RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008, määrust (EÜ) nr 810/2009, määrust (EL) 2017/2226, määrust (EL) 2016/399, määrust XX/2018 [koostalitlusvõimet käsitlev määrus] ja otsust 2004/512/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2008/633/JSK

14.2.2019 - (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)) - ***I

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Carlos Coelho


Menetlus : 2018/0152A(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0078/2019
Esitatud tekstid :
A8-0078/2019
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008, määrust (EÜ) nr 810/2009, määrust (EL) 2017/2226, määrust (EL) 2016/399, määrust XX/2018 [koostalitlusvõimet käsitlev määrus] ja otsust 2004/512/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2008/633/JSK

(COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0302),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 16 lõiget 2, artikli 77 lõike 2 punkte a, b, d ja e, artikli 78 lõike 2 punkte d, e ja g, artikli 79 lõike 2 punkte c ja d, artikli 87 lõike 2 punkti a ja artikli 88 lõike 2 punkti a, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0185/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning eelarvekomisjoni arvamust (A8-0078/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ettepanek:

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008, määrust (EÜ) nr 810/2009, määrust (EL) 2017/2226, määrust (EL) 2016/399, määrust XX/2018 [koostalitlusvõimet käsitlev määrus] ja otsust 2004/512/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2008/633/JSK

millega reformitakse viisainfosüsteemi, muutes määrust (EÜ) nr 767/2008, määrust (EÜ) nr 810/2009, määrust (EL) 2017/2226, määrust (EL) 2016/399 ja määrust XX/2018 [koostalitlusvõimet käsitlev määrus] ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2004/512/EÜ ning nõukogu otsus 2008/633/JSK

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Viisainfosüsteem (VIS) on loodud nõukogu otsusega 2004/512/EÜ41 tehnoloogilise lahendusena liikmesriikide vahel viisaandmete vahetamiseks. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 767/200842 on sätestatud VISi eesmärk, funktsioonid ja VISiga seotud ülesanded ning kehtestatud liikmesriikide vahel lühiajalisi viisasid käsitlevate andmete vahetamise tingimused ja kord eesmärgiga hõlbustada lühiajalise viisa taotluste läbivaatamist ja asjakohaste otsuste tegemist. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 810/200943 on kehtestatud eeskirjad biomeetriliste tunnuste registreerimiseks VISis. Nõukogu otsusega 2008/633/JSK44 on ette nähtud tingimused, mille kohaselt liikmesriikide määratud ametiasutused ja Europol saavad juurdepääsu VISile terroriaktide ja muude raskete kuritegude tõkestamise, avastamise ja uurimise eesmärgil.

(1)  Viisainfosüsteem (VIS) on loodud nõukogu otsusega 2004/512/EÜ41 tehnoloogilise lahendusena liikmesriikide vahel viisaandmete vahetamiseks. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 767/200842 on sätestatud VISi eesmärk, funktsioonid ja VISiga seotud ülesanded ning kehtestatud liikmesriikide vahel lühiajalisi viisasid käsitlevate andmete vahetamise tingimused ja kord eesmärgiga hõlbustada lühiajalise viisa taotluste läbivaatamist ja asjakohaste otsuste tegemist. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 810/200943 on kehtestatud eeskirjad biomeetriliste tunnuste registreerimiseks VISis. Nõukogu otsusega 2008/633/JSK44 on ette nähtud tingimused, mille kohaselt liikmesriikide määratud ametiasutused ja Europol saavad juurdepääsu VISile terroriaktide ja muude raskete kuritegude tõkestamise, avastamise ja uurimise eesmärgil. VIS alustas tegevust 11. oktoobril 201144a ning võeti 2011. aasta oktoobrist kuni 2016. aasta veebruarini järk-järgult kasutusele kõigis liikmesriikide konsulaatides kogu maailmas.

__________________

__________________

41 Nõukogu 8. juuni 2004. aasta otsus 2004/512/EÜ viisainfosüsteemi (VIS) kehtestamise kohta (ELT L 213, 15.6.2004, lk 5).

41 Nõukogu 8. juuni 2004. aasta otsus 2004/512/EÜ viisainfosüsteemi (VIS) kehtestamise kohta (ELT L 213, 15.6.2004, lk 5).

42 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 767/2008, mis käsitleb viisainfosüsteemi (VIS) ja liikmesriikidevahelist teabevahetust lühiajaliste viisade kohta (VIS määrus) (ELT L 218, 13.8.2008, lk 60).

42 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 767/2008, mis käsitleb viisainfosüsteemi (VIS) ja liikmesriikidevahelist teabevahetust lühiajaliste viisade kohta (VIS määrus) (ELT L 218, 13.8.2008, lk 60).

43 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri) (ELT L 243, 15.9.2009, lk 1).

43 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri) (ELT L 243, 15.9.2009, lk 1).

44 Nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsus 2008/633/JSK, mis käsitleb liikmesriikide määratud ametiasutuste ja Europoli juurdepääsu viisainfosüsteemile (VIS) terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärkidel (ELT L 218, 13.8.2008, lk 129).

44 Nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsus 2008/633/JSK, mis käsitleb liikmesriikide määratud ametiasutuste ja Europoli juurdepääsu viisainfosüsteemile (VIS) terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärkidel (ELT L 218, 13.8.2008, lk 129).

 

44a Komisjoni 21. septembri 2011. aasta rakendusotsus 2011/636/EL, millega määratakse kindlaks kuupäev, millest alates rakendatakse esimeses piirkonnas tööle viisainfosüsteem (VIS) (ELT L 249, 27.9.2011, lk 18).

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Komisjoni 6. aprilli 2016. aasta teatises „Piirivalve ja julgeoleku tugevamad ja arukamad infosüsteemid“46 on selgitatud, et ELil on vaja tugevdada ja parandada oma IT-süsteeme, andmete struktuuri ja teabevahetust piirihalduse, õiguskaitse ja terrorismivastase võitluse valdkonnas, ning rõhutatud vajadust parandada IT-süsteemide koostalitlusvõimet. Teatises on välja toodud vajadus kõrvaldada teabes, sealhulgas pikaajalist viisat omavaid kolmanda riigi kodanikke käsitlevas teabes, esinevad puudujäägid.

(3)  Komisjoni 6. aprilli 2016. aasta teatises „Piirivalve ja julgeoleku tugevamad ja arukamad infosüsteemid“46 on selgitatud, et ELil on vaja tugevdada ja parandada oma IT-süsteeme, andmete struktuuri ja teabevahetust piirihalduse, õiguskaitse ja terrorismivastase võitluse valdkonnas, ning rõhutatud vajadust parandada IT-süsteemide koostalitlusvõimet. Teatises on välja toodud vajadus kõrvaldada teabes, sealhulgas pikaajalist viisat omavaid kolmanda riigi kodanikke käsitlevas teabes, esinevad puudujäägid, pidades silmas, et Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni artikliga 21 on ette nähtud konventsiooniosaliste antud elamislubade või pikaajaliste viisade vastastikusel tunnustamisel põhinev õigus liikuda vabalt teiste konventsiooniosaliste territooriumil kuni 90 päeva 180 päeva jooksul. Seepärast viis komisjon läbi kaks uuringut: esimeses teostatavusuuringus46a järeldati, et andmehoidla loomine oleks tehniliselt teostatav ja et VISi struktuuri kasutamine oleks parim tehniline lahendus; teises uuringus46b analüüsiti vajadust ja proportsionaalsust ja jõuti järeldusele, et oleks vajalik ja proportsionaalne laiendada VISi rakendusala nii, et see hõlmaks eespool nimetatud dokumente.

__________________

__________________

46 COM(2016) 205 final.

46 COM(2016) 205 final.

 

46a „Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits“ (2017).

 

46b „Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents“ (2018).

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  10. juunil 2016 kiitis nõukogu heaks tegevuskava teabevahetuse ja teabehalduse edendamiseks47. Selleks et kõrvaldada puudujäägid kolmanda riigi kodanikele antud dokumente käsitlevas teabes, kutsus nõukogu komisjoni üles kaaluma liikmesriikides antud elamislubade ja pikaajaliste viisade keskse teabehoidla loomist, et säilitada teavet nende dokumentide, sealhulgas nende kehtivuse kaotamise kuupäevade ja võimaliku tühistamise kohta. Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni artikliga 21 on ette nähtud konventsiooniosaliste antud elamislubade või pikaajaliste viisade vastastikusel tunnustamisel põhinev õigus liikuda vabalt teiste konventsiooniosaliste territooriumil kuni 90 päeva 180 päeva jooksul.

välja jäetud

__________________

 

47 6. juuni 2016. aasta tegevuskava teabevahetuse ja teabehalduse, sealhulgas koostalitlusvõime lahenduste edendamiseks justiits- ja siseküsimuste valdkonnas (9368/1/16 REV 1).

 

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Nõukogu 9. juuni 2017. aasta järeldustes, milles käsitletakse edasisi samme teabevahetuse parandamiseks ja ELi infosüsteemide koostalitlusvõime tagamiseks,48 tõdes nõukogu, et piirihalduse ja õiguskaitse eesmärgil võib vaja minna uusi meetmeid pikaajalise viisa ja elamisloa omanike piiriületustega seotud teabes esinevate puudujääkide kaotamiseks. Nõukogu kutsus komisjoni üles korraldama esmajärjekorras teostatavusuuringu sellise keskse ELi andmehoidla loomiseks, mis sisaldab teavet pikaajaliste viisade ja elamislubade kohta. Komisjon korraldas kaks uuringut: esimeses teostatavusuuringus49 järeldati, et andmehoidla loomine oleks tehniliselt teostatav ja et VISi struktuuri kasutamine oleks parim tehniline lahendus; teises uuringus50 analüüsiti vajadust ja proportsionaalsust ja jõuti järeldusele, et oleks vajalik ja proportsionaalne laiendada VISi rakendusala nii, et see hõlmaks eespool nimetatud dokumente.

välja jäetud

__________________

 

48 Nõukogu järeldused, milles käsitletakse edasisi samme teabevahetuse parandamiseks ja ELi infosüsteemide koostalitlusvõime tagamiseks (10151/17).

 

49 „Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits“ (2017).

 

50 „Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents“ (2018).

 

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Kui võeti vastu määrus (EÜ) nr 810/2009, tõdeti, et alla 12aastastelt lastelt isikusamasuse tuvastamiseks ja isiku kontrollimiseks sõrmejälgede võtmise piisava usaldusväärsuse küsimust, eelkõige seda, kuidas sõrmejäljed vanusega muutuvad, tuleb käsitleda hilisemas etapis, tuginedes seejuures komisjoni ülesandel tehtava uuringu tulemustele. Teadusuuringute Ühiskeskus jõudis 2013. aastal korraldatud uuringu53 tulemusel järeldusele, et 6–12aastaseid lapsi on võimalik sõrmejälgede abil rahuldava täpsusega tuvastada teatavatel tingimustel. Seda järeldust kinnitas 2017. aasta detsembris teine uuring,54 milles anti lisateavet mõju kohta, mida vananemine sõrmejälgede kvaliteedile avaldab. Seda aluseks võttes korraldas komisjon 2017. aastal veel ühe uuringu, et koguda teavet viisamenetluses lastelt sõrmejälgede võtmise vanuse alampiiri 6 aastale alandamise vajaduse ja proportsionaalsuse kohta. Uuringus55 leiti, et sõrmejälgede võtmise vanuse alampiiri alandamine aitaks paremini saavutada VISi eesmärke, eriti seoses pettusevastase võitluse ja välispiiril asuvates piiripunktides kontrolli hõlbustamisega, ning võiks tuua täiendavat kasu, tugevdades laste õiguste kuritarvitamise ärahoidmist ja sellevastast võitlust, eelkõige võimaldades kontrollida selliste kolmanda riigi kodanikust laste isikusamasust, kes on leitud Schengeni territooriumil olukorras, kus nende õigusi on võib-olla või kindlasti rikutud (nt inimkaubanduse lapsohvrid, kadunud lapsed ja varjupaika taotlevad saatjata alaealised).

(8)  Kui võeti vastu määrus (EÜ) nr 810/2009, tõdeti, et alla 12aastastelt lastelt isikusamasuse tuvastamiseks ja isiku kontrollimiseks sõrmejälgede võtmise piisava usaldusväärsuse küsimust, eelkõige seda, kuidas sõrmejäljed vanusega muutuvad, tuleb käsitleda hilisemas etapis, tuginedes seejuures komisjoni ülesandel tehtava uuringu tulemustele. Teadusuuringute Ühiskeskus jõudis 2013. aastal korraldatud uuringu53 tulemusel järeldusele, et 6–12aastaseid lapsi on võimalik sõrmejälgede abil rahuldava täpsusega tuvastada teatavatel tingimustel. Seda järeldust kinnitas 2017. aasta detsembris teine uuring,54 milles anti lisateavet mõju kohta, mida vananemine sõrmejälgede kvaliteedile avaldab. Seda aluseks võttes korraldas komisjon 2017. aastal veel ühe uuringu, et koguda teavet viisamenetluses lastelt sõrmejälgede võtmise vanuse alampiiri 6 aastale alandamise vajaduse ja proportsionaalsuse kohta. Uuringus55 leiti, et sõrmejälgede võtmise vanuse alampiiri alandamine aitaks paremini saavutada VISi eesmärke, eriti seoses pettusevastase võitluse ja välispiiril asuvates piiripunktides kontrolli hõlbustamisega, ning võiks tuua täiendavat kasu, tugevdades laste õiguste kuritarvitamise ärahoidmist ja sellevastast võitlust, eelkõige võimaldades kontrollida selliste kolmanda riigi kodanikust laste isikusamasust, kes on leitud Schengeni territooriumil olukorras, kus nende õigusi on võib-olla või kindlasti rikutud (nt inimkaubanduse lapsohvrid, kadunud lapsed ja varjupaika taotlevad saatjata alaealised). Samal ajal on eriti haavatav rühm lapsed ja teatavat liiki andmete, näiteks nende sõrmejälgede kogumisel tuleks kohaldada rangemaid kaitsemeetmeid ja selliste eesmärkide piiramist, milleks neid andmeid võib kasutada olukordades, kus see on lapse parimates huvides, sealhulgas andmete säilitamise aja piiramise kaudu. Teises uuringus tehti kindlaks ka üle 70aastaste isikute sõrmejälgede madal kvaliteet ja keskmine täpsus. Komisjon ja liikmesriigid peaksid tegema koostööd parimate tavade vahetamisel ja kõnealuste puuduste kõrvaldamisel.

__________________

__________________

53 Fingerprint Recognition for Children (2013 – EUR 26193).

53 Fingerprint Recognition for Children (2013 – EUR 26193).

54 "Automatic fingerprint recognition: from children to elderly" (2018 – JRC).

54 "Automatic fingerprint recognition: from children to elderly" (2018 – JRC).

55„Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)“ (2018).

55„Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)“ (2018).

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  VISis peaks töötlema lühiajalise viisa taotleja esitatud isikuandmeid, et hinnata, kas taotleja sisenemine liitu võiks kujutada endast liidus ohtu avalikule julgeolekule või rahvatervisele, samuti temaga seonduva ebaseadusliku rände ohtu. Nende kolmanda riigi kodanike puhul, kes on saanud pikaajalise viisa või elamisloa, peaks kontroll piirduma sellega, et hinnatakse dokumendi kasutaja identiteeti, pikaajalise viisa või elamisloa autentsust ja kehtivsaega ning seda, kas kolmanda riigi kodaniku sisenemine liitu võiks kujutada endast liidus ohtu avalikule julgeolekule või rahvatervisele. Kontroll ei tohiks sekkuda mis tahes otsusesse pikaajaliste viisade või elamislubade kohta.

(10)  VISis peaks töötlema lühiajalise viisa taotleja esitatud isikuandmeid, et hinnata, kas taotleja sisenemine liitu võiks kujutada endast liidus ohtu avalikule julgeolekule, samuti temaga seonduva ebaseadusliku rände ohtu. Nende kolmanda riigi kodanike puhul, kes on saanud pikaajalise viisa või elamisloa, peaks kontroll piirduma sellega, et hinnatakse dokumendi kasutaja identiteeti, pikaajalise viisa või elamisloa autentsust ja kehtivsaega ning seda, kas kolmanda riigi kodaniku sisenemine liitu võiks kujutada endast liidus ohtu avalikule julgeolekule või rahvatervisele. Kontroll ei tohiks sekkuda mis tahes otsusesse pikaajaliste viisade või elamislubade kohta.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Selliseid riske ei ole võimalik hinnata, töötlemata isikuandmeid, mis on seotud isiku identiteediga, reisidokumendiga, võimaliku sponsoriga, või kui taotleja on alaealine, vastutava isiku identiteediga. Kõiki taotluses esitatud isikuandmeid tuleks võrrelda Schengeni infosüsteemi (SIS), viisainfosüsteemi (VIS), Europoli andmete, Interpoli varastatud ja kaotatud reisidokumentide andmebaasi, riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, Eurodaci, ECRIS-TCN-süsteemi, kui tegemist on terrorikuritegude või muude raskete kuritegudega seotud süüdimõistva kohtuotsusega, ja/või Interpoli hoiatusteadetega seotud reisidokumentide andmebaasi (Interpol TDAWN) kirjete, failide ja hoiatusteadetega või jälgimisnimekirjade või konkreetsete ohunäitajatega. Võrdlemiseks ei tohiks kasutada muid isikuandmete kategooriaid peale nende, mis on juba esitatud infosüsteemides, kuhu päring esitatakse, jälgimisnimekirjas või konkreetsetes ohunäitajates.

(11)  Selliseid riske ei ole võimalik hinnata, töötlemata isikuandmeid, mis on seotud isiku identiteediga, reisidokumendiga, võimaliku sponsoriga, või kui taotleja on alaealine, vastutava isiku identiteediga. Kõiki taotluses esitatud isikuandmeid tuleks võrrelda Schengeni infosüsteemi (SIS), viisainfosüsteemi (VIS), Europoli andmete, Interpoli varastatud ja kaotatud reisidokumentide andmebaasi, riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, Eurodaci, või ETIASe jälgimisnimekirja või konkreetsete ohunäitajatega. Võrdlemiseks ei tohiks kasutada muid isikuandmete kategooriaid peale nende, mis on juba esitatud infosüsteemides, kuhu päring esitatakse, jälgimisnimekirjas või konkreetsetes ohunäitajates.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  ELi infosüsteemide koostalitusvõime loodi [koostalitlusvõimet käsitleva määrusega (EL) XX ], nii et kõnealused ELi infosüsteemid ja nende andmed täiendaksid üksteist, et parandada välispiiride haldamist, aidata kaasa ebaseadusliku rände tõkestamisele ja sellevastasele võitlusele ning tagada turvalisusjulgeoleku kõrge tase liidu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal, sealhulgas säilitada avalik julgeolek ja avalik kord ning kindlustada julgeolek liikmesriikide territooriumidel.

(12)  ELi infosüsteemide koostalitusvõime loodi [koostalitlusvõimet käsitleva määrusega (EL) XX (piirid ja viisad)], et parandada välispiiride haldamist, aidata kaasa ebaseadusliku rände tõkestamisele ja sellevastasele võitlusele ning tagada turvalisusjulgeoleku kõrge tase liidu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal, sealhulgas säilitada avalik julgeolek ja avalik kord ning kindlustada julgeolek liikmesriikide territooriumidel.

 

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  ELi infosüsteemide koostalitlus peaks võimaldama süsteemidel üksteist täiendada, et lihtsustada isikute õiget tuvastamist, aidata võidelda identiteedipettusega, parandada ja ühtlustada ELi infosüsteemide andmekvaliteedi nõudeid, hõlbustada olemasolevate ja loodavate ELi infosüsteemide tehnilist ja operatiivset rakendamist liikmesriikides, tugevdada ja lihtsustada asjaomaseid ELi infosüsteeme reguleerivaid andmeturbe- ja andmekaitsemeetmeid, lihtsustada riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile, VISile, [ETIASele] ja Eurodacile õiguskaitse eesmärgil antavat juurdepääsu ning toetada riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, VISi, [ETIASe], Eurodaci, SISi ja [ECRIS-TCN-süsteemi] eesmärkide saavutamist.

(13)  ELi infosüsteemide koostalitlus peaks võimaldama süsteemidel lihtsustada isikute õiget tuvastamist, aidata võidelda identiteedipettusega, parandada ja ühtlustada ELi infosüsteemide andmekvaliteedi nõudeid, hõlbustada olemasolevate ELi infosüsteemide tehnilist ja operatiivset rakendamist liikmesriikides, ühtlustada ja lihtsustada asjaomaseid ELi infosüsteeme reguleerivaid andmeturbe- ja andmekaitsemeetmeid, lihtsustada riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile, VISile, [ETIASele] ja Eurodacile õiguskaitse eesmärgil antavat kontrollitavat juurdepääsu ning toetada riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, VISi, [ETIASe], Eurodaci, SISi ja [ECRIS-TCN-süsteemi] eesmärkide saavutamist.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Koostalitluse komponendid hõlmavad riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, VISi, [ETIASt], Eurodaci, SISi ja [ECRIS-TCN-süsteemi] ning Europoli andmeid, et võimaldada nendest päringute tegemist samaaegselt eespool nimetatud ELi infosüsteemidest tehtavate päringutega, mistõttu on asjakohane kasutada neid komponente automaatse kontrolli eesmärgil ja VISile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu saamiseks. Sel otstarbel tuleks kasutada Euroopa otsinguportaali, et tagada kiire, sujuv, tõhus, süstemaatiline ja kontrollitud juurdepääs ülesannete täitmiseks vajalikele ELi infosüsteemidele, Europoli andmetele ja Interpoli andmebaasidele kooskõlas vastavate juurdepääsuõigustega ning toetada VISi eesmärkide saavutamist.

(14)  Koostalitluse komponendid hõlmavad riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, VISi, [ETIASt], Eurodaci, SISi ja [ECRIS-TCN-süsteemi] ning Europoli andmeid, et võimaldada nendest päringute tegemist samaaegselt eespool nimetatud ELi infosüsteemidest tehtavate päringutega, mistõttu on asjakohane kasutada neid komponente automaatse kontrolli eesmärgil ja VISile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu saamiseks. Sel otstarbel tuleks kasutada Euroopa otsinguportaali, et tagada kiire, sujuv, tõhus, süstemaatiline ja kontrollitud juurdepääs ülesannete täitmiseks vajalikele ELi infosüsteemidele, Europoli andmetele ja Interpoli andmebaasidele kooskõlas vastavate juurdepääsuõigustega ning toetada VISi eesmärkide saavutamist.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Võrdlemine teiste andmebaasidega peaks olema automaatne. Kui võrdlemise teel tehakse kindlaks kokkulangevus (päringutabamus) taotluses esitatud isikuandmete või nende kombinatsiooni ning eespool nimetatud infosüsteemides olevates kirjetes, failides või hoiatusteadetes või jälgimisnimekirjas esitatud isikuandmete vahel, peaks vastutava asutuse töötaja teostama taotluse automatiseerimata menetlemise. Vastutava asutuse hinnangu põhjal tuleks teha otsus, kas lühiajaline viisa anda või mitte.

(15)  Võrdlemine teiste andmebaasidega peaks olema automaatne. Kui võrdlemise teel tehakse kindlaks kokkulangevus (päringutabamus) taotluses esitatud isikuandmete või nende kombinatsiooni ning eespool nimetatud infosüsteemides olevates kirjetes, failides või hoiatusteadetes või jälgimisnimekirjas esitatud isikuandmete vahel, peaks juhul, kui VIS ei saa päringutabamust automaatselt kinnitada, vastutava asutuse töötaja teostama taotluse automatiseerimata menetlemise. Sõltuvalt päringutabamuse andnud andmete liigist peaks päringutabamust hindama kas konsulaat või riiklik ühtne kontaktpunkt, mille puhul viimane peaks vastutama selliste päringutabamuste eest, mis on saadud eelkõige õiguskaitseasutuste andmebaasides või süsteemides. Vastutava asutuse hinnangu põhjal tuleks teha otsus, kas lühiajaline viisa anda või mitte.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Lühiajalise viisa taotluse toimiku analüüsimisel tuleks kasutada konkreetseid ohunäitajaid, mis kajastavad eelnevalt kindlaks määratud julgeolekuohtu, ebaseadusliku sisserände ohtu või ohtu rahvatervisele. Konkreetsete ohunäitajate kindlaksmääramisel kasutatavad kriteeriumid ei tohiks mingil juhul põhineda üksnes taotleja sool või vanusel. Need ei või mingil juhul põhineda teabel, mis paljastab isiku rassi, nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetilised omadused, keele, poliitilised või muud seisukohad, usutunnistuse või veendumused, ametiühingusse kuulumise, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude või seksuaalse sättumuse.

(18)  Lühiajalise viisa taotluse toimiku analüüsimisel tuleks kasutada konkreetseid ohunäitajaid, mis kajastavad eelnevalt kindlaks määratud julgeolekuohtu, ebaseadusliku sisserände ohtu või suurt epideemiaohtu. Konkreetsete ohunäitajate kindlaksmääramisel kasutatavad kriteeriumid ei tohiks mingil juhul põhineda üksnes taotleja sool või vanusel. Need ei või mingil juhul põhineda teabel, mis paljastab isiku rassi, nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetilised omadused, keele, poliitilised või muud seisukohad, usutunnistuse või veendumused, ametiühingusse kuulumise, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude või seksuaalse sättumuse.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Kuna pidevalt kerkivad esile uued julgeolekuohud, ebaseadusliku rände mustrid ja rahvatervist ähvardavad ohud, tuleb neile vastu seista tõhusate vastumeetmete ja tänapäevaste vahenditega. Kuna need vahendid hõlmavad suures mahus isikuandmete töötlemist, tuleks kehtestada sellised kaitsemeetmed, millega piiratakse era- ja perekonnaelu austamise ning isikuandmete kaitse õigusesse sekkumist ainult sel määral, mil see on vajalik demokraatliku ühiskonna toimimiseks.

(19)  Kuna pidevalt kerkivad esile uued julgeolekuriskid, ebaseadusliku rände mustrid ja suured epideemiaohud, tuleb neile vastu seista tõhusate vastumeetmete ja tänapäevaste vahenditega. Kuna need vahendid hõlmavad suures mahus isikuandmete töötlemist, tuleks kehtestada sellised kaitsemeetmed, millega piiratakse era- ja perekonnaelu austamise ning isikuandmete kaitse õigusesse sekkumist ainult sel määral, mil see on vajalik ja proportsionaalne demokraatliku ühiskonna toimimiseks.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Selleks et täita Schengeni konventsioonist tulenevaid kohustusi, peaksid rahvusvahelised vedajad suutma kontrollida, kas lühiajalist viisat, pikaajalist viisat või elamisluba omavatel kolmanda riigi kodanikel on nõutavad kehtivad reisidokumendid. Kontrolli otstarbel tuleks kord päevas teha VISi andmetest väljavõte eraldi andmebaasi, mis on ette nähtud ainult andmetega tutvumiseks ja milles saab teha väljavõtte vähimatest vajalikest andmetest, et teha päring, mis annab vastuse, kas kõik on korras või mitte („OK“ / „NOT OK“).

(21)  Selleks et täita Schengeni konventsioonist tulenevaid kohustusi, peaksid rahvusvahelised vedajad suutma kontrollida, kas lühiajalist viisat, pikaajalist viisat või elamisluba omavatel kolmanda riigi kodanikel on nõutavad kehtivad reisidokumendid, saates VISi päringu. Kontrolli otstarbel tuleks kord päevas teha VISi andmetest väljavõte eraldi andmebaasi, mis on ette nähtud ainult andmetega tutvumiseks ja milles saab teha väljavõtte vähimatest vajalikest andmetest, et teha päring, mis annab vastuse, kas kõik on korras või mitte („OK“ / „NOT OK“). Toimik ise ei tohiks olla vedajatele kättesaadav. Tehniliste kirjeldustega VISile juurdepääsu saamiseks vedajate võrguvärava kaudu tuleks võimalikult suures ulatuses piirata reisijate veole ja vedajatele avalduvat mõju. Selleks tuleks kaaluda integreerimist riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ning ETIASega.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 a)  Selleks et piirata käesolevas määruses sätestatud kohustuste mõju rahvusvahelistele vedajatele, kes veavad reisijate rühmi bussiga, tuleks teha kättesaadavaks kasutajasõbralik mobiilne lahendus.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 b)  Kahe aasta jooksul pärast käesoleva määruse kohaldamise algust peaks komisjon bussitransporti käsitlevate VISi sätete kohaldamise eesmärgil hindama konventsiooni (millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta) artiklis 26 osutatud sätete asjakohasust, ühilduvust ja sidusust. Arvesse tuleks võtta bussitranspordi hiljutisi arengusuundi. Tuleks kaaluda vajadust muuta bussitransporti käsitlevaid sätteid, millele on osutatud nimetatud konventsiooni artiklis 26 või käesolevas määruses.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(23 a)  Biomeetrilised andmed, mis käesoleva määruse tähenduses on sõrmejäljed ja näokujutised, on ainulaadsed ja seega isiku tuvastamiseks palju usaldusväärsemad kui tähtnumbrilised andmed. Biomeetrilised andmed on aga siiski tundlikud isikuandmed. Käesolevas määruses sätestatakse alus ja kaitsemeetmed selliste andmete töötlemiseks asjaomaste isikute kordumatu tuvastamise eesmärgil.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28)  [Koostalitlusvõimet käsitleva määrusega 2018/XX] on ette nähtud, et liikmesriigi politseiasutus, kellele on siseriiklike seadusandlike meetmetega antud asjaomased volitused, võib isiku tuvastada selle isiku isikusamasuse kontrolli käigus saadud biomeetrilisi andmeid kasutades. Siiski võib esineda spetsiifilisi olukordi, kui isiku tuvastamine on vajalik selle isiku enda huvides. Need hõlmavad olukordi, kui isik on leitud pärast seda, kui ta on kadunuks tunnistatud, röövitud või kui on kindlaks tehtud, et ta on langenud inimkaubanduse ohvriks. Sellisel juhul tuleks ette näha, et õiguskaitseasutused saavad VISi andmetele kiiresti juurdepääsu, et isik kiiresti usaldusväärselt tuvastada, ilma et oleks vaja täita õiguskaitse eesmärgil juurdepääsule seatud eeltingimusi ja rakendada täiendavaid kaitsemeetmeid.

