Procedura : 2018/0152(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0078/2019

Teksty złożone :

A8-0078/2019

Debaty :

PV 12/03/2019 - 25
CRE 12/03/2019 - 25

Głosowanie :

PV 13/03/2019 - 11.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0174

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 614kWORD 239k
14.2.2019
PE 628.683v02-00 A8-0078/2019

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 767/2008, rozporządzenie (WE) nr 810/2009, rozporządzenie (UE) 2017/2226, rozporządzenie (UE) 2016/399, rozporządzenie XX/2018 [rozporządzenie w sprawie interoperacyjności] i decyzję 2004/512/WE oraz uchylającego decyzję Rady 2008/633/WSiSW

(COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Carlos Coelho

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Budżetowej
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 767/2008, rozporządzenie (WE) nr 810/2009, rozporządzenie (UE) 2017/2226, rozporządzenie (UE) 2016/399, rozporządzenie XX/2018 [rozporządzenie w sprawie interoperacyjności] i decyzję 2004/512/WE oraz uchylającego decyzję Rady 2008/633/WSiSW

(COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0302),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 16 ust. 2, art. 77 ust. 2 lit. a), b), d) i e), art. 78 ust. 2 lit. d), e) i g), art. 79 ust. 2 lit. c) i d), art. 87 ust. 2 lit. a) i art. 88 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0185/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Budżetowej (A8-0078/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 767/2008, rozporządzenie (WE) nr 810/2009, rozporządzenie (UE) 2017/2226, rozporządzenie (UE) 2016/399, rozporządzenie XX/2018 [rozporządzenie w sprawie interoperacyjności] i decyzję 2004/512/WE oraz uchylające decyzję Rady 2008/633/WSiSW

reformujące wizowy system informacyjny przez zmianę rozporządzenia (WE) nr 767/2008, rozporządzenia (WE) nr 810/2009, rozporządzenia (UE) 2017/2226, rozporządzenia (UE) 2016/399, rozporządzenia XX/2018 [rozporządzenie w sprawie interoperacyjności] i uchylenie decyzji 2004/512/WE oraz decyzji Rady 2008/633/WSiSW

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Wizowy system informacyjny (VIS) został ustanowiony decyzją Rady 2004/512/WE41 jako rozwiązanie technologiczne służące wymianie danych wizowych między państwami członkowskimi. W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/200842 określono cel i funkcje VIS oraz związane z nim obowiązki, a także warunki i procedury wymiany danych dotyczących wiz krótkoterminowych między państwami członkowskimi, aby ułatwić rozpatrywanie wniosków o wydanie wizy krótkoterminowej i podejmowanie związanych z tym decyzji. W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/200943 określono przepisy dotyczące rejestrowania identyfikatorów biometrycznych w VIS. W decyzji Rady 2008/633/WSiSW44 określono warunki, na których wyznaczone organy państw członkowskich oraz Europol mogą uzyskać dostęp do systemu VIS do celów jego przeglądania, w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania.

(1)  Wizowy system informacyjny (VIS) został ustanowiony decyzją Rady 2004/512/WE41 jako rozwiązanie technologiczne służące wymianie danych wizowych między państwami członkowskimi. W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/200842 określono cel i funkcje VIS oraz związane z nim obowiązki, a także warunki i procedury wymiany danych dotyczących wiz krótkoterminowych między państwami członkowskimi, aby ułatwić rozpatrywanie wniosków o wydanie wizy krótkoterminowej i podejmowanie związanych z tym decyzji. W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/200943 określono przepisy dotyczące rejestrowania identyfikatorów biometrycznych w VIS. W decyzji Rady 2008/633/WSiSW44 określono warunki, na których wyznaczone organy państw członkowskich oraz Europol mogą uzyskać dostęp do systemu VIS do celów jego przeglądania, w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania. VIS uruchomiono w dniu 11 października 2011 r.44a i od października 2011 r. do lutego 2016 r. stopniowo wdrażano w konsulatach państw członkowskich na całym świecie.

__________________

__________________

41 Decyzja Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) (Dz.U. L 213 z 15.6.2004, s. 5).

41 Decyzja Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) (Dz.U. L 213 z 15.6.2004, s. 5).

42 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 60).

42 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 60).

43 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz.U. L 243 z 15.9.2009, s. 1).

43 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz.U. L 243 z 15.9.2009, s. 1).

44 Decyzja Rady 2008/633/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie dostępu wyznaczonych organów państw członkowskich i Europolu do Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) do celów jego przeglądania, w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 129).

44 Decyzja Rady 2008/633/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie dostępu wyznaczonych organów państw członkowskich i Europolu do Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) do celów jego przeglądania, w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 129).

 

44a Decyzja wykonawcza Komisji 2011/636/UE z dnia 21 września 2011 r. określająca datę uruchomienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) w regionie pierwszym (Dz.U. L 249 z 27.9.2011, s. 18).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W komunikacie Komisji z dnia 6 kwietnia 2016 r. „Sprawniejsze i bardziej inteligentne systemy informacyjne do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa”46 zarysowano potrzebę wzmocnienia i udoskonalenia przez UE jej systemów informatycznych, architektury danych i wymiany informacji w obszarze zarządzania granicami, ścigania przestępstw i walki z terroryzmem oraz podkreślono potrzebę poprawy interoperacyjności systemów informatycznych. W komunikacie tym dostrzeżono także potrzebę zlikwidowania luk informacyjnych, w tym w odniesieniu do obywateli państw trzecich posiadających wizy długoterminowe.

(3)  W komunikacie Komisji z dnia 6 kwietnia 2016 r. „Sprawniejsze i bardziej inteligentne systemy informacyjne do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa”46 zarysowano potrzebę wzmocnienia i udoskonalenia przez UE jej systemów informatycznych, architektury danych i wymiany informacji w obszarze zarządzania granicami, ścigania przestępstw i walki z terroryzmem oraz podkreślono potrzebę poprawy interoperacyjności systemów informatycznych. W komunikacie tym dostrzeżono także potrzebę zlikwidowania luk informacyjnych, w tym w odniesieniu do obywateli państw trzecich posiadających wizy długoterminowe, ponieważ art. 21 konwencji wykonawczej do układu z Schengen przewiduje prawo do swobodnego przemieszczania się na terytorium państw będących stronami układu przez okres nie dłuższy niż 90 dni w każdym okresie wynoszącym 180 dni dzięki ustanowieniu wzajemnego uznawania dokumentów pobytowych i wiz długoterminowych wydawanych przez te państwa. Komisja przeprowadziła zatem dwa badania: w pierwszym studium wykonalności46a stwierdzono, że utworzenie repozytorium byłoby technicznie wykonalne oraz że najlepszym rozwiązaniem technicznym byłoby ponowne wykorzystanie struktury VIS, natomiast w ramach drugiego badania46b przeprowadzono analizę konieczności i proporcjonalności oraz stwierdzono, że konieczne i proporcjonalne byłoby rozszerzenie zakresu VIS na wyżej wspomniane dokumenty.

__________________

__________________

46 COM(2016) 205 final.

46 COM(2016) 205 final.

 

46a „Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits” [Zintegrowane zarządzanie granicami – Studium wykonalności dotyczące włączenia do repozytorium dokumentów wiz długoterminowych, dokumentów pobytowych i zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego] (2017).

 

46b „Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents” [Analiza prawna konieczności i proporcjonalności rozszerzenia zakresu wizowego systemu informacyjnego (VIS) na dane dotyczące wiz długoterminowych i dokumentów pobytu] (2018).

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  W dniu 10 czerwca 2016 r. Rada zatwierdziła plan działania na rzecz intensyfikacji wymiany informacji i udoskonalenia zarządzania nimi47. Aby wyeliminować istniejącą lukę informacyjną w odniesieniu do dokumentów wydawanych obywatelom państw trzecich, Rada zwróciła się do Komisji o dokonanie oceny możliwości ustanowienia centralnego repozytorium dokumentów pobytowych i wiz długoterminowych wydawanych przez państwa członkowskie, po to by przechowywać informacje o tych dokumentach, w tym informacje o dacie ważności i ewentualnym cofnięciu. Art. 21 konwencji wykonawczej do układu z Schengen przewiduje prawo do swobodnego przemieszczania się na terytorium państw będących stronami układu przez okres nie dłuższy niż 90 dni w każdym okresie wynoszącym 180 dni dzięki ustanowieniu wzajemnego uznawania dokumentów pobytowych i wiz długoterminowych wydawanych przez te państwa.

skreśla się

__________________

 

47 Plan działania na rzecz intensyfikacji wymiany informacji i udoskonalenia zarządzania nimi, w tym na rzecz rozwiązań interoperacyjnych w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (9368/1/16 REV 1).

 

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  W konkluzjach Rady z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie dalszych prac nad usprawnieniem wymiany informacji i zapewnieniem interoperacyjności unijnych systemów informacyjnych48 Rada uznała, że mogą być potrzebne nowe środki w celu zlikwidowania obecnych luk informacyjnych w dziedzinie zarządzania granicami i ścigania przestępstw w odniesieniu do przekraczania granic przez posiadaczy wiz długoterminowych i dokumentów pobytowych. Rada zwróciła się do Komisji o wykonanie w trybie priorytetowym studium wykonalności dotyczącego utworzenia centralnego unijnego repozytorium zawierającego informacje na temat wiz długoterminowych i dokumentów pobytowych. Na tej podstawie Komisja przeprowadziła dwa badania: w pierwszym studium wykonalności49 stwierdzono, że utworzenie repozytorium byłoby technicznie wykonalne oraz że najlepszym rozwiązaniem technicznym byłoby ponowne wykorzystanie struktury VIS, natomiast w ramach drugiego studium59 przeprowadzono analizę konieczności i proporcjonalności oraz stwierdzono, że konieczne i proporcjonalne byłoby rozszerzenie zakresu VIS na wyżej wspomniane dokumenty.

skreśla się

__________________

 

48 Konkluzje Rady w sprawie dalszych prac nad usprawnieniem wymiany informacji i zapewnieniem interoperacyjności unijnych systemów informacyjnych (10151/17).

 

49 „Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits” [Zintegrowane zarządzanie granicami – Studium wykonalności dotyczące włączenia do repozytorium dokumentów wiz długoterminowych, dokumentów pobytowych i zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego] (2017).

 

50 „Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents” [Analiza prawna konieczności i proporcjonalności rozszerzenia zakresu wizowego systemu informacyjnego (VIS) na dane dotyczące wiz długoterminowych i dokumentów pobytu] (2018).

 

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  W momencie przyjmowania rozporządzenia (WE) nr 810/2009 uznano, że kwestia wystarczającej wiarygodności odcisków palców pobieranych od dzieci poniżej 12 roku życia do celów identyfikacji i weryfikacji, a zwłaszcza to, jak odciski palców zmieniają się z wiekiem, będzie musiała zostać uwzględniona na późniejszym etapie na podstawie analizy zleconej przez Komisję. W ekspertyzie53 przeprowadzonej w 2013 r. przez Wspólne Centrum Badawcze stwierdzono, że rozpoznawanie odcisków palców dzieci w wieku 6–12 lat jest możliwe do osiągnięcia z zadowalającą dokładnością pod pewnymi warunkami. Druga ekspertyza54 przeprowadzona w grudniu 2017 r. potwierdziła to ustalenie i dostarczyła dalszych informacji na temat wpływu wieku na jakość odcisków palców. Na tej podstawie Komisja wykonała w 2017 r. dalszą ekspertyzę dotyczącą konieczności i proporcjonalności obniżenia do sześciu lat wieku, od jakiego można pobierać odciski palców od dzieci w ramach procedury wizowej. W ekspertyzie tej55 stwierdzono, że obniżenie wieku, od jakiego można pobierać odciski palców, przyczyniłoby się do lepszego osiągnięcia celów VIS, w szczególności w odniesieniu do ułatwienia zwalczania oszustw dotyczących tożsamości oraz usprawnienia odpraw na przejściach granicznych na granicach zewnętrznych, oraz mogłoby przynieść dodatkowe korzyści poprzez skuteczniejsze zapobieganie naruszaniu praw dziecka i zwalczanie naruszania tych praw, w szczególności poprzez umożliwienie identyfikacji/weryfikacji tożsamości dzieci będących obywatelami państw trzecich, które znajdują się na terytorium strefy Schengen w sytuacji, w której ich prawa mogą być lub zostały naruszone (np. dzieci będące ofiarami handlu ludźmi, zaginione dzieci lub osoby nieletnie pozbawione opieki ubiegające się o azyl).

(8)  W momencie przyjmowania rozporządzenia (WE) nr 810/2009 uznano, że kwestia wystarczającej wiarygodności odcisków palców pobieranych od dzieci poniżej 12 roku życia do celów identyfikacji i weryfikacji, a zwłaszcza to, jak odciski palców zmieniają się z wiekiem, będzie musiała zostać uwzględniona na późniejszym etapie na podstawie analizy zleconej przez Komisję. W ekspertyzie53 przeprowadzonej w 2013 r. przez Wspólne Centrum Badawcze stwierdzono, że rozpoznawanie odcisków palców dzieci w wieku 6–12 lat jest możliwe do osiągnięcia z zadowalającą dokładnością pod pewnymi warunkami. Druga ekspertyza54 przeprowadzona w grudniu 2017 r. potwierdziła to ustalenie i dostarczyła dalszych informacji na temat wpływu wieku na jakość odcisków palców. Na tej podstawie Komisja wykonała w 2017 r. dalszą ekspertyzę dotyczącą konieczności i proporcjonalności obniżenia do sześciu lat wieku, od jakiego można pobierać odciski palców od dzieci w ramach procedury wizowej. W ekspertyzie tej55 stwierdzono, że obniżenie wieku, od jakiego można pobierać odciski palców, przyczyniłoby się do lepszego osiągnięcia celów VIS, w szczególności w odniesieniu do ułatwienia zwalczania oszustw dotyczących tożsamości oraz usprawnienia odpraw na przejściach granicznych na granicach zewnętrznych, oraz mogłoby przynieść dodatkowe korzyści poprzez skuteczniejsze zapobieganie naruszaniu praw dziecka i zwalczanie naruszania tych praw, w szczególności poprzez umożliwienie identyfikacji/weryfikacji tożsamości dzieci będących obywatelami państw trzecich, które znajdują się na terytorium strefy Schengen w sytuacji, w której ich prawa mogą być lub zostały naruszone (np. dzieci będące ofiarami handlu ludźmi, zaginione dzieci lub osoby nieletnie pozbawione opieki ubiegające się o azyl). Jednocześnie dzieci są grupą szczególnie narażoną i pobieranie od nich specjalnych kategorii danych, takich jak odciski palców, powinno podlegać bardziej rygorystycznym zabezpieczeniom i ograniczeniu celów, w jakich dane te mogą być wykorzystywane do sytuacji, w których jest to dla dobra dziecka, w tym poprzez ograniczenie okresu przechowywania danych. W drugim badaniu stwierdzono również, że odciski palców osób powyżej 70 roku życia charakteryzują się niską jakością i średnią dokładnością. Komisja i państwa członkowskie powinny współpracować w zakresie wymiany najlepszych praktyk, aby rozwiązać te problemy.

__________________

__________________

53 Fingerprint Recognition for Children [Rozpoznawanie odcisków palców dzieci] (2013 – EUR 26193).

53 Fingerprint Recognition for Children [Rozpoznawanie odcisków palców dzieci] (2013 – EUR 26193).

54 „Automatic fingerprint recognition: from children to elderly” [Automatyczne rozpoznawanie odcisków palców: od dzieci do osób w podeszłym wieku] (2018 – JRC).

54 „Automatic fingerprint recognition: from children to elderly” [Automatyczne rozpoznawanie odcisków palców: od dzieci do osób w podeszłym wieku] (2018 – JRC).

55 „Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)” [Wykonalność i skutki obniżenia wieku, od jakiego można pobierać odciski palców od dzieci, oraz przechowywania zeskanowanej kopii dokumentu podróży osoby ubiegającej się o wizę w wizowym systemie informacyjnym (VIS)] (2018).

55 „Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)” [Wykonalność i skutki obniżenia wieku, od jakiego można pobierać odciski palców od dzieci, oraz przechowywania zeskanowanej kopii dokumentu podróży osoby ubiegającej się o wizę w wizowym systemie informacyjnym (VIS)] (2018).

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Dane osobowe przekazane przez osobę ubiegającą się o wizę krótkoterminową powinny być przetwarzane w VIS, w celu oceny, czy wjazd tej osoby na terytorium Unii może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego w Unii, a także w celu oceny ryzyka migracji nieuregulowanej związanego z tą osobą. W odniesieniu do obywateli państw trzecich, którzy otrzymali wizę długoterminową lub dokument pobytowy, kontrole te powinny ograniczać się do oceny tożsamości posiadacza dokumentu, autentyczności i ważności wizy długoterminowej lub dokumentu pobytowego, jak również tego, czy wjazd obywatela państwa trzeciego do Unii mógłby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego w Unii. Kontrole te nie powinny kolidować z żadną decyzją w sprawie wiz długoterminowych lub dokumentów pobytowych.

(10)  Dane osobowe przekazane przez osobę ubiegającą się o wizę krótkoterminową powinny być przetwarzane w VIS, w celu oceny, czy wjazd tej osoby na terytorium Unii może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego w Unii, a także w celu oceny ryzyka migracji nieuregulowanej związanego z tą osobą. W odniesieniu do obywateli państw trzecich, którzy otrzymali wizę długoterminową lub dokument pobytowy, kontrole te powinny ograniczać się do oceny tożsamości posiadacza dokumentu, autentyczności i ważności wizy długoterminowej lub dokumentu pobytowego, jak również tego, czy wjazd obywatela państwa trzeciego do Unii mógłby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego w Unii. Kontrole te nie powinny kolidować z żadną decyzją w sprawie wiz długoterminowych lub dokumentów pobytowych.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Oceny takiego ryzyka nie można przeprowadzić bez przetwarzania danych osobowych dotyczących tożsamości danej osoby, dokumentu podróży oraz – w zależności od przypadku – członka rodziny rozdzielonej lub, jeśli osoba ubiegająca się o wizę jest osobą nieletnią, tożsamości osoby odpowiedzialnej. Każdy element danych osobowych we wnioskach powinien zostać porównany z danymi znajdującymi się we wpisie, pliku lub ostrzeżeniu zarejestrowanym w systemie informacyjnym (Systemie Informacyjnym Schengen (SIS), wizowym systemie informacyjnym (VIS), danych Europolu, bazie Interpolu zawierającej dane skradzionych lub utraconych dokumentów podróży (SLTD), systemie wjazdu/wyjazdu (EES), Eurodac, systemie ECRIS-TCN w odniesieniu do wyroków skazujących za przestępstwa terrorystyczne lub inne formy poważnych przestępstw lub bazie danych dokumentów podróży powiązanych z notami Interpolu (baza danych TDAWN Interpol)), na listach ostrzegawczych lub w odniesieniu do szczegółowych wskaźników ryzyka. Kategorie danych osobowych wykorzystywanych do porównania powinny być ograniczone do kategorii danych stosowanych w przeszukiwanych systemach informacyjnych, liście ostrzegawczej lub szczegółowych wskaźnikach ryzyka.

(11)  Oceny takiego ryzyka nie można przeprowadzić bez przetwarzania danych osobowych dotyczących tożsamości danej osoby, dokumentu podróży oraz – w zależności od przypadku – członka rodziny rozdzielonej lub, jeśli osoba ubiegająca się o wizę jest osobą nieletnią, tożsamości osoby odpowiedzialnej. Każdy element danych osobowych we wnioskach powinien zostać porównany z danymi znajdującymi się we wpisie, pliku lub ostrzeżeniu zarejestrowanym w systemie informacyjnym (systemie informacyjnym Schengen (SIS), wizowym systemie informacyjnym (VIS), danych Europolu, bazie Interpolu zawierającej dane skradzionych lub utraconych dokumentów podróży (SLTD), systemie wjazdu/wyjazdu (EES), Eurodac lub z listą ostrzegawczą ETIAS lub w odniesieniu do szczegółowych wskaźników ryzyka. Kategorie danych osobowych wykorzystywanych do porównania powinny być ograniczone do kategorii danych stosowanych w przeszukiwanych systemach informacyjnych, liście ostrzegawczej lub szczegółowych wskaźnikach ryzyka.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE została ustanowiona [rozporządzeniem (UE) XX w sprawie interoperacyjności], tak aby te unijne systemy informacyjne i zawarte w nich dane mogły się wzajemnie uzupełniać, aby poprawić zarządzanie granicami zewnętrznymi, przyczynić się do zapobiegania nielegalnej migracji i jej zwalczania oraz zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa w ramach unijnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w tym utrzymanie bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego, oraz aby chronić bezpieczeństwo na terytoriach państw członkowskich.

(12)  Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE została ustanowiona [rozporządzeniem (UE) XX w sprawie interoperacyjności (w obszarze granic i polityki wizowej)], tak aby te unijne systemy informacyjne i zawarte w nich dane mogły się wzajemnie uzupełniać, aby poprawić zarządzanie granicami zewnętrznymi, przyczynić się do zapobiegania nielegalnej migracji i jej zwalczania oraz zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa w ramach unijnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w tym utrzymanie bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego, oraz aby chronić bezpieczeństwo na terytoriach państw członkowskich.

 

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia odnośnych zmian w całym dokumencie.)

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Interoperacyjność między unijnymi systemami informacyjnymi umożliwia tym systemom wzajemne uzupełnianie się, aby ułatwić w ten sposób poprawną identyfikację osób, przyczynić się do zwalczania oszustw dotyczących tożsamości, poprawićzharmonizować wymagania dotyczące jakości danych w odpowiednich unijnych systemach informacyjnych, ułatwić wdrożenie istniejących i przyszłych unijnych systemów informacyjnych przez państwa członkowskie od strony technicznej i operacyjnej, wzmocnić i uprościć gwarancje bezpieczeństwa danych i ochrony danych regulujące odpowiednie systemy informacyjne UE, usprawnić dostęp organów ścigania do systemu wjazdu/wyjazdu, VIS, [ETIAS] i Eurodac oraz wspierać realizację celów systemu wjazdu/wyjazdu, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS i [ECRIS-TCN].

(13)  Interoperacyjność między unijnymi systemami informacyjnymi umożliwia tym systemom ułatwianie w ten sposób poprawnej identyfikacji osób, przyczynianie się do zwalczania oszustw dotyczących tożsamości, poprawęzharmonizowanie wymagań dotyczących jakości danych w odpowiednich unijnych systemach informacyjnych, ułatwianie wdrożenia istniejących unijnych systemów informacyjnych przez państwa członkowskie od strony technicznej i operacyjnej, wzmocnienie, harmonizację i uproszczenie gwarancji bezpieczeństwa danych i ochrony danych regulujących odpowiednie systemy informacyjne UE, usprawnienie kontrolowanego dostępu organów ścigania do systemu wjazdu/wyjazdu, VIS, [ETIAS] i Eurodac oraz wspieranie realizacji celów systemu wjazdu/wyjazdu, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS i [ECRIS-TCN].

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Elementy interoperacyjności obejmują system wjazdu/wyjazdu, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS i [ECRIS-TCN] oraz dane Europolu, aby umożliwić jednoczesne ich przeszukiwanie przy użyciu tych systemów informacyjnych UE, a zatem należy wykorzystać te elementy do celów zautomatyzowanej kontroli oraz przy uzyskiwaniu dostępu do VIS na potrzeby ścigania przestępstw. Do tego celu należy wykorzystywać europejski portal wyszukiwania, aby umożliwić szybki, sprawny, wydajny, systematyczny i kontrolowany dostęp do systemów informacyjnych UE, danych Europolu i baz danych Interpolu koniecznych do pełnienia funkcji przez organy zgodnie z ich prawami dostępu, a także aby wspierać realizację celów VIS.

(14)  Elementy interoperacyjności obejmują system wjazdu/wyjazdu, VIS, ETIAS, Eurodac, SIS i ECRIS-TCN oraz dane Europolu, aby umożliwić jednoczesne ich przeszukiwanie przy użyciu tych systemów informacyjnych UE, a zatem należy wykorzystać te elementy do celów zautomatyzowanej kontroli oraz przy uzyskiwaniu dostępu do VIS na potrzeby ścigania przestępstw. Do tego celu należy wykorzystywać europejski portal wyszukiwania, aby umożliwić szybki, sprawny, wydajny, systematyczny i kontrolowany dostęp do systemów informacyjnych UE, danych Europolu i baz danych Interpolu koniecznych do pełnienia funkcji przez organy zgodnie z ich prawami dostępu, a także aby wspierać realizację celów VIS.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Porównywanie z innymi bazami danych powinno odbywać się w sposób zautomatyzowany. W każdym przypadku, kiedy takie porównanie wskazuje na powiązanie („trafienie”) z jakimikolwiek danymi osobowymi lub połączeniem tych danych we wnioskach oraz we wpisie, pliku lub ostrzeżeniu zawartych w wyżej wymienionych systemach informacyjnych, lub z danymi osobowymi na liście ostrzegawczej, wniosek powinien zostać rozpatrzony ręcznie przez operatora w organie odpowiedzialnym. Ocena przeprowadzona przez organ odpowiedzialny powinna prowadzić do podjęcia decyzji o wydaniu lub odmowie wydania wizy krótkoterminowej.

(15)  Porównywanie z innymi bazami danych powinno odbywać się w sposób zautomatyzowany. W każdym przypadku, kiedy takie porównanie wskazuje na powiązanie („trafienie”) z jakimikolwiek danymi osobowymi lub połączeniem tych danych we wnioskach oraz we wpisie, pliku lub ostrzeżeniu zawartych w wyżej wymienionych systemach informacyjnych, lub z danymi osobowymi na liście ostrzegawczej, wniosek – jeżeli nie może być automatycznie potwierdzony przez VIS – powinien zostać rozpatrzony ręcznie przez operatora w organie odpowiedzialnym. W zależności od rodzaju danych powodujących trafienie trafienia powinny być oceniane przez konsulaty lub krajowy pojedynczy punkt kontaktowy, przy czym ten ostatni jest odpowiedzialny za trafienia uzyskane w szczególności z baz danych lub systemów egzekwowania prawa. Ocena przeprowadzona przez organ odpowiedzialny powinna prowadzić do podjęcia decyzji o wydaniu lub odmowie wydania wizy krótkoterminowej.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Do analizy pliku danych dotyczących wniosku o wizę krótkoterminową należy stosować szczegółowe wskaźniki ryzyka odpowiadające uprzednio zidentyfikowanemu ryzyku w zakresie bezpieczeństwa, migracji nieuregulowanej lub zdrowia publicznego. Kryteria stosowane przy definiowaniu szczegółowych wskaźników ryzyka nie powinny w żadnym wypadku opierać się wyłącznie na płci lub wieku danej osoby. W żadnym wypadku kryteria te nie mogą opierać się na informacjach ujawniających rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, religię lub przekonania filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność lub orientację seksualną.

(18)  Do analizy pliku danych dotyczących wniosku o wizę krótkoterminową należy stosować szczegółowe wskaźniki ryzyka odpowiadające uprzednio zidentyfikowanemu ryzyku w zakresie bezpieczeństwa, migracji nieuregulowanej lub dużemu ryzyku epidemii. Kryteria stosowane przy definiowaniu szczegółowych wskaźników ryzyka nie powinny w żadnym wypadku opierać się wyłącznie na płci lub wieku danej osoby. W żadnym wypadku kryteria te nie mogą opierać się na informacjach ujawniających rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, religię lub przekonania filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność lub orientację seksualną.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Ciągłe pojawianie się nowych form zagrożeń dla bezpieczeństwa, nowych modeli migracji nieuregulowanej oraz zagrożeń zdrowia publicznego wymaga skutecznej reakcji oraz nowoczesnych środków przeciwdziałania tym zjawiskom. Z uwagi na fakt, że środki te wiążą się z przetwarzaniem znacznych ilości danych osobowych, powinny zostać wprowadzone stosowne gwarancje, aby ograniczyć ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz prawo do ochrony danych osobowych do minimum koniecznego w demokratycznym społeczeństwie.

(19)  Ciągłe pojawianie się nowych form ryzyka dla bezpieczeństwa, nowych modeli migracji nieuregulowanej oraz dużego ryzyka epidemiologicznego wymaga skutecznej reakcji oraz nowoczesnych środków przeciwdziałania tym zjawiskom. Z uwagi na fakt, że środki te wiążą się z przetwarzaniem znacznych ilości danych osobowych, powinny zostać wprowadzone stosowne gwarancje, aby ograniczyć ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz prawo do ochrony danych osobowych do minimum koniecznego i proporcjonalnego w demokratycznym społeczeństwie.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  W celu wypełniania swojego obowiązku wynikającego z konwencji wykonawczej do układu z Schengen przewoźnicy międzynarodowi powinni mieć możliwość weryfikowania, czy obywatele państw trzecich posiadający wizę krótkoterminową, wizę długoterminową lub dokument pobytowy posiadają wymagane ważne dokumenty podróży. Weryfikację tę należy umożliwić poprzez codzienne pobieranie danych VIS do oddzielnej bazy danych przeznaczonej wyłącznie do odczytu, pozwalającej na pobranie minimalnego niezbędnego podzbioru danych umożliwiającego dokonanie zapytania prowadzącego do odpowiedzi „OK / NOT OK”.

