Postupak : 2018/0152(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0078/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0078/2019

Rasprave :

PV 12/03/2019 - 25
CRE 12/03/2019 - 25

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 11.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0174

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 540kWORD 180k
14.2.2019
PE 628.683v02-00 A8-0078/2019

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 767/2008, Uredbe (EZ) br. 810/2009, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe XX/2018 [Uredba o interoperabilnosti] i Odluke 2004/512/EZ te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2008/633/PUP

(COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Carlos Coelho

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za proračune
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 767/2008, Uredbe (EZ) br. 810/2009, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe XX/2018 [Uredba o interoperabilnosti] i Odluke 2004/512/EZ te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2008/633/PUP

(COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0302),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 16. stavak 2. članak 77. stavak 2. točke (a), (b), (d) i (e), članak 78. stavak 2. točke (d), (e) i (g), članak 79. stavak 2. točke (c) i (d), članak 87. stavak 2. točku (a) i članak 88. stavak 2. točku (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0185/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenje Odbora za proračune (A8-0078/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 767/2008, Uredbe (EZ) br. 810/2009, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe XX/2018 [Uredba o interoperabilnosti] i Odluke 2004/512/EZ te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2008/633/PUP

o reformi viznog informacijskog sustava izmjenom Uredbe (EZ) br. 767/2008, Uredbe (EZ) br. 810/2009, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe XX/2018 [Uredba o interoperabilnosti] i Odluke 2004/512/EZ te stavljanjem izvan snage Odluke Vijeća 2008/633/PUP

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Vizni informacijski sustav (VIS) uspostavljen je Odlukom Vijeća 2004/512/EZ41 kako bi služio kao tehnološko rješenje za razmjenu podataka o vizama među državama članicama. Uredbom (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća42 utvrđeni su svrha, funkcionalnosti i odgovornosti za VIS te uvjeti i postupci razmjene podataka o vizama za kratkotrajni boravak među državama članicama radi olakšavanja obrade zahtjeva za izdavanje viza za kratkotrajni boravak i povezanih odluka. U Uredbi (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća43 utvrđena su pravila o registraciji biometrijskih podataka u VIS-u. Odlukom Vijeća 2008/633/PUP44 utvrđeni su uvjeti pod kojima određena tijela država članica i Europol mogu dobiti pristup VIS-u za traženje podataka u svrhu sprečavanja, otkrivanja i istraga terorističkih kaznenih djela i ostalih teških kaznenih djela.

(1)  Vizni informacijski sustav (VIS) uspostavljen je Odlukom Vijeća 2004/512/EZ41 kako bi služio kao tehnološko rješenje za razmjenu podataka o vizama među državama članicama. Uredbom (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća42 utvrđeni su svrha, funkcionalnosti i odgovornosti za VIS te uvjeti i postupci razmjene podataka o vizama za kratkotrajni boravak među državama članicama radi olakšavanja obrade zahtjeva za izdavanje viza za kratkotrajni boravak i povezanih odluka. U Uredbi (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća43 utvrđena su pravila o registraciji biometrijskih podataka u VIS-u. Odlukom Vijeća 2008/633/PUP44 utvrđeni su uvjeti pod kojima određena tijela država članica i Europol mogu dobiti pristup VIS-u za traženje podataka u svrhu sprečavanja, otkrivanja i istraga terorističkih kaznenih djela i ostalih teških kaznenih djela. VIS je počeo s radom 11. listopada 2011.44a i postupno je uveden u sve konzulate država članica diljem svijeta između listopada 2011. i veljače 2016.

__________________

__________________

41 Odluka Vijeća 2004/512/EZ od 8. lipnja 2004. o uspostavi viznog informacijskog sustava (VIS) (SL L 213, 15.6.2004., str. 5.).

41 Odluka Vijeća 2004/512/EZ od 8. lipnja 2004. o uspostavi viznog informacijskog sustava (VIS) (SL L 213, 15.6.2004., str. 5.).

42 Uredba (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u) (SL L 218, 13.8.2008., str. 60.).

42 Uredba (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u) (SL L 218, 13.8.2008., str. 60.).

43 Uredba (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) (SL L 243, 15.9.2009., str. 1.).

43 Uredba (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) (SL L 243, 15.9.2009., str. 1.).

44 Odluka Vijeća 2008/633/PUP od 23. lipnja 2008. o pristupu određenih tijela država članica i Europola viznom informacijskom sustavu (VIS) za traženje podataka u svrhu sprečavanja, otkrivanja i istraga terorističkih kaznenih djela i ostalih teških kaznenih djela (SL L 218, 13.8.2008., str. 129.).

44 Odluka Vijeća 2008/633/PUP od 23. lipnja 2008. o pristupu određenih tijela država članica i Europola viznom informacijskom sustavu (VIS) za traženje podataka u svrhu sprečavanja, otkrivanja i istraga terorističkih kaznenih djela i ostalih teških kaznenih djela (SL L 218, 13.8.2008., str. 129.).

 

44a Provedbena odluka Komisije 2011/636/EU оd 21. rujna 2011. o određivanju datuma za početak djelovanja viznog informacijskog sustava (VIS) u prvoj regiji (SL L 249, 27.9.2011., str. 18.).

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  U komunikaciji Komisije od 6. travnja 2016. pod nazivom „Jači i pametniji informacijski sustavi za granice i sigurnost”46 naglašena je potreba EU-a za jačanjem i poboljšanjem informacijskih sustava, arhitekture podataka i razmjene informacija u području upravljanja granicama, izvršavanja zakonodavstva i borbe protiv terorizma te potreba za poboljšanjem interoperabilnosti informacijskih sustava. Komunikacijom je utvrđena i potreba za otklanjanjem nedostataka informacija, uključujući informacije o državljanima trećih zemalja koji su nositelji viza za dugotrajni boravak.

(3)  U komunikaciji Komisije od 6. travnja 2016. pod nazivom „Jači i pametniji informacijski sustavi za granice i sigurnost”46 naglašena je potreba EU-a za jačanjem i poboljšanjem informacijskih sustava, arhitekture podataka i razmjene informacija u području upravljanja granicama, izvršavanja zakonodavstva i borbe protiv terorizma te potreba za poboljšanjem interoperabilnosti informacijskih sustava. Komunikacijom je utvrđena i potreba za otklanjanjem nedostataka informacija, uključujući informacije o državljanima trećih zemalja koji su nositelji viza za dugotrajni boravak s obzirom na to da se u članku 21. Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma predviđa pravo na slobodno kretanje unutar državnog područja država koje su potpisnice Sporazuma u trajanju od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana uvođenjem međusobnog priznavanja boravišnih dozvola i viza za dugotrajni boravak koje izdaju te države. Stoga je Komisija provela dvije studije: u prvoj je studiji izvedivosti46a zaključeno da bi razvijanje repozitorija bilo tehnički izvedivo te da bi ponovna upotreba strukture VIS-a bila najbolja tehnička opcija, dok je drugom studijom46b provedena analiza potrebe i proporcionalnosti, a zaključak je da je potrebno i proporcionalno proširiti opseg VIS-a tako da se uključe prethodno navedeni dokumenti.

__________________

__________________

46 COM(2016) 205final.

46 COM(2016) 205final.

 

46a„Integrirano upravljanje granicama (IBM) – studija izvedivosti o uključivanju u repozitorij dokumenata za vize za dugotrajni boravak te dozvola boravka i pograničnog prometa” (2017.).

 

46b„Pravna analiza potrebe i proporcionalnosti proširenja opsega viznog informacijskog sustava (VIS) radi uključivanja podataka o vizama za dugotrajni boravak i dokumentima o boravku” (2018.).

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Vijeće je 10. lipnja 2016. potvrdilo Plan za pojačanu razmjenu informacija i upravljanje informacijama47. Kako bi uklonilo postojeći nedostatak informacija u dokumentima koji se izdaju državljanima trećih zemalja, Vijeće je pozvalo Komisiju da procijeni uspostavu središnjeg repozitorija za boravišne dozvole i vize za dugotrajni boravak koje izdaju države članice za pohranjivanje informacija o tim dokumentima, uključujući datume isteka i njihovo moguće povlačenje. U članku 21. Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma predviđa se pravo na slobodno kretanje unutar državnog područja država koje su potpisnice Sporazuma u trajanju od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana uvođenjem međusobnog priznavanja boravišnih dozvola i viza za dugotrajni boravak koje izdaju te države.

Briše se.

__________________

 

47Plan za pojačanu razmjenu informacija i upravljanje informacijama, uključujući interoperabilna rješenja, u području pravosuđa i unutarnjih poslova (9368/1/16 REV 1).

 

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  U Zaključcima Vijeća od 9. lipnja 2017. o daljnjim koracima za poboljšanje razmjene informacija i osiguravanje interoperabilnosti informacijskih sustava EU-a48 Vijeće je priznalo da će možda biti potrebne nove mjere kako bi se otklonili postojeći nedostaci informacija za upravljanje granicama i izvršavanje zakonodavstva u vezi s prelascima granica nositelja viza za dugotrajni boravak i boravišnih dozvola. Vijeće je pozvalo Komisiju da provede studiju izvedivosti kao prioritet za uspostavu središnjeg repozitorija EU-a koji sadržava informacije o vizama za dugotrajni boravak i boravišnim dozvolama. Na temelju toga Komisija je provela dvije studije: u prvoj je studiji izvedivosti49 zaključeno da bi razvijanje repozitorija bilo tehnički izvedivo te da bi ponovna upotreba strukture VIS-a bila najbolja tehnička opcija, dok je drugom studijom50 provedena analiza potrebe i proporcionalnosti, a zaključak je da je potrebno i proporcionalno proširiti opseg VIS-a tako da se uključe prethodno navedeni dokumenti.

Briše se.

__________________

 

48Zaključci Vijeća o daljnjim koracima za poboljšanje razmjene informacija i osiguravanje interoperabilnosti informacijskih sustava EU-a (10151/17).

 

49„Integrirano upravljanje granicama (IBM) – studija izvedivosti o uključivanju u repozitorij dokumenata za vize za dugotrajni boravak te dozvola boravka i pograničnog prometa” (2017.).

 

50„Pravna analiza potrebe i proporcionalnosti proširenja opsega viznog informacijskog sustava (VIS) radi uključivanja podataka o vizama za dugotrajni boravak i dokumentima o boravku” (2018.).

 

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Pri donošenju Uredbe (EZ) br. 810/2009 zaključeno je da će u kasnijoj fazi biti potrebno baviti se pitanjem dovoljne pouzdanosti za identifikaciju i provjeru otisaka prstiju djece mlađe od 12 godina, posebno s obzirom na činjenicu da se otisci prstiju mijenjanju s godinama, a na temelju rezultata studije provedene pod nadležnošću Komisije. Studijom53 koju je 2013. proveo Zajednički istraživački centar zaključeno je da je moguće postići zadovoljavajuću razinu točnosti prepoznavanja otisaka prstiju djece u dobi od 6 do 12 godina pod određenim uvjetima. Druga je studija54 potvrdila taj zaključak u prosincu 2017. i ponudila dodatni uvid u učinak starenja na kvalitetu otiska prsta. Na temelju toga Komisija je 2017. provela dodatnu studiju o potrebi i proporcionalnosti snižavanja dobi za uzimanje otisaka prstiju djece na 6 godina u postupku izdavanja viza. Ovom je studijom55 utvrđeno da bi snižavanje dobi za uzimanje otisaka prstiju pridonijelo boljem ostvarenju ciljeva VIS-a, osobito u pogledu olakšanja borbe protiv zlouporabe identiteta, provjera na graničnim prijelazima na vanjskim granicama te da bi moglo donijeti dodatne koristi jačanjem sprečavanja i borbe protiv kršenja prava djece, osobito omogućivanjem identifikacije/provjere identiteta djece državljana trećih zemalja koji se nalaze na schengenskom području u situaciji u kojoj se može dogoditi ili se dogodilo kršenje njihovih prava (npr. djeca žrtve trgovine ljudima, nestala djeca i maloljetnici bez pratnje koji traže azil).

(8)  Pri donošenju Uredbe (EZ) br. 810/2009 zaključeno je da će u kasnijoj fazi biti potrebno baviti se pitanjem dovoljne pouzdanosti za identifikaciju i provjeru otisaka prstiju djece mlađe od 12 godina, posebno s obzirom na činjenicu da se otisci prstiju mijenjanju s godinama, a na temelju rezultata studije provedene pod nadležnošću Komisije. Studijom53 koju je 2013. proveo Zajednički istraživački centar zaključeno je da je moguće postići zadovoljavajuću razinu točnosti prepoznavanja otisaka prstiju djece u dobi od 6 do 12 godina pod određenim uvjetima. Druga je studija54 potvrdila taj zaključak u prosincu 2017. i ponudila dodatni uvid u učinak starenja na kvalitetu otiska prsta. Na temelju toga Komisija je 2017. provela dodatnu studiju o potrebi i proporcionalnosti snižavanja dobi za uzimanje otisaka prstiju djece na 6 godina u postupku izdavanja viza. Ovom je studijom55 utvrđeno da bi snižavanje dobi za uzimanje otisaka prstiju pridonijelo boljem ostvarenju ciljeva VIS-a, osobito u pogledu olakšanja borbe protiv zlouporabe identiteta, provjera na graničnim prijelazima na vanjskim granicama te da bi moglo donijeti dodatne koristi jačanjem sprečavanja i borbe protiv kršenja prava djece, osobito omogućivanjem identifikacije/provjere identiteta djece državljana trećih zemalja koji se nalaze na schengenskom području u situaciji u kojoj se može dogoditi ili se dogodilo kršenje njihovih prava (npr. djeca žrtve trgovine ljudima, nestala djeca i maloljetnici bez pratnje koji traže azil). Istodobno, djeca su posebno ranjiva skupina te bi za prikupljanje posebnih kategorija podataka od njih, kao što su otisci prstiju trebale važiti strože zaštitne mjere i ograničenje svrha u koje se ti podaci mogu koristiti na situacije u kojima je to u najboljem interesu djeteta, među ostalim ograničavanjem razdoblja čuvanja podataka. Drugom je studijom također utvrđeno da su otisci prstiju osoba starijih od 70 godina slabije kvalitete i osrednje točni. Komisija i države članice trebale bi surađivati pri razmjeni najboljih praksi i riješiti te nedostatke.

__________________

__________________

53 Prepoznavanje otisaka prstiju djece (2013. – EUR 26193).

53 Prepoznavanje otisaka prstiju djece (2013. – EUR 26193).

54 „Automatsko prepoznavanje otisaka prstiju: od djece do starijih osoba” (2018. – ZIC).

54 „Automatsko prepoznavanje otisaka prstiju: od djece do starijih osoba” (2018. – ZIC).

55 „Izvedivost i posljedice snižavanja dobi za uzimanje otisaka prstiju djece i pohranjivanje skeniranog primjerka putne isprave podnositelja zahtjeva za vizu u viznom informacijskom sustavu (VIS)” (2018.).

55 „Izvedivost i posljedice snižavanja dobi za uzimanje otisaka prstiju djece i pohranjivanje skeniranog primjerka putne isprave podnositelja zahtjeva za vizu u viznom informacijskom sustavu (VIS)” (2018.).

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Osobne podatke koje navede podnositelj prijave za vizu za kratkotrajni boravak potrebno je obraditi u VIS-u kako bi se procijenilo može li ulazak podnositelja u Uniju predstavljati prijetnju javnoj sigurnosti ili javnom zdravlju u Uniji i kako bi se procijenio rizik od nezakonite migracije podnositelja. Kad je riječ o državljanima trećih zemalja koji su dobili vizu za dugotrajni boravak ili boravišnu dozvolu, te bi provjere trebale biti ograničene na procjenu identiteta nositelja isprave, vjerodostojnost i valjanost vize za dugotrajni boravak ili dozvole boravka te može li ulazak državljana treće zemlje u Uniju predstavljati prijetnju javnoj sigurnosti ili javnom zdravlju u Uniji. One ne bi trebale ometati odluku o vizama za dugotrajni boravak ili boravišnim dozvolama.

(10)  Osobne podatke koje navede podnositelj zahtjeva za vizu za kratkotrajni boravak potrebno je obraditi u VIS-u kako bi se procijenilo može li ulazak podnositelja u Uniju predstavljati prijetnju javnoj sigurnosti u Uniji i kako bi se procijenio rizik od nezakonite migracije podnositelja. Kad je riječ o državljanima trećih zemalja koji su dobili vizu za dugotrajni boravak ili boravišnu dozvolu, te bi provjere trebale biti ograničene na procjenu identiteta nositelja isprave, vjerodostojnost i valjanost vize za dugotrajni boravak ili dozvole boravka te može li ulazak državljana treće zemlje u Uniju predstavljati prijetnju javnoj sigurnosti u Uniji. One ne bi trebale ometati odluku o vizama za dugotrajni boravak ili boravišnim dozvolama.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Procjena takvih rizika ne može se obaviti bez obrade osobnih podataka povezanih s identitetom osobe, putnom ispravom i, ovisno o slučaju, jamcem ili identitetom odgovorne osobe ako je podnositelj maloljetan. Svaki osobni podatak u zahtjevima trebao bi se usporediti s podacima iz evidencije, dosjea ili upozorenja registriranog u informacijskom sustavu (Schengenskom informacijskom sustavu (SIS), viznom informacijskom sustavu (VIS), podacima Europola, Interpolovoj bazi podataka o otuđenim i izgubljenim putnim ispravama (SLTD), sustavu ulaska/izlaska (EES), Eurodacu, sustavu ECRIS-TCN u pogledu presuda povezanih s terorističkim kaznenim djelima ili drugim oblicima teških kaznenih djela i/ili Interpolovoj bazi podataka o putnim ispravama povezanima s tjeralicama (Interpol TDAWN)) ili s podacima iz popisa za praćenje ili s posebnim pokazateljima rizika. Kategorije osobnih podataka koje bi se trebale upotrebljavati za usporedbu trebale bi biti ograničene na kategorije podataka u pretraživanim informacijskim sustavima, na popisu za praćenje ili na posebne pokazatelje rizika.

(11)  Procjena takvih rizika ne može se obaviti bez obrade osobnih podataka povezanih s identitetom osobe, putnom ispravom i, ovisno o slučaju, jamcem ili identitetom odgovorne osobe ako je podnositelj maloljetan. Svaki osobni podatak u zahtjevima trebao bi se usporediti s podacima iz evidencije, dosjea ili upozorenja registriranog u informacijskom sustavu (Schengenskom informacijskom sustavu (SIS), viznom informacijskom sustavu (VIS), podacima Europola, Interpolovoj bazi podataka o ukradenim i izgubljenim putnim ispravama (SLTD), sustavu ulaska/izlaska (EES), Eurodacu ili s podacima iz ETIAS-ova popisa za praćenje ili s posebnim pokazateljima rizika. Kategorije osobnih podataka koje bi se trebale upotrebljavati za usporedbu trebale bi biti ograničene na kategorije podataka u pretraživanim informacijskim sustavima, na popisu za praćenje ili na posebne pokazatelje rizika.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Interoperabilnost između informacijskih sustava EU-a uspostavljena je [Uredbom (EU) XX o interoperabilnosti] kako bi se ti informacijski sustavi i podaci koje sadržavaju međusobno nadopunjavali radi poboljšanja upravljanja vanjskim granicama, doprinosa sprečavanju i suzbijanju nezakonite migracije te osiguravanja visoke razine sigurnosti u području slobode, sigurnosti i pravde Unije, uključujući očuvanje javne sigurnosti i javnog poretka te zaštitu sigurnosti na državnim područjima država članica.

(12)  Interoperabilnost između informacijskih sustava EU-a uspostavljena je [Uredbom (EU) XX o interoperabilnosti (granice i vize] radi poboljšanja upravljanja vanjskim granicama, doprinosa sprečavanju i suzbijanju nezakonite migracije te osiguravanja visoke razine sigurnosti u području slobode, sigurnosti i pravde Unije, uključujući očuvanje javne sigurnosti i javnog poretka te zaštitu sigurnosti na državnim područjima država članica.

 

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom tekstu. Ako bude prihvaćena, bit će potrebno unijeti odgovarajuće promjene u cijelom tekstu.)

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Interoperabilnost između informacijskih sustava EU-a omogućuje njihovo međusobno nadopunjavanje radi olakšavanja pravilne identifikacije osoba, doprinosa borbi protiv zlouporabe identiteta, poboljšanja i usklađivanja zahtjeva kvalitete podataka u informacijskim sustavima EU-a, olakšavanja tehničke i operativne provedbe postojećih i budućih informacijskih sustava EU-a od strane država članica, jačanja i pojednostavnjenja sigurnosti podataka i mjera zaštite podataka kojima se reguliraju informacijski sustavi EU-a, pojednostavnjenja pristupa EES-u, VIS-u, [ETIAS-u] i Eurodacu radi izvršavanja zakonodavstva te podrške ciljevima EES-a, VIS-a, [ETIAS-a], Eurodaca, SIS-a i [sustava ECRIS-TCN].

(13)  Interoperabilnost između informacijskih sustava EU-a sustavima omogućuje da olakšaju pravilnu identifikaciju osoba, doprinesu borbi protiv zlouporabe identiteta, poboljšaju i usklade zahtjeve kvalitete podataka u informacijskim sustavima EU-a, olakšaju tehničku i operativnu provedbu postojećih informacijskih sustava EU-a od strane država članica, ojačaju, usklade i pojednostave sigurnost podataka i mjera zaštite podataka kojima se reguliraju informacijski sustavi EU-a, pojednostave kontrolirani pristup EES-u, VIS-u, ETIAS-u i Eurodacu radi izvršavanja zakonodavstva te podrške ciljevima EES-a, VIS-a, ETIAS-a, Eurodaca, SIS-a i sustava ECRIS-TCN.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Sastavni dijelovi interoperabilnosti obuhvaćaju EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS i [sustav ECRIS-TCN] te podatke Europola kako bi se omogućilo njihovo istovremeno pretraživanje na temelju ovih informacijskih sustava EU-a pa je stoga primjereno upotrebljavati te sastavne dijelove u svrhu izvršavanja automatiziranih provjera i pri pristupanju VIS-u u svrhe izvršavanja zakonodavstva. Europski portal za pretraživanje (ESP) trebao bi se upotrebljavati u tu svrhu radi brzog, neometanog, učinkovitog, sustavnog i nadziranog pristupa informacijskim sustavima EU-a, Europolovim podacima i Interpolovim bazama podataka koje su im potrebne za izvršavanje zadaća, u skladu s njihovim pravima na pristup i kao potpora ciljevima VIS-a.

(14)  Sastavni dijelovi interoperabilnosti obuhvaćaju EES, VIS, ETIAS, Eurodac, SIS i sustav ECRIS-TCN te podatke Europola kako bi se omogućilo njihovo istovremeno pretraživanje na temelju ovih informacijskih sustava EU-a pa je stoga primjereno upotrebljavati te sastavne dijelove u svrhu izvršavanja automatiziranih provjera i pri pristupanju VIS-u u svrhe izvršavanja zakonodavstva. Europski portal za pretraživanje (ESP) trebao bi se upotrebljavati u tu svrhu radi brzog, neometanog, učinkovitog, sustavnog i nadziranog pristupa informacijskim sustavima EU-a, Europolovim podacima i Interpolovim bazama podataka koje su im potrebne za izvršavanje zadaća, u skladu s njihovim pravima na pristup i kao potpora ciljevima VIS-a.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Usporedba s ostalim bazama podataka trebala bi se automatizirati. Svaki put kad se takvom usporedbom pronađe podudaranje (pozitivni rezultat) bilo kojih osobnih podataka ili njihovih kombinacija u zahtjevima s evidencijom, dosjeom ili upozorenjem u prethodno navedenim informacijskim sustavima ili s osobnim podacima na popisu za praćenje, zahtjev mora ručno obraditi službenik u nadležnom tijelu. Odluka o izdavanju vize za kratkotrajni boravak treba se temeljiti na procjeni koju obavlja nadležno tijelo.

(15)  Usporedba s ostalim bazama podataka trebala bi se automatizirati. Svaki put kad se takvom usporedbom pronađe podudaranje (pozitivni rezultat) bilo kojih osobnih podataka ili njihovih kombinacija u zahtjevima s evidencijom, dosjeom ili upozorenjem u prethodno navedenim informacijskim sustavima ili s osobnim podacima na popisu za praćenje, zahtjev u vezi s kojim VIS ne može automatski potvrditi pozitivni rezultat mora ručno obraditi službenik u nadležnom tijelu. Ovisno o vrsti podataka na temelju kojih je rezultat pronađen, rezultat bi trebali procijeniti ili konzulati ili jedinstvena nacionalna kontaktna točka, pri čemu je potonja odgovorna za pozitivne rezultate koji potječu posebno iz baza podataka ili sustava tijela za izvršavanje zakonodavstva. Odluka o izdavanju vize za kratkotrajni boravak treba se temeljiti na procjeni koju obavlja nadležno tijelo.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Posebne pokazatelje rizika, koji odgovaraju prethodno utvrđenim rizicima sigurnosti, nezakonite migracije ili javnog zdravlja, trebalo bi upotrijebiti za analizu dosjea zahtjeva za vizu za kratkotrajni boravak. Kriteriji upotrijebljeni za utvrđivanje posebnih pokazatelja rizika ne bi se ni u kojim okolnostima trebali temeljiti samo na spolu ili dobi osobe. Ni u kojim se okolnostima ne smiju temeljiti na informacijama koje otkrivaju rasu, etničko ili socijalno podrijetlo, genetska obilježja, jezik, politička ili druga mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatima, pripadnost nacionalnoj manjini, imovinu, rođenje, invaliditet ili spolno opredjeljenje osobe.

(18)  Posebne pokazatelje rizika, koji odgovaraju prethodno utvrđenim rizicima sigurnosti, nezakonite migracije ili visokom riziku od epidemije, trebalo bi upotrijebiti za analizu dosjea zahtjeva za vizu za kratkotrajni boravak. Kriteriji upotrijebljeni za utvrđivanje posebnih pokazatelja rizika ne bi se ni u kojim okolnostima trebali temeljiti samo na spolu ili dobi osobe. Ni u kojim se okolnostima ne smiju temeljiti na informacijama koje otkrivaju rasu, etničko ili socijalno podrijetlo, genetska obilježja, jezik, politička ili druga mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatima, pripadnost nacionalnoj manjini, imovinu, rođenje, invaliditet ili spolno opredjeljenje osobe.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Budući da se stalno javljaju novi oblici prijetnji sigurnosti, novi obrasci nezakonitih migracija i nove prijetnje javnom zdravlju, potrebni su učinkoviti odgovori i protiv njih se treba boriti suvremenim sredstvima. Budući da ta sredstva podrazumijevaju obradu znatnih količina osobnih podataka, trebalo bi uvesti odgovarajuće zaštitne mjere kako bi se utjecaj na pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života i pravo na poštovanje osobnih podataka ograničio na ono što je nužno u demokratskom društvu.

(19)  Budući da se stalno javljaju novi oblici rizika za sigurnost, novi obrasci nezakonitih migracija i novi visoki rizici od epidemije, potrebni su učinkoviti odgovori i protiv njih se treba boriti suvremenim sredstvima. Budući da ta sredstva podrazumijevaju obradu znatnih količina osobnih podataka, trebalo bi uvesti odgovarajuće zaštitne mjere kako bi se utjecaj na pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života i pravo na poštovanje osobnih podataka ograničio na ono što je nužno i proporcionalno u demokratskom društvu.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Kako bi ispunili svoju obvezu prema Konvenciji o provedbi Schengenskog sporazuma, međunarodni prijevoznici trebali bi moći provjeriti imaju li državljani trećih zemalja s vizom za kratkotrajni boravak, vizom za dugotrajni boravak ili boravišnom dozvolom potrebne valjane putne isprave. Ta bi se provjera trebala omogućiti svakodnevnom ekstrakcijom podataka iz VIS-a u zasebnu bazu podataka ograničenu samo na čitanje koja omogućuje ekstrakciju najmanjeg potrebnog podskupa podataka radi pretraživanja čiji je rezultat odgovor ok/not ok (u redu/nije u redu).