(28)  [Koostalitlusvõimet käsitleva määrusega 2018/XX (piirid ja viisad)] on ette nähtud, et liikmesriigi politseiasutus, kellele on siseriiklike seadusandlike meetmetega antud asjaomased volitused, võib isiku tuvastada selle isiku isikusamasuse kontrolli käigus saadud biomeetrilisi andmeid kasutades. Siiski võib esineda spetsiifilisi olukordi, kui isiku tuvastamine on vajalik selle isiku enda huvides. Need hõlmavad olukordi, kui isik on leitud pärast seda, kui ta on kadunuks tunnistatud, röövitud või kui on kindlaks tehtud, et ta on langenud inimkaubanduse ohvriks. Üksnes sellisel juhul tuleks ette näha, et õiguskaitseasutused saavad VISi andmetele kiiresti juurdepääsu, et isik kiiresti usaldusväärselt tuvastada, ilma et oleks vaja täita õiguskaitse eesmärgil juurdepääsule seatud eeltingimusi ja rakendada täiendavaid kaitsemeetmeid.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29)  Andmete võrdlemine latentsete sõrmejälgede ehk kuriteopaigalt leitavate daktüloskoopiliste andmete alusel on politseikoostöö valdkonnas keskse tähtsusega. Võimalus võrrelda latentseid sõrmejälgi VISis salvestatud sõrmejälgedega juhtudel, kui on piisavalt alust arvata, et kuriteo toimepanija või ohver võib olla VISis registreeritud, peaks andma liikmesriikide õiguskaitseasutustele väga väärtusliku vahendi terroriaktide või muude raskete kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks või uurimiseks, näiteks juhul, kui kuriteopaigalt leitavad ainsad tõendid on latentsed sõrmejäljed.

(29)  Andmete võrdlemine latentsete sõrmejälgede ehk kuriteopaigalt leitavate daktüloskoopiliste andmete alusel on politseikoostöö valdkonnas keskse tähtsusega. Võimalus võrrelda latentseid sõrmejälgi VISis salvestatud sõrmejälgedega juhtudel, kui on piisavalt alust arvata, et kuriteo toimepanija või ohver võib olla VISis registreeritud, ja pärast eelnevat otsingut vastavalt nõukogu otsusele 2008/615/JSK1a, peaks andma liikmesriikide õiguskaitseasutustele väga väärtusliku vahendi terroriaktide või muude raskete kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks või uurimiseks, näiteks juhul, kui kuriteopaigalt leitavad ainsad tõendid on latentsed sõrmejäljed.

 

__________________

 

1a Nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsus 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega (ELT L 210, 6.8.2008, lk 1).

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(32)  Isikuandmete kaitsmiseks ja õiguskaitseasutustepoolsete süstemaatiliste otsingute välistamiseks tuleks VISi andmeid töödelda ainult erijuhtudel ning kui see on vajalik terroriaktide või muude raskete kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks või uurimiseks. Määratud asutused ja Europol peaksid taotlema juurdepääsu VISile üksnes juhul, kui neil on piisavalt alust arvata, et see võimaldab saada teavet, mis aitab olulisel määral kaasa terroriakti või muu raske kuriteo tõkestamisele, avastamisele või uurimisele.

(32)  Isikuandmete kaitsmiseks ja õiguskaitseasutustepoolsete süstemaatiliste otsingute välistamiseks tuleks VISi andmeid töödelda ainult erijuhtudel ning kui see on vajalik terroriaktide või muude raskete kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks või uurimiseks. Määratud asutused ja Europol peaksid taotlema juurdepääsu VISile üksnes juhul, kui neil on piisavalt alust arvata, et see võimaldab saada teavet, mis aitab olulisel määral kaasa terroriakti või muu raske kuriteo tõkestamisele, avastamisele või uurimisele, ning seda pärast eelnevat otsingut vastavalt nõukogu otsusele 2008/615/JSK.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(32 a)  Üldise tava kohaselt teevad liikmesriikide lõppkasutajad enne päringute tegemist Euroopa andmebaasidest või nendega paralleelselt päringuid asjaomastes riiklikes andmebaasides.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(33)  VISis talletatud pikaajalist riigis viibimist võimaldavate dokumentide omanike isikuandmeid ei tohiks säilitada kauem, kui see on vajalik VISi eesmärkide saavutamiseks. Asjakohane on säilitada kolmanda riigi kodanikega seotud andmeid viis aastat, et neid andmeid oleks võimalik arvesse võtta lühiajalise viisa taotluste menetlemisel, et võimaldada tuvastada lubatud riigis viibimise aja ületamine, kui dokumendi kehtivusaeg on lõppenud, ja korraldada dokumendi saanud kolmanda riigi kodanike suhtes julgeolekuanalüüs. Dokumendi eelnevat kasutamist käsitlevad andmed võiksid hõlbustada tulevikus lühiajaliste viisade andmist. Lühem andmete säilitamise tähtaeg ei oleks nimetatud eesmärkide saavutamiseks piisav. Andmed tuleks kustutada viie aasta möödumisel, välja arvatud juhul, kui neid on põhjust varem kustutada.

(33)  VISis talletatud pikaajalist riigis viibimist võimaldavate viisade omanike isikuandmeid ei tohiks säilitada kauem, kui see on vajalik VISi eesmärkide saavutamiseks. Asjakohane on säilitada kolmanda riigi kodanikega seotud andmeid viis aastat, et neid andmeid oleks võimalik arvesse võtta lühiajalise viisa taotluste menetlemisel, et võimaldada tuvastada lubatud riigis viibimise aja ületamine, kui dokumendi kehtivusaeg on lõppenud, ja korraldada dokumendi saanud kolmanda riigi kodanike suhtes julgeolekuanalüüs. Dokumendi eelnevat kasutamist käsitlevad andmed võiksid hõlbustada tulevikus lühiajaliste viisade andmist. Lühem andmete säilitamise tähtaeg ei oleks nimetatud eesmärkide saavutamiseks piisav. Andmed tuleks kustutada viie aasta möödumisel, välja arvatud juhul, kui neid on põhjust varem kustutada.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(35)  Vastuvõttev liikmesriik võib anda Euroopa piiri- ja rannikuvalverühmade liikmetele ja tagasisaatmisega seotud ülesannete täitmisel osalevate töötajate rühmade liikmetele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1624 kohaselt loa kasutada Euroopa andmebaase, kui seda on vaja operatsiooniplaanis kindlaks määratud piirikontrolli, piiride valvamise ja tagasisaatmisega seotud eesmärkide täitmiseks. Selleks et sellist kasutamist hõlbustada ja anda nendele rühmadele reaalne juurdepääs VISi sisestatud andmetele, tuleks Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametile anda juurdepääs VISile. Juurdepääsu andmisel tuleks järgida juurdepääsutingimusi ja -piiranguid, mida kohaldatakse liikmesriikide pädevate asutuste suhtes iga konkreetse eesmärgi puhul, mille jaoks on võimalik VISi andmetega tutvuda.

(35)  Vastuvõttev liikmesriik võib anda Euroopa piiri- ja rannikuvalverühmade liikmetele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1624 kohaselt loa kasutada Euroopa andmebaase, kui seda on vaja operatsiooniplaanis kindlaks määratud piirikontrolli, piiride valvamise ja tagasisaatmisega seotud eesmärkide täitmiseks. Juurdepääsu andmisel tuleks järgida juurdepääsutingimusi ja -piiranguid, mida kohaldatakse liikmesriikide pädevate asutuste suhtes iga konkreetse eesmärgi puhul, mille jaoks on võimalik VISi andmetega tutvuda.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(37)  Vastuvõtvate kolmandate riikide suhtes ei kohaldata sageli kaitse piisavuse otsuseid, mille komisjon on võtnud vastu määruse (EL) 2016/679 artikli 45 või direktiivi (EL) 2016/680 artikli 36 ülevõtmiseks vastu võetud siseriiklike sätete alusel. Lisaks ei ole liit vaatamata suurtele jõupingutustele, et teha koostööd selliste ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike peamiste päritoluriikidega, kelle suhtes kehtib tagasipöördumise kohustus, suutnud tagada, et sellised kolmandad riigid täidaksid rahvusvahelise õigusega ette nähtud kohustust võtta oma kodanikud tagasi. Liidu või liikmesriikide poolt sõlmitud või läbiräägitavad tagasivõtulepingud, milles on nähtud ette asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad andmete edastamist kolmandatele riikidele vastavalt määruse (EL) 2016/679 artiklile 46 või direktiivi (EL) 2016/680 artikli 37 ülevõtmiseks vastu võetud siseriiklikele sätetele, hõlmavad piiratud arvul selliseid riike ja ei ole kindel, kas uusi lepinguid sõlmitakse. Sellistes olukordades võiks olla võimalik töödelda käesoleva määruse alusel isikuandmeid koos kolmandate riikide asutustega, et rakendada liidu tagasisaatmispoliitikat, tingimusel et määruse (EL) 2016/679 artikli 49 lõike 1 punktis d või (EL) 2016/680 artikli 38 või artikli 39 ülevõtmiseks vastu võetud siseriiklikes sätetes ette nähtud tingimused on täidetud.

(37)  Isikuandmeid, mida liikmesriigid saavad käesoleva määruse kohaselt, ei tohiks edastada ega teha kättesaadavaks kolmandale riigile, rahvusvahelisele organisatsioonile ega liidus või väljaspool seda loodud eraõiguslikule üksusele. Erandina sellest reeglist peaks selliseid isikuandmeid olema võimalik edastada kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile, kui edastamise suhtes kohaldatakse rangeid tingimusi ning kui see on konkreetsel juhul vajalik kolmanda riigi kodaniku tuvastamiseks seoses tema tagasisaatmisega. Kui määruse (EL) 2016/679 alusel ei ole rakendusaktiga vastu võetud kaitse piisavuse otsust või kui andmete edastamise suhtes ei ole võetud asjakohaseid kaitsemeetmeid nimetatud määruse alusel, võib VISi andmeid tagasisaatmise eesmärgil erandkorras edastada kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile ainult juhul, kui see on vajalik avalikust huvist tulenevatel kaalukatel põhjustel, nagu on osutatud kõnealuses määruses.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(38)  Liikmesriigid peaksid kooskõlas kehtivate andmekaitse-eeskirjadega, ja kui see on teatavatel juhtudel nõutav, et täita Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) …/…60 [ümberasustamisraamistiku määrus] kohaseid ülesandeid, tegema VISis töödeldavad asjakohased isikuandmed kättesaadavaks [Euroopa Liidu Varjupaigaametile] ja asjakohastele rahvusvahelistele organitele, nagu ÜRO pagulaste ülemvolinik, Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon ning pagulaste ja ümberpaigutamisküsimustega tegelev Rahvusvaheline Punase Risti Komitee, kui need puudutavad kolmandate riikide kodanikke või kodakondsuseta isikuid, kellest liikmesriigid on neile teatanud määruse (EL) …/… [ümberasustamisraamistiku määrus] rakendamise raames.

välja jäetud

__________________

 

60 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus …/… [täielik pealkiri] (ELT L..., ..., lk... ).

 

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(39)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust () nr 45/200161 kohaldatakse liidu institutsioonide ja asutuste tegevuse suhtes, kui nad täidavad VISi operatiivjuhtimise eest vastutajatena oma ülesandeid.

(39)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 2018/172561 kohaldatakse liidu institutsioonide ja asutuste tegevuse suhtes, kui nad täidavad VISi operatiivjuhtimise eest vastutajatena oma ülesandeid.

__________________

__________________

61 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus () nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

61 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(40)  Vastavalt määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 28 lõikele 2 on konsulteeritud Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kes esitas oma arvamuse [kuupäev].

(40)  Vastavalt määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 28 lõikele 2 on konsulteeritud Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kes esitas oma arvamuse 12. detsembril 2018.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(43)  Ilma et see piiraks liikmesriikide vastutust VISi sisestatud andmete täpsuse eest, peaks eu-LISA vastutama andmekvaliteedi parandamise eest, võttes kasutusele keskse andmekvaliteedi jälgimise vahendi, ning liikmesriikidele korrapäraste ajavahemike järel aruannete esitamise eest.

(43)  Ilma et see piiraks liikmesriikide vastutust VISi sisestatud andmete täpsuse eest, peaks eu-LISA vastutama andmekvaliteedi parandamise eest, võttes kasutusele keskse andmekvaliteedi jälgimise vahendi, seda hallates ja pidevalt täiustades, ning liikmesriikidele korrapäraste ajavahemike järel aruannete esitamise eest.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(44)  Selleks et võimaldada VISi kasutamist rändesurve ja piirihalduse suundumuste analüüsimise eesmärgil paremini jälgida, peaks eu-LISA suutma välja arendada suutlikkuse esitada liikmesriikidele, komisjonile, Europolile ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametile statistilisi aruandeid, seadmata ohtu andmeterviklust. Seepärast tuleks luua keskne statistiliste andmete hoidla. Statistilised andmed ei tohiks sisaldada isikuandmeid.

(44)  Selleks et võimaldada VISi kasutamist rändesurve ja piirihalduse suundumuste analüüsimise eesmärgil paremini jälgida, peaks eu-LISA suutma välja arendada suutlikkuse esitada liikmesriikidele, komisjonile, Europolile ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametile statistilisi aruandeid, seadmata ohtu andmeterviklust. Seepärast peaks eu-LISA säilitama teatavaid statistilisi andmeid keskses hoidlas [infosüsteemide koostalitlusvõimet käsitleva määruses 2018/XX (piirid ja viisad)] sätestatud aruannete ja statistika koostamiseks. Statistilised andmed ei tohiks sisaldada isikuandmeid.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 47 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(47 a)  Käesoleva määruse kohaldamine ei piira kohustusi, mis tulenevad 28. juuli 1951. aasta Genfi pagulasseisundi konventsioonist, mida on täiendatud 31. jaanuari 1967. aasta New Yorgi protokolliga, ja kõiki rahvusvahelisi kohustusi, mille liit ja selle liikmesriigid on võtnud.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Pealkiri

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1) Pealkiri asendatakse järgmisega:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 767/2008, mis käsitleb viisainfosüsteemi (VIS) ja liikmesriikidevahelist teabevahetust lühiajaliste viisade kohta (VISi määrus).”

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 767/2008, mis käsitleb viisainfosüsteemi (VIS) ja liikmesriikidevahelist teabevahetust lühiajaliste viisade, pikaajaliste viisade ja elamislubade kohta (VISi määrus).“

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  VISi eesmärk on parandada ühise viisapoliitika rakendamist, konsulaarkoostööd ning viisasid väljastavate keskasutuste vahelist konsulteerimist, lihtsustades taotlusi ja nende suhtes tehtud otsuseid käsitleva teabe vahetamist liikmesriikide vahel, eesmärgiga

1.  VISi eesmärk on parandada lühiajalisi viisasid käsitleva ühise viisapoliitika rakendamist, konsulaarkoostööd ning viisasid väljastavate keskasutuste vahelist konsulteerimist, lihtsustades taotlusi ja nende suhtes tehtud otsuseid käsitleva teabe vahetamist liikmesriikide vahel, eesmärgiga

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  hõlbustada viisa taotlemise korda;

a)  hõlbustada ja kiirendada viisa taotlemise korda;

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt f

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f)  abistada kadunud isikute tuvastamisel;

f)  abistada käesoleva määruse artiklis 22a osutatud kadunud isikute tuvastamisel;

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt h

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h)  aidata tõkestada, avastada ja uurida terroriakte või muid raskeid kuritegusid;

h)  aidata kaasa mis tahes liikmesriigi sisejulgeolekut ähvardavate ohtude ärahoidmisele, eeskätt tõkestades, avastades ja uurides terroriakte või muid raskeid kuritegusid asjakohastel ja rangelt määratletud olukordades;

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt i

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i)  aidata kaasa mis tahes liikmesriigi sisejulgeolekut ähvardavate ohtude ärahoidmisele;

välja jäetud

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  toetada julgeoleku kõrget taset, aidates enne taotleja saabumist välispiiril paiknevasse piiripunkti analüüsida, kas ta kujutab endast ohtu avalikule korrale, sisejulgeolekule või rahvatervisele;

a)  toetada julgeoleku kõrget taset kõigis liikmesriikides, aidates analüüsida, kas taotleja või dokumendi omanik kujutab endast ohtu avalikule korrale või sisejulgeolekule;

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  tõhustada kontrolli piiril ja riigi territooriumil;

b)  hõlbustada kontrolle liikmesriikide välispiiril paiknevates piiripunktides ning tõhustada kontrolle liikmesriikide territooriumil;

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  aidata tõkestada, avastada ja uurida terroriakte või muid raskeid kuritegusid;

c)  aidata kaasa mis tahes liikmesriigi sisejulgeolekut ähvardavate ohtude ärahoidmisele, tõkestades, avastades ja uurides terroriakte või muid raskeid kuritegusid asjakohastes ja rangelt määratletud olukordades;

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt d a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d a)  abistada käesoleva määruse artiklis 22a viidatud kadunud isikute tuvastamisel;

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 2a

 

Struktuur

 

1.   Viisainfosüsteem (VIS) ehitatakse üles tsentraliseeritult ja see koosneb järgmisest:

 

a)   [infosüsteemide (piirid ja viisad) koostalitlusvõimet käsitleva määruse 2018/XX artikli 17 lõike 2 punktis a] kehtestatud ühine isikuandmete hoidla;

 

b)   keskne infosüsteem („VISi kesksüsteem“);

 

c)   iga liikmesriigi liides („riigi liides“), mis võimaldab luua ühenduse liikmesriigi asjaomase riikliku keskasutusega, või iga liikmesriigi ühtne riiklik liides, mis põhineb ühtsel tehnilisel kirjeldusel ja on kõikidel liikmesriikidel ühesugune, võimaldades kesksüsteemil luua ühendus liikmesriikide riiklike infrastruktuuridega;

 

d)   sideinfrastruktuur VISi kesksüsteemi ja riikide liideste vahel;

 

e)   turvaline sidekanal VISi kesksüsteemi ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi vahel;

 

f)   turvaline sideinfrastruktuur VISi kesksüsteemi ja [infosüsteemide (piirid ja viisad) koostalitlusvõimet käsitleva määruse 2018/XX artikliga 6] loodud Euroopa otsinguportaali, [infosüsteemide (piirid ja viisad) koostalitlusvõimet käsitleva määruse 2018/XX artikliga 12] loodud ühise biomeetrilise võrdlemise teenuse, [infosüsteemide (piirid ja viisad) koostalitlusvõimet käsitleva määruse 2018/XX artikliga 17] loodud ühise isikuandmete hoidla ja [infosüsteemide (piirid ja viisad) koostalitlusvõimet käsitleva määruse 2018/XX artikliga 25] loodud mitme identiteedi detektori kesksete infrastruktuuride vahel;

 

g)   mehhanism viisasid väljastavate keskasutuste vaheliseks teabevahetuseks ja konsulteerimiseks viisataotlustega seotud küsimustes („VISMail“);

 

h)   vedajate võrguvärav;

 

i)   turvaline veebiteenus, mille kaudu ühelt poolt VISi kesksüsteem ning teiselt poolt vedajate võrguvärav ja rahvusvahelised süsteemid saavad omavahel sidet pidada;

 

j)   teabehoidla aruandluse ja statistika koostamiseks.

 

k)   vahend, mis võimaldab taotlejatel anda või võtta tagasi oma nõusoleku taotlustoimiku säilitamise tähtaja pikendamiseks;

 

VISi kesksüsteem, ühtsed riiklikud liidesed, veebiteenus, sideinfrastruktuur ja vedajate võrguvärav jagavad ja korduskasutavad tehniliste võimaluste piires vastavalt riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kesksüsteemi, ühtsete riiklike liideste, veebiteenuse ja sideinfrastruktuuri ning ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi vedajate võrguvärava riist- ja tarkvara komponente.

 

2.   Riigi liides koosneb järgmisest:

 

a)   igas liikmesriigis on üks kohalik liides („LNI“), mis füüsiliselt ühendab liikmesriigi turvalisse sidevõrku ja mis sisaldab VISi krüpteerimise seadmeid. LNI asub liikmesriikide asutustes;

 

b)   üks varu-LNI („BLNI“), millel on LNIga sama sisu ja ülesanne.

 

3.   LNId ja BLNId kasutatakse ainult eesmärkidel, mis on kindlaks määratud VISi suhtes kohaldatavate liidu õigusaktidega.

 

4.   Tsentraliseeritud teenused asuvad kahes eri kohas. Keskse VISi põhisüsteem (kesküksus) asub nimelt Prantsusmaal Strasbourgis ja keskse VISi varusüsteem (keskne varuüksus) asub Austrias St Johann im Pongaus. Keskse VISi põhisüsteemi ja keskse VISi varusüsteemi vaheline ühendus peab võimaldama kesküksuse ja keskse varuüksuse pidevat sünkroniseerimist. Sideinfrastruktuur toetab VISi katkematut kättesaadavust ja aitab tagada selle katkematu kättesaadavuse. See hõlmab VISi kesksüsteemi ja keskse VISi varusüsteemi vahelise ühenduse dubleeritud ja eraldi radu ning hõlmab samuti iga riigi liidese ning VISi kesksüsteemi ja keskse VISi varusüsteemi vahelise ühenduse dubleeritud ja eraldi radu. Sideinfrastruktuur tagab VISi andmetele ja liikmesriikide vaheliseks ning liikmesriikide ja VISi kesksüsteemi operatiivjuhtimise eest vastutava asutuse vaheliseks teabevahetuseks krüpteeritud virtuaalse eravõrgu.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a)  „keskasutus“ – liikmesriigi loodud asutus määruses (EÜ) nr 810/2009 sätestatud ülesannete täitmiseks;

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 15

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  „näokujutis“ – näo digitaalne kujutis;

(15)  „näokujutis“ – näo digitaalne kujutis, mis on piisava lahutusvõime ja kvaliteediga, et seda saaks kasutada automaatseks biomeetriliseks võrdlemiseks;

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 19

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  „riiklik järelevalveasutus“ – seoses õiguskaitse eesmärgiga vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/680 artiklile 41 asutatud järelevalveasutus;

(19)  „järelevalveasutused“ – järelevalveasutused, millele osutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 artikli 51 lõikes 1**, ning järelevalveasutused, millele osutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/680 artikli 41 lõikes 1***;

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 19 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 a)  „päringutabamus“ – vastavus, mis saadakse, võrreldes VISi taotlustoimikus olevaid isikuandmeid isikuandmetega, mida sisaldab kirje, fail või hoiatusteade, mis on registreeritud VISis, SISis, riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis, ETIASes, Eurodacis, Europoli andmetes või Interpoli SLTD ja andmebaasides;

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 20

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  „õiguskaitse“ – terroriaktide või muude raskete kuritegude tõkestamine, avastamine või uurimine;

(20)  „õiguskaitse“ – terroriaktide või muude raskete kuritegude tõkestamine, avastamine või uurimine rangelt kindlaks määratud raamistikus;

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 21

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  „terroriakt“ – siseriikliku õiguse rikkumine, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2017/541 osutatud õigusrikkumistele või on nendega samaväärne****;

(21)  „terroriakt“ – siseriikliku õiguse rikkumine, millele on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/541 artiklites 3–14**** või mis on samaväärne ühega neist rikkumistest liikmesriikide puhul, kelle jaoks kõnealune direktiiv ei ole siduv;

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 4 – joonealune märkus 2 (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

** Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  artikli 9 lõikes 6 ja artikli 22c lõike 2 punktis g osutatud sõrmejälgede andmed;

c)  artikli 9 lõikes 6, artikli 22c lõike 2 punktis g ja artikli 22d punktis g osutatud sõrmejälgede andmed;

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  artikli 9 lõikes 7 osutatud reisidokumendil olevaid biograafilisi andmeid sisaldava lehe skaneeritud koopia;

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 5 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Ühine isikuandmete hoidla sisaldab andmeid, millele on osutatud artikli 9 lõike 4 punktides a–cc ning artikli 9 lõigetes 5 ja 6, artikli 22c lõike 2 punktides a–cc, f ja g ning artikli 22d punktides a–cc, f ja g. Ülejäänud VISi andmeid säilitatakse VISi kesksüsteemis.

3.  Ühine isikuandmete hoidla sisaldab andmeid, millele on osutatud artikli 9 lõike 4 punktides a–cc ning artikli 9 lõigetes 5 ja 6, artikli 22c lõike 2 punktides a–cc, f ja g ning artikli 22d punktides a–c, f ja g. Ülejäänud VISi andmeid säilitatakse VISi kesksüsteemis.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 5a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 1105/2011/EL kohane nimekiri reisidokumentidest, mille kasutajal on õigus ületada välispiire ja kuhu võib kanda viisa, integreeritakse VISi.

1.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 1105/2011/EL kohane nimekiri reisidokumentidest, mille kasutajal on õigus ületada välispiire ja kuhu võib kanda viisa, integreeritakse VISi.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 5a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  VIS tagab tunnustatud reisidokumentide nimekirja ning otsuse nr 1105/2011/EL artikli 4 kohaste reisidokumentide tunnustamise või mittetunnustamise teadete keskseks haldamiseks vajaliku funktsiooni toimimise.

2.   VIS tagab tunnustatud reisidokumentide nimekirja ning otsuse nr 1105/2011/EL artikli 4 kohaste reisidokumentide tunnustamise või mittetunnustamise teadete keskseks haldamiseks vajaliku funktsiooni toimimise.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 5a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Üksikasjalikud eeskirjad lõikes 2 nimetatud funktsiooni täitmise kohta nähakse ette rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 49 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

3  Üksikasjalikud eeskirjad lõikes 2 nimetatud funktsiooni täitmise kohta nähakse ette rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 49 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt -a (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 6 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

-a)  lõige 1 asendatakse järgmisega:

1.   Artikli 5 lõikes 1 osutatud juurdepääs VISile andmete sisestamiseks, muutmiseks või kustutamiseks kooskõlas käesoleva määrusega antakse eranditult viisasid väljastavate asutuste nõuetekohaselt volitatud töötajatele.

1.   Ilma et see piiraks artikli 22a kohaldamist, antakse artikli 5 lõikes 1 osutatud juurdepääs VISile andmete sisestamiseks, muutmiseks või kustutamiseks kooskõlas käesoleva määrusega eranditult viisasid väljastavate asutuste nõuetekohaselt volitatud töötajatele. Nende arv on rangelt piiratud nende teenuse tegelike vajadustega.“

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 6 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.   Juurdepääs VISile andmete kohta päringute tegemiseks antakse eranditult liikmesriikide nende ametiasutuste ja ELi asutuste nõuetekohaselt volitatud töötajatele, kellel on artiklites 15–22, artiklites 22c–22f, artiklites 22g–22j sätestatud eesmärkide kohane pädevus ning [koostalitlusvõimet käsitleva määruse 2018/XX] artiklites 20 ja 21 sätestatud eesmärkide kohane pädevus.

2.  Juurdepääs VISile andmete kohta päringute tegemiseks antakse eranditult liikmesriikide nende ametiasutuste ja ELi asutuste nõuetekohaselt volitatud töötajatele, kellel on artiklites 15–22, artiklites 22g–22l sätestatud eesmärkide kohane pädevus ning [infosüsteemide (piirid ja viisad) koostalitlusvõimet käsitleva määruse 2018/XX] artiklites 20 ja 21 sätestatud eesmärkide kohane pädevus.

 

Asutused, kellel on õigus teha terroriaktide või muude raskete kuritegude ennetamise, avastamise ja uurimise eesmärgil VISis päringuid või pääseda juurde süsteemi andmetele, määratakse IIIb peatüki kohaselt.

Juurdepääs tagatakse ainult sellises ulatuses, mis on vajalik kõnealuste ülesannete täitmiseks kooskõlas nimetatud eesmärkidega ja proportsionaalne taotletavate eesmärkidega.

Juurdepääs tagatakse ainult sellises ulatuses, mis on vajalik kõnealuste ülesannete täitmiseks kooskõlas nimetatud eesmärkidega ja proportsionaalne taotletavate eesmärkidega.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt a a (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 6 – lõige 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

a a)  Lõige 3 asendatakse järgmisega:

3.   Iga liikmesriik määrab pädevad asutused, kelle nõuetekohaselt volitatud töötajatel on juurdepääs VISile andmete sisestamiseks, muutmiseks, kustutamiseks või päringute tegemiseks. Iga liikmesriik edastab komisjonile viivitamata oma – sealhulgas artikli 41 lõikes 4 osutatud – asutuste nimekirja ning teatab selle mis tahes muudatustest. Kõnealuses nimekirjas täpsustatakse, millisel eesmärgil võib asutus VISis andmeid töödelda.

3.   Iga liikmesriik määrab pädevad asutused, kelle nõuetekohaselt volitatud töötajatel on juurdepääs VISile andmete sisestamiseks, muutmiseks, kustutamiseks või päringute tegemiseks. Iga liikmesriik edastab eu-LISA-le viivitamata oma – sealhulgas artikli 29 lõikes 3a osutatud – asutuste nimekirja ning teatab selle mis tahes muudatustest. Selles nimekirjas on iga asutuse puhul märgitud, milliseid andmeid ja millisel eesmärgil ta võib otsida.

Komisjon avaldab kolme kuu jooksul pärast VISi töölerakendumist vastavalt artikli 48 lõikele 1 Euroopa Liidu Teatajas koondnimekirja. Nimekirja muutumise korral avaldab komisjon samal aastal ajakohastatud koondnimekirja.

 

 

eu-LISA tagab selle nimekirja ja artikli 22k punktis 2 osutatud määratud asutuste ning artikli 22k punktis 4 osutatud kesksete juurdepääsupunktide nimekirjade iga-aastase avaldamise Euroopa Liidu Teatajas. eu-LISA haldab oma veebisaidil pidevalt ajakohastatavat nimekirja, mis sisaldab iga-aastaste avaldamiste vahel liikmesriikide poolt saadetud muudatusi.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 6 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Üksikasjalikud eeskirjad lõikes 3 nimetatud nimekirja keskse haldamise funktsiooni kohta nähakse ette rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 49 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

5.  Komisjon võtab kooskõlas artikliga 48a vastu delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse üksikasjalikke eeskirju lõikes 3 nimetatud nimekirja keskse haldamise funktsiooni kohta.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 7 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 7 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

7 a)  Artikli 7 lõige 2 asendatakse järgmisega:

2.   VISi kasutamisel tagavad kõik pädevad asutused, et selle käigus ei diskrimineerita taotlejaid ja viisa omanikke soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel ning austatakse täiel määral taotleja või viisa omaniku inimväärikust ja puutumatust.

2.   Pädevate asutuste poolne isikuandmete töötlemine VISis ei tohi kaasa tuua taotlejate, viisa omanike või pikaajalise viisa ja elamisloa taotlejate või omanike diskrimineerimist soo, rassi, nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel. Sellisel töötlemisel tuleb täiel määral austada inimväärikust ja isikupuutumatust ning põhiõigusi ja järgida Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud põhimõtteid, sealhulgas õigust eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele. Erilist tähelepanu tuleb pöörata lastele, eakatele ja puudega inimestele ning rahvusvahelist kaitset vajavatele isikutele. Esmajärjekorras tuleb arvesse võtta lapse huve.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 7 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid peavad kõigi käesolevas määruses sätestatud menetluste puhul esmatähtsaks lapse parimaid huvisid. Lapse heaolu, turvalisust ja julgeolekut (eriti juhul, kui on oht, et laps on inimkaubanduse ohver) ja lapse seisukohti võetakse arvesse ja hinnatakse vastavalt tema vanusele ja küpsusele.

3.  Liikmesriigid peavad kõigi käesolevas määruses sätestatud menetluste puhul seadma esikohale mis tahes muude kaalutluste kõrval lapse parimaid huvisid, järgides täielikult ÜRO lapse õiguste konventsiooni. Lapse heaolu, turvalisust ja julgeolekut (eriti juhul, kui on oht, et laps on inimkaubanduse ohver) ja lapse seisukohti võetakse arvesse ja hinnatakse vastavalt tema vanusele.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 a) Artiklisse 7 lisatakse järgmine lõige:

 

„3a.  „Liikmesriigid kohaldavad käesolevat määrust, järgides täielikult Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eelkõige õigust inimväärikusele, õigust vabadusele ja turvalisusele, era- ja perekonnaelu austamist, isikuandmete kaitset, varjupaigaõigust, tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtte järgmist ning kaitset tagasisaatmise, väljasaatmise või väljaandmise korral, diskrimineerimiskeeldu, lapse õigusi ja õigust tõhusale õiguskaitsevahendile.“;

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 7 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 b)  Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 7a

 

Laste sõrmejälgede andmed

 

1.   Erandina artikli 22c lõike 2 punktist g ei sisestata VISi alla 6aastaste sõrmejälgi.

 

2.   Alaealistelt alates kuuendast eluaastast võtavad biomeetrilisi andmeid ametnikud, keda on välja õpetatud alaealistelt biomeetrilisi andmeid võtma lapsesõbralikul ja lapse vajadustega arvestaval viisil, võttes täielikult arvesse lapse parimaid huvisid ja ÜRO lapse õiguste konventsioonis sätestatud kaitsemeetmeid.

 

Alaealistega on biomeetriliste andmete kogumise ajal kaasas täiskasvanud pereliige. Saatjata alaealisel peab kaasas olema eeskostja, esindaja, või kui esindajat ei ole määratud, isik, kes on välja õpetatud kaitsma alaealise parimaid huvisid ja üldist heaolu biomeetriliste andmete võtmise ajal. Selline koolitatud isik ei tohi olla ametnik, kes vastutab biomeetriliste andmete kogumise eest, ta tegutseb sõltumatult ning ei saa korraldusi ei ametnikult ega teenistuselt, kes vastutab biomeetriliste andmete võtmise eest. Alaealiste vastu ei tohi kasutada mingit jõudu, et tagada, et nad täidavad oma kohustuse biomeetriliste andmete esitamiseks.

 

3.   Erandina määruse (EÜ) nr 810/2009 artikli 13 lõikest 2 ei nõua konsulaadid, et lapsed vanuses 6-12 aastat tuleksid biomeetriliste tunnuste kogumiseks isiklikult konsulaati, kui see tekitaks perekondadele liigset koormust ja kulusid. Sellisel juhul võetakse biomeetrilised tunnused välispiiril, kus pööratakse erilist tähelepanu lastega kaubitsemise vältimisele.

 

4.   Erandina II, III, IIIa ja IIIb peatükis kindlaksmääratud andmete kasutamist käsitlevatest sätetest võib laste sõrmejälgede andmeid kasutada üksnes järgmistel eesmärkidel:

 

a)   kontrollida lapse identiteeti viisataotlusmenetluses vastavalt artiklile 15 ja välispiiridel vastavalt artiklitele 18 ja 22g ning

 

b)   aidata IIIb peatüki kohaselt kaasa laste õiguste kuritarvitamise ennetamisele ja selle vastu võitlemisele, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

 

i)   juurdepääs andmetele peab olema vajalik lastega kaubitsemise vältimise, avastamise ja uurimise eesmärgil;

 

ii)   juurdepääs on konkreetse juhtumi puhul vajalik;

 

iii)   tuvastamine on lapse parimates huvides.“

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9

Määrus (EÜ) nr 767/2008

II peatükk – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

LÜHIAJALISTE VIISADE ANDMETE SISESTAMINE JA KASUTAMINE VIISASID VÄLJASTAVATE ASUTUSTE POOLT

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  taotleja näokujutis vastavalt määruse (EÜ) nr 810/2009 artikli 13 lõikele 1.

5.  taotleja näokujutis vastavalt määruse (EÜ) nr 810/2009 artiklile 13.

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – punkt ba (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 6

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

ba)  punkt 6 asendatakse järgmisega:

6.   taotleja sõrmejäljed vastavalt ühiste konsulaarjuhiste asjakohastele sätetele.

 

„6.   taotleja sõrmejäljed vastavalt määruse (EÜ) nr 810/2009 artiklile 13.“;

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt d

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 9 – lõik 1a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Kolmanda riigi kodaniku esimese lõigu punktis 5 osutatud näokujutis peab olema sellise lahutusvõime ja kvaliteediga, et seda saaks kasutada automaatseks biomeetriliseks võrdlemiseks.

Kolmanda riigi kodaniku esimese lõigu punktis 5 osutatud näokujutis peab olema sellise lahutusvõime ja kvaliteediga, et seda saaks kasutada automaatseks biomeetriliseks võrdlemiseks. Kui näokujutis ei ole piisavalt kvaliteetne, ei kasutata seda automaatseks võrdlemiseks.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt d

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 9 – lõik 1b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Erandina teisest lõigust võib erandjuhtudel, kui ei ole võimalik järgida VISis näokujutise salvestamiseks ette nähtud näokujutise kvaliteedi ja eraldusvõime tehnilisi kirjeldusi, võtta näokujutise elektrooniliselt masinloetava reisidokumendi elektrooniliselt kiibilt. Sellisel juhul sisestatakse näokujutis isiklikku toimikusse alles pärast seda, kui on elektrooniliselt kontrollitud, et masinloetava reisidokumendi elektroonilisele kiibile salvestatud näokujutis vastab asjaomase kolmanda riigi kodaniku tegelikule näokujutisele.

Erandina esimesest lõigust võib erandjuhtudel, kui ei ole võimalik järgida VISis näokujutise salvestamiseks ette nähtud näokujutise kvaliteedi ja eraldusvõime tehnilisi kirjeldusi, võtta näokujutise elektrooniliselt masinloetava reisidokumendi elektrooniliselt kiibilt. Sellisel juhul sisestatakse näokujutis isiklikku toimikusse alles pärast seda, kui on elektrooniliselt kontrollitud, et masinloetava reisidokumendi elektroonilisele kiibile salvestatud näokujutis vastab asjaomase kolmanda riigi kodaniku tegelikule näokujutisele.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 9a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui luuakse avaldus või antakse välja viisa, kontrollib VIS, kas selle taotlusega seotud reisidokument on otsuse nr 1105/2011/EL kohaselt tunnustatud; selleks tehakse automaatne otsing artiklis 5a osutatud tunnustatud reisidokumentide hulgas ja tagastatakse otsingu tulemus.

2.  Kui luuakse avaldus, kontrollib VIS, kas selle taotlusega seotud reisidokument on otsuse nr 1105/2011/EL kohaselt tunnustatud; selleks tehakse automaatne otsing artiklis 5a osutatud tunnustatud reisidokumentide hulgas ja väljastatakse otsingu tulemus.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 9a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Määruse (EÜ) nr 810/2009 artikli 21 lõikes 1 ja artikli 21 lõike 3 punktides a, c ja d sätestatud kontrollimiseks teeb VIS päringu [koostalitlusvõime määruse] artikli 6 lõikes 1 määratletud Euroopa otsinguportaalis, et võrrelda käesoleva määruse artikli 9 punktis 4 osutatud asjaomaseid andmeid VISis, Schengeni infosüsteemis (SIS), riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis, ELi reisiinfo ja -lubade süsteemis (ETIAS), kaasa arvatud määruse (EL) 2018/XX ([millega luuakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteem]) artiklis 29 osutatud jälgimisnimekirjas, Eurodacis, [terroriaktide ja muude raskete kuritegudega seotud süüdimõistvate kohtuotsuste puhul ECRIS-TCN-süsteemis,] Europoli andmetes, Interpoli varastatud ja kaotatud reisidokumentide andmebaasis (SLTD) ja Interpoli hoiatusteadetega seotud reisidokumentide andmebaasis (Interpol TDAWN) salvestatud kirjetes, failides või hoiatusteadetes sisalduvate andmetega.

3.  Määruse (EÜ) nr 810/2009 artikli 21 lõikes 1 ja artikli 21 lõike 3 punktides a ja c sätestatud kontrollimiseks teeb VIS päringu [koostalitlusvõime määruse] artikli 6 lõikes 1 määratletud Euroopa otsinguportaalis, et võrrelda käesoleva määruse artikli 9 punktides 4, 5 ja 6 osutatud andmeid. VIS kontrollib:

 

a)   kas taotlemisel kasutatav reisidokument vastab mõnele SISis kadunuks, varastatuks, õigusvastaselt omandatuks või kehtetuks tunnistatud reisidokumendile;

 

b)   kas taotlemisel kasutatav reisidokument vastab mõnele SLTD andmebaasis kadunuks, varastatuks või kehtetuks tunnistatud reisidokumendile;

 

c)   kas SISis on taotleja kohta hoiatusteade, et tema suhtes kehtib riiki sisenemise ja riigis viibimise keeld;

 

d)   kas SISis on taotleja kohta hoiatusteade, et teda otsitakse taga Euroopa vahistamismääruse alusel üleandmise eesmärgil või väljaandmise eesmärgil vahi alla võtmiseks;

 

e)   kas taotleja ja tema reisidokument vastavad ETIASe kesksüsteemis olevale tagasi lükatud, kehtetuks tunnistatud või tühistatud reisiloale ja selle omanikule;

 

f)   kas taotleja ja tema reisidokument on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1240* artiklis 34 osutatud jälgimisnimekirjas;

 

g)   kas taotleja kohta käivad andmed on juba VISis registreeritud;

 

h)   ega taotluses reisidokumendi kohta esitatud andmed ei vasta mõnele teisele viisataotlusele, mis on seotud muude isikuandmetega;

 

i)   kas riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis tehtud otsingu tulemusel selgub, et taotleja on sel ajal või varem viibimisaega ületanud;

 

j)   kas riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis on märge, et taotleja on saanud sisenemiskeelu;

 

k)   kas VISis on registreeritud otsus taotlejale lühiajalise viisa andmisest keeldumise või sellise viisa tühistamise või kehtetuks tunnistamise kohta;

 

l)   kas VISis on registreeritud otsus taotlejale pikaajalise viisa või elamisloa andmisest keeldumise või selle tühistamise või kehtetuks tunnistamise kohta;

 

m)   kas Europolis on registreeritud taotleja isikutuvastusandmeid;

 

n)   kas lühiajalise viisa taotleja on registreeritud Eurodacis;

 

o)   kas alaealise taotleja vanema õigusi teostav isik või seaduslik eestkostja:

 

i)   on SISis registreeritud hoiatusteate kohaselt Euroopa vahistamismääruse alusel tagaotsitav üleandmise või väljaandmise eesmärgil vahi alla võtmiseks;

 

ii)   on SISis registreeritud hoiatusteate kohaselt saanud riiki sisenemise ja riigis viibimise keelu;

 

iii)   omab reisidokumenti, mis on määruse (EL) 2018/1240 artiklis 34 osutatud jälgimisnimekirjas.

 

________________________

 

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. septembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1240, millega luuakse Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse määrusi (EL) nr 1077/2011, (EL) nr 515/2014, (EL) 2016/399, (EL) 2016/1624 ja (EL) 2017/2226 (ELT L 236, 19.9.2018, lk 1).

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 9a – lõige 3a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3a.  Kui päring tehakse SLTD andmebaasist, ei või neid andmeid, mida Euroopa otsinguportaali kasutaja päringu tegemiseks kasutas, jagada Interpoli andmete omanikega.

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 9a – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  VIS lisab asjaomasesse taotlustoimikusse viite iga lõike 3 kohase päringutabamuse kohta. Lisaks teeb VIS vajaduse korral kindlaks, millised liikmesriigid päringutabamus(t)e aluseks olnud andmed sisestasid või esitasid või tegi seda Europol, ning talletavad selle teabe taotlustoimikusse.

4.  VIS lisab asjaomasesse taotlustoimikusse viite iga lõike 3 kohase päringutabamuse kohta. Lisaks teeb VIS vajaduse korral kindlaks, millised liikmesriigid päringutabamus(t)e aluseks olnud andmed sisestasid või esitasid või kas seda tegi Europol, ning talletavad selle teabe taotlustoimikusse. Ei registreerita muid andmeid kui viide päringutabamusele ja andmete koostaja.

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 9a – lõige 5 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  hoiatusteade diskreetse ja erikontrolli alla kuluvate isikute kohta.

d)  hoiatusteade diskreetse kontrolli, erikontrolli või uurimiskontrolli alla kuluvate isikute kohta.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 9a – lõige 5a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5a.  Mis tahes päringutabamust, mis saadakse artikli 9a lõike 3 punktide a, b, c, e, g, h, i, j, k, l ja n kohaste päringute tulemusel, hindab see konsulaat, kuhu viisataotlus esitati, millele vajaduse korral järgneb artiklis 9c osutatud kontroll keskasutuse poolt.

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 9a – lõige 5b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5b.  Kõiki päringutabamusi, mis saadakse artikli 9a lõike 3 punktide d, f, m ja o kohaste päringute tulemusel, hindab ja vajaduse korral kontrollib päringutabamused andnud andmed sisestanud või saatnud liikmesriikide ühtne kontaktpunkt kooskõlas artikliga 9ca.

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 9a – lõige 5c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5c.  Mis tahes päringutabamusest SISis saadetakse automaatteade ka päringutabamuse andnud hoiatusteate loonud liikmesriigi SIRENE büroole.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 9a – lõige 5d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5d.  Hoiatusteate sisestanud liikmesriigi SIRENE büroole või ühtsele kontaktpunktile saadetud teade sisaldab järgmisi andmeid:

 

a)   perekonna- ja eesnimi või -nimed ja olemasolu korral varjunimi või -nimed;

 

b)   sünnikoht ja -kuupäev;

 

c)   sugu;

 

d)   kodakondsus ja kui neid on mitu, siis teised kodakondsused;

 

e)   liikmesriik, kus kavatsetakse esimesena viibida, ning võimaluse korral esimese kavandatava viibimiskoha aadress;

 

f)   taotleja kodune aadress või selle puudumise korral elukohalinn ja -riik;

 

g)   viide mis tahes saadud päringutabamustele, sealhulgas päringutabamuse kuupäev ja kellaaeg.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 9a – lõige 5e (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5e.  Käesolev artikkel ei tohi mitte mingil põhjusel takistada varjupaigataotluse esitamist. Kui viisataotluse esitab vägivaldse kuriteo, näiteks tema sponsori toime pandud koduvägivalla või inimkaubanduse ohver, tuleb VISi esitatud toimik eraldada sponsori omast, nii et ohvrit saaks kaitsta edasise ohu eest.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 9b – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Selliste kolmanda riigi kodanike puhul, kes on sellise liidu kodaniku pereliikmed, kelle suhtes kohaldatakse direktiivi 2004/38/EÜ, või sellise kolmanda riigi kodaniku pereliikmed, kellel on ühelt poolt liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt kolmanda riigi vahelise lepingu alusel vaba liikumise õigus, mis on samaväärne liidu kodanike vastava õigusega, tehakse artikli 9a lõike 3 kohast automaatset kontrollimist üksnes veendumaks, et ei ole faktilisi tõendeid ega faktilistel tõenditel põhinevaid põhjendusi, mille alusel järeldada, et isiku viibimine liikmesriikide territooriumil kujutab endast julgeoleku või suurt epideemiaohtu vastavalt direktiivile 2004/38/EÜ.

1.  Selliste kolmanda riigi kodanike puhul, kes on sellise liidu kodaniku pereliikmed, kelle suhtes kohaldatakse direktiivi 2004/38/EÜ, või sellise kolmanda riigi kodaniku pereliikmed, kellel on ühelt poolt liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt kolmanda riigi vahelise lepingu alusel vaba liikumise õigus, mis on samaväärne liidu kodanike vastava õigusega, tehakse artikli 9a lõike 3 kohast automaatset kontrollimist üksnes veendumaks, et ei ole faktilisi tõendeid ega faktilistel tõenditel põhinevaid põhjendusi, mille alusel järeldada, et isiku viibimine liikmesriikide territooriumil kujutab endast julgeolekuohtu vastavalt direktiivile 2004/38/EÜ.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 9b – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui artikli 9a lõikes 3 osutatud taotluse automaatse töötlemise tulemuseks on päringutabamus, mis vastab määruse (EÜ) 1987/2006 artiklis 24 osutatud riiki sisenemise või riigis viibimise keelamise kohta käivale hoiatusteatele, kontrollib viisasid väljastav asutus põhjendusi, mille alusel otsustati see hoiatusteade SISi sisestada. Kui põhjendus on seotud ebaseadusliku sisserände ohuga, ei võeta seda hoiatusteadet taotluse hindamisel arvesse. Viisasid väljastav asutus tegutseb edasi vastavalt SIS II määruse artikli 25 lõikele 2.

3.  Kui artikli 9a lõikes 3 osutatud taotluse automaatse töötlemise tulemuseks on päringutabamus, mis vastab määruse (EL) 2018/1861 artiklis 24 osutatud riiki sisenemise või riigis viibimise keelamise kohta käivale hoiatusteatele, kontrollib viisasid väljastav asutus põhjendusi, mille alusel otsustati see hoiatusteade SISi sisestada. Kui põhjendus on seotud ebaseadusliku sisserände ohuga, ei võeta seda hoiatusteadet taotluse hindamisel arvesse. Viisasid väljastav asutus tegutseb edasi vastavalt määruse (EL) 2018/1861 artikli 26 lõikele 2.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 9c – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Keskasutuste teostatav kontrollimine

Keskasutuste ja liikmesriigi ühtse kontaktpunkti teostatav kontrollimine

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 9c – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Taotlust menetleva liikmesriigi keskasutus kontrollib iga artikli 9a lõike 3 kohase päringu tulemusena saadud tabamust käsitsi.

1.  Taotlust menetleva liikmesriigi ühtne kontaktpunkt kontrollib vastavalt artiklile 9ca käsitsi iga sellise artikli 9a lõike 3 kohase päringu, mida VIS ei saa automaatselt kinnitada, tulemusena saadud tabamust, nagu on osutatud artikli 9a lõikes 5b. Taotlust menetleva liikmesriigi keskasutust teavitatakse.

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 9c – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui keskasutus kontrollib päringutulemusi käsitsi, saab ta juurdepääsu taotlustoimikule ja võimalikele sellega seotud taotlustoimikutele ning artikli 9a lõike 3 kohase automaatse töötlemise tulemusena saadud päringutabamustele.

2.  Keskasutus kontrollib käsitsi iga sellise artikli 9a lõike 3 kohase päringu, mida VIS ei saa automaatselt kinnitada, tulemusena saadud tabamust, nagu on osutatud artikli 9a lõikes 5a. Kui keskasutus kontrollib päringutulemusi käsitsi, saab ta juurdepääsu taotlustoimikule ja võimalikele sellega seotud taotlustoimikutele ning artikli 9a lõike 5a kohase automaatse töötlemise tulemusena saadud päringutabamustele.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 9c – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Kui andmed on vastavuses või kui kahtlused taotleja isikusamasuses jäävad püsima, teavitab taotluse menetlemisega tegelev viisasid väljastav keskasutus nende muude liikmesriikide keskasutusi, kes olid sisestanud või esitanud artikli 9a lõike 3 kohase päringutabamuse aluseks olnud andmed. Kui on kindlaks tehtud üks või mitu liikmesriiki, kes sisestasid või esitasid päringutabamuse aluseks olnud andmed, konsulteerib keskasutus teiste liikmesriikide keskasutustega artikli 16 lõikes 2 sätestatud korras.

5.  Kui andmed on vastavuses või kui kahtlused taotleja isikusamasuses jäävad püsima, teavitab taotluse menetlemisega tegelev viisasid väljastav keskasutus põhjendatud juhtudel nende muude liikmesriikide keskasutusi, kes olid sisestanud või esitanud artikli 9a lõike 3 kohase päringutabamuse aluseks olnud andmed. Kui on kindlaks tehtud üks või mitu liikmesriiki, kes sisestasid või esitasid päringutabamuse aluseks olnud andmed, konsulteerib keskasutus teiste liikmesriikide keskasutustega artikli 16 lõikes 2 sätestatud korras. Igasuguse kahtluse korral loetakse taotleja süütuks.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 9c – lõige 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Erandina lõikest 1, kui artikli 9a lõikes 5 osutatud võrdluse tulemuseks on üks või mitu päringutabamust, saadab VIS automaatse teate päringu teinud liikmesriigi keskasutusele, et ta saaks võtta vajalikke järelmeetmeid.

välja jäetud

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 9c – lõige 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Kui tehakse kindlaks, et artikli 9a lõike 3 kohase päringu tabamuse aluseks olnud andmed esitas Europol, konsulteerib vastutava liikmesriigi keskasutus järelmeetmete asjus Europoli riikliku üksusega vastavalt määrusele (EL) 2016/794, eriti selle IV peatükile.

välja jäetud

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 9ca (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 9ca

 

Liikmesriigi ühtse kontaktpunkti tehtav kontroll ja hindamine

 

1.   Iga liikmesriik nimetab pidevalt ööpäevaringselt avatud ja tegutseva riigiasutuse (edaspidi „ühtne kontaktpunkt“), kes tagab käesoleva määruse kohaldamisel vajalikud päringutabamuste käsitsikontrollid ja hindamised. Ühtse kontaktpunkti moodustavad SIRENE büroo, Interpoli riikliku keskbüroo, Europoli riikliku keskse juurdepääsupunkti, ETIASe riikliku üksuse ja kõigi asjaomaste riiklike õiguskaitseasutuste kontaktametnikud. Liikmesriigid tagavad piisava arvu töötajad, et ühtne kontaktpunkt suudaks kontrollida talle teatatud päringutabamusi vastavalt käesolevale määrusele ja võttes arvesse määruse (EÜ) nr 810/2009 artiklis 23 sätestatud tähtaegasid.

 

2.   Ühtne kontaktpunkt kontrollib käsitsi talle edastatud päringutabamusi. Kohaldatakse artikli 9c lõigetes 2–6 sätestatud menetlusi.

 

3.   Kui käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud kontrolliga avastatakse andmete vastavus ja kinnitatakse päringutabamus, võtab ühtne kontaktpunkt vajaduse korral ühendust päringutabamuse andnud andmed saatnud vastutavate asutustega, sh Europoliga. Seejärel hindab ühtne kontaktpunkt päringutabamust. Ühtne kontaktpunkt esitab põhjendatud arvamuse, mis käsitleb määruse (EÜ) nr 810/2009 artikli 23 kohaselt tehtud otsust taotluse kohta. Kõnealune põhjendatud arvamus lisatakse taotlustoimikule.

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 9cb (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 9cb

 

Käsiraamat

 

Komisjon võtab artikli 48a kohaselt vastu delegeeritud õigusakti, mille põhjal määratletakse käsiraamatus artiklites 9a–9ca sätestatud päringute, kontrollimiste ja hindamiste tegemiseks vajalikud menetlused ja eeskirjad ning see, milliseid andmeid tuleb võrrelda teiste süsteemide tehtud päringute andmetega. Selles delegeeritud õigusaktis sätestatakse, milliste andmeliikide kombinatsiooni tuleb kasutada artikli 9a kohaselt teistest süsteemidest päringute tegemisel.

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 13 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui taotlustoimikut uuendatakse vastavalt lõigetele 1 ja 2, saadab VIS viisa välja andnud liikmesriigile teate selle viisa tühistamise või kehtetuks tunnistamise otsuse kohta. Kesksüsteem genereerib sellise teate automaatselt ning see edastatakse artiklis 16 sätestatud mehhanismi kaudu.

4.  Kui taotlustoimikut uuendatakse vastavalt lõigetele 1 ja 2, saadab VIS viisa välja andnud liikmesriigile teate selle viisa tühistamise või kehtetuks tunnistamise põhjendatud otsuse kohta. Kesksüsteem genereerib sellise teate automaatselt ning see edastatakse artiklis 16 sätestatud mehhanismi kaudu.

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Nende liikmesriikide nimekiri, kes tahavad, et teiste liikmesriikide keskasutused konsulteeriksid konkreetse kolmanda riigi kodanike või selliste kodanike erikategooriate esitatud ühtse viisa taotluste läbivaatamise käigus nende keskasutustega vastavalt määruse (EÜ) nr 810/2009 artiklile 22, ja asjaomaste kolmanda riigi kodanike nimekiri integreeritakse VISi üksnes konsultatsioonimenetluste teostamise jaoks.

Nende liikmesriikide nimekiri, kes tahavad, et teiste liikmesriikide keskasutused konsulteeriksid konkreetse kolmanda riigi kodanike või selliste kodanike erikategooriate esitatud ühtse viisa taotluste läbivaatamise käigus nende keskasutustega vastavalt määruse (EÜ) nr 810/2009 artiklile 22, integreeritakse VISi üksnes konsultatsioonimenetluste teostamise jaoks.

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 16 – lõige 3 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  teabe edastamine vastavalt määruse (EÜ) nr 810/2009 artikli 25 lõikele 4 piiratud territoriaalse kehtivusega viisa välja andmise kohta, vastavalt artikli 24 lõikele 2 andmete muudatuste kohta ja artiklile 31 tagantjärele teavitamise kohta;

a)  teabe edastamine piiratud territoriaalse kehtivusega viisade väljaandmise kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 810/2009 artikli 25 lõikele 4, käesoleva määruse andmete muudatuste kohta vastavalt sama määruse artikli 24 lõikele 2 ning tagantjärele teavitamise kohta vastavalt sama määruse artiklile 31;

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 16 – lõige 3 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  kõigi muude sõnumite puhul, mis on seotud konsulaarkoostööga ja millega kaasneb VISis sisalduvate isikuandmete või nendega seotud andmete edastamine, päringute edastamisega pädevale viisasid väljastavale asutusele, et saata vastavalt artikli 9 punktile 7 edasi reisidokumentide koopiad ja muud taotlust toetavad dokumendid, ja nende dokumentide elektrooniliste koopiate edastamisega ning artikli 9c ja artikli 38 lõike 3 kohaste taotlustega. Pädevad viisasid väljastavad asutused vastavad kõigile sellistele taotlustele kahe tööpäeva jooksul.

b)  kõigi muude sõnumite puhul, mis on seotud: konsulaarkoostööga, millega kaasneb VISis sisalduvate isikuandmete või nendega seotud andmete edastamine; päringute edastamisega pädevale viisasid väljastavale asutusele, et saata edasi taotlust toetavate dokumentide koopiad; nende dokumentide elektrooniliste koopiate edastamisega; ning artikli 9c ja artikli 38 lõike 3 kohaste taotlustega. Pädevad viisasid väljastavad asutused vastavad kõigile sellistele taotlustele kahe tööpäeva jooksul.

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 18a (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 18a

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

18a)  Artikkel 18a asendatakse järgmisega:

Artikkel 18a

„Artikkel 18a

VISist andmete võtmine viisaomaniku riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmestiku või sisenemiskeeluandmestiku loomiseks või ajakohastamiseks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis

VISist andmete võtmine viisaomaniku riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmestiku või sisenemiskeeluandmestiku loomiseks või ajakohastamiseks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis

Piiridel, kus rakendatakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, antakse kontrolle tegevale pädevale asutusele üksnes selleks, et luua või ajakohastada riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis viisaomanikku puudutavaid riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmeid või sisenemiskeeluandmeid vastavalt määruse (EL) 2017/2226 artikli 14 lõikele 2 ja artiklitele 16 ja 18, juurdepääs VISi salvestatud ja kõnealuse määruse artikli 16 lõike 2 punktides c–f loetletud andmete võtmiseks VISist ning importimiseks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi.

Piiridel, kus rakendatakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, võimaldatakse kontrolle tegeval pädeval asutusel saada VISist seal salvestatud ja kõnealuse määruse artikli 16 lõike 1 punktis d ja artikli 16 lõike 2 punktides c–f loetletud andmeid ning importida need riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, seda üksnes selleks, et luua või ajakohastada riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis viisaomanikku puudutavaid riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmeid või sisenemiskeeluandmeid vastavalt määruse (EL) 2017/2226 artikli 14 lõikele 2 ja artiklitele 16 ja 18.

