta alla delar av den europeiska integrerade gränsförvaltningen i syfte att utveckla ett förvarningssystem.

Ändringsförslag    177

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Byrån ska utveckla och offentliggöra sin metod och sina kriterier för riskanalysen.

Ändringsförslag    178

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska förse byrån med all nödvändig information om situationen, trender och möjliga hot vid de yttre gränserna samt i fråga om återvändande. Medlemsstaterna ska regelbundet, eller på byråns begäran, förse byrån med all relevant information, såsom statistiska och operativa uppgifter som samlats in i samband med genomförandet av Schengenregelverket och information som hämtats från analysskiktet i den nationella situationsbild som föreskrivs i artikel 26.

4.  Medlemsstaterna ska förse byrån med all nödvändig information om situationen, trender och möjliga risker vid de yttre gränserna samt i fråga om återvändande. Medlemsstaterna ska regelbundet, eller på byråns begäran, förse byrån med all relevant information, såsom statistiska och operativa uppgifter som samlats in i samband med genomförandet av Schengenregelverket och information som hämtats från analysskiktet i den nationella situationsbild som föreskrivs i artikel 26.

Ändringsförslag    179

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  I resultaten av riskanalyser ska uppgifterna vara anonymiserade.

Ändringsförslag    180

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byrån ska säkerställa regelbunden övervakning av alla medlemsstaters förvaltning av de yttre gränserna och hantering av återvändande genom byråns sambandsmän.

Byrån ska säkerställa regelbunden övervakning av alla medlemsstaters genomförande av den europeiska integrerade gränsförvaltningen genom byråns sambandsmän.

Ändringsförslag    181

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Stödja den insamling av information som byrån behöver för övervakning av olaglig invandring och för riskanalyser enligt artikel 30.

(b)  Stödja den insamling av information som byrån behöver för övervakning av irreguljär migration och för riskanalyser enligt artikel 30.

Ändringsförslag    182

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Övervaka de åtgärder som medlemsstaterna vidtar vid gränsavsnitt som tilldelats en hög påverkansgrad i enlighet med artikel 35.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    183

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Rapportera till den verkställande direktören och ombudet för grundläggande rättigheter om frågor om eller kränkningar av grundläggande rättigheter avseende förvaltningen av de yttre gränserna och hanteringen av återvändande samt om uppföljningen av eventuella klagomål som inbegriper en eller flera medlemsstater.

Ändringsförslag    184

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 3 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(eb)  Vid behov samarbeta med ombudet för grundläggande rättigheter, i syfte att bidra till främjandet av respekt för grundläggande rättigheter i byråns arbete i enlighet med stycke e.

Ändringsförslag    185

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  Övervaka de åtgärder som medlemsstaten vidtar i fråga om återvändande och stödja insamlingen av information som byrån behöver för att utföra verksamhet som avses i artikel 49.

(j)  Övervaka de åtgärder som medlemsstaten vidtar och underlätta kommunikationen mellan medlemsstaten och byrån i fråga om återvändande samt stödja insamlingen av information som byrån behöver för att utföra verksamhet som avses i artikel 49.

Ändringsförslag    186

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Om de rapporter från sambandsmannen som avses i punkt 3 f ger anledning till oro avseende efterlevnad av grundläggande rättigheter i den berörda medlemsstaten ska EU:s ombudsman och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter utan dröjsmål informeras av ombudet för grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag    187

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Sambandsmannens rapport ska ingå i den sårbarhetsanalys som avses i artikel 33. Rapporten ska översändas till den berörda medlemsstaten.

6.  Sambandsmannens rapport ska ingå i den sårbarhetsanalys som avses i artikel 33.

Ändringsförslag    188

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Byrån ska övervaka och bedöma tillgången till teknisk utrustning, system, kapacitet, resurser, infrastruktur och personal med adekvat kompetens och utbildning i medlemsstaterna som krävs för gränskontroll enligt vad som anges i artikel 3 a. I detta sammanhang ska byrån bedöma de planer för kapacitetsutveckling som avses i artikel 67.4 när det gäller genomförbarhet och genomförande. För framtida planering ska den göra detta som en förebyggande åtgärd på grundval av en riskanalys som utarbetats i enlighet med artikel 30.2. Byrån ska utföra sådan övervakning och göra en sådan bedömning minst en gång per år, såvida inte den verkställande direktören på grundval av riskbedömningar eller en tidigare sårbarhetsanalys beslutar annat.

2.  Byrån ska övervaka och bedöma tillgången till teknisk utrustning, system, kapacitet, resurser, infrastruktur och personal med adekvat kompetens och utbildning i medlemsstaterna som krävs för gränskontroll enligt vad som anges i artikel 3 a med full respekt för grundläggande rättigheter. I detta sammanhang ska byrån bedöma de planer för kapacitetsutveckling som avses i artikel 67.4 när det gäller genomförbarhet och genomförande. För framtida planering ska den göra detta som en förebyggande åtgärd på grundval av en riskanalys som utarbetats i enlighet med artikel 30.2. Byrån ska utföra sådan övervakning och göra en sådan bedömning minst en gång per år, såvida inte den verkställande direktören på grundval av riskbedömningar eller en tidigare sårbarhetsanalys beslutar annat. Varje medlemsstat ska alltid vara föremål för övervakning och bedömning minst en gång vart tredje år.

Ändringsförslag    189

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Sårbarhetsanalysen ska baseras på objektiva indikatorer. Styrelsen ska besluta om indikatorerna.

Ändringsförslag    190

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  De objektiva indikatorer som avses i punkt 2a ska bland annat omfatta en bedömning av respekten för de grundläggande rättigheterna. Metoden för den här aspekten av sårbarhetsanalysen ska upprättas i samråd med ombudet för grundläggande rättigheter och det rådgivande forumet, samt andra relevanta unionsbyråer såsom [Europeiska unionens asylbyrå] och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag    191

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 9 och 67 ska medlemsstaterna, på begäran av byrån, lämna information om teknisk utrustning, personal och, i den mån det är möjligt, de ekonomiska resurser som på nationell nivå är tillgängliga för gränskontroll. Medlemsstaterna ska även, på byråns begäran, lämna information om sina beredskapsplaner för gränsförvaltning.

3.  Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 9 och 67 ska medlemsstaterna, på begäran av byrån, lämna sådan icke nationellt säkerhetsskyddsklassificerad icke-känslig information som krävs för sårbarhetsanalysen om hur alla förfaranden vid gränsen fungerar, i enlighet med kapitel II i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU, om teknisk utrustning, personal och, i den mån det är möjligt, de ekonomiska resurser som på nationell nivå är tillgängliga för gränskontroll. Medlemsstaterna ska även, på byråns begäran, lämna icke nationellt säkerhetsskyddsklassificerad icke-känslig information om sina beredskapsplaner för gränsförvaltning.

Ändringsförslag    192

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Syftet med sårbarhetsanalysen är att byrån ska kunna bedöma medlemsstaternas förmåga och beredskap att hantera kommande utmaningar, inbegripet nuvarande och framtida hot och utmaningar vid de yttre gränserna, att identifiera, särskilt för de medlemsstater som står inför särskilda och oproportionella utmaningar, möjliga omedelbara konsekvenser vid de yttre gränserna och därav följande konsekvenser för Schengenområdets funktion samt att bedöma deras förmåga att bidra till den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår och dess reserv för teknisk utrustning, inbegripet reserven med utrustning för snabba insatser. Denna analys påverkar inte tillämpningen av utvärderingsmekanismen för Schengen.

4.  Syftet med sårbarhetsanalysen är att byrån ska kunna bedöma medlemsstaternas förmåga och beredskap att hantera situationsrelaterade risker, inbegripet nuvarande och framtida hot och utmaningar vid de yttre gränserna, att identifiera, särskilt för de medlemsstater som står inför särskilda och oproportionella utmaningar, möjliga omedelbara konsekvenser vid de yttre gränserna och därav följande konsekvenser för Schengenområdets funktion samt att bedöma deras förmåga att bidra till den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår och dess reserv för teknisk utrustning, inbegripet reserven med utrustning för snabba insatser. Denna bedömning påverkar inte tillämpningen av utvärderingsmekanismen för Schengen.

Ändringsförslag    193

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Inom ramen för sårbarhetsanalysen ska byrån beakta medlemsstaternas kapacitet att utföra alla gränsförvaltningsuppgifter, inklusive deras kapacitet att hantera det stora antal människor som kan komma att anlända till deras territorier.

5.  Inom ramen för sårbarhetsanalysen ska byrån bedöma medlemsstaternas kvalitativa och kvantitativa kapacitet att utföra alla gränsförvaltningsuppgifter, inklusive deras kapacitet att hantera det stora antal människor som kan komma att anlända till deras territorier. I detta syfte ska byrån på lämpligt sätt rådfråga relevanta unionsbyråer, i synnerhet [Europeiska unionens asylbyrå].

Ändringsförslag    194

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Resultatet av sårbarhetsanalysen ska överlämnas till de berörda medlemsstaterna. De berörda medlemsstaterna får lämna synpunkter på analysen.

6.  Det preliminära resultatet av sårbarhetsanalysen ska överlämnas till de berörda medlemsstaterna. De berörda medlemsstaterna får lämna synpunkter på analysen.

Ändringsförslag    195

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den verkställande direktören ska rekommendera åtgärder för de berörda medlemsstaterna på grundval av resultatet av sårbarhetsanalysen, med beaktande av byråns riskanalys, den berörda medlemsstatens synpunkter och resultatet av utvärderingsmekanismen för Schengen.

Den verkställande direktören ska rekommendera åtgärder för de berörda medlemsstaterna på grundval av resultatet av sårbarhetsanalysen, med beaktande av byråns riskanalys, den berörda medlemsstatens synpunkter och resultatet av utvärderingsmekanismen för Schengen. Dessa rekommendationer ska göras tillgängliga för Europaparlamentet.

Ändringsförslag    196

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Åtgärderna bör syfta till att undanröja de sårbarheter som identifierats i analysen så att medlemsstaterna kan höja sin beredskap för att möta kommande utmaningar genom att stärka eller förbättra sin kapacitet och tekniska utrustning och sina system, resurser och beredskapsplaner.

Åtgärderna bör syfta till att undanröja de sårbarheter som identifierats i analysen så att medlemsstaterna kan höja sin beredskap för att hantera situationsrelaterade risker genom att stärka eller förbättra sin kapacitet och tekniska utrustning och sina system, resurser och beredskapsplaner.

Ändringsförslag    197

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  Om en medlemsstat inte genomför de nödvändiga åtgärderna enligt rekommendationen inom den tidsfrist som avses i punkt 7 i denna artikel ska den verkställande direktören överlämna ärendet till styrelsen och underrätta kommissionen. Styrelsen ska på den verkställande direktörens förslag anta ett beslut om nödvändiga åtgärder som ska vidtas av den berörda medlemsstaten och om den tidsfrist inom vilken åtgärderna ska genomföras. Styrelsens beslut ska vara bindande för medlemsstaten. Om medlemsstaten inte genomför åtgärderna inom den tid som föreskrivits i beslutet ska styrelsen underrätta rådet och kommissionen, och ytterligare åtgärder kan vidtas i enlighet med artikel 43.

10.  Om en medlemsstat inte genomför de nödvändiga åtgärderna enligt rekommendationen inom den tidsfrist som avses i punkt 7 i denna artikel ska den verkställande direktören överlämna ärendet till styrelsen och underrätta kommissionen. Styrelsen ska på den verkställande direktörens förslag anta ett beslut om nödvändiga åtgärder som ska vidtas av den berörda medlemsstaten och om den tidsfrist inom vilken åtgärderna ska genomföras. Styrelsens beslut ska vara bindande för medlemsstaten. Om medlemsstaten inte genomför åtgärderna inom den tid som föreskrivits i beslutet ska styrelsen underrätta Europaparlamentet, rådet och kommissionen, och ytterligare åtgärder kan vidtas i enlighet med artiklarna 43 och 47.

Ändringsförslag    198

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11.  Resultatet av sårbarhetsanalysen ska regelbundet och minst en gång per år överföras till Europaparlamentet, rådet och kommissionen, i enlighet med artikel 91.

11.  Resultatet av sårbarhetsanalysen, inklusive en detaljerad beskrivning av utfallet av sårbarhetsanalysen, de åtgärder som vidtagits av medlemsstaten och statusen för genomförandet av eventuella tidigare rekommendationer, ska regelbundet och minst en gång per år överföras till Europaparlamentet, rådet och kommissionen, i enlighet med artikel 91. Om resultatet av sårbarhetsanalysen av en viss medlemsstat avslöjar en allvarlig brist som bedöms utgöra ett allvarligt hot mot Schengenområdets funktion, förvaltningen av den allmänna ordningen vid de yttre gränserna eller den inre säkerheten i området utan inre gränskontroll, ska kommissionen omedelbart informera Europaparlamentet och rådet om det.

Ändringsförslag    199

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  För det ändamål som avses i punkt 1 ska kommissionen och byrån inrätta de arrangemang som krävs för att på ett regelbundet och säkert sätt och i god tid inbördes utbyta all information som rör resultaten av sårbarhetsanalyserna och utvärderingsmekanismen för Schengen på området gränsförvaltning. Utbytesmekanismen ska omfatta rapporterna om sårbarhetsanalyser och om utvärderingsbesök inom Schengen, efterföljande rekommendationer, handlingsplaner och eventuella uppdateringar om genomförandet av de handlingsplaner som medlemsstaterna lämnar in.

2.  För det ändamål som avses i punkt 1 ska kommissionen, tillsammans med Europaparlamentet, rådet och byrån, inrätta de arrangemang som krävs för att på ett regelbundet och säkert sätt och i god tid inbördes utbyta all information som rör resultaten av sårbarhetsanalyserna och utvärderingsmekanismen för Schengen på området gränsförvaltning. Utbytesmekanismen ska omfatta rapporterna om sårbarhetsanalyser och om utvärderingsbesök inom Schengen, efterföljande rekommendationer, handlingsplaner och eventuella uppdateringar om genomförandet av de handlingsplaner som medlemsstaterna lämnar in.

Ändringsförslag    200

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Påverkansgrad låg om incidenter i samband med olaglig invandring eller gränsöverskridande brottslighet som inträffar vid det relevanta gränsavsnittet har en obetydlig påverkan på säkerheten vid gränserna.

(a)  Påverkansgrad låg om incidenterna har en obetydlig påverkan på säkerheten vid gränserna.

Ändringsförslag    201

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Påverkansgrad medel om incidenter i samband med olaglig invandring eller gränsöverskridande brottslighet som inträffar vid det relevanta gränsavsnittet har en måttlig påverkan på säkerheten vid gränserna.

(b)  Påverkansgrad medel om incidenterna har en måttlig påverkan på säkerheten vid gränserna.

Ändringsförslag    202

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Påverkansgrad hög om incidenter i samband med olaglig invandring eller gränsöverskridande brottslighet som inträffar vid det relevanta gränsavsnittet har en betydande påverkan på säkerheten vid gränserna.

(c)  Påverkansgrad hög om incidenterna har en betydande påverkan på säkerheten vid gränserna.

Ändringsförslag    203

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Påverkansgrad kritisk om incidenter i samband med olaglig invandring eller gränsöverskridande brottslighet som inträffar vid det relevanta gränsavsnittet har en avgörande påverkan på säkerheten vid gränserna och är av en sådan omfattning att de äventyrar Schengenområdets funktion.

utgår

Ändringsförslag    204

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Om en kritisk påverkansgrad tilldelas ett yttre gränsavsnitt ska byrån anmäla detta till kommissionen. Den berörda medlemsstaten och byrån ska, utöver de åtgärder som vidtas enligt led c, genomföra den rekommendation som utfärdas av byråns verkställande direktör i enlighet med artikel 42.

utgår

Ändringsförslag    205

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den nationella samordningscentralen ska regelbundet informera byrån om de åtgärder som vidtas på nationell nivå i enlighet med punkt 1 b, c och d.

2.  Den nationella samordningscentralen ska regelbundet informera byrån om de åtgärder som vidtas på nationell nivå i enlighet med punkt 1 b och c.

Ändringsförslag    206

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om man tilldelat påverkansgraden medel, hög eller kritisk till ett yttre gränsavsnitt som ansluter till en annan medlemsstats gränsavsnitt eller till ett gränsavsnitt i ett tredjeland med vilket det har ingåtts avtal eller inrättats regionala nätverk som avses i artiklarna 73 och 74, ska den nationella samordningscentralen kontakta den angränsande medlemsstatens nationella samordningscentral eller det angränsande landets behöriga myndighet och sträva efter att samordna de nödvändiga gränsöverskridande åtgärderna med byrån.

3.  Om man tilldelat påverkansgraden medel eller hög till ett yttre gränsavsnitt som ansluter till en annan medlemsstats gränsavsnitt eller till ett gränsavsnitt i ett tredjeland med vilket det har ingåtts avtal eller inrättats regionala nätverk som avses i artiklarna 73 och 74, ska den nationella samordningscentralen kontakta den angränsande medlemsstatens nationella samordningscentral eller det angränsande landets behöriga myndighet och sträva efter att samordna de nödvändiga gränsöverskridande åtgärderna med byrån.

Ändringsförslag    207

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En medlemsstat får begära byråns stöd i arbetet med att genomföra sina skyldigheter i fråga om kontrollen av de yttre gränserna. Byrån ska även vidta åtgärder i enlighet med artiklarna 42 och 43.

1.  En medlemsstat får begära byråns stöd i arbetet med att genomföra sina skyldigheter i fråga om kontrollen av de yttre gränserna samt om att skydda och rädda liv på migranter och flyktingar. Byrån ska även vidta åtgärder i enlighet med artiklarna 42 och 43.

Ändringsförslag    208

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Utplacera den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår inom ramen för stödenheter för migrationshantering, bland annat i hot spot-områden eller i kontrollerade centrum, inklusive om nödvändigt för att tillhandahålla tekniskt och operativt stöd i samband med återvändandeverksamheter.

(d)  Utplacera den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår inom ramen för stödenheter för migrationshantering, bland annat i hot spot-områden, inklusive om nödvändigt för att tillhandahålla tekniskt och operativt stöd i samband med återvändandeverksamheter.

Ändringsförslag    209

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Inom ramen för de insatser som anges i leden a, b och c i denna punkt och i enlighet med förordning (EU) nr 656/2014 och internationell rätt tillhandahålla medlemsstater och tredjeländer tekniskt och operativt stöd i samband med sök- och räddningsinsatser för personer i sjönöd som kan uppkomma under gränsövervakningsinsatser till sjöss.

(e)  Inom ramen för de insatser som anges i leden a, b och c i denna punkt och i enlighet med förordning (EU) nr 656/2014 och internationell rätt tillhandahålla medlemsstater och angränsande tredjeländer tekniskt och operativt stöd i samband med sök- och räddningsinsatser för personer i sjönöd.

Ändringsförslag    210

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En medlemsstat får begära att byrån inleder gemensamma insatser för att bemöta kommande utmaningar, däribland olaglig invandring, befintliga eller framtida hot vid dess yttre gränser eller gränsöverskridande brottslighet, eller för att tillhandahålla teknisk och operativ förstärkning när den genomför sina skyldigheter i fråga om kontrollen av de yttre gränserna.

1.  En medlemsstat får begära att byrån inleder gemensamma insatser för att bemöta kommande utmaningar, däribland irreguljär migration, befintliga eller framtida hot vid dess yttre gränser eller gränsöverskridande brottslighet, eller för att tillhandahålla teknisk och operativ förstärkning när den genomför sina skyldigheter i fråga om kontrollen av de yttre gränserna.

Ändringsförslag    211

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Målen med en gemensam insats eller snabb gränsinsats kan uppnås inom ramen för en multifunktionell insats. Dessa insatser kan omfatta kustbevakningsuppgifter och förebyggande av gränsöverskridande brottslighet, inbegripet kampen mot smuggling av migranter eller människohandel, samt migrationsförvaltning, inbegripet identifiering, registrering, intervjuer för informationsinhämtning (debriefing) och återvändande.

4.  Målen med en gemensam insats eller snabb gränsinsats kan uppnås inom ramen för en multifunktionell insats. Dessa insatser kan omfatta kustbevakningsuppgifter och förebyggande av gränsöverskridande brottslighet och migrationsförvaltning.

Ändringsförslag    212

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den verkställande direktören ska utarbeta en operativ plan för gemensamma insatser vid de yttre gränserna. Den verkställande direktören och värdmedlemsstaten ska, i samråd med de deltagande medlemsstaterna, komma överens om den operativa planen, i vilken det ska redogöras för de organisatoriska och förfarandemässiga aspekterna av den gemensamma insatsen.

2.  Den verkställande direktören ska utarbeta en operativ plan för gemensamma insatser vid de yttre gränserna. Den verkställande direktören och värdmedlemsstaten ska, i samråd med de deltagande medlemsstaterna, komma överens om den operativa planen, i vilken det ska redogöras för de organisatoriska och förfarandemässiga aspekterna av den gemensamma insatsen. Deltagande medlemsstater kan bifoga sina observationer eller reservationer till den operativa planen.

Ändringsförslag    213

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den operativa planen ska vara bindande för byrån, värdmedlemsstaten och de deltagande medlemsstaterna. Den ska omfatta alla aspekter som bedöms nödvändiga för genomförandet av den gemensamma insatsen, inbegripet följande:

3.  Den operativa planen ska vara bindande för byrån, värdmedlemsstaten och de deltagande medlemsstaterna. Den ska omfatta alla aspekter som bedöms nödvändiga för genomförandet av den gemensamma insatsen, även vid samarbete med tredjeländer, inbegripet följande:

Ändringsförslag    214

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  En beskrivning av uppgifterna och ansvarsområdena, även vad gäller respekten för de grundläggande rättigheterna, och särskilda anvisningar för enheterna, bland annat om tillåtna databassökningar samt de tjänstevapen och den ammunition och utrustning som tillåts i värdmedlemsstaten.

(d)  En beskrivning av uppgifterna, befogenheterna för dem och deras begränsningar, ansvarsområdena, även vad gäller respekten för de grundläggande rättigheterna, och särskilda anvisningar för enheterna och för de tjänstemän som arbetar med byråns verksamhet, bland annat om tillåtna databassökningar samt de tjänstevapen och den ammunition och utrustning som tillåts i värdmedlemsstaten.

Ändringsförslag    215

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 3 – led m

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(m)  Förfaranden för att ta emot och till byrån överlämna klagomål rörande alla personer som deltar i en gemensam insats eller snabb gränsinsats, inbegripet värdmedlemsstatens gränsbevakningstjänstemän eller annan relevant personal och enhetsmedlemmar, med påstående om eventuella kränkningar av grundläggande rättigheter under deras deltagande i en gemensam insats eller snabb gränsinsats.

(m)  Förfaranden för att ta emot och till byrån överlämna klagomål rörande alla personer som deltar i en gemensam insats, inbegripet en insats med tredjeländer, i en snabb gränsinsats, i stödenheter för migrationshantering i hotspot-områden, i en återvändandeinsats eller återvändandeintervention, inbegripet värdmedlemsstatens gränsbevakningstjänstemän eller annan relevant personal och enhetsmedlemmar, med påstående om eventuella kränkningar av grundläggande rättigheter under deras deltagande i en gemensam insats eller snabb gränsinsats.

Ändringsförslag    216

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 3 – led na (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(na)  Detaljerade bestämmelser om skydd av de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    217

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 3 – led nb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(nb)  Bestämmelser om risken för kränkningar av de grundläggande rättigheterna och åtgärder som måste vidtas för att undvika sådana kränkningar, säkerställa ansvarighet för sådana kränkningar och säkerställa att de inte upprepas, inbegripet i förhållande till befogenheterna att skjuta upp och avbryta en insats i enlighet med artikel 47.

Ändringsförslag    218

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Den verkställande direktören ska tillsammans med värdmedlemsstaten upprätta en sådan operativ plan som avses i artikel 39.3 omedelbart, och under alla omständigheter senast tre arbetsdagar efter beslutsdatumet.

6.  Den verkställande direktören ska tillsammans med värdmedlemsstaten upprätta och komma överens om en sådan operativ plan som avses i artikel 39.3 omedelbart, och under alla omständigheter senast tre arbetsdagar efter beslutsdatumet.

Ändringsförslag    219

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a.  Om det uppkommer en situation där de åtgärder som beskrivs i stycke 5 och 8 i denna artikel är otillräckliga, kan den verkställande direktören begära att varje medlemsstat lämnar uppgift om antalet och profilerna för ytterligare personal som ska utplaceras från reserven för snabba insatser enligt vad som föreskrivs i artikel 58a. Denna underrättelse ska göras skriftligen till de nationella kontaktpunkterna och ska även ange när utplaceringen ska äga rum. Dessa ska även erhålla ett exemplar av den operativa planen.

Ändringsförslag    220

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Medlemsstaterna ska säkerställa att antalet och profilerna för operativ personal omedelbart ställs till byråns förfogande för att garantera en komplett utplacering i enlighet med artikel 58.5 och 58.7.

9.  Medlemsstaterna ska säkerställa att antalet och profilerna för operativ personal omedelbart ställs till byråns förfogande för att garantera en komplett utplacering i enlighet med artikel 58.5, 58.7 och 58.8.

Ändringsförslag    221

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Stödenheter för migrationshantering får på en medlemsstats begäran eller på byråns initiativ och med den berörda medlemsstatens samtycke utplaceras för att tillhandahålla teknisk och operativ förstärkning till den medlemsstaten, särskilt i hotspot-områden och kontrollerade centrum.

En medlemsstat som står inför oproportionella migrationsutmaningar i vissa hotspot-områden vid dess yttre gränser som kännetecknas av stora inkommande blandade migrationsflöden kan begära teknisk och operativ förstärkning från stödenheter för migrationshantering. Medlemsstaten ska lämna in en begäran om förstärkning tillsammans med en bedömning av sina behov till byrån och andra unionsbyråer, i synnerhet [Europeiska unionens asylbyrå] och Europol.

Ändringsförslag    222

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den medlemsstat som avses i första stycket ska lämna in en begäran om förstärkning med stödenheter för migrationshantering tillsammans med en bedömning av sina behov till kommissionen. Kommissionen ska, på grundval av den medlemsstatens behov, översända begäran till byrån, till [Europeiska unionens asylbyrå], Europol eller andra relevanta unionsbyråer, beroende på vad som är lämpligt.

utgår

Ändringsförslag    223

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De berörda unionsbyråerna ska bedöma en medlemsstats begäran om förstärkning och bedömningen av dess behov för att, under samordning av kommissionen, fastställa de nödvändiga åtgärderna, inklusive utplaceringen av teknisk utrustning, varvid den berörda medlemsstaten ska ge sitt samtycke.

2.  I samordning med andra berörda unionsbyråer ska den verkställande direktören bedöma en medlemsstats begäran om förstärkning och bedömningen av dess behov i syfte att utarbeta ett komplett förstärkningspaket bestående av olika verksamheter som samordnas av relevanta unionsbyråer, varvid den berörda medlemsstaten ska ge sitt samtycke.

Ändringsförslag    224

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska i samarbete med värdmedlemsstaten och relevanta unionsbyråer fastställa villkoren för samarbetet för utplacering av stödenheter för migrationshantering samt utplaceringen av teknisk utrustning och ska ansvara för samordningen av dessa enheters verksamhet.

3.  Kommissionen ska i samarbete med värdmedlemsstaten och relevanta byråer fastställa villkoren för samarbetet vid hotspot-området och ansvara för samordningen av verksamheterna i stödenheterna för migrationshantering.

Ändringsförslag    225

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Den tekniska och operativa förstärkning som tillhandahålls, med full respekt för de grundläggande rättigheterna, av stödenheter för migrationshantering kan innefatta följande:

4.  Den tekniska och operativa förstärkningen från de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna, de europeiska interventionsenheterna för återvändande och experter från byråns personal inom ramen för stödenheterna för migrationshantering kan innefatta följande:

Ändringsförslag    226

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Stöd i samband med screening av tredjelandsmedborgare som anländer till de yttre gränserna, bland annat genom identifiering, registrering och intervjuer för informationsinhämtning (debriefing) samt, på medlemsstatens begäran, upptagande av tredjelandsmedborgares fingeravtryck, säkerhetskontroller samt tillhandahållande av information om syftet med dessa förfaranden.

(a)  Att med full respekt för de grundläggande rättigheterna tillhandahålla stöd i samband med screening av tredjelandsmedborgare som anländer till de yttre gränserna, bland annat genom identifiering, registrering och intervjuer för informationsinhämtning (debriefing) samt, på medlemsstatens begäran, upptagande av tredjelandsmedborgares fingeravtryck, och tillhandahålla information om syftet med dessa förfaranden.

Ändringsförslag    227

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Inledande information till personer som vill söka internationellt skydd och att hänvisa dem till den berörda medlemsstatens behöriga nationella myndigheter eller till de experter som utplacerats av [Europeiska unionens asylbyrå].

(b)  Tillhandahållande av inledande information till personer som vill söka internationellt skydd och att hänvisa dem till den berörda medlemsstatens behöriga nationella myndigheter eller [Europeiska unionens asylbyrå].

Ändringsförslag    228

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Tekniskt och operativt stöd i återvändandeprocessen, bland annat vid utarbetande av beslut om återvändande, anskaffande av resehandlingar, förberedelse och organisation av återvändandeinsatser, även när det gäller frivilligt återvändande.

(c)  Tekniskt och operativt stöd i samband med återvändande, bland annat förberedelse och organisation av återvändandeinsatser.

Ändringsförslag    229

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Nödvändig teknisk utrustning.

utgår

Ändringsförslag    230

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Myndigheten ska samarbeta med [Europeiska unionens asylbyrå] för att underlätta åtgärder för hänskjutande till förfarandet för internationellt skydd och, för tredjelandsmedborgare vars ansökan om internationellt skydd har avslagits genom ett slutligt beslut, till förfarandet för återvändande.

utgår

Ändringsförslag    231

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Stödenheterna för migrationshantering ska vid behov omfatta personal med särskild sakkunskap om skydd av barn, människohandel, skydd av grundläggande rättigheter och skydd mot könsrelaterad förföljelse.

6.  Stödenheterna för migrationshantering ska vid behov omfatta personal med särskild sakkunskap om skydd av barn, människohandel, skydd mot könsrelaterad förföljelse och/eller grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag    232

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den verkställande direktören ska, på grundval av resultaten av sårbarhetsanalysen eller när en kritisk påverkan tilldelas ett eller flera yttre gränsavsnitt och med beaktande av relevanta delar i medlemsstatens beredskapsplaner, byråns riskanalys och analysskiktet i den europeiska situationsbilden, rekommendera den berörda medlemsstaten att inleda och genomföra gemensamma insatser eller snabba gränsinsatser eller andra relevanta åtgärder från byråns sida enligt vad som anges i artikel 37.

1.  Den verkställande direktören får, på grundval av resultaten av sårbarhetsanalysen och med beaktande av relevanta delar i medlemsstatens beredskapsplaner, byråns riskanalys och analysskiktet i den europeiska situationsbilden, rekommendera den berörda medlemsstaten att inleda och genomföra gemensamma insatser eller snabba gränsinsatser eller andra relevanta åtgärder från byråns sida enligt vad som anges i artikel 37.

Ändringsförslag    233

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den berörda medlemsstaten ska svara på den verkställande direktörens rekommendation inom fem arbetsdagar. Om de föreslagna åtgärderna besvaras negativt ska medlemsstaten också lämna en motivering till detta svar. Den verkställande direktören ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om de föreslagna åtgärderna och motiveringen till det negativa svaret i syfte att bedöma om brådskande åtgärder kan komma att krävas i enlighet med artikel 43.

2.  Den berörda medlemsstaten ska svara på den verkställande direktörens rekommendation inom fem arbetsdagar. Om de föreslagna åtgärderna besvaras negativt ska medlemsstaten också lämna en motivering till detta svar. Den verkställande direktören ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om de föreslagna åtgärderna och motiveringen till det negativa svaret i syfte att bedöma om ytterligare åtgärder kan komma att krävas.

Ändringsförslag    234

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

får kommissionen, efter samråd med byrån, utan dröjsmål anta ett beslut genom en genomförandeakt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 117.3, som anger de åtgärder byrån ska genomföra för att minska riskerna och som ålägger den berörda medlemsstaten att samarbeta med byrån vid genomförandet av dessa åtgärder.

får rådet, på grundval av ett förslag från kommissionen, utan dröjsmål anta ett beslut genom en genomförandeakt, som anger de åtgärder byrån ska genomföra för att minska riskerna och som ålägger den berörda medlemsstaten att samarbeta med byrån vid genomförandet av dessa åtgärder. Kommissionen ska samråda med byrån innan den lägger fram sitt förslag.

Ändringsförslag    235

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med avseende på ett väl fungerande Schengenområde, ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 117.4.

utgår

Ändringsförslag    236

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om det uppstår en situation som kräver brådskande åtgärder ska Europaparlamentet och rådet utan dröjsmål underrättas om situationen samt om alla efterföljande åtgärder och beslut med anledning av den.

2.  Om det uppstår en situation som kräver brådskande åtgärder ska Europaparlamentet utan dröjsmål underrättas om situationen samt om alla efterföljande åtgärder och beslut med anledning av den.

Ändringsförslag    237

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  För att minska risken för att Schengenområdet äventyras ska det kommissionsbeslut som avses i punkt 1 föreskriva en eller flera av följande åtgärder som ska vidtas av byrån:

3.  För att minska risken för att Schengenområdet äventyras ska det rådsbeslut som avses i punkt 1 föreskriva en eller flera av följande åtgärder som ska vidtas av byrån:

Ändringsförslag    238

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Organisera och samordna snabba gränsinsatser och utplacera den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår.

(a)  Organisera och samordna snabba gränsinsatser och utplacera den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår, inklusive enheter från reserven för snabba gränsinsatser.

Ändringsförslag    239

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Utplacera den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår inom ramen för stödenheterna för migrationshantering särskilt i hotspot-områden.

(b)  Utplacera den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår inom ramen för stödenheterna för migrationshantering i hotspot-områden.

Ändringsförslag    240

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Den verkställande direktören ska inom två arbetsdagar från den dag då det kommissionsbeslut som avses i punkt 1 antogs

4.  Den verkställande direktören ska inom två arbetsdagar från den dag då det rådsbeslut som avses i punkt 1 antogs

Ändringsförslag    241

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  lämna utkastet till operativ plan till de berörda medlemsstaterna.

(b)  utarbeta ett utkast till en operativ plan och lämna den till de berörda medlemsstaterna.

Ändringsförslag    242

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Den verkställande direktören och den berörda medlemsstaten ska komma överens om den operativa planen inom tre arbetsdagar från det att den lämnades in.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    243

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Byrån ska utan dröjsmål, och under alla omständigheter inom fem arbetsdagar från den dag då den operativa planen fastställdes, utplacera nödvändig operativ personal från den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår som avses i artikel 55 för det praktiska genomförandet av de åtgärder som identifierats i det kommissionsbeslut som avses i punkt 1 i den här artikeln. Ytterligare enheter ska utplaceras efter behov i en andra etapp och under alla omständigheter inom sju arbetsdagar från den dag då de första enheterna utplacerades i det operativa området.

6.  Byrån ska utan dröjsmål, och under alla omständigheter inom fem arbetsdagar från den dag då den operativa planen fastställdes, utplacera nödvändig operativ personal från den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår som avses i artikel 55 för det praktiska genomförandet av de åtgärder som identifierats i det rådsbeslut som avses i punkt 1 i den här artikeln. Ytterligare enheter ska utplaceras efter behov i en andra etapp och under alla omständigheter inom sju arbetsdagar från den dag då de första enheterna utplacerades i det operativa området.

Ändringsförslag    244

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byrån ska, utan dröjsmål och under alla omständigheter inom tio arbetsdagar från fastställandet av den operativa planen, utplacera nödvändig teknisk utrustning för det praktiska genomförandet av de åtgärder som identifierats i det kommissionsbeslut som avses i punkt 1.

Byrån ska, utan dröjsmål och under alla omständigheter inom tio arbetsdagar från fastställandet av den operativa planen, utplacera nödvändig teknisk utrustning för det praktiska genomförandet av de åtgärder som identifierats i det rådsbeslut som avses i punkt 1.

Ändringsförslag    245

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Den berörda medlemsstaten ska rätta sig efter det kommissionsbeslut som avses i punkt 1. I det syftet ska den omedelbart samarbeta med byrån och vidta de åtgärder som krävs, särskilt genom att genomföra de skyldigheter som anges i artiklarna 44, 83 och 84, för att underlätta genomförandet av beslutet och det praktiska verkställandet av de åtgärder som anges i beslutet samt i den operativa plan som överenskommits med den verkställande direktören.

8.  Den berörda medlemsstaten ska rätta sig efter det rådsbeslut som avses i punkt 1. I det syftet ska den omedelbart samarbeta med byrån och vidta de åtgärder som krävs, särskilt genom att genomföra de skyldigheter som anges i artiklarna 44, 83 och 84, för att underlätta genomförandet av beslutet och det praktiska verkställandet av de åtgärder som anges i beslutet samt i den operativa plan som överenskommits med den verkställande direktören.

Ändringsförslag    246

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 9 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om den berörda medlemsstaten inte följer det kommissionsbeslut som avses i punkt 1 inom 30 dagar och inte samarbetar med byrån i enlighet med punkt 8 i denna artikel, får kommissionen utlösa förfarandet i artikel 29 i förordning (EU) 2016/399.

Kommissionen ska övervaka byråns genomförande av de åtgärder som fastställs i det rådsbeslut som avses i punkt 1 och de åtgärder som vidtas för detta ändamål. Om den berörda medlemsstaten inte följer det rådsbeslut som avses i punkt 1 inom 30 dagar och inte samarbetar med byrån i enlighet med punkt 8 i denna artikel, får kommissionen utlösa förfarandet i artikel 29 i förordning (EU) 2016/399.

Ändringsförslag    247

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Under den tid som gränsförvaltningsenheter, återvändandeenheter och stödenheter för migrationshantering är utplacerade ska värdmedlemsstaten utarbeta anvisningar för dem i enlighet med den operativa planen.

1.  Under den tid som gränsförvaltningsenheter, återvändandeenheter och stödenheter för migrationshantering är utplacerade ska värdmedlemsstaten eller – vid samarbete med ett tredjeland i enlighet med statusavtalet – det berörda tredjelandet utarbeta anvisningar för dem i enlighet med den operativa planen.

Ändringsförslag    248

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Byrån får via sin samordnare meddela värdmedlemsstaten sina synpunkter på anvisningarna för enheterna. Om så sker ska värdmedlemsstaten beakta dessa synpunkter och rätta sig efter dem i möjligaste mån.

2.  Byrån får via sin samordnare meddela värdmedlemsstaten sina synpunkter på anvisningarna för enheterna, inbegripet avseende skydd av, respekt för och främjande av grundläggande rättigheter. Om så sker ska värdmedlemsstaten beakta dessa synpunkter och rätta sig efter dem i möjligaste mån.

Ändringsförslag    249

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemmarna i enheterna ska, när de utför sina uppgifter och utövar sina befogenheter, till fullo respektera de grundläggande rättigheterna, däribland rätten att få tillträde till asylförfaranden, samt den mänskliga värdigheten. Alla åtgärder som de vidtar när de utför sina uppgifter och utövar sina befogenheter ska stå i proportion till de mål som eftersträvas genom sådana åtgärder. När medlemmarna i enheterna utför sina uppgifter och utövar sina befogenheter får de inte diskriminera personer på grund av kön, ras eller etnisk tillhörighet, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.

4.  Medlemmarna i enheterna ska, när de utför sina uppgifter och utövar sina befogenheter, till fullo respektera de grundläggande rättigheterna, däribland rätten att få tillträde till asylförfaranden, samt den mänskliga värdigheten, och ska särskilt beakta utsatta personer. Alla åtgärder som de vidtar när de utför sina uppgifter och utövar sina befogenheter ska stå i proportion till de mål som eftersträvas genom sådana åtgärder. När medlemmarna i enheterna utför sina uppgifter och utövar sina befogenheter får de inte diskriminera personer på grund av exempelvis kön, ras eller etnisk tillhörighet, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning i enlighet med artikel 21 i stadgan.

Ändringsförslag    250

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Enhetsmedlemmar som inte tillhör byråns ordinarie personal ska fortsätta att omfattas av hemmedlemsstatens disciplinära bestämmelser. Hemmedlemsstaten ska i enlighet med sin nationella rätt föreskriva lämpliga disciplinära eller andra åtgärder för fall då någon under en gemensam insats eller snabb gränsinsats underlåter att iaktta grundläggande rättigheter, eller skyldigheter i fråga om internationellt skydd.

5.  Enhetsmedlemmar som inte tillhör byråns ordinarie personal ska fortsätta att omfattas av hemmedlemsstatens disciplinära bestämmelser. Hemmedlemsstaten ska i enlighet med sin nationella rätt föreskriva lämpliga disciplinära eller andra åtgärder för fall då någon under alla insatser eller interventioner underlåter att iaktta grundläggande rättigheter, eller skyldigheter i fråga om internationellt skydd.

Ändringsförslag    251

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Kostnader för byråns tekniska utrustning.

(f)  Kostnader för byråns tekniska utrustning, inbegripet sök- och räddningsutrustning.

Ändringsförslag    252

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Efter förhandsgodkännande från kommissionen ska styrelsen fastställa närmare bestämmelser och vid behov uppdatera dem vad gäller betalningen av de kostnader som uppkommit för personal som utplacerats kortvarigt i enlighet med artikel 58. De närmare bestämmelserna ska i så stor utsträckning som möjligt grunda sig på förenklade kostnadsalternativ. När så är lämpligt ska styrelsen sträva efter överensstämmelse med de bestämmelser som gäller för ersättning av utgifter i samband med tjänsteresa för ordinarie personal.

2.  Efter förhandsgodkännande från kommissionen ska styrelsen fastställa närmare bestämmelser och vid behov uppdatera dem vad gäller betalningen av de kostnader som uppkommit för personal som utplacerats kortvarigt i enlighet med artikel 58. En förskottsbetalning som föregår den årliga betalningen kan beviljas i enlighet med artikel 61. De närmare bestämmelserna ska i så stor utsträckning som möjligt grunda sig på förenklade kostnadsalternativ. Styrelsen ska sträva efter överensstämmelse med de bestämmelser som gäller för ersättning av utgifter i samband med tjänsteresa för ordinarie personal.

Ändringsförslag    253

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den verkställande direktören ska avsluta verksamhet som utförs av byrån om förutsättningarna för verksamheten i fråga inte längre är uppfyllda. Den verkställande direktören ska underrätta den berörda medlemsstaten innan verksamheten avslutas.

1.  Den verkställande direktören ska avsluta verksamhet som utförs av byrån, inbegripet vid samarbete med tredjeländer, om förutsättningarna för verksamheten i fråga inte längre är uppfyllda. Den verkställande direktören ska underrätta den berörda medlemsstaten innan verksamheten avslutas.

Ändringsförslag    254

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De medlemsstater som deltar i en gemensam insats, en snabb gränsinsats eller en utplacering av en stödenhet för migrationshantering får begära att den verkställande direktören avslutar den gemensamma insatsen, den snabba gränsinsatsen eller utplaceringen av stödenheten för migrationshantering.

2.  De medlemsstater som deltar i någon operativ verksamhet som genomförs av byrån får begära att den verkställande direktören avslutar den operativa verksamheten.

Ändringsförslag    255

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Den verkställande direktören ska, efter samråd med ombudet för grundläggande rättigheter och efter att ha underrättat den berörda medlemsstaten, dra tillbaka finansieringen av en gemensam insats, en snabb gränsinsats, ett pilotprojekt, en utplacering av en stödenhet för migrationshantering, en återvändandeinsats, en återvändandeintervention eller verksamhet enligt ett samarbetsavtal, eller helt eller delvis tillfälligt avbryta eller avsluta sådan verksamhet, om han eller hon anser att det förekommer allvarlig eller sannolikt fortgående underlåtenhet att iaktta grundläggande rättigheter, eller skyldigheter i fråga om internationellt skydd. Den verkställande direktören ska informera styrelsen om varje sådant beslut.

4.  Den verkställande direktören ska, efter samråd med ombudet för grundläggande rättigheter och efter att ha underrättat den berörda medlemsstaten, dra tillbaka finansieringen eller helt eller delvis avbryta eller avsluta en gemensam insats, en snabb gränsinsats, ett pilotprojekt, en utplacering av en stödenhet för migrationshantering, en återvändandeinsats, en återvändandeintervention eller verksamhet enligt ett samarbetsavtal, om han eller hon anser att det förekommer allvarlig eller sannolikt fortgående underlåtenhet att iaktta grundläggande rättigheter, eller skyldigheter i fråga om internationellt skydd. Ett sådant beslut ska fattas på grundval av objektiva kriterier. Den verkställande direktören ska informera styrelsen om varje sådant beslut. När den verkställande direktören fattar sådana beslut ska han eller hon bland annat beakta relevant information såsom antalet registrerade klagomål och deras innehåll, rapporter om allvarliga incidenter, rapporter från de utstationerade sambandsmännen och samordnarna i värdmedlemsstaten och andra relevanta internationella organisationer, unionsinstitutioner, -organ och -byråer på de områden som omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag    256

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om den verkställande direktören beslutar att tillfälligt avbryta eller avsluta byråns utplacering av en stödenhet för migrationshantering ska han eller hon informera de andra relevanta byråer som verkar i hotspot-området eller det kontrollerade centrumet om beslutet.

5.  Om den verkställande direktören beslutar att tillfälligt avbryta eller avsluta byråns utplacering av en stödenhet för migrationshantering ska han eller hon informera de andra relevanta byråer som verkar i hotspot-området om beslutet.

Ändringsförslag    257

Förslag till förordning

Artikel 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den verkställande direktören ska utvärdera resultatet av gemensamma insatser och snabba gränsinsatser, pilotprojekt, utplaceringar av stödenheter för migrationshantering och operativt samarbete med tredjeländer. Han eller hon ska till styrelsen överlämna ingående utvärderingsrapporter inom 60 dagar från det att verksamheten avslutats, tillsammans med de synpunkter som framförts av ombudet för grundläggande rättigheter. I syfte att förbättra den framtida verksamhetens kvalitet, inbördes konsekvens och effektivitet ska den verkställande direktören göra en övergripande och jämförande analys av dessa resultat och inkludera denna analys i byråns årliga verksamhetsrapport.

Den verkställande direktören ska utvärdera resultatet av byråns hela operativa verksamhet och alla pilotprojekt. Han eller hon ska till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och styrelsen överlämna ingående utvärderingsrapporter inom 60 dagar från det att verksamheten avslutats, tillsammans med de synpunkter som framförts av ombudet för grundläggande rättigheter. I syfte att förbättra den framtida verksamhetens kvalitet, inbördes konsekvens och effektivitet ska den verkställande direktören göra en övergripande och jämförande analys av dessa resultat och inkludera denna analys i byråns årliga verksamhetsrapport.

Ändringsförslag    258

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska, när det gäller återvändande, med hänsyn till de grundläggande rättigheterna och de allmänna rättsprinciperna i unionsrätten samt till internationell rätt, däribland principerna om skydd av flyktingar och barns rättigheter, särskilt göra följande:

1.  Utan att ifrågasätta besluten om återvändande, som fortsatt faller inom medlemsstaternas ansvarsområde, ska byrån, när det gäller återvändande, med hänsyn till de grundläggande rättigheterna och de allmänna rättsprinciperna i unionsrätten och internationell rätt, däribland principerna om skydd av flyktingar, respekt för principen om non-refoulement och barns rättigheter, göra följande:

Ändringsförslag    259

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Bistå medlemsstaterna med tekniskt och operativt stöd vid återsändande av tredjelandsmedborgare, inbegripet förberedande av beslut om återvändande, identifiering av tredjelandsmedborgare och andra åtgärder inför och i samband med återvändande i medlemsstaterna, inbegripet frivilliga avresor, i syfte att uppnå ett integrerat system för hantering av återvändande mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter, med deltagande av relevanta myndigheter i tredjeländer och andra relevanta aktörer.

(a)  Tillhandahålla de medlemsstater som uttryckligen begär detta tekniskt och operativt stöd vid återsändande av återvändande, inbegripet tillhandahållande av stöd för insamling av information inför beslut om återvändande, identifiering av återvändande och vid anskaffande av resehandlingar, inbegripet genom konsulärt samarbete, utan att lämna ut information om att en ansökan om internationellt skydd gjorts eller någon annan information som inte är absolut relevant för genomförandet av återsändandet av de berörda återvändande personerna och andra åtgärder inför och i samband med återvändande i medlemsstaterna. Organisera och samordna återvändandeinsatser och tillhandahålla stöd vid frivilliga avresor i samarbete med medlemsstaterna, i syfte att uppnå ett integrerat system för hantering av återvändande mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter, med deltagande av relevanta myndigheter i tredjeländer och andra relevanta aktörer.

Ändringsförslag    260

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  På teknisk och operativ nivå samordna assisterade frivilliga återvändanden från medlemsstaterna, och då tillhandahålla bistånd under förberedelserna av avresan, själva resan och efter ankomsten, med hänsyn till utsatta migranters behov och i samarbete med Internationella organisationen för migration.

Ändringsförslag    261

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Tillhandahålla tekniskt och operativt stöd till medlemsstater som upplever utmaningar i fråga om återvändande eller migrationstryck, även genom att utplacera enheter för migrationshantering.

(b)  Tillhandahålla tekniskt och operativt stöd till medlemsstater som upplever utmaningar vad gäller deras system för återvändande.

Ändringsförslag    262

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Utveckla en referensmodell för ett ärendehanteringssystem som föreskriver en struktur för nationella system för hantering av återvändande, samt tillhandahålla tekniskt och operativt stöd till medlemsstaterna i samband med utarbetandet av nationella system för hantering av återvändande i enlighet med modellen.

[(c)  I samråd med ombudet för grundläggande rättigheter och det rådgivande forumet utveckla en referensmodell för ett ärendehanteringssystem som föreskriver en struktur för nationella system för hantering av återvändande, samt tillhandahålla tekniskt och operativt stöd till medlemsstaterna i samband med utarbetandet av nationella system för hantering av återvändande i enlighet med modellen.]

Ändringsförslag    263

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Utveckla och driva ett centralt system och en kommunikationsinfrastruktur mellan medlemsstaternas nationella system för hantering av återvändande och det centrala systemet, samt tillhandahålla tekniskt och operativt stöd till medlemsstaterna vid anslutning till kommunikationsstrukturen.

(d)  Driva och upprätthålla applikationen för hantering av irreguljär migration som en plattform och en kommunikationsinfrastruktur mellan medlemsstaternas nationella system för hantering av återvändande och plattformen, samt tillhandahålla tekniskt och operativt stöd till medlemsstaterna vid anslutning till kommunikationsstrukturen.

Ändringsförslag    264

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Tillhandahålla medlemsstaterna tekniskt och operativt stöd vid identifiering av tredjelandsmedborgare och anskaffande av resehandlingar, inbegripet genom konsulärt samarbete, utan att lämna ut information om att en ansökan om internationellt skydd gjorts. Organisera och samordna återvändandeinsatser och tillhandahålla stöd för frivilliga avresor i samarbete med medlemsstaterna.

utgår

Ändringsförslag    265

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det tekniska och operativa stöd som avses i punkt 1 b ska omfatta verksamhet för att hjälpa medlemsstaterna att, genom sina behöriga myndigheter, genomföra förfaranden för återvändande genom att tillhandahålla i synnerhet följande:

2.  Det tekniska och operativa stöd som avses i punkt 1 b ska omfatta verksamhet för att hjälpa medlemsstaterna att, genom sina behöriga myndigheter, genomföra förfaranden för återvändande genom i synnerhet följande:

Ändringsförslag    266

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Tolktjänster.

(a)  Tillhandahålla tolktjänster.

Ändringsförslag    267

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Praktisk information, analys och rekommendationer om mottagande tredjeländer av relevans för genomförandet av denna förordning, om så är lämpligt i samarbete med andra unionsorgan och unionsbyråer, inbegripet Easo.

(b)  Tillhandahållande av praktisk information och rekommendationer om mottagande tredjeländer av relevans för genomförandet av denna förordning, om så är lämpligt i samarbete med andra unionsorgan och unionsbyråer, inbegripet [Europeiska unionens asylbyrå] och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag    268

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Rådgivning om och tekniskt och operativt stöd vid genomförande och förvaltning av förfaranden för återvändande i enlighet med direktiv 2008/115/EG, inbegripet i förberedandet av beslut om återvändande, identifiering och anskaffande av resehandlingar.

utgår

Ändringsförslag    269

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Råd om och stöd för åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att personer som är föremål för ett beslut om återvändande är anträffbara för återvändandet och för att förhindra att de avviker, i enlighet med direktiv 2008/115/EG och internationell rätt.

(d)  Bistå med råd om och stöd för åtgärder som vidtas av medlemsstater och som är legitima, proportionerliga och nödvändiga för att säkerställa att personer som är föremål för ett beslut om återvändande är anträffbara för återvändandet samt för att förhindra att de avviker, och om alternativ till förvar, i enlighet med direktiv 2008/115/EG och internationell rätt.

Ändringsförslag    270

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Utrustning, kapacitet och expertis för genomförande av beslut om återvändande och för identifiering av tredjelandsmedborgare.

(e)  Tillhandahålla utrustning, kapacitet och expertis för genomförande av beslut om återvändande och för identifiering av tredjelandsmedborgare.

Ändringsförslag    271

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Byrån kan i undantagsfall få bidrag från unionsmedel avsedda för återvändandeverksamheter i enlighet med de finansiella bestämmelser som gäller för byrån. Byrån ska säkerställa att det i byråns bidragsavtal med medlemsstaterna stipuleras att eventuella ekonomiska bidrag betalas ut på villkor att stadgan följs till fullo.

utgår

Ändringsförslag    272

Förslag till förordning

Artikel 50 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byrån ska utveckla, införa och driva informationssystem och tillämpningsprogram som möjliggör utbyte av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och känsliga icke-säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter om återsändande inom den europeiska gräns- och kustbevakningen samt utbyte av personuppgifter som avses i artiklarna 87–89 i enlighet med kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444, kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/443 och [förordning (EG) nr 45/2001].

Byrån ska utveckla, införa och driva informationssystem och tillämpningsprogram som möjliggör utbyte av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och känsliga icke-säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter om återsändande inom den europeiska gräns- och kustbevakningen samt utbyte av personuppgifter som avses i artiklarna 87–89 i enlighet med kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444, kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/443 och förordning (EU) 2018/1725.

Ändringsförslag    273

Förslag till förordning

Artikel 50 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Särskilt ska byrån inrätta, driva och upprätthålla ett centralt system för behandling av all information och alla data som tillhandahålls automatiskt av medlemsstaternas nationella system för hantering av återvändande och som behövs för att byrån ska kunna tillhandahålla tekniskt och operativt stöd i enlighet med artikel 49.

Särskilt ska byrån inrätta, driva och upprätthålla applikationen för hantering av irreguljär migration som en plattform för behandling av all information och alla data som tillhandahålls av medlemsstaternas nationella system för hantering av återvändande och som behövs för att byrån ska kunna tillhandahålla tekniskt och operativt stöd i enlighet med artiklarna 49, 51 och 54.