(21)  Kako bi ispunili svoju obvezu prema Konvenciji o provedbi Schengenskog sporazuma, međunarodni prijevoznici trebali bi slanjem upita u VIS provjeriti imaju li državljani trećih zemalja s vizom za kratkotrajni boravak, vizom za dugotrajni boravak ili boravišnom dozvolom potrebne valjane putne isprave. Ta bi se provjera trebala omogućiti svakodnevnom ekstrakcijom podataka iz VIS-a u zasebnu bazu podataka ograničenu samo na čitanje koja omogućuje ekstrakciju najmanjeg potrebnog podskupa podataka radi pretraživanja čiji je rezultat odgovor ok/not ok (u redu/nije u redu). Sâm dosje zahtjeva ne bi trebao biti dostupan prijevoznicima. Tehničkim specifikacijama za pristup VIS-u preko pristupne točke za prijevoznike trebalo bi u mjeri u kojoj je to moguće ograničiti učinak na putovanje putnika i prijevoznike. U tu bi svrhu trebalo razmotriti integraciju EES-a i ETIAS-a.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21a)  Radi ograničavanja učinka obveza iz ove Uredbe na međunarodne prijevoznike koji prevoze skupine putnika autobusima kopnenim putem trebalo bi na raspolaganje staviti mobilna rješenja prilagođena korisnicima.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21b)  U roku od dvije godine od početka primjene ove Uredbe Komisija bi trebala procijeniti prikladnost, kompatibilnost i usklađenost odredaba iz članka 26. Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma od 14. lipnja 1985. između vlada država Gospodarske unije Beneluksa, Savezne Republike Njemačke i Francuske Republike o postupnom ukidanju kontrola na zajedničkim granicama za potrebe odredaba VIS-a za kopneni autobusni prijevoz. U obzir bi trebalo uzeti najnoviji razvoj kopnenog autobusnog prijevoza. Trebalo bi razmotriti potrebu za izmjenom odredbi u vezi s kopnenim autobusnim prijevozom iz članka 26. te Konvencije ili iz ove Uredbe.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23a)  Biometrijski podaci, koji u kontekstu ove Uredbe podrazumijevaju otiske prstiju i prikaze lica, jedinstveni su i stoga su znatno pouzdaniji za identifikaciju osoba od alfanumeričkih podataka. Međutim, biometrijski podaci osjetljivi su osobni podaci. Stoga se ovom Uredbom utvrđuje osnova i zaštitne mjere za obradu tih podataka za potrebe jedinstvene identifikacije predmetnih osoba.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  [Uredba 2018/XX o interoperabilnosti] daje mogućnost policiji države članice, koja je za to ovlaštena nacionalnim zakonodavnim mjerama, da identificira osobu s pomoću biometrijskih podataka uzetih tijekom provjere identiteta te osobe. Međutim, mogu postojati posebne okolnosti u kojima je identifikacija osobe potrebna u interesu te osobe. Takvi slučajevi uključuju situacije u kojima je osoba pronađena nakon što je nestala, bila oteta ili je identificirana kao žrtva trgovine ljudima. U takvim slučajevima trebalo bi tijelima za izvršavanje zakonodavstva omogućiti brzi pristup podacima u VIS-u radi brze i pouzdane identifikacije osobe bez potrebe za ispunjavanjem svih preduvjeta i dodatnih zaštitnih mjera za pristup radi izvršavanja zakonodavstva.

(28)  [Uredba 2018/XX o interoperabilnosti (granice i vize] daje mogućnost policiji države članice, koja je za to ovlaštena nacionalnim zakonodavnim mjerama, da identificira osobu s pomoću biometrijskih podataka uzetih tijekom provjere identiteta te osobe. Međutim, mogu postojati posebne okolnosti u kojima je identifikacija osobe potrebna u interesu te osobe. Takvi slučajevi uključuju situacije u kojima je osoba pronađena nakon što je nestala, bila oteta ili je identificirana kao žrtva trgovine ljudima. Samo u takvim slučajevima trebalo bi tijelima za izvršavanje zakonodavstva omogućiti brzi pristup podacima u VIS-u radi brze i pouzdane identifikacije osobe bez potrebe za ispunjavanjem svih preduvjeta i dodatnih zaštitnih mjera za pristup radi izvršavanja zakonodavstva.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Usporedbe podataka na temelju latentnog otiska prstiju, odnosno daktiloskopskog traga koji je moguće pronaći na mjestu zločina, od temeljne je važnosti u području policijske suradnje. Mogućnošću usporedbe latentnog otiska prsta s podacima o otiscima prstiju pohranjenima u VIS-u u slučajevima u kojima postoje opravdani razlozi za vjerovanje da bi počinitelj ili žrtva mogli biti registrirani u VIS-u trebao bi se tijelima kaznenog progona država članica osigurati vrlo važan alat za sprečavanje, otkrivanje ili istragu terorističkih kaznenih djela ili drugih teških kaznenih djela kada su, na primjer, latentni otisci prstiju jedini dokaz s mjesta zločina.

(29)  Usporedbe podataka na temelju latentnog otiska prstiju, odnosno daktiloskopskog traga koji je moguće pronaći na mjestu zločina, od temeljne je važnosti u području policijske suradnje. Mogućnošću usporedbe latentnog otiska prsta s podacima o otiscima prstiju pohranjenima u VIS-u u slučajevima u kojima postoje opravdani razlozi za vjerovanje da bi počinitelj ili žrtva mogli biti registrirani u VIS-u i nakon prethodnog pretraživanja u skladu s Odlukom Vijeća 2008/615/PUP1a trebao bi se tijelima kaznenog progona država članica osigurati vrlo važan alat za sprečavanje, otkrivanje ili istragu terorističkih kaznenih djela ili drugih teških kaznenih djela kada su, na primjer, latentni otisci prstiju jedini dokaz s mjesta zločina.

 

__________________

 

1a Odluka Vijeća 2008/615/PUP od 23. lipnja 2008. o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala (SL L 210, 6.8.2008., str. 1.).

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Kako bi se zaštitili osobni podaci i onemogućila sustavna pretraživanja radi izvršavanja zakonodavstva, obradu podataka iz VIS-a trebalo bi provoditi samo u posebnim slučajevima i kada je to potrebno za potrebe sprečavanja, otkrivanja ili istrage kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela. Imenovana tijela i Europol trebali bi zatražiti pristup podacima iz VIS-a samo kada imaju opravdane razloge vjerovati da će se takvim pristupom osigurati podaci koji će im znatno pomoći u sprečavanju, otkrivanju ili istrazi terorističkog kaznenog djela ili drugog teškog kaznenog djela.

(32)  Kako bi se zaštitili osobni podaci i onemogućila sustavna pretraživanja radi izvršavanja zakonodavstva, obradu podataka iz VIS-a trebalo bi provoditi samo u posebnim slučajevima i kada je to potrebno za potrebe sprečavanja, otkrivanja ili istrage kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela. Imenovana tijela i Europol trebali bi zatražiti pristup podacima iz VIS-a samo kada imaju opravdane razloge vjerovati da će se takvim pristupom osigurati podaci koji će im znatno pomoći u sprečavanju, otkrivanju ili istrazi terorističkog kaznenog djela ili drugog teškog kaznenog djela i nakon prethodnog pretraživanja u skladu s Odlukom 2008/615/PUP.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(32a)  Opća je praksa da krajnji korisnici država članica provode pretraživanja u relevantnim nacionalnim bazama podataka prije pretraživanja u europskim bazama podataka ili istodobno s njima.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Osobni podaci nositelja dokumenata za dugotrajni boravak pohranjenih u VIS-u ne bi se trebali čuvati dulje nego što je nužno za potrebe VIS-a. Primjereno je čuvati podatke o državljanima trećih zemalja u razdoblju od pet godina kako bi se omogućilo uzimanje u obzir podataka za procjenu zahtjeva za vize za kratkotrajni boravak, otkrivanje prekoračenja trajanja dopuštenog boravka nakon završetka razdoblja valjanosti te izvršenje sigurnosnih procjena državljana trećih zemalja koji su ih dobili. Podaci o prethodnim upotrebama isprave mogli bi olakšati izdavanje budućih viza za kratkotrajni boravak. Za navedene svrhe kraći rok pohrane ne bi bio dovoljan. Podatke bi trebalo izbrisati nakon roka od pet godina, osim ako postoje razlozi da ih se izbriše i ranije.

(33)  Osobni podaci nositelja viza za dugotrajni boravak pohranjenih u VIS-u ne bi se trebali čuvati dulje nego što je nužno za potrebe VIS-a. Primjereno je čuvati podatke o državljanima trećih zemalja u razdoblju od pet godina kako bi se omogućilo uzimanje u obzir podataka za procjenu zahtjeva za vize za kratkotrajni boravak, otkrivanje prekoračenja trajanja dopuštenog boravka nakon završetka razdoblja valjanosti te izvršenje sigurnosnih procjena državljana trećih zemalja koji su ih dobili. Podaci o prethodnim upotrebama isprave mogli bi olakšati izdavanje budućih viza za kratkotrajni boravak. Za navedene svrhe kraći rok pohrane ne bi bio dovoljan. Podatke bi trebalo izbrisati nakon roka od pet godina, osim ako postoje razlozi da ih se izbriše i ranije.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Članovi timova europske granične i obalne straže (EBCG) te timovi osoblja uključenog u zadaće povezane s vraćanjem, ovlašteni su Uredbom (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća za pregledavanje europskih baza podataka kada je to potrebno za izvršavanje operativnih zadataka navedenih u operativnom planu za granične provjere, nadzor granica i vraćanje pod nadležnošću države članice domaćina. U svrhu olakšanja pregledavanja i omogućivanja djelotvornog pristupa timova podacima iz VIS-a, ECBGA bi trebala imati pristup VIS-u. Taj pristup trebao bi slijediti uvjete i ograničenja pristupa koji se primjenjuju na nadležna tijela država članica prema svakoj posebnoj svrsi za koju je moguće pregledavati podatke iz VIS-a.

(35)  Članovi timova europske granične i obalne straže (EBCG) ovlašteni su Uredbom (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća za pregledavanje europskih baza podataka kada je to potrebno za izvršavanje operativnih zadataka navedenih u operativnom planu za granične provjere, nadzor granica i vraćanje pod nadležnošću države članice domaćina. Taj pristup trebao bi slijediti uvjete i ograničenja pristupa koji se primjenjuju na nadležna tijela država članica prema svakoj posebnoj svrsi za koju je moguće pregledavati podatke iz VIS-a.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Na treće zemlje vraćanja često se ne primjenjuju odluke o primjerenosti koje je Komisija donijela na temelju članka 45. Uredbe (EU) 2016/679 ili na temelju nacionalnih odredbi donesenih kako bi se prenio članak 36. Direktive (EU) 2016/680. Nadalje, snažni napori Unije u suradnji s glavnim zemljama podrijetla državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom na koje se primjenjuje obveza vraćanja nisu uspjeli omogućiti sustavno ispunjavanje obveze tih trećih zemalja utvrđene međunarodnim zakonom da ponovno prihvate svoje državljane. Sporazumi o ponovnom prihvaćanju, koji su zaključeni ili o kojima pregovaraju Unija ili države članice te koji omogućuju odgovarajuće zaštitne mjere za prijenos podataka u treće zemlje u skladu s člankom 46. Uredbe (EU) 2016/679 ili nacionalnim odredbama donesenima kako bi se prenio članak 37. Direktive (EU) 2016/680, obuhvaćaju ograničen broj tih trećih zemalja i zaključivanje novih sporazuma ostaje neizvjesno. U takvim situacijama moguća je obrada osobnih podataka u skladu s ovom uredbom s tijelima trećih zemalja u svrhe provedbe politike vraćanja Unije pod uvjetom da su ispunjeni svi uvjeti iz članka 49. stavka 1. točke (d) Uredbe (EU) 2016/679 ili iz nacionalnih odredbi kojima se prenosi članak 38. ili 39. Direktive (EU) 2016/680.

(37)  Osobni podaci koje država članica pribavi u skladu s ovom Uredbom ne bi se smjeli prenositi ni stavljati na raspolaganje trećoj zemlji, međunarodnoj organizaciji ili privatnom subjektu s poslovnim nastanom u Uniji ili izvan nje. Međutim, iznimno od tog pravila, trebalo bi biti moguće prenositi takve osobne podatke trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji ako se pritom poštuju strogi uvjeti i ako je to potrebno u pojedinačnim slučajevima radi lakše identifikacije državljanina treće zemlje povezane s njegovim vraćanjem. U nedostatku odluke o primjerenosti donesene provedbenim aktom u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 ili odgovarajućih zaštitnih mjera kojima prijenosi podliježu u skladu s tom Uredbom, podatke iz VIS-a trebalo bi biti moguće iznimno prenijeti, u svrhu vraćanja, trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji samo ako je to potrebno zbog važnih razloga javnog interesa kako je navedeno u toj Uredbi.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  Države članice trebale bi učiniti dostupnima odgovarajuće osobne podatke koji se obrađuju u VIS-u u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka i, prema potrebi, u pojedinačnim slučajevima za obavljanje zadaća prema Uredbi (EU) .../... Europskog Parlamenta i Vijeća60 [Okvirna uredba Unije o preseljenju] [Agenciji Europske unije za azil] i mjerodavnim međunarodnim tijelima, kao što su visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za izbjeglice, Međunarodna organizacija za migracije te operacijama za izbjeglice i preseljenja Međunarodnog odbora Crvenog križa, u pogledu državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje su ta tijela uputila državama članicama u provedbi Uredbe (EU) .../... [Okvirna uredba Unije o preseljenju].

Briše se.

__________________

 

60 Uredba (EU) …/… Europskog parlamenta i Vijeća [puni naslov] (SL L …, …, str. …).

 

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća61 primjenjuje se na aktivnosti institucija ili tijela Unije pri izvršavanju njihovih zadaća kada su odgovorni za operativno upravljanje VIS-om.

(39)  Uredba (EU) br. 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća61 primjenjuje se na aktivnosti institucija ili tijela Unije pri izvršavanju njihovih zadaća kada su odgovorni za operativno upravljanje VIS-om.

__________________

__________________

61Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

61Uredba (EU2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  U skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001 obavljeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka i on je donio mišljenje o...

(40)  U skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka i on je dao mišljenje 12. prosinca 2018.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43)  Ne dovodeći u pitanje odgovornost država članica za točnost podataka unesenih u VIS, eu-LISA trebala bi biti odgovorna za dodatno jačanje kvalitete podataka uvođenjem središnjeg alata za praćenje kvalitete podataka te za redovitu izradu izvješća namijenjenih državama članicama.

(43)  Ne dovodeći u pitanje odgovornost država članica za točnost podataka unesenih u VIS, eu-LISA trebala bi biti odgovorna za dodatno jačanje kvalitete podataka uvođenjem, održavanjem i kontinuiranim ažuriranjem središnjeg alata za praćenje kvalitete podataka te za redovitu izradu izvješća namijenjenih državama članicama.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(44)  Da bi se omogućilo bolje praćenje upotrebe VIS-a za analizu trendova u pogledu migracijskog pritiska i upravljanja granicama, eu-LISA trebala bi moći razviti sposobnost za statističko izvješćivanje država članica, Komisije i Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu bez ugrožavanja cjelovitosti podataka. Stoga bi trebalo uspostaviti središnji statistički repozitorij. Nijedna izrađena statistika ne bi smjela sadržavati osobne podatke.

(44)  Da bi se omogućilo bolje praćenje upotrebe VIS-a za analizu trendova u pogledu migracijskog pritiska i upravljanja granicama, eu-LISA trebala bi moći razviti sposobnost za statističko izvješćivanje država članica, Komisije i Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu bez ugrožavanja cjelovitosti podataka. Stoga bi eu-LISA trebala pohraniti određene statističke podatke u središnji repozitorij u svrhu izvješćivanja i pružanja statističkih podataka u skladu s [Uredbom 2018/XX o interoperabilnosti (granice i viza)]. Nijedna izrađena statistika ne bi smjela sadržavati osobne podatke.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(47a)  Ovom Uredbom ne dovode se u pitanje obveze koje proizlaze iz Ženevske konvencije o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951., kako je dopunjena Njujorškim protokolom od 31. siječnja 1967. ni međunarodne obveze Unije i njezinih država članica.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Naslov

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1) Naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Uredba (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u)”

„Uredba (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni informacija među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak, vizama za dugotrajni boravak i boravišnim dozvolama (Uredba o VIS-u)”;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 2. – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Namjena je VIS-a poboljšanje provođenja zajedničke vizne politike, konzularne suradnje i savjetovanja među središnjim tijelima nadležnima za vize olakšavanjem razmjene podataka među državama članicama o zahtjevima za izdavanje viza i s njima povezanim odlukama da bi se:

1.  Namjena je VIS-a poboljšanje provođenja zajedničke vizne politike o vizama za kratkotrajni boravak, konzularne suradnje i savjetovanja među središnjim tijelima nadležnima za vize olakšavanjem razmjene podataka među državama članicama o zahtjevima za izdavanje viza i s njima povezanim odlukama da bi se:

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 2. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pojednostavio postupak podnošenja zahtjeva za vize;

(a)  pojednostavio i ubrzao postupak podnošenja zahtjeva za vize;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 2. – stavak 1. – točka f

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  pomoglo pri identifikaciji nestalih osoba;

(f)  pomoglo pri identifikaciji nestalih osoba iz članka 22.o;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 2. – stavak 1. – točka h

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  pridonijelo sprečavanju, otkrivanju i istrazi kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela;

(h)  pridonijelo sprečavanju prijetnji unutarnjoj sigurnosti bilo koje države članice, osobito sprečavanjem, otkrivanjem i istragom kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela u odgovarajućim i strogo utvrđenim okolnostima;

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 2. – stavak 1. – točka i

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  pridonijelo sprečavanju prijetnji unutarnjoj sigurnosti bilo koje države članice;

Briše se.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 2. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  podržala visoka razina sigurnosti doprinosom procjeni predstavlja li podnositelj prijetnju javnom poretku, unutarnjoj sigurnosti ili javnom zdravlju prije njegova dolaska na vanjske granične prijelaze;

(a)  podržala visoka razina sigurnosti u svim državama članicama doprinosom procjeni predstavlja li podnositelj zahtjeva ili nositelj isprave prijetnju javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti;

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 2. – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pojačala djelotvornost graničnih kontrola i kontrola na državnom području;

(b)  olakšala kontrola na vanjskim graničnim prijelazima i pojačala djelotvornost kontrola na državnom području država članica;

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 2. – stavak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  pridonijelo sprečavanju, otkrivanju i istrazi kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela;

(c)  pridonijelo sprečavanju prijetnji unutarnjoj sigurnosti bilo koje države članice, osobito sprečavanjem, otkrivanjem i istragom kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela u odgovarajućim i strogo utvrđenim okolnostima;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 2. – stavak 2. – točka da (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  pomoglo pri identifikaciji nestalih osoba iz članka 22.o;

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 2.a

 

Ustroj

 

1.   VIS se temelji na centraliziranom ustroju i sastoji se od:

 

(a)   zajedničkog repozitorija podataka o identitetu uspostavljenog [člankom 17. stavkom 2. točkom (a) Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti (granice i viza)];

 

(b)   središnjeg informacijskog sustava (središnji sustav VIS-a);

 

(c)   sučelja u svakoj državi članici (‚nacionalno sučelje’ ili NI-VIS) koje osigurava vezu s mjerodavnim središnjim nacionalnim tijelom određene države članice ili nacionalnog jedinstvenog sučelja (NUI) u svakoj državi članici koje se temelji na zajedničkim tehničkim specifikacijama jednakim za sve države članice koje omogućuju povezivanje središnjeg sustava VIS-a s nacionalnim infrastrukturama u državama članicama;

 

(d)   komunikacijske infrastrukture između središnjeg sustava VIS-a i nacionalnih sučelja;

 

(e)   sigurnog komunikacijskog kanala između središnjeg sustava VIS-a i središnjeg sustava EES-a;

 

(f)   sigurne komunikacijske infrastrukture između središnjeg sustava VIS-a i središnjih infrastruktura Europskog portala za pretraživanje uspostavljenog [člankom 6. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti (granice i viza)], zajedničke usluge uspoređivanja biometrijskih uzoraka uspostavljene [člankom 12. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti (granice i viza)], zajedničkog repozitorija podataka o identitetu uspostavljenog [člankom 17. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti (granice i viza)] i detektora višestrukih identiteta uspostavljenog [člankom 25. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti (granice i viza)];

 

(g)   mehanizma savjetovanja o zahtjevima i razmjene informacija između središnjih tijela nadležnih za vize (‚VISMail’);

 

(h)   pristupne točke za prijevoznike;

 

(i)   sigurne mrežne usluge koja omogućuje komunikaciju između središnjeg sustava VIS-a, s jedne strane, te pristupne točke za prijevoznike i međunarodnih sustava, s druge strane;

 

(j)   repozitorija podataka za potrebe izvješćivanja i u statističke svrhe.

 

(k)   alata kojim se podnositeljima zahtjeva omogućuje davanje ili povlačenje njihove privole za dodatno razdoblje zadržavanja njihova dosjea zahtjeva;

 

Središnji sustav VIS-a, nacionalna jedinstvena sučelja, mrežna usluga, pristupna točka za prijevoznike i komunikacijska struktura VIS-a dijele i u mjeri u kojoj je to tehnički moguće ponovno upotrebljavaju komponente hardvera i softvera središnjeg sustava EES-a, nacionalnih jedinstvenih sučelja EES-a, ETIAS-ove pristupne točke za prijevoznike, mrežne usluge EES-a i komunikacijske infrastrukture EES-a.

 

2.   NI-VIS se sastoji od:

 

(a)   jednog lokalnog nacionalnog sučelja (LNI) za svaku državu članicu koje predstavlja sučelje koje fizički povezuje državu članicu sa sigurnom komunikacijskom mrežom i sadržava uređaje za šifriranje namijenjene VIS-u. LNI se nalazi u državi članici;

 

(b)   jednog rezervnog lokalnog nacionalnog sučelja (BLNI) koje ima jednak sadržaj i funkciju kao LNI.

 

3.   LNI i BLNI upotrebljavaju se isključivo u svrhe definirane zakonodavstvom Unije koje se primjenjuje na VIS.

 

4.   Središnje usluge smještene su na dvije različite lokacije, odnosno u Strasbourgu (Francuska), gdje se nalazi glavni središnji sustav VIS-a, središnja jedinica (CU), i mjestu St Johann im Pongau (Austrija), gdje se nalazi rezervni središnji sustav VIS-a, rezervna središnja jedinica (BCU). Veza između glavnog središnjeg sustava VIS-a i rezervnog središnjeg sustava VIS-a omogućuje stalnu sinkronizaciju između CU-a i BCU-a. Komunikacijskom infrastrukturom pruža se potpora i doprinosi osiguravanju neprekinute dostupnosti VIS-a. Uključuje suvišne i odvojene veze između središnjeg sustava VIS-a i rezervnog središnjeg sustava VIS-a te uključuje i suvišne i odvojene veze između svakog nacionalnog sučelja i središnjeg sustava VIS-a i rezervnog središnjeg sustava VIS-a. Komunikacijskom infrastrukturom pruža se šifrirana, virtualna, privatna mreža namijenjena podacima VIS-a i komunikaciji između država članica te između država članica i tijela odgovornog za operativno upravljanje središnjim sustavom VIS-a.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 4. – stavak 1. – točka 3.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a)  ‚središnje tijelo’ znači tijelo koje je osnovala država članica za potrebe Uredbe (EZ) br. 810/2009;

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 4. – stavak 1. – točka 15.

 

 

Izmjena

(15)  ‚prikaz lica’ znači digitalna snimka lica;

(15)  ‚prikaz lica’ znači digitalna snimka lica čiji su rezolucija i kvaliteta dostatni da bi se mogli upotrebljavati za automatizirano biometrijsko traženje podudarnosti;

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 4. – stavak 1. – točka 19.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  ‚nacionalno nadzorno tijelo’ u pogledu izvršavanja zakonodavstva znači nadzorna tijela osnovana u skladu s člankom 41. Direktive (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća***;

(19)  ‚nadzorna tijela’ znači nadzorna tijela iz članka 51. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća** i nadzorna tijela iz članka 41. Direktive (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća***;

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 4. – stavak 1. – točka 19.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19a)  ‚rezultat’ znači podudarnost utvrđena uspoređivanjem relevantnih podataka evidentiranih u spisu zahtjeva u VIS-u s relevantnim podacima koji se nalaze u evidenciji, dosjeu ili upozorenju registriranom u VIS-u, Schengenskom informacijskom sustavu, EES-u, ETIAS-u, Eurodacu, u podacima Europola ili u Interpolovoj bazi podataka SLTD;

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 4. – stavak 1. – točka 20.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  ‚izvršavanje zakonodavstva’ znači sprečavanje, otkrivanje ili istraga terorističkih kaznenih djela ili drugih teških kaznenih djela;

(20)  ‚izvršavanje zakonodavstva’ znači sprečavanje, otkrivanje ili istraga terorističkih kaznenih djela ili drugih teških kaznenih djela u strogo definiranom okviru;

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 4. – stavak 1. – točka 21.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  ‚teroristička kaznena djela’ znači kaznena djela prema nacionalnom pravu koja odgovaraju ili su istovjetna kaznenim djelima iz Direktive (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća****;

(21)  ‚teroristička kaznena djela’ znači kaznena djela prema nacionalnom pravu iz članaka od 3. do 14. Direktive (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća**** ili djela koja su istovjetna jednom od tih kaznenih djela za one države članice koje ne obvezuje ta Direktiva;

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 4. – fusnota 2. (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

** Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 5. – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  podaci o otiscima prstiju iz članka 9. stavka 6. i članka 22.c stavka 2. točke (g);

(c)  podaci o otiscima prstiju iz članka 9. stavka 6., članka 22.c stavka 2. točke (g) i članka 22.d točke (g);

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 5. – stavak 1. – točka ca (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  skenirani primjerci stranice s osobnim podacima iz putne isprave iz članka 9. stavka 7.;

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 5. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  CIR sadržava podatke iz članka 9. stavka 4. točaka od (a) do (cc), članka 9. stavka 5. i članka 9. stavka 6., članka 22.c stavka 2. točaka od (a) do (cc), (f) i (g) te članka 22.d točaka od (a) do (cc), (f) i (g). Ostali podaci iz VIS-a pohranjuju se u središnjem sustavu VIS-a.

3.  CIR sadržava podatke iz članka 9. stavka 4. točaka od (a) do (cc), članka 9. stavka 5. i članka 9. stavka 6., članka 22.c stavka 2. točaka od (a) do (cc), (f) i (g) te članka 22.d točaka od (a) do (c), (f) i (g). Ostali podaci iz VIS-a pohranjuju se u središnjem sustavu VIS-a.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 5.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Kako je utvrđeno Odlukom br. 1105/2011/EU Europskog parlamenta i Vijeća*, popis putnih isprava koje nositelju omogućuju prijelaz vanjskih granica i u koje se može upisati viza mora se uključiti u VIS.

1.  Kako je utvrđeno Odlukom br. 1105/2011/EU Europskog parlamenta i Vijeća*, popis putnih isprava koje nositelju omogućuju prijelaz vanjskih granica i u koje se može upisati viza mora se uključiti u VIS.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 5.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  VIS mora nuditi funkciju centraliziranog upravljanja popisom priznatih putnih isprava i obavijesti o priznavanju ili nepriznavanju navedenih putnih isprava u skladu s člankom 4. Odluke br. 1105/2011/EU.

2.   VIS mora nuditi funkciju centraliziranog upravljanja popisom priznatih putnih isprava i obavijesti o priznavanju ili nepriznavanju navedenih putnih isprava u skladu s člankom 4. Odluke br. 1105/2011/EU.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 5.a – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Podrobna pravila o upravljanju funkcijom iz stavka 2. navode se u provedbenim aktima. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 49. stavka 2.

3.  Podrobna pravila o upravljanju funkcijom iz stavka 2. navode se u provedbenim aktima. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 49. stavka 2.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka -a (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 6. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-a)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.   Pristup VIS-u radi unošenja, izmjene ili brisanja podataka iz članka 5. stavka 1., u skladu s ovom Uredbom, ograničuje se izričito na propisno ovlašteno osoblje tijela nadležnih za vize.

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 22.a, pristup VIS-u radi unošenja, izmjene ili brisanja podataka iz članka 5. stavka 1., u skladu s ovom Uredbom, ograničuje se izričito na propisno ovlašteno osoblje tijela nadležnih za vize. Broj propisno ovlaštenih članova osoblja strogo je ograničen stvarnim potrebama za njihovom uslugom.”

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 7. – točka 7. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 6. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.   Pristup VIS-u radi ostvarivanja uvida u podatke namijenjen je isključivo propisno ovlaštenom osoblju nacionalnih nadležnih tijela svake države članice i tijela EU-a koja su nadležna za namjene utvrđene u člancima od 15. do 22., člancima od 22.c do 22.f, člancima od 22.g do 22.j te za namjene utvrđene u člancima 20. i 21. [Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti].

2.  Pristup VIS-u radi ostvarivanja uvida u podatke namijenjen je isključivo propisno ovlaštenom osoblju nacionalnih nadležnih tijela svake države članice i tijela EU-a koja su nadležna za namjene utvrđene u člancima od 15. do 22. i člancima od 22.g do 22.l te za namjene utvrđene u člancima 20. i 21. [Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti (granice i viza)].

 

Tijela koja imaju pravo na uvid u podatke iz VIS-a ili na pristup podacima iz VIS-a radi sprečavanja, otkrivanja i istrage kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela imenuju se u skladu s poglavljem III.b.

Taj je pristup ograničen do mjere u kojoj su podaci potrebni za izvršenje njihovih zadaća u skladu s tim namjenama i proporcionalni ciljevima koje se želi postići.

Taj je pristup ograničen do mjere u kojoj su podaci potrebni za izvršenje njihovih zadaća u skladu s tim namjenama i proporcionalni ciljevima koje se želi postići.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. − podtočka aa (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 6. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(aa)  stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

3.   Svaka država članica imenuje nadležna tijela, čije propisno ovlašteno osoblje ima pristup VIS-u radi unošenja, izmjene, brisanja ili korištenja podataka. Svaka država članica bez odgode Komisiji prosljeđuje popis tih nadležnih tijela, uključujući one iz članka 41. stavka 4., i sve izmjene istog. U tom se popisu točno naznačuje s kojom svrhom svako od nadležnih tijela može obrađivati podatke u VIS-u.