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 20a – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

VISi andmete kasutamine, et sisestada SISi hoiatusteateid teadmata kadunud isikute kohta, ja nende andmete edasine kasutamine

VISi andmete kasutamine, et sisestada SISi hoiatusteateid teadmata kadunud isikute kohta või kaitsetute isikute kohta, kelle reisimist tuleb takistada, ja nende andmete edasine kasutamine

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 20a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  VISis talletatud daktüloskoopilisi andmeid võib kasutada teadmata kadunud isiku kohta hoiatusteate sisestamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) ...* [määrus (EL), milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös] artikli 32 lõikele 2. Sellistel juhtudel edastatakse daktüloskoopilised andmed turvaliste vahendite abil andmeid omava liikmesriigi SIRENE büroole.

1.  VISis talletatud daktüloskoopilisi andmeid ja näokujutisi võib kasutada hoiatusteate sisestamiseks teadmata kadunud isikute kohta, laste kohta, keda ähvardab röövimine või kaitsetute isikute kohta, kelle reisimist tuleb takistada, vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) ...* [määrus, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös] artiklile 32. Sellistel juhtudel edastatakse daktüloskoopilised andmed ja näokujutised turvaliste vahendite abil andmeid omava liikmesriigi SIRENE büroole.

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 20a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui päringu tulemuseks on tabamus SISi hoiatusteadete hulgas, nagu viidati lõikes 1, võivad lastekaitseasutused ja määruse (EL) ... [COM(2016) 883 final – SIS LE], artiklis 43 osutatud riigi õigusasutused, kaasa arvatud need, kes vastutavad kriminaalmenetluses riikliku süüdistuse esitamise eest ja kohtuliku uurimise eest enne süüdistuse esitamist, ning nende koordineerivad asutused taotleda oma ülesannete täitmisel juurdepääsu VISi sisestatud andmetele. Kohaldatakse liidu ja liikmesriikide õigusaktidega ettenähtud tingimusi.

2.  Kui päringu tulemuseks on (tänu VISis talletatud sõrmejälgede ja näokujutiste kasutamisele) päringutabamus lõikes 1 osutatud SISi hoiatusteadete hulgas, võivad lastekaitseasutused ja määruse (EL) ... [COM(2016)0883 final – SIS (politseikoostöö)], artiklis 44 osutatud riigi õigusasutused, kaasa arvatud need, kes vastutavad kriminaalmenetluses riikliku süüdistuse esitamise eest ja kohtuliku uurimise eest enne süüdistuse esitamist, ning nende koordineerivad asutused taotleda oma ülesannete täitmisel VISile juurdepääsu omavalt asutuselt juurdepääsu VISi sisestatud andmetele. Kohaldatakse liidu ja liikmesriikide õigusaktidega ettenähtud tingimusi. Liikmesriigid tagavad andmete turvalise edastamise.

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19a (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

19a) Artikli 22 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1.   Pädevatel varjupaigaasutustel on juurdepääs VISile vastavalt määruse (EÜ) nr 343/2003 artiklile 21 varjupaigataotleja sõrmejälgede alusel päringute tegemiseks üksnes varjupaigataotluste läbivaatamise eesmärgil.

„1.   Pädevatel varjupaigaasutustel on juurdepääs VISile vastavalt määruse (EÜ) nr 343/2003 artiklile 21 varjupaigataotleja sõrmejälgede alusel päringute tegemiseks üksnes varjupaigataotluste läbivaatamise eesmärgil. Kui selle isiku sõrmejälgi ei saa kasutada või sõrmejälgede alusel ei õnnestu päringut teha, tehakse otsing artikli 9 lõike 4 punktis a ja/või b–cc osutatud andmete alusel; sellise otsingu võib teha koos artikli 9 lõike 4 punktis aa osutatud andmetega.“

Kui selle isiku sõrmejälgi ei saa kasutada või sõrmejälgede alusel ei õnnestu päringut teha, tehakse otsing artikli 9 lõike 4 punktis a ja/või c osutatud andmete alusel; sellise otsingu võib teha koos artikli 9 lõike 4 punktis b osutatud andmetega.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22 – lõige 2 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  fotod;

c)  näokujutised;

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22 – lõige 2 – punkt e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  vastavalt artikli 8 lõikele 4 lingitud taotlustoimikute artikli 9 punktides 4 ja 5 osutatud andmed.

e)  vastavalt artikli 8 lõikele 4 lingitud taotlustoimikute artikli 9 punktis 4 osutatud andmed.

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 23 – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Toimikuid säilitatakse VISis maksimaalselt viis aastat, ilma et see piiraks artiklites 24 ja 25 sätestatud kustutamist või artiklis 34 osutatud logide pidamist.

Taotlustoimikuid säilitatakse VISis maksimaalselt viis aastat, ilma et see piiraks artiklites 24 ja 25 sätestatud kustutamist või artiklis 34 osutatud logide pidamist.

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  viisa, pikaajalise viisa või elamisloa pikendamise korral viisa, pikaajalise viisa või elamisloa uue kehtivusaja lõppemisel;

b)  viisa või pikaajalise viisa pikendamise korral viisa või pikaajalise viisa uue kehtivusaja lõppemisel;

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 23 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 osutatud säilitamisaja lõppedes kustutab VIS automaatselt artikli 8 lõigetes 3 ja 4 ning artikli 22a lõigetes 3 ja 5 osutatud taotlustoimiku ja lingi(d) sellele toimikule.

2.  Lõikes 1 osutatud säilitamisaja lõppedes kustutab VIS automaatselt artikli 8 lõigetes 3 ja 4 ning artikli 22a lõikes 3 osutatud taotlustoimiku ja lingi(d) sellele toimikule.

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 23 – lõige 2a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2a.  Erandina lõikest 1:

 

a)   elamislubade taotlustoimikud kustutatakse hiljemalt 10 aasta pärast;

 

b)   alla 12 aasta vanuste lastega seotud taotlustoimikud kustutatakse siis, kui laps on Schengeni alast lahkunud.

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 23 – lõige 2b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2b.  Uue taotluse esitamise lihtsustamiseks võib lõikes 1 osutatud taotlustoimikut erandlikult säilitada veel kuni kolm aastat pärast pikaajalise viisa või elamisloa kehtivusaja lõppu, kuid üksnes tingimusel, et taotleja, kellele esitati vastav nõusolekutaotlus, andis selleks vabalt ja teadlikult oma nõusoleku allkirjastatud deklaratsiooni kujul. Nõusolekutaotlused esitatakse muudest küsimustest selgelt eristataval viisil, arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul ning selges ja lihtsas keeles kooskõlas määruse (EL) 2016/679 artikliga 7. Vastavalt määruse (EL) 2016/679 artikli 7 lõikele 3 võib taotleja oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Kui taotleja oma nõusoleku tagasi võtab, kustutatakse taotlustoimik VISist automaatselt.

 

eu-LISA töötab välja vahendi, mille abil taotlejad saavad nõusoleku anda või tagasi võtta.

 

Komisjoni täpsustab artikli 48a kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktidega vahendi, mille abil taotlejad saavad nõusolekut anda ja tagasi võtta.

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22a (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 24 – lõige 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

22a)   Artikli 24 lõige 3 asendatakse järgmisega:

3. Vastutav liikmesriik kontrollib asjaomaseid andmeid ning vajaduse korral parandab või kustutab need viivitamata.

„3. Vastutav liikmesriik kontrollib võimalikult kiiresti asjaomaseid andmeid ning vajaduse korral parandab või kustutab need viivitamata.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 23 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 25 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui taotleja on saanud mõne liikmesriigi kodakondsuse enne artikli 23 lõikes 1 osutatud kuupäeva, kustutab liikmesriik, kes on loonud selle taotlejaga seotud artikli 8 lõigetes 3 ja 4 ja artikli 22a lõikes 3 osutatud taotlustoimikud, toimikud ja lingid, vastavad taotlustoimikud ja lingid viivitamata VISist.

1.  (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 23a (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 26 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

23a) Artikli 26 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1.  Korraldusasutus, mida rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest, vastutab keskse viisainfosüsteemi ja riiklike liideste operatiivjuhtimise eest pärast üleminekuperioodi. Korraldusasutus tagab koostöös liikmesriikidega, et keskse viisainfosüsteemi ja riiklike liideste puhul kasutatakse alati parimat kättesaadavat tehnoloogiat, mille kohta tehakse tasuvusanalüüs.

„1.   eu-LISA vastutab VISi ja selle komponentide operatiivjuhtimise eest nagu on sätestatud artiklis 2a. Ta tagab koostöös liikmesriikidega, et kõnealuste komponentide puhul kasutatakse alati parimat kättesaadavat tehnoloogiat, mille kohta tehakse tasuvusanalüüs.“

Muudatusettepanek    108

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 23 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 26 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

23b) Artikli 26 lõige 2 asendatakse järgmisega:

2.  Korraldusasutus vastutab samuti keskse viisainfosüsteemi ja riiklike liideste vahelise sideinfrastruktuuriga seonduvate järgmiste ülesannete eest:

„2.  VISi operatiivjuhtimine hõlmab kõiki ülesandeid, mis on vajalikud VISi pidevaks ööpäevaringseks toimimiseks kooskõlas käesoleva määrusega; eelkõige hõlmab see vajalikke hooldustöid ja tehnilist arendamist, tagamaks et VIS toimib rahuldaval tasemel, eelkõige VISi kesksüsteemist konsulaaresinduste ja piirivalveasutuste päringutele vastamiseks kuluva aja mõttes. Päringutele vastamiseks kuluv aeg peab olema võimalikult lühike.

a)  järelevalve;

 

b)  turvalisus;

 

c)  liikmesriikide ja teenuseosutaja vaheliste suhete koordineerimine.

 

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 23c (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 26 – lõiked 3 kuni 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

23c) Artikli 26 lõiked 3 kuni 8 jäetakse välja.

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 24

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 26 – lõige 8a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Artiklisse 26 lisatakse lõige 8a:

välja jäetud

„8a.  Eu-LISA võib kasutada VISi tarbekeskkonna reaalseid isikuandmeid testimiseks anonüümituna järgmiste asjaolude korral:

 

a)  diagnostika ja remondi jaoks, kui kesksüsteemis avastatakse vigu;

 

b)  selliste uute tehnoloogiate ja tehnikate testimiseks, millega võiks parandada kesksüsteemi jõudlust või sellesse andmete edastamist.

 

Sellistel juhtudel peavad testimiskeskkonna turvameetmed, juurdepääsukontroll ja sündmuste logimine olema samaväärsed kui need, mida kasutatakse VISi tarbekeskkonnas. Testimiseks kasutatavad reaalsed isikuandmed muudetakse anonüümseks selliselt, et andmesubjekti ei ole enam võimalik identifitseerida.

 

Muudatusettepanek    111

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 24a (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 26 – lõiked 9 a ja 9 b (uued)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

24a)   Artiklisse 26 lisatakse järgmised lõiked:

 

„9a.  Kui eu-LISA teeb mis tahes VISiga seotud ülesande puhul koostööd välistöövõtjaga, jälgib ta tähelepanelikult töövõtja tegevust, et tagada käesoleva määruse järgimine, eriti turvalisuse, konfidentsiaalsuse ja andmekaitse vallas.“

 

9b.   VISi kesksüsteemi operatiivjuhtimist ei usaldata eraettevõtjatele ega eraorganisatsioonidele.“

Muudatusettepanek    112

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 25

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 27 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

VISi aktiivse töö jaoks võib kasutada üheaegselt mõlemat asukohta, tingimusel et teine asukoht säilitab võimekuse tagada töö süsteemi rikke korral.

eu-LISA rakendab tehnilisi lahendusi, et tagada VISi katkematu kättesaadavus kas VISi kesksüsteemi ja keskse VISi varusüsteemi samaaegse toimimise kaudu, tingimusel et kesksüsteemi varusüsteem säilitab VISi suutlikkuse tagada töö VISi kesksüsteemi rikke korral, või süsteemi või selle komponentide dubleerimise kaudu.

Muudatusettepanek    113

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 26 – punkt ba (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Sel eesmärgil tagavad liikmesriigid, et konsulaartöötajaid ja mis tahes sellise välise teenuseosutaja töötajaid, kellega tehakse määruse (EÜ) nr 810/2009 artiklis 43 osutatu kohaselt koostööd, koolitatakse korrapäraselt andmete kvaliteedi osas.

Muudatusettepanek    114

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 26 – alapunkt d

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 29 – lõige 2a – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2a.   Korraldusasutus töötab koos komisjoniga välja andmekvaliteedi automaatkontrolli mehhanismid ja korra VISis olevate andmete kvaliteedi kontrollimiseks ja haldab neid ning esitab liikmesriikidele regulaarselt aruandeid. Korraldusasutus esitab liikmesriikidele ja komisjonile andmete kvaliteedi kontrollimise kohta korrapäraselt aruandeid.

2a.   eu-LISA töötab koos komisjoniga välja andmekvaliteedi automaatkontrolli mehhanismid ja VISis olevate andmete kvaliteedi kontrollimise korra, haldab ja uuendab neid pidevalt ning esitab liikmesriikidele regulaarselt aruandeid. eu-LISA tagab vajaliku erialase ettevalmistustasemega töötajad, et viia ellu andmekvaliteedikontrolli mehhanismide toimimiseks vajalikud tehnilised uuendused ja täiendused. eu-LISA esitab liikmesriikidele ja komisjonile andmete kvaliteedi kontrollimise kohta korrapäraselt aruandeid. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule korrapäraselt aruandeid andmete kvaliteediga seoses tekkinud probleemide ja nende lahendamise kohta.

Muudatusettepanek    115

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 26 – punkt da (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 29 – lõige 2b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

da)  lisatakse järgmine lõige:

 

„2b.  Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande näokujutiste põhjal isikute tuvastamiseks vajaliku tehnoloogia teostatavuse, kättesaadavuse, töövalmiduse ja usaldusväärsuse kohta.“

Muudatusettepanek    116

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 26 – punkt db (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 29 – lõige 3a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

db) lisatakse järgmine lõige:

 

„3a.  Seoses isikuandmete töötlemisega VISis määrab iga liikmesriik asutuse, kes on vastutav töötleja vastavalt määruse (EL) 2016/679 artikli 4 punktile 7 ja kellel lasub keskne vastutus kõnealuses liikmesriigis andmete töötlemise eest. Kõik liikmesriigid teavitavad komisjoni kõnealustest määramistest.“

Muudatusettepanek    117

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 27

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 29a – lõige 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  artiklite 9, 22c ja 22d ja artikli 6 lõike 4 kohaseid andmeid võib VISi saata ainult pärast seda, kui riigi vastutav ametiasutus on kontrollinud nende kvaliteeti;

a)  artiklite 9, 22c ja 22d ja artikli 6 lõike 4 kohaseid andmeid võib VISi sisestada ainult pärast seda, kui riigi vastutav ametiasutus on kontrollinud nende kvaliteeti;

Muudatusettepanek    118

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 27

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 29a – lõige 2 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  VIS võib käivitada artikli 9a lõike 3 ja artikli 22b lõike 2 kohase automaatmenetluse alles pärast seda, kui VISis on kontrollitud kvaliteeti vastavalt käesolevale artiklile; kui kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et andmed ei vasta kehtestatud kvaliteedinõuetele, saadab VIS vastutavatele ametiasutustele sellekohase automaatteate;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Muudatusettepanek    119

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 27

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 29a – lõige 2 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  kui VISis luuakse kolmanda riigi kodanike taotlustoimikud, kontrollitakse näokujutiste ja daktüloskoopiliste andmete kvaliteeti, et kindlustada biomeetrilist võrdlemist võimaldavate andmekvaliteedi miinimumnõuete järgimine;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Muudatusettepanek    120

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 27

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 29a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kehtestada tuleb käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud andmete talletamise kvaliteedinõuded. Nende nõuete tehnilised kirjeldused nähakse ette rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 49 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Muudatusettepanek    121

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 28

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 31 – lõiked 1 ja 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28)  Artikli 31 lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

välja jäetud

„1.  Ilma et see piiraks määruse (EL) 2016/679 kohaldamist, võib artikli 9 lõike 4 punktides a, b, c, k ja m ning artikli 9 lõigetes 6 ja 7 osutatud teabe kolmandale riigile või lisas nimetatud rahvusvahelisele organisatsioonile edastada või kättesaadavaks teha ainult siis, kui see on üksikjuhul vajalik kolmanda riigi kodaniku isikusamasuse tõendamiseks, ning seda üksnes tagasisaatmiseks vastavalt direktiivile 2008/115/EÜ või ümberasustamiseks vastavalt määrusele ... [ümberasustamisraamistiku määrus], eeldusel et liikmesriik, kes andmed VISi sisestas, on andnud selleks oma nõusoleku.“

 

Muudatusettepanek    122

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 28a (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 31 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

28a)  Artikli 31 lõige 2 asendatakse järgmisega:

2.  Erinevalt lõikest 1 võib artikli 9 lõike 4 punktides a, b, c, k ja m osutatud andmeid edastada või teha kättesaadavaks lisas loetletud kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele, kui see on üksikjuhul vajalik kolmanda riigi kodanike isikusamasuse tuvastamiseks, kaasa arvatud tagasisaatmise eesmärgil, kui on täidetud järgmised tingimused:

„2.  Erandina käesoleva artikli lõikest 1 võivad piirivalve- või immigratsiooniasutused üksikjuhtudel edastada artikli 9 lõike 4 punktides a, aa, b, c, cc, k ja m ja lõigetes 6 ja 7 osutatud andmeid käesoleva määruse lisas nimetatud kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile, kui see on vajalik kolmandate riikide kodanike isikusamasuse tõendamiseks üksnes tagasisaatmise eesmärgil, ainult juhul, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

a)   komisjon on vastu võtnud otsuse isikuandmete asjakohase kaitse kohta kõnealuses kolmandas riigis kooskõlas direktiivi 95/46/ artikli 25 lõikega 6 või ühenduse ja kõnealuse kolmanda riigi vahel kehtib tagasivõtmisleping või kohaldatakse direktiivi 95/46/EÜ artikli 26 lõike 1 punkti d sätteid;

a)   komisjon on vastu võtnud otsuse isikuandmete asjakohase kaitse kohta kõnealuses kolmandas riigis kooskõlas määruse (EL) 2016/679 artikli 45 lõikega 3;

b)   kolmas riik või rahvusvaheline organisatsioon on nõus kasutama andmeid ainult sellel eesmärgil, milleks need esitati;

b)   ette on nähtud määruse (EL) 2016/679 artiklis 46 osutatud asjakohased kaitsemeetmed, näiteks liidu või liikmesriigi ja asjaomase kolmanda riigi vahel kehtiva tagasivõtulepinguga; või

c)   andmed edastatakse või tehakse kättesaadavaks kooskõlas ühenduse õiguse, eriti tagasivõtmislepingute, ning andmed edastanud või kättesaadavaks teinud liikmesriigi õiguse asjakohaste sätetega, kaasa arvatud andmete turvalisuse ja andmekaitse kohta kehtivate õigusnormidega, ning

c)   kohaldatakse määruse (EL) 2016/679 artikli 49 lõike 1 punkti d.“

d)   andmed VISi sisestanud liikmesriik või liikmesriigid on andnud oma nõusoleku.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Muudatusettepanek    123

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 28b (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 31 – lõige 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

28b)  Artikli 31 lõige 3 asendatakse järgmisega:

3.   Kõnealune isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele ei piira pagulaste ja rahvusvahelist kaitset taotlevate isikute õigusi, eelkõige seoses tagasisaatmise mittelubamisega.

„3.  Artikli 9 lõike 4 punktides a, b, c, k ja m ja lõigetes 6 ja 7 osutatud andmeid võib kooskõlas käesoleva artikli lõikega 2 edastada ainult juhul, kui on täidetud kõik järgnevad tingimused:

 

a)   andmed edastatakse kooskõlas liidu õiguse asjakohaste sätetega, eelkõige andmekaitsesätetega, sealhulgas määruse (EL) 2016/679 V peatükiga, samuti tagasivõtulepingutega ning andmed edastanud liikmesriigi õigusega;

 

b)   andmed VISi sisestanud liikmesriik on andnud oma nõusoleku;

 

c)   kolmas riik või rahvusvaheline organisatsioon on nõus andmeid töötlema ainult neil eesmärkidel, milleks need esitati, ning

 

d)   asjaomase kolmanda riigi kodaniku kohta on väljastatud direktiivi 2008/115/EÜ kohaselt vastu võetud tagasisaatmisotsus, tingimusel et selle täitmist ei ole peatatud ning tingimusel et otsust ei ole edasi kaevatud, mille tulemusena võidakse selle täitmine peatada.“

Muudatusettepanek    124

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 28c (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 31 – lõiked 3a ja 3b (uued)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

28c)  Artiklisse 31 lisatakse järgmised lõiked:

 

„3a.  Lõike 2 kohane isikuandmete edastamine kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile ei piira rahvusvahelist kaitset taotlevate ja rahvusvahelise kaitse saanud isikute õigusi, eelkõige seoses tagasi- ja väljasaatmise lubamatusega.

 

3b.  Isikuandmeid, mis liikmesriik või Europol saab õiguskaitse eesmärgil VISist, ei edastata ega tehta kättesaadavaks ühelegi kolmandale riigile, rahvusvahelisele organisatsioonile ega liidus või väljaspool liitu asuvale eraõiguslikule isikule. See keeld kehtib ka juhul, kui nimetatud andmete edasine töötlemine toimub vastavalt direktiivile (EL) 2016/680 liikmesriigi või liikmesriikidevahelisel tasandil.“

Muudatusettepanek    125

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 28e – alapunkt -a (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 32 – lõige 2 – punkt ea (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

28e)  Artikli 32 lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

 

a)   lisatakse järgmine punkt:

 

„ea) takistada isikutel, kellel puudub selleks luba, kasutada automatiseeritud andmetöötlussüsteeme andmesidevahendite abil;“

Muudatusettepanek    126

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 28e – alapunkt -b (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 32 – lõige 2 – punktid ja ning jb (uued)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b) lisatakse järgmised punktid:

 

„ja) tagada, et katkestuste korral on võimalik taastada paigaldatud süsteemide tavapärane toimimine;

 

jb)   kindlustada usaldusväärsus selle tagamisega, et VISi kõigist tõrgetest teatatakse nõuetekohaselt ning et kehtestatud on vajalikud tehnilised meetmed isikuandmete taastamiseks VISi rikkest tuleneva andmelaostuse korral;“

Muudatusettepanek    127

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 28f (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 32 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

28f)  Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 32a

 

Turvaintsidendid

 

1.   Mis tahes sündmust, mis mõjutab või võib mõjutada VISi turvalisust või mis võib põhjustada VISi andmete kahjustumise või kaotuse, käsitatakse turvaintsidendina, eelkõige juhul, kui andmetele võidi ebaseaduslikult juurde pääseda või kui andmete kättesaadavus, terviklus ja konfidentsiaalsus on sattunud või võis sattuda ohtu.

 

2.   Mis tahes turvaintsidentidele reageeritakse kiirelt, tulemuslikult ja nõuetekohaselt.

 

3.   Ilma et see piiraks määruse (EL) 2016/679 artikli 33 või direktiivi (EL) 2016/680 artikli 30 kohaselt isikuandmetega seotud rikkumisest teatamist ja selle kohta teabe vahetamist, teavitavad liikmesriigid, Europol ja Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet turvaintsidentidest viivitamata komisjoni, eu-LISAt, pädevat järelevalveasutust ja Euroopa Andmekaitseinspektorit. eu-LISA teavitab VISi kesksüsteemiga seotud turvaintsidentidest viivitamata komisjoni ja Euroopa Andmekaitseinspektorit.

 

4.   Teave sellise turvaintsidendi kohta, mis mõjutab või võib mõjutada VISi toimimist liikmesriigis või eu-LISAs või muude liikmesriikide sisestatud või edastatud andmete kättesaadavust, terviklust ja konfidentsiaalsust, antakse kõigile liikmesriikidele viivitamata ja sellest antakse teada eu-LISA intsidentide haldamise kava kohaselt.

 

5.   Turvaintsidendi korral teevad liikmesriigid ja eu-LISA omavahel koostööd.

 

6.   Komisjon teatab tõsistest intsidentidest viivitamata Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Sellistele teadetele antakse kooskõlas kohaldatavate julgeolekueeskirjadega salastatuse aste EU RESTRICTED / RESTREINT UE.

 

7.   Kui turvaintsidendi on põhjustanud andmete väärkasutus, tagavad liikmesriigid, Europol ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet, et määratakse karistus kooskõlas artikliga 36.“

Muudatusettepanek    128

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 28g (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 33

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

28g)  Artikkel 33 asendatakse järgmisega:

Artikkel 33

„Artikkel 33

Vastutus

Vastutus

1.   Kõikidel isikutel või liikmesriikidel, kes on kannatanud kahju ebaseadusliku andmetöötlustoimingu või mis tahes käesoleva määrusega vastuolus oleva toimingu tagajärjel, on õigus saada vastutavalt liikmesriigilt hüvitist tekitatud kahju eest. Kõnealune liikmesriik vabastatakse täielikult või osaliselt vastutusest, kui ta tõendab, et ei ole vastutav kahju põhjustanud sündmuse eest.

1.   Ilma et see piiraks õigust vastutavalt töötlejalt või volitatud töötlejalt saadavale kompensatsioonile ning vastutava töötleja või volitatud töötleja vastutust määruse (EL) 2016/679, direktiivi (EL) 2016/680 ja määruse (EL) 2018/1726 alusel,

 

a)   on igal isikul või liikmesriigil, kes on kannatanud materiaalset kahju liikmesriigi poolt tehtud ebaseadusliku andmetöötlustoimingu või mis tahes muu käesoleva määrusega vastuolus oleva toimingu tagajärjel, õigus saada asjaomaselt liikmesriigilt hüvitist;

 

b)   on igal isikul või liikmesriigil, kellele Europoli, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti või eu-LISA mingi käesoleva määrusega vastuolus olev toiming on põhjustanud materiaalset või mittemateriaalset kahju, õigus saada asjaomaselt ametilt hüvitist.

 

Kõnealune liikmesriik, Europol, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet või eu-LISA vabastatakse täielikult või osaliselt esimese lõigu kohasest vastutusest, kui nad tõendavad, et nad ei ole kahju põhjustanud sündmuse eest vastutavad.

2.   Kui VISile tekitatakse kahju seetõttu, et liikmesriik ei ole täitnud käesolevast määrusest tulenevaid kohustusi, loetakse see liikmesriik kõnealuse kahju eest vastutavaks, välja arvatud juhul, kui korraldusasutus või muu liikmesriik ei ole võtnud mõistlikke meetmeid kahju vältimiseks või selle mõju minimeerimiseks.

2.   Kui VISi kesksüsteemile tekitatakse kahju seetõttu, et liikmesriik ei ole täitnud käesolevast määrusest tulenevaid kohustusi, loetakse see liikmesriik kõnealuse kahju eest vastutavaks, välja arvatud juhul, kui eu-LISA või muu VISi kesksüsteemis osalev liikmesriik ei ole võtnud mõistlikke meetmeid kahju vältimiseks või selle mõju minimeerimiseks.

3.   Lõigetes 1 ja 2 osutatud kahju eest liikmesriigi vastu esitatavaid hüvitisenõudeid käsitletakse kostjaks oleva liikmesriigi õigusnormide kohaselt.

3.   Lõigetes 1 ja 2 osutatud kahju eest liikmesriigi vastu esitatavaid hüvitisenõudeid käsitletakse kõnealuse liikmesriigi õigusnormide kohaselt. Lõigetes 1 ja 2 osutatud kahju eest vastutava töötleja, Europoli, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti või eu-LISA vastu esitatavaid hüvitisenõudeid käsitletakse aluslepingutes ette nähtud tingimuste kohaselt.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Muudatusettepanek    129

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 29

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 34 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Iga liikmesriik, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet ja korraldusasutus logivad kõik VISis tehtavad andmetöötlustoimingud. Need logid näitavad artikli 6 lõikes 1, artikli 20a lõikes 1, artikli 22k lõikes 1 ning artiklites 15–22 ja artiklites 22g–22j osutatud juurdepääsu eesmärki, kuupäeva ja kellaaega, edastatud andmete liiki vastavalt artiklitele 9–14, päringus kasutatud andmete liiki vastavalt artikli 15 lõikele 2, artiklile 18, artikli 19 lõikele 1, artikli 20 lõikele 1, artikli 21 lõikele 1, artikli 22 lõikele 1, artiklile 22g, artiklile 22h, artiklile 22i, artiklile 22j, artiklile 45a ja artiklile 45d ning andmed sisestanud või neid kasutanud asutuse nime. Peale selle peab iga liikmesriik logi töötajate kohta, kes on nõuetekohaselt volitatud andmeid sisestama või saama.

1.  Iga liikmesriik, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet ja eu-LISA logivad kõik VISis tehtavad andmetöötlustoimingud. Need logid näitavad artikli 6 lõikes 1, artikli 20a lõikes 1, artikli 22k lõikes 1 ning artiklites 15–22 ja artiklites 22g–22j osutatud juurdepääsu eesmärki, kuupäeva ja kellaaega, edastatud andmete liiki vastavalt artiklitele 9–14 ja 22c–22f, päringus kasutatud andmete liiki vastavalt artikli 15 lõikele 2, artiklile 18, artikli 19 lõikele 1, artikli 20 lõikele 1, artikli 21 lõikele 1, artikli 22 lõikele 1, artiklitele 22g, 22h, 22i, 22j, 45a ja 45d ning andmed sisestanud või neid kasutanud asutuse nime. Peale selle peab iga liikmesriik logi töötajate kohta, kes on nõuetekohaselt volitatud andmeid sisestama või saama.

