Procedură : 2018/0152(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0078/2019

Texte depuse :

A8-0078/2019

Dezbateri :

PV 12/03/2019 - 25
CRE 12/03/2019 - 25

Voturi :

PV 13/03/2019 - 11.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0174

RAPORT     ***I
PDF 594kWORD 232k
14.2.2019
PE 628.683v01-00 A8-0078/2019

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (CE) nr. 810/2009, a Regulamentului (UE) nr. 2017/2226, a Regulamentului (UE) nr. 2016/399, a Regulamentului XX/2018 [Regulamentul privind interoperabilitatea] și a Deciziei 2004/512/CE și de abrogare a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului

(COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Carlos Coelho

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (CE) nr. 810/2009, a Regulamentului (UE) nr. 2017/2226, a Regulamentului (UE) nr. 2016/399, a Regulamentului XX/2018 [Regulamentul privind interoperabilitatea] și a Deciziei 2004/512/CE și de abrogare a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului

(COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0302),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 16 alineatul (2), articolul 77 alineatul (2) literele (a), (b), (d) și (e), articolul 78 alineatul (2) literele (d), (e) și (g), articolul 79 alineatul (2) literele (c) și (d), articolul 87 alineatul (2) litera (a) și articolul 88 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0185/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0078/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (CE) nr. 810/2009, a Regulamentului (UE) 2017/2226, a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului XX/2018 [Regulamentul privind interoperabilitatea] și a Deciziei 2004/512/CE și de abrogare a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului

de reformare a Sistemului de informații privind vizele prin modificarea Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (CE) nr. 810/2009, a Regulamentului (UE) 2017/2226, a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului XX/2018 [Regulamentul privind interoperabilitatea] și de abrogare a Deciziei 2004/512/CE și a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Sistemul de informații privind vizele (VIS) a fost instituit prin Decizia 2004/512/CE a Consiliului41, ca soluție tehnologică pentru schimbul de date privind vizele între statele membre. Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului42 a prevăzut obiectivul, funcționalitățile și responsabilitățile VIS, precum și condițiile și procedurile pentru schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere în scopul de a facilita examinarea cererilor de viză de scurtă ședere și deciziile aferente. Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului43 a stabilit regulile cu privire la înregistrarea elementelor biometrice de identificare în VIS. Decizia 2008/633/JAI a Consiliului44 a stabilit condițiile în care autoritățile desemnate ale statelor membre și Europol pot obține accesul pentru consultarea VIS în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave.

(1)  Sistemul de informații privind vizele (VIS) a fost instituit prin Decizia 2004/512/CE a Consiliului41, ca soluție tehnologică pentru schimbul de date privind vizele între statele membre. Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului42 a prevăzut obiectivul, funcționalitățile și responsabilitățile VIS, precum și condițiile și procedurile pentru schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere în scopul de a facilita examinarea cererilor de viză de scurtă ședere și deciziile aferente. Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului43 a stabilit regulile cu privire la înregistrarea elementelor biometrice de identificare în VIS. Decizia 2008/633/JAI a Consiliului44 a stabilit condițiile în care autoritățile desemnate ale statelor membre și Europol pot obține accesul pentru consultarea VIS în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave. VIS a început să funcționeze la 11 octombrie 201144a și a fost introdus treptat în toate consulatele statelor membre din lume între octombrie 2011 și februarie 2016.

__________________

__________________

41 Decizia 2004/512/CE a Consiliului din 8 iunie 2004 de instituire a Sistemului de informații privind vizele (SIV) (JO L 213, 15.6.2004, p. 5).

41 Decizia 2004/512/CE a Consiliului din 8 iunie 2004 de instituire a Sistemului de informații privind vizele (SIV) (JO L 213, 15.6.2004, p. 5).

42 Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS) (JO L 218, 13.8.2008, p. 60).

42 Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS) (JO L 218, 13.8.2008, p. 60).

43 Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) (JO L 243, 15.9.2009, p. 1).

43Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) (JO L 243, 15.9.2009, p. 1).

44 Decizia 2008/633/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind accesul la Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Europol în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave (JO L 218, 13.8.2008, p. 129).

44 Decizia 2008/633/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind accesul la Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Europol în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave (JO L 218, 13.8.2008, p. 129).

 

44a Decizia de punere în aplicare 2011/636/UE a Comisiei din 21 septembrie 2011 de stabilire a datei de la care Sistemului de Informații privind Vizele (VIS) își începe activitatea în prima regiune (JO L 249, 27.9.2011, p. 18).

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Comunicarea Comisiei din 6 aprilie 2016 intitulată „Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate”46 a subliniat necesitatea ca UE să își consolideze și să își îmbunătățească sistemele informatice, arhitectura de date și schimbul de informații în domeniul gestionării frontierelor, al asigurării respectării legii și al combaterii terorismului, precum și necesitatea de a îmbunătăți interoperabilitatea sistemelor informatice. De asemenea, comunicarea a identificat necesitatea de a remedia lacunele în materie de informații, inclusiv în ceea ce privește resortisanții țărilor terțe care dețin o viză de lungă ședere.

(3)  Comunicarea Comisiei din 6 aprilie 2016 intitulată „Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate”46 a subliniat necesitatea ca UE să își consolideze și să își îmbunătățească sistemele informatice, arhitectura de date și schimbul de informații în domeniul gestionării frontierelor, al asigurării respectării legii și al combaterii terorismului, precum și necesitatea de a îmbunătăți interoperabilitatea sistemelor informatice. De asemenea, comunicarea a identificat necesitatea de a remedia lacunele în materie de informații, inclusiv în ceea ce privește resortisanții țărilor terțe care dețin o viză de lungă ședere, având în vedere că articolul 21 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen prevede dreptul la libera circulație pe teritoriul statelor care sunt parte la acord pentru o perioadă de maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, prin introducerea recunoașterii reciproce a permiselor de ședere și a vizelor de lungă ședere eliberate de aceste state. Comisia a realizat, prin urmare, două studii: primul studiu de fezabilitate46a a concluzionat că instituirea unui registru ar fi fezabilă din punct de vedere tehnic și că cea mai bună opțiune tehnică ar fi aceea de a reutiliza structura VIS, iar al doilea studiu46b a efectuat o analiză a necesității și proporționalității și a concluzionat că ar fi necesar și proporțional să se extindă domeniul de aplicare al VIS pentru a include documentele menționate mai sus.

__________________

__________________

46 COM(2016) 205 final.

46 COM(2016) 205 final.

 

46a „Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits” (Studiu privind gestionarea integrată a frontierelor – Studiu de fezabilitate privind includerea într-un registru a documentelor necesare pentru eliberarea vizelor, a permiselor de lungă ședere și a permiselor de mic trafic de frontieră) (2017).

 

46b „Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents” [Analiza juridică cu privire la necesitatea și proporționalitatea extinderii domeniului de aplicare al Sistemului de informații privind vizele (VIS) pentru a include datele referitoare la vizele de lungă ședere și documentele de ședere] (2018).

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  La 10 iunie 2016, Consiliul a aprobat o foaie de parcurs pentru consolidarea schimbului de informații și a gestionării informațiilor47. Pentru a aborda lacunele existente în materie de informații cu privire la documentele eliberate resortisanților țărilor terțe, Consiliul a invitat Comisia să evalueze posibilitatea instituirii unui registru central al permiselor de ședere și al vizelor de lungă ședere eliberate de statele membre, care să conțină informații privind aceste documente, inclusiv datele de expirare și eventuala retragere. Articolul 21 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen prevede dreptul la libera circulație pe teritoriul statelor care sunt parte la acord pentru o perioadă de maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, prin introducerea recunoașterii reciproce a permiselor de ședere și a vizelor de lungă ședere eliberate de aceste state.

eliminat

__________________

 

47 Foaia de parcurs din 6 iunie 2016 pentru a consolida schimbul de informații și gestionarea informațiilor, inclusiv soluțiile de interoperabilitate, în domeniul justiției și afacerilor interne (9368/1/16 REV 1).

 

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  În Concluziile sale din 9 iunie 2017 privind calea de urmat pentru îmbunătățirea schimbului de informații și asigurarea interoperabilității sistemelor de informații ale UE48, Consiliul a recunoscut că ar putea fi necesare măsuri noi pentru a remedia lacunele actuale în materie de informații în scopul gestionării frontierelor și al asigurării respectării legii, în ceea ce privește trecerea frontierelor de către titularii vizelor de lungă ședere și ai permiselor de ședere. Consiliul a invitat Comisia să realizeze cu prioritate un studiu de fezabilitate privind înființarea unui registru central al UE care să conțină informații despre vizele de lungă ședere și permisele de ședere. Pe această bază, Comisia a realizat două studii: primul studiu de fezabilitate49 a concluzionat că instituirea registrului este fezabilă din punct de vedere tehnic și că cea mai bună opțiune tehnică ar fi aceea de a reutiliza structura VIS, iar al doilea studiu50 a efectuat o analiză a necesității și proporționalității și a concluzionat că ar fi necesar și proporțional să se extindă domeniul de aplicare al VIS pentru a include documentele menționate mai sus.

eliminat

__________________

 

48 Concluziile Consiliului privind calea de urmat pentru îmbunătățirea schimbului de informații și asigurarea interoperabilității sistemelor de informații ale UE (10151/17).

 

49 Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits (2017).

 

50 Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents (2018).

 

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  La momentul adoptării Regulamentului (CE) nr. 810/2009 s-a recunoscut faptul aspectele legate de fiabilitatea suficientă în scopul identificării și verificării amprentelor digitale ale copiilor cu vârsta sub 12 ani și, în special, de modul în care evoluează amprentele digitale odată cu vârsta, ar trebui abordate într-un stadiu ulterior, pe baza rezultatelor unui studiu efectuat sub responsabilitatea Comisiei. Un studiu53 realizat în 2013 de Centrul Comun de Cercetare a concluzionat că recunoașterea amprentelor digitale ale copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani poate fi atinsă cu un grad satisfăcător de acuratețe în anumite condiții. Un al doilea studiu54 a confirmat această constatare în decembrie 2017 și a oferit o perspectivă suplimentară cu privire la efectul înaintării în vârstă asupra calității amprentelor digitale. Pe această bază, Comisia a realizat în 2017 un nou studiu care a examinat necesitatea și proporționalitatea reducerii la 6 ani a vârstei de prelevare a amprentelor digitale în cazul copiilor în cadrul procedurii de acordare a vizelor. Studiul55 a concluzionat că reducerea vârstei de prelevare a amprentelor digitale ar contribui la o mai bună îndeplinire a obiectivelor VIS, în special în ceea ce privește combaterea fraudelor de identitate și facilitarea verificărilor la punctele de trecere a frontierelor externe, și ar putea aduce beneficii suplimentare prin consolidarea prevenirii și a luptei împotriva încălcărilor drepturilor copiilor, în special prin facilitarea procedurii de identificare/verificare a identității copiilor resortisanți ai țărilor terțe care sunt găsiți în spațiul Schengen într-o situație în care este posibil ca drepturile lor să fie sau să fi fost încălcate (de exemplu, copiii victime ale traficului de persoane, copiii dispăruți și minorii neînsoțiți care solicită azil).

(8)  La momentul adoptării Regulamentului (CE) nr. 810/2009 s-a recunoscut faptul aspectele legate de fiabilitatea suficientă în scopul identificării și verificării amprentelor digitale ale copiilor cu vârsta sub 12 ani și, în special, de modul în care evoluează amprentele digitale odată cu vârsta, ar trebui abordate într-un stadiu ulterior, pe baza rezultatelor unui studiu efectuat sub responsabilitatea Comisiei. Un studiu53 realizat în 2013 de Centrul Comun de Cercetare a concluzionat că recunoașterea amprentelor digitale ale copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani poate fi atinsă cu un grad satisfăcător de acuratețe în anumite condiții. Un al doilea studiu54 a confirmat această constatare în decembrie 2017 și a oferit o perspectivă suplimentară cu privire la efectul înaintării în vârstă asupra calității amprentelor digitale. Pe această bază, Comisia a realizat în 2017 un nou studiu care a examinat necesitatea și proporționalitatea reducerii la 6 ani a vârstei de prelevare a amprentelor digitale în cazul copiilor în cadrul procedurii de acordare a vizelor. Studiul55 a concluzionat că reducerea vârstei de prelevare a amprentelor digitale ar contribui la o mai bună îndeplinire a obiectivelor VIS, în special în ceea ce privește combaterea fraudelor de identitate și facilitarea verificărilor la punctele de trecere a frontierelor externe, și ar putea aduce beneficii suplimentare prin consolidarea prevenirii și a luptei împotriva încălcărilor drepturilor copiilor, în special prin facilitarea procedurii de identificare/verificare a identității copiilor resortisanți ai țărilor terțe care sunt găsiți în spațiul Schengen într-o situație în care este posibil ca drepturile lor să fie sau să fi fost încălcate (de exemplu, copiii victime ale traficului de persoane, copiii dispăruți și minorii neînsoțiți care solicită azil). În același timp, copiii sunt un grup deosebit de vulnerabil și colectarea unor categorii speciale de date ale acestora, cum ar fi datele dactiloscopice, ar trebui să fie supusă unor garanții mai stricte și unei limitări a scopurilor pentru care aceste date pot fi utilizate exclusiv la situațiile în care acest lucru este în interesul superior al copilului, inclusiv prin limitarea perioadei de păstrare a datelor stocate. Al doilea studiu a identificat, de asemenea, o calitate slabă și o precizie medie a amprentelor digitale ale persoanelor cu vârsta de peste 70 de ani. Comisia și statele membre ar trebui să coopereze în ceea ce privește schimbul de bune practici și ar trebui să remedieze aceste deficiențe.

__________________

__________________

53 Recunoașterea amprentelor digitale în cazul copiilor (2013 - EUR 26193).

53 Recunoașterea amprentelor digitale în cazul copiilor (2013 - EUR 26193).

54 „Dispozitiv automat de recunoaștere a amprentelor digitale: de la copii până la persoane în vârstă” (2018 – JRC).

54 „Dispozitiv automat de recunoaștere a amprentelor digitale: de la copii până la persoane în vârstă” (2018 – JRC).

55 „Fezabilitatea și implicațiile reducerii vârstei de prelevare a amprentelor digitale în cazul copiilor și privind stocarea unei copii scanate a documentului de călătorie al solicitantului de viză în Sistemul de Informații privind Vizele (VIS)” (2018).

55 „Fezabilitatea și implicațiile reducerii vârstei de prelevare a amprentelor digitale în cazul copiilor și privind stocarea unei copii scanate a documentului de călătorie al solicitantului de viză în Sistemul de Informații privind Vizele (VIS)” (2018).

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Datele cu caracter personal furnizate de solicitantul unei vize de scurtă ședere ar trebui să fie prelucrate de VIS pentru a se evalua dacă intrarea acestuia în Uniune ar putea constitui o amenințare la adresa securității sau a sănătății publice din Uniune și, de asemenea, pentru a se evalua riscul de migrație neregulamentară a solicitantului. În ceea ce privește resortisanții țărilor terțe care au obținut o viză de lungă ședere sau un permis de ședere, aceste controale ar trebui să se limiteze la contribuirea la verificarea identității titularului documentului, a autenticității și a valabilității vizei de lungă ședere sau a permisului de ședere, precum și la verificări pentru a stabili dacă intrarea resortisantului unei țări terțe în Uniune ar putea constitui o amenințare la adresa securității sau a sănătății publice din Uniune. Aceste verificări nu ar trebui să interfereze cu nicio decizie privind vizele de lungă ședere sau permisele de ședere.

(10)  Datele cu caracter personal furnizate de solicitantul unei vize de scurtă ședere ar trebui să fie prelucrate de VIS pentru a se evalua dacă intrarea acestuia în Uniune ar putea constitui o amenințare la adresa securității din Uniune și, de asemenea, pentru a se evalua riscul de migrație neregulamentară a solicitantului. În ceea ce privește resortisanții țărilor terțe care au obținut o viză de lungă ședere sau un permis de ședere, aceste controale ar trebui să se limiteze la contribuirea la verificarea identității titularului documentului, a autenticității și a valabilității vizei de lungă ședere sau a permisului de ședere, precum și la verificări pentru a stabili dacă intrarea resortisantului unei țări terțe în Uniune ar putea constitui o amenințare la adresa securității din Uniune. Aceste verificări nu ar trebui să interfereze cu nicio decizie privind vizele de lungă ședere sau permisele de ședere.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Evaluarea acestor riscuri nu poate fi efectuată fără prelucrarea datelor cu caracter personal legate de identitatea persoanei, documentul de călătorie și, după caz, susținătorul financiar sau, în cazul în care solicitantul este minor, identitatea persoanei responsabile. Fiecare element al datelor cu caracter personal din cereri ar trebui comparat cu datele existente într-o fișă, într-un dosar sau într-o semnalare înregistrată într-un sistem de informații [Sistemul de informații Schengen (SIS), Sistemul de informații privind vizele (VIS), datele Europol, baza de date a Interpol privind documentele de călătorie furate și pierdute (SLTD), sistemul de intrare/ieșire (EES), Eurodac, sistemul ECRIS-TCN în ceea ce privește condamnările legate de infracțiuni de terorism sau alte infracțiuni grave și/sau baza de date a Interpol privind documentele de călătorie asociate unor notificări (baza de date TDAWN a Interpol)], cu lista de supraveghere sau cu indicatori de risc specifici. Categoriile de date cu caracter personal care ar trebui utilizate în scopul comparării ar trebui să se limiteze la categoriile de date existente în sistemele de informații în care se efectuează căutările, în lista de supraveghere sau în indicatorii de risc specifici.

(11)  Evaluarea acestor riscuri nu poate fi efectuată fără prelucrarea datelor cu caracter personal legate de identitatea persoanei, documentul de călătorie și, după caz, susținătorul financiar sau, în cazul în care solicitantul este minor, identitatea persoanei responsabile. Fiecare element al datelor cu caracter personal din cereri ar trebui comparat cu datele existente într-o fișă, într-un dosar sau într-o semnalare înregistrată într-un sistem de informații [Sistemul de informații Schengen (SIS), Sistemul de informații privind vizele (VIS), datele Europol, baza de date a Interpol privind documentele de călătorie furate și pierdute (SLTD), sistemul de intrare/ieșire (EES), Eurodac], cu lista de supraveghere a ETIAS sau cu indicatori de risc specifici. Categoriile de date cu caracter personal care ar trebui utilizate în scopul comparării ar trebui să se limiteze la categoriile de date existente în sistemele de informații în care se efectuează căutările, în lista de supraveghere sau în indicatorii de risc specifici.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE a fost stabilită prin [Regulamentul (UE) XX privind interoperabilitatea], astfel încât aceste sisteme de informații ale UE și datele pe care le conțin să se completeze reciproc, îmbunătățind astfel gestionarea frontierelor externe, contribuind la prevenirea și combaterea migrației ilegale și asigurând un nivel ridicat de securitate în spațiul de libertate, securitate și justiție al Uniunii, inclusiv în ceea ce privește menținerea securității și a ordinii publice și garantarea securității pe teritoriul statelor membre.

(12)  Interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE a fost stabilită prin [Regulamentul (UE) XX privind interoperabilitatea (frontiere și vize)], cu scopul de a îmbunătăți gestionarea frontierelor externe, de a contribui la prevenirea și combaterea migrației ilegale și de a asigura un nivel ridicat de securitate în spațiul de libertate, securitate și justiție al Uniunii, inclusiv menținerea securității și a ordinii publice și garantarea securității pe teritoriul statelor membre.

 

(Această modificare se aplică întregului text legislativ supus examinării; adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE permite completarea reciprocă pentru a facilita identificarea corectă a persoanelor, pentru a contribui la combaterea fraudelor de identitate, pentru a îmbunătăți și a armoniza cerințele de calitate a datelor prevăzute în respectivele sisteme de informații ale UE, pentru a facilita punerea în aplicare tehnică și operațională a sistemelor de informații actuale și viitoare ale UE, pentru a consolida și a simplifica garanțiile în materie de securitate și protecție a datelor prevăzute de respectivele sisteme de informații ale UE, pentru a simplifica accesul în scopul asigurării respectării legii la EES, VIS, [ETIAS] și Eurodac și pentru a îndeplini obiectivele EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS și ale [sistemului ECRIS-TCN].

(13)  Interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE permite acestor sisteme să faciliteze identificarea corectă a persoanelor, pentru a contribui la combaterea fraudelor de identitate, pentru a îmbunătăți și a armoniza cerințele de calitate a datelor prevăzute în respectivele sisteme de informații ale UE, pentru a facilita punerea în aplicare tehnică și operațională a sistemelor de informații actuale ale UE, pentru a consolida, a armoniza și a simplifica garanțiile în materie de securitate și protecție a datelor prevăzute de respectivele sisteme de informații ale UE, pentru a simplifica accesul controlat în scopul asigurării respectării legii la EES, VIS, ETIAS și Eurodac și pentru a îndeplini obiectivele EES, VIS, ETIAS, Eurodac, SIS și ale sistemului ECRIS-TCN.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Componentele de interoperabilitate acoperă EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS și [sistemul ECRIS-TCN] și datele Europol, pentru a permite consultarea acestuia din urmă simultan cu respectivele sisteme de informații ale UE. Prin urmare, este adecvat ca aceste componente să fie utilizate în scopul de a efectua verificări automatizate și atunci când se accesează VIS în scopul asigurării respectării legii. În acest scop ar trebui utilizat și portalul european de căutare (ESP), pentru un acces rapid, ușor, eficient, sistematic și controlat la sistemele de informații ale UE, la datele Europol și la bazele de date ale Interpol necesare pentru îndeplinirea sarcinilor relevante, în conformitate cu drepturile de acces, și pentru a sprijini obiectivele VIS.

(14)  Componentele de interoperabilitate acoperă EES, VIS, ETIAS, Eurodac, SIS și sistemul ECRIS-TCN și datele Europol, pentru a permite consultarea acestuia din urmă simultan cu respectivele sisteme de informații ale UE. Prin urmare, este adecvat ca aceste componente să fie utilizate în scopul de a efectua verificări automatizate și atunci când se accesează VIS în scopul asigurării respectării legii. În acest scop ar trebui utilizat și portalul european de căutare (ESP), pentru un acces rapid, ușor, eficient, sistematic și controlat la sistemele de informații ale UE, la datele Europol și la bazele de date ale Interpol necesare pentru îndeplinirea sarcinilor relevante, în conformitate cu drepturile de acces, și pentru a sprijini obiectivele VIS.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Compararea datelor cu cele din alte baze de date ar trebui să fie automatizată. Ori de câte ori această comparare indică faptul că există o corespondență (un rezultat pozitiv - „hit”) între oricare dintre datele cu caracter personal din cerere sau o combinație a acestora și datele existente într-o fișă, într-un dosar sau într-o semnalare înregistrată în sistemele de informații menționate mai sus sau datele cu caracter personal din lista de supraveghere, cererea ar trebui să fie prelucrată manual de un operator din cadrul autorității responsabile. Evaluarea realizată de autoritatea responsabilă ar trebui să conducă la decizia de a elibera sau nu viza de scurtă ședere.

(15)  Compararea datelor cu cele din alte baze de date ar trebui să fie automatizată. Ori de câte ori această comparare indică faptul că există o corespondență (un rezultat pozitiv - „hit”) între oricare dintre datele cu caracter personal din cerere sau o combinație a acestora și datele existente într-o fișă, într-un dosar sau într-o semnalare înregistrată în sistemele de informații menționate mai sus sau datele cu caracter personal din lista de supraveghere, în cazul în care rezultatul pozitiv nu poate fi confirmat în mod automat de VIS, cererea ar trebui să fie prelucrată manual de un operator din cadrul autorității responsabile. În funcție de tipul de date care au generat rezultatul pozitiv, acest rezultat ar trebui să fie evaluat fie de către consulate, fie de către un punct unic național de contact, acesta din urmă fiind responsabil pentru rezultatele pozitive generate în special de bazele de date sau de sistemele de asigurare a respectării legii. Evaluarea realizată de autoritatea responsabilă ar trebui să conducă la decizia de a elibera sau nu viza de scurtă ședere.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Pentru a analiza dosarul de cerere a unei vize de scurtă ședere ar trebui utilizați indicatori de risc specifici care corespund unor riscuri identificate anterior legate de securitate, migrație neregulamentară sau sănătate publică. Criteriile utilizate pentru definirea indicatorilor de risc specifici nu ar trebui în niciun caz să se bazeze exclusiv pe sex sau vârstă. De asemenea, nu ar trebui să se bazeze în niciun caz pe informații privind rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, opiniile politice sau de orice altă natură, religia sau convingerile filozofice, apartenența la un sindicat, apartenența la o minoritate națională, situația materială, nașterea, handicapul sau orientarea sexuală a unei persoane.

(18)  Pentru a analiza dosarul de cerere a unei vize de scurtă ședere ar trebui utilizați indicatori de risc specifici care corespund unor riscuri identificate anterior legate de securitate și de migrație neregulamentară sau unor riscuri epidemice ridicate. Criteriile utilizate pentru definirea indicatorilor de risc specifici nu ar trebui în niciun caz să se bazeze exclusiv pe sex sau vârstă. De asemenea, nu ar trebui să se bazeze în niciun caz pe informații privind rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, opiniile politice sau de orice altă natură, religia sau convingerile filozofice, apartenența la un sindicat, apartenența la o minoritate națională, situația materială, nașterea, handicapul sau orientarea sexuală a unei persoane.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Apariția continuă a unor noi forme de amenințări la adresa securității, noi modele de migrație neregulamentară și amenințări la adresa sănătății publice impune răspunsuri eficace și trebuie combătută cu mijloace moderne. Întrucât aceste mijloace implică prelucrarea unui volum important de date cu caracter personal, ar trebui introduse garanții corespunzătoare pentru ca imixtiunea în drepturile la respectarea vieții private și de familie și dreptului la protecția datelor cu caracter personal să rămână limitată la ceea ce este necesar într-o societate democratică.

(19)  Apariția continuă a unor noi forme de riscuri legate de securitate, noi modele de migrație neregulamentară și a unor riscuri epidemice ridicate impune răspunsuri eficace și trebuie combătută cu mijloace moderne. Întrucât aceste mijloace implică prelucrarea unui volum important de date cu caracter personal, ar trebui introduse garanții corespunzătoare pentru ca imixtiunea în drepturile la respectarea vieții private și de familie și dreptului la protecția datelor cu caracter personal să rămână limitată la ceea ce este necesar și proporțional într-o societate democratică.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  În vederea îndeplinirii obligației care le revine în temeiul Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen, operatorii de transport internațional ar trebui să poată verifica dacă resortisanții țărilor terțe care dețin o viză de scurtă ședere, o viză de lungă ședere sau un permis de ședere sunt în posesia documentelor de călătorie valabile necesare. Această verificare ar trebui să devină posibilă prin extracția zilnică a datelor din VIS într-o bază de date separată needitabilă, care să permită extracția unui subset minim de date necesare pentru o interogare care să conducă la un răspuns pozitiv sau negativ (OK/NOT OK).

(21)  În vederea îndeplinirii obligației care le revine în temeiul Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen, operatorii de transport internațional ar trebui să verifice dacă resortisanții țărilor terțe care dețin o viză de scurtă ședere, o viză de lungă ședere sau un permis de ședere sunt în posesia documentelor de călătorie valabile necesare, prin efectuarea unei interogări în VIS. Această verificare ar trebui să devină posibilă prin extracția zilnică a datelor din VIS într-o bază de date separată needitabilă, care să permită extracția unui subset minim de date necesare pentru o interogare care să conducă la un răspuns pozitiv sau negativ (OK/NOT OK). Dosarul de cerere propriu-zis nu ar trebui să fie accesibil operatorilor de transport. Specificațiile tehnice pentru accesarea VIS prin intermediul portalului pentru operatorii de transport ar trebui să limiteze, în măsura posibilului, impactul asupra călătoriilor pasagerilor și a operatorilor de transport. În acest scop, ar trebui luată în considerare integrarea VIS cu EES și cu ETIAS.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  În vederea limitării impactului obligațiilor prevăzute în prezentul regulament asupra operatorilor de transport internațional care transportă grupuri cu autocarul pe cale terestră, ar trebui puse la dispoziție soluții mobile ușor de utilizat.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21b)  În termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, Comisia ar trebui să evalueze adecvarea, compatibilitatea și coerența dispozițiilor menționate la articolul 26 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune în sensul dispozițiilor VIS privind transportul pe cale terestră cu autocarul. Ar trebui să fie luată în considerare evoluția recentă a transportului pe cale terestră cu autocarul. De asemenea, ar trebui să se țină seama de necesitatea de a modifica dispozițiile referitoare la transportul pe cale terestră cu autocarul menționate la articolul 26 din Convenție sau în prezentul regulament.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a)  Datele biometrice, care în contextul prezentului regulament includ amprentele digitale și imaginile faciale, sunt unice și, prin urmare, sunt mult mai fiabile decât datele alfanumerice pentru identificarea unei persoane. Cu toate acestea, datele biometrice reprezintă date cu caracter personal sensibile. Prezentul regulament stabilește, prin urmare, fundamentele și garanțiile pentru prelucrarea unor astfel de date pentru identificarea univocă a persoanelor în cauză.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  [Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea] prevede posibilitatea ca o autoritate de poliție dintr-un stat membru care a fost împuternicită în acest sens prin măsuri legislative naționale să identifice o persoană pe baza datelor biometrice ale persoanei respective prelevate în cursul unui control al identității. Cu toate acestea, pot exista circumstanțe specifice în care identificarea unei persoane este necesară în interesul persoanei respective. Aceste cazuri includ situațiile în care persoana este găsită după ce a fost dată dispărută, a fost răpită sau a fost identificată ca victimă a traficului de persoane. În astfel de cazuri, autoritățile de asigurare a respectării legii ar trebui să aibă un acces rapid la datele din VIS pentru ca respectiva persoană să fie identificată cu promptitudine și în mod fiabil, fără a fi nevoie să se îndeplinească toate condițiile prealabile și garanțiile suplimentare pentru accesul în scopul asigurării respectării legii.

(28)  [Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea (frontiere și vize)] prevede posibilitatea ca o autoritate de poliție dintr-un stat membru care a fost împuternicită în acest sens prin măsuri legislative naționale să identifice o persoană pe baza datelor biometrice ale persoanei respective prelevate în cursul unui control al identității. Cu toate acestea, pot exista circumstanțe specifice în care identificarea unei persoane este necesară în interesul persoanei respective. Aceste cazuri includ situațiile în care persoana este găsită după ce a fost dată dispărută, a fost răpită sau a fost identificată ca victimă a traficului de persoane. Doar în astfel de cazuri, autoritățile de asigurare a respectării legii ar trebui să aibă un acces rapid la datele din VIS pentru ca respectiva persoană să fie identificată cu promptitudine și în mod fiabil, fără a fi nevoie să se îndeplinească toate condițiile prealabile și garanțiile suplimentare pentru accesul în scopul asigurării respectării legii.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Compararea datelor pe baza unei amprente digitale latente, care este urma dactiloscopică ce poate fi găsită la locul infracțiunii, este fundamentală în domeniul cooperării polițienești. Posibilitatea de a compara o amprentă digitală latentă cu datele dactiloscopice stocate în VIS, în cazurile în care există motive întemeiate să se considere că autorul sau victima ar putea fi înregistrată în VIS, ar trebui să ofere autorităților de asigurare a respectării legii ale statelor membre un instrument extrem de valoros în prevenirea, detectarea sau investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave, atunci când, de exemplu, singurele dovezi disponibile la locul infracțiunii sunt amprentele digitale latente.

(29)  Compararea datelor pe baza unei amprente digitale latente, care este urma dactiloscopică ce poate fi găsită la locul infracțiunii, este fundamentală în domeniul cooperării polițienești. Posibilitatea de a compara o amprentă digitală latentă cu datele dactiloscopice stocate în VIS, în cazurile în care există motive întemeiate să se considere că autorul sau victima ar putea fi înregistrată în VIS și după o căutare prealabilă în conformitate cu dispozițiile Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului1a, ar trebui să ofere autorităților de asigurare a respectării legii ale statelor membre un instrument extrem de valoros în prevenirea, detectarea sau investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave, atunci când, de exemplu, singurele dovezi disponibile la locul infracțiunii sunt amprentele digitale latente.

 

__________________

 

1a Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (JO L 210, 6.8.2008, p. 1).

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Pentru a proteja datele cu caracter personal și a exclude căutările sistematice în scopul asigurării respectării legii, prelucrarea datelor din VIS ar trebui să se realizeze numai în anumite cazuri și atunci când este necesară în scopul prevenirii, detectării sau investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave. Autoritățile desemnate și Europol ar trebui să solicite accesul la VIS numai atunci când au motive întemeiate să creadă că acest acces va furniza informații care să contribuie în mod substanțial la prevenirea, detectarea sau investigarea unei infracțiuni de terorism sau a unei alte infracțiuni grave.

(32)  Pentru a proteja datele cu caracter personal și a exclude căutările sistematice în scopul asigurării respectării legii, prelucrarea datelor din VIS ar trebui să se realizeze numai în anumite cazuri și atunci când este necesară în scopul prevenirii, detectării sau investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave. Autoritățile desemnate și Europol ar trebui să solicite accesul la VIS numai atunci când au motive întemeiate să creadă că acest acces va furniza informații care să contribuie în mod substanțial la prevenirea, detectarea sau investigarea unei infracțiuni de terorism sau a unei alte infracțiuni grave și după o căutare prealabilă în conformitate cu dispozițiile Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(32a)  Ca practică generală, utilizatorii finali din statele membre efectuează căutări în bazele de date naționale relevante, înainte de sau în paralel cu interogarea bazelor de date europene.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Datele cu caracter personal stocate în VIS referitoare la titularii unor documente de lungă ședere nu ar trebui păstrate mai mult decât este necesar pentru scopurile VIS. Este adecvat ca datele referitoare la resortisanții țărilor terțe să fie păstrate pentru o perioadă de cinci ani, astfel încât să poată fi luate în considerare la evaluarea cererilor de viză de scurtă ședere, pentru a permite detectarea depășirii perioadei permise de ședere la încetarea perioadei de valabilitate și pentru a efectua evaluări de securitate privind resortisanții țărilor terțe cărora le-au fost eliberate documentele respective. Datele privind utilizările anterioare ale unui document ar putea facilita eliberarea viitoarelor vize de scurtă ședere. O perioadă mai scurtă de stocare nu ar fi suficientă pentru atingerea obiectivelor menționate. În lipsa unor motive de eliminare anticipată, datele ar trebui șterse după o perioadă de cinci ani.

(33)  Datele cu caracter personal stocate în VIS referitoare la titularii unor vize de lungă ședere nu ar trebui păstrate mai mult decât este necesar pentru scopurile VIS. Este adecvat ca datele referitoare la resortisanții țărilor terțe să fie păstrate pentru o perioadă de cinci ani, astfel încât să poată fi luate în considerare la evaluarea cererilor de viză de scurtă ședere, pentru a permite detectarea depășirii perioadei permise de ședere la încetarea perioadei de valabilitate și pentru a efectua evaluări de securitate privind resortisanții țărilor terțe cărora le-au fost eliberate documentele respective. Datele privind utilizările anterioare ale unui document ar putea facilita eliberarea viitoarelor vize de scurtă ședere. O perioadă mai scurtă de stocare nu ar fi suficientă pentru atingerea obiectivelor menționate. În lipsa unor motive de eliminare anticipată, datele ar trebui șterse după o perioadă de cinci ani.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Membrii echipelor europene de poliție de frontieră și gardă de coastă, precum și ai echipelor de personal implicat în sarcini legate de returnare sunt autorizați prin Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului să consulte bazele de date europene atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor operaționale specificate în planul operativ privind verificările la frontieră, supravegherea frontierelor și returnare, sub autoritatea statului membru gazdă. Pentru a facilita consultarea și a permite ca echipele să aibă un acces efectiv la datele introduse în VIS, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă ar trebui să aibă acces la VIS. Acest acces ar trebui să facă obiectul condițiilor și limitărilor accesului aplicabile autorităților statelor membre competente pentru fiecare scop specific pentru care pot fi consultate datele din VIS.

(35)  Membrii echipelor europene de poliție de frontieră și gardă de coastă sunt autorizați prin Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului să consulte bazele de date europene atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor operaționale specificate în planul operativ privind verificările la frontieră, supravegherea frontierelor și returnare, sub autoritatea statului membru gazdă. Acest acces ar trebui să facă obiectul condițiilor și limitărilor accesului aplicabile autorităților statelor membre competente pentru fiecare scop specific pentru care pot fi consultate datele din VIS.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  Țările terțe de returnare adeseori nu fac obiectul unor decizii privind caracterul adecvat adoptate de Comisie în temeiul articolului 45 din Regulamentul (UE) 2016/679 sau în temeiul dispozițiilor naționale adoptate în vederea transpunerii articolului 36 din Directiva (UE) 2016/680. În plus, eforturile extinse ale Uniunii de cooperare cu principalele țări de origine a resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală care fac obiectul unei obligații de returnare nu au fost în măsură să asigure îndeplinirea sistematică de către aceste țări terțe a obligației stabilite de dreptul internațional de a-și readmite propriii resortisanți. Acordurile de readmisie, încheiate sau în curs de negociere de către Uniune sau de către statele membre, care oferă garanții adecvate pentru transferul de date către țările terțe, în temeiul articolului 46 din Regulamentul (UE) 2016/679 sau al dispozițiilor naționale adoptate în vederea transpunerii articolului 37 din Directiva (UE) 2016/680, acoperă un număr limitat de astfel de țări terțe, iar încheierea unor noi acorduri rămâne incertă. În astfel de situații, datele cu caracter personal ar putea fi prelucrate în temeiul prezentului regulament de către autoritățile țărilor terțe în scopul punerii în aplicare a politicii Uniunii în materie de returnare, cu condiția îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 49 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2016/679 sau a dispozițiilor naționale de transpunere a articolului 38 sau 39 din Directiva (UE) 2016/680.

(37)  Datele cu caracter personal obținute de un stat membru în temeiul prezentului regulament nu ar trebui transferate sau puse la dispoziția niciunei țări terțe, organizații internaționale sau entități private stabilite în Uniune sau în afara acesteia. Totuși, ca o excepție de la această regulă, ar trebui să fie posibil să se transfere astfel de date cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională, în cazul în care un astfel de transfer este supus unor condiții stricte și este necesar în cazuri individuale pentru a sprijini identificarea unui resortisant al unei țări terțe în legătură cu returnarea sa. În absența unei decizii privind caracterul adecvat adoptate prin intermediul unui act de punere în aplicare în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 sau a unor garanții adecvate la care sunt supuse transferurile în temeiul respectivului regulament, ar trebui să fie posibil ca datele din VIS să fie transferate, în mod excepțional, în scopul returnării, către o țară terță sau o organizație internațională, numai atunci când acest lucru este necesar din motive importante de interes public, astfel cum se prevede în respectivul regulament.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  Datele cu caracter personal relevante prelucrate în VIS, în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor și dacă este necesar în cazuri individuale pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute de Regulamentul (UE) …/... al Parlamentului European și al Consiliului60 [Regulamentul privind cadrul de relocare al Uniunii], ar trebui puse de statele membre la dispoziția [Agenției pentru Azil a Uniunii Europene] și a organismelor internaționale relevante, cum ar fi înaltul comisar al Națiunilor Unite pentru refugiați, Organizația Internațională pentru Migrație, precum și Comitetul internațional al Crucii Roșii pentru refugiați și operațiuni de relocare, în ceea ce privește resortisanții țărilor terțe sau apatrizii ale căror cazuri sunt transmise de acestea către statele membre în cadrul punerii în aplicare a Regulamentului (UE).../... [Regulamentul privind cadrul de relocare al Uniunii].

eliminat

__________________

 

60 Regulamentul (UE) …/… al Parlamentului European și al Consiliului [titlul complet] (JO L …, …, p. …).

 

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului61 se aplică activităților instituțiilor sau organelor Uniunii atunci când își îndeplinesc sarcinile care le revin în calitate de responsabili pentru gestionarea operațională a VIS.

(39)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului61 se aplică activităților instituțiilor sau organelor Uniunii atunci când își îndeplinesc sarcinile care le revin în calitate de responsabili pentru gestionarea operațională a VIS.

__________________

__________________

61 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

61 Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și a emis un aviz la

(40)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și a emis un aviz la 12 decembrie 2018.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43)  Fără a se aduce atingere responsabilității statelor membre pentru exactitatea datelor introduse în VIS, eu-LISA ar trebui să fie responsabilă cu îmbunătățirea calității datelor, prin introducerea unui instrument central de monitorizare a calității datelor, și cu furnizarea de rapoarte statelor membre la intervale regulate.

(43)  Fără a se aduce atingere responsabilității statelor membre pentru exactitatea datelor introduse în VIS, eu-LISA ar trebui să fie responsabilă cu îmbunătățirea calității datelor, prin introducerea, menținerea și actualizarea sistematică a unui instrument central de monitorizare a calității datelor, și cu furnizarea de rapoarte statelor membre la intervale regulate.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44)  Pentru a permite o mai bună monitorizare a utilizării VIS în scopul de a analiza tendințele privind presiunea migrației și gestionarea frontierelor, eu-LISA ar trebui să fie în măsură să dezvolte un sistem în vederea elaborării de rapoarte statistice destinate statelor membre, Comisiei și Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, fără a pune în pericol integritatea datelor. Prin urmare, ar trebui să se instituie un registru statistic central. Statisticile generate nu ar trebui să conțină date cu caracter personal.

(44)  Pentru a permite o mai bună monitorizare a utilizării VIS în scopul de a analiza tendințele privind presiunea migrației și gestionarea frontierelor, eu-LISA ar trebui să fie în măsură să dezvolte un sistem în vederea elaborării de rapoarte statistice destinate statelor membre, Comisiei și Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, fără a pune în pericol integritatea datelor. Prin urmare, eu-LISA ar trebui să stocheze anumite date statistice în registrul statistic central în scopul elaborării rapoartelor și a statisticilor prevăzute în conformitate cu [Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea (frontiere și vize)]. Statisticile generate nu ar trebui să conțină date cu caracter personal.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 47 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(47a)  Prezentul regulament nu aduce atingere obligațiilor care rezultă din Convenția de la Geneva din 28 iulie 1951 privind statutul refugiaților, astfel cum a fost completată prin Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967, și nici angajamentelor internaționale asumate de Uniune și statele sale membre.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Titlu

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1) Titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS)”

„Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de informații între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere, vizele de lungă ședere și permisele de ședere (Regulamentul VIS)”;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  VIS are scopul de a îmbunătăți punerea în aplicare a politicii comune în domeniul vizelor, cooperarea consulară și consultările care au loc între autoritățile centrale responsabile în domeniul vizelor, prin facilitarea schimbului de date între statele membre cu privire la cererile de viză și la deciziile referitoare la acestea, pentru:

1.  VIS are scopul de a îmbunătăți punerea în aplicare a politicii comune în domeniul vizelor în ceea ce privește vizele de scurtă ședere, cooperarea consulară și consultările care au loc între autoritățile centrale responsabile în domeniul vizelor, prin facilitarea schimbului de date între statele membre cu privire la cererile de viză și la deciziile referitoare la acestea, pentru:

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  a simplifica procedura de solicitare a vizelor;

(a)  a simplifica și a accelera procedura de solicitare a vizelor;

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 2 – alineatul 1 – litera f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  a ajuta la identificarea persoanelor dispărute;

(f)  a ajuta la identificarea persoanelor dispărute, la care se face referire la articolul 22o;

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 2 – alineatul 1 – litera h

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  a contribui la prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave;

(h)  a contribui la prevenirea amenințărilor la adresa securității interne a oricărui stat membru, mai precis prin prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave în circumstanțe definite în mod adecvat și strict;

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 2 – alineatul 1 – litera i

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  a contribui la prevenirea amenințărilor la adresa securității interne a oricăruia dintre statele membre;

eliminat

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  a asigura un nivel ridicat de securitate contribuind la realizarea unei evaluări pentru a se stabili dacă solicitantul prezintă riscuri pentru ordinea publică, pentru securitatea internă sau pentru sănătatea publică, înainte de sosirea acestuia la un punct de trecere a frontierelor externe;

(a)  a asigura un nivel ridicat de securitate în toate statele membre, contribuind la realizarea unei evaluări pentru a se stabili dacă solicitantul sau posesorul unui document prezintă riscuri pentru ordinea publică sau pentru securitatea internă;

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  a consolida eficacitatea verificărilor efectuate la frontiere și pe teritoriul statelor membre;

(b)  a facilita verificările efectuate la punctele de trecere a frontierelor externe și a consolida eficacitatea verificărilor efectuate pe teritoriul statelor membre;

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  a contribui la prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave;

(c)  a contribui la prevenirea amenințărilor la adresa securității interne a oricărui stat membru, mai precis prin prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave în circumstanțe definite în mod adecvat și strict;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 2 – alineatul 2 – litera da (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  a ajuta la identificarea persoanelor dispărute, la care se face referire la articolul 22o;

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 2a

 

Arhitectură

 

1.   VIS se bazează pe o arhitectură centralizată și cuprinde:

 

(a)   registrul comun de date de identitate, instituit prin [articolul 17 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea (frontiere și vize)];

 

(b)   un sistem central de informații («sistemul central al VIS»);

 

(c)   o interfață în fiecare stat membru (denumită în continuare «interfața națională» sau «NI-VIS»), care asigură conectarea la autoritatea centrală națională relevantă din statul membru respectiv, sau o interfață uniformă națională (NUI) în fiecare stat membru, bazată pe specificații tehnice comune și identică pentru toate statele membre, care permite conectarea sistemului central al VIS la infrastructurile naționale din statele membre;

 

(d)   o infrastructură de comunicații între sistemul central al VIS și interfețele naționale;

 

(e)   un canal securizat de comunicare între sistemul central al VIS și sistemul central al EES;

 

(f)   o infrastructură de comunicații securizată între sistemul central al VIS și infrastructurile centrale ale portalului european de căutare instituit prin [articolul 6 din Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea (frontiere și vize)], serviciul comun de comparare a datelor biometrice instituit prin [articolul 12 din Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea (frontiere și vize)], registrul comun de date de identitate instituit prin [articolul 17 din Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea (frontiere și vize)] și detectorul de identități multiple instituit prin [articolul 25 din Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea (frontiere și vize)];

 

(g)   un mecanism de consultare a cererilor și de schimb de informații între autoritățile centrale responsabile în domeniul vizelor („VISMail”);

 

(h)   un portal pentru operatorii de transport;

 

(i)   un serviciu web securizat care permite comunicarea între sistemul central al VIS, pe de o parte, și portalul pentru operatorii de transport și sistemele internaționale, pe de altă parte;

 

(j)   un registru de date utilizat în scopul întocmirii de rapoarte și statistici;

 

(k)   un instrument care le permite solicitanților să își dea sau să își retragă consimțământul pentru încă o perioadă de păstrare a dosarului lor de cerere.

 

Sistemul central al VIS, interfețele uniforme naționale, serviciul web, portalul pentru operatorii de transport și infrastructura de comunicații a VIS partajează și reutilizează cât mai mult posibil din punct de vedere tehnic componentele de hardware și software ale sistemului central al EES, ale interfețelor uniforme naționale ale EES, ale portalului ETIAS pentru operatorii de transport, ale serviciului web al EES și, respectiv, ale infrastructurii de comunicații a EES.

 

2.   NI-VIS constă în:

 

(a)   o interfață națională locală (LNI) pentru fiecare stat membru, care conectează fizic statul membru la rețeaua de comunicații securizată și conține dispozitivele de criptare consacrate sistemului VIS. Interfața națională locală este situată pe teritoriul statului membru;

 

(b)   o interfață națională locală de rezervă, care are același conținut și aceeași funcție ca interfața națională locală.

 

3.   Interfața națională locală și interfața națională locală de rezervă trebuie utilizate exclusiv în scopurile definite de legislația Uniunii aplicabilă sistemului VIS.

 

4.   Serviciile centralizate sunt duplicate în două locații diferite, și anume, la Strasbourg, în Franța, unde este găzduit principalul sistem central al VIS, unitatea centrală (CU), și la St Johann im Pongau, în Austria, unde este găzduit sistemul central de rezervă al VIS, unitatea centrală de rezervă (BCU). Conexiunea dintre sistemul central principal al VIS și sistemul central de rezervă al VIS permite sincronizarea continuă dintre CU și BCU. Infrastructura de comunicații sprijină și contribuie la asigurarea disponibilității neîntrerupte a VIS. Aceasta include căi redundante și separate pentru conexiunile dintre sistemul central al VIS și sistemul central de rezervă al VIS și include, de asemenea, căi redundante și separate pentru conexiunile dintre fiecare interfață națională și sistemul central al VIS și sistemul central de rezervă al VIS. Infrastructura de comunicații furnizează o rețea virtuală privată și criptată, consacrată datelor din VIS și comunicării dintre statele membre și dintre statele membre și autoritatea responsabilă cu gestionarea operațională a sistemului central al VIS.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  „autoritate centrală” înseamnă autoritatea instituită de un stat membru în sensul Regulamentului (CE) nr. 810/2009;

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 15

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  «imagine facială» înseamnă imaginea digitală a feței;

(15)  «imagine facială» înseamnă imaginea digitală a feței, având o rezoluție a imaginii și o calitate suficiente pentru a fi utilizate în compararea automatizată a datelor biometrice;

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 19

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  «autoritate națională de supraveghere» în scopul asigurării respectării legii înseamnă autoritățile de supraveghere instituite în conformitate cu articolul 41 din Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului***;

(19)  «autorități de supraveghere» înseamnă autoritățile de supraveghere menționate la articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului** și autoritățile de supraveghere menționate la articolul 41 din Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului***;

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 19 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a)  „rezultat pozitiv” înseamnă existența unei corespondențe stabilite prin compararea relevante înregistrate într-un dosar de cerere al VIS cu datele relevante dintr-o fișă, dintr-un dosar sau dintr-o semnalare înregistrată în VIS, Sistemul de informații Schengen, EES, ETIAS, Eurodac, în datele Europol sau în baza de date a SLTD a Interpol;

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 20

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  «asigurarea respectării legii» înseamnă prevenirea, detectarea sau investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave;

(20)  «asigurarea respectării legii» înseamnă prevenirea, detectarea sau investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave, într-un cadru definit în mod strict;

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 21

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  «infracțiuni de terorism» înseamnă infracțiunile prevăzute de dreptul național care corespund sau sunt echivalente cu infracțiunile menționate în Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului****;

(21)  «infracțiuni de terorism» înseamnă infracțiunile prevăzute de dreptul național menționate la articolele 3-14 din Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului**** sau care sunt echivalente cu una dintre aceste infracțiuni în cazul statelor membre care nu au obligații în temeiul directivei respective;

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 4 – nota de subsol 2 (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

** Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  datele dactiloscopice menționate la articolul 9 alineatul (6) și la articolul 22c alineatul (2) litera (g);

(c)  datele dactiloscopice menționate la articolul 9 alineatul (6), la articolul 22c alineatul (2) litera (g) și la articolul 22d litera (g);

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 5 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  scanarea paginii cu date biometrice a documentului de călătorie prevăzută la articolul 9 alineatul (7);

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 5 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  CIR conține datele menționate la articolul 9 alineatul (4) literele (a)-(cc), la articolul 9 alineatele (5) și (6), la articolul 22c alineatul (2) literele (a)-(cc), (f) și (g) și la articolul 22d literele (a)-(cc), (f) și (g). Celelalte date din VIS se stochează în sistemul central al VIS.

3.  CIR conține datele menționate la articolul 9 alineatul (4) literele (a)-(cc), la articolul 9 alineatele (5) și (6), la articolul 22c alineatul (2) literele (a)-(cc), (f) și (g) și la articolul 22d literele (a)-(c), (f) și (g). Celelalte date din VIS se stochează în sistemul central al VIS.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 5 a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Lista documentelor de călătorie care conferă titularului dreptul de trecere a frontierelor externe și pe care se poate aplica o viză, instituită prin Decizia nr. 1105/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului*, se integrează în VIS.

1.  Lista documentelor de călătorie care conferă titularului dreptul de trecere a frontierelor externe și pe care se poate aplica o viză, instituită prin Decizia nr. 1105/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului*, se integrează în VIS.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 5 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  VIS oferă funcționalitatea de gestionare centralizată a listei documentelor de călătorie recunoscute și de notificare a recunoașterii sau a nerecunoașterii documentelor de călătorie înscrise pe listă în temeiul articolului 4 din Decizia 1105/2011/UE.

2.   VIS oferă funcționalitatea de gestionare centralizată a listei documentelor de călătorie recunoscute și de notificare a recunoașterii sau a nerecunoașterii documentelor de călătorie înscrise pe listă în temeiul articolului 4 din Decizia nr. 1105/2011/UE.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 5 a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Normele detaliate privind administrarea funcționalității menționate la alineatul (2) se stabilesc prin acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 49 alineatul (2).

3  Normele detaliate privind administrarea funcționalității menționate la alineatul (2) se stabilesc prin acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 49 alineatul (2).

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera -a (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 6 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1.   Accesul la VIS pentru introducerea, modificarea sau ștergerea datelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) în conformitate cu prezentul regulament este rezervat în mod exclusiv personalului autorizat din cadrul autorităților responsabile în domeniul vizelor.

(1)   Fără a aduce atingere articolului 22a, accesul la VIS pentru introducerea, modificarea sau ștergerea datelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) în conformitate cu prezentul regulament este rezervat în mod exclusiv personalului autorizat din cadrul autorităților responsabile în domeniul vizelor. Numărul de membri ai personalului autorizați în mod corespunzător este strict limitat de nevoile reale ale serviciului lor.”

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 6 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.   Accesul la VIS pentru consultarea datelor este rezervat în mod exclusiv personalului autorizat în mod corespunzător din cadrul autorităților naționale ale statelor membre și al organismelor UE care au competențe în ceea ce privește scopurile prevăzute la articolele 15-22, la articolele 22c-22f, la articolele 22g-22j, precum și scopurile prevăzute la articolele 20 și 21 din [Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea].

(2)  Accesul la VIS pentru consultarea datelor este rezervat în mod exclusiv personalului autorizat în mod corespunzător din cadrul autorităților naționale ale statelor membre și al organismelor UE care au competențe în ceea ce privește scopurile prevăzute la articolele 15-22 și la articolele 22g-22l, precum și scopurile prevăzute la articolele 20 și 21 din [Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea (frontiere și vize)].

 

Autoritățile care au dreptul să consulte sau să acceseze datele din VIS în scopul prevenirii, depistării și investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave sunt desemnate în conformitate cu capitolul IIIb.

Accesul este limitat la măsura în care datele sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor acestora în conformitate cu scopurile respective și proporțional cu obiectivele urmărite.

Accesul este limitat la măsura în care datele sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor acestora în conformitate cu scopurile respective și proporțional cu obiectivele urmărite.”

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 - litera aa (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 6 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(aa)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

3.   Fiecare stat membru desemnează autoritățile competente al căror personal este autorizat în mod corespunzător să introducă, să modifice, să șteargă sau să consulte date în/din VIS. Fiecare stat membru comunică fără întârziere Comisiei lista acestor autorități, inclusiv a celor menționate la articolul 41 alineatul (4), precum și orice modificări aduse respectivei liste. Lista specifică în ce scop pot fi procesate datele din VIS de fiecare dintre aceste autorități.

„(3)   Fiecare stat membru desemnează autoritățile competente al căror personal este autorizat în mod corespunzător să introducă, să modifice, să șteargă sau să consulte date în/din VIS. Fiecare stat membru comunică fără întârziere eu-LISA lista acestor autorități, inclusiv a celor menționate la articolul 29 alineatul (3a), precum și orice modificări aduse respectivei liste. Această listă specifică, pentru fiecare autoritate în parte, ce date este autorizată să consulte și în ce scopuri.