3.   Svaka država članica imenuje nadležna tijela, čije propisno ovlašteno osoblje ima pristup VIS-u radi unošenja, izmjene, brisanja ili korištenja podataka. Svaka država članica bez odgode agenciji eu-LISA prosljeđuje popis tih nadležnih tijela, uključujući one iz članka 29. stavka 3a., i sve njegove izmjene. U tom se popisu za svako tijelo navodi koje podatke smije pretraživati i u koju svrhu.

U roku od 3 mjeseca nakon što VIS započne s radom u skladu s člankom 48. stavkom 1., Komisija objavljuje konsolidirani popis u Službenom listu Europske unije. U slučaju postojanja izmjena istog, Komisija jednom godišnje objavljuje ažurirani konsolidirani popis.

 

 

Agencija eu-LISA osigurava godišnje objavljivanje tog popisa i popisa imenovanih tijela iz članka 22.k stavka 2. te središnjih pristupnih točaka iz članka 22.k stavka 4. u Službenom listu Europske unije. Agencija eu-LISA na svojoj internetskoj stranici vodi popis koji se stalno ažurira i koji sadržava izmjene koje šalju države članice između godišnjih objavljivanja.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 7. – točka 7. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 6. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Podrobna pravila o upravljanju funkcijom za centralizirano upravljanje popisom iz stavka 3. navode se u provedbenim aktima. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 49. stavka 2.

5.  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 48.a u vezi s podrobnim pravilima o upravljanju funkcijom za centralizirano upravljanje popisom iz stavka 3.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.a (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 7. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(7a)  U članku 7. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.   Svako nadležno tijelo jamči da se pri korištenju VIS-a ne diskriminira podnositelje zahtjeva za izdavanje viza i imatelje viza na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, religije ili vjere, invalidnosti, dobi ili spolnog opredjeljenja te da se u potpunosti poštuje ljudsko dostojanstvo i nepovredivost podnositelja zahtjeva za izdavanje viza ili imatelja viza.

2.   Obrada osobnih podataka u VIS-u koju provodi svako nadležno tijelo ne dovodi do diskriminacije podnositelja zahtjeva za izdavanje vize, imatelja viza ili podnositelja zahtjeva za vizu odnosno nositelja viza za dugotrajni boravak te boravišnih dozvola na temelju spola, rase, boje, etničkog ili društvenog podrijetla, genetskih obilježja, jezika, religije ili vjere, političkog ili drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovinskog stanja, rođenja, invalidnosti, dobi, ili spolnog opredjeljenja. Njome se u potpunosti poštuju ljudsko dostojanstvo i nepovredivost te temeljna prava i načela utvrđena Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, uključujući pravo na poštovanje privatnog života i pravo na zaštitu osobnih podataka. Posebna pozornost posvećuje se djeci, starijim osobama, osobama s invaliditetom i osobama kojima je potrebna međunarodna zaštita. Najbolji interes djeteta na prvom je mjestu.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 7. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pri provedbi svih postupaka iz ove Uredbe, najbolji interes djeteta primarna je briga država članica. Dobrobit i sigurnost djeteta, osobito ako postoji rizik da je dijete žrtva trgovine ljudima, te mišljenja djeteta uzimaju se u obzir i daje im se dužna važnost u skladu s njegovom ili njezinom dobi i zrelosti.

3.  Pri provedbi svih postupaka iz ove Uredbe, najbolji interes djeteta prevladava nad drugim brigama država članica, uz potpuno poštovanje Međunarodne konvencije o pravima djeteta. Dobrobit i sigurnost djeteta, osobito ako postoji rizik da je dijete žrtva trgovine ljudima, te mišljenja djeteta uzimaju se u obzir i daje im se dužna važnost u skladu s njegovom ili njezinom dobi.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.a (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 7. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a) u članku 7. dodaje se sljedeći stavak:

 

„3.a  „Države članice primjenjuju ovu Uredbu potpuno u skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, a osobito pravo na ljudsko dostojanstvo, pravo na slobodu i sigurnost, poštovanje privatnog i obiteljskog života, zaštitu osobnih podataka, pravo na azil i zaštitu načela zabrane prisilnog udaljenja i zaštita u slučaju udaljavanja, protjerivanja ili izručenja, pravo na nediskriminaciju, prava djeteta i pravo na djelotvoran pravni lijek.”;

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.b (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 7.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8b)  umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 7.a

 

Podaci o otiscima prstiju djece

 

1.   Odstupajući od članka 22.c stavka 2. točke (g) otisci prstiju djece mlađe od 6 godina ne unose se u VIS.

 

2.   Biometrijske podatke maloljetnika starijih od šest godina uzimaju službenici koji su posebno osposobljeni za uzimanje biometrijskih podataka maloljetnika na način prilagođen djeci i pogodan za djecu te uz potpuno poštovanje najboljih interesa djeteta i zaštitnih mjera utvrđenih u Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima djeteta.

 

Pri uzimanju biometrijskog podataka u pratnji maloljetnika je odrasli član obitelji, ako postoji. Pri uzimanju biometrijskih podataka maloljetnika bez pratnje prati skrbnik, zastupnik ili ako zastupnik nije imenovan, osoba osposobljena za zaštitu najboljih interesa maloljetnika i njegove opće dobrobiti. Tako osposobljena osoba ne smije biti službenih odgovoran za uzimanje biometrijskih podataka te djeluje neovisno i ne prima naredbe niti od službenika niti od službe odgovorne za uzimanje biometrijskih podataka. Nijedan oblik prisile ne smije se koristiti prema maloljetnicima kako bi se osiguralo da ispunjavaju obvezu davanja biometrijskih podataka.

 

3.   Odstupajući od članka 13. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 810/2009 konzulati ne smiju zahtijevati da se djeca u dobi od 6 do 12 godina osobno pojavljuju u konzulatu radi prikupljanja biometrijskih identifikatora ako bi to za obitelji predstavljalo prekomjerno opterećenje i trošak. U takvim se slučajevima biometrijski identifikatori uzimaju na vanjskim granicama, pri čemu se posebna pozornost posvećuje izbjegavanju trgovine djecom.

 

4.   Odstupajući od odredbi o korištenju podataka iz poglavlja II., III., III.a i III.b, otiscima prstiju djece može se pristupiti samo u sljedeće svrhe:

 

(a)   radi provjere identiteta djeteta u postupku podnošenja zahtjeva za vizu u skladu s člankom 15. te na vanjskim granicama u skladu s člancima 18. i 22.g te

 

(b)   u skladu s poglavljem III.b radi sprečavanja i borbe protiv zlouporabe prava djece, pod uvjetom da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

 

i.   takav pristup mora biti potreban za sprečavanje, otkrivanje ili istragu trgovine djecom;

 

ii.   pristup je nužan u posebnom slučaju;

 

iii.   identifikacija je u najboljem interesu djeteta.”

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Poglavlje II. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

UNOŠENJE I UPOTREBA PODATAKA O VIZAMA ZA KRATKOTRAJNI BORAVAK OD STRANE TIJELA NADLEŽNIH ZA IZDAVANJE VIZA

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 9. – stavak 1. – točka 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  prikaz lica podnositelja u skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 810/2009.

5.  prikaz lica podnositelja u skladu s člankom 13. Uredbe (EZ) br. 810/2009.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11. − podtočka ba (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 9. – stavak 1. – točka 6.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ba)  točka 6. zamjenjuje se sljedećim:

6.   otiske prstiju podnositelja zahtjeva, u skladu s mjerodavnim odredbama Zajedničkih konzularnih uputa.

6.   otiske prstiju podnositelja zahtjeva, u skladu s člankom 13. Uredbe (EZ) br. 810/2009.”;

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11. − podtočka d

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 9. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Prikaz lica državljana trećih zemalja iz točke 5. prvog stavka mora biti dostatne razlučivosti i kvalitete kako bi se upotrebljavao za automatizirano biometrijsko uspoređivanje.

Prikaz lica državljana trećih zemalja iz točke 5. prvog stavka mora biti dostatne razlučivosti i kvalitete kako bi se upotrebljavao za automatizirano biometrijsko uspoređivanje. Ako nije dovoljno kvalitetan, prikaz lica ne upotrebljava se za automatizirano uspoređivanje.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11. − podtočka d

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 9. – stavak 1.b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odstupajući od drugog stavka, u iznimnim slučajevima ako nije moguće ispuniti specifikacije kvalitete i razlučivosti potrebne za unos prikaza lica uživo u VIS, prikaz lica može se elektronički ekstrahirati iz čipa elektroničke strojno čitljive putne isprave (eMRTD). U takvim slučajevima prikaz lica unosi se u osobni dosje tek nakon elektroničke provjere toga odgovara li prikaz lica zabilježen na čipu eMRTD-a prikazu lica uživo dotičnog državljanina treće zemlje.

Odstupajući od prvog stavka, u iznimnim slučajevima ako nije moguće ispuniti specifikacije kvalitete i razlučivosti potrebne za unos prikaza lica uživo u VIS, prikaz lica može se elektronički ekstrahirati iz čipa elektroničke strojno čitljive putne isprave (eMRTD). U takvim slučajevima prikaz lica unosi se u osobni dosje tek nakon elektroničke provjere toga odgovara li prikaz lica zabilježen na čipu eMRTD-a prikazu lica uživo dotičnog državljanina treće zemlje.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 9.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nakon što se otvori zahtjev ili se izda viza, VIS provjerava je li putna isprava povezana s tim zahtjevom prepoznata u skladu s Odlukom br. 1105/2011/EU na način da izvršava automatsko pretraživanje u popisu priznatih putnih isprava iz članka 5.a i prikazuje rezultat.

2.  Nakon što se otvori zahtjev, VIS provjerava je li putna isprava povezana s tim zahtjevom prepoznata u skladu s Odlukom br. 1105/2011/EU na način da izvršava automatsko pretraživanje u popisu priznatih putnih isprava iz članka 5.a i prikazuje rezultat.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 9.a – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Za potrebe provjera predviđenih člankom 21. stavkom 1. i člankom 21. stavkom 3. točkama (a), (c) i (d) Uredbe (EZ) br. 810/2009, VIS pokreće pretraživanje s pomoću Europskog portala za pretraživanje utvrđenog u članku 6. stavku 1. [Uredbe o interoperabilnosti] radi usporedbe odgovarajućih podataka iz članka 9. točke 4. ove Uredbe s podacima iz evidencije, dosjea ili upozorenja registriranih u VIS-u, Schengenskom informacijskom sustavu (SIS), sustavu ulaska/izlaska (EES), europskom sustavu za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS), uključujući popis za praćenje iz članka 29. Uredbe (EU) 2018/XX za potrebe uspostave europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju, Eurodacu, [sustavu ECRIS-TCN u pogledu presuda povezanih s terorističkim kaznenim djelima i drugim oblicima teških kaznenih djela], Europolovim podacima, Interpolovoj bazi podataka o otuđenim i izgubljenim putnim ispravama (SLTD) i Interpolovoj bazi podataka o putnim ispravama povezanima s tjeralicama (Interpol TDAWN).

3.  Za potrebe provjera predviđenih člankom 21. stavkom 1. i člankom 21. stavkom 3. točkama (a) i (c) Uredbe (EZ) br. 810/2009, VIS pokreće pretraživanje s pomoću Europskog portala za pretraživanje utvrđenog u članku 6. stavku 1. [Uredbe o interoperabilnosti] radi usporedbe odgovarajućih podataka iz članka 9. točaka 4., 5. i 6. ove Uredbe. VIS provjerava:

 

(a)   podudara li se putna isprava upotrijebljena za podnošenje zahtjeva s putnom ispravom koja je prijavljena u SIS-u kao izgubljena, ukradena, nezakonito prisvojena ili poništena;

 

(b)   podudara li se putna isprava upotrijebljena za podnošenje zahtjeva s putnom ispravom koja je prijavljena u bazi podataka SLTD-a kao izgubljena, ukradena ili poništena;

 

(c)   je li za podnositelja zahtjeva u SIS uneseno upozorenje o odbijanju ulaska i boravka;

 

(d)   postoji li za podnositelja zahtjeva upozorenje u SIS-u koje se odnosi na osobe za koje se traži uhićenje radi predaje na temelju europskog uhidbenog naloga ili za koje se traži uhićenje radi izručenja;

 

(e)   podudaraju li se podnositelj zahtjeva i putna isprava s odbijenim, ukinutim ili poništenim odobrenjem putovanja u središnjem sustavu ETIAS-a i njegovim imateljem;

 

(f)   nalaze li se podnositelj zahtjeva i putna isprava na popisu za praćenje iz članka 34. Uredbe (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća*;

 

(g)   jesu li podaci o podnositelju zahtjeva već registrirani u VIS-u;

 

(h)   odgovaraju li podaci navedeni u zahtjevu koji se odnose na putnu ispravu drugom zahtjevu za vizu povezanom s drugim podacima o identitetu;

 

(i)   je li podnositelj zahtjeva trenutačno evidentiran ili je u prošlosti bio evidentiran u EES-u kao osoba koja je prekoračila trajanje dopuštenog boravka;

 

(j)   je li za podnositelja zahtjeva u EES-u zabilježeno da mu je odbijen ulazak;

 

(k)   je li protiv podnositelja zahtjeva donesena odluka o odbijanju, poništenju ili ukidanju vize za kratkotrajni boravak zabilježena u VIS-u;

 

(l)   je li protiv podnositelja zahtjeva donesena odluka o odbijanju, poništenju ili ukidanju vize za dugotrajni boravak ili boravišne dozvole zabilježena u VIS-u;

 

(m)   jesu li podaci povezani s identitetom podnositelja zahtjeva zabilježeni među podacima Europola;

 

(n)   je li podnositelj zahtjeva za vizu za kratkotrajni boravak registriran u Eurodacu;

 

(o)   u slučajevima kad je podnositelj zahtjeva maloljetnik, odnosi li se na njegova nositelja roditeljskog prava ili zakonskog skrbnika:

 

i.   upozorenje u SIS-u koje se odnosi na osobe za koje se traži uhićenje radi predaje na temelju europskog uhidbenog naloga ili za koje se traži uhićenje radi izručenja;

 

ii.   upozorenje uneseno u SIS o odbijanju ulaska i boravka;

 

iii.   činjenica da je nositelj putne isprave navedene na popisu za praćenje iz članka 34. Uredbe (EU) 2018/1240.

 

________________________

 

* Uredba (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. rujna 2018. o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 1077/2011, (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 i (EU) 2017/2226 (SL L 236, 19.9.2018., str. 1.).

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 9.a – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Pri pretraživanju SLTD-a, podaci koje korisnik ESP-a upotrebljava za pokretanje pretraživanja ne dijele se s vlasnicima podataka Interpola.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 9.a – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  VIS u dosje zahtjeva dodaje upućivanje na svaki pozitivni rezultat u skladu sa stavkom 3. Nadalje, kada je to relevantno, VIS utvrđuje države članice koje su unijele ili pribavile podatke koji su dali pozitivne rezultate ili Europol i evidentira to u dosjeu zahtjeva.

4.  VIS u dosje zahtjeva dodaje upućivanje na svaki pozitivni rezultat u skladu sa stavkom 3. Nadalje, kada je to relevantno, VIS utvrđuje države članice koje su unijele ili pribavile podatke koji su dali pozitivne rezultate ili Europol i evidentira to u dosjeu zahtjeva. Ne navode se nikakve druge informacije osim upućivanja na pronađeni rezultat i izvor od kojeg podaci potječu.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 9.a – stavak 5. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  upozorenje o osobama i predmetima za skrivene ili posebne provjere.

(d)  upozorenje o osobama i predmetima za skrivene, posebne ili istražne provjere.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 9.a – stavak 5.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Konzulat u kojem je podnesen zahtjev za vizu, po potrebi nakon provjere koju provodi središnje tijelo u skladu s člankom 9.c, procjenjuje svaki pozitivan rezultat pretraživanja u skladu s člankom 9.a stavkom 3. točkama (a), (b), (c), (e), (g), (h), (i), (j), (k), (l) i (n).

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 9.a – stavak 5.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5b.  U skladu s člankom 9.ca jedinstvena kontaktna točka države članice koja je unijela ili podnijela podatke koji su doveli do pozitivnih rezultata po potrebi provjerava i ocjenjuje svaki pozitivan rezultat pretraživanja u skladu s člankom 9.a stavkom 3. točkama (d), (f), (m) i (o).

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 9.a – stavak 5.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5c.  O svakom pozitivnom rezultatu u SIS-u automatski se obavješćuje i ured SIRENE države članice koja je pokrenula upozorenje koje je dovelo do pozitivnog rezultata.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 9.a – stavak 5.d (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5d.  Obavijest koja se dostavlja uredu SIRENE države članice ili jedinstvenoj kontaktnoj točki koja je unijela upozorenje sadrži sljedeće podatke:

 

(a)   prezime, ime i, ako ih ima, pseudonim odnosno prezimena, imena i pseudonime;

 

(b)   mjesto i datum rođenja;

 

(c)   spol;

 

(d)   državljanstvo te druga državljanstva, ako ih ima;

 

(e)   državu članicu prvog planiranog boravka i, ako je dostupna, adresu prvog planiranog boravka;

 

(f)   kućnu adresu podnositelja zahtjeva ili, ako nije dostupna, grad i zemlju u kojoj ima boravište;

 

(g)   upućivanje na dobivene rezultate, uključujući datum i vrijeme rezultata.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 9.a – stavak 5.e (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5e.  Ovim se člankom ne sprečava podnošenje zahtjeva za azil na bilo kojoj osnovi. U slučaju zahtjeva za vizu koji je podnijela žrtva nasilnog zločina, kao što je nasilje u obitelji ili trgovina ljudima, koji je počinio njezin pokrovitelj, dosje u VIS-u odvojen je od dosjea pokrovitelja kako bi se žrtve zaštitile od novih opasnosti.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 9.b – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kad je riječ o državljanima trećih zemalja koji su članovi obitelji građanina Unije na kojeg se primjenjuje Direktiva 2004/38/EZ ili državljana treće zemlje s pravom slobodnog kretanja jednakim pravu državljana Unije prema sporazumu između Unije i država članica, s jedne strane, i treće zemlje, s druge strane, automatizirane provjere iz članka 9.a stavka 3. izvršavaju se isključivo radi provjere postojanja činjeničnih naznaka ili opravdanih razloga utemeljenih na činjeničnim naznakama na temelju kojih bi se moglo zaključiti da osoba na državnom području države članice predstavlja rizik za sigurnost ili visok rizik od pojave epidemije u skladu s Direktivom 2004/38/EZ.

1.  Kad je riječ o državljanima trećih zemalja koji su članovi obitelji građanina Unije na kojeg se primjenjuje Direktiva 2004/38/EZ ili državljana treće zemlje s pravom slobodnog kretanja jednakim pravu državljana Unije prema sporazumu između Unije i država članica, s jedne strane, i treće zemlje, s druge strane, automatizirane provjere iz članka 9.a stavka 3. izvršavaju se isključivo radi provjere postojanja činjeničnih naznaka ili opravdanih razloga utemeljenih na činjeničnim naznakama na temelju kojih bi se moglo zaključiti da osoba na državnom području države članice predstavlja rizik za sigurnost u skladu s Direktivom 2004/38/EZ.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 9.b – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Kada automatizirana obrada zahtjeva iz članka 9.a stavka 3., prijavi pozitivni rezultat koji se podudara s upozorenjem o odbijanju ulaska i boravka iz članka 24. Uredbe (EZ) 1987/2006, tijelo nadležno za vize provjerava razlog za odluku nakon koje je to upozorenje uneseno u SIS. Ako je razlog povezan s rizikom od nezakonite imigracije, upozorenje se ne uzima u obzir za procjenu zahtjeva. Tijelo nadležno za vize postupa u skladu s člankom 25. stavkom 2. Uredbe o SIS-u II.

3.  Kada se u okviru automatizirane obrade zahtjeva iz članka 9.a stavka 3. dobije pozitivni rezultat koji se podudara s upozorenjem o odbijanju ulaska i boravka iz članka 24. Uredbe (EU) 2018/1861, tijelo nadležno za vize provjerava razlog za odluku nakon koje je to upozorenje uneseno u SIS. Ako je razlog povezan s rizikom od nezakonite imigracije, upozorenje se ne uzima u obzir za procjenu zahtjeva. Tijelo nadležno za vize postupa u skladu s člankom 26. stavkom 2. Uredbe (EU) 2018/1861.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 9.c – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Provjera koju izvršavaju središnja tijela

Provjera koju izvršavaju središnja tijela i jedinstvene nacionalne kontaktne točke

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 9.c – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Središnje tijelo države članice koja obrađuje zahtjev ručno provjerava svaki pozitivni rezultat pretraživanja u skladu s člankom 9.a stavkom 3.

1.  Jedinstvena nacionalna kontaktna točka u skladu s člankom 9.ca ručno provjerava svaki pozitivni rezultat iz članka 9.a stavka 5.b koji je dobiven pretraživanjem u skladu s člankom 9.a stavkom 3. koji VIS ne može automatski potvrditi. O tome se obavješćuje središnje tijelo države članice koja obrađuje zahtjev.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 9.c – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kada ručno provjerava pozitivne rezultate, središnje tijelo ima pristup dosjeu zahtjeva i povezanim dosjeima zahtjeva te svim pozitivnim rezultatima dobivenima tijekom automatizirane obrade u skladu s člankom 9.a stavkom 3.

2.  Središnje tijelo ručno provjerava svaki pozitivni rezultat iz članka 9.a stavka 5.b koji je nastao pretraživanjem u skladu s člankom 9.a stavkom 3. koji VIS ne može automatski potvrditi. Kad ručno provjerava pozitivne rezultate, središnje tijelo ima pristup dosjeu zahtjeva i povezanim dosjeima zahtjeva te svim pozitivnim rezultatima dobivenima tijekom automatizirane obrade u skladu s člankom 9.a stavkom 5.a.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 9.c – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako se podaci podudaraju s identitetom podnositelja ili ostaje sumnja u identitet podnositelja, središnje tijelo nadležno za vize koje obrađuje zahtjev obavješćuje središnje tijelo druge države članice za koju je utvrđeno da je unijela ili pribavila podatke koji su dali rezultat u skladu s člankom 9.a stavkom 3. Ako se utvrdi da su jedna ili više država članica unijele ili pribavile podatke koji su dali takav pozitivan rezultat, središnje tijelo savjetuje se sa središnjim tijelima drugih država članica primjenom postupka utvrđenog u članku 16. stavku 2.

5.  Ako se podaci podudaraju s identitetom podnositelja ili ostaje sumnja u identitet podnositelja, središnje tijelo nadležno za vize koje obrađuje zahtjev u opravdanim slučajevima obavješćuje središnje tijelo druge države članice za koju je utvrđeno da je unijela ili pribavila podatke koji su dali rezultat u skladu s člankom 9.a stavkom 3. Ako se utvrdi da su jedna ili više država članica unijele ili pribavile podatke koji su dali takav pozitivan rezultat, središnje tijelo savjetuje se sa središnjim tijelima drugih država članica primjenom postupka utvrđenog u članku 16. stavku 2. Nedoumica se tumači u korist podnositelja zahtjeva.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 9.c – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Odstupajući od stavka 1., ako se usporedbom iz članka 9.a stavka 5. dobije jedan pozitivni rezultat ili njih više, VIS šalje automatiziranu obavijest središnjem tijelu države članice koje je pokrenulo pretraživanje radi poduzimanja odgovarajuće daljnje radnje.

Briše se.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 9.c – stavak 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Ako se utvrdi da je Europol pribavio podatke koji su dali rezultat u skladu s člankom 9.a stavkom 3., središnje tijelo odgovorne države članice savjetuje se s nacionalnom jedinicom Europola radi daljnjeg postupanja u skladu s Uredbom (EU) 2016/794, a osobito njezinim poglavljem IV.

Briše se.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 9.ca (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 9.ca

 

Provjera i procjena koje provodi jedinstvena nacionalna kontaktna točka

 

1.   Svaka država članica imenuje nacionalno tijelo, funkcionalno 24 sata dnevno sedam dana u tjednu, koje osigurava odgovarajuće ručne provjere i procjenu pozitivnih rezultata u svrhe ove Uredbe („jedinstvena kontaktna točka”). Jedinstvena kontaktna točka sastoji se od časnika za vezu iz ureda SIRENE, nacionalnih središnjih ureda Interpola, nacionalnih središnjih točaka Europola, nacionalne jedinice ETIAS-a i svih relevantnih tijela za izvršavanje zakonodavstva. Države članice osiguravaju dovoljno članova osoblja, što jedinstvenoj kontaktnoj točki omogućuje da u skladu s ovom Uredbom provjeri pozitivne rezultate o kojima je obaviještena, uzimajući u obzir rokove iz članka 23. Uredbe (EZ) br. 810/2009.

 

2.   Jedinstvena kontaktna točka ručno provjerava pozitivne rezultate koji su joj dostavljeni. Primjenjuju se postupci iz članka 9.c stavaka od 2. do 6.

 

3.   Ako se nakon provjere iz stavka 2. ovog članka podaci podudaraju i potvrđen je pozitivan rezultat, jedinstvena kontaktna točka po potrebi kontaktira odgovorna tijela, uključujući Europol, koja su dostavila podatke koji su doveli do pozitivnog rezultata. Nakon toga procjenjuje pozitivan rezultat. Jedinstvena kontaktna točka daje obrazloženo mišljenje u pogledu odluke o zahtjevu koja se treba donijeti u skladu s člankom 23. Uredbe (EZ) br. 810/2009. To obrazloženo mišljenje uključeno je u dosje zahtjeva.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 9.cb (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 9.cb

 

Priručnik

 

Komisija donosi delegirani akt u skladu s člankom 48.a kako bi u priručniku utvrdila relevantne podatke koji se trebaju usporediti u pretraživanju drugih sustava u skladu s člankom 9.a stavkom 3. te postupke i pravila potrebne za ta pretraživanja, provjere i procjene iz članaka od 9.a do 9.ca. Taj delegirani akt obuhvaća kombinaciju kategorija podataka za pretraživanje svakog sustava u skladu s člankom 9.a.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 13.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 13. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako je dosje zahtjeva ažuriran u skladu sa stavcima 1. i 2., VIS šalje obavijest državi članici koja je izdala vizu o odluci o poništenju ili oduzimanju te vize. Takva obavijest generira se automatski u središnjem sustavu i šalje mehanizmom utvrđenim u članku 16.

4.  Ako je dosje zahtjeva ažuriran u skladu sa stavcima 1. i 2., VIS šalje obavijest državi članici koja je izdala vizu o obrazloženoj odluci o poništenju ili oduzimanju te vize. Takva obavijest generira se automatski u središnjem sustavu i šalje mehanizmom utvrđenim u članku 16.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 15.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 16. – stavak 2. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Isključivo u svrhe izvršenja postupka savjetovanja u VIS se uključuje popis država članica s čijim se središnjim tijelima moraju savjetovati središnja tijela drugih država članica tijekom obrade zahtjeva za jedinstvene vize koje su podnijeli državljani određenih trećih zemalja ili posebne kategorije takvih državljana u skladu s člankom 22. Uredbe (EZ) br. 810/2009 te predmetnih državljana trećih zemalja.”

Isključivo u svrhe izvršenja postupka savjetovanja u VIS se uključuje popis država članica s čijim se središnjim tijelima moraju savjetovati središnja tijela drugih država članica tijekom obrade zahtjeva za jedinstvene vize koje su podnijeli državljani određenih trećih zemalja ili posebne kategorije takvih državljana u skladu s člankom 22. Uredbe (EZ) br. 810/2009.”

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 15.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 16. – stavak 3. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  prosljeđivanje informacija u skladu s člankom 25. stavkom 4. o izdavanju viza s ograničenom područnom valjanošću, člankom 24. stavkom 2. o izmjenama podataka i člankom 31. Uredbe (EZ) br. 810/2009 o naknadnom obavješćivanju;

(a)  prosljeđivanje informacija u skladu s člankom 25. stavkom 4. o izdavanju viza s ograničenom područnom valjanošću, člankom 24. stavkom 2. o izmjenama podataka ove Uredbe i člankom 31. Uredbe (EZ) br. 810/2009 o naknadnom obavješćivanju;

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 15.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 16. – stavak 3. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  sve ostale poruke povezane s konzularnom suradnjom koje podrazumijevaju prosljeđivanje osobnih podataka evidentiranih u VIS-u ili povezanih s njime, s prosljeđivanjem zahtjeva tijelu nadležnom za vize za prosljeđivanje primjeraka putnih isprava u skladu s člankom 9. točkom 7. i drugih dokumenata priloženih zahtjevu i s prosljeđivanjem elektroničkih primjeraka tih dokumenata te sa zahtjevima u skladu s člankom 9.c i člankom 38. stavkom 3. Tijela nadležna za vize moraju odgovoriti na takav zahtjev u roku od dva radna dana.

(b)  sve ostale poruke povezane s konzularnom suradnjom koje podrazumijevaju prosljeđivanje osobnih podataka evidentiranih u VIS-u ili povezanih s njime, s prosljeđivanjem zahtjeva tijelu nadležnom za vize za prosljeđivanje primjeraka dokumenata priloženih zahtjevu i s prosljeđivanjem elektroničkih primjeraka tih dokumenata te sa zahtjevima u skladu s člankom 9.c i člankom 38. stavkom 3. Tijela nadležna za vize moraju odgovoriti na takav zahtjev u roku od dva radna dana.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 18.a (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 18.a

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(18a)  Članak 18.a zamjenjuje se sljedećim:

Članak 18.a

„Članak 18.a

Preuzimanje podataka iz VIS-a radi otvaranja ili ažuriranja bilješke o ulasku/izlasku ili bilješke o odbijanju ulaska nositelja vize u EES-u

Preuzimanje podataka iz VIS-a radi otvaranja ili ažuriranja bilješke o ulasku/izlasku ili bilješke o odbijanju ulaska nositelja vize u EES-u

Isključivo u svrhu otvaranja ili ažuriranja bilješke o ulasku/izlasku ili bilješke o odbijanju ulaska nositelja vize u EES-u u skladu s člankom 14. stavkom 2. te člancima 16. i 18. Uredbe (EU) 2017/2226, tijelu nadležnom za obavljanje kontrola na granicama na kojima se upotrebljava EES daje se pristup radi preuzimanja iz VIS-a i uvoza u EES podataka pohranjenih u VIS-u koji su navedeni u članku 16. stavku 2. točkama od (c) do (f) te uredbe.

Isključivo u svrhu otvaranja ili ažuriranja bilješke o ulasku/izlasku ili bilješke o odbijanju ulaska nositelja vize u EES-u u skladu s člankom 14. stavkom 2. te člancima 16. i 18. Uredbe (EU) 2017/2226, tijelu nadležnom za obavljanje kontrola na granicama na kojima se upotrebljava EES daje se pristup radi preuzimanja iz VIS-a i uvoza u EES podataka pohranjenih u VIS-u koji su navedeni u članku 16. stavku 1. točki (d) i članku 16. stavku 2. točkama od (c) do (f) te Uredbe.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 19.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 20.a – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Upotreba podataka iz VIS-a za potrebe unošenja upozorenja o nestalim osobama u sustav SIS i naknadni pristup tim podacima

Upotreba podataka iz VIS-a za potrebe unošenja upozorenja o nestalim osobama ili ranjivim osobama koje treba spriječiti da putuju u sustav SIS i naknadni pristup tim podacima

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 19.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 20.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Podaci o otiscima prstiju pohranjeni u VIS-u mogu se upotrijebiti za potrebe unošenja upozorenja o nestalim osobama u skladu s člankom 32. stavkom 2. Uredbe (EU) ... Europskog parlamenta i Vijeća* [Uredba (EU) o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske suradnje i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima]. U tim slučajevima razmjena podataka o otiscima prstiju odvija se zaštićenim putem do ureda SIRENE države članice koja posjeduje podatke.

1.  Podaci o otiscima prstiju i prikazi lica pohranjeni u VIS-u mogu se upotrijebiti za potrebe unošenja upozorenja o nestalim osobama, djeci kojima prijeti otmica ili ranjivim osobama koje treba spriječiti da putuju u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) ... Europskog parlamenta i Vijeća* [Uredba (EU) o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske suradnje i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima].U tim slučajevima razmjena podataka o otiscima prstiju i prikazima lica odvija se zaštićenim putem do ureda SIRENE države članice koja posjeduje podatke.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 19.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 20.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako postoji pozitivan rezultat u pogledu upozorenja iz sustava SIS iz stavka 1., tijela za zaštitu djece i nacionalna pravosudna tijela, uključujući tijela odgovorna za pokretanje javnih progona u kaznenim postupcima i za istražne postupke koji prethode podizanju optužnice te tijela koja koordiniraju njihov rad, kako je navedeno u članku 43. Uredbe (EU) ... [COM(2016) 883 final – SIS LE], u obavljanju svojih zadataka mogu tražiti pristup podacima iz VIS-a. Primjenjuju se uvjeti predviđeni u zakonodavstvu Unije i nacionalnom zakonodavstvu.

2.  Ako na temelju korištenja podataka o otiscima prstiju i prikaza lica pohranjenih u VIS-u postoji pozitivan rezultat u pogledu upozorenja iz sustava SIS iz stavka 1., tijela za zaštitu djece i nacionalna pravosudna tijela, uključujući tijela odgovorna za pokretanje javnih progona u kaznenim postupcima i za istražne postupke koji prethode podizanju optužnice te tijela koja koordiniraju njihov rad, kako je navedeno u članku 44. Uredbe (EU) ... [COM(2016) 883 final – SIS (policijska suradnja)], u obavljanju svojih zadataka mogu od tijela koje ima pristup VIS-u tražiti pristup podacima iz VIS-a. Primjenjuju se uvjeti predviđeni u zakonodavstvu Unije i nacionalnom zakonodavstvu. Države članice osiguravaju da se podaci prenose na siguran način.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 19.a (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(19a) u članku 22. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.   Isključivo za svrhu razmatranja zahtjeva za traženje azila, tijela nadležna za odlučivanje o azilu imaju pristup pretraživanju na temelju otisaka prstiju tražitelja azila u skladu s člankom 21. Uredbe (EZ) br. 343/2003.

1.   Isključivo za svrhu razmatranja zahtjeva za traženje azila, tijela nadležna za odlučivanje o azilu imaju pristup pretraživanju na temelju otisaka prstiju tražitelja azila u skladu s člankom 21. Uredbe (EZ) br. 343/2003. Ako nije moguće koristiti otiske prstiju tražitelja azila ili ako pretraživanje na temelju otisaka prstiju ne bude uspješno, pretraživanje se obavlja na temelju podataka iz članka 9. stavka 4. točke (a) i/ili (b) do (cc); to se pretraživanje može provesti u kombinaciji s podacima iz članka 9. stavka 4. točke (aa).”

Tamo gdje nije moguće koristiti otiske prstiju tražitelja azila ili ako pretraživanje na temelju otisaka prstiju ne bude uspješno, pretraživanje se obavlja na temelju podataka iz članka 9. stavka 4. točke (a) i/ili (c); ovo je pretraživanje moguće izvršiti s podacima iz članka 9. stavka 4. točke (b).

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32008R0767)

Amandman 98

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 20.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22. – stavak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  fotografija;

(c)  prikaza lica;

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 20.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22. – stavak 2. – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  podataka navedenih u članku 9. točkama 4. i 5. povezanih dosjea zahtjeva u skladu s člankom 8. stavkom 4.

(e)  podataka iz članka 9. točke 4. povezanih dosjea zahtjeva u skladu s člankom 8. stavkom 4.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 21.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 23. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaki se dosje u VIS-u pohranjuje na najviše pet godina, ne dovodeći u pitanje brisanje podataka iz članaka 24. i 25. i vođenje evidencije iz članka 34.

Svaki se zahtjev u VIS-u pohranjuje na najviše pet godina, ne dovodeći u pitanje brisanje podataka iz članaka 24. i 25. i vođenje evidencije iz članka 34.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 21.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 23. – stavak 1. – podstavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  novim datumom isteka vize, vize za dugotrajni boravak ili boravišne dozvole, ako je viza, viza za dugotrajni boravak ili boravišna dozvola produljena;

(b)  novim datumom isteka vize ili vize za dugotrajni boravak, ako je viza ili viza za dugotrajni boravak produljena;

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 21.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 23. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nakon isteka roka iz stavka 1. VIS automatski briše dosje i dokumente povezane s tim dosjeom, kako je navedeno u članku 8. stavcima 3. i 4. te članku 22.a stavcima 3. i 5.

2.  Nakon isteka roka iz stavka 1. VIS automatski briše dosje i dokumente povezane s tim dosjeom, kako je navedeno u članku 8. stavcima 3. i 4. te članku 22.a stavku 3.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 21.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 23. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Odstupajući od stavka 1.:

 

(a)   dosjei zahtjeva koji se odnose na boravišnu dozvolu brišu se nakon razdoblja od najviše 10 godina;

 

(b)   dosjei zahtjeva koji se odnose na djecu mlađu od 12 godina brišu se nakon izlaska djeteta iz schengenskog područja.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 21.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 23. – stavak 2.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b.  Odstupajući od stavka 1., u svrhu olakšavanja novog zahtjeva dosje zahtjeva iz tog stavka može se pohraniti na dodatno razdoblje od najviše tri godine od isteka razdoblja valjanosti vize za dugotrajni boravak ili boravišne dozvole i samo ako to, nakon zahtjeva za privolu, podnositelj zahtjeva slobodno i izričito prihvati na temelju potpisane izjave. Zahtjevi za privolu moraju biti predočeni tako da se mogu jasno razlučiti od drugih pitanja, u razumljivom i lako dostupnom obliku te uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) 2016/679. U skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/679 podnositelj zahtjeva u svakom trenutku može povući svoju privolu. Ako podnositelj zahtjeva povuče privolu, dosje zahtjeva automatski se briše iz VIS-a.

 

Agencija eu-LISA razvija alat kako bi se podnositeljima zahtjeva omogućilo da daju i povuku svoju privolu.

 

Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 48.a radi dodatnog definiranja alata koji podnositelji zahtjeva trebaju upotrebljavati za davanje i povlačenje svoje privole.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 22.a (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 24. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(22a)   u članku 24. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

3. Odgovorna država članica provjerava dotične podatke i, ako je to potrebno, odmah ih ispravlja ili briše.

3. Odgovorna država članica što prije provjerava dotične podatke i, ako je to potrebno, odmah ih ispravlja ili briše.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32008R0767)

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 23. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 25. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U slučaju gdje je podnositelj zahtjeva prije isteka roka iz članka 23. stavka 1. stekao državljanstvo države članice, država članica bez odgode briše iz VIS-a dosjee zahtjeva, dosjee i povezane dokumente iz članka 8. stavaka 3. i 4., članka 22.a stavka 3. koji se odnose na podnositelja zahtjeva, a koje je ta država članica otvorila.

1.  Ako je podnositelj zahtjeva prije isteka roka iz članka 23. stavka 1. stekao državljanstvo države članice, država članica bez odgode briše iz VIS-a dosjee zahtjeva, dosjee i povezane dokumente iz članka 8. stavaka 3. i 4. i članka 22.a stavka 3. koji se odnose na podnositelja zahtjeva, a koje je ta država članica otvorila.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 23.a (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 26. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(23a) u članku 26. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.  Nakon prijelaznog roka upravno tijelo („upravno tijelo”), koje se financira iz općeg proračuna Europske unije, odgovorno je za operativno upravljanje središnjim VIS-om i nacionalnim sučeljima. Upravno tijelo jamči, u suradnji s državama članicama, da se u svakom trenutku za središnji VIS i nacionalna sučelja koristi najbolja dostupna tehnologija koja podliježe procjeni troškova i koristi.

1.   Agencija eu-LISA odgovorna je za operativno upravljanje VIS-om i njegovim sastavnicama u skladu s člankom 2.a. Ona jamči, u suradnji s državama članicama, da se u svakom trenutku za te sastavnice koristi najbolja dostupna tehnologija koja podliježe procjeni troškova i koristi.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 23.b (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 26. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(23b) u članku 26. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.  Upravno tijelo također je odgovorno za sljedeće zadatke koji se odnose na komunikacijsku infrastrukturu između središnjeg VIS-a i nacionalnih sučelja:

2.  Operativno upravljanje VIS-om sastoji se od svih zadataka u skladu s ovom Uredbom potrebnih za 24-satni rad VIS-a sedam dana u tjednu, a posebno rada na održavanju i tehničkog razvoja koji su potrebni radi osiguravanja operativne kvalitete rada VIS-a na zadovoljavajućoj razini, osobito u pogledu vremena odaziva za ispitivanje središnjeg sustava VIS-a koje provode konzularni uredi i granična tijela. Ta su vremena odaziva što je moguće kraća.”

(a)  nadzor;

 

(b)  sigurnost;

 

(c)  usklađivanje odnosa između država članica i pružatelja usluga.

 

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 23.c (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 26. – stavci 3.do 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23c) u članku 26. stavci od 3 do 8. brišu se;

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 24.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 26. – stavak 8.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  u članku 26. umeće se sljedeći stavak 8.a:

Briše se.

„8a.  Agenciji eu-LISA dopuštena je upotreba stvarnih anonimnih osobnih podataka produkcijskog sustava VIS-a za potrebe ispitivanja u sljedećim okolnostima:

 

(a)  za dijagnosticiranje i popravke kada se otkrije kvar središnjeg sustava;

 

(b)  za ispitivanje novih tehnologija i tehnika koje su važne za poboljšanje rada središnjeg sustava ili prosljeđivanja podataka u sustav.

 

U takvim slučajevima, sigurnosne mjere, nadzor pristupa i aktivnosti evidentiranja u okruženju za ispitivanje moraju biti jednaki onima za produkcijski sustav VIS-a. Stvarni osobni podaci upotrijebljeni za ispitivanje moraju se učiniti anonimnima tako da utvrđivanje identiteta subjekta podataka više ne bude moguće.

 

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 24.a (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 26. – stavci 9.a i 9.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24a)   u članku 26. dodaju se sljedeći stavci:

 

„9a.  Ako agencija eu-LISA surađuje s vanjskim ugovarateljima na zadacima povezanima s VIS-om, pomno prati aktivnosti ugovaratelja kako bi osigurala usklađenost s ovom Uredbom, među ostalim u pogledu sigurnosti, povjerljivosti i zaštite podataka.

 

9b.   Operativno upravljanje središnjim sustavom VIS-a ne smije biti povjereno privatnim poduzećima ili privatnim organizacijama.”;

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 25.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 27. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Moguća je istovremena upotreba obiju lokacija za aktivan rad VIS-a pod uvjetom da druga lokacija može jamčiti rad u slučaju kvara sustava.

Agencija eu-LISA provodi tehnička rješenja kako bi osigurala neprekidnu dostupnost VIS-a istovremenim radom središnjeg sustava VIS-a i rezervnog središnjeg sustava VIS-a, pod uvjetom da rezervni središnji sustav VIS-a može jamčiti rad VIS-a u slučaju kvara središnjeg sustava VIS-a, ili udvostručavanjem sustava ili njegovih sastavnica.

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 26. – podtočka ba (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 29. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U tu svrhu države članice osiguravaju redovito osposobljavanje o kvaliteti podataka za konzularno osoblje i osoblje svakog vanjskog pružatelja usluga s kojima surađuju u skladu s člankom 43. Uredbe (EU) br. 810/2009.

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 26. – podtočka d

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 29. – stavak 2.a – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2a.   Upravno tijelo i Komisija razvijaju i održavaju automatizirane mehanizme nadzora kvalitete podataka i postupke za izvršavanje provjera kvalitete podataka u VIS-u te podnose redovita izvješća državama članicama. Upravno tijelo državama članicama i Komisiji podnosi redovito izvješće o nadzoru kvalitete podataka.

2a.   Agrencija eu-LISA i Komisija razvijaju, održavaju i kontinuirano ažuriraju automatizirane mehanizme nadzora kvalitete podataka i postupke za izvršavanje provjera kvalitete podataka u VIS-u te podnose redovita izvješća državama članicama. Agencija eu-LISA jamči odgovarajuću razinu stručno osposobljenog osoblja za provedbu tehničkih inovacija i nadogradnji potrebnih za upravljanje mehanizmima za kontrolu kvalitete podataka. Agencija eu-LISA državama članicama i Komisiji podnosi redovito izvješće o nadzoru kvalitete podataka. Komisija Europskom parlamentu i Vijeću redovito dostavlja izvješće o problemima u vezi s kvalitetom podataka s kojima se susrela i načinu na koji ih je riješila.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 26. – podtočka da (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 2. – stavak 2.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  umeće se sljedeći stavak:

 

„2b.  Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o izvedivosti, dostupnosti, spremnosti i pouzdanosti potrebne tehnologije za upotrebu prikaza lica za identifikaciju osobe.”;

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 26. – podtočka db (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 29. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db) dodaje se sljedeći stavak:

 

„3.a  U pogledu obrade osobnih podataka u VIS-u svaka država članica imenuje tijelo koje se smatra voditeljem obrade u skladu s člankom 4. točkom 7. Uredbe (EU) 2016/679 i koje ima glavnu odgovornost za obradu podataka u toj državi članici. Svaka država članica Komisiju obavješćuje o imenovanju.”;

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 27.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 29.a – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  u skladu s člancima 9., 22.c i 22.d te člankom 6. stavkom 4., podaci se mogu poslati u VIS isključivo nakon provjere kvalitete koju izvršavaju odgovorna nacionalna tijela;

(a)  u skladu s člancima 9., 22.c i 22.d te člankom 6. stavkom 4., podaci se mogu unijeti u VIS isključivo nakon provjere kvalitete koju izvršavaju odgovorna nacionalna tijela;

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 27.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 29.a – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  automatske postupke u skladu s člankom 9. stavkom 3. točkom (a) i člankom 22.b stavkom 2. VIS može pokrenuti tek nakon što izvrši provjeru kvalitete u skladu s ovim člankom; ako te provjere ne ispune utvrđene kriterije kvalitete, odgovorna tijela automatski dobivaju obavijest iz VIS-a;

(b)  automatske postupke u skladu s člankom 9.a stavkom 3. i člankom 22.b stavkom 2. VIS može pokrenuti tek nakon što izvrši provjeru kvalitete u skladu s ovim člankom; ako te provjere ne ispune utvrđene kriterije kvalitete, odgovorna tijela automatski dobivaju obavijest iz VIS-a;

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 27.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 29.a – stavak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  provjere kvalitete prikaza lica i daktilografskih podataka izvršavaju se pri otvaranju dosjea zahtjeva državljana trećih zemalja u VIS-u radi provjere ispunjenja minimalnih standarda kvalitete podataka koji omogućuju biometrijsko uspoređivanje;

(c)  provjere kvalitete prikaza lica i daktilografskih podataka izvršavaju se pri otvaranju dosjea zahtjeva državljana trećih zemalja u VIS-u radi provjere ispunjenja minimalnih standarda kvalitete podataka kojima se omogućuje biometrijsko uspoređivanje;

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 27.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 29.a – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Uspostavljaju se standardi kvalitete za pohranu podataka iz stavaka 1. i 2. ovog članka. Specifikacije tih standarda utvrđuju se provedbenim aktima. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 49. stavka 2.;

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 28.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 31. – stavci 1. i 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  u članku 31. stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

Briše se.

„1.  Ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) 2016/679, podaci iz članka 9. stavka 4. točaka (a), (b), (c), (k) i (m); članka 9. stavaka 6. i 7. mogu se prenositi ili staviti na raspolaganje trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji koja se nalazi na popisu u Prilogu samo u pojedinačnim slučajevima, kada je to potrebno radi dokazivanja identiteta državljana treće zemlje, i samo radi vraćanja u skladu s Direktivom 2008/115/EZ ili radi preseljenja u skladu s Uredbom... [Okvirna uredba o preseljenju] te pod uvjetom da je država članica koja je unijela podatke u VIS dala svoje odobrenje.”;

 

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 28.a (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 31. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(28a)  u članku 31. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.  Iznimno od odredaba iz stavka 1. podaci iz članka 9. stavka 4. točaka (a), (b), (c), (k) i (m) mogu se u pojedinačnim slučajevima, kada je to potrebno radi dokazivanja identiteta državljana treće zemlje, uključujući i radi vraćanja, prenositi ili staviti na raspolaganje trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji koja se nalazi na popisu u Prilogu, samo kada su ispunjeni sljedeći uvjeti:

2.  Odstupajući od stavka 1. ovog članka, granična tijela ili tijela nadležna za imigraciju u pojedinačnim slučajevima, ako je to potrebno radi dokazivanja identiteta državljana trećih zemalja isključivo u svrhu vraćanja, mogu prenijeti podatke iz članka 9. stavka 4. točaka (a), (aa), (b), (c), (cc), (k) i (m) te članka 9. stavaka 6. i 7. trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji koja se nalazi na popisu u Prilogu I. ovoj Uredbi samo ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

(a)   Komisija je donijela odluku o odgovarajućoj zaštiti osobnih podataka u toj trećoj zemlji u skladu s člankom 25. stavkom 6. Direktive 95/46/EZ ili je na snazi sporazum o ponovnom prihvatu između Zajednice i te treće zemlje ili se primjenjuju odredbe članka 26. stavka 1. točke (d) Direktive 95/46/EZ;

(a)   Komisija je donijela odluku o odgovarajućoj zaštiti osobnih podataka u toj trećoj zemlji u skladu s člankom 45. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/679;

(b)   treća zemlja ili međunarodna organizacija suglasna je s tim da koristi podatke samo u svrhu za koju su ti podaci dostavljeni;

(b)   predviđene su odgovarajuće zaštitne mjere kako je navedeno u članku 46. Uredbe (EU) 2016/679, kao na primjer u okviru sporazuma o ponovnom prihvatu koji je na snazi između Unije ili države članice i dotične treće zemlje; ili

(c)   podaci su preneseni ili stavljeni na raspolaganje u skladu s mjerodavnim odredbama prava Zajednice, naročito sporazuma o ponovnom prihvatu te nacionalnog prava države članice koja je podatke prenijela ili ih stavila na raspolaganje, uključujući i zakonske odredbe koje su od važnosti za sigurnost i zaštitu podataka; (uključujući slučaj s uključenim elektromotorom); i

(c)   primjenjuje se članak 49. stavak 1. točka (d) Uredbe (EU) 2016/679.

(d)   država članica koja je unijela podatke u VIS dala je svoju suglasnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32008R0767)

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.b (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 31. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(28b)  u članku 31. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

3.   Takvo prenošenje osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama ne dovodi u pitanje prava izbjeglica i osoba koje traže međunarodnu zaštitu, naročito što se tiče zabrane vraćanja (non refoulement).

„3.  Podaci iz članka 9. stavka 4. točaka (a), (b), (c) (k) i (m) te članka 9. stavaka 6. i 7. mogu se prenijeti u skladu sa stavkom 2. ovog članka samo ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

 

(a)   podaci se prenose u skladu s relevantnim odredbama prava Unije, a posebno odredbama o zaštiti podataka, uključujući poglavlje V. Uredbe (EU) 2016/679, i sporazumima o ponovnom prihvatu te nacionalnim pravom države članice koja prenosi podatke;

 

(b)   država članica koja je unijela podatke u VIS dala je svoje odobrenje;

 

(c)   treća zemlja ili međunarodna organizacija suglasna je s tim da obrađuje podatke samo u svrhu za koju su ti podaci dostavljeni; i

 

(d)   odluka o vraćanju donesena na temelju Direktive 2008/115/EZ izdana je u pogledu dotičnog državljanina treće zemlje, pod uvjetom da izvršenje te odluke o vraćanju nije suspendirano i pod uvjetom da nije podnesena žalba koja bi mogla dovesti do suspenzije njezina izvršenja.”;

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 28.c (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 31. – stavci 3.a i 3.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28c)  u članku 31. dodaju se sljedeći stavci:

 

„3a.  Prijenosom osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama u skladu sa stavkom 2. ne dovode se u pitanje prava podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu ni korisnika međunarodne zaštite, a posebno u pogledu zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja.”;

 

3b.  Osobni podaci koje su država članica ili Europol dobili iz VIS-a za potrebe kaznenog progona ne prosljeđuju se niti stavljaju na raspolaganje nijednoj trećoj zemlji, međunarodnoj organizaciji ili privatnom subjektu s poslovnim nastanom u Uniji ili izvan Unije. Zabrana se primjenjuje i ako se ti podaci naknadno obrađuju na nacionalnoj razini ili među državama članicama u skladu s Direktivom (EU) 2016/680.”;

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 28.e – podtočka a (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 32. – stavak 2. – točka ea (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28e)  u članku 32. stavak 2. mijenja se kako slijedi:

 

(a)   umeće se sljedeća točka:

 

„(ea)   spriječila da neovlaštene osobe upotrebljavaju automatizirane sustave za obradu podataka primjenom opreme za priopćavanje podataka;”;

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 28.e (nova) – podtočka b (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 32. – stavak 2. – točke ja i jb (nove)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b) umeću se sljedeće točke:

 

„(ja)   osigurala da se u slučaju prekida instalirani sustavi mogu osposobiti za nastavak normalnog funkcioniranja;

 

(jb)   osigurala pouzdanost tako da vodi računa o tome da su sve greške u funkcioniranju VIS-a pravilno prijavljene i da su uspostavljene potrebne tehničke mjere kako bi se osiguralo da se osobni podaci mogu obnoviti u slučaju oštećenja nastalog zbog kvara VIS-a;”;

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 28.f (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 32.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28f)  umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 32.a

 

Sigurnosni incidenti

 

1.   Svaki događaj koji utječe ili bi mogao utjecati na sigurnost VIS-a ili koji može prouzročiti oštećenje ili gubitak podataka iz VIS-a smatra se sigurnosnim incidentom, osobito u slučaju mogućeg nezakonitog pristupa podacima ili ugrožavanja dostupnosti, cjelovitosti i povjerljivosti podataka.

 

2.   Sigurnosnim incidentima upravlja se tako da se osigura brz, učinkovit i pravilan odgovor.

 

3.   Ne dovodeći u pitanje obavijest i priopćenje o povredi osobnih podataka na temelju članka 33. Uredbe (EU) 2016/679 ili članka 30. Direktive (EU) 2016/680, države članice, Europol i Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu bez odgode o sigurnosnim incidentima obavješćuju Komisiju, agenciju eu-LISA, nacionalno nadzorno tijelo i Europskog nadzornika za zaštitu podataka. Agencija eu-LISA bez odgode obavješćuje Komisiju i Europskog nadzornika za zaštitu podataka o svim sigurnosnim incidentima u vezi sa središnjim sustavom VIS-a.

 

4.   Informacije o sigurnosnom incidentu koji utječe ili može utjecati na rad VIS-a u državi članici ili u agenciji eu-LISA ili na dostupnost, cjelovitost i povjerljivost podataka koje su unijele ili poslale druge države članice, pružaju se svim državama članicama i o njima se bez odgode izvješćuje u skladu s planom upravljanja incidentima koji izrađuje agencija eu-LISA.

 

5.   Države članice i agencija eu-LISA surađuju u slučaju sigurnosnog incidenta.

 

6.   Komisija ozbiljne incidente bez odgode prijavljuje Europskom parlamentu i Vijeću. Ta izvješća nose oznaku EU RESTRICTED/RESTREINT UE u skladu s važećim pravilima o sigurnosti.

 

7.   Ako je do sigurnosnog incidenta došlo zbog zloupotrebe podataka, države članice, Europol i Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu osiguravaju izricanje sankcija u skladu s člankom 36.”;

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 28.g (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 33.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(28g)  članak 33. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 33.

Članak 33.

Odgovornost

Odgovornost

1.   Svaka osoba ili država članica koja je pretrpjela štetu zbog nezakonitih postupaka obrade ili bilo kojeg drugog čina koji nije u skladu s ovom Uredbom ima pravo na odštetu od države članice odgovorne za pretrpljenu štetu. Ta se država članica, u cijelosti ili dijelom, izuzima od svoje odgovornosti ako dokaže da nije odgovorna za događaj koji je doveo do nastanka štete.

1.   Ne dovodeći u pitanje pravo na naknadu štete od voditelja obrade ili izvršitelja obrade i njihovu odgovornost u skladu s Uredbom (EU) 2016/679, Direktivom (EU) 2016/680 i Uredbom (EZ) br. 2018/1726:

 

(a)   svaka osoba ili država članica koja je pretrpjela materijalnu štetu zbog nezakonitih postupaka obrade osobnih podataka ili bilo kojeg drugog čina države članice koji nije u skladu s ovom Uredbom ima pravo na odštetu od te države članice;

 

(b)   svaka osoba ili država članica koja je pretrpjela materijalnu ili nematerijalnu štetu zbog bilo kojeg čina Europola, Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu ili agencije eu-LISA koji nije u skladu s ovom Uredbom ima pravo na odštetu od predmetne agencije.

 

Dotična se država članica, Europol ili Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u cijelosti ili dijelom izuzimaju od odgovornosti u skladu s prvim podstavkom ako dokažu da nisu odgovorni za događaj koji je doveo do nastanka štete.

2.   Ako neka država članica ne ispuni svoje obveze prema ovoj Uredbi i time nanese štetu VIS-u, ta se država članica smatra odgovornom za takvu štetu, ako i u mjeri u kojoj upravno tijelo ili neka druga država članica nisu poduzele razumne mjere radi sprečavanja nastanka štete ili svođenja njezinih posljedica na najmanju mjeru.

2.   Ako neka država članica ne ispuni svoje obveze prema ovoj Uredbi i time nanese štetu središnjem sustavu VIS-a, ta se država članica smatra odgovornom za takvu štetu, ako eu-LISA ili neka druga država članica koja sudjeluje u središnjem sustavu VIS-a nisu poduzele razumne mjere radi sprečavanja nastanka štete ili svođenja njezinih posljedica na najmanju mjeru.

3.   Zahtjevi za odštetu upućeni državi članici zbog štete iz stavaka 1. i 2. podliježu odredbama nacionalnog prava tužene države članice.