Muudatusettepanek    130

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 29

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 34 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 45b loetletud toimingute puhul peetakse logi iga VISis ja riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis tehtud andmetöötlustoimingu kohta kooskõlas käesoleva artikliga ja riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomist käsitleva määruse (EL) 2226/2017 artikliga 41.

2.  Artiklis 45b loetletud toimingute puhul peetakse logi iga VISis ja riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis tehtud andmetöötlustoimingu kohta kooskõlas selle artikliga ja riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomist käsitleva määruse (EL) 2226/2017 artikliga 46. Artiklis 17a loetletud toimingute puhul registreeritakse kõik VISis ja riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis tehtud andmetöötlustoimingud kooskõlas käesoleva artikli ja määruse (EL) 2017/2226 artikliga 46.

Muudatusettepanek    131

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 29 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 35

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(29a)  Artikkel 35 asendatakse järgmisega:

Artikkel 35

„Artikkel 35

Enesekontroll

Enesekontroll

Liikmesriigid tagavad, et iga VISi andmetele juurdepääsu luba omav asutus võtab käesoleva määruse järgimiseks vajalikud meetmed ning teeb vajaduse korral koostööd riikliku järelevalveasutusega.

Liikmesriigid tagavad, et iga VISi andmetele juurdepääsu luba omav asutus võtab käesoleva määruse järgimiseks vajalikud meetmed ning teeb koostööd riikliku järelevalveasutusega.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Muudatusettepanek    132

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 29 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 36

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(29b)  Artikkel 36 asendatakse järgmisega:

Artikkel 36

„Artikkel 36

Karistused

Karistused

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et tagada VISi sisestatud andmete väärkasutuse eest karistamine, sealhulgas siseriikliku õiguse kohaste haldus- ja/või kriminaalkaristustega, mis on tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et tagada VISi sisestatud andmete väärkasutuse või käesoleva määrusega vastuolus töötlemise eest karistamine, sealhulgas siseriikliku õiguse kohaste haldus- ja/või kriminaalkaristustega, mis on tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Muudatusettepanek    133

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 30 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 37 – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.   Vastutav liikmesriik teatab taotlejatele ning artikli 9 lõike 4 punktis f osutatud isikutele:

1.   Vastutav liikmesriik teatab kolmanda riigi kodanikele ja artikli 9 lõike 4 punktis f, artikli 22c lõike 2 punktis e või artikli 22d punktis e osutatud isikutele, ilma et see piiraks õigust teabele, millele osutatakse määruse (EL) 2018/1725 artiklites 15 ja 16, määruse (EL) 2016/679 artiklites 13 ja 14 ning direktiivi 2016/680 artiklis 13:

Muudatusettepanek    134

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 30 – alapunkt a a (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 37 – lõige 1 – punkt f

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(a a)   lõike 1 punkt f asendatakse järgmisega:

f) asjaolu, et taotlejatel on juurdepääsuõigus nendega seotud andmetele ning õigus taotleda nendega seotud ebakorrektsete andmete parandamist või nendega seotud ebaseaduslikult säilitatud andmete kustutamist, sealhulgas õigus saada teavet nimetatud õiguste kasutamise korra kohta ning saada nende artikli 41 lõikes 1 osutatud riiklike järelevalveasutuste kontaktandmed, kes vaatavad läbi isikuandmete kaitset käsitlevad kaebused.

„f)   asjaolu, et taotlejatel on juurdepääsuõigus nendega seotud andmetele ning õigus taotleda nendega seotud ebakorrektsete andmete parandamist või nendega seotud ebaseaduslikult säilitatud andmete kustutamist, sealhulgas õigus saada teavet nimetatud õiguste kasutamise korra kohta, ning saada Euroopa Andmekaitseinspektori ja artikli 41 lõikes 1 osutatud andmete kogumise eest vastutava liikmesriigi riiklike järelevalveasutuste kontaktandmed, kes vaatavad läbi isikuandmete kaitset käsitlevad kaebused.“;

Muudatusettepanek    135

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 30 – alapunkt a b (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt f a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a b)   lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

 

„(f a) asjaolu, et liikmesriigid ja Europol võivad õiguskaitse eesmärgil VISile juurde pääseda.“;

Muudatusettepanek    136

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 30 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 37 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 9 punktides 4, 5 ja 6, artikli 22c lõikes 2 ja artikli 22d punktides a–g osutatud andmete, foto ja daktüloskoopiliste andmete kogumise korral esitatakse lõikes 1 osutatud teave kolmanda riigi kodanikule kirjalikult ja vajaduse korral suuliselt keeles ja viisil, millest andmesubjekt aru saab või mille puhul on põhjust eeldada, et ta sellest aru saab. Lapsi tuleb informeerida eakohasel viisil, kasutades infolehti ja/või illustratiivseid pilte ja/või ettenäitamist, mis on mõeldud spetsiaalselt selgitama sõrmejälgede võtmist.;

2.  Artikli 9 punktides 4, 5 ja 6, artikli 22c lõikes 2 ja artikli 22d punktides a–g osutatud andmete, näokujutise ja daktüloskoopiliste andmete kogumise korral esitatakse lõikes 1 osutatud teave kolmanda riigi kodanikule kirjalikult ning selgelt, kokkuvõtlikult ja täpselt. Lapsi tuleb informeerida eakohasel viisil, kasutades infolehti ja/või illustratiivseid pilte ja/või ettenäitamist, mis on mõeldud spetsiaalselt selgitama sõrmejälgede võtmist.;

Muudatusettepanek    137

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 38 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(31)  Artikli 38 lõige 3 asendatakse järgmisega:

välja jäetud

„3. Kui lõike 2 kohane nõue esitatakse muule kui vastutavale liikmesriigile, võtavad selle liikmesriigi asutused, kellele nõue esitati, seitsme päeva jooksul ühendust vastutava liikmesriigi asutustega. Vastutav liikmesriik kontrollib andmete täpsust ning nende VISis töötlemise seaduslikkust ühe kuu jooksul.“

 

Muudatusettepanek    138

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 31 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 38

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(31a)  Artikkel 38 asendatakse järgmisega:

Artikkel 38

„Artikkel 38

Õigus andmetega tutvuda, neid parandada ja kustutada

Õigus isikuandmetele juurde pääseda, lasta neid parandada, täiendada ja kustutada ning piirata isikuandmete töötlemist

1.   Igal isikul on õigus teada saada, missugused andmed on tema kohta VISis salvestatud ja milline liikmesriik need VISile edastas, ilma et see piiraks kohustust esitada muud teavet vastavalt direktiivi 95/46/EÜ artikli 12 punktile a. Loa andmetega tutvumiseks võib anda üksnes liikmesriik. Iga liikmesriik registreerib kõik sellised juurdepääsutaotlused.

1.   Ilma et see piiraks määruse (EL) nr 2018/1725 artiklite 15 ja 16 kohast õigust saada teavet, antakse taotlejatele või pikaajalise viisa või elamislubade omanikele, kelle andmeid säilitatakse VISis, neid käsitlevate andmete kogumise ajal teavet selle kohta, kuidas nad saavad kasutada oma õigusi, mis tulenevad määruse (EL) nr 2018/1725 artiklitest 17−20 ning määruse (EL) 2016/679 artiklitest 15−18. Neile antakse samal ajal Euroopa Andmekaitseinspektori kontaktandmed.

2.   Iga isik võib nõuda teda käsitlevate ebatäpsete andmete parandamist ja ebaseaduslikult salvestatud andmete kustutamist. Parandamise ja kustutamise viib läbi vastutav liikmesriik viivitamata vastavalt oma õigus- ja haldusnormidele.

2.   Selleks et kasutada määruse (EL) nr 2018/1725 artiklitest 17−20 ning määruse (EL) 2016/679 artiklitest 15−18 tulenevaid õigusi, on lõikes 1 osutatud isikutel õigus pöörduda liikmesriigi poole, kes sisestas nende andmed VISi. Taotluse saanud liikmesriik vaatab taotluse läbi ja vastab sellele nii kiiresti kui võimalik, kuid hiljemalt 30 päeva jooksul. Kui vastuseks taotlusele leitakse, et VISis säilitatavad andmed on faktiliselt ebatäpsed või salvestatud ebaseaduslikult, parandab või kustutab vastutav liikmesriik kooskõlas määruse (EL) nr 2016/679 artikli 12 lõigetega 3 ja 4 need andmed VISis viivitamata ja hiljemalt 30 päeva jooksul pärast taotluse saamist. Kui nõue esitatakse muule kui vastutavale liikmesriigile, võtavad selle liikmesriigi asutused, kellele nõue esitati, seitsme päeva jooksul ühendust vastutava liikmesriigi asutustega. Vastutav liikmesriik kontrollib ühe kuu jooksul andmete täpsust ning nende VISis töötlemise seaduslikkust. Liikmesriik, kes võttis ühendust vastutava liikmesriigi ametiasutustega, teavitab asjaomast isikut sellest, et tema taotlus on edastatud, kellele see on edastatud ja kuidas menetlus edasi läheb.

3.   Kui lõike 2 kohane nõue esitatakse muule kui vastutavale liikmesriigile, võtavad liikmesriigi asutused, kellele nõue esitati, 14 päeva jooksul ühendust vastutava liikmesriigi asutustega. Vastutav liikmesriik kontrollib ühekuulise tähtaja jooksul andmete täpsust ning nende VISis töötlemise seaduslikkust.

3.   Kui vastutav liikmesriik ei nõustu sellega, et VISis salvestatud andmed on faktiliselt ebatäpsed või salvestatud ebaseaduslikult, võtab liikmesriik viivitamata vastu haldusotsuse, milles selgitatakse kirjalikult asjaomasele isikule, miks ta ei kavatse viimasega seotud andmeid parandada või kustutada.

4.   Kui selgub, et VISis salvestatud andmed on ebatäpsed või salvestatud ebaseaduslikult, parandab või kustutab vastutav liikmesriik kõnealused andmed vastavalt artikli 24 lõikele 3. Vastutav liikmesriik teatab viivitamata kirjalikult asjaomasele isikule teda käsitlevate andmete parandamiseks või kustutamiseks võetud meetmetest.

4.   Selles otsuses antakse asjaomasele isikule ka teavet selle kohta, kuidas ta saab lõikes 2 osutatud taotluse kohta tehtud otsuse vaidlustada, ja asjakohasel juhul ka selle kohta, kuidas esitada hagi või kaebus pädevatele asutustele või kohtutele ning millist abi on isikul võimalik saada, sealhulgas pädevatelt riiklikelt järelevalveasutustelt.

5.   Kui vastutav liikmesriik ei nõustu sellega, et VISis salvestatud andmed on ebatäpsed või salvestatud ebaseaduslikult, teatab ta viivitamata kirjalikult asjaomasele isikule, miks ta ei kavatse viimasega seotud andmeid parandada või kustutada.

5.   Lõike 2 kohaselt esitatud taotlused peavad sisaldama asjaomase isiku tuvastamiseks vajalikke andmeid. Neid andmeid kasutatakse üksnes selleks, et oleks võimalik teostada lõikes 2 osutatud õigusi.

6.   Vastutav liikmesriik annab asjaomasele isikule ka teavet selle kohta, milliseid abinõusid viimane võib kasutada, kui esitatud selgitus ei ole talle vastuvõetav. Kõnealune teave hõlmab – muu hulgas artikli 41 lõikes 1 osutatud riiklikelt järelevalveasutustelt saadavat – teavet selle kohta, kuidas esitada hagi või kaebus kõnealuse liikmesriigi pädevatele asutustele või kohtule ning missugust abi võib asjaomase liikmesriigi õigus- ja haldusnormide kohaselt saada.

6.   Vastutav liikmesriik dokumenteerib kirjalikult lõikes 2 osutatud taotluse esitamise fakti ja selle käsitlemise viisi. Ta teeb selle dokumendi andmekaitse valdkonnas pädevatele riiklikele järelevalveasutustele viivitamata kättesaadavaks hiljemalt seitsme päeva jooksul alates lõike 2 teises lõigus osutatud andmete parandamise või kustutamise otsuse või lõikes 3 osutatud otsuse vastuvõtmisest.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Muudatusettepanek    139

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 39

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(31b)  Artikkel 39 asendatakse järgmisega:

Artikkel 39

„Artikkel 39

Andmekaitset käsitlevate õiguste tagamiseks tehtav koostöö

Andmekaitset käsitlevate õiguste tagamiseks tehtav koostöö

1.   Liikmesriigid teevad artikli 38 lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud õiguste jõustamiseks aktiivselt koostööd.

1.   Liikmesriikide pädevad asutused teevad artiklis 38 sätestatud õiguste jõustamiseks aktiivselt koostööd.

2.   Iga liikmesriigi riiklik järelevalveasutus abistab või nõustab vastava taotluse korral vastavalt direktiivi 95/46/EÜ artikli 28 lõikele 4 asjaomast isikut tema andmete parandamist või kustutamist käsitleva õiguse kasutamisel.

2.   Iga liikmesriigi järelevalveasutus, millele osutatakse määruse (EL) 2016/679 artikli 51 lõikes 1, abistab või nõustab vastava taotluse korral vastavalt määrusele (EL) 2016/679 andmesubjekti tema isikuandmete parandamist, täiendamist või kustutamist või nende töötlemise piiramist käsitleva õiguse kasutamisel.

3. Andmed edastanud vastutava liikmesriigi riiklik järelevalveasutus ja selle liikmesriigi riiklikud järelevalveasutused, kellele taotlus esitati, teevad sel eesmärgil koostööd.

Andmed edastanud vastutava liikmesriigi järelevalveasutus ja selle liikmesriigi järelevalveasutus, millele taotlus esitati, teevad esimeses lõigus osutatud eesmärkide saavutamiseks koostööd.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Muudatusettepanek    140

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 c (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 40

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(31c)  Artikkel 40 asendatakse järgmisega:

Artikkel 40

„Artikkel 40

Õiguskaitsevahendid

Õiguskaitsevahendid

1.   Iga liikmesriigi igal isikul on õigus esitada hagi või kaebus selle liikmesriigi pädevale asutusele või kohtule, kes ei andnud artikli 38 lõigetega 1 ja 2 ette nähtud juurdepääsu temaga seotud andmetele või õigust lasta need andmed parandada või kustutada.

1.   Ilma et see piiraks määruse (EL) 2016/679 artiklite 77 ja 79 kohaldamist, on iga liikmesriigi igal isikul õigus esitada hagi või kaebus selle liikmesriigi pädevale asutusele või kohtule, kes ei andnud käesoleva määruse artikliga 38 ette nähtud juurdepääsu temaga seotud andmetele või õigust lasta need andmed parandada, täiendada või kustutada. Õigus esitada asjaomane hagi või kaebus kehtib ka juhtudel, kui andmetele juurdepääsemise, nende parandamise, täiendamise või kustutamise taotlustele ei vastatud artiklis 38 sätestatud tähtaegade jooksul või kui vastutav töötleja taotluse käsitlemata jättis.

2.   Artikli 39 lõike 2 kohane riiklike järelevalveasutuste abi jääb kogu menetluse ajaks kättesaadavaks.

2.   Määruse (EL) 2016/679 artikli 51 lõike 1 kohane järelevalveasutuse abi jääb kogu menetluse ajaks kättesaadavaks.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Muudatusettepanek    141

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 d (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 41

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(31d)  Artikkel 41 asendatakse järgmisega:

Artikkel 41

„Artikkel 41

Riikliku järelevalveasutuse teostatav järelevalve

Riikliku järelevalveasutuse teostatav järelevalve

1.   Asutus või asutused, kelle iga liikmesriik on määranud ning kellel on direktiivi 95/46/EÜ artiklis 28 nimetatud volitused (edaspidi „riiklik järelevalveasutus”), teostab/teostavad sõltumatult järelevalvet artikli 5 lõikes 1 osutatud isikuandmete kõnealuse liikmesriigi poolt töötlemise seaduslikkuse üle, sealhulgas andmete edastamine VISi ja sealt väljavõtete tegemine.

1.   Iga liikmesriik tagab, et määruse (EL) 2016/679 artikli 51 lõikes 1 osutatud järelevalveasutus teeb sõltumatut järelevalvet asjaomase liikmesriigi poolt käesoleva määruse kohaselt tehtava isikuandmete töötlemise seaduslikkuse üle.

2.   Riiklik järelevalveasutus tagab, et vähemalt kord nelja aasta jooksul viiakse kooskõlas asjakohaste rahvusvaheliste auditistandarditega läbi riiklikus süsteemis toimuvate andmetöötlustoimingute audit.

2.   Järelevalveasutus või määruse (EL) 2016/679 artikli 51 lõikes 1osutatud asutus tagab, et vähemalt kord kolme aasta jooksul viiakse kooskõlas asjakohaste rahvusvaheliste auditistandarditega läbi vastutavates riigi ametiasutustes tehtud andmetöötlustoimingute audit. Auditi tulemusi võidakse võtta arvesse hindamistel, mida tehakse nõukogu määrusega (EL) nr 1053/2013 loodud mehhanismi alusel. Määruse (EL) 2016/679 artikli 51 lõikes 1 nimetatud järelevalveasutus avaldab igal aastal andmete parandamise, täiendamise või kustutamise või nende töötlemise piiramise taotluste arvu, nende alusel võetud meetmed ja asjaomaste isikute taotluse põhjal tehtud paranduste, täiendamise või kustutamise või töötlemise piiramise arvu.

3.   Liikmesriigid tagavad, et nende riiklikul järelevalveasutusel on piisavalt ressursse neile käesoleva määrusega usaldatud ülesannete täitmiseks.

3.   Liikmesriigid tagavad, et nende järelevalveasutusel on piisavalt ressursse neile käesoleva määrusega usaldatud ülesannete täitmiseks ning on võimalik saada nõuandeid isikutelt, kellel on biomeetriliste andmete kohta piisavalt teadmisi.

4.   Isikuandmete VISis töötlemisega seoses määrab iga liikmesriik asutuse, kes on vastutav töötleja vastavalt direktiivi 95/46/EÜ artikli 2 punktile d ja kellel on keskne vastutus kõnealuses liikmesriigis andmete töötlemisel. Iga liikmesriik teatab selle asutuse andmed komisjonile.

 

5.   Iga liikmesriik esitab mis tahes teabe, mida riiklikud järelevalveasutused on taotlenud, ning eelkõige annab viimastele teavet kooskõlas artikliga 28 ja artikli 29 lõikega 1 läbi viidud tegevustest, tagab neile juurdepääsu artikli 28 lõike 4 punktis c osutatud loeteludele ning oma registritele, nagu on osutatud artiklis 34, ning võimaldab neile igal ajal juurdepääsu oma ruumidele.

5.  Liikmesriigid esitavad mis tahes teabe, mida määruse (EL) 2016/679 artikli 51 lõikes 1 nimetatud järelevalveasutus on taotlenud, ning eelkõige annavad viimasele teavet käesolevast määrusest tulenevate ülesannete kohaselt läbi viidud tegevustest. Liikmesriigid tagavad määruse (EL) 2016/679 artikli 51 lõikes 1 osutatud järelevalveasutusele juurdepääsu logidele ning võimaldavad tal igal ajal pääseda oma kõikidesse ruumidesse, mida kasutatakse koostalitluse eesmärgil.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Muudatusettepanek    142

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 e (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 42

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(31e)  Artikkel 42 asendatakse järgmisega:

Artikkel 42

„Artikkel 42

Euroopa Andmekaitseinspektori teostatav järelevalve

Euroopa Andmekaitseinspektori teostatav järelevalve

1.   Euroopa andmekaitseinspektor teostab järelevalvet selle üle, et korraldusasutuse tehtav isikuandmete töötlemine toimuks kooskõlas käesoleva määrusega. Seoses sellega kohaldatakse määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklites 46 ja 47 osutatud kohustusi ja pädevusi.

1.   Euroopa Andmekaitseinspektor vastutab eu-LISA, Europoli ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti käesoleva määruse kohase isikuandmete töötlemisega seotud tegevuse järelevalve ja selle tagamise eest, et see tegevus toimuks kooskõlas määrusega (EL) nr 2018/1725 ja käesoleva määrusega.

2.   Euroopa andmekaitseinspektor tagab, et vähemalt kord nelja aasta jooksul viiakse kooskõlas asjakohaste rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega läbi korraldusasutuse poolt tehtavate isikuandmete töötlemise toimingute audit. Auditi tulemusel koostatud aruanne saadetakse Euroopa Parlamendile, nõukogule, korraldusasutusele, komisjonile ja riiklikele järelevalveasutustele. Korraldusasutusele antakse võimalus teha enne aruande vastuvõtmist selle kohta märkusi.

2.   Euroopa andmekaitseinspektor tagab, et vähemalt kord kolme aasta jooksul viiakse kooskõlas asjakohaste rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega läbi eu-LISA poolt tehtavate isikuandmete töötlemise toimingute audit. Auditiaruanne esitatakse Euroopa Parlamendile, nõukogule, eu-LISA-le, komisjonile ja liikmesriikidele. eu-LISA-le antakse võimalus teha enne aruande vastuvõtmist selle kohta märkusi.

3.   Korraldusasutus edastab Euroopa andmekaitseinspektorile viimase nõutud teabe, võimaldab talle igal ajal juurdepääsu kõikidele dokumentidele ja artikli 34 lõikes 1 osutatud kirjetele ning oma ruumidele.

3.   eu-LISA edastab Euroopa andmekaitseinspektorile viimase nõutud teabe, võimaldab Euroopa andmekaitseinspektorile igal ajal juurdepääsu kõikidele dokumentidele ja artiklites 22r, 34 ja 45b osutatud logidele ning oma ruumidele.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Muudatusettepanek    143

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 32

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 43 – lõiked 1 ja 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(32)  Artikli 43 lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

välja jäetud

1.  Euroopa Andmekaitseinspektor teeb riiklike järelevalveasutustega tihedat koostööd riigi osalemist vajavates konkreetsetes küsimustes, eelkõige juhul, kui Euroopa Andmekaitseinspektor või riiklik järelevalveasutus tuvastab suured lahknevused liikmesriikide tavades või avastab potentsiaalselt ebaseadusliku andmete edastamise koostalitluse komponentide teabeedastuskanalite kaudu või kui ühel või mitmel riiklikul järelevalveasutusel tekib küsimusi käesoleva määruse rakendamise või tõlgendamise kohta.

 

2.  Lõikes 1 osutatud juhtudel tagatakse koordineeritud järelevalve kooskõlas määruse (EL) XXXX/2018 [muudetud määrus 45/2001] artikliga 62.“;

 

Muudatusettepanek    144

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 32 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 43

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(32a)  Artikkel 43 asendatakse järgmisega:

Artikkel 43

„Artikkel 43

Riiklike järelevalveasutuste ja Euroopa andmekaitseinspektori vaheline koostöö

Riiklike järelevalveasutuste ja Euroopa andmekaitseinspektori vaheline koostöö

1.   Riiklikud järelevalveasutused ja Euroopa andmekaitseinspektor, tegutsedes igaüks oma pädevuse piires, teevad üksteisega oma kohustuste raames aktiivselt koostööd ning tagavad VISi ja riiklike süsteemide koordineeritud järelevalve.

1.   Järelevalveasutused ja Euroopa Andmekaitseinspektor, tegutsedes igaüks oma vastava pädevuse piires, teevad üksteisega oma vastutusala raames aktiivselt koostööd, et tagada kooskõlastatud järelevalve koostalitluse komponentide ja teiste käesoleva määruse sätete üle.

2.   Tegutsedes igaüks oma pädevuse piires, vahetavad nad asjakohast teavet, abistavad üksteist auditite ja kontrollide tegemisel, analüüsivad käesoleva määruse tõlgendamisel või kohaldamisel tekkivaid raskusi, uurivad sõltumatu järelevalve või andmesubjekti õiguste teostamisega seotud probleeme, koostavad ühtlustatud ettepanekuid probleemide ühiseks lahendamiseks ning edendavad vajaduse korral teadlikkust andmekaitsealastest õigustest.

2.   Euroopa Andmekaitseinspektor ja järelevalveasutused vahetavad vastavalt vajadusele asjakohast teavet, abistavad üksteist auditite ja inspekteerimiste tegemisel, analüüsivad käesoleva määruse tõlgendamisel või kohaldamisel tekkivaid raskusi, hindavad sõltumatu järelevalve tegemise või andmesubjekti õiguste teostamisega seotud probleeme, koostavad ühtlustatud ettepanekuid probleemide ühiseks lahendamiseks ning edendavad teadlikkust andmekaitseõigustest.

3.   Riiklikud järelevalveasutused ja Euroopa andmekaitseinspektor kohtuvad sel eesmärgil vähemalt kaks korda aastas. Nende koosolekute kulude katmise ja korraldamise eest vastutab Euroopa andmekaitseinspektor. Esimesel kohtumisel võetakse vastu kodukord. Vastavalt vajadusele töötatakse ühiselt välja edasised töömeetodid.

3.   Järelevalveasutused ja Euroopa Andmekaitseinspektor kohtuvad lõike 2 eesmärgil vähemalt kaks korda aastas Euroopa Andmekaitsenõukogu raames. Euroopa Andmekaitsenõukogu kannab nende kohtumiste kulud ja korraldab neid. Esimesel kohtumisel võetakse vastu kodukord. Vastavalt vajadusele töötatakse ühiselt välja edasised töömeetodid.

4.   Iga kahe aasta tagant saadetakse Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja korraldusasutusele ühine tegevusaruanne. Aruandes on esitatud iga liikmesriigi kohta peatükk, mille on koostanud selle liikmesriigi riiklik järelevalveasutus.

4.   Euroopa Andmekaitsenõukogu esitab iga kahe aasta tagant Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile, Europolile, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametile ning eu-LISAle ühise tegevusaruande. Aruandes on esitatud iga liikmesriigi kohta peatükk, mille on koostanud selle liikmesriigi järelevalveasutus.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Muudatusettepanek    145

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 32 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 44

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(32b)  Artikkel 44 jäetakse välja.

Artikkel 44

 

Andmekaitse üleminekuperioodil

 

Juhul kui komisjon delegeerib üleminekuperioodil vastavalt käesoleva määruse artikli 26 lõikele 4 oma kohustused teis(t)ele organi(te)le, tagab ta, et Euroopa andmekaitseinspektoril oleks õigus ja võimalus täita täiel määral oma ülesandeid, sealhulgas võimalus teha kohapealseid kontrolle või kasutada mis tahes teisi volitusi, mis Euroopa andmekaitseinspektorile on antud määruse (EÜ) nr 45/2001 artikliga 47.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Muudatusettepanek    146

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 32 c (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 45 – lõik 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(32c)  Artiklisse 45 lisatakse järgmine lõige:

 

„2a.   VISi kesksüsteemi, igas liikmesriigis riigi liidese ning VISi kesksüsteemi ja riikide liideste vahelise sideinfrastruktuuri väljatöötamiseks vajalikud meetmed võetakse artikli 49 lõikes 2 esitatud menetluse kohaselt, kui need käsitlevad järgmisi valdkondi:

 

a)   süsteemi füüsiline struktuur, sealhulgas sidevõrgu kavandamine;

 

b)   isikuandmete kaitsega seotud tehnilised küsimused;

 

c)   tehnilised küsimused, millel on märkimisväärne eelarveline mõju liikmesriikidele või märkimisväärne tehniline mõju liikmesriikide riiklikele süsteemidele;

 

d)   turvanõuete, sealhulgas biomeetriliste külgede, väljatöötamine.“

Muudatusettepanek    147

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 34

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 45a – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriikide pädevate asutuste, komisjoni, eu-LISA ja määrusega (EL) 2016/1624 loodud Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti nõuetekohaselt volitatud töötajad saavad juurdepääsu päringute tegemiseks järgmistes andmetes üksnes aruannete ja statistika koostamiseks, ilma võimaluseta isikusamasust tuvastada:

Liikmesriikide pädevate asutuste, komisjoni, eu-LISA ja määrusega (EL) 2016/1624 loodud Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti nõuetekohaselt volitatud töötajad saavad juurdepääsu päringute tegemiseks järgmistes andmetes üksnes aruannete ja statistika koostamiseks, ilma võimaluseta isikusamasust tuvastada, kuna andmed on täiesti anonüümsed:

Muudatusettepanek    148

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 34

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 45a – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  taotleja sugu, sünniaeg ja praegune kodakondsus;

(c)  taotleja sugu, sünniaasta ja praegune kodakondsus;

Muudatusettepanek    149

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 34

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 45a – lõige 1 – lõik 1 – punkt h

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(h)  dokumendi või taotluse kohta tehtud otsuse põhjused (ainult lühiajaliste viisade puhul); pikaajaliste viisade ja elamislubade puhul taotluse kohta tehtud otsus (kas anti välja või keelduti taotlust rahuldamast ja mis põhjustel);

(h)  lühiajaliste viisade andmisest keeldumise kohase mis tahes otsuse põhjused, sh viited mis tahes päringutabamustele otsingute tegemisel kasutatud liidu infosüsteemides, Europoli või Interpoli andmetes, jälgimisnimekirjades, millele osutatakse määruse (EÜ) nr 2018/1240 artiklis 29, või konkreetses riskinäitajates;

Muudatusettepanek    150

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 34

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 45a – lõige 1 – lõik 1 – punkt h a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(ha)  dokumendi andmisest keeldumise kohase mis tahes otsuse põhjused, sh viited mis tahes päringutabamustele otsingute tegemisel kasutatud liidu infosüsteemides, Europoli või Interpoli andmetes, jälgimisnimekirjades, millele osutatakse määruse (EÜ) nr 2018/1240 artiklis 34, või konkreetses riskinäitajates;

Muudatusettepanek    151

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 34

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 45a – lõige 1 – lõik 1 – punkt k

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(k)  lühiajalise viisa puhul reisi peamine eesmärk (peamised eesmärgid); pikaajalise viisa ja elamisloa puhul taotluse eesmärk;

(k)  lühiajalise viisa puhul reisi peamine eesmärk (peamised eesmärgid);

Muudatusettepanek    152

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 34

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 45a – lõige 1 – lõik 1 – punkt l

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(l)  iga tagasivõetud, kehtetuks tunnistatud, tühistatud või pikendatud kehtivusega dokumendi kohta sisestatud andmed;

(l)  iga tagasivõetud, kehtetuks tunnistatud, tühistatud või pikendatud kehtivusega viisadokumendi kohta sisestatud andmed;

Muudatusettepanek    153

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 34

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 45a – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Iga aasta lõpus koostatakse statistiline aruanne, mis võtab kokku kõnealuse aasta statistilised kvartaliaruanded. Statistikas esitatakse andmed eraldi iga liikmesriigi kohta.

6.  Iga aasta lõpus võetakse kõnealuse aasta statistilised andmed kokku aastaaruandes. Statistikas esitatakse andmed eraldi iga liikmesriigi kohta. Aruanne avaldatakse ja edastatakse Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametile, Euroopa Andmekaitseinspektorile ja riiklikele järelevalveasutustele.

Muudatusettepanek    154

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 35

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 45b – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Selleks et täita oma kohustusi Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni artikli 26 lõike 1 punkti b alusel, saadavad lennu- ja mereveoettevõtjad ja rahvusvahelised vedajad, kes veavad reisijate rühmi bussiga, VISi päringu, et kontrollida, kas kolmanda riigi kodaniku lühiajaline viisa, pikaajaline viisa või elamisluba on kehtiv. Selleks esitavad veoettevõtjad lühiajaliste viisade puhul andmed, mis on loetletud vastavalt kas käesoleva määruse artikli 9 lõike 4 punktides a, b ja c või artikli 22c punktides a, b ja c.

1.  Selleks et täita oma kohustusi Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni artikli 26 lõike 1 punkti b alusel, saadavad lennu- ja mereveoettevõtjad ja rahvusvahelised vedajad, kes veavad reisijate rühmi bussiga, VISi päringu, et kontrollida, kas kolmanda riigi kodaniku lühiajaline viisa, pikaajaline viisa või elamisluba on kehtiv. Kui reisijatel ei ole VISis tehtud päringu tõttu lubatud pardale minna, peavad vedajad tagama reisijatele sellekohase teabe ning vahendid, et nad saaksid kasutada oma õigust saada juurdepääs VISis salvestatud isikuandmetele, ning lasta neid parandada või kustutada.

Muudatusettepanek    155

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 35

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 45b – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Turvaline juurdepääs käesoleva määrusega muudetud otsuse 2004/512/EÜ artikli 1 lõike 2 punktis h osutatud vedajate võrguväravale võimaldab vedajatel lõikes 1 osutatud päringu teostada enne, kui reisija siseneb sõiduvahendisse. Sel otstarbel saadab vedaja päringu, et ta saaks tutvuda VISi andmetega, kasutades reisidokumendi masinloetavas osas olevaid andmeid.

3.  Turvaline juurdepääs artikli 2a punktis h osutatud vedajate võrguväravale, sealhulgas võimalus kasutada mobiilseid tehnilisi lahendusi, võimaldab vedajatel lõikes 1 osutatud päringu teostada enne, kui reisija siseneb sõiduvahendisse. Vedaja esitab reisidokumendi masinloetaval alal olevad andmed ja teatab sisenemise liikmesriigi. Erandina ei ole lennujaama transiidi korral vedaja kohustatud kontrollima, kas kolmanda riigi kodanikul on kehtiv lühiajaline viisa, pikaajaline viisa või elamisluba.

Muudatusettepanek    156

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 35

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 45b – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  VISi vastus vedajale on „OK“ / „NOT OK“ ja see näitab, kas isikul on kehtiv viisa.

4.  VISi vastus vedajale on „OK“ / „NOT OK“ ja see näitab, kas isikul on kehtiv lühiajaline viisa, pikaajaline viisa või elamisluba. Kui välja antud on piiratud territoriaalse kehtivusega lühiajaline viisa vastavalt määruse (EÜ) nr 810/2009 artiklile 25, võetakse VISi vastuses arvesse liikmesriik (liikmesriigid), mille kohta see viisa kehtib, ning samuti vedaja poolt teatatud sisenemise liikmesriik. Vedajad võivad säilitada saadetud teabe ja saadud vastuse vastavalt kohaldatavale õigusele. Vastust, kas kõik on korras või mitte („OK“/„NOT OK“) ei saa pidada otsuseks, millega antakse riiki sisenemise luba või keeld vastavalt määrusele (EL) 2016/399. Komisjon kehtestab rakendusaktiga vedajate võrguvärava kasutustingimuste üksikasjalikud normid ning kohaldatavad andmekaitse- ja andmeturbe reeglid. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 49 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    157

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 35

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 45b – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Et anda vedaja nõuetekohaselt volitatud töötajatele lõikes 2 osutatud eesmärgil juurdepääs vedajate võrguväravale, luuakse üksnes vedajatele ettenähtud autentimiskava. Komisjon võtab autentimiskava vastu rakendusaktidega, mis võetakse vastu kooskõlas artikli 49 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

5.  Et anda vedaja nõuetekohaselt volitatud töötajatele lõikes 2 osutatud eesmärgil juurdepääs vedajate võrguväravale, luuakse üksnes vedajatele ettenähtud autentimiskava. Autentimiskava loomisel võetakse arvesse infoturbe riskide juhtimist ning lõimitud ja vaikimisi andmekaitse põhimõtteid. Komisjon võtab autentimiskava vastu rakendusaktidega, mis võetakse vastu kooskõlas artikli 49 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    158

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 35

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 45b – lõige 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5a.  Vedajate võrguvärav kasutab eraldi kirjutuskaitstud andmebaasi, mida ajakohastatakse kord päevas, tehes ühesuunalise väljavõtte vähimatest vajalikest VISis säilitatud andmetest. Eu-LISA vastutab vedajate võrguvärava turvalisuse eest, seal sisalduvate isikuandmete turvalisuse eest ning isikuandmete väljavõtmise ja eraldi kirjutuskaitstud andmebaasi edastamise eest.

Muudatusettepanek    159

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 35

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 45b – lõige 5 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5b.  Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud vedajate suhtes kohaldatakse konventsiooni, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta („Schengeni lepingu rakendamise konventsioon“), artikli 26 lõike 2 ning nõukogu direktiivi 2001/51/EÜ artikli 4 kohaselt ette nähtud karistusi, kui nad veavad kolmandate riikide kodanikke, kellel vaatamata sellele, et neilt nõutakse viisat, ei ole kehtivat viisat.

Muudatusettepanek    160

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 35

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 45b – lõige 5 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5c.  Kui kolmanda riigi kodanikule keelatakse riiki sisenemine, on iga vedaja, kes on toonud ta välispiirile õhu, mere või maismaa kaudu, kohustatud võtma tema suhtes jälle viivitamata vastutuse. Piirivalveasutuste taotlusel, kes on pädevad teostama kontrolli piiril, on vedajad kohustatud viima kolmanda riigi kodaniku tagasi kas sellesse kolmandasse riiki, kust ta on tulnud, sellesse kolmandasse riiki, kes andis välja reisidokumendi, millega ta reisis, või mis tahes muusse kolmandasse riiki, kuhu lubamises ta on kindel.

Muudatusettepanek    161

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 35

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 45b – lõige 5 d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5d.  Erandina lõikest 1 on vedajate puhul, kes veavad reisijate rühmi bussiga, käesoleva määruse jõustumisele järgneval esimesel kolmel aastal lõikes 1 osutatud kontrollimine vabatahtlik ning lõikes 5 osutatud sätteid nende suhtes ei kohaldata.

Muudatusettepanek    162

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 35

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 45c – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui artikli 45b lõikes 1 osutatud päringu tegemine on VISi mõne osa rikke tõttu või muul vedajast sõltumatul põhjusel tehniliselt võimatu, on vedaja vabastatud kohustusest kontrollida kehtiva viisa või reisidokumendi olemasolu vedajate võrguvärava kaudu. Kui korraldusasutus avastab sellise rikke, teatab ta sellest vedajatele. Samuti annab ta vedajatele teada rikke parandamisest. Kui sellise rikke avastavad vedajad, võivad nad sellest teatada korraldusasutusele.

1.  Kui artikli 45b lõikes 1 osutatud päringu tegemine on VISi mõne osa rikke tõttu tehniliselt võimatu, on vedaja vabastatud kohustusest kontrollida kehtiva viisa või reisidokumendi olemasolu vedajate võrguvärava kaudu. Kui eu-LISA avastab sellise rikke, teatab ta sellest vedajatele. Samuti annab ta vedajatele teada rikke parandamisest. Kui sellise rikke avastavad vedajad, võivad nad sellest teatada eu-LISAle.

Muudatusettepanek    163

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 35

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 45c – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1a.  Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud juhtudel ei kohaldata vedajate suhtes artikli 45b lõikes 5b osutatud karistusi.

Muudatusettepanek    164

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 35

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 45c – lõige 1 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1b.  Kui vedajal on VISi mõne osa rikke tõttu pikema aja jooksul tehniliselt võimatu teha artikli 45b lõikes 1 osutatud päringut, peab see vedaja sellest eu-LISAle teada andma.

Muudatusettepanek    165

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 35

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 45d – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1624* artikli 40 lõike 1 kohaste ülesannete ja volituste täitmiseks ja lisaks nimetatud määruse artikli 40 lõikes 8 sätestatud juurdepääsule on Euroopa piiri- ja rannikuvalverühmade liikmetel ja tagasisaatmisega seotud toimingutes osalevate töötajate rühmadel oma ülesande piires õigus pääseda juurde VISi sisestatud andmetele ja neis otsinguid teha.

1.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1624* artikli 40 lõike 1 kohaste ülesannete ja volituste täitmiseks on Euroopa piiri- ja rannikuvalverühmade liikmetel oma ülesande piires õigus pääseda juurde VISi sisestatud andmetele ja neis otsinguid teha.

Muudatusettepanek    166

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 35

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 45e – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Artikli 45d lõikes 1 osutatud juurdepääsu silmas pidades võib Euroopa piiri- ja rannikuvalverühm esitada artikli 45d lõikes 2 osutatud Euroopa piiri- ja rannikuvalve kesksele juurdepääsupunktile taotluse, et tutvuda kõigi VISis talletatud andmete või konkreetse andmekogumiga. Taotluses tuleb viidata selle liikmesriigi piiri ületamise kontrolli, piirivalve ja/või tagasisaatmise tegevusplaanile, millel taotlus põhineb. Juurdepääsutaotluse saamisel kontrollib Euroopa piiri- ja rannikuvalve keskne juurdepääsupunkt, kas lõikes 2 osutatud juurdepääsutingimused on täidetud. Kui kõik juurdepääsutingimused on täidetud, vaatavad keskse juurdepääsupunkti nõuetekohaselt volitatud töötajad taotlused läbi. VISist taotletud andmed edastatakse rühmale nii, et see ei ohusta andmete turvalisust.

1.  Artikli 45d lõikes 1 osutatud juurdepääsu silmas pidades võib Euroopa piiri- ja rannikuvalverühm esitada artikli 45d lõikes 2 osutatud Euroopa piiri- ja rannikuvalve kesksele juurdepääsupunktile taotluse, et tutvuda kõigi VISis talletatud andmete või konkreetse andmekogumiga. Taotluses tuleb viidata selle liikmesriigi piiri ületamise kontrolli ja piirivalve tegevusplaanile, millel taotlus põhineb. Juurdepääsutaotluse saamisel kontrollib Euroopa piiri- ja rannikuvalve keskne juurdepääsupunkt, kas lõikes 2 osutatud juurdepääsutingimused on täidetud. Kui kõik juurdepääsutingimused on täidetud, vaatavad keskse juurdepääsupunkti nõuetekohaselt volitatud töötajad taotlused läbi. VISist taotletud andmed edastatakse rühmale nii, et see ei ohusta andmete turvalisust.

Muudatusettepanek    167

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 35

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 45e – lõige 2 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  vastuvõttev liikmesriik annab rühma liikmetele loa tutvuda VISi andmetega, et täita riigipiiri ületamise kontrolli, piirivalve ja tagasisaatmise tegevusplaanis täpsustatud eesmärke, ning

a)  vastuvõttev liikmesriik annab rühma liikmetele loa tutvuda VISi andmetega, et täita riigipiiri ületamise kontrolli ja piirivalve tegevusplaanis täpsustatud eesmärke, ning

Muudatusettepanek    168

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 35

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 45e – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Vastavalt määruse (EL) 2016/1624 artikli 40 lõikele 3 võivad rühmade liikmed ja tagasisaatmisega seotud ülesannetesse kaasatud töötajate rühmad VISist saadud teabe põhjal tegutseda üksnes nende tegutsemiskoha vastuvõtva liikmesriigi piirivalveametnikelt või tagasisaatmisega seotud ülesannete täitmisel osalevatelt töötajatelt saadud korralduste alusel ning üldreeglina nende juuresolekul. Vastuvõttev liikmesriik võib volitada rühmade liikmeid enda nimel tegutsema.

3.  Vastavalt määruse (EL) 2016/1624 artikli 40 lõikele 3 võivad rühmade liikmed VISist saadud teabe põhjal tegutseda üksnes nende tegutsemiskoha vastuvõtva liikmesriigi piirivalveametnikelt saadud korralduste alusel ning üldreeglina nende juuresolekul. Vastuvõttev liikmesriik võib volitada rühmade liikmeid enda nimel tegutsema.

Muudatusettepanek    169

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 35

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 45e – lõige 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Korraldusasutus peab logi Euroopa piiri- ja rannikuvalve rühma liikme või tagasisaatmisega seotud ülesannetesse kaasatud töötajate rühmade VISis tehtud andmetöötlustoimingute kohta vastavalt artiklile 34.

7.  Korraldusasutus peab logi Euroopa piiri- ja rannikuvalve rühma liikme VISis tehtud andmetöötlustoimingute kohta vastavalt artiklile 34.

Muudatusettepanek    170

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 35

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 45e – lõige 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti iga süsteemi sisenemine ja päring logitakse vastavalt artikli 34 sätetele ning iga tema leitud andmete kasutamine registreeritakse.

8.  Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti iga süsteemi sisenemine ja päring logitakse vastavalt artikli 34 sätetele ning iga tema rühmade leitud andmete kasutamine registreeritakse.

Muudatusettepanek    171

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 35

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 45e – lõige 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.  Välja arvatud juhul, kui seda on vaja ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) loomist käsitleva määruse kohaste ülesannete täitmiseks, ei ühendata ühtegi VISi osa ühegi Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti poolt või Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametis kasutatava andmete kogumiseks ja töötlemiseks ette nähtud arvutisüsteemiga ning VISis olevaid andmeid, millele Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametil on juurdepääs, ei edastata sellistele süsteemidele. Ühtegi VISi osa ei laadita alla. Süsteemile juurdepääsu ja päringute logimist ei käsitata VISi andmete allalaadimise ega kopeerimisena.

9.  VISi osi ei ühendata ühegi Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti poolt või Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametis kasutatava andmete kogumiseks ja töötlemiseks ette nähtud arvutisüsteemiga ning VISis olevaid andmeid, millele Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametil on juurdepääs, ei edastata sellistele süsteemidele. Ühtegi VISi osa ei laadita alla. Süsteemile juurdepääsu ja päringute logimist ei käsitata VISi andmete allalaadimise ega kopeerimisena.

Muudatusettepanek    172

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 35 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 46

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(35a)  Artikkel 46 jäetakse välja.

Artikkel 46

 

Schengeni konsultatsioonivõrgu tehniliste funktsioonide integreerimine

 

Artiklis 16 osutatud konsulteerimismehhanism asendab Schengeni konsultatsioonivõrgu artikli 49 lõikes 3 osutatud korras määratletud kuupäeval, kui kõik käesoleva määruse jõustumise kuupäeval Schengeni konsultatsioonivõrku kasutavad liikmesriigid on teatanud õiguslikest ja tehnilistest meetmetest seoses VISi kasutamisega keskasutustega konsulteerimise eesmärgil viisataotluste küsimustes vastavalt Schengeni konventsiooni artikli 17 lõikele 2.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Muudatusettepanek    173

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 35 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 47

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(35b)  Artikkel 47 jäetakse välja;

Artikkel 47

 

Edastamise alustamine

 

Liikmesriigid teatavad komisjonile, et nad on võtnud vajalikud tehnilised ja õiguslikud meetmed artikli 5 lõikes 1 osutatud andmete riikliku liidese kaudu kesksesse VISi edastamiseks.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Muudatusettepanek    174

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 35 c (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 48

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(35c)  Artikkel 48 jäetakse välja;

Artikkel 48

 

Töölerakendamine

 

1. Komisjon määrab VISi töölerakendamise kuupäeva, kui

 

a) artikli 45 lõikes 2 osutatud meetmed on võetud;

 

b) komisjon on teatanud komisjoni ja liikmesriikide poolt tehtud VISi põhjaliku testimise edukast lõpuleviimisest;

 

c) liikmesriigid on pärast tehniliste meetmete valideerimist teatanud komisjonile, et nad on võtnud vajalikud tehnilised ja õiguslikud meetmed artikli 5 lõikes 1 osutatud andmete kogumiseks ja VISi edastamiseks kõigi esimeses, lõike 4 kohaselt kindlaks määratud piirkonnas esitatud taotluste jaoks, sealhulgas meetmed andmete kogumiseks ja/või edastamiseks teise liikmesriigi eest.

 

2. Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti tehtud testi tulemustest kooskõlas lõike 1 punktiga b.

 

3. Kõigi teiste piirkondade puhul määrab komisjon kindlaks kuupäeva, millest alates artikli 5 lõikes 1 osutatud andmete edastamine muutub kohustuslikuks, kui liikmesriigid on teatanud komisjonile, et nad on võtnud vajalikud tehnilised ja õiguslikud meetmed artikli 5 lõikes 1 osutatud andmete kogumiseks ja VISi edastamiseks kõigi asjaomases piirkonnas esitatud taotluste jaoks, sealhulgas meetmed andmete kogumiseks ja/või edastamiseks teise liikmesriigi eest. Enne seda kuupäeva võivad liikmesriigid VISi tööle rakendada mis tahes nimetatud piirkonnas, niipea kui nad on komisjonile teatanud, et nad on võtnud vajalikud tehnilised ja õiguslikud meetmed vähemalt artikli 5 lõike 1 punktides a ja b osutatud andmete kogumiseks ja VISi edastamiseks.

 

4. Lõigetes 1 ja 3 osutatud piirkonnad määratakse kindlaks artikli 49 lõikes 3 osutatud korras. Kõnealuste piirkondade kindlaksmääramise kriteeriumideks on ebaseadusliku sisserände oht, liikmesriigi sisejulgeolekut ähvardavad ohud ja biomeetriliste andmete kogumise otstarbekus kõikjal kõnealuses piirkonnas.

 

5. Komisjon avaldab iga piirkonna puhul VISi töölerakendamise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.

 

6. Ükski liikmesriik ei saa tutvuda teiste liikmesriikide poolt VISi edastatud andmetega enne, kui kõnealune liikmesriik või teda esindav teine liikmesriik alustab andmete sisestamist kooskõlas lõigetega 1 ja 3.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Muudatusettepanek    175

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 35 d (uus)

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 48 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(35d)  Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 48a

 

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1.   Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2.   Artiklis 9cb ja artiklis 23 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

 

3.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 9cb ja artiklis 23 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4.   Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

 

5.   Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

6.   Artikli 9cb ja artikli 23 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.“;

Muudatusettepanek    176

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 38

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 50 – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Jälgimine ja hindamine

Põhiõigustele avaldatava mõju jälgimine ja hindamine

Muudatusettepanek    177

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 38

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 50 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Korraldusasutus kannab hoolt, et oleks kehtestatud menetlused, mille abil jälgida VISi toimimist, võrreldes selleks tulemusi, kulutasuvust, turvalisust ja teenuste kvaliteeti seatud eesmärkidega.

1.  Eu-LISA kannab hoolt, et oleks kehtestatud menetlused, mille abil jälgida VISi toimimist, võrreldes selleks tulemusi, kulutasuvust, turvalisust ja teenuste kvaliteeti seatud eesmärkidega, ning jälgida põhiõigustest kinnipidamist, sh et oleks tagatud õigus isikuandmete kaitsele, õigus mittediskrimineerimisele, lapse õigused ning õigus juurdepääsuks tõhusale õiguskaitsevahendile.

Muudatusettepanek    178

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 38

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 50 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Tehnilise hoolduse eesmärkidel on korraldusasutusel juurdepääs vajalikule teabele, mis on seotud VISis tehtud töötlemistoimingutega.

2.  Tehnilise hoolduse eesmärkidel on eu-LISAl juurdepääs vajalikule teabele, mis on seotud VISis tehtud töötlemistoimingutega.

Muudatusettepanek    179

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 38

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 50 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Eu-LISA esitab iga kahe aasta järel Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile aruande VISi tehnilise toimimise, sealhulgas selle turvalisuse kohta.

3.  Eu-LISA esitab iga kahe aasta järel Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile aruande VISi tehnilise toimimise, sealhulgas selle turvalisuse ja kulude kohta. See aruanne sisaldab projektialaste edusammude ja kulude ülevaadet, finantsmõju hinnangut ning teavet kõigi tehniliste probleemide ja riskide kohta, mis võivad mõjutada süsteemi kogukulusid.

Muudatusettepanek    180

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 38

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 50 – lõik 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3a.  Arendusprotsessis ilmnevate viivituste korral teavitab eu-LISA esimesel võimalusel Euroopa Parlamenti ja nõukogu, et teavitada viivituste põhjustest ning ajalistest ja finantsilistest tagajärgedest.

Muudatusettepanek    181

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 38

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 50 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  otsingute tegemise täpne eesmärk, sealhulgas terroriakti või raske kuriteo liik;

(a)  otsingute tegemise täpne eesmärk, sealhulgas terroriakti või raske kuriteo liik ning alla 12-aastaste laste andmetele juurdepääs;

Muudatusettepanek    182

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 38

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 50 – lõige 4 – lõik 1 – punkt c a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  selliste juhtumite arv ja liik, mille puhul kasutati artikli 22m lõikes 2 osutatud kiireloomulist menetlust, sealhulgas juhtumid, kus keskne juurdepääsupunkt ei pidanud järelkontrolli käigus kiireloomulise menetluse kohaldamist õigustatuks.

Muudatusettepanek    183

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 38

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 50 – lõige 4 – lõik 1 – punkt d a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)  statistika lastega kaubitsemise kohta, sealhulgas isikusamasuse eduka tuvastamise juhtumid.

Muudatusettepanek    184

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 38

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 50 – lõige 4 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriikide ja Europoli aastaaruanded edastatakse komisjonile järgmise aasta 30. juuniks.

Liikmesriikide ja Europoli aastaaruanded edastatakse komisjonile järgmise aasta 30. juuniks. Komisjon koondab aastaaruanded põhjalikku aruandesse, mis avaldatakse sama aasta 30. detsembriks.

Muudatusettepanek    185

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 38

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 50 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Komisjon koostab iga nelja aasta järel VISi kohta üldhinnangu. Nimetatud üldhinnangus võrreldakse saavutatud tulemusi seatud eesmärkidega, hinnatakse tegevuse aluspõhimõtete kehtivust, käesoleva määruse kohaldamist VISi suhtes, VISi turvalisust, artiklis 31 osutatud sätete kasutamist ja mis tahes mõjusid tulevastele toimingutele. Komisjon edastab hinnangu Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5.  Komisjon koostab iga kahe aasta järel VISi kohta üldhinnangu. Nimetatud üldhinnangus võrreldakse saavutatud tulemusi seatud eesmärkide ja tehtud kulutustega, hinnatakse tegevuse aluspõhimõtete kehtivust, selle mõju põhiõigustele, käesoleva määruse kohaldamist VISi suhtes, VISi turvalisust, artiklis 31 osutatud sätete kasutamist ja mis tahes mõjusid tulevastele toimingutele. Komisjon edastab hinnangu Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek    186

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 39

Määrus (EÜ) nr 767/2008

1. lisa – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(39)  liite pealkiri asendatakse järgmisega:

välja jäetud

Artikli 31 lõikes 1 osutatud rahvusvaheliste organisatsioonide loetelu.

 

Muudatusettepanek    187

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

IIIa peatükk – artikkel 22a – lõige 1a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1a.  Asutus, mille pädevuses on otsuse tegemine, loob enne otsuse tegemist isikliku toimiku.

Muudatusettepanek    188

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

IIIa peatükk – artikkel 22a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui dokumendi omanik on taotluse esitanud rühma liikmena või koos perekonnaliikmega, loob ametiasutus isikliku toimiku iga rühma kuuluva isiku kohta ning lingib nende isikute toimikud, kes esitasid taotluse koos ja kellele anti pikaajaline viisa või elamisluba.

3.  Kui dokumendi omanik on taotluse esitanud rühma liikmena või koos perekonnaliikmega, loob ametiasutus isikliku toimiku iga rühma kuuluva isiku kohta ning lingib nende isikute toimikud, kes esitasid taotluse koos ja kellele anti pikaajaline viisa või elamisluba. Vanemate või eestkostjate avaldusi ei eraldata laste avaldustest.

Muudatusettepanek    189

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22b – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  VISis töödeldakse toimikuid päringutabamuste kindlakstegemiseks üksnes eesmärgiga hinnata, kas isik võib ohustada liikmesriikide avalikku korda, sisejulgeolekut või rahvatervist vastavalt määruse (EL) 2016/399 artikli 6 lõike 1 punktile e. VIS vaatab läbi iga toimiku eraldi.

1.  VISis töödeldakse toimikuid päringutabamuste kindlakstegemiseks üksnes eesmärgiga hinnata, kas isik võib ohustada liikmesriikide avalikku korda või sisejulgeolekut vastavalt määruse (EL) 2016/399 artikli 6 lõike 1 punktile e. VIS vaatab läbi iga toimiku eraldi.

Muudatusettepanek    190

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22b – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Iga kord, kui pikaajalise viisa või elamisloa väljaandmise või andmisest keeldumise korral luuakse isiklik toimik vastavalt artiklile 22d, teeb VIS päringu [koostalitlusvõime määruse] artikli 6 lõikes 1 määratletud Euroopa otsinguportaalis, et võrrelda käesoleva määruse artikli 22c lõike 2 punktides a, b, c, f ja g osutatud asjaomaseid andmeid VISis, Schengeni infosüsteemis (SIS), riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis, ELi reisiinfo ja -lubade süsteemis (ETIAS), kaasa arvatud määruse (EL) 2018/XX ([millega luuakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteem]) artiklis 29 osutatud jälgimisnimekirjas, [terroriaktide ja muude raskete kuritegudega seotud süüdimõistvate kohtuotsuste puhul ECRIS-TCN-süsteemis,] Europoli andmetes, Interpoli varastatud ja kaotatud reisidokumentide andmebaasis (SLTD) ja Interpoli hoiatusteadetega seotud reisidokumentide andmebaasis (Interpol TDAWN) sisalduvate asjaomaste andmetega.

2.  Iga kord, kui seoses pikaajalise viisa või elamisloaga luuakse isiklik toimik vastavalt artiklile 22c, teeb VIS päringu [koostalitlusvõime määruse] artikli 6 lõikes 1 määratletud Euroopa otsinguportaalis, et võrrelda käesoleva määruse artikli 22c lõike 2 punktides a, b, c, f ja g osutatud andmeid. VIS kontrollib:

 

(a)   kas taotlemisel kasutatav reisidokument vastab mõnele SISis kadunuks, varastatuks, õigusvastaselt omandatuks või kehtetuks tunnistatud reisidokumendile;

 

(b)   kas taotlemisel kasutatav reisidokument vastab mõnele SLTD andmebaasis kadunuks, varastatuks või kehtetuks tunnistatud reisidokumendile;

 

(c)   kas SISis on taotleja kohta sisestatud hoiatusteade, et tema suhtes kehtib riiki sisenemise ja riigis viibimise keeld;

 

(d)   kas SISis on taotleja kohta hoiatusteade, et teda otsitakse taga Euroopa vahistamismääruse alusel üleandmise eesmärgil või väljaandmise eesmärgil vahi alla võtmiseks;

 

(e)   kas taotleja ja tema reisidokument vastavad ETIASe kesksüsteemis olevale reisiloale, mis on tagasi lükatud, kehtetuks tunnistatud või tühistatud;

 

(f)   kas taotleja ja tema reisidokument on määruse (EL) 2018/1240 artiklis 34 osutatud jälgimisnimekirjas;

 

(g)   kas sama isiku kohta käivad andmed on juba VISis registreeritud;

 

(h)   ega taotluses reisidokumendi kohta esitatud andmed ei vasta mõnele teisele pikaajalise viisa või elamisloa taotlusele, mis on seotud muude isikuandmetega;

 

(i)   kas riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis tehtud otsingu tulemusel selgub, et taotleja on sel ajal või varem viibimisaega ületanud;

 

(j)   kas riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis on märge, et taotleja on saanud sisenemiskeelu;

 

(k)   kas VISis on registreeritud otsus taotlejale lühiajalise viisa andmisest keeldumise või sellise viisa tühistamise või kehtetuks tunnistamise kohta;

 

(l)   kas VISis on registreeritud otsus taotlejale pikaajalise viisa või elamisloa andmisest keeldumise või selle tühistamise või kehtetuks tunnistamise kohta;

 

(m)   kas Europolis on registreeritud taotleja isikutuvastusandmeid;

 

(n)   kas alaealise taotleja puhul on tema vanema õigusi teostava isiku või seadusliku eestkostja kohta on SISis hoiatusteade, et:

 

(i)   teda otsitakse taga Euroopa vahistamismääruse alusel üleandmise või väljaandmise eesmärgil vahi alla võtmiseks;

 

(ii)   ta on SISis registreeritud hoiatusteate kohaselt saanud riiki sisenemise ja riigis viibimise keelu;

 

(iii)   ta omab reisidokumenti, mis on määruse (EL) 2018/1240 artiklis 34 osutatud jälgimisnimekirjas.

 

Käesolev lõige ei tohi mingil põhjusel takistada varjupaigataotluse esitamist. Kui viisataotluse esitab vägivaldse kuriteo, näiteks tema sponsori toime pandud koduvägivalla või inimkaubanduse ohver, tuleb VISi esitatud toimik eraldada sponsori omast, nii et ohvrit saaks kaitsta edasise ohu eest.

 

Valetabamuse ohu vältimiseks tuleks alla 14-aastaste laste või üle 75-aastaste eakatega seotud päringute puhul, mis tehakse rohkem kui viis aastat enne vastet võetud biomeetriliste tunnuste abil ja mis ei kinnita kolmanda riigi kodaniku isikusamasust, kohaldada kohustuslikku käsitsi kontrollimist biomeetriliste andmete ekspertide poolt.

Muudatusettepanek    191

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22b – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  VIS lisab isiklikku toimikusse viite iga lõigete 2 ja 5 kohase päringutabamuse kohta. Lisaks teeb VIS vajaduse korral kindlaks, millised liikmesriigid päringutabamus(t)e aluseks olnud andmed sisestasid või esitasid või tegi seda Europol, ning talletavad selle teabe isiklikku toimikusse.

3.  VIS lisab isiklikku toimikusse viite iga lõigete 2 ja 5 kohase päringutabamuse kohta. Lisaks teeb VIS vajaduse korral kindlaks, millised liikmesriigid päringutabamus(t)e aluseks olnud andmed sisestasid või esitasid või tegi seda Europol, ning talletavad selle teabe isiklikku toimikusse. Ei registreerita muid andmeid kui viide päringutabamusele ja andmete koostaja.

Muudatusettepanek    192

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22b – lõige 3a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3a.  Kui päring tehakse SLTD andmebaasist, ei või neid andmeid, mida Euroopa otsinguportaali kasutaja päringu tegemiseks kasutas, jagada Interpoli andmete omanikega.

Muudatusettepanek    193

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22b – lõige 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Artikli 2 lõike 2 punkti f kohaldamiseks tuleb käesoleva artikli lõike 2 kohastes päringutes võrrelda artikli 22c lõikes 2 osutatud asjaomaseid andmeid SISi andmetega, et teha kindlaks, ega taotleja kohta ei ole sisestatud järgmisi hoiatusteateid:

4.  Artikli 2 lõike 2 punkti f kohaldamiseks seoses antud või pikendatud pikaajalise viisaga tuleb käesoleva artikli lõike 2 kohastes päringutes võrrelda artikli 22c lõikes 2 osutatud asjaomaseid andmeid SISi andmetega, et teha kindlaks, ega taotleja kohta ei ole sisestatud järgmisi hoiatusteateid:

Muudatusettepanek    194

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22b – lõige 4 – lõik 1 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  hoiatusteade diskreetse ja erikontrolli alla kuluvate isikute kohta.

(d)  hoiatusteade diskreetse, erikontrolli või uurimiskontrolli alla kuluvate isikute kohta.

Muudatusettepanek    195

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22b – lõige 4 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui käesolevas lõikes osutatud võrdluse tulemuseks on üks või mitu päringutabamust, saadab VIS automaatse teate päringu teinud liikmesriigi keskasutusele ning võtab vajalikud järelmeetmed.

Artikli 9a lõikeid 5a, 5b, 5c ja 5d ning artikleid 9c, 9ca ja 9cb kohaldatakse mutatis mutandis järgmiste erisätete kohaselt.

Muudatusettepanek    196

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22b – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Kui pikaajalise viisa või elamisloa annab välja või kui seda pikendab liikmesriigi konsulaarasutus, kohaldatakse artiklit 9a.

välja jäetud

Muudatusettepanek    197

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22b – lõige 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Kui elamisloa annab välja või seda pikendab või kui pikaajalist viisat pikendab liikmesriigi territooriumil olev ametiasutus, kohaldatakse järgmist:

välja jäetud

(a)  see asutus kontrollib, kas isiklikus toimikus sisalduvad andmed vastavad VISis olevatele andmetele või andmetele mõnes päringuga hõlmatud ELi infosüsteemis/andmebaasis, Europoli andmetele või Interpoli andmebaasides olevatele andmetele vastavalt lõikele 2;

 

(b)  kui lõike 2 kohane päringutabamus on seotud Europoli andmetega, teatatakse sellest Europoli riiklikule üksusele järelemeetmete võtmiseks;

 

(c)  kui andmed ei ole vastavuses ja lõigete 2 ja 3 kohase automaatse töötlemise tulemuseks ei olnud ühtegi teist päringutabamust, kustutab ametiasutus valetabamuse taotlustoimikust;

 

(d)  kui avastatakse andmete vastavus või kui kahtlused taotleja isikusamasuses jäävad püsima, võtab ametiasutus päringutabamuse aluseks olnud andmete suhtes meetmeid vastavalt lõikele 4, tegutsedes kooskõlas ELi ja riiklikes õigusaktides sätestatud menetluste, tingimuste ja kriteeriumidega.

 

Muudatusettepanek    198

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22c – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  perekonnanimi; eesnimi (eesnimed); sünniaeg; praegune kodakondsus (praegused kodakondsused); sugu; sünniaeg, -koht ja -riik;

(a)  perekonnanimi; eesnimi (eesnimed); sünniaasta; praegune kodakondsus (praegused kodakondsused); sugu; sünnikoht ja -riik;

Muudatusettepanek    199

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22c – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt f

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  dokumendi omaniku näokujutis, võimaluse korral kohapeal tehtud fotolt;

(f)  dokumendi omaniku näokujutis kohapeal tehtud fotolt;

Muudatusettepanek    200

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22d – lõik 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui tehakse otsus keelduda pikaajalise viisa või elamisloa andmisest, sest taotlejat peetakse ohuks avalikule korrale, sisejulgeolekule või rahvatervisele või tema esitatud dokumendid on omandatud pettusega, need on võltsitud või neid on omavoliliselt muudetud, loob pikaajalise viisa või elamisloa andmisest keeldunud asutus viivitamata isikliku toimiku ja sisestab sellesse järgmised andmed:

Kui tehakse otsus keelduda pikaajalise viisa või elamisloa andmisest, sest taotlejat peetakse ohuks avalikule korrale või sisejulgeolekule või tema esitatud dokumendid on omandatud pettusega, need on võltsitud või neid on omavoliliselt muudetud, loob pikaajalise viisa või elamisloa andmisest keeldunud asutus viivitamata isikliku toimiku ja sisestab sellesse järgmised andmed:

Muudatusettepanek    201

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22d – lõik 1 – punkt e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e.  taotluse aluseks oleva kutse esitanud füüsilise isiku perekonnanimi, eesnimi ja aadress;

e.  (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek    202

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22d – lõik 1 – punkt f

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f.  taotleja näokujutis, võimaluse korral kohapeal tehtud fotolt;

f.  taotleja näokujutis kohapeal tehtud fotolt;

Muudatusettepanek    203

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22d – lõik 1 – punkt h

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h.  märge selle kohta, et pikaajalise viisa või elamisloa andmisest on keeldutud, sest taotlejat peetakse ohuks avalikule korrale, sisejulgeolekule või rahvatervisele või tema esitatud dokumendid on omandatud pettusega, need on võltsitud või neid on omavoliliselt muudetud;

h.  märge selle kohta, et pikaajalise viisa või elamisloa andmisest on keeldutud, sest taotlejat peetakse ohuks avalikule korrale või sisejulgeolekule või tema esitatud dokumendid on omandatud pettusega, need on võltsitud või neid on omavoliliselt muudetud;

Muudatusettepanek    204

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22g – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Euroopa Liidu välispiiripunktides vastavalt määrusele (EL) 2016/399 kontrolle tegevatele pädevatele asutustele antakse juurdepääs päringute tegemiseks dokumendi numbri ja käesoleva määruse artikli 22c lõike 2 punktides a, b ja c osutatud andmete alusel üksnes selleks, et kontrollida pikaajalise viisa või elamisloa omaniku isikusamasust, tema dokumendi autentsust ja kehtivust ning seda, kas ta ei ohusta kõnealuse määruse artikli 6 lõike 1 punkti e nõude kohaselt ühegi liikmesriigi avalikku korda, sisejulgeolekut ja rahvatervist.

1.  Euroopa Liidu välispiiripunktides vastavalt määrusele (EL) 2016/399 kontrolle tegevatele pädevatele asutustele antakse juurdepääs päringute tegemiseks dokumendi numbri ja käesoleva määruse artikli 22c lõike 2 punktides a, b ja c osutatud andmete alusel üksnes selleks, et kontrollida pikaajalise viisa või elamisloa omaniku isikusamasust, tema dokumendi autentsust ja kehtivust ning seda, kas ta ei ohusta kõnealuse määruse artikli 6 lõike 1 punkti e nõude kohaselt ühegi liikmesriigi avalikku korda või sisejulgeolekut.

Muudatusettepanek    205

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22g – lõige 2 – punkt e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  artikli 22c lõike 2 punktis f osutatud fotod.

(e)  artikli 22c lõike 2 punktis f osutatud näokujutised.

Muudatusettepanek    206

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22h – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Asutustele, kes on pädevad liikmesriikide territooriumil kontrollima, kas liikmesriikide territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise tingimused on täidetud, ja vajaduse korral politseiasutustele antakse juurdepääs päringute tegemiseks dokumendi numbri ja käesoleva määruse artikli 22c lõike 2 punktides a, b ja c osutatud andmete alusel üksnes selleks, et kontrollida pikaajalise viisa või elamisloa omaniku isikusamasust, tema dokumendi autentsust ja kehtivust ning seda, kas ta ei ohusta ühegi liikmesriigi avalikku korda, sisejulgeolekut ja rahvatervist.

1.  Asutustele, kes on pädevad liikmesriikide territooriumil kontrollima, kas liikmesriikide territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise tingimused on täidetud, antakse juurdepääs päringute tegemiseks dokumendi numbri ja käesoleva määruse artikli 22c lõike 2 punktides a, b ja c osutatud andmete alusel üksnes selleks, et kontrollida pikaajalise viisa või elamisloa omaniku isikusamasust, tema dokumendi autentsust ja kehtivust.

Muudatusettepanek    207

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22h – lõige 2 – punkt e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  artikli 22c lõike 2 punktis f osutatud fotod.

(e)  artikli 22c lõike 2 punktis f osutatud näokujutised.

Muudatusettepanek    208

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22k – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid määravad õiguskaitseasutused, kellel on õigus teha terroriaktide või muude raskete kuritegude ennetamise, avastamise ja uurimise eesmärgil päringuid VISi salvestatud andmetes.

1.  Liikmesriigid määravad õiguskaitseasutused, kellel on õigus teha terroriaktide või muude raskete kuritegude ennetamise, avastamise ja uurimise eesmärgil päringuid VISi salvestatud andmetes artiklis 22n osutatud asjakohastel ja rangelt määratletud juhtudel. Nendel ametiasutustel on lubatud teha päringuid alla 12-aastaseid lapsi käsitlevates andmetes üksnes selleks, et kaitsta kadunud lapsi ja raskete kuritegude ohvriks langenud lapsi.

Muudatusettepanek    209

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22k – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Iga liikmesriik peab määratud asutuste nimekirja. Iga liikmesriik teatab eu-LISA-le ja komisjonile oma määratud asutused ning võib igal ajal oma teadet muuta või esitada uue teate.

2.  Iga liikmesriik peab määratud asutuste rangelt piiratud nimekirja. Iga liikmesriik teatab eu-LISA-le ja komisjonile oma määratud asutused ning võib igal ajal oma teadet muuta või esitada uue teate.

Muudatusettepanek    210

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22l – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Keskne juurdepääsupunkt tegutseb oma käesolevast määrusest tulenevaid ülesandeid täites sõltumatult ega saa lõikes 1 osutatud Europoli määratud asutuselt juhiseid kontrollimise tulemuste kohta.

Keskne juurdepääsupunkt tegutseb oma käesolevast määrusest tulenevaid ülesandeid täites täiesti sõltumatult ega saa lõikes 1 osutatud Europoli määratud asutuselt juhiseid kontrollimise tulemuste kohta.

Muudatusettepanek    211

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22m – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui järelkontrolli käigus tehakse kindlaks, et juurdepääs VISi andmetele ei olnud õigustatud, kustutavad kõik VISile juurdepääsu saanud asutused sellised andmed ning teavitavad kõnealusest kustutamisest keskseid juurdepääsupunkte.

3.  Kui järelkontrolli käigus tehakse kindlaks, et juurdepääs VISi andmetele ei olnud õigustatud, kustutavad kõik VISile juurdepääsu saanud asutused viivitamata sellised andmed ning teavitavad kõnealusest kustutamisest keskseid juurdepääsupunkte.

Muudatusettepanek    212

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22n – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Määratud asutused saavad päringute tegemiseks juurdepääsu VISile, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

1.  Ilma et see piiraks [koostalitlusvõimet käsitleva] määruse 2018/XX artikli 22 kohaldamist, saavad määratud asutused päringute tegemiseks juurdepääsu VISile, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

Muudatusettepanek    213

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22n – lõige 1 – punkt ca (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(ca)  sõrmejälgede alusel tehtavate otsingute korral on otsuse 2008/615/JSK alusel tehtud eelnevalt otsing teiste liikmesriikide sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemides, kui sõrmejälgedega võrdlemine on tehniliselt võimalik, ning see otsing on täielikult läbi viidud või otsingut ei ole täielikult läbi viidud 24 tunni jooksul alates selle alustamisest.

Muudatusettepanek    214

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22n – lõige 1 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  vastavalt [koostalitlusvõimet käsitleva] määruse 2018/XX artiklile 22 ühisest isikuandmete hoidlast tehtud päringule on saadud kõnealuse määruse artikli 22 lõike 5 kohane vastus, et andmeid säilitatakse VISis.

(d)  vastavalt [koostalitlusvõimet käsitleva] määruse 2018/XX artiklile 22 ühisest isikuandmete hoidlast tehtud päringule on saadud [koostalitlusvõimet käsitleva] määruse 2018/XX artikli 22 lõike 5 kohane vastus, et andmeid säilitatakse VISis.

Muudatusettepanek    215

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22n – lõige 3 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  VISi andmetega tutvumine piirdub päringute tegemisega mis tahes järgmiste isikliku toimiku andmete alusel:

3.  VISi andmetega tutvumine piirdub päringute tegemisega mis tahes järgmiste taotlustoimiku või isikliku toimiku andmete alusel:

Muudatusettepanek    216

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22n – lõige 3 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  perekonnanimi (perekonnanimed), eesnimi (eesnimed), sünniaeg, kodakondsus (kodakondsused) ja/või sugu;

(a)  perekonnanimi (perekonnanimed), eesnimi (eesnimed), sünniaasta, kodakondsus (kodakondsused) ja/või sugu;

Muudatusettepanek    217

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22n – lõige 3a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3a.  Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande isiku tuvastamiseks näokujutiste kasutamiseks nõutava tehnoloogia teostatavuse, kättesaadavuse, töövalmiduse ja usaldusväärsuse kohta.

Muudatusettepanek    218

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22n – lõige 3b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3b.  Lõike 3 punktis e osutatud näokujutis ei ole ainus otsingukriteerium.

Muudatusettepanek    219

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22n – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui VISis tehtud päring annab tabamuse, saadakse juurdepääs kõikidele selles lõikes loetletud andmetele ja muudele isikliku toimiku andmetele, sealhulgas mis tahes dokumendi väljaandmise, väljaandmisest keeldumise, tühistamise, kehtetuks tunnistamise või pikendamise andmetele. Artikli 9 lõike 4 punktis l osutatud andmetele, mis on registreeritud taotlustoimikus, saadakse juurdepääs ainult juhul, kui selleks on esitatud sõnaselge põhjendatud taotlus, mis on pärast sõltumatut kontrolli heaks kiidetud.

4.  Kui VISis tehtud päring annab tabamuse, saadakse juurdepääs kõikidele käesoleva artikli lõikes 3 loetletud andmetele ja muudele taotlustoimiku või isikliku toimiku andmetele, sealhulgas mis tahes dokumendi väljaandmise, väljaandmisest keeldumise, tühistamise, kehtetuks tunnistamise või pikendamise andmetele. Artikli 9 lõike 4 punktis l osutatud andmetele, mis on registreeritud taotlustoimikus, saadakse juurdepääs ainult juhul, kui selleks on esitatud sõnaselge põhjendatud taotlus, mis on pärast sõltumatut kontrolli heaks kiidetud.

Muudatusettepanek    220

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22o – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Erandina artikli 22n lõikest 1 ei nõuta määratud asutustelt selles lõikes sätestatud tingimuste täitmist, kui VISis tehakse päring kadunud, röövitud või inimkaubanduse ohvriks langenud isiku tuvastamiseks, kelle puhul on põhjendatult alust arvata, et VISi andmed aitavad kaasa tema tuvastamisele ja/või konkreetsele inimkaubandusjuhtumi uurimisele. Selliste asjaolude korral võivad määratud asutused teha VISis päringu isiku sõrmejälgede alusel.

Erandina artikli 22n lõikest 1 ei nõuta määratud asutustelt selles lõikes sätestatud tingimuste täitmist, kui VISis tehakse päring kadunud, röövitud või inimkaubanduse ohvriks langenud isiku, eelkõige lapse tuvastamiseks, kelle puhul on tõsine põhjus arvata, et VISi andmed aitavad kaasa tema tuvastamisele ja konkreetsele inimkaubandusjuhtumi uurimisele. Selliste asjaolude korral võivad määratud asutused teha VISis päringu isiku sõrmejälgede alusel.

Muudatusettepanek    221

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22o – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui isiku sõrmejälgi ei saa kasutada või sõrmejälgede alusel ei õnnestu päringut teha, tehakse päring artikli 9 punktis a ja b osutatud andmete alusel.

Kui isiku sõrmejälgi ei saa kasutada või sõrmejälgede alusel ei õnnestu päringut teha, tehakse päring artikli 9 lõike 4 punktis a ja b või artikli 22c lõike 2 punktis a ja b osutatud andmete alusel.

Muudatusettepanek    222

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22o – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

VISis tehtud päring annab tabamuse korral juurdepääsu kõikidele artiklis 9 ning artikli 8 lõigetes 3 ja 4 osutatud andmetele.

VISis tehtud päring annab tabamuse korral juurdepääsu kõikidele artiklis 9, artiklis 22c või artiklis 22d ning artikli 8 lõigetes 3 ja 4 või artikli 22a lõikes 3 osutatud andmetele.

Muudatusettepanek    223

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22p – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Europoli määratud asutus võib esitada põhjendatud elektroonilise taotluse päringu tegemiseks kõikides andmetes või konkreetses andmekogus, mis on salvestatud VISis, artikli 22k lõikes 3 osutatud Europoli kesksele juurdepääsupunktile. Juurdepääsutaotluse saamisel kontrollib Europoli keskne juurdepääsupunkt, kas lõigetes 1 ja 2 osutatud juurdepääsutingimused on täidetud. Kui kõik juurdepääsutingimused on täidetud, vaatavad keskse juurdepääsupunkti nõuetekohaselt volitatud töötajad taotlused läbi. VISist taotletud andmed edastatakse artikli 22l lõikes 1 osutatud tegevusüksustele nii, et see ei ohusta andmete turvalisust.

3.  Europoli määratud asutus võib esitada põhjendatud elektroonilise taotluse päringu tegemiseks kõikides andmetes või konkreetses andmekogus, mis on salvestatud VISis, artikli 22l lõikes 2 osutatud Europoli kesksele juurdepääsupunktile. Juurdepääsutaotluse saamisel kontrollib Europoli keskne juurdepääsupunkt, kas lõigetes 1 ja 2 osutatud juurdepääsutingimused on täidetud. Kui kõik juurdepääsutingimused on täidetud, vaatavad keskse juurdepääsupunkti nõuetekohaselt volitatud töötajad taotlused läbi. VISist taotletud andmed edastatakse artikli 22l lõikes 1 osutatud tegevusüksustele nii, et see ei ohusta andmete turvalisust.

Muudatusettepanek    224

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22q – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid ja Europol tagavad, et kõik andmetöötlustoimingud, mis tulenevad kooskõlas IIIc peatükiga taotletud juurdepääsust VISi andmetele, registreeritakse logisse või dokumenteeritakse taotluse vastuvõetavuse kontrollimiseks, andmete töötlemise seaduslikkuse ning nende tervikluse ja turvalisuse jälgimiseks, aga ka sisekontrolli eesmärgil.

1.  Liikmesriigid ja Europol tagavad, et kõik andmetöötlustoimingud, mis tulenevad kooskõlas IIIb peatükiga taotletud juurdepääsust VISi andmetele, salvestatakse või dokumenteeritakse taotluse vastuvõetavuse suhtes järelevalve teostamiseks, andmete töötlemise seaduslikkuse, nende tervikluse, turvalisuse ja põhiõigustele avalduva võimaliku mõju jälgimiseks, aga ka sisekontrolli eesmärgil.

 

Kirjeid või dokumente tuleb asjakohaste meetmetega kaitsta loata juurdepääsu eest ja need tuleb kustutada kaks aastat pärast nende loomist, välja arvatud juhul, kui neid vajatakse juba alustatud järelevalvemenetlustes.

Muudatusettepanek    225

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22q – lõige 2 – punkt g

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)  kooskõlas siseriiklike normidega või määrusega (EL) 2016/794, otsingu teinud ametniku ning selleks korralduse andnud ametniku kordumatu kasutajatunnus.

(g)  kooskõlas siseriiklike normidega või määrusega (EL) 2016/794, või kui see on asjakohane, määrusega (EÜ) 2018/1725 otsingu teinud ametniku ning selleks korralduse andnud ametniku kordumatu kasutajatunnus.

Muudatusettepanek    226

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22q – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Logifaile ja dokumentatsiooni kasutatakse ainult andmetöötluse seaduslikkuse kontrollimiseks ning andmete tervikluse ja turvalisuse tagamiseks. Käesoleva määruse artiklis 50 osutatud järelevalveks ja hindamiseks võib kasutada üksnes logifaile, mis ei sisalda isikuandmeid. Kooskõlas direktiivi (EL) 2016/680 artikli 41 lõikega 1 ette nähtud järelevalveasutusel, kes vastutab taotluse vastuvõetavuse kontrollimise ning andmete töötlemise seaduslikkuse ning nende tervikluse ja turvalisuse jälgimise eest, on oma ülesannete täitmiseks asjakohase taotluse esitamise korral juurdepääs kõnealustele logifailidele.

3.  Logifaile ja dokumentatsiooni kasutatakse ainult andmetöötluse seaduslikkuse kontrollimiseks, põhiõigustele avalduva mõju jälgimiseks ning andmete tervikluse ja turvalisuse tagamiseks. Käesoleva määruse artiklis 50 osutatud järelevalveks ja hindamiseks võib kasutada üksnes logifaile, mis ei sisalda isikuandmeid. Kooskõlas direktiivi (EL) 2016/680 artikli 41 lõikega 1 ette nähtud järelevalveasutusel, kes vastutab andmete töötlemise seaduslikkuse ning nende tervikluse ja turvalisuse jälgimise eest, on oma ülesannete täitmiseks asjakohase taotluse esitamise korral juurdepääs kõnealustele logifailidele.

Muudatusettepanek    227

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 22ra (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 22ra

 

Selliste isikuandmete kaitse, millele on antud juurdepääs kooskõlas IIIb peatükiga

 

1.   Iga liikmesriik tagab, et direktiivi (EL) 2016/680 kohaselt vastu võetud riigisiseseid õigusakte ning õigus- ja haldusnorme kohaldatakse ka tema riiklike ametiasutuste juurdepääsu suhtes VISile käesoleva peatüki alusel, sealhulgas seoses nende isikute õigustega, kelle andmetele saadakse sel viisil juurdepääs.

 

2.   Direktiivi (EL) 2016/680 artikli 41 lõikes 1 osutatud järelevalveasutus kontrollib liikmesriikide poolt käesoleva peatüki kohaselt isikuandmetele juurdepääsu andmise seaduslikkust, sealhulgas nende andmete VISi ja VISist edastamise seaduslikkust. Kohaldatakse vastavalt käesoleva määruse artikli 41 lõikeid 3 ja 4.

 

3.   Europoli teostatav isikuandmete töötlemine käesoleva määruse alusel toimub kooskõlas määrusega (EL) 2016/794 ja selle üle teeb järelevalvet Euroopa Andmekaitseinspektor.

 

4.   VISis olevaid isikuandmeid, millele saadi juurdepääs kooskõlas käesoleva peatükiga, töödeldakse üksnes selliste konkreetsete juhtumite ennetamiseks, avastamiseks või uurimiseks, mille puhul liikmesriik või Europol on teavet palunud.

 

5.   eu-LISA, määratud asutused, kesksed juurdepääsupunktid ja Europol peavad otsingute kohta logisid, nagu on osutatud artiklis 22q, et määruse (EL) 2016/680 artikli 41 lõikes 1 osutatud järelevalveasutus ja Euroopa Andmekaitseinspektor saaksid kontrollida andmetöötluse vastavust liidu ja liikmesriigi andmekaitsenormidele. Muudel juhtudel peale andmete nimetatud eesmärgil säilitamise kustutatakse isikuandmed ja otsinguandmed kõigist liikmesriigi ja Europoli toimikutest pärast 30 päeva möödumist, välja arvatud juhul, kui neid isiku- ja otsinguandmeid vajatakse konkreetse poolelioleva kriminaalmenetluse jaoks, milleks liikmesriik või Europol on andmeid taotlenud.

Muudatusettepanek    228

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Otsuse 2004/512/EÜ muutmine

Otsuse 2004/512/EÜ kehtetuks tunnistamine

Muudatusettepanek    229

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1

Otsus 2004/512/EÜ

Artikkel 1 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Otsuse 2004/512/EÜ artikli 1 lõige 2 asendatakse järgmisega:

Otsus 2004/512/EÜ tunnistatakse kehtetuks. Viiteid kõnealusele otsusele käsitatakse viidetena määrusele (EÜ) nr 767/2008 kooskõlas 2. lisas esitatud vastavustabeliga.

2.  Viisainfosüsteem (VIS) ehitatakse üles tsentraliseeritult ja see koosneb järgmisest:

 

a)  [koostalitlusvõimet käsitleva määruse 2018/XX artikli 17 lõike 2 punktis a] osutatud ühine isikuandmete hoidla;

 

b)  keskne infosüsteem (edaspidi „viisainfosüsteem“);

 

c)  iga liikmesriigi liides (edaspidi „riigi liides“), mis võimaldab ühenduda liikmesriigi asjaomase riikliku keskasutusega, või iga liikmesriigi ühtne riiklik liides, mis põhineb ühtsel tehnilisel kirjeldusel ja on kõikidel liikmesriikidel ühesugune, võimaldades kesksüsteemil ühenduda liikmesriikide riiklike infrastruktuuridega;

 

d)  sideinfrastruktuur keskse VISi ja riikide liideste vahel;

 

e)  turvaline sidekanal keskse VISi ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi vahel;

 

f)  turvaline sideinfrastruktuur keskse VISi ja [koostalitlusvõimet käsitleva määruse 2017/XX artikliga 6] loodud Euroopa otsinguportaali, [koostalitlusvõimet käsitleva määruse 2017/XX artikliga 12] loodud ühise biomeetrilise võrdlemise teenuse, [koostalitlusvõimet käsitleva määruse 2017/XX artikliga 17] loodud ühise isikuandmete hoidla ja [koostalitlusvõimet käsitleva määruse 2017/XX artikliga 25] loodud mitme identiteedi detektori kesksete infrastruktuuride vahel;

 

g)  mehhanism viisasid väljastavate keskasutuste vaheliseks teabevahetuseks ja konsulteerimiseks viisataotlustega seotud küsimustes („VISMail“);

 

h)  vedajate võrguvärav;

 

i)  turvaline veebiteenus, mille kaudu ühelt poolt VIS ning teiselt poolt vedajate võrguvärav ja rahvusvahelised süsteemid (Interpoli süsteemid/andmebaasid) saavad omavahel sidet pidada;

 

j)  teabehoidla aruandluse ja statistika koostamiseks.

 

VISi kesksüsteem, ühtsed riiklikud liidesed, veebiteenus, sideinfrastruktuur ja vedajate võrguvärav jagavad ja korduskasutavad tehniliste võimaluste piires vastavalt riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kesksüsteemi, ühtsete riiklike liideste, veebiteenuse ja sideinfrastruktuuri ning ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi vedajate võrguvärava riist- ja tarkvara komponente.

 

Muudatusettepanek    230

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 810/2009

Artikkel 10 – lõige 3 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  esitab määruses (EÜ) nr 1683/95 sätestatud standarditele vastava foto või esimese taotluse korral ja seejärel maksimaalselt iga 59 kuu järel käesoleva määruse artiklis 13 sätestatud standarditele vastava foto;

c)  lubab esimese taotluse korral ja seejärel maksimaalselt iga 59 kuu järel võtta kohapeal käesoleva määruse artiklis 13 sätestatud standarditele vastava näokujutise;

Muudatusettepanek    231

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Määrus (EL) nr 810/2009

Artikkel 13 – lõige 2 – taane 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

foto, mis tehakse taotluse esitamise ajal kohapeal ja registreeritakse digitaalselt;

näokujutis, mis tehakse taotluse esitamise ajal kohapeal.

Muudatusettepanek    232

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b

Määrus (EL) nr 810/2009

Artikkel 13 – lõige 3 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui uue taotluse esitamise kuupäevaks on möödunud vähem kui 59 kuud varasema taotluse esitamisest ning varasema taotluse menetlemise käigus on taotlejalt kogutud sõrmejäljed ja temast kohapeal tehtud foto, mis on sisestatud VISi ja piisava kvaliteediga, võib need kopeerida uude taotlusse.

Kui uue taotluse esitamise kuupäevaks on möödunud vähem kui 59 kuud varasema taotluse esitamisest ning varasema taotluse menetlemise käigus on taotlejalt kogutud sõrmejäljed ja temast kohapeal tehtud foto, mis on sisestatud VISi ja piisava kvaliteediga, kopeeritakse need uude taotlusse.

Muudatusettepanek    233

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b

Määrus (EL) nr 810/2009

Artikkel 21 – lõige 3a – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  Schengeni infosüsteemis (SIS) ja Interpoli varastatud ja kaotatud reisidokumentide andmebaasis (SLTD) selle kohta, kas taotlemisel kasutatav reisidokument vastab mõnele kadunuks, varastatuks või kehtetuks tunnistatud reisidokumendile või Interpoli hoiatusteadetega seotud reisidokumentide andmebaasi (Interpol TDAWN) toimikus registreeritud reisidokumendile;

(a)  Schengeni infosüsteemis (SIS) ja Interpoli varastatud ja kaotatud reisidokumentide andmebaasis (SLTD) selle kohta, kas taotlemisel kasutatav reisidokument vastab mõnele kadunuks, varastatuks või kehtetuks tunnistatud reisidokumendile;

Muudatusettepanek    234

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b

Määrus (EL) nr 810/2009

Artikkel 21 – lõige 3a – punkt g

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)  ECRIS-TCN-süsteemis selle kohta, kas taotleja vastab mõnele isikule, kelle andmed on selles andmebaasis registreeritud seoses terroriaktide või muude raskete kuritegudega;

välja jäetud

Muudatusettepanek    235

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EL) nr 810/2009

Artikkel 21a – lõige -1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1.  Konkreetsed ohunäitajad on algoritm, mille abil saab teha määruse (EL) 2016/679 artikli 4 punktis 4 määratletud profiilianalüüsi, võrreldes taotlustoimikus salvestatud andmeid konkreetsete ohunäitajatega, mis osutavad julgeoleku-, ebaseadusliku sisserände või suurele epideemiaohule. Konkreetsed ohunäitajad peavad olema VISis registreeritud.

Muudatusettepanek    236

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EL) nr 810/2009

Artikkel 21a – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Julgeoleku-, ebaseadusliku sisserände või suure epideemiaohu olemasolu hinnatakse järgmise teabe põhjal:

1.  Komisjon määratleb artikli 51a kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktiga täpsemalt ohud, mis on seotud julgeoleku-, ebaseadusliku sisserände või suure epideemiaohuga, tuginedes järgmisele:

Muudatusettepanek    237

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EL) nr 810/2009

Artikkel 21a – lõige 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  artikli 45a kohane VISi statistika, millest ilmneb, et teatava reisijaterühma puhul kaldub ebaseadusliku rände või julgeoleku- või rahvaterviseohtude tõttu tagasi lükatud viisataotluste määr tavapärasest kõrvale;

(b)  artikli 45a kohane VISi statistika, millest ilmneb, et taotleja puhul kaldub ebaseadusliku rände või julgeolekuohtude tõttu tagasi lükatud viisataotluste määr tavapärasest kõrvale;

Muudatusettepanek    238

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EL) nr 810/2009

Artikkel 21a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjon võtab vastu rakendusakti, milles täpsustatakse lõikes 1 osutatud ohtusid. Kõnealune rakendusakt võetakse vastu vastavalt artikli 52 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

välja jäetud

Muudatusettepanek    239

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EL) nr 810/2009

Artikkel 21a – lõige 3 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Lõike 2 kohaselt kindlaks määratud konkreetsete ohtude põhjal kehtestatakse konkreetsed ohunäitajad, mis kujutavad endast ühe või mitme järgmise näitaja kombinatsiooni:

3.  Käesoleva määruse ja lõikes 1 osutatud delegeeritud õigusakti kohaselt kindlaks määratud konkreetsete ohtude põhjal kehtestatakse konkreetsed ohunäitajad, mis kujutavad endast ühe või mitme järgmise näitaja kombinatsiooni:

Muudatusettepanek    240

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EL) nr 810/2009

Artikkel 21a – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Konkreetsete ohunäitajate põhjal hindavad viisasid andvad asutused vastavalt artikli 21 lõikele 1, kas taotleja kujutab ebaseadusliku sisserände ohtu, ohtu liikmesriikide julgeolekule või suurt epideemiaohtu.

6.  Konkreetsete ohunäitajate põhjal hindavad viisasid andvad asutused vastavalt artikli 21 lõikele 1, kas taotleja kujutab ebaseadusliku sisserände ohtu või ohtu liikmesriikide julgeolekule.

Muudatusettepanek    241

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EL) nr 810/2009

Artikkel 21a – lõige 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Komisjon vaatab konkreetsed ohud ja konkreetsed ohunäitajad korrapäraselt läbi.

7.  Komisjon ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet vaatavad konkreetsed ohud ja konkreetsed ohunäitajad korrapäraselt läbi.

Muudatusettepanek    242

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)

Määrus (EL) nr 810/2009

Artikkel 39

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

4 a)  Artikkel 39 asendatakse järgmisega:

Artikkel 39

„Artikkel 39

Töötajate käitumine

Töötajate käitumine ja põhiõiguste austamine

1.   Liikmesriikide konsulaadid tagavad, et taotlejad võetakse viisakalt vastu.

1.   Liikmesriikide konsulaadid tagavad, et taotlejad võetakse viisakalt vastu. Konsulaartöötajad austavad oma tööülesannete täitmisel täielikult inimväärikust.

2.   Konsulaartöötajad austavad oma tööülesannete täitmisel täielikult inimväärikust. Kõik võetud meetmed on proportsionaalsed nende abil taotletavate eesmärkide suhtes.

2.   Konsulaartöötajad austavad oma tööülesannete täitmisel täielikult põhiõigusi ja järgivad Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Kõik võetud meetmed on proportsionaalsed nende abil taotletavate eesmärkide suhtes.

3.   Oma ülesannete täitmisel väldivad konsulaartöötajad isikute diskrimineerimist soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel.

3.   Oma ülesannete täitmisel väldivad konsulaartöötajad isikute diskrimineerimist soo, rassilise või etnilise päritolu, nahavärvi, sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, poliitiliste või muude seisukohtade, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel. Esmajärjekorras tuleb arvesse võtta lapse huve.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0810)

Muudatusettepanek    243

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 4 b (uus)

Määrus (EL) nr 810/2009

Artikkel 39a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 b)  Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 39a

 

Põhiõigused

 

Käesoleva määruse kohaldamisel toimivad liikmesriigid täielikus kooskõlas asjakohaste liidu õigusaktide, sealhulgas Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga, asjakohaste rahvusvaheliste õigusaktide, sealhulgas 28. juulil 1951. aastal Genfis vastu võetud pagulasseisundi konventsiooniga, rahvusvahelisele kaitsele juurdepääsuga seotud kohustuste, eriti tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõttega, ning põhiõigustega. Kooskõlas liidu õiguse üldiste põhimõtetega võetakse käesoleva määruse alusel tehtavad otsused vastu üksikjuhtumipõhiselt. Esmajärjekorras tuleb arvesse võtta lapse huve.“;

Muudatusettepanek    244

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Määrus (EL) nr 810/2009

Artikkel 51a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a)  Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 51a

 

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1.   Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2.   Artiklis 21a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva määruse jõustumiskuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

 

3.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 21a osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4.   Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

 

5.   Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

6.   Artikli 21a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.“;

Muudatusettepanek    245

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EL) nr 2017/2226

Artikkel 13 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Selleks et täita oma kohustusi Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni artikli 26 lõike 1 punkti b alusel, kasutavad vedajad veebiteenust, et kontrollida, kas lühiajaline viisa on kehtiv, sealhulgas kas sellega lubatud sisenemiste arv on juba ära kasutatud, kas selle omanik on ületanud maksimaalset lubatud viibimisaega või vajaduse korral kas see kehtib reisi sihtkohaks oleva riigi territooriumil. Vedaja sisestab käesoleva määruse artikli 16 lõike 1 punktides a, b ja c nimetatud andmed. Veebiteenus annab nende põhjal vedajatele vastuse, kas kõik on korras või mitte („OK“/„NOT OK“). Vedajad võivad säilitada saadetud teabe ja saadud vastuse vastavalt kohaldatavale õigusele. Vedajad kehtestavad autentimissüsteemi, et tagada ainult selleks luba omavatele töötajatele juurdepääs veebiteenusele. Vastust, kas kõik on korras või mitte („OK“/„NOT OK“) ei saa pidada otsuseks, millega antakse riiki sisenemise luba või keeld vastavalt määrusele (EL) 2016/399.

3.  Selleks et täita oma kohustusi Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni artikli 26 lõike 1 punkti b alusel, kasutavad vedajad veebiteenust, et kontrollida, kas lühiajaline viisa on kehtiv, sealhulgas kas sellega lubatud sisenemiste arv on juba ära kasutatud, kas selle omanik on ületanud maksimaalset lubatud viibimisaega või vajaduse korral kas see kehtib reisi sihtkohaks oleva riigi territooriumil. Vedaja sisestab käesoleva määruse artikli 16 lõike 1 punktides a, b ja c nimetatud andmed. Veebiteenus annab nende põhjal vedajatele vastuse, kas kõik on korras või mitte („OK“/„NOT OK“). Vedajad võivad säilitada saadetud teabe ja saadud vastuse vastavalt kohaldatavale õigusele. Vedajad kehtestavad autentimissüsteemi, et tagada ainult selleks luba omavatele töötajatele juurdepääs veebiteenusele. Vastust, kas kõik on korras või mitte („OK“/„NOT OK“) ei saa pidada otsuseks, millega antakse riiki sisenemise luba või keeld vastavalt määrusele (EL) 2016/399. Kui reisijatel ei ole VISis tehtud päringu tõttu lubatud pardale minna, peavad vedajad tagama reisijatele sellekohase teabe ning vahendid, et nad saaksid kasutada oma õigust saada juurdepääs VISis salvestatud isikuandmetele, ning lasta neid parandada või kustutada.

Muudatusettepanek    246

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Määrus (EL) nr 2017/2226

Artikkel 14 – lõige 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

2 a)  Artikli 14 lõige 3 asendatakse järgmisega:

3.   Kui on vaja sisestada või ajakohastada viisaomaniku riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmeid, võivad piirivalveasutused võtta VISist ning importida riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi käesoleva määruse artikli 16 lõike 2 punktides c–f ette nähtud andmeid kooskõlas käesoleva määruse artikliga ja määruse (EÜ) nr 767/2008 artikliga 18a.

„3.   Kui on vaja sisestada või ajakohastada viisaomaniku riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmeid, võivad piirivalveasutused võtta VISist ning importida riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi käesoleva määruse artikli 16 lõike 1 punktis d ja artikli 16 lõike 2 punktides c–f ette nähtud andmeid kooskõlas käesoleva määruse artikliga 8 ja määruse (EÜ) nr 767/2008 artikliga 18a.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226)

Muudatusettepanek    247

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)

Määrus (EL) nr 2017/2226

Artikkel 15 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

2 b)  Artikli 15 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1.   Kui on vaja luua isiklik toimik või ajakohastada artikli 16 lõike 1 punktis d ja artikli 17 lõike 1 punktis b osutatud näokujutist, salvestatakse tegelik näokujutis.

„1.   Kui on vaja luua isiklik toimik või ajakohastada artikli 17 lõike 1 punktis b osutatud näokujutist, salvestatakse tegelik näokujutis.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226)

Muudatusettepanek    248

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2 c (uus)

Määrus (EL) nr 2017/2226

Artikkel 15 – lõige 1a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 c)  Artiklisse 15 lisatakse järgmine lõige:

 

„1a.  Artikli 16 lõike 1 punktis d osutatud näokujutis võetakse VISist ning imporditakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi.“;

Muudatusettepanek    249

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2 d (uus)

Määrus (EL) nr 2017/2226

Artikkel 15 – lõige 5

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

2 d)  Artikli 15 lõige 5 jäetakse välja.

5.   Kahe aasta jooksul pärast riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutuselevõttu koostab komisjon aruande VISi salvestatud näokujutiste kvaliteedistandardite ja selle kohta, kas need võimaldavad biomeetrilist võrdlemist, eesmärgiga kasutada VISi salvestatud näokujutisi piiridel ja liikmesriikide territooriumil nende kolmandate riikide kodanike isikusamasuse kontrollimiseks, kelle suhtes kohaldatakse viisanõuet, ilma et peaks neid näokujutisi salvestama riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi. Komisjon edastab selle aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Kui komisjon peab seda asjakohaseks, kaasnevad selle aruandega seadusandlikud ettepanekud, sealhulgas ettepanekud muuta käesolevat määrust, määrust (EÜ) nr 767/2008 või mõlemat seoses VISi salvestatud kolmandate riikide kodanike näokujutiste kasutamisega käesolevas lõikes osutatud eesmärkidel.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226

Muudatusettepanek    250

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõik 1 – punkt b

Koostalitlusvõimet käsitlev määrus 2018/XX

Artikkel 18 – lõige 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  määruse (EÜ) nr 767/2008 artikli 9 lõike 4 punktides a, b ja c, artikli 9 lõigetes 5 ja 6, artikli 22c lõike 2 punktides a–cc, f ja g ning artikli 22d punktides a, b, c, f ja g osutatud andmed;

b)  määruse (EÜ) nr 767/2008 artikli 9 lõike 4 punktides a–cc, artikli 9 lõigetes 5 ja 6, artikli 22c lõike 2 punktides a–cc, f ja g ning artikli 22d punktides a, b, c, f ja g osutatud andmed;

Muudatusettepanek    251

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

 

Seda kohaldatakse alates ... [kaks aastat pärast jõustumise kuupäeva], välja arvatud rakendusakte ja delegeeritud õigusakte käsitlevad sätted, mis on sätestatud artikli 1 punktides 6, 7, 26, 27, 33 ja 35, artikli 3 punktis 4 ja artikli 4 punktis 1, mida kohaldatakse alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

 

Komisjon esitab [üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist] Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse täielikuks rakendamiseks tehtavate ettevalmistuste seisu kohta. Aruanne sisaldab lisaks üksikasjalikku teavet kulude kohta ja teavet mis tahes riskide kohta, mis võivad mõjutada süsteemi üldkulusid.

SELETUSKIRI

Taustteave

Viisapoliitika on algusest peale olnud vaba liikumise keskmes. Juba 1985. aastal leppisid Schengeni lepingu lepinguosalised kokku, et nad „püüavad niipea kui võimalik ühtlustada oma viisapoliitikat [...] rakendavad oma viisade väljaandmise ja oma territooriumile lubamise korra kohaldamiseks vajalikke meetmeid [...], võttes arvesse vajadust tagada kõnealuse viie riigi kogu territooriumi kaitse ebaseadusliku sisserände ja turvalisust ohustada võiva tegevuse eest“.

Viisainfosüsteem („VIS“) loodi alles 2004. aastal ja alustas tegevust 2011. aastal eesmärgiga lihtsustada viisa taotlemise korda, vältida soodsama viisakohtlemise otsimist, viisapettust ja ebaseaduslikku rännet üldisemalt. Selle vajadus, lisaväärtus ja olulisus nähtub selgelt järgmistest lihtsatest näitajatest: 2017. aasta lõpus oli süsteemis 48 miljonit viisataotlust ja 41 miljonit sõrmejälge; igal aastal antakse välja 16 miljonit Schengeni lühiajalist viisat, kusjuures iga päev tehakse umbes miljon toimingut.

2015. aastal tegi Euroopa Komisjon süsteemi toimimise üldhinnangu, hõlmates õiguskaitseasutuste juurdepääsu. VISi suhtes kohaldatakse ka Schengeni hindamismehhanismi. Paralleelselt käesolevast ettepanekust tulenevate parandustega kutsub raportöör liikmesriike üles rakendama neile suunatud soovitusi täiel määral, et kasutada süsteemi täielikult ära ning austada kõiki kaitsemeetmeid.

Komisjoni hinnangu tulemused koos Schengeni hinnangutega süsteemi kasutamise kohta ja järgnevate soovitustega andsid esitatud ettepanekusse oma panuse. Lõpetuseks on esitatud ettepaneku eesmärk samuti tegeleda uute rände-, välispiiride ja sisejulgeoleku probleemidega.

Raportööri seisukoht uue ettepaneku kohta

Raportöör väljendab heameelt komisjoni ettepanekute üle, kuid toob esile selle küsitava ajastuse. Kõnealune ettepanek tehti enne ETIASe ja eu-LISA õigusliku aluse kehtestamise lõpuleviimist ning sellekohane arutelu toimub ajal, mil viisaeeskirja ja koostalitlusvõime seadusandlikud menetlused on veel pooleli.

Raportöör leiab siiski, et olukorda on võimalik veelgi parandada, ja esitab käesolevas raporti projektis rea asjakohaseid muudatusettepanekuid. Muudatusettepanekud võib koondada järgnevatesse põhivaldkondadesse.

Süsteemi kohaldamisala

Kõnealuse reformi üks peamisi uuendusi on VISi kohaldamisala suurendamine, et see hõlmaks pikaajalisi viisasid ja elamislubasid. ELi uue teabehalduse strateegia valguses ei saa pidada mõistetavaks seda, et kõnealused kolmanda riigi kodanikud jäetakse liidu meetmete kohaldamisalast välja, võttes nimelt arvesse praegust teavet nn kuldsete viisade kohta. See muudatus parandab meie välispiiride turvalisust, tagab paremini pikaajaliste elanike õigused, kuna nende õigusi saab kogu territooriumil lihtsalt tõendada, ning see aitab ka kaasa liikmesriikide vahelise vastastikuse usalduse tugevdamisele ja tugevdab seega vaba liikumise piirkonda.

Struktuur

VISi kehtestamise ajal (nõukogu otsus 2004/512/EÜ) ei olnud Euroopa Parlament selles valdkonnas veel kaasseadusandja. Sellest tulenevalt arendatakse süsteemi kehtestavat nõukogu otsust, mida rakendati komisjoni otsusega, edasi määruses (EÜ) nr 767/2008, mille kaasseadusandja on Euroopa Parlament. Selline eristamine ei ole praegu enam õigustatud. Seetõttu teeb raportöör ettepaneku tunnistada nõukogu otsus kehtetuks ja integreerida see täielikult VISi määrusesse. Lisaks soovitab raportöör läbipaistvuse ja parema õigusloome saavutamise ning aluslepingute järgimise nimel ka seda, et mõned komisjoni rakendusotsuse elemendid lisataks käesolevasse määrusesse.

Süsteemi struktuur peaks samuti kajastama selle kohaldamis- ja kasutusala laienemist järgmise võrra: pikaajalised viisad ja elamisload, riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi päringud ning uus koostalitlusvõime struktuur. Lisaks esines tegevuse esimese nelja aasta jooksul viis sideinfrastruktuuriga seotud turvaintsidenti, millest kolm olid tõsised. Keskse VISi seisakuaja ainukestest ametlikest teadetest nähtub, et need olid ajaliselt 6 tundi kuni 45 minutit ning kuigi tegemist oli plaanipäraste katkestustega, esines neid 6–8 korda aastas.

VIS peaks seega suurendama oma hoiustamismahtu, töötlemis- ja vastupanuvõimet. Kuigi kõnealustest elementidest lähtudes pole kindel, kas on vaja võtta kasutusele nn aktiivne-aktiivne lahendus, on küllaltki selge, et liikmesriikide ja sideinfrastruktuuride tasandil tuleb kasutusele võtta kohustuslikud varusüsteemid.

Euroopa tsentraliseeritud ametite juurdepääs süsteemile

Praegu kehtivate õigusnormide kohaselt antakse Europolile süsteemile juurdepääsu õigus ilma tagajärgedeta, kuna amet ei ole veel VISiga ühendatud. Raportööri arusaama kohaselt on see jätkuvalt vajalik, kuid ta peab kahetsusväärseks seda, et asjaomased sidusrühmad ei ole võtnud asjakohaseid meetmeid, kuna nende prioriteedid muutuvad pidevalt.

Seoses uue juurdepääsuga Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametile ning võttes arvesse ameti praegust õiguslikku alust ja Schengeni hinnanguid, peab raportöör ameti juurdepääsu hädavajalikuks. Samas ei ole arusaadav, miks oleks tagasisaatmisrühmadel vaja VISile juurdepääsu. Sarnaselt ei ole eriti arusaadav see, miks peaks ametil olema piiratud juurdepääs isikuandmeid mitte sisaldavatele andmetele ja statistikale, mis on riskianalüüsi tegemiseks hädavajalikud. Seega piirab raportöör tagasisaatmisrühmade juurdepääsu, parandades samas juurdepääsu statistikale, mida kasutatakse riskianalüüsi tegemiseks.

Ühendused muude süsteemidega ja koostalitlusvõime

Uus viisainfosüsteem moodustab osa tulevasest koostalitlusvõime struktuurist, kuigi rakendamisel nimetatud struktuur seda ei piira. Lisaks sellele hõlmab süsteem sisseehitatud kontrolle ja ühendusi muude süsteemidega.

Schengeni infosüsteemi („SIS“) viimase reformiga muudeti seda paremaks, et see kaitseks paremini meie lapsi ja muid haavatavaid rühmi. VIS saab kõnealuseid uusi omadusi täiel määral ära kasutada. Me peame Euroopa ja kolmandate riikide kodanikke ühtemoodi kaitsma. Seetõttu leiab raportöör, et me peaksime lubama VISis salvestatud andmete ülekannet SISi kadunud laste ja laste puhul, keda ähvardab soolise vägivalla oht, ning haavatavas olukorras täisealiste puhul.

Lisaks peaksime tagama maksimaalse kooskõla muude süsteemidega, eelkõige ETIASega, sh selle kaitsemeetmetega. Raportöör on nõus sellega, et pikaajalise viisa ja elamislubade omanike osas tuleks kontrolle teha ka teistes andmebaasides. Nõuetekohased kaitsemeetmed nõuavad aga selle täiendavalt täpsustamist, milliseid kontrolle tehakse, mitte üldist viidet kasutatavatele süsteemidele. Liikmesriikidel peaks olema õigus kasutada seda võimalust enne kõnealuste dokumentide väljastamist. Selle näol on tegemist kõnealuse reformi ühe suurima eelisega.

Samuti tuleks täpsustada, millised konkreetsed tegevused järgnevad igale päringutabamusele, et kaitsta nii kolmandate riikide kodanikke kui ka teabe konfidentsiaalsust.

Jõustumine

Kui seadusandlike meetmete rakendamiseks ei võeta kasutusele aruandlusmehhanisme ega kehtestata tähtaegu, on tegemist halva õigusloomega. Liikmesriigid ja komisjon peavad olema valmis rakendama kokkulepitud meetmeid õigel ajal ja eelarve raames. Seetõttu teeb raportöör ettepaneku võtta kasutusele parandatud aruandlusmehhanismid ning kehtestada reformitud VISi kasutuselevõtmiseks maksimaalselt kahe aasta pikkune tähtaeg.

EELARVEKOMISJONI ARVAMUS (23.1.2019)

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008, määrust (EÜ) nr 810/2009, määrust (EL) 2017/2226, määrust (EL) 2016/399, määrust XX/2018 [koostalitlusvõimet käsitlev määrus] ja otsust 2004/512/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2008/633/JSK
(COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

Arvamuse koostaja: Bernd Kölmel

LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja toetab komisjoni ettepaneku eesmärki tugevdada viisainfosüsteemi (VIS), et hõlbustada viisa taotlemise korda, hõlbustada ja tugevdada kontrolli liikmesriikide välispiiripunktides ja territooriumil ning tõhustada Schengeni ala sisejulgeolekut, hõlbustades liikmesriikidevahelist teabevahetust nende kolmanda riikide kodanike kohta, kellel on pikaajalised viisad ja elamisload. Sellega tugevdatakse julgeolekut ELis ja selle piiridel, hõlbustatakse seaduslike reisijate õigust ületada välispiiri ning vabalt liikuda ja viibida sisepiirikontrollita alal ning hõlbustatakse Schengeni välispiiri haldamist.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et ELi eelarve hinnangulised kulud on põhjendatud ja proportsionaalsed, kuid nõuab tungivalt, et komisjon, eu-LISA, Frontex, Europol, CEPOL ja liikmesriigid tagaksid võimalikult suure kulutõhususe.

Arvamuse koostaja tugevdab mitmeid aruandlust ja hindamist käsitlevaid sätteid, et võimaldada eelarvepädevatel institutsioonidel jälgida tähelepanelikult tugevdatud VISi väljatöötamist ja toimimist.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(43)  Ilma et see piiraks liikmesriikide vastutust VISi sisestatud andmete täpsuse eest, peaks eu-LISA vastutama andmekvaliteedi parandamise eest, võttes kasutusele keskse andmekvaliteedi jälgimise vahendi, ning liikmesriikidele korrapäraste ajavahemike järel aruannete esitamise eest.

(43)  Ilma et see piiraks liikmesriikide vastutust VISi sisestatud andmete täpsuse eest, peaks eu-LISA vastutama andmekvaliteedi parandamise eest, võttes kasutusele keskse andmekvaliteedi jälgimise vahendi, seda hallates ja pidevalt täiustades, ning liikmesriikidele korrapäraste ajavahemike järel aruannete esitamise eest.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(44)  Selleks et võimaldada VISi kasutamist rändesurve ja piirihalduse suundumuste analüüsimise eesmärgil paremini jälgida, peaks eu-LISA suutma välja arendada suutlikkuse esitada liikmesriikidele, komisjonile, Europolile ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametile statistilisi aruandeid, seadmata ohtu andmeterviklust. Seepärast tuleks luua keskne statistiliste andmete hoidla. Statistilised andmed ei tohiks sisaldada isikuandmeid.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni)

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 46 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(46 a)  Kuna käesoleva määruse rakendamine toetab liikmesriike oma eesmärkide saavutamisel (viisataotlusmenetluste lihtsustamine, kadunud isikute tuvastamine, isikute identifitseerimine ja nende tagasipöördumise toetamine ning õiguskaitseasutuste abistamine viisataotlejate andmete kättesaamisel), tagatakse sellega kulude kokkuhoid vastava riigi eelarves.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 26 – alapunkt d

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 29 – lõige 2a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Korraldusasutus töötab koos komisjoniga välja andmekvaliteedi automaatkontrolli mehhanismid ja korra VISis olevate andmete kvaliteedi kontrollimiseks ja haldab neid ning esitab liikmesriikidele regulaarselt aruandeid. Korraldusasutus esitab liikmesriikidele ja komisjonile andmete kvaliteedi kontrollimise kohta korrapäraselt aruandeid.

Korraldusasutus töötab koos komisjoniga välja andmekvaliteedi automaatkontrolli mehhanismid ja korra VISis olevate andmete kvaliteedi kontrollimiseks, haldab ja uuendab neid pidevalt ning esitab liikmesriikidele regulaarselt aruandeid. Korraldusasutus tagab vajaliku erialase ettevalmistustasemega töötajad, et viia ellu tehnilised uuendused ja täiendused, mis on vajalikud andmekvaliteedikontrolli mehhanismide toimimiseks. Korraldusasutus esitab liikmesriikidele ja komisjonile andmete kvaliteedi kontrollimise kohta korrapäraselt aruandeid.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 38

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 50 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Eu-LISA esitab iga kahe aasta järel Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile aruande VISi tehnilise toimimise, sealhulgas selle turvalisuse kohta.

3.  Eu-LISA esitab iga kahe aasta järel Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile aruande VISi tehnilise toimimise, sealhulgas selle turvalisuse ja kulude kohta. See aruanne sisaldab projektialaste edusammude ja kulude ülevaadet, finantsmõju hinnangut ning teavet kõigi tehniliste probleemide ja riskide kohta, mis võivad mõjutada süsteemi kogukulusid.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 38

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 50 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Arendusprotsessis ilmnevate viivituste korral teavitab eu-LISA esimesel võimalusel Euroopa Parlamenti ja nõukogu, et teavitada viivituste põhjustest ning ajalistest ja finantsilistest tagajärgedest.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 38

Määrus (EÜ) nr 767/2008

Artikkel 50 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Komisjon koostab iga nelja aasta järel VISi kohta üldhinnangu. Nimetatud üldhinnangus võrreldakse saavutatud tulemusi seatud eesmärkidega, hinnatakse tegevuse aluspõhimõtete kehtivust, käesoleva määruse kohaldamist VISi suhtes, VISi turvalisust, artiklis 31 osutatud sätete kasutamist ja mis tahes mõjusid tulevastele toimingutele. Komisjon edastab hinnangu Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5.  Komisjon koostab iga kahe aasta järel VISi kohta üldhinnangu. Nimetatud üldhinnangus võrreldakse saavutatud tulemusi seatud eesmärkide ja kuludega, hinnatakse tegevuse aluspõhimõtete kehtivust, käesoleva määruse kohaldamist VISi suhtes, VISi turvalisust, artiklis 31 osutatud sätete kasutamist ja mis tahes mõjusid tulevastele toimingutele. Komisjon edastab hinnangu Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008, määrust (EÜ) nr 810/2009, määrust (EL) 2017/2226, määrust (EL) 2016/399, määrust XX/2018 [koostalitlusvõimet käsitlev määrus] ja otsust 2004/512/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2008/633/JSK

Viited

COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Arvamuse esitajad

istungil teada andmise kuupäev

BUDG

2.7.2018

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Bernd Kölmel

28.6.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

21.11.2018

 

 

 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karine Gloanec Maurin

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Patricija Šulin

S&d

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, Iris Hoffmann, John Howarth, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

3

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008, määrust (EÜ) nr 810/2009, määrust (EL) 2017/2226, määrust (EL) 2016/399, määrust XX/2018 [koostalitlusvõime määrus] ja otsust 2004/512/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2008/633/JSK

Viited

COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)

EP-le esitamise kuupäev

17.5.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

BUDG

2.7.2018

 

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Carlos Coelho

20.6.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

28.6.2018

22.10.2018

5.11.2018

3.12.2018

 

4.2.2019

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

4.2.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

30

8

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ademov, Michał Boni, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Esitamise kuupäev

14.2.2019

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

30

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Kinga Gál, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Lívia Járóka, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Julie Ward

8

ALDE

Sophia in 't Veld

GUE/NGL

Stefan Eck, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini

3

0

S&D

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Tiemo Wölken

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 1. märts 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika