Διαδικασία : 2018/2160(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0077/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0077/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 23
CRE 26/03/2019 - 23

Ψηφοφορία :

PV 27/03/2019 - 18.19
CRE 27/03/2019 - 18.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0318

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 294kWORD 87k
11.2.2019
PE 631.795v03-00 A8-0077/2019

σχετικά με την περίοδο μετά την αραβική άνοιξη: η μελλοντική πορεία στις χώρες ΜΑΒΑ

(2018/2160(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Brando Benifei

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας Φύλων
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την περίοδο μετά την αραβική άνοιξη: η μελλοντική πορεία στις χώρες ΜΑΒΑ

(2018/2160(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe – A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy» (Κοινό όραμα, κοινή δράση: Μια ισχυρότερη Ευρώπη – Μια συνολική στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που παρουσίασε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) στις 28 Ιουνίου 2016(1), καθώς και τις εκθέσεις εφαρμογής του 2017 και του 2018,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 232/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2), της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 235/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3), της 11ης Μαρτίου 2014, για την καθιέρωση χρηματοδοτικού μέσου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2018, για τη θέσπιση Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (COM (2018)0460),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 18ης Νοεμβρίου 2015, με τίτλο «Αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας» (JOIN(2015)0050) και την κοινή έκθεση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 18ης Μαΐου 2017, σχετικά με την εφαρμογή της αναθεώρησης της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (JOIN(2017)0018),

–  έχοντας υπόψη τις κοινές ανακοινώσεις της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 8ης Μαρτίου 2011 με τίτλο «Εταιρική σχέση με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία» (COM(2011)0200) και της 25ης Μαΐου 2011 με τίτλο «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει» (COM(2011)0303),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 14ης Μαρτίου 2017, με τίτλο «Στοιχεία μιας στρατηγικής της ΕΕ για τη Συρία» (JOIN(2017)0011), καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Συρία, της 3ης Απριλίου 2017, τα οποία από κοινού αποτελούν τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης που συμφωνήθηκαν μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαφόρων χωρών της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων της Αιγύπτου, του Λιβάνου και της Ιορδανίας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου κορυφής του NATO του 2018,

–  έχοντας υπόψη τον μεσογειακό διάλογο του ΝΑΤΟ και τις εν εξελίξει προσπάθειες διαχείρισης της κρίσης και συνεργασίας για την ασφάλεια στην περιφέρεια αυτή,

–  έχοντας υπόψη τη συνολική προσέγγιση της ΕΕ για τη μετανάστευση και την κινητικότητα (GAMM),

–  έχοντας υπόψη το σύνολο των θεματικών κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων και για τους διαλόγους με τρίτες χώρες για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 24 Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 25ης Ιανουαρίου 2017, με τίτλο «Μετανάστευση στη διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου – Διαχείριση των ροών, διάσωση ανθρώπινων ζωών» (JOIN(2017)0004),

–  έχοντας υπόψη το παγκόσμιο σύμφωνο για τη μετανάστευση,

–  έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ (ΣΒΑ),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2015-2019, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου 2015, και την ενδιάμεση επανεξέταση του Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 21ης Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016-2020» (SWD(2015)0182),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο (PA UfM) με τίτλο «Συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και στη λήψη αποφάσεων: προκλήσεις και προοπτικές», η οποία εγκρίθηκε στη 13η σύνοδο ολομέλειας της Συνέλευσης, τον Μάιο 2017, στη Ρώμη,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση και την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου του Σεπτεμβρίου 1995, το πρόγραμμα δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (Διάσκεψη του Καΐρου) του Σεπτεμβρίου 1994, καθώς και τα αποτελέσματα των αντίστοιχων διασκέψεων αναθεώρησης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τις προκλήσεις ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και με τις προοπτικές για πολιτική σταθερότητα(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τις σχέσεις της ΕΕ με την Τυνησία στο ισχύον περιφερειακό πλαίσιο(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 18ης Απριλίου 2018, σχετικά με την εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης: ενδιάμεση επανεξέταση του 2017 και αρχιτεκτονική της μελλοντικής πολιτικής μετά το 2020(7),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του, της 30ής Μαΐου 2018, προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με τη Λιβύη(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027(9),

–  έχοντας υπόψη τα συμβούλια της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Τυνησίας, της 11ης Μαΐου 2017 και της 15ης Μαΐου 2018, το συμβούλιο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Αλγερίας, της 14ης Μαΐου 2018, το συμβούλιο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου, της 25ης Ιουλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τη Λιβύη, της 6ης Φεβρουαρίου 2017 και της 15ης Οκτωβρίου 2018, καθώς και σχετικά με τη Συρία, της 3ης Απριλίου 2017 και της 16ης Απριλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0077/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αραβικές εξεγέρσεις που έπληξαν την περιφέρεια της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής το 2011 αποτέλεσαν μια στιγμή μαζικών αναταραχών κατά των αυταρχικών καθεστώτων και των επιδεινούμενων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους διαδηλωτές ήταν νέες γυναίκες και άνδρες που επιθυμούσαν δημοκρατία, ελευθερία, κράτος δικαίου και ένα καλύτερο και χωρίς αποκλεισμούς μέλλον, αναγνώριση της αξιοπρέπειάς τους, μεγαλύτερη κοινωνική ένταξη και καλύτερες οικονομικές προοπτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανατροπή ορισμένων καθεστώτων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η θέσπιση δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων οδήγησαν σε μεγάλες ελπίδες και προσδοκίες·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού στην περιφέρεια της ΜΑΒΑ είναι κάτω των 35 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία των νέων στην περιφέρεια αυτή εξακολουθεί να είναι από τις υψηλότερες στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό οδηγεί σε κοινωνικό αποκλεισμό και στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, καθώς και διαρροή εγκεφάλων προς άλλες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες βρίσκονταν στη ρίζα των διαδηλώσεων του 2011 και προκαλούν και πάλι διαδηλώσεις σε ορισμένες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι που ζουν σε ευάλωτες συνθήκες μπορούν να γίνουν στόχος ριζοσπαστικών κινημάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ιδίως στις χώρες που εισάγουν πετρέλαιο, η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, η μείωση των τιμών πετρελαίου, οι δημογραφικές τάσεις, οι συγκρούσεις και η τρομοκρατία επιδείνωσαν περαιτέρω την κατάσταση μετά τα γεγονότα του 2011· λαμβάνοντας υπόψη ότι το οικονομικό μοντέλο που χαρακτηρίζει αυτές τις χώρες δεν είναι πλέον βιώσιμο, με αποτέλεσμα να έχει προκύψει κρίση εμπιστοσύνης η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως από τις συγκεκριμένες κυβερνήσεις, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με τους πολίτες της κάθε χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αυξανόμενος κοινωνικός αντίκτυπος της μείωσης των κρατικών ενισχύσεων, των θέσεων απασχόλησης στον δημόσιο τομέα και των δημόσιων υπηρεσιών, η εξάπλωση της φτώχειας και τα περιβαλλοντικά προβλήματα, ιδίως στις απομακρυσμένες περιοχές και μεταξύ των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, έχουν αποτελέσει πηγή συνεχών αναταραχών και αυθόρμητων διαδηλώσεων στην περιφέρεια αυτή, οι οποίες πιθανότατα θα συνεχίσουν να εντείνονται κατά τα προσεχή έτη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, οκτώ χρόνια μετά την Αραβική Άνοιξη και τις πολιτικές εξελίξεις που οδήγησαν τις χώρες των περιοχών του Μαγκρέμπ και του Μασρέκ να ακολουθήσουν πολλές διαφορετικές εξελικτικές διαδρομές όσον αφορά την πολιτική και τη σταθερότητα, εξακολουθεί να είναι σημαντικό να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν οι θεμιτές δημοκρατικές φιλοδοξίες και η επιθυμία για βιώσιμη σταθερότητα στην περιφέρεια αυτή, καθώς και η επείγουσα ανάγκη για θέσεις απασχόλησης, κράτος δικαίου, βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και βιώσιμη ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να γίνει ένας απολογισμός των προσπαθειών της ΕΕ και της πολιτικής στάσης που υιοθέτησε ως απάντηση στην Αραβική Άνοιξη και να αξιολογηθεί η ικανότητά της να εφαρμόζει πολιτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να επαναξιολογηθούν και να προσαρμοστούν το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ ως προς τις χώρες της Νότιας Γειτονίας και οι μελλοντικοί του στόχοι και τα μέσα για την επίτευξή τους, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις διάφορες καταστάσεις που επικρατούν στις χώρες της περιφέρειας αυτής·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανεπαρκής συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και της ΕΕ υπονομεύει την ικανότητα αμφότερων να ασκούν θετική επιρροή στις περιοχές του Μαγκρέμπ και του Μασρέκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση των επιμέρους κρατών μελών στην περιφέρεια αυτή πρέπει να είναι συντονισμένη και να συνάδει με τους στόχους της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να επιδιώκει τους στόχους που καθορίζονται στα άρθρα 8 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να αυξήσει την πολιτική και διπλωματική της επιρροή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροπρόθεσμη πολιτική και οικονομική σταθερότητα, καθώς και η ανθεκτικότητα στις περιοχές του Μαγκρέμπ και του Μασρέκ έχουν θεμελιώδη στρατηγική σημασία για την ΕΕ και, ως εκ τούτου, απαιτούν μια πιο μακροπρόθεσμη, ολοκληρωμένη και μελλοντοστραφή προσέγγιση όσον αφορά το πλαίσιο πολιτικής και τους στόχους του, σύμφωνη με τις ανάγκες των πολιτών στις χώρες εταίρους και με τα στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική της ΕΕ όσον αφορά τις χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής έχει δύο βασικούς σκοπούς, και συγκεκριμένα να ενθαρρύνει πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις στις επιμέρους χώρες με δέοντα σεβασμό προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και να ενθαρρύνει την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των χωρών της περιφέρειας αυτής και με την ΕΕ·

Ζ  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην προώθηση της πρόληψης, της μεσολάβησης και της επίλυσης των συγκρούσεων, της προστασίας και της προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και των περιθωρίων δράσης της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και της δημοκρατικής, κοινωνικής και δίκαιης οικονομικής διακυβέρνησης στις περιοχές του Μαγκρέμπ και του Μασρέκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ανοικτή κοινωνία των πολιτών και το έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως φορέων κοινωνικής αλλαγής έχουν θεμελιώδη σημασία για τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και ευημερία της περιφέρειας αυτής·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε κράτηση που είναι αποτέλεσμα της άσκησης των δικαιωμάτων ή των ελευθεριών που κατοχυρώνονται από το διεθνές δίκαιο, όπως η ελευθερία έκφρασης και η ελευθερία του συνέρχεσθαι, αποτελεί αυθαίρετη κράτηση που απαγορεύεται βάσει του διεθνούς δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε μεγάλα τμήματα της περιφέρειας της ΜΑΒΑ, οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι δημοσιογράφοι, οι δικηγόροι, οι ακτιβιστές της πολιτικής αντιπολίτευσης και η κοινωνία των πολιτών γενικά έχουν αντιμετωπίσει αυξανόμενες συστηματικές διώξεις, απειλές, επιθέσεις, αντίποινα, δικαστικές παρενοχλήσεις, αυθαίρετες κρατήσεις, βασανιστήρια και κακομεταχείριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν σημαντικά τις προσπάθειές τους για να αντιμετωπίσουν επαρκώς το ζήτημα αυτό·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περιφέρεια αυτή είναι σε εξέλιξη πολυάριθμες ένοπλες συγκρούσεις και χιλιάδες άτομα έχουν δολοφονηθεί και εξαφανιστεί, ενώ εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ISIS/Daesh και άλλες τζιχαντιστικές ομάδες έχουν διαπράξει θηριωδίες, μεταξύ των οποίων αποτρόπαιες εκτελέσεις και ανείπωτες πράξεις σεξουαλικής βίας, απαγωγές, βασανιστήρια, βίαιο προσηλυτισμό και υποδούλωση γυναικών και κοριτσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στρατολογούνται και χρησιμοποιούνται παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την τύχη του πληθυσμού που βρίσκεται επί του παρόντος υπό τον έλεγχο του ISIS/Daesh και για το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί ως ανθρώπινη ασπίδα κατά τις επιχειρήσεις απελευθέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εγκλήματα αυτά ενδέχεται να αποτελούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ανταποκρινόμενη στις εξελίξεις στην περιφέρεια αυτή, η ΕΕ αναθεώρησε την πολιτική γειτονίας της το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεώρηση προβλέπει την ουσιαστικότερη συμμετοχή των κρατών μελών στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθεκτικότητα του κράτους και της κοινωνίας συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική στρατηγική της ΕΕ αναγνωρίζει πως μια ανθεκτική κοινωνία που χαρακτηρίζεται από τη δημοκρατία, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και τη βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται στον πυρήνα ενός ανθεκτικού κράτους, ενώ μακροπρόθεσμα τα καταπιεστικά κράτη είναι εγγενώς εύθραυστα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τις χώρες με τις οποίες η ΕΕ έχει υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης, οι νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις αυτών των συμφωνιών, μεταξύ άλλων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει να αποτελούν τη βάση των σχέσεων και κυρίως οι προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της ΕΕ και ορισμένων γειτονικών χωρών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη UNICEF, η κυριότερη απειλή που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που μένουν σε εμπόλεμες περιοχές της ΜΑΒΑ είναι η παιδική εργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 2,1 εκατομμύρια παιδιά στη Συρία και 700 000 παιδιά πρόσφυγες από τη Συρία δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της συνεχιζόμενης βίας και του εξωτερικού εκτοπισμού, των φυσικών καταστροφών, των αυξανόμενων οικονομικών ανισοτήτων και των ανισοτήτων λόγω φύλου και των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων και της φτώχειας σε πολλές χώρες της ΜΑΒΑ, 28 εκατομμύρια παιδιά χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια·