3.   Zahtjevi za odštetu upućeni državi članici zbog štete iz stavaka 1. i 2. podliježu nacionalnom pravu te države članice. Za zahtjeve za odštetu upućene voditelju obrade, Europolu, Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu ili agenciji eu-LISA zbog štete iz stavaka 1. i 2. vrijede uvjeti predviđeni Ugovorima.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32008R0767)

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 29.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 34. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica, Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu i upravno tijelo vode evidenciju o svim postupcima obrade podataka u okviru VIS-a. Iz te evidencije mora biti vidljiva svrha pristupa iz članka 6. stavka 1., članka 20.a stavka 1., članka 22.k stavka 1. i članaka od 15. do 22. i od 22.g do 22.j, datum i vrijeme, vrsta prenesenih podataka iz članaka od 9. do 14., vrsta podataka upotrijebljenih za istraživanje iz članka 15. stavka 2., članka 18., članka 19. stavka 1., članka 20. stavka 1., članka 21. stavka 1., članka 22. stavka 1., članka 22.g, članka 22.h, članka 22.i, članka 22.j, članka 45.a i članka 45.d te naziv tijela koje unosi ili preuzima podatke. Osim toga, svaka država članica vodi evidenciju o osoblju koje je propisno ovlašteno unositi ili preuzimati podatke.

1.  Svaka država članica, Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu i agencija eu-LISA vode evidenciju o svim postupcima obrade podataka u okviru VIS-a. Iz te evidencije mora biti vidljiva svrha pristupa iz članka 6. stavka 1., članka 20.a stavka 1., članka 22.k stavka 1. i članaka od 15. do 22. i od 22.g do 22.j, datum i vrijeme, vrsta prenesenih podataka iz članaka od 9. do 14. i od 22.c do 22.f, vrsta podataka upotrijebljenih za istraživanje iz članka 15. stavka 2., članka 18., članka 19. stavka 1., članka 20. stavka 1., članka 21. stavka 1., članka 22. stavka 1., članka 22.g, članka 22.h, članka 22.i, članka 22.j, članka 45.a i članka 45.d te naziv tijela koje unosi ili preuzima podatke. Osim toga, svaka država članica vodi evidenciju o osoblju koje je propisno ovlašteno unositi ili preuzimati podatke.

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 29.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 34. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kad je riječ o postupcima navedenim u članku 45.b, svaki se postupak obrade podataka u VIS-u i EES-u evidentira u skladu s ovim člankom i člankom 41. Uredbe (EU) 2226/2017 o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES).

2.  Kad je riječ o postupcima navedenim u članku 45.b, svaki se postupak obrade podataka u VIS-u i EES-u evidentira u skladu s tim člankom i člankom 46. Uredbe (EU) 2226/2017 o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES). Kad je riječ o postupcima navedenima u članku 17.a, svaki se postupak obrade podataka u VIS-u i EES-u evidentira u skladu s ovim člankom i člankom 46. Uredbe (EU) 2017/2226.

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 29.a (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 35.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(29.a)  Članak 35. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 35.

„Članak 35.

Unutarnja kontrola

Unutarnja kontrola

Države članice osigurava da svako nadležno tijelo koje je ovlašteno za pristup podacima u VIS-u poduzima mjere potrebne za usklađivanje s ovom Uredbom te surađuje, ako je to potrebno, s nacionalnim nadzornim tijelom.

Države članice osiguravaju da svako nadležno tijelo koje je ovlašteno za pristup podacima u VIS-u poduzima mjere potrebne za usklađivanje s ovom Uredbom te surađuje s nacionalnim nadzornim tijelom.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32008R0767)

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 29.b (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 36.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(29.b)  Članak 36. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 36.

„Članak 36.

Sankcije

Sankcije

Države članice poduzimaju potrebne mjere da bi zajamčile kažnjivost svake zloporabe podataka unesenih u VIS, uključujući administrativne i/ili kaznene sankcije u skladu s nacionalnim pravom, a koje su učinkovite, proporcionalne i koje odgovaraju od daljnjih počinjenja istih.

Države članice poduzimaju potrebne mjere da bi zajamčile kažnjivost svake zloporabe ili obrade podataka unesenih u VIS u suprotnosti s ovom Uredbom, uključujući administrativne i/ili kaznene sankcije u skladu s nacionalnim pravom, a koje su učinkovite, proporcionalne i koje odgovaraju od daljnjih počinjenja istih.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32008R0767)

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 30. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 37. – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.   Odgovorna država članica obavješćuje podnositelje zahtjeva i osobe iz članka 9. stavka 4. točke (f) o sljedećem:

1.   Ne dovodeći u pitanje pravo na informacije iz članaka 15. i 16. Uredbe (EU) 2018/1725, članaka 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679 i članka 13. Direktive 2016/680, odgovorna država članica obavješćuje državljane trećih zemalja i osobe iz članka 9. stavka 4. točke (f), članka 22.c stavka 2. točke (e) ili članka 22.d točke (e) o sljedećem:

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 30. – podtočka aa (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 37. – stavak 1. – točka f

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(aa)   u stavku 1. točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

(f) postojanju prava na pristup podacima koji se na njih odnose i prava da se zatraži ispravljanje netočnih podataka o njima, odnosno brisanje nezakonito obrađenih podataka koji se na njih odnose, uključujući i pravo na primanje informacija o postupcima korištenja tih prava te pojedinostima o kontaktu nacionalnih nadzornih tijela iz članka 41. stavka 1., koji obrađuju zahtjeve vezane uz sigurnost osobnih podataka.

(f)   postojanju prava na pristup podacima koji se na njih odnose i prava da se zatraži ispravljanje netočnih podataka o njima, odnosno brisanje nezakonito obrađenih podataka koji se na njih odnose, uključujući i pravo na primanje informacija o postupcima korištenja tih prava te o pojedinostima o kontaktu Europskog nadzornika za zaštitu podataka i nacionalnog nadzornog tijela države članice odgovorne za prikupljanje podataka iz članka 41. stavka 1., koji obrađuju zahtjeve vezane uz sigurnost osobnih podataka.”;

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 30. – podtočka ab (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 37. – stavak 1. – točka fa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab)   u stavku 1. dodaje se sljedeća točka:

 

„(fa)   činjenici da države članice i Europol mogu pristupiti VIS-u za potrebe izvršavanja zakonodavstva.”;

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 30. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 37. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Podaci iz stavka 1. pružaju se u pisanom obliku državljaninu treće zemlje nakon prikupljanja podataka, fotografije i otisaka prstiju, kako je navedeno u članku 9. točkama 4., 5. i 6., članku 22.c stavku 2. i članku 22.d točkama (a) i (g) i, prema potrebi, usmeno na jeziku i na način koji subjekt podataka razumije ili se opravdano može pretpostaviti da razumije. Djeca moraju biti obaviještena na način primjeren dobi s pomoću letaka i/ili infografika i/ili izlaganja koja su posebno osmišljena za pojašnjenje postupka uzimanja otisaka prstiju.

2.  Podaci iz stavka 1. pružaju se jasno, sažeto i točno u pisanom obliku državljaninu treće zemlje nakon prikupljanja podataka, prikaza lica i otisaka prstiju, kako je navedeno u članku 9. točkama 4., 5. i 6., članku 22.c stavku 2. i članku 22.d točkama (a) do (g). Djeca moraju biti obaviještena na način primjeren dobi s pomoću letaka i/ili infografika i/ili izlaganja koja su posebno osmišljena za pojašnjenje postupka uzimanja otisaka prstiju.

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 31.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 38. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  u članku 38. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

Briše se.

„3. Ako se zahtjev iz stavka 2. podnese nekoj drugoj državi članici, a ne odgovornoj državi članici, tijela države članice kojima je zahtjev podnesen stupaju u kontakt s tijelima odgovorne države članice u roku od sedam dana. Odgovorna država članica provjerava točnost podataka i zakonitost njihove obrade u okviru VIS-a u roku od mjesec dana.”;

 

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 31.a (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 38.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(31.a)  Članak 38. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 38.

„Članak 38.

Pravo na pristup, ispravljanje i brisanje

Pravo na pristup osobnim podacima, njihov ispravak, dopunu i brisanje te pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

1.   Ne dovodeći u pitanje obveze dostavljanja drugih podataka u skladu s člankom 12. točkom (a) Direktive 95/46/EZ, sve osobe imaju pravo na primitak priopćenja o podacima koji se na njih odnose i koji su upisani u VIS te o državi članici koja ih je prenijela u VIS. Takav pristup podacima može dozvoliti samo država članica. Svaka država članica vodi evidenciju o svim zahtjevima za takav pristup podacima.

1.   Ne dovodeći u pitanje pravo na informacije iz članaka 15. i 16. Uredbe (EU) 2018/1725, podnositelje zahtjeva ili nositelje viza za dugotrajni boravak čiji su podaci pohranjeni u središnjem sustavu VIS-a obavješćuje se, u trenutku prikupljanja njihovih podatka, o postupcima za ostvarivanje prava iz članaka od 17. do 20. Uredbe (EU) 2018/1725] i članaka od 15. do 18. Uredbe (EU) 2016/679. Pružaju im se kontaktni podaci Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

2.   Bilo koja osoba može zatražiti da se netočni podaci koji se odnose na nju isprave te da se izbrišu podaci koji su nezakonito uneseni. Odgovorna država članica neodložno provodi ispravljanje i brisanje u skladu sa svojim zakonima, propisima i postupcima.

2.   Kako bi ostvarile svoja prava iz članaka od 17. do 20. Uredbe (EU) 2018/1725 i članaka od 15. do 18. Uredbe (EU) 2016/679, osobe iz članka 1. imaju se pravo obratiti državi članici koja je unijela njihove podatke u VIS. Država članica koja primi podnesak ispituje ga i na njega odgovara što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana. Ako se kao odgovor na zahtjev utvrdi da su podaci pohranjeni u VIS-u činjenično netočni ili su nezakonito ubilježeni, odgovorna država članica bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od primitka zahtjeva, ispravlja ili briše te podatke u VIS-u u skladu s člankom 12. stavcima 3. i 4. Uredbe (EU) 2016/679. Ako se zahtjev podnese nekoj drugoj državi članici, a ne odgovornoj državi članici, tijela države članice kojima je zahtjev podnesen stupaju u kontakt s tijelima odgovorne države članice u roku od sedam dana. Odgovorna država članica provjerava točnost podataka i zakonitost njihove obrade u okviru VIS-a u roku od mjesec dana. Država članica koja se obratila tijelu odgovorne države članice obavješćuje predmetne osobe da su njihovi zahtjevi proslijeđeni radi daljnje obrade.

3.   Ako se zahtjev iz stavka 2. podnese nekoj drugoj državi članici, a ne odgovornoj državi članici, nadležne vlasti države članice kojoj je zahtjev podnesen stupa u kontakt s nadležnim vlastima odgovorne države članice u roku od 14 dana. Odgovorna država članica provjerava točnost podataka i zakonitost njihove obrade u okviru VIS-a u roku od mjesec dana.

3.   U slučajevima kada se odgovorna država članica ne slaže s tvrdnjom da su podaci uneseni u VIS netočni ili da su nezakonito uneseni, ona bez odgode donosi administrativnu odluku u pisanom obliku kojom objašnjava dotičnoj osobi zbog čega nije spremna ispraviti ili izbrisati podatke koji se odnose na tu osobu.

4.   Ako se dogodi da su podaci uneseni u VIS netočni ili nezakonito ubilježeni, odgovorna država članica ispravlja i briše podatke u skladu s člankom 24. stavkom 3. Odgovorna država članica u pisanom obliku bez odlaganja potvrđuje dotičnoj osobi da je poduzela ispravljanje ili brisanje podataka koji se na tu osobu odnose.

4.   Tom se odlukom dotičnoj osobi pružaju i informacije o mogućnosti osporavanja odluke donesene u pogledu podneska iz stavka 2. i, prema potrebi, o tome kako podnijeti tužbu ili pritužbu pred nadležnim tijelima ili sudovima te o bilo kakvoj pomoći koja je dostupna toj osobi, među ostalim, o pomoći nadležnih nacionalnih nadzornih tijela.

5.   Ako se odgovorna država članica ne slaže s tim da su podaci uneseni u VIS netočni ili da su bili nezakonito uneseni, ona bez odlaganja u pisanom obliku objašnjava dotičnoj osobi zbog čega nije spremna poduzeti ispravljanje ili brisanje podataka koji se odnose na tu osobu.

5.   Svaki upit podnesen na temelju stavka 2. mora sadržavati potrebne informacije za identificiranje dotične osobe. Te se informacije upotrebljavaju isključivo kako bi se omogućilo ostvarivanje prava iz stavka 2.

6.   Odgovorna država članica dotičnoj osobi također dostavlja informacije kojima objašnjava korake koje ta osoba može poduzeti ako ne prihvati dano objašnjenje. One uključuju informacije o tome kako ta osoba može pokrenuti postupak ili podnijeti žalbu nadležnim tijelima ili sudovima te države članice te o svakoj pomoći, uključujući onu nacionalnih nadzornih tijela iz članka 41. stavka 1., a koja je dostupna u skladu sa zakonima, propisima i postupcima te države članice.

6.   Odgovorna država članica vodi evidenciju u obliku pisanog dokumenta o podnošenju zahtjeva iz stavka 2. i odgovoru na njega. Taj se dokument daje na raspolaganje nadležnim nacionalnim nadzornim tijelima za zaštitu podataka bez odgode, a najkasnije sedam dana nakon odluke o ispravku ili brisanju podataka iz stavka 2. drugog podstavka odnosno nakon odluke iz stavka 3.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32008R0767)

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 31.b (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 39.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(31.b)  Članak 39. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 39.

„Članak 39.

Suradnja radi osiguranja prava na zaštitu podataka

Suradnja radi osiguranja prava na zaštitu podataka

1.   Države članice aktivno surađuju na ostvarivanju prava utvrđenih u članku 38. stavcima 2., 3. i 4.

1.   Nadležna tijela država članica aktivno surađuju u ostvarivanju prava utvrđenih člankom 38.

2.   Nacionalno nadzorno tijelo u svakoj državi članici na zahtjev pruža pomoć i savjetuje dotičnu osobu o ostvarivanju njezinih prava na ispravljanje ili brisanje podataka koji se na tu osobu odnose u skladu s člankom 28. stavkom 4. Direktive 95/46/EZ.

2.   Nadzorno tijelo iz članka 51. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/679 u svakoj državi članici na zahtjev pruža pomoć i savjetuje osobu na koju se podaci odnose o ostvarivanju njegovih ili njezinih prava na ispravak, dopunu ili brisanje osobnih podataka koji se na tu osobu odnose ili na ograničavanje obrade takvih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679.

3. U tom smislu nacionalno nadzorno tijelo odgovorne države članice koje je prenijelo podatke surađuje s nacionalnim nadzornim tijelom države članice kojoj je podnesen zahtjev.

U svrhu ostvarivanja ciljeva iz prvog podstavka nadzorno tijelo odgovorne države članice koje je proslijedilo podatke surađuje s nadzornim tijelom države članice kojoj je zahtjev podnesen.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32008R0767)

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 31.c (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 40.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(31.c)  Članak 40. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 40.

„Članak 40.

Pravna sredstva

Pravna sredstva

1.   U svakoj državi članici svaka osoba ima pravo pokrenuti postupak ili podnijeti žalbu nadležnim tijelima ili sudovima u toj državi članici koja je odbila pravo na pristup ili pravo na ispravljanje ili brisanje podataka koji se na nju odnose, što je predviđeno u članku 38. stavcima 1. i 2.

1.   Ne dovodeći u pitanje članke 77. i 79. Uredbe (EU) 2016/679, u svakoj državi članici svaka osoba ima pravo pokrenuti postupak ili podnijeti žalbu nadležnim tijelima ili sudovima u toj državi članici koja je odbila pravo na pristup podacima ili pravo na ispravljanje, dopunu ili brisanje podataka predviđenih u članku 38. ove Uredbe. Pravo na takvo pokretanje postupka ili podnošenje pritužbe također se primjenjuje u slučajevima kada na zahtjeve za pristup, ispravak, dopunu ili brisanje nije odgovoreno u rokovima predviđenima člankom 38. ili ih voditelj obrade podataka nikad nije obradio.

2.   Pomoć nacionalnog nadzornog tijela iz članka 39. stavka 2. ostaje dostupna tijekom postupka.

2.   Pomoć nadzornog tijela iz članka 51. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/679 ostaje dostupna tijekom postupka.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32008R0767)

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 31.d (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 41.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(31.d)  Članak 41. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 41.

„Članak 41.

Nadzor koji provodi nacionalno nadzorno tijelo

Nadzor koji provodi nacionalno nadzorno tijelo

1.   Nadležno tijelo ili tijela imenovana u svakoj državi članici, kojima su dane ovlasti iz članka 28. Direktive 95/46/EZ (nacionalno nadzorno tijelo), samostalno obavljaju nadzor nad zakonitošću obrade osobnih podataka iz članka 5. stavka 1. od strane države članice, uključujući i prijenos istih do VIS-a i iz njega.

1.   Svaka država članica osigurava da nadzorno tijelo iz članka 51. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/679 neovisno nadzire zakonitost obrade osobnih podataka u skladu s ovom Uredbom, a koju provodi dotična država članica.

2.   Nacionalno nadzorno tijelo osigurava da se revizija aktivnosti obrade podataka u nacionalnom sustavu provodi u skladu s mjerodavnim međunarodnim revizorskim standardima i to najmanje svake četiri godine.

2.   Nadzorno tijelo ili tijela iz članka 51. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/679 osiguravaju da se revizija aktivnosti obrade podataka koje obavljaju za to odgovorna nacionalna tijela provodi u skladu s mjerodavnim međunarodnim revizorskim standardima i to najmanje svake tri godine. U evaluacijama provedenima u okviru mehanizma uspostavljenog Uredbom Vijeća (EU) br. 1053/2013 moguće je uzeti u obzir rezultate revizije. Nadzorno tijelo iz članka 51. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/679 svake godine objavljuje informacije o broju zahtjeva za ispravak, dopunu ili brisanje podataka ili za ograničavanje obrade podataka, o postupcima poduzetima nakon toga i broju ispravaka, dopuna, brisanja i ograničavanja obrade provedenih slijedom zahtjeva dotičnih osoba.

3.   Države članice osiguravaju da njihovo nacionalno nadzorno tijelo ima dovoljno sredstava za provođenje zadataka koje im je povjereno prema ovoj Uredbi.

3.   Države članice osiguravaju da njihovo nadzorno tijelo ima dovoljno sredstava za provođenje zadataka koje im je povjereno prema ovoj Uredbi i da ima pristup savjetima osoba s dovoljnom razinom znanja o biometrijskim podacima.

4.   Što se tiče obrade osobnih podataka u VIS-u, svaka država članica imenuje nadležno tijelo koje se smatra kontrolorom u skladu s člankom 2. točkom (d) Direktive 95/46/EZ i koje ima glavnu odgovornost za obradu podataka te države članice. Svaka država članica Komisiji priopćuje pojedinosti o tom tijelu.

 

5.   Svaka država članica podnosi sve podatke koje zatraži nacionalno nadzorno tijelo, a naročito im dostavlja podatke o aktivnostima koje su poduzete u skladu s člankom 28. i člankom 29. stavkom 1., omogućuje im pristup popisima iz članka 28. stavka 4. točke (c) i svojoj evidenciji iz članka 34. te im u omogućuje pristup svojim poslovnim prostorijama u svakom trenutku.

5.  Države članice podnose sve podatke koje zatraži nadzorno tijelo iz članka 51. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/679, a naročito mu dostavlja podatke o aktivnostima koje su poduzete u skladu s njegovim odgovornostima utvrđenima ovom Uredbom. Države članice nadzornom tijelu uspostavljenom u skladu s člankom 51. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/679odobravaju pristup svojoj evidenciji te mu omogućuju pristup svojim poslovnim prostorijama za interoperabilnost u svakom trenutku.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32008R0767)

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 31.e (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 42.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(31.e)  Članak 42. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 42.

„Članak 42.

Nadzor koji provodi Europski nadzornik za zaštitu podataka

Nadzor koji provodi Europski nadzornik za zaštitu podataka

1.   Europski nadzornik za zaštitu podataka provjerava provodi li upravno tijelo sve aktivnosti vezane uz obradu osobnih podataka u skladu s ovom Uredbom. Pritom se primjenjuju dužnosti i ovlasti iz članaka 46. i 47. Uredbe (EZ) br. 45/2001.

1.   Europski nadzornik za zaštitu podataka odgovoran je za praćenje aktivnosti obrade osobnih podataka koju provode agencija eu-LISA, Europol i Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u okviru ove Uredbe i za jamčenje toga da se takve aktivnosti provode u skladu s Uredbom (EU2018/1725 i ovom Uredbom.

2.   Europski nadzornik za zaštitu podataka jamči da se revizija aktivnosti obrade podataka koju provodi upravno tijelo izvodi u skladu s mjerodavnim međunarodnim revizorskim standardima najmanje svake četiri godine. Izvješće o takvoj reviziji šalje se Europskom parlamentu, Vijeću, upravnom tijelu, Komisiji i nacionalnim nadzornim tijelima. Upravno tijelo ima mogućnost davanja primjedbi prije donošenja takvog izvješća.

2.   Europski nadzornik za zaštitu podataka osigurava da se revizija aktivnosti obrade osobnih podataka koje izvršava agencija eu-LISA provodi u skladu s odgovarajućim međunarodnim revizijskim standardima najmanje svake tri godine. Izvješće o toj reviziji šalje se Europskom parlamentu, Vijeću, agenciji eu-LISA, Komisiji i državama članicama. Agencija eu-LISA ima mogućnost davanja primjedbi prije donošenja izvješća.

3.   Upravno tijelo dostavlja europskom nadzorniku za zaštitu podataka tražene podatke, dozvoljava mu pristup svim dokumentima i evidenciji iz članka 34. stavka 1. te pristup svim svojim poslovnim prostorijama u svakom trenutku.

3.   Agencija eu-LISA dostavlja Europskom nadzorniku za zaštitu podataka tražene podatke, dozvoljava Europskom nadzorniku za zaštitu podataka pristup svim dokumentima i evidencijama iz članaka 22.r, 34 i 45.b te dozvoljava Europskom nadzorniku za zaštitu podataka pristup svim svojim poslovnim prostorijama u svakom trenutku.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32008R0767)

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 32.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 43. – stavci 1. i 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  u članku 43. stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

Briše se.

1.  Europski nadzornik za zaštitu podataka djeluje u bliskoj suradnji s nacionalnim nadzornim tijelima u pogledu posebnih pitanja koja zahtijevaju sudjelovanje nacionalnih tijela, posebice ako Europski nadzornik za zaštitu podataka ili nacionalno nadzorno tijelo utvrde velike razlike u praksama država članica ili utvrde moguće nezakonite prijenose komponenti interoperabilnosti uporabom komunikacijskih kanala, ili u kontekstu pitanja koja je postavilo jedno nacionalno nadzorno tijelo ili njih više o provedbi i tumačenju ove Uredbe.

 

2.  U slučajevima iz stavka 1. mora se osigurati usklađeni nadzor u skladu s člankom 62. Uredbe (EU) XXXX/2018 [izmijenjena Uredba 45/2001].;

 

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 32.a (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 43.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(32.a)  Članak 43. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 43.

„Članak 43.

Suradnja između nacionalnih nadzornih tijela i europskog nadzornika za zaštitu podataka

Suradnja između nacionalnih nadzornih tijela i europskog nadzornika za zaštitu podataka

1.   Nacionalna nadzorna tijela i europski nadzornik za zaštitu podataka, svatko u okviru svojih nadležnosti, aktivno surađuju u okviru svojih odgovornosti te osiguravaju usklađeni nadzor VIS-a i nacionalnog sustava.

1.   Nadzorna tijela i Europski nadzornik za zaštitu podataka, svatko u okviru svojih ovlasti, aktivno surađuju u okviru svojih odgovornosti kako bi osigurali usklađen nadzor nad komponentama interoperabilnosti i drugim odredbama iz ove Uredbe.

2.   Djelujući u okviru svojih nadležnosti, prema potrebi, razmjenjuju relevantne informacije, uzajamno si pomažu pri obavljanju revizija i pregleda, ispituju poteškoće pri tumačenju ili primjeni ove Uredbe, istražuju probleme pri obavljanju neovisnog nadzora ili pri ostvarivanju prava subjekata na koje se odnose podaci, izrađuju usklađene prijedloge za zajednička rješenja eventualnih problema i promiču svijest o pravima na zaštitu podataka.

2.   Europski nadzornik za zaštitu podataka i nadzorna tijela razmjenjuju relevantne informacije, pomažu si međusobno u provođenju revizija i inspekcija, razmatraju sve poteškoće pri tumačenju ili primjeni ove Uredbe, procjenjuju probleme koji nastaju pri provođenju nezavisnog nadzora ili ostvarivanju prava ispitanika, sastavljaju usklađene prijedloge za zajednička rješenja svih problema te promiču osviještenost o pravima na zaštitu podataka, prema potrebi.

3.   Nacionalna nadzorna tijela i europski nadzornik za zaštitu podataka u tu se svrhu sastaju najmanje dva puta godišnje. Troškove i organizaciju takvih sastanaka snosi europski nadzornik za zaštitu podataka. Poslovnik se donosi na prvom sastanku. Daljnje metode rada razvijaju se zajednički prema potrebi.

3.   Za potrebe stavka 2. nadzorna tijela i Europski nadzornik za zaštitu podataka sastaju se najmanje dvaput godišnje u okviru Europskog odbora za zaštitu podataka. Troškove tih sastanaka snosi te je za njihovu organizaciju zadužen Europski odbor za zaštitu podataka. Poslovnik se donosi na prvom sastanku. Daljnje metode rada razvijaju se zajednički prema potrebi.

4.   Svake dvije godine Europskom se parlamentu, Vijeću, Komisiji i upravnom tijelu šalje zajedničko izvješće o aktivnostima. To izvješće uključuje poglavlje o svakoj državi članici koju je pripremilo nacionalno nadzorno tijelo te države članice.

4.   Europski odbor za zaštitu podataka svake dvije godine šalje zajedničko izvješće o aktivnostima Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji, Europolu, Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu te agenciji eu-LISA. To izvješće uključuje poglavlje o svakoj državi članici koje je pripremilo nadzorno tijelo te države članice.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32008R0767)

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 32.b (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 44.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(32.b)  Članak 44. se briše;

Članak 44.

 

Zaštita podataka tijekom prijelaznog razdoblja

 

Ako Komisija u skladu s člankom 26. stavkom 4. ove Uredbe svoje odgovornosti delegira u prijelaznom razdoblju nekom drugom tijelu ili tijelima, ona jamči da europski nadzornik za zaštitu podataka ima pravo i u mogućnosti je provoditi svoje zadatke u potpunosti, uključujući i provjere na licu mjesta, te da koristi sve ostale ovlasti koje su mu dane prema članku 47. Uredbe (EZ) br. 45/2001.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32008R0767)

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 32.c (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 45. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(32.c)  u članku 45. umeće se sljedeći stavak:

 

„2.a   Mjere potrebne za razvoj središnjeg sustava VIS-a, nacionalnog sučelja u svakoj državi članici i komunikacijske infrastrukture između središnjeg sustava VIS-a i nacionalnih sučelja donose se u skladu s postupkom iz članka 49. stavka 2. kada se odnose na sljedeća pitanja:

 

(a)   osmišljavanje fizičkog ustrojstva sustava uključujući njegovu komunikacijsku mrežu;

 

(b)   tehnička obilježja koja utječu na zaštitu osobnih podataka;

 

(c)   tehnička obilježja koja imaju ozbiljne financijske posljedice na proračune država članica ili koja imaju ozbiljne tehničke posljedice na nacionalne sustave država članica;

 

(d)   razvoj sigurnosnih zahtjeva, uključujući biometrijske aspekte.”