În termen de trei luni de la data la care VIS devine operațional, în conformitate cu articolul 48 alineatul (1), Comisia publică o listă consolidată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În cazul în care există modificări ale listei, Comisia publică o dată pe an o listă consolidată actualizată.

 

 

eu-LISA asigură publicarea anuală a listei și a listelor autorităților desemnate menționate la articolul 22k alineatul (2) și a punctelor centrale de acces menționate la articolul 22k alineatul (4) în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. eu-LISA păstrează pe site-ul său web o listă actualizată permanent, care conține modificările trimise de statele membre în perioada dintre publicările anuale.”;

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 6 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Normele detaliate privind administrarea funcționalității de gestionare centralizată a listei menționate la alineatul (3) se stabilesc prin acte de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 49 alineatul (2).

5.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 48a în ceea ce privește normele detaliate privind administrarea funcționalității de gestionare centralizată a listei menționate la alineatul (3).

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 7 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(7a)  La articolul 7, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

2.   Fiecare autoritate competentă garantează că, utilizând VIS, nu discriminează solicitanții și deținătorii de viză pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală și că respectă pe deplin demnitatea umană și integritatea solicitantului sau a deținătorului de viză.

„(2)   Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul VIS de către fiecare autoritate competentă nu conduce la discriminare împotriva solicitanților, deținătorilor de viză sau solicitanților și deținătorilor de vize de lungă ședere și de permise de ședere pe motive de sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Această prelucrare respectă pe deplin demnitatea și integritatea persoanelor în cauză, precum și drepturile fundamentale și se realizează în conformitate cu principiile recunoscute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv dreptul la respectarea vieții private și la protecția datelor cu caracter personal. Se acordă o atenție specială copiilor, persoanelor în vârstă, persoanelor cu handicap și persoanelor care au nevoie de protecție internațională. Interesul superior al copilului este considerat primordial.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 7 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Interesul superior al copilului reprezintă un element fundamental pentru statele membre în ceea ce privește toate procedurile prevăzute de prezentul regulament. Bunăstarea, siguranța și securitatea, în special atunci când există riscul ca un copil să fie victima traficului de persoane, precum și opiniile copilului sunt luate în considerare și li se acordă importanța cuvenită, în funcție de vârsta și de maturitatea acestuia.

3.  Interesul superior al copilului primează în raport cu orice alte considerații pentru statele membre în ceea ce privește toate procedurile prevăzute de prezentul regulament, cu respectarea deplină a Convenției internaționale cu privire la drepturile copilului. Bunăstarea, siguranța și securitatea, în special atunci când există riscul ca un copil să fie victima traficului de persoane, precum și opiniile copilului sunt luate în considerare și li se acordă importanța cuvenită, în funcție de vârsta acestuia.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) La articolul 7, se adaugă următorul alineat:

 

„(3a)  Statele membre pun în aplicare regulamentul cu respectarea deplină a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special în ceea ce privește dreptul la demnitate umană, dreptul la libertate și securitate, respectul pentru viața privată și de familie, protecția datelor cu caracter personal, dreptul la azil și protecția principiului nereturnării, precum și protecția în cazul îndepărtării, al expulzării sau al extrădării, dreptul la nediscriminare, drepturile copilului și dreptul la o cale de atac eficientă.”

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 7 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 7a

 

Date dactiloscopice ale copiilor

 

1.   Prin derogare de la articolul 22c alineatul (2) litera (g), în VIS nu se introduc amprente digitale ale copiilor cu vârsta mai mică de 6 ani.

 

2.   Prelevarea datelor biometrice ale minorilor cu vârsta de cel puțin șase ani se realizează de către funcționari special instruiți în scopul prelevării datelor biometrice ale unui minor, într-un mod care ține seama de vârsta și nevoile copiilor și adaptat acestora și cu respectarea deplină a interesului superior al copilului și a garanțiilor prevăzute în Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului.

 

În timpul prelevării datelor sale biometrice, minorul este însoțit de un membru adult al familiei, dacă acesta este prezent. Un minor neînsoțit este însoțit, în timpul prelevării datelor sale biometrice, de un tutore, un reprezentant sau, în cazul în care nu a fost desemnat un reprezentant, de o persoană instruită pentru a proteja interesul superior al minorului și bunăstarea sa generală. Persoana instruită menționată anterior nu este funcționarul responsabil pentru prelevarea datelor biometrice, acționează independent și nu primește ordine de la funcționarul sau de la serviciul responsabil pentru prelevarea datelor biometrice. Se interzice utilizarea oricărei forme de coerciție împotriva minorilor pentru a asigura respectarea de către aceștia a obligației de a furniza date biometrice.

 

3.   Prin derogare de la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 810/2009, consulatele nu impun copiilor cu vârsta între 6 și 12 de ani să se prezinte personal la consulat pentru prelevarea elementelor biometrice de identificare, în cazul în care acest lucru ar genera o sarcină și costuri excesive pentru familii. În astfel de cazuri, elementele biometrice de identificare sunt prelevate la frontierele externe și se acordă, în acest context, o atenție deosebită măsurilor de combatere a traficului de copii.

 

4.   Prin derogare de la dispozițiile privind utilizarea datelor prevăzute în capitolele II, III, IIIa și IIIb, datele dactiloscopice ale copiilor pot fi accesate numai în următoarele scopuri:

 

(a)   cu scopul de a verifica identitatea copilului în cadrul procedurii de solicitare a vizelor, în conformitate cu articolul 15, și la frontierele externe, în conformitate cu articolele 18 și 22g și

 

(b)   în temeiul capitolului IIIb, cu scopul de a contribui la prevenirea și combaterea încălcărilor drepturilor copiilor, sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor următoare:

 

(i)   accesarea acestor date este necesară în scopul prevenirii, depistării și anchetării cazurilor de trafic de copii;

 

(ii)   accesarea acestor date este necesară într-un caz specific;

 

(iii)   identificarea este în interesul superior al copilului.”

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Capitolul II – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

INTRODUCEREA ȘI UTILIZAREA DATELOR PRIVIND VIZELE DE SCURTĂ ȘEDERE DE CĂTRE AUTORITĂȚILE RESPONSABILE ÎN DOMENIUL VIZELOR

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 9 – alineatul 1 – punctul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  imaginea facială a solicitantului, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 810/2009.

5.  imaginea facială a solicitantului, în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera ba (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 9 – alineatul 1 – punctul 6

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ba)  punctul 6 se înlocuiește cu următorul text:

6.   amprentele digitale ale solicitantului, în conformitate cu dispozițiile corespunzătoare din cadrul Instrucțiunilor consulare comune.

„6.   amprentele digitale ale solicitantului, în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009.”;

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 –punctul 11 – litera d

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 9 – paragraful 1 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Imaginea facială a resortisanților țărilor terțe menționată la primul paragraf punctul 5 trebuie să aibă o rezoluție și o calitate a imaginii suficiente pentru a putea fi utilizate în stabilirea automatizată de corespondențe biometrice.

Imaginea facială a resortisanților țărilor terțe menționată la primul paragraf punctul 5 trebuie să aibă o rezoluție și o calitate a imaginii suficiente pentru a putea fi utilizate în stabilirea automatizată de corespondențe biometrice. Dacă imaginea facială nu are o calitate satisfăcătoare, aceasta nu este utilizată pentru stabilirea automatizată de corespondențe.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 –punctul 11 – litera d

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 9 – alineatul 1 b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prin derogare de la al doilea paragraf, în cazurile excepționale în care nu pot fi respectate specificațiile în ceea ce privește calitatea și rezoluția stabilite pentru înregistrarea în VIS a imaginii faciale prelevate în timp real, imaginea facială poate fi extrasă pe cale electronică de pe cipul documentului de călătorie electronic cu citire optică (electronic Machine Readable Travel Document – eMRTD). În aceste cazuri, imaginea facială este introdusă în dosarul individual numai după verificarea electronică a corespondenței dintre imaginea facială înregistrată pe cipul eMRTD și imaginea facială prelevată în timp real a resortisantului țării terțe în cauză.

Prin derogare de la primul paragraf, în cazurile excepționale în care nu pot fi respectate specificațiile în ceea ce privește calitatea și rezoluția stabilite pentru înregistrarea în VIS a imaginii faciale prelevate în timp real, imaginea facială poate fi extrasă pe cale electronică de pe cipul documentului de călătorie electronic cu citire optică (electronic Machine Readable Travel Document – eMRTD). În aceste cazuri, imaginea facială este introdusă în dosarul individual numai după verificarea electronică a corespondenței dintre imaginea facială înregistrată pe cipul eMRTD și imaginea facială prelevată în timp real a resortisantului țării terțe în cauză.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 9 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Atunci când se creează o cerere sau se eliberează o viză, VIS verifică dacă documentul de călătorie care corespunde cererii respective este recunoscut în conformitate cu Decizia nr. 1105/2011/UE, prin efectuarea unei căutări automate în lista documentelor de călătorie recunoscute menționată la articolul 5a, și transmite rezultatul.

2.  Atunci când se creează o cerere, VIS verifică dacă documentul de călătorie care corespunde cererii respective este recunoscut în conformitate cu Decizia nr. 1105/2011/UE, prin efectuarea unei căutări automate în lista documentelor de călătorie recunoscute menționată la articolul 5a, și transmite rezultatul.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 9 a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În scopul verificărilor prevăzute la articolul 21 alineatul (1) și la articolul 21 alineatul (3) literele (a), (c) și (d) din Regulamentul (CE) nr. 810/2009, VIS lansează o interogare prin utilizarea portalului european de căutare definit la articolul 6 alineatul (1) [din Regulamentul privind interoperabilitatea] pentru a compara datele relevante menționate la articolul 9 punctul 4 din prezentul regulament cu datele existente într-o fișă, într-un dosar sau într-o semnalare înregistrată în VIS, în Sistemul de informații Schengen (SIS), în sistemul de intrare/ieșire (EES), în sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS), inclusiv în lista de supraveghere menționată la articolul 29 din Regulamentul (UE) 2018/XX în scopul instituirii unui sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile, în Eurodac, [în sistemul ECRIS-TCN în ceea ce privește condamnările legate de infracțiuni de terorism sau alte infracțiuni grave], în datele Europol , în baza de date a Interpol privind documentele de călătorie furate și pierdute (SLTD) și în baza de date a Interpol privind documentele de călătorie asociate unor notificări (baza de date TDAWN a Interpol).

3.  În scopul verificărilor prevăzute la articolul 21 alineatul (1) și la articolul 21 alineatul (3) literele (a) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 810/2009, VIS lansează o interogare prin utilizarea portalului european de căutare definit la articolul 6 alineatul (1) [din Regulamentul privind interoperabilitatea] pentru a compara datele relevante menționate la articolul 9 punctele 4, 5 și 6 din prezentul regulament. VIS verifică:

 

(a)   dacă documentul de călătorie utilizat pentru cerere corespunde unui document de călătorie declarat în SIS drept pierdut, furat, deținut fără drept sau anulat;

 

(b)   dacă documentul de călătorie utilizat pentru cerere corespunde unui document de călătorie declarat în baza de date SLTD drept pierdut, furat sau anulat;

 

(c)   dacă solicitantul este vizat de o alertă în SIS privind refuzul intrării și șederii;

 

(d)   dacă solicitantul este vizat de o alertă în SIS privind persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării în temeiul unui mandat european de arestare sau căutate pentru a fi arestate în vederea extrădării;

 

(e)   dacă solicitantul și documentul de călătorie corespund unei autorizații de călătorie refuzate, revocate sau anulate în sistemul central al ETIAS și titularului acesteia;

 

(f)   dacă solicitantul și documentul de călătorie se află pe lista de supraveghere menționată la articolul 34 din Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului*;

 

(g)   dacă datele privind solicitantul sunt deja înregistrate în VIS;

 

(h)   dacă datele furnizate în cerere privind documentul de călătorie corespund unei alte cereri de viză asociate unor date de identitate diferite;

 

(i)   dacă în prezent solicitantul figurează în EES ca persoană care a depășit durata de ședere autorizată sau dacă în trecut solicitantul a figurat ca persoană care a depășit durata de ședere autorizată;

 

(j)   dacă în EES este înregistrat faptul că solicitantului i s-a refuzat intrarea;

 

(k)   dacă solicitantul a făcut obiectul unei decizii de refuzare, de anulare sau de revocare a unei vize de scurtă ședere înregistrate în VIS;

 

(l)   dacă solicitantul a făcut obiectul unei decizii de refuzare, de anulare sau de revocare a unei vize de lungă ședere sau a unui permis de ședere înregistrate în VIS;

 

(m)   dacă datele privind identitatea solicitantului sunt înregistrate în datele Europol;

 

(n)   dacă solicitantul unei vize de scurtă ședere este înregistrat în Eurodac;

 

(o)   în cazurile în care solicitantul este minor, dacă autoritatea părintească sau tutorele legal al acestuia:

 

(i)   este subiectul unei alerte în SIS privind persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării în temeiul unui mandat european de arestare sau căutate pentru a fi arestate în vederea extrădării;

 

(ii)   face obiectul unei alerte privind refuzul intrării și șederii introduse în SIS;

 

(iii)   este titularul unui document de călătorie care figurează pe lista de supraveghere menționată la articolul 34 din Regulamentul (UE) 2018/1240.

 

________________________

 

* Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 septembrie 2018 de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 și (UE) 2017/2226 (JO L 236, 19.9.2018, p. 1).

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 9 a – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Atunci când se interoghează SLTD, datele folosite de utilizatorul portalului european de căutare (ESP) pentru a lansa interogarea nu sunt partajate cu titularii datelor Interpol.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 9 a – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  VIS adaugă la dosarul de cerere o trimitere la fiecare rezultat pozitiv obținut în temeiul alineatului (3). În plus, VIS identifică, după caz, statul membru (statele membre) care a(u) introdus sau furnizat datele care au generat rezultatul (rezultatele) pozitiv(e) sau dacă acestea au fost introduse sau furnizate de Europol și înregistrează informațiile respective în dosarul de cerere.

4.  VIS adaugă la dosarul de cerere o trimitere la fiecare rezultat pozitiv obținut în temeiul alineatului (3). În plus, VIS identifică, după caz, statul membru (statele membre) care a(u) introdus sau furnizat datele care au generat rezultatul (rezultatele) pozitiv(e) sau dacă acestea au fost introduse sau furnizate de Europol și înregistrează informațiile respective în dosarul de cerere. Nu se înregistrează alte informații în afară de trimiterea la un rezultat pozitiv și de emitentul datelor.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 9 a – alineatul 5 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  o semnalare privind persoane și obiecte care trebuie să fie supuse unor controale discrete sau unor controale specifice.

(d)  o semnalare privind persoane și obiecte care trebuie să fie supuse unor controale discrete, unor controale specifice sau unor verificări prin interviu.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 9 a – alineatul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Orice rezultat pozitiv obținut în urma interogărilor efectuate în temeiul articolului 9a alineatul (3) literele (a), (b), (c), (e), (g), (h), (i), (j), (k), (l) și (n) este evaluat de către consulatul la care a fost depusă cererea de viză, dacă este necesar în urma unei verificări realizate de către autoritatea centrală în conformitate cu articolul 9c.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 9 a – alineatul 5 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5b.  Orice rezultat pozitiv rezultat în urma interogărilor efectuate în temeiul articolului 9a alineatul (3) literele (d), (f), (m) și (o) este verificat, dacă este necesar, și evaluat de către punctul unic de contact din statele membre care au introdus sau au furnizat datele care au generat rezultatele pozitive, în conformitate cu articolul 9ca.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 9 a – alineatul 5 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5c.  Orice rezultat pozitiv generat în raport cu SIS se notifică, de asemenea, în mod automat, biroului SIRENE al statului membru care a creat semnalarea care a generat rezultatul pozitiv.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 9 a – alineatul 5 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5d.  Notificarea trimisă biroului SIRENE al statului membru sau punctului unic de contact care a introdus semnalarea cuprinde următoarele date:

 

(a)   numele, prenumele și, dacă este cazul, pseudonimul;

 

(b)   locul și data nașterii;

 

(c)   sexul;

 

(d)   cetățenia și, dacă este cazul, alte cetățenii;

 

(e)   statul membru al primei șederi preconizate și, dacă este disponibilă, adresa primei șederi preconizate;

 

(f)   adresa de domiciliu a solicitantului sau, dacă aceasta nu este disponibilă, localitatea și țara de rezidență;

 

(g)   o trimitere către orice rezultat pozitiv obținut, inclusiv data și ora la care a fost generat rezultatul pozitiv.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 9 a – alineatul 5 e (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5e.  Dispozițiile prezentului articol nu pot împiedica, sub niciun motiv, depunerea unei cereri de azil. În cazul în care cererea de viză este depusă de o victimă a unor infracțiuni precum violența domestică sau traficul de persoane, săvârșite cu violență de susținătorul financiar, dosarul din VIS trebuie să fie separat de cel al susținătorului financiar, pentru a proteja victima în fața unor noi riscuri.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 9 b – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În ceea ce privește resortisanții țărilor terțe care sunt membri de familie ai unui cetățean al Uniunii și cărora li se aplică Directiva 2004/38/CE sau ai unui resortisant al unei țări terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație echivalent cu cel al cetățenilor Uniunii în temeiul unui acord încheiat între Uniune și statele sale membre, pe de o parte, și o țară terță, pe de altă parte, verificările automatizate prevăzute la articolul 9a alineatul (3) se efectuează exclusiv în scopul de a verifica dacă nu există indicii concrete sau motive întemeiate, bazate pe indicii concrete, pentru a concluziona că prezența persoanei respective pe teritoriul statelor membre prezintă un risc în materie de securitate sau un risc epidemic ridicat în conformitate cu Directiva 2004/38/CE.

1.  În ceea ce privește resortisanții țărilor terțe care sunt membri de familie ai unui cetățean al Uniunii și cărora li se aplică Directiva 2004/38/CE sau ai unui resortisant al unei țări terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație echivalent cu cel al cetățenilor Uniunii în temeiul unui acord încheiat între Uniune și statele sale membre, pe de o parte, și o țară terță, pe de altă parte, verificările automatizate prevăzute la articolul 9a alineatul (3) se efectuează exclusiv în scopul de a verifica dacă nu există indicii concrete sau motive întemeiate, bazate pe indicii concrete, pentru a concluziona că prezența persoanei respective pe teritoriul statelor membre prezintă un risc în materie de securitate în conformitate cu Directiva 2004/38/CE.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 9 b – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care prelucrarea automată a cererii menționată la articolul 9a alineatul (3) a generat un rezultat pozitiv corespunzând unei semnalări privind refuzul intrării și al șederii, astfel cum se menționează la articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor verifică motivul deciziei în urma căreia a fost introdusă în SIS semnalarea respectivă. Dacă motivul este legat de un risc de imigrație ilegală, semnalarea nu trebuie luată în considerare pentru evaluarea cererii. Autoritatea responsabilă în domeniul vizelor acționează în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul SIS II.

3.  În cazul în care prelucrarea automată a cererii menționată la articolul 9a alineatul (3) a generat un rezultat pozitiv corespunzând unei semnalări privind refuzul intrării și al șederii, astfel cum se menționează la articolul 24 din Regulamentul (UE) 2018/1861, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor verifică motivul deciziei în urma căreia a fost introdusă în SIS semnalarea respectivă. Dacă motivul este legat de un risc de imigrație ilegală, semnalarea nu trebuie luată în considerare pentru evaluarea cererii. Autoritatea responsabilă în domeniul vizelor acționează în conformitate cu articolul 26 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/1861.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 9 c – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Verificarea de către autoritățile centrale

Verificarea de către autoritățile centrale și de către punctul unic național de contact

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 9 c – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Orice rezultat pozitiv obținut în urma interogărilor efectuate în temeiul articolului 9a alineatul (3) este verificat manual de către autoritatea centrală a statului membru care prelucrează cererea.

1.  Orice rezultat pozitiv, astfel cum se menționează la articolul 9a alineatul (5b), obținut în urma interogărilor efectuate în temeiul articolului 9a alineatul (3), care nu poate fi confirmat automat de VIS, este verificat manual de către punctul unic de contact în conformitate cu articolul 9ca. Autoritatea centrală a statului membru care prelucrează cererea trebuie să fie informată în legătură cu acest lucru.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 9 c – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Atunci când verifică manual rezultatele pozitive, autoritatea centrală are acces la dosarul de cerere și la orice dosar de cerere conexat, precum și la toate rezultatele pozitive generate în cursul prelucrării automate efectuate în temeiul articolului 9a alineatul (3).

2.  Orice rezultat pozitiv, astfel cum se menționează la articolul 9a alineatul (5a), obținut în urma interogărilor efectuate în temeiul articolului9a alineatul(3), care nu poate fi confirmat de automat de VIS, este verificat manual de către autoritatea centrală. Atunci când verifică manual rezultatele pozitive, autoritatea centrală are acces la dosarul de cerere și la orice dosar de cerere conexat, precum și la toate rezultatele pozitive generate în cursul prelucrării automate efectuate în temeiul articolului 9a alineatul (5a).

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 9 c – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Dacă datele corespund sau dacă rămân îndoieli cu privire la identitatea solicitantului, autoritatea centrală responsabilă în domeniul vizelor care prelucrează cererea informează autoritatea centrală a statului membru sau statelor membre identificate că au introdus sau furnizat datele care au generat rezultatul pozitiv în temeiul articolului 9a alineatul (3). În cazul în care unul sau mai multe state membre au fost identificate că au introdus sau au furnizat datele care au declanșat răspunsul pozitiv, autoritatea centrală consultă autoritățile centrale ale statului sau statelor membre respective în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 alineatul (2).

5.  Dacă datele corespund sau dacă rămân îndoieli cu privire la identitatea solicitantului, în cazuri justificate, autoritatea centrală responsabilă în domeniul vizelor care prelucrează cererea informează autoritatea centrală a statului membru sau statelor membre identificate că au introdus sau furnizat datele care au generat rezultatul pozitiv în temeiul articolului 9a alineatul (3). În cazul în care unul sau mai multe state membre au fost identificate că au introdus sau au furnizat datele care au declanșat răspunsul pozitiv, autoritatea centrală consultă autoritățile centrale ale statului sau statelor membre respective în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 alineatul (2). În cazul în care există îndoieli, răspunsul este în favoarea solicitantului.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 9 c – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Prin derogare de la alineatul (1), în cazul în care compararea menționată la articolul 9a alineatul (5) generează unul sau mai multe rezultate pozitive, VIS transmite o notificare automată autorității centrale a statului membru care a lansat interogarea, pentru ca aceasta să ia măsurile subsecvente adecvate.

eliminat

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 9 c – alineatul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  În cazul în care Europol este identificat că a introdus sau a furnizat datele care au generat un rezultat pozitiv în conformitate cu articolul 9a alineatul (3), autoritatea centrală a statului membru responsabil consultă unitatea națională a Europol în vederea unor măsuri subsecvente în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/794, în special cu capitolul IV.

eliminat

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 9 ca (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9ca

 

Verificarea și evaluarea efectuate de către punctul unic de contact

 

1.   Fiecare stat membru desemnează o autoritate națională operațională 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, care asigură verificările manuale relevante și evaluarea rezultatelor pozitive în sensul prezentului regulament („punctul unic de contact”). Punctul unic de contact este reprezentat de ofițerii de legătură ai biroului SIRENE, de birourile centrale naționale Interpol, de centrul național central al Europol, de unitatea națională a ETIAS și de toate autoritățile naționale relevante de aplicare a legii. Statele membre asigură suficient personal pentru a-i permite punctului unic de contact să verifice rezultatele pozitive în legătură cu care a fost informat în temeiul prezentului regulament, luând în considerare termenele limită prevăzute la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009.

 

2.   Punctul unic de contact trebuie să verifice manual rezultatele pozitive care i-au fost prezentate. Se aplică procedurile stabilite la articolul 9c alineatele (2)-(6).

 

3.   În cazul în care, în urma verificării menționate la alineatul (2) din prezentul articol, datele corespund și se confirmă un rezultat pozitiv, punctul unic de contact contactează, dacă este necesar, autoritățile responsabile, inclusiv Europolul, care au furnizat datele care au generat rezultatul pozitiv. În continuare, acesta evaluează rezultatul pozitiv. Punctul unic de contact furnizează un aviz motivat în vederea luării unei decizii privind cererea în temeiul articolului 23 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009. Acest aviz motivat se include în dosarul cererii.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 9 cb (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9cb

 

Manualul

 

În conformitate cu articolul 48a, Comisia adoptă un act delegat pentru a stabili într-un manual datele relevante care trebuie comparate în căutările celorlalte sisteme în conformitate cu articolul 9a alineatul (3) și procedurile și normele necesare pentru efectuarea căutărilor, verificărilor și evaluărilor prevăzute la articolele 9a-9ca. Respectivul act delegat include combinația de categorii de date pentru interogarea fiecărui sistem în conformitate cu articolul 9a.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 13 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Când dosarul de cerere este actualizat în temeiul alineatelor (1) și (2), VIS transmite o notificare statului membru care a eliberat viza, prin care îi comunică decizia de anulare sau de revocare a vizei. Notificarea este generată automat de sistemul central și transmisă prin mecanismul prevăzut la articolul 16.

4.  Când dosarul de cerere este actualizat în temeiul alineatelor (1) și (2), VIS transmite o notificare statului membru care a eliberat viza, prin care îi comunică decizia motivată de anulare sau de revocare a vizei. Notificarea este generată automat de sistemul central și transmisă prin mecanismul prevăzut la articolul 16.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Exclusiv în scopul desfășurării procedurii de consultare, se integrează în VIS lista statelor membre care solicită ca autoritățile lor centrale să fie consultate de autoritățile centrale ale altor state membre în cursul examinării cererilor de vize uniforme depuse de resortisanții anumitor țări terțe sau de anumite categorii de astfel de resortisanți, în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009, precum și a resortisanților țărilor terțe în cauză.

Exclusiv în scopul desfășurării procedurii de consultare, se integrează în VIS lista statelor membre care solicită ca autoritățile lor centrale să fie consultate de autoritățile centrale ale altor state membre în cursul examinării cererilor de vize uniforme depuse de resortisanții anumitor țări terțe sau de anumite categorii de astfel de resortisanți, în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009.”

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 16 – alineatul 3 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  transmiterii de informații în temeiul articolului 25 alineatul (4) privind eliberarea vizelor cu valabilitate teritorială limitată, al articolului 24 alineatul (2) privind modificarea datelor și al articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009 privind notificările ex post;

(a)  transmiterii de informații în temeiul articolului 25 alineatul (4) privind eliberarea vizelor cu valabilitate teritorială limitată, al articolului 24 alineatul (2) privind modificarea datelor prezentului regulament și al articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009 privind notificările ex post;

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 16 – alineatul 3 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  tuturor celorlalte mesaje referitoare la cooperarea consulară care presupun transmiterea de date cu caracter personal înregistrate în VIS sau care au legătură cu aceasta, transmiterii de solicitări către autoritatea competentă în domeniul vizelor având ca obiect punerea la dispoziție a unor copii ale documentelor de călătorie în temeiul articolului 9 punctul 7 și a altor documente în sprijinul cererii, transmiterii de copii electronice ale acestor documente, precum și cererilor în temeiul articolului 9c și al articolului 38 alineatul (3). Autoritățile competente în domeniul vizelor trebuie să răspundă la orice astfel de cerere în termen de două zile lucrătoare.

(b)  tuturor celorlalte mesaje referitoare la cooperarea consulară care presupun transmiterea de date cu caracter personal înregistrate în VIS sau care au legătură cu aceasta, transmiterii de solicitări către autoritatea competentă în domeniul vizelor având ca obiect punerea la dispoziție a unor copii ale documentelor în sprijinul cererii, transmiterii de copii electronice ale acestor documente, precum și cererilor în temeiul articolului 9c și al articolului 38 alineatul (3). Autoritățile competente în domeniul vizelor trebuie să răspundă la orice astfel de cerere în termen de două zile lucrătoare.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 18 a

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(18a)  Articolul 18a se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 18a

Articolul 18a

Recuperarea datelor din VIS pentru a crea sau a actualiza în EES o fișă de intrare/ieșire sau o fișă privind refuzul intrării aparținând unui titular de viză

Recuperarea datelor din VIS pentru a crea sau a actualiza în EES o fișă de intrare/ieșire sau o fișă privind refuzul intrării aparținând unui titular de viză

Exclusiv în scopul creării sau al actualizării în EES a unei fișe de intrare/ieșire sau a unei fișe privind refuzul intrării aparținând unui titular de viză în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) și cu articolele 16 și 18 din Regulamentul (UE) 2017/2226, autorității competente să efectueze verificări la frontierele la care se operează EES i se permite accesul pentru a recupera din VIS și a importa în EES datele stocate în VIS și menționate la articolul 16 alineatul (2) literele (c)-(f) din respectivul regulament.

Exclusiv în scopul creării sau al actualizării în EES a unei fișe de intrare/ieșire sau a unei fișe privind refuzul intrării aparținând unui titular de viză în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) și cu articolele 16 și 18 din Regulamentul (UE) 2017/2226, autorității competente să efectueze verificări la frontierele la care se operează EES i se permite accesul pentru a recupera din VIS și a importa în EES datele stocate în VIS și menționate la articolul 16 alineatul (1) litera (d) și alineatul (2) literele (c)-(f) din respectivul regulament.

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 20 a – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Utilizarea datelor din VIS în scopul introducerii de semnalări SIS privind persoane dispărute și accesul ulterior la aceste date

Utilizarea datelor din VIS în scopul introducerii de semnalări SIS privind persoane dispărute sau persoane vulnerabile care trebuie împiedicate să călătorească și accesul ulterior la aceste date

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 20 a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Datele dactiloscopice stocate în VIS pot fi utilizate pentru introducerea unei semnalări privind persoane dispărute, în conformitate cu articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr… al Parlamentului European și al Consiliului* [Regulamentul (UE) privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală]. În aceste cazuri, schimbul de date dactiloscopice se efectuează prin mijloace securizate în cadrul biroului SIRENE din statul membru care deține datele.

1.  Datele dactiloscopice și imaginile faciale stocate în VIS pot fi utilizate pentru introducerea unei semnalări privind persoane dispărute, copii expuși riscului de răpire sau persoane vulnerabile care trebuie să fie împiedicate să călătorească în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (UE) … al Parlamentului European și al Consiliului* [Regulamentul (UE) privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală]. În aceste cazuri, schimbul de date dactiloscopice și de imagini faciale se efectuează prin mijloace securizate în cadrul biroului SIRENE din statul membru care deține datele.

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 20 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Dacă se obține un rezultat pozitiv în urma unei semnalări SIS astfel cum se menționează la alineatul (1), autoritățile pentru protecția copilului și autoritățile judiciare naționale, inclusiv cele responsabile cu inițierea urmăririi penale în procedurile penale și cu anchetele judiciare anterioare punerii sub acuzare, precum și autoritățile lor coordonatoare, astfel cum se menționează la articolul 43 din Regulamentul (UE) … [COM(2016) 883 final – SIS LE], pot cere, în îndeplinirea sarcinilor care le revin, accesul la datele înregistrate în VIS. Sunt aplicabile condițiile prevăzute de legislația Uniunii și legislația națională.

2.  Dacă se obține un rezultat pozitiv în urma unei semnalări SIS prin utilizarea datelor dactiloscopice și a imaginilor faciale stocate în VIS astfel cum se menționează la alineatul (1), autoritățile pentru protecția copilului și autoritățile judiciare naționale, inclusiv cele responsabile cu inițierea urmăririi penale în procedurile penale și cu anchetele judiciare anterioare punerii sub acuzare, precum și autoritățile lor coordonatoare, astfel cum se menționează la articolul 44 din Regulamentul (UE) … [COM(2016) 883 final – SIS (cooperare polițienească)], pot cere, în îndeplinirea sarcinilor care le revin, accesul la datele înregistrate în VIS de la o autoritate care deține acest acces. Sunt aplicabile condițiile prevăzute de legislația Uniunii și legislația națională. Statele membre se asigură că datele sunt transmise în condiții de siguranță.

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(19a) la articolul 22, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1.   Autoritățile competente în domeniul azilului sunt autorizate, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 343/2003, să efectueze căutări cu ajutorul datelor privind amprentele digitale ale solicitantului de azil, numai în scopul examinării cererilor de azil.

„1.   Autoritățile competente în domeniul azilului sunt autorizate, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 343/2003, să efectueze căutări cu ajutorul datelor privind amprentele digitale ale solicitantului de azil, numai în scopul examinării cererilor de azil. În cazul în care amprentele digitale ale persoanei respective nu pot fi utilizate sau în cazul în care căutarea cu ajutorul datelor privind amprentele digitale rămâne fără niciun rezultat, aceasta se efectuează cu ajutorul datelor prevăzute la articolul 9 alineatul (4) litera (a) și/sau literele (b)-(cc); această căutare poate fi efectuată și cu ajutorul datelor prevăzute la articolul 9 alineatul (4) litera (aa).”

În cazul în care amprentele digitale ale persoanei respective nu pot fi utilizate sau în cazul în care căutarea cu ajutorul datelor privind amprentele digitale rămâne fără niciun rezultat, aceasta se efectuează cu ajutorul datelor prevăzute la articolul 9 alineatul (4) litera (a) și/sau litera (c); această căutare poate fi efectuată și cu ajutorul datelor prevăzute la articolul 9 alineatul (4) litera (b).

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  fotografii;

(c)  imagini faciale;

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 – alineatul 2 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  datele menționate la articolul 9 punctele 4 și 5, din dosarele de cerere conexate în temeiul articolului 8 alineatul (4).

(e)  datele menționate la articolul 9 punctul 4 din dosarele de cerere conexate în temeiul articolului 8 alineatul (4).

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Perioada de păstrare a dosarelor în VIS este de cel mult cinci ani, fără a se aduce atingere ștergerii datelor menționată la articolele 24 și 25, precum și ținerii evidenței menționată la articolul 34.

Perioada de păstrare a dosarelor de cerere în VIS este de cel mult cinci ani, fără a se aduce atingere ștergerii datelor menționată la articolele 24 și 25, precum și ținerii evidenței menționată la articolul 34.

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  la noua dată de expirare a vizei, a vizei de lungă ședere sau a permisului de ședere, în cazul prelungirii unei vize, a unei vize de lungă ședere sau a unui permis de ședere;

(b)  la noua dată de expirare a vizei sau a vizei de lungă ședere, în cazul prelungirii unei vize sau a unei vize de lungă ședere;

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 23 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  La expirarea perioadei prevăzute la alineatul (1), VIS șterge automat dosarul și conexiunea sau conexiunile stabilite cu acest dosar, menționate la articolul 8 alineatele (3) și (4) și la articolul 22a alineatele (3) și (5).

2.  La expirarea perioadei prevăzute la alineatul (1), VIS șterge automat dosarul și conexiunea sau conexiunile stabilite cu acest dosar, menționate la articolul 8 alineatele (3) și (4) și la articolul 22a alineatul (3).

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 23 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Prin derogare de la alineatul (1):

 

(a)   dosarele de cerere referitoare la un permis de ședere se șterg după o perioadă maximă de 10 ani;

 

(b)   dosarele de cerere referitoare la copiii cu vârsta mai mică de 12 ani se șterg la ieșirea copilului din spațiul Schengen.

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 23 – alineatul 2 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Prin derogare de la alineatul (1), în scopul facilitării unei noi cereri, dosarul de cerere menționat poate fi stocat pentru o perioadă suplimentară de maximum trei ani de la încheierea perioadei de valabilitate a vizei de lungă ședere sau a permisului de ședere și numai în cazul în care, în urma unei cereri de aprobare, solicitantul își exprimă în mod liber și explicit consimțământul prin intermediul unei declarații semnate. Cererea de exprimare a consimțământului este prezentată într-o formă care o diferențiază în mod clar de alte aspecte, într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă și utilizând un limbaj clar și simplu, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) 2016/679. În conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/679, solicitantul poate, în orice moment, să își retragă consimțământul. În cazul în care solicitantul își retrage consimțământul, dosarul de cerere se șterge automat din VIS.

 

eu-LISA elaborează un instrument care să le permită solicitanților să își dea și să își retragă consimțământul.

 

Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 48a pentru a defini mai în detaliu instrumentul care va fi utilizat de către solicitanți pentru a-și da și pentru a-și retrage consimțământul.

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 24 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(22a)   La articolul 24, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

3. Statul membru responsabil verifică datele respective și, dacă este nevoie, le corectează sau le șterge imediat.

„3. Statul membru responsabil verifică, cât mai rapid posibil, datele respective și, dacă este nevoie, le corectează sau le șterge imediat.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 25 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care, înainte de expirarea perioadei menționate la articolul 23 alineatul (1), un solicitant a dobândit cetățenia unui stat membru, dosarele de cerere, dosarele și conexiunile menționate la articolul 8 alineatele (3) și (4) și la articolul 22a alineatul (3) cu privire la acesta sunt șterse din VIS fără întârziere de către statul membru care a creat dosarul (dosarele) de cerere și conexiunea în cauză.

1.  În cazul în care, înainte de expirarea perioadei menționate la articolul 23 alineatul (1), un solicitant a dobândit cetățenia unui stat membru, dosarele de cerere, dosarele și conexiunile menționate la articolul 8 alineatele (3) și (4) și la articolul 22a alineatul (3) cu privire la acesta sunt șterse din VIS fără întârziere de către statul membru care a creat dosarul (dosarele) de cerere și conexiunea în cauză.

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 26 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(23a) La articolul 26, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1.  După o perioadă de tranziție, o autoritate de administrare („autoritatea de administrare”), finanțată de la bugetul general al Uniunii Europene, este responsabilă de gestionarea operativă a VIS central și a interfețelor naționale. Autoritatea de administrare garantează, în colaborare cu statele membre, că se utilizează, în permanență, cea mai performantă tehnologie existentă, supusă unei analize costuri-beneficii, pentru VIS central și interfețele naționale.

„1.   eu-LISA este responsabilă de gestionarea operativă a VIS și a componentelor sale, astfel cum prevede articolul 2a. Aceasta garantează, în colaborare cu statele membre, că se utilizează, în permanență, cea mai performantă tehnologie existentă, supusă unei analize costuri-beneficii, pentru componentele respective.

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 26 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(23b) La articolul 26, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

2.  Autoritatea de administrare este, de asemenea, responsabilă pentru următoare sarcini legate de infrastructura de comunicații dintre VIS central și interfețele naționale:

„2.  Gestionarea operațională a VIS cuprinde toate sarcinile necesare pentru a menține VIS în stare de funcționare 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, în conformitate cu prezentul regulament, în special lucrările de întreținere și perfecționările tehnice necesare pentru a asigura funcționarea VIS la un nivel satisfăcător de calitate operațională, mai ales în ceea ce privește timpul de răspuns pentru efectuarea căutărilor în sistemul central al VIS de către oficiile consulare și autoritățile de frontieră. Acești timpi de răspuns trebuie să fie cât mai reduși posibil.”

(a)  supraveghere;

 

(b)  garantarea securității;

 

(c)  coordonarea relațiilor dintre statele membre și furnizor.

 

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 26 – alineatele 3-8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23c) La articolul 26, alineatele (3)-(8) se elimină;

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 24

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 26 – alineatul 8 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  La articolul 26, se introduce următorul alineat (8a):

eliminat

„8a.  Eu-LISA este autorizată să utilizeze date cu caracter personal reale anonimizate din sistemul de producție al VIS în scopul testării în următoarele circumstanțe:

 

(a)  pentru diagnostic și reparații atunci când se constată defecțiuni ale sistemului central;

 

(b)  pentru testarea noilor tehnologii și tehnici relevante în vederea îmbunătățirii performanței sistemului central sau a transmiterii de date către acesta.

 

În astfel de cazuri, măsurile de securitate, controlul accesului și înregistrarea activităților în mediul de testare sunt identice cu cele utilizate pentru sistemul de producție al VIS. Datele cu caracter personal reale utilizate pentru testare se anonimizează astfel încât persoanele vizate să nu mai fie identificabile.

 

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 24 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 26 – alineatele 9 a și 9 b (noi)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a)   La articolul 26 se adaugă următoarele alineate:

 

„9a.  În cazul în care eu-LISA cooperează cu contractanți externi pentru îndeplinirea oricărei sarcini în legătură cu VIS, agenția monitorizează îndeaproape activitățile contractorului pentru a asigura respectarea prezentului regulament, în special în ceea ce privește securitatea, confidențialitatea și protecția datelor.

 

9b.   Gestionarea operațională a sistemului central al VIS nu se încredințează societăților private și nici organizațiilor private.”;

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 25

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 27 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ambele unități pot fi utilizate simultan pentru funcționarea activă a VIS, cu condiția ca a doua unitate să își păstreze capacitatea de a asigura funcționarea acestuia în cazul unei defecțiuni a sistemului.

Eu-LISA pune în aplicare soluții tehnice pentru a asigura disponibilitatea neîntreruptă a VIS fie prin funcționarea simultană a sistemului central al VIS și a sistemului central de rezervă al VIS, cu condiția ca sistemul central de rezervă al VIS să își păstreze capacitatea de a asigura funcționarea VIS în cazul unei defecțiuni a sistemului central al VIS, fie prin duplicarea sistemului sau a componentelor acestuia.

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 – litera ba (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În acest scop, statele membre se asigură că personalul consular și personalul oricărui prestator extern de servicii cu care cooperează, în sensul articolului 43 din Regulamentul (UE) nr. 810/2009, beneficiază periodic de o formare privind calitatea datelor.

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 –punctul 26 – litera d

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 29 – alineatul 2 a – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2a.   Autoritatea de administrare, împreună cu Comisia, elaborează și menține mecanisme automate de control al calității datelor și proceduri de verificare a calității datelor în VIS și furnizează rapoarte periodice statelor membre. Autoritatea de administrare prezintă periodic statelor membre și Comisiei un raport cu privire la controalele de calitate a datelor.

2a.   eu-Lisa, împreună cu Comisia, elaborează, menține și actualizează în mod sistematic mecanisme automate de control al calității datelor și proceduri de verificare a calității datelor în VIS și furnizează rapoarte periodice statelor membre. eu-Lisa asigură faptul că se mențin niveluri adecvate ale personalului instruit în mod corespunzător cu scopul de a pune în aplicare inovațiile și actualizările tehnice necesare pentru funcționarea mecanismelor de control al calității datelor. eu-LISA prezintă periodic statelor membre și Comisiei un raport cu privire la controalele de calitate a datelor. Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport periodic cu privire la problemele legate de calitatea datelor cu care se confruntă și la modalitatea în care sunt soluționate.

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 – litera da (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 29 – alineatul 2 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  se introduce următorul alineat:

 

„2b.  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport care arată dacă tehnologia necesară pentru a identifica persoanele pe baza imaginilor faciale este viabilă, disponibilă, gata pentru a fi utilizată și fiabilă.

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 – litera db (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 29 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db) se adaugă următorul alineat:

 

„3a.  În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în VIS, fiecare stat membru desemnează autoritatea care trebuie considerată operator, în conformitate cu articolul 4 punctul 7 din Regulamentul (UE) 2016/679, și care are principala responsabilitate pentru prelucrarea datelor de către statul membru respectiv. Fiecare stat membru informează Comisia în legătură cu această desemnare.”;

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 27

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 29 a – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  datele menționate la articolele 9, 22c și 22d și la articolul 6 alineatul (4) pot fi trimise VIS numai după efectuarea unei verificări a calității de către autoritățile naționale responsabile;

(a)  datele menționate la articolele 9, 22c și 22d și la articolul 6 alineatul (4) pot fi introduse în VIS numai după efectuarea unei verificări a calității de către autoritățile naționale responsabile;

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 27

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 29 a – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  procedurile automate prevăzute la articolul 9a alineatul (3) și la articolului 22b alineatul (2) pot fi declanșate de VIS doar în urma unei verificări a calității efectuată de acesta în temeiul prezentului articol; în cazul în care aceste verificări stabilesc că nu sunt îndeplinite criteriile de calitate stabilite, VIS notifică automat autoritatea sau autoritățile responsabile;

(b)  procedurile automate prevăzute la articolul 9a alineatul (3) și la articolului 22b alineatul (2) pot fi declanșate de VIS doar în urma unei verificări a calității efectuată de acesta în temeiul prezentului articol; în cazul în care aceste verificări stabilesc că nu sunt îndeplinite criteriile de calitate stabilite, VIS notifică automat autoritatea sau autoritățile responsabile;

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 27

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 29 a – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  la crearea în VIS a dosarelor de cerere privind resortisanți ai țărilor terțe se efectuează verificări ale calității în ceea ce privește imaginile faciale și datele dactiloscopice, pentru a se asigura îndeplinirea standardelor minime de calitate a datelor care permit stabilirea de corespondențe biometrice;

(c)  la crearea în VIS a dosarelor de cerere privind resortisanți ai țărilor terțe se efectuează verificări ale calității în ceea ce privește imaginile faciale și datele dactiloscopice, pentru a se asigura îndeplinirea standardelor minime de calitate a datelor care permit stabilirea de corespondențe biometrice;

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 27

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 29 a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Se stabilesc standarde de calitate privind stocarea datelor menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol. Specificațiile acestor standarde se stabilesc prin acte de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 49 alineatul (2).

3.  Se stabilesc standarde de calitate privind stocarea datelor menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol. Specificațiile acestor standarde se stabilesc prin acte de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 49 alineatul (2).

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 31 – alineatele 1 și 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  La articolul 31, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

eliminat

„1.  Fără a se aduce atingere Regulamentului (UE) 2016/679, datele menționate la articolul 9 alineatul (4) literele (a), (b), (c), (k) și (m) și la articolul 9 alineatele (6) și (7) pot fi transferate sau puse la dispoziția unei țări terțe sau a unei organizații internaționale enumerate în anexă, numai dacă acest lucru este necesar în cazuri individuale pentru a dovedi identitatea resortisanților țărilor terțe și numai în scopul returnării în conformitate cu Directiva 2008/115/CE sau al relocării în conformitate cu Regulamentul... [Regulamentul privind cadrul de relocare], cu condiția ca statul membru care a introdus datele în VIS să-și fi dat acordul.”;

 

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 31 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(28a)  La articolul 31, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

2.  Prin derogare de la alineatul (1), datele prevăzute la articolul 9 alineatul (4) literele (a), (b), (c), (k) și (m) pot fi transferate sau puse la dispoziția unei țări terțe sau a unei organizații internaționale menționate în anexă, dacă sunt necesare în cazuri individuale pentru a dovedi identitatea resortisanților din țări terțe, inclusiv în scopul repatrierii, numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

„2.  Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, datele prevăzute la articolul 9 alineatul (4) literele (a), (aa), (b), (c), (cc), (k) și (m), alineatele (6) și (7) pot fi transferate unei țări terțe sau unei organizații internaționale menționate în anexa la prezentul regulament, dacă sunt necesare, în cazuri individuale, de către autoritățile de frontieră sau autoritățile responsabile în domeniul imigrației, pentru a dovedi identitatea resortisanților din țări terțe, în scopul unic al repatrierii, numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)   Comisia a adoptat o decizie privind protecția corespunzătoare a datelor cu caracter personal în țara terță respectivă, în conformitate cu articolul 25 alineatul (6) din Directiva 95/46/CE, sau un acord de readmisie este în vigoare între Comunitate și țara terță respectivă sau se aplică dispozițiile articolului 26 alineatul (1) litera (d) din Directiva 95/46/CE;

(a)   Comisia a adoptat, în conformitate cu articolul 45 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/679, o decizie în care constată că țara terță respectivă asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal;

(b)   țara terță sau organizația internațională este de acord să utilizeze datele exclusiv în scopul pentru care acestea au fost furnizate;

(b)   au fost prezentate garanții adecvate, astfel cum se prevede la articolul 46 din Regulamentul (UE) 2016/679, de exemplu prin intermediul unui acord de readmisie care este în vigoare între Uniune sau un stat membru și țara terță în cauză; sau

(c)   datele sunt transferate sau puse la dispoziție în conformitate cu dispozițiile relevante ale legislației comunitare, în special acordurile de readmisie, și cu legislația națională a statului membru care a transferat sau a pus la dispoziție datele, inclusiv dispozițiile legale relevante în domeniul protecției și al securității datelor; și

(c)   se aplică articolul 49 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2016/679.

(d)   statul membru sau statele membre care a (au) introdus datele în VIS și-a (și-au) dat acordul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28 b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 31 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(28b)  La articolul 31, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

3.   Aceste transferuri de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale nu aduc atingere drepturilor refugiaților sau ale persoanelor care solicită protecție internațională, în special în ceea ce privește principiul nereturnării.

„3.  Datele menționate la articolul 9 alineatul (4) literele (a), (b) (c), (k) și (m), alineatele (6) și (7) pot fi transferate în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol numai în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

 

(a)   transferul datelor este realizat în conformitate cu dispozițiile relevante ale dreptului Uniunii, în special dispozițiile privind protecția datelor, inclusiv capitolul V din Regulamentul (UE) 2016/679, și cu acordurile de readmisie, precum și cu dreptul intern al statului membru care transferă datele;

 

(b)   statul membru care a introdus datele în VIS și-a dat acordul;

 

(c)   țara terță sau organizația internațională a fost de acord să prelucreze datele exclusiv în scopurile pentru care acestea au fost furnizate; și

 

(d)   a fost emisă o decizie de returnare adoptată în temeiul Directivei 2008/115/CE cu privire la resortisantul țării terțe în cauză, cu condiția ca aplicarea unei astfel de decizii de returnare să nu fie suspendată și să nu fi fost introdusă nicio cale de atac care poate conduce la suspendarea aplicării acesteia.”;

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28 c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 31 – alineatele 3 a și 3 b (noi)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28c)  La articolul 31 se adaugă următoarele alineate:

 

„3a.  Transferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale în temeiul alineatului (2) nu aduc atingere drepturilor solicitanților și ale beneficiarilor de protecție internațională, în special în ceea ce privește principiul nereturnării.”;

 

3b.  Datele cu caracter personal obținute din VIS de un stat membru sau de Europol în scopul asigurării respectării legii nu se transferă și nici nu se pun la dispoziția unei țări terțe, unei organizații internaționale ori a unei entități private constituite pe teritoriul sau în afara Uniunii. Interdicția se aplică și atunci când aceste date sunt prelucrate ulterior la nivel național sau între statele membre în temeiul Directivei (UE) 2016/680.”;

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28 e (nou) – litera a (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 32 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28e)  La articolul 32, alineatul (2) se modifică după cum urmează:

 

(a)   se introduce următoarea literă:

 

”(ea)   a împiedica utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor de către persoane neautorizate cu ajutorul echipamentelor de comunicare a datelor;”;

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28 e (nou) – litera b (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 32 – alineatul 2 – literele ja și jb (noi)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(b) se introduc următoarele litere:

 

„(ja)   a asigura că, în cazul unei întreruperi, sistemele instalate pot fi readuse la funcționarea normală;

 

(jb)   a asigura fiabilitatea, garantând că orice erori de funcționare a VIS sunt semnalate în mod adecvat și că sunt luate măsurile tehnice necesare pentru a garanta că datele cu caracter personal pot fi recuperate în cazul coruperii acestora din cauza unei funcționări defectuoase a VIS;”;

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28 f (nou)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 32 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28f)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 32a

 

Incidente de securitate

 

1.   Orice eveniment care are sau poate avea un impact asupra securității VIS sau care poate cauza daune sau pierderi ale datelor din VIS este considerat a fi un incident de securitate, în special în cazul în care este posibil să se fi accesat datele în mod neautorizat sau în cazul în care au fost afectate sau este posibil să fi fost afectate disponibilitatea, integritatea și confidențialitatea datelor.

 

2.   Incidentele de securitate se gestionează astfel încât să se asigure un răspuns rapid, eficace și corespunzător.

 

3.   Fără a aduce atingere notificării și comunicării unei încălcări a securității datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (UE) 2016/679 sau cu articolul 30 din Directiva (UE) 2016/680, statele membre, Europolul și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă notifică fără întârziere Comisiei, eu-LISA, autorității de supraveghere competente și Autorității Europene pentru Protecția Datelor orice incident de securitate. eu-LISA notifică fără întârziere Comisiei și Autorității Europene pentru Protecția Datelor orice incident de securitate care afectează sistemul central al VIS.

 

4.   Informațiile privind un incident de securitate care are sau poate să aibă un impact asupra funcționării VIS într-un stat membru sau, în cadrul eu-LISA, asupra disponibilității, a integrității și a confidențialității datelor introduse sau trimise de alte state membre se transmit tuturor statelor membre fără întârziere și se raportează în conformitate cu planul de gestionare a incidentelor furnizat de eu-LISA.

 

5.   Statele membre și eu-LISA colaborează în cazul unui incident de securitate.

 

6.   Comisia raportează imediat incidentele grave Parlamentului European și Consiliului. Rapoartele respective se clasifică drept document EU RESTRICTED/RESTREINT UE, în conformitate cu normele de securitate aplicabile.

 

7.   În cazul în care un incident de securitate este cauzat de utilizarea abuzivă a datelor, statele membre, Europolul și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă se asigură că sunt impuse sancțiuni, în conformitate cu articolul 36.”;

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28 g (nou)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 33

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(28g)  Articolul 33 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 33

Articolul 33

Răspunderea

Răspunderea

1.   Orice persoană sau stat membru care a suferit prejudicii ca urmare a unei operații ilegale de prelucrare sau a unei acțiuni incompatibile cu dispozițiile prezentului regulament are dreptul să obțină despăgubiri de la statul membru răspunzător pentru prejudiciul provocat. Respectivul stat membru poate fi exonerat de răspundere, integral sau parțial, dacă dovedește că fapta care a cauzat prejudiciul nu îi este imputabilă.

1.   Fără a aduce atingere dreptului la despăgubiri și răspunderii din partea operatorului sau a persoanei împuternicite de către operator în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, Directiva (UE) 2016/680 și Regulamentul (UE) 2018/1726:

 

(a)   orice persoană sau stat membru care a suferit prejudicii ca urmare a unei operațiuni ilegale de prelucrare a datelor cu caracter personal sau a oricărei alte acțiuni incompatibile cu dispozițiile prezentului regulament realizate de către un stat membru are dreptul să obțină despăgubiri de la statul membru respectiv;

 

(b)   orice persoană sau stat membru care a suferit prejudicii materiale sau morale ca urmare a oricărei acțiuni realizate de către Europol, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă sau eu-LISA care este incompatibilă cu dispozițiile prezentului regulament are dreptul de a primi despăgubiri din partea agenției respective.

 

Respectivul stat membru, Europol, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă sau eu-LISA pot fi exonerate de răspunderea care le revine în temeiul primului paragraf, integral sau parțial, dacă acestea dovedesc că fapta care a cauzat prejudiciul nu le este imputabilă.

2.   În cazul în care orice nerespectare, de către un stat membru, a obligațiilor care îi revin în virtutea prezentului regulament produce prejudicii VIS, statul membru respectiv este considerat răspunzător pentru prejudiciile aduse, cu excepția cazului și în măsura în care autoritatea de administrare sau alt stat membru nu a luat măsuri rezonabile pentru a preveni producerea prejudiciilor sau pentru a diminua întinderea lor.

2.   În cazul în care orice nerespectare, de către un stat membru, a obligațiilor care îi revin în virtutea prezentului regulament produce prejudicii sistemului central al VIS, statul membru respectiv este considerat răspunzător pentru prejudiciile aduse, cu excepția cazului și în măsura în care eu-LISA sau alt stat membru care participă la sistemul central al VIS nu a luat măsuri rezonabile pentru a preveni producerea prejudiciilor sau pentru a diminua întinderea lor.

3.   Acțiunile în despăgubire intentate împotriva unui stat membru pentru prejudiciile menționate la alineatele (1) și (2) sunt guvernate de dispozițiile din legislația națională a statului membru împotriva căruia este introdusă acțiunea.

3.   Acțiunile în despăgubire intentate împotriva unui stat membru pentru prejudiciile menționate la alineatele (1) și (2) sunt guvernate de dreptul național al statului membru respectiv. Acțiunile în despăgubire intentate împotriva operatorului, a Europol, a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă sau a eu-LISA pentru prejudiciile menționate la alineatele (1) și (2) fac obiectul condițiilor prevăzute în tratate.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 29

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 34 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și autoritatea de administrare păstrează evidențe ale tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate în VIS. Aceste evidențe indică scopul accesării menționate la articolul 6 alineatul (1), la articolul 20a alineatul (1), la articolul 22k alineatul (1) și la articolele 15-22 și 22g-22j, data și ora, tipul datelor transmise astfel cum se menționează la articolele 9-14, tipul de date utilizate pentru interogare astfel cum se menționează la articolul 15 alineatul (2), la articolul 18, la articolul 19 alineatul (1), la articolul 20 alineatul (1), la articolul 21 alineatul (1), la articolul 22 alineatul (1) și la articolele 22g, 22h, 22i, 22j, 45a și 45d, precum și denumirea autorității care a introdus sau a extras datele. În plus, fiecare stat membru păstrează evidențe privind personalul autorizat în mod corespunzător să introducă sau să extragă date.

1.  Fiecare stat membru, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și eu-LISA păstrează evidențe ale tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate în VIS. Aceste evidențe indică scopul accesării menționate la articolul 6 alineatul (1), la articolul 20a alineatul (1), la articolul 22k alineatul (1) și la articolele 15-22 și 22g-22j, data și ora, tipul datelor transmise astfel cum se menționează la articolele 9-14 și 22c-22f, tipul de date utilizate pentru interogare astfel cum se menționează la articolul 15 alineatul (2), la articolul 18, la articolul 19 alineatul (1), la articolul 20 alineatul (1), la articolul 21 alineatul (1), la articolul 22 alineatul (1) și la articolele 22g, 22h, 22i, 22j, 45a și 45d, precum și denumirea autorității care a introdus sau a extras datele. În plus, fiecare stat membru păstrează evidențe privind personalul autorizat în mod corespunzător să introducă sau să extragă date.

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 29

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 34 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Pentru operațiunile menționate la articolul 45b, se păstrează evidențe ale fiecărei operațiuni de prelucrare a datelor efectuată în cadrul VIS și EES în conformitate cu prezentul articol și cu articolul 41 din Regulamentul (UE) 2226/2017 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire (EES).

2.  Pentru operațiunile menționate la articolul 45b, se păstrează evidențe ale fiecărei operațiuni de prelucrare a datelor efectuată în cadrul VIS și EES în conformitate cu articolul respectiv și cu articolul 46 din Regulamentul (UE) 2226/2017 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire (EES). În vederea operațiunilor menționate la articolul 17a, se ține evidența tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate în cadrul VIS și EES în conformitate cu prezentul articol și cu articolul 46 din Regulamentul (UE) 2017/2226.

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 29 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 35

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(29a)  Articolul 35 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 35

Articolul 35

Autocontrolul

Autocontrolul

Statele membre garantează că fiecare autoritate care are acces la datele VIS ia măsurile necesare pentru a respecta prezentul regulament și cooperează, unde este cazul, cu autoritatea națională de supraveghere.

Statele membre garantează că fiecare autoritate care are acces la datele VIS ia măsurile necesare pentru a respecta prezentul regulament și cooperează cu autoritatea națională de supraveghere.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 29 b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 36

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(29b)  Articolul 36 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 36

Articolul 36

Sancțiuni

Sancțiuni

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că orice utilizare frauduloasă a datelor introduse în VIS se pedepsește prin sancțiuni, inclusiv sancțiuni de natură administrativă și/sau penală în conformitate cu legislația națională, care sunt efective, proporționale și disuasive.

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că orice utilizare sau prelucrare frauduloasă a datelor introduse în VIS, care contravine dispozițiilor prezentului regulament, se pedepsește prin sancțiuni, inclusiv sancțiuni de natură administrativă și/sau penală în conformitate cu legislația națională, care sunt efective, proporționale și disuasive.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 30 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 37 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.   Statul membru responsabil pune la dispoziția solicitanților și a persoanelor menționate la articolul 9 alineatul (4) litera (f) următoarele informații:

1.   Fără a aduce atingere dreptului la informare menționat la articolele 15 și 16 din Regulamentul (CE) 2018/1725, la articolele 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679 și la articolul 13 din Directiva (UE) 2016/680, statul membru responsabil pune la dispoziția resortisanților țărilor terțe și a persoanelor menționate la articolul 9 alineatul (4) litera (f), articolul 22c alineatul (2) litera (e) sau articolul 22d litera (e) următoarele informații:

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 30 - litera aa (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 37 – alineatul 1 – litera f

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(aa)   la alineatul (1), litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

(f) existența dreptului de acces la datele care le privesc și a dreptului de a solicita rectificarea datelor inexacte care le privesc sau ștergerea datelor prelucrate în mod ilegal, inclusiv a dreptului de a primi informații despre procedurile de exercitare a acestor drepturi și datele de contact ale autorităților naționale de supraveghere menționate la articolul 41 alineatul (1), care soluționează plângerile referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

(f)   existența dreptului de acces la datele care le privesc și a dreptului de a solicita rectificarea datelor inexacte care le privesc sau ștergerea datelor prelucrate în mod ilegal, inclusiv a dreptului de a primi informații despre procedurile de exercitare a acestor drepturi și datele de contact ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor și ale autorității naționale de supraveghere din statul membru responsabil de colectarea datelor menționate la articolul 41 alineatul (1), care soluționează plângerile referitoare la protecția datelor cu caracter personal.”;

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 30 – litera ab (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 37 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab)   la alineatul (1) se adaugă următoarea literă:

 

„(fa)   faptul că VIS poate fi accesat de statele membre și de Europol în scopul aplicării legii.”;

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 30 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 37 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Informațiile menționate la alineatul (1) se furnizează în scris resortisantului unei țări terțe atunci când sunt colectate datele, fotografia și datele dactiloscopice, astfel cum se prevede la articolul 9 punctele 4, 5 și 6, la articolul 22c alineatul (2) și la articolul 22d literele (a)-(g), precum și, dacă este necesar, oral, utilizând o limbă și modalități pe care persoana vizată le înțelege sau este rezonabil de presupus că le înțelege. Copiii trebuie informați într-un mod adaptat vârstei lor, prin intermediul unor broșuri și/sau grafice informative și/sau demonstrații concepute special pentru a explica procedura de prelevare a amprentelor digitale.;

2.  Informațiile menționate la alineatul (1) se furnizează în mod clar, concis și cu precizie, în scris, resortisantului unei țări terțe atunci când sunt colectate datele, imaginea facială și datele dactiloscopice, astfel cum se prevede la articolul 9 punctele 4, 5 și 6, la articolul 22c alineatul (2) și la articolul 22d literele (a)-(g). Copiii trebuie informați într-un mod adaptat vârstei lor, prin intermediul unor broșuri și/sau grafice informative și/sau demonstrații concepute special pentru a explica procedura de prelevare a amprentelor digitale.;

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 38 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  La articolul 38, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„3. În cazul în care solicitarea prevăzută la alineatul (2) nu este adresată statului membru responsabil, ci unui alt stat membru, autoritățile statului membru căruia i-a fost prezentată solicitarea contactează autoritățile statului membru responsabil în termen de șapte zile. Statul membru responsabil verifică exactitatea datelor și legalitatea prelucrării acestora în VIS în termen de o lună.”;

 

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 38

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(31a)  Articolul 38 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 38

Articolul 38

Dreptul de acces, de rectificare și de ștergere

Dreptul de acces, dreptul la rectificarea, completarea și ștergerea datelor cu caracter personal și dreptul la restricționarea prelucrării

1.   Fără a aduce atingere obligației de a furniza alte informații în conformitate cu articolul 12 litera (a) din Directiva 95/46/CE, orice persoană are dreptul să i se comunice datele care o privesc înregistrate în VIS și identitatea statului membru care le-a transmis către VIS. Accesul la date poate fi acordat numai de către un stat membru. Fiecare stat membru ține evidența solicitărilor pentru un astfel de acces.

1.   Fără a aduce atingere dreptului la informare prevăzut la articolele 15 și 16 din Regulamentul (UE) 2018/1725, solicitanții sau titularii de vize de lungă ședere sau de permise de ședere ale căror date sunt stocate în VIS sunt informați, la momentul colectării datelor lor, cu privire la procedurile de exercitare a drepturilor prevăzute la articolele 17-20 din Regulamentul (UE) 2018/1725 și la articolele 15-18 din Regulamentul (UE) 2016/679. Acestora le sunt furnizate, în același timp, datele de contact ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

2.   Orice persoană poate solicita ca datele care o privesc și care sunt inexacte să fie rectificate și ca datele înregistrate în mod ilegal să fie șterse. Rectificarea și ștergerea sunt efectuate fără întârziere de către statul membru responsabil, în conformitate cu legile, reglementările și procedurile sale.

2.   Pentru a-și exercita drepturile prevăzute la articolele 17-20 din Regulamentul (UE) 2018/1725] și la articolele 15-18 din Regulamentul (UE) 2016/679, persoanele menționate la alineatul (1) au dreptul de a se adresa statului membru care a introdus datele lor în VIS. Statul membru care primește cererea examinează solicitarea și răspunde la aceasta cât mai rapid posibil, în termen de maximum 30 de zile. În cazul în care, ca răspuns la o cerere, se constată că datele stocate în VIS conțin erori de fapt sau au fost înregistrate în mod ilegal, statul membru responsabil rectifică sau șterge datele respective în VIS în cel mai scurt timp și cel târziu în termen de 30 de zile de la primirea cererii, în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) și alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/679. În cazul în care cererea este adresată unui alt stat membru decât cel responsabil, autoritățile statului membru căruia i-a fost transmisă cererea contactează autoritățile statului membru responsabil în termen de șapte zile. Statul membru responsabil verifică exactitatea datelor și legalitatea prelucrării acestora în VIS în termen de o lună. Persoanele în cauză sunt informate de statul membru care a contactat autoritatea statului membru responsabil că solicitarea sa a fost transmisă, precum și cu privire la destinatarul acesteia și la procedura ulterioară.

3.   În cazul în care solicitarea prevăzută la alineatul (2) nu este adresată statului membru responsabil, ci unui alt stat membru, autoritățile statului membru căruia i-a fost prezentată solicitarea contactează autoritățile statului membru responsabil în termen de 14 zile. Statul membru responsabil verifică exactitatea datelor și legalitatea prelucrării acestora în VIS în termen de o lună.

3.   În cazul în care statul membru responsabil nu este de acord cu afirmația potrivit căreia datele înregistrate în VIS conțin erori de fapt sau au fost înregistrate în mod ilegal, acesta adoptă fără întârziere o decizie administrativă în care îi explică în scris persoanei vizate motivele pentru care nu este dispus să rectifice sau să șteargă datele care o privesc.

4.   Dacă se constată că datele înregistrate în VIS sunt incorecte sau au fost înregistrate în mod ilegal, statul membru responsabil le rectifică sau le șterge în conformitate cu articolul 24 alineatul (3). Statul membru responsabil îi confirmă în scris și fără întârziere persoanei interesate că a procedat la rectificarea sau la ștergerea datelor care o privesc.

4.   Respectiva decizie furnizează, de asemenea, persoanei vizate informații care explică posibilitatea de a contesta decizia luată în privința cererii menționate la alineatul (2) și, dacă este cazul, informații cu privire la modalitatea de a introduce o acțiune sau de a depune o plângere la autoritățile sau instanțele judecătorești competente și cu privire la orice asistență de care poate beneficia, inclusiv din partea autorităților naționale de supraveghere competente.

5.   În cazul în care statul membru responsabil nu consideră că datele înregistrate în VIS sunt incorecte sau că au fost înregistrate în mod ilegal, acesta îi explică în scris și fără întârziere persoanei interesate motivele pentru care nu este dispus să rectifice sau să șteargă datele care o privesc.

5.   Orice cerere înaintată în temeiul alineatului (2) conține informațiile necesare pentru a identifica persoana vizată. Aceste informații se utilizează exclusiv pentru a permite exercitarea drepturilor menționate la alineatul (2).

6.   De asemenea, statul membru responsabil îi indică persoanei interesate ce măsuri poate lua în cazul în care nu acceptă explicația oferită. Informarea cuprinde precizări referitoare la căile de a intenta o acțiune sau de a depune o plângere în fața autorităților sau a instanțelor judecătorești competente din respectivul stat membru sau la orice asistență, inclusiv din partea autorităților naționale de supraveghere menționate la articolul 41 alineatul (1), care este disponibilă în conformitate cu actele cu putere de lege, normele administrative și procedurile respectivului stat membru.

6.   Statul membru responsabil ține o evidență sub forma unui document scris care să ateste faptul că s-a depus o cerere de tipul celei menționate la alineatul (2) și modul în care aceasta a fost soluționată. Acesta pune documentul respectiv la dispoziția autorităților naționale de supraveghere competente în domeniul protecției datelor fără întârziere, în cel mult șapte zile de la luarea deciziei de a rectifica sau de a șterge datele menționate la alineatul (2) al doilea paragraf sau, respectiv, de la luarea deciziei menționate la alineatul (3).”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 39

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(31b)  Articolul 39 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 39

Articolul 39

Cooperarea în vederea garantării drepturilor privind protecția datelor

Cooperarea în vederea garantării drepturilor privind protecția datelor

1.   Statele membre colaborează în mod activ în vederea garantării drepturilor prevăzute la articolul 38 alineatele (2), (3) și (4).

1.   Autoritățile competente ale statelor membre colaborează în mod activ în vederea garantării drepturilor prevăzute la articolul 38.

2.   În fiecare stat membru, autoritatea națională de supraveghere asistă, la cerere, persoana interesată și îi oferă consiliere în exercitarea dreptului său de a obține rectificarea sau ștergerea datelor care o privesc, în conformitate cu articolul 28 alineatul (4) din Directiva 95/46/CE.

2.   În fiecare stat membru, autoritatea de supraveghere menționată la articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 asistă, la cerere, persoana vizată și îi oferă consiliere în exercitarea dreptului său de a obține rectificarea, completarea sau ștergerea datelor care o privesc sau de a restricționa prelucrarea acestor date în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679.

3. Autoritatea națională de supraveghere a statului membru responsabil care a transmis datele și autoritățile naționale de supraveghere ale statelor membre cărora le-a fost prezentată solicitarea cooperează în acest scop.

Pentru realizarea obiectivelor menționate la primul paragraf, autoritatea de supraveghere a statului membru responsabil care a transmis datele cooperează cu autoritatea de supraveghere a statului membru căruia i s-a adresat cererea.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 40

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(31c)  Articolul 40 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 40

Articolul 40

Căi de atac

Căi de atac

1.   În fiecare stat membru, orice persoană are dreptul de a intenta o acțiune sau de a depune o plângere la autoritățile sau la instanțele judecătorești competente ale statelor membre care au refuzat dreptul de acces sau dreptul de rectificare sau de ștergere a datelor care o privesc, prevăzut la articolul 38 alineatele (1) și (2).

1.   Fără a aduce atingere articolelor 77 și 79 din Regulamentul (UE) 2016/679, în fiecare stat membru, orice persoană are dreptul de a intenta o acțiune sau de a depune o plângere la autoritățile sau la instanțele judecătorești competente ale statelor membre care au refuzat dreptul de acces sau dreptul de rectificare, completare sau ștergere a datelor care o privesc, prevăzut la articolul 38 din prezentul regulament. Dreptul de a introduce o astfel de acțiune sau de a depune o astfel de plângere se aplică, de asemenea, în cazurile în care cererile de acces, de rectificare, de completare sau de ștergere nu au primit răspuns în termenele prevăzute la articolul 38 sau nu au fost deloc prelucrate de către operatorul de date.

2.   Asistența acordată de autoritățile naționale de supraveghere menționate la articolul 39 alineatul (2) se menține pe întreaga durată a procedurii.

2.   Asistența acordată de autoritatea de supraveghere menționată la articolul 51 alineatul (1)din Regulamentul (UE) 2016/679 se menține pe întreaga durată a procedurii.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 d (nou)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 41

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(31d)  Articolul 41 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 41

Articolul 41

Controlul exercitat de autoritatea națională de supraveghere

Controlul exercitat de autoritatea națională de supraveghere

1.   Autoritatea sau autoritățile desemnate în fiecare stat membru și având competențele prevăzute la articolul 28 din Directiva 95/46/CE („autoritatea națională de supraveghere”) supraveghează în mod independent dacă datele cu caracter personal menționate la articolul 5 alineatul (1), inclusiv transmiterea acestora la/de la VIS, au fost prelucrate legal de către statul membru respectiv.

1.   Fiecare stat membru se asigură că autoritatea de supraveghere menționată la articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 monitorizează independent legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament de către statul membru în cauză.

2.   Autoritatea națională de supraveghere garantează că, cel puțin la fiecare patru ani, se realizează un audit al operațiilor de prelucrare a datelor în sistemul național, în conformitate cu normele internaționale de audit relevante.

2.   Autoritatea sau autoritățile de supraveghere menționate la articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 garantează că, cel puțin la fiecare trei ani, autoritățile naționale responsabile realizează un audit al operațiilor de prelucrare a datelor, în conformitate cu normele internaționale de audit relevante. Rezultatele auditului pot fi luate în considerare în evaluările realizate în cadrul mecanismului instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului. Autoritatea de supraveghere menționată la articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 publică anual numărul solicitărilor de rectificare, completare sau ștergere a datelor sau al restricționărilor prelucrării datelor, acțiunile întreprinse ulterior și numărul rectificărilor, completărilor, ștergerilor și restricționărilor prelucrării efectuate în urma solicitărilor depuse de persoanele în cauză.

3.   Statele membre se asigură că autoritatea lor națională de supraveghere are resurse suficiente pentru a îndeplini sarcinile care i-au fost încredințate în conformitate cu prezentul regulament.

3.   Statele membre se asigură că autoritatea lor de supraveghere are resurse suficiente pentru a îndeplini sarcinile care i-au fost încredințate în conformitate cu prezentul regulament și are acces la consiliere din partea unor persoane cu suficiente cunoștințe în domeniul datelor biometrice.

4.   În ceea ce privește prelucrarea în VIS a datelor cu caracter personal, fiecare stat membru desemnează autoritatea considerată responsabilă de prelucrare, în conformitate cu articolul 2 litera (d) din Directiva 95/46/CE, și care are principala responsabilitate pentru prelucrarea datelor de către statul membru respectiv. Fiecare stat membru comunică Comisiei datele de contact ale respectivei autorități.

 

5.   Fiecare stat membru pune la dispoziția autorităților naționale de supraveghere toate informațiile solicitate de acestea și, în special, informații despre activitățile realizate în conformitate cu articolul 28 și articolul 29 alineatul (1) și le asigură permanent accesul la listele prevăzute la articolul 28 alineatul (4) litera (c) și la arhivele menționate la articolul 34, precum și în toate localurile proprii.

5.  Fiecare stat membru pune la dispoziția autorității de supraveghere menționate la articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 toate informațiile solicitate de aceasta și, în special, îi furnizează informații despre activitățile realizate în conformitate cu responsabilitățile sale, astfel cum sunt prevăzute de prezentul regulament. Statele membre acordă autorității de supraveghere menționate la articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 accesul la evidențele lor și îi permit în orice moment accesul în toate localurile proprii care au legătură cu asigurarea interoperabilității.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 e (nou)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 42

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(31e)  Articolul 42 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 42

Articolul 42

Supravegherea de către Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

Supravegherea de către Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

1.   Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor verifică dacă activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de autoritatea de administrare sunt realizate în conformitate cu prezentul regulament. Îndatoririle și competențele menționate la articolele 46 și 47 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 se aplică în consecință.

1.   Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor este responsabilă de monitorizarea activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal ale eu-LISA, ale Europolului și ale Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în temeiul prezentului regulament, precum și de asigurarea faptului că aceste activități se desfășoară în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 și cu prezentul regulament.

2.   Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor garantează că, cel puțin la fiecare patru ani, se realizează un audit al activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de autoritatea de administrare, în conformitate cu normele internaționale de audit relevante. Un raport al acestui audit se trimite Parlamentului European, Consiliului, autorității de administrare, Comisiei și autorităților naționale de supraveghere. Autorității de administrare i se oferă posibilitatea de a face observații înainte de adoptarea raportului.

2.   Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor garantează că, cel puțin la fiecare trei ani, se realizează un audit al activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de eu-LISA, în conformitate cu normele internaționale de audit relevante. Un raport al acestui audit se trimite Parlamentului European, Consiliului, agenției eu-LISA, Comisiei și statelor membre. Agenției eu-LISA i se oferă posibilitatea de a face observații înainte de adoptarea rapoartelor.

3.   Autoritatea de administrare pune la dispoziția Autorității Europene pentru Protecția Datelor informațiile solicitate de aceasta, asigurându-i permanent accesul la toate documentele și arhivele menționate la articolul 34 alineatul (1) și în toate localurile proprii.

3.   Agenția eu-LISA pune la dispoziția Autorității Europene pentru Protecția Datelor informațiile solicitate de aceasta, îi oferă Autorității Europene pentru Protecția Datelor accesul la toate documentele și la evidențele sale, menționate la articolele 22r, 34 și 45b, precum și în toate localurile proprii, în orice moment.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 43 – alineatele 1 și 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  La articolul 43, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

eliminat

1.  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor acționează în strânsă cooperare cu autoritățile naționale de supraveghere în ceea ce privește aspecte specifice care necesită o implicare la nivel național, în special dacă Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor sau o autoritate națională de supraveghere identifică discrepanțe majore între practicile statelor membre sau transferuri potențial ilegale efectuate prin canalele de comunicare ale componentelor de interoperabilitate sau în contextul întrebărilor adresate de una sau mai multe autorități naționale de supraveghere cu privire la punerea în aplicare și interpretarea prezentului regulament.

 

2.  În cazurile menționate la alineatul (1), supravegherea coordonată este asigurată în conformitate cu articolul 62 din Regulamentul (UE) XXXX/2018 [Regulamentul 45/2001 revizuit].;

 

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 43

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(32a)  Articolul 43 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 43

Articolul 43

Cooperarea dintre autoritățile naționale de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

Cooperarea dintre autoritățile naționale de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

1.   Autoritățile naționale de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, fiecare acționând în conformitate cu competențele lor respective, cooperează activ în cadrul responsabilităților lor și asigură o supraveghere coordonată a sistemului VIS, precum și a sistemelor naționale.

1.   Autoritățile de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, fiecare acționând în conformitate cu competențele lor respective, cooperează activ în cadrul responsabilităților lor pentru a asigura o supraveghere coordonată a utilizării componentelor de interoperabilitate și a aplicării altor dispoziții ale prezentului regulament.

2.   Aceste autorități, fiecare acționând în conformitate cu propriile lor competențe, fac schimb de informații relevante, se asistă reciproc în realizarea activităților de audit și a inspecțiilor, examinează dificultățile legate de interpretarea sau punerea în aplicare a prezentului regulament, analizează problemele care pot apărea în ceea ce privește exercitarea supravegherii independente sau a drepturilor persoanelor la care se referă datele respective, formulează propuneri armonizate în vederea găsirii unor soluții comune la problemele posibile și asigură sensibilizarea în ceea ce privește drepturile în materie de protecție a datelor, dacă este necesar.

2.   Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile de supraveghere fac schimb de informații relevante, se asistă reciproc în realizarea activităților de audit și a inspecțiilor, examinează dificultățile legate de interpretarea sau punerea în aplicare a prezentului regulament, evaluează problemele privind exercitarea supravegherii independente sau a drepturilor persoanelor la care se referă datele respective, formulează propuneri armonizate în vederea găsirii unor soluții comune la problemele posibile și asigură sensibilizarea în ceea ce privește drepturile în materie de protecție a datelor, dacă este necesar.

3.   Autoritățile naționale de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor se reunesc în acest scop cel puțin de două ori pe an. Costurile și organizarea acestor reuniuni sunt în sarcina Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Regulamentul de procedură se adoptă cu ocazia primei reuniuni. Alte metode de lucru sunt elaborate în comun, dacă este necesar.

3.   În sensul alineatului (2), autoritățile de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor se reunesc cel puțin de două ori pe an în cadrul Comitetului european pentru protecția datelor. Costurile acestor reuniuni sunt suportate de Comitetul european pentru protecția datelor, care se ocupă și de organizarea lor. Regulamentul de procedură se adoptă cu ocazia primei reuniuni. Alte metode de lucru sunt elaborate în comun, dacă este necesar.

4.   Un raport comun al activităților se trimite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și autorității de administrare la fiecare doi ani. Acest raport include un capitol despre fiecare stat membru, întocmit de autoritatea națională de supraveghere a statului membru respectiv.

4.   La fiecare doi ani, Comitetul european pentru protecția datelor trimite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Europol, Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și eu-LISA un raport comun al activităților. Raportul respectiv include un capitol despre fiecare stat membru, elaborat de autoritatea de supraveghere a statului membru respectiv.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32 b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 44

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(32b)  Articolul 44 se elimină;

Articolul 44

 

Protecția datelor în cursul perioadei de tranziție

 

În cazul în care Comisia își deleagă responsabilitățile unui alt organism sau altor organisme în cursul perioadei de tranziție, în conformitate cu articolul 26 alineatul (4) din prezentul regulament, aceasta se asigură că Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor are dreptul și posibilitatea de a-și îndeplini integral sarcinile, inclusiv de a efectua verificări la fața locului sau de a exercita orice alte competențe care îi sunt atribuite prin articolul 47 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32 c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 45 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(32c)  La articolul 45 se introduce următorul alineat:

 

„2a.   Măsurile necesare pentru dezvoltarea sistemului central al VIS, a interfeței naționale din fiecare stat membru și a infrastructurii de comunicații între sistemul central al VIS și interfețele naționale cu privire la următoarele aspecte sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 49 alineatul (2):

 

(a)   conceperea arhitecturii fizice a sistemului, incluzând rețeaua sa de comunicații;

 

(b)   aspectele tehnice care au incidență asupra protecției datelor cu caracter personal;

 

(c)   aspectele tehnice care au incidențe financiare importante pentru bugetele statelor membre sau care au incidențe tehnice importante pentru sistemele naționale ale statelor membre;

 

(d)   dezvoltarea cerințelor în materie de securitate, inclusiv aspectele biometrice.”

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 34

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 45 a – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Personalul autorizat în mod corespunzător din cadrul autorităților competente ale statelor membre, al Comisiei, al eu-LISA și al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă instituită prin Regulamentul (UE) 2016/1624 are acces pentru a consulta, exclusiv în scopul elaborării de rapoarte și statistici, datele de mai jos, fără a se permite identificarea individuală:

Personalul autorizat în mod corespunzător din cadrul autorităților competente ale statelor membre, al Comisiei, al eu-LISA și al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă instituită prin Regulamentul (UE) 2016/1624 are acces pentru a consulta, exclusiv în scopul elaborării de rapoarte și statistici, datele de mai jos, fără a se permite identificarea individuală având în vedere că datele sunt complet anonime:

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 34

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 45 a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  sexul, data nașterii și cetățenia actuală a solicitantului;

(c)  sexul, anul nașterii și cetățenia actuală a solicitantului;

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 34

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 45 a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera h

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  motivele indicate în cazul deciziilor referitoare la document sau la cerere, numai pentru vizele de scurtă ședere; pentru vizele de lungă ședere și permisele de ședere, decizia referitoare la cerere (de eliberare a vizei sau de respingere a cererii și din ce motiv);

(h)  motivele indicate în cazul deciziilor de a refuza acordarea vizei de scurtă ședere, inclusiv referirile la orice rezultat pozitiv obținut în urma consultării sistemelor de informații ale Uniunii, a datelor Europol sau Interpol, a listei de supraveghere menționate la articolul 29 din Regulamentul (UE) 2018/1240 sau în urma aplicării criteriilor bazate pe indicatorii de risc specifici;

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 34

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 45 a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ha (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha)  motivele indicate în cazul deciziilor de a refuza un document, inclusiv referirile la orice rezultat pozitiv obținut în urma consultării sistemelor de informații ale Uniunii, a datelor Europol sau Interpol, a listei de supraveghere menționate la articolul 34 din Regulamentul (UE) 2018/1240 sau în urma aplicării criteriilor bazate pe indicatorii de risc specifici;

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 34

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 45 a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera k

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  pentru vizele de scurtă ședere, principalul sau principalele scopuri ale călătoriei; pentru vizele de lungă ședere și permisele de ședere, scopul cererii;

(k)  pentru vizele de scurtă ședere, principalul sau principalele scopuri ale călătoriei;

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 34

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 45 a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera l

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l)  datele introduse în legătură cu orice document retras, anulat, revocat sau a cărui durată de valabilitate este prelungită, după caz;

(l)  datele introduse în legătură cu orice document privind viza retras, anulat, revocat sau a cărui durată de valabilitate este prelungită, după caz;

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 34

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 45 a – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  La sfârșitul fiecărui an, datele statistice sunt compilate sub formă de statistici trimestriale pentru anul respectiv. Statisticile conțin o defalcare a datelor pentru fiecare stat membru.

6.  La sfârșitul fiecărui an, datele statistice sunt compilate într-un raport anual pentru anul respectiv. Statisticile conțin o defalcare a datelor pentru fiecare stat membru. Raportul este publicat și transmis Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și autorităților naționale de supraveghere.

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 45 b – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În vederea îndeplinirii obligației care le revine în temeiul articolului 26 alineatul (1) litera (b) din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen, operatorii de transport aerian și maritim, precum și operatorii de transport internațional care transportă pe cale terestră grupuri cu autocarul lansează o interogare în VIS pentru a verifica dacă resortisanții țărilor terțe titulari ai unei vize de scurtă ședere, ai unei vize de lungă ședere sau ai unui permis de ședere sunt în posesia unei vize de ședere de scurtă ședere valabile, a unei vize de lungă ședere valabile sau a unui permis de ședere valabil, după caz. În acest scop, în ceea ce privește vizele de scurtă ședere, operatorii de transport furnizează datele menționate la articolul 9 punctul 4 literele (a), (b) și (c) din prezentul regulament sau la articolul 22c literele (a), (b) și (c), după caz.

1.  În vederea îndeplinirii obligației care le revine în temeiul articolului 26 alineatul (1) litera (b) din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen, operatorii de transport aerian și maritim, precum și operatorii de transport internațional care transportă pe cale terestră grupuri cu autocarul lansează o interogare în VIS pentru a verifica dacă resortisanții țărilor terțe titulari ai unei vize de scurtă ședere, ai unei vize de lungă ședere sau ai unui permis de ședere sunt în posesia unei vize de ședere de scurtă ședere valabile, a unei vize de lungă ședere valabile sau a unui permis de ședere valabil, după caz. În cazul în care pasagerilor nu le este permis accesul în mijlocul de transport ca urmare a efectuării unei căutări în VIS, transportatorii informează pasagerii cu privire la această situație și la mijloacele prin care aceștia își pot exercita drepturile de acces, de rectificare și de ștergere a datelor lor cu caracter personal înregistrate în VIS.

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 45 b – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Accesul în condiții de siguranță la portalul pentru operatorii de transport menționat la articolul 1 alineatul (2) litera (h) din Decizia 2004/512/CE, astfel cum a fost modificată prin prezentul regulament, le permite operatorilor de transport să efectueze interogările menționate la alineatul (1) înainte de îmbarcarea unui pasager. În acest scop, operatorul de transport lansează interogarea pentru a fi autorizatconsulte VIS utilizând datele de pe banda de citire optică a documentului de călătorie.

3.  Accesul în condiții de siguranță la portalul pentru operatorii de transport menționat la articolul 2a litera (h), inclusiv posibilitatea de a utiliza soluții tehnice mobile, permite operatorilor de transport să efectueze interogările menționate la alineatul (1) înainte de îmbarcarea unui pasager. Operatorul de transport introduce datele de pe banda de citire optică a documentului de călătorie și indică statul membru de intrare. Prin derogare, în cazul tranzitului aeroportuar, operatorul de transport nu este obligat să verifice dacă resortisantul țării terțe deține o viză de scurtă ședere, o viză de lungă ședere sau un permis de ședere valabil(ă), după caz.

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 45 b – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Răspunsul transmis de VIS indică dacă persoana în cauză are sau nu o viză valabilă, furnizând operatorilor de transport un răspuns pozitiv sau negativ (OK/NOT OK).

4.  Răspunsul transmis de VIS indică dacă persoana în cauză are sau nu o viză de scurtă ședere, o viză de lungă ședere sau un permis de ședere valabil(ă), după caz, furnizând operatorilor de transport un răspuns pozitiv sau negativ (OK/NOT OK). În cazul în care a fost eliberată o viză de scurtă durată cu valabilitate teritorială limitată, în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009, răspunsul oferit de VIS ține seama de statul membru (statele membre) pentru care viza este valabilă, precum și de statul membru de intrare indicat de operatorul de transport. Operatorii de transport pot stoca informațiile trimise și răspunsul primit în conformitate cu dreptul aplicabil. Răspunsul de tip „OK/NOT OK” nu poate fi considerat drept o decizie de autorizare sau de refuzare a intrării în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/399. Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, adoptă norme detaliate referitoare la condițiile de operare a portalului pentru operatorii de transport, precum și referitoare la protecția datelor și la normele de securitate aplicabile. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 49 alineatul (2).

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 45 b – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Se instituie un sistem de autentificare, destinat exclusiv operatorilor de transport, astfel încât la portalul pentru operatorii de transport să poată avea acces, în scopurile prevăzute la alineatul (2), membrii autorizați în mod corespunzător ai personalului operatorilor de transport. Sistemul de autentificare se adoptă de către Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 49 alineatul (2).

5.  Se instituie un sistem de autentificare, destinat exclusiv operatorilor de transport, astfel încât la portalul pentru operatorii de transport să poată avea acces, în scopurile prevăzute la alineatul (2), membrii autorizați în mod corespunzător ai personalului operatorilor de transport. Atunci când se înființează sistemul de autentificare, se au în vedere gestionarea riscurilor pentru securitatea informațiilor, precum și principiul asigurării protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit a datelor. Sistemul de autentificare se adoptă de către Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 49 alineatul (2).

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 45 b – alineatul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Portalul pentru operatorii de transport utilizează o bază de date separată care poate fi doar citită, actualizată zilnic prin extragerea unidirecțională a subsetului minim necesar de date stocate în VIS. eu-LISA este responsabilă de securitatea portalului pentru operatorii de transport, de securitatea datelor cu caracter personal pe care le conține și de procesul de extragere a datelor cu caracter personal către baza de date separată care poate fi doar citită.

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 45 b – alineatul 5 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5b.  Operatorii de transport menționați la alineatul (1) din prezentul articol sunt supuși sancțiunilor prevăzute în conformitate cu articolul 26 alineatul (2) din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune (denumită în continuare „Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen”) și cu articolul 4 din Directiva 2001/51/CE a Consiliului, în cazul în care transportă resortisanți ai țărilor terțe care, deși sunt supuși obligației de a deține viză, nu dețin o viză valabilă.

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 45 b – alineatul 5 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5c.  În cazul în care resortisanților țărilor terțe li se refuză intrarea, orice operator de transport care i-a transportat la frontierele externe pe cale aeriană, maritimă sau terestră are obligația de a-și asuma de îndată din nou responsabilitatea pentru aceștia. La solicitarea autorităților de frontieră, operatorii de transport sunt obligați să returneze resortisanții țărilor terțe fie către țara terță din care au fost transportați, fie către țara terță care a eliberat documentul de călătorie cu care au efectuat călătoria, fie către orice altă țară terță în care există certitudinea admisiei.

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 45 b – alineatul 5 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5d.  Prin derogare de la alineatul (1), pentru operatorii de transport care transportă grupuri cu autocarul pe cale terestră, în primii trei ani de la data la care începe să se aplice prezentul regulament, verificarea menționată la alineatul (1) este opțională, iar dispozițiile menționate la alineatul (5b) nu li se aplică.

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 45 c – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care este imposibil din punct de vedere tehnic să se efectueze interogarea menționată la articolul 45b alineatul (1), din cauza unei defecțiuni a unei părți a VIS sau din alte motive care nu se află sub controlul operatorilor de transport, aceștia sunt scutiți de obligația de a verifica deținerea unei vize valabile sau a unui document de călătorie valabil prin utilizarea portalului pentru operatorii de transport. În cazul în care o astfel de defecțiune este detectată de autoritatea de administrare, aceasta o notifică operatorilor de transport. Aceasta notifică, de asemenea, operatorilor de transport remedierea defecțiunii. În cazul în care o astfel de defecțiune este detectată de operatorii de transport, aceștia o pot notifica autorității de administrare.

1.  În cazul în care este imposibil din punct de vedere tehnic să se efectueze interogarea menționată la articolul 45b alineatul (1), din cauza unei defecțiuni a unei părți a VIS, operatorii de transport sunt scutiți de obligația de a verifica deținerea unei vize valabile sau a unui document de călătorie valabil prin utilizarea portalului pentru operatorii de transport. În cazul în care o astfel de defecțiune este detectată de eu-LISA, aceasta o notifică operatorilor de transport. Aceasta notifică, de asemenea, operatorilor de transport remedierea defecțiunii. În cazul în care o astfel de defecțiune este detectată de operatorii de transport, aceștia o pot notifica agenției eu-LISA.

Amendamentul    163

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 45 c – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Sancțiunile menționate la articolul 45b alineatul (5b) nu se impun operatorilor de transport în cazurile menționate la alineatul (1) din prezentul articol.

Amendamentul    164

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 45 c – alineatul 1 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Dacă din alte motive decât o defecțiune a unei părți a VIS, un operator de transport se află în imposibilitatea, din punct de vedere tehnic, de a efectua interogarea menționată la articolul 45b alineatul (1) o perioadă de timp mai îndelungată, acesta informează eu-LISA.

Amendamentul    165

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 45 d – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În vederea exercitării sarcinilor și competențelor în temeiul articolului 40 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului* și în plus față de accesul prevăzut la articolul 40 alineatul (8) din respectivul regulament, membrii echipelor europene de poliție de frontieră și gardă de coastă, precum și ai echipelor de personal implicat în operațiuni legate de returnare, au dreptul de a accesa și de a efectua căutări în datele introduse în VIS, în limitele mandatului lor.

1.  În vederea exercitării sarcinilor și competențelor în temeiul articolului 40 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului*, membrii echipelor europene de poliție de frontieră și gardă de coastă au dreptul de a accesa și de a efectua căutări în datele introduse în VIS, în limitele mandatului lor.

Amendamentul    166

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 45 e – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În vederea accesului menționat la articolul 45d alineatul (1), o echipă europeană de poliție de frontieră și gardă de coastă poate transmite punctului central de acces al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european menționat la articolul 45d alineatul (2) o solicitare de consultare a tuturor datelor sau a unui set specific de date stocate în VIS. Solicitarea trebuie să facă trimitere la planul operativ al statului membru respectiv privind verificările la frontieră, supravegherea frontierelor și/sau returnarea pe care se bazează cererea. La primirea unei solicitări de acces, punctul central de acces al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de acces menționate la alineatul (2). În cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de acces, personalul autorizat în mod corespunzător al punctului central de acces prelucrează solicitările. Datele VIS accesate sunt transmise echipei în așa fel încât să nu fie compromisă securitatea datelor.

1.  În vederea accesului menționat la articolul 45d alineatul (1), o echipă europeană de poliție de frontieră și gardă de coastă poate transmite punctului central de acces al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european menționat la articolul 45d alineatul (2) o solicitare de consultare a tuturor datelor sau a unui set specific de date stocate în VIS. Solicitarea trebuie să facă trimitere la planul operativ al statului membru respectiv privind verificările la frontieră și supravegherea frontierelor pe care se bazează cererea. La primirea unei solicitări de acces, punctul central de acces al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de acces menționate la alineatul (2). În cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de acces, personalul autorizat în mod corespunzător al punctului central de acces prelucrează solicitările. Datele VIS accesate sunt transmise echipei în așa fel încât să nu fie compromisă securitatea datelor.

Amendamentul    167

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 45 e – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  statul membru gazdă autorizează membrii echipei să consulte VIS pentru îndeplinirea obiectivelor operative specificate în planul operativ privind verificările la frontieră, supravegherea frontierelor și returnare și

(a)  statul membru gazdă autorizează membrii echipei să consulte VIS pentru îndeplinirea obiectivelor operative specificate în planul operativ privind verificările la frontieră și supravegherea frontierelor și

Amendamentul    168

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 45 e – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În conformitate cu articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1624, membrii echipelor, precum și echipele de personal implicat în sarcini legate de returnare pot acționa doar ca răspuns la informațiile obținute din VIS, pe baza instrucțiunilor agenților de poliție de frontieră sau ale personalului implicat în sarcini legate de returnare din statul membru gazdă în care își desfășoară activitatea și, ca regulă generală, în prezența acestora. Statul membru gazdă poate autoriza membrii echipelor să acționeze în numele său.

3.  În conformitate cu articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1624, membrii echipelor pot acționa doar ca răspuns la informațiile obținute din VIS, pe baza instrucțiunilor agenților de poliție de frontieră din statul membru gazdă în care își desfășoară activitatea și, ca regulă generală, în prezența acestora. Statul membru gazdă poate autoriza membrii echipelor să acționeze în numele său.

Amendamentul    169

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 45 e – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Toate evidențele operațiunilor de prelucrare a datelor în VIS de către un membru al echipelor europene de poliție de frontieră și gardă de coastă sau al echipelor de personal implicat în sarcini legate de returnare sunt gestionate de autoritatea de administrare, în conformitate cu dispozițiile articolului 34.

7.  Toate evidențele operațiunilor de prelucrare a datelor în VIS de către un membru al echipelor europene de poliție de frontieră și gardă de coastă sunt gestionate de autoritatea de administrare, în conformitate cu dispozițiile articolului 34.

Amendamentul    170

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 45 e – alineatul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Fiecare accesare a datelor și fiecare căutare în acestea efectuate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă se înregistrează în conformitate cu dispozițiile articolului 34 și fiecare utilizare de către Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă a datelor pe care le-a accesat se înregistrează.

8.  Fiecare accesare a datelor și fiecare căutare în acestea efectuate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă se înregistrează în conformitate cu dispozițiile articolului 34 și fiecare utilizare de către echipele Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă a datelor pe care le-a accesat se înregistrează.

Amendamentul    171

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 45 e – alineatul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Cu excepția cazurilor în care este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor în scopul aplicării Regulamentului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS), nicio parte a VIS nu se conectează la un sistem informatic pentru colectarea și prelucrarea datelor efectuate de către Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă sau în cadrul acesteia și nici nu se transferă către un astfel de sistem datele din VIS la care are acces Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Nicio parte a VIS nu se descarcă. Evidențele accesului și ale căutărilor nu se consideră ca reprezentând o descărcare sau o copiere a datelor din VIS.

9.  Nicio parte a VIS nu se conectează la un sistem informatic pentru colectarea și prelucrarea datelor efectuate de către Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă sau în cadrul acesteia și nici nu se transferă către un astfel de sistem datele din VIS la care are acces Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Nicio parte a VIS nu se descarcă. Evidențele accesului și ale căutărilor nu se consideră ca reprezentând o descărcare sau o copiere a datelor din VIS.

Amendamentul    172

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 46

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(35a)  Articolul 46 se elimină;

Articolul 46

 

Integrarea funcționalităților tehnice ale rețelei de consultare Schengen

 

Mecanismul de consultare prevăzut la articolul 16 înlocuiește Rețeaua de consultare Schengen începând cu data stabilită în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 49 alineatul (3), după ce toate statele membre care utilizează Rețeaua de consultare Schengen la data de intrare în vigoare a prezentului regulament anunță că au luat măsurile tehnice și juridice pentru utilizarea VIS în scopul consultării între autoritățile centrale responsabile în domeniul vizelor cu privire la cererile de viză, în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din Convenția Schengen.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Amendamentul    173

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35 b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 47

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(35b)  Articolul 47 se elimină;

Articolul 47

 

Începerea transmiterii datelor

 

Fiecare stat membru aduce la cunoștința Comisiei faptul că a luat măsurile tehnice și juridice necesare transmiterii datelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) către VIS central prin intermediul interfeței naționale.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Amendamentul    174

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35 c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 48

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(35c)  Articolul 48 se elimină;

Articolul 48

 

Începerea transmiterii datelor

 

1. Comisia stabilește data de la care VIS își începe activitatea, după ce:

 

(a) măsurile prevăzute la articolul 45 alineatul (2) au fost adoptate;

 

(b) Comisia a anunțat finalizarea cu succes a unei verificări cuprinzătoare a VIS, efectuată de către Comisie împreună cu statele membre;

 

(c) în urma validării măsurilor tehnice, statele membre au informat Comisia că au luat măsurile tehnice și juridice necesare pentru culegerea și transmiterea către VIS a datelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) cu privire la toate cererile din prima regiune, stabilită în conformitate cu alineatul (4) din prezentul articol, printre care se numără și măsurile referitoare la culegerea și/sau transmiterea datelor în numele unui alt stat membru.

 

2. Comisia informează Parlamentul European cu privire la rezultatele testului realizat în conformitate cu alineatul (1) litera (b).

 

3. În fiecare dintre celelalte regiuni, Comisia stabilește data de la care transmiterea datelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) devine obligatorie, după ce statele membre anunță Comisia că au luat măsurile tehnice și juridice necesare pentru culegerea și transmiterea către VIS a datelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1), cu privire la toate cererile din regiunea respectivă, printre care se numără și măsurile referitoare la culegerea și/sau transmiterea datelor în numele unui alt stat membru. Înainte de data menționată, fiecare stat membru poate începe activitatea în oricare dintre aceste regiuni, de îndată ce anunță Comisia că a luat măsurile tehnice și juridice necesare pentru culegerea și transmiterea către VIS cel puțin a datelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b).

 

4. Regiunile prevăzute la alineatele (1) și (3) sunt stabilite în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 49 alineatul (3). Criteriile de stabilire a acestor regiuni sunt riscul imigrației ilegale, amenințările la adresa siguranței interne a statelor membre și fezabilitatea culegerii datelor biometrice din toate zonele din regiune.

 

5. Comisia publică datele corespunzătoare începutului activităților în fiecare regiune în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

6. Niciun stat membru nu consultă datele transmise de alte state membre către VIS înainte de a începe, direct sau prin intermediul unui alt stat membru care îl reprezintă, să introducă date în conformitate cu alineatele (1) și (3).

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Amendamentul    175

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35 d (nou)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 48 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(35d)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 48a

 

Exercitarea delegării de competențe

 

1.   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

 

2.   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 9cb și 23 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

3.   Delegarea de competențe menționată la articolele 9cb și 23 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

4.   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

 

5.   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

6.   Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 9cb și 23 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”;

Amendamentul    176

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 50 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Monitorizare și evaluare

Monitorizarea și evaluarea impactului asupra drepturilor fundamentale

Amendamentul    177

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 50 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea de administrare garantează că sunt stabilite proceduri pentru a controla funcționarea VIS prin raportarea la obiective în funcție de rezultate, eficiența costurilor, siguranța și calitatea serviciului.

1.  eu-LISA garantează că sunt stabilite proceduri pentru a controla funcționarea VIS prin raportarea la obiective în funcție de rezultate, eficiența costurilor, siguranța și calitatea serviciului, precum și pentru a monitoriza respectarea drepturilor fundamentale, inclusiv dreptul la protecția datelor cu caracter personal, dreptul la nediscriminare, drepturile copilului și dreptul la o cale de atac eficientă.

Amendamentul    178

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 50 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În vederea întreținerii tehnice, autoritatea de administrare are acces la informațiile necesare legate de operațiile de prelucrare efectuate în VIS.

2.  În vederea întreținerii tehnice, eu-LISA are acces la informațiile necesare legate de operațiile de prelucrare efectuate în VIS.

Amendamentul    179

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 50 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  O dată la doi ani, eu-LISA prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comisiei un raport privind funcționarea tehnică a VIS, inclusiv în ceea ce privește securitatea acestuia.

3.  O dată la doi ani, eu-LISA prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comisiei un raport privind funcționarea tehnică a VIS, inclusiv în ceea ce privește securitatea și costurile acestuia. Raportul include o imagine de ansamblu a evoluției actuale a proiectului și a costurilor aferente, o evaluare a impactului financiar, precum și informații cu privire la orice problemă tehnică și risc care ar putea afecta costurile globale ale sistemului.

Amendamentul    180

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 50 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  În cazul unor întârzieri în procesul de dezvoltare, eu-LISA informează Parlamentul European și Consiliul cât mai curând posibil cu privire la motivele întârzierilor, precum și cu privire la implicațiile financiare și temporale ale acestora.

Amendamentul    181

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 50 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  scopul exact al consultării, inclusiv tipul infracțiunii de terorism sau al infracțiunii grave;

(a)  scopul exact al consultării, inclusiv tipul infracțiunii de terorism sau al infracțiunii grave și accesările unor date privind copii cu vârsta sub 12 ani;

Amendamentul    182

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 50 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  numărul și tipul de cazuri în care s-a recurs la procedurile de urgență menționate la articolul 22m alineatul (2), inclusiv cazurile în care urgența respectivă nu a fost acceptată în urma verificării ex-post efectuate de punctul central de acces;

Amendamentul    183

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 50 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera da (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  statistici privind traficul de copii, inclusiv cazurile de identificări reușite.

Amendamentul    184

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 50 – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Rapoartele anuale ale statelor membre și ale Europol se transmit Comisiei până la data de 30 iunie a anului următor.

Rapoartele anuale ale statelor membre și ale Europol se transmit Comisiei până la data de 30 iunie a anului următor. Comisia compilează rapoartele anuale și le integrează într-un raport global, pe care îl publică până la data de 30 decembrie a aceluiași an.

Amendamentul    185

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 50 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  O dată la patru ani, Comisia realizează o evaluare generală a VIS. Această evaluare generală include o analiză a rezultatelor obținute în funcție de obiectivele fixate, determină măsura în care principiile de bază rămân în continuare valabile, examinează aplicarea prezentului regulament în raport cu VIS și securitatea VIS, utilizarea dispozițiilor prevăzute la articolul 31 și orice implicații pentru viitoarele operațiuni. Comisia transmite evaluarea Parlamentului European și Consiliului.

5.  O dată la doi ani, Comisia realizează o evaluare generală a VIS. Această evaluare generală include o analiză a rezultatelor obținute în funcție de obiectivele fixate și costurile suportate, determină măsura în care principiile de bază rămân în continuare valabile și impactul său asupra drepturilor fundamentale, examinează aplicarea prezentului regulament în raport cu VIS și securitatea VIS, utilizarea dispozițiilor prevăzute la articolul 31 și orice implicații pentru viitoarele operațiuni. Comisia transmite evaluarea Parlamentului European și Consiliului.

Amendamentul    186

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Anexa 1 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  Titlul anexei 1 se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

Lista organizațiilor internaționale menționate la articolul 31 alineatul (1).

 

Amendamentul    187

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

CAPITOLUL III a – Articolul 22 a – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Autoritatea competentă responsabilă pentru adoptarea unei decizii creează un dosar individual înainte de a o adopta.

Amendamentul    188

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

CAPITOLUL III a – Articolul 22 a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Dacă titularul a depus cererea ca parte a unui grup sau împreună cu un membru al familiei, autoritatea creează un dosar individual pentru fiecare persoană din grup și conexează dosarele persoanelor care au depus cererea împreună și cărora li s-a eliberat o viză de lungă ședere sau un permis de ședere.

3.  Dacă titularul a depus cererea ca parte a unui grup sau împreună cu un membru al familiei, autoritatea creează un dosar individual pentru fiecare persoană din grup și conexează dosarele persoanelor care au depus cererea împreună și cărora li s-a eliberat o viză de lungă ședere sau un permis de ședere. Cererile părinților sau tutorilor legali nu sunt separate de cererile copiilor lor.

Amendamentul    189

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 b – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Exclusiv în scopul de a evalua dacă persoana ar putea reprezenta o amenințare pentru ordinea publică sau securitatea internă sau sănătatea publică din statele membre, în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) 2016/399, dosarele sunt prelucrate automat de VIS pentru a se identifica rezultate pozitive. VIS examinează fiecare dosar în mod individual.

1.  Exclusiv în scopul de a evalua dacă persoana ar putea reprezenta o amenințare pentru ordinea publică sau securitatea internă din statele membre, în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) 2016/399, dosarele sunt prelucrate automat de VIS pentru a se identifica rezultate pozitive. VIS examinează fiecare dosar în mod individual.

Amendamentul    190

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 b – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  De fiecare dată când este creat un dosar individual în urma eliberării sau al refuzului acordării unei vize de lungă ședere sau a unui permis de ședere în temeiul articolului 22d, VIS lansează o interogare prin utilizarea portalului european de căutare definit la articolul 6 alineatul (1) [din Regulamentul privind interoperabilitatea] pentru a compara datele relevante menționate la articolul 22c alineatul (2) literele (a), (b), (c), (f) și (g) din prezentul regulament cu datele relevante existente în VIS, în Sistemul de informații Schengen (SIS), în sistemul de intrare/ieșire (EES), în sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS), inclusiv în lista de supraveghere menționată la articolul 29 din Regulamentul (UE) 2018/XX în scopul instituirii unui sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile, [în sistemul ECRIS-TCN în ceea ce privește condamnările legate de infracțiuni de terorism sau alte infracțiuni grave], în datele Europol, în baza de date a Interpol privind documentele de călătorie furate și pierdute (SLTD) și în baza de date a Interpol privind documentele de călătorie asociate unor notificări (baza de date TDAWN a Interpol).

2.  De fiecare dată când este creat un dosar individual în temeiul articolului 22c în legătură cu o viză de lungă ședere sau un permis de ședere, VIS lansează o interogare prin utilizarea portalului european de căutare definit la articolul 6 alineatul (1) din [Regulamentul privind interoperabilitatea] pentru a compara datele menționate la articolul 22c alineatul (2) literele (a), (b), (c), (f) și (g) din prezentul regulament. VIS verifică:

 

(a)   dacă documentul de călătorie utilizat pentru cerere corespunde unui document de călătorie declarat în SIS ca fiind pierdut, furat, deținut fără drept sau anulat;

 

(b)   dacă documentul de călătorie utilizat pentru cerere corespunde unui document de călătorie declarat în baza de date SLTD ca fiind pierdut, furat sau anulat;

 

(c)   dacă solicitantul este subiectul unei alerte introduse în SIS privind refuzul intrării și interdicția de ședere;

 

(d)   dacă solicitantul este subiectul unei alerte în SIS privind persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării în temeiul unui mandat european de arestare sau căutate pentru a fi arestate în vederea extrădării;

 

(e)   dacă solicitantul și documentul de călătorie corespund unei autorizații de călătorie refuzate, revocate sau anulate în sistemul central al ETIAS;

 

(f)   dacă solicitantul și documentul de călătorie se află pe lista de supraveghere menționată la articolul 34 din Regulamentul (UE) 2018/1240;

 

(g)   dacă datele privind solicitantul sunt deja înregistrate în VIS pentru aceeași persoană;

 

(h)   dacă datele furnizate în cerere privind documentul de călătorie corespund unei alte cereri de viză de lungă ședere sau de permis de ședere asociate cu date de identitate diferite;

 

(i)   dacă în prezent solicitantul figurează în EES ca persoană care a depășit durata de ședere autorizată sau dacă în trecut solicitantul a figurat ca persoană care a depășit durata de ședere autorizată;

 

(j)   dacă în EES este înregistrat faptul că solicitantului i s-a refuzat intrarea;

 

(k)   dacă solicitantul a făcut obiectul unei decizii de refuzare, de anulare sau de revocare a unei vize de scurtă ședere înregistrate în VIS;

 

(l)   dacă solicitantul a făcut obiectul unei decizii de refuzare, de anulare sau de revocare a unei vize de lungă ședere sau a unui permis de ședere înregistrate în VIS;

 

(m)   dacă date specifice privind identitatea solicitantului sunt înregistrate în datele Europol;

 

(n)   în cazurile în care solicitantul este minor, dacă autoritatea părintească sau tutorele legal al acestuia:

 

(i)   este subiectul unei alerte în SIS privind persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării în temeiul unui mandat european de arestare sau căutate pentru a fi arestate în vederea extrădării;

 

(ii)   este subiectul unei alerte privind refuzul intrării și interdicția de ședere introduse în SIS;

 

(iii)   este titularul unui document de călătorie care figurează pe lista de supraveghere menționată la articolul 34 din Regulamentul (UE) 2018/1240.

 

Dispozițiile prezentului alineat nu trebuie să împiedice, sub niciun motiv, depunerea unei cereri de azil. În cazul în care cererea de viză este depusă de o victimă a unor infracțiuni precum violența domestică sau traficul de persoane, săvârșite cu violență de susținătorul financiar, dosarul din VIS trebuie să fie separat de cel al susținătorului financiar, pentru a proteja victima de alte pericole.

 

Pentru a evita riscul unor rezultate false pozitive, orice interogare referitoare la copii cu vârsta sub 14 ani sau la persoane cu vârsta peste 75 de ani efectuată cu elemente de identificare biometrice colectate cu mai mult de cinci ani înainte de realizarea concordanței și care nu confirmă identitatea resortisantului țării terțe face obiectul unei verificări manuale obligatorii efectuate de experți în date biometrice.

Amendamentul    191

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 b – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  VIS adaugă la dosarul individual o trimitere la fiecare rezultat pozitiv obținut în temeiul alineatelor (2) și (5). În plus, VIS identifică, după caz, statul membru (statele membre) care a(u) introdus sau furnizat datele care au generat rezultatul (rezultatele) pozitiv(e) sau dacă acestea au fost introduse sau furnizate de Europol și consemnează acest lucru în dosarul individual.

3.  VIS adaugă la dosarul individual o trimitere la fiecare rezultat pozitiv obținut în temeiul alineatelor (2) și (5). În plus, VIS identifică, după caz, statul membru (statele membre) care a(u) introdus sau furnizat datele care au generat rezultatul (rezultatele) pozitiv(e) sau dacă acestea au fost introduse sau furnizate de Europol și consemnează acest lucru în dosarul individual. Nu se înregistrează alte informații în afară de trimiterea la un rezultat pozitiv și de emitentul datelor.

Amendamentul    192

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 b – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Atunci când se interoghează SLTD, datele folosite de utilizatorul portalului european de căutare (ESP) pentru a lansa interogarea nu sunt partajate cu titularii datelor Interpol.

Amendamentul    193

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 b – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În sensul articolului 2 alineatul (2) litera (f), în privința unei vize de lungă ședere eliberate sau a cărei durată a fost prelungită, interogările efectuate în temeiul alineatului (2) din prezentul articol compară datele relevante menționate la articolul 22c alineatul (2) cu datele existente în SIS pentru a stabili dacă titularul face obiectul uneia dintre următoarele semnalări:

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    194

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 b – alineatul 4 – paragraful 1 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  o semnalare privind persoane și obiecte care trebuie să fie supuse unor controale discrete sau unor controale specifice.

(d)  o semnalare privind persoane și obiecte care trebuie să fie supuse unor controale discrete, unor controale specifice sau unor verificări prin interviu.

Amendamentul    195

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 b – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care compararea menționată la prezentul alineat generează unul sau mai multe rezultate pozitive, VIS transmite o notificare automată autorității centrale a statului membru care a lansat căutarea, pentru ca aceasta să ia măsurile subsecvente adecvate.

Articolul 9a alineatele (5a), (5b), (5c), (5d) și articolele 9c, 9ca, 9cb se aplică mutatis mutandis, sub rezerva următoarelor dispoziții specifice.

Amendamentul    196

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 b – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Dacă eliberarea sau prelungirea vizei de lungă ședere sau a permisului de ședere este efectuată de o autoritate consulară a unui stat membru, se aplică articolul 9a.

eliminat

Amendamentul    197

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 b – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Dacă permisul de ședere este eliberat sau prelungit sau o viză de lungă ședere este prelungită de o autoritate pe teritoriul unui stat membru, se aplică următoarele cerințe:

eliminat

(a)  autoritatea respectivă verifică dacă datele înregistrate în dosarul individual corespund cu datele existente în VIS sau în unul dintre sistemele de informații/bazele de date ale UE consultate, cu datele Europol sau cu informațiile din bazele de date ale Interpol prevăzute la alineatul (2);

 

(b)  dacă rezultatul pozitiv în temeiul alineatului (2) se referă la datele Europol, unitatea națională a Europol este informată în vederea măsurilor subsecvente;

 

(c)  dacă datele nu corespund și nu s-a obținut niciun alt rezultat pozitiv în cursul prelucrării automate efectuate în temeiul alineatelor (2) și (3), autoritatea șterge rezultatul fals pozitiv din dosarul de cerere;

 

(d)  dacă datele corespund sau dacă rămân îndoieli cu privire la identitatea solicitantului, autoritatea ia măsuri cu privire la datele care au declanșat rezultatul pozitiv în temeiul alineatului (4), în conformitate cu procedurile, condițiile și criteriile prevăzute de legislația UE și de legislația națională.

 

Amendamentul    198

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 c – paragraful 1 – punctul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  numele de familie; prenumele; data nașterii; cetățenia sau cetățeniile actuale; sexul; data, locul și țara nașterii;

(a)  numele de familie; prenumele; anul nașterii; cetățenia sau cetățeniile actuale; sexul; locul și țara nașterii;

Amendamentul    199

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 c – paragraful 1 – punctul 2 – litera f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  imaginea facială a titularului, prelevată în timp real dacă este posibil;

(f)  imaginea facială a titularului, prelevată în timp real;

Amendamentul    200

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 d – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care s-a luat decizia de a refuza o viză de lungă ședere sau un permis de ședere deoarece se consideră că solicitantul reprezintă o amenințare pentru ordinea publică, siguranța internă sau pentru sănătatea publică sau deoarece solicitantul a prezentat documente care au fost dobândite în mod fraudulos, au fost falsificate sau modificate, autoritatea care a refuzat acordarea creează fără întârziere un dosar individual care conține următoarele date:

În cazul în care s-a luat decizia de a refuza o viză de lungă ședere sau un permis de ședere deoarece se consideră că solicitantul reprezintă o amenințare pentru ordinea publică sau siguranța internă sau deoarece solicitantul a prezentat documente care au fost dobândite în mod fraudulos, au fost falsificate sau modificate, autoritatea care a refuzat acordarea creează fără întârziere un dosar individual care conține următoarele date:

Amendamentul    201

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 d – paragraful 1 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

e.  numele, prenumele și adresa persoanei fizice pe care se întemeiază cererea;

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    202

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 d – paragraful 1 – litera f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

f.  imaginea facială a solicitantului, prelevată în timp real dacă este posibil;

f.  imaginea facială a solicitantului, prelevată în timp real;

Amendamentul    203

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 d – paragraful 1 – litera h

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

h.  informații care să indice faptul că viza de lungă ședere sau permisul de ședere a fost refuzat deoarece se consideră că solicitantul reprezintă o amenințare pentru ordinea publică, pentru siguranța publică sau pentru sănătatea publică sau deoarece solicitantul a prezentat documente care au fost dobândite în mod fraudulos, au fost falsificate sau modificate;

h.  informații care să indice faptul că viza de lungă ședere sau permisul de ședere a fost refuzat deoarece se consideră că solicitantul reprezintă o amenințare pentru ordinea publică sau pentru siguranța publică sau deoarece solicitantul a prezentat documente care au fost dobândite în mod fraudulos, au fost falsificate sau modificate;

Amendamentul    204

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 g – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Exclusiv în scopul de a verifica identitatea titularului documentului și/sau autenticitatea și valabilitatea vizei de lungă ședere sau a permisului de ședere și dacă persoana nu este considerată a fi o amenințare pentru ordinea publică, securitatea internă sau sănătatea publică a statelor membre, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) 2016/399, autoritățile competente să efectueze verificări la punctele de trecere a frontierelor externe în conformitate cu regulamentul respectiv sunt autorizate să efectueze căutări utilizând numărul documentului în combinație cu una sau mai multe dintre informațiile menționate la articolul 22c alineatul (2) literele (a), (b) și (c) din prezentul regulament.

1.  Exclusiv în scopul de a verifica identitatea titularului documentului și/sau autenticitatea și valabilitatea vizei de lungă ședere sau a permisului de ședere și dacă persoana nu este considerată a fi o amenințare pentru ordinea publică sau securitatea internă a statelor membre, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) 2016/399, autoritățile competente să efectueze verificări la punctele de trecere a frontierelor externe în conformitate cu regulamentul respectiv sunt autorizate să efectueze căutări utilizând numărul documentului în combinație cu una sau mai multe dintre informațiile menționate la articolul 22c alineatul (2) literele (a), (b) și (c) din prezentul regulament.

Amendamentul    205

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 g – alineatul 2 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  fotografii, astfel cum se menționează la articolul 22c alineatul (2) litera (f).

(e)  imagini faciale, astfel cum se menționează la articolul 22c alineatul (2) litera (f).

Amendamentul    206

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 h – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Exclusiv în scopul de a verifica identitatea titularului și autenticitatea și valabilitatea vizei de lungă ședere sau a permisului de ședere sau pentru a verifica dacă persoana în cauză nu reprezintă o amenințare pentru ordinea publică, securitatea internă sau sănătatea publică a statelor membre, autoritățile competente pentru efectuarea de controale pe teritoriul statelor membre cu privire la îndeplinirea condițiilor de intrare, ședere sau rezidență pe teritoriul statelor membre și, după caz, autoritățile de poliție, sunt autorizate să efectueze căutări utilizând numărul vizei de lungă ședere sau al permisului de ședere în combinație cu una sau mai multe din datele menționate la articolul 22c alineatul (2) literele (a), (b) și (c).

1.  Exclusiv în scopul de a verifica identitatea titularului și autenticitatea și valabilitatea vizei de lungă ședere sau a permisului de ședere, autoritățile competente pentru efectuarea de controale pe teritoriul statelor membre cu privire la îndeplinirea condițiilor de intrare, ședere sau rezidență pe teritoriul statelor membre sunt autorizate să efectueze căutări utilizând numărul vizei de lungă ședere sau al permisului de ședere în combinație cu una sau mai multe din datele menționate la articolul 22c alineatul (2) literele (a), (b) și (c).

Amendamentul    207

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 h – alineatul 2 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  fotografii, astfel cum se menționează la articolul 22c alineatul (2) litera (f).

(e)  imagini faciale, astfel cum se menționează la articolul 22c alineatul (2) litera (f).

Amendamentul    208

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 k – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre desemnează autoritățile care au dreptul de a consulta datele stocate în VIS în scopul prevenirii, detectării și investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave.

1.  Statele membre desemnează autoritățile care au dreptul de a consulta datele stocate în VIS în scopul prevenirii, detectării și investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave, în circumstanțe adecvate și clar definite, astfel cum se prevede la articolul 22n. Respectivele autorități au dreptul să consulte datele copiilor cu vârsta sub 12 ani numai în scopul protejării copiilor declarați dispăruți și a copiilor care sunt victime ale unor infracțiuni grave.

Amendamentul    209

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 k – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Fiecare stat membru întocmește o listă a autorităților desemnate. Fiecare stat membru notifică eu-LISA și Comisiei autoritățile pe care le-a desemnat și poate în orice moment să își modifice sau să își înlocuiască notificarea.

2.  Fiecare stat membru întocmește o listă strict limitată a autorităților desemnate. Fiecare stat membru notifică eu-LISA și Comisiei autoritățile pe care le-a desemnat și poate în orice moment să își modifice sau să își înlocuiască notificarea.

Amendamentul    210

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 l – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Punctul central de acces acționează independent atunci când își îndeplinește sarcinile în temeiul prezentului regulament și nu primește instrucțiuni din partea autorității desemnate de Europol menționate la alineatul (1) în ceea ce privește rezultatul verificării.

Punctul central de acces acționează pe deplin independent atunci când își îndeplinește sarcinile în temeiul prezentului regulament și nu primește instrucțiuni din partea autorității desemnate de Europol menționate la alineatul (1) în ceea ce privește rezultatul verificării.

Amendamentul    211

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 m – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Dacă în urma unei verificări ex post se constată că accesul la datele din VIS nu a fost justificat, toate autoritățile care au accesat datele respective șterg informațiile accesate din VIS și informează punctele centrale de acces cu privire la ștergerea informațiilor.

3.  Dacă în urma unei verificări ex post se constată că accesul la datele din VIS nu a fost justificat, toate autoritățile care au accesat datele respective șterg imediat informațiile accesate din VIS și informează punctele centrale de acces cu privire la ștergerea informațiilor.

Amendamentul    212

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 n – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritățile desemnate pot accesa VIS în vederea consultării dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

1.  Fără a aduce atingere articolului 22 din Regulamentul 2018/XX [privind interoperabilitatea], autoritățile desemnate pot accesa VIS în vederea consultării dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

Amendamentul    213

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 n – alineatul 1 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  în cazul căutărilor după amprentele digitale, a fost lansată o căutare anterioară în sistemul automatizat de identificare a amprentelor digitale al celorlalte state membre în temeiul Deciziei 2008/615/JAI, în cazul în care compararea amprentelor este posibilă din punct de vedere tehnic, iar căutarea respectivă fie a fost efectuată integral, fie nu a fost efectuată integral în termen de 24 de ore de la lansarea sa.

Amendamentul    214

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 n – alineatul 1 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  dacă a fost lansată o interogare în CIR în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul 2018/XX [privind interoperabilitatea], din răspunsul primit, astfel cum se menționează la articolul 22 alineatul (5) din regulament, rezultă că datele sunt stocate în VIS.”

(d)  dacă a fost lansată o interogare în CIR în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul 2018/XX [privind interoperabilitatea], din răspunsul primit, astfel cum se menționează la articolul 22 alineatul (5) din Regulamentul 2018/XX [privind interoperabilitatea], rezultă că datele sunt stocate în VIS.”

Amendamentul    215

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 n – alineatul 3 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Consultarea VIS se limitează la căutarea oricărora dintre următoarele tipuri de date în dosarul individual:

3.  Consultarea VIS se limitează la căutarea oricărora dintre următoarele tipuri de date în dosarul de cerere sau în dosarul individual:

Amendamentul    216

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 n – alineatul 3 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  numele de familie, prenumele, data nașterii, cetățenia sau cetățeniile și/sau sexul;

(a)  numele de familie, prenumele, anul nașterii, cetățenia sau cetățeniile și/sau sexul;

Amendamentul    217

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 n – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport care arată dacă tehnologia necesară pentru a identifica persoanele pe baza imaginilor faciale este viabilă, disponibilă, gata pentru a fi utilizată și fiabilă.

Amendamentul    218

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 n – alineatul 3 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Imaginea facială menționată la alineatul (3) litera (e) nu trebuie să fie singurul criteriu de căutare.

Amendamentul    219

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 n – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul unui rezultat pozitiv, consultarea VIS permite accesul la datele menționate în prezentul alineat, precum și la orice alte date preluate din dosarul individual, inclusiv datele introduse în ceea ce privește orice document eliberat, refuzat, anulat, revocat sau prelungit. Accesul la datele menționate la articolul 9 punctul 4 litera (l) înregistrate în dosarul de cerere se acordă numai în cazul în care consultarea datelor respective a fost solicitată în mod explicit într-o cerere motivată și aprobată în urma unei verificări independente.

4.  În cazul unui rezultat pozitiv, consultarea VIS permite accesul la datele menționate la alineatul (3) de la prezentul articol, precum și la orice alte date preluate din dosarul de cerere sau din dosarul individual, inclusiv datele introduse în ceea ce privește orice document eliberat, refuzat, anulat, revocat sau prelungit. Accesul la datele menționate la articolul 9 punctul 4 litera (l) înregistrate în dosarul de cerere se acordă numai în cazul în care consultarea datelor respective a fost solicitată în mod explicit într-o cerere motivată și aprobată în urma unei verificări independente.

Amendamentul    220

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 o – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prin derogare de la articolul 22n alineatul (1), autoritățile desemnate nu trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la respectivul alineat pentru a accesa VIS în scopul identificării persoanelor date dispărute, răpite sau identificate ca victime ale traficului de persoane și atunci când există motive întemeiate pentru a se considera că respectiva consultare a datelor din VIS va sprijini identificarea acestora și/sau va contribui la investigarea unor cazuri specifice de trafic de persoane. În astfel de circumstanțe, autoritățile desemnate pot efectua o căutare în VIS utilizând amprentele digitale ale persoanelor respective.

Prin derogare de la articolul 22n alineatul (1), autoritățile desemnate nu trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la respectivul alineat pentru a accesa VIS în scopul identificării persoanelor, în special copii, date dispărute, răpite sau identificate ca victime ale traficului de persoane și atunci când există motive serioase pentru a se considera că respectiva consultare a datelor din VIS va sprijini identificarea acestora și va contribui la investigarea unor cazuri specifice de trafic de persoane. În astfel de circumstanțe, autoritățile desemnate pot efectua o căutare în VIS utilizând amprentele digitale ale persoanelor respective.

Amendamentul    221

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 o – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care amprentele digitale ale persoanelor respective nu pot fi utilizate sau căutarea cu ajutorul amprentelor digitale eșuează, aceasta se efectuează cu ajutorul datelor menționate la articolul 9 literele (a) și (b).

În cazul în care amprentele digitale ale persoanelor respective nu pot fi utilizate sau căutarea cu ajutorul amprentelor digitale eșuează, aceasta se efectuează cu ajutorul datelor menționate la articolul 9 punctul 4 literele (a) și (b) sau la articolul 22c alineatul (2) literele (a) și (b).

Amendamentul    222

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 o – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul unui rezultat pozitiv, consultarea VIS permite accesul la toate datele menționate la articolul 9, precum și la datele menționate la articolul 8 alineatele (3) și (4).

În cazul unui rezultat pozitiv, consultarea VIS permite accesul la toate datele menționate la articolul 9, la articolul 22c sau la articolul 22d, precum și la datele menționate la articolul 8 alineatele (3) și (4) sau la articolul 22a alineatul (3).

Amendamentul    223

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 p – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autoritatea desemnată a Europol poate transmite punctului de acces central al Europol menționat la articolul 22k alineatul (3) o solicitare motivată, în format electronic, pentru consultarea tuturor datelor sau a unui set specific de date stocate în VIS. La primirea unei solicitări de acces, punctul central de acces al Europol verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de acces menționate la alineatele (1) și (2). În cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de acces, personalul autorizat în mod corespunzător al punctului (punctelor) central(e) de acces prelucrează solicitările. Datele din VIS accesate sunt transmise unităților operaționale menționate la articolul 22l alineatul (1) în așa fel încât să nu fie compromisă securitatea datelor.

3.  Autoritatea desemnată a Europol poate transmite punctului de acces central al Europol menționat la articolul 22l alineatul (2) o solicitare motivată, în format electronic, pentru consultarea tuturor datelor sau a unui set specific de date stocate în VIS. La primirea unei solicitări de acces, punctul central de acces al Europol verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de acces menționate la alineatele (1) și (2). În cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de acces, personalul autorizat în mod corespunzător al punctului (punctelor) central(e) de acces prelucrează solicitările. Datele din VIS accesate sunt transmise unităților operaționale menționate la articolul 22l alineatul (1) în așa fel încât să nu fie compromisă securitatea datelor.

Amendamentul    224

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 q – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru și Europol se asigură că toate operațiunile de prelucrare a datelor care rezultă din solicitările de acces la datele din VIS în conformitate cu capitolul IIIc sunt înregistrate sau documentate pentru a verifica admisibilitatea solicitării, a monitoriza legalitatea prelucrării datelor, integritatea și securitatea acestora, precum și în scopuri de auto-monitorizare.

1.  Fiecare stat membru și Europol se asigură că toate operațiunile de prelucrare a datelor care rezultă din solicitările de acces la datele din VIS în conformitate cu capitolul IIIb sunt înregistrate sau documentate în scopul de a monitoriza admisibilitatea solicitării, de a monitoriza legalitatea prelucrării datelor și integritatea și securitatea acestora și posibilele impacturi asupra drepturilor fundamentale, precum și în scopul auto-monitorizării.

 

Înregistrările sau documentele sunt protejate prin măsuri corespunzătoare împotriva accesului neautorizat și sunt șterse după o perioadă de doi ani de la data la care au fost create, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru desfășurarea procedurilor de monitorizare aflate în curs.

Amendamentul    225

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 q – alineatul 2 – litera g

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  în conformitate cu normele naționale sau cu Regulamentul (UE) 2016/794, identitatea de utilizator unică a funcționarului care a efectuat căutarea și a funcționarului care a dispus căutarea datelor.

(g)  în conformitate cu normele naționale sau cu Regulamentul (UE) 2016/794 sau, după caz, cu Regulamentul (UE) 2018/1725, identitatea de utilizator unică a funcționarului care a efectuat căutarea și a funcționarului care a dispus căutarea datelor.

Amendamentul    226

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 q – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Evidențele și documentația sunt utilizate numai pentru a monitoriza legalitatea prelucrării datelor și pentru a asigura integritatea și securitatea datelor. Doar evidențele care nu conțin date cu caracter personal pot fi folosite în vederea monitorizării și a evaluării menționate la articolul 50 din prezentul regulament. Autoritatea de supraveghere instituită în conformitate cu articolul 41 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/680, care este responsabilă de verificarea admisibilității solicitării și de monitorizarea legalității prelucrării datelor, precum și a integrității și a securității datelor, are acces la aceste evidențe, la cerere, în scopul îndeplinirii atribuțiilor care îi revin.

3.  Evidențele și documentația sunt utilizate numai pentru a monitoriza legalitatea prelucrării datelor, impactul acestora asupra drepturilor fundamentale și pentru a asigura integritatea și securitatea datelor. Doar evidențele care nu conțin date cu caracter personal pot fi folosite în vederea monitorizării și a evaluării menționate la articolul 50 din prezentul regulament. Autoritatea de supraveghere instituită în conformitate cu articolul 41 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/680, care este responsabilă de monitorizarea legalității prelucrării datelor, precum și a integrității și a securității datelor, are acces la aceste evidențe, la cerere, în scopul îndeplinirii atribuțiilor care îi revin.

Amendamentul    227

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 22 ra (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 22ra

 

Protecția datelor cu caracter personal accesate în conformitate cu capitolul IIIb

 

1.   Fiecare stat membru se asigură că actele cu putere de lege și actele administrative naționale adoptate în temeiul Directivei (UE) 2016/680 sunt aplicabile și accesului la VIS de către autoritățile sale naționale în conformitate cu prezentul capitol, inclusiv în ceea ce privește drepturile persoanelor ale căror date sunt accesate în acest mod.

 

2.   Autoritatea de supraveghere menționată la articolul 41 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/680 monitorizează legalitatea accesului statelor membre la datele cu caracter personal în conformitate cu prezentul capitol, inclusiv a transmiterii acestora către și din VIS. Articolul 41 alineatele (3) și (4) din prezentul regulament se aplică în mod corespunzător.

 

3.   Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol în temeiul prezentului regulament se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/794 și este supravegheată de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

 

4.   Datele cu caracter personal accesate în VIS în conformitate cu prezentul capitol sunt prelucrate doar în scopul prevenirii, detectării sau investigării cazului specific pentru care datele au fost solicitate de un stat membru sau de Europol.

 

5.   Agenția eu-LISA, autoritățile desemnate, punctele centrale de acces și Europol țin evidențe, astfel cum sunt menționate la articolul 22q, ale căutărilor efectuate, cu scopul de a permite autorității de supraveghere menționate la articolul 41 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/680 și Autorității Europene pentru Protecția Datelor să monitorizeze conformitatea prelucrării datelor cu normele Uniunii și cu normele naționale în domeniul protecției datelor. Cu excepția datelor deținute în scopul menționat mai sus, datele cu caracter personal, precum și evidența căutărilor efectuate sunt șterse din toate dosarele naționale și ale Europol după 30 de zile, dacă aceste date și această evidență nu sunt necesare în scopurile unei anchete penale specifice aflate în curs pentru care acestea au fost solicitate de un stat membru sau de Europol.

Amendamentul    228

Propunere de regulament

Articolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Modificări aduse Deciziei 2004/512/CE

Abrogarea Deciziei 2004/512/CE

Amendamentul    229

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1

Decizia 2004/512/CE

Articolul 1 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La articolul 1 din Decizia 2004/512/CE, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text: „(2)

Decizia 2004/512/CE se abrogă. Trimiterile la această decizie se interpretează ca trimiteri la Regulamentul (CE) nr. 767/2008 și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa 2.

2.  Sistemul de informații privind vizele se bazează pe o arhitectură centralizată și cuprinde:

 

(a)  un registru comun de date de identitate, astfel cum se menționează la [articolul 17 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea];

 

(b)  un sistem central de informații, denumit în continuare «Sistemul central de informații privind vizele» (VIS);

 

(c)  o interfață în fiecare stat membru, denumită în continuare «interfața națională» (NI-VIS), care asigură conectarea la autoritatea centrală națională relevantă din statul membru respectiv, sau o interfață uniformă națională (NUI) în fiecare stat membru, bazată pe specificații tehnice comune și identică pentru toate statele membre, care permite conectarea sistemului central la infrastructurile naționale din statele membre;

 

(d)  o infrastructură de comunicații între VIS și interfețele naționale;

 

(e)  un canal securizat de comunicații între VIS sistemul central al EES;

 

(f)  o infrastructură de comunicații securizată între sistemul central al VIS și infrastructurile centrale ale portalului european de căutare instituit prin [articolul 6 din Regulamentul 2017/XX privind interoperabilitatea], serviciul comun de comparare a datelor biometrice instituit prin [articolul 12 din Regulamentul 2017/XX privind interoperabilitatea], registrul comun de date de identitate instituit prin [articolul 17 din Regulamentul 2017/XX privind interoperabilitatea] și detectorul de identități multiple instituit prin [articolul 25 din Regulamentul 2017/XX privind interoperabilitatea];

 

(g)  un mecanism de consultare a cererilor și de schimb de informații între autoritățile centrale responsabile în domeniul vizelor („VISMail”);

 

(h)  un portal pentru operatorii de transport;

 

(i)  un serviciu web securizat care permite comunicarea între VIS, pe de o parte, și portalul pentru operatorii de transport, și sistemele internaționale (sistemele/bazele de date ale Interpol), pe de altă parte;

 

(j)  un registru de date utilizat în scopul întocmirii de rapoarte și statistici.

 

Sistemul central, interfețele uniforme naționale, serviciul web, portalul pentru operatorii de transport și infrastructura de comunicații a VIS partajează și reutilizează cât mai mult posibil din punct de vedere tehnic componentele de hardware și software ale sistemului central al EES, ale interfețelor uniforme naționale ale EES, ale portalului ETIAS pentru operatorii de transport, ale serviciului web al EES și, respectiv, ale infrastructurii de comunicații a EES.

 

Amendamentul    230

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) nr. 810/2009

Articolul 10 – alineatul 3 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  prezintă o fotografie în conformitate cu standardele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1683/95 sau, la depunerea primei cereri și ulterior cel puțin o dată la 59 de luni, în conformitate cu standardele prevăzute la articolul 13 din prezentul regulament.;

(c)  permite prelevarea în timp real a unei imagini faciale la depunerea primei cereri și ulterior cel puțin o dată la 59 de luni, în conformitate cu standardele prevăzute la articolul 13 din prezentul regulament.

Amendamentul    231

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a

Regulamentul (UE) nr. 810/2009

Articolul 13 – alineatul 2 – liniuța 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

- o fotografie făcută în timp real și colectată digital în momentul depunerii cererii;

- o imagine facială prelevată în timp real în momentul depunerii cererii.

Amendamentul    232

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b

Regulamentul (UE) nr. 810/2009

Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care amprentele digitale și o fotografie în timp real de o calitate satisfăcătoare ale solicitantului au fost colectate și introduse în VIS ca parte a unei cereri depuse cu mai puțin de 59 de luni înaintea depunerii unei noi cereri, aceste [date] pot fi copiate în cererea ulterioară.;

În cazul în care amprentele digitale și o fotografie în timp real de o calitate satisfăcătoare ale solicitantului au fost colectate și introduse în VIS ca parte a unei cereri depuse cu mai puțin de 59 de luni înaintea depunerii unei noi cereri, acestea sunt copiate în cererea ulterioară.

Amendamentul    233

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b

Regulamentul (UE) nr. 810/2009

Articolul 21 – alineatul 3 a – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  SIS și SLTD, pentru a verifica dacă documentul de călătorie utilizat pentru cerere corespunde unui document de călătorie declarat pierdut, furat sau anulat și dacă documentul de călătorie utilizat pentru cerere corespunde unui document de călătorie înregistrat într-un dosar din baza de date TDAWN a Interpol;

(a)  SIS și SLTD, pentru a verifica dacă documentul de călătorie utilizat pentru cerere corespunde unui document de călătorie declarat pierdut, furat sau anulat;

Amendamentul    234

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b

Regulamentul (UE) nr. 810/2009

Articolul 21 – alineatul 3 a – litera g

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  sistemul ECRIS-TCN, pentru a verifica dacă solicitantul corespunde unei persoane ale cărei date sunt înregistrate în această bază de date pentru infracțiuni de terorism sau alte infracțiuni grave;

eliminat

Amendamentul    235

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (UE) nr. 810/2009

Articolul 21 a – alineatul -1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Indicatorii de risc specifici constau într-un algoritm care permite crearea de profiluri, astfel cum este aceasta definită la articolul 4 punctul 4 din Regulamentul (UE) 2016/679, prin compararea datelor înregistrate într-un dosar de cerere cu o serie de indicatori de risc specifici care evidențiază riscurile în materie de securitate, de imigrație ilegală sau riscurile epidemice ridicate. Indicatorii de risc specifici sunt înregistrați în VIS.

Amendamentul    236

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (UE) nr. 810/2009

Articolul 21 a – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Evaluarea riscurilor în materie de securitate, de imigrație ilegală sau a unui risc epidemic ridicat se bazează pe:

1.  Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 51a pentru a defini mai precis riscurile în materie de securitate, de imigrație ilegală sau un risc epidemic ridicat, pe baza următoarelor elemente:

Amendamentul    237

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (UE) nr. 810/2009

Articolul 21 a – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  statistici generate de VIS în conformitate cu articolul 45a care indică rate anormale de refuz al cererilor de viză din cauza unui risc în materie de migrație neregulamentară, de securitate sau de sănătate publică prezentat de un anumit grup de călători;

(b)  statistici generate de VIS în conformitate cu articolul 45a care indică rate anormale de refuz al cererilor de viză din cauza unui risc în materie de migrație neregulamentară sau de securitate prezentat de un solicitant;

Amendamentul    238

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (UE) nr. 810/2009

Articolul 21 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care specifică riscurile menționate la alineatul (1). Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 52 alineatul (2).

eliminat

Amendamentul    239

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (UE) nr. 810/2009

Articolul 21 a – alineatul 3 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Pe baza riscurilor specifice determinate în conformitate cu alineatul (2) se stabilesc indicatori de risc specifici, care constau într-o combinație de date care includ unul sau mai multe dintre următoarele elemente:

3.  Pe baza riscurilor specifice determinate în conformitate cu prezentul regulament și cu actul delegat menționat la alineatul (1) se stabilesc indicatori de risc specifici, care constau într-o combinație de date care includ unul sau mai multe dintre următoarele elemente:

Amendamentul    240

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (UE) nr. 810/2009

Articolul 21 a – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Autoritățile responsabile în domeniul vizelor utilizează indicatorii de risc specifici atunci când evaluează dacă solicitantul prezintă un risc de imigrație ilegală, un risc pentru securitatea statelor membre sau un risc epidemic ridicat în conformitate cu articolul 21 alineatul (1).

6.  Autoritățile responsabile în domeniul vizelor utilizează indicatorii de risc specifici atunci când evaluează dacă solicitantul prezintă un risc de imigrație ilegală sau un risc pentru securitatea statelor membre în conformitate cu articolul 21 alineatul (1).

Amendamentul    241

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (UE) nr. 810/2009

Articolul 21 a – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Comisia revizuiește în mod regulat riscurile specifice și indicatorii de risc specifici.;

7.  Comisia și Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene revizuiesc în mod regulat riscurile specifice și indicatorii de risc specifici.

Amendamentul    242

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 810/2009

Articolul 39

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(4a)  Articolul 39 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 39

„Articolul 39

Conduita personalului

Conduita personalului și respectarea drepturilor fundamentale

1.   Consulatele statelor membre asigură întâmpinarea cu amabilitate a solicitanților.

1.   Consulatele statelor membre asigură întâmpinarea cu amabilitate a solicitanților. Personalul consular respectă pe deplin demnitatea umană în exercitarea îndatoririlor sale.

2.   În exercitarea îndatoririlor sale, personalul consular respectă pe deplin demnitatea umană. Măsurile luate sunt pe măsura obiectivelor urmărite.

2.   Personalul consular respectă pe deplin, în exercitarea îndatoririlor sale, drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Măsurile luate sunt pe măsura obiectivelor urmărite.

3.   În exercitarea funcțiunilor sale, personalul consular nu discriminează persoanele pe motive legate de sex, rasă sau origine etnică, religie ori credință, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală.

3.   În exercitarea funcțiunilor sale, personalul consular nu discriminează persoanele din niciun motiv, cum ar fi legat de sex, rasă sau origine etnică, culoare, origine socială, caracteristici genetice, limbă, opinie politică sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, proprietate, naștere, religie ori credință, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală. Interesul superior al copilului este considerat primordial.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0810)

Amendamentul    243

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4 b (nou)

Regulamentul (UE) nr. 810/2009

Articolul 39 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 39a

 

Drepturi fundamentale

 

În aplicarea prezentului regulament, statele membre respectă pe deplin dreptul relevant al Uniunii, inclusiv Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, dreptul internațional relevant, inclusiv Convenția privind statutul refugiaților încheiată la Geneva la 28 iulie 1951, obligațiile legate de accesul la protecție internațională, în special principiul nereturnării și drepturile fundamentale. În conformitate cu principiile generale ale dreptului Uniunii, deciziile în temeiul prezentului regulament se adoptă în mod individual. Interesul superior al copilului este considerat primordial.”;

Amendamentul    244

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 810/2009

Articolul 51 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 51a

 

Exercitarea delegării de competențe

 

1.   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

 

2.   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 21a se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de … [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

3.   Delegarea de competențe menționată la articolul 21a poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

4.   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

 

5.   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

6.   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 21a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”;

Amendamentul    245

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (UE) nr. 2017/2226

Articolul 13 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În vederea îndeplinirii obligației care le revine în temeiul articolului 26 alineatul (1) litera (b) din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen, operatorii de transport utilizează serviciul web pentru a verifica dacă o viză de ședere de scurtă durată este valabilă, inclusiv dacă numărul de intrări autorizate a fost deja utilizat, dacă titularul a atins durata maximă de ședere autorizată sau, după caz, dacă viza este valabilă pentru teritoriul portului de destinație al călătoriei. Operatorii de transport furnizează datele menționate la articolul 16 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din prezentul regulament. Pe baza datelor respective, serviciul web furnizează operatorilor de transport un răspuns pozitiv sau negativ (OK/NOT OK). Operatorii de transport pot stoca informațiile trimise și răspunsul primit în conformitate cu dreptul aplicabil. Operatorii de transport stabilesc un sistem de autentificare pentru a se asigura că doar personalul autorizat poate accesa serviciul web. Răspunsul „OK/NOT OK” nu poate fi considerat o decizie de autorizare sau de refuz al intrării în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/399.;

3.  În vederea îndeplinirii obligației care le revine în temeiul articolului 26 alineatul (1) litera (b) din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen, operatorii de transport utilizează serviciul web pentru a verifica dacă o viză de ședere de scurtă durată este valabilă, inclusiv dacă numărul de intrări autorizate a fost deja utilizat, dacă titularul a atins durata maximă de ședere autorizată sau, după caz, dacă viza este valabilă pentru teritoriul portului de destinație al călătoriei. Operatorii de transport furnizează datele menționate la articolul 16 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din prezentul regulament. Pe baza datelor respective, serviciul web furnizează operatorilor de transport un răspuns pozitiv sau negativ (OK/NOT OK). Operatorii de transport pot stoca informațiile trimise și răspunsul primit în conformitate cu dreptul aplicabil. Operatorii de transport stabilesc un sistem de autentificare pentru a se asigura că doar personalul autorizat poate accesa serviciul web. Răspunsul de tip „OK/NOT OK” nu poate fi considerat drept o decizie de autorizare sau de refuzare a intrării în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/399. În cazul în care pasagerilor nu le este permis accesul în mijlocul de transport ca urmare a efectuării unei căutări în VIS, operatorii de transport informează pasagerii cu privire la această situație și la mijloacele prin care aceștia își pot exercita drepturile de acces, de rectificare și de ștergere a datelor lor cu caracter personal înregistrate în VIS.”;

Amendamentul    246

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2017/2226

Articolul 14 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(2a)  La articolul 14, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

3.   În cazul în care este necesar să se introducă sau să se actualizeze datele din fișa de intrare/ieșire a unui titular de viză, autoritățile de frontieră pot recupera din VIS și importa în EES datele prevăzute la articolul 16 alineatul (2) literele (c)-(f) din prezentul regulament, în conformitate cu articolul 8 din prezentul regulament și cu articolul 18a din Regulamentul (CE) nr. 767/2008.

„3.   În cazul în care este necesar să se introducă sau să se actualizeze datele din fișa de intrare/ieșire a unui titular de viză, autoritățile de frontieră pot recupera din VIS și importa în EES datele prevăzute la articolul 16 alineatul (1) litera (d) și la articolul 16 alineatul (2) literele (c)-(f) din prezentul regulament, în conformitate cu articolul 8 din prezentul regulament și cu articolul 18a din Regulamentul (CE) nr. 767/2008.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226)

Amendamentul    247

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2017/2226

Articolul 15 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(2b)  La articolul 15, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1.   În cazul în care este necesar să se creeze un dosar individual sau să se actualizeze imaginea facială menționată la articolul 16 alineatul (1) litera (d) și la articolul 17 alineatul (1) litera (b), imaginea facială este prelevată în timp real.

„1.   În cazul în care este necesar să se creeze un dosar individual sau să se actualizeze imaginea facială menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (b), imaginea facială este prelevată în timp real.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226)

Amendamentul    248

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2 c (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2017/2226

Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c)  La articolul 15 se introduce următorul alineat:

 

„1a.  Imaginea facială menționată la articolul 16 alineatul (1) litera (d) poate fi recuperată din VIS și importată în EES.”;

Amendamentul    249

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2 d (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2017/2226

Articolul 15 – alineatul 5

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(2d)  La articolul 15, alineatul (5) se elimină;

5.   În decursul unei perioade de doi ani de la punerea în funcțiune a EES, Comisia întocmește un raport referitor la standardele de calitate pentru imaginile faciale stocate în VIS, care analizează dacă acestea sunt de natură să permită stabilirea de corespondențe biometrice în vederea utilizării imaginilor faciale stocate în VIS la frontiere și în interiorul teritoriului statelor membre pentru verificarea identității resortisanților țărilor terțe supuși obligației de a deține viză, fără a stoca imaginile faciale respective în EES. Comisia transmite raportul respectiv Parlamentului European și Consiliului. Raportul respectiv este însoțit, dacă se consideră adecvat de către Comisie, de propuneri legislative, inclusiv de propuneri de modificare a prezentului regulament, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, sau a ambelor, în ceea ce privește utilizarea imaginilor faciale ale resortisanților țărilor terțe stocate în VIS în scopurile menționate în prezentul alineat.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226)

Amendamentul    250

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 – litera b

Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea

Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  datele menționate la articolul 9 alineatul (4) literele (a), (b) și (c), la articolul 9 alineatele (5) și (6), la articolul 22c alineatul (2) literele (a)-(cc), (f) și (g), la articolul 22d literele (a), (b), (c), (f) și (g) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008;

(b)  datele menționate la articolul 9 alineatul (4) literele (a)-(cc), la articolul 9 alineatele (5) și (6), la articolul 22c alineatul (2) literele (a)-(cc), (f) și (g), la articolul 22d literele (a), (b), (c), (f) și (g) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008;

Amendamentul    251

Propunere de regulament

Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Se aplică de la ... [doi ani de la data intrării în vigoare] cu excepția dispozițiilor referitoare la actele de punere în aplicare și la actele delegate menționate la articolul 1 punctele 6, 7, 26, 27, 33 și 35, la articolul 3 punctul 4 și la articolul 4 punctul 1, care se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.

 

Până la ... [un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind stadiul pregătirilor pentru punerea în aplicare deplină a prezentului regulament. Acest raport conține totodată informații detaliate cu privire la costurile aferente și la orice risc care poate avea un impact asupra costurilor totale.


EXPUNERE DE MOTIVE

Context

Politica în domeniul vizelor a reprezentat, încă de la crearea sa, o componentă centrală a liberei circulații. În anul 1985, părțile semnatare ale Acordului Schengen conveneau deja asupra faptului că ar trebui să depună „eforturi să își armonizeze cât mai curând posibil politicile privind vizele [...]” și să adopte „măsurile necesare pentru a aplica procedurile acestora privind eliberarea vizelor și admiterea pe teritoriul acestora, luând în considerare nevoia de a asigura protecția întregului teritoriu al celor cinci state împotriva imigrației ilegale și a activităților care le-ar putea periclita securitatea.”

Sistemul de informații privind vizele („VIS”) avea să fie instituit abia în anul 2004 și să intre în funcțiune în 2011, cu scopul de a facilita procedurile de depunere a cererilor de viză, de a preveni fenomenul de „visa shopping” (introducerea de cereri multiple de viză), fraudarea vizelor și, în sens mai larg, migrația ilegală. Necesitatea, valoarea adăugată și importanța acestui sistem sunt reflectate de următoarele cifre clare: la sfârșitul anului 2017, în cadrul sistemului erau înregistrate 48 de milioane de cereri de viză și 41 de milioane de seturi de amprente digitale; în fiecare an sunt emise 16 milioane de vize „Schengen” de scurtă ședere, fiind realizate aproximativ un milion de operațiuni în fiecare zi.

În 2015, Comisia Europeană a efectuat o evaluare globală a funcționării sistemului, inclusiv a accesului autorităților de aplicare a legii la acesta. VIS face, de asemenea, obiectul mecanismului de evaluare Schengen. În paralel cu îmbunătățirile care decurg din prezenta propunere, raportorul invită statele membre să pună în aplicare pe deplin recomandările care le sunt adresate, pentru a valorifica pe deplin sistemul și să respecte toate garanțiile relevante.

Printre elementele pe baza cărora a fost elaborată propunerea se numără rezultatele obținute în urma evaluării Comisiei, evaluările „Schengen” privind utilizarea sistemului și recomandările ulterioare formulate. Nu în ultimul rând, actuala propunere prezentată urmărește, de asemenea, să abordeze noile provocări privind migrația, frontierele externe și securitatea internă.

Poziția raportorului cu privire la noua propunere

Raportorul salută propunerea Comisiei, subliniind totodată că modul în care a fost programată elaborarea acesteia este contestabil. Această propunere a fost prezentată înainte de finalizarea actelor ce constituie temeiul juridic al ETIAS și al eu-LISA și va fi discutată în timp ce procedurile legislative privind Codul de vize și interoperabilitatea sunt încă în curs de desfășurare.

Totuși, raportorul consideră că se pot efectua mai multe îmbunătățiri și prezintă o serie de amendamente în acest sens în prezentul proiect de raport. Respectivele amendamente pot fi grupate în următoarele categorii principale:

Domeniul de aplicare al sistemului

Una dintre principalele inovații pe care le presupune această reformă este legată de extinderea domeniului de aplicare al VIS, pentru a include vizele de lungă ședere și permisele de ședere. Într-adevăr, având în vedere noua „strategie” europeană privind gestionarea informațiilor, faptul că acești resortisanți ai țărilor terțe ar continua să rămână în afara sferei de cuprindere a acțiunii europene, în special având în vedere cunoștințele pe care le deținem în prezent cu privire la vizele de aur, ar fi greu de justificat. Această modificare va spori securitatea frontierelor noastre externe, va proteja în mod mai eficient drepturile rezidenților pe termen lung, deoarece legitimitatea drepturilor lor poate fi ușor demonstrată pe întreg teritoriul vizat și va contribui, în sens general, la consolidarea încrederii reciproce dintre statele membre și, astfel, a spațiului de liberă circulație.

Arhitectură

La momentul instituirii VIS (Decizia 2004/512/CE a Consiliului), Parlamentul nu dobândise încă statutul de colegislator în acest domeniu de politică. Ulterior, prin urmare, conținutul deciziei Consiliului de instituire a VIS, pusă în aplicare prin intermediul unei decizii a Comisiei, este dezvoltat în continuare prin intermediul Regulamentului 767/2008, la adoptarea căruia Parlamentul participă în calitate de colegislator. În prezent, această distincție nu mai este justificabilă. Prin urmare, raportorul propune abrogarea deciziei Consiliului și integrarea deplină a acesteia în Regulamentul VIS. În plus, în vederea promovării transparenței și a unei mai bune legiferări și pentru a respecta tratatele, raportorul recomandă, de asemenea, ca anumite elemente ale deciziilor de punere în aplicare ale Comisiei să fie incluse în prezentul regulament.

Arhitectura sistemului ar trebui să reflecte, de asemenea, extinderea domeniului său de aplicare și a posibilităților sale de utilizare: vizele de lungă ședere și permisele de ședere, interogarea sistemului de intrare/ieșire (EES) și noua arhitectură a componentelor de interoperabilitate. În plus, în primii patru ani de funcționare a sistemului, au existat cinci incidente de securitate, dintre care trei pot fi considerate grave, asociate cu infrastructura de comunicații. Singurele rapoarte oficiale disponibile privind perioadele de indisponibilitate ale sistemului central al VIS indică faptul că aceste incidente au avut o durată variabilă, de la 6 ore la 45 de minute și, deși erau incluse într-o planificare, s-au produs cu o frecvență de 6-8 ori pe an.

Prin urmare, VIS ar trebui să își sporească capacitatea de stocare, de prelucrare și reziliența. Deși nu este clar dacă elementele menționate fac necesară impunerea unei soluții activ-activ, este destul de clar că elemente precum redundanțele la nivelul statelor membre și infrastructura de comunicații trebuie să devină obligatorii.

Accesul agențiilor europene centralizate la sistem

În conformitate cu legislația în vigoare, Europol beneficiază de drepturi de acces la sistem, fără ca acest lucru să aibă consecințe, deoarece agenția nu este încă conectată la VIS. Raportorul consideră că este în continuare necesar să fie acordate aceste drepturi, dar regretă că părțile interesate relevante nu au adoptat măsurile corespunzătoare, ca urmare a schimbării constante a priorităților.

În ceea ce privește noile prevederi privind drepturile de acces ale Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, luând în considerare actualul temei juridic al funcționării agenției și evaluările Schengen, raportorul consideră că accesul agenției este esențial. Cu toate acestea, motivul pentru care echipele de returnare ar avea nevoie de acces la VIS este greu de înțeles. De asemenea, este greu de înțeles motivul pentru care agenția ar trebui să aibă un acces limitat la datele și statisticile fără caracter personal care sunt esențiale pentru efectuarea analizei riscurilor. Prin urmare, raportorul a propus amendamente ce au ca scop să restricționeze accesul echipelor de returnare, consolidând în același timp drepturile de acces la statistici pentru efectuarea analizei riscurilor.

Legături cu alte sisteme și interoperabilitate

Noul Sistem de informații privind vizele face parte din viitoarea „arhitectură de interoperabilitate”, deși punerea în aplicare a VIS nu depinde de aceasta. În plus, concepția sistemului propriu-zis prevede posibilitatea sa de a realiza verificări în alte sisteme și de a se conecta cu acestea.

Prin cea mai recentă reformă a Sistemului de informații Schengen („SIS”), acest sistem a fost consolidat, pentru a proteja mai bine copiii și alte grupuri vulnerabile. VIS poate valorifica pe deplin aceste noi caracteristici. Trebuie să protejăm atât cetățenii europeni, cât și resortisanții țărilor terțe. Prin urmare, raportorul consideră că ar trebui să se permită transferul datelor stocate în VIS către SIS în cazul copiilor dispăruți și al copiilor expuși riscului de violență de gen și al adulților vulnerabili.

În plus, ar trebui să asigurăm o maximă coerență cu alte sisteme, în special ETIAS, inclusiv cu garanțiile prevăzute de acesta. Raportorul consideră că și în cazul titularilor de vize de lungă ședere, de permise de ședere sau de carduri de ședere ar trebui efectuate controale suplimentare în alte baze de date. Cu toate acestea, în sensul garanțiilor instituite în acest domeniu, este nevoie de precizări suplimentare cu privire la verificările care se efectuează, nefiind suficientă o trimitere generală la sistemele consultate. Statele membre ar trebui să aibă dreptul de a utiliza această posibilitate înainte de emiterea documentelor respective. Acesta este unul dintre cele mai mari avantaje ale acestei reforme.

Ar trebui să se precizeze, de asemenea, care sunt acțiunile specifice întreprinse în urma fiecărui rezultat pozitiv obținut, atât pentru a proteja resortisanții țărilor terțe, cât și pentru a proteja confidențialitatea informațiilor.

Intrarea în vigoare

Neintroducerea unor mecanisme de raportare sau a unor termene pentru punerea în aplicare a măsurilor legislative indică un caracter deficitar al legiferării. Statele membre și Comisia trebuie să fie pregătite să pună în aplicare măsurile convenite la timp și respectând limitele bugetului stabilit. Prin urmare, raportorul propune consolidarea mecanismelor de raportare și stabilirea unui termen maxim de doi ani în care sistemul VIS reformat să devină pe deplin operațional.


AVIZ al Comisiei pentru bugete (23.1.2019)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (CE) nr. 810/2009, a Regulamentului (UE) nr. 2017/2226, a Regulamentului (UE) nr. 2016/399, a Regulamentului XX/2018 [Regulamentul privind interoperabilitatea] și a Deciziei 2004/512/CE și de abrogare a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului

(COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

Raportor pentru aviz: Bernd Kölmel

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul împărtășește obiectivul din propunerea Comisiei de a consolida Sistemul de informații privind vizele (VIS) cu scopul de a facilita procedura de solicitare a vizelor, de a facilita și consolida verificările la punctele de trecere a frontierelor externe și pe teritoriul statelor membre, precum și de a consolida securitatea internă a spațiului Schengen prin facilitarea schimbului de informații între statele membre privind resortisanții țărilor terțe care dețin vize de lungă ședere și permise de ședere. Astfel se va îmbunătăți securitatea în interiorul UE și de-a lungul frontierelor sale, se va facilita dreptul călătorilor legitimi de a trece frontiera externă și libera circulație și ședere în spațiul fără controale la frontierele interne și se va facilita gestionarea frontierelor externe ale spațiului Schengen.

Raportorul consideră că costul estimat pentru bugetul UE este justificat și proporțional, însă îndeamnă Comisia, eu-LISA, Frontex, Europol, CEPOL și statele membre să asigure cel mai ridicat grad posibil de eficiență a costurilor.

Raportorul consolidează o serie de dispoziții privind raportarea și evaluarea, pentru a-i permite autorității bugetare să urmărească îndeaproape dezvoltarea și funcționarea VIS consolidat.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43)  Fără a se aduce atingere responsabilității statelor membre pentru exactitatea datelor introduse în VIS, eu-LISA ar trebui să fie responsabilă cu îmbunătățirea calității datelor, prin introducerea unui instrument central de monitorizare a calității datelor, și cu furnizarea de rapoarte statelor membre la intervale regulate.

(43)  Fără a se aduce atingere responsabilității statelor membre pentru exactitatea datelor introduse în VIS, eu-LISA ar trebui să fie responsabilă cu îmbunătățirea calității datelor, prin introducerea, menținerea și actualizarea sistematică a unui instrument central de monitorizare a calității datelor, și cu furnizarea de rapoarte statelor membre la intervale regulate.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44)  Pentru a permite o mai bună monitorizare a utilizării VIS în scopul de a analiza tendințele privind presiunea migrației și gestionarea frontierelor, eu-LISA ar trebui să fie în măsură să dezvolte un sistem în vederea elaborării de rapoarte statistice destinate statelor membre, Comisiei și Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, fără a pune în pericol integritatea datelor. Prin urmare, ar trebui să se instituie un registru statistic central. Statisticile generate nu ar trebui să conțină date cu caracter personal.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 46 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(46a)  Prezentul regulament, prin sprijinirea realizării de către statele membre a obiectivelor sale (facilitarea procedurilor de depunere a cererilor de viză, identificarea persoanelor dispărute, acordarea de asistență în procesul de identificare și returnare a persoanelor și sprijinirea autorităților de aplicare a legii în vederea accesării datelor referitoare la solicitanții de viză), va asigura faptul că se pot realiza economii corespunzătoare în bugetele naționale ale statelor membre în cauză.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 – litera d

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 29 – alineatul 2 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea de administrare, împreună cu Comisia, elaborează și menține mecanisme automate de control al calității datelor și proceduri de verificare a calității datelor în VIS și furnizează rapoarte periodice statelor membre. Autoritatea de administrare prezintă periodic statelor membre și Comisiei un raport cu privire la controalele de calitate a datelor.

Autoritatea de administrare, împreună cu Comisia, elaborează, menține și actualizează în mod sistematic mecanisme automate de control al calității datelor și proceduri de verificare a calității datelor în VIS și furnizează rapoarte periodice statelor membre. Autoritatea de administrare asigură faptul că se mențin niveluri adecvate ale personalului instruit în mod corespunzător cu scopul de a pune în aplicare inovațiile și actualizările tehnice necesare pentru funcționarea mecanismelor de control al calității datelor. Autoritatea de administrare prezintă periodic statelor membre și Comisiei un raport cu privire la controalele de calitate a datelor.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 50 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  O dată la doi ani, eu-LISA prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comisiei un raport privind funcționarea tehnică a VIS, inclusiv în ceea ce privește securitatea acestuia.

3.  O dată la doi ani, eu-LISA prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comisiei un raport privind funcționarea tehnică a VIS, inclusiv în ceea ce privește securitatea și costurile acestuia. Raportul include o imagine de ansamblu a evoluției actuale a proiectului și a costurilor aferente, o evaluare a impactului financiar, precum și informații cu privire la orice problemă tehnică și risc care ar putea afecta costurile globale ale sistemului.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 50 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  În cazul unor întârzieri în procesul de dezvoltare, eu-LISA informează Parlamentul European și Consiliul cât mai curând posibil cu privire la motivele întârzierilor, precum și cu privire la implicațiile financiare și temporale ale acestora.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 50 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  O dată la patru ani, Comisia realizează o evaluare generală a VIS. Această evaluare generală include o analiză a rezultatelor obținute în funcție de obiectivele fixate, determină măsura în care principiile de bază rămân în continuare valabile, examinează aplicarea prezentului regulament în raport cu VIS și securitatea VIS, utilizarea dispozițiilor prevăzute la articolul 31 și orice implicații pentru viitoarele operațiuni. Comisia transmite evaluarea Parlamentului European și Consiliului.

5.  O dată la doi ani, Comisia realizează o evaluare generală a VIS. Această evaluare generală include o analiză a rezultatelor obținute în funcție de obiectivele fixate și costurile suportate, determină măsura în care principiile de bază rămân în continuare valabile, examinează aplicarea prezentului regulament în raport cu VIS, securitatea VIS, utilizarea dispozițiilor prevăzute la articolul 31 și eventualele implicații privind funcționarea pe viitor a sistemului. Comisia transmite evaluarea Parlamentului European și Consiliului.