ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (ES) č. 810/2009, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2016/399, nařízení XX/2018 [nařízení o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 2008/633/SVV

14.2.2019 - (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)) - ***I

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodaj: Carlos Coelho


Postup : 2018/0152A(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0078/2019
Předložené texty :
A8-0078/2019
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (ES) č. 810/2009, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2016/399, nařízení XX/2018 [nařízení o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 2008/633/SVV

(COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0302),

 s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 16 odst. 2, čl. 77 odst. 2 písm. a) a b), d) a e), čl. 78 odst. 2 písm. d), e) a g), čl. 79 odst. 2 písm. c) a d), čl. 87 odst. 2 písm. a) a čl. 88 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0185/2018),

 s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Rozpočtového výboru (A8-0078/2019),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a také parlamentům členských států.

 


Pozměňovací návrh  1

Návrh nařízení

Název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (ES) č. 810/2009, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2016/399, nařízení XX/2018 [nařízení o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 2008/633/SVV

kterým se provádí reforma vízového informačního systému prostřednictvím změny nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (ES) č. 810/2009, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2016/399, nařízení XX/2018 [nařízení o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 2008/633/SVV

Pozměňovací návrh  2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Vízový informační systém (VIS) byl zřízen rozhodnutím Rady 2004/512/ES41, aby sloužil jako technologické řešení pro výměnu údajů o vízech mezi členskými státy. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/200842 stanovilo účel, funkce a povinnosti VIS a rovněž podmínky a postupy pro výměnu údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy s cílem usnadnit posuzování žádostí o krátkodobá víza a přijímání souvisejících rozhodnutí. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/200943 stanovilo pravidla pro vkládání biometrických identifikátorů do VIS. Rozhodnutí Rady 2008/633/SVV44 stanovilo podmínky, za nichž mohou určené orgány členských států a Europol získat konzultační přístup do VIS za účelem prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů.

(1) Vízový informační systém (VIS) byl zřízen rozhodnutím Rady 2004/512/ES41, aby sloužil jako technické řešení pro výměnu údajů o vízech mezi členskými státy. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/200842 stanovilo účel, funkce a povinnosti VIS a rovněž podmínky a postupy pro výměnu údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy s cílem usnadnit posuzování žádostí o krátkodobá víza a přijímání souvisejících rozhodnutí. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/200943 stanovilo pravidla pro vkládání biometrických identifikátorů do VIS. Rozhodnutí Rady 2008/633/SVV44 stanovilo podmínky, za nichž mohou určené orgány členských států a Europol získat konzultační přístup do VIS za účelem prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů. Systém VIS začal fungovat dne 11. října 201144a a v období od října 2011 do února 2016 byl postupně zaváděn na konzulátech všech členských států po celém světě.

__________________

__________________

41 Rozhodnutí Rady 2004/512/ES ze dne 8. června 2004 o zřízení Vízového informačního systému (VIS) (Úř. věst. L 213, 15.6.2004, s. 5).

41 Rozhodnutí Rady 2004/512/ES ze dne 8. června 2004 o zřízení Vízového informačního systému (VIS) (Úř. věst. L 213, 15.6.2004, s. 5).

42 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS) (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60).

42 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS) (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60).

43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (Úř. věst. L 243, 15.9.2009, s. 1).

43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (Úř. věst. L 243, 15.9.2009, s. 1).

44 Rozhodnutí Rady 2008/633/SVV ze dne 23. června 2008 o konzultačním přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) za účelem prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 129).

44 Rozhodnutí Rady 2008/633/SVV ze dne 23. června 2008 o konzultačním přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) za účelem prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 129).

 

44a Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/636/EU ze dne 21. září 2011, kterým se určuje datum zahájení provozu Vízového informačního systému (VIS) v prvním regionu (Úř. věst. L 249, 27.9.2011, s. 18).

Pozměňovací návrh  3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Ve sdělení Komise ze dne 6. dubna 2016 nazvaném „Silnější a inteligentnější informační systémy pro ochranu hranic a bezpečnost“46 bylo uvedeno, že je zapotřebí, aby EU posílila a zlepšila své informační systémy, architekturu údajů a výměnu informací v oblasti řízení hranic, prosazování práva a boje proti terorismu, a zdůrazněna potřeba zlepšit interoperabilitu informačních systémů. Sdělení rovněž vymezilo potřebu řešit informační mezery, včetně mezer týkajících se státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou držiteli dlouhodobého víza.

(3) Ve sdělení Komise ze dne 6. dubna 2016 nazvaném „Silnější a inteligentnější informační systémy pro ochranu hranic a bezpečnost“46 bylo uvedeno, že je zapotřebí, aby EU posílila a zlepšila své informační systémy, architekturu údajů a výměnu informací v oblasti řízení hranic, prosazování práva a boje proti terorismu, a zdůrazněna potřeba zlepšit interoperabilitu informačních systémů. Vzhledem k tomu, že v článku 21 Úmluvy k provedení Schengenské dohody je stanoveno právo na volný pohyb na území států, které jsou smluvními stranami dohody, na dobu nejvýše 90 dnů v průběhu kteréhokoli období 180 dnů, a to zavedením vzájemného uznávání povolení k pobytu a dlouhodobých víz, která tyto státy vydaly, je ve sdělení rovněž vymezena potřeba řešit informační mezery, včetně mezer týkajících se státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou držiteli dlouhodobého víza. Komise proto provedla dvě studie: v první studií proveditelnosti46a se dospělo k závěru, že vytvoření úložiště by bylo technicky proveditelné a že nejlepší technickou volbou by bylo opětovné použití struktury VIS, zatímco v rámci druhé studie byla provedena46b analýza nezbytnosti a přiměřenosti rozšíření oblasti působnosti systému VIS, přičemž se dospělo k závěru, že by bylo nezbytné a přiměřené rozšířit oblast působnosti systému VIS, aby obsahoval výše zmíněné dokumenty.

__________________

__________________

46 COM(2016) 205 final.

46 COM(2016) 205 final.

 

46a „Integrovaná správa hranic (Integrated Border Management – IBM) – Studie proveditelnosti pro zahrnutí dokumentů pro dlouhodobá víza, povolení k pobytu a povolení pro malý pohraniční styk do úložiště“ (Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits) (2017).

 

46b „Právní analýza nezbytnosti a přiměřenosti rozšíření oblasti působnosti vízového informačního systému (VIS), aby obsahoval údaje o dlouhodobých vízech a povoleních k pobytu“ (Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents) (2018).

Pozměňovací návrh  4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Dne 10. června 2016 schválila Rada plán na posílení výměny informací a správy informací47. S cílem řešit stávající informační mezeru s ohledem na dokumenty vydávané státním příslušníkům třetích zemí Rada vyzvala Komisi, aby posoudila zřízení centrálního úložiště povolení k pobytu a dlouhodobých víz vydaných členskými státy, které by uchovávalo informace o těchto dokumentech, včetně konce platnosti a případného odebrání. Článek 21 Úmluvy k provedení Schengenské dohody stanoví právo na volný pohyb na území států, které jsou smluvními stranami dohody, na dobu nejvýše 90 dnů v průběhu jakéhokoliv období 180 dnů, a to zavedením vzájemného uznávání povolení k pobytu a dlouhodobých víz, která tyto státy vydaly.

vypouští se

__________________

 

47 Plán na posílení výměny informací a správy informací včetně řešení interoperability v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (9368/1/16 REV 1).

 

Pozměňovací návrh  5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) V závěrech Rady ze dne 9. června 2017 o dalším postupu s cílem zlepšit výměnu informací a zajistit interoperabilitu informačních systémů EU48 Rada uznala, že mohou být zapotřebí nová opatření s cílem odstranit stávající informační mezery v oblasti správy hranic a prosazování práva v souvislosti s překračováním hranic držiteli dlouhodobých víz a povolení k pobytu. Rada vyzvala Komisi, aby prioritně vypracovala studii proveditelnosti týkající se zřízení ústředního úložiště EU obsahujícího informace o dlouhodobých vízech, pobytových kartách a povoleních k pobytu. Na tomto základě Komise provedla dvě studie: první studie proveditelnosti49 dospěla k závěru, že vytvoření úložiště by bylo technicky proveditelné a že nejlepší technickou volbou by bylo opětovné použití struktury VIS, zatímco druhá studie50 provedla analýzu nezbytnosti a přiměřenosti a dospěla k závěru, že by bylo nezbytné a přiměřené rozšířit oblast působnosti VIS, aby obsahoval výše zmíněné dokumenty.

vypouští se

__________________

 

48 Závěry Rady o dalším postupu s cílem zlepšit výměnu informací a zajistit interoperabilitu informačních systémů EU (10151/17).

 

49„Integrovaná správa hranic (Integrated Border Management – IBM) – Studie proveditelnosti pro zahrnutí dokumentů pro dlouhodobá víza, povolení k pobytu a povolení pro malý pohraniční styk do úložiště“ (Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits) (2017).

 

50 „Právní analýza nezbytnosti a přiměřenosti rozšíření oblasti působnosti vízového informačního systému (VIS), aby obsahoval údaje o dlouhodobých vízech a povoleních k pobytu“ (Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents) (2018).

 

Pozměňovací návrh  6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Při přijetí nařízení (ES) č. 810/2009 bylo uznáno, že otázka dostatečné spolehlivosti pro účely identifikace a ověřování otisků prstů dětí mladších 12 let, zejména toho, jak se otisky prstů s věkem mění, bude muset být řešena v pozdější fázi a řešení bude založeno na výsledcích studie provedené za odpovědnosti Komise. Studie53 provedená Společným výzkumným střediskem v roce 2013 dospěla k závěru, že za určitých podmínek lze dosáhnout s uspokojivou mírou přesnosti rozpoznávání otisků prstů dětí ve věku od 6 do 12 let. Druhá studie54 toto zjištění v prosinci 2017 potvrdila a poskytla další informace o účinku stárnutí na kvalitu otisků prstů. Na tomto základě Komise provedla v roce 2017 další studii, která zkoumala nezbytnost a přiměřenost snížení věkové hranice pro snímání otisků prstů u dětí při postupu udělování víz na 6 let věku. Tato studie55 zjistila, že snížení věkové hranice pro snímání otisků prstů by přispělo k lepšímu dosažení cílů VIS, zejména pokud jde o usnadnění boje proti podvodnému zneužívání totožnosti, usnadnění kontrol na hraničních přechodech na vnějších hranicích a mohlo by přinést další výhody prostřednictvím posílení prevence a boje proti zneužívání práv dětí, zejména tím, že umožní zjištění/ověření totožnosti dětských státních příslušníků třetí země, kteří se nacházejí na schengenském území v situaci, v níž by mohla být nebo byla porušena jejich práva (např. dětské oběti obchodování s lidmi, pohřešované děti a nezletilé osoby bez doprovodu, které žádají o azyl).

(8) Při přijetí nařízení (ES) č. 810/2009 bylo uznáno, že otázka dostatečné spolehlivosti pro účely identifikace a ověřování otisků prstů dětí mladších 12 let, zejména toho, jak se otisky prstů s věkem mění, bude muset být řešena v pozdější fázi a řešení bude založeno na výsledcích studie provedené v rámci odpovědnosti Komise. Studie53 provedená Společným výzkumným střediskem v roce 2013 dospěla k závěru, že za určitých podmínek lze dosáhnout s uspokojivou mírou přesnosti rozpoznávání otisků prstů dětí ve věku od 6 do 12 let. Druhá studie54 toto zjištění v prosinci 2017 potvrdila a poskytla další informace o účinku stárnutí na kvalitu otisků prstů. Na tomto základě Komise provedla v roce 2017 další studii, která zkoumala nezbytnost a přiměřenost snížení věkové hranice pro snímání otisků prstů u dětí při postupu udělování víz na 6 let věku. Tato studie55 zjistila, že snížení věkové hranice pro snímání otisků prstů by přispělo k lepšímu dosažení cílů VIS, zejména pokud jde o usnadnění boje proti podvodnému zneužívání totožnosti, usnadnění kontrol na hraničních přechodech na vnějších hranicích, a mohlo by přinést další výhody prostřednictvím posílení prevence a boje proti zneužívání práv dětí, zejména tím, že umožní zjištění/ověření totožnosti dětských státních příslušníků třetí země, kteří se nacházejí na schengenském území v situaci, v níž by mohla být nebo byla porušena jejich práva (např. dětské oběti obchodování s lidmi, pohřešované děti a nezletilé osoby bez doprovodu, které žádají o azyl). Zároveň se v případě dětí jedná o velmi ohroženou skupinu, a proto by mělo shromažďování zvláštních kategorií údajů od nich, jako jsou otisky prstů, podléhat přísnějším ochranným opatřením, přičemž by měl být omezen účel, za kterým lze tyto údaje používat v situacích, kdy je to v nejlepším zájmu dítěte, mj. tím, že se omezí doba uchovávání těchto údajů. V rámci druhé studie bylo navíc zjištěno, že otisky prstů u osob nad 70 let mají nízkou kvalitu a pouze průměrnou přesnost. Komise a členské státy by měly spolupracovat při výměně osvědčených postupů a tyto nedostatky řešit.

__________________

__________________

53 Rozpoznávání otisků prstů u dětí (2013 – EUR 26193).

53 Rozpoznávání otisků prstů u dětí (2013 – EUR 26193).

54 „Automatické rozpoznávání otisků prstů: od dětí po starší osoby“ (Automatic fingerprint recognition: from children to elderly) (2018 – JRC).

54 „Automatické rozpoznávání otisků prstů: od dětí po starší osoby“ (Automatic fingerprint recognition: from children to elderly) (2018 – JRC).

55 „Proveditelnost a důsledky snížení věkové hranice pro snímání otisků prstů u dětí a uložení naskenované kopie cestovního dokladu žadatele o vízum do vízového informačního systému (VIS)“ (Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)) (2018).

55 „Proveditelnost a důsledky snížení věkové hranice pro snímání otisků prstů u dětí a uložení naskenované kopie cestovního dokladu žadatele o vízum do vízového informačního systému (VIS)“ (Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS) (2018).

Pozměňovací návrh  7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Osobní údaje poskytnuté žadatelem o krátkodobé vízum by měly být zpracovány VIS za účelem posouzení, zda by vstup žadatele do Unie mohl představovat hrozbu pro veřejnou bezpečnost nebo veřejné zdraví v Unii, a rovněž posouzení rizika nelegální migrace žadatele. Pokud jde o státní příslušníky třetích zemí, kteří získali dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu, měly by být tyto kontroly omezeny na přispění k posouzení totožnosti držitele dokumentu, pravosti a platnosti dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu a rovněž toho, zda by vstup státního příslušníka třetí země do Unie mohl ohrozit veřejnou bezpečnost nebo veřejné zdraví v Unii. Neměly by zasahovat do jakéhokoliv rozhodnutí o dlouhodobých vízech nebo povoleních k pobytu.

(10) Osobní údaje poskytnuté žadatelem o krátkodobé vízum by měly být zpracovány systémem VIS za účelem posouzení, zda by vstup žadatele do Unie mohl představovat hrozbu pro veřejnou bezpečnost v Unii, a rovněž posouzení rizika nelegální migrace žadatele. Pokud jde o státní příslušníky třetích zemí, kteří získali dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu, měly by být tyto kontroly omezeny na přispění k posouzení totožnosti držitele dokumentu, pravosti a platnosti dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu a rovněž toho, zda by vstup státního příslušníka třetí země do Unie mohl ohrozit veřejnou bezpečnost nebo veřejné zdraví v Unii. Neměly by zasahovat do žádného rozhodnutí o dlouhodobých vízech nebo povoleních k pobytu.

Pozměňovací návrh  8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Posuzování takových rizik nelze provést bez zpracování osobních údajů týkajících se totožnosti osoby, cestovního dokladu a případně osoby přebírající finanční náklady, nebo, je-li žadatel nezletilý, totožnosti odpovědné osoby. Každá položka osobních údajů v žádostech by měla být porovnána s údaji v záznamu nebo souboru registrovaném v některém informačním systému (Schengenský informační systém (SIS), Vízový informační systém (VIS), údaje Europolu, databáze odcizených a ztracených cestovních dokladů Interpolu (SLTD), systém vstupu/výstupu (EES), Eurodac, Evropský informační systém rejstříků trestů státních příslušníků třetí země ECRIS-TCN, pokud jde o odsouzení týkající se teroristických trestných činů nebo jiných forem závažných trestných činů a/nebo databáze cestovních dokladů s údaji uvedenými v oběžnících (TDAWN), kterou spravuje Interpol), nebo se seznamem podezřelých nebo se zvláštními ukazateli rizik. Kategorie osobních údajů, jež by měly být použity pro srovnání, by měly být omezeny na kategorie údajů, které se nacházejí v informačních systémech, v nichž se vyhledává, na seznamu podezřelých nebo v souboru zvláštních ukazatelů rizik.

(11) Posuzování takových rizik nelze provést bez zpracování osobních údajů týkajících se totožnosti osoby, cestovního dokladu a případně osoby přebírající finanční náklady, nebo, je-li žadatel nezletilý, totožnosti odpovědné osoby. Každá položka osobních údajů v žádostech by měla být porovnána s údaji v záznamu nebo souboru registrovaném v některém informačním systému (Schengenský informační systém (SIS), Vízový informační systém (VIS), údaje Europolu, databáze odcizených a ztracených cestovních dokladů Interpolu (SLTD), systém vstupu/výstupu (EES), Eurodac nebo se seznamem podezřelých v rámci seznamu podezřelých v systému ETIAS či se zvláštními ukazateli rizik. Kategorie osobních údajů, jež by měly být použity pro srovnání, by měly být omezeny na kategorie údajů, které se nacházejí v informačních systémech, v nichž se vyhledává, na seznamu podezřelých nebo v souboru zvláštních ukazatelů rizik.

Pozměňovací návrh  9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Interoperabilita mezi informačními systémy EU byla zavedena [nařízením (EU) XX o interoperabilitě] tak, aby se tyto informační systémy EU a jejich údaje vzájemně doplňovaly, s cílem zlepšit správu vnějších hranic, přispět k prevenci nelegální migrace a boji proti ní a zajistit vysokou úroveň bezpečnosti v prostoru svobody, bezpečnosti a práva Unie, včetně udržování veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku a ochrany bezpečnosti na území členských států.

(12) Interoperabilita mezi informačními systémy EU byla zavedena [nařízením (EU) XX o interoperabilitě (hranice a víza)], s cílem zlepšit správu vnějších hranic, přispět k prevenci nelegální migrace a boji proti ní a zajistit vysokou úroveň bezpečnosti v prostoru svobody, bezpečnosti a práva Unie, včetně udržování veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku a ochrany bezpečnosti na území členských států.

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh  10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Interoperabilita mezi informačními systémy EU umožňuje vzájemné doplňování systémů za účelem usnadnění správné identifikace osob, přispívá k boji proti podvodnému zneužívání totožnosti, zlepšuje a harmonizuje požadavky na kvalitu údajů příslušných informačních systémů EU, usnadňuje technickou a provozní implementaci stávajících a budoucích informačních systémů EU ze strany členských států, posiluje a zjednodušuje bezpečnost údajů a opatření na ochranu údajů, kterými se řídí příslušné informační systémy EU, zefektivňuje přístup donucovacích orgánů k EES, VIS, [ETIAS] a systému Eurodac a podporuje účely EES, VIS, [ETIAS], systému Eurodac, SIS a [systému ECRIS-TCN].

(13) Interoperabilita mezi informačními systémy EU zajišťuje snadnější správnou identifikaci osob, přispívá k boji proti podvodnému zneužívání totožnosti, zlepšuje a harmonizuje požadavky na kvalitu údajů příslušných informačních systémů EU, usnadňuje technickou a provozní implementaci stávajících a budoucích informačních systémů EU ze strany členských států, posiluje, harmonizuje a zjednodušuje bezpečnost údajů a opatření na ochranu údajů, kterými se řídí příslušné informační systémy EU, zefektivňuje kontrolovaný přístup donucovacích orgánů k EES, VIS, ETIAS a systému Eurodac a podporuje účely EES, VIS, ETIAS, systému Eurodac, SIS a systému ECRIS-TCN.

Pozměňovací návrh  11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Prvky interoperability zahrnují EES, VIS, [ETIAS], systém Eurodac, SIS a [systém ECRIS-TCN] a údaje Europolu s cílem umožnit, aby v těchto údajích mohlo být současně vyhledáváno pomocí těchto informačních systémů EU, a proto je vhodné tyto prvky používat pro účely provádění automatizovaných kontrol a pro přístup k VIS pro účely prosazování práva. Pro tento účel by měl být využíván Evropský vyhledávací portál (ESP) s cílem umožnit rychlý, bezproblémový, účinný, systematický a kontrolovaný přístup k informačním systémům EU, údajům Europolu a databázím Interpolu potřebným k plnění jejich úkolů v souladu s jejich přístupovými právy a za účelem podpory cílů VIS.

(14) Prvky interoperability zahrnují EES, VIS, ETIAS, systém Eurodac, SIS a systém ECRIS-TCN a údaje Europolu s cílem umožnit, aby v těchto údajích mohlo být současně vyhledáváno pomocí těchto informačních systémů EU, a proto je vhodné tyto prvky používat pro účely provádění automatizovaných kontrol a pro přístup k VIS pro účely prosazování práva. Pro tento účel by měl být využíván Evropský vyhledávací portál (ESP) s cílem umožnit rychlý, bezproblémový, účinný, systematický a kontrolovaný přístup k informačním systémům EU, údajům Europolu a databázím Interpolu potřebným k plnění jejich úkolů v souladu s jejich přístupovými právy a za účelem podpory cílů VIS.

Pozměňovací návrh  12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Porovnání s jinými databázemi by mělo být automatizováno. Kdykoliv toto srovnání odhalí existenci shody („pozitivní nález“) s jakýmkoliv osobním údajem v žádostech nebo jejich kombinací a záznamem nebo souborem ve výše uvedených informačních systémech nebo s osobními údaji v seznamu podezřelých, měla by být žádost zpracována ručně pracovníkem odpovědného orgánu. Posouzení provedené odpovědným orgánem by mělo vést k rozhodnutí o vydání či nevydání krátkodobého víza.

(15) Porovnání s jinými databázemi by mělo být automatizováno. Kdykoliv toto srovnání odhalí existenci shody („pozitivní nález“) s jakýmkoliv osobním údajem v žádostech nebo jejich kombinací a záznamem nebo souborem ve výše uvedených informačních systémech nebo s osobními údaji v seznamu podezřelých, měla by být v případě, že pozitivní nález nemůže systém VIS automaticky potvrdit, žádost zpracována ručně pracovníkem odpovědného orgánu. V závislosti na druhu údajů, které vedly k pozitivnímu nálezu, by měly tento nález posoudit konzuláty nebo jediné kontaktní místo členského státu, přičemž toto kontaktní místo by odpovídalo za nálezy generované zejména databázemi nebo systémy v rámci prosazování práva. Posouzení provedené odpovědným orgánem by mělo vést k rozhodnutí o vydání či nevydání krátkodobého víza.

Pozměňovací návrh  13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Pro analýzu souboru žádosti o krátkodobé vízum by se měly použít zvláštní ukazatele rizik, které odpovídají dříve zjištěným rizikům v oblasti bezpečnosti, nelegální migrace nebo veřejného zdraví. Kritéria použitá pro vymezení zvláštních ukazatelů rizik by za žádných okolností neměla být založena pouze na pohlaví nebo věku dané osoby. Za žádných okolností nesmí být založeny na informacích odhalujících rasu, barvu pleti, etnický nebo sociální původ, genetické vlastností, jazyk, politické či jakékoli jiné názory, víru nebo filosofické přesvědčení, členství v odborových organizacích, příslušnost k národnostní menšině, majetek, původ, zdravotní postižení nebo sexuální orientaci osoby.

(18) Pro analýzu souboru žádosti o krátkodobé vízum by se měly použít zvláštní ukazatele rizik, které odpovídají dříve zjištěným rizikům v oblasti bezpečnosti, nelegální migrace nebo vysokého rizika epidemie. Kritéria použitá vymezení zvláštních ukazatelů rizik by za žádných okolností neměla být založena pouze na pohlaví nebo věku dané osoby. Za žádných okolností nesmějí být založena na informacích odhalujících rasu, barvu pleti, etnický nebo sociální původ, genetické vlastnosti, jazyk, politické či jakékoli jiné názory, víru nebo filozofické přesvědčení, členství v odborových organizacích, příslušnost k národnostní menšině, majetek, původ, zdravotní postižení nebo sexuální orientaci dané osoby.

Pozměňovací návrh  14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Neustále vznikající nové formy bezpečnostních hrozeb, nové formy nelegální migrace a hrozby pro veřejné zdraví vyžadují účinné reakce a je třeba proti nim bojovat pomocí moderních prostředků. Vzhledem k tomu, že tyto prostředky obnáší zpracovávání velkého množství osobních údajů, měla by být zavedena vhodná ochranná opatření k tomu, aby se zásahy do práv na respektování soukromého a rodinného života a práva na ochranu osobních údajů omezily na to, co je v demokratické společnosti nezbytné.

(19) Neustále vznikající nové formy bezpečnostních rizik, nové formy nelegální migrace a vysokého rizika epidemie vyžadují účinné reakce a je třeba proti nim bojovat pomocí moderních prostředků. Vzhledem k tomu, že tyto prostředky obnášejí zpracovávání velkého množství osobních údajů, měla by být zavedena vhodná ochranná opatření k tomu, aby se zásahy do práv na respektování soukromého a rodinného života a práva na ochranu osobních údajů omezily na to, co je v demokratické společnosti nezbytné a přiměřené.

Pozměňovací návrh  15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) Mezinárodní dopravci by měli být za účelem splnění své povinnosti vyplývající z Úmluvy k provedení Schengenské dohody schopni ověřit, zda mají státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou držiteli krátkodobých víz, dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu požadované platné cestovní doklady. Toto ověření by mělo být umožněno prostřednictvím každodenního výpisu údajů z VIS do samostatné databáze určené pouze k nahlížení, která umožní získání minimálně nezbytné podmnožiny údajů pro umožnění vyhledávání, které povede k odpovědi ve formátu „ok/not ok“.

(21) Mezinárodní dopravci by měli za účelem splnění své povinnosti vyplývající z Úmluvy k provedení Schengenské dohody ověřovat, zda mají státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou držiteli krátkodobých víz, dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu požadované platné cestovní doklady, tím, že do systému VIS zašlou žádost o vyhledání příslušných údajů. Toto ověření by mělo být umožněno prostřednictvím každodenního výpisu údajů z VIS do samostatné databáze určené pouze k nahlížení, která umožní získat minimálně nezbytnou podmnožinu údajů pro umožnění vyhledávání, které povede k odpovědi ve formátu „ok/not ok“. Dopravci by neměli mít přístup k samotnému souboru žádosti. Technické specifikace k zajištění přístupu do systému VIS prostřednictvím portálu pro dopravce by měly v maximální možné míře omezit dopad na cestující a dopravce. Za tímto účelem je třeba zvážit propojení systému ETIAS se systémem EES.

Pozměňovací návrh  16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a) V zájmu omezení dopadu povinností stanovených v tomto nařízení na mezinárodní dopravce přepravující skupiny osob na mezinárodních pravidelných autobusových linkách by měla být dostupná uživatelsky vstřícná mobilní řešení.

Pozměňovací návrh  17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21b) Komise by do dvou let od začátku uplatňování tohoto nařízení měla posoudit vhodnost, slučitelnost a ucelenost ustanovení uvedených v článku 26 Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro účely ustanovení týkajících se systému VIS v oblasti přepravy skupiny osob na mezinárodních pravidelných autobusových linkách. Měl by být zohledněn nedávný vývoj v oblasti přepravy na mezinárodních pravidelných autobusových linkách. Měla by být zvážena potřeba upravit ustanovení týkající se přepravy na mezinárodních pravidelných autobusových linkách uvedená v článku 26 zmíněné úmluvy nebo v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh  18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23a) Biometrické údaje, které v kontextu tohoto nařízení vyžadují otisky prstů a zobrazení obličeje, jsou jedinečné, a proto jsou mnohem spolehlivější než alfanumerické údaje k identifikaci osoby. Biometrické údaje však představují citlivé osobní údaje. Toto nařízení tedy stanovuje základ a záruky pro zpracování takových údajů pro účely zjištění jediné totožnosti dotyčných osob.

Pozměňovací návrh  19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28) [Nařízení 2018/XX o interoperabilitě] poskytuje policejnímu orgánu členského státu, který byl takto zmocněn vnitrostátními legislativními opatřeními, možnost zjistit totožnost osoby pomocí biometrických údajů této osoby převzatých během kontroly totožnosti. Mohou však existovat zvláštní okolnosti, v rámci nichž je zjištění totožnosti osoby nezbytné v zájmu této osoby. Tyto případy zahrnují situace, v jejichž rámci byla osoba nalezena poté, co byla pohřešována, byla unesena nebo byla identifikována jako oběť obchodování s lidmi. V těchto případech by měl být donucovacím orgánům poskytnut rychlý přístup k údajům VIS, aby bylo umožněno rychlé a spolehlivé zjištění totožnosti osoby, aniž by bylo nutné splňovat všechny podmínky a dodatečná ochranná opatření pro přístup pro účely vymáhání práva.

(28) [Nařízení 2018/XX o interoperabilitě (hranice a víza)] poskytuje policejnímu orgánu členského státu, který byl takto zmocněn vnitrostátními legislativními opatřeními, možnost zjistit totožnost osoby pomocí biometrických údajů této osoby převzatých během kontroly totožnosti. Mohou však existovat zvláštní okolnosti, v rámci nichž je zjištění totožnosti osoby nezbytné v zájmu této osoby. Tyto případy zahrnují situace, v jejichž rámci byla osoba nalezena poté, co byla pohřešována, byla unesena nebo byla identifikována jako oběť obchodování s lidmi. Pouze v těchto případech by měl být donucovacím orgánům poskytnut rychlý přístup k údajům VIS, aby bylo umožněno rychlé a spolehlivé zjištění totožnosti osoby, aniž by bylo nutné splňovat všechny podmínky a dodatečná ochranná opatření pro přístup pro účely vymáhání práva.

Pozměňovací návrh  20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29) Porovnávání údajů na základě latentního otisku prstu, který je daktyloskopickou stopou, jež může být nalezena na místě trestného činu, je v oblasti policejní spolupráce zásadní. V případech, kdy existuje důvodná domněnka, že pachatel nebo oběť mohou být zaregistrováni v systému VIS, by měla možnost porovnat latentní otisk prstu s údaji o otiscích prstů, které jsou uloženy v systému VIS, poskytnout donucovacím orgánům členských států velmi cenný nástroj při prevenci, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů, například když jsou latentní otisky prstů jediným důkazem na místě trestného činu.

(29) Porovnávání údajů na základě latentního otisku prstu, který je daktyloskopickou stopou, jež může být nalezena na místě trestného činu, je v oblasti policejní spolupráce zásadní. V případech, kdy existuje důvodná domněnka, že pachatel nebo oběť mohou být zaregistrováni v systému VIS, a po předchozím vyhledání informací na základě rozhodnutí Rady 2008/615/SVV1a by měla možnost porovnat latentní otisk prstu s údaji o otiscích prstů, které jsou uloženy v systému VIS, poskytnout donucovacím orgánům členských států velmi cenný nástroj při prevenci, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů, například když jsou latentní otisky prstů jediným důkazem na místě trestného činu.

 

__________________

 

1a Rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1).

Pozměňovací návrh  21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32) V zájmu ochrany osobních údajů a vyloučení systematického vyhledávání ze strany donucovacích orgánů by měly být údaje VIS zpracovávány pouze ve specifických případech a tehdy, je-li to nezbytné pro účely prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů. Určené orgány a Europol by měly žádat o přístup k údajům systému VIS pouze tehdy, mají-li dostatečné důvody se domnívat, že takový přístup poskytne informace, které jim významně pomohou při prevenci, odhalování nebo vyšetřování teroristického či jiného závažného trestného činu.

(32) V zájmu ochrany osobních údajů a vyloučení systematického vyhledávání ze strany donucovacích orgánů by měly být údaje VIS zpracovávány pouze ve specifických případech a tehdy, je-li to nezbytné pro účely prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů. Určené orgány a Europol by měly žádat o přístup k údajům systému VIS pouze tehdy, mají-li dostatečné důvody se domnívat, že takový přístup poskytne informace, které jim významně pomohou při prevenci, odhalování nebo vyšetřování teroristického či jiného závažného trestného činu, a po předchozím vyhledání informací na základě rozhodnutí Rady 2008/615/SVV.

Pozměňovací návrh  22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(32a) Koncoví uživatelé z členských států obecně před vyhledáváním v evropských databázích nebo současně s ním vyhledávají v příslušných vnitrostátních databázích.

Pozměňovací návrh  23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33) Osobní údaje držitelů dokumentů k dlouhodobému pobytu uložené ve VIS by neměly být uchovávány déle, než je nezbytné pro účely VIS. Je vhodné uchovávat údaje týkající se státních příslušníků třetích zemí po dobu pěti let, aby bylo možné vzít tyto údaje v úvahu při posuzování žádostí o krátkodobá víza, aby bylo možné odhalit překročení délky oprávněného pobytu po uplynutí doby platnosti a za účelem provedení posouzení bezpečnosti státních příslušníků třetích zemí, kteří je získali. Údaje o předchozím použití dokumentu by mohly usnadnit vydávání budoucích krátkodobých víz. Kratší doba uložení by pro zajištění uvedených účelů nebylo dostatečné. Údaje by se měly po pěti letech vymazat, pokud důvody pro jejich vymazání nenastanou dříve.

(33) Osobní údaje držitelů dlouhodobých víz uložené v systému VIS by neměly být uchovávány déle, než je nezbytné pro účely tohoto systému. Je vhodné uchovávat údaje týkající se státních příslušníků třetích zemí po dobu pěti let, aby bylo možné vzít tyto údaje v úvahu při posuzování žádostí o krátkodobá víza, aby bylo možné odhalit překročení délky oprávněného pobytu po uplynutí doby platnosti a za účelem provedení posouzení bezpečnosti státních příslušníků třetích zemí, kteří je získali. Údaje o předchozím použití dokumentu by mohly usnadnit vydávání budoucích krátkodobých víz. Kratší doba uložení by pro zajištění uvedených účelů nebylo dostatečné. Údaje by se měly po pěti letech vymazat, pokud důvody pro jejich vymazání nenastanou dříve.

Pozměňovací návrh  24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35) Členové jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže (European Border and Coast Guard – EBCG) a rovněž jednotky pracovníků, kteří se podílejí na úkolech spojených s navracením, mají podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 nárok nahlížet do evropských databází, je-li to nezbytné pro plnění provozních úkolů uvedených v operačním plánu pro hraniční kontroly, ostrahu hranic a navracení pod vedením hostitelského členského státu. S cílem usnadnit toto nahlížení a umožnit jednotkám účinný přístup k údajům vloženým do VIS by měl být Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž (ECBGA) udělen přístup k systému VIS. Tento přístup by měl dodržovat podmínky a omezení přístupu, které se uplatňují u orgánů členských států příslušných pro každý konkrétní účel, pro který lze nahlížet do údajů VIS.

(35) Členové jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže (European Border and Coast Guard – EBCG) mají podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 nárok nahlížet do evropských databází, je-li to nezbytné pro plnění provozních úkolů uvedených v operačním plánu pro hraniční kontroly, ostrahu hranic a navracení, pod vedením hostitelského členského státu. Tento přístup by měl dodržovat podmínky a omezení přístupu, které se uplatňují u orgánů členských států příslušných pro každý konkrétní účel, pro který lze nahlížet do údajů VIS.

Pozměňovací návrh  25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37) Třetí země návratu často nepodléhají rozhodnutím o odpovídající ochraně přijatým Komisí podle článku 45 nařízení (EU) 2016/679 nebo podle vnitrostátních předpisů přijatých k provedení článku 36 směrnice (EU) 2016/680. Kromě toho značné úsilí Unie o spolupráci s hlavními zeměmi původu neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, které podléhají povinnosti návratu, nebylo schopno zajistit systematické plnění závazku přijmout zpět své vlastní státní příslušníky těmito třetími zeměmi, který je stanovený mezinárodním právem. Dohody o zpětném přebírání osob uzavřené nebo projednávané Unií nebo členskými státy, které stanoví vhodné záruky pro předávání údajů třetím zemím podle článku 46 nařízení (EU) 2016/679 nebo vnitrostátních předpisů přijatých k provedení článku 37 směrnice (EU) 2016/680, zahrnují omezený počet těchto třetích zemí a uzavření jakékoliv nové dohody zůstává nejisté. V takových situacích mohou být osobní údaje zpracovány podle tohoto nařízení u orgánů třetích zemí za účelem provádění návratové politiky Unie, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 49 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2016/679 nebo ve vnitrostátních předpisech, kterými se provádí článek 38 nebo 39 směrnice (EU) 2016/680.

(37) Osobní údaje získané členským státem podle tohoto nařízení by neměly být předávány nebo zpřístupňovány žádné třetí zemi, mezinárodní organizaci ani soukromému subjektu usazenému v Unii nebo mimo ni. Výjimečně by však mělo být možné předat tyto osobní údaje třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, pokud toto předání podléhá přísným podmínkám a je v konkrétním případě nezbytné k tomu, aby bylo možné zjistit totožnost státního příslušníka třetí země v souvislosti s jeho navracením. Jestliže neexistuje rozhodnutí o odpovídající ochraně prostřednictvím prováděcího aktu podle nařízení (EU) 2016/679, ani vhodné záruky, kterým podléhá předávání údajů podle uvedeného nařízení, mělo by být výjimečně možné předat pro účely navrácení dané osoby údaje ze systému VIS třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, a to pouze pokud je jejich předání nezbytné z důležitých důvodů veřejného zájmu, jak je uvedeno ve zmíněném nařízení.

Pozměňovací návrh  26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38) Členské státy by měly v souladu s platnými pravidly o ochraně údajů a případně v jednotlivých případech zpřístupňovat příslušné osobní údaje zpracovávané ve VIS pro účely provádění úkolů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) .../...60, [nařízení o rámci Unie pro znovuusídlování], [Agentuře Evropské unie pro azyl] a příslušným mezinárodním orgánům, jako jsou Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Mezinárodní organizace pro migraci a operace pro uprchlíky a znovuusídlování Mezinárodního výboru Červeného kříže ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí nebo osobám bez státní příslušnosti, které tyto osoby předávají členským státům v rámci provádění nařízení (EU) .../... [nařízení o rámci Unie pro znovuusídlování].

vypouští se

__________________

 

60 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) …/… [úplný název] (Úř. věst. L …, …, s. …).

 

Pozměňovací návrh  27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 39

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/200161 se vztahuje na činnosti orgánů a institucí Unie při plnění jejich úkolů jako orgánů pověřených provozním řízením systému VIS.

(39) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/172561 se vztahuje na činnost orgánů a institucí Unie při plnění jejich úkolů jakožto orgánů pověřených provozním řízením systému VIS.

__________________

__________________

61 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

61 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

Pozměňovací návrh  28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40) V souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který své stanovisko předložil dne

(40) V souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který své stanovisko předložil dne 12. prosince 2018.

Pozměňovací návrh  29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 43

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43) Aniž je dotčena odpovědnost členských států za správnost údajů vkládaných do VIS, měla by agentura eu-LISA nést odpovědnost za zlepšování kvality údajů zavedením centrálního nástroje pro sledování kvality údajů a za předkládání zpráv členským státům v pravidelných intervalech.

(43) Aniž je dotčena odpovědnost členských států za správnost údajů vkládaných do VIS, měla by agentura eu-LISA nést odpovědnost za zlepšování kvality údajů zavedením, udržováním a průběžnou modernizací centrálního nástroje pro sledování kvality údajů a za předkládání zpráv členským státům v pravidelných intervalech.

Pozměňovací návrh  30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 44

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44) Aby bylo možno lépe sledovat využívání VIS s cílem analyzovat tendence, pokud jde o migrační tlak a správu hranic, měla by být agentura eu-LISA schopna vytvořit kapacitu pro statistické hlášení členským státům, Komisi a Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž, aniž by byla ohrožena integrita údajů. Mělo by být proto zřízeno centrální úložiště statistických údajů. Žádná z vytvořených statistik by neměla obsahovat osobní údaje.

(44) Aby bylo možno lépe sledovat využívání VIS s cílem analyzovat tendence, pokud jde o migrační tlak a správu hranic, měla by být agentura eu-LISA schopna vytvořit kapacitu pro statistické hlášení členským státům, Komisi a Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž, aniž by byla ohrožena integrita údajů. Agentura eu-LISA by proto měla uchovávat určité statistické údaje v centrálním úložišti pro účely podávání zpráv a poskytování statistických údajů stanovených v [nařízení 2018/XX o interoperabilitě (hranice a víza)]. Žádná z vytvořených statistik by neměla obsahovat osobní údaje.

Pozměňovací návrh  31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 47 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(47a) Tímto nařízením nejsou dotčeny závazky vyplývající ze Ženevské úmluvy ze dne 28. července 1951 o právním postavení uprchlíků ve znění Newyorského protokolu ze dne 31. ledna 1967 ani žádné mezinárodní závazky přijaté Unií a jejími členskými státy.

Pozměňovací návrh  32

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Nařízení (ES) č. 767/2008

Název

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1) nadpis se nahrazuje tímto:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně informací o krátkodobých vízech, dlouhodobých vízech a povoleních k pobytu mezi členskými státy (nařízení o VIS)“;

Pozměňovací návrh  33

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 2 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Účelem VIS je zlepšovat provádění společné vízové politiky, konzulární spolupráce a konzultace mezi ústředními vízovými orgány usnadněním výměny údajů o žádostech a o souvisejících rozhodnutích mezi členskými státy s cílem:

1. Účelem systému VIS je zlepšovat provádění společné vízové politiky v oblasti krátkodobých víz, konzulární spolupráci a konzultace mezi ústředními vízovými orgány usnadněním výměny údajů o žádostech a o souvisejících rozhodnutích mezi členskými státy s cílem:

Pozměňovací návrh  34

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) usnadnit řízení o žádostech o vízum;

a) usnadnit a urychlit řízení o žádostech o vízum;

Pozměňovací návrh  35

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 2 – odst. 1 – písm. f

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) pomáhat při zjišťování totožnosti osob, které jsou pohřešovány;

f) pomáhat při zjišťování totožnosti osob uvedených v článku 22o, které jsou pohřešovány;

Pozměňovací návrh  36

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 2 – odst. 1 – písm. h

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) přispívat k prevenci, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů;

h) přispívat k prevenci ohrožení vnitřní bezpečnosti některého z členských států, zejména prostřednictvím prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů za příslušných, přesně definovaných okolností;

Pozměňovací návrh  37

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 2 – odst. 1 – písm. i

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) přispívat k předcházení ohrožení vnitřní bezpečnosti členských států;

vypouští se

Pozměňovací návrh  38

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) podpořit vysokou úroveň bezpečnosti tím, že přispívá k posouzení toho, zda je žadatel před svým příjezdem na hraniční přechody na vnějších hranicích považován za hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost nebo veřejné zdraví;

a) podpořit vysokou úroveň bezpečnosti ve všech členských státech tím, že přispívá k posouzení toho, zda je žadatel nebo držitel dokumentu považován za hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost;

Pozměňovací návrh  39

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) zvýšit účinnost hraničních kontrol a kontrol na daném území;

b) usnadnit kontroly na hraničních přechodech na vnějších hranicích a zvýšit účinnost kontrol na území členských států;

Pozměňovací návrh  40

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) přispívat k prevenci, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů;

c) přispívat k prevenci ohrožení vnitřní bezpečnosti některého z členských států, zejména prostřednictvím prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů za příslušných, přesně definovaných okolností;

Pozměňovací návrh  41

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 2 – odst. 2 – písm. d a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) pomáhat při zjišťování totožnosti osob uvedených v článku 22o, které jsou pohřešovány;

Pozměňovací návrh  42

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Nařízení (ES) č. 767/2008

Článek 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 2a

 

Struktura

 

1.  Systém VIS je založen na centralizované struktuře a skládá se:

 

a)  ze společného úložiště údajů o totožnosti uvedeného v [čl. 17 odst. 2 písm. a) nařízení 2018/XX o interoperabilitě (hranice a víza)];

 

b)  z ústředního informačního systému (dále jen „ústřední systém VIS“);

 

c)  z uživatelského rozhraní v každém členském státě (dále jen „národní uživatelské rozhraní“ nebo „NI-VIS“), které umožní připojení příslušného ústředního vnitrostátního orgánu daného členského státu, nebo z vnitrostátního jednotného rozhraní (NUI) v každém členském státě na základě obecných technických specifikací, které je ve všech členských státech stejné a které umožňuje propojení ústředního systému VIS s vnitrostátní infrastrukturou v členských státech;

 

d)  z komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem VIS a vnitrostátním rozhraním;

 

e)  ze zabezpečeného komunikačního kanálu mezi ústředním systémem VIS a ústředním systémem EES;

 

f)  z bezpečné komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem VIS a ústředními infrastrukturami Evropského vyhledávacího portálu zřízeného podle [článku 6 nařízení 2018/XX o interoperabilitě (hranice a víza)], sdílené služby pro porovnávání biometrických údajů zřízené podle [článku 12 nařízení 2018/XX o interoperabilitě (hranice a víza)], společného úložiště údajů o totožnosti zřízeného podle [článku 17 nařízení 2018/XX o interoperabilitě (hranice a víza)] a detektoru vícenásobné totožnosti zřízeného podle [článku 25 nařízení 2018/XX o interoperabilitě (hranice a víza)];

 

g)  z mechanismu konzultací o žádostech a výměně informací mezi ústředními vízovými orgány („VISMail“);

 

h)  z brány pro dopravce;

 

i)  ze zabezpečené internetové služby umožňující komunikaci mezi ústředním systémem VIS na jedné straně a bránou pro dopravce a mezinárodními systémy na straně druhé;

 

j)  z úložiště údajů pro účely podávání zpráv a poskytování statistických údajů;

 

k)  z nástroje umožňujícího žadatelům udělit nebo odvolat souhlas s prodloužením doby pro uchovávání souboru žádosti.

 

Ústřední systém VIS, vnitrostátní jednotná rozhraní, internetová služba, brána pro dopravce a komunikační infrastruktura systému VIS v nejvyšší technicky možné míře sdílí a opětovně využívá hardwarové a softwarové prvky ústředního systému EES, resp. vnitrostátních jednotných rozhraní EES, brány pro dopravce ETIAS, internetové služby EES, a komunikační infrastruktury EES.

 

2.  Národní uživatelské rozhraní (NI-VIS) se skládá z:

 

a)  jednoho lokálního vnitrostátního rozhraní (dále jen „rozhraní LNI“) pro každý členský stát, které fyzicky připojuje členský stát k zabezpečené komunikační síti a obsahuje šifrovací zařízení určené pro systém VIS. Rozhraní LNI je umístěno na území členského státu;

 

b)  jednoho záložního rozhraní LNI (BLNI), které má stejný obsah a funkci jako rozhraní LNI.

 

3.  Rozhraní LNI a BLNI se používají výlučně pro účely vymezené právními předpisy Unie, jež upravují systém VIS.

 

4.  Centralizované služby se zdvojují na dvou různých místech, konkrétně ve francouzském Štrasburku, kde je umístěn hlavní ústřední systém VIS, tj. ústřední jednotka (CU), a v rakouském městě St. Johann im Pongau, kde je umístěna záložní ústřední jednotka ústředního systému VIS (BCU). Propojení mezi hlavním ústředním systémem VIS a záložním ústředním systémem VIS musí umožňovat stálou synchronizaci mezi ústřední jednotkou a záložní ústřední jednotkou. Komunikační infrastruktura podporuje nepřetržitou dostupnost systému VIS a přispívá k jejímu zajištění. Zahrnuje redundantní oddělené cesty pro propojení mezi ústředním systémem VIS a záložním ústředním systémem VIS a rovněž redundantní oddělené cesty pro propojení mezi jednotlivými národními uživatelskými rozhraními a ústředním systémem VIS a záložním ústředním systémem VIS. Komunikační infrastruktura poskytuje šifrovanou virtuální soukromou síť určenou pro údaje ze systému VIS a komunikaci mezi členskými státy a mezi členskými státy a orgánem odpovědným za provozní řízení ústředního systému VIS.

Pozměňovací návrh  43

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) „ústředním orgánem“ orgán zřízený členským státem pro účely nařízení (ES) č. 810/2009;

Pozměňovací návrh  44

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 4 – odst. 1 – bod 15

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) „zobrazením obličeje“ digitální zobrazení obličeje;

(15) „zobrazením obličeje“ digitální zobrazení obličeje v dostatečném obrazovém rozlišení a kvalitě určené k použití při automatizovaném porovnávání biometrických prvků;

Pozměňovací návrh  45

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 4 – odst. 1 – bod 19

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) „vnitrostátním dozorovým úřadem“, pokud jde o účely prosazování práva, dozorové úřady zřízené v souladu s článkem 41 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680***;

(19) „dozorovými úřady“ dozorové úřady uvedené v čl. 51 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679** a dozorové úřady uvedené v článku 41 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680***;

Pozměňovací návrh  46

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 4 – odst. 1 – bod 19 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a) „pozitivním nálezem“ existence odpovídajícího údaje zjištěná porovnáním příslušných údajů zaznamenaných v souboru žádosti v systému VIS s příslušnými údaji uloženými v záznamu nebo souboru registrovaném v systému VIS, Schengenském informačním systému, systému EES, ETIAS a Eurodac, v údajích Europolu nebo v databázích odcizených a ztracených cestovních dokladů (SLTD) spravovaných Interpolem;

Pozměňovací návrh  47

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 4 – odst. 1 – bod 20

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) „prosazováním práva“ prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů;

(20) „prosazováním práva“ prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů, a to v přesně vymezeném rámci;

Pozměňovací návrh  48

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 4 – odst. 1 – bod 21

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) „teroristickými trestnými činy“ trestné činy podle vnitrostátního práva, které odpovídají nebo jsou rovnocenné trestným činům podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541****;

(21) „teroristickými trestnými činy“ trestné činy podle vnitrostátního práva uvedené v článcích 3 až 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541**** nebo trestné činy rovnocenné jednomu z těchto trestných činů v případě členských států, které nejsou touto směrnicí vázány;

Pozměňovací návrh  49

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 4 – poznámka pod čarou 2 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

** Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh  50

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) údaje o otiscích prstů uvedené v čl. 9 odst. 6 a čl. 22c odst. 2 písm. g);

c) údaje o otiscích prstů uvedené v čl. 9 odst. 6 a čl. 22c odst. 2 písm. g) a čl. 22d písm. g);

Pozměňovací návrh  51

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) naskenovaná kopie stránky cestovního dokladu s biografickými údaji uvedená v čl. 9 odst. 7;

Pozměňovací návrh  52

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 5 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. CIR musí obsahovat údaje uvedené v čl. 9 odst. 4 písm. a) až cc), čl. 9 odst. 5 a čl. 9 odst. 6, čl. 22c odst. 2 písm. a) až cc), f) a g) a čl. 22d písm. a) až cc), f) a g). Zbývající údaje VIS musí být ukládány do ústředního systému VIS.

3. Úložiště CIR musí obsahovat údaje uvedené v čl. 9 odst. 4 písm. a) až cc), čl. 9 odst. 5 a čl. 9 odst. 6, čl. 22c odst. 2 písm. a) až cc), f) a g) a čl. 22d písm. a) až c), f) a g). Zbývající údaje VIS musí být ukládány do ústředního systému VIS.

Pozměňovací návrh  53

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 5 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Do VIS musí být integrován seznam cestovních dokladů, které opravňují držitele k překročení vnějších hranic a které mohou být opatřeny vízem, jak je stanoveno rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1105/2011/EU*.

1. Do VIS musí být integrován seznam cestovních dokladů, které opravňují držitele k překročení vnějších hranic a které mohou být opatřeny vízem, jak je stanoveno rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1105/2011/EU*.

Pozměňovací návrh  54

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 5 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) VIS musí poskytovat funkci pro centralizovanou správu seznamu uznávaných cestovních dokladů a oznamování uznání nebo neuznání cestovních dokladů uvedených v seznamu podle v článku 4 rozhodnutí č. 1105/2011/EU.

2.  VIS musí poskytovat funkci pro centralizovanou správu seznamu uznávaných cestovních dokladů a oznamování uznání nebo neuznání cestovních dokladů uvedených v seznamu podle v článku 4 rozhodnutí č. 1105/2011/EU.

Pozměňovací návrh  55

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 5 a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Podrobná pravidla pro správu funkce v odstavci 2 budou stanovena v prováděcích aktech. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 49 odst. 2.

3. Podrobná pravidla pro správu funkce v odstavci 2 budou stanovena v prováděcích aktech. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 49 odst. 2.

Pozměňovací návrh  56

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – point -a (nový)

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 6 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

1.  Přístup do VIS pro vkládání, změny nebo vymazávání údajů podle čl. 5 odst. 1 v souladu s tímto nařízením je vyhrazen výhradně řádně zmocněným pracovníkům vízových orgánů.

1.  Aniž je tím dotčen článek 22a, je přístup do systému VIS pro vkládání, změny nebo vymazávání údajů podle čl. 5 odst. 1 v souladu s tímto nařízením vyhrazen výhradně řádně zmocněným pracovníkům vízových orgánů. Počet těchto řádně zmocněných pracovníků je přísně omezen skutečnými potřebami jejich útvarů.“

Pozměňovací návrh  57

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 6 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Přístup do VIS pro nahlížení do údajů je vyhrazen výhradně řádně zmocněným pracovníkům vnitrostátních orgánů členského státu a institucí EU, kteří jsou k tomu oprávněni pro účely stanovené v článcích 15 až 22, článcích 22c až 22f, článcích 22g až 22j, jakož i pro účely stanovené v článcích 20 a 21 [nařízení 2018/XX o interoperabilitě].

2. Přístup do systému VIS pro nahlížení do údajů je vyhrazen výhradně řádně zmocněným pracovníkům vnitrostátních orgánů členského státu a institucí EU, kteří jsou k tomu oprávněni pro účely stanovené v článcích 15 až 22 a článcích 22g až 22l, jakož i pro účely stanovené v článcích 20 a 21 [nařízení 2018/XX o interoperabilitě] (hranice a víza)].

 

Orgány oprávněné nahlížet do systému VIS nebo mít k němu přístup za účelem prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů jsou určeny v souladu s kapitolou IIIb.

Tento přístup je omezen v rozsahu, v němž jsou údaje vyžadovány pro výkon jejich úkolů v souladu s těmito účely, a musí být přiměřený sledovaným cílům.

Tento přístup je omezen v rozsahu, v němž jsou údaje vyžadovány pro výkon jejich úkolů v souladu s těmito účely, a musí být přiměřený sledovaným cílům.

Pozměňovací návrh  58

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a a (nové)

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 6 – odst. 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

aa) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

3.  Každý členský stát určí příslušné orgány, jejichž řádně zmocnění pracovníci mají přístup ke vkládání, změnám, vymazávání nebo prohlížení údajů ve VIS. Každý členský stát bezodkladně sdělí Komisi seznam těchto orgánů, včetně orgánů podle čl. 41 odst. 4, a jeho veškeré změny.   V tomto seznamu je u každého orgánu uvedeno, za jakým účelem může zpracovávat údaje ve VIS.

3.  Každý členský stát určí příslušné orgány, jejichž řádně zmocnění pracovníci mají přístup ke vkládání, změnám, vymazávání nebo prohlížení údajů ve VIS. Každý členský stát bezodkladně poskytne agentuře eu-LISA seznam těchto orgánů, včetně orgánů podle čl. 29 odst. 3a, a jeho veškeré změny. V tomto seznamu je u každého orgánu uvedeno, v jakých údajích může vyhledávat a za jakým účelem.

Do tří měsíců ode dne uvedení VIS do provozu podle čl. 48 odst. 1 zveřejní Komise souhrnný seznam v Úředním věstníku Evropské unie. Pokud dojde ke změnám, zveřejní Komise jednou ročně aktualizovaný souhrnný seznam.

 

 

Agentura eu-LISA zajišťuje každoroční zveřejnění seznamu určených orgánů uvedeného v čl. 22k odst. 2 a centrálních přístupových bodů uvedených v čl. 22k odst. 4 v Úředním věstníku Evropské unie. Agentura eu-LISA vede na svých internetových stránkách průběžně aktualizovaný seznam obsahující změny, které zaslaly členské státy v období mezi jeho každoročním zveřejněním.

Pozměňovací návrh  59

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 6 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Podrobná pravidla pro správu funkce pro centralizovanou správu seznamu uvedeného v odstavci 3 budou stanovena v prováděcích aktech. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 49 odst. 2.

5. Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a, pokud jde o podrobná pravidla pro správu funkce v rámci centralizované správy seznamu uvedeného v odstavci 3.

Pozměňovací návrh  60

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 a (nový)

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 7 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(7a) V článku 7 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2.  Každý příslušný orgán zajistí, aby při využívání VIS nebyli žadatelé o víza a držitelé víz diskriminováni na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženství nebo vyznání, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace a aby byla plně respektována lidská důstojnost a integrita žadatele o vízum nebo držitele víza.

2.  Zpracování osobních údajů v rámci systému VIS kterýmkoli příslušným orgánem nesmí vést k diskriminaci vůči žadatelům – držitelům víz nebo žadatelům – držitelům dlouhodobých víz a povolení k pobytu na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických rysů, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických nebo jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Musí plně ctít lidskou důstojnost a integritu a základní práva a dodržovat zásady uznané v Listině základních práv Evropské unie, včetně práva na respektování soukromí a práva na ochranu osobních údajů. Zvláštní pozornost se musí věnovat dětem, starším osobám, osobám se zdravotním postižením a osobám, které potřebují mezinárodní ochranu. Na prvním místě musí vždy být nejlepší zájem dítěte.

Pozměňovací návrh  61

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 7 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Během všech řízení podle tohoto nařízení musí členské státy především zohledňovat nejlepší zájem dítěte. Musí zohlednit blaho, bezpečnost a ochranu dítěte, zejména pokud existuje riziko, že se dítě stane obětí obchodování s lidmi, a názory dítěte, který musí být přikládán náležitý význam, a to s ohledem na jeho věk a zralost.

3. Během všech řízení podle tohoto nařízení mají členské státy na mysli především nejlepší zájem dítěte, a to při plném respektování Mezinárodní úmluvy o právech dítěte. Musejí zohlednit blaho, bezpečnost a ochranu dítěte, zejména pokud existuje riziko, že se dítě stane obětí obchodování s lidmi, a názory dítěte, kterým musí být přikládán náležitý význam, a to s ohledem na jeho věk.

Pozměňovací návrh  62

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 a (nový)

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) V článku 7 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„3a. Členské státy uplatňují toto nařízení plně v souladu s Listinou základních práv Evropské unie, zejména s právem na lidskou důstojnost, právem na svobodu a bezpečnost, respektováním soukromého a rodinného života, ochranou osobních údajů, právem na azyl a ochranou zásady nenavracení a ochranou v případě vystěhování, vyhoštění nebo vydání, právem na nediskriminaci, právy dítěte a právem na účinnou právní ochranu.“;

Pozměňovací návrh  63

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 b (nový)

Nařízení (ES) č. 767/2008

Článek 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 7a

 

Údaje o otiscích prstů v případě dětí

 

1.  Odchylně od čl. 22c odst. 2 písm. g) se do systému VIS nevkládají údaje o otiscích prstů dětí do 6 let.

 

2.  Biometrické údaje o nezletilých dětech od šesti let věku získávají úředníci, kteří byli konkrétně proškoleni k získávání biometrických údajů od nezletilých osob ohleduplným způsobem vstřícným k dětem, a to s neomezeným přihlédnutím k nejlepším zájmům dítěte a k dodržování záruk stanoveným v Úmluvě OSN o právech dítěte.

 

Nezletilé děti jsou při získávání biometrických údajů doprovázeny dospělým rodinným příslušníkem, pokud je přítomen. Nezletilé osoby bez doprovodu jsou při získávání biometrických údajů doprovázeny opatrovníkem, zástupcem a v případě, že zástupce nebyl stanoven, osobou proškolenou ve věci ochrany nejlepšího zájmu nezletilé osoby a jejího obecného blaha. Tato proškolená osoba, kterou nesmí být úředník odpovědný za získání biometrických údajů, jedná nezávisle a nepřijímá příkazy od úředníka ani od útvaru odpovědného za získání biometrických údajů. Při zajišťování toho, aby nezletilá osoba splnila uvedenou povinnost a poskytla své biometrické údaje, proti ní nelze použít sílu v žádné formě.

 

3.  Odchylně od čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) 810/2009 nepožadují konzuláty v případě, že by to pro rodiny dětí ve věku od 6 do 12 let znamenalo nadměrnou zátěž a nepřiměřené náklady, aby se tyto děti dostavily k odběru biometrických identifikátorů na konzulát osobně. V takových případech se biometrické identifikátory získávají na vnějších hranicích, kde se přihlíží zejména k tomu, aby se zabránilo obchodování s dětmi.

 

4.  Odchylně od ustanovení týkajících se používání údajů uvedených v kapitole II, III, IIIa a IIIb lze mít přístup k údajům o otiscích prstů dětí pouze za těmito účely:

 

a)  k ověření totožnosti dítěte v rámci řízení o žádostech o vízum v souladu s článkem 15 a na vnějších hranicích v souladu s článkem 18 a 22g a

 

b)  v rámci kapitoly IIIb k přispění k prevenci porušování práv dítěte a k boji proti němu, pokud jdou splněny všechny tyto podmínky:

 

(i)  tento přístup musí být nutný z důvodu prevence, odhalování nebo vyšetřování případů obchodování s dětmi;

 

(ii)  přístup je nutný v konkrétním případě;

 

(iii)  identifikace je v nejlepším zájmu dítěte.“

Pozměňovací návrh  64

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9

Nařízení (ES) č. 767/2008

Kapitola II – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

VKLÁDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ O KRÁTKODOBÝCH VÍZECH VÍZOVÝMI ORGÁNY

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh  65

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 9 – odst. 1 – bod 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. zobrazení obličeje žadatele, v souladu s čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 810/2009.

5. zobrazení obličeje žadatele, v souladu s článkem 13 nařízení (ES) č. 810/2009.

Pozměňovací návrh  66

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b a (nové)

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 9 – odst. 1 – bod 6

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ba) bod 6 se nahrazuje tímto:

6.  otisky prstů žadatele, v souladu s příslušnými ustanoveními Společné konzulární instrukce.

6.  otisky prstů žadatele, v souladu s článkem 13 nařízení (ES) č. 810/2009.“;

Pozměňovací návrh  67

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. d

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 9 – odst. 1 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8. Zobrazení obličeje státních příslušníků třetích zemí uvedené v bodě 5 prvního pododstavce musí být v dostatečném obrazovém rozlišení a kvalitě určené k použití při automatizovaném porovnávání biometrických údajů.

Zobrazení obličeje státních příslušníků třetích zemí uvedené v bodě 5 prvního pododstavce musí být v dostatečném obrazovém rozlišení a kvalitě určené k použití při automatizovaném porovnávání biometrických údajů. Pokud zobrazení obličeje postrádá dostatečnou kvalitu, nelze je použít k automatizovanému porovnávání.

Pozměňovací návrh  68

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. d

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 9 – odst. 1 b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Odchylně od druhého pododstavce, pokud ve výjimečných případech nelze splnit specifikace kvality a rozlišení stanovené pro zanesení zobrazení obličeje pořízeného na místě do systému VIS, je možné zobrazení obličeje získat elektronicky z čipu elektronického strojově čitelného cestovního dokladu. V takových případech se zobrazení obličeje vloží do individuálního souboru až poté, co je elektronicky ověřeno, že zobrazení obličeje zaznamenané na čipu elektronického strojově čitelného cestovního dokladu odpovídá zobrazení obličeje dotčeného státního příslušníka třetí země pořízenému na místě.

Odchylně od prvního pododstavce, pokud ve výjimečných případech nelze splnit specifikace kvality a rozlišení stanovené pro zanesení zobrazení obličeje pořízeného na místě do systému VIS, je možné zobrazení obličeje získat elektronicky z čipu elektronického strojově čitelného cestovního dokladu. V takových případech se zobrazení obličeje vloží do individuálního souboru až poté, co je elektronicky ověřeno, že zobrazení obličeje zaznamenané na čipu elektronického strojově čitelného cestovního dokladu odpovídá zobrazení obličeje dotyčného státního příslušníka třetí země pořízenému na místě.

Pozměňovací návrh  69

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 9 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Po vytvoření žádosti nebo při vydání víza VIS zkontroluje, zda je cestovní doklad související s touto žádostí uznán v souladu s rozhodnutím č. 1105/2011/EU, a to provedením automatického vyhledávání v seznamu uznávaných cestovních dokladů uvedených v článku 5a a zobrazí výsledek.

2. Po vytvoření žádosti systém VIS zkontroluje, zda je cestovní doklad související s touto žádostí uznán v souladu s rozhodnutím č. 1105/2011/EU, a to provedením automatického vyhledávání v seznamu uznávaných cestovních dokladů uvedených v článku 5a, a zobrazí výsledek.

Pozměňovací návrh  70

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 9 a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pro účely ověření stanovených v čl. 21 odst. 1 a čl. 21 odst. 3 písm. a), c) a d) nařízení (ES) č. 810/2009 VIS zahájí vyhledávání pomocí Evropského vyhledávacího portálu vymezeného v čl. 6 odst. 1 [nařízení o interoperabilitě] za účelem porovnání příslušných údajů uvedených v čl. 9 bodě 4 tohoto nařízení s údaji v záznamu nebo souboru registrovaném ve VIS, v Schengenském informačním systému (SIS), systému vstupu/výstupu (EES), evropském systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS), včetně seznamu podezřelých, který je uveden v článku 29 nařízení (EU) 2018/XX pro účely zřízení evropského systému pro cestovní informace a povolení, systému Eurodac, [systému ECRIS-TCN, pokud jde o odsouzení týkající se teroristických trestných činů a jiných forem závažných trestných činů], údajích Europolu, databázi odcizených a ztracených cestovních dokladů Interpolu (SLTD) a databázi cestovních dokladů s údaji uvedenými v oběžnících (TDAWN), kterou spravuje Interpol.

3. Pro účely ověřování stanoveného v čl. 21 odst. 1 a čl. 21 odst. 3 písm. a) a c) nařízení (ES) č. 810/2009 zahájí systém VIS vyhledávání pomocí Evropského vyhledávacího portálu vymezeného v čl. 6 odst. 1 [nařízení o interoperabilitě] za účelem porovnání příslušných údajů uvedených v čl. 9 bodě 4, 5 a 6 tohoto nařízení. Systém VIS ověří:

 

a)  zda cestovní doklad použitý v případě dané žádosti neodpovídá cestovnímu dokladu, který byl v systému SIS nahlášen jako ztracený, odcizený, neoprávněně užívaný nebo neplatný;

 

b)  zda cestovní doklad použitý v případě dané žádosti neodpovídá cestovnímu dokladu, který byl v databázi SLTD nahlášen jako ztracený, odcizený nebo neplatný;

 

c)  zda v souvislosti s žadatelem nebyl v systému SIS pořízen záznam o odepření vstupu a pobytu;

 

d)  zda ohledně žadatele nebyl v systému SIS pořízen záznam v souvislosti s osobami hledanými za účelem zatčení a předání na základě evropského zatýkacího rozkazu nebo za účelem zatčení a vydání;

 

e)  zda žadatel a cestovní doklad neodpovídají cestovnímu povolení v ústředním systému ETIAS, žádost o něž byla zamítnuta nebo které bylo zrušeno nebo prohlášeno za neplatné, nebo jeho držiteli;

 

f)  zda se žadatel a cestovní doklad nenacházejí na seznamu podezřelých, který je uveden v článku 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1240*;

 

g)  zda údaje o žadateli už nejsou zaznamenány v systému VIS;

 

h)  zda údaje poskytnuté v žádosti, které se týkají cestovního dokladu, neodpovídají jiné žádosti o vízum spojené s jinými údaji o totožnosti;

 

i)  zda žadatel není v současnosti, nebo nebyl v minulosti veden v systému EES jako osoba, která překročila délku oprávněného pobytu;

 

j)  zda není žadatel v systému EES veden jako osoba, jíž byl odepřen vstup;

 

k)  zda nebylo ve vztahu k žadateli vydáno rozhodnutí o zamítnutí žádosti o krátkodobé vízum nebo o prohlášení tohoto víza za neplatné či o jeho zrušení zaznamenané v systému VIS;

 

l)  zda nebylo ve vztahu k žadateli vydáno rozhodnutí o zamítnutí žádosti o dlouhodobé vízum, o prohlášení tohoto víza za neplatné nebo o jeho zrušení zaznamenané v systému VIS;

 

m)  zda nejsou v údajích Europolu zaznamenány údaje týkající se totožnosti žadatele;

 

n)  zda nebyl žadatel o krátkodobé vízum zaregistrován v systému Eurodac;

 

o)  je-li žadatelem nezletilá osoba, zda o osobě vykonávající rodičovskou odpovědnost nebo poručníkovi či opatrovníkovi žadatele:

 

i)  zda není v systému SIS veden záznam v souvislosti s osobami hledanými za účelem zatčení a předání na základě evropského zatýkacího rozkazu nebo za účelem zatčení a vydání;

 

ii)  zda není v systému SIS veden záznam o odepření vstupu a pobytu;

 

(iii)  zda tato osoba není držitelem cestovního dokladu uvedeného na seznamu podezřelých osob, který je uveden v článku 34 nařízení (EU) 2018/1240.

 

________________________

 

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 ze dne 12. září 2018, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226 (Úř. věst. L 236, 19.9.2018, s. 1).

Pozměňovací návrh  71

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 9 a – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Při dotazování v databázi SLTD nejsou údaje používané uživatelem systému ESP k zahájení vyhledávání sdíleny s vlastníky údajů Interpolu.

Pozměňovací návrh  72

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 9 a – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. VIS doplní do souboru žádosti odkaz ke každému pozitivnímu nálezu získanému podle odstavce 3. Dále VIS v příslušných případech identifikuje členský stát nebo státy, které zadaly nebo dodaly údaje, které vyvolaly pozitivní nález či nálezy nebo Europol, a tuto skutečnost zaznamená v souboru žádosti.

4. VIS doplní do souboru žádosti odkaz ke každému pozitivnímu nálezu získanému podle odstavce 3. Dále VIS v příslušných případech identifikuje členský stát nebo státy, které zadaly nebo dodaly údaje, které vyvolaly pozitivní nález či nálezy nebo Europol, a tuto skutečnost zaznamená v souboru žádosti. Zaznamenávají se pouze informace o případném pozitivním nálezu a původci příslušných údajů.

Pozměňovací návrh  73

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 9 a – odst. 5 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) záznam o osobách a věcech pořízený pro účely skrytých kontrol nebo zvláštních kontrol.

d) záznam o osobách a věcech pořízený pro účely skrytých kontrol, zvláštních kontrol nebo kontrol prováděných v rámci vyšetřování.

Pozměňovací návrh  74

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 9 a – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Jakýkoli pozitivní nález vyplývající z vyhledávání podle čl. 9a odst. 3 písm. a), b), c), e), g), h), i), j), k), l) a n) musí být případně po předchozím ověření ústředním orgánem v souladu s článkem 9c posouzen konzulátem, u něhož byla podána žádost o vízum.

Pozměňovací návrh  75

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 9 a – odst. 5 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b. V souladu s článkem 9ca jakýkoli pozitivní nález vyplývající z vyhledávání podle čl. 9a odst. 3 písm. d), f), m) a o) ověří, případně posoudí jednotné kontaktní místo členských států, které zadaly nebo poskytly údaje, jež vedly k pozitivnímu nálezu.

Pozměňovací návrh  76

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 9 a – odst. 5 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5c. Jakýkoli pozitivní nález na základě systému SIS se rovněž automaticky oznámí do centrály SIRENE v členském státě, který vytvořil záznam, jenž vedl k pozitivnímu nálezu.

Pozměňovací návrh  77

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 9 a – odst. 5 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5d. Oznámení do centrály SIRENE v členském státě nebo do jednotného kontaktního místa, které záznam zadaly, obsahuje tyto údaje:

 

a)  příjmení, jméno (jména) a případnou přezdívku (přezdívky),

 

b)  místo a datum narození,

 

c)  pohlaví,

 

d)  státní příslušnost a případné další státní příslušnosti,

 

e)  členský stát prvního předpokládaného pobytu a případně adresu prvního předpokládaného pobytu,

 

f)  adresu bydliště žadatele, nebo není-li k dispozici, obec a zemi pobytu,

 

g)  odkaz na veškeré pozitivní nálezy, včetně data a času jejich vytvoření.

Pozměňovací návrh  78

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 9 a – odst. 5 e (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5e. Tento článek nevylučuje podání žádosti o azyl z jakéhokoli důvodu. V případě žádosti o vízum podané obětí násilného trestného činu, jako je domácí násilí nebo obchodování s lidmi spáchaného jejich živitelem, musí být složka uložená v systému VIS oddělena od složky živitele, aby byly oběti chráněny před dalším nebezpečím.

Pozměňovací návrh  79

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 9 b – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky občana Unie, na něhož se vztahuje směrnice 2004/38/ES, nebo státního příslušníka třetí země, který požívá práva na volný pohyb rovnocenného s právem občanů Unie podle dohody mezi Unií a jejími členskými státy na jedné straně a třetí zemí na straně druhé, automatizované kontroly uvedené v čl. 9a odst. 3 se provádějí výhradně pro účely kontroly, zda neexistují nějaké konkrétní skutečnosti nebo důvodné podezření založené na konkrétních skutečnostech vedoucí k závěru, že přítomnost dané osoby na území členských států představuje riziko pro bezpečnost nebo vysoké epidemické riziko v souladu se směrnicí 2004/38/ES.

1. Pokud jde o státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky občana Unie, na něhož se vztahuje směrnice 2004/38/ES, nebo státního příslušníka třetí země, který požívá práva na volný pohyb rovnocenného s právem občanů Unie podle dohody mezi Unií a jejími členskými státy na jedné straně a třetí zemí na straně druhé, automatizované kontroly uvedené v čl. 9a odst. 3 se provádějí výhradně pro účely kontroly, zda neexistují nějaké konkrétní skutečnosti nebo důvodné podezření založené na konkrétních skutečnostech vedoucí k závěru, že přítomnost dané osoby na území členských států představuje riziko pro bezpečnost v souladu se směrnicí 2004/38/ES.

Pozměňovací návrh  80

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 9 b – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pokud automatizované zpracování žádosti podle čl. 9a odst. 3 nahlásilo pozitivní nález odpovídající záznamu o odepření vstupu a pobytu, jak je uvedeno v článku 24 nařízení (ES) č. 1987/2006, vízový orgán ověří důvod, na základě kterého byl tento záznam vložen do SIS. Pokud tento důvod souvisí s rizikem nedovoleného přistěhovalectví, záznam se při posuzování žádosti nezohlední. Vízový orgán postupuje podle čl. 25 odst. 2 nařízení SIS II.

3. Pokud automatizované zpracování žádosti podle čl. 9a odst. 3 nahlásilo pozitivní nález odpovídající záznamu o odepření vstupu a pobytu, jak je uvedeno v článku 24 nařízení (EU) č. 2018/1861, vízový orgán ověří důvod, na základě kterého byl tento záznam vložen do SIS. Pokud tento důvod souvisí s rizikem nedovoleného přistěhovalectví, záznam se při posuzování žádosti nezohlední. Vízový orgán postupuje podle čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1861.

Pozměňovací návrh  81

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 9 c – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ověření ústředními orgány

Ověření ústředními orgány a vnitrostátním jednotným kontaktním místem

Pozměňovací návrh  82

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 9 c – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Jakýkoliv pozitivní nález vyplývající z vyhledávání podle čl. 9a odst. 3 musí být ručně ověřen ústředním orgánem členského státu zpracovávajícího žádost.

1. Jakýkoliv pozitivní nález uvedený v čl. 9a odst. 5b vyplývající z vyhledávání podle čl. 9a odst. 3, který nemůže systém VIS automaticky potvrdit, musí být ručně ověřen vnitrostátním jednotným kontaktním místem v souladu s článkem 9ca. Oznámení se zašle ústřednímu orgánu členského státu zpracovávajícímu žádost.

Pozměňovací návrh  83

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 9 c – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Ústřední orgán musí mít při ověřování pozitivních nálezů přístup k souboru žádosti a k jakýmkoliv propojeným souborům a rovněž k veškerým pozitivním nálezům zjištěným během automatizovaného zpracování podle čl. 9a 3.

2. Každý pozitivní nález uvedený v čl. 9a odst. 5a vyplývající z vyhledávání podle čl. 9a odst. 3, který nemůže systém VIS automaticky potvrdit, musí ručně ověřit ústřední orgán. Ústřední orgán musí mít při ověřování pozitivních nálezů přístup k souboru žádosti a k veškerým propojeným souborům a rovněž k veškerým pozitivním nálezům zjištěným během automatizovaného zpracování podle čl. 9a odst. 5a.

Pozměňovací návrh  84

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 9 c – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Pokud se údaje shodují nebo pokud trvají pochybnosti ohledně totožnosti žadatele, ústřední vízový orgán zpracovávající žádost informuje ústřední orgán jiného členského státu nebo členských států, jež zadaly nebo poskytly údaje, které vyvolaly pozitivní nález podle čl. 9a odst. 3. Pokud jeden nebo více členských států zadaly nebo poskytly údaje, které vyvolaly tento pozitivní nález, bude ústřední orgán tuto skutečnost konzultovat s ústředními orgány jiného členského státu nebo členských států pomocí postupu stanoveného v čl. 16 odst. 2.

5. Pokud se údaje shodují nebo pokud trvají pochybnosti ohledně totožnosti žadatele, ústřední vízový orgán zpracovávající žádost informuje v odůvodněných případech ústřední orgán jiného členského státu nebo členských států, jež zadaly nebo poskytly údaje, které vyvolaly pozitivní nález podle čl. 9a odst. 3. Pokud jeden nebo více členských států zadaly nebo poskytly údaje, které vyvolaly tento pozitivní nález, bude ústřední orgán tuto skutečnost konzultovat s ústředními orgány jiného členského státu nebo členských států pomocí postupu stanoveného v čl. 16 odst. 2. V případě pochybností se postupuje ve prospěch žadatele.

Pozměňovací návrh  85

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 9 c – odst. 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Odchylně od odstavce 1, pokud srovnání uvedené v čl. 9a odst. 5 nahlašuje jeden nebo více pozitivních nálezů, VIS zašle automatizované oznámení ústřednímu orgánu členského státu, který zahájil vyhledávání, aby přijal veškerá vhodná následná opatření.

vypouští se

Pozměňovací návrh  86

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 9 c – odst. 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8. Pokud údaje, které vyvolaly pozitivní nález v souladu s čl. 9a odst. 3, poskytl Europol, ústřední orgán odpovědného členského státu konzultuje s národní jednotku Europolu následná opatření v souladu s nařízením (EU) 2016/794 a zejména jeho kapitolou IV.

vypouští se

Pozměňovací návrh  87

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 767/2008

Článek 9 c a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 9ca

 

Ověřování a posuzování jednotným kontaktním místem členského státu

 

1.  Každý členský stát jmenuje vnitrostátní orgán, který bude fungovat 24 hodiny denně sedm dní v týdnu a který zajistí příslušné ruční ověřování a posuzování pozitivních nálezů pro účely tohoto nařízení (dále jen „jednotné kontaktní místo“). Jednotné kontaktní místo je tvořeno styčnými úředníky centrály SIRENE, národních ústředen Interpolu, národních ústředen Europolu, národní jednotky ETIAS a všech příslušných orgánů členských států zabývajících se prosazováním práva. Členské státy zajistí dostatečný počet zaměstnanců, který umožní jednotnému kontaktnímu místu ověřovat pozitivní nálezy, které mu byly v souladu s tímto nařízením oznámeny, přičemž zohlední lhůty stanovené v článku 23 nařízení (ES) č. 810/2009.

 

2.  Jednotné kontaktní místo ověřuje pozitivní nálezy, které mu byly oznámeny, ručně. Použijí se postupy stanovené v čl. 9c odst. 2 až 6.

 

3.  V případě, že se v rámci ověřování uvedeného v odstavci 2 tohoto článku zjistí, že se údaje shodují a pozitivní nález se potvrdí, jednotné kontaktní místo případně kontaktuje odpovědné orgány, včetně Europolu, které poskytly údaje, jež vedly k pozitivnímu nálezu. Ty pak pozitivní nález ověří. Jednotné kontaktní místo poskytne odůvodněné stanovisko, které poslouží k přijetí rozhodnutí o žádosti podle článku 23 nařízení (ES) č. 810/2009. Toto odůvodněné stanovisko se uvede v souboru žádosti.

Pozměňovací návrh  88

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 767/2008

Článek 9 c b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 9cb

 

Příručka

 

Komise přijme v souladu s článkem 48a akt v přenesené pravomoci, kterým stanoví příručku s příslušnými údaji, které se porovnávají při vyhledávání v ostatních systémech podle čl. 9a odst. 3, a postupy a pravidla, jimiž je třeba se řídit při vyhledávání údajů a ověřování a posuzování jeho výsledků ve smyslu článků 9a až 9ca. Tento akt v přenesené pravomoci obsahuje kombinaci kategorií údajů pro vyhledávání v každém ze systému podle článku 9a.

Pozměňovací návrh  89

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 13 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Při aktualizaci souboru žádosti podle odstavců 1 a 2 zašle VIS členskému státu, který vydal vízum, oznámení o rozhodnutí o prohlášení víza za neplatné od počátku nebo o jeho zrušení. Toto oznámení automaticky generuje ústřední systém a je přenášeno prostřednictvím mechanismu uvedeného v článku 16.

4. Při aktualizaci souboru žádosti podle odstavců 1 a 2 zašle VIS členskému státu, který vydal vízum, oznámení o odůvodněném rozhodnutí o prohlášení víza za neplatné od počátku nebo o jeho zrušení. Toto oznámení automaticky generuje ústřední systém a je přenášeno prostřednictvím mechanismu uvedeného v článku 16.;

Pozměňovací návrh  90

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 15

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pouze za účelem provedení konzultace se do VIS začlení seznam členských států, které vyžadují, aby ústřední orgány jiných členských států při posuzování žádostí o jednotná víza podaných státními příslušníky určitých třetích zemí nebo určitou kategorií těchto státních příslušníků podle článku 22 nařízení (ES) č. 810/2009 a státních příslušníků dotčených třetích zemí provedly konzultace s jejich ústředními orgány.“

Pouze za účelem provedení konzultace se do VIS začlení seznam členských států, které vyžadují, aby ústřední orgány jiných členských států při posuzování žádostí o jednotná víza podaných státními příslušníky určitých třetích zemí nebo určitou kategorií těchto státních příslušníků podle článku 22 nařízení (ES) č. 810/2009 provedly konzultace s jejich ústředními orgány.“

Pozměňovací návrh  91

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 15

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 16 – odst. 3 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) předávání informací podle čl. 25 odst. 4 o udělení víz s omezenou územní platností, podle čl. 24 odst. 2 o změnách údajů a článku 31 nařízení (ES) č. 810/2009 o oznámeních ex post;

a) předávání informací podle čl. 25 odst. 4 o udělení víz s omezenou územní platností, podle čl. 24 odst. 2 o změnách údajů tohoto nařízení a článku 31 nařízení (ES) č. 810/2009 o oznámeních ex post;

Pozměňovací návrh  92

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 15

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 16 – odst. 3 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) veškeré ostatní zprávy týkající se konzulární spolupráce, které zahrnují předávání osobních údajů zaznamenaných ve VIS nebo s nimi souvisejících, předávání žádostí příslušnému vízovému orgánu o poskytnutí kopií cestovních dokladů podle čl. 9 bodu 7 a ostatních dokumentů sloužících jako doklady k žádosti a předávání elektronických kopií těchto dokumentů, jakož i žádostí podle článku 9c a čl. 38 odst. 3. Příslušné vízové orgány na jakoukoli takovou žádost odpoví do dvou pracovních dnů.

b) veškeré ostatní zprávy týkající se konzulární spolupráce, které zahrnují předávání osobních údajů zaznamenaných ve VIS nebo s nimi souvisejících, předávání žádostí příslušnému vízovému orgánu o poskytnutí kopií dokumentů sloužících jako doklady k žádosti a předávání elektronických kopií těchto dokumentů, jakož i žádostí podle článku 9c a čl. 38 odst. 3. Příslušné vízové orgány na jakoukoli takovou žádost odpoví do dvou pracovních dnů.

Pozměňovací návrh  93

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 a (nový)

Nařízení (ES) č. 767/2008

Článek 18 a

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(18a) Článek 18a se nahrazuje tímto:

Článek 18a

Článek 18a

Získávání údajů z VIS za účelem vytvoření či aktualizace záznamu o vstupu/výstupu nebo záznamu o odepření vstupu držitele víza v systému EES

Získávání údajů z VIS za účelem vytvoření či aktualizace záznamu o vstupu/výstupu nebo záznamu o odepření vstupu držitele víza v systému EES

Výhradně pro účely vytváření nebo aktualizace záznamu o vstupu/výstupu nebo záznamu o odepření vstupu držitele víza v systému EES podle čl. 14 odst. 2 a článků 16 a 18 nařízení (EU) 2017/2226 je orgánu příslušnému pro provádění kontrol na hranicích, na nichž se provozuje systém EES, umožněn přístup za účelem získávání údajů uložených ve VIS a uvedených v čl. 16 odst. 2 písm. c) až f) uvedeného nařízení a jejich importování do systému EES.“

Výhradně pro účely vytváření nebo aktualizace záznamu o vstupu/výstupu nebo záznamu o odepření vstupu držitele víza v systému EES podle čl. 14 odst. 2 a článků 16 a 18 nařízení (EU) 2017/2226 je orgánu příslušnému pro provádění kontrol na hranicích, na nichž se provozuje systém EES, umožněn přístup za účelem získávání údajů uložených ve VIS a uvedených v čl. 16 odst. 1 písm. d) a čl. 16 odst. 2 písm. c) až f) uvedeného nařízení a jejich importování do systému EES.“

Pozměňovací návrh  94

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 20 a – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Použití údajů VIS pro zanesení záznamů o pohřešovaných osobách do SIS a následný přístup k těmto údajům

Použití údajů VIS pro zanesení záznamů o pohřešovaných osobách nebo zranitelných osobách, jimž je třeba zabránit v cestování, do SIS a následný přístup k těmto údajům

Pozměňovací návrh  95

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 20 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Údaje o otiscích prstů uložené ve VIS mohou být použity pro zanesení záznamů o pohřešovaných osobách v souladu s čl. 32 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) …* [nařízení (EU) o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech]. V takových případech se výměna údajů o otiscích prstů provádí prostřednictvím zabezpečených prostředků do centrály SIRENE členského státu, který údaje vlastní.

1. Údaje o otiscích prstů a zobrazení obličeje uložené ve VIS mohou být použity pro zanesení záznamů o pohřešovaných osobách, dětech, kterým hrozí únos, nebo zranitelných osobách, jimž je třeba zabránit v cestování, v souladu s článkem 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) …* [nařízení (EU) o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech]. V takových případech se výměna údajů o otiscích prstů a zobrazení obličeje provádí prostřednictvím zabezpečených prostředků do centrály SIRENE členského státu, který údaje vlastní.

Pozměňovací návrh  96

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 20 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud je zjištěn pozitivní nález na základě záznamu v SIS podle odstavce 1, mohou orgány ochrany dětí a vnitrostátní justiční orgány, včetně těch, které odpovídají za zahájení trestního stíhání a za vyšetřování před podáním obžaloby, a jejich koordinační orgány uvedené v článku 43 nařízení (EU) … [COM(2016) 883 final – SIS LE] při plnění svých úkolů požadovat přístup k údajům vloženým do SIS. Uplatní se podmínky stanovené v právních předpisech Unie a vnitrostátních právních předpisech.

2. Pokud je na základě použití údajů o otiscích prstů a zobrazení obličeje uložených v systému VIS zjištěn pozitivní nález na základě záznamu v SIS podle odstavce 1, mohou orgány ochrany dětí a vnitrostátní justiční orgány, včetně orgánů, které odpovídají za zahájení trestního stíhání a za vyšetřování před podáním obžaloby, a jejich koordinační orgány uvedené v článku 44 nařízení (EU) … [COM(2016) 883 final – SIS (policejní spolupráce)] při plnění svých úkolů požadovat od orgánu s přístupem k systému VIS přístup k údajům vloženým do SIS. Uplatní se podmínky stanovené v právních předpisech Unie a vnitrostátních právních předpisech. Členské státy zajistí, aby předávání údajů probíhalo bezpečně.

Pozměňovací návrh  97

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 a (nový)

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 22 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(19a) v článku 22 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1.  Příslušné azylové orgány mají podle článku 21 nařízení (ES) č. 343/2003 přístup k vyhledávání pomocí otisků prstů žadatelů o azyl, a to pouze za účelem posouzení žádosti o azyl.

1.  Příslušné azylové orgány mají podle článku 21 nařízení (ES) č. 343/2003 přístup k vyhledávání pomocí otisků prstů žadatelů o azyl, a to pouze za účelem posouzení žádosti o azyl. Nelze-li otisky prstů těchto osob použít nebo vyhledávání pomocí otisků prstů nevede k výsledku, provede se vyhledávání s údaji podle čl. 9 odst. 4 písm. a), příp. písm. b) až cc); toto vyhledávání může být provedeno v kombinaci s údaji podle čl. 9 odst. 4 písm. aa).

Nelze-li otisky prstů těchto osob použít nebo vyhledávání pomocí otisků prstů nevede k výsledku, provede se vyhledávání s údaji podle čl. 9 odst. 4 písm. a) nebo c);  toto vyhledávání může být provedeno v kombinaci s údaji podle čl. 9 odst. 4 písm. b).

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

 

Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 20

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 22 – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) fotografie;

c) zobrazení obličeje;

Pozměňovací návrh  99

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 20

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 22 – odst. 2 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) údaje uvedené v čl. 9 bodě 4 a 5 v propojených souborech žádosti podle čl. 8 odst. 4.

e) údaje uvedené v čl. 9 bodě 4 v propojených souborech žádosti podle čl. 8 odst. 4.

Pozměňovací návrh  100

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý soubor je ve VIS uložen po dobu nejvýše pěti let, aniž je dotčeno vymazání podle článků 24 a 25 a vedení záznamů podle článku 34.

Každý soubor žádosti je ve VIS uložen po dobu nejvýše pěti let, aniž je dotčeno vymazávání podle článků 24 a 25 a vedení záznamů podle článku 34.

Pozměňovací návrh  101

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) uplynutím prodloužené platnosti víza, dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu, pokud byla platnost víza, dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu prodloužena;

b) uplynutím prodloužené platnosti víza nebo dlouhodobého víza, pokud byla platnost víza nebo dlouhodobého víza prodloužena;

Pozměňovací návrh  102

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 23 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 VIS automaticky vymaže soubor a propojení s ním, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 3 a 4 a čl. 22a odst. 3 a 5.

2. Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 systém VIS automaticky vymaže soubor a propojení s ním, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 3 a 4 a čl. 22a odst. 3.

Pozměňovací návrh  103

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 23 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Odchylně od odstavce 1:

 

a)  soubory žádostí týkající se povolení k pobytu se vymažou nejpozději po uplynutí doby 10 let;

 

b)  soubory žádostí týkající se dětí mladších 12 let se vymažou poté, co dítě opustí schengenský prostor.

Pozměňovací návrh  104

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 23 – odst. 2 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. Odchylně od odstavce 1 může být za účelem snadnějšího podání nové žádosti uvedený soubor žádosti uložen po další dobu nejvýše tří let od skončení platnosti dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu, a to pouze v případě, že s tím na požádání žadatel na základě podepsaného prohlášení svobodně vyjádří svůj souhlas. Žádosti o vyjádření souhlasu se v souladu s článkem 7 nařízení (EU) 2016/679 předkládají způsobem, který lze od jiných skutečností jasně odlišit a je srozumitelný a snadno přístupný za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků. Žadatel může v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) 2016/679 svůj souhlas kdykoliv odvolat. V případě odvolání souhlasu se soubor žádosti ze systému VIS automaticky vymaže.

 

Agentura eu-LISA vypracuje nástroj umožňující žadatelům udělit a odvolat svůj souhlas.

 

Komise přijme v souladu s článkem 48a akty v přenesené pravomoci, v nichž podrobněji vymezí nástroj, pomocí něhož budou žadatelé udělovat a odvolávat svůj souhlas.

Pozměňovací návrh  105

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 a (nový)

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 24 – odst. 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(22a)  V článku 24 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

3. Příslušný členský stát dotčené údaje zkontroluje a v případě potřeby je neprodleně opraví nebo vymaže.

3. Příslušný členský stát dotyčné údaje co nejdříve zkontroluje a v případě potřeby je neprodleně opraví nebo vymaže.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Pozměňovací návrh  106

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 23 – písm. a

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 25 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Soubory žádostí, soubory a propojení uvedené v čl. 8 odst. 3 a 4 a čl. 22a odst. 3 týkající se žadatele, který získal státní příslušnost členského státu před uplynutím lhůty stanovené v čl. 23 odst. 1, z VIS neprodleně vymaže členský stát, který tyto soubory a propojení vytvořil.

(Netýká se českého znění.) 

Pozměňovací návrh  107

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 23 a (nový)

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 26 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(23a) V článku 26 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1. Po uplynutí přechodného období je provozním řízením Ústředního VIS a národních rozhraní pověřen řídící orgán (dále jen „řídící orgán“), který je financován ze souhrnného rozpočtu Evropské unie. Řídící orgán zajišťuje ve spolupráci s členskými státy, aby se pro Ústřední VIS a národní rozhraní využívaly nejlepší dostupné technologie určené na základě analýzy nákladů a přínosů.

1.  Provozním řízením VIS a jeho složek podle článku 2a je pověřena agentura eu-LISA. Zajišťuje ve spolupráci s členskými státy, aby se pro tyto složky využívaly nejlepší dostupné technologie určené na základě analýzy nákladů a přínosů.

Pozměňovací návrh  108

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 23 b (nový)

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 26 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(23b) V článku 26 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2. Řídící orgán je rovněž pověřen těmito úkoly týkajícími se komunikační infrastruktury mezi Ústředním VIS a národními rozhraními:

2. Provozní řízení systému VIS sestává ze všech úkolů nezbytných k zachování jeho funkčnosti po dobu 24 hodin denně sedm dní v týdnu v souladu s tímto nařízením, zejména z údržby a technického rozvoje nezbytných k tomu, aby systém VIS fungoval na uspokojivé úrovni provozní kvality, zejména pokud jde o dobu odezvy na vyhledávání v ústředním systému VIS ze strany konzulárním úřadů a pohraničních orgánů. Doba této odezvy je co nejkratší.“

a)  dohled;

 

b) zabezpečení;

 

c) koordinace vztahů mezi členskými státy a poskytovatelem.

 

Pozměňovací návrh  109

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 23 c (nový)

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 26 – odst. 3 až 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23c) V článku 26 se zrušují odstavce 3 až 8;

Pozměňovací návrh  110

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 24

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 26 – odst. 8 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) V článku 26 se vkládá nový odstavec 8a, který zní:

vypouští se

„8a. Agentura eu-LISA je pro účely testování oprávněna používat anonymizované skutečné osobní údaje ze systému VIS za těchto podmínek:

 

a) pro diagnostiku a opravy při zjištění poruch ústředního systému;

 

b) pro testování nových technologií a technik významných pro zvýšení výkonnosti ústředního systému nebo předávání údajů tomuto systému.

 

V takových případech musí být bezpečnostní opatření, řízení přístupu a vedení protokolů v prostředí testování shodné s těmi v systému VIS. Skutečné osobní údaje použité pro testování jsou anonymizovány takovým způsobem, aby subjekt údajů nebyl identifikovatelný.

 

Pozměňovací návrh  111

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 24 a (nový)

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 26 – odst. 9 a, 9 b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24a)  V článku 26 se doplňují nové odstavce, které znějí:

 

„9a. Pokud agentura eu-LISA spolupracuje na kterémkoli úkolu souvisejícím se systémem VIS s externím dodavatelem, důkladně sleduje činnost dodavatelů, aby zajistila dodržování tohoto nařízení, zejména bezpečnosti, důvěrnosti a ochrany údajů.

 

9b.  Provozní řízení ústředního systému VIS nesmí být svěřeno soukromým společnostem nebo soukromým organizacím.“;

Pozměňovací návrh  112

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 25

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 27 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Obě sídla mohou současně aktivně provozovat VIS za předpokladu, že druhé sídlo zůstane schopné zajistit provoz v případě selhání systému.

Agentura eu-LISA zavede technické řešení k zajištění nepřetržité dostupnosti systému VIS buď prostřednictvím souběžného provozu ústředního systému VIS a záložního ústředního systému VIS, a to za předpokladu, že v případě selhání ústředního systému VIS bude záložní ústřední systém VIS i nadále schopen zajistit provoz ústředního systému VIS, nebo prostřednictvím zdvojení systému či jeho součástí.

Pozměňovací návrh  113

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 – písm. b a (nové)

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Za tímto účelem členské státy zajistí, aby konzulární pracovníci a zaměstnanci všech externích poskytovatelů služeb, s nimiž spolupracují, jak je uvedeno v článku 43 nařízení (EU) č. 810/2009, absolvovali pravidelná školení v oblasti kvality údajů.

Pozměňovací návrh  114

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 – písm. d

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 29 – odst. 2 a – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a.  Řídicí orgán spolu s Komisí vypracuje udržuje automatizované mechanismy kontroly kvality údajů a postupy pro provádění kontrol kvality údajů ve VIS a pravidelně předkládá zprávy členským státům. Řídicí orgán předkládá členským státům a Komisi pravidelnou zprávu o kontrole kvality údajů.

2a.  Agentura eu-LISA spolu s Komisí vypracuje, udržuje a průběžně modernizuje automatizované mechanismy kontroly kvality údajů a postupy pro provádění kontrol kvality údajů v systému VIS a pravidelně předkládá zprávy členským státům. Tato agentura zajistí odpovídající počet odborně vyškolených zaměstnanců, kteří budou provádět technické inovace a modernizaci potřebnou k provozu mechanismů kontroly kvality údajů. Agentura eu-LISA předkládá členským státům a Komisi pravidelnou zprávu o kontrole kvality údajů. Komise pravidelně podává Evropskému parlamentu a Radě zprávu o problémech, které se vyskytly ohledně kvality údajů, a o způsobu jejich řešení.

Pozměňovací návrh  115

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 – písm. d a (nové)

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 29 – odst. 2 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) vkládá se nový odstavec, který zní:

 

„2b. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o možnosti vytvoření potřebné technologie pro používání zobrazení obličeje pro identifikaci osob a její dostupnosti, připravenosti a spolehlivosti.“;

Pozměňovací návrh  116

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 – písm. d b (nové)

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 29 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db) doplňuje se nový odstavec, který zní:

 

„3a. V souvislosti se zpracováním osobních údajů v systému VIS každý členský stát stanoví orgán, který vykonává funkci správce v souladu s čl. 4 bodem 7 nařízení (EU) 2016/679 a nese hlavní odpovědnost za zpracovávání údajů tímto členským státem. Každý členský stát informuje o tomto stanoveném orgánu Komisi.“;

Pozměňovací návrh  117

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 27

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 29 a – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) údaje podle článků 9, 22c a 22d a čl. 6 odst. 4 mohou být odeslány do VIS pouze po provedení kontroly kvality příslušnými vnitrostátními orgány;

a) údaje podle článků 9, 22c a 22d a čl. 6 odst. 4 mohou být vloženy do VIS pouze po provedení kontroly kvality příslušnými vnitrostátními orgány;

Pozměňovací návrh  118

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 27

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 29 a – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) automatizované postupy podle čl. 9a odst. 3 a čl. 22b odst. 2 mohou být systémem VIS spuštěny pouze po kontrole kvality provedené VIS podle tohoto článku; pokud se těmito kontrolami zjistí, že stanovená kritéria kvality nebyla naplněna, VIS automaticky vyrozumí příslušný orgán či orgány;

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh  119

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 27

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 29 a – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) při tvorbě souborů žádostí státních příslušníků třetích zemí ve VIS se provádějí kontroly kvality zobrazení obličeje a daktylografických údajů s cílem ověřit naplnění minimálních norem pro kvalitu údajů umožňujících porovnání biometrických údajů;

(Netýká se českého znění.) 

Pozměňovací návrh  120

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 27

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 29 a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pro uchovávání údajů uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku se stanoví normy kvality. Specifikace těchto norem je stanovena v prováděcích aktech. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 49 odst. 2.“

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh  121

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 28

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 31 – odst. 1 a 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28) V článku 31 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

vypouští se

„1. Aniž je dotčeno nařízení (EU) 2016/679, údaje uvedené v čl. 9 odst. 4 písm. a), b), c), k) a m); čl. 9 odst. 6 a čl. 9 odst. 7 mohou být předány nebo zpřístupněny třetí zemi nebo mezinárodní organizaci uvedené v příloze, pouze je-li to v konkrétním případě nutné k prokázání totožnosti státních příslušníků třetích zemí a pouze pro účely navrácení v souladu se směrnicí 2008/115/ES nebo přesídlení v souladu s nařízením …[rámcové nařízení o přesídlení] a za předpokladu, že členský stát, který vložil údaje do VIS, dal k předání nebo ke zpřístupnění souhlas.“

 

Pozměňovací návrh  122

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 28 a (nový)

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 31 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(28a) V článku 31 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2. Odchylně od odstavce 1 mohou být údaje uvedené v čl. 9 odst. 4 písm. a), b), c), k) a m) předány nebo zpřístupněny třetí zemi nebo mezinárodní organizaci uvedené v příloze, je-li to v konkrétním případě nutné k prokázání totožnosti státních příslušníků třetích zemí, včetně pro účely navrácení, a to pouze pokud jsou splněny tyto podmínky:

2. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku mohou být údaje uvedené v čl. 9 odst. 4 písm. a), aa), b), c), cc), k) a m) a odst. 6 a 7 předány pohraničními orgány nebo imigračními orgány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci uvedené v příloze tohoto nařízení, je-li to v konkrétním případě nutné k prokázání totožnosti státních příslušníků třetích zemí výhradně za účelem navrácení, a to pouze pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

a)  Komise přijala rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů v dané třetí zemi v souladu s čl. 25 odst. 6 směrnice 95/46/ES, nebo je v platnosti dohoda o zpětném přebírání osob mezi Společenstvím a touto třetí zemí, anebo se na tento případ vztahuje čl. 26 odst. 1 písm. d) směrnice 95/46/ES;

a)  Komise přijala rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů v dané třetí zemi v souladu s čl. 45 odst. 3 nařízení (EU) 2016/679;

b)  daná třetí země nebo mezinárodní organizace se zaváže, že použije údaje pouze pro účel, pro který jí byly poskytnuty;

b)  jsou poskytnuty vhodné záruky uvedené v článku 46 nařízení (EU) 2016/679, například prostřednictvím dohody o zpětném přebírání osob, jež je v platnosti mezi Unií nebo členským státem a dotyčnou třetí zemí, nebo

c)  tyto údaje jsou předány nebo zpřístupněny v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství, zejména s dohodami o zpětném přebírání osob, a s vnitrostátním právem členského státu, jenž tyto údaje předal nebo zpřístupnil, včetně právních předpisů týkajících se bezpečnosti údajů a ochrany údajů, a

c)  použije se čl. 49 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2016/679.

d)  členský stát nebo členské státy, které vložily údaje do VIS, daly k předání nebo ke zpřístupnění souhlas.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Pozměňovací návrh  123

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 28 b (nový)

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 31 – odst. 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(28b) V článku 31 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

3.  Tímto předáváním osobních údajů třetím zemím nebo mezinárodním organizacím nejsou dotčena práva uprchlíků a osob žádajících mezinárodní ochranu, zejména co se týče zásady nenavracení.

3. Údaje uvedené v čl. 9 odst. 4 písm. a), b), c), k) a m) a odst. 6 a 7 mohou být předány v souladu s odstavcem 2 tohoto článku, pouze pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

 

a)  jejich předání se provede v souladu s příslušnými ustanoveními práva Unie, zejména ustanoveními o ochraně údajů, včetně kapitoly V nařízení (EU) 2016/679, a dohodami o zpětném přebírání osob a vnitrostátním právem členského státu, jenž tyto údaje předává;

 

b)  členský stát, který vložil údaje do systému VIS, dal k předání nebo ke zpřístupnění souhlas;

 

c)  třetí země nebo mezinárodní organizace souhlasila s tím, že zpracuje údaje pouze pro účely, pro které jí byly poskytnuty, a že

 

d)  v souvislosti s dotyčným státním příslušníkem třetí země bylo vydáno rozhodnutí o navrácení přijaté podle směrnice 2008/115/ES, přičemž výkon tohoto rozhodnutí o navrácení nebyl pozastaven ani nebyl podán opravný prostředek, který by mohl vést k pozastavení jeho výkonu.“;

Pozměňovací návrh  124

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 28 c (nový)

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 31 – odst. 3 a, 3 b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28c) V článku 31 se doplňují nové odstavce, které znějí:

 

„3a. Předáním osobních údajů třetím zemím nebo mezinárodním organizacím podle odstavce 2 nejsou dotčena práva žadatelů o mezinárodní ochranu a osob požívajících mezinárodní ochrany, zejména pokud jde o zásadu nenavracení.

 

3b. Osobní údaje získané členským státem nebo Europolem ze systému VIS pro účely vymáhání práva nesmějí být předávány nebo zpřístupňovány žádné třetí zemi, mezinárodní organizaci ani soukromému subjektu usazenému v Unii nebo mimo ni. Tento zákaz se uplatní i v případě, že jsou tyto údaje dále zpracovávány na úrovni členských států nebo mezi členskými státy podle směrnice (EU) 2016/680.“;

 

Pozměňovací návrh  125

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 28 e – písm. a (nové)

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 32 – odst. 2 – písm. e a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28e) V článku 32 se odstavec 2 mění takto:

 

a)  vkládá se nové písmeno, které zní:

 

„ea)  zabránit neoprávněným osobám využívajícím zařízení pro přenos údajů v použití automatizovaných systémů zpracování údajů;“;

Pozměňovací návrh  126

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 28 e – písm. b (nové)

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 32 – odst. 2 – písm. j a, j b (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

b) vkládají se nové body, které znějí:

 

„ja)  zajistil, aby v případě přerušení bylo možné obnovit běžný provoz nainstalovaných systémů;

 

jb)  zajistil spolehlivost tím, že zaručí, aby veškeré závady fungování VIS byly vždy řádně nahlášeny a byla přijata nezbytná technická opatření k tomu, aby v případě poruchy z důvodu nesprávného fungování VIS bylo možné obnovit osobní údaje;“

Pozměňovací návrh  127

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 28 f (nový)

Nařízení (ES) č. 767/2008

Článek 32 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

28f) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 32a

 

Bezpečnostní incidenty

 

1.  Každou událost, která má nebo může mít dopad na bezpečnost VIS a může způsobit poškození nebo ztrátů údajů VIS, je nutno považovat za bezpečnostní incident, zejména pokud mohlo dojít k nezákonnému přístupu k údajům nebo pokud byla či mohla být ohrožena dostupnost, neporušenost a důvěrnost údajů.

 

2.  Bezpečnostní incidenty musí být řešeny způsobem, který zajistí rychlou, účinnou a náležitou odezvu.

 

3.  Aniž je dotčeno oznamování a sdělování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle článku 33 nařízení (EU) 2016/679 nebo článku 30 směrnice (EU) 2016/680, členské státy, Europol a Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž neprodleně oznamují bezpečnostní incidenty Komisi, agentuře eu-LISA, příslušnému dozorovému úřadu a evropskému inspektorovi ochrany údajů. Agentura eu-LISA oznamuje neprodleně Komisi a evropskému inspektorovi ochrany údajů každý bezpečnostní incident týkající se ústředního systému VIS.

 

4.  Informace o bezpečnostním incidentu, který má nebo může mít dopad na provoz VIS v členském státě či v rámci agentury eu-LISA, nebo na dostupnost, neporušenost a důvěrnost údajů vložených či zaslaných jinými členskými státy, jsou neprodleně poskytnuty všem členským státům a nahlášeny v souladu s plánem pro řešení incidentů vypracovaným agenturou eu-LISA.

 

5.  V případě bezpečnostního incidentu členské státy a agentura eu-LISA spolupracují.

 

6.  O závažných incidentech podá Komise okamžitě zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Tyto zprávy jsou v souladu s příslušnými bezpečnostními pravidly označeny stupněm utajení EU RESTRICTED/RESTREINT UE.

 

7.  Pokud je bezpečnostní incident způsoben zneužitím údajů, členské státy, Europol a Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž zajistí uložení sankcí podle článku 36.“

Pozměňovací návrh  128

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 28 g (nový)

Nařízení (ES) č. 767/2008

Článek 33

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

28g) Článek 33 se nahrazuje tímto:

Článek 33

„Článek 33

Odpovědnost

Odpovědnost

1.  Každá osoba nebo členský stát, kterému vznikla škoda v důsledku nezákonného zpracování nebo jiného činu neslučitelného s tímto nařízením, má nárok na náhradu vzniklé škody od členského státu, který je za ni odpovědný. Daný členský stát je zcela nebo zčásti zproštěn odpovědnosti, pokud se prokáže, že událost vedoucí ke vzniku škody nezavinil.

1.  Aniž je dotčeno právo na náhradu škody ze strany správce nebo zpracovatele a odpovědnost správce nebo zpracovatele podle nařízení (EU) 2016/679, směrnice (EU) 2016/680 a nařízení (EU) 2018/1726:

 

a)  každá osoba nebo členský stát, jimž vznikla majetková újma v důsledku nezákonného zpracování nebo jiného činu některého členského státu neslučitelného s tímto nařízením, má nárok na náhradu vzniklé újmy od tohoto členského státu;

 

b)  každá osoba nebo členský stát, jimž vznikla majetková či nemajetková újma v důsledku jakéhokoli jednání Europolu, Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž nebo agentury eu-LISA neslučitelného s tímto nařízením, má nárok na náhradu vzniklé újmy od dotčené agentury;

 

Dotčený členský stát, Europol, Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž nebo agentura eu-LISA jsou zcela nebo zčásti zproštěny odpovědnosti podle prvního pododstavce, pokud prokážou, že událost vedoucí ke vzniku škody nezavinily.

2.  Pokud jakékoli porušení povinnosti členského státu podle tohoto rozhodnutí způsobí VIS škodu, odpovídá za ni tento členský stát, pokud a nakolik řídící orgán nebo jiný členský stát neopomněl přijmout přiměřená opatření k zabránění vzniku škody nebo zmírnění jejích následků.

2.  Pokud jakékoli porušení povinnosti členského státu podle tohoto rozhodnutí způsobí ústřednímu systému VIS škodu, odpovídá za ni tento členský stát, pokud a nakolik agentura eu-LISA nebo jiný členský stát účastnící se ústředního systému VIS neopomněl přijmout přiměřená opatření k zabránění vzniku škody nebo zmírnění jejích následků.

3.  Uplatnění nároku na náhradu škody vůči členskému státu za škodu uvedenou v odstavcích 1 a 2 se řídí vnitrostátním právem žalovaného členského státu.

3.  Uplatnění nároku na náhradu škody vůči členskému státu za škodu uvedenou v odstavcích 1 a 2 se řídí vnitrostátním právem tohoto členského státu. Uplatnění nároku na náhradu škody vůči správci, Europolu, Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž nebo agentuře eu-LISA za újmu uvedenou v odstavcích 1 a 2 podléhá podmínkám stanoveným ve Smlouvách.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Pozměňovací návrh  129

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 29

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 34 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát, Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž a řídicí orgán vedou protokoly o všech operacích zpracování údajů ve VIS. Tyto protokoly uvádějí účel přístupu, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 1, čl. 20a odst. 1, čl. 22k odst. 1 a článcích 15 až 22 a 22g až 22j, datum a čas, druh přenesených údajů, jak je uvedeno v článcích 9 až 14, druh údajů použitých pro dotaz, jak je uvedeno v čl. 15 odst. 2, článku 18, čl. 19 odst. 1, čl. 20 odst. 1, čl. 21 odst. 1, čl. 22 odst. 1, článku 22g, článku 22h, článku 22i, článku 22j, článku 45a a článku 45d a název orgánu, který vkládá nebo získává údaje. Každý členský stát navíc vede protokoly o pracovnících řádně zmocněných k vkládání nebo získávání údajů.

1. Každý členský stát, Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž a agentura eu-LISA vedou protokoly o všech operacích zpracování údajů ve VIS. Tyto protokoly uvádějí účel přístupu, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 1, čl. 20a odst. 1, čl. 22k odst. 1 a článcích 15 až 22 a 22g až 22j, datum a čas, druh přenesených údajů, jak je uvedeno v článcích 9 až 14 a 22c až 22f, druh údajů použitých pro dotaz, jak je uvedeno v čl. 15 odst. 2, článku 18, čl. 19 odst. 1, čl. 20 odst. 1, čl. 21 odst. 1, čl. 22 odst. 1, článku 22g, článku 22h, článku 22i, článku 22j, článku 45a a článku 45d a název orgánu, který vkládá nebo získává údaje. Každý členský stát navíc vede protokoly o pracovnících řádně zmocněných k vkládání nebo získávání údajů.

Pozměňovací návrh  130

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 29

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 34 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. U operací uvedených v článku 45b se v souladu s tímto článkem a s článkem 41 nařízení (EU) 2226/2017, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES), uchovávají protokoly o všech operacích zpracování údajů ve VIS a v systému EES.

2. U operací uvedených v článku 45b se v souladu s uvedeným článkem a s článkem 46 nařízení (EU) 2226/2017, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES), uchovávají protokoly o všech operacích zpracování údajů ve VIS a v systému EES.). U operací uvedených v článku 17a se v souladu s tímto článkem a s článkem 46 nařízení (EU) 2017/2226 uchovávají záznamy o všech operacích zpracování údajů v systému VIS a v systému EES.

Pozměňovací návrh  131

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 29 a (nový)

Nařízení (ES) č. 767/2008

Článek 35

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

29) Článek 35 se nahrazuje tímto:

Článek 35

Článek 35

Vlastní kontrola

Vlastní kontrola

Členské státy zajistí, aby veškeré orgány, které mají právo přístupu k údajům VIS, přijaly opatření nezbytná k zajištění dodržování tohoto nařízení a v případě potřeby spolupracovaly s vnitrostátním orgánem dozoru.

Členské státy zajistí, aby veškeré orgány, které mají právo přístupu k údajům VIS, přijaly opatření nezbytná k zajištění dodržování tohoto nařízení a spolupracovaly s vnitrostátním orgánem dozoru.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Pozměňovací návrh  132

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 29 b (nový)

Nařízení (ES) č. 767/2008

Článek 36

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

29b) Článek 36 se nahrazuje tímto:

Článek 36

Článek 36

Sankce

Sankce

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že za jakékoli zneužití údajů vložených do VIS lze uložit účinné, přiměřené a odrazující sankce v souladu s vnitrostátním právem, včetně správních sankcí nebo trestů.

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že za jakékoli zneužití nebo zpracování údajů vložených do VIS v rozporu s tímto nařízením lze uložit účinné, přiměřené a odrazující sankce v souladu s vnitrostátním právem, včetně správních sankcí nebo trestů.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Pozměňovací návrh  133

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 30 – písm. a

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 37 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příslušný členský stát vyrozumí žadatele a osoby uvedené v čl. 9 odst. 4 písm. f) o

1.  Aniž je dotčeno právo na informace uvedené v článcích 15 a 16 nařízení (ES) č. 2018/1725, článcích 13 a 14 nařízení (EU) 2016/679 a článku 13 směrnice 2016/680, vyrozumí příslušný členský stát státní příslušníky třetích zemí a osoby uvedené v čl. 9 odst. 4 písm. f) a čl. 22c odst. 2 písm. e) nebo čl. 22d písm. e) o:

Pozměňovací návrh  134

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 30 – písm. a a (nové)

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 37 – odst. 1 – písm. f

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

aa)  v odstavci 1 se písmeno f) nahrazuje tímto:

f) existenci práva na přístup k údajům, které se jich týkají, a práva žádat opravu nesprávných údajů, které se jich týkají, nebo vymazání údajů, které byly zpracovány v rozporu se zákonem, včetně práva na informace o postupech při uplatnění těchto práv a o kontaktních údajích o vnitrostátních orgánech dozoru podle čl. 41 odst. 1, u kterých lze podat stížnost ohledně ochrany svých osobních údajů.

„f)  existenci práva na přístup k údajům, které se jich týkají, a práva žádat opravu nesprávných údajů, které se jich týkají, nebo vymazání údajů, které byly zpracovány v rozporu se zákonem, včetně práva na informace o postupech při uplatnění těchto práv, a o kontaktních údajích evropského inspektora ochrany údajů a vnitrostátního orgánu dozoru členského státu odpovědného za shromažďování údajů podle čl. 41 odst. 1, u kterých lze podat stížnost ohledně ochrany svých osobních údajů.“;

Pozměňovací návrh  135

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 30 – písm. a b (nové)

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 37 – odst. 1 – písm. f a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab)  v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

„fa)  skutečnosti, že členské státy a Europol mohou mít přístup do systému VIS pro účely vymáhání práva.“;

Pozměňovací návrh  136

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 30 – písm. b

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 37 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Informace uvedené v odstavci 1 se státnímu příslušníkovi třetí země poskytnou písemně při shromáždění údajů, fotografie a otisků prstů podle čl. 9 bodu 4, 5 a 6, čl. 22c odst. 2 a čl. 22d písm. a) až g), v případě potřeby ústně, v jazyce a způsobem, kterému subjekt údajů rozumí, nebo lze důvodně předpokládat, že mu rozumí. Děti musí být informovány způsobem vhodným s přihlédnutím k jejich věku, s využitím letáků a/nebo infografik a/nebo ukázek navržených speciálně k vysvětlení postupu snímání otisků prstů.

2. Informace uvedené v odstavci 1 se státnímu příslušníkovi třetí země poskytnou písemně jasnou, stručnou a přesnou formou při shromáždění údajů, zobrazení obličeje a otisků prstů podle čl. 9 odst. 4 bodu 4, 5 a 6, čl. 22c odst. 2 a čl. 22d písm. a) až g). Děti musí být informovány způsobem vhodným s přihlédnutím k jejich věku, s využitím letáků a/nebo infografik a/nebo ukázek navržených speciálně k vysvětlení postupu snímání otisků prstů.;

Pozměňovací návrh  137

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 31

Nařízení (ES) č. 767/2008

Čl. 38 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31) V článku 38 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

vypouští se

„3. Pokud je žádost podle odstavce 2 podána jinému než příslušnému členskému státu, obrátí se orgán členského státu, kterému byla žádost podána, na orgány příslušného členského státu ve lhůtě sedmi dnů. Příslušný členský stát zkontroluje správnost údajů a zákonnost jejich zpracování ve VIS ve lhůtě jednoho měsíce.“

 

Pozměňovací návrh  138

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 a (nový)

Nařízení (ES) č. 767/2008

Článek 38

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

31a) Článek 38 se nahrazuje tímto:

Článek 38

Článek 38

Právo na přístup, opravu a vymazání

Právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, doplnění a vymazání a na omezení jejich zpracování

1.  Aniž je dotčena povinnost poskytovat další informace v souladu s čl. 12 písm. a) směrnice 95/46/ES, má každý právo získat sdělení o údajích, které jsou o něm zaznamenány ve VIS, a informaci o členském státu, který tyto údaje do VIS předal.  Tento přístup k údajům může poskytnout pouze členský stát. O veškerých žádostech o takový přístup pořizuje každý členský stát záznam.

1.  Aniž je dotčeno právo na informace podle článků 15 a 16 nařízení (EU) č. 2018/1725, musí být žadatelé nebo držitelé dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu, jejichž údaje jsou uloženy v systému VIS, v době, kdy se jejich údaje shromažďují, informováni o postupech pro výkon jejich práv podle článků 17 až 20 nového nařízení (EU) č. 2018/1725 a článků 15 až 18 nařízení (EU) 2016/679. Jsou jim poskytnuty kontaktní údaje na evropského inspektora ochrany údajů.

2.  Každý může požádat o opravu věcně nesprávných údajů, které se jej týkají, a o vymazání údajů, které byly zaznamenány v rozporu se zákonem. Opravu a vymazání neprodleně provede příslušný členský stát v souladu se svými právními předpisy a postupy.