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 34.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 45.a – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio

 

 

Izmjena

Propisno ovlašteno osoblje nadležnih tijela država članica, Komisije, agencije eu-LISA i Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu uspostavljene Uredbom (EU) 2016/1624, imaju pristup, isključivo za potrebe izvješćivanja i u statističke svrhe, a da se pritom ne omogućuje identifikacija pojedinaca, radi pregledavanja sljedećih podataka:

Propisno ovlašteno osoblje nadležnih tijela država članica, Komisije, agencije eu-LISA i Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu uspostavljene Uredbom (EU) 2016/1624, imaju pristup, isključivo za potrebe izvješćivanja i u statističke svrhe, a da se pritom ne omogućuje identifikacija pojedinaca uz pomoć potpune anonimnosti podataka, radi pregledavanja sljedećih podataka:

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 34.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 45.a – stavak 1. – podstavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  spola, datuma rođenja i trenutačnog državljanstva podnositelja;

(c)  spola, godine rođenja i trenutačnog državljanstva podnositelja;

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 34.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 45.a – stavak 1. – podstavak 1. – točka h

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  razloga navedenih za svaku odluku o dokumentu ili zahtjevu, samo u pogledu viza za kratkotrajni boravak; u pogledu viza za dugotrajni boravak i boravišnih dozvola, odluke o zahtjevu (izdati ili odbiti zahtjev i zbog kojih razloga);

(h)  razloga navedenih za svaku odluku za odbijanje vize za kratkotrajni boravak, uključujući upućivanje na sve rezultate u pretraživanim informacijskim sustavima Unije, u podacima Europola ili Interpola, u popisu za praćenje iz članka 29. Uredbe (EU) 2018/1240 ili u posebnim pokazateljima rizika;

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 34.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 45.a – stavak 1. – podstavak 1. – točka ha (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha)  razloga navedenih za svaku odluku za odbijanje izdavanja dokumenta, uključujući upućivanje na sve rezultate u pretraživanim informacijskim sustavima Unije, u podacima Europola ili Interpola, u popisu za praćenje iz članka 34. Uredbe (EU) 2018/1240 ili u posebnim pokazateljima rizika;

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 34.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 45.a – stavak 1. – podstavak 1. – točka k

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  kad je riječ o vizama za kratkotrajni boravak, glavne svrhe putovanja; kad je riječ o vizama za dugotrajni boravak i dozvolama boravka, svrhe zahtjeva;

(k)  kad je riječ o vizama za kratkotrajni boravak, glavne svrhe putovanja;

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 34.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 45.a – stavak 1. – podstavak 1. – točka l

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(l)  unesenih podataka koji se odnose na bilo koji oduzeti, poništeni ili oduzeti dokument, odnosno dokument čiji je rok produljen, prema potrebi;

(l)  unesenih podataka koji se odnose na bilo koji oduzeti, poništeni ili oduzeti dokument vize, odnosno dokument čiji je rok produljen, prema potrebi;

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 34.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 45.a – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Na kraju svake godine sastavlja se statističko izvješće u obliku zbirke tromjesečnih statističkih podataka za tu godinu. Statistički podaci sadržavaju raščlambu podataka za svaku državu članicu.

6.  Na kraju svake godine statistički podaci kompiliraju se u okviru godišnjeg izvješća za tu godinu. Statistički podaci sadržavaju raščlambu podataka za svaku državu članicu. Izvješće se objavljuje i šalje Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji, Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i nacionalnim nadzornim tijelima.

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 35.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 45.b – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kako bi ispunili svoju obvezu iz članka 26. stavka 1. točke (b) Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma, zračni prijevoznici, pomorski prijevoznici i međunarodni prijevoznici koji prevoze skupine autobusom kopnenim putem šalju upit u VIS kako bi provjerili imaju li državljani trećih zemalja koji su nositelji vize za kratkotrajni boravak, vize za dugotrajni boravak ili boravišne dozvole valjanu vizu za kratkotrajni boravak, vizu za dugotrajni boravak ili boravišnu dozvolu, prema potrebi. U tu svrhu, prijevoznici u pogledu viza za kratkotrajni boravak dostavljaju podatke navedene u članku 9. stavku 4. točkama (a), (b) i (c) ove Uredbe ili članku 22.c točkama (a), (b) i (c), prema potrebi.

1.  Kako bi ispunili svoju obvezu iz članka 26. stavka 1. točke (b) Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma, zračni prijevoznici, pomorski prijevoznici i međunarodni prijevoznici koji prevoze skupine autobusom kopnenim putem šalju upit u VIS kako bi provjerili imaju li državljani trećih zemalja koji su nositelji vize za kratkotrajni boravak, vize za dugotrajni boravak ili boravišne dozvole valjanu vizu za kratkotrajni boravak, vizu za dugotrajni boravak ili boravišnu dozvolu, prema potrebi. U slučajevima kada putnicima nije dopušten ukrcaj zbog upita postavljenog u okviru VIS-a, prijevoznici će pružiti te podatke putnicima kao i sredstvo s pomoću kojega mogu ostvariti svoje pravo na pristup osobnim podacima u VIS-u, njihov ispravak i brisanje.;

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 35.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 45.b – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Siguran pristup pristupnoj točki za prijevoznike iz članka 1. stavka 2. točke (h) Odluke 2004/512/EZ kako je izmijenjena ovom Uredbom omogućuje prijevoznicima da izvrše pretraživanje iz stavka 1. prije ukrcaja putnika. U tu svrhu, prijevoznik može poslati upit za dopuštenje za pretraživanje VIS-a uporabom podataka sadržanih u strojno čitljivom dijelu putne isprave.

3.  Sigurnim pristupom portalu za prijevoznike iz članka 2.a točke (h), uključujući mogućnost uporabe mobilnih tehničkih rješenja, prijevoznicima se omogućuje da izvrše pretraživanje iz stavka 1. prije ukrcaja putnika. Prijevoznik unosi podatke koji se nalaze na strojno čitljivom području putne isprave i navodi državu članicu ulaska. Iznimno, u slučaju zrakoplovnog tranzita, prijevoznik nije dužan provjeriti posjeduje li državljanin treće zemlje važeću vizu za kratkotrajni boravak, vizu za dugotrajni boravak ili boravišnu dozvolu, kako je primjenjivo.

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 35.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 45.b – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  VIS navodi ima li osoba važeću vizu i daje odgovor prijevoznicima OK/NOT OK.

4.  VIS navodi ima li osoba važeću vizu za kratkotrajni boravak, vizu za dugotrajni boravak ili boravišnu dozvolu, kako je primjenjivo, i daje odgovor prijevoznicima OK/NOT OK. Ako je viza za kratkotrajni boravak izdana s ograničenom područnom valjanošću u skladu s člankom 25. Uredbe (EZ) br. 810/2009, odgovorom koji pruža VIS uzimaju se u obzir država članica ili države članice za koje je viza valjana kao i država članica ulaska koju je naveo prijevoznik. Prijevoznici mogu pohraniti poslane informacije i primljeni odgovor u skladu s primjenjivim pravom. Odgovor „OK/NOT OK” ne može se smatrati odlukom o odobravanju ili odbijanju ulaska u skladu s Uredbom (EU) 2016/399. Komisija provedbenim aktima donosi detaljna pravilima o uvjetima funkcioniranja portala za prijevoznike te primjenjivim pravilima o zaštiti podataka i sigurnosti. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 49. stavka 2.

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 35.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 45.b – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Uspostavlja se sustav za autentifikaciju, koji je namijenjen isključivo prijevoznicima, kojim se ovlaštenom osoblju prijevoznika omogućuje pristup pristupnoj točki prijevoznika za potrebe stavka 2. Sustav za autentifikaciju donosi Komisija s pomoću provedbenih akata u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 49. stavka 2.

5.  Uspostavlja se sustav za autentifikaciju, koji je namijenjen isključivo prijevoznicima, kojim se ovlaštenom osoblju prijevoznika omogućuje pristup pristupnoj točki prijevoznika za potrebe stavka 2. Pri uspostavi sustava za autentifikaciju u obzir se uzimaju upravljanje rizikom u području informacijske sigurnosti i načela tehničke i integrirane zaštite podataka. Sustav za autentifikaciju donosi Komisija s pomoću provedbenih akata u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 49. stavka 2.

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 35.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 45.b – stavak 5.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Portal za prijevoznike upotrebljava zasebnu bazu podataka samo za čitanje koja se dnevno ažurira jednosmjernom ekstrakcijom najmanjeg potrebnog podskupa podataka pohranjenih u VIS-u. Agencija eu-LISA odgovorna je za sigurnost portala za prijevoznike, sigurnost osobnih podataka sadržanih u njemu i proces ekstrakcije osobnih podataka u zasebnu bazu podataka samo za čitanje.

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 35.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 45.b – stavak 5.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.b  Prijevoznici iz stavka 1. ovog članka podliježu sankcijama predviđenima u skladu s člankom 26. stavkom 2. Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma od 14. lipnja 1985. između vlada država Gospodarske unije Beneluksa, Savezne Republike Njemačke i Francuske Republike o postupnom ukidanju kontrola na zajedničkim granicama („Konvencija o provedbi Schengenskog sporazuma”) i člankom 4. Direktive Vijeća 2001/51/EZ kada prevoze državljane trećih zemalja koji nemaju valjanu vizu iako podliježu obvezi posjedovanja vize.

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 35.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 45.b – stavak 5.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.c  Ako je državljanima trećih zemalja odbijen ulazak, svaki prijevoznik koji ih je doveo do vanjskih granica zračnim, morskim i kopnenim putem dužan je za njih odmah ponovno preuzeti odgovornost. Na zahtjev graničnih tijela prijevoznici su dužni vratiti državljane trećih zemalja u treću zemlju iz koje su prevezeni, u treću zemlju koja je izdala putnu ispravu s kojom su putovali ili u bilo koju treću zemlju za koju su sigurni da će ih prihvatiti.

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 35.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 45.b – stavak 5.d (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.d  Odstupajući od stavka 1., za prijevoznike koji prevoze skupine putnika autobusima kopnenim putem tijekom prve tri godine nakon početka primjene ove Uredbe provjera iz stavka 1. nije obvezna, a odredbe iz stavka 5.b na njih se ne primjenjuju.

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 35.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 45.c – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako nije tehnički moguće izvršiti pretraživanje iz članka 45.b stavka 1. zbog kvara u bilo kojem dijelu VIS-a ili iz drugih razloga izvan kontrole prijevoznika, prijevoznici su izuzeti od obveze provjere posjedovanja valjane vize ili putne isprave upotrebom pristupne točke za prijevoznike. Upravno tijelo obavješćuje prijevoznike kad otkrije takav kvar. Prijevoznike obavješćuje i nakon otklanjanja kvara. Ako takav kvar otkriju prijevoznici, oni mogu obavijestiti upravno tijelo.

1.  Ako nije tehnički moguće izvršiti pretraživanje iz članka 45.b stavka 1. zbog kvara u bilo kojem dijelu VIS-a, prijevoznici su izuzeti od obveze provjere posjedovanja valjane vize ili putne isprave upotrebom pristupne točke za prijevoznike. Agencija eu-LISA obavješćuje prijevoznike kad otkrije takav kvar. Prijevoznike obavješćuje i nakon otklanjanja kvara. Ako takav kvar otkriju prijevoznici, oni mogu obavijestiti agenciju eu-LISA.

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 35.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 45.c – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Sankcije iz članka 45.b stavka 5.b ne izriču se prijevoznicima u slučajevima iz stavka 1. ovog članka.

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 35.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 45.c – stavak 1.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b  Ako je iz drugih razloga osim kvara bilo kojeg dijela VIS-a tehnički nemoguće da prijevoznik izvrši pretraživanje iz članka 45.b stavka 1. tijekom duljeg razdoblja, taj prijevoznik o tome obavješćuje agenciju eu-LISA.

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 35.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 45.d – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Članovi timova europske granične i obalne straže te timovi osoblja uključenog u postupke povezane s vraćanjem u okviru svojih ovlasti imaju pravo na pristup podacima iz VIS-a i njihovo pretraživanje radi izvršenja zadaća i ovlasti u skladu s člankom 40. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća* uz pristup predviđen člankom 40. stavkom 8. te Uredbe.

1.  Članovi timova europske granične i obalne straže u okviru svojih ovlasti imaju pravo na pristup podacima iz VIS-a i njihovo pretraživanje radi izvršenja zadaća i ovlasti u skladu s člankom 40. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća*.

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 35.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 45.e – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kad je riječ o pristupu iz članka 45.d stavka 1., tim europske granične i obalne straže može podnijeti zahtjev za uvid u sve podatke ili određeni skup podataka pohranjenih u VIS-u središnjoj pristupnoj točki europske granične i obalne straže iz članka 45.d stavka 2. U zahtjevu se poziva na operativni plan za granične kontrole, zaštitu državne granice i/ili vraćanje države članice na kojoj se temelji zahtjev. Nakon primitka zahtjeva za pristup, središnja pristupna točka europske granične i obalne straže provjerava jesu li ispunjeni uvjeti za pristup iz stavka 2. Ako su ispunjeni svi uvjeti za pristup, propisno ovlašteno osoblje središnje pristupne točke obrađuje zahtjeve. Podaci VIS-a kojima je pristupljeno šalju se timu na takav način da se ne ugrozi sigurnost podataka.

1.  Kad je riječ o pristupu iz članka 45.d stavka 1., tim europske granične i obalne straže može podnijeti zahtjev za uvid u sve podatke ili određeni skup podataka pohranjenih u VIS-u središnjoj pristupnoj točki europske granične i obalne straže iz članka 45.d stavka 2. U zahtjevu se poziva na operativni plan za granične kontrole i zaštitu državne granice države članice na kojoj se temelji zahtjev. Nakon primitka zahtjeva za pristup, središnja pristupna točka europske granične i obalne straže provjerava jesu li ispunjeni uvjeti za pristup iz stavka 2. Ako su ispunjeni svi uvjeti za pristup, propisno ovlašteno osoblje središnje pristupne točke obrađuje zahtjeve. Podaci VIS-a kojima je pristupljeno šalju se timu na takav način da se ne ugrozi sigurnost podataka.

Amandman    167

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 35.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 45.e – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

a)  država članica domaćin ovlašćuje članove tima za pretraživanje VIS-a kako bi se ispunili operativni ciljevi navedeni u operativnom planu za granične kontrole, zaštitu državne granice i vraćanje i

a)  država članica domaćin ovlašćuje članove tima za pretraživanje VIS-a kako bi se ispunili operativni ciljevi navedeni u operativnom planu za granične kontrole i zaštitu državne granice i

Amandman    168

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 35.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 45.e – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U skladu s člankom 40. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/1624, članovi timova te timovi osoblja uključenog u zadaće povezane s vraćanjem mogu reagirati na informacije dobivene iz VIS-a samo prema uputama i, kao opće pravilo, u prisutnosti granične straže ili osoblja uključenog u zadaće povezane s vraćanjem države članice domaćina u kojoj djeluju. Država članica domaćin može ovlastiti članove timova da djeluju u njezino ime.

3.  U skladu s člankom 40. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/1624, članovi timova mogu reagirati na informacije dobivene iz VIS-a samo prema uputama i, kao opće pravilo, u prisutnosti granične straže države članice domaćina u kojoj djeluju. Država članica domaćin može ovlastiti članove timova da djeluju u njezino ime.

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 35.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 45.e – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  U skladu s odredbama članka 34., upravno tijelo čuva svu evidenciju o postupcima obrade podataka u okviru VIS-a koje izvršava član timova europske granične i obalne straže ili timovi osoblja uključenog u zadaće povezane s vraćanjem.

7.  U skladu s odredbama članka 34., upravno tijelo čuva svu evidenciju o postupcima obrade podataka u okviru VIS-a koje izvršava član timova europske granične i obalne straže.

Amandman    170

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 35.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 45.e – stavak 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Svaki pristup i pretraživanje koje provede Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu evidentira se u skladu s odredbama članka 34., a evidentira se i svaka upotreba podataka kojima je pristupila.

8.  Svaki pristup i pretraživanje koje provede Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu evidentira se u skladu s odredbama članka 34., a evidentira se i svaka upotreba podataka kojima su pristupili timovi Agencije.

Amandman    171

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 35.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 45.e – stavak 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Osim kad je to potrebno za izvršavanje zadaća u svrhe utvrđene Uredbom o uspostavi sustava EU-a za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS), nijedan dio VIS-a ne povezuje se ni s jednim računalnim sustavom za prikupljanje i obradu podataka kojim upravlja Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu ili koji se u okviru nje upotrebljava niti se podaci iz VIS-a kojima ona ima pristup prenose u takav sustav. Nijedan se dio VIS-a ne preuzima. Evidentiranje pristupa i pretraživanja ne smatra se preuzimanjem ili umnožavanjem podataka iz VIS-a.

9.  Ni jedan dio VIS-a ne povezuje se ni s jednim računalnim sustavom za prikupljanje i obradu podataka kojim upravlja Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu ili koji se u okviru nje upotrebljava niti se podaci iz VIS-a kojima ona ima pristup prenose u takav sustav. Nijedan se dio VIS-a ne preuzima. Evidentiranje pristupa i pretraživanja ne smatra se preuzimanjem ili umnožavanjem podataka iz VIS-a.

Amandman    172

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 35.a (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 46.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(35.a)  Članak 46. se briše;

Članak 46.

 

Uključivanje tehničkih funkcionalnosti Schengenske savjetodavne mreže

 

Savjetodavni mehanizmi iz članka 16. zamjenjuju Schengensku savjetodavnu mrežu od datuma koji je utvrđen u skladu s postupkom iz članka 49. stavka 3. kada sve te države članice, koje se na dan stupanja na snagu ove Uredbe koriste Schengenskom savjetodavnom mrežom, notificiraju zakonske i tehničke mjere za uporabu VIS-a u svrhu savjetovanja između središnjih tijela nadležnih za izdavanje viza o zahtjevima za vize u skladu s člankom 17. stavkom 2. Schengenske konvencije.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32008R0767)

Amandman    173

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 35.b (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 47.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(35.b)  Članak 47. se briše;

Članak 47.

 

Početak prijenosa podataka

 

Svaka država članica obavješćuje Komisiju da je obavila sve potrebne tehničke i zakonske mjere za prijenos podataka iz članka 5. stavka 1. u središnji VIS putem nacionalnog sučelja.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32008R0767)

Amandman    174

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 35.c (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 48.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(35.c)  Članak 48. se briše;

Članak 48.

 

Početak rada

 

1. Komisija određuje datum početka rada VIS-a, kada:

 

(a) se donesu mjere iz članka 45. stavka 2.;

 

(b) Komisija proglasi uspješno okončanje opsežnog testiranja VIS-a koje zajednički provode Komisija i države članice;

 

(c) države članice nakon provjere tehničkih mjera obavijeste Komisiju da su obavile sve potrebne tehničke i zakonske mjere prikupljanja i prijenosa podataka iz članka 5. stavka 1. u VIS za sve zahtjeve iz prve regije, utvrđene u skladu sa stavkom 4., uključujući i mjere za prikupljanje i/ili prijenos podataka u ime neke druge države članice.

 

2. Komisija izvješćuje Europski parlament o rezultatima provedenog testiranja u skladu sa stavkom 1. točkom (b).

 

3. U svakoj drugoj regiji Komisija određuje datum od kojeg prijenos podataka iz članka 5. stavka 1. postaje obveznim nakon što države članice obavijeste Komisiju da su provele potrebne tehničke i zakonske mjere za prikupljanje i prijenos podataka iz članka 5. stavka 1. u VIS za sve zahtjeve u dotičnoj regiji, uključujući i mjere za prikupljanje i/ili prijenos podataka u ime neke druge države članice. Svaka država članica može započeti s aktivnostima i prije tog datuma, čim obavijesti Komisiju da je poduzela potrebne tehničke i zakonske mjere za prikupljanje i prijenos najmanje onih podataka u VIS koji su navedeni u članku 5. stavku 1. točkama (a) i (b).

 

4. Regije iz stavaka 1. i 3. utvrđuju se u skladu s postupkom iz članka 49. stavka 3. Kriteriji za utvrđivanje tih regija predstavljaju rizik nezakonitog useljenja, opasnost po unutarnju sigurnost države članice i izvedivost prikupljanja biometričkih podataka sa svih lokacija u toj regiji.

 

5. Komisija objavljuje datume početka rada u svakoj regiji u Službenom listu Europske unije.

 

6. Niti jedna država članica ne smije koristiti podatke koje je druga država članica prenijela u VIS prije nego što ista ili druga država članica koja predstavlja tu državu članicu ne započne unositi podatke u skladu sa stavcima 1. i 3.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32008R0767)

Amandman    175

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 35.d (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 48.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(35.d)  Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 48.a

 

Postupak delegiranja

 

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

 

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 9.cb i članka 23. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

 

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 9.cb i članka 23. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4.   Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

 

5.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

6.   Delegirani akt donesen na temelju članka 9.cb i članka 23. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”;

Amandman    176

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 38.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 50. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadzor i ocjenjivanje

Nadzor i ocjenjivanje učinka na temeljna prava

Amandman    177

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 38.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 50. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Upravno tijelo jamči uspostavu postupaka za nadzor rada VIS-a s obzirom na postizanje ciljeva koji se odnose na rezultate, isplativost, sigurnost i kakvoću usluga.

1.  Agencija eu-LISA jamči uspostavu postupaka za nadzor rada VIS-a s obzirom na postizanje ciljeva koji se odnose na rezultate, isplativost, sigurnost i kakvoću usluga te za nadzor poštovanja temeljnih prava, uključujući pravo na zaštitu osobnih podataka, pravo na nediskriminaciju, prava djeteta i pravo na djelotvoran pravni lijek.

Amandman    178

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 38.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 50. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Za namjene tehničkog održavanja upravno tijelo ima pristup potrebnim podacima koji se odnose na djelatnosti obrade koje se provode u VIS-u.

2.  Agencija eu-LISA za potrebe tehničkog održavanja ima pristup potrebnim podacima koji se odnose na djelatnosti obrade koje se provode u VIS-u.

Amandman    179

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 38.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 50. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Svake dvije godine eu-LISA podnosi Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji izvješće o tehničkom funkcioniranju VIS-a, uključujući i njegovu sigurnost.

3.  Svake dvije godine eu-LISA podnosi Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji izvješće o tehničkom funkcioniranju VIS-a, uključujući njegovu sigurnost i troškove. To izvješće sadrži pregled trenutačnog napretka razvoja projekta i povezanih troškova, financijsku procjenu učinka te informacije o svim tehničkim problemima i rizicima koji bi mogli utjecati na sveukupne troškove sustava.

Amandman    180

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 38.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 50. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  U slučaju kašnjenja u procesu razvoja, eu-LISA obavješćuje Europski parlament i Vijeće u najkraćem mogućem roku o razlozima kašnjenja i njihovom učinku na rokove i financiranje.

Amandman    181

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 38.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 50. – stavak 4. − podstavak 1. − točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  točnoj svrsi pretraživanja, među ostalim i o vrsti terorističkog kaznenog djela ili teškog kaznenog djela;

(a)  točnoj svrsi pretraživanja, među ostalim i o vrsti terorističkog kaznenog djela ili teškog kaznenog djela, te pristupima podacima o djeci u dobi ispod 12 godina;

Amandman    182

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 38.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 1. – stavak 4. – podstavak 1. – točka ca (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  broju i vrsti slučajeva u kojima se primjenjivao hitni postupak iz članka 22.m stavka 2., uključujući one slučajeve u kojima naknadnom provjerom koju je provela središnja pristupna točka nije potvrđena navedena hitnost;

Amandman    183

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 38.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 50. – stavak 4. – podstavak 1. – točka da (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  statistikama o trgovanju djecom, uključujući primjere uspješne identifikacije.

Amandman    184

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 38.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 50. – stavak 4. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Godišnja izvješća država članica i Europola šalju se Komisiji do 30. lipnja sljedeće godine.

Godišnja izvješća država članica i Europola šalju se Komisiji do 30. lipnja sljedeće godine. Komisija sastavlja sveobuhvatno izvješće koje uključuje godišnja izvješća i objavljuje se 30. prosinca te godine.

Amandman    185

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 38.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 50. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Svake četiri godine Komisija obavlja cjelovito ocjenjivanje VIS-a. To cjelovito ocjenjivanje uključuje pregled postignutih rezultata s obzirom na ciljeve te procjenu važenja temeljnih načela, primjene ove Uredbe s obzirom na VIS, sigurnost VIS-a, primjene odredbi iz članka 31. i svih učinaka na budući rad. Komisija prosljeđuje ocjenu Europskom parlamentu i Vijeću.

5.  Svake dvije godine Komisija obavlja cjelovito ocjenjivanje VIS-a. To cjelovito ocjenjivanje uključuje pregled postignutih rezultata s obzirom na ciljeve i troškove te procjenu važenja temeljnih načela, učinka na temeljna prava, primjene ove Uredbe s obzirom na VIS, sigurnost VIS-a, primjene odredbi iz članka 31. i svih učinaka na budući rad. Komisija prosljeđuje ocjenu Europskom parlamentu i Vijeću.

Amandman    186

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 39.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Prilog 1. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  naslov Priloga 1. zamjenjuje se sljedećim:

Briše se.

Popis međunarodnih organizacija iz članka 31. stavka 1.

 

Amandman    187

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

POGLAVLJE III.a – članak 22.a – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Tijelo ovlašteno za izdavanje odluke otvara pojedinačni dosje prije njezina izdavanja.

Amandman    188

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

POGLAVLJE III.a – članak 22.a – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako je nositelj podnio zahtjev kao dio skupine ili s članom obitelji, nadležno tijelo otvara pojedinačni dosje za svaku osobu iz skupine i povezuje dosjee osoba koje su zajedno podnijele zahtjev i kojima je izdana viza za dugotrajni boravak ili boravišna dozvola.

3.  Ako je nositelj podnio zahtjev kao dio skupine ili s članom obitelji, nadležno tijelo otvara pojedinačni dosje za svaku osobu iz skupine i povezuje dosjee osoba koje su zajedno podnijele zahtjev i kojima je izdana viza za dugotrajni boravak ili boravišna dozvola. Zahtjevi roditelja ili zakonskih skrbnika ne odvajaju se od zahtjeva njihove djece.

Amandman    189

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.b – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  VIS automatski obrađuje dosjee radi utvrđivanja rezultata isključivo u svrhu procjene predstavlja li osoba prijetnju javnom poretku, unutarnjoj sigurnosti ili javnom zdravlju država članica u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (e) Uredbe (EU) 2016/399. VIS pojedinačno obrađuje svaki dosje.

1.  VIS automatski obrađuje dosjee radi utvrđivanja rezultata isključivo u svrhu procjene predstavlja li osoba prijetnju javnom poretku, unutarnjoj sigurnosti država članica u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (e) Uredbe (EU) 2016/399. VIS pojedinačno obrađuje svaki dosje.

Amandman    190

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.b – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Svaki put kada se otvori pojedinačni dosje nakon izdavanja ili odbijanja vize za dugotrajni boravak ili boravišne dozvole u skladu s člankom 22.d, VIS pokreće pretraživanje s pomoću Europskog portala za pretraživanje utvrđenog u članku 6. stavku 1. [Uredbe o interoperabilnosti] radi usporedbe odgovarajućih podataka iz članka 22.c stavka 2. točaka (a), (b), (c), (f) i (g) ove Uredbe s odgovarajućim podacima u VIS-u, Schengenskom informacijskom sustavu (SIS), sustavu ulaska/izlaska (EES), europskom sustavu za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS), uključujući popis za praćenje iz članka 29. Uredbe (EU) 2018/XX za potrebe uspostave sustava EU-a za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju, [sustavu ECRIS-TCN u pogledu presuda povezanih s terorističkim kaznenim djelima i drugim oblicima teških kaznenih djela], Europolovim podacima, Interpolovoj bazi podataka o ukradenim i izgubljenim putnim ispravama (SLTD) i Interpolovoj bazi podataka o putnim ispravama povezanima s upozorenjima (Interpol TDAWN).

2.  Svaki put kada se otvori pojedinačni dosje u skladu s člankom 22.c koji je povezan s vizom za dugotrajni boravak ili boravišnom dozvolom, VIS pokreće pretraživanje s pomoću Europskog portala za pretraživanje utvrđenog u članku 6. stavku 1. [Uredbe o interoperabilnosti] radi usporedbe podataka iz članka 22.c stavka 2. točaka (a), (b), (c), (f) i (g) ove Uredbe. VIS provjerava:

 

(a)   podudara li se putna isprava upotrijebljena za podnošenje zahtjeva s putnom ispravom koja je prijavljena u SIS-u kao izgubljena, ukradena, nezakonito prisvojena ili poništena;

 

(b)   podudara li se putna isprava upotrijebljena za podnošenje zahtjeva s putnom ispravom koja je prijavljena u bazi podataka SLTD-a kao izgubljena, ukradena ili poništena;

 

(c)   je li podnositelj zahtjeva predmetom upozorenja o odbijanju ulaska i boravka koje je uneseno u SIS;

 

(d)   je li podnositelj zahtjeva predmetom upozorenja u SIS-u koje se odnosi na osobe za koje se traži uhićenje radi predaje na temelju europskog uhidbenog naloga ili za koje se traži uhićenje radi izručenja;

 

(e)   podudaraju li se podnositelj zahtjeva i putna isprava s odbijenim, ukinutim ili poništenim odobrenjem putovanja u središnjem sustavu ETIAS-a;

 

(f)   nalaze li se podnositelj zahtjeva i putna isprava na popisu za praćenje iz članka 34. Uredbe (EU) 2018/1240;

 

(g)   jesu li podaci o podnositelju zahtjeva već uneseni u VIS;

 

(h)   odgovaraju li podaci navedeni u zahtjevu koji se odnose na putnu ispravu drugom zahtjevu za vizu za dugotrajni boravak ili boravišnu dozvolu povezane s drugim podacima o identitetu;

 

(i)   je li podnositelj zahtjeva trenutačno evidentiran ili je u prošlosti bio evidentiran u EES-u kao osoba koja je prekoračila trajanje dopuštenog boravka;

 

(j)   je li za podnositelja zahtjeva u EES-u zabilježeno da mu je odbijen ulazak;

 

(k)   je li protiv podnositelja zahtjeva donesena odluka o odbijanju, poništenju ili ukidanju vize za kratkotrajni boravak zabilježena u VIS-u;

 

(l)   je li protiv podnositelja zahtjeva donesena odluka o odbijanju, poništenju ili ukidanju vize za dugotrajni boravak ili boravišne dozvole zabilježena u VIS-u;

 

(m)   jesu li podaci povezani s identitetom podnositelja zahtjeva zabilježeni među podacima Europola;

 

(n)   u slučajevima kada je podnositelj zahtjeva maloljetnik, je li njegov nositelj roditeljskog prava ili zakonski skrbnik:

 

i.   predmet upozorenja u SIS-u koje se odnosi na osobe za koje se traži uhićenje radi predaje na temelju europskog uhidbenog naloga ili za koje se traži uhićenje radi izručenja;

 

ii.   predmet upozorenja o odbijanju ulaska i boravka unesenog u SIS;

 

iii.   nositelj putne isprave na popisu za praćenje iz članka 34. Uredbe (EU) 2018/1240.

 

Ovaj stavak ne smije biti prepreka podnošenju zahtjeva za azil na bilo kojoj osnovi. U slučaju zahtjeva za vizu koji je podnijela žrtva nasilnog zločina, kao što je nasilje u obitelji ili trgovina ljudima, koji je počinio njezin pokrovitelj, dosje u VIS-u odvojen je od dosjea pokrovitelja kako bi se žrtva zaštitila od novih opasnosti.

 

Kako bi se izbjegao rizik od lažnih rezultata, svako pretraživanje koje se odnosi na djecu mlađu od 14 godina ili osobe starije od 75 godina, a koje se provodi s pomoću biometrijskih identifikatora koji su zabilježeni više od pet godina prije rezultata u sustavu, a kojima se ne potvrđuje identitet državljanina treće zemlje, treba podvrgnuti obveznoj ručnoj provjeri koju provode stručnjaci za biometrijske podatke.

Amandman    191

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.b – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  VIS u pojedinačni dosje dodaje upućivanje na svaki pozitivni rezultat u skladu sa stavcima 2. i 5. Nadalje, kada je to relevantno, VIS upućuje na države članice koje su unijele ili pribavile podatke na temelju kojih su dobiveni pozitivni rezultati ili Europol i evidentira to u pojedinačnom dosjeu.

3.  VIS u pojedinačni dosje dodaje upućivanje na svaki pozitivni rezultat u skladu sa stavcima 2. i 5. Nadalje, kada je to relevantno, VIS upućuje na države članice koje su unijele ili pribavile podatke na temelju kojih su dobiveni pozitivni rezultati ili Europol i evidentira to u pojedinačnom dosjeu. Ne navode se nikakve druge informacije osim upućivanja na pronađeni rezultat i izvor od kojeg podaci potječu.

Amandman    192

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.b – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Pri pretraživanju SLTD-a, podaci koje korisnik ESP-a upotrebljava za pokretanje pretraživanja ne dijele se s vlasnicima podataka Interpola.

Amandman    193

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.b – stavak 4. – podstavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Za potrebe članka 2. stavka 2. točke (f) u vezi s izdanom ili produljenom vizom za dugotrajni boravak, pretraživanjima izvršenima na temelju stavka 2. ovog članka uspoređuju se relevantni podaci iz članka 22.c stavka 2. s podacima u SIS-u kako bi se moglo utvrditi postoji li u pogledu podnositelja zahtjeva jedno od sljedećih upozorenja:

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    194

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.b – stavak 4. – podstavak 1. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  upozorenje o osobama i predmetima za skrivene ili posebne provjere.

(d)  upozorenje o osobama i predmetima za skrivene, posebne ili istražne provjere.

Amandman    195

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.b – stavak 4. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako se usporedbom iz ovog stavka dobije jedan pozitivan rezultat ili njih više, VIS šalje automatiziranu obavijest središnjem tijelu države članice koje je pokrenulo zahtjev i poduzima odgovarajuću daljnju radnju.

Članak 9.a stavci 5.a, 5.b, 5.c i 5.d te članci 9.c, 9.ca i 9.cb primjenjuju se mutatis mutandis i podliježu sljedećim posebnim odredbama:

Amandman    196

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.b – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ako vizu za dugotrajni boravak ili boravišnu dozvolu izdaje ili produljuje konzularno tijelo države članice, primjenjuje se članak 9.a.

Briše se.

Amandman    197

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.b – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Ako je nadležno tijelo na državnom području države članice izdalo ili produljilo boravišnu dozvolu ili produljilo vizu za dugotrajni boravak, primjenjuje se sljedeće:

Briše se.

(a)  nadležno tijelo provjera podudaraju li se podaci evidentirani u pojedinačnom dosjeu s podacima u VIS-u ili u jednom od pretraženih informacijskih sustava/baza podataka EU-a, Europolovim podacima ili Interpolovim bazama podataka u skladu sa stavkom 2.;

 

(b)  kada je pozitivni rezultat povezan s Europolovim podacima u skladu sa stavkom 2., nacionalna jedinica Europola obavješćuje se radi daljnjih koraka;

 

(c)  ako se podaci ne podudaraju i nije prijavljen neki drugi pozitivni rezultat tijekom automatske obrade u skladu sa stavcima 2. i 3., nadležno tijelo briše lažni pozitivni rezultat iz dosjea zahtjeva;

 

(d)  ako se podaci podudaraju ili ako ostaje sumnja u identitet podnositelja, nadležno tijelo poduzima mjere u vezi s podacima na temelju kojih je dobiven pozitivni rezultat u skladu sa stavkom 4. prema postupcima, uvjetima i kriterijima utvrđenima zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom.

 

Amandman    198

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.c – stavak 1. – točka 2. – podtočka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  prezime (obiteljsko ime); ime (imena); datum rođenja; trenutačno državljanstvo ili državljanstva; spol; datum, mjesto i zemlju rođenja;

(a)  prezime (obiteljsko ime); ime (imena); godina rođenja; trenutačno državljanstvo ili državljanstva; spol; mjesto i zemlja rođenja;

Amandman    199

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.c – stavak 1. – točka 2. – podtočka f

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  prikaz lica nositelja koji je snimljen uživo, ako je moguće;

(f)  prikaz lica nositelja koji je snimljen uživo;

Amandman    200

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.d – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je donesena odluka o odbijanju vize za dugotrajni boravak ili boravišne dozvole jer se smatra da podnositelj zahtjeva predstavlja prijetnju javnom poretku, unutarnjoj sigurnosti ili javnom zdravlju ili je podnositelj predočio dokumente koji su pribavljeni prijevarom ili su krivotvoreni ili protuzakonito izmijenjeni, tijelo koje je odbilo zahtjev bez odgode otvara pojedinačni dosje koji sadržava sljedeće podatke:

Ako je donesena odluka o odbijanju vize za dugotrajni boravak ili boravišne dozvole jer se smatra da podnositelj zahtjeva predstavlja prijetnju javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti ili je podnositelj predočio dokumente koji su pribavljeni prijevarom ili su krivotvoreni ili protuzakonito izmijenjeni, tijelo koje je odbilo zahtjev bez odgode otvara pojedinačni dosje koji sadržava sljedeće podatke:

Amandman    201

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.d – stavak 1. – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

e.  prezime, ime i adresu fizičke osobe na kojoj se temelji zahtjev;

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    202

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.d – stavak 1. – točka f

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

f.  prikaz lica podnositelja koji se snima uživo, ako je moguće;

f.  prikaz lica podnositelja koji se snima uživo;

Amandman    203

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.d – stavak 1. – točka h

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

h.  informacije koje upućuju na to da je viza za dugotrajni boravak ili boravišna dozvola odbijena jer se smatra da podnositelj predstavlja prijetnju javnom poretku, javnoj sigurnosti ili javnom zdravlju ili je podnositelj predočio dokumente koji su pribavljeni prijevarom ili su krivotvoreni ili protuzakonito izmijenjeni;

h.  informacije koje upućuju na to da je viza za dugotrajni boravak ili boravišna dozvola odbijena jer se smatra da podnositelj predstavlja prijetnju javnom poretku ili javnoj sigurnosti ili je podnositelj predočio dokumente koji su pribavljeni prijevarom ili su krivotvoreni ili protuzakonito izmijenjeni;

Amandman    204

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.g – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Isključivo u svrhu provjere identiteta nositelja dokumenta i/ili vjerodostojnosti i valjanosti vize za dugotrajni boravak ili boravišne dozvole te procjene predstavlja li osoba prijetnju javnom poretku, unutarnjoj sigurnosti ili javnom zdravlju bilo koje države članice u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (e) Uredbe (EU) 2016/399, tijela nadležna za izvršavanje provjera na vanjskim graničnim prijelazima u skladu s tom Uredbom imaju pristup pretraživanju s pomoću broja dokumenta u kombinaciji s jednim ili više podataka iz članka 22.c stavka 2. točaka (a), (b) i (c) ove Uredbe.

1.  Isključivo u svrhu provjere identiteta nositelja dokumenta i/ili vjerodostojnosti i valjanosti vize za dugotrajni boravak ili boravišne dozvole te procjene predstavlja li osoba prijetnju javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti bilo koje države članice u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (e) Uredbe (EU) 2016/399, tijela nadležna za izvršavanje provjera na vanjskim graničnim prijelazima u skladu s tom Uredbom imaju pristup pretraživanju s pomoću broja dokumenta u kombinaciji s jednim ili više podataka iz članka 22.c stavka 2. točaka (a), (b) i (c) ove Uredbe.

Amandman    205

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.g – stavak 2. – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  fotografija, kako je navedeno u članku 22.c stavku 2. točki (f).

(e)  prikaz lica, kako je navedeno u članku 22.c stavku 2. točki (f).

Amandman    206

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.h – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Isključivo u svrhu provjere identiteta nositelja te vjerodostojnosti i valjanosti vize za dugotrajni boravak ili boravišne dozvole te procjene predstavlja li osoba prijetnju javnom poretku, unutarnjoj sigurnosti ili javnom zdravlju bilo koje države članice, tijela nadležna za provjeravanje na državnim područjima država članica jesu li ispunjeni uvjeti za ulazak, boravak ili boravište na državnom području države članice i, ako je primjenjivo, policija, imaju pristup pretraživanju s pomoću broja vize za dugotrajni boravak ili boravišne dozvole u kombinaciji s jednim ili više podataka iz članka 22.c stavka 2. točaka (a), (b) i (c).

1.  Isključivo u svrhu provjere identiteta nositelja te vjerodostojnosti i valjanosti vize za dugotrajni boravak ili boravišne dozvole, tijela nadležna za provjeravanje na državnim područjima država članica jesu li ispunjeni uvjeti za ulazak, boravak ili boravište na državnom području države članice i imaju pristup pretraživanju s pomoću broja vize za dugotrajni boravak ili boravišne dozvole u kombinaciji s jednim ili više podataka iz članka 22.c stavka 2. točaka (a), (b) i (c).

Amandman    207

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.h – stavak 2. – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  fotografija, kako je navedeno u članku 22.c stavku 2. točki (f).

(e)  prikaz lica, kako je navedeno u članku 22.c stavku 2. točki (f).

Amandman    208

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.k – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice imenuju tijela koja imaju pravo pregledavanja podataka pohranjenih u VIS-u radi sprečavanja, otkrivanja i istrage terorističkih kaznenih djela ili drugih teških kaznenih djela.

1.  Države članice imenuju tijela koja imaju pravo pregledavanja podataka pohranjenih u VIS-u radi sprečavanja, otkrivanja i istrage terorističkih kaznenih djela ili drugih teških kaznenih djela u prikladnim i strogo određenim okolnostima o kojima je riječ u članku 22.n. Tim nadležnim tijelima dozvoljeno je pregledavati podatke djece mlađe od 12 godina isključivo radi zaštite nestale djece i djece koja su žrtve teških zločina.

Amandman    209

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.k – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Svaka država članica vodi popis imenovanih tijela. Svaka država članica agenciju eu-LISA i Komisiju obavješćuje o svojim imenovanim tijelima i može u svakom trenutku izmijeniti tu obavijest ili je zamijeniti drugom obaviješću.

2.  Svaka država članica vodi strogo ograničen popis imenovanih tijela. Svaka država članica agenciju eu-LISA i Komisiju obavješćuje o svojim imenovanim tijelima i može u svakom trenutku izmijeniti tu obavijest ili je zamijeniti drugom obaviješću.

Amandman    210

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.l – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Središnja pristupna točka pri izvršenju svojih zadaća na temelju ove Uredbe djeluje neovisno i ne prima upute od imenovanog tijela Europola iz stavka 1. u pogledu rezultata provjere.

Središnja pristupna točka pri izvršenju svojih zadaća na temelju ove Uredbe djeluje u potpunosti neovisno i ne prima upute od imenovanog tijela Europola iz stavka 1. u pogledu rezultata provjere.

Amandman    211

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.m – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako se na temelju naknadne provjere utvrdi da pristup podacima iz VIS-a nije bio opravdan, sva tijela koja su imala pristup tim podacima brišu podatke kojima je pristupljeno iz VIS-a i obavješćuju središnje pristupne točke o tom brisanju.

3.  Ako se na temelju naknadne provjere utvrdi da pristup podacima iz VIS-a nije bio opravdan, sva tijela koja su imala pristup tim podacima odmah brišu podatke kojima je pristupljeno iz VIS-a i obavješćuju središnje pristupne točke o tom brisanju.

Amandman    212

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.n – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Imenovana tijela mogu pristupiti VIS-u radi pregledavanja podataka ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 22. Uredbe 2018/XX [o interoperabilnosti], imenovana tijela mogu pristupiti VIS-u radi pregledavanja podataka ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

Amandman    213

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.n – stavak 1. – točka ca (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  u slučaju pretraživanja na temelju otisaka prstiju, pokrenuto je prethodno pretraživanje u sustavima za automatizirano prepoznavanje otisaka prstiju drugih država članica u skladu s Odlukom 2008/615/PUP ako su usporedbe otisaka prstiju tehnički dostupne i ako je to pretraživanje u potpunosti provedeno ili to pretraživanje nije u potpunosti provedeno u roku od 24 sata od njegova pokretanja.

Amandman    214

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.n – stavak 1. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  ako je pokrenuto pretraživanje CIR-a u skladu s člankom 22. Uredbe 2018/XX [o interoperabilnosti], a primljeni odgovor, kako je navedeno u članku 22. stavku 5. Uredbe, pokazuje da su podaci pohranjeni u VIS-u.

(d)  ako je pokrenuto pretraživanje CIR-a u skladu s člankom 22. Uredbe 2018/XX [o interoperabilnosti], a primljeni odgovor, kako je navedeno u članku 22. stavku 5. Uredbe 2018/XX [o interoperabilnosti], pokazuje da su podaci pohranjeni u VIS-u.

Amandman    215

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.n – stavak 3. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pregledavanje VIS-a ograničeno je na pretraživanje s pomoću bilo kojeg od sljedećih podataka u pojedinačnom dosjeu:

3.  Pregledavanje VIS-a ograničeno je na pretraživanje s pomoću bilo kojeg od sljedećih podataka u dosjeu zahtjeva ili pojedinačnom dosjeu:

Amandman    216

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.n – stavak 3. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  prezimena (obiteljsko ime), imena (osobna imena), datuma rođenja, državljanstva ili državljanstava i/ili spola;

(a)  prezimena (obiteljsko ime), imena (osobna imena), godine rođenja, državljanstva ili državljanstava i/ili spola;

Amandman    217

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.n – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o izvedivosti, dostupnosti, spremnosti i pouzdanosti potrebne tehnologije za upotrebu prikaza lica za identifikaciju osobe.

Amandman    218

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.n – stavak 3.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  Prikaz lica iz stavka 3. točke (e) ne smije biti jedini kriterij pretraživanja.

Amandman    219

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.n – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  U slučaju dobivanja pozitivnih rezultata na temelju pregledavanja podataka iz VIS-a, omogućuje se pristup podacima navedenima u ovom stavku te bilo kojim drugim podacima iz pojedinačnog dosjea, uključujući unesene podatke koji se odnose na izdani, odbijeni, poništeni, ukinuti ili produljeni dokument. Pristup podacima iz članka 9. stavka 4. točke (l) kako su evidentirani u dosjeu zahtjeva daje se samo ako je podnesen izričiti obrazloženi zahtjev za pretraživanje tih podataka koji je odobren neovisnom provjerom.

4.  U slučaju dobivanja pozitivnih rezultata na temelju pregledavanja podataka iz VIS-a, omogućuje se pristup podacima navedenima u stavku 3. ovog članka te bilo kojim drugim podacima iz dosjea zahtjeva ili pojedinačnog dosjea, uključujući unesene podatke koji se odnose na izdani, odbijeni, poništeni, ukinuti ili produljeni dokument. Pristup podacima iz članka 9. stavka 4. točke (l) kako su evidentirani u dosjeu zahtjeva daje se samo ako je podnesen izričiti obrazloženi zahtjev za pretraživanje tih podataka koji je odobren neovisnom provjerom.

Amandman    220

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.o – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odstupajući od članka 22.n stavka 1., imenovana tijela nemaju obvezu ispuniti uvjete utvrđene tim stavkom za pristup VIS-u u svrhu identifikacije osoba koje su nestale, otete ili su identificirane kao žrtve trgovine ljudima te u pogledu kojih postoje opravdani razlozi za vjerovanje da će pretraživanje podataka iz VIS-a pomoći njihovoj identifikaciji i/ili pridonijeti istrazi određenih slučajeva trgovine ljudima. U takvim okolnostima imenovana tijela mogu pretraživati VIS na temelju otisaka prstiju tih osoba.

Odstupajući od članka 22.n stavka 1., imenovana tijela nemaju obvezu ispuniti uvjete utvrđene tim stavkom za pristup VIS-u u svrhu identifikacije osoba, posebno djece, koje su nestale, otete ili su identificirane kao žrtve trgovine ljudima te u pogledu kojih postoje ozbiljni razlozi za vjerovanje da će pretraživanje podataka iz VIS-a pomoći njihovoj identifikaciji i pridonijeti istrazi određenih slučajeva trgovine ljudima. U takvim okolnostima imenovana tijela mogu pretraživati VIS na temelju otisaka prstiju tih osoba.

Amandman    221

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.o – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tamo gdje nije moguće koristiti otiske prstiju tih osoba ili ako pretraživanje na temelju otisaka prstiju ne bude uspješno, pretraživanje se obavlja na temelju podataka iz članka 9. točaka (a) i (b).

U slučaju kada nije moguće koristiti otiske prstiju tih osoba ili ako pretraživanje na temelju otisaka prstiju ne bude uspješno, pretraživanje se obavlja na temelju podataka iz članka 9. stavka 4. ili članka 22.c stavka 2. točaka (a) i (b).

Amandman    222

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.o – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučaju pozitivnih rezultata na temelju pregledavanja podataka iz VIS-a, pristupa se bilo kojim podacima iz članka 9. te podacima iz članka 8. stavaka 3. i 4.

U slučaju pozitivnih rezultata na temelju pregledavanja podataka iz VIS-a, pristupa se bilo kojim podacima iz članka 9., članka 22.c ili članka 22.d te podacima iz članka 8. stavaka 3. i 4 ili članka 22.a stavka 3.

Amandman    223

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.p – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Imenovano tijelo Europola može središnjoj pristupnoj točki Europola iz članka 22.k stavka 3. podnijeti obrazloženi elektronički zahtjev za pregled svih podataka ili određenog skupa podataka pohranjenih u VIS-u. Nakon primitka zahtjeva za pristup, središnja pristupna točka Europola provjerava jesu li ispunjeni svi uvjeti za pristup iz stavaka 1. i 2. Ako su ispunjeni svi uvjeti za pristup, propisno ovlašteno osoblje središnjih pristupnih točaka obrađuje zahtjeve. Podaci iz VIS-a kojima je pristupljeno šalju se operativnim jedinicama iz članka 22.l stavka 1. na takav način da se ne ugrozi sigurnost podataka.

3.  Imenovano tijelo Europola može središnjoj pristupnoj točki Europola iz članka 22.l stavka 2. podnijeti obrazloženi elektronički zahtjev za pregled svih podataka ili određenog skupa podataka pohranjenih u VIS-u. Nakon primitka zahtjeva za pristup, središnja pristupna točka Europola provjerava jesu li ispunjeni svi uvjeti za pristup iz stavaka 1. i 2. Ako su ispunjeni svi uvjeti za pristup, propisno ovlašteno osoblje središnjih pristupnih točaka obrađuje zahtjeve. Podaci iz VIS-a kojima je pristupljeno šalju se operativnim jedinicama iz članka 22.l stavka 1. na takav način da se ne ugrozi sigurnost podataka.

Amandman    224

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.q – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica i Europol osiguravaju da se svi postupci obrade podataka koji proizlaze iz zahtjevâ za pristup podacima iz VIS-a u skladu s poglavljem III.c evidentiraju ili dokumentiraju za potrebe provjere dopuštenosti zahtjeva, praćenja zakonitosti obrade podataka i cjelovitosti i sigurnosti podataka te unutarnjeg praćenja.

1.  Svaka država članica i Europol osiguravaju da se svi postupci obrade podataka koji proizlaze iz zahtjevâ za pristup podacima iz VIS-a u skladu s poglavljem III.b evidentiraju ili dokumentiraju za potrebe provjere dopuštenosti zahtjeva, praćenja zakonitosti obrade podataka i cjelovitosti i sigurnosti podataka i mogućih utjecaja na temeljna prava te unutarnjeg praćenja.

 

Takve evidencije ili dokumenti zaštićeni su odgovarajućim mjerama protiv neovlaštenog pristupa te se brišu dvije godine nakon njihova stvaranja, osim ako su potrebni za postupke praćenja koji su već pokrenuti.

Amandman    225

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.q – stavak 2. – točka g

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  u skladu s nacionalnim pravilima ili s Uredbom (EU) 2016/794, jedinstveni korisnički identitet službenika koji je obavio pretraživanje i službenika koji je naložio pretraživanje.

(g)  u skladu s nacionalnim pravilima ili s Uredbom (EU) 2016/794 te, po potrebi, Uredbom (EU) 2018/1725, jedinstveni korisnički identitet službenika koji je obavio pretraživanje i službenika koji je naložio pretraživanje.

Amandman    226

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.q – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Evidencija i dokumentacija upotrebljavaju se samo za praćenje zakonitosti obrade podataka i osiguravanje cjelovitosti i sigurnosti podataka. Samo evidencija koja ne sadržava osobne podatke može se upotrebljavati za praćenje i evaluaciju iz članka 50. ove Uredbe. Nadzorno tijelo uspostavljeno u skladu s člankom 41. stavkom 1. Direktive (EU) 2016/680, odgovorno za provjeru dopuštenosti zahtjeva i praćenje zakonitosti obrade podataka te cjelovitosti i sigurnosti podataka, ima pristup tim evidencijama na vlastiti zahtjev za potrebe ispunjavanja svojih dužnosti.

3.  Evidencija i dokumentacija upotrebljavaju se samo za praćenje zakonitosti obrade podataka, praćenje učinka na temeljna prava i osiguravanje cjelovitosti i sigurnosti podataka. Samo evidencija koja ne sadržava osobne podatke može se upotrebljavati za praćenje i evaluaciju iz članka 50. ove Uredbe. Nadzorno tijelo uspostavljeno u skladu s člankom 41. stavkom 1. Direktive (EU) 2016/680, odgovorno za praćenje zakonitosti obrade podataka te cjelovitosti i sigurnosti podataka, ima pristup tim evidencijama na vlastiti zahtjev za potrebe ispunjavanja svojih dužnosti.

Amandman    227

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 40.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 22.ra (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 22.ra

 

Zaštita osobnih podataka kojima se pristupa u skladu s poglavljem III.b

 

1.   Svaka država članica osigurava da se nacionalni zakoni i drugi propisi doneseni na temelju Direktive (EU) 2016/680 također primjenjuju na pristup njezinih nacionalnih tijela VIS-u u skladu s ovim poglavljem, među ostalim, u pogledu prava osoba čijim se podacima na taj način pristupa.

 

2.   Nadzorno tijelo uspostavljeno u skladu s člankom 41. stavkom 1. Direktive (EU) 2016/680 prati zakonitost pristupa država članica osobnim podacima u skladu s ovim poglavljem, uključujući njihov prijenos u VIS i iz VIS-a. Članak 41. stavci 3. i 4. ove Uredbe primjenjuju se na odgovarajući način.

 

3.   Obrada osobnih podataka koju obavlja Europol na temelju ove Uredbe provodi se u skladu s Uredbom (EU) 2016/794 i nadzire je Europski nadzornik za zaštitu podataka.

 

4.   Osobni podaci kojima se pristupa u VIS-u u skladu s ovim poglavljem obrađuju se samo za potrebe sprečavanja, otkrivanja ili istrage konkretnog slučaja za koji su država članica ili Europol zatražili podatke.

 

5.   Agencija eu-LISA, imenovana tijela, središnje pristupne točke i Europol vode evidenciju kako je navedeno u članku 22.q o pretraživanjima kako bi nadzorno tijelo iz članka 41. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/680 i Europski nadzornik za zaštitu podataka imali mogućnost pratiti usklađenost obrade podataka s pravilima Unije i nacionalnim pravilima o zaštiti podataka. Uz iznimku podataka prikupljenih za te svrhe, osobni podaci i evidencija o pretraživanjima brišu se iz svih nacionalnih i Europolovih datoteka nakon 30 dana, osim ako su ti podaci i evidencija potrebni za konkretnu kaznenu istragu koja je u tijeku i u vezi s kojom su ih država članica ili Europol zatražili.

Amandman    228

Prijedlog uredbe

Članak 2. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izmjene Odluke 2004/512/EZ

Stavljanje izvan snage Odluke 2004/512/EZ

Amandman    229

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.

Odluka 2004/512/EZ

Članak 1. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 1. stavak 2. Odluke 2004/512/EZ zamjenjuje se sljedećim:

Odluka 2004/512/EZ stavlja se izvan snage. Upućivanja na tu Odluku smatraju se upućivanjima na Uredbu (EZ) br. 767/2008 i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga 2.

2.  Vizni informacijski sustav temelji se na centraliziranom ustroju i sastoji se od:

 

(a)  zajedničkog repozitorija podataka o identitetu, kako je navedeno u [članku 17. stavku 2. točki (a) Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti];

 

(b)  središnjeg informacijskog sustava, dalje u tekstu ‚središnji vizni informacijski sustav’ (VIS);

 

(c)  sučelja u svakoj državi članici, dalje u tekstu ‚nacionalno sučelje’ (NI-VIS), koje osigurava vezu s mjerodavnim središnjim nacionalnim tijelom određene države članice, ili nacionalnog jedinstvenog sučelja (NUI) u svakoj državi članici koje se temelji na zajedničkim tehničkim specifikacijama jednakim za sve države članice, koje omogućuju povezivanje središnjeg sustava s nacionalnim infrastrukturama u državama članicama;

 

(d)  komunikacijske infrastrukture između VIS-a i nacionalnih sučelja;

 

(e)  sigurnog komunikacijskog kanala između središnjeg sustava VIS-a i središnjeg sustava EES-a;

 

(f)  sigurne komunikacijske infrastrukture između središnjeg sustava VIS-a i središnjih infrastruktura Europskog portala za pretraživanje uspostavljenog [člankom 6. Uredbe 2017/XX o interoperabilnosti], zajedničke usluge uspoređivanja biometrijskih podataka uspostavljene [člankom 12. Uredbe 2017/XX o interoperabilnosti], zajedničkog repozitorija podataka o identitetu uspostavljenog [člankom 17. Uredbe 2017/XX o interoperabilnosti] i sustava otkrivanja višestrukog identiteta (MID) uspostavljenog [člankom 25. Uredbe 2017/XX o interoperabilnosti];

 

(g)  mehanizma savjetovanja o zahtjevima i razmjene informacija između središnjih tijela nadležnih za vize (‚VISMail’);

 

(h)  pristupne točke za prijevoznike;

 

i.  sigurne mrežne usluge koja omogućuje komunikaciju između VIS-a, s jedne strane, te pristupne točke za prijevoznike i međunarodnih sustava (Interpolovi sustavi/baze podataka), s druge strane;

 

(j)  repozitorija podataka za potrebe izvješćivanja i u statističke svrhe.

 

Središnji sustav, nacionalna jedinstvena sučelja, mrežna usluga, pristupna točka za prijevoznike i komunikacijska struktura VIS-a dijele i u mjeri u kojoj je to tehnički moguće ponovno upotrebljavaju komponente računalne opreme i softvera središnjeg sustava EES-a, nacionalnih jedinstvenih sučelja EES-a, ETIAS-ove pristupne točke za prijevoznike, mrežne usluge EES-a i komunikacijske infrastrukture EES-a).

 

Amandman 230

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) br. 810/2009

Članak 10. – stavak 3. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  predočiti fotografiju u skladu sa standardima utvrđenima Uredbom (EZ) br. 1683/95 ili nakon prvog zahtjeva i zatim najmanje svakih 59 mjeseci nakon toga, u skladu sa standardima utvrđenima u članku 13. ove Uredbe.

(c)  dozvoliti snimanje prikaza lica uživo nakon prvog zahtjeva i zatim najmanje svakih 59 mjeseci nakon toga, u skladu sa standardima utvrđenima u članku 13. ove Uredbe.

Amandman    231

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 2. – podtočka a

Uredba (EU) br. 810/2009

Članak 13. – stavak 2. – alineja 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

fotografija snimljena uživo i digitalno pohranjena u vrijeme podnošenja zahtjeva;

prikaz lica snimljen uživo u vrijeme podnošenja zahtjeva;

Amandman    232

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Uredba (EU) br. 810/2009

Članak 13. – stavak 3. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kada su podnositeljevi otisci prstiju i fotografija snimljena uživo dostatne kvalitete uneseni u VIS kao dio zahtjeva podnesenog prije manje od 59 mjeseci prije datuma novog zahtjeva, oni se mogu kopirati u sljedeći zahtjev.

Kada su podnositeljevi otisci prstiju i fotografija snimljena uživo dostatne kvalitete uneseni u VIS kao dio zahtjeva podnesenog prije manje od 59 mjeseci prije datuma novog zahtjeva, oni se kopiraju u sljedeći zahtjev.

Amandman    233

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 3. – podtočka b

Uredba (EU) br. 810/2009

Članak 21. – stavak 3.a – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  SIS-a i SLTD-a kako bi provjerio podudara li se putna isprava upotrijebljena za zahtjev s putnom ispravom koja je prijavljena kao izgubljena, ukradena ili poništena te podudara li se putna isprava upotrijebljena za zahtjev s putnom ispravom evidentiranom u dosjeu u Interpolovoj bazi podataka o putnim ispravama povezanima s tjeralicama (Interpol TDAWN);

(a)  SIS-a i SLTD-a kako bi provjerio podudara li se putna isprava upotrijebljena za zahtjev s putnom ispravom koja je prijavljena kao izgubljena, ukradena ili poništena

Amandman    234

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 3. – podtočka b

Uredba (EU) br. 810/2009

Članak 21. – stavak 3.a – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  sustava ECRIS-TCN kako bi provjerio podudara li se podnositelj s osobom čiji su podaci evidentirani u ovoj bazi podataka zbog kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela;

Briše se.

Amandman    235

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 810/2009

Članak 21.a – stavak -1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Posebni pokazatelji rizika algoritam su kojim se omogućuje profiliranje kako je definirano u članku 4. točki 4. Uredbe (EU) 2016/679 usporedbom podataka unesenih u dosje zahtjeva s posebnim pokazateljima rizika koji upućuju na rizik u pogledu sigurnosti, rizik od nezakonitih imigracija ili visoki rizik od pojave epidemije. Posebni pokazatelji rizika registrirani su u VIS-u.

Amandman    236

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 810/2009

Članak 21.a – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Procjena rizika u pogledu sigurnosti ili nezakonitih imigracija ili visokog rizika od pojave epidemije temelji se na:

1.  Komisija donosi delegirani akt u skladu s člankom 51.a kako bi dodatno definirala rizike u pogledu sigurnosti ili nezakonitih imigracija ili visokog rizika od pojave epidemije na temelju:

Amandman    237

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 810/2009

Članak 21.a – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  statističkim podacima proizvedenim u VIS-u u skladu s člankom 45.a koji upućuju na neuobičajene stope odbijenih zahtjeva za vizu zbog rizika od nezakonitih migracija, prijetnji sigurnosti ili prijetnji javnom zdravlju povezanih s određenom skupinom putnika;

(b)  statističkim podacima proizvedenim u VIS-u u skladu s člankom 45.a koji upućuju na neuobičajene stope odbijenih zahtjeva za vizu zbog rizika od nezakonitih migracija ili prijetnji sigurnosti povezanih s podnositeljem zahtjeva;

Amandman    238

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 810/2009

Članak 21.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija donosi provedbeni akt kojim određuje rizike navedene u stavku 1. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 52. stavka 2.

Briše se.

Amandman    239

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 810/2009

Članak 21.a – stavak 3. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Na temelju posebnih rizika utvrđenih u skladu sa stavkom 2. uspostavljaju se posebni pokazatelji rizika koji se sastoje od kombinacije podataka, uključujući jedan od sljedećih podataka ili njih više:

3.  Na temelju posebnih rizika utvrđenih u skladu s ovom Uredbom i delegiranim aktom iz stavka 1. uspostavljaju se posebni pokazatelji rizika koji se sastoje od kombinacije podataka, uključujući jedan od sljedećih podataka ili njih više:

Amandman    240

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 810/2009

Članak 21.a – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  U skladu s člankom 21. stavkom 1., tijela nadležna za vize upotrebljavaju posebne pokazatelje rizika kada procjenjuju predstavlja li podnositelj zahtjeva rizik od nezakonite imigracije, rizik za sigurnost država članica ili visoki rizik od pojave epidemije.

6.  U skladu s člankom 21. stavkom 1., tijela nadležna za vize upotrebljavaju posebne pokazatelje rizika kada procjenjuju predstavlja li podnositelj zahtjeva rizik od nezakonite imigracije ili rizik za sigurnost država članica.

Amandman    241

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 810/2009

Članak 21.a – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Komisija redovito preispituje posebne rizike i posebne pokazatelje rizika.

7.  Komisija i Agencija Europske unije za temeljna prava redovito preispituju posebne rizike i posebne pokazatelje rizika.

Amandman    242

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Uredba (EU) br. 810/2009

Članak 39.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(4.a)  Članak 39. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 39.

„Članak 39.

Ponašanje osoblja

Ponašanje osoblja i poštovanje temeljnih prava

1.   Konzulati država članica osiguravaju da podnositelji zahtjeva budu ljubazno primljeni.

1.   Konzulati država članica osiguravaju da podnositelji zahtjeva budu ljubazno primljeni. Osoblje konzulata u potpunosti poštuje ljudsko dostojanstvo dok obavlja svoje dužnosti.

2.   Konzularno je osoblje u obavljanju svojih dužnosti obvezno u potpunosti poštovati ljudsko dostojanstvo. Svaka poduzeta mjera mora biti razmjerna ciljevima koji se njome žele postići.

2.   Konzularno je osoblje obvezno u potpunosti poštovati temeljna prava i načela priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima dok obavlja svoje dužnosti. Svaka poduzeta mjera mora biti razmjerna ciljevima koji se njome žele postići.

3.   U obavljanju svojih poslova konzularno osoblje ne smije diskriminirati osobe na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invalidnosti, dobi ili seksualne orijentacije.

3.   U obavljanju svojih poslova konzularno osoblje ne smije diskriminirati osobe na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, boje kože, socijalnog podrijetla, genetičkih osobina, jezika, političkih ili bilo kojih drugih mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, vjere ili uvjerenja, invalidnosti, dobi ili seksualne orijentacije. Najbolji interesi djeteta moraju biti na prvom mjestu.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0810&from=EN)

Amandman    243

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 4.b (nova)

Uredba (EU) br. 810/2009

Članak 39.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.b)  umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 39.a

 

Temeljna prava

 

Pri provedbi ove Uredbe, države članice djeluju u potpunoj sukladnosti s odgovarajućim pravom Unije, uključujući Povelju Europske unije o temeljnim pravima, odgovarajućim međunarodnim pravom, uključujući Konvenciju o statusu izbjeglica iz Ženeve od 28. srpnja 1951., obvezama vezanima uz međunarodnu zaštitu, posebno načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja i temeljnim pravima. U skladu s općim načelima prava Unije, odluke prema ovoj Uredbi donose se na pojedinačnoj osnovi. Najbolji interesi djeteta moraju biti na prvom mjestu.”;

Amandman    244

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 5.a (nova)

Uredba (EU) br. 810/2009

Članak 51.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 51.a

 

Izvršavanje delegiranja ovlasti

 

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

 

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 21.a dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od [datuma stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

 

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 21.a. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4.   Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

 

5.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

6.   Delegirani akt donesen na temelju članka 21.a stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. 2. Prilog I. zamjenjuje se tekstom iz dijela B Priloga ovoj Uredbi. Članak 7. 1. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”;

Amandman    245

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EU) br. 2017/2226

Članak 13. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Kako bi ispunili svoju obvezu iz članka 26. stavka 1. točke (b) Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma, prijevoznici upotrebljavaju mrežnu uslugu kako bi provjerili valjanost vize za kratkotrajni boravak i je li već iskorišten broj dopuštenih ulazaka ili je nositelj dosegnuo najdulje trajanje odobrenog boravka te, ovisno o slučaju, je li viza valjana za područje odredišne luke tog putovanja. Prijevoznici pružaju podatke navedene u članku 16. stavku 1. točkama (a), (b) i (c) ove Uredbe. Na temelju toga prijevoznici putem mrežne usluge dobivaju odgovor OK/NOT OK. Prijevoznici mogu pohraniti poslane informacije i primljeni odgovor u skladu s primjenjivim pravom. Prijevoznici uspostavljaju program autentifikacije kako bi osigurali da samo ovlašteno osoblje može pristupiti mrežnoj usluzi. Odgovor „OK/NOT OK” ne može se smatrati odlukom o odobravanju ili odbijanju ulaska u skladu s Uredbom (EU) 2016/399.

3.  Kako bi ispunili svoju obvezu iz članka 26. stavka 1. točke (b) Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma, prijevoznici upotrebljavaju mrežnu uslugu kako bi provjerili valjanost vize za kratkotrajni boravak i je li već iskorišten broj dopuštenih ulazaka ili je nositelj dosegnuo najdulje trajanje odobrenog boravka te, ovisno o slučaju, je li viza valjana za područje odredišne luke tog putovanja. Prijevoznici pružaju podatke navedene u članku 16. stavku 1. točkama (a), (b) i (c) ove Uredbe. Na temelju toga prijevoznici putem mrežne usluge dobivaju odgovor OK/NOT OK. Prijevoznici mogu pohraniti poslane informacije i primljeni odgovor u skladu s primjenjivim pravom. Prijevoznici uspostavljaju program autentifikacije kako bi osigurali da samo ovlašteno osoblje može pristupiti mrežnoj usluzi. Odgovor OK/NOT OK ne može se smatrati odlukom o odobravanju ili odbijanju ulaska u skladu s Uredbom (EU) 2016/399. U slučajevima kada putnicima nije dopušten ukrcaj zbog upita postavljenog u okviru VIS-a, prijevoznici će pružiti te podatke putnicima kao i sredstvo s pomoću kojega mogu ostvariti svoje pravo na pristup osobnim podacima u VIS-u, njihov ispravak i brisanje.;

Amandman    246

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Uredba (EU) br. 2017/2226

Članak 14. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2.a)  U članku 14. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

3.   Ako je potrebno unijeti ili ažurirati podatke u bilješci o ulasku/izlasku nositelja vize, granična tijela mogu, u skladu s člankom 8. ove Uredbe i člankom 18.a Uredbe (EZ) br. 767/2008, iz VIS-a preuzeti i u EES uvesti podatke predviđene člankom 16. stavkom 2. točkama od (c) do (f) ove Uredbe.

3.   Ako je potrebno unijeti ili ažurirati podatke u bilješci o ulasku/izlasku nositelja vize, granična tijela mogu, u skladu s člankom 8. ove Uredbe i člankom 18.a Uredbe (EZ) br. 767/2008, iz VIS-a preuzeti i u EES uvesti podatke predviđene člankom 16. stavkom 1. točkom (d) i člankom 16. stavkom 2. točkama od (c) do (f) ove Uredbe.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R2226&from=EN)

Amandman    247

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 2.b (nova)

Uredba (EU) br. 2017/2226

Članak 15. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2.b)  U članku 15. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.   Ako je potrebno otvoriti osobni dosje ili ažurirati prikaz lica iz članka 16. stavka 1. točke (d) i članka 17. stavka 1. točke (b), prikaz lica uzima se uživo.

1.   Ako je potrebno otvoriti osobni dosje ili ažurirati prikaz lica iz članka 17. stavka 1. točke (b), prikaz lica uzima se uživo.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R2226&from=EN)

Amandman    248

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 2.c (nova)

Uredba (EU) br. 2017/2226

Članak 15. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.c)  U članku 15. umeće se sljedeći stavak:

 

„1.a  Prikaz lica iz članka 16. stavka 1. točke (d) preuzima se iz VIS-a i uvozi u EES.”;

Amandman    249

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 2.d (nova)

Uredba (EU) br. 2017/2226

Članak 15. – stavak 5.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2.d)  U članku 15. briše se stavak 5.;

5.   U roku od dvije godine od početka rada EES-a Komisija izrađuje izvješće o standardima kvalitete prikaza lica pohranjenih u VIS-u i o tome omogućuje li se njima biometrijsko uspoređivanje s ciljem upotrebe prikaza lica pohranjenih u VIS-u na granicama i unutar državnog područja države članice za provjeru identiteta državljana treće zemlje koji podliježu obvezi posjedovanja vize, a da se takvi prikazi lica ne pohranjuju u EES-u. Komisija dostavlja to izvješće Europskom parlamentu i Vijeću. Tom se izvješću, ako Komisija to smatra primjerenim, prilažu zakonodavni prijedlozi, uključujući prijedloge za izmjenu ove Uredbe, Uredbe (EZ) br. 767/2008 ili obiju tih uredbi u pogledu korištenja prikazima lica državljana trećih zemalja pohranjenima u VIS-u u svrhe navedene u ovom stavku.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R2226&from=EN)

Amandman    250

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka b

Uredba 2018/XX o interoperabilnosti

Članak 18. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  podaci iz članka 9. stavka 4. točaka (a), (b) i (c), članka 9. stavaka 5. i 6., članka 22.c stavka 2. točaka od (a) do (cc), (f) i (g) i članka 22.d točaka (a), (b), (c), (f), i (g) Uredbe (EZ) br. 767/2008;”;

(b)  podaci iz članka 9. stavka 4. točaka (a) do (cc), članka 9. stavaka 5. i 6., članka 22.c stavka 2. točaka od (a) do (cc), (f) i (g) i članka 22.d točaka (a), (b), (c), (f), i (g) Uredbe (EZ) br. 767/2008;”;

Amandman    251

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

 

Primjenjuje se od ... [dvije godine od datuma stupanja na snagu] uz iznimku odredbi o provedbenim i delegiranim aktima iz članka 1. točaka 6., 7., 26., 27., 33. i 35., članka 3. točke 4. i članka 4. točke 1. koji se primjenjuju od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

 

Do ... [godinu dana od datuma stupanja na snagu ove Uredbe] Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o trenutačnom stanju pripreme za potpunu provedbu ove Uredbe. To izvješće sadrži i detaljne informacije o nastalim troškovima i informacije o svim rizicima koji mogu utjecati na sveukupne troškove.


OBRAZLOŽENJE

Postojeće znanje

Vizna politika osnova je slobodnog kretanja od svojega začetka. Već 1985. stranke potpisnice Schengenskog sporazuma složile su se da „nastoje, što je prije moguće, uskladiti svoje vizne politike [...] [i] poduzimaju potrebne korake za primjenu vlastitih postupaka za izdavanje viza i dozvolu ulaska na njihova državna područja, uzimajući u obzir potrebu da se osigura zaštita cjelokupnog državnog područja pet država od ilegalnog useljavanja i aktivnosti koje bi mogle ugroziti sigurnost”.

Vizni informacijski sustav (VIS) uspostavljen je tek 2004., a počeo je djelovati 2011. s ciljem olakšavanja postupka prijave za vizu, sprečavanje trgovine vizama, prevare s vizama i, u širem pogledu, ilegalnih migracija. Potreba za njim, njegova dodana vrijednost i važnost postaju jasne u razmatranju nekoliko jednostavnih brojki: krajem 2017. u sustavu je postojalo 48 milijuna zahtjeva za vizu i 41 milijun skupova otisaka prstiju; godišnje se izdaje 16 milijuna viza za kratkotrajni boravak unutar schengenskog prostora, a svaki se dan odvija približno milijun operacija.

Godine 2015. Europska komisija provela je sveobuhvatnu evaluaciju rada sustava, uključujući pristup tijelima za izvršavanje zakonodavstva. VIS je također podložan mehanizmu za evaluaciju schengenske pravne stečevine. Izvjestitelj poziva države članice da, istodobno s poboljšanjima nastalima na temelju ovog prijedloga, u potpunosti provedu preporuke namijenjene njima kako bi izvukli najviše koristi od sustava i poštovali sve zaštitne mjere.

Rezultati Komisijine evaluacije, uz evaluacije „Schengena” o upotrebi sustava i narednim preporukama, doprinijeli su podnesenom prijedlogu. Konačno, cilj je ovog prijedloga i suočiti se s izazovima u pogledu migracija, vanjskih granica i unutarnje sigurnosti.

Stajalište izvjestitelja o novom prijedlogu

Izvjestitelj pozdravlja Komisijin prijedlog, ali ističe da je odabir trenutka upitan. Prijedlog je iznesen prije konačne uspostave pravne podloge za ETIAS i agenciju eu-LISA te će se o njemu raspravljati dok su zakonodavni postupci u pogledu Zakonika o vizama i interoperabilnosti još uvijek na snazi.

Ipak, izvjestitelj smatra da postoji prostor za daljnja poboljšanja i u ovom nacrtu izvješća u tu svrhu predstavlja niz izmjena. One se mogu svrstati pod sljedeće glavne naslove:

Područje primjene sustava

Jedna od glavnih inovacija u ovoj reformi jest proširenje područja primjene VIS-a tako da obuhvaća vize za dugotrajni boravak i boravišne dozvole. Zaista, u svjetlu nove europske „strategije” za upravljanje informacijama, teško bi bilo shvatiti da bi ti državljani trećih zemalja trebali ostati izvan europske nadležnosti, posebno u svjetlu onoga što danas znamo o zlatnim vizama. Ovom će se promjenom povećati sigurnost naših vanjskih granica, zaštitit će se prava nositelja viza za dugotrajni boravak jer se njihova prava mogu jednostavno dokazati na cijelom državnom području i time će se doprinijeti jačem međusobnom povjerenju država članica te ojačati prostor slobodnog kretanja.

Ustroj

U trenutku uspostave VIS-a (Odluka Vijeća 2004/512/EZ) Parlament još nije bio suzakonodavac u tom pitanju. Posljedično, Odluka Vijeća kojom se uspostavlja VIS, provedena Odlukom Komisije. nadopunjuje se u Uredbi 767/2008 u kojoj je Parlament suzakonodavac. Danas se ta razlika više ne može opravdati. Izvjestitelj zato predlaže stavljanje izvan snage Odluke Vijeća i njezinu potpunu integraciju u Uredbu o VIS-u. Nadalje, u svrhu transparentnosti i bolje izrade zakonodavstva te sukladnosti s Ugovorima, izvjestitelj preporučuje i da se neki elementi provedbene odluke Komisije uključe u ovu Uredbu.

Ustroj sustava trebao bi odražavati širenje njegova opsega i upotrebe: vize za dugotrajne boravke i boravišne dozvole, upita sustava ulaska/izlaska i novog ustroja za interoperabilnost. Nadalje, u prvim četirima godinama rada došlo je do pet sigurnosnih incidenata, od kojih su tri bila ozbiljna, u pogledu komunikacijske infrastrukture. Jedina službena izvješća o zastoju rada središnjeg sustava VIS-a pokazuju da su ti zastoji trajali od šest sati do 45 minuta i da su se, unatoč planovima, događali od šest do osam puta godišnje.

VIS bi zato trebao povećati svoje skladišne kapacitete, mogućnost obrade i otpornost. Iako nije jasno postoji li potreba za nametanjem aktivnog rješenja u svjetlu tih elemenata, prilično je jasno da viškovi na razini država članica i komunikacijska infrastruktura moraju postati obvezni.

Pristup centraliziranih europskih agencija sustavu

Prema zakonodavstvu koje je sada na snazi, Europol ima pravo pristupa sustavu bez posljedica jer Agencija još nije povezana s VIS-om. Izvjestitelj smatra da je to i dalje potrebno, ali žali zbog činjenice da relevantni dionici još nisu poduzeli prikladne mjere zbog neprestane promjene prioriteta.

U pogledu novog pristupa Agenciji europske granične i obalne straže i uzimajući u obzir postojeću pravnu podlogu Agencije i evaluaciju Schengena, izvjestitelj smatra da je nužno da Agencija ima pristup. Međutim, teško je shvatiti zašto timovi za vraćanje trebaju pristup VIS-u. Slično tomu, teško je shvatiti zašto Agencija ima ograničen pristup neosobnim podacima i statistici koji su ključni za analizu rizika. Zbog toga izvjestitelj ograničava pristup timovima za vraćanje, a istodobno omogućuje pristup statistici za potrebe analize rizika.

Poveznice s drugim sustavima i interoperabilnost

Novi Vizni informacijski sustav dio je budućeg „ustroja za interoperabilnost” iako taj ustroj ne ograničava njegovu provedbu. Nadalje, sam će sustav imati ugrađene provjere i poveznice s drugim sustavima.

U najnovijoj reformi Schengenskog informacijskog sustava („SIS“) poboljšali smo ga tako da omogući bolju zaštitu djeci i drugim ranjivim skupinama. VIS može u cijelosti iskoristiti mogućnosti koje proizlaze iz tih novih značajki. Moramo pružati jednaku zaštitu Europljanima i državljanima trećih zemalja. Zbog toga izvjestitelj smatra da bismo trebali omogućiti prijenos podataka iz VIS-a u SIS u slučajevima nestanaka djece i djece u opasnosti od rodno uvjetovanog nasilja te ranjivih odraslih osoba.

Nadalje, trebali bismo osigurati potpunu usklađenost s drugim sustavima, osobito ETIAS-om, uključujući njegove zaštitne mjere. Izvjestitelj se slaže da se trebaju provoditi provjere u drugim bazama podataka u slučajevima nositelja viza za dugotrajni boravak i boravišnih dozvola. Međutim, za odgovarajuće zaštitne mjere potrebno je detaljnije obrazložiti provjere koje se provode umjesto općeg upućivanja na sustave u kojima se provode provjere. Države članice trebale bi imati pravo na primjenu te mogućnosti prije izdavanja spomenutih dokumenata. To je jedna od najvećih prednosti ove reforme.

Također, treba jasno navesti koje radnje slijede nakon svakog rezultata pretraživanja, kako bi se zaštitili državljani trećih zemalja, ali i povjerljivost informacija.

Stupanje na snagu

Ako se ne uvedu mehanizmi za izvješćivanje ili rokovi za provedbu zakonodavnih mjera, to se smatra lošom izradom zakonodavstva. Države članice i Komisija moraju biti spremni na pravodobnu provedbu dogovorenih mjera u skladu s proračunom. Zbog toga izvjestitelj predlaže da se uvede poboljšani mehanizam za izvješćivanje i rok od najviše dvije godina za provedbu reformiranog VIS-a.


MIŠLJENJE Odbora za proračune (23.1.2019)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 767/2008, Uredbe (EZ) br. 810/2009, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe XX/2018 [Uredba o interoperabilnosti] i Odluke 2004/512/EZ te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2008/633/PUP

(COM(2018)0302 – C8–0185/2018 – 2018/0152(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Bernd Kölmel

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Izvjestitelj se slaže s ciljem prijedloga Komisije da se ojača vizni informacijski sustav (VIS) kako bi se olakšao postupak prijave za vizu, olakšale i pojačale kontrole na vanjskim graničnim prijelazima i unutar teritorija država članica te kako bi ojačala unutarnja sigurnost schengenskog prostora olakšavanjem razmjene informacija među državama članicama o državljanima trećih zemalja koji imaju vize za dugotrajni boravak i boravišne dozvole. Time će se poboljšati sigurnosti i unutar EU-a i na njezinim granicama, olakšati ostvarivanje prava zakonitih putnika na prelazak vanjske granice i slobodno kretanje i boravak unutar područja bez kontrola na unutarnjim granicama te olakšati upravljanje vanjskim granicama Schengena.

Izvjestitelj smatra da je procijenjeni trošak za proračun EU-a opravdan i proporcionalan, ali također apelira na Komisiju, eu-LISA-u, Frontex, Europol, CEPOL i države članice da se ostvari najviša moguća razina troškovne učinkovitosti.

Izvjestitelj predlaže jačanje niza odredbi o izvješćivanju i evaluaciji, kako bi proračunsko tijelo moglo pomno pratiti razvoj i funkcioniranje ojačanog VIS-a.

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43)  Ne dovodeći u pitanje odgovornost država članica za točnost podataka unesenih u VIS, eu-LISA trebala bi biti odgovorna za dodatno jačanje kvalitete podataka uvođenjem središnjeg alata za praćenje kvalitete podataka te za redovitu izradu izvješća namijenjenih državama članicama.

(43)  Ne dovodeći u pitanje odgovornost država članica za točnost podataka unesenih u VIS, eu-LISA trebala bi biti odgovorna za dodatno jačanje kvalitete podataka uvođenjem, održavanjem i stalnim ažuriranjem središnjeg alata za praćenje kvalitete podataka te za redovitu izradu izvješća namijenjenih državama članicama.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(44)  Da bi se omogućilo bolje praćenje upotrebe VIS-a za analizu trendova u pogledu migracijskog pritiska i upravljanja granicama, eu-LISA trebala bi moći razviti sposobnost za statističko izvješćivanje država članica, Komisije i Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu bez ugrožavanja cjelovitosti podataka. Stoga bi trebalo uspostaviti središnji statistički repozitorij. Nijedna izrađena statistika ne bi smjela sadržavati osobne podatke.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 46.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(46 a)  Ovom Uredbom, time što će se pružiti potpora državama članicama da ispune njezine ciljeve (olakšavanje postupaka za izdavanje viza, identifikacija nestalih osoba, pomoć u procesu identifikacije i vraćanja osoba, pomoć tijelima za izvršavanje zakonodavstva da pristupe podacima podnositelja zahtjeva za vize), ostvarit će se uštede u nacionalnim proračunima država članica.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 26. – podtočka d

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 29. – stavak 2.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Upravno tijelo i Komisija razvijaju i održavaju automatizirane mehanizme nadzora kvalitete podataka i postupke za izvršavanje provjera kvalitete podataka u VIS-u te podnose redovita izvješća državama članicama. Upravno tijelo državama članicama i Komisiji podnosi redovito izvješće o nadzoru kvalitete podataka.

Upravno tijelo i Komisija razvijaju, održavaju i kontinuirano ažuriraju automatizirane mehanizme nadzora kvalitete podataka i postupke za izvršavanje provjera kvalitete podataka u VIS-u te podnose redovita izvješća državama članicama. Upravno tijelo jamči odgovarajuću razinu stručno osposobljenog osoblja za provedbu tehničkih inovacija i nadogradnji potrebnih za upravljanje postupcima za izvršavanje provjera kvalitete podataka. Upravno tijelo državama članicama i Komisiji podnosi redovito izvješće o nadzoru kvalitete podataka.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 38.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 50. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Svake dvije godine eu-LISA podnosi Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji izvješće o tehničkom funkcioniranju VIS-a, uključujući i njegovu sigurnost.

3.  Svake dvije godine eu-LISA podnosi Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji izvješće o tehničkom funkcioniranju VIS-a, uključujući njegovu sigurnost i troškove. To izvješće sadrži pregled trenutačnog napretka razvoja projekta i povezanih troškova, financijsku procjenu učinka te informacije o svim tehničkim problemima i rizicima koji bi mogli utjecati na sveukupne troškove sustava.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 38.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 50. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  U slučaju kašnjenja u procesu razvoja, eu-LISA obavješćuje Europski parlament i Vijeće u najkraćem mogućem roku o razlozima kašnjenja i njihovom učinku na rokove i financiranje.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 38.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 50. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Svake četiri godine Komisija obavlja cjelovito ocjenjivanje VIS-a. To cjelovito ocjenjivanje uključuje pregled postignutih rezultata s obzirom na ciljeve te procjenu važenja temeljnih načela, primjene ove Uredbe s obzirom na VIS, sigurnost VIS-a, primjene odredbi iz članka 31. i svih učinaka na budući rad. Komisija prosljeđuje ocjenu Europskom parlamentu i Vijeću.

5.  Svake dvije godine Komisija obavlja cjelovito ocjenjivanje VIS-a. To cjelovito ocjenjivanje uključuje pregled postignutih rezultata s obzirom na ciljeve i troškove te procjenu važenja temeljnih načela, primjene ove Uredbe s obzirom na VIS, sigurnost VIS-a, primjene odredbi iz članka 31. i svih učinaka na budući rad. Komisija prosljeđuje ocjenu Europskom parlamentu i Vijeću.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 767/2008, Uredbe (EZ) br. 810/2009, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe XX/2018 [Uredba o interoperabilnosti] i Odluke 2004/512/EZ te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2008/633/PUP

Referentni dokumenti

COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

2.7.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Bernd Kölmel

28.6.2018

Razmatranje u odboru

21.11.2018

 

 

 

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karine Gloanec Maurin

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Patricija Šulin

S&d

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, Iris Hoffmann, John Howarth, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

3

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 767/2008, Uredbe (EZ) br. 810/2009, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe XX/2018 [Uredba o interoperabilnosti] i Odluke 2004/512/EZ te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2008/633/PUP

Referentni dokumenti

COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)

Datum podnošenja EP-u

17.5.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

2.7.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Carlos Coelho

20.6.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

28.6.2018

22.10.2018

5.11.2018

3.12.2018

 

4.2.2019

 

 

 

Datum usvajanja

4.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

8

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Michał Boni, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Datum podnošenja

14.2.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

30

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Kinga Gál, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Lívia Járóka, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Julie Ward

8

-

ALDE

Sophia in 't Veld

GUE/NGL

Stefan Eck, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini