Procedure : 2018/0152(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0078/2019

Indgivne tekster :

A8-0078/2019

Forhandlinger :

PV 12/03/2019 - 25
CRE 12/03/2019 - 25

Afstemninger :

PV 13/03/2019 - 11.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0174

BETÆNKNING     ***I
PDF 515kWORD 181k
14.2.2019
PE 628.683v02-00 A8-0078/2019

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning

(EU) 2017/2226, forordning (EU) 2016/399, forordning XX/2018 [forordningen om interoperabilitet] og beslutning 2004/512/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 2008/633/RIA

(COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Carlos Coelho

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning

(EU) 2017/2226, forordning (EU) 2016/399, forordning XX/2018 [forordningen om interoperabilitet] og beslutning 2004/512/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 2008/633/RIA

(COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0302),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 16, stk. 2, artikel 77, stk. 2, litra a, b, d og e, artikel 78, stk. 2, litra d, e og g, artikel 79, stk. 2, litra c og d, artikel 87, stk. 2, litra a and Artikel 88, stk. 2, litra a i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0185/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Budgetudvalget (A8-0078/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2016/399, forordning XX/2018 [forordningen om interoperabilitet] og beslutning 2004/512/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 2008/633/RIA

om reform af visuminformationssystemet gennem ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2016/399, forordning XX/2018 [forordningen om interoperabilitet] og ophævelse af beslutning 2004/512/EF og Rådets afgørelse 2008/633/RIA

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Visuminformationssystemet (VIS) blev indført ved Rådets beslutning 2004/512/EF41 som den teknologiske løsning til udveksling af visumoplysninger mellem medlemsstaterne. I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/200842 fastlægges formålet med, funktionerne i og ansvaret for VIS samt betingelserne og procedurerne for udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold for at lette behandlingen af ansøgninger om visum til kortvarigt ophold og afgørelserne i forbindelse hermed. I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/200943 fastsættes reglerne for registrering af biometriske identifikatorer i VIS. I Rådets afgørelse 2008/633/RIA44 fastlægges betingelserne for, at de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og Europol kan få adgang til at søge i VIS med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger.

(1)  Visuminformationssystemet (VIS) blev indført ved Rådets beslutning 2004/512/EF41 som den teknologiske løsning til udveksling af visumoplysninger mellem medlemsstaterne. I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/200842 fastlægges formålet med, funktionerne i og ansvaret for VIS samt betingelserne og procedurerne for udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold for at lette behandlingen af ansøgninger om visum til kortvarigt ophold og afgørelserne i forbindelse hermed. I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/200943 fastsættes reglerne for registrering af biometriske identifikatorer i VIS. I Rådets afgørelse 2008/633/RIA44 fastlægges betingelserne for, at de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og Europol kan få adgang til at søge i VIS med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger. VIS blev taget i drift den 11. oktober 201144a og blev gradvidst indført på alle medlemsstaternes konsulater rundtomkring i verden mellem oktober 2011 og februar 2016.

__________________

__________________

41 Rådets beslutning 2004/512/EF af 8. juni 2004 om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) (EUT L 213 af 15.6.2004, s. 5).

41 Rådets beslutning 2004/512/EF af 8. juni 2004 om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) (EUT L 213 af 15.6.2004, s. 5).

42 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen) (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 60).

42 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen) (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 60).

43 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeksen) (EUT L 243 af 15.9.2009, s. 1).

43 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeksen) (EUT L 243 af 15.9.2009, s. 1).

44 Rådets afgørelse 2008/633/RIA af 23. juni 2008 om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 129).

44 Rådets afgørelse 2008/633/RIA af 23. juni 2008 om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 129).

 

44a Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/636/EU af 21. september 2011 om fastsættelse af den dato, hvor visuminformationssystemet (VIS) skal idriftsættes i den første region (EUT L 249 af 27.9.2011, s. 18).

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  I sin meddelelse af 6. april 2016 med titlen "Stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed"46 redegjorde Kommissionen for behovet for, at Unionen styrker og forbedrer sine IT-systemer, sin dataarkitektur og informationsudvekslingen på området grænseforvaltning, retshåndhævelse og bekæmpelse af terrorisme, ligesom den understregede behovet for at forbedre systemernes interoperabilitet. I meddelelsen fremhævedes også behovet for at afhjælpe informationshuller, herunder vedrørende tredjelandsstatsborgere med visum til længerevarende ophold.

(3)  I sin meddelelse af 6. april 2016 med titlen "Stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed"46 redegjorde Kommissionen for behovet for, at Unionen styrker og forbedrer sine IT-systemer, sin dataarkitektur og informationsudvekslingen på området grænseforvaltning, retshåndhævelse og bekæmpelse af terrorisme, ligesom den understregede behovet for at forbedre systemernes interoperabilitet. I meddelelsen fremhævedes også behovet for at afhjælpe informationshuller, herunder vedrørende tredjelandsstatsborgere med visum til længerevarende ophold, idet artikel 21 i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen fastlægger retten til fri bevægelighed på de kontraherende staters område i en periode på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage ved at indføre gensidig anerkendelse af de opholdstilladelser og visa til længerevarende ophold, der udstedes af disse stater. Kommissionen gennemførte derfor to undersøgelser: I den første feasibilityundersøgelse46a blev det konkluderet, at det ville være teknisk muligt at udvikle et register, og at genbrug af VIS-strukturen ville være den bedste tekniske løsning, mens der i den anden undersøgelse46b gennemførtes en analyse af nødvendigheden og proportionaliteten, og konkluderedes, at det ville være nødvendigt og proportionelt at udvide anvendelsesområdet for VIS til at omfatte ovennævnte dokumenter.

__________________

__________________

46 COM(2016) 205 final.

46 COM(2016) 205 final.

 

46a ''Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits'' (2017).

 

46b ''Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents'' (2018).

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Rådet godkendte en køreplan til styrkelse af informationsudveksling og informationsstyring47 den 10. juni 2016. For at afhjælpe de eksisterende informationshuller i de dokumenter, der udstedes til tredjelandsstatsborgere, opfordrede Rådet Kommissionen til at undersøge mulighederne for at etablere et centralt register over opholdstilladelser og visa til længerevarende ophold, der er udstedt af medlemsstaterne, med henblik på at lagre oplysninger om disse dokumenter, herunder om deres udløbsdatoer og mulige tilbagetrækning. I artikel 21 i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen fastlægges retten til fri bevægelighed på de kontraherende staters område i en periode på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage ved at indføre gensidig anerkendelse af de opholdstilladelser og visa til længerevarende ophold, der udstedes af disse stater.

udgår

__________________

 

47 Køreplan til styrkelse af informationsudveksling og informationsstyring, herunder interoperabilitetsløsninger på området retlige og indre anliggender (9368/1/16 REV 1).

 

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  I Rådets konklusioner af 9. juni 2017 om vejen frem for at forbedre udvekslingen af oplysninger og sikre interoperabiliteten mellem EU's informationssystemer48 anerkendte Rådet, at der kan være behov for nye foranstaltninger for at lukke informationshuller af hensyn til grænseforvaltningen og retshåndhævelsen i forbindelse med grænsepassager, der foretages af personer med et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse. Rådet opfordrede Kommissionen til, som en prioritet, at iværksætte en feasibilityundersøgelse vedrørende etableringen af et centralt EU-register til oplysninger om visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser. På dette grundlag gennemførte Kommissionen to undersøgelser: I den første feasibilityundersøgelse49 blev det konkluderet, at det ville være teknisk muligt at udvikle et register, og at genbrug af VIS-strukturen ville være den bedste tekniske løsning, mens den anden undersøgelse50 omfattede en analyse af nødvendigheden og proportionaliteten og påviste, at en udvidelse af anvendelsesområdet for VIS til at omfatte ovennævnte dokumenter ville være nødvendig og ville stå i et rimeligt forhold til de opstillede mål.

udgår

__________________

 

48 Rådets konklusioner om vejen frem for at forbedre udvekslingen af oplysninger og sikre interoperabiliteten mellem EU's informationssystemer (10151/17).

 

49 ’'Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits'' (2017).

 

50 ’'Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents'' (2018).

 

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Ved vedtagelsen af forordning (EF) nr. 810/2009 anerkendtes det, at spørgsmålet om tilstrækkeligt pålidelige fingeraftryk af børn under 12 år med henblik på identifikation og kontrol og navnlig spørgsmålet om, hvordan fingeraftryk udvikler sig med alderen, skulle afklares på et senere tidspunkt på grundlag af resultaterne af en undersøgelse, der er udført under Kommissionens ansvar. I en undersøgelse53 udført i 2013 af Det Fælles Forskningscenter blev det konkluderet, at fingeraftryksgenkendelse af børn i alderen 6-12 er mulig med tilfredsstillende nøjagtighed på visse betingelser. Dette resultat54 blev bekræftet af en anden undersøgelse, som også gav yderligere indblik i betydningen af alder for fingeraftrykskvaliteten. På dette grundlag udførte Kommissionen i 2017 endnu en undersøgelse af nødvendigheden og proportionaliteten af at nedsætte alderen for, hvornår der kan optages fingeraftryk af børn i visumproceduren, til seks år. Ifølge denne undersøgelse55 vil nedsættelsen af alderen for, hvornår der kan optages fingeraftryk af børn, hjælpe med at nå VIS-målene, navnlig vedrørende fremme af bekæmpelsen af identitetssvig og strømlining af kontroller ved grænseovergangsstederne ved de ydre grænser, og kan indebære yderligere fordele, herunder styrkelse af forebyggelsen og bekæmpelsen af krænkelser af børns rettigheder, ved at gøre det muligt at identificere eller verificere identiteten af børn, som er tredjelandsstatsborgere, som befinder sig på Schengenområdet i en situation, hvor deres rettigheder er blevet eller kan blive krænket (f.eks. børn, der er ofre for menneskehandel, forsvundne børn og uledsagede mindreårige, der ansøger om asyl).

(8)  Ved vedtagelsen af forordning (EF) nr. 810/2009 anerkendtes det, at spørgsmålet om tilstrækkeligt pålidelige fingeraftryk af børn under 12 år med henblik på identifikation og kontrol og navnlig spørgsmålet om, hvordan fingeraftryk udvikler sig med alderen, skulle afklares på et senere tidspunkt på grundlag af resultaterne af en undersøgelse, der er udført under Kommissionens ansvar. I en undersøgelse53 udført i 2013 af Det Fælles Forskningscenter blev det konkluderet, at fingeraftryksgenkendelse af børn i alderen 6-12 er mulig med tilfredsstillende nøjagtighed på visse betingelser. Dette resultat blev bekræftet af en anden undersøgelse54, som også gav yderligere indblik i betydningen af alder for fingeraftrykskvaliteten. På dette grundlag udførte Kommissionen i 2017 endnu en undersøgelse af nødvendigheden og proportionaliteten af at nedsætte alderen for, hvornår der kan optages fingeraftryk af børn i visumproceduren, til seks år. Ifølge denne undersøgelse55 vil nedsættelsen af alderen for, hvornår der kan optages fingeraftryk af børn, hjælpe med at nå VIS-målene, navnlig vedrørende fremme af bekæmpelsen af identitetssvig og strømlining af kontroller ved grænseovergangsstederne ved de ydre grænser, og kan indebære yderligere fordele, herunder styrkelse af forebyggelsen og bekæmpelsen af krænkelser af børns rettigheder, ved at gøre det muligt at identificere eller verificere identiteten af børn, som er tredjelandsstatsborgere, som befinder sig på Schengenområdet i en situation, hvor deres rettigheder er blevet eller kan blive krænket (f.eks. børn, der er ofre for menneskehandel, forsvundne børn og uledsagede mindreårige, der ansøger om asyl). Samtidig er børn en særlig sårbar gruppe, og indsamling af særlige kategorier af oplysninger såsom fingeraftryk fra dem bør være underlagt strengere beskyttelsesforanstaltninger samt en begrænsning af de formål, hvortil disse data kan anvendes, til situationer, hvor det er i barnets tarv – herunder ved at begrænse lagringsperioden for oplysningerne. I den anden undersøgelse blev det også konstateret, at fingeraftryk af personer over 70 år er af lav kvalitet og middel nøjagtighed. Kommissionen og medlemsstaterne bør samarbejde om at udveksle bedste praksis og afhjælpe disse mangler.

__________________

__________________

53 Fingerprint Recognition for Children (2013 – EUR 26193).

53 Fingerprint Recognition for Children (2013 – EUR 26193).

54 "Automatic fingerprint recognition: from children to elderly" (2018 – JRC).

54 "Automatic fingerprint recognition: from children to elderly" (2018 – JRC).

55 "Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)'' (2018).

55 ''Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)'' (2018).

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  De personoplysninger, der fremlægges af en person, der ansøger om et visum til kortvarigt ophold, bør behandles af VIS med henblik på at vurdere, om ansøgerens indrejse i Unionen kan udgøre en trussel mod sikkerheden eller folkesundheden i Unionen, og også vurdere, om det er sandsynligt, at ansøgeren vil migrere på irregulær vis. For tredjelandsstatsborgere, som har fået et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, bør disse kontroller begrænses til det nødvendige for at vurdere dokumentindehaverens identitet samt ægtheden og gyldigheden af visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen og for at vurdere, om den pågældende tredjelandsstatsborgers indrejse i Unionen kan udgøre en trussel mod sikkerheden eller folkesundheden i Unionen. Kontrollerne bør ikke påvirke beslutninger om visa til længerevarende ophold eller opholdstilladelser.

(10)  De personoplysninger, der fremlægges af en person, der ansøger om et visum til kortvarigt ophold, bør behandles af VIS med henblik på at vurdere, om ansøgerens indrejse i Unionen kan udgøre en trussel mod sikkerheden i Unionen, og også vurdere, om det er sandsynligt, at ansøgeren vil migrere på irregulær vis. For tredjelandsstatsborgere, som har fået et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, bør disse kontroller begrænses til det nødvendige for at vurdere dokumentindehaverens identitet samt ægtheden og gyldigheden af visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen og for at vurdere, om den pågældende tredjelandsstatsborgers indrejse i Unionen kan udgøre en trussel mod sikkerheden i Unionen. Kontrollerne bør ikke påvirke beslutninger om visa til længerevarende ophold eller opholdstilladelser.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Vurderingen af sådanne risici kan ikke foretages uden behandling af personoplysninger vedrørende den pågældendes identitet, rejsedokument og eventuelle sponsor eller, hvis ansøgeren er mindreårig, den ansvarlige persons identitet. Hver enkelt personoplysning i ansøgninger bør sammenlignes med oplysningerne i et register, et dossier eller en indberetning i et informationssystem (Schengeninformationssystemet (SIS), visuminformationssystemet (VIS), Europol-data, Interpols database over stjålne og bortkomne rejsedokumenter (SLTD), ind- og udrejsesystemet, Eurodac, ECRIS-TCN-systemet vedrørende terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger og/eller Interpols database over rejsedokumenter med tilknyttede notifikationer (TDAWN)) eller med overvågningslister eller specifikke risikoindikatorer. De kategorier af personoplysninger, der bør anvendes til sammenligninger, bør begrænses til de kategorier af oplysninger, der findes i de informationssystemer, der søges i, til overvågningslisten eller til de specifikke risikoindikatorer.

(11)  Vurderingen af sådanne risici kan ikke foretages uden behandling af personoplysninger vedrørende den pågældendes identitet, rejsedokument og eventuelle sponsor eller, hvis ansøgeren er mindreårig, den ansvarlige persons identitet. Hver enkelt personoplysning i ansøgninger bør sammenlignes med oplysningerne i et register, et dossier eller en indberetning i et informationssystem (Schengeninformationssystemet (SIS), visuminformationssystemet (VIS), Europol-data, Interpols database over stjålne og bortkomne rejsedokumenter (SLTD), ind- og udrejsesystemet, Eurodac, eller med ETIAS-overvågningslisten eller med specifikke risikoindikatorer. De kategorier af personoplysninger, der bør anvendes til sammenligninger, bør begrænses til de kategorier af oplysninger, der findes i de informationssystemer, der søges i, til overvågningslisten eller til de specifikke risikoindikatorer.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer blev fastsat ved [forordning (EU) XX om interoperabilitet], så disse EU-informationssystemer og deres oplysninger supplerer hinanden med henblik på at forbedre forvaltningen af de ydre grænser, bidrage til forebyggelse og bekæmpelse af irregulær migration og skabe et højt sikkerhedsniveau inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed i Unionen, herunder opretholde den offentlige sikkerhed og den offentlige orden samt beskytte sikkerheden på medlemsstaternes område.

(12)  Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer blev fastsat ved [forordning (EU) XX om interoperabilitet (grænser og visum)], med henblik på at forbedre forvaltningen af de ydre grænser, bidrage til forebyggelse og bekæmpelse af irregulær migration og skabe et højt sikkerhedsniveau inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed i Unionen, herunder opretholde den offentlige sikkerhed og den offentlige orden samt beskytte sikkerheden på medlemsstaternes område.

 

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal der foretages tekniske rettelser i hele teksten.)

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Med interoperabiliteten mellem EU-informationssystemerne kan systemerne supplere hinanden med det formål at fremme den korrekte identifikation af personer, bidrage til bekæmpelse af identitetssvig, forbedre og harmonisere kravene til datakvalitet i de forskellige EU-informationssystemer, lette den tekniske og operationelle gennemførelse i medlemsstaterne af eksisterende og fremtidige EU-informationssystemer, styrke og forenkle de betingelser for datasikkerhed og databeskyttelse, der styrer de respektive EU-informationssystemer, strømline de retshåndhævende myndigheders adgang til ind- og udrejsesystemet, VIS, [ETIAS] og Eurodac og støtte målene med ind- og udrejsesystemet, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS og [ECRIS-TCN-systemet].

(13)  Med interoperabiliteten mellem EU-informationssystemerne kan systemerne fremme den korrekte identifikation af personer, bidrage til bekæmpelse af identitetssvig, forbedre og harmonisere kravene til datakvalitet i de forskellige EU-informationssystemer, lette den tekniske og operationelle gennemførelse i medlemsstaterne af eksisterende EU-informationssystemer, styrke, harmonisere og forenkle de betingelser for datasikkerhed og databeskyttelse, der styrer de respektive EU-informationssystemer, strømline de kontrollerede retshåndhævende myndigheders adgang til ind- og udrejsesystemet, VIS, ETIAS og Eurodac og støtte målene med ind- og udrejsesystemet, VIS, ETIAS, Eurodac, SIS og ECRIS-TCN-systemet.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Interoperabilitetskomponenterne omfatter ind- og udrejsesystemet, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS og [ECRIS-TCN-systemet] samt Europol-data, i det omfang det giver mulighed for at søge i disse samtidig med EU-informationssystemerne, og det er følgelig hensigtsmæssigt at bruge disse komponenter til at foretage automatiske kontroller og ved adgang til VIS med henblik på retshåndhævelse. Den europæiske søgeportal (ESP) bør anvendes til dette formål for at give brugere hurtig, problemfri, effektiv, systematisk og kontrolleret adgang til de EU-informationssystemer, Europol-data og Interpol-databaser, de skal bruge for at løse deres opgaver i overensstemmelse med deres adgangsrettigheder, og for at støtte formålene med VIS.

(14)  Interoperabilitetskomponenterne omfatter ind- og udrejsesystemet, VIS, ETIAS, Eurodac, SIS og ECRIS-TCN-systemet samt Europol-data, i det omfang det giver mulighed for at søge i disse samtidig med EU-informationssystemerne, og det er følgelig hensigtsmæssigt at bruge disse komponenter til at foretage automatiske kontroller og ved adgang til VIS med henblik på retshåndhævelse. Den europæiske søgeportal (ESP) bør anvendes til dette formål for at give brugere hurtig, problemfri, effektiv, systematisk og kontrolleret adgang til de EU-informationssystemer, Europol-data og Interpol-databaser, de skal bruge for at løse deres opgaver i overensstemmelse med deres adgangsrettigheder, og for at støtte formålene med VIS.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Sammenligningen med andre databaser bør automatiseres. Hvis en sådan sammenligning viser, at der er overensstemmelse ("hit") med andre personoplysninger eller en kombination heraf i ansøgningerne eller et register, et dossier eller en indberetning i ovennævnte informationssystemer eller med personoplysninger på overvågningslisten, bør ansøgningen behandles manuelt af en medarbejder hos den ansvarlige myndighed. Den vurdering, der foretages af den ansvarlige myndighed, bør føre til, at der træffes afgørelse om at udstede eller ikke udstede et visum til kortvarigt ophold.

(15)  Sammenligningen med andre databaser bør automatiseres. Hvis en sådan sammenligning viser, at der er overensstemmelse ("hit") med andre personoplysninger eller en kombination heraf i ansøgningerne eller et register, et dossier eller en indberetning i ovennævnte informationssystemer eller med personoplysninger på overvågningslisten, bør ansøgningen – såfremt hittet ikke automatisk kan bekræftes af VIS – behandles manuelt af en medarbejder hos den ansvarlige myndighed. Afhængigt af typen af data, der udløser et hit, bør hittet vurderes enten af konsulater eller af et nationalt fælles kontaktpunkt, hvor sidstnævnte er ansvarlig for hit, der genereres navnlig af retshåndhævelsesdatabaser eller -systemer. Den vurdering, der foretages af den ansvarlige myndighed, bør føre til, at der træffes afgørelse om at udstede eller ikke udstede et visum til kortvarigt ophold.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Specifikke risikoindikatorer, der svarer til en tidligere konstateret risiko for irregulær migration, for sikkerheden eller for folkesundheden, bør anvendes til at analysere ansøgningen om et visum til kortvarigt ophold. De kriterier, der anvendes til at indkredse specifikke risikoindikatorer, bør under ingen omstændigheder alene være baseret på en persons køn eller alder. De må under ingen omstændigheder være baseret på oplysninger, der afslører en persons race, farve, etniske eller sociale oprindelse, genetiske anlæg, sprog, politiske eller andre anskuelser, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, fødsel, handicap eller seksuel orientering.

(18)  Specifikke risikoindikatorer, der svarer til en tidligere konstateret risiko for sikkerheden, irregulær migration eller en høj epidemisk risiko, bør anvendes til at analysere ansøgningen om et visum til kortvarigt ophold. De kriterier, der anvendes til at indkredse specifikke risikoindikatorer, bør under ingen omstændigheder alene være baseret på en persons køn eller alder. De må under ingen omstændigheder være baseret på oplysninger, der afslører en persons race, farve, etniske eller sociale oprindelse, genetiske anlæg, sprog, politiske eller andre anskuelser, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, fødsel, handicap eller seksuel orientering.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  De kontinuerligt nye former for sikkerhedstrusler, nye mønstre for irregulær migration og trusler mod folkesundheden, der dukker op, kræver effektive reaktioner og skal bekæmpes med moderne midler. Da disse midler indebærer behandling af betydelige mængder personoplysninger, bør der indføres passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at interferensen med retten til beskyttelse af privatlivets fred og retten til beskyttelse af personoplysninger begrænses til det, der er nødvendigt i et demokratisk samfund.

(19)  De kontinuerligt nye former for sikkerhedsrisici, nye mønstre for irregulær migration og høje epidemiske risici, der dukker op, kræver effektive reaktioner og skal bekæmpes med moderne midler. Da disse midler indebærer behandling af betydelige mængder personoplysninger, bør der indføres passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at interferensen med retten til beskyttelse af privatlivets fred og retten til beskyttelse af personoplysninger begrænses til det, der er nødvendigt og proportionelt i et demokratisk samfund.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Med henblik på at overholde deres forpligtelser i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen bør internationale transportvirksomheder kunne kontrollere, om tredjelandsstatsborgere med et visum til kortvarigt ophold, et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse er i besiddelse af de krævede gyldige rejsedokumenter. Denne kontrol bør muliggøres ved daglige udtræk af VIS-oplysninger til en særskilt skrivebeskyttet database, som understøtter udtræk af den mindste nødvendige delmængde af data til at foretage en forespørgsel, der fører til et OK/NOT OK-svar.

(21)  Med henblik på at overholde deres forpligtelser i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen bør internationale transportvirksomheder kontrollere, om tredjelandsstatsborgere med et visum til kortvarigt ophold, et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse er i besiddelse af de krævede gyldige rejsedokumenter ved at sende en forespørgsel til VIS. Denne kontrol bør muliggøres ved daglige udtræk af VIS-oplysninger til en særskilt skrivebeskyttet database, som understøtter udtræk af den mindste nødvendige delmængde af data til at foretage en forespørgsel, der fører til et OK/NOT OK-svar. Transportvirksomheder bør ikke have adgang til selve ansøgningsdossieret. De tekniske specifikationer for adgang til VIS gennem gateway-faciliteten for transportvirksomheder bør begrænse indvirkningen på passagertrafik og -transportvirksomheder så meget som muligt. Med henblik herpå bør der overvejes integration med ind- og udrejsesystemet og ETIAS.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  Med henblik på at begrænse virkningen af forpligtelserne i denne forordning for internationale transportvirksomheder, der befordrer grupper til lands i busser, bør brugervenlige mobile løsninger gøres tilgængelige.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21b)  Inden for to år efter, at denne forordning er begyndt at blive anvendt, bør hensigtsmæssigheden, foreneligheden og sammenhængen af bestemmelserne, der henvises til i artikel 26 i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, vurderes af Kommissionen i forhold til VIS-bestemmelserne for befordring til lands i busser. Den seneste udvikling inden for befordring til lands i busser bør tages i betragtning. Det bør overvejes, om der er behov for at ændre bestemmelserne om befordring til lands i busser i nævnte konventions artikel 26 eller i denne forordning.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23a)  Biometriske oplysninger, der i forbindelse med denne forordning omfatter fingeraftryk og ansigtsbilleder, er unikke og derfor meget mere pålidelige i forbindelse med identifikation af en person end alfanumeriske data. Biometriske oplysninger udgør imidlertid følsomme personoplysninger. Denne forordning bør derfor fastsætte grundlaget for og sikkerhedsforanstaltningerne ved behandling af sådanne oplysninger med henblik på entydigt at identificere de pågældende personer.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  I henhold til [forordning 2018/XX om interoperabilitet] kan en medlemsstats politimyndighed i overensstemmelse med den nationale lovgivning identificere en person med biometriske oplysninger om den pågældende person indhentet under en identitetskontrol. Der kan dog være særlige omstændigheder, hvor det er nødvendigt at identificere en person af hensyn til den pågældende. Sådanne tilfælde omfatter situationer, hvor personen er blevet fundet efter at være forsvundet, blevet bortført eller blevet identificeret som et offer for menneskehandel. I sådanne tilfælde bør de retshåndhævende myndigheder have hurtig adgang til VIS-oplysninger, så de kan foretage en hurtig og pålidelig identifikation af personen, uden at de først skal opfylde alle betingelse og yderligere sikkerhedsforanstaltninger for retshåndhævende myndigheders adgang.

(28)  I henhold til [forordning 2018/XX om interoperabilitet (grænser og visum)] kan en medlemsstats politimyndighed i overensstemmelse med den nationale lovgivning identificere en person med biometriske oplysninger om den pågældende person indhentet under en identitetskontrol. Der kan dog være særlige omstændigheder, hvor det er nødvendigt at identificere en person af hensyn til den pågældende. Sådanne tilfælde omfatter situationer, hvor personen er blevet fundet efter at være forsvundet, blevet bortført eller blevet identificeret som et offer for menneskehandel. Udelukkende i sådanne tilfælde bør de retshåndhævende myndigheder have hurtig adgang til VIS-oplysninger, så de kan foretage en hurtig og pålidelig identifikation af personen, uden at de først skal opfylde alle betingelser og yderligere sikkerhedsforanstaltninger for retshåndhævende myndigheders adgang.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Sammenligninger af oplysninger på grundlag af et latent fingeraftryk, som er det fingeraftryksspor, der kan findes på et gerningssted, er af afgørende betydning inden for politisamarbejde. Muligheden for at sammenligne et latent fingeraftryk med de fingeraftryksoplysninger, der er lagret i VIS, i de tilfælde, hvor der er rimelig grund til at antage, at gerningsmanden eller offeret kan være registreret i VIS, vil give de retshåndhævende myndigheder i medlemsstaterne et meget værdifuldt redskab til at forebygge, opdage eller efterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger, når f.eks. de eneste beviser på et gerningssted er latente fingeraftryk.

(29)  Sammenligninger af oplysninger på grundlag af et latent fingeraftryk, som er det fingeraftryksspor, der kan findes på et gerningssted, er af afgørende betydning inden for politisamarbejde. Muligheden for at sammenligne et latent fingeraftryk med de fingeraftryksoplysninger, der er lagret i VIS, i de tilfælde, hvor der er rimelig grund til at antage, at gerningsmanden eller offeret kan være registreret i VIS, og efter forudgående søgning i henhold til Rådets afgørelse 2008/615/RIA1a, vil give de retshåndhævende myndigheder i medlemsstaterne et meget værdifuldt redskab til at forebygge, opdage eller efterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger, når f.eks. de eneste beviser på et gerningssted er latente fingeraftryk.

 

__________________

 

1a Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1).

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  For at beskytte personoplysninger og udelukke systematiske søgninger, der udføres af retshåndhævende myndigheder, bør behandling af VIS-oplysninger kun finde sted i særlige tilfælde, og når det er nødvendigt med henblik på at forebygge, afsløre eller efterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger. De udpegede myndigheder og Europol må således kun anmode om adgang til VIS, når de har rimelig grund til at tro, at en sådan adgang vil kunne tilvejebringe oplysninger, der i væsentlig grad vil kunne hjælpe dem med at forebygge, opdage eller efterforske en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling.

(32)  For at beskytte personoplysninger og udelukke systematiske søgninger, der udføres af retshåndhævende myndigheder, bør behandling af VIS-oplysninger kun finde sted i særlige tilfælde, og når det er nødvendigt med henblik på at forebygge, afsløre eller efterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger. De udpegede myndigheder og Europol må således kun anmode om adgang til VIS, når de har rimelig grund til at tro, at en sådan adgang vil kunne tilvejebringe oplysninger, der i væsentlig grad vil kunne hjælpe dem med at forebygge, opdage eller efterforske en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling, og efter forudgående søgning i henhold til afgørelse 2008/615/RIA.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(32a)  Som en almindelig praksis foretager medlemsstaternes slutbrugere søgninger i relevante nationale databaser forud for eller parallelt med søgning i europæiske databaser.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  Personoplysninger om indehavere af dokumenter til længerevarende ophold, der er lagret i VIS, bør ikke gemmes længere, end det er nødvendigt af hensyn til formålene med VIS. Det er hensigtsmæssigt at opbevare oplysningerne om tredjelandsstatsborgere i en periode på fem år for at gøre det muligt at tage hensyn til oplysninger i forbindelse med vurderingen af ansøgninger om visum til kortvarigt ophold, for at gøre det muligt at påvise ophold efter udløbet af gyldighedsperioden og for at foretage sikkerhedsvurderinger af tredjelandsstatsborgere med sådanne dokumenter. Oplysninger om tidligere anvendelser af et dokument kan lette udstedelsen af yderligere visa til kortvarigt ophold. En kortere periode ville ikke være tilstrækkelig i forbindelse med disse formål. Oplysningerne bør slettes efter en periode på fem år, medmindre der er grunde til at slette dem tidligere.

(33)  Personoplysninger om indehavere af visa til længerevarende ophold, der er lagret i VIS, bør ikke gemmes længere, end det er nødvendigt af hensyn til formålene med VIS. Det er hensigtsmæssigt at opbevare oplysningerne om tredjelandsstatsborgere i en periode på fem år for at gøre det muligt at tage hensyn til oplysninger i forbindelse med vurderingen af ansøgninger om visum til kortvarigt ophold, for at gøre det muligt at påvise ophold efter udløbet af gyldighedsperioden og for at foretage sikkerhedsvurderinger af tredjelandsstatsborgere med sådanne dokumenter. Oplysninger om tidligere anvendelser af et dokument kan lette udstedelsen af yderligere visa til kortvarigt ophold. En kortere periode ville ikke være tilstrækkelig i forbindelse med disse formål. Oplysningerne bør slettes efter en periode på fem år, medmindre der er grunde til at slette dem tidligere.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  Medlemmer af europæiske grænse- og kystvagthold og hold af medarbejdere, der er involveret i opgaver vedrørende tilbagesendelse, har i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 tilladelse til at foretage søgninger i europæiske databaser, der er nødvendige for at opfylde de operative mål, der er fastlagt i den operative plan om grænsekontrol, grænseovervågning og tilbagesendelse, under værtsmedlemsstatens myndighed. Med henblik på at lette denne søgning og give holdene en effektiv adgang til de data, der er indlæst i VIS, bør Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning have adgang til VIS. Sådan adgang bør være underlagt de betingelser og begrænsninger for adgang, der finder anvendelse på medlemsstaternes myndigheder i forbindelse med hvert af de specifikke formål, for hvilke der kan søges i VIS-oplysninger.

(35)  Medlemmer af europæiske grænse- og kystvagthold har i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 tilladelse til at foretage søgninger i europæiske databaser, der er nødvendige for at opfylde de operative mål, der er fastlagt i den operative plan om grænsekontrol, grænseovervågning og tilbagesendelse, under værtsmedlemsstatens myndighed. Sådan adgang bør være underlagt de betingelser og begrænsninger for adgang, der finder anvendelse på medlemsstaternes myndigheder i forbindelse med hvert af de specifikke formål, for hvilke der kan søges i VIS-oplysninger.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  De tredjelande, hvortil der sker tilbagesendelse, er ofte ikke omfattet af afgørelser om tilstrækkelighed vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 45 i forordning (EU) 2016/679 eller nationale bestemmelser om gennemførelse af artikel 36 i direktiv (EU) 2016/680. Unionen har endvidere med sin omfattende indsats for at samarbejde med de vigtigste oprindelseslande for tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, som har pligt til at vende tilbage, ikke været i stand til at sikre, at sådanne tredjelande systematisk opfylder den forpligtelse til at tilbagetage deres egne statsborgere, der er fastsat i folkeretten. Tilbagetagelsesaftaler, der er indgået eller forhandles af Unionen eller medlemsstaterne, og som indeholder de fornødne garantier for overførslen af oplysninger til tredjelande i henhold til artikel 46 i forordning (EU) 2016/679 eller i henhold til nationale bestemmelser om gennemførelse af artikel 37 i direktiv (EU) 2016/680, omfatter et begrænset antal sådanne tredjelande, og det er usikkert, om nye aftaler vil blive indgået. I sådanne situationer kan personoplysninger i henhold til denne forordning overføres til tredjelandsmyndigheder med henblik på at gennemføre EU's tilbagesendelsespolitik, såfremt betingelserne i artikel 49, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2016/679 eller de nationale bestemmelser om gennemførelse af artikel 38 eller 39 i direktiv (EU) 2016/680 opfyldes.

(37)  Personoplysninger, som en medlemsstat har modtaget i henhold til denne forordning, bør ikke overføres til eller stilles til rådighed for noget tredjeland, nogen international organisation eller nogen privat enhed etableret i eller uden for Unionen. Som en undtagelse til denne regel bør det dog være muligt at overføre sådanne personoplysninger til et tredjeland eller til en international organisation, hvor en sådan overførsel er underlagt strenge betingelser og er nødvendig i konkrete tilfælde for at bidrage til identifikationen af en tredjelandsstatsborger i forbindelse med tilbagesendelse af den pågældende. I mangel af en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet ved hjælp af en gennemførelsesretsakt i henhold til forordning (EU) 2016/679 eller af passende beskyttelsesforanstaltninger for overførsler i henhold til nævnte forordning bør det, udelukkende hvis det er nødvendigt af hensyn til vigtige samfundsinteresser, jf. nævnte forordning, være muligt med henblik på tilbagesendelse undtagelsesvis at overføre VIS-oplysninger til et tredjeland eller en international organisation.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  Medlemsstaterne bør i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler, og når det er påkrævet i særlige tilfælde for udførelsen af opgaver i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)60 …/… [forordningen om en EU-ramme for genbosætning], stille relevante personoplysninger behandlet i VIS til rådighed for [Den Europæiske Unions Asylagentur] og relevante internationale organer som f.eks. De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge, Den Internationale Organisation for Migration og Den Internationale Røde Kors Komités flygtninge- og genbosætningsoperationer vedrørende tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, som de har henvist til medlemsstater i forbindelse med gennemførelsen af forordning (EU) …/… [forordningen om en EU-ramme for genbosætning].

udgår

__________________

 

60 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) …/… [titel] (EUT L … af …, s. ...).

 

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/200161 finder anvendelse på EU-institutionernes og -organernes aktiviteter, når de udfører deres opgaver som ansvarlige for den operationelle forvaltning af VIS.

(39)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/172561 finder anvendelse på EU-institutionernes og -organernes aktiviteter, når de udfører deres opgaver som ansvarlige for den operationelle forvaltning af VIS.

__________________

__________________

61 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EUT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

61 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt, jf. artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 45/2001 og afgav udtalelse den .

(40)  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt, jf. artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 45/2001, og afgav udtalelse den 12. december 2018.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43)  Uden at det berører medlemsstaternes ansvar for, at de oplysninger, der indlæses i VIS, er korrekte, bør eu-LISA have ansvaret for at højne datakvaliteten ved at indføre et centralt redskab til overvågning af datakvaliteten og for jævnligt at forelægge medlemsstaterne rapporter om den.

(43)  Uden at det berører medlemsstaternes ansvar for, at de oplysninger, der indlæses i VIS, er korrekte, bør eu-LISA have ansvaret for at højne datakvaliteten ved at indføre, vedligeholde og løbende opgradere et centralt redskab til overvågning af datakvaliteten og for jævnligt at forelægge medlemsstaterne rapporter om den.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 44

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(44)  For at muliggøre bedre overvågning af brugen af VIS til at analysere tendenser med hensyn til migrationspres og grænseforvaltning bør eu-LISA kunne udvikle nyskabende midler til statistisk rapportering til medlemsstaterne, Kommissionen, Europol og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning uden at bringe dataintegriteten i fare. Der bør derfor oprettes et centralt statistisk register. Ingen af de udarbejdede statistikker bør indeholde personoplysninger.

(44)  For at muliggøre bedre overvågning af brugen af VIS til at analysere tendenser med hensyn til migrationspres og grænseforvaltning bør eu-LISA kunne udvikle nyskabende midler til statistisk rapportering til medlemsstaterne, Kommissionen, Europol og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning uden at bringe dataintegriteten i fare. Eu-LISA bør derfor lagre visse statistiske data i det centrale register med henblik på den rapportering og levering af statistik, der er omhandlet i [forordning (EU) 2018/XX om interoperabilitet (grænser og visum)]. Ingen af de udarbejdede statistikker bør indeholde personoplysninger.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 47 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(47a)  Denne forordning berører hverken de forpligtelser, der følger af Genèvekonventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling, som suppleret med New York-protokollen af 31. januar 1967, eller alle de internationale forpligtelser, som EU og medlemsstaterne har påtaget sig.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Titel

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-1) Overskriften affattes således:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold, visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser (VIS-forordningen).

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 2 – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  VIS har til formål at forbedre gennemførelsen af den fælles visumpolitik, det konsulære samarbejde og konsultationerne mellem de centrale visummyndigheder ved at lette udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne om ansøgninger og om afgørelser i forbindelse hermed med henblik på:

1.  VIS har til formål at forbedre gennemførelsen af den fælles visumpolitik vedrørende visa til kortvarigt ophold, det konsulære samarbejde og konsultationerne mellem de centrale visummyndigheder ved at lette udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne om ansøgninger og om afgørelser i forbindelse hermed med henblik på:

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at lette visumansøgningsprocedurerne

a)  at lette og fremskynde visumansøgningsprocedurerne

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 2 – stk. 1 – litra f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  at bistå med identifikationen af personer, som er forsvundet

f)  at bistå med identifikationen af personer, jf. artikel 22o, som er forsvundet

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 2 – stk. 1 – litra h

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  at bidrage til forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger

h)  at bidrage til forebyggelsen af trusler mod enhver af medlemsstaternes indre sikkerhed, navnlig ved forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger under behørige og strengt definerede omstændigheder

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 2 – stk. 1 – litra i

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  at bidrage til forebyggelsen af trusler mod de enkelte medlemsstaters indre sikkerhed

udgår

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 2 – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  understøtte et højt sikkerhedsniveau ved at bidrage til vurderingen af, om ansøgeren udgør en trussel mod medlemsstaternes offentlige orden, indre sikkerhed eller folkesundhed, forud for deres ankomst til grænseovergangsstederne ved de ydre grænser

a)  understøtte et højt sikkerhedsniveau i alle medlemsstater ved at bidrage til vurderingen af, om ansøgeren eller indehaveren af et dokument anses for at udgøre en trussel mod medlemsstaternes offentlige orden eller indre sikkerhed

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 2 – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  forbedre effektiviteten af grænsekontroller ogkontroller inden for området

b)  at lette kontrollen ved grænseovergangsstederne ved de ydre grænser og forbedre effektiviteten af kontroller inden for medlemsstaternes område

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 2 – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  bidrage til forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger

c)  at bidrage til forebyggelsen af trusler mod enhver af medlemsstaternes indre sikkerhed, navnlig ved forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger under behørige og strengt definerede omstændigheder

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 2 – stk. 2 – litra d a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  at bistå med identifikationen af personer, jf. artikel 22o, som er forsvundet

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 2 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 2a

 

Struktur

 

1.   VIS baseres på en centraliseret struktur og skal bestå af:

 

a)   det fælles identitetsregister som omhandlet i [artikel 17, stk. 2, litra a), i forordning 2018/XX om interoperabilitet (grænser og visum)]

 

b)   et centralt informationssystem ("det centrale VIS-system")

 

c)   en grænseflade i hver medlemsstat, ("den nationale grænseflade" eller NI-VIS"), der skal fungere som bindeled til den relevante centrale nationale myndighed i de enkelte medlemsstater, eller en national ensartet grænseflade i hver medlemsstat på grundlag af fælles tekniske specifikationer, der er ens for alle medlemsstater, og som muliggør tilslutning af det centrale VIS-system til de nationale grænseinfrastrukturer i medlemsstaterne

 

d)   en kommunikationsinfrastruktur mellem det centrale VIS-system og de nationale grænseflader

 

e)   en sikker kommunikationskanal mellem det centrale VIS-system og ind- og udrejsesystemets centrale system

 

f)   en sikker kommunikationsinfrastruktur mellem det centrale VIS-system og de centrale infrastrukturer i den europæiske søgeportal oprettet ved [artikel 6 i forordning 2018/XX om interoperabilitet (grænser og visum)], den fælles biometriske matchtjeneste oprettet ved [artikel 12 i forordning 2018/XX om interoperabilitet (grænser og visum)], det fælles identitetsregister oprettet ved [artikel 17 i forordning 2018/XX om interoperabilitet (grænser og visum)] og multiidentitetsdetektoren oprettet ved [artikel 25 i forordning 2018/XX om interoperabilitet (grænser og visum)]

 

g)   en mekanisme til høring om ansøgninger og udveksling af oplysninger mellem centrale visummyndigheder ("VISMail")

 

h)   en gateway-facilitet for transportvirksomheder

 

i)   en sikker webtjeneste, der muliggør kommunikation mellem det centrale VIS-system på den ene side og gateway-faciliteten for transportvirksomheder og de internationale systemer på den anden side

 

j)   et register med oplysninger til brug for rapportering og statistik

 

k)   et værktøj, der gør det muligt for ansøgere at give eller tilbagetrække deres samtykke til en yderligere lagringsperiode for deres ansøgningsdossier.

 

Det centrale VIS-system, de nationale ensartede grænseflader, webtjenesten, gateway-faciliteten for transportvirksomheder og kommunikationsinfrastrukturen i VIS deler og genanvender så meget som teknisk muligt af hardware- og softwarekomponenterne i henholdsvis ind- og udrejsesystemets centrale system, nationale ensartede grænseflader, ETIAS-systemets gateway-facilitet for transportvirksomheder og ind- og udrejsesystemets webtjeneste og kommunikationsinfrastruktur.

 

2.   NI-VIS er sammensat således:

 

a)   en lokal national grænseflade (LNI) for hver medlemsstat, der er den grænseflade, hvorigennem medlemsstaten fysisk er forbundet med det sikre kommunikationsnetværk, og som indeholder krypteringsværktøjer til brug for VIS. LNI'en er placeret i medlemsstaterne

 

b)   en backup-LNI (BLNI), der har samme indhold og funktion som LNI'en.

 

3.   LNI'en og BLNI'en skal udelukkende anvendes til de formål, som er fastlagt i den fællesskabslovgivning, der finder anvendelse på VIS.

 

4.   Centraliserede tjenester, der duplikeres to forskellige steder, nemlig i Strasbourg, Frankrig, som huser det overordnede centrale VIS-system, den centrale enhed (CU) og i St Johann im Pongau, Østrig, som huser det centrale backup-VIS og backupcentralenheden (BCU). Forbindelsen mellem det overordnede centrale VIS-system og det centrale backup-VIS skal give mulighed for løbende synkronisering af centralenheden og backupcentralenheden. Kommunikationsinfrastrukturen skal støtte og bidrage til at sikre uafbrudt tilgængelighed af VIS. Den skal omfatte redundante og særskilte stier for forbindelserne mellem det centrale VIS-system og det centrale backup-VIS, og skal også omfatte redundante og adskilte stier for forbindelserne mellem de enkelte nationale grænseflader og det centrale VIS-system og det centrale backup-VIS. Kommunikationsinfrastrukturen skal sikre et krypteret, virtuelt, privat netværk dedikeret til VIS-data og kommunikation mellem medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne og den myndighed, der er ansvarlig for den operationelle forvaltning af det centrale VIS-system.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a)  "central myndighed": den myndighed, der er oprettet af en medlemsstat med henblik på anvendelsen af forordning (EF) nr. 810/2009

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 15

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

15)  "ansigtsbillede": et digitalt billede af ansigtet

15)  "ansigtsbillede": et digitalt billede af ansigtet med en billedopløsning og en kvalitet, der er så høj, at det kan anvendes til automatisk biometrisk sammenligning

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 19

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

19)  "national tilsynsmyndighed" med hensyn til retshåndhævelse: de tilsynsmyndigheder, der er oprettet i medfør af artikel 41 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680***

19)  "tilsynsmyndigheder": de tilsynsmyndigheder, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679**, og de tilsynsmyndigheder, der er omhandlet i artikel 41 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680***

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 19 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

19a)  "hit": forekomsten af overensstemmelse ved sammenligning af relevante oplysninger, der er registreret i et ansøgningsdossier i VIS, med relevante oplysninger i et register, en fil eller en indberetning i VIS, Schengeninformationssystemet, ind- og udrejsesystemet, ETIAS, eurodac, Europols data eller i Interpols SLTD-database

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 20

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

20)  "retshåndhævelse": forebyggelse, opdagelse og efterforskning af terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger

20)  "retshåndhævelse": forebyggelse, opdagelse og efterforskning af terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger inden for nøje fastlagte rammer

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 21

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

21)  "terrorhandlinger": de strafbare handlinger i national lovgivning, der svarer til eller er ligestillet med dem, der er nævnt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541****

21)  "terrorhandlinger": de strafbare handlinger i national lovgivning, der er nævnt i artikel 3-14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541****, eller er sidestillet med en af disse lovovertrædelser i de medlemsstater, der ikke er bundet af nævnte direktiv

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 4 – fodnote 2 (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

** Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 5 – stk. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  fingeraftryksoplysninger omhandlet i artikel 9, nr. 6, og artikel 22c, stk. 2, litra g)

c)  fingeraftryksoplysninger omhandlet i artikel 9, nr. 6, og artikel 22c, stk. 2, litra g), og artikel 22d, litra g)

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 5 – stk. 1 – litra c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  scanning af siden med biografiske oplysninger i det rejsedokument, der er omhandlet i artikel 9, stk. 7

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 5 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Det fælles identitetsregister skal indeholde de oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, nr. 4), litra a)-cc), artikel 9, nr. 5) og 6), artikel 22c, stk. 2), litra a)-cc) samt litra f) og g), og artikel 22d, litra a)-cc) samt litra f) og g). De øvrige VIS-oplysninger lagres i det centrale VIS-system.

3.  Det fælles identitetsregister skal indeholde de oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, nr. 4), litra a)-cc), artikel 9, nr. 5) og 6), artikel 22c, stk. 2), litra a)-cc) samt litra f) og g), og artikel 22d, litra a)-c) samt litra f) og g). De øvrige VIS-oplysninger lagres i det centrale VIS-system.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 5a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Listen over rejsedokumenter, der giver indehaveren ret til at passere de ydre grænser, og som kan forsynes med et visum, jf. Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1105/2011/EU*, integreres i VIS.

1.  Listen over rejsedokumenter, der giver indehaveren ret til at passere de ydre grænser, og som kan forsynes med et visum, jf. Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1105/2011/EU*, integreres i VIS.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 5a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  VIS omfatter funktionaliteten til central forvaltning af listen over anerkendte rejsedokumenter og meddelelsen om anerkendelse eller ikke-anerkendelse i henhold til artikel 4 i afgørelse nr. 1105/2011/EU.

2.   VIS omfatter funktionaliteten til central forvaltning af listen over anerkendte rejsedokumenter og meddelelsen om anerkendelse eller ikke-anerkendelse i henhold til artikel 4 i afgørelse nr. 1105/2011/EU.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 5a – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  De nærmere regler for forvaltningen af funktionaliteten omhandlet i stk. 2 fastlægges ved gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 49, stk. 2.

3.  De nærmere regler for forvaltningen af funktionaliteten omhandlet i stk. 2 fastlægges ved gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 49, stk. 2.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra -a (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 6 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-a)  Stk. 1 affattes således:

1.   Adgangen til VIS med henblik på at indlæse, ændre eller slette de oplysninger, som er omhandlet i artikel 5, stk. 1, i overensstemmelse med denne forordning er udelukkende forbeholdt behørigt bemyndigede medarbejdere i visummyndighederne.

"1.   Med forbehold af artikel 22a er adgangen til VIS med henblik på at indlæse, ændre eller slette de oplysninger, som er omhandlet i artikel 5, stk. 1, i overensstemmelse med denne forordning udelukkende forbeholdt behørigt bemyndigede medarbejdere i visummyndighederne. Antallet af behørigt bemyndigede medarbejdere skal være strengt begrænset af de faktiske behov i forbindelse med deres arbejde."

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 6 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.   Adgangen til VIS med henblik på at søge oplysninger er udelukkende forbeholdt behørigt bemyndigede medarbejdere i de myndigheder i hver medlemsstat, som er kompetente med hensyn til de formål, der er fastlagt i artikel 15-22, artikel 22c-22f, artikel 22g-22j, samt de formål, der er fastlagt i artikel 20 og 21 i [forordning 2018/XX om interoperabilitet].

2.  Adgangen til VIS med henblik på at søge oplysninger er udelukkende forbeholdt behørigt bemyndigede medarbejdere i de myndigheder i hver medlemsstat, som er kompetente med hensyn til de formål, der er fastlagt i artikel 15-22 og artikel 22g-22l, samt de formål, der er fastlagt i artikel 20 og 21 i [forordning 2018/XX om interoperabilitet (grænser og visum)].

 

De myndigheder, der har ret til at søge i eller få adgang til oplysninger i VIS-systemet med henblik på at forebygge, afsløre og efterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger, udpeges i overensstemmelse med kapitel IIIb.

Denne adgang skal begrænses til det omfang, disse oplysninger er nødvendige med henblik på at udføre opgaverne i overensstemmelse med dette formål, og den skal stå i et rimeligt forhold til de forfulgte mål."

Denne adgang skal begrænses til det omfang, disse oplysninger er nødvendige med henblik på at udføre opgaverne i overensstemmelse med dette formål, og den skal stå i et rimeligt forhold til de forfulgte mål."

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a a (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 6 – stk. 3

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

aa)  Stk. 3 affattes således:

3.   Hver medlemsstat udpeger de kompetente myndigheder, hvis behørigt bemyndigede medarbejdere har adgang til at indlæse, ændre, slette eller søge oplysninger i VIS. Hver medlemsstat sender straks Kommissionen en liste over disse myndigheder, herunder dem, der er omhandlet i artikel 41, stk. 4, og eventuelle ændringer hertil. Det skal fremgå af listen, med hvilket formål de relevante myndigheder har adgang til at behandle oplysninger i VIS.

"3.   Hver medlemsstat udpeger de kompetente myndigheder, hvis behørigt bemyndigede medarbejdere har adgang til at indlæse, ændre, slette eller søge oplysninger i VIS. Hver medlemsstat sender straks eu-LISA en liste over disse myndigheder, herunder dem, der er omhandlet i artikel 29, stk. 3a, og eventuelle ændringer hertil. For hver myndighed på denne liste skal det angives, hvilke oplysninger den må søge efter og til hvilke formål.

Inden tre måneder efter at VIS er blevet sat i drift, jf. artikel 48, stk. 1, offentliggør Kommissionen en konsolideret liste i Den Europæiske Unions Tidende. Når der er ændringer til denne, offentliggør Kommissionen én gang hvert år en ajourført konsolideret liste.

 

 

Eu-LISA sikrer, at listen og listen over udpegede myndigheder, jf. artikel 22k, stk. 2, og centrale adgangspunkter, jf. artikel 22k, stk. 4, offentliggøres en gang om året i Den Europæiske Unions Tidende. Eu-LISA fører en løbende ajourført liste på sit websted med ændringer, som medlemsstaterne indberetter mellem de årlige publikationer."

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra c

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 6 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  De nærmere regler for forvaltningen af funktionaliteten til central forvaltning af listen omhandlet i stk. 3 fastlægges ved gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 49, stk. 2.

5.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 48a vedrørende de nærmere regler for forvaltningen af funktionaliteten til central forvaltning af listen omhandlet i stk. 3

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 7 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

7a)  Artikel 7, stk. 2, affattes således:

2.   Hver kompetent myndighed sikrer, at den i forbindelse med anvendelsen af VIS ikke forskelsbehandler ansøgere eller visumindehavere på grundlag af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, og at den fuldt ud respekterer ansøgerens eller visumindehaverens menneskelige værdighed og integritet.

"2.   Den enkelte kompetente myndigheds behandling af personoplysninger i VIS må ikke resultere i forskelsbehandling af ansøgere, visumindehavere eller ansøgere og indehavere af visum til længerevarende ophold eller opholdstilladelse på grundlag af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre holdning, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering. Behandlingen skal fuldt ud respektere den menneskelige værdighed og integritet samt grundlæggende rettigheder og skal overholde de principper, der er anerkendt i charteret om grundlæggende rettigheder, herunder retten til respekt for privatliv og til beskyttelse af personoplysninger. Der skal tages særligt hensyn til børn, ældre og personer med handicap og personer, der har behov for international beskyttelse. Hensynet til barnets tarv kommer i første række.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 7 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Barnets tarv skal være et primært hensyn for medlemsstaterne i forbindelse med alle de procedurer, som er fastsat i denne forordning. Der skal tages hensyn til barnets velfærd og sikkerhed, navnlig hvis der er risiko for, at barnet er offer for menneskehandel, og barnets egen mening under hensyntagen til vedkommendes alder og modenhed.

3.  Medlemsstaterne skal sætte barnets tarv højere end alle andre hensyn i forbindelse med alle de procedurer, som er fastsat i denne forordning, under fuld overholdelse af den internationale konvention om barnets rettigheder. Der skal tages hensyn til barnets velfærd og sikkerhed, navnlig hvis der er risiko for, at barnet er offer for menneskehandel, og barnets egen mening under hensyntagen til vedkommendes alder.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a) I artikel 7 indsættes følgende stykke:

 

"3a.  Medlemsstaterne gennemfører denne forordning under fuld overholdelse af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig retten til menneskelig værdighed, retten til frihed og sikkerhed, respekten for privatliv og familieliv, beskyttelsen af personoplysninger, retten til asyl og beskyttelse af princippet om non-refoulement samt beskyttelse i tilfælde af udsendelse, udvisning og udlevering, retten til ikkeforskelsbehandling, børns rettigheder samt adgangen til effektive retsmidler."

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 7 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8b)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 7a

 

Børns fingeraftryksoplysninger

 

1.   Uanset artikel 22c, stk. 2, litra g), må fingeraftryk af børn under 6 år ikke optages i VIS.

 

2.   De biometriske oplysninger for mindreårige fra og med seks år skal tages af embedsmænd, der er uddannet specifikt til at tage mindreåriges biometriske oplysninger på en børnevenlig og børnetilpasset måde og under fuld respekt for barnets tarv og de garantier, der er fastsat i De Forenede Nationers konvention om barnets rettigheder.

 

Den mindreårige ledsages af et voksen familiemedlem, når en sådan person er til stede, når vedkommendes biometriske oplysninger tages. En uledsaget mindreårig ledsages af en værge, en repræsentant eller, hvis der ikke er udpeget en repræsentant, en person, der er uddannet til at sikre den mindreåriges tarv og vedkommendes generelle velbefindende, mens den pågældendes biometriske oplysninger tages. En sådan uddannet person skal være forskellig fra den embedsmand, der er ansvarlig for at tage de biometriske oplysninger, handle uafhængigt og ikke modtage ordrer fra hverken den embedsmand eller den tjenestegren, der er ansvarlig for at tage de biometriske oplysninger. Der må ikke anvendes nogen form for magt over for mindreårige for at sikre, at de underkaster sig forpligtelsen til at afgive biometriske oplysninger.

 

3.   Uanset artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 810/2009 må konsulater ikke anmode om, at børn mellem 6 og 12 år møder personligt op på konsulatet med henblik på indsamling af biometriske identifikatorer, hvis dette ville udgøre en uforholdsmæssig stor byrde og uforholdsmæssigt store omkostninger for familier. I så fald skal der tages biometriske identifikatorer ved de ydre grænser, hvor der skal lægges særlig vægt på at undgå handel med børn.

 

4.   Uanset bestemmelserne om anvendelse af de data, der er omhandlet i kapitel II, III, IIIa og IIIb, må der kun gives adgang til børns fingeraftryksoplysninger til følgende formål:

 

a)   at kontrollere barnets identitet under visumansøgningsproceduren i overensstemmelse med artikel 15 og ved de ydre grænser i overensstemmelse med artikel 18 og 22g, og

 

b)   i henhold til kapitel IIIb at bidrage til at forebygge og bekæmpe misbrug af børns rettigheder, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

 

i)   en sådan adgang skal være nødvendig af hensyn til forebyggelse, afsløring eller efterforskning af handel med børn

 

ii)   adgangen er nødvendig i en bestemt sag

 

iii)   identifikationen er til barnets bedste."

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

Forordning (EF) nr. 767/2008

Kapitel II – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"VISUMMYNDIGHEDERS INDLÆSNING OG ANVENDELSE AF OPLYSNINGER OM VISA TIL KORTVARIGT OPHOLD"

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra b

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 9 – stk. 1 – nr. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  ansøgerens ansigtsbillede i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 810/2009"

5.  ansøgerens ansigtsbillede i overensstemmelse med artikel 13 i forordning (EF) nr. 810/2009"

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra b a (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 9 – stk. 1 – nr. 6

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

ba)  Nr. 6) affattes således:

6.   ansøgerens fingeraftryk i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i de fælles konsulære instrukser.

"6.   ansøgerens fingeraftryk i overensstemmelse med artikel 13 i forordning (EF) nr. 810/2009".

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra d

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 9 – stk. 1a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Tredjelandsstatsborgeres ansigtsbillede, jf. stk. 1, nr. 5, skal have en billedopløsning og en kvalitet, der er så høj, at det kan anvendes til automatisk biometrisk sammenligning.

Tredjelandsstatsborgeres ansigtsbillede, jf. stk. 1, nr. 5, skal have en billedopløsning og en kvalitet, der er så høj, at det kan anvendes til automatisk biometrisk sammenligning. Hvis ansigtsbilledet ikke har den fornødne kvalitet, anvendes det ikke til automatisk sammenligning.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra d

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 9 – stk. 1b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uanset stk. 2 kan ansigtsbilledet i ekstraordinære tilfælde, hvor de specifikationer for kvalitet og opløsning, der er fastsat med henblik på registrering af det ansigtsbillede, der tages på stedet, i VIS, ikke kan overholdes, udtrækkes elektronisk fra chippen i de elektroniske maskinlæsbare rejsedokumenter (eMRTD). I sådanne tilfælde indsættes ansigtsbilledet først i den individuelle sagsmappe efter elektronisk verifikation af, at ansigtsbilledet på chippen i eMRTD svarer til det ansigtsbillede af den berørte tredjelandsstatsborger, der tages på stedet."

Uanset stk. 1 kan ansigtsbilledet i ekstraordinære tilfælde, hvor de specifikationer for kvalitet og opløsning, der er fastsat med henblik på registrering af det ansigtsbillede, der tages på stedet, i VIS, ikke kan overholdes, udtrækkes elektronisk fra chippen i de elektroniske maskinlæsbare rejsedokumenter (eMRTD). I sådanne tilfælde indsættes ansigtsbilledet først i den individuelle sagsmappe efter elektronisk verifikation af, at ansigtsbilledet på chippen i eMRTD svarer til det ansigtsbillede af den berørte tredjelandsstatsborger, der tages på stedet."

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 9a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Når en ansøgning er oprettet, eller der er udstedt et visum, kontrollerer VIS, om rejsedokumentet vedrørende den pågældende ansøgning er anerkendt i henhold til afgørelse nr. 1105/2011/EU, ved at foretage en automatisk søgning i listen over anerkendte rejsedokumenter omhandlet i artikel 5a, og viser et resultat.

2.  Når en ansøgning er oprettet, kontrollerer VIS, om rejsedokumentet vedrørende den pågældende ansøgning er anerkendt i henhold til afgørelse nr. 1105/2011/EU, ved at foretage en automatisk søgning i listen over anerkendte rejsedokumenter omhandlet i artikel 5a, og viser et resultat.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 9a – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  I forbindelse med de kontroller, der er omhandlet i artikel 21, stk. 1, og artikel 21, stk. 3, litra a), c) og d), i forordning (EF) nr. 810/2009, sender VIS en forespørgsel ved brug af den europæiske søgeportal, jf. artikel 6, stk. 1, i [forordningen om interoperabilitet], for at sammenligne de relevante oplysninger omhandlet i denne forordnings artikel 9, nr. 4, med de oplysninger, der findes i et register, et dossier eller en indberetning, der er registreret i VIS, Schengeninformationssystemet (SIS), ind- og udrejsesystemet, EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS), herunder overvågningslisten, jf. artikel 29 i [forordning (EU) 2018/XX om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse], Eurodac, [ECRIS-TCN-systemet for så vidt angår terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger], Europol-data, Interpols database over stjålne og bortkomne rejsedokumenter (SLTD) og Interpols database over rejsedokumenter med tilknyttede notifikationer (TDAWN).

3.  I forbindelse med de kontroller, der er omhandlet i artikel 21, stk. 1, og artikel 21, stk. 3, litra a) og c), i forordning (EF) nr. 810/2009, sender VIS en forespørgsel ved brug af den europæiske søgeportal, jf. artikel 6, stk. 1, i [forordningen om interoperabilitet] for at sammenligne de relevante oplysninger, der er omhandlet i denne forordnings artikel 9, nr. 4, 5 og 6). VIS kontrollerer:

 

a)   om det rejsedokument, der anvendes til ansøgningen, svarer til et rejsedokument, der er meldt bortkommet, stjålet, uretmæssigt tilegnet eller ugyldiggjort i SIS

 

b)   om det rejsedokument, der anvendes til ansøgningen, svarer til et rejsedokument, der er meldt bortkommet, stjålet eller ugyldiggjort i SLTD-databasen

 

c)   om ansøgeren er omfattet af en indberetning i SIS om nægtelse af indrejse og ophold

 

d)   om ansøgeren er omfattet af en indberetning i SIS om personer, der begæres anholdt med henblik på overgivelse på grundlag en europæisk arrestordre, eller som begæres anholdt med henblik på udlevering

 

e)   om ansøgeren og rejsedokumentet svarer til en afslået, inddraget eller annulleret rejsetilladelse i det centrale ETIAS-system og dets indehaver

 

f)   om ansøgeren og rejsedokumentet er på den overvågningsliste, der er omhandlet i artikel 34 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2018/1240*

 

g)   om der allerede er registreret oplysninger om ansøgeren i VIS

 

h)   om oplysningerne i ansøgningen vedrørende rejsedokumentet svarer til en anden ansøgning om et visum med andre identitetsoplysninger

 

i)   om ansøgeren på nuværende tidspunkt er registreret i ind- og udrejsesystemet som en person, hvis tilladelse til ophold er udløbet, eller om den pågældende tidligere er blevet registreret som en person, hvis tilladelse til ophold er udløbet

 

j)   om ansøgeren er blevet registreret i ind- og udrejsesystemet som en person, der er blevet nægtet indrejse

 

k)   om ansøgeren har været omfattet af en afgørelse om at give afslag på, annullere eller inddrage et visum til kortvarigt ophold, der er registreret i VIS

 

l)   om ansøgeren har været omfattet af en afgørelse om at give afslag på, annullere eller inddrage et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, der er registreret i VIS

 

m)   om oplysninger, der er specifikke for ansøgerens identitet, er registreret i Europols data

 

n)   om ansøgeren om et visum til kortvarigt ophold er registreret i Eurodac

 

o)   i sager, hvor ansøgeren er mindreårig, om indehaveren af forældremyndigheden eller værgen:

 

i)   er omfattet af en indberetning i SIS om personer, der begæres anholdt med henblik på overgivelse på grundlag af en europæisk arrestordre, eller som begæres anholdt med henblik på udlevering

 

ii)   er omfattet af en indberetning i SIS om nægtelse af indrejse og ophold

 

iii)   er i besiddelse af et rejsedokument, der er opført på den overvågningsliste, der er omhandlet i artikel 34 i forordning (EU) 2018/1240.

 

________________________

 

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 af 12. september 2018 om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399 (EU) 2016/1624 og (EU) 2017/2226 (EUT L 236 af 19.9.2018, s. 1).

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 9a – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Ved en forespørgsel i SLTD-databasen deles de oplysninger, der anvendes af brugeren af ESP'en til at sende en forespørgsel, ikke med ejerne af Interpol-dataene.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 9a – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  VIS tilføjer en reference til eventuelle hit, der er opnået i medfør af stk. 3, til ansøgningsdossieret. VIS identificerer, hvis det er relevant, den medlemsstat eller de medlemsstater, der har indlæst eller leveret de oplysninger, der udløste hittene, eller Europol, og registrerer dette i ansøgningsdossieret.

4.  VIS tilføjer en reference til eventuelle hit, der er opnået i medfør af stk. 3, til ansøgningsdossieret. VIS identificerer, hvis det er relevant, den medlemsstat eller de medlemsstater, der har indlæst eller leveret de oplysninger, der udløste hittene, eller Europol, og registrerer dette i ansøgningsdossieret. Ingen andre oplysninger end henvisningen til et hit eller afsenderen af dataene registreres.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 9a – stk. 5 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  en indberetning om personer og genstande med henblik på diskret kontrol eller specifik kontrol.

d)  en indberetning om personer og genstande med henblik på diskret kontrol, specifik kontrol eller undersøgelseskontrol.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 9a – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Ethvert hit, der følger af forespørgslerne i henhold til artikel 9a, stk. 3, litra a), b), c), e), g), h), i), j), k), l) og n), vurderes, når det er nødvendigt efter den i artikel 9c omhandlede kontrol fra de centrale myndigheders side, af det konsulat, som visumansøgningen er indgivet til.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 9a – stk. 5 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b.  Ethvert hit, der følger af forespørgslerne i henhold til artikel 9a, stk. 3, litra d), f), m) og o), verificeres, hvor dette er nødvendigt, og vurderes af det centrale kontaktpunkt i de medlemsstater, der har indlæst eller leveret de oplysninger, der udløste hittene, jf. artikel 9ca.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 9a – stk. 5 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5c.  Ethvert hit i SIS meddeles også automatisk SIRENE-kontoret i den medlemsstat, der oprettede den indberetning, som udløste hittet.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 9a – stk. 5 d (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5d.  Meddelelsen til SIRENE-kontoret i medlemsstaten eller det centrale kontaktpunkt, der oprettede indberetningen, skal indeholde følgende oplysninger:

 

a)   efternavn(e), fornavn(e) og eventuelt kaldenavn(e)

 

b)   fødested og fødselsdato

 

c)   køn,

 

d)   nationalitet og eventuelle andre nationaliteter

 

e)   medlemsstaten for første planlagte ophold og en eventuel adresse for første planlagte ophold

 

f)   ansøgerens bopælsadresse eller, hvis denne ikke er tilgængelig, den pågældendes opholdsby og opholdsland

 

g)   en henvisning til ethvert opnået hit, herunder dato og tidspunkt for det.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 9a – stk. 5 e (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5e.  Disse artikler må ikke være til hinder for indgivelse af asylansøgninger uanset begrundelse. Hvis en visumansøgning, der indgives af et offer for alvorlige forbrydelser, f.eks. vold i hjemmet eller menneskehandel begået af deres sponsor, skal dossieret i VIS adskilles fra sponsorens dossier for at beskytte ofrene mod nye farer.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 9b – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med hensyn til tredjelandsstatsborgere, som er familiemedlemmer til en unionsborger, der er omfattet af direktiv 2004/38/EF, eller til en tredjelandsstatsborger, der har ret til fri bevægelighed ligestillet med unionsborgeres ret i henhold til en aftale mellem Unionen og dens medlemsstater på den ene side og et tredjeland på den anden side, udføres de automatiske kontroller i artikel 9a, stk. 3, alene med henblik på at kontrollere, at der ikke er konkrete indicier for eller rimelig grund til at antage, at personens tilstedeværelse på medlemsstaternes område udgør en risiko for sikkerhed eller en høj epidemisk risiko i henhold til direktiv 2004/38/EF.

1.  Med hensyn til tredjelandsstatsborgere, som er familiemedlemmer til en unionsborger, der er omfattet af direktiv 2004/38/EF, eller til en tredjelandsstatsborger, der har ret til fri bevægelighed ligestillet med unionsborgeres ret i henhold til en aftale mellem Unionen og dens medlemsstater på den ene side og et tredjeland på den anden side, udføres de automatiske kontroller i artikel 9a, stk. 3, alene med henblik på at kontrollere, at der ikke er konkrete indicier for eller rimelig grund til at antage, at personens tilstedeværelse på medlemsstaternes område udgør en risiko for sikkerhed i henhold til direktiv 2004/38/EF.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 9b – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Når den automatiske behandling, jf. artikel 9a, stk. 3, fører til et hit svarende til en indberetning om nægtelse af indrejse eller ophold, jf. artikel 24 i forordning (EF) 1987/2006, verificerer visummyndigheden betingelserne for den afgørelse, der ligger til grund for optagelsen af indberetningen i SIS. Hvis betingelserne vedrører en risiko for ulovlig indvandring, tages indberetningen ikke i betragtning ved vurderingen af ansøgningen. Visummyndigheden fortsætter efter SIS II-forordningens artikel 25, stk. 2.

3.  Når den automatiske behandling, jf. artikel 9a, stk. 3, fører til et hit svarende til en indberetning om nægtelse af indrejse eller ophold, jf. artikel 24 i forordning (EU) 2018/1861, verificerer visummyndigheden betingelserne for den afgørelse, der ligger til grund for optagelsen af indberetningen i SIS. Hvis betingelserne vedrører en risiko for ulovlig indvandring, tages indberetningen ikke i betragtning ved vurderingen af ansøgningen. Visummyndigheden fortsætter efter artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) 2018/1861.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 9c – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De centrale myndigheders kontrol

De centrale myndigheders og det nationale centrale kontaktpunkts kontrol

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 9c – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ethvert hit, der følger af forespørgslerne i henhold til artikel 9a, stk. 3, kontrolleres manuelt af den centrale myndighed i den medlemsstat, der behandler ansøgningen.

1.  Ethvert hit, jf. artikel 9a, stk. 5b, der følger af forespørgslerne i henhold til artikel 9a, stk. 3, som ikke kan bekræftes automatisk af VIS, kontrolleres manuelt af det nationale centrale kontaktpunkt, jf. artikel 9ca. Den centrale myndighed i den medlemsstat, der behandler ansøgningen, underrettes.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 9c – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Når hittene kontrolleres manuelt, skal den centrale myndighed have adgang til ansøgningsdossieret og eventuelt tilknyttede ansøgningsdossierer og til alle hit under den automatiske behandling, jf. artikel 9a, stk. 3.

2.  Ethvert hit, jf. artikel 9a, stk. 5b, der følger af forespørgslerne i henhold til artikel 9a, stk. 3, som ikke kan bekræftes automatisk af VIS, kontrolleres manuelt af det nationale centrale kontaktpunkt. Når hittene kontrolleres manuelt, skal den centrale myndighed have adgang til ansøgningsdossieret og eventuelt tilknyttede ansøgningsdossierer og til alle hit under den automatiske behandling, jf. artikel 9a, stk. 5a.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 9c – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvis oplysningerne svarer til hinanden, eller der fortsat er tvivl om ansøgerens identitet, underretter den centrale visummyndighed, som behandler ansøgningen, den centrale myndighed i de andre medlemsstater, der har indlæst eller leveret de oplysninger, der udløste hittet, jf. artikel 9a, stk. 3. Hvis flere medlemsstater har indlæst eller leveret de oplysninger, der udløste et sådant hit, hører den centrale myndighed de andre medlemsstaters centrale myndigheder ved brug af den procedure, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2.

5.  Hvis oplysningerne svarer til hinanden, eller der fortsat er tvivl om ansøgerens identitet, underretter den centrale visummyndighed, som behandler ansøgningen, i begrundede tilfælde den centrale myndighed i de andre medlemsstater, der har indlæst eller leveret de oplysninger, der udløste hittet, jf. artikel 9a, stk. 3. Hvis flere medlemsstater har indlæst eller leveret de oplysninger, der udløste et sådant hit, hører den centrale myndighed de andre medlemsstaters centrale myndigheder ved brug af den procedure, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2. I tvivlstilfælde skal tvivlen komme ansøgeren til gode.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 9c – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Når sammenligningen, jf. artikel 9a, stk. 5, fører til et eller flere hit, sender VIS, uanset stk. 1, en automatisk meddelelse til den centrale myndighed i den medlemsstat, der sendte forespørgslen, med henblik på passende opfølgning.

udgår

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 9c – stk. 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Hvis Europol har indlæst eller leveret de oplysninger, der udløste hittet, jf. artikel 9a, stk. 3, hører den ansvarlige medlemsstats centrale myndighed Europols nationale enhed med henblik på opfølgning i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/794, særligt kapitel IV.

udgår

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 9c a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 9ca

 

Det centrale kontaktpunkts kontrol og vurdering

 

1.   Hver medlemsstat udpeger en national myndighed, som er operationel 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, og som skal sikre den relevante manuelle kontrol og vurdering af hit med henblik på denne forordning ("det centrale kontaktpunkt"). Det centrale kontaktpunkt skal bestå af forbindelsesofficerer fra SIRENE-kontorerne, Interpols nationale centralbureauer, Europols nationale centrale kontaktpunkter, den nationale ETIAS-enhed og alle relevante nationale retshåndhævende myndigheder. Medlemsstaterne sikrer, at det centrale kontaktpunkt har tilstrækkeligt personale til at kunne kontrollere de hit, det har fået meddelelse om, under hensyntagen til de frister, der er fastsat i artikel 23 i forordning (EF) nr. 810/2009.

 

2.   Det centrale kontaktpunkt kontrollerer manuelt de hit, det har fået henvist. Proceduren i artikel 9c, stk. 2-6, finder anvendelse.

 

3.   Når oplysningerne efter den i stk. 2 omhandlede kontrol stemmer, og et hit bekræftes, kontakter det centrale kontaktpunkt om nødvendigt de ansvarlige myndigheder, herunder Europol, som leverede de oplysninger, der udløste hittet. Det vurderer derpå hittet. Det centrale kontaktpunkt afgiver en begrundet udtalelse med henblik på den afgørelse, der skal træffes om ansøgningen i henhold til artikel 23 i forordning (EF) nr. 810/2009. Denne begrundede udtalelse føjes til ansøgningsdossieret.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 9c b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 9cb

 

Håndbog

 

Kommissionen vedtager en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 48a med henblik på i en håndbog at fastlægge de relevante oplysninger, der skal sammenlignes i forespørgslerne fra de andre systemer i henhold til artikel 9a, stk. 3, og de nødvendige procedurer og regler for disse forespørgsler, kontroller og vurderinger, der er omhandlet i artikel 9a-9ca. Denne delegerede retsakt skal omfatte en kombination af datakategorier for forespørgsler i hvert system i overensstemmelse med artikel 9a.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 13 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Når ansøgningsdossieret ajourføres i henhold til stk. 1 og 2, sender VIS en meddelelse til den medlemsstat, der har udstedt visummet, om afgørelsen om at annullere eller inddrage det pågældende visum. En sådan meddelelse genereres automatisk af det centrale system og overføres via den mekanisme, der er omhandlet i artikel 16.

4.  Når ansøgningsdossieret ajourføres i henhold til stk. 1 og 2, sender VIS en meddelelse til den medlemsstat, der har udstedt visummet, om den begrundede afgørelse om at annullere eller inddrage det pågældende visum. En sådan meddelelse genereres automatisk af det centrale system og overføres via den mekanisme, der er omhandlet i artikel 16.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Alene med henblik på høringsproceduren integreres listen over medlemsstater, som kræver, at deres centrale myndigheder høres af andre medlemsstaters centrale myndigheder under behandlingen af visumansøgninger om ensartede visa indgivet af statsborgere fra specifikke tredjelande eller specifikke kategorier af disse statsborgere i henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 810/2009, og over de berørte tredjelandsstatsborgere i VIS.

Alene med henblik på høringsproceduren integreres listen over medlemsstater, som kræver, at deres centrale myndigheder høres af andre medlemsstaters centrale myndigheder under behandlingen af visumansøgninger om ensartede visa indgivet af statsborgere fra specifikke tredjelande eller specifikke kategorier af disse statsborgere i henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 810/2009, i VIS.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 16 – stk. 3 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  til overførsel af oplysninger i henhold til artikel 25, stk. 4, om udstedelse af visa med begrænset territorial gyldighed, artikel 24, stk. 2, om ændring af oplysninger og artikel 31 i forordning (EF) nr. 810/2009 om efterfølgende underretninger

a)  til overførsel af oplysninger i henhold til artikel 25, stk. 4, om udstedelse af visa med begrænset territorial gyldighed, artikel 24, stk. 2, om ændring af oplysninger i denne forordning og artikel 31 i forordning (EF) nr. 810/2009 om efterfølgende underretninger

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 16 – stk. 3 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  til alle andre meddelelser i forbindelse med det konsulære samarbejde, der indebærer overførsel af personoplysninger registreret i VIS eller er knyttet dertil, til fremsendelse af anmodninger til den kompetente visummyndighed om at fremsende kopier af rejsedokumenter i henhold til artikel 9, nr. 7, og andre dokumenter til støtte for ansøgningen og til fremsendelse af elektroniske kopier af disse dokumenter samt til anmodninger omhandlet i artikel 9c og artikel 38, stk. 3. De kompetente visummyndigheder besvarer en sådan anmodning inden for to arbejdsdage.

b)  til alle andre meddelelser i forbindelse med det konsulære samarbejde, der indebærer overførsel af personoplysninger registreret i VIS eller er knyttet dertil, til fremsendelse af anmodninger til den kompetente visummyndighed om at fremsende kopier af dokumenter til støtte for ansøgningen og til fremsendelse af elektroniske kopier af disse dokumenter samt til anmodninger omhandlet i artikel 9c og artikel 38, stk. 3. De kompetente visummyndigheder besvarer en sådan anmodning inden for to arbejdsdage.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 18a

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

18a)  Artikel 18a affattes således:

Artikel 18a

"Artikel 18a

Indhentning af VIS-oplysninger med henblik på oprettelse eller opdatering af en visumindehavers ind- og udrejseregistrering eller registrering af nægtelse af indrejse i ind- og udrejsesystemet

Indhentning af VIS-oplysninger med henblik på oprettelse eller opdatering af en visumindehavers ind- og udrejseregistrering eller registrering af nægtelse af indrejse i ind- og udrejsesystemet

Den myndighed, som har kompetence til at foretage kontrol ved grænser, hvor ind- og udrejsesystemet anvendes, gives udelukkende med henblik på at oprette eller ajourføre en visumindehavers ind- og udrejseregistrering eller registrering af nægtelse af indrejse i ind- og udrejsesystemet i medfør af artikel 14, stk. 2, og artikel 16 og 18 i forordning (EU) 2017/2226 adgang til fra VIS at hente og i ind- og udrejsesystemet at importere de oplysninger, der er lagret i VIS og anført i artikel 16, stk. 2, litra c)-f), i nævnte forordningen.

"Den myndighed, som har kompetence til at foretage kontrol ved grænser, hvor ind- og udrejsesystemet anvendes, gives udelukkende med henblik på at oprette eller ajourføre en visumindehavers ind- og udrejseregistrering eller registrering af nægtelse af indrejse i ind- og udrejsesystemet i medfør af artikel 14, stk. 2, og artikel 16 og 18 i forordning (EU) 2017/2226 adgang til fra VIS at hente og i ind- og udrejsesystemet at importere de oplysninger, der er lagret i VIS og anført i artikel 16, stk. 1, litra d), og artikel 16, stk. 2, litra c)-f), i nævnte forordning."

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 20a – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Anvendelse af VIS-oplysninger til at indlæse indberetninger om forsvundne personer og den efterfølgende adgang til disse oplysninger

Anvendelse af VIS-oplysninger til at indlæse indberetninger om forsvundne personer eller om sårbare personer, som skal forhindres i at rejse, og den efterfølgende adgang til disse oplysninger

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 20a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Fingeraftryksoplysninger, der er lagret i VIS, kan bruges til at indlæse en indberetning om forsvundne personer i overensstemmelse med artikel 32, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) …* [forordning (EU) om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde]. I disse tilfælde udveksles fingeraftryksoplysninger via en sikker forbindelse til SIRENE-kontoret i den medlemsstat, der ejer oplysningerne.

1.  Fingeraftryksoplysninger og ansigtsbilleder, der er lagret i VIS, kan bruges til at indlæse en indberetning om forsvundne personer, om børn, der er i fare for at blive bortført, eller om sårbare personer, der skal forhindres i at rejse, i overensstemmelse med artikel 32 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) …* [forordning (EU) om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde]. I disse tilfælde udveksles fingeraftryksoplysninger og ansigtsbilleder via en sikker forbindelse til SIRENE-kontoret i den medlemsstat, der ejer oplysningerne.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 20a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis der er et hit for en SIS-indberetning som omhandlet i stk. 1, kan børneforsorgsmyndigheder og de nationale retslige myndigheder, herunder myndigheder med ansvar for indledning af offentlig retsforfølgning i straffesager og retslig efterforskning inden tiltale, og deres koordinerende myndigheder, jf. artikel 43 i forordning (EU) … [COM(2016) 883 final – SIS LE], med henblik på at udføre opgaver anmode om adgang til de oplysninger, der er indlæst i VIS. De betingelser, der er fastsat i EU-retten og national lovgivning, finder anvendelse.

2.  Hvis der er et hit for en SIS-indberetning gennem brug af fingeraftryksoplysninger og ansigtsbilleder, der er lagret i VIS som omhandlet i stk. 1, kan børneforsorgsmyndigheder og de nationale retslige myndigheder, herunder myndigheder med ansvar for indledning af offentlig retsforfølgning i straffesager og retslig efterforskning inden tiltale, og deres koordinerende myndigheder, jf. artikel 44 i forordning (EU) … [COM(2016) 883 final – SIS (politisamarbejde)], med henblik på at udføre opgaver anmode en myndighed med adgang til VIS om adgang til de oplysninger, der er indlæst i VIS. De betingelser, der er fastsat i EU-retten og national lovgivning, finder anvendelse. Medlemsstaterne sikrer, at dataene fremsendes på sikker vis.

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

19a) Artikel 22, stk. 1, affattes således:

1.   De kompetente asylmyndigheder har i overensstemmelse med artikel 21 i forordning (EF) nr. 343/2003 og udelukkende med henblik på at behandle en asylansøgning adgang til at søge med asylsøgerens fingeraftryk.

"1.   De kompetente asylmyndigheder har i overensstemmelse med artikel 21 i forordning (EF) nr. 343/2003, og udelukkende med henblik på at behandle en asylansøgning, adgang til at søge med asylsøgerens fingeraftryk. Såfremt den pågældendes fingeraftryk ikke kan anvendes, eller søgning med fingeraftryk ikke er mulig, skal søgningen foretages med de oplysninger, som er omhandlet i artikel 9, nr. 4), litra a) og/eller b) – cc). Denne søgning kan foretages i kombination med de oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, nr. 4), litra aa)."

Såfremt den pågældendes fingeraftryk ikke kan anvendes, eller søgning med fingeraftryk ikke er mulig, skal søgningen foretages med de oplysninger, som er omhandlet i artikel 9, nr. 4), litra a) og/eller c). Denne søgning kan foretages i kombination med de oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, nr. 4), litra b).

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22 – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  fotografier

c)  ansigtsbilleder

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22 – stk. 2 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  de oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, nr. 4) og 5), i de dermed forbundne ansøgningsdossierer, jf. artikel 8, stk. 4."

e)  de oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, nr. 4), i de dermed forbundne ansøgningsdossierer, jf. artikel 8, stk. 4."

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvert dossier lagres i VIS i højst fem år, uden at dette berører sletning som omhandlet i artikel 24 og 25 og føring af registre som omhandlet i artikel 34.

Hvert ansøgningsdossier lagres i VIS i højst fem år, uden at dette berører sletning som omhandlet i artikel 24 og 25 og føring af registre som omhandlet i artikel 34.

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  på den nye udløbsdato for visummet, visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen, hvis et visum, et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse er blevet forlænget

b)  på den nye udløbsdato for visummet eller visummet til længerevarende ophold, hvis et visum eller et visum til længerevarende ophold er blevet forlænget

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 23 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Ved udløbet af den periode, som er nævnt i stk. 1, sletter VIS automatisk dossieret og forbindelserne til dette dossier, jf. artikel 8, stk. 3 og 4, og artikel 22a, stk. 3 og 5.

2.  Ved udløbet af den periode, som er nævnt i stk. 1, sletter VIS automatisk dossieret og forbindelserne til dette dossier, jf. artikel 8, stk. 3 og 4, og artikel 22a, stk. 3.

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Som en undtagelse fra stk. 1 gælder følgende:

 

a)   ansøgningsdossierer vedrørende en opholdstilladelse slettes efter en periode på højst 10 år

 

b)   ansøgningsdossierer vedrørende børn under 12 år slettes, når barnet forlader Schengenområdet.

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 23 – stk. 2 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Uanset stk. 1 kan det deri nævnte ansøgningsdossier med henblik på at lette en ny ansøgning opbevares i en yderligere periode på højst tre år efter udløbet af gyldighedsperioden for visum til længerevarende ophold eller opholdstilladelse, men kun hvis ansøgeren efter en anmodning om samtykke frit og udtrykkeligt har givet sit samtykke ved en underskrevet erklæring. Anmodninger om samtykke forelægges på en måde, som klart kan skelnes fra andre forhold, i en letforståelig og lettilgængelig form og i et klart og enkelt sprog i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EU) 2016/679. Ansøgeren kan til enhver tid trække sit samtykke tilbage i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) 2016/679. Hvis ansøgeren trækker sit samtykke tilbage, slettes ansøgningsdossieret automatisk fra VIS.

 

Eu-LISA udvikler et værktøj, som gør det muligt for ansøgere at give og tilbagetrække deres samtykke.

 

Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 48a med henblik på nærmere at fastlægge det værktøj, som ansøgere skal anvende til at give og tilbagetrække deres samtykke.

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 24 – stk. 3

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

22a)   Artikel 24, stk. 3, affattes således:

3. Den ansvarlige medlemsstat kontrollerer de pågældende oplysninger og berigtiger eller sletter dem om nødvendigt straks.

"3. Den ansvarlige medlemsstat kontrollerer hurtigst muligt de pågældende oplysninger og berigtiger eller sletter dem om nødvendigt straks."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 23 – litra a

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 25 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ansøgningsdossierer og forbindelser som omhandlet i artikel 8, stk. 3 og 4, og artikel 22a, stk. 3, vedrørende en ansøger, som har opnået statsborgerskab i en af medlemsstaterne inden udløbet af den periode, der er omhandlet i artikel 23, stk. 1, slettes straks fra VIS af den medlemsstat, der oprettede det eller de pågældende ansøgningsdossierer og forbindelserne hermed."

1.  Ansøgningsdossierer og forbindelser som omhandlet i artikel 8, stk. 3 og 4, og i artikel 22a, stk. 3, vedrørende en ansøger, som har opnået statsborgerskab i en af medlemsstaterne inden udløbet af den periode, der er omhandlet i artikel 23, stk. 1, slettes straks fra VIS af den medlemsstat, der oprettede det eller de pågældende ansøgningsdossierer og forbindelserne hermed."

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 26 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

23a) Artikel 26, stk. 1, affattes således:

1.  Efter en overgangsperiode overtager en forvaltningsmyndighed (Forvaltningsmyndigheden), der finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget, ansvaret for den operationelle forvaltning af det centrale VIS og de nationale grænseflader. Forvaltningsmyndigheden sikrer i samarbejde med medlemsstaterne, at den ud fra en lønsomhedsvurdering bedste tilgængelige teknologi til enhver tid anvendes til det centrale VIS og de nationale grænseflader.

"1.   Eu-LISA har ansvaret for den operationelle forvaltning af VIS og dets komponenter, jf. artikel 2a. Det sikrer i samarbejde med medlemsstaterne, at den ud fra en lønsomhedsvurdering bedste tilgængelige teknologi til enhver tid anvendes til disse komponenter."

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 26 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

23b) Artikel 26, stk. 2, affattes således:

2.  Forvaltningsmyndigheden er også ansvarlig for følgende opgaver i relation til kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale VIS og de nationale grænseflader:

"2.  Den operationelle forvaltning af VIS omfatter alle de opgaver, der er nødvendige for, at VIS kan fungere 24 timer i døgnet alle ugens 7 dage i henhold til denne forordning, navnlig den vedligeholdelse og tekniske udvikling, der er nødvendig for at sikre, at VIS fungerer på et driftsmæssigt tilfredsstillende niveau, især hvad angår svartiden for forespørgsler til det centrale VIS-system fra konsulære repræsentationer og grænsemyndigheder. Sådanne svartider skal være så korte som muligt."

a)  tilsyn

 

b)  sikkerhed

 

c)  koordinering af forbindelserne mellem medlemsstaterne og udbyderen.

 

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 26 – stk. 3 – 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

23c) Artikel 26, stk. 3-8 udgår.

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 24

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 26 – stk. 8a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

24)  I artikel 26 indsættes følgende stk. 8a:

udgår

‘8a.  eu-LISA skal kunne anvende anonymiserede reelle personoplysninger fra VIS-produktionssystemet til testformål under følgende omstændigheder:

 

a)  til diagnosticering og reparation, når der konstateres fejl i det centrale system

 

b)  til test af nye teknologier og teknikker, som er relevante for at forbedre det centrale systems effektivitet eller overførslen af data dertil.

 

I sådanne tilfælde skal sikkerhedsforanstaltningerne, adgangskontrollen og logføringen i testmiljøet svare til de foranstaltninger, der finder anvendelse på VIS-produktionssystemet. Reelle personoplysninger, der anvendes til test, skal gøres anonyme på en sådan måde, at den registrerede ikke længere er identificerbar."

 

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 24 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 26 – stk. 9 a og 9 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

24a)   I artikel 26 tilføjes følgende stykker:

 

"9a.  Hvis eu-LISA samarbejder med eksterne kontrahenter i forbindelse med VIS-relaterede opgaver, overvåger det nøje kontrahentens aktiviteter for at sikre efterlevelsen af denne forordning, navnlig med hensyn til sikkerhed, fortrolighed og databeskyttelse.

 

9b.   Den operationelle forvaltning af det centrale VIS-system må ikke overdrages til private virksomheder eller private organisationer."

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 27 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Begge steder kan anvendes samtidig til aktiv drift af VIS, såfremt det andet sted stadig kan sikre dets drift i tilfælde af systemsvigt."

Eu-LISA implementerer tekniske løsninger for at sikre uafbrudt adgang til VIS, enten gennem samtidig drift af det centrale VIS-system og det centrale backup-VIS, såfremt det centrale backup-VIS stadig kan sikre driften af VIS i tilfælde af svigt i det centrale VIS-system, eller gennem duplikering af systemet eller dets komponenter.

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 – litra b a (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I stk. 1 indsættes følgende afsnit:

”1a. Med henblik herpå sikrer medlemsstaterne, at det konsulære personale og personalet hos alle eksterne tjenesteydere, som de samarbejder med, jf. artikel 43 i forordning (EU) nr. 810/2009, modtager løbende uddannelse i datakvalitet.”

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 – litra d

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 29 – stk. 2a – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2a.   Forvaltningsmyndigheden udvikler og vedligeholder sammen med Kommissionen automatiske mekanismer til og procedurer for datakvalitetskontrol med henblik på at foretage kvalitetskontroller af VIS-oplysninger og forelægger regelmæssige rapporter for medlemsstaterne. Forvaltningsmyndigheden forelægger en regelmæssig rapport for medlemsstaterne og Kommissionen om datakvalitetskontrollerne.

2a.   Eu-Lisa udvikler, vedligeholder og opgraderer løbende sammen med Kommissionen automatiske mekanismer til og procedurer for datakvalitetskontrol med henblik på at foretage kvalitetskontroller af VIS-oplysninger og forelægger regelmæssige rapporter for medlemsstaterne. Eu-Lisa sikrer et passende niveau af professionelt uddannet personale til at gennemføre de tekniske innovationer og opgraderinger, der er nødvendige for at drive mekanismerne for datakvalitetskontrol. Eu-LISA forelægger en regelmæssig rapport for medlemsstaterne og Kommissionen om datakvalitetskontrollerne. Kommissionen forelægger en regelmæssig rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om konstaterede datakvalitetsproblemer, og om hvordan de er blevet håndteret.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 – litra d a (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 29 – stk. 2 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  Følgende stykke indsættes:

 

"2b.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om muligheden for at anvende ansigtsbilleder til at identificere en person og om tilgængeligheden, paratheden og pålideligheden af den nødvendige teknologi hertil."

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 – litra d b (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 29 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db) Følgende stykke tilføjes:

 

"3a.  Med hensyn til behandling af personoplysninger i VIS udpeger hver medlemsstat en myndighed, der skal betragtes som dataansvarlig i overensstemmelse med artikel 4, nr. 7), i forordning (EU) 2016/679 og have det centrale ansvar for denne medlemsstats databehandling. Den enkelte medlemsstat underretter Kommissionen om udpegningen."

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 29a – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  oplysninger omhandlet i artikel 9, 22c og 22d samt artikel 6, stk. 4, må kun sendes til VIS efter en kvalitetskontrol udført af de ansvarlige nationale myndigheder

a)  oplysninger omhandlet i artikel 9, 22c og 22d samt artikel 6, stk. 4, må kun indlæses i VIS efter en kvalitetskontrol udført af de ansvarlige nationale myndigheder

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 29a – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  De automatiske procedurer omhandlet i artikel 9a, stk. 3), og artikel 22b, stk. 2, kan kun udløses af VIS efter en kvalitetskontrol udført af VIS i overensstemmelse med denne artikel. Hvis denne kontrol ikke opfylder de fastsatte kvalitetskriterier, underrettes de ansvarlige myndigheder automatisk af VIS.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 29a – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Kvalitetskontrol af ansigtsbilleder og fingeraftryksoplysninger foretages, når ansøgningsdossierer for tredjelandsstatsborgere oprettes i VIS, med henblik på at sikre, at en minimumsstandard for datakvalitet er opfyldt, så der kan foretages en biometrisk sammenligning.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 29a – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Der skal fastsættes kvalitetsstandarder for lagringen af de oplysninger, der er omhandlet i denne artikels stk. 1 og 2. Specifikationerne for disse standarder fastsættes i gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 49, stk. 2."

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 28

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 31 – stk. 1 og 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

28)  Artikel 31, stk. 1 og 2, affattes således:

udgår

“1.  Uden at det berører forordning (EU) 2016/679, kan de i artikel 9, nr. 4), litra a), b), c), k) og m), samt artikel 9, nr. 6 og 7, omhandlede oplysninger overføres til eller stilles til rådighed for et tredjeland eller en international organisation, der er nævnt i bilaget, hvis det er nødvendigt i konkrete sager med henblik på at bevise tredjelandsstatsborgeres identitet, og kun med henblik på tilbagesendelse i henhold til direktiv 2008/115/EF eller genbosætning i henhold til forordning …[forordning om en EU-ramme for genbosætning], og såfremt den medlemsstat, der har indlæst VIS-oplysningerne har givet sin godkendelse."

 

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 28 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 31 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

28a)  Artikel 31, stk. 2, affattes således:

2.  Uanset stk. 1 kan de i artikel 9, nr. 4), litra a), b), c), k) og m), omhandlede oplysninger overføres til eller stilles til rådighed for et tredjeland eller en international organisation, der er nævnt i bilaget, hvis det er nødvendigt i konkrete sager med henblik på at bevise tredjelandsstatsborgeres identitet, herunder med henblik på tilbagesendelse, og kun hvis følgende betingelser er opfyldt:

“2.  Uanset denne artikels stk. 1 må grænsemyndighederne eller immigrationsmyndighederne overføre de i artikel 9, nr. 4), litra a), aa), b), c), cc), k) og m) samt nr. 6) og 7), omhandlede oplysninger til et tredjeland eller en international organisation, der er nævnt i bilaget til nærværende forordning, hvis det er nødvendigt i konkrete sager med henblik på at bevise tredjelandsstatsborgeres identitet udelukkende med henblik på tilbagesendelse, og kun hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

a)   Kommissionen har vedtaget en afgørelse om en passende beskyttelse af personoplysninger i det pågældende tredjeland i overensstemmelse med artikel 25, stk. 6, i direktiv 95/46/EF, eller der er en gældende tilbagetagelsesaftale mellem Fællesskabet og det pågældende tredjeland, eller bestemmelserne i artikel 26, stk. 1, litra d), i direktiv 95/46/EF finder anvendelse.

a)   Kommissionen har vedtaget en afgørelse om en passende beskyttelse af personoplysninger i det pågældende tredjeland i overensstemmelse med artikel 45, stk. 3, i forordning (EU) 2016/679

b)   Tredjelandet eller den internationale organisation accepterer udelukkende at anvende oplysningerne til det formål, hvortil de blev indhentet.

b)   Der er indført passende beskyttelsesforanstaltninger, jf. artikel 46 i forordning (EU) 2016/679, f.eks. gennem en gældende tilbagetagelsesaftale mellem Unionen eller en medlemsstat og det pågældende tredjeland, eller

c)   Oplysningerne overføres eller stilles til rådighed i overensstemmelse med de relevante fællesskabsbestemmelser, navnlig tilbagetagelsesaftaler, og den nationale lovgivning i den medlemsstat, der overførte eller stillede oplysningerne til rådighed, herunder reglerne om datasikkerhed og databeskyttelse.

c)   artikel 49, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2016/679 finder anvendelse.

d)   Den eller de medlemsstater, som har indlæst oplysningerne i VIS, har givet samtykke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 28 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 31 – stk. 3

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

28b)  Artikel 31, stk. 3, affattes således:

3.   Sådanne overførsler af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer berører ikke de rettigheder, der er tillagt flygtninge og personer, der anmoder om international beskyttelse, navnlig for så vidt angår non-refoulement.

"3.  De oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, nr. 4, litra a), b), d), k) og m), samt nr. 6) og 7), må kun overføres i overensstemmelse med stk. 2, såfremt alle følgende betingelser er opfyldt:

 

a)   oplysningerne overføres i henhold til de relevante bestemmelser i EU-retten, navnlig bestemmelser om databeskyttelse, herunder kapitel V i forordning (EU) 2016/679, og tilbagetagelsesaftaler og national ret i den medlemsstat, der overfører oplysningerne

 

b)   den eller de medlemsstater, som har indlæst oplysningerne i VIS, har givet sit samtykke

 

c)   tredjelandet eller den internationale organisation har indvilget i kun at anvende oplysningerne til det formål, hvortil de blev givet, og

 

d)   der er truffet en afgørelse om tilbagesendelse i henhold til direktiv 2008/115/EF vedrørende den berørte tredjelandsstatsborger, forudsat at fuldbyrdelsen af en sådan afgørelse om tilbagesendelse ikke er blevet suspenderet, og at den ikke er genstand for en klage, som kan føre til, at dens fuldbyrdelse suspenderes."

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 28 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 31 – stk. 3 a og 3 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

28c)  I artikel 31 tilføjes følgende stykker:

 

"3a  Overførsel af personoplysninger til tredjelande eller til internationale organisationer i medfør af stk. 2 berører ikke rettighederne for ansøgere om og personer med international beskyttelse, navnlig for så vidt angår nonrefoulement.

 

3b.  Personoplysninger fra det centrale VIS-system, som en medlemsstat eller Europol har modtaget til retshåndhævelsesformål, må ikke videregives til eller stilles til rådighed for et tredjeland, en international organisation eller en privat enhed med hjemsted i eller uden for Unionen. Dette forbud gælder også, hvor sådanne oplysninger viderebehandles på nationalt plan eller blandt medlemsstaterne i henhold til direktiv (EU) 2016/680."

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 28 e (nyt) – litra a (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 32 – stk. 2 – litra e a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

28e)  Artikel 32 stk. 2, affattes således:

 

a)   følgende litra indsættes:

 

"ea)    forebyggelse af brugen af automatiserede databehandlingssystemer af personer uden bemyndigelse, der anvender datakommunikationsudstyr"

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 28 e (nyt) – litra b (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 32 – stk. 2 – litra j a og j b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

b) følgende litraer indsættes:

 

"ja)   sikre, at de installerede systemer i tilfælde af teknisk uheld kan genetableres til normal drift

 

jb)   sikre pålidelighed ved at sørge for, at eventuelle fejl i funktionen af VIS indberettes behørigt, og at der træffes de nødvendige tekniske foranstaltninger til at sikre, at personoplysninger kan genskabes i tilfælde af forvanskning på grund af fejlfunktioner i VIS."

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 28 f (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 32 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

28f)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 32a

 

Sikkerhedshændelser

 

1.   Enhver hændelse, der har eller kan have indvirkning på sikkerheden i VIS eller kan forårsage beskadigelse eller tab af VIS-oplysninger, skal anses for at være en sikkerhedshændelse, især når der kan være forekommet ulovlig adgang til oplysninger, eller hvor oplysningernes tilgængelighed, integritet og fortrolighed er eller kan være blevet kompromitteret.

 

2.   Sikkerhedshændelser håndteres på en sådan måde, at der kan sikres en hurtig, effektiv og passende reaktion.

 

3.   Med forbehold af anmeldelsen af og underretningen om et brud på persondatasikkerheden, jf. artikel 33 i forordning (EU) 2016/679 eller artikel 30 i direktiv (EU) 2016/680, underretter medlemsstaterne, Europol og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning omgående Kommissionen, eu-LISA, den kompetente tilsynsmyndighed og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om sikkerhedshændelser. Eu-LISA underretter omgående Kommissionen og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om enhver sikkerhedshændelse vedrørende det centrale VIS-system.

 

4.   Oplysninger om en sikkerhedshændelse, som har eller kan have indvirkning på driften af VIS i en medlemsstat eller inden for eu-LISA, på tilgængeligheden, integriteten og fortroligheden af de oplysninger, der indlæses eller sendes af andre medlemsstater, skal omgående stilles til rådighed for alle medlemsstater og indberettes i overensstemmelse med eu-LISA's hændelsesstyringsplan.

 

5.   Medlemsstaterne og eu-LISA samarbejder i tilfælde af en sikkerhedshændelse.

 

6.   Kommissionen rapporterer straks alvorlige hændelser til Europa-Parlamentet og Rådet. Disse rapporter klassificeres som EU RESTRICTED/RESTREINT UE i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsregler.

 

7.   Når en sikkerhedshændelse er forårsaget af misbrug af oplysninger, sikrer medlemsstaterne, Europol og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, at der pålægges sanktioner i overensstemmelse med artikel 36."

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 28 g (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 33

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

28g)  Artikel 33 affattes således:

Artikel 33

"Artikel 33

Erstatningsansvar

Erstatningsansvar

1.   Enhver person eller medlemsstat, som har lidt skade som følge af en ulovlig behandling eller enhver anden handling, der er i strid med denne forordning, har ret til erstatning fra den medlemsstat, som er ansvarlig for skaden. Den pågældende medlemsstat fritages helt eller delvis for erstatningsansvar, hvis den kan bevise, at den ikke er skyld i den begivenhed, der medførte skaden.

1.   Uden at det berører retten til erstatning fra den dataansvarlige eller databehandleren eller dennes erstatningsansvar i henhold til forordning (EU) 2016/679, direktiv (EU) 2016/680 og forordning (EU) nr. 2018/1726:

 

a)   har enhver person eller medlemsstat, der har lidt materiel skade som følge af en ulovlig behandling af personoplysninger eller enhver anden handling, der er i strid med denne forordning, fra en medlemsstats side, ret til erstatning fra den pågældende medlemsstat

 

b)   har enhver person eller medlemsstat, der har lidt materiel eller immateriel skade som følge af en handling fra Europols, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtnings eller eu-LISA's side, der er i strid med denne forordning, ret til erstatning fra det pågældende agentur.

 

Den pågældende medlemsstat, Europol, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning eller eu-LISA fritages helt eller delvis for deres erstatningsansvar i henhold til første afsnit, hvis de kan bevise, at de ikke er skyld i den begivenhed, der medførte skaden.

2.   Hvis en medlemsstats manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til denne forordning volder skade på VIS, holdes den pågældende medlemsstat ansvarlig for skaden, medmindre Forvaltningsmyndigheden eller en anden af de medlemsstater, der deltager i VIS, ikke har truffet rimelige foranstaltninger til at forhindre skaden i at ske eller til at begrænse dens omfang.

2.   Hvis en medlemsstats manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til denne forordning volder skade på det centrale VIS-system, holdes den pågældende medlemsstat ansvarlig for skaden, medmindre eu-LISA eller en anden medlemsstat, der deltager i det centrale VIS-system, ikke har truffet rimelige foranstaltninger til at forhindre skaden i at ske eller til at begrænse dens omfang.

3.   Skadeserstatningskrav mod en medlemsstat, der fremsættes efter stk. 1 og 2, behandles efter den sagsøgte medlemsstats nationale ret.

3.   Skadeserstatningskrav mod en medlemsstat, der fremsættes efter stk. 1 og 2, behandles efter den pågældende medlemsstats nationale ret. Erstatningskrav mod den dataansvarlige, Europol, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning eller eu-LISA for skade i henhold til stk. 1 og 2 er underlagt de betingelser, der er fastsat i traktaterne."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 29

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 34 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hver medlemsstat, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og forvaltningsmyndigheden fører logfiler over alle databehandlinger i VIS. Disse logfiler skal vise formålet med adgangen, jf. i artikel 6, stk. 1, artikel 20a, stk. 1, og artikel 22k, stk. 1, samt artikel 15-22 og artikel 22g-22j, datoen og tidspunktet, den type oplysninger, der er videreformidlet, jf. artikel 9-14, den type oplysninger, der er anvendt til søgningen, jf. artikel 15, stk. 2, artikel 18, artikel 19, stk. 1, artikel 20, stk. 1, artikel 21, stk. 1, artikel 22, stk. , artikel 22g, artikel 22h, artikel 22i, artikel 22j, artikel 45a og artikel 45d, og navnet på den myndighed, der har indlæst eller hentet oplysningerne. Endvidere fører hver medlemsstat logfiler over det personale, som er behørigt bemyndiget til at indlæse eller hente oplysninger.

1.  Hver medlemsstat, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og eu-LISA fører logfiler over alle databehandlinger i VIS. Disse logfiler skal vise formålet med adgangen, jf. i artikel 6, stk. 1, artikel 20a, stk. 1, og artikel 22k, stk. 1, samt artikel 15-22 og artikel 22g-22j, datoen og tidspunktet, den type oplysninger, der er videreformidlet, jf. artikel 9-14 og artikel 22 c-f, den type oplysninger, der er anvendt til søgningen, jf. artikel 15, stk. 2, artikel 18, artikel 19, stk. 1, artikel 20, stk. 1, artikel 21, stk. 1, artikel 22, stk. , artikel 22g, artikel 22h, artikel 22i, artikel 22j, artikel 45a og artikel 45d, og navnet på den myndighed, der har indlæst eller hentet oplysningerne. Endvidere fører hver medlemsstat logfiler over det personale, som er behørigt bemyndiget til at indlæse eller hente oplysninger.

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 29

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 34 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For de behandlinger, der er nævnt i artikel 45b, skal der ske logning af enhver databehandling, der foretages i ind- og udrejsesystemet og VIS i henhold til denne artikel og artikel 41 i forordning (EU) 2226/2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem.

2.  For de behandlinger, der er nævnt i artikel 45b, skal der ske logning af enhver databehandling, der foretages i ind- og udrejsesystemet og VIS i henhold til den pågældende artikel og artikel 46 i forordning (EU) 2226/2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem. For så vidt angår de behandlinger, der er anført i artikel 17a, skal der ske registrering af enhver databehandling, der foretages i VIS og ind- og udrejsesystemet i henhold til nærværende artikel og artikel 46 i forordning (EU) 2017/2226.

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 29 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 35

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

29a)  Artikel 35 affattes således:

Artikel 35

"Artikel 35

Egenkontrol

Egenkontrol

Medlemsstaterne sikrer, at enhver myndighed, der har ret til adgang til VIS-oplysninger, træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre overholdelsen af denne forordning, og i nødvendigt omfang samarbejder med den nationale tilsynsmyndighed.

Medlemsstaterne sikrer, at enhver myndighed, der har ret til adgang til VIS-oplysninger, træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre overholdelsen af denne forordning, og samarbejder med den nationale tilsynsmyndighed."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 29 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 36

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

29b)  Artikel 36 affattes således:

Artikel 36

"Artikel 36

Sanktioner

Sanktioner

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at ethvert misbrug af oplysninger indlæst i VIS pålægges sanktioner, herunder administrative og/eller strafferetlige sanktioner i overensstemmelse med national ret, som er effektive, forholdsmæssige og har afskrækkende virkning.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at ethvert misbrug eller enhver behandling af oplysninger indlæst i VIS, der er i modstrid med denne forordning, pålægges sanktioner, herunder administrative og/eller strafferetlige sanktioner i overensstemmelse med national ret, som er effektive, forholdsmæssige og har afskrækkende virkning."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 30 – litra a

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 37 – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.   Ansøgerne og de personer, der er omhandlet i artikel 9, nr. 4), litra f), informeres om følgende af den ansvarlige medlemsstat:

1.   Uden at det berører retten til oplysninger i henhold til artikel 15 og artikel 16 i forordning (EF) nr. 2018/1725, artikel 13 og artikel 14 i forordning (EU) 2016/679 og artikel 13 i direktiv 2016/680, skal tredjelandsstatsborgere og de personer, der er omhandlet i artikel 9, nr. 4), litra f), artikel 22c, stk. 2, litra e) eller artikel 22d, litra e), informeres om følgende af den ansvarlige medlemsstat:"

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 30 – litra a a (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 37 – stk. 1 – litra f

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

aa)   Stk. 1, litra f), affattes således:

f) at de pågældende har ret til at få indsigt i oplysninger om dem selv og til at kræve, at ukorrekte oplysninger om dem selv rettes, og at ulovligt lagrede oplysninger om dem selv slettes, herunder ret til at få oplysninger om procedurerne for udøvelse af disse rettigheder og kontaktoplysninger for de nationale tilsynsmyndigheder, som er omhandlet i artikel 41, stk. 1, og som skal behandle krav om beskyttelse af personoplysninger.

"f)   at de pågældende har ret til at få indsigt i oplysninger om dem selv og til at kræve, at ukorrekte oplysninger om dem selv rettes, og at ulovligt lagrede oplysninger om dem selv slettes, herunder ret til at få oplysninger om procedurerne for udøvelse af disse rettigheder og kontaktoplysninger på Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse samt på den nationale tilsynsmyndighed i den medlemsstat, der er ansvarlig for indsamlingen af oplysninger, som er omhandlet i artikel 41, stk. 1, og som skal behandle krav om beskyttelse af personoplysninger."

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 30 – litra a b (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 37 – stk. 1 – litra f a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab)   I stk. 1 tilføjes følgende litra:

 

"fa)   at medlemsstaterne og Europol kan få adgang til ind- og udrejsesystemet med henblik på retshåndhævelse"

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 30 – litra b

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 37 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De oplysninger, som er omhandlet i stk. 1, gives til tredjelandsstatsborgeren skriftligt, når oplysningerne fra ansøgningsskemaet, fotografiet og fingeraftryksoplysningerne, jf. artikel 9, nr. 4), 5) og 6), artikel 22c, stk. 2, og artikel 22d, litra a)-g), indsamles, og om nødvendigt mundtligt på et sprog og en måde, som den registrerede forstår eller med rimelighed må formodes at forstå. Børn skal informeres på en alderssvarende måde ved brug af foldere, infografik og/eller demonstrationer, som er specifikt udformet til at forklare fingeraftryksproceduren."

2.  De oplysninger, som er omhandlet i stk. 1, gives til tredjelandsstatsborgeren skriftligt, på en klar, kortfattet og præcis måde, når oplysningerne fra ansøgningsskemaet, ansigtsbillede- og fingeraftryksoplysningerne, jf. artikel 9, nr. 4), 5) og 6), artikel 22c, stk. 2, og artikel 22d, litra a)-g), indsamles. Børn skal informeres på en alderssvarende måde ved brug af foldere, infografik og/eller demonstrationer, som er specifikt udformet til at forklare fingeraftryksproceduren."

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 31

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 38 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

31)  Artikel 38, stk. 3, affattes således:

udgår

"3. Hvis anmodningen som omhandlet i stk. 2 fremsættes til en anden medlemsstat end den ansvarlige medlemsstat, kontakter myndighederne i den medlemsstat, som anmodningen er indgivet til, myndighederne i den ansvarlige medlemsstat inden syv dage. Den ansvarlige medlemsstat kontrollerer inden en måned, at oplysningerne er korrekte, og at behandlingen af VIS-oplysningerne er lovlig."

 

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 31 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 38

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

31a)  Artikel 38 affattes således:

Artikel 38

"Artikel 38

Ret til indsigt i samt berigtigelse og sletning af oplysninger

Ret til indsigt i, berigtigelse, supplering og sletning af personoplysninger samt til begrænsning af behandling

1.   Uden at dette berører forpligtelsen til at give andre oplysninger i overensstemmelse med artikel 12, litra a), i direktiv 95/46/EF, har enhver person ret til at få meddelelse om de oplysninger om ham, der er registreret i VIS, og om, hvilken medlemsstat der har fremsendt dem til VIS. Adgang til oplysningerne kan kun gives af en medlemsstat. Hver medlemsstat registrerer alle anmodninger om sådan adgang.

1.   Uden at dette berører retten til oplysninger i medfør af artikel 15 og 16 i forordning (EU) 2018/1725] informeres ansøgere eller indehavere af visum til længerevarende ophold eller opholdstilladelse, hvis oplysninger er lagret i det centrale VIS-system, på det tidspunkt, hvor deres oplysninger indsamles, om procedurerne for at udøve rettighederne i medfør af artikel 17-20 i forordning (EU) 2018/1725 og artikel 15-18 i forordning (EU) 2016/679. De får samtidig kontaktoplysningerne på Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

2.   Enhver person kan anmode om, at ukorrekte oplysninger om ham berigtiges, og at oplysninger, der er registreret ulovligt, slettes. Berigtigelsen og sletningen foretages straks af den ansvarlige medlemsstat i overensstemmelse med medlemsstatens love, administrative bestemmelser og procedurer.

2.   De personer, der er omhandlet i stk. 1, har med henblik på at udøve deres rettigheder i henhold til artikel 17-20 i forordning (EU) 2018/1725 og artikel 15-18 i forordning (EU) 2016/679 ret til selv at henvende sig til den medlemsstat, der har registreret deres oplysninger i VIS. Den medlemsstat, der modtager anmodningen, behandler og besvarer den hurtigst muligt og senest inden for 30 dage. Hvis det som svar på en anmodning konstateres, at de oplysninger, der er lagret i VIS, er faktuelt ukorrekte eller ulovligt registreret, skal den ansvarlige medlemsstat berigtige eller slette disse oplysninger i VIS straks og senest 30 dage efter modtagelsen af anmodningen i henhold til artikel 12, stk. 3, og 4, i forordning (EU) 2016/679. Hvis anmodningen fremsættes til en anden medlemsstat end den ansvarlige medlemsstat, kontakter myndighederne i den medlemsstat, som anmodningen er indgivet til, myndighederne i den ansvarlige medlemsstat inden syv dage. Den ansvarlige medlemsstat kontrollerer inden for en måned, at oplysningerne er korrekte, og at behandlingen af oplysningerne i VIS er lovlig. De berørte personer skal af den medlemsstat, som kontaktede myndigheden i den ansvarlige medlemsstat, informeres om, at deres anmodning er blevet videresendt, hvem, den er blevet videresendt til, samt om det videre forløb.

3.   Hvis anmodningen som omhandlet i stk. 2 fremsættes til en anden medlemsstat end den ansvarlige medlemsstat, kontakter myndighederne i den medlemsstat, som anmodningen er indgivet til, myndighederne i den ansvarlige medlemsstat inden 14 dage. Den ansvarlige medlemsstat kontrollerer inden en måned, at oplysningerne er korrekte, og at behandlingen af VIS-oplysningerne er lovlig."

3.   Hvis den ansvarlige medlemsstat ikke er enig i påstanden om, at de oplysninger, som er registreret i VIS, er faktuelt urigtige eller ulovligt registreret, træffer den omgående en administrativ afgørelse, hvori den skriftligt begrunder over for den pågældende, hvorfor den ikke vil berigtige eller slette oplysningerne om vedkommende.

4.   Hvis det viser sig, at oplysninger, der er registreret i VIS, er ukorrekte eller ulovligt registreret, berigtiger eller sletter den ansvarlige medlemsstat oplysningerne i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3. Den ansvarlige medlemsstat bekræfter straks skriftligt over for den pågældende, at den har taget skridt til at berigtige eller slette oplysningerne om vedkommende.

4.   Denne afgørelse skal give den berørte person oplysninger om muligheden for at anfægte afgørelsen vedrørende den i stk. 2 omhandlede anmodning, og hvis det er relevant, om hvordan der kan klages over afgørelsen til de kompetente myndigheder, eller hvordan afgørelsen kan prøves ved domstolene, og om eventuel bistand hertil, der er til rådighed for personen, herunder fra de kompetente nationale tilsynsmyndigheder.

5.   Hvis den ansvarlige medlemsstat ikke anerkender, at de oplysninger, som er registreret i VIS, er ukorrekte eller ulovligt registreret, forklarer den straks skriftligt over for den pågældende, hvorfor den ikke er villig til at berigtige eller slette oplysningerne om vedkommende.

5.   En anmodning indgivet i henhold til stk. 2 skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at identificere den pågældende person. De pågældende oplysninger må udelukkende anvendes til at muliggøre udøvelsen af de rettigheder, der er nævnt i stk. 2.

6.   Den ansvarlige medlemsstat orienterer ligeledes den pågældende om, hvilke skridt han kan tage, hvis han ikke kan acceptere den forklaring, der er givet. Denne orientering skal indeholde oplysninger om, hvordan den pågældende kan anlægge sag ved eller indgive klage til den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder eller domstole, og hvilken bistand, herunder fra de nationale tilsynsmyndigheder som omhandlet i artikel 41, stk. 1, der kan ydes i henhold til den pågældende medlemsstats love, administrative bestemmelser og procedurer.

6.   Den ansvarlige medlemsstat registrerer i form af et skriftligt dokument, at der er indgivet en anmodning som omhandlet i stk. 2, og hvordan den er blevet behandlet. Den stiller straks og senest syv dage efter henholdsvis afgørelsen om at berigtige eller slette oplysninger som omhandlet i stk. 2, andet afsnit, eller efter afgørelsen som omhandlet i stk. 3 dette dokument til rådighed for de kompetente nationale databeskyttelsesmyndigheder".

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 31 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 39

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

31b)  Artikel 39 affattes således:

Artikel 39

"Artikel 39

Samarbejde med henblik på at sikre rettigheder med hensyn til databeskyttelse

Samarbejde med henblik på at sikre rettigheder med hensyn til databeskyttelse

1.   Medlemsstaterne samarbejder aktivt med henblik på at håndhæve de rettigheder, som er omhandlet i artikel 38, stk. 2, 3 og 4.

1.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder samarbejder aktivt med henblik på at håndhæve rettighederne i artikel 38.

2.   I hver medlemsstat bistår og rådgiver den nationale tilsynsmyndighed på anmodning den pågældende ved udøvelsen af den pågældendes ret til at få berigtiget eller slettet oplysninger om sig selv i overensstemmelse med artikel 28, stk. 4, i direktiv 95/46/EF.

2.   I hver medlemsstat bistår og rådgiver den tilsynsmyndighed, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) 2016/679, på anmodning den registrerede i forbindelse med udøvelsen af dennes ret til at få berigtiget, suppleret eller slettet personoplysninger om vedkommende eller begrænset behandlingen af sådanne oplysninger i henhold til forordning (EU) 2016/679.

3. Den nationale tilsynsmyndighed i den ansvarlige medlemsstat, som fremsendte oplysningerne, og de nationale tilsynsmyndigheder i de medlemsstater, hvortil anmodningen er indgivet, samarbejder med henblik herpå.

Med henblik på at nå de i første afsnit omhandlede mål samarbejder tilsynsmyndigheden i den ansvarlige medlemsstat, som har overført oplysninger, og tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, hvortil en anmodning er fremsat, med hinanden."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 31 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 40

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

31c)  Artikel 40 affattes således:

Artikel 40

"Artikel 40

Klageadgang

Klageadgang

1.   I hver medlemsstat har enhver person ret til at anlægge sag ved eller indgive klage til de kompetente myndigheder eller domstole i den pågældende medlemsstat, hvis han nægtes den ret til indsigt eller den ret til at få berigtiget eller slettet oplysninger om ham, som er omhandlet i artikel 38, stk. 1 og 2.

1.   Uanset artikel 77 og 79 i forordning (EU) 2016/679 har enhver person i hver medlemsstat ret til at anlægge sag eller indgive klage til de kompetente myndigheder eller domstole i den medlemsstat, som nægtede den pågældende person ret til indsigt i eller ret til at få berigtiget, suppleret eller slettet oplysninger om vedkommende, jf. artikel 38, i nærværende forordning. Retten til at anlægge sag eller indgive klage gælder også i tilfælde, hvor anmodninger om indsigt, berigtigelse, supplering eller sletning ikke blev besvaret inden for de tidsfrister, der er fastsat i artikel 38, eller hvor den dataansvarlige aldrig har behandlet dem.

2.   De nationale tilsynsmyndigheders bistand som omhandlet i artikel 39, stk. 2, er til rådighed under hele denne proces.

2.   Bistand fra den tilsynsmyndighed, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) 2016/679, skal være til rådighed under hele denne proces."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 31 d (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 41

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

31d)  Artikel 41 affattes således:

Artikel 41

"Artikel 41

Tilsyn ved den nationale tilsynsmyndighed

Den nationale tilsynsmyndigheds tilsyn

1.   Den eller de myndigheder, som er udpeget i hver medlemsstat, og som er tillagt de beføjelser, der er omhandlet i artikel 28 i direktiv 95/46/EF (den nationale tilsynsmyndighed), overvåger uafhængigt, at den pågældende medlemsstats behandling af personoplysninger, jf. artikel 5, stk. 1, herunder deres fremsendelse til og fra VIS, foregår på lovlig vis.

1.   Hver medlemsstat sikrer, at tilsynsmyndigheden, jf. artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) 2016/679, uafhængigt kontrollerer lovligheden af den pågældende medlemsstats behandling af personoplysninger i henhold til nærværende forordning.

2.   Den nationale tilsynsmyndighed sikrer, at der mindst hvert fjerde år foretages en revision af behandlingen af data i det nationale system i overensstemmelse med relevante internationale revisionsstandarder.

2.   Den eller de tilsynsmyndighed(er), som der henvises til i artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) 2016/679, sikrer, at de ansvarlige nationale myndigheder mindst hvert tredje år foretager en revision af behandlingen af data i overensstemmelse med relevante internationale revisionsstandarder. Der kan tages hensyn til resultaterne af denne revision i de evalueringer, der foretages i henhold til den mekanisme, der er blevet oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 1053/2013. Den tilsynsmyndighed, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) 2016/679, offentliggør årligt antallet af anmodninger om berigtigelse, supplering eller sletning eller begrænsning af behandling af oplysninger, tiltag foranlediget heraf samt antallet af berigtigelser, suppleringer, sletninger og begrænsninger af behandling, der er foretaget som følge af anmodninger fra de berørte personer.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at deres nationale tilsynsmyndighed har tilstrækkelige midler til at udføre de opgaver, som overdrages til dem i henhold til denne forordning.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at deres tilsynsmyndighed har tilstrækkelige midler til at udføre de opgaver, som overdrages til dem i henhold til denne forordning, og har adgang til rådgivning fra personer med tilstrækkeligt kendskab til biometriske oplysninger.

4.   Med hensyn til behandling af personoplysninger i VIS udpeger hver medlemsstat den myndighed, som skal betragtes som registeransvarlig efter artikel 2, litra d), i direktiv 95/46/EF, og som skal have det centrale ansvar for denne medlemsstats databehandling. Hver medlemsstat giver Kommissionen meddelelse om denne myndighed.

 

5.   Hver medlemsstat fremsender alle de oplysninger, som de nationale tilsynsmyndigheder anmoder om, herunder navnlig oplysninger om de aktiviteter, der gennemføres i overensstemmelse med artikel 28 og artikel 29, stk. 1, giver de nationale tilsynsmyndigheder adgang til de oversigter, som er omhandlet i artikel 28, stk. 4, litra c), og til sine registre som omhandlet i artikel 34, og giver til enhver tid de nationale tilsynsmyndigheder adgang til alle sine lokaler.

5.  Medlemsstaterne fremsender alle de oplysninger, som den tilsynsmyndighed, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) 2016/679, anmoder om, herunder navnlig oplysninger om de aktiviteter, der gennemføres i overensstemmelse med dens ansvarsområder som fastsat i denne forordning. Medlemsstaterne giver den tilsynsmyndighed, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) 2016/679, adgang til deres logger og giver den til enhver tid adgang til alle sine interoperabilitetsrelaterede lokaler."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 31 e (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 42

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

31e)  Artikel 42 affattes således:

Artikel 42

"Artikel 42

Tilsyn ved Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses tilsyn

1.   Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse kontrollerer, at Forvaltningsmyndighedens behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med denne forordning. De opgaver og beføjelser, der er omhandlet i artikel 46 og 47 i forordning (EF) nr. 45/2001, finder tilsvarende anvendelse.

1.   Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er ansvarlig for overvågningen af den behandling af personoplysninger, der foretages af eu-LISA, Europol og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i henhold til denne forordning, og for at sikre, at sådanne aktiviteter udføres i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2018/1725 og med denne forordning.

2.   Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse sikrer, at der mindst hvert fjerde år foretages en revision af forvaltningsmyndighedens behandling af personoplysninger i overensstemmelse med relevante internationale revisionsstandarder. Revisionsrapporten sendes til Europa-Parlamentet, Rådet, Forvaltningsmyndigheden, Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder. Forvaltningsmyndigheden skal have mulighed for at fremsætte bemærkninger, inden rapporten vedtages.

2.   Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse sikrer, at der mindst hvert tredje år foretages en revision af eu-LISA's behandling af personoplysninger i overensstemmelse med relevante internationale revisionsstandarder. Der sendes en rapport om denne revision til Europa-Parlamentet, Rådet, eu-LISA, Kommissionen og medlemsstaterne. Eu-LISA skal have mulighed for at fremsætte bemærkninger, inden rapporterne vedtages.

3.   Forvaltningsmyndigheden fremsender de oplysninger, som Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse anmoder om, giver den adgang til alle dokumenter og til Forvaltningsmyndighedens registre som omhandlet i artikel 34, stk. 1, og giver den til enhver tid adgang til alle sine lokaler.

3.   Eu-LISA fremsender de oplysninger, som Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse anmoder om, giver Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse adgang til alle dokumenter og til sine logfiler som omhandlet i artikel 22r, artikel 34 og artikel 45b og giver til enhver tid Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse adgang til alle sine lokaler.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 43 – stk. 1 og 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

32)  Artikel 43, stk. 1 og 2, affattes således:

udgår

1.  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse handler i tæt samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder med hensyn til specifikke spørgsmål, der kræver nationalt engagement, især hvis Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse eller en national tilsynsmyndighed finder store forskelle mellem medlemsstaternes praksis eller potentielt ulovlige overførsler ved hjælp af kommunikationskanalerne for interoperabilitetskomponenterne eller i forbindelse med spørgsmål rejst af en eller flere nationale tilsynsmyndigheder om gennemførelsen og fortolkningen af denne forordning.

 

2.  I de i stk. 1 nævnte tilfælde sikres det koordinerede tilsyn som fastsat i artikel 62 i forordning (EU) XXXX/2018 [revideret forordning 45/2001]."

 

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 43

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

32a)  Artikel 43 affattes således:

Artikel 43

"Artikel 43

Samarbejde mellem de nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Samarbejde mellem de nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

1.   De nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, der hver især handler inden for deres respektive beføjelser, samarbejder aktivt inden for rammerne af deres ansvarsområder og sikrer et samordnet tilsyn med VIS og de nationale systemer.

1.   Tilsynsmyndighederne og den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, der hver især handler inden for deres respektive beføjelser, samarbejder aktivt inden for rammerne af deres respektive ansvarsområder for at sikre samordnet tilsyn med interoperabilitetskomponenterne og de øvrige bestemmelser i denne forordning.

2.   Idet de hver især handler inden for deres respektive beføjelser, udveksler de relevante oplysninger, bistår hinanden med at gennemføre revisioner og inspektioner, undersøger vanskeligheder med fortolkningen eller anvendelsen af denne forordning, undersøger problemer med udøvelsen af uafhængigt tilsyn eller i forbindelse med udøvelsen af den registreredes rettigheder, udarbejder harmoniserede forslag til fælles løsninger på eventuelle problemer og fremmer bevidstheden om databeskyttelsesrettigheder alt efter behov.

2.   Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og tilsynsmyndighederne udveksler relevante oplysninger, bistår hinanden med at gennemføre revisioner og inspektioner, undersøger vanskeligheder med fortolkningen eller anvendelsen af denne forordning, vurderer problemer med udøvelsen af uafhængigt tilsyn eller i forbindelse med udøvelsen af den registreredes rettigheder, udarbejder harmoniserede forslag til fælles løsninger på eventuelle problemer og fremmer bevidstheden om databeskyttelsesrettigheder alt efter behov.

3.   De nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse mødes med henblik herpå mindst to gange om året. Udgifter og service i forbindelse med disse møder påhviler Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Forretningsordenen vedtages på det første møde. De øvrige arbejdsmetoder udvikles i fællesskab efter behov.

3.   For så vidt angår stk. 2, mødes tilsynsmyndighederne og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse mindst to gange om året inden for rammerne af Det Europæiske Databeskyttelsesråd. Udgifterne til disse møder afholdes af Det Europæiske Databeskyttelsesråd, som også varetager organisationen heraf. Forretningsordenen vedtages på det første møde. De øvrige arbejdsmetoder udvikles i fællesskab efter behov.

4.   Der sendes en fælles aktivitetsrapport til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Forvaltningsmyndigheden hvert andet år. Rapporten skal omfatte et kapitel om hver medlemsstat, som udarbejdes af den pågældende medlemsstats nationale tilsynsmyndighed.

4.   Det Europæiske Databeskyttelsesråd sender en fælles aktivitetsrapport til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, til Europol, til Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og til eu-LISA hvert andet år. Rapporten skal omfatte et kapitel om hver medlemsstat, som udarbejdes af den pågældende medlemsstats tilsynsmyndighed."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 44

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

32b)  Artikel 44 udgår

Artikel 44

 

Databeskyttelse i overgangsperioden

 

Såfremt Kommissionen i overgangsperioden uddelegerer sit ansvar til et andet organ i medfør af artikel 26, stk. 4, sikrer den, at Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har ret til og mulighed for fuldt ud at udføre sine opgaver, herunder mulighed for at udføre kontrol på stedet eller udøve enhver anden beføjelse, der er tillagt Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse ved artikel 47 i forordning (EF) nr. 45/2001

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 45 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

32c)  I artikel 45 tilføjes følgende stykke:

 

"2a.   De foranstaltninger, der er nødvendige for at udvikle det centrale VIS-system, den nationale grænseflade i hver medlemsstat og kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale VIS-system og de nationale grænseflader vedtages for så vidt angår de emneområder, der er nævnt nedenfor, efter proceduren i artikel 49, stk. 2:

 

a)   udformningen af systemets fysiske struktur, herunder dets kommunikationsnet

 

b)   tekniske aspekter af relevans for beskyttelsen af personoplysninger

 

c)   tekniske aspekter med alvorlige finansielle konsekvenser for medlemsstaternes budgetter eller med alvorlige tekniske konsekvenser for medlemsstaternes nationale systemer

 

d)   udvikling af sikkerhedskrav, herunder biometriske aspekter."

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 34

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 45a – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De behørigt bemyndigede medarbejdere hos medlemsstaternes kompetente myndigheder, Kommissionen, eu-Lisa og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning oprettet ved forordning (EU) 2016/1624 har adgang til at søge på følgende oplysninger udelukkende med henblik på rapportering og statistik uden mulighed for individuel identifikation:

De behørigt bemyndigede medarbejdere hos medlemsstaternes kompetente myndigheder, Kommissionen, eu-Lisa og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning oprettet ved forordning (EU) 2016/1624 har adgang til at søge på følgende oplysninger udelukkende med henblik på rapportering og statistik uden mulighed for individuel identifikation i kraft af den fuldstændige anonymisering af oplysningerne:

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 34

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 45a – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  ansøgerens køn, fødselsdato og nuværende nationalitet

c)  ansøgerens køn, fødselsår og nuværende nationalitet

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 34

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 45a – stk. 1 – afsnit 1 – litra h

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  de grunde, som er anført for en afgørelse vedrørende dokumentet eller ansøgningen, hvis der er tale om visum til kortvarigt ophold afgørelsen vedrørende ansøgningen (om dokumentet udstedes, eller ansøgningen afvises, og af hvilken grund), hvis der er tale om visum til længerevarende ophold og opholdstilladelse

h)  de grunde som er anført for en afgørelse om at afvise et visum til et kortvarigt ophold, herunder henvisning til eventuelle hits i EU-informationssystemer, der er blevet konsulteret, i Europols eller Interpols data, på den overvågningsliste, der er omhandlet i artikel 29 i forordning (EU) 2018/1240, eller i forhold til de specifikke risikoindikatorer

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 34

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 45a – stk. 1 – afsnit 1 – litra h a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha)  de grunde, som er anført for en afgørelse om at afvise et dokument, herunder henvisning til eventuelle hits i EU-informationssystemer, der er blevet konsulteret, i Europols eller Interpols data, på den overvågningsliste, der er omhandlet i artikel 34 i forordning (EU) 2018/1240, eller i forhold til de specifikke risikoindikatorer

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 34

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 45a – stk. 1 – afsnit 1 – litra k

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  rejsens primære formål, hvis der er tale om visum til kortvarigt ophold formålet med ansøgningen, hvis der er tale om visum til længerevarende ophold og opholdstilladelse

k)  rejsens primære formål, hvis der er tale om visum til kortvarigt ophold

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 34

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 45a – stk. 1 – afsnit 1 – litra l

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

l)  indlæste oplysninger vedrørende et dokument, som er blevet trukket tilbage, annulleret eller inddraget, eller hvis gyldighedsperiode er blevet forlænget, alt efter tilfældet

l)  indlæste oplysninger vedrørende et visumdokument, som er blevet trukket tilbage, annulleret eller inddraget, eller hvis gyldighedsperiode er blevet forlænget, alt efter tilfældet

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 34

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 45a – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Ved udgangen af hvert år udarbejdes statistiske data i form af kvartalsstatistikker for det pågældende år. Statistikkerne skal indeholde en opdeling af data på hver medlemsstat.

6.  Ved udgangen af hvert år udarbejdes statistiske data i en årsrapport for det pågældende år. Statistikkerne skal indeholde en opdeling af data på hver medlemsstat. Rapporten offentliggøres og fremsendes til Europa-Parlamentet, til Rådet, til Kommissionen, til Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og til de nationale tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 45b – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med henblik på at overholde deres forpligtelser i henhold til artikel 26, stk. 1, litra b), i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen skal luft- og søtransportvirksomheder samt virksomheder, der transporterer grupper til lands i busser, sende en forespørgsel til VIS for at kontrollere, om tredjelandsstatsborgere med et visum til kortvarigt ophold, et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse er i besiddelse af et visum til kortvarigt ophold, et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, alt efter tilfældet. Til dette formål skal transportvirksomheder, for så vidt angår visa til kortvarigt ophold, angive de oplysninger, der er opført i denne forordnings artikel 9, nr. 4, litra a), b) og c), eller artikel 22c, litra a), b) og c), alt efter tilfældet.

1.  Med henblik på at overholde deres forpligtelser i henhold til artikel 26, stk. 1, litra b), i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen skal luft- og søtransportvirksomheder samt virksomheder, der transporterer grupper til lands i busser, sende en forespørgsel til VIS for at kontrollere, om tredjelandsstatsborgere med et visum til kortvarigt ophold, et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse er i besiddelse af et visum til kortvarigt ophold, et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, alt efter tilfældet. I tilfælde, hvor passagerer ikke får lov til at gå om bord på grund af en søgning i VIS, skal transportvirksomheder give passagererne disse oplysninger og midlerne til at udøve deres ret til at få adgang til eller berigtigelse og sletning af personoplysninger, der er lagret i VIS.

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 45b – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Sikker adgang til gateway-faciliteten for transportvirksomheder, jf. artikel 1, stk. 2, litra h), i beslutning 2004/512/EF som ændret ved denne forordning skal gøre det muligt for transportvirksomheder at foretage den i stk. 1 omhandlede søgning, inden en passager går om bord. Med henblik herpå skal transportvirksomheden sende forespørgslen om tilladelse til at søge i VIS ved brug af oplysningerne i den maskinlæsbare del af rejsedokumentet.

3.  Sikker adgang til gateway-faciliteten for transportvirksomheder, jf. artikel 2a, litra h), herunder muligheden for at anvende mobile tekniske løsninger, skal gøre det muligt for transportvirksomheder at foretage den i stk. 1 omhandlede søgning, inden en passager går om bord. Transportvirksomheden angiver oplysningerne i den maskinlæsbare del af rejsedokumentet og angiver indrejsemedlemsstaten. Som en undtagelse er transportøren i tilfælde af lufthavnstransit ikke forpligtet til at kontrollere, om tredjelandsstatsborgeren er i besiddelse af et gyldigt visum til kortvarigt ophold, visum til længerevarende ophold eller opholdstilladelse, alt efter hvad der er relevant.

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 45b – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  VIS svarer ved at anføre, om personen har et gyldigt visum eller ej, med et OK/NOT OK-svar til transportvirksomheden.

4.  VIS svarer ved at anføre, hvorvidt personen har et gyldigt visum til kortvarigt ophold, visum til længerevarende ophold eller opholdstilladelse, alt efter hvad der er relevant, med et OK/NOT OK-svar til transportvirksomheden. Hvis der er udstedt visum til kortvarigt ophold med begrænset territorial gyldighed i henhold til artikel 25 i forordning nr. 810/2009, skal det centrale VIS-systems svar tage hensyn til den eller de medlemsstater, som tilladelsen er gyldig til, såvel som den indrejsemedlemsstat, som transportvirksomheden har angivet. Transportvirksomheder kan lagre de sendte oplysninger i overensstemmelse med gældende ret. Et OK/NOT OK-svar skal ikke betragtes som en afgørelse om at tillade eller nægte indrejse i henhold til forordning (EU) 2016/399. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter detaljerede regler om betingelserne for driften af gateway-faciliteten for transportvirksomheder og de databeskyttelses- og sikkerhedsregler, der skal finde anvendelse. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 49, stk. 2.

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 45b – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Der skal indføres en autentifikationsordning, der udelukkende er forbeholdt transportvirksomheder, for at give behørigt autoriseret personale hos transportvirksomhederne adgang til gateway-faciliteten for transportvirksomheder med henblik på stk. 2. Autentifikationsordningen skal godkendes af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter, der vedtages efter den undersøgelsesprocedure, der er omhandlet i artikel 49, stk. 2.

5.  Der skal indføres en autentifikationsordning, der udelukkende er forbeholdt transportvirksomheder, for at give behørigt autoriseret personale hos transportvirksomhederne adgang til gateway-faciliteten for transportvirksomheder med henblik på stk. 2. I forbindelse med indførelsen af autentifikationsordningen tages der hensyn til informationssikkerhedsrisikostyring og principperne om databeskyttelse gennem design og standardindstillinger. Autentifikationsordningen skal godkendes af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter, der vedtages efter den undersøgelsesprocedure, der er omhandlet i artikel 49, stk. 2.

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 45b – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Gateway-faciliteten for transportvirksomheder skal anvende en særskilt skrivebeskyttet database, der opdateres daglig via envejsudtræk af den mindste nødvendige delmængde af oplysninger lagret i VIS. Eu-LISA er ansvarlig for sikkerheden af gateway-faciliteten for transportvirksomheder, for sikkerheden af de personoplysninger, som den indeholder, og for processen med udtræk af personoplysninger til den særskilte skrivebeskyttede database.

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 45b – stk. 5 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b.  De transportvirksomheder, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, er underlagt de sanktioner, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 26, stk. 2, i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser ("Schengengennemførelseskonventionen") og artikel 4 i Rådets direktiv 2001/51/EF, når de befordrer tredjelandsstatsborgere, der, selv om de er visumpligtige, ikke er i besiddelse af et gyldigt visum.

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 45b – stk. 5 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5c.  Hvis tredjelandsstatsborgere nægtes indrejse, er enhver transportvirksomhed, der har bragt dem til de ydre grænser ad luft- eller søvejen eller over land, forpligtet til omgående at tage ansvaret for dem igen. På anmodning fra grænsemyndighederne er transportvirksomhederne forpligtet til at bringe tredjelandsstatsborgerne tilbage til enten det tredjeland, hvorfra befordringen er sket, det tredjeland, der har udstedt det anvendte rejsedokument, eller ethvert andet tredjeland, hvor de er sikret indrejse.

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 45b – stk. 5 d (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5d.  Uanset stk. 1 er det, i de første tre år efter at denne forordning er begyndt at blive anvendt, valgfrit for transportvirksomheder, der befordrer grupper til lands i busser, om de vil gennemføre den kontrol, som er omhandlet i stk. 1, og bestemmelserne i stk. 5b finder ikke anvendelse på dem.

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 45c – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis det er teknisk umuligt at foretage den søgning, der er omhandlet i artikel 45b, stk. 1, fordi en del af VIS-informationssystemet ikke fungerer, eller af andre årsager, der ligger uden for transportvirksomhedernes kontrol, er transportvirksomhederne fritaget for forpligtelsen til at kontrollere, om passagerer er i besiddelse af en gyldig rejsetilladelse, ved brug af gateway-faciliteten for transportvirksomheder. Hvis forvaltningsmyndigheden konstaterer en sådan fejl, underretter den transportvirksomhederne. Den underretter også transportvirksomhederne, når fejlen er afhjulpet. Hvis transportvirksomhederne konstaterer en sådan fejl, kan de underrette forvaltningsmyndigheden.

1.  Hvis det er teknisk umuligt at foretage den søgning, der er omhandlet i artikel 45b, stk. 1, fordi en del af VIS-informationssystemet ikke fungerer, er transportvirksomhederne fritaget for forpligtelsen til at kontrollere, om passagerer er i besiddelse af en gyldig rejsetilladelse, ved brug af gateway-faciliteten for transportvirksomheder. Hvis eu-LISA konstaterer en sådan fejl, underretter den transportvirksomhederne. Den underretter også transportvirksomhederne, når fejlen er afhjulpet. Hvis transportvirksomhederne konstaterer en sådan fejl, kan de underrette eu-LISA.

Ændringsforslag    163

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 45c – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Sanktionerne i artikel 45b, stk. 5b, pålægges ikke transportvirksomheder i de tilfælde, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1.

Ændringsforslag    164

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 45c – stk. 1 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Hvis det af andre grunde end fejl i en del af VIS er teknisk umuligt for en transportvirksomhed at foretage den søgning, der er omhandlet i artikel 45b, stk. 1, i en længere periode, underretter transportvirksomheden eu-LISA herom.

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 45c – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For at udøve deres opgaver og beføjelser i henhold til artikel 40, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624* og i tillæg til den adgang, der er omhandlet i samme forordnings artikel 40, stk. 8, har medlemmerne af de europæiske grænse- og kystvagthold og hold af medarbejdere, der er involveret i opgaver vedrørende tilbagesendelse, tilladelse til inden for deres mandat at få adgang til og søge i oplysninger, der er indlæst i VIS.

1.  For at udøve deres opgaver og beføjelser i henhold til artikel 40, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624* har medlemmerne af de europæiske grænse- og kystvagthold tilladelse til inden for deres mandat at få adgang til og søge i oplysninger, der er indlæst i VIS.

Ændringsforslag    166

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 45e – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med henblik på adgang som omhandlet i artikel 45d, stk. 1, kan et europæisk grænse- og kystvagthold indgive en anmodning om søgning i alle oplysninger eller et bestemt sæt oplysninger, der er lagret i VIS, til den europæiske grænse- og kystvagts centrale adgangspunkt, jf. artikel 45d, stk. 2. I anmodningen henvises der til medlemsstatens operative plan om grænsekontrol, grænseovervågning og/eller tilbagesendelse, som ligger til grund for anmodningen. Efter modtagelse af en anmodning om adgang kontrollerer den europæiske grænse- og kystvagts centrale adgangspunkt, om betingelserne for adgang ifølge stk. 2 er opfyldt. Hvis alle betingelser for adgang er opfyldt, behandler det behørigt bemyndigede personale i det centrale adgangspunkt anmodningerne. De VIS-oplysninger, der opnås adgang til, sendes til holdet på en sådan måde, at oplysningernes sikkerhed ikke bringes i fare.

1.  Med henblik på adgang som omhandlet i artikel 45d, stk. 1, kan et europæisk grænse- og kystvagthold indgive en anmodning om søgning i alle oplysninger eller et bestemt sæt oplysninger, der er lagret i VIS, til den europæiske grænse- og kystvagts centrale adgangspunkt, jf. artikel 45d, stk. 2. I anmodningen henvises der til medlemsstatens operative plan om grænsekontrol og grænseovervågning, som ligger til grund for anmodningen. Efter modtagelse af en anmodning om adgang kontrollerer den europæiske grænse- og kystvagts centrale adgangspunkt, om betingelserne for adgang ifølge stk. 2 er opfyldt. Hvis alle betingelser for adgang er opfyldt, behandler det behørigt bemyndigede personale i det centrale adgangspunkt anmodningerne. De VIS-oplysninger, der opnås adgang til, sendes til holdet på en sådan måde, at oplysningernes sikkerhed ikke bringes i fare.

Ændringsforslag    167

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 45e – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  værtsmedlemsstaten giver holdmedlemmerne tilladelse til at søge i VIS med henblik på at nå de operative mål, der er anført i den operative plan om grænsekontrol, grænseovervågning og tilbagesendelse, og

a)  værtsmedlemsstaten giver holdmedlemmerne tilladelse til at søge i VIS med henblik på at nå de operative mål, der er anført i den operative plan om grænsekontrol og grænseovervågning, og

Ændringsforslag    168

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 45e – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  I overensstemmelse med artikel 40, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1624 kan holdmedlemmer og hold af medarbejdere, der er involveret i opgaver vedrørende tilbagesendelse, kun handle som reaktion på oplysninger indhentet fra VIS i henhold til instrukserne fra, og som hovedregel under tilstedeværelse af, grænsevagter eller personale, der er involveret i tilbagesendelsesrelaterede opgaver, fra den værtsmedlemsstat, hvori de arbejder. Værtsmedlemsstaten kan bemyndige holdmedlemmerne til at handle på sine vegne.

3.  I overensstemmelse med artikel 40, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1624 kan holdmedlemmer kun handle som reaktion på oplysninger indhentet fra VIS i henhold til instrukserne fra, og som hovedregel under tilstedeværelse af, grænsevagter fra den værtsmedlemsstat, hvori de arbejder. Værtsmedlemsstaten kan bemyndige holdmedlemmerne til at handle på sine vegne.

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 45e – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Hver logning af databehandling i VIS, der foretages af et medlem af de europæiske grænse- og kystvagthold eller hold af medarbejdere, der er involveret i opgaver vedrørende tilbagesendelse, opbevares af forvaltningsmyndigheden i henhold til bestemmelserne i artikel 34.

7.  Hver logning af databehandling i VIS, der foretages af et medlem af de europæiske grænse- og kystvagthold opbevares af forvaltningsmyndigheden i henhold til bestemmelserne i artikel 34.

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 45e – stk. 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Hver gang Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning får adgang til eller søger i VIS, registreres det i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 34, og enhver anvendelse af oplysninger, som Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning tilgår, skal registreres.

8.  Hver gang Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning får adgang til eller søger i VIS, registreres det i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 34, og enhver anvendelse af oplysninger, som hold fra Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning tilgår, skal registreres.

Ændringsforslag    171

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 45e – stk. 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Ingen dele af VIS må forbindes til noget computersystem med henblik på dataindsamling og databehandling, som foretages af eller i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, og ingen oplysninger i VIS, som Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning har adgang til, må overføres til et sådant system, undtagen når det er nødvendigt for at udføre opgaverne med henblik på forordningen om et EU-system for rejseoplysninger og rejsetilladelser (ETIAS). Ingen del af VIS må downloades. Logning af adgang og søgninger betragtes ikke som download eller kopiering af VIS-oplysninger.

9.  Ingen dele af VIS må forbindes til noget computersystem med henblik på dataindsamling og databehandling, som foretages af eller i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, og ingen oplysninger i VIS, som Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning har adgang til, må overføres til et sådant system. Ingen del af VIS må downloades. Logning af adgang og søgninger betragtes ikke som download eller kopiering af VIS-oplysninger.

Ændringsforslag    172

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 46

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

35a)  Artikel 46 udgår.

Artikel 46

 

Integration af de tekniske funktioner i Schengen-konsultationsnettet

 

Konsultationsmekanismen i artikel 16 træder i stedet for Schengen-konsultationsnettet fra den dato, der fastsættes efter proceduren i artikel 49, stk. 3, når alle de medlemsstater, som anvender Schengen-konsultationsnettet på datoen for denne forordnings ikrafttræden, har meddelt, at de har truffet de tekniske og juridiske foranstaltninger til anvendelse af VIS med henblik på konsultationer mellem de centrale visummyndigheder om visumansøgninger i henhold til Schengen-konventionens artikel 17, stk. 2.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Ændringsforslag    173

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 47

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

35b)  Artikel 47 udgår.

Artikel 47

 

Starten på fremsendelsen

 

Hver medlemsstat meddeler Kommissionen, at den har truffet de nødvendige tekniske og juridiske foranstaltninger til at fremsende de oplysninger, som er omhandlet i artikel 5, stk. 1, til det centrale VIS via den nationale grænseflade.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Ændringsforslag    174

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 48

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

35c)  Artikel 48 udgår.

Artikel 48

 

Idriftsættelse

 

1. Kommissionen fastsætter den dato, hvor VIS idriftsættes, når:

 

a) foranstaltningerne i artikel 45, stk. 2, er vedtaget

 

b) Kommissionen har givet meddelelse om en vellykket omfattende test af VIS udført af Kommissionen sammen med medlemsstaterne

 

c) medlemsstaterne efter godkendelse af de tekniske foranstaltninger har meddelt Kommissionen, at de har truffet de nødvendige tekniske og juridiske foranstaltninger til indsamling og fremsendelse af de oplysninger, som er omhandlet i artikel 5, stk. 1, til VIS, for alle ansøgningsdossierer i den første region, som fastsat i overensstemmelse med stk. 3, herunder foranstaltninger til indsamling og/eller fremsendelse af oplysninger på vegne af en anden medlemsstat.

 

2. Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet resultaterne af den test, som er udført i henhold til stk. 1, litra b).

 

3. Kommissionen fastsætter i hver af de andre regioner den dato, hvor overførsel af oplysningerne i artikel 5, stk. 1, bliver obligatorisk, når medlemsstaterne har meddelt Kommissionen, at de har truffet de nødvendige tekniske og juridiske foranstaltninger til at indsamle og fremsende de oplysninger, som er omhandlet i artikel 5, stk. 1, til VIS for alle ansøgninger i den pågældende region, herunder foranstaltninger til indsamling og/eller fremsendelse af oplysninger på vegne af en anden medlemsstat. Før denne dato kan den enkelte medlemsstat iværksætte driften i disse regioner, når den har meddelt Kommissionen, at den har truffet de nødvendige tekniske og juridiske foranstaltninger til at indsamle og fremsende mindst de oplysninger, som er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), til VIS.

 

4. Regionerne i stk. 1 og 3 fastlægges efter proceduren i artikel 49, stk. 3. Kriterierne for fastlæggelsen af disse regioner er risikoen for ulovlig indvandring, trusler mod medlemsstaternes indre sikkerhed og den realistiske mulighed for at indsamle biometriske data fra alle lokaliteter i den pågældende region.

 

5. Kommissionen offentliggør datoerne for idriftsættelsen i hver region i Den Europæiske Unions Tidende.

 

6. En medlemsstat kan først konsultere de oplysninger, som er fremsendt til VIS af andre medlemsstater, når den eller en anden medlemsstat, som repræsenterer denne medlemsstat, begynder at indlæse oplysninger i overensstemmelse med stk. 1 og 3.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Ændringsforslag    175

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35 d (nyt)

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 48 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

35d)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 48a

 

Udøvelse af delegerede beføjelser

 

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9cb, og artikel 23, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra … [datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

 

3.   Den i artikel 9cb og artikel 23 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

 

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 9cb og artikel 23 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

Ændringsforslag    176

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 50 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kontrol og evaluering

Kontrol og evaluering af indvirkningen på grundlæggende rettigheder

Ændringsforslag    177

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 50 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Forvaltningsmyndigheden sørger for, at der etableres procedurer til kontrol af, hvordan VIS fungerer set i forhold til de mål, der er fastlagt i relation til resultater, omkostningseffektivitet, sikkerhed og tjenesternes kvalitet.

1.  Eu-LISA sørger for, at der etableres procedurer til kontrol af, hvordan VIS fungerer set i forhold til de mål, der er fastlagt i relation til resultater, omkostningseffektivitet, sikkerhed og tjenesternes kvalitet, samt til overvågning af overholdelsen af grundlæggende rettigheder, herunder retten til beskyttelse af personoplysninger, retten til ikkeforskelsbehandling, børns rettigheder og retten til effektive retsmidler.

Ændringsforslag    178

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 50 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Med henblik på den tekniske vedligeholdelse har forvaltningsmyndigheden adgang til de nødvendige oplysninger vedrørende behandlingsprocesserne i VIS.

2.  Med henblik på den tekniske vedligeholdelse har eu-LISA adgang til de nødvendige oplysninger vedrørende behandlingsprocesserne i VIS.

Ændringsforslag    179

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 50 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvert andet år forelægger eu-LISA Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en rapport om, hvordan VIS fungerer teknisk set, herunder dets sikkerhed.

3.  Hvert andet år forelægger eu-LISA Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en rapport om, hvordan VIS fungerer teknisk set, herunder dets sikkerhed og omkostninger. Rapporten skal indeholde en oversigt over de nuværende fremskridt med udviklingen af projektet og de dermed forbundne omkostninger, en økonomisk konsekvensanalyse og oplysninger om eventuelle tekniske spørgsmål og risici, der kan påvirke systemets samlede omkostninger.

Ændringsforslag    180

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 50 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  I tilfælde af forsinkelser i udviklingsprocessen underretter eu-LISA Europa-Parlamentet og Rådet snarest muligt om årsagerne til forsinkelserne og om de tidsmæssige og økonomiske konsekvenser.

Ændringsforslag    181

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 50 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  det nøjagtige formål med søgningen, herunder hvilke typer terrorhandlinger eller alvorlige strafbare handlinger der var tale om

a)  det nøjagtige formål med søgningen, herunder hvilke typer terrorhandlinger eller alvorlige strafbare handlinger der var tale om, og sager med adgang til oplysninger om børn på under 12 år

Ændringsforslag    182

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 50 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  antallet og karakteren af sager, hvor de i artikel 22m, stk. 2, omhandlede hasteprocedurer blev anvendt, herunder de sager, hvor den hastende karakter ikke blev accepteret ved den efterfølgende kontrol, der blev gennemført af det centrale adgangspunkt

Ændringsforslag    183

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 50 – stk. 4 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  statistikker over handel med børn, herunder tilfælde af vellykkede identifikationer.

Ændringsforslag    184

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 50 – stk. 4 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaternes og Europols årlige rapporter sendes til Kommissionen senest den 30. juni i det efterfølgende år.

Medlemsstaternes og Europols årlige rapporter sendes til Kommissionen senest den 30. juni i det efterfølgende år. Kommissionen sammenfatter de årlige rapporter i en samlet rapport, der offentliggøres senest den 30. december samme år.

Ændringsforslag    185

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 50 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvert fjerde år udarbejder Kommissionen en samlet evaluering af VIS. Denne samlede evaluering skal omfatte en gennemgang af de opnåede resultater set i forhold til målene og en vurdering af, om de tilgrundliggende principper fortsat er gyldige, forordningens anvendelse med hensyn til VIS, sikkerheden i forbindelse med VIS, anvendelsen af artikel 31 og eventuelle konsekvenser for den fremtidige drift. Kommissionen forelægger evalueringen for Europa-Parlamentet og Rådet.

5.  Hvert andet år udarbejder Kommissionen en samlet evaluering af VIS. Denne samlede evaluering skal omfatte en gennemgang af de opnåede resultater set i forhold til målene og de afholdte omkostninger og en vurdering af, om de tilgrundliggende principper fortsat er gyldige og indvirkningen heraf på de grundlæggende rettigheder, forordningens anvendelse med hensyn til VIS, sikkerheden i forbindelse med VIS, anvendelsen af artikel 31 og eventuelle konsekvenser for den fremtidige drift. Kommissionen forelægger evalueringen for Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag    186

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 1 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

39)  Bilag 1, titlen, affattes således:

udgår

"Liste over internationale organisationer nævnt i artikel 31, stk. 2"

 

Ændringsforslag    187

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Kapitel IIIa – Artikel 22a – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Den myndighed, der har kompetence til at træffe en afgørelse, opretter en individuel dossier, inden den udsteder afgørelsen.

Ændringsforslag    188

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Kapitel IIIa – Artikel 22a – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis personen har ansøgt som en del af en gruppe eller sammen med et familiemedlem, opretter myndigheden et individuelt dossier for hver person i gruppen og forbinder dossiererne for de personer, der har ansøgt sammen, og som har fået udstedt et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse.

3.  Hvis personen har ansøgt som en del af en gruppe eller sammen med et familiemedlem, opretter myndigheden et individuelt dossier for hver person i gruppen og forbinder dossiererne for de personer, der har ansøgt sammen, og som har fået udstedt et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse. Ansøgninger fra forældre eller værger og børn må ikke skilles fra hinanden.

Ændringsforslag    189

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22b – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Udelukkende med henblik på at vurdere, om personen kan udgøre en trussel mod medlemsstaternes offentlige orden, indre sikkerhed eller offentlig sundhed i henhold til artikel 6, stk. 1, litra e), i forordning (EU) 2016/399, behandles dossiererne automatisk af VIS for at finde hit. Hver enkelt dossier behandles individuelt i VIS.

1.  Udelukkende med henblik på at vurdere, om personen kan udgøre en trussel mod medlemsstaternes offentlige orden eller indre sikkerhed i henhold til artikel 6, stk. 1, litra e), i forordning (EU) 2016/399, behandles dossiererne automatisk af VIS for at finde hit. Hver enkelt dossier behandles individuelt i VIS.

Ændringsforslag    190

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22b – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Når et individuelt dossier oprettes efter udstedelse af eller afslag på et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse i henhold til artikel 22d, sender VIS en forespørgsel ved brug af den europæiske søgeportal, jf. artikel 6, stk. 1, i [forordningen om interoperabilitet], for at sammenligne de relevante oplysninger omhandlet i denne forordnings artikel 22c, stk. 2, litra a), b), c), f) og g), med de relevante oplysninger, der er registreret i VIS, Schengeninformationssystemet (SIS), ind- og udrejsesystemet, EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS), herunder overvågningslisten, jf. artikel 29 i [forordning (EU) 2018/XX om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse], Eurodac, [ECRIS-TCN-systemet for så vidt angår terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger], Europol-data, Interpols database over stjålne og bortkomne rejsedokumenter (SLTD) og Interpols database over rejsedokumenter med tilknyttede notifikationer (TDAWN).

2.  Når et individuelt dossier oprettes i henhold til artikel 22c i forbindelse med et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, sender VIS en forespørgsel ved brug af den europæiske søgeportal, jf. artikel 6, stk. 1, i [forordningen om interoperabilitet], for at sammenligne de relevante oplysninger omhandlet i denne forordnings artikel 22c, stk. 2, litra a), b), c), f) og g). VIS kontrollerer:

 

a)   om det rejsedokument, der anvendes til ansøgningen, svarer til et rejsedokument, der er meldt bortkommet, stjålet, uretmæssigt tilegnet eller ugyldiggjort i SIS

 

b)   om det rejsedokument, der anvendes til ansøgningen, svarer til et rejsedokument, der er meldt bortkommet, stjålet eller ugyldiggjort i SLTD-databasen

 

c)   om ansøgeren er omfattet af en indberetning i SIS om nægtelse af indrejse og ophold

 

d)   om ansøgeren er omfattet af en indberetning i SIS om personer, der begæres anholdt med henblik på overgivelse på grundlag en europæisk arrestordre, eller som begæres anholdt med henblik på udlevering

 

e)   om ansøgeren og rejsedokumentet svarer til en afslået, inddraget eller annulleret rejsetilladelse i det centrale ETIAS-system

 

f)   om ansøgeren og rejsedokumentet er på den overvågningsliste, der er omhandlet i artikel 34 i forordning (EU) 2018/1240

 

g)   om der allerede er registreret oplysninger om ansøgeren i VIS for den samme person

 

h)   om oplysningerne i ansøgningen vedrørende rejsedokumentet svarer til en anden ansøgning om visum til længerevarende ophold eller opholdstilladelse med andre identitetsoplysninger

 

i)   om ansøgeren på nuværende tidspunkt er registreret i ind- og udrejsesystemet som en person, hvis tilladelse til ophold er udløbet, eller om den pågældende tidligere er blevet registreret som en person, hvis tilladelse til ophold er udløbet

 

j)   om ansøgeren er blevet registreret i ind- og udrejsesystemet som en person, der er blevet nægtet indrejse

 

k)   om ansøgeren har været omfattet af en afgørelse om at give afslag på, annullere eller inddrage et visum til kortvarigt ophold, der er registreret i VIS

 

l)   om ansøgeren har været omfattet af en afgørelse om at give afslag på, annullere eller inddrage et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, der er registreret i VIS

 

m)   om oplysninger, der er specifikke for ansøgerens identitet, er registreret i Europols data

 

n)   hvis ansøgeren er mindreårig, om indehaveren af forældremyndigheden eller værgen:

 

i)   er omfattet af en indberetning i SIS om personer, der begæres anholdt med henblik på overgivelse på grundlag af en europæisk arrestordre, eller som begæres anholdt med henblik på udlevering

 

ii)   er omfattet af en nægtelse af indrejse og ophold i SIS

 

iii)   er i besiddelse af et rejsedokument på den overvågningsliste, der er omhandlet i artikel 34 i forordning (EU) 2018/1240.

 

Dette stykke må ikke være til hinder for indgivelse af asylansøgninger uanset begrundelse. Hvis en visumansøgning indgives af et offer for alvorlige forbrydelser, f.eks. vold i hjemmet eller menneskehandel begået af vedkommendes sponsor, skal det dossier, der indgives i VIS adskilles fra sponsorens dossier for at beskytte offeret mod nye farer.

 

For at undgå risikoen for forkerte hit skal alle søgninger vedrørende børn under 14 år og personer over 75 år foretaget med biometriske identifikatorer, som er taget mere end fem år før hittet, og som ikke bekræfter dokumentets ægthed eller tredjelandsstatsborgerens identitet, gøres til genstand for en obligatorisk manuel kontrol af eksperter i biometriske oplysninger.

Ændringsforslag    191

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22b – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  VIS tilføjer en reference til eventuelle hit, der er opnået i medfør af stk. 2 og 5, til det individuelle dossier. VIS identificerer, hvis det er relevant, den medlemsstat eller de medlemsstater, der har indlæst eller leveret de oplysninger, der udløste hittene, eller Europol, og registrerer dette i det individuelle dossier.

3.  VIS tilføjer en reference til eventuelle hit, der er opnået i medfør af stk. 2 og 5, til det individuelle dossier. VIS identificerer, hvis det er relevant, den medlemsstat eller de medlemsstater, der har indlæst eller leveret de oplysninger, der udløste hittene, eller Europol, og registrerer dette i det individuelle dossier. Ingen andre oplysninger end henvisningen til et hit eller afsenderen af dataene registreres.

Ændringsforslag    192

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22b – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Ved en forespørgsel i SLTD-databasen deles de oplysninger, der anvendes af brugeren af ESP'en til at sende en forespørgsel, ikke med ejerne af Interpol-dataen.

Ændringsforslag    193

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22b – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Med henblik på artikel 2, stk. 2, litra f), vedrørende et udstedt eller forlænget visum til længerevarende ophold skal de forespørgsler, der udføres i henhold til artikel 22b, stk. 2, foretage en sammenligning mellem de relevante oplysninger, jf. artikel 22c, stk. 2, og oplysningerne i SIS for derved at fastslå, om personen er omfattet af en af følgende indberetninger:

4.  Med henblik på artikel 2, stk. 2, litra f), vedrørende et udstedt eller forlænget visum til længerevarende ophold skal de forespørgsler, der udføres i henhold til denne artikels stk. 2, foretage en sammenligning mellem de relevante oplysninger, jf. artikel 22c, stk. 2, og oplysningerne i SIS for derved at fastslå, om personen er omfattet af en af følgende indberetninger:

Ændringsforslag    194

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22b – stk. 4 – afsnit 1 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  en indberetning om personer og genstande med henblik på diskret kontrol eller specifik kontrol.

d)  en indberetning om personer og genstande med henblik på diskret kontrol, specifik kontrol eller undersøgelseskontrol.

Ændringsforslag    195

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22b – stk. 4 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når sammenligningen som omhandlet i dette stykke fører til et eller flere hit, sender VIS en automatisk meddelelse til den centrale myndighed i den medlemsstat, der sendte forespørgslen, med henblik på passende opfølgning.

Artikel 9a, stk. 5a, 5b, 5c, 5d, og artikel 9c, 9ca og 9cb finder tilsvarende anvendelse, med forbehold af følgende specifikke bestemmelser.

Ændringsforslag    196

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22b – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Hvis visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen udstedes eller forlænges af en medlemsstats konsulære myndighed, finder artikel 9a anvendelse.

udgår

Ændringsforslag    197

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22b – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Hvis opholdstilladelsen udstedes eller forlænges, eller hvis et visum til længerevarende ophold forlænges af en myndighed på en medlemsstats område, gælder følgende:

udgår

a)  denne myndighed kontrollerer, om de oplysninger, der er registreret i det individuelle dossier, svarer til de oplysninger, der findes i VIS eller i et eller en af de konsulterede EU-informationssystemer/-databaser, Europol-data eller Interpols databaser i henhold til stk. 2

 

b)  hvis hittet i henhold til stk. 2 vedrører Europol-data, underrettes Europols nationale enhed med henblik på opfølgning

 

c)  hvis oplysningerne ikke svarer til hinanden, og der ikke vises andre hit under den automatiske behandling i henhold til stk. 2 og 3, sletter myndigheden det falske hit fra ansøgningsdossieret

 

d)  hvis oplysningerne svarer til hinanden, eller der fortsat er tvivl om ansøgerens identitet, følger myndigheden op på de oplysninger, der udløste hittet, i henhold til stk. 4 efter de procedurer, betingelser og kriterier, der er fastsat i EU-retten og national lovgivning.

 

Ændringsforslag    198

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22c – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  efternavn (familienavn), fornavn(e), fødselsdato, nuværende nationalitet(er), køn, fødselsdato, fødested og fødeland

a)  efternavn (familienavn), fornavn(e), fødselsår nuværende nationalitet(er), køn, fødested og fødeland,

Ændringsforslag    199

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22c – stk. 1 – afsnit 2 – litra f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  et ansigtsbillede af indehaveren, der så vidt muligt er taget på stedet

f)  et ansigtsbillede af indehaveren, der er taget på stedet

Ændringsforslag    200

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22d – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når der er truffet afgørelse om at give afslag på et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, fordi ansøgeren vurderes at udgøre en trussel mod medlemsstaternes offentlige orden, indre sikkerhed eller folkesundhed, eller fordi ansøgeren har fremlagt dokumenter, der er erhvervet på uretmæssig vis eller er forfalsket eller ulovligt ændret, opretter den myndighed, der har givet afslag, straks et individuelt dossier med følgende oplysninger:

Når der er truffet afgørelse om at give afslag på et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, fordi ansøgeren vurderes at udgøre en trussel mod medlemsstaternes offentlige orden eller indre sikkerhed, eller fordi ansøgeren har fremlagt dokumenter, der er erhvervet på uretmæssig vis eller er forfalsket eller ulovligt ændret, opretter den myndighed, der har givet afslag, straks et individuelt dossier med følgende oplysninger:

Ændringsforslag    201

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22d – stk. 1 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e.  efternavnet, fornavnet og adressen på den fysiske person, som ansøgningen omhandler

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    202

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22d – stk. 1 – litra f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f.  et ansigtsbillede af ansøgeren, der så vidt muligt er taget på stedet

f.  et ansigtsbillede af ansøgeren, der er taget på stedet

Ændringsforslag    203

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22d – stk. 1 – litra h

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h.  oplysninger om, at der er givet afslag på visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen, fordi ansøgeren betragtes som en trussel mod medlemsstaternes offentlige orden, indre sikkerhed eller folkesundhed, eller fordi ansøgeren har fremlagt dokumenter, der er erhvervet på uretmæssig vis eller er forfalsket eller ulovligt ændret

h.  oplysninger om, at der er givet afslag på visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen, fordi ansøgeren betragtes som en trussel mod medlemsstaternes offentlige orden eller indre sikkerhed, eller fordi ansøgeren har fremlagt dokumenter, der er erhvervet på uretmæssig vis eller er forfalsket eller ulovligt ændret

Ændringsforslag    204

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22g – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De myndigheder, som har kompetence til at foretage kontrol ved overgangssteder ved de ydre grænser, har udelukkende med henblik på at verificere dokumentindehaverens identitet og/eller ægtheden og gyldigheden af visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen, og hvorvidt den pågældende betragtes som en trussel mod medlemsstaternes offentlige orden, indre sikkerhed, offentlig sundhed i henhold til artikel 6, stk. 1, litra e), i forordning (EU) 2016/399, i overensstemmelse med nævnte forordning adgang til at søge ved brug af nummeret på dokumenter kombineret med en eller flere af de oplysninger, der er omhandlet i denne forordnings artikel 22c, stk. 2, litra a), b) og c).

1.  De myndigheder, som har kompetence til at foretage kontrol ved overgangssteder ved de ydre grænser, har udelukkende med henblik på at verificere dokumentindehaverens identitet og/eller ægtheden og gyldigheden af visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen, og hvorvidt den pågældende betragtes som en trussel mod medlemsstaternes offentlige orden eller indre sikkerhed, i henhold til artikel 6, stk. 1, litra e), i forordning (EU) 2016/399, i overensstemmelse med nævnte forordning adgang til at søge ved brug af nummeret på dokumenter kombineret med en eller flere af de oplysninger, der er omhandlet i denne forordnings artikel 22c, stk. 2, litra a), b) og c).

Ændringsforslag    205

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22g – stk. 2 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  fotografier, jf. artikel 22c, stk. 2, litra f).

e)  ansigtsbilleder, jf. artikel 22c, stk. 2, litra f).

Ændringsforslag    206

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22h – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De myndigheder, som har kompetence til at foretage kontrol på medlemsstaternes område med hensyn til, om betingelserne for indrejse, ophold eller bopæl på medlemsstaternes område er opfyldt, og eventuelt politimyndighederne har udelukkende med henblik på at verificere indehaverens identitet og/eller ægtheden og gyldigheden af visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen, og hvorvidt den pågældende betragtes som en trussel mod medlemsstaternes offentlige orden, indre sikkerhed, offentlig sundhed, adgang til at søge ved brug af nummeret på visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen kombineret med en eller flere af de oplysninger, der er omhandlet i denne forordnings artikel 22c, stk. 2, litra a), b) og c).

1.  De myndigheder, som har kompetence til at foretage kontrol på medlemsstaternes område med hensyn til, om betingelserne for indrejse, ophold eller bopæl på medlemsstaternes område er opfyldt, har udelukkende med henblik på at verificere indehaverens identitet og/eller ægtheden og gyldigheden af visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen adgang til at søge ved brug af nummeret på visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen kombineret med en eller flere af de oplysninger, der er omhandlet i denne forordnings artikel 22c, stk. 2, litra a), b) og c).

Ændringsforslag    207

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22h – stk. 2 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  fotografier, jf. artikel 22c, stk. 2, litra f).

e)  ansigtsbilleder, jf. artikel 22c, stk. 2, litra f).

Ændringsforslag    208

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22k – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne udpeger de myndigheder, som har ret til at søge i de oplysninger, der er lagret i ind- og udrejsesystemet med henblik på at forebygge, opdage og efterforske terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger.

1.  Medlemsstaterne udpeger de myndigheder, som har ret til at søge i de oplysninger, der er lagret i ind- og udrejsesystemet med henblik på at forebygge, opdage og efterforske terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger under behørige og strengt definerede omstændigheder, jf. artikel 22n. De pågældende myndigheder har alene tilladelse til at fremsøge oplysninger om børn under 12 år med det formål at beskytte forsvundne børn og børn, som er ofre for alvorlige forbrydelser.

Ændringsforslag    209

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22k – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hver medlemsstat fører en liste over udpegede myndigheder. Hver medlemsstat meddeler eu-LISA og Kommissionen, hvilke myndigheder den har udpeget, og kan til enhver tid ændre eller erstatte sin meddelelse.

2.  Hver medlemsstat fører en nøje afgrænset liste over udpegede myndigheder. Hver medlemsstat meddeler eu-LISA og Kommissionen, hvilke myndigheder den har udpeget, og kan til enhver tid ændre eller erstatte sin meddelelse.

Ændringsforslag    210

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22l – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det centrale adgangspunkt handler uafhængigt, når det udfører sine opgaver i henhold til denne forordning, og må ikke modtage instrukser fra Europols udpegede myndighed som nævnt i stk. 1 med hensyn til resultatet af kontrollen.

Det centrale adgangspunkt handler fuldt uafhængigt, når det udfører sine opgaver i henhold til denne forordning, og må ikke modtage instrukser fra Europols udpegede myndighed som nævnt i stk. 1 med hensyn til resultatet af kontrollen.

Ændringsforslag    211

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22m – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Når en efterfølgende kontrol fastslår, at adgangen til VIS-oplysningerne ikke var berettiget, sletter alle de myndigheder, der fik adgang til de pågældende oplysninger, de oplysninger fra VIS, de fik adgang til, og underretter de centrale adgangspunkter om sletningen.

3.  Når en efterfølgende kontrol fastslår, at adgangen til VIS-oplysningerne ikke var berettiget, sletter alle de myndigheder, der fik adgang til de pågældende oplysninger, omgående de oplysninger fra VIS, de fik adgang til, og underretter de centrale adgangspunkter om sletningen.

Ændringsforslag    212

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22n – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De udpegede myndigheder har adgang til at søge i VIS, hvis samtlige følgende betingelser er opfyldt:

1.  Uden at dette berører artikel 22 i forordning 2018/XX [om interoperabilitet] har de udpegede myndigheder adgang til at søge i VIS, hvis samtlige følgende betingelser er opfyldt:

Ændringsforslag    213

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22n – stk. 1 – litra c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  der, for så vidt angår søgninger med fingeraftryk, er iværksat en forudgående søgning i de øvrige medlemsstaters elektroniske fingeraftryksidentifikationssystemer, jf. afgørelse 2008/615/RIA, hvor det er teknisk muligt at foretage sammenligninger af fingeraftryk, og den pågældende søgning enten er fuldt ud gennemført eller den pågældende søgning ikke er fuldt ud gennemført senest 24 timer efter dens iværksættelse.

Ændringsforslag    214

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22n – stk. 1 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  hvis en forespørgsel til det fælles identitetsregister er sendt i henhold til artikel 22 i forordning 2018/XX [om interoperabilitet], viser det modtagne svar som omhandlet i stk. 5 i [artikel 22 i forordning 2018/XX om interoperabilitet], at der er lagret oplysninger i VIS."

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    215

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22n – stk. 3 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Søgning i VIS begrænses til søgning med følgende oplysninger i det individuelle dossier:

3.  Søgning i VIS begrænses til søgning med følgende oplysninger i ansøgningsdossieret eller det individuelle dossier:

Ændringsforslag    216

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22n – stk. 3 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  efternavn(e) (familienavn), fornavn(e) (døbenavn(e), fødselsdato, nationalitet(er) og/eller køn

a)  efternavn(e) (familienavn), fornavn(e) (døbenavn(e), fødselsår, nationalitet(er) og/eller køn

Ændringsforslag    217

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22n – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om muligheden for at anvende ansigtsbilleder til at identificere en person og om tilgængeligheden, paratheden og pålideligheden af den nødvendige teknologi hertil.

Ændringsforslag    218

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22n – stk. 3 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Ansigtsbilledet, jf. stk. 3, litra e), må ikke være det eneste søgekriterium.

Ændringsforslag    219

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22n – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Søgning i VIS giver i tilfælde af et hit adgang til de oplysninger, der er opregnet i dette stykke, samt til alle andre oplysninger fra det individuelle dossier, herunder oplysninger indlæst vedrørende dokumenter, der er udstedt, givet afslag på, annulleret, inddraget eller forlænget. Der gives kun adgang til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, nr. 4, litra l), som registreret i ansøgningsdossieret, hvis der udtrykkeligt er anmodet om tilladelse til at søge i disse oplysninger i den begrundede elektroniske anmodning, og dette er godkendt ved den uafhængige kontrol.

4.  Søgning i VIS giver i tilfælde af et hit adgang til de oplysninger, der er opregnet i denne artikels stk. 3, samt til alle andre oplysninger fra ansøgningsdossieret eller det individuelle dossier, herunder oplysninger indlæst vedrørende dokumenter, der er udstedt, givet afslag på, annulleret, inddraget eller forlænget. Der gives kun adgang til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, nr. 4, litra l), som registreret i ansøgningsdossieret, hvis der udtrykkeligt er anmodet om tilladelse til at søge i disse oplysninger i den begrundede elektroniske anmodning, og dette er godkendt ved den uafhængige kontrol.

Ændringsforslag    220

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22o – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uanset artikel 22n, stk. 1, har udpegede myndigheder ikke pligt til at opfylde de betingelser, der er omhandlet i dette stykke, for at få adgang til VIS med henblik på identifikation af personer, som har været forsvundet, har været bortført eller er udpeget som ofre for menneskehandel, og for hvem der er rimelig grund til at antage, at søgningen i VIS-oplysningerne vil kunne bidrage væsentligt til deres identifikation og/eller bidrage til at efterforske specifikke tilfælde af menneskehandel. Under sådanne omstændigheder kan de udpegede myndigheder søge i VIS uden de pågældendes fingeraftryk.

Uanset artikel 22n, stk. 1, har udpegede myndigheder ikke pligt til at opfylde de betingelser, der er omhandlet i dette stykke, for at få adgang til VIS med henblik på identifikation af personer, særlig børn, som har været forsvundet, har været bortført eller er udpeget som ofre for menneskehandel, og for hvem der er alvorlig grund til at antage, at søgningen i VIS-oplysningerne vil kunne bidrage væsentligt til deres identifikation og bidrage til at efterforske specifikke tilfælde af menneskehandel. Under sådanne omstændigheder kan de udpegede myndigheder søge i VIS uden de pågældendes fingeraftryk.

Ændringsforslag    221

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22o – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Såfremt de pågældendes fingeraftryk ikke kan anvendes, eller søgning med fingeraftryk ikke er mulig, skal søgningen foretages med de oplysninger, som er omhandlet i artikel 9, litra a) og b).

Såfremt de pågældendes fingeraftryk ikke kan anvendes, eller søgning med fingeraftryk ikke er mulig, skal søgningen foretages med de oplysninger, som er omhandlet i artikel 9, stk. 4, litra a) og b), eller i artikel 22c, stk. 2, litra a) og b).

Ændringsforslag    222

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22o – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Søgning i VIS giver i tilfælde af hit adgang til alle data opført i artikel 9 samt til oplysninger opført i artikel 8, stk. 3 og 4.

Søgning i VIS giver i tilfælde af hit adgang til alle data opført i artikel 9, artikel 22c eller artikel 22d samt til oplysninger opført i artikel 8, stk. 3 og 4, eller artikel 22a, stk. 3.

Ændringsforslag    223

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22p – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Europols udpegede myndighed kan indgive en begrundet elektronisk anmodning om søgning i alle oplysninger eller et bestemt sæt oplysninger, der er lagret i VIS, til Europols centrale adgangspunkt, jf. artikel 22k, stk. 3. Efter modtagelse af en anmodning om adgang kontrollerer Europols centrale adgangspunkt, om betingelserne for adgang ifølge stk. 1 og 2 er opfyldt. Hvis alle betingelser for adgang er opfyldt, behandler det behørigt bemyndigede personale i det eller de centrale adgangspunkt(er) anmodningerne. De VIS-oplysninger, der opnås adgang til, sendes til de i artikel 22l, stk. 1, nævnte operative enheder på en sådan måde, at oplysningernes sikkerhed ikke bringes i fare.

3.  Europols udpegede myndighed kan indgive en begrundet elektronisk anmodning om søgning i alle oplysninger eller et bestemt sæt oplysninger, der er lagret i VIS, til Europols centrale adgangspunkt, jf. artikel 22l, stk. 2. Efter modtagelse af en anmodning om adgang kontrollerer Europols centrale adgangspunkt, om betingelserne for adgang ifølge stk. 1 og 2 er opfyldt. Hvis alle betingelser for adgang er opfyldt, behandler det behørigt bemyndigede personale i det eller de centrale adgangspunkt(er) anmodningerne. De VIS-oplysninger, der opnås adgang til, sendes til de i artikel 22l, stk. 1, nævnte operative enheder på en sådan måde, at oplysningernes sikkerhed ikke bringes i fare.

Ændringsforslag    224

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22q – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hver medlemsstat og Europol sikrer, at alle databehandlinger som følge af anmodninger om adgang til VIS-oplysninger i overensstemmelse med kapitel IIIc logges eller dokumenteres med henblik på at kontrollere grundlaget for den pågældende anmodning, overvåge lovligheden af databehandlingen og dataenes integritet og sikkerhed samt egenkontrol.

1.  Hver medlemsstat og Europol sikrer, at alle databehandlinger som følge af anmodninger om adgang til VIS-oplysninger i overensstemmelse med kapitel IIIb registreres eller dokumenteres med henblik på at kontrollere grundlaget for den pågældende anmodning, overvåge lovligheden af databehandlingen og dataenes integritet og sikkerhed samt den eventuelle indvirkning på grundlæggende rettigheder samt egenkontrollen.

 

De registrerede oplysninger eller dokumenter skal beskyttes ved hjælp af passende foranstaltninger mod uautoriseret adgang og slettes to år efter oprettelsen, medmindre de er nødvendige til kontrolprocedurer, som allerede er indledt.

Ændringsforslag    225

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22q – stk. 2 – litra g

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  i overensstemmelse med nationale regler eller forordning (EU) 2016/794 den unikke brugerreference for den embedsmand, der har foretaget søgningen, og den embedsmand, der har givet ordre til søgningen.

g)  i overensstemmelse med nationale regler eller forordning (EU) 2016/794 eller, hvis det er relevant, forordning (EU) 2018/1725 den unikke brugerreference for den embedsmand, der har foretaget søgningen, og den embedsmand, der har givet ordre til søgningen.

Ændringsforslag    226

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22q – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Logge og dokumentation må kun anvendes til at overvåge lovligheden af databehandling og for at sikre dataintegritet og -sikkerhed. Kun logge, der ikke indeholder personoplysninger, må anvendes til den overvågning og evaluering, der er omhandlet i denne forordnings artikel 50. Den tilsynsmyndighed, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 41, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/680, og som er ansvarlig for at kontrollere anmodningers grundlag og kontrollere lovligheden af databehandlingen samt dataintegriteten og -sikkerheden, skal på anmodning have adgang til disse logge med henblik på at kunne udføre sine opgaver.

3.  Logge og dokumentation må kun anvendes til at overvåge lovligheden af databehandling og til at overvåge indvirkninger på de grundlæggende rettigheder og for at sikre dataintegritet og -sikkerhed. Kun logge, der ikke indeholder personoplysninger, må anvendes til den overvågning og evaluering, der er omhandlet i denne forordnings artikel 50. Den tilsynsmyndighed, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 41, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/680, og som er ansvarlig for at kontrollere lovligheden af databehandlingen samt dataintegriteten og -sikkerheden, skal på anmodning have adgang til disse logge med henblik på at kunne udføre sine opgaver.

Ændringsforslag    227

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 22r a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 22ra

 

Beskyttelse af personoplysninger, hvortil der er givet adgang i overensstemmelse med kapitel IIIb

 

1.   Hver medlemsstat sikrer, at de nationale love og administrative bestemmelser, der er vedtaget i henhold til direktiv (EU) 2016/680, også finder anvendelse på dens nationale myndigheders adgang til VIS i overensstemmelse med dette kapitel, herunder i forbindelse med rettighederne for de personer, hvis oplysninger der således gives adgang til.

 

2.   Den tilsynsmyndighed, der er omhandlet i artikel 41, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/680, kontrollerer lovligheden af medlemsstaternes adgang til personoplysninger i overensstemmelse med dette kapitel, herunder deres fremsendelse til og fra VIS. Nærværende forordnings artikel 41, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

 

3.   Europols behandling af personoplysninger i henhold til denne forordning foretages i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/794 og overvåges af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

 

4.   Personoplysninger, der i overensstemmelse med dette kapitel gives adgang til i VIS, må kun behandles med henblik på forebyggelse, afsløring eller efterforskning i den konkrete sag, hvortil en medlemsstat eller Europol har anmodet om oplysningerne.

 

5.   Eu-LISA, de udpegede myndigheder, de centrale adgangspunkter og Europol fører logfiler, som omhandlet i artikel 22q over søgninger med henblik på at sætte tilsynsmyndigheden, jf. artikel 41, stk. 1, i forordning (EU) 2016/680, og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse i stand til at føre tilsyn med, om databehandlingen overholder EU-databeskyttelsesregler og nationale databeskyttelsesregler. Med undtagelse af oplysninger, der opbevares til dette formål, skal personoplysninger og registreringer af søgninger slettes fra alle nationale databaser og Europol-databaser efter 30 dage, medmindre de pågældende oplysninger og registreringer er nødvendige i forbindelse med den konkrete igangværende strafferetlige efterforskning, hvortil en medlemsstat eller Europol har anmodet om dem.

Ændringsforslag    228

Forslag til forordning

Artikel 2 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ændring af beslutning 2004/512/EF

Ophævelse af beslutning 2004/512/EF

Ændringsforslag    229

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

Afgørelse 2004/512/EU

Artikel 1 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 1, stk. 2, i beslutning 2004/512/EF affattes således:

Beslutning 2004/512/EF ophæves. Henvisninger til denne beslutning gælder som henvisninger til forordning (EF) nr. 767/2008 og læses efter sammenligningstabellen i bilag 2.

2.  Visuminformationssystemet baseres på en centraliseret arkitektur og skal bestå af:

 

a)  det fælles identitetsregister som omhandlet i [artikel 17, stk. 2, litra a), i forordning 2018/XX om interoperabilitet]

 

b)  et centralt informationssystem, i det følgende benævnt "det centrale visuminformationssystem" (VIS)

 

c)  en grænseflade i hver medlemsstat, i det følgende benævnt "den nationale grænseflade" (NI-VIS), der skal fungere som bindeled til den relevante centrale nationale myndighed i de enkelte medlemsstater, eller en national ensartet grænseflade i hver medlemsstat på grundlag af fælles tekniske specifikationer, der er ens for alle medlemsstater, og som muliggør tilslutning af det centrale system til de nationale grænseinfrastrukturer i medlemsstaterne

 

d)  en kommunikationsinfrastruktur mellem VIS og de nationale grænseflader

 

e)  en sikker kommunikationskanal mellem VIS og ind- og udrejsesystemets centrale system

 

f)  en sikker kommunikationsinfrastruktur mellem det centrale VIS-system og de centrale infrastrukturer i den europæiske søgeportal oprettet ved [artikel 6 i forordning 2017/XX om interoperabilitet], den fælles biometriske matchtjeneste oprettet ved [artikel 12 i forordning 2017/XX om interoperabilitet], det fælles identitetsregister oprettet ved [artikel 17 i forordning 2017/XX om interoperabilitet] og multiidentitetsdetektoren oprettet ved [artikel 25 i forordning 2017/XX om interoperabilitet]

 

g)  en mekanisme til høring om ansøgninger og udveksling af oplysninger mellem centrale visummyndigheder ("VIS Mail")

 

h)  en gateway-facilitet for transportvirksomheder

 

i)  en sikker webtjeneste, der muliggør kommunikation mellem VIS på den ene side og gateway-faciliteten for transportvirksomheder og de internationale systemer (Interpols systemer/databaser) på den anden side

 

j)  et register med oplysninger til brug for rapportering og statistik.

 

Det centrale system, de nationale ensartede grænseflader, webtjenesten, gateway-faciliteten for transportvirksomheder og kommunikationsinfrastrukturen i VIS deler og genanvender så meget som teknisk muligt af hardware- og softwarekomponenterne i henholdsvis ind- og udrejsesystemets centrale system, nationale ensartede grænseflader, ETIAS-systemets gateway-facilitet for transportvirksomheder og ind- og udrejsesystemets webtjeneste og kommunikationsinfrastruktur."

 

Ændringsforslag    230

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) nr. 810/2009

Artikel 10 – stk. 3 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  fremlægger et fotografi i overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 1683/95, eller, efter første ansøgning og efterfølgende mindst hver 59. måned derefter, i overensstemmelse med kravene i artikel 13 i nærværende forordning

c)  tillader, at der tages et ansigtsbillede på stedet, efter første ansøgning og efterfølgende mindst hver 59. måned derefter, i overensstemmelse med kravene i artikel 13 i nærværende forordning

Ændringsforslag    231

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 – litra a

Forordning (EU) nr. 810/2009

Artikel 13 – stk. 2 – led 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- et fotografi, som tages på stedet og indsamles digitalt på ansøgningstidspunktet

- et ansigtsbillede, som tages på stedet på ansøgningstidspunktet

Ændringsforslag    232

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 – litra b

Forordning (EU) nr. 810/2009

Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når fingeraftryk og et fotografi taget på stedet af tilstrækkelig kvalitet er blevet indsamlet fra ansøgeren i forbindelse med en tidligere ansøgning, for første gang indlæses i VIS mindre end 59 måneder før datoen for den nye ansøgning, kopieres de over i den senere ansøgning.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    233

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 – litra b

Forordning (EU) nr. 810/2009

Artikel 21 – stk. 3a – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  SIS og SLTD for at kontrollere, om det rejsedokument, der anvendes til ansøgningen, svarer til et rejsedokument, der blev rapporteret bortkommet, stjålet eller ugyldiggjort, og om det rejsedokument, der anvendes til ansøgningen, svarer til et rejsedokument, der er registreret i en fil i Interpols TDAWN-database

a)  SIS og SLTD for at kontrollere, om det rejsedokument, der anvendes til ansøgningen, svarer til et rejsedokument, der blev rapporteret bortkommet, stjålet eller ugyldiggjort

Ændringsforslag    234

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 – litra b

Forordning (EU) nr. 810/2009

Artikel 21 – stk. 3a – litra g

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  ECRIS-TCN-systemet for at kontrollere, om ansøgeren svarer til en person, hvis oplysninger er registreret i denne database vedrørende terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger

udgår

Ændringsforslag    235

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 810/2009

Artikel 21a – stk. -1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  De specifikke risikoindikatorer skal være en algoritme, der muliggør profilering som defineret i artikel 4, nr. 4), i forordning (EU) 2016/679, ved at sammenligne de data, der er registreret i et ansøgningsdossier, med specifikke risikoindikatorer, der henviser til sikkerhed, ulovlig indvandring eller høj epidemisk risiko. De specifikke risikoindikatorer skal registreres i VIS.

Ændringsforslag    236

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 810/2009

Artikel 21a – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Vurdering af risikoen for sikkerheden, risikoen for ulovlig indvandring eller høj epidemisk risiko baseres på:

1.  Kommissionen vedtager en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 51a med henblik på en nærmere definition af risikoen for sikkerheden, risikoen for ulovlig indvandring eller høj epidemisk risiko på grundlag af:

Ændringsforslag    237

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 810/2009

Artikel 21a – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  statistiske oplysninger genereret af VIS i henhold til artikel 45a, der tyder på et unormalt stort antal afslag på visumansøgninger som følge af risikoen for irregulær migration, for sikkerheden eller folkesundheden i forbindelse med en specifik gruppe af rejsende

b)  statistiske oplysninger genereret af VIS i henhold til artikel 45a, der tyder på et unormalt stort antal afslag på visumansøgninger som følge af risikoen for irregulær migration, eller for sikkerheden i forbindelse med en ansøger

Ændringsforslag    238

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 810/2009

Artikel 21a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der nærmere angiver de risici, der er omhandlet i stk. 1. Den pågældende gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 52, stk. 2.

udgår

Ændringsforslag    239

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 810/2009

Artikel 21a – stk. 3 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  På grundlag af de risici, der fastsættes i henhold til stk. 2, fastsættes specifikke risikoindikatorer bestående af en kombination af oplysninger, herunder en eller flere af følgende:

3.  På grundlag af de specifikke risici, der fastsættes i henhold til denne forordning og den delegerede retsakt, der er omhandlet i stk. 1, fastsættes specifikke risikoindikatorer bestående af en kombination af oplysninger, herunder en eller flere af følgende:

Ændringsforslag    240

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 810/2009

Artikel 21a – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  De specifikke risikoindikatorer anvendes af visummyndighederne, når de vurderer, om ansøgeren udgør en risiko for ulovlig indvandring, en risiko for medlemsstaternes sikkerhed eller en høj epidemisk risiko i henhold til artikel 21, stk. 1.

6.  De specifikke risikoindikatorer anvendes af visummyndighederne, når de vurderer, om ansøgeren udgør en risiko for ulovlig indvandring, en risiko for medlemsstaternes sikkerhed i henhold til artikel 21, stk. 1.

Ændringsforslag    241

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 810/2009

Artikel 21a – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  De specifikke risici og de specifikke risikoindikatorer revideres regelmæssigt af Kommissionen.

7.  De specifikke risici og de specifikke risikoindikatorer revideres regelmæssigt af Kommissionen og Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder.

Ændringsforslag    242

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 810/2009

Artikel 39

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

4a)  Artikel 39 affattes således:

Artikel 39

"Artikel 39

Personalets adfærd

Personalets adfærd og overholdelse af grundlæggende rettigheder

1.   Medlemsstaternes konsulater sikrer, at ansøgerne modtages høfligt.

1.   Medlemsstaternes konsulater sikrer, at ansøgerne modtages høfligt. Konsulære medarbejdere skal udvise fuld respekt for den menneskelige værdighed, når de udfører deres hverv.

2.   Konsulære medarbejder skal under udførelsen af deres opgaver udvise fuld respekt for den menneskelige værdighed. Alle foranstaltninger, der træffes, skal stå i forhold til de mål, der forfølges med foranstaltningerne.

2.   Konsulære medarbejdere skal respektere de grundlæggende rettigheder fuldt ud og overholde de principper, der er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, når de udfører deres hverv. Alle foranstaltninger, der træffes, skal stå i forhold til de mål, der forfølges med foranstaltningerne.

3.   Konsulære medarbejdere må under udførelsen af deres opgaver ikke diskriminere personer på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

3.   Konsulære medarbejdere må under udførelsen af deres opgaver ikke diskriminere personer på grund af f.eks. køn, race eller etnisk oprindelse, farve, social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Hensynet til barnets tarv kommer i første række."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0810)

Ændringsforslag    243

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4 b (nyt)

Forordning (EU) nr. 810/2009

Artikel 39 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 39a

 

Grundlæggende rettigheder

 

Ved anvendelsen af denne forordning handler medlemsstaterne i fuld overensstemmelse med den relevante EU-ret, herunder Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder ("chartret"), relevante dele af folkeretten, herunder konventionen om flygtninges retsstilling udfærdiget i Genève den 28. juli 1951, forpligtelser vedrørende adgang til international beskyttelse, navnlig princippet om non-refoulement, og de grundlæggende rettigheder. I overensstemmelse med de generelle principper i EU-retten skal afgørelser, der træffes i henhold til denne forordning, vedtages på et individuelt grundlag. Hensynet til barnets tarv kommer i første række."

Ændringsforslag    244

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 810/2009

Artikel 51 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 51a

 

Udøvelse af delegerede beføjelser

 

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 21a, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra … [datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

 

3.   Den i artikel 21a omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

 

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 21a træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

Ændringsforslag    245

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EU) nr. 2017/2226

Artikel 13 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Med henblik på at overholde deres forpligtelser i henhold til artikel 26, stk. 1, litra b), i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen skal transportvirksomheder bruge webtjenesten til at kontrollere, om et visum til kortvarigt ophold er gyldigt, herunder om det antal indrejser, der er tilladt ifølge visummet, allerede er blevet brugt, eller om indehaveren har nået den maksimale varighed af det tilladte ophold, eller om visummet er gyldigt til området for rejsens bestemmelseshavn. Transportvirksomheder angiver de oplysninger, der er opført i denne forordnings artikel 16, stk. 1, litra a), b) og c). På grundlag heraf giver webtjenesten transportvirksomheder et OK/NOT OK-svar. Transportvirksomheder kan lagre de sendte oplysninger i overensstemmelse med gældende ret. Transportvirksomheder indfører en autentifikationsordning for at sikre, at kun autoriseret personale har adgang til webtjenesten. Det er ikke muligt at anse OK/NOT OK-svaret som en afgørelse om at tillade eller nægte indrejse i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/399.

3.  Med henblik på at overholde deres forpligtelser i henhold til artikel 26, stk. 1, litra b), i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen skal transportvirksomheder bruge webtjenesten til at kontrollere, om et visum til kortvarigt ophold er gyldigt, herunder om det antal indrejser, der er tilladt ifølge visummet, allerede er blevet brugt, eller om indehaveren har nået den maksimale varighed af det tilladte ophold, eller om visummet er gyldigt til området for rejsens bestemmelseshavn. Transportvirksomheder angiver de oplysninger, der er opført i denne forordnings artikel 16, stk. 1, litra a), b) og c). På grundlag heraf giver webtjenesten transportvirksomheder et OK/NOT OK-svar. Transportvirksomheder kan lagre de sendte oplysninger i overensstemmelse med gældende ret. Transportvirksomheder indfører en autentifikationsordning for at sikre, at kun autoriseret personale har adgang til webtjenesten. Det er ikke muligt at anse OK/NOT OK-svaret som en afgørelse om at tillade eller nægte indrejse i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/399. I tilfælde, hvor passagerer ikke får lov til at gå om bord på grund af en søgning i VIS, skal transportvirksomhederne give passagererne disse oplysninger og midlerne til at udøve deres ret til at få adgang til eller berigtigelse og sletning af personoplysninger, der er lagret i VIS.

Ændringsforslag    246

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 2017/2226

Artikel 14 – stk. 3

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

2a)  Artikel 14, stk. 3, affattes således:

3.   Hvis det er nødvendigt at registrere eller ajourføre oplysningerne i ind- og udrejseregistreringen for en visumindehaver, kan grænsemyndighederne fra VIS hente og til ind- og udrejsesystemet importere de oplysninger, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, litra c)-f), i denne forordning, jf. artikel 8 i denne forordning og artikel 18a i forordning (EF) nr. 767/2008.

"3.   Hvis det er nødvendigt at registrere eller ajourføre oplysningerne i ind- og udrejseregistreringen for en visumindehaver, kan grænsemyndighederne fra VIS hente og til ind- og udrejsesystemet importere de oplysninger, der er omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra d) og artikel 16, stk. 2, litra c)-f), i denne forordning, jf. artikel 8 i denne forordning og artikel 18a i forordning (EF) nr. 767/2008.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226)

Ændringsforslag    247

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt)

Forordning (EU) nr. 2017/2226

Artikel 15 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

2b)  Artikel 15, stk. 1, affattes således:

1.   Hvis det er nødvendigt at oprette en individuel sagsmappe eller ajourføre det ansigtsbillede, der er omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra d), og artikel 17, stk. 1, litra b), skal ansigtsbilledet tages på stedet.

"1.   Hvis det er nødvendigt at oprette en individuel sagsmappe eller ajourføre det ansigtsbillede, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra b), skal ansigtsbilledet tages på stedet."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226)

Ændringsforslag    248

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2 c (nyt)

Forordning (EU) nr. 2017/2226

Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c)  I artikel 15 indsættes følgende stykke:

 

"1a.  Det ansigtsbillede, der er omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra d), hentes fra VIS og importeres til ind- og udrejsesystemet."

Ændringsforslag    249

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2 d (nyt)

Forordning (EU) nr. 2017/2226

Artikel 15 – stk. 5

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

2d)  Artikel 15, stk. 5, udgår.

5.   Kommissionen forelægger inden for en periode på to år fra ind- og udrejsesystemets idriftsættelse en rapport om kvalitetsstandarderne for ansigtsbilleder, der er lagret i VIS, og om, hvorvidt de kan benyttes til biometrisk sammenligning med henblik på at anvende ansigtsbilleder, der er lagret i VIS, ved grænser og inden for medlemsstaternes område til verificering af identiteten af visumpligtige tredjelandsstatsborgere uden at lagre sådanne ansigtsbilleder i ind- og udrejsesystemet. Kommissionen sender rapporten til Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten ledsages, hvis Kommissionen finder det passende, af lovgivningsforslag, herunder forslag om at ændre denne forordning, forordning (EF) nr. 767/2008 eller begge, for så vidt angår anvendelsen af ansigtsbilledet af tredjelandsstatsborgere, der er lagret i VIS, til de i dette stykke omhandlede formål.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226)

Ændringsforslag    250

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Forordning (EU) 2018/XXX om interoperabilitet

Artikel 18 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  de data, der er omhandlet i artikel 9, nr. 4), litra a), b) og c), artikel 9, nr. 5) og 6), artikel 22c, stk. litra a)-cc), litra f) og g), artikel 22d, litra a), b), c), f) og g), i forordning (EF) nr. 767/2008

b)  de data, der er omhandlet i artikel 9, nr. 4), litra a-cc), artikel 9, nr. 5) og 6), artikel 22c, stk. litra a)-cc), litra f) og g), artikel 22d, litra a), b), c), f) og g), i forordning (EF) nr. 767/2008

Ændringsforslag    251

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

 

Den finder anvendelse fra den … [to år efter ikrafttrædelsesdatoen] med undtagelse af bestemmelserne om gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter, jf. artikel 1, nr. 6), 7), 26), 27), 33) og 35), artikel 3, nr. 4), og artikel 4, nr. 1), der finder anvendelse fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

 

Senest den ... [et år efter denne forordnings ikrafttræden] fremsender Kommissionen en rapport om status for forberedelsen af den fulde gennemførelse af denne forordning til Europa-Parlamentet og Rådet. Denne rapport skal også indeholde detaljerede oplysninger om de afholdte udgifter og oplysninger om eventuelle risici, der kan have indvirkning på de samlede omkostninger.


BEGRUNDELSE

Baggrund

Visumpolitikken har fra lige fra starten været kernen i den frie bevægelighed. Allerede i 1985 aftalte de kontraherende parter i Schengen, at de skulle "bestræbe sig på inden for en rimelig tidshorisont at ensrette visumreglerne" og træffe "de nødvendige dispositioner [...] med henblik på at gennemføre procedurerne vedrørende udstedelse af visum og indrejse på deres territorium, idet der tages højde for nødvendigheden af samlet at beskytte alle fem staters territorier mod illegal indvandring samt mod aktiviteter, der kunne udgøre en trussel mod sikkerheden."

Visuminformationssystemet ("VIS") blev først etableret i 2004 og kom i drift i 2011 med henblik på at lette visumansøgningsproceduren, forebygge visumshopping, visumsvig og mere generelt ulovlig migration. Nødvendigheden, merværdien og vigtigheden heraf fremgår klart af en række enkle tal: I slutningen af 2017 havde systemet 48 millioner visumansøgninger og 41 millioner sæt fingeraftryk. Der udstedes årligt 16 mio. "Schengenvisa til kortvarigt ophold", og hver dag foretages der ca. en million behandlinger.

I 2015 foretog Europa-Kommissionen en overordnet evaluering af, hvordan systemet fungerer, herunder de retshåndhævende myndigheders adgang. VIS er også omfattet af Schengenevalueringsmekanismen. Sideløbende med de forbedringer, der følger af dette forslag, opfordrer ordføreren medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre de henstillinger, der er rettet til dem, for at gøre fuld brug af systemet og overholde alle sikkerhedsforanstaltninger.

Resultatet af Kommissionens evaluering samt "Schengen"-evalueringer af anvendelsen af systemet og de efterfølgende henstillinger bidrog til det indsendte forslag. Sidst, men ikke mindst, sigter det nu fremsatte forslag også mod at tage fat på de nye udfordringer vedrørende migration, ydre grænser og intern sikkerhed.

Ordførerens holdning til det nye forslag

Ordføreren hilser Kommissionens forslag velkommen, men understreger dets tvivlsomme timing. Dette forslag blev fremlagt inden indgåelsen af retsgrundlaget for ETIAS og eu-LISA og vil blive drøftet, mens lovgivningsprocedurerne vedrørende visumkodeksen og interoperabilitet stadig pågår.

Alligevel mener ordføreren, at der kan gennemføres yderligere forbedringer og fremlægger i denne betænkning en række ændringsforslag med henblik herpå. Ændringsforslagene kan inddeles i følgende hovedgrupper:

Systemets anvendelsesområde

En af de vigtigste nyskabelser i denne reform er udvidelsen af anvendelsesområdet for VIS, så det omfatter visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser. I lyset af den nye europæiske "strategi" for informationsstyring ville det næppe være forståeligt, at disse tredjelandsstatsborgere ville forblive uden for EU's kompetenceområde, navnlig i lyset af, hvad vi ved i dag om gyldne visa. Denne ændring vil øge sikkerheden ved vores ydre grænser, den vil sikre fastboende udlændinges rettigheder bedre, fordi deres rettigheder let kan dokumenteres på tværs af området, da den vil bidrage til at styrke den gensidige tillid mellem medlemsstaterne og dermed styrke området for fri bevægelighed.

Struktur

På det tidspunkt, hvor VIS blev etableret (Rådets afgørelse 2004/512/EF), var Parlamentet endnu ikke medlovgiver på dette område. Derfor er Rådets afgørelse om oprettelse, der blev gennemført ved en kommissionsafgørelse, yderligere udviklet i forordning 767/2008, hvor Europa-Parlamentet er medlovgiver. I dag er denne sondring ikke længere berettiget. Ordføreren foreslår derfor, at Rådets afgørelse ophæves, og at den integreres fuldt ud i VIS-forordningen. Af hensyn til gennemsigtighed og bedre lovgivning og for at overholde traktaterne anbefaler ordføreren også, at nogle af elementerne i Kommissionens gennemførelsesafgørelser medtages i denne forordning.

Systemets struktur bør også afspejle udvidelsen af systemets anvendelsesområde og anvendelse: visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser, søgninger i ind- og udrejsesystemet og den nye interoperabilitetsarkitektur. I de første fire driftsår var der desuden fem sikkerhedshændelser, hvoraf tre var alvorlige, vedrørende kommunikationsinfrastrukturen. De eneste officielle rapporter om driftsstop af det centrale VIS viser, at de varierede i tid fra 6 timer til 45 minutter, og at de, selv om de var planlagt, fandt sted mellem 6 og 8 gange om året.

VIS bør således styrke sin lagerkapacitet, behandling og modstandsdygtighed. Selv om det ikke er klart, om der er behov for at anvende en aktiv-aktiv-løsning i lyset af disse elementer, er det temmelig klart, at afskedigelser i medlemsstaterne og kommunikationsinfrastrukturen skal gøres obligatoriske.

Centraliserede europæiske agenturers adgang til systemet

I den gældende lovgivning gives Europol adgangsrettigheder til systemet uden konsekvens, da agenturet endnu ikke er forbundet med VIS. Det er ordførerens opfattelse, at disse fortsat er nødvendige, men beklager, at de relevante interessenter ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger på grund af en konstant omlægning af prioriteter.

Med hensyn til den nye adgang til Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og under hensyntagen til agenturets nuværende retsgrundlag og Schengenevalueringerne mener ordføreren, at det er afgørende, at agenturet får adgang. Det er imidlertid svært at forestille sig, hvorfor tilbagesendelseshold ville kræve adgang til VIS. På samme måde er det svært at forestille sig, hvorfor agenturet skulle have begrænset adgang til ikkepersonoplysninger og statistikker, der er afgørende for at kunne foretage risikoanalyser. Ordføreren begrænser således adgangen for tilbagesendelseshold, men styrker samtidig adgangen til statistikker med henblik på risikoanalyse.

Forbindelser med andre systemer og interoperabilitet

Det nye visuminformationssystem er en del af den fremtidige "interoperabilitetsarkitektur", selv om den ikke er begrænset af denne med hensyn til gennemførelse. Selve systemet vil desuden omfatte indbygget kontrol og forbindelser til andre systemer.

Med den seneste reform af Schengeninformationssystemet ("SIS") har vi styrket det for bedre at beskytte vores børn og andre sårbare grupper. VIS kan fuldt ud udnytte disse nye funktioner. Vi må beskytte europæere og tredjelandsstatsborgere på samme måde. Ordføreren mener derfor, at vi bør tillade, at data, der er lagret i VIS, overføres til SIS i tilfælde af forsvundne børn og børn, der er i fare for kønsbestemt vold, samt sårbare voksne.

Derudover bør vi sikre størst mulig sammenhæng med andre systemer, navnlig ETIAS, herunder dets sikkerhedsforanstaltninger. Ordføreren er enig i, at kontrollen med andre databaser også bør foretages i forbindelse med visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser. Ordentlige sikkerhedsforanstaltninger kræver imidlertid yderligere præcisering af, hvilke kontroller der skal udføres, i stedet for en generel henvisning til de systemer, der benyttes. Medlemsstaterne bør have ret til at benytte denne mulighed inden udstedelsen af disse dokumenter. Det er en af de største fordele ved denne reform.

Det bør også præciseres, hvilke specifikke handlinger, der skal følge hvert hit, både for at beskytte tredjelandsstatsborgere og oplysningernes fortrolighed.

Ikrafttræden

Det er dårlig lovgivning ikke at indføre rapporteringsmekanismer eller tidsfrister for gennemførelsen af lovgivningsmæssige foranstaltninger. Medlemsstaterne og Kommissionen må være parate til at gennemføre vedtagne foranstaltninger til tiden og efter et budget. Ordføreren foreslår derfor forbedrede rapporteringsmekanismer og en frist på højst to år til at få denne reform af VIS klar.


UDTALELSE fra Budgetudvalget (23.1.2019)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning

(EU) 2017/2226, forordning (EU) 2016/399, forordning XX/2018 [forordningen om interoperabilitet] og beslutning 2004/512/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 2008/633/RIA

(COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

Ordfører for udtalelse: Bernd Kölmel

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren er enig i formålet med Kommissionens forslag, nemlig at styrke visuminformationssystemet (VIS) for at lette visumansøgningsproceduren, lette og styrke kontrollen ved de ydre grænseovergange og inden for medlemsstaternes område og forbedre den interne sikkerhed i Schengenområdet ved at lette udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne om tredjelandsstatsborgere med et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse. Dette vil forbedre sikkerheden i Unionen og ved dens grænser, fremme lovligt rejsendes ret til at krydse den ydre grænse og til frit at bevæge og opholde sig i området uden kontrol ved de indre grænser og forbedre forvaltningen af Schengenområdets ydre grænser.

Ordføreren mener, at de anslåede omkostninger for EU-budgettet er rimelige og forholdsmæssige, men opfordrer indtrængende Kommissionen, eu-LISA, Frontex, Europol, CEPOL og medlemsstaterne til at sikre den størst mulige omkostningseffektivitet.

Ordføreren styrker en række bestemmelser om rapportering og evaluering for at sætte budgetmyndigheden i stand til nøje at følge udviklingen og funktionen af det styrkede VIS.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43)  Uden at det berører medlemsstaternes ansvar for, at de oplysninger, der indlæses i VIS, er korrekte, bør eu-LISA have ansvaret for at højne datakvaliteten ved at indføre et centralt redskab til overvågning af datakvaliteten og for jævnligt at forelægge medlemsstaterne rapporter om den.

(43)  Uden at det berører medlemsstaternes ansvar for, at de oplysninger, der indlæses i VIS, er korrekte, bør eu-LISA have ansvaret for at højne datakvaliteten ved at indføre, vedligeholde og løbende opgradere et centralt redskab til overvågning af datakvaliteten og for jævnligt at forelægge medlemsstaterne rapporter om den.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 44

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(44)  For at muliggøre bedre overvågning af brugen af VIS til at analysere tendenser med hensyn til migrationspres og grænseforvaltning bør eu-LISA kunne udvikle nyskabende midler til statistisk rapportering til medlemsstaterne, Kommissionen, Europol og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning uden at bringe dataintegriteten i fare. Der bør derfor oprettes et centralt statistisk register. Ingen af de udarbejdede statistikker bør indeholde personoplysninger.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 46 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(46a)  Denne forordning vil ved at støtte medlemsstaternes opfyldelse af dens mål (lette visumansøgningsprocedurer, identificere forsvundne personer, bistå i identifikationen og tilbagesendelsen af personer og hjælpe retshåndhævende myndigheder med at få adgang til oplysninger om visumansøgere) sikre besparelser i deres respektive nationale budgetter.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 – litra d

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 29 – stk. 2a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forvaltningsmyndigheden udvikler og vedligeholder sammen med Kommissionen automatiske mekanismer til og procedurer for datakvalitetskontrol med henblik på at foretage kvalitetskontroller af VIS-oplysninger og forelægger regelmæssige rapporter for medlemsstaterne. Forvaltningsmyndigheden forelægger en regelmæssig rapport for medlemsstaterne og Kommissionen om datakvalitetskontrollerne.

Forvaltningsmyndigheden udvikler, vedligeholder og opgraderer løbende sammen med Kommissionen automatiske mekanismer til og procedurer for datakvalitetskontrol med henblik på at foretage kvalitetskontroller af VIS-oplysninger og forelægger regelmæssige rapporter for medlemsstaterne. Forvaltningsmyndigheden sikrer et passende niveau af professionelt uddannet personale til at gennemføre de tekniske innovationer og opgraderinger, der er nødvendige for at drive mekanismerne for datakvalitetskontrol. Forvaltningsmyndigheden forelægger en regelmæssig rapport for medlemsstaterne og Kommissionen om datakvalitetskontrollerne.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 50 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvert andet år forelægger eu-LISA Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en rapport om, hvordan VIS fungerer teknisk set, herunder dets sikkerhed.

3.  Hvert andet år forelægger eu-LISA Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en rapport om, hvordan VIS fungerer teknisk set, herunder dets sikkerhed og omkostninger. Denne rapport skal indeholde en oversigt over de nuværende fremskridt med udviklingen af projektet og de dermed forbundne omkostninger, en økonomisk konsekvensanalyse og oplysninger om eventuelle tekniske spørgsmål og risici, der kan påvirke systemets samlede omkostninger.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 50 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  I tilfælde af forsinkelser i udviklingsprocessen underretter eu-LISA Europa-Parlamentet og Rådet snarest muligt om årsagerne til forsinkelserne og om de tidsmæssige og økonomiske konsekvenser.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 50 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvert fjerde år udarbejder Kommissionen en samlet evaluering af VIS. Denne samlede evaluering skal omfatte en gennemgang af de opnåede resultater set i forhold til målene og en vurdering af, om de tilgrundliggende principper fortsat er gyldige, forordningens anvendelse med hensyn til VIS, sikkerheden i forbindelse med VIS, anvendelsen af artikel 31 og eventuelle konsekvenser for den fremtidige drift. Kommissionen forelægger evalueringen for Europa-Parlamentet og Rådet.

5.  Hvert andet år udarbejder Kommissionen en samlet evaluering af VIS. Denne samlede evaluering skal omfatte en gennemgang af de opnåede resultater set i forhold til målene og de afholdte omkostninger og en vurdering af, om de tilgrundliggende principper fortsat er gyldige, forordningens anvendelse med hensyn til VIS, sikkerheden i forbindelse med VIS, anvendelsen af artikel 31 og eventuelle konsekvenser for den fremtidige drift. Kommissionen forelægger evalueringen for Europa-Parlamentet og Rådet.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2016/399, forordning XX/2018 [forordningen om interoperabilitet] og beslutning 2004/512/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 2008/633/RIA

Referencer

COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

2.7.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Bernd Kölmel

28.6.2018

Behandling i udvalg

21.11.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

23.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

3

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karine Gloanec Maurin

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVAG

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, Iris Hoffmann, John Howarth, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

3

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2016/399, forordning XX/2018 [forordningen om interoperabilitet] og beslutning 2004/512/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 2008/633/RIA

Referencer

COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)

Dato for høring af EP

17.5.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

2.7.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Carlos Coelho

20.6.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

28.6.2018

22.10.2018

5.11.2018

3.12.2018

 

4.2.2019

 

 

 

Dato for vedtagelse

4.2.2019