Διαδικασία : 2018/0152(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0078/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0078/2019

Συζήτηση :

PV 12/03/2019 - 25
CRE 12/03/2019 - 25

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2019 - 11.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0174

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 698kWORD 272k
14.2.2019
PE 628.683v02-00 A8-0078/2019

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, του κανονισμού ΧΧ/2018 [κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα] και της απόφασης 2004/512/ΕΚ, και για την κατάργηση της απόφασης 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου

(COM(2018)0302 – C8‑0185/2018 – 2018/0152(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Carlos Coelho

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, του κανονισμού ΧΧ/2018 [κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα] και της απόφασης 2004/512/ΕΚ, και για την κατάργηση της απόφασης 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου

(COM(2018)0302 – C8‑0185/2018 – 2018/0152(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0302),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 16 παράγραφος 2, το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία α), β), δ) και ε), το άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχεία δ), ε) και ζ), το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ), το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 88 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0185/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0078/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, του κανονισμού ΧΧ/2018 [κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα] και της απόφασης 2004/512/ΕΚ, και για την κατάργηση της απόφασης 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου

για τη μεταρρύθμιση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, του κανονισμού ΧΧ/2018 [κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα], και για την κατάργηση της απόφασης 2004/512/ΕΚ και της απόφασης 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις δημιουργήθηκε με την απόφαση 2004/512/ΕΚ του Συμβουλίου41 ως τεχνολογική λύση για την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με θεωρήσεις μεταξύ των κρατών μελών. Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42 ορίστηκαν ο σκοπός, οι λειτουργίες και οι αρμοδιότητες του VIS, καθώς και οι όροι και οι διαδικασίες για την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με θεωρήσεις βραχείας διάρκειας μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό τη διευκόλυνση της εξέτασης αιτήσεων θεώρησης βραχείας διάρκειας και των σχετικών αποφάσεων. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43 καθόρισε τους κανόνες για την καταχώριση βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων στο VIS. Η απόφαση 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου44 καθόρισε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών και η Ευρωπόλ μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στο VIS για την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

(1)  Το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις δημιουργήθηκε με την απόφαση 2004/512/ΕΚ του Συμβουλίου41 ως τεχνολογική λύση για την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με θεωρήσεις μεταξύ των κρατών μελών. Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42 ορίστηκαν ο σκοπός, οι λειτουργίες και οι αρμοδιότητες του VIS, καθώς και οι όροι και οι διαδικασίες για την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με θεωρήσεις βραχείας διάρκειας μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό τη διευκόλυνση της εξέτασης αιτήσεων θεώρησης βραχείας διάρκειας και των σχετικών αποφάσεων. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43 καθόρισε τους κανόνες για την καταχώριση βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων στο VIS. Η απόφαση 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου44 καθόρισε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών και η Ευρωπόλ μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στο VIS για την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Το VIS άρχισε να λειτουργεί στις 11 Οκτωβρίου 201144α και αναπτύχθηκε σταδιακά στα προξενεία όλων των κρατών μελών ανά τον κόσμο από τον Οκτώβριο 2011 έως τον Φεβρουάριο 2016.

__________________

__________________

41Απόφαση 2004/512/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2004, για τη δημιουργία του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) (ΕΕ L 213 της 15.6.2004, σ. 5).

41Απόφαση 2004/512/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2004, για τη δημιουργία του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) (ΕΕ L 213 της 15.6.2004, σ. 5).

42 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (κανονισμός VIS) (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 60).

42 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (κανονισμός VIS) (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 60).

43 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων) (ΕΕ L 243 της 15.9.2009, σ. 1).

43 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων) (ΕΕ L 243 της 15.9.2009, σ. 1).

44 Απόφαση 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) των εντεταλμένων αρχών των κρατών μελών καθώς και της Ευρωπόλ, προς αναζήτηση δεδομένων για την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 129).

44 Απόφαση 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) των εντεταλμένων αρχών των κρατών μελών καθώς και της Ευρωπόλ, προς αναζήτηση δεδομένων για την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 129).

 

44α Εκτελεστική απόφαση 2011/636/ΕΕ της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2011, για τον καθορισμό της ημερομηνίας από την οποία θα αρχίσει να λειτουργεί το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) σε πρώτη περιφέρεια (ΕΕ L 249 της 27.9.2011, σ. 18).

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2016 με τίτλο «Πιο Ισχυρά και Έξυπνα Συστήματα Πληροφοριών για τα Σύνορα και την Ασφάλεια»46 τονίστηκε η ανάγκη να ενισχύσει και να βελτιώσει η ΕΕ τα οικεία συστήματα ΤΠ, την αρχιτεκτονική δεδομένων και την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων, της επιβολής του νόμου και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, και δόθηκε έμφαση στην ανάγκη βελτίωσης της διαλειτουργικότητας των συστημάτων ΤΠ. Στην ανακοίνωση προσδιορίστηκε επίσης η ανάγκη αντιμετώπισης των κενών πληροφόρησης, μεταξύ άλλων και σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι θεώρησης μακράς διάρκειας.

(3)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2016 με τίτλο «Πιο Ισχυρά και Έξυπνα Συστήματα Πληροφοριών για τα Σύνορα και την Ασφάλεια»46 τονίστηκε η ανάγκη να ενισχύσει και να βελτιώσει η ΕΕ τα οικεία συστήματα ΤΠ, την αρχιτεκτονική δεδομένων και την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων, της επιβολής του νόμου και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, και δόθηκε έμφαση στην ανάγκη βελτίωσης της διαλειτουργικότητας των συστημάτων ΤΠ. Στην ανακοίνωση προσδιορίστηκε επίσης η ανάγκη αντιμετώπισης των κενών πληροφόρησης, μεταξύ άλλων και σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι θεώρησης μακράς διάρκειας, δεδομένου ότι το άρθρο 21 της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν προβλέπει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας στο έδαφος των κρατών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στην εν λόγω συμφωνία για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών, θεσπίζοντας την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών διαμονής και των θεωρήσεων μακράς διάρκειας που εκδίδονται από τα κράτη αυτά. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή διεξήγαγε δύο μελέτες: η πρώτη μελέτη σκοπιμότητας46α κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η δημιουργία αποθετηρίου θα ήταν τεχνικά εφικτή και ότι η καλύτερη τεχνική επιλογή θα ήταν η επαναχρησιμοποίηση της δομής του VIS, ενώ στο πλαίσιο της δεύτερης μελέτης46β διενεργήθηκε ανάλυση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας και συνήχθη το συμπέρασμα ότι θα ήταν αναγκαίο και αναλογικό να επεκταθεί το πεδίο του VIS ώστε να περιλαμβάνει τα προαναφερόμενα έγγραφα.

__________________

__________________

46 COM(2016) 205 final.

46 COM(2016) 205 final.

 

46α «Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits» (2017).

 

46β «Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents» (2018).

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Το Συμβούλιο ενέκρινε οδικό χάρτη για την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και της διαχείρισης πληροφοριών47 στις 10 Ιουνίου 2016. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα υφιστάμενα κενά πληροφόρησης στα έγγραφα που χορηγούνται σε υπηκόους τρίτων χωρών, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας κεντρικού αποθετηρίου αδειών διαμονής και θεωρήσεων μακράς διάρκειας που εκδίδονται από τα κράτη μέλη, με σκοπό την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τα έγγραφα αυτά, περιλαμβανομένων των ημερομηνιών λήξης και της πιθανής τους ανάκλησης. Το άρθρο 21 της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν προβλέπει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας στο έδαφος των κρατών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στην εν λόγω συμφωνία για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών, θεσπίζοντας την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών διαμονής και των θεωρήσεων μακράς διάρκειας που εκδίδονται από τα κράτη αυτά.

διαγράφεται

__________________

 

47 Οδικός χάρτης για την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και της διαχείρισης πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων λύσεων διαλειτουργικότητας στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων (9368/1/16 REV 1).

 

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Στα συμπεράσματά του της 9ης Ιουνίου 2017 σχετικά με τα επόμενα βήματα για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ48, το Συμβούλιο αναγνώρισε ότι ενδέχεται να απαιτείται η λήψη νέων μέτρων για την κάλυψη των υφιστάμενων κενών πληροφόρησης όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων και την επιβολή του νόμου σε σχέση με τη διέλευση συνόρων από κατόχους θεωρήσεων μακράς διάρκειας και αδειών διαμονής. Το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας ως ζήτημα προτεραιότητας για τη δημιουργία ενός κεντρικού αποθετηρίου της ΕΕ το οποίο θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με θεωρήσεις μακράς διάρκειας και άδειες διαμονής. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή εκπόνησε δύο μελέτες: η πρώτη μελέτη σκοπιμότητας49 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η δημιουργία αποθετηρίου θα ήταν τεχνικά εφικτή και ότι η καλύτερη τεχνική επιλογή θα ήταν η αξιοποίηση της δομής του VIS, ενώ στο πλαίσιο της δεύτερης μελέτης50 διενεργήθηκε ανάλυση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας και συνήχθη το συμπέρασμα ότι θα ήταν αναγκαίο και αναλογικό να επεκταθεί το πεδίο του VIS ώστε να περιλαμβάνει τα προαναφερόμενα έγγραφα.

διαγράφεται

__________________

 

48 Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τα επόμενα βήματα για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (10151/17).

 

49 «Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits» (2017).

 

50 «Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents» (2018).

 

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Κατά την έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 αναγνωρίστηκε ότι το ζήτημα της επαρκούς αξιοπιστίας ως προς τους στόχους εξακρίβωσης και επαλήθευσης των δακτυλικών αποτυπωμάτων παιδιών ηλικίας κάτω των 12 ετών και, ειδικότερα, την εξέλιξη των δακτυλικών αποτυπωμάτων με την ηλικία, θα έπρεπε να εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης που θα εκπονούνταν υπό την ευθύνη της Επιτροπής. Μελέτη53 που εκπονήθηκε το 2013 από το Κοινό Κέντρο Ερευνών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων για παιδιά ηλικίας μεταξύ 6 και 12 ετών είναι εφικτή με ικανοποιητικό επίπεδο ακρίβειας υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Μια δεύτερη μελέτη54 επιβεβαίωσε το πόρισμα αυτό τον Δεκέμβριο του 2017 και παρέσχε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίπτωση της ηλικίας στην ποιότητα των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή εκπόνησε το 2017 και άλλη μελέτη, στην οποία εξετάστηκε η αναγκαιότητα και αναλογικότητα της μείωσης της ηλικίας συλλογής δακτυλικών αποτυπωμάτων για τα παιδιά στα 6 έτη στο πλαίσιο της διαδικασίας θεωρήσεων. Στη μελέτη αυτή55 διαπιστώθηκε ότι η μείωση της ηλικίας συλλογής δακτυλικών αποτυπωμάτων θα συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων του VIS, ιδίως όσον αφορά τη διευκόλυνση της καταπολέμησης της υποκλοπής ταυτότητας και των ελέγχων στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων, και θα μπορούσε να αποφέρει πρόσθετα οφέλη με την ενίσχυση της πρόληψης και καταπολέμησης των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών, ειδικότερα καθιστώντας δυνατή την ταυτοποίηση/επαλήθευση της ταυτότητας παιδιών υπηκόων τρίτων χωρών τα οποία εντοπίζονται στο έδαφος Σένγκεν σε κατάσταση στην οποία τα δικαιώματά τους έχουν ή ενδέχεται να έχουν παραβιαστεί (π.χ. παιδιά θύματα εμπορίας ανθρώπων, αγνοούμενα παιδιά και ασυνόδευτοι ανήλικοι που υποβάλλουν αίτηση ασύλου).

(8)  Κατά την έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 αναγνωρίστηκε ότι το ζήτημα της επαρκούς αξιοπιστίας ως προς τους στόχους εξακρίβωσης και επαλήθευσης των δακτυλικών αποτυπωμάτων παιδιών ηλικίας κάτω των 12 ετών και, ειδικότερα, την εξέλιξη των δακτυλικών αποτυπωμάτων με την ηλικία, θα έπρεπε να εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης που θα εκπονούνταν υπό την ευθύνη της Επιτροπής. Μελέτη53 που εκπονήθηκε το 2013 από το Κοινό Κέντρο Ερευνών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων για παιδιά ηλικίας μεταξύ 6 και 12 ετών είναι εφικτή με ικανοποιητικό επίπεδο ακρίβειας υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Μια δεύτερη μελέτη54 επιβεβαίωσε το πόρισμα αυτό τον Δεκέμβριο του 2017 και παρέσχε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίπτωση της ηλικίας στην ποιότητα των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή εκπόνησε το 2017 και άλλη μελέτη, στην οποία εξετάστηκε η αναγκαιότητα και αναλογικότητα της μείωσης της ηλικίας συλλογής δακτυλικών αποτυπωμάτων για τα παιδιά στα 6 έτη στο πλαίσιο της διαδικασίας θεωρήσεων. Στη μελέτη αυτή55 διαπιστώθηκε ότι η μείωση της ηλικίας συλλογής δακτυλικών αποτυπωμάτων θα συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων του VIS, ιδίως όσον αφορά τη διευκόλυνση της καταπολέμησης της υποκλοπής ταυτότητας και των ελέγχων στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων, και θα μπορούσε να αποφέρει πρόσθετα οφέλη με την ενίσχυση της πρόληψης και καταπολέμησης των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών, ειδικότερα καθιστώντας δυνατή την ταυτοποίηση/επαλήθευση της ταυτότητας παιδιών υπηκόων τρίτων χωρών τα οποία εντοπίζονται στο έδαφος Σένγκεν σε κατάσταση στην οποία τα δικαιώματά τους έχουν ή ενδέχεται να έχουν παραβιαστεί (π.χ. παιδιά θύματα εμπορίας ανθρώπων, αγνοούμενα παιδιά και ασυνόδευτοι ανήλικοι που υποβάλλουν αίτηση ασύλου). Ταυτόχρονα, τα παιδιά είναι μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα και η συλλογή ειδικών κατηγοριών δεδομένων, όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα, θα πρέπει να υπόκειται σε αυστηρότερες διασφαλίσεις και σε περιορισμό των σκοπών για τους οποίους τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε καταστάσεις στις οποίες πρόκειται για το συμφέρον του παιδιού, μεταξύ άλλων μέσω του περιορισμού της περιόδου διατήρησης για την αποθήκευση δεδομένων. Στη δεύτερη μελέτη διαπιστώθηκε επίσης ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα ατόμων ηλικίας άνω των 70 ετών είναι χαμηλής ποιότητας και μέτριας ακρίβειας. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την αντιμετώπιση των εν λόγω ελλείψεων.

__________________

__________________

53 Fingerprint Recognition for Children (2013 - EUR 26193).

53 Fingerprint Recognition for Children (2013 - EUR 26193).

54 "Automatic fingerprint recognition: from children to elderly" (2018 – JRC).

54 "Automatic fingerprint recognition: from children to elderly" (2018 – JRC).

55 ''Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)'' (2018).

55 ''Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)'' (2018).

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τον αιτούντα θεώρηση βραχείας διάρκειας θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία από το VIS ώστε να αξιολογείται αν η είσοδος του αιτούντος στην Ένωση θα μπορούσε να συνιστά απειλή για τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία στην Ένωση, καθώς και να αξιολογείται ο κίνδυνος παράτυπης μετανάστευσης ως προς τον αιτούντα. Όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών που έλαβαν θεώρηση μακράς διάρκειας ή άδεια διαμονής, οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να περιορίζονται στη συμβολή στην αξιολόγηση της ταυτότητας του κατόχου του εγγράφου, της γνησιότητας και εγκυρότητας της θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής, καθώς και του αν η είσοδος του υπηκόου τρίτης χώρας στην Ένωση θα μπορούσε να συνιστά απειλή για τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία στην Ένωση. Οι έλεγχοι δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουν στη λήψη απόφασης σχετικά με θεωρήσεις μακράς διάρκειας ή άδειες διαμονής.

(10)  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τον αιτούντα θεώρηση βραχείας διάρκειας θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία από το VIS ώστε να αξιολογείται αν η είσοδος του αιτούντος στην Ένωση θα μπορούσε να συνιστά απειλή για τη δημόσια ασφάλεια στην Ένωση, καθώς και να αξιολογείται ο κίνδυνος παράτυπης μετανάστευσης ως προς τον αιτούντα. Όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών που έλαβαν θεώρηση μακράς διάρκειας ή άδεια διαμονής, οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να περιορίζονται στη συμβολή στην αξιολόγηση της ταυτότητας του κατόχου του εγγράφου, της γνησιότητας και εγκυρότητας της θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής, καθώς και του αν η είσοδος του υπηκόου τρίτης χώρας στην Ένωση θα μπορούσε να συνιστά απειλή για τη δημόσια ασφάλεια στην Ένωση. Οι έλεγχοι δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουν στη λήψη απόφασης σχετικά με θεωρήσεις μακράς διάρκειας ή άδειες διαμονής.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Η αξιολόγηση των κινδύνων αυτών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνδέονται με την ταυτότητα, το ταξιδιωτικό έγγραφο και, κατά περίπτωση, τον συντηρούντα του προσώπου ή, εάν ο αιτών είναι ανήλικος, την ταυτότητα του υπεύθυνου προσώπου. Κάθε στοιχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχεται στις αιτήσεις θα πρέπει να αντιπαραβάλλεται με τα αποθηκευμένα δεδομένα σε αρχείο, φάκελο ή καταχώριση συστήματος πληροφοριών [σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS), Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), δεδομένα Ευρωπόλ, βάση δεδομένων της Interpol για κλαπέντα και απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα (SLTD), σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), Eurodac, σύστημα ECRIS-TCN όσον αφορά καταδίκες που συνδέονται με τρομοκρατικά εγκλήματα ή άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις και/ή βάση δεδομένων της Interpol για ταξιδιωτικά έγγραφα που συνδέονται με καταχωρίσεις (Interpol TDAWN)] ή με τους καταλόγους επιτήρησης ή με συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου. Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αντιπαραβολή θα πρέπει να περιορίζονται στις κατηγορίες δεδομένων που υπάρχουν στα συστήματα πληροφοριών όπου πραγματοποιήθηκε αναζήτηση, στον κατάλογο επιτήρησης ή στους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου.

(11)  Η αξιολόγηση των κινδύνων αυτών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνδέονται με την ταυτότητα, το ταξιδιωτικό έγγραφο και, κατά περίπτωση, τον συντηρούντα του προσώπου ή, εάν ο αιτών είναι ανήλικος, την ταυτότητα του υπεύθυνου προσώπου. Κάθε στοιχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχεται στις αιτήσεις θα πρέπει να αντιπαραβάλλεται με τα αποθηκευμένα δεδομένα σε αρχείο, φάκελο ή καταχώριση συστήματος πληροφοριών [σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS), Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), δεδομένα Ευρωπόλ, βάση δεδομένων της Interpol για κλαπέντα και απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα (SLTD), σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), Eurodac, ή με τον κατάλογο επιτήρησης ETIAS ή με συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου. Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αντιπαραβολή θα πρέπει να περιορίζονται στις κατηγορίες δεδομένων που υπάρχουν στα συστήματα πληροφοριών όπου πραγματοποιήθηκε αναζήτηση, στον κατάλογο επιτήρησης ή στους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Η διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ θεσπίστηκε με τον [κανονισμό (ΕΕ) XX για τη διαλειτουργικότητα] προκειμένου τα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και τα δεδομένα τους να αλληλοσυμπληρώνονται με σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, τη συμβολή στην πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας εντός του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της δημόσιας ασφάλειας και της δημόσιας τάξης, και της διαφύλαξης της ασφάλειας στο έδαφος των κρατών μελών.

(12)  Η διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ θεσπίστηκε με τον [κανονισμό (ΕΕ) XX για τη διαλειτουργικότητα] (σύνορα και θεωρήσεις) με σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, τη συμβολή στην πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας εντός του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της δημόσιας ασφάλειας και της δημόσιας τάξης, και της διαφύλαξης της ασφάλειας στο έδαφος των κρατών μελών.

 

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Η διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ δίνει στα συστήματα τη δυνατότητα να συμπληρώνουν το ένα το άλλο με σκοπό τη διευκόλυνση της ορθής ταυτοποίησης προσώπων, τη συμβολή στην καταπολέμηση της υποκλοπής ταυτότητας, τη βελτίωση και την εναρμόνιση των απαιτήσεων για την ποιότητα των δεδομένων των αντίστοιχων συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ, τη διευκόλυνση της τεχνικής και επιχειρησιακής εφαρμογής από τα κράτη μέλη των υφιστάμενων και των μελλοντικών συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ, την ενίσχυση και την απλούστευση των εγγυήσεων ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων που διέπουν τα αντίστοιχα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ, την απλούστευση της πρόσβασης των αρχών επιβολής του νόμου στο ΣΕΕ, το VIS, το [ETIAS] και το Eurodac και τη στήριξη των σκοπών του ΣΕΕ, του VIS, του [ETIAS], του Eurodac, του SIS και του [συστήματος ECRIS-TCN].

(13)  Η διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ δίνει στα συστήματα τη δυνατότητα να διευκολύνουν την ορθή ταυτοποίηση προσώπων, να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της υποκλοπής ταυτότητας, να βελτιώνουν και να εναρμονίζουν τις απαιτήσεις για την ποιότητα των δεδομένων των αντίστοιχων συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ, να διευκολύνουν την τεχνική και επιχειρησιακή εφαρμογή από τα κράτη μέλη των υφιστάμενων συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ, να ενισχύουν, να εναρμονίζουν και να απλουστεύουν τις εγγυήσεις ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων που διέπουν τα αντίστοιχα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ, να απλουστεύουν την ελεγχόμενη πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου στο ΣΕΕ, το VIS, το [ETIAS] και το Eurodac και να στηρίζουν τους σκοπούς του ΣΕΕ, του VIS, του [ETIAS], του Eurodac, του SIS και του [συστήματος ECRIS-TCN].

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Οι συνιστώσες διαλειτουργικότητας καλύπτουν το ΣΕΕ, το VIS, το [ETIAS], το Eurodac, το SIS και το [σύστημα ECRIS-TCN], καθώς και τα δεδομένα της Ευρωπόλ, ώστε να είναι δυνατή η πραγματοποίηση αναζητήσεων σε αυτά ταυτόχρονα με τα εν λόγω συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και, ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι συνιστώσες αυτές για τον σκοπό της διενέργειας των αυτοματοποιημένων ελέγχων και κατά την πρόσβαση στο VIS για σκοπούς επιβολής του νόμου. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης (ESP), ώστε να καθίσταται δυνατή η γρήγορη, απρόσκοπτη, αποτελεσματική, συστηματική και ελεγχόμενη πρόσβαση στα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ, στα δεδομένα της Ευρωπόλ και στις βάσεις δεδομένων της Interpol που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων των αρμόδιων υπαλλήλων, σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασής τους, και για τη στήριξη των στόχων του VIS.

(14)  Οι συνιστώσες διαλειτουργικότητας καλύπτουν το ΣΕΕ, το VIS, το ETIAS, το Eurodac, το SIS και το σύστημα ECRIS-TCN, καθώς και τα δεδομένα της Ευρωπόλ, ώστε να είναι δυνατή η πραγματοποίηση αναζητήσεων σε αυτά ταυτόχρονα με τα εν λόγω συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και, ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι συνιστώσες αυτές για τον σκοπό της διενέργειας των αυτοματοποιημένων ελέγχων και κατά την πρόσβαση στο VIS για σκοπούς επιβολής του νόμου. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης (ESP), ώστε να καθίσταται δυνατή η γρήγορη, απρόσκοπτη, αποτελεσματική, συστηματική και ελεγχόμενη πρόσβαση στα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ, στα δεδομένα της Ευρωπόλ και στις βάσεις δεδομένων της Interpol που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων των αρμόδιων υπαλλήλων, σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασής τους, και για τη στήριξη των στόχων του VIS.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Η σύγκριση με άλλες βάσεις δεδομένων θα πρέπει να είναι αυτόματη. Όταν από τη σύγκριση αυτή προκύπτει η ύπαρξη αντιστοιχίας («θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης») με οποιοδήποτε από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή συνδυασμό αυτών που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις και ένα αρχείο, φάκελο ή καταχώριση στα ανωτέρω συστήματα πληροφοριών, ή με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο επιτήρησης, η αίτηση θα πρέπει να διεκπεραιώνεται με μη αυτοματοποιημένη διαδικασία από χειριστή της αρμόδιας αρχής. Η αξιολόγηση που διενεργείται από την αρμόδια αρχή θα πρέπει να οδηγεί σε απόφαση σχετικά με την έκδοση ή μη έκδοση της θεώρησης βραχείας διάρκειας.

(15)  Η σύγκριση με άλλες βάσεις δεδομένων θα πρέπει να είναι αυτόματη. Όταν από τη σύγκριση αυτή προκύπτει η ύπαρξη αντιστοιχίας («θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης») με οποιοδήποτε από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή συνδυασμό αυτών που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις και ένα αρχείο, φάκελο ή καταχώριση στα ανωτέρω συστήματα πληροφοριών, ή με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο επιτήρησης, όταν το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτόματα από το VIS, η αίτηση θα πρέπει να διεκπεραιώνεται με μη αυτοματοποιημένη διαδικασία από χειριστή της αρμόδιας αρχής. Ανάλογα με το είδος των δεδομένων από τα οποία προκύπτει, το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης θα πρέπει να αξιολογείται είτε από τα προξενεία είτε από ένα εθνικό ενιαίο σημείο επαφής, το οποίο είναι υπεύθυνο για τα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης που προκύπτουν συγκεκριμένα από βάσεις δεδομένων ή συστήματα επιβολής του νόμου. Η αξιολόγηση που διενεργείται από την αρμόδια αρχή θα πρέπει να οδηγεί σε απόφαση σχετικά με την έκδοση ή μη έκδοση της θεώρησης βραχείας διάρκειας.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Για την ανάλυση του φακέλου της αίτησης θεώρησης βραχείας διάρκειας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συγκεκριμένοι δείκτες κινδύνου που αντιστοιχούν σε κίνδυνο για την ασφάλεια, κίνδυνο παράτυπης μετανάστευσης ή κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, ο οποίος έχει εντοπιστεί κατά το παρελθόν. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των συγκεκριμένων δεικτών κινδύνου δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να βασίζονται αποκλειστικά στο φύλο ή στην ηλικία ενός προσώπου. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να βασίζονται σε πληροφορίες που αποκαλύπτουν τη φυλή, το χρώμα, την εθνοτική καταγωγή ή την κοινωνική προέλευση, τα γενετικά χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, τα πολιτικά φρονήματα ή κάθε άλλη γνώμη, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την ιδιότητα μέλους εθνικής μειονότητας, την περιουσία, τη γέννηση, την αναπηρία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός προσώπου.

(18)  Για την ανάλυση του φακέλου της αίτησης θεώρησης βραχείας διάρκειας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συγκεκριμένοι δείκτες κινδύνου που αντιστοιχούν σε κίνδυνο για την ασφάλεια, κίνδυνο παράτυπης μετανάστευσης ή υψηλούς επιδημικούς κινδύνους, οι οποίοι έχει εντοπιστεί κατά το παρελθόν. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των συγκεκριμένων δεικτών κινδύνου δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να βασίζονται αποκλειστικά στο φύλο ή στην ηλικία ενός προσώπου. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να βασίζονται σε πληροφορίες που αποκαλύπτουν τη φυλή, το χρώμα, την εθνοτική καταγωγή ή την κοινωνική προέλευση, τα γενετικά χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, τα πολιτικά φρονήματα ή κάθε άλλη γνώμη, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την ιδιότητα μέλους εθνικής μειονότητας, την περιουσία, τη γέννηση, την αναπηρία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός προσώπου.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Η διαρκής ανάδυση νέων μορφών απειλών για την ασφάλεια, νέων ειδών παράτυπης μετανάστευσης και απειλών για τη δημόσια υγεία απαιτεί αποτελεσματικούς τρόπους αντίδρασης και χρήζει αντιμετώπισης με σύγχρονα μέσα. Καθώς τα μέσα αυτά συνεπάγονται την επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να θεσπιστούν προσήκουσες διασφαλίσεις ώστε η παρέμβαση στο δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και στο δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να περιορίζεται στην απολύτως αναγκαία σε μια δημοκρατική κοινωνία.

(19)  Η διαρκής ανάδυση νέων μορφών κινδύνων για την ασφάλεια, νέων ειδών παράτυπης μετανάστευσης και υψηλών επιδημικών κινδύνων απαιτεί αποτελεσματικούς τρόπους αντίδρασης και χρήζει αντιμετώπισης με σύγχρονα μέσα. Καθώς τα μέσα αυτά συνεπάγονται την επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να θεσπιστούν προσήκουσες διασφαλίσεις ώστε η παρέμβαση στο δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και στο δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να περιορίζεται στην απολύτως αναγκαία και ανάλογη σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης που υπέχουν βάσει της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν, οι διεθνείς μεταφορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να εξακριβώσουν αν υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι θεώρησης βραχείας διάρκειας, θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής έχουν στην κατοχή τους τα απαιτούμενα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Η εξακρίβωση αυτή θα πρέπει να καθίσταται δυνατή μέσω της καθημερινής εξαγωγής δεδομένων του VIS σε χωριστή βάση δεδομένων μόνο για ανάγνωση, η οποία επιτρέπει την εξαγωγή του ελάχιστου αναγκαίου υποσυνόλου δεδομένων ώστε να καθίσταται δυνατή η πραγματοποίηση αναζήτησης που οδηγεί σε απάντηση ok/not ok.

(21)  Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης που υπέχουν βάσει της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν, οι διεθνείς μεταφορείς θα πρέπει να εξακριβώνουν αν υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι θεώρησης βραχείας διάρκειας, θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής έχουν στην κατοχή τους τα απαιτούμενα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, αποστέλλοντας ερώτημα στο VIS. Η εξακρίβωση αυτή θα πρέπει να καθίσταται δυνατή μέσω της καθημερινής εξαγωγής δεδομένων του VIS σε χωριστή βάση δεδομένων μόνο για ανάγνωση, η οποία επιτρέπει την εξαγωγή του ελάχιστου αναγκαίου υποσυνόλου δεδομένων ώστε να καθίσταται δυνατή η πραγματοποίηση αναζήτησης που οδηγεί σε απάντηση ok/not ok. Δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση των μεταφορέων σε αυτόν καθ’ αυτόν τον φάκελο της αίτησης. Οι τεχνικές προδιαγραφές για την πρόσβαση στο VIS μέσω της πύλης μεταφορέων θα πρέπει να περιορίζουν, στο μέτρο του δυνατού, τις επιπτώσεις στα ταξίδια των επιβατών και στους μεταφορείς. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ενσωμάτωση του ΣΕΕ και του ETIAS.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)  Για να είναι περιορισμένος ο αντίκτυπος των υποχρεώσεων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό για τους διεθνείς μεταφορείς που μεταφέρουν ομάδες ανθρώπων οδικώς με τουριστικά λεωφορεία, θα πρέπει να διατίθενται εύχρηστες λύσεις κινητής επικοινωνίας.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21β)  Εντός διετίας από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την καταλληλότητα, τη συμβατότητα και τη συνοχή των διατάξεων του άρθρου 26 της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν, της 14ης Ιουνίου 1985, μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα για τους σκοπούς των διατάξεων του VIS σχετικά με τις οδικές μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία. Θα πρέπει δε να ληφθεί υπόψη η πρόσφατη εξέλιξη των οδικών μεταφορών με τουριστικά λεωφορεία. Θα πρέπει να εξετασθεί η ανάγκη τροποποίησης των διατάξεων σχετικά με τις οδικές μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία που αναφέρονται στο άρθρο 26 της εν λόγω σύμβασης ή στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23α)  Τα βιομετρικά δεδομένα, τα οποία στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού περιλαμβάνουν δακτυλικά αποτυπώματα και εικόνες προσώπου, είναι μοναδικά και ως εκ τούτου πολύ πιο αξιόπιστα από τα αλφαριθμητικά δεδομένα για τον σκοπό της ταυτοποίησης ενός προσώπου. Ωστόσο, τα βιομετρικά δεδομένα αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ο παρών κανονισμός θέτει επομένως να τη βάση και θεσπίζει εγγυήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών με σκοπό τη μοναδική ταυτοποίηση των εκάστοτε προσώπων.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  [Ο κανονισμός 2018/XX για τη διαλειτουργικότητα] παρέχει στην αστυνομική αρχή κράτους μέλους που έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά, με εθνικά νομοθετικά μέτρα, τη δυνατότητα να ταυτοποιεί ένα πρόσωπο με χρήση των βιομετρικών δεδομένων αυτού του προσώπου τα οποία ελήφθησαν στο πλαίσιο εξακρίβωσης στοιχείων ταυτότητας. Ωστόσο, ενδέχεται να συντρέχουν ειδικές περιστάσεις όπου η ταυτοποίηση ενός προσώπου είναι αναγκαία προς το συμφέρον του ίδιου του προσώπου. Στις περιστάσεις αυτές περιλαμβάνονται περιπτώσεις όπου το πρόσωπο εντοπίζεται αφού είχε εξαφανιστεί, είχε απαχθεί ή είχε προσδιοριστεί ως θύμα εμπορίας ανθρώπων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να παρέχεται στις αρχές επιβολής του νόμου ταχεία πρόσβαση στα δεδομένα του VIS, ώστε να καθίσταται δυνατή η ταχεία και αξιόπιστη ταυτοποίηση του προσώπου, χωρίς να απαιτείται εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων και πρόσθετων διασφαλίσεων που προβλέπονται για την πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου.

(28)  [Ο κανονισμός 2018/XX για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)] παρέχει στην αστυνομική αρχή κράτους μέλους που έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά, με εθνικά νομοθετικά μέτρα, τη δυνατότητα να ταυτοποιεί ένα πρόσωπο με χρήση των βιομετρικών δεδομένων αυτού του προσώπου τα οποία ελήφθησαν στο πλαίσιο εξακρίβωσης στοιχείων ταυτότητας. Ωστόσο, ενδέχεται να συντρέχουν ειδικές περιστάσεις όπου η ταυτοποίηση ενός προσώπου είναι αναγκαία προς το συμφέρον του ίδιου του προσώπου. Στις περιστάσεις αυτές περιλαμβάνονται περιπτώσεις όπου το πρόσωπο εντοπίζεται αφού είχε εξαφανιστεί, είχε απαχθεί ή είχε προσδιοριστεί ως θύμα εμπορίας ανθρώπων. Σε τέτοιες περιπτώσεις μόνο, θα πρέπει να παρέχεται στις αρχές επιβολής του νόμου ταχεία πρόσβαση στα δεδομένα του VIS, ώστε να καθίσταται δυνατή η ταχεία και αξιόπιστη ταυτοποίηση του προσώπου, χωρίς να απαιτείται εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων και πρόσθετων διασφαλίσεων που προβλέπονται για την πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Η αντιπαραβολή δεδομένων βάσει λανθάνοντος δακτυλικού αποτυπώματος, το οποίο αποτελεί ίχνος δακτυλικού αποτυπώματος που μπορεί να βρεθεί στον τόπο του εγκλήματος, είναι θεμελιώδους σημασίας για την αστυνομική συνεργασία. Η δυνατότητα αντιπαραβολής ενός λανθάνοντος δακτυλικού αποτυπώματος με τα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων που αποθηκεύονται στο VIS σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν εύλογοι λόγοι να θεωρηθεί ότι ο δράστης ή το θύμα ενδέχεται να έχει καταχωριστεί στο VIS, θα πρέπει να αποτελέσει για τις αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών πολύτιμο εργαλείο για την πρόληψη, εξακρίβωση ή διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων όταν, για παράδειγμα, τα μόνα αποδεικτικά στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος είναι λανθάνοντα δακτυλικά αποτυπώματα.

(29)  Η αντιπαραβολή δεδομένων βάσει λανθάνοντος δακτυλικού αποτυπώματος, το οποίο αποτελεί ίχνος δακτυλικού αποτυπώματος που μπορεί να βρεθεί στον τόπο του εγκλήματος, είναι θεμελιώδους σημασίας για την αστυνομική συνεργασία. Η δυνατότητα αντιπαραβολής ενός λανθάνοντος δακτυλικού αποτυπώματος με τα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων που αποθηκεύονται στο VIS σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν εύλογοι λόγοι να θεωρηθεί ότι ο δράστης ή το θύμα ενδέχεται να έχει καταχωριστεί στο VIS και κατόπιν προγενέστερης αναζήτησης δυνάμει της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, θα πρέπει να αποτελέσει για τις αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών πολύτιμο εργαλείο για την πρόληψη, εξακρίβωση ή διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων όταν, για παράδειγμα, τα μόνα αποδεικτικά στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος είναι λανθάνοντα δακτυλικά αποτυπώματα.

 

__________________

 

Απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1).

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο συστηματικών ερευνών από τις αρχές επιβολής του νόμου, η επεξεργασία των δεδομένων του VIS θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά σε ειδικές περιπτώσεις και μόνον όταν είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης και διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Οι εντεταλμένες αρχές και η Ευρωπόλ θα πρέπει να ζητούν πρόσβαση στα δεδομένα του VIS μόνον όταν έχουν εύλογους λόγους να πιστεύουν ότι αυτή η πρόσβαση θα εξασφαλίσει πληροφορίες που θα βοηθήσουν ουσιαστικά στην πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

(32)  Για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο συστηματικών ερευνών από τις αρχές επιβολής του νόμου, η επεξεργασία των δεδομένων του VIS θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά σε ειδικές περιπτώσεις και μόνον όταν είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης και διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Οι εντεταλμένες αρχές και η Ευρωπόλ θα πρέπει να ζητούν πρόσβαση στα δεδομένα του VIS μόνον όταν έχουν εύλογους λόγους να πιστεύουν ότι αυτή η πρόσβαση θα εξασφαλίσει πληροφορίες που θα βοηθήσουν ουσιαστικά στην πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων και κατόπιν προγενέστερης αναζήτησης δυνάμει της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(32α)  Ως γενική πρακτική, οι τελικοί χρήστες των κρατών μελών διενεργούν έρευνες σε σχετικές εθνικές βάσεις δεδομένων πριν ή παράλληλα με την αναζήτηση στις ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατόχων εγγράφων μακράς παραμονής που αποθηκεύονται στο VIS θα πρέπει να τηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς του VIS. Είναι σκόπιμο να διατηρούνται τα δεδομένα που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών για περίοδο πέντε ετών ώστε να καθίσταται δυνατή η συνεκτίμηση των δεδομένων κατά την αξιολόγηση αιτήσεων θεώρησης βραχείας διάρκειας, να καθίσταται δυνατός ο εντοπισμός περιπτώσεων παραμονής μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος και προκειμένου να διενεργούνται αξιολογήσεις ασφάλειας όσον αφορά υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχουν χορηγηθεί οι σχετικές θεωρήσεις. Τα δεδομένα σχετικά με προηγούμενες χρήσεις ενός εγγράφου θα μπορούσαν να διευκολύνουν την έκδοση μελλοντικών θεωρήσεων βραχείας διάρκειας. Μια συντομότερη περίοδος αποθήκευσης δεν θα ήταν επαρκής για την επίτευξη των αναφερόμενων σκοπών. Τα δεδομένα θα πρέπει να διαγράφονται μετά από περίοδο πέντε ετών, εκτός εάν υπάρχουν λόγοι να διαγραφούν νωρίτερα.

(33)  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θεωρήσεων μακράς παραμονής που αποθηκεύονται στο VIS θα πρέπει να τηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς του VIS. Είναι σκόπιμο να διατηρούνται τα δεδομένα που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών για περίοδο πέντε ετών ώστε να καθίσταται δυνατή η συνεκτίμηση των δεδομένων κατά την αξιολόγηση αιτήσεων θεώρησης βραχείας διάρκειας, να καθίσταται δυνατός ο εντοπισμός περιπτώσεων παραμονής μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος και προκειμένου να διενεργούνται αξιολογήσεις ασφάλειας όσον αφορά υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχουν χορηγηθεί οι σχετικές θεωρήσεις. Τα δεδομένα σχετικά με προηγούμενες χρήσεις ενός εγγράφου θα μπορούσαν να διευκολύνουν την έκδοση μελλοντικών θεωρήσεων βραχείας διάρκειας. Μια συντομότερη περίοδος αποθήκευσης δεν θα ήταν επαρκής για την επίτευξη των αναφερόμενων σκοπών. Τα δεδομένα θα πρέπει να διαγράφονται μετά από περίοδο πέντε ετών, εκτός εάν υπάρχουν λόγοι να διαγραφούν νωρίτερα.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Τα μέλη των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, καθώς και ομάδες του προσωπικού που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή, δύνανται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να συμβουλεύονται ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των επιχειρησιακών σκοπών που ορίζονται στο επιχειρησιακό σχέδιο σχετικά με τους συνοριακούς ελέγχους, την επιτήρηση των συνόρων και την επιστροφή, υπό την εποπτεία του κράτους μέλους υποδοχής. Για τη διευκόλυνση της εν λόγω αναζήτησης σε βάσεις δεδομένων και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής πρόσβασης των ομάδων στα δεδομένα που εισάγονται στο VIS, ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα πρέπει να αποκτήσει πρόσβαση στο VIS. Η πρόσβαση αυτή θα πρέπει να υπόκειται στους όρους και τους περιορισμούς πρόσβασης που ισχύουν για τις αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για κάθε ειδικό σκοπό για τον οποίο μπορεί να πραγματοποιείται αναζήτηση στα δεδομένα του VIS.

(35)  Τα μέλη των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής δύνανται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να συμβουλεύονται ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των επιχειρησιακών σκοπών που ορίζονται στο επιχειρησιακό σχέδιο σχετικά με τους συνοριακούς ελέγχους, την επιτήρηση των συνόρων και την επιστροφή, υπό την εποπτεία του κράτους μέλους υποδοχής. Η πρόσβαση αυτή θα πρέπει να υπόκειται στους όρους και τους περιορισμούς πρόσβασης που ισχύουν για τις αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για κάθε ειδικό σκοπό για τον οποίο μπορεί να πραγματοποιείται αναζήτηση στα δεδομένα του VIS.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Οι τρίτες χώρες επιστροφής συχνά δεν υπόκεινται στις αποφάσεις επάρκειας που εκδίδονται από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται για τη μεταφορά του άρθρου 36 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 στο εθνικό δίκαιο. Επιπλέον, παρά τις εντατικές προσπάθειες που καταβάλλει η Ένωση για συνεργασία με τις κυριότερες χώρες καταγωγής παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται σε υποχρέωση επιστροφής, δεν έχει καταστεί δυνατό να διασφαλιστεί η συστηματική εκπλήρωση από τις εν λόγω τρίτες χώρες της υποχρέωσης που επιβάλλεται από το διεθνές δίκαιο για επανεισδοχή των υπηκόων τους. Οι συμφωνίες επανεισδοχής που έχουν συναφθεί ή τελούν υπό διαπραγμάτευση από την Ένωση ή τα κράτη μέλη και προβλέπουν κατάλληλες διασφαλίσεις για τη μεταβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή τις εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί για τη μεταφορά του άρθρου 37 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 στο εθνικό δίκαιο, καλύπτουν περιορισμένο αριθμό των εν λόγω τρίτων χωρών και η σύναψη νέων συμφωνιών παραμένει αβέβαιη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα μπορούσαν να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό σε συνεργασία με τις αρχές τρίτων χωρών για τον σκοπό της εφαρμογής της πολιτικής της Ένωσης για την επιστροφή, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή στις εθνικές διατάξεις που μεταφέρουν το άρθρο 38 ή το άρθρο 39 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 στο εθνικό δίκαιο.

(37)  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει ένα κράτος μέλος δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να διαβιβάζονται ή να τίθενται στη διάθεση οποιασδήποτε τρίτης χώρας, διεθνούς οργανισμού ή τρίτου μέρους εγκατεστημένου εντός ή εκτός της Ένωσης. Ως εξαίρεση από τον κανόνα αυτό, θα πρέπει να είναι δυνατή η διαβίβαση τέτοιων προσωπικών δεδομένων σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό όταν αυτό γίνεται με αυστηρούς όρους και είναι απαραίτητο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση υπηκόου τρίτης χώρας σε σχέση με την επιστροφή του. Ελλείψει απόφασης επάρκειας με την έννοια εκτελεστικής πράξης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή κατάλληλων διασφαλίσεων σχετικά με τη διαβίβαση δυνάμει του ανωτέρω κανονισμού, τα δεδομένα VIS για τον σκοπό της επιστροφής θα πρέπει να μπορούν κατ’ εξαίρεση να διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό μόνο εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως αναφέρονται στον εν λόγω κανονισμό.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιστούν διαθέσιμα τα σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο VIS, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για την προστασία δεδομένων και όπου απαιτείται σε επιμέρους περιπτώσεις για την εκτέλεση καθηκόντων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου60 [κανονισμός για τη θέσπιση πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση], στον [Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο] και σε αρμόδιους διεθνείς φορείς, όπως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και οι υπηρεσίες της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση δράσεων σχετικά με τους πρόσφυγες και επιχειρήσεων επανεγκατάστασης, σε σχέση με υπηκόους τρίτων χωρών ή απάτριδες που παραπέμπονται από τους φορείς αυτούς στα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός για τη θέσπιση πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση].

διαγράφεται

__________________

 

60 Κανονισμός (ΕΕ) …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [πλήρης τίτλος] (ΕΕ L … της …, σ. …).

 

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου61 εφαρμόζεται στις δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης όταν εκτελούν τα καθήκοντά τους ως υπεύθυνοι για την επιχειρησιακή διαχείριση του VIS.

(39)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου61 εφαρμόζεται στις δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης όταν εκτελούν τα καθήκοντά τους ως υπεύθυνοι για την επιχειρησιακή διαχείριση του VIS.

__________________

__________________

61 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

61 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40)  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και εξέδωσε τη γνωμοδότησή του στις

(40)  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και εξέδωσε τη γνωμοδότησή του στις 12 Δεκεμβρίου 2018.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(43)  Με την επιφύλαξη της ευθύνης των κρατών μελών για την ακρίβεια των δεδομένων που εισάγονται στο VIS, θα πρέπει να προβλεφθεί η ευθύνη του eu-LISA για την ενίσχυση της ποιότητας των δεδομένων μέσω της θέσπισης ενός κεντρικού εργαλείου παρακολούθησης της ποιότητας των δεδομένων και για την υποβολή εκθέσεων στα κράτη μέλη ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

(43)  Με την επιφύλαξη της ευθύνης των κρατών μελών για την ακρίβεια των δεδομένων που εισάγονται στο VIS, θα πρέπει να προβλεφθεί η ευθύνη του eu-LISA για την ενίσχυση της ποιότητας των δεδομένων μέσω της θέσπισης, της διατήρησης και της συνεχούς αναβάθμισης ενός κεντρικού εργαλείου παρακολούθησης της ποιότητας των δεδομένων και για την υποβολή εκθέσεων στα κράτη μέλη ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(44)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η καλύτερη παρακολούθηση της χρήσης του VIS για την ανάλυση των τάσεων που αφορούν τις μεταναστευτικές πιέσεις και τη διαχείριση των συνόρων, ο eu-LISA θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξει ικανότητες για την υποβολή στατιστικών εκθέσεων στα κράτη μέλη, στην Επιτροπή και στον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ακεραιότητα των δεδομένων. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δημιουργηθεί κεντρικό αποθετήριο στατιστικών στοιχείων. Κανένα από τα παραγόμενα στατιστικά στοιχεία δεν θα πρέπει να περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

(44)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η καλύτερη παρακολούθηση της χρήσης του VIS για την ανάλυση των τάσεων που αφορούν τις μεταναστευτικές πιέσεις και τη διαχείριση των συνόρων, ο eu-LISA θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξει ικανότητες για την υποβολή στατιστικών εκθέσεων στα κράτη μέλη, στην Επιτροπή και στον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ακεραιότητα των δεδομένων. Κατά συνέπεια, ο eu-LISA θα πρέπει να αποθηκεύει ορισμένα στατιστικά δεδομένα στο κεντρικό αποθετήριο για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων και της παροχής στατιστικών σύμφωνα με [κανονισμός 2018/XX για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)]. Κανένα από τα παραγόμενα στατιστικά στοιχεία δεν θα πρέπει να περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(47α)  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση της Γενεύης, της 28ης Ιουλίου 1951, σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, όπως συμπληρώθηκε με το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης, της 31ης Ιανουαρίου 1967, ούτε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύνολο των διεθνών δεσμεύσεων που ανέλαβαν η Ένωση και τα κράτη μέλη της·

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο -1 (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Τίτλος

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(-1) Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (κανονισμός VIS)»

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας, τις θεωρήσεις μακράς διάρκειας και τις άδειες διαμονής (κανονισμός VIS)»·

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το VIS αποσκοπεί στην καλύτερη εφαρμογή της κοινής πολιτικής θεωρήσεων, την προξενική συνεργασία και τη διαβούλευση μεταξύ κεντρικών αρχών θεώρησης διευκολύνοντας την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών για τις αιτήσεις θεωρήσεων και τις σχετικές αποφάσεις, με σκοπό:

1.  Το VIS αποσκοπεί στην καλύτερη εφαρμογή της κοινής πολιτικής θεωρήσεων για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας, την προξενική συνεργασία και τη διαβούλευση μεταξύ κεντρικών αρχών θεώρησης διευκολύνοντας την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών για τις αιτήσεις θεωρήσεων και τις σχετικές αποφάσεις, με σκοπό:

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να διευκολύνει τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων·

α)  να διευκολύνει και να επισπεύσει τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  να βοηθά στον εντοπισμό αγνοούμενων προσώπων·

στ)  να βοηθά στον εντοπισμό αγνοούμενων προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 22ιε·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  να συμβάλλει στην πρόληψη, την εξακρίβωση και τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων·

η)  να συμβάλλει στην πρόληψη των απειλών κατά της εσωτερικής ασφάλειας ενός εκ των κρατών μελών, ιδίως με την πρόληψη, την εξακρίβωση και τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων σε ενδεδειγμένες και σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις·

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  να συμβάλλει στην αποτροπή των απειλών κατά της εσωτερικής ασφάλειας των κρατών μελών·

διαγράφεται

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να υποστηρίζει ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας συμβάλλοντας στην αξιολόγηση του αν ο αιτών θεωρείται ότι συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία πριν από την άφιξή του στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων·

α)  να υποστηρίζει ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε όλα τα κράτη μέλη, συμβάλλοντας στην αξιολόγηση του αν ο αιτών ή ο κάτοχος ενός εγγράφου θεωρείται ότι συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια·

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  να ενισχύει την αποτελεσματικότητα των συνοριακών ελέγχων και των ελέγχων εντός της επικράτειας·

β)  να διευκολύνει τους ελέγχους στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων και να ενισχύει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων εντός της επικράτειας των κρατών μελών·

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  να συμβάλλει στην πρόληψη, την εξακρίβωση και τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων·

γ)  να συμβάλλει στην πρόληψη των απειλών κατά της εσωτερικής ασφάλειας ενός εκ των κρατών μελών, ιδίως με την πρόληψη, την εξακρίβωση και τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων σε ενδεδειγμένες και σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις·

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  να βοηθά στον εντοπισμό αγνοούμενων προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 22ιε·

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 2α

 

Αρχιτεκτονική

 

1.   Το VIS βασίζεται σε κεντρική αρχιτεκτονική και απαρτίζεται από τα εξής:

 

α)   το κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας που θεσπίστηκε με το [άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού 2018/XX για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)]·

 

β)   ένα κεντρικό σύστημα πληροφοριών (κεντρικό σύστημα του VIS)·

 

γ)   διεπαφή σε κάθε κράτος μέλος, (η «εθνική διεπαφή» ή «NI-VIS»), μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η διασύνδεση με την αντίστοιχη κεντρική εθνική αρχή του οικείου κράτους μέλους, ή εθνική ενιαία διεπαφή (NUI) σε κάθε κράτος μέλος που βασίζεται σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές και είναι πανομοιότυπη για όλα τα κράτη μέλη, η οποία καθιστά δυνατή τη σύνδεση του κεντρικού συστήματος του VIS με τις εθνικές υποδομές στα κράτη μέλη·

 

δ)   δομή επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος του VIS και των εθνικών διεπαφών·

 

ε)   ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος του VIS και του κεντρικού συστήματος του ΣΕΕ·

 

στ)   ασφαλή υποδομή επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος του VIS και των κεντρικών υποδομών της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης που θεσπίζεται με [το άρθρο 6 του κανονισμού 2018/XX για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)], της κοινής υπηρεσίας αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων που θεσπίζεται με [το άρθρο 12 του κανονισμού 2018/XX για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)], του κοινού αποθετηρίου δεδομένων ταυτότητας που θεσπίζεται με [το άρθρο 17 του κανονισμού 2018/XX για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)] και του ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων (MID) που θεσπίζεται με το [άρθρο 25 του κανονισμού 2018/XX για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)]·

 

ζ)   μηχανισμό διαβούλευσης σχετικά με τις αιτήσεις και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κεντρικών αρχών θεώρησης («VISMail»),

 

η)   πύλη μεταφορέων,

 

θ)   ασφαλή διαδικτυακή υπηρεσία που διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ, αφενός, του κεντρικού συστήματος του VIS και, αφετέρου, της πύλης μεταφορέων και των διεθνών συστημάτων·

 

ι)   αποθετήριο δεδομένων για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων και της κατάρτισης στατιστικών·

 

ια)   εργαλείο που επιτρέπει στους αιτούντες να παρέχουν ή να ανακαλούν τη συγκατάθεσή τους για πρόσθετη περίοδο διατήρησης του φακέλου αίτησής τους.

 

Το κεντρικό σύστημα του VIS, οι εθνικές ενιαίες διεπαφές, η διαδικτυακή υπηρεσία, η πύλη μεταφορέων και η υποδομή επικοινωνίας του VIS μοιράζονται και χρησιμοποιούν εκ νέου, στο μέτρο που είναι εφικτό από τεχνικής σκοπιάς, τα συστατικά στοιχεία υλισμικού και λογισμικού του κεντρικού συστήματος του ΣΕΕ, των εθνικών ενιαίων διεπαφών του ΣΕΕ, της πύλης μεταφορέων του ETIAS, της διαδικτυακής υπηρεσίας του ΣΕΕ και της υποδομής επικοινωνίας του ΣΕΕ, αντίστοιχα.

 

2.   Η NI-VIS συνίσταται στα εξής:

 

α)   μία τοπική εθνική διεπαφή (LNI) για κάθε κράτος μέλος, η οποία αποτελεί τη διεπαφή που εξασφαλίζει τη σύνδεση του κράτους μέλους με το ασφαλές δίκτυο επικοινωνιών και περιλαμβάνει διατάξεις κρυπτοθέτησης αποκλειστικά για δεδομένα του VIS. Η LNI είναι εγκατεστημένη σε χώρους του κράτους μέλους·

 

β)   μια εφεδρική LNI (BLNI) που έχει το ίδιο περιεχόμενο και την ίδια λειτουργία με την LNI.

 

3.   Η LNI και η BLNI θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς που ορίζονται από την ενωσιακή νομοθεσία η οποία ισχύει για το VIS.

 

4.   Οι κεντρικές υπηρεσίες είναι διπλές σε δύο διαφορετικές εγκαταστάσεις, δηλαδή στο Στρασβούργο της Γαλλίας, όπου φιλοξενείται το κύριο κεντρικό σύστημα του VIS, η κύρια κεντρική μονάδα (CU) και στο St Johann im Pongau της Αυστρίας, όπου φιλοξενείται το εφεδρικό κεντρικό σύστημα του VIS, η εφεδρική κεντρική μονάδα (BCU). Η σύνδεση μεταξύ του κύριου κεντρικού συστήματος του VIS και του εφεδρικού κεντρικού συστήματος του VIS επιτρέπει τον συνεχή συγχρονισμό μεταξύ της CU και της BCU. Η επικοινωνιακή υποδομή υποστηρίζει και συμβάλλει στη διασφάλιση αδιάλειπτης διαθεσιμότητας του VIS. Περιλαμβάνει πλεονάζουσες και ξεχωριστές διαδρομές για τις συνδέσεις μεταξύ του κεντρικού συστήματος του VIS και του εφεδρικού κεντρικού συστήματος του VIS και περιλαμβάνει επίσης πλεονάζουσες και ξεχωριστές διαδρομές για τις συνδέσεις μεταξύ κάθε εθνικής διεπαφής και κεντρικού συστήματος του VIS και εφεδρικού κεντρικού συστήματος VIS. Η επικοινωνιακή υποδομή παρέχει κρυπτοθετημένο, εικονικό, ιδιωτικό δίκτυο αποκλειστικά για δεδομένα VIS και για την επικοινωνία μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών και της αρχής που είναι αρμόδια για τη λειτουργική διαχείριση του κεντρικού συστήματος του VIS.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 3 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  «κεντρική αρχή», η αρχή που έχει συσταθεί από κράτος μέλος για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009·

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 15

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  «εικόνα προσώπου», η ψηφιακή εικόνα του προσώπου·

(15)  «εικόνα προσώπου», η ψηφιακή εικόνα του προσώπου με επαρκή ανάλυση και ποιότητα εικόνας για χρήση σε αυτοματοποιημένη βιομετρική αντιστοίχιση·

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 19

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  «εθνική εποπτική αρχή» για σκοπούς επιβολής του νόμου, οι εποπτικές αρχές που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 41 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου***·

(19)  «εποπτικές αρχές», οι εποπτικές αρχές στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου** και οι εποπτικές αρχές στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 41 παράγραφος 1 της οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου***·

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 19 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α)  «θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης» (hit), η ύπαρξη αντιστοιχίας που προκύπτει από την αντιπαραβολή των σχετικών δεδομένων που έχουν καταγραφεί σε φάκελο αίτησης του VIS με τα σχετικά δεδομένα που υπάρχουν σε αρχείο, φάκελο ή καταχώριση στο VIS, στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν, στο ΣΕΕ, στο ETIAS, στο Eurodac, στα δεδομένα της Ευρωπόλ ή στη βάση δεδομένων της Ιντερπόλ SLTD·

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 20

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  «επιβολή του νόμου», η πρόληψη, η εξακρίβωση ή η διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων·

(20)  «επιβολή του νόμου», η πρόληψη, η εξακρίβωση ή η διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων σε αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο·

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 21

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  «τρομοκρατικά εγκλήματα», τα εγκλήματα βάσει του εθνικού δικαίου τα οποία αντιστοιχούν ή είναι ισοδύναμα με εκείνα που αναφέρονται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου****·

(21)  «τρομοκρατικά εγκλήματα», τα εγκλήματα βάσει του εθνικού δικαίου τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 14 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**** ή είναι ισοδύναμα με ένα από τα εγκλήματα αυτά για τα κράτη μέλη που δεν δεσμεύονται από την εν λόγω οδηγία·

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 4 – υποσημείωση 2 (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

** Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 6 και στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχείο ζ)·

γ)  δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 6, στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχείο ζ) και στο άρθρο 22δ στοιχείο ζ)·

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  σαρωμένα αντίγραφα της σελίδας στην οποία αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ταξιδιωτικού εγγράφου, που αναφέρονται στο άρθρο 9 σημείο 7·

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το CIR περιέχει τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχεία α) έως γγ), στο άρθρο 9 παράγραφοι 5 και 6, στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχεία α) έως γγ), στ) και ζ), και στο άρθρο 22δ στοιχεία α) έως γγ), στ και ζ). Τα υπόλοιπα δεδομένα του VIS αποθηκεύονται στο κεντρικό σύστημα VIS.

3.  Το CIR περιέχει τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχεία α) έως γγ), στο άρθρο 9 παράγραφοι 5 και 6, στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχεία α) έως γγ), στ) και ζ), και στο άρθρο 22δ στοιχεία α) έως γ), στ και ζ). Τα υπόλοιπα δεδομένα του VIS αποθηκεύονται στο κεντρικό σύστημα VIS.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 5α – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Ο κατάλογος ταξιδιωτικών εγγράφων τα οποία επιτρέπουν στον κάτοχό τους να διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα και τα οποία δύνανται να διαθέτουν θεώρηση, όπως θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 1105/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, ενσωματώνεται στο VIS.

1.  Ο κατάλογος ταξιδιωτικών εγγράφων τα οποία επιτρέπουν στον κάτοχό τους να διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα και τα οποία δύνανται να διαθέτουν θεώρηση, όπως θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 1105/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, ενσωματώνεται στο VIS.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 5α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Το VIS παρέχει τη λειτουργική δυνατότητα για την κεντρική διαχείριση του καταλόγου των αναγνωρισμένων ταξιδιωτικών εγγράφων και την κοινοποίηση της αναγνώρισης ή της μη αναγνώρισης των ταξιδιωτικών εγγράφων του καταλόγου σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης αριθ. 1105/2011/ΕΕ.

2.   Το VIS παρέχει τη λειτουργική δυνατότητα για την κεντρική διαχείριση του καταλόγου των αναγνωρισμένων ταξιδιωτικών εγγράφων και την κοινοποίηση της αναγνώρισης ή της μη αναγνώρισης των ταξιδιωτικών εγγράφων του καταλόγου σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης αριθ. 1105/2011/ΕΕ.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 5α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη διαχείριση της λειτουργικής δυνατότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 καθορίζονται σε εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2.

3.  Οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη διαχείριση της λειτουργικής δυνατότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 καθορίζονται σε εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – στοιχείο -α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.   Πρόσβαση στο VIS για την εισαγωγή, τροποποίηση ή διαγραφή των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, έχει μόνο το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των αρχών θεώρησης.

«1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 22α, πρόσβαση στο VIS για την εισαγωγή, τροποποίηση ή διαγραφή των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, έχει μόνο το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των αρχών θεώρησης. Τηρείται αυστηρό όριο ως προς τον αριθμό των δεόντως εξουσιοδοτημένων μελών του προωπικού, ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες.»

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.   Πρόσβαση στο VIS για την αναζήτηση δεδομένων έχει μόνο το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των εθνικών αρχών κάθε κράτους μέλους και των οργάνων της ΕΕ που είναι αρμόδια για τους σκοπούς που ορίζονται στα άρθρα 15 έως 22, στα άρθρα 22γ έως 22στ και στα άρθρα 22ζ έως 22ι, καθώς και για τους σκοπούς που ορίζονται στα άρθρα 20 και 21 του [κανονισμού 2018/ΧΧ για τη διαλειτουργικότητα].

2.  Πρόσβαση στο VIS για την αναζήτηση δεδομένων έχει μόνο το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των εθνικών αρχών κάθε κράτους μέλους και των οργάνων της ΕΕ που είναι αρμόδια για τους σκοπούς που ορίζονται στα άρθρα 15 έως 22 και στα άρθρα 22ζ έως 22ιβ, καθώς και για τους σκοπούς που ορίζονται στα άρθρα 20 και 21 του [κανονισμού 2018/ΧΧ για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)].

 

Οι αρχές που έχουν το δικαίωμα να συμβουλεύονται τα δεδομένα VIS ή να έχουν πρόσβαση σε αυτά με σκοπό την πρόληψη, την εξακρίβωση και τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων ορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο IV.

Η πρόσβαση αυτή περιορίζεται στον βαθμό που τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τους σκοπούς αυτούς, και είναι ανάλογη προς τους επιδιωκόμενους στόχους.

Η πρόσβαση αυτή περιορίζεται στον βαθμό που τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τους σκοπούς αυτούς, και είναι ανάλογη προς τους επιδιωκόμενους στόχους.»

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – σημείο α α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

α α)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει τις αρμόδιες αρχές των οποίων το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να εισάγει, να τροποποιεί, να διαγράφει ή να αναζητεί δεδομένα στο VIS. Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει αμελλητί στην Επιτροπή, κατάλογο αυτών των αρχών, περιλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 4, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις του. Στον κατάλογο προσδιορίζεται ο σκοπός για τον οποίον κάθε αρχή επιτρέπεται να επεξεργάζεται δεδομένα στο VIS.

«3.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει τις αρμόδιες αρχές των οποίων το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να εισάγει, να τροποποιεί, να διαγράφει ή να αναζητεί δεδομένα στο VIS. Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει αμελλητί στον eu-LISA, κατάλογο αυτών των αρχών, περιλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος , καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις του. Στον κατάλογο αυτό προσδιορίζονται, για κάθε αρχή, τα δεδομένα τα οποία μπορεί να αναζητεί και για ποιους σκοπούς.

Εντός τριών μηνών από τη θέση σε λειτουργία του VIS σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 1, η Επιτροπή δημοσιεύει ενοποιημένο κατάλογο στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ο κατάλογος τροποποιείται, η Επιτροπή δημοσιεύει άπαξ εντός του ιδίου έτους ενημερωμένο ενοποιημένο κατάλογο.

 

 

Ο eu-LISA εξασφαλίζει την ετήσια δημοσίευση του καταλόγου και των καταλόγων των εντεταλμένων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 22ια παράγραφος 2 και των κεντρικών σημείων πρόσβασης που αναφέρονται στο άρθρο 22ια παράγραφος 4 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο eu-LISA τηρεί συνεχώς ενημερωμένο κατάλογο στον δικτυακό του τόπο, ο οποίος περιλαμβάνει τις αλλαγές που αποστέλλουν τα κράτη μέλη μεταξύ των ετήσιων εκδόσεων.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 6 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη διαχείριση της λειτουργικής δυνατότητας για τη κεντρική διαχείριση του καταλόγου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 καθορίζονται σε εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2.

5.  H Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 48α σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη διαχείριση της λειτουργικής δυνατότητας για τη κεντρική διαχείριση του καταλόγου που αναφέρεται στην παράγραφο 3

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(7α)  στο άρθρο 7, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.   Κάθε αρμόδια αρχή, όταν χρησιμοποιεί το VIS, δεν προβαίνει σε διακρίσεις εναντίον αιτούντων και κατόχων θεώρησης για λόγους φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποίθησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού και σέβεται πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα του αιτούντος ή του κατόχου της θεώρησης.

«2.   Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο VIS από κάθε αρμόδια αρχή δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση διάκριση εναντίον αιτούντων, κατόχων θεώρησης ή αιτούντων, κατόχων θεωρήσεων μακράς διαρκείας και αδειών διαμονής για λόγους φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποίθησης, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Σέβεται δε πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ακεραιότητα, καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Αποδίδεται πρωταρχική σημασία στο συμφέρον του παιδιού.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το συμφέρον του παιδιού αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των κρατών μελών όσον αφορά όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Η ευημερία και η ασφάλεια του παιδιού, ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος το παιδί να είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων, καθώς και οι απόψεις του, λαμβάνονται υπόψη και σταθμίζονται σε συνάρτηση με την ηλικία και τον βαθμό ωριμότητάς του.

3.  Το συμφέρον του παιδιού υπερισχύει κάθε άλλου μελήματος των κρατών μελών όσον αφορά όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, σε πλαίσιο πλήρους τήρησης της Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Η ευημερία και η ασφάλεια του παιδιού, ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος το παιδί να είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων, καθώς και οι απόψεις του, λαμβάνονται υπόψη και σταθμίζονται σε συνάρτηση με την ηλικία του.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α) στο άρθρο 7 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«3α.  Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τον κανονισμό σε πλήρη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια, την προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα ασύλου και την τήρηση της αρχής της «μη επαναπροώθησης» καθώς και την προστασία σε περίπτωση απομάκρυνσης, απέλασης και έκδοσης, το δικαίωμα στην απαγόρευση των διακρίσεων, τα δικαιώματα του παιδιού και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής.»

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 7 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8β)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 7a

 

Δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων παιδιών

 

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχείο ζ), δεν εισάγονται στο VIS τα δακτυλικά αποτυπώματα παιδιών κάτω των 6 ετών.

 

2.   Τα βιομετρικά δεδομένα των ανηλίκων από την ηλικία των έξι ετών λαμβάνονται από υπαλλήλους που είναι ειδικά εκπαιδευμένοι για να λαμβάνουν τα βιομετρικά δεδομένα του ανηλίκου με φιλικό και ευαίσθητο προς το παιδί τρόπο και με πλήρη σεβασμό του συμφέροντος του παιδιού και των διασφαλίσεων που προβλέπονται στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού.

 

Το παιδί συνοδεύεται κατά τη λήψη των βιομετρικών του στοιχείων από ένα ενήλικο μέλος της οικογένειας, εφόσον είναι παρόν. Ο ασυνόδευτος ανήλικος συνοδεύεται από επίτροπο, εκπρόσωπο ή, στην περίπτωση που δεν έχει οριστεί εκπρόσωπος, από άτομο εκπαιδευμένο να διασφαλίζει το συμφέρον του ανηλίκου και την γενική ευημερία του κατά την λήψη των βιομετρικών δεδομένων του. Αυτό το εκπαιδευμένο άτομο δεν είναι ο υπάλληλος που είναι αρμόδιος για τη λήψη των βιομετρικών δεδομένων, ενεργεί ανεξάρτητα και δεν λαμβάνει εντολές ούτε από τον υπάλληλο ούτε από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη λήψη των βιομετρικών δεδομένων. Δεν επιτρέπεται η χρήση καμίας μορφής βίας εις βάρος ανηλίκων για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με την υποχρέωση παροχής βιομετρικών δεδομένων.

 

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, τα προξενεία δεν ζητούν από τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 6 και 12 ετών να εμφανίζονται αυτοπροσώπως στο προξενείο για τη συλλογή βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων, εφόσον αυτό θα συνιστούσε υπερβολικό βάρος και κόστος για τις οικογένειες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα βιομετρικά στοιχεία λαμβάνονται στα εξωτερικά σύνορα, όπου πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή της εμπορίας παιδιών.

 

4.   Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που προβλέπονται στα κεφάλαια ΙΙ, ΙΙΙ, ΙΙΙα και ΙΙΙβ, η πρόσβαση στα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων παιδιών επιτρέπεται μόνο για τους εξής σκοπούς:

 

α)   για να επαληθεύεται η ταυτότητα του παιδιού στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αίτησης θεώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 15 και στα εξωτερικά σύνορα σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 22 παράγραφος ζ, και

 

β)   σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙβ, για να συμβάλει στην πρόληψη και την καταπολέμηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

i)   η πρόσβαση αυτή είναι αναγκαία για την πρόληψη, την εξακρίβωση και τη διερεύνηση της εμπορίας παιδιών·

 

ii)   η πρόσβαση είναι αναγκαία σε μια συγκεκριμένη περίπτωση·

 

iii)   η ταυτοποίηση εξυπηρετεί το συμφέρον του παιδιού.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Κεφάλαιο II – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ»

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  εικόνα προσώπου του αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009.

5.  εικόνα προσώπου του αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – σημείο β α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 6

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

β α)  το σημείο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

6.   τα δακτυλικά αποτυπώματα του αιτούντος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κοινής προξενικής εγκυκλίου.

6.   τα δακτυλικά αποτυπώματα του αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009.»·

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο δ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 9 – παράγραφος 1α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Η εικόνα προσώπου υπηκόων τρίτων χωρών που αναφέρεται στο σημείο 5 της παραγράφου 1 διαθέτει επαρκή ανάλυση και ποιότητα ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται στην αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση βιομετρικών δεδομένων.

Η εικόνα προσώπου υπηκόων τρίτων χωρών που αναφέρεται στο σημείο 5 της παραγράφου 1 διαθέτει επαρκή ανάλυση και ποιότητα ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται στην αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση βιομετρικών δεδομένων. Εάν δεν διαθέτει την επαρκή ποιότητα, η εικόνα προσώπου δεν χρησιμοποιείται για την αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο δ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 9 – παράγραφος 1β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν δεν μπορούν να πληρούνται οι προδιαγραφές ποιότητας και ανάλυσης που έχουν καθορισθεί για την εγγραφή της ζωντανής εικόνας προσώπου στο VIS, η εικόνα προσώπου μπορεί να εξάγεται ηλεκτρονικά από το τσιπ του ηλεκτρονικού μηχανικώς αναγνώσιμου ταξιδιωτικού εγγράφου (eMRTD). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εικόνα προσώπου εισάγεται στον ατομικό φάκελο μόνο αφού επαληθευθεί ηλεκτρονικά ότι η εικόνα προσώπου που έχει καταχωρισθεί στο τσιπ του eMRTD αντιστοιχεί στη ζωντανή εικόνα προσώπου του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν δεν μπορούν να πληρούνται οι προδιαγραφές ποιότητας και ανάλυσης που έχουν καθορισθεί για την εγγραφή της ζωντανής εικόνας προσώπου στο VIS, η εικόνα προσώπου μπορεί να εξάγεται ηλεκτρονικά από το τσιπ του ηλεκτρονικού μηχανικώς αναγνώσιμου ταξιδιωτικού εγγράφου (eMRTD). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εικόνα προσώπου εισάγεται στον ατομικό φάκελο μόνο αφού επαληθευθεί ηλεκτρονικά ότι η εικόνα προσώπου που έχει καταχωρισθεί στο τσιπ του eMRTD αντιστοιχεί στη ζωντανή εικόνα προσώπου του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 9α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν δημιουργείται αίτηση ή εκδίδεται θεώρηση, το VIS ελέγχει αν το ταξιδιωτικό έγγραφο που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη αίτηση αναγνωρίζεται σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1105/2011/ΕΕ, εκτελώντας αυτόματη αναζήτηση στον κατάλογο αναγνωρισμένων ταξιδιωτικών εγγράφων που αναφέρεται στο άρθρο 5α, και εμφανίζει το αποτέλεσμα.

2.  Όταν δημιουργείται αίτηση, το VIS ελέγχει αν το ταξιδιωτικό έγγραφο που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη αίτηση αναγνωρίζεται σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1105/2011/ΕΕ, εκτελώντας αυτόματη αναζήτηση στον κατάλογο αναγνωρισμένων ταξιδιωτικών εγγράφων που αναφέρεται στο άρθρο 5α, και εμφανίζει το αποτέλεσμα.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 9α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Για τους σκοπούς των επαληθεύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 και στο άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχεία α), γ) και δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, το VIS πραγματοποιεί αναζήτηση χρησιμοποιώντας την ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 [του κανονισμού για τη διαλειτουργικότητα] για την αντιπαραβολή των σχετικών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 9 σημείο 4 του παρόντος κανονισμού με τα δεδομένα που υπάρχουν σε αρχείο, φάκελο ή καταχώριση που έχει καταχωριστεί στο VIS, στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS), στο σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), στο ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS), συμπεριλαμβανομένου του κατάλογου επιτήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/ΧΧ για τον σκοπό της θέσπισης ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου, στο Eurodac, [στο σύστημα ECRIS-TNT όσον αφορά καταδίκες που συνδέονται με τρομοκρατικά εγκλήματα ή άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις], στα δεδομένα της Ευρωπόλ, στη βάση δεδομένων της Interpol για τα κλαπέντα και απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα (SLTD) και στη βάση δεδομένων της Interpol για ταξιδιωτικά έγγραφα που συνδέονται με καταχωρίσεις (Interpol TDAWN)]

3.  Για τους σκοπούς των επαληθεύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 και στο άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, το VIS πραγματοποιεί αναζήτηση χρησιμοποιώντας την ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 [του κανονισμού για τη διαλειτουργικότητα] για την αντιπαραβολή των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 4 5 και 6 του παρόντος κανονισμού. Το VIS επαληθεύει:

 

α)   εάν το ταξιδιωτικό έγγραφο που χρησιμοποιείται για την αίτηση αντιστοιχεί σε ταξιδιωτικό έγγραφο που έχει δηλωθεί ως απολεσθέν, κλαπέν, υπεξαιρεθέν ή ακυρωθέν στο SIS

 

β)   εάν το ταξιδιωτικό έγγραφο που χρησιμοποιείται για την αίτηση αντιστοιχεί σε ταξιδιωτικό έγγραφο που έχει δηλωθεί ως απολεσθέν, κλαπέν ή ακυρωθέν στη βάση δεδομένων SLTD

 

γ)   εάν ο αιτών αποτελεί αντικείμενο καταχώρισης άρνησης εισόδου και παραμονής που έχει εισαχθεί στο SIS

 

δ)   εάν ο αιτών αποτελεί αντικείμενο καταχώρισης για πρόσωπα που αναζητούνται με σκοπό την παράδοση βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή αναζητούνται για σύλληψη με σκοπό την έκδοση στο SIS

 

ε)   εάν ο αιτών και το ταξιδιωτικό έγγραφο αντιστοιχούν σε απορριφθείσα, ανακληθείσα ή ακυρωθείσα άδεια ταξιδιού στο κεντρικό σύστημα ETIAS και τον κάτοχό της·

 

στ)   εάν ο αιτών και το ταξιδιωτικό έγγραφο περιλαμβάνονται στον κατάλογο επιτήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*·

 

ζ)   εάν δεδομένα σχετικά με τον αιτούντα έχουν ήδη καταχωριστεί στο VIS·

 

η)   εάν τα δεδομένα που παρέχονται στην αίτηση σχετικά με το ταξιδιωτικό έγγραφο αντιστοιχούν σε άλλη αίτηση για θεώρηση που σχετίζεται με διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας·

 

θ)   εάν ο αιτών είναι επί του παρόντος δηλωμένος ως πρόσωπο που υπερβαίνει την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής ή εάν έχει δηλωθεί στο ΣΕΕ ως πρόσωπο που υπερβαίνει την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής·

 

ι)   εάν ο αιτών έχει καταχωριστεί στο ΣΕΕ ως πρόσωπο στο οποίο δεν επιτράπηκε η είσοδος·

 

ια)   εάν ο αιτών έχει αποτελέσει αντικείμενο απόφασης για την απόρριψη, την ακύρωση ή την ανάκληση θεώρησης βραχείας διάρκειας που είναι καταγεγραμμένες στο VIS·

 

ιβ)   εάν έχει εκδοθεί για τον αιτούντα απόφαση καταγεγραμμένη στο VIS για την απόρριψη, την ακύρωση ή την ανάκληση θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής·

 

ιγ)   εάν τα δεδομένα που αφορούν συγκεκριμένα την ταυτότητα του αιτούντος είναι καταχωρισμένα στις βάσεις δεδομένων της Ευρωπόλ·

 

ιδ)   εάν ο αιτών θεώρηση βραχείας διάρκειας είναι καταχωρισμένος στο Eurodac·

 

ιε)   σε περίπτωση που ο αιτών είναι ανήλικος, εάν ο ασκών τη γονική μέριμνα ή ο νόμιμος κηδεμόνας του αιτούντος:

 

i)   αποτελεί αντικείμενο καταχώρισης για πρόσωπα που αναζητούνται με σκοπό την παράδοση βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή αναζητούνται για σύλληψη με σκοπό την έκδοση στο SIS,

 

ii)   αποτελεί αντικείμενο καταχώρισης άρνησης εισόδου και παραμονής που έχει εισαχθεί στο SIS,

 

iii)   είναι κάτοχος ταξιδιωτικού εγγράφου που περιλαμβάνεται στον κατάλογο επιτήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/1240.

 

________________________

 

* Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2016/1624 και (ΕΕ) 2017/2226 (ΕΕ L 236 της 19.9.2018, σ. 1).

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 9α – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Κατά την πραγματοποίηση αναζητήσεων στην SLTD, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τον χρήστη της ESP για την πραγματοποίηση αναζήτησης δεν κοινοποιούνται στους κατόχους δεδομένων της Interpol.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 9α – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το VIS προσθέτει στον φάκελο της αίτησης παραπομπή σε οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης που προκύπτει σύμφωνα με την παράγραφο 3. Επιπλέον, το VIS προσδιορίζει, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη που εισήγαγαν ή παρέσχαν τα δεδομένα για τα οποία προέκυψε το θετικό αποτέλεσμα ή αποτελέσματα αναζήτησης, ή την Ευρωπόλ, και καταχωρίζει την πληροφορία αυτή στον φάκελο της αίτησης.

4.  Το VIS προσθέτει στον φάκελο της αίτησης παραπομπή σε οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης που προκύπτει σύμφωνα με την παράγραφο 3. Επιπλέον, το VIS προσδιορίζει, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη που εισήγαγαν ή παρέσχαν τα δεδομένα για τα οποία προέκυψε το θετικό αποτέλεσμα ή αποτελέσματα αναζήτησης, ή την Ευρωπόλ, και καταχωρίζει την πληροφορία αυτή στον φάκελο της αίτησης. Δεν καταγράφονται άλλες πληροφορίες εκτός από την αναφορά σε οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης και την πηγή προέλευση των δεδομένων.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 9α – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  καταχώριση για πρόσωπα και αντικείμενα με σκοπό τη διακριτική παρακολούθηση ή ειδικό έλεγχο.

δ)  καταχώριση για πρόσωπα και αντικείμενα με σκοπό τη διακριτική παρακολούθηση, ειδικό έλεγχο ή ελέγχους έρευνας.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 9α – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Κάθε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης που προκύπτει από τα ερωτήματα σύμφωνα με το άρθρο 9α παράγραφος 3 στοιχεία α), β), γ), ε), ζ), η), θ), ι), ια), ιβ) και ιδ) αξιολογείται, εφόσον είναι αναγκαίο μετά από την επαλήθευση από την κεντρική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 9γ, από το προξενείο στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση θεώρησης.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 9α – παράγραφος 5 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5β.  Κάθε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης που προκύπτει από τα ερωτήματα σύμφωνα με το άρθρο 9α παράγραφος 3 στοιχεία δ), στ), ιγ) και ιε) επαληθεύεται, εφόσον είναι αναγκαίο και αξιολογείται από το ενιαίο σημείο επαφής των κρατών μελών τα οποία έχουν εισαγάγει ή παράσχει τα δεδομένα που ενεργοποίησαν τα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 9γ α.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 9α – παράγραφος 5 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5γ.  Κάθε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης βάσει του SIS κοινοποιείται επίσης αυτόματα στο τμήμα SIRENE του κράτους μέλους που δημιούργησε την καταχώριση από όπου προέκυψε το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 9α – παράγραφος 5 δ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5δ.  Η προβλεπόμενη κοινοποίηση στο τμήμα SIRENE του κράτους μέλους ή στο ενιαίο σημείο επαφής που εισήγαγε την καταχώριση περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα:

 

α)   επώνυμο ή επώνυμα, όνομα ή ονόματα και, εφόσον υπάρχουν, ψευδώνυμο ή ψευδώνυμα·

 

β)   τόπο και ημερομηνία γέννησης·

 

γ)   φύλο·

 

δ)   ιθαγένεια και, εάν υπάρχουν, άλλες ιθαγένειες·

 

ε)   το κράτος μέλος της πρώτης σκοπούμενης παραμονής, και, αν υπάρχει, τη διεύθυνση της πρώτης σκοπούμενης παραμονής·

 

στ)   διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος ή, εάν δεν είναι διαθέσιμη, πόλη και χώρα διαμονής του·

 

ζ)   παραπομπή σε κάθε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης που έχει προκύψει, με την ημερομηνία και την ώρα κατά τις οποίες προέκυψε το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 9α – παράγραφος 5 ε (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5ε.  Το παρόν άρθρο δεν παρεμποδίζει την υποβολή αίτησης ασύλου για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αίτησης θεώρησης η οποία κατατέθηκε από θύμα(τα) βίαιων εγκληματικών πράξεων όπως η ενδοοικογενειακή βία ή η εμπορία ανθρώπων που διαπράχθηκαν από τον χρηματοδότη τους, ο φάκελος που κατατίθεται στο VIS αποσυνδέεται από τον φάκελο του χρηματοδότη ώστε να προστατεύονται τα θύματα από καινούριους κινδύνους.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 9β – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όσον αφορά υπηκόους τρίτων χωρών που είναι μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης έναντι του οποίου εφαρμόζεται η οδηγία 2004/38/ΕΚ ή υπηκόου τρίτης χώρας ο οποίος απολαύει δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναμου με αυτό των πολιτών της Ένωσης βάσει συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης και κρατών μελών της, αφενός, και τρίτης χώρας, αφετέρου, οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι που προβλέπονται στο άρθρο 9α παράγραφος 3 διεξάγονται με αποκλειστικό σκοπό να ελεγχθεί ότι δεν υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις ή εύλογοι λόγοι που βασίζονται σε πραγματικές ενδείξεις για να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η παρουσία του προσώπου στο έδαφος του κράτους μέλους συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια ή παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο επιδημίας σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ.

1.  Όσον αφορά υπηκόους τρίτων χωρών που είναι μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης έναντι του οποίου εφαρμόζεται η οδηγία 2004/38/ΕΚ ή υπηκόου τρίτης χώρας ο οποίος απολαύει δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναμου με αυτό των πολιτών της Ένωσης βάσει συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης και κρατών μελών της, αφενός, και τρίτης χώρας, αφετέρου, οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι που προβλέπονται στο άρθρο 9α παράγραφος 3 διεξάγονται με αποκλειστικό σκοπό να ελεγχθεί ότι δεν υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις ή εύλογοι λόγοι που βασίζονται σε πραγματικές ενδείξεις για να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η παρουσία του προσώπου στο έδαφος του κράτους μέλους συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 9β – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία της αίτησης κατά το άρθρο 9α παράγραφος 3 προκύπτει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης που αντιστοιχεί σε καταχώριση απαγόρευσης εισόδου και διαμονής κατά το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006, η αρχή θεώρησης επαληθεύει τον λόγο στον οποίο βασίζεται η απόφαση σε συνέχεια της οποίας εισήχθη η συγκεκριμένη καταχώριση στο SIS. Εάν ο λόγος αυτός σχετίζεται με κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης, η καταχώριση δεν λαμβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση της αίτησης. Η αρχή θεώρησης ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 του κανονισμού SIS II.

3.  Όταν από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία της αίτησης κατά το άρθρο 9α παράγραφος 3 προκύπτει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης που αντιστοιχεί σε καταχώριση απαγόρευσης εισόδου και διαμονής κατά το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/1861, η αρχή θεώρησης επαληθεύει τον λόγο στον οποίο βασίζεται η απόφαση σε συνέχεια της οποίας εισήχθη η συγκεκριμένη καταχώριση στο SIS. Εάν ο λόγος αυτός σχετίζεται με κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης, η καταχώριση δεν λαμβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση της αίτησης. Η αρχή θεώρησης ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/1861.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 9γ – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επαλήθευση από τις κεντρικές αρχές

Επαλήθευση από τις κεντρικές αρχές και το εθνικό ενιαίο σημείο επαφής

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 9γ – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης που προκύπτει από τις αναζητήσεις δυνάμει του άρθρου 9α παράγραφος 3 επαληθεύεται με μη αυτοματοποιημένη διαδικασία από την κεντρική αρχή του κράτους μέλους που διεκπεραιώνει την αίτηση.

1.  Κάθε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 9α παράγραφος 5β που προκύπτει από τις αναζητήσεις δυνάμει του άρθρου 9α παράγραφος 3 το οποίο δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτόματα από το VIS, επαληθεύεται με μη αυτοματοποιημένη διαδικασία από το ενιαίο σημείο επαφής, σύμφωνα με το άρθρο 9γα. Κοινοποιείται στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους που διεκπεραιώνει την αίτηση.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 9γ – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατά τη μη αυτοματοποιημένη επαλήθευση των θετικών αποτελεσμάτων αναζήτησης, η κεντρική αρχή έχει πρόσβαση στον φάκελο της αίτησης και σε τυχόν συνδεδεμένους φακέλους αίτησης, καθώς και σε όλα τα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δυνάμει του άρθρου 9α παράγραφος 3.

2.  Κάθε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 9α παράγραφος 5α που προκύπτει από τις αναζητήσεις δυνάμει του άρθρου 9α παράγραφος 3 το οποίο δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτόματα από το VIS, επαληθεύεται με μη αυτοματοποιημένη διαδικασία από την κεντρική αρχή. Κατά τη μη αυτοματοποιημένη επαλήθευση των θετικών αποτελεσμάτων αναζήτησης, η κεντρική αρχή έχει πρόσβαση στον φάκελο της αίτησης και σε τυχόν συνδεδεμένους φακέλους αίτησης, καθώς και σε όλα τα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δυνάμει του άρθρου 9α παράγραφος .

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 9γ – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Εάν τα δεδομένα αντιστοιχούν ή εάν εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του αιτούντος, η κεντρική αρχή θεώρησης που διεκπεραιώνει την αίτηση ενημερώνει την κεντρική αρχή του άλλου κράτους μέλους ή των άλλων κρατών μελών για τα οποία διαπιστώθηκε ότι εισήγαγαν ή παρείχαν τα δεδομένα για τα οποία προέκυψε το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης δυνάμει του άρθρου 9α παράγραφος 3. Εάν διαπιστωθεί ότι τα δεδομένα για τα οποία προέκυψε το εν λόγω θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης εισήχθησαν ή παρασχέθηκαν από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, η κεντρική αρχή διαβουλεύεται με τις κεντρικές αρχές του άλλου κράτους μέλους ή των άλλων κρατών μελών χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

5.  Εάν τα δεδομένα αντιστοιχούν ή εάν εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του αιτούντος, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις η κεντρική αρχή θεώρησης που διεκπεραιώνει την αίτηση ενημερώνει την κεντρική αρχή του άλλου κράτους μέλους ή των άλλων κρατών μελών για τα οποία διαπιστώθηκε ότι εισήγαγαν ή παρείχαν τα δεδομένα για τα οποία προέκυψε το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης δυνάμει του άρθρου 9α παράγραφος 3. Εάν διαπιστωθεί ότι τα δεδομένα για τα οποία προέκυψε το εν λόγω θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης εισήχθησαν ή παρασχέθηκαν από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, η κεντρική αρχή διαβουλεύεται με τις κεντρικές αρχές του άλλου κράτους μέλους ή των άλλων κρατών μελών χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2. Σε περίπτωση αμφιβολιών, η αμφιβολία ευνοεί τον αιτούντα.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 9γ – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν από την αντιπαραβολή που αναφέρεται στο άρθρο 9α παράγραφος 5 προκύπτει ένα ή περισσότερα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης, το VIS αποστέλλει αυτοματοποιημένη κοινοποίηση στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους που πραγματοποίησε την αναζήτηση, προκειμένου να προβεί σε κατάλληλες ενέργειες.

διαγράφεται

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 9γ – παράγραφος 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Εάν διαπιστωθεί ότι τα δεδομένα για τα οποία προέκυψε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης σύμφωνα με το άρθρο 9α παράγραφος 2 παρασχέθηκαν από την Ευρωπόλ, η κεντρική αρχή του υπεύθυνου κράτους μέλους διαβουλεύεται με την εθνική μονάδα της Ευρωπόλ προκειμένου να αναληφθούν ενέργειες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 και ιδίως το κεφάλαιο IV.

διαγράφεται

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 9γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 9γ α

 

Επαλήθευση και αξιολόγηση από το ενιαίο σημείο επαφής

 

1.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια εθνική αρχή, η οποία λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, η οποία εξασφαλίζει τις σχετικές μη αυτοματοποιημένες επαληθεύσεις και την αξιολόγηση των θετικών αποτελεσμάτων αναζήτησης για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού («ενιαίο σημείο επαφής»). Το ενιαίο κέντρο επαφής απαρτίζεται από αξιωματικούς συνδέσμους προερχόμενους από το τμήμα SIRENE, τα εθνικά κεντρικά γραφεία της Ιντερπόλ, το εθνικό κεντρικό σημείο της Ευρωπόλ, την εθνική μονάδα ETIAS και όλες τις σχετικές εθνικές αρχές επιβολής του νόμου. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επάρκεια στελέχωσης που επιτρέπει στο ενιαίο σημείο επαφής να επαληθεύει τα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης που του κοινοποιούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και λαμβανομένων υπόψη των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 23 του κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009.

 

2.   Το ενιαίο σημείο επαφής επαληθεύει με μη αυτόματο τρόπο τα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης που του παραπέμπονται. Ισχύουν οι διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 9γ παράγραφοι 2 έως 6.

 

3.   Εάν, μετά την επαλήθευση που αναφέρεται στην παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου, τα δεδομένα αντιστοιχούν και το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης επιβεβαιώνεται, το ενιαίο σημείο επαφής επικοινωνεί, όπου απαιτείται, με τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπόλ, που παρείχαν τα δεδομένα από τα οποία προέκυψε το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης. Στη συνέχεια, αξιολογεί το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης. Το ενιαίο σημείο επαφής παρέχει αιτιολογημένη γνώμη ενόψει της απόφασης σχετικά με την αίτηση που πρέπει να ληφθεί δυνάμει του άρθρου 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009. Αυτή η αιτιολογημένη γνώμη περιλαμβάνεται στον φάκελο της αίτησης.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 9γ β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 9γ β

 

Εγχειρίδιο

 

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 48α, για να καθορίσει, σε εγχειρίδιο, τα σχετικά δεδομένα που πρέπει να αντιπαραβάλλονται στο πλαίσιο των αναζητήσεων των άλλων συστημάτων σύμφωνα με το άρθρο 9α παράγραφος 3 καθώς και τις διαδικασίες και τους κανόνες που απαιτούνται για τις αναζητήσεις, τις επαληθεύσεις και τις αξιολογήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 9α έως 9γ α. Αυτή η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη περιλαμβάνει τον συνδυασμό κατηγοριών δεδομένων για την πραγματοποίηση αναζητήσεων σε κάθε σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 9α.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 13

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 13 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όταν ο φάκελος της αίτησης επικαιροποιείται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, το VIS αποστέλλει κοινοποίηση στο κράτος μέλος που εξέδωσε τη θεώρηση, ενημερώνοντάς το σχετικά με την απόφαση ακύρωσης ή ανάκλησης αυτής της θεώρησης, Η εν λόγω κοινοποίηση παράγεται αυτόματα από το κεντρικό σύστημα και διαβιβάζεται μέσω του μηχανισμού που προβλέπεται στο άρθρο 16.»·

4.  Όταν ο φάκελος της αίτησης επικαιροποιείται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, το VIS αποστέλλει κοινοποίηση στο κράτος μέλος που εξέδωσε τη θεώρηση, ενημερώνοντάς το σχετικά με την αιτιολογημένη απόφαση ακύρωσης ή ανάκλησης αυτής της θεώρησης, Η εν λόγω κοινοποίηση παράγεται αυτόματα από το κεντρικό σύστημα και διαβιβάζεται μέσω του μηχανισμού που προβλέπεται στο άρθρο 16.»·

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαβούλευσης, ο κατάλογος των κρατών μελών τα οποία απαιτούν να ζητείται διαβούλευση με τις κεντρικές τους αρχές από τις κεντρικές αρχές των άλλων κρατών μελών κατά τη διάρκεια της εξέτασης των αιτήσεων θεώρησης για ομοιόμορφες θεωρήσεις που υποβάλλονται από υπηκόους συγκεκριμένων τρίτων χωρών ή συγκεκριμένες κατηγορίες των εν λόγω υπηκόων, σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, καθώς και ο κατάλογος των σχετικών υπηκόων τρίτων χωρών, ενσωματώνονται στο VIS.

Με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαβούλευσης, ο κατάλογος των κρατών μελών τα οποία απαιτούν να ζητείται διαβούλευση με τις κεντρικές τους αρχές από τις κεντρικές αρχές των άλλων κρατών μελών κατά τη διάρκεια της εξέτασης των αιτήσεων θεώρησης για ομοιόμορφες θεωρήσεις που υποβάλλονται από υπηκόους συγκεκριμένων τρίτων χωρών ή συγκεκριμένες κατηγορίες των εν λόγω υπηκόων, σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, ενσωματώνονται στο VIS.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στη διαβίβαση πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 4 σχετικά με την έκδοση θεωρήσεων περιορισμένης εδαφικής ισχύος, το άρθρο 24 παράγραφος 2 σχετικά με τις τροποποιήσεις δεδομένων και το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 σχετικά με τις εκ των υστέρων γνωστοποιήσεις·

α)  στη διαβίβαση πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 4 σχετικά με την έκδοση θεωρήσεων περιορισμένης εδαφικής ισχύος, το άρθρο 24 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού σχετικά με τις τροποποιήσεις δεδομένων και το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 σχετικά με τις εκ των υστέρων γνωστοποιήσεις·

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  σε όλα τα άλλα μηνύματα που αφορούν την προξενική συνεργασία και συνεπάγονται τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι καταχωρισμένα στο VIS ή σχετίζονται με αυτό, στη διαβίβαση αιτημάτων στην αρμόδια αρχή θεώρησης να προωθήσει αντίγραφα ταξιδιωτικών εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 9 σημείο 7 και άλλα έγγραφα υποστηρικτικά της αίτησης και στη διαβίβαση ηλεκτρονικών αντιγράφων αυτών των εγγράφων, καθώς και στις αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 9γ και του άρθρου 38 παράγραφος 3. Οι αρμόδιες αρχές θεώρησης απαντούν σε κάθε αίτηση εντός δύο εργάσιμων ημερών.

β)  σε όλα τα άλλα μηνύματα που αφορούν την προξενική συνεργασία και συνεπάγονται τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι καταχωρισμένα στο VIS ή σχετίζονται με αυτό, στη διαβίβαση αιτημάτων στην αρμόδια αρχή θεώρησης να προωθήσει αντίγραφα εγγράφων υποστηρικτικών της αίτησης και στη διαβίβαση ηλεκτρονικών αντιγράφων αυτών των εγγράφων, καθώς και στις αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 9γ και του άρθρου 38 παράγραφος 3. Οι αρμόδιες αρχές θεώρησης απαντούν σε κάθε αίτηση εντός δύο εργάσιμων ημερών.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 18α

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(18α)  το άρθρο 18α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 18α

«Άρθρο 18α

Ανάκτηση των δεδομένων του VIS για τη δημιουργία ή την ενημέρωση καταχώρισης εισόδου/εξόδου ή καταχώρισης άρνησης εισόδου κατόχου θεώρησης στο ΣΕΕ

Ανάκτηση των δεδομένων του VIS για τη δημιουργία ή την ενημέρωση καταχώρισης εισόδου/εξόδου ή καταχώρισης άρνησης εισόδου κατόχου θεώρησης στο ΣΕΕ

Αποκλειστικά με σκοπό τη δημιουργία ή την ενημέρωση του αρχείου εισόδου/εξόδου ή του αρχείου άρνησης εισόδου κατόχου θεώρησης στο ΣΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 και τα άρθρα 16 και 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, παρέχεται στην αρμόδια αρχή που είναι επιφορτισμένη με τη διενέργεια ελέγχων στα σύνορα όπου χρησιμοποιείται το ΣΕΕ, πρόσβαση για να ανακτά από το VIS και να εισάγει στο ΣΕΕ τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο VIS και απαριθμούνται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχεία γ) έως στ) του εν λόγω κανονισμού.

Αποκλειστικά με σκοπό τη δημιουργία ή την ενημέρωση του αρχείου εισόδου/εξόδου ή του αρχείου άρνησης εισόδου κατόχου θεώρησης στο ΣΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 και τα άρθρα 16 και 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, παρέχεται στην αρμόδια αρχή που είναι επιφορτισμένη με τη διενέργεια ελέγχων στα σύνορα όπου χρησιμοποιείται το ΣΕΕ, πρόσβαση για να ανακτά από το VIS και να εισάγει στο ΣΕΕ τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο VIS και απαριθμούνται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και στο άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχεία γ) έως στ) του εν λόγω κανονισμού.»·

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 20α – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Χρήση των δεδομένων του VIS για τον σκοπό της εισαγωγής καταχωρίσεων στο SIS σχετικά με αγνοούμενα πρόσωπα και επακόλουθη πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα

Χρήση των δεδομένων του VIS για τον σκοπό της εισαγωγής καταχωρίσεων στο SIS σχετικά με αγνοούμενα ή ευάλωτα πρόσωπα, στα οποία πρέπει να απαγορεύονται τα ταξίδια, και επακόλουθη πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 20α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων που αποθηκεύονται στο VIS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εισαγωγή καταχώρισης σχετικά με αγνοούμενα πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) … του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* [κανονισμός (ΕΕ) σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις]. Στις περιπτώσεις αυτές, η ανταλλαγή δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων πραγματοποιείται, με ασφαλή μέσα, στο τμήμα SIRENE του κράτους μέλους που έχει στην κατοχή του τα δεδομένα.

1.  Τα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων και οι εικόνες προσώπου που αποθηκεύονται στο VIS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εισαγωγή καταχώρισης σχετικά με αγνοούμενα πρόσωπα, παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο απαγωγής ή ευάλωτα άτομα στα οποία πρέπει να απαγορεύονται τα ταξίδια, σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) … του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* [κανονισμός (ΕΕ) σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις].Στις περιπτώσεις αυτές, η ανταλλαγή δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων και εικόνων προσώπου πραγματοποιείται, με ασφαλή μέσα, στο τμήμα SIRENE του κράτους μέλους που έχει στην κατοχή του τα δεδομένα.

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 20α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος σχετικά με καταχώριση στο SIS κατά την παράγραφο 1, οι αρχές προστασίας των παιδιών και οι εθνικές δικαστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι αρμόδιες για την άσκηση ποινικής δίωξης και τη διενέργεια δικαστικής έρευνας πριν από την απαγγελία κατηγορίας, καθώς και των συντονιστικών αρχών τους, κατά το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) ... [COM(2016) 883 final – SIS LE], δύνανται να ζητήσουν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, πρόσβαση στα δεδομένα που εισάγονται στο VIS. Ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

2.  Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος σχετικά με καταχώριση στο SIS μέσω της χρήσης δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων και εικόνων προσώπου κατά την παράγραφο 1, οι αρχές προστασίας των παιδιών και οι εθνικές δικαστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι αρμόδιες για την άσκηση ποινικής δίωξης και τη διενέργεια δικαστικής έρευνας πριν από την απαγγελία κατηγορίας, καθώς και των συντονιστικών αρχών τους, κατά το άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΕ) ... [COM(2016) 883 final – SIS (αστυνομική συνεργασία)], δύνανται να ζητήσουν από αρχή που έχει πρόσβαση στο VIS, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, πρόσβαση στα δεδομένα που εισάγονται στο VIS. Ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα διαβιβάζονται με ασφαλή τρόπο.

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(19α) Στο άρθρο 22, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.   Με αποκλειστικό σκοπό να εξετάσουν αίτηση ασύλου, οι αρμόδιες για το άσυλο αρχές έχουν πρόσβαση σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 σε έρευνες αποκλειστικά με βάση τα δακτυλικά αποτυπώματα του αιτούντος άσυλο.

«1.   Με αποκλειστικό σκοπό να εξετάσουν αίτηση ασύλου, οι αρμόδιες για το άσυλο αρχές έχουν πρόσβαση σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 σε έρευνες αποκλειστικά με βάση τα δακτυλικά αποτυπώματα του αιτούντος άσυλο. Αν τα δακτυλικά αποτυπώματα του εν λόγω προσώπου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή η έρευνα με τα δακτυλικά αποτυπώματα αποτύχει, η έρευνα πραγματοποιείται με βάση τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχεία α) ή/και β έως γγ)· Η έρευνα μπορεί να πραγματοποιείται σε συνδυασμό με τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχείο αα).»

Αν τα δακτυλικά αποτυπώματα του εν λόγω προσώπου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή αν η έρευνα με τα δακτυλικά αποτυπώματα αποτύχει, η έρευνα πραγματοποιείται με βάση τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχεία α) ή/και γ). Η έρευνα μπορεί να πραγματοποιείται σε συνδυασμό με τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχείο β).

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 20

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  φωτογραφίες·

γ)  εικόνες προσώπου·

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 20

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 9 σημεία 4 και 5 των συνδεδεμένων φακέλων αίτησης δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 4.

ε)  τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 9 σημείο 4 των συνδεδεμένων φακέλων αίτησης δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 4.

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε φάκελος διατηρείται στο VIS έως πέντε έτη το πολύ, με την επιφύλαξη της διαγραφής δεδομένων που αναφέρεται στα άρθρα 24 και 25 και της τήρησης αρχείων που αναφέρεται στο άρθρο 34.

Κάθε φάκελος αίτησης διατηρείται στο VIS έως πέντε έτη το πολύ, με την επιφύλαξη της διαγραφής δεδομένων που αναφέρεται στα άρθρα 24 και 25 και της τήρησης αρχείων που αναφέρεται στο άρθρο 34.

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  από τη νέα ημερομηνία λήξης της θεώρησης, της θεώρησης μακράς διάρκειας ή της άδειας διαμονής, σε περίπτωση παράτασης θεώρησης, θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής·

β)  από τη νέα ημερομηνία λήξης της θεώρησης ή της θεώρησης μακράς διάρκειας, σε περίπτωση παράτασης θεώρησης ή θεώρησης μακράς διάρκειας·

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 23 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατά τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το VIS διαγράφει αυτόματα τον φάκελο και τον/τους σχετικό/-ούς σύνδεσμο/-ους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 3 και 4 και στο άρθρο 22α παράγραφοι 3 και 5.

2.  Κατά τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το VIS διαγράφει αυτόματα τον φάκελο και τον/τους σχετικό/-ούς σύνδεσμο/-ους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 3 και 4 και στο άρθρο 22α παράγραφος 3.

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1:

 

α)   οι φάκελοι αιτήσεων που αφορούν άδεια διαμονής διαγράφονται μετά από μέγιστη περίοδο 10 ετών·

 

β)   οι φάκελοι αιτήσεων που αφορούν παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών διαγράφονται κατά την έξοδο του παιδιού από τον χώρο Σένγκεν.

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, για τη διευκόλυνση μιας νέας αίτησης, ο φάκελος αίτησης που αναφέρεται σε αυτήν μπορεί να αποθηκεύεται για επιπλέον περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος της θεώρησης μακράς διαμονής ή της άδειας διαμονής και μόνον εφόσον, κατόπιν αιτήματος συγκατάθεσης, ο αιτών συναινέσει ελεύθερα και ρητά με υπογεγραμμένη δήλωση. Τα αιτήματα συγκατάθεσης υποβάλλονται κατά τρόπο ώστε να είναι σαφώς διακριτά από τα άλλα θέματα, σε κατανοητή και ευπρόσιτη μορφή και με χρήση σαφούς και απλής διατύπωσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο αιτών μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Εάν ο αιτών αποσύρει τη συγκατάθεσή του, ο φάκελος της αίτησης διαγράφεται αυτομάτως από το VIS.

 

Ο eu-LISA δημιουργεί εργαλείο που επιτρέπει στους αιτούντες να δίνουν και να ανακαλούν τη συγκατάθεσή τους.

 

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 48α για τον περαιτέρω καθορισμό του εργαλείου που πρέπει να χρησιμοποιούν οι αιτούντες προκειμένου να δίνουν και να ανακαλούν τη συγκατάθεσή τους.

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 22 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 24 – παράγραφος 3

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(22α)   Στο άρθρο 24, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

3. Το αρμόδιο κράτος μέλος επαληθεύει τα εν λόγω δεδομένα και, εφόσον χρειάζεται, τα διορθώνει ή τα διαγράφει χωρίς καθυστέρηση.

«3. Το αρμόδιο κράτος μέλος επαληθεύει, το συντομότερο δυνατόν, τα εν λόγω δεδομένα και, εφόσον χρειάζεται, τα διορθώνει ή τα διαγράφει χωρίς καθυστέρηση.»·

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 25 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν πριν από τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1, ένας αιτών έχει αποκτήσει την υπηκοότητα κράτους μέλους, οι αναφερόμενοι στο άρθρο 8 παράγραφοι 3 και 4 και στο άρθρο 22α παράγραφος 3 φάκελοι αίτησης, φάκελοι και σύνδεσμοι που τον αφορούν διαγράφονται από το VIS αμελλητί, από το κράτος μέλος που δημιούργησε τον σχετικό φάκελο ή φακέλους αίτησης και τους συνδέσμους.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 26 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(23α) Στο άρθρο 26, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.  Ύστερα από μια μεταβατική περίοδο, μια διαχειριστική αρχή (στο εξής «η διαχειριστική αρχή»), η οποία χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλαμβάνει την επιχειρησιακή διαχείριση του κεντρικού VIS και των εθνικών διεπαφών. Η διαχειριστική αρχή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, μεριμνά ώστε να χρησιμοποιούνται ανά πάσα στιγμή οι καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες για το κεντρικό VIS και τις εθνικές διεπαφές βάσει της ανάλυσης κόστους-οφέλους.

«1.   Ο eu-LISA αναλαμβάνει την επιχειρησιακή διαχείριση του VIS και των συνιστωσών του όπως ορίζεται στο άρθρο 2α. Σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, μεριμνά ώστε να χρησιμοποιούνται ανά πάσα στιγμή οι καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες για τις εν λόγω συνιστώσες βάσει της ανάλυσης κόστους-οφέλους.»

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 26 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(23β) στο άρθρο 26, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.  Η διαχειριστική αρχή έχει επίσης τα ακόλουθα καθήκοντα που σχετίζονται με την υποδομή επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού VIS και των εθνικών διεπαφών:

«2.  Η λειτουργική διαχείριση του VIS περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του VIS επί 24ώρου βάσεως, 7 ημέρες την εβδομάδα, κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό, ειδικότερα όσον αφορά τη συντήρηση και τις τεχνικές εξελίξεις οι οποίες είναι αναγκαίες ώστε το VIS να λειτουργεί σε ικανοποιητικό βαθμό επιχειρησιακής αρτιότητας, ιδίως όσον αφορά τον χρόνο απόκρισης για τις ερωτήσεις που υποβάλλονται στο κεντρικό σύστημα του VIS από τις προξενικές και συνοριακές αρχές. Ο χρόνος απόκρισης είναι όσο το δυνατόν συντομότερος.»

α)  εποπτεία·

 

β)  ασφάλεια·

 

γ)  συντονισμό των σχέσεων μεταξύ κρατών μελών και προμηθευτή.

 

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 26 – παράγραφοι 3 έως 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23γ) στο άρθρο 26, οι παράγραφοι 3 έως 8 απαλείφονται·

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 24

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 26 – παράγραφος 8α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  στο άρθρο 26, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 8α:

διαγράφεται

«8α.  Επιτρέπεται στον eu-LISA να χρησιμοποιεί ανωνυμοποιημένα πραγματικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του συστήματος παραγωγής VIS για σκοπούς δοκιμών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α)  διάγνωση βλαβών και επισκευές όταν διαπιστώνονται σφάλματα στο κεντρικό σύστημα·

 

β)  δοκιμή νέων τεχνολογιών και τεχνικών με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης του κεντρικού συστήματος ή της διαβίβασης δεδομένων σε αυτό.

 

Στις περιπτώσεις αυτές, τα μέτρα ασφαλείας, ο έλεγχος πρόσβασης και οι δραστηριότητες καταγραφής κινήσεων σε περιβάλλον δοκιμών είναι ταυτόσημα με τα αντίστοιχα του συστήματος παραγωγής VIS. Τα πραγματικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επιλέγονται για τις δοκιμές καθίστανται ανώνυμα κατά τρόπο ώστε να μην μπορεί πλέον να εξακριβωθεί η ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων.

 

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 24 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 26 – παράγραφοι 9 α και 9 β (νέες)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(24α)   στο άρθρο 26, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

 

«9α.  Όταν ο eu-LISA συνεργάζεται με εξωτερικούς αναδόχους σε καθήκοντα σχετιζόμενα με το VIS, παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις δραστηριότητες του αναδόχου για να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την ασφάλεια, την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων.

 

9β.   Η λειτουργική διαχείριση του κεντρικού συστήματος του VIS δεν ανατίθεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικούς οργανισμούς.»·

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 25

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 27 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Και οι δύο τόποι μπορούν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα για την ενεργό λειτουργία του VIS υπό την προϋπόθεση ότι ο δεύτερος τόπος εξακολουθεί να έχει την ικανότητα να διασφαλίζει τη λειτουργία του σε περίπτωση βλάβης του συστήματος.

Ο eu-LISA εφαρμόζει τεχνικές λύσεις για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης διαθεσιμότητας του VIS, είτε μέσω ταυτόχρονης λειτουργίας του κεντρικού συστήματος VIS και του εφεδρικού κεντρικού συστήματος VIS, υπό την προϋπόθεση ότι το εφεδρικό κεντρικό σύστημα VIS εξακολουθεί να έχει την ικανότητα να διασφαλίζει τη λειτουργία του VIS σε περίπτωση βλάβης του κεντρικού συστήματος VIS, είτε μέσω της δημιουργίας αντίγραφου του συστήματος ή των συνιστωσών του.

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 26 – στοιχείο β α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το προξενικό προσωπικό και το προσωπικό κάθε εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών με το οποίο συνεργάζονται, όπως αναφέρεται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 810/2009, λαμβάνουν τακτική κατάρτιση σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων.

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 26 – στοιχείο δ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 29 – παράγραφος 2α – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α.   Η διαχειριστική αρχή από κοινού με την Επιτροπή αναπτύσσουν και διατηρούν αυτοματοποιημένους μηχανισμούς ελέγχου ποιότητας των δεδομένων και διαδικασίες για τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας των δεδομένων του VIS και υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις στα κράτη μέλη. Η διαχειριστική αρχή υποβάλλει τακτική έκθεση στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή σχετικά με τους ελέγχους ποιότητας των δεδομένων.

2α.   Ο eu-LISA, από κοινού με την Επιτροπή, αναπτύσσει, διατηρεί και συνεχώς αναβαθμίζει αυτοματοποιημένους μηχανισμούς ελέγχου ποιότητας των δεδομένων και διαδικασίες για τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας των δεδομένων του VIS και υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις στα κράτη μέλη. Ο eu-LISA εξασφαλίζει επαρκή επίπεδα επαγγελματικά καταρτισμένου προσωπικού για την εφαρμογή των τεχνικών καινοτομιών και των αναβαθμίσεων που απαιτούνται για τη λειτουργία των μηχανισμών ελέγχου της ποιότητας των δεδομένων. Ο eu-LISA υποβάλλει τακτική έκθεση στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή σχετικά με τους ελέγχους ποιότητας των δεδομένων. Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για ζητήματα που προκύπτουν σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται.

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 26 – σημείο δ α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«2β.  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την σκοπιμότητα, τη διαθεσιμότητα, την ετοιμότητα και την αξιοπιστία της τεχνολογίας που απαιτείται για τη χρήση των εικόνων προσώπου προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητα προσώπου.»·

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 26 – στοιχείο δ β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«3α.  Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο VIS, κάθε κράτος μέλος ορίζει την αρχή που θεωρείται υπεύθυνη για την επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 4 σημείο (7) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, και η οποία έχει την κεντρική ευθύνη για την επεξεργασία των δεδομένων από το εν λόγω κράτος μέλος. Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή για τον εν λόγω διορισμό.»·

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 27

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 29α – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τα δεδομένα που προβλέπονται στα άρθρα 9, 22γ και 22δ και στο άρθρο 6 παράγραφος 4 μπορούν να διαβιβάζονται στο VIS μόνο κατόπιν διενέργειας ελέγχου ποιότητας από τις αρμόδιες εθνικές αρχές·

α)  τα δεδομένα που προβλέπονται στα άρθρα 9, 22γ και 22δ και στο άρθρο 6 παράγραφος 4 μπορούν να καταχωρίζονται στο VIS μόνο κατόπιν διενέργειας ελέγχου ποιότητας από τις αρμόδιες εθνικές αρχές·

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 27

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 29α – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 9α παράγραφος 3 και στο άρθρο 22β παράγραφος 2 μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή από το VIS μόνο κατόπιν διενέργειας ελέγχου ποιότητας από το VIS δυνάμει του παρόντος άρθρου· εάν οι έλεγχοι αυτοί δεν πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια ποιότητας, η αρμόδια αρχή ή αρχές ενημερώνονται αυτόματα από το VIS·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 27

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 29α – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  κατά τη δημιουργία φακέλων αίτησης για υπηκόους τρίτων χωρών στο VIS, διενεργούνται έλεγχοι ποιότητας των εικόνων προσώπου και των δακτυλοσκοπικών δεδομένων προκειμένου να εξακριβωθεί η εκπλήρωση των ελάχιστων προτύπων ποιότητας δεδομένων που καθιστά δυνατή την αντιστοίχιση βιομετρικών δεδομένων·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 27

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 29α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Καθορίζονται πρότυπα ποιότητας για την αποθήκευση των δεδομένων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Οι προδιαγραφές των προτύπων αυτών καθορίζονται σε εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 28

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 31 – παράγραφοι 1 και 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  στο άρθρο 31, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«1.  Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχεία α), β), γ), ια) και ιγ), στο άρθρο 9 παράγραφος 6 και στο άρθρο 9 παράγραφος 7 μπορούν να μεταβιβάζονται ή να διατίθενται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό που περιλαμβάνεται στο παράρτημα μόνον εφόσον απαιτείται σε επιμέρους περιπτώσεις για τον σκοπό της απόδειξης της ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών, και μόνο για λόγους επιστροφής τους σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ ή επανεγκατάστασης σύμφωνα με τον κανονισμό …[κανονισμός για τη θέσπιση πλαισίου για την επανεγκατάσταση], και εφόσον το κράτος μέλος που καταχώρισε τα δεδομένα στο VIS έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.»·

 

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 28 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 31 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(28α)  στο άρθρο 31, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα δεδομένα που αναφέρονται στα άρθρα 9 παράγραφος 4 στοιχεία α), β), γ), ια) και ιγ), μπορούν να μεταβιβάζονται ή να διατίθενται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό που απαριθμείται στο παράρτημα εφόσον απαιτείται σε επιμέρους περιπτώσεις για το σκοπό της απόδειξης της ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών, μεταξύ άλλων και για λόγους επιστροφής τους, μόνον εφόσον:

«2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχεία α), α α), β), γ), γ γ), ια) και ιγ) και παράγραφοι 6 και 7 μπορούν να διαβιβάζονται από τις συνοριακές αρχές ή τις αρχές μετανάστευσης σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό που απαριθμείται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού εφόσον απαιτείται σε επιμέρους περιπτώσεις για για να αποδειχθεί η ταυτότητα υπηκόων τρίτων χωρών αποκλειστικά και μόνο για λόγους επιστροφής τους, μόνον εφόσον:

α)   η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση σχετικά με την επαρκή προστασία των προσωπικών δεδομένων στην εν λόγω τρίτη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 6 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, ή ισχύει συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της Κοινότητας και της εν λόγω τρίτης χώρας ή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της οδηγίας 95/46/ΕΚ·

α)   η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση σχετικά με την επαρκή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εν λόγω τρίτη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679·

β)   η τρίτη χώρα ή ο διεθνής οργανισμός συμφωνεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα μόνο για το σκοπό για τον οποίο παρασχέθηκαν·

β)   προβλέπονται κατάλληλες εγγυήσεις κατά την έννοια του άρθρου 46 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, όπως μέσω συμφωνίας επανεισδοχής που βρίσκεται σε ισχύ μεταξύ της Ένωσης ή κράτους μέλους και της εν λόγω τρίτης χώρας· ή

γ)   τα δεδομένα μεταβιβάζονται ή διατίθενται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, ιδίως τις συμφωνίες επανεισδοχής, και με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο μεταβιβάζονται ή διατίθενται τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των νομικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων, και

γ)   εφαρμόζεται το άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

δ)   το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη που καταχώρισαν τα δεδομένα στο VIS έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 28 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 31 – παράγραφος 3

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(28β)  Στο άρθρο 31, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

3.   Τέτοιες μεταφορές προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς δεν θίγουν τα δικαιώματα των προσφύγων και των ατόμων που ζητούν διεθνή προστασία, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μη επαναπροώθηση.

«3.  Τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχεία α), β), γ), ια) και ιγ) και παράγραφοι 6 και 7 μπορούν να διαβιβασθούν κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μόνο αν πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:

 

α)   η διαβίβαση των δεδομένων διενεργείται σύμφωνα με τις συναφείς διατάξεις του δικαίου της Ένωσης, ιδίως τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων, περιλαμβανομένου του κεφαλαίου V του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, καθώς και σύμφωνα με τις συμφωνίες επανεισδοχής και το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους το οποίο διαβιβάζει τα δεδομένα·

 

β)   το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη που καταχώρισαν τα δεδομένα στο VIS έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους·

 

γ)   η τρίτη χώρα ή ο διεθνής οργανισμός συμφώνησε να επεξεργαστεί τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρασχέθηκαν· και

 

δ)   έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής, ληφθείσα σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ, σε σχέση με τον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ανασταλεί η εφαρμογή της εν λόγω απόφασης επιστροφής και ότι δεν έχει ασκηθεί προσφυγή που να μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή της εφαρμογής της.»·

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 28 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 31 – παράγραφοι 3 α και 3 β (νέες)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28γ)  στο άρθρο 31, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

 

«3α.  Οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς σύμφωνα με την παράγραφο 2 δεν θίγουν τα δικαιώματα των αιτούντων και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μη επαναπροώθηση.

 

3β.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει ένα κράτος μέλος ή η Ευρωπόλ από το VIS για σκοπούς επιβολής του νόμου, δεν διαβιβάζονται ούτε τίθενται στη διάθεση τρίτης χώρας, διεθνούς οργανισμού ή ιδιωτικής οντότητας εγκατεστημένης εντός ή εκτός της Ένωσης. Η απαγόρευση εφαρμόζεται επίσης εάν τα εν λόγω δεδομένα υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία σε εθνικό επίπεδο, ή μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/680.»·

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 28 ε (νέο) – στοιχείο α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28ε)  στο άρθρο 32, η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

 

α)   παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«ε α) να εμποδίζεται η χρήση συστημάτων αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που χρησιμοποιούν εξοπλισμό διαβίβασης δεδομένων·»·

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 28 ε (νέο) – στοιχείο β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – στοιχεία ι α και ι β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία:

 

«ι α να διασφαλίζεται ότι, σε περίπτωση διακοπής, θα είναι δυνατή η αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας των εγκατεστημένων συστημάτων·

 

ι β)   να επιτυγχάνεται αξιοπιστία με το να διασφαλίζεται ότι οποιεσδήποτε αστοχίες στη λειτουργία του VIS κοινοποιούνται δεόντως και να λαμβάνονται τα αναγκαία τεχνικά μέτρα για την αποκατάσταση των προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση αλλοίωσης οφειλόμενης σε δυσλειτουργία του VIS·»·

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 28 στ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 32 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28στ)  προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 32α

 

Συμβάντα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια

 

1.   Κάθε γεγονός που έχει ή ενδέχεται να έχει επίπτωση στην ασφάλεια του VIS και μπορεί να προκαλέσει ζημία ή απώλεια δεδομένων στο VIS θεωρείται συμβάν που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια, ειδικά σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να έχει αποκτηθεί παράνομη πρόσβαση σε δεδομένα ή σε περιπτώσεις όπου έχει θιγεί ή ενδέχεται να έχει θιγεί η διαθεσιμότητα, η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα δεδομένων.

 

2.   Συμβάντα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια αντιμετωπίζονται κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται ταχεία, αποτελεσματική και κατάλληλη αντίδραση.

 

3.   Με την επιφύλαξη της γνωστοποίησης και κοινοποίησης της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του άρθρου 33 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή του άρθρου 30 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, τα κράτη μέλη, η Ευρωπόλ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή, τον eu-LISA, την αρμόδια εποπτική αρχή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για τα συμβάντα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια. Ο eu-LISA ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για τα συμβάντα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια σχετικά με το κεντρικό σύστημα του VIS.

 

4.   Οι πληροφορίες σχετικά με συμβάν το οποίο θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και το οποίο επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία του VIS σε κράτος μέλος ή στον eu-LISA, ή τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που εισάγονται ή αποστέλλονται από άλλα κράτη μέλη παρέχονται αμελλητί στα κράτη μέλη και υποβάλλονται σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης συμβάντων που προβλέπει ο eu-LISA.

 

5.   Τα κράτη μέλη και ο eu-LISA συνεργάζονται σε περίπτωση συμβάντος που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια.

 

6.   Η Επιτροπή αναφέρει σοβαρά συμβάντα αμελλητί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Αυτές οι αναφορές διαβαθμίζονται ως EU RESTRICTED/RESTREINT UE σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας.

 

7.   Σε περίπτωση που ένα συμβάν που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια προκαλείται εξαιτίας της κατάχρησης δεδομένων, τα κράτη μέλη, η Ευρωπόλ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής εξασφαλίζουν την επιβολή ποινών σύμφωνα με το άρθρο 36.»·

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 28 ζ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 33

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(28ζ)  το άρθρο 33 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 33

«Άρθρο 33

Ευθύνη

Ευθύνη

1.   Κάθε πρόσωπο ή κράτος μέλος που υπέστη ζημία ως αποτέλεσμα παράνομης επεξεργασίας ή πράξης ασυμβίβαστης προς τον παρόντα κανονισμό, δικαιούται να λάβει αποζημίωση από το κράτος μέλος που ευθύνεται για τη ζημία που υπέστη. Το κράτος μέλος αυτό απαλλάσσεται πλήρως ή εν μέρει από την ευθύνη εάν αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για το ζημιογόνο περιστατικό.

1.   Με την επιφύλαξη του δικαιώματος αποζημιώσεως από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία και της ευθύνης τους βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/1726:

 

α)   κάθε πρόσωπο ή κράτος μέλος που υπέστη υλική ζημία ως αποτέλεσμα παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή οποιασδήποτε άλλης πράξης ασυμβίβαστης με τον παρόντα κανονισμό την οποία διέπραξε κράτος μέλος, δικαιούται να λάβει αποζημίωση από το εν λόγω κράτος μέλος·

 

β)   κάθε πρόσωπο ή κράτος μέλος που υπέστη υλική ή μη υλική ζημία ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε πράξης της Ευρωπόλ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ή του eu-LISA ασυμβίβαστης με τον παρόντα κανονισμό την οποία διέπραξε κράτος μέλος, δικαιούται να λάβει αποζημίωση από το εν λόγω οργανισμό.

 

Το οικείο κράτος μέλος, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ή ο eu-LISA απαλλάσσονται πλήρως ή εν μέρει από την κατά το πρώτο εδάφιο ευθύνη τους, εάν αποδείξουν ότι δεν ευθύνονται για το ζημιογόνο περιστατικό.

2.   Εάν η μη τήρηση από ένα κράτος μέλος των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό προκαλέσει ζημίες στο VIS, το συγκεκριμένο κράτος μέλος θεωρείται υπαίτιο των εν λόγω ζημιών, εκτός εάν η διαχειριστική αρχή ή άλλο συμμετέχον κράτος μέλος δεν έλαβαν κατάλληλα μέτρα για να προλάβουν την πρόκληση ζημίας ή να περιορίσουν τις συνέπειές της.

2.   Εάν η μη τήρηση από ένα κράτος μέλος των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό προκαλέσει ζημίες στο κεντρικό σύστημα VIS, το συγκεκριμένο κράτος μέλος θεωρείται υπαίτιο των εν λόγω ζημιών, εκτός εάν ο eu-LISA ή άλλο συμμετέχον κράτος μέλος στο κεντρικό σύστημα VIS δεν έλαβαν κατάλληλα μέτρα για να προλάβουν την πρόκληση ζημίας ή να περιορίσουν τις συνέπειές της.

3.   Οι αξιώσεις αποζημίωσης κατά κράτους μέλους για τις ζημίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, διέπονται από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους κατά του οποίου εγείρονται.

3.   Οι αξιώσεις αποζημίωσης κατά κράτους μέλους για τις ζημίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, διέπονται από το εθνικό δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους. Οι αξιώσεις αποζημίωσης κατά του υπευθύνου επεξεργασίας, της Ευρωπόλ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ή του eu-LISA για τις ζημίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 υπόκεινται στις διατάξεις που προβλέπονται στις Συνθήκες.»·

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 29

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 34 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε κράτος μέλος, ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και η διαχειριστική αρχή τηρούν αρχεία καταγραφής για όλες τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο του VIS. Στα εν λόγω αρχεία καταγράφεται ο σκοπός της πρόσβασης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, στο άρθρο 20α παράγραφος 1, στο άρθρο 22ια παράγραφος 1, στα άρθρα 15 έως 22 και στα άρθρα 22ζ έως 22ι, η ημερομηνία και ώρα, ο τύπος των δεδομένων που διαβιβάσθηκαν, όπως αναφέρεται στα άρθρα 9 έως 14, ο τύπος των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, στο άρθρο 18, στο άρθρο 19 παράγραφος 1, στο άρθρο 20 παράγραφος 1, στο άρθρο 21 παράγραφος 1, στο άρθρο 22 παράγραφος 1, στο άρθρο 22ζ, στο άρθρο 22η, στο άρθρο 22θ, στο άρθρο 22ι, στο άρθρο 45α και στο άρθρο 45δ, και το όνομα της αρχής που εισήγαγε ή έλαβε τα δεδομένα. Επιπλέον, κάθε κράτος μέλος τηρεί αρχεία καταγραφής για το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό που εισήγαγε ή έλαβε τα δεδομένα αυτά.

1.  Κάθε κράτος μέλος, ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και ο eu-LISA τηρούν αρχεία καταγραφής για όλες τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο του VIS. Στα εν λόγω αρχεία καταγράφεται ο σκοπός της πρόσβασης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, στο άρθρο 20α παράγραφος 1, στο άρθρο 22ια παράγραφος 1, στα άρθρα 15 έως 22 και στα άρθρα 22ζ έως 22ι, η ημερομηνία και ώρα, ο τύπος των δεδομένων που διαβιβάσθηκαν, όπως αναφέρεται στα άρθρα 9 έως 14 και 22γ έως 22στ, ο τύπος των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, στο άρθρο 18, στο άρθρο 19 παράγραφος 1, στο άρθρο 20 παράγραφος 1, στο άρθρο 21 παράγραφος 1, στο άρθρο 22 παράγραφος 1, στο άρθρο 22ζ, στο άρθρο 22η, στο άρθρο 22θ, στο άρθρο 22ι, στο άρθρο 45α και στο άρθρο 45δ, και το όνομα της αρχής που εισήγαγε ή έλαβε τα δεδομένα. Επιπλέον, κάθε κράτος μέλος τηρεί αρχεία καταγραφής για το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό που εισήγαγε ή έλαβε τα δεδομένα αυτά.

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 29

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 34 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για τις πράξεις που απαριθμούνται στο άρθρο 45β, τηρείται αρχείο καταγραφής κάθε πράξης επεξεργασίας δεδομένων που εκτελείται στο πλαίσιο του VIS και του ΣΕΕ, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ).

2.  Για τις πράξεις που απαριθμούνται στο άρθρο 45β, τηρείται αρχείο καταγραφής κάθε πράξης επεξεργασίας δεδομένων που εκτελείται στο πλαίσιο του VIS και του ΣΕΕ, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο και το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ). Για τις πράξεις που απαριθμούνται στο άρθρο 17α, τηρείται αρχείο κάθε πράξης επεξεργασίας δεδομένων που εκτελείται στο πλαίσιο του VIS και του ΣΕΕ, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226.».

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 29 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 35

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(29α)  το άρθρο 35 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 35

«Άρθρο 35

Αυτοέλεγχος

Αυτοέλεγχος

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε αρχή που έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του VIS να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα συμμόρφωσής της με τον παρόντα κανονισμό και να συνεργάζεται, όπου απαιτείται, με την εθνική αρχή ελέγχου.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε αρχή που έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του VIS να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα συμμόρφωσής της με τον παρόντα κανονισμό και να συνεργάζεται με την εθνική αρχή ελέγχου.»·

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 29 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 36

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(29β)  το άρθρο 36 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 36

«Άρθρο 36

Κυρώσεις

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε κατάχρηση των δεδομένων που καταχωρίζονται στο VIS επισύρει ποινές, συμπεριλαμβανομένων διοικητικών ή/και ποινικών κυρώσεων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, οι οποίες είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε κατάχρηση ή επεξεργασία, που αντίκειται στον παρόντα κανονισμό, των δεδομένων που καταχωρίζονται στο VIS επισύρει ποινές, συμπεριλαμβανομένων διοικητικών ή/και ποινικών κυρώσεων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, οι οποίες είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.»·

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 30 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.   Οι αιτούντες και τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχείο στ), ενημερώνονται από το υπεύθυνο κράτος μέλος σχετικά με:

1.   Με την επιφύλαξη του δικαιώματος ενημέρωσης που αναφέρεται στα άρθρα 15 και 16 του κανονισμού (ΕΚ) 2018/1725, στα άρθρα 13 και 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, και στο άρθρο 13 της οδηγίας 2016/680, οι υπήκοοι τρίτων χωρών και τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 9 παράγραφος 4 στοιχείο στ), 22γ παράγραφος 2 στοιχείο ε) ή 22δ στοιχείο ε) ενημερώνονται από το υπεύθυνο κράτος μέλος σχετικά με:

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 30 – στοιχείο α α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

α α)   στην παράγραφο 1, το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

στ) την ύπαρξη δικαιώματος πρόσβασης σε δεδομένα που τους αφορούν και το δικαίωμα να ζητούν διόρθωση ανακριβών δεδομένων που τους αφορούν ή διαγραφή των δεδομένων που τους αφορούν τα οποία υπέστησαν παράνομη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να ενημερώνονται για τις διαδικασίες άσκησης αυτών των δικαιωμάτων και για τα στοιχεία επικοινωνίας με τις εθνικές αρχές ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 1, οι οποίες εξετάζουν τις προσφυγές για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«στ)   την ύπαρξη δικαιώματος πρόσβασης σε δεδομένα που τους αφορούν και το δικαίωμα να ζητούν διόρθωση ανακριβών δεδομένων που τους αφορούν ή διαγραφή των δεδομένων που τους αφορούν τα οποία υπέστησαν παράνομη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να ενημερώνονται για τις διαδικασίες άσκησης αυτών των δικαιωμάτων και για τα στοιχεία επικοινωνίας με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και την εθνική αρχή ελέγχου του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για τη συλλογή των δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 1, η οποία εξετάζει τις προσφυγές για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 30 – στοιχείο α β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α β)   στην παράγραφο 1, προστίθεται το εξής στοιχείο:

 

«στ α) το γεγονός ότι τα κράτη μέλη και η Ευρωπόλ μπορούν να έχουν πρόσβαση στο VIS για σκοπούς επιβολής του νόμου.»·

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 30 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 37 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχονται στον υπήκοο τρίτης χώρας γραπτώς όταν λαμβάνονται τα δεδομένα, οι φωτογραφίες και τα δακτυλικά αποτυπώματα που αναφέρονται στο άρθρο 9 σημεία 4, 5 και 6, στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 και στο άρθρο 22δ στοιχεία α) έως ζ), και, εφόσον απαιτείται, προφορικά, σε γλώσσα και με τρόπο που το υποκείμενο των δεδομένων κατανοεί ή θεωρείται ευλόγως ότι κατανοεί. Τα παιδιά πρέπει να ενημερώνονται με κατάλληλο τρόπο σε σχέση με την ηλικία, με τη χρήση φυλλαδίων και/ή γραφικών πληροφοριών και/ή παρουσιάσεων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την επεξήγηση της διαδικασίας λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων.»·

2.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχονται στον υπήκοο τρίτης χώρας γραπτώς, με σαφή, συνοπτικό και ακριβή τρόπο όταν λαμβάνονται τα δεδομένα, η εικόνα προσώπου και τα δακτυλικά αποτυπώματα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 σημεία 4, 5 και 6, στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 και στο άρθρο 22δ στοιχεία α) έως ζ). Τα παιδιά πρέπει να ενημερώνονται με κατάλληλο τρόπο σε σχέση με την ηλικία, με τη χρήση φυλλαδίων και/ή γραφικών πληροφοριών και/ή παρουσιάσεων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την επεξήγηση της διαδικασίας λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων.»·

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 38 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  στο άρθρο 38, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«3. Εάν η αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 απευθύνεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από το υπεύθυνο κράτος μέλος, οι αρχές του κράτους μέλους στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση έρχονται σε επαφή με τις αρχές του υπεύθυνου κράτους μέλους εντός επτά ημερών. Το υπεύθυνο κράτος μέλος επαληθεύει την ακρίβεια των δεδομένων και τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους στο VIS εντός προθεσμίας ενός μηνός.»·

 

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 38

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(31a)  Το άρθρο 38 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 38

«Άρθρο 38

Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής

Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, συμπλήρωσης, διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και περιορισμού της επεξεργασίας τους

1.   Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης παροχής περαιτέρω πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 12 στοιχείο α) της οδηγίας 95/46/ΕΚ, οποιοσδήποτε έχει το δικαίωμα να του κοινοποιούνται δεδομένα που τον αφορούν τα οποία έχουν καταχωρισθεί στο VIS και να του γνωστοποιείται το κράτος μέλος που τα διαβίβασε στο VIS. Αυτή η πρόσβαση στα δεδομένα μπορεί να χορηγείται μόνο από κράτος μέλος. Κάθε κράτος μέλος καταγράφει όλες τις σχετικές αιτήσεις πρόσβασης.

1.   Με την επιφύλαξη του δικαιώματος στην ενημέρωση που προβλέπεται στα άρθρα 15 και 15 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, οι αιτούντες ή οι κάτοχοι θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής τα δεδομένα των οποίων είναι αποθηκευμένα στο VIS ενημερώνονται, κατά τον χρόνο συλλογής των δεδομένων τους, σχετικά με τις διαδικασίες για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 17 έως 20 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 και στα άρθρα 15 έως 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Την ίδια χρονική στιγμή τούς κοινοποιούνται τα στοιχεία επικοινωνίας του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

2.   Οποιοσδήποτε μπορεί να ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων που τον αφορούν και τη διαγραφή δεδομένων που δεν έχουν καταχωρισθεί νομοτύπως. Η διόρθωση και η διαγραφή διενεργούνται χωρίς καθυστέρηση από το υπεύθυνο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές και διαδικαστικές διατάξεις του.

2.   Προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους βάσει των άρθρων 17 έως 20 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 και των άρθρων 15 έως 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, τα άτομα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έχουν δικαίωμα να απευθύνονται στο κράτος μέλος που καταχώρισε τα δεδομένα τους στο VIS. Το κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση, την εξετάζει και απαντά το συντομότερο δυνατόν, και το αργότερο εντός 30 ημερών. Εάν, σε συνέχεια αίτησης, διαπιστωθεί ότι τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο VIS είναι ανακριβή ως προς την ουσία ή έχουν καταγραφεί παράνομα, το υπεύθυνο κράτος μέλος διορθώνει ή διαγράφει τα εν λόγω δεδομένα στο κεντρικό σύστημα VIS χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός 30 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Εάν η αίτηση απευθύνεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από το υπεύθυνο κράτος μέλος, οι αρχές του κράτους μέλους στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση έρχονται σε επαφή με τις αρχές του υπεύθυνου κράτους μέλους εντός επτά ημερών. Το υπεύθυνο κράτος μέλος επαληθεύει την ακρίβεια των δεδομένων και τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους στο VIS εντός προθεσμίας ενός μηνός. Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από το κράτος μέλος το οποίο επικοινώνησε με την αρχή του υπεύθυνου κράτους μέλους ότι η αίτησή τους προωθήθηκε, σε ποιον προωθήθηκε και σχετικά με την περαιτέρω διαδικασία.»·

3.   Εάν η αίτηση που προβλέπεται από την παράγραφο 2 απευθύνεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από το υπεύθυνο κράτος μέλος, οι αρχές του κράτους μέλους στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση έρχονται σε επαφή με τις αρχές του υπεύθυνου κράτους μέλους εντός 14 ημερών. Το υπεύθυνο κράτος μέλος επαληθεύει την ακρίβεια των δεδομένων και τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους στο VIS εντός προθεσμίας ενός μηνός.

3.   Όταν το υπεύθυνο κράτος μέλος δεν συμφωνεί με τον ισχυρισμό ότι τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο VIS είναι ανακριβή ως προς την ουσία ή έχουν καταγραφεί παράνομα, το κράτος μέλος αυτό εκδίδει χωρίς καθυστέρηση διοικητική απόφαση στην οποία επεξηγείται γραπτώς στον ενδιαφερόμενο ο λόγος για τον οποίο δεν προτίθεται να διορθώσει ή να διαγράψει τα δεδομένα που τον αφορούν.

4.   Εάν διαπιστωθεί ότι τα δεδομένα τα οποία έχουν καταχωρισθεί στο VIS είναι ανακριβή ή δεν έχουν καταχωρισθεί νομοτύπως, το υπεύθυνο κράτος μέλος τα διορθώνει ή τα διαγράφει σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3. Το συγκεκριμένο κράτος μέλος επιβεβαιώνει γραπτώς και χωρίς καθυστέρηση στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ότι προέβη στη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων που το αφορούν.

4.   Αυτή η απόφαση παρέχει επίσης στον ενδιαφερόμενο πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα προσβολής της απόφασης που λαμβάνεται όσον αφορά το αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και, κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης προσφυγής ή υποβολής καταγγελίας ενώπιον των αρμόδιων αρχών ή δικαστηρίων, καθώς και κάθε διαθέσιμη στον ενδιαφερόμενο συνδρομή, συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής από τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές.

5.   Εάν το υπεύθυνο κράτος μέλος δεν συμφωνεί ότι τα δεδομένα που έχουν καταχωρισθεί στο VIS είναι ανακριβή ή ότι δεν έχουν καταχωρισθεί νομοτύπως, εξηγεί γραπτώς αμελλητί στο συγκεκριμένο πρόσωπο τους λόγους για τους οποίους δεν είναι διατεθειμένο να διορθώσει ή να διαγράψει τα δεδομένα που το αφορούν.

5.   Όλες οι αιτήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 περιέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εξακρίβωση της ταυτότητας του ενδιαφερομένου. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την άσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

6.   Το υπεύθυνο κράτος μέλος παρέχει επίσης στον ενδιαφερόμενο πληροφορίες σχετικά με τα διαβήματα στα οποία μπορεί να προβεί εάν δεν αποδέχεται τις παρεχόμενες εξηγήσεις. Οι διευκρινίσεις αυτές συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εγείρει αγωγή ή να προβεί σε καταγγελία ενώπιον των αρμόδιων αρχών ή δικαστηρίων του εν λόγω κράτους μέλους καθώς και για τυχόν αρωγή που μπορεί να του παρασχεθεί, μεταξύ άλλων, από τις αναφερόμενες στο άρθρο 41 παράγραφος 1 εθνικές αρχές ελέγχου, σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές και διαδικαστικές διατάξεις του εν λόγω κράτους μέλους.

6.   Το υπεύθυνο κράτος μέλος τηρεί αρχείο στο οποίο καταγράφονται με μορφή εγγράφου η υποβολή της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και η συνέχεια που δόθηκε. Θέτει το σχετικό έγγραφο στη διάθεση των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της προστασίας των δεδομένων χωρίς καθυστέρηση, το αργότερο δε εντός επτά ημερών από τη λήψη της απόφασης διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο ή από τη λήψη της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 αντίστοιχα.»·

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 39

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(31β)  το άρθρο 39 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 39

«Άρθρο 39

Συνεργασία για να εξασφαλισθούν τα δικαιώματα όσον αφορά την προστασία δεδομένων

Συνεργασία για να εξασφαλισθούν τα δικαιώματα όσον αφορά την προστασία δεδομένων

1.   Τα κράτη μέλη συνεργάζονται ενεργά για να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 38 παράγραφοι 2, 3 και 4.

1.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται ενεργά για να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 38.

2.   Σε κάθε κράτος μέλος, η εθνική αρχή ελέγχου επικουρεί και συμβουλεύει, εφόσον της ζητηθεί, το συγκεκριμένο πρόσωπο κατά την άσκηση του δικαιώματός του να διορθώσει ή να διαγράψει τα δεδομένα που το αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 4 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

2.   Σε κάθε κράτος μέλος, η εποπτική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, επικουρεί και συμβουλεύει, εφόσον της ζητηθεί, το υποκείμενο των δεδομένων κατά την άσκηση του δικαιώματός του να διορθώσει, να συμπληρώσει ή να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν ή να περιορίσει την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

3. Η εθνική αρχή ελέγχου του υπεύθυνου κράτους μέλους το οποίο διαβίβασε τα δεδομένα και οι εθνικές αρχές ελέγχου των κρατών μελών στα οποία υποβλήθηκε η αίτηση, συνεργάζονται προς το σκοπό αυτό.

Για να επιτευχθούν οι σκοποί που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, η εποπτική αρχή του αρμόδιου κράτους μέλους, το οποίο διαβίβασε τα δεδομένα, συνεργάζεται με την εποπτική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο υποβλήθηκε το αίτημα.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 40

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(31γ)  το άρθρο 40 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 40

«Άρθρο 40

Προσφυγή

Προσφυγή

1.   Σε κάθε κράτος μέλος, οποιοσδήποτε έχει το δικαίωμα να εγείρει αγωγή ή να προβεί σε καταγγελία ενώπιον των αρμόδιων αρχών ή δικαστηρίων αυτού του κράτους μέλους που δεν του αναγνώρισαν το δικαίωμα πρόσβασης ή το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων που τον αφορούν το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 38 παράγραφοι 1 και 2.

1.   Με την επιφύλαξη των άρθρων 77 και 79 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, σε κάθε κράτος μέλος, οποιοσδήποτε έχει το δικαίωμα να εγείρει αγωγή ή να προβεί σε καταγγελία ενώπιον αρμόδιων αρχών ή δικαστηρίων αυτού του κράτους μέλους που δεν του αναγνώρισαν το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν, ή το δικαίωμα διόρθωσης, συμπλήρωσης, ή διαγραφής των εν λόγω δεδομένων το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 38 του παρόντος κανονισμού. Το δικαίωμα να εγείρει κανείς αγωγή ή να προβεί σε καταγγελία ισχύει και για περιπτώσεις στις οποίες αιτήματα για πρόσβαση, διόρθωση, συμπλήρωση ή διαγραφή δεν έλαβαν απάντηση εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 38 ή δεν διεκπεραιώθηκαν ποτέ από τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων.

2.   Η συνδρομή που παρέχεται από τις εθνικές αρχές ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2 είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

2.   Η συνδρομή της εποπτικής αρχής σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.»·

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 δ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 41

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(31δ)  το άρθρο 41 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 41

«Άρθρο 41

Εποπτεία από την εθνική αρχή ελέγχου

Εποπτεία από την εθνική αρχή ελέγχου

1.   Η αρχή ή οι αρχές που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος και είναι επιφορτισμένες με τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 28 της οδηγίας 95/46/ΕΚ (η «εθνική αρχή ελέγχου») ελέγχουν, με ανεξαρτησία, τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 από το συγκεκριμένο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασής τους προς και από το VIS.

1.   Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε η εποπτική αρχή στην οποία αναφέρεται το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 να ελέγχει με ανεξαρτησία τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό από το εν λόγω κράτος μέλος.

2.   Η εθνική αρχή ελέγχου μεριμνά ώστε να διενεργείται, τουλάχιστον ανά τετραετία, έλεγχος των λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων που επιτελούνται στο εθνικό σύστημα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου.

2.   Η εποπτική αρχή ή οι αρχές στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 μεριμνά/-ούν ώστε να διενεργείται, τουλάχιστον ανά τριετία, έλεγχος των λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα συναφή διεθνή πρότυπα ελέγχου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου μπορούν να λαμβάνονται υπόψη στις αξιολογήσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου. Η εποπτική αρχή στην οποία αναφέρεται το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 δημοσιεύει ετησίως τον αριθμό των αιτημάτων για διόρθωση, συμπλήρωση ή διαγραφή δεδομένων, ή περιορισμό της επεξεργασίας τους, τη δράση που ανελήφθη ακολούθως και τον αριθμό των διορθώσεων, συμπληρώσεων, διαγραφών και περιορισμών επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων προσώπων.

3.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχονται στις εθνικές αρχές ελέγχου τους επαρκείς πόροι για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

3.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχονται στην εποπτική αρχή τους επαρκείς πόροι για την εκτέλεση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού και να έχει πρόσβαση η αρχή αυτή σε συμβουλές από πρόσωπα με επαρκείς γνώσεις στον τομέα των βιομετρικών δεδομένων.

4.   Εφόσον πρόκειται για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο VIS, κάθε κράτος μέλος ορίζει την αρχή που θεωρείται υπεύθυνη της επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 95/46/ΕΚ, και η οποία θα έχει την κεντρική ευθύνη για την επεξεργασία των δεδομένων από το κράτος αυτό. Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει το όνομα αυτής της αρχής στην Επιτροπή.

 

5.   Κάθε κράτος μέλος παρέχει στις εθνικές αρχές ελέγχου όλες τις αιτούμενες πληροφορίες και, συγκεκριμένα, τους παρέχει πληροφορίες για τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται σύμφωνα με το άρθρο 28 και το άρθρο 29 παράγραφος 1, τους παρέχει πρόσβαση στους καταλόγους που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 4 στοιχείο γ), καθώς και στα αρχεία που αναφέρονται στο άρθρο 34 και τους επιτρέπει την πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε όλες τις εγκαταστάσεις του.

5.  Τα κράτη μέλη παρέχουν όλες τις πληροφορίες που ζητεί εποπτική αρχή στην οποία αναφέρεται το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και, συγκεκριμένα, της παρέχει πληροφορίες για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους κατά τον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην εποπτική αρχή στην οποία αναφέρεται το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 πρόσβαση στα αρχεία καταχωρίσεών τους και της επιτρέπουν την πρόσβαση, ανά πάσα στιγμή, σε όλες τις σχετικές με τη διαλειτουργικότητα εγκαταστάσεις τους.»·

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 ε (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 42

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(31ε)  το άρθρο 42 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 42

«Άρθρο 42

Εποπτεία από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

Εποπτεία από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

1.   Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ελέγχει αν οι δραστηριότητες επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους της διαχειριστικής αρχής αναπτύσσονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στα άρθρα 46 και 47 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 εφαρμόζονται αναλόγως.

1.   Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του eu-LISA, της Ευρωπόλ και του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και εξασφαλίζει ότι οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 και με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων μεριμνά ώστε να διενεργείται έλεγχος των δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων της διαχειριστικής αρχής σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα ελέγχου τουλάχιστον ανά τετραετία. Η έκθεση του ελέγχου διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, τη διαχειριστική αρχή, την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές ελέγχου. Η διαχειριστική αρχή δύναται να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικά με την έκθεση προτού αυτή εγκριθεί.

2.   Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων μεριμνά ώστε να διενεργείται έλεγχος των δραστηριοτήτων του eu-LISA σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα ελέγχου και τουλάχιστον ανά τριετία. Η έκθεση σχετικά με τον εν λόγω έλεγχο υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, τον eu-LISA, την Επιτροπή, και τα κράτη μέλη. Πριν από την έγκριση της έκθεσης δίδεται στον eu-LISA η δυνατότητα να διατυπώσει παρατηρήσεις.

3.   Η διαχειριστική αρχή παρέχει στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων τις αιτούμενες πληροφορίες και του παρέχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα και στα αρχεία που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 1, και, ανά πάσα στιγμή, στο σύνολο των εγκαταστάσεών της.

3.   Ο eu-LISA παρέχει στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων τις αιτούμενες πληροφορίες, παρέχει στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα και στις καταχωρίσεις του που αναφέρονται στα άρθρα 22ιη, 34 και 45β και επιτρέπει στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων πρόσβαση, ανά πάσα στιγμή, στο σύνολο των εγκαταστάσεών του.»·

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Τροπολογία    143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 32

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 43 – παράγραφοι 1 και 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  στο άρθρο 43, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

1.  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ενεργεί σε στενή συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές σε συγκεκριμένα ζητήματα που απαιτούν ανάμειξη των κρατών μελών, ιδίως σε περίπτωση που ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ή μια εθνική εποπτική αρχή διαπιστώσει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πρακτικών των κρατών μελών ή δυνητικά παράνομες διαβιβάσεις με τη χρήση των διαύλων επικοινωνίας των συνιστωσών διαλειτουργικότητας ή στο πλαίσιο ζητημάτων που εγείρονται από μία ή περισσότερες εθνικές εποπτικές αρχές σχετικά με την εφαρμογή και ερμηνεία του παρόντος κανονισμού.

 

2.  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εξασφαλίζεται συντονισμένη εποπτεία, σύμφωνα με το άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΕ) XXXX/2018 [αναθεωρημένος κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001].»·

 

Τροπολογία    144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 32 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 43

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(32α)  το άρθρο 43 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 43

«Άρθρο 43

Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών ελέγχου και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών ελέγχου και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

1.   Οι εθνικές αρχές ελέγχου και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, εντός του πεδίου των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο των ευθυνών τους και εξασφαλίζουν τη συντονισμένη εποπτεία του VIS και των εθνικών συστημάτων.

1.   Οι εποπτικές αρχές και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, καθένας εκ των οποίων ενεργεί εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων του, συνεργάζονται ενεργά στα πλαίσια των αντίστοιχων καθηκόντων τους για να εξασφαλίζουν τη συντονισμένη εποπτεία των συνιστωσών διαλειτουργικότητας και των λοιπών διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

2.   Οι ανωτέρω αρχές, εντός του πεδίου των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες, αλληλοβοηθούνται κατά τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων, εξετάζουν τυχόν δυσκολίες όσον αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, διερευνούν προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν κατά την άσκηση ανεξάρτητου ελέγχου ή κατά την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης ενός προσώπου στα δεδομένα που το αφορούν, συντάσσουν εναρμονισμένες προτάσεις ώστε να εξευρεθούν κοινές λύσεις σε τυχόν προβλήματα και προάγουν την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα δικαιώματα για την προστασία των δεδομένων, όταν χρειάζεται.

2.   Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και οι εποπτικές αρχές ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες, αλληλοβοηθούνται κατά τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων, εξετάζουν τυχόν δυσκολίες όσον αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, αξιολογούν προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν κατά την άσκηση ανεξάρτητου ελέγχου ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, συντάσσουν εναρμονισμένες προτάσεις ώστε να εξευρεθούν κοινές λύσεις σε τυχόν προβλήματα, και προάγουν την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα δικαιώματα για την προστασία των δεδομένων, όταν κριθεί απαραίτητο.

3.   Οι εθνικές αρχές ελέγχου και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων συνεδριάζουν για το σκοπό αυτό τουλάχιστον δις ετησίως. Τα έξοδα των συνεδριάσεων αυτών και οι υπηρεσίες που παρέχονται κατά τη διεξαγωγή τους αναλαμβάνονται από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Κατά την πρώτη συνεδρίαση, θεσπίζονται οι διαδικαστικοί κανόνες. Αναλόγως των αναγκών, γίνεται από κοινού η επεξεργασία περαιτέρω μεθόδων εργασίας.

3.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, οι εποπτικές αρχές και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων συνεδριάζουν τουλάχιστον δύο φορές κάθε έτος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων. Το κόστος και η διοργάνωση των εν λόγω συνεδριάσεων καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων. Κατά την πρώτη συνεδρίαση εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός. Αναλόγως των αναγκών, γίνεται από κοινού η επεξεργασία περαιτέρω μεθόδων εργασίας.

4.   Κοινή έκθεση δραστηριοτήτων διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τη διαχειριστική αρχή ανά διετία. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για κάθε κράτος μέλος το οποίο εκπονείται από την εθνική αρχή ελέγχου του εκάστοτε κράτους μέλους.

4.   Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων υποβάλλει ανά διετία κοινή έκθεση δραστηριοτήτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευροπώλ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και στον eu-LISA. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για κάθε κράτος μέλος, το οποίο συντάσσει η εποπτική αρχή του εν λόγω κράτους μέλους.»·

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Τροπολογία    145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 32 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 44

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(32β)  το άρθρο 44 απαλείφεται·

Άρθρο 44

 

Προστασία των δεδομένων κατά τη μεταβατική περίοδο

 

Σε περίπτωση που η Επιτροπή αναθέσει, κατά τη μεταβατική περίοδο, τις αρμοδιότητές της σε άλλο φορέα ή φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού, εξασφαλίζεται ότι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να εκτελεί πλήρως τα καθήκοντά του, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους ή να ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του έχει ανατεθεί, δυνάμει του άρθρου 47 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Τροπολογία    146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 32 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 45 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(32γ)  στο άρθρο 45, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«2α.   Τα αναγκαία μέτρα για την ανάπτυξη του κεντρικού συστήματος του VIS, της εθνικής διεπαφής σε κάθε κράτος μέλος και της επικοινωνιακής δομής μεταξύ του κεντρικού συστήματος του VIS και των εθνικών διεπαφών, θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 49 παράγραφος 2 και αφορούν τα ακόλουθα θέματα:

 

α)   τον σχεδιασμό της υλικής αρχιτεκτονικής του συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου επικοινωνίας·

 

β)   τις τεχνικές πτυχές, που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

 

γ)   τις τεχνικές πτυχές που έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις για τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών ή που έχουν σοβαρές τεχνικές επιπτώσεις για τα εθνικά συστήματα των κρατών μελών·

 

δ)   την ανάπτυξη προδιαγραφών ασφάλειας, περιλαμβανομένων και βιομετρικών πτυχών.»·

Τροπολογία    147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 34

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 45α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, της Επιτροπής, του eu-LISA και του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624 έχει πρόσβαση για να συμβουλεύεται τα ακόλουθα δεδομένα, αποκλειστικά για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων και κατάρτισης στατιστικών, χωρίς να επιτρέπεται η ατομική ταυτοποίηση:

Το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, της Επιτροπής, του eu-LISA και του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624 έχει πρόσβαση για να συμβουλεύεται τα ακόλουθα δεδομένα, αποκλειστικά για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων και κατάρτισης στατιστικών, χωρίς να επιτρέπεται η ατομική ταυτοποίηση χάρη στην απόλυτη ανωνυμία των δεδομένων:

Τροπολογία    148

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 34

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 45α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  φύλο, ημερομηνία γέννησης και παρούσα ιθαγένεια του αιτούντος·

γ)  φύλο, έτος γέννησης και παρούσα ιθαγένεια του αιτούντος·

Τροπολογία    149

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 34

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 45α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο η

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  λόγοι που προσδιορίζονται για κάθε απόφαση σχετικά με το έγγραφο ή την αίτηση, μόνον όσον αφορά θεωρήσεις βραχείας διάρκειας· όσον αφορά θεωρήσεις μακράς διάρκειας και άδειες διαμονής, η απόφαση που αφορά την αίτηση (έκδοση ή απόρριψη της αίτησης και για ποιον λόγο)·

η)  λόγοι που προσδιορίζονται για κάθε απόφαση απόρριψης θεώρησης βραχείας διάρκειας, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς σε θετικά αποτελέσματα αναζήτησης από συστήματα πληροφοριών της Ένωσης όπου πραγματοποιήθηκε αναζήτηση, από δεδομένα της Ευρωπόλ ή της Ιντερπόλ, από τον κατάλογο επιτήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 ή από τους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου·

Τροπολογία    150

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 34

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 45α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο η α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η α)  λόγοι που προσδιορίζονται για κάθε απόφαση απόρριψης εγγράφου, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς σε θετικά αποτελέσματα αναζήτησης από συστήματα πληροφοριών της Ένωσης όπου πραγματοποιήθηκε αναζήτηση, από δεδομένα της Ευρωπόλ ή της Ιντερπόλ, από τον κατάλογο επιτήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 ή από τους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου·

Τροπολογία    151

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 34

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 45α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ια

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  όσον αφορά θεωρήσεις βραχείας διάρκειας, κύριος σκοπός ή σκοποί του ταξιδιού· όσον αφορά θεωρήσεις μακράς διάρκειας και άδειες διαμονής, σκοπός της αίτησης·

ια)  όσον αφορά θεωρήσεις βραχείας διάρκειας, κύριος σκοπός ή σκοποί του ταξιδιού·

Τροπολογία    152

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 34

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 45α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ιβ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιβ)  τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί σχετικά με τυχόν αποσυρθέν, ακυρωθέν, ανακληθέν έγγραφο ή έγγραφο του οποίου παρατάθηκε η ισχύς, κατά περίπτωση·

ιβ)  τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί σχετικά με τυχόν αποσυρθέν, ακυρωθέν, ανακληθέν έγγραφο θεώρησης ή έγγραφο του οποίου παρατάθηκε η ισχύς, κατά περίπτωση·

Τροπολογία    153

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 34

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 45α – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Στο τέλος κάθε έτους, καταρτίζονται στατιστικές υπό μορφήν τριμηνιαίων στατιστικών για το συγκεκριμένο έτος. Οι στατιστικές περιλαμβάνουν ανάλυση των δεδομένων για έκαστο των κρατών μελών.

6.  Στο τέλος κάθε έτους, καταρτίζονται στατιστικές σε ετήσια έκθεση για το συγκεκριμένο έτος. Οι στατιστικές περιλαμβάνουν ανάλυση των δεδομένων για έκαστο των κρατών μελών. Η έκθεση δημοσιεύεται και διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και τις εθνικές εποπτικές αρχές.

Τροπολογία    154

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 45β – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης που υπέχουν βάσει του άρθρου 26 παράγραφος 1 στοιχείο β) της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν, οι αερομεταφορείς, οι θαλάσσιοι μεταφορείς και οι διεθνείς μεταφορείς ομάδων που εξασφαλίζουν οδικές συνδέσεις με τουριστικά λεωφορεία αποστέλλουν ερώτημα στο VIS προκειμένου να επαληθεύσουν αν υπήκοοι τρίτων χωρών που κατέχουν θεώρηση βραχείας διάρκειας, θεώρηση μακράς διάρκειας ή άδεια διαμονής έχουν στην κατοχή τους έγκυρη θεώρηση βραχείας διάρκειας, θεώρηση μακράς διάρκειας ή άδεια διαμονής, κατά περίπτωση. Για τον σκοπό αυτό, όσον αφορά τις θεωρήσεις βραχείας διάρκειας, οι μεταφορείς παρέχουν τα δεδομένα που απαριθμούνται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχεία α), β) και γ) του παρόντος κανονισμού ή στο άρθρο 22γ στοιχεία α), β) και γ), κατά περίπτωση.

1.  Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης που υπέχουν βάσει του άρθρου 26 παράγραφος 1 στοιχείο β) της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν, οι αερομεταφορείς, οι θαλάσσιοι μεταφορείς και οι διεθνείς μεταφορείς ομάδων που εξασφαλίζουν οδικές συνδέσεις με τουριστικά λεωφορεία αποστέλλουν ερώτημα στο VIS προκειμένου να επαληθεύσουν αν υπήκοοι τρίτων χωρών που κατέχουν θεώρηση βραχείας διάρκειας, θεώρηση μακράς διάρκειας ή άδεια διαμονής έχουν στην κατοχή τους έγκυρη θεώρηση βραχείας διάρκειας, θεώρηση μακράς διάρκειας ή άδεια διαμονής, κατά περίπτωση. Στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται στους επιβάτες να επιβιβάζονται λόγω ερωτήματος στο VIS, οι μεταφορείς παρέχουν στους επιβάτες τις εν λόγω πληροφορίες και τα μέσα άσκησης των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αποθηκευμένα στο VIS.

Τροπολογία    155

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 45β – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η ασφαλής πρόσβαση στην πύλη μεταφορέων που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο η) της απόφασης 2004/512/ΕΚ, όπως τροποποιείται με τον παρόντα κανονισμό, επιτρέπει στους μεταφορείς να προβαίνουν στην υποβολή ερωτήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πριν από την επιβίβαση ενός επιβάτη. Για τον σκοπό αυτό, ο μεταφορέας αποστέλλει το αίτημα για πραγματοποίηση αναζήτησης στο VIS χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που περιέχονται στη μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη του ταξιδιωτικού εγγράφου.

3.  Η ασφαλής διαδικτυακή πρόσβαση στην πύλη των μεταφορέων που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2α στοιχείο η), συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας χρήσης τεχνικών λύσεων για φορητές συσκευές, επιτρέπει στους μεταφορείς να πραγματοποιούν την αναζήτηση που μνημονεύεται στην παράγραφο 1 πριν από την επιβίβαση επιβάτη. Ο μεταφορέας παρέχει τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στη μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη του ταξιδιωτικού εγγράφου και αναφέρει το κράτος μέλος εισόδου. Κατά παρέκκλιση, στην περίπτωση διέλευσης από αερολιμένα, ο μεταφορέας δεν υποχρεούται να επαληθεύει εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας διαθέτει έγκυρη θεώρηση βραχείας διάρκειας, θεώρηση μακράς διάρκειας ή άδεια διαμονής, κατά περίπτωση.

Τροπολογία    156

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 45β – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το VIS απαντά υποδεικνύοντας εάν το πρόσωπο είναι κάτοχος έγκυρης θεώρησης, παρέχοντας στους μεταφορείς απάντηση «OK/NOT OK».

4.  Το VIS απαντά υποδεικνύοντας εάν το πρόσωπο είναι κάτοχος έγκυρης θεώρησης, θεώρησης βραχείας διάρκειας, θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής, κατά περίπτωση, παρέχοντας στους μεταφορείς απάντηση «OK/NOT OK». Εάν έχει εκδοθεί θεώρηση βραχείας διάρκειας περιορισμένης εδαφικής ισχύος σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, η απάντηση που παρέχεται από το VIS λαμβάνει υπόψη το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη για τα οποία ισχύει η θεώρηση καθώς και το κράτος μέλος εισόδου που δηλώνεται από τον μεταφορέα. Οι μεταφορείς μπορούν να αποθηκεύουν τις πληροφορίες που αποστέλλονται και την απάντηση που λαμβάνεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Η απάντηση «ΟΚ/ΝΟΤ ΟΚ» δεν εκλαμβάνεται ως απόφαση για την έγκριση ή την άρνηση εισόδου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/399. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας της πύλης των μεταφορέων και τους εφαρμοστέους κανόνες προστασίας δεδομένων και ασφάλειας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2.

Τροπολογία    157

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 45β – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Θεσπίζεται σύστημα επαλήθευσης, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για μεταφορείς, ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσβαση στην πύλη μεταφορέων για τους σκοπούς της παραγράφου 2 σε δεόντως εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού των μεταφορέων. Το σύστημα επαλήθευσης θεσπίζεται από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2.

5.  Θεσπίζεται σύστημα επαλήθευσης, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για μεταφορείς, ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσβαση στην πύλη μεταφορέων για τους σκοπούς της παραγράφου 2 σε δεόντως εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού των μεταφορέων. Κατά τη δημιουργία του συστήματος επαλήθευσης, λαμβάνονται υπόψη η διαχείριση κινδύνου για την ασφάλεια των πληροφοριών και οι αρχές περί προστασίας των δεδομένων εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού. Το σύστημα επαλήθευσης θεσπίζεται από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2.

Τροπολογία    158

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 45β – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Η πύλη μεταφορέων χρησιμοποιεί χωριστή βάση δεδομένων μόνο για ανάγνωση η οποία ενημερώνεται σε καθημερινή βάση μέσω μονόδρομης εξαγωγής του ελάχιστου αναγκαίου υποσυνόλου αποθηκευμένων στο VIS δεδομένων. Ο eu-LISA είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια της πύλης μεταφορέων, για την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχει και για τη διαδικασία εξαγωγής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη χωριστή βάση δεδομένων μόνο για ανάγνωση.

Τροπολογία    159

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 45β – παράγραφος 5 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5β.  Οι μεταφορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν, της 14ης Ιουνίου 1985, μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα («σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν») και το άρθρο 4 της οδηγίας 2001/51/ΕΚ του Συμβουλίου όταν μεταφέρουν υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι, μολονότι υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης, δεν έχουν στην κατοχή τους έγκυρη θεώρηση.

Τροπολογία    160

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 45β – παράγραφος 5 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5γ.  Σε περίπτωση άρνησης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών, ο μεταφορέας που τους έφερε στα εξωτερικά σύνορα αεροπορικώς, διά θαλάσσης ή διά ξηράς υποχρεούται να τους αναλάβει και πάλι αμέσως υπό την ευθύνη του. Κατόπιν αιτήματος των συνοριακών αρχών, οι μεταφορείς υποχρεούνται να επιστρέφουν τους υπηκόους τρίτων χωρών είτε στην τρίτη χώρα από την οποία μεταφέρθηκαν αυτοί, είτε στην τρίτη χώρα που εξέδωσε το ταξιδιωτικό έγγραφο με το οποίο ταξίδεψαν, είτε σε κάθε άλλη τρίτη χώρα στην οποία είναι εξασφαλισμένη η είσοδός τους.

Τροπολογία    161

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 45β – παράγραφος 5 δ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5δ.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, για τους μεταφορείς ομάδων που εξασφαλίζουν οδικές συνδέσεις με τουριστικά λεωφορεία, για τα πρώτα τρία έτη μετά την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ο έλεγχος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι προαιρετικός και οι διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 δεν εφαρμόζονται σε αυτούς τους μεταφορείς.

Τροπολογία    162

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 45γ – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν είναι τεχνικά αδύνατη η αναζήτηση που αναφέρεται στο άρθρο 45β παράγραφος 1, λόγω βλάβης οποιουδήποτε τμήματος του VIS ή για άλλους λόγους που είναι πέρα από τον έλεγχο των μεταφορέων, οι μεταφορείς απαλλάσσονται από την υποχρέωση επαλήθευσης της κατοχής έγκυρης θεώρησης ή έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου μέσω της πύλης μεταφορέων. Σε περίπτωση εντοπισμού της βλάβης αυτής από τη διαχειριστική αρχή, η εν λόγω αρχή ενημερώνει τους μεταφορείς. Ενημερώνει επίσης τους μεταφορείς σχετικά με την αποκατάσταση της βλάβης. Σε περίπτωση εντοπισμού της βλάβης αυτής από τους μεταφορείς, οι μεταφορείς μπορούν να ενημερώσουν τη διαχειριστική αρχή.

1.  Όταν είναι τεχνικά αδύνατη η αναζήτηση που αναφέρεται στο άρθρο 45β παράγραφος 1, λόγω βλάβης οποιουδήποτε τμήματος του VIS, οι μεταφορείς απαλλάσσονται από την υποχρέωση επαλήθευσης της κατοχής έγκυρης θεώρησης ή έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου μέσω της πύλης μεταφορέων. Σε περίπτωση εντοπισμού της βλάβης αυτής από τον eu-LISA, ο τελευταίος ενημερώνει τους μεταφορείς. Ενημερώνει επίσης τους μεταφορείς σχετικά με την αποκατάσταση της βλάβης. Σε περίπτωση εντοπισμού της βλάβης αυτής από τους μεταφορείς, οι μεταφορείς μπορούν να ενημερώσουν τον eu-LISA.

Τροπολογία    163

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 45γ – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Οι ποινές του άρθρου 45β παράγραφος 5β) δεν επιβάλλονται στους μεταφορείς στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    164

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 45γ – παράγραφος 1 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Όταν για άλλους λόγους εκτός της βλάβης οποιουδήποτε τμήματος του VIS, είναι τεχνικά αδύνατο για έναν μεταφορέα να προβεί στην αναζήτηση που αναφέρεται στο άρθρο 45β παράγραφος 1 για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ο εν λόγω μεταφορέας ενημερώνει τον eu-LISA.

Τροπολογία    165

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 45δ – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των εξουσιών δυνάμει του άρθρου 40 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* και επιπλέον της πρόσβασης που προβλέπεται στο άρθρο 40 παράγραφος 8 του εν λόγω κανονισμού, τα μέλη των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, καθώς και οι ομάδες του προσωπικού που συμμετέχει σε επιχειρήσεις επιστροφής, έχουν, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών τους, δικαίωμα πρόσβασης και αναζήτησης στα δεδομένα που εισάγονται στο VIS.

1.  Για την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των εξουσιών δυνάμει του άρθρου 40 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* τα μέλη των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής έχουν, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών τους, δικαίωμα πρόσβασης και αναζήτησης στα δεδομένα που εισάγονται στο VIS.

Τροπολογία    166

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 45ε – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Λαμβανομένης υπόψη της πρόσβασης που αναφέρεται στο άρθρο 45δ παράγραφος 1, μια ομάδα ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής μπορεί να υποβάλει στο κεντρικό σημείο πρόσβασης της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής που αναφέρεται στο άρθρο 45δ παράγραφος 2 αίτηση για την αναζήτηση σε όλα τα δεδομένα ή σε συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο VIS. Η αίτηση αναφέρεται στο επιχειρησιακό σχέδιο του συγκεκριμένου κράτους μέλους σχετικά με τους συνοριακούς ελέγχους, την επιτήρηση των συνόρων και την επιστροφή, στο οποίο βασίζεται η αίτηση. Μόλις παραληφθεί αίτηση πρόσβασης, το κεντρικό σημείο πρόσβασης της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις πρόσβασης της παραγράφου 2. Εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις πρόσβασης, το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό του κεντρικού σημείου πρόσβασης διεκπεραιώνει τις αιτήσεις. Τα δεδομένα VIS στα οποία ζητήθηκε πρόσβαση διαβιβάζονται στην ομάδα κατά τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των δεδομένων.

1.  Λαμβανομένης υπόψη της πρόσβασης που αναφέρεται στο άρθρο 45δ παράγραφος 1, μια ομάδα ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής μπορεί να υποβάλει στο κεντρικό σημείο πρόσβασης της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής που αναφέρεται στο άρθρο 45δ παράγραφος 2 αίτηση για την αναζήτηση σε όλα τα δεδομένα ή σε συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο VIS. Η αίτηση αναφέρεται στο επιχειρησιακό σχέδιο του συγκεκριμένου κράτους μέλους σχετικά με τους συνοριακούς ελέγχους και την επιτήρηση των συνόρων, στο οποίο βασίζεται η αίτηση. Μόλις παραληφθεί αίτηση πρόσβασης, το κεντρικό σημείο πρόσβασης της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις πρόσβασης της παραγράφου 2. Εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις πρόσβασης, το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό του κεντρικού σημείου πρόσβασης διεκπεραιώνει τις αιτήσεις. Τα δεδομένα VIS στα οποία ζητήθηκε πρόσβαση διαβιβάζονται στην ομάδα κατά τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των δεδομένων.

Τροπολογία    167

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 45ε – παράγραφος 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  το κράτος μέλος υποδοχής εξουσιοδοτεί τα μέλη της ομάδας να συμβουλευτούν το VIS με σκοπό την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων που προσδιορίζονται στο επιχειρησιακό σχέδιο σχετικά με τους συνοριακούς ελέγχους, την επιτήρηση των συνόρων και την επιστροφή, και

α)  το κράτος μέλος υποδοχής εξουσιοδοτεί τα μέλη της ομάδας να συμβουλευτούν το VIS με σκοπό την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων που προσδιορίζονται στο επιχειρησιακό σχέδιο σχετικά με τους συνοριακούς ελέγχους και την επιτήρηση των συνόρων, και

Τροπολογία    168

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 45ε – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624, τα μέλη των ομάδων, καθώς και οι ομάδες του προσωπικού που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή, μπορούν να ενεργούν με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνονται από το VIS μόνον υπό τις εντολές και, κατά γενικό κανόνα, με την παρουσία συνοριoφυλάκων ή προσωπικού του κράτους μέλος υποδοχής, στο οποίο επιχειρούν, που εκτελεί καθήκοντα σχετικά με τις επιστροφές. Το κράτος μέλος υποδοχής δύναται να εξουσιοδοτεί τα μέλη των ομάδων να ενεργούν εξ ονόματός του.

3.  Σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624, τα μέλη των ομάδων μπορούν να ενεργούν με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνονται από το VIS μόνον υπό τις εντολές και, κατά γενικό κανόνα, με την παρουσία συνοριoφυλάκων ή προσωπικού του κράτους μέλος υποδοχής, στο οποίο επιχειρούν, Το κράτος μέλος υποδοχής δύναται να εξουσιοδοτεί τα μέλη των ομάδων να ενεργούν εξ ονόματός του.

Τροπολογία    169

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 45ε – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Κάθε αρχείο καταγραφής πράξεων επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο του VIS από μέλος των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής ή ομάδες του προσωπικού που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή τηρείται από τη διαχειριστική αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34.

7.  Κάθε αρχείο καταγραφής πράξεων επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο του VIS από μέλος των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής τηρείται από τη διαχειριστική αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34.

Τροπολογία    170

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 45ε – παράγραφος 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Κάθε περίπτωση πρόσβασης και κάθε αναζήτηση που πραγματοποιείται από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής καταγράφεται σε αρχείο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34, ενώ επίσης καταχωρίζεται κάθε χρήση των δεδομένων στα οποία απέκτησε πρόσβαση ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

8.  Κάθε περίπτωση πρόσβασης και κάθε αναζήτηση που πραγματοποιείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής καταγράφεται σε αρχείο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34, ενώ επίσης καταχωρίζεται κάθε χρήση των δεδομένων στα οποία απέκτησαν πρόσβαση οι ομάδες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

Τροπολογία    171

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 45ε – παράγραφος 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Εκτός των περιπτώσεων στις οποίες κρίνεται αναγκαίο για την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών για τους σκοπούς του κανονισμού για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS), κανένα τμήμα του VIS δεν συνδέεται με οποιοδήποτε υπολογιστικό σύστημα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων το οποίο διαχειρίζεται ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ή το οποίο λειτουργεί σε αυτόν, ούτε μεταφέρονται σε τέτοιο σύστημα τα δεδομένα του VIS στα οποία έχει πρόσβαση ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Κανένα τμήμα του VIS δεν μεταφορτώνεται. Η καταγραφή των περιπτώσεων πρόσβασης και των αναζητήσεων δεν θεωρείται ότι αποτελεί μεταφόρτωση ή αντιγραφή των δεδομένων του VIS.

9.  Κανένα τμήμα του VIS δεν συνδέεται με οποιοδήποτε υπολογιστικό σύστημα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων το οποίο διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ή το οποίο λειτουργεί σε αυτόν, ούτε μεταφέρονται σε τέτοιο σύστημα τα δεδομένα του VIS στα οποία έχει πρόσβαση ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Κανένα τμήμα του VIS δεν μεταφορτώνεται. Η καταγραφή των περιπτώσεων πρόσβασης και των αναζητήσεων δεν θεωρείται ότι αποτελεί μεταφόρτωση ή αντιγραφή των δεδομένων του VIS.

Τροπολογία    172

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 46

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(35α)  το άρθρο 46 απαλείφεται·

Άρθρο 46

 

Ενσωμάτωση των τεχνικών λειτουργικών δυνατοτήτων του δικτύου διαβουλεύσεων Σένγκεν

 

Ο μηχανισμός διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 16 αντικαθιστά το δίκτυο διαβουλεύσεων Σένγκεν από την ημερομηνία που καθορίζεται σύμφωνα με την αναφερόμενη στο άρθρο 49 παράγραφος 3 διαδικασία, όταν όλα τα κράτη μέλη τα οποία χρησιμοποιούν το δίκτυο διαβουλεύσεων Σένγκεν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού έχουν κοινοποιήσει ότι προέβησαν στις νομικές και τεχνικές διευθετήσεις για τη χρήση του VIS για τους σκοπούς της αναζήτησης δεδομένων μεταξύ κεντρικών αρχών θεωρήσεων σχετικά με αιτήσεις θεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 της συμφωνίας του Σένγκεν.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Τροπολογία    173

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 47

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(35β)  το άρθρο 47 απαλείφεται·

Άρθρο 47

 

Έναρξη της διαβίβασης

 

Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή ότι προέβη στις απαραίτητες τεχνικές και νομικές διευθετήσεις για τη διαβίβαση των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, στο VIS μέσω της εθνικής διεπαφής.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Τροπολογία    174

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 48

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(35γ)  το άρθρο 48 απαλείφεται·

Άρθρο 48

 

Έναρξη λειτουργίας

 

1. Η Επιτροπή καθορίζει την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του VIS, εφόσον:

 

α) έχουν θεσπισθεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 45 παράγραφος 2 μέτρα·

 

β) η Επιτροπή έχει ανακοινώσει την επιτυχή ολοκλήρωση πλήρους δοκιμής του VIS, η οποία έχει εκτελεσθεί με συμμετοχή της Επιτροπής και τουλάχιστον έξι κρατών μελών·

 

γ) κατόπιν επαλήθευσης των τεχνικών διευθετήσεων, τα κράτη μέλη έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή ότι έχουν προβεί στις απαραίτητες τεχνικές και νομικές διευθετήσεις για να συγκεντρώσουν και να διαβιβάσουν στο VIS τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, για όλες τις αιτήσεις στην πρώτη περιφέρεια που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4, συμπεριλαμβανομένων των διευθετήσεων για τη συγκέντρωση ή/και τη διαβίβαση δεδομένων εξ ονόματος άλλου κράτους μέλους.

 

2. Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματα της δοκιμής που εκτελέστηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β).

 

3. Σε κάθε άλλη περιφέρεια, η Επιτροπή καθορίζει την ημερομηνία από την οποία η διαβίβαση των δεδομένων του άρθρου 5 παράγραφος 1, καθίσταται υποχρεωτική, εφόσον τα κράτη μέλη έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή ότι έχουν προβεί στις απαραίτητες τεχνικές και νομικές διευθετήσεις για να συγκεντρώσουν και να διαβιβάσουν στο VIS τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, για όλες τις αιτήσεις στη συγκεκριμένη περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένων των διευθετήσεων για τη συγκέντρωση ή/και τη διαβίβαση δεδομένων εξ ονόματος άλλου κράτους μέλους. Πριν από την ημερομηνία αυτή, κάθε κράτος μέλος μπορεί να αρχίσει δραστηριότητα σε οποιαδήποτε από τις περιφέρειες αυτές, αμέσως μόλις κοινοποιήσει στην Επιτροπή ότι έχει προβεί στις απαραίτητες τεχνικές και νομικές διευθετήσεις για να συγκεντρώσει και να διαβιβάσει στο VIS τουλάχιστον τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β).

 

4. Οι περιφέρειες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 49 παράγραφος 3. Τα κριτήρια για τον καθορισμό των εν λόγω περιφερειών είναι ο κίνδυνος παράνομης μετανάστευσης, οι απειλές για την εσωτερική ασφάλεια των κρατών μελών και η δυνατότητα συλλογής βιομετρικών στοιχείων από όλες τις τοποθεσίες της περιφέρειας.

 

5. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας σε κάθε περιφέρεια στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

6. Κανένα κράτος μέλος δεν συμβουλεύεται τα δεδομένα που διαβιβάζονται στο VIS από άλλα κράτη μέλη πριν από το ίδιο ή άλλο κράτος μέλος που το εκπροσωπεί αρχίσει να εισάγει δεδομένα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Τροπολογία    175

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35 δ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 48 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(35δ)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 48a

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

 

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 9γβ και στο άρθρο 23 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

 

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 9γβ και στο άρθρο 23 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

 

4.   Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

 

5.   Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

6.   Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 9γβ και του άρθρου 23 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»·

Τροπολογία    176

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 38

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 50 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Παρακολούθηση και αξιολόγηση του αντίκτυπου στα θεμελιώδη δικαιώματα

Τροπολογία    177

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 38

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 50 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει την ύπαρξη διαδικασιών για την παρακολούθηση της λειτουργίας του VIS σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους όσον αφορά την απόδοση, τη σχέση κόστους-απόδοσης, την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών.

1.  Ο eu-LISA εξασφαλίζει την ύπαρξη διαδικασιών για την παρακολούθηση της λειτουργίας του VIS σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους όσον αφορά την απόδοση, τη σχέση κόστους-απόδοσης, την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών, καθώς και για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του δικαιώματος στη μη διακριτική μεταχείριση, των δικαιωμάτων του παιδιού και του δικαιώματος σε αποτελεσματική ένδικη προστασία.

Τροπολογία    178

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 38

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 50 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για τους σκοπούς της τεχνικής συντήρησης, η διαχειριστική αρχή έχει πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με πράξεις επεξεργασίας στο VIS.

2.  Για τους σκοπούς της τεχνικής συντήρησης, ο eu-LISA έχει πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με πράξεις επεξεργασίας στο VIS.

Τροπολογία    179

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 38

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 50 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο eu-LISA υποβάλλει ανά διετία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή έκθεση για την τεχνική λειτουργία του VIS, καθώς και την ασφάλειά του.

3.  Ο eu-LISA υποβάλλει ανά διετία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή έκθεση για την τεχνική λειτουργία του VIS, καθώς και την ασφάλεια και το κόστος του. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει επισκόπηση της τρέχουσας προόδου της ανάπτυξης του έργου και των παρεπόμενων εξόδων, εκτίμηση δημοσιονομικών επιπτώσεων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τυχόν τεχνικά προβλήματα και κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν το συνολικό κόστος του συστήματος.

Τροπολογία    180

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 38

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 50 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Σε περίπτωση καθυστερήσεων στη διαδικασία ανάπτυξης, ο eu-LISA ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το συντομότερο δυνατό σχετικά με τους λόγους των καθυστερήσεων και τον αντίκτυπό τους στο χρονοδιάγραμμα και τη χρηματοδότηση.

Τροπολογία    181

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 38

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 50 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τον ακριβή σκοπό της αναζήτησης δεδομένων, καθώς επίσης και το είδος τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης πράξης·

α)  τον ακριβή σκοπό της αναζήτησης δεδομένων, καθώς επίσης και το είδος τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης πράξης και της πρόσβασης σε δεδομένα που αφορούν παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών·

Τροπολογία    182

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 38

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 50 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  τον αριθμό και το είδος των υποθέσεων στις οποίες χρησιμοποιήθηκε η επείγουσα διαδικασία του άρθρου 22ιγ παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων των οποίων ο επείγων χαρακτήρας δεν έγινε δεκτός κατά την εκ των υστέρων επαλήθευση στην οποία προέβη το κεντρικό σημείο επαφής·

Τροπολογία    183

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 38

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 50 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την εμπορία παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων επιτυχούς ταυτοποίησης.

Τροπολογία    184

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 38

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 50 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι ετήσιες εκθέσεις των κρατών μελών και της Ευρωπόλ διαβιβάζονται στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους.

Οι ετήσιες εκθέσεις των κρατών μελών και της Ευρωπόλ διαβιβάζονται στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Η Επιτροπή συγκεντρώνει τις ετήσιες εκθέσεις σε αναλυτική έκθεση η οποία θα δημοσιευθεί έως τις 30 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Τροπολογία    185

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 38

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 50 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η Επιτροπή υποβάλλει ανά τέσσερα έτη έκθεση συνολικής αξιολόγησης του VIS. Η συνολική αξιολόγηση εξετάζει τα επιτευχθέντα αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους, εκτιμά κατά πόσον εξακολουθεί να ισχύει η λογική που διέπει το σύστημα, αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά το VIS, την ασφάλεια του VIS, τη χρήση που έγινε των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 31 και τυχόν επιπτώσεις μελλοντικών ενεργειών. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Η Επιτροπή υποβάλλει ανά δύο έτη έκθεση συνολικής αξιολόγησης του VIS. Η συνολική αξιολόγηση εξετάζει τα επιτευχθέντα αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους και τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν, εκτιμά κατά πόσον εξακολουθεί να ισχύει η λογική που διέπει το σύστημα και τον αντίκτυπό της στα θεμελιώδη δικαιώματα, αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά το VIS, την ασφάλεια του VIS, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 31 και τυχόν επιπτώσεις μελλοντικών ενεργειών. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Τροπολογία    186

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 39

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Παράρτημα 1 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39)  ο τίτλος του παραρτήματος 1 αντικαθίσταται από τον κάτωθι:

διαγράφεται

Κατάλογος διεθνών οργανισμών στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 31 παράγραφος 1

 

Τροπολογία    187

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 40

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Κεφάλαιο ΙΙΙα – Άρθρο 22α – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση απόφασης δημιουργεί ατομικό φάκελο πριν από την έκδοσή της.

Τροπολογία    188

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 40

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Κεφάλαιο ΙΙΙα – Άρθρο 22α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εάν ο κάτοχος έχει υποβάλει αίτηση ως μέλος ομάδας ή με μέλος της οικογένειας, η αρχή δημιουργεί ατομικό φάκελο για κάθε πρόσωπο της ομάδας και συνδέει τους φακέλους των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση από κοινού και στα οποία χορηγήθηκε θεώρηση μακράς διάρκειας ή άδεια διαμονής.

3.  Εάν ο κάτοχος έχει υποβάλει αίτηση ως μέλος ομάδας ή με μέλος της οικογένειας, η αρχή δημιουργεί ατομικό φάκελο για κάθε πρόσωπο της ομάδας και συνδέει τους φακέλους των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση από κοινού και στα οποία χορηγήθηκε θεώρηση μακράς διάρκειας ή άδεια διαμονής. Οι αιτήσεις των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων και των παιδιών δεν διαχωρίζονται.

Τροπολογία    189

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 40

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 22β – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Αποκλειστικά για τον σκοπό της αξιολόγησης του κατά πόσον το πρόσωπο θα μπορούσε να συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία των κρατών μελών, δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, οι φάκελοι υποβάλλονται αυτόματα σε επεξεργασία από το VIS για τον εντοπισμό θετικών αποτελεσμάτων αναζήτησης. Το VIS εξετάζει κάθε φάκελο μεμονωμένα.

1.  Αποκλειστικά για τον σκοπό της αξιολόγησης του κατά πόσον το πρόσωπο θα μπορούσε να συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια των κρατών μελών, δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, οι φάκελοι υποβάλλονται αυτόματα σε επεξεργασία από το VIS για τον εντοπισμό θετικών αποτελεσμάτων αναζήτησης. Το VIS εξετάζει κάθε φάκελο μεμονωμένα.

Τροπολογία    190

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 40

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 22β – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κάθε φορά που δημιουργείται ατομικός φάκελος κατόπιν χορήγησης ή άρνησης θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής δυνάμει του άρθρου 22δ, το VIS πραγματοποιεί αναζήτηση χρησιμοποιώντας την ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 [του κανονισμού για τη διαλειτουργικότητα] για την αντιπαραβολή των σχετικών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχεία α), β), γ), στ) και ζ) του παρόντος κανονισμού με τα δεδομένα που υπάρχουν στο VIS, στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS), στο σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), στο ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS), συμπεριλαμβανομένου του κατάλογου επιτήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/ΧΧ για τον σκοπό της θέσπισης ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου, [στο σύστημα ECRIS-TNT όσον αφορά καταδίκες που συνδέονται με τρομοκρατικά εγκλήματα ή άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις], στα δεδομένα της Ευρωπόλ, στη βάση δεδομένων της Interpol για τα κλαπέντα και απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα (SLTD) και στη βάση δεδομένων της Interpol για ταξιδιωτικά έγγραφα που συνδέονται με καταχωρίσεις (Interpol TDAWN)].

2.  Κάθε φορά που δημιουργείται ατομικός φάκελος ο οποίος αφορά θεώρηση μακράς διάρκειας ή άδεια διαμονής δυνάμει του άρθρου 22γ, το VIS πραγματοποιεί αναζήτηση χρησιμοποιώντας την ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 [του κανονισμού για τη διαλειτουργικότητα] για την αντιπαραβολή των σχετικών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχεία α), β), γ), στ) και ζ) του παρόντος κανονισμού. Το VIS επαληθεύει:

 

α)   εάν το ταξιδιωτικό έγγραφο που χρησιμοποιείται για την αίτηση αντιστοιχεί σε ταξιδιωτικό έγγραφο που έχει δηλωθεί ως απολεσθέν, κλαπέν, υπεξαιρεθέν ή ακυρωθέν στο SIS·

 

β)   εάν το ταξιδιωτικό έγγραφο που χρησιμοποιείται για την αίτηση αντιστοιχεί σε ταξιδιωτικό έγγραφο που έχει δηλωθεί στη βάση δεδομένων SLTD ως απολεσθέν, κλαπέν ή ακυρωθέν·

 

γ)   εάν ο αιτών αποτελεί αντικείμενο καταχώρισης άρνησης εισόδου και παραμονής που έχει εισαχθεί στο SIS·

 

δ)   εάν ο αιτών αποτελεί αντικείμενο καταχώρισης για πρόσωπα που αναζητούνται με σκοπό την παράδοση βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή αναζητούνται για σύλληψη με σκοπό την έκδοση στο SIS·

 

ε)   εάν ο αιτών και το ταξιδιωτικό έγγραφο αντιστοιχούν σε απορριφθείσα, ανακληθείσα ή ακυρωθείσα άδεια ταξιδιού στο κεντρικό σύστημα ETIAS·

 

στ)   εάν ο αιτών και το ταξιδιωτικό έγγραφο περιλαμβάνονται στον κατάλογο επιτήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/1240·

 

ζ)   εάν δεδομένα σχετικά με τον αιτούντα έχουν ήδη καταχωριστεί στο VIS·

 

η)   εάν τα δεδομένα που παρέχονται στην αίτηση σχετικά με το ταξιδιωτικό έγγραφο αντιστοιχούν σε άλλη αίτηση για θεώρηση μακράς διάρκειας ή άδεια διαμονής που σχετίζεται με διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας·

 

θ)   εάν ο αιτών είναι επί του παρόντος δηλωμένος ως πρόσωπο που υπερβαίνει την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής ή εάν έχει δηλωθεί στο ΣΕΕ ως πρόσωπο που υπερβαίνει την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής·

 

ι)   εάν ο αιτών έχει καταχωριστεί στο ΣΕΕ ως πρόσωπο στο οποίο δεν επιτράπηκε η είσοδος·

 

ια)   εάν ο αιτών έχει αποτελέσει αντικείμενο απόφασης για την απόρριψη, την ακύρωση ή την ανάκληση θεώρησης βραχείας διάρκειας που είναι καταγεγραμμένες στο VIS·

 

ιβ)   εάν έχει εκδοθεί για τον αιτούντα απόφαση καταγεγραμμένη στο VIS για την απόρριψη, την ακύρωση ή την ανάκληση θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής·

 

ιγ)   εάν τα δεδομένα που αφορούν συγκεκριμένα την ταυτότητα του αιτούντος είναι καταχωρισμένα στις βάσεις δεδομένων της Ευρωπόλ·

 

ιδ)   σε περίπτωση που ο αιτών είναι ανήλικος, εάν ο ασκών τη γονική μέριμνα ή ο νόμιμος κηδεμόνας του αιτούντος:

 

i)   αποτελεί αντικείμενο καταχώρισης για πρόσωπα που αναζητούνται με σκοπό την παράδοση βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή αναζητούνται για σύλληψη με σκοπό την έκδοση στο SIS,

 

ii)   αποτελεί αντικείμενο καταχώρισης άρνησης εισόδου και παραμονής που έχει εισαχθεί στο SIS,

 

iii)   είναι κάτοχος ταξιδιωτικού εγγράφου που περιλαμβάνεται στον κατάλογο επιτήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240.

 

Η παρούσα παράγραφος δεν πρέπει να παρεμποδίζει την υποβολή αίτησης ασύλου για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αίτησης θεώρησης η οποία κατατέθηκε από θύμα(τα) βίαιων εγκληματικών πράξεων όπως η ενδοοικογενειακή βία ή η εμπορία ανθρώπων που διαπράχθηκαν από τον χρηματοδότη τους, ο φάκελος που κατατίθεται στο VIS αποσυνδέεται από τον φάκελο του χρηματοδότη ώστε να προστατεύονται τα θύματα από καινούριους κινδύνους.

 

Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εσφαλμένων θετικών αποτελεσμάτων αναζήτησης, κάθε αναζήτηση που αφορά παιδιά κάτω των 14 ετών ή πρόσωπα άνω των 75 ετών, η οποία έχει πραγματοποιηθεί με βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία που έχουν συλλεχθεί 5 έτη και πλέον πριν από την ημερομηνία της αντιστοίχισης και δεν επιβεβαιώνει την ταυτότητα του υπηκόου τρίτης χώρας, υπόκειται σε υποχρεωτικό μη αυτόματο έλεγχο από εμπειρογνώμονες στον τομέα των βιομετρικών δεδομένων.

Τροπολογία    191

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 40

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 22β – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το VIS προσθέτει στον ατομικό φάκελο παραπομπή σε οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης που προκύπτει σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 5. Επιπλέον, το VIS προσδιορίζει, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη που εισήγαγαν ή παρείχαν τα δεδομένα για τα οποία προέκυψε το θετικό αποτέλεσμα ή αποτελέσματα αναζήτησης, ή την Ευρωπόλ, και καταχωρίζει την πληροφορία αυτή στον ατομικό φάκελο.

3.  Το VIS προσθέτει στον ατομικό φάκελο παραπομπή σε οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης που προκύπτει σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 5. Επιπλέον, το VIS προσδιορίζει, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη που εισήγαγαν ή παρείχαν τα δεδομένα για τα οποία προέκυψε το θετικό αποτέλεσμα ή αποτελέσματα αναζήτησης, ή την Ευρωπόλ, και καταχωρίζει την πληροφορία αυτή στον ατομικό φάκελο. Δεν καταγράφονται άλλες πληροφορίες εκτός από την αναφορά σε οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης και τον φορέα προέλευσης των δεδομένων.

Τροπολογία    192

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 40

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 22β – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Κατά την πραγματοποίηση αναζητήσεων στην SLTD, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τον χρήστη της ESP για την πραγματοποίηση αναζήτησης δεν κοινοποιούνται στους κατόχους δεδομένων της Interpol.

Τροπολογία    193

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 40

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 22β – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Για τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο στ) όσον αφορά μια χορηγηθείσα ή παραταθείσα θεώρηση μακράς διάρκειας, στο πλαίσιο των αναζητήσεων που πραγματοποιούνται βάσει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αντιπαραβάλλονται τα σχετικά δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 με τα δεδομένα που υπάρχουν στο SIS, προκειμένου να εξακριβωθεί αν ο αιτών αποτελεί αντικείμενο μιας από τις ακόλουθες καταχωρίσεις:

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία    194

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 40

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 22β – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  καταχώριση για πρόσωπα και αντικείμενα με σκοπό τη διακριτική παρακολούθηση ή ειδικό έλεγχο.

δ)  καταχώριση για πρόσωπα και αντικείμενα με σκοπό τη διακριτική παρακολούθηση, ειδικό έλεγχο ή ελέγχους έρευνας.

Τροπολογία    195

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 40

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 22β – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν από την αντιπαραβολή που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο προκύπτουν ένα ή περισσότερα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης, το VIS αποστέλλει αυτοματοποιημένη κοινοποίηση στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους που πραγματοποίησε την αναζήτηση και προβαίνει σε κατάλληλες ενέργειες.

Το άρθρο 9α παράγραφοι 5α, 5β, 5γ, 5δ και τα άρθρα 9γ, 9γα, 9γβ, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία, με την επιφύλαξη των ακολούθων ειδικών διατάξεων.

Τροπολογία    196

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 40

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 22β – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Εάν η θεώρηση μακράς διάρκειας ή η άδεια διαμονής χορηγείται ή παρατείνεται από προξενική αρχή του κράτους μέλους, εφαρμόζεται το άρθρο 9α.

διαγράφεται

Τροπολογία    197

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 40

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 22β – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Εάν η άδεια διαμονής χορηγείται ή παρατείνεται, ή εάν η θεώρηση μακράς διάρκειας παρατείνεται από αρχή στο έδαφος κράτους μέλους, ισχύουν τα ακόλουθα:

διαγράφεται

α)  η εν λόγω αρχή εξακριβώνει αν τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί στον ατομικό φάκελο αντιστοιχούν στα δεδομένα που υπάρχουν στο VIS ή σε ένα από τα συστήματα πληροφοριών ή σε μία από τις βάσεις δεδομένων της ΕΕ όπου πραγματοποιήθηκε αναζήτηση, στα δεδομένα της Ευρωπόλ ή στις βάσεις δεδομένων της Interpol σύμφωνα με την παράγραφο 2·

 

β)  εάν το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης σύμφωνα με την παράγραφο 2 σχετίζεται με δεδομένα της Ευρωπόλ, ενημερώνεται η εθνική μονάδα της Ευρωπόλ για την ανάληψη σχετικών ενεργειών·

 

γ)  εάν τα δεδομένα δεν αντιστοιχούν και δεν έχει προκύψει άλλο θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης κατά τη διάρκεια της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, η αρχή διαγράφει το εσφαλμένο θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης από τον φάκελο της αίτησης·

 

δ)  εάν τα δεδομένα αντιστοιχούν ή εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του αιτούντος, η αρχή προβαίνει σε ενέργειες σχετικά με τα δεδομένα για τα οποία προέκυψε το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης βάσει της παραγράφου 4 σύμφωνα με τις διαδικασίες, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται στην ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

 

Τροπολογία    198

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 40

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 22γ – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  επώνυμο (οικογενειακό όνομα)· όνομα/-τα· ημερομηνία γέννησης· παρούσα ιθαγένεια ή ιθαγένειες· φύλο· ημερομηνία, τόπος και χώρα γέννησης·

α)  επώνυμο (οικογενειακό όνομα)· όνομα/-τα· έτος γέννησης, παρούσα ιθαγένεια ή ιθαγένειες· φύλο· τόπος και χώρα γέννησης·

Τροπολογία    199

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 40

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 22γ – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο στ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  εικόνα προσώπου του κατόχου η οποία, εφόσον είναι εφικτό, λαμβάνεται ζωντανά·

στ)  εικόνα προσώπου του κατόχου η οποία λαμβάνεται ζωντανά·

Τροπολογία    200

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 40

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 22δ – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν ληφθεί απόφαση μη έκδοσης θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής διότι ο αιτών θεωρείται ότι συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία, ή ο διότι ο αιτών προσκόμισε έγγραφα τα οποία αποκτήθηκαν δολίως ή πλαστογραφήθηκαν ή άλλως νοθεύτηκαν, η αρχή που αρνήθηκε την έκδοση δημιουργεί αμελλητί ατομικό φάκελο ο οποίος περιέχει τα ακόλουθα δεδομένα:

Εάν ληφθεί απόφαση μη έκδοσης θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής διότι ο αιτών θεωρείται ότι συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια ή διότι ο αιτών προσκόμισε έγγραφα τα οποία αποκτήθηκαν δολίως ή πλαστογραφήθηκαν ή άλλως νοθεύτηκαν, η αρχή που αρνήθηκε την έκδοση δημιουργεί αμελλητί ατομικό φάκελο ο οποίος περιέχει τα ακόλουθα δεδομένα:

Τροπολογία    201

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 40

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 22δ – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  επώνυμο, όνομα και διεύθυνση του φυσικού προσώπου στο οποίο βασίστηκε η αίτηση·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία    202

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 40

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 22δ – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  εικόνα προσώπου του αιτούντος η οποία, εφόσον είναι εφικτό, λαμβάνεται ζωντανά·

στ)  εικόνα προσώπου του αιτούντος η οποία λαμβάνεται ζωντανά·

Τροπολογία    203

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 40

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 22δ – παράγραφος 1 – στοιχείο η

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  πληροφορίες που προσδιορίζουν ότι η αίτηση έκδοσης θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής απορρίφθηκε διότι ο αιτών θεωρείται ότι συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία, ή διότι ο αιτών προσκόμισε έγγραφα τα οποία αποκτήθηκαν δολίως ή πλαστογραφήθηκαν ή άλλως νοθεύτηκαν·

η)  πληροφορίες που προσδιορίζουν ότι η αίτηση έκδοσης θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής απορρίφθηκε διότι ο αιτών θεωρείται ότι συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια ή διότι ο αιτών προσκόμισε έγγραφα τα οποία αποκτήθηκαν δολίως ή πλαστογραφήθηκαν ή άλλως νοθεύτηκαν·

Τροπολογία    204

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 40

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 20ζ – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με αποκλειστικό σκοπό την επαλήθευση της ταυτότητας του κατόχου του εγγράφου και/ή της γνησιότητας και της ισχύος της θεώρησης μακράς διάρκειας ή της άδειας διαμονής, καθώς και του κατά πόσον το πρόσωπο δεν θεωρείται ότι συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία οποιουδήποτε κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, οι αρχές που είναι αρμόδιες για τη διεξαγωγή ελέγχων στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό έχουν πρόσβαση για τη διενέργεια ερευνών με χρήση του αριθμού του εγγράφου σε συνδυασμό με ένα ή περισσότερα από τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ) του παρόντος κανονισμού.

1.  Με αποκλειστικό σκοπό την επαλήθευση της ταυτότητας του κατόχου του εγγράφου και/ή της γνησιότητας και της ισχύος της θεώρησης μακράς διάρκειας ή της άδειας διαμονής, καθώς και του κατά πόσον το πρόσωπο δεν θεωρείται ότι συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια οποιουδήποτε κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, οι αρχές που είναι αρμόδιες για τη διεξαγωγή ελέγχων στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό έχουν πρόσβαση για τη διενέργεια ερευνών με χρήση του αριθμού του εγγράφου σε συνδυασμό με ένα ή περισσότερα από τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ) του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    205

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 40

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 22ζ – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  φωτογραφίες που αναφέρονται στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχείο στ).

ε)  εικόνες προσώπου που αναφέρονται στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχείο στ).

Τροπολογία    206

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 40

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 22η – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με αποκλειστικό σκοπό την επαλήθευση της ταυτότητας του κατόχου και της γνησιότητας και ισχύος της θεώρησης μακράς διάρκειας ή της άδειας διαμονής, καθώς και του κατά πόσον το πρόσωπο δεν θεωρείται ότι συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία οποιουδήποτε κράτους μέλους, οι αρχές που είναι αρμόδιες για τη διεξαγωγή ελέγχων στο έδαφος των κρατών μελών ως προς το αν πληρούνται οι όροι που διέπουν την είσοδο, την παραμονή ή την κατοικία στο έδαφος των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, οι αστυνομικές αρχές, έχουν πρόσβαση για τη διενέργεια ερευνών με χρήση του αριθμού της θεώρησης μακράς διάρκειας ή της άδειας διαμονής σε συνδυασμό με ένα ή περισσότερα από τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ).

1.  Με αποκλειστικό σκοπό την επαλήθευση της ταυτότητας του κατόχου και της γνησιότητας και ισχύος της θεώρησης μακράς διάρκειας ή της άδειας διαμονής, οι αρχές που είναι αρμόδιες για τη διεξαγωγή ελέγχων στο έδαφος των κρατών μελών ως προς το αν πληρούνται οι όροι που διέπουν την είσοδο, την παραμονή ή την κατοικία στο έδαφος των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, έχουν πρόσβαση για τη διενέργεια ερευνών με χρήση του αριθμού της θεώρησης μακράς διάρκειας ή της άδειας διαμονής σε συνδυασμό με ένα ή περισσότερα από τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ).

Τροπολογία    207

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 40

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 22η – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  φωτογραφίες που αναφέρονται στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχείο στ).

ε)  εικόνες προσώπου που αναφέρονται στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχείο στ).

Τροπολογία    208

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 40

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 22ια – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές που έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο VIS με σκοπό την πρόληψη, την εξακρίβωση και τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές που έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο VIS με σκοπό την πρόληψη, την εξακρίβωση και τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων σε ενδεδειγμένες και σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις όπως αναφέρονται στο άρθρο 22 στοιχείο ια). Επιτρέπεται στις εν λόγω αρχές να συμβουλεύονται δεδομένα παιδιών ηλικίας κάτω των 12 ετών μόνο για την προστασία παιδιών που έχουν εξαφανιστεί και παιδιών που έχουν πέσει θύματα σοβαρών εγκλημάτων.

Τροπολογία    209

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 40

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 22ια – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κάθε κράτος μέλος τηρεί κατάλογο των εντεταλμένων αρχών. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στον eu-LISA και στην Επιτροπή τις εντεταλμένες αρχές του και δύναται ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει την κοινοποίησή του.

2.  Κάθε κράτος μέλος τηρεί αυστηρά περιορισμένο κατάλογο των εντεταλμένων αρχών. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στον eu-LISA και στην Επιτροπή τις εντεταλμένες αρχές του και δύναται ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει την κοινοποίησή του.

Τροπολογία    210

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 40

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 22ιβ – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το κεντρικό σημείο πρόσβασης ενεργεί ανεξάρτητα κατά την άσκηση των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος κανονισμού και δεν λαμβάνει οδηγίες από την εντεταλμένη αρχή της Ευρωπόλ που αναφέρεται στην παράγραφο 1 όσον αφορά το αποτέλεσμα του ελέγχου.

Το κεντρικό σημείο πρόσβασης ενεργεί τελείως ανεξάρτητα κατά την άσκηση των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος κανονισμού και δεν λαμβάνει οδηγίες από την εντεταλμένη αρχή της Ευρωπόλ που αναφέρεται στην παράγραφο 1 όσον αφορά το αποτέλεσμα του ελέγχου.

Τροπολογία    211

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 40

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 22ιγ – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν η εκ των υστέρων εξακρίβωση καταδεικνύει ότι η πρόσβαση στα δεδομένα του VIS δεν ήταν δικαιολογημένη, όλες οι αρχές που είχαν πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα καταστρέφουν τις πληροφορίες στις οποίες υπήρξε πρόσβαση από το VIS και ενημερώνουν τα κεντρικά σημεία πρόσβασης για την καταστροφή των εν λόγω πληροφοριών.

3.  Όταν η εκ των υστέρων εξακρίβωση καταδεικνύει ότι η πρόσβαση στα δεδομένα του VIS δεν ήταν δικαιολογημένη, όλες οι αρχές που είχαν πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα καταστρέφουν αμέσως τις πληροφορίες στις οποίες υπήρξε πρόσβαση από το VIS και ενημερώνουν τα κεντρικά σημεία πρόσβασης για την καταστροφή των εν λόγω πληροφοριών.

Τροπολογία    212

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 40

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 22ιδ – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι εντεταλμένες αρχές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο VIS προς αναζήτηση δεδομένων εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 22 του κανονισμού 2018/XX [για τη διαλειτουργικότητα], οι εντεταλμένες αρχές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο VIS προς αναζήτηση δεδομένων εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τροπολογία    213

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 40

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 22ιδ – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  σε περίπτωση ερευνών με δακτυλικά αποτυπώματα, έχει κινηθεί προηγούμενη έρευνα στο σύστημα αυτοματοποιημένης αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων των άλλων κρατών μελών σύμφωνα με την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ όπου οι αντιπαραβολές των δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι τεχνικώς διαθέσιμες, και η έρευνα αυτή είτε έχει πραγματοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου είτε δεν έχει πραγματοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου εντός 24 ωρών από την έναρξή της.

Τροπολογία    214

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 40

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 22ιδ – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  σε περίπτωση που πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στο CIR σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού 2018/XX [για τη διαλειτουργικότητα], από την απάντηση που ελήφθη κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 [του άρθρου 22 του κανονισμού 2018/XX για τη διαλειτουργικότητα] προκύπτει ότι τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σ