Ändringsförslag    274

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska utan att ifrågasätta besluten om återvändande tillhandahålla tekniskt och operativt stöd och säkerställa samordningen eller organisationen av återvändandeinsatser, t.ex. genom att chartra flygplan för insatserna eller genom att organisera återvändande på reguljära flygningar. Byrån får på eget initiativ samordna eller organisera återvändandeinsatser.

1.  Byrån ska utan att ifrågasätta besluten om återvändande, som fortsatt faller inom medlemsstaternas ansvarsområde, tillhandahålla tekniskt och operativt stöd och säkerställa samordningen eller organisationen för att kunna genomföra återvändandeinsatser. Byrån får på eget initiativ och med den berörda medlemsstatens samtycke samordna eller organisera återvändandeinsatser i enlighet med artikel 7.2.

 

När byrån tillhandahåller medlemsstater tekniskt och operativt stöd inom ramen för anordnandet av återsändande av återvändande personer, ska byrån, via sin samordnare, kontrollera att alla tredjelandsmedborgare som går ombord på flygningar som anordnas eller samordnas av byrån har erhållit ett slutligt beslut om återvändande. Medlemsstaterna ska till byrån översända en kopia av beslutet om återvändande rörande alla återvändande personer som ska återsändas med byråns tekniska och operativa stöd.

 

Byrån ska inte samordna, organisera eller föreslå återvändandeinsatser till tredjeländer där risk för kränkningar av grundläggande rättigheter eller allvarliga brister i relevanta civil- och straffrättsliga system och förfaranden har konstaterats. Detta ska bland annat fastställas på grundval av verifierade rapporter från ombudet för grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag    275

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska månatligen tillhandahålla operativa data om återvändande som krävs för byråns bedömning av återvändandebehov och ska underrätta byrån om sin preliminära planering vad gäller antalet personer som är föremål för ett beslut om återvändande och om de mottagande tredjeländerna, i båda fallen med avseende på relevanta nationella återvändandeinsatser, samt om sina behov av stödåtgärder eller samordning från byråns sida. Byrån ska upprätta och upprätthålla en löpande operativ plan för att tillhandahålla de medlemsstater som inkommit med begäran nödvändigt operativt stöd och nödvändig operativ förstärkning, inklusive genom teknisk utrustning. Byrån får på eget initiativ, eller på begäran av en medlemsstat, i den löpande operativa planen inkludera de datum och destinationer för återvändandeinsatser som byrån efter en behovsbedömning anser nödvändiga. Styrelsen ska på förslag från den verkställande direktören besluta om upplägget för den löpande operativa planen.

2.  Medlemsstaterna ska genom det system som avses i artikel 50.1 tillhandahålla operativa data om återvändande som krävs för byråns bedömning av återvändandebehov och ska underrätta byrån om sin preliminära planering vad gäller antalet personer som är föremål för ett beslut om återvändande och om de mottagande tredjeländerna, i båda fallen med avseende på relevanta nationella återvändandeinsatser, samt om sina behov av stödåtgärder eller samordning från byråns sida. Byrån ska upprätta och upprätthålla en löpande operativ plan för att tillhandahålla de medlemsstater som inkommit med begäran nödvändigt operativt stöd och nödvändig operativ förstärkning, inklusive genom teknisk utrustning. Byrån får på eget initiativ, med den berörda medlemsstatens samtycke och i enlighet med artikel 7.2, eller på begäran av en medlemsstat, i den löpande operativa planen inkludera de datum och destinationer för återvändandeinsatser som byrån efter en behovsbedömning anser nödvändiga. Styrelsen ska på förslag från den verkställande direktören besluta om upplägget för den löpande operativa planen. Byrån ska, via sin samordnare, kontrollera att alla återvändande personer som går ombord på återsändandeflygningar som anordnas eller samordnas av byrån har erhållit ett slutligt beslut om återvändande i enlighet med direktiv 2008/115/EG.

 

Operativa planer för alla återvändandeinsatser och återvändandeinterventioner som stöds och samordnas av byrån ska avtalas mellan, och vara bindande för, byrån, de deltagande medlemsstaterna och deltagande tredjeländer vid alla återvändandeinsatser och återvändandeinterventioner, på den verkställande direktörens förslag. Operativa planer ska omfatta alla aspekter som behövs för att utföra återvändandeinsatsen, däribland förfaranden för övervakning, rapporterings- och klagomålsmekanismerna samt detaljerade villkor för genomförandet av grundläggande rättigheter och skydd för rättsstatsprincipen, med hänvisning till relevanta standarder och uppförandekoder.

Ändringsförslag    276

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Byrån får tillhandahålla tekniskt och operativt stöd och säkerställa, antingen på begäran av de deltagande medlemsstaterna eller på eget initiativ, samordningen eller organisationen av återvändandeinsatser för vilka transportmedel och ledsagare vid påtvingat återvändande tillhandahålls av ett mottagande tredjeland (nedan kallade tredjelandsassisterade återvändandeinsatser). De deltagande medlemsstaterna och byrån ska säkerställa att det under hela återvändandeinsatsen finns garantier för att grundläggande rättigheter och principen om non-refoulement respekteras och att tvångsmedel används på ett proportionellt sätt. Minst en företrädare för medlemsstaterna, och en övervakare av påtvingat återvändande från den reserv som upprättats enligt artikel 52 eller från den deltagande medlemsstatens nationella övervakningssystem, ska vara närvarande under hela återvändandeinsatsen fram till ankomsten i det mottagande tredjelandet.

3.  Byrån får tillhandahålla tekniskt och operativt stöd och får också, antingen på begäran av de deltagande medlemsstaterna eller på eget initiativ, med den berörda medlemsstatens samtycke och i enlighet med artikel 7.2, säkerställa samordningen eller organisationen av återvändandeinsatser för vilka transportmedel och ledsagare vid påtvingat återvändande tillhandahålls av ett mottagande tredjeland (nedan kallade tredjelandsassisterade återvändandeinsatser). De deltagande medlemsstaterna och byrån ska säkerställa att det under hela återvändandeinsatsen finns garantier för att grundläggande rättigheter och principen om non-refoulement samt värdigheten hos den återvändande personen respekteras och att tvångsmedel används på ett proportionellt sätt. Minst en företrädare för medlemsstaterna, och en övervakare av påtvingat återvändande från den reserv som upprättats enligt artikel 52 eller från den deltagande medlemsstatens nationella övervakningssystem, ska vara närvarande under hela återvändandeinsatsen fram till ankomsten i det mottagande tredjelandet.

Ändringsförslag    277

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Alla återvändandeinsatser ska övervakas i enlighet med artikel 8.6 i direktiv 2008/115/EG. Övervakning av insatser för påtvingat återvändande ska utföras av övervakaren av påtvingat återvändande på grundval av objektiva och transparenta kriterier och ska omfatta hela återvändandeinsatsen, från förberedelserna för avresan fram till dess att de personer som är föremål för ett beslut om återvändande överlämnas till det mottagande tredjelandet. Övervakaren av påtvingat återvändande ska lämna in en rapport om varje insats för påtvingat återvändande till den verkställande direktören, ombudet för grundläggande rättigheter och behöriga nationella myndigheter i alla medlemsstater som var involverade i den aktuella insatsen. Vid behov ska lämplig uppföljning säkerställas av den verkställande direktören respektive behöriga nationella myndigheter.

Alla återvändandeinsatser ska övervakas i enlighet med artikel 8.6 i direktiv 2008/115/EG. Övervakning av insatser för påtvingat återvändande ska utföras av övervakaren av påtvingat återvändande på grundval av objektiva och transparenta kriterier och ska omfatta hela återvändandeinsatsen, från förberedelserna för avresan fram till dess att de personer som är föremål för ett beslut om återvändande överlämnas till det mottagande tredjelandet. Övervakaren av påtvingat återvändande ska lämna in en rapport om varje insats för påtvingat återvändande till den verkställande direktören, ombudet för grundläggande rättigheter, behöriga nationella myndigheter i alla medlemsstater som var involverade i den aktuella insatsen och vid behov till Europeiska ombudsmannen. Vid behov ska lämplig uppföljning säkerställas av den verkställande direktören respektive behöriga nationella myndigheter.

Ändringsförslag    278

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om byrån finner anledning till oro i fråga om respekten för de grundläggande rättigheterna i samband med en återvändandeinsats ska den underrätta de deltagande medlemsstaterna och kommissionen om detta.

Om byrån finner anledning till oro i fråga om respekten för de grundläggande rättigheterna i samband med en återvändandeinsats ska den underrätta de deltagande medlemsstaterna, kommissionen, Europeiska byrån för grundläggande rättigheter och vid behov Europeiska ombudsmannen om detta.

Ändringsförslag    279

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Den verkställande direktören ska utvärdera resultaten av återvändandeinsatserna och ska var sjätte månad till styrelsen överlämna en ingående utvärderingsrapport som omfattar alla återvändandeinsatser som genomförts under föregående period, tillsammans med de synpunkter som framförts av ombudet för grundläggande rättigheter. I syfte att förbättra de framtida återvändandeinsatsernas kvalitet, inbördes konsekvens och effektivitet ska den verkställande direktören göra en övergripande och jämförande analys av dessa resultat. Den verkställande direktören ska inkludera denna analys i byråns årliga verksamhetsrapport.

6.  Den verkställande direktören ska utvärdera resultaten av återvändandeinsatserna och ska var sjätte månad till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och styrelsen överlämna en ingående utvärderingsrapport som omfattar alla återvändandeinsatser som genomförts under föregående period, tillsammans med de synpunkter som framförts av ombudet för grundläggande rättigheter. I syfte att förbättra de framtida återvändandeinsatsernas kvalitet, inbördes konsekvens och effektivitet ska den verkställande direktören göra en övergripande och jämförande analys av dessa resultat. Den verkställande direktören ska inkludera denna analys i byråns årliga verksamhetsrapport.

Ändringsförslag    280

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Byrån ska finansiera eller samfinansiera återvändandeinsatser ur sin egen budget i enlighet med de finansiella regler som är tillämpliga på byrån, och därvid prioritera insatser som genomförs av mer än en medlemsstat eller som sker från hotspot-områden eller kontrollerade centrum.

7.  Byrån ska finansiera återvändandeinsatser ur sin egen budget i enlighet med de finansiella regler som är tillämpliga på byrån, och därvid prioritera insatser som genomförs av mer än en medlemsstat eller som sker från hotspot-områden.

Ändringsförslag    281

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska, efter samråd med ombudet för grundläggande rättigheter, inrätta en reserv med övervakare av påtvingat återvändande sammansatt av personal från behöriga organ, som genomför övervakning av påtvingat återvändande i enlighet med artikel 8.6 i direktiv 2008/115/EG och som utbildats i enlighet med artikel 62 i denna förordning.

1.  Byrån ska, efter att ha tagit vederbörlig hänsyn till rekommendationen från ombudet för grundläggande rättigheter, inrätta en reserv med övervakare av påtvingat återvändande som en del av den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår som avses i artikel 55 och som är sammansatt av personal från behöriga organ, som genomför övervakning av påtvingat återvändande i enlighet med artikel 8.6 i direktiv 2008/115/EG och som utbildats i enlighet med artikel 62 i denna förordning. Övervakarna av påtvingat återvändande ska rapportera till byrån, däribland ombudet för de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    282

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Styrelsen ska, på förslag av den verkställande direktören, fastställa antal och profil för de övervakare av påtvingat återvändande som ska ställas till förfogande för denna reserv. Samma förfarande ska tillämpas vid alla efterföljande ändringar av profilen och det totala antalet. Medlemsstaterna ska ansvara för att bidra till reserven genom att utse övervakare av påtvingat återvändande med den profil som fastställts. Övervakare av påtvingat återvändande med särskild sakkunskap om skydd av barn ska ingå i reserven.

2.  Styrelsen ska, på förslag av den verkställande direktören och i samarbete med Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, fastställa antal och profil för de övervakare av påtvingat återvändande som ska ställas till förfogande för denna reserv, med hänsyn tagen till det antal återvändandeexperter och ledsagare vid påtvingat återvändande som byrån har tillgång till för att bistå vid återvändandeinsatser och återvändandeinterventioner. Samma förfarande ska tillämpas vid alla efterföljande ändringar av profilen och det totala antalet. Medlemsstaterna ska ansvara för att bidra till reserven genom att utse övervakare av påtvingat återvändande med den profil som fastställts. Övervakare av påtvingat återvändande med särskild sakkunskap om skydd av barn ska ingå i reserven.

Ändringsförslag    283

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Övervakare av påtvingat återvändande ska fortsätta att omfattas av sin hemmedlemsstats disciplinära bestämmelser i samband med en återvändandeinsats eller återvändandeintervention.

5.  Övervakare av påtvingat återvändande ska fortsätta att omfattas av sin hemmedlemsstats disciplinära bestämmelser i samband med en återvändandeinsats eller återvändandeintervention.

 

Efter det att reserven med övervakare av påtvingat återvändande har upprättats av byrån, efter fastställande av profilen för och antalet övervakare av påtvingat återvändande, ska byrån anförtro Europarådet och dess övervakare av påtvingat återvändande att inom ramen för Europeiska kommittén till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CPT) utföra stickprovskontroller på ett urval på högst 20 procent av de återvändandeinsatser som utförs eller underlättas av byrån. Europarådets övervakare av påtvingat återvändande ska utarbeta en rapport efter varje stickprovskontroll. Europarådet ska utarbeta en årlig utvärderingsrapport på grundval av den information som samlats in och som ska överlämnas till verkställande direktören, byråns styrelse, ombudet för grundläggande rättigheter och det rådgivande forumet, Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Byrån ska årligen ge Europarådet lämplig finansiering för att utvärdera byråns reserv med övervakare av påtvingat återvändande. Vid utvärderingen av denna förordning ska hänsyn tas till resultaten av den årliga utvärderingsrapporten i enlighet med artikel 116.

 

Inga påtvingade återvändanden ska utföras eller underlättas av byrån innan upprättandet av dess reserv med övervakare av påtvingat återvändande har slutförts och dessa är redo att utplaceras.

Ändringsförslag    284

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån får utplacera återvändandeenheter, antingen på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ, under återsändandeinterventioner, inom ramen för enheter för migrationshantering eller vid behov för att tillhandahålla ytterligare tekniskt och operativt stöd på området för återvändande, inbegripet när sådana utmaningar är kopplade till stora inkommande blandade migrationsströmmar eller när personer från tredjeländer räddats till sjöss.

1.  Byrån får utplacera återvändandeenheter, som även består av tjänstemän med särskild sakkunskap om skydd av barn, på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ med den berörda medlemsstatens samtycke, under återsändandeinterventioner, inom ramen för enheter för migrationshantering eller vid behov för att tillhandahålla ytterligare tekniskt och operativt stöd på området för återvändande. Endast gränsbevakningstjänstemän, experter och personal som har utbildats i enlighet med artikel 62 ska utplaceras av byrån.

Ändringsförslag    285

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I situationer där en medlemsstat ställs inför en belastning vid genomförandet av skyldigheten att återsända tredjelandsmedborgare som är föremål för beslut om återvändande utfärdade av en medlemsstat ska byrån, antingen på eget inititativ eller på begäran från den medlemsstaten, tillhandahålla lämpligt tekniskt och operativt stöd i form av en återvändandeintervention. Sådana interventioner kan bestå i utplacering av återvändandeenheter i värdmedlemsstaten som ger stöd i genomförandet av återvändandeförfaranden och organisationen av återvändandeinsatser från värdmedlemsstaten.

1.  I situationer där en medlemsstat ställs inför en belastning vid genomförandet av skyldigheten att återsända återvändande ska byrån, antingen på eget initiativ med godkännande från den berörda medlemsstaten eller på begäran från den medlemsstaten, tillhandahålla lämpligt tekniskt och operativt stöd i form av en återvändandeintervention. Sådana interventioner kan bestå i utplacering av återvändandeenheter i värdmedlemsstaten som ger stöd i genomförandet av återvändandeförfaranden och organisationen av återvändandeinsatser från värdmedlemsstaten. Minst en företrädare för medlemsstaten och en övervakare av påtvingat återvändande från den reserv som upprättats enligt artikel 51 ska vara närvarande under hela återvändandeinterventionen fram till ankomsten i det mottagande tredjelandet.

Ändringsförslag    286

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Byrån får också inleda återvändandeinterventioner i tredjeländer på grundval av de anvisningar som anges i den fleråriga strategiska policycykeln, om ett sådant tredjeland behöver ytterligare tekniskt och operativt stöd med avseende på sin återvändandeverksamhet. Sådana interventioner kan bestå i utplacering av återvändandeenheter i syfte att ge tekniskt och operativt stöd till tredjelandets återvändandeverksamheter.

utgår

Ändringsförslag    287

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  I situationer där en medlemsstat ställs inför specifika och oproportionella utmaningar vid genomförandet av skyldigheten att återsända tredjelandsmedborgare som är föremål för beslut om återvändande, ska byrån, antingen på eget initiativ eller på begäran från den medlemsstaten, tillhandahålla lämpligt tekniskt och operativt stöd i form av en snabb återvändandeintervention. En snabb återvändandeintervention kan bestå i skyndsam utplacering av återvändandeenheter i värdmedlemsstaten, vilka tillhandahåller stöd i genomförandet av återvändandeförfaranden och organisationen av återvändandeinsatser från värdmedlemsstaten.

3.  I situationer där en medlemsstat ställs inför specifika och oproportionella utmaningar vid genomförandet av skyldigheten att återsända återvändande som är föremål för beslut om återvändande, ska byrån, antingen på eget initiativ med den berörda medlemsstatens samtycke, eller på begäran från den medlemsstaten, och efter en bedömning av de grundläggande rättigheterna och rättsstatssituationen i den berörda medlemsstaten, tillhandahålla lämpligt tekniskt och operativt stöd i form av en snabb återvändandeintervention. En snabb återvändandeintervention kan bestå i skyndsam utplacering av återvändandeenheter i värdmedlemsstaten, vilka tillhandahåller stöd i genomförandet av återvändandeförfaranden och organisationen av återvändandeinsatser från värdmedlemsstaten. Minst en företrädare för medlemsstaten och en övervakare av påtvingat återvändande från den reserv som upprättats enligt artikel 51 ska vara närvarande under hela återvändandeinterventionen fram till ankomsten i det mottagande tredjelandet.

Ändringsförslag    288

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Byrån ska finansiera eller medfinansiera återvändandeinterventioner ur sin egen budget i enlighet med de finansiella regler som är tillämpliga på byrån.

6.  Byrån ska finansiera återvändandeinterventioner ur sin egen budget i enlighet med de finansiella regler som är tillämpliga på byrån.

Ändringsförslag    289

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den europeiska gräns- och kustbevakningen ska ha en permanent kår på 10 000 medlemmar i den operativa personalen som ska utgöra en del av byrån. Denna permanenta kår ska bestå av följande tre personalkategorier i enlighet med det årliga tillgänglighetssystem som fastställs i bilaga I:

1.  Den europeiska gräns- och kustbevakningen ska ha en permanent kår som ska utgöra en del av byrån. Denna permanenta kår ska bestå av följande fyra personalkategorier i enlighet med det årliga tillgänglighetssystem som fastställs i bilaga I:

Ändringsförslag    290

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Kategori 4: en reserv för snabba insatser som utgörs av operativ personal från medlemsstaterna som ska utplaceras för snabba gränsinsatser i enlighet med artikel 58a.

Ändringsförslag    291

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Byrån ska utplacera medlemmar av den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår som medlemmar av gränsförvaltningsenheterna, stödenheterna för migrationshantering och återvändandeenheterna i samband med gemensamma insatser, snabba gränsinsatser eller återvändandeinterventioner eller annan relevant operativ verksamhet i medlemsstaterna eller i tredjeländer.

2.  Byrån ska utplacera medlemmar av den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår som medlemmar av gränsförvaltningsenheterna, stödenheterna för migrationshantering och återvändandeenheterna i samband med gemensamma insatser, inklusive övervakare av påtvingat återvändande, snabba gränsinsatser eller återvändandeinterventioner eller annan relevant operativ verksamhet i medlemsstaterna eller i tredjeländer. Byrån och den berörda medlemsstaten ska säkerställa att det inte skapas några operativa överlappningar.

Ändringsförslag    292

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Byråns enhetsmedlemmar som utplaceras i en insats får samarbeta med Europols grupper som utplacerats i samma geografiska område i ärenden som rör gränsöverskridande brottslighet.

Ändringsförslag    293

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  I enlighet med artikel 83 ska alla medlemmar i den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår kunna genomföra gränskontroll- eller återvändandeuppgifter, inklusive uppgifter som kräver verkställandebefogenheter enligt tillämplig nationell lagstiftning eller, för byråns personal, i enlighet med bilaga II.

3.  I enlighet med artikel 83 ska alla medlemmar i den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår, om värdmedlemsstaten lämnar sitt samtycke, kunna genomföra gränskontroll- eller återvändandeuppgifter, inklusive uppgifter som kräver verkställandebefogenheter enligt tillämplig nationell lagstiftning eller, för byråns personal, i enlighet med bilaga II till den här förordningen. Den permanenta kåren, inklusive den ordinarie personalen, ska uppfylla de krav på specialistutbildning och professionalism som föreskrivs i artikel 16.1 i förordning (EU) 2016/399.

Ändringsförslag    294

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  om de antal per specifik profil av operativ personal inom var och en av de tre kategorierna inom den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår som ska bilda enheter under det påföljande året,

(a)  om de antal per specifik profil av operativ personal inom kategori 1 till 3 inom den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår, och kategori 4 när det gäller snabba gränsinsatser, som ska bilda enheter under det påföljande året,

Ändringsförslag    295

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Byrån får rekrytera upp till 4 procent av det totala antalet av den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår som personal med stödjande funktioner i samband med inrättandet av den permanenta kåren, planering och ledning av dess insatser samt för anskaffande av byråns egen utrustning.

6.  Byrån får rekrytera upp till 10 procent av det totala antalet av den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår, hämtad från personal i kategori 1, eller använda utstationerade nationella experter som personal med stödjande funktioner i samband med inrättandet av den permanenta kåren, planering och ledning av dess insatser samt för anskaffande av byråns egen utrustning.

Ändringsförslag    296

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Efter ... [fem år efter denna förordnings ikraftträdande] ska mängden personal som fastställs i bilaga I ses över årligen förutsatt att den permanenta kåren har inrättats och är fullt fungerande. När det behövs kan mängden personal i kategorierna 1, 2, 3 och 4 ökas eller minskas med upp till 30 % så länge dessa antal inte går under minimigränsen på 5 000 operativa anställda eller inte överstiger maxgränsen på 7 000 operativa anställda. Kommissionen har befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 118 för att ändra denna förordning så att mängden personal som anges i bilaga I justeras.

Ändringsförslag    297

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska bidra till att de medlemmar i den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår som ingår i dess ordinarie personal (kategori 1) utplaceras till operativa områden som enhetsmedlemmar med alla uppgifter och befogenheter, inklusive uppgiften att driva byråns egen utrustning.

1.  Byrån ska bidra till att de medlemmar i den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår som ingår i dess ordinarie personal (kategori 1) utplaceras till operativa områden som enhetsmedlemmar med alla uppgifter och befogenheter, inklusive uppgiften att övervaka överensstämmelsen med de grundläggande rättigheterna och driva byråns egen utrustning.

Ändringsförslag    298

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Byrån ska bidra till att minst 100 medlemmar i dess ordinarie personal ingår i den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår (kategori 1) som utplaceras till operativa områden och deltar i återvändandeinsatser och återvändandeverksamhet samt att de rapporterar direkt till ombudet för grundläggande rättigheter, som har i uppgift att övervaka överensstämmelsen med de grundläggande rättigheterna inom ramen för byråns, värdmedlemsstatens eller tredjelandets samtliga åtgärder och insatser. Övervakarna av överensstämmelsen med de grundläggande rättigheterna ska som medlemmar av den ordinarie personalen vara oberoende vid utförandet av sina uppgifter. De ska rapportera direkt till ombudet för grundläggande rättigheter och det rådgivande forumet. De ska ha nödvändig kompetens och erfarenhet på området för grundläggande rättigheter och övervakning av återvändande.

Ändringsförslag    299

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I enlighet med artikel 62.2 ska ny personal efter rekrytering genomgå en fullständig utbildning för gränsbevakningstjänstemän eller återvändanderelaterad utbildning, beroende på vad som är lämpligt, inom ramen för särskilda utbildningsprogram som utformas av byrån, och som, på grundval av överenskommelser med utvalda medlemsstater, genomförs vid deras specialiserade akademier. Kostnaderna för utbildningen ska i sin helhet täckas av byrån.

2.  I enlighet med artikel 62.2 ska ny personal efter rekrytering genomgå en fullständig utbildning, även om de grundläggande rättigheterna, i enlighet med sin profil. Utbildning för gränsbevakningstjänstemän, återvändanderelaterad utbildning eller utbildning för att stärka de grundläggande rättigheterna ska anordnas, beroende på vad som är lämpligt, inom ramen för särskilda utbildningsprogram som utformas av byrån, och som, på grundval av överenskommelser med utvalda medlemsstater, genomförs vid deras specialiserade akademier. Kostnaderna för utbildningen ska i sin helhet täckas av byrån.

Ändringsförslag    300

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Byrån ska säkerställa att dess ordinarie personal, under hela sin anställning, utför sina uppgifter som enhetsmedlemmar med hög kvalitet. Lämpliga utbildningsplaner ska utformas för varje anställd för att säkerställa att de kontinuerligt har yrkeskvalifikationer för att fullgöra gränsbevakningsuppgifter eller återvändanderelaterade uppgifter.

3.  Byrån ska säkerställa att dess ordinarie personal, under hela sin anställning, utför sina uppgifter som enhetsmedlemmar i enlighet med de högsta standarderna och med fullständig respekt för de grundläggande rättigheterna. Lämpliga utbildningsplaner ska utformas för varje anställd för att säkerställa att de kontinuerligt har yrkeskvalifikationer för att fullgöra gränsbevakningsuppgifter, uppgifter i samband med övervakningen av de grundläggande rättigheterna eller återvändanderelaterade uppgifter.

Ändringsförslag    301

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Annan personal som är anställd av byrån och som inte är kvalificerad att utföra gränskontroll- eller återsändandefunktioner får endast utplaceras i samband med gemensamma insatser för samordning och andra tillhörande uppgifter. De ska inte ingå i enheterna.

4.  Annan personal som är anställd av byrån och som inte är kvalificerad att utföra övervakning av grundläggande rättigheter samt gränskontroll- eller återsändandefunktioner får endast utplaceras i samband med gemensamma insatser för samordning och andra tillhörande uppgifter. De ska inte ingå i enheterna.

Ändringsförslag    302

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska bidra till den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår med operativ personal som utstationeras som enhetsmedlemmar hos byrån (kategori 2). Varaktigheten för enskilda utstationeringar ska fastställas i enlighet med artikel 93.7. För att underlätta genomförandet av det system för finansiellt stöd som avses i artikel 61 ska utstationeringen som regel inledas i början av ett kalenderår.

1.  Medlemsstaterna ska bidra till den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår med operativ personal som utstationeras som enhetsmedlemmar hos byrån (kategori 2). Varaktigheten för enskilda utstationeringar ska fastställas i enlighet med artikel 94.7. För att underlätta genomförandet av det system för finansiellt stöd som avses i artikel 61 ska utstationeringen som regel inledas i början av ett kalenderår.

Ändringsförslag    303

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Varje medlemsstat ska senast den 30 juni varje år utse sin operativa personal för utstationering i enlighet med de specifika antal och profiler som styrelsen beslutat om för det påföljande året i enlighet med artikel 55.4. Byrån får kontrollera om den operativa personal som medlemsstaterna föreslagit motsvarar de fastställda profilerna och har de språkkunskaper som krävs. Byrån ska senast den 15 september godta de föreslagna kandidaterna eller begära att en medlemsstat föreslår en annan kandidat för utstationering i händelse av bristande överensstämmelse med de erforderliga profilerna, otillräckliga språkkunskaper, misskötsamhet eller överträdelse av de tillämpliga bestämmelserna under tidigare utplaceringar.

4.  Varje medlemsstat ska senast den 30 juni varje år utse sin operativa personal för utstationering i enlighet med de specifika antal och profiler som styrelsen beslutat om för det påföljande året i enlighet med artikel 55.4. Byrån ska kontrollera om den operativa personal som medlemsstaterna föreslagit motsvarar de fastställda profilerna och har de språkkunskaper som krävs. Byrån ska senast den 15 september godta de föreslagna kandidaterna eller avvisa dem i händelse av bristande överensstämmelse med de erforderliga profilerna, otillräckliga språkkunskaper, misskötsamhet eller överträdelse av de tillämpliga bestämmelserna under tidigare utplaceringar, och begära att en medlemsstat föreslår en annan kandidat för utstationering.

Ändringsförslag    304

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 75.3 ska all utplacering av personal i kategori 2 vara obligatorisk. I de fall då artikel 75.3 åberopas ska ordinarie personal ersätta den aktuella personalen i kategori 2.

Ändringsförslag    305

Förslag till förordning

Artikel 58 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Varje medlemsstat ska ansvara för att se till att den operativa personal som utsetts är tillgänglig på byråns begäran i enlighet med de arrangemang som fastställs i denna artikel. Varje medlem i den operativa personalen ska vara tillgänglig under en period på högst 4 månader under ett kalenderår.

2.  Varje medlemsstat ska ansvara för att se till att den operativa personal som utsetts är tillgänglig på byråns begäran i enlighet med de arrangemang som fastställs i denna artikel. Varje medlem i den operativa personalen ska vara tillgänglig under en period på minst 2 månader och högst 4 månader under ett kalenderår.

Ändringsförslag    306

Förslag till förordning

Artikel 58 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Byrån får kontrollera om den operativa personal som utsetts för kortvarig utplacering av medlemsstaterna motsvarar de fastställda profilerna och har de språkkunskaper som krävs. Byrån får begära att en medlemsstat avlägsnar en medlem i den operativa personalen från den nationella förteckningen vid bristande överensstämmelse med de erforderliga profilerna, otillräckliga språkkunskaper, misskötsamhet eller överträdelse av de tillämpliga bestämmelserna under tidigare utplaceringar.

3.  Byrån ska kontrollera om den operativa personal som utsetts för kortvarig utplacering av medlemsstaterna motsvarar de fastställda profilerna och har de språkkunskaper som krävs. Byrån ska avvisa utsedda medlemmar i den operativa personalen vid bristande överensstämmelse med de erforderliga profilerna, otillräckliga språkkunskaper, misskötsamhet eller överträdelse av de tillämpliga bestämmelserna under tidigare utplaceringar, och begära att en medlemsstat föreslår en annan kandidat.

Ändringsförslag    307

Förslag till förordning

Artikel 58 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 75.3 ska all utplacering av personal i kategori 3 vara obligatorisk. I de fall då artikel 75.3 åberopas ska ordinarie personal ersätta den aktuella personalen i kategori 3.

Ändringsförslag    308

Förslag till förordning

Artikel 58a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 58a

 

Medlemsstaternas deltagande i den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår genom reserven för snabba insatser

 

1.  Medlemsstaterna ska placera den operativa personal som ingår i reserven för snabba insatser till byråns omedelbara förfogande (kategori 4). Operativ personal kan utplaceras som en del av reserven för snabba insatser från varje medlemsstat inom fem arbetsdagar från det datum då den operativa planen godkänns av den verkställande direktören och värdmedlemsstaten uteslutande för snabba gränsinsatser, förutsatt att personal i kategori 1 till 3 som behövs för insatsen i fråga redan har utplacerats fullt ut. I detta syfte ska varje medlemsstat årligen ställa ett antal gränsbevakningstjänstemän eller annan relevant personal till förfogande för byrån. Deras profiler ska överensstämma med vad som fastställts i styrelsens beslut. Det totala antal personal som ställs till förfogande av medlemsstaterna ska uppgå till 3 000 gränsbevakningstjänstemän eller annan relevant personal. Byrån ska kontrollera om de gränsbevakningstjänstemän som medlemsstaterna föreslagit motsvarar de fastställda profilerna. Byrån ska godta de föreslagna kandidaterna eller avvisa dem i händelse av bristande överensstämmelse med de erforderliga profilerna, otillräckliga språkkunskaper, misskötsamhet eller överträdelse av de tillämpliga bestämmelserna under tidigare utplaceringar, och begära att en medlemsstat föreslår en annan kandidat för utstationering.

 

2.  Varje medlemsstat ska ansvara för sitt bidrag till det antal gränsbevakningstjänstemän eller annan relevant personal som avses i punkt 1, i enlighet med bilaga Va.

Ändringsförslag    309

Förslag till förordning

Artikel 59 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Halvtidsöversyn av hur den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår fungerar

Översyn av hur den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår fungerar

Ändringsförslag    310

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska senast den 30 juni 2024, särskilt på grundval av de rapporter som avses i artikel 65, göra en halvtidsöversyn av hur den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår fungerar och bedöma dess totala antal och sammansättning. Vid översynen ska hänsyn tas till utvecklingen av den ordinarie personalen, för byråns bidrag, och till betydande förändringar av de enskilda medlemsstaternas kapacitet som påverkar deras förmåga att bidra till den permanenta kåren.

1.  Kommissionen ska tillsammans med medlemsstaterna senast den [två år efter denna förordnings ikraftträdande], särskilt på grundval av de rapporter som avses i artikel 65 och artikel 62.8 a, göra en översyn av hur den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår, inklusive reserven för snabba insatser, fungerar och bedöma dess totala utbildning, specialiserade sakkunskap, professionalism, antal och sammansättning. Vid översynen ska hänsyn tas till utvecklingen av den ordinarie personalen, för byråns bidrag, och till betydande förändringar av de enskilda medlemsstaternas kapacitet som påverkar deras förmåga att bidra till den permanenta kåren.

Ändringsförslag    311

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Halvtidsöversynen ska vid behov åtföljas av lämpliga förslag till ändringar av bilagorna I, III och IV.

2.  Översynen ska vid behov åtföljas av lämpliga förslag till ändringar av bilagorna I, III, IV och Va.

Ändringsförslag    312

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Senast den ... [två år efter denna förordnings ikraftträdande], och vart fjärde år därefter, ska kommissionen tillsammans med medlemsstaterna och med stöd från byrån utföra en oberoende översyn av den nivå på utbildning, specialiserad sakkunskap och professionalism som finns hos personalen i den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår. Resultaten av översynen ska meddelas till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

Ändringsförslag    313

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om värdmedlemsstaten ger sitt samtycke får byrån inrätta lokalkontor på dess territorium för att underlätta och förbättra samordningen av den operativa verksamhet, inbegripet när det gäller återvändande, som byrån organiserar i den medlemsstaten eller i grannregionen och för att säkerställa en effektiv förvaltning av byråns personalresurser och tekniska resurser. Lokalkontoren ska vara tillfälliga anläggningar som inrättas under den tidsperiod som är nödvändig för att byrån ska kunna bedriva en betydande operativ verksamhet i den specifika medlemsstaten eller den berörda grannregionen. Tidsperioden kan vid behov förlängas.

1.  Om värdmedlemsstaten eller värdtredjelandet ger sitt samtycke eller uttryckligen inför denna möjlighet i statusavtalet med värdtredjelandet, får byrån inrätta lokalkontor på den medlemsstatens eller det tredjelandets territorium för att underlätta och förbättra samordningen av den operativa verksamhet, inbegripet när det gäller återvändande, som byrån organiserar i den medlemsstaten eller i ett tredjeland och för att säkerställa en effektiv förvaltning av byråns personalresurser och tekniska resurser. Lokalkontoren ska inrättas under den tidsperiod som är nödvändig för att byrån ska kunna bedriva en betydande operativ verksamhet i den specifika medlemsstaten eller det berörda tredjelandet. Tidsperioden kan vid behov förlängas.

Ändringsförslag    314

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Byrån och den värdmedlemsstat där lokalkontoret inrättas ska sträva efter att vidta nödvändiga arrangemang för att skapa bästa möjliga förutsättningar att fullgöra de uppgifter som tilldelats lokalkontoret.

2.  Byrån och den värdmedlemsstat eller det värdtredjeland där lokalkontoret inrättas ska vidta nödvändiga arrangemang för att skapa bästa möjliga förutsättningar att fullgöra de uppgifter som tilldelats lokalkontoret. Anställningsorten för personalen som arbetar på lokalkontor ska fastställas i enlighet med artikel 94.2.

Ändringsförslag    315

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  tillhandahålla operativt stöd till medlemsstaten i de berörda operativa områdena,

(b)  tillhandahålla operativt stöd till medlemsstaten eller tredjelandet i de berörda operativa områdena,

Ändringsförslag    316

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  övervaka insatsernas och åtgärdernas överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna på området gränsförvaltning och återvändande och rapportera direkt till ombudet för grundläggande rättigheter,

Ändringsförslag    317

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  samarbeta med värdmedlemsstaten/-staterna i alla frågor som rör det praktiska genomförandet av den operativa verksamhet som byrån organiserar i den eller de medlemsstaterna, inbegripet eventuella ytterligare frågor som kan ha uppstått under dessa verksamheter,

(d)  samarbeta med värdmedlemsstaten/-staterna eller värdtredjelandet i alla frågor som rör det praktiska genomförandet av den operativa verksamhet som byrån organiserar i den eller de medlemsstaterna eller det tredjelandet, inbegripet eventuella ytterligare frågor som kan ha uppstått under dessa verksamheter,

Ändringsförslag    318

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  stödja den samordnande tjänstemannen genom att vid behov underlätta samordningen och kommunikationen mellan byråns enheter och värdmedlemsstatens behöriga myndigheter,

(f)  stödja den samordnande tjänstemannen genom att vid behov underlätta samordningen och kommunikationen mellan byråns enheter och värdmedlemsstatens eller värdtredjelandets behöriga myndigheter,

Ändringsförslag    319

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  stödja byråns sambandsman för att identifiera nuvarande eller framtida utmaningar för gränsförvaltningen i det område som de ansvarar för eller för genomförandet av regelverket om återvändande, och regelbundet rapportera till huvudkontoret,

(i)  stödja byråns sambandsman för att identifiera nuvarande eller framtida utmaningar för gränsförvaltningen i det område som de ansvarar för, eller för genomförandet av regelverket om återvändande eller för problem på området grundläggande rättigheter, och regelbundet rapportera till huvudkontoret,

Ändringsförslag    320

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Den värdmedlemsstat där lokalkontoret inrättas ska förse byrån med stöd för att säkerställa operativ kapacitet.

Ändringsförslag    321

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Den verkställande direktören ska varje kvartal rapportera till styrelsen om lokalkontorets verksamhet. Lokalkontorets verksamhet ska beskrivas i ett separat avsnitt i den årliga verksamhetsrapport som avses i artikel 98.2 punkt 10.

6.  Den verkställande direktören och ombudet för grundläggande rättigheter ska varje kvartal rapportera till styrelsen om lokalkontorens verksamhet och om överensstämmelsen med de grundläggande rättigheterna, som övervakas av lokalkontoren. Lokalkontorets verksamhet ska beskrivas i ett separat avsnitt i den årliga verksamhetsrapport som avses i artikel 98.2 led j.

Ändringsförslag    322

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Om kommissionen fastställer att det förekommer allmänna brister vad gäller rättsstatsprincipen i en medlemsstat där byrån har inrättat ett lokalkontor ska kommissionen utan dröjsmål rapportera detta till den verkställande direktören. Inom en period på en månad efter att ha underrättats om detta – och såvida inte lokalkontoret har stängts under tiden – ska styrelsen på förslag av den verkställande direktören besluta om huruvida lokalkontoret ska stängas, och då ta full hänsyn till kommissionens yttrande.

Ändringsförslag    323

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna har rätt till finansiering i form av finansiering som inte är kopplad till årliga kostnader i syfte att stödja utvecklingen vad gäller personella resurser, för att säkra deras bidrag till Europeiska gräns- och gränsbevakningsväsendet i enlighet med bilagorna III och IV, i enlighet med artikel 125.1 a i förordning (EU, Euratom) 2018/1046, vilken ska utbetalas efter det berörda årets utgång och efter det att de villkor som fastställts i enlighet med punkterna 3 och 4 är uppfyllda. Denna finansiering ska grundas på ett referensbelopp i enlighet med punkt 2 och ska uppgå till

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    324

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den årliga utbetalningen av det belopp som avses i punkt 1 a ska göras under förutsättning att medlemsstaterna i enlighet med detta ökar sin totala nationella gränsbevakningspersonal genom att rekrytera nya gränsbevakningstjänstemän och andra tjänstemän under den aktuella perioden. Relevant information för rapporteringen ska lämnas till byrån i de årliga bilaterala förhandlingarna och verifieras genom sårbarhetsanalysen under det följande året. Den årliga utbetalningen av det belopp som avses i punkt 1 b ska göras i förhållande till det antal gränsbevakningstjänstemän eller andra tjänstemän som faktiskt utplacerats i minst 4 månader i enlighet med artikel 58, inom den gräns som fastställs i bilaga IV.

3.  Den årliga utbetalningen av det belopp som avses i punkt 1 a ska göras under förutsättning att medlemsstaterna i enlighet med detta ökar sin totala nationella gränsbevakningspersonal genom att rekrytera nya gränsbevakningstjänstemän och andra tjänstemän under den aktuella perioden. Relevant information för rapporteringen ska lämnas till byrån i de årliga bilaterala förhandlingarna och verifieras genom sårbarhetsanalysen under det följande året. Den årliga utbetalningen av det belopp som avses i punkt 1 b ska göras fullständigt i förhållande till det antal gränsbevakningstjänstemän eller andra tjänstemän som faktiskt utplacerats under en sammanhängande eller icke-sammanhängande period på minst 4 månader, eller beräknas proportionellt för utplaceringar under en sammanhängande eller icke-sammanhängande period på mindre än 4 månader i enlighet med artikel 58, inom den gräns som fastställs i bilaga IV. En förskottsbetalning kopplad till de årliga utbetalningarna av de belopp som avses i punkt 1 led a och b ska beviljas efter att en särskild och motiverad begäran har lämnats in av den bidragande medlemsstaten.

Ändringsförslag    325

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Vid genomförandet av det finansiella stödet enligt denna artikel ska byrån och medlemsstaterna säkerställa att principerna för medfinansiering och om att ingen dubbelfinansiering får förekomma efterlevs.

Ändringsförslag    326

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska, med beaktande av den kapacitetsfärdplan som avses i artikel 9.4 i tillämpliga fall och i samarbete med lämpliga utbildningsorgan i medlemsstaterna och om så är lämpligt med Easo och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, ta fram särskilda utbildningsverktyg, inklusive särskild utbildning på området skydd av barn och andra personer i utsatta situationer. Den ska ge gränsbevakningstjänstemän, återvändandeexperter och annan relevant personal som ingår i den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår avancerad utbildning som är relevant för deras uppgifter och befogenheter. Experter från byråns personal ska genomföra regelbundna övningar med dessa gränsbevakningstjänstemän och andra enhetsmedlemmar i enlighet med planen för avancerad utbildning och övningar i byråns årliga arbetsprogram.

1.  Byrån ska, med beaktande av den kapacitetsfärdplan som avses i artikel 9.4 i tillämpliga fall och i samarbete med lämpliga utbildningsorgan i medlemsstaterna och [Europeiska unionens asylbyrå] och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, ta fram särskilda utbildningsverktyg, inklusive särskild utbildning på området skydd av barn och andra personer i utsatta situationer. Den ska ge gränsbevakningstjänstemän, återvändandeexperter, ledsagare vid återvändande, övervakare av påtvingat återvändande och annan relevant personal som ingår i den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår avancerad utbildning som är relevant för deras uppgifter och befogenheter. Experter från byråns personal ska genomföra regelbundna övningar med dessa gränsbevakningstjänstemän och andra enhetsmedlemmar i enlighet med planen för avancerad utbildning och övningar i byråns årliga arbetsprogram.

Ändringsförslag    327

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Byrån ska se till att all personal som rekryterats för att verka som operativ personal i den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår har genomgått lämplig utbildning i relevant unionsrätt och internationell rätt, däribland om grundläggande rättigheter, rätt till internationellt skydd samt vid behov sök- och räddningsinsatser, innan de utplaceras i den operativa verksamhet som byrån organiserar. För detta ändamål ska byrån, på grundval av avtal med utvalda medlemsstater, genomföra de nödvändiga utbildningsprogrammen i deras nationella akademier. Kostnaderna för utbildningen ska i sin helhet täckas av byrån.

2.  Byrån ska se till att all personal som rekryterats för att verka som operativ personal i den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår har genomgått lämplig utbildning i relevant unionsrätt och internationell rätt, däribland om grundläggande rättigheter, rätt till internationellt skydd, riktlinjer för att identifiera personer som söker skydd och hänvisa dem till lämpliga förfaranden, riktlinjer för att bemöta barns särskilda behov, inbegripet ensamkommande barn, offer för människohandel, personer i brådskande behov av vård och andra särskilt utsatta personer samt, när avsikten är att de deltar i insatser till sjöss, sök- och räddningsinsatser, innan de utplaceras i den operativa verksamhet som byrån organiserar. Om den operativa verksamheten eventuellt nödvändiggör användningen av skjutvapen ska personalen få en genomgående praktisk, juridisk och etisk utbildning, med hänsyn tagen till de enskilda personalmedlemmarnas tidigare utbildning eller erfarenhet.

Ändringsförslag    328

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  För detta ändamål ska byrån, på grundval av avtal med utvalda medlemsstater, genomföra de nödvändiga utbildningsprogrammen i deras nationella akademier. Byrån ska säkerställa att utbildningen följer den gemensamma läroplanen och att den är harmoniserad och främjar ömsesidig förståelse och en gemensam kultur baserad på de värden som fastställs i fördragen. Kostnaderna för utbildningen ska i sin helhet täckas av byrån.

Ändringsförslag    329

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Byrån får, efter att ha fått styrelsens godkännande, inrätta ett utbildningscentrum för byrån i syfte att ytterligare underlätta införlivandet av en gemensam europeisk kultur i den utbildning som tillhandahålls.

Ändringsförslag    330

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Byrån ska ta nödvändiga initiativ för att säkerställa att all operativ personal från de medlemsstater som deltar i enheterna från den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår har fått utbildning i relevant unionsrätt och internationell rätt, däribland om grundläggande rättigheter, rätt till internationellt skydd samt vid behov efterforsknings- och räddningsinsatser, innan de deltar i den operativa verksamhet som byrån organiserar.

utgår

Ändringsförslag    331

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Byrån ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa utbildning för personal som arbetar med återvändande och som avdelats för den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår och den reserv som avses i artikel 52. Byrån ska säkerställa att dess personal och all personal som deltar i återvändandeinsatser och återvändandeinterventioner har fått utbildning i relevant unionsrätt och internationell rätt, däribland om grundläggande rättigheter och rätten till internationellt skydd, innan de deltar i den operativa verksamhet som byrån organiserar.

4.  Byrån ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa utbildning för personal som arbetar med återvändande och som avdelats för den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår och den reserv som avses i artikel 52. Byrån ska säkerställa att dess personal och all personal som deltar i återvändandeinsatser och återvändandeinterventioner har fått utbildning i relevant unionsrätt och internationell rätt, däribland om grundläggande rättigheter, rätten till internationellt skydd och till hänvisningsmekanismer för utsatta personer, innan de deltar i den operativa verksamhet som byrån organiserar.

Ändringsförslag    332

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Byrån ska inrätta ett utbytesprogram som gör det möjligt för gränsbevakningstjänstemän som deltar i dess enheter och personal som deltar i de europeiska interventionsenheterna för återvändande att skaffa sig kunnande eller specifik sakkunskap från erfarenheter och god praxis i andra länder genom att arbeta tillsammans med gränsbevakningstjänstemän och personal som arbetar med återvändande i en annan medlemsstat än sin egen.

8.  Byrån ska inrätta ett utbytesprogram som gör det möjligt för gränsbevakningstjänstemän som deltar i dess enheter och personal som deltar i de europeiska interventionsenheterna för återvändande att skaffa sig kunnande eller specifik sakkunskap från erfarenheter, efterlevnad av de grundläggande rättigheterna och god praxis i andra länder genom att arbeta tillsammans med gränsbevakningstjänstemän och personal som arbetar med återvändande i en annan medlemsstat än sin egen.

Ändringsförslag    333

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a.  Byrån ska inrätta och vidareutveckla en intern kvalitetskontrollmekanism för att fastställa hög nivå på utbildning, särskild sakkunskap och professionalism både hos hela dess personal och hos den operativa personalen från medlemsstaterna som deltar i byråns operativa verksamhet. Byrån ska iordningställa en årlig utvärderingsrapport utifrån genomförandet av kvalitetskontrollmekanismen. Byrån ska meddela den årliga utvärderingsrapporten till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

Ändringsförslag    334

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

grundval av ett förslag från den verkställande direktören efter att ha mottagit kommissionens positiva yttrande ska styrelsen upprätta en övergripande flerårig strategi för hur byråns egen tekniska kapacitet ska utvecklas med beaktande av den fleråriga strategiska policycykeln för den europeiska integrerade gränsförvaltningen, inbegripet den kapacitetsfärdplan som avses i artikel 9.4 om den finns tillgänglig och de budgetmedel som avsatts för detta ändamål i den fleråriga budgetramen.

Efter att ha mottagit kommissionens positiva yttrande och på grundval av ett förslag från den verkställande direktören och av den fleråriga strategiska policycykeln för den europeiska integrerade gränsförvaltningen, däribland kapacitetsfärdplanen som avses i artikel 9.4 om den finns tillgänglig, samt av de budgetresurser som görs tillgängliga för detta syfte i den fleråriga budgetramen, ska styrelsen upprätta en övergripande flerårig strategi för hur byråns egen tekniska kapacitet ska utvecklas.

Ändringsförslag    335

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  På grundval av en avtalsmall, utarbetad av byrån och godkänd av styrelsen, ska registreringsmedlemsstaten och byrån komma överens om villkor som säkerställer utrustningens funktionsduglighet. När det gäller samägda tillgångar ska villkoren även omfatta de perioder då byrån har full tillgång till resurserna och ska fastställa utrustningens användning, inklusive särskilda bestämmelser om snabb utplacering under snabba gränsinsatser.

5.  På grundval av en avtalsmall, utarbetad av byrån och godkänd av styrelsen, ska registreringsmedlemsstaten och byrån komma överens om villkor som säkerställer utrustningens funktionsduglighet. I detta avseende ska registreringsmedlemsstaten godkänna sådan utrustning som varande i statlig tjänst. När det gäller samägda tillgångar ska villkoren även omfatta de perioder då byrån har full tillgång till resurserna och ska fastställa utrustningens användning, inklusive särskilda bestämmelser om snabb utplacering under snabba gränsinsatser.

Ändringsförslag    336

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om byrån inte har erforderlig kvalificerad ordinarie personal ska registreringsmedlemsstaten eller den som tillhandahåller den tekniska utrustningen även bistå med de experter och den tekniska personal som behövs för att utrustningen ska kunna användas på ett lagligt och säkert sätt. I sådana fall ska teknisk utrustning som ägs endast av byrån ställas till förfogande för byrån på dess begäran, och registreringsmedlemsstaten får inte åberopa den exceptionella situation som avses i artikel 64.8.

6.  Om byrån inte har erforderlig kvalificerad ordinarie personal ska registreringsmedlemsstaten eller den som tillhandahåller den tekniska utrustningen även bistå med de experter och den tekniska personal som behövs för att utrustningen ska kunna användas på ett lagligt och säkert sätt. När registreringsmedlemsstaten erbjuder de experter och den tekniska personal som behövs, ska de räknas som en del av just den medlemsstatens bidrag till den permanenta kåren. I sådana fall ska teknisk utrustning som ägs endast av byrån ställas till förfogande för byrån på dess begäran, och registreringsmedlemsstaten får inte åberopa den exceptionella situation som avses i artikel 64.8. När en medlemsstat får begäran om att tillhandahålla teknisk utrustning och operativ personal, bör byrån ta i beaktande de särskilda operativa utmaningar som den medlemsstaten har vid tillfället för begäran.

Ändringsförslag    337

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  antalet medlemmar i den operativa personalen som varje medlemsstat har avdelat till den europeiska gräns- och gränsbevakningens permanenta kår och reserven av övervakare av påtvingat återvändande,

(a)  antalet medlemmar i den operativa personalen som varje medlemsstat har avdelat till den europeiska gräns- och gränsbevakningens permanenta kår, inklusive reserven av övervakare av påtvingat återvändande,

Ändringsförslag    338

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  mängd teknisk utrustning som utplacerats från varje medlemsstat och byrån under föregående år från reserven för teknisk utrustning, särskilt i fråga om

(e)  mängd teknisk utrustning som utplacerats från varje medlemsstat och byrån under föregående år från reserven för teknisk utrustning,

Ändringsförslag    339

Förslag till förordning

Artikel 66 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska proaktivt följa och bidra till forskning och innovation som är av betydelse för europeisk integrerad gränsförvaltning, däribland användning av avancerad övervakningsteknik, med beaktande av den kapacitetsfärdplan som avses i artikel 9.4. Byrån ska sprida resultaten av forskningen till Europaparlamentet, medlemsstaterna och kommissionen i enlighet med artikel 50. Byrån får använda dessa resultat på lämpligt sätt vid gemensamma insatser, snabba gränsinsatser, återvändandeinsatser och återvändandeinterventioner.

1.  Byrån ska proaktivt följa och bidra till forskning och innovation som är av betydelse för europeisk integrerad gränsförvaltning, med beaktande av den kapacitetsfärdplan som avses i artikel 9.4. Byrån ska sprida resultaten av forskningen till Europaparlamentet, medlemsstaterna och kommissionen i enlighet med artikel 50. Byrån får använda dessa resultat på lämpligt sätt vid gemensamma insatser, snabba gränsinsatser, återvändandeinsatser och återvändandeinterventioner.

Ändringsförslag    340

Förslag till förordning

Artikel 66 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Byrån får planera och genomföra pilotprojekt som rör frågor som omfattas av denna förordning.

4.  Byrån får vid behov planera och genomföra pilotprojekt för att genomföra de skyldigheter som anges i denna förordning.

Ändringsförslag    341

Förslag till förordning

Artikel 66 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Byrån ska offentliggöra alla sina forskningsprojekt, däribland demonstrationsprojekt, deltagande samarbetspartner och projektbudgeten.

Ändringsförslag    342

Förslag till förordning

Artikel 67 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna och byrån ska upprätta operativa planer för gränsförvaltning och återvändande. Medlemsstaternas operativa planer för gränsavsnitt med hög och kritisk påverkansgrad ska fastställas i samarbete med angränsande medlemsstater och med byrån. För byråns verksamhet ska den operativa planeringen för påföljande år fastställas i en bilaga till det samlade programdokument som avses i artikel 100 och för varje specifik operativ verksamhet genom den operativa plan som avses i artikel 39 och artikel 75.3.

2.  Medlemsstaterna och byrån ska upprätta operativa planer för gränsförvaltning och återvändande. Medlemsstaternas operativa planer för gränsavsnitt med en hög påverkansgrad ska fastställas i samarbete med angränsande medlemsstater och med byrån. För byråns verksamhet ska den operativa planeringen för påföljande år fastställas i en bilaga till det samlade programdokument som avses i artikel 100 och för varje specifik operativ verksamhet genom den operativa plan som avses i artikel 39 och artikel 75.3.

Ändringsförslag    343

Förslag till förordning

Artikel 67 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den nationella kapacitetsutvecklingsplanen ska särskilt omfatta en policy för rekrytering och utbildning av gränsbevakningstjänstemän och återvändandeexperter, förvärv och underhåll av utrustning samt nödvändig forsknings- och utvecklingsverksamhet och motsvarande finansiella aspekter.

Den nationella kapacitetsutvecklingsplanen ska särskilt omfatta en policy för rekrytering och utbildning av gränsbevakningstjänstemän, återvändandeexperter, ledsagare vid återvändande och övervakare vid påtvingat återvändande, förvärv och underhåll av utrustning samt nödvändig forsknings- och utvecklingsverksamhet och motsvarande finansiella aspekter.

Ändringsförslag    344

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Byrån ska säkerställa att en Etias centralenhet inrättas och drivs i enlighet med artikel 7 i [förordningen om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)].]

2.  Byrån ska säkerställa att en Etias centralenhet inrättas och drivs i enlighet med artikel 7 i förordning (EU) 2018/1240.

Ändringsförslag    345

Förslag till förordning

Avsnitt 11 – underavsnitt 1 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Samarbete inom EU

utgår

Ändringsförslag    346

Förslag till förordning

Artikel 69 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byrån ska samarbeta med unionens institutioner, organ och byråer samt med internationella organisationer, inom ramen för deras respektive rättsliga ramar och utnyttja befintlig information, kapacitet och system som är tillgängliga inom ramen för Eurosur.

Byrån ska samarbeta med unionens institutioner, organ och byråer inom ramen för deras respektive rättsliga ramar och utnyttja befintlig information, kapacitet och system som är tillgängliga inom ramen för Eurosur.

Ändringsförslag    347

Förslag till förordning

Artikel 69 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I enlighet med punkt 1 ska byrån samarbeta särskilt med

I enlighet med punkt 1 ska byrån samarbeta med följande:

Ändringsförslag    348

Förslag till förordning

Artikel 69 – punkt 1 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Europeiska asylbyrån,

(c)  [Europeiska unionens asylbyrå],

Ändringsförslag    349

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  uppdrag och åtgärder inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

utgår

Ändringsförslag    350

Förslag till förordning

Artikel 69 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Byrån får också samarbeta med följande internationella organisationer om de är relevanta för dess arbetsuppgifter, inom ramen för deras respektive rättsliga ramar:

 

(a)  Förenta nationerna genom dess berörda kontor, byråer, organisationer och andra enheter, i synnerhet FN:s flyktingkommissariat, kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Internationella organisationen för migration, FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå och Internationella civila luftfartsorganisationen,

 

(b)  Internationella kriminalpolisorganisationen (Interpol),

 

(c)  Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa,

 

(d)  Världstullorganisationen.

 

Byrån ska samarbeta med Europarådet och Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter i syfte att utöva tillsyn över reserven med övervakare av påtvingat återvändande.

Ändringsförslag    351

Förslag till förordning

Artikel 69 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Samarbete som avses i punkt 1 ska äga rum inom ramen för samarbetsavtal som ingåtts med de enheter som avses i punkt 1. Dessa avtal ska ha förhandsgodkänts av kommissionen. Byrån ska underrätta Europaparlamentet om alla sådana avtal.

2.  Samarbete som avses i punkt 1 ska äga rum inom ramen för samarbetsavtal som ingåtts med de enheter som avses i punkt 1. Dessa avtal ska ha förhandsgodkänts av kommissionen och av Europeiska datatillsynsmannen i den mån samarbetsavtalen rör utbyte av personuppgifter. Byrån ska underrätta Europaparlamentet om alla sådana avtal och göra dem tillgängliga för allmänheten. Dessa avtal bör tydligt ange den föreslagna åtgärdens omfattning, utsträckning och grad av intrång för att bedöma behovet av den berörda åtgärden och dess proportionalitet.

Ändringsförslag    352

Förslag till förordning

Artikel 69 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Sådana unionsinstitutioner, -organ och -byråer samt internationella organisationer som avses i punkt 1 ska använda information som erhållits från byrån endast inom ramen för sin behörighet och i den mån de respekterar skyddet av de grundläggande rättigheterna, däribland kraven på dataskydd. För vidare överföring eller annan kommunikation av personuppgifter som behandlats av byrån till andra unionsinstitutioner, -organ och -byråer krävs särskilda samarbetsavtal om utbyte av personuppgifter och ett förhandsgodkännande av Europeiska datatillsynsmannen. Varje överföring av personuppgifter som görs av byrån ska ske i enlighet med dataskyddsbestämmelserna i artiklarna 87–90. Beträffande hanteringen av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska samarbetsavtalen innehålla bestämmelser om att berörda unionsinstitutioner, -organ och -byråer eller internationella organisationer ska följa säkerhetsbestämmelser och standarder som är likvärdiga med dem som tillämpas av byrån.

5.  Sådana unionsinstitutioner, -organ och -byråer som avses i punkt 1 ska använda information som erhållits från byrån endast inom ramen för sin behörighet och i den mån de respekterar skyddet av de grundläggande rättigheterna, däribland kraven på dataskydd. All vidare överföring eller annan kommunikation av personuppgifter som behandlats av byrån till andra unionsinstitutioner, -organ och -byråer får endast ske om det finns rättslig grund för detta i unionsrätten, och det ska inte leda till behandling av personuppgifter för andra oförenliga ändamål i enlighet med artikel 6 i förordning (EU) 2018/1725, och det krävs särskilda samarbetsavtal om utbyte av personuppgifter och ett förhandsgodkännande av Europeiska datatillsynsmannen. Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska föra ett register över de vidare överföringarna och över motiveringarna för dessa överföringar. Europeiska datatillsynsmannen ska ha möjlighet att kontrollera deras laglighet och, i synnerhet, överensstämmelsen med nödvändighets- och proportionalitetsprinciperna. Varje överföring av personuppgifter som görs av byrån ska ske i enlighet med dataskyddsbestämmelserna i artiklarna 87–90 och med förordning (EU) 2018/1725. Beträffande hanteringen av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska samarbetsavtalen innehålla bestämmelser om att berörda unionsinstitutioner, -organ och -byråer eller internationella organisationer ska följa säkerhetsbestämmelser och standarder som är likvärdiga med dem som tillämpas av byrån.

Ändringsförslag    353

Förslag till förordning

Artikel 69 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Byrån ska säkerställa att personuppgifter som överförs eller lämnas ut till internationella organisationer endast behandlas för de ändamål för vilka de överfördes eller lämnades ut. Byrån ska säkerställa att de samarbetsavtal som ingås med internationella organisationer respekterar unionens dataskyddslagstiftning fullt ut, särskilt kapitel V i förordning (EU) 2018/679.

Ändringsförslag    354

Förslag till förordning

Artikel 70 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  kapacitetsdelning genom planering och genomförande av multifunktionella insatser och genom ömsesidigt utbyte av tillgångar och andra resurser, i den utsträckning dessa åtgärder samordnas av byråerna och godtas av de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter.

(e)  kapacitetsdelning genom planering och genomförande av multifunktionella insatser, inklusive sök- och räddningsinsatser, och genom ömsesidigt utbyte av tillgångar och andra resurser, i den utsträckning dessa åtgärder samordnas av byråerna och godtas av de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Ändringsförslag    355

Förslag till förordning

Artikel 70 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Närmare former för samarbete om kustbevakningsuppgifter mellan byrån, Europeiska fiskerikontrollbyrån och Europeiska sjösäkerhetsbyrån ska fastställas i ett samarbetsavtal, i enlighet med deras respektive mandat och de finansiella regler som är tillämpliga för dessa byråer. Ett sådant avtal ska godkännas av byråns styrelse samt av Europeiska sjösäkerhetsbyråns och Europeiska fiskerikontrollbyråns styrelser.

2.  Närmare former för samarbete om kustbevakningsuppgifter mellan byrån, Europeiska fiskerikontrollbyrån och Europeiska sjösäkerhetsbyrån ska fastställas i ett samarbetsavtal, i enlighet med deras respektive mandat och de finansiella regler som är tillämpliga för dessa byråer. Ett sådant avtal ska godkännas av byråns styrelse samt av Europeiska sjösäkerhetsbyråns och Europeiska fiskerikontrollbyråns styrelser. Byråerna ska endast använda den information de erhållit genom samarbetet inom sina rättsliga ramar och i överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna, inbegripet kraven på skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag    356

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Att föra vidare eller på annat sätt förmedla information som utbytts i enlighet med denna artikel till tredjeländer eller andra tredje parter ska vara förbjudet.

5.  Att föra vidare eller på annat sätt förmedla information som utbytts i enlighet med denna artikel till tredjeländer eller någon annan tredje part ska vara förbjudet.

Motivering

Detta ändringsförslag läggs fram av konsekvensskäl.

Ändringsförslag    357

Förslag till förordning

Avsnitt 11 – underavsnitt 2 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Samarbete med tredjeländer

utgår

Ändringsförslag    358

Förslag till förordning

Artikel 72 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna och byrån ska i enlighet med artikel 3 g samarbeta med tredjeländer för att främja integrerad gränsförvaltning och migrationspolitik, inklusive återvändande.

1.  Medlemsstaterna och byrån ska i enlighet med artikel 3 g samarbeta med tredjeländer för att främja integrerad gränsförvaltning och migrationspolitik.

Ändringsförslag    359

Förslag till förordning

Artikel 72 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska tillsammans med Europeiska utrikestjänsten bedöma situationen i ett tredjeland, däribland dess respekt för grundläggande rättigheter och dataskyddsnivån, före all verksamhet från byrån i eller med det tredjelandet och innan man börjar förhandla något avtal eller arrangemang med det tredjelandet enligt denna förordning.

Ändringsförslag    360

Förslag till förordning

Artikel 72 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Byrån och medlemsstaterna ska iaktta unionsrätten, inbegripet normer och standarder som utgör en del av unionens regelverk, när samarbetet med tredjeländer äger rum på dessa länders territorier.

3.  Byrån och medlemsstaterna ska iaktta unionsrätten, inbegripet normer och standarder som utgör en del av unionens regelverk, när samarbetet med tredjeländer äger rum på dessa länders territorier. Samarbetet med tredjeländer ska användas för att främja normer för den europeiska integrerade gränsförvaltningen.

Ändringsförslag    361

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de personuppgifter som överförs eller lämnas ut till tredjeländer eller internationella organisationer endast behandlas för de syften för vilka de överfördes eller lämnades ut, och att registrerade personer kan utöva sina rättigheter även i dessa tredjeländer eller i förhållande till dessa internationella organisationer. I detta syfte ska medlemsstaterna i de bilaterala eller multilaterala avtalen med tredjeländer eller i samarbetsavtalen med internationella organisationer inkludera juridiskt bindande och verkställbara försäkranden i enlighet med led 2 a eller 3 b i artikel 46 i förordning (EU) 2018/679. Om det inte finns några sådana avtal eller arrangemang i enlighet med punkt 1 ska medlemsstaterna inte överföra eller lämna ut några personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer.

Ändringsförslag    362

Förslag till förordning

Artikel 74 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När byrån gör detta ska den agera inom ramen för unionens politik för yttre åtgärder, även när det gäller skyddet av grundläggande rättigheter och principen om non-refoulement, med stöd av och i samarbete med unionens delegationer och, i förekommande fall, med GSFP-uppdrag och GSFP-insatser.

2.  När byrån gör detta ska den agera inom ramen för unionens politik för yttre åtgärder, även när det gäller skyddet av grundläggande rättigheter och principen om non-refoulement, förbudet mot godtyckliga frihetsberövanden och förbudet mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, med stöd av och i samarbete med unionens delegationer.

Ändringsförslag    363

Förslag till förordning

Artikel 74 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Under omständigheter som kräver utplacering av gränsförvaltnings- och återvändandeenheter från den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår till ett tredjeland där enhetsmedlemmarna kommer att utöva verkställande befogenheter, ska unionen ingå ett statusavtal med det berörda tredjelandet. Statusavtalet ska omfatta alla aspekter som är nödvändiga för att utföra åtgärderna. Det ska i synnerhet innehålla en beskrivning av insatsens omfattning, civilrättsligt och straffrättsligt ansvar samt enhetsmedlemmarnas uppgifter och befogenheter. Statusavtalet ska säkerställa full respekt för grundläggande rättigheter under dessa insatser.

3.  Under omständigheter som kräver utplacering av gränsförvaltningsenheter, enheter för övervakning av de grundläggande rättigheterna och återvändandeenheter från den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår till ett tredjeland där enhetsmedlemmarna kommer att utöva verkställande befogenheter, ska unionen ingå ett statusavtal med det berörda tredjelandet på grundval av artikel 218 i EUF-fördraget som utarbetas på grundval av den mall för statusavtal som avses i artikel 77.1 a. Statusavtalet ska omfatta alla aspekter som är nödvändiga för att utföra åtgärderna. Det ska i synnerhet innehålla en beskrivning av insatsens omfattning, civilrättsligt och straffrättsligt ansvar samt enhetsmedlemmarnas uppgifter och befogenheter, åtgärder för att inrätta ett lokalkontor och åtgärder som säkerställer det operativa genomförandet av skydd för grundläggande rättigheter, däribland utplacering av övervakare av de grundläggande rättigheterna, strategin för grundläggande rättigheter i linje med artikel 81 och uppförandekoden i enlighet med artikel 82. Statusavtalet ska säkerställa full respekt för grundläggande rättigheter under dessa insatser och ska föreskriva ett system för klagomål. Europeiska datatillsynsmannen ska rådfrågas om bestämmelserna i statusavtalet med avseende på överföring av uppgifter. Insatser ska genomföras utifrån en operativ plan som godkänts även av den deltagande medlemsstaten. Medlemsstaternas deltagande i gemensamma insatser på tredjeländers territorier ska ske på frivillig basis.

Ändringsförslag    364

Förslag till förordning

Artikel 74 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Den ska också agera inom ramen för tillgängliga samarbetsavtal som ingåtts med dessa myndigheter i enlighet med unionsrätten och unionspolitiken, i enlighet med artikel 77.6. Dessa samarbetsavtal ska ange samarbetets omfattning, art och syfte samt vara knutna till förvaltningen av det operativa samarbetet, och får innehålla bestämmelser om utbyte av känsliga icke-säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och samarbete inom ramen för Eurosur i enlighet med artikel 75.3. Alla samarbetsavtal för utbyte av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska ingås i enlighet med artikel 77.6. Byrån ska iaktta unionsrätten, inbegripet normer och standarder som ingår i unionens regelverk.

4.  Den ska också agera inom ramen för tillgängliga samarbetsavtal som ingåtts med dessa myndigheter i enlighet med unionsrätten och unionspolitiken, i enlighet med artikel 77.6. Dessa samarbetsavtal ska ange samarbetets omfattning, art och syfte samt vara knutna till förvaltningen av det operativa samarbetet, och får innehålla bestämmelser om utbyte av känsliga icke-säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och samarbete inom ramen för Eurosur i enlighet med artikel 75.3. Alla samarbetsavtal för utbyte av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska ingås i enlighet med artikel 77.6. Byrån ska iaktta unionsrätten, inbegripet normer och standarder som ingår i unionens regelverk. Byrån ska begära förhandsgodkännanden från Europeiska datatillsynsmannen i den mån dessa samarbetsavtal föreskriver överföringar av personuppgifter.

Ändringsförslag    365

Förslag till förordning

Artikel 74 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Byrån ska bidra till genomförandet av internationella avtal och icke rättsligt bindande avtal om återvändande som ingåtts av unionen med tredjeland inom ramen för unionens politik för yttre åtgärder i de frågor som omfattas av denna förordning.

5.  Byrån ska bidra till genomförandet av internationella avtal och återtagandeavtal som ingåtts av unionen med tredjeland inom ramen för unionens politik för yttre åtgärder i de frågor som omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag    366

Förslag till förordning

Artikel 74 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Byrån får ta emot unionsfinansiering i enlighet med gällande bestämmelser för de relevanta instrument som stöder den och avser tredjeländer. Den får inleda och finansiera projekt för tekniskt bistånd i tredjeländer i frågor som omfattas av denna förordning och i enlighet med de finansiella bestämmelser som gäller för byrån.

6.  Byrån får ta emot unionsfinansiering i enlighet med gällande bestämmelser för de relevanta instrument som stöder den och avser tredjeländer. Med förbehåll för Europaparlamentets godkännande och efter en genomgående konsekvensbedömning rörande de grundläggande rättigheterna får den inleda och finansiera projekt för tekniskt bistånd i tredjeländer i frågor som omfattas av denna förordning och i enlighet med de finansiella bestämmelser som gäller för byrån.

Ändringsförslag    367

Förslag till förordning

Artikel 74 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Byrån ska underrätta Europaparlamentet om verksamhet som bedrivs enligt denna artikel.

7.  Byrån ska kvartalsvis underrätta Europaparlamentet om verksamhet som bedrivs enligt denna artikel och i synnerhet om den verksamhet som är kopplad till det tekniska och operativa stödet på området gränsförvaltning och återvändande till tredjeländer, utbytet av känslig icke-säkerhetsskyddsklassificerad information med tredjeländer samt utplaceringen av sambandsmän, inklusive detaljerad information om överensstämmelsen med de grundläggande rättigheterna och med internationellt skydd. Byrån ska göra alla avtal, samarbetsarrangemang, pilotprojekt och projekt för tekniskt bistånd med tredjeländer tillgängliga för allmänheten.

Ändringsförslag    368

Förslag till förordning

Artikel 74 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a.  Byrån ska säkerställa att den information som överförs eller lämnas ut till tredjeländer eller internationella organisationer endast behandlas för de syften för vilka den överfördes eller lämnades ut, och att registrerade personer kan utöva sina rättigheter även i dessa tredjeländer eller i förhållande till dessa internationella organisationer.

Ändringsförslag    369

Förslag till förordning

Artikel 75 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Byrån får tillhandahålla stöd för återvändandeverksamhet i tredjeländer och säkerställa samordning eller organisering av återvändandeinsatser, under vilka ett antal personer som omfattas av ett beslut om återvändande återsänds från detta tredjeland till ett annat tredjeland. Sådana återvändandeinsatser kan organiseras med deltagande av en eller flera medlemsstater (s.k. blandade återvändandeinsatser) eller som nationella återvändandeinsatser, särskilt när detta motiveras av prioriteringarna i unionens politik för irreguljär migration. De deltagande medlemsstaterna och byrån ska säkerställa att grundläggande rättigheter respekteras och att tvångsmedel används på ett proportionellt sätt under hela avlägsnandet, särskilt genom att övervakare av påtvingat återvändande och tredjelands ledsagare vid påtvingat återvändande är närvarande.

utgår

Ändringsförslag    370

Förslag till förordning

Artikel 76 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Byrån ska säkerställa att den information som överförs eller lämnas ut till tredjeländer endast bearbetas för de syften för vilka den överfördes eller lämnades ut, och att registrerade personer kan utöva sina rättigheter även i dessa tredjeländer. Därför förbjuds allt informationsutbyte enligt artikel 73.1 som ger ett tredjeland information som kan användas för att identifiera personer eller grupper av personer vars begäran om internationellt skydd håller på att behandlas eller personer eller grupper av personer som löper en allvarlig risk att utsättas för tortyr eller andra former av omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller någon annan kränkning av de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    371

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Kommissionen ska inte avsluta några förhandlingar om samarbetsavtal mellan unionen och ett tredjeland enligt denna förordning förrän en bedömning av situationen för de grundläggande rättigheterna i detta tredjeland har slutförts i enlighet med artikel 72.2a. Denna bedömning ska ingå i godkännandeförfarandet.

Ändringsförslag    372

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska förhandla om det statusavtal som avses i artikel 74.3 i enlighet med artikel 218.3 i EUF-fördraget.

utgår

Ändringsförslag    373

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Kommissionen ska efter samråd med medlemsstaterna och byrån utarbeta en mall för statusavtal, som ska omfatta ramen för den utvärdering av grundläggande rättigheter som avses i artikel 54.2 a, för åtgärder som utförs på tredjeländers territorium.

Ändringsförslag    374

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska efter samråd med medlemsstaterna och byrån utarbeta standardbestämmelser för de bilaterala och multilaterala avtal som avses i artikel 71.2 och artikel 73 för informationsutbyte inom ramen för Eurosur i enlighet med artikel 76.2.

Kommissionen ska också efter samråd med medlemsstaterna och byrån utarbeta standardbestämmelser för de bilaterala och multilaterala avtal som avses i artikel 71.2 och artikel 73 för informationsutbyte inom ramen för Eurosur i enlighet med artikel 76.2. Standardbestämmelserna ska inbegripa detaljerade åtgärder som säkerställer det operativa genomförandet av skydd för grundläggande rättigheter, strategin för grundläggande rättigheter i enlighet med artikel 81 och uppförandekoden i enlighet med artikel 82.

Ändringsförslag    375

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska efter samråd med byrån utarbeta en förlaga till samarbetsavtal enligt artikel 74.

Kommissionen ska efter samråd med byrån utarbeta en förlaga till samarbetsavtal enligt artikel 74. Denna förlaga ska inbegripa detaljerade åtgärder som säkerställer det operativa genomförandet av skydd för grundläggande rättigheter, strategin för grundläggande rättigheter i enlighet med artikel 81 och uppförandekoden i enlighet med artikel 82.

Ändringsförslag    376

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De berörda medlemsstaterna ska anmäla befintliga bilaterala och multilaterala avtal som avses i artikel 73.1 till kommissionen, som ska kontrollera om bestämmelserna i avtalen är förenliga med denna förordning.

3.  De berörda medlemsstaterna ska anmäla befintliga bilaterala och multilaterala avtal som avses i artikel 73.1 till kommissionen, som ska informera Europaparlamentet, rådet och byrån om dessa och kontrollera om bestämmelserna i avtalen är förenliga med denna förordning.

Ändringsförslag    377

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Innan ett nytt bilateralt eller multilateralt avtal enligt artikel 73.1 ingås ska den eller de berörda medlemsstaterna anmäla detta till kommissionen, som ska kontrollera om bestämmelserna i avtalet är förenliga med denna förordning och informera medlemsstaten om detta.

4.  Innan ett nytt bilateralt eller multilateralt avtal enligt artikel 73.1 ingås ska den eller de berörda medlemsstaterna anmäla detta till kommissionen, som ska informera Europaparlamentet, rådet och byrån om dessa och kontrollera om bestämmelserna i avtalet är förenliga med denna förordning och informera medlemsstaten om detta.

Ändringsförslag    378

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Innan ett samarbetsavtal ingås med tredje part eller tredjeland ska byrån anmäla detta till kommissionen, som ska ge sitt förhandsgodkännande. När ett nytt samarbetsavtal har ingåtts ska byrån anmäla detta till kommissionen, som ska informera Europaparlamentet och rådet om detta.

6.  Innan ett samarbetsavtal ingås med tredje part eller tredjeland ska byrån anmäla detta till Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Kommissionen ska ge sitt godkännande innan ett sådant avtal ingås. När ett nytt samarbetsavtal har ingåtts ska byrån anmäla detta till kommissionen, som ska informera Europaparlamentet och rådet om detta.

Ändringsförslag    379

Förslag till förordning

Artikel 78 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån har rätt att utplacera experter ur sin ordinarie personal som sambandsmän, vilka bör åtnjuta högsta möjliga skydd när de utför sina uppgifter i tredjeland. De ska ingå i unionens och medlemsstaternas lokala eller regionala samarbetsnätverk av sambandsmän för invandring och säkerhetsexperter, däribland det nätverk som inrättats genom förordning (EG) nr 377/2004. Genom ett beslut av styrelsen får byrån fastställa särskilda profiler för sambandsmän, t.ex. sambandsmän för återvändande, beroende på de operativa behoven för det berörda tredjelandet.

1.  Byrån har rätt att utplacera experter ur sin ordinarie personal som sambandsmän, vilka bör åtnjuta högsta möjliga skydd när de utför sina uppgifter i tredjeland. De ska ingå i unionens och medlemsstaternas lokala eller regionala samarbetsnätverk av sambandsmän för invandring och säkerhetsexperter, däribland det nätverk som inrättats genom förordning (EG) nr 377/2004. Genom ett beslut av styrelsen får byrån fastställa särskilda profiler för sambandsmän beroende på de operativa behoven för det berörda tredjelandet.

Ändringsförslag    380

Förslag till förordning

Artikel 78 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Inom ramen för unionens politik för yttre åtgärder bör sambandsmän i första hand utplaceras i sådana tredjeländer som på grundval av en riskanalys antas utgöra ett ursprungsland eller transiteringsland för olaglig invandring. Byrån får även i utbyte ta emot sambandsmän från dessa tredjeländer. Styrelsen ska på förslag från den verkställande direktören årligen anta en förteckning över vilka tredjeländer som ska prioriteras. Utplaceringen av sambandsmän ska godkännas av styrelsen efter yttrande från kommissionen.

2.  Inom ramen för unionens politik för yttre åtgärder bör sambandsmän i första hand utplaceras i sådana tredjeländer som på grundval av en riskanalys antas utgöra ett ursprungsland eller transiteringsland för irreguljär migration. Byrån får även i utbyte ta emot sambandsmän från dessa tredjeländer. Styrelsen ska på förslag från den verkställande direktören årligen anta en förteckning över vilka tredjeländer som ska prioriteras. Utplaceringen av sambandsmän ska godkännas av styrelsen efter yttrande från kommissionen.

Ändringsförslag    381

Förslag till förordning

Artikel 78 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Byråns sambandsmän ska, i överensstämmelse med unionsrätten och med respekt för de grundläggande rättigheterna, upprätta och underhålla kontakter med behöriga myndigheter i det tredjeland där de är placerade för att bidra till att förebygga och bekämpa olaglig invandring och till att främja återvändande av personer som är föremål för ett beslut om återvändande, inbegripet genom att tillhandahålla tekniskt stöd vid identifiering av tredjelandsmedborgare och anskaffande av resehandlingar. Dessa sambandsmän ska ha en nära samordning med unionens delegationer och, i förekommande fall, med GSFP-uppdrag och GSFP-insatser.

3.  Byråns sambandsmän ska, i överensstämmelse med unionsrätten och med respekt för de grundläggande rättigheterna, upprätta och underhålla kontakter med behöriga myndigheter i det tredjeland där de är placerade för att bidra till att förebygga och bekämpa irreguljär migration och till att främja återvändande av personer som är föremål för ett beslut om återvändande, inbegripet genom att tillhandahålla tekniskt stöd vid identifiering av tredjelandsmedborgare och anskaffande av resehandlingar. Dessa sambandsmän ska ha en nära samordning med unionens delegationer. De ska, där så är möjligt, ha sina kontor i samma byggnad. Byråns sambandsmän ska bidra till att bedöma den inverkan på de grundläggande rättigheterna som byråns insatser och samarbete med tredjeländerna har och rapportera till den verkställande direktören och ombudet för grundläggande rättigheter om sin bedömning.

Ändringsförslag    382

Förslag till förordning

Artikel 79 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån får, med berörda medlemsstaters samtycke, bjuda in observatörer från unionens institutioner, organ och byråer eller internationella organisationer samt GSFP-uppdrag och GSFP-insatser att delta i byråns verksamhet, särskilt i gemensamma insatser, pilotprojekt, riskanalys och utbildning, i den utsträckning observatörernas närvaro är förenlig med målen för denna verksamhet, kan bidra till att förbättra samarbetet och utbytet av bästa praxis och inte påverkar den övergripande säkerheten för verksamheten. Observatörerna får delta i riskanalys och utbildning endast med de berörda medlemsstaternas samtycke. Vid gemensamma insatser och pilotprojekt ska värdmedlemsstatens samtycke krävas för att observatörerna ska få delta. Närmare bestämmelser om observatörernas deltagande ska fastställas i den operativa planen. Dessa observatörer ska från byrån få lämplig utbildning innan de deltar.

1.  Byrån får, med berörda medlemsstaters samtycke, bjuda in observatörer från unionens institutioner, organ och byråer eller internationella organisationer att delta i byråns verksamhet, särskilt i gemensamma insatser, pilotprojekt, riskanalys och utbildning, i den utsträckning observatörernas närvaro är förenlig med målen för denna verksamhet, kan bidra till att förbättra samarbetet och utbytet av bästa praxis och inte påverkar den övergripande säkerheten för verksamheten eller utgör en risk för de grundläggande rättigheterna. Observatörerna får delta i riskanalys och utbildning endast med de berörda medlemsstaternas samtycke. Vid gemensamma insatser och pilotprojekt ska värdmedlemsstatens samtycke krävas för att observatörerna ska få delta. Närmare bestämmelser om observatörernas deltagande ska fastställas i den operativa planen. Dessa observatörer ska från byrån få lämplig utbildning innan de deltar.

Ändringsförslag    383

Förslag till förordning

Artikel 79 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Byrån får, med berörda medlemsstaters samtycke, bjuda in observatörer från tredjeländer att delta i verksamhet vid de yttre gränserna som avses i artikel 37, återvändandeinsatser som avses i artikel 51, återvändandeinterventioner som avses i artikel 54 och utbildning som avses i artikel 62, i den utsträckning deras närvaro är förenlig med målen för denna verksamhet, kan bidra till att förbättra samarbetet och utbytet av bästa praxis och inte påverkar den övergripande säkerheten för verksamheten. Observatörernas deltagande får endast äga rum med de berörda medlemsstaternas samtycke, när det gäller den verksamhet som avses i artiklarna 37, 43, 51 och 62, och endast med värdmedlemsstatens samtycke, när det gäller den verksamhet som avses i artiklarna 37 och 54. Närmare bestämmelser om observatörernas deltagande ska fastställas i den operativa planen. Dessa observatörer ska från byrån få lämplig utbildning innan de deltar. De ska vara skyldiga att under sitt deltagande i verksamheten följa byråns uppförandekoder.

2.  Byrån får, med berörda medlemsstaters samtycke, bjuda in observatörer från tredjeländer att delta i verksamhet vid de yttre gränserna som avses i artikel 37, återvändandeinsatser som avses i artikel 51, återvändandeinterventioner som avses i artikel 54 och utbildning som avses i artikel 62, i den utsträckning deras närvaro är förenlig med målen för denna verksamhet, kan bidra till att förbättra samarbetet och utbytet av bästa praxis och inte påverkar den övergripande säkerheten för verksamheten eller tredjelandsmedborgares säkerhet och rätten till asyl. Observatörernas deltagande får endast äga rum med de berörda medlemsstaternas samtycke. Närmare bestämmelser om observatörernas deltagande ska fastställas i den operativa planen. Dessa observatörer ska från byrån få lämplig utbildning innan de deltar. De ska vara skyldiga att under sitt deltagande i verksamheten följa byråns uppförandekoder.

Ändringsförslag    384

Förslag till förordning

Artikel 80 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byrån ska ta över och driva falska och äkta handlingar online (FADO), en databas som ska innehålla information om äkta rese- och uppehållshandlingar som utfärdats av medlemsstaterna, tredjeländer, territoriella enheter, internationella organisationer och andra enheter som omfattas av internationell rätt, och om förfalskningar av dessa handlingar. FADO-systemet ska inte innehålla personuppgifter.

Byrån ska ta över och driva databasen för falska och äkta handlingar online (FADO), inrättad genom rådets gemensamma åtgärd 98/700/RIF, en databas som ska innehålla information om äkta rese- och uppehållshandlingar som utfärdats av medlemsstaterna, tredjeländer, territoriella enheter, internationella organisationer och andra enheter som omfattas av internationell rätt, och om förfalskningar av dessa handlingar. FADO-systemet ska inte innehålla personuppgifter.

Ändringsförslag    385

Förslag till förordning

Kapitel IIIa (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Gemensam parlamentarisk kontroll

 

Artikel 80a

 

Gemensam parlamentarisk kontroll

 

1.  För att säkerställa parlamentarisk tillsyn över byrån och ta hänsyn till målet om delat ansvar på både EU-nivå och nationell nivå, såsom föreskrivs i artikel 7, ska de kontrollfunktioner som tilldelas Europaparlamentet genom denna förordning kompletteras med en kontroll som utförs av en gemensam parlamentarisk kontrollgrupp, vilken inrättas gemensamt av de nationella parlamenten och det ansvariga utskottet i Europaparlamentet.

 

2.  Den gemensamma parlamentariska kontrollgruppens organisation och arbetsordning ska fastställas gemensamt av Europaparlamentet och de nationella parlamenten i enlighet med artikel 9 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, fogat till EU-fördraget och EUF-fördraget. Arbetsordningen ska innehålla bestämmelser om behandlingen av säkerhetsklassificerade uppgifter och tillgången till känsliga icke-säkerhetsklassificerade uppgifter i enlighet med artikel 91 i denna förordning. Arbetsordningen ska bland annat också innehålla bestämmelser om hur ofta och var mötena ska hållas, om förfarandet för att fastställa dagordningen, tydliga bestämmelser för beslutsfattande, den gemensamma parlamentariska kontrollgruppens sammansättning och information om medordförandena för den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen, ett uppdrag som ska tilldelas Europaparlamentets ansvariga utskott och den medlemsstat som innehar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd i enlighet med punkt 3 b i denna artikel. Medlemmarna i den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen ska utses av sina respektive parlament på grundval av sina sakkunskaper om gränsförvaltning och byrån och om möjligt ha ett fast mandat till och med utgången av deras mandatperiod i sina respektive parlament. Europaparlamentet ska tillhandahålla den gemensamma parlamentariska kontrollgruppens sekretariat.

 

3.  Den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen ska utöva politisk övervakning av hur byrån utför sina uppgifter och hur medlemsstaterna uppfyller sina skyldigheter enligt denna förordning. Vid tillämpning av första stycket gäller följande:

 

(a)  Ordföranden i styrelsen och den verkställande direktören ska på begäran inställa sig hos den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för att diskutera frågor som rör den verksamhet som avses i första stycket.

 

(b)  Den medlemsstat som innehar EU-ordförandeskapet vid tidpunkten för den gemensamma parlamentariska kontrollgruppens sammanträde ska på begäran inställa sig hos den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för att diskutera frågor som rör den verksamhet som avses i första stycket. Om medlemsstaten inte deltar i den europeiska gräns- och kustbevakningen ska ansvaret tas av den första medlemsstaten som både innehar ett efterföljande ordförandeskap och deltar i den europeiska gräns- och kustbevakningen.

 

(c)  Den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen får besluta att bjuda in andra relevanta personer till sina sammanträden, såsom en företrädare för det rådgivande forumet och ombudet för grundläggande rättigheter, för att diskutera allmänna frågor som rör skyddet av grundläggande rättigheter.

 

4.  Alla handlingar som byrån överlämnar till Europaparlamentet ska överlämnas till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen. Medlemsstaterna ska årligen underrätta den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen om uppfyllandet av sina skyldigheter enligt denna förordning.

 

Enligt förordning (EG) nr 1049/2001 ska byrån på begäran lämna ut andra handlingar till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen, förutsatt att dessa handlingar är nödvändiga för att kontrollgruppen ska kunna utföra de uppgifter som hör samman med den politiska övervakningen av byråns verksamhet. Medlemsstaterna ska på begäran ge den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen ytterligare information med beaktande av diskretions- och tystnadsplikten.

 

5.  Den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen får sammanställa sammanfattande slutsatser om den politiska övervakningen av den europeiska gräns- och kustbevakningens verksamhet och tillställa Europaparlamentet och de nationella parlamenten dessa slutsatser. Europaparlamentet ska i informationssyfte vidarebefordra dessa slutsatser till rådet, kommissionen och byrån.

Ändringsförslag    386

Förslag till förordning

Artikel 81 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den europeiska gräns- och kustbevakningen ska garantera skyddet av de grundläggande rättigheterna när den utför sina uppgifter enligt denna förordning i enlighet med relevant unionsrätt, särskilt stadgan, och relevant internationell rätt, bland annat konventionen angående flyktingars rättsliga ställning från 1951 och därtill hörande protokoll från 1967 samt skyldigheter avseende rätten till internationellt skydd, särskilt principen om non-refoulement.

Den europeiska gräns- och kustbevakningen ska garantera skyddet av de grundläggande rättigheterna när den utför sina uppgifter enligt denna förordning i enlighet med relevant unionsrätt, särskilt stadgan och relevant internationell rätt, bland annat konventionen angående flyktingars rättsliga ställning från 1951 och därtill hörande protokoll från 1967, konventionen om barnets rättigheter samt skyldigheter avseende rätten till internationellt skydd, särskilt principen om non-refoulement.

Ändringsförslag    387

Förslag till förordning

Artikel 81 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I detta syfte ska byrån utarbeta, vidareutveckla och genomföra en strategi för grundläggande rättigheter, inklusive en effektiv mekanism för att övervaka att de grundläggande rättigheterna respekteras i hela byråns verksamhet.

I detta syfte ska byrån, med förbehåll för att ombudet för grundläggande rättigheter godkänner det, utarbeta, vidareutveckla och genomföra en strategi och handlingsplan för grundläggande rättigheter, inklusive en effektiv mekanism för att övervaka att de grundläggande rättigheterna respekteras i hela byråns verksamhet. Ombudet för grundläggande rättigheter ska rapportera om genomförandet av strategin och handlingsplanen i enlighet med artikel 107.2.

Ändringsförslag    388

Förslag till förordning

Artikel 81 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den europeiska gräns- och kustbevakningen ska när den utför sina uppgifter säkerställa att ingen människa landsätts, tvingas att resa in i, förs till, eller på annat sätt överlämnas eller återbördas till, myndigheterna i ett land i strid med principen om non-refoulement, eller från vilket personen riskerar att utvisas eller återbördas till ett annat land i strid med den principen.

2.  Den europeiska gräns- och kustbevakningen ska när den utför sina uppgifter säkerställa att ingen människa landsätts, tvingas att resa in i, förs till, eller på annat sätt överlämnas eller återbördas till, myndigheterna i ett land där det bland annat finns allvarlig risk att han eller hon skulle utsättas för dödsstraff, tortyr, förföljelse eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller där hans eller hennes liv eller frihet skulle hotas på grund av hans eller hennes ras, religion, nationalitet, sexuella läggning, sociala grupp eller politiska uppfattning, i strid med principen om non-refoulement, eller från vilket personen riskerar att utvisas, avlägsnas, utlämnas eller återbördas till ett annat land i strid med den principen.

Ändringsförslag    389

Förslag till förordning

Artikel 81 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den europeiska gräns- och kustbevakningen ska när den utför sina uppgifter ta hänsyn till de särskilda behoven hos barn, ensamkommande barn, personer med funktionsnedsättning, offer för människohandel, personer i behov av läkarvård, personer i behov av internationellt skydd, personer i sjönöd och andra personer i särskilt utsatta situationer.

Den europeiska gräns- och kustbevakningen ska när den utför sina uppgifter ta hänsyn till och tillmötesgå de särskilda behoven hos barn, ensamkommande barn, personer med funktionsnedsättning, offer för människohandel, personer i behov av läkarvård, personer i behov av internationellt skydd, personer i sjönöd och andra personer i särskilt utsatta situationer.

Ändringsförslag    390

Förslag till förordning

Artikel 81 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Byrån ska när den utför sina uppgifter, i förbindelserna med medlemsstaterna och i samarbetet med tredjeländer, beakta rapporterna från det rådgivande forum som avses i artikel 70 och ombudet för grundläggande rättigheter.

4.  Byrån ska när den utför alla sina uppgifter, däribland vidareutvecklingen och genomförandet av en effektiv mekanism för att övervaka att de grundläggande rättigheterna respekteras, i förbindelserna med medlemsstaterna och i samarbetet med tredjeländer, beakta rapporterna från det rådgivande forum som avses i artikel 70 och ombudet för grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag    391

Förslag till förordning

Artikel 83 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemmar i de enheter som utplaceras från den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår ska ha kapacitet att utföra alla uppgifter och utöva alla befogenheter vad gäller gränskontroll och återvändande samt de som är nödvändiga för att uppnå målen med förordning (EU) 2016/399 och direktiv 2008/115/EG.

1.  Medlemmar i de enheter som utplaceras från den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår ska ha kapacitet att utföra alla uppgifter och utöva alla befogenheter vad gäller gränskontroll och återvändande samt de som är nödvändiga för att uppnå målen med förordningarna (EU) nr 656/2014 och (EU) 2016/399, samt direktiv 2008/115/EG.

Ändringsförslag    392

Förslag till förordning

Artikel 83 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Enhetsmedlemmarna ska, när de utför sina uppgifter och utövar sina befogenheter, följa unionsrätten och internationell rätt och iaktta de grundläggande rättigheterna samt värdmedlemsstatens nationella rätt.

2.  Enhetsmedlemmarna ska, när de utför sina uppgifter och utövar sina befogenheter, följa unionsrätten och internationell rätt och alltid säkerställa respekten för de grundläggande rättigheterna samt iaktta värdmedlemsstatens nationella rätt.

Ändringsförslag    393

Förslag till förordning

Artikel 83 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Vid upprättandet av en operativ plan får värdmedlemsstaten begränsa enhetsmedlemmarnas verkställande befogenheter i enlighet med nationell lagstiftning eller operativa förfaranden under insatser. De särskilda verkställande befogenheter som enhetsmedlemmarna får utöva ska beskrivas i en operativ plan i enlighet med artikel 39.

Ändringsförslag    394

Förslag till förordning

Artikel 83 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Enhetsmedlemmar som utplaceras från byråns ordinarie operativa personal eller utplaceras efter utstationering för en längre tid vid byrån av medlemsstaterna ska, i tillämpliga fall, bära uniformen för den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår när de utför sina uppgifter och utövar sina befogenheter. Enhetsmedlemmar som utstationeras för en kortare tid ska, i tillämpliga fall, bära sina egna uniformer när de utför sina uppgifter och utövar sina befogenheter.

Enhetsmedlemmar som utplaceras från byråns ordinarie operativa personal eller utplaceras efter utstationering för en längre tid vid byrån av medlemsstaterna ska bära uniformen för den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår när de utför sina uppgifter och utövar sina befogenheter. Enhetsmedlemmar som utstationeras för en kortare tid ska bära sina egna uniformer när de utför sina uppgifter och utövar sina befogenheter.

Ändringsförslag    395

Förslag till förordning

Artikel 83 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Enhetsmedlemmarna ska när de utför sina uppgifter och utövar sina befogenheter ha rätt att använda våld, inklusive tjänstevapen, ammunition och utrustning, med hemmedlemsstatens och värdmedlemsstatens tillstånd, eller för byråns personal med byråns tillstånd, i närvaro av värdmedlemsstatens gränsbevakningstjänstemän och i enlighet med värdmedlemsstatens nationella rätt. Värdmedlemsstaten får med hemmedlemsstatens tillstånd, eller i tillämpliga fall byråns tillstånd, ge enhetsmedlemmarna rätt att använda våld när värdmedlemsstatens gränsbevakningstjänstemän inte är på plats.

6.  Enhetsmedlemmarna får när de utför sina uppgifter och utövar sina befogenheter använda våld, inklusive tjänstevapen, ammunition och utrustning, med hemmedlemsstatens och värdmedlemsstatens tillstånd, eller för byråns personal med byråns och värdmedlemsstatens tillstånd, i närvaro av värdmedlemsstatens gränsbevakningstjänstemän och i enlighet med värdmedlemsstatens nationella rätt. Värdmedlemsstaten får med hemmedlemsstatens tillstånd, eller i tillämpliga fall byråns tillstånd, ge enhetsmedlemmarna rätt att använda våld när värdmedlemsstatens gränsbevakningstjänstemän inte är på plats.

Ändringsförslag    396

Förslag till förordning

Artikel 83 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Tjänstevapen, ammunition och utrustning får användas i nödvärn och när det är befogat för att skydda enhetsmedlemmarna eller andra personer i enlighet med värdmedlemsstatens nationella rätt.

7.  Tjänstevapen, ammunition och utrustning får användas i nödvärn och när det är befogat för att skydda enhetsmedlemmarna eller andra personer i enlighet med värdmedlemsstatens nationella rätt, samt internationell människorättslagstiftning och stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    397

Förslag till förordning

Artikel 83 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid tillämpning av denna förordning ska värdmedlemsstaten tillåta enhetsmedlemmarna att göra sådana sökningar i europeiska databaser som är nödvändiga för att uppfylla operativa mål som anges i den operativa planen för gränskontroller, gränsbevakning och återvändande. Värdmedlemsstaten får även ge dem tillstånd att när det är nödvändigt göra sökningar i dess nationella databaser i samma syfte. Medlemsstaterna ska säkerställa att de bereder sådan tillgång till databaser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Enhetsmedlemmarna ska endast söka data som krävs för att de ska kunna utföra sina data och utöva sina befogenheter. Värdmedlemsstaten ska före utplaceringen av enhetsmedlemmarna underrätta byrån om vilka nationella och europeiska databaser som får användas för sökningar. Byrån ska göra denna information tillgänglig för alla medlemsstater som deltar i utplaceringen.

Vid tillämpning av denna förordning ska värdmedlemsstaten tillåta medlemmar i enheterna att göra sådana sökningar i europeiska databaser som är nödvändiga för att uppfylla operativa mål som anges i den operativa planen för gränskontroller, gränsbevakning och återvändande i enlighet med de rättsliga instrument som inrättar sådana databaser. Värdmedlemsstaten får även ge dem tillstånd att när det är nödvändigt göra sökningar i dess nationella databaser i samma syfte. Medlemsstaterna ska säkerställa att de bereder sådan tillgång till databaser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Enhetsmedlemmarna ska endast söka data som är strikt nödvändiga för att de ska kunna utföra sina uppgifter och utöva sina befogenheter. Värdmedlemsstaten ska före utplaceringen av enhetsmedlemmarna underrätta byrån om vilka nationella och europeiska databaser som får användas för sökningar. Byrån ska göra denna information tillgänglig för alla medlemsstater som deltar i utplaceringen.

Ändringsförslag    398

Förslag till förordning

Artikel 83 – punkt 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Värdmedlemsstaternas myndigheter ska vara registeransvariga för bearbetning av personuppgifter som samlas in eller behandlas av enhetsmedlemmarna medan de utför sina uppgifter och utövar sina befogenheter.

Ändringsförslag    399

Förslag till förordning

Artikel 85 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 94, när enhetsmedlemmar tjänstgör i en värdmedlemsstat ska den värdmedlemsstaten i enlighet med sin nationella rätt ansvara för all skada som orsakas av dem under insatserna.

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 94 samt artikel 96.-1 och 96.-1a, när enhetsmedlemmar tjänstgör i en värdmedlemsstat ska den värdmedlemsstaten i enlighet med sin nationella rätt ansvara för all skada som orsakas av dem under insatserna.

Ändringsförslag    400

Förslag till förordning

Artikel 86

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 94, ska enhetsmedlemmarna under gemensamma insatser, pilotprojekt, utplaceringar av stödenheter för migrationshantering, snabba gränsinsatser, återvändandeinsatser eller återvändandeinterventioner behandlas på samma sätt som värdmedlemsstatens tjänstemän i fråga om straffbara gärningar som eventuellt begås mot dem eller av dem.

Under gemensamma insatser, pilotprojekt, utplaceringar av stödenheter för migrationshantering, snabba gränsinsatser, återvändandeinsatser eller återvändandeinterventioner ska enhetsmedlemmarna, däribland byråns ordinarie personal, behandlas på samma sätt som värdmedlemsstatens tjänstemän i fråga om straffbara gärningar som eventuellt begås mot dem eller av dem.

Ändringsförslag    401

Förslag till förordning

Artikel 87 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska tillämpa [förordning (EG) nr 45/2001] när den behandlar personuppgifter.

1.  Byrån ska tillämpa förordning (EU) nr 2018/1725 när den behandlar personuppgifter.

Ändringsförslag    402

Förslag till förordning

Artikel 87 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Styrelsen ska vidta nödvändiga administrativa åtgärder för byråns tillämpning av [förordning (EG) nr 45/2001], däribland sådana som rör byråns dataskyddsombud.

2.  Styrelsen ska vidta nödvändiga genomförandeåtgärder för byråns tillämpning av förordning (EU) 2018/1725, samt genomförandeåtgärder som rör byråns dataskyddsombud, i synnerhet i syfte att göra det möjligt för honom eller henne att utföra sina uppgifter, skyldigheter och befogenheter.

Ändringsförslag    403

Förslag till förordning

Artikel 87 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Byrån får överföra personuppgifter till en myndighet i ett tredjeland eller till en internationell organisation i enlighet med bestämmelserna i [förordning (EG) nr 45/2001] i den mån en sådan överföring är nödvändig för att byrån ska kunna utföra sina uppgifter på området för återvändandeverksamhet. Om en medlemsstat i samband med anordnandet av återvändandeinsatser inte överför personuppgifterna för personer som är föremål för ett beslut om återvändande till transportören, får byrån också överföra sådana uppgifter på samma villkor. Vid tillämpning av [artikel 25.1 c] i [förordning (EG) nr 45/2001] ska [artikel 19] inte tillämpas på behandling av uppgifter vad gäller återvändande som utförs av byrån, så länge tredjelandsmedborgaren inte återbördats. Byrån får föreskriva interna regler om begränsningar av tillämpningen av rättigheter enligt [artiklarna 17 och 18] i [förordning (EG) nr 45/2011] från fall till fall, så länge utövandet av en sådan rätt skulle riskera att äventyra återvändandeförfarandet.

3.  Byrån får överföra personuppgifter till en myndighet i ett tredjeland eller till en internationell organisation i enlighet med bestämmelserna i [förordning (EG) nr 45/2001] i den mån en sådan överföring är nödvändig för att byrån ska kunna utföra sina uppgifter på området för återvändandeverksamhet. Om en medlemsstat i samband med anordnandet av återvändandeinsatser inte överför personuppgifterna för personer som är föremål för ett beslut om återvändande till transportören, får byrån också överföra sådana uppgifter på samma villkor. I enlighet med artikel 25.1 c i förordning (EU) 2018/1725 får byrån föreskriva interna regler om begränsningar av tillämpningen av rättigheter enligt artiklarna 17 och 18 i den förordningen från fall till fall, så länge utövandet av en sådan rätt skulle riskera att äventyra återvändandeförfarandet. Sådana begränsningar ska vara förenliga med det väsentliga innehållet i rätten till skydd av personuppgifter och rätten till privatliv och familjeliv, och vara nödvändiga och stå i proportion till det ändamål som eftersträvas, med hänsyn till riskerna för dessa rättigheter hos den berörda personen.

Ändringsförslag    404

Förslag till förordning

Artikel 87 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Härmed förbjuds allt sådant informationsutbyte som ger ett tredjeland information som skulle kunna användas för att identifiera personer eller grupper av personer vars begäran om internationellt skydd håller på att behandlas eller har behandlats eller personer eller grupper av personer som löper en allvarlig risk att utsättas för tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller någon annan kränkning av de grundläggande rättigheterna. Byrån ska inte avslöja att en person har lämnat in en ansökan om internationellt skydd till ett tredjeland.

Ändringsförslag    405

Förslag till förordning

Artikel 87 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Det ska vara förbjudet att föra vidare eller på annat sätt förmedla information som utbytts i enlighet med denna förordning till andra tredjeländer eller tredje parter.

Ändringsförslag    406

Förslag till förordning

Artikel 87a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 87a

 

Källor till personuppgifter och äganderätt till uppgifter

 

1.  Byrån får behandla personuppgifter som är relevanta för dess uppgifter enligt denna förordning från följande:

 

(a)  Medlemsstater.

 

(b)  Byråns personal.

 

(c)  Den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår.

 

(d)  Övriga unionsorgan, unionsbyråer och unionskontor, i synnerhet de som anges i artikel 69.1.

 

(e)  Tredjeländer eller internationella organisationer.

 

(f)  Öppna källor.

 

2.  Den part som tillhandahåller personuppgifterna behåller äganderätten till dessa uppgifter och ansvaret för uppgifternas riktighet. När personuppgifter tillhandahålls från de källor som avses i punkt 1 b, e och f ligger ansvaret hos byrån.

 

3.  Uppgifter från öppna källor ska bedömas av byrån i enlighet med följande principer:

 

(a)  Informationskällans tillförlitlighet ska bedömas med hjälp av följande källutvärderingskoder:

 

(A):  Det råder inget tvivel om källans äkthet, tillförlitlighet och kompetens, eller uppgifterna tillhandahålls av en källa som tidigare alltid har visat sig vara tillförlitlig.

 

(B):  De uppgifter som har mottagits från en källa har oftast visat sig vara tillförlitliga.

 

(C):  De uppgifter som har mottagits från en källa har oftast visat sig vara otillförlitliga.

 

(X):  Källans tillförlitlighet kan inte bedömas.

 

(b)  Uppgifternas riktighet ska bedömas med hjälp av följande uppgiftsutvärderingskoder:

 

(1):  Uppgifter vars riktighet inte betvivlas.

 

(2):  Uppgifter som källan känner till personligen men som den tjänsteman som vidarebefordrar uppgifterna inte känner till personligen.

 

(3):  Uppgifter som källan inte känner till personligen men som bekräftas av andra redan registrerade uppgifter.

 

(4):  Uppgifter som källan inte känner till personligen och som inte kan bekräftas.

Ändringsförslag    407

Förslag till förordning

Artikel 88 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån får endast behandla personuppgifter i följande syften:

1.  Byrån får endast behandla personuppgifter när det är strikt nödvändigt i följande syften:

Ändringsförslag    408

Förslag till förordning

Artikel 88 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  För att utföra sina uppgifter att organisera och samordna gemensamma insatser, pilotprojekt, snabba gränsinsatser och inom ramen för stödenheterna för migrationshantering i enlighet med artikel 47.

(a)  För att utföra sina uppgifter i samband med gemensamma insatser, pilotprojekt, snabba gränsinsatser och inom ramen för stödenheterna för migrationshantering enligt den här förordningen.

Ändringsförslag    409

Förslag till förordning

Artikel 88 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Underlätta informationsutbyte med medlemsstaterna, Easo, Europol eller Eurojust i enlighet med artikel 89.

(c)  Underlätta informationsutbyte med medlemsstaterna, [Europeiska unionens asylbyrå], Europol eller Eurojust i enlighet med artikel 89.

Ändringsförslag    410

Förslag till förordning

Artikel 88 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En medlemsstat eller en annan unionsbyrå som överför personuppgifter till byrån ska fastställa för vilket eller vilka ändamål dessa uppgifter ska behandlas i enlighet med punkt 1. Byrån får behandla sådana personuppgifter för annat ändamål, som också omfattas av punkt 1, endast om den som lämnat personuppgifterna samtyckt därtill.

2.  En medlemsstat eller en annan unionsbyrå som överför personuppgifter till byrån ska fastställa för vilket eller vilka ändamål dessa uppgifter ska behandlas i enlighet med punkt 1. Byrån får behandla sådana personuppgifter för annat ändamål, som också omfattas av punkt 1, endast om den som lämnat personuppgifterna samtyckt därtill och först efter att ha bedömt att det ändrade ändamålet för sådan behandling överensstämmer med dataskyddsprinciperna om nödvändighet och proportionalitet. Byrån ska föra register från en förenlighetsbedömning från fall till fall när personuppgifter behandlas enligt denna punkt.

Ändringsförslag    411

Förslag till förordning

Artikel 88 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  I vederbörligen motiverade fall kan byrån genom de genomförandeåtgärder som antagits i enlighet med artikel 87.2 ange begränsningar för när medlemsstater, unionsorgan, tredjeländer och internationella organisationer får använda information och personuppgifter som hämtats från öppna källor.

Ändringsförslag    412

Förslag till förordning

Artikel 89 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska endast behandla följande kategorier av personuppgifter som samlats in och överförts till den av medlemsstaterna, av dess personal eller av Easo, Europol eller Eurojust i samband med gemensamma insatser, pilotprojekt och snabba gränsinsatser, eller av stödenheter för migrationshantering:

1.  Byrån ska endast behandla följande kategorier av personuppgifter som samlats in och överförts till den av medlemsstaterna, av dess personal, av medlemmar i den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår eller av [Europeiska unionens asylbyrå], Europol eller Eurojust i samband med gemensamma insatser, pilotprojekt och snabba gränsinsatser, eller av stödenheter för migrationshantering:

Ändringsförslag    413

Förslag till förordning

Artikel 89 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Personuppgifter för personer som av medlemsstaternas behöriga myndigheter och av Easo, Europol eller Eurojust på rimliga grunder misstänks för att vara inblandade i gränsöverskridande brottslighet, såsom smuggling av migranter, människohandel eller terrorism.

(a)  Personuppgifter för personer som av medlemsstaternas behöriga myndigheter och av [Europeiska unionens asylbyrå], Europol eller Eurojust på rimliga grunder misstänks för att vara inblandade i gränsöverskridande brottslighet.

Ändringsförslag    414

Förslag till förordning

Artikel 89 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  När informationsutbyte med Easo, Europol eller Eurojust är nödvändigt för användning inom ramen för deras respektive uppdrag och i enlighet med artikel 69.

(a)  När informationsutbyte med [Europeiska unionens asylbyrå], Europol eller Eurojust är nödvändigt för användning inom ramen för deras respektive uppdrag och i enlighet med artikel 69.

Ändringsförslag    415

Förslag till förordning

Artikel 89 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  I särskilda fall, när byrån får kännedom om att personuppgifter som den behandlar under utförandet av sina uppgifter är absolut nödvändiga för de brottsbekämpande myndigheterna i syfte att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarlig brottslighet.

(e)  I särskilda fall, när byrån får kännedom om att överföring av personuppgifter som den behandlar under utförandet av sina uppgifter är absolut nödvändiga för de brottsbekämpande myndigheterna i syfte att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarlig brottslighet.

Ändringsförslag    416

Förslag till förordning

Artikel 89 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Personuppgifter ska raderas så snart de har överförts till Easo, Europol eller Eurojust eller till medlemsstaternas behöriga myndigheter eller så snart de har använts för utarbetandet av riskanalyser. Lagringstiden får under inga omständigheter överstiga 90 dagar efter den dag då uppgifterna samlades in. I resultaten av riskanalyser ska uppgifterna vara anonymiserade. Bestämmelserna i denna punkt ska inte tillämpas på uppgifter som behandlas i syfte att utföra återvändanderelaterade uppgifter.

3.  Personuppgifter ska raderas så snart de har överförts till [Europeiska unionens asylbyrå], Europol eller Eurojust eller till medlemsstaternas behöriga myndigheter eller så snart de har använts för utarbetandet av riskanalyser. Lagringstiden får under inga omständigheter överstiga 90 dagar efter den dag då uppgifterna samlades in. I resultaten av riskanalyser ska uppgifterna vara anonymiserade. Bestämmelserna i denna punkt ska inte tillämpas på uppgifter som behandlas i syfte att utföra återvändanderelaterade uppgifter.

Ändringsförslag    417

Förslag till förordning

Artikel 89 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Härmed förbjuds allt sådant informationsutbyte som ger ett tredjeland information som kan användas för att identifiera personer eller grupper av personer vars begäran om internationellt skydd håller på att behandlas eller personer eller grupper av personer som löper en allvarlig risk att utsättas för tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller någon annan kränkning av de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    418

Förslag till förordning

Artikel 90 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om den nationella situationsbilden kräver behandling av personuppgifter ska dessa uppgifter behandlas i enlighet med relevanta unionsbestämmelser och nationella bestämmelser om skydd av personuppgifter. Varje medlemsstat ska utse den myndighet som ska anses vara personuppgiftsansvarig i enlighet med artikel 4.7 i förordning (EU) 2016/679 och som ska ha det centrala ansvaret för den medlemsstatens behandling av uppgifter. Varje medlemsstat ska meddela kommissionen uppgifter om denna myndighet.

1.  Om den nationella situationsbilden kräver behandling av personuppgifter ska dessa uppgifter behandlas i enlighet med relevanta unionsbestämmelser och nationella bestämmelser om skydd av personuppgifter. Varje medlemsstat ska utse den myndighet som ska anses vara personuppgiftsansvarig i enlighet med artikel 4.7 i förordning (EU) 2016/679 och som ska ha det centrala ansvaret för den medlemsstatens behandling av personuppgifter. Varje medlemsstat ska meddela kommissionen uppgifter om denna myndighet.

Ändringsförslag    419

Förslag till förordning

Artikel 90 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Identifieringsnummer för fartyg och luftfartyg är de enda personuppgifter som kan behandlas i den europeiska situationsbilden och i de specifika situationsbilderna.

2.  Identifieringsnummer för fartyg och luftfartyg är de enda personuppgifter som får behandlas i den europeiska situationsbilden och i de specifika situationsbilderna.

Ändringsförslag    420

Förslag till förordning

Artikel 90 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Utbyte av personuppgifter med tredjeländer inom ramverket för Eurosur ska begränsas till vad som är strikt nödvändigt för tillämpningen av denna förordning. Utbytet ska ske i enlighet med förordning (EU) 2016/679 och relevanta nationella bestämmelser om skydd av personuppgifter.

3.  Utbyte av personuppgifter med tredjeländer inom ramverket för Eurosur ska begränsas till vad som är strikt nödvändigt för tillämpningen av denna förordning. Utbytet ska ske i enlighet med förordning (EU) 2016/679 eller direktiv (EU) 2016/680 efter vad som är tillämpligt, och relevanta nationella bestämmelser om skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag    421

Förslag till förordning

Artikel 90 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Härmed förbjuds allt sådant informationsutbyte enligt artiklarna 73.2, 74.3 och 75.3 som ger ett tredjeland information som kan användas för att identifiera personer eller grupper av personer vars begäran om internationellt skydd håller på att behandlas eller personer eller grupper av personer som löper en allvarlig risk att utsättas för tortyr eller andra former av omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller någon annan kränkning av de grundläggande rättigheterna.

4.  Härmed förbjuds allt sådant informationsutbyte som ger ett tredjeland information som kan användas för att identifiera personer eller grupper av personer vars begäran om internationellt skydd håller på att behandlas eller personer eller grupper av personer som löper en allvarlig risk att utsättas för tortyr eller andra former av omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller någon annan kränkning av de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    422

Förslag till förordning

Artikel 90 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Medlemsstaterna ska föra loggar över alla utbyten av information och personuppgifter i syfte att övervaka att uppgiftsbehandlingen sker på ett lagligt sätt och säkerställa efterlevnaden av denna förordning. Loggarna ska i synnerhet visa datum, tredjelandets namn och den typ av information som delats.

Ändringsförslag    423

Förslag till förordning

Artikel 90 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Det ska vara förbjudet att föra vidare eller på annat sätt förmedla information som utbytts i enlighet med artiklarna 73.2, 74.3 och 75.3 till andra tredjeländer eller tredje parter.

5.  Medlemsstaterna och byrån ska säkerställa att information som överförts till eller röjts för tredjeländer i enlighet med artiklarna 73.2, 74.3 och 75.3 inte förs vidare till andra tredjeländer eller andra tredje parter. Bestämmelser om detta ska ingå i alla avtal eller arrangemang som ingås med ett tredjeland om utbyte av information.

Ändringsförslag    424

Förslag till förordning

Artikel 91 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Säkerhetsbestämmelserna ska antas av styrelsen efter kommissionens godkännande.

2.  Säkerhetsbestämmelserna ska antas av styrelsen.

Ändringsförslag    425

Förslag till förordning

Artikel 91 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Klassificering ska inte utesluta att information görs tillgänglig för Europaparlamentet. Överföring och hantering av uppgifter och handlingar som överförs till Europaparlamentet i enlighet med denna förordning ska godkännas av kommissionen.

3.  Klassificering ska inte utesluta att information görs tillgänglig för Europaparlamentet. Överföring och hantering av uppgifter och handlingar som överförs till Europaparlamentet i enlighet med denna förordning ska ske i överensstämmelse med de regler om överföring och hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som är tillämpliga mellan Europaparlamentet och kommissionen.

Ändringsförslag    426

Förslag till förordning

Artikel 94 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Styrelsen får bevilja en månatlig differentierad betalning till byråns ordinarie personal. Denna differentierade betalning ska beräknas som en procentsats av lönen för varje berörd anställd. Procentsatsen får inte överstiga skillnaden mellan 100 % och den korrigeringskoefficient som är tillämplig på anställningsorten och ska regelbundet ses över. Innan denna förmån beviljas ska vederbörlig hänsyn tas till den totala ersättning som de enskilda anställda erhåller, inbegripet ersättning för kostnader i samband med tjänsteresor.

Styrelsen får bevilja en månatlig differentierad betalning till byråns ordinarie personal när svårigheter med att uppfylla byråns uppdrag och uppgifter enligt denna förordning uppstår. Denna differentierade betalning ska beräknas som en procentsats av lönen för varje berörd anställd. Procentsatsen får inte överstiga skillnaden mellan 100 % och den korrigeringskoefficient som är tillämplig på anställningsorten och ska regelbundet ses över.

Ändringsförslag    427

Förslag till förordning

Artikel 96 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Byrån ska vara ansvarig för all verksamhet som den bedriver i enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag    428

Förslag till förordning

Artikel 96 – punkt -1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1a.  När byråns ordinarie personal utför de uppgifter som anges i bilaga II ska byrån ansvara för all skada som detta kan orsaka.

Ändringsförslag    429

Förslag till förordning

Artikel 96a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 96a

 

Talan vid Europeiska unionens domstol

 

1.  Talan får väckas vid Europeiska unionens domstol i enlighet med artikel 263 i EUF-fördraget för att bestrida lagligheten av byråns åtgärder.

 

2.  Medlemsstaterna, unionens institutioner samt fysiska och juridiska personer får väcka talan vid Europeiska unionens domstol mot byråns åtgärder i enlighet med artikel 263 i EUF-fördraget.

 

3.  Om byrån är skyldig att vidta åtgärder men underlåter att göra detta, får passivitetstalan väckas vid Europeiska unionens domstol i enlighet med artikel 265 i EUF-fördraget.

 

4.  Byrån ska vidta de åtgärder som krävs för att följa avgöranden från Europeiska unionens domstol.

Ändringsförslag    430

Förslag till förordning

Artikel 97 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Ett rådgivande forum.

utgår

Ändringsförslag    431

Förslag till förordning

Artikel 97 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Ett ombud för grundläggande rättigheter.

utgår

Ändringsförslag    432

Förslag till förordning

Artikel 97 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Utanför förvaltnings- och styrningsstrukturen ska följande funktioner fungera på ett oberoende sätt:

 

(a)  Ett rådgivande forum.

 

(b)  Ett ombud för grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag    433

Förslag till förordning

Artikel 98 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Utnämna den verkställande direktören på förslag från kommissionen i enlighet med artikel 105.

utgår

Ändringsförslag    434

Förslag till förordning

Artikel 98 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Utnämna de vice verkställande direktörerna på förslag från kommissionen i enlighet med artikel 105.

(b)  Utnämna de vice verkställande direktörerna på förslag från den verkställande direktören i enlighet med artikel 105.

Ändringsförslag    435

Förslag till förordning

Artikel 98 – punkt 2 – stycke 1 – led bb

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(bb)  Efter förhandsgodkännande från kommissionen anta byråns säkerhetsbestämmelser om skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter och känsliga icke-säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som avses i artikel 91.

(bb)  Anta byråns säkerhetsbestämmelser om skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter och känsliga icke-säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som avses i artikel 91.

Ändringsförslag    436

Förslag till förordning

Artikel 98 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Styrelsen får ge råd till den verkställande direktören i alla frågor som hänför sig till utvecklingen av den operativa förvaltningen av de yttre gränserna och återvändande, däribland forskningsrelaterad verksamhet.

4.  Styrelsen får ge råd till den verkställande direktören i alla frågor som hänför sig till utvecklingen av den operativa förvaltningen av de yttre gränserna, återvändande och utbildning, däribland forskningsrelaterad verksamhet.

Ändringsförslag    437

Förslag till förordning

Artikel 99 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utan att det hindrar tillämpningen av punkt 3 ska styrelsen bestå av en företrädare för varje medlemsstat och två företrädare för kommissionen, alla med rösträtt. Varje medlemsstat ska därför utse en ledamot till styrelsen samt en suppleant som ska företräda ledamoten i dennes frånvaro. Kommissionen ska utse två ledamöter och deras suppleanter. Mandatperioden ska vara fyra år. Mandatperioden ska kunna förlängas.

1.  Utan att det hindrar tillämpningen av punkt 3 ska styrelsen bestå av en företrädare för varje medlemsstat, två företrädare för kommissionen och en företrädare för Europaparlamentet, alla med rösträtt. Varje medlemsstat ska därför utse en ledamot till styrelsen samt en suppleant som ska företräda ledamoten i dennes frånvaro. Kommissionen ska utse två ledamöter och deras suppleanter. Europaparlamentet ska utse en ledamot av Europaparlamentet från det ansvariga utskottet och en annan ledamot av Europaparlamentet till dennes suppleant. Mandatperioden ska vara fyra år. Mandatperioden ska kunna förlängas.

Ändringsförslag    438

Förslag till förordning

Artikel 100 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Styrelsen ska senast den 30 november varje år anta ett programdokument med bland annat byråns fleråriga programplanering och dess årliga arbetsprogram för påföljande år, baserat på ett förslag från den verkställande direktören som godkänts av styrelsen. Det slutliga programdokumentet ska antas efter ett positivt yttrande från kommissionen när det gäller den fleråriga programplaneringen, efter att ha hört Europaparlamentet. Om byrån beslutar att inte beakta delar av kommissionens yttrande ska den lämna en utförlig motivering. Styrelsen ska vidarebefordra detta dokument till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

1.  Styrelsen ska senast den 30 november varje år, och med beaktande av rekommendationerna från den interinstitutionella arbetsgruppen om byråernas resurser, anta ett programdokument med bland annat byråns fleråriga programplanering och dess årliga arbetsprogram för påföljande år, baserat på ett förslag från den verkställande direktören som godkänts av styrelsen. Det slutliga programdokumentet ska antas efter ett positivt yttrande från kommissionen när det gäller den fleråriga programplaneringen, efter att ha hört Europaparlamentet. Om byrån beslutar att inte beakta delar av kommissionens eller Europaparlamentets yttrande ska den lämna en utförlig motivering. Styrelsen ska vidarebefordra detta dokument till Europaparlamentet, rådet och kommissionen utan dröjsmål.

Ändringsförslag    439

Förslag till förordning

Artikel 100 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den fleråriga programplaneringen ska fastställa övergripande strategisk planering på medellång och lång sikt med mål, förväntade resultat, resultatindikatorer och resursplanering, däribland flerårig budget, personalbehov och utvecklingen av byråns egen kapacitet. Den fleråriga programplaneringen ska fastställa de strategiska områden som kräver insatser och förklara vad som behöver göras för att nå målen. Den ska innehålla en strategi för förbindelserna med tredjeländer och internationella organisationer samt åtgärder kopplade till denna strategi.

3.  Den fleråriga programplaneringen ska fastställa övergripande strategisk planering på medellång och lång sikt med mål, förväntade resultat, resultatindikatorer och resursplanering, däribland flerårig budget, personalbehov och utvecklingen av byråns egen kapacitet. Den fleråriga programplaneringen ska fastställa de strategiska områden som kräver insatser och förklara vad som behöver göras för att nå målen. Den ska innehålla en strategi för övervakningen av och respekten för grundläggande rättigheter och för förbindelserna med tredjeländer och internationella organisationer samt åtgärder kopplade till dessa strategier.

Ändringsförslag    440

Förslag till förordning

Artikel 102 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Företrädare för Europeiska unionens asylbyrå och Europol ska inbjudas att delta i styrelsens sammanträden. Styrelsen får också bjuda in en företrädare för relevanta unionsinstitutioner, -organ och -byråer.

6.  Företrädare för Europeiska unionens asylbyrå, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och Europol ska inbjudas att delta i styrelsens sammanträden. Styrelsen får också bjuda in en företrädare för övriga relevanta unionsinstitutioner, -organ och -byråer.

Ändringsförslag    441

Förslag till förordning

Artikel 104 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Europaparlamentet eller rådet får uppmana den verkställande direktören att rapportera om utförandet av hans eller hennes arbetsuppgifter. Detta inbegriper rapportering om genomförandet och övervakningen av strategin för grundläggande rättigheter, byråns årliga verksamhetsrapport för närmast föregående år, arbetsprogrammet för påföljande år och byråns fleråriga programplanering eller andra frågor som rör byråns verksamhet. Den verkställande direktören ska även göra ett uttalande inför Europaparlamentet när så begärs och regelbundet rapportera till denna institution.

2.  Europaparlamentet eller rådet får uppmana den verkställande direktören att rapportera om utförandet av hans eller hennes arbetsuppgifter. Detta inbegriper rapportering om byråns verksamhet, genomförandet och övervakningen av strategin för grundläggande rättigheter, byråns årliga verksamhetsrapport för närmast föregående år, arbetsprogrammet för påföljande år och byråns fleråriga programplanering eller andra frågor som rör byråns verksamhet. Den verkställande direktören ska även göra ett uttalande inför Europaparlamentet när så begärs och skriftligen besvara alla frågor som ställs av ledamöter av Europaparlamentet inom 15 kalenderdagar. Den verkställande direktören ska regelbundet rapportera till lämpliga organ och utskott i Europaparlamentet. Utom när särskilda tidsfrister redan föreskrivs i denna förordning ska den verkställande direktören säkerställa att rapporter översänds till Europaparlamentet inom sex månader efter rapporteringsperiodens slut, såvida inte en försening vederbörligen motiveras skriftligen till lämpliga organ och utskott i Europaparlamentet.

Ändringsförslag    442

Förslag till förordning

Artikel 105 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska föreslå minst tre kandidater till tjänsten som verkställande direktör och till var och en av tjänsterna som vice verkställande direktör på grundval av en förteckning som upprättats efter det att tjänsten har utannonserats i Europeiska unionens officiella tidning samt, om det är lämpligt, i annan press eller på webbplatser.

1.  Europaparlamentet och rådet ska gemensamt utnämna den verkställande direktören på grundval av en förteckning som upprättats av kommissionen efter det att tjänsten har utannonserats i Europeiska unionens officiella tidning samt, om det är lämpligt, i annan press eller på webbplatser.

Ändringsförslag    443

Förslag till förordning

Artikel 105 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den verkställande direktören ska utnämnas av styrelsen på grundval av meriter och dokumenterad förvaltnings- och ledningskompetens på hög nivå, inklusive relevant yrkeserfarenhet i chefsställning inom området förvaltning av de yttre gränserna och återvändande, på det förslag från kommissionen som avses i punkt 1. De kandidater som kommissionen föreslår ska före utnämningen bli ombedda att göra ett uttalande inför det eller de ansvariga utskotten i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna.

Den verkställande direktören ska väljas på grundval av meriter, oberoende och dokumenterad förvaltnings- och ledningskompetens på hög nivå, inklusive relevant yrkeserfarenhet i chefsställning inom området förvaltning av de yttre gränserna och återvändande och efter att ha visat en djup kunskap om byråns roll och verksamhet, på det förslag från kommissionen som avses i punkt 1. De kandidater som kommissionen föreslår ska före utnämningen bli ombedda att göra ett uttalande inför det eller de ansvariga utskotten i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna.

Ändringsförslag    444

Förslag till förordning

Artikel 105 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Efter ett sådant uttalande ska Europaparlamentet anta ett yttrande med synpunkter där det kan ange en preferenskandidat.

utgår

Ändringsförslag    445

Förslag till förordning

Artikel 105 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Styrelsen ska utnämna den verkställande direktören med beaktande av dessa synpunkter. Styrelsen ska fatta sitt beslut med två tredjedels majoritet av alla röstberättigade ledamöter.

utgår

Ändringsförslag    446

Förslag till förordning

Artikel 105 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om styrelsen beslutar att utnämna en annan kandidat än den som Europaparlamentet angett som sin preferenskandidat, ska styrelsen skriftligen meddela Europaparlamentet och rådet om på vilket sätt Europaparlamentets yttrande beaktades.

utgår

Ändringsförslag    447

Förslag till förordning

Artikel 105 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Befogenheten att avsätta den verkställande direktören ska ligga hos styrelsen, på kommissionens förslag.

Befogenheten att avsätta den verkställande direktören och de vice verkställande direktörerna ska ligga hos Europaparlamentet och rådet, på kommissionens förslag. Europaparlamentet eller rådet får begära att kommissionen lägger fram ett sådant förslag.

Ändringsförslag    448

Förslag till förordning

Artikel 105 – punkt 2 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Den avgående verkställande direktören eller de biträdande verkställande direktörerna ska sitta kvar till dess att Europaparlamentet och rådet utnämner dennes eller deras ersättare. Om han eller hon avsätts eller om han eller hon inte längre uppfyller de villkor som krävs för att utföra sina åtaganden, ska han eller hon omedelbart avgå. Styrelsen ska utse en tillförordnad verkställande direktör eller en biträdande verkställande direktör fram till dess att en ny verkställande direktör eller en biträdande verkställande direktör har utnämnts i enlighet med punkterna 1 eller 4.

Ändringsförslag    449

Förslag till förordning

Artikel 105 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De vice verkställande direktörerna ska utnämnas av styrelsen på de förslag av kommissionen som avses i punkt 1, efter samråd med den verkställande direktören, på grundval av meriter och lämplig förvaltnings- och ledningskompetens, inbegripet relevant yrkeserfarenhet av förvaltning av de yttre gränserna och återvändande. Styrelsen ska fatta sitt beslut med två tredjedels majoritet av alla röstberättigade ledamöter.

De vice verkställande direktörerna ska utnämnas av styrelsen på förslag av den verkställande direktören. De vice verkställande direktörerna ska utnämnas på grundval av meriter och lämplig förvaltnings- och ledningskompetens, inbegripet relevant yrkeserfarenhet av förvaltning av de yttre gränserna och återvändande och efter att ha visat en djup kunskap om byråns roll och verksamhet. Den verkställande direktören ska föreslå minst tre kandidater till varje tjänst som vice verkställande direktör. Styrelsen ska fatta sitt beslut med två tredjedels majoritet av alla röstberättigade ledamöter. De avgående vice verkställande direktörerna ska sitta kvar tills styrelsen utnämner deras ersättare i enlighet med denna punkt.

Ändringsförslag    450

Förslag till förordning

Artikel 105 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Styrelsen ska också ha befogenhet att avsätta de vice verkställande direktörerna i enlighet med det förfarande som anges i första stycket.

Europaparlamentet och rådet ska också ha befogenhet att avsätta de vice verkställande direktörerna i enlighet med det förfarande som anges i punkt 2.

Ändringsförslag    451

Förslag till förordning

Artikel 105 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Den verkställande direktörens mandatperiod ska vara fem år. Vid periodens utgång ska kommissionen göra en utvärdering där hänsyn tas till en bedömning av den verkställande direktörens arbetsinsats och byråns framtida uppgifter och utmaningar.

5.  Den verkställande direktörens mandatperiod ska vara fem år. Vid periodens utgång ska kommissionen göra en utvärdering där hänsyn tas till en bedömning av den verkställande direktörens arbetsinsats och byråns framtida uppgifter och utmaningar. Europaparlamentet och rådet får gemensamt förlänga den verkställande direktörens mandatperiod en gång med ytterligare fem år.

Ändringsförslag    452

Förslag till förordning

Artikel 105 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Styrelsen får på förslag av kommissionen, med beaktande av den utvärdering som avses i punkt 5, förlänga den verkställande direktörens mandatperiod en gång, med ytterligare en period på högst fem år.

utgår

Ändringsförslag    453

Förslag till förordning

Artikel 105 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  De vice verkställande direktörernas mandatperiod ska vara fem år. Styrelsen kan förlänga mandatperioden en gång, med ytterligare en period på högst fem år.

7.  De vice verkställande direktörernas mandatperiod ska vara fem år. Styrelsen kan förlänga mandatperioden en gång, på förslag av den verkställande direktören, med ytterligare en period på högst fem år.

Ändringsförslag    454

Förslag till förordning

Artikel 106 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska inrätta ett rådgivande forum för att bistå den verkställande direktören och styrelsen med oberoende rådgivning i frågor om grundläggande rättigheter.

1.  Byrån ska inrätta ett rådgivande forum för att bistå den med oberoende rådgivning i frågor om grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag    455

Förslag till förordning

Artikel 106 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Byrån ska bjuda in Easo, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, Förenta nationernas höge flyktingkommissarie och andra relevanta organisationer att delta i det rådgivande forumet. På förslag av den verkställande direktören ska styrelsen besluta om det rådgivande forumets sammansättning samt om formerna för överföring av information till det rådgivande forumet. Det rådgivande forumet ska, efter samråd med styrelsen och den verkställande direktören, fastställa sina arbetsmetoder och sitt arbetsprogram.

2.  Byrån ska bjuda in [Europeiska unionens asylbyrå], Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, Förenta nationernas höge flyktingkommissarie och andra relevanta organisationer att delta i det rådgivande forumet. På förslag av ombudet för grundläggande rättigheter ska styrelsen besluta om det rådgivande forumets sammansättning samt om formerna för överföring av information till det rådgivande forumet. Det rådgivande forumet ska, efter samråd med styrelsen och den verkställande direktören, fastställa sina arbetsmetoder och sitt arbetsprogram.

Ändringsförslag    456

Förslag till förordning

Artikel 106 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Samråd ska ske med det rådgivande forumet om vidareutvecklingen och genomförandet av strategin för grundläggande rättigheter, om inrättandet av systemet för klagomål samt om uppförandekoder och gemensamma läroplaner.

3.  Samråd ska ske med det rådgivande forumet om vidareutvecklingen och genomförandet av strategin för grundläggande rättigheter, om systemet för klagomål samt om uppförandekoder, om samarbetsavtal eller andra projekt i samarbete med tredjeländer, om operativa planer och gemensamma läroplaner, samt om fastställandet av de kriterier som avses i artikel 12 och artikel 24. Byrån ska underrätta det rådgivande forumet om huruvida och hur den har genomfört rapporterna och rekommendationerna från det rådgivande forumet.

Ändringsförslag    457

Förslag till förordning

Artikel 106 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Utan att det påverkar de uppgifter som ombudet för grundläggande rättigheter har ska det rådgivande forumet ha faktisk tillgång till all information om respekten för de grundläggande rättigheterna, bl.a. genom att avlägga besök på platsen för gemensamma insatser eller snabba gränsinsatser om värdmedlemsstaten lämnar sitt samtycke, och besök i hotspot-områden eller kontrollerade centrum samt på platsen för återvändandeinsatser och återvändandeinterventioner.

5.  Utan att det påverkar de uppgifter som ombudet för grundläggande rättigheter har ska det rådgivande forumet ha faktisk tillgång till all information om respekten för de grundläggande rättigheterna, i god tid och på ett effektivt sätt, bl.a. genom att avlägga besök på platsen för gemensamma insatser eller snabba gränsinsatser om värdmedlemsstaten lämnar sitt samtycke, besök i hotspot-områden och på platsen för återvändandeinsatser och återvändandeinterventioner, även i tredjeländer. Om värdmedlemsstaten i undantagsfall inte godtar ett besök av det rådgivande forumet på platsen för en gemensam insats eller en snabb gränsinsats som genomförs på dess territorium ska värdmedlemsstaten i en skrivelse till den verkställande direktören och styrelsen ange vederbörligen motiverade skäl till detta.

 

Det rådgivande forumet ska bistås av ett sekretariat med tillräckliga ekonomiska och mänskliga resurser för att bistå forumet i dess uppgifter.

Ändringsförslag    458

Förslag till förordning

Artikel 107 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Styrelsen ska utse ett ombud för grundläggande rättigheter. Han eller hon ska ha till uppgift att bidra till byråns strategi för grundläggande rättigheter, övervaka dess efterlevnad av grundläggande rättigheter och främja respekten för grundläggande rättigheter inom byrån. Ombudet för grundläggande rättigheter ska ha nödvändig kompetens och erfarenhet på området grundläggande rättigheter.

1.  Styrelsen ska utse ett ombud för grundläggande rättigheter, på grundval av en förteckning över tre kandidater som rekommenderats av det rådgivande forumet. Han eller hon ska ha till uppgift att bidra till byråns strategi för grundläggande rättigheter, övervaka dess efterlevnad av grundläggande rättigheter och främja respekten för grundläggande rättigheter inom byrån. Ombudet för grundläggande rättigheter ska ha nödvändig kompetens samt sakkunskap och yrkeserfarenhet på området grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag    459

Förslag till förordning

Artikel 107 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Ombudet för grundläggande rättigheter ska ha befogenhet att bedriva utredningar av byråns samtliga verksamhet för att kontrollera respekten för grundläggande rättigheter. Han eller hon ska utan dröjsmål ge råd till byrån genom att utfärda formella yttranden före varje insats av byrån enligt denna förordning och genom att utfärda rekommendationer för att förbättra byråns strategi för grundläggande rättigheter, vilket kräver hans eller hennes godkännande, samt genom att fastställa villkoren för efterlevnad av grundläggande rättigheter samt främja respekten för de grundläggande rättigheterna. Ombudet för grundläggande rättigheter ska också ansvara för att systemet för klagomål utvecklas och tillämpas ytterligare.

Ändringsförslag    460

Förslag till förordning

Artikel 107 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Ombudet för grundläggande rättigheter ska vara oberoende vid fullgörandet av sina uppgifter. Han eller hon ska rapportera direkt till styrelsen och samarbeta med det rådgivande forumet. Ombudet för grundläggande rättigheter ska rapportera på detta sätt regelbundet och därigenom bidra till systemet för övervakning av de grundläggande rättigheterna.

2.  Särskilda regler som gäller för ombudet för grundläggande rättigheter ska fastställas av byrån i samråd med det rådgivandet forumet och ombudet för grundläggande rättigheter för att garantera att ombudet för grundläggande rättigheter är oberoende vid fullgörandet av sina uppgifter. Han eller hon ska rapportera direkt till styrelsen och det rådgivande forumet. Ombudet för grundläggande rättigheter ska offentliggöra en årsrapport om sin verksamhet och om respekten för de grundläggande rättigheterna i byråns hela verksamhet. Sådana rapporter ska innehålla information om systemet för klagomål och genomförandet av strategin för grundläggande rättigheter. Styrelsen ska säkerställa att åtgärder vidtas när det gäller rekommendationerna från ombudet för grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag    461

Förslag till förordning

Artikel 107 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Ombudet för grundläggande rättigheter ska ha fullständig administrativ självständighet och vara fullständigt oberoende i utförandet av sina uppgifter. Han eller hon får inte ta emot instruktioner eller acceptera några begränsningar när det gäller utövandet av de uppdrag som han eller hon fått genom att ha utsetts i enlighet med denna förordning. Ombudet för grundläggande rättigheter ska ha tillräckliga resurser och personal till sitt förfogande för vad som krävs för att fullfölja sina uppgifter och som motsvarar byråns uppdrag och storlek. Personal som placeras hos ombudet för grundläggande rättigheter ska rapportera till honom eller henne. Om byrån tilldelas ordinarie eller extra personal ska även ombudet för grundläggande rättigheter få tillgång till mer personal i proportion till denna tilldelning.

Ändringsförslag    462

Förslag till förordning

Artikel 107 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Ombudet för grundläggande rättigheter ska bistås av ett biträdande ombud för grundläggande rättigheter. Styrelsen ska utse ett biträdande ombud för grundläggande rättigheter från en förteckning över minst tre kandidater som lagts fram av ombudet för grundläggande rättigheter. Det biträdande ombudet för grundläggande rättigheter ska ha nödvändig kompetens och erfarenhet på området grundläggande rättigheter. Om ombudet för grundläggande rättigheter är frånvarande eller har förhinder ska han eller hon ersättas av biträdande ombudet för grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag    463

Förslag till förordning

Artikel 107 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Ombudet för grundläggande rättigheter ska höras om den operativa plan som utarbetas i enlighet med artiklarna 39, 43, 54.4 och 75.3. Han eller hon ska ha tillgång till all information om respekten för de grundläggande rättigheterna i hela byråns verksamhet.

3.  Ombudet för grundläggande rättigheter ska höras om den operativa plan som utarbetas i enlighet med artiklarna 39, 40, 41, 43, 51, 54 och 75 samt om pilotprojekt och projekt för tekniskt bistånd i tredjeländer. Han eller hon ska ha tillgång till all information om respekten för de grundläggande rättigheterna i hela byråns verksamhet, däribland genom att utföra besök på plats vid alla gemensamma insatser, snabba gränsinsatser, pilotprojekt, stödenheter för migrationshantering, återvändandeinsatser eller återvändandeinterventioner, däribland i tredjeländer.

Ändringsförslag    464

Förslag till förordning

Artikel 108 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I samarbete med ombudet för grundläggande rättigheter ska byrån vidta de åtgärder som krävs för att i enlighet med denna artikel inrätta ett system för klagomål i syfte att övervaka och säkerställa respekten för de grundläggande rättigheterna inom all verksamhet vid byrån.

1.  I samarbete med ombudet för grundläggande rättigheter ska byrån vidta de åtgärder som krävs för att i enlighet med denna artikel inrätta och vidareutveckla ett oberoende och effektivt system för klagomål i syfte att övervaka och säkerställa respekten för de grundläggande rättigheterna inom all verksamhet vid byrån.

Ändringsförslag    465

Förslag till förordning

Artikel 108 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den som direkt påverkas av personalens agerande i samband med en gemensam insats, ett pilotprojekt, en snabb gränsinsats, en utplacering av en stödenhet för migrationshantering, en gemensam återvändandeinsats eller en återvändandeintervention, och som anser att de egna grundläggande rättigheterna kränkts på grund av detta agerande, eller den som representerar en sådan person, får lämna in ett skriftligt klagomål till byrån.

2.  Den som direkt påverkas av personalens agerande eller försummelser i samband med en gemensam insats, ett pilotprojekt, en snabb gränsinsats, en utplacering av en stödenhet för migrationshantering, en gemensam återvändandeinsats, en återvändandeintervention eller någon annan av byråns operativa åtgärder, och som anser att de egna grundläggande rättigheterna kränkts på grund av detta agerande eller dessa försummelser, eller den som representerar en sådan person, får lämna in ett skriftligt klagomål till byrån.

Ändringsförslag    466

Förslag till förordning

Artikel 108 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Endast motiverade klagomål som avser konkreta kränkningar av de grundläggande rättigheterna kan tas upp till prövning.

3.  Endast klagomål som är motiverade och som avser konkreta kränkningar av de grundläggande rättigheterna kan tas upp till prövning. Klagomål som är ogrundade, försåtliga, av okynneskaraktär, förargelseväckande, hypotetiska eller oidentifierbara ska uteslutas från systemet för klagomål.

Ändringsförslag    467

Förslag till förordning

Artikel 108 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Ombudet för grundläggande rättigheter ansvarar för handläggningen av klagomål som byrån mottagit i enlighet med rätten till god förvaltning. Ombudet för grundläggande rättigheter ska i detta syfte bedöma om klagomålet kan tas upp till prövning, registrera klagomål som kan tas upp till prövning, vidarebefordra alla registrerade klagomål till den verkställande direktören, vidarebefordra klagomål som avser enhetsmedlemmar till hemmedlemsstaten, underrätta medlemsstatens behöriga myndighet eller behöriga organ för de grundläggande rättigheterna, samt registrera och säkerställa byråns eller medlemsstatens uppföljning.

4.  Ombudet för grundläggande rättigheter ansvarar för handläggningen av klagomål som byrån mottagit i enlighet med rätten till god förvaltning. Ombudet för grundläggande rättigheter ska i detta syfte bedöma om klagomålet kan tas upp till prövning, registrera klagomål som kan tas upp till prövning, vidarebefordra alla registrerade klagomål till den verkställande direktören och klagomål som avser enhetsmedlemmar till hemmedlemsstaten, däribland medlemsstatens behöriga myndighet eller behöriga organ för de grundläggande rättigheterna för vidare åtgärder i enlighet med deras uppdrag, inom en angiven tid. Ombudet för grundläggande rättigheter ska också registrera och säkerställa byråns eller den medlemsstatens uppföljning.

Ändringsförslag    468

Förslag till förordning

Artikel 108 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I enlighet med rätten till god förvaltning ska den klagande, om klagomålet kan tas upp till prövning, underrättas om att klagomålet registrerats, att en bedömning inletts och att ett svar kan väntas så snart det finns tillgängligt. Om ett klagomål vidarebefordras till nationella myndigheter eller organ ska klaganden få deras kontaktuppgifter. Om klagomålet inte kan tas upp till prövning ska klaganden underrättas om skälen till detta och, om möjligt, om andra sätt att hantera frågan.

I enlighet med rätten till god förvaltning ska den klagande, om klagomålet kan tas upp till prövning, underrättas om att klagomålet registrerats, att en bedömning inletts och att ett svar kan väntas så snart det finns tillgängligt. Om ett klagomål vidarebefordras till nationella myndigheter eller organ ska klaganden få deras kontaktuppgifter. Om klagomålet förklaras otillåtligt ska klaganden underrättas om skälen till detta och, om möjligt, om andra sätt att hantera frågan. Klagande ska beviljas möjligheten att till Europeiska ombudsmannen överklaga ett beslut som förklarar klagomålet för otillåtligt.

Ändringsförslag    469

Förslag till förordning

Artikel 108 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje beslut ska meddelas i skriftlig form och åtföljas av en motivering.

Varje beslut ska meddelas i skriftlig form och åtföljas av en motivering. Ombudet för grundläggande rättigheter ska öppna ärendet på nytt om klaganden inkommer med ny bevisning ifall ärendet har förklarats otillåtligt.

Ändringsförslag    470

Förslag till förordning

Artikel 108 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När ett registrerat klagomål avser personal vid byrån ska den verkställande direktören säkerställa lämplig uppföljning i samråd med ombudet för grundläggande rättigheter, däribland disciplinära åtgärder vid behov. Den verkställande direktören ska inom en fastställd tidsram rapportera till ombudet för grundläggande rättigheter om resultaten och den uppföljning byrån gör till följd av ett klagomål, däribland disciplinära åtgärder vid behov.

När ett registrerat klagomål avser personal vid byrån ska ombudet för grundläggande rättigheter säkerställa lämplig uppföljning, däribland att rekommendera disciplinära åtgärder till den verkställande direktören och hänvisa till civil- eller straffrättsliga förfaranden vid behov i enlighet med denna förordning och nationell lagstiftning. Den verkställande direktören ska rapportera till ombudet för grundläggande rättigheter om genomförandet av disciplinära åtgärder inom en fastställd tidsram och, om nödvändigt, därefter med jämna mellanrum. Om den verkställande direktören väljer att inte följa rekommendationerna ska denne utan dröjsmål ange orsakerna till detta. Vid civil- eller straffrättsliga förfaranden ska den berörda medlemsstaten rapportera till ombudet för grundläggande rättigheter om resultaten och den uppföljning byrån gör till följd av ett klagomål, inom en fastställd tidsram, och vid behov därefter med jämna mellanrum. Om den berörda medlemsstaten inte rapporterar ska byrån skicka ett varningsbrev med en påminnelse om möjliga åtgärder som byrån kan vidta om ingen uppföljning tas emot som svar på brevet.

Ändringsförslag    471

Förslag till förordning

Artikel 108 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om ett klagomål rör dataskyddsfrågor ska den verkställande direktören involvera byråns dataskyddsombud. Ombudet för grundläggande rättigheter och dataskyddsombudet ska skriftligen upprätta ett samförståndsavtal som anger deras arbetsfördelning och samarbete när det gäller mottagna klagomål.

Om ett klagomål rör dataskyddsfrågor ska den verkställande direktören samråda med byråns dataskyddsombud innan han eller hon fattar sitt beslut om klagomålet. Ombudet för grundläggande rättigheter och dataskyddsombudet ska skriftligen upprätta ett samförståndsavtal som anger deras arbetsfördelning och samarbete när det gäller mottagna klagomål.

Ändringsförslag    472

Förslag till förordning

Artikel 108 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Vid registrering av ett klagomål som avser en enhetsmedlem i en värdmedlemsstat eller en enhetsmedlem från andra deltagande medlemsstater, inbegripet utstationerade medlemmar eller nationella experter, ska hemmedlemsstaten säkerställa lämplig uppföljning, däribland disciplinära åtgärder vid behov eller andra åtgärder i enlighet med nationell rätt. Den berörda medlemsstaten ska rapportera till ombudet för grundläggande rättigheter om resultaten och den uppföljning som görs till följd av klagomålet inom en fastställd tidsperiod och, om nödvändigt, därefter med jämna mellanrum. Byrån ska följa upp ärendet om ingen rapport tas emot från den berörda medlemsstaten.

7.  När ett registrerat klagomål avser gränsbevakningstjänstemän i en värdmedlemsstat eller en enhetsmedlem från andra deltagande medlemsstater, inbegripet en utstationerad medlem eller nationell expert, ska hemmedlemsstaten säkerställa lämplig uppföljning, däribland disciplinära åtgärder och hänvisning till civil- eller straffrättsliga förfaranden vid behov eller andra åtgärder i enlighet med nationell rätt. Den berörda medlemsstaten ska rapportera till ombudet för grundläggande rättigheter om resultatet och uppföljningen av ett klagomål inom ett år och, om nödvändigt, därefter med jämna mellanrum. Om den berörda medlemsstaten inte rapporterar ska byrån skicka ett varningsbrev med en påminnelse om möjliga åtgärder som byrån kan vidta om ingen uppföljning tas emot som svar på brevet. I så fall ska ombudet för grundläggande rättigheter underrätta styrelsen och medlemsstatens behöriga myndighet eller behöriga organ för de grundläggande rättigheterna i enlighet med punkt 4. Byrån kan dra in utplaceringen av den enhetsmedlemmen och finansieringen av sådan utplacering enligt artikel 61 om rapporten inte erhållits från den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag    473

Förslag till förordning

Artikel 108 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Om en enhetsmedlem konstateras ha överträtt grundläggande rättigheter eller skyldigheter i fråga om internationellt skydd, får byrån begära att medlemsstaten omedelbart avlägsnar medlemmen från den verksamhet som rör byrån eller den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår.

8.  Om en enhetsmedlem konstateras ha överträtt grundläggande rättigheter eller skyldigheter i fråga om internationellt skydd, ska byrån begära att medlemsstaten omedelbart avlägsnar medlemmen från den verksamhet som rör byrån eller den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår.

Ändringsförslag    474

Förslag till förordning

Artikel 108 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Ombudet för grundläggande rättigheter ska rapportera till den verkställande direktören och styrelsen om byråns och medlemsstaternas prövning och uppföljning till följd av klagomål. Byrån ska ta med information om systemet för klagomål i sin årsrapport.

9.  Ombudet för grundläggande rättigheter ska i sin årsrapport ta med information om systemet för klagomål, inklusive särskilda hänvisningar till byråns och medlemsstaternas prövning och uppföljning till följd av klagomål.

Ändringsförslag    475

Förslag till förordning

Artikel 108 – punkt 10 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byrån ska säkerställa att information om möjligheten och förfarandet för att framföra ett klagomål är lättillgänglig, även för utsatta personer. Standardformuläret för klagomål ska finnas tillgängligt på byråns webbplats och på papper i samband med all byråns verksamhet, på språk som tredjelandsmedborgare förstår eller rimligen kan förväntas förstå. Klagomål ska prövas av ombudet för grundläggande rättigheter även om de inte lämnats in på standardformuläret för klagomål.

Byrån ska säkerställa att information om möjligheten och förfarandet för att framföra ett klagomål är lättillgänglig, även för utsatta personer. Standardformuläret för klagomål ska finnas tillgängligt och lättåtkomligt på byråns webbplats, så att det ska vara lätt att använda på mobila enheter, och på papper i samband med all byråns verksamhet, på språk som tredjelandsmedborgare förstår eller rimligen kan förväntas förstå. Byrån ska säkerställa att klaganden ges ytterligare vägledning och stöd om klagomålsförfarandet. Klagomål ska prövas av ombudet för grundläggande rättigheter även om de inte lämnats in på standardformuläret för klagomål.

Ändringsförslag    476

Förslag till förordning

Artikel 108 – punkt 11 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Alla personuppgifter i klagomål ska handläggas och behandlas av byrån, inbegripet ombudet för grundläggande rättigheter, i enlighet med [förordning (EG) nr 45/2001] och av medlemsstaterna i enlighet med förordning (EU) 2016/679 och direktiv (EU) 2016/680.

Alla personuppgifter i klagomål ska handläggas och behandlas av byrån, inbegripet ombudet för grundläggande rättigheter, i enlighet med förordning (EU) 2018/1725 och av medlemsstaterna i enlighet med förordning (EU) 2016/679 och direktiv (EU) 2016/680.

Ändringsförslag    477

Förslag till förordning

Artikel 108 – punkt 11 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När en klagande lämnar in ett klagomål ska klaganden anses lämna samtycke till att byrån och ombudet för grundläggande rättigheter behandlar dennes personuppgifter i den mening som avses i artikel 5 d i [förordning (EG) nr 45/2001].

När en klagande lämnar in ett klagomål ska klaganden anses lämna samtycke till att byrån och ombudet för grundläggande rättigheter behandlar dennes personuppgifter i den mening som avses i artikel 5 d i förordning (EU) 2018/1725.

Ändringsförslag    478

Förslag till förordning

Artikel 110 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Byrån ska på eget initiativ kommunicera om ärenden som omfattas av dess uppgifter. Den ska offentliggöra relevant information, bland annat den årliga verksamhetsrapport som avses i artikel 98.2 punkt 10 och säkerställa, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 91, särskilt att allmänheten och alla intresserade snabbt får objektiv, uttömmande, tillförlitlig och lättbegriplig information om dess arbete. Den ska göra detta utan att avslöja operativ information som, om den offentliggjordes, skulle äventyra målen med insatserna.

2.  Byrån ska på eget initiativ kommunicera om ärenden som omfattas av dess uppgifter. Den ska offentliggöra relevant information, bland annat den årliga verksamhetsrapport som avses i artikel 98.2 j, det årliga arbetsprogrammet, uppförandekoder, riskanalyser, detaljerade beskrivningar av tidigare och nuvarande gemensamma insatser, snabba gränsinsatser, pilotprojekt, stödenheter för migrationshantering, återvändandeinsatser eller återvändandeinterventioner, bland annat i tredjeländer, och samarbetsavtal, och säkerställa, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 91, särskilt att allmänheten och alla intresserade snabbt får objektiv, detaljerad, uttömmande, tillförlitlig och lättbegriplig information om dess arbete. Den ska göra detta utan att avslöja operativ information som, om den offentliggjordes, skulle äventyra målen med insatserna.

Ändringsförslag    479

Förslag till förordning

Artikel 111 – punkt 5 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Det preliminära utkastet till beräkning ska baseras på de detaljerade målen och de förväntade resultaten i det årliga arbetsprogrammet och ska beakta de finansiella resurser som behövs för att uppnå dessa mål och resultat, i enlighet med principen om resultatbaserad budgetering.

Ändringsförslag    480

Förslag till förordning

Artikel 114 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Byrån ska säkerställa insyn i lobbyverksamheten med hjälp av ett öppenhetsregister genom att lämna ut upplysningar om alla sina möten med tredjepartsintressenter. Öppenhetsregistret ska innehålla alla möten och kontakter mellan den verkställande direktören, de biträdande verkställande direktörerna och avdelningscheferna i ärenden som rör upphandling och anbudsförfaranden avseende tjänster, utrustning eller utlagda projekt och studier. Byrån ska föra register över sin personals alla möten med tredjepartsintressenter.

Ändringsförslag    481

Förslag till förordning

Artikel 116 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast [den 31 maj 2023] och vart fjärde år därefter ska kommissionen genomföra en utvärdering av denna förordning. I utvärderingen ska särskilt följande granskas:

Senast den ... [två år efter ikraftträdandet av denna förordning] och vart fjärde år därefter ska kommissionen genomföra en utvärdering av denna förordning. I utvärderingen ska särskilt följande granskas:

Ändringsförslag    482

Förslag till förordning

Artikel 116 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Byråns resultat med avseende på dess mål, uppdrag och uppgifter.

(a)  Byråns resultat med avseende på dess mål, uppdrag, uppgifter och efterlevnad av stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    483

Förslag till förordning

Artikel 116 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utvärderingen ska innehålla en särskild analys av hur stadgan och annan relevant unionsrätt följts vid tillämpningen av den här förordningen.

Utvärderingen ska innehålla en särskild analys av hur stadgan och annan relevant unionsrätt följts vid tillämpningen av den här förordningen. Denna analys ska genomföras i samråd med Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och det rådgivande forumet.

Ändringsförslag    484

Förslag till förordning

Artikel 116 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Som en del av utvärderingen ska kommissionen tillhandahålla en övergripande utvärdering av byrån med avseende på dess operativa resultat inom extern gränsförvaltning och i synnerhet vad gäller dess utförande av uppgifter i samband med gränskontroll och återvändande på medlemsstaternas eller tredjeländernas vägnar.

Ändringsförslag    485

Förslag till förordning

Artikel 116 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska översända utvärderingsrapporten och sina slutsatser av rapporten till Europaparlamentet, rådet och styrelsen. Styrelsen får utfärda rekommendationer om ändringar av denna förordning till kommissionen. Både utvärderingsrapporten och slutsatserna ska offentliggöras. Medlemsstaterna och byrån ska ge kommissionen den information som den behöver för att utarbeta denna rapport.

2.  Kommissionen ska utan dröjsmål översända utvärderingsrapporten och sina slutsatser av rapporten till Europaparlamentet, rådet och styrelsen. Styrelsen får utfärda rekommendationer om ändringar av denna förordning till kommissionen. Både utvärderingsrapporten och slutsatserna ska offentliggöras. Medlemsstaterna och byrån ska ge kommissionen den information som den behöver för att utarbeta denna rapport.

Ändringsförslag    486

Förslag till förordning

Artikel 116 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska ge byrån den information som den behöver för att utarbeta denna rapport.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    487

Förslag till förordning

Artikel 117 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 5 i den förordningen tillämpas.

utgår

Ändringsförslag    488

Förslag till förordning

Artikel 118 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8.4 ska ges till kommissionen tills vidare från och med [den dag då denna förordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 8.4, 8.8 och 55.6a ska ges till kommissionen tills vidare från och med [den dag då denna förordning träder i kraft].

Ändringsförslag    489

Förslag till förordning

Artikel 118 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 8.4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 8.4, 8.8 och 55.6a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag    490

Förslag till förordning

Artikel 118 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 8.4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 8.4, 8.8 och 55.6a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    491

Förslag till förordning

Artikel 119 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Förordning (EU) 2016/1624 ska upphöra att gälla, med undantag av artiklarna 20, 30 och 31, som ska upphöra att gälla från och med den 1 januari 2020.

2.  Förordning (EU) 2016/1624 ska upphöra att gälla, med undantag av artiklarna 20, 29, 30 och 31, som ska upphöra att gälla från och med den [två år efter ikraftträdandet av denna förordning].

Ändringsförslag    492

Förslag till förordning

Artikel 119 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Gemensam åtgärd 98/700/RIF ska upphöra att gälla från och med den dag då det system som avses i artikel 80 faktiskt genomförs, och ska beslutas genom en genomförandeakt som antas i enlighet med de förfaranden som avses i artikel 117.

3.  Gemensam åtgärd 98/700/RIF ska upphöra att gälla från och med den dag då det system som avses i artikel 80 faktiskt genomförs, och ska beslutas genom en genomförandeakt som antas senast den ... [ett år efter ikraftträdandet av denna förordning] i enlighet med de förfaranden som avses i artikel 117.

Ändringsförslag    493

Förslag till förordning

Artikel 120 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Utplaceringar i enlighet med artiklarna 55-58 ska ske från och med den 1 januari 2020.

5.  Utplaceringar i enlighet med artiklarna 55–58a ska ske så snart som den första operativa personalen rekryterats eller utstationerats till byrån i enlighet med de tidsfrister som anges i bilaga I till denna förordning

Ändringsförslag    494

Förslag till förordning

Bilaga I – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Sammansättning av den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår per år och kategori i enlighet med artikel XX

Sammansättning av den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår per år och kategori i enlighet med artiklarna 55–58a

Ändringsförslag    495

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell

 

Kommissionens förslag

Kategori År

Kategori 1 Byråns personal

Kategori 2 Operativ personal för långvarig utstationering

Kategori 3 Operativ personal för kortvarig utplacering

Totalt för den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår

2020

1500

1500

7000

10000

2021

2000

2000

6000

10000

2022

2000

2000

6000

10000

2023

2500

2500

5000

10000

2024

2500

2500

5000

10000

2025

3000

3000

4000

10000

2026

3000

3000

4000

10000

2027

3000

3000

4000

10000

 

Ändringsförslag

Kategori År

Kategori 1 Byråns personal

Kategori 2 Operativ personal för långvarig utstationering

Kategori 3 Operativ personal för kortvarig utplacering

Kategori 4 Reserv för snabba insatser

Totalt för den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår

[År för ikraftträdandet +2]

750

750

2.000

1.500

5.000

[År för ikraftträdandet +3]

1.000

1.000

2.500

1.500

6.000

[År för ikraftträdandet +4]

1.500

1.500

2.500

3.000

8.500

[År för ikraftträdandet +5]

2.000

2.000

3.000

3.000

10.000

Ändringsförslag    496

Förslag till förordning

Bilaga II – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  utfärdande eller nekande av visa vid gränsen i enlighet med artikel 11 i viseringskodexen och införande av relevanta data i VIS,

utgår

Ändringsförslag    497

Förslag till förordning

Bilaga III – tabell

 

Kommissionens förslag

Land / År

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Belgien

30

40

40

50

50

60

60

60

Bulgarien

40

53

53

67

67

80

80

80

Tjeckien

20

27

27

33

33

40

40

40

Danmark

29

39

39

48

48

58

58

58

Tyskland

225

298

298

377

377

450

450

450

Estland

18

24

24

30

30

36

36

36

Grekland

50

67

67

83

83

100

100

100

Spanien

111

148

148

185

185

222

222

222

Frankrike

170

225

225

285

285

340

340

340

Kroatien

65

87

87

108

108

130

130

130

Italien

125

167

167

208

208

250

250

250

Cypern

8

11

11

13

13

16

16

16

Lettland

30

40

40

50

50

60

60

60

Litauen

39

52

52

65

65

78

78

78

Luxemburg

8

11

11

13

13

16

16

16

Ungern

65

87

87

108

108

130

130

130

Malta

6

8

8

10

10

12

12

12

Nederländerna

50

67

67

83

83

100

100

100

Österrike

34

45

45

57

57

68

68

68

Polen

100

133

133

167

167

200

200

200

Portugal

47

63

63

78

78

94

94

94

Rumänien

75

100

100

125

125

150

150