1.  σημειώνει με ανησυχία ότι, οκτώ χρόνια μετά τις πρώτες αναταραχές, οι θεμιτές προσδοκίες των ειρηνικών διαδηλωτών για δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και προοδευτικές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις εξακολουθούν να μην έχουν εκπληρωθεί στις περισσότερες χώρες· αναγνωρίζει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπήρξαν κάποιες θετικές εξελίξεις και παγιώθηκαν κάποια δημοκρατικά κεκτημένα, αλλά επισημαίνει το γεγονός ότι αυτά εξακολουθούν να μην αρκούν· καταδικάζει τις επίμονες και συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών και των διαδεδομένων διακρίσεων κατά των μειονοτήτων· εκφράζει τη μεγάλη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη απελπιστική κοινωνικοοικονομική κατάσταση στην περιφέρεια αυτή και, ειδικότερα, για τα υψηλά επίπεδα της ανεργίας (που πλήττει ιδιαίτερα τις γυναίκες και τους νέους) και κοινωνικού αποκλεισμού, που προκαλούν απογοήτευση και στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων σε μεγάλη κλίμακα, ιδίως μεταξύ των νέων οι οποίοι ωθούνται στην απόγνωση, στην άτυπη μετανάστευση ως οδό διαφυγής ή γίνονται πιο ευάλωτοι στη ριζοσπαστικοποίηση· τονίζει ότι η οικονομική κατάσταση των εν λόγω χωρών έχει επίσης σημαντικό αντίκτυπο στην κατάσταση της ασφάλειάς τους· εκφράζει τη λύπη του για τα επίμονα επίπεδα διαφθοράς, νεποτισμού και ασυδοσίας στην περιφέρεια αυτή·

2.  τονίζει ότι η μακροπρόθεσμη ευημερία στις χώρες στις οποίες έλαβε χώρα η Αραβική Άνοιξη εξαρτάται από την ικανότητά τους να διασφαλίσουν ενεργά την προστασία των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εγκαθίδρυση και παγίωση των δημοκρατικών και διαφανών θεσμών που έχουν επιφορτιστεί με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών· εκφράζει, ως εκ τούτου, τη μεγάλη ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη συρρίκνωση ή ελαχιστοποίηση του περιθωρίου για τη δημοκρατία και τις τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, την αντιστροφή των κεκτημένων όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης – τόσο εντός όσο και εκτός Διαδικτύου – και του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, την καταστολή των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κατάργηση του ρόλου των μέσων μαζικής ενημέρωσης – μεταξύ άλλων μέσω της κατάχρησης της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας και της τεχνολογίας επιτήρησης και του περιορισμού του κράτους δικαίου, σε ορισμένες χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής· επισημαίνει με ανησυχία τον ιδιαίτερο ρόλο και την ευθύνη του στρατού και των υπηρεσιών ασφαλείας στην επιδείνωση της πολιτικής εξέλιξης πολλών χωρών μετά την Αραβική Άνοιξη και τον επίμονο και κυρίαρχο έλεγχο που ασκούν στο κράτος και τους οικονομικούς πόρους· καλεί, συνεπώς, την ΕΕ και τα κράτη μέλη να λάβουν επαρκώς υπόψη αυτή τη θεμελιώδη διάσταση στη συνεργασία τους με την περιφέρεια ΜΑΒΑ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τις κυβερνήσεις τρίτων χωρών για να δοθεί τέλος στις πρακτικές αυτές και να καταργηθεί η κατασταλτική νομοθεσία, καθώς και να διασφαλίσουν τον κατάλληλο έλεγχο των εξαγωγών ευρωπαϊκής τεχνολογίας επιτήρησης και της τεχνικής βοήθειας· ζητεί από την ΕΕ να δώσει προτεραιότητα στη στήριξη των προσπαθειών των βουλευτών και της κοινωνίας των πολιτών για μεγαλύτερη λογοδοσία και διαφάνεια των υπηρεσιών ασφαλείας και του στρατού·

3.  επικροτεί τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της ΕΕ και των κρατών μελών για την προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την οικονομική ανάπτυξη και τον σημαντικό σύνδεσμο μεταξύ της δημοκρατίας και της βιώσιμης ασφάλειας στις χώρες στις οποίες έλαβε χώρα η Αραβική Άνοιξη και αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα αυτού του εγχειρήματος· είναι της γνώμης, ωστόσο, ότι, παρά τη δεκαπενταετή εστίαση της πολιτικής στις χώρες της νότιας και της ανατολικής Μεσογείου, τις ανανεωμένες πολιτικές προσπάθειες και τους αυξημένους δημοσιονομικούς πόρους στον απόηχο της Αραβικής Άνοιξης (ή των Αραβικών Ανοίξεων), οι στόχοι και οι πολιτικές της ΕΕ δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί στον βαθμό που απαιτείται (και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις η κατάσταση έχει επιδεινωθεί), καθώς και ότι δεν έχει ακόμη ξεκινήσει μια πραγματική διαδικασία κοινωνικοοικονομικής ένταξης· τονίζει ότι η εξωτερική δράση της ΕΕ σε σχέση με τις χώρες που εξέρχονται από την Αραβική Άνοιξη θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές συνθήκες και να προσαρμόζει τις στρατηγικές πολιτικής και την εφαρμογή τους αναλόγως· θεωρεί ότι η ανεπαρκής ηγεσία και πρωτοβουλία της ΕΕ όσον αφορά την επίλυση των παρατεινόμενων συγκρούσεων έχουν αποδυναμώσει την ικανότητα της ΕΕ να έχει διπλωματικό αντίκτυπο στην περιφέρεια αυτή· καλεί την ΕΕ να στηρίξει σθεναρά τις ειρηνευτικές διαδικασίες του ΟΗΕ που αποσκοπούν στην επίλυση των συγκρούσεων στην περιφέρεια ΜΑΒΑ·

4.  υπενθυμίζει την καταστροφή και τον ανθρώπινο πόνο που προκάλεσαν ο εξτρεμισμός και η τρομοκρατία στην περιφέρεια αυτή και τονίζει ότι η βία αποτελεί σοβαρή απειλή για τη σταθερότητα της περιφέρειας και ότι η συνεργασία για την ασφάλεια εντός της περιφέρειας, καθώς και η συνεργασία με την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εξακολουθούν να έχουν ύψιστη σημασία για την καταπολέμηση τρομοκρατικών οργανώσεων όπως το Daesh και, κατά συνέπεια, για να μπορέσουν οι λαοί της περιφέρειας αυτής να ζήσουν τελικά με ειρήνη και σε ένα περιβάλλον σταθερότητας και προόδου· χαιρετίζει, συνεπώς, τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής στην περιφέρεια ΜΑΒΑ· υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης της ικανότητας των κρατικών φορέων που διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού, καθώς και την πρωταρχική ανάγκη εστίασης στη συνεργασία μεταξύ των αρχών, των νέων και των κοινοτήτων για την αντιμετώπιση των βασικών παραγόντων που μπορούν να καταστήσουν τις κοινότητες ευάλωτες στον βίαιο εξτρεμισμό και των βαθύτερων αιτίων των συγκρούσεων·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, παρά τις σημαντικές πολιτικές και δημοσιονομικές επενδύσεις της και τη συνεχή πολιτική και οικονομική συμβολή της, η ΕΕ δεν έχει κατορθώσει να αποκτήσει πραγματική, ουσιαστική πολιτική και οικονομική επιρροή, ότι ο αντίκτυπος των πολιτικών της ΕΕ παραμένει περιορισμένος και ότι οι χώρες της περιφέρειας αυτής δεν θεωρούν την ΕΕ παράγοντα αλλαγής· επισημαίνει τη δυσαρέσκεια που διακατέχει την κοινωνία των πολιτών, τις τοπικές ΜΚΟ και τους νέους εν γένει όσον αφορά την αδυναμία της ΕΕ να μετουσιώσει πλήρως το όραμά της σε επιτόπια δράση· εκφράζει την ανησυχία του για την ολοένα και πιο περίπλοκη πολιτική κατάσταση στις περιοχές του Μαγκρέμπ και του Μασρέκ και επισημαίνει την ανάδυση νέων και επανεμφανιζόμενων πολιτικών και οικονομικών περιφερειακών παραγόντων, όπως η Ρωσία και η Κίνα, πέραν των ανταγωνιστικών αφηγημάτων και της χρηματοδότησης από τις χώρες του Κόλπου και το Ιράν, οι οποίες επιδιώκουν σκοπούς που θα μπορούσαν να είναι ακόμα και αντικρουόμενη με αυτούς της ΕΕ· ζητεί ισχυρότερη δέσμευση και πιο αποφασιστική θεώρηση από την πλευρά της ΕΕ, ώστε να μπορέσει να καταστεί πιο κεντρικός παράγοντας· καλεί την ΕΕ να εντείνει τον διάλογο με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ώστε να τεθούν σε εφαρμογή πολιτικές που θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες όλων των δημοκρατικών ενδιαφερόμενων φορέων· τονίζει την ανάγκη να ξεκινήσει η ΕΕ διάλογο με όλους τους πολιτικούς φορείς στις χώρες της ΜΑΒΑ·

6.  τονίζει τη σημασία της Ένωσης για τη Μεσόγειο (UfM), η οποία αποτελεί το μοναδικό πολιτικό φόρουμ που συγκεντρώνει τα κράτη μέλη της ΕΕ και όλες τις χώρες της Μεσογείου· τονίζει ότι η UfM, η οποία γιόρτασε πρόσφατα τη δέκατη επέτειό της, πρέπει να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στην κοινή αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων· σημειώνει με ικανοποίηση ότι το τρίτο περιφερειακό φόρουμ της UfM στις 8 Οκτωβρίου 2018, κατά το οποίο εορτάστηκε η δέκατη επέτειος από τη σύνοδο κορυφής του Παρισιού για τη Μεσόγειο, αναγνώρισε τη σκοπιμότητα της συνέχισης της ανάπτυξης των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της UfM και άλλων παραγόντων στην ευρωμεσογειακή περιφέρεια· καλεί την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την Ύπατη Εκπρόσωπο να επανεξετάσουν ουσιαστικά και να δώσουν νέα ώθηση στο σχέδιο της UfM· ενθαρρύνει τη χρήση αυτού του έργου ως μέσου για την προώθηση της στενότερης συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Μεσογείου·

7.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης συμφωνούνται με χώρες χωρίς προϋποθέσεις και παρά τη σημαντική και συνεχή οπισθοδρόμηση στον τομέα της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

8.  είναι της άποψης ότι, για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα, η πολιτική στάση έναντι των χωρών του Μαγκρέμπ και του Μασρέκ στιγματίστηκε από μια προσέγγιση που βασιζόταν σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό στις προσδοκίες και τους στόχους της ΕΕ, οι οποίοι δεν λάμβαναν πλήρως υπόψη τα συμφέροντα και την κατάσταση των χωρών εταίρων της ΕΕ, με ελάχιστα κίνητρα για τις χώρες αυτές και ενστερνισμό της από αυτές και με ελάχιστη προσοχή στις προσδοκίες των πληθυσμών που θα έπρεπε να επωφεληθούν από τις πολιτικές της ΕΕ και στην ιδιαίτερη πολιτική κατάσταση στις διάφορες χώρες· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι αρχικές προσπάθειες μετά την Αραβική Άνοιξη (ή τις Αραβικές Ανοίξεις) να θεσπιστούν αυστηρότεροι όροι και κίνητρα για τις δικαιούχους χώρες μέσω της αρχής των «αναλογικών κερδών» δεν έδωσαν στην ΕΕ μεγαλύτερη επιρροή όσον αφορά την ικανότητά της να προωθήσει πραγματικές αλλαγές στους τομείς της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και της βιώσιμης ασφάλειας στις περισσότερες χώρες· τονίζει ότι η διαφοροποίηση και η ενισχυμένη αμοιβαία ευθύνη αποτελούν το σήμα κατατεθέν της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, η οποία αναγνωρίζει τα διαφορετικά επίπεδα δέσμευσης και αντικατοπτρίζει τα συμφέροντα κάθε χώρας όσον αφορά τη φύση και το επίκεντρο της εταιρικής σχέσης της με την Ένωση· ζητεί την συνεπέστερη εφαρμογή της αρχής των «αναλογικών κερδών» με τον καθορισμό, σε επίπεδο πολιτικής, προγράμματος και σχεδίου στις διμερείς σχέσεις, συγκεκριμένων στόχων και σημείων αναφοράς για μεγαλύτερη στήριξη· υπενθυμίζει ότι ο στόχος του εκδημοκρατισμού μπορεί να επιτευχθεί με βιώσιμο τρόπο μόνο εάν επιδιωχθεί επισταμένως σε όλες τις αντίστοιχες χώρες τόσο στις αστικές όσο και ιδίως στις αγροτικές περιοχές και τονίζει ότι η σταθερότητα ευνοεί την ανάπτυξη της δημοκρατίας και ότι μια έγκαιρη διαδικασία προετοιμασίας που θα πρέπει να περιλαμβάνει ευρεία διαβούλευση και συμμετοχή των σχετικών ομάδων της κοινωνίας και των ηγετών είναι επωφελής για την επίτευξη του στόχου αυτού· υπογραμμίζει περαιτέρω ότι ο εκδημοκρατισμός στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη και ενισχύει το κράτος δικαίου·

