Ziņojums - A8-0078/2019Ziņojums
A8-0078/2019

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 767/2008, Regulu (EK) Nr. 810/2009, Regulu (ES) 2017/2226, Regulu (ES) 2016/399, Regulu XX/2018 [Sadarbspējas regula] un Lēmumu 2004/512/EK un atceļ Padomes Lēmumu 2008/633/TI

14.2.2019 - (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)) - ***I

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referents: Carlos Coelho


Procedūra : 2018/0152A(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0078/2019
Iesniegtie teksti :
A8-0078/2019
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 767/2008, Regulu (EK) Nr. 810/2009, Regulu (ES) 2017/2226, Regulu (ES) 2016/399, Regulu XX/2018 [Sadarbspējas regula] un Lēmumu 2004/512/EK un atceļ Padomes Lēmumu 2008/633/TI

(COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0302),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 16. panta 2. punktu, 77. panta 2. punkta a), b), d) un e) apakšpunktu, 78. panta 2. punkta d), e) un g) apakšpunktu, 79. panta 2. punkta c) un d) apakšpunktu, 87. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 88. panta 2. punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija ir iesniegusi priekšlikumu Parlamentam (C8-0185/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A8-0078/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

Nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Priekšlikums

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 767/2008, Regulu (EK) Nr. 810/2009, Regulu (ES) 2017/2226, Regulu (ES) 2016/399, Regulu XX/2018 [Sadarbspējas regula] un Lēmumu 2004/512/EK un atceļ Padomes Lēmumu 2008/633/TI

ar ko īsteno Vīzu informācijas sistēmas reformu, grozot Regulu (EK) Nr. 767/2008, Regulu (EK) Nr. 810/2009, Regulu (ES) 2017/2226, Regulu (ES) 2016/399, Regulu XX/2018 [Sadarbspējas regula] un atceļot Lēmumu 2004/512/EK un Padomes Lēmumu 2008/633/TI

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Vīzu informācijas sistēma (VIS) tika izveidota ar Padomes Lēmumu 2004/512/EK41 kā tehnoloģisks risinājums vīzu datu apmaiņai starp dalībvalstīm. Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 767/200842 noteica VIS mērķi, darbības virzienus un atbildību, kā arī nosacījumus un procedūras īstermiņa vīzu datu apmaiņai starp dalībvalstīm, lai atvieglotu īstermiņa vīzu pieteikumu un ar tiem saistīto lēmumu izskatīšanu. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 810/200943 tika paredzēti noteikumi, kā VIS reģistrē biometriskus identifikatorus. Padomes Lēmumā 2008/633/TI44 tika paredzēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem dalībvalstu izraudzītās iestādes un Eiropols var iegūt piekļuvi VIS konsultāciju nolūkos, lai novērstu, atklātu vai izmeklētu teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus.

(1)  Vīzu informācijas sistēma (VIS) tika izveidota ar Padomes Lēmumu 2004/512/EK41 kā tehnoloģisks risinājums vīzu datu apmaiņai starp dalībvalstīm. Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 767/200842 noteica VIS mērķi, darbības virzienus un atbildību, kā arī nosacījumus un procedūras īstermiņa vīzu datu apmaiņai starp dalībvalstīm, lai atvieglotu īstermiņa vīzu pieteikumu un ar tiem saistīto lēmumu izskatīšanu. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 810/200943 tika paredzēti noteikumi, kā VIS reģistrē biometriskus identifikatorus. Padomes Lēmumā 2008/633/TI44 tika paredzēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem dalībvalstu izraudzītās iestādes un Eiropols var iegūt piekļuvi VIS konsultāciju nolūkos, lai novērstu, atklātu vai izmeklētu teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus. VIS sāka darbību 2011. gada 11. oktobrī44a, un laikposmā no 2011. gada oktobra līdz 2016. gada februārim tā pakāpeniski tika ieviesta visu dalībvalstu konsulātos visā pasaulē.

__________________

__________________

41 Padomes Lēmums 2004/512/EK (2004. gada 8. jūnijs), ar ko izveido Vīzu informācijas sistēmu (VIS) (OV L 213, 15.6.2004., 5. lpp.).

41 Padomes Lēmums 2004/512/EK (2004. gada 8. jūnijs), ar ko izveido Vīzu informācijas sistēmu (VIS) (OV L 213, 15.6.2004., 5. lpp.).

42 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 767/2008 (2008. gada 9. jūlijs) par Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar īstermiņa vīzām (VIS regula) (OV L 218, 13.8.2008., 60. lpp.).

42 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 767/2008 (2008. gada 9. jūlijs) par Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar īstermiņa vīzām (VIS regula) (OV L 218, 13.8.2008., 60. lpp.).

43 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 810/2009 (2009. gada 13. jūlijs), ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss), (OV L 243, 15.9.2009., 1. lpp.).

43 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 810/2009 (2009. gada 13. jūlijs), ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss), (OV L 243, 15.9.2009., 1. lpp.).

44 Padomes Lēmums 2008/633/TI (2008. gada 23. jūnijs) par izraudzīto dalībvalstu iestāžu un Eiropola piekļuvi Vīzu informācijas sistēmai (VIS) konsultāciju nolūkos, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus (OV L 218, 13.8.2008., 129. lpp.).

44 Padomes Lēmums 2008/633/TI (2008. gada 23. jūnijs) par izraudzīto dalībvalstu iestāžu un Eiropola piekļuvi Vīzu informācijas sistēmai (VIS) konsultāciju nolūkos, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus (OV L 218, 13.8.2008., 129. lpp.).

 

44a Komisijas 2011. gada 21. septembra Īstenošanas lēmums 2011/636/ES, ar ko nosaka datumu, kurā Vīzu informācijas sistēma (VIS) sāk darbību pirmajā reģionā (OV L 249, 27.9.2011., 18. lpp.).

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Komisijas 2016. gada 6. aprīļa paziņojumā “Spēcīgākas un viedākas robežu un drošības informācijas sistēmas”46 ir izklāstīta nepieciešamība ES nostiprināt un uzlabot savas IT sistēmas, datu arhitektūru un informācijas apmaiņu robežu pārvaldības, tiesībaizsardzības un terorisma apkarošanas jomā, kā arī uzsvērta nepieciešamība uzlabot IT sistēmu sadarbspēju. Paziņojumā arī tika identificēta nepieciešamība novērst informācijas trūkumus, tostarp attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir ilgtermiņa vīza.

(3)  Komisijas 2016. gada 6. aprīļa paziņojumā “Spēcīgākas un viedākas robežu un drošības informācijas sistēmas”46 ir izklāstīta nepieciešamība ES nostiprināt un uzlabot savas IT sistēmas, datu arhitektūru un informācijas apmaiņu robežu pārvaldības, tiesībaizsardzības un terorisma apkarošanas jomā, kā arī uzsvērta nepieciešamība uzlabot IT sistēmu sadarbspēju. Paziņojumā arī tika identificēta nepieciešamība novērst informācijas trūkumus, tostarp attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir ilgtermiņa vīza, ņemot vērā to, ka 21. pants Konvencijā, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, paredz tiesības brīvi pārvietoties nolīguma dalībvalstu teritorijā uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā, ieviešot šo valstu izdoto uzturēšanās atļauju un ilgtermiņa vīzu savstarpēju atzīšanu. Tāpēc Komisija veica divus pētījumus: pirmajā priekšizpētē46a tika secināts, ka repozitorija izstrāde būtu tehniski pamatota un ka labākais tehniskais risinājums būtu VIS struktūras atkārtota izmantošana, savukārt otrajā pētījumā46b tika veikta nepieciešamības un proporcionalitātes analīze, secinot, ka VIS darbības jomas paplašināšana iepriekš minēto dokumentu ietveršanai būtu nepieciešama un proporcionāla.

__________________

__________________

46 COM(2016) 205 final.

46 COM(2016) 205 final.

 

46a “Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits” (Integrēta robežu pārvaldība (IBM) — Priekšizpēte par to, lai repozitorijā iekļautu dokumentus par ilgtermiņa vīzām, uzturēšanās un vietējās pierobežas satiksmes atļaujām) (2017. gads).

 

46b “Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents” (Juridiska analīze par to, vai ir nepieciešami un proporcionāli paplašināt Vīzu informācijas sistēmas (VIS) darbības jomu, lai iekļautu datus par ilgtermiņa vīzām un uzturēšanās dokumentiem) (2018. gads).

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Padome 2016. gada 10. jūnijā atbalstīja Ceļvedi ar mērķi uzlabot informācijas apmaiņu un informācijas pārvaldību47. Lai risinātu pašreizējo informācijas trūkumu attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem izdotajiem dokumentiem, Padome aicināja Komisiju apsvērt dalībvalstu izdoto uzturēšanās atļauju un ilgtermiņa vīzu centrālā reģistra izveidi, lai glabātu informāciju par šiem dokumentiem, tostarp par to derīguma termiņiem un iespējamo anulēšanu. 21. pants Konvencijā, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, paredz tiesības brīvi pārvietoties nolīguma dalībvalstu teritorijā uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā, ieviešot šo valstu izdoto uzturēšanās atļauju un ilgtermiņa vīzu savstarpēju atzīšanu.

svītrots

__________________

 

47 Ceļvedis ar mērķi uzlabot informācijas apmaiņu un informācijas pārvaldību, tostarp sadarbspējas risinājumus, tieslietu un iekšlietu jomā (9368/1/16 REV 1).

 

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Padomes 2017. gada 9. jūnija secinājumos par turpmāko virzību ar mērķi uzlabot informācijas apmaiņu un nodrošināt ES informācijas sistēmu sadarbspēju48 Padome atzina, ka varētu būt nepieciešami jauni pasākumi, lai robežu pārvaldības un tiesībaizsardzības jomā aizpildītu pašreizējos informācijas trūkumus, kas attiecas uz ilgtermiņa vīzu un uzturēšanās atļauju turētāju veikto robežšķērsošanu. Padome aicināja Komisiju prioritārā kārtā veikt priekšizpēti par tāda centrāla ES repozitorija izveidi, kurā būtu informācija par ilgtermiņa vīzām un uzturēšanās atļaujām. Pamatojoties uz to, Komisija veica divus pētījumus: pirmajā priekšizpētē49 tika secināts, ka repozitorija izstrāde būtu tehniski pamatota un ka labākais tehniskais risinājums būtu VIS struktūras atkārtota izmantošana, savukārt otrajā pētījumā50 tika veikta nepieciešamības un proporcionalitātes analīze, secinot, ka VIS darbības jomas paplašināšana minēto dokumentu ietveršanai būtu nepieciešama un proporcionāla.

svītrots

__________________

 

48 Padomes secinājumi par turpmāko virzību ar mērķi uzlabot informācijas apmaiņu un nodrošināt ES informācijas sistēmu sadarbspēju (10151/17).

 

49 “Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits” (Integrēta robežu pārvaldība (IBM) — Priekšizpēte par to, lai repozitorijā iekļautu dokumentus par ilgtermiņa vīzām, uzturēšanās un vietējās pierobežas satiksmes atļaujām) (2017. gads).

 

50 “Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents” (Juridiska analīze par to, vai ir nepieciešami un proporcionāli paplašināt Vīzu informācijas sistēmas (VIS) darbības jomu, lai iekļautu datus par ilgtermiņa vīzām un uzturēšanās dokumentiem) (2018. gads).

 

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Pieņemot Regulu (EK) Nr. 810/2009, tika atzīts, ka, pamatojoties uz Komisijas uzraudzībā veikta pētījuma rezultātiem, vēlākā posmā būs jārisina problēmas, kas saistītas ar 12 gadu vecumu nesasniegušu bērnu pirkstu nospiedumu pietiekamu ticamību identifikācijas un pārbaudes vajadzībām, jo īpaši tas, kā līdz ar vecumu mainās pirkstu nospiedumi. Kopīgā pētniecības centra 2013. gadā veiktā pētījumā53 tika secināts, ka 6–12 gadus vecu bērnu pirkstu nospiedumus ir iespējams atpazīt pietiekami precīzi, ja pastāv zināmi nosacījumi. 2017. gada decembrī citā pētījumā54 tika apstiprināti šie konstatējumi un sniegts dziļāks ieskats novecošanas ietekmē uz pirkstu nospiedumu kvalitāti. Pamatojoties uz šiem pētījumiem, Komisija 2017. gadā veica papildu pētījumu, kur izvērtēja nepieciešamību un samērīgumu samazināt līdz sešiem gadiem vecumu, no kura vīzu procedūrā bērniem ņem pirkstu nospiedumus. Pētījumā55 tika secināts, ka tā vecuma samazināšana, no kura ņem pirkstu nospiedumus, palīdzētu labāk sasniegt VIS mērķus, jo īpaši atvieglotu identitātes viltošanas apkarošanu un pārbaudes ārējās robežas šķērsošanas vietās, kā arī varētu radīt papildu ieguvumus, jo tiktu pastiprināta bērnu tiesību pārkāpumu novēršana un apkarošana, proti, dota iespēja identificēt/pārbaudīt identitāti trešo valstu valstspiederīgo bērniem, kas ir atrasti Šengenas teritorijā situācijā, kurā to tiesības varētu būt vai ir tikušas pārkāptas (piem., bērniem, kas ir cilvēku tirdzniecības upuri, pazudušiem bērniem un nepavadītiem nepilngadīgajiem, kas lūdz patvērumu).

(8)  Pieņemot Regulu (EK) Nr. 810/2009, tika atzīts, ka, pamatojoties uz Komisijas uzraudzībā veikta pētījuma rezultātiem, vēlākā posmā būs jārisina problēmas, kas saistītas ar 12 gadu vecumu nesasniegušu bērnu pirkstu nospiedumu pietiekamu ticamību identifikācijas un pārbaudes vajadzībām, jo īpaši tas, kā līdz ar vecumu mainās pirkstu nospiedumi. Kopīgā pētniecības centra 2013. gadā veiktā pētījumā53 tika secināts, ka 6–12 gadus vecu bērnu pirkstu nospiedumus ir iespējams atpazīt pietiekami precīzi, ja pastāv zināmi nosacījumi. 2017. gada decembrī citā pētījumā54 tika apstiprināti šie konstatējumi un sniegts dziļāks ieskats novecošanas ietekmē uz pirkstu nospiedumu kvalitāti. Pamatojoties uz šiem pētījumiem, Komisija 2017. gadā veica papildu pētījumu, kur izvērtēja nepieciešamību un samērīgumu samazināt līdz sešiem gadiem vecumu, no kura vīzu procedūrā bērniem ņem pirkstu nospiedumus. Pētījumā55 tika secināts, ka tā vecuma samazināšana, no kura ņem pirkstu nospiedumus, palīdzētu labāk sasniegt VIS mērķus, jo īpaši atvieglotu identitātes viltošanas apkarošanu un pārbaudes ārējās robežas šķērsošanas vietās, kā arī varētu radīt papildu ieguvumus, jo tiktu pastiprināta bērnu tiesību pārkāpumu novēršana un apkarošana, proti, dota iespēja identificēt/pārbaudīt identitāti trešo valstu valstspiederīgo bērniem, kas ir atrasti Šengenas teritorijā situācijā, kurā to tiesības varētu būt vai ir tikušas pārkāptas (piem., bērniem, kas ir cilvēku tirdzniecības upuri, pazudušiem bērniem un nepavadītiem nepilngadīgajiem, kas lūdz patvērumu). Tajā pašā laikā bērni ir īpaši neaizsargāta grupa, un īpašu kategoriju datu, piemēram, pirkstu nospiedumu, vākšanai no viņiem būtu jāpiemēro stingrāki drošības pasākumi un ierobežojums attiecībā uz nolūkiem, kādiem šos datus var izmantot situācijās, kad tas ir bērna interesēs, tostarp ierobežojot datu glabāšanas ilgumu. Otrajā pētījumā turklāt tika konstatēts, ka to personu pirkstu nospiedumi, kuru vecums pārsniedz 70 gadus, ir zemas kvalitātes un vidējas precizitātes. Komisijai un dalībvalstīm būtu jāsadarbojas, apmainoties ar paraugpraksi, un jānovērš minētie trūkumi.

__________________

__________________

53 Pirkstu nospiedumu atpazīšana bērniem (2013. gads — EUR 26 193).

53 Pirkstu nospiedumu atpazīšana bērniem (2013. gads — EUR 26 193).

54 Automatic fingerprint recognition: from children to elderly (Automatizēta pirkstu nospiedumu atpazīšana: no bērniem līdz senioriem) (KPC, 2018. gads).

54 Automatic fingerprint recognition: from children to elderly (Automatizēta pirkstu nospiedumu atpazīšana: no bērniem līdz senioriem) (KPC, 2018. gads).

55 “Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)” (Iespējamība samazināt vecumu, no kura bērniem ņem pirkstu nospiedumus, un šādas samazināšanas ietekme) (2018. gads).

55 “Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)” (Iespējamība samazināt vecumu, no kura bērniem ņem pirkstu nospiedumus, un šādas samazināšanas ietekme) (2018. gads).

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Dati, ko sniedz personas, kuras iesniedz pieteikumu īstermiņa vīzas saņemšanai, būtu jāapstrādā VIS, lai izvērtētu, vai pieteikuma iesniedzēja ieceļošana Savienībā varētu radīt Savienībā apdraudējumu sabiedriskajai drošībai vai sabiedrības veselībai, kā arī izvērtētu pieteikuma iesniedzēja neatbilstīgas migrācijas risku. Pārbaudēm, ko veic trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ieguvuši ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju, vajadzētu būt vienīgi tādām, kas palīdz noteikt dokumenta turētāja identitāti, ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas īstumu un derīgumu, kā arī to, vai trešās valsts valstspiederīgā ieceļošana Savienībā varētu radīt apdraudējumu tās sabiedriskajai drošībai vai sabiedrības veselībai. Tām nebūtu jāietekmē lēmumi par ilgtermiņa vīzām vai uzturēšanās atļaujām.

(10)  Dati, ko sniedz personas, kuras iesniedz pieteikumu īstermiņa vīzas saņemšanai, būtu jāapstrādā VIS, lai izvērtētu, vai pieteikuma iesniedzēja ieceļošana Savienībā varētu radīt Savienībā apdraudējumu sabiedriskajai drošībai, kā arī izvērtētu pieteikuma iesniedzēja neatbilstīgas migrācijas risku. Pārbaudēm, ko veic trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ieguvuši ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju, vajadzētu būt vienīgi tādām, kas palīdz noteikt dokumenta turētāja identitāti, ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas īstumu un derīgumu, kā arī to, vai trešās valsts valstspiederīgā ieceļošana Savienībā varētu radīt apdraudējumu tās sabiedriskajai drošībai. Tām nebūtu jāietekmē lēmumi par ilgtermiņa vīzām vai uzturēšanās atļaujām.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Šādu risku izvērtēšanu nevar veikt, neapstrādājot ar personas identitāti, ceļošanas dokumentu un attiecīgā gadījumā ar sponsoru saistītus personas datus vai, ja pieteikuma iesniedzējs ir nepilngadīgs bērns, — atbildīgās personas identitāti. Katrs pieteikumos ietverto personas datu elements būtu jāsalīdzina ar datiem ierakstos, lietās vai brīdinājumos, kuri reģistrēti informācijas sistēmā (Šengenas informācijas sistēmā (SIS), Vīzu informācijas sistēmā (VIS), Eiropola datos, Interpola Zagto un pazaudēto ceļošanas dokumentu datubāzē (SLTD), Ieceļošanas/izceļošanas sistēmā (IIS), Eurodac, ECRIS-TCN sistēmā (attiecībā uz sodāmību par teroristu nodarījumiem vai citu veidu smagiem noziedzīgiem nodarījumiem) un/vai Interpola datubāzē par ceļošanas dokumentiem, par kuriem izdoti paziņojumi (Interpola TDAWN)), vai ar kontrolsarakstiem, vai ar konkrētiem riska rādītājiem. Salīdzināšanai būtu jāizmanto tikai personas datu kategorijas, kuras pieejamas pārbaudītajās informācijas sistēmās, kontrolsarakstā un konkrētajos riska rādītājos.

(11)  Šādu risku izvērtēšanu nevar veikt, neapstrādājot ar personas identitāti, ceļošanas dokumentu un attiecīgā gadījumā ar sponsoru saistītus personas datus vai, ja pieteikuma iesniedzējs ir nepilngadīgs bērns, — atbildīgās personas identitāti. Katrs pieteikumos ietverto personas datu elements būtu jāsalīdzina ar datiem ierakstos, lietās vai brīdinājumos, kuri reģistrēti informācijas sistēmā (Šengenas informācijas sistēmā (SIS), Vīzu informācijas sistēmā (VIS), Eiropola datos, Interpola Zagto un pazaudēto ceļošanas dokumentu datubāzē (SLTD), Ieceļošanas/izceļošanas sistēmā (IIS), Eurodac, vai ar ETIAS kontrolsarakstu, vai ar konkrētiem riska rādītājiem. Salīdzināšanai būtu jāizmanto tikai personas datu kategorijas, kuras pieejamas pārbaudītajās informācijas sistēmās, kurās veikts vaicājums, kontrolsarakstā un konkrētajos riska rādītājos.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  ES informācijas sistēmu sadarbspēja tika izveidota ar [Regulu (ES) XX par sadarbspēju], lai šīs ES informācijas sistēmas un to dati savstarpējai papildinātu cits citu ar mērķi uzlabot ārējo robežu pārvaldību, veicinātu nelegālas migrācijas novēršanu un apkarošanu, kā arī nodrošinātu augstu drošības līmeni brīvības, drošības un tiesiskuma telpā Savienībā, tostarp sabiedriskās drošības un sabiedriskās kārtības saglabāšanu un drošības aizsardzību dalībvalstu teritorijās.

(12)  ES informācijas sistēmu sadarbspēja tika izveidota ar [Regulu (ES) XX par sadarbspēju (robežas un vīzas)], lai uzlabotu ārējo robežu pārvaldību, veicinātu nelegālas migrācijas novēršanu un apkarošanu, kā arī nodrošinātu augstu drošības līmeni brīvības, drošības un tiesiskuma telpā Savienībā, tostarp sabiedriskās drošības un sabiedriskās kārtības saglabāšanu un drošības aizsardzību dalībvalstu teritorijās.

 

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  ES informācijas sistēmu sadarbspēja ļauj sistēmām papildināt citai citu, lai atvieglinātu personu pareizu identifikāciju, palīdzētu apkarot identitātes viltošanu, uzlabotu un saskaņotu attiecīgo ES informācijas sistēmu prasības datu kvalitātes jomā, atvieglinātu dalībvalstīm pašreizējo un turpmāko ES informācijas sistēmu tehnisko un operatīvo īstenošanu, pastiprinātu un vienkāršotu attiecīgajām ES informācijas sistēmām piemērojamos datu drošības un datu aizsardzības pasākumus, racionalizētu tiesībaizsardzības iestāžu piekļuvi IIS, VIS, [ETIAS] un Eurodac un atbalstītu IIS, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS un [ECRIS-TCN sistēmas] mērķus.

(13)  ES informācijas sistēmu sadarbspēja ļauj sistēmām atvieglināt personu pareizu identifikāciju, palīdzētu apkarot identitātes viltošanu, uzlabotu un saskaņotu attiecīgo ES informācijas sistēmu prasības datu kvalitātes jomā, atvieglinātu dalībvalstīm pašreizējo ES informācijas sistēmu tehnisko un operatīvo īstenošanu, pastiprinātu, saskaņotu un vienkāršotu attiecīgajām ES informācijas sistēmām piemērojamos datu drošības un datu aizsardzības pasākumus, racionalizētu tiesībaizsardzības iestāžu kontrolētu piekļuvi IIS, VIS, ETIAS un Eurodac un atbalstītu IIS, VIS, ETIAS, Eurodac, SIS un ECRIS-TCN sistēmas mērķus.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Sadarbspējas komponenti aptver IIS, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS un [ECRIS-TCN sistēmas], kā arī Eiropola datus, lai šīm ES informācijas sistēmām varētu uzdot vienlaicīgus vaicājumus, tādēļ ir lietderīgi izmantot šos komponentus, lai veiktu automatizētās pārbaudes, kā arī piekļūtu VIS tiesībaizsardzības nolūkos. Šajā saistībā būtu jāizmanto Eiropas meklēšanas portāls (EMP), lai iespējotu ātru, netraucētu, sistemātisku un kontrolētu piekļuvi ES informācijas sistēmām, Eiropola datiem un Interpola datubāzēm, kas tiem vajadzīgas savu uzdevumu veikšanai saskaņā ar savām piekļuves tiesībām, un atbalstītu VIS mērķus.

(14)  Sadarbspējas komponenti aptver IIS, VIS, ETIAS, Eurodac, SIS un ECRIS-TCN sistēmas, kā arī Eiropola datus, lai šīm ES informācijas sistēmām varētu uzdot vienlaicīgus vaicājumus, tādēļ ir lietderīgi izmantot šos komponentus, lai veiktu automatizētās pārbaudes, kā arī piekļūtu VIS tiesībaizsardzības nolūkos. Šajā saistībā būtu jāizmanto Eiropas meklēšanas portāls (EMP), lai iespējotu ātru, netraucētu, sistemātisku un kontrolētu piekļuvi ES informācijas sistēmām, Eiropola datiem un Interpola datubāzēm, kas tiem vajadzīgas savu uzdevumu veikšanai saskaņā ar savām piekļuves tiesībām, un atbalstītu VIS mērķus.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Salīdzināšanai ar citām datubāzēm vajadzētu būt automatizētai. Vienmēr, kad salīdzinājums atklāj atbilstību (trāpījumu) starp kādu no pieteikuma personas datiem vai to kombināciju un kādu ierakstu, lietu vai brīdinājumu iepriekš minētajās informācijas sistēmās vai ar personas datiem kontrolsarakstā, pieteikums būtu jāapstrādā manuāli un to darītu atbildīgās iestādes operators. Atbildīgās iestādes novērtējuma rezultātā būtu jāpieņem lēmums par īstermiņa vīzas izdošanu vai atteikumu.

(15)  Salīdzināšanai ar citām datubāzēm vajadzētu būt automatizētai. Vienmēr, kad salīdzinājums atklāj atbilstību (trāpījumu) starp kādu no pieteikuma personas datiem vai to kombināciju un kādu ierakstu, lietu vai brīdinājumu iepriekš minētajās informācijas sistēmās vai ar personas datiem kontrolsarakstā, pieteikums būtu jāapstrādā manuāli, ja VIS nevar trāpījumu automātiski apstiprināt, un to darītu atbildīgās iestādes operators. Atkarībā no tā, kāda veida dati izraisa trāpījumu, trāpījums būtu jānovērtē vai nu konsulātiem, vai arī valsts vienotajam kontaktpunktam, kurš ir atbildīgs par trāpījumiem jo īpaši tiesībaizsardzības datubāzēs vai sistēmās. Atbildīgās iestādes izvērtējuma rezultātā būtu jāpieņem lēmums par īstermiņa vīzas izdošanu vai atteikumu.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Īstermiņa vīzas saņemšanas pieteikuma datnes analīzē būtu jāizmanto konkrētie risku rādītāji, kas atbilst iepriekš noteiktam drošības, neatbilstīgas migrācijas vai sabiedrības veselības riskam. Konkrēto risku rādītāju definēšanai izmantotie kritēriji nekādā gadījumā nedrīkstētu būt pamatoti tikai ar personas dzimumu vai vecumu. To pamatā nekādā gadījumā nav informācija, kas atklāj personas rasi, ādas krāsu, etnisko vai sociālo izcelsmi, ģenētiskās īpatnības, valodu, politiskos vai jebkurus citus uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, piederību pie nacionālās minoritātes, īpašumu, izcelsmi, invaliditāti vai dzimumorientāciju.

(18)  Īstermiņa vīzas saņemšanas pieteikuma datnes analīzē būtu jāizmanto konkrētie risku rādītāji, kas atbilst iepriekš noteiktam drošības, neatbilstīgas migrācijas vai augstam epidēmiskam riskam. Konkrēto risku rādītāju definēšanai izmantotie kritēriji nekādā gadījumā nedrīkstētu būt pamatoti tikai ar personas dzimumu vai vecumu. To pamatā nekādā gadījumā nav informācija, kas atklāj personas rasi, ādas krāsu, etnisko vai sociālo izcelsmi, ģenētiskās īpatnības, valodu, politiskos vai jebkurus citus uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, piederību pie nacionālās minoritātes, īpašumu, izcelsmi, invaliditāti vai dzimumorientāciju.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Tā kā nemitīgi rodas jauna veida drošības apdraudējumi, jaunas neatbilstīgas migrācijas pieejas un sabiedrības veselības apdraudējumi, ir efektīvi jāreaģē un pret šiem apdraudējumiem jāizmanto moderni līdzekļi. Tā kā šie līdzekļi ir saistīti ar ievērojama personas datu apjoma apstrādi, būtu jāievieš atbilstīgi aizsardzības pasākumi, lai tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi un tiesības uz personas datu aizsardzību tiktu skartas tikai tiktāl, ciktāl tas ir vajadzīgs demokrātiskā sabiedrībā.

(19)  Tā kā nemitīgi rodas jauna veida drošības riski, jaunas neatbilstīgas migrācijas pieejas un augsti epidēmiskie riski, ir efektīvi jāreaģē un pret šiem apdraudējumiem jāizmanto moderni līdzekļi. Tā kā šie līdzekļi ir saistīti ar ievērojama personas datu apjoma apstrādi, būtu jāievieš atbilstīgi aizsardzības pasākumi, lai tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi un tiesības uz personas datu aizsardzību tiktu skartas tikai tiktāl, ciktāl tas ir vajadzīgs un samērīgs demokrātiskā sabiedrībā.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Lai izpildītu saistības saskaņā ar Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, starptautiskajiem pārvadātājiem būtu jāspēj pārbaudīt, vai trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir īstermiņa vīza, ilgtermiņa vīza vai uzturēšanās atļauja, ir nepieciešamie derīgie ceļošanas dokumenti. Šādas pārbaudes veikšana būtu jādara iespējama, reizi dienā izgūstot VIS datus atsevišķā tikai lasīšanai paredzētā datubāzē, kas ļauj izgūt minimāli nepieciešamo datu kopu, kura ļauj formulēt vaicājumu ar atbildi “ok”/“not ok”.

