VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EG) nr. 810/2009, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2016/399, Verordening XX/2018 [de interoperabiliteitsverordening] en Beschikking 2004/512/EG, en tot intrekking van Besluit 2008/633/JBZ van de Raad

14.2.2019 - (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)) - ***I

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Carlos Coelho


Procedure : 2018/0152A(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0078/2019
Ingediende teksten :
A8-0078/2019
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EG) nr. 810/2009, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2016/399, Verordening XX/2018 [de interoperabiliteitsverordening] en Beschikking 2004/512/EG, en tot intrekking van Besluit 2008/633/JBZ van de Raad

(COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0302),

–  gezien artikel 294, lid 2, artikel 16, lid 2, artikel 77 , lid 2, onder a), b), d) en e), artikel 78, lid 2, onder d), e) en g), artikel 79, lid 2, onder c) en d), artikel 87, lid 2, onder a), en artikel 88, lid 3, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0185/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en het advies van de Begrotingscommissie (A8-0078/2019),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorstel voor een

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EG) nr. 810/2009, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2016/399, Verordening XX/2018 [de interoperabiliteitsverordening] en Beschikking 2004/512/EG, en tot intrekking van Besluit 2008/633/JBZ van de Raad

tot herziening van het Visuminformatiesysteem door een wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EG) nr. 810/2009, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2016/399, Verordening XX/2018 [de interoperabiliteitsverordening] en tot intrekking van Beschikking 2004/512/EG en Besluit 2008/633/JBZ van de Raad

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Het Visuminformatiesysteem (VIS) werd opgezet bij Beschikking 2004/512/EG van de Raad41 als technologische oplossing voor de uitwisseling van visumgegevens tussen de lidstaten. Bij Verordening (EG) nr. 767/2008 van het Europees Parlement en de Raad42 zijn het doel, de functies en de bevoegdheden met betrekking tot het VIS vastgesteld, evenals de voorwaarden en procedures voor de uitwisseling van informatie inzake visa voor kort verblijf tussen de lidstaten om de behandeling van aanvragen voor visa voor kort verblijf en de daarmee samenhangende beslissingen te vergemakkelijken. In Verordening (EG) nr. 810/2009 van 13 juli 2009 van het Europees Parlement en de Raad43 worden de regels inzake de registratie van biometrische kenmerken in het VIS vastgelegd. Bij Besluit 2008/633/JBZ van de Raad44 zijn de voorwaarden vastgesteld waaronder de aangewezen autoriteiten van de lidstaten en Europol toegang krijgen tot het VIS om het te raadplegen met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten.

(1)  Het Visuminformatiesysteem (VIS) werd opgezet bij Beschikking 2004/512/EG van de Raad41 als technologische oplossing voor de uitwisseling van visumgegevens tussen de lidstaten. Bij Verordening (EG) nr. 767/2008 van het Europees Parlement en de Raad42 zijn het doel, de functies en de bevoegdheden met betrekking tot het VIS vastgesteld, evenals de voorwaarden en procedures voor de uitwisseling van informatie inzake visa voor kort verblijf tussen de lidstaten om de behandeling van aanvragen voor visa voor kort verblijf en de daarmee samenhangende beslissingen te vergemakkelijken. In Verordening (EG) nr. 810/2009 van 13 juli 2009 van het Europees Parlement en de Raad43 worden de regels inzake de registratie van biometrische kenmerken in het VIS vastgelegd. Bij Besluit 2008/633/JBZ van de Raad44 zijn de voorwaarden vastgesteld waaronder de aangewezen autoriteiten van de lidstaten en Europol toegang krijgen tot het VIS om het te raadplegen met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten. Het VIS is operationeel sinds 11 oktober 201144 bis en is tussen oktober 2011 en februari 2016 geleidelijk aan ingevoerd in alle consulaten van de lidstaten in de hele wereld.

__________________

__________________

41 Beschikking 2004/512/EG van de Raad van 8 juni 2004 betreffende het opzetten van het Visuminformatiesysteem (VIS) (PB L 213 van 15.6.2004, blz. 5).

41 Beschikking 2004/512/EG van de Raad van 8 juni 2004 betreffende het opzetten van het Visuminformatiesysteem (VIS) (PB L 213 van 15.6.2004, blz. 5).

42 Verordening (EG) nr. 767/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende het Visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen de lidstaten van gegevens op het gebied van visa voor kort verblijf (VIS-verordening) (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 60).

42 Verordening (EG) nr. 767/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende het Visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen de lidstaten van gegevens op het gebied van visa voor kort verblijf (VIS-verordening) (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 60).

43 Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode) (PB L 243 van 15.9.2009, blz. 1).

43 Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode) (PB L 243 van 15.9.2009, blz. 1).

44 Besluit 2008/633/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 over de toegang tot het Visuminformatiesysteem (VIS) voor raadpleging door aangewezen autoriteiten van de lidstaten en door Europol, met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 129).

44 Besluit 2008/633/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 over de toegang tot het Visuminformatiesysteem (VIS) voor raadpleging door aangewezen autoriteiten van de lidstaten en door Europol, met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 129).

 

44 bis Uitvoeringsbesluit 2011/636/EU van de Commissie van 21 september 2011 tot vaststelling van de datum waarop de werkzaamheden van het Visuminformatiesysteem (VIS) in een eerste regio beginnen (PB L 249 van 27.9.2011, blz. 18).

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  In haar mededeling van 6 april 2016 over krachtigere en slimmere informatiesystemen voor grenzen en veiligheid46 heeft de Commissie benadrukt dat de EU haar IT-systemen, gegevensarchitectuur en informatie-uitwisseling op het gebied van grensbeheer, rechtshandhaving en terrorismebestrijding moet versterken en verbeteren en dat de interoperabiliteit van IT-systemen moet worden bevorderd. In de mededeling werd ook opgemerkt dat informatielacunes moeten worden aangepakt, onder meer waar het gaat om onderdanen van derde landen die houder zijn van een visum voor verblijf van langere duur.

(3)  In haar mededeling van 6 april 2016 over krachtigere en slimmere informatiesystemen voor grenzen en veiligheid46 heeft de Commissie benadrukt dat de EU haar IT-systemen, gegevensarchitectuur en informatie-uitwisseling op het gebied van grensbeheer, rechtshandhaving en terrorismebestrijding moet versterken en verbeteren en dat de interoperabiliteit van IT-systemen moet worden bevorderd. In de mededeling werd ook opgemerkt dat informatielacunes moeten worden aangepakt, onder meer waar het gaat om onderdanen van derde landen die houder zijn van een visum voor verblijf van langere duur gezien het feit dat artikel 21 van de Schengenovereenkomst voorziet in het recht van vrij verkeer op het grondgebied van de staten die partij zijn bij de overeenkomst gedurende ten hoogste 90 dagen binnen een periode van 180 dagen, door te zorgen voor de wederzijdse erkenning van de verblijfsvergunningen en visa voor verblijf van langere duur die door deze staten worden afgegeven. De Commissie heeft daarom twee studies verricht: uit de eerste haalbaarheidsstudie46 bis is geconcludeerd dat de ontwikkeling van een register technisch haalbaar is en dat het hergebruik van de VIS-structuur vanuit technisch oogpunt de beste optie zou zijn, terwijl de tweede studie46 ter inzake de noodzaak en evenredigheid aantoonde dat het noodzakelijk en evenredig zou zijn om het toepassingsgebied van het VIS uit te breiden met de bovengenoemde documenten.

__________________

__________________

46 COM(2016) 205 final.

46 COM(2016) 205 final.

 

46 bis ''Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits'' (2017).

 

46 ter ''Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents'' (2018).

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Op 10 juni 2016 heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan een routekaart voor het verbeteren van informatie-uitwisseling en informatiebeheer47. Om de bestaande informatielacunes op het gebied van documenten die aan onderdanen van derde landen worden afgegeven, aan te pakken, heeft de Raad de Commissie verzocht de instelling te onderzoeken van een centraal register van verblijfsvergunningen en visa voor verblijf van langere duur die door de lidstaten worden afgegeven, waarin informatie met betrekking tot deze documenten kan worden opgeslagen, zoals de einddatum van de geldigheidsduur en hun mogelijke intrekking. Artikel 21 van de Schengenovereenkomst voorziet in het recht van vrij verkeer op het grondgebied van de staten die partij zijn bij de overeenkomt gedurende ten hoogste 90 dagen binnen een periode van 180 dagen, door te zorgen voor de wederzijdse erkenning van de verblijfsvergunningen en visa voor verblijf van langere duur die door deze staten worden afgegeven.

Schrappen

__________________

 

47 Routekaart voor het verbeteren van informatie-uitwisseling en informatiebeheer op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (9368/1/16 REV 1).

 

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  In zijn conclusies van 9 juni 2017 over de verdere stappen voor het verbeteren van de informatie-uitwisseling en het waarborgen van de interoperabiliteit van de EU-informatiesystemen48 heeft de Raad erkend dat er nieuwe maatregelen nodig kunnen zijn om de huidige informatielacunes voor grensbeheer en rechtshandhaving met betrekking tot de grensoverschrijding van houders van een visum voor verblijf van langere duur en verblijfsvergunningen aan te pakken. De Raad verzocht de Commissie dringend een haalbaarheidsstudie uit te voeren over de instelling van een centraal EU-register waarin informatie over visa voor verblijf van langere duur en verblijfsvergunningen wordt opgeslagen. De Commissie heeft vervolgens twee studies verricht: uit de eerste haalbaarheidsstudie49 is geconcludeerd dat de ontwikkeling van een register technisch haalbaar is en dat het hergebruik van de VIS-structuur vanuit technisch oogpunt de beste optie zou zijn, terwijl de tweede studie50 inzake de noodzaak en evenredigheid aantoonde dat het noodzakelijk en evenredig zou zijn om het toepassingsgebied van het VIS uit te breiden met de bovengenoemde documenten.

Schrappen

__________________

 

48 Conclusies van de Raad over de verdere stappen voor het verbeteren van de informatie-uitwisseling en het waarborgen van de interoperabiliteit van de EU-informatiesystemen (10151/17).

 

49 ''Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits'' (2017).

 

50 ''Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents'' (2018).

 

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Bij de goedkeuring van Verordening (EG) nr. 810/2009 is erkend dat de vraag of een voldoende betrouwbare identificatie en verificatie van de vingerafdrukken van kinderen jonger dan 12 jaar mogelijk is, en in het bijzonder op welke manier vingerafdrukken met de leeftijd evolueren, in een latere fase zou moeten worden behandeld, op basis van de resultaten van een onder de verantwoordelijkheid van de Commissie uitgevoerde studie. Uit de studie53 die het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek in 2013 heeft uitgevoerd, is gebleken dat vingerafdrukherkenning voor kinderen tussen 6 en 12 jaar onder bepaalde voorwaarden haalbaar is met een voldoende graad van nauwkeurigheid. Een tweede studie54 heeft deze bevinding in december 2017 bevestigd en heeft meer inzicht verschaft in hoe de kwaliteit van vingerafdrukken evolueert met de leeftijd. Op basis daarvan heeft de Commissie in 2017 nog een studie uitgevoerd over de noodzaak en evenredigheid van het verlagen van de leeftijd voor het nemen van vingerafdrukken van kinderen in de visumprocedure tot 6 jaar. Uit deze studie55 is gebleken dat het verlagen van de leeftijd voor het nemen van vingerafdrukken de doelstellingen van het VIS zou helpen bereiken, met name waar het gaat om het faciliteren van de bestrijding van identiteitsfraude en het faciliteren van controles aan doorlaatposten aan de buitengrenzen, en aanvullende voordelen zou opleveren, zoals een betere preventie en bestrijding van schendingen van de rechten van het kind, doordat identificering of identiteitscontrole mogelijk wordt van kinderen uit derde landen die in het Schengengebied worden aangetroffen in een situatie waarin hun rechten mogelijk of daadwerkelijk geschonden zijn (bv. kinderen die slachtoffer zijn van mensenhandel, vermiste kinderen en niet-begeleide minderjarigen die asiel aanvragen).

(8)  Bij de goedkeuring van Verordening (EG) nr. 810/2009 is erkend dat de vraag of een voldoende betrouwbare identificatie en verificatie van de vingerafdrukken van kinderen jonger dan 12 jaar mogelijk is, en in het bijzonder op welke manier vingerafdrukken met de leeftijd evolueren, in een latere fase zou moeten worden behandeld, op basis van de resultaten van een onder de verantwoordelijkheid van de Commissie uitgevoerde studie. Uit de studie53 die het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek in 2013 heeft uitgevoerd, is gebleken dat vingerafdrukherkenning voor kinderen tussen 6 en 12 jaar onder bepaalde voorwaarden haalbaar is met een voldoende graad van nauwkeurigheid. Een tweede studie54 heeft deze bevinding in december 2017 bevestigd en heeft meer inzicht verschaft in hoe de kwaliteit van vingerafdrukken evolueert met de leeftijd. Op basis daarvan heeft de Commissie in 2017 nog een studie uitgevoerd over de noodzaak en evenredigheid van het verlagen van de leeftijd voor het nemen van vingerafdrukken van kinderen in de visumprocedure tot 6 jaar. Uit deze studie55 is gebleken dat het verlagen van de leeftijd voor het nemen van vingerafdrukken de doelstellingen van het VIS zou helpen bereiken, met name waar het gaat om het faciliteren van de bestrijding van identiteitsfraude en het faciliteren van controles aan doorlaatposten aan de buitengrenzen, en aanvullende voordelen zou opleveren, zoals een betere preventie en bestrijding van schendingen van de rechten van het kind, doordat identificering of identiteitscontrole mogelijk wordt van kinderen uit derde landen die in het Schengengebied worden aangetroffen in een situatie waarin hun rechten mogelijk of daadwerkelijk geschonden zijn (bv. kinderen die slachtoffer zijn van mensenhandel, vermiste kinderen en niet-begeleide minderjarigen die asiel aanvragen). Er zij echter op gewezen dat kinderen een bijzonder kwetsbare groep zijn en dat het verzamelen van bijzondere categorieën gegevens van kinderen, zoals vingerafdrukken, onderworpen moet zijn aan strengere waarborgen en een beperking van de doeleinden waarvoor deze gegevens kunnen worden gebruikt in situaties waarin het in het belang van het kind is, onder meer door de bewaringstermijn voor gegevensopslag te beperken. In de tweede studie werd tevens vastgesteld dat vingerafdrukgegevens van personen boven de 70 jaar van lage kwaliteit zijn en een matige nauwkeurigheid hebben. De Commissie en de lidstaten dienen samen te werken om goede praktijken uit te wisselen en die tekortkomingen aan te pakken.

__________________

__________________

53 Fingerprint Recognition for Children (2013 - EUR 26193).

53 Fingerprint Recognition for Children (2013 - EUR 26193).

54 "Automatic fingerprint recognition: from children to elderly" (2018 – JRC).

54 "Automatic fingerprint recognition: from children to elderly" (2018 – JRC).

55 ''Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)'' (2018).

55 ''Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)'' (2018).

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  De persoonsgegevens die een visumaanvrager met het oog op een visum voor kort verblijf verstrekt, moeten door het VIS worden verwerkt, zodat wordt nagegaan of de toegang van de aanvrager tot de Unie een bedreiging kan vormen voor de openbare veiligheid en volksgezondheid in de Unie en het risico van irreguliere migratie door de aanvrager kan worden beoordeeld. Wat betreft onderdanen van derde landen die houder zijn van een visum voor verblijf van langere duur of een verblijfsvergunning, moeten deze controles beperkt blijven tot wat nodig is voor de verificatie van de identiteit van de houder en van de echtheid en de geldigheid van het visum voor verblijf van langere duur of de verblijfsvergunning en om na te gaan of de toegang van een onderdaan van een derde land tot de Unie een bedreiging kan vormen voor de openbare veiligheid of volksgezondheid in de Unie. De controles mogen niet van invloed zijn op beslissingen inzake visa voor verblijf van langere duur en verblijfsvergunningen.

(10)  De persoonsgegevens die een visumaanvrager met het oog op een visum voor kort verblijf verstrekt, moeten door het VIS worden verwerkt, zodat wordt nagegaan of de toegang van de aanvrager tot de Unie een bedreiging kan vormen voor de openbare veiligheid in de Unie en het risico van irreguliere migratie door de aanvrager kan worden beoordeeld. Wat betreft onderdanen van derde landen die houder zijn van een visum voor verblijf van langere duur of een verblijfsvergunning, moeten deze controles beperkt blijven tot wat nodig is voor de verificatie van de identiteit van de houder en van de echtheid en de geldigheid van het visum voor verblijf van langere duur of de verblijfsvergunning en om na te gaan of de toegang van een onderdaan van een derde land tot de Unie een bedreiging kan vormen voor de openbare veiligheid in de Unie. De controles mogen niet van invloed zijn op beslissingen inzake visa voor verblijf van langere duur en verblijfsvergunningen.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Voor de beoordeling van de bovengenoemde risico’s is de verwerking vereist van persoonsgegevens met betrekking tot de identiteit van de persoon, het reisdocument, en in voorkomend geval, de garantsteller of, indien de aanvrager minderjarig is, de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor hem. Elk element van de persoonsgegevens in de aanvraag moet worden vergeleken met de gegevens in een notitie, dossier of signalering in een informatiesysteem (het Schengeninformatiesysteem (SIS), het Visuminformatiesysteem (VIS), de Europol-databanken, de Interpol-databank voor gestolen en verloren reisdocumenten (SLTD), het inreis-uitreissysteem (EES), Eurodac, het ECRIS-TCN-systeem wat veroordelingen met betrekking tot terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten betreft en/of de Interpol-databank voor reisdocumenten met signaleringen (TDAWN)), met de watchlists of met specifieke risico-indicatoren. De categorieën persoonsgegevens die voor de vergelijking worden gebruikt, moeten behoren tot de categorieën gegevens die zijn opgenomen in de doorzochte informatiesystemen, de watchlist of de specifieke risico-indicatoren.

(11)  Voor de beoordeling van de bovengenoemde risico's is de verwerking vereist van persoonsgegevens met betrekking tot de identiteit van de persoon, het reisdocument, en in voorkomend geval, de garantsteller of, indien de aanvrager minderjarig is, de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor hem. Elk element van de persoonsgegevens in de aanvraag moet worden vergeleken met de gegevens in een notitie, dossier of signalering in een informatiesysteem (het Schengeninformatiesysteem (SIS), het Visuminformatiesysteem (VIS), de Europol-databanken, de Interpol-databank voor gestolen en verloren reisdocumenten (SLTD), het inreis-uitreissysteem (EES), Eurodac of met de Etias-observatielijst, of met specifieke risico-indicatoren. De categorieën persoonsgegevens die voor de vergelijking worden gebruikt, moeten behoren tot de categorieën gegevens die zijn opgenomen in de doorzochte informatiesystemen, de observatielijst of de specifieke risico-indicatoren.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  De interoperabiliteit tussen EU-informatiesystemen is tot stand gebracht bij [Verordening (EU) XX inzake interoperabiliteit] om ervoor te zorgen dat de EU-informatiesystemen en hun gegevens elkaar aanvullen, met het oog op het verbeteren van het beheer van de buitengrenzen, het beter voorkomen en bestrijden van illegale migratie en het garanderen van een hoog niveau van veiligheid in de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht binnen de Unie, onder meer door handhaving van de openbare orde en veiligheid en vrijwaring van de veiligheid op het grondgebied van de lidstaten.

(12)  De interoperabiliteit tussen EU-informatiesystemen is tot stand gebracht bij [Verordening (EU) XX inzake interoperabiliteit (grenzen en visa)] met het oog op het verbeteren van het beheer van de buitengrenzen, het beter voorkomen en bestrijden van illegale migratie en het garanderen van een hoog niveau van veiligheid in de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht binnen de Unie, onder meer door handhaving van de openbare orde en veiligheid en vrijwaring van de veiligheid op het grondgebied van de lidstaten.

 

(Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst. Bij aanneming van dit amendement moet deze wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.)

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  De interoperabiliteit tussen de informatiesystemen van de EU stelt deze systemen in staat elkaar aan te vullen teneinde de correcte identificatie van personen te vergemakkelijken, bij te dragen tot de bestrijding van identiteitsfraude, vereisten inzake de gegevenskwaliteit van de respectieve Europese informatiesystemen te verbeteren en te harmoniseren, de technische en operationele implementatie van de bestaande en de toekomstige informatiesystemen van de EU door de lidstaten te vergemakkelijken, de waarborgen inzake gegevensbeveiliging en -bescherming die van toepassing zijn op de informatiesystemen van de EU, te versterken en te vereenvoudigen, de toegang van rechtshandhavingsinstanties tot het EES, het VIS, het [ETIAS] en Eurodac te stroomlijnen en de doelen van het EES, het VIS, het [ETIAS], Eurodac, het SIS en het [ECRIS-TCN] te ondersteunen.

(13)  De interoperabiliteit tussen de informatiesystemen van de EU stelt deze systemen in staat de correcte identificatie van personen te vergemakkelijken, bij te dragen tot de bestrijding van identiteitsfraude, vereisten inzake de gegevenskwaliteit van de respectieve Europese informatiesystemen te verbeteren en te harmoniseren, de technische en operationele implementatie van de bestaande informatiesystemen van de EU door de lidstaten te vergemakkelijken, de waarborgen inzake gegevensbeveiliging en -bescherming die van toepassing zijn op de informatiesystemen van de EU, te versterken, te harmoniseren en te vereenvoudigen, de gecontroleerde toegang van rechtshandhavingsinstanties tot het EES, het VIS, het ETIAS en Eurodac te stroomlijnen en de doelen van het EES, het VIS, het ETIAS, Eurodac, het SIS en het ECRIS-TCN te ondersteunen.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  De interoperabiliteitscomponenten dekken gegevens in het EES, het VIS, het [ETIAS], Eurodac, het SIS en het [ECRIS-TCN] en Europol-gegevens, zodat de Europol-gegevens gelijktijdig met deze EU-informatiesystemen kunnen worden doorzocht; het is derhalve aangewezen deze componenten te gebruiken ten behoeve van automatische controles en bij de toegang tot het VIS voor rechtshandhavingsdoeleinden. Het Europees zoekportaal moet daartoe worden gebruikt, met het oog op een snelle, naadloze, efficiënte, systematische en gecontroleerde toegang tot de EU-informatiesystemen, de Europol-gegevens en de Interpol-databanken, zoals noodzakelijk voor de uitvoering van de taken van de systemen, overeenkomstig de voor deze systemen geldende toegangsrechten, en om de doelstellingen van het VIS te ondersteunen.

(14)  De interoperabiliteitscomponenten dekken gegevens in het EES, het VIS, het ETIAS, Eurodac, het SIS en het ECRIS-TCN en Europol-gegevens, zodat de Europol-gegevens gelijktijdig met deze EU-informatiesystemen kunnen worden doorzocht; het is derhalve aangewezen deze componenten te gebruiken ten behoeve van automatische controles en bij de toegang tot het VIS voor rechtshandhavingsdoeleinden. Het Europees zoekportaal moet daartoe worden gebruikt, met het oog op een snelle, naadloze, efficiënte, systematische en gecontroleerde toegang tot de EU-informatiesystemen, de Europol-gegevens en de Interpol-databanken, zoals noodzakelijk voor de uitvoering van de taken van de systemen, overeenkomstig de voor deze systemen geldende toegangsrechten, en om de doelstellingen van het VIS te ondersteunen.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  De vergelijking met andere databanken moet automatisch gebeuren. Indien uit een vergelijking een treffer voortkomt met persoonsgegevens of een combinatie van persoonsgegevens in de aanvragen en een notitie, dossier of signalering in een van de bovengenoemde informatiesystemen, of met persoonsgegevens op de watchlist, moet de aanvraag handmatig worden verwerkt door een operator van de bevoegde autoriteiten. Op basis van de beoordeling door de bevoegde autoriteiten moet worden besloten of er al dan niet een visum voor kort verblijf wordt afgegeven.

(15)  De vergelijking met andere databanken moet automatisch gebeuren. Indien uit een vergelijking een treffer voortkomt met persoonsgegevens of een combinatie van persoonsgegevens in de aanvragen en een notitie, dossier of signalering in een van de bovengenoemde informatiesystemen, of met persoonsgegevens op de observatielijst, moet de aanvraag, wanneer de treffer niet automatisch kan worden bevestigd door het VIS, handmatig worden verwerkt door een operator van de bevoegde autoriteiten. Afhankelijk van het soort gegevens dat de treffer oplevert, moet de treffer worden beoordeeld door consulaten of door een nationaal centraal contactpunt, waarbij de laatste verantwoordelijk is voor treffers die met name door rechtshandhavingsdatabanken of -systemen worden gegenereerd. Op basis van de beoordeling door de bevoegde autoriteiten moet worden besloten of er al dan niet een visum voor kort verblijf wordt afgegeven.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Voor het beoordelen van de aanvraag voor een visum voor kort verblijf moet gebruik worden gemaakt van specifieke risico-indicatoren die afgestemd zijn op vooraf bepaalde risico’s met betrekking tot veiligheid, irreguliere migratie en volksgezondheid. De criteria die worden gebruikt voor het vaststellen van de specifieke risico-indicatoren mogen in geen geval uitsluitend op het geslacht of de leeftijd van een persoon zijn gebaseerd. Zij mogen onder geen beding uitsluitend gebaseerd zijn op informatie waaruit ras, huidskleur, etnische of sociale achtergrond, genetische kenmerken, taal, politieke of andere opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, het lidmaatschap van een vakvereniging, het behoren tot een nationale minderheid, eigendom, geboorte, handicap of seksuele oriëntatie af te leiden zijn.

(18)  Voor het beoordelen van de aanvraag voor een visum voor kort verblijf moet gebruik worden gemaakt van specifieke risico-indicatoren die afgestemd zijn op vooraf bepaalde risico’s met betrekking tot veiligheid, irreguliere migratie of hoge epidemiologisch risico's. De criteria die worden gebruikt voor het vaststellen van de specifieke risico-indicatoren mogen in geen geval uitsluitend op het geslacht of de leeftijd van een persoon zijn gebaseerd. Zij mogen onder geen beding uitsluitend gebaseerd zijn op informatie waaruit ras, huidskleur, etnische of sociale achtergrond, genetische kenmerken, taal, politieke of andere opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, het lidmaatschap van een vakvereniging, het behoren tot een nationale minderheid, eigendom, geboorte, handicap of seksuele oriëntatie af te leiden zijn.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Het fenomeen dat zich steeds nieuwe soorten veiligheidsdreigingen, patronen van irreguliere migratie en dreigingen voor de volksgezondheid aftekenen, vereist een doeltreffende respons en moet met moderne middelen worden tegengegaan. Aangezien deze middelen gepaard gaan met de verwerking van grote hoeveelheden persoonsgegevens, moet op adequate wijze worden gewaarborgd dat de inmenging in het recht op de eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven en op de bescherming van persoonsgegevens wordt beperkt tot wat in een democratische samenleving noodzakelijk is.

(19)  Het fenomeen dat zich steeds nieuwe soorten veiligheidsrisico's, patronen van irreguliere migratie en grote epidemiologische risico's aftekenen, vereist een doeltreffende respons en moet met moderne middelen worden tegengegaan. Aangezien deze middelen gepaard gaan met de verwerking van grote hoeveelheden persoonsgegevens, moet op adequate wijze worden gewaarborgd dat de inmenging in het recht op de eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven en op de bescherming van persoonsgegevens wordt beperkt tot wat in een democratische samenleving noodzakelijk en evenredig is.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  Ter nakoming van hun verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst ter uitvoering van de Schengenovereenkomst moeten internationale vervoerders kunnen nagaan of onderdanen van een derde land die houder zijn van een visum voor kort verblijf, visum voor verblijf van langere duur of verblijfsvergunning in het bezit zijn van de vereiste geldige reisdocumenten. Deze verificatie moet mogelijk worden gemaakt door dagelijks uit het VIS gegevens te halen en deze in een afzonderlijke, alleen uitleesbare databank in te voeren, zodat een minimaal noodzakelijke hoeveelheid gegevens wordt opgeslagen aan de hand waarvan een zoekopdracht kan worden uitgevoerd die alleen het antwoord OK/niet OK oplevert.

(21)  Ter nakoming van hun verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst ter uitvoering van de Schengenovereenkomst moeten internationale vervoerders nagaan of onderdanen van een derde land die houder zijn van een visum voor kort verblijf, visum voor verblijf van langere duur of verblijfsvergunning in het bezit zijn van de vereiste geldige reisdocumenten, door een zoekopdracht in het VIS te geven. Deze verificatie moet mogelijk worden gemaakt door dagelijks uit het VIS gegevens te halen en deze in een afzonderlijke, alleen uitleesbare databank in te voeren, zodat een minimaal noodzakelijke hoeveelheid gegevens wordt opgeslagen aan de hand waarvan een zoekopdracht kan worden uitgevoerd die alleen het antwoord OK/niet OK oplevert. Vervoerders mogen geen toegang hebben tot het aanvraagdossier zelf. De technische specificaties voor de toegang tot het VIS via het toegangsportaal voor vervoerders moeten de gevolgen voor het passagiersvervoer en voor de vervoerders zoveel mogelijk beperken. Hiertoe moet integratie met het EES en het Etias worden overwogen.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 bis)  Met het oog op het beperken van de gevolgen van de in deze verordening opgenomen verplichtingen voor internationale vervoerders die groepen per bus over land vervoeren, worden gebruiksvriendelijke mobiele toepassingen beschikbaar gemaakt.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 ter)  Binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening worden de geschiktheid, de verenigbaarheid en de samenhang van de bepalingen als bedoeld in artikel 26 van de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen door de Commissie geëvalueerd met het oog op de toepassing van de VIS-bepalingen voor vervoer over land per bus. Er dient rekening te worden gehouden met recente ontwikkelingen betreffende het vervoer over land per bus. Eventueel dient te worden bezien of de in artikel 26 van die overeenkomst of onderhavige verordening bedoelde bepalingen betreffende vervoer over land per bus moeten worden gewijzigd.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(23 bis)  Biometrische gegevens, die in het kader van deze verordening vingerafdrukken en gezichtsopnames omvatten, zijn uniek en bijgevolg veel betrouwbaarder dan alfanumerieke gegevens met het oog op de identificatie van een persoon. Biometrische gegevens zijn echter gevoelige persoonsgegevens. Derhalve worden in deze verordening de grondslag en de waarborgen vastgesteld voor de verwerking van dergelijke gegevens met het oog op de unieke identificatie van de betrokkenen.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28)  [Verordening 2018/XX inzake interoperabiliteit] voorziet in de mogelijkheid voor de politieautoriteit van een lidstaat om, waar de nationale wetgeving dat toestaat, een persoon te identificeren aan de hand van biometrische gegevens die van deze persoon bij een identiteitscontrole zijn verzameld. Er kunnen zich echter ook specifieke situaties voordoen waarin een persoon moet worden geïdentificeerd in zijn eigen belang. Het kan bijvoorbeeld gaan om situaties waarin een vermiste of ontvoerde persoon of een als slachtoffer van mensenhandel geïdentificeerde persoon wordt teruggevonden. In dergelijke gevallen moeten rechtshandhavingsautoriteiten snel toegang hebben tot VIS-gegevens, zodat zij op een snelle en betrouwbare manier een persoon kunnen identificeren, zonder dat aan alle voorwaarden en aanvullende waarborgen voor toegang van rechtshandhavingsautoriteiten moet worden voldaan.