9.  αναγνωρίζει τις αρχικές προσπάθειες που κατέβαλαν η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή, σε συνεργασία και διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο την ουσιαστική μεταρρύθμιση του πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για τις χώρες στις οποίες έλαβε χώρα η Αραβική Άνοιξη προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητά της για δημοκρατική και πολιτική στις περιφέρειες του Μαγκρέμπ και του Μασρέκ· επισημαίνει τη συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας και την προστιθέμενη αξία της όσον αφορά το δυναμικό επίτευξης συνεργειών σε δράσεις σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τον πολιτικό και οικονομικό διάλογο, με τον οποίο δίνεται περισσότερη έμφαση στον σύνδεσμο μεταξύ της κοινονικοοικονομικής ανάπτυξης και της βιώσιμης ασφάλειας, και την εξασφάλιση επαρκούς στήριξης και εφαρμογής μέσω των χρηματοδοτικών μέσων για την εξωτερική δράση της ΕΕ· λαμβάνει υπό σημείωση την αναθεώρηση της ΕΠΓ το 2015, που είχε στόχο να ληφθούν υπόψη τα μεταβαλλόμενα σενάρια στην περιφέρεια αυτή· επιμένει στη σημασία της υποβολής ενδελεχών ετήσιων εκθέσεων ανά χώρα σχετικά με την υλοποίηση της ΕΠΓ· υπενθυμίζει επίσης την καίρια στήριξη που παρέχει το Ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR) κατά την υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου και του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, καθώς και των κατευθυντήριων γραμμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των ανά χώρα στρατηγικών, κάτι που επέτρεψε στην ΕΕ να δρα με περισσότερο στρατηγικό τρόπο σε αυτόν τον τομέα, μεταξύ άλλων και στη νότια γειτονία, και διασφάλισε μεγαλύτερη λογοδοσία, προβολή και αποτελεσματικότητα·

10.  τονίζει την ανάγκη να επιδιωχθεί η αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων προκειμένου να βελτιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, ο οποίος θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω συνοχής και συμπληρωματικότητας μεταξύ των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης·

11.  επισημαίνει την περιπλοκότητα της κατάλληλης αντιμετώπισης των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών από τις περιφέρειες του Μαγκρέμπ και του Μασρέκ και μέσω αυτών, της προσέγγισης της μετανάστευσης που βασίζεται στην ασφάλεια, της πρόκλησης της τρομοκρατίας και των εύλογων ανησυχιών για την ευπάθεια ορισμένων χωρών της περιφέρειας αυτής, και της ανάγκης για μεγαλύτερη προσοχή στις επιταγές της κλιματικής αλλαγής, καθώς και των προκλήσεων που προκαλεί η έλλειψη συνεκτικής προσέγγισης από τα κράτη μέλη· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι παράγοντες αυτοί έχουν σαν αποτέλεσμα η δράση της ΕΕ όσον αφορά την περιφέρεια αυτή να βασίζεται υπερβολικά σε μια ιδεολογία βραχυπρόθεσμης σταθερότητας, παραβλέποντας με τον τρόπο αυτό άλλες σημαντικές πτυχές· είναι της άποψης ότι όταν η σταθερότητα και η ασφάλεια αποτελούν τους κυρίαρχους στόχους, οδηγούν σε ένα πιο βραχυπρόθεσμο και κοντόφθαλμο όραμα πολιτικής και στερούν από την ΕΕ τη δράση που στοχεύει στην εκ νέου επιβεβαίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών με την απαιτούμενη ένταση· υπενθυμίζει ότι η προώθηση της ανθεκτικότητας κρατών και κοινωνίας δεν θα πρέπει να συνδέεται με τη διαιώνιση των αυταρχικών καθεστώτων· επαναλαμβάνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν εξαρτώνται από τη διαχείριση της μετανάστευσης ή τις αντιτρομοκρατικές δράσεις, και είναι πεπεισμένο ότι μια αξιόπιστη και συνεκτική πολιτική σταθερότητας και βιώσιμης ασφάλειας μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της επιδίωξης μακροπρόθεσμων συμφερόντων και αρχών, όπως η επωφελής και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, καθώς και η ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, στο πλαίσιο μιας προσέγγισης που θα επικεντρώνεται στον άνθρωπο και λαμβάνει υπόψη το ζήτημα των συγκρούσεων· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η μακροπρόθεσμη σταθερότητα των εν λόγω χωρών μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της εξισορρόπησης μεταξύ των απαιτήσεων στον τομέα της ασφάλειας και της ανάπτυξης, με βάση τον σεβασμό του κράτους δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

12.  καλεί την ΕΕ να αντιμετωπίσει τα γενεσιουργά αίτια της μετανάστευσης, όπως συγκρούσεις, περιβαλλοντικά ζητήματα, ακραία φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός, και να αναπροσανατολίσει την πολιτική συνεργασία προς μια πιο ισόρροπη και ίση εταιρική σχέση με την περιφέρεια ΜΑΒΑ, με επίκεντρο τις πολιτικές για τους νέους και τις επενδύσεις σε τοπικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

13.  επισημαίνει ότι ορισμένες χώρες δέχονται εκατομμύρια πρόσφυγες, η πλειονότητα των οποίων είναι γυναίκες και παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της ενδοοικογενειακής βίας, την πορνεία γυναικών και νεαρών κοριτσιών, τους καταναγκαστικούς γάμους παιδιών και την παιδική εργασία στην κοινότητα·

14.  καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα κράτη μέλη, καθώς και τους εθνικούς αναπτυξιακούς οργανισμούς να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να διαμορφώσουν ενιαία ευρωπαϊκή θέση έναντι της περιφέρειας αυτής, που θα εστιάζεται στα κοινά συμφέροντά μας, και να διασφαλίσουν μια ενιαία και συνεκτική ευρωπαϊκή στρατηγική, προκειμένου να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό της ΕΕ ως ουσιαστικού φορέα υποστήριξης δημοκρατικών, οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων·

15.  επισημαίνει με ιδιαίτερη ανησυχία ότι η κοινωνία των πολιτών και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλη την περιφέρεια της ΜΑΒΑ αντιμετωπίζουν αυξανόμενες απειλές, αντίποινα, δικαστική παρενόχληση, αυθαίρετες κρατήσεις, βασανιστήρια, κακομεταχείριση και άλλες μορφές δίωξης· υπογραμμίζει ότι το έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει καίρια σημασία για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και σταθερότητα της περιφέρεια αυτής· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την έκκλησή του για πλήρη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει την ανάγκη η ΕΕ και οι αρχηγοί των κρατών μελών και οι διπλωμάτες τους σε όλα τα επίπεδα να θίγουν, στις επαφές τους με τρίτες χώρες, τις περιπτώσεις μεμονωμένων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται σε κίνδυνο, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, μέσω δημοσίων δηλώσεων, διαβημάτων και τακτικού διαλόγου, συναντήσεων με τους υπερασπιστές, επισκέψεων στους κρατούμενους υπερασπιστές και παρακολούθησης των δικών τους· τονίζει την ανάγκη να αυξήσουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη τη χρηματοδότηση και την ικανότητά τους για την υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται σε κίνδυνο, μέσω έκτακτων επιχορηγήσεων, καθώς και μέσω στήριξης μηχανισμών της κοινωνίας των πολιτών όπως το ProtectDefenders.eu· χαιρετίζει τις συνεπείς προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία και του EIDHR υπέρ της δημοκρατίας και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών στις χώρες της νότιας γειτονίας της ΕΕ· επιμένει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να επιδιώξουν ενεργά τη συνεργασία και τη στήριξη των πιο ευάλωτων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών σε όλη την περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένων όσων ζουν σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές, όσων αγωνίζονται για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ και των αυτοχθόνων και τα δικαιώματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και τη γη, των δικαιωμάτων των προσφύγων και των εργασιακών δικαιωμάτων, και των γυναικών, οι οποίες αντιμετωπίζουν συγκεκριμένους κινδύνους και απειλές λόγω του φύλου τους·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έννοια της κοινής ευθύνης που προωθείται από την αναθεωρημένη ΕΠΓ· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι υπάρχει ο κίνδυνος να επιτραπεί στα αυταρχικά καθεστώτα ορισμένων χωρών εταίρων να επιλέγουν προτεραιότητες σύμφωνα με το εθνικό τους πρόγραμμα, αντί να προχωρούν στην πορεία προς τον εκδημοκρατισμό· τονίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία ενός μακροπρόθεσμου πλαισίου πολιτικής και συνεργειών στον προγραμματισμό για τις χώρες στις οποίες έλαβαν χώρα οι Αραβικές Ανοίξεις, το οποίο θα βασίζεται στην υπεροχή της δημοκρατίας, τη συμμετοχή όλων των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων και την υπεροχή του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών αξιών· επαναλαμβάνει ότι η ενίσχυση αυτών των πτυχών, καθώς και η ανάπτυξη ενός ελκυστικού οικονομικού κλίματος και η στήριξη θετικών μεταρρυθμίσεων είναι προς το συμφέρον των χωρών εταίρων και των πληθυσμών τους, καθώς και της ΕΕ, και ζητεί να θεσπιστούν αυστηρότερες προϋποθέσεις στις περιπτώσεις συστηματικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις αρχές· υπενθυμίζει ότι οι χώρες εταίροι που είναι διατεθειμένες να επιδιώξουν μεταρρυθμίσεις και στενότερο πολιτικό διάλογο και που επιτυγχάνουν περισσότερα θα πρέπει να λαμβάνουν νέα κίνητρα και στήριξη ανάλογη με τις φιλοδοξίες και τις δεσμεύσεις τους, και ζητεί να καθιερωθεί μια προσέγγιση βάσει επιδόσεων και βάσει ενός συμμετοχικού διαλόγου και σαφών προτεραιοτήτων και στόχων υπό την έννοια αυτή· επιμένει ότι, στις περιπτώσεις συστηματικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις αρχές, η βοήθεια της ΕΕ θα πρέπει να ανακατευθύνεται στην τοπική κοινωνία των πολιτών·

17.  στηρίζει τις προσδοκίες όλων όσων βρίσκονται στην περιφέρεια MΑΒΑ, συμπεριλαμβανομένης της πλειονότητας των νέων, που επιθυμούν τη δημιουργία ελεύθερων, σταθερών, ευημερούντων, συμμετοχικών και δημοκρατικών κρατών που τηρούν τις εθνικές και διεθνείς δεσμεύσεις τους σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις θετικές δημοκρατικές διαδικασίες στην περιφέρεια αυτή και τη συνεχιζόμενη εταιρική σχέση με την ΕΕ· καλεί την ΕΕ να το λάβει αυτό υπόψη σε όλους τους τομείς πολιτικής της, προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή τους και να βοηθήσει τις χώρες εταίρους αποτελεσματικότερα· τονίζει ότι, προκειμένου να είναι βιώσιμος οποιοσδήποτε πολιτικός μετασχηματισμός, είναι σημαντικός και απαραίτητος ο συμβιβασμός με το παρελθόν και, υπό το πρίσμα αυτό, επισημαίνει το σημαντικό έργο της Επιτροπής της Τυνησίας «Αλήθεια και Αξιοπρέπεια», η οποία αποτελεί παράδειγμα για ολόκληρη την περιφέρεια·

18.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σε ορισμένες περιστάσεις, η διμερής ερευνητική και δικαστική συνεργασία σε υποθέσεις κράτησης, βίας ή θανάτου πολιτών της ΕΕ ήταν ανεπαρκής, όπως στην περίπτωση του ιταλού ερευνητή Giulio Regeni· θεωρεί απαραίτητο να συνδεθεί η περαιτέρω συνεργασία σε άλλους τομείς με την επίτευξη πραγματικών βελτιώσεων στον τομέα αυτόν·

19.  είναι πεπεισμένο ότι, στις περιπτώσεις που οι προϋποθέσεις για τη διαπραγμάτευση σφαιρικών και σε βάθος ζωνών ελεύθερων συναλλαγών (DCFAT), οι οποίες εξαρτώνται από τη δημοκρατική πρόοδο, δεν πληρούνται ή δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των αντίστοιχων χωρών, η ΕΕ θα πρέπει να παρέχει μεγαλύτερη πρόσβαση σε βιώσιμες συναλλαγές και επενδύσεις, ιδίως προς όφελος των πληθυσμών και των οικονομιών της Νότιας Μεσογείου, στηρίζοντας τις παραγωγικές ικανότητες, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και τη δημιουργία ελκυστικών οικονομικών συνθηκών, με έμφαση στις εγχώριες και τις περιφερειακές αγορές, και προωθώντας την αξιοπρεπή εργασία, την κοινωνική προστασία και την χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη·

20.  είναι της άποψης ότι, καθώς η ΕΕ πασχίζει να καταλήξει σε ένα μελλοντοστραφές, βασιζόμενο στα δικαιώματα και ανθρωποκεντρικό όραμα για την πολιτική που εφαρμόζει στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου, υπάρχει αυξανόμενος κίνδυνος ορισμένες χώρες της περιφέρειας αυτής να χρησιμοποιήσουν τη συγκράτηση της μετανάστευσης και τον ρόλο τους στον τομέα αυτόν προκειμένου να επιδιώξουν μεγαλύτερη επιρροή στον πολιτικό τους διάλογο με την ΕΕ· είναι της άποψης ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βοήθεια στις χώρες της ΜΑΒΑ για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών από την Υποσαχάρεια Αφρική και, υπό το πρίσμα αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της ΕΕ να αντιμετωπίσει τα γενεσιουργά αίτια της μετανάστευσης, αλλά υπενθυμίζει ότι θα χρειαστούν μεγαλύτερες προσπάθειες για να στεφθεί αυτό το εγχείρημα με επιτυχία· θεωρεί σημαντική τη συμμετοχή των εταίρων από την περιφέρεια ΜΑΒΑ στην εφαρμογή κοινών λύσεων για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· ανησυχεί, ωστόσο, για την πιθανή μετατροπή της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ σε «διαχείριση μετανάστευσης» και υπογραμμίζει ότι κάθε προσπάθεια συνεργασίας με τις χώρες στις οποίες έλαβαν χώρα οι Αραβικές Ανοίξεις, συμπεριλαμβανομένων των χωρών καταγωγής και διέλευσης, στον τομέα της μετανάστευσης πρέπει να συμβαδίζει με τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτές τις χώρες και να συνάδει με το διεθνές δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των προσφύγων· υπογραμμίζει ότι η πρόκληση που εγείρουν οι μεταναστευτικές ροές συνιστά διακύβευμα τόσο για τις χώρες της περιφέρειας ΜΑΒΑ (χώρες καταγωγής και διέλευσης) όσο και για τις χώρες της ΕΕ (χώρες προορισμού)· τονίζει, επιπροσθέτως, τη σημασία ενός πλαισίου πολιτικής που προωθεί τη δημοκρατική, πολιτική και κοινωνικοοικονομική ένταξη ως αμοιβαία ενισχυτικούς παράγοντες, μεταξύ άλλων σε σχέση με τη δημιουργία των συνθηκών για ασφαλή και αξιοπρεπή ζωή για τους λαούς της περιφέρειας αυτής και τη μείωση του αναγκαστικού εκτοπισμού·

21.  επισημαίνει τον κίνδυνο ότι η δράση της ΕΕ για την περιφέρεια αυτή και η προσέγγιση που ακολουθούν τα κράτη μέλη μέσω των διμερών σχέσεων ενδέχεται να μην υπονομεύονται από μη συντονισμένες και μονομερείς προσεγγίσεις, και ότι ενδέχεται ως αποτέλεσμα η ΕΕ να χάσει την ικανότητά της να έχει πολιτικό αντίκτυπο· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής να μην λειτουργεί περιοριστικά η ομοφωνία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο στους κοινούς τομείς της πολιτικής εξωτερικών υποθέσεων και ασφάλειας, δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει την ΕΕ να εκφράζεται με μία φωνή, να υιοθετήσει μία σαφή στρατηγική στις εξωτερικές σχέσεις της και να έχει μεγαλύτερη επιρροή· είναι της άποψης ότι η πιο ενεργός συμμετοχή των κρατών μελών στην ΕΠΓ, όπως προβλέπεται στην αναθεώρηση της ΕΠΓ του 2015, αν και θετική, θα πρέπει να επιδιωχθεί περισσότερο· τονίζει τη σημασία και το βάθος των δεσμών μεταξύ αρκετών κρατών μελών και των λαών τους με πολλές χώρες της Νότιας Μεσογείου· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη της ΕΕ να ενισχύσουν τον συντονισμό των δράσεών τους στην περιφέρεια αυτή και να εξετάσουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούν να ενεργούν πιο αποτελεσματικά·

22.  λαμβανομένου υπόψη του ευρωπαϊκού κεκτημένου στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς, καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα οικεία προγράμματα δικαστικής συνεργασίας με τις χώρες εταίρους της περιφέρειας αυτής, με στόχο την προώθηση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και ενός αποτελεσματικού νομικού πλαισίου στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς· εκτιμά ότι οι μεταρρυθμίσεις των δημόσιων διοικήσεων και του δημόσιου τομέα στη νότια γειτονία θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα, παράλληλα με την καταπολέμηση της διαφθοράς, και θα πρέπει να επιδιωχθούν μέσω αυξημένων χρηματοδοτικών πόρων, ανάπτυξης ικανοτήτων και στενότερης συνεργασίας με τα κράτη μέλη, καθώς και στήριξης των παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών στους τομείς της καταπολέμησης της διαφθοράς, της διαφάνειας και της λογοδοσίας·

23.  επαναλαμβάνει ότι η προαγωγή και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών αρχών της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες πωλήσεις όπλων και εξοπλισμού ασφαλείας από κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών επιτήρησης που χρησιμοποιούνται για σκοπούς εσωτερικής καταστολής, σε αρχές της περιφέρειας αυτής που δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· ζητεί επιτακτικά από τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την κοινή θέση 2008/994/CFSP του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, με την οποία ορίζονται κοινοί κανόνες που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού(10), στην οποία επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι δεν χορηγείται άδεια εξαγωγής, εφόσον υπάρχει σαφής κίνδυνος η προς εξαγωγή στρατιωτική τεχνολογία ή ο εξοπλισμός να χρησιμοποιηθούν για εσωτερική καταστολή ή για τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· επαναλαμβάνει τη θέση του όπως εκφράζεται στις τροπολογίες στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης, όπως εγκρίθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2018(11)· ζητεί επιτακτικά από τα κράτη μέλη της ΕΕ να δώσουν μέγιστη προσοχή στο θέμα αυτό κατά την προσπάθειά τους να επιτύχουν συμφωνία με το Συμβούλιο·

24.  θεωρεί ότι οι προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων στο πλαίσιο της ΕΠΓ θα πρέπει να κάνουν ρητή αναφορά στη σχετική συμφωνία σύνδεσης, ιδίως στη ρήτρα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διασφαλίζοντας ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν ουσιώδη και εγκάρσια πτυχή των συμφωνημένων προτεραιοτήτων της εταιρικής σχέσης, που θα πρέπει να συζητείται σε όλα τα επίπεδα, κυρίως στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, και να μην περιορίζεται σε συνεδριάσεις υποεπιτροπών χαμηλού επιπέδου·

25.  ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχικότητα και στενότερη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας των πολιτών στον προσδιορισμό των αναγκών στις χώρες εταίρους· επικροτεί τις προσπάθειες της ΕΥΕΔ και της Επιτροπής να διευρύνουν την απήχηση στην κοινωνία των πολιτών και να συμπεριλάβουν τον ιδιωτικό τομέα, και τις ενθαρρύνει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η συμμετοχή ανεξάρτητων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των μη αναγνωρισμένων ομάδων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτή η συμμετοχή εμποδίζεται ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που ο διάλογος διενεργείται και η στήριξη χορηγείται μέσω ελεγχόμενων από συγκεκριμένες κυβερνήσεις οργανώσεων ή επικεντρώνονται αποκλειστικά σε φιλοκυβερνητικές οργανώσεις· είναι της άποψης ότι η ΕΕ θα πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση μικρότερων και τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ), συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, στα διαθέσιμα κεφάλαια, να εξορθολογίσει τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και να επικεντρωθεί στις τοπικές ΟΚΠ· επισημαίνει την αντίληψη των τοπικών φορέων της κοινωνίας των πολιτών ότι η ΕΕ επικεντρώνεται κυρίως στις μεγάλες και τις διεθνείς ΟΚΠ· καλεί την ΕΕ να επενδύσει περισσότερους πόρους στην προώθηση της δημιουργίας ικανοτήτων των τοπικών ΟΚΠ και στη διευκόλυνση των ενισχυμένων εταιρικών σχέσεων μεταξύ αυτών και των μεγάλων, διεθνών ΟΚΠ, καθώς και στη βελτίωση της ικανότητας κοινωνικού διαλόγου των κοινωνικών εταίρων με την κυβέρνηση, με στόχο την αύξηση της τοπικής ανάληψης ευθύνης·

26.  καλεί την ΕΥΕΔ να εντείνει τις προσπάθειές της για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τον ρόλο των γυναικών στον δημόσιο βίο·

27.  υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή και η ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών στη δημόσια, την πολιτική, την οικονομική και την πολιτιστική σφαίρα των χωρών ΜΑΒΑ είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της μακροπρόθεσμης σταθερότητας, ειρήνης και οικονομικής ευημερίας· υπογραμμίζει ότι, στις χώρες στις οποίες η αραβική άνοιξη οδήγησε σε συνεχιζόμενες συγκρούσεις, η συμμετοχή των γυναικών στις ειρηνευτικές διαδικασίες και στις διαδικασίες διαμεσολάβησης είναι ουσιαστική για την αποκατάσταση της μη βίαιης κοινωνίας· θεωρεί, για την επίτευξη του στόχου αυτού, ότι η πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση, με την υποστήριξη των ΟΚΠ, και η ισότητα των φύλων είναι ουσιαστικής σημασίας·

28.  υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση των τοπικών αρχών συμβάλλει στη διάδοση της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου· ζητεί, συνεπώς, να ενθαρρυνθούν οι διαδικασίες αποκέντρωσης και να ενισχυθούν τα μέσα δράσης των περιφερειών μέσω της περαιτέρω τοπικής διοικητικής αυτονόμησης· ενθαρρύνει και υποστηρίζει την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και τα προγράμματα αποκεντρωμένης συνεργασίας που υλοποιούν οι τοπικές αρχές των κρατών μελών με σκοπό την ανάπτυξη της δημοτικής και περιφερειακής διακυβέρνησης στις χώρες της περιφέρειας αυτής·

29.  υπενθυμίζει τη σημασία της διασφάλισης επαρκούς προβολής των προσπαθειών της ΕΕ και της βοήθειας και των επενδύσεων της ΕΕ στην περιφέρεια αυτή, μέσω της ενίσχυσης της στρατηγικής επικοινωνίας, της δημόσιας διπλωματίας, των διαπροσωπικών επαφών, της πολιτιστικής διπλωματίας, της συνεργασίας σε εκπαιδευτικά και ακαδημαϊκά θέματα και μέσω δραστηριοτήτων προβολής για την προώθηση των αξιών της Ένωσης· ζητεί ειδικότερα την επαναφορά της εντολής Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ για τη Νότια Μεσόγειο, ο οποίος θα είναι επικεφαλής της συνεργασίας της ΕΕ με την περιφέρεια αυτή και θα είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της προβολής της ΕΕ·

30.  πιστεύει ότι, προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητα της ΕΕ να έχει πολιτικό αντίκτυπο και να προωθεί την ανάληψη ευθύνης και την ευρεία υποστήριξη από τις δικαιούχους χώρες, κάθε αντιπροσωπεία της ΕΕ θα πρέπει να διενεργεί τακτική διαβούλευση με ειδικούς και εκπροσώπους των ΟΚΠ, και θα πρέπει ιδίως να συγκροτήσει γνωμοδοτικά συμβούλια υψηλού επιπέδου που θα αντανακλούν την κοινωνική, οικονομική και πολιτική πολυμορφία της ενδιαφερόμενης χώρας, στα οποία θα συμμετέχουν ηγέτες από τον τομέα της οικονομίας, των μέσων ενημέρωσης, του πολιτισμού, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών και επιφανείς οργανωτές κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για νέους, καθώς και κοινωνικοί εταίροι και εξέχοντες υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και θα παρέχουν στοιχεία σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες και την αρχιτεκτονική της πολιτικής της ΕΕ·