(21)  Lai izpildītu saistības saskaņā ar Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, starptautiskajiem pārvadātājiem, nosūtot vaicājumu VIS, būtu jāpārbauda, vai trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir īstermiņa vīza, ilgtermiņa vīza vai uzturēšanās atļauja, ir nepieciešamie derīgie ceļošanas dokumenti. Šādas pārbaudes veikšana būtu jādara iespējama, reizi dienā izgūstot VIS datus atsevišķā tikai lasīšanai paredzētā datubāzē, kas ļauj izgūt minimāli nepieciešamo datu kopu, kura ļauj formulēt vaicājumu ar atbildi “ok”/“not ok”. Pārvadātājiem nevajadzētu būt piekļuvei pašai pieteikuma datnei. Tehniskajās specifikācijās, kas attiecas uz piekļuvi VIS, izmantojot pārvadātāju vārteju, būtu pēc iespējas jāparedz ierobežot ietekmi uz pasažieru ceļošanu un pārvadātājiem. Šajā nolūkā būtu jāapsver integrēšana ar IIS un ETIAS.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21a)  Nolūkā ierobežot šajā regulā izklāstīto pienākumu ietekmi uz starptautiskajiem pārvadātājiem, kas pārvadā grupas ar autobusiem pa sauszemi, būtu jādara pieejami lietotājiem draudzīgi mobilie risinājumi.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

21.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21b)  Divu gadu laikā pēc šīs regulas piemērošanas sākuma Komisijai būtu jāizvērtē tas, cik piemēroti, saderīgi un saskaņoti — VIS noteikumu par sauszemes pārvadājumiem ar autobusiem nolūkā — ir noteikumi, kas minēti 26. pantā Konvencijā, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas nolīgumu starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām. Būtu jāņem vērā sauszemes pārvadājumu ar autobusiem jaunākā attīstība. Būtu jāapsver nepieciešamība grozīt minētās Konvencijas 26. pantā vai šajā regulā minētos noteikumus par sauszemes pārvadājumiem ar autobusiem.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(23a)  Biometriskie dati, kas saskaņā ar šo regulu ietver pirkstu nospiedumus un sejas attēlu, ir unikāli un tāpēc personas identifikācijai ir ticamāki par burtciparu datiem. Taču biometriskie dati ir sensitīvi personas dati. Tādēļ ar šo regulu nosaka šādu datu apstrādes pamatu un drošības pasākumus nolūkā viennozīmīgi identificēt attiecīgās personas.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28)  [Regula 2018/XX par sadarbspēju] paredz iespēju, ka dalībvalsts policijas iestāde, kas attiecīgi pilnvarota ar valsts tiesību aktiem, var identificēt personu, izmantojot šīs personas biometriskos datus, kuri iegūti identitātes pārbaudes laikā. Tomēr var pastāvēt īpaši apstākļi, kad persona ir jāidentificē šīs personas interesēs. Tās var būt situācijas, kad persona atrasta pēc bezvēsts prombūtnes, ir bijusi nolaupīta vai identificēta kā cilvēku tirdzniecības upuris. Šādos gadījumos tiesībaizsardzības iestādēm būtu jāpiešķir ātra piekļuve VIS datiem, lai ļautu ātri un uzticami identificēt personu un nebūtu jāievēro visi priekšnoteikumi un papildu aizsardzības pasākumi, kas noteikti tiesībaizsardzības iestāžu piekļuvei.

(28)  [Regula 2018/XX par sadarbspēju (robežas un vīzas)] paredz iespēju, ka dalībvalsts policijas iestāde, kas attiecīgi pilnvarota ar valsts tiesību aktiem, var identificēt personu, izmantojot šīs personas biometriskos datus, kuri iegūti identitātes pārbaudes laikā. Tomēr var pastāvēt īpaši apstākļi, kad persona ir jāidentificē šīs personas interesēs. Tās var būt situācijas, kad persona atrasta pēc bezvēsts prombūtnes, ir bijusi nolaupīta vai identificēta kā cilvēku tirdzniecības upuris. Tikai šādos gadījumos tiesībaizsardzības iestādēm būtu jāpiešķir ātra piekļuve VIS datiem, lai ļautu ātri un uzticami identificēt personu un nebūtu jāievēro visi priekšnoteikumi un papildu aizsardzības pasākumi, kas noteikti tiesībaizsardzības iestāžu piekļuvei.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29)  Datu salīdzināšana, pamatojoties uz latentiem pirkstu nospiedumiem, kas ir tie pirkstu nospiedumi, kurus var atrast noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vietā, ir būtiska policijas sadarbības jomā. Gadījumos, kad ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka noziedzīga nodarījuma izdarītājs vai cietusī persona var būt reģistrēti VIS, iespējai salīdzināt latentos pirkstu nospiedumus ar VIS uzglabātajiem daktiloskopijas datiem būtu jānodrošina dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm ļoti vērtīgs instruments teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanā, atklāšanā vai izmeklēšanā, kad, piemēram, vienīgie pierādījumi nozieguma vietā ir latentie pirkstu nospiedumi.

(29)  Datu salīdzināšana, pamatojoties uz latentiem pirkstu nospiedumiem, kas ir tie pirkstu nospiedumi, kurus var atrast noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vietā, ir būtiska policijas sadarbības jomā. Gadījumos, kad ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka noziedzīga nodarījuma izdarītājs vai cietusī persona var būt reģistrēti VIS, vispirms veicot meklēšanu saskaņā ar Padomes Lēmumu 2008/615/TI1a, iespējai salīdzināt latentos pirkstu nospiedumus ar VIS uzglabātajiem daktiloskopijas datiem būtu jānodrošina dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm ļoti vērtīgs instruments teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanā, atklāšanā vai izmeklēšanā, kad, piemēram, vienīgie pierādījumi nozieguma vietā ir latentie pirkstu nospiedumi.

 

__________________

 

1a Padomes 2008. gada 23. jūnija Lēmums 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(32)  Lai aizsargātu personas datus un izslēgtu tiesībaizsardzības iestāžu veiktu sistemātisku meklēšanu, VIS datu apstrāde būtu jāveic tikai konkrētos gadījumos un tad, ja tas ir nepieciešams teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai vai izmeklēšanai. Izraudzītajām iestādēm un Eiropolam būtu jāpieprasa piekļuve VIS datiem vienīgi tad, ja tiem ir pamatots iemesls uzskatīt, ka šāda piekļuve sniegs informāciju, kas būtiski palīdzēs novērst, atklāt vai izmeklēt teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus.

(32)  Lai aizsargātu personas datus un izslēgtu tiesībaizsardzības iestāžu veiktu sistemātisku meklēšanu, VIS datu apstrāde būtu jāveic tikai konkrētos gadījumos un tad, ja tas ir nepieciešams teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai vai izmeklēšanai. Izraudzītajām iestādēm un Eiropolam būtu jāpieprasa piekļuve VIS datiem vienīgi tad, ja tiem ir pamatots iemesls uzskatīt, ka šāda piekļuve sniegs informāciju, kas būtiski palīdzēs novērst, atklāt vai izmeklēt teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus, un vispirms veicot meklēšanu saskaņā ar Lēmumu 2008/615/TI.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(32a)  Parasti dalībvalstu galalietotāji veic meklējumus attiecīgajās valsts datubāzēs, pirms tā vai paralēli tam veicot vaicājumu Eiropas datubāzēs.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(33)  Ilgtermiņa uzturēšanās dokumentu turētāju personas dati, ko glabā VIS, būtu jāuzglabā ne ilgāk, kā tas nepieciešams VIS mērķiem. Pieci gadi ir piemērots laikposms ar trešo valstu valstspiederīgajiem saistīto datu uzglabāšanai, lai, izskatot īstermiņa vīzu pieteikumus, varētu izmantot šos datus un būtu iespējams konstatēt uzturēšanās termiņa pārsniegšanu pēc derīguma termiņa beigām, kā arī veikt drošības izvērtējumus attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas dokumentus ieguvuši. Dati par iepriekšējiem dokumenta izmantošanas gadījumiem varētu atvieglot īstermiņa vīzu izsniegšanu nākotnē. Īsāks glabāšanas laikposms minēto nolūku nodrošināšanai nebūtu pietiekams. Pēc pieciem gadiem dati būtu jāizdzēš, ja vien nav iemesla izdzēst tos agrāk.

(33)  Ilgtermiņa vīzu turētāju personas dati, ko glabā VIS, būtu jāuzglabā ne ilgāk, kā tas nepieciešams VIS mērķiem. Pieci gadi ir piemērots laikposms ar trešo valstu valstspiederīgajiem saistīto datu uzglabāšanai, lai, izskatot īstermiņa vīzu pieteikumus, varētu izmantot šos datus un būtu iespējams izvērtēt uzturēšanās termiņa pārsniegšanu pēc derīguma termiņa beigām, kā arī veikt drošības izvērtējumus attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas dokumentus ieguvuši. Dati par iepriekšējiem dokumenta izmantošanas gadījumiem varētu atvieglot īstermiņa vīzu izsniegšanu nākotnē. Īsāks glabāšanas laikposms minēto nolūku nodrošināšanai nebūtu pietiekams. Pēc pieciem gadiem dati būtu jāizdzēš, ja vien nav iemesla izdzēst tos agrāk.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35)  Eiropas Robežu un krasta apsardzes (EBCG) vienību un ar atgriešanu saistītās darbībās iesaistītā personāla vienību dalībniekiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1624 ar uzņēmējas dalībvalsts atļauju ir tiesības piekļūt Eiropas datubāzēm konsultāciju nolūkos, ja tas nepieciešams, lai pildītu robežpārbaudes, robežuzraudzības un atgriešanās operatīvajā plānā noteiktos operatīvos uzdevumus. Lai atvieglotu šādu piekļuvi konsultāciju nolūkos un ļautu vienībām efektīvi piekļūt VIS ievadītajiem datiem, EBCG aģentūrai būtu jāpiešķir piekļuve VIS. Šai piekļuvei būtu jāatbilst piekļuves nosacījumiem un ierobežojumiem, kurus piemēro dalībvalstu iestādēm, kas ir kompetentas attiecībā uz katru īpašo mērķi, saistībā ar kuru iespējams piekļūt VIS datiem konsultāciju nolūkos.

(35)  Eiropas Robežu un krasta apsardzes (EBCG) vienību dalībniekiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1624 ar uzņēmējas dalībvalsts atļauju ir tiesības piekļūt Eiropas datubāzēm konsultāciju nolūkos, ja tas nepieciešams, lai pildītu robežpārbaudes, robežuzraudzības un atgriešanās operatīvajā plānā noteiktos operatīvos uzdevumus. Šai piekļuvei būtu jāatbilst piekļuves nosacījumiem un ierobežojumiem, kurus piemēro dalībvalstu iestādēm, kas ir kompetentas attiecībā uz katru īpašo mērķi, saistībā ar kuru iespējams piekļūt VIS datiem konsultāciju nolūkos.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(37)  Atgriešanas trešām valstīm bieži nepiemēro lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ko pieņem Komisija saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 45. pantu vai saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kas pieņemti, lai transponētu Direktīvas (ES) 2016/680 36. pantu. Turklāt Savienības plašie centieni sadarboties ar galvenajām izcelsmes valstīm attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri uzturas nelikumīgi un kuriem attiecas atgriešanas pienākums, nav panākuši, ka šīs trešās valsts sistemātiski pildītu ar starptautisko tiesību normām noteikto pienākumu uzņemt atpakaļ savus valstspiederīgos. Atpakaļuzņemšanas nolīgumi, kurus noslēgusi vai par kuru noslēgšanu sarunas ved Savienība vai dalībvalstis un kuri paredz pienācīgus aizsardzības pasākumus datu pārsūtīšanai uz trešām valstīm saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 46. pantu, vai valstu noteikumi, kas pieņemti, lai transponētu Direktīvas (ES) 2016/680 37. pantu, aptver nelielu skaitu šādu trešo valstu, un jaunu nolīgumu noslēgšanas perspektīvas ir neskaidras. Šādos gadījumos personas datus saskaņā ar šo regulu var apstrādāt ar trešo valstu iestādēm, lai īstenotu Savienības atgriešanas politiku, ja tiek izpildīti nosacījumi, kas paredzēti Regulas (ES) 2016/679 49. panta 1. punkta d) apakšpunktā vai valsts tiesību aktos, ar kuriem transponē Direktīvas (ES) 2016/680 38. vai 39. pantu.

(37)  Personas dati, ko dalībvalsts iegūst, ievērojot šo regulu, nebūtu jānosūta vai jādara pieejami nevienai trešai valstij, starptautiskai organizācijai vai privātam subjektam, kas izveidots Savienībā vai ārpus tās. Tomēr izņēmuma kārtā šādus personas datus vajadzētu būt iespējamam nosūtīt trešai valstij vai starptautiskai organizācijai, ja šāda nosūtīšana ir pakļauta stingriem nosacījumiem un ir nepieciešama individuālās lietās, lai palīdzētu identificēt trešās valsts valstspiederīgo saistībā ar viņa atgriešanu. Ja nav lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību, kas pieņemts ar īstenošanas aktu, ievērojot Regulu (ES) 2016/679, vai atbilstošu garantiju, kam nosūtīšana pakļauta, ievērojot minēto regulu, VIS datus izņēmuma kārtā vajadzētu būt iespējamam atgriešanas nolūkā nosūtīt trešai valstij vai starptautiskai organizācijai tikai tad, kad tas ir nepieciešams svarīgu iemeslu dēļ sabiedrības interesēs, kā minēts minētajā regulā.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(38)  Saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem un, ja tas nepieciešams individuālos gadījumos, lai veiktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) …/…60 [Savienības pārmitināšanas pamatregula] paredzētos uzdevumus, dalībvalstīm būtu jādara pieejami [Eiropas Savienības Patvēruma aģentūrai] un attiecīgām starptautiskām organizācijām, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstajam komisāram bēgļu jautājumos, Starptautiskajai migrācijas organizācijai un Starptautiskās Sarkanā Krusta komitejas bēgļu un pārmitināšanas darbībām, attiecīgie personas dati, ko apstrādā VIS par trešo valstu valstspiederīgajiem vai bezvalstniekiem un ko šie subjekti nodevuši dalībvalstīm, īstenojot Regulu (ES) …/… [Savienības pārmitināšanas pamatregula].

svītrots

__________________

 

60 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) …/… (..) [pilns nosaukums] (OV L …, … , ... lpp.).

 

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(39)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/200161 ir piemērojama Savienības iestāžu vai struktūru darbībām, ko tās veic, pildot savus uzdevumus kā atbildīgās par VIS darbības pārvaldību.

(39)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/172561 ir piemērojama Savienības iestāžu vai struktūru darbībām, ko tās veic, pildot savus uzdevumus kā atbildīgās par VIS darbības pārvaldību.

__________________

__________________

61 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

61 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regula (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(40)  Ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 28. panta 2. punktu, un tas sniedza atzinumu ...

(40)  Ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 28. panta 2. punktu, un tas sniedza atzinumu 2018. gada 12. decembrī.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(43)  Neskarot dalībvalstu atbildību par VIS ievadīto datu precizitāti, eu-LISA būtu jāuztic atbildība par datu kvalitātes uzlabošanu, ieviešot centrālu datu kvalitātes uzraudzības instrumentu, un regulāru ziņojumu sniegšanu dalībvalstīm.

(43)  Neskarot dalībvalstu atbildību par VIS ievadīto datu precizitāti, eu-LISA būtu jāuztic atbildība par datu kvalitātes uzlabošanu, ieviešot, uzturot un pastāvīgi atjauninot centrālu datu kvalitātes uzraudzības instrumentu, un par regulāru ziņojumu sniegšanu dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(44)  Lai nodrošinātu labāku VIS izmantošanas pārraudzību nolūkā analizēt migrācijas spiediena un robežu pārvaldības tendences, eu-LISA būtu jāspēj attīstīt spējas sniegt dalībvalstīm, Komisijai un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai statistikas ziņojumus, neietekmējot datu integritāti. Tādēļ būtu jāizveido centrālās statistikas reģistrs. Savāktajā statistikā nebūtu jāietver personas dati.

(44)  Lai nodrošinātu labāku VIS izmantošanas pārraudzību nolūkā analizēt migrācijas spiediena un robežu pārvaldības tendences, eu-LISA būtu jāspēj attīstīt spējas sniegt dalībvalstīm, Komisijai un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai statistikas ziņojumus, neietekmējot datu integritāti. Tādēļ eu-LISA noteikti statistikas dati būtu jāglabā centrālajā repozitorijā ziņošanas un statistikas mērķiem saskaņā ar [Regula 2018/XX par sadarbspēju (robežas un vīzas)]. Savāktajā statistikā nebūtu jāietver personas dati.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

47.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(47a)  Šī regula neskar pienākumus, kas izriet no 1951. gada 28. jūlija Ženēvas Konvencijas par bēgļa statusu un to papildinošā 1967. gada 31. janvāra Ņujorkas protokola un no visām starptautiskajām saistībām, ko uzņēmusies Savienība un tās dalībvalstis.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

Virsraksts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-1) regulas nosaukumu aizstāj ar šādu:

“Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 767/2008 (2008. gada 9. jūlijs) par Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar īstermiņa vīzām (VIS regula)”

“Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 767/2008 (2008. gada 9. jūlijs) par Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar īstermiņa vīzām, ilgtermiņa vīzām un uzturēšanās atļaujām (VIS regula)”;

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  VIS mērķis ir uzlabot kopējās vīzu politikas īstenošanu, konsulāro sadarbību un konsultācijas starp centrālajām vīzu iestādēm, atvieglojot datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar pieteikumiem un ar tiem saistītajiem lēmumiem, ar mērķi

1.  VIS mērķis ir uzlabot kopējās īstermiņa vīzu politikas īstenošanu, konsulāro sadarbību un konsultācijas starp centrālajām vīzu iestādēm, atvieglojot datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar pieteikumiem un ar tiem saistītajiem lēmumiem, ar mērķi

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  atvieglot vīzu pieteikumu procedūru;

a)  atvieglot un paātrināt vīzu pieteikumu procedūru;

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

2. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

f)  palīdzētu identificēt bezvēsts pazudušas personas;

f)  palīdzēt identificēt bezvēsts pazudušas personas, kas minētas 22.o pantā;

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

2. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

h)  palīdzēt teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanā, atklāšanā un izmeklēšanā;

h)  palīdzēt novērst apdraudējumus ikvienas dalībvalsts iekšējai drošībai, proti, atbilstošos un stingri definētos apstākļos novēršot, atklājot un izmeklējot teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus;

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

2. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

i)  veicināt draudu novēršanu dalībvalstu iekšējai drošībai;

svītrots

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  sekmētu augstu drošības līmeni, pirms pieteikuma iesniedzēju ierašanās ārējās robežas šķērsošanas vietā palīdzot noteikt, vai ir iemesls uzskatīt, ka viņi varētu radīt apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai, iekšējai drošībai vai sabiedrības veselībai;

a)  sekmētu augstu drošības līmeni visās dalībvalstīs, palīdzot izvērtēt, vai ir iemesls uzskatīt, ka pieteikuma iesniedzējs vai dokumenta turētājs varētu radīt apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai;

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  uzlabotu robežpārbaužu un teritorijā veikto pārbaužu efektivitāti;

b)  atvieglotu pārbaudes ārējās robežas šķērsošanas vietās un uzlabotu dalībvalstu teritorijā veikto pārbaužu efektivitāti;

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  palīdzētu teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanā, atklāšanā un izmeklēšanā;

c)  palīdzētu novērst apdraudējumus ikvienas dalībvalsts iekšējai drošībai, proti, atbilstošos un stingri definētos apstākļos novēršot, atklājot un izmeklējot teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus;

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

2. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

da)  palīdzētu identificēt bezvēsts pazudušas personas, kas minētas 22.o pantā;

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

2.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  iekļauj šādu pantu:

 

“2.a pants

 

Arhitektūra

 

1.   VIS pamatā ir centralizēta arhitektūra, un to veido:

 

a)   kopējais identitātes repozitorijs, kas izveidots ar [Regulas 2018/XX par sadarbspēju (robežas un vīzas) 17. panta 2. punkta a) apakšpunktu];

 

b)   centrāla informācijas sistēma (“VIS centrālā sistēma”);

 

c)   saskarne katrā no dalībvalstīm (“valsts saskarne” jeb “NI-VIS”), kas nodrošina savienojumu ar konkrētās dalībvalsts attiecīgo centrālo valsts iestādi, vai valsts vienotā saskarne (VVS) katrā dalībvalstī, kuras pamatā ir kopējas tehniskās specifikācijas un kura ir identiska visās dalībvalstīs un ļauj centrālajai sistēmai pieslēgties dalībvalstu infrastruktūrām;

 

d)   komunikācijas infrastruktūra starp VIS centrālo sistēmu un valstu saskarnēm;

 

e)   drošs komunikācijas kanāls starp VIS centrālo sistēmu un IIS centrālo sistēmu;

 

f)   droša komunikācijas infrastruktūra starp VIS centrālo sistēmu un centrālajām infrastruktūrām, kuras ir Eiropas meklēšanas portālam, kas izveidots ar [Regulas 2018/XX par sadarbspēju (robežas un vīzas) 6. pantu], kopējam biometrisko datu salīdzināšanas pakalpojumam, kas izveidots ar [Regulas 2018/XX par sadarbspēju (robežas un vīzas) 12. pantu], kopējam identitātes repozitorijam, kas izveidots ar [Regulas 2018/XX par sadarbspēju (robežas un vīzas) 17. pantu], un vairāku identitāšu detektoram, kas izveidots ar [Regulas 2018/XX par sadarbspēju (robežas un vīzas) 25. pantu];

 

g)   mehānisms, lai apspriestos par pieteikumiem un veiktu informācijas apmaiņu centrālo vīzu iestāžu starpā (“VIS pasts”);

 

h)   pārvadātāju vārteja;

 

i)   drošs tīmekļa pakalpojums, kas ļauj sazināties starp VIS centrālo sistēmu, no vienas puses, un pārvadātāju vārteju un starptautiskajām sistēmām, no otras puses;

 

j)   datu repozitorijs ziņošanas un statistikas vajadzībām;

 

k)   rīks, kas pieteikuma iesniedzējiem ļauj sniegt vai atcelt savu piekrišanu viņu pieteikuma datnes saglabāšanas papildu termiņam.

 

Ciktāl tehniski iespējams, VIS centrālā sistēma, valstu vienotās saskarnes, tīmekļa pakalpojums, pārvadātāju vārteja un VIS komunikācijas infrastruktūra koplieto un turpina izmantot attiecīgi IIS centrālās sistēmas, IIS valstu vienoto saskarņu, ETIAS pārvadātāju vārtejas, IIS tīmekļa pakalpojuma un IIS komunikāciju infrastruktūras aparatūras un programmatūras sastāvdaļas.

 

2.   NI-VIS veido:

 

a)   viena vietējā valsts saskarne (“LNI”) katrai dalībvalstij, kas ir saskarne, ar kuru dalībvalsts fiziski pieslēdzas drošam komunikāciju tīklam un kura ietver šifrēšanas ierīces, kas paredzētas VIS. LNI atrodas dalībvalstī;

 

b)   viena rezerves LNI (“BLNI”), kurai ir tāds pats saturs un funkcijas kā LNI.

 

3.   LNI un BLNI izmanto tikai tiem mērķiem, kas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem attiecināmi uz VIS.

 

4.   Centralizētos pakalpojumus dublē divās dažādās vietās, proti, Strasbūrā (Francijā), kur atrodas galvenā VIS centrālā sistēma, centrālā vienība (CV), un Sankt Johann im Pongau (Austrijā), kur atrodas rezerves VIS centrālā sistēma, rezerves centrālā vienība (RCV). Galvenās VIS centrālās sistēmas un rezerves VIS centrālās sistēmas savienojums nodrošina CV un RCV pastāvīgu sinhronizāciju. Komunikācijas infrastruktūra atbalsta un sekmē VIS nepārtrauktas pieejamības nodrošināšanu. Tā ietver rezerves un nodalītus VIS centrālās sistēmas un rezerves VIS centrālās sistēmas savienojumus, kā arī rezerves un nodalītus savienojumus starp katru valsts saskarni un VIS centrālo sistēmu un rezerves VIS centrālo sistēmu. Komunikācijas infrastruktūra nodrošina šifrētu un privātu virtuālo tīklu, kas paredzēts VIS datiem un saziņai dalībvalstu starpā, kā arī dalībvalstu un tās iestādes starpā, kas atbildīga par VIS centrālās sistēmas darbības pārvaldību.”;

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

4. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  “centrālā iestāde” ir iestāde, ko dalībvalsts izveidojusi, lai īstenotu Regulu (EK) Nr. 810/2009;

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

4. pants – 1. daļa – 15. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  “sejas attēls” ir sejas digitāls attēls;

(15)  “sejas attēls” ir sejas digitāls attēls ar pietiekamu attēla izšķirtspēju un kvalitāti, lai to varētu izmantot automatizētai biometrisko datu salīdzināšanai;

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

4. pants – 1. daļa – 19. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  “valsts uzraudzības iestādetiesībaizsardzības nolūkos ir uzraudzības iestādes, kas izveidotas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/680*** 41. pantu;

(19)  “uzraudzības iestādes” ir uzraudzības iestādes, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679** 51. panta 1. punktā, un uzraudzības iestādes, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/680*** 41. pantā;

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

4. pants – 1. daļa – 19.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19a)  “trāpījums” ir atbilstība, kas noteikta, salīdzinot attiecīgos datus, kuri ietverti VIS pieteikuma datnē, ar attiecīgajiem datiem ierakstā, lietā vai brīdinājumā, kas reģistrēts VIS, Šengenas informācijas sistēmā, IIS, ETIAS, Eurodac, Eiropola datos vai Interpola SLTD datubāzē;

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

4. pants – 1. daļa – 20. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  “tiesībaizsardzība” ir teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršana, atklāšana vai izmeklēšana;

(20)  “tiesībaizsardzība” ir teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršana, atklāšana vai izmeklēšana stingri noteiktā satvarā;

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

4. pants – 1. daļa – 21. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  “teroristu nodarījumi” ir valsts tiesību aktos minētie nodarījumi, kas atbilst vai ir līdzvērtīgi tiem nodarījumiem, kuri minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/541****;

(21)  “teroristu nodarījumi” ir valsts tiesību aktos noteiktie nodarījumi, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2017/541**** 3. līdz 14. pantā, vai — attiecībā uz dalībvalstīm, kurām minētā direktīva nav saistoša, — ir līdzvērtīgi vienam no minētajiem nodarījumiem;

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

4. pants – 2. zemsvītras piezīme (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

** Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  9. panta 6. punktā un 22.c panta 2. punkta g) apakšpunktā minētos daktiloskopijas datus;

c)  9. panta 6. punktā, 22.c panta 2. punkta g) apakšpunktā un 22.d panta g) punktā minētos daktiloskopijas datus;

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

5. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ca)  9. panta 7. punktā minētā ceļošanas dokumenta ieskanētu biogrāfisko datu lapu;

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

5. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  CIR satur 9. panta 4. punkta a)cc) apakšpunktā, 9. panta 5. un 6. punktā, 22.c panta 2. punkta a)cc), f) un g) apakšpunktā, 22.d panta a)–cc), f) un g) apakšpunktā minētos datus. Pārējos VIS datus glabā VIS centrālajā sistēmā.

3.  CIR satur 9. panta 4. punkta a) līdz cc) apakšpunktā, 9. panta 5. un 6. punktā, 22.c panta 2. punkta a) līdz cc), f) un g) apakšpunktā, 22.d panta a) līdz c), f) un g) apakšpunktā minētos datus. Pārējos VIS datus glabā VIS centrālajā sistēmā.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

5.a pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  VIS iekļauj to ceļošanas dokumentu sarakstu, kuri to turētājam dod tiesības šķērsot ārējās robežas un kuros drīkst ielīmēt vīzu, kā noteikts ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1105/2011/ES*.

1.  VIS iekļauj to ceļošanas dokumentu sarakstu, kuri to turētājam dod tiesības šķērsot ārējās robežas un kuros drīkst ielīmēt vīzu, kā noteikts ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1105/2011/ES*.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

5.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  VIS nodrošina funkcionalitāti, kas ļauj centralizēti pārvaldīt atzīto ceļošanas dokumentu sarakstu, kā arī informēt par sarakstā iekļauto ceļošanas dokumentu atzīšanas vai neatzīšanas paziņojumiem saskaņā ar Lēmuma Nr. 1105/2011/ES 4. pantu.

2.   VIS nodrošina funkcionalitāti, kas ļauj centralizēti pārvaldīt atzīto ceļošanas dokumentu sarakstu, kā arī informēt par sarakstā iekļauto ceļošanas dokumentu atzīšanas vai neatzīšanas paziņojumiem saskaņā ar Lēmuma Nr. 1105/2011/ES 4. pantu.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

5.a pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Sīki izstrādātus noteikumus par 2. punktā minētās funkcionalitātes vadību nosaka īstenošanas aktos. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 49. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

3.  Sīki izstrādātus noteikumus par 2. punktā minētās funkcionalitātes vadību nosaka īstenošanas aktos. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 49. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

6. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

-a)  panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1.   Piekļuve VIS, lai ievadītu, grozītu vai dzēstu 5. panta 1. punktā minētos datus saskaņā ar šo regulu, ir atļauta vienīgi pienācīgi pilnvarotiem vīzu iestāžu darbiniekiem.

1.   Neskarot 22.a pantu, piekļuve VIS, lai ievadītu, grozītu vai dzēstu 5. panta 1. punktā minētos datus saskaņā ar šo regulu, ir atļauta vienīgi pienācīgi pilnvarotiem vīzu iestāžu darbiniekiem. Pienācīgi pilnvarotu darbinieku skaits ir stingri ierobežots, ņemot vērā viņu faktiskās dienesta vajadzības.”

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

6. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.   Piekļuve VIS datiem konsultāciju nolūkos ir atļauta vienīgi pienācīgi pilnvarotiem tādu katras dalībvalsts iestāžu un ES struktūru darbiniekiem, kas ir kompetentas 15.22. pantā, 22.c–22.f pantā, 22.g–22.j pantā minētajām vajadzībām, kā arī [Regulas 2018/XX par sadarbspēju] 20. un 21. pantā minētajām vajadzībām.

2.  Piekļuve VIS datiem konsultāciju nolūkos ir atļauta vienīgi pienācīgi pilnvarotiem tādu katras dalībvalsts iestāžu un ES struktūru darbiniekiem, kas ir kompetentas 15. līdz 22. pantā un 22.g līdz 22.l pantā minētajām vajadzībām, kā arī [Regulas 2018/XX par sadarbspēju (robežas un vīzas)] 20. un 21. pantā minētajām vajadzībām.

 

Iestādes, kuras ir tiesīgas aplūkot VIS datus vai tiem piekļūt, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus, izraugās saskaņā ar IIIb nodaļu.

Minētā piekļuve ir ierobežota tiktāl, ciktāl dati ir nepieciešami to uzdevumu pildīšanai saskaņā ar šiem mērķiem un ir samērīgi ar izvirzītajiem mērķiem.

Minētā piekļuve ir ierobežota tiktāl, ciktāl dati ir nepieciešami to uzdevumu pildīšanai saskaņā ar šiem mērķiem un ir samērīgi ar izvirzītajiem mērķiem.”;

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

6. pants – 3. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

aa)  panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

3.   Katra dalībvalsts apstiprina kompetentās iestādes, kuru pienācīgi pilnvarotiem darbiniekiem ir piekļuve VIS, lai tajā ievadītu, grozītu, dzēstu vai aplūkotu datus. Katra dalībvalsts nekavējoties iesniedz Komisijai šo iestāžu sarakstu, ietverot 41. panta 4. punktā minētās iestādes, kā arī informē par grozījumiem šajā sarakstā. Šajā sarakstā norāda mērķi, ar kādu katra iestāde drīkst apstrādāt datus VIS.

3.   Katra dalībvalsts izraugās kompetentās iestādes, kuru pienācīgi pilnvarotiem darbiniekiem ir piekļuve VIS, lai tajā ievadītu, grozītu, dzēstu vai aplūkotu datus. Katra dalībvalsts nekavējoties iesniedz eu-LISA šo iestāžu sarakstu, ietverot 29. panta 3.a punktā minētās iestādes, kā arī informē par grozījumiem šajā sarakstā. Minētajā sarakstā attiecībā uz katru iestādi norāda, kuros datos un kādos nolūkos tās drīkst veikt meklēšanu.

Trīs mēnešos pēc tam, kad VIS ir sākusi darboties saskaņā ar 48. panta 1. punktu, Komisija konsolidētu sarakstu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Ja tajā ir izdarīti grozījumi, Komisija reizi gadā publicē atjauninātu konsolidēto sarakstu.

 

 

eu-LISA nodrošina to, ka minētais saraksts, kā arī 22.k panta 2. punktā minēto izraudzīto iestāžu un 22.k panta 4. punktā minēto centrālo piekļuves punktu saraksti reizi gadā tiek publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. eu-LISA dara pieejamu pastāvīgi atjauninātu sarakstu savā tīmekļa vietnē, iekļaujot tajā izmaiņas, ko iesniegušas dalībvalstis laikposmā starp ikgadējām publikācijām.

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

6. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Sīki izstrādātus noteikumus par 3. punktā minētā saraksta centralizētas pārvaldības funkcionalitātes vadību nosaka īstenošanas aktos. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 49. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

5.  Komisija saskaņā ar 48.a pantu pieņem deleģētos aktus attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par 3. punktā minētā saraksta centralizētas pārvaldības funkcionalitātes vadību.

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

7. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(7a)  regulas 7. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2.   Katra kompetentā iestāde nodrošina, ka VIS izmantošanā tā nediskriminē pieteikuma iesniedzējus un vīzas turētājus atkarībā no dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas un ka tā pilnībā ievēro pieteikuma iesniedzēja un vīzas turētāja cilvēka cieņu un integritāti.

2.   Personas datu apstrāde VIS, ko veic katra kompetentā iestāde, nerada diskrimināciju pret pieteikuma iesniedzējiem, vīzu turētājiem vai ilgtermiņa vīzu un uzturēšanās atļauju vai prasītājiem vai turētājiem, pamatojoties uz dzimumu, rasi, ādas krāsu, etnisko vai sociālo izcelsmi, ģenētiskajām īpašībām, valodu, reliģiju vai pārliecību, politiskajiem vai jebkuriem citiem uzskatiem, piederību pie nacionālas minoritātes, īpašumu, izcelsmi, invaliditāti, vecumu vai seksuālo orientāciju. Tajā pilnībā respektē cilvēka cieņu un integritāti un pamattiesības, kā arī ievēro principus, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, tostarp tiesības uz privāto dzīvi un personas datu aizsardzību. Īpašu uzmanību pievērš bērniem, veciem cilvēkiem, personām ar invaliditāti un personām, kurām ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Pirmām kārtām ņem vērā bērna intereses.”;

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

7. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Bērna intereses ir dalībvalstu galvenais apsvērums attiecībā uz visām šajā regulā paredzētajām procedūrām. Bērna labjutību, drošumu un drošību, jo īpaši gadījumos, kad pastāv risks, ka bērns varētu būt cilvēku tirdzniecības upuris, kā arī bērna uzskatus ņem vērā un pienācīgi ievēro atbilstīgi viņa vecumam un brieduma pakāpei.

3.  Bērna intereses ir noteicošais dalībvalstu apsvērums attiecībā uz visām šajā regulā paredzētajām procedūrām, pilnībā ievērojot Starptautisko konvenciju par bērna tiesībām. Bērna labjutību, drošumu un drošību, jo īpaši gadījumos, kad pastāv risks, ka bērns varētu būt cilvēku tirdzniecības upuris, kā arī bērna uzskatus ņem vērā un pienācīgi ievēro atbilstīgi viņa vecumam.

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

7. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a) regulas 7. pantam pievieno šādu punktu:

 

“3.a  Dalībvalstis piemēro šo regulu, pilnībā ievērojot Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, jo īpaši tiesības uz cilvēka cieņu, tiesības uz brīvību un drošību, privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, personas datu aizsardzību, patvēruma tiesības un neizraidīšanas principa aizsardzību, kā arī aizsardzību pārvietošanas, izraidīšanas vai izdošanas gadījumā, tiesības uz nediskrimināciju, bērna tiesības un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību.”;

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

7.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8b)  iekļauj šādu pantu:

 

“7.a pants

 

Bērnu pirkstu nospiedumu dati

 

1.   Atkāpjoties no 22.c panta 2. punkta g) apakšpunkta, VIS neievada tādu bērnu pirkstu nospiedumus, kas ir jaunāki par 6 gadiem.

 

2.   Biometrisko datu iegūšanu no nepilngadīgajiem, sākot no sešu gadu vecuma, veic ierēdņi, kuri ir īpaši apmācīti iegūt nepilngadīgo biometriskos datus bērnam draudzīgā un bērnam piemērotā veidā, pilnībā ievērojot bērna intereses un aizsardzības pasākumus, kas noteikti Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par bērna tiesībām.

 

Biometrisko datu iegūšanas laikā nepilngadīgo pavada pieaugušais ģimenes loceklis, ja tāds ir. Nepavadītu nepilngadīgo biometrisko datu iegūšanas laikā pavada aizbildnis, pārstāvis vai, ja pārstāvis nav izraudzīts, persona, kas ir apmācīta aizsargāt nepilngadīgā intereses un viņa vispārējo labklājību. Šāda apmācītā persona nav ierēdnis, kurš ir atbildīgs par biometrisko datu iegūšanu, tā rīkojas neatkarīgi un nesaņem rīkojumus ne no ierēdņa, ne dienesta, kas ir atbildīgs par biometrisko datu iegūšanu. Pret nepilngadīgajiem neizmanto nekāda veida piespiešanu, lai nodrošinātu, ka viņi ievēro pienākumu sniegt biometriskos datus.

 

3.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 810/2009 13. panta 2. punkta, konsulāti nepieprasa, lai bērni vecumā no 6 līdz 12 gadiem personīgi ierastos konsulātā biometrisko identifikatoru iegūšanai, ja tas ģimenēm radītu pārmērīgu slogu un izmaksas. Šādos gadījumos biometriskos identifikatorus iegūst pie ārējām robežām, kur īpašu uzmanību pievērš bērnu tirdzniecības novēršanai.

 

4.   Atkāpjoties no noteikumiem par tādu datu izmantošanu, kas paredzēti II, III, IIIa un IIIb nodaļā, bērnu pirkstu nospiedumu datiem var piekļūt tikai šādiem nolūkiem:

 

a)   lai pārbaudītu bērna identitāti vīzas pieteikuma procedūrā saskaņā ar 15. pantu un pie ārējām robežām saskaņā ar 18. un 22.g pantu un

 

b)   lai saskaņā ar IIIb nodaļu palīdzētu novērst bērnu tiesību pārkāpumus un cīnīties pret tiem, ja ir ievēroti visi turpmāk minētie nosacījumi:

 

i)   šāda piekļuve ir vajadzīga, lai novērstu, atklātu un izmeklētu bērnu tirdzniecību;

 

ii)   piekļuve ir vajadzīga konkrētā lietā;

 

iii)   identifikācija ir bērna interesēs.”

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

II nodaļa – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ĪSTERMIŅA VĪZU DATU IEVADĪŠANA UN IZMANTOŠANA, KO VEIC VĪZU IESTĀDES

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

9. pants – 1. daļa – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  pieteikuma iesniedzēja sejas attēlu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 810/2009 13. panta 1. punktu.

5.  pieteikuma iesniedzēja sejas attēlu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 810/2009 13. pantu.

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

9. pants – 1. daļa – 6. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

ba)  panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

6.   pieteikuma iesniedzēja pirkstu nospiedumus saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem Kopīgajā konsulārajā instrukcijā.

6.   pieteikuma iesniedzēja pirkstu nospiedumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 810/2009 13. pantu.”;

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – d apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

9. pants – 1.a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Pirmās daļas 5. punktā minētais trešo valstu valstspiederīgo sejas attēls ir ar pietiekamu attēla izšķirtspēju un kvalitāti, lai to izmantotu automatizētai biometrisko datu salīdzināšanai.

Pirmās daļas 5. punktā minētais trešo valstu valstspiederīgo sejas attēls ir ar pietiekamu attēla izšķirtspēju un kvalitāti, lai to izmantotu automatizētai biometrisko datu salīdzināšanai. Ja sejas attēlam nav pietiekamas kvalitātes, to automatizētai salīdzināšanai neizmanto.

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – d apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

9. pants – 1.b punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atkāpjoties no otrās daļas, izņēmuma gadījumos, kad nevar izpildīt kvalitātes un izšķirtspējas specifikācijas, kas noteiktas faktiskā sejas attēla reģistrēšanai VIS, sejas attēlu var elektroniski iegūt no elektronisku mašīnlasāmu ceļošanas dokumentu (eMRTD) mikroshēmas. Tādos gadījumos sejas attēlu personas datnē iekļauj tikai pēc tam, kad ir elektroniski verificēts, ka eMRTD mikroshēmā reģistrētais sejas attēls atbilst attiecīgā trešās valsts valstspiederīgā faktiskajam sejas attēlam.

Atkāpjoties no pirmās daļas, izņēmuma gadījumos, kad nevar izpildīt kvalitātes un izšķirtspējas specifikācijas, kas noteiktas faktiskā sejas attēla reģistrēšanai VIS, sejas attēlu var elektroniski iegūt no elektronisku mašīnlasāmu ceļošanas dokumentu (eMRTD) mikroshēmas. Tādos gadījumos sejas attēlu personas datnē iekļauj tikai pēc tam, kad ir elektroniski pārbaudīts, ka eMRTD mikroshēmā reģistrētais sejas attēls atbilst attiecīgā trešās valsts valstspiederīgā faktiskajam sejas attēlam.

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

9.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Kad tiek izveidots pieteikums vai izdota vīza, VIS pārbauda, vai ar šo pieteikumu saistītais ceļošanas dokuments ir atpazīts saskaņā ar Lēmumu Nr. 1105/2011/ES, veicot automātisku meklēšanu 5.a pantā atzītu ceļošanas dokumentu sarakstā, un sniedz rezultātu.

2.  Kad tiek izveidots pieteikums, VIS pārbauda, vai ar šo pieteikumu saistītais ceļošanas dokuments ir atpazīts saskaņā ar Lēmumu Nr. 1105/2011/ES, veicot automātisku meklēšanu 5.a pantā atzītu ceļošanas dokumentu sarakstā, un sniedz rezultātu.

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

9.a pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Lai veiktu Regulas (EK) Nr. 810/2009 21. panta 1. punktā un 21. panta 3. punkta a), c) un d) apakšpunktā paredzētās pārbaudes, VIS iniciē vaicājumu, izmantojot [Sadarbspējas regulas] 6. panta 1. punktā definēto Eiropas meklēšanas portālu, lai salīdzinātu šīs regulas 9. panta 4. punktā minētos attiecīgos datus ar datiem, kas atrodami VIS reģistrētā ierakstā, datnē vai brīdinājumā, Šengenas informācijas sistēmā (SIS), Ieceļošanas/izceļošanas sistēmā (IIS), ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmā (ETIAS), tostarp [Regulas (ES) 2018/XX par Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu] 29. pantā minēto kontrolsarakstā, Eurodac, [attiecībā uz sodāmību par teroristu nodarījumiem un citiem smagiem noziedzīgiem nodarījumiem — ECRIS-TCN sistēmā], Eiropola datos, Interpola Zagto un pazaudēto ceļošanas dokumentu datubāzē (SLTD) un Interpola datubāzē par Ceļošanas dokumentiem, par kuriem izdoti paziņojumi (Interpola TDAWN).

3.  Lai veiktu Regulas (EK) Nr. 810/2009 21. panta 1. punktā un 21. panta 3. punkta a) un c) apakšpunktā paredzētās pārbaudes, VIS iniciē vaicājumu, izmantojot [Sadarbspējas regulas] 6. panta 1. punktā definēto Eiropas meklēšanas portālu, lai salīdzinātu šīs regulas 9. panta 4., 5. un 6. punktā minētos attiecīgos datus. VIS pārbauda:

 

a)   vai pieteikumam izmantotais ceļošanas dokuments atbilst ceļošanas dokumentam, kas SIS paziņots kā pazaudēts, nozagts, nelikumīgi piesavināts vai atzīts par nederīgu;

 

b)   vai pieteikumam izmantotais ceļošanas dokuments atbilst ceļošanas dokumentam, kas SLTD datubāzēs paziņots kā pazaudēts, nozagts vai atzīts par nederīgu;

 

c)   vai uz pieteikuma iesniedzēju attiecas brīdinājums par ieceļošanas un uzturēšanās atteikšanu, kas ievadīts SIS;

 

d)   vai uz pieteikuma iesniedzēju attiecas SIS ievadīts brīdinājums par personām, ko meklē, lai tās apcietinātu nolūkā tās nodot, pamatojoties uz Eiropas apcietināšanas orderi, vai ko meklē, lai tās apcietinātu nolūkā tās izdot;

 

e)   vai pieteikuma iesniedzējs un ceļošanas dokuments, kā arī tā turētājs atbilst atteiktai, atceltai vai anulētai ceļošanas atļaujai ETIAS centrālajā sistēmā;

 

f)   vai pieteikuma iesniedzējs un ceļošanas dokuments ir iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1240* 34. pantā minētajā kontrolsarakstā;

 

g)   vai dati par pieteikuma iesniedzēju jau ir ierakstīti VIS;

 

h)   vai pieteikumā sniegtie dati par ceļošanas dokumentu neatbilst citam vīzas pieteikumam, kas sistēmā saistīts ar atšķirīgiem identitātes datiem;

 

i)   vai pieteikuma iesniedzējs IIS ir pašlaik paziņots kā persona, kura pārsniedz atļauto uzturēšanās termiņu, vai pieteikuma iesniedzējs ir iepriekš bijis paziņots kā persona, kura pārsniedz atļauto uzturēšanās termiņu;

 

j)   vai IIS ir reģistrēts, ka pieteikuma iesniedzējam ir atteikta ieceļošana;

 

k)   vai VIS ir reģistrēts, ka pieteikuma iesniedzējam ir bijis piemērots lēmums par īstermiņa vīzas atteikšanu, anulēšanu vai atcelšanu;

 

l)   vai VIS ir reģistrēts, ka pieteikuma iesniedzējam ir bijis piemērots lēmums par ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas atteikšanu, anulēšanu vai atcelšanu;

 

m)   vai dati par pieteikuma iesniedzēja identitāti ir reģistrēti Eiropola datos;

 

n)   vai īstermiņa vīzas pieprasītājs ir reģistrēts Eurodac;

 

o)   gadījumos, ja pieteikuma iesniedzējs ir nepilngadīgais, vai uz to personu, kura attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju īsteno vecāku varu vai likumisku aizbildnību:

 

i)   attiecas SIS ievadīts brīdinājums attiecībā uz personām, ko meklē, lai tās apcietinātu nolūkā tās nodot, pamatojoties uz Eiropas apcietināšanas orderi, vai ko meklē, lai tās apcietinātu nolūkā tās izdot;

 

ii)   attiecas SIS ievadīts brīdinājums par ieceļošanas un uzturēšanās atteikšanu;

 

iii)   vai šī persona ir tāda ceļošanas dokumenta turētājs, kas iekļauts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1240 34. pantā minētajā kontrolsarakstā.

 

________________________

 

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 12. septembra Regula (ES) 2018/1240, ar ko izveido Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulas (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 un (ES) 2017/2226 (OV L 236, 19.9.2018., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

9.a pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Veicot vaicājumu SLTD, dati, ko EMP lietotājs izmanto, lai iniciētu vaicājumu, nav pieejami Interpola datu īpašniekiem.

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

9.a pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  VIS piešķir atsauci visiem trāpījumiem, kas pieteikuma datnē atklāti saskaņā ar 3. punktu. Turklāt VIS attiecīgā gadījumā identificē dalībvalsti(-s), kuras ievadītie vai piegādātie dati atklāja trāpījumu(-s), vai Eiropolu, un šo informāciju reģistrē pieteikuma datnē.

4.  VIS piešķir atsauci visiem trāpījumiem, kas pieteikuma datnē atklāti saskaņā ar 3. punktu. Turklāt VIS attiecīgā gadījumā identificē dalībvalsti(-s), kuras ievadītie vai piegādātie dati atklāja trāpījumu(-s), vai Eiropolu, un šo informāciju reģistrē pieteikuma datnē. Vienīgo informāciju, ko reģistrē, ir atsauce uz trāpījumu un datu radītāju.

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

9.a pants – 5. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d)  brīdinājums par personām un priekšmetiem saistībā ar diskrētām pārbaudēm vai īpašām pārbaudēm.

d)  brīdinājums par personām un priekšmetiem saistībā ar diskrētām pārbaudēm, īpašām pārbaudēm vai izmeklēšanas pārbaudēm.

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

9.a pants – 5.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Jebkuru trāpījumu, kas iegūts, veicot vaicājumus saskaņā ar 9.a panta 3. punkta a), b), c), e), g), h), i), j), k), l) un n) apakšpunktu, attiecīgā gadījumā pēc tam, kad centrālā iestāde to ir pārbaudījusi saskaņā ar 9.c pantu, izvērtē konsulāts, kurā iesniegts vīzas pieteikums.

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

9.a pants – 5.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.b  Jebkuru trāpījumu, kas iegūts, veicot vaicājumus saskaņā ar 9.a panta 3. punkta d), f), m) un o) apakšpunktu, saskaņā ar 9.ca pantu pārbauda un attiecīgajā gadījumā izvērtē tās dalībvalsts vienotais kontaktpunkts, kura ievadījusi vai piegādājusi datus, kas izraisījuši trāpījumu.

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

9.a pants – 5.c punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.c  Arī visi trāpījumi SIS automātiski tiek paziņoti tās dalībvalsts SIRENE birojam, kura izveidojusi brīdinājumu, kas atklājis trāpījumu.

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

9.a pants – 5.d punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.d  Paziņojumā, ko sniedz dalībvalsts SIRENE birojam vai vienotajam kontaktpunktam, kas ievadījis brīdinājumu, ietver šādus datus:

 

a)   uzvārds(-i), vārds(-i) un pieņemtie vārdi, ja tādi ir;

 

b)   dzimšanas vieta un datums;

 

c)   dzimums;

 

d)   valstspiederība un, ja tādas ir, citas valstspiederības;

 

e)   pirmās plānotās uzturēšanās dalībvalsts un — ja pieejama — pirmās plānotās uzturēšanās adrese;

 

f)   pieteikuma iesniedzēja dzīvesvietas adrese vai, ja tā nav pieejama, viņa dzīvesvietas pilsēta un valsts;

 

g)   atsauce uz visiem konstatētajiem trāpījumiem, tostarp to datumu un laiku.

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

9.a pants – 5.e punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.e  Šis pants nekavē iesniegt patvēruma pieteikumu jebkāda iemesla dēļ. Ja vīzas pieteikumu ir iesniegusi persona, kas cietusi no vardarbīgiem noziegumiem, piemēram, no vardarbības ģimenē vai cilvēku tirdzniecības, ko veicis tās sponsors, VIS iesniegtā datni nošķir no sponsora datnes, lai aizsargātu cietušo no turpmāka apdraudējuma.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

9.b pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Regulas 9.a panta 3. punktā paredzētās automatizētās pārbaudes attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir Savienības pilsoņa ģimenes locekļi un uz kuriem attiecas Direktīva 2004/38/EK, vai trešās valsts pilsoņa ģimenes locekļiem, kam saskaņā ar nolīgumu starp Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un trešo valsti, no otras puses, ir Savienības pilsoņu tiesībām atbilstīgas tiesības brīvi pārvietoties, veic vienīgi, lai pārliecinātos, ka nav faktisku norāžu vai pamatota iemesla uzskatīt, ka personas klātbūtne dalībvalstu teritorijā rada drošības vai augstu epidēmiska risku atbilstīgi Direktīvai 2004/38/EK.

1.  Regulas 9.a panta 3. punktā paredzētās automatizētās pārbaudes attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir Savienības pilsoņa ģimenes locekļi un uz kuriem attiecas Direktīva 2004/38/EK, vai trešās valsts pilsoņa ģimenes locekļiem, kam saskaņā ar nolīgumu starp Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un trešo valsti, no otras puses, ir Savienības pilsoņu tiesībām atbilstīgas tiesības brīvi pārvietoties, veic vienīgi, lai pārliecinātos, ka nav faktisku norāžu vai pamatota iemesla uzskatīt, ka personas klātbūtne dalībvalstu teritorijā rada drošības atbilstīgi Direktīvai 2004/38/EK.

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

9.b pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja 9.a panta 3. punktā minētajā automatizētajā pieteikuma apstrādē ir konstatēts trāpījums, kas atbilst Regulas (EK1987/2006 24. pantā minētajam ieceļošanas un uzturēšanās atteikuma brīdinājumam, vīzu iestāde pārbauda tā lēmuma pieņemšanas pamatu, pēc kura brīdinājums ievadīts SIS. Ja šis pamats ir saistīts ar nelegālas imigrācijas risku, izvērtējot pieteikumu, brīdinājumu neņem vērā. Vīzu iestādes turpmākā rīcība ir saskaņā ar SIS II regulas 25. panta 2. punktu.

3.  Ja 9.a panta 3. punktā minētajā automatizētajā pieteikuma apstrādē ir konstatēts trāpījums, kas atbilst Regulas (ES2018/1861 24. pantā minētajam brīdinājumam par ieceļošanas un uzturēšanās atteikumu, vīzu iestāde pārbauda tā lēmuma pieņemšanas pamatu, pēc kura brīdinājums ievadīts SIS. Ja šis pamats ir saistīts ar neatbilstīgas imigrācijas risku, izvērtējot pieteikumu, brīdinājumu neņem vērā. Vīzu iestādes turpmākā rīcība ir saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1861 26. panta 2. punktu.

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

9.c pants – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Centrālo iestāžu veikta pārbaude

Centrālo iestāžu un valsts vienotā kontaktpunkta veikta pārbaude

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

9.c pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Jebkuru trāpījumu, kas iegūts, veicot vaicājumus saskaņā ar 9.a panta 3. punktu, manuāli pārbauda tās dalībvalsts centrālā iestāde, kas apstrādā pieteikumu.

1.  Jebkuru 9.a panta 5.b punktā minēto trāpījumu, kas iegūts, veicot vaicājumus saskaņā ar 9.a panta 3. punktu, un ko VIS nevar automātiski apstiprināt, saskaņā ar 9.ca pantu manuāli pārbauda valsts vienotais kontaktpunkts. Tiek informēta tās dalībvalsts centrālā iestāde, kas apstrādā pieteikumu.

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

9.c pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Manuāli pārbaudot trāpījumus, centrālā iestāde var piekļūt pieteikuma datnei un saistītajai(-ām) pieteikuma datnei(-ēm), kā arī visiem trāpījumiem, kas atklāti 9.a panta 3. punktā noteiktās automatizētās apstrādes laikā.

2.  Jebkuru 9.a panta 5.a punktā minēto trāpījumu, kas iegūts, veicot vaicājumus saskaņā ar 9.a panta 3. punktu, un ko VIS nevar automātiski apstiprināt, manuāli pārbauda centrālā iestāde. Manuāli pārbaudot trāpījumus, centrālā iestāde var piekļūt pieteikuma datnei un saistītajai(-ām) pieteikuma datnei(-ēm), kā arī visiem trāpījumiem, kas atklāti 9.a panta 5.a punktā noteiktās automatizētās apstrādes laikā.

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

9.c pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Ja dati atbilst vai ja joprojām pastāv šaubas par pieteikuma iesniedzēja identitāti, centrālā vīzu iestāde, kas apstrādā pieteikumu, informē tās dalībvalsts(-u) centrālo iestādi, kas identificēta kā to datu ievadītāja vai piegādātāja, kuri atklājuši trāpījumu saskaņā ar 9.a panta 3. punktu. Ja datus, kas atklājuši šādu trāpījumu, ievadījusi vai piegādājusi viena vai vairākas dalībvalstis, centrālā iestāde, izmantojot 16. panta 2. punktā noteikto procedūru, apspriežas ar šīs(-o) dalībvalsts(-u) centrālo iestādi.

5.  Ja dati atbilst vai ja joprojām pastāv šaubas par pieteikuma iesniedzēja identitāti, pamatotos gadījumos centrālā vīzu iestāde, kas apstrādā pieteikumu, informē tās dalībvalsts(-u) centrālo iestādi, kas identificēta kā to datu ievadītāja vai piegādātāja, kuri atklājuši trāpījumu saskaņā ar 9.a panta 3. punktu. Ja datus, kas atklājuši šādu trāpījumu, ievadījusi vai piegādājusi viena vai vairākas dalībvalstis, centrālā iestāde, izmantojot 16. panta 2. punktā noteikto procedūru, apspriežas ar šīs(-o) dalībvalsts(-u) centrālo iestādi. Šaubu gadījumā tiek lemts par labu pieteikuma iesniedzējam.

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

9.c pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Atkāpjoties no 1. punkta, ja 9.a panta 5. punktā minētajā salīdzināšanā tiek saņemta atbilde par vienu vai vairākiem trāpījumiem, VIS nosūta automātisku paziņojumu tās dalībvalsts centrālajai iestādei, kas veikusi pieprasījumu, lai tā veiktu nepieciešamās turpmākās darbības.

svītrots

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

9.c pants – 8. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Ja tiek konstatēts, ka datus, kas atklājuši trāpījumu saskaņā ar 9.a panta 3. punktu, ir piegādājis Eiropols, atbildīgās dalībvalsts centrālā iestāde apspriežas ar Eiropola valsts vienību par turpmāko rīcību saskaņā ar Regulu (ES) 2016/794, jo īpaši tās IV nodaļu.

svītrots

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

9.ca pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

9.ca pants

 

Pārbaude un izvērtējums, ko veic valsts vienotais kontaktpunkts

 

1.   Katra dalībvalsts izraugās valsts iestādi, kas darbojas 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā un šīs regulas vajadzībām nodrošina attiecīgās manuālās pārbaudes un trāpījumu izvērtēšanu (“vienotais kontaktpunkts”). Vienoto kontaktpunktu veido SIRENE biroja sadarbības koordinatori, Interpola valstu centrālie biroji, Eiropola valsts centrālais punkts, ETIAS valsts vienība un visas attiecīgās valsts tiesībaizsardzības iestādes. Dalībvalstis nodrošina pietiekami nokomplektētu personālu, lai vienotais kontaktpunkts varētu pārbaudīt trāpījumus, kas tam paziņoti saskaņā ar šo regulu, ievērojot Regulas (EK) Nr. 810/2009 23. pantā paredzētos termiņus.

 

2.   Vienotais kontaktpunkts manuāli pārbauda tam nosūtītos trāpījumus. Piemēro 9.c panta 2. līdz 6. punktā izklāstītās procedūras.

 

3.   Ja pēc šī panta 2. punktā minētās pārbaudes tiek secināts, ka dati ir atbilstīgi, un trāpījums tiek apstiprināts, vienotais kontaktpunkts vajadzības gadījumā sazinās ar atbildīgajām iestādēm, tostarp Eiropolu, kas sniegušas datus, kuri izraisījuši trāpījumu. Atbildīgā iestāde tad izvērtē trāpījumu. Vienotais kontaktpunkts sniedz argumentētu atzinumu, ņemot vērā lēmumu par pieteikumu, kas jāpieņem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 810/2009 23. pantu. Šo argumentēto atzinumu iekļauj pieteikuma datnē.

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

9.cb pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

9.cb pants

 

Rokasgrāmata

 

Komisija saskaņā ar 48.a pantu pieņem deleģēto aktu, lai rokasgrāmatā noteiktu attiecīgos datus, kurus salīdzina ar vaicājumiem citās sistēmās saskaņā ar 9.a panta 3. punktu, kā arī procedūras un noteikumus, kas vajadzīgi, lai veiktu 9.a līdz 9.ca pantā minētos vaicājumus, pārbaudes un izvērtējumus. Šajā deleģētajā aktā ietver datu kategoriju kombināciju, kas ļauj veikt vaicājumu katrā sistēmā saskaņā ar 9.a pantu.

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 13. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

13. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Kad pieteikuma datni aktualizē saskaņā ar 1. un 2. punktu, VIS nosūta paziņojumu dalībvalstij, kas izdevusi vīzu, informējot par lēmumu anulēt vai atcelt minēto vīzu. Šādu paziņojumu automātiski ģenerē centrālā sistēma, un to nosūta, izmantojot 16. pantā noteikto mehānismu.

4.  Kad pieteikuma datni aktualizē saskaņā ar 1. un 2. punktu, VIS nosūta paziņojumu dalībvalstij, kas izdevusi vīzu, informējot par argumentētu lēmumu anulēt vai atcelt minēto vīzu. Šādu paziņojumu automātiski ģenerē centrālā sistēma, un to nosūta, izmantojot 16. pantā noteikto mehānismu.

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 15. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

16. pants – 2. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vienīgi konsultāciju procedūras veikšanai VIS iekļauj to dalībvalstu sarakstu, kuras nosaka, ka citu dalībvalstu centrālajām iestādēm jāapspriežas ar to centrālajām iestādēm, kad tiek pārbaudīti vienoto vīzu pieteikumi, ko iesnieguši konkrētu trešo valstu valstspiederīgie vai kādas konkrētas kategorijas valstspiederīgie saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 810/2009 22. pantu, un par attiecīgajiem trešo valstu valstspiederīgajiem.

Vienīgi konsultāciju procedūras veikšanai VIS iekļauj to dalībvalstu sarakstu, kuras nosaka, ka citu dalībvalstu centrālajām iestādēm jāapspriežas ar to centrālajām iestādēm, kad tiek pārbaudīti vienoto vīzu pieteikumi, ko iesnieguši konkrētu trešo valstu valstspiederīgie vai kādas konkrētas kategorijas valstspiederīgie saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 810/2009 22. pantu.

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 15. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

16. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  informācijas nosūtīšanai saskaņā ar 25. panta 4. punktu par vīzu ar ierobežotu teritoriālo derīgumu izdošanu, 24. panta 2. punktu par datu grozīšanu un Regulas (EK) Nr. 810/2009 31. pantu par ex post paziņojumiem;

a)  informācijas nosūtīšanai saskaņā ar 25. panta 4. punktu par vīzu ar ierobežotu teritoriālo derīgumu izdošanu, šīs regulas 24. panta 2. punktu par datu grozīšanu un Regulas (EK) Nr. 810/2009 31. pantu par ex post paziņojumiem;

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 15. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

16. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  citiem ar konsulāro sadarbību saistītiem ziņojumiem, kas ietver VIS reģistrētu personas datu pārsūtīšanu vai ir saistīti ar to, ceļošanas dokumentu kopiju pārsūtīšanas pieprasījumu nosūtīšanai kompetentajai vīzu iestādei saskaņā ar 9. panta 7. punktu, un citiem dokumentiem, kuri pievienoti pieteikumam, un šo dokumentu elektronisko kopiju pārsūtīšanai, kā arī 9.c pantā un 38. panta 3. punktā noteiktajiem pieprasījumiem. Kompetentās vīzu iestādes uz šādu pieprasījumu atbild divu darba dienu laikā.

b)  citiem ar konsulāro sadarbību saistītiem ziņojumiem, kas ietver VIS reģistrētu personas datu pārsūtīšanu vai ir saistīti ar to, kopiju pārsūtīšanas pieprasījumu nosūtīšanai kompetentajai vīzu iestādei dokumentiem, kuri pievienoti pieteikumam, un šo dokumentu elektronisko kopiju pārsūtīšanai, kā arī 9.c pantā un 38. panta 3. punktā noteiktajiem pieprasījumiem. Kompetentās vīzu iestādes uz šādu pieprasījumu atbild divu darba dienu laikā.

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 18.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

18.a pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(18a)  regulas 18.a pantu aizstāj ar šādu:

18.a pants

18.a pants

VIS datu izguve, lai izveidotu vai atjauninātu vīzas turētāja ieceļošanas/izceļošanas ierakstu vai ieceļošanas atteikuma ierakstu IIS

VIS datu izguve, lai izveidotu vai atjauninātu vīzas turētāja ieceļošanas/izceļošanas ierakstu vai ieceļošanas atteikuma ierakstu IIS

Vienīgi nolūkā izveidot vai atjaunināt vīzas turētāja ieceļošanas/izceļošanas ierakstu vai ieceļošanas atteikuma ierakstu IIS saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2226 14. panta 2. punktu un 16. un 18. pantu, iestādei, kuras kompetencē ir veikt pārbaudes pie robežām, pie kurām lieto IIS, nodrošina piekļuvi to datu izgūšanai no VIS un importēšanai IIS, kuri tiek glabāti VIS un ir uzskaitīti minētās regulas 16. panta 2. punkta c) līdz f) apakšpunktā.

Vienīgi nolūkā izveidot vai atjaunināt vīzas turētāja ieceļošanas/izceļošanas ierakstu vai ieceļošanas atteikuma ierakstu IIS saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2226 14. panta 2. punktu un 16. un 18. pantu, iestādei, kuras kompetencē ir veikt pārbaudes pie robežām, pie kurām lieto IIS, nodrošina piekļuvi to datu izgūšanai no VIS un importēšanai IIS, kuri tiek glabāti VIS un ir uzskaitīti minētās regulas 16. panta 1. punkta d) apakšpunktā un 16. panta 2. punkta c) līdz f) apakšpunktā.

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 19. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

20.a pants – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

VIS datu izmantošana, lai ievadītu SIS brīdinājumus par bezvēsts pazudušām personām, un vēlāka piekļuve šiem datiem

VIS datu izmantošana, lai ievadītu SIS brīdinājumus par bezvēsts pazudušām personām vai mazāk aizsargātām personām, kuras nevar ceļot, un vēlāka piekļuve šiem datiem

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 19. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

20.a pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  VIS glabātos daktiloskopijas datus var izmantot, lai ievadītu brīdinājumu par bezvēsts pazudušām personām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) … * [Regula (ES) par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās] 32. panta 2. punktu. Šādos gadījumos daktiloskopijas datu apmaiņa notiek ar tās dalībvalsts SIRENE biroju, kurai pieder dati, izmantojot drošus līdzekļus.

1.  VIS glabātos daktiloskopijas datus un sejas attēlus var izmantot, lai ievadītu brīdinājumu par bezvēsts pazudušām personām, nolaupīšanas riskam pakļautiem bērniem vai mazāk aizsargātām personām, kuras nevar ceļot, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) … * [Regula (ES) par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās] 32. pantu. Šādos gadījumos daktiloskopijas datu un sejas attēlu apmaiņa notiek ar tās dalībvalsts SIRENE biroju, kurai pieder dati, izmantojot drošus līdzekļus.

Grozījums Nr.    96

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 19. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

20.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja konstatēts trāpījums saistībā ar 1. punktā minēto SIS paziņojumu, bērnu aizsardzības iestādes un valstu tiesu iestādes, tostarp tās, kuras ir atbildīgas par valsts apsūdzības celšanu krimināllietās un par tiesas izmeklēšanu pirms apsūdzības izvirzīšanas, kā minēts Regulas (ES) … [COM(2016) 883 final — SIS TA] 43. pantā, savu pienākumu pildīšanai var pieprasīt piekļuvi VIS ievadītajiem datiem. Piemēro Savienības un valstu tiesību aktos paredzētos nosacījumus.

2.  Ja, izmantojot VIS glabātos daktiloskopijas datus un sejas attēlus, konstatēts trāpījums saistībā ar 1. punktā minēto SIS paziņojumu, bērnu aizsardzības iestādes un valstu tiesu iestādes, tostarp tās, kuras ir atbildīgas par valsts apsūdzības celšanu krimināllietās un par tiesas izmeklēšanu pirms apsūdzības izvirzīšanas, kā minēts Regulas (ES) … [COM(2016) 883 final — SIS (policijas sadarbība)] 44. pantā, savu pienākumu pildīšanai var iestādei, kam ir piekļuve VIS, pieprasīt piekļuvi VIS ievadītajiem datiem. Piemēro Savienības un valstu tiesību aktos paredzētos nosacījumus. Dalībvalstis nodrošina, ka datus nosūta drošā veidā.

Grozījums Nr.    97

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 19.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

22. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(19a) regulas 22. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 343/2003 21. pantu kompetentajām iestādēm ir piekļuve meklēšanai pēc patvēruma meklētāja pirkstu nospiedumiem vienīgi ar nolūku pārbaudīt patvēruma pieteikumus.

1.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 343/2003 21. pantu kompetentajām iestādēm ir piekļuve meklēšanai pēc patvēruma meklētāja pirkstu nospiedumiem vienīgi ar nolūku pārbaudīt patvēruma pieteikumus. Ja personas pirkstu nospiedumi nav izmantojami vai ja meklēšana pēc pirkstu nospiedumiem neizdodas, meklēšanu veic pēc 9. panta 4. punkta a) un/vai b) līdz cc) apakšpunktā minētajiem datiem; šo meklēšanu var veikt kopā ar 9. panta 4. punkta aa) apakšpunktā minētajiem datiem.

Ja personas pirkstu nospiedumi nav izmantojami vai ja meklēšana pēc pirkstu nospiedumiem neizdodas, meklēšanu veic pēc 9. panta 4. punkta a) un/vai c) apakšpunktā minētajiem datiem; šo meklēšanu var veikt kopā ar 9. panta 4. punkta b) apakšpunktā minētajiem datiem.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32008R0767)

Grozījums Nr.    98

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 20. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  fotogrāfijām;

c)  sejas attēliem;

Grozījums Nr.    99

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 20. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e)  regulas 9. panta 4. un 5. punktā minētajiem datiem saistītajās pieteikuma datnēs saskaņā ar 8. panta 4. punktu.

e)  regulas 9. panta 4. punktā minētajiem datiem saistītajās pieteikuma datnēs saskaņā ar 8. panta 4. punktu.

Grozījums Nr.    100

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 21. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

23. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Visas datnes VIS glabā ne ilgāk kā piecus gadus, neskarot datu dzēšanu, kas minēta 24. un 25. pantā, kā arī reģistrēšanu, kas minēta 34. pantā.

Visas pieteikumu datnes VIS glabā ne ilgāk kā piecus gadus, neskarot datu dzēšanu, kas minēta 24. un 25. pantā, kā arī reģistrēšanu, kas minēta 34. pantā.

Grozījums Nr.    101

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 21. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

23. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  ja tikusi pagarināta vīza, ilgtermiņa vīza vai uzturēšanās atļauja — dienā, kad beidzas vīzas, ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas jaunais derīguma termiņš;

b)  ja tikusi pagarināta vīza vai ilgtermiņa vīza, — dienā, kad beidzas vīzas vai ilgtermiņa vīzas jaunais derīguma termiņš;

Grozījums Nr.    102

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 21. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

23. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Kad 1. punktā minētais laikposms ir beidzies, VIS automātiski izdzēš pieteikuma datni un saites ar šo datni, kā minēts 8. panta 3. un 4. punktā, kā arī 22. a panta 3. un 5. punktā.

2.  Kad 1. punktā minētais laikposms ir beidzies, VIS automātiski izdzēš pieteikuma datni un saites ar šo datni, kā minēts 8. panta 3. un 4. punktā, kā arī 22. a panta 3. punktā.

Grozījums Nr.    103

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 21. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

23. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Atkāpjoties no 1. punkta:

 

a)   pieteikuma datnes, kas attiecas uz uzturēšanās atļauju, dzēš ne vēlāk kā pēc 10 gadiem;

 

b)   pieteikuma datnes, kas attiecas uz bērniem, kuri ir jaunāki par 12 gadiem, dzēš, kad bērns izceļo no Šengenas zonas.

Grozījums Nr.    104

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 21. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

23. pants – 2.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Atkāpjoties no 1. punkta, nolūkā atvieglot jauna pieteikuma izskatīšanu, tajā minēto pieteikuma datni var papildus glabāt ne ilgāk kā trīs gadus pēc ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas derīguma termiņa beigām un tikai tad, ja pēc piekrišanas pieprasījuma pieteikuma iesniedzējs brīvi un nepārprotami tam piekrīt, parakstot deklarāciju. Lūgumi sniegt piekrišanu tiek norādīti tā, lai tos varētu skaidri atšķirt no citiem jautājumiem, saprotamā un viegli pieejamā veidā un izmantojot skaidru un vienkāršu valodu atbilstīgi Regulas (ES) 2016/679 7. pantam. Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 7. panta 3. punktu pieteikuma iesniedzējs var jebkurā laikā savu piekrišanu atsaukt. Ja pieteikuma iesniedzējs atsauc piekrišanu, pieteikuma datni automātiski dzēš no VIS.

 

eu-LISA izstrādā rīku, kas ļauj pieteikuma iesniedzējiem sniegt un atsaukt savu piekrišanu.

 

Komisija saskaņā ar 48.a pantu pieņem deleģētos aktus, lai sīkāk definētu rīku, ko pieteikuma iesniedzēji izmantos, lai sniegtu un atsauktu savu piekrišanu.

Grozījums Nr.    105

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 22.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

24. pants – 3. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(22a)   regulas 24. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

3. Atbildīgā dalībvalsts minētos datus pārbauda un, ja vajadzīgs, tos nekavējoties labo vai dzēš.

3. Atbildīgā dalībvalsts minētos datus pēc iespējas ātrāk pārbauda un, ja vajadzīgs, tos nekavējoties labo vai dzēš.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32008R0767)

Grozījums Nr.    106

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 23. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

25. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pieteikuma datnes, datnes un saites, kas minētas 8. panta 3. un 4. punktā, 22. a panta 3. punktā un kas attiecas uz pieteikuma iesniedzēju, kurš ieguvis kādas dalībvalsts pilsonību pirms 23. panta 1. punktā noteiktā laikposma beigām, dalībvalsts, kas izveidojusi attiecīgās pieteikuma datnes, tās nekavējoties izdzēš no VIS.

1.  Pieteikuma datnes, datnes un saites, kas minētas 8. panta 3. un 4. punktā un 22. a panta 3. punktā un kas attiecas uz pieteikuma iesniedzēju, kurš ieguvis kādas dalībvalsts pilsonību pirms 23. panta 1. punktā noteiktā laikposma beigām, dalībvalsts, kas izveidojusi attiecīgās pieteikuma datnes, tās nekavējoties izdzēš no VIS.

Grozījums Nr.    107

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 23.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

26. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(23a) regulas 26. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1.  Pēc pārejas laikposma par Centrālās VIS un valstu interfeisu operatīvo vadību atbild vadības iestāde (“vadības iestāde”), ko finansē no Eiropas Savienības budžeta. Vadības iestāde sadarbībā ar dalībvalstīm nodrošina, ka Centrālās VIS un valstu interfeisu vajadzībām vienmēr izmanto vislabāko pieejamo tehnoloģiju, ņemot vērā izmaksu un ieguvumu analīzi.

1.   Par VIS un tās komponentu, kas noteikti 2.a pantā, operatīvo vadību atbild eu-LISA. eu-LISA sadarbībā ar dalībvalstīm nodrošina, ka minēto komponentu vajadzībām vienmēr izmanto vislabāko pieejamo tehnoloģiju, ņemot vērā izmaksu un ieguvumu analīzi.

Grozījums Nr.    108

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 23.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

26. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(23b) regulas 26. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2.  Vadības iestāde ir atbildīga arī par šādiem uzdevumiem, kas saistīti ar sakaru infrastruktūru starp Centrālo VIS un valstu interfeisiem:

2.  VIS operatīvā vadība ir visi tie uzdevumi, kas vajadzīgi, lai 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā nodrošinātu VIS darbību saskaņā ar šo regulu, jo īpaši uzturēšanas darbi un tehniska pielāgošana, kas vajadzīga, lai VIS darbības kvalitāte būtu apmierinošā līmenī, jo īpaši attiecībā uz reakcijas laiku, kas konsulārajiem punktiem un robežu iestādēm vajadzīgs, lai pārbaudītu VIS centrālās sistēmas vaicājumus. Šāds reakcijas laiks ir pēc iespējas īss.”

a)  uzraudzību;

 

b)  drošību;

 

c)  attiecību koordinēšanu starp dalībvalstīm un pakalpojuma sniedzēju.

 

Grozījums Nr.    109

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 23.c punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

26. pants – 3. līdz 8. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(23c) 26. panta 3. līdz 8. punktu svītro;

Grozījums Nr.    110

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 24. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

26. pants – 8.a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  regulas 26. pantā iekļauj šādu 8.a punktu:

svītrots

‘8.a  Eu-LISA ir atļauts testēšanas nolūkos izmantot anonimizētus reālus personas datus no VIS darba sistēmas šādos apstākļos:

 

a)  diagnostikai un labošanai, ja centrālajā sistēmā ir konstatēti defekti;

 

b)  jaunu tehnoloģiju un paņēmienu testēšanai saistībā ar centrālās sistēmas darbības vai datu pārsūtīšanas uz sistēmu uzlabošanu.

 

Šādos gadījumos aizsardzības pasākumi, piekļuves kontrole un pieteikšanās darbības testēšanas videi ir tādas pašas, kādas ir VIS darba sistēmai. Testēšanai paņemtos reālos personas datus anonimizē tā, lai datu subjekts vairs nebūtu identificējams.

 

Grozījums Nr.    111

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 24.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

26. pants – 9.a un 9.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(24a)   regulas 26. pantam pievieno šādus punktus:

 

“9.a  Ja eu-LISA jebkādu ar VIS saistītu uzdevumu izpildē sadarbojas ar ārējiem darbuzņēmējiem, tā cieši uzrauga darbuzņēmēja darbības, lai nodrošinātu atbilstību visiem šīs regulas noteikumiem, jo īpaši attiecībā uz drošību, konfidencialitāti un datu aizsardzību.

 

9.b   VIS centrālās sistēmas operatīvo vadību neuztic privātiem uzņēmumiem vai privātām organizācijām.”;

Grozījums Nr.    112

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 25. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

27. pants – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Abas vietnes var vienlaicīgi izmantot aktīvai VIS darbībai, ja otrā vietne saglabā spēju nodrošināt tās darbību sistēmas traucējumu gadījumā.

eu-LESA ievieš tehniskus risinājumus, lai nodrošinātu VIS nepārtrauktu pieejamību, vai nu nodrošinot VIS centrālās sistēmas un rezerves VIS centrālās sistēmas vienlaicīgu darbību ar nosacījumu, ka rezerves VIS centrālā sistēma saglabā spēju nodrošināt VIS darbību VIS centrālās sistēmas traucējumu gadījumā, vai arī dublējot sistēmu vai tās komponentus.

Grozījums Nr.    113

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 26. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

29. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šim nolūkam dalībvalstis nodrošina, ka konsulārie darbinieki un visu to ārējo pakalpojumu sniedzēju darbinieki, ar kuriem tās sadarbojas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 810/2009 43. pantu, regulāri var piedalīties mācībās par datu kvalitātes jautājumiem.

Grozījums Nr.    114

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 26. punkts – d apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

29. pants – 2.a punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.a   Vadības iestāde kopā ar Komisiju izstrādā un uztur automatizētus datu kvalitātes kontroles mehānismus un procedūras, lai veiktu VIS datu kvalitātes pārbaudes, un regulāri sniedz ziņojumus dalībvalstīm. Vadības iestāde regulāri ziņo dalībvalstīm un Komisijai par datu kvalitātes kontroli.

2.a   eu-LISA kopā ar Komisiju izstrādā, uztur un pastāvīgi atjaunina automatizētus datu kvalitātes kontroles mehānismus un procedūras, lai veiktu VIS datu kvalitātes pārbaudes, un regulāri sniedz ziņojumus dalībvalstīm. eu-LISA nodrošina pietiekamu profesionāli apmācītu darbinieku skaitu, lai īstenotu tehniskos jauninājumus un uzlabojumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu datu kvalitātes kontroles mehānismu darbību. eu-LISA regulāri ziņo dalībvalstīm un Komisijai par datu kvalitātes kontroli. Komisija regulāri ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par datu kvalitātes jautājumiem, kas radušies, un par to, kā tie atrisināti.

Grozījums Nr.    115

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 26. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

29. pants – 2.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

da)  iekļauj šādu punktu:

 

“2.b  Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu par vajadzīgās tehnoloģijas iespējamību, pieejamību, gatavību un uzticamību, lai izmantotu sejas attēlus personu identificēšanai.”;

Grozījums Nr.    116

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 26. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

29. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

db) pievieno šādu punktu:

 

“3.a  Saistībā ar personas datu apstrādi VIS katra dalībvalsts izraugās iestādi, kas ir uzskatāma par pārzini saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 4. panta 7. punktu un kam ir galvenā atbildība par minētās dalībvalsts veikto datu apstrādi. Katra dalībvalsts paziņo Komisijai izraudzīto iestādi.”;

Grozījums Nr.    117

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 27. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

29.a pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  datus saskaņā ar 9., 22.c un 22.d pantu un 6. panta 4. punktu var nosūtīt VIS vienīgi pēc tam, kad atbildīgās valsts iestādes ir veikušas kvalitātes pārbaudi;

a)  datus saskaņā ar 9., 22.c un 22.d pantu un 6. panta 4. punktu var ievadīt VIS vienīgi pēc tam, kad atbildīgās valsts iestādes ir veikušas kvalitātes pārbaudi;

Grozījums Nr.    118

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 27. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

29.a pants – 2. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  regulas 9. panta a) punkta 3) apakšpunktā un 22.b panta 2. punktā paredzētās automatizētās procedūras VIS var izsaukt tikai pēc kvalitātes pārbaudes, ko VIS veikusi saskaņā ar šo pantu; ja šīs pārbaudes neatbilst noteiktajiem kvalitātes kritērijiem, VIS automātiski paziņo atbildīgajai(-ām) iestādei(-ēm);

b)  regulas 9.a panta 3. punktā un 22.b panta 2. punktā paredzētās automatizētās procedūras VIS var izsaukt tikai pēc kvalitātes pārbaudes, ko VIS veikusi saskaņā ar šo pantu; ja šīs pārbaudes neatbilst noteiktajiem kvalitātes kritērijiem, VIS automātiski paziņo atbildīgajai(-ām) iestādei(-ēm);

Grozījums Nr.    119

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 27. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

29.a pants – 2. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  sejas attēlu un daktiloskopijas datu kvalitātes pārbaudi veic, izveidojot trešo valstu valstspiederīgo pieteikuma datnes VIS, lai pārliecinātos, ka ir ievērots biometrisko datu salīdzināšanai nepieciešamais datu kvalitātes minimuma standarts;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    120

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 27. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

29.a pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Šā panta 1. un 2. punktā minēto datu glabāšanai nosaka kvalitātes standartus. Šo standartu specifikāciju nosaka īstenošanas aktos. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 49. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    121

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 28. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

31. pants – 1. un 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28)  regulas 31. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:

svītrots

“1.  Neskarot Regulu (ES) 2016/679, 9. panta 4. punkta a), b), c), k) un m) apakšpunktā, 9. panta 6. punktā un 9. panta 7. punktā minētos datus var pārsūtīt vai darīt pieejamus trešajai valstij vai pielikumā minētai starptautiskai organizācijai tikai tad, ja tas ir nepieciešams atsevišķos gadījumos, lai pierādītu trešo valstu valstspiederīgo identitāti, un tikai tam, lai veiktu atgriešanu saskaņā ar Direktīvu 2008/115/EK vai pārmitināšanu saskaņā ar Regulu … [Pārmitināšanas pamatregula], un ja to apstiprinājusi dalībvalsts, kas ievadījusi datus VIS.";

 

Grozījums Nr.    122

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 28.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

31. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(28a)  regulas 31. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, 9. panta 4. punkta a), b), c), k) un m) apakšpunktā minētos datus var nodot vai darīt pieejamus trešai valstij vai starptautiskai organizācijai, kas uzskaitītas pielikumā, ja tas konkrētos gadījumos vajadzīgs trešo valstu pilsoņu identitātes apliecināšanai, tostarp atgriešanās nolūkā, tikai tad, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

2.  Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, 9. panta 4. punkta a), aa), b), c), cc), k) un m) apakšpunktā, kā arī 6. un 7. punktā minētos datus robežu iestādes vai imigrācijas iestādes var atsevišķos gadījumos nosūtīt trešai valstij vai starptautiskai organizācijai, kas uzskaitītas šīs regulas pielikumā, ja tas vajadzīgs trešo valstu valstspiederīgo identitātes apliecināšanai vienīgi atgriešanas nolūkā, tikai tad, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

a)   Komisija ir pieņēmusi lēmumu par pienācīgu personas datu aizsardzību šajā trešā valstī saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 25. panta 6. punktu vai starp Kopienu un šo trešo valsti ir spēkā atpakaļuzņemšanas nolīgums, vai ir piemērojami Direktīvas 95/46/EK 26. panta 1. punkta d) apakšpunkta nosacījumi;

a)   Komisija ir pieņēmusi lēmumu par personas datu pienācīgu aizsardzību minētajā trešā valstī saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 45. panta 3. punktu;

b)   trešā valsts vai starptautiskā organizācija piekrīt datus izmantot tikai tādā nolūkā, kādā tie tika sniegti;

b)   ir paredzētas Regulas (ES) 2016/679 46. pantā minētās atbilstošās garantijas, piemēram, ar atpakaļuzņemšanas nolīgumu, kas ir spēkā starp Savienību vai dalībvalsti un attiecīgo trešo valsti; vai

c)   dati tiek nosūtīti vai darīti pieejami saskaņā ar attiecīgajām Kopienas tiesību aktu prasībām, it īpaši atpakaļuzņemšanas nolīgumiem, un tās dalībvalsts tiesību aktu prasībām, kura datus pārsūta vai dara pieejamus, tostarp ar datu drošību un datu aizsardzību saistītajām tiesību normām; un

c)   tiek piemērots Regulas (ES) 2016/679 49. panta 1. punkta d) apakšpunkts.”;

d)   dalībvalsts(-is), kura datus ievadījusi VIS, ir sniegusi piekrišanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32008R0767)

Grozījums Nr.    123

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 28.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

31. pants – 3. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(28b)  regulas 31. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

3.   Šāda personas datu nodošana trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām neskar bēgļu un to personu tiesības, kuras pieprasa starptautisku aizsardzību, jo īpaši attiecībā uz nerepatriēšanu.

3.  Šīs regulas 9. panta 4. punkta a), aa), b), c), cc), k) un m) apakšpunktā, kā arī 6. un 7. punktā minētos datus saskaņā ar šā panta 2. punktu var nosūtīt tikai tad, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

 

a)   datu nosūtīšana tiek veikta saskaņā ar attiecīgajiem Savienības tiesību aktu noteikumiem, jo īpaši noteikumiem par datu aizsardzību, tostarp Regulas (ES) 2016/679 V nodaļu, un atpakaļuzņemšanas nolīgumiem, un tās dalībvalsts tiesību aktiem, kas nosūta datus;

 

b)   dalībvalsts, kura datus ievadījusi VIS, ir sniegusi piekrišanu;

 

c)   trešā valsts vai starptautiskā organizācija ir piekritusi datus apstrādāt tikai tādos nolūkos, kādos tie tika sniegti; un

 

d)   saistībā ar attiecīgo trešās valsts valstspiederīgo ir izdots atgriešanas lēmums, kas pieņemts, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK, ar noteikumu, ka šāda atgriešanas lēmuma izpilde nav apturēta, un ar noteikumu, ka nav iesniegta pārsūdzība, kuras dēļ var tikt apturēta tā izpilde.”;

Grozījums Nr.    124

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 28.c punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

31. pants – 3.a un 3.b punkts (jauni)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(28c)  regulas 31. pantam pievieno šādus punktus:

 

“3.a  Personas datu nosūtīšana trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām, ievērojot 2. punktu, neskar starptautiskās aizsardzības pieprasītāju un saņēmēju tiesības, jo īpaši attiecībā uz neizraidīšanu.

 

3.b  Personas datus, ko dalībvalsts vai Eiropols iegūst no VIS tiesībaizsardzības nolūkā, nenosūta vai nedara pieejamus nevienai trešai valstij, starptautiskai organizācijai vai privātai struktūrai, kas izveidota Savienībā vai ārpus tās. Aizliegums tiek piemērots arī tad, ja minētos datus turpina apstrādāt valsts līmenī vai starp dalībvalstīm, ievērojot Direktīvu (ES) 2016/680.”;

Grozījums Nr.    125

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 28.e punkts (jauns) – -a apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

32. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(28e)  regulas 32. panta 2. punktu groza šādi:

 

a)   iekļauj šādu apakšpunktu:

 

“ea)   nepilnvarotām personām, kas izmanto datu pārraides ierīces, liegtu iespēju lietot automatizētas datu apstrādes sistēmas;”;

Grozījums Nr.    126

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 28.e punkts (jauns) – b apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

32. pants – 2. punkts – ja un jb apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

b) iekļauj šādus ja) un jb) apakšpunktus:

 

“ja)   nodrošinātu, ka traucējuma gadījumā ir iespējams atjaunot uzstādīto sistēmu normālu darbību;

 

jb)   nodrošinātu uzticamību, garantējot, ka visas VIS darbības kļūmes tiek pienācīgi paziņotas un ka ir ieviesti vajadzīgie tehniskie pasākumi, lai nodrošinātu, ka VIS nepareizas darbības dēļ radīta datu bojājuma gadījumā personas datus ir iespējams atjaunot;”;

Grozījums Nr.    127

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 28.f punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

32.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(28f)  regulā iekļauj šādu 32.a pantu:

 

“32.a pants

 

Drošības incidenti

 

1.   Jebkurš notikums, kurš ietekmē vai var ietekmēt VIS drošību un var kaitēt VIS datiem vai izraisīt to zudumu, ir uzskatāms par drošības incidentu, jo īpaši, ja ir radusies nesankcionēta piekļuve datiem vai ir apdraudēta vai var tikt apdraudēta datu pieejamība, integritāte un konfidencialitāte.

 

2.   Drošības incidentus pārvalda tā, lai nodrošinātu ātru, efektīvu un pareizu reakciju.

 

3.   Neskarot paziņošanu un informēšanu par personas datu aizsardzības pārkāpumu, ievērojot Regulas (ES) 2016/679 33. pantu vai Direktīvas (ES) 2016/680 30. pantu, dalībvalstis, Eiropols un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra bez kavēšanās paziņo Komisijai, eu-LISA, kompetentajai uzraudzības iestādei un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam par drošības incidentiem. eu-LISA bez kavēšanās paziņo Komisijai un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam par jebkādu drošības incidentu saistībā ar VIS centrālo sistēmu.

 

4.   Informāciju par drošības incidentu, kas ietekmē vai var ietekmēt VIS darbību dalībvalstī vai — eu-LISA ietvaros — citu dalībvalstu ievadīto vai nosūtīto datu pieejamību, integritāti un konfidencialitāti, visām dalībvalstīm sniedz nekavējoties un par to ziņo saskaņā ar incidentu pārvaldības plānu, ko nodrošina eu-LISA.

 

5.   Ja rodas drošības incidents, dalībvalstis un eu-LISA sadarbojas.

 

6.   Komisija par nopietniem incidentiem nekavējoties ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei. Šos ziņojumus klasificē kā EU RESTRICTED/RESTREINT UE saskaņā ar piemērojamiem drošības noteikumiem.

 

7.   Ja drošības incidenta iemesls ir datu ļaunprātīga izmantošana, dalībvalstis, Eiropols un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra nodrošina, ka saskaņā ar 36. pantu tiek piemērotas sankcijas.”;

Grozījums Nr.    128

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 28.g punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

33. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(28g)  regulas 33. pantu aizstāj ar šādu:

33. pants

33. pants

Atbildība

Atbildība

1.   Jebkurai personai vai dalībvalstij, kam nodarīts kaitējums sakarā ar nelikumīgu datu apstrādi vai citas ar šīs regulas nosacījumiem nesavienojamas rīcības rezultātā, ir tiesības saņemt kompensāciju par šo kaitējumu no tās dalībvalsts, kura ir atbildīga par kaitējuma nodarīšanu. Attiecīgo dalībvalsti pilnībā vai daļēji atbrīvo no atbildības, ja tā pierāda, ka nav atbildīga par notikumu, kas izraisījis šo kaitējumu.

1.   Neskarot tiesības uz kompensāciju no pārziņa vai apstrādātāja un pārziņa vai apstrādātāja atbildību saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679, Direktīvu (ES) 2016/680 un Regulu (ES) 2018/1726:

 

a)   jebkurai personai vai dalībvalstij, kam nodarīts materiāls kaitējums dalībvalsts veiktas nelikumīgas personas datu apstrādes vai citas ar šīs regulas nosacījumiem nesavienojamas rīcības rezultātā, ir tiesības no šīs dalībvalsts saņemt kompensāciju;

 

b)   jebkurai personai vai dalībvalstij, kam nodarīts materiāls vai nemateriāls kaitējums tādas Eiropola, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras vai eu-LISA rīcības rezultātā, kas nav savienojama ar šīs regulas nosacījumiem, ir tiesības no attiecīgās aģentūras saņemt kompensāciju.

 

Attiecīgo dalībvalsti, Eiropolu, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru vai eu-LISA pilnībā vai daļēji atbrīvo no atbildības saskaņā ar pirmo daļu, ja tā pierāda, ka nav atbildīga par notikumu, kas izraisījis šo kaitējumu.

2.   Ja kāda dalībvalsts neievēro šajā regulā paredzētos pienākumus un tā rezultātā VIS tiek nodarīts kaitējums, šo dalībvalsti sauc pie atbildības par šo kaitējumu, izņemot gadījumus, kad par to, ka laikus netika veikti atbilstīgi pasākumi, lai kaitējumu novērstu vai mazinātu tā sekas, pilnībā vai daļēji atbildīga ir vadības iestāde vai cita dalībvalsts, kas piedalās VIS.

2.   Ja kāda dalībvalsts neievēro šajā regulā paredzētos pienākumus un tā rezultātā VIS centrālajai sistēmai tiek nodarīts kaitējums, šo dalībvalsti sauc pie atbildības par šo kaitējumu, izņemot gadījumus, kad par to, ka laikus netika veikti atbilstīgi pasākumi, lai kaitējumu novērstu vai mazinātu tā sekas, pilnībā vai daļēji atbildīga ir eu-LISA vai cita dalībvalsts, kas piedalās VIS centrālajā sistēmā.

3.   Pret dalībvalsti vērstas prasības par kompensāciju par kaitējumu, kā minēts 1. un 2. punktā, reglamentē atbildētājas dalībvalsts tiesību aktu noteikumi.

3.   Pret dalībvalsti vērstas prasības par kompensāciju par kaitējumu, kā minēts 1. un 2. punktā, reglamentē attiecīgās dalībvalsts tiesību akti. Pret pārzini, Eiropolu, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru vai eu-LISA vērstas prasības par kompensāciju par kaitējumu, kā minēts 1. un 2. punktā, reglamentē līgumu noteikumi.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32008R0767)

Grozījums Nr.    129

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 29. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

34. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katra dalībvalsts, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra un vadošā iestāde glabā ierakstus par visām VIS ietvaros veiktajām datu apstrādes darbībām. Šajos ierakstos atspoguļo 6. panta 1. punktā, 20.a panta 1. punktā, 22.k panta 1. punktā, 15.–22. pantā un 22.g22.j pantā minēto piekļuves mērķi, datumu un laiku, nosūtīto datu veidu atbilstīgi 9.14. pantā minētajam, pārbaudēm izmantoto datu veidu atbilstīgi 15. panta 2. punktā, 18. pantā, 19. panta 1. punktā, 20. panta 1. punktā, 21. panta 1. punktā, 22. panta 1. punktā, 22.g pantā, 22.h pantā, 22.i pantā, 22.j pantā, 45.a pantā un 45.d pantā minētajam, kā arī datu ievadītājas vai izguvējas iestādes nosaukumu. Turklāt katra dalībvalsts ieraksta reģistros darbiniekus, kas ir pienācīgi pilnvaroti ievadīt vai izgūt datus.

1.  Katra dalībvalsts, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra un eu-LISA glabā ierakstus par visām VIS ietvaros veiktajām datu apstrādes darbībām. Šajos ierakstos atspoguļo 6. panta 1. punktā, 20.a panta 1. punktā, 22.k panta 1. punktā, 15. līdz 22. pantā un 22.g līdz 22.j pantā minēto piekļuves mērķi, datumu un laiku, nosūtīto datu veidu atbilstīgi 9. līdz 14. pantā, kā arī 22.c līdz 22.f pantā minētajam, pārbaudēm izmantoto datu veidu atbilstīgi 15. panta 2. punktā, 18. pantā, 19. panta 1. punktā, 20. panta 1. punktā, 21. panta 1. punktā, 22. panta 1. punktā, 22.g pantā, 22.h pantā, 22.i pantā, 22.j pantā, 45.a pantā un 45.d pantā minētajam, kā arī datu ievadītājas vai izguvējas iestādes nosaukumu. Turklāt katra dalībvalsts ieraksta reģistros darbiniekus, kas ir pienācīgi pilnvaroti ievadīt vai izgūt datus.

Grozījums Nr.    130

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 29. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

34. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Attiecībā uz darbībām, kas uzskaitītas 45.b pantā, ieraksta katru datu apstrādes darbību, kura veikta VIS un IIS, saskaņā ar šo pantu un 41. pantu Regulā (ES) 2226/2017, ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS).

2.  Attiecībā uz darbībām, kas uzskaitītas 45.b pantā, ieraksta katru datu apstrādes darbību, kura veikta VIS un IIS, saskaņā ar minēto pantu un 46. pantu Regulā (ES) 2226/2017, ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS). Attiecībā uz darbībām, kas uzskaitītas 17.a pantā, reģistrē katru datu apstrādes darbību, kura veikta VIS un IIS, saskaņā ar šo pantu un Regulas (ES) 2017/2226 46. pantu.

Grozījums Nr.    131

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 29.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

35. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(29a)  regulas 35. pantu aizstāj ar šādu:

35. pants

35. pants

Pašuzraudzība

Pašuzraudzība

Dalībvalstis nodrošina, ka katra iestāde, kurai ir tiesības piekļūt VIS datiem, veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai, un vajadzības gadījumā sadarbojas ar valsts uzraudzības iestādi.

Dalībvalstis nodrošina, ka katra iestāde, kurai ir tiesības piekļūt VIS datiem, veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai, un sadarbojas ar valsts uzraudzības iestādi.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32008R0767)

Grozījums Nr.    132

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 29.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

36. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(29b)  regulas 36. pantu aizstāj ar šādu:

36. pants

36. pants

Sankcijas

Sankcijas

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka VIS ievadīto datu ļaunprātīga izmantošana saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir sodāma, tostarp ar administratīvām sankcijām un/vai kriminālsodiem, kas ir efektīvi, samērīgi un atturoši.

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka VIS ievadīto datu ļaunprātīga izmantošana vai apstrāde, neievērojot šīs regulas noteikumus, saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir sodāma, tostarp ar administratīvām sankcijām un/vai kriminālsodiem, kas ir efektīvi, samērīgi un atturoši.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32008R0767)

Grozījums Nr.    133

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 30. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

37. pants – 1. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.   Atbildīgā dalībvalsts sniedz pieteikuma iesniedzējam un 9. panta 4. punkta f) apakšpunktā minētajām personām šādu informāciju:

1.   Neskarot tiesības uz informāciju, kas minētas Regulas (ES) 2018/1725 15. un 16. pantā, Regulas (ES) 2016/679 13. un 14. pantā un Direktīvas 2016/680 13. pantā, atbildīgā dalībvalsts sniedz trešo valstu valstspiederīgajiem un 9. panta 4. punkta f) apakšpunktā, 22.c panta 2. punkta e) apakšpunktā vai 22.d panta e) punktā minētajām personām šādu informāciju:

Grozījums Nr.    134

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 30. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

37. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

aa)   1. punkta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

f) par personas tiesībām piekļūt datiem, kas uz viņu attiecas, un par tiesībām pieprasīt labot neprecīzus datus par viņu vai dzēst nelikumīgi apstrādātus datus par viņu, tostarp par tiesībām saņemt informāciju par procedūrām šo tiesību izmantošanai un 41. panta 1. punktā minēto valsts uzraudzības iestāžu kontaktinformāciju, kurām jāizskata prasības par personas datu aizsardzību.

“f)   par personas tiesībām piekļūt datiem, kas uz viņu attiecas, un par tiesībām pieprasīt labot neprecīzus datus par viņu vai dzēst nelikumīgi apstrādātus datus par viņu, tostarp par tiesībām saņemt informāciju par procedūrām šo tiesību izmantošanai, un kontaktinformāciju Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un 41. panta 1. punktā minētajai uzraudzības iestādei, kura dalībvalstī atbild par datu vākšanu un kura izskata prasības par personas datu aizsardzību.”;

Grozījums Nr.    135

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 30. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

37. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ab)   panta 1. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

 

“fa)   par to, ka dalībvalstis un Eiropols tiesībaizsardzības nolūkos var piekļūt VIS.”;

Grozījums Nr.    136

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 30. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

37. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Panta 1. punktā minēto informāciju trešās valsts valstspiederīgajam sniedz rakstiski, ja tiek vākti 9. panta 4., 5., un 6. punktā, 22.c panta 2. punktā un 22.d panta a)g) apakšpunktā minētie dati, fotogrāfija un daktiloskopijas dati, un, ja nepieciešams, mutiski, valodā un veidā, ko datu subjektu saprot vai ko tam vajadzētu saprast. Bērniem informāciju sniedz veidā, kas atbilst to vecumam, izmantojot brošūras un/vai infografikas un/vai demonstrējumus, kas īpaši izstrādāti pirkstu nospiedumu ņemšanas procedūras izskaidrošanai.

2.  Panta 1. punktā minēto informāciju trešās valsts valstspiederīgajam skaidri, īsi un precīzi sniedz rakstiski, ja tiek vākti 9. panta 4., 5., un 6. punktā, 22.c panta 2. punktā un 22.d panta a) līdz g) apakšpunktā minētie dati, sejas attēls un daktiloskopijas dati. Bērniem informāciju sniedz veidā, kas atbilst to vecumam, izmantojot brošūras un/vai infografikas un/vai demonstrējumus, kas īpaši izstrādāti pirkstu nospiedumu ņemšanas procedūras izskaidrošanai.

Grozījums Nr.    137

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 31. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

38. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(31)  regulas 38. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

svītrots

“3. Ja pieprasījumu atbilstīgi 2. punktam iesniedz citai dalībvalstij, nevis atbildīgajai dalībvalstij, tās dalībvalsts iestādes, kurām pieprasījums iesniegts, septiņu dienu laikā sazinās ar atbildīgās dalībvalsts iestādēm. Atbildīgā dalībvalsts viena mēneša laikā pārbauda datu precizitāti un to, vai dati VIS ir apstrādāti likumīgi.”;

 

Grozījums Nr.    138

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 31.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

38. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(31a)  regulas 38. pantu aizstāj ar šādu:

38. pants

38. pants

Piekļuves, labošanas un dzēšanas tiesības

Tiesības uz piekļuvi personas datiem, to labošanu, papildināšanu, dzēšanu un uz to apstrādes ierobežošanu

1.   Neskarot pienākumu darīt zināmu citu informāciju atbilstoši Direktīvas 95/46/EK 12. panta a) punktam, jebkurai personai ir tiesības iegūt informāciju par VIS ierakstītajiem datiem, kas uz viņu attiecas, un par to, kura dalībvalsts nosūtījusi datus uz VIS. Šīs tiesības piekļūt datiem var piešķirt vienīgi dalībvalstis. Katra dalībvalsts reģistrē ikvienu šādas piekļuves pieprasījumu.

1.   Neskarot Regulas (ES) 2018/1725 15. un 16. pantā noteiktās tiesības uz informāciju, pieteikuma iesniedzējus vai ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas turētājus, kuru dati ir saglabāti VIS, datu vākšanas brīdī informē par procedūrām Regulas (ES) 2018/1725 17. līdz 20. pantā un Regulas (ES) 2016/679 15. līdz 18. pantā noteikto tiesību izmantošanai. Vienlaikus viņiem sniedz Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformāciju.

2.   Jebkurai personai ir tiesības pieprasīt, lai izlabo datus, kas attiecas uz viņu un kas ir neprecīzi, un lai izdzēš datus, ja tie reģistrēti nelikumīgi. Atbildīgā dalībvalsts nekavējoties izlabo vai izdzēš attiecīgos datus saskaņā ar šīs valsts normatīvajiem un administratīvajiem aktiem un procedūrām.

2.   Lai 1. punktā minētās personas varētu īstenot savas tiesības saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 17. līdz 20. pantu un Regulas (ES) 2016/679 15. līdz 18. pantu, tām ir tiesības vērsties pie dalībvalsts, kas viņu datus ievadījusi VIS. Dalībvalsts, kura saņem pieprasījumu, to izskata cik drīz vien iespējams, un, vēlākais, 30 dienu laikā atbild uz to. Ja, atbildot uz pieprasījumu, tiek konstatēts, ka VIS glabātie dati neatbilst faktiem vai ir reģistrēti nelikumīgi, atbildīgā dalībvalsts attiecīgos datus VIS nekavējoties labo vai dzēš vēlākais 30 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 12. panta 3. un 4. punktu. Ja pieprasījumu iesniedz citai dalībvalstij, nevis atbildīgajai dalībvalstij, tās dalībvalsts iestādes, kurām pieprasījums iesniegts, septiņu dienu laikā sazinās ar atbildīgās dalībvalsts iestādēm. Atbildīgā dalībvalsts viena mēneša laikā pārbauda datu precizitāti un to, vai dati VIS ir apstrādāti likumīgi. Dalībvalsts, kas sazinājusies ar atbildīgās dalībvalsts iestādi, informē attiecīgo personu par tās pieprasījuma pārsūtīšanu, par personām, kurām tas pārsūtīts, un par turpmāko procedūru.

3.   Ja pieprasījumu atbilstīgi 2. punktam iesniedz citai dalībvalstij, nevis atbildīgajai dalībvalstij, tās dalībvalsts iestādes, kurām pieprasījums iesniegts, septiņu dienu laikā sazinās ar atbildīgās dalībvalsts iestādēm. Atbildīgā dalībvalsts viena mēneša laikā pārbauda datu precizitāti un to, vai dati VIS ir apstrādāti likumīgi.

3.   Ja atbildīgā dalībvalsts nepiekrīt tam, ka VIS glabātajos datos ir faktu kļūdas vai ka tie ir reģistrēti nelikumīgi, minētā dalībvalsts nekavējoties pieņem administratīvu lēmumu, kurā attiecīgajai personai rakstiski paskaidrots, kāpēc valsts atsakās labot vai dzēst datus, kas attiecas uz šo personu.

4.   Ja noskaidrojas, ka VIS ierakstītie dati ir neprecīzi vai ierakstīti nelikumīgi, atbildīgā dalībvalsts datus labo vai dzēš saskaņā ar 24. panta 3. punktu. Atbildīgā dalībvalsts ieinteresētajai personai nekavējoties rakstiski apstiprina to, ka ir veikti pasākumi, lai labotu vai dzēstu datus, kas uz viņu attiecas.

4.   Ar minēto lēmumu attiecīgajai personai tiek arī sniegta informācija, kurā ir paskaidrota iespēja apstrīdēt pieņemto lēmumu saistībā ar 2. punktā minēto pieprasījumu, un, attiecīgā gadījumā, — informācija par to, kā celt prasību vai iesniegt sūdzību kompetentajām iestādēm vai tiesām, kā arī par jebkādu personai pieejamo palīdzību, tostarp kompetento valsts uzraudzības iestāžu palīdzību.

5.   Ja atbildīgā dalībvalsts nepiekrīt tam, ka VIS ierakstītie dati ir neprecīzi vai ierakstīti nelikumīgi, tā ieinteresētajai personai nekavējoties rakstiski paskaidro, kāpēc tā atsakās labot vai dzēst datus, kas uz viņu attiecas.

5.   Visos pieprasījumos, kas iesniegti, ievērojot 2. punktu, ir iekļauta visa informācija, kas ir vajadzīga, lai identificētu attiecīgo personu. Minēto informāciju izmanto vienīgi tam, lai varētu īstenot 2. punktā minētās tiesības.

6.   Atbildīgā dalībvalsts turklāt informē ieinteresēto personu par to, kā tai rīkoties gadījumā, ja tā nepiekrīt sniegtajam paskaidrojumam. Tas ietver informāciju par to, kā ierosināt lietu vai iesniegt sūdzību attiecīgās dalībvalsts kompetentajās iestādēs vai tiesā un par to, kāda palīdzība, tostarp no 41. panta 1. punktā minētajām valsts uzraudzības iestādēm, ir pieejama atbilstīgi attiecīgās dalībvalsts normatīvajiem un administratīvajiem aktiem un procedūrām.

6.   Atbildīgā dalībvalsts rakstiska dokumenta veidā glabā ierakstu par 2. punktā minētā pieprasījuma iesniegšanu un tā izpildi. Tā nekavējoties un ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc 2. punkta otrajā daļā minētā lēmuma labot vai dzēst datus vai attiecīgi pēc 3. punktā minētā lēmuma dara minēto dokumentu pieejamu datu aizsardzības jomā kompetentajām valsts uzraudzības iestādēm.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32008R0767)

Grozījums Nr.    139

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 31.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

39. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(31b)  regulas 39. pantu aizstāj ar šādu:

39. pants

39. pants

Sadarbība, lai nodrošinātu tiesības uz datu aizsardzību

Sadarbība, lai nodrošinātu tiesības uz datu aizsardzību

1.   Dalībvalstis aktīvi sadarbojas, lai aizsargātu tiesības, kas paredzētas 38. panta 2., 3. un 4. punktā.

1.   Dalībvalstu kompetentās iestādes aktīvi sadarbojas, lai aizsargātu tiesības, kas paredzētas 38. pantā.

2.   Katrā dalībvalstī valsts uzraudzības iestāde pēc pieprasījuma palīdz ieinteresētajai personai un sniedz tai konsultācijas saistībā ar šīs personas tiesību aizsardzību attiecībā uz tādu datu labošanu vai dzēšanu, kas uz viņu attiecas, saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 28. panta 4. punktu.

2.   Katrā dalībvalstī uzraudzības iestāde, kas minēta Regulas (ES) 2016/679 51. panta 1. punktā, pēc pieprasījuma palīdz datu subjektam un sniedz viņam vai viņai konsultācijas saistībā ar viņa vai viņas tiesību izmantošanu attiecībā uz tādu personas datu labošanu, papildināšanu vai dzēšanu, kas uz viņu attiecas, vai šādu datu apstrādes ierobežošanu saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679.

3. Atbildīgās dalībvalsts valsts uzraudzības iestāde, kas pārsūtījusi datus, un to dalībvalstu valsts uzraudzības iestādes, kurās pieprasījums iesniegts, šajā nolūkā sadarbojas.

Lai sasniegtu pirmajā daļā minētos mērķus, atbildīgās dalībvalsts uzraudzības iestāde, kas pārsūtījusi datus, un tās dalībvalsts uzraudzības iestāde, kurai pieprasījums iesniegts, savstarpēji sadarbojas.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32008R0767)

Grozījums Nr.    140

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 31.c punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

40. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(31c)  regulas 40. pantu aizstāj ar šādu:

40. pants

40. pants

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

1.   Visās dalībvalstīs jebkurai personai ir tiesības ierosināt lietu vai iesniegt sūdzību tās dalībvalsts kompetentajās iestādēs vai tiesās, kurā attiecīgā persona saņēmusi atteikumu saistībā ar tiesībām piekļūt datiem vai saistībā ar to datu labošanu vai dzēšanu, kas uz viņu attiecas, kā paredzēts 38. panta 1. un 2. punktā.

1.   Neskarot Regulas (ES) 2016/679 77. un 79. pantu, visās dalībvalstīs jebkurai personai ir tiesības ierosināt lietu vai iesniegt sūdzību tās dalībvalsts kompetentajās iestādēs vai tiesās, kurā attiecīgā persona saņēmusi atteikumu saistībā ar tiesībām piekļūt datiem vai saistībā ar to datu labošanu, papildināšanu vai dzēšanu, kas uz viņu attiecas, kā paredzēts šīs regulas 38. pantā. Tiesības celt prasību vai iesniegt sūdzību piemēro arī gadījumos, kad uz pieprasījumu par piekļuvi datiem, datu labošanu, papildināšanu vai dzēšanu nav sniegta atbilde 38. pantā noteiktajā termiņā vai datu pārzinis to vispār nav izskatījis.

2.   Visa procesa vai tiesvedības laikā paliek pieejama 39. panta 2. punktā minētā valsts uzraudzības iestāžu palīdzība.

2.   Visa procesa vai tiesvedības laikā paliek pieejama Regulas (ES) 2016/679 51. panta 1. punktā minētās uzraudzības iestādes palīdzība.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32008R0767)

Grozījums Nr.    141

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 31.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

41. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(31d)  regulas 41. pantu aizstāj ar šādu:

41. pants

41. pants

Valsts uzraudzības iestādes veiktā uzraudzība

Valsts uzraudzības iestādes veiktā uzraudzība

1.   Iestāde vai iestādes, kas izraudzītas katrā dalībvalstī un kam piešķirtas Direktīvas 95/46/EK 28. pantā minētās pilnvaras (turpmāk – “valsts uzraudzības iestāde”), neatkarīgi uzrauga, vai 5. panta 1. punktā minēto personas datu apstrāde, ko veic attiecīgā dalībvalsts, ir likumīga, tostarp vai likumīga ir šādu datu pārsūtīšana uz VIS un no VIS.

1.   Katra dalībvalsts nodrošina, ka Regulas (ES) 2016/679 51. panta 1. punktā minētā uzraudzības iestāde neatkarīgi uzrauga personas datu apstrādes, ko saskaņā ar šo regulu veic attiecīgā dalībvalsts, likumību.

2.   Valsts uzraudzības iestāde nodrošina, ka vismaz reizi četros gados tiek veikta valsts sistēmā notikušo datu apstrādes operāciju revīzija saskaņā ar attiecīgiem starptautiskiem revīzijas standartiem.

2.   Uzraudzības iestāde vai iestādes, kas ir minētas Regulas (ES) 2016/679 51. panta 1. punktā, nodrošina, ka vismaz reizi trijos gados tiek īstenota atbildīgo valsts iestāžu veikto datu apstrādes operāciju revīzija saskaņā ar attiecīgiem starptautiskiem revīzijas standartiem. Minētās revīzijas rezultātus var ņemt vērā izvērtējumos, ko veic saskaņā ar mehānismu, kurš izveidots ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1053/2013. Regulas (ES) 2016/679 51. panta 1. punktā minētā uzraudzības iestāde katru gadu publisko datu labošanas, papildināšanas vai dzēšanas vai apstrādes ierobežojumu pieprasījumu skaitu, informāciju par turpmāk veiktajām darbībām un pēc attiecīgo personu pieprasījuma veikto labojumu, papildinājumu, dzēšanu un apstrādes ierobežojumu skaitu.

3.   Dalībvalstis nodrošina valsts uzraudzības iestādēm pietiekamus resursus, lai pildītu ar šo regulu uzticētos uzdevumus.

3.   Dalībvalstis savai uzraudzības iestādei nodrošina pietiekamus resursus, lai pildītu ar šo regulu uzticētos uzdevumus, un piekļuvi tādu personu sniegtām konsultācijām, kurām ir pietiekamas zināšanas par biometriskajiem datiem.

4.   Saistībā ar personas datu apstrādi VIS katra dalībvalsts izraugās iestādi, kas ir uzskatāma par personas datu apstrādātāju saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 2. panta d) punktu un kam ir galvenā atbildība par šīs dalībvalsts veikto datu apstrādi. Katra dalībvalsts paziņo Komisijai ziņas par minēto iestādi.

 

5.   Katra dalībvalsts nodrošina jebkuru informāciju, ko pieprasījušas valstu uzraudzības iestādes, un jo īpaši tās sniedz tām informāciju par darbībām, kas veiktas saskaņā ar 28. pantu un 29. panta 1. punktu, nodrošina tām piekļuvi saviem sarakstiem, kā minēts 28. panta 4. punkta c) apakšpunktā, un saviem reģistriem, kā minēts 34. pantā, kā arī ļauj tām jebkurā laikā iekļūt visās to telpās.

5.  Dalībvalstis nodrošina jebkuru informāciju, ko pieprasījusi Regulas (ES) 2016/679 51. panta 1. punktā minētā uzraudzības iestāde, un jo īpaši tai sniedz informāciju par darbībām, kas veiktas saskaņā ar tām šajā regulā noteiktajiem pienākumiem. Dalībvalstis piešķir uzraudzības iestādei, kas minēta Regulas (ES) 2016/679 51. panta 1. punktā, piekļuvi saviem reģistriem un ļauj tai jebkurā laikā piekļūt visām savām ar sadarbspēju saistītajām telpām.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32008R0767)

Grozījums Nr.    142

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 31.e punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

42. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(31e)  regulas 42. pantu aizstāj ar šādu:

42. pants

42. pants

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja īstenotā uzraudzība

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja īstenotā uzraudzība

1.   Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs uzrauga, lai vadības iestādes veiktā personu datu apstrāde notiktu saskaņā ar šo regulu. Attiecīgi piemēro Regulas (EK) Nr. 45/2001 46. un 47. pantā minētos pienākumus un pilnvaras.

1.   Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs saskaņā ar šo regulu ir atbildīgs par eu-LISA, Eiropola un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras veikto personas datu apstrādes darbību uzraudzību un par to, lai tiktu nodrošināta šādu darbību veikšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2018/1725 un šo regulu.

2.   Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs nodrošina, ka vismaz reizi četros gados notiek vadības iestādes veikto personas datu apstrādes darbību revīzija saskaņā ar attiecīgiem starptautiskiem revīzijas standartiem. Revīzijas ziņojumu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, vadības iestādei, Komisijai un valstu uzraudzības iestādēm. Pirms ziņojumu pieņem, vadības iestādei dod iespēju sniegt komentārus.

2.   Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs nodrošina, ka vismaz reizi trijos gados notiek eu-LISA veikto personas datu apstrādes darbību revīzija saskaņā ar attiecīgiem starptautiskiem revīzijas standartiem. Ziņojumu par minēto revīziju nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, eu-LISA, Komisijai un dalībvalstīm. Pirms ziņojumus pieņem, eu-LISA dod iespēju sniegt komentārus.

3.   Vadības iestāde sniedz Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājam pieprasīto informāciju, dod atļauju piekļūt visiem dokumentiem un reģistriem, kas minēti 34. panta 1. punktā, kā arī dod atļauju jebkurā laikā piekļūt visām vadības iestādes telpām.

3.   eu-LISA sniedz Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājam pieprasīto informāciju, dod tam atļauju piekļūt visiem dokumentiem un reģistriem, kas minēti 22.r, 34. un 45.b pantā, kā arī dod tam atļauju jebkurā laikā piekļūt visām eu-LISA telpām.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32008R0767)

Grozījums Nr.    143

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 32. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

43. pants – 1. un 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(32)  regulas 43. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:

svītrots

1.  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs rīkojas ciešā sadarbībā ar valstu uzraudzības iestādēm attiecībā uz konkrētiem jautājumiem, kuros nepieciešama valsts iesaistīšanās, jo īpaši tad, ja Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs vai valsts uzraudzības iestāde konstatē nozīmīgas neatbilstības Eiropas Savienības dalībvalstu praksē vai atklāj, iespējams, nelikumīgu nosūtīšanu, kas veikta, izmantojot sadarbspējas komponentu sakaru kanālus, vai saistībā ar jautājumiem, kurus izvirzījusi viena vai vairākas valstu uzraudzības iestādes par šīs regulas īstenošanu un interpretāciju.

 

2.  Gadījumos, kas minēti 1. punktā, nodrošina koordinētu uzraudzību saskaņā ar Regulas (ES) XXXX/2018 [pārskatītās Regulas (EK) Nr. 45/2001] 62. pantu.

 

Grozījums Nr.    144

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 32.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

43. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(32a)  regulas 43. pantu aizstāj ar šādu:

43. pants

43. pants

Valstu uzraudzības iestāžu un Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja sadarbība

Valstu uzraudzības iestāžu un Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja sadarbība

1.   Valstu uzraudzības iestādes un Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs katrs savu attiecīgo pilnvaru robežās aktīvi sadarbojas saskaņā ar saviem pienākumiem un nodrošina koordinētu VIS un valstu sistēmu pārraudzību.

1.   Uzraudzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, katrs rīkojoties savas attiecīgās kompetences robežās, aktīvi sadarbojas, ievērojot savus attiecīgos pienākumus, lai nodrošinātu sadarbspējas komponentu izmantošanas un citu šīs regulas noteikumu piemērošanas koordinētu uzraudzību.

2.   Viņi savu attiecīgo pilnvaru robežās pēc vajadzības dalās svarīgā informācijā, palīdz viens otram veikt revīzijas un pārbaudes, izskata šīs regulas interpretācijas vai piemērošanas grūtības, analizē problēmas saistībā ar neatkarīgu pārraudzību vai datu subjektu tiesību īstenošanu, sagatavo saskaņotus priekšlikumus, meklējot kopīgus risinājumus visām problēmām, un veicina izpratni par datu aizsardzības tiesībām.

2.   Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs un uzraudzības iestādes pēc vajadzības veic attiecīgas informācijas apmaiņu, savstarpēji palīdz veikt revīzijas un pārbaudes, izskata jebkādas grūtības attiecībā uz šīs regulas interpretāciju vai piemērošanu, izvērtē problēmas saistībā ar neatkarīgu uzraudzību vai datu subjektu tiesību īstenošanu, sagatavo saskaņotus priekšlikumus, meklējot kopīgus risinājumus visām problēmām, un, ja nepieciešams, veicina izpratni par datu aizsardzības tiesībām.

3.   Valstu uzraudzības iestādes un Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs šajā nolūkā vismaz divreiz gadā rīko sanāksmi. Par šo sanāksmju un saistītu pakalpojumu izmaksām atbildīgs ir Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs. Reglamentu pieņem pirmajā sanāksmē. Ja nepieciešams, kopīgi izstrādā turpmākas darba metodes.

3.   Šā panta 2. punktā noteiktajiem mērķiem uzraudzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs vismaz divas reizes gadā tiekas Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas ietvaros. Minētās sanāksmes organizē un to izmaksas sedz Eiropas Datu aizsardzības kolēģija. Reglamentu pieņem pirmajā sanāksmē. Ja nepieciešams, kopīgi izstrādā turpmākas darba metodes.

4.   Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un vadības iestādei reizi divos gados nosūta kopīgu pārskatu par darbībām. Šajā pārskatā iekļauj nodaļu par katru dalībvalsti, ko sagatavo valsts uzraudzības iestāde attiecīgajā dalībvalstī.

4.   Eiropas Datu aizsardzības kolēģija Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Eiropolam, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai un eu-LISA reizi divos gados nosūta kopīgu pārskatu par Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas darbībām. Šajā pārskatā iekļauj katrai dalībvalstij veltītu nodaļu, ko sagatavo attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestāde.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32008R0767)

Grozījums Nr.    145

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 32.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

44. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(32b)  regulas 44. pantu svītro;

44. pants

 

Datu aizsardzība pārejas laikposmā

 

Ja pārejas posmā Komisija tai uzticētos pienākumus saskaņā ar šīs regulas 26. panta 4. punktu deleģē citai struktūrai vai struktūrām, tā nodrošina, ka Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājam ir tiesības un iespējas pilnībā veikt uzticētos uzdevumus, tostarp iespēja veikt pārbaudes uz vietas un īstenot visas citas pilnvaras, kas Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājam piešķirtas ar 47. pantu Regulā (EK) Nr. 45/2001.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32008R0767)

Grozījums Nr.    146

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 32.c punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

45. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(32c)  regulas 45. pantā iekļauj šādu punktu:

 

“2.a   Nepieciešamos pasākumus, lai izstrādātu VIS centrālo sistēmu, valsts saskarni katrā dalībvalstī un VIS centrālās sistēmas un valstu saskarņu savstarpējo sakaru infrastruktūru, pieņem atbilstīgi 49. panta 2. punktā minētajai procedūrai, ja tie attiecas uz šādiem jautājumiem:

 

a)   sistēmas fiziskās struktūras veidu, tostarp tās sakaru tīkla veidu;

 

b)   tehniskajiem aspektiem, kas ir svarīgi personas datu aizsardzībai;

 

c)   tehniskajiem aspektiem, kas finansiāli būtiski ietekmē dalībvalstu budžetu vai kas tehniski būtiski iespaido dalībvalstu sistēmas;

 

d)   drošības prasību izstrādi, tostarp biometrisko aspektu izstrādi.”;

Grozījums Nr.    147

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 34. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

45.a pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstu kompetento iestāžu, Komisijas, eu-LISA un ar Regulu (ES) 2016/1624 izveidotās Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras attiecīgi pilnvarotiem darbiniekiem ir piekļuve konsultāciju nolūkos un tikai ziņošanas un statistikas mērķiem, bez iespējas veikt individuālu identificēšanu, datiem, kuros ietverta šāda informācija:

Dalībvalstu kompetento iestāžu, Komisijas, eu-LISA un ar Regulu (ES) 2016/1624 izveidotās Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras attiecīgi pilnvarotiem darbiniekiem ir piekļuve konsultāciju nolūkos un tikai ziņošanas un statistikas mērķiem, pilnīgas anonimizācijas dēļ bez iespējas veikt individuālu identificēšanu, datiem, kuros ietverta šāda informācija:

Grozījums Nr.    148

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 34. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

45.a pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  pieteikuma iesniedzēja dzimums, dzimšanas datums un pašreizējā valstspiederība;

c)  pieteikuma iesniedzēja dzimums, dzimšanas gads un pašreizējā valstspiederība;

Grozījums Nr.    149

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 34. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

45.a pants – 1. punkts – 1. daļa – h apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

h)  vienīgi īstermiņa vīzām — lēmumā par dokumentu vai pieteikumu norādītais pamats; ilgtermiņa vīzām un uzturēšanās atļaujām — lēmums par pieteikumu (izdošana vai atteikšana pieteikumam, kā arī pamats);

h)  lēmumā par īstermiņa vīzas atteikšanu norādītais pamats, tostarp atsauce uz visiem apskatītajiem trāpījumiem Savienības informācijas sistēmās, Eiropola vai Interpola datos, Regulas (ES) 2018/1240 29. pantā minētajā kontrolsarakstā vai konkrētos riska rādītājos;

Grozījums Nr.    150

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 34. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

45.a pants – 1. punkts – 1. daļa – ha apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ha)  lēmumā par dokumenta atteikšanu norādītais pamats, tostarp atsauce uz visiem apskatītajiem trāpījumiem Savienības informācijas sistēmās, Eiropola vai Interpola datos, Regulas (ES) 2018/1240 34. pantā minētajā kontrolsarakstā vai konkrētos riska rādītājos;

Grozījums Nr.    151

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 34. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

45.a pants – 1. punkts – 1. daļa – k apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

k)  īstermiņa vīzām — ceļojuma galvenais(-ie) mērķis(-i); ilgtermiņa vīzām un uzturēšanās atļaujām — pieteikuma mērķis;

k)  īstermiņa vīzām — ceļojuma galvenais(-ie) mērķis(-i);

Grozījums Nr.    152

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 34. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

45.a pants – 1. punkts – 1. daļa – l apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

l)  dati, kas ievadīti attiecībā uz atsauktu, anulētu, atceltu dokumentu vai attiecīgā gadījumā — dokumentu, kura derīguma termiņš pagarināts;

l)  dati, kas ievadīti attiecībā uz atsauktu, anulētu, atceltu vīzu dokumentu vai attiecīgā gadījumā — dokumentu, kura derīguma termiņš pagarināts;

Grozījums Nr.    153

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 34. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

45.a pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Katra gada beigās statistikas datus apkopo ceturkšņa statistikas formātā par attiecīgo gadu. Statistikā ietver datu sadalījumu par katru dalībvalsti.

6.  Katra gada beigās statistikas datus apkopo gada pārskatā par attiecīgo gadu. Statistikā ietver datu sadalījumu par katru dalībvalsti. Pārskatu publicē un nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un valstu uzraudzības iestādēm.

Grozījums Nr.    154

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 35. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

45.b pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lai pildītu savus pienākumus, kuri paredzēti 26. panta 1. punkta b) apakšpunktā Konvencijā, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, gaisa pārvadātāji, jūras pārvadātāji un starptautiskie pārvadātāji, kuri transportē grupas pa sauszemi, izmantojot autobusu, nosūta vaicājumu VIS, lai pārbaudītu, vai tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir īstermiņa vīza, ilgtermiņa vīza vai uzturēšanās atļauja, ir attiecīgi derīga īstermiņa vīza, ilgtermiņa vīza vai uzturēšanās atļauja. Šim nolūkam attiecībā uz īstermiņa vīzām pārvadātāji sniedz šīs regulas 9. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktā vai attiecīgā gadījumā — 22.c panta a), b) un c) punktā norādītos datus.

1.  Lai pildītu savus pienākumus, kuri paredzēti 26. panta 1. punkta b) apakšpunktā Konvencijā, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, gaisa pārvadātāji, jūras pārvadātāji un starptautiskie pārvadātāji, kuri transportē grupas pa sauszemi, izmantojot autobusu, nosūta vaicājumu VIS, lai pārbaudītu, vai tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir īstermiņa vīza, ilgtermiņa vīza vai uzturēšanās atļauja, ir attiecīgi derīga īstermiņa vīza, ilgtermiņa vīza vai uzturēšanās atļauja. Gadījumos, kad pasažieriem nav atļauta iekāpšana, jo tiek veikts vaicājums VIS, pārvadātāji par to informē pasažierus un nodrošina tiem līdzekļus, lai pasažieri varētu īstenot savas tiesības piekļūt, labot un dzēst VIS glabātos personas datus.

Grozījums Nr.    155

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 35. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

45.b pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Droša piekļuve pārvadātāja vārtejai, kas minēta 1. panta 2. punkta h) apakšpunktā Lēmumā 2004/512/EK, kurš grozīts ar šo regulu, ļauj pārvadātājiem pirms pasažiera iekāpšanas turpināt konsultāciju ar 1. punktā minēto vaicājumu. Šajā nolūkā pārvadātājs nosūta vaicājumu, lai drīkstētu konsultāciju nolūkos piekļūt VIS, izmantojot ceļošanas dokumenta mašīnlasāmās joslas datus.

3.  Droša piekļuve 2.a panta h) punktā minētajai pārvadātāju vārtejai, tostarp iespēja izmantot mobilus tehniskos risinājumus, ļauj pārvadātājiem pirms pasažiera iekāpšanas turpināt konsultāciju ar 1. punktā minēto vaicājumu. Pārvadātājs sniedz ceļošanas dokumenta mašīnlasāmajā joslā ietvertos datus un norāda ieceļošanas dalībvalsti. Izņēmuma kārtā lidostas tranzīta gadījumā pārvadātājam nav jāpārbauda, vai trešās valsts valstspiederīgajam ir attiecīgi derīga īstermiņa vīza, ilgtermiņa vīza vai uzturēšanās atļauja.

Grozījums Nr.    156

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 35. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

45.b pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  VIS sniedz atbildi, norādot, vai personai ir derīga vīza, sniedzot pārvadātājiem atbildi “OK”/“NOT OK”.

4.  VIS sniedz atbildi, norādot, vai personai ir attiecīgi derīga īstermiņa vīza, ilgtermiņa vīza, uzturēšanās atļauja, sniedzot pārvadātājiem atbildi “OK”/“NOT OK”. Ja saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 810/2009 25. pantu ir izdota īstermiņa vīza ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, VIS sniegtajā atbildē ņem vērā dalībvalsti(-is), attiecībā uz kuru(-ām) vīza ir derīga, kā arī pārvadātāja norādīto ieceļošanas dalībvalsti. Pārvadātāji var saglabāt nosūtīto informāciju un saņemto atbildi saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Atbildi “OK”/“NOT OK” neuzskata par lēmumu atļaut vai atteikt ieceļošanu saskaņā ar Regulu (ES) 2016/399. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem sīki izstrādātus noteikumus par pārvadātāju vārtejas darbības nosacījumiem un piemērojamajiem datu aizsardzības un drošības noteikumiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 49. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.    157

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 35. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

45.b pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Izveido tikai un vienīgi pārvadātājiem paredzētu autentifikācijas shēmu, lai pienācīgi pilnvarotiem pārvadātāju darbiniekiem nodrošinātu piekļuvi pārvadātāja vārtejai 2. punkta nolūkos. Autentifikācijas shēmu izveido Komisija, pieņemot īstenošanas aktus saskaņā ar 49. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

5.  Izveido tikai un vienīgi pārvadātājiem paredzētu autentifikācijas shēmu, lai pienācīgi pilnvarotiem pārvadātāju darbiniekiem nodrošinātu piekļuvi pārvadātāja vārtejai 2. punkta nolūkos. Veidojot autentifikācijas shēmu, vērā ņem informācijas drošības riska pārvaldību un integrētas datu aizsardzības un datu aizsardzības pēc noklusējuma principus. Autentifikācijas shēmu izveido Komisija, pieņemot īstenošanas aktus saskaņā ar 49. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.    158

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 35. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

45.b pants – 5.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Pārvadātāju vārteja izmanto atsevišķu lasāmrežīma datubāzi, kuru katru dienu atjaunina, izmantojot minimālās nepieciešamās datu, kas glabāti VIS, apakškopas vienvirziena ieguvi. eu-LISA atbild par pārvadātāju vārtejas un tajā uzglabāto personas datu drošību un par procesu personas datu iegūšanai atsevišķajā lasāmrežīma datubāzē.

Grozījums Nr.    159

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 35. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

45.b pants – 5.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.b  Uz šā panta 1. punktā minētajiem pārvadātājiem attiecas sankcijas, kas paredzētas saskaņā ar Konvencijas, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu (1985. gada 14. jūnijs) starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām (“Konvencija, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu”), 26. panta 2. punktu un Padomes Direktīvas 2001/51/EK 4. pantu, ja viņi pārvadā trešo valstu valstspiederīgos, kuriem nav derīgas vīzas, neraugoties uz to, ka uz viņiem attiecas prasība par vīzu.

Grozījums Nr.    160

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 35. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

45.b pants – 5.c punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.c  Ja trešo valstu valsts valstspiederīgajiem ieceļošana ir atteikta, jebkuram pārvadātājam, kurš pa gaisu, jūru un sauszemi viņus ir atgādājis līdz ārējām robežām, ir nekavējoties atkal par viņiem jāuzņemas atbildība. Pēc robežu iestāžu pieprasījuma pārvadātājiem ir pienākums trešo valstu valstspiederīgos atgriezt uz to trešo valsti, no kuras tie tika atvesti, uz to trešo valsti, kura izdeva ceļošanas dokumentu, uz kura pamata tie ceļoja, vai uz jebkuru citu trešo valsti, kurā viņus noteikti uzņems.

Grozījums Nr.    161

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 35. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

45.b pants – 5.d punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.d  Atkāpjoties no 1. punkta, pārvadātājiem, kas pārvadā cilvēku grupas pa sauszemi ar autobusiem, pirmajos trīs gados pēc šīs regulas piemērošanas sākuma 1. punktā minētā pārbaude ir fakultatīva un 5.b punktā minētos noteikumus viņiem nepiemēro.

Grozījums Nr.    162

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 35. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

45.c pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja tehniski nav iespējams veikt 45.b panta 1. punktā minēto vaicājumu konsultāciju nolūkos informācijas sistēmas atteices vai citu iemeslu dēļ, ko pārvadātāji nespēj kontrolēt, pārvadātāji ir atbrīvoti no pienākuma pārbaudīt, vai personai ir derīga vīza vai ceļošanas dokuments, izmantojot pārvadātāja vārteju. Ja šādus traucējumus konstatē vadības iestāde, tā informē pārvadātājus. Tā informē pārvadātājus arī tad, kad traucējumi ir novērsti. Ja šādus traucējumus konstatē pārvadātāji, tie var informēt vadības iestādi.

1.  Ja tehniski nav iespējams veikt 45.b panta 1. punktā minēto vaicājumu konsultāciju nolūkos jebkuras VIS daļas atteices dēļ, pārvadātāji ir atbrīvoti no pienākuma pārbaudīt, vai personai ir derīga vīza vai ceļošanas dokuments, izmantojot pārvadātāja vārteju. Ja šādus traucējumus konstatē eu-LISA, tā informē pārvadātājus. Tā informē pārvadātājus arī tad, kad traucējumi ir novērsti. Ja šādus traucējumus konstatē pārvadātāji, tie var informēt eu-LISA.

Grozījums Nr.    163

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 35. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

45.c pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Šā panta 1. punktā minētajos gadījumos 45b. panta 5.b punktā minētās sankcijas pārvadātājiem nepiemēro.

Grozījums Nr.    164

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 35. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

45.c pants – 1.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b  Ja citu iemeslu, nevis jebkuras VIS daļas atteices dēļ, pārvadātājam ilgstoši tehniski nav iespējams veikt 45.b panta 1. punktā minēto vaicājumu konsultāciju nolūkos, pārvadātājs informē eu-LISA.

Grozījums Nr.    165

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 35. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

45.d pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Eiropas Robežu un krasta apsardzes vienību un ar atgriešanu saistītās darbībās iesaistītā personāla vienību dalībniekiem savu pilnvaru ietvaros, lai veiktu uzdevumus un īstenotu pilnvaras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1624* 40. panta 1. punktu un papildus minētās regulas 40. panta 8. punktā paredzētajai piekļuvei, ir tiesības piekļūt un meklēt VIS ievadītos datus.

1.  Eiropas Robežu un krasta apsardzes vienību dalībniekiem savu pilnvaru ietvaros, lai veiktu uzdevumus un īstenotu pilnvaras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1624* 40. panta 1. punktu, ir tiesības piekļūt un meklēt VIS ievadītos datus.

Grozījums Nr.    166

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 35. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

45.e pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ņemot vērā 45.d panta 1. punktā minēto piekļuvi, Eiropas Robežu un krasta apsardzes vienība var iesniegt Eiropas Robežu un krasta apsardzes centrālajam piekļuves punktam, kas minēts 45.d panta 2. punktā, pieprasījumu piekļūt konsultāciju nolūkos visiem VIS glabātajiem datiem vai īpašam datu kopumam. Pieprasījumā ir atsauce uz dalībvalsts robežpārbaudes, robežuzraudzības un/vai atgriešanas operatīvo plānu, ar kuru pamatots pieprasījums. Kad Eiropas Robežu un krasta apsardzes centrālais piekļuves punkts saņem piekļuves pieprasījumu, tas pārbauda, vai ir izpildīti 2. punktā minētie piekļuves nosacījumi. Ja visi piekļuves nosacījumi ir izpildīti, centrālā piekļuves punkta pienācīgi pilnvarotie darbinieki apstrādā pieprasījumus. VIS datus, kuriem ir piekļūts, nosūta vienībai tā, lai neapdraudētu datu drošību.

1.  Ņemot vērā 45.d panta 1. punktā minēto piekļuvi, Eiropas Robežu un krasta apsardzes vienība var iesniegt Eiropas Robežu un krasta apsardzes centrālajam piekļuves punktam, kas minēts 45.d panta 2. punktā, pieprasījumu piekļūt konsultāciju nolūkos visiem VIS glabātajiem datiem vai īpašam datu kopumam. Pieprasījumā ir atsauce uz dalībvalsts robežpārbaudes un robežuzraudzības operatīvo plānu, ar kuru pamatots pieprasījums. Kad Eiropas Robežu un krasta apsardzes centrālais piekļuves punkts saņem piekļuves pieprasījumu, tas pārbauda, vai ir izpildīti 2. punktā minētie piekļuves nosacījumi. Ja visi piekļuves nosacījumi ir izpildīti, centrālā piekļuves punkta pienācīgi pilnvarotie darbinieki apstrādā pieprasījumus. VIS datus, kuriem ir piekļūts, nosūta vienībai tā, lai neapdraudētu datu drošību.

Grozījums Nr.    167

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 35. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

45.e pants – 2. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  uzņēmēja dalībvalsts pilnvaro vienības dalībniekus piekļūt VIS konsultāciju nolūkos, lai izpildītu robežpārbaudes, robežuzraudzības un atgriešanas operatīvajā plānā noteiktos operatīvos mērķus, un

a)  uzņēmēja dalībvalsts pilnvaro vienības dalībniekus piekļūt VIS konsultāciju nolūkos, lai izpildītu robežpārbaudes un robežuzraudzības operatīvajā plānā noteiktos operatīvos mērķus, un

Grozījums Nr.    168

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 35. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

45.e pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1624 40. panta 3. punktu vienību, kā arī ar atgriešanu saistītās darbībās iesaistītās darbinieku vienību dalībnieki uz informāciju, kas saņemta no VIS, var reaģēt tikai saskaņā ar uzņēmējas dalībvalsts, kurā tās darbojas, robežsargu vai ar atgriešanu saistītos uzdevumos iesaistīto darbinieku norādījumiem un parasti tikai viņu klātbūtnē. Uzņēmēja dalībvalsts var vienību dalībniekus pilnvarot rīkoties tās vārdā.

3.  Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1624 40. panta 3. punktu vienību dalībnieki uz informāciju, kas saņemta no VIS, var reaģēt tikai saskaņā ar uzņēmējas dalībvalsts, kurā tās darbojas, robežsargu norādījumiem un parasti tikai viņu klātbūtnē. Uzņēmēja dalībvalsts var vienību dalībniekus pilnvarot rīkoties tās vārdā.

Grozījums Nr.    169

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 35. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

45.e pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Ikvienu reģistra ierakstu par tādām datu apstrādes darbībām VIS, ko veicis Eiropas Robežu un krasta apsardzes vienības vai ar atgriešanu saistītās darbībās iesaistītās darbinieku vienības dalībnieks, vadības iestāde glabā saskaņā ar 34. panta noteikumiem.

7.  Ikvienu reģistra ierakstu par tādām datu apstrādes darbībām VIS, ko veicis Eiropas Robežu un krasta apsardzes vienības dalībnieks, vadības iestāde glabā saskaņā ar 34. panta noteikumiem.

Grozījums Nr.    170

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 35. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

45.e pants – 8. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Katru Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras piekļuves gadījumu un katru meklējumu reģistrē saskaņā ar 34. pantā noteikto un katru datu izmantošanas gadījumu, kuriem piekļuvusi Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra, reģistrē.

8.  Katru Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras piekļuves gadījumu un katru meklējumu reģistrē saskaņā ar 34. pantā noteikto un katru datu izmantošanas gadījumu, kuriem piekļuvušas Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras vienības, reģistrē.

Grozījums Nr.    171

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 35. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

45.e pants – 9. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Izņemot gadījumus, kad tas ir vajadzīgs, lai veiktu uzdevumus saistībā ar Regulu, ar ko izveido Eiropas ceļojumu informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS), nevienu VIS daļu nepievieno nevienai tādai datorsistēmai datu vākšanai un apstrādei, ko ekspluatē Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra vai ko ekspluatē tās ietvaros, un VIS iekļautos datus, kuriem piekļuvusi Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra, nenosūta nevienai šādai sistēmai. VIS daļas netiek lejupielādētas. Ierakstu saglabāšanu par piekļuvi un meklēšanu neuzskata par nelikumīgu lejupielādi vai VIS datu kopēšanu.

9.  Nevienu VIS daļu nepievieno nevienai datorsistēmai datu vākšanai un apstrādei, ko darbina Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra vai ko darbina tās ietvaros, un VIS iekļautos datus, kuriem piekļuvusi Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra, nenosūta nevienai šādai sistēmai. VIS daļas netiek lejupielādētas. Ierakstu saglabāšanu par piekļuvi un meklēšanu neuzskata par nelikumīgu lejupielādi vai VIS datu kopēšanu.

Grozījums Nr.    172

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 35.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

46. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(35a)  regulas 46. pantu svītro;

46. pants

 

Šengenas Konsultāciju tīkla tehnisko funkciju integrēšana

 

Ar šīs regulas 16. pantā minēto konsultāciju mehānismu aizstāj Šengenas Konsultāciju tīklu no dienas, ko nosaka saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto procedūru, kad visas dalībvalstis, kas izmanto Šengenas Konsultāciju tīklu šīs regulas spēkā stāšanās dienā, ir paziņojušas par juridiskajiem un tehniskajiem pasākumiem VIS izmantošanai centrālo vīzu iestāžu saziņai par vīzu pieteikumiem saskaņā ar Šengenas Konvencijas 17. panta 2. punktu.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32008R0767)

Grozījums Nr.    173

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 35.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

47. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(35b)  regulas 47. pantu svītro;

47. pants

 

Datu pārsūtīšanas sākums

 

Katra dalībvalsts ziņo Komisijai, ka ir īstenojusi visus vajadzīgos tehniskos un juridiskos pasākumus 5. panta 1. punktā minēto datu pārsūtīšanai uz Centrālo VIS, izmantojot valsts interfeisu.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32008R0767)

Grozījums Nr.    174

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 35.c punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

48. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(35c)  regulas 48. pantu svītro;

48. pants

 

Darbības sākums

 

1. Komisija nosaka dienu, no kuras VIS sāk darbu, kad:

 

a) ir pieņemti 45. panta 2. punktā minētie pasākumi;

 

b) Komisija ir paziņojusi, ka ir sekmīgi pabeigts vispusīgs VIS tests, ko Komisija veic kopā ar dalībvalstīm;

 

c) ir apstiprināti tehniskie pasākumi un dalībvalstis ir paziņojušas Komisijai, ka ir īstenojušas visus vajadzīgos tehniskos un juridiskos pasākumus 5. panta 1. punktā minēto datu ievākšanai un pārsūtīšanai uz VIS attiecībā uz visiem pieteikumiem pirmajā reģionā, kas noteikts atbilstīgi 4. punktam, tostarp pasākumus datu ievākšanai un/vai pārsūtīšanai citas dalībvalsts vārdā.

 

2. Komisija informē Eiropas Parlamentu par saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu veiktā testa rezultātiem.

 

3. Katram no pārējiem reģioniem Komisija nosaka dienu, no kuras 5. panta 1. punktā minēto datu pārsūtīšana kļūst obligāta pēc tam, kad dalībvalstis ir paziņojušas Komisijai, ka ir īstenojušas visus vajadzīgos tehniskos un juridiskos pasākumus 5. panta 1. punktā minēto datu ievākšanai un pārsūtīšanai uz VIS attiecībā uz visiem pieteikumiem attiecīgajā reģionā, tostarp pasākumus datu ievākšanai un/vai pārsūtīšanai citas dalībvalsts vārdā. Pirms šīs dienas ikviena dalībvalsts var sākt darbības jebkurā no šiem reģioniem, tiklīdz tā ir paziņojusi Komisijai, ka ir īstenojusi visus vajadzīgos tehniskos un juridiskos pasākumus vismaz 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minēto datu ievākšanai un pārsūtīšanai uz VIS.

 

4. Šā panta 1. un 3. punktā minētos reģionus nosaka saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto procedūru. Kritēriji šo reģionu noteikšanai ir nelegālas imigrācijas risks, draudi dalībvalstu iekšējai drošībai un iespējas vākt biometriskos datus no visām šā reģiona vietām.

 

5. Komisija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē datumus, kad katrā reģionā sāk darbību.

 

6. Neviena dalībvalsts neaplūko datus, ko VIS pārsūtījušas citas dalībvalstis, kamēr tā pati vai kāda cita dalībvalsts, kas šo dalībvalsti pārstāv, nav sākusi ievadīt datus atbilstīgi 1. un 3. punktam.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32008R0767)

Grozījums Nr.    175

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 35.d punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 767/2008

48.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(35d)  iekļauj šādu pantu:

 

“48.a pants

 

Deleģēšanas īstenošana

 

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

 

2.   Pilnvaras pieņemt 9.cb un 23. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz pieciem gadiem no … [šīs regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

 

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 9.cb un 23. pantā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

 

4.   Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

 

5.   Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

6.   Saskaņā ar 9.cb un 23. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.”;

Grozījums Nr.    176

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 38. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

50. pants – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Uzraudzība un novērtēšana

Ietekmes uz pamattiesībām uzraudzība un novērtēšana

Grozījums Nr.    177

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 38. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

50. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Vadības iestāde nodrošina, ka ir izveidotas un darbojas procedūras, ar kuru palīdzību uzrauga VIS darbības atbilstību tās izveides mērķiem saistībā ar darbības efektivitāti, izmaksu lietderīgumu, drošību un pakalpojumu kvalitāti.

1.  eu-LISA nodrošina, ka ir izveidotas un darbojas procedūras, ar kuru palīdzību uzrauga VIS darbības atbilstību tās izveides mērķiem saistībā ar darbības efektivitāti, izmaksu lietderīgumu, drošību un pakalpojumu kvalitāti, kā arī uzrauga, lai tiktu ievērotas pamattiesības, tostarp tiesības uz personas datu aizsardzību, tiesības uz nediskrimināciju, bērna tiesības un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību.

Grozījums Nr.    178

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 38. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

50. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Tehniskās apkopes nolūkos vadības iestādei ir piekļuve vajadzīgajai informācijai, kas attiecas uz apstrādes darbībām, kuras veiktas VIS.

2.  Tehniskās uzturēšanas nolūkos eu-LISA ir piekļuve vajadzīgajai informācijai, kas attiecas uz apstrādes darbībām, kuras veiktas VIS.

Grozījums Nr.    179

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 38. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

50. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ik pēc diviem gadiem eu-LISA iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai ziņojumu par VIS tehnisko darbību, tostarp attiecībā uz tās drošību.

3.  Ik pēc diviem gadiem eu-LISA iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai ziņojumu par VIS tehnisko darbību, tostarp par tās drošību un izmaksām. Minētajā ziņojumā iekļauj pārskatu par pašreizējām norisēm attiecībā uz izmaksām un projekta īstenošanu, finansiālās ietekmes izvērtējumu, kā arī informāciju par jebkādām tehniskām problēmām un riskiem, kas var ietekmēt sistēmas kopējās izmaksas.

Grozījums Nr.    180

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 38. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

50. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Ja izstrādes process kavējas, eu-LISA pēc iespējas drīz informē Eiropas Parlamentu un Padomi par kavēšanās iemesliem, kā arī par tās ietekmi laika un finanšu ziņā.

Grozījums Nr.    181

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 38. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

50. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  konkrēto mērķi piekļuvei konsultāciju nolūkos, ietverot teroristu nodarījuma vai cita smaga noziedzīga nodarījuma veidu;

a)  konkrēto mērķi piekļuvei konsultāciju nolūkos, ietverot teroristu nodarījuma vai cita smaga noziedzīga nodarījuma veidu, piekļuvi datiem par bērniem, kas ir jaunāki par 12 gadiem;

Grozījums Nr.    182

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 38. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

50. pants – 4. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ca)  to lietu skaitu un veidu, kurās tika izmantotas 22.m panta 2. punktā minētās steidzamības procedūras, ieskaitot tās lietas, kurās centrālā piekļuves punkta veiktajā ex post pārbaudē šāda steidzamība netika atzīta;

Grozījums Nr.    183

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 38. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

50. pants – 4. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

da)  statistiku par bērnu tirdzniecību, tostarp sekmīgas identificēšanas gadījumiem.

Grozījums Nr.    184

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 38. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

50. pants – 4. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ikgadējos dalībvalstu un Eiropola ziņojumus nosūta Komisijai līdz katra nākamā gada 30. jūnijam.

Ikgadējos dalībvalstu un Eiropola ziņojumus nosūta Komisijai līdz katra nākamā gada 30. jūnijam. Komisija gada pārskatus apkopo visaptverošā pārskatā, ko publicē līdz tā paša gada 30. decembrim.

Grozījums Nr.    185

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 38. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

50. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Ik pēc četriem gadiem Komisija veic vispārēju VIS novērtējumu. Šajā vispārējā novērtējumā iekļauj sasniegto rezultātu analīzi salīdzinājumā ar mērķiem, izvērtējumu par to, vai pamatojums joprojām ir spēkā, par šīs regulas piemērošanu saistībā ar VIS, par VIS drošību, par 31. pantā minēto noteikumu izmantošanu un par ietekmi uz turpmāko darbību. Komisija novērtējumu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Ik pēc diviem gadiem Komisija veic vispārēju VIS novērtējumu. Šajā vispārējā novērtējumā iekļauj sasniegto rezultātu analīzi salīdzinājumā ar mērķiem un pastāvīgās izmaksas, izvērtējumu par to, vai pamatojums joprojām ir spēkā, un tā ietekmi uz pamattiesībām, par šīs regulas piemērošanu saistībā ar VIS, par VIS drošību, par 31. pantā minēto noteikumu izmantošanu un par ietekmi uz turpmāko darbību. Komisija novērtējumu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr.    186

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 39. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

1. pielikums – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(39)  regulas 1. pielikuma nosaukumu aizstāj ar šādu:

svītrots

Regulas 31. panta 1. punktā minēto starptautisko organizāciju saraksts

 

Grozījums Nr.    187

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

IIIa NODAĻA – 22.a pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Iestāde, kura ir pilnvarota pieņemt lēmumu, pirms lēmuma pieņemšanas izveido atsevišķu datni.

Grozījums Nr.    188

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

IIIa NODAĻA – 22.a pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja turētājs ir iesniedzis pieteikumu kā grupā ietilpstoša persona vai kopā ar ģimenes locekli, iestāde izveido personas datni katrai grupā ietilpstošajai personai un sasaista to personu datnes, kuras pieteikušās kopīgi un kurām izdota ilgtermiņa vīza vai uzturēšanās atļauja.

3.  Ja turētājs ir iesniedzis pieteikumu kā grupā ietilpstoša persona vai kopā ar ģimenes locekli, iestāde izveido personas datni katrai grupā ietilpstošajai personai un sasaista to personu datnes, kuras pieteikušās kopīgi un kurām izdota ilgtermiņa vīza vai uzturēšanās atļauja. Vecāku vai likumīgo aizbildņu pieteikumus nenošķir no bērnu pieteikumiem.

Grozījums Nr.    189

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.b pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  VIS automātiski apstrādā datnes, lai identificētu trāpījumu(-s), vienīgi ar mērķi izvērtēt, vai persona varētu radīt apdraudējumu dalībvalstu sabiedriskajai kārtībai, iekšējai drošībai vai sabiedrības veselībai saskaņā ar Regulas (ES) 2016/399 6. panta 1. punkta e) apakšpunktu. VIS izskata katru datni atsevišķi.

1.  VIS automātiski apstrādā datnes, lai identificētu trāpījumu(-us), vienīgi ar mērķi izvērtēt, vai persona varētu radīt apdraudējumu dalībvalstu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai saskaņā ar Regulas (ES) 2016/399 6. panta 1. punkta e) apakšpunktu. VIS izskata katru datni atsevišķi.

Grozījums Nr.    190

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.b pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ik reizi, kad saskaņā ar 22.d pantu izveido personas datni, izdodot ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju vai atsakot tās izdošanu, VIS iniciē vaicājumu, izmantojot [Sadarbspējas regulas] 6. panta 1. punktā definēto Eiropas meklēšanas portālu, lai salīdzinātu šīs regulas 22.c panta 2. punkta a), b), c), f) un g) apakšpunktā minētos attiecīgos datus ar datiem, kas atrodami VIS, Šengenas informācijas sistēmā (SIS), Ieceļošanas/izceļošanas sistēmā (IIS), ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmā (ETIAS), tostarp Regulas (ES) 2018/XX par Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu 29. pantā minētajā kontrolsarakstā, [ECRIS-TCN sistēmā — attiecībā uz sodāmību par teroristu nodarījumiem un citiem smagiem noziedzīgiem nodarījumiem], Eiropola datos, Interpola Zagto un pazaudēto ceļošanas dokumentu datubāzē (SLTD) un Interpola datubāzē par Ceļošanas dokumentu, par kuriem izdoti paziņojumi (Interpola TDAWN).

2.  Ik reizi, kad saskaņā ar 22.c pantu saistībā ar ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju izveido personas datni, VIS iniciē vaicājumu, izmantojot [Sadarbspējas regulas] 6. panta 1. punktā definēto Eiropas meklēšanas portālu, lai salīdzinātu šīs regulas 22.c panta 2. punkta a), b), c), f) un g) apakšpunktā minētos datus. VIS pārbauda:

 

a)   vai pieteikumam izmantotais ceļošanas dokuments atbilst ceļošanas dokumentam, kas SIS paziņots kā pazaudēts, nozagts, nelikumīgi piesavināts vai atzīts par nederīgu;

 

b)   vai pieteikumam izmantotais ceļošanas dokuments atbilst ceļošanas dokumentam, kas SLTD datubāzēs paziņots kā pazaudēts, nozagts vai atzīts par nederīgu;

 

c)   vai uz pieteikuma iesniedzēju attiecas brīdinājums par ieceļošanas un uzturēšanās atteikšanu, kas ievadīts SIS;

 

d)   vai uz pieteikuma iesniedzēju attiecas SIS ievadīts brīdinājums par personām, ko meklē, lai tās apcietinātu nolūkā tās nodot, pamatojoties uz Eiropas apcietināšanas orderi, vai ko meklē, lai tās apcietinātu nolūkā tās izdot;

 

e)   vai pieteikuma iesniedzējs un ceļošanas dokuments atbilst atteiktai, atceltai vai anulētai ceļošanas atļaujai ETIAS centrālajā sistēmā;

 

f)   vai pieteikuma iesniedzējs un ceļošanas dokuments ir iekļauti Regulas (ES) 2018/1240 34. pantā minētajā kontrolsarakstā;

 

g)   vai dati par pieteikuma iesniedzēju jau ir reģistrēti VIS par to pašu personu;

 

h)   vai pieteikumā sniegtie dati par ceļošanas dokumentu neatbilst citam vīzas pieteikumam par ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas izdošanu, kas sistēmā saistīts ar atšķirīgiem identitātes datiem;

 

i)   vai pieteikuma iesniedzējs IIS ir pašlaik paziņots kā persona, kura pārsniedz atļauto uzturēšanās termiņu, un vai pieteikuma iesniedzējs ir iepriekš bijis paziņots kā persona, kura pārsniedz atļauto uzturēšanās termiņu;

 

j)   vai IIS ir reģistrēts, ka pieteikuma iesniedzējam ir atteikta ieceļošana;

 

k)   vai VIS ir reģistrēts, ka pieteikuma iesniedzējam ir bijis piemērots lēmums par īstermiņa vīzas atteikšanu, anulēšanu vai atcelšanu;

 

l)   vai VIS ir reģistrēts, ka pieteikuma iesniedzējam ir bijis piemērots lēmums par ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas atteikšanu, anulēšanu vai atcelšanu;

 

m)   vai dati par pieteikuma iesniedzēja identitāti ir reģistrēti Eiropola datos;

 

n)   gadījumos, ja pieteikuma iesniedzējs ir nepilngadīgais, vai uz to personu, kura attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju īsteno vecāku varu vai likumisku aizbildnību:

 

i)   attiecas SIS ievadīts brīdinājums attiecībā uz personām, ko meklē, lai tās apcietinātu nolūkā tās nodot, pamatojoties uz Eiropas apcietināšanas orderi, vai ko meklē, lai tās apcietinātu nolūkā tās izdot;

 

ii)   attiecas SIS ievadīts brīdinājums par ieceļošanas un uzturēšanās atteikšanu;

 

iii)   vai šī persona ir tāda ceļošanas dokumenta turētājs, kas iekļauts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1240 34. pantā minētajā kontrolsarakstā.

 

Šis punkts nekavē iesniegt patvēruma pieteikumu jebkāda iemesla dēļ. Ja vīzas pieteikumu ir iesniegusi persona, kas cietusi no vardarbīgiem noziegumiem, piemēram, no vardarbības ģimenē vai cilvēku tirdzniecības, ko veicis tās sponsors, VIS iesniegto datni nošķir no sponsora datnes, lai aizsargātu cietušo no turpmāka apdraudējuma.

 

Lai novērstu nepareizu trāpījumu risku, visiem vaicājumiem, kuri attiecas uz bērniem, kas jaunāki par 14 gadiem, vai cilvēkiem, kas vecāki par 75 gadiem, un kuri ir veikti, izmantojot biometriskos identifikatorus, kas iegūti vairāk nekā piecus gadus pirms atbilstības konstatēšanas, kā arī neapstiprina trešās valsts valstspiederīgā identitāti, biometrisko datu speciālists veic obligātu manuālo pārbaudi.

Grozījums Nr.    191

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.b pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  VIS piešķir atsauci visiem trāpījumiem, kas personas datnē atklāti saskaņā ar 2. un 5. punktu. Turklāt VIS attiecīgā gadījumā identificē dalībvalsti(-s), kuras ievadītie vai piegādātie dati atklāja trāpījumu(-s), vai Eiropolu un šo informāciju reģistrē personas datnē.

3.  VIS piešķir atsauci visiem trāpījumiem, kas personas datnē atklāti saskaņā ar 2. un 5. punktu. Turklāt VIS attiecīgā gadījumā identificē dalībvalsti(-s), kuras ievadītie vai piegādātie dati atklāja trāpījumu(-s), vai Eiropolu un šo informāciju reģistrē personas datnē. Vienīgā informācija, ko reģistrē, ir atsauce uz trāpījumu un datu radītāju.

Grozījums Nr.    192

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.b pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Veicot vaicājumu SLTD, dati, ko EMP lietotājs izmanto tā iniciēšanai, netiek darīti pieejami Interpola datu īpašniekiem.

Grozījums Nr.    193

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.b pants – 4. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Regulas 2. panta 2. punkta f) apakšpunkta vajadzībām meklējumos par izdotu vai pagarinātu ilgtermiņa vīzu, ko veic saskaņā ar 22.b panta 2. punktu, salīdzina 22.c panta 2. punktā minētos attiecīgos datus ar datiem SIS, lai noteiktu, vai uz turētāju attiecas kāds no šiem brīdinājumiem:

4.  Regulas 2. panta 2. punkta f) apakšpunkta vajadzībām vaicājumos par izdotu vai pagarinātu ilgtermiņa vīzu, ko veic saskaņā ar šā panta 2. punktu, salīdzina 22.c panta 2. punktā minētos attiecīgos datus ar datiem SIS, lai noteiktu, vai uz turētāju attiecas kāds no šiem brīdinājumiem:

Grozījums Nr.    194

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.b pants – 4. punkts – 1. daļa – d punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d)  brīdinājums par personām un priekšmetiem saistībā ar diskrētām pārbaudēm vai īpašām pārbaudēm.

d)  brīdinājums par personām un priekšmetiem saistībā ar diskrētām pārbaudēm, īpašām pārbaudēm vai izmeklēšanas pārbaudēm.

Grozījums Nr.    195

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.b pants – 4. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja šajā punktā minētajā salīdzināšanā tiek saņemta atbilde par vienu vai vairākiem trāpījumiem, VIS nosūta automātisku paziņojumu tās dalībvalsts centrālajai iestādei, kas veikusi pieprasījumu, un veic nepieciešamās turpmākās darbības.

Regulas 9.a panta 5.a, 5.b, 5.c un 5.d punktu kā arī 9.c, 9.ca un 9.cb pantu piemēro pēc analoģijas, ievērojot turpmāk minētos īpašos noteikumus.

Grozījums Nr.    196

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.b pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Ja ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju izdod vai pagarina dalībvalsts konsulārā iestāde, piemēro 9.a pantu.

svītrots

Grozījums Nr.    197

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.b pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Ja iestāde dalībvalsts teritorijā izdod vai pagarina uzturēšanās atļauju vai ja ilgtermiņa vīzu pagarina, piemēro šādus noteikumus:

svītrots

a)  iestāde pārbauda, vai personas datnē reģistrētie dati atbilst VIS datiem vai datiem kādā no aplūkotajām ES informācijas sistēmām/datubāzēm, Eiropola datiem vai Interpola datubāzēm, kā noteikts 2. punktā;

 

b)  ja trāpījums saskaņā ar 2. punktu ir saistīts ar Eiropola datiem, Eiropola valsts vienību informē turpmākas rīcības veikšanai;

 

c)  ja dati neatbilst un ja 2. un 3. punktā noteiktās automatizētās apstrādes laikā nav atklāts neviens cits trāpījums, centrālā iestāde dzēš viltus trāpījumu no pieteikuma datnes;

 

d)  ja dati atbilst vai ja joprojām pastāv šaubas par pieteikuma iesniedzēja identitāti, iestāde ar datiem, kas iniciējuši trāpījumu saskaņā ar 4. punktu, rīkojas saskaņā ar ES un valsts tiesību aktos paredzētajām procedūrām, nosacījumiem un kritērijiem.

 

Grozījums Nr.    198

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.c pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  uzvārds; vārds(-i); dzimšanas datums; pašreizējā valstspiederība(-as); dzimums; dzimšanas datums, vieta un valsts;

a)  uzvārds; vārds(-i); dzimšanas gads; pašreizējā valstspiederība(-as); dzimums; dzimšanas vieta un valsts;

Grozījums Nr.    199

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.c pants – 1. daļa – 2. punkts – f apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

f)  turētāja sejas attēls, ja iespējams — iegūts, nofotografējot personu klātienē;

f)  turētāja sejas attēls, kas iegūts, nofotografējot personu klātienē;

Grozījums Nr.    200

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.d pants – 1. daļa – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja pieņemts lēmums atteikt ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju, jo ir uzskatāms, ka pieteikuma iesniedzējs rada apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai, sabiedriskajai drošībai vai sabiedrības veselībai, vai tādēļ, ka pieteikuma iesniedzējs uzrādījis krāpnieciskā ceļā iegūtus, viltotus vai izmainītus dokumentus, iestāde, kas to atteikusi, nekavējoties izveido personas datni ar šādiem datiem:

Ja pieņemts lēmums atteikt ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju, jo ir uzskatāms, ka pieteikuma iesniedzējs rada apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai sabiedriskajai drošībai, vai tādēļ, ka pieteikuma iesniedzējs uzrādījis krāpnieciskā ceļā iegūtus, viltotus vai izmainītus dokumentus, iestāde, kas to atteikusi, nekavējoties izveido personas datni ar šādiem datiem:

Grozījums Nr.    201

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.d pants – 1. daļa – e punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e)  uzvārds, vārds un adrese fiziskai personai, kas ir pieteikuma pamatā;

e)  uzvārds, vārds un adrese fiziskai personai, kas ir pieteikuma pamatā;

Grozījums Nr.    202

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.d pants – 1. daļa – f punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

f)  pieteikuma iesniedzēja sejas attēls, ja iespējams — iegūts, nofotografējot personu klātienē;

f)  pieteikuma iesniedzēja sejas attēls, kas iegūts, nofotografējot personu klātienē;

Grozījums Nr.    203

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.d pants – 1. daļa – h punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

h)  informācija, ka ilgtermiņa vīza vai uzturēšanās atļauja ir atteikta, jo ir uzskatāms, ka pieteikuma iesniedzējs rada apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai, sabiedriskajai drošībai vai sabiedrības veselībai, vai tādēļ, ka pieteikuma iesniedzējs uzrādījis krāpnieciskā ceļā iegūtus, viltotus vai izmainītus dokumentus;

h)  informācija, ka ilgtermiņa vīza vai uzturēšanās atļauja ir atteikta, jo ir uzskatāms, ka pieteikuma iesniedzējs rada apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai sabiedriskajai drošībai, vai tādēļ, ka pieteikuma iesniedzējs uzrādījis krāpnieciskā ceļā iegūtus, viltotus vai izmainītus dokumentus;

Grozījums Nr.    204

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.g pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Tikai tādēļ, lai pārbaudītu dokumenta turētāju identitāti un/vai ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas autentiskumu un derīgumu un to, vai persona nav uzskatāma par apdraudējumu kādas dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai, iekšējai drošībai vai sabiedrības veselībai saskaņā ar Regulas (ES) 2016/399 6. panta 1. punkta e) apakšpunktu, iestādēm, kuru kompetencē ir veikt pārbaudes ārējās robežas šķērsošanas vietās saskaņā ar minēto regulu, ir piekļuve meklēšanai pēc dokumenta numura kopā ar vienu vai vairākiem šīs regulas 22.c panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajiem datu veidiem.

1.  Tikai tādēļ, lai pārbaudītu dokumenta turētāju identitāti un/vai ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas autentiskumu un derīgumu un to, vai persona nav uzskatāma par apdraudējumu kādas dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai saskaņā ar Regulas (ES) 2016/399 6. panta 1. punkta e) apakšpunktu, iestādēm, kuru kompetencē ir veikt pārbaudes ārējās robežas šķērsošanas vietās saskaņā ar minēto regulu, ir piekļuve meklēšanai pēc dokumenta numura kopā ar vienu vai vairākiem šīs regulas 22.c panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajiem datu veidiem.

Grozījums Nr.    205

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.g pants – 2. punkts – e apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e)  fotogrāfijām, kas minētas 22.c panta 2. punkta f) apakšpunktā.

e)  sejas attēliem, kas minēti 22.c panta 2. punkta f) apakšpunktā.

Grozījums Nr.    206

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.h pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Tikai tādēļ, lai pārbaudītu ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas turētāja identitāti un dokumenta autentiskumu un īstumu vai to, vai persona nerada apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai, iekšējai drošībai vai sabiedrības veselībai kādā no dalībvalstīm, iestādēm, kas ir tiesīgas dalībvalstu teritorijā pārbaudīt, vai ir izpildītas prasības attiecībā uz ieceļošanu, atrašanos un uzturēšanos dalībvalstu teritorijā, un attiecīgā gadījumā — policijas iestādēm ir piekļuve meklēšanai pēc ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas uzlīmes numura kopā ar vienu vai vairākiem 22.c panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajiem datu veidiem.

1.  Tikai tādēļ, lai pārbaudītu ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas turētāja identitāti un dokumenta autentiskumu un īstumu, iestādēm, kas ir tiesīgas dalībvalstu teritorijā pārbaudīt, vai ir izpildītas prasības attiecībā uz ieceļošanu, atrašanos un uzturēšanos dalībvalstu teritorijā, ir piekļuve meklēšanai pēc ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas uzlīmes numura kopā ar vienu vai vairākiem 22.c panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajiem datu veidiem.

Grozījums Nr.    207

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.h pants – 2. punkts – e apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e)  fotogrāfijām, kas minētas 22.c panta 2. punkta f) apakšpunktā.

e)  sejas attēliem, kas minēti 22.c panta 2. punkta f) apakšpunktā.

Grozījums Nr.    208

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.k pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis izraugās iestādes, kurām ir tiesības konsultāciju nolūkos piekļūt VIS uzglabātajiem datiem, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus.

1.  Dalībvalstis izraugās iestādes, kurām ir tiesības atbilstošos un stingri definētos apstākļos, kā minēts 22.n pantā, konsultāciju nolūkos piekļūt VIS uzglabātajiem datiem, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus. Minētās iestādes drīkst aplūkot datus par bērniem, kas ir jaunāki par 12 gadiem, tikai tādēļ, lai aizsargātu pazudušus bērnus vai smagos noziegumos cietušus bērnus.

Grozījums Nr.    209

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.k pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Katrai dalībvalstij ir izraudzīto iestāžu saraksts. Katra dalībvalsts paziņo eu-LISA un Komisijai par savām izraudzītajām iestādēm un var jebkurā laikā grozīt vai aizstāt savu paziņojumu.

2.  Katrai dalībvalstij ir stingri ierobežots izraudzīto iestāžu saraksts. Katra dalībvalsts paziņo eu-LISA un Komisijai par savām izraudzītajām iestādēm un var jebkurā laikā grozīt vai aizstāt savu paziņojumu.

Grozījums Nr.    210

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.l pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Centrālais piekļuves punkts, veicot savus uzdevumus saskaņā ar šo regulu, rīkojas neatkarīgi un nesaņem norādījumus no 1. punktā minētās Eiropola izraudzītās iestādes attiecībā uz pārbaudes rezultātu.

Centrālais piekļuves punkts, veicot savus uzdevumus saskaņā ar šo regulu, rīkojas pilnīgi neatkarīgi un nesaņem norādījumus no 1. punktā minētās Eiropola izraudzītās iestādes attiecībā uz pārbaudes rezultātu.

Grozījums Nr.    211

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.m pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja ex post pārbaudē tiek secināts, ka piekļuve VIS datiem nav bijusi pamatota, visas iestādes, kas ir piekļuvušas šādiem datiem, dzēš no VIS iegūto informāciju un informē centrālos piekļuves punktus par šādu dzēšanu.

3.  Ja ex post pārbaudē tiek secināts, ka piekļuve VIS datiem nav bijusi pamatota, visas iestādes, kas ir piekļuvušas šādiem datiem, nekavējoties dzēš no VIS iegūto informāciju un informē centrālos piekļuves punktus par šādu dzēšanu.

Grozījums Nr.    212

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.n pants – 1. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Izraudzītās iestādes var piekļūt VIS konsultāciju nolūkos, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

1.  Neskarot Regulas 2018/XX [par sadarbspēju] 22. pantu, izraudzītās iestādes var piekļūt VIS konsultāciju nolūkos, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

Grozījums Nr.    213

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.n pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ca)  ja meklēšana tiek veikta pēc pirkstu nospiedumiem, — ir uzsākta iepriekšēja meklēšana pārējo dalībvalstu automātiskajā pirkstu nospiedumu identificēšanas sistēmā saskaņā ar Lēmumu 2008/615/TI, kurās pirkstu nospiedumu salīdzināšana ir tehniski pieejama, un vai nu minētā meklēšana ir veikta pilnībā, vai minētā meklēšana nav pilnībā veikta 24 stundu laikā pēc tās sākšanas.

Grozījums Nr.    214

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.n pants – 1. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d)  ja vaicājums CIR veikts saskaņā ar Regulas 2018/XX [par sadarbspēju] 22. pantu, minētās regulas 22. panta 5. punktā minētā saņemtā atbilde norāda, ka dati glabājas VIS.

d)  ja vaicājums CIR veikts saskaņā ar Regulas 2018/XX [par sadarbspēju] 22. pantu, Regulas 2018/XX [par sadarbspēju] 22. panta 5. punktā minētā saņemtā atbilde norāda, ka dati glabājas VIS.

Grozījums Nr.    215

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.n pants – 3. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Piekļuve VIS datiem konsultāciju nolūkos tiek sniegta tikai attiecībā uz meklējumiem ar jebkuriem no šādiem datiem personas datnē:

3.  Piekļuve VIS datiem konsultāciju nolūkos tiek sniegta tikai attiecībā uz meklējumiem ar jebkuriem no šādiem datiem pieteikuma datnē vai personas datnē:

Grozījums Nr.    216

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.n pants – 3. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  uzvārdu(-iem), vārdu(-iem), dzimšanas datumu, valstspiederību(-ām) un/vai dzimumu;

a)  uzvārdu(-iem), vārdu(-iem), dzimšanas gadu, valstspiederību(-ām) un/vai dzimumu;

Grozījums Nr.    217

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.n pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu par vajadzīgās tehnoloģijas iespējamību, pieejamību, gatavību un uzticamību, lai izmantotu sejas attēlus personu identificēšanai.

Grozījums Nr.    218

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.n pants – 3.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b  Šā panta 3. punkta e) apakšpunktā minētais sejas attēls nav vienīgais meklēšanas kritērijs.

Grozījums Nr.    219

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.n pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja meklēšana ir sekmīga, piekļuve VIS datiem konsultāciju nolūkos ietver piekļuvi šajā punktā minētajiem datiem, kā arī jebkuriem citiem datiem, kas iegūti no personas datnes, tostarp datiem, kas ievadīti attiecībā uz jebkuru izdotu, atteiktu, anulētu, atceltu vai pagarinātu dokumentu. Piekļuvi 9. panta 4. punkta l) apakšpunktā minētajiem datiem, kas reģistrēti pieteikuma datnē, piešķir tikai tad, ja piekļuve šiem datiem konsultāciju nolūkos ir tieši pieprasīta pamatotā pieprasījumā un apstiprināta neatkarīgā pārbaudē.

4.  Ja konstatēts trāpījums, piekļuve VIS datiem konsultāciju nolūkos ietver piekļuvi šā panta 3. punktā minētajiem datiem, kā arī jebkuriem citiem datiem, kas iegūti no pieteikuma datnes vai personas datnes, tostarp datiem, kas ievadīti attiecībā uz jebkuru izdotu, atteiktu, anulētu, atceltu vai pagarinātu dokumentu. Piekļuvi 9. panta 4. punkta l) apakšpunktā minētajiem datiem, kas reģistrēti pieteikuma datnē, piešķir tikai tad, ja piekļuve šiem datiem konsultāciju nolūkos ir tieši pieprasīta pamatotā pieprasījumā un apstiprināta neatkarīgā pārbaudē.

Grozījums Nr.    220

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.o pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atkāpjoties no 22.n panta 1. punkta, izraudzītajām iestādēm nav pienākuma izpildīt minētajā punktā paredzētos nosacījumus piekļuvei VIS, lai identificētu personas, kuras ir pazudušas bez vēsts, nolaupītas vai identificētas kā cilvēku tirdzniecības upuri un saistībā ar kurām ir pamats uzskatīt, ka piekļuve VIS datiem konsultāciju nolūkos palīdzēs tās identificēt un/vai palīdzēs konkrētu cilvēku tirdzniecības gadījumu izmeklēšanā. Šādās situācijās izraudzītās iestādes var VIS veikt šo personu pirkstu nospiedumu meklēšanu.

Atkāpjoties no 22.n panta 1. punkta, izraudzītajām iestādēm nav pienākuma izpildīt minētajā punktā paredzētos nosacījumus piekļuvei VIS, lai identificētu personas (jo īpaši bērnus), kuras ir pazudušas bez vēsts, nolaupītas vai identificētas kā cilvēku tirdzniecības upuri un saistībā ar kurām ir nopietns pamats uzskatīt, ka piekļuve VIS datiem konsultāciju nolūkos palīdzēs tās identificēt un palīdzēs konkrētu cilvēku tirdzniecības gadījumu izmeklēšanā. Šādās situācijās izraudzītās iestādes var VIS veikt šo personu pirkstu nospiedumu meklēšanu.

Grozījums Nr.    221

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.o pants – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja šo personu pirkstu nospiedumi nav izmantojami vai ja meklēšana pēc pirkstu nospiedumiem neizdodas, meklēšanu veic pēc 9. panta a) un b) punktā minētajiem datiem.

Ja šo personu pirkstu nospiedumi nav izmantojami vai ja meklēšana pēc pirkstu nospiedumiem neizdodas, meklēšanu veic pēc 9. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktā vai 22.c panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā minētajiem datiem.

Grozījums Nr.    222

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.o pants – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja meklēšana ir sekmīga, piekļuve VIS datiem konsultāciju nolūkos ietver piekļuvi visiem 9. punktā minētajiem datiem, kā arī 8. panta 3. un 4. punktā minētajiem datiem.

Ja konstatēts trāpījums, piekļuve VIS datiem konsultāciju nolūkos ietver piekļuvi visiem 9. pantā, 22.c vai 22.d pantā minētajiem datiem, kā arī 8. panta 3. un 4. punktā vai 22.a panta 3. punktā minētajiem datiem.

Grozījums Nr.    223

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.p pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Eiropola izraudzītā iestāde var iesniegt Eiropola centrālajam piekļuves punktam, kas minēts 22.k panta 3. punktā, pamatotu elektronisku pieprasījumu par piekļuvi konsultāciju nolūkos visiem VIS glabātajiem datiem vai īpašam datu kopumam. Kad Eiropola centrālais piekļuves punkts saņem piekļuves pieprasījumu, tas pārbauda, vai ir izpildīti 1. un 2. punktā minētie piekļuves nosacījumi. Ja visi piekļuves nosacījumi ir izpildīti, centrālā(-o) piekļuves punkta(-u) pienācīgi pilnvarotie darbinieki apstrādā pieprasījumus. VIS datus, kuriem ir piekļūts, nosūta 22.l panta 1. punktā minētajām operatīvajām vienībām tā, lai neapdraudētu datu drošību.

3.  Eiropola izraudzītā iestāde var iesniegt Eiropola centrālajam piekļuves punktam, kas minēts 22.l panta 2. punktā, pamatotu elektronisku pieprasījumu par piekļuvi konsultāciju nolūkos visiem VIS glabātajiem datiem vai īpašam datu kopumam. Kad Eiropola centrālais piekļuves punkts saņem piekļuves pieprasījumu, tas pārbauda, vai ir izpildīti 1. un 2. punktā minētie piekļuves nosacījumi. Ja visi piekļuves nosacījumi ir izpildīti, centrālā(-o) piekļuves punkta(-u) pienācīgi pilnvarotie darbinieki apstrādā pieprasījumus. VIS datus, kuriem ir piekļūts, nosūta 22.l panta 1. punktā minētajām operatīvajām vienībām tā, lai neapdraudētu datu drošību.

Grozījums Nr.    224

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.q pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katra dalībvalsts un Eiropols nodrošina, lai visas datu apstrādes darbības saistībā ar piekļuves pieprasījumiem VIS datiem saskaņā ar IIc nodaļu tiktu reģistrētas vai dokumentētas ar mērķi pārbaudīt, vai pieprasījums atbilst nosacījumiem, uzraudzīt datu apstrādes likumību, datu integritāti un drošību, un veikt pašuzraudzību.

1.  Katra dalībvalsts un Eiropols nodrošina, lai visas datu apstrādes darbības saistībā ar piekļuves pieprasījumiem VIS datiem saskaņā ar IIIb nodaļu tiktu reģistrētas vai dokumentētas nolūkā uzraudzīt, vai pieprasījums atbilst pieņemamības nosacījumiem, uzraudzīt datu apstrādes likumību, datu integritāti un drošību, kā arī iespējamo ietekmi uz pamattiesībām, un veikt pašuzraudzību.

 

Ierakstus vai dokumentus aizsargā ar piemērotiem pasākumiem pret neatļautu piekļuvi, un tos dzēš divus gadus pēc izveides, ja vien tie nav nepieciešami jau sāktās uzraudzības procedūrās.

Grozījums Nr.    225

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.q pants – 2. punkts – g apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

g)  saskaņā ar valsts noteikumiem vai Regulu (ES) 2016/794 tās amatpersonas unikālo lietotāja identitāti, kura veica meklēšanu, un tās amatpersonas unikālo lietotāja identitāti, kas lika datus meklēt.

g)  saskaņā ar valsts noteikumiem vai Regulu (ES) 2016/794, vai attiecīgā gadījumā ar Regulu (ES) 2018/1725 tās amatpersonas unikālo lietotāja identitāti, kura veica meklēšanu, un tās amatpersonas unikālo lietotāja identitāti, kas lika datus meklēt.

Grozījums Nr.    226

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.q pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Reģistrus un dokumentāciju izmanto tikai tam, lai uzraudzītu datu apstrādes likumību un nodrošinātu datu integritāti un drošību. Šīs regulas 50. pantā minētajai uzraudzībai un novērtēšanai drīkst izmantot tikai reģistrus, kas nesatur personas datus. Uzraudzības iestādei, kura izveidota saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/680 41. panta 1. punktu un kura ir atbildīga par to, lai pārbaudītu, vai pieprasījums atbilst nosacījumiem, un lai uzraudzītu datu apstrādes likumību un datu integritāti un drošību, pēc tās pieprasījuma nodrošina piekļuvi minētajiem reģistriem, lai tā varētu pildīt savus uzdevumus.

3.  Reģistrus un dokumentāciju izmanto tikai tam, lai uzraudzītu datu apstrādes likumību un ietekmi uz pamattiesībām un nodrošinātu datu integritāti un drošību. Šīs regulas 50. pantā minētajai uzraudzībai un novērtēšanai drīkst izmantot tikai reģistrus, kas nesatur personas datus. Uzraudzības iestādei, kura izveidota saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/680 41. panta 1. punktu un kura ir atbildīga par to, lai uzraudzītu datu apstrādes likumību un datu integritāti un drošību, pēc tās pieprasījuma nodrošina piekļuvi minētajiem reģistriem, lai tā varētu pildīt savus uzdevumus.

Grozījums Nr.    227

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 40. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

22.ra pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

22.ra pants (jauns)

 

Tādu personas datu aizsardzība, kuriem piekļūts saskaņā ar IIIb nodaļu

 

1.   Ikviena dalībvalsts nodrošina, ka tās normatīvo un administratīvo aktu noteikumi, kas pieņemti, ievērojot Direktīvu (ES) 2016/680, ir piemērojami arī attiecībā uz piekļuvi VIS, ko veic to valsts iestādes saskaņā ar šo nodaļu, tostarp attiecībā uz to personu tiesībām, kuru datiem šādā veidā piekļūts.

 

2.   Direktīvas (ES) 2016/680 41. panta 1. punktā minētā uzraudzības iestāde uzrauga, vai dalībvalstu piekļuve personas datiem saskaņā ar šo nodaļu ir likumīga, tostarp vai likumīga ir šādu datu pārsūtīšana uz VIS un no VIS. Attiecīgi piemēro šīs regulas 41. panta 3. un 4. punktu.

 

3.   Eiropola veiktā personas datu apstrāde, ievērojot šo regulu, notiek saskaņā ar Regulu (ES) 2016/794, un to uzrauga Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs.

 

4.   Personas datus, kuriem VIS ir piekļūts saskaņā ar šo nodaļu, apstrādā vienīgi nolūkā novērst, atklāt vai izmeklēt konkrētu lietu, saistībā ar kuru dalībvalsts vai Eiropols ir pieprasījis datus.

 

5.   eu-LISA, izraudzītās iestādes, centrālie piekļuves punkti un Eiropols glabā 22.q pantā minētos ierakstus par meklēšanu nolūkā ļaut uzraudzības iestādei, kas minēta Direktīvas (ES) 2016/680 41. panta 1. punktā, un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam uzraudzīt datu apstrādes atbilstību Savienības un valsts datu aizsardzības noteikumiem. Izņemot datus, kas turēti minētajā nolūkā, personas datus, kā arī ierakstus par veikto meklēšanu pēc 30 dienām dzēš no visām valstu un Eiropola datnēm, ja vien minētie dati un ieraksti nav nepieciešami saistībā ar konkrētu kriminālizmeklēšanu, kuras vajadzībām attiecīgā dalībvalsts vai Eiropols ir pieprasījis šos datus.

Grozījums Nr.    228

Regulas priekšlikums

2. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Grozījumi Lēmumā 2004/512/EK

Lēmuma 2004/512/EK atcelšana

Grozījums Nr.    229

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa

Lēmums 2004/512/EK

1. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lēmuma 2004/512/EK 1. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

Lēmumu 2004/512/EK atceļ. Atsauces uz lēmumu uzskata par atsaucēm uz Regulu (EK) Nr. 767/2008, un tās lasāmas saskaņā ar 2. pielikumā iekļauto atbilstības tabulu.

2.  Vīzu informācijas sistēmas pamatā ir centralizēta arhitektūra, un to veido

 

a)  kopējais identitātes repozitorijs, kas minēts [Regulas 2018/XX par sadarbspēju 17. panta 2. punkta a) apakšpunktā];

 

b)  centrāla informācijas sistēma, turpmāk “Centrālā vīzu informācijas sistēma” (VIS);

 

c)  saskarne katrā no dalībvalstīm (turpmāk “valsts saskarne” (NI-VIS)), kas nodrošina savienojumu ar konkrētās dalībvalsts attiecīgo centrālo valsts iestādi, vai valsts vienotā saskarne (VVS) katrā dalībvalstī, kuras pamatā ir kopējas tehniskās specifikācijas un kura ir identiska visās dalībvalstīs un ļauj centrālajai sistēmai pieslēgties dalībvalstu infrastruktūrām;

 

d)  komunikācijas infrastruktūra starp VIS un valsts saskarnēm;

 

e)  drošs sakaru kanāls starp VIS un IIS centrālo sistēmu;

 

f)  droša komunikācijas infrastruktūra starp VIS centrālo sistēmu un centrālajām infrastruktūrām, kuras ir Eiropas meklēšanas portālam, kas izveidots ar [Regulas 2017/XX par sadarbspēju 6. pantu], kopējam biometrisko datu salīdzināšanas pakalpojumam, kas izveidots ar [Regulas 2017/XX par sadarbspēju 12. pantu], kopējam identitātes repozitorijam, kas izveidots ar [Regulas 2017/XX par sadarbspēju 17. pantu], un vairāku identitāšu detektoram (MID), kas izveidots ar [Regulas 2017/XX par sadarbspēju 25. pantu];

 

g)  mehānisms, lai apspriestos par pieteikumiem un veiktu informācijas apmaiņu centrālo vīzu iestāžu starpā (“VIS pasts”);

 

h)  pārvadātāja vārteja;

 

i)  drošs tīmekļa pakalpojumus, kas ļauj sazināties starp VIS, no vienas puses, un pārvadātāja vārteju un starptautiskajām sistēmām (Interpola sistēmas/datubāzes), no otras puses;

 

j)  datu repozitorijs ziņošanas un statistikas vajadzībām.

 

Ciktāl tehniski iespējams, centrālā sistēma, valstu vienotās saskarnes, tīmekļa pakalpojums, pārvadātāja vārteja un VIS komunikāciju infrastruktūra koplieto un turpina izmantot attiecīgi IIS centrālās sistēmas, IIS valstu vienoto saskarņu, ETIAS pārvadātāja vārtejas, IIS tīmekļa pakalpojuma un IIS komunikāciju infrastruktūras aparatūras un programmatūras sastāvdaļas.

 

Grozījums Nr.    230

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 810/2009

10. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  iesniedz fotoattēlu saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1683/95 izklāstītajiem standartiem vai, ja pieteikums tiek iesniegts pirmoreiz un pēc tam vismaz ik pēc 59 mēnešiem, — saskaņā ar šīs regulas 13. pantā izklāstītajiem standartiem;

c)  atļauj iegūt sejas attēlu, nofotografējot personu klātienē, ja pieteikums tiek iesniegts pirmoreiz un pēc tam vismaz ik pēc 59 mēnešiem, — saskaņā ar šīs regulas 13. pantā izklāstītajiem standartiem.

Grozījums Nr.    231

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 810/2009

13. pants – 2. punkts – 1. ievilkums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

– pieteikuma iesniegšanas laikā klātienē uzņemtu fotoattēlu digitālā formātā;

– pieteikuma iesniegšanas laikā klātienē uzņemtu sejas attēlu.

Grozījums Nr.    232

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 810/2009

13. pants – 3. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja pirkstu nospiedumi un klātienē uzņemta pietiekamas kvalitātes fotogrāfija, kas no pieteikuma iesniedzēja iegūti kā daļa no pieteikuma, ir iekļauti VIS pirms mazāk nekā 59 mēnešiem, skaitot no jaunā pieteikuma iesniegšanas dienas, tad turpmāko pieteikumu vajadzībām var izmantot to [datu] kopijas.

Ja pirkstu nospiedumi un klātienē uzņemta pietiekamas kvalitātes fotogrāfija, kas no pieteikuma iesniedzēja iegūti kā daļa no pieteikuma, ir iekļauti VIS pirms mazāk nekā 59 mēnešiem, skaitot no jaunā pieteikuma iesniegšanas dienas, tad turpmāko pieteikumu vajadzībām izmanto to kopijas.

Grozījums Nr.    233

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 810/2009

21. pants – 3.a punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  SIS un SLTD — lai pārbaudītu, vai pieteikumam izmantotais ceļošanas dokuments neatbilst ceļošanas dokumentam, kas paziņots kā pazaudēts, nozagts vai anulēts, un vai pieteikumam izmantotais ceļošanas dokuments neatbilst ceļošanas dokumentam, kas reģistrēts Interpola TDAWN lietā;

a)  SIS un SLTD — lai pārbaudītu, vai pieteikumam izmantotais ceļošanas dokuments neatbilst ceļošanas dokumentam, kas paziņots kā pazaudēts, nozagts vai atzīts par nederīgu;

Grozījums Nr.    234

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 810/2009

21. pants – 3.a punkts – g apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

g)  ECRIS-TCN sistēmā — lai pārbaudītu, vai pieteikuma iesniedzējs atbilst personai, kuras dati šajā datubāzē iekļauti par teroristu nodarījumiem vai citiem smagiem noziedzīgiem nodarījumiem;

svītrots

Grozījums Nr.    235

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 810/2009

21.a pants – -1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Konkrētie riska rādītāji ir algoritms, kas nodrošina profilēšanu, kas definēta Regulas (ES) 2016/679 4. panta 4. punktā, salīdzinot datus, kas ierakstīti pieteikuma datnē, ar konkrētiem riska rādītājiem, kas norāda uz drošības, neatbilstīgas imigrācijas vai augstu epidēmisku risku. Konkrētos riska rādītājus reģistrē VIS.

Grozījums Nr.    236

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 810/2009

21.a pants – 1. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Drošības, nelegālas imigrācijas vai augsta epidēmiska riska izvērtējumu pamato ar

1.  Komisija saskaņā ar 51.a pantu pieņem deleģēto aktu, lai sīkāk definētu riskus, kas saistīti ar drošību vai neatbilstīgu imigrāciju, vai augstu epidēmisku risku, pamatojoties uz:

Grozījums Nr.    237

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 810/2009

21.a pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  VIS sagatavotiem statistikas datiem saskaņā ar 45.a pantu par pārmērīgi daudziem vīzu pieteikumu atteikumu gadījumiem neatbilstīgas migrācijas, drošības vai sabiedrības veselības risku dēļ, kuri saistīti ar konkrētām ceļotāju grupām;

b)  VIS sagatavotiem statistikas datiem saskaņā ar 45.a pantu par pārmērīgi daudziem vīzu pieteikumu atteikumu gadījumiem neatbilstīgas migrācijas vai drošības risku dēļ, kuri saistīti ar pieteikuma iesniedzēju;

Grozījums Nr.    238

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 810/2009

21.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija pieņem īstenošanas aktu, kuros precīzi nosaka šā panta 1. punktā minētos riskus. Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 52. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

svītrots

Grozījums Nr.    239

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 810/2009

21.a pants – 3. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Pamatojoties uz konkrētajiem riskiem, kas noteikti saskaņā ar 2. punktu, nosaka konkrētus riska rādītājus, kuri ietver dažādus datus, tostarp vienu vai vairākus šādus datu elementus:

3.  Pamatojoties uz konkrētajiem riskiem, kas noteikti saskaņā ar šo regulu un deleģēto aktu, kas minēts 1. punktā, nosaka konkrētus riska rādītājus, kuri ietver dažādus datus, tostarp vienu vai vairākus šādus datu elementus:

Grozījums Nr.    240

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 810/2009

21.a pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Konkrētos riska rādītājus vīzu iestādes izmanto, izvērtējot, vai pieteikuma iesniedzējs rada nelegālas imigrācijas risku, apdraud dalībvalstu drošību vai rada augstu epidēmisko risku saskaņā ar 21. panta 1. punktu.

6.  Konkrētos riska rādītājus vīzu iestādes izmanto, izvērtējot, vai pieteikuma iesniedzējs rada neatbilstīgas imigrācijas risku vai apdraud dalībvalstu drošību saskaņā ar 21. panta 1. punktu.

Grozījums Nr.    241

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 810/2009

21.a pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Komisija regulāri pārskata konkrētos riskus un konkrētos riska rādītājus.

7.  Komisija un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra regulāri pārskata konkrētos riskus un konkrētos riska rādītājus.

Grozījums Nr.    242

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 810/2009

39. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(4a)  regulas 39. pantu aizstāj ar šādu:

39. pants

39. pants

Darbinieku izturēšanās

Darbinieku izturēšanās un pamattiesību ievērošana

1.   Dalībvalstu konsulāti nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējus pieņem, ievērojot pieklājības normas.

1.   Dalībvalstu konsulāti nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējus pieņem, ievērojot pieklājības normas. Konsulārie darbinieki, veicot savus pienākumus, pilnībā respektē cilvēka cieņu.

2.   Konsulārie darbinieki, veicot savus pienākumus, pilnībā respektē cilvēka cieņu. Visi veiktie pasākumi ir samērīgi ar šādu pasākumu mērķiem.

2.   Konsulārie darbinieki, veicot savus pienākumus, pilnībā ievēro pamattiesības un principus, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Visi veiktie pasākumi ir samērīgi ar šādu pasākumu mērķiem.

3.   Veicot savus uzdevumus, konsulārie darbinieki nediskriminē personas dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ.

3.   Veicot savus uzdevumus, konsulārie darbinieki nediskriminē personas dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, ādas krāsas, sociālās izcelsmes, ģenētisko īpatnību, valodas, politisko vai jebkuru citu uzskatu, piederības pie nacionālās minoritātes, īpašuma, izcelsmes, reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ. Pirmām kārtām ņem vērā bērna intereses.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0810)

Grozījums Nr.    243

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 4.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 810/2009

39.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4b)  regulā iekļauj šādu 39.a pantu:

 

“39.a pants

 

Pamattiesības

 

Piemērojot šo regulu, dalībvalstis pilnībā ievēro attiecīgos Savienības tiesību aktus, tostarp Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, attiecīgos starptautisko tiesību aktus, tostarp 1951. gada 28. jūlijā Ženēvā pieņemto Konvenciju par bēgļu statusu, saistības attiecībā uz starptautiskās aizsardzības pieejamību, jo īpaši neizraidīšanas principu, un pamattiesības. Atbilstoši vispārējiem Savienības tiesību principiem lēmumus saskaņā ar šo regulu pieņem, katru gadījumu izskatot atsevišķi. Pirmām kārtām ņem vērā bērna intereses.”;

Grozījums Nr.    244

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 810/2009

51.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  iekļauj šādu pantu:

 

“51.a pants

 

Deleģēšanas īstenošana

 

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

 

2.   Pilnvaras pieņemt 21.a pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz pieciem gadiem no … [šīs regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

 

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 21.a pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

 

4.   Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

 

5.   Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

6.   Saskaņā ar 21.a pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.”;

Grozījums Nr.    245

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (ES) Nr. 2017/2226

13. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Lai pildītu savus pienākumus, kuri paredzēti 26. panta 1. punkta b) apakšpunktā Konvencijā, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, pārvadātāji izmanto tīmekļa pakalpojumu, lai pārbaudītu, vai īstermiņa vīza ir derīga, tostarp — vai jau ir izmantots atļauto ieceļošanas reižu skaits, vai turētājs ir sasniedzis atļautās uzturēšanās maksimālo ilgumu, vai attiecīgā gadījumā — vai vīza ir derīga ceļojuma galamērķa ostas teritorijā. Pārvadātāji sniedz datus, kas norādīti šīs regulas 16. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā. Pamatojoties uz šiem datiem, tīmekļa pakalpojums sniedz pārvadātājiem atbildi “OK”/“NOT OK”. Pārvadātāji var saglabāt nosūtīto informāciju un saņemto atbildi saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Pārvadātāji izveido autentifikācijas shēmu, lai nodrošinātu, ka tīmekļa pakalpojumam var piekļūt tikai pilnvaroti darbinieki. Atbildi “OK”/“NOT OK” nav iespējams uzskatīt par lēmumu atļaut vai atteikt ieceļošanu saskaņā ar Regulu (ES) 2016/399.

3.  Lai pildītu savus pienākumus, kuri paredzēti 26. panta 1. punkta b) apakšpunktā Konvencijā, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, pārvadātāji izmanto tīmekļa pakalpojumu, lai pārbaudītu, vai īstermiņa vīza ir derīga, tostarp — vai jau ir izmantots atļauto ieceļošanas reižu skaits, vai turētājs ir sasniedzis atļautās uzturēšanās maksimālo ilgumu, vai attiecīgā gadījumā — vai vīza ir derīga ceļojuma galamērķa ostas teritorijā. Pārvadātāji sniedz datus, kas norādīti šīs regulas 16. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā. Pamatojoties uz šiem datiem, tīmekļa pakalpojums sniedz pārvadātājiem atbildi “OK”/“NOT OK”. Pārvadātāji var saglabāt nosūtīto informāciju un saņemto atbildi saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Pārvadātāji izveido autentifikācijas shēmu, lai nodrošinātu, ka tīmekļa pakalpojumam var piekļūt tikai pilnvaroti darbinieki. Atbildi “OK”/“NOT OK” nav iespējams uzskatīt par lēmumu atļaut vai atteikt ieceļošanu saskaņā ar Regulu (ES) 2016/399. Gadījumos, kad pasažieriem nav atļauta iekāpšana, jo tiek veikts vaicājums VIS, pārvadātāji par to informē pasažierus un nodrošina tiem līdzekļus, lai pasažieri varētu īstenot savas tiesības piekļūt, labot un dzēst VIS glabātos personas datus.

Grozījums Nr.    246

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 2017/2226

14. pants – 3. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(2a)  regulas 14. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

3.   Ja ir nepieciešams ievadīt vai atjaunināt vīzas turētāja ieceļošanas/izceļošanas ierakstu datus, robežu iestādes var no VIS izgūt un importēt IIS šīs regulas 16. panta 2. punkta c) līdz f) apakšpunktā paredzētos datus saskaņā ar šīs regulas 8. pantu un Regulas (EK) Nr. 767/2008 18.a pantu.

3.   Ja ir nepieciešams ievadīt vai atjaunināt vīzas turētāja ieceļošanas/izceļošanas ierakstu datus, robežu iestādes var no VIS izgūt un importēt IIS šīs regulas 16. panta 1. punkta d) apakšpunktā un 16. panta 2. punkta c) līdz f) apakšpunktā paredzētos datus saskaņā ar šīs regulas 8. pantu un Regulas (EK) Nr. 767/2008 18.a pantu.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32017R2226)

Grozījums Nr.    247

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 2017/2226

15. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(2b)  regulas 15. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1.   Ja tas vajadzīgs, lai izveidotu personas datni vai atjauninātu 16. panta 1. punkta d) apakšpunktā un 17. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto sejas attēlu, tiek iegūts sejas attēls, nofotografējot personu.

1.   Ja tas vajadzīgs, lai izveidotu personas datni vai atjauninātu 17. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto sejas attēlu, tiek iegūts sejas attēls, nofotografējot personu.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32017R2226)

Grozījums Nr.    248

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – 2.c punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 2017/2226

15. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2c)  regulas 15. pantā iekļauj šādu punktu:

 

“1.a  Sejas attēlu, kas minēts 16. panta 1. punkta d) apakšpunktā, izgūst no VIS un importē IIS.”;

Grozījums Nr.    249

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – 2.d punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 2017/2226

15. pants – 5. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(2d)  regulas 15. panta 5. punktu svītro;

5.   Divu gadu laikā pēc IIS lietošanas sākuma Komisija sagatavo ziņojumu par VIS glabāto sejas attēlu kvalitātes standartiem un par to, vai tie ir tādi, kas ļauj veikt biometrisko datu salīdzināšanu nolūkā VIS glabātos sejas attēlus izmantot uz robežām un dalībvalstu teritorijā, lai pārbaudītu trešo valstu valstspiederīgo, uz kuriem attiecas vīzas prasība, identitāti, neglabājot šādus sejas attēlus IIS. Minēto ziņojumu Komisija nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei. Ja Komisija uzskata, ka tas ir vajadzīgs, minētajam ziņojumam pievieno tiesību aktu priekšlikumus, tostarp priekšlikumus par šīs regulas, Regulas (EK) Nr. 767/2008 vai to abu grozīšanu attiecībā uz VIS glabāto trešo valstu valstspiederīgo sejas attēlu izmantošanu šajā punktā minētajiem nolūkiem.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32017R2226)

Grozījums Nr.    250

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Regula 2018/XX par sadarbspēju

18. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  dati, kas minēti Regulas (EK) Nr. 767/2008 9. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktā un 5. un 6. punktā, 22.c panta 2. punkta a)cc), f) un g) apakšpunktā, 22.d panta a), b), c), f) un g) punktā;

b)  dati, kas minēti Regulas (EK) Nr. 767/2008 9. panta 4. punkta a)līdz cc) apakšpunktā un 5. un 6. punktā, 22.c panta 2. punkta a) līdz cc), f) un g) apakšpunktā, 22.d panta a), b), c), f) un g) punktā;

Grozījums Nr.    251

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

 

To piemēro ... [divi gadi pēc stāšanās spēkā], izņemot noteikumus par īstenošanu un deleģētos aktus, kas noteikti 1. panta 6., 7., 26., 27., 33. un 35. punktā, 3. panta 4. punktā un 4. panta 1. punktā, ko piemēro no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

 

Līdz ... [viens gads pēc šīs regulas stāšanās spēkā] Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par situāciju, gatavojoties šīs regulas pilnīgai īstenošanai. Minētajā ziņojumā iekļauj arī sīki izstrādātu informāciju par radītajām izmaksām un par jebkādiem riskiem, kas var ietekmēt kopējās izmaksas.

PASKAIDROJUMS

Vispārīga informācija

Vīzu politika ir bijusi brīvas pārvietošanās pamatā kopš tās ieviešanas. Jau 1985. gadā Šengenas līguma puses vienojās, ka tām būtu jācenšas "saskaņot vīzu politiku pēc iespējas ātrāk [..] un jāveic nepieciešamie pasākumi, lai vīzu izdošanai un personu ielaišanai savās teritorijās piemērotu attiecīgu procedūru, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt visu piecu valstu teritoriju aizsardzību pret nelikumīgu ieceļošanu un darbībām, kas var apdraudēt drošību".

Vīzu informācijas sistēma (VIS) tika izveidota tikai 2004. gadā un sāka darbību 2011. gadā ar mērķi atvieglot vīzu pieteikumu procedūru, novērst tā dēvēto tirgošanos un krāpniecību ar vīzām un plašākā mērogā arī neatbilstīgu migrāciju. Par tās nepieciešamību, pievienoto vērtību un nozīmi liecina vairāki vienkārši rādītāji: 2017. gadā sistēmā bija 48 miljoni vīzu pieteikumu un 41 miljons pirkstu nospiedumu komplektu; katru gadu tiek izdoti 16 miljoni tā dēvēto Šengenas īslaicīgas uzturēšanās vīzu, un katru dienu tiek veikts aptuveni viens miljons darbību.

Eiropas Komisija 2015. gadā veica sistēmas darbības vispārēju izvērtēšanu, tostarp vērtējot to, kā piekļuvi sistēmai izmanto tiesībaizsardzības iestādes. Uz VIS attiecas arī Šengenas izvērtēšanas mehānisms. Referents ne tikai aicina veikt šajā priekšlikumā ierosinātos uzlabojumus, bet arī mudina dalībvalstis pilnībā īstenot tām adresētos ieteikumus, lai pilnvērtīgi izmantotu sistēmu un veiktu visus aizsardzības pasākumus.

Iesniegtā priekšlikuma izstrādē ņemti vērā Komisijas izvērtējuma rezultāti, kā arī Šengenas izvērtēšanas rezultāti par sistēmas izmantošanu un turpmākie ieteikumi. Visbeidzot, ne mazāk svarīgi ir tas, ka ierosinātā priekšlikuma mērķis ir arī risināt jaunās problēmas saistībā ar migrāciju, ārējām robežām un iekšējo drošību.

Referenta nostāja attiecībā uz jauno priekšlikumu

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, taču vērš uzmanību uz tajā norādītajiem apšaubāmajiem termiņiem. Šis priekšlikums tika iesniegts pirms ETIAS un eu-LISA juridiskā pamata izveides pabeigšanas, un tas tiks izskatīts laikā, kad tiks īstenotas ar Vīzu kodeksu un sadarbspēju saistītās likumdošanas procedūras.

Tomēr referents uzskata, ka arī turpmāk ir iespējams veikt uzlabojumus, un šajā nolūkā ar šo ziņojuma projektu iesniedz grozījumus. Tos var sadalīt turpmāk minētajās galvenajās grupās.

Sistēmas darbības joma

Viens no būtiskākajiem jauninājumiem šīs reformas īstenošanā ir VIS darbības jomas paplašināšana, iekļaujot tajā arī ilgtermiņa vīzas un uzturēšanās atļaujas. Ņemot vērā Eiropas jauno informācijas pārvaldības "stratēģiju", nebūtu saprotama situācija, kad šie trešo valstu valstspiederīgie paliktu ārpus Eiropas darbības jomas, it īpaši ņemot vērā to, kas mums šodien zināms par tā dēvētajām zelta vīzām. Šīs pārmaiņas uzlabos mūsu ārējo robežu drošību, labāk nodrošinās to personu tiesības, kuras Savienībā uzturas ilgstoši, jo viņu tiesības varēs viegli pierādīt visā teritorijā, kā arī tās vairos dalībvalstu savstarpējo uzticēšanos un tādējādi stiprinās arī brīvas pārvietošanās telpu.

Taču šajā priekšlikumā ir kāds trūkums, proti, sistēmā tiks pārbaudītas to trešo valstu valstspiederīgo ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas, kuri ir tādu Eiropas pilsoņu ģimenes locekļi, kuri nekad nav izmantojuši savas tiesības uz brīvu pārvietošanos; savukārt, ja trešo valstu valstspiederīgie ir tādu Eiropas pilsoņu ģimenes locekļi, kuri savas tiesības brīvi pārvietoties ir izmantojuši, viņi VIS sistēmā pārbaudīti netiks. Referents uzskata, ka šāda diskriminācija nav pamatota, it īpaši ņemot vērā sistēmas eiropeiskos principus un mērķus.

Arhitektūra

Laikā, kad tika izveidota VIS (Padomes Lēmums 2004/512/EK), Parlaments vēl nebija otrs likumdevējs šajā jomā. Attiecīgi Padomes lēmums, ar ko tika izveidota sistēma un kas īstenots ar Komisijas lēmumu, tika pilnveidots par Regulu (EK) Nr. 767/2008, kuru pieņēma arī Eiropas Parlaments. Šodien šāds dalījums vairs nav pamatots. Tādēļ referents ierosina atcelt Padomes lēmumu un to pilnībā integrēt VIS regulā. Turklāt, lai nodrošinātu pārredzamību un labāku likumdošanas procesu, kā arī lai ievērotu Līgumus, referents iesaka arī šajā regulā iekļaut vairākus Komisijas īstenošanas lēmumu elementus.

Sistēmas arhitektūrai būtu arī jāatspoguļo tās darbības un izmantošanas jomas paplašināšana, proti, būtu jāņem vērā ilgtermiņa vīzas un uzturēšanās atļaujas, Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas vaicājumi un jaunā sadarbspējas arhitektūra. Turklāt pirmajos četros darbības gados notika pieci drošības incidenti saistībā ar komunikāciju infrastruktūru, turklāt trīs no tiem bija nopietni. Oficiālajos ziņojumos par centrālās VIS dīkstāvi norādīts, ka dīkstāves ilgums bija no 45 minūtēm līdz 6 stundām un ka tā, lai gan bija plānota, notika 6 līdz 8 reizes gadā.

Tādēļ būtu jāuzlabo VIS datu uzglabāšanas un apstrādes spējas, kā arī noturība. Nav skaidrs, vai attiecībā uz šiem aspektiem ir nepieciešams izmantot aktīvās konfigurācijas risinājumu, taču ir pilnīgi skaidrs, ka redundancei dalībvalstu līmenī un komunikāciju infrastruktūrā jābūt obligātai prasībai.

Centralizēto Eiropas aģentūru piekļuve sistēmai

Patlaban spēkā esošie tiesību akti piešķir Eiropolam beznosacījuma tiesības piekļūt sistēmai, jo aģentūra VIS vēl nav pievienota. Referents uzskata, ka tas ir nepieciešams, taču pauž nožēlu par to, ka pastāvīgo prioritāšu izmaiņu dēļ attiecīgās ieinteresētās personas nav veikušas atbilstīgus pasākumus.

Saistībā ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai piešķirto piekļuvi un, ņemot vērā aģentūras pašreizējo juridisko pamatu un Šengenas izvērtējumus, referents uzskata, ka piekļuves piešķiršanai aģentūrai ir būtiska nozīme. Taču nav saprotams, kādēļ piekļuve VIS ir nepieciešama atgriešanas vienībām. Tāpat arī nav saprotams, kādēļ būtu jāierobežo aģentūras piekļuve datiem, kas nav personas dati, un statistikai, kas ir būtiska, lai veiktu risku analīzi. Tādēļ referents ierosina ierobežot piekļuvi atgriešanas vienībām un vienlaikus atvieglot statistikas datu pieejamību risku analīzes nolūkā.

Saistība ar citām sistēmām un sadarbspēja

Jaunā Vīzu informācijas sistēma ir daļa no jaunās "sadarbspējas arhitektūras", taču šī arhitektūra neierobežo VIS īstenošanu. Turklāt sistēma ietvers integrētas pārbaudes un savienojumus ar citām sistēmām.

Veicot Šengenas informācijas sistēmas (SIS) jaunāko reformu, esam to pilnveidojuši, lai labāk aizsargātu mūsu bērnus un citas neaizsargātas grupas. Šos jaunos uzlabojumus var pilnībā izmantot Vīzu informācijas sistēmā. Mums vienādi jāaizsargā gan eiropieši, gan arī trešo valstu valstspiederīgie. Tādēļ referents uzskata, ka būtu jānodrošina iespēja VIS glabātos datus pārsūtīt SIS, ja tie attiecas uz pazudušiem bērniem un bērniem, kuri pakļauti ar dzimumu saistītai vardarbībai, kā arī neaizsargātiem pieaugušajiem.

Mums būtu arī jānodrošina pēc iespējas labāka saskaņotība ar citām sistēmām, it īpaši ar ETIAS, tostarp ar tajā paredzētajiem aizsardzības pasākumiem. Referents piekrīt, ka, veicot salīdzināšanu ar citām datubāzēm, būtu jāpārbauda ilgtermiņa vīzu, uzturēšanās atļauju un uzturēšanās dokumentu turētāji. Taču, lai ieviestu atbilstīgus aizsardzības pasākumus, ir precīzāk jānosaka veicamo pārbaužu veids, nevis jānorāda vispārīga atsauce uz attiecīgajām sistēmām. Dalībvalstīm jābūt tiesībām izmantot šo iespēju pirms minēto dokumentu izdošanas. Tas ir viens no būtiskākajiem ieguvumiem šīs reformas īstenošanā.

Būtu arī skaidri jānosaka konkrētas darbības, kas seko katram trāpījumam, lai aizsargātu trešo valstu valstspiederīgos, kā arī nodrošinātu informācijas konfidencialitāti.

Stāšanās spēkā

Ja netiek ieviesti ziņošanas mehānismi vai noteikti likumdošanas pasākumu īstenošanas termiņi, tas liecina par neefektīvu likumdošanu. Dalībvalstīm un Komisijai ir jābūt gatavām īstenot noteiktos pasākumus savlaicīgi un atbilstīgi budžetam. Tādēļ referents ierosina uzlabot ziņošanas mehānismus un noteikt termiņu, kas nepārsniedz divus gadus, šīs jaunās VIS darbības uzsākšanai.

Budžeta komitejaS ATZINUMS (23.1.2019)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 767/2008, Regulu (EK) Nr. 810/2009, Regulu (ES) 2017/2226, Regulu (ES) 2016/399, Regulu XX/2018 [Sadarbspējas regula] un Lēmumu 2004/512/EK un atceļ Padomes Lēmumu 2008/633/TI
(COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Bernd Kölmel

ĪSS PAMATOJUMS

Referents atbalsta Komisijas priekšlikumu pastiprināt Vīzu informācijas sistēmu (VIS), lai atvieglotu vīzu pieteikumu procedūru, veicinātu un stiprinātu pārbaudes ārējo robežu šķērsošanas vietās un dalībvalstu teritorijā, kā arī uzlabotu Šengenas zonas iekšējo drošību, atvieglojot informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm par trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir ilgtermiņa vīzas un uzturēšanās atļaujas. Tas uzlabos drošību ES un pie tās robežām, atvieglos leģitīmu ceļotāju tiesības šķērsot ārējo robežu, brīvi pārvietoties un uzturēties telpā bez iekšējo robežu kontroles, kā arī atvieglos Šengenas ārējo robežu pārvaldību.

Referents uzskata, ka aplēstās ES budžeta izmaksas ir pamatotas un samērīgas, bet mudina Komisiju, eu-LISA, Frontex, Eiropolu, CEPOL un dalībvalstis nodrošināt iespējami augstāku izmaksu efektivitāti.

Referents pastiprina vairākus noteikumus par ziņošanu un novērtēšanu, lai budžeta lēmējinstitūcija varētu cieši uzraudzīt pastiprinātās VIS izstrādi un darbību.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(43)  Neskarot dalībvalstu atbildību par VIS ievadīto datu precizitāti, eu-LISA būtu jāuztic atbildība par datu kvalitātes uzlabošanu, ieviešot centrālu datu kvalitātes uzraudzības instrumentu, un regulāru ziņojumu sniegšanu dalībvalstīm.

(43)  Neskarot dalībvalstu atbildību par VIS ievadīto datu precizitāti, eu-LISA būtu jāuztic atbildība par datu kvalitātes uzlabošanu, ieviešot, uzturot un pastāvīgi atjaunojot, centrālu datu kvalitātes uzraudzības instrumentu, un regulāru ziņojumu sniegšanu dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(44)  Lai nodrošinātu labāku VIS izmantošanas pārraudzību nolūkā analizēt migrācijas spiediena un robežu pārvaldības tendences, eu-LISA būtu jāspēj attīstīt spējas sniegt dalībvalstīm, Komisijai un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai statistikas ziņojumus, neietekmējot datu integritāti. Tādēļ būtu jāizveido centrālās statistikas reģistrs. Savāktajā statistikā nebūtu jāietver personas dati.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

46.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(46 a)  Šī regula, dalībvalstīm sekmējot tās mērķu (atvieglot vīzu pieteikumu procedūras, identificēt pazudušās personas, palīdzēt personu identificēšanas un atgriešanas procesā un atbalstīt tiesībaizsardzības iestādes piekļūšanā datiem par vīzas pieteikuma iesniedzējiem) sasniegšanu, nodrošinās ietaupījumus attiecīgajos valstu budžetos.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 26. punkts – d apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

29. pants – 2.a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vadības iestāde kopā ar Komisiju izstrādā un uztur automatizētus datu kvalitātes kontroles mehānismus un procedūras, lai veiktu VIS datu kvalitātes pārbaudes, un regulāri sniedz ziņojumus dalībvalstīm. Vadības iestāde regulāri ziņo dalībvalstīm un Komisijai par datu kvalitātes kontroli.

Vadības iestāde kopā ar Komisiju izstrādā, uztur un pastāvīgi atjaunina automatizētus datu kvalitātes kontroles mehānismus un procedūras, lai veiktu VIS datu kvalitātes pārbaudes, un regulāri sniedz ziņojumus dalībvalstīm. Vadības iestāde nodrošina pietiekamu profesionāli apmācītu darbinieku skaitu, lai īstenotu tehniskos jauninājumus un uzlabojumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu datu kvalitātes kontroles mehānismu darbību. Vadības iestāde regulāri ziņo dalībvalstīm un Komisijai par datu kvalitātes kontroli.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 38. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

50. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ik pēc diviem gadiem eu-LISA iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai ziņojumu par VIS tehnisko darbību, tostarp attiecībā uz tās drošību.

3.  Ik pēc diviem gadiem eu-LISA iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai ziņojumu par VIS tehnisko darbību, tostarp par tās drošību un izmaksām. Minētajā ziņojumā iekļauj pārskatu par pašreizējām norisēm attiecībā uz izmaksām un projekta īstenošanu, finansiālās ietekmes novērtējumu, kā arī informāciju par jebkādām tehniskām problēmām un riskiem, kas var ietekmēt sistēmas kopējās izmaksas.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 38. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

50. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Ja izstrādes process kavējas, eu-LISA pēc iespējas drīz informē Eiropas Parlamentu un Padomi par kavēšanās iemesliem, kā arī par tās ietekmi laika un finanšu ziņā.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 38. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

50. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Ik pēc četriem gadiem Komisija veic vispārēju VIS novērtējumu. Šajā vispārējā novērtējumā iekļauj sasniegto rezultātu analīzi salīdzinājumā ar mērķiem, izvērtējumu par to, vai pamatojums joprojām ir spēkā, par šīs regulas piemērošanu saistībā ar VIS, par VIS drošību, par 31. pantā minēto noteikumu izmantošanu un par ietekmi uz turpmāko darbību. Komisija novērtējumu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Ik pēc diviem gadiem Komisija veic vispārēju VIS novērtējumu. Šajā vispārējā novērtējumā iekļauj sasniegto rezultātu analīzi salīdzinājumā ar mērķiem un pastāvīgās izmaksas, izvērtējumu par to, vai pamatojums joprojām ir spēkā, par šīs regulas piemērošanu saistībā ar VIS, par VIS drošību, par 31. pantā minēto noteikumu izmantošanu un par ietekmi uz turpmāko darbību. Komisija novērtējumu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 767/2008, Regulu (EK) Nr. 810/2009, Regulu (ES) 2017/2226, Regulu (ES) 2016/399, Regulu XX/2018 [Sadarbspējas regula] un Lēmumu 2004/512/EK un atceļ Padomes Lēmumu 2008/633/TI

Atsauces

COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

2.7.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Bernd Kölmel

28.6.2018

Izskatīšana komitejā

21.11.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

23.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

27

3

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karine Gloanec Maurin

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Patricija Šulin

S&d

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, Iris Hoffmann, John Howarth, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

3

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 767/2008, Regulu (EK) Nr. 810/2009, Regulu (ES) 2017/2226, Regulu (ES) 2016/399, Regulu XX/2018 [Sadarbspējas regula] un Lēmumu 2004/512/EK un atceļ Padomes Lēmumu 2008/633/TI

Atsauces

COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

17.5.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

2.7.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Carlos Coelho

20.6.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

28.6.2018

22.10.2018

5.11.2018

3.12.2018

 

4.2.2019

 

 

 

Pieņemšanas datums

4.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

8

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Michał Boni, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Iesniegšanas datums

14.2.2019

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

30

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Kinga Gál, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Lívia Járóka, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Julie Ward

8

-

ALDE

Sophia in 't Veld

GUE/NGL

Stefan Eck, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini

3

0

S&D

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Tiemo Wölken

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 5. marts
Juridisks paziņojums - Privātuma politika