Procedūra : 2018/0152(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0078/2019

Pateikti tekstai :

A8-0078/2019

Debatai :

PV 12/03/2019 - 25
CRE 12/03/2019 - 25

Balsavimas :

PV 13/03/2019 - 11.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0174

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 576kWORD 227k
14.2.2019
PE 628.683v02-00 A8-0078/2019

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, Reglamentas (ES) 2017/2226, Reglamentas (ES) 2016/399, Reglamentas XX/2018 [Sąveikumo reglamentas] ir Sprendimas 2004/512/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2008/633/TVR

(COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Carlos Coelho

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, Reglamentas (ES) 2017/2226, Reglamentas (ES) 2016/399, Reglamentas XX/2018 [Sąveikumo reglamentas] ir Sprendimas 2004/512/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2008/633/TVR

(COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0302),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 16 straipsnio 2 dalį, 77 straipsnio 2 dalies a, b, d ir e punktus, 78 straipsnio 2 dalies d, e ir g punktus, 79 straipsnio 2 dalies c ir d punktus, 87 straipsnio 2 dalies a punktą bei 88 straipsnio 2 dalies a punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0185/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir į Biudžeto komiteto nuomonę (A8-0078/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, Reglamentas (ES) 2017/2226, Reglamentas (ES) 2016/399, Reglamentas XX/2018 [Sąveikumo reglamentas] ir Sprendimas 2004/512/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2008/633/TVR

kuriuo iš dalies keičiant Reglamentą (EB) Nr. 767/2008, Reglamentą (EB) Nr. 810/2009, Reglamentą (ES) 2017/2226, Reglamentą (ES) 2016/399, Reglamentą XX/2018 [Sąveikumo reglamentas] ir panaikinant Sprendimą 2004/512/EB ir Tarybos sprendimą 2008/633/TVR reformuojama Vizų informacinė sistema

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Vizų informacinė sistema (VIS) sukurta Tarybos sprendimu 2004/512/EB41 kaip technologinis sprendimas, skirtas tam, kad būtų galima keistis duomenimis apie vizas tarp valstybių narių. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 767/200842 nustatyta VIS paskirtis, funkcijos ir susijusios pareigos, taip pat keitimosi trumpalaikių vizų duomenimis tarp valstybių narių, siekiant palengvinti prašymų išduoti trumpalaikes vizas nagrinėjimą ir susijusių sprendimų priėmimą, sąlygos ir procedūros. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 810/200943 nustatytos biometrinių identifikatorių registravimo VIS taisyklės. Tarybos sprendimu 2008/633/TVR43 nustatytos sąlygos, kuriomis valstybių narių paskirtosios institucijos ir Europolas gali gauti prieigą naudotis VIS teroristinių nusikaltimų ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais;

(1)  Vizų informacinė sistema (VIS) sukurta Tarybos sprendimu 2004/512/EB41 kaip technologinis sprendimas, skirtas tam, kad būtų galima keistis duomenimis apie vizas tarp valstybių narių. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 767/200842 nustatyta VIS paskirtis, funkcijos ir susijusios pareigos, taip pat keitimosi trumpalaikių vizų duomenimis tarp valstybių narių, siekiant palengvinti prašymų išduoti trumpalaikes vizas nagrinėjimą ir susijusių sprendimų priėmimą, sąlygos ir procedūros. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 810/200943 nustatytos biometrinių identifikatorių registravimo VIS taisyklės. Tarybos sprendimu 2008/633/TVR44 nustatytos sąlygos, kuriomis valstybių narių paskirtosios institucijos ir Europolas gali gauti prieigą naudotis VIS teroristinių nusikaltimų ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais. VIS pradėjo veikti 2011 m. spalio 11 d.44a ir nuo 2011 m. spalio mėn. iki 2016 m. vasario mėn. buvo palaipsniui įdiegta visų valstybių narių konsulatuose visame pasaulyje;

__________________

__________________

41 2004 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimas 2004/512/EB dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) sukūrimo (OL L 213, 2004 6 15, p. 5).

41 2004 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimas 2004/512/EB dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) sukūrimo (OL L 213, 2004 6 15, p. 5).

42 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas) (OL L 218, 2008 8 13, p. 60).

42 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas) (OL L 218, 2008 8 13, p. 60).

43 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (OL L 243, 2009 9 15, p. 1).

43 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (OL L 243, 2009 9 15, p. 1).

44 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/633/TVR dėl valstybių narių paskirtųjų institucijų ir Europolo prieigos prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais (OL L 218, 2008 8 13, p. 129).

44 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/633/TVR dėl valstybių narių paskirtųjų institucijų ir Europolo prieigos prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais (OL L 218, 2008 8 13, p. 129).

 

44a 2011 m. rugsėjo 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2011/636/ES, kuriuo nustatoma Vizų informacinės sistemos (VIS) veikimo pradžios pirmajame regione data (OL L 249, 2011 9 27, p. 18).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  2016 m. balandžio 6 d. Komisijos komunikate „Patikimesnės ir pažangesnės sienų ir saugumo informacinės sistemos“46 nurodyta, kad ES reikia stiprinti ir gerinti savo IT sistemas, duomenų struktūrą ir keitimąsi informacija sienų valdymo, teisėsaugos ir kovos su terorizmu srityje, ir pabrėžta būtinybė didinti IT sistemų sąveikumą. Šiame komunikate taip pat nurodyta, kad reikia užpildyti informacijos spragas, be kita ko, gaunant trūkstamą informaciją apie ilgalaikes vizas turinčius trečiųjų šalių piliečius;

(3)  2016 m. balandžio 6 d. Komisijos komunikate „Patikimesnės ir pažangesnės sienų ir saugumo informacinės sistemos“46 nurodyta, kad ES reikia stiprinti ir gerinti savo IT sistemas, duomenų struktūrą ir keitimąsi informacija sienų valdymo, teisėsaugos ir kovos su terorizmu srityje, ir pabrėžta būtinybė didinti IT sistemų sąveikumą. Šiame komunikate taip pat nurodyta, kad reikia užpildyti informacijos spragas, be kita ko, gaunant trūkstamą informaciją apie ilgalaikes vizas turinčius trečiųjų šalių piliečius, nes Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 21 straipsnyje nustatyta teisė laisvai judėti valstybių, kurios yra šio susitarimo šalys, teritorijoje ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, nustatant abipusį šių valstybių išduotų leidimų gyventi ir ilgalaikių vizų pripažinimą. Todėl Komisija atliko du tyrimus: pirmoje galimybių studijoje46a padaryta išvada, kad sukurti saugyklą būtų techniškai įmanoma, o geriausia techninė galimybė būtų tam naudoti jau esamą VIS struktūrą; antrame tyrime46b atlikta būtinumo ir proporcingumo analizė ir padaryta išvada, kad būtų reikalinga ir proporcinga išplėsti VIS, į ją įtraukiant minėtus dokumentus;

__________________

__________________

46 COM(2016) 205 final.

46 COM(2016) 205 final.

 

46a „Integruotas sienų valdymas (ISV). Ilgalaikių vizų, leidimų gyventi ir vietinio eismo per sieną leidimų įtraukimo į saugyklą galimybių studija“ (2017 m.).

 

46b „Vizų informacinės sistemos (VIS) aprėpties išplėtimo, į ją įtraukiant duomenis apie ilgalaikes vizas ir teisę gyventi šalyje patvirtinančius dokumentus, būtinumo ir proporcingumo teisinė analizė“ (2018 m.).

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  Taryba 2016 m. birželio 10 d. patvirtino veiksmų gaires, skirtas keitimuisi informacija ir informacijos valdymui47. Taryba paragino Komisiją, siekiant pašalinti esamą informacijos spragą, susijusią su trečiųjų šalių piliečiams išduodamais dokumentais, įvertinti galimybę sukurti centrinę valstybių narių išduotų leidimų gyventi ir ilgalaikių vizų duomenų saugyklą, kurioje būtų saugoma informacija apie šiuos dokumentus, įskaitant jų galiojimo pabaigos datas ir informaciją apie galimą jų panaikinimą. Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 21 straipsnyje nustatyta teisė laisvai judėti valstybių, kurios yra šio susitarimo šalys, teritorijoje ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, nustatant abipusį šių valstybių išduotų leidimų gyventi ir ilgalaikių vizų pripažinimą;

Išbraukta.

__________________

 

47 Veiksmų gairės, skirtos keitimuisi informacija ir informacijos valdymui, įskaitant sąveikumo sprendimus, stiprinti teisingumo ir vidaus reikalų srityje (9368/1/16 REV 1).

 

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  2017 m. birželio 9 d. Tarybos išvadose dėl tolesnių veiksmų siekiant pagerinti keitimąsi informacija ir užtikrinti ES informacinių sistemų48 sąveikumą Taryba pripažino, kad gali reikėti naujų priemonių siekiant užpildyti dabartines sienų valdymui ir teisėsaugai svarbios informacijos spragas, susijusias su atvejais, kai sienas kerta ilgalaikių vizų ir leidimų gyventi turėtojai. Taryba paragino Komisiją pirmiausia atlikti galimybių studiją dėl centrinės ES saugyklos, kurioje būtų saugoma informacija apie ilgalaikes vizas ir leidimus gyventi, sukūrimo. Tuo remdamasi Komisija atliko du tyrimus: pirmojoje galimybių studijoje49 padaryta išvada, kad sukurti saugyklą būtų techniškai įmanoma, o geriausia techninė galimybė būtų tam naudoti jau esamą VIS struktūrą; antrajame tyrime50 atlikta būtinumo ir proporcingumo analizė ir padaryta išvada, kad būtų reikalinga ir proporcinga išplėsti VIS, į ją įtraukiant minėtus dokumentus;

Išbraukta.

__________________

 

48 Tarybos išvados dėl tolesnių veiksmų siekiant pagerinti keitimąsi informacija ir užtikrinti ES informacinių sistemų sąveikumą (10151/17).

 

49 Integruotas sienų valdymas (ISV) – ilgalaikių vizų, leidimų gyventi ir vietinio eismo per sieną leidimų įtraukimo į saugyklą galimybių studija (2017 m.).

 

50 Vizų informacinės sistemos (VIS) išplėtimo, į ją įtraukiant duomenis apie ilgalaikes vizas ir teisę gyventi šalyje patvirtinančius dokumentus, būtinumo ir proporcingumo teisinė analizė (2018 m.).

 

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  priimant Reglamentą (EB) Nr. 810/2009 buvo pripažinta, kad vėlesniame etape, remiantis atlikto tyrimo, už kurį atsakinga Komisija, rezultatais, reikės spręsti klausimą, ar vaikų iki 12 metų pirštų atspaudai yra pakankamai patikimi naudoti tapatybės nustatymo ir patikrinimo tikslais ir ypač kaip pirštų atspaudai kinta su amžiumi. 2013 m. atlikus Jungtinio tyrimų centro tyrimą53 padaryta išvada, kad tam tikromis sąlygomis yra įmanomas pakankamai tikslus 6–12 metų amžiaus vaikų pirštų atspaudų atpažinimas. Atlikus antrą tyrimą53 2017 m. gruodžio mėn. ši išvada patvirtinta ir pateikta daugiau įžvalgų, koks yra asmens amžiaus poveikis pirštų atspaudų kokybei. Tuo remdamasi Komisija 2017 m. atliko dar vieną tyrimą siekdama įvertinti vaikų amžiaus, nuo kurio imami pirštų atspaudai per vizų procedūrą, sumažinimo iki 6 metų būtinumą ir proporcingumą. Atlikus šį tyrimą55 nustatyta, kad sumažinus amžių, nuo kurio imami pirštų atspaudai, būtų padedama geriau pasiekti VIS tikslus, ypač padėti kovoti su tapatybės klastojimu ir palengvinti patikrinimus išorės sienos perėjimo punktuose, taip pat būtų galima gauti papildomos naudos: sustiprinti vaiko teisių pažeidimų prevenciją ir kovą su šiais pažeidimais, ypač kadangi būtų galima nustatyti ir patikrinti vaikų, kurie yra trečiosios šalies piliečiai, tapatybę, kai jie surandami Šengeno erdvėje tokiomis aplinkybėmis, kada gali būti arba yra pažeistos jų teisės (pvz., vaikai, kurie yra prekybos žmonėmis aukos, dingę vaikai ir prieglobsčio prašantys nelydimi nepilnamečiai);

(8)  priimant Reglamentą (EB) Nr. 810/2009 buvo pripažinta, kad vėlesniame etape, remiantis atlikto tyrimo, už kurį atsakinga Komisija, rezultatais, reikės spręsti klausimą, ar vaikų iki 12 metų pirštų atspaudai yra pakankamai patikimi naudoti tapatybės nustatymo ir patikrinimo tikslais ir ypač kaip pirštų atspaudai kinta su amžiumi. 2013 m. atlikus Jungtinio tyrimų centro tyrimą53 padaryta išvada, kad tam tikromis sąlygomis yra įmanomas pakankamai tikslus 6–12 metų amžiaus vaikų pirštų atspaudų atpažinimas. Atlikus antrą tyrimą54 2017 m. gruodžio mėn. ši išvada patvirtinta ir pateikta daugiau įžvalgų, koks yra asmens amžiaus poveikis pirštų atspaudų kokybei. Tuo remdamasi Komisija 2017 m. atliko dar vieną tyrimą siekdama įvertinti vaikų amžiaus, nuo kurio imami pirštų atspaudai per vizų procedūrą, sumažinimo iki 6 metų būtinumą ir proporcingumą. Atlikus šį tyrimą55 nustatyta, kad sumažinus amžių, nuo kurio imami pirštų atspaudai, būtų padedama geriau pasiekti VIS tikslus, ypač padėti kovoti su tapatybės klastojimu ir palengvinti patikrinimus išorės sienos perėjimo punktuose, taip pat būtų galima gauti papildomos naudos: sustiprinti vaiko teisių pažeidimų prevenciją ir kovą su šiais pažeidimais, ypač kadangi būtų galima nustatyti ir patikrinti vaikų, kurie yra trečiosios šalies piliečiai, tapatybę, kai jie surandami Šengeno erdvėje tokiomis aplinkybėmis, kada gali būti arba yra pažeistos jų teisės (pvz., vaikai, kurie yra prekybos žmonėmis aukos, dingę vaikai ir prieglobsčio prašantys nelydimi nepilnamečiai). Sykiu vaikai yra itin pažeidžiamų asmenų grupė ir tam tikrų kategorijų duomenų, pvz., pirštų atspaudų, rinkimui reikėtų taikyti griežtesnes apsaugos priemones ir tikslų, kuriais galima šiuos duomenis naudoti esant aplinkybėms, kurios atitinka vaiko interesus, ribojimą, įskaitant duomenų saugojimo laikotarpio ribojimą. Antrame tyrime taip pat nustatyta, kad vyresnių nei 70 amžiaus asmenų pirštų atspaudų kokybė yra žema, o tikslumas – vidutinis. Komisija ir valstybės narės turėtų bendradarbiauti dalydamosi geriausia patirtimi ir naikindamos šiuos trūkumus;

__________________

__________________

53 Vaikų pirštų atspaudų atpažinimas (2013 m. – EUR 26193).

53 Vaikų pirštų atspaudų atpažinimas (2013 m. – 26 193 EUR).

54 Automatizuotas pirštų atspaudų atpažinimas: nuo vaikų iki pagyvenusių žmonių (2018 m., JRC).

54 Automatizuotas pirštų atspaudų atpažinimas: nuo vaikų iki pagyvenusių žmonių (2018 m., JRC).

55 Vaikų amžiaus, nuo kurio imami pirštų atspaudai, sumažinimo ir prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens kelionės dokumento nuskaitytos kopijos saugojimo Vizų informacinėje sistemoje (VIS) galimumas ir poveikis (2018 m.).

55 Vaikų amžiaus, nuo kurio imami pirštų atspaudai, sumažinimo ir prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens kelionės dokumento nuskaitytos kopijos saugojimo Vizų informacinėje sistemoje (VIS) galimumas ir poveikis (2018 m.).

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  asmens duomenys, pateikti asmens, prašančio išduoti trumpalaikę vizą, turėtų būti tvarkomi VIS siekiant įvertinti, ar dėl to asmens atvykimo į Sąjungą gali kilti grėsmė visuomenės saugumui arba visuomenės sveikatai Sąjungoje, ir kartu įvertinti to prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens neteisėtos migracijos riziką. Dėl trečiosios šalies piliečių, kuriems išduota ilgalaikė viza arba leidimas gyventi, šie patikrinimai turėtų būti atliekami tik padedant įvertinti dokumento turėtojo tapatybę, jo ilgalaikės vizos arba leidimo gyventi autentiškumą ir galiojimą ir, ar to trečiosios šalies piliečio atvykimas į Sąjungą gali kelti grėsmę visuomenės saugumui arba visuomenės sveikatai Sąjungoje. Šie patikrinimai neturėtų daryti įtakos jokiam sprendimui dėl ilgalaikių vizų ar leidimų gyventi išdavimo;

(10)  asmens duomenys, pateikti asmens, prašančio išduoti trumpalaikę vizą, turėtų būti tvarkomi VIS siekiant įvertinti, ar dėl to asmens atvykimo į Sąjungą gali kilti grėsmė visuomenės saugumui Sąjungoje, ir kartu įvertinti to prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens neteisėtos migracijos riziką. Dėl trečiosios šalies piliečių, kuriems išduota ilgalaikė viza arba leidimas gyventi, šie patikrinimai turėtų būti atliekami tik padedant įvertinti dokumento turėtojo tapatybę, jo ilgalaikės vizos arba leidimo gyventi autentiškumą ir galiojimą ir, ar to trečiosios šalies piliečio atvykimas į Sąjungą gali kelti grėsmę visuomenės saugumui Sąjungoje. Šie patikrinimai neturėtų daryti įtakos jokiam sprendimui dėl ilgalaikių vizų ar leidimų gyventi išdavimo;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  tokios rizikos neįmanoma įvertinti netvarkant asmens duomenų, susijusių su asmens tapatybe, kelionės dokumentu ir, atitinkamais atvejais, jo rėmėjo arba, jei dokumentą išduoti prašantis asmuo yra nepilnametis, – už jį atsakingo asmens tapatybe. Kiekvienas prašyme pateiktas asmens duomenų įrašas turėtų būti palygintas su duomenimis, įtrauktais į įrašus, bylas arba perspėjimus, registruotus informacinėje sistemoje (Šengeno informacinėje sistemoje (SIS), Vizų informacinėje sistemoje (VIS), Europolo duomenyse, Interpolo pavogtų ir pamestų kelionės dokumentų duomenų bazėje (SLTD), atvykimo ir išvykimo sistemoje (AIS), sistemoje EURODAC, sistemoje ECRIS-TCN dėl su teroristiniais nusikaltimais ir kitais sunkiais nusikaltimais susijusių apkaltinamųjų nuosprendžių ir (arba) Interpolo su pranešimais susijusių kelionės dokumentų duomenų bazėje (Interpolo TDAWN)), arba su stebėjimo sąrašais, arba su konkrečios rizikos rodikliais. Tokiam palyginimui turėtų būti naudojami tik tų kategorijų asmens duomenys, kurie yra tose informacinėse sistemose, kuriose teikiamos užklausos, ar stebėjimo sąraše arba pagal konkrečios rizikos rodiklius;

(11)  tokios rizikos neįmanoma įvertinti netvarkant asmens duomenų, susijusių su asmens tapatybe, kelionės dokumentu ir, atitinkamais atvejais, jo rėmėjo arba, jei dokumentą išduoti prašantis asmuo yra nepilnametis, – už jį atsakingo asmens tapatybe. Kiekvienas prašyme pateiktas asmens duomenų įrašas turėtų būti palygintas su duomenimis, įtrauktais į įrašus, bylas arba perspėjimus, registruotus informacinėje sistemoje (Šengeno informacinėje sistemoje (SIS), Vizų informacinėje sistemoje (VIS), Europolo duomenyse, Interpolo pavogtų ir pamestų kelionės dokumentų duomenų bazėje (SLTD), atvykimo ir išvykimo sistemoje (AIS), sistemoje EURODAC ar ETIAS stebėjimo sąraše arba su konkrečios rizikos rodikliais. Tokiam palyginimui turėtų būti naudojami tik tų kategorijų asmens duomenys, kurie yra tose informacinėse sistemose, kuriose teikiamos užklausos, ar stebėjimo sąraše arba pagal konkrečios rizikos rodiklius;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  ES informacinių sistemų sąveikumas nustatytas [Reglamentu (ES) XX dėl sąveikumo], kad šios ES informacinės sistemos ir jų duomenys vieni kitus papildytų, siekiant gerinti išorės sienų valdymą, padėti užkirsti kelią neteisėtai migracijai ir su ja kovoti ir užtikrinti aukšto lygio saugumą Sąjungos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, įskaitant visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos bei saugumo palaikymą valstybių narių teritorijose;

(12)  ES informacinių sistemų sąveikumas nustatytas [Reglamentu (ES) XX dėl sąveikumo (sienų ir vizų)], kad šios ES informacinės sistemos ir jų duomenys vieni kitus papildytų, siekiant gerinti išorės sienų valdymą, padėti užkirsti kelią neteisėtai migracijai ir su ja kovoti ir užtikrinti aukšto lygio saugumą Sąjungos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, įskaitant visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos bei saugumo palaikymą valstybių narių teritorijose;

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  ES informacinių sistemų sąveikumas teikia galimybę šioms sistemoms vienoms kitas papildyti, kad būtų lengviau teisingai nustatyti asmenų tapatybę, padėti kovoti su tapatybės klastojimu, tobulinti ir suderinti atitinkamose ES informacinėse sistemose taikomus duomenų kokybės reikalavimus, palengvinti dabartinių ir būsimų ES informacinių sistemų techninį ir veikimo įgyvendinimą valstybėse narėse, sustiprinti ir supaprastinti duomenų saugumo ir duomenų apsaugos priemones, taikomas atitinkamoms ES informacinėms sistemoms, supaprastinti teisėsaugos institucijų prieigą prie AIS, VIS, [ETIAS] ir EURODAC ir padėti siekti AIS, VIS, [ETIAS], EURODAC, SIS ir [sistemos ECRIS-TCN] tikslų;

(13)  ES informacinių sistemų sąveikumas teikia galimybę šioms sistemoms lengviau teisingai nustatyti asmenų tapatybę, padėti kovoti su tapatybės klastojimu, tobulinti ir suderinti atitinkamose ES informacinėse sistemose taikomus duomenų kokybės reikalavimus, palengvinti dabartinių ES informacinių sistemų techninį ir veikimo įgyvendinimą valstybėse narėse, sustiprinti, suderinti ir supaprastinti duomenų saugumo ir duomenų apsaugos priemones, taikomas atitinkamoms ES informacinėms sistemoms, supaprastinti kontroliuojamą teisėsaugos institucijų prieigą prie AIS, VIS, ETIAS ir EURODAC ir padėti siekti AIS, VIS, ETIAS, EURODAC, SIS ir sistemos ECRIS-TCN tikslų;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  sąveikumo komponentai apima AIS, VIS, [ETIAS], EURODAC, SIS ir [sistemą ECRIS-TCN] bei Europolo duomenis, kad būtų galima vienu metu teikti užklausą visose šiose ES informacinėse sistemose, todėl yra tikslinga naudoti šiuos komponentus atliekant automatinius patikrinimus ir naudojantis prieiga prie VIS teisėsaugos tikslais. Šiuo tikslu reikėtų naudotis Europos paieškos portalu (EPP), kad būtų įmanoma sparti, sklandi, veiksminga, sisteminga ir kontroliuojama prieiga prie ES informacinių sistemų, Europolo duomenų ir Interpolo duomenų bazių, reikalingų atitinkamų institucijų užduotims atlikti, naudojantis jų prieigos teisėmis, ir padedant siekti VIS tikslų;

(14)  sąveikumo komponentai apima AIS, VIS, ETIAS, EURODAC, SIS ir sistemą ECRIS-TCN bei Europolo duomenis, kad būtų galima vienu metu teikti užklausą visose šiose ES informacinėse sistemose, todėl yra tikslinga naudoti šiuos komponentus atliekant automatinius patikrinimus ir naudojantis prieiga prie VIS teisėsaugos tikslais. Šiuo tikslu reikėtų naudotis Europos paieškos portalu (EPP), kad būtų įmanoma sparti, sklandi, veiksminga, sisteminga ir kontroliuojama prieiga prie ES informacinių sistemų, Europolo duomenų ir Interpolo duomenų bazių, reikalingų atitinkamų institucijų užduotims atlikti, naudojantis jų prieigos teisėmis, ir padedant siekti VIS tikslų;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  palyginimas su kitomis duomenų bazėmis turėtų vykti automatizuotai. Visada, kai atlikus tokį palyginimą nustatoma, kad yra sutapimas (atitiktis) tarp bet kokių asmens duomenų arba jų derinių pateiktuose prašymuose ir tam tikro įrašo, bylos arba perspėjimo, esančio minėtose informacinėse sistemose, arba į stebėjimo sąrašą įtrauktų asmens duomenų, tokį prašymą turėtų rankiniu būdu apdoroti specialistas atsakingoje institucijoje. Po šio atsakingos institucijos atlikto vertinimo turėtų būti priimtas sprendimas išduoti trumpalaikę vizą arba jos neišduoti;

(15)  palyginimas su kitomis duomenų bazėmis turėtų vykti automatizuotai. Visada, kai atlikus tokį palyginimą nustatoma, kad yra sutapimas (atitiktis) tarp bet kokių asmens duomenų arba jų derinių pateiktuose prašymuose ir tam tikro įrašo, bylos arba perspėjimo, esančio minėtose informacinėse sistemose, arba į stebėjimo sąrašą įtrauktų asmens duomenų, tokį prašymą tuo atveju, kai atitikties negali automatiškai patvirtinti VIS, turėtų rankiniu būdu apdoroti specialistas atsakingoje institucijoje. Priklausomai nuo duomenų, kurių atžvilgiu nustatoma atitiktis, rūšies tą atitiktį turėtų įvertinti konsulatai arba nacionalinis vienas bendras informacinis punktas, kuris yra atsakingas už atitiktis, nustatytas ypač nacionalinėse vykdymo užtikrinimo duomenų bazėse arba sistemose. Po šio atsakingos institucijos atlikto vertinimo turėtų būti priimtas sprendimas išduoti trumpalaikę vizą arba jos neišduoti;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  analizuojant bylą dėl prašymo išduoti trumpalaikę vizą turėtų būti naudojami konkrečios rizikos rodikliai, atitinkantys anksčiau nustatytą saugumo, neteisėtos migracijos ar visuomenės sveikatos riziką. Kriterijai, pagal kuriuos nustatomi konkrečios rizikos rodikliai, jokiomis aplinkybėmis negali būti pagrįsti vien asmens lytimi arba amžiumi. Jie jokiomis aplinkybėmis negali būti pagrįsti informacija, iš kurios sužinoma apie asmens rasę, odos spalvą, etninę ar socialinę kilmę, genetinius požymius, kalbą, politinius ar bet kokius kitus įsitikinimus, religiją ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėje sąjungoje, priklausymą tautinei mažumai, turtą, gimimą, negalią ar seksualinę orientaciją;

(18)  analizuojant bylą dėl prašymo išduoti trumpalaikę vizą turėtų būti naudojami konkrečios rizikos rodikliai, atitinkantys anksčiau nustatytą saugumo, neteisėtos migracijos ar didelės epidemijos riziką. Kriterijai, pagal kuriuos nustatomi konkrečios rizikos rodikliai, jokiomis aplinkybėmis negali būti pagrįsti vien asmens lytimi arba amžiumi. Jie jokiomis aplinkybėmis negali būti pagrįsti informacija, iš kurios sužinoma apie asmens rasę, odos spalvą, etninę ar socialinę kilmę, genetinius požymius, kalbą, politinius ar bet kokius kitus įsitikinimus, religiją ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėje sąjungoje, priklausymą tautinei mažumai, turtą, gimimą, negalią ar seksualinę orientaciją;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  dėl nuolat atsirandančių naujų grėsmių saugumui, naujų neteisėtos migracijos tendencijų ir grėsmių visuomenės sveikatai būtina imtis veiksmingų atsakomųjų priemonių ir su tuo kovoti pažangiais būdais. Kadangi šie būdai yra susiję su reikšmingų asmens duomenų kiekių tvarkymu, turėtų būti nustatytos tinkamos apsaugos priemonės, kad teisių į privatų ir šeimos gyvenimą ir į asmens duomenų apsaugą ribojimas neviršytų to, kas būtina demokratinėje visuomenėje;

(19)  dėl nuolat atsirandančių naujų grėsmių saugumui, naujų neteisėtos migracijos tendencijų ir didelės epidemijos rizikos būtina imtis veiksmingų atsakomųjų priemonių ir su tuo kovoti pažangiais būdais. Kadangi šie būdai yra susiję su reikšmingų asmens duomenų kiekių tvarkymu, turėtų būti nustatytos tinkamos apsaugos priemonės, kad teisių į privatų ir šeimos gyvenimą ir į asmens duomenų apsaugą ribojimas neviršytų to, kas būtina ir proporcinga demokratinėje visuomenėje;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  tarptautiniai vežėjai, atlikdami savo pareigą pagal Konvenciją dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo, turėtų gebėti patikrinti, ar trumpalaikę vizą, ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi turintys trečiosios šalies piliečiai turi reikiamus galiojančius kelionės dokumentus. Šį patikrinimą turėtų būti įmanoma atlikti kasdien išgaunant dalį VIS duomenų į atskirą tik skaitymo režimu veikiančią duomenų bazę, kurioje būtų galima gauti mažiausią būtiną duomenų kiekį teikiant užklausą, kuriai pakaktų atsakymo „gerai“ (angl. OK) arba „negerai“ (angl. NOT OK);

(21)  tarptautiniai vežėjai, atlikdami savo pareigą pagal Konvenciją dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo, turėtų, VIS pateikdami užklausą, patikrinti, ar trumpalaikę vizą, ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi turintys trečiosios šalies piliečiai turi reikiamus galiojančius kelionės dokumentus. Šį patikrinimą turėtų būti įmanoma atlikti kasdien išgaunant dalį VIS duomenų į atskirą tik skaitymo režimu veikiančią duomenų bazę, kurioje būtų galima gauti mažiausią būtiną duomenų kiekį teikiant užklausą, kuriai pakaktų atsakymo „gerai“ (angl. OK) arba „negerai“ (angl. NOT OK). Vežėjai neturėtų turėti prieigos prie pačios prašymo bylos. Techninės prieigos prie VIS specifikacijos, pasinaudojant vežėjų sąsaja, turėtų kuo labiau mažinti poveikį keleivių kelionėms ir vežėjams. Todėl reikėtų apsvarstyti integravimo su AIS ir ETIAS galimybę;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  siekiant apriboti šiame reglamente išdėstytų prievolių poveikį tarptautiniams vežėjams, vežantiems asmenų grupes sausumos transportu (autobusais), turėtų būti numatyti naudotojams patogūs mobilieji sprendimai;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21b)  per dvejus metus nuo šio reglamento taikymo pradžios Komisija turėtų įvertinti Konvencijos dėl Šengeno susitarimo, 1985 m. birželio 14 d. sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo, įgyvendinimo 26 straipsnyje nurodytų nuostatų tinkamumą, suderinamumą ir nuoseklumą VIS nuostatų dėl vežimo sausumos transportu (autobusais) tikslais. Turėtų būti atsižvelgiama į naujus pokyčius vežimo sausumos transportu (autobusais) srityje. Turėtų būti apsvarstytas poreikis iš dalies pakeisti tos konvencijos 26 straipsnyje arba šiame reglamente nurodytas nuostatas dėl vežimo sausumos transportu (autobusais);

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a)  biometriniai duomenys, kurie šiame reglamente reiškia daktiloskopinius atspaudus ir veido atvaizdus, yra unikalūs ir todėl nustatant asmens tapatybę yra gerokai patikimesni už raidinius skaitmeninius duomenis. Tačiau biometriniai duomenys yra neskelbtini asmens duomenys. Todėl šiuo reglamentu nustatomas teisinis pagrindas ir apsaugos priemonės, taikytini tokių duomenų tvarkymui siekiant tiksliai nustatyti atitinkamų asmenų tapatybę;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  [Reglamentu 2018/XX dėl sąveikumo] valstybės narės policijos institucijai, atitinkamai įgaliotai nacionalinės teisės aktais, suteikiama galimybė nustatyti asmens tapatybę naudojant to asmens biometrinius duomenis, paimtus atliekant jo tapatybės patikrinimą. Tačiau gali būti tam tikrų aplinkybių, kai asmens tapatybę būtina nustatyti paties asmens labui. Tai, be kita ko, tokie atvejai, kai surandamas asmuo, kuris buvo dingęs, pagrobtas arba nustatyta, kad jis yra prekybos žmonėmis auka. Tokiais atvejais teisėsaugos institucijoms turėtų būti suteikta greita prieiga prie VIS duomenų, kad jos galėtų greitai ir patikimai nustatyti asmens tapatybę ir nereikėtų laikytis visų išankstinių sąlygų ir taikyti papildomų atsargumo priemonių dėl teisėsaugos institucijų prieigos;

(28)  [Reglamentu 2018/XX dėl sąveikumo (sienų ir vizų)] valstybės narės policijos institucijai, atitinkamai įgaliotai nacionalinės teisės aktais, suteikiama galimybė nustatyti asmens tapatybę naudojant to asmens biometrinius duomenis, paimtus atliekant jo tapatybės patikrinimą. Tačiau gali būti tam tikrų aplinkybių, kai asmens tapatybę būtina nustatyti paties asmens labui. Tai, be kita ko, tokie atvejai, kai surandamas asmuo, kuris buvo dingęs, pagrobtas arba nustatyta, kad jis yra prekybos žmonėmis auka. Vien tik tokiais atvejais teisėsaugos institucijoms turėtų būti suteikta greita prieiga prie VIS duomenų, kad jos galėtų greitai ir patikimai nustatyti asmens tapatybę ir nereikėtų laikytis visų išankstinių sąlygų ir taikyti papildomų atsargumo priemonių dėl teisėsaugos institucijų prieigos;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  duomenų palyginimai, atliekami naudojant latentinius pirštų atspaudus, kurie kaip daktiloskopiniai pėdsakai gali būti randami nusikaltimo vietoje, yra labai svarbi policijos bendradarbiavimo dalis. Galimybė palyginti latentinį piršto atspaudą su VIS saugomais pirštų atspaudų duomenimis tais atvejais, kai galima pagrįstai manyti, kad nusikaltimo vykdytojas arba auka gali būti registruotas VIS, turėtų būti labai naudinga priemonė valstybių narių teisėsaugos institucijoms vykdant teroristinių arba kitų sunkių nusikaltimų prevenciją, juos atskleidžiant ar tiriant, kai, pavyzdžiui, vienintelis nusikaltimo vietoje rastas įrodymas yra latentiniai pirštų atspaudai;

(29)  duomenų palyginimai, atliekami naudojant latentinius pirštų atspaudus, kurie kaip daktiloskopiniai pėdsakai gali būti randami nusikaltimo vietoje, yra labai svarbi policijos bendradarbiavimo dalis. Galimybė palyginti latentinį piršto atspaudą su VIS saugomais pirštų atspaudų duomenimis tais atvejais, kai galima pagrįstai manyti, kad nusikaltimo vykdytojas arba auka gali būti registruotas VIS, ir prieš atliekant paiešką pagal Tarybos sprendimą 2008/615/TVR1a, turėtų būti labai naudinga priemonė valstybių narių teisėsaugos institucijoms vykdant teroristinių arba kitų sunkių nusikaltimų prevenciją, juos atskleidžiant ar tiriant, kai, pavyzdžiui, vienintelis nusikaltimo vietoje rastas įrodymas yra latentiniai pirštų atspaudai;

 

__________________

 

1a 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje (OL L 210, 2008 8 6, p. 1).

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  siekiant apsaugoti asmens duomenis ir neleisti atlikti sistemingų paieškų teisėsaugos tikslais, VIS duomenys turėtų būti tvarkomi tik konkrečiais atvejais ir kai tai būtina teroristinių nusikaltimų ar kitų sunkių nusikaltimų prevencijai, atskleidimui arba tyrimui. Paskirtosios institucijos ir Europolas turėtų prašyti prieigos prie VIS tik tada, kai pagrįstai mano, kad tokia prieiga suteiks jiems informacijos, kuri jiems labai padės užkirsti kelią teroristiniam nusikaltimui ar kitam sunkiam nusikaltimui arba jį atskleisti ar tirti;

(32)  siekiant apsaugoti asmens duomenis ir neleisti atlikti sistemingų paieškų teisėsaugos tikslais, VIS duomenys turėtų būti tvarkomi tik konkrečiais atvejais ir kai tai būtina teroristinių nusikaltimų ar kitų sunkių nusikaltimų prevencijai, atskleidimui arba tyrimui. Paskirtosios institucijos ir Europolas turėtų prašyti prieigos prie VIS tik tada, kai pagrįstai mano, kad tokia prieiga suteiks jiems informacijos, kuri jiems labai padės užkirsti kelią teroristiniam nusikaltimui ar kitam sunkiam nusikaltimui arba jį atskleisti ar tirti, arba prieš atliekant paiešką pagal Sprendimą 2008/615/TVR;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32a)  iš esmės valstybių narių galutiniai naudotojai atlieka paiešką atitinkamose nacionalinėse duomenų bazėje prieš pateikdami užklausą ES duomenų bazėms arba tuo pačiu metu;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  teisę ilgą laiką būti šalyje suteikiančių dokumentų turėtojų asmens duomenys turėtų būti saugomi VIS ne ilgiau negu būtina VIS naudojimo tikslais. Trečiųjų šalių piliečių duomenis tikslinga saugoti penkerių metų laikotarpį, kad būtų galima atsižvelgti į tuos duomenis vertinant prašymus išduoti trumpalaikes vizas, nustatyti užsibuvimo atvejus pasibaigus dokumento galiojimo laikotarpiui ir atlikti tuos dokumentus gavusių trečiųjų šalių piliečių saugumo vertinimus. Turimi duomenys apie ankstesnį dokumento naudojimą galėtų palengvinti trumpalaikių vizų išdavimą ateityje. Trumpesnio duomenų saugojimo laikotarpio nepakaktų užtikrinti, kad nustatyti tikslai būtų pasiekti. Po penkerių metų duomenys turėtų būti ištrinti, nebent būtų priežasčių ištrinti juos anksčiau;

(33)  teisę ilgą laiką būti šalyje suteikiančių vizų turėtojų asmens duomenys turėtų būti saugomi VIS ne ilgiau negu būtina VIS naudojimo tikslais. Trečiųjų šalių piliečių duomenis tikslinga saugoti penkerių metų laikotarpį, kad būtų galima atsižvelgti į tuos duomenis vertinant prašymus išduoti trumpalaikes vizas, nustatyti užsibuvimo atvejus pasibaigus dokumento galiojimo laikotarpiui ir atlikti tuos dokumentus gavusių trečiųjų šalių piliečių saugumo vertinimus. Turimi duomenys apie ankstesnį dokumento naudojimą galėtų palengvinti trumpalaikių vizų išdavimą ateityje. Trumpesnio duomenų saugojimo laikotarpio nepakaktų užtikrinti, kad nustatyti tikslai būtų pasiekti. Po penkerių metų duomenys turėtų būti ištrinti, nebent būtų priežasčių ištrinti juos anksčiau;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  Europos sienų ir pakrančių apsaugos būrių nariai ir su grąžinimu susijusias užduotis atliekančios darbuotojų grupės pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1624 turi teisę naudotis Europos duomenų bazėmis, kai tai būtina atliekant veiklos plane dėl patikrinimų kertant sieną, sienų stebėjimo ir grąžinimo nustatytas veiklos užduotis, priimančiajai valstybei narei leidus. Siekiant palengvinti tokį naudojimąsi ir kad tie būriai ir grupės galėtų gauti veiksmingą prieigą prie VIS esančių duomenų, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai turėtų būti suteikta prieiga prie VIS. Tokia prieiga turėtų būti suteikiama pagal tokias pačias sąlygas ir apribojimus, kokie taikomi valstybių narių kompetentingų institucijų prieigai kiekvienu konkrečiu tikslu, kuriuo galima naudotis VIS duomenimis;

(35)  Europos sienų ir pakrančių apsaugos būrių nariai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1624 turi teisę naudotis ES duomenų bazėmis, kai tai būtina atliekant veiklos plane dėl patikrinimų kertant sieną, sienų stebėjimo ir grąžinimo nustatytas veiklos užduotis, priimančiajai valstybei narei leidus. Tokia prieiga turėtų būti suteikiama pagal tokias pačias sąlygas ir apribojimus, kokie taikomi valstybių narių kompetentingų institucijų prieigai kiekvienu konkrečiu tikslu, kuriuo galima naudotis VIS duomenimis;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  dėl trečiųjų šalių, į kurias grąžinama, dažnai nėra Komisijos priimtų sprendimų dėl tinkamumo pagal Reglamento (ES) 2016/679 45 straipsnį arba pagal nacionalines nuostatas, kuriomis į nacionalinę teisę perkeltas Direktyvos (ES) 2016/680 36 straipsnis. Be to, nors Sąjungoje dėta daug pastangų bendradarbiauti su svarbiausiomis ES neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių, turinčių prievolę grįžti, kilmės šalimis, nesugebėta užtikrinti, kad tokios trečiosios šalys sistemingai vykdytų tarptautinės teisės nustatytą prievolę dėl savo piliečių readmisijos. Readmisijos susitarimai, kurie yra sudaryti arba dėl kurių Sąjunga arba valstybės narės vykdo derybas ir kuriais nustatomos tinkamos apsaugos priemonės perduodant duomenis trečiosioms šalims pagal Reglamento (ES) 2016/679 46 straipsnį arba pagal nacionalines nuostatas, priimtas perkeliant į nacionalinę teisę Direktyvos (ES) 2016/680 37 straipsnį, yra sudaryti tik su nedaugeliu tokių trečiųjų šalių, o bet kokių naujų susitarimų sudarymas ateityje tebėra neužtikrintas. Tokiomis aplinkybėmis asmens duomenys galėtų būti pagal šį reglamentą tvarkomi kartu su trečiųjų šalių institucijomis, siekiant įgyvendinti Sąjungos grąžinimo politiką, jei tenkinamos sąlygos, nustatytos Reglamento (ES) 2016/679 49 straipsnio 1 dalies d punktu arba nacionalinėmis nuostatomis, kuriomis į nacionalinę teisę perkeltas Direktyvos (ES) 2016/680 38 arba 39 straipsnis;

(37)  asmens duomenys, kuriuos valstybės narės gavo pagal šį reglamentą, neturėtų būti perduodami bet kuriai trečiajai šaliai, tarptautinei organizacijai arba privačiam Sąjungoje ar už jos ribų įsisteigusiam subjektui ir joms neturėtų būti suteikiama prieiga prie tų duomenų. Tačiau tos taisyklės išimties tvarka turėtų būti galima perduoti tokius asmens duomenis trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai, jeigu tokiam perdavimui taikomos griežtos sąlygos ir kai to reikia pavieniais atvejais, siekiant padėti nustatyti trečiosios šalies piliečio tapatybę dėl jam taikomos grąžinimo procedūros. Jeigu nėra sprendimo dėl tinkamumo įgyvendinimo akto, nurodyto Reglamento (ES) 2016/679, forma arba perdavimams taikomų tinkamų apsaugos priemonių, nurodytų tame reglamente, VIS duomenis išimties tvarka turėtų būti galima perduoti tik trečiajai šaliai arba tarptautinei organizacijai tik tuo atveju, jei tai būtina dėl svarbių viešojo intereso priežasčių, kaip nurodyta tame reglamente;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  valstybės narės turėtų leisti susipažinti su atitinkamais asmens duomenimis, tvarkomais VIS, pagal taikomas duomenų apsaugos taisykles ir kai tai būtina atskirais atvejais atliekant užduotis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) …/…60 [Reglamentas dėl perkėlimo į ES sistemos], [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrai] ir atitinkamoms tarptautinėms organizacijoms, tokioms kaip Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras, Tarptautinė migracijos organizacija ir Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas, dėl pabėgėlių ir perkėlimo operacijų, kai tai susiję su trečiųjų šalių piliečiais arba asmenimis be pilietybės, apie kuriuos valstybės narės joms praneša įgyvendindamos Reglamentą (ES) …/… [Reglamentas dėl perkėlimo į ES sistemos];

Išbraukta.

__________________

 

60 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) …/… [visas pavadinimas] (OL L …, …, p. …).

 

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/200161 taikomas Sąjungos institucijų arba įstaigų veiklai, kurią jos vykdo atlikdamos su VIS operacijų valdymu susijusias savo užduotis;

(39)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/172561 taikomas Sąjungos institucijų arba įstaigų veiklai, kurią jos vykdo atlikdamos su VIS operacijų valdymu susijusias savo užduotis;

__________________

__________________

61 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

61 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 28 straipsnio 2 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris pateikė nuomonę [data];

(40)  vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 28 straipsnio 2 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris pateikė nuomonę 2018 m. gruodžio 12 d.;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43)  nedarant poveikio valstybių narių atsakomybei už duomenų, įvedamų į VIS, tikslumą, „eu-LISA“ turėtų būti atsakinga už užtikrinimą, kad duomenys būtų tinkamos kokybės, sukuriant centrinę duomenų kokybės stebėsenos priemonę, ir už reguliarų ataskaitų teikimą valstybėms narėms;

(43)  nedarant poveikio valstybių narių atsakomybei už duomenų, įvedamų į VIS, tikslumą, „eu-LISA“ turėtų būti atsakinga už užtikrinimą, kad duomenys būtų tinkamos kokybės, sukuriant, prižiūrint ir nuolat atnaujinant centrinę duomenų kokybės stebėsenos priemonę, ir už reguliarų ataskaitų teikimą valstybėms narėms;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44)  kad būtų galima geriau stebėti naudojimąsi VIS, siekiant analizuoti su migracijos spaudimu ir sienų valdymu susijusias tendencijas, „eu-LISA“ turėtų gebėti sukurti priemonę, kad galėtų teikti statistines ataskaitas valstybėms narėms, Komisijai ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai, nekeldama pavojaus duomenų vientisumui. Todėl turėtų būti sukurta centrinė statistinių duomenų saugykla. Jokiuose rengiamuose statistiniuose duomenyse neturi būti asmens duomenų;

(44)  kad būtų galima geriau stebėti naudojimąsi VIS, siekiant analizuoti su migracijos spaudimu ir sienų valdymu susijusias tendencijas, „eu-LISA“ turėtų gebėti sukurti priemonę, kad galėtų teikti statistines ataskaitas valstybėms narėms, Komisijai ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai, nekeldama pavojaus duomenų vientisumui. Todėl „eu-LISA“ turėtų laikyti tam tikrus statistinius duomenis centrinėje saugykloje, kad būtų galima teikti [Reglamente 2018/XX dėl sąveikumo (sienų ir vizų)] nurodytas ataskaitas ir statistinius duomenis. Jokiuose rengiamuose statistiniuose duomenyse neturi būti asmens duomenų;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

47 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(47a)  šis reglamentas nedaro poveikio pareigoms, kylančioms iš 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvencijos dėl pabėgėlių statuso, papildytos 1967 m. sausio 31 d. Niujorko protokolu, ir visiems Sąjungos bei jos valstybių narių tarptautiniams įsipareigojimams;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

Pavadinimas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1) pavadinimas pakeičiamas taip:

„2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas).“

„2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo informacija apie trumpalaikes vizas, ilgalaikes vizas ir leidimus gyventi tarp valstybių narių (VIS reglamentas).“

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  VIS tikslas – gerinti bendros vizų politikos įgyvendinimą, konsulinį bendradarbiavimą ir centrinių vizų institucijų konsultavimąsi, palengvinant valstybių narių keitimąsi duomenimis apie gautus prašymus ir dėl jų priimtus sprendimus, siekiant:

1.  VIS tikslas – gerinti bendros vizų politikos, taikomos trumpalaikėms vizoms, įgyvendinimą, konsulinį bendradarbiavimą ir centrinių vizų institucijų konsultavimąsi, palengvinant valstybių narių keitimąsi duomenimis apie gautus prašymus ir dėl jų priimtus sprendimus, siekiant:

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

2 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  supaprastinti prašymų išduoti vizą nagrinėjimo tvarką;

a)  supaprastinti ir paspartinti prašymų išduoti vizą nagrinėjimo tvarką;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

2 straipsnio 1 dalies f punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  padėti nustatyti dingusių asmenų tapatybę;

f)  padėti nustatyti 22o straipsnyje nurodytų dingusių asmenų tapatybę;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

2 straipsnio 1 dalies h punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  prisidėti prie teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo;

h)  padėti užkirsti kelią grėsmei kiekvienos valstybės narės vidaus saugumui, visų pirma prisidedant prie teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo, esant deramoms ir griežtai apibrėžtoms aplinkybėms;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

2 straipsnio 1 dalies i punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  padėti užkirsti kelią grėsmei kiekvienos valstybės narės vidaus saugumui;

Išbraukta.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

2 straipsnio 2 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  palaikyti aukšto lygio saugumą, padedant įvertinti, ar prašytojas laikomas keliančiu grėsmę viešajai tvarkai, vidaus saugumui ar visuomenės sveikatai, prieš jam atvykstant į išorės sienos perėjimo punktą;

a)  palaikyti aukšto lygio saugumą visose valstybėse narėse, padedant įvertinti, ar dokumento prašytojas arba turėtojas laikomas keliančiu grėsmę viešajai tvarkai arba vidaus saugumui;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

2 straipsnio 2 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  didinti patikrinimų kertant sieną ir patikrinimų valstybių narių teritorijoje veiksmingumą;

b)  palengvinti patikrinimus valstybių narių išorės sienų perėjimo punktuose ir padidinti patikrinimų valstybių narių teritorijoje veiksmingumą;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

2 straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  prisidėti prie teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo;

c)  padėti užkirsti kelią grėsmei kiekvienos valstybės narės vidaus saugumui, visų pirma prisidedant prie teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo, esant deramoms ir griežtai apibrėžtoms aplinkybėms;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

2 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  padėti nustatyti 22o straipsnyje nurodytų dingusių asmenų tapatybę;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

2 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a)  įterpiamas šis straipsnis:

 

„2a straipsnis

 

Struktūra

 

1.   VIS pagrindas yra centralizuota struktūra; ją sudaro:

 

a)   bendra tapatybės duomenų saugykla, sukurta [Reglamento 2018/XX dėl sąveikumo (sienų ir vizų) 17 straipsnio 2 dalimi];

 

b)   centrinė informacinė sistema (VIS centrinė sistema);

 

c)   sistemos sąsaja kiekvienoje valstybėje narėje (toliau – nacionalinė sąsaja arba NI-VIS), per kurią palaikomas ryšys su tam tikros valstybės narės atitinkama centrine nacionaline institucija, arba vienoda nacionalinė sąsaja (VNS) kiekvienoje valstybėje narėje, pagrįsta bendromis techninėmis specifikacijomis ir vienoda visose valstybėse narėse, per kurią palaikomas VIS centrinės sistemos ryšys su valstybių narių nacionalinėmis infrastruktūromis;

 

d)   VIS centrinės sistemos ir nacionalinių sąsajų ryšių infrastruktūra;

 

e)   saugus ryšių kanalas tarp VIS centrinės sistemos ir AIS centrinės sistemos;

 

f)   saugi ryšių infrastruktūra, apimanti VIS centrinę sistemą ir [Reglamento 2018/XX dėl sąveikumo (sienų ir vizų) 6 straipsniu] sukurto Europos paieškos portalo, [Reglamento 2018/XX dėl sąveikumo (sienų ir vizų) 12 straipsniu] sukurtos bendros biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslaugos, [Reglamento 2018/XX dėl sąveikumo (sienų ir vizų) 17 straipsniu] sukurtos bendros tapatybės duomenų saugyklos ir [Reglamento 2018/XX dėl sąveikumo (sienų ir vizų) 25 straipsniu] sukurto daugybinių tapatybių detektoriaus centrines infrastruktūras;

 

g)   konsultavimosi dėl prašymų ir keitimosi informacija tarp centrinių vizų institucijų mechanizmas („VISMail“);

 

h)   vežėjų sąsaja;

 

i)   saugi saityno paslauga, teikianti galimybę palaikyti ryšį tarp VIS centrinės sistemos ir vežėjų sąsajos bei tarptautinių sistemų;

 

j)   ataskaitų ir statistinių duomenų saugykla;

 

k)   priemonė, kuria prašytojams sudaroma galimybė duoti sutikimą dėl papildomo jų prašymo bylos saugojimo laikotarpio arba jį atšaukti.

 

VIS centrinė sistema, vienodos nacionalinės sąsajos, saityno paslauga, vežėjų sąsaja ir VIS ryšių infrastruktūra, kiek techniškai įmanoma, turi ir naudoja bendrus aparatinės ir programinės įrangos komponentus atitinkamai su AIS centrine sistema, AIS vienodomis nacionalinėmis sąsajomis, ETIAS vežėjų sąsaja, AIS saityno paslauga ir AIS ryšių infrastruktūra.

 

2.   NI-VIS sudaro:

 

a)   po vieną vietinę nacionalinę sąsają (LNI) kiekvienoje valstybėje narėje – tokia sąsaja valstybė narė fiziškai prijungiama prie saugaus ryšių tinklo; šią sąsają sudaro, be kita ko, šifravimo įtaisai, skirti VIS. LNI yra valstybių narių teritorijoje;

 

b)   viena atsarginė LNI (BLNI), kurios turinys ir veikimas nesiskiria nuo LNI.

 

3.   LNI ir BLNI turi būti naudojamos tik VIS taikomuose Sąjungos teisės aktuose apibrėžtais tikslais.

 

4.   Centralizuotos paslaugos dubliuojamos dviejose skirtingose vietose, t. y. Strasbūre, Prancūzijoje, kur yra pagrindinės VIS centrinės sistemos priegloba, centrinis padalinys, ir Sankt Johan prie Pongau, Austrijoje, kur yra atsarginės VIS centrinės sistemos priegloba ir atsarginis centrinis padalinys. Pagrindinės VIS centrinės sistemos ir atsarginės VIS centrinės sistemos ryšys turi užtikrinti nuolatinį centrinio padalinio ir atsarginio centrinio padalinio duomenų sinchronizavimą. Ryšių infrastruktūra palaiko ir padeda užtikrinti nepertraukiamą prieigą prie VIS. Ji apima papildomus ir atskirtus kelius VIS centrinės sistemos ir atsarginės VIS centrinės sistemos ryšiams, taip pat turi papildomus ir atskirtus kelius kiekvienos nacionalinės sąsajos ir VIS centrinės sistemos bei atsarginės VIS centrinės sistemos ryšiams. Ryšių infrastruktūra užtikrina užšifruotą, virtualų, privatų specialiai VIS duomenims ir valstybių narių tarpusavio bei valstybių narių ir už VIS centrinės sistemos operacijų valdymą atsakingos institucijos komunikacijai skirtą tinklą.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

4 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a)  centrinė institucija – tai Reglamento (EB) Nr. 810/2009 tikslais valstybės narės įsteigta institucija;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

4 straipsnio 1 dalies 15 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15)  veido atvaizdas – skaitmeninis veido atvaizdas;

15)  veido atvaizdas – skaitmeninis veido atvaizdas, kurio vaizdo skiriamoji geba ir kokybė yra pakankamos, kad būtų galima naudoti automatinę biometrinę atitiktį;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

4 straipsnio 1 dalies 19 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

19)  nacionalinė priežiūros institucija – terminas, vartojamas kalbant apie teisėsaugos tikslus, reiškia pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/680*** 41 straipsnį įsteigtą priežiūros instituciją;

19)  priežiūros institucijos – tai Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679** 51 straipsnio 1 dalyje nurodytos priežiūros institucijos ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/680*** 41 straipsnyje nurodytos priežiūros institucijos;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

4 straipsnio 1 dalies 19 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

19a)  atitiktis – atitiktis, nustatoma lyginant atitinkamus duomenis, įrašytus VIS prašymo byloje, su atitinkamais duomenimis, laikomais įraše, rinkmenoje arba perspėjime, kurie užregistruoti VIS, Šengeno informacinėje sistemoje, AIS, ETIAS, EURODAC, Europolo duomenyse arba Interpolo SLTD duomenų bazėse;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

4 straipsnio 1 dalies 20 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

20)  teisėsauga – teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencija, atskleidimas arba tyrimas;

20)  teisėsauga – teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencija, atskleidimas arba tyrimas, laikantis griežtai apibrėžtų sąlygų;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

4 straipsnio 1 dalies 21 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

21)  teroristiniai nusikaltimai – nacionalinėje teisėje nustatytos nusikalstamos veikos, atitinkančios nurodytąsias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/541**** arba joms lygiavertės;

21)  teroristiniai nusikaltimai – nacionalinėje teisėje nustatytos nusikalstamos veikos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/541**** 3–14 straipsniuose, o valstybių narių, kurioms ta direktyva netaikoma, atveju – veikos, lygiavertės vienai iš tų veikų;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

4 straipsnio 2 išnaša (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

** 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

5 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  9 straipsnio 6 punkte ir 22c straipsnio 2 dalies g punkte nurodyti pirštų atspaudų duomenys;

c)  9 straipsnio 6 punkte, 22c straipsnio 2 dalies g punkte ir 22d straipsnio g punkte nurodyti pirštų atspaudų duomenys;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

5 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  kelionės dokumento, nurodyto 9 straipsnio 7 dalyje, asmens duomenų puslapio nuskaitytos kopijos;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

5 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Bendroje TDS saugomi duomenys, kurie nurodyti 9 straipsnio 4 punkto a–cc papunkčiuose, 9 straipsnio 5 ir 6 punktuose, 22c straipsnio 2 dalies a–cc, f ir g punktuose ir 22d straipsnio a–cc, f ir g punktuose. Visi kiti VIS duomenys saugomi VIS centrinėje sistemoje.“

3.  Bendroje TDS saugomi duomenys, kurie nurodyti 9 straipsnio 4 punkto a–cc papunkčiuose, 9 straipsnio 5 ir 6 punktuose, 22c straipsnio 2 dalies a–cc, f ir g punktuose ir 22d straipsnio a–c, f ir g punktuose. Visi kiti VIS duomenys saugomi VIS centrinėje sistemoje.“

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

5a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  Į VIS įtraukiamas kelionės dokumentų, kurių turėtojui suteikiama teisė kirsti išorės sienas ir į kuriuos gali būti įklijuojama viza, sąrašas, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1105/2011/ES*.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

5a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  Į VIS įtraukiama funkcija, pagal kurią centralizuotai tvarkomas pripažįstamų kelionės dokumentų sąrašas ir pranešimai apie šiame sąraše esančių kelionės dokumentų pripažinimą arba nepripažinimą pagal Sprendimo Nr. 1105/2011/ES 4 straipsnį.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

5a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  2 dalyje nurodytos funkcijos valdymo išsamios taisyklės nustatomos įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 49 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 7 punkto -a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

6 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a)  1 dalis pakeičiama taip:

1.   Pasinaudoti VIS 5 straipsnio 1 dalyje nurodytiems duomenims įvesti, keisti ar naikinti pagal šį reglamentą gali tik tinkamai įgaliotas vizų institucijų personalas.

„1.   Nedarant poveikio 22a straipsniui, pasinaudoti VIS 5 straipsnio 1 dalyje nurodytiems duomenims įvesti, keisti ar naikinti pagal šį reglamentą gali tik tinkamai įgaliotas vizų institucijų personalas. Tinkamai įgaliotų darbuotojų skaičius griežtai ribojamas tiek, kiek būtina veiksmingai įgyvendinti jų pareigoms.“

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

6 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.   Prieiga prie VIS naudojimosi jos duomenimis tikslu suteikiama tik tinkamai įgaliotiems kiekvienos valstybės narės nacionalinių institucijų ir ES įstaigų, kompetentingų atlikti užduotis 15–22, 22c–22f ir 22g–22j straipsniuose, taip pat [Reglamento 2018/XX dėl sąveikumo] 20 ir 21 straipsniuose nustatytais tikslais, darbuotojams.

2.  Prieiga prie VIS naudojimosi jos duomenimis tikslu suteikiama tik tinkamai įgaliotiems kiekvienos valstybės narės nacionalinių institucijų ir ES įstaigų, kompetentingų atlikti užduotis 15–22 ir 22c–22l straipsniuose, taip pat [Reglamento 2018/XX dėl sąveikumo (sienų ir vizų)] 20 ir 21 straipsniuose nustatytais tikslais, darbuotojams.

 

Institucijos, turinčios teisę susipažinti su VIS arba turėti prie jų prieigą teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo ir tyrimo tikslais, skiriamos vadovaujantis IIIb skyriumi.

Ši prieiga suteikiama tik tiek, kiek tie duomenys būtini jų užduotims atlikti siekiant tų tikslų, ir proporcingai siekiamiems tikslams.“;

Ši prieiga suteikiama tik tiek, kiek tie duomenys būtini jų užduotims atlikti siekiant tų tikslų, ir proporcingai siekiamiems tikslams.“;

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

6 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

aa)  3 dalis pakeičiama taip:

3.   Kiekviena valstybė narė paskiria kompetentingas institucijas, tinkamai įgaliotą personalą, kuris turi prieigą prie VIS, kad įvestų, keistų, ištrintų joje esančius duomenis ar jais naudotųsi. Kiekviena valstybė narė nedelsdama perduoda Komisijai šių institucijų, įskaitant 41 straipsnio 4 dalyje nurodytas institucijas, sąrašą ir praneša apie jo pakeitimus. Tame sąraše nurodoma, kokiu tikslu kiekviena institucija gali tvarkyti duomenis VIS.

„3.   Kiekviena valstybė narė paskiria kompetentingas institucijas, tinkamai įgaliotą personalą, kuris turi prieigą prie VIS, kad įvestų, keistų, ištrintų joje esančius duomenis ar jais naudotųsi. Kiekviena valstybė narė nedelsdama perduoda „eu-LISA“ šių institucijų, įskaitant 29 straipsnio 13a4 dalyje nurodytas institucijas, sąrašą ir praneša apie jo pakeitimus. Tame sąraše konkrečiai nurodoma, kokių duomenų ir kokiems tikslams kiekviena institucija gali ieškoti.

Per 3 mėnesius nuo VIS veikimo pradžios pagal 48 straipsnio 1 dalį Komisija bendrą sąrašą skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jei sąrašas keičiamas, Komisija vieną kartą per metus skelbia atnaujintą bendrą sąrašą.

 

 

„eu-LISA“ užtikrina, kad šis sąrašas, 22k straipsnio 2 dalyje nurodytų paskirtųjų institucijų sąrašas ir 22k straipsnio 4 dalyje nurodytų centrinių prieigos punktų sąrašas būtų kasmet skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Laikotarpiu iki kasmetinio sąrašo paskelbimo „eu-LISA“ prižiūri nuolat atnaujinamą sąrašą savo svetainėje ir įtraukia į jį valstybių narių atsiunčiamus pakeitimus.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

6 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Sąrašo centralizuoto tvarkymo funkcijos, nurodytos 3 dalyje, valdymo išsamios taisyklės nustatomos įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 49 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5.  Komisija pagal 48a straipsnį priima deleguotuosius aktus dėl sąrašo centralizuoto tvarkymo funkcijos, nurodytos 3 dalyje, valdymo išsamių taisyklių.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 7 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

7 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

7a)  7 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.   Naudodamasi VIS, kiekviena kompetentinga institucija užtikrina, kad vizos prašantys asmenys ir vizos turėtojai nebūtų diskriminuojami dėl lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos ir kad būtų gerbiamas vizos prašančio asmens arba vizos turėtojo žmogiškas orumas ir neliečiamybė.

„2.   Bet kuriai kompetentingai institucijai tvarkant asmens duomenis VIS, prašantys asmenys, vizų turėtojai ar ilgalaikių vizų ar leidimų gyventi prašantys asmenys ir turėtojai nediskriminuojami dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės arba socialinės kilmės, genetinių požymių, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitų pažiūrų, priklausymo nacionalinei mažumai, nuosavybės, gimimo aplinkybių, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos. Visapusiškai gerbiamas žmogaus orumas ir neliečiamybė bei pagrindinės teisės, taip pat laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos pripažįstamų principų, įskaitant teisę į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugą. Ypač daug dėmesio skiriama vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms, neįgaliesiems ir asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga. Visų pirma atsižvelgiama į vaiko interesus.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

7 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  vykdydamos visas šiame reglamente numatytas procedūras valstybės narės pirmiausia vadovaujasi vaiko interesais. Turi būti atsižvelgiama į vaiko gerovę, saugumą ir apsaugą, ypač kai yra rizika, kad vaikas gali būti prekybos žmonėmis auka, ir atsižvelgiama į vaiko nuomonę bei jos deramai paisoma, kaip tinka pagal jo amžių ir brandą.

3.  Vykdydamos visas šiame reglamente numatytas procedūras valstybės narės teikia pirmenybę vaiko interesams, visapusiškai laikydamosi Tarptautinės vaiko teisių konvencijos. Turi būti atsižvelgiama į vaiko gerovę, saugumą ir apsaugą, ypač kai yra rizika, kad vaikas gali būti prekybos žmonėmis auka, ir atsižvelgiama į vaiko nuomonę bei jos deramai paisoma, kaip tinka pagal jo amžių.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 8 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a) 7 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„3a.  Valstybės narės įgyvendina reglamentą visapusiškai laikydamosi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, visų pirma, teisės į žmogaus orumą, teisės į laisvę ir saugumą, teisės į privatų ir šeimos gyvenimą, teisės į asmens duomenų apsaugą, teisės į prieglobstį, negrąžinimo principo apsaugos ir apsaugos išvežimo, išsiuntimo ir ekstradicijos atveju, teisės į nediskriminavimą, vaiko teisių ir teisės į veiksmingą teisinę gynybą.“;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 8 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

7 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8b)  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„7a straipsnis

 

Vaikų pirštų atspaudai

 

1.   Nukrypstant nuo 22c straipsnio 2 dalies g punkto, į VIS neįvedami jaunesnių nei 6 amžiaus vaikų pirštų atspaudai.

 

2.   Vyresnių nei šešerių metų nepilnamečių asmenų biometrinius duomenis užfiksuoja pareigūnai, specialiai apmokyti paimti nepilnamečio asmens biometrinius duomenis vaikui patogiu ir į jį atsižvelgiant būdu, taip pat visapusiškai vadovaujantis vaiko interesais ir apsaugos priemonėmis, nustatytomis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje.

 

Imant nepilnamečio asmens biometrinius duomenis dalyvauja, kai yra, suaugęs šeimos narys. Su nelydimu nepilnamečiu būna globėjas, atstovas arba, jei negalima paskirti atstovo, asmuo, apmokytas saugoti nepilnamečio interesus ir jo bendrą gerovę, imant nepilnamečio asmens biometrinius duomenis. Tokiu apmokytu asmeniu negali būti oficialus pareigūnas, atsakingas už biometrinių duomenų ėmimą, toks asmuo veikia nepriklausomai ir negauna jokių nurodymų iš pareigūno ar tarnybos, kurie yra atsakingi už biometrinių duomenų ėmimą. Prieš nepilnamečius nenaudojama jokia prievarta, siekiant užtikrinti jų pareigos pateikti biometrinius duomenis laikymąsi.

 

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 810/2009 13 straipsnio 2 dalies, konsulatai nereikalauja 6–12 metų amžiaus vaikų asmeniškai atvykti į konsulatą biometrinių identifikatorių rinkimui, jei dėl to šeimos patirtų pernelyg didelę naštą ir išlaidas. Tokiais atvejais biometriniai identifikatoriai paimami prie išorės sienų, ten ypač didelį dėmesį reikia atkreipti siekiant išvengti prekybos vaikais.

 

4.   Nukrypstant nuo nuostatų dėl duomenų naudojimo, kaip nurodyta II, III, IIIa ir IIIb skyriuose, su vaikų pirštų atspaudais galima susipažinti tik šiais tikslais:

 

a)   siekiant patikrinti vaiko tapatybę vizų paraiškos procedūroje, laikantis 15 straipsnio, ir prie išorės sienų, laikantis 18 ir 22g straipsnių, ir

 

b)   pagal IIIb skyrių, siekiant prisidėti prie vaiko teisių pažeidimų prevencijos ir kovoti su tokiais pažeidimais, jei išpildytos visos šios sąlygos:

 

i)   tokia prieiga yra būtina prekybos vaikais prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslu;

 

ii)   prieiga yra būtina konkrečiu atveju;

 

iii)   siekiant nustatyti vaiko interesus.“

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

II skyriaus antraštė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„VIZŲ INSTITUCIJŲ DUOMENŲ APIE TRUMPALAIKES VIZAS ĮVEDIMAS IR NAUDOJIMAS“

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

9 straipsnio 1 dalies 5 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  prašytojo veido atvaizdas, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 810/2009 13 straipsnio 1 dalį.“;

5.  prašytojo veido atvaizdas, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 810/2009 13 straipsnį.“;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto b a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

9 straipsnio 1 dalies 6 punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ba)  6 punktas pakeičiamas taip:

6.   prašytojo pirštų atspaudai, remiantis atitinkamomis Bendrųjų konsulinių instrukcijų nuostatomis.

„6.   prašytojo pirštų atspaudai, remiantis Reglamento (EB) Nr. 810/2009 13 straipsniu.“;

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto d papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

9 straipsnio 1a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Pirmos pastraipos 5 punkte nurodytas trečiosios šalies piliečio veido atvaizdas turi būti pakankamos skiriamosios gebos ir kokybės vaizdas, kad būtų tinkamas naudoti automatizuotam biometrinių duomenų atitikties tikrinimui.

Pirmos pastraipos 5 punkte nurodytas trečiosios šalies piliečio veido atvaizdas turi būti pakankamos skiriamosios gebos ir kokybės vaizdas, kad būtų tinkamas naudoti automatizuotam biometrinių duomenų atitikties tikrinimui. Jeigu vaizdo kokybė nepakankama, veido atvaizdas nėra naudojamas automatizuotam biometrinių duomenų atitikties tikrinimui.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto d papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

9 straipsnio 1b dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nukrypstant nuo antros pastraipos išimtiniais atvejais, kai nėra galimybės laikytis nustatytų kokybės ir skiriamosios gebos reikalavimų įtraukiant vietoje nuskaitytą veido atvaizdą į VIS, veido atvaizdą galima elektroniniu būdu gauti iš elektroninio mašininio nuskaitymo kelionės dokumento (eMRTD) lusto. Tokiais atvejais veido atvaizdas įtraukiamas į asmens bylą tik prieš tai elektroniniu būdu patikrinus, ar elektroninio mašininio nuskaitymo kelionės dokumento luste įrašytas veido atvaizdas atitinka vietoje nuskaitytą to trečiosios šalies piliečio veido atvaizdą.“;

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos išimtiniais atvejais, kai nėra galimybės laikytis nustatytų kokybės ir skiriamosios gebos reikalavimų įtraukiant vietoje nuskaitytą veido atvaizdą į VIS, veido atvaizdą galima elektroniniu būdu gauti iš elektroninio mašininio nuskaitymo kelionės dokumento (eMRTD) lusto. Tokiais atvejais veido atvaizdas įtraukiamas į asmens bylą tik prieš tai elektroniniu būdu patikrinus, ar elektroninio mašininio nuskaitymo kelionės dokumento luste įrašytas veido atvaizdas atitinka vietoje nuskaitytą to trečiosios šalies piliečio veido atvaizdą.“;

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

9a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kai parengiamas prašymas arba išduodama viza, VIS patikrinama, ar su tuo prašymu susijęs kelionės dokumentas yra pripažįstamas pagal Sprendimą Nr. 1105/2011/ES, atliekant automatinę paiešką 5a straipsnyje nurodytame pripažįstamų kelionės dokumentų sąraše, ir pateikiamas gautas rezultatas.

2.  Kai parengiamas prašymas, VIS patikrinama, ar su tuo prašymu susijęs kelionės dokumentas yra pripažįstamas pagal Sprendimą Nr. 1105/2011/ES, atliekant automatinę paiešką 5a straipsnyje nurodytame pripažįstamų kelionės dokumentų sąraše, ir pateikiamas gautas rezultatas.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

9a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Atliekant Reglamento (EB) Nr. 810/2009 21 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalies a, c ir d punktuose nurodytus patikrinimus, VIS pateikiama užklausa naudojantis Europos paieškos portalu, apibrėžtu [Sąveikumo reglamento] 6 straipsnio 1 dalyje, siekiant palyginti atitinkamus šio reglamento 9 straipsnio 4 punkte nurodytus duomenis su duomenimis, įtrauktais į įrašus, bylas arba perspėjimus, registruotus VIS, Šengeno informacinėje sistemoje (SIS), atvykimo ir išvykimo sistemoje (AIS), Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemoje (ETIAS), įskaitant Reglamento (ES) 2018/XX [dėl Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos sukūrimo] 29 straipsnyje nurodytą stebėjimo sąrašą, sistemoje EURODAC, [sistemoje ECRIS-TCN dėl su teroristiniais nusikaltimais ir kitais sunkiais nusikaltimais susijusių apkaltinamųjų nuosprendžių], Europolo duomenyse, Interpolo pavogtų ir pamestų kelionės dokumentų duomenų bazėje (SLTD) ir Interpolo su pranešimais susijusių kelionės dokumentų duomenų bazėje (TDAWN).

3.  Atliekant Reglamento (EB) Nr. 810/2009 21 straipsnio 1 dalyje ir 21 straipsnio 3 dalies a ir c punktuose nurodytus patikrinimus, VIS pateikiama užklausa naudojantis Europos paieškos portalu, apibrėžtu [Sąveikumo reglamento] 6 straipsnio 1 dalyje, siekiant palyginti atitinkamus šio reglamento 9 straipsnio 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus duomenis. VIS patikrina:

 

a)   ar kelionės dokumentas, naudojamas prašymo tikslais, nėra kelionės dokumentas, apie kurį SIS pranešta kaip apie pamestą, pavogtą, pasisavintą ar pripažintą negaliojančiu;

 

b)   ar kelionės dokumentas, naudojamas prašymo tikslais, nėra kelionės dokumentas, apie kurį SLTD duomenų bazėje pranešta kaip apie pamestą, pavogtą ar pripažintą negaliojančiu;

 

c)   ar dėl prašytojo SIS užregistruotas perspėjimas dėl atsisakymo leisti atvykti ir būti šalyje;

 

d)   ar dėl prašytojo SIS nėra perspėjimų, susijusių su ieškomu asmeniu siekiant areštuoti perdavimo tikslu pagal Europos arešto orderį ar ieškomas siekiant areštuoti ekstradicijos tikslu;

 

e)   ar prašytojo ir kelionės dokumento duomenys atitinka kelionės leidimo, kurį buvo atsisakyta išduoti, kuris buvo atšauktas ar panaikintas, ir jo turėtojo duomenis ETIAS centrinėje sistemoje;

 

f)   ar prašytojo ir kelionės dokumento duomenys yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1240* 34 straipsnyje nurodytame stebėjimo sąraše;

 

g)   ar prašytojo duomenys jau užregistruoti VIS;

 

h)   ar prašyme pateikti kelionės dokumento duomenys atitinka kito prašymo dėl vizos, siejamo su kitais tapatybės duomenimis, duomenis;

 

i)   ar dėl prašytojo šiuo metu nėra perspėjimo kaip apie asmenį, kuris viršijo leidžiamą buvimo trukmę arba ar anksčiau nebuvo tokio perspėjimo AIS;

 

j)   ar dėl prašytojo AIS neįregistruotas atsisakymas leisti atvykti;

 

k)   ar dėl prašytojo VIS neįregistruotas atsisakymas išduoti trumpalaikę vizą, jos panaikinimas ar atšaukimas;

 

l)   ar dėl prašytojo VIS neįregistruotas atsisakymas išduoti ilgalaikę vizą ar leidimą gyventi šalyje, jų panaikinimas ar atšaukimas;

 

m)   ar duomenys, susiję su prašytojo tapatybe, nėra įrašyti į Europolo duomenis;

 

n)   ar ilgalaikės vizos prašytojas neįregistruotas EURODAC;

 

o)   kai prašytojas yra nepilnametis, ar dėl tėvų valdžią turinčio asmens ar teisėto globėjo:

 

i)   SIS nėra perspėjimų, susijusių su ieškomu asmeniu siekiant areštuoti perdavimo tikslu pagal Europos arešto orderį ar ieškomas siekiant areštuoti ekstradicijos tikslu;

 

ii)   SIS užregistruotas perspėjimas dėl atsisakymo leisti atvykti ir būti šalyje;

 

iii)   jis nėra kelionės dokumento, pateiktame Reglamento (ES) Nr. 2018/1240 34 straipsnyje nurodytame stebėjimo sąraše, turėtojas.

 

________________________

 

* 2018 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1240, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 ir (ES) 2017/2226 (OL L 236, 2018 9 19, p. 1).

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

9a straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Vykdant užklausą SLTD, užklausai pateikti EPP naudotojo naudojamais duomenimis su Interpolo duomenų savininkais nesidalijama.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

9a straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  VIS į prašymo bylą įtraukiama nuoroda dėl bet kokios pagal 3 dalį nustatytos atitikties. Papildomai VIS, kai tinka, nustatoma, kuri valstybė narė ar kelios valstybės narės (ar Europolas) įvedė arba pateikė tuos duomenis, kuriems nustatyta (-os) atitiktis (-ys), ir tai įrašoma į prašymo bylą.

4.  VIS į prašymo bylą įtraukiama nuoroda dėl bet kokios pagal 3 dalį nustatytos atitikties. Papildomai VIS, kai tinka, nustatoma, kuri valstybė narė ar kelios valstybės narės (ar Europolas) įvedė arba pateikė tuos duomenis, kuriems nustatyta (-os) atitiktis (-ys), ir tai įrašoma į prašymo bylą. Jokia kita informacija, išskyrus nuorodą į nustatytą atitiktį ir duomenų rengėją, neturi būti registruojama.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

9a straipsnio 5 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  perspėjimas apie asmenis ir daiktus, kuriuos ketinama slapta patikrinti arba dėl jų atlikti specialiuosius patikrinimus.

d)  perspėjimas apie asmenis ir daiktus, kuriuos ketinama slapta patikrinti, atlikti tikslinius patikrinimus arba dėl jų atlikti specialiuosius patikrinimus.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

9a straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Bet kokia teikiant užklausas pagal 9a straipsnio 3 dalies a, b, c, e, g, h, i, j, k, l ir n punktus nustatyta atitiktis, kai reikia, 9c straipsnyje nurodytu rankiniu būdu įvertinama konsulate, kuriame pateiktas prašymas išduoti vizą.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

9a straipsnio 5 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b.  Bet kokią teikiant užklausas pagal 9a straipsnio 3 dalies d, f, m ir o punktus nustatytą atitiktį, kai reikia, patikrina ir įvertina valstybės narės, kuri įvedė ar pateikė duomenis, dėl kurių nustatyta atitiktis, bendras informacinis punktas, kaip nustatyta 9ca straipsnyje.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

9a straipsnio 5 c dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5c.  Apie visas SIS atitiktis taip pat automatiškai informuojamas valstybės narės, kuri sukūrė perspėjimą, dėl kurio nustatyta atitiktis, SIRENE biuras.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

9a straipsnio 5 d dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5d.  Valstybės narės, kuri įvedė perspėjimą, SIRENE biurui ar bendram informaciniam punktui pateiktame pranešime nurodomi šie duomenys:

 

a)   pavardė (-ės), vardas (-ai) ir, jeigu turima, kiti vardai;

 

b)   gimimo vieta ir data;

 

c)   lytis;

 

d)   pilietybė ir, jei turima, kitos pilietybės;

 

e)   pirmos numatomo buvimo vietos valstybė narė ir, jei turima – pirmos numatomo buvimo vietos adresas;

 

f)   prašytojo namų adresas arba, jei tokio nėra, jo gyvenamosios vietos miestas ir šalis;

 

g)   nuoroda į nustatytą (-as) atitiktį (-is), įskaitant atitikties nustatymo datą ir laiką.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

9a straipsnio 5 e dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5e.  Šis straipsnis neturi kliudyti bet kokiu pagrindu pateikti prieglobsčio prašymą. Jei vizos prašymą pateikia smurtinio nusikaltimo, pvz., smurto šeimoje ar prekybos žmonėmis, įvykdyto aukos rėmėjo, auka, VIS pateikta byla neturi būti susieta su rėmėjo byla, siekiant apsaugoti aukas nuo naujų pavojų.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

9b straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Dėl trečiosios šalies piliečių, kurie yra Sąjungos piliečio šeimos nariai, kuriems taikoma Direktyva 2004/38/EB, arba trečiosios šalies piliečio, kuris pagal Sąjungos bei jos valstybių narių ir trečiosios šalies susitarimą naudojasi laisvo judėjimo teise, lygiaverte Sąjungos piliečių laisvo judėjimo teisei, šeimos nariai, 9a straipsnio 3 dalyje nurodyti automatizuoti patikrinimai atliekami vieninteliu tikslu – patikrinti, ar nėra faktinių požymių arba remiantis faktiniais požymiais nustatytų pagrįstų priežasčių daryti išvadą, kad to asmens buvimas valstybių narių teritorijoje kelia saugumo riziką arba didelę epidemijos riziką pagal Direktyvą 2004/38/EB.

1.  Dėl trečiosios šalies piliečių, kurie yra Sąjungos piliečio šeimos nariai, kuriems taikoma Direktyva 2004/38/EB, arba trečiosios šalies piliečio, kuris pagal Sąjungos bei jos valstybių narių ir trečiosios šalies susitarimą naudojasi laisvo judėjimo teise, lygiaverte Sąjungos piliečių laisvo judėjimo teisei, šeimos nariai, 9a straipsnio 3 dalyje nurodyti automatizuoti patikrinimai atliekami vieninteliu tikslu – patikrinti, ar nėra faktinių požymių arba remiantis faktiniais požymiais nustatytų pagrįstų priežasčių daryti išvadą, kad to asmens buvimas valstybių narių teritorijoje kelia saugumo riziką pagal Direktyvą 2004/38/EB.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

9b straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kai automatizuotai apdorojant prašymą, kaip nurodyta 9a straipsnio 3 dalyje, nustatoma atitiktis su perspėjimu apie draudimą atvykti ar apsigyventi, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 24 straipsnyje, vizų institucija patikrina, kuo pagrįstas sprendimas, dėl kurio šis perspėjimas įtrauktas į SIS. Jei jo pagrindimas susijęs su neteisėtos imigracijos rizika, vertinant prašymą į tą perspėjimą neatsižvelgiama. Vizų institucija imasi tolesnių veiksmų pagal SIS II reglamento 25 straipsnio 2 dalį.

3.  Kai automatizuotai apdorojant prašymą, kaip nurodyta 9a straipsnio 3 dalyje, nustatoma atitiktis su perspėjimu apie draudimą atvykti ar apsigyventi, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2018/1861 24 straipsnyje, vizų institucija patikrina, kuo pagrįstas sprendimas, dėl kurio šis perspėjimas įtrauktas į SIS. Jei jo pagrindimas susijęs su neteisėtos imigracijos rizika, vertinant prašymą į tą perspėjimą neatsižvelgiama. Vizų institucija imasi tolesnių veiksmų pagal Reglamento (ES) 2018/1681 26 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

1 straipsnio antraštė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Centrinių institucijų atliekamas patikrinimas

Centrinių institucijų ir nacionalinio bendro informacinio punkto atliekamas patikrinimas

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

9c straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bet kokia teikiant užklausas pagal 9a straipsnio 3 dalį nustatyta atitiktis yra rankiniu būdu patikrinama prašymą nagrinėjančios valstybės narės centrinėje institucijoje.

1.  Bet kokia teikiant užklausas pagal 9a straipsnio 3 dalį nustatyta 9a straipsnio 5b dalyje nurodyta atitiktis, kurios negali automatiškai patikrinti VIS, yra rankiniu būdu patikrinama nacionaliniame bendrame informaciniame punkte, kaip nustatyta 9ca straipsnyje. Informuojama prašymą nagrinėjančios valstybės narės centrinė institucija.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

9c straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tikrindama atitiktis rankiniu būdu, centrinė institucija turi prieigą prie prašymo bylos ir visų su ja susietų prašymų bylų, taip pat sužino apie visas atitiktis, nustatytas automatizuotai apdorojant duomenis pagal 9a straipsnio 3 dalį.

2.  Bet kokia teikiant užklausas pagal 9a straipsnio 3 dalį nustatyta 9a straipsnio 5b dalyje nurodyta atitiktis, kurios negali automatiškai patikrinti VIS, yra rankiniu būdu patikrinama centrinės institucijos. Kai tikrindama atitiktis rankiniu būdu, centrinė institucija turi prieigą prie prašymo bylos ir visų su ja susietų prašymų bylų, taip pat sužino apie visas atitiktis, nustatytas automatizuotai apdorojant duomenis pagal 9a straipsnio 5a dalį.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

9c straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Kai duomenys atitinka prašytojo tapatybę arba kai lieka abejonių dėl prašytojo tapatybės, prašymą nagrinėjanti centrinė vizų institucija apie tai informuoja vienos arba kelių kitų valstybių narių, nurodytų kaip įvedusių arba pateikusių duomenis, kuriems nustatyta atitiktis pagal 9a straipsnio 3 dalį, centrinę instituciją. Kai nustatoma viena arba daugiau valstybių narių, įvedusių arba pateikusių duomenis, kuriems nustatyta tokia atitiktis, centrinė institucija konsultuojasi su tos kitos valstybės narės ar valstybių narių centrinėmis institucijomis pagal 16 straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą.

5.  Kai duomenys atitinka prašytojo tapatybę arba kai lieka abejonių dėl prašytojo tapatybės, pagrįstais atvejais prašymą nagrinėjanti centrinė vizų institucija apie tai informuoja vienos arba kelių kitų valstybių narių, nurodytų kaip įvedusių arba pateikusių duomenis, kuriems nustatyta atitiktis pagal 9a straipsnio 3 dalį, centrinę instituciją. Kai nustatoma viena arba daugiau valstybių narių, įvedusių arba pateikusių duomenis, kuriems nustatyta tokia atitiktis, centrinė institucija konsultuojasi su tos kitos valstybės narės ar valstybių narių centrinėmis institucijomis pagal 16 straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą. Esant abejonių, jos aiškinamos prašytojo naudai.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

9c straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Nukrypstant nuo 1 dalies, kai atliekant 9a straipsnio 5 dalyje nurodytą palyginimą nustatoma viena ar kelios atitiktys, VIS automatiškai nusiunčiamas pranešimas tą užklausą pateikusios valstybės narės centrinei institucijai, kad ji imtųsi atitinkamų tolesnių veiksmų.

Išbraukta.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

9c straipsnio 8 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Kai nustatoma, kad duomenis, kuriems nustatyta atitiktis pagal 9a straipsnio 3 dalį, pateikė Europolas, atsakingos valstybės narės centrinė institucija konsultuojasi su nacionaliniu Europolo padaliniu dėl tolesnių veiksmų pagal Reglamentą (ES) 2016/794, visų pirma pagal jo IV skyrių.

Išbraukta.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

9c a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9ca straipsnis

 

Patikrinimas ir įvertinimas nacionaliniame bendrame informaciniame punkte

 

1.   Kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinę instituciją, veikiančią 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, kuri užtikrina, kad šio reglamento tikslais būtų atliekami atitinkami rankiniai patikrinimai ir įvertinamos atitiktys („bendras informacinis punktas“). Bendrą informacinį punktą sudaro SIRENE biuro, Interpolo nacionalinių centrinių biurų, Europolo nacionalinio centrinio punkto, ETIAS nacionalinio padalinio ryšių palaikymo pareigūnai ir atitinkamos nacionalinės teisėsaugos institucijos. Valstybės narės pasirūpina, kad informaciniame punkte būtų pakankamai darbuotojų atitiktims patikrinti, apie kurias jis yra informuojamas pagal šį reglamentą, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 810/2009 23 straipsnyje nurodytus terminus.

 

2.   Bendras informacinis punktas jam perduotas atitiktis įvertina rankiniu būdu. Taikomos 9c straipsnio 2 ir 6 dalyse nustatytos procedūros.

 

3.   Kai atlikus šio straipsnio 2 dalyje nurodytą patikrinimą duomenys atitinka ir atitiktis patvirtinama, bendras informacinis punktas prireikus kreipiasi į atsakingas institucijas, įskaitant Europolą, kurios pateikė duomenis, dėl kurių nustatyta atitiktis. Tada atitiktis įvertinama. Vienas bendras informacinis punktas pateikia pagrįstą nuomonę, atsižvelgdamas į sprendimą dėl paraiškos, kurį jis turi priimti pagal Reglamento (EB) Nr. 810/2009 23 straipsnį. Ši pagrįsta nuomonė pridedama prie prašymo bylos.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

9c b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9cb straipsnis

 

Vadovas

 

Komisija pagal 48a straipsnį priima deleguotąjį aktą, kuriuo vadove nustato atitinkamus duomenis, kurie turi būti lyginami kitų sistemų užklausose, laikantis 9a straipsnio 3 dalies, ir procedūras ir taisykles, būtinas siekiant pateikti šias užklausas, atlikti patikrinimus ir įvertinimus, kaip nustatyta 9a–9ca straipsniuose. Šiame deleguotame akte pateikiami duomenų kategorijų deriniai, reikalingi norint pateikti užklausą kiekvienai sistemai, kaip nustatyta 9a straipsnyje.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

13 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kai atnaujinama prašymo byla pagal 1 ir 2 dalis, VIS nusiunčiamas pranešimas vizą išdavusiai valstybei narei, informuojant ją apie sprendimą tą vizą panaikinti arba atšaukti. Toks pranešimas automatiškai parengiamas centrinėje sistemoje ir perduodamas 16 straipsnyje nustatyta tvarka.“;

4.  Kai atnaujinama prašymo byla pagal 1 ir 2 dalis, VIS nusiunčiamas pranešimas vizą išdavusiai valstybei narei, informuojant ją apie pagrįstą sprendimą tą vizą panaikinti arba atšaukti. Toks pranešimas automatiškai parengiamas centrinėje sistemoje ir perduodamas 16 straipsnyje nustatyta tvarka.“;

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 15 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

16 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vien tuo tikslu, kad būtų galima atlikti šią konsultavimosi procedūrą, į VIS įtraukiamas sąrašas tų valstybių narių, kurios reikalauja, kad su jų centrinėmis institucijomis konsultuotųsi kitų valstybių narių centrinės institucijos, tikrindamos prašymus išduoti vienodas vizas, pateiktus konkrečių trečiųjų šalių piliečių arba konkrečioms tokių piliečių kategorijoms priskirtų asmenų pagal Reglamento (EB) Nr. 810/2009 22 straipsnį, ir tuos trečiųjų šalių piliečius.“

Vien tuo tikslu, kad būtų galima atlikti šią konsultavimosi procedūrą, į VIS įtraukiamas sąrašas tų valstybių narių, kurios reikalauja, kad su jų centrinėmis institucijomis konsultuotųsi kitų valstybių narių centrinės institucijos, tikrindamos prašymus išduoti vienodas vizas, pateiktus konkrečių trečiųjų šalių piliečių arba konkrečioms tokių piliečių kategorijoms priskirtų asmenų pagal Reglamento (EB) Nr. 810/2009 22 straipsnį.“

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 15 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

16 straipsnio 3 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  informacijos perdavimui pagal 25 straipsnio 4 dalį dėl riboto teritorinio galiojimo vizų išdavimo, pagal Reglamento (EB) Nr. 810/2009 24 straipsnio 2 dalį dėl duomenų keitimų ir 31 straipsnį dėl ex post pranešimų;

a)  informacijos perdavimui pagal 25 straipsnio 4 dalį dėl riboto teritorinio galiojimo vizų išdavimo, pagal šio reglamento 24 straipsnio 2 dalį dėl duomenų keitimų ir Reglamento (EB) Nr. 810/2009 31 straipsnį dėl ex post pranešimų;

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 15 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

16 straipsnio 3 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  visiems kitiems su konsuliniu bendradarbiavimu susijusiems pranešimams, kuriais perduodami VIS registruoti asmens duomenys arba kurie yra su tuo susiję, kompetentingai vizų institucijai siunčiamiems prašymams perduoti kelionės dokumentų pagal 9 straipsnio 7 punktą ir kitų prašymo patvirtinamųjų dokumentų kopijas, tų dokumentų elektroninių kopijų perdavimui, taip pat pagal 9c straipsnį ir 38 straipsnio 3 dalį teikiamiems prašymams. Kompetentingos vizų institucijos į bet kokį tokio pobūdžio prašymą atsako per dvi darbo dienas.“;

b)  visiems kitiems su konsuliniu bendradarbiavimu susijusiems pranešimams, kuriais perduodami VIS registruoti asmens duomenys arba kurie yra su tuo susiję, kompetentingai vizų institucijai siunčiamiems prašymams perduoti prašymo patvirtinamųjų dokumentų kopijas, tų dokumentų elektroninių kopijų perdavimui, taip pat pagal 9c straipsnį ir 38 straipsnio 3 dalį teikiamiems prašymams. Kompetentingos vizų institucijos į bet kokį tokio pobūdžio prašymą atsako per dvi darbo dienas.“;

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 18 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

18a straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

18a)  18a straipsnis pakeičiamas taip:

18a straipsnis

18a straipsnis

VIS duomenų gavimas kuriant ar atnaujinant vizos turėtojo atvykimo/išvykimo įrašą arba atsisakymo leisti atvykti įrašą AIS

VIS duomenų gavimas kuriant ar atnaujinant vizos turėtojo atvykimo/išvykimo įrašą arba atsisakymo leisti atvykti įrašą AIS

Tik vizos turėtojo atvykimo ar išvykimo įrašo arba atsisakymo leisti atvykti įrašo sukūrimo arba atnaujinimo AIS pagal Reglamento (ES) 2017/2226 14 straipsnio 2 dalį ir 16 bei 18 straipsnius tikslais, institucijai, turinčiai kompetenciją atlikti patikrinimus prie sienų, prie kurių naudojama AIS, suteikiama prieiga, kad ji gautų VIS duomenis, kurie yra saugomi VIS ir išvardyti to reglamento 16 straipsnio 2 dalies c–f punktuose, ir importuotų juos į AIS.“;

Tik vizos turėtojo atvykimo ar išvykimo įrašo arba atsisakymo leisti atvykti įrašo sukūrimo arba atnaujinimo AIS pagal Reglamento (ES) 2017/2226 14 straipsnio 2 dalį ir 16 bei 18 straipsnius tikslais, institucijai, turinčiai kompetenciją atlikti patikrinimus prie sienų, prie kurių naudojama AIS, suteikiama prieiga, kad ji gautų VIS duomenis, kurie yra saugomi VIS ir išvardyti to reglamento 16 straipsnio 1 dalies d punkte ir 2 dalies c–f punktuose, ir importuotų juos į AIS.“;

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 19 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

20a straipsnio antraštė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

VIS duomenų naudojimas siekiant į SIS įvesti perspėjimus apie dingusius asmenis ir vėlesnė prieiga prie tų duomenų

VIS duomenų naudojimas siekiant į SIS įvesti perspėjimus apie dingusius asmenis arba pažeidžiamus asmenis, kuriems negalima leisti keliauti, ir vėlesnė prieiga prie tų duomenų

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 19 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

20a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  VIS saugomi pirštų atspaudų duomenys gali būti naudojami įvedant į SIS perspėjimą apie dingusius asmenis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) …* [Reglamentas (ES) … dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose] 32 straipsnio 2 dalį. Tais atvejais keitimasis pirštų atspaudų duomenimis vyksta saugiu kanalu per tos valstybės narės, kuri turi duomenis, SIRENE biurą.

1.  VIS saugomi pirštų atspaudų ir veido atvaizdų duomenys gali būti naudojami įvedant į SIS perspėjimą apie dingusius asmenis, vaikus, kurie gali būti pagrobti, ir pažeidžiamus asmenis, kuriems negalima leisti keliauti, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) …* [Reglamentas (ES) … dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose] 32 straipsnį. Tais atvejais keitimasis pirštų atspaudų ir veido atvaizdų duomenimis vyksta saugiu kanalu per tos valstybės narės, kuri turi duomenis, SIRENE biurą.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 19 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

20a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kai nustatoma atitiktis 1 dalyje nurodytam SIS perspėjimui, vaikų apsaugos institucijos ir nacionalinės teisminės institucijos, įskaitant tas, kurios baudžiamajame procese atsakingos už baudžiamųjų bylų iškėlimą ir už teisminį tyrimą iki oficialaus kaltinimo pareiškimo, taip pat jų darbą koordinuojančios institucijos, kaip nurodyta Reglamento (ES) … [COM(2016) 883 final dėl SIS teisėsaugos srityje] 43 straipsnyje, gali prašyti, kad joms atliekant savo užduotis būtų suteikta prieiga prie duomenų, įvestų į VIS. Taikomos Sąjungos ir nacionalinės teisės aktuose nustatytos sąlygos.

2.  Kai nustatoma atitiktis 1 dalyje nurodytam SIS perspėjimui, naudojant pirštų atspaudų ir veido atvaizdų duomenis, saugomus VIS, vaikų apsaugos institucijos ir nacionalinės teisminės institucijos, įskaitant tas, kurios baudžiamajame procese atsakingos už baudžiamųjų bylų iškėlimą ir už teisminį tyrimą iki oficialaus kaltinimo pareiškimo, taip pat jų darbą koordinuojančios institucijos, kaip nurodyta Reglamento (ES) … [COM(2016)883 final – SIS (policijos bendradarbiavimas)] 44 straipsnyje, gali prieigą prie VIS turinčios institucijos prašyti, kad joms atliekant savo užduotis būtų suteikta prieiga prie duomenų, įvestų į VIS. Taikomos Sąjungos ir nacionalinės teisės aktuose nustatytos sąlygos. Valstybės narės užtikrina, kad duomenys būtų perduodami saugiai.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 19 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

19a) 22 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1.   Tik tam, kad išnagrinėtų prieglobsčio prašymą, kompetentingos prieglobsčio institucijos turi teisę pagal Reglamento (EB) Nr. 343/2003 21 straipsnį atlikti atitinkamų duomenų paiešką pagal prieglobsčio prašančio asmens pirštų atspaudus.

„1.   Tik tam, kad išnagrinėtų prieglobsčio prašymą, kompetentingos prieglobsčio institucijos turi teisę pagal Reglamento (EB) Nr. 343/2003 21 straipsnį atlikti atitinkamų duomenų paiešką pagal prieglobsčio prašančio asmens pirštų atspaudus. Jeigu prieglobsčio prašančio asmens pirštų atspaudų negalima panaudoti arba atlikus paiešką pagal pirštų atspaudus negaunama rezultatų, duomenų ieškoma pagal 9 straipsnio 4 dalies a ir (arba) b–cc punktuose nurodytus duomenis; taip papildomai ieškoti galima ir pagal 9 straipsnio 4 dalies aa punkte nurodytus duomenis.“

Jeigu prieglobsčio prašančio asmens pirštų atspaudų negalima panaudoti arba atlikus paiešką pagal pirštų atspaudus negaunama rezultatų, duomenų ieškoma pagal 9 straipsnio 4 dalies a ir (arba) c punktuose nurodytus duomenis; taip papildomai ieškoti galima ir pagal 9 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytus duomenis.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 20 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22 straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  nuotraukomis;

c)  veido atvaizdais;

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 20 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22 straipsnio 2 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  9 straipsnio 4 ir 5 punktuose nurodytais pagal 8 straipsnio 4 dalį susietų prašymų bylų duomenimis.“;

e)  9 straipsnio 4 punkte nurodytais pagal 8 straipsnio 4 dalį susietų prašymų bylų duomenimis.“;

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

23 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena byla saugoma VIS ne ilgiau kaip penkerius metus, tačiau tai neturi įtakos 24 ir 25 straipsniuose nurodytam duomenų ištrynimui ir 34 straipsnyje nurodytam įrašų saugojimui.

Kiekviena prašymo byla saugoma VIS ne ilgiau kaip penkerius metus, tačiau tai neturi įtakos 24 ir 25 straipsniuose nurodytam duomenų ištrynimui ir 34 straipsnyje nurodytam įrašų saugojimui.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

23 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  jeigu yra pratęstas vizos, ilgalaikės vizos arba leidimo gyventi galiojimas – tos vizos, ilgalaikės vizos arba leidimo gyventi naujosios galiojimo pabaigos datos;

b)  jeigu yra pratęstas vizos ar ilgalaikės vizos galiojimas – tos vizos ar ilgalaikės vizos naujosios galiojimo pabaigos datos;

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

23 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pasibaigus 1 dalyje nurodytam laikotarpiui, VIS automatiškai ištrinama byla ir nuoroda (-os) į šią bylą, kaip nurodyta 8 straipsnio 3 ir 4 dalyse ir 22a straipsnio 3 ir 5 dalyse.“;

2.  Pasibaigus 1 dalyje nurodytam laikotarpiui, VIS automatiškai ištrinama byla ir nuoroda (-os) į šią bylą, kaip nurodyta 8 straipsnio 3 ir 4 dalyse ir 22a straipsnio 3 dalyje.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Nukrypstant nuo 1 dalies:

 

a)   paraiškos bylos, susijusios su leidimu gyventi, ištrinamos po ilgiausio 10 metų laikotarpio;

 

b)   paraiškos bylos, susijusios su jaunesniais nei 12 metų amžiaus vaikais, ištrinamos vaikui išvykus iš Šengeno erdvės.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

23 straipsnio 2 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Nukrypstant nuo 1 dalies, siekiant sudaryti paprastesnes galimybes pateikti naują paraišką, nurodyta paraiškos byla saugoma papildomą ne ilgesnį nei trijų metų trukmės laikotarpį, skaičiuojant nuo ilgalaikės vizos ar leidimo gyventi galiojimo pabaigos, ir tik tuomet, kai gavus prašymą dėl sutikimo, prašytojas laisva valia ir aiškiai sutinka su tuo, pasirašydamas pareiškimą. Prašymai duoti sutikimą pateikiami tokiu būdu, kad jie būtų aiškiai atskirti nuo kitų klausimų, pateikiami suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/679 7 straipsnyje. Pagal Reglamento (ES) 2016/679 7 straipsnio 3 dalį prašytojas gali bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Jei prašytojas nesutinka duoti sutikimo, paraiškos byla automatiškai ištrinama iš VIS.

 

„eu-LISA“ sukuria priemonę, kuria prašytojams sudaroma galimybė duoti sutikimą ir jį atšaukti.

 

Komisija pagal 48a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais tiksliau apibrėžia priemonę, kurią prašytojai turi naudoti duodami ir atšaukdami savo sutikimą.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 22 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

24 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

22a)   24 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

3. Atsakinga valstybė narė patikrina atitinkamus duomenis ir, jei reikia, nedelsdama juos ištaiso arba ištrina.

„3. Atsakinga valstybė narė kuo greičiau patikrina atitinkamus duomenis ir, jei reikia, nedelsdama juos ištaiso arba ištrina.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 23 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

25 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kai prašytojas įgyja valstybės narės pilietybę dar nesibaigus 23 straipsnio 1 dalyje nurodytam laikotarpiui, jo prašymų bylas, taip pat 8 straipsnio 3 ir 4 dalyse ir 22a straipsnio 3 dalyje nurodytas su juo susijusias bylas ir nuorodas iš VIS nedelsdama ištrina ta valstybė narė, kuri sukūrė tą prašymo bylą ar bylas ir nuorodas.“;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 23 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

26 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

23a) 26 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1.  Po pereinamojo laikotarpio valdymo institucija, finansuojama iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto, atsako už centrinės VIS ir nacionalinių sąsajų operacijų valdymą. Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis valdymo institucija užtikrina, kad centrinėje VIS ir nacionalinėse sąsajose visada būtų taikomos geriausios turimos technologijos, remiantis ekonominės naudos analize.

„1.   „eu-LISA“ atsako už VIS ir 2a straipsnyje nustatytų jos komponentų operacijų valdymą. Ji, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, užtikrina, kad visada, remiantis ekonominės naudos analize, tiems komponentams būtų taikomos geriausios turimos technologijos.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 23 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

26 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

23b) 26 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.  Valdymo institucija taip pat atsakinga už toliau išvardytas su ryšių infrastruktūra tarp centrinės VIS ir nacionalinių sąsajų susijusias užduotis:

„2.  VIS operacijų valdymas apima visas užduotis, būtinas, kad VIS pagal šį reglamentą veiktų 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę, visų pirma vykdant techninę priežiūrą ir darant techninius pakeitimus, būtinus siekiant užtikrinti pakankamą VIS operacijų kokybės lygį, visų pirma susijusį su laiku, per kurį VIS centrinė sistema pateikia atsakymą į užklausą, gautą iš konsulinių įstaigų ar pasienio institucijų. Tokia atsakymo trukmė turi būti kuo trumpesnė.“

a)  priežiūrą;

 

b)  saugumą;

 

c)  valstybių narių ir tiekėjo ryšių koordinavimą.

 

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 23 c punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

26 straipsnio 3 – 8 dalys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

23c) 26 straipsnio 3–8 dalys išbraukiamos;

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 24 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

26 straipsnio 8a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  26 straipsnyje įterpiama 8a dalis:

Išbraukta.

„8a.  „Eu-LISA“ leidžiama naudoti nuasmenintus tikrus VIS duomenų apdorojimo sistemoje laikomus asmens duomenis sistemos testavimo tikslais tokiomis aplinkybėmis:

 

a)  atliekant diagnostiką ir remontą, kai centrinėje sistemoje nustatoma trikčių;

 

b)  išbandant naujas technologijas ir metodus, reikalingus gerinant centrinės sistemos veikimą ar duomenų perdavimą į ją.

 

Tokiais atvejais taikomos apsaugos priemonės, prieigos kontrolė ir įrašų registravimo veikla sistemos testavimo aplinkoje yra lygiavertės atitinkamai tvarkai VIS duomenų apdorojimo sistemoje. Testavimui naudojami tikri asmens duomenys yra nuasmeninami taip, kad nebebūtų įmanoma nustatyti duomenų subjekto tapatybės.“;

 

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 24 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

26 straipsnio 9 a ir 9 b dalys (naujos)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

24a)   26 straipsnyje įterpiamos šios pastraipos:

 

„9a.  Tais atvejais, kai vykdant su VIS susijusias užduotis „eu-LISA“ bendradarbiauja su išorės rangovais, ji atidžiai stebi rangovo veiklą, kad užtikrintų atitiktį visoms šio reglamento nuostatoms, visų pirma saugumo, konfidencialumo ir duomenų apsaugos atžvilgiu.

 

9b.   VIS centrinės sistemos operacijų valdymas nepavedamas privačioms bendrovėms ar privačioms organizacijoms.“;

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 25 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

27 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant užtikrinti aktyvų VIS veikimą, abiem jos būstinėmis gali būti naudojamasi vienu metu, o antroji būstinė turi būti pajėgi užtikrinti sistemos veikimą jos sutrikimo atveju.“;

„eu-LISA“ įgyvendina techninius sprendimus, kad užtikrintų nepertraukiamą VIS prieinamumą, vienu metu naudodama VIS centrinę sistemą ir atsarginę VIS centrinę sistemą, su sąlyga, kad atsarginė VIS centrinė sistema būtų pajėgi užtikrinti VIS sistemos veikimą VIS centrinės sistemos sutrikimo atveju, arba dubliuodama sistemą ar jos komponentus.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 26 punkto b a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

29 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šiuo tikslu valstybės narės užtikrina, kad konsulatų darbuotojams ir bet kokio išorės paslaugų teikėjo, su kuriuo bendradarbiaujama vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 810/2009 43 straipsniu, darbuotojams būtų nuolat rengiami mokymai apie duomenų kokybę.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 26 punkto d papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

29 straipsnio 2 a dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2a.   Valdymo institucija kartu su Komisija sukuria ir taiko automatizuotos duomenų kokybės kontrolės mechanizmus ir procedūras, skirtus VIS duomenų kokybei tikrinti, ir reguliariai teikia ataskaitas valstybėms narėms. Valdymo institucija reguliariai teikia duomenų kokybės kontrolės ataskaitą valstybėms narėms ir Komisijai.

2a.   „eu-LISA“ kartu su Komisija sukuria, prižiūri ir nuolat atnaujina automatizuotos duomenų kokybės kontrolės mechanizmus ir procedūras, skirtus VIS duomenų kokybei tikrinti, ir reguliariai teikia ataskaitas valstybėms narėms. „eu-LISA“ užtikrina tinkamą apmokytų darbuotojų skaičių, kad būtų galima įdiegti technines naujoves ir patobulinimus, reikalingus duomenų kokybės kontrolės mechanizmų veiklai. „eu-LISA“ reguliariai teikia duomenų kokybės kontrolės ataskaitą valstybėms narėms ir Komisijai. Komisija reguliariai teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl problemų, su kuriomis susiduriama duomenų kokybės srityje, ir kaip jos buvo išspręstos.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 26 punkto d a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

29 straipsnio 2 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  įterpiama ši dalis:

 

„2b.  Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl reikiamų technologijų asmenims pagal veidų atvaizdus atpažinti įgyvendinamumo, prieinamumo, parengtumo ir patikimumo.“;

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 26 punkto d b papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

29 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db) įterpiama ši dalis:

 

„3a.  Dėl asmens duomenų tvarkymo VIS kiekviena valstybė narė paskiria instituciją, kuri pagal Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 7 punktą turi būti laikoma duomenų valdytoja ir kuriai tenka pagrindinė atsakomybė už tos valstybės narės vykdomą duomenų tvarkymo veiklą. Kiekviena valstybė narė apie tokį paskyrimą praneša Komisijai.“;

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 27 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

29a straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  duomenys pagal 9, 22c ir 22d straipsnius ir 6 straipsnio 4 dalį gali būti siunčiami į VIS tik atsakingoms nacionalinėms institucijoms atlikus jų kokybės patikrinimą;

a)  duomenys pagal 9, 22c ir 22d straipsnius ir 6 straipsnio 4 dalį gali būti įvedami į VIS tik atsakingoms nacionalinėms institucijoms atlikus jų kokybės patikrinimą;

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 27 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

29a straipsnio 2 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  automatizuotos procedūros pagal 9a straipsnio 3 dalį ir 22b straipsnio 2 dalį gali būti VIS taikomos tik po VIS atlikto kokybės patikrinimo pagal šį straipsnį; jei atliekant šiuos patikrinimus nustatoma, kad duomenys neatitinka nustatytų kokybės kriterijų, VIS dėl to automatiškai nusiunčiamas pranešimas atsakingai (-oms) institucijai (-oms);

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 27 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

29a straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  rengiant trečiųjų šalių piliečių prašymų bylas VIS atliekami veido atvaizdų ir daktiloskopinių duomenų kokybės patikrinimai, siekiant užtikrinti, kad duomenys atitiktų būtinus kokybės standartus, taigi būtų įmanomas biometrinių duomenų atitikties nustatymas;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 27 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

29a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nustatomi šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų duomenų saugojimo kokybės standartai. Šie standartai išsamiai nustatomi įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 49 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 28 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

31 straipsnio 1 ir 2 dalys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

28)  31 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

Išbraukta.

„1.  Nedarant poveikio Reglamentui (ES) 2016/679, 9 straipsnio 4 punkto a, b, c, k ir m papunkčiuose ir 9 straipsnio 6 ir 7 punktuose nurodyti duomenys gali būti perduodami arba prieiga prie jų suteikiama trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai iš priede pateikto sąrašo tik tada, kai tai būtina atskirais atvejais norint įrodyti trečiosios šalies piliečių tapatybę, ir tik grąžinimo tikslu pagal Direktyvą 2008/115/EB arba perkėlimo į ES tikslu pagal Reglamentą … [Reglamentas dėl perkėlimo į ES sistemos], ir tik kai su tuo sutinka tuos duomenis į VIS įvedusi valstybė narė“;

 

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 28 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

31 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

28a)  31 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, 9 straipsnio 4 dalies a, b, c, k ir m punktuose nurodyti duomenys gali būti perduodami arba pateikiami trečiajai šaliai ar priede nurodytai tarptautinei organizacijai, kai atskirais atvejais tai būtina norint įrodyti trečiosios šalies piliečių tapatybę, taip pat ir sugrąžinimo tikslais, tik įvykdžius šias sąlygas:

„2.  Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, 9 straipsnio 4 dalies a, aa, b, c, cc, k ir m punktuose ir 6 ir 7 dalyse nurodytus duomenis sienos apsaugos institucijos arba imigracijos institucijos gali atskirais atvejais perduoti trečiajai šaliai arba šio reglamento priede nurodytai tarptautinei organizacijai, jeigu tai būtina norint įrodyti trečiųjų šalių piliečių tapatybę tik grąžinimo tikslu ir tik jeigu tenkinama viena iš šių sąlygų:

a)   Komisija priėmė sprendimą dėl tinkamos asmens duomenų apsaugos toje trečiojoje šalyje pagal Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnio 6 dalį arba galioja Bendrijos ir tos trečiosios šalies susitarimas dėl readmisijos ar taikomos Direktyvos 95/46/EB 26 straipsnio 1 dalies d punkto nuostatos;

a)   Komisija pagal Reglamento (ES) 2016/679 45 straipsnio 3 dalį yra priėmusi sprendimą dėl tinkamos asmens duomenų apsaugos toje trečiojoje šalyje;

b)   trečioji šalis ar tarptautinė organizacija sutinka naudoti duomenis tik tais tikslais, kuriais jie buvo suteikti;

b)   yra numatytos Reglamento (ES) 2016/679 46 straipsnyje nurodytos tinkamos apsaugos priemonės, pavyzdžiui, pagal galiojantį Sąjungos ar valstybės narės ir atitinkamos trečiosios šalies readmisijos susitarimą; arba

c)   duomenys perduodami arba pateikiami laikantis susijusių Bendrijos teisės nuostatų, visų pirma susitarimų dėl readmisijos, ir valstybės narės, kuri perdavė ar pateikė duomenis, nacionalinės teisės nuostatų, įskaitant su duomenų saugumu ir duomenų apsauga susijusias teisines nuostatas; ir

c)   taikomas Reglamento (ES) 2016/679 49 straipsnio 1 dalies d punktas.

d)   duotas valstybės (-ių) narės (-ių), kuri (-ios) įvedė duomenis į VIS, sutikimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 28 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

31 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

28b)  31 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

3.   Tokiu asmens duomenų perdavimu trečiosioms šalims ar tarptautinėms organizacijoms nepažeidžiamos pabėgėlių ir tarptautinės apsaugos prašančių asmenų teisės, visų pirma susijusios su negrąžinimu.

„3.  9 straipsnio 4 dalies a, b, c, k ir m punktuose ir 6 ir 7 punktuose nurodyti duomenys gali būti perduodami vadovaujantis šio straipsnio 2 dalimi, tik jei tenkinamos visos šios sąlygos:

 

a)   duomenys perduodami laikantis atitinkamų Sąjungos teisės nuostatų, visų pirma nuostatų dėl duomenų apsaugos, įskaitant Reglamento (ES) 2016/679 V skyrių ir readmisijos susitarimų, ir duomenis perduodančios valstybės narės nacionalinės teisės;

 

b)   duotas valstybės narės, kuri įvedė duomenis į VIS, leidimas;

 

c)   trečioji šalis arba tarptautinė organizacija sutiko tvarkyti duomenis tik tais tikslais, kuriais jie buvo suteikti; ir

 

d)   atitinkamo trečiosios šalies piliečio atžvilgiu pagal Direktyvą 2008/115/EB yra priimtas sprendimas grąžinti, su sąlyga, kad tokio sprendimo grąžinti vykdymas nėra sustabdytas ir kad nėra pateiktas skundas, dėl kurio galėtų būti sustabdytas jo vykdymas.“;

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 28 c punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

31 straipsnio 3 a ir 3 b dalys (naujos)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

28c)  31 straipsnyje įterpiamos šios pastraipos:

 

„3a.  Pagal 2 dalį perduodant asmens duomenis trečiosioms šalims arba tarptautinėms organizacijoms nedaromas poveikis tarptautinės apsaugos prašytojų ir asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, teisėms, visų pirma susijusioms su negrąžinimu.“;

 

3b.  Valstybės narės arba Europolo iš VIS teisėsaugos tikslais gauti asmens duomenys pagal šį reglamentą neperduodami ar nepateikiami jokioms trečiosioms šalims, tarptautinėms organizacijoms arba privatiems subjektams, įsisteigusiems Sąjungoje ar už jos ribų. Šis draudimas taip pat taikomas, jei tie duomenys toliau tvarkomi nacionaliniu lygmeniu arba tarp valstybių narių pagal Direktyvą (ES) 2016/680.“;

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 28 e punkto (naujas) a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

32 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

28e)  32 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

 

a)   įterpiamas šis punktas:

 

„ea)   užkirsti kelią tam, kad leidimo neturintys asmenys, kurie naudojasi duomenų perdavimo įranga, naudotųsi automatizuotomis duomenų tvarkymo sistemomis;“;

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 28 e punkto b a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

32 straipsnio 2 dalies j a ir j b punktai (nauji)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

b) įterpiami šie punktai:

 

„ja)   užtikrinti, kad nutrūkus įdiegtų sistemų darbui būtų galima atkurti normalų jų veikimą;

 

jb)   užtikrinti patikimumą garantuojant, kad apie visus VIS veikimo trūkumus būtų tinkamai pranešama ir kad būtų įdiegtos būtinos techninės priemonės siekiant užtikrinti, kad įvykus duomenų iškraipymui dėl VIS trikties asmens duomenis būtų galima atkurti;“;

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 28 f punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

32 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

28f)  įterpiamas šis straipsnis:

 

„32a straipsnis

 

Saugumo incidentai

 

1.   Bet koks įvykis, kuris paveikė arba galėjo paveikti VIS saugumą ir kuris gali padaryti VIS duomenims žalos arba sukelti nuostolių, laikomas saugumo incidentu, ypač jei buvo pasinaudota neteisėta prieiga prie duomenų arba kilo ar galėjo kilti pavojus duomenų prieinamumui, vientisumui ir konfidencialumui.

 

2.   Saugumo incidentai valdomi taip, kad būtų užtikrintas greitas, veiksmingas ir deramas reagavimas.

 

3.   Nedarant poveikio pranešimui ir informacijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimus pagal Reglamento (ES) 2016/679 33 straipsnį arba Direktyvos (ES) 2016/680 30 straipsnį, valstybės narės, Europolas ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra apie saugumo incidentus nedelsdami praneša Komisijai, „eu-LISA“, kompetentingai priežiūros institucijai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. „eu-LISA“ apie visus saugumo incidentus, susijusius su VIS centrine sistema, nedelsdama praneša Komisijai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

 

4.   Informacija apie saugumo incidentą, kuris paveikė arba galėjo paveikti VIS eksploatavimą valstybėje narėje arba „eu-LISA“, arba kuris paveikė arba galėjo paveikti kitų valstybių narių įvestų arba siunčiamų duomenų prieinamumą, vientisumą ir konfidencialumą, nedelsiant pateikiama valstybėms narėms ir apie jį pranešama laikantis „eu-LISA“ parengto incidentų valdymo plano.

 

5.   Valstybės narės ir „eu-LISA“ bendradarbiauja įvykus saugumo incidentui.

 

6.   Komisija apie rimtus incidentus tuojau pat praneša Europos Parlamentui ir Tarybai. Šie pranešimai pažymimi EU RESTRICTED/RESTREINT UE vadovaujantis taikytinomis saugumo taisyklėmis.

 

7.   Jei saugumo incidentą sukelia netinkamas duomenų naudojimas, valstybės narės, Europolas ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra užtikrina, kad pagal 36 straipsnį būtų nustatytos sankcijos.“;

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 28 g punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

33 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

28g)  33 straipsnis pakeičiamas taip:

33 straipsnis

33 straipsnis

Atsakomybė

Atsakomybė

1.   Kiekvienas asmuo arba kiekviena valstybė narė, patyrę žalą dėl neteisėtos duomenų tvarkymo operacijos ar kokio nors veiksmo, nesuderinamo su šiuo reglamentu, turi teisę iš valstybės narės, atsakingos už padarytą žalą, gauti kompensaciją. Ta valstybė narė iš dalies arba visiškai atleidžiama nuo atsakomybės, jei ji įrodo, kad ji nėra atsakinga už įvykį, dėl kurio buvo padaryta žala.

1.   Nedarant poveikio teisei gauti žalos atlyginimą iš duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo ir jų atsakomybei pagal Reglamentą (ES) 2016/679, Direktyvą (ES) 2016/680 ir Reglamentą (ES) 2018/1726:

 

a)   bet kuris asmuo ar valstybė narė, patyrę turtinės žalos dėl to, kad valstybė narė neteisėtai tvarko asmens duomenis ar vykdo bet kuriuos kitus su šiuo reglamentu nesuderinamus veiksmus, turi teisę iš šios valstybės narės gauti žalos atlyginimą;

 

b)   bet kuris asmuo ar valstybė narė, patyrę materialinę arba nematerialinę žalą dėl Europolo, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros arba „eu-LISA“ veiksmo, nesuderinamo su šiuo reglamentu, turi teisę gauti žalos atlyginimą iš atitinkamos agentūros.

 

Atitinkama valstybė narė, Europolas, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra arba „eu-LISA“ visiškai arba iš dalies atleidžiami nuo atsakomybės pagal pirmąją pastraipą, jei įrodo, kad nėra atsakingi už įvykį, dėl kurio buvo padaryta ta žala.

2.   Jei dėl to, kad valstybė narė nesilaiko savo įsipareigojimų pagal šį reglamentą, padaroma žala VIS, ta valstybė narė laikoma atsakinga už tą žalą, nebent valdymo institucija arba kita valstybė narė nesiėmė deramų priemonių, kad neleistų tai žalai atsirasti arba kuo labiau sumažintų jos poveikį, ir tokiu mastu, kokiu tai nebuvo padaryta.

2.   Jei dėl to, kad valstybė narė nesilaiko savo įsipareigojimų pagal šį reglamentą, padaroma žala VIS centrinei sistemai, ta valstybė narė laikoma atsakinga už tą žalą, nebent „eu-LIS“ arba kita valstybė narė, dalyvaujanti VIS centrinėje sistemoje, nesiėmė deramų priemonių, kad neleistų tai žalai atsirasti arba kuo labiau sumažintų jos poveikį, ir tokiu mastu, kokiu tai nebuvo padaryta.

3.   Valstybei narei pateiktus reikalavimus atlyginti 1 ir 2 dalyse nurodytą žalą reglamentuoja pažeidimu kaltinamos valstybės narės nacionalinės teisės nuostatos.

3.   Kompensacijos reikalavimus valstybei narei už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą žalą reglamentuoja pažeidimu šios valstybės narės teisė. Duomenų valdytojui, Europolui, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai ar „eu-LISA“ pateiktiems reikalavimams atlyginti 1 ir 2 dalyse nurodytą žalą taikomos Sutartyse nustatytos sąlygos.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 29 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

34 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir valdymo institucija saugo visų VIS sistemoje atliekamų duomenų tvarkymo operacijų registracijos įrašus. Šiuose registracijos įrašuose parodomas 6 straipsnio 1 dalyje, 20a straipsnio 1 dalyje, 22k straipsnio 1 dalyje ir 15–22 ir 22g–22j straipsniuose nurodytos prieigos prie duomenų tikslas, data ir laikas, perduotų duomenų rūšis, kaip nurodyta 9–14 straipsniuose, užklausai naudotų duomenų rūšis, kaip nurodyta 15 straipsnio 2 dalyje, 18 straipsnyje, 19 straipsnio 1 dalyje, 20 straipsnio 1 dalyje, 21 straipsnio 1 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje, 22g, 22h, 22i, 22j, 45a ir 45d straipsniuose, ir duomenis įvedusios arba gavusios institucijos pavadinimas. Be to, kiekviena valstybė narė saugo registracijos įrašus apie darbuotojus, tinkamai įgaliotus įvesti arba gauti duomenis.

1.  Kiekviena valstybė narė, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir „eu-LISA“ saugo visų VIS sistemoje atliekamų duomenų tvarkymo operacijų registracijos įrašus. Šiuose registracijos įrašuose parodomas 6 straipsnio 1 dalyje, 20a straipsnio 1 dalyje, 22k straipsnio 1 dalyje ir 15–22 ir 22g–22j straipsniuose nurodytos prieigos prie duomenų tikslas, data ir laikas, perduotų duomenų rūšis, kaip nurodyta 9–14 ir 22c–22f straipsniuose, užklausai naudotų duomenų rūšis, kaip nurodyta 15 straipsnio 2 dalyje, 18 straipsnyje, 19 straipsnio 1 dalyje, 20 straipsnio 1 dalyje, 21 straipsnio 1 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje, 22g, 22h, 22i, 22j, 45a ir 45d straipsniuose, ir duomenis įvedusios arba gavusios institucijos pavadinimas. Be to, kiekviena valstybė narė saugo registracijos įrašus apie darbuotojus, tinkamai įgaliotus įvesti arba gauti duomenis.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 29 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

34 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Atliekant 45b straipsnyje išvardytas operacijas, kiekvienos VIS ir AIS atliktos duomenų tvarkymo operacijos registracijos įrašai saugomi pagal šį straipsnį ir Reglamento (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), 41 straipsnį.

2.  Atliekant 45b straipsnyje išvardytas operacijas, kiekvienos VIS ir AIS atliktos duomenų tvarkymo operacijos registracijos įrašai saugomi pagal straipsnį ir Reglamento (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), 46 straipsnį. Atliekant 17a straipsnyje išvardytas operacijas, įrašas apie kiekvieną VIS ir AIS atliktą duomenų tvarkymo operaciją saugomas pagal šį straipsnį ir Reglamento (ES) 2017/2226, 46 straipsnį.

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 29 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

35 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

29a)  35 straipsnis pakeičiamas taip:

35 straipsnis

35 straipsnis

Savikontrolė

Savikontrolė

Valstybės narės užtikrina, kad kiekviena institucija, turinti prieigos prie VIS duomenų teisę, imtųsi priemonių, būtinų užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento, ir prireikus bendradarbiautų su nacionaline priežiūros institucija.

Valstybės narės užtikrina, kad kiekviena institucija, turinti prieigos prie VIS duomenų teisę, imtųsi priemonių, būtinų užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento, ir bendradarbiautų su nacionaline priežiūros institucija.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 29 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

36 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

29b)  36 straipsnis pakeičiamas taip:

36 straipsnis

36 straipsnis

Sankcijos

Sankcijos

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kurios užtikrintų, kad būtų baudžiama už bet kokį netinkamą į VIS įvestų duomenų naudojimą, t. t. už tai būtų taikomos sankcijos, įskaitant nacionalinę teisę atitinkančias administracines ir (arba) baudžiamąsias sankcijas, kurios yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kurios užtikrintų, kad būtų baudžiama už bet kokį netinkamą šio reglamento nuostatų neatitinkantį į VIS įvestų duomenų naudojimą arba tvarkymą, t. t. už tai būtų taikomos sankcijos, įskaitant nacionalinę teisę atitinkančias administracines ir (arba) baudžiamąsias sankcijas, kurios yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 30 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

37 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.   Atsakinga valstybė narė informuoja prašytojus ir 9 straipsnio 4 dalies f punkte nurodytus asmenis apie:

1.   Nedarant poveikio teisei gauti informaciją, nurodytą Reglamento (ES) 2018/1725 15 ir 16 straipsniuose, Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsniuose ir Direktyvos 2016/680 13 straipsnyje, atsakinga valstybė narė informuoja trečiųjų šalių piliečius ir 9 straipsnio 4 dalies f punkte, 22c straipsnio 2 dalies e punkte ar 22d straipsnio e punkte nurodytus asmenis apie:

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 30 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

37 straipsnio 1 dalies f punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

aa)   1 dalies f punktas pakeičiamas taip:

f) priėjimo prie duomenų apie tą asmenį teisę ir teisę prašyti, kad netikslūs duomenys apie juos būtų ištaisyti ar neteisėtai tvarkomi duomenys apie juos būtų ištrinti, įskaitant teisę gauti informaciją apie naudojimosi tomis teisėmis procedūras, ir 41 straipsnio 1 dalyje nurodytų nacionalinių priežiūros institucijų, kurios nagrinėja paraiškas dėl asmens duomenų apsaugos, kontaktinius duomenis.

„f)   priėjimo prie duomenų apie tą asmenį teisę ir teisę prašyti, kad netikslūs duomenys apie juos būtų ištaisyti ar neteisėtai tvarkomi duomenys apie juos būtų ištrinti, įskaitant teisę gauti informaciją apie naudojimosi tomis teisėmis procedūras ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno bei 41 straipsnio 1 dalyje nurodytos už duomenų rinkimą atsakingos nacionalinės priežiūros institucijos, kurie nagrinėja paraiškas dėl asmens duomenų apsaugos, kontaktinius duomenis.“;

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 30 punkto a b papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

37 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab)   1 dalis papildoma šiuo punktu:

 

„fa)   tai, kad valstybės narės ir Europolas teisėsaugos tikslais gali susipažinti su VIS duomenimis.“;

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 30 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

37 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodyta informacija trečiosios šalies piliečiui pateikiama raštu, kai renkami 9 straipsnio 4, 5 ir 6 punktuose, 22c straipsnio 2 dalyje ir 22d straipsnio a–g punktuose nurodyti duomenys, nuotrauka ir pirštų atspaudų duomenys, o kai būtina, ši informacija pateikiama ir žodžiu tokia kalba ir tokiu būdu, kad būtų suprantama duomenų subjektui arba būtų pagrįstai manoma, kad ji yra jam suprantama. Vaikai turi būti informuojami tinkamai pagal jų amžių, naudojant atmintines ir (arba) iliustruotas schemas, ir (arba) specialiai sukurtomis parodomosiomis priemonėmis paaiškinant jiems pirštų atspaudų ėmimo procedūrą.“;

2.  1 dalyje nurodyta informacija trečiosios šalies piliečiui pateikiama aiškiai, glaustai ir tiksliai raštu, kai renkami 9 straipsnio 4, 5 ir 6 punktuose, 22c straipsnio 2 dalyje ir 22d straipsnio a–g punktuose nurodyti duomenys, veido atvaizdo ir pirštų atspaudų duomenys. Vaikai turi būti informuojami tinkamai pagal jų amžių, naudojant atmintines ir (arba) iliustruotas schemas, ir (arba) specialiai sukurtomis parodomosiomis priemonėmis paaiškinant jiems pirštų atspaudų ėmimo procedūrą.“;

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 31 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

38 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

31)  38 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

Išbraukta.

„3. Jeigu prašymas, kaip nurodyta 2 dalyje, pateikiamas ne atsakingai valstybei narei, o kitai valstybei narei, tos valstybės narės, kuriai pateiktas prašymas, institucijos per septynias dienas susisiekia su atsakingos valstybės narės institucijomis. Atsakinga valstybė narė per vieną mėnesį patikrina tų duomenų tikslumą ir jų tvarkymo VIS sistemoje teisėtumą.“;

 

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 31 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

38 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

31a)  38 straipsnis pakeičiamas taip:

38 straipsnis

38 straipsnis

Teisė prieiti prie duomenų, juos taisyti ir naikinti

Teisė gauti prieigą prie asmens duomenų, prašyti juos ištaisyti, papildyti ir ištrinti, bei apriboti jų tvarkymą

1.   Nepažeidžiant įsipareigojimo teikti kitą informaciją pagal Direktyvos 95/46/EB 12 straipsnio a punktą, kiekvienas asmuo turi teisę gauti pranešimą apie su juo susijusius duomenis, kurie įrašyti į VIS, ir apie valstybę narę, perdavusią juos į VIS. Tokį priėjimą prie duomenų gali suteikti tik kuri nors valstybė narė. Kiekviena valstybė narė registruoja visus prašymus suteikti tokią teisę.

1.   Nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 2018/1725 15 ir 16 straipsniuose nustatytai teisei į informaciją, ilgalaikių vizų ar leidimų gyventi prašytojai arba turėtojai, kurių duomenys yra saugomi VIS, jų duomenų surinkimo metu informuojami apie naudojimosi teisėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 2018/1725 17–20 straipsnius ir Reglamento (ES) 2016/679 15–18 straipsnius tvarką. Jiems pateikiami Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys.

2.   Kiekvienas asmuo gali paprašyti, kad netikslūs su juo susiję duomenys būtų pataisyti ir kad neteisėtai įrašyti duomenys būtų panaikinti. Atsakinga valstybė narė, laikydamasi savo įstatymų, kitų teisės aktų ir procedūrų, nedelsdama pataiso ir panaikina duomenis.

2.   Kad galėtų pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 2018/1725 17–20 straipsnius ir Reglamento (ES) 2016/679 15–18 straipsnius, 1 dalyje nurodyti asmenys turi teisę kreiptis į valstybę narę, kuri įvedė duomenis į VIS. Valstybė narė, kuri gauna prašymą, kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 30 dienų ją išnagrinėja ir atsako į ją. Jei atsakant į prašymą nustatoma, kad VIS laikomi duomenys yra faktiškai netikslūs arba buvo įrašyti neteisėtai, atsakinga valstybė narė nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo pagal Reglamento (ES) 2016/679 12 straipsnio 3 ir 4 dalis ištaiso arba ištrina tuos duomenis VIS. Jeigu prašymas pateikiamas ne atsakingai valstybei narei, o kitai valstybei narei, tos valstybės narės, kuriai pateiktas prašymas, institucijos per septynias dienas susisiekia su atsakingos valstybės narės institucijomis. Atsakinga valstybė narė per vieną mėnesį patikrina duomenų tikslumą ir jų tvarkymo VIS sistemoje teisėtumą. Valstybė narė, kuri susisiekė su atsakingos valstybės narės institucija tam, kad asmens prašymas būtų perduotas tolesnei procedūrai, informuoja atitinkamą asmenį apie tai, kam ji perduodama, ir apie tolesnę procedūrą.

3.   Jeigu prašymas, kaip nurodyta 2 dalyje, yra adresuotas ne tai valstybei narei, kuri yra atsakinga, valstybės narės, kuriai buvo adresuotas prašymas, institucijos per 14 dienų susisiekia su atsakingos valstybės narės institucijomis. Atsakinga valstybė narė per vieną mėnesį patikrina duomenų tikslumą ir jų tvarkymo VIS sistemoje teisėtumą.

3.   Jeigu atsakinga valstybė narė nesutinka su teiginiu, kad į VIS įrašyti duomenys yra netikslūs arba kad jie buvo įrašyti neteisėtai, ji nedelsdama priima administracinį sprendimą, kuriame raštu paaiškina atitinkamam asmeniui, kodėl ji nesirengia ištaisyti arba ištrinti su juo susijusių duomenų.

4.   Jeigu išaiškėja, kad duomenys buvo įrašyti į VIS neteisėtai, atsakinga valstybė narė pagal 24 straipsnio 3 dalį pataiso arba panaikina duomenis. Atsakinga valstybė narė nedelsdama raštiškai patvirtina tam asmeniui, kad ji ėmėsi veiksmų su juo susijusiems duomenims pataisyti arba panaikinti.

4.   Tame sprendime atitinkamam asmeniui taip pat pateikiama informacija, kuria paaiškinama galimybė apskųsti dėl 2 dalyje nurodytos užklausos priimtą sprendimą, ir, kai aktualu, informacija, kaip pateikti ieškinį arba skundą kompetentingoms institucijoms arba teismams, ir informacija apie pagalbą tam asmeniui, įskaitant kompetentingų nacionalinių priežiūros institucijų pagalbą.

5.   Jeigu atsakinga valstybė narė nesutinka, kad į VIS įrašyti duomenys yra netikslūs arba kad jie buvo įrašyti neteisėtai, ji nedelsdama raštiškai paaiškina tam asmeniui, kodėl ji nesirengia taisyti arba naikinti su juo susijusių duomenų.

5.   Pagal 2 dalį pateiktuose prašymuose pateikiama informacija, būtina atitinkamo asmens tapatybei nustatyti. Ta informacija naudojama tik tam, kad būtų suteikta galimybė naudotis 2 dalyje nurodytomis teisėmis.

6.   Atsakinga valstybė narė taip pat suteikia tam asmeniui informacijos apie veiksmus, kurių jis gali imtis, jei nesutinka su pateiktu paaiškinimu. Ji informuoja, kaip pateikti tos valstybės narės kompetentingoms institucijoms arba teismams ieškinį arba skundą, įskaitant 41 straipsnio 1 dalyje nurodytų nacionalinių priežiūros institucijų informaciją, ir informuoja apie bet kurią pagalbą, kuri numatyta tos valstybės narės įstatymuose, kituose teisės aktuose ir procedūrose.

6.   Atsakinga valstybė narė rašytiniame dokumente užfiksuoja, kad toks 2 dalyje nurodytas prašymas buvo pateiktas ir kaip jis buvo išnagrinėtas. Ji nedelsdama, ne vėliau kaip per septynias dienas po 2 dalies antroje pastraipoje nurodyto sprendimo ištaisyti arba ištrinti duomenis priėmimo arba, atitinkamai, 3 dalyje nurodyto sprendimo priėmimo, pateikia tą dokumentą kompetentingoms nacionalinėms duomenų apsaugos priežiūros institucijoms.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32008R0767)

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 31 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

39 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

31b)  39 straipsnis pakeičiamas taip:

39 straipsnis

39 straipsnis

Bendradarbiavimas užtikrinant teises į duomenų apsaugą

Bendradarbiavimas užtikrinant teises į duomenų apsaugą

1.   Valstybės narės aktyviai bendradarbiauja, įgyvendindamos 38 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatytas teises.

1.   Valstybių narių kompetentingos institucijos aktyviai bendradarbiauja siekdamos užtikrinti 38 straipsnyje nustatytų teisių įgyvendinimą.

2.   Kiekvienoje valstybėje narėje nacionalinė priežiūros institucija atitinkamo asmens prašymu padeda jam pasinaudoti savo teise taisyti arba naikinti su juo arba ja susijusius duomenis pagal Direktyvos 95/46/EB 28 straipsnio 4 dalį, ir konsultuoja jį šiuo klausimu.

2.   Kiekvienoje valstybėje narėje Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalyje nurodyta priežiūros institucija duomenų subjekto prašymu padeda jam pasinaudoti jo teise prašyti ištaisyti, papildyti arba ištrinti su juo arba ja susijusius asmens duomenis, arba apriboti tokių duomenų tvarkymą pagal Reglamentą (ES) 2016/679, ir konsultuoja jį šiuo klausimu.

3. Duomenis perdavusios atsakingos valstybės narės nacionalinė priežiūros institucija ir valstybės narės, kuriai buvo pateiktas prašymas, nacionalinės priežiūros institucijos bendradarbiauja šiuo tikslu.

Duomenis perdavusios atsakingos valstybės narės priežiūros institucija ir prašymą gavusios valstybės narės priežiūros institucija siekdamos pirmoje pastraipoje nurodytų tikslų viena su kita bendradarbiauja.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32008R0767)

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 31 c punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

40 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

31c)  40 straipsnis pakeičiamas taip:

40 straipsnis

40 straipsnis

Teisių gynimo priemonės

Teisių gynimo priemonės

1.   Kiekvienoje valstybėje narėje kiekvienas asmuo turi teisę pateikti tos valstybės narės kompetentingoms institucijoms arba kompetentingiems teismams ieškinį arba skundą, jei jam nesuteikiama teisė susipažinti su duomenimis apie jį arba nesuteikiama teisė juos taisyti ar naikinti, kaip numatyta 38 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

1.   Nedarant poveikio Reglamento (ES) 2016/679 77 ir 79 straipsniams, kiekvienoje valstybėje narėje kiekvienas asmuo turi teisę pateikti tos valstybės narės kompetentingoms institucijoms arba kompetentingiems teismams ieškinį arba skundą, jei jam nesuteikiama teisė susipažinti su duomenimis apie jį arba nesuteikiama teisė reikalauti taisyti, papildyti ar ištrinti duomenis, numatytus šio reglamento 38 straipsnyje. Teisė pareikšti tokį ieškinį ar pateikti tokį skundą taip pat apima atvejus, kai į prašymus susipažinti su duomenimis arba prašymus juos pataisyti, papildyti ar ištrinti neatsakoma per 38 straipsnyje numatytus terminus arba kai duomenų valdytojas jų apskritai neišnagrinėja.

2.   Nacionalinių priežiūros institucijų pagalbos teikimu, nurodytu 39 straipsnio 2 dalyje, galima pasinaudoti per visą ieškinio ar skundo nagrinėjimo procedūros laiką.

2.   Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalyje nurodytos priežiūros institucijos teikiama pagalba galima pasinaudoti per visą ieškinio ar skundo nagrinėjimo procedūros laiką.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32008R0767)

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 31 d punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

41 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

31d)  41 straipsnis pakeičiamas taip:

41 straipsnis

41 straipsnis

Nacionalinės priežiūros institucijos vykdoma priežiūra

Nacionalinės priežiūros institucijos vykdoma priežiūra

1.   Institucija arba institucijos, kurias paskiria kiekviena valstybė narė ir kurioms suteikiami Direktyvos 95/46/EB 28 straipsnyje (Nacionalinė priežiūros institucija) nurodyti įgaliojimai, atlieka nepriklausomą 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmens duomenų tvarkymo atitinkamoje valstybėje narėje teisėtumo, įskaitant jų perdavimą į VIS ir iš jos, kontrolę.

1.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalyje nurodyta priežiūros institucija nepriklausomai stebėtų, ar atitinkama valstybė narė teisėtai tvarko asmens duomenis pagal šį reglamentą.

2.   Nacionalinė priežiūros institucija užtikrina, kad ne rečiau kaip kas ketverius metus pagal Tarptautinius audito standartus būtų atliekamas duomenų tvarkymo operacijų nacionalinėje sistemoje auditas.

2.   Priežiūros institucija arba institucijos, nurodytos Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalyje, užtikrina, kad ne rečiau kaip kas trejus metus pagal Tarptautinius audito standartus būtų atliekamas atsakingų nacionalinių institucijų vykdytų duomenų tvarkymo operacijų auditas. Į šio audito rezultatus gali būti atsižvelgta pagal Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1053/2013 sukurtą mechanizmą atliekamuose vertinimuose. Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalyje nurodyta priežiūros institucija kasmet skelbia prašymų ištaisyti, papildyti ar ištrinti duomenis ar apriboti jų tvarkymą skaičių, veiksmus, kurių imtasi vėliau, ir ištaisymų, papildymų ir ištrynimų ir tvarkymo apribojimų, padarytų atsižvelgiant į atitinkamų asmenų pateiktus prašymus, skaičių.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinė priežiūros institucija turėtų pakankamai išteklių šiuo reglamentu joms patikėtoms užduotims atlikti.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad priežiūros institucija turėtų pakankamai išteklių šiuo reglamentu jai patikėtoms užduotims atlikti ir galimybę gauti asmenų, turinčių pakankamai žinių apie biometrinius duomenis, konsultaciją.

4.   Asmens duomenų tvarkymo VIS tikslais kiekviena valstybė narė paskiria instituciją, kuri pagal Direktyvos 95/46/EB 2 straipsnio d punktą turi būti laikoma duomenų valdytoja ir kuriai tenka pagrindinė atsakomybė už šios valstybės narės vykdomą duomenų tvarkymo veiklą. Kiekviena valstybė narė tos institucijos duomenis perduoda Komisijai.

 

5.   Kiekviena valstybė narė suteikia nacionalinių priežiūros institucijų prašomą informaciją, visų pirma informaciją apie vykdytą veiklą pagal 28 straipsnį ir 29 straipsnio 1 dalį, bei suteikia joms teisę naudotis jų sąrašais, nurodytais 28 straipsnio 4 dalies c punkte, ir jų įrašais, kaip nurodyta 34 straipsnyje, ir leidžia joms bet kuriuo metu patekti į visas savo patalpas.

5.  Valstybės narės teikia visą Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalyje nurodytai priežiūros institucijai prašomą informaciją, visų pirma pateikia jai informaciją apie veiklą, vykdytą pagal joms šiame reglamente nustatytas pareigas. Valstybės narės suteikia Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalyje nurodytai priežiūros institucijai prieigą prie savo registracijos žurnalų ir leidžia jai bet kuriuo metu patekti į visas savo su sąveikumu susijusias patalpas.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32008R0767)

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 31 e punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

42 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

31e)  42 straipsnis pakeičiamas taip:

42 straipsnis

42 straipsnis

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno vykdoma priežiūra

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno vykdoma priežiūra

1.   Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas prižiūri, kad valdymo institucijos asmens duomenų tvarkymo veikla būtų vykdoma pagal šį reglamentą. Atitinkamos pareigos ir įgaliojimai nurodyti Reglamento (EB) Nr. 45/2001 46 ir 47 straipsniuose.

1.   Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas yra atsakingas už „eu-LISA“, Europolo ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros pagal šį reglamentą vykdomos asmens duomenų tvarkymo veiklos stebėseną ir užtikrinimą, kad tokia veikla būtų vykdoma laikantis Reglamento (ES) Nr. 2018/1725 ir šio reglamento.

2.   Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas užtikrina, kad ne rečiau kaip kas ketverius metus pagal atitinkamus Tarptautinius audito standartus būtų atliekamas valdymo institucijos asmens duomenų tvarkymo veiklos auditas. Audito ataskaita siunčiama Europos Parlamentui, Tarybai, valdymo institucijai, Komisijai ir nacionalinėms priežiūros institucijoms. Prieš patvirtinant ataskaitą, valdymo institucijai leidžiama pateikti pastabas.

2.   Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas užtikrina, kad ne rečiau kaip kas trejus metus pagal atitinkamus tarptautinius audito standartus būtų atliekamas „eu-LISA“ vykdomos asmens duomenų tvarkymo veiklos auditas. Tokio audito ataskaita siunčiama Europos Parlamentui, Tarybai, „eu-LISA“, Komisijai ir valstybėms narėms. „eu-LISA“ suteikiama galimybė pateikti pastabų prieš priimant ataskaitą.

3.   Valdymo institucija bet kada suteikia Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui pageidaujamą informaciją, priėjimą prie visų dokumentų ir savo įrašų, minimų 34 straipsnio 1 dalyje, ir leidžia jam patekti į visas jos patalpas.

3.   „eu-LISA“ pateikia Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno prašomą informaciją, suteikia Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui prieigą prie visų dokumentų ir savo registracijos žurnalų, nurodytų 22r, 34 ir 45b straipsniuose, ir leidžia jam bet kuriuo metu patekti į visas savo patalpas.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32008R0767)

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 32 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

43 straipsnio 1 ir 2 dalys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

32)  43 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

Išbraukta.

1.  Iškilus konkretiems klausimams, kuriems išspręsti reikia valstybių narių dalyvavimo, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas veikia glaudžiai bendradarbiaudamas su nacionalinėmis priežiūros institucijomis, visų pirma jeigu Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas arba nacionalinė priežiūros institucija nustato didelių neatitikimų tarp valstybių narių praktikos arba galimo neteisėto duomenų perdavimo, naudojantis sąveikumo komponentų ryšių kanalais, atvejų, arba vienai ar kelioms nacionalinėms priežiūros institucijoms pateikus klausimų dėl šio reglamento įgyvendinimo ir aiškinimo.

 

2.  1 dalyje nurodytais atvejais suderinta priežiūra užtikrinama pagal Reglamento (ES) XXXX/2018 [peržiūrėto Reglamento Nr. 45/2001] 62 straipsnį.;

 

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 32 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

43 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

32a)  43 straipsnis pakeičiamas taip:

43 straipsnis

43 straipsnis

Nacionalinių priežiūros institucijų ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno bendradarbiavimas

Nacionalinių priežiūros institucijų ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno bendradarbiavimas

1.   Nacionalinės priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas pagal savo kompetenciją aktyviai bendradarbiauja, laikydamiesi savo pareigų, ir užtikrina suderintą VIS ir nacionalinių sistemų priežiūrą.

1.   Priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, veikdami pagal savo kompetenciją, aktyviai bendradarbiauja vykdydami savo atitinkamas pareigas, kad užtikrintų koordinuotą sąveikumo komponentų naudojimo priežiūrą ir kitų šio reglamento nuostatų taikymą.

2.   Pagal savo kompetenciją jie keičiasi atitinkama informacija, padeda vieni kitiems atlikti auditą ir patikrinimus, nagrinėja šio reglamento aiškinimo ar taikymo sunkumus, analizuoja problemas, susijusias su nepriklausoma priežiūra ar naudojimusi duomenų subjekto teisėmis, rengia suderintus pasiūlymus dėl problemų bendrų sprendimų ir prireikus didina informuotumą apie su duomenų apsauga susijusias teises.

2.   Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir priežiūros institucijos keičiasi aktualia informacija, padeda vieni kitiems atlikti auditą ir patikrinimus, nagrinėja šio reglamento aiškinimo ar taikymo sunkumus, analizuoja problemas, susijusias su nepriklausomos priežiūros vykdymu ar naudojimusi duomenų subjekto teisėmis, rengia suderintus pasiūlymus dėl problemų bendrų sprendimų ir reikiamu mastu didina informuotumą apie teises į duomenų apsaugą.

3.   Tuo tikslu nacionalinės priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas rengia posėdžius ne rečiau kaip du kartus per metus. Šių posėdžių išlaidas padengia ir susijusias paslaugas teikia Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas. Pirmame posėdyje patvirtinamos darbo tvarkos taisyklės. Prireikus kartu nustatomi kiti darbo metodai.

3.   2 dalyje nurodytu tikslu priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ne rečiau kaip du kartus per metus rengia posėdžius Europos duomenų apsaugos valdyboje. posėdžių išlaidas dengia ir juos organizuoja Europos duomenų apsaugos valdyba. Pirmame posėdyje patvirtinamos darbo tvarkos taisyklės. Prireikus kartu nustatomi kiti darbo metodai.

4.   Kas dvejus metus Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir valdymo institucijai siunčiama bendra veiklos ataskaita. Į šią ataskaitą įtraukiamas skyrius, skirtas kiekvienai valstybei narei, kurį rengia tos valstybės narės nacionalinė priežiūros institucija.

4.   Europos duomenų apsaugos valdyba kas dvejus metus siunčia bendrą veiklos ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Europolui, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai ir „eu-LISA“. Toje ataskaitoje yra kiekvienai valstybei narei skirtas skyrius, kurį parengia tos valstybės narės priežiūros institucija.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32008R0767)

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 32 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

44 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

32b)  44 straipsnis išbraukiamas;

44 straipsnis

 

Duomenų apsauga pereinamuoju laikotarpiu

 

Kai pereinamuoju laikotarpiu pagal 26 straipsnio 4 dalį Komisija paveda savo pareigas kitam organui, ji užtikrina, kad Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas turėtų teisę ir galimybę atlikti visas savo užduotis, įskaitant galimybę atlikti patikrinimus vietoje arba vykdyti kitus įgaliojimus, kurie suteikiami Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 47 straipsnį.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32008R0767)

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 32 c punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

45 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

32c)  45 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„2a.   Šiems klausimams spręsti reikalingos priemonės VIS centrinei sistemai, nacionalinei sąsajai kiekvienoje valstybėje narėje ir VIS centrinės sistemos ir nacionalinių sąsajų komunikacijų infrastruktūrai parengti priimamos pagal 49 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą:

 

a)   sistemos fizinės sandaros, įskaitant komunikacijų tinklą, projektas;

 

b)   asmens duomenų apsaugai poveikį turintys techniniai aspektai;

 

c)   techniniai aspektai, turintys didesnį finansinį poveikį valstybių narių biudžetams ar turintys didesnė techninė reikšmė valstybių narių nacionalinėms sistemoms;

 

d)   saugumo reikalavimų, įtraukiant biometrinius aspektus, parengimas.“

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 34 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

45a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tinkamai įgalioti valstybių narių kompetentingų institucijų, Komisijos, „eu-LISA“ ir Reglamentu (ES) 2016/1624 įsteigtos Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros darbuotojai tik ataskaitų teikimo ir statistikos tikslais, negalėdami nustatyti asmenų tapatybės, turi prieigą naudotis toliau nurodytais duomenimis apie:

Tinkamai įgalioti valstybių narių kompetentingų institucijų, Komisijos, „eu-LISA“ ir Reglamentu (ES) 2016/1624 įsteigtos Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros darbuotojai tik ataskaitų teikimo ir statistikos tikslais, negalėdami nustatyti asmenų tapatybės dėl visiško duomenų anoniminimo, turi prieigą naudotis toliau nurodytais duomenimis apie:

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 34 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

45a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  prašytojo lytį, gimimo datą ir dabartinę pilietybę;

c)  prašytojo lytį, gimimo metus ir dabartinę pilietybę;

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 34 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos h punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  nurodytą bet kokio sprendimo, priimto dėl dokumento arba prašymo, pagrindimą (tik dėl trumpalaikių vizų); ilgalaikių vizų ir leidimų gyventi atveju – sprendimą dėl prašymo (sprendimą išduoti dokumentą arba atmesti prašymą, ir kuo tai pagrįsta);

h)  nurodytą bet kokio sprendimo neišduoti trumpalaikių vizų pagrindus, įskaitant nuorodą į bet kokias atitiktis Sąjungos informacinėse sistemose, kuriose ieškota informacijos, Europolo ar Interpolo duomenų sistemose, Reglamento (ES) 2018/1240 29 straipsnyje nurodytame stebėjimo sąraše ar konkrečius rizikos rodiklius;

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 34 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

45a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos d a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  nurodytą bet kokio sprendimo neišduoti trumpalaikių vizų pagrindus, įskaitant nuorodą į bet kokias atitiktis Sąjungos informacinėse sistemose, kuriose ieškota informacijos, Europolo ar Interpolo duomenų sistemose, Reglamento (ES) 2018/1240 34 straipsnyje nurodytame stebėjimo sąraše ar konkrečius rizikos rodiklius;

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 34 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

45a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos k punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  dėl trumpalaikių vizų – pagrindinį kelionės tikslą arba tikslus; dėl ilgalaikių vizų ir leidimų gyventi – prašymo tikslą;

k)  dėl trumpalaikių vizų – pagrindinį kelionės tikslą arba tikslus;

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 34 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

45a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos l punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

l)  įvestus duomenis apie bet kurį dokumentą, kuris, kai tinka, panaikintas, anuliuotas, atšauktas arba kurio galiojimas pratęstas;

l)  įvestus duomenis apie bet kurį vizos dokumentą, kuris, kai tinka, panaikintas, anuliuotas, atšauktas arba kurio galiojimas pratęstas;

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 34 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

45a straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Kiekvienų metų pabaigoje iš statistinių duomenų sudaroma tų metų ketvirčių statistika, kurios statistiniai duomenys išskaidomi pagal kiekvieną valstybę narę.

6.  Kiekvienų metų pabaigoje statistiniai duomenys įtraukiami į tų metų metinę ataskaitą, kurios statistiniai duomenys išskaidomi pagal kiekvieną valstybę narę. Ataskaita paskelbiama ir perduodama Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir nacionalinėms priežiūros institucijoms.

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 35 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

45b straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Atlikdami savo pareigą pagal Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 26 straipsnio 1 dalies b punktą oro vežėjai, jūrų vežėjai ir asmenų grupes sausuma autobusais vežantys tarptautiniai vežėjai nusiunčia užklausą į VIS siekdami patikrinti, ar trumpalaikę vizą, ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi turintys trečiųjų šalių piliečiai iš tiesų turi, atitinkamais atvejais, galiojančią trumpalaikę vizą, ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi. Šiuo tikslu dėl trumpalaikių vizų vežėjai pateikia šio reglamento 9 straipsnio 4 punkto a, b ir c papunkčiuose arba, kai tinka, 22c straipsnio a, b ir c punktuose išvardytus duomenis.

1.  Atlikdami savo pareigą pagal Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 26 straipsnio 1 dalies b punktą oro vežėjai, jūrų vežėjai ir asmenų grupes sausuma autobusais vežantys tarptautiniai vežėjai nusiunčia užklausą į VIS siekdami patikrinti, ar trumpalaikę vizą, ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi turintys trečiųjų šalių piliečiai iš tiesų turi, atitinkamais atvejais, galiojančią trumpalaikę vizą, ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi. Tais atvejais, kai neleidžiama įlaipinti keleivių dėl paieškos VIS, vežėjai informuoja keleivius apie padėtį ir apie būdus, kuriais gali įgyvendinti savo teises susipažinti su VIS saugomais asmens duomenis, juos taisyti ir ištrinti.

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 35 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

45b straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Naudodamiesi saugia prieiga prie vežėjų sąsajos, nurodytos Sprendimo 2004/512/EB su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, 1 straipsnio 2 dalies h punkte, vežėjai turi gebėti atlikti 1 dalyje nurodytą užklausą prieš keleivio įlaipinimą. Šiuo tikslu vežėjas nusiunčia užklausą, kad jam būtų leista pasinaudoti VIS, naudodamas kelionės dokumento mašininio nuskaitymo zonoje esančius duomenis.

3.  Naudodamiesi saugia prieiga prie vežėjų sąsajos, nurodytos 2a straipsnio h punkte, įskaitant galimybę naudoti mobiliuosius techninius sprendimus, vežėjai turi gebėti atlikti 1 dalyje nurodytą užklausą prieš keleivio įlaipinimą. Vežėjas pateikia kelionės dokumento mašininio nuskaitymo zonoje esančius duomenis ir nurodo atvykimo valstybę narę. Taikant nukrypti leidžiančią nuostatą, tranzito per oro uostą atveju vežėjas neprivalo patikrinti, ar trečiųjų šalių piliečiai turi, atitinkamais atvejais, galiojančią trumpalaikę vizą, ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi.

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 35 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

45b straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  VIS sistemoje pateikiamas atsakymas vežėjams, ar atitinkamas asmuo turi galiojančią vizą, ar jos neturi, – tai yra atsakymas „gerai“ (angl. OK) arba „negerai“ (angl. NOT OK).

4.  VIS sistemoje pateikiamas atsakymas vežėjams, ar atitinkamas asmuo turi, atitinkamais atvejais, galiojančią trumpalaikę vizą, ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi, ar jos (jo) neturi, – tai yra atsakymas „gerai“ (angl. OK) arba „negerai“ (angl. NOT OK). Jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 810/2009 25 straipsnį išduota trumpalaikė viza, VIS pateikiamame atsakyme atsižvelgiama į tai, kurioje (-se) valstybėje (-se) narėje (-se) ta viza galioja, ir į tai, kurią atvykimo valstybę narę nurodė vežėjas. Vežėjai išsiųstą informaciją ir gautą atsakymą gali saugoti laikydamiesi taikytinos teisės nuostatų. Atsakymas „Gerai“ (OK) arba „Negerai“ (NOT OK) negali būti laikomas sprendimu leisti arba atsisakyti leisti atvykti pagal Reglamentą (ES) 2016/399. Komisija įgyvendinimo aktais patvirtina išsamias taisykles dėl vežėjo sąsajos veikimo sąlygų ir taikytinas duomenų apsaugos ir saugumo taisykles. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 49 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 35 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

45b straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Sukuriama tik vežėjams skirta tapatumo nustatymo sistema, kad vežėjų sąsaja 2 dalyje nurodytais tikslais galėtų naudotis tinkamai įgalioti vežėjo darbuotojai. Komisija priima įgyvendinimo aktus dėl šios tapatumo nustatymo sistemos laikydamasi 49 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5.  Sukuriama tik vežėjams skirta tapatumo nustatymo sistema, kad vežėjų sąsaja 2 dalyje nurodytais tikslais galėtų naudotis tinkamai įgalioti vežėjo darbuotojai. Kuriant tapatumo nustatymo sistemą, atsižvelgiama į informacijos saugumo rizikos valdymą, taip pat į pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos principus. Komisija priima įgyvendinimo aktus dėl šios tapatumo nustatymo sistemos laikydamasi 49 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 35 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

45b straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Vežėjo sąsajai naudojama atskira tik skaitymo režimu prieinama duomenų bazė, kasdien atnaujinama taikant vienpusio VIS laikomų duomenų poaibio, apimančio būtiniausius duomenis, išgavimo procedūrą. „eu-LISA“ yra atsakinga už vežėjo sąsajos saugumą, už joje esančių asmens duomenų saugumą ir už atskirai tik skaitymo režimu prieinamai duomenų bazei skirtų asmens duomenų išgavimo procedūrą.

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 35 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

45b straipsnio 5 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems vežėjams, vežantiems trečiųjų šalių piliečius, kurie, nors jiems taikomas vizos reikalavimas, neturi galiojančios vizos, taikomos baudos, numatytos pagal Konvencijos dėl Šengeno susitarimo, 1985 m. birželio 14 d. sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo, įgyvendinimo (toliau – Šengeno susitarimo įgyvendinimo konvencija) 26 straipsnio 2 dalį ir Tarybos direktyvos 2001/51/EB 4 straipsnį.

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 35 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

45b straipsnio 5 c dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5c.  Jeigu trečiųjų šalių piliečiams atsisakoma leisti atvykti, vežėjas, kuris oru, jūra ir sausuma atvežė juos prie išorės sienų, privalo nedelsiant vėl prisiimti atsakomybę už juos. Sienos apsaugos institucijų prašymu vežėjai privalo sugrąžinti trečiųjų šalių piliečius į trečiąją šalį, iš kurios jie buvo vežami, arba į trečiąją šalį, išdavusią kelionės dokumentą, su kuriuo jie keliavo, arba į bet kurią kitą trečiąją šalį, į kurią jie tikrai būtų įleisti.

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 35 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

45b straipsnio 5 d dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5d.  Nukrypstant nuo 1 dalies, vežėjų, vežančių asmenų grupes sausumos transportu (autobusais), atžvilgiu pirmuosius trejus metus po to, kai pradedamas taikyti šis reglamentas, 1 dalyje nurodytas patikrinimas yra neprivalomas ir 5 dalyje nurodytos nuostatos jiems netaikomos.

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 35 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

45c straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kai pateikti 45b straipsnio 1 dalyje nurodytos užklausos yra techniškai neįmanoma dėl kurios nors VIS dalies veikimo sutrikimo ar dėl kitų priežasčių, kurių vežėjai negali kontroliuoti, vežėjai atleidžiami nuo pareigos, naudojantis vežėjų sąsaja, tikrinti, ar asmuo turi galiojančią vizą arba kelionės dokumentą. Kai valdymo institucija nustato tokį veikimo sutrikimą, ji apie tai praneša vežėjams. Ji taip pat praneša vežėjams, kada tas veikimo sutrikimas pašalinamas. Kai tokį veikimo sutrikimą pastebi vežėjai, jie apie tai gali pranešti valdymo institucijai.

1.  Kai pateikti 45b straipsnio 1 dalyje nurodytos užklausos yra techniškai neįmanoma dėl kurios nors VIS dalies veikimo sutrikimo, vežėjai atleidžiami nuo pareigos, naudojantis vežėjų sąsaja, tikrinti, ar asmuo turi galiojančią vizą arba kelionės dokumentą. Kai „eu-LISA“ nustato tokį veikimo sutrikimą, ji apie tai praneša vežėjams. Ji taip pat praneša vežėjams, kada tas veikimo sutrikimas pašalinamas. Kai tokį veikimo sutrikimą pastebi vežėjai, jie apie tai gali pranešti „eu-LISA“.

Pakeitimas    163

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 35 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

45c straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais 45b straipsnio 5b dalyje nurodytos baudos vežėjams netaikomos.

Pakeitimas    164

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 35 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

45c straipsnio 1 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Jeigu pateikti 45b straipsnio 1 dalyje nurodytą užklausą ilgą laiką vežėjas techniškai negali dėl kitų priežasčių nei bet kurios VIS dalies gedimas, tas vežėjas informuoja „eu-LISA“.

Pakeitimas    165

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 35 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

45d straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vykdydami užduotis ir įgaliojimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1624* 40 straipsnio 1 dalį ir kartu turėdami to reglamento 40 straipsnio 8 dalyje numatytą prieigą, Europos sienų ir pakrančių apsaugos būrių nariai ir su grąžinimu susijusias veiklos užduotis atliekančios darbuotojų grupės pagal savo įgaliojimus turi teisę gauti į VIS įvestus duomenis ir atlikti jų paiešką.

1.  Vykdydami užduotis ir įgaliojimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1624* 40 straipsnio 1 dalį, Europos sienų ir pakrančių apsaugos būrių nariai pagal savo įgaliojimus turi teisę gauti į VIS įvestus duomenis ir atlikti jų paiešką.

Pakeitimas    166

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 35 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

45e straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekdamas gauti 45d straipsnio 1 dalyje nurodytą prieigą, Europos sienų ir pakrančių apsaugos būrys gali pateikti prašymą leisti naudotis visais VIS saugomais duomenimis arba konkrečiu VIS duomenų rinkiniu Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų centriniam prieigos punktui, kuris nurodytas 45d straipsnio 2 dalyje. Šiame prašyme nurodomas atitinkamas tos valstybės narės patikrinimų kertant sieną, sienų stebėjimo ir (arba) grąžinimo veiklos planas, kuriuo grindžiamas prašymas. Gavęs prašymą suteikti prieigą Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų centrinis prieigos punktas patikrina, ar tenkinamos 2 dalyje nurodytos prieigos sąlygos. Jei visos prieigos sąlygos tenkinamos, tuos prašymus vykdo tinkamai įgalioti centrinio prieigos punkto darbuotojai. VIS duomenys, prie kurių suteikiama prieiga, perduodami atitinkamam būriui taip, kad nebūtų pažeistas tų duomenų saugumas.

1.  Siekdamas gauti 45d straipsnio 1 dalyje nurodytą prieigą, Europos sienų ir pakrančių apsaugos būrys gali pateikti prašymą leisti naudotis visais VIS saugomais duomenimis arba konkrečiu VIS duomenų rinkiniu Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų centriniam prieigos punktui, kuris nurodytas 45d straipsnio 2 dalyje. Šiame prašyme nurodomas atitinkamas tos valstybės narės patikrinimų kertant sieną ir sienų stebėjimo veiklos planas, kuriuo grindžiamas prašymas. Gavęs prašymą suteikti prieigą Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų centrinis prieigos punktas patikrina, ar tenkinamos 2 dalyje nurodytos prieigos sąlygos. Jei visos prieigos sąlygos tenkinamos, tuos prašymus vykdo tinkamai įgalioti centrinio prieigos punkto darbuotojai. VIS duomenys, prie kurių suteikiama prieiga, perduodami atitinkamam būriui taip, kad nebūtų pažeistas tų duomenų saugumas.

Pakeitimas    167

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 35 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

45e straipsnio 2 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  priimančioji valstybė narė leidžia būrio nariams naudotis VIS, kad būtų pasiekti patikrinimų kertant sieną, sienų stebėjimo ir grąžinimo veiklos plane nustatyti veiklos tikslai, ir

a)  priimančioji valstybė narė leidžia būrio nariams naudotis VIS, kad būtų pasiekti patikrinimų kertant sieną ir sienų stebėjimo veiklos plane nustatyti veiklos tikslai, ir

Pakeitimas    168

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 35 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

45e straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Pagal Reglamento (ES) 2016/1624 40 straipsnio 3 dalį būrių nariai ir su grąžinimu susijusias užduotis atliekančios darbuotojų grupės gali imtis veiksmų dėl informacijos, gautos iš VIS, tik vykdydami priimančiosios valstybės narės, kurioje jie dirba, sienos apsaugos pareigūnų arba su grąžinimu susijusias užduotis atliekančių darbuotojų nurodymus ir paprastai dalyvaujant tam personalui. Priimančioji valstybė narė gali įgalioti būrių narius veikti jos vardu.

3.  Pagal Reglamento (ES) 2016/1624 40 straipsnio 3 dalį būrių nariai gali imtis veiksmų dėl informacijos, gautos iš VIS, tik vykdydami priimančiosios valstybės narės, kurioje jie dirba, sienos apsaugos pareigūnų nurodymus ir paprastai dalyvaujant tam personalui. Priimančioji valstybė narė gali įgalioti būrių narius veikti jos vardu.

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 35 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

45e straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Visus duomenų tvarkymo operacijų, kurias VIS atlieka Europos sienų ir pakrančių apsaugos būrių ar darbuotojų grupių, dalyvaujančių atliekant su grąžinimu susijusias užduotis, nariai, registracijos įrašus saugo valdymo institucija pagal 34 straipsnio nuostatas.

7.  Visus duomenų tvarkymo operacijų, kurias VIS atlieka Europos sienų ir pakrančių apsaugos būrių nariai, registracijos įrašus saugo valdymo institucija pagal 34 straipsnio nuostatas.

Pakeitimas    170

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 35 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

45e straipsnio 8 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Pagal 34 straipsnio nuostatas daromi kiekvienos Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros prieigos ir kiekvienos atliktos paieškos registracijos įrašai ir kiekvienas Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros gautų duomenų panaudojimo atvejis yra registruojamas.

8.  Pagal 34 straipsnio nuostatas daromi kiekvienos Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros prieigos ir kiekvienos atliktos paieškos registracijos įrašai ir kiekvienas Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros komandų gautų duomenų panaudojimo atvejis yra registruojamas.

Pakeitimas    171

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 35 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

45e straipsnio 9 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Išskyrus atvejus, kai būtina atlikti užduotis pagal Reglamentą, kuriuo sukuriama ES kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS), jokia VIS dalis neprijungiama prie Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros eksploatuojamos ar joje esančios duomenų rinkimo ir tvarkymo kompiuterinės sistemos ir į ją neperkeliami VIS esantys duomenys, prie kurių Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra turi prieigą. Taip pat jokia VIS dalis neatsisiunčiama. Prieigos ir paieškų įrašų registravimas nelaikomas VIS duomenų parsisiuntimu ar kopijavimu.

9.  Nė viena VIS dalis neprijungiama prie Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros eksploatuojamos ar joje esančios duomenų rinkimo ir tvarkymo kompiuterinės sistemos ir į ją neperkeliami VIS esantys duomenys, prie kurių Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra turi prieigą. Taip pat jokia VIS dalis neatsisiunčiama. Prieigos ir paieškų įrašų registravimas nelaikomas VIS duomenų parsisiuntimu ar kopijavimu.

Pakeitimas    172

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 35 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

46 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

35a)  46 straipsnis išbraukiamas;

46 straipsnis

 

Šengeno konsultavimosi tinklo techninių funkcijų integravimas

 

16 straipsnyje nurodytas konsultavimosi mechanizmas pakeičia Šengeno konsultavimosi tinklą nuo datos, nustatytos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos tvarkos, kai visos valstybės narės, kurios šio reglamento įsigaliojimo dieną naudojasi Šengeno konsultavimosi tinklu, praneša apie teisines ir technines priemones, susijusias su VIS naudojimu centrinių vizų įstaigų konsultavimuisi prašymų išduoti vizą klausimais pagal Šengeno konvencijos 17 straipsnio 2 dalį.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32008R0767)

Pakeitimas    173

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 35 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

47 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

35b)  47 straipsnis išbraukiamas;

47 straipsnis

 

Perdavimo pradžia

 

Kiekviena valstybė narė informuoja Komisiją, kad ji parengė technines ir teisines priemones, būtinas 5 straipsnio 1 dalyje nurodytiems duomenims perduoti į Centrinę VIS per nacionalinę sąsają.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32008R0767)

Pakeitimas    174

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 35 c punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

48 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

35c)  48 straipsnis išbraukiamas;

48 straipsnis

 

Veikimo pradžia

 

1. Komisija nustato datą, nuo kurios VIS turi pradėti veikti, kai:

 

a) imtasi 45 straipsnio 2 dalyje nurodytų priemonių;

 

b) Komisija praneša sėkmingai atlikusi kartu su valstybėmis narėmis išsamų VIS veikimo bandymą;

 

c) patvirtinusios technines priemones, valstybės narės praneša Komisijai, kad jos parengė būtinas technines ir teisines priemones 5 straipsnio 1 dalyje nurodytiems duomenims, kurie susiję su visais pirmo regiono, nustatyto pagal 4 dalį, prašymais, surinkti ir perduoti į VIS, įskaitant priemones, skirtas duomenims rinkti ir (arba) perduoti kitos valstybės narės vardu.

 

2. Komisija apie bandymo, atlikto 1 dalies b punkte nustatyta tvarka, rezultatus informuoja Europos Parlamentą.

 

3. Kiekviename kitame regione Komisija nustato datą, nuo kurios 5 straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis tampa privalu perduoti, kai valstybės narės praneša Komisijai, kad jos ėmėsi būtinų techninių ir teisinių priemonių 5 straipsnio 1 dalyje nurodytiems duomenims, kurie susiję su visais atitinkamo regiono prašymais, perduoti į VIS, įskaitant priemones, skirtas duomenims rinkti ir (arba) perduoti kitos valstybės narės vardu. Iki šios datos kiekviena valstybė narė gali pradėti operacijas bet kuriame iš šių regionų, kai tik ji praneša Komisijai, jog ėmėsi būtinų techninių ir teisinių priemonių bent 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytiems duomenims surinkti ir perduoti į VIS.

 

4. 1 ir 2 dalyse nurodyti regionai nustatomi 49 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka; šie regionai nustatomi atsižvelgiant į šiuos kriterijus: nelegalios imigracijos rizika, pavojus valstybių narių vidaus saugumui ir galimybės rinkti biometrinius duomenis visose regiono vietose įgyvendinamumas.

 

5. Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbia operacijų kiekviename regione pradžios datas.

 

6. Nė viena valstybė narė negali naudotis duomenimis, kuriuos kitos valstybės narės perdavė į VIS, kol ji arba kita šiai valstybei nariai atstovaujanti valstybė narė nepradėjo įvesti duomenų pagal 1 ir 3 dalis.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32008R0767)

Pakeitimas    175

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 35 d punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

48 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

35d)  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„48a straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2.   9cb ir 23 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

 

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 9cb ir 23 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

 

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

6.   Pagal 9cb ir 23 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“;

Pakeitimas    176

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 38 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

50 straipsnio antraštė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kontrolė ir vertinimas

Poveikio pagrindinėms teisėms stebėsena ir vertinimas

Pakeitimas    177

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 38 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

50 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valdymo institucija užtikrina, kad būtų nustatytos procedūros, pagal kurias būtų kontroliuojamas VIS sistemos veikimas siekiant su jos duomenų išvestimi, išlaidų efektyvumu, saugumu ir paslaugų kokybe susijusių tikslų.

1.  „eu-LISA“ užtikrina, kad būtų nustatytos procedūros, pagal kurias būtų stebimas VIS sistemos veikimas siekiant su jos duomenų išvestimi, išlaidų efektyvumu, saugumu ir paslaugų kokybe susijusių tikslų ir būtų stebima, kaip laikomasi pagrindinių teisių, įskaitant teisę į asmens duomenų apsaugą, teisę į nediskriminavimą, vaiko teises ir teisę į veiksmingą teisinę gynybą.

Pakeitimas    178

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 38 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

50 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Techninės priežiūros tikslais valdymo institucijai suteikiama prieiga prie būtinos informacijos, susijusios su VIS atliekamomis duomenų tvarkymo operacijomis.

2.  Techninės priežiūros tikslais „eu-LISA“ suteikiama prieiga prie būtinos informacijos, susijusios su VIS atliekamomis duomenų tvarkymo operacijomis.

Pakeitimas    179

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 38 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

50 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kas dvejus metus „eu-LISA“ pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai VIS veikimo techninių aspektų, įskaitant jos saugumą, ataskaitą.

3.  Kas dvejus metus „eu-LISA“ pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai VIS veikimo techninių aspektų, įskaitant jos saugumą ir išlaidas, ataskaitą. Ši ataskaita apima einamųjų pokyčių, susijusių su projekto pažanga ir jo išlaidomis, apžvalgą, finansinio poveikio įvertinimą ir informaciją apie bet kokias technines problemas ir riziką, kurios galėtų daryti poveikį bendroms sistemos išlaidoms.

Pakeitimas    180

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 38 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

50 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Plėtojimo procesui vėluojant, „eu-LISA“ turi kuo greičiau informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie vėlavimo priežastis ir apie jo poveikį laiko ir finansų požiūriu.

Pakeitimas    181

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 38 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

50 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  konkretų naudojimosi duomenimis tikslą, įskaitant atitinkamą teroristinio arba sunkaus nusikaltimo rūšį;

a)  konkretų naudojimosi duomenimis tikslą, įskaitant atitinkamą teroristinio arba sunkaus nusikaltimo rūšį ir prieigą prie jaunesnių nei 12 metų vaikų duomenų;

Pakeitimas    182

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 38 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

50 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos c a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  atvejų, kuriais buvo taikomos 22m straipsnio 2 dalyje nurodytos skubos procedūros, skaičių ir pobūdį, įskaitant atvejus, kai skubos pagrįstumo centrinis prieigos punktas per ex post patikrinimą nepripažino;

Pakeitimas    183

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 38 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

50 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos d a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  statistinius duomenis apie prekybą vaikais, įskaitant sėkmingo tapatybės nustatymo atvejus.

Pakeitimas    184

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 38 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

50 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybių narių ir Europolo metinės ataskaitos perduodamos Komisijai iki kitų metų birželio 30 d.

Valstybių narių ir Europolo metinės ataskaitos perduodamos Komisijai iki kitų metų birželio 30 d. Komisija sujungia šias metines ataskaitas į išsamią ataskaitą, kuri paskelbiama iki tų pačių metų gruodžio 30 d.

Pakeitimas    185

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 38 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

50 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Kas ketverius metus Komisija pateikia bendrą VIS vertinimą. Šis bendras vertinimas apima rezultatų, pasiektų pagal nustatytus tikslus, analizę ir sistemos taikymo tolesnio pagrįstumo vertinimą, šio reglamento taikymą VIS, VIS saugumą, naudojimąsi 31 straipsnyje nurodytomis nuostatomis ir bet kokį poveikį būsimai veiklai. Komisija šį vertinimą perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.  Kas dvejus metus Komisija pateikia bendrą VIS vertinimą. Šis bendras vertinimas apima rezultatų, pasiektų pagal nustatytus tikslus, ir patirtų išlaidų analizę ir sistemos taikymo tolesnio pagrįstumo ir jo poveikio pagrindinėms teisėms vertinimą, šio reglamento taikymą VIS, VIS saugumą, naudojimąsi 31 straipsnyje nurodytomis nuostatomis ir bet kokį poveikį būsimai veiklai. Komisija šį vertinimą perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas    186

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 39 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

1 priedo antraštė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  1 priedo pavadinimas pakeičiamas taip:

Išbraukta.

„31 straipsnio 1 dalyje nurodytų tarptautinių organizacijų sąrašas“.

 

Pakeitimas    187

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

IIIa skyriaus 22a straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Sprendimą priimti kompetentinga institucija, prieš jį paskelbdama, sukuria asmens bylą.

Pakeitimas    188

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

IIIa skyriaus 22a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jei atitinkamo dokumento turėtojas prašymą pateikė kaip grupės narys arba kartu su šeimos nariu, institucija sukuria kiekvieno tos grupės asmens bylą ir susieja tų asmenų, kartu pateikusių prašymus ir gavusių ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi, bylas.

3.  Jei atitinkamo dokumento turėtojas prašymą pateikė kaip grupės narys arba kartu su šeimos nariu, institucija sukuria kiekvieno tos grupės asmens bylą ir susieja tų asmenų, kartu pateikusių prašymus ir gavusių ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi, bylas. Tėvų ar teisėtų globėjų ir jų vaikų prašymai neatskiriami.

Pakeitimas    189

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22b straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bylos automatizuotai apdorojamos VIS siekiant nustatyti atitiktį (-is) vieninteliu tikslu – įvertinti, ar asmuo gali kelti grėsmę valstybių narių viešajai tvarkai, vidaus saugumui arba visuomenės sveikatai, pagal Reglamento (ES) 2016/399 6 straipsnio 1 dalies e punktą. Kiekviena byla VIS tikrinama atskirai.

1.  Bylos automatizuotai apdorojamos VIS siekiant nustatyti atitiktį (-is) vieninteliu tikslu – įvertinti, ar asmuo gali kelti grėsmę valstybių narių viešajai tvarkai arba vidaus saugumui, pagal Reglamento (ES) 2016/399 6 straipsnio 1 dalies e punktą. Kiekviena byla VIS tikrinama atskirai.

Pakeitimas    190

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22b straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kaskart, kai sukuriama asmens byla išdavus ilgalaikę vizą ar leidimą gyventi arba atsisakius išduoti tokį dokumentą pagal 22d straipsnį, VIS pateikiama užklausa naudojantis Europos paieškos portalu, apibrėžtu [Sąveikumo reglamento] 6 straipsnio 1 dalyje, siekiant palyginti atitinkamus šio reglamento 22c straipsnio 2 dalies a, b, c, f ir g punktuose nurodytus duomenis su atitinkamais duomenimis VIS, Šengeno informacinėje sistemoje (SIS), atvykimo ir išvykimo sistemoje (AIS), Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemoje (ETIAS), įskaitant Reglamento (ES) 2018/XX [dėl Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos sukūrimo] 29 straipsnyje nurodytą stebėjimo sąrašą, [sistemoje ECRIS-TCN dėl su teroristiniais nusikaltimais ir kitais sunkiais nusikaltimais susijusių apkaltinamųjų nuosprendžių], Europolo duomenyse, Interpolo pavogtų ir pamestų kelionės dokumentų duomenų bazėje (SLTD) ir Interpolo su pranešimais susijusių kelionės dokumentų duomenų bazėje (TDAWN).

2.  Kaskart, kai sukuriama asmens byla dėl ilgalaikės vizos ar leidimo gyventi pagal 22c straipsnį, VIS pateikiama užklausa naudojantis Europos paieškos portalu, apibrėžtu [Sąveikumo reglamento] 6 straipsnio 1 dalyje, siekiant palyginti šio reglamento 22c straipsnio 2 dalies a, b, c, f ir g punktuose nurodytus duomenis. VIS patikrina:

 

a)   ar kelionės dokumentas, naudojamas prašymo tikslais, nėra kelionės dokumentas, apie kurį SIS pranešta kaip apie pamestą, pavogtą, pasisavintą ar pripažintą negaliojančiu;

 

b)   ar kelionės dokumentas, naudojamas prašymo tikslais, nėra kelionės dokumentas, apie kurį SLTD duomenų bazėje pranešta kaip apie pamestą, pavogtą ar pripažintą negaliojančiu;

 

c)   ar SIS nėra pateikta perspėjimų dėl draudimo prašytojui atvykti ir apsigyventi;

 

d)   ar dėl prašytojo SIS nėra perspėjimų, susijusių su ieškomu asmeniu siekiant areštuoti perdavimo tikslu pagal Europos arešto orderį ar ieškomas siekiant areštuoti ekstradicijos tikslu;

 

e)   ar prašytojas ir kelionės dokumentas nesusiję su neišduotu, atšauktu ar panaikintu kelionės leidimu pagal ETIAS centrinę sistemą;

 

f)   ar prašytojas ir kelionės dokumentas neįtraukti į Reglamento (ES) Nr. 2018/1240 34 straipsnyje nurodytą stebėjimo sąrašą;

 

g)   ar duomenys apie prašytoją nėra jau VIS įregistruoti duomenys apie tą patį asmenį;

 

h)   ar prašyme pateikti duomenys apie kelionės dokumentą neatitinka kito prašymo dėl ilgalaikės vizos ar leidimo gyventi šalyje, susijusio su kitais tapatybės duomenimis;

 

i)   ar dėl prašytojo šiuo metu nėra perspėjimo kaip apie asmenį, kuris viršijo leidžiamą buvimo trukmę arba ar anksčiau nebuvo tokio perspėjimo AIS;

 

j)   ar dėl prašytojo AIS neįregistruotas atsisakymas leisti atvykti;

 

k)   ar dėl prašytojo VIS neįregistruotas atsisakymas išduoti trumpalaikę vizą, jos panaikinimas ar atšaukimas;

 

l)   ar dėl prašytojo VIS neįregistruotas atsisakymas išduoti ilgalaikę vizą ar leidimą gyventi šalyje, jų panaikinimas ar atšaukimas;

 

m)   ar duomenys, susiję su prašytojo tapatybe, nėra įrašyti į Europolo duomenis;

 

n)   kai prašytojas yra nepilnametis, ar dėl tėvų valdžią turinčio asmens ar teisėto globėjo:

 

i)   SIS nėra perspėjimų, susijusių su ieškomu asmeniu siekiant areštuoti perdavimo tikslu pagal Europos arešto orderį ar ieškomas siekiant areštuoti ekstradicijos tikslu;

 

ii)   SIS nėra pateikta perspėjimų dėl draudimo prašytojui atvykti ir apsigyventi;

 

iii)   jis nėra kelionės dokumento, įtraukto į Reglamento (ES) Nr. 2018/1240 34 straipsnyje nurodytą stebėjimo sąrašą, turėtojas.

 

Šios dalies nuostatos neturi kliudyti bet kokiu pagrindu pateikti prieglobsčio prašymą. Kai vizos prašymą pateikia smurtinio nusikaltimo, pvz., smurto šeimoje ar prekybos žmonėmis, įvykdyto aukos rėmėjo, auka, VIS pateikta byla neturi būti susieta su rėmėjo byla, siekiant apsaugoti aukas nuo naujų pavojų.

 

Siekiant išvengti klaidingų atitikčių rizikos, nustatant jaunesnių nei 14 metų vaikų ar vyresnių nei 75 metų asmenų tapatybę naudojant biometrinius identifikatorius, kurie paimti daugiau negu prieš penkerius metus iki atitikties nustatymo ir kurie nepatvirtina trečiosios šalies piliečio tapatybės, taikomas privalomas rankinis duomenų patikrinimas, kurį atlieka biometrinių duomenų ekspertas.

Pakeitimas    191

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22b straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  VIS į atitinkamą asmens bylą įtraukiama nuoroda dėl bet kokios pagal 2 ir 5 dalis nustatytos atitikties. Papildomai VIS, kai tinka, nustatoma, kuri valstybė narė ar kelios valstybės narės (ar Europolas) įvedė arba pateikė tuos duomenis, kuriems nustatyta atitiktis, ir tai įrašoma į asmens bylą.

3.  VIS į atitinkamą asmens bylą įtraukiama nuoroda dėl bet kokios pagal 2 ir 5 dalis nustatytos atitikties. Papildomai VIS, kai tinka, nustatoma, kuri valstybė narė ar kelios valstybės narės (ar Europolas) įvedė arba pateikė tuos duomenis, kuriems nustatyta atitiktis, ir tai įrašoma į asmens bylą. Jokia kita informacija, išskyrus nuorodą į nustatytą atitiktį ir duomenų rengėją, neturi būti registruojama.

Pakeitimas    192

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22b straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Vykdant užklausą SLTD, užklausai pateikti EPP naudotojo naudojamais duomenimis su Interpolo duomenų savininkais nesidalijama.

Pakeitimas    193

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22b straipsnio 4 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Taikant 2 straipsnio 2 dalies f punktą dėl išduotų ar pratęsto galiojimo ilgalaikių vizų, vykdant užklausas pagal šio straipsnio 2 dalį atitinkami 22c straipsnio 2 dalyje nurodyti duomenys palyginami su SIS esančiais duomenimis, siekiant nustatyti, ar dėl vizos turėtojo pateiktas kuris nors iš šių perspėjimų:

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    194

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22b straipsnio 4 dalies 1 pastraipos d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  perspėjimas apie asmenis ir daiktus, kuriuos ketinama slapta patikrinti arba dėl jų atlikti specialiuosius patikrinimus.

d)  perspėjimas apie asmenis ir daiktus, kuriuos ketinama slapta patikrinti, atlikti tikslinius patikrinimus arba dėl jų atlikti specialiuosius patikrinimus.

Pakeitimas    195

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22b straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai atliekant šioje dalyje nurodytą palyginimą nustatoma viena ar kelios atitiktys, VIS nusiunčiamas automatinis pranešimas tą prašymą pateikusios valstybės narės centrinei institucijai ir imamasi atitinkamų tolesnių veiksmų.

9a straipsnio 5a, 5b, 5c, 5d dalys ir 9c, 9ca ir 9cb straipsniai taikomi mutatis mutandis laikantis toliau nurodytų konkrečių nuostatų.

Pakeitimas    196

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22b straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Kai ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi išduoda arba tokio dokumento galiojimą pratęsia valstybės narės konsulinė įstaiga, taikomas 9a straipsnis.

Išbraukta.

Pakeitimas    197

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22b straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Kai leidimą gyventi išduoda ar jo galiojimą pratęsia arba ilgalaikės vizos galiojimą pratęsia institucija, esanti valstybės narės teritorijoje, taikomos šios nuostatos:

Išbraukta.

a)  ta institucija patikrina, ar asmens byloje įrašyti duomenys atitinka duomenis, esančius VIS ar kurioje nors iš ES informacinių sistemų arba duomenų bazių, kuriomis naudojamasi, Europolo duomenis arba duomenis Interpolo duomenų bazėse pagal 2 dalį;

 

b)  kai nustatyta atitiktis pagal 2 dalį yra susijusi su Europolo duomenimis, apie tai pranešama atitinkamam nacionaliniam Europolo padaliniui, kad būtų imamasi tolesnių veiksmų;

 

c)  kai duomenys nesutampa ir automatizuotai apdorojant duomenis pagal 2 ir 3 dalis nenustatoma jokios kitos atitikties, atitinkama institucija iš prašymo bylos ištrina klaidingą atitikties įrašą;

 

d)  kai duomenys atitinka prašytojo tapatybę arba kai tebėra abejonių dėl jo tapatybės, atitinkama institucija pagal ES ir nacionalinės teisės aktų nustatytas procedūras, sąlygas ir kriterijus imasi veiksmų dėl tų duomenų, kuriems nustatyta atitiktis pagal 4 dalį.

 

Pakeitimas    198

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22b straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pavardė; vardas (-ai); gimimo data; dabartinė pilietybė arba pilietybės; lytis; gimimo data, vieta ir šalis;

a)  pavardė; vardas (-ai); gimimo metai; dabartinė pilietybė arba pilietybės; lytis; gimimo vieta ir šalis;

Pakeitimas    199

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22b straipsnio 1 dalies 2 punkto f papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  dokumento turėtojo veido atvaizdas, kai įmanoma, nuskaitytas vietoje;

f)  dokumento turėtojo veido atvaizdas, nuskaitytas vietoje;

Pakeitimas    200

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22d straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai priimamas sprendimas neišduoti ilgalaikės vizos arba leidimo gyventi todėl, kad prašytojas laikomas keliančiu grėsmę viešajai tvarkai, vidaus saugumui ar visuomenės sveikatai arba prašytojas pateikė apgaulės būdu įgytus, suklastotus ar neteisėtai pakeistus dokumentus, ta institucija, kuri atmetė prašymą, nedelsdama sukuria to asmens bylą, į kurią įtraukiami šie duomenys:

Kai priimamas sprendimas neišduoti ilgalaikės vizos arba leidimo gyventi todėl, kad prašytojas laikomas keliančiu grėsmę viešajai tvarkai ar vidaus saugumui arba prašytojas pateikė apgaulės būdu įgytus, suklastotus ar neteisėtai pakeistus dokumentus, ta institucija, kuri atmetė prašymą, nedelsdama sukuria to asmens bylą, į kurią įtraukiami šie duomenys:

Pakeitimas    201

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22d straipsnio 1 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  fizinio asmens, kuriuo remiantis pateiktas prašymas, pavardė, vardas ir adresas;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    202

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22d straipsnio 1 dalies f punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  prašytojo veido atvaizdas, kai įmanoma, nuskaitytas vietoje;

f)  prašytojo veido atvaizdas, nuskaitytas vietoje;

Pakeitimas    203

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22d straipsnio 1 dalies h punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  informacija apie tai, kad išduoti ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi atsisakyta todėl, kad prašytojas laikomas keliančiu grėsmę viešajai tvarkai, visuomenės saugumui arba visuomenės sveikatai, arba todėl, kad prašytojas pateikė apgaulės būdu įgytus, suklastotus ar neteisėtai pakeistus dokumentus;

h)  informacija apie tai, kad išduoti ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi atsisakyta todėl, kad prašytojas laikomas keliančiu grėsmę viešajai tvarkai arba visuomenės saugumui, arba todėl, kad prašytojas pateikė apgaulės būdu įgytus, suklastotus ar neteisėtai pakeistus dokumentus;

Pakeitimas    204

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22g straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tik tam, kad patikrintų dokumento turėtojo tapatybę ir (arba) ilgalaikės vizos ar leidimo gyventi autentiškumą ir galiojimą ir ar tas asmuo nelaikomas keliančiu grėsmę viešajai tvarkai, vidaus saugumui ar visuomenės sveikatai kurioje nors valstybėje narėje pagal Reglamento (ES) 2016/399 6 straipsnio 1 dalies e punktą, kompetentingos institucijos, atliekančios patikrinimus išorės sienos perėjimo punktuose pagal tą reglamentą, turi prieigą prie sistemos, kad galėtų atlikti paiešką pagal dokumento numerį kartu su kai kuriais duomenimis pagal šio reglamento 22c straipsnio 2 dalies a, b ir c punktus.

1.  Tik tam, kad patikrintų dokumento turėtojo tapatybę ir (arba) ilgalaikės vizos ar leidimo gyventi autentiškumą ir galiojimą ir ar tas asmuo nelaikomas keliančiu grėsmę viešajai tvarkai arba vidaus saugumui kurioje nors valstybėje narėje pagal Reglamento (ES) 2016/399 6 straipsnio 1 dalies e punktą, kompetentingos institucijos, atliekančios patikrinimus išorės sienos perėjimo punktuose pagal tą reglamentą, turi prieigą prie sistemos, kad galėtų atlikti paiešką pagal dokumento numerį kartu su kai kuriais duomenimis pagal šio reglamento 22c straipsnio 2 dalies a, b ir c punktus.

Pakeitimas    205

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22g straipsnio 2 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  22c straipsnio 2 dalies f punkte nurodytomis nuotraukomis.

e)  22c straipsnio 2 dalies f punkte nurodytais veido atvaizdais.

Pakeitimas    206

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22h straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tik tam, kad patikrintų dokumento turėtojo tapatybę ir ilgalaikės vizos ar leidimo gyventi autentiškumą ir galiojimą arba ar asmuo nelaikomas keliančiu grėsmę viešajai tvarkai, vidaus saugumui arba visuomenės sveikatai kurioje nors valstybėje narėje, kompetentingos institucijos, valstybių narių teritorijoje atliekančios patikrinimus, ar tenkinamos atvykimo, buvimo arba gyvenimo valstybių narių teritorijoje sąlygos, ir, kai tinka, policijos institucijos turi prieigą prie sistemos, kad galėtų atlikti paiešką pagal ilgalaikės vizos arba leidimo gyventi numerį kartu su kai kuriais duomenimis pagal šio reglamento 22c straipsnio 2 dalies a, b ir c punktus.

1.  Tik tam, kad patikrintų dokumento turėtojo tapatybę ir ilgalaikės vizos ar leidimo gyventi autentiškumą ir galiojimą, kompetentingos institucijos, valstybių narių teritorijoje atliekančios patikrinimus, ar tenkinamos atvykimo, buvimo arba gyvenimo valstybių narių teritorijoje sąlygos, turi prieigą prie sistemos, kad galėtų atlikti paiešką pagal ilgalaikės vizos arba leidimo gyventi numerį kartu su kai kuriais duomenimis pagal šio reglamento 22c straipsnio 2 dalies a, b ir c punktus.

Pakeitimas    207

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22h straipsnio 2 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  22c straipsnio 2 dalies f punkte nurodytomis nuotraukomis.

e)  22c straipsnio 2 dalies f punkte nurodytais veido atvaizdais.

Pakeitimas    208

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22k straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės paskiria institucijas, kurios turi teisę naudotis VIS saugomais duomenimis teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais.

1.  Valstybės narės paskiria institucijas, kurios turi teisę naudotis VIS saugomais duomenimis teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais deramai ir griežtai apibrėžtomis aplinkybėmis, kaip nurodyta 22n straipsnyje. Toms institucijoms leidžiama tikrinti tik jaunesnių nei 12 metų vaikų duomenis, siekiant apsaugoti dingusius vaikus ir vaikus, kurie yra sunkių nusikaltimų aukos.

Pakeitimas    209

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22k straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kiekviena valstybė narė sudaro paskirtųjų institucijų sąrašą. Kiekviena valstybė narė praneša „eu-LISA“ ir Komisijai apie savo paskirtąsias institucijas ir gali bet kuriuo metu tikslinti arba pakeisti šį pranešimą.

2.  Kiekviena valstybė narė sudaro griežtai ribotą paskirtųjų institucijų sąrašą. Kiekviena valstybė narė praneša „eu-LISA“ ir Komisijai apie savo paskirtąsias institucijas ir gali bet kuriuo metu tikslinti arba pakeisti šį pranešimą.

Pakeitimas    210

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22l straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vykdydamas šiame reglamente nustatytas užduotis centrinis prieigos punktas veikia nepriklausomai ir iš 1 dalyje nurodytos Europolo paskirtosios institucijos nepriima nurodymų dėl savo atliekamo tikrinimo rezultatų.

Vykdydamas šiame reglamente nustatytas užduotis centrinis prieigos punktas veikia visiškai nepriklausomai ir iš 1 dalyje nurodytos Europolo paskirtosios institucijos nepriima nurodymų dėl savo atliekamo tikrinimo rezultatų.

Pakeitimas    211

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22m straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu atlikus ex post patikrinimą nustatoma, kad prieiga prie VIS duomenų nebuvo pagrįsta, visos tokius duomenis gavusios institucijos ištrina šią iš VIS gautą informaciją ir praneša centriniams prieigos punktams, kad ją ištrynė.

3.  Jeigu atlikus ex post patikrinimą nustatoma, kad prieiga prie VIS duomenų nebuvo pagrįsta, visos tokius duomenis gavusios institucijos nedelsiant ištrina šią iš VIS gautą informaciją ir praneša centriniams prieigos punktams, kad ją ištrynė.

Pakeitimas    212

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22n straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Paskirtosios institucijos gali gauti prieigą naudotis VIS duomenimis tik jei tenkinamos visos šios sąlygos:

1.  Nedarant poveikio Reglamento 2018/XX [dėl sąveikumo] 22 straipsniui paskirtosios institucijos gali gauti prieigą naudotis VIS duomenimis tik jei tenkinamos visos šios sąlygos:

Pakeitimas    213

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22n straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  jeigu paieška atliekama pagal pirštų atspaudus – kitų valstybių narių automatizuotoje pirštų atspaudų identifikavimo sistemoje anksčiau buvo pradėta paieška pagal Sprendimą 2008/615/TVR, jeigu pirštų atspaudus galima techniškai palyginti, ir ta paieška buvo atlikta iki galo arba paieška nebuvo atlikta iki galo per 24 valandas nuo jos pradžios.

Pakeitimas    214

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22n straipsnio 1 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  kai yra pateikta užklausa bendrai TDS pagal Reglamento 2018/XX [dėl sąveikumo] 22 straipsnį, iš gauto atsakymo, kaip nurodyta to reglamento 22 straipsnio 5 dalyje, sužinoma, kad tie duomenys yra saugomi VIS.

d)  kai yra pateikta užklausa bendrai TDS pagal Reglamento 2018/XX [dėl sąveikumo] 22 straipsnį, iš gauto atsakymo, kaip nurodyta Reglamento 2018/XX [dėl sąveikumo] 22 straipsnio 5 dalyje, sužinoma, kad tie duomenys yra saugomi VIS.

Pakeitimas    215

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22n straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  VIS naudojamasi tik atliekant paiešką pagal bet kuriuos iš šių asmens byloje pateiktų duomenų:

3.  VIS naudojamasi tik atliekant paiešką pagal bet kuriuos iš šių prašymo byloje ar asmens byloje pateiktų duomenų:

Pakeitimas    216

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22n straipsnio 3 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pavardę (-es), vardą (-us); gimimo datą; pilietybę (-es) ir (arba) lytį;

a)  pavardę (-es), vardą (-us); gimimo metus; pilietybę (-es) ir (arba) lytį;

Pakeitimas    217

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22n straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl reikiamų technologijų asmenims pagal veidų atvaizdus atpažinti įgyvendinamumo, prieinamumo, parengtumo ir patikimumo.

Pakeitimas    218

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22n straipsnio 3 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  3 dalies e punkte nurodytas veido atvaizdas negali būti vienintelis paieškos kriterijus.

Pakeitimas    219

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22n straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Naudojantis VIS, jeigu atliekant paiešką nustatoma atitiktis, suteikiama prieiga prie šioje dalyje išvardytų duomenų ir prie bet kokių kitų duomenų, paimtų iš asmens bylos, įskaitant dėl bet kokio išduoto, neišduoto, panaikinto, atšaukto arba pratęsto galiojimo dokumento įvestus duomenis. Prieiga prie 9as straipsnio 4 dalies l punkte nurodytų prašymo byloje įrašytų duomenų suteikiama tik tuo atveju, jei leidimo naudotis tais duomenimis yra aiškiai paprašoma, pateikiant pagrįstą ir po nepriklausomo patikrinimo patvirtintą prašymą.

4.  Naudojantis VIS, jeigu atliekant paiešką nustatoma atitiktis, suteikiama prieiga prie šio straipsnio 3 dalyje išvardytų duomenų ir prie bet kokių kitų duomenų, paimtų iš prašymo bylos arba asmens bylos, įskaitant dėl bet kokio išduoto, neišduoto, panaikinto, atšaukto arba pratęsto galiojimo dokumento įvestus duomenis. Prieiga prie 9 straipsnio 4 dalies l punkte nurodytų prašymo byloje įrašytų duomenų suteikiama tik tuo atveju, jei leidimo naudotis tais duomenimis yra aiškiai paprašoma, pateikiant pagrįstą ir po nepriklausomo patikrinimo patvirtintą prašymą.

Pakeitimas    220

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22o straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nukrypstant nuo 22n straipsnio 1 dalies, paskirtosios institucijos neprivalo atitikti toje dalyje nustatytų sąlygų, kad gautų prieigą prie VIS siekdamos nustatyti dingusių ar pagrobtų asmenų arba nustatytų prekybos žmonėmis aukų tapatybę, kai galima pagrįstai manyti, kad naudojimasis VIS duomenimis padės nustatyti tų asmenų tapatybę ir (arba) tirti konkrečius prekybos žmonėmis atvejus. Tokiomis aplinkybėmis paskirtosios institucijos gali atlikti paiešką VIS pagal tų asmenų pirštų atspaudus.

Nukrypstant nuo 22n straipsnio 1 dalies, paskirtosios institucijos neprivalo atitikti toje dalyje nustatytų sąlygų, kad gautų prieigą prie VIS siekdamos nustatyti dingusių ar pagrobtų asmenų, ypač vaikų, arba nustatytų prekybos žmonėmis aukų tapatybę, kai yra rimtų priežasčių manyti, kad naudojimasis VIS duomenimis padės nustatyti tų asmenų tapatybę ir tirti konkrečius prekybos žmonėmis atvejus. Tokiomis aplinkybėmis paskirtosios institucijos gali atlikti paiešką VIS pagal tų asmenų pirštų atspaudus.

Pakeitimas    221

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22o straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu tų asmenų pirštų atspaudų neįmanoma panaudoti arba atlikus paiešką pagal pirštų atspaudus negaunama rezultatų, paieška atliekama naudojant 9 straipsnio a ir b punktuose nurodytus duomenis.

Jeigu tų asmenų pirštų atspaudų neįmanoma panaudoti arba atlikus paiešką pagal pirštų atspaudus negaunama rezultatų, paieška atliekama naudojant 9 straipsnio 4 dalies a ir b punktuose arba 22c straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nurodytus duomenis.

Pakeitimas    222

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22o straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Naudojantis VIS, jeigu atliekant paiešką nustatoma atitiktis, suteikiama prieiga prie bet kokių 9 straipsnyje nurodytų, taip pat 8 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytų duomenų.

Naudojantis VIS, jeigu atliekant paiešką nustatoma atitiktis, suteikiama prieiga prie bet kokių 9, 22c arba 22d straipsniuose nurodytų, taip pat 8 straipsnio 3 ir 4 dalyse arba 22a straipsnio 3 dalyje nurodytų duomenų.

Pakeitimas    223

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22p straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Europolo paskirtoji institucija 22k straipsnio 3 dalyje nurodytam Europolo centriniam prieigos punktui gali pateikti pagrįstą elektroninės formos prašymą leisti naudotis visais VIS saugomais duomenimis arba konkrečiu duomenų rinkiniu. Gavęs prašymą suteikti prieigą Europolo centrinis prieigos punktas patikrina, ar tenkinamos 1 ir 2 dalyse nurodytos prieigos sąlygos. Jei visos prieigos sąlygos tenkinamos, tuos prašymus vykdo tinkamai įgalioti centrinio (-ių) prieigos punkto (-ų) darbuotojai. VIS duomenys, prie kurių suteikta prieiga, perduodami 22l straipsnio 1 dalyje nurodytiems vykdomiesiems padaliniams taip, kad nebūtų pažeistas tų duomenų saugumas.

3.  Europolo paskirtoji institucija 22l straipsnio 2 dalyje nurodytam Europolo centriniam prieigos punktui gali pateikti pagrįstą elektroninės formos prašymą leisti naudotis visais VIS saugomais duomenimis arba konkrečiu duomenų rinkiniu. Gavęs prašymą suteikti prieigą Europolo centrinis prieigos punktas patikrina, ar tenkinamos 1 ir 2 dalyse nurodytos prieigos sąlygos. Jei visos prieigos sąlygos tenkinamos, tuos prašymus vykdo tinkamai įgalioti centrinio (-ių) prieigos punkto (-ų) darbuotojai. VIS duomenys, prie kurių suteikta prieiga, perduodami 22l straipsnio 1 dalyje nurodytiems vykdomiesiems padaliniams taip, kad nebūtų pažeistas tų duomenų saugumas.

Pakeitimas    224

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22q straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė ir Europolas užtikrina, kad visos duomenų tvarkymo operacijos, atliktos pateikus prašymus suteikti prieigą prie VIS duomenų pagal IIIc skyriaus nuostatas, būtų registruojamos arba patvirtinamos dokumentais siekiant patikrinti prašymo priimtinumą, kontroliuoti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų vientisumą ir saugumą ir vykdyti savikontrolę.

1.  Kiekviena valstybė narė ir Europolas užtikrina, kad visos duomenų tvarkymo operacijos, atliktos pateikus prašymus suteikti prieigą prie VIS duomenų pagal IIIb skyriaus nuostatas, būtų registruojamos arba patvirtinamos dokumentais siekiant kontroliuoti prašymo priimtinumą, kontroliuoti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų vientisumą, saugumą ir galimą poveikį pagrindinėms teisėms, ir vykdyti savikontrolę.

 

Šie įrašai ar dokumentai tinkamomis priemonėmis saugomi nuo neleistinos prieigos ir ištrinami praėjus dvejiems metam nuo jų sukūrimo, nebent jie būtini jau vykdomoms stebėjimo procedūroms.

Pakeitimas    225

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22q straipsnio 2 dalies g punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  pagal nacionalines taisykles arba Reglamentą (ES) 2016/794 – paiešką atlikusio pareigūno ir paiešką atlikti nurodžiusio pareigūno, kaip sistemos naudotojo, identifikavimo unikalus ženklas.

g)  pagal nacionalines taisykles arba Reglamentą (ES) 2016/794, arba, jei reikia, Reglamentą (ES) 2018/1725 – paiešką atlikusio pareigūno ir paiešką atlikti nurodžiusio pareigūno, kaip sistemos naudotojo, identifikavimo unikalus ženklas.

Pakeitimas    226

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22q straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Registracijos įrašai ir dokumentai naudojami tik kontroliuojant duomenų tvarkymo teisėtumą ir užtikrinant duomenų vientisumą ir saugumą. Atliekant šio reglamento 50 straipsnyje nurodytą kontrolę ir vertinimą gali būti naudojami tik tokie registracijos įrašai, kuriuose nėra asmens duomenų. Pagal Direktyvos (ES) 2016/680 41 straipsnio 1 dalį įsteigta priežiūros institucija, atsakinga už prašymo priimtinumo patikrinimą ir duomenų tvarkymo teisėtumo, duomenų vientisumo bei saugumo kontrolę, vykdydama savo pareigas, pateikusi prašymą gauna prieigą prie šių registracijos įrašų.

3.  Registracijos įrašai ir dokumentai naudojami tik kontroliuojant duomenų tvarkymo, teisėtumą, stebint poveikį pagrindinėms teisėms ir užtikrinant duomenų vientisumą ir saugumą. Atliekant šio reglamento 50 straipsnyje nurodytą kontrolę ir vertinimą gali būti naudojami tik tokie registracijos įrašai, kuriuose nėra asmens duomenų. Pagal Direktyvos (ES) 2016/680 41 straipsnio 1 dalį įsteigta priežiūros institucija, atsakinga už duomenų tvarkymo teisėtumo stebėseną ir duomenų vientisumą bei saugumą, vykdydama savo pareigas, pateikusi prašymą gauna prieigą prie šių registracijos įrašų.

Pakeitimas    227

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

22r a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

22ra straipsnis

 

Asmens duomenų, su kuriais susipažinta pagal IIIb skyrių, apsauga

 

1.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad pagal Direktyvą (ES) 2016/680 priimti nacionaliniai teisės aktai, reglamentai ir administracinės nuostatos taip pat būtų taikomi jų nacionalinių institucijų prieigai prie VIS pagal šį skyrių, be kita ko, asmenų, prie kurių duomenų prieiga suteikta, teisių atžvilgiu.

 

2.   Valstybių narių prieigos prie asmens duomenų pagal šį skyrių, įskaitant jų perdavimą VIS ir iš jos, teisėtumo stebėseną vykdo Direktyvos (ES) 2016/680 41 straipsnio 1 dalyje nurodyta priežiūros institucija. Atitinkamai taikomos šio reglamento 41 straipsnio 3 ir 4 dalys.

 

3.   Europolas asmens duomenis pagal šį reglamentą tvarko laikydamasis Reglamento (ES) 2016/794, o tokio tvarkymo priežiūrą vykdo Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas.

 

4.   Asmens duomenys, su kuriais susipažinta VIS pagal šį skyrių, tvarkomi tik konkretaus atvejo, su kuriuo susijusių duomenų yra paprašiusi valstybė narė arba Europolas, prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais.

 

5.   „eu-LISA“, paskirtosios institucijos, centriniai prieigos punktai ir Europolas saugo 22q straipsnyje nurodytus paieškų registracijos žurnalus, kad Direktyvos (ES) 2016/680 41 straipsnio 1 dalyje nurodyta priežiūros institucija ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas galėtų stebėti, ar tvarkant duomenis laikomasi Sąjungos ir nacionalinių duomenų apsaugos taisyklių. Išskyrus tam tikslui laikomus duomenis, asmens duomenys ir paieškų registracijos žurnalai po 30 dienų ištrinami iš visų nacionalinių ir Europolo bylų, nebent šie duomenys ir įrašai reikalingi vykdomam konkrečiam nusikalstamos veikos tyrimui, dėl kurio jų yra paprašiusi valstybė narė arba Europolas.

Pakeitimas    228

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sprendimo 2004/512/EB pakeitimai

Sprendimo 2004/512/EB panaikinimas

Pakeitimas    229

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalis

Sprendimas 2004/512/EB

1 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sprendimo 2004/512/EB 1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

Sprendimas 2004/512/EB yra panaikinamas. Nuorodos į tą sprendimą laikomos nuorodomis į Reglamentą (EB) Nr. 767/2008 ir aiškinamos pagal 2 priede pateiktą atitikties lentelę.

2.  Vizų informacinės sistemos pagrindas yra centralizuota struktūra; ją sudaro:

 

a)  bendra tapatybės duomenų saugykla, nurodyta [Reglamento 2018/XX dėl sąveikumo 17 straipsnio 2 dalies a punkte];

 

b)  centrinė informacinė sistema, toliau – Centrinė vizų informacinė sistema (VIS);

 

c)  sistemos sąsaja kiekvienoje valstybėje narėje, toliau – nacionalinė sąsaja (NI-VIS), per kurią palaikomas ryšys su tam tikros valstybės narės atitinkama centrine nacionaline institucija, arba vienoda nacionalinė sąsaja (VNS) kiekvienoje valstybėje narėje, pagrįsta bendromis techninėmis specifikacijomis ir vienoda visose valstybėse narėse, per kurią palaikomas centrinės sistemos ryšys su valstybių narių nacionaline infrastruktūra;

 

d)  VIS ir nacionalinių sąsajų ryšių infrastruktūra;

 

e)  saugus ryšių kanalas tarp VIS centrinės sistemos ir AIS centrinės sistemos;

 

f)  saugaus ryšio infrastruktūra tarp VIS centrinės sistemos ir Europos paieškos portalo, sukurto pagal [Reglamento 2017/XX dėl sąveikumo 6 straipsnį], bendros biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslaugos, nustatytos [Reglamento 2017/XX dėl sąveikumo 12 straipsniu], bendros tapatybės duomenų saugyklos, sukurtos [Reglamento 2017/XX dėl sąveikumo 17 straipsniu], ir daugybinių tapatybių detektoriaus (DTD), sukurto [Reglamento 2017/XX dėl sąveikumo 25 straipsniu], centrinės infrastruktūros;

 

g)  konsultavimosi dėl prašymų ir keitimosi informacija tarp centrinių vizų institucijų mechanizmas („VISMail“);

 

h)  vežėjų sąsaja;

 

i)  saugi saityno paslauga, teikianti galimybę palaikyti ryšį tarp VIS ir vežėjų sąsajos bei tarptautinių sistemų (Interpolo sistemų ir duomenų bazių);

 

j)  ataskaitų ir statistinių duomenų saugykla.

 

Centrinė sistema, vienodos nacionalinės sąsajos, saityno paslauga, vežėjų sąsaja ir VIS ryšių infrastruktūra, kiek techniškai įmanoma, turi ir naudoja bendrus aparatinės ir programinės įrangos komponentus atitinkamai su AIS centrine sistema, AIS vienodomis nacionalinėmis sąsajomis, ETIAS vežėjų sąsaja, AIS saityno paslauga ir AIS ryšių infrastruktūra.“

 

Pakeitimas    230

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 810/2009

10 straipsnio 3 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  pateikia nuotrauką, atitinkančią Reglamente (EB) Nr. 1683/95 nustatytus standartus arba, kai teikiamas pirmas prašymas ir vėliau bent kas 59 mėnesius, – atitinkančią šio Reglamento 13 straipsnyje nustatytus standartus;“;

c)  leidžia vietoje nuskaityti veido atvaizdą, kai teikiamas pirmas prašymas ir vėliau bent kas 59 mėnesius, – atitinkančią šio Reglamento 13 straipsnyje nustatytus standartus;“

Pakeitimas    231

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 810/2009

13 straipsnio 1 dalies 1 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

nuotrauka, padaryta vietoje ir išsaugota skaitmeninėmis priemonėmis teikiant prašymą;;

teikiant prašymą vietoje nuskaitytas veido atvaizdas.

Pakeitimas    232

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 810/2009

13 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Jeigu yra paimti prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens pirštų atspaudai ir vietoje padaryta pakankamos kokybės nuotrauka ir jie yra įvesti į VIS dėl ankstesnio prašymo, pateikto prieš mažiau nei 59 mėnesius iki naujojo prašymo pateikimo dienos, tie [duomenys] gali būti nukopijuoti į vėlesnį prašymą.“;

„Jeigu yra paimti prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens pirštų atspaudai ir vietoje padaryta pakankamos kokybės nuotrauka ir jie yra įvesti į VIS dėl ankstesnio prašymo, pateikto prieš mažiau nei 59 mėnesius iki naujojo prašymo pateikimo dienos, jie nukopijuojami į vėlesnį prašymą.“

Pakeitimas    233

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 810/2009

21 straipsnio 3a dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  SIS ir SLTD duomenų bazėje patikrinus, ar teikiant prašymą naudojamas kelionės dokumentas atitinka kelionės dokumentą, apie kurį pranešta, kad jis pamestas, pavogtas ar paskelbtas negaliojančiu, ir ar teikiant prašymą naudojamas kelionės dokumentas atitinka į Interpolo TDAWN duomenų bazės bylą įrašytą kelionės dokumentą;

a)  SIS ir SLTD duomenų bazėje patikrinus, ar teikiant prašymą naudojamas kelionės dokumentas atitinka kelionės dokumentą, apie kurį pranešta, kad jis pamestas, pavogtas ar paskelbtas negaliojančiu;

Pakeitimas    234

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 810/2009

21 straipsnio 3a dalies g punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  sistemoje ECRIS-TCN patikrinus, ar prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo atitinka asmenį, kurio duomenys įrašyti į šią duomenų bazę dėl teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų;

Išbraukta.

Pakeitimas    235

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 810/2009

21a straipsnio -1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Konkrečios rizikos rodikliai – tai algoritmas, pagal kurį galima vykdyti Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 4 punkte nurodytą profiliavimą lyginant prašymo byloje užregistruotus duomenis su konkrečiais rizikos rodikliais dėl saugumo, neteisėtos migracijos ir didelės epidemijos rizikos. Konkrečios rizikos rodikliai registruojami VIS.

Pakeitimas    236

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 810/2009

21a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Saugumo rizikos, neteisėtos imigracijos rizikos arba didelės epidemijos rizikos vertinimas grindžiamas:

1.  Komisija pagal 51a straipsnį priima deleguotąjį aktą, kuriuo tiksliau apibrėžiamos saugumo, nelegalios imigracijos rizika arba didelė epidemijos rizika, grindžiama:

Pakeitimas    237

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 810/2009

21a straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  VIS pagal 45a straipsnį sukauptais statistiniais duomenimis, kurie rodo neįprastai didelį prašymų išduoti vizas atmetimų dėl neteisėtos migracijos, saugumo rizikos arba rizikos visuomenės sveikatai, siejamos su konkrečia keliautojų grupe, skaičių;

b)  VIS pagal 45a straipsnį sukauptais statistiniais duomenimis, kurie rodo neįprastai didelį prašymų išduoti vizas atmetimų dėl neteisėtos migracijos arba saugumo rizikos, siejamos su prašytoju, skaičių;

Pakeitimas    238

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 810/2009

21a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustato 1 dalyje nurodytą riziką. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 52 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Išbraukta.

Pakeitimas    239

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 810/2009

21a straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Remiantis pagal 2 dalį nustatyta konkrečia rizika, nustatomi konkrečios rizikos rodikliai derinant kelių rūšių, įskaitant vienos ar kelių iš toliau pateiktų rūšių duomenis:

3.  Remiantis šiuo Reglamentu ir pagal 1 dalyje nurodytą deleguotąjį aktą nustatyta konkrečia rizika, nustatomi konkrečios rizikos rodikliai derinant kelių rūšių, įskaitant vienos ar kelių iš toliau pateiktų rūšių duomenis:

Pakeitimas    240

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 810/2009

21a straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Vizų institucijos naudojasi konkrečios rizikos rodikliais vertindamos, ar dėl prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens kyla neteisėtos imigracijos rizika, rizika valstybių narių saugumui arba didelė epidemijos rizika, pagal 21 straipsnio 1 dalį.

6.  Vizų institucijos naudojasi konkrečios rizikos rodikliais vertindamos, ar dėl prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens kyla neteisėtos imigracijos rizika arba rizika valstybių narių saugumui, pagal 21 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas    241

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 810/2009

21a straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Komisija reguliariai peržiūri nustatytą konkrečią riziką ir konkrečios rizikos rodiklius.“;

7.  Komisija ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra reguliariai peržiūri nustatytą konkrečią riziką ir konkrečios rizikos rodiklius.“;

Pakeitimas    242

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 810/2009

39 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

4a)  39 straipsnis pakeičiamas taip:

39 straipsnis

39 straipsnis

Darbuotojų elgesys

Darbuotojų elgesys ir pagarba pagrindinėms teisėms

1.   Valstybių narių konsulatai užtikrina, kad prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys būtų mandagiai aptarnaujami.

1.   Valstybių narių konsulatai užtikrina, kad prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys būtų mandagiai aptarnaujami. Konsuliniai darbuotojai vykdydami savo pareigas visapusiškai gerbia žmogaus orumą.

2.   Vykdydami pareigas konsuliniai darbuotojai visapusiškai gerbia žmogaus orumą. Priemonės, kurių imamasi, turi būti proporcingos tikslams, kurių jomis siekiama.

2.   Konsuliniai darbuotojai visapusiškai gerbia pagrindines teises ir vykdydami pareigas laikosi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažintų principų. Priemonės, kurių imamasi, turi būti proporcingos tikslams, kurių jomis siekiama.

3.   Atlikdamas savo užduotis, konsulinės įstaigos personalas nediskriminuoja asmenų dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos.

3.   Atlikdamas savo užduotis, konsulinės įstaigos personalas nediskriminuoja asmenų dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, odos spalvos, socialinės kilmės, genetinių požymių, kalbos, politinių ar kitokių įsitikinimų, priklausymo tautinei mažumai, turto, gimimo ar religijos arba tikėjimo, negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos. Visų pirma atsižvelgiama į vaiko interesus.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0810)

Pakeitimas    243

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 4 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 810/2009

39 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b)  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„39a straipsnis

 

Pagrindinės teisės

 

Taikydamos šį reglamentą, valstybės narės veikia visapusiškai laikydamosi atitinkamos Sąjungos teisės, įskaitant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, atitinkamos tarptautinės teisės, įskaitant 1951 m. liepos 28 d. Ženevoje priimtą Konvenciją dėl pabėgėlių statuso, su galimybe gauti tarptautinę apsaugą susijusių įpareigojimų, visų pirma negrąžinimo principo, ir pagrindinių teisių. Laikantis bendrų Sąjungos teisės principų, pagal šį reglamentą priimami sprendimai turi būti priimami atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį. Visų pirma atsižvelgiama į vaiko interesus.“;

Pakeitimas    244

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 810/2009

51 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a)  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„51a straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2.   21a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

 

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 21a straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

 

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

6.   Pagal 21a straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“;

Pakeitimas    245

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2017/2226

13 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Atlikdami savo pareigą pagal Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 26 straipsnio 1 dalies b punktą vežėjai naudojasi saityno paslauga tikrindami, ar trumpalaikė viza yra galiojanti, įskaitant tai, ar leidžiamu atvykimų skaičiumi jau pasinaudota ir ar vizos turėtojas išbuvo ilgiausią leidžiamo buvimo laikotarpį, arba, kai tinka, ar viza galioja tos kelionės atvykimo vietos uosto teritorijoje. Vežėjai pateikia šio reglamento 16 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose išvardytus duomenis. Saityno paslauga besinaudojantiems vežėjams pagal tuos įvestus duomenis pateikiamas atsakymas „Gerai“ (angl. OK) arba „Negerai“ (angl. NOT OK). Vežėjai išsiųstą informaciją ir gautą atsakymą gali saugoti laikydamiesi taikytinos teisės nuostatų. Vežėjai sukuria tapatumo nustatymo sistemą užtikrindami, kad saityno paslauga galėtų naudotis tik leidimus turintys darbuotojai. Atsakymas „Gerai“ (angl. OK) arba „Negerai“ (angl. NOT OK) negali būti laikomas sprendimu leisti arba neleisti atvykti pagal Reglamentą (ES) 2016/399.“;

3.  Atlikdami savo pareigą pagal Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 26 straipsnio 1 dalies b punktą vežėjai naudojasi saityno paslauga tikrindami, ar trumpalaikė viza yra galiojanti, įskaitant tai, ar leidžiamu atvykimų skaičiumi jau pasinaudota ir ar vizos turėtojas išbuvo ilgiausią leidžiamo buvimo laikotarpį, arba, kai tinka, ar viza galioja tos kelionės atvykimo vietos uosto teritorijoje. Vežėjai pateikia šio reglamento 16 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose išvardytus duomenis. Saityno paslauga besinaudojantiems vežėjams pagal tuos įvestus duomenis pateikiamas atsakymas „Gerai“ (angl. OK) arba „Negerai“ (angl. NOT OK). Vežėjai išsiųstą informaciją ir gautą atsakymą gali saugoti laikydamiesi taikytinos teisės nuostatų. Vežėjai sukuria tapatumo nustatymo sistemą užtikrindami, kad saityno paslauga galėtų naudotis tik leidimus turintys darbuotojai. Atsakymas „Gerai“ (angl. OK) arba „Negerai“ (angl. NOT OK) negali būti laikomas sprendimu leisti arba neleisti atvykti pagal Reglamentą (ES) 2016/399. Tais atvejais, kai neleidžiama įlaipinti keleivių dėl paieškos VIS, vežėjai informuoja keleivius apie padėtį ir apie būdus, kuriais gali įgyvendinti savo teises susipažinti su VIS saugomais asmens duomenimis, juos taisyti ir ištrinti.“;

Pakeitimas    246

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2017/2226

14 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2a)  14 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

3.   Tais atvejais, kai būtina įvesti arba atnaujinti vizos turėtojo atvykimo/išvykimo įrašo duomenis, sienos apsaugos institucijos gali šio reglamento 16 straipsnio 2 dalies c–f punktuose numatytus duomenis iš VIS gauti ir importuoti į AIS pagal šio reglamento 8 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 767/2008 18a straipsnį.

„3.   Tais atvejais, kai būtina įvesti arba atnaujinti vizos turėtojo atvykimo/išvykimo įrašo duomenis, sienos apsaugos institucijos gali šio reglamento 16 straipsnio 1 dalies d punkte ir 2 dalies c–f punktuose numatytus duomenis iš VIS gauti ir importuoti į AIS pagal šio reglamento 8 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 767/2008 18a straipsnį.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226)

Pakeitimas    247

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 2 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2017/2226

15 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2b)  15 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1.   Tuo atveju, kai būtina sukurti asmens bylą arba atnaujinti 16 straipsnio 1 dalies d punkte ir 17 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą veido atvaizdą, veido atvaizdas nuskaitomas vietoje.

„1.   Tuo atveju, kai būtina sukurti asmens bylą arba atnaujinti 17 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą veido atvaizdą, veido atvaizdas nuskaitomas vietoje.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226)

Pakeitimas    248

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 2 c punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2017/2226

15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2c)  15 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„1a.  16 straipsnio 1 dalies d punkte nurodyto veido atvaizdo duomenys gaunami iš VIS ir importuojami į AIS.“;

Pakeitimas    249

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 2 d punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2017/2226

15 straipsnio 5 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2d)  15 straipsnio 5 dalis išbraukiama.

5.   Per dvejus metus nuo AIS veikimo pradžios Komisija parengia ataskaitą apie VIS saugomų veido atvaizdų kokybės standartus ir tai, ar jie sudaro sąlygas biometrinių duomenų atitikčiai patikrinti siekiant VIS saugomą veido atvaizdus panaudoti prie sienų ir valstybių narių teritorijoje tikrinant trečiųjų šalių piliečių, kuriems taikomas reikalavimas turėti vizą, tapatybę, tokių veido atvaizdų nesaugant AIS. Komisija tą ataskaitą perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai. Prie tos ataskaitos, jei Komisija mano tikslinga, prireikus pridedami teisėkūros pasiūlymai, įskaitant pasiūlymus iš dalies keisti šio reglamento, Reglamento (EB) Nr. 767/2008 arba jų abiejų nuostatas, susijusias su trečiųjų šalių piliečių veido atvaizdų, saugomų VIS, naudojimu nurodytais šioje dalyje tikslais.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226)

Pakeitimas    250

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies b punktas

Reglamentas 2018/XX dėl sąveikumo

18 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  Reglamento (EB) Nr. 767/2008 9 straipsnio 4 punkto a, b ir c papunkčiuose, 9 straipsnio 5 ir 6 punktuose, 22c straipsnio 2 dalies a–cc, f ir g punktuose, 22d straipsnio a, b, c, f ir g punktuose nurodyti duomenys;“;

b)  Reglamento (EB) Nr. 767/2008 9 straipsnio 4 punkto a–cc papunkčiuose, 9 straipsnio 5 ir 6 punktuose, 22c straipsnio 2 dalies a–cc, f ir g punktuose, 22d straipsnio a, b, c, f ir g punktuose nurodyti duomenys;“;

Pakeitimas    251

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

 

Jis taikomas nuo [dveji metai nuo įsigaliojimo datos], išskyrus nuostatas dėl įgyvendinimo ir deleguotųjų aktų, kurios nurodytos 1 straipsnio 6, 7, 26, 27, 33 ir 35 punktuose, 3 straipsnio 4 punkte ir 4 straipsnio 1 punkte, nes jos taikomos nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

 

Komisija [vieni metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl pasirengimo visapusiškai įgyvendinti šį reglamentą. Šioje ataskaitoje, be kita ko, pateikiama išsami informacija apie patirtas išlaidas ir informacija apie visų rūšių riziką, kuri gali turėti įtakos bendroms išlaidoms.


AIŠKINAMOJI DALIS

Bendroji informacija

Nuo pat pradžių vizų politika buvo laisvo judėjimo pagrindas. Jau 1985 m. Šengeno sutarties šalys susitarė, kad turėtų stengtis „kuo greičiau suderinti savo vizų politiką“ ir „imtis būtinų priemonių, kad būtų taikoma vizų išdavimo ir įsileidimo į savo teritorijas tvarka, atsižvelgiant į būtinumą užtikrinti visos penkių valstybių teritorijos apsaugą nuo nelegalios imigracijos ir saugumui grėsmę keliančios veiklos“.

Vizų informacinė sistema (VIS) buvo sukurta tik 2004 m. ir pradėjo veikti 2011 m. Ja siekiama palengvinti prašymų išduoti vizą nagrinėjimo tvarką, užkirsti kelią palankiausių vizų išdavimo sąlygų paieškai, sukčiavimui dėl vizų ir apskritai neteisėtai migracijai. Jos būtinumas, pridėtinė vertė ir svarba paaiškėja vos pažvelgus į skaičius: 2017 m. pabaigoje sistemoje buvo užregistruoti 48 milijonai prašymų išduoti vizą ir 41 milijonas pirštų atspaudų rinkinių; kasmet išduodama 16 milijonų trumpalaikių Šengeno vizų ir kasdien atliekama apie milijoną operacijų.

2015 m. Europos Komisija atliko bendrąjį sistemos veikimo vertinimą, be kita ko, vertindama teisėsaugos institucijų prieigą. VIS taip pat taikomas Šengeno acquis taikymo vertinimo mechanizmas. Kartu su patobulinimais dėl šio pasiūlymo, pranešėjas ragina valstybes nares visapusiškai įgyvendinti joms skirtas rekomendacijas ir išnaudoti visas sistemos galimybes bei laikytis visų saugumo kontrolės priemonių.

Pateiktas Komisijos vertinimo rezultatas, „Šengeno“ vertinimai dėl sistemos naudojimo ir atitinkamos rekomendacijos dėl pasiūlymo. Ne mažiau svarbu ir tai, kad dabar pateiktame pasiūlyme siekiama spręsti ir naujas migracijos, išorės sienų valdymo ir vidaus saugumo problemas.

Pranešėjo pozicija dėl naujo pasiūlymo

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, bet pabrėžia abejotiną jo pateikimo laiką. Šis pasiūlymas pateiktas prieš užbaigiant ETIAS ir „eu-LISA“ teisinį pagrindą ir bus svarstomas dar nebaigus Vizų kodekso ir sąveikumo teisėkūros procedūrų.

Vis dėlto pranešėjas mano, kad šiame pranešimo projekte gali būti atlikta tolesnių patobulinimų, todėl pateikia nemažai pakeitimų. Pakeitimus galima sugrupuoti pagal šias pagrindines antraštes:

Sistemos taikymo sritis

Viena iš pagrindinių šios reformos naujovių yra VIS taikymo srities išplėtimas, įtraukiant į ją ilgalaikes vizas ir leidimus gyventi. Išties, atsižvelgiant į naują Europos strategiją dėl informacijos valdymo, sunku įsivaizduoti, kad trečiųjų šalių piliečiams būtų galima netaikyti Europos lygmens veiksmų, visų pirma atsižvelgiant į tai, ką šiandien žinome apie Auksines vizas. Šiuo pakeitimu bus padidintas mūsų išorės sienų saugumas, bus geriau saugomos ilgalaikius leidimus gyventi turinčių asmenų teisės, nes jų teises galima lengvai įrodyti visoje teritorijoje, ir tai padės stiprinti abipusį valstybių narių pasitikėjimą ir laisvo judėjimo erdvę.

Struktūra

Kuriant VIS (Tarybos sprendimas 2004/512/EB), Parlamentas dar nebuvo viena iš teisėkūros institucijų šiuo klausimu. Todėl steigiamasis Tarybos sprendimas, įgyvendintas Komisijos sprendimu, yra toliau plėtojamas Reglamente 767/2008 ir jame Europos Parlamentas jau yra viena iš teisėkūros institucijų. Šiandien toks atskyrimas jau nebeturi pagrindo. Todėl pranešėjas siūlo panaikinti Tarybos sprendimą ir visiškai jį integruoti į VIS reglamentą. Be to, siekiant skaidrumo, geresnės teisėkūros ir atitikties Sutartims, pranešėjas taip pat rekomenduoja į šį reglamentą įtraukti tam tikrus Komisijos įgyvendinamuosius sprendimus.

Sistemos struktūra taip pat turėtų atspindėti išplėstą jos taikymo sritį ir naudojimą (dėl ilgalaikių vizų ir leidimų gyventi, įleidimo–išleidimo sistemos užklausų ir naujos sąveikumo struktūros). Be to, per pirmuosius ketverius veiklos metus įvyko penki su ryšių infrastruktūra susiję saugumo incidentai, iš kurių trys buvo rimti. Vienintelėse oficialiose ataskaitose apie Centrinės vizų informacinės sistemos neveikimą, nurodoma, kad ji neveikė nuo 6 valandų iki 45 minučių ir, nors ir planuota, tai įvyko nuo 6 iki 8 kartų per metus.

Todėl reikėtų didinti VIS duomenų saugojimo pajėgumus, stiprinti jų tvarkymą ir sistemos atsparumą. Nors neaišku, ar būtina šiems elementams taikyti dvigubo veikimo (angl. active-active) sprendimą, pakankamai akivaizdu, kad papildomi pajėgumai valstybių narių lygmeniu ir ryšių infrastruktūroje turi būti privalomi.

Centralizuotų Europos agentūrų prieiga prie sistemos

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus Europolui suteikiamos prieigos teisės prie sistemos be jokių padarinių, nes ši agentūra dar nėra prisijungusi prie VIS. Pranešėjo supratimu, tai ir toliau nebūtina, bet apgailestauja, kad atitinkami suinteresuotieji subjektai dėl nuolatinio prioritetų keitimosi dar nesiėmė atitinkamų priemonių.

Dėl naujos prieigos Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai ir atsižvelgiant į dabartinį Agentūros teisinį pagrindą ir Šengeno vertinimus, pranešėjas mano, kad prieiga šiai agentūrai yra būtina. Tačiau sunku suvokti, kodėl tokia VIS prieiga būtų reikalinga grąžinimo komandoms. Taip pat sunku suprasti, kodėl agentūrai būtų ribojama prieiga prie ne asmens duomenų ir statistinių duomenų, kurie yra būtina rizikos analizei vykdyti. Pranešėjas apriboja prieigą grąžinimo komandoms, bet sustiprina prieigą prie statistinių duomenų rizikos analizės tikslais.

Nuorodos į kitas sistemas ir sąveikumą

Naujoji Vizų informacinė sistema yra būsimos sąveikumo struktūros dalis, nors nėra jos ribojama įgyvendinimo tikslais. Be to, pačioje sistemoje bus integruoti patikrinimai ir jungtys su kitomis sistemomis.

Vykdant naujausią Šengeno informacinės sistemos (SIS) reformą, ji buvo sustiprinta, kad geriau apsaugotų mūsų vaikus ir kitas pažeidžiamas grupes. Įgyvendinant VIS galima panaudoti visas šias naujas funkcijas. Mes turime vienodai saugoti europiečius ir trečiosios šalies piliečius. Todėl, pranešėjo manymu, turėtume leisti VIS saugomus duomenis persiųsti į SIS dingusių vaikų ar vaikų, kuriems kyla smurto dėl lyties bei pažeidžiamų suaugusiųjų atvejais.

Be to, turėtume užtikrinti kuo didesnį suderinamumą su kitomis sistemomis, visų pirma ETIAS, ir su jų saugumo priemonėmis. Pranešėjas sutinka, kad tikrinti su kitomis duomenų bazėmis reikėtų ir ilgalaikių vizų ir leidimų gyventi prašytojų duomenis. Tačiau, siekiant užtikrinti tinkamas saugumo priemones, būtina plačiau nurodyti, kokie patikrinimai vykdomi, o ne tik nurodyti, į kokias sistemas kreipiamasi informacijos. Valstybės narės turėtų turėti teisę pasinaudoti šia galimybe prieš išduodamos tokius dokumentus. Tai vienas iš didžiausių šios reformos privalumų.

Taip pat turėtų būti aišku, kokie veiksmai vykdomi po kiekvienos atitikties, kad būtų apsaugoti trečiųjų šalių piliečiai ir informacijos konfidencialumas.

Įsigaliojimas

Tinkamai teisėkūrai būtina nustatyti ataskaitų teikimo mechanizmus arba teisėkūros priemonių įgyvendinimo terminus. Valstybės narės ir Komisija privalo būti pasirengusios įgyvendinti sutartas priemones laiku ir neviršydamos biudžeto. Todėl pranešėjas siūlo pagerintus ataskaitų teikimo mechanizmus ir ne ilgesnį nei dviejų metų terminą, kad ši reformuota VIS būtų parengta ir veiktų.


Biudžeto komiteto NUOMONĖ (23.1.2019)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, Reglamentas (ES) 2017/2226, Reglamentas (ES) 2016/399, Reglamentas XX/2018 [Sąveikumo reglamentas] ir Sprendimas 2004/512/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2008/633/TVR

(COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

Nuomonės referentas: Bernd Kölmel

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Referentas pritaria Komisijos pasiūlymo tikslui stiprinti Vizų informacinę sistemą (VIS), kad būtų palengvinta prašymų išduoti vizą pateikimo procedūra, palengvinti ir sugriežtinti patikrinimai išorės sienos perėjimo punktuose ir valstybių narių teritorijoje, ir kad būtų padidintas Šengeno erdvės vidaus saugumas, lengvinant valstybių narių keitimąsi informacija apie trečiųjų šalių piliečius, turinčius ilgalaikes vizas ir leidimus gyventi. Tai sustiprintų ES ir jos sienų saugumą, padėtų teisėtai keliaujantiems asmenims lengviau naudotis savo teise kirsti išorės sieną, laisvai judėti ir būti erdvėje be vidaus sienų kontrolės ir palengvintų Šengeno erdvės išorės sienų valdymą.

Nuomonės referentas mano, kad numatomos ES biudžeto išlaidos yra pagrįstos ir proporcingos, tačiau primygtinai ragina Komisiją, „eu-LISA“, FRONTEX, Europolą, CEPOL ir valstybes nares užtikrinti didžiausią ekonominį efektyvumą.

Nuomonės referentas siūlo griežtinti kai kurias nuostatas dėl ataskaitų teikimo ir vertinimo, siekdamas sudaryti sąlygas biudžeto valdymo institucijai atidžiai stebėti sustiprintos VIS kūrimą ir veikimą.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43)  nedarant poveikio valstybių narių atsakomybei už duomenų, įvedamų į VIS, tikslumą, „eu-LISA“ turėtų būti atsakinga už užtikrinimą, kad duomenys būtų tinkamos kokybės, sukuriant centrinę duomenų kokybės stebėsenos priemonę, ir už reguliarų ataskaitų teikimą valstybėms narėms;

(43)  nedarant poveikio valstybių narių atsakomybei už duomenų, įvedamų į VIS, tikslumą, „eu-LISA“ turėtų būti atsakinga už užtikrinimą, kad duomenys būtų tinkamos kokybės, sukuriant, išlaikant ir nuolat atnaujinant centrinę duomenų kokybės stebėsenos priemonę, ir už reguliarų ataskaitų teikimą valstybėms narėms;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44)  kad būtų galima geriau stebėti naudojimąsi VIS, siekiant analizuoti su migracijos spaudimu ir sienų valdymu susijusias tendencijas, „eu-LISA“ turėtų gebėti sukurti priemonę, kad galėtų teikti statistines ataskaitas valstybėms narėms, Komisijai ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai, nekeldama pavojaus duomenų vientisumui. Todėl turėtų būti sukurta centrinė statistinių duomenų saugykla. Jokiuose rengiamuose statistiniuose duomenyse neturi būti asmens duomenų;

(44)  kad būtų galima geriau stebėti naudojimąsi VIS, siekiant analizuoti su migracijos spaudimu ir sienų valdymu susijusias tendencijas, „eu-LISA“ turėtų gebėti sukurti priemonę, kad galėtų teikti statistines ataskaitas valstybėms narėms, Komisijai ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai, nekeldama pavojaus duomenų vientisumui. Todėl turėtų būti sukurta centrinė statistinių duomenų saugykla. Jokiuose rengiamuose statistiniuose duomenyse neturi būti asmens duomenų;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

46 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(46a)  šiuo reglamentu padedama valstybėms narėms pasiekti jame nustatytus tikslus (palengvinti prašymų išduoti vizą nagrinėjimo procedūras, nustatyti dingusius asmenis, padėti nustatyti asmenis ir grąžinti asmenis bei padėti teisėsaugos institucijoms susipažinti su vizų prašytojų duomenimis) ir taip sutaupyti jų nacionalinių biudžetų lėšų;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 26 punkto d papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

29 straipsnio 2a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valdymo institucija kartu su Komisija sukuria ir taiko automatizuotos duomenų kokybės kontrolės mechanizmus ir procedūras, skirtus VIS duomenų kokybei tikrinti, ir reguliariai teikia ataskaitas valstybėms narėms. Valdymo institucija reguliariai teikia duomenų kokybės kontrolės ataskaitą valstybėms narėms ir Komisijai.

Valdymo institucija kartu su Komisija sukuria, taiko ir nuolat atnaujina automatizuotos duomenų kokybės kontrolės mechanizmus ir procedūras, skirtus VIS duomenų kokybei tikrinti, ir reguliariai teikia ataskaitas valstybėms narėms. Valdymo institucija užtikrina tinkamą apmokytų darbuotojų skaičių, kad būtų galima įdiegti technines naujoves ir patobulinimus, reikalingus duomenų kokybės kontrolės mechanizmų veiklai. Valdymo institucija reguliariai teikia duomenų kokybės kontrolės ataskaitą valstybėms narėms ir Komisijai.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 38 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

50 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kas dvejus metus „eu-LISA“ pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai VIS veikimo techninių aspektų, įskaitant jos saugumą, ataskaitą.

3.  Kas dvejus metus „eu-LISA“ pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai VIS veikimo techninių aspektų, įskaitant jos saugumą ir išlaidas, ataskaitą. Ši ataskaita apima einamųjų pokyčių, susijusių su projekto pažanga ir jo išlaidomis, apžvalgą, finansinio poveikio įvertinimą ir informaciją apie bet kokias technines problemas ir riziką, kurios galėtų daryti poveikį bendroms sistemos išlaidoms.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 38 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

50 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Plėtojimo procesui vėluojant, „eu-LISA“ turi kuo greičiau informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie vėlavimo priežastis ir apie jo poveikį laiko ir finansų požiūriu.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 38 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

50 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Kas ketverius metus Komisija pateikia bendrą VIS vertinimą. Šis bendras vertinimas apima rezultatų, pasiektų pagal nustatytus tikslus, analizę ir sistemos taikymo tolesnio pagrįstumo vertinimą, šio reglamento taikymą VIS, VIS saugumą, naudojimąsi 31 straipsnyje nurodytomis nuostatomis ir bet kokį poveikį būsimai veiklai. Komisija šį vertinimą perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.  Kas dvejus metus Komisija pateikia bendrą VIS vertinimą. Šis bendras vertinimas apima rezultatų, pasiektų pagal nustatytus tikslus, ir patirtų išlaidų analizę ir sistemos taikymo tolesnio pagrįstumo vertinimą, šio reglamento taikymą VIS, VIS saugumą, naudojimąsi 31 straipsnyje nurodytomis nuostatomis ir bet kokį poveikį būsimai veiklai. Komisija šį vertinimą perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, Reglamentas (ES) 2017/2226, Reglamentas (ES) 2016/399, Reglamentas XX/2018 [Sąveikos reglamentas] ir Sprendimas 2004/512/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2008/633/JHA

Nuorodos

COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

2.7.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Bernd Kölmel

28.6.2018

Svarstymas komitete

21.11.2018

 

 

 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karine Gloanec Maurin

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, Iris Hoffmann, John Howarth, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

3

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, Reglamentas (ES) 2017/2226, Reglamentas (ES) 2016/399, Reglamentas XX/2018 [Sąveikos reglamentas] ir Sprendimas 2004/512/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2008/633/JHA

Nuorodos

COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

17.5.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

2.7.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Carlos Coelho

20.6.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

28.6.2018

22.10.2018

5.11.2018

3.12.2018

 

4.2.2019

 

 

 

Priėmimo data

4.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

8

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Michał Boni, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Pateikimo data

14.2.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

30