Процедура : 2018/0152(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0078/2019

Внесени текстове :

A8-0078/2019

Разисквания :

PV 12/03/2019 - 25
CRE 12/03/2019 - 25

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 11.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0174

ДОКЛАД     ***I
PDF 681kWORD 175k
14.2.2019
PE 628.683v02-00 A8-0078/2019

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008, Регламент (ЕО) № 810/2009, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент XX/2018 [Регламент за оперативната съвместимост] и Решение 2004/512/ЕО и за отмяна на Решение 2008/633/ПВР на Съвета

(COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Карлуш Куелю

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008, Регламент (ЕО) № 810/2009, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент XX/2018 [Регламент за оперативната съвместимост] и Решение 2004/512/ЕО и за отмяна на Решение 2008/633/ПВР на Съвета

(COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0302),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 16, параграф 2, член 77, параграф 2, букви а), б), г) и д), член 78, параграф 2, букви г), д) и ж), член 79, параграф 2, букви в) и г), член 87, параграф 2, буква а) и член 88, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е представила предложението на Парламента (C8-0185/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по бюджети (A8-0078/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008, Регламент (ЕО) № 810/2009, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент XX/2018 [Регламент за оперативната съвместимост] и Решение 2004/512/ЕО и за отмяна на Решение 2008/633/ПВР на Съвета

за реформиране на Визовата информационна система чрез изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008, Регламент (ЕО) № 810/2009, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент XX/2018 [Регламент за оперативната съвместимост] и за отмяна на Решение 2004/512/ЕО и на Решение 2008/633/ПВР на Съвета

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Визовата информационна система (ВИС) бе създадена с Решение 2004/512/ЕО на Съвета41, за да служи като технологично решение за обмен на данни, свързани с визите, между държавите членки. С Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета42 бяха определени целта, функциите и отговорностите на ВИС и бяха установени условията и редът на извършване на обмена на данни за визите за краткосрочно пребиваване между държавите членки с цел да се улесни разглеждането на заявленията за издаване на визи за краткосрочно пребиваване и свързаните с това решения. С Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета43 бяха определени правилата относно регистрирането на биометричните данни във ВИС. С Решение 2008/633/ПВР на Съвета44 бяха определени условията, при които оправомощени органи на държавите членки и Европол могат да получат достъп до ВИС за справки с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични престъпления и други тежки престъпления.

(1)  Визовата информационна система (ВИС) бе създадена с Решение 2004/512/ЕО на Съвета41, за да служи като технологично решение за обмен на данни, свързани с визите, между държавите членки. С Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета42 бяха определени целта, функциите и отговорностите на ВИС и бяха установени условията и редът на извършване на обмена на данни за визите за краткосрочно пребиваване между държавите членки с цел да се улесни разглеждането на заявленията за издаване на визи за краткосрочно пребиваване и свързаните с това решения. С Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета43 бяха определени правилата относно регистрирането на биометричните данни във ВИС. С Решение 2008/633/ПВР на Съвета44 бяха определени условията, при които оправомощени органи на държавите членки и Европол могат да получат достъп до ВИС за справки с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични престъпления и други тежки престъпления. ВИС започна да функционира на 11 октомври 2011 г.44a и беше постепенно въведена в експлоатация в консулствата на всички държави членки по света в периода между октомври 2011 г. и февруари 2016 г.

__________________

__________________

41 Решение 2004/512/ЕО на Съвета от 8 юни 2004 г. за създаване на Визова информационна система (ВИС) (ОВ L 213, 15.6.2004 г., стр. 5).

41 Решение 2004/512/ЕО на Съвета от 8 юни 2004 г. за създаване на Визова информационна система (ВИС) (ОВ L 213, 15.6.2004 г., стр. 5).

42 Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60).

42 Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60).

43 Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за установяване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (ОВ L 243, 15.9.2009 г., стр. 1).

43 Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за установяване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (ОВ L 243, 15.9.2009 г., стр. 1).

44 Решение 2008/633/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. относно достъпа до Визовата информационна система (ВИС) за справки от оправомощени органи на държавите членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 129).

44 Решение 2008/633/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. относно достъпа до Визовата информационна система (ВИС) за справки от оправомощени органи на държавите членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 129).

 

44а Решение за изпълнение 2011/636/ЕС на Комисията от 21 септември 2011 година за определяне на датата, от която следва да започне дейността на Визовата информационна система (ВИС) в първи регион (OВ L 249, 27.9.2011 г., стр. 18).

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  В съобщението на Комисията от 6 април 2016 г., озаглавено „По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността“46, се посочва необходимостта ЕС да укрепи и подобри своите информационни системи, архитектура на данните и обмен на информация в областта на управлението на границите, правоприлагането и борбата с тероризма и се подчертава нуждата от по-добра оперативна съвместимост на информационните системи. В съобщението също така се установи, че е необходимо да бъдат отстранени информационните празнини, включително по отношение на граждани на трети държави, притежаващи виза за дългосрочно пребиваване.

(3)  В съобщението на Комисията от 6 април 2016 г., озаглавено „По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността“46, се посочва необходимостта ЕС да укрепи и подобри своите информационни системи, архитектура на данните и обмен на информация в областта на управлението на границите, правоприлагането и борбата с тероризма и се подчертава нуждата от по-добра оперативна съвместимост на информационните системи. В съобщението също така се установи, че е необходимо да бъдат отстранени информационните празнини, включително по отношение на граждани на трети държави, притежаващи виза за дългосрочно пребиваване, като се има предвид, че в член 21 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение се предвижда право на свободно движение на територията на държавите, които са страни по Споразумението, за максимален срок от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период, чрез въвеждане на взаимно признаване на разрешенията за пребиваване и визите за дългосрочно пребиваване, издадени от тези държави. Поради това Комисията осъществи две проучвания: в първото проучване за осъществимост46a се стига до заключението, че разработването на хранилище би било технически осъществимо и че повторното използване на структурата на ВИС би било най-добрият вариант от техническа гледна точка, а във второто проучване46б се прави анализ на необходимостта и пропорционалността и се стига до заключението, че би било необходимо и пропорционално приложното поле на ВИС да се разшири, за да бъдат включени посочените по-горе документи.

__________________

__________________

46 COM(2016) 205 final.

46 COM(2016) 205 final.

 

46a„Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits“ („Интегрирано управление на границите (ИУГ) — проучване за осъществимост на включването на документите във връзка с визи за дългосрочно пребиваване, разрешения за пребиваване и разрешителни за местен граничен трафик в хранилище“) (2017 г.).

 

46б „Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents“ („Правен анализ на необходимостта и пропорционалността на разширяването на приложното поле на Визовата информационна система (ВИС), за да бъдат включени данни относно визите за дългосрочно пребиваване и документите за пребиваване“) (2018 г.).

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  На 10 юни 2016 г. Съветът одобри пътна карта с цел подобряване на обмена и управлението на информацията. С цел да се преодолее съществуващият недостиг на информация във връзка с документите, издадени на граждани на трети държави, Съветът прикани Комисията да оцени създаването на централно хранилище на разрешенията за пребиваване и визите за дългосрочно пребиваване, издадени от държавите членки, с цел съхраняване на информация относно тези документи, включително за датите на изтичане на срока и евентуалното им отнемане. В член 21 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение се предвижда право на свободно движение на територията на държавите, които са страни по Споразумението, за максимален срок от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период, чрез въвеждане на взаимно признаване на разрешенията за пребиваване и визите за дългосрочно пребиваване, издадени от тези държави.

заличава се

__________________

 

47 Пътна карта за укрепване на обмена и управлението на информация, включително решенията за оперативна съвместимост в областта на правосъдието и вътрешните работи (док. 9368/1/16 REV 1).

 

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  В Заключенията на Съвета от 9 юни 2017 г. относно бъдещите стъпки за подобряване на обмена на информация и осигуряване на оперативната съвместимост на информационните системи на ЕС48 Съветът отчита, че може да се окажат необходими нови мерки, за да се запълнят съществуващите пропуски в информацията в областта на управлението на границите и правоприлагането, свързани с преминаването на границите от страна на притежателите на визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване. Съветът прикани Комисията приоритетно да извърши проучване за осъществимост на създаването на централно хранилище на ЕС, съдържащо информация относно визите за дългосрочно пребиваване и разрешенията за пребиваване. На тази основа Комисията извърши две проучвания: в първото проучване за осъществимост49 се стига до заключението, че разработването на хранилище би било технически осъществимо и че повторното използване на структурата на ВИС би бил най-добрият вариант от техническа гледна точка, а във второто проучване50 се прави анализ на необходимостта и пропорционалността и се стига до заключението, че би било необходимо и пропорционално приложното поле на ВИС да се разшири, за да бъдат включени посочените по-горе документи.

заличава се

__________________

 

48 Заключения на Съвета относно бъдещите стъпки за подобряване на обмена на информация и осигуряване на оперативната съвместимост на информационните системи на ЕС (10151/17).

 

49„Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits“ („Интегрирано управление на границите (ИУГ) — проучване за осъществимост на включването на документите във връзка с визи за дългосрочно пребиваване, разрешения за пребиваване и разрешителни за местен граничен трафик в хранилище“) (2017 г.).

 

50„Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents“ („Правен анализ на необходимостта и пропорционалността на разширяването на приложното поле на Визовата информационна система (ВИС), за да бъдат включени данни относно визите за дългосрочно пребиваване и документите за пребиваване“) (2018 г.).

 

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  При приемането на Регламент (ЕО) № 810/2009 беше отчетено, че въпросът за достатъчната степен на надеждност на пръстовите отпечатъци за установяване и проверка на самоличността на деца до 12-годишна възраст, и по-специално как с възрастта се променят пръстовите отпечатъци, ще трябва да бъде разгледан на по-късен етап, въз основа на резултатите от проучване, проведено под ръководството на Комисията. В проучване53, извършено през 2013 г. от Съвместния изследователски център, се стига до заключението, че разпознаването на пръстови отпечатъци на деца на възраст между 6 и 12 години се постига със задоволително равнище на точност при определени условия. Във второ проучване54 от декември 2017 г. тази констатация се потвърждава и се дава по-подробна информация за въздействието на стареенето върху качеството на пръстовите отпечатъци. На тази основа през 2017 г. Комисията проведе допълнително проучване на необходимостта и пропорционалността от намаляване на 6 години на възрастта за снемане на пръстови отпечатъци на деца при процедурата за кандидатстване за виза. В това проучване55 се установява, че намаляването на възрастта за снемане на пръстови отпечатъци би допринесло за по-успешното постигане на целите на ВИС, по-специално във връзка с улесняването на борбата с използването на фалшива самоличност и улесняването на проверките на граничните контролно-пропускателни пунктове на външните граници, и би могло да донесе допълнителни ползи чрез засилването на предотвратяването и борбата с нарушенията на правата на децата, по-специално като позволи установяването/проверката на самоличността на деца — граждани на трети държави (ГТД), които се намират на Шенгенска територия в ситуация, в която правата им могат да бъдат или са били нарушени (напр. деца, жертви на трафик на хора, изчезнали деца и непридружени ненавършили пълнолетие, търсещи убежище).

(8)  При приемането на Регламент (ЕО) № 810/2009 беше отчетено, че въпросът за достатъчната степен на надеждност на пръстовите отпечатъци за установяване и проверка на самоличността на деца до 12-годишна възраст, и по-специално как с възрастта се променят пръстовите отпечатъци, ще трябва да бъде разгледан на по-късен етап, въз основа на резултатите от проучване, проведено под ръководството на Комисията. В проучване53, извършено през 2013 г. от Съвместния изследователски център, се стига до заключението, че разпознаването на пръстови отпечатъци на деца на възраст между 6 и 12 години се постига със задоволително равнище на точност при определени условия. Във второ проучване54 от декември 2017 г. тази констатация се потвърждава и се дава по-подробна информация за въздействието на стареенето върху качеството на пръстовите отпечатъци. На тази основа през 2017 г. Комисията проведе допълнително проучване на необходимостта и пропорционалността от намаляване на 6 години на възрастта за снемане на пръстови отпечатъци на деца при процедурата за кандидатстване за виза. В това проучване55 се установява, че намаляването на възрастта за снемане на пръстови отпечатъци би допринесло за по-успешното постигане на целите на ВИС, по-специално във връзка с улесняването на борбата с използването на фалшива самоличност и улесняването на проверките на граничните контролно-пропускателни пунктове на външните граници, и би могло да донесе допълнителни ползи чрез засилването на предотвратяването и борбата с нарушенията на правата на децата, по-специално като позволи установяването/проверката на самоличността на деца — граждани на трети държави (ГТД), които се намират на Шенгенска територия в ситуация, в която правата им могат да бъдат или са били нарушени (напр. деца, жертви на трафик на хора, изчезнали деца и непридружени ненавършили пълнолетие, търсещи убежище). В същото време децата са особено уязвима група и събирането на специални категории данни, като например пръстови отпечатъци, от тях следва да подлежи на по-строги предпазни мерки и ограничаване на целите, за които тези данни могат да се използват, до ситуации, когато това е във висшия интерес на детето, включително чрез ограничаване на срока на съхраняване на данните. Второто проучване установи също, че пръстовите отпечатъци на лица на възраст над 70 години са с ниско качество и със средна точност. Комисията и държавите членки следва да си сътрудничат в обмена на най-добри практики и да се справят с тези недостатъци.

__________________

__________________

53 „Fingerprint Recognition for Children“ („Разпознаване на пръстови отпечатъци на деца“) (2013 г., EUR 26193).

53 „Fingerprint Recognition for Children“ („Разпознаване на пръстови отпечатъци на деца“) (2013 г., EUR 26193).

54 „Automatic fingerprint recognition: from children to elderly“ („Автоматизирано разпознаване на пръстови отпечатъци — от деца до възрастни хора“ (2018 г., Съвместен изследователски център).

54 „Automatic fingerprint recognition: from children to elderly“ („Автоматизирано разпознаване на пръстови отпечатъци — от деца до възрастни хора“ (2018 г., Съвместен изследователски център).

55 „Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)“ („Осъществимост и последиците на намаляването на възрастта за снемане на пръстови отпечатъци на деца и на съхраняването на сканирано копие от документите за пътуване на кандидатите за виза във Визовата информационна система (ВИС)“) (2018 г.).

55 „Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)“ („Осъществимост и последиците на намаляването на възрастта за снемане на пръстови отпечатъци на деца и на съхраняването на сканирано копие от документите за пътуване на кандидатите за виза във Визовата информационна система (ВИС)“) (2018 г.).

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Личните данни, предоставени от кандидата за виза за краткосрочно пребиваване, следва да се обработват от ВИС, за да се прецени дали влизането на кандидата в Съюза би могло да представлява заплаха за обществената сигурност или общественото здраве в Съюза, а също и за да се прецени рискът от незаконна миграция на кандидата. По отношение на гражданите на трети държави, които са получили виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, тези проверки следва да се свеждат до това да спомагат за установяване на самоличността на притежателя на документа, автентичността и валидността на визата за дългосрочно пребиваване или на разрешението за пребиваване, както и дали влизането на гражданина на трета държава в Съюза би могло да представлява заплаха за обществената сигурност или общественото здраве в Съюза. Проверките не следва да влияят върху решенията относно визите за дългосрочно пребиваване или разрешенията за пребиваване.

(10)  Личните данни, предоставени от кандидата за виза за краткосрочно пребиваване, следва да се обработват от ВИС, за да се прецени дали влизането на кандидата в Съюза би могло да представлява заплаха за обществената сигурност в Съюза, а също и за да се прецени рискът от незаконна миграция на кандидата. По отношение на гражданите на трети държави, които са получили виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, тези проверки следва да се свеждат до това да спомагат за установяване на самоличността на притежателя на документа, автентичността и валидността на визата за дългосрочно пребиваване или на разрешението за пребиваване, както и дали влизането на гражданина на трета държава в Съюза би могло да представлява заплаха за обществената сигурност в Съюза. Проверките не следва да влияят върху решенията относно визите за дългосрочно пребиваване или разрешенията за пребиваване.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Тези рискове не могат да бъдат преценени без обработване на личните данни, свързани със самоличността на лицето, документа за пътуване и в зависимост от случая — спонсора или, ако кандидатът е ненавършило пълнолетие лице — самоличността на отговорното лице. Всеки елемент от личните данни в заявленията следва да се сравни с данните, налични в запис, досие или сигнал, регистрирани в информационна система (Шенгенската информационна система (ШИС), Визовата информационна система (ВИС), данните на Европол, базата данни на Интерпол за откраднати и изгубени документи за пътуване (SLTD), Системата за влизане/излизане (СВИ), Евродак, системата ECRIS-TCN, що се отнася до присъди, свързани с терористични престъпления или други тежки престъпления, и/или базата данни на Интерпол за документи за пътуване, свързани с бюлетини (Interpol TDAWN), или със списъците за наблюдение, или със специфични показатели за риска. Категориите лични данни, които следва да се използват за сравняване, следва да бъдат ограничени до категориите данни, налични в информационните системи, в които се правят справки, списъка за наблюдение или специфичните показатели за риска.

(11)  Тези рискове не могат да бъдат преценени без обработване на личните данни, свързани със самоличността на лицето, документа за пътуване и в зависимост от случая — спонсора или, ако кандидатът е ненавършило пълнолетие лице — самоличността на отговорното лице. Всеки елемент от личните данни в заявленията следва да се сравни с данните, налични в запис, досие или сигнал, регистрирани в информационна система (Шенгенската информационна система (ШИС), Визовата информационна система (ВИС), данните на Европол, базата данни на Интерпол за откраднати и изгубени документи за пътуване (SLTD), Системата за влизане/излизане (СВИ), Евродак, или със списъка за наблюдение на ETIAS, или със специфични показатели за риска. Категориите лични данни, които следва да се използват за сравняване, следва да бъдат ограничени до категориите данни, налични в информационните системи, в които се правят справки, списъка за наблюдение или специфичните показатели за риска.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Оперативната съвместимост между информационните системи на ЕС е създадена с [Регламент (ЕС) ХХ за оперативната съвместимост], така че тези информационни системи на ЕС и техните данни да се допълват взаимно с цел подобряване на управлението на външните граници, допринасяне за предотвратяването и борбата с незаконната миграция и осигуряване на високо равнище на сигурност в рамките на пространството на свобода, сигурност и правосъдие на Съюза, включително поддържане на обществената сигурност и обществения ред и гарантиране на сигурността на териториите на държавите членки.

(12)  Оперативната съвместимост между информационните системи на ЕС е създадена с [Регламент (ЕС) ХХ за оперативната съвместимост (граници и визи)] с цел подобряване на управлението на външните граници, допринасяне за предотвратяването и борбата с незаконната миграция и осигуряване на високо равнище на сигурност в рамките на пространството на свобода, сигурност и правосъдие на Съюза, включително поддържане на обществената сигурност и обществения ред и гарантиране на сигурността на териториите на държавите членки.

 

(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Оперативната съвместимост между информационните системи на ЕС позволява на тези системи да се допълват взаимно с цел улесняване на правилното установяване на самоличността на лицата, допринасяне за борбата с използването на фалшива самоличност, усъвършенстване и хармонизиране на изискванията за качество на данните на съответните информационни системи на ЕС, улесняване на техническото и оперативното използване от страна на държавите членки на съществуващите и бъдещите информационни системи на ЕС, засилване и опростяване на гаранциите за сигурността на данните и за защитата на данните, приложими за съответните информационни системи на ЕС, рационализиране на достъпа на правоприлагащите органи до СВИ, ВИС, [ETIAS] и Евродак и оказване на подкрепа за постигането на целите на СВИ, ВИС, [ETIAS], Евродак, ШИС и [системата ECRIS-TCN].

(13)  Оперативната съвместимост между информационните системи на ЕС позволява на тези системи улесняване на правилното установяване на самоличността на лицата, допринасяне за борбата с използването на фалшива самоличност, усъвършенстване и хармонизиране на изискванията за качество на данните на съответните информационни системи на ЕС, улесняване на техническото и оперативното използване от страна на държавите членки на съществуващите информационни системи на ЕС, засилване, хармонизиране и опростяване на гаранциите за сигурността на данните и за защитата на данните, приложими за съответните информационни системи на ЕС, рационализиране на контролирания достъп на правоприлагащите органи до СВИ, ВИС, ETIAS и Евродак и оказване на подкрепа за постигането на целите на СВИ, ВИС, ETIAS, Евродак, ШИС и системата ECRIS-TCN.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Компонентите на оперативната съвместимост обхващат СВИ, ВИС, [ETIAS], Евродак, ШИС и [системата ECRIS-TCN], както и данните на Европол, за да може търсенето в тях да се извършва едновременно с търсенето в посочените информационни системи на ЕС, поради което е уместно тези компоненти да се използват за целите на извършването на автоматизирани проверки и при достъпа до ВИС за целите на правоприлагането. Европейският портал за търсене (ЕПТ) следва да се използва за тази цел, за да се позволи бърз, безпрепятствен, ефикасен, систематичен и контролиран достъп до информационните системи на ЕС, до данните на Европол и до базите данни на Интерпол, необходими за изпълнението на задачите на потребителите на тези данни, в съответствие с предоставените им права на достъп, и за да се спомогне за постигането на целите на ВИС.

(14)  Компонентите на оперативната съвместимост обхващат СВИ, ВИС, ETIAS, Евродак, ШИС и системата ECRIS-TCN, както и данните на Европол, за да може търсенето в тях да се извършва едновременно с търсенето в посочените информационни системи на ЕС, поради което е уместно тези компоненти да се използват за целите на извършването на автоматизирани проверки и при достъпа до ВИС за целите на правоприлагането. Европейският портал за търсене (ЕПТ) следва да се използва за тази цел, за да се позволи бърз, безпрепятствен, ефикасен, систематичен и контролиран достъп до информационните системи на ЕС, до данните на Европол и до базите данни на Интерпол, необходими за изпълнението на задачите на потребителите на тези данни, в съответствие с предоставените им права на достъп, и за да се спомогне за постигането на целите на ВИС.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Сравняването с други бази данни следва да бъде автоматизирано. Когато при сравняването бъде намерено съвпадение („съответствие“) между който и да е елемент или съчетание от елементи от личните данни, посочени в заявлението, от една страна, и запис, досие или сигнал в горепосочените информационни системи, или лични данни в списъка за наблюдение, от друга страна, заявлението следва да се обработи ръчно от оператор в отговорния орган. Преценката, извършена от отговорния орган, следва да доведе до решение за издаване или отказ на виза за краткосрочно пребиваване.

(15)  Сравняването с други бази данни следва да бъде автоматизирано. Когато при сравняването бъде намерено съвпадение („съответствие“) между който и да е елемент или съчетание от елементи от личните данни, посочени в заявлението, от една страна, и запис, досие или сигнал в горепосочените информационни системи, или лични данни в списъка за наблюдение, от друга страна, заявлението следва – в случаите, когато съответствието не може да бъде автоматично потвърдено от ВИС, да се обработи ръчно от оператор в отговорния орган. В зависимост от вида на данните, задействали съответствието, съответствието следва да бъде оценено или от консулствата, или от национално единно звено за контакт, като последното носи отговорност за съответствия, получени по-специално от бази данни или системи за правоприлагане. Преценката, извършена от отговорния орган, следва да доведе до решение за издаване или отказ на виза за краткосрочно пребиваване.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  С цел извършване на анализ на досието на заявлението за виза за краткосрочно пребиваване, следва да се използват специфични показатели за риска, съответстващи на определени на по-ранен етап рискове, свързани със сигурността, незаконната миграция или общественото здраве. Критериите, използвани за определяне на специфичните показатели за риска, не следва при никакви обстоятелства да се основават единствено на пола или възрастта на лицето. При никакви обстоятелства те не трябва да се основават на информация, разкриваща расата, цвета на кожата, етническия или социалния произход, генетичните характеристики, езика, политическите или други възгледи, религиозните или философските убеждения, принадлежността към профсъюзи, принадлежността към национално малцинство, имотното състояние, произхода по рождение, увреждане или сексуалната ориентация на лицето.

(18)  С цел извършване на анализ на досието на заявлението за виза за краткосрочно пребиваване, следва да се използват специфични показатели за риска, съответстващи на определени на по-ранен етап рискове, свързани със сигурността, незаконната миграция или високи епидемични рискове. Критериите, използвани за определяне на специфичните показатели за риска, не следва при никакви обстоятелства да се основават единствено на пола или възрастта на лицето. При никакви обстоятелства те не трябва да се основават на информация, разкриваща расата, цвета на кожата, етническия или социалния произход, генетичните характеристики, езика, политическите или други възгледи, религиозните или философските убеждения, принадлежността към профсъюзи, принадлежността към национално малцинство, имотното състояние, произхода по рождение, увреждане или сексуалната ориентация на лицето.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Непрекъснатата поява на нови заплахи за сигурността, нови модели на незаконна имиграция и заплахи за общественото здраве изисква ефективни реакции и противодействие със съвременни средства. Тъй като тези средства предполагат обработването на значителни количества лични данни, следва да се въведат подходящи гаранции за ограничаване на намесата в правата на зачитане на личния и семейния живот и на личните данни до необходимото в едно демократично общество.

(19)  Непрекъснатата поява на нови рискове за сигурността, нови модели на незаконна миграция и високи епидемични рискове изисква ефективни реакции и противодействие със съвременни средства. Тъй като тези средства предполагат обработването на значителни количества лични данни, следва да се въведат подходящи гаранции за ограничаване на намесата в правата на зачитане на личния и семейния живот и на личните данни до необходимото и пропорционалното в едно демократично общество.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  За да изпълнят задължението си по Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение, международните превозвачи следва да могат да проверяват дали гражданите на трети държави, притежаващи виза за краткосрочно пребиваване, виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, притежават необходимите валидни документи за пътуване. Тази проверка следва да стане възможна чрез ежедневното извличане на данни от ВИС в отделна база данни с възможност само за четене, която позволява извличането на минимално необходимата подгрупа от данни, за да може да се извърши търсене, завършващо с положителен (OK) или отрицателен (NOT OK) отговор.

(21)  За да изпълнят задължението си по Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение, международните превозвачи следва да проверяват дали гражданите на трети държави, притежаващи виза за краткосрочно пребиваване, виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, притежават необходимите валидни документи за пътуване, като изпратят запитване до ВИС. Тази проверка следва да стане възможна чрез ежедневното извличане на данни от ВИС в отделна база данни с възможност само за четене, която позволява извличането на минимално необходимата подгрупа от данни, за да може да се извърши търсене, завършващо с положителен (OK) или отрицателен (NOT OK) отговор. Самото досие на заявлението не следва да е достъпно за превозвачите. Техническите спецификации за достъп до ВИС посредством портала за превозвачи следва да ограничат въздействието върху пътническите пътувания и превозвачите, доколкото това е възможно. За тази цел следва да се обмисли интегриране със СВИ и ETIAS.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)  С цел да се ограничат последиците от задълженията по настоящия регламент за международните автобусни превозвачи на групи по сухопътен маршрут, следва да се предоставят удобни за използване мобилни решения.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 21 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21б)  В рамките на две години от започването на прилагането на настоящия регламент Комисията следва да направи оценка на целесъобразността, съвместимостта и съгласуваността на разпоредбите, посочени в член 26 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници за целите на разпоредбите на ВИС относно сухопътния автобусен транспорт. Следва да бъде взето предвид скорошното развитие на сухопътния автобусен транспорт. Следва да се разгледа необходимостта от изменение на разпоредбите за сухопътния автобусен транспорт, посочени в член 26 от същата Конвенция или в настоящия регламент.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23a)  Биометричните данни, които в контекста на настоящия регламент предполагат пръстови отпечатъци и портретни снимки, са единствени по рода си и поради това са много по-надеждни за целите на установяване на самоличността на дадено лице от буквено-цифровите данни. Биометричните данни обаче са чувствителни лични данни. Поради това настоящият регламент урежда основанията и гаранциите за обработването на такива данни за целите на единното установяване на самоличността на засегнатите лица.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  В [Регламент 2018/XX за оперативната съвместимост] се предвижда възможността полицейски орган на държава членка, който е оправомощен за това по силата на национални законодателни мерки, да установи самоличността на дадено лице, като използва биометричните данни на въпросното лице, събрани при проверка за установяване на самоличността. Възможно е обаче да са налице специфични обстоятелства, при които е необходимо самоличността на дадено лице да бъде установена в интерес на това лице. Такива случаи включват ситуации, в които лицето е намерено, след като е било изчезнало, отвлечено или идентифицирано като жертви на трафик. В такива случаи на правоприлагащите органи следва да се осигури бърз достъп до данните от ВИС, за да може самоличността на лицето да бъде установена бързо и надеждно, без да е необходимо да бъдат спазени всички предварителни условия и допълнителни гаранции за достъп за целите на правоприлагането.

(28)  В [Регламент 2018/XX за оперативната съвместимост (граници и визи)] се предвижда възможността полицейски орган на държава членка, който е оправомощен за това по силата на национални законодателни мерки, да установи самоличността на дадено лице, като използва биометричните данни на въпросното лице, събрани при проверка за установяване на самоличността. Възможно е обаче да са налице специфични обстоятелства, при които е необходимо самоличността на дадено лице да бъде установена в интерес на това лице. Такива случаи включват ситуации, в които лицето е намерено, след като е било изчезнало, отвлечено или идентифицирано като жертви на трафик. Само в такива случаи на правоприлагащите органи следва да се осигури бърз достъп до данните от ВИС, за да може самоличността на лицето да бъде установена бързо и надеждно, без да е необходимо да бъдат спазени всички предварителни условия и допълнителни гаранции за достъп за целите на правоприлагането.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Сравняването на данни въз основа на латентен пръстов отпечатък, който представлява дактилоскопичната следа, която може да бъде открита на местопрестъпление, е от основно значение в областта на полицейското сътрудничество. Възможността за сравняване на латентен пръстов отпечатък с данните за пръстови отпечатъци, съхранявани във ВИС, в случаите, в които има основателни причини да се смята, че е възможно извършителят или жертвата да са регистрирани във ВИС, ще предостави на правоприлагащите органи на държавите членки много ценен инструмент в предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления, когато например единствените налични доказателства на местопрестъплението са латентни пръстови отпечатъци.

(29)  Сравняването на данни въз основа на латентен пръстов отпечатък, който представлява дактилоскопичната следа, която може да бъде открита на местопрестъпление, е от основно значение в областта на полицейското сътрудничество. Възможността за сравняване на латентен пръстов отпечатък с данните за пръстови отпечатъци, съхранявани във ВИС, в случаите, в които има основателни причини да се смята, че е възможно извършителят или жертвата да са регистрирани във ВИС, и след извършено предварително търсене съгласно Решение 2008/615/ПВР на Съвета1a, ще предостави на правоприлагащите органи на държавите членки много ценен инструмент в предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления, когато например единствените налични доказателства на местопрестъплението са латентни пръстови отпечатъци.

 

__________________

 

1a Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1).

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  За да се защитават личните данни и за да бъдат изключени систематичните търсения от правоприлагащите органи, обработването на данни от ВИС следва да се извършва само в специфични случаи и когато е необходимо за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления. Оправомощените органи и Европол следва да искат достъп до данните от ВИС само когато имат основателни причини да смятат, че този достъп ще осигури информация, която значително ще им помогне в предотвратяването, разкриването или разследването на терористично или друго тежко престъпление.

(32)  За да се защитават личните данни и за да бъдат изключени систематичните търсения от правоприлагащите органи, обработването на данни от ВИС следва да се извършва само в специфични случаи и когато е необходимо за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления. Оправомощените органи и Европол следва да искат достъп до данните от ВИС само когато имат основателни причини да смятат, че този достъп ще осигури информация, която значително ще им помогне в предотвратяването, разкриването или разследването на терористично или друго тежко престъпление, и след предварително търсене съгласно Решение 2008/615/ПВР.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 32 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(32а)  Като обща практика крайните ползватели на държавите членки извършват търсения в съответните национални бази данни преди или успоредно с търсенето в европейските бази данни.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  Личните данни на притежатели на документи за дългосрочно пребиваване, съхранявани във ВИС, не следва да бъдат пазени по-дълго от необходимото за целите на ВИС. Целесъобразно е данните, свързани с граждани на трети държави, да се пазят за срок от пет години, за да може данните да бъдат взети предвид при оценката на заявления за издаване на виза за краткосрочно пребиваване, за да може да оставането след изтичането на срока на валидност да бъде откривано и за да може гражданите на трети държави, които са ги получили, да бъдат преценявани от гледна точка на сигурността. Данните за предишни използвания на даден документ биха могли да улеснят издаването в бъдеще на визи за краткосрочно пребиваване. По-кратък срок на съхранение не би бил достатъчен за постигане на посочените цели. Данните следва да бъдат заличени след срок от пет години, освен ако има причина да бъдат заличени по-рано.

(33)  Личните данни на притежатели на визи за дългосрочно пребиваване, съхранявани във ВИС, не следва да бъдат пазени по-дълго от необходимото за целите на ВИС. Целесъобразно е данните, свързани с граждани на трети държави, да се пазят за срок от пет години, за да може данните да бъдат взети предвид при оценката на заявления за издаване на виза за краткосрочно пребиваване, за да може да оставането след изтичането на срока на валидност да бъде откривано и за да може гражданите на трети държави, които са ги получили, да бъдат преценявани от гледна точка на сигурността. Данните за предишни използвания на даден документ биха могли да улеснят издаването в бъдеще на визи за краткосрочно пребиваване. По-кратък срок на съхранение не би бил достатъчен за постигане на посочените цели. Данните следва да бъдат заличени след срок от пет години, освен ако има причина да бъдат заличени по-рано.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  По силата на Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета членовете на екипите на европейската гранична и брегова охрана, както и екипите от персонал, изпълняващ задачи в областта на връщането, имат право да правят справки в европейските бази данни, когато това е необходимо за изпълнението на оперативните задачи, посочени в оперативния план за граничните проверки, наблюдението на границите и връщането, под отговорността на приемащата държава членка. С цел улесняване на тези справки и предоставяне на екипите на ефективен достъп до данните, въведени във ВИС, Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва да получи достъп до ВИС. За този достъп следва да важат условията и ограниченията на достъпа, приложими за органите на държавите членки, компетентни по всяка специфична цел, във връзка с която може да се направи справка с данните от ВИС.

(35)  По силата на Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета членовете на екипите на европейската гранична и брегова охрана имат право да правят справки в европейските бази данни, когато това е необходимо за изпълнението на оперативните задачи, посочени в оперативния план за граничните проверки, наблюдението на границите и връщането, под отговорността на приемащата държава членка. За този достъп следва да важат условията и ограниченията на достъпа, приложими за органите на държавите членки, компетентни по всяка специфична цел, във връзка с която може да се направи справка с данните от ВИС.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  Третите държави на връщане често не са адресати на решения относно адекватното ниво на защита, приети от Комисията по силата на член 45 от Регламент (ЕС) 2016/679 или по силата на националните разпоредби, приети с цел транспониране на член 36 от Директива (ЕС) 2016/680. Освен това, въпреки значителните усилия, които Съюзът положи за сътрудничеството с основните държави на произход на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, които подлежат на задължение за връщане, не беше възможно да се осигури системното изпълнение от страна на такива трети държави на задължението, установено от международното право, да приемат обратно собствените си граждани. В споразуменията за обратно приемане, сключени или в процес на договаряне от Съюза или от държавите членки, в които се предвиждат подходящи гаранции за предаването на данни на трети държави съгласно член 46 от Регламент (ЕС) 2016/679 или съгласно националните разпоредби, приети с цел транспониране на член 37 от Директива (ЕС) 2016/680, са включени ограничен брой такива трети държави и не се знае дали ще се стигне до сключването на нови споразумения. В такива ситуации личните данни биха могли да бъдат обработвани съгласно настоящия регламент от органите на трети държави за целите на прилагането на политиката на Съюза в областта на връщането, при условие че са изпълнени условията, предвидени в член 49, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС)  2016/679 или в националните разпоредби за транспониране на член 38 или член 39 от Директива (ЕС) 2016/680.

(37)  Личните данни, получени от държавите членки по силата на настоящия регламент, не следва да се предават или предоставят на трета държава, международна организация или частен субект, установен в Европейския съюз или извън него. По изключение от това правило, обаче, предаването на такива лични данни на трета държава или на международна организация следва да е възможно при спазването на строги условия и ако това е необходимо в отделни случаи с цел да се подпомогне установяването на самоличността на гражданин на трета страна във връзка с неговото връщане. При липса на решение относно адекватното ниво на защита посредством акт за изпълнение съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 или на подходящи гаранции, от които са обусловени предаванията на данни съгласно посочения регламент, следва по изключение да е възможно за целите на връщането данните във ВИС да бъдат предадени на трета държава или на международна организация само ако това е необходимо поради важни причини от обществен интерес, както е посочено в същия регламент.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  Съответните лични данни, обработвани във ВИС, следва да бъдат предоставяни от държавите членки, в съответствие с приложимите правила за защита на данните и, когато е необходимо, в отделни случаи с цел изпълнение на задълженията по Регламент (ЕС) [...]/[...] на Европейския парламент и на Съвета60 [Регламент относно рамката на Съюза за презаселване], на [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището] и на съответните международни органи, като например върховния комисар на ООН за бежанците, Международната организация по миграция и Международния комитет на Червения кръст за операции във връзка с бежанците и презаселването, свързани с граждани на трети държави или лица без гражданство, които са насочени от тях към държавите членки с оглед на прилагането на Регламент (ЕС) [...]/[...] [Регламент относно рамката на Съюза за презаселване].

заличава се

__________________

 

60 Регламент (ЕС) [...]/[...] на Европейския парламент и на Съвета [пълно заглавие] (ОВ L […], […] г., стр. […]).

 

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  Регламент (ЕО)  45/2001 на Европейския парламент и на Съвета61 се прилага по отношение на дейностите на институциите или органите на Съюза при изпълнението на техните задължения във връзка с отговорността за оперативното управление на ВИС.

(39)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета61 се прилага по отношение на дейностите на институциите или органите на Съюза при изпълнението на техните задължения във връзка с отговорността за оперативното управление на ВИС.

__________________

__________________

61 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

61 Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 беше извършена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който представи становище на […] г.

(40)  В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 беше извършена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който представи становище на 12 декември 2018 г.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43)  Без да се засяга отговорността на държавите членки по отношение на точността на данните, въведени във ВИС, eu-LISA следва да носи отговорност за повишаване на качеството на данните чрез въвеждане на инструмент за централно наблюдение на качеството на данните, както и за предоставяне на периодични доклади на държавите членки.

(43)  Без да се засяга отговорността на държавите членки по отношение на точността на данните, въведени във ВИС, eu-LISA следва да носи отговорност за повишаване на качеството на данните чрез въвеждане, поддръжка и постоянно усъвършенстване на инструмент за централно наблюдение на качеството на данните, както и за предоставяне на периодични доклади на държавите членки.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 44

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(44)  За да се даде възможност за извършване на по-добро наблюдение върху използването на ВИС за анализиране на тенденциите, отнасящи се до миграционния натиск и управлението на границите, eu-LISA следва да може да развива капацитет за статистическо отчитане пред държавите членки, Комисията и Европейската агенция за гранична и брегова охрана, без да се застрашава целостта на данните. Ето защо следва да бъде създадено централно хранилище за статистически данни. Изготвяните статистически данни не следва да съдържат лични данни.

(44)  За да се даде възможност за извършване на по-добро наблюдение върху използването на ВИС за анализиране на тенденциите, отнасящи се до миграционния натиск и управлението на границите, eu-LISA следва да може да развива капацитет за статистическо отчитане пред държавите членки, Комисията и Европейската агенция за гранична и брегова охрана, без да се застрашава целостта на данните. Ето защо eu-LISA следва да съхранява определени статистически данни в централното хранилище за целите на докладването и предоставянето на статистика в съответствие с [Регламент 2018/XX относно оперативната съвместимост (граници и визи)] . Изготвяните статистически данни не следва да съдържат лични данни.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 47 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(47а)  Настоящият регламент не засяга задълженията, произтичащи от Женевската конвенция за статута на бежанците от 28 юли 1951 г., допълнена с Протокола от Ню Йорк от 31 януари 1967 г., и всички международни ангажименти, поети от Съюза и неговите държави членки.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Заглавие

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1) Заглавието се заменя със следното:

„Регламент (ЕО) 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС)“

„Регламент (ЕО)  767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на информация между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване, визите за дългосрочно пребиваване и разрешенията за пребиваване (Регламент за ВИС)“;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 2 – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  ВИС има за цел да подобри прилагането на общата визова политика, консулското сътрудничество и консултациите между централните визови органи, посредством улесняване на обмена на данни между държавите членки относно заявленията и свързаните с тях решения, с цел:

1.  ВИС има за цел да подобри прилагането на общата политика в областта на визите за краткосрочно пребиваване, консулското сътрудничество и консултациите между централните визови органи, посредством улесняване на обмена на данни между държавите членки относно заявленията и свързаните с тях решения, с цел:

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 2 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  улесняване на процедурата за кандидатстване за виза;

a)  улесняване и ускоряване на процедурата за кандидатстване за виза;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 2 – параграф 1 – буква e

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  спомагане за установяване на самоличността на лица, които са изчезнали;

е)  спомагане за установяване на самоличността на лица, посочени в член 22о, които са изчезнали;

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 2 – параграф 1 – буква з

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  допринасяне за предотвратяването, разкриването и разследването на терористични или други тежки престъпления;

з)  допринасяне за предотвратяването на заплахи за вътрешната сигурност на която и да е от държавите членки, а именно чрез предотвратяването, разкриването и разследването на терористични или други тежки престъпления в подходящи и строго определени обстоятелства;

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 2 – параграф 1 – буква и

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  допринасяне за предотвратяването на заплахите за вътрешната сигурност на държавите членки.

заличава се

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 2 – параграф 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  поддържане на високо равнище на сигурност, като допринася за преценката на това дали кандидатът е смятан за заплаха за обществения ред, вътрешната сигурност или общественото здраве, преди да пристигне на граничните контролно-пропускателни пунктове на външните граници;

a)  поддържане на високо равнище на сигурност във всички държави членки, като допринася за преценката на това дали кандидатът или притежателят на документ е смятан за заплаха за обществения ред, вътрешната сигурност;

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 2 – параграф 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  повишаване на ефективността на граничните проверки и проверките в рамките на територията;

б)  улесняване на проверките на граничните контролно-пропускателни пунктове по външните граници и повишаване на ефективността на проверките в рамките на територията на държавите членки;

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 2 – параграф 2 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  допринасяне за предотвратяването, разкриването и разследването на терористични или други тежки престъпления;

в)  допринасяне за предотвратяването на заплахи за вътрешната сигурност на която и да е от държавите членки, а именно чрез предотвратяването, разкриването и разследването на терористични или други тежки престъпления в подходящи и строго определени обстоятелства;

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 2 – параграф 2 – буква г a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  спомагане за установяване на самоличността на лица, посочени в член 22о, които са изчезнали;

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  вмъква се следният член:

 

„Член 2а

 

Структура

 

1.   ВИС се основава на централизирана структура и се състои от:

 

a)   общото хранилище на данни за самоличност, определено в [член 17, параграф 2, буква а) от Регламент 2018/XX за оперативната съвместимост (граници и виза)];

 

б)   централна информационна система („централна система на ВИС“);

 

в)   интерфейс във всяка държава членка („национален интерфейс“, или „НИ–ВИС“), който осигурява връзката със съответния централен национален орган на съответната държава членка, или национален единен интерфейс (НЕИ) във всяка държава членка, основан на общи технически спецификации и еднакъв за всички държави членки, позволяващ свързването на централната система на ВИС с националните инфраструктури в държавите членки;

 

г)   комуникационна инфраструктура между централната система на ВИС и националните интерфейси;

 

д)   сигурен канал за комуникация между централната система на ВИС и централната система на СВИ;

 

е)   сигурна комуникационна инфраструктура между централната система на ВИС и централните инфраструктури на европейския портал за търсене, създаден с [член 6 от Регламент 2018/XX за оперативната съвместимост (граници и виза)], общата услуга за биометрично съпоставяне, създадена с [член 12 от Регламент 2018/XX за оперативната съвместимост (граници и виза)], общото хранилище на данни за самоличност, създадено с [член 17 от Регламент 2018/XX за оперативната съвместимост (граници и виза)] и детектора за множество самоличности, създаден с [член 25 от Регламент 2018/XX за оперативната съвместимост (граници и виза)];

 

ж)   механизъм за извършване на справки във връзка със заявленията и за обмен на информация между централните органи по издаването на визи („VISMail“);

 

з)   портал за превозвачи;

 

и)   защитена уеб услуга, позволяваща комуникация между централната система на ВИС, от една страна, и портала за превозвачи и международните системи, от друга страна;

 

й)   хранилище на данни за целите на докладването и статистиката;

 

к)   инструмент, даващ възможност на кандидатите да предоставят или да оттеглят своето съгласие за допълнителен срок на съхранение на досието на заявлението.

 

Централната система на ВИС, националните единни интерфейси, уеб услугата, порталът за превозвачи и комуникационната инфраструктура на ВИС споделят и използват повторно до максималната технически възможна степен хардуерните и софтуерните компоненти съответно на централната система на СВИ, националните единни интерфейси на СВИ, портала за превозвачи на ETIAS, уеб услугата на СВИ и комуникационната инфраструктура на СВИ.

 

2.   НИ-ВИС се състои от:

 

a)   един локален национален интерфейс (ЛНИ) за всяка държава членка, който е интерфейсът, който физически свързва държавата членка със защитената комуникационна мрежа и съдържа криптиращите устройства, предназначени за ВИС. ЛНИ се намира на територията на държавата членка;

 

б)   един резервен ЛНИ (РЛНИ), който има същото съдържание и функция като ЛНИ.

 

3.   ЛНИ и РЛНИ следва да се използват изключително за цели, определени от законодателството на Съюза, приложимо по отношение на ВИС.

 

4.   Централизираните услуги се дублират на две различни места, а именно в Страсбург, Франция, където се намира основната централна система на ВИС, централно звено (ЦЗ), и Санкт Йохан им Понгау, Австрия, където се намира резервната централна система на ВИС, резервно централно звено (РЦЗ). Връзката между основната централна система на ВИС и резервната централна система на ВИС дава възможност за непрекъснато синхронизиране между ЦЗ и РЦЗ. Комуникационната структура подпомага и допринася за осигуряването на непрекъснатия достъп до ВИС. Тя включва излишни и отделни канали за връзки между централната система на ВИС и резервната централна система на ВИС и също така включва излишни и отделени канали за връзки между всеки национален интерфейс и централната система на ВИС и резервната централна система на ВИС. Комуникационната инфраструктура осигурява криптирана, виртуална, частна мрежа, предназначена за данни на ВИС и за комуникация между държавите членки и между държавите членки и органа, отговарящ за оперативното управление на централната система на ВИС.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 4 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  „централен орган“ е органът, създаден от държава членка за целите на Регламент (ЕО) № 810/2009;

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 4 – параграф 1 – точка 15

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  „портретна снимка“ е цифрово изображение на лицето;

(15)  „портретна снимка“ е цифрово изображение на лицето с достатъчна разделителна способност и качество, за да се използва при автоматизирано съпоставяне на биометрични данни;

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 4 – параграф 1 – точка 19

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  „национален надзорен орган“ във връзка с целите на правоприлагането са надзорните органи, създадени в съответствие с член 41 от Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета***;

(19)  „надзорни органи“ са надзорните органи, посочени в член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета** , и надзорните органи, посочени в член 41 от Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета***;

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 4 – параграф 1 – точка 19 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a)  „съответствие“ е наличието на съвпадение, установено при сравняване на съответните данни, регистрирани в досието на заявлението във ВИС, със съответните данни, които са налице в запис, досие или сигнал, регистрирани във ВИС, Шенгенската информационна система, СВИ, ETIAS, Евродак, данните на Европол или в базата данни SLTD на Интерпол;

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 4 – параграф 1 – точка 20

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  „правоприлагане“ е предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления;

(20)  „правоприлагане“ е предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления в строго определена рамка;

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 4 – параграф 1 – точка 21

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  „терористични престъпления“ са престъпления съгласно националното право, които съответстват или са равностойни на тези, посочени в Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета****;

(21)  „терористични престъпления“ са престъпления съгласно националното право, посочени в членове 3–14 от Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета****, или, за държавите членки, които не са обвързани от тази директива, равностойни на някое от тези престъпления;

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 4 – бележка под линия 2 (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

** Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 5 – параграф 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  данни за пръстови отпечатъци по член 9, параграф 6 и член 22в, параграф 2, буква ж);

в)  данни за пръстови отпечатъци по член 9, параграф 6, член 22в, параграф 2, буква ж) и член 22г, буква ж);

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 5 – параграф 1 – буква в а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  сканирани копия на страницата с биографични данни от документа за пътуване, посочен в член 9, параграф 7;

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 5 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  ОХДС съдържа данните, посочени в член 9, параграф 4, букви а)—вв), член 9, параграфи 5 и 6, член 22в, параграф 2, букви а)—вв), е) и ж) и член 22г, букви а)—вв), е) и ж). Останалите данни от ВИС се съхраняват в централната система на ВИС.

3.  ОХДС съдържа данните, посочени в член 9, параграф 4, букви а)—вв), член 9, параграфи 5 и 6, член 22в, параграф 2, букви а)—в), е) и ж) и член 22г, букви а)—вв), е) и ж). Останалите данни от ВИС се съхраняват в централната система на ВИС.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 5a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Списъкът на документите за пътуване, които дават право на притежателя им да премине външните граници и върху които може да се поставя виза, създаден с Решение № 1105/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета*, се включва във ВИС.

1.  Списъкът на документите за пътуване, които дават право на притежателя им да премине външните граници и върху които може да се поставя виза, създаден с Решение № 1105/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета*, се включва във ВИС.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 5a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  ВИС осигурява функцията за централизирано управление на списъка на признати документи за пътуване и на уведомяването за признаването или непризнаването на включените в списъка документи за пътуване съгласно член 4 от Решение № 1105/2011/ЕС.

2.   ВИС осигурява функцията за централизирано управление на списъка на признати документи за пътуване и на уведомяването за признаването или непризнаването на включените в списъка документи за пътуване съгласно член 4 от Решение № 1105/2011/ЕС.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 5a – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Подробните правила за управлението на функцията по параграф 2 се уреждат с актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 49, параграф 2.

3  Подробните правила за управлението на функцията по параграф 2 се уреждат с актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 49, параграф 2.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква -а (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 6 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

-a)  параграф 1 се заменя със следното:

1.   Достъпът до ВИС с цел въвеждане, изменяне или заличаване на данни, съгласно член 5, параграф 1, в съответствие с настоящия регламент е запазен изключително за надлежно оправомощените служители на органите, компетентни да издават визи.

1.   Без да се накърнява член 22а, достъпът до ВИС с цел въвеждане, изменяне или заличаване на данни, съгласно член 5, параграф 1, в съответствие с настоящия регламент е запазен изключително за надлежно оправомощените служители на органите, компетентни да издават визи. Броят на надлежно оправомощените членове на персонала е строго ограничен от действителните нужди на службата им.“

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 6 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.   Достъпът до ВИС за справка с данните е запазен изключително за надлежно оправомощените служители на националните органи на всяка държава членка и на органите на ЕС, които са компетентни за целите, посочени в членове 15—22, членове 22в—22е, членове 22ж—22й, както и за целите, посочени в членове 20 и 21 от [Регламент (ЕС) 2018/XX за оперативната съвместимост].

2.  Достъпът до ВИС за справка с данните е запазен изключително за надлежно оправомощените служители на националните органи на всяка държава членка и на органите на ЕС, които са компетентни за целите, посочени в членове 15—22 и членове 22ж—22л, както и за целите, посочени в членове 20 и 21 от [Регламент (ЕС) 2018/XX за оперативната съвместимост (граници и виза)].

 

Органите, които имат право да правят справка във ВИС или имат достъп до ВИС с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични или други тежки престъпления, се определят в съответствие с глава IIIб.

Този достъп се ограничава дотолкова, доколкото данните са необходими за изпълнението на техните задачи, свързани с тези цели, и е пропорционален на преследваните цели.“;

Този достъп се ограничава дотолкова, доколкото данните са необходими за изпълнението на техните задачи, свързани с тези цели, и е пропорционален на преследваните цели.“;

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 6 – параграф 3

 

Текст в сила

Изменение

 

aа)  параграф 3 се заменя със следното:

3.   Всяка държава-членка посочва компетентните органи, чиито надлежно оправомощени служители разполагат с достъп да въвеждат, изменят, заличават или преглеждат данните във ВИС. Всяка държава-членка своевременно предава на Комисията списък с тези органи, включително тези, които са посочени в член 41, параграф 4, и всяка промяна по този списък. Този списък следва да уточнява с каква цел всеки орган може да обработва данни във ВИС.

3.   Всяка държава-членка посочва компетентните органи, чиито надлежно оправомощени служители разполагат с достъп да въвеждат, изменят, заличават или преглеждат данните във ВИС. Всяка държава-членка своевременно предава на eu-LISA списък с тези органи, включително тези, които са посочени в член 29, параграф , и всяка промяна по този списък. В този списък се посочва за всеки орган какви данни може да търси и с каква цел.

В рамките на 3 месеца след като ВИС е станала оперативна в съответствие с член 48, параграф 1 Комисията публикува консолидиран списък в Официален вестник на Европейския съюз. При промени в списъка Комисията публикува още веднъж годишно актуализиран консолидиран списък.

 

 

eu-LISA осигурява ежегодното публикуване на списъка и на списъците на определените органи, посочени в член 22к, параграф 2, и на централните звена за достъп, посочени в член 22к, параграф 4, в Официален вестник на Европейския съюз. eu-LISA поддържа на своя уебсайт постоянно актуализиран списък, който съдържа промените, изпратени от държавите членки в интервалите между ежегодните публикации.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква в

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 6 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Подробните правила за управлението на функцията за централизирано управление на списъка по параграф 3 се уреждат с актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 49, параграф 2.

5.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 48а относно подробните правила за управлението на функцията за централизирано управление на списъка по параграф 3.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7 a (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 7 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(7a)  В член 7 параграф 2 се заменя със следното:

2.   Всеки компетентен орган гарантира, че при използването на ВИС кандидат и притежател на визи не са дискриминирани на основание пол, раса, етнически произход, религия или убеждение, увреждане, възраст или сексуална ориентация и че има пълно зачитане на човешкото достойнство и неприкосновеност на кандидата или притежателя на виза.

2.   Обработването на лични данни в рамките на ВИС от всеки компетентен орган не води до дискриминация на кандидати, притежатели на визи или кандидати и притежатели на визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване на основание пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация. При обработването изцяло се зачитат човешкото достойнство и неприкосновеност, както и основните права, и се спазват принципите, признати от Хартата на основните права на Европейския съюз, включително правото на зачитане на личния живот и защитата на личните данни. Особено внимание се обръща на децата, възрастните хора и хората с увреждания, както и на нуждаещите се от международна закрила лица. Висшият интерес на детето винаги е съображение от първостепенно значение.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 7 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Висшият интерес на детето следва да бъде от първостепенно значение за държавите членки по отношение на всички процедури, предвидени в настоящия регламент. Благосъстоянието, безопасността и сигурността на детето, по-специално когато съществува риск детето да е жертва на трафик на хора, и възгледите на детето се вземат предвид и им се отдава необходимото значение в съответствие с неговата възраст и зрялост.

3.  Висшият интерес на детето има предимство пред всяко друго съображение за държавите членки по отношение на всички процедури, предвидени в настоящия регламент, при пълно спазване на Международната конвенция за правата на детето. Благосъстоянието, безопасността и сигурността на детето, по-специално когато съществува риск детето да е жертва на трафик на хора, и възгледите на детето се вземат предвид и им се отдава необходимото значение в съответствие с неговата възраст.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8 a (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 7 – параграф 3 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a) В член 7 се добавя следният параграф:

 

“3a.  Държавите членки прилагат регламента в пълно съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално правото на човешко достойнство, правото на свобода и сигурност, зачитането на личния и семейния живот, защитата на личните данни, правото на убежище и защитата на принципа на забрана за връщане, защитата в случай на принудително отвеждане, експулсиране или екстрадиране, правото на недискриминация, правата на детето и правото на ефективни правни средства за защита.“;

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8 б (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 7 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8б)  Вмъква се следният член:

 

„Член 7a

 

Данни за пръстови отпечатъци на деца

 

1.   Чрез дерогация от член 22в, параграф 2, буква ж) във ВИС не се въвеждат пръстови отпечатъци на деца на възраст под 6 години.

 

2.   Биометричните данни на ненавършили пълнолетие лица от шестгодишна възраст нататък се снемат от служители, които са специално обучени да снемат биометрични данни на ненавършили пълнолетие лица по начин, подходящ за деца и с необходимата чувствителност, и при пълно зачитане на висшия интерес на детето и гаранциите, предвидени в Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето.

 

Ненавършилото пълнолетие лице бива придружено от, ако има такъв, възрастен член на семейството, докато се снемат биометричните му данни. Непридружено ненавършило пълнолетие лице бива придружено от настойник, представител или, когато не е определен представител, от лице, обучено да защитава висшия интерес на ненавършилото пълнолетие лице и неговото общо благосъстояние, докато биометричните му данни се снемат. Такова обучено лице не е служителят, който отговаря за снемането на биометричните данни, действа независимо и не получава заповеди нито от длъжностното лице, нито от службата, която отговаря за снемането на биометричните данни. Не се използва никаква форма на сила срещу ненавършили пълнолетие лица, за да се гарантира тяхното спазване на задължението за предоставяне на биометрични данни.

 

3.   Чрез дерогация от член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) 810/2009 консулствата не изискват от деца на възраст между 6 и 12 години да се явяват лично в консулството за събирането на биометрични идентификатори, когато това би представлявало прекомерна тежест и разходи за семействата. В такива случаи биометричните идентификатори се снемат на външните граници, когато се обръща особено внимание на избягването на трафика на деца.

 

4.   Чрез дерогация от разпоредбите относно използването на данни, предвидени в глави II, III, IIIa и IIIб, данните за пръстови отпечатъци на деца могат да бъдат достъпни само за следните цели:

 

a)   проверка на самоличността на детето в рамките на процедурата за подаване на заявление за виза в съответствие с член 15 и по външните граници в съответствие с членове 18 и 22ж и

 

б)   съгласно глава IIIб, за да се допринесе за предотвратяването на и борбата срещу злоупотребите с правата на децата, при условие че са изпълнени всички от следните условия:

 

i)   такъв достъп трябва да бъде необходимо условие за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на трафика на деца;

 

ii)   достъпът е необходим в конкретния случай;

 

iii)   идентификацията е във висш интерес на детето.“

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9

Регламент (ЕО) № 767/2008

Глава II – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ВЪВЕЖДАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИТЕ ОТНОСНО ВИЗИ ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ДА ИЗДАВАТ ВИЗИ ОРГАНИ

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 9 – параграф 1 – точка 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  портретна снимка на кандидата в съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 810/2009.

5.  портретна снимка на кандидата в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 810/2009.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б а (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 9 – параграф 1 – точка 6

 

Текст в сила

Изменение

 

ба)  точка 6 се заменя със следното:

6.   пръстовите отпечатъци на кандидата, в съответствие със съответните разпоредби на Общите консулски инструкции.

6.   пръстовите отпечатъци на кандидата, в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 810/2009.“;

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква г

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 9 — параграф 1 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Посочената в точка 5 портретна снимка на гражданин на трета държава е с достатъчна разделителна способност и качество, за да се използва при автоматизираното сравняване на биометрични данни.

Посочената в точка 5 портретна снимка на гражданин на трета държава е с достатъчна разделителна способност и качество, за да се използва при автоматизираното сравняване на биометрични данни. Ако портретната снимка не е с достатъчно добро качество, тя не се използва за автоматизирано сравняване.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква г

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 9 – параграф 1б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Чрез дерогация от първото изречение, в изключителни случаи, когато спецификациите за качеството и разделителната способност, определени за регистрирането във ВИС на направена на място портретна снимка, не могат да бъдат спазени, портретната снимка може да бъде извлечена по електронен път от чипа на електронния машинночетим документ за пътуване (еМЧДП). В тези случаи портретната снимка се включва в личното досие едва след като бъде направена електронна проверка, че портретната снимка, записана в чипа на еМЧДП, съответства на портретната снимка на съответния гражданин на трета страна, направена на място.

Чрез дерогация от първия параграф, в изключителни случаи, когато спецификациите за качеството и разделителната способност, определени за регистрирането във ВИС на направена на място портретна снимка, не могат да бъдат спазени, портретната снимка може да бъде извлечена по електронен път от чипа на електронния машинночетим документ за пътуване (еМЧДП). В тези случаи портретната снимка се включва в личното досие едва след като бъде направена електронна проверка, че портретната снимка, записана в чипа на еМЧДП, съответства на портретната снимка на съответния гражданин на трета страна, направена на място.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 9a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При създаването на заявление или издаването на виза ВИС проверява дали документът за пътуване, свързан с това заявление, е признат в съответствие с Решение № 1105/2011/ЕС, като извършва автоматизирано търсене в списъка на признати документи за пътуване по член 5а, и представя получените резултати.

2.  При създаването на заявление ВИС проверява дали документът за пътуване, свързан с това заявление, е признат в съответствие с Решение № 1105/2011/ЕС, като извършва автоматизирано търсене в списъка на признати документи за пътуване по член 5а, и представя получените резултати.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 9a – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  С цел извършването на проверките, предвидени в член 21, параграф 1 и параграф 3, букви а), в) и г) от Регламент (ЕО) № 810/2009, ВИС започва търсене чрез използване на европейския портал за търсене, предвиден в член 6, параграф 1 от [Регламента за оперативната съвместимост], за сравняване на съответните данни, посочени в член 9, точка 4 от настоящия регламент, с данните, налични в запис, досие или сигнал, регистрирани във ВИС, Шенгенската информационна система (ШИС), Системата за влизане/излизане (СВИ), Системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), включително списъка за наблюдение, посочен в член 29 от [Регламент (ЕС) 2018/XX за създаването на система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им], Евродак, [системата ECRIS-TCN, що се отнася до присъди, свързани с терористични престъпления и други тежки престъпления], данните на Европол, базата данни на Интерпол за откраднати и изгубени документи за пътуване (SLTD) и базата данни на Интерпол за документи за пътуване, свързани с бюлетини (Interpol TDAWN).

3.  С цел извършването на проверките, предвидени в член 21, параграф 1 и параграф 3, букви а) и в) от Регламент (ЕО) № 810/2009, ВИС започва търсене чрез използване на европейския портал за търсене, предвиден в член 6, параграф 1 от [Регламента за оперативната съвместимост], за сравняване на съответните данни, посочени в член 9, точки 4, 5 и 6 от настоящия регламент. ВИС проверява:

 

a)   дали използваният за заявлението документ за пътуване съответства на документ за пътуване, който е обявен в ШИС за изгубен, откраднат, незаконно присвоен или недействителен;

 

б)   дали използваният за заявлението документ за пътуване съответства на документ за пътуване, който е обявен в базата данни SLTD за изгубен, откраднат или недействителен;

 

в)   дали за кандидата има сигнал в ШИС за отказ за влизане и престой;

 

г)   дали за кандидата има сигнал в ШИС, отнасящ се до лица, издирвани за арест с цел предаване на основание на европейска заповед за арест или с цел екстрадиране;

 

д)   дали данните за кандидата и документът за пътуване съответстват на данни за отказано, отнето или отменено разрешение за пътуване в централната система на ETIAS и неговия притежател;

 

е)   дали кандидатът и документът за пътуване са в списъка за наблюдение, посочен в член 34 от Регламент (ЕС) № 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета*;

 

ж)   дали данните за кандидата са вече регистрирани във ВИС;

 

з)   дали предоставените в заявлението данни относно документа за пътуване съответстват на друго заявление за виза, свързано с различни данни за самоличност;

 

и)   дали понастоящем заявителят е обявен за лице, надвишило разрешения срок на престой, или в миналото е обявяван за такова лице в СВИ;

 

й)   дали за заявителя е записано, че му е отказано влизане, в СВИ;

 

к)   дали кандидатът е бил обект на регистрирано във ВИС решение за отказ, отмяна или отнемане на виза за краткосрочно пребиваване;

 

л)   дали кандидатът е бил обект на регистрирани във ВИС решение за отказ, отмяна или отнемане на виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване;

 

м)   дали данните, специфични за самоличността на заявителя, са записани в данните на Европол;

 

н)   дали кандидатът за виза за краткосрочно пребиваване е регистриран в Евродак;

 

o)   ако заявителят е ненавършило пълнолетие лице – дали за лицето, упражняващо родителските права върху заявителя или което е назначено за негов законен настойник:

 

i)   има сигнал в ШИС, отнасящ се до лица, издирвани за арест с цел предаване на основание на европейска заповед за арест или с цел екстрадиране;

 

ii)   има въведен сигнал в ШИС за отказ на влизане и пребиваване.

 

iii)   притежава документ за пътуване, който е включен в списъка за наблюдение, посочен в член 34 от Регламент (ЕС) № 2018/1240.

 

________________________

 

* Регламент (ЕС) 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета от 12 септември 2018 г. за създаване на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 1077/2011, (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/1624 и (ЕС) 2017/2226 (ОВ L 236, 19.9.2018 г., стр. 1).

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 9 а – параграф 3 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  При търсене в базата данни SLTD, данните, използвани от потребителя на ЕПТ за извършване на търсенето, не се споделят със собствениците на данни на Интерпол.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 9a – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  ВИС добавя към досието за заявлението препратка към всяко съответствие, получено съгласно параграф 3. Освен това ВИС установява, когато е приложимо, източника на въведените или предоставени данни, задействали съответствието или съответствията — държава членка/държави членки или Европол, и вписва тази информация в досието за заявлението.

4.  ВИС добавя към досието за заявлението препратка към всяко съответствие, получено съгласно параграф 3. Освен това ВИС установява, когато е приложимо, източника на въведените или предоставени данни, задействали съответствието или съответствията — държава членка/държави членки или Европол, и вписва тази информация в досието за заявлението. Не се записва информация, различна от посочването на съответствие и първоизточника на данните.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 9a – параграф 5 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  сигнал за лица и вещи за целите на дискретни проверки или специфични проверки.

г)  сигнал за лица и вещи за целите на дискретни проверки или специфични проверки или проверки, свързани с разследване.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 9 а – параграф 5 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Всяко съответствие от търсенията съобразно член 9а, параграф 3, букви а), б), в), д), ж), з), и), й), к), л) и н) се оценява, когато е необходимо след проверка от страна на централния орган в съответствие с член 9в, от консулството, в което е подадено заявлението за виза.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 9а – параграф 5б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5б.  Всяко съответствие от търсенията съобразно член 9а, параграф 3, букви г), е), м) и о) се проверява, когато е необходимо, и се оценява от единното звено за контакт на държавите членки, които са въвели или предоставили данните, довели до намирането на съответствията, в съответствие с член 9ва.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 9а – параграф 5в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5в.  Всяко съответствие в ШИС се съобщава автоматично и на бюрото SIRENE на държавата членка, която е създала сигнала, довел до намирането на съответствието.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 9а – параграф 5 г (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5г.  Уведомлението, предоставено на бюрото SIRENE на държавата членка или на единното звено за контакт, въвели сигнала, съдържа следните данни:

 

a)   фамилно(и) име(на), собствено(и) име(на) и псевдоним(и), ако има такъв/такива;

 

б)   място и дата на раждане;

 

в)   пол;

 

г)   гражданство и ако има такива, други гражданства;

 

д)   държава членка на първия планиран престой, и ако има такъв — адрес на първия планиран престой;

 

е)   домашен адрес на кандидата или, ако няма такъв, град и държава на пребиваване;

 

ж)   препратка към получени съответствия, включително датата и часа на съответствието.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 9а – параграф 5 д (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5д.  Настоящият член не възпрепятства подаването на молба за предоставяне на убежище на каквито и да е основания. В случай на заявление за виза, подадено от жертва на тежко престъпление, като например домашно насилие или трафик на хора, извършено от нейния спонсор, подаденото във ВИС досие се разглежда отделно от това на спонсора, за да се защитят жертвите от по-нататъшна опасност.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 9б – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  По отношение на гражданите на трети държави, които са членове на семейството на гражданин на Съюза, за когото се прилага Директива 2004/38/ЕО, или членове на семейството на гражданин на трета държава, който се ползва от правото на свободно движение, равностойно на това на граждани на Съюза по силата на споразумение между Съюза и неговите държави членки, от една страна, и трета държава, от друга страна, автоматизираните проверки по член 9а, параграф 3 се извършват единствено за да се провери, че не са налице фактически данни или основателни причини въз основа на фактически данни, за да се смята, че присъствието на лицето на територията на държавите членки представлява риск за сигурността или висок епидемичен риск в съответствие с Директива 2004/38/ЕО.

1.  По отношение на гражданите на трети държави, които са членове на семейството на гражданин на Съюза, за когото се прилага Директива 2004/38/ЕО, или членове на семейството на гражданин на трета държава, който се ползва от правото на свободно движение, равностойно на това на граждани на Съюза по силата на споразумение между Съюза и неговите държави членки, от една страна, и трета държава, от друга страна, автоматизираните проверки по член 9а, параграф 3 се извършват единствено за да се провери, че не са налице фактически данни или основателни причини въз основа на фактически данни, за да се смята, че присъствието на лицето на територията на държавите членки представлява риск за сигурността в съответствие с Директива 2004/38/ЕО.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 9б – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато при автоматизираното обработване на заявлението, както е посочено в член 9а, параграф 3, бъде намерено съответствие, отговарящо на сигнал за отказ на влизане и пребиваване съгласно посоченото в член 24 от Регламент (ЕО) № 1987/2006, визовият орган проверява основанието за решението, вследствие на което този сигнал е въведен в ШИС. Ако това основание е свързано с риск по отношение на незаконната имиграция, сигналът не се взема предвид за оценката на заявлението. Визовият орган процедира съгласно член 25, параграф 2 от Регламента за ШИС II.

3.  Когато при автоматизираното обработване на заявлението, както е посочено в член 9а, параграф 3, бъде намерено съответствие, отговарящо на сигнал за отказ на влизане и пребиваване съгласно посоченото в член 24 от Регламент (ЕС) № 2018/1861, визовият орган проверява основанието за решението, вследствие на което този сигнал е въведен в ШИС. Ако това основание е свързано с риск по отношение на незаконната имиграция, сигналът не се взема предвид за оценката на заявлението. Визовият орган процедира съгласно член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1861.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 9в – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Проверка от страна на централните органи

Проверка от страна на централните органи и на националното единно звено за контакт

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 9в – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяко съответствие вследствие на търсене съгласно член 9а, параграф 3 се проверява ръчно от централния орган на държавата членка, обработваща заявлението.

1.  Всяко съответствие, съгласно посоченото в член 9а, параграф 5б, вследствие на търсене съгласно член 9а, параграф 3, което не може да бъде автоматично потвърдено от ВИС, се проверява ръчно от националното единно звено за контакт в съответствие с член 9ва. Централният орган на държавата членка, обработваща заявлението, получава уведомление.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 9в – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При ръчната проверка на съответствията централният орган има достъп до досието за заявлението и всички свързани с него други досиета за заявления, както и до всички съответствия, намерени при автоматизираното обработване съгласно член 9а, параграф 3.

2.  Всяко съответствие, съгласно посоченото в член 9а, параграф 5а, вследствие на търсене съгласно член 9а, параграф 3, което не може да бъде автоматично потвърдено от ВИС, се проверява ръчно от централния орган. При ръчната проверка на съответствията централният орган има достъп до досието за заявлението и всички свързани с него други досиета за заявления, както и до всички съответствия, намерени при автоматизираното обработване съгласно член 9а, параграф .

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 9в – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Ако данните съвпадат или остават съмнения относно самоличността на кандидата, централният визов орган, който обработва заявлението, информира централния орган на другата държава членка или държави членки, които са въвели или предоставили данните, задействали съответствието съгласно член 9а, параграф 3. Когато е било установено, че една или няколко държави членки са въвели или предоставили данните, задействали съответствието, централният орган се консултира с централните органи на другата държава членка или държави членки, като използва процедурата, предвидена в член 16, параграф 2.

5.  Ако данните съвпадат или остават съмнения относно самоличността на кандидата, в обосновани случаи централният визов орган, който обработва заявлението, информира централния орган на другата държава членка или държави членки, които са въвели или предоставили данните, задействали съответствието съгласно член 9а, параграф 3. Когато е било установено, че една или няколко държави членки са въвели или предоставили данните, задействали съответствието, централният орган се консултира с централните органи на другата държава членка или държави членки, като използва процедурата, предвидена в член 16, параграф 2. В случай на съмнение, съмнението е в полза на кандидата.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 9в – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Чрез дерогация от параграф 1, когато в резултат на сравнението по член 9а, параграф 5 се установят едно или няколко съответствия, ВИС изпраща автоматично уведомление до централния орган на държавата членка, започнала търсенето, и предприема подходящи последващи действия.

заличава се

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 9в – параграф 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Когато се установи, че Европол е предоставил данните, задействали съответствие съгласно член 9а, параграф 3, централният орган на компетентната държава членка се консултира с националното звено на Европол за последващите действия в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/794, и по-специално глава IV от него.

заличава се

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 9в а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 9ва

 

Проверка и оценка от националното единно звено за контакт

 

1.   Всяка държава членка определя национален орган, работещ 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, който осигурява съответните ръчни проверки и оценка на намерените съответствия за целите на настоящия регламент („единно звено за контакт“). Единното звено за контакт се състои от служители за връзка на бюрото SIRENE, националните централни бюра на Интерпол, националното централно звено на Европол, националното звено на ETIAS и всички съответни национални правоприлагащи органи. Държавите членки осигуряват достатъчен брой персонал, позволяващ единното звено за контакт да проверява съобщените му съответствия съгласно настоящия регламент, като взема предвид сроковете, предвидени в член 23 от Регламент (ЕО) № 810/2009.

 

2.   Единното звено за контакт проверява ръчно съобщените му съответствия. Прилагат се процедурите, посочени в член 9в, параграфи 2 – 6.

 

3.   В случай че след проверката, посочена в параграф 2 от настоящия член, данните съвпадат и съответствието бъде потвърдено, единното звено за контакт се свързва при необходимост с отговорните органи, включително Европол, които са предоставили данните, довели до намирането на съответствие. След това звеното прави оценка на намереното съответствие. Единното звено за контакт предоставя мотивирано становище с оглед на решението по заявлението, което трябва да бъде взето съгласно член 23 от Регламент (ЕО) № 810/2009. Това мотивирано становище се включва в досието на заявлението.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 9в б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 9вб

 

Наръчник

 

Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 48а, с който установява в наръчник съответните данни, които да бъдат сравнявани при търсенията в другите системи в съответствие с член 9а, параграф 3, и процедурите и правилата, необходими за извършване на търсенията, проверките и оценките, предвидени в членове 9а – 9ва. Този делегиран акт включва комбинацията от категории данни за търсене във всяка система в съответствие с член 9а.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 13

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 13 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато досието за заявлението се актуализира съгласно параграфи 1 и 2, ВИС изпраща уведомление до държавата членка, която е издала визата, с което я уведомява за решението за анулиране или отмяна на визата. Това уведомление се генерира автоматично от централната система и се предава чрез механизма, предвиден в член 16.

4.  Когато досието за заявлението се актуализира съгласно параграфи 1 и 2, ВИС изпраща уведомление до държавата членка, която е издала визата, с което я уведомява за мотивираното решение за анулиране или отмяна на визата. Това уведомление се генерира автоматично от централната система и се предава чрез механизма, предвиден в член 16.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 15

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 16 – параграф 2 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Списъкът на държавите членки, изискващи съгласно член 22 от Регламент (ЕО) № 810/2009 извършването на консултация между централните им органи и централните органи на други държави членки при разглеждането на заявления за единни визи, подадени от граждани на конкретни трети държави или от конкретни категории граждани на тези държави, и на засегнатите граждани на трети държави се включва във ВИС единствено за целите на провеждането на процедурата за консултация.“

Списъкът на държавите членки, изискващи съгласно член 22 от Регламент (ЕО) № 810/2009 извършването на консултация между централните им органи и централните органи на други държави членки при разглеждането на заявления за единни визи, подадени от граждани на конкретни трети държави или от конкретни категории граждани на тези държави, се включва във ВИС единствено за целите на провеждането на процедурата за консултация.“

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 15

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 16 – параграф 3 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  предаването на информация съгласно член 25, параграф 4 във връзка с издаването на визи с ограничена териториална валидност, съгласно член 24, параграф 2 във връзка с изменението на данни и съгласно член 31 от Регламент (ЕО) № 810/2009 във връзка с последващите уведомления;

a)  предаването на информация съгласно член 25, параграф 4 във връзка с издаването на визи с ограничена териториална валидност, съгласно член 24, параграф 2 от настоящия регламент във връзка с изменението на данни и съгласно член 31 от Регламент (ЕО) № 810/2009 във връзка с последващите уведомления;

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 15

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 16 – параграф 3 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  всички други съобщения, свързани с консулско сътрудничество и включващи предаване на лични данни, записани във ВИС или свързани с тях, съобщения, свързани с предаване на искания до компетентния за издаването на визи орган за предоставяне на копия от документи за пътуване съгласно член 9, точка 7 и на други документи, подкрепящи заявлението за виза, съобщения, свързани с предаване на електронни копия от тези документи, както и съобщения, свързани с искания съгласно член 9в и член 38, параграф 3. Компетентните за издаването на визи органи отговарят на това искане в срок от два работни дни.;

б)  всички други съобщения, свързани с консулско сътрудничество и включващи предаване на лични данни, записани във ВИС или свързани с тях, съобщения, свързани с предаване на искания до компетентния за издаването на визи орган за предоставяне на копия от документи, подкрепящи заявлението за виза, съобщения, свързани с предаване на електронни копия от тези документи, както и съобщения, свързани с искания съгласно член 9в и член 38, параграф 3. Компетентните за издаването на визи органи отговарят на това искане в срок от два работни дни.

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 18 a (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 18а

 

Текст в сила

Изменение

 

(18a)  Член 18a се заменя със следното:

Член 18а

„Член 18а

Извличане на данни от ВИС за създаване или актуализиране на запис за влизане/излизане или запис за отказ за влизане на притежател на виза в СВИ

Извличане на данни от ВИС за създаване или актуализиране на запис за влизане/излизане или запис за отказ за влизане на притежател на виза в СВИ

Единствено с цел създаване или актуализиране на запис за влизане/излизане или запис за отказ за влизане на притежател на виза в СВИ в съответствие с член 14, параграф 2 и членове 16 и 18 от Регламент (ЕС) 2017/2226, на компетентния орган за извършване на проверки по границите, на които функционира СВИ, се предоставя достъп да извлича от ВИС и да импортира в СВИ данните, които се съхраняват във ВИС и са изброени в член 16, параграф 2, букви в)е) от посочения регламент.

Единствено с цел създаване или актуализиране на запис за влизане/излизане или запис за отказ за влизане на притежател на виза в СВИ в съответствие с член 14, параграф 2 и членове 16 и 18 от Регламент (ЕС) 2017/2226, на компетентния орган за извършване на проверки по границите, на които функционира СВИ, се предоставя достъп да извлича от ВИС и да импортира в СВИ данните, които се съхраняват във ВИС и са изброени в член 16, параграф 1, буква г) и член 16, параграф 2, букви в)е) от посочения регламент.

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 19

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 20а – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Използване на данни от ВИС за целите на въвеждането на сигнали в ШИС за изчезнали лица и на последващия достъп до тези данни

Използване на данни от ВИС за целите на въвеждането на сигнали в ШИС за изчезнали лица или уязвими лица, чието пътуване е необходимо да се предотврати, и на последващия достъп до тези данни

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 19

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 20a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Данни за пръстовите отпечатъци, съхранявани във ВИС, може да се използват за въвеждане на сигнал за изчезнали лица в съответствие с член 32, параграф 2 от Регламент (ЕС) № [...] на Европейския парламент и на Съвета* [Регламент (ЕС) относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси]. В тези случаи обменът на данни за пръстови отпечатъци се извършва чрез сигурен канал до бюрото SIRENE на държавата членка, която притежава данните.

1.  Данни за пръстовите отпечатъци и портретни снимки, съхранявани във ВИС, може да се използват за въвеждане на сигнал за изчезнали лица, деца в риск от отвличане или уязвими лица, чието пътуване е необходимо да се предотврати, в съответствие с член 32 от Регламент (ЕС) № [...] на Европейския парламент и на Съвета* [Регламент (ЕС) относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси].В тези случаи обменът на данни за пръстови отпечатъци и портретни снимки се извършва чрез сигурен канал до бюрото SIRENE на държавата членка, която притежава данните.

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 19

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 20a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато е налице съвпадение във връзка със сигнал, посочен в параграф 1, органите за закрила на децата и националните съдебни органи, включително органите, отговарящите за започването на наказателно преследване и за провеждането на съдебно разследване преди повдигане на обвинение, и техните координиращи органи, както е посочено в член 43 от Регламент (ЕС) […] [COM(2016) 883 final  ШИС в областта на правоприлагането], могат да поискат при изпълнението на своите задачи достъп до данните, въведени във ВИС. Прилагат се условията, предвидени в законодателството на ЕС и в националното законодателство.

2.  Когато е налице съвпадение във връзка със сигнал, чрез използването на данни за пръстовите отпечатъци и портретните снимки, съхранявани във ВИС, посочен в параграф 1, органите за закрила на децата и националните съдебни органи, включително органите, отговарящите за започването на наказателно преследване и за провеждането на съдебно разследване преди повдигане на обвинение, и техните координиращи органи, както е посочено в член 44 от Регламент (ЕС) […] [COM(2016) 883 final  ШИС в областта на полицейското сътрудничество], могат да поискат от орган с достъп до ВИС, при изпълнението на своите задачи достъп до данните, въведени във ВИС. Прилагат се условията, предвидени в законодателството на ЕС и в националното законодателство. Държавите членки гарантират, че данните се предават по сигурен начин.

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 19 a (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 22 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(19a) в член 22 параграф 1 се заменя със следното:

1.   Единствено с цел разглеждане на заявлението за искане на убежище, компетентните органи за предоставяне на убежище имат достъп за търсене по пръстовите отпечатъци на лицата, търсещи убежище, съгласно член 21 от Регламент (ЕО) № 343/2003.

1.   Единствено с цел разглеждане на заявлението за искане на убежище, компетентните органи за предоставяне на убежище имат достъп за търсене по пръстовите отпечатъци на лицата, търсещи убежище, съгласно член 21 от Регламент (ЕО) № 343/2003. Когато пръстовите отпечатъци на лицето не могат да се използват или търсенето по пръстовите отпечатъци не е успешно, търсенето се извършва с помощта на данните по член 9, параграф 4, буква а) и/или б) – вв); търсенето може да се извърши съвместно с данните по член 9, параграф 4, буква аа).“

Когато пръстовите отпечатъци на лицето не могат да се използват или търсенето по пръстовите отпечатъци не е успешно, търсенето се извършва с помощта на данните по член 9, параграф 4, буква а) и/или в); Търсенето може да се извърши съвместно с данните по член 9, параграф 4, буква б).

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Изменение 98

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 20

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 22 – параграф 2 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  снимки;

в)  портретни снимки;

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 20

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 22 – параграф 2 – буква д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  посочените в член 9, точки 4 и 5 данни от свързаните досиета за заявления за издаване на виза съгласно член 8, параграф 4.“;

д)  посочените в член 9, точка 4 данни от свързаните досиета за заявления за издаване на виза съгласно член 8, параграф 4.

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 21

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 23 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяко досие се съхранява във ВИС за срок от не повече от пет години, без това да засяга заличаването, посочено в членове 24 и 25, и воденето на записи, посочено в член 34.

Всяко досие на заявление се съхранява във ВИС за срок от не повече от пет години, без това да засяга заличаването, посочено в членове 24 и 25, и воденето на записи, посочено в член 34.

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 21

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 23 – параграф 1 – алинея 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  новата дата на изтичане на срока на валидност на визата, визата за дългосрочно пребиваване или разрешението за пребиваване в случай на удължаване на виза, виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване;

б)  новата дата на изтичане на срока на валидност на визата или визата за дългосрочно пребиваване в случай на удължаване на виза или виза за дългосрочно пребиваване;

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 21

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 23 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При изтичане на срока, посочен в параграф 1, ВИС автоматично заличава досието и връзката или връзките с това досие, посочени в член 8, параграфи 3 и 4 и в член 22а, параграфи 3 и 5.

2.  При изтичане на срока, посочен в параграф 1, ВИС автоматично заличава досието и връзката или връзките с това досие, посочени в член 8, параграфи 3 и 4 и в член 22а, параграф 3.

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 21

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 23 – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Чрез дерогация от параграф 1:

 

a)   досиетата на заявления, отнасящи се до разрешение за пребиваване, се заличават след максимален срок от 10 години;

 

б)   досиетата на заявления, отнасящи се до деца на възраст под 12 години, се заличават при напускане на Шенгенското пространство от детето.

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 21

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 23 – параграф 2 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Чрез дерогация от параграф 1, с цел улесняване на ново заявление, досието на заявлението, посочено в него, може да се съхранява за допълнителен срок от не повече от три години след изтичане на срока на валидност на визата за дългосрочно пребиваване или разрешението за пребиваване и само когато, след искане за съгласие, кандидатът свободно и изрично даде съгласието си чрез подписана декларация. Искането за съгласие се представя по начин, който ясно да го отличава от другите въпроси, в разбираема и леснодостъпна форма, като се използва ясен и прост език, в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) 2016/679. Кандидатът може да оттегли съгласието си по всяко време в съответствие с член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679. Ако кандидатът оттегли съгласието си, досието на заявлението автоматично се заличава от ВИС.

 

eu-LISA разработва инструмент, който да позволява на кандидатите да дават и оттеглят своето съгласие.

 

Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 48а за по-подробно дефиниране на инструмента, който да се използва от кандидатите за даване и оттегляне на съгласие.

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 22 a (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 24 – параграф 3

 

Текст в сила

Изменение

 

(22a)   В член 24 параграф 3 се заменя със следното:

3. Отговорната държава-членка проверява съответните данни и, ако е необходимо, ги коригира или заличава незабавно.

3. Отговорната държава членка проверява съответните данни във възможно най-кратки срокове и ако е необходимо, ги коригира или заличава незабавно.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 23 – буква а

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 25 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Ако преди изтичане на срока по член 23, параграф 1 кандидат за виза е придобил гражданство на държава членка, отнасящите се до него досиета за заявленията, досиетата и връзките, посочени в член 8, параграфи 3 и 4 и в член 22, параграф 3, се заличават незабавно от ВИС от държавата членка, която е създала съответните досиета за заявления и връзки.“;

1.  Ако преди изтичане на срока по член 23, параграф 1 кандидат за виза е придобил гражданство на държава членка, отнасящите се до него досиета за заявленията, досиетата и връзките, посочени в член 8, параграфи 3 и 4 и в член 22, параграф 3, се заличават незабавно от ВИС от държавата членка, която е създала съответните досиета за заявления и връзки.

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 23 a (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 26 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(23a) В член 26 параграф 1 се заменя със следното:

1.  След изтичане на преходен период, за оперативното управление на централната ВИС и на националните интерфейси ще отговаря Управителен орган („Управителният орган“), финансиран от общия бюджет на Европейския съюз. Управителният орган, в сътрудничество с държавите-членки, гарантира, че по отношение на централната ВИС и националните интерфейси непрекъснато се използва най-добрата налична технология, подлежаща на анализ на съотношението между разходи и ползи.

1.   eu-LISA отговаря за оперативното управление на ВИС и нейните компоненти, както е посочено в член 2а. Тя гарантира, в сътрудничество с държавите членки, че за тези компоненти непрекъснато се използва най-добрата налична технология, подлежаща на анализ на съотношението между разходи и ползи.“

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 23 б (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 26 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(23б) В член 26 параграф 2 се заменя със следното:

2.  Управителният орган отговаря също за следните задачи, свързани с комуникационната инфраструктура между централната ВИС и националните интерфейси:

2.  Оперативното управление на ВИС обхваща всички задачи, чието изпълнение е необходимо за осигуряването на 24-часов режим на работа 7 дни в седмицата в съответствие с настоящия регламент, по-специално необходимите поддръжка и технически промени, за да се гарантира, че ВИС функционира със задоволително оперативно качество, по-специално по отношение на времето за отговор на търсения в централната система на ВИС от консулските служби и граничните органи. Времето за отговор е възможно най-кратко.“

a)  надзор;

 

б)  сигурност;

 

в)  координиране на отношенията между държавите-членки и доставчика.

 

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 23 в (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 26 – параграфи 3 - 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23в) В член 26 параграфи 3 – 8 се заличават;

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 24

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 26 — параграф 8а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  В член 26 се вмъква следният параграф 8a:

заличава се

„8a.  На eu-LISA се разрешава да използва анонимизирани действителни лични данни от производствената система на ВИС за целите на провеждане на изпитвания при следните обстоятелства:

 

a)  за диагностика и поправяне при установяването на грешки в централната система;

 

б)  за изпитване на нови технологии и техники, чрез които може да се подобри функционирането на централната система или предаването на данни към нея.

 

В тези случаи мерките за сигурност, контролът на достъпа и влизането в средата за изпитване са еквивалентни на тези за производствената система на ВИС. Действителните лични данни, използвани за изпитване, се анонимизират така, че да не е възможно да се идентифицира субектът на данни.“;

 

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 24 a (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 26 – параграфи 9 а и 9 б (нови)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24a)   В член 26 се добавят следните параграфи:

 

„9a.  Когато eu-LISA си сътрудничи с външни изпълнители по отношение на свързани с ВИС задачи, тя контролира отблизо дейностите на изпълнителите, за да гарантира съответствие с настоящия регламент, по-специално по отношение на сигурността, поверителността и защитата на данните.

 

9б.   Оперативното управление на централната система на ВИС не се възлага на частни дружества или частни организации.“;

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 25

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 27 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Двата обекта могат да се използват едновременно за активното функциониране на ВИС, при условие че вторият обект продължава да е в състояние да осигури функционирането на ВИС в случай на неизправност на системата.“;

eu-LISA прилага технически решения, за да осигури непрекъснатия достъп до ВИС или чрез едновременното функциониране на централната система на ВИС и резервната централна система на ВИС, при условие че резервната централна система на ВИС продължава да бъде в състояние да осигури функционирането на ВИС в случай на неизправност на централната система на ВИС, или чрез дублиране на системата или нейните компоненти.

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 26 – буква б а (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 29 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

За тази цел държавите членки гарантират, че консулските служители и служителите на всеки външен изпълнител, с който си сътрудничат, както е посочено в член 43 от Регламент (ЕС) № 810/2009, преминават редовно обучение относно качеството на данните.

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 26 – буква г

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 29 – параграф 2а – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2a.   Управителният орган заедно с Комисията разработва и поддържа автоматизирани механизми за контрол на качеството на данните и процедури за извършване на проверки на качеството на данните във ВИС и представя редовни доклади на държавите членки. Управителният орган представя редовен доклад на държавите членки и Комисията относно контрола на качеството на данните.

2a.   eu-LISA, заедно с Комисията, разработва, поддържа и непрекъснато усъвършенства автоматизирани механизми за контрол на качеството на данните и процедури за извършване на проверки на качеството на данните във ВИС и представя редовни доклади на държавите членки. eu-LISA осигурява подходящ брой професионално обучен персонал за прилагане на техническите нововъведения и модернизации, необходими за функционирането на механизмите за контрол на качеството на данните. eu-LISA представя редовен доклад на държавите членки и Комисията относно контрола на качеството на данните. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета редовен доклад относно констатираните проблеми във връзка с качеството на данните и относно начина, по който те са били разрешени.

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 26 – буква г а (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 29 – параграф 2 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  вмъква се следният параграф:

 

„2б.  Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно осъществимостта, наличието, готовността и надеждността на необходимата технология за използването на портретни снимки за идентифициране на дадено лице.“;

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 26 – буква г б (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 29 – параграф 3 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб) добавя се следният параграф:

 

„3a.  Във връзка с обработването на лични данни във ВИС всяка държава членка определя органа, който да се счита за администратор съгласно член 4, точка 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 и който да носи основната отговорност за обработването на данни от тази държава членка. Всяка държава членка нотифицира Комисията относно определянето на такъв орган.“;

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 27

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 29а – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  данни съгласно членове 9, 22в и 22г и съгласно член 6, параграф 4, могат да бъдат изпратени до ВИС само след проверка на качеството, извършена от отговорните национални органи;

a)  данни съгласно членове 9, 22в и 22г и съгласно член 6, параграф 4, могат да бъдат въведени във ВИС само след проверка на качеството, извършена от отговорните национални органи;

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 27

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 29а – параграф 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  автоматизираните процедури съгласно член 9а, параграф 3 и член 22б, параграф 2 могат да бъдат задействани от ВИС само след проверка на качеството, извършена от ВИС съгласно настоящия член; ако тези проверки не отговарят на установените критерии за качество, отговорният орган или отговорните органи биват уведомявани автоматично от ВИС;

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 27

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 29а – параграф 2 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  проверки на качеството на портретни снимки и дактилографски данни се извършват при създаване на досиетата за заявления за издаване на виза на граждани на трети държави във ВИС, за да се установи дали е налице изпълнение на минималните стандарти за качество на данните, което позволява съпоставяне на биометрични данни;

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 27

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 29a – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Установяват се стандарти за качеството на съхранението на данните, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член. Съдържанието на тези стандарти се определя в актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 49, параграф 2.“;

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 28

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 31 – параграфи 1 и 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  В член 31 параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

заличава се

„1.  Без да се засяга Регламент (ЕС) 2016/679, данните, посочени в член 9, параграф 4, букви а), б), в), к) и м), параграф 6 и параграф 7, могат да се предават или предоставят на трета държава или международна организация, посочена в приложението, само ако това е необходимо в конкретни случаи с цел доказване на самоличността на граждани на трети държави и само за целите на връщане в съответствие с Директива 2008/115/ЕО или на презаселване в съответствие с Регламент [...] [Регламент относно рамката за презаселване] и при условие че държавата членка, която е въвела данните във ВИС, е дала своето одобрение.“;

 

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 28 a (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 31 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(28a)  в член 31 параграф 2 се заменя със следното:

2.  Чрез дерогация от параграф 1, данните по член 9, параграф 4, букви а), б), в), к) и м) могат, при необходимост, да се предават или предоставят на трета страна или международна организация от смисъла в приложението, в индивидуални случаи с цел доказване на самоличността на граждани на трети страни, включително с цел връщане, само ако са изпълнени следните условия:

2.  Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член данните по член 9, параграф 4, букви а), аа), б), в), вв), к) и м) и параграфи 6 и 7 могат да се предават от граничните или имиграционните органи на трета държава или международна организация, посочена в приложението към настоящия регламент, в отделни случаи, когато е необходимо да се докаже самоличността на граждани на трети страни единствено с цел връщане, само ако е изпълнено едно от следните условия:

a)   Комисията е приела решение относно подходящата защита на личните данни в съответната трета страна, в съответствие с член 25, параграф 6 от Директива 95/46/ЕО, или има в сила споразумение за обратно приемане между Общността и съответната трета страна, или се прилагат разпоредбите на член 26, параграф 1, буква г) от посочената директива;

a)   Комисията е приела решение относно подходящата защита на личните данни в съответната трета държава в съответствие с член 45, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679;

б)   третата страна или международна организация е съгласна да използва данните само за целта, за която те са били предоставени;

б)   предвидени са подходящи гаранции, както е посочено в член 46 от Регламент (ЕС) 2016/679, например чрез споразумение за обратно приемане, което е в сила между Съюза или държава членка и въпросната трета държава; или

в)   данните са предадени или предоставени в съответствие със съответните разпоредби на общностното право, по-специално споразуменията за обратно приемане и националното право на държавата-членка, която е предала или предоставила данните, включително правните разпоредби относно сигурността на данните и защитата на данните; и

в)   приложим е член 49, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2016/679.

г)   държавата(ите)-членка(и), която е въвела данните във ВИС, е дала своето съгласие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 28 б (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 31 – параграф 3

 

Текст в сила

Изменение

 

(28б)  В член 31 параграф 3 се заменя със следното:

3.   Такива предавания на лични данни на трети страни или международни организации не засягат правата на бежанците и лицата, търсещи международна закрила, по-специално по отношение на принципа за неотблъскване.

„3.  Данните, посочени в член 9, параграф 4, букви а), б), в), к) и м) и параграфи 6 и 7, могат да бъдат предавани в съответствие с параграф 2 от настоящия член само ако са изпълнени всички изброени по-долу условия:

 

a)   предаването на данните се извършва в съответствие с приложимите разпоредби на правото на Съюза, по-специално разпоредбите относно защитата на данните, включително глава V от Регламент (ЕС) 2016/679, и споразуменията за обратно приемане, както и националното право на държавата членка, която предава данните;

 

б)   държавата членка, която е въвела данните във ВИС, е дала своето одобрение;

 

в)   третата държава или международната организация е съгласна да обработва данните само за целите, за които те са били предоставени; и

 

г)   по отношение на съответния гражданин на трета държава е издадено решение за връщане, прието съгласно Директива 2008/115/ЕО, при условие че изпълнението на решението за връщане не е спряно и че не е подадена жалба, която може да доведе до временно спиране на неговото изпълнение.“;

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 28 в (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 31 – параграфи 3 а и 3 б (нови)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28в)  В член 31 се добавят следните параграфи:

 

„3a.  Предаването на лични данни на трети държави или международни организации по силата на параграф 2 не засяга правата на кандидатите за международна закрила и на лицата, ползващи се от такава закрила, по-специално по отношение на принципа за забрана на връщане.“;

 

3б.  Личните данни, които държава членка или Европол получава от ВИС за целите на правоприлагането, не се предават или предоставят на трета държава, международна организация или частен субект, установен във или извън Съюза. Забраната се прилага и когато тези данни са допълнително обработвани на национално равнище или между държавите членки в съответствие с Директива (ЕС) 2016/680.“;

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 28 д (нова) – буква а (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 32 – параграф 2 – буква д а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28д)  в член 32 параграф 2 се изменя, както следва:

 

a)   вмъква се следната буква:

 

„да) да се предотврати използването на автоматизирани системи за обработка на данни от неоправомощени лица, използващи оборудване за предаване на данни;“;

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 28 д (нова) – буква б (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 32 – параграф 2 – букви й а и й б (нови)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

б) вмъкват се следните букви:

 

„йа) да се гарантира, че в случай на прекъсване може да бъде възстановено нормалното функциониране на инсталираните системи;

 

йб)   да се гарантира надеждност чрез осигуряване на правилно докладване на всякакви нарушения във функционирането на ВИС и чрез въвеждане на необходимите технически мерки, които да гарантират, че личните данни могат да бъдат възстановени в случай на увреждане, настъпило в резултат на неправилно функциониране на ВИС;“;

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 28 e (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 32 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28е)  вмъква се следният член:

 

„Член 32a

 

Инциденти, свързани със сигурността

 

1.   Всяко събитие, което има или може да има въздействие върху сигурността на ВИС и може да предизвика вреди или загуба на данни във ВИС, се разглежда като инцидент, свързан със сигурността, особено когато може да е бил осъществен неправомерен достъп до данни или когато наличността, целостта и поверителността на данните са били или е могло да бъдат компрометирани.

 

2.   Инциденти, свързани със сигурността, се управляват по начин, гарантиращ бърза, ефективна и правилна реакция.

 

3.   Без да се засягат уведомяването и съобщаването за нарушение на сигурността на личните данни съгласно член 33 от Регламент (ЕС) 2016/679 или член 30 от Директива (ЕС) 2016/680, държавите членки, Европол и Европейската агенция за гранична и брегова охрана уведомяват незабавно Комисията, eu-LISA, компетентния надзорен орган и Европейския надзорен орган по защита на данните за инциденти, свързани със сигурността. eu-LISA уведомява незабавно Комисията и Европейския надзорен орган по защита на данните за всеки инцидент, свързан със сигурността, който се отнася до централната система на ВИС.

 

4.   Информацията относно инциденти, свързани със сигурността, които имат или могат да имат въздействие върху функционирането на ВИС в дадена държава членка или в рамките на eu-LISA, върху наличността, целостта и поверителността на данните, въведени или изпратени от други държави членки, се предоставя незабавно на всички държави членки и се докладва в съответствие с плана за управление на инциденти, предоставен от eu-LISA.

 

5.   В случай на инцидент, свързан със сигурността, държавите членки и eu-LISA си сътрудничат помежду си.

 

6.   Комисията докладва незабавно на Европейския парламент и на Съвета при възникването на тежки инциденти. Тези доклади са с ниво на класификация „EU RESTRICTED/RESTREINT UE“ в съответствие с приложимите правила за сигурност.

 

7.   Когато даден инцидент, свързан със сигурността, е причинен от злоупотребата с данни, държавите членки, Европол и Европейската агенция за гранична и брегова охрана гарантират налагането на санкции в съответствие с член 36.“;

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 28 ж (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 33

 

Текст в сила

Изменение

 

(28ж)  Член 33 се заменя със следното:

Член 33

„Член 33

Отговорност

Отговорност

1.   Всяко лице или държава-членка, които са понесли вреди, поради незаконна обработка или поради действие, които са несъвместими с настоящия регламент, има право да получи обезщетение от държавата-членка, отговорна за понесената щета. Тази държава членка се освобождава от отговорност, отчасти или изцяло, ако докаже, че не е отговорна за действието, предизвикало вредата.

1.   Без да се засяга правото на обезщетение, дължимо от и отговорността на администратора на данни или обработващото данни лице съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, Директива (ЕС) 2016/680 и Регламент (ЕС) № 2018/1726:

 

a)   всяко лице или държава членка, които са понесли материални вреди поради извършени от държава членка незаконна обработка на лични данни или всяко друго действие, несъвместимо с настоящия регламент, има право да получи обезщетение от тази държава членка;

 

б)   всяко лице или държава членка, които са понесли материални или нематериални вреди поради действие на Европол, Европейската агенция за гранична и брегова охрана или eu-LISA, несъвместимо с настоящия регламент, имат право да получат обезщетение от съответната агенция;

 

Засегнатата държава членка, Европол, Европейската агенция за гранична и брегова охрана или eu-LISA се освобождават изцяло или частично от отговорността съгласно първа алинея, ако докажат, че не са отговорни за действието, предизвикало вредата.

2.   Ако държава-членка не спазва задълженията си по настоящия регламент и причини вреда на ВИС, тази държава-членка носи отговорност за това, освен ако и доколкото Управителният орган или друга държава-членка не са предприели разумни мерки за предотвратяване на вредите или за намаляване на последиците от тях.

2.   Ако държава членка не спазва задълженията си по настоящия регламент и с това причини вреди на централната система на ВИС, тази държава членка носи отговорност за вредите, освен ако и доколкото eu-LISA или друга държава членка, участваща в централната система на ВИС, не са предприели разумни мерки за предотвратяване на вредите или за намаляване на последиците от тях.

3.   Исковете за обезщетение, предявени срещу държава членка за вредите по параграфи 1 и 2, се уреждат от разпоредбите на националното право на държавата членка ответник.

3.   Исковете за обезщетение, предявени срещу държава членка за вредите по параграфи 1 и 2, се уреждат от националното право на тази държава членка. Искове за обезщетение срещу администратора, Европол, Европейската агенция за гранична и брегова охрана или eu-LISA за вредите, посочени в параграфи 1 и 2, са предмет на условията, предвидени в Договорите.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 29

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 34 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всички държави членки, Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Управителният орган поддържат регистри на всички операции по обработване на данни във ВИС. В тези регистри се посочват целта на достъпа по член 6, параграф 1, член 20а, параграф 1, член 22к, параграф 1, членове 1522 и членове 22ж22й, датата и времето, видът на предадените данни по членове 914, видът на данните, използвани за запитването по член 15, параграф 2, член 18, член 19, параграф 1, член 20, параграф 1, член 21, параграф 1, член 22, параграф 1, член 22ж, член 22з, член 22и, член 22й, член 45а и член 45г, и наименованието на органа, въвел или извлякъл данните. Освен това всички държави членки поддържат регистри на персонала, надлежно оправомощен да въвежда или извлича данни.

1.  Всички държави членки, Европейската агенция за гранична и брегова охрана и eu-LISA поддържат регистри на всички операции по обработване на данни във ВИС. В тези регистри се посочват целта на достъпа по член 6, параграф 1, член 20а, параграф 1, член 22к, параграф 1, членове 1522 и членове 22ж22й, датата и времето, видът на предадените данни по членове 914 и членове 22в – 22е, видът на данните, използвани за запитването по член 15, параграф 2, член 18, член 19, параграф 1, член 20, параграф 1, член 21, параграф 1, член 22, параграф 1, член 22ж, член 22з, член 22и, член 22й, член 45а и член 45г, и наименованието на органа, въвел или извлякъл данните. Освен това всички държави членки поддържат регистри на персонала, надлежно оправомощен да въвежда или извлича данни.

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 29

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 34 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За действията, изброени в член 45б, се поддържа регистър за всяка операция по обработване на данни, осъществена във ВИС и СВИ в съответствие с настоящия член и член 41 от Регламент (ЕС) 2017/2226 за създаване на Система за влизане/излизане (СВИ).

2.  За действията, изброени в член 45б, се поддържа регистър за всяка операция по обработване на данни, осъществена във ВИС и СВИ в съответствие с посочения член и член 46 от Регламент (ЕС) 2017/2226 за създаване на Система за влизане/излизане (СВИ). За операциите, изброени в член 17а, се съхраняват данни за всяка операция по обработка на данни, осъществена във ВИС и в СВИ, в съответствие с настоящия член и член 46 от Регламент (ЕС) 2017/2226.

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 29 a (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 35

 

Текст в сила

Изменение

 

(29a)  Член 35 се заменя със следното:

Член 35

„Член 35

Самонаблюдение

Самонаблюдение

Държавите-членки гарантират, че всеки орган, който има право на достъп до данни на ВИС, взема необходимите мерки за спазване на настоящия регламент и при необходимост оказва съдействие на националния надзорен орган.

Държавите членки гарантират, че всеки орган, който има право на достъп до данни във ВИС, взема необходимите мерки за спазване на настоящия регламент и оказва съдействие на националния надзорен орган.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 29 б (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 36

 

Текст в сила

Изменение

 

(29б)  Член 36 се заменя със следното:

Член 36

„Член 36

Санкции

Санкции

Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че всяка злоупотреба с въведени във ВИС данни, се наказва със санкции, включително административни и/или наказателни санкции съгласно националното право, които са ефективни, съразмерни и възпиращи.

Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че всяка злоупотреба с или обработка на въведени във ВИС данни, извършена в противоречие с настоящия регламент, се наказва със санкции, включително административни и/или наказателни санкции съгласно националното право, които са ефективни, съразмерни и възпиращи.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 30 – буква а

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 37 – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.   Кандидатите за виза и лицата, посочени в член 9, параграф 4, буква е), се информират за следното от отговорната държава-членка:

1.   Без да се засяга правото на информация, посочено в членове 15 и 16 от Регламент (ЕС) 2018/1725, в членове 13 и 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 и член 13 от Директива 2016/680, отговорната държава членка информира гражданите на трети държави и лицата, посочени в член 9, параграф 4, буква е), член 22в, параграф 2, буква д) или член 22г, буква д), за следното:

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 30 – буква а а (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 37 – параграф 1 – буква e

 

Текст в сила

Изменение

 

aа)   в параграф 1 буква е) се заменя със следното:

е) правото на достъп до свързани с тях данни и правото да се изиска корекция на свързани с тях неточни данни или заличаване на незаконно обработени свързани с тях данни, включително правото за получаване на информация относно процедурите за упражняване на тези права и данните за връзка на националните надзорни органи по член 41, параграф 1, които разглеждат искове относно защитата на лични данни.

„е)   правото на достъп до свързани с тях данни и правото да се изиска корекция на свързани с тях неточни данни или заличаване на незаконно обработени свързани с тях данни, включително правото за получаване на информация относно процедурите за упражняване на тези права и относно данните за връзка на Европейския надзорен орган по защита на данните и на националните надзорни органи на държавите членки, отговорни за събирането на данни по член 41, параграф 1, които разглеждат искове относно защитата на лични данни.“;

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 30 – буква а б (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 37 – параграф 1 – буква e а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб)   в параграф 1 се добавя следната буква:

 

„еа) факта, че държавите членки и Европол може да имат достъп до ВИС за целите на правоприлагането.“;

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 30 – буква б

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 37 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При събирането на данните, снимката и данните за пръстовите отпечатъци, посочени в член 9, точки 4, 5 и 6, член 22в, точка 2 и член 22г, букви а)ж), информацията, посочена в параграф 1, се предоставя на гражданина на третата държава в писмена форма, а при необходимост и в устна форма, на език и по начин, които са разбираеми за заинтересованото лице или които има основание да се предполага, че са разбираеми за него. Децата трябва да бъдат информирани по подходящ за възрастта им начин чрез използване на брошури и/или инфографики, и/или демонстрации, които са специално предназначени да обяснят процедурата по снемане на пръстови отпечатъци.“;

2.  При събирането на данните, портретната снимка и данните за пръстовите отпечатъци, посочени в член 9, точки 4, 5 и 6, член 22в, точка 2 и член 22г, букви а)ж), информацията, посочена в параграф 1, се предоставя на гражданина на третата държава в писмена форма по ясен, кратък и точен начин. Децата трябва да бъдат информирани по подходящ за възрастта им начин чрез използване на брошури и/или инфографики, и/или демонстрации, които са специално предназначени да обяснят процедурата по снемане на пръстови отпечатъци.“;

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 31

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 38 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  в член 38 параграф 3 се заменя със следното:

заличава се

„3. Ако искането по параграф 2 е отправено към държава членка, различна от отговорната държава членка, органите на държавата членка, към които е било отправено искането, се свързват с органите на отговорната държава членка в седемдневен срок. Отговорната държава членка проверява точността на данните и законността на обработването им във ВИС в едномесечен срок.

 

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 31 a (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 38

 

Текст в сила

Изменение

 

(31a)  Член 38 се заменя със следното:

Член 38

„Член 38

Право на достъп, поправка и заличаване

Право на достъп, поправка, допълване и заличаване на лични данни и право на ограничаване на обработването им

1.   Без да се засяга задължението за осигуряване на друга информация съгласно член 12, буква а) от Директива 95/46/ЕО, всяко лице има право да получи съобщение за отнасящите се до него данни, вписани във ВИС и за държавата-членка, която ги е изпратила във ВИС. Достъпът до тези данни се разрешава само от държавата членка. Всяка държава членка регистрира всички искания за подобен достъп.

1.   Без да се засяга правото на информация по членове 15 и 16 от Регламент (ЕС) 2018/1725, кандидатите за или титулярите на виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, чиито данни се съхраняват във ВИС, биват информирани в момента на събиране на данните им относно процедурите за упражняване на правата по членове 17 – 20 от Регламент (ЕС) 2018/1725 и членове 15 – 18 от Регламент (ЕС) 2016/679. Същевременно им се предоставят координатите за връзка с Европейския надзорен орган по защита на данните.

2.   Всяко лице може да изиска неточните данни, отнасящи се до него, да бъдат коригирани и регистрираните незаконно данни да бъдат заличени. Отговорната държава членка извършва поправянето и заличаването незабавно, в съответствие със своите законови и подзаконови актове и процедури.

2.   За да упражнят правата си по членове 17 – 20 от Регламент (ЕС) 2018/1725 и членове 15 – 18 от Регламент (ЕС) 2016/679, лицата по параграф 1 имат право да се обръщат към държавата членка, която е въвела данните им във ВИС. Държавата членка, която получава искането, го разглежда и дава отговор по него възможно най-бързо и най-късно в рамките на 30 дни. Когато в отговор на искане се установи, че данните, съхранявани във ВИС, са фактически неточни или са били записани незаконосъобразно, отговорната държава членка поправя или заличава тези данни във ВИС незабавно и най-късно в срок от 30 дни от получаване на искането в съответствие с член 12, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2016/679. Ако искането е отправено към държава членка, различна от отговорната държава членка, органите на държавата членка, към която е било отправено искането, се свързват с органите на отговорната държава членка в седемдневен срок. Отговорната държава членка проверява точността на данните и законосъобразността на обработката им във ВИС в едномесечен срок. Държавата членка, която е установила контакт с органа на отговорната държава членка, информира засегнатите лица, че тяхното искане е препратено, до кого е препратено, както и относно последващата процедура.

3.   Ако искането по параграф 2 е отправено към държава-членка, различна от отговорната държава-членка, органите на държавата-членка, към които е било отправено искането, се свързват с органите на отговорната държава-членка в 14-дневен срок. Отговорната държава членка проверява точността на данните и законосъобразността на обработката им във ВИС в едномесечен срок.

3.   Ако отговорната държава членка не е съгласна с твърдението, че съхраняваните във ВИС данни са фактически неточни или са били записани по незаконосъобразен начин, тя незабавно приема административно решение, в което обяснява в писмен вид на засегнатото лице защо не е готова да поправи или да заличи отнасящите се до него данни.

4.   Ако се окаже, че вписаните данни във ВИС са неверни или са били регистрирани незаконно, отговорната държава-членка коригира или заличава данните, в съответствие с член 24, параграф 3. Отговорната държава-членка потвърждава незабавно в писмен вид на заинтересованото лице, че тя е предприела мерки, за да коригира или да заличи отнасящите до него данни.

4.   Освен това със същото решение засегнатото лице се информира относно възможността за оспорване на решението, взето във връзка с искането му по параграф 2, и ако е приложимо – относно реда за завеждане на иск или за подаване на жалба пред компетентните органи или съдилища и относно евентуалната помощ, която може да му се окаже, включително от компетентните национални надзорни органи.

5.   Ако отговорната държава-членка не е съгласна, че вписаните във ВИС данни са неверни или незаконно регистрирани, тя незабавно обяснява в писмен вид на заинтересованото лице защо не е съгласна да коригира или да заличи отнасящите се до него данни.

5.   Всяко искане по параграф 2 съдържа информацията, необходима за установяване на самоличността на въпросното лице. Тази информация се използва само за да позволи упражняването на правата по параграф 2.

6.   Отговорната държава-членка предоставя също на заинтересованото лице информация, с която обяснява стъпките, които то може да предприеме, ако не приема предоставеното обяснение. Това включва информация как да се предяви иск или да се подаде жалба пред компетентните органи или съдилища на тази държава-членка и относно всякаква помощ, включително от страна на националните надзорни органи, посочени в член 41, параграф 1, която се предоставя в съответствие с нейните законови и подзаконови актове и процедури.

6.   Отговорната държава членка съхранява запис под формата на писмен документ за това, че е направено искане, посочено в параграф 2, и за начина, по който то е било разгледано. Тя предоставя този документ на компетентните национални надзорни органи в областта на защитата на данните незабавно и не по-късно от седем дни след вземането на решението съответно за поправяне или заличаване на данни, посочени в параграф 2, втора алинея, или съответно след вземането на решението, посочено в параграф 3.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 31 б (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 39

 

Текст в сила

Изменение

 

(31б)  Член 39 се заменя със следното:

Член 39

„Член 39

Сътрудничество за гарантиране на правата относно защита на данните

Сътрудничество за гарантиране на правата относно защита на данните

1.   Държавите-членки си сътрудничат активно за спазване на правата, посочени в член 38, параграфи 2, 3 и 4.

1.   Компетентните органи на държавите членки си сътрудничат активно за спазване на правата, посочени в член 38.

2.   Във всяка държава-членка националният надзорен орган при поискване подпомага и консултира заинтересованото лице за упражняване на правата му за коригиране или заличаване на данни, отнасящи се до него, в съответствие с член 28, параграф 4 от Директива 95/46/ЕО.

2.   Във всяка държава членка надзорният орган, посочен в член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, при поискване подпомага и консултира субекта на данните при упражняване на правата му за поправяне, допълване или заличаване на личните данни, отнасящи се до него, или за ограничаване на обработването на такива данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

3. Националният надзорен орган на отговорната държава-членка, която е изпратила данните и националните надзорни органи на държавите-членки, в които е било внесено искането си сътрудничат в тази връзка.

За постигането на целите, посочени в първа алинея, надзорният орган на отговорната държава членка, предала данните, и надзорният орган на държавата членка, до която е подадено искането, си сътрудничат помежду си.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 31 в (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 40

 

Текст в сила

Изменение

 

(31в)  Член 40 се заменя със следното:

Член 40

„Член 40

Правни средства за защита

Правни средства за защита

1.   Във всяка държава-членка всяко лице има право да предяви иск или да подаде жалба пред компетентните органи или съдилища на държавата-членка, която му е отказала право на достъп или право за коригиране или заличаване на данни, отнасящи се до него, предвидени в член 38, параграфи 1 и 2.

1.   Без да се засягат членове 77 и 79 от Регламент (ЕС) 2016/679, във всяка държава членка всяко лице има право да предяви иск или да подаде жалба пред компетентните органи или съдилища на държавата членка, която му е отказала право на достъп до данни или правото да изиска поправка, допълване или заличаване на данни, отнасящи се до него, предвидени в член 38 от настоящия регламент. Правото на предявяване на такъв иск или подаване на жалба се прилага също така в случаи, когато на исканията за достъп, поправка, допълване или заличаване не е отговорено в рамките на сроковете, предвидени в член 38, или тези искания въобще не са били разгледани от администратора на данни.

2.   Съдействието на националните надзорни органи по член 39, параграф 2 продължава по време на цялото съдебно производство.

2.   Съдействието на надзорния орган, посочен в член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, остава достъпно по време на цялото производство.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 31 г (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 41

 

Текст в сила

Изменение

 

(31г)  Член 41 се заменя със следното:

Член 41

„Член 41

Надзор, осъществяван от националния надзорен орган

Надзор, осъществяван от националния надзорен орган

1.   Органът или органите, определени във всяка държава-членка, на които са дадени правомощията по член 28 от Директива 95/46/ЕО (националният надзорен орган) осъществяват независим надзор за законосъобразност на обработката на личните данни, посочени в член 5, параграф 1, от въпросната държава-членка, включително изпращането им към и от ВИС.

1.   Всяка държава членка гарантира, че надзорният орган, посочен в член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, извършва независимо наблюдение на законосъобразността на обработването на лични данни съгласно настоящия регламент от страна на съответната държава членка.

2.   Националният надзорен орган гарантира, че в съответствие с относимите международни одиторски стандарти най-малко на всеки четири години се извършва одит на дейността по обработката на данни в националната система.

2.   Надзорният орган или надзорните органи, посочени в член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, гарантират, че най-малко на всеки три години по отношение на операциите по обработване на данни, осъществявани от националните отговорни органи, се извършва одит, отговарящ на приложимите международни одитни стандарти. Резултатите от одита могат да бъдат взети предвид при оценките, извършвани в рамките на механизма, създаден с Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета. Надзорният орган, посочен в член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, публикува ежегодно броя на исканията за поправка, допълване или заличаване на данни или за ограничаване на обработването на данни, предприетите впоследствие действия и броя на поправките, допълванията, заличаванията и ограничаванията на обработването, направени в отговор на искания от засегнати лица.

3.   Държавите-членки гарантират, че техният национален надзорен орган разполага с достатъчно ресурси да изпълнява задачите, които са му възложени съгласно настоящия регламент.

3.   Държавите членки гарантират, че техният надзорен орган разполага с достатъчно ресурси, за да изпълнява задачите, които са му възложени по силата на настоящия регламент, и разполага с достъп до консултации с лица, имащи необходимите познания за биометричните данни.

4.   Във връзка с обработката на лични данни във ВИС, всяка държава-членка определя органа, който се приема за контролиращ съгласно член 2, буква г) от Директива 95/46/ЕО и който е отговорен за обработката на данни в държавата-членка. Всяка държава членка съобщава този орган на Комисията.

 

5.   Всяка държава-членка предоставя на националните надзорни органи всякаква информация, поискана от тях, и по-специално информация относно извършваните дейности съгласно член 28 и член 29, параграф 1, предоставя им достъп до списъците по член 28, параграф 4, буква в) и до съхранените данни по член 34, и им предоставя достъп по всяко време до всички техни помещения.

5.  Държавите членки предоставят всяка информация, поискана от надзорен орган, посочен в член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, и по-специално информация за дейностите, извършвани в съответствие с отговорностите му, определени в настоящия регламент. Държавите членки предоставят на надзорния орган, посочен в член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, достъп до регистрите си и му разрешават достъп по всяко време до всички свои помещения, свързани с оперативната съвместимост.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Изменение    142

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 31 д (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 42

 

Текст в сила

Изменение

 

(31д)  Член 42 се заменя със следното:

Член 42

„Член 42

Надзор от страна на Европейския надзорен орган по защита на данните

Надзор от страна на Европейския надзорен орган по защита на данните

1.   Европейският надзорен орган по защита на данните проверява дали дейностите по обработка на лични данни, осъществявани от Управителния орган са в съответствие с настоящия регламент. Задълженията и правомощията по членове 46 и 47 от Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилагат съответно.

1.   Европейският надзорен орган по защита на данните е отговорен за това да следи дейностите по обработване на лични данни на eu-LISA, Европол и Европейската агенция за гранична и брегова охрана съгласно настоящия регламент, и да гарантира, че тези дейности се осъществяват в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 и с настоящия регламент.

2.   Европейският надзорен орган по защита на данните гарантира, че одитът на дейността на управителния орган по обработка на личните данни се извършва в съответствие с относимите международни одиторски стандарти най-малко на всеки четири години. Доклад от одита се изпраща на Европейския парламент, Съвета, Управителния орган, Комисията и националните надзорни органи. На Управителния орган се предоставя възможност да отправя забележки преди приемането на доклада.

2.   Европейският надзорен орган по защита на данните гарантира, че най-малко на всеки три години и в съответствие с приложимите международни одитни стандарти се извършва одит на дейностите на eu-LISA по обработка на лични данни. Доклад от този одит се изпраща на Европейския парламент, Съвета, eu-LISA, Комисията и държавите членки. На eu-LISA се предоставя възможност да направи коментари преди приемането на докладите.

3.   Управителният орган предоставя исканата информация на Европейския надзорен орган по защита на данните, предоставя му достъп до всички документи и до своите съхранени данни, посочени в член 34, параграф 1, като му предоставя достъп по всяко време до всички помещения.

3.   eu-LISA предоставя исканата информация на Европейския надзорен орган по защита на данните, предоставя на Европейския надзорен орган по защита на данните достъп до всички документи и до своите регистри, посочени в членове 22с, 34 и 45б, и му разрешава достъп по всяко време до всички свои помещения.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Изменение    143

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 32

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 43 – параграфи 1 и 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  В член 43 параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

заличава се

1.  Европейският надзорен орган по защита на данните работи в тясно сътрудничество с националните надзорни органи по конкретни въпроси, за които е необходимо участие на национално равнище, по-специално ако самият той или национален надзорен орган установи значително разминаване между практиките на държавите членки или предаване на лични данни по комуникационните канали на компонентите за оперативна съвместимост, което може да е незаконосъобразно, или в контекста на въпроси, повдигнати от един или няколко национални надзорни органа във връзка с прилагането и тълкуването на настоящия регламент.

 

2.  В случаите, посочени в параграф 1, се осигурява координиран надзор в съответствие с член 62 от Регламент (ЕС) XXXX/2018 [преработен Регламент 45/2001].

 

Изменение    144

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 32 a (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 43

 

Текст в сила

Изменение

 

(32а)  Член 43 се заменя със следното:

Член 43

„Член 43

Сътрудничество между националните надзорни органи и Европейския надзорен орган по защита на данните

Сътрудничество между националните надзорни органи и Европейския надзорен орган по защита на данните

1.   Националните надзорни органи и Европейския надзорен орган по защита на данните, всеки в обхвата на своите правомощия, си сътрудничат активно в рамките на техните задължения и осигуряват координиран надзор на ВИС и на националните системи.

1.   Надзорните органи и Европейският надзорен орган по защита на данните, всеки действащ в обхвата на правомощията си, си сътрудничат активно в рамките на съответните си отговорности, за да осигурят координиран надзор върху елементите на оперативна съвместимост и останалите разпоредби на настоящия регламент.

2.   Тези органи, всеки в обхвата на своите правомощия, обменят информация, сътрудничат си при извършването на одити и проверки, обсъждат затруднения при тълкуването или прилагането на настоящия регламент, разглеждат проблеми, свързани с упражняването на независим надзор или с упражняването на правата на субекти на данни, изготвят хармонизирани предложения за съвместни решения на проблеми и при необходимост насърчават осведомеността относно правата, свързани със защита на данните.

2.   Европейският надзорен орган по защита на данните и надзорните органи обменят информация, сътрудничат си при извършването на одити и проверки, обсъждат затруднения при тълкуването или прилагането на настоящия регламент, оценяват проблеми, свързани с упражняването на независим надзор или с упражняването на правата на субекта на данни, изготвят хармонизирани предложения за съвместни решения на проблеми и насърчават повишаването на осведомеността относно правата, свързани със защита на данните, в зависимост от нуждите.

3.   За тази цел националните надзорни органи и Европейския надзорен орган по защита на данните заседават най-малко два пъти годишно. Разходите и обслужването на тези срещи се поемат от Европейския надзорен орган по защита на данните. На първото заседание се приема процедурен правилник. При необходимост съвместно се разработват допълнителни работни методи.

3.   За целта по параграф 2 надзорните органи и Европейският надзорен орган по защита на данните се срещат най-малко два пъти годишно в рамките на Европейския комитет по защита на данните. Разходите за тези заседания се поемат от Европейския комитет по защита на данните, който също така осъществява организацията им. На първото заседание се приема процедурен правилник. При необходимост съвместно се разработват допълнителни работни методи.

4.   Съвместен доклад за дейността се изпраща на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Управителния орган на всеки две години. Докладът включва по една глава за всяка държава-членка, подготвена от националния надзорен орган на държавата-членка.

4.   На всеки две години Европейският комитет по защита на данните изпраща на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Европол, Европейската агенция за гранична и брегова охрана и eu-LISA съвместен доклад за дейността. Докладът съдържа по една глава за всяка държава членка, изготвена от надзорния орган на тази държава членка.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Изменение    145

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 32 б (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 44

 

Текст в сила

Изменение

 

(32б)  Член 44 се заличава;

Член 44

 

Защита на данните по време на преходния период

 

Ако по време на преходния период Комисията делегира свои задължения на друг орган или органи, съгласно член 26, параграф 4 от настоящия регламент, тя гарантира, че Европейският надзорен орган по защита на данните има право и възможност напълно да изпълнява функциите си, включително извършването на проверки на място, както и да упражнява други правомощия, предоставени му от член 47 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Изменение    146

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 32 в (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 45 – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(32в)  В член 45 се вмъква следният параграф:

 

„2a.   Мерките, необходими за разработването на централната система на ВИС, на националния интерфейс във всяка държава членка и на комуникационната инфраструктура между централната система на ВИС и националните интерфейси по отношение на следните въпроси се приемат съгласно процедурата, посочена в член 49, параграф 2:

 

a)   проектирането на физическата структура на системата, включително комуникационната ѝ мрежа;

 

б)   техническите аспекти, свързани със защитата на личните данни;

 

в)   техническите аспекти, които имат сериозни финансови последствия за бюджетите на държавите членки или които имат сериозни технически последствия за националните системи на държавите членки;

 

г)   разработването на изисквания за сигурност, включително биометричните аспекти.“

Изменение    147

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 34

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 45a – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Надлежно оправомощените служители на компетентните органи на държавите членки, на Комисията, на eu-LISA и на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, създадена с Регламент (ЕС) 2016/1624, имат достъп за справка до следните данни единствено с цел докладване и статистика, без да се допуска установяване на самоличността на отделни лица:

Надлежно оправомощените служители на компетентните органи на държавите членки, на Комисията, на eu-LISA и на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, създадена с Регламент (ЕС) 2016/1624, имат достъп за справка до следните данни единствено с цел докладване и статистика, без да се допуска установяване на самоличността на отделни лица в резултат на това, че данните са напълно анонимни:

Изменение    148

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 34

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 45a – параграф 1 – алинея 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  пол, дата на раждане и настоящо гражданство на кандидата за виза;

в)  пол, година на раждане и настоящо гражданство на кандидата за виза;

Изменение    149

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 34

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 45a – параграф 1 – алинея 1 – буква з

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  само по отношение на визите за краткосрочно пребиваване — посочените основания за всяко решение, отнасящо се до документа или заявлението; по отношение на визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване — решението по заявлението (относно издаване на виза или отхвърляне на заявлението за нейното издаване, както и основанието за решението);

з)  посочените основания за всяко решение за отказ за издаване на виза за краткосрочно пребиваване, включително позоваване на каквито и да е съответствия в информационните системи на Съюза, с които е направена справка, в данните на Европол или Интерпол, в списъка за наблюдение, посочен в член 29 от Регламент (ЕС) 2018/1240, или в специфичните показатели за риска;

Изменение    150

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 34

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 45a – параграф 1 – алинея 1 – буква з a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

за)  посочените основания за всяко решение за отказ за издаване на документ, включително позоваване на каквито и да е съответствия в информационните системи на Съюза, с които е направена справка, в данните на Европол или Интерпол, в списъка за наблюдение, посочен в член 34 от Регламент (ЕС) 2018/1240, или в специфичните показатели за риска;

Изменение    151

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 34

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 45a – параграф 1 – алинея 1 – буква к

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  по отношение на виза за краткосрочно пребиваване — основна цел или основни цели на пътуването; по отношение на визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване — целта на заявлението;

к)  по отношение на виза за краткосрочно пребиваване — основна цел или основни цели на пътуването;

Изменение    152

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 34

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 45a – параграф 1 – алинея 1 – буква л

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

л)  въведените данни по отношение на документ, който съответно е отнет, анулиран, отменен или чийто срок на валидност е удължен;

л)  въведените данни по отношение на документ за виза, който съответно е отнет, анулиран, отменен или чийто срок на валидност е удължен;

Изменение    153

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 34

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 45a – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  В края на всяка година статистическите данни се събират под формата на тримесечни статистически отчети за тази година. Статистическите отчети съдържат разбивка на данните по държави членки.

6.  В края на всяка година статистическите данни се събират под формата на годишен доклад за съответната година. Статистическите отчети съдържат разбивка на данните по държави членки. Докладът се публикува и се предава на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, на Европейския надзорен орган по защита на данните и на националните надзорни органи.

Изменение    154

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 35

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 45б – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За да изпълнят задължението си съгласно член 26, параграф 1, буква б) от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген, въздушните превозвачи, морските превозвачи и международните автобусни превозвачи на групи от хора по сухопътен маршрут извършват търсене във ВИС, за да проверят дали гражданите на трети държави, притежаващи виза за краткосрочно пребиваване, виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, имат съответно валидна виза за краткосрочно пребиваване, валидна виза за дългосрочно пребиваване или валидно разрешение за пребиваване. За тази цел, що се отнася до визите за краткосрочно пребиваване, превозвачите предоставят в зависимост от случая данните, изброени в член 9, точка 4, букви а), б) и в) от настоящия Регламент или в член 22в, букви а), б) и в).

1.  За да изпълнят задължението си съгласно член 26, параграф 1, буква б) от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген, въздушните превозвачи, морските превозвачи и международните автобусни превозвачи на групи от хора по сухопътен маршрут извършват търсене във ВИС, за да проверят дали гражданите на трети държави, притежаващи виза за краткосрочно пребиваване, виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, имат съответно валидна виза за краткосрочно пребиваване, валидна виза за дългосрочно пребиваване или валидно разрешение за пребиваване. В случаите, когато на пътниците не е разрешено да се качат на борда на превозното средство поради запитване във ВИС, превозвачите предоставят на пътниците тази информация и средствата за упражняване на техните права на достъп, поправка и заличаване на съхраняваните във ВИС лични данни.

Изменение    155

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 35

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 45б – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Защитен достъп до портала за превозвачи, посочен в член 1, параграф 2, буква з) от Решение № 2004/512/ЕО, изменено с настоящия регламент, позволява на превозвачите да извършат търсенето за справка, посочено в параграф 1, преди качването на даден пътник в самолета. За тази цел превозвачът изпраща искане за търсене, за да му бъде разрешено да извърши справка във ВИС, като използва данните от машинночетимата зона на документа за пътуване.

3.  Защитен достъп до портала за превозвачи, посочен в член 2а, буква з), включително възможността за използване на мобилни технически решения, позволява на превозвачите да извършат търсенето за справка, посочено в параграф 1, преди качването на даден пътник в самолета. Превозвачът предоставя данните от машинночитаемата зона на документа за пътуване и посочва държавата членка на влизане. Чрез дерогация, в случай на летищен транзит, превозвачът не е длъжен да проверява дали гражданинът на трета държава притежава валидна виза за краткосрочно пребиваване, виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, според случая.

Изменение    156

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 35

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 45б – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  ВИС изпраща отговор, като посочва дали лицето притежава валидна виза посредством предоставяне на положителен (OK) или отрицателен (NOT OK) отговор на превозвача.

4.  ВИС изпраща отговор, като посочва дали лицето притежава валидна виза за краткосрочно пребиваване, виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, в зависимост от случая, посредством предоставяне на положителен (OK) или отрицателен (NOT OK) отговор на превозвача. Ако е била издадена виза за краткосрочно пребиваване с ограничена териториална валидност съгласно член 25 от Регламент (ЕО) № 810/2009, отговорът на ВИС отчита за коя държава членка или държави членки е валидна визата и държавата членка на влизане, посочена от превозвача. Превозвачите могат да съхраняват изпратената информация и получения отговор в съответствие с приложимото право. Отговорът OK/NOT OK не може да се разглежда като решение за разрешаване или отказ за влизане в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/399. Комисията приема, посредством актове за изпълнение, подробни правила относно условията за функциониране на портала за превозвачи и приложимите правила за защита на данните и сигурността. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 49, параграф 2.

Изменение    157

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 35

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 45б – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Създава се схема за автентификация, предназначена единствено за превозвачите, чрез която да се дава достъп на надлежно оправомощените техни служители до портала за превозвачи за целите на параграф 2. Схемата за автентификация се приема от Комисията чрез актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 79, параграф 2.

5.  Създава се схема за автентификация, предназначена единствено за превозвачите, чрез която да се дава достъп на надлежно оправомощените техни служители до портала за превозвачи за целите на параграф 2. При създаването на схемата за автентификация се вземат предвид управлението на риска за сигурността на информацията и принципите за защита на данните още при проектирането и по подразбиране. Схемата за автентификация се приема от Комисията чрез актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 79, параграф 2.

Изменение    158

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 35

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 45б – параграф 5 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Порталът за превозвачи използва отделна база данни само за четене, която се актуализира ежедневно чрез еднопосочно извличане на минимално необходимата подгрупа съхранявани данни във ВИС. eu-LISA отговаря за сигурността на портала за превозвачи, за сигурността на съдържащите се в него лични данни и за процеса на извличане на личните данни в отделната база данни само за четене.

Изменение    159

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 35

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 45б – параграф 5 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5б.  По отношение на превозвачите, посочени в параграф 1 от настоящия член, се прилагат санкциите, предвидени в член 26, параграф 2 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници („Конвенция за прилагане на Шенгенското споразумение“) и член 4 от Директива 2001/51/ЕО на Съвета, когато превозват граждани на трети държави, които въпреки че подлежат на изискването за виза, не притежават валидна виза.

Изменение    160

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 35

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 45б – параграф 5 в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5в.  Ако на гражданите на трета държава бъде отказано влизане, всеки превозвач, който ги е транспортирал до външната граница по въздух, море или суша, е длъжен незабавно да поеме отново отговорността за тях. По искане на граничните органи, превозвачите са длъжни да върнат гражданите на трети държави в една държава измежду третата държава, от която са били превозени, третата държава, издала притежавания от тях документ за пътуване, или всяка друга трета държава, където е сигурно, че ще бъдат приети.

Изменение    161

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 35

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 45б – параграф 5 г (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5г.  Чрез дерогация от параграф 1, за автобусните превозвачи на групи от хора по сухопътен маршрут, за първите три години след влизането в сила на настоящия регламент, проверката по параграф 1 е незадължителна и разпоредбите на параграф 5б не се прилагат за тях.

Изменение    162

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 35

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 45в – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато поради неизправност на която и да е част на ВИС или поради други причини, които са извън контрола на превозвача, е технически невъзможно да се извърши търсенето за справка, посочено в член 45б, параграф 1, превозвачите се освобождават от задължението да правят проверка за притежаване на валидна виза или документ за пътуване, като използват портала за превозвачи. Когато такава неизправност бъде установена от Управителния орган, той уведомява превозвачите за това. Той ги уведомява и при отстраняването на установената неизправност. Когато такава неизправност бъде установена от превозвачите, те могат да уведомят Управителния орган.

1.  Когато поради неизправност на която и да е част на ВИС е технически невъзможно да се извърши търсенето за справка, посочено в член 45б, параграф 1, превозвачите се освобождават от задължението да правят проверка за притежаване на валидна виза или документ за пътуване, като използват портала за превозвачи. Когато такава неизправност бъде установена от eu-LISA, тя уведомява превозвачите за това. Тя ги уведомява и при отстраняването на установената неизправност. Когато такава неизправност бъде установена от превозвачите, те могат да уведомят eu-LISA.

Изменение    163

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 35

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 45в – параграф 1 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Санкциите, посочени в член 45б, параграф 5б, не се налагат на превозвачите в случаите съгласно параграф 1 от настоящия член.

Изменение    164

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 35

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 45в – параграф 1 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Когато поради причини, различни от неизправност в която и да е част на ВИС, е технически невъзможно за даден превозвач да се извърши търсенето за справка, посочено в член 45б, параграф 1, за продължителен период от време, този превозвач информира eu-LISA.

Изменение    165

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 35

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 45г – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За да изпълняват задачите и правомощията съгласно член 40, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета* и в допълнение към достъпа, предвиден в член 40, параграф 8 от този регламент, членовете на европейските екипи за гранична и брегова охрана, както и екипите от персонал, които участват в операции в областта на връщането, имат в рамките на своя мандат право на достъп и на търсене в данните, въведени във ВИС.

1.  За да изпълняват задачите и правомощията съгласно член 40, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета*, членовете на европейските екипи за гранична и брегова охрана имат, в рамките на своя мандат, право на достъп и на търсене в данните, въведени във ВИС.

Изменение    166

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 35

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 45д – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С оглед на достъпа, посочен в член 45г, параграф 1, европейски екип за гранична и брегова охрана може да подаде искане за справка във всички данни или конкретен набор от данни, съхранявани във ВИС, до централното звено за достъп на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, посочено в член 45г, параграф 2. В искането се прави позоваване на оперативния план за граничните проверки, наблюдението на границите и/или връщането на тази държава членка, на който се основава искането. При получаване на искане за достъп централното звено за достъп на Европейската агенция за гранична и брегова охрана проверява дали са изпълнени условията за достъп, посочени в параграф 2. Ако са изпълнени всички условия за достъп, надлежно оправомощените служители на централното звено за достъп обработват искането. Данните във ВИС, до които е осъществен достъп, се предават на екипа по начин, който не застрашава сигурността на тези данни.

1.  С оглед на достъпа, посочен в член 45г, параграф 1, европейски екип за гранична и брегова охрана може да подаде искане за справка във всички данни или конкретен набор от данни, съхранявани във ВИС, до централното звено за достъп на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, посочено в член 45г, параграф 2. В искането се прави позоваване на оперативния план за граничните проверки и наблюдението на границите на тази държава членка, на който се основава искането. При получаване на искане за достъп централното звено за достъп на Европейската агенция за гранична и брегова охрана проверява дали са изпълнени условията за достъп, посочени в параграф 2. Ако са изпълнени всички условия за достъп, надлежно оправомощените служители на централното звено за достъп обработват искането. Данните във ВИС, до които е осъществен достъп, се предават на екипа по начин, който не застрашава сигурността на тези данни.

Изменение    167

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 35

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 45д – параграф 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  приемащата държава членка разрешава на членовете на екипа да направят справка във ВИС с цел изпълнение на оперативните цели, определени в оперативния план за граничните проверки, наблюдението на границите и връщането, и

a)  приемащата държава членка разрешава на членовете на екипа да направят справка във ВИС с цел изпълнение на оперативните цели, определени в оперативния план за граничните проверки и наблюдението на границите, както и

Изменение    168

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 35

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 45д – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В съответствие с член 40, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1624 членовете на екипите, както и екипите от персонал, участващ в задачи в областта на връщането, могат да предприемат действие само в отговор на информация, получена от ВИС съгласно инструкциите, и, като общо правило, в присъствието на гранични служители или персонал, участващ в задачи в областта на връщането, на приемащата държава членка, в която действат. Приемащата държава членка може да оправомощи членовете на екипите да действат от нейно име.

3.  В съответствие с член 40, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1624 членовете на екипите могат да предприемат действие само в отговор на информация, получена от ВИС съгласно инструкциите, и, като общо правило, в присъствието на гранични служители на приемащата държава членка, в която действат. Приемащата държава членка може да оправомощи членовете на екипите да действат от нейно име.

Изменение    169

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 35

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 45д – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Всеки запис на операции по обработване на данни в рамките на ВИС от член на европейските екипи за гранична и брегова охрана или екипите от персонал, участващ в задачи в областта на връщането, се съхранява от Управителния орган в съответствие с разпоредбите на член 34.

7.  Всеки запис на операции по обработване на данни в рамките на ВИС от член на европейските екипи за гранична и брегова охрана се съхранява от Управителния орган в съответствие с разпоредбите на член 34.

Изменение    170

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 35

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 45д – параграф 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Всеки достъп и всяко търсене, осъществени от Европейската агенция за гранична и брегова охрана, се записват в съответствие с разпоредбите на член 34 и всяко използване на данни, до които Европейската агенция за гранична и брегова охрана е имала достъп, се регистрира.

8.  Всеки достъп и всяко търсене, осъществени от Европейската агенция за гранична и брегова охрана, се записват в съответствие с разпоредбите на член 34 и всяко използване на данни, до които екипи на Европейската агенция за гранична и брегова охрана са имали достъп, се регистрира.

Изменение    171

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 35

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 45д – параграф 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Освен когато това е необходимо за изпълнение на задачите за целите на Регламента за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), никакви части от ВИС няма да бъдат свързвани към компютърна система за събиране и обработване на данни, използвана от или в рамките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, нито данните, съдържащи се във ВИС, до които Европейската агенция за гранична и брегова охрана има достъп, ще се прехвърлят в такава система. Никоя част от ВИС не може да се изтегля. Записването на достъпа и на търсенето не се смята за изтегляне или копиране на данни от ВИС.

9.  Никакви части от ВИС няма да бъдат свързвани към компютърна система за събиране и обработване на данни, използвана от или в рамките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, нито данните, съдържащи се във ВИС, до които има достъп Европейската агенция за гранична и брегова охрана, ще се прехвърлят в такава система. Никоя част от ВИС не може да се изтегля. Записването на достъпа и на търсенето не се смята за изтегляне или копиране на данни от ВИС.

Изменение    172

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 35 a (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 46

 

Текст в сила

Изменение

 

(35a)  Член 46 се заличава;

Член 46

 

Интеграция на техническите функции на Шенгенската мрежа за справки

 

Механизмът за справки по член 16 замества Шенгенската мрежа за справки от датата, определена в съответствие с процедурата по член 49, параграф 3, когато всички държави-членки, които използват Шенгенската мрежа за справки, на датата на влизане в сила на настоящия регламент са уведомили относно правните и техническите договорености относно използването на ВИС за целите на справките между централните органи, компетентни да издават визи съгласно член 17, параграф 2 от Шенгенската конвенция.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Изменение    173

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 35 б (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 47

 

Текст в сила

Изменение

 

(35б)  Член 47 се заличава;

Член 47

 

Начало на изпращането

 

Всяка държава-членка уведомява Комисията, че е постигнала необходимите технически и правни договорености за изпращането на данните по член 5, параграф 1 в централната ВИС чрез националния интерфейс.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Изменение    174

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 35 в (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 48

 

Текст в сила

Изменение

 

(35в)  Член 48 се заличава;

Член 48

 

Пускане в действие

 

1. Комисията определя датата, от която ВИС започва дейността си. Това става, когато:

 

a) мерките по член 45, параграф 2 са приети;

 

б) Комисията е обявила успешното приключване на цялостното изпитване на ВИС, което се провежда от Комисията заедно с държавите-членки;

 

в) държавите-членки са уведомили Комисията, че са поели необходимите технически и правни договорености за събиране и изпращане на данните във ВИС по член 5, параграф 1, за всички заявления в първия регион, определени съгласно параграф 4, включително договорености за събиране и/или изпращане на данните от името на друга държава-членка.

 

2. Комисията информира Европейския парламент за резултатите от изпитването, извършено в съответствие с параграф 1, буква б).

 

3. Във всеки друг регион Комисията определя датата, от която изпращането на данните по член 5, параграф 1 става задължително, когато държавите-членки са уведомили Комисията, че са поели необходимите технически и правни договорености за събиране и изпращане на данните по член 5, параграф 1 до ВИС за всички заявления в съответния регион, включително договорености за събиране и/или изпращане на данни от името на друга държава-членка. Преди тази дата всяка държава-членка може да започне дейности във всеки от тези региони веднага след като е уведомила Комисията, че е поела необходимите технически и правни договорености за събиране и изпращане поне на данните по член 5, параграф 1, букви а) и б) до ВИС.

 

4. Регионите, посочени в параграфи 1 и 3, се определят в съответствие с процедурата по член 49, параграф 3. Критериите за определянето на тези региони са рискът от нелегална имиграция, заплахите за вътрешната сигурност на държавите-членки и реалната възможност за събирането на биометрични данни от места в региона.

 

5. Комисията публикува данните за започване на дейностите във всеки регион в Официален вестник на Европейския съюз.

 

6. Никоя държава-членка не може да прави справки в данните, изпратени от други-държави членки във ВИС, преди тя самата или друга държава-членка, която я представлява, да е започнала въвеждането на данни, в съответствие с параграфи 1 и 3.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Изменение    175

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 35 г (нова)

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 48 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(35г)  вмъква се следният член:

 

„Член 48a

 

Упражняване на делегирането

 

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9вб и член 23, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от... [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

 

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 9вб и член 23, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

 

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

 

6.   Делегиран акт, приет съгласно членове 9вб и 23, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“;

Изменение    176

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 38

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 50 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Надзор и оценка

Наблюдение и оценка на въздействието върху основните права

Изменение    177

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 38

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 50 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Управителният орган гарантира наличието на процедури за осъществяване на наблюдение върху функционирането на ВИС във връзка с изпълнението на целите, отнасящи се до резултатите, разходната ефективност, сигурността и качеството на обслужването.

1.  eu-LISA гарантира наличието на процедури за осъществяване на наблюдение върху функционирането на ВИС във връзка с изпълнението на целите, отнасящи се до резултатите, разходната ефективност, сигурността и качеството на обслужването, както и наблюдение на спазването на основните права, включително правото на защита на личните данни, правото на недискриминация, правата на детето и правото на ефективни правни средства за защита.

Изменение    178

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 38

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 50 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За целите на техническата поддръжка Управителният орган има достъп до необходимата информация, свързана с дейностите по обработка, осъществявани във ВИС.

2.  За целите на техническата поддръжка eu-LISA има достъп до необходимата информация, свързана с дейностите по обработка, осъществявани във ВИС.

Изменение    179

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 38

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 50 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  На всеки две години eu-LISA представя на Европейския парламент, Съвета и Комисията доклад за техническото функциониране на ВИС, в това число и за нейната сигурност.

3.  На всеки две години eu-LISA представя на Европейския парламент, Съвета и Комисията доклад за техническото функциониране на ВИС, в това число и за нейната сигурност и за разходите, свързани с нея. Този доклад включва преглед на текущия напредък по отношение на развитието на проекта и свързаните с него разходи, финансова оценка на въздействието и информация относно всякакви технически въпроси и рискове, които могат да окажат влияние върху общите разходи на системата.

Изменение    180

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 38

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 50 – параграф 3 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  В случай на забавяне на процеса на разработване eu-LISA информира във възможно най-кратък срок Европейския парламент и Съвета за причините за забавянето, както и за последиците от гледна точка на времето и за финансовите последици.

Изменение    181

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 38

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 50 – параграф 4 – алинея 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  точната цел на справката, включително вида терористично или тежко престъпление;

a)  точната цел на справката, включително вида терористично или тежко престъпление и достъпа до данни за деца на възраст под 12 години;

Изменение    182

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 38

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 50 – параграф 4 – алинея 1 – буква в a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  броя и вида случаи, при които са използвани процедурите по спешност, посочени в член 22м, параграф 2, включително за случаите, при които спешността не е била приета при последващата проверка, извършена от централното звено за достъп;

Изменение    183

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 38

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 50 – параграф 4 – алинея 1 – буква г a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  статистически данни за трафика на деца, включително случаи на успешно идентифициране.

Изменение    184

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 38

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 50 – параграф 4 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Годишните доклади на държавите членки и на Европол се предават на Комисията до 30 юни на следващата година.

Годишните доклади на държавите членки и на Европол се предават на Комисията до 30 юни на следващата година. Комисията събира годишните доклади в рамките на подробен доклад, който се публикува до 30 декември същата година.

Изменение    185

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 38

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 50 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  На всеки четири години Комисията изготвя цялостна оценка на ВИС. Цялостната оценка включва преглед на постигнатите резултати спрямо заложените цели, преценка дали основната обосновка продължава да е валидна и оценка на прилагането на настоящия регламент по отношение на ВИС, сигурността на ВИС, използването на разпоредбите на член 31 и последиците за бъдещи действия. Комисията изпраща оценката на Европейския парламент и на Съвета.

5.  На всеки две години Комисията изготвя цялостна оценка на ВИС. Цялостната оценка включва преглед на постигнатите резултати спрямо заложените цели и поетите разходи, преценка дали основната обосновка продължава да е валидна, а също и нейното въздействие върху основните права, и оценка на прилагането на настоящия регламент по отношение на ВИС, сигурността на ВИС, използването на разпоредбите на член 31 и последиците за бъдещи действия. Комисията изпраща оценката на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение    186

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 39

Регламент (ЕО) № 767/2008

Приложение 1 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  Заглавието на приложение 1 се заменя със следното:

заличава се

„Списък на международните организации, посочени в член 31, параграф 1“.

 

Изменение    187

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 40

Регламент (ЕО) № 767/2008

Глава IIIa – член 22 а – параграф 1 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Компетентният за издаването на решението орган създава индивидуално досие, преди да издаде решението.

Изменение    188

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 40

Регламент (ЕО) № 767/2008

Глава IIIa – член 22 а – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Ако притежателят на документа е подал заявление като част от група или с член на семейството, органът създава отделно досие за всяко лице в групата и свързва досиетата на лицата, които заедно са подали заявление и на които са били издадени визи за дългосрочно пребиваване или разрешения за пребиваване.

3.  Ако притежателят на документа е подал заявление като част от група или с член на семейството, органът създава отделно досие за всяко лице в групата и свързва досиетата на лицата, които заедно са подали заявление и на които са били издадени визи за дългосрочно пребиваване или разрешения за пребиваване. Заявленията на родителите или законните настойници и тези на децата не се разделят.

Изменение    189

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 40

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 22б – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Досиетата се обработват автоматизирано от ВИС с цел откриване на съответствия единствено за целите на преценката дали лицето би могло да представлява заплаха за обществения ред, вътрешната сигурност или общественото здраве в държавите членки съгласно член 6, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) 2016/399. ВИС проверява всяко досие поотделно.

1.  Досиетата се обработват автоматизирано от ВИС с цел откриване на съответствия единствено за целите на преценката дали лицето би могло да представлява заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност в държавите членки съгласно член 6, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) 2016/399. ВИС проверява всяко досие поотделно.

Изменение    190

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 40

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 22б – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Всеки път, когато се създава лично досие при издаване или отказ за издаване съгласно член 22г на виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, ВИС започва търсене чрез използване на европейския портал за търсене, предвиден в член 6, параграф 1 от [Регламента за оперативната съвместимост], за сравняване на съответните данни, посочени в член 22в, точка 2, букви а), б), в), е) и ж) от настоящия регламент, със съответните данни от ВИС, Шенгенската информационна система (ШИС), Системата за влизане/излизане (СВИ), Системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), включително списъка за наблюдение, посочен в член 29 от Регламент (ЕС) № 2018/XX за създаването на система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им, [системата ECRIS-TCN, що се отнася до присъди, свързани с терористични престъпления и други тежки престъпления], данните на Европол, базата данни на Интерпол за откраднати и изгубени документи за пътуване (SLTD) и базата данни на Интерпол за документи за пътуване, свързани с бюлетини (Interpol TDAWN).

2.  Всеки път, когато се създава лично досие съгласно член 22в във връзка с виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, ВИС започва търсене чрез използване на европейския портал за търсене, предвиден в член 6, параграф 1 от [Регламента за оперативната съвместимост], за сравняване на съответните данни, посочени в член 22в, точка 2, букви а), б), в), е) и ж) от настоящия регламент. ВИС проверява:

 

a)   дали използваният за заявлението документ за пътуване съответства на документ за пътуване, който е обявен в ШИС за изгубен, откраднат, незаконно присвоен или недействителен;

 

б)   дали използваният за заявлението документ за пътуване съответства на документ за пътуване, който е обявен в базата данни SLTD за изгубен, откраднат или недействителен;

 

в)   дали за заявителя има въведен сигнал в ШИС за отказ за влизане и престой;

 

г)   дали за кандидата има сигнал в ШИС, отнасящ се до лица, издирвани за арест с цел предаване на основание на европейска заповед за арест или с цел екстрадиране;

 

д)   дали данните за заявителя и документът за пътуване съответстват на данни за отказано, отнето или отменено разрешение за пътуване в централната система на ETIAS;

 

е)   дали кандидатът и документът за пътуване са в списъка за наблюдение, посочен в член 34 от Регламент (ЕС) № 2018/1240;

 

ж)   дали във ВИС вече има регистрирани данни за същото лице;

 

з)   дали предоставените в заявлението данни относно документа за пътуване съответстват на друго заявление за виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, свързано с различни данни за самоличност;

 

и)   дали понастоящем заявителят е обявен за лице, надвишило разрешения срок на престой, или в миналото е обявяван за такова лице в СВИ;

 

й)   дали за заявителя е записано, че му е отказано влизане в СВИ;

 

к)   дали кандидатът е бил обект на регистрирано във ВИС решение за отказ, отмяна или отнемане на виза за краткосрочно пребиваване;

 

л)   дали кандидатът е бил обект на регистрирани във ВИС решение за отказ, отмяна или отнемане на виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване;

 

м)   дали данните, специфични за самоличността на заявителя се записват в данните на Европол;

 

н)   ако заявителят е ненавършило пълнолетие лице – дали за лицето, упражняващо родителските права върху заявителя или което е назначено за негов законен настойник:

 

i)   има сигнал в ШИС, отнасящ се до лица, издирвани за арест с цел предаване на основание на европейска заповед за арест или с цел екстрадиране;

 

ii)   има сигнал в ШИС за отказ на влизане и пребиваване;

 

iii)   притежава документ за пътуване в списъка за наблюдение, посочен в член 34 от Регламент (ЕС) 2018/1240.

 

Настоящият параграф не бива да възпрепятства подаването на молба за предоставяне на убежище на каквито и да е основания. В случай на заявление за виза, подадено от жертва на тежко престъпление, като например домашно насилие или трафик на хора, извършено от нейния спонсор, подаденото във ВИС досие се разглежда отделно от това на спонсора, за да се защити жертвата от по-нататъшна опасност.

 

За да се избегне рискът от невярно съответствие, всички търсения, отнасящи се до деца на възраст под 14 години или хора на възраст над 75 години, получени с биометрични идентификатори, снети преди повече от пет години преди съвпадението, и които не потвърждават самоличността на гражданина на трета държава, се подлагат на задължителна ръчна проверка от експерти по биометрични данни.

Изменение    191

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 40

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 22б – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  ВИС добавя към личното досие препратка към всяко съответствие, получено съгласно параграфи 2 и 5. Освен това ВИС установява, когато е приложимо, източника на въведените или предоставени данни, задействали съответствието или съответствията — държавата членка/държавите членки или Европол, и вписва тази информация в личното досие.

3.  ВИС добавя към личното досие препратка към всяко съответствие, получено съгласно параграфи 2 и 5. Освен това ВИС установява, когато е приложимо, източника на въведените или предоставени данни, задействали съответствието или съответствията — държавата членка/държавите членки или Европол, и вписва тази информация в личното досие. Не се записва информация, различна от посочването на съответствие и първоизточника на данните.

Изменение    192

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 40

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 22б – параграф 3a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  При търсене в базата данни SLTD данните, използвани от потребителя на ЕПТ за извършване на търсенето, не се споделят със собствениците на данни на Интерпол.

Изменение    193

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 40

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 22б – параграф 4 – алинея 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  За целите на член 2, параграф 2, буква е) във връзка с издадена или удължена виза за дългосрочно пребиваване, при запитванията, осъществявани съгласно параграф 2 от настоящия член, се сравняват съответните данни, посочени в член 22в, точка 2, с данните, налични в ШИС, за да се определи дали притежателят е обект на някой от следните сигнали:

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    194

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 40

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 22б – параграф 4 – алинея 1 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  сигнал за лица и вещи за целите на дискретни проверки или специфични проверки.

г)  сигнал за лица и вещи за целите на дискретни проверки, специфични проверки или проверки, свързани с разследване.

Изменение    195

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 40

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 22б – параграф 4 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато в резултат на сравнението, посочено в настоящия параграф, се установят едно или няколко съответствия, ВИС изпраща автоматично уведомление до централния орган на държавата членка, отправила искането, и предприема подходящи последващи действия.

Член 9а, параграфи 5а, 5б, 5в, 5г и членове 9в, 9ва и 9вб се прилагат mutatis mutandis при спазване на следните специални разпоредби.

Изменение    196

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 40

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 22б – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  При издаване или удължаване на визата за дългосрочно пребиваване или разрешението за пребиваване от консулски орган на държава членка се прилага член 9а.

заличава се

Изменение    197

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 40

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 22б – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  В случая, когато издаването или удължаването на разрешение за пребиваване или удължаването на виза за дългосрочно пребиваване е извършено от орган на територията на дадена държава членка, се прилага следното:

заличава се

a)  този орган проверява дали данните, записани в личното досие, съвпадат с данните, налични във ВИС или в информационните системи/базите данни на ЕС, данните на Европол или базите данни на Интерпол, в които е направена справка съгласно параграф 2;

 

б)  ако съответствието съгласно параграф 2 е свързано с данни на Европол, националното звено на Европол бива информирано за последващи действия;

 

в)  ако данните не съвпадат и не е установено никакво друго съответствие при автоматизираното обработване съгласно параграфи 2 и 3, органът заличава фалшивото съответствие от досието за заявлението;

 

г)  ако данните съвпадат или остават съмнения относно самоличността на кандидата, органът предприема действия във връзка с данните, задействали съответствието съгласно параграф 4, при спазване на процедурите, условията и критериите, предвидени в законодателството на ЕС и националното законодателство.

 

Изменение    198

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 40

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 22в – параграф 1 – точка 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  фамилно име; собствено(и) име(на); дата на раждане; настоящо гражданство на една или повече държави; пол; дата, място и държава на раждане;

a)  фамилно име; собствено(и) име(на); година на раждане; настоящо гражданство на една или повече държави; пол; място и държава на раждане;

Изменение    199

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 40

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 22в – параграф 1 – точка 2 – буква е

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  портретна снимка на притежателя на документа, по възможност направена на място;

е)  портретна снимка на притежателя на документа, направена на място;

Изменение    200

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 40

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 22г – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато е взето решение за отказ за издаване на виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, тъй като кандидатът се смята за заплаха за обществения ред, вътрешната сигурност или общественото здраве или кандидатът е представил документи, които са придобити с измама или са фалшифицирани или манипулирани, органът, който е взел решението за отказ, незабавно създава индивидуално досие със следните данни:

Когато е взето решение за отказ за издаване на виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, тъй като кандидатът се смята за заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност, или кандидатът е представил документи, които са придобити с измама или са фалшифицирани или манипулирани, органът, който е взел решението за отказ, незабавно създава индивидуално досие със следните данни:

Изменение    201

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 40

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 22г – параграф 1 – буква д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д.  фамилното име, собственото име и адреса на физическото лице, на което се основа заявлението;

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    202

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 40

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 22г – параграф 1 – буква е

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  портретна снимка на кандидата, по възможност направена на място;

е)  портретна снимка на кандидата, направена на място;

Изменение    203

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 40

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 22г – параграф 1 – буква з

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  информация, посочваща, че е отказано издаване на виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, тъй като кандидатът се смята за заплаха за обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве или кандидатът е представил документи, които са били придобити чрез измама или са били фалшифицирани или манипулирани;

з)  информация, посочваща, че е отказано издаване на виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, тъй като кандидатът се смята за заплаха за обществения ред или обществената сигурност, или кандидатът е представил документи, които са били придобити чрез измама или са били фалшифицирани или манипулирани;

Изменение    204

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 40

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 22ж – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентните органи за извършване на проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове на външните граници в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/399 имат достъп за търсене посредством номера на документа в комбинация с един или няколко от видовете данни по член 22в, точка 2, букви а), б) и в) от настоящия регламент единствено за целите на проверка на самоличността на притежателя на документа и/или на автентичността и валидността на визата за дългосрочно пребиваване или разрешението за пребиваване и дали лицето не се смята за заплаха за обществения ред, вътрешната сигурност или общественото здраве в държавите членки в съответствие с член 6, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) 2016/399.

1.  Компетентните органи за извършване на проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове на външните граници в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/399 имат достъп за търсене посредством номера на документа в комбинация с един или няколко от видовете данни по член 22в, точка 2, букви а), б) и в) от настоящия регламент единствено за целите на проверка на самоличността на притежателя на документа и/или на автентичността и валидността на визата за дългосрочно пребиваване или разрешението за пребиваване и дали лицето не се смята за заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност в държавите членки в съответствие с член 6, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) 2016/399.

Изменение    205

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 40

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 22ж – параграф 2 – буква д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  снимките, посочени в член 22в, точка 2, буква е).

д)  портретните снимки, посочени в член 22в, точка 2, буква е).

Изменение    206

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 40

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 22з – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентните органи за извършване на проверки на територията на държавите членки относно това дали са изпълнени условията за влизане, престой или пребиваване на територията на държавите членки и, когато е приложимо, полицейските органи имат достъп за търсене посредством номера на визата за дългосрочно пребиваване или разрешението за пребиваване в комбинация с един или няколко от видовете данни по член 22в, точка 2, букви а), б) и в) единствено за целите на проверка на самоличността на притежателя и автентичността и валидността на визата за дългосрочно пребиваване или разрешението за пребиваване или дали лицето не представлява заплаха за обществения ред, вътрешната сигурност или общественото здраве в държавите членки.

1.  Компетентните органи за извършване на проверки на територията на държавите членки относно това дали са изпълнени условията за влизане, престой или пребиваване на територията на държавите членки имат достъп за търсене посредством номера на визата за дългосрочно пребиваване или разрешението за пребиваване в комбинация с един или няколко от видовете данни по член 22в, точка 2, букви а), б) и в) единствено за целите на проверка на самоличността на притежателя и автентичността и валидността на визата за дългосрочно пребиваване или разрешението за пребиваване.

Изменение    207

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 40

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 22з – параграф 2 – буква д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  снимките, посочени в член 22в, точка 2, буква е).

д)  портретните снимки, посочени в член 22в, точка 2, буква е).

Изменение    208

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 40

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 22к – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки определят органите, които са оправомощени да извършват справка с данните, съхранявани във ВИС, с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични или други тежки престъпления.

1.  Държавите членки определят органите, които са оправомощени да извършват справка с данните, съхранявани във ВИС, с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични или други тежки престъпления при подходящи и строго определени обстоятелства, както е посочено в член 22н. На органите се разрешава да правят справка с данните на деца под 12-годишна възраст само за защита на изчезнали деца и на деца – жертви на тежки престъпления.

Изменение    209

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 40

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 22к – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Всяка държава членка води списък на оправомощените органи. Всяка държава членка уведомява eu-LISA и Комисията за своите оправомощени органи и може по всяко време да промени или замени своето уведомление

2.  Всяка държава членка води строго ограничен списък на оправомощените органи. Всяка държава членка уведомява eu-LISA и Комисията за своите оправомощени органи и може по всяко време да промени или замени своето уведомление

Изменение    210

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 40

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 22л – параграф 2 – алинея 2