(21)  W celu wypełniania swojego obowiązku wynikającego z konwencji wykonawczej do układu z Schengen przewoźnicy międzynarodowi powinni mieć możliwość weryfikowania dzięki dokonaniu zapytania w VIS, czy obywatele państw trzecich posiadający wizę krótkoterminową, wizę długoterminową lub dokument pobytowy posiadają wymagane ważne dokumenty podróży. Weryfikację tę należy umożliwić poprzez codzienne pobieranie danych VIS do oddzielnej bazy danych przeznaczonej wyłącznie do odczytu, pozwalającej na pobranie minimalnego niezbędnego podzbioru danych umożliwiającego dokonanie zapytania prowadzącego do odpowiedzi „OK / NOT OK”. Sam plik z wnioskiem nie powinien być dostępny dla przewoźników. Specyfikacje techniczne dotyczące dostępu do VIS za pośrednictwem portalu dla przewoźników powinny możliwie najbardziej ograniczać wpływ na podróże pasażerów i na przewoźników. W tym celu powinno się rozważyć integrację z systemem EES i ETIAS.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)  Aby ograniczyć skutki obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu dla przewoźników międzynarodowych przewożących grupy drogą lądową autokarami, należy udostępnić łatwe w obsłudze rozwiązania mobilne.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21b)  W ciągu dwóch lat od rozpoczęcia funkcjonowania niniejszego rozporządzenia Komisja powinna ocenić adekwatność, spójność i zgodność przepisów, o których mowa w art. 26 Konwencji wykonawczej do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między rządami państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach do celów przepisów VIS dotyczących transportu drogą lądową autokarami. Należy uwzględnić najnowszy rozwój sytuacji w transporcie drogą lądową autokarami. Należy rozważyć potrzebę zmiany przepisów dotyczących transportu drogą lądową autokarami, o których mowa w art. 26 tej Konwencji lub w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23a)  Dane biometryczne, które w kontekście niniejszego rozporządzenia obejmują odciski palców i wizerunki twarzy, są unikalne, a zatem znacznie bardziej niezawodne do celów identyfikacji osób niż dane alfanumeryczne. Niemniej jednak dane biometryczne stanowią wrażliwe dane osobowe. Dlatego niniejsze rozporządzenie określa podstawy i gwarancje związane z przetwarzaniem takich danych w celu jednoznacznej identyfikacji osób.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  [Rozporządzenie 2018/XX w sprawie interoperacyjności] przewiduje możliwość identyfikacji osoby przez organ policyjny państwa członkowskiego, który został do tego upoważniony na mocy krajowych środków ustawodawczych, na podstawie danych biometrycznych tej osoby pobranych podczas kontroli tożsamości. Mogą jednak zaistnieć szczególne okoliczności, w których identyfikacja osoby jest konieczne w interesie tej osoby. Przypadki takie obejmują sytuacje, w których dana osoba została znaleziona po jej zaginięciu, uprowadzeniu lub uznaniu za ofiarę handlu ludźmi. W takich przypadkach należy zapewnić organom ścigania szybki dostęp do danych VIS, aby umożliwić szybką i wiarygodną identyfikację danej osoby bez konieczności spełnienia wszystkich warunków wstępnych i zapewnienia dodatkowych gwarancji dotyczących dostępu do celów egzekwowania prawa.

(28)  [Rozporządzenie 2018/XX w sprawie interoperacyjności (w obszarze granic i polityki wizowej)] przewiduje możliwość identyfikacji osoby przez organ policyjny państwa członkowskiego, który został do tego upoważniony na mocy krajowych środków ustawodawczych, na podstawie danych biometrycznych tej osoby pobranych podczas kontroli tożsamości. Mogą jednak zaistnieć szczególne okoliczności, w których identyfikacja osoby jest konieczne w interesie tej osoby. Przypadki takie obejmują sytuacje, w których dana osoba została znaleziona po jej zaginięciu, uprowadzeniu lub uznaniu za ofiarę handlu ludźmi. Jedynie w takich przypadkach należy zapewnić organom ścigania szybki dostęp do danych VIS, aby umożliwić szybką i wiarygodną identyfikację danej osoby bez konieczności spełnienia wszystkich warunków wstępnych i zapewnienia dodatkowych gwarancji dotyczących dostępu do celów egzekwowania prawa.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Porównywanie danych na podstawie obrazu śladu będącego śladem daktyloskopijnym, który mógł zostać pozostawiony na miejscu popełnienia przestępstwa, ma zasadnicze znaczenie w kontekście współpracy policyjnej. Możliwość porównania obrazu śladu z danymi daktyloskopijnymi przechowywanymi w VIS w przypadku, gdy istnieją uzasadnione podstawy by przypuszczać, że sprawca lub ofiara przestępstwa mogą być zarejestrowani w VIS, powinna stanowić bardzo użyteczne narzędzie dla organów ścigania państw członkowskich, które mogą korzystać z takiej możliwości w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i prowadzenia w ich sprawie postępowań przygotowawczych na przykład w sytuacji, gdy obrazy śladu stanowią jedyny dowód znaleziony na miejscu przestępstwa.

(29)  Porównywanie danych na podstawie obrazu śladu będącego śladem daktyloskopijnym, który mógł zostać pozostawiony na miejscu popełnienia przestępstwa, ma zasadnicze znaczenie w kontekście współpracy policyjnej. Możliwość porównania obrazu śladu z danymi daktyloskopijnymi przechowywanymi w VIS w przypadku, gdy istnieją uzasadnione podstawy by przypuszczać, że sprawca lub ofiara przestępstwa mogą być zarejestrowani w VIS, po uprzednim przeszukaniu zgodnie z decyzją Rady 2008/615/WSiSW1a, powinna stanowić bardzo użyteczne narzędzie dla organów ścigania państw członkowskich, które mogą korzystać z takiej możliwości w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i prowadzenia w ich sprawie postępowań przygotowawczych na przykład w sytuacji, gdy obrazy śladu stanowią jedyny dowód znaleziony na miejscu przestępstwa.

 

__________________

 

1a Decyzja Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008‏ r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 1).

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  Aby zapewnić ochronę danych osobowych i wykluczyć możliwość systematycznego przeszukiwania systemu przez organy ścigania, przetwarzanie danych VIS powinno odbywać się wyłącznie w określonych przypadkach i wtedy, gdy jest to niezbędne do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia w ich sprawie postępowań przygotowawczych. Wyznaczone organy i Europol powinny zwracać się z wnioskiem o uzyskanie dostępu do VIS tylko wówczas, gdy istnieją uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że dzięki takiemu dostępowi zdobędą informacje, które w istotny sposób ułatwią im zapobieganie przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywanie lub prowadzenie w ich sprawie postępowań przygotowawczych.

(32)  Aby zapewnić ochronę danych osobowych i wykluczyć możliwość systematycznego przeszukiwania systemu przez organy ścigania, przetwarzanie danych VIS powinno odbywać się wyłącznie w określonych przypadkach i wtedy, gdy jest to niezbędne do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia w ich sprawie postępowań przygotowawczych. Wyznaczone organy i Europol powinny zwracać się z wnioskiem o uzyskanie dostępu do VIS tylko wówczas, gdy istnieją uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że dzięki takiemu dostępowi zdobędą informacje, które w istotny sposób ułatwią im zapobieganie przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywanie lub prowadzenie w ich sprawie postępowań przygotowawczych, i po uprzednim przeszukaniu zgodnie z decyzją Rady 2008/615/WSiSW.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(32a)  Zgodnie z ogólną praktyką użytkownicy końcowi państw członkowskich dokonują wyszukiwania w odpowiednich krajowych bazach danych wcześniej lub równolegle do przeszukiwania europejskich baz danych.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  Dane osobowe posiadaczy dokumentów pobytowych zgromadzone w VIS powinny być przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do celów VIS. Dane dotyczące obywateli państw trzecich należy przechowywać przez pięć lat, aby umożliwić uwzględnienie tych danych przy ocenie wniosków o wydanie wizy krótkoterminowej, wykrywanie osób przekraczających dozwolony okres pobytu po upływie okresu ważności wizy oraz przeprowadzanie oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do obywateli państw trzecich, którzy uzyskali wizę. Dane dotyczące wcześniejszych przypadków korzystania z danego dokumentu mogłyby ułatwić wydawanie wiz krótkoterminowych w przyszłości. Krótszy okres przechowywania danych nie byłby wystarczający do zapewnienia określonych celów. Dane powinny być usunięte po upływie pięciu lat, chyba że zaistniały podstawy dla ich wcześniejszego usunięcia.

(33)  Dane osobowe posiadaczy wiz długoterminowych zgromadzone w VIS powinny być przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do celów VIS. Dane dotyczące obywateli państw trzecich należy przechowywać przez pięć lat, aby umożliwić uwzględnienie tych danych przy ocenie wniosków o wydanie wizy krótkoterminowej, wykrywanie osób przekraczających dozwolony okres pobytu po upływie okresu ważności wizy oraz przeprowadzanie oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do obywateli państw trzecich, którzy uzyskali wizę. Dane dotyczące wcześniejszych przypadków korzystania z danego dokumentu mogłyby ułatwić wydawanie wiz krótkoterminowych w przyszłości. Krótszy okres przechowywania danych nie byłby wystarczający do zapewnienia określonych celów. Dane powinny być usunięte po upływie pięciu lat, chyba że zaistniały podstawy dla ich wcześniejszego usunięcia.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 członkowie zespołów Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zespołów składających się z personelu realizującego zadania w dziedzinie powrotów są uprawnieni przez przyjmujące państwo członkowskie do korzystania z europejskich baz danych, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań operacyjnych określonych w planie operacyjnym w odniesieniu do odprawy granicznej, ochrony granicy i powrotów. W celu ułatwienia takiego korzystania oraz umożliwienia zespołom skutecznego dostępu do danych wprowadzonych do VIS Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna otrzymać dostęp do VIS. Dostęp ten powinien być zgodny z warunkami i ograniczeniami dostępu mającymi zastosowanie do organów państw członkowskich właściwych w odniesieniu do każdego konkretnego celu, dla którego można przeglądać dane VIS.

(35)  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 członkowie zespołów Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej są uprawnieni przez przyjmujące państwo członkowskie do korzystania z europejskich baz danych, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań operacyjnych określonych w planie operacyjnym w odniesieniu do odprawy granicznej, ochrony granicy i powrotów. Dostęp ten powinien być zgodny z warunkami i ograniczeniami dostępu mającymi zastosowanie do organów państw członkowskich właściwych w odniesieniu do każdego konkretnego celu, dla którego można przeglądać dane VIS.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  Państwa trzecie będące państwami powrotu często nie są objęte decyzjami stwierdzającymi odpowiedni stopień ochrony przyjmowanymi przez Komisję na podstawie art. 45 rozporządzenia (UE) 2016/679 lub na podstawie przepisów krajowych przyjętych w celu transpozycji art. 36 dyrektywy (UE) 2016/680. Ponadto szeroko zakrojone wysiłki Unii w dziedzinie współpracy z głównymi krajami pochodzenia nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich podlegających zobowiązaniu do powrotu nie były w stanie zapewnić systematycznego wypełniania przez te państwa trzecie obowiązku readmisji własnych obywateli ustanowionego prawem międzynarodowym. Umowy o readmisji, zawarte lub negocjowane przez Unię lub państwa członkowskie i przewidujące odpowiednie zabezpieczenia w zakresie przekazywania danych państwom trzecim na podstawie art. 46 rozporządzenia (UE) 2016/679 lub na podstawie przepisów krajowych przyjętychcelu transpozycji art. 37 dyrektywy (UE) 2016/680, obejmują ograniczoną liczbę takich państw trzecich, a nie ma pewności, czy zostanie zawarta jakakolwiek nowa umowa. W takich sytuacjach dane osobowe mogłyby być przetwarzane z organami państw trzecich na podstawie niniejszego rozporządzenia do celów realizacji unijnej polityki powrotowej, o ile spełnione byłyby warunki określone w art. 49 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 2016/679 lubprzepisach krajowych transponujących art. 38 lub 39 dyrektywy (UE) 2016/680.

(37)  Dane osobowe uzyskane przez państwo członkowskie na podstawie niniejszego rozporządzenia nie powinny być przekazywane ani udostępniane żadnemu państwu trzeciemu, organizacji międzynarodowej ani podmiotowi prywatnemu mającemu siedzibę w Unii lub poza nią. Na zasadzie wyjątku od tej zasady powinno być możliwe jednak przekazanie takich danych osobowych państwu trzeciemu lub organizacji międzynarodowej, jeżeli takie przekazanie podlega rygorystycznym warunkom i jest niezbędne w poszczególnych przypadkach w celu ułatwienia identyfikacji obywatela państwa trzeciego w związku z jego powrotem. W przypadku braku decyzji podjętejdrodze aktu wykonawczego zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, lub braku odpowiednich zabezpieczeń, którym podlega przekazanie danych zgodnie z tym rozporządzeniem, wyjątkowo powinno być możliwe przekazanie danych VIS państwu trzeciemu lub organizacji międzynarodowej do celów związanych z powrotem, wyłącznie jeżeli jest to konieczne z uwagi na ważne względy interesu publicznego, jak określonotym rozporządzeniu.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38)  Państwa członkowskie powinny udostępniać odpowiednie dane osobowe przetwarzane w VIS, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych i jeżeli jest to konieczne w poszczególnych przypadkach do realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .../...60 [rozporządzenie ustanawiające unijne ramy przesiedleń], [Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu] oraz odpowiednim organom międzynarodowym, takim jak: Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji oraz Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, na potrzeby operacji dotyczących uchodźców i przesiedleń w odniesieniu do obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców kierowanych przez nie do państw członkowskich w ramach wykonywania rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenia ustanawiającego unijne ramy przesiedleń].

skreśla się

__________________

 

60 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) …/… z dnia ... r. [pełny tytuł] (Dz.U. L …, …, s. …).

 

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39)  Do działań instytucji lub organów Unii wykonujących swoje zadania z zakresu zarządzania operacyjnego VIS stosuje się rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady61.

(39)  Do działań instytucji lub organów Unii wykonujących swoje zadania z zakresu zarządzania operacyjnego VIS stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/172561.

__________________

__________________

61 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

61 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40)  Zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 przeprowadzono konsultacje z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który wydał opinię w dniu [...] r.

(40)  Zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 przeprowadzono konsultacje z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który wydał opinię w dniu 12 grudnia 2018 r.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43)  Bez uszczerbku dla obowiązku państw członkowskich dotyczącego zapewnienia dokładności danych wprowadzanych do VIS eu-LISA powinna być odpowiedzialna za podniesienie jakości danych poprzez wprowadzenie centralnego narzędzia monitorowania jakości danych oraz za przekazywanie państwom członkowskim sprawozdań w regularnych odstępach czasu.

(43)  Bez uszczerbku dla obowiązku państw członkowskich dotyczącego zapewnienia dokładności danych wprowadzanych do VIS eu-LISA powinna być odpowiedzialna za podniesienie jakości danych poprzez wprowadzenie, utrzymywanie i stałe aktualizowanie centralnego narzędzia monitorowania jakości danych oraz za przekazywanie państwom członkowskim sprawozdań w regularnych odstępach czasu.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(44)  Aby umożliwić lepsze monitorowanie wykorzystania VIS do celów analizy tendencji związanych z presją migracyjną i zarządzaniem granicami, eu-LISA powinna mieć możliwość rozwijania nowoczesnych zdolności w zakresie prowadzenia sprawozdawczości statystycznej wobec państw członkowskich, Komisji i Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej bez naruszania integralności danych. Należy zatem utworzyć centralne repozytorium statystyczne. Żadne tworzone statystyki nie powinny zawierać danych osobowych.

(44)  Aby umożliwić lepsze monitorowanie wykorzystania VIS do celów analizy tendencji związanych z presją migracyjną i zarządzaniem granicami, eu-LISA powinna mieć możliwość rozwijania nowoczesnych zdolności w zakresie prowadzenia sprawozdawczości statystycznej wobec państw członkowskich, Komisji i Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej bez naruszania integralności danych. Agencja eu-LISA powinna zatem przechowywać w centralnym repozytorium określone dane statystyczne do celów sporządzania sprawozdań i statystyk zgodnie z [rozporządzenie 2018/XX w sprawie interoperacyjności (w obszarze granic i polityki wizowej)]. Żadne tworzone statystyki nie powinny zawierać danych osobowych.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 47 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(47a)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza obowiązków wynikających z Konwencji genewskiej z dnia 28 lipca 1951 r. dotyczącej statusu uchodźców, uzupełnionej Protokołem nowojorskim z dnia 31 stycznia 1967 r. ani ogółu zobowiązań międzynarodowych podjętych przez UE i jej państwa członkowskie.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Tytuł

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-1) tytuł otrzymuje brzmienie:

„Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS)”

„Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych, wiz długoterminowych i dokumentów pobytowych (rozporządzenie w sprawie VIS)”;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 2 – akapit 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Celem VIS jest poprawa realizacji wspólnej polityki wizowej, poprawa współpracy konsularnej i procesu konsultacji pomiędzy centralnymi organami wizowymi poprzez ułatwienie wymiany danych między państwami członkowskimi o wnioskach i związanych z nimi decyzjach, aby:

1.  Celem VIS jest poprawa realizacji wspólnej polityki wizowej w zakresie wiz krótkoterminowych, poprawa współpracy konsularnej i procesu konsultacji pomiędzy centralnymi organami wizowymi poprzez ułatwienie wymiany danych między państwami członkowskimi o wnioskach i związanych z nimi decyzjach, aby:

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 2 – akapit 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  uprościć procedurę składania wniosków wizowych;

a)  uprościć i przyspieszyć procedurę składania wniosków wizowych;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 2 – akapit 1 – litera f

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  pomóc w identyfikacji osób zaginionych;

f)  pomóc w identyfikacji osób zaginionych, o których mowa w art. 22o;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 2 – akapit 1 – litera h

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  przyczynić się do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywaniaprowadzenia w ich sprawie postępowań przygotowawczych;

h)  przyczynić się do zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa wewnętrznego każdego z państw członkowskich przez zapobieganie przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywanieprowadzenie w ich sprawie postępowań przygotowawczych w stosownych i ściśle określonych okolicznościach;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 2 – akapit 1 – litera i

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  przyczynić się do zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa wewnętrznego każdego z państw członkowskich;

skreśla się

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  utrzymywać wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki ułatwieniu oceny, czy osoba ubiegająca się o wizę jest uważana za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego lub zdrowia publicznego, przed przybyciem tej osoby na przejścia graniczne na granicach zewnętrznych;

a)  utrzymywać wysoki poziom bezpieczeństwa we wszystkich państwach członkowskich dzięki ułatwieniu oceny, czy osoba ubiegająca się o wizę lub posiadająca dokument jest uważana za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego;

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zwiększyć skuteczność odpraw granicznych i kontroli na terytorium danego państwa;

b)  ułatwić odprawy na przejściach granicznych na granicach zewnętrznych i zwiększyć skuteczność kontroli na terytorium państw członkowskich;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  przyczynić się do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywaniaprowadzenia w ich sprawie postępowań przygotowawczych;

c)  przyczynić się do zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa wewnętrznego każdego z państw członkowskich przez zapobieganie przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywanieprowadzenie w ich sprawie postępowań przygotowawczych w stosownych i ściśle określonych okolicznościach;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  pomóc w identyfikacji osób zaginionych, o których mowa w art. 22o;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 2a

 

Architektura systemu

 

1.   VIS ma architekturę scentralizowaną, a w jego skład wchodzą następujące elementy:

 

a)   wspólne repozytorium danych umożliwiających identyfikację, o którym mowa w [art. 17 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 2018/XX w sprawie interoperacyjności (w obszarze granic i polityki wizowej)];

 

b)   centralny system informacyjny („system centralny VIS”),

 

c)   interfejs w każdym państwie członkowskim („interfejs krajowy” lub „NI-VIS”), który zapewnia połączenie z odpowiednim centralnym organem krajowym danego państwa członkowskiego, lub jednolity interfejs krajowy w każdym państwie członkowskim, oparty na wspólnych specyfikacjach technicznych i identyczny dla wszystkich państw członkowskich, który umożliwia łączenie się systemu centralnego z infrastrukturą krajową w państwach członkowskich;

 

d)   infrastruktura komunikacyjna między systemem centralnym VIS a interfejsami krajowymi;

 

e)   bezpieczny kanał komunikacyjny między systemem centralnym VIS a systemem centralnym EES;

 

f)   bezpieczna infrastruktura komunikacyjna między systemem centralnym VIS a infrastrukturami centralnymi europejskiego portalu wyszukiwania ustanowionego na mocy [art. 6 rozporządzenia 2018/XX w sprawie interoperacyjności (w obszarze granic i polityki wizowej)], wspólnego serwisu kojarzenia danych biometrycznych ustanowionego na mocy [art. 12 rozporządzenia 2018/XX w sprawie interoperacyjności (w obszarze granic i polityki wizowej)], wspólnego repozytorium danych umożliwiających identyfikację ustanowionego na mocy [art. 17 rozporządzenia 2018/XX w sprawie interoperacyjności (w obszarze granic i polityki wizowej)] i modułu wykrywającego multiplikację tożsamości ustanowionego na mocy [art. 25 rozporządzenia 2018/XX w sprawie interoperacyjności (w obszarze granic i polityki wizowej)];

 

g)   mechanizm konsultacji w sprawie wniosków i wymiany informacji między centralnymi organami wizowymi („VIS Mail”);

 

h)   portal dla przewoźników;

 

i)   bezpieczna usługa internetowa umożliwiająca komunikację między systemem centralnym VIS a portalem dla przewoźników i systemami międzynarodowymi;

 

j)   repozytorium danych do celów sporządzania sprawozdań i statystyk;

 

k)   narzędzie umożliwiające osobom ubiegającym się o wizę udzielanie lub cofanie zgody na dodatkowy okres przechowywania pliku z ich wnioskiem.

 

System centralny VIS, jednolite interfejsy krajowe, usługa internetowa, portal dla przewoźników i infrastruktura komunikacyjna VIS wspólnie użytkują i ponownie wykorzystują, na tyle na ile jest to technicznie możliwe, sprzęt i oprogramowanie odpowiednio systemu centralnego EES, jednolitych interfejsów krajowych EES, portalu dla przewoźników ETIAS, usługi internetowej EES oraz infrastruktury komunikacyjnej EES.

 

2.   Na NI-VIS składają następujące elementy:

 

a)   jeden lokalny interfejs krajowy (LNI) na każde państwo członkowskie; interfejs ten łączy fizycznie państwo członkowskie z bezpieczną siecią komunikacyjną i zawiera urządzenia szyfrujące na użytek VIS. LNI jest umieszczony w obiektach zlokalizowanych na terenie państwa członkowskiego;

 

b)   jeden zapasowy LNI (BLNI) o takiej samej zawartości i funkcji, jak LNI.

 

3.   LNI i BLNI mają służyć wyłącznie do celów określonych w prawodawstwie unijnym mającym zastosowaniem do VIS.

 

4.   Scentralizowane usługi są duplikowane w dwóch różnych lokalizacjach, tj. w Strasburgu we Francji, gdzie znajduje się główny system centralny VIS, jednostka centralna (CU), oraz w St Johann im Pongau w Austrii, gdzie znajduje się zapasowy system centralny VIS i zapasowa jednostka centralna (BCU). Połączenie między głównym systemem centralnym VIS a zapasowym systemem centralnym VIS umożliwia ciągłą synchronizację między CU a BCU. Infrastruktura komunikacyjna wspiera i pomaga zapewnić niezakłóconą dostępność VIS. Obejmuje ona redundantne i osobne ścieżki połączeń między systemem centralnym VIS a zapasowym systemem centralnym VIS, a także redundantne i osobne ścieżki połączeń między każdym z interfejsów krajowych a systemem centralnym VIS i zapasowym systemem centralnym VIS. Infrastruktura komunikacyjna zapewnia szyfrowaną, wirtualną, prywatną sieć przeznaczoną na dane VIS i komunikację między państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi a organem odpowiedzialnym za zarządzanie operacyjne systemem centralnym VIS.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a)  „organ centralny” oznacza organ ustanowiony przez państwo członkowskie do celów rozporządzenia (WE) nr 810/2009;

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 15

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

15)  »wizerunek twarzy« oznacza cyfrowy wizerunek twarzy;

15)  »wizerunek twarzy« oznacza cyfrowy wizerunek twarzy o rozdzielczości i jakości wystarczających do zautomatyzowanego dopasowywania biometrycznego;

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 19

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

19)  »krajowy organ nadzorczy« do celów ochrony porządku publicznego oznacza organy nadzorcze ustanowione zgodnie z art. 41 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680***;

19)  »organy nadzorcze« oznaczają organy nadzorcze, o których mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679** oraz organy nadzorcze, o których mowa w art. 41 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680***;

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 19 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

19a)  »trafienie« oznacza istnienie powiązania stwierdzonego przez porównanie danych osobowych zapisanych w pliku wniosku VIS z danymi osobowymi przechowywanymi we wpisie, pliku lub ostrzeżeniu zarejestrowanym w systemie VIS, Systemie Informacyjnym Schengen, EES, ETIAS, Eurodac, w danych Europolu lub w bazie danych Interpolu SLTD;

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 20

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

20)  »ochrona porządku publicznego« oznacza zapobieganie przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywanie lub prowadzenie w ich sprawie postępowań przygotowawczych;

20)  »ochrona porządku publicznego« oznacza zapobieganie przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywanie lub prowadzenie w ich sprawie postępowań przygotowawczych w ściśle określonych ramach;

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 21

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

21)  »przestępstwa terrorystyczne« oznaczają określone w prawie krajowym przestępstwa odpowiadające lub równoważne przestępstwom, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541****;

21)  »przestępstwa terrorystyczne« oznaczają określone w prawie krajowym przestępstwa, o których mowa w art. 3–14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541**** lub – w przypadku państw członkowskich niezwiązanych tą dyrektywą – które są równoważne jednemu z tych przestępstw;

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 4 – przypis 2 (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  dane daktyloskopijne, o których mowa w art. 9 pkt 6 i art. 22c ust. 2 lit. g);

c)  dane daktyloskopijne, o których mowa w art. 9 pkt 6, art. 22c ust. 2 lit. g) oraz art. 22d lit. g);

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  skany strony personalizacyjnej dokumentu podróży, o których mowa w art. 9 pkt 7;

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 5 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Wspólne repozytorium danych umożliwiających identyfikację zawiera dane, o których mowa w art. 9 pkt 4 lit. a)–c), art. 9 pkt 5 i 6, art. 22c ust. 2 lit. a)–cc), f) i g) oraz art. 22d lit. a)–cc), f) i g). Pozostałe dane VIS są przechowywane w systemie centralnym VIS.

3.  Wspólne repozytorium danych umożliwiających identyfikację zawiera dane, o których mowa w art. 9 pkt 4 lit. a)–cc), art. 9 pkt 5 i 6, art. 22c ust. 2 lit. a)–cc), f) i g) oraz art. 22d lit. a)–c), f) i g). Pozostałe dane VIS są przechowywane w systemie centralnym VIS.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 5 a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  Do VIS włącza się wykaz dokumentów podróży, które uprawniają posiadacza do przekraczania granic zewnętrznych i które mogą być wizowane, ustanowiony decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1105/2011/UE*.

1.  Do VIS włącza się wykaz dokumentów podróży, które uprawniają posiadacza do przekraczania granic zewnętrznych i które mogą być wizowane, ustanowiony decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1105/2011/UE*.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 5 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  VIS zapewnia funkcję scentralizowanego zarządzania wykazem uznawanych dokumentów podróży oraz powiadamiania o uznawaniu lub nieuznawaniu dokumentów podróży wymienionych w wykazie zgodnie z art. 4 decyzji nr 1105/2011/UE.

2.   VIS zapewnia funkcję scentralizowanego zarządzania wykazem uznawanych dokumentów podróży oraz powiadamiania o uznawaniu lub nieuznawaniu dokumentów podróży wymienionych w wykazie zgodnie z art. 4 decyzji nr 1105/2011/UE.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 5 a – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  Szczegółowe zasady zarządzania funkcją, o której mowa w ust. 2, określa się w aktach wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 49 ust. 2.

3.  Szczegółowe zasady zarządzania funkcją, o której mowa w ust. 2, określa się w aktach wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 49 ust. 2.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera -a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 6 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.   Dostęp do VIS w celu wprowadzania, korygowania lub usuwania danych, o których mowa w art. 5 ust. 1, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem jest zarezerwowany wyłącznie dla odpowiednio upoważnionego personelu organów wizowych.

„1.   Z zastrzeżeniem art. 22a dostęp do VIS w celu wprowadzania, korygowania lub usuwania danych, o których mowa w art. 5 ust. 1, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem jest zarezerwowany wyłącznie dla odpowiednio upoważnionego personelu organów wizowych. Liczba odpowiednio upoważnionych pracowników jest ściśle ograniczona do rzeczywistych potrzeb służby.”

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 6 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.   Dostęp do VIS do celów przeglądania danych jest zarezerwowany wyłącznie dla odpowiednio upoważnionego personelu organów krajowych każdego państwa członkowskiego i organów UE, które są właściwe do celów określonych w art. 15–22, art. 22c–22f, art. 22g–22j oraz do celów określonych w art. 20 i 21 [rozporządzenia 2018/XX w sprawie interoperacyjności].

2.  Dostęp do VIS do celów przeglądania danych jest zarezerwowany wyłącznie dla odpowiednio upoważnionego personelu organów krajowych każdego państwa członkowskiego i organów UE, które są właściwe do celów określonych w art. 15–22 i art. 22g–22l oraz do celów określonych w art. 20 i 21 [rozporządzenia 2018/XX w sprawie interoperacyjności (w obszarze granic i polityki wizowej)].

 

Organy upoważnione do przeglądania VIS lub do dostępu do tego systemu w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i prowadzenia w ich sprawie postępowań przygotowawczych, wyznacza się zgodnie z rozdziałem IIIb.

Dostęp ten jest ograniczony do zakresu, w jakim dane te wymagane są do wykonywania zadań tych organów zgodnie z tymi celami, i proporcjonalny do zamierzonych celów.

Dostęp ten jest ograniczony do zakresu, w jakim dane te wymagane są do wykonywania zadań tych organów zgodnie z tymi celami, i proporcjonalny do zamierzonych celów.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera a a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 6 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

aa)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3.   Każde państwo członkowskie wyznacza właściwe organy, których odpowiednio upoważniony personel ma dostęp pozwalający wprowadzać, modyfikować, usuwać lub przeglądać dane w VIS. Każde państwo członkowskie niezwłocznie przekazuje Komisji wykaz tych organów, w tym organów, o których mowa w art. 41 ust. 4, oraz wszelkie zmiany tego wykazu. W wykazie tym należy określić, do jakich celów każdy z tych organów może przetwarzać dane zawarte w VIS.

3.   Każde państwo członkowskie wyznacza właściwe organy, których odpowiednio upoważniony personel ma dostęp pozwalający wprowadzać, modyfikować, usuwać lub przeglądać dane w VIS. Każde państwo członkowskie niezwłocznie przekazuje eu-LISA wykaz tych organów, w tym organów, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz wszelkie zmiany tego wykazu. Wykaz ten określa, z wyszczególnieniem dla każdego organu, jakie dane mogą być wyszukiwane i do jakich celów.

W terminie 3 miesięcy od rozpoczęcia funkcjonowania VIS zgodnie z art. 48 ust. 1 Komisja publikuje skonsolidowane wykazy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku wprowadzenia zmian w wykazie Komisja publikuje każdego roku zaktualizowany kompletny wykaz.

 

 

Agencja eu-LISA zapewnia coroczną publikację wykazu i wykazów wyznaczonych organów, o których mowa w art. 22k ust. 2, a także centralnych punktów dostępu, o których mowa w art. 22k ust. 4, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Agencja eu-LISA prowadzi na swojej stronie internetowej stale aktualizowany wykaz zawierający zmiany zgłoszone przez państwa członkowskie między corocznymi publikacjami.”

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera c

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 6 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Szczegółowe zasady zarządzania funkcją scentralizowanego zarządzania wykazem, o której mowa w ust. 3, określa się w aktach wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 49 ust. 2.

5.  Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 48a dotyczące szczegółowych zasad zarządzania funkcją scentralizowanego zarządzania wykazem, o której mowa w ust. 3.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 7 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

7a)  w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.   Każdy właściwy organ zapewnia, by w trakcie korzystania z VIS nie dochodziło do dyskryminacji osób ubiegających się o wizę lub jej posiadaczy ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, oraz zapewnia pełne poszanowanie godności ludzkiej i integralności osoby ubiegającej się o wizę lub jej posiadacza.

„2.   Przetwarzanie danych osobowych w VIS przez każdy właściwy organ nie może skutkować dyskryminacją osób ubiegających się o wizę, jej posiadaczy lub osób ubiegających się o wizę długoterminową i jej posiadaczy oraz posiadaczy dokumentów pobytowych ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Odbywa się ono z pełnym poszanowaniem godności ludzkiej i integralności osoby oraz praw podstawowych, a także zasad uznanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w tym prawa do poszanowania życia prywatnego i do ochrony danych osobowych. Szczególną uwagę poświęca się dzieciom, osobom starszym, niepełnosprawnym i osobom wymagającym ochrony międzynarodowej. Dobro dziecka jest traktowane priorytetowo.”

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 7 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W odniesieniu do wszystkich procedur przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu państwa członkowskie biorą pod uwagę przede wszystkim interes dziecka. Dobro i bezpieczeństwo dziecka, w szczególności gdy istnieje ryzyko, że dziecko jest ofiarą handlu ludźmi, oraz jego poglądy uwzględnia się i traktuje z należytą powagą, stosownie do wieku i dojrzałości dziecka.

3.  W odniesieniu do wszystkich procedur przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu państwa członkowskie uznają dobro dziecka za nadrzędne w stosunku do wszelkich innych rozważań, w pełnym poszanowaniu międzynarodowej Konwencji o prawach dziecka. Dobro i bezpieczeństwo dziecka, w szczególności gdy istnieje ryzyko, że dziecko jest ofiarą handlu ludźmi, oraz jego poglądy uwzględnia się i traktuje z należytą powagą, stosownie do wieku dziecka.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a) w art. 7 dodaje się następujący ustęp:

 

„3a.  Państwa członkowskie stosują niniejsze rozporządzenie w pełnej zgodności z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności z prawem do godności człowieka, prawem do wolności i bezpieczeństwa, poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, ochrony danych osobowych, prawem do azylu i ochrony w kontekście zasady non-refoulement oraz ochrony w przypadku usunięcia z terytorium państwa, wydalenia lub ekstradycji, prawem do niedyskryminacji, z prawami dziecka oraz prawem do skutecznego środka odwoławczego.”;

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8b)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 7a

 

Dane daktyloskopijne dzieci

 

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 22c ust. 2 lit. g) do VIS nie są wprowadzane odciski palców dzieci w wieku poniżej 6 lat.

 

2.   Dane biometryczne małoletnich w wieku od sześciu lat są pobierane przez urzędników wyszkolonych specjalnie do pobierania danych biometrycznych małoletnich w sposób przyjazny dla dziecka i z wyczuciem jego potrzeb, przy pełnym poszanowaniu dobra dziecka oraz gwarancji określonych w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka.

 

Małoletnim podczas pobierania ich danych biometrycznych towarzyszy – jeżeli jest obecny – pełnoletni członek rodziny. Małoletnim bez opieki podczas pobierania ich danych biometrycznych towarzyszy opiekun, przedstawiciel lub, w przypadku gdy nie wyznaczono przedstawiciela, osoba przeszkolona do ochrony dobra małoletniego i jego stanu ogólnego. Taka przeszkolona osoba nie jest urzędnikiem odpowiedzialnym za pobieranie danych biometrycznych, działa niezależnie i nie otrzymuje poleceń ani od urzędnika, ani od służby odpowiedzialnej za pobieranie danych biometrycznych. Wobec małoletnich nie stosuje się żadnej formy przemocy w celu zapewnienia przestrzegania przez nich obowiązku dostarczenia danych biometrycznych.

 

3.   Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 810/2009 konsulaty nie mogą żądać, aby dzieci w wieku od 6 do 12 lat stawiały się osobiście w konsulacie w celu pobrania identyfikatorów biometrycznych, jeżeli stanowiłoby to nadmierne obciążenie i koszty dla rodzin. W takich przypadkach identyfikatory biometryczne pobierane są na granicach zewnętrznych, na których należy zwrócić szczególną uwagę na zapobieganie handlowi dziećmi.

 

4.   Na zasadzie odstępstwa od przepisów dotyczących wykorzystywania danych określonych w rozdziałach II, III, IIIa i IIIb dane o odciskach palców dzieci są dostępne wyłącznie w następujących celach:

 

a)   weryfikacja tożsamości dziecka w procedurze ubiegania się o wizę zgodnie z art. 15 i na granicach zewnętrznych zgodnie z art. 18 i 22 g; oraz

 

b)   na mocy rozdziału IIIb przyczynianie się do zapobiegania i zwalczania nadużyć w zakresie praw dziecka, z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich następujących warunków:

 

(i)   dostęp taki musi być konieczny w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom lub w celu ich wykrywania lub prowadzenia postępowań przygotowawczych;

 

(ii)   dostęp w konkretnym przypadku jest niezbędny;

 

(iii)   identyfikacja ma na celu dobro dziecka.”

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Rozdział II – tytuł

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

WPROWADZANIE ORAZ WYKORZYSTYWANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH WIZ KRÓTKOTERMINOWYCH PRZEZ ORGANY WIZOWE

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 9 – akapit 1 – punkt 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5)  wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wizę, zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 810/2009.

5)  wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wizę, zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 810/2009;

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera b a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 9 – akapit 1 – punkt 6

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

ba)  pkt 6) otrzymuje brzmienie:

6)   odciski palców osoby ubiegającej się o wizę, zgodnie z właściwymi przepisami wspólnych instrukcji konsularnych.

6)   odciski palców osoby ubiegającej się o wizę, zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 810/2009.”;

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera d

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 9 – ustęp 1 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Wizerunek twarzy obywateli państw trzecich, o którym mowa w akapicie pierwszym pkt 5, musi mieć dostateczną rozdzielczość i jakość, aby można go było wykorzystywać na potrzeby zautomatyzowanego kojarzenia danych biometrycznych.

Wizerunek twarzy obywateli państw trzecich, o którym mowa w akapicie pierwszym pkt 5, musi mieć dostateczną rozdzielczość i jakość, aby można go było wykorzystywać na potrzeby zautomatyzowanego kojarzenia danych biometrycznych. W przypadku braku odpowiedniej jakości wizerunek twarzy nie jest wykorzystywany do zautomatyzowanego kojarzenia danych.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera d

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 9 – ustęp 1 b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od akapitu drugiego, w wyjątkowych przypadkach, gdy nie jest możliwe spełnienie wymogów specyfikacji dotyczących jakości i rozdzielczości, które trzeba spełnić, aby móc zarejestrować w VIS wizerunek twarzy pobrany na miejscu, wizerunek twarzy można pobrać w formie elektronicznej z chipa zamieszczonego w elektronicznym dokumencie podróży odczytywanym maszynowo. W takich przypadkach wizerunek twarzy włącza się do rejestru indywidualnego tylko po elektronicznym zweryfikowaniu, czy wizerunek twarzy zapisany na chipie elektronicznego dokumentu podróży odczytywanego maszynowo odpowiada wizerunkowi twarzy danego obywatela państwa trzeciego pobranemu na miejscu.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego, w wyjątkowych przypadkach, gdy nie jest możliwe spełnienie wymogów specyfikacji dotyczących jakości i rozdzielczości, które trzeba spełnić, aby móc zarejestrować w VIS wizerunek twarzy pobrany na miejscu, wizerunek twarzy można pobrać w formie elektronicznej z chipa zamieszczonego w elektronicznym dokumencie podróży odczytywanym maszynowo. W takich przypadkach wizerunek twarzy włącza się do rejestru indywidualnego tylko po elektronicznym zweryfikowaniu, czy wizerunek twarzy zapisany na chipie elektronicznego dokumentu podróży odczytywanego maszynowo odpowiada wizerunkowi twarzy danego obywatela państwa trzeciego pobranemu na miejscu.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 9 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W momencie tworzenia wniosku lub wydawania wizy VIS sprawdza, czy dokument podróży związany z tym wnioskiem jest uznawany zgodnie z decyzją nr 1105/2011/UE, przeprowadzając automatyczne wyszukiwanie z użyciem wykazu uznawanych dokumentów podróży, o którym mowa w art. 5a, i zwraca wynik.

2.  W momencie tworzenia wniosku VIS sprawdza, czy dokument podróży związany z tym wnioskiem jest uznawany zgodnie z decyzją nr 1105/2011/UE, przeprowadzając automatyczne wyszukiwanie z użyciem wykazu uznawanych dokumentów podróży, o którym mowa w art. 5a, i zwraca wynik.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 9 a – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Do celów weryfikacji, o których mowa w art. 21 ust. 1 oraz art. 21 ust. 3 lit. a), c) i d) rozporządzenia (WE) nr 810/2009, VIS dokonuje zapytania za pośrednictwem europejskiego portalu wyszukiwania określonego w art. 6 ust. 1 [rozporządzenia w sprawie interoperacyjności], aby porównać odpowiednie dane, o których mowa w art. 9 pkt 4 niniejszego rozporządzenia, z danymi znajdującymi się we wpisie, pliku lub ostrzeżeniu zarejestrowanym w VIS, Systemie Informacyjnym Schengen (SIS), systemie wjazdu/wyjazdu (EES), europejskim systemie informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS), włącznie z listą ostrzegawczą, o której mowa w art. 29 rozporządzenia (UE) 2018/XX do celów ustanowienia europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż], Eurodac, [systemie ECRIS-TCN w odniesieniu do wyroków skazujących za przestępstwa terrorystyczne lub inne formy poważnych przestępstw], danych Europolu, bazie Interpolu zawierającej dane skradzionych lub utraconych dokumentów podróży (SLTD) i bazie danych dokumentów podróży powiązanych z notami Interpolu (baza danych TDAWN Interpol).

3.  Do celów weryfikacji, o których mowa w art. 21 ust. 1 oraz art. 21 ust. 3 lit. a) i c) rozporządzenia (WE) nr 810/2009, VIS dokonuje zapytania za pośrednictwem europejskiego portalu wyszukiwania określonego w art. 6 ust. 1 [rozporządzenia w sprawie interoperacyjności], aby porównać dane, o których mowa w art. 9 pkt 4, 5 i 6 niniejszego rozporządzenia. VIS sprawdza:

 

a)   czy dokument podróży użyty do celów wniosku odpowiada dokumentowi podróży zgłoszonemu w SIS jako utracony, skradziony, przywłaszczony lub unieważniony;

 

b)   czy dokument podróży użyty do celów wniosku odpowiada dokumentowi podróży zgłoszonemu w bazie danych SLTD jako utracony, skradziony lub unieważniony;

 

c)   czy w SIS figuruje dotyczący osoby ubiegającej się o wizę wpis do celów odmowy wjazdu i pobytu;

 

d)   czy w SIS figuruje dotyczący osoby ubiegającej się o wizę wpis odnoszący się do osób poszukiwanych w celu ich aresztowania i wydania na podstawie europejskiego nakazu aresztowania lub osób poszukiwanych w celu ich aresztowania i ekstradycji;

 

e)   czy osoba ubiegająca się o wizę i dokument podróży odpowiadają cofniętemu lub unieważnionemu zezwoleniu na podróż w systemie centralnym ETIAS lub zezwoleniu, którego wydania odmówiono, oraz posiadaczowi dokumentu;

 

f)   czy osoba ubiegająca się o wizę i dokument podróży znajdują się na liście ostrzegawczej, o której mowa w art. 34 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240*;

 

g)   czy dane osoby ubiegającej się o wizę zarejestrowano już w VIS;

 

h)   czy podane we wniosku dane dotyczące dokumentu podróży odpowiadają danym w innym wniosku o wizę związanym z innymi danymi identyfikacyjnymi;

 

i)   czy osoba ubiegająca się o wizę jest obecnie zgłoszona w EES jako osoba przekraczająca dozwolony okres pobytu lub czy była w przeszłości zgłoszona w EES jako osoba przekraczająca dozwolony okres pobytu;

 

j)   czy osobie ubiegającej się o wizę odmówiono wjazdu w EES;

 

k)   czy w VIS zarejestrowano decyzję o odmowie, unieważnieniu lub cofnięciu wizy krótkoterminowej osobie ubiegającej się o wizę;

 

l)   czy w VIS zarejestrowano decyzję o odmowie, unieważnieniu lub cofnięciu wizy długoterminowej lub karty pobytowej osoby ubiegającej się o wizę;

 

m)   czy dane specyficzne dla tożsamości osoby ubiegającej się o wizę są zapisane w danych Europolu;

 

n)   czy osoba ubiegająca się o wizę krótkoterminową jest zarejestrowana w Eurodac;

 

o)   w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o wizę jest małoletnia – czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny:

 

(i)   podlega figurującemu w SIS wpisowi odnoszącemu się do osób poszukiwanych w celu ich aresztowania i wydania na podstawie europejskiego nakazu aresztowania lub osób poszukiwanych w celu ich aresztowania i ekstradycji;

 

(ii)   podlega figurującemu w SIS wpisowi do celów odmowy wjazdu i pobytu;

 

(iii)   posiada dokument podróży umieszczony na liście ostrzegawczej, o której mowa w art. 34 rozporządzenia (UE) 2018/1240.

 

________________________

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240 z dnia 12 września 2018 r. ustanawiające europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1077/2011, (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 i (UE) 2017/2226 (Dz.U. L 236 z 19.9.2018, s. 1).

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 9 a – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Podczas przeszukiwania SLTD dane użyte przez użytkownika europejskiego portalu wyszukiwania w celu dokonania zapytania nie są przekazywane właścicielom danych Interpolu.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 9 a – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  VIS dodaje do pliku danych dotyczących wniosku odniesienie do każdego trafienia uzyskanego zgodnie z ust. 3. Ponadto VIS identyfikuje, w stosownych przypadkach, państwa członkowskie, które wprowadziły lub dostarczyły dane generujące trafienie, lub Europol i odnotowuje to w pliku danych dotyczących wniosku.

4.  VIS dodaje do pliku danych dotyczących wniosku odniesienie do każdego trafienia uzyskanego zgodnie z ust. 3. Ponadto VIS identyfikuje, w stosownych przypadkach, państwa członkowskie, które wprowadziły lub dostarczyły dane generujące trafienie, lub Europol i odnotowuje to w pliku danych dotyczących wniosku. Nie rejestruje się żadnych informacji poza odniesieniem do trafienia i twórcą danych.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 9 a – ustęp 5 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  wpis dotyczący osób, wobec których prowadzone są kontrole niejawne lub kontrole szczególne.

d)  wpis dotyczący osób, wobec których prowadzone są kontrole niejawne, kontrole szczególne lub rozpytania kontrolne.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 9 a – ustęp 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Konsulat, w którym złożono wniosek wizowy, ocenia wszelkie trafienia uzyskane w wyniku zapytań dokonanych na podstawie art. 9a ust. 3 lit. a), b), c), e), g), h), i), j), k), l) i n), w razie potrzeby po weryfikacji przez organ centralny zgodnie z art. 9c.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 9 a – ustęp 5 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b.  Wszelkie trafienia uzyskane w wyniku zapytań dokonanych na podstawie art. 9a ust. 3 lit. d), f), m) i o) są sprawdzane w razie potrzeby i oceniane przez pojedynczy punkt kontaktowy państw członkowskich, które wprowadziły lub dostarczyły dane generujące trafienia, zgodnie z art. 9ca.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 9 a – ustęp 5 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5c.  O każdym trafieniu w odniesieniu do wpisu w SIS informuje się również automatycznie biuro SIRENE państwa członkowskiego, które utworzyło wpis generujący trafienie.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 9 a – ustęp 5 d (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5d.  Zgłoszenie przekazane biuru SIRENE lub pojedynczemu punktowi kontaktowemu państwa członkowskiego, które utworzyło wpis, zawiera następujące dane:

 

a)   nazwisko (nazwiska), imię (imiona) i ewentualnie pseudonim (pseudonimy);

 

b)   miejsce i data urodzenia;

 

c)   płeć;

 

d)   obywatelstwo oraz ewentualne pozostałe obywatelstwa;

 

e)   państwo członkowskie pierwszego planowanego pobytu oraz adres pierwszego planowanego pobytu, jeśli jest znany;

 

f)   adres domowy osoby ubiegającej się o wizę lub – w przypadku braku adresu – miasto i państwo zamieszkania;

 

g)   odniesienie do wszelkich uzyskanych trafień, w tym data i godzina trafienia.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 9 a – ustęp 5 e (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5e.  Niniejszy artykuł nie może stanowić przeszkody w złożeniu wniosku o azyl bez względu na jego powód. W przypadku wniosku o wydanie wizy złożonego przez ofiarę brutalnych przestępstw, takich jak przemoc domowa lub handel ludźmi, popełnionych przez jej sponsora, plik złożony w VIS należy oddzielić od pliku sponsora, aby chronić ofiarę przed nowymi zagrożeniami.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 9 b – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W odniesieniu do obywateli państw trzecich będących członkami rodziny obywatela Unii, do którego ma zastosowanie dyrektywa 2004/38/WE, lub obywatela państwa trzeciego korzystającego z prawa do swobodnego przemieszczania się równoważnego prawu przysługującemu obywatelom Unii na mocy umowy między Unią i jej państwami członkowskimi z jednej strony a państwem trzecim z drugiej strony, kontrole automatyczne, o których mowa w art. 9a ust. 3, przeprowadza się wyłącznie w celu sprawdzenia, czy nie ma żadnych faktycznych przesłanek ani uzasadnionych podstaw opartych na faktycznych przesłankach, pozwalających stwierdzić, że obecność danej osoby na terytorium państw członkowskich stanowi ryzyko dla bezpieczeństwa lub duże ryzyko epidemii zgodnie z dyrektywą 2004/38/WE.

1.  W odniesieniu do obywateli państw trzecich będących członkami rodziny obywatela Unii, do którego ma zastosowanie dyrektywa 2004/38/WE, lub obywatela państwa trzeciego korzystającego z prawa do swobodnego przemieszczania się równoważnego prawu przysługującemu obywatelom Unii na mocy umowy między Unią i jej państwami członkowskimi z jednej strony a państwem trzecim z drugiej strony, kontrole automatyczne, o których mowa w art. 9a ust. 3, przeprowadza się wyłącznie w celu sprawdzenia, czy nie ma żadnych faktycznych przesłanek ani uzasadnionych podstaw opartych na faktycznych przesłankach, pozwalających stwierdzić, że obecność danej osoby na terytorium państw członkowskich stanowi ryzyko dla bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 2004/38/WE.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 9 b – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli w wyniku automatycznego przetwarzania wniosku, o którym mowa w art. 9a ust. 3, uzyskano trafienie odpowiadające wpisowi dotyczącemu odmowy pozwolenia na wjazd lub pobyt, o którym to wpisie mowa w art. 24 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006, organ wizowy weryfikuje podstawę decyzji, w następstwie której dokonano wpisu do SIS. Jeżeli podstawa ta wiąże się z ryzykiem nielegalnej imigracji, wpisu nie uwzględnia się przy ocenie wniosku. Organ wizowy postępuje zgodnie z art. 25 ust. 2 rozporządzenia w sprawie SIS II.

3.  Jeżeli w wyniku automatycznego przetwarzania wniosku, o którym mowa w art. 9a ust. 3, uzyskano trafienie odpowiadające wpisowi dotyczącemu odmowy pozwolenia na wjazd lub pobyt, o którym to wpisie mowa w art. 24 rozporządzenia (UE) 2018/1861, organ wizowy weryfikuje podstawę decyzji, w następstwie której dokonano wpisu do SIS. Jeżeli podstawa ta wiąże się z ryzykiem nielegalnej imigracji, wpisu nie uwzględnia się przy ocenie wniosku. Organ wizowy postępuje zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/1861.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 9 c – tytuł

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Weryfikacja przeprowadzana przez organy centralne

Weryfikacja przeprowadzana przez organy centralne i krajowy pojedynczy punkt kontaktowy

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 9 c – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Organ centralny państwa członkowskiego przetwarzający wniosek weryfikuje ręcznie wszelkie trafienia uzyskane w wyniku zapytań dokonanych na podstawie art. 9a ust. 3.

1.  Krajowy pojedynczy punkt kontaktowy weryfikuje ręcznie wszelkie trafienia, o których mowa w art. 9a ust. 5b, uzyskane w wyniku zapytań dokonanych na podstawie art. 9a ust. 3, których nie można automatycznie potwierdzić przy użyciu VIS. Informuje się o tym organ centralny państwa członkowskiego przetwarzający wniosek.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 9 c – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku ręcznej weryfikacji trafień organ centralny ma dostęp do pliku danych dotyczących wniosku i wszelkich powiązanych plików danych dotyczących wniosku, a także do wszystkich trafień wygenerowanych podczas automatycznego przetwarzania na podstawie art. 9a ust. 3.

2.  Organ centralny weryfikuje ręcznie wszelkie trafienia, o których mowa w art. 9a ust.5a, uzyskane w wyniku zapytań dokonanych na podstawie art. 9a ust. 3, których nie można automatycznie potwierdzić przy użyciu VIS. W przypadku ręcznej weryfikacji trafień organ centralny ma dostęp do pliku danych dotyczących wniosku i wszelkich powiązanych plików danych dotyczących wniosku, a także do wszystkich trafień wygenerowanych podczas automatycznego przetwarzania na podstawie art. 9a ust. 5a.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 9 c – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Jeżeli dane odpowiadają sobie nawzajem lub jeżeli nadal istnieją wątpliwości co do tożsamości osoby ubiegającej się o wizę, centralny organ wizowy przetwarzający wniosek powiadamia organ centralny innego państwa członkowskiego lub innych państw członkowskich, który zidentyfikowano jako podmiot, który wprowadził lub dostarczył dane generujące trafienie na podstawie art. 9a ust. 3. Jeżeli stwierdzono, że dane generujące takie trafienie zostały wprowadzone lub dostarczone przez co najmniej jedno państwo członkowskie, organ centralny konsultuje się z organami centralnymi innego państwa członkowskiego lub innych państw członkowskich zgodnie z procedurą określoną w art. 16 ust. 2.

5.  Jeżeli dane odpowiadają sobie nawzajem lub jeżeli nadal istnieją wątpliwości co do tożsamości osoby ubiegającej się o wizę, w uzasadnionych przypadkach centralny organ wizowy przetwarzający wniosek powiadamia organ centralny innego państwa członkowskiego lub innych państw członkowskich, który zidentyfikowano jako podmiot, który wprowadził lub dostarczył dane generujące trafienie na podstawie art. 9a ust. 3. Jeżeli stwierdzono, że dane generujące takie trafienie zostały wprowadzone lub dostarczone przez co najmniej jedno państwo członkowskie, organ centralny konsultuje się z organami centralnymi innego państwa członkowskiego lub innych państw członkowskich zgodnie z procedurą określoną w art. 16 ust. 2. Wątpliwości rozstrzyga się na korzyść osoby ubiegającej się o wizę.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 9 c – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, jeżeli porównanie, o którym mowa w art. 9a ust. 5, wygeneruje co najmniej jedno trafienie, VIS przesyła zautomatyzowane powiadomienie do organu centralnego państwa członkowskiego, który dokonał zapytania, aby organ ten podjął odpowiednie działania następcze.

skreśla się

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 9 c – ustęp 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Jeżeli stwierdzono, że dane generujące trafienie zgodnie z art. 9a ust. 3 zostały dostarczone przez Europol, organ centralny odpowiedzialnego państwa członkowskiego konsultuje się z jednostką krajową Europolu w sprawie działań następczych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/794, a w szczególności z jego rozdziałem IV.

skreśla się

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 9 c a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 9ca

 

Weryfikacja i ocena przez pojedynczy punkt kontaktowy

 

1.   Każde państwo członkowskie wyznacza organ krajowy, działający 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, który zapewnia odpowiednie ręczne weryfikacje i ocenę trafień do celów niniejszego rozporządzenia („pojedynczy punkt kontaktowy”). Pojedynczy punkt kontaktowy składa się z urzędników łącznikowych biura SIRENE, krajowych biur centralnych Europolu, krajowego punktu centralnego Europolu, jednostki krajowej ETIAS i wszystkich właściwych krajowych organów ścigania. Państwa członkowskie zapewniają wystarczającą obsadę, umożliwiającą pojedynczemu punktowi kontaktowemu weryfikację zgłoszonych do niego trafień zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i z uwzględnieniem terminów przewidzianych w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 810/2009.

 

2.   Pojedynczy punkt kontaktowy ręcznie weryfikuje zgłoszone do niego trafienia. Zastosowanie mają procedury określone w art. 9c ust. 2–6.

 

3.   Jeżeli w następstwie weryfikacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, stwierdza się zgodność danych i potwierdza trafienie, pojedynczy punkt kontaktowy kontaktuje się, w razie konieczności, z właściwymi organami, w tym z Europolem, które przekazały dane generujące trafienie. Następnie ocenia trafienie. Pojedynczy punkt kontaktowy przedstawia uzasadnioną opinię z myślą o decyzji w sprawie wniosku, która ma zostać podjęta na podstawie art. 23 rozporządzenia (WE) nr 810/2009. Tę uzasadnioną opinię włącza się do pliku danych dotyczących wniosku.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 9 c b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 9cb

 

Podręcznik

 

Komisja przyjmuje akt delegowany zgodnie z art. 48a w celu umieszczenia w podręczniku odpowiednich danych do porównywania przy dokonywaniu zapytań w innych systemach zgodnie z art. 9a ust. 3, a także procedur i zasad niezbędnych do celów zapytań, weryfikacji i ocen przewidzianych w art. 9a–9ca. Taki akt delegowany obejmuje kombinację kategorii danych na potrzeby dokonywania zapytań w każdym systemie zgodnie z art. 9a.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 13 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W przypadku gdy plik danych dotyczących wniosku zostaje zaktualizowany na podstawie ust. 1 i 2, VIS przesyła powiadomienie do państwa członkowskiego, które wydało daną wizę, informując je o decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu tej wizy. Powiadomienie takie jest generowane automatycznie przez system centralny i przesyłane za pośrednictwem mechanizmu określonego w art. 16.

4.  W przypadku gdy plik danych dotyczących wniosku zostaje zaktualizowany na podstawie ust. 1 i 2, VIS przesyła powiadomienie do państwa członkowskiego, które wydało daną wizę, informując je o uzasadnionej decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu tej wizy. Powiadomienie takie jest generowane automatycznie przez system centralny i przesyłane za pośrednictwem mechanizmu określonego w art. 16.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do VIS włącza się – wyłącznie do celów przeprowadzania procedury konsultacji – wykaz państw członkowskich wymagających, aby organy centralne innych państw członkowskich konsultowały się z ich organami centralnymi podczas rozpatrywania wniosków o wydanie wizy jednolitej składanych przez obywateli określonych państw trzecich lub określone kategorie takich obywateli zgodnie z art. 22 rozporządzenia (WE) nr 810/2009 oraz zainteresowanych obywateli państw trzecich.

Do VIS włącza się – wyłącznie do celów przeprowadzania procedury konsultacji – wykaz państw członkowskich wymagających, aby organy centralne innych państw członkowskich konsultowały się z ich organami centralnymi podczas rozpatrywania wniosków o wydanie wizy jednolitej składanych przez obywateli określonych państw trzecich lub określone kategorie takich obywateli zgodnie z art. 22 rozporządzenia (WE) nr 810/2009.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 16 – akapit 3 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  przekazywania informacji na podstawie art. 25 ust. 4 na temat wydawania wiz o ograniczonej ważności terytorialnej, art. 24 ust. 2 na temat zmian danych oraz art. 31 rozporządzenia (WE) nr 810/2009 na temat powiadomień ex post;

a)  przekazywania informacji na podstawie art. 25 ust. 4 na temat wydawania wiz o ograniczonej ważności terytorialnej, art. 24 ust. 2 niniejszego rozporządzenia na temat zmian danych oraz art. 31 rozporządzenia (WE) nr 810/2009 na temat powiadomień ex post;

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 16 – ustęp 3 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wszystkich innych wiadomości związanych ze współpracą konsularną, które wiążą się z przekazywaniem danych osobowych zarejestrowanych w VIS lub związanych z VIS, do przekazywania właściwemu organowi wizowemu wniosków o przesłanie kopii dokumentów podróży zgodnie z art. 9 pkt 7 i innych dokumentów uzupełniających wniosek oraz do przekazywania elektronicznych kopii tych dokumentów, jak również do wniosków na podstawie art. 9c i art. 38 ust. 3. Właściwe organy wizowe odpowiadają na wszelkie takie wnioski w ciągu dwóch dni roboczych.

b)  wszystkich innych wiadomości związanych ze współpracą konsularną, które wiążą się z przekazywaniem danych osobowych zarejestrowanych w VIS lub związanych z VIS, do przekazywania właściwemu organowi wizowemu wniosków o przesłanie kopii dokumentów uzupełniających wniosek oraz do przekazywania elektronicznych kopii tych dokumentów, jak również do wniosków na podstawie art. 9c i art. 38 ust. 3. Właściwe organy wizowe odpowiadają na wszelkie takie wnioski w ciągu dwóch dni roboczych.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 18 a

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

18a)  art. 18a otrzymuje brzmienie:

Artykuł 18 a

Artykuł 18a

Pobieranie danych VIS na potrzeby utworzenia lub aktualizacji w EES wpisu dotyczącego wjazdu/wyjazdu lub wpisu dotyczącego odmowy wjazdu w odniesieniu do posiadacza wizy

Pobieranie danych VIS na potrzeby utworzenia lub aktualizacji w EES wpisu dotyczącego wjazdu/wyjazdu lub wpisu dotyczącego odmowy wjazdu w odniesieniu do posiadacza wizy

Wyłącznie do celów tworzenia lub aktualizacji w EES wpisu dotyczącego wjazdu/wyjazdu lub wpisu dotyczącego odmowy wjazdu w odniesieniu do posiadacza wizy zgodnie z art. 14 ust. 2 oraz art. 16 i 18 rozporządzenia (UE) 2017/2226 organ właściwy do przeprowadzania odpraw na granicach, na których działa EES, uzyskuje dostęp do pobierania z VIS i importowania do EES danych przechowywanych w VIS i wymienionych w art. 16 ust. 2 lit. c)–f) tego rozporządzenia.

„Wyłącznie do celów tworzenia lub aktualizacji w EES wpisu dotyczącego wjazdu/wyjazdu lub wpisu dotyczącego odmowy wjazdu w odniesieniu do posiadacza wizy zgodnie z art. 14 ust. 2 oraz art. 16 i 18 rozporządzenia (UE) 2017/2226 organ właściwy do przeprowadzania odpraw na granicach, na których działa EES, uzyskuje dostęp do pobierania z VIS i importowania do EES danych przechowywanych w VIS i wymienionych w art. 16 ust. 1 lit. d) oraz w art. 16 ust. 2 lit. c)–f) tego rozporządzenia.”;

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 20 a – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Korzystanie z danych VIS do celów wprowadzania w SIS wpisów dotyczących osób zaginionych oraz późniejszy dostęp do tych danych

Korzystanie z danych VIS do celów wprowadzania w SIS wpisów dotyczących osób zaginionych lub osób wymagających szczególnego traktowania, których podróż należy uniemożliwić, oraz późniejszy dostęp do tych danych

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 20 a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dane daktyloskopijne przechowywane w VIS mogą być wykorzystywane do celów wprowadzania wpisu dotyczącego osób zaginionych zgodnie z art. 32 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ...* [rozporządzenie (UE) w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych]. W takich przypadkach wymiana danych daktyloskopijnych odbywa się w sposób zabezpieczony poprzez przekazanie ich do biura SIRENE państwa członkowskiego będącego właścicielem tych danych.

1.  Dane daktyloskopijne i wizerunki twarzy przechowywane w VIS mogą być wykorzystywane do celów wprowadzania wpisu dotyczącego osób zaginionych, dzieci zagrożonych uprowadzeniem lub osób wymagających szczególnego traktowania, których podróż należy uniemożliwić zgodnie z art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ...* [rozporządzenie (UE) w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych]. W takich przypadkach wymiana danych daktyloskopijnych i wizerunków twarzy odbywa się w sposób zabezpieczony poprzez przekazanie ich do biura SIRENE państwa członkowskiego będącego właścicielem tych danych.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 20 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku trafienia w odniesieniu do wpisu w SIS, o którym mowa w ust. 1, organy odpowiedzialne za ochronę dzieci i krajowe organy wymiaru sprawiedliwości, w tym organy odpowiedzialne za wszczynanie postępowań karnych z oskarżenia publicznego i prowadzenie postępowań przygotowawczych przed wniesieniem aktu oskarżenia oraz organy koordynujące ich działania, o których mowa w art. 43 rozporządzenia (UE) ... [COM(2016) 883 final – SIS LE], mogą przy wykonywaniu swoich zadań zwrócić się o dostęp do danych wprowadzonych do VIS. Stosuje się warunki przewidziane w przepisach unijnych i krajowych.

2.  W przypadku trafienia – dzięki użyciu danych odcisków palców lub wizerunków twarzy przechowywanych w VIS – w odniesieniu do wpisu w SIS , o którym mowa w ust. 1, organy odpowiedzialne za ochronę dzieci i krajowe organy wymiaru sprawiedliwości, w tym organy odpowiedzialne za wszczynanie postępowań karnych z oskarżenia publicznego i prowadzenie postępowań przygotowawczych przed wniesieniem aktu oskarżenia oraz organy koordynujące ich działania, o których mowa w art. 44 rozporządzenia (UE) ... [COM(2016) 883 final – SIS (współpraca policyjna)], mogą przy wykonywaniu swoich zadań zwrócić się do organu mającego dostęp do VIS o dostęp do danych wprowadzonych do VIS. Stosuje się warunki przewidziane w przepisach unijnych i krajowych. Państwa członkowskie zapewniają, aby dane były przekazywane w bezpieczny sposób.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

19a) art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.   Wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie azylu właściwe organy odpowiedzialne za udzielanie azylu mają dostęp do wyszukiwania według odcisków palców osoby ubiegającej się o azyl, zgodnie z art. 21 rozporządzenia (WE) nr 343/2003.

1.   Wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie azylu właściwe organy odpowiedzialne za udzielanie azylu mają dostęp do wyszukiwania według odcisków palców osoby ubiegającej się o azyl, zgodnie z art. 21 rozporządzenia (WE) nr 343/2003. W przypadku gdy odciski palców osoby ubiegającej się o azyl nie mogą zostać wykorzystane lub gdy wyszukiwanie według odcisków palców nie przyniesie rezultatów, wyszukiwanie przeprowadza się według danych, o których mowa w art. 9 ust. 4 lit. a) lub b)–cc); wyszukiwanie to można przeprowadzić w połączeniu z danymi, o których mowa w art. 9 ust. 4 lit. aa).”

W przypadku gdy odciski palców osoby ubiegającej się o azyl nie mogą zostać wykorzystane lub gdy wyszukiwanie według odcisków palców nie przyniesie rezultatów, wyszukiwanie przeprowadza się według danych, o których mowa w art. 9 ust. 4 lit. a) lub c); wyszukiwanie to można przeprowadzić w połączeniu z danymi, o których mowa w art. 9 ust. 4 lit. b).

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 – ustęp 2 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  fotografii;

c)  wizerunków twarzy;

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 – ustęp 2 – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  danych pochodzących z powiązanych plików danych dotyczących wniosków na podstawie art. 8 ust. 4, o których mowa w art. 9 pkt 4 i 5.

e)  danych pochodzących z powiązanych plików danych dotyczących wniosków na podstawie art. 8 ust. 4, o których mowa w art. 9 pkt 4.

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 21

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każdy plik przechowywany jest w VIS maksymalnie przez okres pięciu lat, bez uszczerbku dla możliwości usuwania danych, o której mowa w art. 24 i 25, oraz możliwości prowadzenia rejestru, o której mowa w art. 34.

Każdy plik danych dotyczących wniosku przechowywany jest w VIS maksymalnie przez okres pięciu lat, bez uszczerbku dla możliwości usuwania danych, o której mowa w art. 24 i 25, oraz możliwości prowadzenia rejestru, o której mowa w art. 34.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 21

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  z nową datą wygaśnięcia okresu ważności wizy, wizy długoterminowej lub dokumentu pobytowego, jeżeli okres ważności wizy, wizy długoterminowej lub dokumentu pobytowego został przedłużony;

b)  z nową datą wygaśnięcia okresu ważności wizy lub wizy długoterminowej, jeżeli okres ważności wizy lub wizy długoterminowej został przedłużony;

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 21

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 23 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, VIS automatycznie usuwa plik danych dotyczących wniosku i odsyłacze do tego pliku, o których mowa w art. 8 ust. 3 i 4 oraz art. 22a ust. 3 i 5.

2.  Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, VIS automatycznie usuwa plik danych dotyczących wniosku i odsyłacze do tego pliku, o których mowa w art. 8 ust. 3 i 4 oraz art. 22a ust. 3.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 21

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 23 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1:

 

a)   pliki danych dotyczących wniosku należące do dokumentu pobytowego są usuwane po upływie maksymalnego okresu 10 lat;

 

b)   wnioski dotyczące dzieci w wieku poniżej 12 lat są usuwane z chwilą opuszczenia strefy Schengen przez dziecko.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 21

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 23 – ustęp 2 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, aby ułatwić składanie nowego wniosku, plik danych dotyczących wniosku, o którym tam mowa, może być przechowywany przez dodatkowy okres nie dłuższy niż trzy lata od końca okresu ważności wizy długoterminowej lub dokumentu pobytowego, i tylko wtedy, gdy osoba ubiegająca się o wizę zapytana o wyrażenie zgody dobrowolnie i wyraźnie wyraża zgodę za pomocą podpisanego oświadczenia. Zapytania o zgodę muszą być przedstawiane w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie i z użyciem jasnego i prostego języka, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) 2016/679. Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/679 osoba ubiegająca się o wizę może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę. Jeżeli osoba ubiegająca się o wizę wycofa zgodę, plik danych dotyczących wniosku jest automatycznie usuwany z systemu VIS.

 

Agencja eu-LISA opracowuje narzędzie umożliwiające osobom ubiegającym się o wizę wyrażanie lub cofanie zgody.

 

Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 48a w celu dokładniejszego określenia narzędzia, z jakiego mają korzystać osoby ubiegające się o wizę, aby wyrażać i cofać zgodę.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 24 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

22a)   art. 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Odpowiedzialne państwo członkowskie sprawdza przedmiotowe dane oraz, jeżeli to konieczne, niezwłocznie koryguje je lub usuwa.

„3. Odpowiedzialne państwo członkowskie możliwie najwcześniej sprawdza przedmiotowe dane oraz, jeżeli to konieczne, niezwłocznie koryguje je lub usuwa”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 23 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 25 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli przed upływem okresu, o którym mowa w art. 23 ust. 1, osoba ubiegająca się o wizę uzyskała obywatelstwo państwa członkowskiego, pliki danych dotyczących wniosku oraz odsyłacze, o których mowa w art. 8 ust. 3 i 4 oraz art. 22a ust. 3, dotyczące tej osoby są niezwłocznie usuwane z VIS przez państwo członkowskie, które utworzyło przedmiotowy plik danych dotyczących wniosku oraz odsyłacze.

1.  Jeżeli przed upływem okresu, o którym mowa w art. 23 ust. 1, osoba ubiegająca się o wizę uzyskała obywatelstwo państwa członkowskiego, pliki danych dotyczących wniosku oraz odsyłacze, o których mowa w art. 8 ust. 3 i 4 oraz w art. 22a ust. 3, dotyczące tej osoby są niezwłocznie usuwane z VIS przez państwo członkowskie, które utworzyło przedmiotowy plik danych dotyczących wniosku oraz odsyłacze.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 23 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 26 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

23a) art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.  Po upływie okresu przejściowego za zarządzanie operacyjne centralnym VIS i interfejsami krajowymi odpowiedzialny jest organ zarządzający („organ zarządzający”), finansowany z budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Organ zarządzający zapewnia, we współpracy z państwami członkowskimi, że w centralnym VIS i w interfejsach krajowych zawsze stosuje się najlepszą dostępną technologię, z zastrzeżeniem analizy kosztów i korzyści.

„1.   Za zarządzanie operacyjne centralnym VIS i jego komponentami odpowiada eu-LISA, jak określono w art. 2a. Zapewnia ona, we współpracy z państwami członkowskimi, że w tych komponentach zawsze stosuje się najlepszą dostępną technologię, z zastrzeżeniem analizy kosztów i korzyści.”

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 23 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 26 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

23b) art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.  Organ zarządzający jest również odpowiedzialny za następujące zadania związaneinfrastrukturą łączności pomiędzy centralnym VIS a interfejsami krajowymi:

„2.  Zarządzanie operacyjne systemem VIS polega na realizacji wszystkich zadań niezbędnych, aby zapewnić funkcjonowanie tego systemu zgodnieniniejszym rozporządzeniem przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu, w szczególności w odniesieniu do prac konserwacyjnych i technicznych udoskonaleń koniecznych do zapewnienia odpowiedniej jakości funkcjonowania systemu, co dotyczy zwłaszcza czasu na udzielenie odpowiedzi na zapytania przesyłane do systemu centralnego VIS przez urzędy konsularne i służby graniczne. Takie czasy na udzielenie odpowiedzi są możliwie najkrótsze.”

a)  nadzór;

 

b)  bezpieczeństwo;

 

c)  koordynację stosunków między państwami członkowskimi i dostawcą.

 

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 23 c (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 26 – ustępy 3–8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

23c) w art. 26 skreśla się ust. 3–8;

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 24

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 26 – ustęp 8 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

24)  w art. 26 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

skreśla się

„8a.  W przedstawionych poniżej okolicznościach eu-LISA może na potrzeby testowania wykorzystać prawdziwe dane osobowe przetworzone w celu zachowania anonimowości z systemu produkcyjnego VIS:

 

a)  na potrzeby diagnostyki i napraw, jeżeli w systemie centralnym stwierdzono występowanie błędów;

 

b)  na potrzeby testowania nowych technologii i technik, które mają zasadnicze znaczenie dla zwiększenia wydajności systemu centralnego lub przesyłania do niego danych.

 

W takich przypadkach środki bezpieczeństwa, kontrola dostępu oraz działania związane z logowaniem do środowiska testującego są takie same jak w przypadku systemu produkcyjnego VIS. Prawdziwe dane osobowe przyjęte na potrzeby testowania są anonimizowane w taki sposób, aby osoba, której dane dotyczą, nie mogła zostać zidentyfikowana.”;

 

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 24 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 26 – ustępy 9 a i 9 b (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

24a)   w art. 26 dodaje się ustępy w brzmieniu:

 

„9a.  W przypadku gdy eu-LISA współpracuje z wykonawcami zewnętrznymi przy realizacji zadań związanych z VIS, ściśle monitoruje działania danego wykonawcy, aby zapewnić przestrzeganie niniejszego rozporządzenia, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa, poufności i ochrony danych.

 

9b.   Zarządzania operacyjnego systemem centralnym VIS nie powierza się przedsiębiorstwom prywatnym ani organizacjom prywatnym.”;

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 25

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 27 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Obie lokalizacje mogą być wykorzystywane jednocześnie na potrzeby aktywnego funkcjonowania VIS, pod warunkiem że druga lokalizacja jest w stanie zapewnić jego funkcjonowanie w przypadku awarii systemu.

Agencja eu-LISA wdraża rozwiązania techniczne zapewniające nieprzerwaną dostępność VIS zarówno przez jednoczesne funkcjonowanie systemu centralnego VIS i zapasowego systemu centralnego VIS, pod warunkiem że zapasowy system centralny VIS jest w stanie zapewnić funkcjonowanie VIS w przypadku awarii systemu centralnego VIS, jak i przez duplikację systemu lub jego komponentów.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 26 – litera b a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W tym celu państwa członkowskie zapewniają, aby personel konsularny oraz personel ewentualnego usługodawcy zewnętrznego, z którym współpracują, jak przewidziano w art. 43 rozporządzenia (UE) nr 810/2009, przechodził regularne szkolenia w zakresie jakości danych.

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 26 – litera d

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 29 – ustęp 2 a – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2a.   Organ zarządzający wraz z Komisją opracowuje i utrzymuje zautomatyzowane mechanizmy i procedury kontroli jakości danych do celów przeprowadzania kontroli jakości danych przechowywanych w VIS i regularnie przekazuje sprawozdania państwom członkowskim. Organ zarządzający regularnie przekazuje państwom członkowskim i Komisji sprawozdania z kontroli jakości danych.

2a.   Agencja eu-LISA wraz z Komisją opracowuje, utrzymuje i stale aktualizuje zautomatyzowane mechanizmy i procedury kontroli jakości danych do celów przeprowadzania kontroli jakości danych przechowywanych w VIS i regularnie przekazuje sprawozdania państwom członkowskim. Agencja eu-LISA zapewnia odpowiednią liczbę wyszkolonych pracowników, aby wdrażać innowacje techniczne i aktualizacje wymagane do obsługi mechanizmów kontroli jakości danych. Agencja eu-LISA regularnie przekazuje państwom członkowskim i Komisji sprawozdania z kontroli jakości danych. Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie regularne sprawozdania na temat napotkanych problemów związanych z jakością danych oraz sposobu ich rozwiązywania.

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 26 – litera d a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 29 – ustęp 2 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„2b.  Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące wykonalności, dostępności, gotowości i niezawodności technologii wymaganej do wykorzystywania wizerunków twarzy w celu identyfikacji osoby.”;

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 26 – litera d b (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 29 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db) dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„3a.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych w VIS każde państwo członkowskie wyznacza organ, który uznaje się za administratora zgodnie z art. 4 pkt 7 rozporządzenia (UE) 2016/679 i który ponosi główną odpowiedzialność za przetwarzanie danych przez to państwo członkowskie. Każde państwo członkowskie informuje Komisję o wyznaczeniu tego organu.”;

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 27

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 29 a – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  dane na podstawie art. 9, 22c i 22d oraz art. 6 ust. 4 mogą być przesyłane do VIS wyłącznie po przeprowadzeniu kontroli jakości przez właściwe organy krajowe;

a)  dane na podstawie art. 9, 22c i 22d oraz art. 6 ust. 4 mogą być wprowadzane do VIS wyłącznie po przeprowadzeniu kontroli jakości przez właściwe organy krajowe;

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 27

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 29 a – ustęp 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zautomatyzowane procedury na podstawie art. 9 lit. a) pkt 3 i art. 22b ust. 2 mogą być uruchomione przez VIS wyłącznie po przeprowadzeniu kontroli jakości przez VIS na podstawie niniejszego artykułu; jeżeli kontrole te nie spełniają ustalonych kryteriów jakości, odpowiedzialne organy są automatycznie powiadamiane przez VIS;

b)  zautomatyzowane procedury na podstawie art. 9a ust. 3 i art. 22b ust. 2 mogą być uruchomione przez VIS wyłącznie po przeprowadzeniu kontroli jakości przez VIS na podstawie niniejszego artykułu; jeżeli kontrole te nie spełniają ustalonych kryteriów jakości, odpowiedzialne organy są automatycznie powiadamiane przez VIS;

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 27

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 29 a – ustęp 2 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  przy tworzeniu w VIS plików danych dotyczących wniosków obywateli państw trzecich przeprowadza się kontrole jakości wizerunków twarzy i danych daktyloskopijnych w celu sprawdzenia, czy spełnione są minimalne normy jakości danych umożliwiające kojarzenie danych biometrycznych;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 27

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 29 a – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Ustanawia się normy jakości w odniesieniu do przechowywania danych, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu Specyfikację tych norm ustanawia się w aktach wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 49 ust. 2.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 28

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 31 – ustępy 1 i 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

28)  art. 31 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

skreśla się

„1.  Bez uszczerbku dla rozporządzenia (UE) 2016/679 dane, o których mowa w art. 9 pkt 4 lit. a), b), c), k) i m) oraz art. 9 pkt 6 i 7, mogą zostać przekazane lub udostępnione państwu trzeciemu lub organizacji międzynarodowej wymienionej w załączniku, wyłącznie jeżeli jest to konieczne w konkretnych przypadkach w celu udowodnienia tożsamości obywateli państw trzecich i wyłącznie do celów powrotów zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE lub przesiedleń zgodnie z rozporządzeniem ... [rozporządzenie ustanawiające ramy przesiedleń], i pod warunkiem że państwo członkowskie, które wprowadziło dane do VIS, wyraziło na to zgodę.”;

 

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 28 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 31 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

28a)  art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, dane, o których mowa w art. 9 ust. 4 lit. a), b), c), k) oraz m), mogą zostać przekazane lub udostępnione państwu trzeciemu lub organizacji międzynarodowej wymienionej w załączniku, jeżeli jest to konieczne w konkretnych przypadkach w celu udowodnienia tożsamości obywateli państw trzecich, w tym do celów powrotów, wyłącznie w przypadku spełnienia następujących warunków:

„2.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 niniejszego artykułu dane, o których mowa w art. 9 ust. 4 lit. a), aa), b), c), cc), k) i m) oraz ust. 6 i 7, mogą zostać przekazane przez służby graniczne lub organy imigracyjne państwu trzeciemu lub organizacji międzynarodowej wymienionym w załączniku do niniejszego rozporządzenia, jeżeli jest to konieczne w konkretnych przypadkach w celu udowodnienia tożsamości obywateli państw trzecich tylko do celów związanych z powrotem i wyłącznie w przypadku spełnienia następujących warunków:

a)   przyjęcia przez Komisję decyzji o odpowiedniej ochronie danych osobowych w danym państwie trzecim zgodnie z art. 25 ust. 6 dyrektywy 95/46/WE, lub obowiązywania umowy o readmisji zawartej pomiędzy Wspólnotą i danym państwem trzecim, lub stosowania się przepisów art. 26 ust. 1 lit. d) dyrektywy 95/46/WE;

a)   przyjęcia przez Komisję decyzji o odpowiedniej ochronie danych osobowych w danym państwie trzecim zgodnie z art. 45 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/679;

b)   zgody państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na wykorzystanie danych wyłącznie do celów, do jakich zostały one udostępnione;

b)   zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 rozporządzenia (UE) 2016/679, na przykład za pomocą obowiązującej umowy o readmisji między Unią lub państwem członkowskim a danym państwem trzecim; lub

c)   przekazania lub udostępnienia danych zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego, w szczególności umów o readmisji, a także zgodnie z prawem krajowym państwa członkowskiego, które przekazało lub udostępniło dane, w tym z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa danych i ich ochrony; oraz

c)   zastosowanie ma art. 49 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 2016/679.

d)   zgody państwa członkowskiego (państw członkowskich), które wprowadziło dane do VIS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 28 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 31 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

28b)  art. 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3.   Przekazywanie danych osobowych państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym nie narusza praw uchodźców i osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, w szczególności w odniesieniu do non-refoulement.

„3.  Dane, o których mowa w art. 9 ust. 4 lit. a), b), c), k) i m) oraz ust. 6 i 7, mogą zostać przekazane zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu jedynie, gdy spełnione są wszystkie następujące warunki:

 

a)   dane są przekazywane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa Unii, w szczególności z przepisami w zakresie ochrony danych, w tym zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2016/679, oraz zgodnie z umowami o readmisji, a także prawem krajowym państwa członkowskiego przekazującego dane;

 

b)   państwo członkowskie, które wprowadziło dane do VIS, wyraziło zgodę;

 

c)   państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zgodziły się przetwarzać dane wyłącznie do celów, do jakich zostały one dostarczone; oraz

 

d)   w odniesieniu do danego obywatela państwa trzeciego wydana została decyzja nakazująca powrót, przyjęta zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE, o ile wykonanie takiej decyzji nakazującej powrót nie jest zawieszone ani nie wniesiono od niej odwołania mogącego skutkować zawieszeniem jej wykonania.”;

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 28 c (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 31 – ustępy 3 a i 3 b (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

28c)  w art. 31 dodaje się ustępy w brzmieniu:

 

„3a.  Przekazywanie danych osobowych państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym na podstawie ust. 2 nie może naruszać praw osób ubiegających się o ochronę międzynarodową i osób objętych ochroną międzynarodową, w szczególności jeżeli chodzi o zasadę non-refoulement.”;

 

3b.  Dane osobowe uzyskane z VIS przez państwo członkowskie lub Europol na potrzeby ścigania nie mogą być przekazywane ani udostępniane żadnemu państwu trzeciemu, żadnej organizacji międzynarodowej ani żadnemu podmiotowi prywatnemu mającemu swoją siedzibę w Unii lub poza Unią. Zakaz ten obowiązuje również w przypadku dalszego przetwarzania tych danych na szczeblu krajowym lub między państwami członkowskimi zgodnie z dyrektywą (UE) 2016/680.”;

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 28 e (nowy) – litera a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 32 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

28e)  art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

a)   dodaje się punkt w brzmieniu:

 

„ea) zapobiegania wykorzystywaniu systemów zautomatyzowanego przetwarzania danych przez osoby niepowołane korzystające z urządzeń do przekazywania danych;”;

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 28 e (nowy) – litera b (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 32 – ustęp 2 – litery j a oraz j b (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

b) dodaje się następujące litery:

 

„ja)   zapewnienia, by w przypadku przerwy w działaniu zainstalowane systemy mogły zostać przywrócone do normalnego funkcjonowania;

 

jb)   zapewnienia niezawodności, upewniając się, że wszelkie błędy w funkcjonowaniu VIS są odpowiednio zgłaszane oraz że zastosowane zostały niezbędne środki techniczne mające na celu zagwarantowanie odzyskania danych osobowych w przypadku uszkodzenia wskutek nieprawidłowego działania VIS;”;

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 28 f (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 32 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

28f)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 32a

 

Incydenty związane z bezpieczeństwem

 

1.   Wszelkie wydarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo VIS lub mogą spowodować uszkodzenie lub utratę danych VIS, uznaje się za incydent bezpieczeństwa, w szczególności jeżeli mogło dojść do uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych lub jeżeli została lub mogła zostać naruszona dostępność, integralność lub poufność przedmiotowych danych.

 

2.   Incydentami bezpieczeństwa zarządza się w sposób zapewniający szybkie, skuteczne i właściwe reagowanie.

 

3.   Z zastrzeżeniem zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych i zawiadamiania o takim naruszeniu zgodnie z art. 33 rozporządzenia (UE) 2016/679 lub z art. 30 dyrektywy (UE) 2016/680 państwa członkowskie, Europol oraz Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej niezwłocznie powiadamiają Komisję, eu-LISA, właściwy organ nadzorczy i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych o incydentach bezpieczeństwa. Agencja eu-LISA niezwłocznie powiadamia Komisję i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych o każdym incydencie bezpieczeństwa dotyczącym systemu centralnego VIS.

 

4.   Informacje dotyczące incydentu bezpieczeństwa, który ma lub może mieć wpływ na funkcjonowanie VIS w państwie członkowskim lub w eu-LISA bądź który ma lub może mieć wpływ na dostępność, integralność i poufność danych wprowadzonych lub przesłanych przez inne państwa członkowskie, niezwłocznie przekazuje się wszystkim państwom członkowskim i zgłasza zgodnie z przekazanym przez eu-LISA planem zarządzania incydentami.

 

5.   Państwa członkowskie i eu-LISA współpracują w przypadku zaistnienia incydentu związanego z bezpieczeństwem.

 

6.   Komisja natychmiast informuje o poważnych incydentach Parlament Europejski i Radę. Informacje takie opatrywane są klauzulą EU RESTRICTED/RESTREINT UE zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

 

7.   Jeżeli incydent bezpieczeństwa jest spowodowany wykorzystaniem danych niezgodnie z przeznaczeniem, państwa członkowskie, Europol oraz Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej zapewniają zastosowanie sankcji zgodnie z art. 36.”;

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 28 g (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 33

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

28g)  art. 33 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 33

„Artykuł 33

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność

1.   Każda osoba lub państwo członkowskie, które poniosły szkodę w wyniku bezprawnej operacji przetwarzania danych lub jakiegokolwiek działania niezgodnego z niniejszym rozporządzeniem, są uprawnione do otrzymania odszkodowania od państwa członkowskiego, które odpowiada za poniesioną szkodę. To państwo członkowskie jest zwolnione z odpowiedzialności, w całości lub w części, jeżeli udowodni, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie powodujące szkodę.

1.   Z zastrzeżeniem prawa do odszkodowania od administratora lub podmiotu przetwarzającego i odpowiedzialności tych podmiotów wynikających z rozporządzenia (UE) 2016/679, dyrektywy (UE) 2016/680 i rozporządzenia (UE) 2018/1726:

 

a)   każda osoba lub każde państwo członkowskie, które poniosły szkodę materialną w wyniku bezprawnej operacji przetwarzania danych lub jakiegokolwiek innego działania niezgodnego z niniejszym rozporządzeniem wykonanego przez państwo członkowskie, są uprawnione do otrzymania odszkodowania od takiego państwa członkowskiego;

 

b)   każda osoba lub każde państwo członkowskie, które poniosły materialną lub niematerialną szkodę w wyniku działania Europolu, Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej lub eu-LISA niezgodnego z przepisami niniejszego rozporządzenia, są uprawnione do otrzymania odszkodowania od danego podmiotu.

 

Dane państwo członkowskie, Europol, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej lub eu-LISA są zwolnione z odpowiedzialności na mocy akapitu pierwszego, w całości lub w części, jeżeli udowodnią, że nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenie powodujące szkodę.

2.   Jeżeli niewywiązanie się przez dane państwo członkowskie ze swoich obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia spowoduje szkodę w VIS, odpowiada ono za taką szkodę, chyba że, i w zakresie w jakim, organ zarządzający lub inne państwo członkowskie nie podjęło uzasadnionych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zminimalizowania jej skutków.

2.   Jeżeli niewywiązanie się przez dane państwo członkowskie ze swoich obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia spowoduje szkodę w systemie centralnym VIS, odpowiada ono za taką szkodę, chyba że, i w zakresie w jakim, eu-LISA lub inne państwo członkowskie korzystające z systemu centralnego VIS nie podjęło uzasadnionych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zminimalizowania jej skutków.

3.   Kwestie związane z roszczeniami o odszkodowanie wnoszonymi przeciwko państwu członkowskiemu z tytułu szkody, o której mowa w ust. 1 i 2, regulują przepisy prawa krajowego pozwanego państwa członkowskiego.

3.   Roszczenia o odszkodowania za szkodę wobec państwa członkowskiego, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają prawu krajowemu tego państwa członkowskiego. Roszczenia o odszkodowania wobec administratora danych, Europolu, Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej lub eu-LISA za szkody, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają warunkom przewidzianym w Traktatach.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 29

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 34 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każde państwo członkowskie, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz organ zarządzający prowadzą rejestr wszystkich operacji przetwarzania danych przeprowadzanych w VIS. Zapisy w rejestrze wskazują cel dostępu do danych, o którym mowa w art. 6 ust. 1, art. 20a ust. 1, art. 22k ust. 1, art. 15–22 i art. 22g–22j, datę i godzinę, rodzaj przekazanych danych, o których mowa w art. 9–14, rodzaj danych wykorzystanych przy wyszukiwaniu, o których mowa w art. 15 ust. 2, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 22g, 22h, 22i, 22j, 45a i 45d, oraz nazwę organu wprowadzającego lub pobierającego dane. Ponadto każde państwo członkowskie prowadzi rejestr personelu odpowiednio upoważnionego do wprowadzania lub pobierania danych.

1.  Każde państwo członkowskie, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz eu-LISA prowadzą rejestr wszystkich operacji przetwarzania danych przeprowadzanych w VIS. Zapisy w rejestrze wskazują cel dostępu do danych, o którym mowa w art. 6 ust. 1, art. 20a ust. 1, art. 22k ust. 1, art. 15–22 i art. 22g–22j, datę i godzinę, rodzaj przekazanych danych, o których mowa w art. 9–14 oraz 22c–22f, rodzaj danych wykorzystanych przy wyszukiwaniu, o których mowa w art. 15 ust. 2, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 22g, 22h, 22i, 22j, 45a i 45d, oraz nazwę organu wprowadzającego lub pobierającego dane. Ponadto każde państwo członkowskie prowadzi rejestr personelu odpowiednio upoważnionego do wprowadzania lub pobierania danych.

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 29

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 34 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku operacji wymienionych w art. 45b zgodnie z niniejszym artykułem i art. 41 rozporządzenia (UE) 2017/2226 ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu (EES) rejestrowana jest każda operacja przetwarzania danych przeprowadzona w VIS i EES.

2.  W przypadku operacji wymienionych w art. 45b zgodnie ze wspomnianym artykułem i art. 46 rozporządzenia (UE) 2017/2226 ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu (EES) rejestrowana jest każda operacja przetwarzania danych przeprowadzona w VIS i EES. W przypadku operacji wymienionych w art. 17a zgodnie z niniejszym artykułem i art. 46 rozporządzenia (UE) 2017/2226 rejestrowana jest każda operacja przetwarzania danych przeprowadzona w VIS i EES.

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 29 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 35

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

29a)  art. 35 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 35

„Artykuł 35

Samokontrola

Samokontrola

Państwa członkowskie zapewniają, aby każdy organ uprawniony do dostępu do danych zawartych w VIS podejmował konieczne działania, które zapewnią stosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia, i stosownie do okoliczności współpracował z krajowym organem nadzorczym.

Państwa członkowskie zapewniają, aby każdy organ uprawniony do dostępu do danych zawartych w VIS podejmował konieczne działania, które zapewnią stosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia, i współpracował z krajowym organem nadzorczym.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 29 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 36

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

29b)  art. 36 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 36

„Artykuł 36

Sankcje

Sankcje

Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia karalności wszelkiego niewłaściwego wykorzystania danych wprowadzonych do VIS za pomocą skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji, w tym za pomocą sankcji administracyjnych lub karnych zgodnie z prawem krajowym.

Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia karalności wszelkiego niewłaściwego wykorzystania lub przetwarzania danych wprowadzonych do VIS w sposób sprzeczny z niniejszym rozporządzeniem za pomocą skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji, w tym za pomocą sankcji administracyjnych lub karnych zgodnie z prawem krajowym.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 30 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 37 – ustęp 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.   Osoby ubiegające się o wizę oraz osoby, o których mowa art. 9 ust. 4 lit. f), są informowane przez odpowiedzialne państwo członkowskie o:

1.   Z zastrzeżeniem prawa do informacji, o którym mowa w art. 15 i 16 rozporządzenia (UE) 2018/1725, art. 13 i 14 rozporządzenia (UE) 2016/679 oraz art. 13 dyrektywy 2016/680, obywatele państw trzecich oraz osoby, o których mowa w art. 9 ust. 4 lit. f), art. 22c ust. 2 lit. e) lub art. 22d lit. e), informowani przez odpowiedzialne państwo członkowskie o:

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 30 – litera a a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 37 – ustęp 1 – litera f

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

aa)   w ust. 1 lit. f) otrzymuje brzmienie:

f) prawie dostępu do danych, które dotyczą tych osób, oraz prawie zwrócenia się o skorygowanie błędnych danych na ich temat lub o usunięcie danych przetwarzanych bezprawnie, w tym o prawie otrzymania informacji na temat procedur związanych z korzystaniem z tych praw oraz informacji umożliwiających kontakt z krajowymi organami nadzorczymi, o których mowa w art. 41 ust. 1, które przyjmują skargi dotyczące ochrony danych osobowych.

„f)   prawie dostępu do danych, które dotyczą tych osób, oraz prawie zwrócenia się o skorygowanie błędnych danych na ich temat lub o usunięcie danych przetwarzanych bezprawnie, w tym o prawie otrzymania informacji na temat procedur związanych z korzystaniem z tych praw oraz informacji umożliwiających kontakt z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych i krajowym organem nadzorczym w państwie członkowskim odpowiedzialnym za gromadzenie danych, o którym to organie mowa w art. 41 ust. 1, przyjmującymi skargi dotyczące ochrony danych osobowych.”;

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 30 – litera a b (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 37 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)   w ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

 

„fa)   fakcie, że państwa członkowskie i Europol mogą mieć dostęp do VIS na potrzeby ochrony porządku publicznego.”;

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 30 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 37 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, są udzielane obywatelowi państwa trzeciego w formie pisemnej w momencie uzyskania danych, fotografii oraz danych daktyloskopijnych, o których mowa w art. 9 pkt 4, 5 i 6, art. 22c ust. 2 i art. 22d lit. a)–g), a w stosownych przypadkach ustnie, w języku i w sposób, który osoba, której dane dotyczą, rozumie lub co do którego można w uzasadniony sposób przypuszczać, że jest dla niej zrozumiały. Dzieci muszą być informowane w sposób dostosowany do ich wieku, przy użyciu ulotek, infografik, lub prezentacji specjalnie opracowanych w celu wyjaśnienia procedury pobierania odcisków palców.

2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, są udzielane obywatelowi państwa trzeciego w sposób jasny, zwięzły i dokładny w formie pisemnej w momencie uzyskania danych, wizerunków twarzy oraz danych daktyloskopijnych, o których mowa w art. 9 pkt 4, 5 i 6, art. 22c ust. 2 i art. 22d lit. a)–g). Dzieci muszą być informowane w sposób dostosowany do ich wieku, przy użyciu ulotek, infografik, lub prezentacji specjalnie opracowanych w celu wyjaśnienia procedury pobierania odcisków palców.

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 31

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 38 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

31)  art. 38 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

skreśla się

„3. Jeżeli wniosek określony w ust. 2 złożony jest do państwa członkowskiego innego niż odpowiedzialne państwo członkowskie, organy państwa członkowskiego, do którego wniosek został złożony, kontaktują się z organami odpowiedzialnego państwa członkowskiego w okresie siedmiu dni. Odpowiedzialne państwo członkowskie sprawdza dokładność danych oraz zgodność z prawem ich przetwarzania w VIS w okresie jednego miesiąca.”;

 

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 31 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 38

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

31a)  art. 38 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 38

„Artykuł 38

Prawo do dostępu, skorygowania i usunięcia danych

Prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia oraz do ograniczenia przetwarzania

1.   Bez uszczerbku dla obowiązku dostarczenia innych informacji zgodnie z art. 12 lit. a) dyrektywy 95/46/WE, każda osoba posiada prawo do uzyskania informacji na temat danych jej dotyczących, zarejestrowanych w VIS, oraz na temat państwa członkowskiego, które przesłało te dane do VIS. Taki dostęp do danych może być przyznany jedynie przez państwo członkowskie. Każde państwo członkowskie rejestruje wszelkie wnioski o przyznanie takiego dostępu.

1.   Z zastrzeżeniem prawa do informacji przewidzianego w art. 15 i 16 rozporządzenia (UE) 2018/1725 osoby ubiegające się o wizę lub posiadacze wiz długoterminowych bądź dokumentów pobytowych, których dane są przechowywane w VIS, są informowani, w momencie pobierania ich danych, o procedurach umożliwiających korzystanie z praw przysługujących na mocy art. 17–20 rozporządzenia (UE) 2018/1725, a także art. 15–18 rozporządzenia (UE) 2016/679. Jednocześnie udostępnia się im dane kontaktowe Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

2.   Każda osoba może wystąpić z wnioskiem o skorygowanie błędnych danych na swój temat i o usunięcie danych zarejestrowanych bezprawnie. Korekta lub usunięcie danych przeprowadzana jest niezwłocznie przez odpowiedzialne państwo członkowskie zgodnie z jego przepisami ustawowymi, przepisami wykonawczymi i procedurami.

2.   W celu korzystania z praw przysługujących im na mocy art. 17–20 rozporządzenia (UE) 2018/1725 i art. 15–18 rozporządzenia (UE) 2016/679 osoby, o których mowa w ust. 1, mają prawo zwrócić się do państwa członkowskiego, które wprowadziło ich dane do VIS. Państwo członkowskie, które otrzymuje wniosek, musi go zbadać i udzielić odpowiedzi w jak najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 30 dni. Jeżeli w odpowiedzi na wniosek okaże się, że dane przechowywane w VIS są niezgodne ze stanem faktycznym lub zostały zarejestrowane bezprawnie, odpowiedzialne państwo członkowskie niezwłocznie sprostowuje lub usuwa te dane z VIS, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania wniosku zgodnie z art. 12 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) 2016/679. Jeżeli wniosek złożony jest do państwa członkowskiego innego niż odpowiedzialne państwo członkowskie, organy państwa członkowskiego, do którego wniosek został złożony, kontaktują się z organami odpowiedzialnego państwa członkowskiego w okresie siedmiu dni. Odpowiedzialne państwo członkowskie sprawdza dokładność danych oraz zgodność z prawem ich przetwarzania w VIS w okresie jednego miesiąca. Państwo członkowskie, które skontaktowało się z organem odpowiedzialnego państwa członkowskiego, do którego wniosek został przekazany, informuje zainteresowane osoby o tym, gdzie wniosek został przekazany, i o dalszej procedurze.

3.   Jeżeli wniosek określony w ust. 2 złożony jest do państwa członkowskiego innego niż odpowiedzialne państwo członkowskie, organy państwa członkowskiego, do którego wniosek został złożony, kontaktują się z organami odpowiedzialnego państwa członkowskiego w okresie 14 dni. Odpowiedzialne państwo członkowskie sprawdza dokładność danych oraz zgodność z prawem ich przetwarzania w VIS w okresie jednego miesiąca.

3.   W przypadku gdy odpowiedzialne państwo członkowskie nie zgadza się z twierdzeniem, że dane przechowywane w VIS są niezgodne ze stanem faktycznym lub zostały zarejestrowane bezprawnie, wydaje niezwłocznie decyzję administracyjną, w której wyjaśnia na piśmie osobie zainteresowanej, dlaczego nie jest gotowe do sprostowania lub usunięcia danych jej dotyczących.

4.   Jeżeli okaże się, że dane zarejestrowane w VIS są niedokładne lub zostały zarejestrowane bezprawnie, odpowiedzialne państwo członkowskie koryguje lub usuwa te dane zgodnie z art. 24 ust. 3. Odpowiedzialne państwo członkowskie niezwłocznie potwierdza na piśmie osobie zainteresowanej, że podjęło działania w celu skorygowania lub usunięcia danych jej dotyczących.

4.   Decyzja ta zawiera też informacje dla osoby zainteresowanej, wyjaśniające możliwość odwołania się od decyzji podjętej w odniesieniu do wniosku, o którym mowa w ust. 2, a w stosownych przypadkach informacje dotyczące sposobu wniesienia sprawy lub skargi do właściwych organów lub sądów oraz informacje dotyczące pomocy dostępnej dla tej osoby, w tym od właściwych krajowych organów nadzorczych.

5.   Jeżeli odpowiedzialne państwo członkowskie nie zgadza się z tym, że dane zarejestrowane w VIS są niedokładnie lub zostały zarejestrowane bezprawnie, niezwłocznie wyjaśnia na piśmie osobie zainteresowanej, dlaczego nie jest gotowe do korekty lub usunięcia danych jej dotyczących.

5.   Wnioski składane na podstawie ust. 2 zawierają informacje niezbędne do zidentyfikowania zainteresowanej osoby. Takie informacje wykorzystuje się wyłącznie w celu zapewnienia możliwości korzystania z praw, o których mowa w ust. 2.

6.   Odpowiedzialne państwo członkowskie dostarcza również osobie zainteresowanej informacji wyjaśniających kroki, które osoba ta może podjąć w przypadku nieprzyjęcia przedstawionego wyjaśnienia. Obejmuje to informacje dotyczące sposobu wszczęcia postępowania lub złożenia skargi do właściwych organów lub sądów tego państwa członkowskiego oraz wszelkiej pomocy, w tym ze strony krajowych organów nadzorczych, o których mowa w art. 41 ust. 1, dostępnych zgodnie z przepisami ustawowymi, przepisami wykonawczymi i procedurami tego państwa członkowskiego.

6.   Odpowiedzialne państwo członkowskie odnotowuje w formie sporządzonego na piśmie dokumentu, że wniesiono wniosek, o którym mowa w ust. 2, oraz w jaki sposób został rozpatrzony. Państwo takie udostępnia ten dokument właściwym krajowym organom nadzorczym odpowiedzialnym za ochronę danych niezwłocznie i nie później niż siedem dni po podjęciu decyzji o sprostowaniu lub usunięciu danych, o której mowa w ust. 2 akapit drugi, lub odpowiednio na mocy decyzji, o której mowa w ust. 3.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 31 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 39

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

31b)  art. 39 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 39

„Artykuł 39

Współpraca w celu zapewnienia praw dotyczących ochrony danych

Współpraca w celu zapewnienia praw dotyczących ochrony danych

1.   Państwa członkowskie aktywnie współpracują w celu egzekwowania praw ustanowionych w art. 38 ust. 2, 3 i 4.

1.   Właściwe organy państw członkowskich aktywnie współpracują w celu egzekwowania praw ustanowionych w art. 38.

2.   W każdym państwie członkowskim krajowy organ nadzorczy, po otrzymaniu odpowiedniego wniosku, udziela osobie zainteresowanej pomocy oraz porad dotyczących wykonywania przez nią prawa do skorygowania lub usunięcia danych jej dotyczących, zgodnie z art. 28 ust. 4 dyrektywy 95/46/WE.

2.   W każdym państwie członkowskim organ nadzorczy, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679, po otrzymaniu odpowiedniego wniosku, udziela osobie, której dane dotyczą, pomocy oraz porad dotyczących wykonywania przez nią prawa do sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia danych osobowych jej dotyczących bądź ograniczenia przetwarzania takich danych, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679.

3. Krajowy organ nadzorczy odpowiedzialnego państwa członkowskiego, które przesłało dane oraz krajowe organy nadzorcze państw członkowskich, do których złożono taki wniosek, współpracują w tym zakresie.

Aby osiągnąć cele, o których mowa w akapicie pierwszym, organ nadzorczy odpowiedzialnego państwa członkowskiego, które przekazało dane, oraz organ nadzorczy państwa członkowskiego, do którego skierowano wniosek, prowadzą współpracę.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 31 c (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 40

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

31c)  art. 40 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 40

„Artykuł 40

Środki odwoławcze

Środki odwoławcze

1.   W każdym państwie członkowskim każda osoba ma prawo do wszczęcia postępowania lub złożenia skargi do właściwych władz lub we właściwych sądach w tym państwie członkowskim, które osobie takiej odmówiło prawa do dostępu lub prawa do skorygowania lub usunięcia danych jej dotyczących, określonego w art. 38 ust. 1 i 2.

1.   Z zastrzeżeniem art. 77 i 79 rozporządzenia (UE) 2016/679 w każdym państwie członkowskim każda osoba ma prawo do wszczęcia postępowania lub złożenia skargi do właściwych władz lub we właściwych sądach w tym państwie członkowskim, które osobie takiej odmówiło prawa do dostępu lub prawa do sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia danych jej dotyczących, określonego w art. 38 niniejszego rozporządzenia. Prawo do wniesienia sprawy lub skargi obowiązuje również, w przypadku gdy administrator danych nie odpowiedział w terminach przewidzianych w art. 38 na wniosek o udzielenie dostępu do danych, ich sprostowanie, uzupełnienie lub usunięcie, lub gdy wniosku nie rozpatrzył.

2.   Pomoc ze strony krajowych organów nadzorczych, o której mowa w art. 39 ust. 2, jest dostępna przez cały czas trwania procedury.

2.   Pomoc ze strony organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679, jest dostępna przez cały czas trwania procedury.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 31 d (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 41

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

31d)  art. 41 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 41

„Artykuł 41

Nadzór krajowego organu nadzorczego

Nadzór krajowego organu nadzorczego

1.   Organ lub organy wyznaczone w każdym państwie członkowskim, którym powierzono uprawnienia, o których mowa w art. 28 dyrektywy 95/46/WE („krajowy organ nadzorczy”) monitorują niezależnie zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 5 ust. 1, przez dane państwo członkowskie, w tym ich przekazywanie do i z VIS.

1.   Każde państwo członkowskie zapewnia, by organ nadzorczy, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679, monitorował w sposób niezależny, czy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przez dane państwo członkowskie jest zgodne z prawem.

2.   Krajowy organ nadzorczy zapewnia przeprowadzenie co najmniej co cztery lata audytu operacji przetwarzania danych w systemie krajowym zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami przeprowadzania audytów.

2.   Organ lub organy nadzorcze, o których mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679, zapewniają przeprowadzenie co najmniej co trzy lata audytu operacji przetwarzania danych przez właściwe organy krajowe zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami przeprowadzania audytów. Wyniki tego audytu mogą być uwzględniane w ocenach prowadzonych w ramach mechanizmu ustanowionego rozporządzeniem Rady (UE) nr 1053/2013. Organ nadzorczy, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679, publikuje co roku informacje na temat liczby wniosków o sprostowanie, uzupełnienie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych, działań podjętych w odpowiedzi na wnioski i liczby sprostowań, uzupełnień, usunięć i ograniczeń przetwarzania dokonanych w odpowiedzi na wnioski zainteresowanych osób.

3.   Państwa członkowskie zapewniają, aby ich krajowy organ nadzorczy dysponował zasobami wystarczającymi do wykonania zadań powierzonych im na mocy niniejszego rozporządzenia.

3.   Państwa członkowskie zapewniają, aby ich organ nadzorczy dysponował zasobami wystarczającymi do wykonania zadań powierzonych im na mocy niniejszego rozporządzenia oraz posiadał dostęp do doradztwa świadczonego przez osoby dysponujące wystarczającą wiedzą na temat danych biometrycznych.

4.   W związku z przetwarzaniem w VIS danych osobowych każde państwo członkowskie wyznacza organ, który ma być traktowany jako administrator danych zgodnie z art. 2 lit. d) dyrektywy 95/46/WE i który głównie ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych w tym państwie członkowskim. Każde państwo członkowskie przekazuje Komisji szczegółową informację o tym organie.

 

5.   Każde państwo członkowskie dostarcza wszelkich informacji wymaganych przez krajowe organy nadzorcze, a w szczególności zapewnia im informacje dotyczące działań prowadzonych zgodnie z art. 28 i 29 ust. 1 oraz umożliwia im dostęp do list, o których mowa w art. 28 ust. 4 lit. c), i do swojego rejestru, o którym mowa w art. 34, oraz do wszystkich swoich pomieszczeń w dowolnym czasie.

5.  Państwa członkowskie dostarczają wszelkich informacji wymaganych przez organ nadzorczy, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679, a w szczególności zapewniają mu informacje dotyczące działań prowadzonych zgodnie ze swoimi obowiązkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Państwa członkowskie umożliwiają organom nadzorczym, o których mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679, dostęp do swoich rejestrów oraz do wszystkich swoich pomieszczeń powiązanych z interoperacyjnością w dowolnym czasie.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 31 e (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 42

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

31e)  art. 42 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 42

„Artykuł 42

Nadzór Europejskiego Inspektora Ochrony Danych

Nadzór Europejskiego Inspektora Ochrony Danych

1.   Europejski Inspektor Ochrony Danych kontroluje, czy działania organu zarządzającego w zakresie przetwarzania danych wykonywane są zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Zastosowanie mają odpowiednio obowiązki i uprawnienia określone w art. 46 i 47 rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

1.   Europejski Inspektor Ochrony Danych jest odpowiedzialny za monitorowanie działań agencji eu-LISA, Europolu oraz Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszego rozporządzenia i za zapewnienie, by takie działania prowadzone były zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 i niniejszym rozporządzeniem.

2.   Europejski Inspektor Ochrony Danych zapewnia przeprowadzenie co najmniej co cztery lata audytu przetwarzania danych osobowych przez organ zarządzający zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami przeprowadzania audytów. Sprawozdanie z kontroli przesyłane jest Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, organowi zarządzającemu, Komisji i krajowym organom nadzorczym. Przed przyjęciem sprawozdania należy umożliwić organowi zarządzającemu przedstawienie uwag.

2.   Europejski Inspektor Ochrony Danych zapewnia przeprowadzenie co najmniej raz na trzy lata kontroli działalności eu-LISA w zakresie przetwarzania danych osobowych, zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami przeprowadzania kontroli. Sprawozdanie z takiej kontroli przekazuje się Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, eu-LISA, Komisji i państwom członkowskim. Agencja eu-LISA ma możliwość przedstawienia uwag dotyczących sprawozdań przed ich przyjęciem.

3.   Organ zarządzający dostarcza informacje wymagane przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, zapewnia mu dostęp do wszystkich dokumentów oraz do swojego rejestru, o którym mowa w art. 34 ust. 1, jak również zapewnia mu dostęp do wszystkich swoich pomieszczeń w dowolnym czasie.

3.   Agencja eu-LISA dostarcza informacje wymagane przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, zapewnia mu dostęp do wszystkich dokumentów oraz do swojego rejestru, o którym mowa w art. 22r, 34 i 45b, jak również zapewnia Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych dostęp do wszystkich swoich pomieszczeń w dowolnym czasie.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 32

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 43 – ustępy 1 i 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

32)  art. 43 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

skreśla się

1.  Europejski Inspektor Ochrony Danych działa w ścisłej współpracy z krajowymi organami nadzorczymi w kwestiach wymagających zaangażowania organów krajowych, zwłaszcza jeżeli Europejski Inspektor Ochrony Danych lub krajowy organ nadzorczy stwierdzą poważne rozbieżności między praktykami państw członkowskich lub potencjalnie niezgodne z prawem przekazywanie danych przy wykorzystaniu kanałów komunikacyjnych elementów interoperacyjności, lub w sytuacji, gdy jeden krajowy organ nadzorczy lub kilka takich organów podnosi kwestie dotyczące wdrożenia i interpretacji niniejszego rozporządzenia.

 

2.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1, zapewnia się skoordynowany nadzór zgodnie z art. 62 rozporządzenia (UE) nr XXXX/2018 [zmienione rozporządzenie nr 45/2001].

 

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 32 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 43

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

32a)  art. 43 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 43

Artykuł 43

Współpraca krajowych organów nadzorczych z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych

Współpraca krajowych organów nadzorczych z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych

1.   Krajowe organy nadzorcze oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych, działając w ramach swoich kompetencji, współpracują czynnie w ramach własnych zadań i zapewniają skoordynowany nadzór nad VIS i systemami krajowymi.

1.   Organy nadzorcze i Europejski Inspektor Ochrony Danych prowadzą – z poszanowaniem zakresu swoich kompetencji – aktywną współpracę w ramach przysługujących im uprawnień, aby zapewnić skoordynowany nadzór nad elementami interoperacyjności i innymi przepisami niniejszego rozporządzenia.

2.   W zależności od potrzeb, działając w ramach swoich kompetencji, wymieniają one istotne informacje, wspomagają się wzajemnie w przeprowadzaniu kontroli i inspekcji, analizują trudności w interpretowaniu lub stosowaniu niniejszego rozporządzenia, badają problemy związane ze sprawowaniem niezależnego nadzoru lub z wykonywaniem praw osób, których dotyczą dane, sporządzają uzgodnione wnioski w sprawie wspólnych rozwiązań problemów oraz upowszechniają wiedzę o prawach dotyczących ochrony danych.

2.   Europejski Inspektor Ochrony Danych i organy nadzorcze wymieniają się stosownymi informacjami, udzielają sobie pomocy w przeprowadzaniu kontroli i inspekcji, analizują wszelkie trudności dotyczące wykładni lub stosowania niniejszego rozporządzenia, oceniają problemy związane ze sprawowaniem niezależnego nadzoru lub z korzystaniem przez osoby, których dane dotyczą, z przysługujących im praw, sporządzają zharmonizowane propozycje dotyczące wspólnych rozwiązań wszelkich problemów i wspierają działania na rzecz zwiększania świadomości w obszarze praw do ochrony danych, stosownie do potrzeb.

3.   Krajowe organy nadzorcze oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych spotykają się w tym celu przynajmniej dwa razy do roku. Koszty tych spotkań i ich obsługa pozostają w gestii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Na pierwszym posiedzeniu przyjmowany jest regulamin wewnętrzny. Dalsze metody pracy opracowuje się wspólnie stosownie do potrzeb.

3.   Do celów ust. 2 organy nadzorcze i Europejski Inspektor Ochrony Danych spotykają się co najmniej dwa razy w roku w ramach Europejskiej Rady Ochrony Danych. Za koszty tych posiedzeń i ich organizację odpowiada Europejska Rada Ochrony Danych. Na pierwszym posiedzeniu przyjmowany jest regulamin wewnętrzny. Dalsze metody pracy opracowuje się wspólnie stosownie do potrzeb.

4.   Wspólne sprawozdanie z działalności jest przesyłane co dwa lata Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i organowi zarządzającemu. W sprawozdaniu tym każdemu państwu członkowskiemu poświęcony jest osobny rozdział przygotowany przez krajowy organ nadzorczy danego państwa członkowskiego.

4.   Co dwa lata Europejska Rada Ochrony Danych przesyła Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji, Europolowi, Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej i eu-LISA wspólne sprawozdanie z działalności. W sprawozdaniu tym każdemu państwu członkowskiemu poświęcony jest osobny rozdział przygotowany przez organ nadzorczy tego państwa członkowskiego.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 32 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 44

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

32b)  skreśla się art. 44;

Artykuł 44

 

Ochrona danych w okresie przejściowym

 

Jeżeli w okresie przejściowym Komisja deleguje swoje obowiązki na inny organ lub organy zgodnie z art. 26 ust. 4 niniejszego rozporządzenia zapewnia ona Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych prawo oraz możliwość pełnego wykonywania jego zadań, w tym możliwość przeprowadzania kontroli na miejscu oraz wykonywania wszelkich innych uprawnień powierzonych Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych na mocy art. 47 rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 32 c (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 45 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

32c)  w art. 45 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„2a.   W poniższych sprawach środki niezbędne do rozwoju centralnego systemu VIS, interfejsów krajowych w każdym państwie członkowskim i infrastruktury komunikacyjnej między centralnym systemem VIS a interfejsami krajowymi są przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 49 ust. 2:

 

a)   projekt architektury fizycznej systemu łącznie z siecią komunikacyjną;

 

b)   aspekty techniczne mające znaczenie dla ochrony danych osobowych;

 

c)   aspekty techniczne mające poważne skutki finansowe dla budżetów państw członkowskich lub mające poważne konsekwencje techniczne dla systemów krajowych państw członkowskich;

 

d)   opracowanie wymogów bezpieczeństwa, wraz z aspektami biometrycznymi.”

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 34

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 45 a – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Odpowiednio upoważniony personel właściwych organów państw członkowskich, Komisji, eu-LISA i Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej ustanowionej rozporządzeniem (UE) 2016/1624 ma dostęp do przeglądania następujących danych, wyłącznie do celów sporządzania sprawozdań i statystyk, bez możliwości indywidualnej identyfikacji:

Odpowiednio upoważniony personel właściwych organów państw członkowskich, Komisji, eu-LISA i Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej ustanowionej rozporządzeniem (UE) 2016/1624 ma dostęp do przeglądania następujących danych, wyłącznie do celów sporządzania sprawozdań i statystyk, bez możliwości indywidualnej identyfikacji dzięki pełnej anonimizacji danych:

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 34

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 45 a – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  płci, daty urodzenia i obecnego obywatelstwa osoby ubiegającej się o wizę;

c)  płci, roku urodzenia i obecnego obywatelstwa osoby ubiegającej się o wizę;

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 34

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 45 a – ustęp 1 – akapit 1 – litera h

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  podstaw uzasadniających wszelkie decyzje dotyczące dokumentu lub wniosku – wyłącznie w odniesieniu do wiz krótkoterminowych; w odniesieniu do wiz długoterminowych i dokumentów pobytowych – decyzji w sprawie wniosku (o wydaniu wizy lub odmowie wydania wizy, wraz z podstawą uzasadniającą decyzję);

h)  podstaw uzasadniających wszelkie decyzje o odmowie wizy krótkoterminowej, w tym wskazania wszelkich trafień w odniesieniu do przeglądanych unijnych systemów informacyjnych, danych Europolu lub Interpolu, listy ostrzegawczej, o której mowa w art. 29 rozporządzenia (UE) 2018/1240 lub szczegółowych wskaźników ryzyka;

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 34

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 45 a – ustęp 1 – akapit 1 – litera h a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  podstaw uzasadniających wszelkie decyzje o odmowie dokumentu, w tym wskazania wszelkich trafień w odniesieniu do przeglądanych unijnych systemów informacyjnych, danych Europolu lub Interpolu, listy ostrzegawczej, o której mowa w art. 34 rozporządzenia (UE) 2018/1240 lub szczegółowych wskaźników ryzyka;

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 34

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 45 a – ustęp 1 – akapit 1 – litera k

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  głównych celów podróży – w odniesieniu do wiz krótkoterminowych; celu wniosku – w odniesieniu do wiz długoterminowych i dokumentów pobytowych;

k)  głównych celów podróży – w odniesieniu do wiz krótkoterminowych;

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 34

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 45 a – ustęp 1 – akapit 1 – litera l

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l)  danych wprowadzonych w związku z każdym dokumentem wydanym, unieważnionym lub cofniętym, lub dokumentem, którego okres ważności został przedłużony (w stosownych przypadkach);

l)  danych wprowadzonych w związku z każdym dokumentem wizowym wydanym, unieważnionym lub cofniętym, lub dokumentem wizowym, którego okres ważności został przedłużony (w stosownych przypadkach);

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 34

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 45 a – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Pod koniec każdego roku dokonuje się zestawienia danych statystycznych w postaci statystyk kwartalnych dla tego roku. W statystykach dane przedstawiane są w podziale na poszczególne państwa członkowskie.

6.  Pod koniec każdego roku dokonuje się zestawienia danych statystycznych w sprawozdaniu rocznym za ten rok. W statystykach dane przedstawiane są w podziale na poszczególne państwa członkowskie. Sprawozdanie jest publikowane i przekazywane Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji, Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych oraz krajowym organom nadzorczym.

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 35

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 45 b – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W celu wypełniania swojego obowiązku wynikającego z art. 26 ust. 1 lit. b) konwencji wykonawczej do układu z Schengen przewoźnicy lotniczy, przewoźnicy morscy i przewoźnicy międzynarodowi przewożący grupy drogą lądową autokarem przesyłają zapytanie do VIS w celu zweryfikowania, czy obywatele państw trzecich posiadający wizę krótkoterminową, wizę długoterminową lub dokument pobytowy posiadają, odpowiednio, ważną wizę krótkoterminową, wizę długoterminową lub ważny dokument pobytowy. W tym celu, w odniesieniu do wiz krótkoterminowych, przewoźnicy podają dane wymienione w – odpowiednio – art. 9 pkt 4 lit. a), b) i c) lub w art. 22c lit. a), b) i c) niniejszego rozporządzenia.

1.  W celu wypełniania swojego obowiązku wynikającego z art. 26 ust. 1 lit. b) konwencji wykonawczej do układu z Schengen przewoźnicy lotniczy, przewoźnicy morscy i przewoźnicy międzynarodowi przewożący grupy drogą lądową autokarem przesyłają zapytanie do VIS w celu zweryfikowania, czy obywatele państw trzecich posiadający wizę krótkoterminową, wizę długoterminową lub dokument pobytowy posiadają, odpowiednio, ważną wizę krótkoterminową, wizę długoterminową lub ważny dokument pobytowy. W przypadkach gdy pasażerom nie zezwala się na wejście na pokład ze względu na zapytanie w VIS, przewoźnicy informują pasażerów o tym oraz o sposobach skorzystania z przysługującego im prawa do dostępu do ich danych przechowywanych w VIS, sprostowania i usunięcia takich danych.

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 35

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 45 b – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Bezpieczny dostęp do portalu dla przewoźników, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. h) decyzji 2004/512/WE zmienionej niniejszym rozporządzeniem, pozwala przewoźnikom na przesłanie zapytania, o którym mowa w ust. 1, przed wejściem pasażera na pokład. W tym celu przewoźnik przesyła zapytanie do VIS z wykorzystaniem danych z dokumentu podróży zawartych w polu przeznaczonym do odczytu maszynowego.

3.  Bezpieczny dostęp do portalu dla przewoźników, o którym mowa w art. 2a lit. h), obejmujący możliwość korzystania z rozwiązań technologii mobilnej, pozwala przewoźnikom na przesłanie zapytania, o którym mowa w ust. 1, przed wejściem pasażera na pokład. Przewoźnik dostarcza dane z dokumentu podróży zawarte w polu przeznaczonym do odczytu maszynowego i wskazuje państwo członkowskie wjazdu. W drodze odstępstwa, w przypadku tranzytu lotniczego, przewoźnik nie jest zobowiązany do sprawdzenia, czy obywatel państwa trzeciego posiada ważną wizę krótkoterminową, wizę długoterminową lub dokument pobytowy, stosownie do przypadku.

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 35

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 45 b – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  VIS informuje przewoźnika, czy dana osoba posiada ważną wizę, udzielając odpowiedzi „OK/NOT OK”.

4.  VIS informuje przewoźnika, czy dana osoba posiada ważną wizę krótkoterminową, wizę długoterminową lub dokument pobytowy, stosownie do przypadku, udzielając odpowiedzi „OK/NOT OK”. Jeżeli wydano wizę krótkoterminową o ograniczonej ważności terytorialnej zgodnie z art. 25 rozporządzenia (WE) nr 810/2009, odpowiedź udzielona przez VIS uwzględnia państwo (państwa) członkowskie, na którego (których) terytorium wiza jest ważna, jak również państwo członkowskie wjazdu wskazane przez przewoźnika. Przewoźnicy mogą – zgodnie z mającym zastosowaniem prawem – przechowywać przesłane informacje i otrzymane odpowiedzi. Odpowiedź „OK/NOT OK” nie może być uznawana za decyzję o zezwoleniu na wjazd lub o odmowie wjazdu wydawaną zgodnie rozporządzeniem (UE) 2016/399. Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych szczegółowe przepisy dotyczące warunków działania portalu dla przewoźników oraz mające zastosowanie przepisy dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 49 ust. 2.

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 35

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 45 b – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Aby umożliwić należycie upoważnionym członkom personelu przewoźników dostęp do portalu dla przewoźników do celów przewidzianych w ust. 2, ustanawia się system uwierzytelnienia zarezerwowany wyłącznie dla przewoźników. Komisja przyjmuje system uwierzytelnienia w drodze aktów wykonawczych zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 49 ust. 2.

5.  Aby umożliwić należycie upoważnionym członkom personelu przewoźników dostęp do portalu dla przewoźników do celów przewidzianych w ust. 2, ustanawia się system uwierzytelnienia zarezerwowany wyłącznie dla przewoźników. Przy ustanawianiu systemu uwierzytelnienia uwzględnia się zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji i zasady uwzględniania ochrony danych już w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych. Komisja przyjmuje system uwierzytelnienia w drodze aktów wykonawczych zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 49 ust. 2.

Poprawka    158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 35

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 45 b – ustęp 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  W ramach portalu dla przewoźników wykorzystywana jest oddzielna baza danych przeznaczona wyłącznie do odczytu, która jest codziennie aktualizowana poprzez jednokierunkowe pobieranie minimalnego niezbędnego podzbioru danych przechowywanych w VIS. Agencja eu-LISA jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo portalu dla przewoźników, za bezpieczeństwo przechowywanych w nim danych osobowych i za proces pobierania danych osobowych do oddzielnej bazy danych przeznaczonej wyłącznie do odczytu.

Poprawka    159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 35

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 45 b – ustęp 5 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b.  Przewoźnicy, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, podlegają karom przewidzianym zgodnie z art. 26 ust. 2 Konwencji wykonawczej do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach („konwencja wykonawcza do układu z Schengen”) i art. 4 dyrektywy Rady 2001/51/WE, jeżeli przewożą obywateli państw trzecich, którzy, mimo że są objęci wymogiem posiadania wizy, nie posiadają ważnej wizy.

Poprawka    160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 35

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 45 b – ustęp 5 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5c.  Jeżeli obywatelom państwa trzeciego odmówiono wjazdu, każdy przewoźnik, który dowiózł ich na granicę zewnętrzną drogą powietrzną, morską i lądową, jest zobowiązany do natychmiastowego ponownego przyjęcia za nich odpowiedzialności. Na żądanie służb granicznych przewoźnicy są zobowiązani do przewiezienia obywateli państw trzecich do państwa trzeciego, z którego obywatele ci zostali przetransportowani, do państwa trzeciego, które wydało dokument podróży uprawniający tych obywateli do podróżowania, albo do dowolnego innego państwa trzeciego, do którego obywatele ci zostaną na pewno przyjęci.

Poprawka    161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 35

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 45 b – ustęp 5 d (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5d.  W drodze odstępstwa od ust. 1 przez pierwsze trzy lata od rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia weryfikacja, o której mowa w ust. 1, nie jest obowiązkowa dla przewoźników przewożących grupy drogą lądową autokarami i nie mają do nich zastosowania przepisy, o których mowa w ust. 5b.

Poprawka    162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 35

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 45 c – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli przesłanie zapytania, o którym mowa w art. 45b ust. 1, jest technicznie niemożliwe z powodu awarii jakiejkolwiek części VIS, przewoźnicy są zwolnieni z obowiązku weryfikacji spełnienia wymogu posiadania ważnej wizy lub ważnego dokumentu podróży przy użyciu portalu dla przewoźników. Jeżeli organ zarządzający wykryje taką awarię, powiadamia o tym fakcie przewoźników. Powiadamia ich także o usunięciu awarii. Jeżeli taką awarię wykryją przewoźnicy, mogą powiadomić organ zarządzający.

1.  Jeżeli przesłanie zapytania, o którym mowa w art. 45b ust. 1, jest technicznie niemożliwe z powodu awarii jakiejkolwiek części VIS, przewoźnicy są zwolnieni z obowiązku weryfikacji spełnienia wymogu posiadania ważnej wizy lub ważnego dokumentu podróży przy użyciu portalu dla przewoźników. Jeżeli eu-LISA wykryje taką awarię, powiadamia o tym fakcie przewoźników. Powiadamia ich także o usunięciu awarii. Jeżeli taką awarię wykryją przewoźnicy, mogą powiadomić agencję eu-LISA.

Poprawka    163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 35

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 45 c – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1, na przewoźników nie nakłada się kar, o których mowa w art. 45b ust. 5b niniejszego artykułu.

Poprawka    164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 35

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 45 c – ustęp 1 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Jeżeli z innych powodów niż awaria jakiejkolwiek części VIS przez dłuższy czas technicznie nie jest możliwe dokonanie przez przewoźnika zapytania, o którym mowa w art. 45b ust. 1, przewoźnik ten informuje eu-LISA.

Poprawka    165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 35

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 45 d – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Aby wykonywać zadania i korzystać z uprawnień na podstawie art. 40 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624* oraz oprócz dostępu przewidzianego w art. 40 ust. 8 tego rozporządzenia, członkowie zespołów Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zespołów składających się z personelu realizującego operacje w dziedzinie powrotów mają, w ramach swojego mandatu, prawo do dostępu do danych wprowadzonych do VIS oraz do wyszukiwania takich danych.

1.  Aby wykonywać zadania i korzystać z uprawnień na podstawie art. 40 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624* członkowie zespołów Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej mają, w ramach swojego mandatu, prawo do dostępu do danych wprowadzonych do VIS oraz do wyszukiwania takich danych.

Poprawka    166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 35

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 45 e – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W związku z dostępem, o którym mowa w art. 45d ust. 1, zespół Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej może przedłożyć centralnemu punktowi dostępu Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, o którym mowa w art. 45d ust. 2, wniosek o przeglądanie wszystkich danych lub konkretnego zbioru danych przechowywanych w VIS. Wniosek musi zawierać odesłanie do planu operacyjnego tego państwa członkowskiego w odniesieniu do odprawy granicznej, ochrony granicy i powrotów, na którym jest oparty. Po otrzymaniu wniosku o uzyskanie dostępu centralny punkt dostępu Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej weryfikuje, czy spełnione są warunki dostępu, o których mowa w ust. 2. Jeżeli spełnione są wszystkie warunki dostępu, odpowiednio upoważniony personel centralnego punktu dostępu przetwarza wnioski. Dane VIS, do których uzyskano dostęp, są przekazywane zespołowi w taki sposób, aby nie zostało naruszone bezpieczeństwo tych danych.

1.  W związku z dostępem, o którym mowa w art. 45d ust. 1, zespół Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej może przedłożyć centralnemu punktowi dostępu Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, o którym mowa w art. 45d ust. 2, wniosek o przeglądanie wszystkich danych lub konkretnego zbioru danych przechowywanych w VIS. Wniosek musi zawierać odesłanie do planu operacyjnego tego państwa członkowskiego w odniesieniu do odprawy granicznej i ochrony granicy, na którym jest oparty. Po otrzymaniu wniosku o uzyskanie dostępu centralny punkt dostępu Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej weryfikuje, czy spełnione są warunki dostępu, o których mowa w ust. 2. Jeżeli spełnione są wszystkie warunki dostępu, odpowiednio upoważniony personel centralnego punktu dostępu przetwarza wnioski. Dane VIS, do których uzyskano dostęp, są przekazywane zespołowi w taki sposób, aby nie zostało naruszone bezpieczeństwo tych danych.

Poprawka    167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 35

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 45 e – ustęp 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  przyjmujące państwo członkowskie upoważnia członków zespołu do korzystania z VIS w celu osiągnięcia celów operacyjnych określonych w planie operacyjnym w odniesieniu do odprawy granicznej, ochrony granicy i powrotów oraz

a)  przyjmujące państwo członkowskie upoważnia członków zespołu do korzystania z VIS w celu osiągnięcia celów operacyjnych określonych w planie operacyjnym w odniesieniu do odprawy granicznej i ochrony granicy oraz

Poprawka    168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 35

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 45 e – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Zgodnie z art. 40 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1624 członkowie zespołów oraz zespołów składających się z personelu realizującego zadania w dziedzinie powrotów mogą podejmować działania w odpowiedzi na informacje uzyskane z VIS jedynie na polecenie i – co do zasady – w obecności funkcjonariuszy straży granicznej lub personelu realizującego zadania w dziedzinie powrotów z przyjmującego państwa członkowskiego, w którym działają. Przyjmujące państwo członkowskie może upoważnić członków zespołów do działania w jego imieniu.

3.  Zgodnie z art. 40 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1624 członkowie zespołów mogą podejmować działania w odpowiedzi na informacje uzyskane z VIS jedynie na polecenie i – co do zasady – w obecności funkcjonariuszy straży granicznej z przyjmującego państwa członkowskiego, w którym działają. Przyjmujące państwo członkowskie może upoważnić członków zespołów do działania w jego imieniu.

Poprawka    169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 35

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 45 e – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Każdy rejestr operacji przetwarzania danych w VIS prowadzonych przez członka zespołu Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej lub zespołu składającego się z personelu realizującego zadania w dziedzinie powrotów jest prowadzony przez organ zarządzający zgodnie z przepisami art. 34.

7.  Każdy rejestr operacji przetwarzania danych w VIS prowadzonych przez członka zespołu Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej jest prowadzony przez organ zarządzający zgodnie z przepisami art. 34.

Poprawka    170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 35

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 45 e – ustęp 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Każdy przypadek uzyskania dostępu i przeprowadzenia wyszukiwania przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej zostaje zarejestrowany zgodnie z przepisami art. 34; rejestracji podlega również każdy przypadek wykorzystania przez nią danych, do których uzyskała dostęp.

8.  Każdy przypadek uzyskania dostępu i przeprowadzenia wyszukiwania przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej zostaje zarejestrowany zgodnie z przepisami art. 34; rejestracji podlega również każdy przypadek wykorzystania przez nią danych, do których jej zespoły uzyskały dostęp.

Poprawka    171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 35

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 45 e – ustęp 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Z wyjątkiem sytuacji, w których istnieje konieczność wykonania zadań na potrzeby rozporządzenia ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS), żadnych części VIS nie podłącza się do jakiegokolwiek systemu komputerowego służącego do gromadzenia i przetwarzania danych obsługiwanego przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej lub przeprowadzanego w jej siedzibie, a danych zawartych w VIS, udostępnianych Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, nie przesyła się do jakiegokolwiek takiego systemu. Nie można pobierać żadnych części VIS. Rejestrowania przypadków dostępu i wyszukiwania nie należy interpretować jako pobierania lub kopiowania danych VIS.

9.  Żadnych części VIS nie podłącza się do jakiegokolwiek systemu komputerowego służącego do gromadzenia i przetwarzania danych obsługiwanego przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej lub przeprowadzanego w jej siedzibie, a danych zawartych w VIS, udostępnianych Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, nie przesyła się do jakiegokolwiek takiego systemu. Nie można pobierać żadnych części VIS. Rejestrowania przypadków dostępu i wyszukiwania nie należy interpretować jako pobierania lub kopiowania danych VIS.

Poprawka    172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 35 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 46

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

35a)  skreśla się art. 46;

Artykuł 46

 

Integracja funkcji technicznych w ramach sieci konsultacji Schengen

 

Mechanizm konsultacji, o którym mowa w art. 16, zastępuje sieć konsultacji Schengen z dniem określonym zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 49 ust. 3, gdy wszystkie państwa członkowskie korzystające z sieci konsultacji Schengen w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia powiadomią o rozwiązaniach technicznych i prawnych, jakie przyjęły, aby korzystać z VIS w celu przeprowadzania konsultacji pomiędzy centralnymi organami wizowymi w sprawie wniosków wizowych zgodnie z art. 17 ust. 2 konwencji z Schengen.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Poprawka    173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 35 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 47

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

35b)  skreśla się art. 47;

Artykuł 47

 

Początek przesyłania danych

 

Każde państwo członkowskie powiadamia Komisję, że przeprowadziło konieczne przygotowania techniczne i prawne niezbędne do przesyłania do centralnego VIS danych, o których mowa w art. 5 ust. 1, przez krajowy interfejs.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Poprawka    174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 35 c (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 48

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

35c)  skreśla się art. 48;

Artykuł 48

 

Uruchomienie systemu

 

1. Komisja określa datę rozpoczęcia funkcjonowania VIS, gdy:

 

a) przyjęto środki, o których mowa w art. 45 ust. 2;

 

b) Komisja oświadczyła o zakończeniu z wynikiem pozytywnym wszechstronnego testu VIS, który Komisja przeprowadza wraz z państwami członkowskimi;

 

c) po walidacji przygotowań technicznych państwa członkowskie powiadomiły Komisję o zakończeniu prawnych i technicznych przygotowań do gromadzenia i przekazywania do VIS danych, o których mowa w art. 5 ust. 1, dla wszystkich aplikacji w regionie pierwszym określonym zgodnie z ust. 4, w tym przygotowań do gromadzenia lub przekazywania danych w imieniu innego państwa członkowskiego.

 

2. Komisja informuje Parlament Europejski o wynikach testu przeprowadzonego zgodnie z ust. 1 lit. b).

 

3. Dla każdego pozostałego regionu Komisja określa datę, od której przekazywanie danych określonych w art. 5 ust. 1 staje się obowiązkowe, gdy państwa członkowskie powiadomiły Komisję o zakończeniu prawnych i technicznych przygotowań do gromadzenia i przekazywania danych, o których mowa w art. 5 ust. 1, do VIS dla wszystkich aplikacji w danym regionie, w tym przygotowań do gromadzenia lub przekazywania danych w imieniu innego państwa członkowskiego. Przed tą datą każde państwo członkowskie może rozpocząć korzystanie z systemu w każdym z tych regionów niezwłocznie po powiadomieniu Komisji o zakończeniu niezbędnych prawnych i technicznych przygotowań do gromadzenia i przekazywania do VIS co najmniej danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a) i b).

 

4. Regiony, o których mowa w ust. 1 i 3, są określane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 49 ust. 3. Kryteriami do określenia tych regionów są: ryzyko nielegalnej imigracji, zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego państw członkowskich oraz wykonalność gromadzenia danych biometrycznych ze wszystkich miejscowości regionu.

 

5. Komisja publikuje daty uruchomienia systemu w każdym regionie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

6. Żadne państwo członkowskie nie może przeglądać danych przekazywanych przez inne państwa członkowskie do VIS, zanim samo lub inne państwo członkowskie je reprezentujące nie rozpocznie wprowadzania danych zgodnie z ust. 1 i 3.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Poprawka    175

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 35 d (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 48 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

35d)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 48a

 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

 

1.   Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

 

2.   Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 9cb i art. 23, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień jest automatycznie przedłużane na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

 

3.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 9cb i art. 23, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

 

4.   Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

 

5.   Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

6.   Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 9cb i art. 23 wchodzi w życie tylko jeśli Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub jeśli, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”;

Poprawka    176

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 38

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 50 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Monitorowanie i ocena

Monitorowanie i ocena wpływu na prawa podstawowe

Poprawka    177

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 38

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 50 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Organ zarządzający zapewnia wprowadzenie procedur pozwalających na monitorowanie funkcjonowania VIS pod względem realizacji celów związanych z wynikami, opłacalnością, bezpieczeństwem i jakością usług.

1.  Agencja eu-LISA zapewnia wprowadzenie procedur pozwalających na monitorowanie funkcjonowania VIS pod względem realizacji celów związanych z wynikami, opłacalnością, bezpieczeństwem i jakością usług, a także monitorowanie zgodności z prawami podstawowymi, w tym prawem do ochrony danych osobowych, prawem do niedyskryminacji, prawami dziecka i prawem do skutecznego środka odwoławczego.

Poprawka    178

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 38

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 50 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Na potrzeby konserwacji technicznej organ zarządzający ma dostęp do niezbędnych informacji związanych z operacjami przetwarzania danych przeprowadzanymi w VIS.

2.  Na potrzeby konserwacji technicznej eu-LISA ma dostęp do niezbędnych informacji związanych z operacjami przetwarzania danych przeprowadzanymi w VIS.

Poprawka    179

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 38

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 50 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Co dwa lata eu-LISA przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji sprawozdanie dotyczące technicznego funkcjonowania VIS, w tym jego bezpieczeństwa.

3.  Co dwa lata eu-LISA przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji sprawozdanie dotyczące technicznego funkcjonowania VIS, w tym jego bezpieczeństwa i kosztów. Sprawozdanie to zawiera przegląd bieżących postępów w zakresie rozwoju projektu i związanych z nim kosztów, ocenę skutków finansowych oraz informacje na temat wszelkich kwestii technicznych i zagrożeń, które mogą mieć wpływ na ogólne koszty systemu.

Poprawka    180

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 38

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 50 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  W przypadku opóźnień na etapie rozwoju eu-LISA informuje jak najszybciej Parlament Europejski i Radę o powodach opóźnienia oraz o ich skutkach czasowych i finansowych.

Poprawka    181

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 38

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 50 – ustęp 4 – akapit 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  dokładnego celu przeglądania danych, w tym rodzaju przestępstwa terrorystycznego lub poważnego przestępstwa;

a)  dokładnego celu przeglądania danych, w tym rodzaju przestępstwa terrorystycznego lub poważnego przestępstwa oraz dostępu do danych dotyczących dzieci poniżej 12. roku życia;

Poprawka    182

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 38

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 50 – ustęp 4 – akapit 1 – litera c a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  liczby i rodzaju spraw, w przypadku których zastosowano tryb pilny, o którym mowa w art. 22m ust. 2, w tym spraw, w przypadku których centralny punkt dostępu po dokonaniu weryfikacji ex post stwierdził, że nie miały one pilnego charakteru;

Poprawka    183

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 38

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 50 – ustęp 4 – akapit 1 – litera d a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  statystyki dotyczące handlu dziećmi, w tym przypadki udanej identyfikacji.

Poprawka    184

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 38

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 50 – ustęp 4 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Roczne sprawozdania państw członkowskich i Europolu są przekazywane Komisji do dnia 30 czerwca następnego roku.

Roczne sprawozdania państw członkowskich i Europolu są przekazywane Komisji do dnia 30 czerwca następnego roku. Komisja zestawia sprawozdania roczne w sprawozdaniu zbiorczym, publikowanym do dnia 30 grudnia tego samego roku.

Poprawka    185

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 38

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 50 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Co cztery lata Komisja opracowuje całościową ocenę VIS. Ocena ta obejmuje analizę osiągniętych wyników w porównaniu z założonymi celami oraz ocenę dalszej zasadności przesłanek stworzenia VIS, stosowanie niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do VIS, bezpieczeństwo VIS, korzystanie z przepisów, o których mowa w art. 31, oraz wszelkie konsekwencje dla funkcjonowania VIS w przyszłości. Komisja przekazuje ocenę Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.  Co dwa lata Komisja opracowuje całościową ocenę VIS. Ocena ta obejmuje analizę osiągniętych wyników w porównaniu z założonymi celami i poniesionymi kosztami oraz ocenę dalszej zasadności przesłanek stworzenia VIS i jego wpływu na prawa podstawowe, stosowanie niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do VIS, bezpieczeństwo VIS, korzystanie z przepisów, o których mowa w art. 31, oraz wszelkie konsekwencje dla funkcjonowania VIS w przyszłości. Komisja przekazuje ocenę Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka    186

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 39

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Załącznik 1 – tytuł

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

39)  tytuł załącznika 1 otrzymuje brzmienie:

skreśla się

WYKAZ ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 31 UST. 1

 

Poprawka    187

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Rozdział III a – artykuł 22 a – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Organ właściwy do celów wydania decyzji tworzy rejestr indywidualny przed jej wydaniem.

Poprawka    188

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Rozdział IIIa – artykuł 22a – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli posiadacz złożył wniosek w ramach grupy lub wraz z członkiem rodziny, organ tworzy rejestr indywidualny dla każdej osoby w grupie oraz odsyłacze między odnośnymi rejestrami osób, które wspólnie złożyły wniosek i którym wydano wizę długoterminową lub dokument pobytowy.

3.  Jeżeli posiadacz złożył wniosek w ramach grupy lub wraz z członkiem rodziny, organ tworzy rejestr indywidualny dla każdej osoby w grupie oraz odsyłacze między odnośnymi rejestrami osób, które wspólnie złożyły wniosek i którym wydano wizę długoterminową lub dokument pobytowy. Wnioski rodziców lub prawnych opiekunów i dzieci nie są rozdzielane.

Poprawka    189

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 b – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wyłącznie do celów oceny, czy dana osoba może stanowić zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego lub zdrowia publicznego państw członkowskich, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) 2016/399, rejestry są automatycznie przetwarzane przez VIS w celu zidentyfikowania trafień. VIS bada każdy rejestr indywidualnie.

1.  Wyłącznie do celów oceny, czy dana osoba może stanowić zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego państw członkowskich, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) 2016/399, rejestry są automatycznie przetwarzane przez VIS w celu zidentyfikowania trafień. VIS bada każdy rejestr indywidualnie.

Poprawka    190

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 b – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Za każdym razem, gdy na podstawie art. 22d tworzony jest rejestr indywidualny w momencie wydania lub odmowy wydania wizy długoterminowej lub dokumentu pobytowego, VIS dokonuje zapytania za pośrednictwem europejskiego portalu wyszukiwania określonego w art. 6 ust. 1 [rozporządzenia w sprawie interoperacyjności], aby porównać odpowiednie dane, o których mowa w art. 22c ust. 2 lit. a), b), c), f) i g) niniejszego rozporządzenia, z danymi znajdującymi się w VIS, Systemie Informacyjnym Schengen (SIS), systemie wjazdu/wyjazdu (EES), europejskim systemie informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS), włącznie z listą ostrzegawczą, o której mowa w art. 29 rozporządzenia (UE) 2018/XX do celów ustanowienia europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż], [systemie ECRIS-TCN w odniesieniu do wyroków skazujących za przestępstwa terrorystyczne lub inne formy poważnych przestępstw], danych Europolu, bazie Interpolu zawierającej dane skradzionych lub utraconych dokumentów podróży (SLTD) i bazie danych dokumentów podróży powiązanych z notami Interpolu (baza danych TDAWN Interpol).

2.  Za każdym razem, gdy na podstawie art. 22c tworzony jest rejestr indywidualny w odniesieniu do wizy długoterminowej lub dokumentu pobytowego, VIS dokonuje zapytania za pośrednictwem europejskiego portalu wyszukiwania określonego w art. 6 ust. 1 [rozporządzenia w sprawie interoperacyjności], aby porównać dane, o których mowa w art. 22c ust. 2 lit. a), b), c), f) i g) niniejszego rozporządzenia. VIS sprawdza:

 

a)   czy dokument podróży użyty do celów wniosku odpowiada dokumentowi podróży zgłoszonemu w SIS jako utracony, skradziony, przywłaszczony lub unieważniony;

 

b)   czy dokument podróży użyty do celów wniosku odpowiada dokumentowi podróży zgłoszonemu w bazie danych SLTD jako utracony, skradziony lub unieważniony;

 

c)   czy w SIS figuruje dotyczący osoby ubiegającej się o wizę wpis do celów odmowy wjazdu i pobytu;

 

d)   czy w SIS figuruje dotyczący osoby ubiegającej się o wizę wpis odnoszący się do osób poszukiwanych w celu ich aresztowania i wydania na podstawie europejskiego nakazu aresztowania lub osób poszukiwanych w celu ich aresztowania i ekstradycji;

 

e)   czy osoba ubiegająca się o wizę i dokument podróży odpowiadają cofniętemu lub unieważnionemu zezwoleniu na podróż w systemie centralnym ETIAS lub zezwoleniu, którego wydania odmówiono;

 

f)   czy osoba ubiegająca się o wizę i dokument podróży znajduje się na liście ostrzegawczej, o której mowa w art. 34 rozporządzenia (UE) 2018/1240;

 

g)   czy dane osoby ubiegającej się o wizę zarejestrowano już w VIS dla tej samej osoby;

 

h)   czy podane we wniosku dane dotyczące dokumentu podróży nie odpowiadają danym w innym wniosku o wizę długoterminową lub dokument pobytowy związanym z innymi danymi identyfikacyjnymi;

 

i)   czy osoba ubiegająca się o wizę jest obecnie zgłoszona w EES jako osoba przekraczająca dozwolony okres pobytu lub czy była w przeszłości zgłoszona w EES jako osoba przekraczająca dozwolony okres pobytu;

 

j)   czy osobie ubiegającej się o wizę odmówiono wjazdu w EES;

 

k)   czy w VIS zarejestrowano decyzję o odmowie, unieważnieniu lub cofnięciu wizy krótkoterminowej osoby ubiegającej się o wizę;

 

l)   czy w VIS zarejestrowano decyzję o odmowie, unieważnieniu lub cofnięciu wizy długoterminowej lub dokumentu pobytowego osoby ubiegającej się o wizę;

 

m)   czy dane specyficzne dla tożsamości osoby ubiegającej się o wizę są zapisane w danych Europolu;

 

n)   w przypadku, gdy osobą ubiegającą się o wizę jest małoletni – czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny:

 

(i)   podlega figurującemu w SIS wpisowi odnoszącemu się do osób poszukiwanych w celu ich aresztowania i wydania na podstawie europejskiego nakazu aresztowania lub osób poszukiwanych w celu ich aresztowania i ekstradycji;

 

(ii)   podlega figurującemu w SIS wpisowi do celów odmowy wjazdu i pobytu;

 

(iii)   posiada dokument podróży umieszczony na liście ostrzegawczej, o której mowa w art. 34 rozporządzenia (UE) 2018/1240.

 

Niniejszy ustęp nie może stanowić przeszkody w złożeniu wniosku o azyl bez względu na jego powód. W przypadku wniosku o wydanie wizy złożonego przez ofiarę brutalnych przestępstw, takich jak przemoc domowa lub handel ludźmi, popełnionych przez jej sponsora, plik złożony w VIS należy oddzielić od pliku sponsora, aby chronić ofiarę przed nowymi zagrożeniami.

 

Aby uniknąć ryzyka błędnej identyfikacji, wszelkie zapytania dotyczące dzieci poniżej 14. roku życia lub osób w wieku powyżej 75. roku życia dokonywane przy użyciu identyfikatorów biometrycznych pobranych wcześniej niż pięć lat przed identyfikacją i niepotwierdzających tożsamości obywatela państwa trzeciego poddaje się obowiązkowej kontroli ręcznej przez eksperta ds. danych biometrycznych.

Poprawka    191

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 b – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  VIS dodaje do rejestru indywidualnego odniesienie do każdego trafienia uzyskanego zgodnie z ust. 2 i 5. Ponadto VIS identyfikuje, w stosownych przypadkach, państwa członkowskie, które wprowadziły lub dostarczyły dane generujące trafienie, lub Europol i odnotowuje to w rejestrze indywidualnym.

3.  VIS dodaje do rejestru indywidualnego odniesienie do każdego trafienia uzyskanego zgodnie z ust. 2 i 5. Ponadto VIS identyfikuje, w stosownych przypadkach, państwa członkowskie, które wprowadziły lub dostarczyły dane generujące trafienie, lub Europol i odnotowuje to w rejestrze indywidualnym. Nie rejestruje się żadnych informacji poza odniesieniem do trafienia i twórcą danych.

Poprawka    192

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 b – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Podczas przeszukiwania SLTD dane użyte przez użytkownika europejskiego portalu wyszukiwania w celu dokonania zapytania nie są przekazywane właścicielom danych Interpolu.

Poprawka    193

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 b – ustęp 4 – akapit 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Do celów art. 2 ust. 2 lit. f) w odniesieniu do wydanej lub przedłużonej wizy długoterminowej zapytania dokonane na podstawie ust. 2 niniejszego artykułu polegają na porównaniu odpowiednich danych, o których mowa w art. 22c ust. 2, z danymi zawartymi w SIS w celu stwierdzenia, czy posiadacza wizy dotyczy jeden z następujących wpisów:

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    194

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 b – ustęp 4 – akapit 1 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  wpis dotyczący osób, wobec których prowadzone są kontrole niejawne lub kontrole szczególne.

d)  wpis dotyczący osób, wobec których prowadzone są kontrole niejawne, kontrole szczególne lub rozpytania kontrolne.

Poprawka    195

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 b – ustęp 4 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli porównanie, o którym mowa w niniejszym ustępie, wygeneruje co najmniej jedno trafienie, VIS przesyła automatyczne powiadomienie do organu centralnego państwa członkowskiego, który wystosował zapytanie, aby organ ten podjął odpowiednie działania następcze.

Art. 9a ust. 5a, 5b, 5c i 5d oraz art. 9c, 9ca i 9cb stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem następujących przepisów szczegółowych.

Poprawka    196

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 b – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  W przypadku wydania lub przedłużenia wizy długoterminowej lub dokumentu pobytowego przez organ konsularny państwa członkowskiego zastosowanie ma art. 9a.

skreśla się

Poprawka    197

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 b – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  W przypadku wydania lub przedłużenia dokumentu pobytowego lub przedłużenia wizy długoterminowej przez dany organ na terytorium państwa członkowskiego zastosowanie mają poniższe zasady:

skreśla się

a)  organ ten weryfikuje, czy dane zapisane w rejestrze indywidualnym odpowiadają danym znajdującym się w VIS lub w jednym z systemów informacyjnych / baz danych UE, danych Europolu lub w bazach danych Interpolu na podstawie ust. 2;

 

b)  w przypadku gdy trafienie na podstawie ust. 2 odnosi się do danych Europolu, jednostka krajowa Europolu zostaje poinformowana w celu podjęcia działań następczych;

 

c)  jeżeli dane nie odpowiadają sobie nawzajem, a proces automatycznego przetwarzania na podstawie ust. 2 i 3 nie wygenerował żadnego innego trafienia, organ usuwa fałszywe trafienie z pliku danych dotyczących wniosku;

 

d)  jeżeli dane są zgodne lub jeżeli nadal istnieją wątpliwości co do tożsamości osoby ubiegającej się o wizę, organ podejmuje działania w odniesieniu do danych generujących trafienie na podstawie ust. 4 zgodnie z procedurami, warunkami i kryteriami przewidzianymi w przepisach unijnych i krajowych.

 

Poprawka    198

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 c – akapit 1 – punkt 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  nazwisko (nazwisko rodowe); imię/imiona; datę urodzenia; obecne obywatelstwo lub obywatelstwa; płeć; datę, miejsce i kraj urodzenia;

a)  nazwisko (nazwisko rodowe); imię/imiona; rok urodzenia; obecne obywatelstwo lub obywatelstwa; płeć; miejsce i kraj urodzenia;

Poprawka    199

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 c – akapit 1 – punkt 2 – litera f

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  wizerunek twarzy posiadacza, w miarę możliwości pobrany na miejscu;

f)  wizerunek twarzy posiadacza pobrany na miejscu;

Poprawka    200

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 d – ustęp 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku podjęcia decyzji o odmowie wydania wizy długoterminowej lub dokumentu pobytowego ze względu na to, że osoba ubiegająca się o wizę jest uważana za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego lub zdrowia publicznego, lub ze względu na to, że osoba ubiegająca się o wizę przedstawiła dokumenty uzyskane w drodze oszustwa, dokumenty podrobione lub przerobione, organ, który odmówił wydania wizy długoterminowej lub dokumentu pobytowego, niezwłocznie tworzy rejestr indywidualny zawierający następujące dane:

W przypadku podjęcia decyzji o odmowie wydania wizy długoterminowej lub dokumentu pobytowego ze względu na to, że osoba ubiegająca się o wizę jest uważana za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, lub ze względu na to, że osoba ubiegająca się o wizę przedstawiła dokumenty uzyskane w drodze oszustwa, dokumenty podrobione lub przerobione, organ, który odmówił wydania wizy długoterminowej lub dokumentu pobytowego, niezwłocznie tworzy rejestr indywidualny zawierający następujące dane:

Poprawka    201

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 d – ustęp 1 – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  nazwisko, imię i adres osoby fizycznej, której dotyczy wniosek;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    202

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 d – ustęp 1 – litera f

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wizę, w miarę możliwości pobrany na miejscu;

f)  wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wizę pobrany na miejscu;

Poprawka    203

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 d – ustęp 1 – litera h

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  informacje wskazujące, że wydania wizy długoterminowej lub dokumentu pobytowego odmówiono, ponieważ osoba ubiegająca się o wizę jest uważana za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego, lub ze względu na to, że osoba ubiegająca się o wizę przedstawiła dokumenty uzyskane w drodze oszustwa, dokumenty podrobione lub przerobione;

h)  informacje wskazujące, że wydania wizy długoterminowej lub dokumentu pobytowego odmówiono, ponieważ osoba ubiegająca się o wizę jest uważana za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, lub ze względu na to, że osoba ubiegająca się o wizę przedstawiła dokumenty uzyskane w drodze oszustwa, dokumenty podrobione lub przerobione;

Poprawka    204

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 g – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości posiadacza dokumentu lub autentyczności i ważności wizy długoterminowej lub zezwolenia na pobyt oraz sprawdzenia, czy dana osoba nie jest uznawana za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego lub zdrowia publicznego któregokolwiek z państw członkowskich zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) 2016/399, organy właściwe do przeprowadzania odpraw na przejściach granicznych na granicach zewnętrznych zgodnie z tym rozporządzeniem mają dostęp do wyszukiwania danych według numeru dokumentu w połączeniu z co najmniej jedną z pozycji danych określonych w art. 22c ust. 2 lit. a), b) i c) niniejszego rozporządzenia.

1.  Wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości posiadacza dokumentu lub autentyczności i ważności wizy długoterminowej lub zezwolenia na pobyt oraz sprawdzenia, czy dana osoba nie jest uznawana za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego któregokolwiek z państw członkowskich zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) 2016/399, organy właściwe do przeprowadzania odpraw na przejściach granicznych na granicach zewnętrznych zgodnie z tym rozporządzeniem mają dostęp do wyszukiwania danych według numeru dokumentu w połączeniu z co najmniej jedną z pozycji danych określonych w art. 22c ust. 2 lit. a), b) i c) niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    205

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 g – ustęp 2 – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  fotografii, o których mowa w art. 22c ust. 2 lit. f).

e)  wizerunków twarzy, o których mowa w art. 22c ust. 2 lit. f).

Poprawka    206

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 h – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości posiadacza dokumentu lub autentyczności i ważności wizy długoterminowej lub dokumentu pobytowego lub sprawdzenia, czy dana osoba nie stanowi zagrożenia dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego lub zdrowia publicznego któregokolwiek z państw członkowskich, organy właściwe do prowadzenia na terytorium państw członkowskich kontroli w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione warunki wjazdu, pobytu lub zamieszkania na terytorium państw członkowskich oraz, w stosownych przypadkach, organy policji mają dostęp do wyszukiwania danych według numeru wizy długoterminowej lub dokumentu pobytowego w połączeniu z co najmniej jedną z pozycji danych określonych w art. 22c ust. 2 lit. a), b) i c).

1.  Wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości posiadacza dokumentu lub autentyczności i ważności wizy długoterminowej lub dokumentu pobytowego, organy właściwe do prowadzenia na terytorium państw członkowskich kontroli w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione warunki wjazdu, pobytu lub zamieszkania na terytorium państw członkowskich oraz mają dostęp do wyszukiwania danych według numeru wizy długoterminowej lub dokumentu pobytowego w połączeniu z co najmniej jedną z pozycji danych określonych w art. 22c ust. 2 lit. a), b) i c).

Poprawka    207

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 h – ustęp 2 – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  fotografii, o których mowa w art. 22c ust. 2 lit. f).

e)  wizerunków twarzy, o których mowa w art. 22c ust. 2 lit. f).

Poprawka    208

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 k – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie wyznaczają organy, które są upoważnione do przeglądania danych VIS w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i prowadzenia w ich sprawie postępowań przygotowawczych.

1.  Państwa członkowskie wyznaczają organy, które są upoważnione do przeglądania danych VIS w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i prowadzenia w ich sprawie postępowań przygotowawczych w odpowiednich i ściśle określonych okolicznościach, o których mowa w art. 22n. Organy te mają prawo przeglądać dane dzieci poniżej 12. roku życia wyłącznie w celu ochrony dzieci zaginionych i dzieci, które padły ofiarą poważnych przestępstw.

Poprawka    209

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 k – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Każde państwo członkowskie prowadzi wykaz wyznaczonych organów. Każde państwo członkowskie powiadamia eu-LISA i Komisję o swoich wyznaczonych organach i może w dowolnym czasie zmienić lub zastąpić to powiadomienie.

2.  Każde państwo członkowskie prowadzi ściśle ograniczony wykaz wyznaczonych organów. Każde państwo członkowskie powiadamia eu-LISA i Komisję o swoich wyznaczonych organach i może w dowolnym czasie zmienić lub zastąpić to powiadomienie.

Poprawka    210

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 l – ustęp 2 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przy wykonywaniu swoich zadań na mocy niniejszego rozporządzenia centralny punkt dostępu działa w sposób niezależny i nie może otrzymywać od wyznaczonego organu, o którym mowa w ust. 1, poleceń odnośnie do wyniku weryfikacji.

Przy wykonywaniu swoich zadań na mocy niniejszego rozporządzenia centralny punkt dostępu działa w sposób całkowicie niezależny i nie może otrzymywać od wyznaczonego organu, o którym mowa w ust. 1, poleceń odnośnie do wyniku weryfikacji.

Poprawka    211

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 m – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli w wyniku weryfikacji ex post okazuje się, że dostęp do danych VIS był nieuzasadniony, wszystkie organy, które uzyskały dostęp do tych danych, usuwają wyszukane w VIS informacje i powiadamiają o ich usunięciu odpowiedni centralny punkt dostępu.

3.  Jeżeli w wyniku weryfikacji ex post okazuje się, że dostęp do danych VIS był nieuzasadniony, wszystkie organy, które uzyskały dostęp do tych danych, natychmiast usuwają wyszukane w VIS informacje i powiadamiają o ich usunięciu odpowiedni centralny punkt dostępu.

Poprawka    212

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 n – ustęp 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wyznaczone organy mogą mieć dostęp do VIS w celu przeglądania danych, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki:

1.  Z zastrzeżeniem art. 22 rozporządzenia 2018/XX [rozporządzenie w sprawie interoperacyjności] wyznaczone organy mogą mieć dostęp do VIS w celu przeglądania danych, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki:

Poprawka    213

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 n – ustęp 1 – litera c a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  w przypadku wyszukiwania według odcisków palców – rozpoczęto wcześniejsze wyszukiwanie w zautomatyzowanym systemie identyfikacji daktyloskopijnej innych państw członkowskich zgodnie z decyzją 2008/615/WSiSW, o ile porównanie odcisków palców jest możliwe z technicznego punktu widzenia, i wyszukiwanie to albo zostało w pełni przeprowadzone, albo nie zostało w pełni przeprowadzone w terminie 24 godzin od jego rozpoczęcia.

Poprawka    214

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 n – ustęp 1 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  jeżeli dokonano zapytania we wspólnym repozytorium danych umożliwiających identyfikację zgodnie z art. 22 rozporządzenia 2018/XX [w sprawie interoperacyjności], z uzyskanej odpowiedzi, o której mowa w [art. 22 ust. 5 tego rozporządzenia], wynika, że dane te są przechowywane w VIS.

d)  jeżeli dokonano zapytania we wspólnym repozytorium danych umożliwiających identyfikację zgodnie z art. 22 rozporządzenia 2018/XX [w sprawie interoperacyjności], z uzyskanej odpowiedzi, o której mowa w [art. 22 ust. 5 rozporządzenia 2018/XX [rozporządzenie w sprawie interoperacyjności]], wynika, że dane te są przechowywane w VIS.

Poprawka    215

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 n – ustęp 3 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przeglądanie VIS ogranicza się do wyszukiwania w rejestrze indywidualnym według następujących danych:

3.  Przeglądanie VIS ogranicza się do wyszukiwania w pliku danych dotyczących wniosku lub rejestrze indywidualnym według następujących danych:

Poprawka    216

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 n – ustęp 3 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  nazwiska (nazwiska rodowego), imienia/imion (imion nadanych), daty urodzenia, obywatelstwa lub obywatelstw, lub płci;

a)  nazwiska (nazwiska rodowego), imienia/imion (imion nadanych), roku urodzenia, obywatelstwa lub obywatelstw, lub płci;

Poprawka    217

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 n – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące wykonalności, dostępności, gotowości i niezawodności technologii wymaganej do wykorzystywania wizerunków twarzy w celu identyfikacji osoby.

Poprawka    218

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 n – ustęp 3 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Wizerunek twarzy, o którym mowa w ust. 3 lit. e), nie może stanowić jedynego kryterium wyszukiwania.

Poprawka    219

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 n – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Przeglądanie VIS w przypadku trafienia zapewnia dostęp do danych wymienionych w niniejszym ustępie oraz do wszelkich innych danych pobranych z rejestru indywidualnego, w tym danych wprowadzonych w odniesieniu do każdego dokumentu, który wydano, którego wydania odmówiono, który unieważniono, cofnięto lub przedłużono. Dostępu do danych, o których mowa w art. 9 pkt 4 lit. l), zarejestrowanych w pliku danych dotyczących wniosku, udziela się wyłącznie w przypadku, gdy o wgląd w te dane wyraźnie wystąpiono w uzasadnionym wniosku i zatwierdzono go w drodze niezależnej weryfikacji.

4.  Przeglądanie VIS w przypadku trafienia zapewnia dostęp do danych wymienionych w ust. 3 niniejszego artykułu oraz do wszelkich innych danych pobranych z pliku danych dotyczących wniosku lub z rejestru indywidualnego, w tym danych wprowadzonych w odniesieniu do każdego dokumentu, który wydano, którego wydania odmówiono, który unieważniono, cofnięto lub przedłużono. Dostępu do danych, o których mowa w art. 9 pkt 4 lit. l), zarejestrowanych w pliku danych dotyczących wniosku, udziela się wyłącznie w przypadku, gdy o wgląd w te dane wyraźnie wystąpiono w uzasadnionym wniosku i zatwierdzono go w drodze niezależnej weryfikacji.

Poprawka    220

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 o – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od art. 22n ust. 1 wyznaczone organy nie mają obowiązku spełnienia określonych w tym ustępie warunków dostępu do VIS w celu identyfikacji osób zaginionych, uprowadzonych lub uznanych za ofiary handlu ludźmi, w przypadku których to osób istnieją uzasadnione podstawy do uznania, że przeglądanie danych VIS ułatwi ich identyfikację lub będzie miało wpływ na prowadzenie postępowań przygotowawczych w konkretnych przypadkach handlu ludźmi. W takich okolicznościach wyznaczone organy mogą wyszukiwać informacje w VIS według odcisków palców tych osób.

Na zasadzie odstępstwa od art. 22n ust. 1 wyznaczone organy nie mają obowiązku spełnienia określonych w tym ustępie warunków dostępu do VIS w celu identyfikacji osób, zwłaszcza dzieci, zaginionych, uprowadzonych lub uznanych za ofiary handlu ludźmi, w przypadku których to osób istnieją poważne podstawy do uznania, że przeglądanie danych VIS ułatwi ich identyfikację i będzie miało wpływ na prowadzenie postępowań przygotowawczych w konkretnych przypadkach handlu ludźmi. W takich okolicznościach wyznaczone organy mogą wyszukiwać informacje w VIS według odcisków palców tych osób.

Poprawka    221

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 o – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy wykorzystanie odcisków palców tych osób nie jest możliwe lub wyszukiwanie informacji według odcisków palców nie przyniesie rezultatów, wyszukiwanie przeprowadza się według danych, o których mowa w art. 9 lit. a) i b).

W przypadku gdy wykorzystanie odcisków palców tych osób nie jest możliwe lub wyszukiwanie informacji według odcisków palców nie przyniesie rezultatów, wyszukiwanie przeprowadza się według danych, o których mowa w art. 9 ust.4 lit. a) i b) lub w art. 22c ust. 2 lit. a) i b).

Poprawka    222

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 o – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przeglądanie VIS w przypadku trafienia zapewnia dostęp do wszelkich danych wymienionych w art. 9 oraz do danych wymienionych w art. 8 ust. 3 i 4.

Przeglądanie VIS w przypadku trafienia zapewnia dostęp do wszelkich danych wymienionych w art. 9, art. 22c lub art. 22d, oraz do danych wymienionych w art. 8 ust. 3 i 4 lub art. 22a ust. 3.

Poprawka    223

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 p – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Wyznaczony organ Europolu może przedłożyć centralnemu punktowi dostępu Europolu, o którym mowa w art. 22k ust. 3, uzasadniony wniosek w formie elektronicznej o przeglądanie wszystkich danych lub konkretnego zbioru danych przechowywanych w VIS. Po otrzymaniu wniosku o uzyskanie dostępu centralny punkt dostępu Europolu weryfikuje, czy spełnione są warunki dostępu określone w ust. 1 i 2. Jeżeli spełnione są wszystkie warunki dostępu, odpowiednio upoważniony personel centralnego punktu dostępu przetwarza wnioski. Dane VIS, do których uzyskano dostęp, są przekazywane jednostkom operacyjnym, o którym mowa w art. 22l ust. 1, w taki sposób, aby nie zostało naruszone bezpieczeństwo tych danych.

3.  Wyznaczony organ Europolu może przedłożyć centralnemu punktowi dostępu Europolu, o którym mowa w art. 22l ust. 2, uzasadniony wniosek w formie elektronicznej o przeglądanie wszystkich danych lub konkretnego zbioru danych przechowywanych w VIS. Po otrzymaniu wniosku o uzyskanie dostępu centralny punkt dostępu Europolu weryfikuje, czy spełnione są warunki dostępu określone w ust. 1 i 2. Jeżeli spełnione są wszystkie warunki dostępu, odpowiednio upoważniony personel centralnego punktu dostępu przetwarza wnioski. Dane VIS, do których uzyskano dostęp, są przekazywane jednostkom operacyjnym, o którym mowa w art. 22l ust. 1, w taki sposób, aby nie zostało naruszone bezpieczeństwo tych danych.

Poprawka    224

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 q – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każde państwo członkowskie i Europol zapewniają rejestrowanie lub dokumentowanie wszystkich operacji przetwarzania danych przeprowadzonych w następstwie zwrócenia się z wnioskiem o uzyskanie dostępu do danych VIS zgodnie z rozdziałem IIIc – w celu sprawdzenia dopuszczalności wniosku, monitorowania zgodności przetwarzania danych z prawem, monitorowania integralnościbezpieczeństwa danych oraz monitorowania własnej działalności.

1.  Każde państwo członkowskie i Europol zapewniają rejestrowanie lub dokumentowanie wszystkich operacji przetwarzania danych przeprowadzonych w następstwie zwrócenia się z wnioskiem o uzyskanie dostępu do danych VIS zgodnie z rozdziałem IIIb – w celu sprawdzenia dopuszczalności wniosku, monitorowania zgodności przetwarzania danych z prawem i integralności danych oraz bezpieczeństwa i ewentualnych skutków dla praw podstawowych, a także w celu monitorowania własnej działalności.

 

Dane lub dokumenty są chronione za pomocą odpowiednich środków przed nieuprawnionym dostępem i usuwane dwa lata po utworzeniu, chyba że są konieczne do prowadzenia już rozpoczętych procedur monitorowania.

Poprawka    225

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 q– ustęp 2 – litera g

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  zgodnie z przepisami krajowymi lub z rozporządzeniem (UE) 2016/794 – niepowtarzalny identyfikator użytkownika funkcjonariusza, który przeprowadził wyszukiwanie, oraz funkcjonariusza, który zlecił wyszukiwanie.

g)  zgodnie z przepisami krajowymi lub z rozporządzeniem (UE) 2016/794 lub, w stosownych przypadkach, z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 – niepowtarzalny identyfikator użytkownika funkcjonariusza, który przeprowadził wyszukiwanie, oraz funkcjonariusza, który zlecił wyszukiwanie.

Poprawka    226

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 q – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Rejestry i dokumentacja wykorzystywane są wyłącznie w celu monitorowania zgodności przetwarzania danych z prawem oraz w celu zapewnienia integralności i bezpieczeństwa danych. Do celów monitorowania i oceny, o których mowa w art. 50 niniejszego rozporządzenia, wykorzystywać można wyłącznie zapisy w rejestrze niezawierające danych osobowych. Organ nadzorczy ustanowiony zgodnie z art. 41 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/680, który jest odpowiedzialny za sprawdzanie dopuszczalności wniosku i monitorowanie zgodności przetwarzania danych z prawem, jak również za monitorowanie integralności i bezpieczeństwa danych, ma na swój wniosek dostęp do tych zapisów w rejestrze na potrzeby wypełniania swoich obowiązków.

3.  Rejestry i dokumentacja wykorzystywane są wyłącznie w celu monitorowania zgodności przetwarzania danych z prawem, monitorowania wpływu na prawa podstawowe oraz w celu zapewnienia integralności i bezpieczeństwa danych. Do celów monitorowania i oceny, o których mowa w art. 50 niniejszego rozporządzenia, wykorzystywać można wyłącznie zapisy w rejestrze niezawierające danych osobowych. Organ nadzorczy ustanowiony zgodnie z art. 41 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/680, który jest odpowiedzialny za monitorowanie zgodności przetwarzania danych z prawem, jak również za monitorowanie integralności i bezpieczeństwa danych, ma na swój wniosek dostęp do tych zapisów w rejestrze na potrzeby wypełniania swoich obowiązków.

Poprawka    227

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 40

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 22 r a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 22ra

 

Ochrona danych osobowych, do których uzyskano dostęp zgodnie z rozdziałem IIIb

 

1.   Każde państwo członkowskie zapewnia stosowanie krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych przyjętych na mocy dyrektywy (UE) 2016/680 również w kwestiach związanych z dostępem do VIS przez organy krajowe tego państwa zgodnie z niniejszym rozdziałem, w tym w odniesieniu do praw osób, których danych dostęp ten dotyczy.

 

2.   Organ nadzorczy, o którym mowa w art. 41 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/680, monitoruje, czy dostęp państw członkowskich do danych osobowych zgodnie z niniejszym rozdziałem – w tym przesyłanie takich danych do i z VIS – jest zgodny z prawem. Stosuje się odpowiednio art. 41 ust. 3 i ust. 4 niniejszego rozporządzenia.

 

3.   Przetwarzanie danych osobowych przez Europol na mocy niniejszego rozporządzenia odbywa się zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/794 i jest nadzorowane przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

 

4.   Dane osobowe, do których uzyskano dostęp w VIS zgodnie z niniejszym rozdziałem, przetwarza się wyłącznie do celów zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia w ich sprawie postępowań przygotowawczych w konkretnych przypadkach, na potrzeby których dane państwo członkowskie lub Europol zwróciły się o uzyskanie dostępu do tych danych.

 

5.   Agencja eu-LISA, wyznaczone organy, centralne punkty dostępu i Europol prowadzą, zgodnie z art. 22q, rejestry wyszukiwań w celu zapewnienia organowi nadzorczemu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/680, i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych możliwości monitorowania zgodności przetwarzania danych z unijnymi i krajowymi przepisami o ochronie danych. Z wyjątkiem danych przechowywanych w tym celu dane osobowe oraz rejestr wyszukiwań usuwa się ze wszystkich rejestrów krajowych i rejestrów Europolu po upływie 30 dni, chyba że dane te i rejestr są niezbędne do celów konkretnego toczącego się postępowania karnego, na potrzeby którego dane państwo członkowskie lub Europol zwróciły się o uzyskanie do nich dostępu.

Poprawka    228

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zmiany w decyzji 2004/512/WE

Uchylenie decyzji 2004/512/WE

Poprawka    229

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1

Decyzja 2004/512/WE

Artykuł 1 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Art. 1 ust. 2 decyzji 2004/512/WE otrzymuje brzmienie:

Decyzja 2004/512/WE zostaje uchylona. Odniesienia do wspomnianej decyzji uważa się za odniesienia do rozporządzenia (WE) nr 767/2008 zgodnie z tabelą korelacji zawartą w załączniku 2.

2.  Wizowy system informacyjny jest oparty na architekturze scentralizowanej, a w jego skład wchodzą następujące elementy:

 

a)  wspólne repozytorium danych umożliwiających identyfikację, o którym mowa w [art. 17 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 2018/XX w sprawie interoperacyjności];

 

b)  centralny system informacyjny zwany dalej „centralnym wizowym systemem informacyjnym” (VIS);

 

c)  interfejs krajowy w każdym państwie członkowskim, zwany dalej „interfejsem krajowym” (NI-VIS), który zapewnia połączenie z odpowiednim centralnym organem krajowym danego państwa członkowskiego, lub jednolity interfejs krajowy w każdym państwie członkowskim, oparty na wspólnych specyfikacjach technicznych i identyczny dla wszystkich państw członkowskich, który umożliwia łączenie się systemu centralnego z infrastrukturą krajową w państwach członkowskich;

 

d)  infrastruktura komunikacyjna między VIS i interfejsami krajowymi;

 

e)  bezpieczny kanał komunikacyjny między VIS i systemem centralnym systemu wjazdu/wyjazdu;

 

f)  bezpieczna infrastruktura komunikacyjna między systemem centralnym VIS a infrastrukturą centralną europejskiego portalu wyszukiwania ustanowionego na mocy [art. 6 rozporządzenia 2017/XX w sprawie interoperacyjności], wspólnego serwisu kojarzenia danych biometrycznych ustanowionego na mocy [art. 12 rozporządzenia 2017/XX w sprawie interoperacyjności], wspólnego repozytorium danych umożliwiających identyfikację ustanowionego na mocy [art. 17 rozporządzenia 2017/XX w sprawie interoperacyjności] i modułu wykrywającego multiplikację tożsamości ustanowionego na mocy [art. 25 rozporządzenia 2017/XX w sprawie interoperacyjności];

 

g)  mechanizm konsultacji w sprawie wniosków i wymiany informacji między centralnymi organami wizowymi („VIS Mail”);

 

h)  portal dla przewoźników;

 

i)  bezpieczna usługa internetowa umożliwiająca komunikację między VIS z jednej strony oraz portalem dla przewoźników i systemami międzynarodowymi (systemy / bazy danych Interpolu) z drugiej strony;

 

j)  repozytorium danych do celów sporządzania sprawozdań i statystyk.

 

System centralny, jednolite interfejsy krajowe, usługa sieciowa, portal dla przewoźników i infrastruktura komunikacyjna VIS wspólnie użytkują i ponownie wykorzystują, na tyle na ile jest to technicznie możliwe, sprzęt i oprogramowanie: systemu centralnego systemu wjazdu/wyjazdu, jednolitych interfejsów krajowych systemu wjazdu/wyjazdu, portalu dla przewoźników ETIAS, usługi sieciowej systemu wjazdu/wyjazdu oraz infrastruktury łączności systemu wjazdu/wyjazdu.

 

Poprawka    230

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1

Rozporządzenie (UE) nr 810/2009

Artykuł 10 – akapit 3 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  składa fotografię zgodnie z normami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1683/95 lub, przy składaniu pierwszego wniosku, a następnie co najmniej co 59 miesięcy po złożeniu tego wniosku, zgodnie z normami określonymi w art. 13 niniejszego rozporządzenia;

c)  umożliwia pobranie na miejscu wizerunku twarzy przy składaniu pierwszego wniosku, a następnie co najmniej co 59 miesięcy po złożeniu tego wniosku, zgodnie z normami określonymi w art. 13 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    231

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2 – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 810/2009

Artykuł 13 – ustęp 2 – tiret 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

fotografia wykonana na miejscu i pobrana cyfrowo w chwili składania wniosku;

wizerunek twarzy pobrany na miejscu w chwili składania wniosku;

Poprawka    232

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2 – litera b

Rozporządzenie (UE) nr 810/2009

Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli odciski palców i fotografia w wystarczającej jakości zostały pobrane od osoby ubiegającej się o wizę i wprowadzone do VIS jako część jej wniosku wizowego złożonego mniej niż 59 miesięcy przed dniem wpłynięcia nowego wniosku, [dane] te mogą zostać skopiowane do kolejnego wniosku.

Jeżeli odciski palców i fotografia o wystarczającej jakości zostały pobrane od osoby ubiegającej się o wizę i wprowadzone do VIS jako część jej wniosku wizowego złożonego mniej niż 59 miesięcy przed dniem wpłynięcia nowego wniosku, są one kopiowane do kolejnego wniosku.

Poprawka    233

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3 – litera b

Rozporządzenie (UE) nr 810/2009

Artykuł 21 – ustęp 3 a – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  SIS i bazy danych SLTD – w celu sprawdzenia, czy dokument podróży użyty do złożenia wniosku odpowiada dokumentowi podróży zgłoszonemu jako zgubiony lub skradziony lub unieważnionemu dokumentowi podróży oraz czy dokument podróży użyty do złożenia wniosku odpowiada dokumentowi podróży zapisanemu w pliku w bazie danych TDAWN Interpolu;

a)  SIS i bazy danych SLTD – w celu sprawdzenia, czy dokument podróży użyty do złożenia wniosku odpowiada dokumentowi podróży zgłoszonemu jako zgubiony lub skradziony lub unieważnionemu dokumentowi podróży

Poprawka    234

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3 – litera b

Rozporządzenie (UE) nr 810/2009

Artykuł 21 – ustęp 3 a – litera g

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  systemu ECRIS-TCN – w celu sprawdzenia, czy osoba ubiegająca się o wizę odpowiada osobie, której dane są zarejestrowane w tej bazie danych w odniesieniu do przestępstw terrorystycznych lub innych poważnych przestępstw;

skreśla się

Poprawka    235

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (UE) nr 810/2009

Artykuł 21 a – ustęp -1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Szczegółowe wskaźniki ryzyka mają formę algorytmu umożliwiającego profilowanie w rozumieniu art. 4 pkt 4 rozporządzenia (UE) 2016/679 przez porównanie danych zarejestrowanych w pliku danych dotyczących wniosku ze szczegółowymi wskaźnikami ryzyka wskazującymi na ryzyko dla bezpieczeństwa, ryzyko nielegalnej imigracji lub duże ryzyko epidemii. Szczegółowe wskaźniki ryzyka rejestruje się w VIS.

Poprawka    236

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (UE) nr 810/2009

Artykuł 21 a – ustęp 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Ocena bezpieczeństwa, nielegalnej imigracji lub dużego ryzyka epidemii opiera się na:

1.  Komisja przyjmuje akt delegowany zgodnie z art. 51a w celu dalszego określenia ryzyka dla bezpieczeństwa, ryzyka nielegalnej imigracji lub dużego ryzyka epidemii na podstawie:

Poprawka    237

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (UE) nr 810/2009

Artykuł 21 a – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  statystykach wygenerowanych przez VIS zgodnie z art. 45a, wskazujących, że liczba odmów wydania wizy z powodu ryzyka imigracji nieuregulowanej lub ryzyka dla bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego związanego z określoną grupą podróżnych odbiega od normy;

b)  statystyk wygenerowanych przez VIS zgodnie z art. 45a, wskazujących, że liczba odmów wydania wizy z powodu ryzyka imigracji nieuregulowanej lub ryzyka dla bezpieczeństwa związanego z osobą ubiegającą się o wizę;

Poprawka    238

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (UE) nr 810/2009

Artykuł 21 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja przyjmuje akt wykonawczy określający ryzyko, o którym mowa w ust. 1. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 52 ust. 2.

skreśla się

Poprawka    239

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (UE) nr 810/2009

Artykuł 21 a – ustęp 3 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Na podstawie ryzyka szczególnego określonego zgodnie z ust. 2 ustanawia się szczegółowe wskaźniki ryzyka, składające się z kombinacji danych zawierających jedną lub kilka z poniższych informacji:

3.  Na podstawie ryzyka szczególnego określonego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aktem delegowanym, o którym mowa w ust. 1 ustanawia się szczegółowe wskaźniki ryzyka, składające się z kombinacji danych zawierających jedną lub kilka z poniższych informacji:

Poprawka    240

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (UE) nr 810/2009

Artykuł 21 a – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Organy wizowe stosują szczegółowe wskaźniki ryzyka przy ocenie, czy z osobą ubiegającą się o wizę wiąże się ryzyko nielegalnej imigracji, ryzyko dla bezpieczeństwa państw członkowskich lub duże ryzyko epidemii zgodnie z art. 21 ust. 1.

6.  Organy wizowe stosują szczegółowe wskaźniki ryzyka przy ocenie, czy z osobą ubiegającą się o wizę wiąże się ryzyko nielegalnej imigracji lub ryzyko dla bezpieczeństwa państw członkowskich zgodnie z art. 21 ust. 1.

Poprawka    241

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (UE) nr 810/2009

Artykuł 21 a – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Komisja regularnie dokonuje przeglądu ryzyka szczególnego i szczegółowych wskaźników ryzyka.

7.  Komisja i Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej regularnie dokonują przeglądu ryzyka szczególnego i szczegółowych wskaźników ryzyka.

Poprawka    242

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 810/2009

Artykuł 39

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

4a)  art. 39 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 39

Artykuł 39

Zachowanie personelu

Zachowanie personelu i poszanowanie praw podstawowych

1.   Konsulaty państw członkowskich zapewniają osobom ubiegającym się o wizę uprzejmą obsługę.

1.   Konsulaty państw członkowskich zapewniają osobom ubiegającym się o wizę uprzejmą obsługę. Pracownicy konsularni wykonują swoje obowiązki służbowe z pełnym poszanowaniem godności ludzkiej.

2.   Pracownicy konsularni wykonują swoje obowiązki służbowe z poszanowaniem godności ludzkiej. Podejmowane przez nich środki muszą być współmierne do zamierzonych celów.

2.   Pracownicy konsularni wykonują swoje obowiązki służbowe z poszanowaniem praw podstawowych i przestrzegają zasad uznanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Podejmowane przez nich środki muszą być współmierne do zamierzonych celów.

3.   Podczas pełnienia obowiązków służbowych pracownicy konsularni nie dyskryminują nikogo ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, wiarę lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

3.   Podczas pełnienia obowiązków służbowych pracownicy konsularni nie dyskryminują nikogo ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, kolor skóry, pochodzenie społeczne, cechy genetyczne, język, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, wiarę lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Dobro dziecka jest traktowane priorytetowo.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0810)

Poprawka    243

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 4 b (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 810/2009

Artykuł 39 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 39a

 

Prawa podstawowe

 

Stosując niniejsze rozporządzenie, państwa członkowskie w pełni przestrzegają odpowiednich przepisów prawa Unii, w tym Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego, w tym Konwencji dotyczącej statusu uchodźców sporządzonej w Genewie w dniu 28 lipca 1951 r., zobowiązań dotyczących dostępu do ochrony międzynarodowej, w szczególności zasady non-refoulement, oraz praw podstawowych. Zgodnie z zasadami ogólnymi prawa Unii decyzje na podstawie niniejszego rozporządzenia podejmuje się w sposób indywidualny. Dobro dziecka jest traktowane priorytetowo.”

Poprawka    244

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 810/2009

Artykuł 51 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 51a

 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

 

1.   Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

 

2.   Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 21a, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia … [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień jest automatycznie przedłużane na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

 

3.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 21a, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

 

4.   Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

 

5.   Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

6.   Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 21a wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”;

Poprawka    245

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (UE) 2017/2226

Artykuł 13 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W celu wypełniania swojego obowiązku wynikającego z art. 26 ust. 1 lit. b) konwencji wykonawczej do układu z Schengen przewoźnicy korzystają z usługi sieciowej, aby zweryfikować, czy wiza krótkoterminowa jest ważna, w tym czy liczba dozwolonych wjazdów została już wykorzystana lub czy dozwolony okres pobytu posiadacza wizy osiągnął maksymalną długość lub, w zależności od przypadku, czy wiza jest ważna na terytorium portu przeznaczenia danej podróży. Przewoźnicy podają informacje wymienione w art. 16 ust. 1 lit. a), b) i c) niniejszego rozporządzenia. Na tej podstawie w ramach usługi sieciowej przewoźnicy uzyskują odpowiedź „OK/NOT OK”. Przewoźnicy mogą – zgodnie z mającym zastosowaniem prawem – przechowywać przesłane informacje i otrzymane odpowiedzi. Przewoźnicy opracowują system uwierzytelniający zapewniający dostęp do usługi sieciowej jedynie upoważnionemu personelowi. Odpowiedź „OK/NOT OK” nie może być uznawana za decyzję o zezwoleniu na wjazd lub o odmowie wjazdu wydawaną zgodnie rozporządzeniem (UE) 2016/399.

3.  W celu wypełniania swojego obowiązku wynikającego z art. 26 ust. 1 lit. b) konwencji wykonawczej do układu z Schengen przewoźnicy korzystają z usługi sieciowej, aby zweryfikować, czy wiza krótkoterminowa jest ważna, w tym czy liczba dozwolonych wjazdów została już wykorzystana lub czy dozwolony okres pobytu posiadacza wizy osiągnął maksymalną długość lub, w zależności od przypadku, czy wiza jest ważna na terytorium portu przeznaczenia danej podróży. Przewoźnicy podają informacje wymienione w art. 16 ust. 1 lit. a), b) i c) niniejszego rozporządzenia. Na tej podstawie w ramach usługi sieciowej przewoźnicy uzyskują odpowiedź „OK/NOT OK”. Przewoźnicy mogą – zgodnie z mającym zastosowaniem prawem – przechowywać przesłane informacje i otrzymane odpowiedzi. Przewoźnicy opracowują system uwierzytelniający zapewniający dostęp do usługi sieciowej jedynie upoważnionemu personelowi. Odpowiedź „OK/NOT OK” nie może być uznawana za decyzję o zezwoleniu na wjazd lub o odmowie wjazdu wydawaną zgodnie rozporządzeniem (UE) 2016/399. W przypadkach gdy pasażerom nie zezwala się na wejście na pokład ze względu na zapytanie w VIS, przewoźnicy informują pasażerów o tym oraz o sposobach skorzystania z przysługującego im prawa do dostępu do ich danych przechowywanych w VIS, sprostowania i usunięcia takich danych.

Poprawka    246

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2017/2226

Artykuł 14 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

2a)  art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3.   Jeżeli konieczne jest wprowadzenie lub zaktualizowanie danych posiadacza wizy we wpisie dotyczącym wjazdu/wyjazdu, służby graniczne mogą pobrać z VIS i zaimportować do EES dane, o których mowa w art. 16 ust. 2 lit. c)–f) niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 8 niniejszego rozporządzenia i art. 18a rozporządzenia (WE) nr 767/2008.

3.   Jeżeli konieczne jest wprowadzenie lub zaktualizowanie danych posiadacza wizy we wpisie dotyczącym wjazdu/wyjazdu, służby graniczne mogą pobrać z VIS i zaimportować do EES dane, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. d) i art. 16 ust. 2 lit. c)–f) niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 8 niniejszego rozporządzenia i art. 18a rozporządzenia (WE) nr 767/2008.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226)

Poprawka    247

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 2 b (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2017/2226

Artykuł 15 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

2b)  art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.   W przypadku gdy konieczne jest utworzenie rejestru indywidualnego lub zaktualizowanie wizerunku twarzy, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. d) i art. 17 ust. 1 lit. b), wizerunek twarzy pobiera się na miejscu.

1.   W przypadku gdy konieczne jest utworzenie rejestru indywidualnego lub zaktualizowanie wizerunku twarzy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. b), wizerunek twarzy pobiera się na miejscu.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226)

Poprawka    248

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 2 c (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2017/2226

Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c)  w art. 15 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„1a.  Wizerunek twarzy, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. d), pobierany jest z VIS i importowany do EES.”;

Poprawka    249

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 2 d (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2017/2226

Artykuł 15 – ustęp 5

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

2d)  uchyla się art. 15 ust. 5;

5.   W terminie dwóch lat od uruchomienia EES Komisja opracowuje sprawozdanie dotyczące norm jakości wizerunków twarzy przechowywanych w VIS, w którym ocenia, czy normy te są wystarczająco wysokie, aby umożliwić kojarzenie danych biometrycznych w celu wykorzystywania – na granicach i na terytorium państw członkowskich – wizerunków twarzy przechowywanych w VIS do weryfikacji tożsamości obywateli państw trzecich podlegających obowiązkowi wizowemu, bez konieczności przechowywania takich wizerunków twarzy w EES. Komisja przekazuje to sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Do tego sprawozdania Komisja dołącza, jeżeli uzna to za odpowiednie, wnioski ustawodawcze, w tym wnioski dotyczące zmiany niniejszego rozporządzenia lub rozporządzenia (WE) nr 767/2008, w odniesieniu do wykorzystywania do celów, o których mowa w niniejszym ustępie, wizerunków twarzy obywateli państw trzecich, które są przechowywane w VIS.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226)

Poprawka    250

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

rozporządzenia 2018/XX w sprawie interoperacyjności

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  dane, o których mowa w art. 9 pkt 4 lit. a), b) i c), art. 9 pkt 5 i 6, art. 22c ust. 2 lit. a)–c), f) i g), art. 22d lit. a), b), c), f) i g) rozporządzenia (WE) nr 767/2008;

b)  dane, o których mowa w art. 9 pkt 4 lit. a)–cc), art. 9 pkt 5 i 6, art. 22c ust. 2 lit. a)–cc), f) i g), art. 22d lit. a), b), c), f) i g) rozporządzenia (WE) nr 767/2008;

Poprawka    251

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia ... [dwa lata po dniu wejście w życie] z wyjątkiem przepisów dotyczących aktów wykonawczych i delegowanych, zawartych w art. 1 pkt 6, 7, 26, 27, 33 i 35, art. 3 pkt 4 oraz art. 4 pkt 1, które stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 

Do dnia ... [rok po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie przygotowań do pełnego wykonania niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie zawiera także szczegółowe informacje o poniesionych kosztach oraz informacje dotyczące wszelkich rodzajów ryzyka, które mogą mieć wpływ na ogólne koszty.


UZASADNIENIE

Kontekst

Polityka wizowa ma zasadnicze znaczenie dla swobody przemieszczania się już od swojego początku. Już w 1985 r. umawiające się strony układu z Schengen uzgodniły, że będą „dążyć do zbliżenia polityki wizowej, w jak najkrótszym terminie [...] i podejmą [...] niezbędne kroki w celu stosowania własnych procedur wydawania wiz i wjazdu na swoje terytorium, uwzględniając konieczność zapewnienia ochrony całości terytorium pięciu państw przed nielegalną imigracją oraz innymi działaniami mogącymi zagrozić bezpieczeństwu”.

Wizowy system informacyjny („VIS”) ustanowiono dopiero w 2004 r., a funkcjonować zaczął w 2011 r. w celu uproszczenia procedury składania wniosków wizowych, zapobiegania handlowi wizami, walki z nadużyciami i, szerzej, walki z nielegalną migracją. Jego konieczność, wartość dodaną i znaczenie unaocznia kilka prostych liczb: z końcem 2017 r. w systemie znajdowało się 48 mln wniosków wizowych i 41 mln zestawów odcisków palców; corocznie wydawanych jest 16 mln wiz krótkoterminowych „Schengen”, a każdego dnia odbywa się około miliona operacji.

W 2015 r. Komisja Europejska przeprowadziła ogólną ocenę funkcjonowania systemu, w tym dostępu organów ścigania. VIS podlega również mechanizmowi oceny Schengen. Równolegle do wprowadzenia ustaleń wynikających z niniejszego wniosku, sprawozdawca apeluje do państw członkowskich o całkowite wdrożenie skierowanych do nich zaleceń w celu pełnego wykorzystania systemu i respektowania wszystkich zabezpieczeń.

W przedstawionym wniosku uwzględniono wynik oceny Komisji, a także oceny „Schengen” dotyczącej systemu oraz wynikających z nich zaleceń. Wreszcie, przedstawiony wniosek ma na celu także stawienie czoła nowym wyzwaniom w zakresie migracji, granic zewnętrznych i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Stanowisko sprawozdawcy dotyczące nowego wniosku

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, zwraca jednak uwagę na kłopotliwy termin jego przedstawienia. Wniosek przedłożono przed sfinalizowaniem aktów tworzących podstawę prawną dla ETIAS i eu-LISA i będzie on omawiany w czasie, gdy nadal trwają procedury ustawodawcze dotyczące kodeksu wizowego i interoperacyjności.

Sprawozdawca uważa przy tym, że da się wprowadzić kolejne ulepszenia i w niniejszym projekcie sprawozdania przedstawia serię poprawek temu służących. Proponowane poprawki można pogrupować według następujących kategorii:

Zakres systemu

Jedną z głównych innowacji tej reformy jest rozszerzenie zakresu VIS na wizy długoterminowe i dokumenty pobytowe. W świetle nowej europejskiej „strategii” w zakresie zarządzania informacjami trudno byłoby zrozumieć, że tacy obywatele państw trzecich pozostają poza zakresem europejskich kompetencji, zwłaszcza w świetle tego, co wiemy dziś o złotych wizach. Ta zmiana poprawi bezpieczeństwo naszych granic zewnętrznych, lepiej zabezpieczy prawa rezydentów długoterminowych, gdyż z łatwością można będzie dowieść tych praw na całym terytorium Unii, a także przyczyni się do pogłębienia wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi Unii i w ten sposób wzmocni obszar swobodnego przemieszczania się.

Budowa systemu

W chwili ustanowienia VIS (decyzja Rady 2004/512/WE) Parlament nie był jeszcze współustawodawcą w tej dziedzinie. Następnie ustanawiająca system decyzja Rady, wykonana decyzją Komisji, została dalej rozwinięta w rozporządzeniu 767/2008, w przypadku którego Parlament Europejski jest współustawodawcą. Obecnie rozróżnienie to nie znajduje już uzasadnienia. Sprawozdawca proponuje zatem uchylenie decyzji Rady i jej pełne włączenie do rozporządzenia w sprawie VIS. Ponadto ze względów przejrzystości i lepszego stanowienia prawa oraz w celu zachowania zgodności z Traktatami sprawozdawca zaleca włączenie do tego rozporządzenia także niektórych elementów decyzji wykonawczych Komisji.

Architektura systemu powinna również odzwierciedlać rozszerzenie jego zakresu i wykorzystania: długoterminowe wizy i dokumenty pobytowe, zapytania przez system wjazdu/wyjazdu oraz nowy układ interoperacyjności. Ponadto w ciągu pierwszych czterech lat działania miało miejsce pięć incydentów bezpieczeństwa, w tym trzy poważne, dotyczących infrastruktury komunikacyjnej. Jedyne oficjalne sprawozdania dotyczące przestojów w działaniu systemu centralnego VIS wskazują, że przerwy w działaniu trwały od 6 godzin do 45 minut i, chociaż planowane, miały miejsce sześć do ośmiu razy rocznie.

Należy zatem zwiększyć pojemność VIS i jego zdolność do przetwarzania wniosków oraz poprawić jego odporność. Podczas gdy nie jest jasne, czy ze względu na te elementy potrzebne jest rozwiązanie typu active-active, całkiem oczywiste jest, że obowiązkowe muszą być redundancje na szczeblu państw członkowskich i infrastruktury komunikacyjnej.

Dostęp scentralizowanych agencji europejskich do systemu

Obecnie obowiązujące przepisy zapewniają Europolowi dostęp bez żadnego efektu, gdyż agencja nie jest jeszcze podłączona do VIS. Sprawozdawca rozumie, że konieczne są właściwe środki i ubolewa, że nie zostały one jeszcze podjęte przez odpowiednie zainteresowane strony ze względu na stale zmieniające się priorytety.

W odniesieniu do dostępu dla Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz z uwzględnieniem obecnej podstawy prawnej działania tej agencji i ocen Schengen sprawozdawca uważa, że dostęp dla tej agencji ma zasadnicze znaczenie. Trudno jednak zrozumieć, dlaczego dostępu do VIS miałyby potrzebować zespoły realizujące zadania w dziedzinie powrotów. Podobnie trudno zrozumieć, dlaczego agencja powinna mieć ograniczony dostęp do danych nieosobowych i statystyk niezbędnych do analizy ryzyka. Sprawozdawca opowiada się zatem za ograniczeniem dostępu dla zespołów realizujących zadania w dziedzinie powrotów, przy jednoczesnym ułatwieniu dostępu do statystyk do celów analizy ryzyka.

Połączenia z innymi systemami i interoperacyjność

Nowy wizowy system informacyjny stanowi część przyszłego „układu interoperacyjności”, aczkolwiek nie jest przez niego ograniczany pod względem wdrożenia. Co więcej, sam system będzie wyposażony we wbudowane mechanizmy kontrolne i połączenia z innymi systemami.

Dzięki ostatniej reformie Systemu Informacyjnego Schengen („SIS”) został on wzmocniony tak, aby lepiej chronić dzieci i inne grupy wymagające szczególnego traktowania. VIS może w pełni korzystać z tych nowych funkcji. Musimy tak samo chronić Europejczyków i obywateli państw trzecich. W związku z tym sprawozdawca uważa, że w przypadkach zaginięć dzieci, dzieci zagrożonych przemocą ze względu na płeć i osób dorosłych wymagających szczególnego traktowania powinno być możliwe przenoszenie danych przechowywanych w VIS do SIS.

Ponadto należy zapewnić maksymalną spójność z innymi systemami, w szczególności ETIAS, z uwzględnieniem jego zabezpieczeń. Sprawozdawca zgadza się, że w przypadku posiadaczy wiz długoterminowych i dokumentów pobytowych powinno się także prowadzić kontrole z użyciem innych baz danych. Należyte zabezpieczenia wymagają jednak dodatkowego określenia, jakie kontrole się prowadzi, zamiast ogólnego odniesienia do systemów, w których szuka się informacji. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość skorzystania z tej możliwości przed wydaniem przedmiotowych dokumentów. Jest to jedna z największych zalet tej reformy.

Należy również sprecyzować, jakie konkretne działania następują po każdym trafieniu, zarówno do celów ochrony obywateli państw trzecich, jak i poufności informacji.

Wejście w życie

Złą praktyką ustawodawczą jest pominięcie mechanizmów sprawozdawczych lub terminów wykonania środków ustawodawczych. Państwa członkowskie i Komisja muszą być przygotowane do wdrożenia uzgodnionych środków w terminie i w ramach ustalonego budżetu. W związku z tym sprawozdawca proponuje wzmocnione mechanizmy sprawozdawcze i maksymalny termin dwóch lat, w którym powinny zostać skutecznie wprowadzone omawiane zmiany w VIS.


OPINIA Komisji Budżetowej (23.1.2019)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 767/2008, rozporządzenie (WE) nr 810/2009, rozporządzenie (UE) 2017/2226, rozporządzenie (UE) 2016/399, rozporządzenie XX/2018 [rozporządzenie w sprawie interoperacyjności] i decyzję 2004/512/WE oraz uchylającego decyzję Rady 2008/633/WSiSW

(COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Bernd Kölmel

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca podziela cel wniosku Komisji, jakim jest wzmocnienie wizowego systemu informacyjnego (VIS) w celu ułatwienia procedury składania wniosków wizowych, ułatwienia i wzmocnienia kontroli na przejściach granicznych na granicach zewnętrznych oraz na terytorium państw członkowskich, a także zwiększenia bezpieczeństwa wewnętrznego strefy Schengen poprzez ułatwienie wymiany informacji między państwami członkowskimi na temat obywateli państw trzecich posiadających wizy długoterminowe i dokumenty pobytowe. Poprawi to bezpieczeństwo w UE i na jej granicach, ułatwi osobom podróżującym zgodnie z prawem korzystania z prawa do przekraczania granicy zewnętrznej oraz do swobodnego przemieszczania się i pobytu na obszarze bez kontroli na granicach wewnętrznych, a także ułatwi zarządzanie granicami zewnętrznymi strefy Schengen.

Sprawozdawca uważa, że szacunkowy koszt dla budżetu UE jest uzasadniony i proporcjonalny, lecz wzywa Komisję, eu-LISA, Frontex, Europol, CEPOL i państwa członkowskie do zapewnienia jak największej możliwej efektywności kosztowej.

Sprawozdawca zaostrza szereg przepisów dotyczących sprawozdawczości i oceny, aby umożliwić władzy budżetowej dokładne śledzenie rozwoju i funkcjonowania wzmocnionego VIS.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43)  Bez uszczerbku dla obowiązku państw członkowskich dotyczącego zapewnienia dokładności danych wprowadzanych do VIS eu-LISA powinna być odpowiedzialna za podniesienie jakości danych poprzez wprowadzenie centralnego narzędzia monitorowania jakości danych oraz za przekazywanie państwom członkowskim sprawozdań w regularnych odstępach czasu.

(43)  Bez uszczerbku dla obowiązku państw członkowskich dotyczącego zapewnienia dokładności danych wprowadzanych do VIS eu-LISA powinna być odpowiedzialna za podniesienie jakości danych poprzez wprowadzenie, utrzymywanie i stałe aktualizowanie centralnego narzędzia monitorowania jakości danych oraz za przekazywanie państwom członkowskim sprawozdań w regularnych odstępach czasu.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(44)  Aby umożliwić lepsze monitorowanie wykorzystania VIS do celów analizy tendencji związanych z presją migracyjną i zarządzaniem granicami, eu-LISA powinna mieć możliwość rozwijania nowoczesnych zdolności w zakresie prowadzenia sprawozdawczości statystycznej wobec państw członkowskich, Komisji i Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej bez naruszania integralności danych. Należy zatem utworzyć centralne repozytorium statystyczne. Żadne tworzone statystyki nie powinny zawierać danych osobowych.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 46 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(46a)  Niniejsze rozporządzenie zapewni oszczędności w budżetach krajowych dzięki wspieraniu osiągnięcia jego celów przez państwa członkowskie (ułatwianie procedur składania wniosków wizowych, identyfikacja osób zaginionych, pomoc w procesie identyfikacji i odsyłania osób oraz wspieranie organów ścigania w dostępie do danych osób ubiegających się o wizę).

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 26 – litera d

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 29 – ustęp 2 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organ zarządzający wraz z Komisją opracowuje utrzymuje zautomatyzowane mechanizmy i procedury kontroli jakości danych do celów przeprowadzania kontroli jakości danych przechowywanych w VIS i regularnie przekazuje sprawozdania państwom członkowskim. Organ zarządzający regularnie przekazuje państwom członkowskim i Komisji sprawozdania z kontroli jakości danych.

Organ zarządzający wraz z Komisją opracowuje, utrzymuje i stale aktualizuje zautomatyzowane mechanizmy i procedury kontroli jakości danych do celów przeprowadzania kontroli jakości danych przechowywanych w VIS i regularnie przekazuje sprawozdania państwom członkowskim. Organ zarządzający zapewnia odpowiedni poziom wyszkolonego personelu, aby wdrażać innowacje techniczne i aktualizacje wymagane do obsługi mechanizmów kontroli jakości danych. Organ zarządzający regularnie przekazuje państwom członkowskim i Komisji sprawozdania z kontroli jakości danych.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 38

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 50 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Co dwa lata eu-LISA przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji sprawozdanie dotyczące technicznego funkcjonowania VIS, w tym jego bezpieczeństwa.

3.  Co dwa lata eu-LISA przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji sprawozdanie dotyczące technicznego funkcjonowania VIS, w tym jego bezpieczeństwa i kosztów. Sprawozdanie to zawiera przegląd bieżących postępów w zakresie rozwoju projektu i związanych z nim kosztów, ocenę skutków finansowych oraz informacje na temat wszelkich kwestii technicznych i zagrożeń, które mogą mieć wpływ na ogólne koszty systemu.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 38

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 50 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  W przypadku opóźnień na etapie rozwoju eu-LISA informuje jak najszybciej Parlament Europejski i Radę o powodach opóźnienia oraz o ich skutkach czasowych i finansowych.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 38

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

Artykuł 5 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Co cztery lata Komisja opracowuje całościową ocenę VIS. Ocena ta obejmuje analizę osiągniętych wyników w porównaniu z założonymi celami oraz ocenę dalszej zasadności przesłanek stworzenia VIS, stosowanie niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do VIS, bezpieczeństwo VIS, korzystanie z przepisów, o których mowa w art. 31, oraz wszelkie konsekwencje dla funkcjonowania VIS w przyszłości. Komisja przekazuje ocenę Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.  Co dwa lata Komisja opracowuje całościową ocenę VIS. Ocena ta obejmuje analizę osiągniętych wyników w porównaniu z założonymi celami i poniesionymi kosztami oraz ocenę dalszej zasadności przesłanek stworzenia VIS, stosowanie niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do VIS, bezpieczeństwo VIS, korzystanie z przepisów, o których mowa w art. 31, oraz wszelkie konsekwencje dla funkcjonowania VIS w przyszłości. Komisja przekazuje ocenę Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 767/2008, rozporządzenie (WE) nr 810/2009, rozporządzenie (UE) 2017/2226, rozporządzenie (UE) 2016/399, rozporządzenie XX/2018 [rozporządzenie w sprawie interoperacyjności] i decyzję 2004/512/WE oraz uchylającego decyzję Rady 2008/633/WSiSW

Odsyłacze

COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

2.7.2018