(28)  [Verordening 2018/XX inzake interoperabiliteit (grenzen en visa)] voorziet in de mogelijkheid voor de politieautoriteit van een lidstaat om, waar de nationale wetgeving dat toestaat, een persoon te identificeren aan de hand van biometrische gegevens die van deze persoon bij een identiteitscontrole zijn verzameld. Er kunnen zich echter ook specifieke situaties voordoen waarin een persoon moet worden geïdentificeerd in zijn eigen belang. Het kan bijvoorbeeld gaan om situaties waarin een vermiste of ontvoerde persoon of een als slachtoffer van mensenhandel geïdentificeerde persoon wordt teruggevonden. Alleen in dergelijke gevallen moeten rechtshandhavingsautoriteiten snel toegang hebben tot VIS-gegevens, zodat zij op een snelle en betrouwbare manier een persoon kunnen identificeren, zonder dat aan alle voorwaarden en aanvullende waarborgen voor toegang van rechtshandhavingsautoriteiten moet worden voldaan.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29)  Het vergelijken van gegevens op basis van een latente vingerafdruk, dat wil zeggen het dactyloscopische spoor dat op de plaats van het misdrijf kan worden gevonden, is een fundamenteel hulpmiddel op het gebied van politiële samenwerking. De mogelijkheid om in zaken waarin er gegronde redenen bestaan om te vermoeden dat de dader of het slachtoffer in het VIS is geregistreerd, een latente vingerafdruk te vergelijken met de in het VIS opgeslagen vingerafdrukgegevens, zou voor de rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten zeer waardevol zijn als hulpmiddel om terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten te voorkomen, op te sporen of te onderzoeken, wanneer bijvoorbeeld latente vingerafdrukken het enige op de plaats van het misdrijf beschikbare bewijsmateriaal zijn.

(29)  Het vergelijken van gegevens op basis van een latente vingerafdruk, dat wil zeggen het dactyloscopische spoor dat op de plaats van het misdrijf kan worden gevonden, is een fundamenteel hulpmiddel op het gebied van politiële samenwerking. De mogelijkheid om in zaken waarin er gegronde redenen bestaan om te vermoeden dat de dader of het slachtoffer in het VIS is geregistreerd, een latente vingerafdruk te vergelijken met de in het VIS opgeslagen vingerafdrukgegevens nadat er eerder is gezocht uit hoofde van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad1 bis, zou voor de rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten zeer waardevol zijn als hulpmiddel om terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten te voorkomen, op te sporen of te onderzoeken, wanneer bijvoorbeeld latente vingerafdrukken het enige op de plaats van het misdrijf beschikbare bewijsmateriaal zijn.

 

__________________

 

1 bis Besluit 2008/615/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit (PB L 210 van 6.8.2008, blz. 1).

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32)  Om persoonsgegevens te beschermen en systematische zoekopdrachten door rechtshandhavingsautoriteiten uit te sluiten, mag de verwerking van VIS-gegevens slechts plaatsvinden in welbepaalde gevallen en wanneer die verwerking noodzakelijk is voor het voorkomen, opsporen of onderzoeken van terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten. De aangewezen autoriteiten en Europol mogen derhalve alleen om toegang tot het VIS verzoeken wanneer zij gegronde redenen hebben om aan te nemen dat die toegang informatie zal opleveren die in aanzienlijke mate bijdraagt aan het voorkomen, opsporen of onderzoeken van een terroristisch misdrijf of een ander ernstig strafbaar feit.

(32)  Om persoonsgegevens te beschermen en systematische zoekopdrachten door rechtshandhavingsautoriteiten uit te sluiten, mag de verwerking van VIS-gegevens slechts plaatsvinden in welbepaalde gevallen en wanneer die verwerking noodzakelijk is voor het voorkomen, opsporen of onderzoeken van terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten. De aangewezen autoriteiten en Europol mogen derhalve alleen om toegang tot het VIS verzoeken wanneer zij gegronde redenen hebben om aan te nemen dat die toegang informatie zal opleveren die in aanzienlijke mate bijdraagt aan het voorkomen, opsporen of onderzoeken van een terroristisch misdrijf of een ander ernstig strafbaar feit, nadat er eerder is gezocht uit hoofde van Besluit 2008/615/JBZ.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(32 bis)  Als algemene praktijk voeren de eindgebruikers van de lidstaten zoekopdrachten uit in de relevante nationale databanken, voorafgaand aan of parallel met het doorzoeken van Europese databanken.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(33)  De in het VIS opgeslagen persoonsgegevens van houders van documenten voor verblijf van langere duur mogen niet langer worden bewaard dan voor de doelstellingen van het VIS noodzakelijk is. Het is aangewezen de gegevens inzake onderdanen van derde landen gedurende een periode van vijf jaar te bewaren, zodat bij de beoordeling van aanvragen voor een visum voor kort verblijf rekening kan worden gehouden met de opgeslagen gegevens, overschrijding van de toegestane verblijfsduur kan worden opgespoord en een veiligheidsbeoordeling kan worden uitgevoerd van onderdanen van derde landen aan wie dergelijke documenten voor verblijf van langere duur zijn afgegeven. De gegevens inzake het gebruik van eerdere documenten kunnen de toekomstige afgifte van visa voor kort verblijf vergemakkelijken. Een kortere bewaringstermijn zou voor de gestelde doelen niet toereikend zijn. De gegevens moeten na afloop van de periode van vijf jaar worden gewist, tenzij er gronden zijn om dat eerder te doen.

(33)  De in het VIS opgeslagen persoonsgegevens van houders van visa voor verblijf van langere duur mogen niet langer worden bewaard dan voor de doelstellingen van het VIS noodzakelijk is. Het is aangewezen de gegevens inzake onderdanen van derde landen gedurende een periode van vijf jaar te bewaren, zodat bij de beoordeling van aanvragen voor een visum voor kort verblijf rekening kan worden gehouden met de opgeslagen gegevens, overschrijding van de toegestane verblijfsduur kan worden opgespoord en een veiligheidsbeoordeling kan worden uitgevoerd van onderdanen van derde landen aan wie dergelijke documenten voor verblijf van langere duur zijn afgegeven. De gegevens inzake het gebruik van eerdere documenten kunnen de toekomstige afgifte van visa voor kort verblijf vergemakkelijken. Een kortere bewaringstermijn zou voor de gestelde doelen niet toereikend zijn. De gegevens moeten na afloop van de periode van vijf jaar worden gewist, tenzij er gronden zijn om dat eerder te doen.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(35)  Leden van de Europese grens- en kustwachtteams en personeel dat betrokken is bij met terugkeer verband houdende taken kunnen op grond van Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad Europese databanken raadplegen waar dat nodig is voor de uitvoering van de operationele taken die in het operationele plan zijn vastgesteld met betrekking tot grenscontrole, grensbewaking en terugkeer, onder het gezag van de gastlidstaat. Om deze raadpleging te vergemakkelijken en de teams een doeltreffende toegang tot de in het VIS opgeslagen gegevens te garanderen, moet het Europees Grens- en kustwachtagentschap toegang krijgen tot het VIS. Voor deze toegang moeten de voorwaarden en toegangsbeperkingen gelden die van toepassing zijn op de bevoegde autoriteiten van de lidstaten voor ieder specifiek doel waarvoor VIS-gegevens kunnen worden geraadpleegd.

(35)  Leden van de Europese grens- en kustwachtteams kunnen op grond van Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad Europese databanken raadplegen waar dat nodig is voor de uitvoering van de operationele taken die in het operationele plan zijn vastgesteld met betrekking tot grenscontrole, grensbewaking en terugkeer, onder het gezag van de gastlidstaat. Voor deze toegang moeten de voorwaarden en toegangsbeperkingen gelden die van toepassing zijn op de bevoegde autoriteiten van de lidstaten voor ieder specifiek doel waarvoor VIS-gegevens kunnen worden geraadpleegd.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(37)  De derde landen van terugkeer vallen vaak niet onder adequaatheidsbesluiten die de Commissie op grond van artikel 45 van Verordening (EU) 2016/679 vaststelt of onder nationale bepalingen die zijn vastgesteld voor de omzetting van artikel 36 van Richtlijn (EU) 2016/680. Bovendien hebben de grote inspanningen van de Unie om samen te werken met de belangrijkste landen van herkomst van onderdanen van derde landen die illegaal op het grondgebied verblijven en die het bevel hebben gekregen terug te keren, er niet voor kunnen zorgen dat derde landen overeenkomstig hun verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht hun eigen onderdanen overnemen. De overnameovereenkomsten die door de Unie of door de lidstaten zijn gesloten of waarover zij onderhandelen en die voorzien in passende waarborgen voor de doorgifte van gegevens aan derde landen overeenkomstig artikel 46 van Verordening (EU) 2016/679 of overeenkomstig de nationale bepalingen die zijn vastgesteld ter omzetting van artikel 37 van Richtlijn (EU) 2016/680, betreffen slechts enkele van deze derde landen en de sluiting van nieuwe overeenkomsten is nog onzeker. In dergelijke situaties kunnen persoonsgegevens overeenkomstig deze verordening worden verwerkt met de autoriteiten van derde landen met het oog op de uitvoering van het terugkeerbeleid van de Unie, voor zover aan de voorwaarden van artikel 49, lid 1, onder d), van Verordening (EU) 2016/679 of van de nationale bepalingen ter omzetting van artikel 38 of 39 van Richtlijn (EU) 2016/680 is voldaan.

(37)  Persoonsgegevens die lidstaten op grond van deze verordening hebben verkregen, mogen niet worden doorgegeven aan of ter beschikking worden gesteld van een derde land, een internationale organisatie of een particuliere entiteit, ongeacht of deze in of buiten de Unie is gevestigd. Bij wijze van uitzondering op deze regel moet het mogelijk zijn om deze persoonsgegevens over te dragen aan een derde land of een internationale organisatie indien deze overdracht aan strenge voorwaarden wordt onderworpen en indien zij in afzonderlijke gevallen noodzakelijk is om bijstand te verlenen bij de identificatie van een onderdaan van een derde land met het oog op diens terugkeer. Bij ontstentenis van een adequaatheids-besluit in de vorm van een uitvoeringshandeling overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 of van passende waarborgen voor doorgifte overeenkomstig die verordening, moeten de persoonsgegevens van in het VIS geregistreerde onderdanen van derde landen uitzonderlijk kunnen worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, met het oog op terugkeer, en dan alleen indien de doorgifte noodzakelijk is wegens gewichtige redenen van algemeen belang, als bedoeld in die verordening.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(38)  De lidstaten moeten de relevante in het VIS verwerkte persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en waar dat in individuele gevallen nodig is voor de uitvoering van taken op grond van Verordening (EU) .../... van het Europees Parlement en de Raad60, [verordening tot vaststelling van een Uniekader voor hervestiging] ter beschikking stellen van het [Asielagentschap van de Europese Unie], van relevante internationale organen zoals de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen en de Internationale Organisatie voor Migratie en voor vluchtelingen- en hervestigingsoperaties van het Internationaal Comité van het Rode Kruis, met betrekking tot onderdanen van derde landen of staatlozen die door deze internationale organen naar lidstaten zijn doorverwezen in uitvoering van Verordening (EU) .../... [Verordening betreffende het Uniekader voor hervesting].

Schrappen

__________________

 

60 Verordening (EU) .../... van het Europees Parlement en de Raad [volledige titel] (PB L [...] van [...], blz. [...]).

 

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(39)  Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad61 is van toepassing op de activiteiten van de instellingen en organen van de Unie bij het uitvoeren van hun taken als verantwoordelijke voor het operationeel beheer van het VIS.

(39)  Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad61 is van toepassing op de activiteiten van de instellingen en organen van de Unie bij het uitvoeren van hun taken als verantwoordelijke voor het operationeel beheer van het VIS.

__________________

__________________

61 Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).

61 Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(40)  De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadpleegd overeenkomstig artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001 en heeft op […] advies uitgebracht.

(40)  De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadpleegd overeenkomstig artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001 en heeft op 12 december 2018 advies uitgebracht.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(43)  Onverminderd de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de accuraatheid van de in het VIS ingevoerde gegevens, dient eu-LISA de verantwoordelijkheid te hebben om de gegevenskwaliteit te verbeteren door een centraal instrument voor het monitoren van de gegevenskwaliteit in te voeren, en om op gezette tijden verslag uit te brengen aan de lidstaten.

(43)  Onverminderd de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de accuraatheid van de in het VIS ingevoerde gegevens, dient eu-LISA de verantwoordelijkheid te hebben om de gegevenskwaliteit te verbeteren door een centraal instrument voor het monitoren van de gegevenskwaliteit in te voeren, te onderhouden en voortdurend te actualiseren, en om op gezette tijden verslag uit te brengen aan de lidstaten.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(44)  Om het gebruik van het VIS voor het analyseren van trends in migratiedruk en grensbeheer beter te kunnen monitoren, moet eu-LISA in staat zijn om, zonder gevaar voor de integriteit van de gegevens, een capaciteit te ontwikkelen voor statistische rapportage aan de lidstaten, de Commissie en het Europees Grens- en kustwachtagentschap. Hiertoe moet een centraal statistisch register worden opgezet. De geproduceerde statistieken mogen geen persoonsgegevens bevatten.

(44)  Om het gebruik van het VIS voor het analyseren van trends in migratiedruk en grensbeheer beter te kunnen monitoren, moet eu-LISA in staat zijn om, zonder gevaar voor de integriteit van de gegevens, een capaciteit te ontwikkelen voor statistische rapportage aan de lidstaten, de Commissie en het Europees Grens- en kustwachtagentschap. Hiertoe dient eu-LISA bepaalde statistische gegevens op te slaan in het centraal register met het oog op rapportage en de levering van statistieken overeenkomstig [Verordening 2018/XX inzake interoperabiliteit (grenzen en visa)]. De geproduceerde statistieken mogen geen persoonsgegevens bevatten.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Overweging 47 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(47 bis)  Deze verordening laat de verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, als gewijzigd bij het protocol van New York van 31 januari 1967, en alle internationale verbintenissen die door de Unie en de EU-lidstaten zijn aangegaan, onverlet.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Titel

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(-1) De titel wordt vervangen door:

"Verordening (EG) nr. 767/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende het Visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen de lidstaten van gegevens op het gebied van visa voor kort verblijf (VIS-verordening)"

"Verordening (EG) nr. 767/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende het Visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen de lidstaten van informatie op het gebied van visa voor kort verblijf, visa voor verblijf van langere duur en verblijfsvergunningen (VIS-verordening)";

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 2 – lid 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Het VIS heeft ten doel de uitvoering van het gemeenschappelijk visumbeleid, de consulaire samenwerking en de raadpleging van de centrale visumautoriteiten te verbeteren door de uitwisseling van gegevens tussen de lidstaten betreffende aanvragen en de daarmee samenhangende beslissingen te vergemakkelijken, teneinde:

1.  Het VIS heeft ten doel de uitvoering van het gemeenschappelijk beleid inzake visa voor kort verblijf, de consulaire samenwerking en de raadpleging van de centrale visumautoriteiten te verbeteren door de uitwisseling van gegevens tussen de lidstaten betreffende aanvragen en de daarmee samenhangende beslissingen te vergemakkelijken, teneinde:

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 2 – lid 1 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de procedure voor het aanvragen van een visum te vergemakkelijken;

a)  de procedure voor het aanvragen van een visum te vergemakkelijken en te versnellen;

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 2 – lid 1 – letter f

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f)  te helpen bij de identificatie van vermiste personen;

f)  te helpen bij de identificatie van in artikel 22 sexdecies bedoelde vermiste personen;

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 2 – lid 1 – letter h

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

h)  bij te dragen tot het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten;

h)  bij te dragen tot het voorkomen van bedreigingen van de binnenlandse veiligheid van een van de lidstaten, meer bepaald door het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten, onder passende en strikt bepaalde omstandigheden;

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 2 – lid 1 – letter i

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

i)  bij te dragen tot het voorkomen van bedreigingen van de binnenlandse veiligheid van een van de lidstaten;

Schrappen

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 2 – lid 2 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  een hoog niveau van veiligheid te ondersteunen, door bij te dragen aan de beoordeling of de aanvrager wordt beschouwd als een bedreiging voor de openbare orde, de interne veiligheid of de volksgezondheid, vóór diens aankomst aan de doorlaatposten aan de buitengrenzen;

a)  een hoog niveau van veiligheid in alle lidstaten te ondersteunen, door bij te dragen aan de beoordeling of de aanvrager of houder van een document wordt beschouwd als een bedreiging voor de openbare orde of de interne veiligheid;

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 2 – lid 2 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de grenscontroles en de controles op het grondgebied doeltreffender te maken;

b)  de controles aan de doorlaatposten aan de buitengrenzen en op het grondgebied van de lidstaten te vergemakkelijken en doeltreffender te maken;

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 2 – lid 2 – letter c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  bij te dragen tot het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten;

c)  bij te dragen tot het voorkomen van bedreigingen van de binnenlandse veiligheid van een van de lidstaten, meer bepaald door het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten, onder passende en strikt bepaalde omstandigheden;

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 2 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  te helpen bij de identificatie van in artikel 22 sexdecies bedoelde vermiste personen;

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis)  het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

"Artikel 2 bis

 

Architectuur

 

1.   Het VIS wordt gebaseerd op een gecentraliseerde architectuur en bestaat uit:

 

a)   het gemeenschappelijke identiteitenregister ingesteld bij [artikel 17, lid 2, onder a), van Verordening 2018/XX inzake interoperabiliteit (grenzen en visa)];

 

b)   een centraal informatiesysteem (het "centrale systeem van het VIS");

 

c)   een interface in elke lidstaat ("nationale interface" of "NI-VIS"), die voor de verbinding met de bevoegde centrale nationale autoriteit van de betrokken lidstaat zorgt, of een op gemeenschappelijke technische specificaties gebaseerde en voor alle lidstaten identieke nationale uniforme interface (NUI) in elke lidstaat, waarmee het centrale systeem van het VIS wordt aangesloten op de nationale infrastructuur in de lidstaten;

 

d)   een communicatie-infrastructuur tussen het centrale systeem van het VIS en de nationale interfaces;

 

e)   een beveiligd communicatiekanaal tussen het centrale systeem van het VIS en het centrale systeem van het EES;

 

f)   een beveiligde communicatie-infrastructuur tussen het centrale systeem van het VIS en de centrale infrastructuren van het Europees zoekportaal ingesteld bij [artikel 6 van Verordening 2018/XX inzake interoperabiliteit (grenzen en visa)], de gezamenlijke dienst voor biometrische matching ingesteld bij [artikel 12 van Verordening 2018/XX inzake interoperabiliteit (grenzen en visa)], het gemeenschappelijke identiteitenregister ingesteld bij [artikel 17 van Verordening 2018/XX inzake interoperabiliteit (grenzen en visa)] en de detector van meerdere identiteiten ingesteld bij [artikel 25 van Verordening 2018/XX inzake interoperabiliteit (grenzen en visa)];

 

g)   een mechanisme voor raadpleging over aanvragen en voor uitwisseling van informatie tussen centrale visumautoriteiten ("VISMail");

 

h)   een toegangsportaal voor vervoerders;

 

i)   een beveiligde webdienst die communicatie mogelijk maakt tussen enerzijds het centrale systeem van het VIS en anderzijds het toegangsportaal voor vervoerders en de internationale systemen;

 

j)   een gegevensopslagplaats ten behoeve van verslaglegging en statistieken;

 

k)   een instrument waarmee aanvragers ermee kunnen instemmen of kunnen weigeren dat hun aanvraagdossier een bewaartermijn langer wordt opgeslagen.

 

Voor het centrale systeem van het VIS, de nationale uniforme interfaces, de webdienst, het toegangsportaal voor vervoerders en de communicatie-infrastructuur van het VIS worden de hardware- en softwarecomponenten van respectievelijk het centrale systeem van het EES, de nationale uniforme interfaces van het EES, het toegangsportaal voor vervoerders van het ETIAS, de webdienst van het EES en de communicatie-infrastructuur van het EES zoveel als technisch mogelijk is, gedeeld en hergebruikt.

 

2.   De NI-VIS bestaat uit:

 

a)   één lokale nationale interface (LNI) in iedere lidstaat, die de fysieke verbinding vormt tussen de lidstaat en het beveiligde communicatienetwerk en waarin de versleutelingsapparatuur voor het VIS is opgenomen. De LNI bevindt zich in gebouwen van de lidstaat;

 

b)   een vervangend LNI (BLNI) met dezelfde inhoud en functies als die van de LNI.

 

3.   De LNI en de BLNI worden uitsluitend gebruikt voor doeleinden die zijn vastgesteld bij de Uniewetgeving inzake het VIS.

 

4.   De gecentraliseerde diensten worden in tweevoud uitgevoerd en op twee verschillende locaties ondergebracht: het centrale systeem van het VIS en de centrale eenheid (CU) in Straatsburg (Frankrijk) en het vervangende centrale systeem van het VIS en de vervangende centrale eenheid (BCU) in St. Johann im Pongau (Oostenrijk). De verbinding tussen het centrale systeem van het VIS en het vervangende centrale systeem van het VIS voorziet in een continue synchronisatie tussen de CU en de BCU. De communicatie-infrastructuur ondersteunt en draagt bij tot het waarborgen van de ononderbroken beschikbaarheid van het VIS. Zij omvat redundante en afzonderlijke paden voor de verbindingen tussen het centrale systeem van het VIS en het vervangende centrale systeem van het VIS alsook redundante en afzonderlijke paden voor de verbindingen tussen iedere nationale interface en het vervangende centrale systeem van het VIS. De communicatie-infrastructuur voorziet in een versleuteld virtual private network dat specifiek bestemd is voor VIS-gegevens en voor de communicatie tussen de lidstaten onderling en tussen de lidstaten en de instantie die belast is met het operationele beheer van het centrale systeem van het VIS.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 4 – lid 1 – punt 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis)  "centrale autoriteit": de door een lidstaat voor de in Verordening (EG) nr. 810/2009 vastgestelde doelen aangewezen autoriteit;

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 4 – lid 1 – punt 15

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  "gezichtsopname": een digitale afbeelding van het gezicht;

(15)  "gezichtsopname": een digitale afbeelding van het gezicht met toereikende resolutie en kwaliteit voor gebruik bij geautomatiseerde biometrische matching;

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 4 – lid 1 – punt 19

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  "nationale toezichthoudende autoriteit" voor rechtshandhavingsdoeleinden: de krachtens artikel 41 van Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad opgerichte toezichthoudende autoriteiten***;

(19)  "toezichthoudende autoriteiten": de in artikel 51, lid 1, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad** en de in artikel 41 van Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde toezichthoudende autoriteiten***;

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 4 – lid 1 – punt 19 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 bis)  "treffer": het bestaan van een verband dat wordt geconstateerd door de persoonsgegevens die in een aanvraagdossier van het VIS zijn geregistreerd, te vergelijken met de persoonsgegevens die zijn vervat in een notitie, dossier of signalering als geregistreerd in het VIS, het Schengen Informatiesysteem, het EES, het Etias, Eurodac, de gegevens van Europol of de SLTD-databank van Interpol;

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 4 – lid 1 – punt 20

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  "rechtshandhaving": het voorkomen, opsporen of onderzoeken van terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten;

(20)  "rechtshandhaving": het voorkomen, opsporen of onderzoeken van terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten, binnen een strikt vastgelegd kader;

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 4 – lid 1 – punt 21

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  "terroristische misdrijven": strafbare feiten naar nationaal recht die overeenkomen met of gelijkwaardig zijn aan die welke zijn bedoeld in Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad****;

(21)  "terroristische misdrijven": strafbare feiten naar nationaal recht bedoeld in de artikelen 3 tot en met 14 van Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad****, of, voor de lidstaten die niet door die richtlijn gebonden zijn, strafbare feiten die daaraan gelijkwaardig zijn;

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 4 – voetnoot 2 (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

** Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 5 – lid 1 – letter c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  vingerafdrukgegevens als bedoeld in artikel 9, lid 6, en artikel 22 quater, lid 2, onder g);

c)  vingerafdrukgegevens als bedoeld in artikel 9, lid 6, artikel 22 quater, lid 2, onder g) en artikel 22 quinquies, onder g);

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 5 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  scans van de pagina met biografische gegevens in het reisdocument, als bedoeld in artikel 9, lid 7;

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 5 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Het CIR bevat de gegevens als bedoeld in artikel 9, lid 4, onder a) tot en met cc), artikel 9, leden 5 en 6, artikel 22 quater, lid 2, onder a) tot en met cc), f) en g), en artikel 22 quinquies, onder a) tot en met cc), f) en g). De overige VIS-gegevens worden opgeslagen in het centrale systeem van het VIS.

3.  Het CIR bevat de gegevens als bedoeld in artikel 9, lid 4, onder a) tot en met cc), artikel 9, leden 5 en 6, artikel 22 quater, lid 2, onder a) tot en met cc), f) en g), en artikel 22 quinquies, onder a) tot en met c), f) en g). De overige VIS-gegevens worden opgeslagen in het centrale systeem van het VIS.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 5 bis – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  De lijst van reisdocumenten waarmee de houder de buitengrenzen kan overschrijden en waarin een visum kan worden aangebracht, als ingesteld bij Besluit nr. 1105/2011/EU van het Europees Parlement en de Raad*, wordt in het VIS opgenomen.

1.  De lijst van reisdocumenten waarmee de houder de buitengrenzen kan overschrijden en waarin een visum kan worden aangebracht, als ingesteld bij Besluit nr. 1105/2011/EU van het Europees Parlement en de Raad*, wordt in het VIS opgenomen.

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 5 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Het VIS voorziet in de functie voor het gecentraliseerde beheer van de lijst van erkende reisdocumenten en van de kennisgeving van erkenning of niet-erkenning van in de lijst opgenomen reisdocumenten overeenkomstig artikel 4 van Besluit 1105/2011/EU.

2.   Het VIS voorziet in de functie voor het gecentraliseerde beheer van de lijst van erkende reisdocumenten en van de kennisgeving van erkenning of niet-erkenning van in de lijst opgenomen reisdocumenten overeenkomstig artikel 4 van Besluit 1105/2011/EU.

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 5 bis – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  De nadere bepalingen betreffende het beheer van de in lid 2 bedoelde functie worden vastgelegd in uitvoeringshandelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

3  De nadere bepalingen betreffende het beheer van de in lid 2 bedoelde functie worden vastgelegd in uitvoeringshandelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 –punt 7 – letter -a (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 6 – lid 1

 

Bestaande tekst

Amendement

 

-a)  lid 1 wordt vervangen door:

1.   Uitsluitend de naar behoren gemachtigde personeelsleden van de visumautoriteiten hebben toegang tot het VIS voor het invoeren, wijzigen of verwijderen van de in artikel 5, lid 1, bedoelde gegevens overeenkomstig deze verordening.

"1.   Onverminderd artikel 22 bis, uitsluitend de naar behoren gemachtigde personeelsleden van de visumautoriteiten hebben toegang tot het VIS voor het invoeren, wijzigen of verwijderen van de in artikel 5, lid 1, bedoelde gegevens overeenkomstig deze verordening. Het aantal naar behoren gemachtigde personeelsleden is strikt beperkt tot de werkelijke behoeften van de dienstverlening."

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 –punt 7 – letter a

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 6 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.   De toegang tot het VIS voor raadpleging van de gegevens is uitsluitend voorbehouden aan de naar behoren gemachtigde personeelsleden van de autoriteiten van elke lidstaat en van de EU-organen die bevoegd zijn voor de in de artikelen 15 tot en met 22, 22 quater tot en met 22 septies, en 22 octies tot en met 22 undecies, genoemde doelen, alsmede voor de in de artikelen 20 en 21 van [Verordening (EG) nr. 2018/XX inzake de interoperabiliteit] genoemde doelen.

2.  De toegang tot het VIS voor raadpleging van de gegevens is uitsluitend voorbehouden aan de naar behoren gemachtigde personeelsleden van de autoriteiten van elke lidstaat en van de EU-organen die bevoegd zijn voor de in de artikelen 15 tot en met 22, en 22 octies tot en met 22 terdecies, genoemde doelen, alsmede voor de in de artikelen 20 en 21 van [Verordening 2018/XX inzake de interoperabiliteit (grenzen en visa)] genoemde doelen.

 

De autoriteiten die recht hebben op raadpleging van of toegang tot het VIS om terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, worden overeenkomstig hoofdstuk III ter aangewezen.

Deze toegang is beperkt tot de gegevens die vereist zijn voor de uitvoering van hun taken overeenkomstig deze doelen en staat in verhouding tot de doelstellingen.

Deze toegang is beperkt tot de gegevens die vereist zijn voor de uitvoering van hun taken overeenkomstig deze doelen en staat in verhouding tot de doelstellingen.

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 –punt 7 – letter a bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 6 – lid 3

 

Bestaande tekst

Amendement

 

a bis)  lid 3 wordt vervangen door:

3.   Elke lidstaat wijst de bevoegde autoriteiten aan waarvan de naar behoren gemachtigde personeelsleden toegang hebben tot het VIS om gegevens in te voeren, te wijzigen, te verwijderen of te raadplegen. Elke lidstaat verstrekt de Commissie onverwijld een lijst van die autoriteiten, inclusief de autoriteiten als bedoeld in artikel 41, lid 4, en de eventuele wijzigingen daarop. Deze lijst vermeldt voor welk doel elke autoriteit gegevens in het VIS mag verwerken.

3.   Elke lidstaat wijst de bevoegde autoriteiten aan waarvan de naar behoren gemachtigde personeelsleden toegang hebben tot het VIS om gegevens in te voeren, te wijzigen, te verwijderen of te raadplegen. Elke lidstaat verstrekt eu-LISA onverwijld een lijst van die autoriteiten, inclusief de autoriteiten als bedoeld in artikel 29, lid 3 bis, en de eventuele wijzigingen daarop. Daarbij wordt voor elke autoriteit vermeld welke gegevens zij voor welke doeleinden mag bevragen.

Binnen drie maanden nadat het VIS overeenkomstig artikel 48, lid 1, operationeel is geworden, maakt de Commissie een geconsolideerde lijst bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie. Indien zich wijzigingen voordoen, maakt de Commissie eenmaal per jaar een bijgewerkte geconsolideerde lijst bekend.

 

 

eu-LISA zorgt voor de jaarlijkse publicatie van de lijst en van de in artikel 22 duodecies, lid 2, bedoelde aangewezen autoriteiten en van de in artikel 22 duodecies, lid 4, bedoelde centrale toegangspunten in het Publicatieblad van de Europese Unie. eu-LISA houdt op zijn website een voortdurend bijgewerkte lijst bij met de wijzigingen die de lidstaten tussen de jaarlijkse publicaties hebben toegezonden.

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 –punt 7 – letter c

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 6 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De nadere bepalingen betreffende het beheer van de functie voor het gecentraliseerde beheer van de in lid 3 bedoelde lijst worden vastgelegd in uitvoeringshandelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

5.  De Commissie stelt overeenkomstig artikel 48 bis gedelegeerde handelingen vast met betrekking tot de nadere bepalingen betreffende het beheer van de functie voor het gecentraliseerde beheer van de in lid 3 bedoelde lijst.

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 7 – lid 2

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(7 bis)  in artikel 7 wordt lid 2 vervangen door:

2.   Elke bevoegde autoriteit ziet bij het gebruik van het VIS erop toe dat zij aanvragers en visumhouders niet discrimineert op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid en dat zij de menselijke waardigheid en integriteit van de aanvrager of visumhouder volledig respecteert.

"2.   De verwerking van persoonsgegevens in het VIS door elke bevoegde autoriteit mag niet leiden tot discriminatie van aanvragers, visumhouders of aanvragers en houders van voor verblijf van lange duur en verblijfsvergunningen op grond van geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Bij de verwerking worden de menselijke waardigheid, integriteit en grondrechten ten volle gerespecteerd, en worden de beginselen gehanteerd die zijn erkend in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met inbegrip van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en bescherming van persoonsgegevens. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan kinderen, ouderen, personen met een handicap en personen die internationale bescherming behoeven. Het belang van het kind komt op de eerste plaats."

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 7 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Bij alle procedures waarin deze verordening voorziet, stellen de lidstaten het belang van het kind voorop. Er wordt rekening gehouden met het welzijn en de veiligheid van het kind, in het bijzonder wanneer het gevaar bestaat dat het kind het slachtoffer wordt van mensenhandel, en met de mening van het kind, en afhankelijk van de leeftijd en de maturiteit van het kind, wordt daaraan passend belang gehecht."

3.  Bij alle procedures waarin deze verordening voorziet, stellen de lidstaten het belang van het kind voorop, boven iedere andere overweging, met volledige eerbiediging van de Internationale Conventie voor de rechten van het kind. Er wordt rekening gehouden met het welzijn en de veiligheid van het kind, in het bijzonder wanneer het gevaar bestaat dat het kind het slachtoffer wordt van mensenhandel, en met de mening van het kind, en afhankelijk van de leeftijd van het kind, wordt daaraan passend belang gehecht.

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis) Aan artikel 7 wordt het volgende lid toegevoegd:

 

"3 bis.  De lidstaten leggen deze verordening ten uitvoer in volledige overeenstemming met de in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie erkende beginselen, met name het recht op menselijke waardigheid, het recht op vrijheid en veiligheid, de eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven, de bescherming van persoonsgegevens, het recht op asiel en de bescherming van het beginsel van non-refoulement en bescherming in geval van verwijdering, uitzetting en uitlevering, het recht op non-discriminatie, de rechten van het kind en het recht op een doeltreffende voorziening in rechte.";

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 ter (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 7 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 ter)  Het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

"Artikel 7 bis

 

Vingerafdrukgegevens van kinderen

 

1.   In afwijking van artikel 22 quater, lid 2, onder g), worden vingerafdrukken van kinderen jonger dan 6 jaar niet in het VIS opgenomen.

 

2.   De biometrische gegevens van minderjarigen vanaf de leeftijd van zes jaar worden afgenomen door ambtenaren die speciaal zijn opgeleid om de biometrische gegevens van een minderjarige op een kindvriendelijke en op het kind afgestemde manier af te nemen, met volledige inachtneming van de belangen van het kind en de waarborgen die zijn vastgelegd in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind.

 

De minderjarige gaat bij het afnemen van zijn of haar biometrische gegevens vergezeld van een volwassen familielid, indien aanwezig. Een niet-begeleide minderjarige wordt terwijl zijn of haar biometrische gegevens worden afgenomen, vergezeld door een voogd, vertegenwoordiger of, indien geen vertegenwoordiger is aangewezen, een persoon die is opgeleid om de belangen van de minderjarige en zijn of haar algemene welzijn zo goed mogelijk te beschermen. Een dergelijke opgeleide persoon is niet de ambtenaar die verantwoordelijk is voor het afnemen van de biometrische gegevens, handelt onafhankelijk en ontvangt geen opdrachten van de ambtenaar of de dienst die verantwoordelijk is voor het afnemen van de biometrische gegevens. Er wordt geen enkele vorm van geweld tegen minderjarigen gebruikt om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de verplichting om biometrische gegevens te verstrekken.

 

3.   In afwijking van artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 810/2009 mogen consulaten niet verlangen dat kinderen tussen 6 en 12 jaar in persoon op het consulaat verschijnen voor het afnemen van biometrische gegevens wanneer dit een buitensporige belasting en kosten voor de gezinnen met zich meebrengt. In dergelijke gevallen worden biometrische gegevens afgenomen aan de buitengrenzen, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan het voorkomen van kinderhandel.

 

4.   In afwijking van de bepalingen inzake het gebruik van de in de hoofdstukken II, III, III bis en III ter bedoelde gegevens zijn de vingerafdrukgegevens van kinderen alleen toegankelijk voor de volgende doeleinden:

 

a)   de identiteit van het kind te verifiëren in de visumaanvraagprocedure overeenkomstig artikel 15 en aan de buitengrenzen overeenkomstig de artikelen 18 en 22 octies, en

 

b)   in het kader van hoofdstuk III ter bij te dragen tot de preventie en bestrijding van misbruik van de rechten van kinderen, mits aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

 

i)   deze toegang moet noodzakelijk zijn voor het voorkomen, opsporen of onderzoeken van kinderhandel;

 

ii)   toegang is noodzakelijk in een specifiek geval;

 

iii)   de identificatie is in het belang van het kind."

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9

Verordening (EG) nr. 767/2008

Hoofdstuk II – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"INVOERING EN GEBRUIK VAN GEGEVENS BETREFFENDE VISA VOOR KORT VERBLIJF DOOR DE VISUMAUTORITEITEN"

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 –punt 11 – letter b

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 9 – lid 1 – punt 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  een gezichtsopname van de aanvrager, overeenkomstig artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr. 810/2009.

5.  een gezichtsopname van de aanvrager, overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EG) nr. 810/2009.

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 –punt 11 – letter b bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 9 – lid 1 – punt 6

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(b bis)  punt 6 wordt vervangen door:

6.   de vingerafdrukken van de aanvrager, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de gemeenschappelijke visuminstructies.

"6.   een gezichtsopname van de aanvrager, overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EG) nr. 810/2009.";

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 –punt 11 – letter d

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 9 – lid 1 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  De in de punt 5 van de eerste alinea bedoelde gezichtsopnames van onderdanen van derde landen hebben een toereikende resolutie en kwaliteit voor gebruik bij automatische biometrische matching.

De in de punt 5 van de eerste alinea bedoelde gezichtsopnames van onderdanen van derde landen hebben een toereikende resolutie en kwaliteit voor gebruik bij automatische biometrische matching. Indien de kwaliteit ontoereikend is, mag de gezichtsopname niet worden gebruikt voor automatische matching.

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 –punt 11 – letter d

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 9 – lid 1 ter

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In uitzonderlijke gevallen, wanneer niet kan worden voldaan aan de voor de registratie van de ter plaatse gemaakte gezichtsopname in het VIS vastgestelde specificaties inzake kwaliteit en resolutie, kan de gezichtsopname, in afwijking van de tweede alinea, elektronisch van de chip van het elektronische machineleesbare reisdocument (eMRTD) worden uitgelezen. In dergelijke gevallen wordt de gezichtsopname slechts toegevoegd aan het persoonlijke dossier nadat elektronisch is geverifieerd of de in de chip van het eMRTD geregistreerde gezichtsopname overeenstemt met de ter plaatse gemaakte gezichtsopname van de onderdaan van een derde land.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer niet kan worden voldaan aan de voor de registratie van de ter plaatse gemaakte gezichtsopname in het VIS vastgestelde specificaties inzake kwaliteit en resolutie, kan de gezichtsopname, in afwijking van de eerste alinea, elektronisch van de chip van het elektronische machineleesbare reisdocument (eMRTD) worden uitgelezen. In dergelijke gevallen wordt de gezichtsopname slechts toegevoegd aan het persoonlijke dossier nadat elektronisch is geverifieerd of de in de chip van het eMRTD geregistreerde gezichtsopname overeenstemt met de ter plaatse gemaakte gezichtsopname van de onderdaan van een derde land.

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 9 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Wanneer een aanvraag wordt gecreëerd of een visum wordt afgegeven, gaat het VIS na of het reisdocument dat met die aanvraag verband houdt, is erkend overeenkomstig Besluit 1105/2011/EU, door een automatische zoekopdracht uit te voeren in de in artikel 5 bis bedoelde lijst van erkende reisdocumenten, en zendt het een resultaat terug.

2.  Wanneer een aanvraag wordt gecreëerd, gaat het VIS na of het reisdocument dat met die aanvraag verband houdt, is erkend overeenkomstig Besluit 1105/2011/EU, door een automatische zoekopdracht uit te voeren in de in artikel 5 bis bedoelde lijst van erkende reisdocumenten, en zendt het een resultaat terug.

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 9 bis – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Met het oog op de verificaties waarin artikel 21, lid 1, en artikel 21, lid 3, onder a), c) en d), van Verordening (EG) nr. 810/2009 voorzien, start het VIS een zoekopdracht door gebruik te maken van het in artikel 6, lid 1, [van de interoperabiliteitsverordening] gedefinieerde Europese zoekportaal, om de in artikel 9, punt 4, van deze verordening bedoelde relevante gegevens te vergelijken met de gegevens in een notitie, dossier of signalering die zijn geregistreerd in het VIS, het Schengeninformatiesysteem (SIS), het inreis-uitreissysteem (EES), het Europees Systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS), met inbegrip van de watchlist bedoeld in artikel 29 van Verordening (EU) 2018/XX met het oog op het instellen van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie, Eurodac, [het ECRIS-TCN-systeem voor zover het gaat om veroordelingen voor terroristische misdrijven en andere vormen van ernstige criminaliteit], de gegevens van Europol, de Interpol-databank voor gestolen en verloren reisdocumenten (SLTD) en de Interpol-databank voor reisdocumenten met signaleringen (Interpol TDAWN).

3.  Met het oog op de verificaties waarin artikel 21, lid 1, en artikel 21, lid 3, onder a) en c), van Verordening (EG) nr. 810/2009 voorzien, start het VIS een zoekopdracht door gebruik te maken van het in artikel 6, lid 1, [van de interoperabiliteitsverordening] gedefinieerde Europese zoekportaal, om de in artikel 9, punt 4, 5 en 6, van deze verordening bedoelde relevante gegevens te vergelijken. Het VIS gaat na:

 

a)   of het voor de aanvraag gebruikte reisdocument overeenkomt met een reisdocument dat in het SIS staat geregistreerd als verloren, gestolen, verduisterd of ongeldig verklaard;

 

b)   of het voor de aanvraag gebruikte reisdocument overeenkomt met een reisdocument dat in de SLTD-databank staat geregistreerd als verloren, gestolen of ongeldig verklaard;

 

c)   of de aanvrager in SIS is gesignaleerd met het oog op weigering van inreis en verblijf;

 

d)   of de aanvrager in SIS is gesignaleerd omdat hij wordt gezocht met het oog op aanhouding ten behoeve van overlevering op basis van een Europees aanhoudingsbevel of omdat hij wordt gezocht met het oog op aanhouding ten behoeve van uitlevering;

 

e)   of de aanvrager en houder van het reisdocument gerelateerd is aan een geweigerde, ingetrokken of nietig verklaarde reisautorisatie in het centrale ETIAS-systeem;

 

f)   of de aanvrager en het reisdocument zijn opgenomen in de observatielijst bedoeld in artikel 34 van Verordening (EU) 2018/1240 van het Europees Parlement en de Raad*;

 

g)   of de gegevens over de aanvrager reeds zijn opgeslagen in het VIS;

 

h)   of de in de aanvraag verstrekte gegevens over het reisdocument gerelateerd zijn aan een andere visumaanvraag die samenhangt met andere identiteitsgegevens;

 

i)   of de aanvrager momenteel in het EES geregistreerd staat als een persoon die zijn toegestane verblijfsduur overschrijdt dan wel of de aanvrager in het verleden als zodanig geregistreerd is geweest;

 

j)   of de aanvrager in het EES geregistreerd staat als een persoon wiens toegang is geweigerd;

 

k)   of er ten aanzien van de aanvrager in het VIS een beslissing tot weigering, nietigverklaring of intrekking van een visum voor kort verblijf is geregistreerd;

 

l)   of er ten aanzien van de aanvrager in het VIS een beslissing tot weigering, nietigverklaring of intrekking van een visum voor verblijf van langere duur of verblijfsvergunning is geregistreerd;

 

m)   of er in de gegevens van Europol gegevens zijn opgeslagen die specifiek betrekking hebben op de identiteit van de aanvrager;

 

n)   of de aanvrager van een visum voor kort verblijf in Eurodac is geregistreerd;

 

o)   ingeval de aanvrager minderjarig is, of de persoon die het ouderlijk gezag of de wettelijke voogdij uitoefent:

 

i)   in SIS is gesignaleerd omdat hij wordt gezocht met het oog op aanhouding ten behoeve van overlevering op basis van een Europees aanhoudingsbevel of omdat hij wordt gezocht met het oog op aanhouding ten behoeve van uitlevering;

 

ii)   in SIS is gesignaleerd met het oog op weigering van toegang en verblijf;

 

iii)   houder is van een reisdocument dat is opgenomen in de observatielijst bedoeld in artikel 34 van Verordening (EU) 2018/1240.

 

________________________

 

* Verordening (EU) 2018/1240 van het Europees Parlement en de Raad van 12 september 2018 tot oprichting van een Europees reisinformatie- en -autorisatiesysteem (Etias) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 en (EU) 2017/2226 (PB L 236 van 19.9.2018, blz. 1).

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 9 bis – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Wanneer zoekopdrachten worden verricht in de SLTD, worden de door de gebruiker van het ESP gebruikte gegevens om een zoekopdracht te starten, niet gedeeld met de eigenaars van de Interpol-gegevens.

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 9 bis – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Het VIS voegt aan het aanvraagdossier een verwijzing toe naar elke treffer die wordt verkregen overeenkomstig lid 3. In voorkomend geval geeft het VIS aan welke lidstaat of lidstaten de gegevens hebben ingevoerd of aangeleverd die tot de treffer(s) hebben geleid, dan wel of Europol dat heeft gedaan, en registreert het deze informatie in het aanvraagdossier.

4.  Het VIS voegt aan het aanvraagdossier een verwijzing toe naar elke treffer die wordt verkregen overeenkomstig lid 3. In voorkomend geval geeft het VIS aan welke lidstaat of lidstaten de gegevens hebben ingevoerd of aangeleverd die tot de treffer(s) hebben geleid, dan wel of Europol dat heeft gedaan, en registreert het deze informatie in het aanvraagdossier. Er wordt geen andere informatie geregistreerd dan de verwijzing naar een treffer en de opsteller van de gegevens.

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 9 bis – lid 5 – letter d

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  een signalering van personen en voorwerpen met het oog op onopvallende controles of gerichte controles.

d)  een signalering van personen en voorwerpen met het oog op onopvallende controles, gerichte controles of ondervragingscontroles.

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 9 bis – lid 5 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  Elke treffer die voortkomt uit de zoekopdrachten overeenkomstig artikel 9 bis, lid 3, onder a), b), c), e), g), h), i), j), k), l) of n), wordt beoordeeld door het consulaat waar de visumaanvraag is ingediend, waar nodig na verificatie door de centrale autoriteit overeenkomstig artikel 9 quater.

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 9 bis – lid 5 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 ter.  Elke treffer die voortkomt uit de zoekopdrachten overeenkomstig artikel 9 bis, lid 3, onder d), f), m) of o), wordt geverifieerd, waar nodig, en beoordeeld door het centrale contactpunt van de lidstaten die de gegevens hebben ingevoerd of aangeleverd die tot de treffers hebben geleid, overeenkomstig artikel 9 quater bis.

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 9 bis – lid 5 quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 quater.  Elke treffer in het SIS wordt eveneens automatisch gemeld aan het Sirene-bureau van de lidstaat die de signalering heeft ingevoerd die tot de treffer heeft geleid.

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 9 bis – lid 5 quinquies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 quinquies .  De melding aan het Sirene-bureau of het centrale contactpunt van de lidstaat die de signalering heeft ingevoerd, bevat de volgende gegevens:

 

a)   familienaam/-namen, voornaam/-namen en, indien van toepassing, alias(sen);

 

b)   geboorteplaats en -datum;

 

c)   geslacht;

 

d)   nationaliteit en eventuele andere nationaliteiten;

 

e)   de lidstaat van het eerste voorgenomen verblijf en, indien beschikbaar, het adres van het eerste voorgenomen verblijf;

 

f)   het woonadres van de aanvrager en, indien niet beschikbaar, zijn plaats en land van verblijf;

 

g)   een verwijzing naar alle treffer(s), met inbegrip van de datum en het tijdstip van de treffer.

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 9 bis – lid 5 sexies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 sexies.  Dit artikel mag om geen enkele reden een belemmering vormen voor het indienen van een asielaanvraag. Indien een visumaanvraag wordt ingediend door een slachtoffer van een geweldsdelict zoals huiselijk geweld of mensenhandel, begaan door zijn/haar geldschieter, wordt het in VIS ingevoerde dossier losgekoppeld van dat van de geldschieter om de slachtoffers tegen verdere risico's te beschermen.

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 9 ter – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Wat betreft onderdanen van derde landen die familielid zijn van een burger van de Unie op wie Richtlijn 2004/38/EG van toepassing is of van een onderdaan van een derde land die het recht van vrij verkeer geniet dat gelijkwaardig is aan dat van de burgers van de Unie op grond van een overeenkomst tussen de Unie en haar lidstaten, enerzijds, en een derde land, anderzijds, worden de in artikel 9 bis, lid 3, bedoelde automatische controles uitsluitend uitgevoerd om na te gaan of er geen feitelijke aanwijzingen of op feitelijke aanwijzingen gebaseerde redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de aanwezigheid van de betrokkene op het grondgebied van de lidstaten een risico voor de veiligheid of een groot epidemiologisch risico vormt overeenkomstig Richtlijn 2004/38/EG.

1.  Wat betreft onderdanen van derde landen die familielid zijn van een burger van de Unie op wie Richtlijn 2004/38/EG van toepassing is of van een onderdaan van een derde land die het recht van vrij verkeer geniet dat gelijkwaardig is aan dat van de burgers van de Unie op grond van een overeenkomst tussen de Unie en haar lidstaten, enerzijds, en een derde land, anderzijds, worden de in artikel 9 bis, lid 3, bedoelde automatische controles uitsluitend uitgevoerd om na te gaan of er geen feitelijke aanwijzingen of op feitelijke aanwijzingen gebaseerde redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de aanwezigheid van de betrokkene op het grondgebied van de lidstaten een risico voor de veiligheid vormt overeenkomstig Richtlijn 2004/38/EG.

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 9 ter – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Indien de automatische verwerking van de aanvraag als bedoeld in artikel 9 bis, lid 3, een treffer heeft opgeleverd die overeenkomt met een signalering met het oog op weigering van toegang en verblijf als bedoeld in artikel 24 van Verordening (EG) nr. 1987/2006, verifieert de visumautoriteit om welke reden werd beslist deze signalering in het SIS op te nemen. Als deze reden verband houdt met een risico op het gebied van illegale immigratie, wordt geen rekening gehouden met de signalering bij de beoordeling van de aanvraag. De visumautoriteit gaat te werk overeenkomstig artikel 25, lid 2, van de SIS II-verordening.

3.  Indien de automatische verwerking van de aanvraag als bedoeld in artikel 9 bis, lid 3, een treffer heeft opgeleverd die overeenkomt met een signalering met het oog op weigering van toegang en verblijf als bedoeld in artikel 24 van Verordening (EU) 2018/1861, verifieert de visumautoriteit om welke reden werd beslist deze signalering in het SIS op te nemen. Als deze reden verband houdt met een risico op het gebied van illegale immigratie, wordt geen rekening gehouden met de signalering bij de beoordeling van de aanvraag. De visumautoriteit gaat te werk overeenkomstig artikel 26, lid 2, van Verordening (EU) 2018/1861.

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 9 quater – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Verificatie door de centrale autoriteiten

Verificatie door de centrale autoriteiten en de nationale centrale contactpunten

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 9 quater – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Elke treffer die voortkomt uit de zoekopdrachten overeenkomstig artikel 9 bis, lid 3, worden handmatig geverifieerd door de centrale autoriteit van de lidstaat die de aanvraag behandelt.

1.  Elke in artikel 9 bis, lid 5 ter, bedoelde treffer die voortkomt uit de zoekopdrachten overeenkomstig artikel 9 bis, lid 3, en die niet automatisch bevestigd kan worden door het VIS, wordt handmatig geverifieerd door het nationale centrale contactpunt overeenkomstig artikel 9 quater bis. De centrale autoriteit van de lidstaat die de aanvraag behandelt wordt hiervan in kennis gesteld.

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 9 quater – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Bij de handmatige verificatie van de treffers heeft de centrale autoriteit toegang tot het aanvraagdossier en eventueel daaraan verbonden aanvraagdossiers, evenals tot alle treffers die de automatische verwerking overeenkomstig artikel 9 bis, lid 3, heeft opgeleverd.

2.  Elke in artikel 9 bis, lid 5 bis, bedoelde treffer die voortkomt uit de zoekopdrachten overeenkomstig artikel 9 bis, lid 3, en die niet automatisch bevestigd kan worden door het VIS, wordt handmatig geverifieerd door centrale autoriteit. Bij de handmatige verificatie van de treffers heeft de centrale autoriteit toegang tot het aanvraagdossier en eventueel daaraan verbonden aanvraagdossiers, evenals tot alle treffers die de automatische verwerking overeenkomstig artikel 9 bis, lid 5 bis, heeft opgeleverd.

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 9 quater – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Indien de gegevens overeenkomen met of er twijfel blijft bestaan over de identiteit van de aanvrager, informeert de centrale visumautoriteit die de aanvraag behandelt, de centrale autoriteit van de andere lidstaten waarvan is gebleken dat zij de gegevens die tot de treffer hebben geleid, hebben ingevoerd of aangeleverd overeenkomstig artikel 9 bis, lid 3. Indien is gebleken dat één of meer lidstaten de gegevens hebben ingevoerd of aangeleverd die tot de treffer hebben geleid, raadpleegt de centrale autoriteit de centrale autoriteiten van de andere lidstaten volgens de procedure van artikel 16, lid 2.

5.  Indien de gegevens overeenkomen met of er twijfel blijft bestaan over de identiteit van de aanvrager, informeert de centrale visumautoriteit die de aanvraag behandelt, in gerechtvaardigde gevallen, de centrale autoriteit van de andere lidstaten waarvan is gebleken dat zij de gegevens die tot de treffer hebben geleid, hebben ingevoerd of aangeleverd overeenkomstig artikel 9 bis, lid 3. Indien is gebleken dat één of meer lidstaten de gegevens hebben ingevoerd of aangeleverd die tot de treffer hebben geleid, raadpleegt de centrale autoriteit de centrale autoriteiten van de andere lidstaten volgens de procedure van artikel 16, lid 2. De aanvrager heeft het voordeel van enige vorm van twijfel.

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 9 quater – lid 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  In afwijking van het bepaalde in lid 1 zendt het VIS, indien de in artikel 9 bis, lid 5, bedoelde vergelijking een of meer treffers oplevert, een automatische kennisgeving naar de centrale autoriteit van de lidstaat die de zoekopdracht heeft gegeven met het oog op het nemen van passende follow-upmaatregelen.

Schrappen

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 9 quater – lid 8

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  Indien blijkt dat Europol de gegevens heeft aangeleverd die tot een treffer hebben geleid overeenkomstig artikel 9 bis, lid 3, raadpleegt de centrale eenheid van de bevoegde lidstaat de nationale Europol-eenheid voor follow-up overeenkomstig Verordening (EU) 2016/794, en met name hoofdstuk IV.

Schrappen

Amendement    87

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 9 quater bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 9 quater bis

 

Verificatie en beoordeling door het nationale centrale contactpunt

 

1.   Elke lidstaat wijst een nationale autoriteit aan die 24 uur per dag en 7 dagen per week operationeel is en zorgt voor de handmatige verificatie van treffers in de zin van deze verordening ("het centrale contactpunt"). Het centrale contactpunt bestaat uit verbindingsofficieren van het Sirene-bureau, de nationale centrale bureaus van Interpol, het nationale centrale punt van Europol, de nationale eenheid van Etias en alle relevante nationale rechtshandhavingsinstanties. De lidstaten zien erop toe dat het centrale contactpunt over voldoende personeel beschikt om gemelde treffers te verifiëren overeenkomstig deze verordening, rekening houdend met de in artikel 23 van Verordening (EG) nr. 810/2009 vastgestelde termijnen.

 

2.   Het centrale contactpunt verifieert de hem ter kennis gebrachte treffers handmatig. De procedures van artikel 9 quater, leden 2 tot en met 6, zijn van toepassing.

 

3.   Indien na de in lid 2 van dit artikel bedoelde verificatie de gegevens overeenstemmen en de treffer wordt bevestigd, neemt het centrale contactpunt waar nodig contact op met de bevoegde autoriteiten, met inbegrip van Europol, die de gegevens hebben aangeleverd die tot de treffer hebben geleid. Vervolgens beoordeelt het de treffer. Het centrale contactpunt verstrekt een met redenen omkleed advies met het oog op de beslissing over de aanvraag die krachtens artikel 23 van Verordening (EG) nr. 810/2009 moet worden genomen. Het met redenen omklede advies wordt opgenomen in het aanvraagdossier.

Amendement    88

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 9 quater ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 9 quater ter

 

Handleiding

 

De Commissie stelt overeenkomstig artikel 48 bis een gedelegeerde handeling vast houdende een handleiding waarin de relevante gegevens die in de zoekopdrachten van de andere systemen overeenkomstig artikel 9 bis, lid 3, moeten worden vergeleken, alsmede de procedures en voorschriften voor de in de artikelen 9 bis tot en met 9 quater bis bedoelde zoekopdrachten, verificaties en beoordelingen zijn vervat. Deze gedelegeerde handeling omvat de combinatie van gegevenscategorieën voor het doorzoeken van elk systeem overeenkomstig artikel 9 bis.

Amendement    89

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 13

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 13 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Indien het aanvraagdossier overeenkomstig de leden 1 en 2 is bijgewerkt, zendt het VIS een kennisgeving naar de lidstaat die het visum heeft afgegeven, waarin de beslissing tot nietigverklaring of intrekking van dat visum wordt meegedeeld. Een dergelijke kennisgeving wordt automatisch door het centrale systeem gegenereerd en verzonden via het mechanisme bedoeld in artikel 16.

4.  Indien het aanvraagdossier overeenkomstig de leden 1 en 2 is bijgewerkt, zendt het VIS een kennisgeving naar de lidstaat die het visum heeft afgegeven, waarin de met redenen omklede beslissing tot nietigverklaring of intrekking van dat visum wordt meegedeeld. Een dergelijke kennisgeving wordt automatisch door het centrale systeem gegenereerd en verzonden via het mechanisme bedoeld in artikel 16.

Amendement    90

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 15

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 16 – lid 2 – alinea 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uitsluitend met het oog op de uitvoering van de raadplegingsprocedure wordt de lijst van lidstaten die op grond van artikel 22 van Verordening (EG) nr. 810/2009 vereisen dat hun centrale autoriteiten worden geraadpleegd door de centrale autoriteiten van andere lidstaten bij het onderzoek van visumaanvragen voor eenvormige visa die zijn ingediend door onderdanen van bepaalde derde landen of specifieke categorieën onderdanen van die landen, en van de betrokken onderdanen van derde landen, in het VIS geïntegreerd.

Uitsluitend met het oog op de uitvoering van de raadplegingsprocedure wordt de lijst van lidstaten die op grond van artikel 22 van Verordening (EG) nr. 810/2009 vereisen dat hun centrale autoriteiten worden geraadpleegd door de centrale autoriteiten van andere lidstaten bij het onderzoek van visumaanvragen voor eenvormige visa die zijn ingediend door onderdanen van bepaalde derde landen of specifieke categorieën onderdanen van die landen in het VIS geïntegreerd.

Amendement    91

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 15

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 16 – lid 3 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de toezending van informatie over de afgifte van visa met territoriaal beperkte geldigheid overeenkomstig artikel 25, lid 4, over wijzigingen van gegevens overeenkomstig artikel 24, lid 2, en over ex-postkennisgevingen overeenkomstig artikel 31 van Verordening (EG) nr. 810/2009;

a)  de toezending van informatie over de afgifte van visa met territoriaal beperkte geldigheid overeenkomstig artikel 25, lid 4, over wijzigingen van gegevens overeenkomstig artikel 24, lid 2, van deze verordening en over ex-postkennisgevingen overeenkomstig artikel 31 van Verordening (EG) nr. 810/2009;

Amendement    92

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 15

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 16 – lid 3 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  alle andere mededelingen in verband met de consulaire samenwerking die de doorgifte van in het VIS geregistreerde of daarmee verband houdende persoonsgegevens inhouden, de toezending van verzoeken aan de bevoegde visumautoriteit om kopieën van reisdocumenten overeenkomstig artikel 9, punt 7, en andere documenten ter staving van de aanvraag, en de toezending van elektronische kopieën van die documenten, alsmede op verzoeken als bedoeld in artikel 9 quater en artikel 38, lid 3. De bevoegde visumautoriteiten beantwoorden dergelijke verzoeken binnen twee werkdagen.

(b)  alle andere mededelingen in verband met de consulaire samenwerking die de doorgifte van in het VIS geregistreerde of daarmee verband houdende persoonsgegevens inhouden, de toezending van verzoeken aan de bevoegde visumautoriteit om kopieën van documenten ter staving van de aanvraag, en de toezending van elektronische kopieën van die documenten, alsmede op verzoeken als bedoeld in artikel 9 quater en artikel 38, lid 3. De bevoegde visumautoriteiten beantwoorden dergelijke verzoeken binnen twee werkdagen.

Amendement    93

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 18 bis

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(18 bis)  artikel 18 bis wordt vervangen door:

Artikel 18 bis

"Artikel 18 bis

Opvragen van VIS-gegevens voor het maken of bijwerken van een inreis-uitreisnotitie of van de notitie van weigering van toegang van een visumhouder in het EES

Opvragen van VIS-gegevens voor het maken of bijwerken van een inreis-uitreisnotitie of van de notitie van weigering van toegang van een visumhouder in het EES

Uitsluitend voor het maken of bijwerken van de inreis-uitreisnotitie of de notitie van weigering van toegang van een visumhouder in het EES overeenkomstig artikel 14, lid 2, en de artikelen 16 en 18 van Verordening (EU) 2017/2226 wordt de autoriteit die bevoegd is om controles te verrichten aan de grenzen waar het EES wordt gebruikt, toegang verleend om de gegevens die zijn opgeslagen in het VIS en die staan vermeld in artikel 16, lid 2, onder c) tot en met f), van die verordening uit het VIS op te halen en in het EES te importeren.”.

Uitsluitend voor het maken of bijwerken van de inreis-uitreisnotitie of de notitie van weigering van toegang van een visumhouder in het EES overeenkomstig artikel 14, lid 2, en de artikelen 16 en 18 van Verordening (EU) 2017/2226 wordt de autoriteit die bevoegd is om controles te verrichten aan de grenzen waar het EES wordt gebruikt, toegang verleend om de gegevens die zijn opgeslagen in het VIS en die staan vermeld in artikel 16, lid 1, onder d), en artikel 16, lid 2, onder c) tot en met f), van die verordening uit het VIS op te halen en in het EES te importeren."

Amendement    94

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 19

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 20 bis – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Gebruik van VIS-gegevens voor het invoeren van SIS-signaleringen van vermiste personen en de latere toegang tot die gegevens

Gebruik van VIS-gegevens voor het invoeren van SIS-signaleringen van vermiste personen en kwetsbare personen die van reizen moeten worden weerhouden en de latere toegang tot die gegevens

Amendement    95

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 19

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 20 bis – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De in het VIS opgeslagen vingerafdrukgegevens kunnen worden gebruikt om signaleringen van vermiste personen in te voeren overeenkomstig artikel 32, lid 2, van Verordening (EU) … van het Europees Parlement en de Raad* [Verordening (EU) betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken]. In die gevallen worden de vingerafdrukgegevens via beveiligde kanalen uitgewisseld met het Sirene-bureau van de lidstaat die de gegevens bezit.

1.  De in het VIS opgeslagen vingerafdrukgegevens en gezichtsopnamen kunnen worden gebruikt om signaleringen van vermiste personen, kinderen die gevaar lopen te worden ontvoerd, of kwetsbare personen die van reizen moeten worden weerhouden in te voeren overeenkomstig artikel 32 van Verordening (EU) … van het Europees Parlement en de Raad* [Verordening (EU) betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken].In die gevallen worden de vingerafdrukgegevens en gezichtsopnamen via beveiligde kanalen uitgewisseld met het Sirene-bureau van de lidstaat die de gegevens bezit.

Amendement    96

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 19

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 20 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Indien er sprake is van een treffer met een SIS-signalering als bedoeld in lid 1, kunnen kinderbeschermingsautoriteiten en nationale gerechtelijke autoriteiten, met inbegrip van die welke belast zijn met de instelling van strafvervolging en van gerechtelijke onderzoeken voorafgaand aan tenlastelegging, alsook hun coördinerende instanties, als bedoeld in artikel 43 van Verordening (EU) … [COM(2016) 883 final – SIS LE], bij de uitoefening van hun taken om toegang tot de in het VIS opgenomen gegevens verzoeken. De voorwaarden waarin de wetgeving van de Unie en de nationale wetgeving voorzien, zijn van toepassing.

2.  Indien er sprake is van een treffer met een SIS-signalering door middel van het gebruik van in het VIS opgeslagen vingerafdrukgegevens en gezichtsopnamen als bedoeld in lid 1, kunnen kinderbeschermingsautoriteiten en nationale gerechtelijke autoriteiten, met inbegrip van die welke belast zijn met de instelling van strafvervolging en van gerechtelijke onderzoeken voorafgaand aan tenlastelegging, alsook hun coördinerende instanties, als bedoeld in artikel 44 van Verordening (EU) … [COM(2016) 883 final – SIS politiële samenwerking)], bij de uitoefening van hun taken een autoriteit met toegang tot het VIS om toegang tot de in het VIS opgenomen gegevens verzoeken. De voorwaarden waarin de wetgeving van de Unie en de nationale wetgeving voorzien, zijn van toepassing. De lidstaten zien erop toe dat de gegevens op een veilige manier worden verzonden.

Amendement    97

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 – lid 1

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(19 bis) In artikel 22 wordt lid 1 vervangen door:

1.   Uitsluitend met het oog op de behandeling van een asielaanvraag hebben de bevoegde asielautoriteiten overeenkomstig artikel 21 van Verordening (EG) nr. 343/2003 toegang om te zoeken aan de hand van de vingerafdrukken van de asielzoeker.

"1.   Uitsluitend met het oog op de behandeling van een asielaanvraag hebben de bevoegde asielautoriteiten overeenkomstig artikel 21 van Verordening (EG) nr. 343/2003 toegang om te zoeken aan de hand van de vingerafdrukken van de asielzoeker. Wanneer de vingerafdrukken van de asielzoeker niet kunnen worden gebruikt, of wanneer het zoeken aan de hand van de vingerafdrukken geen resultaat oplevert, wordt gezocht aan de hand van de gegevens bedoeld in artikel 9, lid 4, onder a) en/of b) tot en met cc); er kan worden gezocht in combinatie met de gegevens bedoeld in artikel 9, lid 4, onder aa)."

Wanneer de vingerafdrukken van de asielzoeker niet kunnen worden gebruikt, of wanneer het zoeken aan de hand van de vingerafdrukken geen resultaat oplevert, wordt gezocht aan de hand van de gegevens bedoeld in artikel 9, lid 4, onder a) en/of c); er kan worden gezocht in combinatie met de gegevens bedoeld in artikel 9, lid 4, onder b).

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R0767&from=EN)

Amendement    98

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 20

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 – lid 2 – letter c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  foto’s;

c)  gezichtsopnamen;

Amendement    99

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 20

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 – lid 2 – letter e

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  de gegevens als bedoeld in artikel 9, punten 4) en 5), van de overeenkomstig artikel 8, lid 4, gekoppelde aanvraagdossiers.

e)  de gegevens als bedoeld in artikel 9, punt 4), van de overeenkomstig artikel 8, lid 4, gekoppelde aanvraagdossiers.

Amendement    100

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 21

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 23 – lid 1 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Onverminderd de verwijdering van gegevens als bedoeld in de artikelen 24 en 25 en de registratie van gegevens als bedoeld in artikel 34, worden de dossiers voor ten hoogste vijf jaar in het VIS opgeslagen.

Onverminderd de verwijdering van gegevens als bedoeld in de artikelen 24 en 25 en de registratie van gegevens als bedoeld in artikel 34, worden de aanvraagdossiers voor ten hoogste vijf jaar in het VIS opgeslagen.

Amendement    101

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 21

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 23 – lid 1 – alinea 2 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  op de nieuwe datum waarop de geldigheidsduur van het visum, het visum voor verblijf van langere duur of de verblijfsvergunning verstrijkt, indien een visum, een visum voor verblijf van langere duur of een verblijfsvergunning is verlengd;

b)  op de nieuwe datum waarop de geldigheidsduur van het visum of het visum voor verblijf van langere duur verstrijkt, indien een visum of een visum voor verblijf van langere duur is verlengd;

Amendement    102

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 21

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 23 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn worden het dossier en de in artikel 8, leden 3 en 4, en artikel 22 bis, leden 3 en 5, bedoelde koppelingen naar dit dossier automatisch uit het VIS gewist.

2.  Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn worden het dossier en de in artikel 8, leden 3 en 4, en artikel 22 bis, lid 3, bedoelde koppelingen naar dit dossier automatisch uit het VIS gewist.

Amendement    103

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 21

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 23 – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  In afwijking van lid 1:

 

a)   aanvraagdossiers betreffende een verblijfsvergunning worden gewist na een periode van ten hoogste 10 jaar;

 

b)   aanvraagdossiers betreffende kinderen jonger dan 12 jaar worden gewist wanneer het kind het Schengengebied verlaat.

Amendement    104

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 21

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 23 – lid 2 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.  In afwijking van lid 1 kan, met het oog op het mogelijk maken van een nieuwe aanvraag, het daarin bedoelde aanvraagdossier worden bewaard voor een aanvullende periode van niet meer dan drie jaar na het verstrijken van de geldigheidsduur van het visum voor verblijf van langere duur of van de verblijfsvergunning, en uitsluitend indien de verzoeker, na een verzoek om toestemming, door middel van een ondertekende verklaring vrijelijk en uitdrukkelijk instemt. Verzoeken om toestemming worden in een begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal zodanig gepresenteerd dat een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt met andere aangelegenheden, overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EU) 2016/679. De aanvrager kan overeenkomstig artikel 7, lid 3, van Verordening (EU) 2016/679 zijn toestemming te allen tijde intrekken. Indien de aanvrager de toestemming intrekt, wordt het aanvraagdossier automatisch uit het VIS verwijderd.

 

eu-LISA ontwikkelt een instrument waarmee aanvragers hun toestemming kunnen geven of intrekken.

 

De Commissie stelt overeenkomstig artikel 48 bis gedelegeerde handelingen vast ter nadere omschrijving van het instrument waarmee aanvragers hun toestemming kunnen geven of intrekken.

Amendement    105

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 24 – lid 3

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(22 bis)   In artikel 24 wordt lid 3 vervangen door:

3. De bevoegde lidstaat controleert de betrokken gegevens en, indien nodig, corrigeert of verwijdert deze onmiddellijk.

"3. De bevoegde lidstaat controleert de betrokken gegevens zo spoedig mogelijk en, indien nodig, corrigeert of verwijdert deze onmiddellijk.";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R0767&from=EN)

Amendement    106

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 –punt 23 – letter a

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 25 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

“1.  Indien voor het verstrijken van de in artikel 23, lid 1, bedoelde termijn een aanvrager de nationaliteit van een lidstaat heeft verworven, worden de aanvraagdossiers en de in artikel 8, leden 3 en 4, en artikel 22 bis, lid 3, bedoelde koppelingen betreffende hem of haar door de lidstaat die de betrokken aanvraagdossiers en koppelingen heeft aangemaakt, onmiddellijk uit het VIS gewist.";

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)  

Amendement    107

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 23 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 26 – lid 1

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(23 bis) Artikel 26, lid 1, wordt vervangen door:

1.  Na een overgangsperiode wordt een beheersautoriteit (de „beheersautoriteit”), die uit de algemene begroting van de Europese Unie wordt gefinancierd, belast met het operationele beheer van het centrale VIS en de nationale interfaces. De beheersautoriteit zorgt er in samenwerking met de lidstaten voor dat te allen tijde de beste voorhanden zijnde technologie wordt gebruikt voor het centrale VIS en de nationale interfaces, onder voorbehoud van een kosten-batenanalyse.

"1.   eu-LISA wordt belast met het operationele beheer van het VIS en de in artikel 2 bis genoemde onderdelen ervan. eu-Lisa zorgt er in samenwerking met de lidstaten voor dat voor die onderdelen te allen tijde de meest geavanceerde technologie wordt gebruikt, onder voorbehoud van een kosten-batenanalyse."

Amendement    108

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 23 ter (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 26 – lid 2

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(23 ter) Artikel 26, lid 2, wordt vervangen door:

2.  De beheersautoriteit wordt tevens belast met de volgende taken met betrekking tot de communicatie-infrastructuur tussen het centrale VIS en de nationale interfaces:

"2.  Het operationeel beheer van het VIS omvat alle taken die nodig zijn om het VIS overeenkomstig deze verordening 24 uur per dag en 7 dagen per week te laten functioneren, met name de onderhoudswerkzaamheden en technische ontwikkelingen die nodig zijn voor een bevredigende operationele kwaliteit van het VIS, in het bijzonder wat betreft de tijd die nodig is voor raadpleging van het centrale systeem van het VIS door consulaire posten en grensautoriteiten. De voor de raadpleging benodigde tijd moet zo kort mogelijk zijn."

a)  toezicht;

 

b)  beveiliging;

 

c)  coördinatie van de betrekkingen tussen de lidstaten en de dienstverlener.

 

Amendement    109

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 23 quater (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 26 – leden 3 t/m 8

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(23 quater) in artikel 26 worden de leden 3 tot en met 8 geschrapt;

Amendement    110

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 24

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 26 – lid 8 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  in artikel 26 wordt het volgende lid 8 bis ingevoegd:

Schrappen

“8 bis.  In de volgende omstandigheden is het eu-LISA toegestaan geanonimiseerde werkelijke persoonsgegevens uit het VIS-productiesysteem te gebruiken voor testdoeleinden:

 

a)  voor diagnostiek en reparatie wanneer in het centraal systeem fouten worden ontdekt;

 

b)  voor het testen van nieuwe technieken en technologieën die de prestaties van het centraal systeem of de verzending van gegevens naar het centrale systeem kunnen verbeteren.

 

In dergelijke gevallen worden in de testomgeving maatregelen voor beveiliging, toegangscontrole en registratie toegepast die gelijkwaardig zijn aan die van het productiesysteem van het VIS. Werkelijke persoonsgegevens die voor testdoeleinden worden gebruikt, worden zodanig geanonimiseerd dat de betrokkene niet meer kan worden geïdentificeerd.";

 

Amendement    111

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 24 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 26 – leden 9 bis en 9 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(24 bis)   Aan artikel 26 worden de volgende leden toegevoegd:

 

"9 bis.  Indien eu-LISA samenwerkt met externe contractanten voor VIS-gerelateerde taken volgt het nauwlettend de activiteiten van de contractanten om zeker te zijn dat wordt voldaan aan deze verordening, met name inzake beveiliging, vertrouwelijkheid en gegevensbescherming.

 

9 ter.   Het operationeel beheer van de VIS wordt niet toevertrouwd aan particuliere ondernemingen of particuliere organisaties.";

Amendement    112

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 25

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 27 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Beide locaties kunnen tegelijkertijd worden ingezet voor het operationele beheer van het VIS, mits de tweede locatie bij uitval van het systeem de werking ervan kan blijven waarborgen.

eu-LISA voorziet in technische oplossingen om ervoor te zorgen dat het VIS ononderbroken beschikbaar is, hetzij door een gelijktijdige werking van het centrale systeem van het VIS en het vervangende centrale systeem van het VIS, op voorwaarde dat het vervangende centrale systeem van het VIS de werking van het VIS bij uitval van het centrale systeem van het VIS kan blijven waarborgen, hetzij door het systeem of de onderdelen ervan te dupliceren.

Amendement    113

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 –punt 26 – letter b bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 29 – lid 1– alinea 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Hiertoe zien de lidstaten erop toe dat consulair personeel en het personeel van eventuele externe dienstverleners waarmee wordt samengewerkt overeenkomstig artikel 43 van Verordening (EU) nr. 810/2009 regelmatig worden scholing ontvangen op het gebied van gegevenskwaliteit.

Amendement    114

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 –punt 26 – letter d

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 29 – lid 2 bis – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2 bis.   Samen met de Commissie ontwikkelt en handhaaft de beheersautoriteit automatische mechanismen en procedures voor het controleren van de gegevenskwaliteit, waarmee de VIS-gegevens aan kwaliteitscontroles kunnen worden onderworpen, en brengt zij regelmatig verslag uit aan de lidstaten. De beheersautoriteit brengt regelmatig verslag uit over de controles van de gegevenskwaliteit aan de lidstaten en de Commissie.

2 bis.   Samen met de Commissie ontwikkelt, handhaaft en actualiseert eu-LISA automatische mechanismen en procedures voor het controleren van de gegevenskwaliteit, waarmee de VIS-gegevens aan kwaliteitscontroles kunnen worden onderworpen, en brengt zij regelmatig verslag uit aan de lidstaten. eu-LISA zorgt voor voldoende professioneel opgeleid personeel om de technische innovaties en upgrades toe te passen die nodig zijn om de mechanismen voor gegevenskwaliteitscontrole toe te passen. eu-LISA brengt regelmatig verslag uit over de controles van de gegevenskwaliteit aan de lidstaten en de Commissie. De Commissie legt aan het Europees Parlement en de Raad regelmatig een verslag voor over eventuele problemen in verband met de kwaliteit van de gegevens en over de wijze waarop deze zijn aangepakt.

Amendement    115

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 –punt 26 – letter d bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 29 – lid 2 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  het volgende lid wordt ingevoegd:

 

"2 ter.  De Commissie brengt aan het Europees Parlement en de Raad verslag uit over de haalbaarheid, beschikbaarheid, gereedheid en betrouwbaarheid van technologie voor de identificatie van een persoon op basis van gezichtsopnamen.";

Amendement    116

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 –punt 26 – letter d ter (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 29 – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d ter) het volgende lid wordt toegevoegd:

 

"3 bis.  Elke lidstaat wijst voor de verwerking van persoonsgegevens in het VIS de autoriteit aan die moet worden beschouwd als de voor de verwerking verantwoordelijke in de zin van artikel 4, punt 7, van Verordening (EU) 2016/679 en die de centrale verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking door die lidstaat draagt. Elke lidstaat stelt de Commissie er van in kennis welke autoriteit hij heeft aangewezen.";

Amendement    117

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 27

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 29 bis – lid 1 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  gegevens als bedoeld in de artikelen 9, 22 quater en 22 quinquies, en in artikel 6, lid 4, mogen pas na een door de verantwoordelijke nationale autoriteiten uitgevoerde kwaliteitscontrole naar het VIS worden gezonden;

a)  gegevens als bedoeld in de artikelen 9, 22 quater en 22 quinquies, en in artikel 6, lid 4, mogen pas na een door de verantwoordelijke nationale autoriteiten uitgevoerde kwaliteitscontrole in het VIS worden ingevoerd;

Amendement    118

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 27

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 29 bis – lid 2 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de automatische procedures als bedoeld in artikel 9 bis, lid 3, en artikel 22 ter, lid 2, kunnen pas door het VIS worden geactiveerd nadat het VIS een kwaliteitscontrole heeft uitgevoerd overeenkomstig dit artikel; indien deze controles niet voldoen aan de vastgestelde kwaliteitscriteria, worden de verantwoordelijke autoriteiten automatisch door het VIS in kennis gesteld;

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)  

Amendement    119

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 27

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 29 bis – lid 2 – letter c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  controles op de kwaliteit van gezichtsopnamen en dactyloscopische gegevens worden uitgevoerd bij het aanmaken van dossiers van onderdanen van derde landen in het VIS, om na te gaan of voldaan is aan de minimumnormen voor gegevenskwaliteit die biometrische matching mogelijk maken;

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)  

Amendement    120

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 27

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 29 bis – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Er worden kwaliteitsnormen vastgesteld voor het opslaan van de in de leden 1 en 2 bedoelde gegevens. Deze normen worden gespecificeerd in uitvoeringshandelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure als bedoeld in artikel 49, lid 2.";

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)  

Amendement    121

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 28

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 31 – leden 1 en 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28)  in artikel 31 worden de leden 1 en 2 vervangen door:

Schrappen

“1.  Onverminderd Verordening (EU) 2016/679 kunnen de gegevens als bedoeld in artikel 9, lid 4, onder a), b), c), k) en m), artikel 9, lid 6, en artikel 9, lid 7, uitsluitend worden doorgegeven aan of ter beschikking gesteld van een derde land of een in de bijlage opgenomen internationale organisatie wanneer dat in individuele gevallen noodzakelijk is om de identiteit van onderdanen van derde landen te bewijzen, en uitsluitend met het oog op terugkeer overeenkomstig Richtlijn 2008/115/EG of hervestiging overeenkomstig Verordening …[kaderverordening hervestiging], en mits de lidstaat die de gegevens in het VIS heeft ingevoerd, zijn goedkeuring heeft gegeven.";

 

Amendement    122

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 28 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 31 – lid 2

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(28 bis)  Artikel 31, lid 2, wordt vervangen door:

“2.  In afwijking van het bepaalde in lid 1 mogen de in artikel 9, lid 4, onder a), b), c), k) en m), bedoelde gegevens worden overgedragen of ter beschikking worden gesteld aan een derde land of een internationale organisatie die is opgenomen in de bijlage, indien dit in individuele gevallen noodzakelijk is om de identiteit van onderdanen uit een derde land vast te stellen, mede met het oog op terugkeer, en uitsluitend indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

"2.  In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel mogen grensautoriteiten of immigratieautoriteiten de in artikel 9, lid 4, onder a), a bis), b), c), c quater), k) en m) lid 6 en 7, bedoelde gegevens in individuele gevallen doorgeven aan een in de bijlage bij deze verordening opgenomen derde land of internationale organisatie indien dit noodzakelijk is om de identiteit van onderdanen uit een derde land vast te stellen uitsluitend met het oog op terugkeer en indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)   de Commissie heeft een besluit genomen over de passende bescherming van persoonsgegevens in dat derde land overeenkomstig artikel 25, lid 6, van Richtlijn 95/46/EG, of er is een overnameovereenkomst van kracht tussen de Gemeenschap en dat derde land, of de bepalingen van artikel 26, lid 1, onder d), van Richtlijn 95/46/EG zijn van toepassing;

a)   de Commissie heeft een besluit genomen over de passende bescherming van persoonsgegevens in dat derde land overeenkomstig artikel 45, lid 3, van Verordening (EU) 2016/679;

b)   het derde land of de internationale organisatie stemt ermee in de gegevens alleen te gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt;

b)   er is voorzien in passende waarborgen als bedoeld in artikel 46 van Verordening (EU) 2016/679, bijvoorbeeld door middel van een overnameovereenkomst die is gesloten tussen de Unie of een lidstaat en het betrokken derde land; of

c)   de gegevens worden doorgegeven of ter beschikking gesteld overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Gemeenschapsrecht, met name overnameovereenkomsten, en de nationale wetgeving van de lidstaat die de gegevens heeft doorgegeven of ter beschikking heeft gesteld, met inbegrip van de wettelijke bepalingen inzake gegevensbeveiliging en -bescherming, en

c)   artikel 49, lid 1, onder d), van Verordening (EU) 2016/679 is van toepassing."

d)   de lidstaat/lidstaten die de gegevens in het VIS heeft/hebben ingevoerd, heeft/hebben hiermee ingestemd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R0767&from=EN)

Amendement    123

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 28 ter (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 31 – lid 3

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(28 ter)  Artikel 31, lid 3, wordt vervangen door:

3.   Dergelijke overdrachten van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties laten de rechten van vluchtelingen en personen die om internationale bescherming verzoeken, onverlet, met name ten aanzien van non-refoulement.

"3.  De in artikel 9, lid 4, onder a), b), c), k) en m), lid 6 en lid 7, van deze verordening bedoelde gegevens mogen alleen worden overgedragen overeenkomstig lid 2 van dit artikel indien aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:

 

a)   de gegevens worden doorgegeven overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Unierecht, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming, met inbegrip van hoofdstuk V van Verordening (EU) 2016/679 en overnameovereenkomsten, alsmede overeenkomstig het nationale recht van de lidstaat die de gegevens heeft doorgegeven;

 

b)   de lidstaat die de gegevens in het VIS heeft ingevoerd, heeft hiermee ingestemd;

 

c)   het derde land of de internationale organisatie stemt ermee in de gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt, te verwerken; en

 

d)   er is ten aanzien van de betrokken onderdaan van een derde land een uit hoofde van Richtlijn 2008/115/EG vastgesteld terugkeerbesluit uitgevaardigd, op voorwaarde dat de tenuitvoerlegging van dit terugkeerbesluit niet is geschorst en dat er geen hoger beroep is ingesteld dat tot schorsing van de tenuitvoerlegging ervan kan leiden.";

Amendement    124

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 28 quater (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 31 – leden 3 bis en 3 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(28 quater)  aan artikel 31 worden de volgende leden toegevoegd:

 

"3 bis.  De doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties overeenkomstig lid 2 laat de rechten van personen die internationale bescherming hebben aangevraagd of genieten, onverlet, met name ten aanzien van non-refoulement.";

 

3 ter.  De door een lidstaat of Europol voor rechtshandhavingsdoeleinden uit het VIS verkregen persoonsgegevens worden niet aan derde landen, internationale organisaties of in of buiten de Unie gevestigde particuliere organisaties doorgegeven of ter beschikking gesteld. Het verbod geldt ook indien deze gegevens op nationaal niveau of tussen de lidstaten worden verwerkt uit hoofde van Richtlijn (EU) 2016/680.";

Amendement    125

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 28 sexies (nieuw) – letter a (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 32 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(28 sexies)  in artikel 32 wordt lid 2 als volgt gewijzigd:

 

a)   het volgende punt wordt ingevoegd:

 

"e bis) te verhinderen dat onbevoegden de systemen voor geautomatiseerde gegevensverwerking gebruiken met behulp van datatransmissieapparatuur;";

Amendement    126

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 28 sexies (nieuw) – letter b (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 32 – lid 2 – letters j bis en j ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b) de volgende punten worden ingevoegd:

 

"j bis) ervoor te zorgen dat de normale werking van de gebruikte systemen in geval van storing kan worden hersteld;

 

j ter)   de betrouwbaarheid te garanderen door ervoor te zorgen dat eventuele functiestoringen in het VIS correct worden gemeld en dat de nodige technische maatregelen worden getroffen zodat persoonsgegevens kunnen worden hersteld wanneer zij beschadigd worden door een slechte werking van het VIS;";

Amendement    127

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 28 septies (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 32 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(28 septies)  het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

"Artikel 32 bis

 

Beveiligingsincidenten

 

1.   Elke gebeurtenis die gevolgen heeft of kan hebben voor de beveiliging van het VIS of het VIS schade of verlies kan toebrengen, wordt beschouwd als een beveiligingsincident, met name wanneer onrechtmatig toegang tot gegevens kan zijn verkregen of wanneer de beschikbaarheid, de integriteit of de vertrouwelijkheid van gegevens in gevaar is gekomen of kan zijn gekomen.

 

2.   Het beheer van beveiligingsincidenten is gericht op een snelle, doeltreffende en passende reactie.

 

3.   Onverminderd de kennisgeving en de mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens overeenkomstig artikel 33 van Verordening (EU) 2016/679 of artikel 30 van Richtlijn (EU) 2016/680, melden de lidstaten, Europol en het Europees Grens- en kustwachtagentschap beveiligingsincidenten onverwijld aan de Commissie, eu-LISA, de bevoegde toezichthoudende autoriteit en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. eu-LISA meldt beveiligingsincidenten betreffende het centrale systeem van het VIS onverwijld aan de Commissie en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

 

4.   Informatie over een beveiligingsincident dat gevolgen heeft of kan hebben voor de werking van het VIS in een lidstaat of bij eu-LISA, of voor de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van de gegevens die door andere lidstaten zijn ingevoerd of toegezonden, wordt onverwijld aan alle lidstaten verstrekt en gemeld in overeenstemming met het door eu-LISA voorgelegde incidentenbeheerplan.

 

5.   De lidstaten en eu-LISA werken in het geval van een beveiligingsincident samen.

 

6.   De Commissie meldt ernstige incidenten onmiddellijk aan het Europees Parlement en de Raad. Deze verslagen worden overeenkomstig de toepasselijke beveiligingsvoorschriften gerubriceerd als "EU RESTRICTED/RESTREINT UE".

 

7.   Wanneer een beveiligingsincident is veroorzaakt door het oneigenlijke gebruik van gegevens, zien de lidstaten, Europol en het Europees Grens- en kustwachtagentschap erop toe dat er sancties worden opgelegd in overeenstemming met artikel 36.";

Amendement    128

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 28 octies (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 33

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(28 octies)  artikel 33 wordt vervangen door:

Artikel 33

"Artikel 33

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

1.   Eenieder, respectievelijk elke lidstaat, die als gevolg van onrechtmatige gegevensverwerking of een andere, met deze verordening strijdige handeling schade heeft geleden, is gerechtigd om van de lidstaat die voor de geleden schade verantwoordelijk is, vergoeding te ontvangen. De betrokken lidstaat wordt geheel of gedeeltelijk van zijn aansprakelijkheid ontheven indien hij kan aantonen dat hij niet verantwoordelijk is voor het feit dat de schade heeft veroorzaakt.

1.   Onverminderd het recht op schadevergoeding door en de aansprakelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker uit hoofde van Verordening (EU) 2016/679, Richtlijn (EU) 2016/680 en Verordening (EU) 2018/1726, geldt het volgende:

 

(a)   eenieder, respectievelijk elke lidstaat, die als gevolg van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens of een andere met deze verordening strijdige handeling van een lidstaat materiële schade heeft geleden, is gerechtigd om van die lidstaat vergoeding te ontvangen;

 

(b)   eenieder, respectievelijk elke lidstaat, die als gevolg van een met deze verordening strijdige handeling van Europol, het Europees Grens- en kustwachtagentschap of eu-LISA materiële of immateriële schade heeft geleden, is gerechtigd om van het betrokken agentschap vergoeding te ontvangen.

 

De betrokken lidstaat, Europol, het Europees Grens- en kustwachtagentschap of eu-LISA wordt geheel of gedeeltelijk van zijn in de eerste alinea bedoelde aansprakelijkheid ontheven indien hij of het kan aantonen dat hij of het niet verantwoordelijk is voor het feit dat de schade heeft veroorzaakt.

2.   Indien het VIS schade oploopt omdat een lidstaat zijn verplichtingen uit hoofde van deze verordening niet is nagekomen, is deze lidstaat aansprakelijk voor die schade, tenzij en voor zover de beheersautoriteit of een andere aan het VIS deelnemende lidstaat heeft nagelaten redelijke maatregelen te treffen om het optreden van de schade te voorkomen of de omvang ervan zoveel mogelijk te beperken.

2.   Indien het centrale systeem van het VIS schade oploopt omdat een lidstaat zijn verplichtingen uit hoofde van deze verordening niet is nagekomen, is deze lidstaat aansprakelijk voor die schade, tenzij en voor zover eu-LISA of een andere aan het centrale systeem van het VIS deelnemende lidstaat heeft nagelaten redelijke maatregelen te treffen om het optreden van de schade te voorkomen of de omvang ervan zoveel mogelijk te beperken.

3.   Op vorderingen tegen een lidstaat tot vergoeding van de in de leden 1 en 2 bedoelde schade zijn de bepalingen van de nationale wetgeving van de verwerende lidstaat van toepassing.

3.   Op vorderingen tegen een lidstaat tot vergoeding van de in de leden 1 en 2 bedoelde schade is de nationale wetgeving van die lidstaat van toepassing. Op vorderingen tegen de verwerkingsverantwoordelijke, Europol, het Europees Grens- en kustwachtagentschap of eu-LISA tot vergoeding van de in de leden 1 en 2 bedoelde schade zijn de in de Verdragen bepaalde voorwaarden van toepassing.";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Amendement    129

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 29

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 34 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Elke lidstaat, het Europees Grens- en kustwachtagentschap en de beheersautoriteit houden logbestanden bij van alle gegevensverwerkende handelingen in het VIS. Die logbestanden bevatten het doel van de toegang zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, artikel 20 bis, lid 1, artikel 22 duodecies, lid 1, en de artikelen 15 tot en met 22, en 22 octies tot en met 22 undecies, de datum en het tijdstip van de toegang, het soort toegezonden gegevens zoals bedoeld in de artikelen 9 tot en met 14, het soort bij het zoeken gebruikte gegevens zoals bedoeld in artikel 15, lid 2, artikel 18, artikel 19, lid 1, artikel 20, lid 1, artikel 21, lid 1, artikel 22, lid 1, de artikelen 22 octies tot en met 22 undecies, artikel 45 bis en artikel 45 quinquies, en de naam van de autoriteit die de gegevens invoert of opvraagt. Voorts houdt elke lidstaat logbestanden bij van de personeelsleden die naar behoren gemachtigd zijn gegevens in te voeren of op te vragen.

1.  Elke lidstaat, het Europees Grens- en kustwachtagentschap en eu-LISA houden logbestanden bij van alle gegevensverwerkende handelingen in het VIS. Die logbestanden bevatten het doel van de toegang zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, artikel 20 bis, lid 1, artikel 22 duodecies, lid 1, en de artikelen 15 tot en met 22, en 22 octies tot en met 22 undecies, de datum en het tijdstip van de toegang, het soort toegezonden gegevens zoals bedoeld in de artikelen 9 tot en met 14 en 22 quater tot en met 22 septies, het soort bij het zoeken gebruikte gegevens zoals bedoeld in artikel 15, lid 2, artikel 18, artikel 19, lid 1, artikel 20, lid 1, artikel 21, lid 1, artikel 22, lid 1, de artikelen 22 octies tot en met 22 undecies, artikel 45 bis en artikel 45 quinquies, en de naam van de autoriteit die de gegevens invoert of opvraagt. Voorts houdt elke lidstaat logbestanden bij van de personeelsleden die naar behoren gemachtigd zijn gegevens in te voeren of op te vragen.

Amendement    130

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 29

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 34 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Voor de in artikel 45 ter bedoelde handelingen wordt van elke in het VIS en het EES verrichte gegevensverwerkingsactiviteit een logbestand bijgehouden overeenkomstig dit artikel en artikel 41 van Verordening (EU) 2226/2017 tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES).

2.  Voor de in artikel 45 ter bedoelde handelingen wordt van elke in het VIS en het EES verrichte gegevensverwerkingsactiviteit een logbestand bijgehouden overeenkomstig dat artikel en artikel 46 van Verordening (EU) 2226/2017 tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES). Voor de in artikel 17 bis bedoelde handelingen wordt van elke in het VIS en het EES verrichte gegevensverwerkingsactiviteit een register bijgehouden overeenkomstig dit artikel en artikel 46 van Verordening (EU) 2017/2226.

Amendement    131

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 29 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 35

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(29 bis)  artikel 35 wordt vervangen door:

Artikel 35

"Artikel 35

Interne controle

Interne controle

De lidstaten zorgen ervoor dat elke instantie met toegangsrecht tot VIS-gegevens de nodige maatregelen treft met het oog op de naleving van deze verordening en, indien nodig, samenwerkt met de nationale toezichthoudende autoriteit.

De lidstaten zorgen ervoor dat elke instantie met toegangsrecht tot VIS-gegevens de nodige maatregelen treft met het oog op de naleving van deze verordening en samenwerkt met de nationale toezichthoudende autoriteit.";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Amendement    132

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 29 ter (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 36

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(29 ter)  artikel 36 wordt vervangen door:

Artikel 36

"Artikel 36

Sancties

Sancties

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat elk misbruik van in het VIS ingevoerde gegevens wordt gestraft door middel van sancties, met inbegrip van administratieve en/of strafrechtelijke sancties overeenkomstig het nationale recht, die doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat elk misbruik van in het VIS ingevoerde gegevens, evenals elke verwerking ervan die in strijd is met deze verordening, wordt gestraft door middel van sancties, met inbegrip van administratieve en/of strafrechtelijke sancties overeenkomstig het nationale recht, die doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Amendement    133

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 30 – letter a

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 37 – lid 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.   Aanvragers en de personen bedoeld in artikel 9, lid 4, onder f), worden door de bevoegde lidstaat ingelicht over:

1.   Onverminderd het recht op informatie als bedoeld in de artikelen 15 en 16 van Verordening (EU) 2018/1725, de artikelen 13 en 14 van Verordening (EU) nr. 2016/679 en artikel 13 van Richtlijn 2016/680, worden onderdanen van derde landen en de personen bedoeld in artikel 9, lid 4, onder f), artikel 22 quater, lid 2, onder e), of artikel 22 quinquies, onder e), door de bevoegde lidstaat ingelicht over:

Amendement    134

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 –punt 30 – letter a bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 37 – lid 1 – letter f

 

Bestaande tekst

Amendement

 

a bis)   in lid 1 wordt punt f) vervangen door:

f) het bestaan van het recht op toegang tot de hen betreffende gegevens en van het recht te verzoeken om hen betreffende onjuiste gegevens recht te laten zetten of hen betreffende onrechtmatig verwerkte gegevens te laten verwijderen, met inbegrip van het recht op het ontvangen van informatie over de procedures om die rechten te doen gelden en van de contactgegevens van de in artikel 41, lid 1, bedoelde nationale toezichthoudende autoriteiten die bevoegd zijn kennis te nemen van verzoeken betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

"f)   het bestaan van het recht op toegang tot de hen betreffende gegevens en van het recht te verzoeken om hen betreffende onjuiste gegevens recht te laten zetten of hen betreffende onrechtmatig verwerkte gegevens te laten verwijderen, met inbegrip van het recht op het ontvangen van informatie over de procedures om die rechten te doen gelden en van de contactgegevens van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en van de nationale toezichthoudende autoriteit van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de verzameling van de in artikel 41, lid 1, bedoelde gegevens, die bevoegd zijn kennis te nemen van verzoeken betreffende de bescherming van persoonsgegevens.";

Amendement    135

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 30 – letter a ter (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 37 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a ter)   in lid 1 wordt het volgende punt ingevoegd:

 

"f bis) het feit dat de lidstaten en Europol het VIS voor rechtshandhavingsdoeleinden mogen raadplegen.";

Amendement    136

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 30 – letter b

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 37 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"2.  De in lid 1 bedoelde informatie wordt schriftelijk aan de onderdaan van een derde land meegedeeld bij het verzamelen van de gegevens, de foto en de vingerafdrukgegevens als bedoeld in artikel 9, punten 4, 5 en 6, artikel 22 quater, lid 2, en artikel 22 quinquies, onder a) tot en met g), en, indien nodig, mondeling in een taal en op een wijze die de betrokkene begrijpt of redelijkerwijze geacht wordt te begrijpen. Kinderen worden op een bij hun leeftijd passende wijze ingelicht, met behulp van brochures en/of informatiegrafieken en/of demonstraties die specifiek zijn ontworpen om hun de procedure voor het nemen van vingerafdrukken uit te leggen.";

"2.  De in lid 1 bedoelde informatie wordt schriftelijk op duidelijke, beknopte en accurate wijze aan de onderdaan van een derde land meegedeeld bij het verzamelen van de gegevens, de gezichtsopname en de vingerafdrukgegevens als bedoeld in artikel 9, punten 4, 5 en 6, artikel 22 quater, lid 2, en artikel 22 quinquies, onder a) tot en met g). Kinderen worden op een bij hun leeftijd passende wijze ingelicht, met behulp van brochures en/of informatiegrafieken en/of demonstraties die specifiek zijn ontworpen om hun de procedure voor het nemen van vingerafdrukken uit te leggen.";

Amendement    137

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 31

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 38 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31)  In artikel 38 wordt lid 3 vervangen door:

Schrappen

"3. Indien het in lid 2 bedoelde verzoek tot een andere dan de bevoegde lidstaat wordt gericht, nemen de autoriteiten van de lidstaat waarbij het verzoek werd ingediend binnen zeven dagen contact op met de autoriteiten van de bevoegde lidstaat. De bevoegde lidstaat controleert de juistheid van de gegevens en de rechtmatigheid van de verwerking ervan in het VIS binnen één maand.";

 

Amendement    138

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 38

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(31 bis)  artikel 38 wordt vervangen door:

Artikel 38

"Artikel 38

Recht van toegang, recht op rechtzetting en verwijdering van gegevens

Recht op toegang tot, rectificatie, aanvulling en wissing van persoonsgegevens en op beperking van de verwerking

1.   Eenieder heeft, onverminderd de verplichting tot het verstrekken van andere informatie zoals bedoeld in artikel 12, onder a), van Richtlijn 95/46/EG, het recht te vernemen welke gegevens over hem in het VIS zijn opgeslagen en welke lidstaat deze gegevens aan het VIS heeft toegezonden. Deze toegang tot gegevens kan alleen door een lidstaat worden verleend. Elke lidstaat registreert alle dergelijke verzoeken om toegang.

1.   Onverminderd het recht van informatie uit hoofde van de artikelen 15 en 16 van Verordening (EU) 2018/1725 worden aanvragers of houders van een visum voor verblijf van langere duur of een verblijfsvergunning, van wie de gegevens in het VIS worden opgeslagen, op het moment dat hun gegevens worden verzameld in kennis gesteld van de procedures voor de uitoefening van de rechten krachtens de artikelen 17 tot en met 20 van Verordening (EU) 2018/1725 en de artikelen 15 tot en met 18 van Verordening (EU) 2016/679. Tegelijkertijd ontvangen zij de contactgegevens van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

2.   Eenieder kan verzoeken dat hem betreffende onjuiste gegevens worden rechtgezet en dat onrechtmatig opgeslagen gegevens worden verwijderd. De rechtzetting en de verwijdering worden onverwijld door de bevoegde lidstaat uitgevoerd, overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van die lidstaat.

2.   Met het oog op de uitoefening van hun rechten krachtens de artikelen 17 tot en met 20 van Verordening (EU) 2018/1725 en de artikelen 15 tot en met 18 van Verordening (EU) 2016/679 hebben de in lid 1 bedoelde personen het recht zich te wenden tot de lidstaat die hun gegevens in het VIS heeft ingevoerd. De lidstaat die de aanvraag ontvangt, onderzoekt en beantwoordt de aanvraag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen. Indien in antwoord op een verzoek blijkt dat de gegevens in het VIS feitelijk onnauwkeurig zijn of onrechtmatig zijn geregistreerd, worden die gegevens in het VIS onverwijld, maar uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het verzoek door de lidstaat overeenkomstig artikel 12, leden 3 en 4, van Verordening (EU) 2016/679 door de bevoegde lidstaat gerectificeerd of gewist. Indien het verzoek tot een andere dan de bevoegde lidstaat wordt gericht, nemen de autoriteiten van de lidstaat waarbij het verzoek werd ingediend binnen zeven dagen contact op met de autoriteiten van de bevoegde lidstaat. De bevoegde lidstaat controleert binnen één maand de juistheid van de gegevens en de rechtmatigheid van de verwerking ervan in het VIS. De betrokkenen worden door de lidstaat die contact heeft opgenomen met de autoriteiten van de bevoegde lidstaat geïnformeerd dat hun verzoek is doorgestuurd, aan wie het is doorgestuurd en wat het verdere verloop van de procedure inhoudt.

3.   Indien het in lid 2 bedoelde verzoek tot een andere dan de bevoegde lidstaat wordt gericht, nemen de autoriteiten van de lidstaat waarbij het verzoek werd ingediend binnen 14 dagen contact op met de autoriteiten van de bevoegde lidstaat. De bevoegde lidstaat controleert de juistheid van de gegevens en de rechtmatigheid van de verwerking ervan in het VIS binnen één maand.

3.   Indien de bevoegde lidstaat het niet eens is met de stelling dat de in het VIS opgeslagen gegevens feitelijk onjuist zijn of daarin onrechtmatig zijn geregistreerd, stelt hij onverwijld een administratief besluit vast waarbij schriftelijk wordt uitgelegd aan de betrokkene waarom de lidstaat niet bereid is de hem of haar betreffende gegevens te rectificeren of te wissen.

4.   Indien blijkt dat de in het VIS opgeslagen gegevens onjuist zijn of onrechtmatig zijn opgeslagen, worden zij door de bevoegde lidstaat overeenkomstig artikel 24, lid 3, rechtgezet of verwijderd. De bevoegde lidstaat bevestigt de betrokkene onverwijld schriftelijk het nodige te hebben gedaan om de gegevens die op de betrokkene betrekking hebben recht te zetten of te verwijderen.

4.   Met dat besluit wordt de betrokkene tevens geïnformeerd over de mogelijkheid om het besluit met betrekking tot het in lid 2 bedoelde verzoek aan te vechten en, indien relevant, over de wijze waarop hij of zij een rechtsvordering kan instellen of een klacht kan indienen bij de bevoegde autoriteiten of gerechtelijke instanties, alsmede over voor de betrokkene beschikbare bijstand, onder meer van de bevoegde nationale toezichthoudende autoriteiten.

5.   Indien de bevoegde lidstaat niet van oordeel is dat de in het VIS opgeslagen gegevens onjuist zijn of daarin onrechtmatig zijn opgeslagen, laat die lidstaat de betrokkene onverwijld schriftelijk weten waarom hij niet bereid is de gegevens die op de betrokkene betrekking hebben recht te zetten of te verwijderen.

5.   Elk verzoek krachtens lid 2 bevat de informatie die nodig is om de betrokkene te identificeren. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de uitoefening van de in lid 2 bedoelde rechten mogelijk te maken.

6.   De bevoegde lidstaat licht de betrokkene ook in over de stappen die deze kan ondernemen indien hij geen genoegen neemt met de verstrekte uitleg. Dit houdt mede in dat de betrokkene wordt ingelicht over de wijze waarop hij een rechtsvordering kan instellen, een klacht kan indienen bij de bevoegde autoriteiten of bij de rechter van die lidstaat, alsmede over bijstand, onder meer van de in artikel 41, lid 1, bedoelde nationale toezichthoudende autoriteiten, die hem overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van die lidstaat kan worden verleend.

6.   De bevoegde lidstaat legt in een schriftelijk document vast dat een in lid 2 bedoeld verzoek is ingediend en op welke wijze dit is behandeld. Deze lidstaat stelt dit document onverwijld en uiterlijk zeven dagen na het nemen van het in de tweede alinea van lid 2 genoemde besluit om gegevens te rectificeren of te wissen, respectievelijk het in lid 3 genoemde besluit, ter beschikking van de bevoegde nationale toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming.";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Amendement    139

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 ter (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 39

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(31 ter)  artikel 39 wordt vervangen door:

Artikel 39

"Artikel 39

Samenwerking om het recht op gegevensbescherming te waarborgen

Samenwerking om het recht op gegevensbescherming te waarborgen

1.   De lidstaten werken er actief aan mee dat de in artikel 38, leden 2, 3 en 4, genoemde rechten kunnen worden uitgeoefend.

1.   De bevoegde autoriteiten van de lidstaten werken er actief aan mee dat de in artikel 38 genoemde rechten kunnen worden uitgeoefend.

2.   In elke lidstaat verleent de nationale toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 28, lid 4, van Richtlijn 95/46/EG desgevraagd de betrokkene bijstand en advies bij de uitoefening van zijn recht op rechtzetting of verwijdering van de op hem betrekking hebbende gegevens.

2.   In elke lidstaat verleent de in artikel 51, lid 1, van Verordening (EU) 2016/679 bedoelde toezichthoudende autoriteit de betrokkene desgevraagd bijstand en advies bij de uitoefening van zijn of haar recht op rectificatie, aanvulling of wissing van de op hem of haar betrekking hebbende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking van deze persoonsgegevens in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679.

3. De nationale toezichthoudende autoriteit van de bevoegde lidstaat die de gegevens heeft toegezonden en de nationale toezichthoudende autoriteiten van de lidstaten die het verzoek hebben ontvangen, werken daartoe actief samen.

Teneinde de in de eerste alinea bedoelde doelen te verwezenlijken, werken de toezichthoudende autoriteit van de bevoegde lidstaat die de gegevens heeft toegezonden en de toezichthoudende autoriteit van de aangezochte lidstaat met elkaar samen.";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Amendement    140

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 quater (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 40

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(31 quater)  artikel 40 wordt vervangen door:

Artikel 40

"Artikel 40

Rechtsmiddelen

Rechtsmiddelen

1.   In elke lidstaat heeft eenieder het recht een rechtsvordering in te stellen of een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteiten of rechter van die lidstaat die hem de bij artikel 38, leden 1 en 2, geboden rechten inzake toegang tot en rechtzetting of verwijdering van gegevens die op hem betrekking hebben, hebben ontzegd.

1.   Onverminderd de artikelen 77 en 79 van Verordening (EU) 2016/679 heeft eenieder in elke lidstaat het recht een rechtsvordering in te stellen of een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteiten of rechter van die lidstaat die hem de bij artikel 38 van de onderhavige verordening geboden rechten inzake toegang tot en rectificatie, aanvulling of wissing van gegevens die op hem of haar betrekking hebben, hebben ontzegd. Het recht om een dergelijke rechtsvordering in te stellen of een dergelijke klacht in te dienen is ook van toepassing in gevallen waarin verzoeken om toegang, rectificatie, aanvulling of wissing niet binnen de in artikel 38 vermelde termijn zijn beantwoord of nooit in behandeling zijn genomen door de verwerkingsverantwoordelijke.

2.   Gedurende deze procedure blijven de nationale toezichthoudende autoriteiten de in artikel 39, lid 2, bedoelde bijstand verlenen.

2.   Gedurende deze procedure blijft de in artikel 51, lid 1, van Verordening (EU) 2016/679 bedoelde toezichthoudende autoriteit bijstand verlenen.";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Amendement    141

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 quinquies (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 41

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(31 quinquies)  artikel 41 wordt vervangen door:

Artikel 41

"Artikel 41

Toezicht door de nationale toezichthoudende autoriteit

Toezicht door de nationale toezichthoudende autoriteit

1.   De in elke lidstaat aangewezen autoriteit of autoriteiten waaraan de bevoegdheden bedoeld in artikel 28 van Richtlijn 95/46/EG zijn toebedeeld (de „nationale toezichthoudende autoriteit”), houden onafhankelijk toezicht op de rechtmatigheid van de verwerking van de in artikel 5, lid 1, bedoelde persoonsgegevens door de betrokken lidstaat, met inbegrip van de verzending ervan naar en van het VIS.

1.   Elke lidstaat zorgt ervoor dat de in artikel 51, lid 1, van Verordening (EU) 2016/679 bedoelde toezichthoudende autoriteit uit hoofde van deze verordening onafhankelijk toezicht houdt op de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens door de betrokken lidstaat.

2.   De nationale toezichthoudende autoriteit zorgt ervoor dat ten minste om de vier jaar een audit van de gegevensverwerking in het nationale systeem wordt verricht overeenkomstig de desbetreffende internationale auditnormen.

2.   De in artikel 51, lid 1, van Verordening (EU) 2016/679 bedoelde toezichthoudende autoriteit/autoriteiten zorgt/zorgen ervoor dat ten minste om de drie jaar een audit van de gegevensverwerking van de bevoegde nationale autoriteiten wordt verricht overeenkomstig de desbetreffende internationale auditnormen. De resultaten van de audit kunnen worden meegenomen in de evaluaties in het kader van het mechanisme dat is ingesteld bij Verordening (EU) nr. 1053/2013 van de Raad. Jaarlijks wordt door de in artikel 51, lid 1, van Verordening (EU) 2016/679 bedoelde toezichthoudende autoriteit het aantal verzoeken om rectificatie, aanvulling, wissing of beperking van de verwerking van gegevens het daaraan gegeven gevolg en het aantal rectificaties, aanvullingen, wissingen en beperkingen van verwerking dat op verzoek van de betrokkenen is aangebracht, bekendgemaakt.

3.   De lidstaten zorgen ervoor dat hun nationale toezichthoudende autoriteit voldoende middelen ter beschikking heeft om haar taken uit hoofde van deze verordening te kunnen vervullen.

3.   De lidstaten zorgen ervoor dat hun toezichthoudende autoriteit voldoende middelen ter beschikking heeft om haar taken uit hoofde van deze verordening te kunnen vervullen, en toegang heeft tot advies van personen met voldoende kennis van biometrische gegevens.

4.   Elke lidstaat wijst voor de verwerking van persoonsgegevens in het VIS de autoriteit aan die moet worden beschouwd als de voor de verwerking verantwoordelijke in de zin van artikel 2, onder d), van Richtlijn 95/46/EG en die de centrale verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking door deze lidstaat heeft. Elke lidstaat deelt de gegevens van deze autoriteit mee aan de Commissie.

 

5.   Elke lidstaat verstrekt de door nationale toezichthoudende autoriteiten gevraagde informatie en verstrekt hen in het bijzonder informatie over de in overeenstemming met artikel 28 en artikel 29, lid 1, verrichte activiteiten, verleent hen toegang tot de in artikel 28, lid 4, onder c), bedoelde lijsten en zijn in artikel 34 bedoelde registers en te allen tijde tot al zijn gebouwen en terreinen.

5.  Lidstaten verstrekken de door de in artikel 51, lid 1, van Verordening (EU) 2016/679 bedoelde toezichthoudende autoriteit gevraagde informatie, en in het bijzonder informatie over de activiteiten die zijn verricht in overeenstemming met haar in deze verordening neergelegde verantwoordelijkheden. Lidstaten bieden de in artikel 51, lid 1, van Verordening (EU) 2016/679 bedoelde toezichthoudende autoriteit inzage in hun logbestanden en verlenen haar te allen tijde toegang tot al hun gebouwen en terreinen die verband houden met interoperabiliteit.";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Amendement    142

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 sexies (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 42

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(31 sexies)  artikel 42 wordt vervangen door:

Artikel 42

"Artikel 42

Toezicht door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Toezicht door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

1.   De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming controleert dat de verwerking van persoonsgegevens door de beheersautoriteit in overeenstemming met deze verordening geschiedt. De taken en bevoegdheden bedoeld in de artikelen 46 en 47 van Verordening (EG) nr. 45/2001 zijn dienovereenkomstig van toepassing.

1.   De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is op grond van deze verordening verantwoordelijk voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door eu-LISA, Europol en het Europees Grens- en kustwachtagentschap en zorgt ervoor dat die activiteiten worden verricht in overeenstemming met Verordening (EU) 2018/1725 en met deze verordening.

2.   De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming zorgt ervoor dat ten minste om de vier jaar een audit van de activiteiten van de beheersautoriteit op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens wordt verricht overeenkomstig de desbetreffende internationale auditnormen. Het auditrapport wordt toegezonden aan het Europees Parlement, de Raad, de beheersautoriteit, de Commissie en de nationale toezichthoudende autoriteiten. Alvorens het rapport wordt aangenomen, wordt de beheersautoriteit in de gelegenheid gesteld opmerkingen in te dienen.

2.   De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming zorgt ervoor dat ten minste om de drie jaar een audit van de activiteiten van eu-LISA op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens wordt verricht overeenkomstig de desbetreffende internationale auditnormen. Een rapport over die audit wordt toegezonden aan het Europees Parlement, de Raad, eu-LISA, de Commissie en de lidstaten. Alvorens de rapporten worden aangenomen, wordt eu-LISA in de gelegenheid gesteld opmerkingen in te dienen.

3.   De beheersautoriteit verstrekt de door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming gevraagde informatie en verleent deze te allen tijde toegang tot alle in artikel 34, lid 1, bedoelde documenten en geregistreerde gegevens en tot al haar gebouwen en terreinen.

3.   eu-LISA verstrekt de door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming gevraagde informatie en verleent de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming te allen tijde toegang tot alle in de artikelen 22 novodecies, 34 en 45 ter, bedoelde documenten en logbestanden en verleent de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming te allen tijde toegang tot al zijn gebouwen en terreinen.";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Amendement    143

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 32

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 43 – leden 1 en 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32)  in artikel 43 worden de leden 1 en 2 vervangen door:

Schrappen

1.  De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming werkt nauw samen met de nationale toezichthoudende autoriteiten in verband met specifieke kwesties waarvoor nationale betrokkenheid vereist is, met name wanneer de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming of een nationale toezichthoudende autoriteit grote verschillen tussen praktijken van de lidstaten constateert of potentieel onrechtmatige gegevensdoorgifte via de communicatiekanalen van de interoperabiliteitscomponenten constateert, dan wel in de context van vragen die door een of meer nationale toezichthoudende autoriteiten worden gesteld ten aanzien van de uitvoering en de uitlegging van deze verordening.

 

2.  In de in lid 1 bedoelde gevallen wordt gezorgd voor gecoördineerd toezicht in overeenstemming met artikel 62 van Verordening (EU) 2018/XXXX [herziene Verordening (EG) nr. 45/2001].";

 

Amendement    144

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 32 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 43

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(32 bis)  artikel 43 wordt vervangen door:

Artikel 43

"Artikel 43

Samenwerking tussen de nationale controleautoriteiten en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Samenwerking tussen de nationale controleautoriteiten en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

1.   De nationale toezichthoudende autoriteiten en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming werken, elk binnen hun eigen bevoegdheden, actief samen en elk in het kader van hun eigen verantwoordelijkheden, en zorgen voor een gecoördineerd toezicht op het VIS en de nationale systemen.

1.   De toezichthoudende autoriteiten en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming werken, elk binnen hun eigen bevoegdheden, actief samen en elk in het kader van hun eigen verantwoordelijkheden om gecoördineerd toezicht op de interoperabiliteitscomponenten en de andere bepalingen van deze verordening te waarborgen.

2.   Zij wisselen, elk binnen hun eigen bevoegdheden, relevante informatie uit, staan elkaar bij in de uitvoering van audits en inspecties, behandelen problemen bij de uitlegging of toepassing van deze verordening, buigen zich over problemen bij de uitoefening van het onafhankelijk toezicht of bij de uitoefening van de rechten van personen wier gegevens worden verwerkt, stellen geharmoniseerde voorstellen voor gemeenschappelijke oplossingen voor problemen op, en bevorderen het bewustzijn over gegevensbeschermingsrechten, voor zover noodzakelijk.

2.   De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de toezichthoudende autoriteiten wisselen relevante informatie uit, staan elkaar bij in uitvoering van audits en inspecties, behandelen problemen bij de uitlegging of toepassing van deze verordening, beoordelen problemen bij de uitoefening van het onafhankelijk toezicht of bij de uitoefening van de rechten van de personen wier gegevens worden verwerkt, stellen geharmoniseerde voorstellen voor gemeenschappelijke oplossingen voor problemen op, en bevorderen het bewustzijn over gegevensbeschermingsrechten, voor zover noodzakelijk.

3.   Daartoe komen de nationale toezichthoudende autoriteiten en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming elk jaar ten minste tweemaal bijeen. De kosten en logistieke ondersteuning van deze bijeenkomsten komen ten laste van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. Tijdens de eerste vergadering wordt een reglement van orde vastgesteld. Indien nodig worden in onderling overleg verdere werkmethoden vastgesteld.

3.   Voor de in lid 2 vervatte doeleinden komen de toezichthoudende autoriteiten en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming elk jaar ten minste tweemaal bijeen in het kader van het Europees Comité voor gegevensbescherming. Die bijeenkomsten worden door het Europees Comité voor gegevensbescherming georganiseerd en betaald. Tijdens de eerste vergadering wordt een reglement van orde vastgesteld. Indien nodig worden in onderling overleg verdere werkmethoden vastgesteld.

4.   Om de twee jaar wordt een gezamenlijk activiteitenverslag toegezonden aan het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en de beheersautoriteit. Het verslag bevat een hoofdstuk van elke lidstaat, dat door de nationale toezichthoudende autoriteit van de betrokken lidstaat wordt opgesteld.

4.   Om de twee jaar zendt het Europees Comité voor gegevensbescherming een gezamenlijk activiteitenverslag toe aan het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, Europol, het Europees Grens- en kustwachtagentschap en eu-LISA. Dat verslag bevat voor elke lidstaat een hoofdstuk dat door de toezichthoudende autoriteit van de betrokken lidstaat wordt opgesteld.";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Amendement    145

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 32 ter (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 44

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(32 ter)  artikel 44 wordt geschrapt;

Artikel 44

 

Gegevensbescherming tijdens de overgangsperiode

 

Indien de Commissie tijdens de overgangsperiode op grond van artikel 26, lid 4, haar taken aan een andere instantie of instanties delegeert, zorgt zij ervoor dat de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming het recht en de mogelijkheid heeft zijn taken volledig uit te voeren, met inbegrip van het verrichten van verificaties ter plaatse, en andere bevoegdheden uit te oefenen die hem zijn toebedeeld op grond van artikel 47 van Verordening (EG) nr. 45/2001.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Amendement    146

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 32 quater (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 45 – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(32 quater)  in artikel 45 wordt het volgende lid ingevoegd:

 

"2 bis.   De maatregelen die vereist zijn voor de ontwikkeling van het centrale systeem van het VIS, de nationale interface in elke lidstaat en de communicatie-infrastructuur tussen het centrale systeem van het VIS en de nationale interfaces worden met betrekking tot de volgende aangelegenheden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 49, lid 2, bedoelde procedure:

 

(a)   het ontwerp van de fysieke architectuur van het systeem, onder meer van het communicatienetwerk;

 

(b)   de technische aspecten die van invloed zijn op de bescherming van persoonsgegevens;

 

(c)   de technische aspecten die aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor de begrotingen van de lidstaten of die aanzienlijke technische gevolgen hebben voor de nationale systemen van de lidstaten;

 

(d)   de uitwerking van de beveiligingseisen, met inbegrip van biometrische aspecten.";

Amendement    147

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 45 bis – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De naar behoren gemachtigde personeelsleden van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, de Commissie, eu-LISA en het bij Verordening (EU) 2016/1624 opgerichte Europees Grens- en kustwachtagentschap hebben, uitsluitend met het oog op het opstellen van verslagen en statistieken, zonder dat daarbij personen kunnen worden geïdentificeerd, toegang om de volgende gegevens te raadplegen:

De naar behoren gemachtigde personeelsleden van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, de Commissie, eu-LISA en het bij Verordening (EU) 2016/1624 opgerichte Europees Grens- en kustwachtagentschap hebben, uitsluitend met het oog op het opstellen van verslagen en statistieken, zonder dat daarbij personen kunnen worden geïdentificeerd als gevolg van de volledige anonimisering van deze gegevens, toegang om de volgende gegevens te raadplegen:

Amendement    148

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 45 bis – lid 1 – alinea 1 – letter c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  geslacht, geboortedatum en huidige nationaliteit van de aanvrager;

(c)  geslacht, geboortejaar en huidige nationaliteit van de aanvrager;

Amendement    149

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 45 bis – lid 1 – alinea 1 – letter h

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(h)  de redenen die zijn aangegeven voor een beslissing betreffende het document of de aanvraag, uitsluitend wat visa voor kort verblijf betreft; wat visa voor verblijf van langere duur en verblijfsvergunningen betreft, de beslissing over de aanvraag (of de aanvraag is ingewilligd of afgewezen, en om welke reden);

(h)  de redenen die zijn aangegeven voor een beslissing tot weigering van een visum voor kort verblijf, met inbegrip van de vermelding van eventuele treffers met de geraadpleegde informatiesystemen van de Unie, met gegevens van Europol of Interpol, met de observatielijst bedoeld in artikel 29 van Verordening (EU) nr. 2018/1240 of met de specifieke risico-indicatoren;

Amendement    150

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 45 bis – lid 1 – alinea 1 – letter h bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(h bis)  de redenen die zijn aangegeven voor een beslissing tot weigering van een document, met inbegrip van de vermelding van eventuele treffers met de geraadpleegde informatiesystemen van de Unie, met gegevens van Europol of Interpol, met de observatielijst bedoeld in artikel 34 van Verordening (EU) nr. 2018/1240 of met de specifieke risico-indicatoren;

Amendement    151

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 45 bis – lid 1 – alinea 1 – letter k

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(k)  wat visa voor kort verblijf betreft, het/de hoofddoel(en) van de reis; met betrekking tot visa voor verblijf van langere duur en verblijfsvergunningen, het doel van de aanvraag;

(k)  wat visa voor kort verblijf betreft, het/de hoofddoel(en) van de reis;

Amendement    152

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 45 bis – lid 1 – alinea 1 – letter l

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(l)  de gegevens die zijn ingevoerd in verband met een document dat is ingetrokken of nietig verklaard, of waarvan de geldigheidsduur is verstreken, naargelang het geval;

(l)  de gegevens die zijn ingevoerd in verband met een visum dat is ingetrokken of nietig verklaard, of waarvan de geldigheidsduur is verstreken, naargelang het geval;

Amendement    153

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 45 bis – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Aan het eind van elk jaar worden statistische gegevens verzameld in kwartaalstatistieken voor het betrokken jaar. De statistieken bevatten een uitsplitsing van de gegevens per lidstaat.

6.  Aan het eind van elk jaar worden statistische gegevens verzameld in een jaarverslag voor het betrokken jaar. De statistieken bevatten een uitsplitsing van de gegevens per lidstaat. Het verslag wordt gepubliceerd en toegezonden aan het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Europees Grens- en kustwachtagentschap, de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de nationale toezichthoudende autoriteiten.

Amendement    154

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 35

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 45 ter – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Ter nakoming van hun verplichtingen uit hoofde van artikel 26, lid 1, onder b), van de overeenkomst ter uitvoering van het akkoord van Schengen sturen luchtvervoerders, zeevervoerders en internationale vervoerders die groepen per bus over land vervoeren, een zoekopdracht naar het VIS om te verifiëren of onderdanen van derde landen die houder zijn van een visum voor kort verblijf, een visum voor verblijf van langere duur of een verblijfsvergunning, in het bezit zijn van een geldig visum voor kort verblijf, visum voor verblijf van langere duur of verblijfsvergunning, naargelang het geval. Wat visa voor kort verblijf betreft, verstrekken vervoerders hiertoe de in artikel 9, punt 4, onder a) tot en met c), of artikel 22 quater, onder a) tot en met c), van deze verordening vermelde gegevens, naargelang het geval.

1.  Ter nakoming van hun verplichtingen uit hoofde van artikel 26, lid 1, onder b), van de overeenkomst ter uitvoering van het akkoord van Schengen sturen luchtvervoerders, zeevervoerders en internationale vervoerders die groepen per bus over land vervoeren, een zoekopdracht naar het VIS om te verifiëren of onderdanen van derde landen die houder zijn van een visum voor kort verblijf, een visum voor verblijf van langere duur of een verblijfsvergunning, in het bezit zijn van een geldig visum voor kort verblijf, visum voor verblijf van langere duur of verblijfsvergunning, naargelang het geval. In gevallen waarin reizigers op grond van een zoekopdracht in het VIS wordt geweigerd in te stappen, stellen de vervoerders de betrokkenen hiervan in kennis en voorzien zij hen van de nodige middelen voor de uitoefening van hun rechten op toegang tot en rectificatie en wissing van hun persoonsgegevens die in het VIS zijn opgeslagen.

Amendement    155

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 35

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 45 ter – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Beveiligde toegang tot de gateway voor vervoerders, zoals bedoeld in artikel 1, lid 2, onder h), van Beschikking 2004/512/EG, als gewijzigd bij deze verordening, stelt vervoerders in staat om de in lid 1 bedoelde zoekopdracht te verrichten voordat de passagier instapt. Hiertoe zendt de vervoerder het verzoek om raadpleging van het VIS met gebruikmaking van de gegevens die zijn opgeslagen in de machineleesbare zone van het reisdocument.

3.  Beveiligde toegang tot het toegangsportaal voor vervoerders, zoals bedoeld in artikel 2 bis, onder h), met inbegrip van de mogelijkheid om mobiele technische oplossingen te gebruiken, stelt vervoerders in staat om de in lid 1 bedoelde zoekopdracht te verrichten voordat de passagier instapt. De vervoerder verstrekt de gegevens die zijn opgeslagen in de machineleesbare zone van het reisdocument en vermeldt de lidstaat van binnenkomst. In het geval van doorreis via een luchthaven is de vervoerder bij wijze van afwijking niet verplicht om te verifiëren of onderdanen van derde landen in het bezit zijn van een geldig visum voor kort verblijf, een visum voor verblijf van langere duur of een verblijfsvergunning, naargelang het geval.

Amendement    156

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 35

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 45 ter – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  In het antwoord van het VIS wordt aangegeven of de betrokkene beschikt over een geldig visum, door de vervoerders het antwoord OK/NIET OK te verstrekken.

4.  In het antwoord van het VIS wordt aangegeven of de betrokkene beschikt over een geldig visum voor kort verblijf, een visum voor verblijf van langere duur of een verblijfsvergunning, naargelang het geval, door de vervoerders het antwoord OK/NIET OK te verstrekken. Indien er een visum voor kort verblijf met beperkte territoriale geldigheid is afgegeven overeenkomstig artikel 25 van Verordening (EG) nr. 810/2009, wordt in het antwoord van het VIS rekening gehouden met de lidstaat of lidstaten waarvoor het visum geldt en met de lidstaat van binnenkomst die door de vervoerder is vermeld. Vervoerders mogen de door hen verstuurde informatie en het door hen ontvangen antwoord opslaan in overeenstemming met het toepasselijke recht. Het antwoord OK/NIET OK wordt niet beschouwd als een beslissing om toegang te verlenen of te weigeren overeenkomstig Verordening (EU) 2016/399. De Commissie stelt, door middel van uitvoeringshandelingen, nadere regels vast met betrekking tot de voorwaarden voor de werking van het toegangsportaal voor vervoerders en de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming en -beveiliging. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Amendement    157

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 35

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 45 ter – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Een uitsluitend voor vervoerders bestemd authenticatiesysteem wordt opgezet om, voor de doeleinden van lid 2, de gemachtigde personeelsleden van vervoerders toegang te bieden tot de gateway voor vervoerders. Het authenticatiesysteem wordt door de Commissie vastgesteld door middel van uitvoeringshandelingen volgens de in artikel 49, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

5.  Een uitsluitend voor vervoerders bestemd authenticatiesysteem wordt opgezet om, voor de doeleinden van lid 2, de gemachtigde personeelsleden van vervoerders toegang te bieden tot het toegangsportaal voor vervoerders. Bij de oprichting van het authenticatiesysteem wordt rekening gehouden met risicobeheer op het gebied van informatiebeveiliging en met de beginselen van gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen. Het authenticatiesysteem wordt door de Commissie vastgesteld door middel van uitvoeringshandelingen volgens de in artikel 49, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Amendement    158

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 35

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 45 ter – lid 5 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  Het toegangsportaal voor vervoerders maakt gebruik van een afzonderlijke "read only" databank die dagelijks wordt bijgewerkt door extractie in één richting van de minimaal noodzakelijke subreeks van in het VIS opgeslagen gegevens. eu-LISA is verantwoordelijk voor de beveiliging van het toegangsportaal voor vervoerders, voor de beveiliging van de persoonsgegevens die dat toegangsportaal bevat en voor het proces van extractie van de persoonsgegevens en invoer ervan in de afzonderlijke "read only" databank.

Amendement    159

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 35

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 45 ter – lid 5 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 ter.  Aan de in lid 1 van dit artikel bedoelde vervoerders worden de sancties opgelegd waarin overeenkomstig artikel 26, lid 2, van de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen („de Overeenkomst tot uitvoering van het Akkoord van Schengen”) en artikel 4 van Richtlijn 2001/51/EG van de Raad is voorzien wanneer zij onderdanen van derde landen vervoeren die, hoewel onderworpen aan de visumplicht, niet in het bezit zijn van een geldig visum.

Amendement    160

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 35

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 45 ter – lid 5 quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 quater.  Indien aan onderdanen van derde landen de toegang wordt geweigerd, is de vervoerder die deze onderdanen door de lucht, over zee en over land tot aan de buitengrenzen heeft gebracht, verplicht om onmiddellijk weer de verantwoordelijkheid voor hen op zich te nemen. Op verzoek van de grensautoriteiten worden de vervoerders ertoe verplicht om onderdanen van derde landen terug te brengen naar het derde land van waaruit zij werden vervoerd of naar het derde land dat het reisdocument waarmee zij reisden heeft afgegeven of naar enig ander derde land waar zij zeker zullen worden toegelaten.

Amendement    161

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 35

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 45 ter – lid 5 quinquies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 quinquies.  In afwijking van lid 1 geldt voor vervoerders die groepen per bus over land vervoeren dat gedurende de eerste drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening de in lid 1 bedoelde verificatie facultatief is en dat de in lid 5 ter bedoelde bepalingen niet op hen van toepassing zijn.

Amendement    162

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 35

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 45 quater – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Als het technisch niet mogelijk is om de in artikel 45 ter, lid 1, bedoelde zoekopdracht te verrichten, wegens een storing van een onderdeel van het VIS of door andere factoren waarop de vervoerders geen invloed hebben, worden de vervoerders vrijgesteld van de verplichting om het bezit van een geldig visum of reisdocument te verifiëren met gebruikmaking van de gateway voor vervoerders. Indien de beheersautoriteit een dergelijke storing ontdekt, stelt zij de vervoerders daarvan in kennis. Zij doet hetzelfde wanneer de storing is hersteld. Indien de vervoerders de storing ontdekken, mogen zij de beheersautoriteit daarvan in kennis stellen.

1.  Als het technisch niet mogelijk is om de in artikel 45 ter, lid 1, bedoelde zoekopdracht te verrichten, wegens een storing van een onderdeel van het VIS, worden de vervoerders vrijgesteld van de verplichting om het bezit van een geldig visum of reisdocument te verifiëren met gebruikmaking van het toegangsportaal voor vervoerders. Indien eu-LISA een dergelijke storing ontdekt, stelt zij de vervoerders daarvan in kennis. Zij doet hetzelfde wanneer de storing is hersteld. Indien de vervoerders de storing ontdekken, mogen zij eu-LISA daarvan in kennis stellen.

Amendement    163

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 35

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 45 quater – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De in artikel 45 ter, lid 5 ter, bedoelde sancties worden niet aan vervoerders opgelegd in de in lid 1 van dit artikel bedoelde gevallen.

Amendement    164

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 35

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 45 quater – lid 1 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter.  Indien het om andere redenen dan een storing van een onderdeel van het VIS technisch onmogelijk is voor een vervoerder om de in artikel 45 ter, lid 1, bedoelde zoekopdracht uit te voeren, stelt die vervoerder eu-LISA daarvan op de hoogte.

Amendement    165

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 35

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 45 quinquies – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Om de in artikel 40, lid 1, van Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad* bedoelde taken en bevoegdheden te kunnen uitoefenen en naast de toegang bedoeld in artikel 40, lid 8, van die verordening, hebben de leden van de Europese grens- en kustwachtteams en van de teams van personeelsleden die betrokken zijn bij terugkeergerelateerde activiteiten, binnen de grenzen van hun mandaat recht op toegang tot en het doorzoeken van de VIS-gegevens.

1.  Om de in artikel 40, lid 1, van Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad* bedoelde taken en bevoegdheden te kunnen uitoefenen, hebben de leden van de Europese grens- en kustwachtteams binnen de grenzen van hun mandaat recht op toegang tot en het doorzoeken van de VIS-gegevens.

Amendement    166

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 35

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 45 sexies – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Met het oog op de in artikel 45 quinquies, lid 1, bedoelde toegang kan een Europese grens- en kustwachtteam een verzoek tot raadpleging van alle gegevens of een specifieke reeks in het VIS opgeslagen gegevens richten tot een in artikel 45 quinquies, lid 2, bedoeld centraal toegangspunt van de Europese grens- en kustwacht. In het verzoek wordt verwezen naar het operationeel plan inzake grenscontroles, grensbewaking en/of terugkeer van de betrokken lidstaat waarop het verzoek is gebaseerd. Bij ontvangst van een verzoek om toegang verifieert het centrale toegangspunt van de Europese grens- en kustwacht of de in lid 2 bedoelde voorwaarden voor toegang zijn vervuld. Indien alle voorwaarden voor toegang zijn vervuld, verwerkt het naar behoren bevoegde personeel van het centrale toegangspunt het verzoek. De VIS-gegevens waartoe toegang is verkregen, worden op zodanige wijze naar het team gezonden dat de beveiliging van de gegevens niet in gevaar wordt gebracht.

1.  Met het oog op de in artikel 45 quinquies, lid 1, bedoelde toegang kan een Europese grens- en kustwachtteam een verzoek tot raadpleging van alle gegevens of een specifieke reeks in het VIS opgeslagen gegevens richten tot een in artikel 45 quinquies, lid 2, bedoeld centraal toegangspunt van de Europese grens- en kustwacht. In het verzoek wordt verwezen naar het operationeel plan inzake grenscontroles en grensbewaking van de betrokken lidstaat waarop het verzoek is gebaseerd. Bij ontvangst van een verzoek om toegang verifieert het centrale toegangspunt van de Europese grens- en kustwacht of de in lid 2 bedoelde voorwaarden voor toegang zijn vervuld. Indien alle voorwaarden voor toegang zijn vervuld, verwerkt het naar behoren bevoegde personeel van het centrale toegangspunt het verzoek. De VIS-gegevens waartoe toegang is verkregen, worden op zodanige wijze naar het team gezonden dat de beveiliging van de gegevens niet in gevaar wordt gebracht.

Amendement    167

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 35

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 45 sexies – lid 2 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de ontvangende lidstaat staat de leden van het team toe het VIS te raadplegen om de operationele doelstellingen te bereiken die zijn vastgesteld in het operationele plan inzake grenscontroles, grensbewaking en terugkeer, en

a)  de ontvangende lidstaat staat de leden van het team toe het VIS te raadplegen om de operationele doelstellingen te bereiken die zijn vastgesteld in het operationele plan inzake grenscontroles en grensbewaking, en

Amendement    168

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 35

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 45 sexies – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Overeenkomstig artikel 40, lid 3, van Verordening (EU) 2016/1624 mogen teamleden en leden van teams van personeelsleden die betrokken zijn bij terugkeergerelateerde taken, in reactie op uit het VIS verkregen informatie alleen handelen op instructie van en, als algemene regel, in aanwezigheid van grenswachters of personeel dat betrokken is bij met terugkeer verband houdende taken van de ontvangende lidstaat waar zij actief zijn. De ontvangende lidstaat mag de teamleden toestaan namens hem op te treden.

3.  Overeenkomstig artikel 40, lid 3, van Verordening (EU) 2016/1624 mogen teamleden in reactie op uit het VIS verkregen informatie alleen handelen op instructie van en, als algemene regel, in aanwezigheid van grenswachters van de ontvangende lidstaat waar zij actief zijn. De ontvangende lidstaat mag de teamleden toestaan namens hem op te treden.

Amendement    169

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 35

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 45 sexies – lid 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  Elk logbestand van gegevensverwerkende handelingen in het VIS door een lid van de Europese grens- en kustwachtteams of van teams van personeelsleden die betrokken zijn bij terugkeergerelateerde taken, wordt door de beheersautoriteit bijgehouden overeenkomstig de bepalingen van artikel 34.

7.  Elk logbestand van gegevensverwerkende handelingen in het VIS door een lid van de Europese grens- en kustwachtteams wordt door de beheersautoriteit bijgehouden overeenkomstig de bepalingen van artikel 34.

Amendement    170

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 35

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 45 sexies – lid 8

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  Elke toegang en zoekopdracht door het Europees Grens- en kustwachtagentschap wordt overeenkomstig artikel 34 in een logbestand vastgelegd en elk gebruik dat dit agentschap maakt van de gegevens waartoe het toegang heeft, wordt geregistreerd.

8.  Elke toegang en zoekopdracht door het Europees Grens- en kustwachtagentschap wordt overeenkomstig artikel 34 in een logbestand vastgelegd en elk gebruik dat dit agentschap maakt van de gegevens waartoe zijn teams toegang hebben, wordt geregistreerd.

Amendement    171

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 35

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 45 sexies – lid 9

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9.  Het is niet toegestaan om delen van het VIS te verbinden met een computersysteem voor gegevensverzameling en -verwerking dat door of bij het Europees Grens- en kustwachtagentschap wordt gebruikt, noch om in het VIS opgeslagen gegevens waartoe het Europees Grens- en kustwachtagentschap toegang heeft, over te dragen naar een dergelijk systeem, tenzij zulks noodzakelijk is voor het uitvoeren van de taken op grond van de verordening tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS). Er mag geen deel van het VIS worden gedownload. Het registreren van de toegang en de zoekopdrachten in logbestanden wordt niet beschouwd als downloaden of kopiëren van VIS-gegevens.

9.  Het is niet toegestaan om delen van het SIS te verbinden met een computersysteem voor gegevensverzameling en -verwerking dat door of bij het Europees Grens- en kustwachtagentschap wordt gebruikt, noch om in het SIS opgeslagen gegevens waartoe het Europees Grens- en kustwachtagentschap toegang heeft, over te dragen naar een dergelijk systeem. Er mag geen deel van het VIS worden gedownload. Het registreren van de toegang en de zoekopdrachten in logbestanden wordt niet beschouwd als downloaden of kopiëren van VIS-gegevens.

Amendement    172

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 35 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 46

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(35 bis)  artikel 46 wordt geschrapt;

Artikel 46

 

Integratie van de technische functionaliteiten van het Schengenraadplegingsnetwerk

 

Het in artikel 16 bedoelde raadplegingsmechanisme vervangt het Schengenraadplegingsnetwerk vanaf de datum die is vastgesteld overeenkomstig de procedure van artikel 49, lid 3, wanneer alle lidstaten die het Schengenraadplegingsnetwerk gebruiken bij de inwerkingtreding van deze verordening, mededeling hebben gedaan van de wettelijke en technische regelingen voor het gebruik van het VIS met als doel raadpleging van centrale visumautoriteiten over visumaanvragen overeenkomstig artikel 17, lid 2, van de Schengenuitvoeringsovereenkomst.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Amendement    173

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 35 ter (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 47

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(35 ter)  artikel 47 wordt geschrapt;

Artikel 47

 

Begin van de gegevensoverdracht

 

Elke lidstaat stelt de Commissie ervan in kennis dat hij de nodige technische en wettelijke regelingen heeft getroffen om via de nationale interface de in artikel 5, lid 1, bedoelde gegevens aan het centrale VIS toe te zenden.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Amendement    174

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 35 quater (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 48

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(35 quater)  artikel 48 wordt geschrapt;

Artikel 48

 

Begin van de gegevensoverdracht

 

1. De Commissie stelt de datum vast waarop het VIS de werkzaamheden dient te beginnen, wanneer:

 

(a) de in artikel 45, lid 2, bedoelde maatregelen zijn goedgekeurd;

 

(b) de Commissie heeft verklaard dat een allesomvattende test van het VIS, die zij samen met lidstaten heeft uitgevoerd, met succes is afgesloten;

 

(c) na validering van de technische regelingen de lidstaten de Commissie ervan in kennis hebben gesteld dat zij de nodige technische en wettelijke regelingen hebben getroffen om de in artikel 5, lid 1, bedoelde gegevens te verzamelen en aan het VIS toe te zenden voor alle toepassingen in de eerste, overeenkomstig lid 4 vastgestelde regio, met inbegrip van regelingen voor het verzamelen en/of verzenden van gegevens namens een andere lidstaat.

 

2. De Commissie stelt het Europees Parlement in kennis van de resultaten van de overeenkomstig lid 1, onder b), uitgevoerde test.

 

3. Voor elke andere regio bepaalt de Commissie de datum waarop de overdracht van de in artikel 5, lid 1, genoemde gegevens verplicht wordt, wanneer de lidstaten de Commissie ervan in kennis hebben gesteld dat zij de nodige technische en wettelijke regelingen hebben getroffen om de in artikel 5, lid 1, bedoelde gegevens te verzamelen en aan het VIS toe te zenden voor alle aanvragen in de betrokken regio, met inbegrip van regelingen voor het verzamelen en/of verzenden van gegevens namens een andere lidstaat. Vóór die datum kan elke lidstaat activiteiten in elk van deze regio’s beginnen zodra hij de Commissie ervan in kennis heeft gesteld dat hij de nodige technische en wettelijke regelingen heeft getroffen om ten minste de in artikel 5, lid 1, onder a) en b), bedoelde gegevens te verzamelen en aan het VIS toe te zenden.

 

4. De in de leden 1 en 3 bedoelde regio’s worden volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde procedure vastgesteld; de criteria voor de vaststelling van deze regio’s zijn het risico van illegale immigratie, bedreigingen voor de binnenlandse veiligheid van de lidstaten en de haalbaarheid van het verzamelen van biometrische gegevens op alle locaties in deze regio’s.

 

5. De Commissie maakt de datum waarop de werkzaamheden in elke regio beginnen, bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

 

6. Het is een lidstaat niet toegestaan de door andere lidstaten aan het VIS toegezonden gegevens te raadplegen voordat hij zelf of een lidstaat die hem vertegenwoordigt, gegevens begint in te voeren overeenkomstig de leden 1 en 3.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Amendement    175

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 35 quinquies (nieuw)

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 48 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(35 quinquies)  het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

"Artikel 48 bis

 

Uitoefening van bevoegdheidsdelegatie

 

1.   De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

 

2.   De in artikel 9 quater ter en artikel 23 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van deze verordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

 

3.   Het Europees Parlement of de Raad kan de in de artikelen 9 quater ter en 23 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

 

4.   Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven.

 

5.   Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, geeft zij daarvan gelijktijdig kennis aan het Europees Parlement en de Raad.

 

6.   Een overeenkomstig artikel 9 quater ter en artikel 23 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad daartegen bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.";

Amendement    176

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 38

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 50 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Monitoring en evaluatie

Monitoring en evaluatie van de gevolgen voor de grondrechten

Amendement    177

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 38

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 50 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De beheersautoriteit zorgt ervoor dat er procedures zijn om de resultaten, de kosteneffectiviteit, de beveiliging en de kwaliteit van de dienstverlening van het VIS te toetsen aan de doelstellingen.

1.  eu-LISA zorgt ervoor dat er procedures zijn om de resultaten, de kosteneffectiviteit, de beveiliging en de kwaliteit van de dienstverlening van het VIS te toetsen aan de doelstellingen en om de eerbiediging van de grondrechten, waaronder het recht op bescherming van persoonsgegevens, het recht op non-discriminatie, de rechten van het kind en het recht op een doeltreffende voorziening in rechte te waarborgen.

Amendement    178

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 38

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 50 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Met het oog op het technische onderhoud heeft de beheersautoriteit toegang tot de vereiste informatie over de in het VIS verrichte verwerkingshandelingen.

2.  Met het oog op het technisch onderhoud heeft eu-LISA toegang tot de vereiste informatie over de in het VIS verrichte verwerkingshandelingen.

Amendement    179

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 38

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 50 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Om de twee jaar legt eu-LISA aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een verslag voor over de technische werking en de beveiliging van het VIS.

3.  Om de twee jaar legt eu-LISA aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een verslag voor over de technische werking en de beveiliging en de kosten van het VIS. Dat verslag bevat een overzicht van de actuele voortgang van het project en de daarmee gepaard gaande kosten, een evaluatie van de financiële gevolgen, alsook informatie over eventuele technische problemen en risico's die gevolgen kunnen hebben voor de totale kosten van het systeem.

Amendement    180

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 38

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 50 – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Indien het ontwikkelingsproces vertraging oploopt, brengt eu-LISA het Europees Parlement en de Raad onmiddellijk op de hoogte van de redenen van de vertraging, de gevolgen voor het tijdschema en de financiële consequenties.

Amendement    181

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 38

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 50 – lid 4 – alinea 1 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  het exacte doel van de raadpleging, met inbegrip van het soort terroristisch misdrijf of ander ernstig strafbaar feit;

(a)  het exacte doel van de raadpleging, met inbegrip van het soort terroristisch misdrijf of ander ernstig strafbaar feit en toegang tot gegevens over kinderen onder 12 jaar;

Amendement    182

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 38

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 50 – lid 4 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis)  het aantal en het soort gevallen waarin de spoedprocedures bedoeld in artikel 22 quaterdecies, lid 2, zijn gebruikt, met inbegrip van de gevallen waarin dat dringende karakter door het centrale toegangspunt niet werd aanvaard bij de verificatie achteraf;

Amendement    183

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 38

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 50 – lid 4 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d bis)  statistieken met betrekking tot kinderhandel, waaronder gevallen van succesvolle identificaties.

Amendement    184

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 38

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 50 – lid 4 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De jaarlijkse verslagen van de lidstaten en van Europol worden uiterlijk op 30 juni van het daaropvolgende jaar aan de Commissie toegezonden.

De jaarlijkse verslagen van de lidstaten en van Europol worden uiterlijk op 30 juni van het daaropvolgende jaar aan de Commissie toegezonden. De Commissie voegt de jaarverslagen samen in een uitvoerig verslag dat uiterlijk op 30 december van hetzelfde jaar wordt gepubliceerd.

Amendement    185

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 38

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 50 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Om de vier jaar stelt de Commissie een algemene evaluatie van het VIS op. In deze algemene evaluatie worden de bereikte resultaten afgezet tegen de doelstellingen, en wordt nagegaan of de uitgangspunten nog gelden, hoe deze verordening is toegepast met betrekking tot het VIS, hoe de beveiliging van het VIS is, hoe gebruik wordt gemaakt van de in artikel 31 bedoelde bepalingen en welke gevolgen een en ander voor toekomstige werkzaamheden heeft. De Commissie legt deze evaluatie voor aan het Europees Parlement en de Raad.

5.  Om de twee jaar stelt de Commissie een algemene evaluatie van het VIS op. In deze algemene evaluatie worden de bereikte resultaten afgezet tegen de doelstellingen en de gemaakte kosten, en wordt nagegaan of de uitgangspunten nog gelden, wat de gevolgen zijn voor de grondrechten, hoe deze verordening is toegepast met betrekking tot het VIS, hoe de beveiliging van het VIS is, hoe gebruik wordt gemaakt van de in artikel 31 bedoelde bepalingen en welke gevolgen een en ander voor toekomstige werkzaamheden heeft. De Commissie legt deze evaluatie voor aan het Europees Parlement en de Raad.

Amendement    186

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 39

Verordening (EG) nr. 767/2008

Bijlage 1 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(39)  de titel van bijlage 1 wordt vervangen door:

Schrappen

"Lijst van internationale organisaties bedoeld in artikel 31, lid 1"

 

Amendement    187

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

HOOFDSTUK III bis – artikel 22 bis – alinea 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De beslissingsbevoegde autoriteit kan een persoonlijk dossier aanmaken alvorens een beslissing te nemen.

Amendement    188

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

HOOFDSTUK III bis – artikel 22 bis – alinea 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Indien de houder zijn aanvraag heeft ingediend als lid van een groep of samen met een familielid, maakt de autoriteit een persoonlijk dossier aan voor elke persoon die deel uitmaakt van de groep, en koppelt zij de dossiers van de personen die samen een aanvraag hebben ingediend en aan wie een visum voor verblijf van langere duur of een verblijfsvergunning is afgegeven.

3.  Indien de houder zijn aanvraag heeft ingediend als lid van een groep of samen met een familielid, maakt de autoriteit een persoonlijk dossier aan voor elke persoon die deel uitmaakt van de groep, en koppelt zij de dossiers van de personen die samen een aanvraag hebben ingediend en aan wie een visum voor verblijf van langere duur of een verblijfsvergunning is afgegeven. De aanvragen van ouders of wettelijke voogden en de aanvragen van kinderen worden niet gescheiden.

Amendement    189

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 ter – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Uitsluitend met het doel na te gaan of de persoon een bedreiging vormt voor de openbare orde, de binnenlandse veiligheid of de volksgezondheid van de lidstaten overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder e), van Verordening (EU) 2016/399, worden de dossiers automatisch door het VIS verwerkt om treffers vast te stellen. In het VIS wordt elk dossier afzonderlijk onderzocht.

1.  Uitsluitend met het doel na te gaan of de persoon een bedreiging vormt voor de openbare orde of de binnenlandse veiligheid van de lidstaten overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder e), van Verordening (EU) 2016/399, worden de dossiers automatisch door het VIS verwerkt om treffers vast te stellen. In het VIS wordt elk dossier afzonderlijk onderzocht.

Amendement    190

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 ter – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Telkens wanneer een persoonlijk dossier wordt aangemaakt na de afgifte of weigering van een visum voor verblijf van langere duur of een verblijfsvergunning overeenkomstig artikel 22 quinquies, start het VIS een zoekopdracht door gebruik te maken van het in artikel 6, lid 1, [van de interoperabiliteitsverordening] gedefinieerde Europese zoekportaal, om de in artikel 22 quater, lid 2, onder a), b), c), f) en g) van deze verordening bedoelde relevante gegevens te vergelijken met de relevante gegevens in het VIS, het Schengeninformatiesysteem (SIS), het inreis-uitreissysteem (EES), het Europees Systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS), met inbegrip van de watchlist bedoeld in artikel 29 van Verordening (EU) 2018/XX met het oog op het instellen van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie, [het ECRIS-TCN-systeem voor zover het gaat om veroordelingen voor terroristische misdrijven en andere vormen van ernstige criminaliteit], de gegevens van Europol, de Interpol-databank voor gestolen en verloren reisdocumenten (SLTD) en de Interpol-databank voor reisdocumenten met signaleringen (Interpol TDAWN).

2.  Telkens wanneer een persoonlijk dossier wordt aangemaakt in verband met een visum voor verblijf van langere duur of een verblijfsvergunning overeenkomstig artikel 22 quater, start het VIS een zoekopdracht door gebruik te maken van het in artikel 6, lid 1, [van de interoperabiliteitsverordening] gedefinieerde Europese zoekportaal, om de in artikel 22 quater, lid 2, onder a), b), c), f) en g) van deze verordening bedoelde gegevens te vergelijken. Het VIS gaat na:

 

(a)   of het voor de aanvraag gebruikte reisdocument overeenkomt met een reisdocument dat in het SIS staat geregistreerd als verloren, gestolen, verduisterd of ongeldig verklaard;

 

(b)   of het voor de aanvraag gebruikte reisdocument overeenkomt met een reisdocument dat in de SLTD-databank staat geregistreerd als verloren, gestolen of ongeldig verklaard;

 

(c)   of de aanvrager in het SIS is gesignaleerd met het oog op weigering van toegang en verblijf;

 

(d)   of de aanvrager in SIS is gesignaleerd omdat hij wordt gezocht met het oog op aanhouding ten behoeve van overlevering op basis van een Europees aanhoudingsbevel of omdat hij wordt gezocht met het oog op aanhouding ten behoeve van uitlevering;

 

(e)   of de aanvrager en het reisdocument gerelateerd zijn aan een geweigerde, ingetrokken of nietig verklaarde reisautorisatie in het centrale Etias-systeem;

 

(f)   of de aanvrager en het reisdocument zijn opgenomen op de observatielijst als bedoeld in artikel 34 van Verordening (EU) 2018/1240;

 

(g)   of in het VIS al gegevens van de aanvrager met betrekking tot dezelfde persoon zijn opgeslagen;

 

(h)   of de in de aanvraag verstrekte gegevens over het reisdocument gerelateerd zijn aan een andere aanvraag voor een visum voor verblijf van langere duur of een verblijfsvergunning, die samenhangt met andere identiteitsgegevens;

 

(i)   of de aanvrager momenteel in het EES geregistreerd staat als een persoon die op dit moment zijn toegestane verblijfsduur heeft overschreden dan wel of de aanvrager in het verleden als zodanig geregistreerd is geweest;

 

(j)   of de aanvrager in het EES geregistreerd staat als een persoon wiens toegang is geweigerd;

 

(k)   of er ten aanzien van de aanvrager in het VIS een beslissing tot weigering, nietigverklaring of intrekking van een visum voor kort verblijf is geregistreerd;

 

(l)   of er ten aanzien van de aanvrager in het VIS een beslissing tot weigering, nietigverklaring of intrekking van een visum voor verblijf van langere duur of verblijfsvergunning is geregistreerd;

 

(m)   of er in Europol gegevens zijn opgeslagen die specifiek betrekking hebben op de identiteit van de aanvrager;

 

(n)   ingeval de aanvrager minderjarig is, of de persoon die het ouderlijk gezag of de wettelijke voogdij uitoefent:

 

(i)   in SIS is gesignaleerd omdat hij wordt gezocht met het oog op aanhouding ten behoeve van overlevering op basis van een Europees aanhoudingsbevel of omdat hij wordt gezocht met het oog op aanhouding ten behoeve van uitlevering;

 

(ii)   in SIS is gesignaleerd met het oog op weigering van toegang en verblijf;

 

(iii)   houder is van een reisdocument dat is opgenomen op de observatielijst als bedoeld in artikel 34 van Verordening (EU) 2018/1240.

 

Dit lid mag geen belemmering vormen voor het indienen van een asielaanvraag, ongeacht de reden ervoor. Indien een visumaanvraag wordt ingediend door een slachtoffer van een geweldsdelict zoals huiselijk geweld of mensenhandel, begaan door zijn/haar geldschieter, moet het in VIS ingevoerde dossier worden losgekoppeld van dat van de geldschieter om het slachtoffer tegen nieuwe risico's te beschermen.

 

Om het risico op verkeerde treffers te voorkomen, wordt elke zoekopdracht die betrekking heeft op kinderen onder de 14 jaar of personen ouder dan 75 jaar en die tot stand is gebracht met behulp van biometrische kenmerken die meer dan vijf jaar vóór de totstandbrenging van de match zijn afgenomen en waarmee de identiteit van de onderdaan van het derde land niet wordt bevestigd, onderworpen aan een verplichte handmatige controle door deskundigen op het vlak van biometrische gegevens.

Amendement    191

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 ter – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Het VIS voegt aan het persoonlijk dossier een verwijzing toe naar elke treffer die wordt verkregen overeenkomstig de leden 2 en 5. In voorkomend geval geeft het VIS aan welke lidstaat of lidstaten de gegevens hebben ingevoerd of aangeleverd die tot de treffer(s) hebben geleid, dan wel of Europol dat heeft gedaan, en registreert het deze informatie in het persoonlijk dossier.

3.  Het VIS voegt aan het persoonlijk dossier een verwijzing toe naar elke treffer die wordt verkregen overeenkomstig de leden 2 en 5. In voorkomend geval geeft het VIS aan welke lidstaat of lidstaten de gegevens hebben ingevoerd of aangeleverd die tot de treffer(s) hebben geleid, dan wel of Europol dat heeft gedaan, en registreert het deze informatie in het persoonlijk dossier. Er wordt geen andere informatie geregistreerd dan de verwijzing naar een treffer en de opsteller van de gegevens.

Amendement    192

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 ter – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Wanneer zoekopdrachten worden verricht in de SLTD, worden de door de gebruiker van het ESP gebruikte gegevens om een zoekopdracht te starten, niet gedeeld met de eigenaars van de Interpol-gegevens.

Amendement    193

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 ter – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Voor de doeleinden van artikel 2, lid 2, onder f), betreffende een afgegeven of verlengd visum voor verblijf van langere duur, worden bij de krachtens lid 2 uitgevoerde zoekopdrachten de in artikel 22 quater, lid 2, bedoelde relevante gegevens vergeleken met de gegevens in het SIS, teneinde vast te stellen of ten aanzien van de houder een van de volgende signaleringen is uitgevaardigd:

4.  (Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement    194

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 ter – lid 4 – alinea 1 – letter d

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  een signalering van personen en voorwerpen met het oog op onopvallende controles of gerichte controles.

(d)  een signalering van personen en voorwerpen met het oog op onopvallende controles, gerichte controles of ondervragingscontroles.

Amendement    195

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 ter – lid 4 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien de in dit lid bedoelde vergelijking een of meer treffers oplevert, zendt het VIS een automatische kennisgeving naar de centrale autoriteit van de lidstaat die het verzoek heeft ingediend en die passende follow-upmaatregelen dient te nemen.

Artikel 9 bis, leden 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies, en de artikelen 9 quater, 9 quater bis en 9 quater ter zijn mutatis mutandis van toepassing volgens de volgende specifieke bepalingen.

Amendement    196

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 ter – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Indien het visum voor verblijf van langere duur of een verblijfsvergunning is afgegeven of verlengd door een consulaire instantie van een lidstaat, is artikel 9 bis van toepassing.

Schrappen

Amendement    197

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 ter – lid 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  Wanneer de verblijfsvergunning is afgegeven of verlengd of een visum voor verblijf van langere duur is verlengd door een autoriteit op het grondgebied van een lidstaat, is het volgende van toepassing:

Schrappen

(a)  de autoriteit gaat na of de in het persoonlijke dossier geregistreerde gegevens overeenkomen met de gegevens in het VIS of in een van de geraadpleegde EU-informatiesystemen/databanken, de gegevens van Europol, of de gegevens in de Interpol-databanken overeenkomstig lid 2;

 

(b)  indien de treffer overeenkomstig lid 2 verband houdt met gegevens van Europol, wordt de nationale Europol-eenheid in kennis gesteld voor follow-up;

 

(c)  indien de gegevens niet overeenkomen en er geen andere treffer is geregistreerd gedurende de automatische verwerking overeenkomstig de leden 2 en 3, wist de autoriteit de valse treffer uit het aanvraagdossier;

 

(d)  indien de gegevens overeenkomen met of er twijfel blijft bestaan over de identiteit van de aanvrager, onderneemt de autoriteit stappen ten aanzien van de gegevens die tot de treffer hebben geleid overeenkomstig lid 4, volgens de procedures, voorwaarden en criteria waarin de EU-wetgeving en de nationale wetgeving voorzien.

 

Amendement    198

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 quater – alinea 1 – punt 2 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  achternaam (familienaam); voornaam/-namen; geboortedatum; huidige nationaliteit of nationaliteiten; geslacht; datum, plaats en land van geboorte;

a)  achternaam (familienaam); voornaam/-namen; geboortejaar; huidige nationaliteit of nationaliteiten; geslacht; plaats en land van geboorte;

Amendement    199

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 quater – alinea 1 – punt 2 – letter f

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f)  een gezichtsopname van de houder, indien mogelijk ter plaatse gemaakt;

f)  een ter plaatse gemaakte gezichtsopname van de houder;

Amendement    200

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 quinquies – lid 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien een beslissing is genomen tot weigering van een visum voor verblijf van langere duur of van een verblijfsvergunning, omdat de aanvrager wordt beschouwd als een bedreiging voor de openbare orde, de binnenlandse veiligheid of de volksgezondheid, of omdat de aanvrager documenten heeft overgelegd die op frauduleuze wijze zijn verkregen, zijn vervalst of op ongeoorloofde manier zijn gewijzigd, maakt de autoriteit die het visum of de verblijfsvergunning heeft geweigerd, onverwijld een persoonlijk dossier aan met de volgende gegevens:

Indien een beslissing is genomen tot weigering van een visum voor verblijf van langere duur of van een verblijfsvergunning, omdat de aanvrager wordt beschouwd als een bedreiging voor de openbare orde of de binnenlandse veiligheid, of omdat de aanvrager documenten heeft overgelegd die op frauduleuze wijze zijn verkregen, zijn vervalst of op ongeoorloofde manier zijn gewijzigd, maakt de autoriteit die het visum of de verblijfsvergunning heeft geweigerd, onverwijld een persoonlijk dossier aan met de volgende gegevens:

Amendement    201

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 quinquies – lid 1 – letter e

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e.  de achternaam, voornaam en het adres van de natuurlijke persoon waarop het verzoek is gebaseerd;

e.  (Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement    202

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 quinquies – lid 1 – letter f

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f.  een gezichtsopname van de aanvrager, indien mogelijk ter plaatse gemaakt;

f.  een ter plaatse gemaakte gezichtsopname van de aanvrager;

Amendement    203

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 quinquies – lid 1 – letter h

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

h.  informatie waaruit blijkt dat het visum voor verblijf van langere duur of de verblijfsvergunning werd geweigerd omdat de aanvrager wordt beschouwd als een bedreiging voor de openbare orde, de binnenlandse veiligheid of de volksgezondheid, of omdat de aanvrager documenten heeft overgelegd die op frauduleuze wijze zijn verkregen, zijn vervalst of op ongeoorloofde manier zijn gewijzigd;

h.  informatie waaruit blijkt dat het visum voor verblijf van langere duur of de verblijfsvergunning werd geweigerd omdat de aanvrager wordt beschouwd als een bedreiging voor de openbare orde of de binnenlandse veiligheid, of omdat de aanvrager documenten heeft overgelegd die op frauduleuze wijze zijn verkregen, zijn vervalst of op ongeoorloofde manier zijn gewijzigd;

Amendement    204

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 octies – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Uitsluitend met het oog op de verificatie van de identiteit van de houder van een document en/of de echtheid en de geldigheid van het visum voor verblijf van langere duur of de verblijfsvergunning, en om na te gaan of de betrokkene geen bedreiging vormt voor de openbare orde, de binnenlandse veiligheid of de volksgezondheid van een lidstaat overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder e), van Verordening (EU) 2016/399, hebben de autoriteiten die bevoegd zijn voor het verrichten van controles bij de doorlaatposten aan de buitengrens overeenkomstig die verordening, toegang om te zoeken aan de hand van het documentnummer in combinatie met een of meer van de in artikel 22 quater, lid 2, onder a), b) en c), van deze verordening genoemde gegevens.

1.  Uitsluitend met het oog op de verificatie van de identiteit van de houder van een document en/of de echtheid en de geldigheid van het visum voor verblijf van langere duur of de verblijfsvergunning, en om na te gaan of de betrokkene geen bedreiging vormt voor de openbare orde of de binnenlandse veiligheid van een lidstaat overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder e), van Verordening (EU) 2016/399, hebben de autoriteiten die bevoegd zijn voor het verrichten van controles bij de doorlaatposten aan de buitengrens overeenkomstig die verordening, toegang om te zoeken aan de hand van het documentnummer in combinatie met een of meer van de in artikel 22 quater, punt 2, onder a), b) en c), van deze verordening genoemde gegevens.

Amendement    205

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 octies – lid 2 – letter e

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  foto’s als bedoeld in artikel 22 quater, lid 2, onder f).

(e)  gezichtsopnamen als bedoeld in artikel 22 quater, lid 2, onder f).

Amendement    206

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 nonies – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Uitsluitend met het oog op de verificatie van de identiteit van de houder en van de echtheid en de geldigheid van het visum voor verblijf van langere duur of de verblijfsvergunning, of om na te gaan of de betrokkene geen bedreiging vormt voor de openbare orde, de binnenlandse veiligheid of de volksgezondheid van de lidstaten, hebben de autoriteiten die bevoegd zijn om controles op het grondgebied van de lidstaten te verrichten om na te gaan of de voorwaarden voor binnenkomst, verblijf of vestiging op het grondgebied van de lidstaten zijn vervuld, en, in voorkomend geval, de politiediensten, toegang om te zoeken aan de hand van het nummer van het visum voor verblijf van langere duur of de verblijfsvergunning in combinatie met een of meer van de in artikel 22 quater, lid 2, onder a), b) en c), van deze verordening genoemde gegevens.

1.  Uitsluitend met het oog op de verificatie van de identiteit van de houder en van de echtheid en de geldigheid van het visum voor verblijf van langere duur of de verblijfsvergunning, hebben de autoriteiten die bevoegd zijn om controles op het grondgebied van de lidstaten te verrichten om na te gaan of de voorwaarden voor binnenkomst, verblijf of vestiging op het grondgebied van de lidstaten zijn vervuld, toegang om te zoeken aan de hand van het nummer van het visum voor verblijf van langere duur of de verblijfsvergunning in combinatie met een of meer van de in artikel 22 quater, lid 2, onder a), b) en c), van deze verordening genoemde gegevens.

Amendement    207

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 nonies – lid 2 – letter e

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  foto’s als bedoeld in artikel 22 quater, lid 2, onder f).

(e)  gezichtsopnamen als bedoeld in artikel 22 quater, lid 2, onder f).

Amendement    208

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 duodecies – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten wijzen de autoriteiten aan die bevoegd zijn de in het VIS opgeslagen gegevens te raadplegen om terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken.

1.  De lidstaten wijzen de autoriteiten aan die bevoegd zijn de in het VIS opgeslagen gegevens te raadplegen om terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, onder passende en strikt bepaalde omstandigheden als bedoeld in artikel 22 quindecies. Die autoriteiten mogen gegevens van kinderen jonger dan 12 jaar alleen raadplegen om vermiste kinderen en kinderen die het slachtoffer zijn van ernstige misdrijven te beschermen.

Amendement    209

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 duodecies – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Elke lidstaat stelt een lijst van de aangewezen autoriteiten op. Elke lidstaat geeft eu-LISA en de Commissie kennis van zijn aangewezen autoriteiten, en kan deze kennisgeving te allen tijde wijzigen of vervangen.

2.  Elke lidstaat stelt een strikt beperkte lijst van de aangewezen autoriteiten op. Elke lidstaat geeft eu-LISA en de Commissie kennis van zijn aangewezen autoriteiten, en kan deze kennisgeving te allen tijde wijzigen of vervangen.

Amendement    210

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 terdecies – lid 2 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het centrale toegangspunt treedt bij de uitvoering van zijn taken uit hoofde van deze verordening onafhankelijk op en ontvangt van de in lid 1 bedoelde aangewezen autoriteit van Europol geen instructies met betrekking tot de resultaten van de verificatie.

Het centrale toegangspunt treedt bij de uitvoering van zijn taken uit hoofde van deze verordening volledig onafhankelijk op en ontvangt van de in lid 1 bedoelde aangewezen autoriteit van Europol geen instructies met betrekking tot de resultaten van de verificatie.

Amendement    211

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 quaterdecies – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Wanneer uit een verificatie achteraf blijkt dat de toegang tot VIS-gegevens niet gerechtvaardigd was, wissen alle autoriteiten die tot die gegevens toegang hebben gehad, de uit het VIS verkregen informatie en stellen zij de centrale toegangspunten in kennis van die wissing.

3.  Wanneer uit een verificatie achteraf blijkt dat de toegang tot VIS-gegevens niet gerechtvaardigd was, wissen alle autoriteiten die tot die gegevens toegang hebben gehad, onmiddellijk de uit het VIS verkregen informatie en stellen zij de centrale toegangspunten in kennis van die wissing.

Amendement    212

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 quindecies – lid 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Aangewezen autoriteiten mogen toegang krijgen tot het VIS om het te raadplegen als elk van de volgende voorwaarden is vervuld:

1.  Onverminderd artikel 22 van Verordening 2018/XX [inzake interoperabiliteit] mogen aangewezen autoriteiten toegang krijgen tot het VIS om het te raadplegen als elk van de volgende voorwaarden is vervuld:

Amendement    213

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 quindecies – lid 1 – letter c bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis)  in het geval van zoekopdrachten op basis van vingerafdrukken is er eerder gezocht in het geautomatiseerde vingerafdrukidentificatiesysteem van de andere lidstaten op grond van Besluit 2008/615/JBZ, voor zover vergelijkingen van vingerafdrukken technisch beschikbaar zijn, en is die zoekopdracht ofwel volledig uitgevoerd, ofwel niet volledig uitgevoerd binnen 24 uur na de start ervan.

Amendement    214

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 quindecies – lid 1 – letter d

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  na een zoekopdracht gegeven aan het CIR overeenkomstig artikel 22 van Verordening 2018/XX [inzake interoperabiliteit] wijst het ontvangen antwoord als bedoeld in [artikel 22, lid 5, van die verordening] uit dat gegevens zijn opgeslagen in het VIS.

(d)  na een zoekopdracht gegeven aan het CIR overeenkomstig artikel 22 van Verordening 2018/XX [inzake interoperabiliteit] wijst het ontvangen antwoord als bedoeld in [artikel 22, lid 5, van Verordening 2018/XX [inzake interoperabiliteit]] uit dat gegevens zijn opgeslagen in het VIS.

Amendement    215

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 quindecies – lid 3 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Raadpleging van het VIS is beperkt tot het zoeken aan de hand van de volgende gegevens uit het persoonlijk dossier:

3.  Raadpleging van het VIS is beperkt tot het zoeken aan de hand van de volgende gegevens uit het aanvraagdossier of het persoonlijk dossier:

Amendement    216

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 quindecies – lid 3 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  achternaam/-namen (familienamen), voornaam/-namen; geboortedatum, nationaliteit/nationaliteiten en/of geslacht;

(a)  achternaam/-namen (familienamen), voornaam/-namen; geboortejaar, nationaliteit/nationaliteiten en/of geslacht;

Amendement    217

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 quindecies – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De Commissie brengt aan het Europees Parlement en de Raad verslag uit over de haalbaarheid, beschikbaarheid, gereedheid en betrouwbaarheid van de vereiste technologie voor de identificatie van een persoon op basis van gezichtsopnamen.

Amendement    218

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 quindecies – lid 3 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 ter.  De gezichtsopname als bedoeld in lid 3, onder e), mag niet het enige zoekcriterium zijn.

Amendement    219

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 quindecies – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Raadpleging van het VIS geeft, in het geval van een treffer, toegang tot de in dit lid vermelde gegevens, alsook tot alle andere gegevens uit het persoonlijk dossier, met inbegrip van gegevens die zijn ingevoerd in verband met afgegeven, geweigerde, nietig verklaarde of ingetrokken documenten, of documenten waarvan de geldigheidsduur is verlengd. Toegang tot de in artikel 9, punt 4, onder l), bedoelde gegevens die in het aanvraagdossier zijn opgenomen, wordt alleen verstrekt wanneer uitdrukkelijk om raadpleging van die gegevens is verzocht in een gemotiveerd verzoek en het raadplegingsverzoek na onafhankelijke verificatie is goedgekeurd.

4.  Raadpleging van het VIS geeft, in het geval van een treffer, toegang tot de in lid 3 van dit artikel vermelde gegevens, alsook tot alle andere gegevens uit het aanvraagdossier of het persoonlijk dossier, met inbegrip van gegevens die zijn ingevoerd in verband met afgegeven, geweigerde, nietig verklaarde of ingetrokken documenten, of documenten waarvan de geldigheidsduur is verlengd. Toegang tot de in artikel 9, punt 4, onder l), bedoelde gegevens die in het aanvraagdossier zijn opgenomen, wordt alleen verstrekt wanneer uitdrukkelijk om raadpleging van die gegevens is verzocht in een gemotiveerd verzoek en het raadplegingsverzoek na onafhankelijke verificatie is goedgekeurd.

Amendement    220

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 sexdecies – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In afwijking van artikel 22 quindecies, lid 1, dienen de aangewezen autoriteiten de in dat lid vastgestelde voorwaarden niet te vervullen voor toegang tot het VIS met het oog op de identificatie van personen die vermist, ontvoerd of als slachtoffers van mensenhandel aangemerkt zijn en ten aanzien van wie er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat de raadpleging van VIS-gegevens zal bijdragen tot hun identificatie, en/of tot het onderzoek naar specifieke gevallen van mensenhandel. In die omstandigheden kunnen de aangewezen autoriteiten in het VIS opzoekingen doen aan de hand van de vingerafdrukken van die personen.

In afwijking van artikel 22 quindecies, lid 1, dienen de aangewezen autoriteiten de in dat lid vastgestelde voorwaarden niet te vervullen voor toegang tot het VIS met het oog op de identificatie van personen, met name kinderen, die vermist, ontvoerd of als slachtoffers van mensenhandel aangemerkt zijn en ten aanzien van wie er zwaarwegende redenen bestaan om aan te nemen dat de raadpleging van VIS-gegevens zal bijdragen tot hun identificatie en tot het onderzoek naar specifieke gevallen van mensenhandel. In die omstandigheden kunnen de aangewezen autoriteiten in het VIS opzoekingen doen aan de hand van de vingerafdrukken van die personen.

Amendement    221

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 sexdecies – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer de vingerafdrukken van die personen niet kunnen worden gebruikt, of wanneer het zoeken aan de hand van de vingerafdrukken geen resultaat oplevert, wordt gezocht aan de hand van de gegevens bedoeld in artikel 9, onder a) en b).

Wanneer de vingerafdrukken van die personen niet kunnen worden gebruikt, of wanneer het zoeken aan de hand van de vingerafdrukken geen resultaat oplevert, wordt gezocht aan de hand van de gegevens bedoeld in artikel 9, lid 4, onder a) en b), of artikel 22 quater, lid 2, onder a) en b).

Amendement    222

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 sexdecies – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Raadpleging van het VIS geeft, in het geval van een treffer, toegang tot alle in artikel 9 en in artikel 8, leden 3 en 4, genoemde gegevens.

Raadpleging van het VIS geeft, in het geval van een treffer, toegang tot alle in artikel 9, artikel 22 quater of artikel 22 quinquies en in artikel 8, leden 3 en 4, of artikel 22 bis, lid 3, genoemde gegevens.

Amendement    223

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 septdecies – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De aangewezen autoriteit van Europol kan een gemotiveerd elektronisch verzoek om raadpleging van alle of van een specifieke reeks in het VIS opgeslagen gegevens richten tot het in artikel 22 duodecies, lid 3, bedoelde centrale toegangspunt van Europol. Bij ontvangst van een verzoek om toegang gaat het centrale toegangspunt van Europol na of de in de leden 1 en 2 bedoelde voorwaarden voor toegang zijn vervuld. Indien alle voorwaarden voor toegang zijn vervuld, verwerkt het naar behoren bevoegde personeel van het centrale toegangspunt het verzoek. De verkregen VIS-gegevens worden op zodanige wijze naar de in artikel 22 terdecies, lid 1, bedoelde operationele diensten gezonden dat de beveiliging van de gegevens niet in gevaar wordt gebracht.

3.  De aangewezen autoriteit van Europol kan een gemotiveerd elektronisch verzoek om raadpleging van alle of van een specifieke reeks in het VIS opgeslagen gegevens richten tot het in artikel 22 terdecies, lid 2, bedoelde centrale toegangspunt van Europol. Bij ontvangst van een verzoek om toegang gaat het centrale toegangspunt van Europol na of de in de leden 1 en 2 bedoelde voorwaarden voor toegang zijn vervuld. Indien alle voorwaarden voor toegang zijn vervuld, verwerkt het naar behoren bevoegde personeel van het centrale toegangspunt het verzoek. De verkregen VIS-gegevens worden op zodanige wijze naar de in artikel 22 terdecies, lid 1, bedoelde operationele diensten gezonden dat de beveiliging van de gegevens niet in gevaar wordt gebracht.

Amendement    224

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 octodecies – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Alle lidstaten en Europol zorgen ervoor dat alle gegevensverwerkende handelingen die voortvloeien uit verzoeken om toegang tot EES-gegevens in overeenstemming met hoofdstuk IV, worden gelogd of gedocumenteerd ten behoeve van de controle op de toelaatbaarheid van het verzoek, het toezicht op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking en op de integriteit en beveiliging van de gegevens en ten behoeve van de interne controle.

1.  Alle lidstaten en Europol zorgen ervoor dat alle gegevensverwerkende handelingen die voortvloeien uit verzoeken om toegang tot VIS-gegevens in overeenstemming met hoofdstuk III ter, worden geregistreerd of gedocumenteerd ten behoeve van het toezicht op de toelaatbaarheid van het verzoek, op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking en op de integriteit en beveiliging van de gegevens, en ten behoeve van de mogelijke gevolgen voor de grondrechten en van de interne controle.

 

De geregistreerde gegevens of documenten worden met passende maatregelen tegen ongeoorloofde toegang beschermd en twee jaar na het aanleggen ervan gewist, tenzij deze gegevens nodig zijn voor het toezicht op reeds aangevangen procedures.

Amendement    225

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 octodecies – lid 2 – letter g

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g)  volgens de nationale regels of Verordening (EU) 2016/794, het kenmerk van de functionaris die de zoekopdracht heeft verricht en van de functionaris die om de raadpleging of de informatieverstrekking heeft verzocht.

g)  volgens de nationale regels of Verordening (EU) 2016/794 of, in voorkomend geval, Verordening (EU) 2018/1725, het kenmerk van de functionaris die de zoekopdracht heeft verricht en van de functionaris die om de raadpleging of de informatieverstrekking heeft verzocht.

Amendement    226

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 octodecies – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Logbestanden en documentatie worden uitsluitend gebruikt voor het toezicht op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking en voor het waarborgen van de integriteit en de beveiliging van de gegevens. Alleen een logbestand dat geen persoonsgegevens bevat, mag worden gebruikt voor toezicht en evaluatie in de zin van artikel 50 van deze verordening. De overeenkomstig artikel 41, lid 1, van Richtlijn (EU) 2016/680 ingestelde toezichthoudende autoriteit, die verantwoordelijk is om de toelaatbaarheid van het verzoek na te gaan en toezicht te houden op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking, en de integriteit en beveiliging van de gegevens, krijgt op verzoek toegang tot deze logbestanden om haar taken te vervullen.

3.  Logbestanden en documentatie worden uitsluitend gebruikt voor het toezicht op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking, het toezicht op de gevolgen voor de grondrechten en voor het waarborgen van de integriteit en de beveiliging van de gegevens. Alleen een logbestand dat geen persoonsgegevens bevat, mag worden gebruikt voor toezicht en evaluatie in de zin van artikel 50 van deze verordening. De overeenkomstig artikel 41, lid 1, van Richtlijn (EU) 2016/680 ingestelde toezichthoudende autoriteit, die verantwoordelijk is om toezicht te houden op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking, en de integriteit en beveiliging van de gegevens, krijgt op verzoek toegang tot deze logbestanden om haar taken te vervullen.

Amendement    227

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 22 novodecies bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 22 novodecies bis

 

Bescherming van persoonsgegevens waartoe in overeenstemming met hoofdstuk III ter toegang is verkregen

 

1.   Elke lidstaat ziet erop toe dat de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/680 in het nationale recht zijn vastgesteld, ook gelden voor de toegang tot het VIS door zijn nationale autoriteiten in overeenstemming met dit hoofdstuk, mede met betrekking tot de rechten van de personen tot wier gegevens aldus toegang wordt verkregen.

 

2.   De in artikel 41, lid 1, van Richtlijn (EU) 2016/680 bedoelde toezichthoudende autoriteit oefent toezicht uit op de rechtmatigheid van de toegang tot persoonsgegevens door de lidstaten in overeenstemming met dit hoofdstuk, met inbegrip van de doorgifte van die gegevens naar en vanuit het VIS. Artikel 41, leden 3 en 4, van deze verordening zijn van overeenkomstige toepassing.

 

3.   De verwerking van persoonsgegevens door Europol uit hoofde van deze verordening wordt verricht in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/794 en staat onder toezicht van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

 

4.   De persoonsgegevens waartoe in overeenstemming met dit hoofdstuk toegang is verkregen in het VIS, worden uitsluitend verwerkt met het oog op het voorkomen, opsporen of onderzoeken van het specifieke geval waarvoor een lidstaat of Europol om de gegevens heeft verzocht.

 

5.   eu-LISA, de aangewezen autoriteiten, de centrale toegangspunten en Europol houden logbestanden als bedoeld in artikel 22 octodecies van zoekopdrachten bij met als doel de in artikel 41, lid 1, van Richtlijn (EU) 2016/680 bedoelde toezichthoudende autoriteit en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming in staat te stellen na te gaan of de gegevensverwerking in overeenstemming is met de Unie- en nationale voorschriften inzake gegevensbescherming. Afgezien van voor dit doel bewaarde gegevens worden de persoonsgegevens en de registers van zoekopdrachten na 30 dagen uit alle nationale en Europol-bestanden verwijderd, tenzij die gegevens en registers vereist zijn voor het specifieke lopende strafrechtelijke onderzoek in het kader waarvan een lidstaat of Europol om de gegevens heeft verzocht.

Amendement    228

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wijzigingen van Beschikking 2004/512/EG

Intrekking van Beschikking 2004/512/EG

Amendement    229

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1

Beschikking 2004/512/EG

Artikel 1 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 1, lid 2, van Beschikking 2004/512/EG wordt vervangen door:

Beschikking 2004/512/EG wordt ingetrokken. Verwijzingen naar die beschikking gelden als verwijzingen naar Verordening (EG) nr. 767/2008 en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage 2.

"2.  Het Visuminformatiesysteem wordt gebaseerd op een gecentraliseerde architectuur en bestaat uit:

 

a)  het gemeenschappelijke identiteitenregister (CIR) bedoeld in [artikel 17, lid 2, onder a), van Verordening 2018/XX inzake interoperabiliteit];

 

b)  een centraal informatiesysteem, hierna "centraal visuminformatiesysteem" te noemen (CS-VIS);

 

c)  een interface in elke lidstaat, hierna „nationale interface” te noemen (NI-VIS), die voor de verbinding met de bevoegde centrale nationale autoriteit van de betrokken lidstaat zorgt, of een op gemeenschappelijke technische specificaties gebaseerde en voor alle lidstaten identieke nationale uniforme interface (NUI) in elke lidstaat, waarmee het centrale systeem wordt aangesloten op de nationale infrastructuur in de lidstaten;

 

d)  een communicatie-infrastructuur tussen het VIS en de nationale interfaces;

 

e)  een beveiligd communicatiekanaal tussen het VIS en het centrale systeem van het EES;

 

f)  een beveiligde communicatie-infrastructuur tussen het centrale systeem van het VIS en de centrale infrastructuren van het Europees zoekportaal ingesteld bij [artikel 6 van Verordening 2017/XX inzake interoperabiliteit], de gezamenlijke dienst voor biometrische matching ingesteld bij [artikel 12 van Verordening 2017/XX inzake interoperabiliteit], het gemeenschappelijke identiteitenregister ingesteld bij [artikel 17 van Verordening 2017/XX inzake interoperabiliteit] en de detector van meerdere identiteiten ingesteld bij [artikel 25 van Verordening 2017/XX inzake interoperabiliteit];

 

g)  een mechanisme voor raadpleging over aanvragen en voor uitwisseling van informatie tussen centrale visumautoriteiten ("VISMail");

 

h)  een gateway voor vervoerders;

 

i)  een beveiligde webdienst die communicatie mogelijk maakt tussen enerzijds het VIS en anderzijds de gateway voor vervoerders en de internationale systemen (Interpolsystemen/-databanken);

 

j)  een gegevensopslagplaats ten behoeve van verslaglegging en statistieken.

 

Voor het centrale systeem, de nationale uniforme interfaces, de webdienst, de gateway voor vervoerders en de communicatie-infrastructuur van het VIS worden de hardware- en softwarecomponenten van respectievelijk het centrale systeem van het EES, de nationale uniforme interfaces van het EES, de gateway voor vervoerders van het ETIAS, de webdienst van het EES en de communicatie-infrastructuur van het EES zoveel als technisch mogelijk is, gedeeld en hergebruikt.

 

Amendement    230

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 1

Verordening (EU) nr. 810/2009

Artikel 10 – lid 3 – letter c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"c)  een foto overleggen die beantwoordt aan de normen van Verordening (EG) nr. 1683/95 of, op het eerste verzoek en vervolgens ten minste om de 59 maanden daarna, een foto overleggen die beantwoordt aan de in artikel 13 van deze verordening vastgestelde normen";

"c)  na het eerste verzoek en vervolgens ten minste om de 59 maanden daarna, toestaan dat ter plaatse een gezichtsopname wordt gemaakt die beantwoordt aan de in artikel 13 van deze verordening vastgestelde normen.";

Amendement    231

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 2 – letter a

Verordening (EU) nr. 810/2009

Artikel 13 – lid 2 – streepje 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"- een op het tijdstip van de aanvraag ter plaatse en digitaal gemaakte foto;";

"- een op het tijdstip van de aanvraag ter plaatse gemaakte gezichtsopname.";

Amendement    232

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 2 – letter b

Verordening (EU) nr. 810/2009

Artikel 13 – lid 3 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"Indien naar aanleiding van een aanvraag die minder dan 59 maanden vóór de datum van de nieuwe aanvraag was ingediend, van de aanvrager vingerafdrukken werden genomen en ter plaatse een foto van toereikende kwaliteit werd genomen, kunnen die [gegevens] in de volgende aanvraag worden overgenomen.";

"Indien naar aanleiding van een aanvraag die minder dan 59 maanden vóór de datum van de nieuwe aanvraag was ingediend, van de aanvrager vingerafdrukken werden genomen en ter plaatse een foto van toereikende kwaliteit werd genomen, worden die in de volgende aanvraag overgenomen.";

Amendement    233

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 3 – letter b

Verordening (EU) nr. 810/2009

Artikel 21 – lid 3 bis – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  het SIS en de SLTD, om na te gaan of het voor de aanvraag gebruikte reisdocument overeenkomt met een reisdocument dat is aangemerkt als verloren, gestolen of ongeldig gemaakt en of het overeenkomt met een reisdocument dat is geregistreerd in een dossier in de Interpol-databank TDAWN;

(a)  het SIS en de SLTD, om na te gaan of het voor de aanvraag gebruikte reisdocument overeenkomt met een reisdocument dat is aangemerkt als verloren, gestolen of ongeldig gemaakt;

Amendement    234

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 3 – letter b

Verordening (EU) nr. 810/2009

Artikel 21 – lid 3 bis – letter g

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g)  het ECRIS-TCN-systeem, om na te gaan of de aanvrager overeenkomt met een persoon wiens gegevens zijn geregistreerd in deze gegevensbank voor terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten;

Schrappen

Amendement    235

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 4

Verordening (EU) nr. 810/2009

Artikel 21 bis – lid –1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1.  De specifieke risico-indicatoren bestaan uit een algoritme waarmee profilering als gedefinieerd in artikel 4, punt 4, van Verordening (EU) 2016/679 mogelijk wordt gemaakt aan de hand van een vergelijking van de gegevens die in een aanvraagdossier zijn geregistreerd met specifieke indicatoren voor beveiligingsrisico's, risico's op het gebied van illegale immigratie en hoge epidemiologische risico's. De specifieke risico-indicatoren worden geregistreerd in het VIS.

Amendement    236

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 4

Verordening (EU) nr. 810/2009

Artikel 21 bis – lid 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De beoordeling van het veiligheidsrisico, het risico op het gebied van illegale immigratie of het hoge epidemiologische risico is gebaseerd op:

1.  De Commissie stelt overeenkomstig artikel 51 bis een gedelegeerde handeling vast tot nadere omschrijving van het veiligheidsrisico, het risico op het gebied van illegale immigratie of het hoge epidemiologische risico, op basis van:

Amendement    237

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 4

Verordening (EU) nr. 810/2009

Artikel 21 bis – lid 1 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  door het VIS overeenkomstig artikel 45 bis gegenereerde statistieken die voor een specifieke groep reizigers wijzen op buitengewone percentages personen aan wie visumaanvraag is geweigerd wegens een risico uit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of volksgezondheid;

(b)  door het VIS overeenkomstig artikel 45 bis gegenereerde statistieken die voor een aanvrager wijzen op buitengewoon percentages personen aan wie een visumaanvraag is geweigerd wegens een risico uit het oogpunt van irreguliere migratie of veiligheid;

Amendement    238

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 4

Verordening (EU) nr. 810/2009

Artikel 21 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie stelt een uitvoeringshandeling vast waarin de in lid 1 bedoelde risico's worden gespecificeerd. Die uitvoeringshandeling wordt volgens de in artikel 52, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Schrappen

Amendement    239

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 4

Verordening (EU) nr. 810/2009

Artikel 21 bis – lid 3 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Op basis van de overeenkomstig lid 2 bepaalde specifieke risico's worden specifieke risico-indicatoren vastgesteld, die een combinatie van gegevens omvatten, waaronder een of meer van de volgende:

3.  Op basis van de specifieke risico's die overeenkomstig deze verordening en de in lid 1 bedoelde gedelegeerde handeling worden bepaald, worden specifieke risico-indicatoren vastgesteld, die een combinatie van gegevens omvatten, waaronder een of meer van de volgende:

Amendement    240

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 4

Verordening (EU) nr. 810/2009

Artikel 21 bis – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  De visumautoriteiten gebruiken de specifieke risico-indicatoren om na te gaan of de aanvrager een risico vormt op het gebied van illegale immigratie of voor de veiligheid van de lidstaten, of een hoog epidemiologisch risico vormt overeenkomstig artikel 21, lid 1.

6.  De visumautoriteiten gebruiken de specifieke risico-indicatoren om na te gaan of de aanvrager een risico vormt op het gebied van illegale immigratie of voor de veiligheid van de lidstaten, of een risico vormt overeenkomstig artikel 21, lid 1.

Amendement    241

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 4

Verordening (EU) nr. 810/2009

Artikel 21 bis – lid 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  De Commissie evalueert regelmatig de specifieke risico’s en de specifieke risico-indicatoren.";

7.  De Commissie en het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten evalueren regelmatig de specifieke risico’s en de specifieke risico-indicatoren.";

Amendement    242

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)

Verordening (EU) nr. 810/2009

Artikel 39

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(4 bis)  artikel 39 wordt vervangen door:

Artikel 39

"Artikel 39

Gedrag van het personeel

Gedrag van het personeel en eerbiediging van de grondrechten

1.   De consulaten van de lidstaten dragen er zorg voor dat aanvragers op correcte wijze worden bejegend.

1.   De consulaten van de lidstaten dragen er zorg voor dat aanvragers op correcte wijze worden bejegend. Bij de verrichting van hun taken eerbiedigen consulaire medewerkers de menselijke waardigheid volledig.

2.   Bij de verrichting van hun taken eerbiedigen consulaire medewerkers de menselijke waardigheid volledig. Elke maatregel staat in verhouding tot de daarmee nagestreefde doeleinden.

2.   Bij de verrichting van hun taken eerbiedigen consulaire medewerkers de mensenrechten volledig en nemen zij de in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie erkende beginselen in acht. Elke maatregel staat in verhouding tot de daarmee nagestreefde doeleinden.

3.   Bij de uitvoering van hun werkzaamheden dienen consulaire medewerkers zich te onthouden van discriminatie op grond van geslacht, afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.

3.   Bij de uitvoering van hun werkzaamheden dienen consulaire medewerkers zich te onthouden van discriminatie op welke grond dan ook, zoals geslacht, afkomst, huidskleur, sociaal milieu, genetische kenmerken, taal, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Het belang van het kind komt op de eerste plaats.";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0810)

Amendement    243

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 4 ter (nieuw)

Verordening (EU) nr. 810/2009

Artikel 39 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 ter)  het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

"Artikel 39 bis

 

Grondrechten

 

Bij de toepassing van deze verordening handelen de lidstaten met volledige inachtneming van het toepasselijke Unierecht, waaronder het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, het toepasselijke internationale recht, waaronder het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen, en de verplichtingen inzake de toegang tot internationale bescherming, in het bijzonder het beginsel van non-refoulement, en de grondrechten. In overeenstemming met de algemene beginselen van het Unierecht worden besluiten die overeenkomstig deze verordening worden genomen, op individuele basis genomen. Het belang van het kind komt op de eerste plaats.";

Amendement    244

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)

Verordening (EU) nr. 810/2009

Artikel 51 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis)  het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

"Artikel 51 bis

 

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

 

1.   De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

 

2.   De in artikel 21 bis bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van... [datum van inwerkingtreding van deze verordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

 

3.   De in artikel 21 bis bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

 

4.   Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven.

 

5.   Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, geeft zij daarvan gelijktijdig kennis aan het Europees Parlement en de Raad.

 

6.   Een overeenkomstig artikel 21 bis vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad daartegen bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad vóór het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.";

Amendement    245

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – punt 2

Verordening (EU) 2017/2226

Artikel 13 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

“3.  Ter nakoming van hun verplichtingen uit hoofde van artikel 26, lid 1, onder b), van de overeenkomst ter uitvoering van het akkoord van Schengen maken vervoerders gebruik van de webdienst om na te gaan of een visum voor kort verblijf geldig is, en of het aantal toegestane binnenkomsten reeds is opgebruikt of de houder de maximale duur van het toegestane verblijf heeft bereikt, en of, naargelang het geval, het visum geldig is voor het grondgebied van de haven van bestemming van de reis. De vervoerders verstrekken de in artikel 16, lid 1, onder a), b) en c), van deze verordening vermelde gegevens. Op die basis verstrekt de webdienst vervoerders het antwoord OK/NIET OK. Vervoerders mogen de door hen verstuurde informatie en het door hen ontvangen antwoord opslaan in overeenstemming met het toepasselijke recht. Vervoerders stellen een authenticatieprocedure vast om te waarborgen dat enkel gemachtigde personeelsleden toegang hebben tot de webdienst. Het antwoord OK/NIET OK kan niet worden beschouwd als een beslissing om toegang te verlenen of te weigeren overeenkomstig Verordening (EU) 2016/399.";

“3.  Ter nakoming van hun verplichtingen uit hoofde van artikel 26, lid 1, onder b), van de overeenkomst ter uitvoering van het akkoord van Schengen maken vervoerders gebruik van de webdienst om na te gaan of een visum voor kort verblijf geldig is, en of het aantal toegestane binnenkomsten reeds is opgebruikt of de houder de maximale duur van het toegestane verblijf heeft bereikt, en of, naargelang het geval, het visum geldig is voor het grondgebied van de haven van bestemming van de reis. De vervoerders verstrekken de in artikel 16, lid 1, onder a), b) en c), van deze verordening vermelde gegevens. Op die basis verstrekt de webdienst vervoerders het antwoord OK/NIET OK. Vervoerders mogen de door hen verstuurde informatie en het door hen ontvangen antwoord opslaan in overeenstemming met het toepasselijke recht. Vervoerders stellen een authenticatieprocedure vast om te waarborgen dat enkel gemachtigde personeelsleden toegang hebben tot de webdienst. Het antwoord OK/NIET OK kan niet worden beschouwd als een beslissing om toegang te verlenen of te weigeren overeenkomstig Verordening (EU) 2016/399. In gevallen waarin reizigers op grond van een zoekopdracht in het VIS wordt geweigerd in te stappen, stellen de vervoerders de betrokkenen hiervan in kennis en voorzien zij hen van de nodige middelen voor de uitoefening van hun rechten op toegang tot en rectificatie en wissing van hun persoonsgegevens die in het VIS zijn opgeslagen.";

Amendement    246

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)

Verordening (EU) 2017/2226

Artikel 14 – lid 3

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(2 bis)  in artikel 14 wordt lid 3 vervangen door:

3.   Als het nodig is om gegevens in de inreis/uitreisnotitie van een visumhouder op te nemen of bij te werken, kunnen de grensautoriteiten de in deze verordening, artikel 16, lid 2, onder c) tot en met f), bedoelde gegevens rechtstreeks uit het VIS ophalen en in het EES invoeren overeenkomstig artikel 8 van deze verordening en artikel 18 bis van Verordening (EG) nr. 767/2008.

3.   Als het nodig is om gegevens in de inreis/uitreisnotitie van een visumhouder op te nemen of bij te werken, kunnen de grensautoriteiten de in deze verordening, artikel 16, lid 1, onder d), en artikel 16, lid 2, onder c) tot en met f), bedoelde gegevens rechtstreeks uit het VIS ophalen en in het EES invoeren overeenkomstig artikel 8 van deze verordening en artikel 18 bis van Verordening (EG) nr. 767/2008.";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226)

Amendement    247

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw)

Verordening (EU) 2017/2226

Artikel 15 – lid 1

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(2 ter)  artikel 15, lid 1, wordt vervangen door:

1.   Als dat nodig is om een persoonlijk dossier aan te leggen of de in artikel 16, lid 1, onder d), en artikel 17, lid 1, onder b), bedoelde gezichtsopname bij te werken, wordt de gezichtsopname ter plaatse gemaakt.

1.   Als dat nodig is om een persoonlijk dossier aan te leggen of de in artikel 17, lid 1, onder b), bedoelde gezichtsopname bij te werken, wordt de gezichtsopname ter plaatse gemaakt.";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226)

Amendement    248

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – punt 2 quater (nieuw)

Verordening (EU) 2017/2226

Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 quater)  in artikel 15 wordt het volgende lid ingevoegd:

 

"1 bis.  De in artikel 16, lid 1, onder d), bedoelde gezichtsopname wordt opgevraagd uit het VIS en geïmporteerd in het EES.";

Amendement    249

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – punt 2 quinquies (nieuw)

Verordening (EU) 2017/2226

Artikel 15 – lid 5

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(2 quinquies)  in artikel 15 wordt lid 5 geschrapt;

5.   Binnen een termijn van twee jaar na de ingebruikneming van het EES stelt de Commissie een verslag op over de kwaliteitsnormen van de in het VIS opgeslagen opname en over de vraag of op basis van die opname biometrische matching mogelijk is met het oog op het gebruik van de in het VIS opgeslagen opname aan de grenzen en op het grondgebied van de lidstaten voor de verificatie van de identiteit van visumplichtige onderdanen van derde landen, waarbij dergelijke gezichtsopnamen niet in het EES wordt opgeslagen. De Commissie zendt het verslag aan het Europees Parlement en de Raad toe. Indien de Commissie dit passend acht, gaat dat verslag vergezeld van wetsvoorstellen, met inbegrip van voorstellen tot wijziging van deze verordening, Verordening (EG) nr. 767/2008, of beide, wat betreft het gebruik van de in het VIS opgeslagen gezichtsopnamen van onderdanen van derde landen voor de in dit lid bedoelde doeleinden.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226)

Amendement    250

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – punt 1 – letter b

Verordening 2018/XX inzake interoperabiliteit

Artikel 18 – lid 1 – onder b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"b)  de gegevens bedoeld in artikel 9, lid 4, onder a) tot en met c), artikel 9, leden 5 en 6, artikel 22 quater, lid 2, onder a) tot en met cc), f) en g), en artikel 22 quinquies, onder a) tot en met c), f) en g), van Verordening (EG) nr. 767/2008;"

"b)  de gegevens bedoeld in artikel 9, lid 4, onder a) tot en met cc), artikel 9, leden 5 en 6, artikel 22 quater, lid 2, onder a) tot en met cc), f) en g), en artikel 22 quinquies, onder a) tot en met c), f) en g), van Verordening (EG) nr. 767/2008;"

Amendement    251

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

 

Zij is van toepassing met ingang van ... [twee jaar na de datum van inwerkingtreding], met uitzondering van de bepalingen inzake uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen vervat in artikel 1, punten 6, 7, 26, 27, 33 en 35, artikel 3, punt 4, en artikel 4, punt 1, die van toepassing zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

 

Uiterlijk op ... [één jaar na de inwerkingtreding van deze verordening] dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de stand van zaken rond de voorbereiding van de volledige tenuitvoerlegging van deze verordening. Dat verslag bevat ook gedetailleerde informatie over de gemaakte kosten en over eventuele risico's die van invloed kunnen zijn op de totale kosten.

TOELICHTING

Achtergrond

Het visumbeleid vormt sinds het ontstaan ervan een kernonderdeel van het vrij verkeer. Reeds in 1985 spraken de partijen bij het Verdrag van Schengen af ernaar te zullen streven "het visumbeleid van ieder hunner op zo kort mogelijke termijn nader tot elkaar te brengen" en "de nodige maatregelen [te treffen] voor de onderlinge aanpassing van hun procedures inzake de visumverlening en de toelating tot hun grondgebied, rekening houdend met de noodzaak het gehele grondgebied van de vijf staten te beschermen tegen illegale immigratie en tegen activiteiten die de veiligheid in gevaar kunnen brengen".

Het Visuminformatiesysteem (VIS) werd pas in 2004 in het leven geroepen en was in 2011 operationeel. Het heeft ten doel de visumaanvraagprocedure te vergemakkelijken en visumshopping, visumfraude en, meer in het algemeen, illegale migratie te voorkomen. De noodzaak, de meerwaarde en het belang ervan kunnen duidelijk worden gemaakt aan de hand van een paar eenvoudige cijfers: eind 2017 waren in het systeem 48 miljoen visumaanvragen en vingerafdrukken van 41 miljoen aanvragers opgeslagen; jaarlijks worden 16 miljoen "Schengenvisa" voor kort verblijf afgegeven, waarbij dagelijks rond een miljoen handelingen worden verricht.

In 2015 heeft de Commissie een algemene evaluatie gemaakt van de werking van het systeem, met inbegrip van de toegang daartoe voor wetshandhavingsinstanties. Het VIS is tevens voorwerp van het Schengenevaluatiemechanisme. De rapporteur dringt er bij de lidstaten op aan om naast de invoering van de verbeteringen waarin dit voorstel voorziet, volledig gevolg te geven aan de tot hen gerichte aanbevelingen opdat zij ten volle gebruikmaken van het systeem, met inachtneming van alle waarborgen.

De resultaten van de evaluatie van de Commissie hebben naast de "Schengenevaluaties" met betrekking tot de toepassing van het systeem en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen bijgedragen tot het onderhavige voorstel. Last but not least is het nu ingediende voorstel er ook op gericht nieuwe uitdagingen op het gebied van migratie, de buitengrenzen en de binnenlandse veiligheid aan te pakken.

Het standpunt van de rapporteur over het nieuwe voorstel

De rapporteur verwelkomt het voorstel van de Commissie, maar wijst er nadrukkelijk op dat het tijdstip ongelukkig is gekozen. Het voorstel werd ingediend vóór de afronding van de rechtsgrondslagen voor het ETIAS en eu-LISA en zal worden besproken terwijl de wetgevingsprocedures met betrekking tot de Visumcode en interoperabiliteit nog lopen.

De rapporteur is evenwel van mening dat er verdere verbeteringen mogelijk zijn en stelt in dit ontwerpverslag daarom een reeks desbetreffende wijzigingen voor. Die wijzigingen kunnen in de volgende rubrieken worden ingedeeld:

Toepassingsgebied van het systeem

Een van de belangrijkste vernieuwingen bij deze hervorming is de uitbreiding van het toepassingsgebied van het VIS tot visa voor verblijf van langere duur en verblijfsvergunningen. Gelet op de nieuwe Europese "strategie" voor het informatiebeheer zou het inderdaad moeilijk te rechtvaardigen zijn dat de desbetreffende categorie onderdanen van derde landen buiten de werkingssfeer van de Europese maatregelen zouden blijven, vooral in het licht van hetgeen inmiddels bekend is over zogenoemde gouden visa. Door deze wijziging zal de beveiliging van de buitengrenzen worden opgevoerd en de bescherming van de rechten van langdurig ingezetenen worden verbeterd, omdat zij hun rechten overal op het grondgebied gemakkelijk kunnen aantonen, waardoor het wederzijdse vertrouwen tussen de lidstaten wordt verhoogd en de ruimte van vrij verkeer vervolgens wordt versterkt.

Architectuur

Ten tijde van de oprichting van het VIS (bij Beschikking 2004/512/EG van de Raad) was het Parlement in dezen nog geen medewetgever. Bijgevolg is de oprichtingsbeschikking, waaraan uitvoering is gegeven bij een beschikking van de Commissie, verder uitgewerkt in de door het Europees Parlement als medewetgever aangenomen Verordening (EG) nr. 767/2008. Inmiddels is deze discrepantie niet langer niet langer gerechtvaardigd. De rapporteur stelt daarom voor om de beschikking van de Raad in te trekken en volledig te integreren in de VIS-verordening. Met het oog op transparantie, betere wetgeving en naleving van de Verdragen beveelt de rapporteur tevens aan om bepaalde onderdelen van de uitvoeringsbesluiten van de Commissie in deze verordening op te nemen.

De architectuur van het systeem dient ook een afspiegeling te zijn van de uitbreiding van het toepassingsgebied het intensievere gebruik ervan: visa voor verblijf van langere duur en verblijfsvergunningen, zoekopdrachten van het inreis-uitreissysteem en de nieuwe interoperabiliteitsarchitectuur. Bovendien hebben zich in de eerste vier jaar van de werkzaamheden vijf beveiligingsincidenten met de communicatie-infrastructuur voorgedaan, waarvan drie ernstig. Uit de enige officiële rapporten over uitvaltijden van het centrale VIS komt naar voren dat deze tussen 6 uur en 45 minuten duurden en weliswaar gepland waren, maar jaarlijks zes à acht keer voorkwamen.

De opslagcapaciteit, de verwerking en de veerkracht van het VIS moeten daarom worden versterkt. Hoewel op basis van deze factoren nog niet kan worden uitgemaakt of het noodzakelijk is om een actief/actief-oplossing in te voeren, staat vast dat op het niveau van de lidstaten en in de communicatie-infrastructuur verplicht redundanties moeten worden ingebouwd.

Toegang tot het systeem voor gecentraliseerde Europese agentschappen

Krachtens de thans geldende wetgeving heeft Europol toegangsrechten tot het systeem zonder dat daarvan concreet gebruik wordt gemaakt, aangezien dat agentschap tot dusver nog niet verbonden is met het VIS. De rapporteur stelt zich weliswaar op het standpunt dat die toegangsrechten noodzakelijk blijven, maar betreurt dat de relevante belanghebbenden als gevolg van voortdurend wisselende prioriteiten nog geen passende maatregelen hebben getroffen.

Wat betreft de nieuwe toegang voor het Europees Grens- en kustwachtagentschap en rekening houdend met de bestaande rechtsgrondslag van het agentschap en de Schengenevaluaties acht de rapporteur toegang voor het agentschap van essentieel belang. Het valt evenwel niet in te zien waarom bij terugkeeroperaties betrokken teams toegang tot het VIS zouden moeten krijgen. Evenmin valt in te zien waarom het agentschap beperkte toegang zou moeten hebben tot andere dan persoonsgegevens en statistieken die van cruciaal belang zijn voor de uitvoering van risicoanalysen. De rapporteur beperkt daarom de toegang voor terugkeerteams en versterkt tegelijkertijd de toegang tot statistieken ten behoeve van risicoanalysen.

Koppeling met andere systemen en interoperabiliteit

Het nieuwe Visuminformatiesysteem maakt deel uit van de toekomstige "interoperabiliteitsarchitectuur", zonder dat dit beperkingen met zich brengt bij de toepassing. Het systeem zelf zal daarnaast ingebouwde controles en verbindingen met andere systemen bieden.

Bij de laatste hervorming hebben we het Schengeninformatiesysteem (SIS) verbeterd om onze kinderen en andere kwetsbare groepen beter te beschermen. Het VIS kan deze nieuwe eigenschappen ten volle benutten. We moeten zowel Europeanen als onderdanen van derde landen bescherming bieden. Daarom is de rapporteur het met de Commissie eens dat het mogelijk moet zijn om in het VIS opgeslagen gegevens in het geval van vermiste kinderen, kinderen die gevaar lopen te worden blootgesteld aan gendergerelateerd geweld en kwetsbare volwassenen door te geven aan het SIS.

Voorts moeten we zorg dragen voor een zo groot mogelijke coherentie met andere systemen, met name het ETIAS, en de daarvoor geldende waarborgen. De rapporteur is het met de Commissie eens dat controles aan de hand van andere databanken ook moeten worden uitgevoerd in het geval van visa voor verblijf van langere duur en verblijfsvergunningen. Om in passende waarborgen te voorzien, volstaat echter geen algemene verwijzing naar de geraadpleegde systemen, maar moet nader worden gespecificeerd welke controles zullen worden verricht. De lidstaten moeten alvorens dergelijke documenten af te geven, gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid. Dit is een van de grootste voordelen van deze hervorming.

Ook moet worden verduidelijkt welke specifieke maatregelen worden genomen naar aanleiding van een treffer, zowel met het oog op de bescherming van onderdanen van derde landen als met het oog op de vertrouwelijkheid van informatie.

Inwerkingtreding

Goede wetgeving bestaat niet zonder rapportagemechanismen of termijnen voor de tenuitvoerlegging van de wetgevingsmaatregelen. De lidstaten en de Commissie moeten bereid zijn om de overeengekomen maatregelen bijtijds en binnen de begroting uit te voeren. Daarom stelt de rapporteur voor sterkere rapportagemechanismen in te voeren en een termijn van maximaal twee jaar vast te stellen om het hervormde VIS operationeel te maken.

ADVIES van de Begrotingscommissie (23.1.2019)

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EG) nr. 810/2009, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2016/399, Verordening XX/2018 [de interoperabiliteitsverordening] en Beschikking 2004/512/EG, en tot intrekking van Besluit 2008/633/JBZ van de Raad
(COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

Rapporteur voor advies: Bernd Kölmel

PA_Legam

BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur deelt de doelstelling van het voorstel van de Commissie om het Visuminformatiesysteem (VIS) te versterken om de visumaanvraagprocedure te vereenvoudigen, de controles aan de doorlaatposten aan de buitengrens en op het grondgebied van de lidstaten te vergemakkelijken en te versterken, en de interne veiligheid van het Schengengebied te vergroten door de uitwisseling van informatie tussen lidstaten inzake onderdanen van derde landen die houder zijn van een visum voor verblijf van langere duur of een verblijfsvergunning, te faciliteren. Dit zal de veiligheid in de EU en aan haar grenzen verbeteren, het recht van bonafide reizigers faciliteren om de buitengrens te overschrijden en zich vrij binnen het gebied zonder controle aan de binnengrenzen te verplaatsen en er vrij te verblijven, en het beheer van de Schengenbuitengrenzen bevorderen.

De rapporteur is van oordeel dat de geraamde kosten voor de EU-begroting gerechtvaardigd en evenredig zijn, maar dringt er bij de Commissie, eu-LISA, Frontex, Europol, Cepol en de lidstaten op aan om de grootst mogelijke kosteneffectiviteit te verzekeren.

De rapporteur versterkt een aantal bepalingen inzake verslaglegging en evaluatie, teneinde de begrotingsautoriteit in staat te stellen de ontwikkeling en de werking van het versterkte VIS op de voet te volgen.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(43)  Onverminderd de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de accuraatheid van de in het VIS ingevoerde gegevens, dient eu-LISA de verantwoordelijkheid te hebben om de gegevenskwaliteit te verbeteren door een centraal instrument voor het monitoren van de gegevenskwaliteit in te voeren, en om op gezette tijden verslag uit te brengen aan de lidstaten.

(43)  Onverminderd de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de accuraatheid van de in het VIS ingevoerde gegevens, dient eu-LISA de verantwoordelijkheid te hebben om de gegevenskwaliteit te verbeteren door een centraal instrument voor het monitoren van de gegevenskwaliteit in te voeren, te onderhouden en voortdurend te actualiseren, en om op gezette tijden verslag uit te brengen aan de lidstaten.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(44)  Om het gebruik van het VIS voor het analyseren van trends in migratiedruk en grensbeheer beter te kunnen monitoren, moet eu-LISA in staat zijn om, zonder gevaar voor de integriteit van de gegevens, een capaciteit te ontwikkelen voor statistische rapportage aan de lidstaten, de Commissie en het Europees Grens- en kustwachtagentschap. Hiertoe moet een centraal statistisch register worden opgezet. De geproduceerde statistieken mogen geen persoonsgegevens bevatten.

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 46 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(46 bis)  Deze verordening zal, door de verwezenlijking van de doelstellingen ervan (vereenvoudiging van de visumaanvraagprocedures, identificatie van vermiste personen, hulp bij het identificeren en terugsturen van personen en door rechtshandhavingsinstanties te helpen toegang te krijgen tot gegevens van visumaanvragers) door de lidstaten, zorgen voor besparingen op dit gebied in hun respectieve nationale begrotingen.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 26 – letter d

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 29 – alinea 2 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Samen met de Commissie ontwikkelt en handhaaft de beheersautoriteit automatische mechanismen en procedures voor het controleren van de gegevenskwaliteit, waarmee de VIS-gegevens aan kwaliteitscontroles kunnen worden onderworpen, en brengt zij regelmatig verslag uit aan de lidstaten. De beheersautoriteit brengt regelmatig verslag uit over de controles van de gegevenskwaliteit aan de lidstaten en de Commissie.

Samen met de Commissie ontwikkelt, handhaaft en actualiseert de beheersautoriteit automatische mechanismen en procedures voor het controleren van de gegevenskwaliteit, waarmee de VIS-gegevens aan kwaliteitscontroles kunnen worden onderworpen, en brengt zij regelmatig verslag uit aan de lidstaten. De beheersautoriteit zorgt voor voldoende professioneel opgeleid personeel om de technische innovaties en upgrades toe te passen die nodig zijn om de mechanismen voor gegevenskwaliteitscontrole toe te passen. De beheersautoriteit brengt regelmatig verslag uit over de controles van de gegevenskwaliteit aan de lidstaten en de Commissie.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 38

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 50 ter – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Om de twee jaar legt eu-LISA aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een verslag voor over de technische werking en de beveiliging van het VIS.

3.  Om de twee jaar legt eu-LISA aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een verslag voor over de technische werking en de beveiliging van het VIS en de kosten ervan. Dat verslag bevat een overzicht van de actuele voortgang van het project en de daarmee gepaard gaande kosten, een evaluatie van de financiële gevolgen, alsook informatie over eventuele technische problemen en risico's die gevolgen kunnen hebben voor de totale kosten van het systeem.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 38

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 50 – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Indien het ontwikkelingsproces vertraging oploopt, brengt eu-LISA het Europees Parlement en de Raad onmiddellijk op de hoogte van de redenen van de vertraging, de gevolgen voor het tijdschema en de financiële consequenties.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 38

Verordening (EG) nr. 767/2008

Artikel 50 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Om de vier jaar stelt de Commissie een algemene evaluatie van het VIS op. In deze algemene evaluatie worden de bereikte resultaten afgezet tegen de doelstellingen, en wordt nagegaan of de uitgangspunten nog gelden, hoe deze verordening is toegepast met betrekking tot het VIS, hoe de beveiliging van het VIS is, hoe gebruik wordt gemaakt van de in artikel 31 bedoelde bepalingen en welke gevolgen een en ander voor toekomstige werkzaamheden heeft. De Commissie legt deze evaluatie voor aan het Europees Parlement en de Raad.

5.  Om de twee jaar stelt de Commissie een algemene evaluatie van het VIS op. In deze algemene evaluatie worden de bereikte resultaten afgezet tegen de doelstellingen en de gedane kosten, en wordt nagegaan of de uitgangspunten nog gelden, hoe deze verordening is toegepast met betrekking tot het VIS, hoe de beveiliging van het VIS is, hoe gebruik wordt gemaakt van de in artikel 31 bedoelde bepalingen en welke gevolgen een en ander voor toekomstige werkzaamheden heeft. De Commissie legt deze evaluatie voor aan het Europees Parlement en de Raad.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EG) nr. 810/2009, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2016/399, Verordening XX/2018 [de interoperabiliteitsverordening] en Beschikking 2004/512/EG, en tot intrekking van Besluit 2008/633/JBZ van de Raad

Document- en procedurenummers

COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

BUDG

2.7.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Bernd Kölmel

28.6.2018

Behandeling in de commissie

21.11.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

23.1.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

27

3

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Karine Gloanec Maurin

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE ADVISERENDE COMMISSIE

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Patricija Šulin

S&d

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, Iris Hoffmann, John Howarth, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

3

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EG) nr. 810/2009, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2016/399, Verordening XX/2018 [de interoperabiliteitsverordening] en Beschikking 2004/512/EG, en tot intrekking van Besluit 2008/633/JBZ van de Raad

Document- en procedurenummers

COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)

Datum indiening bij EP

17.5.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

BUDG

2.7.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Carlos Coelho

20.6.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

28.6.2018

22.10.2018

5.11.2018

3.12.2018

 

4.2.2019

 

 

 

Datum goedkeuring

4.2.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

30

8

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Asim Ademov, Michał Boni, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Datum indiening

14.2.2019

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

30

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Kinga Gál, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Lívia Járóka, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Julie Ward

8

-

ALDE

Sophia in 't Veld

GUE/NGL

Stefan Eck, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini

3

0

S&D

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Tiemo Wölken

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 1 maart 2019
Juridische mededeling - Privacybeleid