31.  είναι πεπεισμένο ότι οι νέοι θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της δράσης της ΕΕ για την περιφέρεια αυτή, βάσει μιας διατομεακής προσέγγισης· ζητεί οι πολιτικές για τη νεολαία να ενσωματωθούν σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης στην περιφέρεια της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής· εκτιμά ότι έχει καίρια σημασία η εξεύρεση βιώσιμων λύσεων κατάλληλων να αντιμετωπίσουν το μέγεθος της πρόκλησης που θέτει η ανεργία των νέων και τονίζει τη σημασία της προώθησης αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης, επιχειρηματικότητας και ευκαιριών αυτοαπασχόλησης· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, κάθε αντιπροσωπεία της ΕΕ να καταβάλει προσπάθειες ώστε να συγκροτήσει ανεπίσημα συμβούλια νεολαίας στα οποία θα συμμετέχουν νέοι ηγέτες από τον τομέα της πολιτικής, της κοινωνίας, της οικονομίας, των μέσων ενημέρωσης, του πολιτισμού και των ΟΚΠ προκειμένου να μοιράζονται τις απόψεις τους και συμβουλές σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες, την ικανότητα των πολιτικών της ΕΕ να έχουν αντίκτυπο στη χώρα και να εισαγάγουν ένα πρόσθετο στοιχείο λογοδοσίας σε σχέση με τις επιλογές πολιτικής· καλεί τις ευρωπαϊκές πολιτικές οικογένειες και δεξαμενές σκέψης να συμμετάσχουν σε ενισχυμένες ανταλλαγές με τους ενεργούς νέους από τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, προκειμένου να προωθήσουν την ενδυνάμωσή τους, την κατάρτιση και την ανάπτυξη ικανοτήτων, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να θέσουν υποψηφιότητα στις τοπικές εκλογές και να γίνουν οι νέοι φορείς θετικής αλλαγής στις αντίστοιχες χώρες τους·

32.  καλεί την ΕΕ να βοηθήσει τους εταίρους της να αντιμετωπίζουν τα γενεσιουργά αίτια της ριζοσπαστικοποίησης όπως η φτώχεια, η ανεργία, ο κοινωνικός και πολιτικός αποκλεισμός και η αδυναμία της κοινωνίας να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών και να δημιουργήσει ευκαιρίες για τους νέους, μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας με την περιφέρεια της ΜΑΒΑ, έχοντας τον λαό, και ιδίως τους νέους, στο επίκεντρο· καλεί την ΕΕ να στηρίξει την πρόσβαση των νέων στην επιχειρηματικότητα, για παράδειγμα με την ενθάρρυνση και τη στήριξη επενδύσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις· πιστεύει ότι η δράση της ΕΕ σε σχέση με την περιφέρεια αυτή θα πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς για την προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της απασχολησιμότητας των νέων, της καλύτερης προσαρμογής της κατάρτισης στις μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων, σε συνδυασμό με μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία ισχυρών καθολικών συστημάτων κοινωνικής προστασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις πιο ευάλωτες ομάδες· καλεί την ΕΕ να επενδύσει περισσότερους πόρους σε δράσεις με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές βασικές υπηρεσίες για όλους, όπως εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη, και να εντείνει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, καθώς και την προώθηση νομοθετικών μεταρρυθμίσεων για την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και της έκφρασης, της ελευθερίας του Τύπου και την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη διασφάλιση της πρόσβασης σε πόρους και πληροφορίες ως βασικά στοιχεία σταθερότητας και μιας ανοικτής, δυναμικής και ανθεκτικής κοινωνίας·

33.  εκφράζει την βαθιά του ανησυχία για την κλιμάκωση των εντάσεων στην περιφέρεια αυτή· καταγγέλλει την εκμετάλλευση των θρησκευτικών διαφορών για την υποκίνηση πολιτικών κρίσεων και θρησκευτικών πολέμων·

34.  καλεί την ΕΕ να στηρίξει σθεναρά τις χώρες της περιφέρειας ΜΑΒΑ στον αγώνα τους κατά του κινδύνου θρησκευτικού ριζοσπαστισμού στον οποίο είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι οι άνεργοι νέοι·

35.  θεωρεί ότι απαιτείται η θέσπιση μηχανισμών προκειμένου να σταματήσει η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μέσω εξωχώριων φορέων στους οποίους συμμετέχουν κράτη και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και προκειμένου να σταματήσουν το λαθρεμπόριο όπλων και η αγορά και πώληση ενεργειακών πόρων και πρώτων υλών προς όφελος τρομοκρατικών ομάδων·

36.  επισημαίνει τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, της απερήμωσης και της λειψυδρίας που πλήττουν σφοδρά την περιφέρεια αυτή· ενθαρρύνει ένθερμα τους φορείς χάραξης πολιτικής καθώς και όλους τους παράγοντες τόσο στην ΕΕ όσο και στην περιφέρεια ΜΑΒΑ να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με τις χώρες εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών και των ΟΚΠ, στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας, προάγοντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, τη βιώσιμη ενέργεια και τους στόχους ενεργειακής απόδοσης, με στόχο να συμβάλει στην εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού· τονίζει την ευκαιρία που αντιπροσωπεύει για την περιφέρεια η επίτευξη προόδου στην ενεργειακή της μετάβαση μέσω της μεγαλύτερης εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες προσφέρουν μεγάλες οικονομικές δυνατότητες για πολλές από τις χώρες της ΜΑΒΑ· επισημαίνει τις επακόλουθες ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, καθώς και τις ευκαιρίες περιφερειακής συνεργασίας για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή· τονίζει, εν προκειμένω, την ευκαιρία που μπορούν να αποτελέσουν οι πρόσφατες ανακαλύψεις κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο για όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες·

37.  επισημαίνει ότι το άνοιγμα του ιδιωτικού τομέα και η περαιτέρω διαφοροποίηση των οικονομιών μπορούν να συμβάλλουν στην τόσο αναγκαία δημιουργία απασχόλησης στην περιοχή, ιδίως για τους νέους και τις γυναίκες· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα θετικά σημάδια ανάκαμψης στον τομέα του τουρισμού στην περιοχή, αναγνωρίζει τις μεγάλες δυνατότητες του τομέα στην προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης και εργασιακών ευκαιριών και ζητεί από την ΕΕ να δώσει ιδιαίτερη προσοχή και στήριξη στις περιοχές που αντιμετωπίζουν προκλήσεις στον τομέα των υποδομών ή/και της ασφάλειας· καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τη στήριξή της προς τις χώρες που είναι περισσότερο διατεθειμένες να σημειώσουν πρόοδο στους τομείς του εκδημοκρατισμού, του κράτους δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, χρησιμοποιώντας όλα τα χρηματοδοτικά μέσα που έχει στη διάθεσή της για τον σκοπό αυτό, από τη μακροοικονομική συνδρομή μέσω του ΕΜΓ, έως το Ευρωπαϊκό Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο, καθώς και τον προσεχή Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ)·

38.  υπενθυμίζει την ανάγκη αξιοποίησης των εν πολλοίς ανεκμετάλλευτων δυνατοτήτων για καινοτομία και δυναμισμό του ιδιωτικού τομέα στην περιφέρεια αυτή σε μεγαλύτερο βαθμό· ενθαρρύνει την ΕΕ να εντείνει τον διάλογο και τη χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια στο πνεύμα αυτό· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες όπως η Startup Europe Mediterranean (SEMED) που αποσκοπεί στη χαρτογράφηση και την ίδρυση δικτύου μεταξύ νεοφυών επιχειρήσεων, επενδυτών, πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και φορέων χάραξης πολιτικής και από τις δύο πλευρές της Μεσογείου, ως κομβική δράση για την ενίσχυση της συνεργασίας για την καινοτομία, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη·

39.  τονίζει τη σημασία της σύνδεσης όλων των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, καθώς και της δράσης της ΕΕ σε σχέση με την περιφέρεια αυτή, με την επίτευξη των ΣΒΑ και με τη βιώσιμη ανάπτυξη εν γένει·

40.  υπενθυμίζει την προστιθέμενη αξία της κοινοβουλευτικής διπλωματίας και των τακτικών διμερών διακοινοβουλευτικών συνεδριάσεων που πραγματοποιεί το Κοινοβούλιο με τους ομόλογους των χωρών της Νότιας Γειτονίας, ως μέσο ανταλλαγής εμπειριών και προώθησης της αμοιβαίας κατανόησης· επισημαίνει τη σημασία των μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών στο πλαίσιο αυτό ως μοναδικού μέσου για τη διαμόρφωση φιλόδοξων κοινών πολιτικών μεταξύ της ΕΕ και των στενότερων εταίρων της· ενθαρρύνει τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ να πραγματοποιούν διμερείς διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις στο πλαίσιο της ΕΠΓ· υπογραμμίζει για μια ακόμη φορά ότι τα πολιτικά κόμματα στα εθνικά κοινοβούλια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στο πλαίσιο αυτό· είναι της άποψης ότι ο διάλογος μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ και των κοινοβουλίων της Νότιας Γειτονίας θα μπορούσε να αποτελέσει πολύτιμη ευκαιρία για την ενίσχυση του περιφερειακού διαλόγου και της συνεργασίας στη Νότια Γειτονία· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τον σημαντικό ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο (PA UfM) ως πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσε να δοθεί ώθηση στην περιφερειακή ολοκλήρωση και τη φιλόδοξη πολιτική και οικονομική ατζέντα· σημειώνει την αλληλεπικάλυψη μεταξύ της PA UfM και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης για τη Μεσόγειο· είναι της άποψης ότι η PA UfM θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο εντός του περιφερειακού πλαισίου της Ένωσης για τη Μεσόγειο, διασφαλίζοντας διαφάνεια και την κοινοβουλευτική εποπτεία των δραστηριοτήτων της UfM, και ιδίως των έργων που φέρουν το σήμα της UfM·

41.  τονίζει ότι οι γυναίκες μπορούν να αποτελέσουν ισχυρή κινητήρια δύναμη υπέρ της προώθησης και της οικοδόμησης της ειρήνης, της επίλυσης των συγκρούσεων και των διαδικασιών σταθεροποίησης, και επισημαίνει τον ζωτικό ρόλο των γυναικών στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, την αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας· υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της λήψης αποφάσεων, όσον αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των στρατηγικών αυτών, συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα των πολιτικών και των προγραμμάτων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις γυναίκες στις χώρες ΜΑΒΑ και τους οργανισμούς που υπερασπίζονται και προάγουν τα δικαιώματά τους· επισημαίνει την ανάγκη εύκολης πρόσβασης στη δικαιοσύνη και στη μεταβατική δικαιοσύνη, με έμφαση στις γυναίκες που έχουν επιβιώσει σεξουαλικής βίας σε καταστάσεις συγκρούσεων·

42.  επαναλαμβάνει την έκκληση της PA UfM για υποστήριξη ενός ευρωμεσογειακού σχεδίου για το χάσμα μεταξύ των φύλων, που θα περιλαμβάνει την ανάλυση των ποσοστών εκπροσώπησης των γυναικών στα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια και στα τοπικά θεσμικά όργανα· θεωρεί ότι η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών της εν λόγω Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης καθώς και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να ενημερώνονται σε ετήσια βάση για τους δείκτες που αφορούν την ανισότητα λόγω φύλου στην ευρωμεσογειακή περιφέρεια·

43.  υπενθυμίζει ότι τα δικαιώματα των γυναικών, η χειραφέτηση των γυναικών, η ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα των παιδιών, η ελευθερία της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και το δικαίωμα των μειονοτήτων και των ευπαθών ομάδων στη μη εισαγωγή διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες και των ΛΟΑΔΜ, στην προστασία κατά των διακρίσεων συνιστούν θεμελιώδη δικαιώματα και βασικές αρχές της εξωτερικής δράσης της ΕΕ·

44.  ζητεί να ενισχυθεί η διάσταση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών στην ΕΠΓ, σύμφωνα με τις προτεραιότητες του σχεδίου δράσης για θέματα φύλου ΙΙ (GAP II)· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις που εγκρίθηκαν σε ορισμένες χώρες για θέματα όπως η αθώωση των βιαστών που στη συνέχεια παντρεύονται τα θύματά τους, η βία κατά των γυναικών και τα κληρονομικά δικαιώματα· ζητεί τη σθεναρή επιβολή αυτών των νόμων· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι, συνολικά, η κατάσταση των γυναικών δεν έχει βελτιωθεί στις περισσότερες από τις χώρες στις οποίες έλαβε χώρα η Αραβική Άνοιξη· υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή και η ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στη δημόσια, την πολιτική, την οικονομική και την πολιτιστική σφαίρα των χωρών της περιφέρειας αυτής έχουν καθοριστική σημασία για την επίτευξη σταθερότητας, ειρήνης και οικονομικής ευημερίας μακροπρόθεσμα· θεωρεί ότι η πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου· εκφράζει ακόμα την ανησυχία του για το γεγονός ότι το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας στην περιφέρεια αυτή είναι ένα από τα χαμηλότερα στον κόσμο, προκαλώντας κοινωνικό αποκλεισμό και σημαντικές ζημίες για την οικονομία στο σύνολό της· επισημαίνει τη σημασία της αντιμετώπισης του ζητήματος αυτού ως θεμελιώδους στοιχείου της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής· σημειώνει επίσης ότι οι υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών αντιμετωπίζουν αυθαίρετες κρατήσεις, δικαστική παρενόχληση, δυσφημιστικές εκστρατείες και εκφοβισμό·

45.  καταγγέλλει την εκτεταμένη δίωξη ατόμων ΛΟΑΔΜ και των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ σε όλη την περιφέρεια ΜΑΒΑ, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής παρενόχλησης, των βασανιστηρίων, των σωματικών επιθέσεων και των εκστρατειών δυσφήμισης· καλεί την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη να υπερασπίζονται ενεργά και συστηματικά τον αδιαίρετο χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τα κράτη της ΜΑΒΑ και να τονίζουν ότι τα δικαιώματα αυτά πρέπει να γίνονται σεβαστά μέσω της κρατικής πρακτικής, καθώς και της νομοθεσίας·

46.  καλεί τις χώρες ΜΑΒΑ να συμβάλουν ενεργά στην καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών· καλεί τις χώρες ΜΑΒΑ να υπογράψουν και να επικυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που συνιστά εργαλείο για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας και του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων· καλεί, ειδικότερα, τις χώρες που δεν το έχουν πράξει ακόμα να επανεξετάσουν τη νομοθεσία τους προσθέτοντας διατυπώσεις για την έμφυλη βία και τα εγκλήματα τιμής, μετατρέποντας την πραγματοποίηση απειλών για επιτέλεση ανάλογων πράξεων σε αξιόποινη πράξη, και επιβάλλοντας αυστηρότερες ποινές για κάθε παρόμοιο έγκλημα·

47.  καλεί τις χώρες ΜΑΒΑ να εφαρμόσουν το σχέδιο δράσης του Πεκίνου για την πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση και τις υπηρεσίες υγείας, που αποτελούν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στον εθελούσιο οικογενειακό προγραμματισμό και την σεξουαλική αναπαραγωγική υγεία και δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη δωρεάν αντισύλληψη, στις ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις, και στην διαπαιδαγώγηση κοριτσιών και αγοριών για θέματα σεξουαλικότητας και σχέσεων·

48.  εκφράζει την ανησυχία του για τους περιορισμούς στην πρόσβαση στη δημόσια υγεία και κυρίως στην πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, ιδίως για γυναίκες και κορίτσια στις αγροτικές περιοχές·

49.  παροτρύνει όλες αυτές τις χώρες να κυρώσουν και να άρουν όλες τις υφιστάμενες επιφυλάξεις στη CEDAW· παροτρύνει τις χώρες αυτές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της ισότητας των φύλων στην κοινωνία, για παράδειγμα με την έγκριση εθνικών σχεδίων δράσης που περιλαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα για την ισότητα των φύλων, σε συνεργασία με τις γυναικείες οργανώσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς της κοινωνίας των πολιτών·

50.  εκτιμά ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναπτύξει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τη βοήθεια για τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στις χώρες εταίρους και να διαθέσει τους σχετικούς πόρους και προγράμματα στην πρώιμη εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής, καθώς και να διασφαλίσει την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών δεξιοτήτων, κατάλληλων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επιχειρηματικότητας, κριτικής σκέψης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης στην κοινωνία εν γένει και από πολύ μικρή ηλικία· τονίζει τη σημασία της παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης ως μέσου ενδυνάμωσης των νέων και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής·

51.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα προγράμματα που αναπτύχθηκαν από τη Γραμματεία της Ένωσης για τη Μεσόγειο, όπως το Med4Jobs, ως μέσο για την αντιμετώπιση του ζητήματος της απασχολησιμότητας των νέων και των γυναικών στη Μεσόγειο· καλεί τα κράτη μέλη της Ένωσης για τη Μεσόγειο να αναθέσουν στη γενική Γραμματεία τους να εστιάσει τις εργασίες της στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών ΜΑΒΑ, στηρίζοντας έτσι την εδραίωση της μεταβατικής τους διαδικασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και τα κορίτσια·

52.  καλεί εκ νέου την Επιτροπή να αναλάβει δράση σχετικά με την πρόταση του Κοινοβουλίου για τη δημιουργία ενός φιλόδοξου ευρωμεσογειακού προγράμματος Erasmus, ανεξάρτητου από το πρόγραμμα Erasmus+, με ειδικά κονδύλια και μια φιλόδοξη διάσταση όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τους διαθέσιμους πόρους, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στους κύκλους πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και στην μάθηση για σκοπούς κατάρτισης και εκπαίδευσης· επαναλαμβάνει ότι οι επενδύσεις στη νεολαία θα παράσχουν μια ισχυρή βάση για τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και ευημερία της περιφέρειας αυτής· καλεί την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να αυξήσουν το πεδίο εφαρμογής και τη συμμετοχή στο πρόγραμμα επισκεπτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διευκολύνουν τη συμμετοχή των νέων και των γυναικών πολιτικών ηγετών· ζητεί, επιπλέον, από την ΕΕ να στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων στις χώρες αυτές·

53.  υπενθυμίζει τη στήριξή του προς τη χρηματοδότηση ακαδημαϊκών προγραμμάτων και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης προκειμένου να δημιουργηθούν σημαντικά αποθέματα επαγγελματικών δεξιοτήτων στις χώρες της ΜΑΒΑ, καθώς και για δράσεις όπως ο Χάρτης Κινητικότητας Erasmus+ ΕΕΚ, που θα πρέπει να επεκταθούν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό σε όλες τις χώρες της ΜΑΒΑ, μέσω ευέλικτων και εξελισσόμενων εργαλείων όπως οι εταιρικές σχέσεις κινητικότητας·

54.  καταδικάζει απερίφραστα, για μία ακόμη φορά, όλες τις φρικαλεότητες και τις εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράχθηκαν κατά τη σύγκρουση και ιδίως εκείνες που διαπράχθηκαν από τις δυνάμεις του καθεστώτος Άσαντ, μεταξύ άλλων και με την υποστήριξη των συμμάχων του, καθώς και από τις τρομοκρατικές οργανώσεις που περιλαμβάνονται στο κατάλογο του ΟΗΕ· εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την αποτυχία των επαναλαμβανόμενων περιφερειακών και διεθνών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου και ζητεί επειγόντως να ανανεωθεί και να εντατικοποιηθεί η συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο με σκοπό να επιτευχθεί ειρηνική, βιώσιμη λύση στη σύγκρουση· τονίζει ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει ανοχή ή ατιμωρησία για τα ειδεχθή εγκλήματα που διαπράττονται στη Συρία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ανεξάρτητες, αμερόληπτες, ενδελεχείς και αξιόπιστες έρευνες και διώξεις των υπευθύνων και στηρίζει το έργο του Διεθνούς, Αμερόληπτου και Ανεξάρτητου Μηχανισμού για τα διεθνή εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας από τον Μάρτιο του 2012 (IIIM)· ζητεί, περαιτέρω, να στηριχθούν οι ΟΚΠ και οι ΜΚΟ, οι οποίες συγκεντρώνουν αποδεικτικά στοιχεία για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου και συμβάλλουν στη διατήρηση των στοιχείων αυτών·

55.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, από την αναθεώρηση της ΕΠΓ του 2015, μόνο μία έκθεση, της 18ης Μαΐου 2017 για την υλοποίηση της αναθεώρησης της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (JOIN(2017)0018), έχει αξιολογήσει τις εξελίξεις στην περιοχή σε περιφερειακό επίπεδο, παρά τη δέσμευση που ανελήφθη στην ανακοίνωση του 2015 για την αναθεώρηση της ΕΠΓ για εκπόνηση τακτικών εκθέσεων σε επίπεδο γειτονίας, πέρα από την υποβολή ειδικών ανά χώρα εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τις θεμελιώδεις ελευθερίες, το κράτος δικαίου, την ισότητα των φύλων και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί οι εκθέσεις ανά χώρα και οι περιφερειακές εκθέσεις να περιλαμβάνουν κατάλληλες αναλύσεις αποτελεσμάτων και εκτιμήσεις των επιπτώσεων των πολιτικών της ΕΕ και των κρατών μελών στα ανθρώπινα δικαιώματα·

56.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

(1)

https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf

(2)

ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 27.

(3)

ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 85.

(4)

ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 110.

(5)

ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 98.

(6)

ΕΕ C 204 της 13.6.2018, σ. 100.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0119.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0227.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0449.

(10)

ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99.

(11)

ΕΕ C 458 της 19.12.2018, σ. 187.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έχουν περάσει οκτώ χρόνια από τη σειρά μαζικών αναταραχών και εξεγέρσεων που έπληξαν την περιφέρεια της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, η οποία συνήθως αναφέρεται ως «Αραβική Άνοιξη». Ήταν αναμφίβολα ένα γεγονός που έφερε αλλαγές στην περιφέρεια αυτή και είχε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα σε κάθε μία από τις χώρες της.

Αποτέλεσε μια σπάνια σειρά γεγονότων υπό την έννοια ότι συμμετείχαν ενεργά σε αυτήν μεγάλες ομάδες του αραβικού πληθυσμού που διαμαρτυρήθηκαν εναντίον των αυταρχικών καθεστώτων και ζήτησαν περισσότερη ελευθερία, μεγαλύτερη συμμετοχή στην κοινωνία, περισσότερα δικαιώματα, περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και ένταξη.

Ένα ιδιαίτερα ενεργό τμήμα του πληθυσμού την περίοδο αυτή ήταν οι νέοι, οι οποίοι προέρχονταν από διαφορετικά υπόβαθρα και είχαν διαφορετικά αιτήματα και προσδοκίες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ληφθεί υπόψη αυτό που ακολούθησε την έκφραση των αιτημάτων των νέων, που λόγω των δημογραφικών χαρακτηριστικών αυτής της περιφέρειας αποτελούν μεγάλο μέρος της κοινωνίας το οποίο, για πολλούς λόγους, παραμελήθηκε, αποκλείστηκε, έμεινε χωρίς εργασία και με ελάχιστες ελπίδες βελτίωσης της κατάστασής του.

Η περιφέρεια που θα εξεταστεί στην παρούσα έκθεση είναι οι χώρες του Μαγκρέμπ και του Μασρέκ, δηλαδή η περιφέρεια που περιλαμβάνει τις νότιες και ένα μέρος των ανατολικών ακτών της Μεσογείου (Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτος, Λίβανος, Ιορδανία και Συρία).

Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να παράσχει μια αξιολόγηση της κατάστασης στις χώρες αυτές οκτώ χρόνια μετά την Αραβική Άνοιξη, προκειμένου να προσδιοριστούν οι τάσεις και, ιδίως, να αξιολογηθεί η απόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – μιας περιφέρειας που μεγάλο μέρος των εν λόγω πληθυσμών θεωρεί πρότυπο ελευθερίας, δημοκρατίας και ευημερίας. Θα εντοπίσει τις ελλείψεις στις πολιτικές της ΕΕ και θα διατυπώσει προτάσεις, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες βέλτιστες πρακτικές που προέκυψαν στο πλαίσιο αυτό.

Αν και δεν είναι ούτε εφικτό ούτε δίκαιο να βρεθεί μια λύση που θα μπορούσε να ταιριάζει σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες, σε κάθε μία από τις οποίες επικρατούν διαφορετικές δικές συνθήκες και κατάσταση, είναι δυνατόν να παρασχεθούν ορισμένα στοιχεία που ισχύουν τουλάχιστον για ένα μέρος των χωρών και ορισμένες υφιστάμενες πρακτικές που μπορούν να αναπαραχθούν σε άλλες.

Ένας βασικός παράγοντας, κατά την εξέταση των επιλογών πολιτικής της ΕΕ στον εν λόγω τομέα, είναι η αλλαγή νοοτροπίας που προτάθηκε στο πλαίσιο της αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας το 2015. Εάν η πολιτική της ΕΕ μέχρι τότε χαρακτηριζόταν από μια προσέγγιση βασισμένη σε αξίες και στην αρχή των «αναλογικών κερδών», οι συγκρούσεις που ξέσπασαν στην περιοχή, σε συνδυασμό με την τρομοκρατική απειλή και, αργότερα, την προσφυγική κρίση, οδήγησαν στον σχεδιασμό της αναθεώρησης – κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών της ΕΕ – ώστε να τεθεί στο επίκεντρο της δράσης της ΕΕ η ασφάλεια και η σταθεροποίηση αυτών των χωρών αντί για τη στήριξη του εκδημοκρατισμού. Αν και η πολιτική αυτή έχει κάποια πλεονεκτήματα, ιδίως την εισαγωγή της αρχής της κοινής ευθύνης, είναι επίσης αλήθεια ότι οδήγησε ορισμένες από τις εν λόγω χώρες να εγκαταλείψουν τουλάχιστον εν μέρει την πορεία των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και να χρησιμοποιήσουν τον ρόλο τους στον περιορισμό της μετανάστευσης και στη συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, προκειμένου να αποκτήσουν πλεονεκτήματα και χρηματοδότηση από την ΕΕ παρόλα αυτά, συχνά εκμεταλλευόμενες επίσης τις αντιφάσεις στις διμερείς σχέσεις με τα κράτη μέλη της ΕΕ και μεταξύ αυτών και της ενωσιακής προσέγγισης – μια τάση που αποδυναμώνει την Ευρώπη και την καθιστά λιγότερο αξιόπιστη στην εξωτερική της δράση.

Ταυτόχρονα, κατέστησε εντελώς σαφές ότι η πολιτική της ΕΕ έναντι των χωρών αυτών έπρεπε να σταματήσει να ακολουθεί μια προσέγγιση από την κορυφή προς τη βάση και να λάβει υπόψη τη βούληση και τις ανάγκες των αντίστοιχων χωρών. Αναμφισβήτητα, αυτό θα πρέπει επίσης να συνεπάγεται τη διαβούλευση με την τοπική κοινωνία των πολιτών που συχνά είναι πιο αντιπροσωπευτική της χώρας και του πληθυσμού της από ό,τι οι κυβερνητικές αρχές. Στην έκθεση συνιστάται θερμά η μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών.

Η περιφέρεια αυτή εξακολουθεί να υποφέρει σε μεγάλο βαθμό από τις συνέπειες των αναταραχών, αν και σε διαφορετικό βαθμό από χώρα σε χώρα. Ορισμένα θέματα μπορεί να είναι πιο επείγοντα σε ορισμένες χώρες (τερματισμός των συγκρούσεων, έναρξη διαδικασίας συμφιλίωσης, βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.λπ.), αλλά ένα ζήτημα που απασχολεί όλες τις χώρες είναι οι κακές οικονομικές επιδόσεις, οι οποίες επιδεινώνονται από εξωτερικά γεγονότα, όπως η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση ή οι ημι-εξωτερικές κρίσεις, όπως η πτώση των τιμών του πετρελαίου που άρχισε το 2014. Αυτό που τίθεται υπό αμφισβήτηση είναι το οικονομικό τους μοντέλο, το οποίο επί δεκαετίες βασίζεται σε κρατικές επιδοτήσεις και σε θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα. Τώρα που οι κρατικοί προϋπολογισμοί δέχονται τόσο μεγάλη πίεση για αυτούς και άλλους λόγους, η έλλειψη πραγματικού ιδιωτικού τομέα, τα υφιστάμενα εμπόδια στις επιχειρήσεις, η μείωση των ΑΞΕ, η κακή κατάσταση των υποδομών και η μείωση του τουρισμού, αποτελούν σαφώς ορισμένες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτές οι χώρες. Σε άμεση σχέση με όλα αυτά, το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ανεργίας των νέων είναι ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν στις διαδηλώσεις και εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλό, μάλιστα ακόμη χειρότερο από ό,τι το 2011. Η παροχή ευκαιριών απασχόλησης, η διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των νέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, αποτελούν βασικές δράσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος, και οι δράσεις της ΕΕ πρέπει επίσης να το λαμβάνουν υπόψη αυτό κατά τον σχεδιασμό των ενωσιακών πολιτικών για αυτήν την περιοχή.

Η ικανοποίηση των προσδοκιών των Αράβων που διαμαρτυρήθηκαν στους δρόμους, και ιδίως των νέων, δεν είναι εύκολη υπόθεση και απαιτεί χρόνο και μεγάλη προσπάθεια και πολιτική βούληση. Είναι όμως αναγκαία για να αποκτήσουν οι χώρες αυτές μακροπρόθεσμη «σταθερότητα» και ανθεκτικότητα. Δεν πρόκειται μόνο για στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ, αλλά συνάδει και με τις θεμελιώδεις αξίες της.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας Φύλων (24.1.2019)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την περίοδο μετά την αραβική άνοιξη: η μελλοντική πορεία στις χώρες ΜΑΒΑ

(2018/2160(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Maria Arena

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

–  έχοντας υπόψη την παγκόσμια έκθεση για το χάσμα των φύλων 2017, που δημοσιεύτηκε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο με τίτλο «Συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και στη λήψη αποφάσεων: προκλήσεις και προοπτικές», η οποία εγκρίθηκε στη 13η σύνοδο ολομέλειας της Συνέλευσης, τον Μάιο 2017, στη Ρώμη,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση και την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου του Σεπτεμβρίου 1995, το πρόγραμμα δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (Διάσκεψη του Καΐρου) του Σεπτεμβρίου 1994, καθώς και τα αποτελέσματα των αντίστοιχων διασκέψεων αναθεώρησης,

–  έχοντας υπόψη την ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ιδίως τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης με αριθμούς 1, 4, 5, 8, 10 και 13,

–  έχοντας υπόψη την 18η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 18) της σύμβασης-πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC), που πραγματοποιήθηκε στη Ντόχα, στο Κατάρ από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 8 Δεκεμβρίου 2012, και την απόφασή της σχετικά με την προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων και τη βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στις διαπραγματεύσεις της UNFCCC και στην εκπροσώπηση των μερών σε φορείς που έχουν συσταθεί δυνάμει της Σύμβασης ή του Πρωτοκόλλου του Κιότο (απόφαση 23/CP.18),

–  έχοντας υπόψη την 21η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 21) της UNFCCC, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στη Γαλλία, από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την 22η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 22) της UNFCCC στο Μαρακές στο Μαρόκο, από τις 7 έως τις 18 Νοεμβρίου 2016, και την απόφαση της Διάσκεψης σχετικά με την ισότητα των φύλων και την κλιματική αλλαγή η οποία επεκτείνει το πρόγραμμα εργασίας της Λίμα του 2014 για την ισότητα των φύλων (απόφαση 21/CP.22),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ σε θέματα φύλου 2016-2020 (GAP ΙΙ),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων 2016-2019,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αραβικές εξεγέρσεις το 2011 διέρρηξαν τις παλιές δομές και παρήγαγαν ένα κύμα συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, με τις γυναίκες να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι η εν λόγω μετάβαση δεν έχει οδηγήσει, αντίστοιχα, σε αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στη διαμόρφωση των πολιτικών, των νόμων και των δικαιωμάτων που ορίζουν έναν ενδυναμωμένο ρόλο τους στις κοινωνίες όπου ανήκουν·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην προώθηση της ισότητας των φύλων παγκοσμίως, οι γυναίκες στις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (χώρες ΜΑΒΑ) εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε όλους τους τομείς της ζωής, ιδίως στους τομείς της απασχόλησης, της οικονομίας και της πολιτικής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κορίτσια εξαναγκάζονται σε πρώιμο γάμο, σε εγκατάλειψη σχολικών σπουδών και δεν κατορθώνουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους για δημιουργία εισοδήματος στις χώρες ΜΑΒΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες χώρες ΜΑΒΑ, ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων (FGM) εξακολουθεί να αποτελεί διαδεδομένη πρακτική·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μια ανησυχητικά διαδεδομένη τάση να κατηγορούνται τα θύματα για την έμφυλη βία, και ιδίως για την σεξουαλική παρενόχληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες αρχές και τα θεσμικά όργανα συχνά δεν καταδικάζουν τις αντίστοιχες πράξεις·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αν και οι νόμοι στις χώρες ΜΑΒΑ δεν είναι επ’ ουδενί ομοιόμορφοι, στις περισσότερες από αυτές οι συναινετικές σεξουαλικές πράξεις μεταξύ ενήλικων ατόμων του ιδίου φύλου αντιμετωπίζονται ως ποινικό αδίκημα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπίστριες ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν διαδραματίσει καίριο ρόλο ως ενεργοί φορείς αλλαγής στην περιοχή, υπερασπιζόμενες νομοθετικές αλλαγές σε πολιτικές που εξακολουθούν να θεσμοθετούν διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπίστριες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι ακτιβιστές των δικαιωμάτων ΛΟΑΔΜ, στις χώρες ΜΑΒΑ και πέραν αυτών, αντιμετωπίζουν με παρρησία και αμφισβητούν τις κοινωνικές νόρμες, ενώ συχνά αντιμετωπίζουν εμπόδια, όπως απειλές, παρενόχληση, δυσφήμιση, στιγματισμό, κοινωνική πίεση, συλλήψεις, βασανιστήρια, φυλάκιση, ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, απαγωγές και άλλες παραβιάσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην COP 18, τα συμβαλλόμενα μέρη της UNFCCC όρισαν τον στόχο της επίτευξης της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στους φορείς που θεσπίζονται δυνάμει της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου του Κιότο, προκειμένου να βελτιωθεί η συμμετοχή των γυναικών, να διασφαλιστεί μια πιο αποτελεσματική πολιτική για την κλιματική αλλαγή η οποία θα αντιμετωπίζει ισότιμα τις ανάγκες των γυναικών και των ανδρών, και να παρακολουθείται η πρόοδος η οποία γίνεται προς την κατεύθυνση της επίτευξης του στόχου της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, κατά την προώθηση μιας πολιτικής για το κλίμα που θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου (Απόφαση 23/CP.18)

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα εργασίας της Λίμα σχετικά με την ισότητα των φύλων, που εγκρίθηκε κατά την 20ή Διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών της UNFCCC (COP 20), δυνάμει της απόφασης 18/CP.20, ασκεί πίεση σε σχέση με την ισότητα των φύλων στην εκπροσώπηση των μερών και προωθεί την ευαισθητοποίηση ως προς τη διάσταση του φύλου στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία του Παρισιού, η οποία εγκρίθηκε στην COP 21, ορίζει ότι θα πρέπει να ενσωματωθεί, σε όλες τις πτυχές της εφαρμογής της συμφωνίας, δράση για το κλίμα που θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου·

1.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η κατάσταση των γυναικών δεν έχει βελτιωθεί, μάλιστα έχει παρουσιάσει οπισθοδρόμηση(1) στις περισσότερες χώρες που επηρεάστηκαν από την αραβική άνοιξη, παρά το ότι οι γυναίκες αποτέλεσαν τμήμα της κινητήριας δύναμης πίσω από τις εξελίξεις που οδήγησαν στις αραβικές εξεγέρσεις, και διαδραμάτισαν ενεργό ρόλο στις κινητοποιήσεις για τη δημοκρατία και τα κοινωνικά, πολιτικά και ατομικά δικαιώματα· επισημαίνει ωστόσο ότι, έκτοτε, σε ορισμένες χώρες ΜΑΒΑ, οι κινητοποιήσεις αυτές συνοδεύτηκαν από νομοθετικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες είχαν πρόθεση να προωθήσουν την ισότητα των φύλων και οι οποίες, όμως, δεν συνάντησαν απήχηση λόγω της μη επένδυσης σε κατάλληλα μέσα ευαισθητοποίησης·

2.  υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή και η ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών στη δημόσια, την πολιτική, την οικονομική και την πολιτιστική σφαίρα των χωρών ΜΑΒΑ είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της μακροπρόθεσμης σταθερότητας, ειρήνης και οικονομικής ευημερίας· υπογραμμίζει ότι, στις χώρες στις οποίες η αραβική άνοιξη οδήγησε σε συνεχιζόμενες συγκρούσεις, η συμμετοχή των γυναικών στις ειρηνευτικές διαδικασίες και στις διαδικασίες διαμεσολάβησης είναι ουσιαστική για την αποκατάσταση της μη βίαιης κοινωνίας· θεωρεί, για την επίτευξη του στόχου αυτού, ότι η πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση, με την υποστήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και η ισότητα των φύλων είναι ουσιαστικής σημασίας·

3.  σημειώνει ότι η πρόσβαση των γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την προαγωγή του ρόλου τους σε όλους αυτούς τους τομείς· υποστηρίζει ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων μπορεί να βοηθήσουν στην ενδυνάμωση των γυναικών στις χώρες ΜΑΒΑ· καλεί, επιπλέον, την ΕΕ να αυξήσει την υποστήριξή της στην κοινωνία των πολιτών στη συγκεκριμένη περιοχή, με βάση υφιστάμενες πρωτοβουλίες που έχουν ήδη σημειώσει επιτυχία·

4.  υπογραμμίζει ότι, παρά την αραβική άνοιξη, εμπόδια όπως νόμοι και θεσμικά όργανα που παράγουν διακρίσεις σηματοδοτούν τη συνέχιση των περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όσον αφορά τη συμμετοχή τους στην πολιτική ζωή, στο δικαίωμα του εκλέγεσθαι, και στην εκπλήρωση των οικονομικών και κοινωνικών τους απαιτήσεων·

5.  επισημαίνει ότι ορισμένες χώρες δέχονται εκατομμύρια πρόσφυγες, η πλειονότητα των οποίων είναι γυναίκες και παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της ενδοοικογενειακής βίας, την πορνεία γυναικών και νεαρών κοριτσιών, τους καταναγκαστικούς γάμους παιδιών και την παιδική εργασία στην κοινότητα·

6.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να εντείνει τις προσπάθειές της για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τον ρόλο των γυναικών στο δημόσιο βίο·

7.  καλεί τις χώρες ΜΑΒΑ να εφαρμόσουν το σχέδιο δράσης του Πεκίνου για την πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση και τις υπηρεσίες υγείας, που αποτελούν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στον εθελούσιο οικογενειακό προγραμματισμό και την σεξουαλική αναπαραγωγική υγεία και δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη δωρεάν αντισύλληψη, στις ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις, και στην διαπαιδαγώγηση κοριτσιών και αγοριών για θέματα σεξουαλικότητας και σχέσεων·

8.  παροτρύνει όλες αυτές τις χώρες να κυρώσουν και να άρουν όλες τις υφιστάμενες επιφυλάξεις στη CEDAW· παροτρύνει τις χώρες αυτές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της ισότητας των φύλων στην κοινωνία, για παράδειγμα με την έγκριση εθνικών σχεδίων δράσης που περιλαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα για την ισότητα των φύλων, σε συνεργασία με τις γυναικείες οργανώσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς της κοινωνίας των πολιτών·

9.  τονίζει ότι η ισότητα των φύλων και η συμμετοχή των γυναικών στον δημόσιο βίο είναι κομβικά στοιχεία για την ενεργοποίηση της δημοκρατίας και την τόνωση μιας κοινωνίας η οποία θα λειτουργεί πιο δημοκρατικά και πιο εύρυθμα·

10.  καλεί τις χώρες ΜΑΒΑ να μεταρρυθμίσουν τη νομοθεσία τους περί νομικής υπόστασης, προκειμένου να καταργήσουν τους νόμους που εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των γυναικών, όπως οι νόμοι που διέπουν την κληρονομιά και τον γάμο, να αυξήσουν τη συμμετοχή των γυναικών στον δημόσιο βίο, συμπεριλαμβανομένου του πολιτικού βίου, καθώς και να καταπολεμήσουν κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών επικυρώνοντας τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης·

11.  παροτρύνει τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών ΜΑΒΑ να εγκρίνουν μέτρα για την προώθηση της αποτελεσματικής συμμετοχής των γυναικών σε όλα τα επίπεδα του πολιτικού βίου -εθνικό, περιφερειακό και τοπικό κοινοβούλιο και αυτοδιοίκηση - αλλά και στο επίπεδο διεθνών οργανισμών όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών· ζητεί εν προκειμένω την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση της ισότητας των φύλων μέσω της ενίσχυσης, σε διεθνές επίπεδο, της συνεργασίας με τη Μονάδα του ΟΗΕ για τις Γυναίκες, τη Διακοινοβουλευτική Ένωση και την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο·

12.  καλεί τις χώρες ΜΑΒΑ να συμβάλουν ενεργά στην καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών· καλεί τις χώρες ΜΑΒΑ να υπογράψουν και να επικυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που συνιστά εργαλείο για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας και του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων· καλεί, ειδικότερα, τις χώρες που δεν το έχουν πράξει ακόμα να επανεξετάσουν τη νομοθεσία τους προσθέτοντας διατυπώσεις για την έμφυλη βία και τα εγκλήματα τιμής, μετατρέποντας την πραγματοποίηση απειλών για επιτέλεση ανάλογων πράξεων σε αξιόποινη πράξη, και επιβάλλοντας αυστηρότερες ποινές για κάθε παρόμοιο έγκλημα·

13.  αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές στην περιοχή, όπως η πρόσφατη έγκριση του νόμου για τη βία κατά των γυναικών στην Τυνησία, που επιτρέπει στις γυναίκες να επιτυγχάνουν την επιβολή εκτάκτων και μακροπρόθεσμων εντολών προστασίας (περιοριστικών μέτρων) κατά των δραστών, η εισαγωγή μερικών βελτιώσεων στη νομοθεσία του 2008 για την ενδοοικογενειακή βία στην Ιορδανία, και η κατάργηση των νόμων που επιτρέπουν στο βιαστή να παντρεύεται το θύμα του στην Τυνησία, την Ιορδανία και τον Λίβανο· επισημαίνει, ωστόσο, ότι απαιτούνται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην περιοχή προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλες οι γυναίκες είναι ελεύθερες να ζουν χωρίς διακρίσεις και χωρίς βία·

14.  λαμβάνει υπό σημείωση τις σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές αποκλίσεις μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, οι οποίες συχνά στερούν τις γυναίκες από τα απαραίτητα μέσα για την ανεξαρτησία τους· ζητά, ως εκ τούτου, την ενίσχυση της διαδικασίας αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση των χωρών ΜΑΒΑ μέσα από την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων τους· καλεί επίσης την ΕΕ να ενισχύσει τη στήριξή της στην κοινωνία των πολιτών στις εν λόγω χώρες, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες επιτυχημένες πρωτοβουλίες·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα προγράμματα που αναπτύχθηκαν από τη Γραμματεία της Ένωσης για τη Μεσόγειο, όπως το Med4Jobs, για την αντιμετώπιση του ζητήματος της απασχολησιμότητας των νέων και των γυναικών στη Μεσόγειο· καλεί τα κράτη μέλη της Ένωσης για τη Μεσόγειο να αναθέσουν στη γενική Γραμματεία τους να εστιάσει τις εργασίες της στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών ΜΑΒΑ, στηρίζοντας έτσι την εδραίωση της μεταβατικής τους διαδικασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και τα κορίτσια·

16.  τονίζει τη σημασία συμπερίληψης της διάστασης του φύλου στη διαδικασία εξέτασης και έγκρισης των σχεδίων της Ένωσης για τη Μεσόγειο, προκειμένου να συμβάλλουν στην αποτελεσματική προώθηση της χειραφέτησης των γυναικών στην περιοχή σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο·

17.  επισημαίνει επίσης τη σημασία του γεωργικού τομέα για τις οικονομίες των χωρών ΜΑΒΑ· υπογραμμίζει τις άμεσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον γεωργικό τομέα και ιδίως για τις γυναίκες· καλεί όλα τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των συμπερασμάτων που εγκρίθηκαν κατά την 62η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση της γυναίκας, όσον αφορά τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και τις δυνατότητες επίτευξης της ισότητας των φύλων, της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών στις αγροτικές περιοχές και την ενσωμάτωση των αγροτικών περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των στρατηγικών τους για το κλίμα·

18.  τονίζει ότι οι γυναίκες μπορούν να αποτελέσουν ισχυρή κινητήρια δύναμη υπέρ της προώθησης και της οικοδόμησης της ειρήνης, της επίλυσης των συγκρούσεων και των διαδικασιών σταθεροποίησης, και επισημαίνει τον ζωτικό ρόλο των γυναικών στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, την αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας· υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της λήψης αποφάσεων, όσον αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των στρατηγικών αυτών, συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα των πολιτικών και των προγραμμάτων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις γυναίκες στις χώρες ΜΑΒΑ και τους οργανισμούς που υπερασπίζονται και προάγουν τα δικαιώματά τους· επισημαίνει την ανάγκη εύκολης πρόσβασης στη δικαιοσύνη και στη μεταβατική δικαιοσύνη, με έμφαση στις γυναίκες που έχουν επιβιώσει σεξουαλικής βίας σε καταστάσεις συγκρούσεων·

19.  αναγνωρίζει ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί καταλύτη για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαχείριση των κλιματικών προκλήσεων· τονίζει ότι οι γυναίκες δεν είναι μόνο θύματα, αλλά και ισχυροί φορείς αλλαγής οι οποίοι, στη βάση ισότιμης συμμετοχής, μπορούν να διαμορφώσουν και να υλοποιήσουν αποτελεσματικές στρατηγικές για το κλίμα και/ή λύσεις σε σχέση με την προσαρμογή και τον μετριασμό των επιπτώσεων, και να συμβάλουν στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας έναντι της κλιματικής αλλαγής, χάρη σε μια σειρά εμπειριών και πρακτικών γνώσεων που διαθέτουν σε πολλούς τομείς, από τη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία, έως τις ενεργειακές υποδομές και τις βιώσιμες πόλεις·

20.  καλεί τις χώρες ΜΑΒΑ να τηρήσουν την απόφαση 23/CP.18 της UNFCCC που θέτει ως στόχο την επίτευξη της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στους φορείς που θεσπίζονται δυνάμει της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου του Κιότο, προκειμένου να βελτιωθεί η συμμετοχή των γυναικών, να διασφαλιστεί μια πιο αποτελεσματική πολιτική για την κλιματική αλλαγή η οποία θα ανταποκρίνεται επί ίσοις όροις στις ανάγκες γυναικών και ανδρών, και να παρακολουθείται η πρόοδος που σημειώνεται για την επίτευξη του στόχου της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων κατά την προώθηση μιας πολιτικής για το κλίμα που συνεκτιμά τη διάσταση του φύλου·

21.  υπενθυμίζει την απόφαση 21/CP.22 της UNFCCC σχετικά με την ισότητα των φύλων και την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με την οποία καλούνται τα συμβαλλόμενα μέρη να συστήσουν και να υποστηρίξουν ένα εθνικό σημείο επαφής για θέματα φύλου όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για το κλίμα, την εφαρμογή και την παρακολούθηση·

22.  υπενθυμίζει ότι η Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων 2016-2019 ορίζει την προώθηση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο ως μία από τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να τηρήσει τη δέσμευσή της και να δώσει προτεραιότητα στις προσπάθειες προώθησης της ισότητας των φύλων, μεταξύ άλλων παρέχοντας τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς πόρους·

23.  εκφράζει την ανησυχία του για τους περιορισμούς στην πρόσβαση στη δημόσια υγεία και κυρίως στην πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα σχετικά δικαιώματα, ιδίως για γυναίκες και κορίτσια στις αγροτικές περιοχές·

24.  υπενθυμίζει στις αντιπροσωπείες της ΕΕ τη σημασία της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στους πολιτικούς διαλόγους και σε όλο το φάσμα των διαλόγων τομεακής πολιτικής·

25.  εξαίρει όλες τις υπερασπίστριες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ που επιζητούν να τερματιστεί η άδικη μεταχείριση που παράγει διακρίσεις, καθώς και όλους όσους έχουν υπερασπιστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα παρά τις δυσκολίες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι· καλεί τις κυβερνήσεις στις χώρες ΜΑΒΑ να συστήσουν επειγόντως τους απαραίτητους μηχανισμούς για την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των παρενοχλήσεων σε βάρος των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε βάρος των ακτιβιστών υπέρ των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ·

26.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εξασφαλίσουν τη στήριξη των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών και των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ και να συνεχίσουν τη βελτίωση της εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αξιοποιώντας πλήρως όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους· τονίζει ότι οι αντιπροσωπείες της ΕΕ πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο πραγματοποιώντας προσκλήσεις υποβολής προτάσεων σε τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR)·

27.  επαναλαμβάνει την έκκληση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο για υποστήριξη ενός ευρωμεσογειακού σχεδίου για το χάσμα μεταξύ των φύλων, που θα περιλαμβάνει την ανάλυση των ποσοστών εκπροσώπησης των γυναικών στα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια και στα τοπικά θεσμικά όργανα· θεωρεί ότι η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών της εν λόγω Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης καθώς και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να ενημερώνονται σε ετήσια βάση για τους δείκτες που αφορούν την ανισότητα λόγω φύλου στην ευρωμεσογειακή περιοχή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

7

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eleonora Forenza, Julie Girling, Lívia Járóka, Dubravka Šuica, Mylène Troszczynski, Julie Ward

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Lambert

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

GUE/NGL

Malin Björk, Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Julie Girling, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Liliana Rodrigues, Julie Ward

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Ernest Urtasun

7

-

ECR

Arne Gericke, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Esfandiari, H. και Heideman, K., ‘The role and status of women after the Arab uprisings’, IEMed Mediterranean Yearbook 2015, σ. 303-306.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Arnaud Danjean, Γεώργιος Επιτήδειος, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dobromir Sośnierz, Charles Tannock

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Brando Benifei, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Santiago Fisas Ayxelà, Karin Kadenbach, Ramón Luis Valcárcel Siso, Julie Ward, Flavio Zanonato


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

33

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart

ECR

Charles Tannock

GUE/NGL

Helmut Scholz

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Santiago Fisas Ayxelà, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Soraya Post, Julie Ward, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler

3

-

ECR

Bas Belder

NI

Γεώργιος Επιτήδειος, Dobromir Sośnierz

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 27 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου