SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008, nariadenie (ES) č. 810/2009, nariadenie (EÚ) 2017/2226, nariadenie (EÚ) 2016/399, nariadenie XX/2018 [nariadenie o interoperabilite] a rozhodnutie 2004/512/ES a zrušuje rozhodnutie Rady 2008/633/SVV

14.2.2019 - (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)) - ***I

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Carlos Coelho


Postup : 2018/0152A(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0078/2019
Predkladané texty :
A8-0078/2019
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008, nariadenie (ES) č. 810/2009, nariadenie (EÚ) 2017/2226, nariadenie (EÚ) 2016/399, nariadenie XX/2018 [nariadenie o interoperabilite] a rozhodnutie 2004/512/ES a zrušuje rozhodnutie Rady 2008/633/SVV

(COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0302),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 16 ods. 2, článok 77 ods. 2 písm. a), b), d) a e), článok 78 ods. 2 písm. d), e) a g), článok 79 ods. 2 písm. c) a d), článok 87 ods. 2 písm. a) a článok 88 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0185/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre rozpočet (A8-0078/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008, nariadenie (ES) č. 810/2009, nariadenie (EÚ) 2017/2226, nariadenie (EÚ) 2016/399, nariadenie XX/2018 [nariadenie o interoperabilite] a rozhodnutie 2004/512/ES a zrušuje rozhodnutie Rady 2008/633/SVV

ktorým sa vykonáva reforma vízového informačného systému tým, že sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008, nariadenie (ES) č. 810/2009, nariadenie (EÚ) 2017/2226, nariadenie (EÚ) 2016/399, nariadenie XX/2018 [nariadenie o interoperabilite] a zrušuje rozhodnutie 2004/512/ES a rozhodnutie Rady 2008/633/SVV

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Vízový informačný systém (VIS) bol vytvorený na základe rozhodnutia Rady 2004/512/ES41 s cieľom slúžiť ako technologické riešenie na výmenu údajov o vízach medzi členskými štátmi. V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/200842 sa stanovil účel, funkcie a úlohy VIS, ako aj podmienky a postupy výmeny údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi s cieľom uľahčiť posudzovanie žiadostí o udelenie krátkodobého víza a prijímanie príslušných rozhodnutí. V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/200943 sa stanovili pravidlá registrácie biometrických identifikátorov vo VIS. V rozhodnutí Rady 2008/633/SVV44 sa stanovili podmienky, za ktorých môžu určené orgány členských štátov a Europol získať prístup k údajom v systéme VIS na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania.

(1)  Vízový informačný systém (VIS) bol vytvorený na základe rozhodnutia Rady 2004/512/ES41 s cieľom slúžiť ako technologické riešenie na výmenu údajov o vízach medzi členskými štátmi. V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/200842 sa stanovil účel, funkcie a úlohy VIS, ako aj podmienky a postupy výmeny údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi s cieľom uľahčiť posudzovanie žiadostí o udelenie krátkodobého víza a prijímanie príslušných rozhodnutí. V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/200943 sa stanovili pravidlá registrácie biometrických identifikátorov vo VIS. V rozhodnutí Rady 2008/633/SVV44 sa stanovili podmienky, za ktorých môžu určené orgány členských štátov a Europol získať prístup k údajom v systéme VIS na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania. VIS bol uvedený do prevádzky 11. októbra 201144a a v období od októbra 2011 do februára 2016 sa postupne zavádzal na všetkých konzulátoch členských štátov na svete.

__________________

__________________

41 Rozhodnutie Rady 2004/512/ES z 8. júna 2004, ktorým sa vytvára vízový informačný systém (VIS) (Ú. v. EÚ L 213, 15.6.2004, s. 5).

41 Rozhodnutie Rady 2004/512/ES z 8. júna 2004, ktorým sa vytvára vízový informačný systém (VIS) (Ú. v. EÚ L 213, 15.6.2004, s. 5).

42 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 60).

42 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 60).

43 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) (Ú. v. EÚ L 243, 15.9.2009, s. 1).

43 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) (Ú. v. EÚ L 243, 15.9.2009, s. 1).

44 Rozhodnutie Rady 2008/633/SVV z 23. júna 2008 o sprístupnení vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 129).

44 Rozhodnutie Rady 2008/633/SVV z 23. júna 2008 o sprístupnení vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 129).

 

44a Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/636/EÚ z 21. septembra 2011, ktorým sa určuje dátum začatia prevádzky vízového informačného systému (VIS) v prvom regióne (Ú. v. EÚ L 249, 27.9.2011, s. 18).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  V oznámení Komisie zo 6. apríla 2016 s názvom „Silnejšie a inteligentnejšie systémy pre hranice a bezpečnosť“46 sa uvádza, že EÚ musí posilniť a zlepšiť svoje informačné systémy, dátovú architektúru a výmenu informácií v oblasti riadenia hraníc, presadzovania práva a boja proti terorizmu, a zdôrazňuje sa potreba zlepšiť interoperabilitu informačných systémov. V oznámení sa ďalej uvádza potreba riešiť problém nedostatku informácií, a to aj vo vzťahu k štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú držiteľmi dlhodobých víz.

(3)  V oznámení Komisie zo 6. apríla 2016 s názvom „Silnejšie a inteligentnejšie systémy pre hranice a bezpečnosť“46 sa uvádza, že EÚ musí posilniť a zlepšiť svoje informačné systémy, dátovú architektúru a výmenu informácií v oblasti riadenia hraníc, presadzovania práva a boja proti terorizmu, a zdôrazňuje sa potreba zlepšiť interoperabilitu informačných systémov. V oznámení sa ďalej uvádza potreba riešiť problém nedostatku informácií, a to aj vo vzťahu k štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú držiteľmi dlhodobých víz, keďže v článku 21 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, sa stanovuje právo na voľný pohyb na území zmluvnej strany dohody v trvaní najviac 90 dní počas ľubovoľného 180-dňového obdobia a zavádza sa v ňom vzájomné uznávanie povolení na pobyt a dlhodobých víz, ktoré tieto štáty vydali. Komisia preto uskutočnila dve štúdie: v prvej štúdii uskutočniteľnosti46a sa dospelo k záveru, že vytvorenie databázy je technicky uskutočniteľné a že najlepším technickým riešením by bolo opätovné využitie štruktúry systému VIS, zatiaľ čo v rámci druhej štúdie46b sa uskutočnila analýza nevyhnutnosti a primeranosti, pričom sa dospelo k záveru, že bude nevyhnutné a primerané rozšíriť VIS tak, aby zahŕňal aj uvedené doklady.

__________________

__________________

46 COM(2016) 205 final.

46 COM(2016) 205 final.

 

46a „Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits“ [Integrované riadenie hraníc (IBM) – Štúdia uskutočniteľnosti rozšírenia databázy o doklady týkajúce sa dlhodobých víz, povolení na pobyt a povolení na malý pohraničný styk] (2017).

 

46b „Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents“ [Právna analýza týkajúca sa nevyhnutnosti a primeranosti rozšírenia rozsahu pôsobnosti vízového informačného systému (VIS) o údaje týkajúce sa dlhodobých víz a dokladov o pobyte] (2018).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Rada 10. júna 2016 schválila plán zlepšenia výmeny informácií a riadenia informácií47. V snahe riešiť existujúci problém nedostatku informácií v súvislosti s dokladmi vydanými štátnym príslušníkom tretích krajín Rada vyzvala Komisiu, aby posúdila vytvorenie centrálnej databázy povolení na pobyt a dlhodobých víz vydaných členskými štátmi, v ktorom by sa uchovávali informácie o týchto dokladoch vrátane údajov o dátume skončenia platnosti a prípadnom odňatí týchto dokladov. V článku 21 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, sa stanovuje právo na voľný pohyb na území zmluvnej strany dohody v trvaní najviac 90 dní počas ľubovoľného 180-dňového obdobia a zavádza sa v ňom vzájomné uznávanie povolení na pobyt a dlhodobých víz, ktoré tieto štáty vydali.

vypúšťa sa

__________________

 

47 Plán zlepšenia výmeny informácií a riadenia informácií vrátane interoperabilných riešení v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí (9368/1/16 REV 1).

 

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  V záveroch Rady z 9. júna 2017 o ďalšom postupe s cieľom zlepšiť výmenu informácií a zabezpečiť interoperabilitu informačných systémov EÚ48 Rada uznala, že na odstránenie súčasných problémov nedostatku informácií v oblasti riadenia hraníc a presadzovania práva môžu byť potrebné nové opatrenia v súvislosti s prekračovaním hraníc držiteľmi dlhodobých víz alebo povolení na pobyt. Rada vyzvala Komisiu, aby prioritne vykonala štúdiu uskutočniteľnosti zameranú na vytvorenie centrálnej databázy EÚ, ktorá by obsahovala informácie o dlhodobých vízach a povoleniach na pobyt. Na základe uvedeného Komisia vykonala dve štúdie: v prvej štúdii uskutočniteľnosti49 sa dospelo k záveru, že vytvorenie databázy je technicky uskutočniteľné a že najlepším technickým riešením by bolo opätovné využitie štruktúry systému VIS, zatiaľ čo v rámci druhej štúdie50 sa uskutočnila analýza nevyhnutnosti a primeranosti, pričom sa dospelo k záveru, že bude nevyhnutné a primerané rozšíriť VIS tak, aby zahŕňal aj uvedené doklady.

vypúšťa sa

__________________

 

48 Závery Rady o ďalšom postupe s cieľom zlepšiť výmenu informácií a zabezpečiť interoperabilitu informačných systémov EÚ (10151/17).

 

49 „Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits“ [Integrované riadenie hraníc (IBM) – Štúdia uskutočniteľnosti rozšírenia databázy o doklady týkajúce sa dlhodobých víz, povolení na pobyt a povolení na malý pohraničný styk] (2017).

 

50 „Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents“ [Právna analýza týkajúca sa nevyhnutnosti a primeranosti rozšírenia rozsahu pôsobnosti vízového informačného systému (VIS) o údaje týkajúce sa dlhodobých víz a dokladov o pobyte] (2018).

 

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Pri prijímaní nariadenia (ES) č. 810/2009 sa uznalo, že otázku dostatočnej spoľahlivosti odtlačkov prstov detí vo veku do 12 rokov na účely identifikácie a overovania, a to najmä otázku, ako sa odtlačky prstov menia s vekom, bude potrebné riešiť v neskoršej fáze na základe výsledkov štúdie, ktorej vypracovanie má za úlohu Komisia. V štúdii53, ktorú v roku 2013 uskutočnilo Spoločné výskumné centrum, sa dospelo k záveru, že rozpoznávanie odtlačkov prstov detí vo veku od 6 do 12 rokov dosahuje za určitých podmienok uspokojivú mieru presnosti. V druhej štúdii54 z decembra 2017 sa potvrdil tento záver a boli predstavené podrobnejšie informácie o tom, ako starnutie vplýva na kvalitu odtlačkov prstov. Na základe uvedených skutočností Komisia vykonala v roku 2017 ďalšiu štúdiu, v ktorej sa zamerala na nevyhnutnosť a primeranosť zníženia vekovej hranice, od ktorej sa deťom odoberajú odtlačky prstov počas konania o udelení víza, na 6 rokov. Na základe tejto štúdie55 sa zistilo, že znížením vekovej hranice, od ktorej sa žiadateľom odoberajú odtlačky prstov, by sa prispelo k lepšiemu dosahovaniu cieľov VIS, najmä v súvislosti s uľahčením boja proti podvodom s osobnými údajmi a uľahčením kontrol na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach, a toto zníženie vekovej hranice by mohlo priniesť ďalšie výhody, keďže by sa posilnilo predchádzanie zneužívaniu práv detí a boj proti nemu, a najmä by sa umožnila identifikácia alebo overovanie totožnosti detí, ktoré sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín a ktoré sa nachádzajú na schengenskom území v situácii, v ktorej môžu byť alebo boli porušené ich práva (napr. detské obete obchodovania s ľuďmi, nezvestné deti a maloleté osoby bez sprievodu uchádzajúce sa o azyl).

(8)  Pri prijímaní nariadenia (ES) č. 810/2009 sa uznalo, že otázku dostatočnej spoľahlivosti odtlačkov prstov detí vo veku do 12 rokov na účely identifikácie a overovania, a to najmä otázku, ako sa odtlačky prstov menia s vekom, bude potrebné riešiť v neskoršej fáze na základe výsledkov štúdie, ktorej vypracovanie má za úlohu Komisia. V štúdii53, ktorú v roku 2013 uskutočnilo Spoločné výskumné centrum, sa dospelo k záveru, že rozpoznávanie odtlačkov prstov detí vo veku od 6 do 12 rokov dosahuje za určitých podmienok uspokojivú mieru presnosti. V druhej štúdii54 z decembra 2017 sa potvrdil tento záver a boli predstavené podrobnejšie informácie o tom, ako starnutie vplýva na kvalitu odtlačkov prstov. Na základe uvedených skutočností Komisia vykonala v roku 2017 ďalšiu štúdiu, v ktorej sa zamerala na nevyhnutnosť a primeranosť zníženia vekovej hranice, od ktorej sa deťom odoberajú odtlačky prstov počas konania o udelení víza, na 6 rokov. Na základe tejto štúdie55 sa zistilo, že znížením vekovej hranice, od ktorej sa žiadateľom odoberajú odtlačky prstov, by sa prispelo k lepšiemu dosahovaniu cieľov VIS, najmä v súvislosti s uľahčením boja proti podvodom s osobnými údajmi a uľahčením kontrol na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach, a toto zníženie vekovej hranice by mohlo priniesť ďalšie výhody, keďže by sa posilnilo predchádzanie zneužívaniu práv detí a boj proti nemu, a najmä by sa umožnila identifikácia alebo overovanie totožnosti detí, ktoré sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín a ktoré sa nachádzajú na schengenskom území v situácii, v ktorej môžu byť alebo boli porušené ich práva (napr. detské obete obchodovania s ľuďmi, nezvestné deti a maloleté osoby bez sprievodu uchádzajúce sa o azyl). Deti sú zároveň mimoriadne zraniteľnou skupinou, a preto by sa na získavanie osobitných kategórií údajov od nich, ako sú odtlačky prstov, mali vzťahovať prísnejšie záruky, pričom by sa prípustný účel použitia týchto údajov mal obmedziť na situácie, v ktorých ide o najlepší záujem dieťaťa, a to aj tým, že sa obmedzí lehota uchovávania uložených údajov. V druhej štúdii sa takisto zistilo, že odtlačky prstov osôb starších ako 70 rokov majú nízku kvalitu a len priemernú presnosť. Komisia a členské štáty by mali spolupracovať pri výmene najlepších postupov a riešení týchto nedostatkov.

__________________

__________________

53 Fingerprint Recognition for Children (Rozpoznávanie odtlačkov prstov detí) (2013 – EUR 26193).

53 Fingerprint Recognition for Children (Rozpoznávanie odtlačkov prstov detí) (2013 – EUR 26193).

54 „Automatic fingerprint recognition: from children to elderly“ (Automatické rozpoznávanie odtlačkov prstov: od detí po staršie osoby) (2018 – JRC).

54 „Automatic fingerprint recognition: from children to elderly“ (Automatické rozpoznávanie odtlačkov prstov: od detí po staršie osoby) (2018 – JRC).

55 „Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)“ [Uskutočniteľnosť a dôsledky zníženia vekovej hranice, od ktorej sa deťom odoberajú odtlačky prstov, a uchovávanie naskenovanej kópie cestovného dokladu žiadateľa o udelenie víza vo vízovom informačnom systéme (VIS)] (2018).

55 „Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)“ [Uskutočniteľnosť a dôsledky zníženia vekovej hranice, od ktorej sa deťom odoberajú odtlačky prstov, a uchovávanie naskenovanej kópie cestovného dokladu žiadateľa o udelenie víza vo vízovom informačnom systéme (VIS)] (2018).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Osobné údaje, ktoré poskytne žiadateľ o krátkodobé vízum, by sa mali spracovať vo VIS, aby sa posúdilo, či vstup žiadateľa do Únie môže ohroziť verejnú bezpečnosť alebo verejné zdravie v Únii, a aby sa ďalej posúdilo riziko neregulárnej migrácie žiadateľa. Pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí získali dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt, tieto kontroly by sa mali obmedziť na to, aby prispeli k posúdeniu totožnosti držiteľa dokladu, pravosti a platnosti dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt, ako aj toho, či vstup štátneho príslušníka tretej krajiny do Únie môže ohroziť verejnú bezpečnosť alebo verejné zdravie v Únii. Nemali by mať žiadny vplyv na rozhodnutia o dlhodobých vízach alebo povoleniach na pobyt.

(10)  Osobné údaje, ktoré poskytne žiadateľ o krátkodobé vízum, by sa mali spracovať vo VIS, aby sa posúdilo, či vstup žiadateľa do Únie môže ohroziť verejnú bezpečnosť v Únii, a aby sa ďalej posúdilo riziko neregulárnej migrácie žiadateľa. Pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí získali dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt, tieto kontroly by sa mali obmedziť na to, aby prispeli k posúdeniu totožnosti držiteľa dokladu, pravosti a platnosti dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt, ako aj toho, či vstup štátneho príslušníka tretej krajiny do Únie môže ohroziť verejnú bezpečnosť v Únii. Nemali by mať žiadny vplyv na rozhodnutia o dlhodobých vízach alebo povoleniach na pobyt.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Posúdenie takýchto rizík sa nemôže uskutočniť bez spracovania osobných údajov týkajúcich sa totožnosti osoby, jej cestovného dokladu a v závislosti od prípadu aj garanta, alebo ak je žiadateľ maloletý, totožnosti zodpovednej osoby. Každá položka osobných údajov v žiadostiach by sa mala porovnať s údajmi uvedenými v zázname, súbore alebo zápise uvedenom v niektorom informačnom systéme [Schengenský informačný systém (SIS), vízový informačný systém (VIS), údaje Europolu, databáza odcudzených a stratených cestovných dokladov (SLTD), systém vstup/výstup (EES), systém Eurodac, systém ECRIS-TCN, pokiaľ ide o odsúdenia v súvislosti s trestnými činmi terorizmu alebo inými druhmi závažných trestných činov, a/alebo databáza Interpolu obsahujúca cestovné doklady súvisiace obežníkmi (databáza Interpolu TDAWN)] alebo s kontrolnými zoznamami či špecifickými ukazovateľmi rizika. Kategórie osobných údajov, ktoré by sa mali použiť na porovnanie, by sa mali obmedziť na kategórie údajov uvedených v informačných systémoch, v ktorých sa vyhľadáva, v kontrolnom zozname alebo v špecifických ukazovateľoch rizika.

(11)  Posúdenie takýchto rizík sa nemôže uskutočniť bez spracovania osobných údajov týkajúcich sa totožnosti osoby, jej cestovného dokladu a v závislosti od prípadu aj garanta, alebo ak je žiadateľ maloletý, totožnosti zodpovednej osoby. Každá položka osobných údajov v žiadostiach by sa mala porovnať s údajmi uvedenými v zázname, súbore alebo zápise uvedenom v niektorom informačnom systéme [Schengenský informačný systém (SIS), vízový informačný systém (VIS), údaje Europolu, databáza odcudzených a stratených cestovných dokladov (SLTD), systém vstup/výstup (EES), systém Eurodac] alebo s kontrolným zoznamom ETIAS či so špecifickými ukazovateľmi rizika. Kategórie osobných údajov, ktoré by sa mali použiť na porovnanie, by sa mali obmedziť na kategórie údajov uvedených v informačných systémoch, v ktorých sa vyhľadáva, v kontrolnom zozname alebo v špecifických ukazovateľoch rizika.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  [Nariadením (EÚ) XX o interoperabilite] sa stanovila interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ, aby sa tieto informačné systémy EÚ a údaje v nich navzájom dopĺňali s cieľom zlepšiť riadenie vonkajších hraníc, prispieť k predchádzaniu nelegálnej migrácie a boju proti nej a zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti Únie vrátane zachovania verejnej bezpečnosti a verejného poriadku a zaručenia bezpečnosti na území členských štátov.

(12)  [Nariadením (EÚ) XX o interoperabilite (hranice a víza)] sa stanovila interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ s cieľom zlepšiť riadenie vonkajších hraníc, prispieť k predchádzaniu nelegálnej migrácie a boju proti nej a zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti Únie vrátane zachovania verejnej bezpečnosti a verejného poriadku a zaručenia bezpečnosti na území členských štátov.

 

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Interoperabilitou medzi informačnými systémami EÚ sa umožní, aby sa systémy navzájom dopĺňali, a tak uľahčili správnu identifikáciu osôb, prispeje k boju proti podvodom s osobnými údajmi, zlepšia sa a harmonizujú požiadavky na kvalitu údajov v jednotlivých informačných systémoch EÚ, uľahčí sa technická a prevádzková realizácia existujúcich a budúcich informačných systémov EÚ zo strany členských štátov, posilní a zjednoduší sa bezpečnosť údajov a záruky ochrany údajov, ktoré sa vzťahujú na príslušné informačné systémy EÚ, zjednoduší sa prístup orgánov presadzovania práva k systémom vstup/výstup, VIS, [ETIAS] a Eurodac a podporia sa účely systémov EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS a [systému ECRIS-TCN].

(13)  Interoperabilitou medzi informačnými systémami EÚ sa umožní, aby systémy uľahčili správnu identifikáciu osôb, prispeje k boju proti podvodom s osobnými údajmi, zlepšia sa a harmonizujú požiadavky na kvalitu údajov v jednotlivých informačných systémoch EÚ, uľahčí sa technická a prevádzková realizácia existujúcich informačných systémov EÚ zo strany členských štátov, posilní, zharmonizuje a zjednoduší sa bezpečnosť údajov a záruky ochrany údajov, ktoré sa vzťahujú na príslušné informačné systémy EÚ, zjednoduší sa kontrolovaný prístup orgánov presadzovania práva k systémom vstup/výstup, VIS, ETIAS a Eurodac a podporia sa účely systémov EES, VIS, ETIAS, Eurodac, SIS a systému ECRIS-TCN.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Medzi komponenty interoperability patria systémy vstup/výstup, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS a [systém ECRIS-TCN], ako aj údaje Europolu, čo umožní, aby sa v nich dalo vyhľadávať súbežne s uvedenými informačnými systémami EÚ, a preto je vhodné používať tieto komponenty na účely vykonávania automatizovaných kontrol a v súvislosti s prístupom k VIS na účely presadzovania práva. Na tento účel by sa mal používať európsky vyhľadávací portál (ESP), aby sa umožnil rýchly, bezproblémový, efektívny, systematický a kontrolovaný prístup k informačným systémom EÚ, údajom Europolu a databázam Interpolu, ktoré sú potrebné na plnenie ich úloh, v súlade s ich prístupovými právami, a aby sa podporili ciele systému VIS.

(14)  Medzi komponenty interoperability patria systémy vstup/výstup, VIS, ETIAS, Eurodac, SIS a systém ECRIS-TCN, ako aj údaje Europolu, čo umožní, aby sa v nich dalo vyhľadávať súbežne s uvedenými informačnými systémami EÚ, a preto je vhodné používať tieto komponenty na účely vykonávania automatizovaných kontrol a v súvislosti s prístupom k VIS na účely presadzovania práva. Na tento účel by sa mal používať európsky vyhľadávací portál (ESP), aby sa umožnil rýchly, bezproblémový, efektívny, systematický a kontrolovaný prístup k informačným systémom EÚ, údajom Europolu a databázam Interpolu, ktoré sú potrebné na plnenie ich úloh, v súlade s ich prístupovými právami, a aby sa podporili ciele systému VIS.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Porovnávanie s ostatnými databázami by malo byť automatizované. Vždy, keď sa pri takomto porovnávaní odhalí existencia zhody („pozitívna lustrácia“) medzi akýmikoľvek osobnými údajmi alebo ich kombináciou v žiadostiach a údajmi v zázname, súbore alebo zápise v uvedených informačných systémoch alebo osobnými údajmi v kontrolnom zozname, žiadosť by mal manuálne spracovať pracovník zodpovedného orgánu. Posúdenie, ktoré vykonal zodpovedný orgán, by malo viesť k rozhodnutiu o udelení alebo neudelení krátkodobého víza.

(15)  Porovnávanie s ostatnými databázami by malo byť automatizované. Vždy, keď sa pri takomto porovnávaní odhalí existencia zhody („pozitívna lustrácia“) medzi akýmikoľvek osobnými údajmi alebo ich kombináciou v žiadostiach a údajmi v zázname, súbore alebo zápise v uvedených informačných systémoch alebo osobnými údajmi v kontrolnom zozname, žiadosť by v prípade, že VIS nemôže pozitívnu lustráciu automaticky potvrdiť, mal manuálne spracovať pracovník zodpovedného orgánu. V závislosti od typu údajov, ktoré viedli k pozitívnej lustrácii, by pozitívnu lustráciu mali posúdiť buď konzulárne úrady, alebo vnútroštátne jednotné kontaktné miesto, pričom toto vnútroštátne jednotné kontaktné miesto je zodpovedné za pozitívne lustrácie generované najmä databázami alebo systémami presadzovania práva. Posúdenie, ktoré vykonal zodpovedný orgán, by malo viesť k rozhodnutiu o udelení alebo neudelení krátkodobého víza.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Pri analýze súboru so žiadosťou o udelenie krátkodobého víza by sa mali použiť špecifické ukazovatele rizika, ktoré zodpovedajú predtým zistenému riziku v oblasti bezpečnosti, neregulárnej migrácie alebo verejného zdravia. Kritériá použité na vymedzenie špecifických ukazovateľov rizika by sa za žiadnych okolností nemali zakladať iba na pohlaví alebo veku osoby. Za žiadnych okolností sa nesmú zakladať na informáciách týkajúcich sa rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických čŕt, jazyka, politického alebo iného názoru, náboženstva alebo filozofického presvedčenia, členstva v odborových zväzoch, príslušnosti k národnostnej menšine, vlastníctva, narodenia, zdravotného postihnutia alebo sexuálnej orientácie.

(18)  Pri analýze súboru so žiadosťou o udelenie krátkodobého víza by sa mali použiť špecifické ukazovatele rizika, ktoré zodpovedajú predtým zisteným rizikám v oblasti bezpečnosti, neregulárnej migrácie alebo vysokým epidemiologickým rizikám. Kritériá použité na vymedzenie špecifických ukazovateľov rizika by sa za žiadnych okolností nemali zakladať iba na pohlaví alebo veku osoby. Za žiadnych okolností sa nesmú zakladať na informáciách týkajúcich sa rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických čŕt, jazyka, politického alebo iného názoru, náboženstva alebo filozofického presvedčenia, členstva v odborových zväzoch, príslušnosti k národnostnej menšine, vlastníctva, narodenia, zdravotného postihnutia alebo sexuálnej orientácie.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Nepretržitý vznik nových foriem bezpečnostných hrozieb, nových spôsobov neregulárnej migrácie a hrozieb pre verejné zdravie si vyžaduje účinné odpovede a zároveň je potrebné mu čeliť modernými prostriedkami. Keďže tieto prostriedky zahŕňajú spracovanie významného množstva osobných údajov, mali by sa zaviesť náležité záruky na obmedzenie narušenia práv na rešpektovanie súkromného a rodinného života a práva na ochranu osobných údajov na to, čo je potrebné v demokratickej spoločnosti.

(19)  Nepretržitý vznik nových foriem bezpečnostných rizík, nových spôsobov neregulárnej migrácie a vysokých epidemiologických rizík si vyžaduje účinné odpovede a zároveň je potrebné mu čeliť modernými prostriedkami. Keďže tieto prostriedky zahŕňajú spracovanie významného množstva osobných údajov, mali by sa zaviesť náležité záruky na obmedzenie narušenia práv na rešpektovanie súkromného a rodinného života a práva na ochranu osobných údajov na to, čo je potrebné a primerané v demokratickej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  S cieľom plniť si záväzky vyplývajúce z Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, by medzinárodní dopravcovia mali mať možnosť overiť, či štátni príslušníci tretích krajín s krátkodobými vízami, s dlhodobými vízami alebo s povolením na pobyt majú požadované platné cestovné doklady. Toto overenie by malo byť možné na základe dennej extrakcie údajov VIS do samostatnej databázy určenej len na čítanie, ktorá umožní získanie minimálne potrebného čiastkového súboru údajov, z ktorého sa vyhľadávaním získa odpoveď vo formáte OK/NOT OK.

(21)  S cieľom plniť si záväzky vyplývajúce z Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, by medzinárodní dopravcovia mali overiť, či štátni príslušníci tretích krajín s krátkodobými vízami, s dlhodobými vízami alebo s povolením na pobyt majú požadované platné cestovné doklady, tým, že zadajú dopyt do systému VIS. Toto overenie by malo byť možné na základe dennej extrakcie údajov VIS do samostatnej databázy určenej len na čítanie, ktorá umožní získanie minimálne potrebného čiastkového súboru údajov, z ktorého sa vyhľadávaním získa odpoveď vo formáte OK/NOT OK. Dopravcovia by nemali mať prístup k samotnému súboru so žiadosťou. Technické špecifikácie pre prístup do VIS prostredníctvom brány pre dopravcov by mali v čo najväčšej miere obmedziť vplyv na osobnú dopravu a dopravcov. Na tento účel by sa malo zvážiť prepojenie so systémami EES a ETIAS.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  S cieľom obmedziť dosah povinností stanovených v tomto nariadení na medzinárodných dopravcov prepravujúcich skupiny autokarom po pevnine by mali byť k dispozícii ľahko použiteľné mobilné riešenia.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21b)  Do dvoch rokov od dátumu začiatku uplatňovania tohto nariadenia by mala Komisia na účely ustanovení systému VIS, ktoré sa týkajú prepravy autokarom po pevnine, posúdiť vhodnosť, súlad a ucelenosť ustanovení uvedených v článku 26 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach. Mal by sa zohľadniť najnovší vývoj prepravy autokarom po pevnine. Malo by sa zvážiť, či je potrebné zmeniť ustanovenia, ktoré sa týkajú prepravy autokarom po pevnine, uvedené v článku 26 uvedeného dohovoru alebo v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23a)  Biometrické údaje, ktoré v kontexte tohto nariadenia zahŕňajú odtlačky prstov a podoby tváre, sú jedinečné, a preto sú na účely identifikácie určitej osoby oveľa spoľahlivejšie než alfanumerické údaje. Biometrické údaje však predstavujú citlivé osobné údaje. Týmto nariadením sa preto stanovuje základ a záruky pre spracúvanie týchto údajov na účely jedinečnej identifikácie dotknutých osôb.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  V [nariadení 2018/XX o interoperabilite] sa policajným orgánom členských štátov, ktoré sú tým poverené na základe vnútroštátnych legislatívnych opatrení, umožňuje identifikovať osobu na základe biometrických údajov odobratých počas kontroly jej totožnosti. Môžu sa však vyskytnúť osobitné okolnosti, keď je identifikácia osoby nevyhnutná v záujme tejto osoby. Medzi takéto prípady patria situácie, keď sa našla nezvestná alebo unesená osoba alebo obeť obchodovania s ľuďmi. V takých prípadoch by orgánom presadzovania práva mal byť poskytnutý rýchly prístup k údajom VIS s cieľom umožniť rýchlu a spoľahlivú identifikáciu danej osoby bez potreby splniť všetky predpoklady a dodatočné záruky pre prístup na účely presadzovania práva.

(28)  V [nariadení 2018/XX o interoperabilite (hranice a víza)] sa policajným orgánom členských štátov, ktoré sú tým poverené na základe vnútroštátnych legislatívnych opatrení, umožňuje identifikovať osobu na základe biometrických údajov odobratých počas kontroly jej totožnosti. Môžu sa však vyskytnúť osobitné okolnosti, keď je identifikácia osoby nevyhnutná v záujme tejto osoby. Medzi takéto prípady patria situácie, keď sa našla nezvestná alebo unesená osoba alebo obeť obchodovania s ľuďmi. Len v takých prípadoch by orgánom presadzovania práva mal byť poskytnutý rýchly prístup k údajom VIS s cieľom umožniť rýchlu a spoľahlivú identifikáciu danej osoby bez potreby splniť všetky predpoklady a dodatočné záruky pre prístup na účely presadzovania práva.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  V oblasti policajnej spolupráce má zásadný význam porovnanie údajov na základe latentných odtlačkov prstov, čo sú daktyloskopické stopy nájdené na mieste činu. Možnosť porovnať latentné odtlačky prstov s údajmi o odtlačkoch prstov uloženými vo VIS v prípadoch, kde existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že páchateľ alebo obeť môžu byť zaznamenaní vo VIS, by orgánom presadzovania práva členských štátov mala poskytnúť veľmi cenný nástroj na predchádzanie trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovanie alebo vyšetrovanie, napríklad keď jediným dôkazom na mieste činu sú latentné odtlačky prstov.

(29)  V oblasti policajnej spolupráce má zásadný význam porovnanie údajov na základe latentných odtlačkov prstov, čo sú daktyloskopické stopy nájdené na mieste činu. Možnosť porovnať latentné odtlačky prstov s údajmi o odtlačkoch prstov uloženými vo VIS v prípadoch, kde existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že páchateľ alebo obeť môžu byť zaznamenaní vo VIS a po predchádzajúcom vyhľadávaní podľa rozhodnutia Rady 2008/615/SVV1a, by orgánom presadzovania práva členských štátov mala poskytnúť veľmi cenný nástroj na predchádzanie trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovanie alebo vyšetrovanie, napríklad keď jediným dôkazom na mieste činu sú latentné odtlačky prstov.

 

__________________

 

1a Rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Na účely ochrany osobných údajov a s cieľom vylúčiť systematické vyhľadávania orgánmi presadzovania práva by malo k spracúvaniu údajov VIS dochádzať iba v osobitných prípadoch a len ak je to nevyhnutné na účely predchádzania trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania alebo vyšetrovania. Určené orgány a Europol by o prístup do VIS mali žiadať iba vtedy, ak majú opodstatnené dôvody domnievať sa, že takýto prístup poskytne informácie, ktoré im v podstatnej miere pomôžu pri predchádzaní trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovaní alebo vyšetrovaní.

(32)  Na účely ochrany osobných údajov a s cieľom vylúčiť systematické vyhľadávania orgánmi presadzovania práva by malo k spracúvaniu údajov VIS dochádzať iba v osobitných prípadoch a len ak je to nevyhnutné na účely predchádzania trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania alebo vyšetrovania. Určené orgány a Europol by o prístup do VIS mali žiadať iba vtedy, ak majú opodstatnené dôvody domnievať sa, že takýto prístup poskytne informácie, ktoré im v podstatnej miere pomôžu pri predchádzaní trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovaní alebo vyšetrovaní, a po predchádzajúcom vyhľadávaní podľa rozhodnutia 2008/615/SVV.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(32a)  Vo všeobecnosti platí, že koncoví používatelia z členských štátov vykonávajú vyhľadávanie v príslušných vnútroštátnych databázach pred vyhľadávaním v európskych databázach alebo súbežne s ním.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Osobné údaje držiteľov dokladov o dlhodobom pobyte uložené vo VIS by sa mali uchovávať len na čas nevyhnutný na účely VIS. Je vhodné uchovávať údaje o štátnych príslušníkoch tretích krajín počas piatich rokov, aby sa mohli zohľadniť pri posudzovaní žiadostí o krátkodobé víza, pri odhaľovaní prekročenia dĺžky oprávneného pobytu po skončení platnosti a pri posudzovaní príslušníkov tretích krajín, ktorí víza získali, z hľadiska bezpečnosti. Údaje o predchádzajúcom použití dokladu by v budúcnosti mohli uľahčiť vydávanie krátkodobých víz. Kratšie obdobie uchovávania by nebolo na tieto účely dostatočné. Ak neexistujú dôvody na skoršie vymazanie, údaje by sa mali vymazať po piatich rokoch.

(33)  Osobné údaje držiteľov dlhodobých víz uložené vo VIS by sa mali uchovávať len na čas nevyhnutný na účely VIS. Je vhodné uchovávať údaje o štátnych príslušníkoch tretích krajín počas piatich rokov, aby sa mohli zohľadniť pri posudzovaní žiadostí o krátkodobé víza, pri odhaľovaní prekročenia dĺžky oprávneného pobytu po skončení platnosti a pri posudzovaní príslušníkov tretích krajín, ktorí víza získali, z hľadiska bezpečnosti. Údaje o predchádzajúcom použití dokladu by v budúcnosti mohli uľahčiť vydávanie krátkodobých víz. Kratšie obdobie uchovávania by nebolo na tieto účely dostatočné. Ak neexistujú dôvody na skoršie vymazanie, údaje by sa mali vymazať po piatich rokoch.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Členovia tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ako aj tímy pracovníkov, ktorí sú zapojení do úloh súvisiacich s návratom, sú na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 oprávnení s povolením hostiteľského členského štátu nahliadať do európskych databáz, ak je to nevyhnutné pre plnenie operačných úloh špecifikovaných v operačnom pláne pre hraničné kontroly, hraničný dozor a návrat. Na uľahčenie nahliadania do týchto databáz a umožnenie účinného prístupu týmto tímom k údajom VIS by Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž mal byť poskytnutý prístup k VIS. Takýto prístup by sa mal riadiť podmienkami a obmedzeniami prístupu platnými pre orgány členských štátov, ktoré sú príslušné pre jednotlivé osobitné účely, na ktoré možno využiť údaje VIS.

(35)  Členovia tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže sú na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 oprávnení s povolením hostiteľského členského štátu nahliadať do európskych databáz, ak je to nevyhnutné pre plnenie operačných úloh špecifikovaných v operačnom pláne pre hraničné kontroly, hraničný dozor a návrat. Takýto prístup by sa mal riadiť podmienkami a obmedzeniami prístupu platnými pre orgány členských štátov, ktoré sú príslušné pre jednotlivé osobitné účely, na ktoré možno využiť údaje VIS.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  Tretie krajiny návratu často nepodliehajú rozhodnutiam o primeranosti prijatým Komisiou podľa článku 45 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo podľa vnútroštátnych ustanovení prijatých s cieľom transponovať článok 36 smernice (EÚ) 2016/680. Navyše sa napriek rozsiahlym snahám Únie o spoluprácu s hlavnými krajinami pôvodu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území a majú povinnosť návratu, nepodarilo zabezpečiť, aby si tieto tretie krajiny systematicky plnili povinnosť prijať späť vlastných štátnych príslušníkov, ktorú stanovuje medzinárodné právo. Dohody o readmisii, ktoré Únia alebo členské štáty uzavreli alebo o nich rokujúktoré poskytujú primerané záruky na prenos údajov do tretích krajínsúladečlánkom 46 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo s vnútroštátnymi ustanoveniami prijatými s cieľom transponovať článok 37 smernice (EÚ) 2016/680, existujú len v prípade obmedzeného počtu takýchto tretích krajín a uzavretie nových dohôd zostáva neisté. V takýchto situáciách by osobné údaje mohli podľa tohto nariadenia spracovávať orgány tretích krajín na účely vykonávania politiky návratu Únie, a to za predpokladu, že budú splnené podmienky stanovené v článku 49 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo vo vnútroštátnych ustanoveniach transponujúcich článok 38 alebo 39 smernice (EÚ) 2016/680.

(37)  Osobné údaje získané podľa tohto nariadenia členským štátom by sa nemali preniesť ani sprístupniť žiadnej tretej krajine, medzinárodnej organizácii ani súkromnému subjektu usadenému v Únii alebo mimo nej. Odhliadnuc od tohto pravidla by však malo byť výnimočne možné preniesť takéto osobné údaje tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii, ak sa na takýto prenos vzťahujú prísne podmienkyje to potrebné v jednotlivých prípadoch na pomoc pri identifikácii štátneho príslušníka tretej krajinysúvislostijeho návratom. Ak neexistuje rozhodnutie o primeranosti prostredníctvom vykonávacieho aktu podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo ak neexistujú primerané záruky, ktoré sa vzťahujú na prenosy podľa uvedeného nariadenia, malo by byť možné na účely návratu výnimočne preniesť údaje systému VIS tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii, len ak je to potrebné zo závažných dôvodov verejného záujmu, ako sa uvádza v uvedenom nariadení.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Členské štáty by mali v súlade s platnými pravidlami ochrany údajov a ak sa to v individuálnych prípadoch požaduje na vykonávanie úloh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../...60 [nariadenie o rámci Únie pre presídľovanie] sprístupniť [Agentúre Európskej Únie pre azyl] a relevantným medzinárodným orgánom ako Vysokému komisárovi OSN pre utečencov, Medzinárodnej organizácii pre migráciu a na účely utečeneckých a presídľovacích operácií Medzinárodného výboru Červeného kríža relevantné osobné údaje spracované vo VIS týkajúce sa štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti, ktoré tieto orgány odovzdávajú členským štátom pri vykonávaní nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o rámci Únie pre presídľovanie].

vypúšťa sa

__________________

 

60 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) …/… z ... [celý názov] (Ú. v. EÚ L..., ..., s. ...).

 

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/200161 sa vzťahuje na činnosti inštitúcií alebo orgánov Únie pri vykonávaní ich úloh v rámci zodpovednosti za prevádzkové riadenie VIS.

(39)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2018/172561 sa vzťahuje na činnosti inštitúcií alebo orgánov Únie pri vykonávaní ich úloh v rámci zodpovednosti za prevádzkové riadenie VIS.

__________________

__________________

61 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

61 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  V súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 bol konzultovaný európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a vydal stanovisko

(40)  V súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 bol konzultovaný európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, ktorý 12. decembra 2018 vydal svoje stanovisko.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43)  Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť členských štátov za presnosť údajov vložených do VIS, by agentúra eu-LISA mala byť zodpovedná za posilnenie kvality údajov zavedením centrálneho nástroja na monitorovanie kvality údajov a za pravidelné predkladanie správ členským štátom.

(43)  Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť členských štátov za presnosť údajov vložených do VIS, by agentúra eu-LISA mala byť zodpovedná za posilnenie kvality údajov zavedením, spravovaním a priebežnou modernizáciou centrálneho nástroja na monitorovanie kvality údajov a za pravidelné predkladanie správ členským štátom.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(44)  Agentúra eu-LISA mala byť schopná vybudovať kapacity na predkladanie štatistických správ členským štátom, Komisii a Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž, aby sa umožnilo lepšie monitorovanie využívania VIS s cieľom analyzovať trendy týkajúce sa migračného tlaku a riadenia hraníc bez toho, aby tým bola ovplyvnená integrita údajov. Z tohto dôvodu by sa malo zriadiť centrálne úložisko na účely štatistiky. Žiadne z vytvorených štatistík by nemali obsahovať osobné údaje.

(44)  Agentúra eu-LISA mala byť schopná vybudovať kapacity na predkladanie štatistických správ členským štátom, Komisii a Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž, aby sa umožnilo lepšie monitorovanie využívania VIS s cieľom analyzovať trendy týkajúce sa migračného tlaku a riadenia hraníc bez toho, aby tým bola ovplyvnená integrita údajov. Z tohto dôvodu by eu-LISA mala uchovávať určité štatistické údaje v centrálnom úložisku na účely podávania správ a poskytovania štatistík v súlade s [nariadením 2018/XX o interoperabilite (hranice a víza)]. Žiadne z vytvorených štatistík by nemali obsahovať osobné údaje.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(47a)  Týmto nariadením nie sú dotknuté záväzky vyplývajúce zo Ženevského dohovoru z 28. júla 1951 o právnom postavení utečencov, doplneného Newyorským protokolom z 31. januára 1967, ani žiadne medzinárodné záväzky prijaté Úniou a jej členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Názov

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-1. Názov sa nahrádza takto:

„Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS).“

„Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene informácií o krátkodobých vízach, dlhodobých vízach a povoleniach na pobyt medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS)“;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 2 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Účelom VIS je zlepšiť vykonávanie spoločnej vízovej politiky, konzulárnu spoluprácu a konzultácie medzi ústrednými vízovými orgánmi uľahčením výmeny údajov o žiadostiach a súvisiacich rozhodnutiach medzi členskými štátmi s cieľom:

1.  Účelom VIS je zlepšiť vykonávanie spoločnej politiky v oblasti krátkodobých víz, konzulárnu spoluprácu a konzultácie medzi ústrednými vízovými orgánmi uľahčením výmeny údajov o žiadostiach a súvisiacich rozhodnutiach medzi členskými štátmi s cieľom:

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  uľahčiť konanie o udelení víza;

a)  uľahčiť a urýchliť konanie o udelení víza;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 2 – odsek 1 – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  napomáhať pri identifikácii nezvestných osôb;

f)  napomáhať pri identifikácii nezvestných osôb uvedených v článku 22o;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 2 – odsek 1 – písmeno h

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  prispievať k predchádzaniu trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovaniu a vyšetrovaniu;

h)  prispievať k predchádzaniu ohrozeniam vnútornej bezpečnosti ktoréhokoľvek z členských štátov, najmä prostredníctvom predchádzania trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovaniu a vyšetrovaniu za náležitých a presne vymedzených okolností;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 2 – odsek 1 – bod i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  prispievať k predchádzaniu ohrozeniam vnútornej bezpečnosti ktoréhokoľvek z členských štátov;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podporiť vysokú úroveň bezpečnosti prispievaním k posúdeniu toho, či žiadateľ pred príchodom na hraničný priechod na vonkajších hraniciach predstavuje hrozbu pre verejný poriadok, vnútornú bezpečnosť alebo verejné zdravie;

a)  podporiť vysokú úroveň bezpečnosti vo všetkých členských štátoch prispievaním k posúdeniu toho, či žiadateľ alebo držiteľ dokladu predstavuje hrozbu pre verejný poriadok alebo vnútornú bezpečnosť;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zvýšiť účinnosť hraničných kontrol a kontrol na území;

b)  uľahčovať kontroly na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach a zvýšiť účinnosť na území členských štátov;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  prispievať k predchádzaniu teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovaniu a vyšetrovaniu;

c)  prispievať k predchádzaniu ohrozeniam vnútornej bezpečnosti ktoréhokoľvek z členských štátov, najmä prostredníctvom predchádzania trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovaniu a vyšetrovaniu za náležitých a presne vymedzených okolností;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 2 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  napomáhať pri identifikácii nezvestných osôb uvedených v článku 22o;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 2a

 

Architektúra

 

1.   VIS je založený na centralizovanej architektúre a tvoria ho:

 

a)   spoločná databáza údajov o totožnosti zriadená [článkom 17 ods. 2 písm. a) nariadenia 2018/XX o interoperabilite (hranice a víza)];

 

b)   centrálny informačný systém (centrálny systém VIS);

 

c)   rozhranie v každom členskom štáte („národné rozhranie“ alebo NI-VIS), ktoré poskytuje spojenie s príslušným centrálnym národným orgánom daného členského štátu, alebo jednotné národné rozhranie (NUI) v každom členskom štáte, ktoré vychádza zo spoločných technických špecifikácií a je rovnaké pre všetky členské štáty a ktoré umožňuje centrálnemu systému VIS spojenie s národnými infraštruktúrami v členských štátoch;

 

d)   komunikačná infraštruktúra medzi centrálnym systémom VIS a jednotnými národnými rozhraniami;

 

e)   bezpečný komunikačný kanál medzi centrálnym systémom VIS a centrálnym systémom EES;

 

f)   bezpečná komunikačná infraštruktúra medzi centrálnym systémom VIS a centrálnymi infraštruktúrami európskeho vyhľadávacieho portálu zriadeného [článkom 6 nariadenia 2018/XX o interoperabilite (hranice a víza)], spoločnou službou porovnávania biometrických údajov zriadenou [článkom 12 nariadenia 2018/XX o interoperabilite (hranice a víza)], spoločnou databázou údajov o totožnosti zriadenou [článkom 17 nariadenia 2018/XX o interoperabilite (hranice a víza)] a detektorom viacnásobných totožností zriadeným [článkom 25 nariadenia 2018/XX o interoperabilite (hranice a víza)];

 

g)   mechanizmus nahliadania do žiadostí a výmeny informácií medzi centrálnymi vízovými orgánmi (ďalej len „VISMail“);

 

h)   brána pre dopravcov;

 

i)   bezpečná webová služba umožňujúca komunikáciu medzi centrálnym systémom VIS na jednej strane a bránou pre dopravcov a medzinárodnými systémami na strane druhej;

 

j)   úložisko na účely podávania správ a štatistiky;

 

k)   nástroj, prostredníctvom ktorého môžu žiadatelia udeliť alebo stiahnuť svoj súhlas s dodatočným obdobím uchovávania ich súboru žiadosti.

 

Centrálny systém VIS, jednotné národné rozhrania, webová služba, brána pre dopravcov a komunikačná infraštruktúra VIS spoločne využívajú a v čo najväčšej technicky možnej miere opätovne používajú hardvérové a softvérové komponenty centrálneho systému EES, jednotných národných rozhraní EES, brány pre dopravcov systému ETIAS, webovej služby EES a komunikačnej infraštruktúry EES.

 

2.   Národné rozhranie (NI-VIS) tvorí:

 

a)   jedno miestne národné rozhranie (LNI) v každom členskom štáte, ktoré fyzicky pripája členský štát k bezpečnej komunikačnej sieti a obsahuje šifrovacie zariadenia pre prevádzku VIS. LNI sa nachádza na území členského štátu;

 

b)   jedno záložné miestne národné rozhranie (BLNI), ktoré má rovnaký obsah a funkcie ako LNI.

 

3.   LNI a BLNI sa majú používať výhradne na účely vymedzené v právnych predpisoch Únie vzťahujúcich sa na VIS.

 

4.   Centralizované služby sa zdvoja a budú na dvoch rôznych miestach, konkrétne v Štrasburgu vo Francúzsku, kde sa bude nachádzať hlavný centrálny systém VIS, centrálna jednotka, a v Sankt Johann im Pongau v Rakúsku, kde sa bude nachádzať záložný centrálny systém VIS, záložná centrálna jednotka. Spojenie medzi hlavným centrálnym systémom VIS a záložným centrálnym systémom VIS umožňuje nepretržitú synchronizáciu medzi centrálnou jednotkou a záložnou centrálnou jednotkou. Komunikačná infraštruktúra podporuje zabezpečenie nepretržitej dostupnosti VIS a prispieva k nemu. Zahŕňa nadbytočné a oddelené spôsoby prepojenia medzi centrálnym systémom VIS a záložným centrálnym systémom VIS a zahŕňa takisto nadbytočné a oddelené spôsoby prepojenia medzi každým národným rozhraním a centrálnym systémom VIS a záložným centrálnym systémom VIS. Komunikačná infraštruktúra poskytuje šifrovanú virtuálnu súkromnú sieť určenú pre údaje VIS a na komunikáciu medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a orgánom zodpovedným za prevádzkové riadenie centrálneho systému VIS.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 4 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  „ústredný orgán“ je orgán zriadený členským štátom na účely nariadenia (ES) č. 810/2009;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 4 – odsek 1 – bod 15

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

15.  „podoba tváre“ je digitálna podoba tváre;

15.  „podoba tváre“ je digitálna podoba tváre v dostatočnom rozlíšení a kvalite, aby sa dala použiť pri automatizovanom biometrickom porovnávaní;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 4 – odsek 1 – bod 19

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

19.  „vnútroštátny dozorný orgán“, pokiaľ ide o účely presadzovania práva, sú dozorné orgány zriadené v súlade s článkom 41 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680***;

19.  „dozorné orgány“ sú dozorné orgány uvedené v článku 51 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679** a dozorné orgány uvedené v článku 41 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680***;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 4 – odsek 1 – bod 19 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

19a.  „pozitívna lustrácia“ je existencia zhody stanovenej porovnaním príslušných údajov uvedených v súbore žiadosti vo vízovom informačnom systéme (VIS) s príslušnými údajmi obsiahnutými v zázname, súbore alebo zápise vedenom vo VIS, v Schengenskom informačnom systéme, v EES, ETIAS, systéme Eurodac, údajoch Europolu alebo databáze Interpolu SLTD;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 4 – odsek 1 – bod 20

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

20.  „presadzovanie práva“ je predchádzanie trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovanie alebo vyšetrovanie;

20.  „presadzovanie práva“ je predchádzanie trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovanie alebo vyšetrovanie v prísne vymedzenom rámci;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 4 – odsek 1 – bod 21

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

21.  „trestné činy terorizmu“ sú trestné činy podľa vnútroštátneho práva, ktoré zodpovedajú trestným činom uvedeným v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541**** alebo sú s nimi rovnocenné;

21.  „trestné činy terorizmu“ sú trestné činy podľa vnútroštátneho práva uvedené v článkoch 3 až 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541**** alebo im rovnocenné trestné činy v prípade členských štátov, ktoré nie sú viazané uvedenou smernicou;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 4 – poznámka pod čiarou č. 2 (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

** Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  údaje o odtlačkoch prstov podľa článku 9 ods. 6 a článku 22c ods. 2 písm. g);

c)  údaje o odtlačkoch prstov podľa článku 9 ods. 6, článku 22c ods. 2 písm. g) a článku 22d písm. g);

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  naskenované kópie strany cestovného dokladu s biografickými údajmi uvedeného v článku 9 ods. 7;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 5 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Spoločná databáza údajov o totožnosti obsahuje údaje uvedené v článku 9 ods. 4 písm. a) až cc), v článku 9 ods. 5 a 6, v článku 22c ods. 2 písm. a) až cc), písmenách f) a g) a v článku 22d písm. a) až cc) a písm. f) a g). Zvyšné údaje VIS sa uchovávajú v centrálnom systéme VIS.

3.  Spoločná databáza údajov o totožnosti obsahuje údaje uvedené v článku 9 ods. 4 písm. a) až cc), v článku 9 ods. 5 a 6, v článku 22c ods. 2 písm. a) až cc), písmenách f) a g) a v článku 22d písm. a) až c) a písm. f) a g). Zvyšné údaje VIS sa uchovávajú v centrálnom systéme VIS.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 5a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Do VIS sa začlení zoznam cestovných dokladov, ktoré držiteľa oprávňujú na prekročenie vonkajších hraníc a do ktorých možno vyznačiť vízum, ako sa stanovuje v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1105/2011/EÚ*.

1.  Do VIS sa začlení zoznam cestovných dokladov, ktoré držiteľa oprávňujú na prekročenie vonkajších hraníc a do ktorých možno vyznačiť vízum, ako sa stanovuje v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1105/2011/EÚ*.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 5a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  VIS poskytuje funkciu pre centralizovanú správu zoznamu uznaných cestovných dokladov a oznamovania uznania alebo neuznania cestovných dokladov podľa článku 4 rozhodnutia č. 1105/2011/EÚ.

2.   VIS poskytuje funkciu pre centralizovanú správu zoznamu uznaných cestovných dokladov a oznamovania uznania alebo neuznania cestovných dokladov podľa článku 4 rozhodnutia č. 1105/2011/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 5a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Podrobné pravidlá spravovania funkcie uvedenej v odseku 2 sa stanovia vo vykonávacích aktoch. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 49 ods. 2.

3.  Podrobné pravidlá spravovania funkcie uvedenej v odseku 2 sa stanovia vo vykonávacích aktoch. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 49 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno -a (nové)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 6 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  odsek 1 sa nahrádza takto:

1.   Prístup do VIS na účely vkladania, úpravy alebo vymazávania údajov uvedených v článku 5 ods. 1 v súlade s týmto nariadením je vyhradený výlučne riadne oprávneným zamestnancom vízových orgánov.

„1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 22a, je prístup do VIS na účely vkladania, úpravy alebo vymazávania údajov uvedených v článku 5 ods. 1 v súlade s týmto nariadením vyhradený výlučne riadne oprávneným zamestnancom vízových orgánov. Počet riadne oprávnených zamestnancov musí byť prísne obmedzený skutočnými potrebami ich orgánov.“

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 6 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.   Prístup do VIS na účely nahliadnutia do údajov je výlučne vyhradený riadne oprávneným zamestnancom vnútroštátnych orgánov každého členského štátu a orgánov EÚ, ktoré sú príslušné na účely uvedené v článkoch 15 až 22, článkoch 22c až 22f, článkoch 22g až 22j, ako aj na účely uvedené v článkoch 20 a 21 [nariadenia 2018/XX o interoperabilite].

2.  Prístup do VIS na účely nahliadnutia do údajov je výlučne vyhradený riadne oprávneným zamestnancom vnútroštátnych orgánov každého členského štátu a orgánov EÚ, ktoré sú príslušné na účely uvedené v článkoch 15 až 22 a článkoch 22g až 22l, ako aj na účely uvedené v článkoch 20 a 21 [nariadenia 2018/XX o interoperabilite (hranice a víza)].

 

Orgány, ktoré majú právo na nahliadnutie do VIS alebo na prístup k nemu na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania, sa určia v súlade s kapitolou IIIb.

Tento prístup je obmedzený na rozsah, v akom sú údaje potrebné na plnenie ich úloh v súlade s týmito účelmi, a je primeraný sledovaným cieľom.

Tento prístup je obmedzený na rozsah, v akom sú údaje potrebné na plnenie ich úloh v súlade s týmito účelmi, a je primeraný sledovaným cieľom.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 6 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  Odsek 3 sa nahrádza takto:

3.   Každý členský štát určí príslušné orgány, ktorých riadne oprávnení zamestnanci majú prístup k vkladaniu, úprave a vymazávaniu údajov alebo k nahliadnutiu do údajov vo VIS. Každý členský štát bezodkladne predloží Komisii zoznam týchto orgánov vrátane tých, ktoré sú uvedené v článku 41 ods. 4, ako aj všetky zmeny a doplnenia tohto zoznamu. V zozname sa uvádza účel, na ktorý môžu jednotlivé orgány spracúvať údaje vo VIS.

3.   Každý členský štát určí príslušné orgány, ktorých riadne oprávnení zamestnanci majú prístup k vkladaniu, úprave a vymazávaniu údajov alebo k nahliadnutiu do údajov vo VIS. Každý členský štát bezodkladne predloží agentúre eu-LISA zoznam týchto orgánov vrátane tých, ktoré sú uvedené v článku 29 ods. 3a, ako aj všetky zmeny a doplnenia tohto zoznamu. V tomto zozname sa v prípade každého orgánu uvádza, v akých údajoch môže vyhľadávať a na aké účely.

Komisia do troch mesiacov po uvedení VIS do prevádzky v súlade s článkom 48 ods. 1 uverejní konsolidovaný zoznam v Úradnom vestníku Európskej únie. Ak sa v tomto zozname urobia zmeny, Komisia uverejní raz do roka aktualizovaný konsolidovaný zoznam.

 

 

Agentúra eu-LISA zabezpečí každoročné uverejnenie tohto zoznamu, ako aj zoznamu určených orgánov uvedených v článku 22k ods. 2 a zoznamu centrálnych prístupových bodov uvedených v článku 22k ods. 4 v Úradnom vestníku Európskej únie. Agentúra eu-LISA na svojom webovom sídle vedie priebežne aktualizovaný zoznam obsahujúci zmeny zaslané členskými štátmi v období medzi jeho každoročným uverejnením.“

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 6 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Podrobné pravidlá spravovania funkcie pre centralizovanú správu zoznamu uvedeného v odseku 3 sa ustanovia vo vykonávacích aktoch. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 49 ods. 2.

5.  Komisia prijme v súlade s článkom 48a delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel spravovania funkcie pre centralizovanú správu zoznamu uvedeného v odseku 3.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 7 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  V článku 7 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.   Každý príslušný orgán zabezpečí, že využívaním VIS nediskriminuje žiadateľov o udelenie víza ani držiteľov víz z dôvodu pohlavia, rasového či etnického pôvodu, náboženského vyznania či presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku či sexuálnej orientácie a že v plnej miere rešpektuje ľudskú dôstojnosť a bezúhonnosť žiadateľov o udelenie víza či držiteľov víz.

„2.   Spracúvanie osobných údajov v rámci VIS ktorýmkoľvek príslušným orgánom nesmie viesť k diskriminácii žiadateľov o udelenie víza, držiteľov víz alebo žiadateľov o dlhodobé víza a o povolenia na pobyt a ich držiteľov z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku či sexuálnej orientácie. Musí v plnej miere rešpektovať ľudskú dôstojnosť a integritu a základné práva a dodržiavať zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie vrátane práva na rešpektovanie súkromia a na ochranu osobných údajov. Osobitná pozornosť by sa mala venovať deťom, starším ľuďom, osobám so zdravotným postihnutím a osobám, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. Prvoradým hľadiskom je záujem dieťaťa.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 7 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty pri všetkých postupoch stanovených v tomto nariadení zohľadňujú predovšetkým najlepší záujem dieťaťa. Zohľadňuje sa blaho, bezpečnosť a ochrana dieťaťa, predovšetkým ak existuje riziko, že dieťa je obeťou obchodovania s ľuďmi, ako aj názory dieťaťa, ktorým sa pripisuje náležitá vážnosť vzhľadom na vek dieťaťa a jeho vyspelosť.

3.  Členské štáty pri všetkých postupoch stanovených v tomto nariadení zohľadňujú najlepší záujem dieťaťa viac než čokoľvek iné, v plnej miere rešpektujúc Medzinárodný dohovor o právach dieťaťa. Zohľadňuje sa blaho, bezpečnosť a ochrana dieťaťa, predovšetkým ak existuje riziko, že dieťa je obeťou obchodovania s ľuďmi, ako aj názory dieťaťa, ktorým sa pripisuje náležitá vážnosť vzhľadom na vek dieťaťa.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 7 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a. V článku 7 sa dopĺňa tento odsek:

 

„3a.  Členské štáty toto nariadenie vykonávajú spôsobom, ktorý je v plnej miere v súlade s Chartou základných práv Európskej únie, najmä s právom na ľudskú dôstojnosť, právom na slobodu a bezpečnosť, rešpektovaním súkromného a rodinného života, ochranou osobných údajov, právom na azyl a ochranou zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia a ochranou v prípade odsunu, vyhostenia a vydania, právom na nediskrimináciu, právami dieťaťa a právom na účinný prostriedok nápravy.“;

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 7 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8b.  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 7a

 

Údaje o odtlačkoch prstov detí

 

1.   Odchylne od článku 22c ods. 2 písm. g) sa do VIS nevkladajú odtlačky prstov detí do 6 rokov.

 

2.   Biometrické údaje maloletých osôb vo veku od šiestich rokov odoberajú úradníci, ktorí boli osobitne vyškolení na odoberanie biometrických údajov od maloletých osôb spôsobom pre deti vhodným a citlivým voči dieťaťu a pri plnom rešpektovaní najlepších záujmov dieťaťa a záruk stanovených v Dohovore Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa.

 

Maloletú osobu musí pri odoberaní jej biometrických údajov sprevádzať dospelý rodinný príslušník, pokiaľ je prítomný. Maloletú osobu bez sprievodu musí pri odoberaní jej biometrických údajov sprevádzať poručník, zástupca alebo – v prípade, že zástupca nebol určený, osoba vyškolená na ochranu najlepšieho záujmu maloletej osoby a jej všeobecného blaha. Táto vyškolená osoba nie je úradník zodpovedný za odoberanie biometrických údajov, koná nezávisle a neprijíma pokyny ani od úradníka ani od útvaru zodpovedného za odoberanie biometrických údajov. Proti maloletej osobe sa nesmie použiť žiadna forma sily, aby sa zabezpečilo, že si splní povinnosť poskytnúť biometrické údaje.

 

3.   Odchylne od článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 810/2009 konzulárne úrady nepožadujú, aby sa deti vo veku od 6 do 12 rokov dostavili na konzulárny úrad na účely odobratia biometrických identifikátorov, pokiaľ by to pre rodiny detí predstavovalo nadmernú záťaž a nadmerné náklady. V takýchto prípadoch sa biometrické identifikátory odoberajú na vonkajších hraniciach, pričom osobitná pozornosť sa venuje tomu, aby sa zabránilo obchodovaniu s deťmi.

 

4.   Odchylne od ustanovení o používaní údajov uvedených v kapitolách II, III, IIIa a IIIb údaje o odtlačkoch prstov detí sú dostupné len na tieto účely:

 

a)   na overenie totožnosti dieťaťa v rámci konania o udelení víza v súlade s článkom 15 a na vonkajších hraniciach v súlade s článkami 18 a 22g a

 

b)   v súlade s kapitolou IIIb s cieľom prispieť k prevencii zneužívania práv detí a k boju proti nemu, za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

 

i)   tento prístup musí byť nevyhnutný na účely predchádzania obchodovaniu s deťmi, jeho odhaľovania alebo vyšetrovania;

 

ii)   prístup je nevyhnutný v konkrétnom prípade;

 

iii)   identifikácia je v najlepšom záujme dieťaťa.“

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Kapitola II – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

VKLADANIE A POUŽÍVANIE ÚDAJOV O KRÁTKODOBÝCH VÍZACH VÍZOVÝMI ORGÁNMI

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 9 – odsek 1 – bod 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  podobu tváre žiadateľa v súlade s článkom 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 810/2009.

5.  podobu tváre žiadateľa v súlade s článkom 13 nariadenia (ES) č. 810/2009.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b a (nové)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 9 – odsek 1 – bod 6

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  Bod 6 sa nahrádza takto:

6.   odtlačky prstov žiadateľa v súlade s príslušnými ustanoveniami Spoločných konzulárnych pokynov.

6.   odtlačky prstov žiadateľa v súlade s článkom 13 nariadenia (ES) č. 810/2009.“;

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno d

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 9 – odsek 1a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Podoba tváre štátnych príslušníkov tretích krajín uvedená v prvom odseku v bode 5 musí mať dostatočné rozlíšenie a kvalitu zobrazenia, aby sa mohla použiť na automatizované biometrické porovnávanie.

Podoba tváre štátnych príslušníkov tretích krajín uvedená v prvom odseku v bode 5 musí mať dostatočné rozlíšenie a kvalitu zobrazenia, aby sa mohla použiť na automatizované biometrické porovnávanie. Ak nemá dostatočnú kvalitu zobrazenia, na automatizované porovnávanie sa nevyužije.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno d

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 9 – odsek 1b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Odchylne od druhého odseku, vo výnimočných prípadoch, keď nie je možné dodržať špecifikácie kvality a rozlíšenia stanovené pre zápis podoby tváre nasnímanej na mieste do VIS, sa podoba tváre môže extrahovať elektronicky z čipu elektronického strojovo čitateľného cestovného dokladu (ďalej len „eMRTD“). V takýchto prípadoch sa podoba tváre do individuálnej zložky vloží až po elektronickom overení, že podoba tváre zaznamenaná na čipe dokladu eMRTD zodpovedá podobe tváre dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny nasnímanej na mieste.

Odchylne od prvého odseku, vo výnimočných prípadoch, keď nie je možné dodržať špecifikácie kvality a rozlíšenia stanovené pre zápis podoby tváre nasnímanej na mieste do VIS, sa podoba tváre môže extrahovať elektronicky z čipu elektronického strojovo čitateľného cestovného dokladu (ďalej len „eMRTD“). V takýchto prípadoch sa podoba tváre do individuálnej zložky vloží až po elektronickom overení, že podoba tváre zaznamenaná na čipe dokladu eMRTD zodpovedá podobe tváre dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny nasnímanej na mieste.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 9a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Po vytvorení žiadosti alebo po vydaní víza sa vo VIS vykonaním automatického vyhľadávania v zozname uznaných cestovných dokladov podľa článku 5a overí, či je cestovný doklad súvisiaci s touto žiadosťou uznaný v súlade s rozhodnutím č. 1105/2011/EÚ a zobrazí sa výsledok.

2.  Po vytvorení žiadosti sa vo VIS vykonaním automatického vyhľadávania v zozname uznaných cestovných dokladov podľa článku 5a overí, či je cestovný doklad súvisiaci s touto žiadosťou uznaný v súlade s rozhodnutím č. 1105/2011/EÚ a zobrazí sa výsledok.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 9a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V systéme VIS sa na účely overenia podľa článku 21 ods. 1 a článku 21 ods. 3 písm. a), c) a d) nariadenia (ES) č. 810/2009 spustí vyhľadávanie pomocou európskeho vyhľadávacieho portálu vymedzeného v článku 6 ods. 1 [nariadenia o interoperabilite] s cieľom porovnať relevantné údaje uvedené v článku 9 bode 4 tohto nariadenia s údajmi, ktoré sa nachádzajú v zázname, súbore alebo zápise registrovanom v systéme VIS, v Schengenskom informačnom systéme (SIS), v systéme vstup/výstup (EES), v európskom systéme pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) vrátane kontrolného zoznamu uvedeného v článku 29 nariadenia (EÚ) 2018/XX na účely vytvorenia európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia, v systéme Eurodac, [systém ECRIS-TCN, pokiaľ ide o odsúdenia v súvislosti s trestnými činmi terorizmu a inými formami závažnej trestnej činnosti], v údajoch Europolu, databáze odcudzených a stratených cestovných dokladov Interpolu (SLTD) a v databáze cestovných dokladov súvisiacich s obežníkmi (Interpol TDAWN).

3.  V systéme VIS sa na účely overenia podľa článku 21 ods. 1 a článku 21 ods. 3 písm. a) a c) nariadenia (ES) č. 810/2009 spustí vyhľadávanie pomocou európskeho vyhľadávacieho portálu vymedzeného v článku 6 ods. 1 [nariadenia o interoperabilite] s cieľom porovnať údaje uvedené v článku 9 bodoch 4, 5 a 6 tohto nariadenia. Pomocou VIS sa overuje:

 

a)   či cestovný doklad použitý na účely žiadosti nezodpovedá cestovnému dokladu, ktorý bol v SIS nahlásený ako stratený, odcudzený, zneužitý alebo neplatný;

 

b)   či cestovný doklad použitý na účely žiadosti nezodpovedá cestovnému dokladu, ktorý bol v databáze SLTD nahlásený ako stratený, odcudzený alebo neplatný;

 

c)   či žiadateľ nie je predmetom zápisu na účely odopretia vstupu a pobytu v SIS;

 

d)   či žiadateľ nie je predmetom zápisu v SIS o osobe hľadanej na účely zatknutia a následného odovzdania na základe európskeho zatýkacieho rozkazu alebo na účely zatknutia a následného vydania;

 

e)   či žiadateľ a cestovný doklad nezodpovedajú žiadateľovi a cestovnému dokladu uvedeným v zamietnutom, odvolanom alebo zrušenom cestovnom povolení v centrálnom systéme ETIAS a jeho držiteľovi;

 

f)   či sa žiadateľ a cestovný doklad neuvádzajú na kontrolnom zozname uvedenom v článku 34 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240*;

 

g)   či už nie sú údaje o žiadateľovi zaznamenané vo VIS;

 

h)   či údaje o cestovnom doklade poskytnuté v žiadosti nezodpovedajú inej žiadosti o vízum spojenej s inými údajmi o totožnosti;

 

i)   či žiadateľ v súčasnosti nie je vedený ako osoba, ktorá prekročila povolenú dĺžku pobytu, alebo či žiadateľ nebol v minulosti vedený ako takáto osoba v systéme EES;

 

j)   či žiadateľ nie je v systéme EES vedený ako osoba, ktorej bol odopretý vstup;

 

k)   či žiadateľovi nebolo vydané rozhodnutie o zamietnutí, zrušení alebo odvolaní krátkodobého víza zaznamenané v systéme VIS;

 

l)   či žiadateľovi nebolo vydané rozhodnutie o zamietnutí, zrušení alebo odvolaní dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt zaznamenané v systéme VIS;

 

m)   či údaje týkajúce sa totožnosti žiadateľa nie sú zaznamenané v údajoch Europolu;

 

n)   či je žiadateľ o krátkodobé vízum nie je zaregistrovaný v systéme Eurodac;

 

o)   ak je žiadateľom maloletá osoba, či osoba, ktorá v prípade žiadateľa vykonáva rodičovské práva a povinnosti alebo zákonné opatrovníctvo:

 

i)   nie je predmetom zápisu v SIS v súvislosti s osobami hľadanými na účely zatknutia a následného odovzdania na základe európskeho zatýkacieho rozkazu alebo na účely zatknutia a následného vydania;

 

ii)   nie je predmetom zápisu na účely odopretia vstupu a pobytu vloženého do SIS;

 

iii)   nie je držiteľom cestovného dokladu uvedeného na kontrolnom zozname uvedenom v článku 34 nariadenia (EÚ) 2018/1240.

 

________________________

 

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240 z 12. septembra 2018, ktorým sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/1624 a (EÚ) 2017/2226 (Ú. v. EÚ L 236, 19.9.2018, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 9a – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  V prípade vyhľadávania v databáze SLTD sa údaje, ktoré používateľ systému ESP použil na spustenie vyhľadávania, neposkytujú vlastníkom údajov Interpolu.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 9a – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V zložke VIS týkajúcej sa žiadosti sa uvádzajú akékoľvek kladné odpovede získané v súlade s odsekom 3. Ďalej VIS v relevantných prípadoch identifikuje členský(-é) štát(-y), ktoré vložili alebo poskytli údaje, ktoré viedli k pozitívnej(-ym) lustrácii(-ám), prípadne Europol a táto skutočnosť sa uvedie v súbore so žiadosťou.

4.  V zložke VIS týkajúcej sa žiadosti sa uvádzajú akékoľvek kladné odpovede získané v súlade s odsekom 3. Ďalej VIS v relevantných prípadoch identifikuje členský(-é) štát(-y), ktoré vložili alebo poskytli údaje, ktoré viedli k pozitívnej(-ym) lustrácii(-ám), prípadne Europol a táto skutočnosť sa uvedie v súbore so žiadosťou. Zaznamenávajú sa len informácie o prípadnej pozitívnej lustrácii a pôvodcovi príslušných údajov.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 9a – odsek 5 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  zápis o osobách a veciach na účely diskrétnej alebo špecifickej kontroly.

d)  zápis o osobách a veciach na účely diskrétnej, špecifickej alebo zisťovacej kontroly.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 9a – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Všetky pozitívne lustrácie z vyhľadávania podľa článku 9a ods. 3 písm. a), b), c), e), g), h), i), j), k), l) a n) musí posúdiť konzulárny úrad, na ktorom bola žiadosť o udelenie víza podaná, a to v prípade potreby po predchádzajúcom overení ústredným orgánom v súlade s článkom 9c.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 9a – odsek 5 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b.  V súlade s článkom 9ca musí všetky pozitívne lustrácie z vyhľadávania podľa článku 9a ods. 3 písm. d), f), m) a o) overiť, prípadne posúdiť jednotné kontaktné miesto členských štátov, ktoré vložili alebo poskytli údaje, na základe ktorých sa dosiahla pozitívna lustrácia.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 9a – odsek 5 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5c.  Všetky pozitívne lustrácie na základe zápisu v SIS sa takisto automaticky oznámia útvaru SIRENE členského štátu, ktorý vytvoril zápis vedúci k pozitívnej lustrácii.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 9a – odsek 5 d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5d.  Oznámenie poskytnuté útvaru SIRENE alebo miestu jednotného kontaktu členského štátu, ktorý vytvoril zápis, obsahuje tieto údaje:

 

a)   priezvisko (priezviská), meno (mená), prípadná prezývka (prezývky);

 

b)   miesto a dátum narodenia;

 

c)   pohlavie;

 

d)   štátna príslušnosť, a ak existujú, iné štátne príslušnosti;

 

e)   členský štát prvého plánovaného pobytu, a ak je k dispozícii, adresa prvého plánovaného pobytu;

 

f)   adresa bydliska žiadateľa, alebo, ak nie je k dispozícii, mesto a krajina jeho pobytu;

 

g)   odkaz na všetky získané pozitívne lustrácie vrátane dátumu a času pozitívnej lustrácie.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 9a – odsek 5 e (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5e.  Tento článok nesmie brániť podaniu žiadosti o azyl z akéhokoľvek dôvodu. V prípade žiadosti o vízum podanej obeťou násilnej trestnej činnosti, napríklad domáceho násilia alebo obchodovania s ľuďmi, spáchanej jej garantom, sa zložka uložená vo VIS musí oddeliť od zložky garanta v záujme ochrany obetí pred ďalším nebezpečenstvom.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 9b – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občana Únie, na ktorého sa vzťahuje smernica 2004/38/ES, alebo štátneho príslušníka tretej krajiny požívajúceho právo na voľný pohyb zodpovedajúce právu občanov Únie na základe dohody medzi Úniou a členskými štátmi na jednej strane a treťou krajinou na strane druhej sa vykonávajú automatické kontroly podľa článku 9a ods. 3 výlučne s cieľom preveriť, že neexistujú konkrétne skutočnosti ani opodstatnené dôvody založené na konkrétnych skutočnostiach, na základe ktorých by bolo možné dospieť k záveru, že prítomnosť týchto osôb na území členských štátov predstavuje bezpečnostné riziko alebo vysoké riziko epidémie podľa smernice 2004/38/ES.

1.  V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občana Únie, na ktorého sa vzťahuje smernica 2004/38/ES, alebo štátneho príslušníka tretej krajiny požívajúceho právo na voľný pohyb zodpovedajúce právu občanov Únie na základe dohody medzi Úniou a členskými štátmi na jednej strane a treťou krajinou na strane druhej sa vykonávajú automatické kontroly podľa článku 9a ods. 3 výlučne s cieľom preveriť, že neexistujú konkrétne skutočnosti ani opodstatnené dôvody založené na konkrétnych skutočnostiach, na základe ktorých by bolo možné dospieť k záveru, že prítomnosť týchto osôb na území členských štátov predstavuje bezpečnostné riziko podľa smernice 2004/38/ES.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 9b – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V prípadoch, keď sa pri automatickom spracovaní žiadosti podľa článku 9a ods. 3 zistí pozitívna lustrácia so zápisom na účely odopretia vstupu a pobytu podľa článku 24 nariadenia (ES) č. 1987/2006, vízový orgán preverí dôvod, na základe ktorého bolo prijaté rozhodnutie o vložení tohto zápisu do SIS. Ak sa tento zápis týka rizika nelegálnej imigrácie, pri posudzovaní žiadosti sa nezohľadňuje. Vízový orgán postupuje podľa článku 25 ods. 2 nariadenia o SIS II.

3.  V prípadoch, keď sa pri automatickom spracovaní žiadosti podľa článku 9a ods. 3 zistí pozitívna lustrácia so zápisom na účely odopretia vstupu a pobytu podľa článku 24 nariadenia (EÚ) 2018/1861, vízový orgán preverí dôvod, na základe ktorého bolo prijaté rozhodnutie o vložení tohto zápisu do SIS. Ak sa tento zápis týka rizika nelegálnej imigrácie, pri posudzovaní žiadosti sa nezohľadňuje. Vízový orgán postupuje podľa článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1861.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 9c – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Overenie ústrednými orgánmi

Overenie ústrednými orgánmi a národným jednotným kontaktným miestom

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 9c – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Všetky pozitívne lustrácie z vyhľadávania podľa článku 9a ods. 3 manuálne overí ústredný orgán členského štátu, ktorý žiadosť spracúva.

1.  Všetky pozitívne lustrácie podľa článku 9a ods. 5b z vyhľadávania podľa článku 9a ods. 3, ktoré VIS nemôže automaticky potvrdiť, manuálne overí národné jednotné kontaktné miesto v súlade s článkom 9ca. Upovedomí sa ústredný orgán členského štátu, ktorý žiadosť spracúva.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 9c – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pri manuálnom overovaní pozitívnej lustrácie má ústredný orgán prístup k súboru so žiadosťou a k prípadným súvisiacim súborom so žiadosťami, ako aj ku všetkým pozitívnym lustráciám dosiahnutým počas automatizovaného spracovania podľa článku 9a ods. 3.

2.  Všetky pozitívne lustrácie podľa článku 9a ods. 5a z vyhľadávania podľa článku 9a ods. 3, ktoré VIS nemôže automaticky potvrdiť, manuálne overí ústredný orgán. Pri manuálnom overovaní pozitívnej lustrácie má ústredný orgán prístup k súboru so žiadosťou a k prípadným súvisiacim súborom so žiadosťami, ako aj ku všetkým pozitívnym lustráciám dosiahnutým počas automatizovaného spracovania podľa článku 9a ods. 5a.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 9c – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  V prípade, že údaje zodpovedajú totožnosti žiadateľa, alebo ak o totožnosti žiadateľa naďalej existujú pochybnosti, ústredný vízový orgán, ktorý žiadosť spracúva, informuje ústredný orgán druhého členského štátu alebo ostatných členských štátov, ktoré boli identifikované ako štáty ktoré vložili alebo poskytli údaje, na základe ktorých sa dosiahla pozitívna lustrácia podľa článku 9a ods. 3. V prípade, že sa jeden alebo viacero členských štátov identifikuje ako štáty, ktoré vložili alebo poskytli údaje, na základe ktorých sa dosiahla táto pozitívna lustrácia, ústredný orgán sa obráti na ústredné orgány týchto členských štátov v súlade s postupom podľa článku 16 ods. 2.

5.  V prípade, že údaje zodpovedajú totožnosti žiadateľa, alebo ak o totožnosti žiadateľa naďalej existujú pochybnosti, ústredný vízový orgán, ktorý žiadosť spracúva, v odôvodnených prípadoch informuje ústredný orgán druhého členského štátu alebo ostatných členských štátov, ktoré boli identifikované ako štáty ktoré vložili alebo poskytli údaje, na základe ktorých sa dosiahla pozitívna lustrácia podľa článku 9a ods. 3. V prípade, že sa jeden alebo viacero členských štátov identifikuje ako štáty, ktoré vložili alebo poskytli údaje, na základe ktorých sa dosiahla táto pozitívna lustrácia, ústredný orgán sa obráti na ústredné orgány týchto členských štátov v súlade s postupom podľa článku 16 ods. 2. Prípadná pochybnosť sa uplatňuje v prospech žiadateľa.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 9c – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Odchylne od odseku 1, ak bude výsledkom porovnania podľa článku 9a ods. 5 minimálne jedna lustrácia, pomocou VIS sa pošle automatické oznámenie ústrednému orgánu členského štátu, ktorý vyhľadávanie spustil, aby mohol uskutočniť primerané následné opatrenie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 9c – odsek 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  V prípade, že údaje, na základe ktorých sa v systéme dosiahla pozitívna lustrácia podľa článku 9a ods. 3, poskytol Europol, ústredný orgán príslušného členského štátu sa s národnou jednotkou Europolu poradí o následnom postupe v súlade s nariadením (EÚ) 2016/794, a najmä s jeho kapitolou IV.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 9 c a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 9ca

 

Overovanie a posudzovanie národným jednotným kontaktným miestom

 

1.   Každý členský štát určí vnútroštátny orgán, ktorý bude fungovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni a ktorý zabezpečí príslušné manuálne overovanie a posudzovanie pozitívnych lustrácií na účely tohto nariadenia (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“). Jednotné kontaktné miesto tvoria styční dôstojníci útvaru SIRENE, národných ústrední Interpolu, národného centrálneho prístupového bodu Europolu, národnej jednotky ETIAS a všetkých príslušných vnútroštátnych orgánov presadzovania práva. Členské štáty zabezpečia, aby mali miesta jednotného kontaktu dostatočný počet zamestnancov a mohli tak overovať pozitívne lustrácie, ktoré im boli oznámené v súlade s týmto nariadením, vzhľadom na termíny stanovené v článku 23 nariadenia (ES) č. 810/2009.

 

2.   Jednotné kontaktné miesto manuálne overí pozitívne lustrácie, ktoré mu boli oznámené. Uplatňujú sa postupy stanovené v článku 9c ods. 2 až 6.

 

3.   Ak si po overení uvedenom v odseku 2 tohto článku údaje zodpovedajú a potvrdí sa pozitívna lustrácia, miesto jednotného kontaktu v prípade potreby kontaktuje zodpovedné orgány, ktoré poskytli údaje vedúce k pozitívnej lustrácii, ako aj Europol. Potom posúdi pozitívnu lustráciu. Jednotné kontaktné miesto poskytne odôvodnené stanovisko so zreteľom na rozhodnutie o žiadosti podľa článku 23 nariadenia (ES) č. 810/2009. Toto odôvodnené stanovisko sa vloží do súboru so žiadosťou.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 9 c b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 9cb

 

Príručka

 

Komisia prijme v súlade s článkom 48a delegovaný akt s cieľom stanoviť v rámci príručky príslušné údaje, ktoré sa majú porovnávať pri vyhľadávaní v ostatných systémoch v súlade s článkom 9a ods. 3, a postupy a pravidlá, ktorými sa treba riadiť pri vyhľadávaní, overovaní a posudzovaní v zmysle článkov 9a až 9ca. Tento delegovaný akt obsahuje kombináciu kategórií údajov na vyhľadávanie v každom zo systémov podľa článku 9a.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 13 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Keď sa súbor so žiadosťou aktualizuje v súlade s odsekmi 1 a 2, VIS členskému štátu, ktorý vízum vydal, zašle oznámenie o rozhodnutí toto vízum zrušiť alebo odvolať. Takéto oznámenie sa vytvorí automaticky v centrálnom systéme a zašle sa pomocou mechanizmu opísaného v článku 16.

4.  Keď sa súbor so žiadosťou aktualizuje v súlade s odsekmi 1 a 2, VIS členskému štátu, ktorý vízum vydal, zašle oznámenie o odôvodnenom rozhodnutí toto vízum zrušiť alebo odvolať. Takéto oznámenie sa vytvorí automaticky v centrálnom systéme a zašle sa pomocou mechanizmu opísaného v článku 16.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 16 – odsek 2 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Do VIS sa výlučne na účely vykonania konzultačného postupu začlení zoznam členských štátov, ktoré požadujú, aby sa ústredné orgány ostatných členských štátov obracali na ich ústredné orgány počas posudzovania žiadostí o udelenie jednotných víz, ktoré podávajú štátni príslušníci konkrétnych tretích krajín alebo určité kategórie takýchto príslušníkov podľa článku 22 nariadenia (ES) č. 810/2009, ako aj zoznam dotknutých štátnych príslušníkov tretích krajín.

Do VIS sa výlučne na účely vykonania konzultačného postupu začlení zoznam členských štátov, ktoré požadujú, aby sa ústredné orgány ostatných členských štátov obracali na ich ústredné orgány počas posudzovania žiadostí o udelenie jednotných víz, ktoré podávajú štátni príslušníci konkrétnych tretích krajín alebo určité kategórie takýchto príslušníkov podľa článku 22 nariadenia (ES) č. 810/2009.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 16 – odsek 3 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zasielanie informácií podľa článku 25 ods. 4 o udeľovaní víz s obmedzenou územnou platnosťou, článku 24 ods. 2 o zmenách údajov a článku 31 nariadenia (ES) č. 810/2009 o oznámeniach ex post;

a)  zasielanie informácií podľa článku 25 ods. 4 o udeľovaní víz s obmedzenou územnou platnosťou, článku 24 ods. 2 tohto nariadenia o zmenách údajov a článku 31 nariadenia (ES) č. 810/2009 o oznámeniach ex post;

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 16 – odsek 3 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  všetky ostatné správy týkajúce sa konzulárnej spolupráce, v rámci ktorých dochádza k zasielaniu osobných údajov zaznamenaných vo VIS alebo s ním súvisiacich, oznámenia týkajúce sa zasielania žiadostí o preposlanie kópií cestovných dokladov príslušnému vízovému orgánu podľa článku 9 bodu 7 a iných dokladov k žiadosti o víza a elektronických kópií týchto dokladov, ako aj správy týkajúce sa žiadostí podľa článku 9c a článku 38 ods. 3. Príslušné vízové orgány odpovedia na takúto žiadosť do dvoch pracovných dní.

b)  všetky ostatné správy týkajúce sa konzulárnej spolupráce, v rámci ktorých dochádza k zasielaniu osobných údajov zaznamenaných vo VIS alebo s ním súvisiacich, oznámenia týkajúce sa zasielania žiadostí o preposlanie kópií dokladov k žiadosti o víza a elektronických kópií týchto dokladov, ako aj správy týkajúce sa žiadostí podľa článku 9c a článku 38 ods. 3. Príslušné vízové orgány odpovedia na takúto žiadosť do dvoch pracovných dní.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 18 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 18a

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

18a.  Článok 18a sa nahrádza takto:

Článok 18a

„Článok 18a

Získavanie údajov VIS na vytvorenie alebo aktualizáciu záznamu o vstupe/výstupe alebo záznamu o odopretí vstupu držiteľa víza v systéme vstup/výstup

Získavanie údajov VIS na vytvorenie alebo aktualizáciu záznamu o vstupe/výstupe alebo záznamu o odopretí vstupu držiteľa víza v systéme vstup/výstup

Výlučne na účely vytvorenia alebo aktualizácie záznamu o vstupe/výstupe alebo záznamu o odopretí vstupu držiteľa víza v systéme vstup/výstup v súlade s článkom 14 ods. 2 a článkami 16 a 18 nariadenia (EÚ) 2017/2226 sa príslušnému orgánu zodpovednému za vykonávanie kontrol na hraniciach, na ktorých sa prevádzkuje systém vstup/výstup, poskytne prístup, aby získal z VIS a importoval do systému vstup/výstup údaje uložené vo VIS a uvedené v článku 16 ods. 2 písm. c) až f) uvedeného nariadenia.

„Výlučne na účely vytvorenia alebo aktualizácie záznamu o vstupe/výstupe alebo záznamu o odopretí vstupu držiteľa víza v systéme vstup/výstup v súlade s článkom 14 ods. 2 a článkami 16 a 18 nariadenia (EÚ) 2017/2226 sa príslušnému orgánu zodpovednému za vykonávanie kontrol na hraniciach, na ktorých sa prevádzkuje systém vstup/výstup, poskytne prístup, aby získal z VIS a importoval do systému vstup/výstup údaje uložené vo VIS a uvedené v článku 16 ods. 1 písm. d) a článku 16 ods. 2 písm. c) až f) uvedeného nariadenia.“

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 19

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 20a – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Použitie údajov VIS na účely vloženia zápisov o nezvestných osobách v SIS a následný prístup k týmto údajom

Použitie údajov VIS na účely vloženia zápisov o nezvestných osobách alebo zraniteľných osobách, ktorým treba zabrániť v cestovaní, v SIS a následný prístup k týmto údajom

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 19

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 20a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Údaje o odtlačkoch prstov uchovávané vo VIS sa môžu použiť na účely vloženia zápisu o nezvestných osobách v súlade s článkom 32 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)... * [nariadenie (EÚ) o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach]. V týchto prípadoch sa výmena údajov o odtlačkoch prstov uskutoční prostredníctvom zabezpečených prostriedkov s útvarom SIRENE členského štátu, ktorý údaje vlastní.

1.  Údaje o odtlačkoch prstov a podoby tváre uchovávané vo VIS sa môžu použiť na účely vloženia zápisu o nezvestných osobách, deťoch, ktorým hrozí únos, alebo zraniteľných osobách, ktorým treba zabrániť v cestovaní, v súlade s článkom 32 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)... * [nariadenie (EÚ) o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach]. V týchto prípadoch sa výmena údajov o odtlačkoch prstov a podôb tváre uskutoční prostredníctvom zabezpečených prostriedkov s útvarom SIRENE členského štátu, ktorý údaje vlastní.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 19

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 20a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prípade, že sa na základe zápisu v SIS dosiahne pozitívna lustrácia, ako je uvedené v odseku 1, úrady na ochranu dieťaťa a vnútroštátne justičné orgány vrátane orgánov zodpovedných za začatie trestného stíhania v trestnom konaní a za vyšetrovanie pred vznesením obvinenia a ich koordinačné orgány, ako sú uvedené v článku 43 nariadenia (EÚ)... [COM(2016) 883 final – SIS LE], si pri výkone svojich úloh môžu vyžiadať prístup k údajom zaznamenaným vo VIS. Platia podmienky stanovené v právnych predpisoch Únie a vnútroštátnych právnych predpisoch.

2.  V prípade, že sa použitím údajov o odtlačkoch prstov a podôb tváre uložených vo VIS dosiahne pozitívna lustrácia v SIS, ako je uvedené v odseku 1, úrady na ochranu dieťaťa a vnútroštátne justičné orgány vrátane orgánov zodpovedných za začatie trestného stíhania v trestnom konaní a za vyšetrovanie pred vznesením obvinenia a ich koordinačné orgány, ako sú uvedené v článku 44 nariadenia (EÚ) ... [COM(2016) 883 final – SIS (policajná spolupráca)], si pri výkone svojich úloh môžu od orgánu s prístupom do VIS vyžiadať prístup k údajom zaznamenaným vo VIS. Platia podmienky stanovené v právnych predpisoch Únie a vnútroštátnych právnych predpisoch. Členské štáty zabezpečia, aby sa údaje prenášali bezpečným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

19a. V článku 22 sa odsek 1 nahrádza takto:

1.   Príslušné azylové orgány majú prístup k vyhľadávaniu podľa odtlačkov prstov žiadateľa o azyl výhradne na účel posúdenia žiadosti o azyl v súlade s článkom 21 nariadenia (ES) č. 343/2003.

1   Príslušné azylové orgány majú prístup k vyhľadávaniu podľa odtlačkov prstov žiadateľa o azyl výhradne na účel posúdenia žiadosti o azyl v súlade s článkom 21 nariadenia (ES) č. 343/2003. Ak odtlačky prstov žiadateľa o azyl nemožno použiť alebo ak vyhľadávanie na základe odtlačkov prstov je bezvýsledné, vyhľadávanie sa uskutoční na základe údajov uvedených v článku 9 ods. 4 písm. a) a/alebo písm. b) cc). Toto vyhľadávanie sa môže uskutočniť v kombinácii s údajmi uvedenými v článku 9 ods. 4 písm. aa).

Ak odtlačky prstov žiadateľa o azyl nemožno použiť alebo ak vyhľadávanie na základe odtlačkov prstov je bezvýsledné, vyhľadávanie sa uskutoční na základe údajov uvedených v článku 9 ods. 4 písm. a) a/alebo písm. c). Vyhľadávanie sa môže uskutočniť v kombinácii s údajmi uvedenými v článku 9 ods. 4 písm. b).

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 20

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22 – odsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  fotografie;

c)  podoby tváre;

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 20

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22 – odsek 2 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  údaje uvedené v článku 9 bodoch 4 a 5 prepojených súborov so žiadosťou podľa článku 8 ods. 4.

e)  údaje uvedené v článku 9 bode 4 prepojených súborov so žiadosťou podľa článku 8 ods. 4.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 21

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 23 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý súbor sa uchováva vo VIS najviac päť rokov bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o vymazaní údajov v článkoch 24 a 25 a ustanovenia o vedení záznamov v článku 34.

Každý súbor so žiadosťou sa uchováva vo VIS najviac päť rokov bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o vymazaní údajov v článkoch 24 a 25 a ustanovenia o vedení zápisov v článku 34.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 21

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 23 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  novým dňom skončenia platnosti víza, dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt, ak bola platnosť víza, dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt predĺžená;

b)  novým dňom skončenia platnosti víza alebo dlhodobého víza, ak bola platnosť víza alebo dlhodobého víza predĺžená;

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 21

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 23 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1 VIS automaticky vymaže súbor so žiadosťou a prepojenie(-ia) s týmto súborom, ako sa uvádza v článku 8 ods. 3 a 4 a článku 22a ods. 3 a 5.

2.  Po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1 VIS automaticky vymaže súbor so žiadosťou a prepojenie(-ia) s týmto súborom, ako sa uvádza v článku 8 ods. 3 a 4 a článku 22a ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 21

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 23 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Odchylne od odseku 1:

 

a)   súbory žiadostí týkajúce sa povolenia na pobyt sa vymažú najneskôr po uplynutí obdobia 10 rokov;

 

b)   súbory žiadostí týkajúce sa detí mladších ako 12 rokov sa vymažú po tom, ako dieťa opustí schengenský priestor.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 21

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 23 – odsek 2 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Odchylne od odseku 1 sa na účely uľahčenia novej žiadosti môže uvedený súbor so žiadosťou uložiť na ďalšie obdobie najviac troch rokov od skončenia platnosti dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt, a len ak s tým žiadateľ na požiadanie slobodne a výslovne vyjadrí svoj súhlas prostredníctvom podpísaného vyhlásenia. Žiadosť o vyjadrenie súhlasu musí byť predložená v súlade s článkom 7 nariadenia (EÚ) 2016/679 tak, aby bola jasne odlíšiteľná od iných skutočností, v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a formulovaná jasne a jednoducho. Žiadateľ môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/679. Ak žiadateľ svoj súhlas odvolá, súbor so žiadosťou sa z VIS automaticky vymaže.

 

Agentúra eu-LISA vytvorí nástroj, pomocou ktorého budú môcť žiadatelia vyjadrovať a odvolávať svoj súhlas.

 

Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 48a s cieľom podrobnejšie vymedziť nástroj, ktorý majú žiadatelia používať na účely vyjadrenia svojho súhlasu a jeho odvolania.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 22 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 24 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

22a.   V článku 24 sa odsek 3 nahrádza takto:

3. Zodpovedný členský štát skontroluje príslušné údaje a v prípade potreby ich bezodkladne opraví alebo vymaže.

3 Zodpovedný členský štát čo najskôr skontroluje príslušné údaje a v prípade potreby ich bezodkladne opraví alebo vymaže.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 23 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 25 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak žiadateľ nadobudne pred uplynutím lehoty uvedenej v článku 23 ods. 1 štátne občianstvo niektorého členského štátu, súbory so žiadosťami, súbory a prepojenia uvedené v článku 8 ods. 3 a 4 a článku 22a ods. 3 súvisiace s týmto žiadateľom z VIS bezodkladne vymaže členský štát, ktorý príslušné súbory so žiadosťami a prepojenia vytvoril.

1.  Ak žiadateľ nadobudne pred uplynutím lehoty uvedenej v článku 23 ods. 1 štátne občianstvo niektorého členského štátu, súbory so žiadosťami, súbory a prepojenia uvedené v článku 8 ods. 3 a 4 a v článku 22a ods. 3 súvisiace s týmto žiadateľom z VIS bezodkladne vymaže členský štát, ktorý príslušné súbory so žiadosťami a prepojenia vytvoril.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 23 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 26 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

23a. V článku 26 sa odsek 1 nahrádza takto:

1.  Po uplynutí prechodného obdobia zodpovedá za prevádzkové riadenie centrálneho VIS a za národné rozhrania riadiaci orgán, ktorý je financovaný zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Tento riadiaci orgán v spolupráci s členskými štátmi zabezpečuje, že v centrálnom VIS a v národných rozhraniach sa po predchádzajúcej analýze nákladov a výnosov vždy využívajú najmodernejšie technológie.

„1.   Agentúra eu-LISA zodpovedá za prevádzkové riadenie VIS a jeho zložiek, ako sa stanovuje v článku 2a. Agentúra v spolupráci s členskými štátmi zabezpečuje, aby sa v prípade týchto zložiek po predchádzajúcej analýze nákladov a výnosov vždy využívali najlepšie dostupné technológie.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 23 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 26 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

23b. V článku 26 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.  Riadiaci orgán zodpovedá aj za nasledujúce úlohy súvisiace s komunikačnou infraštruktúrou medzi centrálnym VIS a národnými rozhraniami:

2.  Prevádzkové riadenie VIS pozostáva zo všetkých úloh potrebných na to, aby VIS fungoval v súlade s týmto nariadením 24 hodín denne, 7 dní v týždni, a to najmä z údržby a technického vývoja nevyhnutného na zabezpečenie toho, aby VIS fungoval na uspokojivej úrovni prevádzkovej kvality, najmä pokiaľ ide o čas odozvy na vyhľadávanie v centrálnom systéme VIS spustené konzulárnymi úradmi a pohraničnými orgánmi. Takéto časy odozvy musia byť čo najkratšie.

a)  dohľad;

 

b)  bezpečnosť;

 

c)  koordinácia vzťahov medzi členskými štátmi a poskytovateľom.

 

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 23 c (nový)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 26 – odseky 3 až 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

23c. V článku 26 sa vypúšťajú odseky 3 až 8.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 24

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 26 – odsek 8a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  V článku 26 sa vkladá tento odsek 8a:

vypúšťa sa

8a.  Agentúra eu-LISA má povolené používať na účely testovania anonymizované skutočné osobné údaje produkčného systému VIS, a to v týchto prípadoch:

 

a)  na diagnostiku a opravu, keď sa v centrálnom systéme zistia chyby;

 

b)  na testovanie nových technológií a metód významných pre zvýšenie výkonnosti centrálneho systému alebo na prenos údajov do tohto systému.

 

V takýchto prípadoch sú bezpečnostné opatrenia, kontrola prístupu a vedenie záznamov v testovacom prostredí rovnaké ako v prípade produkčného systému VIS. Skutočné osobné údaje na skúšobné účely sa anonymizujú takým spôsobom, aby nebolo možné stanoviť totožnosť osoby, ktorej sa údaje týkajú.

 

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 24 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 26 – odseky 9 a a  9 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

24a.   V článku 26 sa dopĺňajú tieto odseky:

 

„9a.  Ak agentúra eu-LISA spolupracuje s externými dodávateľmi na akýchkoľvek úlohách súvisiacich so systémom VIS, podrobne monitoruje činnosti dodávateľov s cieľom zabezpečiť súlad s týmto nariadením, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť, dôvernosť a ochranu údajov.

 

9b.   Prevádzkové riadenie centrálneho systému VIS sa nesmie zveriť súkromným spoločnostiam ani súkromným organizáciám.“;

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 25

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 27 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na zabezpečenie aktívnej prevádzky VIS možno obe pracoviská používať súbežne za predpokladu, že druhé pracovisko bude v prípade zlyhania systému schopné zabezpečiť jeho prevádzku.

Agentúra eu-LISA zavádza technické riešenia s cieľom zabezpečiť nepretržitú dostupnosť VIS buď prostredníctvom súbežnej prevádzky centrálneho systému VIS a záložného centrálneho systému VIS za predpokladu, že záložný centrálny systém VIS bude v prípade zlyhania centrálneho systému VIS aj naďalej schopný zabezpečiť prevádzku VIS, alebo prostredníctvom zdvojenia systému alebo jeho zložiek.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 26 – písmeno b a (nové)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 29 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty na tento účel zabezpečia, aby sa pracovníkom konzulárnych úradov a pracovníkom všetkých externých poskytovateľov služieb, s ktorými spolupracujú podľa článku 43 nariadenia (EÚ) č. 810/2009, pravidelne poskytovala odborná príprava v oblasti kvality údajov.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 26 – písmeno d

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 29 – odsek 2a – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2a.   Riadiaci orgán v súčinnosti s Komisiou vypracuje a spravuje automatické mechanizmy a postupy kontroly kvality údajov na účely vykonávania kontrol kvality údajov vo VIS a členským štátom predkladá pravidelné správy. Riadiaci orgán predkladá členským štátom a Komisii pravidelnú správu o kontrole kvality údajov.

2a.   Agentúra eu-LISA v súčinnosti s Komisiou vypracuje, spravuje a neustále modernizuje automatické mechanizmy a postupy kontroly kvality údajov na účely vykonávania kontrol kvality údajov vo VIS a členským štátom predkladá pravidelné správy. Agentúra eu-LISA zabezpečí primeraný počet kvalifikovaných pracovníkov na vykonávanie technických inovácií a modernizácií potrebných na prevádzku mechanizmov kontroly kvality údajov. Agentúra eu-LISA predkladá členským štátom a Komisii pravidelnú správu o kontrole kvality údajov. Komisia podáva Európskemu parlamentu a Rade pravidelné správy o problémoch týkajúcich sa kvality údajov, ktoré sa vyskytli, a o tom, ako sa riešili.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 26 – písmeno d a (nové)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 29 – odsek 2 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  Vkladá sa tento odsek:

 

„2b.  Komisia prekladá Európskemu parlamentu a Rade správu o uskutočniteľnosti, dostupnosti, pripravenosti a spoľahlivosti požadovanej technológie na používanie podôb tváre na určenie totožnosti osoby.“;

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 26 – písmeno d b (nové)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 29 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db) Dopĺňa sa tento odsek:

 

„3a.  V súvislosti so spracúvaním osobných údajov vo VIS určí každý členský štát orgán, ktorý sa považuje za prevádzkovateľa v súlade s článkom 4 bodom 7 nariadenia (EÚ) 2016/679 a ktorý má hlavnú zodpovednosť za spracúvanie údajov týmto členským štátom. Každý členský štát oznámi tento určený orgán Komisii.“;

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 27

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 29a – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  údaje podľa článkov 9, 22c a 22d a podľa článku 6 ods. 4 sa môžu zaslať do VIS až po vykonaní kontroly kvality príslušnými vnútroštátnymi orgánmi;

a)  údaje podľa článkov 9, 22c a 22d a podľa článku 6 ods. 4 sa môžu vložiť do VIS až po vykonaní kontroly kvality príslušnými vnútroštátnymi orgánmi;

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 27

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 29a – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  automatické postupy podľa článku 9a ods. 3 a článku 22b ods. 2 môžu byť systémom VIS spustené až po kontrole kvality vykonanej VIS podľa tohto článku; ak sa týmito kontrolami zistí, že nie sú splnené stanovené kritériá kvality, VIS automaticky upozorní príslušný(-é) orgán(-y);

b)  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 27

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 29a – odsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  pri vytváraní súborov so žiadosťami štátnych príslušníkov tretích krajín vo VIS sa vykonávajú kontroly kvality podoby tváre a daktyloskopických údajov, aby sa zaistilo, že spĺňajú minimálne normy pre kvalitu údajov, ktoré umožňujú biometrické porovnávanie;

c)  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 27

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 29a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pre uchovávanie údajov uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa určia normy kvality. Špecifikácie týchto noriem sa stanovia vo vykonávacích aktoch. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 49 ods. 2.;

3.  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 28

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 31 – odseky 1 a 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  V článku 31 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

vypúšťa sa

“1.  Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) 2016/679, možno údaje uvedené v článku 9 ods. 4 písm. a), b), c), k) a m) a v článku 9 ods. 6 a 7 preniesť alebo poskytnúť tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii uvedenej v prílohe, len ak je to v jednotlivých prípadoch nevyhnutné na účely preukázania totožnosti štátnych príslušníkov tretích krajín a len na účely návratu v súlade so smernicou 2008/115/ES alebo na účely presídlenia v súlade s nariadením ... [ nariadenie o rámci pre presídľovanie] a za predpokladu, že členský štát, ktorý údaje do VIS vložil, vyjadril súhlas.“

 

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 28 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 31 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

28a.  V článku 31 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.  Odchylne od odseku 1 môžu byť údaje uvedené v článku 9 ods. 4 písm. a), b), c), k) a m) prenesené alebo poskytnuté tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii uvedenej v prílohe, ak je to v jednotlivých prípadoch potrebné na účely preukázania totožnosti štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane účelov návratu a len ak sú splnené tieto podmienky:

2.  Odchylne od odseku 1 tohto článku môžu v konkrétnych prípadoch pohraničné orgány alebo imigračné orgány preniesť údaje uvedené v článku 9 ods. 4 písm. a), aa), b), c), cc), k) a m) a v článku 9 ods. 6 a 7 tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu, ak je to nevyhnutné na preukázanie totožnosti štátnych príslušníkov tretích krajín výlučne na účely návratu a len ak je splnená jedna z týchto podmienok:

a)   Komisia prijala rozhodnutie o primeranej ochrane osobných údajov v dotknutej tretej krajine v súlade s článkom 25 ods. 6 smernice 95/46/ES alebo platí readmisná dohoda medzi Spoločenstvom a dotknutou treťou krajinou, alebo sa uplatňujú ustanovenia článku 26 ods. 1 písm. d) smernice 95/46/ES;

a)   Komisia prijala rozhodnutie o primeranej ochrane osobných údajov v danej tretej krajine v súlade s článkom 45 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/679;

b)   tretia krajina alebo medzinárodná organizácia súhlasí s použitím údajov len na účel, na ktorý boli poskytnuté;

b)   sú stanovené primerané záruky, ako sa uvádzajú v článku 46 nariadenia (EÚ) 2016/679, a to napríklad v platnej readmisnej dohode medzi Úniou alebo členským štátom a danou treťou krajinou; alebo

c)   tieto údaje sú prenesené alebo poskytnuté v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Spoločenstva, najmä readmisnými dohodami, a s vnútroštátnym právom členského štátu, ktorý údaje preniesol alebo poskytol, vrátane zákonných ustanovení vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu údajov; ako aj

c)   sa uplatňuje článok 49 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2016/679.

d)   členský(-é) štát(-y), ktorý(-é) údaje vložil(-i) do VIS, súhlasil(-li).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 28 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 31 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

28b.  V článku 31 sa odsek 3 nahrádza takto:

3.   Takéto prenosy osobných údajov tretím krajinám alebo medzinárodným organizáciám nemajú vplyv na práva utečencov a osôb žiadajúcich o medzinárodnú ochranu, najmä pokiaľ ide o zásadu zákazu vyhostenia či vrátenia.

3.  Údaje uvedené v článku 9 ods. 4 písm. a), b), c), k) a m) a v článku 9 ods. 6 a 7 sa môžu preniesť v súlade s odsekom 2 tohto článku, iba ak sú splnené všetky tieto podmienky:

 

a)   prenos údajov sa vykonáva v súlade s príslušnými ustanoveniami práva Únie, najmä s ustanoveniami v oblasti ochrany údajov, vrátane kapitoly V nariadenia (EÚ) 2016/679, a dohodami o readmisii a v súlade s vnútroštátnym právom členského štátu, ktorý údaje prenáša;

 

b)   členský štát, ktorý údaje vložil do VIS, vyjadril súhlas;

 

c)   tretia krajina alebo medzinárodná organizácia súhlasili so spracúvaním údajov len na tie účely, na ktoré boli poskytnuté; a

 

d)   vo vzťahu k dotknutému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bolo vydané rozhodnutie o návrate prijaté podľa smernice 2008/115/ES, pričom platí, že výkon takéhoto rozhodnutia o návrate nebol pozastavený a že nebolo podané odvolanie, ktoré môže viesť k pozastaveniu jeho výkonu.“;

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 28 c (nový)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 31 – odseky 3 a a  3 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

28c.  V článku 31 sa dopĺňajú tieto odseky:

 

„3a.  Prenosy osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám podľa odseku 2 nesmú mať vplyv na práva osôb žiadajúcich o medzinárodnú ochranu a osôb, ktoré ju požívajú, najmä pokiaľ ide o zákaz vyhostenia alebo vrátenia.“;

 

3b.  Osobné údaje, ktoré získa členský štát alebo Europol z VIS na účely presadzovania práva, sa nesmú preniesť ani poskytnúť žiadnej tretej krajine, medzinárodnej organizácii alebo súkromnému subjektu usadenému v Únii alebo mimo nej. Tento zákaz sa uplatňuje aj v prípade, keď sa tieto údaje ďalej spracúvajú na vnútroštátnej úrovni alebo medzi členskými štátmi podľa smernice (EÚ) 2016/680.“;

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 28 e (nový) – písmeno a (nové)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 32 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

28e.  V článku 32 sa odsek 2 mení takto:

 

a)   Vkladá sa toto písmeno:

 

„ea)   zabrániť používaniu systémov automatizovaného spracúvania údajov neoprávnenými osobami pomocou zariadenia na prenos údajov;“;

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 28 e (nový) – písmeno b (nové)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 32 – odsek 2 – písmená j a a j b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

b) Vkladajú sa tieto písmená:

 

„ja)   zabezpečiť, aby v prípade prerušenia bolo možné obnoviť bežnú prevádzku nainštalovaných systémov;

 

jb)   zaistiť spoľahlivosť tým, že sa zabezpečí, aby sa akékoľvek chyby vo fungovaní VIS riadne nahlasovali a aby sa zavádzali potrebné technické opatrenia na zabezpečenie obnovy osobných údajov v prípade poškodenia v dôsledku nesprávneho fungovania VIS;“;

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 28 f (nový)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 32 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

28f.  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 32a

 

Bezpečnostné incidenty

 

1.   Akákoľvek udalosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na bezpečnosť VIS alebo môže spôsobiť poškodenie alebo stratu údajov VIS, sa považuje za bezpečnostný incident, a to najmä vtedy, ak mohlo dôjsť k nezákonnému prístupu k údajom alebo mohla byť alebo bola poškodená dostupnosť, integrita a dôvernosť údajov.

 

2.   Bezpečnostné incidenty sa riadia tak, aby sa zabezpečila rýchla, účinná a správna reakcia.

 

3.   Bez toho, aby tým bolo dotknuté oznámenie porušenia ochrany osobných údajov v súlade s článkom 33 nariadenia (ES) 2016/679 alebo článkom 30 smernice (EÚ) 2016/680, členské štáty, Europol a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž bezodkladne oznámia bezpečnostné incidenty Komisii, agentúre eu-LISA, príslušnému dozornému orgánu a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov. Agentúra eu-LISA bezodkladne oznámi Komisii a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov každý bezpečnostný incident týkajúci sa centrálneho systému VIS.

 

4.   Informácie týkajúce sa bezpečnostného incidentu, ktorý má alebo môže mať vplyv na prevádzku VIS v členskom štáte alebo v agentúre eu-LISA alebo na dostupnosť, integritu a dôvernosť údajov, ktoré vložili alebo poslali iné členské štáty, sa bezodkladne poskytnú všetkým členským štátom a oznámia v súlade s plánom riadenia incidentov, ktorý zabezpečuje agentúra eu-LISA.

 

5.   V prípade bezpečnostného incidentu členské štáty a agentúra eu-LISA spolupracujú.

 

6.   Komisia okamžite oznamuje závažné incidenty Európskemu parlamentu a Rade. Na takéto oznámenia sa vzťahuje stupeň utajenia EU RESTRICTED/RESTREINT UE v súlade s uplatniteľnými bezpečnostnými predpismi.

 

7.   Ak bezpečnostný incident spôsobilo zneužitie údajov, členské štáty, Europol a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž zabezpečia, aby sa uložili sankcie podľa článku 36.“;

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 28 g (nový)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 33

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

28g.  Článok 33 sa nahrádza takto:

Článok 33

„Článok 33

Zodpovednosť

Zodpovednosť

1.   Osoba alebo členský štát, ktorý utrpel škodu v dôsledku nezákonnej operácie spracúvania alebo akéhokoľvek konania nezlučiteľného s týmto nariadením, má nárok na náhradu škody od členského štátu, ktorý je za vzniknutú škodu zodpovedný. Tento členský štát sa úplne alebo čiastočne zbaví svojej zodpovednosti, ak preukáže, že nenesie zodpovednosť za udalosť, ktorá bola príčinou vzniknutej škody.

1.   Bez toho, aby bolo dotknuté právo na náhradu od prevádzkovateľa alebo spracovateľa údajov a ich zodpovednosť podľa nariadenia (EÚ) 2016/679, smernice (EÚ) 2016/680 a nariadenia (EÚ) 2018/1726:

 

a)   každá osoba alebo každý členský štát, ktorý utrpel škodu v dôsledku nezákonnej operácie spracúvania alebo akéhokoľvek iného konania zo strany členského štátu nezlučiteľného s týmto nariadením, má nárok na náhradu škody od tohto členského štátu;

 

b)   každá osoba alebo každý členský štát, ktorý utrpel majetkovú alebo nemajetkovú ujmu v dôsledku akéhokoľvek konania zo strany Europolu, Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž alebo agentúry eu-LISA, ktoré je nezlučiteľné s týmto nariadením, má nárok na náhradu škody od príslušnej agentúry.

 

Príslušný členský štát, Europol, Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž alebo agentúra eu-LISA sa úplne alebo čiastočne zbavia svojej zodpovednosti podľa prvého pododseku, ak preukážu, že nenesú zodpovednosť za udalosť, ktorá bola príčinou vzniknutej škody.

2.   V prípade, že akékoľvek neplnenie si svojich povinností v zmysle tohto nariadenia zo strany členského štátu spôsobí škodu systému VIS, tento členský štát zodpovedá za túto škodu okrem prípadov, ak riadiaci orgán alebo iný členský štát neprijali primerané opatrenia na to, aby sa zabránilo vzniku škody alebo aby sa minimalizoval jej dosah.

2.   V prípade, že akékoľvek neplnenie si svojich povinností v zmysle tohto nariadenia zo strany členského štátu spôsobí škodu centrálnemu systému VIS, tento členský štát zodpovedá za túto škodu okrem prípadov, ak eu-LISA alebo iný členský štát podieľajúci sa na činnosti centrálneho systému VIS neprijali primerané opatrenia na to, aby sa zabránilo vzniku škody alebo aby sa minimalizoval jej dosah.

3.   Nároky voči členskému štátu na náhradu škody uvedenej v odsekoch 1 a 2 sa spravujú ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov žalovaného členského štátu.

3.   Nároky voči členskému štátu na náhradu škody uvedenej v odsekoch 1 a 2 sa spravujú vnútroštátnymi právnymi predpismi tohto členského štátu. Nároky voči prevádzkovateľovi, Europolu, Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž alebo agentúre eu-LISA na náhradu škody uvedenej v odsekoch 1 a 2 podliehajú podmienkam stanoveným v zmluvách.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 29

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 34 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát, Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž a riadiaci orgán vedú záznamy o všetkých operáciách spracúvania údajov vo VIS. V týchto záznamoch sa uvádza účel prístupu uvedený v článku 6 ods. 1, článku 20a ods. 1, článku 22k ods. 1 a v článkoch 15 až 22 a 22g až 22j, dátum a čas, druh prenesených údajov podľa článkov 9 až 14, druh údajov použitých pri vyhľadávaní podľa článku 15 ods. 2, článku 18, článku 19 ods. 1, článku 20 ods. 1, článku 21 ods. 1, článku 22 ods. 1, článku 22g, článku 22h, článku 22i, článku 22j, článku 45a a článku 45d a názov orgánu, ktorý údaje vložil alebo získal. Každý členský štát navyše vedie záznamy o zamestnancoch, ktorí sú riadne oprávnení na vkladanie alebo získavanie údajov.

1.  Každý členský štát, Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž a eu-LISA vedú záznamy o všetkých operáciách spracúvania údajov vo VIS. V týchto záznamoch sa uvádza účel prístupu uvedený v článku 6 ods. 1, článku 20a ods. 1, článku 22k ods. 1 a v článkoch 15 až 22 a 22g až 22j, dátum a čas, druh prenesených údajov podľa článkov 9 až 14 a 22c až 22f, druh údajov použitých pri vyhľadávaní podľa článku 15 ods. 2, článku 18, článku 19 ods. 1, článku 20 ods. 1, článku 21 ods. 1, článku 22 ods. 1, článku 22g, článku 22h, článku 22i, článku 22j, článku 45a a článku 45d a názov orgánu, ktorý údaje vložil alebo získal. Každý členský štát navyše vedie záznamy o zamestnancoch, ktorí sú riadne oprávnení na vkladanie alebo získavanie údajov.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 29

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 34 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prípade operácií uvedených v článku 45b sa záznam o každej operácii spracovania údajov vykonanej vo VIS a systéme vstup/výstup uchováva v súlade s týmto článkom a článkom 41 nariadenia (EÚ) č. 2226/2017, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES).

2.  V prípade operácií uvedených v článku 45b sa záznam o každej operácii spracovania údajov vykonanej vo VIS a systéme vstup/výstup uchováva v súlade s uvedeným článkom a článkom 46 nariadenia (EÚ) č. 2226/2017, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES). V prípade operácií uvedených v článku 17a sa uchováva záznam o každej operácii spracúvania údajov v rámci VIS a EES v súlade s týmto článkom a článkom 46 nariadenia (EÚ) 2017/2226.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 29 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 35

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

29a.  Článok 35 sa nahrádza takto:

Článok 35

Článok 35

Vlastné monitorovanie

Vlastné monitorovanie

Členské štáty zabezpečia, aby každý orgán oprávnený na prístup k údajom VIS prijal opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s týmto nariadením a spolupracoval, v prípade potreby, s vnútroštátnym dozorným orgánom.

„Členské štáty zabezpečia, aby každý orgán oprávnený na prístup k údajom VIS prijal opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s týmto nariadením a spolupracoval s vnútroštátnym dozorným orgánom.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 29 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 36

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

29b.  Článok 36 sa nahrádza takto:

Článok 36

Článok 36

Sankcie

Sankcie

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby každé zneužitie údajov vložených do VIS podliehalo účinným, primeraným a odrádzajúcim sankciám vrátane správnych a/alebo trestnoprávnych sankcií v súlade s vnútroštátnym právom.

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby každé zneužitie alebo spracovanie údajov vložených do VIS, ktoré je v rozpore s týmto nariadením, podliehalo účinným, primeraným a odrádzajúcim sankciám vrátane správnych a/alebo trestnoprávnych sankcií v súlade s vnútroštátnym právom.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 30 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 37 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.   Zodpovedný členský štát poskytne žiadateľom a osobám uvedeným v článku 9 ods. 4 písm. f) tieto informácie:

1.   Bez toho, aby bolo dotknuté právo na informácie uvedené v článkoch 15 a 16 nariadenia (EÚ) 2018/1725, v článkoch 13 a 14 nariadenia (EÚ) 2016/679 a v článku 13 smernice 2016/680, zodpovedný členský štát poskytne štátnym príslušníkom tretích krajín a osobám uvedeným v článku 9 ods. 4 písm. f), článku 22c ods. 2 písm. e) alebo článku 22d písm. e) tieto informácie:

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 30 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 37 – odsek 1 – písmeno f

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

aa)   V odseku 1 sa písmeno f) nahrádza takto:

f) informáciu o tom, že majú právo na prístup k údajom, ktoré sa ich týkajú, a právo požadovať opravu nesprávnych údajov, ktoré sa ich týkajú, alebo požadovať vymazanie údajov, ktoré sa ich týkajú, ak boli tieto údaje spracované v rozpore so zákonom, ako aj právo na informácie o postupoch vykonávania týchto práv a kontaktné údaje na vnútroštátne dozorné orgány uvedené v článku 41 ods. 1, ktoré rozhodujú o sťažnostiach súvisiacich s ochranou osobných údajov.

„f)   „informáciu o tom, že majú právo na prístup k údajom, ktoré sa ich týkajú, a právo požadovať opravu nesprávnych údajov, ktoré sa ich týkajú, alebo požadovať vymazanie údajov, ktoré sa ich týkajú, ak boli tieto údaje spracované v rozpore so zákonom, ako aj právo na informácie o postupoch vykonávania týchto práv a o kontaktných údajoch na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a na vnútroštátny dozorný orgán členského štátu zodpovedného za zber údajov uvedeného v článku 41 ods. 1, ktorý rozhoduje o sťažnostiach súvisiacich s ochranou osobných údajov.“

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 30 – písmeno a b (nové)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 37 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab)   V odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„fa)   „skutočnosť, že do VIS majú prístup členské štáty a Europol na účely presadzovania práva.“;

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 30 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 37 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Po zhromaždení údajov, fotografie a údajov o odtlačkoch prstov uvedených v článku 9 bodoch 4, 5 a 6, článku 22c ods. 2 a článku 22d písm. a) až g) sa informácie uvedené v odseku 1 poskytnú štátnemu príslušníkovi tretej krajiny v písomnej podobe, a v prípade potreby, aj v ústnej podobe, a to v takom jazyku a takým spôsobom, aby dotknutá osoba rozumela alebo aby sa dalo odôvodnene predpokladať, že im rozumie. Deťom sa informácie musia poskytnúť spôsobom primeraným ich veku s použitím prospektov a/alebo infografiky a/alebo názorných pomôcok osobitne určených na vysvetlenie postupu odoberania odtlačkov prstov.

2.  Po zhromaždení údajov, podoby tváre a údajov o odtlačkoch prstov uvedených v článku 9 ods. 4 bodoch 4, 5 a 6, článku 22c ods. 2 a článku 22d písm. a) až g) sa informácie uvedené v odseku 1 poskytnú štátnemu príslušníkovi tretej krajiny v písomnej podobe jednoznačným, stručným a presným spôsobom. Deťom sa informácie musia poskytnúť spôsobom primeraným ich veku s použitím prospektov a/alebo infografiky a/alebo názorných pomôcok osobitne určených na vysvetlenie postupu odoberania odtlačkov prstov.

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 31

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 38 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  V článku 38 sa odsek 3 nahrádza takto:

vypúšťa sa

„3. Ak bola žiadosť podľa odseku 2 podaná inému než zodpovednému členskému štátu, orgány členského štátu, ktorému bola žiadosť podaná, sa v lehote siedmich dní skontaktujú s orgánmi zodpovedného členského štátu. Zodpovedný členský štát skontroluje v lehote jedného mesiaca správnosť údajov a zákonnosť ich spracovania vo VIS.“

 

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 31 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 38

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

31a.  Článok 38 sa nahrádza takto:

Článok 38

„Článok 38

Právo na prístup, opravu a vymazanie

Právo na prístup k osobným údajom, ich opravu, doplnenie a výmaz a na obmedzenie spracúvania

1.   Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť poskytovať iné informácie v súlade s článkom 12 písm. a) smernice 95/46/ES, každá osoba má právo na informáciu o údajoch zaznamenaných vo VIS, ktoré sa jej týkajú, a o členskom štáte, ktorý ich do VIS preniesol. Takýto prístup k údajom môže udeliť iba členský štát. Každý členský štát vedie zápisy o akýchkoľvek žiadostiach o takýto prístup.

1.   Bez toho, aby bolo dotknuté právo na informácie podľa článkov 15 a 16 [nového nariadenia (EÚ) 2018/1725], sú žiadatelia alebo držitelia dlhodobých víz alebo povolení na pobyt, ktorých údaje sú uložené vo VIS, informovaní v čase získavania ich údajov o postupoch vykonávania týchto práv podľa článkov 17 až 20 nariadenia (EÚ) 2018/1725 a článkov 15 až 18 nariadenia (EÚ) 2016/679. Zároveň sa im poskytnú kontaktné údaje európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

2.   Každá osoba môže požiadať o opravu údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne, a o vymazanie údajov, ak boli zaznamenané v rozpore so zákonom. Zodpovedný členský štát vykoná bezodkladne opravu a vymazanie v súlade so svojimi zákonmi, inými právnymi predpismi a postupmi.

2.   Na uplatnenie svojich práv podľa článkov 17 až 20 nariadenia (EÚ) 2018/1725 a článkov 15 až 18 nariadenia (EÚ) 2016/679 osoby uvedené v odseku 1 majú právo obrátiť sa na členské štáty, ktoré vložili ich údaje do VIS. Členský štát, ktorému sa žiadosť doručí, ju čo najskôr preskúma a odpovie na ňu, a to najneskôr do 30 dní. Ak sa v reakcii na žiadosť zistí, že údaje uložené vo VIS sú fakticky nesprávne alebo že boli zaznamenané v rozpore so zákonom, zodpovedný členský štát tieto údaje v systéme VIS bezodkladne a najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti opraví alebo vymaže, a to v súlade s článkom 12 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) 2016/679. Ak bola žiadosť podaná inému než zodpovednému členskému štátu, orgány členského štátu, ktorému bola žiadosť podaná, sa v lehote siedmich dní skontaktujú s orgánmi zodpovedného členského štátu. Zodpovedný členský štát v lehote jedného mesiaca skontroluje správnosť údajov a zákonnosť ich spracúvania vo VIS. Dotknuté osoby informuje členský štát, ktorý orgány zodpovedného členského štátu kontaktoval, o postúpení jeho žiadosti, o tom, komu bola postúpená, a o ďalšom postupe.

3.   Ak žiadosť ustanovená v odseku 2 bola podaná inému než zodpovednému členskému štátu, orgány členského štátu, ktorému bola žiadosť podaná, sa v lehote štrnástich dní skontaktujú s orgánmi zodpovedného členského štátu. Zodpovedný členský štát v lehote jedného mesiaca skontroluje správnosť údajov a zákonnosť ich spracúvania vo VIS.

3.   Ak zodpovedný členský štát nesúhlasí s tvrdením, že údaje uložené vo VIS sú vecne nepresné alebo boli zaznamenané nezákonne, bezodkladne prijme administratívne rozhodnutie s písomným vysvetlením pre dotknutú osobu, prečo odmieta opraviť alebo vymazať údaje, ktoré sa jej týkajú.

4.   Ak sa preukáže, že údaje zaznamenané vo VIS sú nesprávne alebo boli zaznamenané v rozpore so zákonom, zodpovedný členský štát údaje opraví alebo vymaže v súlade s článkom 24 ods. 3. Zodpovedný členský štát bezodkladne vydá dotknutej osobe písomné potvrdenie o vykonaní opravy alebo vymazaní údajov, ktoré sa jej týkajú.

4.   V uvedenom rozhodnutí sa dotknutej osobe takisto poskytnú informácie o možnosti napadnúť rozhodnutie prijaté v súvislosti so žiadosťou uvedenou v odseku 2 a prípadne informácie o tom, ako podať žalobu alebo sťažnosť príslušným orgánom alebo súdom a aká pomoc je osobe k dispozícii vrátane pomoci od príslušných vnútroštátnych dozorných orgánov.

5.   Ak zodpovedný členský štát nesúhlasí s tvrdením, že údaje zaznamenané vo VIS sú nesprávne alebo boli zaznamenané v rozpore so zákonom, bezodkladne poskytne dotknutej osobe písomné vysvetlenie, prečo odmieta opraviť alebo vymazať údaje, ktoré sa jej týkajú.

5.   Každá žiadosť podaná podľa odseku 2 musí obsahovať informácie potrebné na identifikáciu dotknutej osoby. Tieto informácie sa použijú výlučne na umožnenie výkonu práv uvedených v odseku 2 a potom sa okamžite vymažú.

6.   Zodpovedný členský štát dotknutej osobe tiež poskytne informácie vysvetľujúce kroky, ktoré môže táto osoba podniknúť, ak nesúhlasí s poskytnutým vysvetlením. Toto vysvetlenie obsahuje informácie o tom, ako podať žalobu alebo sťažnosť príslušným orgánom alebo súdom tohto členského štátu, a o akejkoľvek pomoci, ktorá je dostupná v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a postupmi tohto členského štátu, vrátane pomoci, ktorú poskytuje vnútroštátny dozorný orgán uvedený v článku 41 ods. 1.

6.   Zodpovedný členský štát uchováva záznam v podobe písomného dokumentu o tom, že bola podaná žiadosť uvedená v odseku 2 a ako bola riešená. Uvedený dokument sprístupní príslušným národným dozorným orgánom na ochranu údajov bezodkladne a najneskôr sedem dní po prijatí rozhodnutia o oprave alebo výmaze údajov uvedeného v odseku 2 druhom pododseku alebo rozhodnutia uvedeného v odseku 3.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 31 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 39

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

31b.  Článok 39 sa nahrádza takto:

Článok 39

„Článok 39

Spolupráca pri zabezpečovaní práv na ochranu údajov

Spolupráca pri zabezpečovaní práv na ochranu údajov

1.   Členské štáty aktívne spolupracujú pri presadzovaní práv stanovených v článku 38 ods. 2, 3 a 4.

1.   Príslušné orgány členských štátov aktívne spolupracujú pri presadzovaní práv stanovených v článku 38.

2.   Vnútroštátny dozorný orgán v každom členskom štáte na požiadanie poskytne dotknutej osobe pomoc a poradenstvo pri výkone jej práva na opravu alebo vymazanie údajov, ktoré sa jej týkajú, v súlade s článkom 28 ods. 4 smernice 95/46/ES.

2.   Dozorný orgán uvedený v článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 v každom členskom štáte na požiadanie poskytne dotknutej osobe pomoc a poradenstvo pri výkone jej práva na opravu, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, alebo na obmedzenie spracúvania takýchto údajov v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679.

3. Vnútroštátny dozorný orgán zodpovedného členského štátu, ktorý preniesol údaje, a vnútroštátny dozorný orgán členského štátu, ktorému bola podaná žiadosť, na tento účel spolupracujú.

Na účely dosiahnutia cieľov uvedených v prvom pododseku vzájomne spolupracujú dozorný orgán zodpovedného členského štátu, ktorý údaje preniesol, a dozorný orgán členského štátu, ktorému sa žiadosť podala.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 31 c (nový)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 40

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

31c.  Článok 40 sa nahrádza takto:

Článok 40

„Článok 40

Prostriedky nápravy

Prostriedky nápravy

1.   Každá osobav každom členskom štáte právo podať žalobu alebo sťažnosť príslušným orgánom alebo súdom toho členského štátu, ktorý jej zamietol právo na prístup alebo právo na opravu alebo vymazanie údajov, ktoré sa jej týkajú, ako je stanovené v článku 38 ods. 1 a 2.

1.   Bez toho, aby boli dotknuté články 77 a 79 nariadenia (EÚ) 2016/679,každá osoba v každom členskom štáte právo podať žalobu alebo sťažnosť príslušným orgánom alebo súdom toho členského štátu, ktorý jej zamietol právo na prístup alebo právo na opravu, doplnenie alebo vymazanie údajov, ktoré sa jej týkajú, ako je stanovené v článku 38 tohto nariadenia. Právo podať takúto žalobu alebo sťažnosť sa uplatňuje aj v prípadoch, keď sa na žiadosti o prístup, opravu, doplnenie alebo vymazanie nereagovalo v lehotách stanovených v článku 38 alebo keď sa nimi prevádzkovateľ nikdy nezaoberal.

2.   V priebehu celého konania musí byť možné získať pomoc vnútroštátnych dozorných orgánov uvedenú v článku 39 ods. 2.

2.   V priebehu celého konania musí byť možné získať pomoc dozorného orgánu uvedenú v článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 31 d (nový)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 41

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

31d.  Článok 41 sa nahrádza takto:

Článok 41

„Článok 41

Dozor vnútroštátneho dozorného orgánu

Dozor vnútroštátneho dozorného orgánu

1.   Orgán alebo orgány, ktoré určí každý členský štát a ktorým sa udelia právomoci uvedené v článku 28 smernice 95/46/ES (ďalej len „vnútroštátny dozorný orgán“), nezávisle monitorujú zákonnosť spracúvania osobných údajov uvedených v článku 5 ods. 1 zo strany príslušného členského štátu vrátane ich prenosu do VIS a z VIS.

1.   Každý členský štát zabezpečí, aby dozorný orgán uvedený v článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 nezávisle monitoroval zákonnosť spracúvania osobných údajov podľa tohto nariadenia zo strany príslušného členského štátu.

2.   Vnútroštátny dozorný orgán zabezpečí, aby sa v súlade s príslušnými medzinárodnými audítorskými normami aspoň každé štyri roky vykonal audit operácií spracúvania údajov vo vnútroštátnom systéme.

2.   Dozorný orgán alebo orgány uvedené v článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 zabezpečia, aby sa v súlade s príslušnými medzinárodnými audítorskými normami aspoň každé tri roky vykonal audit operácií spracúvania údajov zodpovednými vnútroštátnymi orgánmi. Výsledky tohto auditu sa môžu zohľadniť pri hodnoteniach vykonávaných v rámci mechanizmu zriadeného nariadením Rady (EÚ) č. 1053/2013. Dozorný orgán uvedený v článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 uverejňuje každý rok informácie o počte žiadostí o opravu, doplnenie alebo vymazanie údajov alebo obmedzenie ich spracúvania, o následne prijatých opatreniach a o počte opráv, doplnení, vymazaní a obmedzení spracúvania vykonaných v reakcii na žiadosti dotknutých osôb.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby ich vnútroštátny dozorný orgán mal k dispozícii dostatočné prostriedky na plnenie úloh, ktorými je poverený na základe tohto nariadenia.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby ich dozorný orgán mal k dispozícii dostatočné prostriedky na plnenie úloh, ktorými je poverený na základe tohto nariadenia, a aby mal prístup k poradenstvu od osôb s dostatočnými vedomosťami v oblasti biometrických údajov.

4.   V súvislosti so spracúvaním osobných údajov vo VIS určí každý členský štát orgán, ktorý sa považuje za prevádzkovateľa v súlade s článkom 2 písm. d) smernice 95/46/ES a ktorý má hlavnú zodpovednosť za spracúvanie údajov daným členským štátom. Každý členský štát oznámi tento orgán Komisii.

 

5.   Každý členský štát poskytne všetky informácie, ktoré požadujú vnútroštátne dozorné orgány, a poskytne im najmä informácie o činnostiach vykonaných v súlade s článkom 28 a článkom 29 ods. 1, zabezpečí im prístup k svojim zoznamom uvedeným v článku 28 ods. 4 písm. c) a k svojim zápisom uvedeným v článku 34 a umožní im neustály prístup do všetkých svojich priestorov.

5.  Každý členský štát poskytne všetky informácie, ktoré požaduje dozorný orgán uvedený v článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679, a poskytne mu najmä informácie o činnostiach vykonaných v súlade s jeho úlohami stanovenými v tomto nariadení. Členské štáty poskytnú dozornému orgánu uvedenému v článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 prístup k svojim záznamom a umožnia mu neustály prístup do všetkých svojich priestorov súvisiacich s interoperabilitou.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 31 e (nový)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 42

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

31e.  Článok 42 sa nahrádza takto:

Článok 42

„Článok 42

Dohľad európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov

Dohľad európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov

1.   Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov kontroluje, či riadiaci orgán vykonáva činnosti spracúvania osobných údajov v súlade s týmto nariadením. Povinnosti a právomoci uvedené v článkoch 46 a 47 nariadenia (ES) č. 45/2001 sa uplatňujú zodpovedajúcim spôsobom.

1.   Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zodpovedá za monitorovanie činností agentúry eu-LISA, Europolu a Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž v oblasti spracovávania osobných údajov podľa tohto nariadenia, ako aj za zabezpečenie toho, aby sa tieto činnosti vykonávali v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725 a s týmto nariadením.

2.   Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečí, aby sa v súlade s príslušnými medzinárodnými audítorskými normami aspoň každé štyri roky vykonal audit činností spracúvania osobných údajov, ktoré vykonáva riadiaci orgán. Správa o takomto audite sa zašle Európskemu parlamentu, Rade, riadiacemu orgánu, Komisii a vnútroštátnym dozorným orgánom. Pred prijatím správy sa riadiacemu orgánu poskytne príležitosť sa k tejto správe vyjadriť.

2.   Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečí, aby sa v súlade s príslušnými medzinárodnými audítorskými normami aspoň každé tri roky vykonal audit činností spracúvania osobných údajov, ktoré vykonáva agentúra eu-LISA. Správa o tomto audite sa zašle Európskemu parlamentu, Rade, agentúre eu-LISA, Komisii a členským štátom. Agentúra eu-LISA má pred prijatím takýchto správ príležitosť sa k nim vyjadriť.

3.   Riadiaci orgán poskytne európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov informácie, o ktoré požiadal, a zabezpečí mu prístup k všetkým dokumentom a svojim zápisom uvedeným v článku 34 ods. 1 a umožní mu kedykoľvek prístup do všetkých svojich priestorov.

3.   Agentúra eu-LISA poskytne európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov informácie, o ktoré požiadal, a zabezpečí európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov prístup k všetkým dokumentom a svojim záznamom uvedeným v článkoch 22r, 34 a 45b a umožní európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov kedykoľvek prístup do všetkých svojich priestorov.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 32

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 43 – odseky 1 a 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  V článku 43 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

vypúšťa sa

1.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov úzko spolupracuje s vnútroštátnymi dozornými orgánmi v súvislosti s konkrétnymi otázkami vyžadujúcimi si zapojenie členských štátov, najmä ak európsky dozorný úradník pre ochranu údajov alebo vnútroštátny dozorný orgán zistia závažné nezrovnalosti medzi postupmi členských štátov alebo možný protiprávny prenos prostredníctvom komunikačných kanálov komponentov interoperability, alebo v súvislosti s otázkami vznesenými jedným alebo viacerými vnútroštátnymi dozornými orgánmi vo vzťahu k vykonávaniu a výkladu tohto nariadenia.

 

2.  V prípadoch uvedených v odseku 1 sa zabezpečí koordinovaný dozor v súlade s článkom 62 nariadenia (EÚ) č. XXXX/2018 [revidované nariadenie 45/2001].

 

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 32 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 43

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(32a)  Článok 43 sa nahrádza takto:

Článok 43

„Článok 43

Spolupráca medzi vnútroštátnymi dozornými orgánmi a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov

Spolupráca medzi vnútroštátnymi dozornými orgánmi a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov

1.   Vnútroštátne dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, z ktorých každý koná v rámci svojich príslušných právomocí, aktívne spolupracujú v rámci svojich povinností a zabezpečujú koordinovaný dozor nad VIS a vnútroštátnymi systémami.

1.   Dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, z ktorých každý koná v rámci svojich príslušných právomocí, aktívne spolupracujú v rámci svojich príslušných povinností s cieľom zabezpečiť koordinovaný dohľad nad používaním komponentov interoperability a uplatňovaním ďalších ustanovení tohto nariadenia.

2.   Vnútroštátne dozorné orgány pre ochranu údajov a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, z ktorých každý koná v rámci svojich príslušných právomocí, si podľa potreby vymieňajú príslušné informácie, navzájom si pomáhajú pri vykonávaní auditov a inšpekcií, skúmajú problémy týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tohto nariadenia, ako aj problémy týkajúce sa výkonu nezávislého dozoru alebo výkonu práv dotknutých osôb, vypracúvajú harmonizované návrhy spoločných riešení akýchkoľvek problémov a podporujú zvyšovanie informovanosti o právach na ochranu údajov.

2.   Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a dozorné orgány si podľa potreby vymieňajú relevantné informácie, vzájomne si pomáhajú pri vykonávaní auditov a inšpekcií, skúmajú akékoľvek ťažkosti pri výklade alebo uplatňovaní tohto nariadenia, hodnotia problémy súvisiace s vykonávaním nezávislého dozoru alebo s výkonom práv dotknutej osoby, vypracúvajú zosúladené návrhy na spoločné riešenia všetkých problémov a podporujú informovanosť o právach súvisiacich s ochranou údajov.

3.   Vnútroštátne dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa na tento účel stretávajú aspoň dvakrát do roka. Náklady na tieto stretnutia uhrádza európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, ktorý tieto stretnutia zároveň i zabezpečuje. Na prvej schôdzi sa prijme rokovací poriadok. Ďalšie pracovné postupy sa vypracujú spoločne podľa potreby.

3.   Na účely odseku 2 sa dozorné orgány stretávajú s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov najmenej dvakrát do roka v rámci Európskeho výboru pre ochranu údajov. Náklady na tieto schôdze znáša Európsky výbor pre ochranu údajov, ktorý sa ujíma aj ich organizácie. Na prvej schôdzi sa prijme rokovací poriadok. Ďalšie pracovné postupy sa vypracujú spoločne podľa potreby.

4.   Každé dva roky sa zašle Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a riadiacemu orgánu spoločná správa o činnosti. Táto správa obsahuje kapitolu o každom členskom štáte, ktorú pripravil vnútroštátny dozorný orgán daného členského štátu.

4.   Európsky výbor pre ochranu údajov zašle každé dva roky Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Europolu, Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž a agentúre eu-LISA spoločnú správu o činnosti. V uvedenej správe sa každému členskému štátu venuje kapitola vypracovaná dozorným orgánom daného členského štátu.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 32 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 44

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

32b.  Článok 44 sa vypúšťa.

Článok 44

 

Ochrana údajov v prechodnom období

 

Ak Komisia v prechodnom období poverí plnením svojich povinností iný orgán alebo orgány podľa článku 26 ods. 4 tohto nariadenia, zabezpečí, aby európsky dozorný úradník pre ochranu údajov mal právo a bol spôsobilý vykonávať svoje úlohy v plnom rozsahu vrátane možnosti vykonávať kontroly na mieste a vykonávať iné právomoci, ktoré mu boli udelené podľa článku 47 nariadenia (ES) č. 45/2001.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 32 c (nový)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 45 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

32c.  Do článku 45 sa vkladá tento odsek:

 

„2a.   Opatrenia potrebné na rozvoj centrálneho systému VIS, národného rozhrania v každom členskom štáte a komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom VIS a národnými rozhraniami týkajúce sa týchto záležitostí sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 49 ods. 2:

 

a)   návrh fyzickej architektúry systému vrátane jeho komunikačnej siete;

 

b)   technické aspekty, ktoré majú vplyv na ochranu osobných údajov;

 

c)   technické aspekty, ktoré majú vážne finančné dôsledky pre rozpočty členských štátov alebo ktoré majú vážne technické dôsledky pre vnútroštátne systémy členských štátov;

 

d)   vývoj požiadaviek na bezpečnosť vrátane biometrických aspektov.“;

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 34

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 45a – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Riadne oprávnení zamestnanci príslušných orgánov členských štátov, Komisie, agentúry eu-LISA a Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž zriadenej nariadením (EÚ) 2016/1624 sú, výhradne na účely podávania správ a poskytovania štatistík a bez možnosti individuálnej identifikácie, oprávnení nahliadať do týchto údajov:

Riadne oprávnení zamestnanci príslušných orgánov členských štátov, Komisie, agentúry eu-LISA a Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž zriadenej nariadením (EÚ) 2016/1624 sú, výhradne na účely podávania správ a poskytovania štatistík a bez možnosti individuálnej identifikácie vďaka úplnej anonymizácii údajov, oprávnení nahliadať do týchto údajov:

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 34

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 45a – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  pohlavie, dátum narodenia a súčasná štátna príslušnosť žiadateľa;

c)  pohlavie, rok narodenia a súčasná štátna príslušnosť žiadateľa;

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 34

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 45a – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno h

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  uvedené dôvody akýchkoľvek rozhodnutí, ktoré sa týkajú dokladu alebo žiadosti, len v prípade krátkodobých víz; v prípade dlhodobých víz a povolení na pobyt rozhodnutie o žiadosti (či sa má vízum udeliť alebo žiadosť zamietnuť a z akého dôvodu);

h)  uvedené dôvody akýchkoľvek rozhodnutí zamietnuť udelenie krátkodobých víz vrátane odkazu na všetky pozitívne lustrácie v porovnaní s informačnými systémami Únie, ktoré sa použijú, s údajmi Europolu alebo Interpolu, s kontrolným zoznamom uvedeným v článku 29 nariadenia (EÚ) 2018/1240 alebo so špecifickými ukazovateľmi rizika;

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 34

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 45a – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno h a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha)  uvedené dôvody akýchkoľvek rozhodnutí zamietnuť udelenie dokladu vrátane odkazu na všetky pozitívne lustrácie v porovnaní s informačnými systémami Únie, ktoré sa použijú, s údajmi Europolu alebo Interpolu, s kontrolným zoznamom uvedeným v článku 34 nariadenia (EÚ) 2018/1240 alebo so špecifickými ukazovateľmi rizika;

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 34

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 45a – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno k

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  hlavný(-é) účel(-y) cesty v prípade krátkodobých víz; dôvod žiadosti v prípade dlhodobých víz a povolenia na pobyt;

k)  hlavný(-é) účel(-y) cesty v prípade krátkodobých víz;

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 34

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 45a – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno l

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

l)  údaje vložené v súvislosti s každým dokladom, ktorý bol odňatý, zrušený, odvolaný alebo prípadne ktorého platnosť sa predĺžila;

l)  údaje vložené v súvislosti s každým vízovým dokladom, ktorý bol odňatý, zrušený, odvolaný alebo prípadne ktorého platnosť sa predĺžila;

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 34

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 45a – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Na konci každého roka sa štatistické údaje zostavia vo forme štvrťročných štatistík za daný rok. Štatistika obsahuje rozdelenie údajov podľa jednotlivých členských štátov.

6.  Na konci každého roka sa štatistické údaje zhrnú vo výročnej správe za daný rok. Štatistika obsahuje rozdelenie údajov podľa jednotlivých členských štátov. Správa sa uverejní a zašle Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a vnútroštátnym dozorným orgánom.

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 35

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 45b – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V rámci plnenia svojej povinnosti podľa článku 26 ods. 1 písm. b) Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, zadajú leteckí dopravcovia, námorní dopravcovia a medzinárodní dopravcovia prepravujúci skupiny po zemi autobusom do VIS dopyt s cieľom overiť, či štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú držiteľmi krátkodobého víza, dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt, majú platné krátkodobé vízum, dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt. Na tento účel dopravcovia v prípade krátkodobých víz poskytnú údaje uvedené v článku 9 ods. 4 písm. a), b) a c) tohto nariadenia alebo prípadne v článku 22c písm. a), b) a c).

1.  V rámci plnenia svojej povinnosti podľa článku 26 ods. 1 písm. b) Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, zadajú leteckí dopravcovia, námorní dopravcovia a medzinárodní dopravcovia prepravujúci skupiny po zemi autobusom do VIS dopyt s cieľom overiť, či štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú držiteľmi krátkodobého víza, dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt, majú platné krátkodobé vízum, dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt. V prípadoch, keď cestujúcim nie je povolený nástup v dôsledku vyhľadávania vo VIS, dopravcovia cestujúcich informujú o situácii a o spôsoboch, ako vykonávať svoje práva na prístup k osobným údajom uchovávaným vo VIS, na ich opravu a na ich vymazanie.

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 35

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 45b – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Bezpečný prístup do brány pre dopravcov uvedenej v článku 1 ods. 2 písm. h) rozhodnutia 2004/512/ES zmeneného týmto nariadením umožňuje dopravcom uskutočniť dopyt podľa odseku 1 pred nástupom pasažiera. Dopravca na tento účel požiada o umožnenie nahliadnutia do VIS s použitím údajov uvedených v strojovo čitateľnej zóne cestovného dokladu.

3.  Zabezpečený prístup k bráne pre dopravcov uvedenej v článku 2a písm. h) vrátane možnosti využívania mobilných technických riešení umožňuje dopravcom uskutočniť vyhľadávanie uvedené v odseku 1 pred nástupom cestujúceho. Dopravca poskytne údaje uvedené v strojovo čitateľnej časti cestovného dokladu a uvedie členský štát vstupu. Odchylne od tohto ustanovenia v prípade leteckého tranzitu dopravca nie je povinný overiť, či štátny príslušník tretej krajiny vlastní platné krátkodobé vízum, resp. dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt.

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 35

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 45b – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  VIS v odpovedi uvedie, či daná osoba má alebo nemá platné vízum, pričom dopravca dostane odpoveď OK/NOT OK.

4.  VIS v odpovedi uvedie, či daná osoba má alebo nemá platné krátkodobé vízum, resp. dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt, pričom dopravca dostane odpoveď OK/NOT OK. V prípade, že bolo udelené krátkodobé vízum s obmedzenou územnou platnosťou v súlade s článkom 25 nariadenia (ES) č. 810/2009, v odpovedi systému VIS sa zohľadní členský štát či členské štáty, pre ktoré je vízum platné, ako aj členský štát vstupu, ktorý uviedol dopravca. Dopravcovia môžu uchovávať zaslané informácie a odpovede v súlade s platným právom. Odpoveď OK/NOT OK sa nesmie považovať za rozhodnutie o povolení alebo odopretí vstupu podľa nariadenia (EÚ) 2016/399. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme podrobné pravidlá týkajúce sa podmienok prevádzky brány pre dopravcov a platných pravidiel ochrany a bezpečnosti údajov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 49 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 35

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 45b – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  S cieľom umožniť riadne oprávneným členom personálu dopravcov prístup k bráne pre dopravcov na účely odseku 2 sa zavedie autentifikačný systém vyhradený výlučne pre dopravcov. Autentifikačný systém prijme Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov v súlade s postupom preskúmania podľa článku 49 ods. 2.

5.  S cieľom umožniť riadne oprávneným členom personálu dopravcov prístup k bráne pre dopravcov na účely odseku 2 sa zavedie autentifikačný systém vyhradený výlučne pre dopravcov. Pri vytváraní autentifikačného systému sa zohľadní riadenie rizík v oblasti informačnej bezpečnosti a zásady špecificky navrhnutej a štandardne určenej ochrany údajov. Autentifikačný systém prijme Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov v súlade s postupom preskúmania podľa článku 49 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 35

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 45b – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Brána pre dopravcov používa samostatnú databázu určenú len na čítanie, ktorá sa každodenne aktualizuje jednosmernou extrakciou minimálneho potrebného čiastkového súboru údajov uchovávaných v systéme VIS. Za bezpečnosť brány pre dopravcov, bezpečnosť osobných údajov, ktoré obsahuje, a proces extrakcie osobných údajov do samostatnej databázy určenej len na čítanie je zodpovedná agentúra eu-LISA.

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 35

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 45b – odsek 5 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b.  Pri preprave štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nie sú držiteľmi platného víza, hoci sa na nich vzťahuje povinnosť byť držiteľom víza, podliehajú dopravcovia uvedení v odseku 1 tohto článku sankciám stanoveným v súlade s článkom 26 ods. 2 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach (ďalej len „Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda“), a článkom 4 smernice Rady 2001/51/ES.

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 35

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 45b – odsek 5 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5c.  Ak bol štátnym príslušníkom tretej krajiny odopretý vstup, dopravca, ktorý ich letecky, po mori alebo po pevnine dopravil na vonkajšie hranice, je povinný okamžite za nich opätovne prevziať zodpovednosť. Na žiadosť pohraničných orgánov sú dopravcovia povinní vrátiť štátnych príslušníkov tretej krajiny buď do tretej krajiny, z ktorej boli dopravení, alebo do tretej krajiny, ktorá vydala cestovný doklad, na základe ktorého cestujú, alebo do akejkoľvek inej tretej krajiny, do ktorej majú zaručený vstup.

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 35

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 45b – odsek 5 d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5d.  Odchylne od odseku 1 dopravcovia prepravujúci skupiny autokarom po pevnine počas prvých troch rokov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia vykonávajú overenie uvedené v odseku 1 nepovinne a ustanovenia uvedené v odseku 5b sa na nich nevzťahujú.

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 35

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 45c – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípadoch, keď je z dôvodu poruchy ktorejkoľvek časti VIS alebo z iných dôvodov mimo kontroly dopravcov technicky nemožné zadať dopyt do systému podľa článku 45b ods. 1, sú dopravcovia oslobodení od povinnosti overiť prostredníctvom brány pre dopravcov, či cestujúci majú platné vízum alebo platný cestovný doklad. Ak riadiaci orgán zistí takúto poruchu, oznámi to dopravcom. Dopravcov informuje aj o odstránení poruchy. Ak takúto poruchu zistia dopravcovia, môžu ju oznámiť riadiacemu orgánu.

1.  V prípadoch, keď je z dôvodu poruchy ktorejkoľvek časti VIS technicky nemožné zadať dopyt do systému podľa článku 45b ods. 1, sú dopravcovia oslobodení od povinnosti overiť prostredníctvom brány pre dopravcov, či cestujúci majú platné vízum alebo platný cestovný doklad. Ak agentúra eu-LISA zistí takúto poruchu, oznámi to dopravcom. Dopravcov informuje aj o odstránení poruchy. Ak takúto poruchu zistia dopravcovia, môžu ju oznámiť agentúre eu-LISA.

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 35

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 45c – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  V prípadoch uvedených v odseku 1 tohto článku sa sankcie uvedené v článku 45b ods. 5b dopravcom neukladajú.

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 35

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 45c – odsek 1 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Ak je z iných dôvodov, ako je porucha ktorejkoľvek časti VIS, dlhší čas technicky nemožné, aby dopravca zadal dopyt do systému podľa článku 45b ods. 1, informuje o tom agentúru eu-LISA.

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 35

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 45d – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  S cieľom plniť úlohy a vykonávať právomoci podľa článku 40 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624* majú členovia tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a tímy pracovníkov zapojených do operácií súvisiacich s návratom popri prístupe zabezpečovanom podľa článku 40 ods. 8 uvedeného nariadenia v rámci svojho mandátu právo na prístup k údajom vloženým do VIS a vyhľadávanie v nich.

1.  S cieľom plniť úlohy a vykonávať právomoci podľa článku 40 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624* majú členovia tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže v rámci svojho mandátu právo na prístup k údajom vloženým do VIS a vyhľadávanie v nich.

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 35

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 45e – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vzhľadom na prístup uvedený v článku 45d ods. 1 tím európskej pohraničnej a pobrežnej stráže môže centrálnemu prístupovému bodu európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ako sa uvádza v článku 45d ods. 2, predložiť žiadosť o nahliadnutie do všetkých údajov alebo konkrétneho súboru údajov uložených vo VIS. Žiadosť musí odkazovať na operačný plán daného členského štátu pre hraničné kontroly, hraničný dozor a/alebo návrat, z ktorého žiadosť vychádza. Po prijatí žiadosti o prístup centrálny prístupový bod európskej pohraničnej a pobrežnej stráže overí, či sú splnené podmienky prístupu uvedené v odseku 2. Ak sú všetky podmienky prístupu splnené, riadne oprávnení zamestnanci centrálneho prístupového bodu žiadosti vybavia. Sprístupnené údaje VIS sa prenesú tímu spôsobom, ktorý neohrozí bezpečnosť údajov.

1.  Vzhľadom na prístup uvedený v článku 45d ods. 1 tím európskej pohraničnej a pobrežnej stráže môže centrálnemu prístupovému bodu európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ako sa uvádza v článku 45d ods. 2, predložiť žiadosť o nahliadnutie do všetkých údajov alebo konkrétneho súboru údajov uložených vo VIS. Žiadosť musí odkazovať na operačný plán daného členského štátu pre hraničné kontroly a hraničný dozor, z ktorého žiadosť vychádza. Po prijatí žiadosti o prístup centrálny prístupový bod európskej pohraničnej a pobrežnej stráže overí, či sú splnené podmienky prístupu uvedené v odseku 2. Ak sú všetky podmienky prístupu splnené, riadne oprávnení zamestnanci centrálneho prístupového bodu žiadosti vybavia. Sprístupnené údaje VIS sa prenesú tímu spôsobom, ktorý neohrozí bezpečnosť údajov.

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 35

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 45e – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  hostiteľský členský štát oprávni členov tímu na nahliadnutie do VIS s cieľom splniť operačné ciele uvedené v operačnom pláne pre hraničné kontroly, hraničný dozor a návrat a

a)  hostiteľský členský štát oprávni členov tímu na nahliadnutie do VIS s cieľom splniť operačné ciele uvedené v operačnom pláne pre hraničné kontroly a hraničný dozor a

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 35

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 45e – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V súlade s článkom 40 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1624 členovia tímov, ako aj tímy pracovníkov zapojených do úloh súvisiacich s návratom môžu konať na základe informácií získaných z VIS len na základe pokynov a v zásade za prítomnosti príslušníkov pohraničnej stráže alebo pracovníkov hostiteľského členského štátu, v ktorom pôsobia, zapojených do úloh súvisiacich s návratom. Hostiteľský členský štát môže oprávniť členov týchto tímov, aby konali v jeho mene.

3.  V súlade s článkom 40 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1624 členovia tímov môžu konať na základe informácií získaných z VIS len na základe pokynov a v zásade za prítomnosti príslušníkov pohraničnej stráže hostiteľského členského štátu, v ktorom pôsobia. Hostiteľský členský štát môže oprávniť členov týchto tímov, aby konali v jeho mene.

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 35

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 45e – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Riadiaci orgán v súlade s ustanoveniami článku 34 uchováva každý záznam o operáciách spracúvania údajov v rámci VIS vykonaných členom tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže alebo členom tímov pracovníkov zapojených do úloh súvisiacich s návratom.

7.  Riadiaci orgán v súlade s ustanoveniami článku 34 uchováva každý záznam o operáciách spracúvania údajov v rámci VIS vykonaných členom tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže.

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 35

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 45e – odsek 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Každý prípad prístupu a každé vyhľadávanie, ktoré uskutoční Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, sa zaznamená v súlade s ustanoveniami článku 34 a každý prípad použitia údajov, ku ktorým Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž získala prístup, sa zaregistruje.

8.  Každý prípad prístupu a každé vyhľadávanie, ktoré uskutoční Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, sa zaznamená v súlade s ustanoveniami článku 34 a každý prípad použitia údajov, ku ktorým tímy Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž získali prístup, sa zaregistruje.

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 35

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 45e – odsek 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Okrem prípadov, keď je to potrebné na plnenie úloh na účely nariadenia, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), sa žiadne časti VIS nesmú spájať so žiadnym počítačovým systémom na zber a spracovanie údajov, ktorý prevádzkuje Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž alebo ktorý sa v nej prevádzkuje, ani sa do žiadneho takéhoto počítačového systému nesmú prenášať údaje obsiahnuté vo VIS, ku ktorým má Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž prístup. Žiadna časť VIS sa nesmie sťahovať. Záznamy o prístupe a vyhľadávaniach sa nepovažujú za sťahovanie alebo kopírovanie údajov VIS.

9.  Žiadne časti VIS sa nesmú spájať so žiadnym počítačovým systémom na získavanie a spracovanie údajov, ktorý prevádzkuje Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž alebo ktorý sa v nej prevádzkuje, ani sa do žiadneho takéhoto počítačového systému nesmú prenášať údaje obsiahnuté vo VIS, ku ktorým má Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž prístup. Žiadna časť VIS sa nesmie sťahovať. Záznamy o prístupe a vyhľadávaniach sa nepovažujú za sťahovanie alebo kopírovanie údajov VIS.

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 35 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 46

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

35a.  Článok 46 sa vypúšťa.

Článok 46

 

Integrácia technických funkcií schengenskej konzultačnej siete

 

Konzultačný mechanizmus uvedený v článku 16 nahradí schengenskú konzultačnú sieť odo dňa, ktorý sa stanoví v súlade s postupom uvedeným v článku 49 ods. 3, ak všetky členské štáty využívajúce schengenskú konzultačnú sieť ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia oznámia prijatie právnych a technických opatrení na využívanie VIS na účely konzultácie o žiadostiach o udelenie víz medzi ústrednými vízovými orgánmi podľa článku 17 ods. 2 schengenského dohovoru.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 35 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 47

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

35b.  Článok 47 sa vypúšťa.

Článok 47

 

Začiatok prenosu

 

Každý členský štát oznámi Komisii, že uskutočnil technické a právne opatrenia potrebné na prenos údajov uvedených v článku 5 ods. 1 do centrálneho VIS prostredníctvom národného rozhrania.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 35 c (nový)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 48

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

35c.  Článok 48 sa vypúšťa.

Článok 48

 

Začiatok prevádzky

 

1. Komisia určí dátum začatia prevádzky VIS po tom, ako:

 

a) sa prijmú opatrenia uvedené v článku 45 ods. 2;

 

b) Komisia oznámi úspešné ukončenie komplexného testu VIS, ktorý vykoná Komisia spolu s členskými štátmi;

 

c) členské štáty po validácii technických opatrení oznámia Komisii, že uskutočnili technické a právne opatrenia potrebné na zhromažďovanie a prenos údajov uvedených v článku 5 ods. 1 do VIS pre všetky žiadosti v prvom regióne určenom v súlade s odsekom 4 vrátane opatrení na zhromažďovanie a/alebo prenos údajov v mene iného členského štátu.

 

2. Komisia informuje Európsky parlament o výsledkoch testu uskutočneného v súlade s odsekom 1 písm. b).

 

3. Komisia pre všetky ostatné regióny určí dátum, od ktorého bude povinný prenos údajov v článku 5 ods. 1, keď členské štáty oznámia Komisii, že uskutočnili technické a právne opatrenia potrebné na zhromažďovanie a prenos údajov uvedených v článku 5 ods. 1 do VIS pre všetky žiadosti v dotknutom regióne vrátane opatrení na zhromažďovanie a/alebo prenos údajov v mene iného členského štátu. Každý členský štát môže začať prevádzku v ktoromkoľvek z týchto regiónov aj pred týmto dátumom, ak oznámi Komisii, že uskutočnil všetky technické a právne opatrenia potrebné na zhromažďovanie a prenos aspoň tých údajov, ktoré sú uvedené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b), do VIS.

 

4. Regióny uvedené v odsekoch 1 a 3 sa určia v súlade s postupom uvedeným v článku 49 ods. 3. Medzi kritériá na určenie týchto regiónov patrí riziko nelegálneho prisťahovalectva, ohrozenia vnútornej bezpečnosti členských štátov a uskutočniteľnosť zhromažďovania biometrických údajov zo všetkých území tohto regiónu.

 

5. Komisia uverejní dátumy začatia prevádzky v každom regióne v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

6. Žiadny členský štát nenahliadne do údajov, ktoré do VIS preniesli iné členské štáty, skôr, ako on samotný alebo iný členský štát, ktorý ho zastupuje, nezačne vkladať údaje v súlade s odsekmi 1 a 3.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Pozmeňujúci návrh    175

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 35 d (nový)

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 48 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

35d.  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 48a

 

Vykonávanie delegovania právomoci

 

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 9cb a 23 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

 

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 9cb a článku 23 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

 

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 9cb a článku 23 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“;

Pozmeňujúci návrh    176

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 38

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 50 – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Monitorovanie a hodnotenie

Monitorovanie a hodnotenie vplyvu na základné práva

Pozmeňujúci návrh    177

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 38

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 50 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Riadiaci orgán zabezpečí zavedenie postupov na monitorovanie fungovania VIS vzhľadom na ciele, ktoré sa týkajú výstupov, nákladovej efektívnosti, bezpečnosti a kvality služby.

1.  Agentúra eu-LISA zabezpečí zavedenie postupov na monitorovanie fungovania VIS vzhľadom na ciele, ktoré sa týkajú výstupov, nákladovej efektívnosti, bezpečnosti a kvality služby, ako aj na monitorovanie dodržiavania základných práv vrátane práva na ochranu osobných údajov, práva na nediskrimináciu, práv dieťaťa a práva na účinný prostriedok nápravy.

Pozmeňujúci návrh    178

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 38

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 50 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Riadiaci orgán má na účely technickej údržby prístup k potrebným informáciám, ktoré sa týkajú operácií spracúvania vykonávaných vo VIS.

2.  Agentúra eu-LISA má na účely technickej údržby prístup k potrebným informáciám, ktoré sa týkajú operácií spracúvania vykonávaných vo VIS.

Pozmeňujúci návrh    179

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 38

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 50 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Agentúra eu-LISA každé dva roky predloží Európskemu parlamentu, Rade a Komisii správu o technickom fungovaní VIS vrátane jeho bezpečnosti.

3.  Agentúra eu-LISA každé dva roky predloží Európskemu parlamentu, Rade a Komisii správu o technickom fungovaní VIS vrátane jeho bezpečnosti a nákladov. V tejto správe uvedie prehľad aktuálneho pokroku vo vývoji projektu a súvisiacich nákladov, posúdenie finančného vplyvu a informácie o prípadných technických problémoch a rizikách, ktoré by mohli ovplyvniť celkové náklady na systém.

Pozmeňujúci návrh    180

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 38

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 50 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Ak v procese vývoja dôjde k omeškaniu, agentúra eu-LISA čo najskôr informuje Európsky parlament a Radu o dôvodoch tohto omeškania a o jeho časových a finančných dôsledkoch.

Pozmeňujúci návrh    181

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 38

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 50 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  presnom účele nahliadnutí vrátane druhu trestného činu terorizmu alebo závažného trestného činu;

a)  presnom účele nahliadnutí vrátane druhu trestného činu terorizmu alebo závažného trestného činu a o prístupoch k údajom o deťoch mladších ako 12 rokov;

Pozmeňujúci návrh    182

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 38

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 50 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno c a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  počte a type prípadov, v ktorých sa použili naliehavé postupy uvedené v článku 22m ods. 2, vrátane tých prípadov, v ktorých naliehavosť nebola akceptovaná následným overením vykonaným centrálnym prístupovým bodom;

Pozmeňujúci návrh    183

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 38

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 50 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno d a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  štatistikách týkajúcich sa obchodovania s deťmi vrátane prípadov úspešnej identifikácie.

Pozmeňujúci návrh    184

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 38

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 50 – odsek 4 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výročné správy členských štátov a Europolu sa Komisii zašlú do 30. júna nasledujúceho roka.

Výročné správy členských štátov a Europolu sa Komisii zašlú do 30. júna nasledujúceho roka. Komisia zhrnie výročné správy do komplexnej správy, ktorá sa má uverejniť do 30. decembra rovnakého roka.

Pozmeňujúci návrh    185

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 38

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 50 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia každé štyri roky vypracuje celkové hodnotenie VIS. Toto celkové hodnotenie zahŕňa posúdenie dosiahnutých výsledkov vo vzťahu k cieľom, posúdenie platnosti východiskových princípov, uplatňovania tohto nariadenia v súvislosti s VIS, bezpečnosti VIS, využívania ustanovení uvedených v článku 31 a vplyvu na budúce operácie. Komisia pošle hodnotenie Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Komisia každé dva roky vypracuje celkové hodnotenie VIS. Toto celkové hodnotenie zahŕňa posúdenie dosiahnutých výsledkov vo vzťahu k cieľom a k vzniknutým nákladom, posúdenie platnosti východiskových princípov a ich vplyvu na základné práva, uplatňovania tohto nariadenia v súvislosti s VIS, bezpečnosti VIS, využívania ustanovení uvedených v článku 31 a vplyvu na budúce operácie. Komisia pošle hodnotenie Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    186

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 39

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Príloha 1 – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  Názov prílohy 1 sa nahrádza takto:

vypúšťa sa

Zoznam medzinárodných organizácií uvedených v článku 31 ods. 1.

 

Pozmeňujúci návrh    187

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

KAPITOLA IIIa – článok 22a – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Orgán oprávnený vydať rozhodnutie vytvorí pred vydaním rozhodnutia individuálnu zložku.

Pozmeňujúci návrh    188

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

KAPITOLA IIIa – článok 22a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak držiteľ podá žiadosť v rámci skupiny alebo spolu s rodinným príslušníkom, orgán vytvorí individuálnu zložku pre každú osobu v skupine a prepojí zložky osôb, ktoré podali žiadosť spoločne a ktorým bolo vydané dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt.

3.  Ak držiteľ podá žiadosť v rámci skupiny alebo spolu s rodinným príslušníkom, orgán vytvorí individuálnu zložku pre každú osobu v skupine a prepojí zložky osôb, ktoré podali žiadosť spoločne a ktorým bolo vydané dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt. Žiadosti rodičov alebo zákonných opatrovateľov sa nesmú oddeľovať od žiadostí ich detí.

Pozmeňujúci návrh    189

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22b – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Výhradne na účely posúdenia, či daná osoba môže predstavovať hrozbu pre verejný poriadok, vnútornú bezpečnosť alebo verejné zdravie členských štátov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. e) nariadenie (EÚ) 2016/399, VIS automaticky spracuje zložky s cieľom identifikovať pozitívnu(-e) lustráciu(-e). VIS posúdi každú zložku individuálne.

1.  Výhradne na účely posúdenia, či daná osoba môže predstavovať hrozbu pre verejný poriadok alebo vnútornú bezpečnosť členských štátov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. e) nariadenie (EÚ) 2016/399, VIS automaticky spracuje zložky s cieľom identifikovať pozitívnu(-e) lustráciu(-e). VIS posúdi každú zložku individuálne.

Pozmeňujúci návrh    190

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22b – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Vždy, keď sa na základe vydania alebo zamietnutia dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt podľa článku 22d vytvorí individuálna zložka, VIS začne vyhľadávanie prostredníctvom európskeho vyhľadávacieho portálu vymedzeného v článku 6 ods. 1 [nariadenia o interoperabilite] s cieľom porovnať relevantné údaje uvedené v článku 22c ods. 2 písm. a), b), c), f) a g) tohto nariadenia s relevantnými údajmi vo VIS, v Schengenskom informačnom systéme (SIS), systéme vstup/výstup (EES), európskom systéme pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) vrátane kontrolného zoznamu, ktorý je uvedený v článku 29 nariadenia (EÚ) 2018/XX na účely zriadenia európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia, [systéme ECRIS-TCN, pokiaľ ide o odsúdenia v súvislosti s trestnými činmi terorizmu a inými formami závažných trestných činov], s údajmi Europolu, databázou odcudzených a stratených cestovných dokladov (SLTD) Interpolu a databázou cestovných dokladov spojených s obežníkmi (databázou Interpolu TDAWN) Interpolu.

2.  Vždy, keď sa podľa článku 22c v súvislosti s dlhodobým vízom alebo povolením na pobyt vytvorí individuálna zložka, VIS začne vyhľadávanie prostredníctvom európskeho vyhľadávacieho portálu vymedzeného v článku 6 ods. 1 [nariadenia o interoperabilite] s cieľom porovnať údaje uvedené v článku 22c ods. 2 písm. a), b), c), f) a g) tohto nariadenia. Pomocou VIS sa overuje:

 

a)   či cestovný doklad použitý na účely žiadosti nezodpovedá cestovnému dokladu, ktorý bol v SIS nahlásený ako stratený, odcudzený, zneužitý alebo neplatný;

 

b)   či cestovný doklad použitý na účely žiadosti nezodpovedá cestovnému dokladu, ktorý bol v databáze SLTD nahlásený ako stratený, odcudzený alebo neplatný;

 

c)   či žiadateľ nie je predmetom zápisu na účely odopretia vstupu a pobytu vloženého do SIS;

 

d)   či žiadateľ nie je predmetom zápisu v SIS o osobe hľadanej na účely zatknutia a následného odovzdania na základe európskeho zatýkacieho rozkazu alebo na účely zatknutia a následného vydania;

 

e)   či žiadateľ a cestovný doklad nezodpovedajú žiadateľovi a cestovnému dokladu uvedeným v zamietnutom, odvolanom alebo zrušenom cestovnom povolení v centrálnom systéme ETIAS;

 

f)   či sa žiadateľ a cestovný doklad neuvádzajú na kontrolnom zozname uvedenom v článku 34 nariadenia (EÚ) 2018/1240;

 

g)   či už údaje o žiadateľovi nie sú zaznamenané vo VIS;

 

h)   či údaje o cestovnom doklade poskytnuté v žiadosti nezodpovedajú inej žiadosti o dlhodobé vízum alebo o povolenie na pobyt spojenej s inými údajmi o totožnosti;

 

i)   či žiadateľ v súčasnosti nie je vedený ako osoba, ktorá prekročila povolenú dĺžku pobytu, alebo či žiadateľ nebol v minulosti vedený ako takáto osoba v systéme EES;

 

j)   či žiadateľ nie je v systéme EES vedený ako osoba, ktorej bol odopretý vstup;

 

k)   či žiadateľovi nebolo vydané rozhodnutie o zamietnutí, zrušení alebo odvolaní krátkodobého víza zaznamenané v systéme VIS;

 

l)   či žiadateľovi nebolo vydané rozhodnutie o zamietnutí, zrušení alebo odvolaní dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt zaznamenané v systéme VIS;

 

m)   či údaje týkajúce sa totožnosti žiadateľa nie sú zaznamenané v údajoch Europolu;

 

n)   ak je žiadateľom maloletá osoba, či je osoba, ktorá v súvislosti so žiadateľom vykonáva rodičovské práva a povinnosti alebo zákonné opatrovníctvo:

 

i)   nie je predmetom zápisu v SIS v súvislosti s osobami hľadanými na účely zatknutia a následného odovzdania na základe európskeho zatýkacieho rozkazu alebo na účely zatknutia a následného vydania;

 

ii)   predmetom zápisu na účely odopretia vstupu a pobytu vloženého do SIS;

 

iii)   držiteľom cestovných dokladov uvedených na kontrolnom zozname uvedenom v článku 34 nariadenia (EÚ) 2018/1240.

 

Tento odsek nesmie brániť podaniu žiadosti o azyl z akéhokoľvek dôvodu. V prípade žiadosti o vízum podanej obeťou násilnej trestnej činnosti, napríklad domáceho násilia alebo obchodovania s ľuďmi, spáchanej jej garantom, sa zložka uložená vo VIS musí oddeliť od zložky garanta v záujme ochrany obete pred ďalším nebezpečenstvom.

 

Aby sa predišlo riziku nesprávnej pozitívnej lustrácie, každý dopyt týkajúci sa detí do14 rokov alebo osôb nad 75 rokov na základe biometrických identifikačných znakov odobraných viac ako päť rokov pred nájdením zhody, ktorý nepotvrdzuje totožnosť štátneho príslušníka tretej krajiny, musí povinne manuálne skontrolovať odborník na biometrické údaje.

Pozmeňujúci návrh    191

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22b – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  VIS doplní do individuálnej zložky odkaz na akúkoľvek pozitívnu lustráciu dosiahnutú podľa odsekov 2 a 5. Keď je to relevantné, VIS navyše určí členský(-é) štát(-y), prípadne Europol, ktorý(-é) vložil(-i) alebo poskytol(-tli) údaje, ktoré viedli k pozitívnej(-ym) lustrácii(-iám), a uvedie to v individuálnej zložke.

3.  VIS doplní do individuálnej zložky odkaz na akúkoľvek pozitívnu lustráciu dosiahnutú podľa odsekov 2 a 5. Keď je to relevantné, VIS navyše určí členský(-é) štát(-y), prípadne Europol, ktorý(-é) vložil(-i) alebo poskytol(-tli) údaje, ktoré viedli k pozitívnej(-ym) lustrácii(-iám), a uvedie to v individuálnej zložke. Zaznamenávajú sa len informácie o prípadnej pozitívnej lustrácii a pôvodcovi príslušných údajov.

Pozmeňujúci návrh    192

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22b – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  V prípade vyhľadávania v databáze SLTD sa údaje, ktoré používateľ systému ESP použil na spustenie vyhľadávania, neposkytujú vlastníkom údajov Interpolu.

Pozmeňujúci návrh    193

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22b – odsek 4 – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Na účely článku 2 ods. 2 písm. f) sa v súvislosti s vydaním alebo predĺžením dlhodobého víza vyhľadávaním uskutočneným podľa článku 22b ods. 2 porovnajú relevantné údaje uvedené v článku 22c ods. 2 a údaje v SIS s cieľom určiť, či sa na držiteľa nevzťahuje jeden z týchto zápisov:

4.  Na účely článku 2 ods. 2 písm. f) sa v súvislosti s vydaním alebo predĺžením dlhodobého víza vyhľadávaním uskutočneným podľa odseku 2 tohto článku porovnajú relevantné údaje uvedené v článku 22c ods. 2 a údaje v SIS s cieľom určiť, či sa na držiteľa nevzťahuje jeden z týchto zápisov:

Pozmeňujúci návrh    194

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22b – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  zápis o osobách a veciach na účely diskrétnej alebo špecifickej kontroly.

d)  zápis o osobách a veciach na účely diskrétnej, špecifickej alebo zisťovacej kontroly.

Pozmeňujúci návrh    195

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22b – odsek 4 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sa porovnaním uvedeným v tomto odseku dosiahne jedna pozitívna lustrácia alebo viacero pozitívnych lustrácií, VIS pošle automatické oznámenie centrálnemu orgánu členského štátu, ktorý vyhľadávanie uskutočnil, a prijme všetky primerané následné opatrenia.

Článok 9a ods. 5a, 5b, 5c, 5d a články 9c, 9ca, 9cb sa uplatňujú mutatis mutandis s výhradou týchto osobitných ustanovení.

Pozmeňujúci návrh    196

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22b – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  V prípadoch vydania alebo predĺženia platnosti dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt konzulárnym orgánom členského štátu sa uplatňuje článok 9a.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    197

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22b – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  V prípadoch vydania alebo predĺženia platnosti povolenia na pobyt alebo predĺženia platnosti dlhodobého víza orgánom na území členského štátu sa uplatňujú tieto pravidlá:

vypúšťa sa

a)  orgán overí, či údaje zaznamenané v individuálnej zložke zodpovedajú údajom vo VIS alebo v jednom z informačných systémov/jednej z informačných databáz EÚ, do ktorých sa nahliadlo, údajom Europolu alebo databázam Interpolu v súlade s odsekom 2;

 

b)  ak sa pozitívna lustrácia v súlade s odsekom 2 vzťahuje na údaje Europolu, na účely následných opatrení sa vyrozumie národná ústredňa Europolu;

 

c)  ak si údaje nezodpovedajú a počas automatizovaného spracovávania v súlade s odsekmi 2 a 3 sa nezistila žiadna ďalšia pozitívna lustrácia, orgán vymaže nesprávnu pozitívnu lustráciu zo súboru so žiadosťou;

 

d)  ak si údaje zodpovedajú alebo ak pretrvávajú pochybnosti o totožnosti žiadateľa, orgán prijme opatrenia v súvislosti s údajmi, ktoré viedli k pozitívnej lustrácii, podľa odseku 4 a v súlade s postupmi, podmienkami a kritériami stanovenými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi.

 

Pozmeňujúci návrh    198

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22c – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  priezvisko, meno (mená), dátum narodenia, súčasná(-é) štátna(-e) príslušnosť(-ti), pohlavie, dátum, miesto a krajina narodenia;

a)  priezvisko, meno (mená), rok narodenia súčasná(-é) štátna(-e) príslušnosť(-ti), pohlavie, miesto a krajina narodenia;

Pozmeňujúci návrh    199

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22c – odsek 1 – bod 2 – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  podoba tváre držiteľa, pokiaľ možno nasnímaná na mieste;

f)  podoba tváre držiteľa nasnímaná na mieste;

Pozmeňujúci návrh    200

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22d – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sa prijme rozhodnutie o zamietnutí udelenia dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt, pretože žiadateľ sa považuje za hrozbu pre verejný poriadok, vnútornú bezpečnosť či verejné zdravie, alebo pretože žiadateľ predložil doklady, ktoré boli získané podvodom, sfalšované alebo s ktorými sa neoprávnene manipulovalo, orgán, ktorý rozhodol o zamietnutí, bezodkladne vytvorí individuálnu zložku s týmito údajmi:

Ak sa prijme rozhodnutie o zamietnutí udelenia dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt, pretože žiadateľ sa považuje za hrozbu pre verejný poriadok či vnútornú bezpečnosť, alebo pretože žiadateľ predložil doklady, ktoré boli získané podvodom, sfalšované alebo s ktorými sa neoprávnene manipulovalo, orgán, ktorý rozhodol o zamietnutí, bezodkladne vytvorí individuálnu zložku s týmito údajmi:

Pozmeňujúci návrh    201

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22d – odsek 1 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  priezvisko, meno a bydlisko fyzickej osoby, na ktorú sa žiadosť vzťahuje;

e)  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    202

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22d – odsek 1 – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  podoba tváre žiadateľa, pokiaľ možno nasnímaná na mieste;

f)  podoba tváre žiadateľa nasnímaná na mieste;

Pozmeňujúci návrh    203

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22d – odsek 1 – písmeno h

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  informáciu o tom, že udelenie dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt bolo zamietnuté, pretože žiadateľ predstavuje hrozbu pre verejný poriadok, verejnú bezpečnosť či verejné zdravie, alebo pretože žiadateľ predložil doklady, ktoré boli získané podvodom, sfalšované alebo s ktorými sa neoprávnene manipulovalo;

h)  informáciu o tom, že udelenie dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt bolo zamietnuté, pretože žiadateľ predstavuje hrozbu pre verejný poriadok či verejnú bezpečnosť, alebo pretože žiadateľ predložil doklady, ktoré boli získané podvodom, sfalšované alebo s ktorými sa neoprávnene manipulovalo;

Pozmeňujúci návrh    204

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22g – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Výhradne na účely overenia totožnosti držiteľa dokladu a/alebo pravosti a platnosti dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt a toho, či sa daná osoba nepovažuje za hrozbu pre verejný poriadok, vnútornú bezpečnosť alebo verejné zdravie ktoréhokoľvek členského štátu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/399, príslušné orgány zodpovedné za vykonávanie kontrol na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach v súlade s uvedeným nariadením majú prístup k vyhľadávaniu s použitím čísla dokladu v spojení s jedným alebo viacerými údajmi uvedenými v článku 22c ods. 2 písm. a), b) a c) tohto nariadenia.

1.  Výhradne na účely overenia totožnosti držiteľa dokladu a/alebo pravosti a platnosti dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt a toho, či sa daná osoba nepovažuje za hrozbu pre verejný poriadok či vnútornú bezpečnosť ktoréhokoľvek členského štátu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/399, príslušné orgány zodpovedné za vykonávanie kontrol na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach v súlade s uvedeným nariadením majú prístup k vyhľadávaniu s použitím čísla dokladu v spojení s jedným alebo viacerými údajmi uvedenými v článku 22c ods. 2 písm. a), b) a c) tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    205

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22 – odsek 2 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  fotografií uvedených v článku 22c ods. 2 písm. f).

e)  podôb tváre uvedených v článku 22c ods. 2 písm. f).

Pozmeňujúci návrh    206

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22h – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Výhradne na účely overenia totožnosti držiteľa a pravosti a platnosti dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt a toho, či daná osoba nepredstavuje hrozbu pre verejný poriadok, vnútornú bezpečnosť alebo verejné zdravie ktoréhokoľvek členského štátu, príslušné orgány zodpovedné za vykonávanie kontrol na území členských štátov týkajúcich sa toho, či sú splnené podmienky vstupu, pobytu alebo bydliska na území členských štátov, a prípadne policajné orgány majú prístup k vyhľadávaniu s použitím čísla dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt v spojení s jedným alebo viacerými údajmi uvedenými v článku 22c ods. 2 písm. a), b) a c).

1.  Výhradne na účely overenia totožnosti držiteľa a pravosti a platnosti dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt príslušné orgány zodpovedné za vykonávanie kontrol na území členských štátov týkajúcich sa toho, či sú splnené podmienky vstupu, pobytu alebo bydliska na území členských štátov, majú prístup k vyhľadávaniu s použitím čísla dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt v spojení s jedným alebo viacerými údajmi uvedenými v článku 22c ods. 2 písm. a), b) a c).

Pozmeňujúci návrh    207

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22h – odsek 2 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  fotografií uvedených v článku 22c ods. 2 písm. f).

e)  podôb tváre uvedených v článku 22c ods. 2 písm. f).

Pozmeňujúci návrh    208

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22k – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty určia orgány oprávnené nahliadať do údajov uložených vo VIS s cieľom predchádzať trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, odhaľovať ich a vyšetrovať.

1.  Členské štáty určia orgány oprávnené nahliadať do údajov uložených vo VIS s cieľom predchádzať trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, odhaľovať ich a vyšetrovať v náležitých a presne vymedzených prípadoch, ako sa uvádza v článku 22n. Tieto orgány môžu nahliadať do údajov detí vo veku do 12 rokov len na účely ochrany nezvestných detí a detí, ktoré sú obeťami závažných trestných činov.

Pozmeňujúci návrh    209

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22k – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Každý členský štát vedie zoznam určených orgánov. Každý členský štát oznámi agentúre eu-LISA a Komisii svoje určené orgány a môže kedykoľvek toto oznámenie zmeniť alebo ho nahradiť.

2.  Každý členský štát vedie prísne obmedzený zoznam určených orgánov. Každý členský štát oznámi agentúre eu-LISA a Komisii svoje určené orgány a môže kedykoľvek toto oznámenie zmeniť alebo ho nahradiť.

Pozmeňujúci návrh    210

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22l – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Centrálny prístupový bod koná pri plnení svojich úloh podľa tohto nariadenia nezávisle a neprijíma pokyny od určeného orgánu Europolu uvedeného v odseku 1, pokiaľ ide o výsledok overenia.

Centrálny prístupový bod koná pri plnení svojich úloh podľa tohto nariadenia úplne nezávisle a neprijíma pokyny od určeného orgánu Europolu uvedeného v odseku 1, pokiaľ ide o výsledok overenia.

Pozmeňujúci návrh    211

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22m – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak sa následným overením zistí, že prístup k údajom VIS nebol odôvodnený, všetky orgány, ktoré mali prístup k takýmto údajom, vymažú informácie získané z VIS a informujú o tom centrálne prístupové body.

3.  Ak sa následným overením zistí, že prístup k údajom VIS nebol odôvodnený, všetky orgány, ktoré mali prístup k takýmto údajom, ihneď vymažú informácie získané z VIS a informujú o tom centrálne prístupové body.

Pozmeňujúci návrh    212

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22n – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Určené orgány môžu mať prístup do VIS na účely nahliadnutia, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 22 nariadenia 2018/XX [o interoperabilite] určené orgány môžu mať prístup do VIS na účely nahliadnutia, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

Pozmeňujúci návrh    213

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22n – odsek 1 – písmeno c a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  v prípade vyhľadávaní s použitím odtlačkov prstov sa v automatizovaných systémoch identifikácie odtlačkov prstov iných členských štátov spustilo predchádzajúce vyhľadávanie podľa rozhodnutia 2008/615/SVV, ak je porovnanie odtlačkov prstov technicky možné, a buď sa vyhľadávanie vykonalo v plnom rozsahu, alebo sa vyhľadávanie v plnom rozsahu nevykonalo do 24 hodín odo dňa, keď sa začalo.

Pozmeňujúci návrh    214

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22n – odsek 1 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  v prípade vyhľadávania v spoločnej databáze údajov v súlade s článkom 22 nariadenia 2018/XX [o interoperabilite] odpoveď prijatá v zmysle [článku 22] ods. 5 [nariadenia] ukáže, že údaje sú uložené vo VIS.

d)  v prípade vyhľadávania v spoločnej databáze údajov v súlade s článkom 22 nariadenia 2018/XX [o interoperabilite] odpoveď prijatá v zmysle [článku 22] ods. 5 [nariadenia 2018/XX (o interoperabilite)] ukáže, že údaje sú uložené vo VIS.

Pozmeňujúci návrh    215

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22n – odsek 3 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Nahliadnutie do VIS sa obmedzí na vyhľadávanie v týchto údajoch uložených v individuálnej zložke:

3.  Nahliadnutie do VIS sa obmedzí na vyhľadávanie v týchto údajoch uložených v súbore so žiadosťou alebo v individuálnej zložke:

Pozmeňujúci návrh    216

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22n – odsek 3 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  priezvisko(-á), meno(-á), dátum narodenia, štátna(-e) príslušnosť(-ti) a/alebo pohlavie;

a)  priezvisko(-á), meno(-á), rok narodenia, štátna(-e) príslušnosť(-ti) a/alebo pohlavie;

Pozmeňujúci návrh    217

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22n – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia prekladá Európskemu parlamentu a Rade správu o uskutočniteľnosti, dostupnosti, pripravenosti a spoľahlivosti požadovanej technológie na používanie podôb tváre na určenie totožnosti osoby.

Pozmeňujúci návrh    218

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22n – odsek 3 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Podoba tváre uvedená v odseku 3 písm. e) nie je jediným vyhľadávacím kritériom.

Pozmeňujúci návrh    219

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22n – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Prostredníctvom nahliadnutia do VIS sa v prípade pozitívnej lustrácie získa prístup k údajom uvedeným v tomto odseku, ako aj k akýmkoľvek iným údajom získaným z individuálnej zložky vrátane údajov zaznamenaných v súvislosti s akýmkoľvek vydaným, zamietnutým, zrušeným, odvolaným alebo predĺženým dokladom. Prístup k údajom uvedeným v článku 9 ods. 4 písm. l), ktoré sú zaznamenané v súbore so žiadosťou, sa poskytne len v prípade, že nahliadnutie do týchto údajov bolo výslovne požadované v odôvodnenej žiadosti a bolo schválené nezávislým overovaním.

4.  Prostredníctvom nahliadnutia do VIS sa v prípade pozitívnej lustrácie získa prístup k údajom uvedeným v odseku 3 tohto článku, ako aj k akýmkoľvek iným údajom získaným zo súboru so žiadosťou alebo z individuálnej zložky vrátane údajov zaznamenaných v súvislosti s akýmkoľvek vydaným, zamietnutým, zrušeným, odvolaným alebo predĺženým dokladom. Prístup k údajom uvedeným v článku 9 ods. 4 písm. l), ktoré sú zaznamenané v súbore so žiadosťou, sa poskytne len v prípade, že nahliadnutie do týchto údajov bolo výslovne požadované v odôvodnenej žiadosti a bolo schválené nezávislým overovaním.

Pozmeňujúci návrh    220

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22o – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 22n ods. 1 určené orgány nemajú povinnosť splniť podmienky prístupu do VIS stanovené v uvedenom odseku, ak ide o prístup na účely identifikácie nezvestných a unesených osôb alebo osôb, ktoré boli identifikované ako obete obchodovania s ľuďmi a v prípade ktorých existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že nahliadnutie do údajov VIS uľahčí ich identifikáciu a/alebo prispeje k vyšetreniu konkrétnych prípadov obchodovania s ľuďmi. V takýchto prípadoch môžu určené orgány vyhľadávať vo VIS podľa odtlačkov prstov uvedených osôb.

Odchylne od článku 22n ods. 1 určené orgány nemajú povinnosť splniť podmienky prístupu do VIS stanovené v uvedenom odseku, ak ide o prístup na účely identifikácie osôb, najmä detí, ktoré sú nezvestné, unesené alebo ktoré boli identifikované ako obete obchodovania s ľuďmi a v prípade ktorých existujú závažné dôvody domnievať sa, že nahliadnutie do údajov VIS uľahčí ich identifikáciu a prispeje k vyšetreniu konkrétnych prípadov obchodovania s ľuďmi. V takýchto prípadoch môžu určené orgány vyhľadávať vo VIS podľa odtlačkov prstov uvedených osôb.

Pozmeňujúci návrh    221

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22o – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak odtlačky prstov uvedených osôb nemožno použiť alebo ak je vyhľadávanie na základe odtlačkov prstov bezvýsledné, vyhľadávanie sa uskutoční na základe údajov uvedených v článku 9 písm. a) a b).

Ak odtlačky prstov uvedených osôb nemožno použiť alebo ak je vyhľadávanie na základe odtlačkov prstov bezvýsledné, vyhľadávanie sa uskutoční na základe údajov uvedených v článku 9 ods. 4 písm. a) a b) alebo v článku 22c ods. 2 písm. a) a b).

Pozmeňujúci návrh    222

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22o – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Nahliadnutie do VIS v prípade pozitívnej lustrácie umožní prístup ku všetkým údajom uvedeným v článku 9, ako aj k údajom uvedeným v článku 8 ods. 3 a 4.

Nahliadnutie do VIS v prípade pozitívnej lustrácie umožní prístup ku všetkým údajom uvedeným v článku 9, článku 22c alebo článku 22d, ako aj k údajom uvedeným v článku 8 ods. 3 a 4 alebo článku 22a ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    223

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22p – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Určený orgán Europolu môže centrálnemu prístupovému bodu Europolu uvedenému v článku 22k ods. 3 predložiť odôvodnenú elektronickú žiadosť o nahliadnutie do všetkých údajov alebo do osobitného súboru údajov uložených vo VIS. Centrálny prístupový bod Europolu po prijatí žiadosti o prístup overí, či boli splnené podmienky prístupu uvedené v odsekoch 1 a 2. Ak sú splnené všetky podmienky prístupu, riadne oprávnení zamestnanci centrálneho(-ych) prístupového(-ých) bodu(-ov) žiadosť vybavia. Údaje získané z VIS sa prenesú operačným jednotkám uvedeným v článku 22l ods. 1 spôsobom, ktorý neohrozí bezpečnosť údajov.

3.  Určený orgán Europolu môže centrálnemu prístupovému bodu Europolu uvedenému v článku 22l ods. 2 predložiť odôvodnenú elektronickú žiadosť o nahliadnutie do všetkých údajov alebo do osobitného súboru údajov uložených vo VIS. Centrálny prístupový bod Europolu po prijatí žiadosti o prístup overí, či boli splnené podmienky prístupu uvedené v odsekoch 1 a 2. Ak sú splnené všetky podmienky prístupu, riadne oprávnení zamestnanci centrálneho(-ych) prístupového(-ých) bodu(-ov) žiadosť vybavia. Údaje získané z VIS sa prenesú operačným jednotkám uvedeným v článku 22l ods. 1 spôsobom, ktorý neohrozí bezpečnosť údajov.

Pozmeňujúci návrh    224

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22q – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát a Europol zabezpečia, aby sa všetky operácie spracúvania údajov vyplývajúce zo žiadostí o prístup k údajom VIS v súlade s kapitolou IIIc zaznamenali alebo zdokumentovali na účely kontroly prípustnosti žiadosti, monitorovania zákonnosti spracúvania údajov a ich integrity a bezpečnosti a na účely vlastného monitorovania.

1.  Každý členský štát a Europol zabezpečia, aby sa všetky operácie spracúvania údajov vyplývajúce zo žiadostí o prístup k údajom VIS v súlade s kapitolou IIIb zaznamenali alebo zdokumentovali na účely kontroly prípustnosti žiadosti, monitorovania zákonnosti spracúvania údajov a ich integrity, ako aj bezpečnosti a možných vplyvov na základné práva, a na účely vlastného monitorovania.

 

Tieto záznamy alebo dokumenty sa chránia primeranými opatreniami proti neoprávnenému prístupu a vymazávajú sa dva roky po ich vytvorení, pokiaľ nie sú potrebné na už začaté postupy monitorovania.

Pozmeňujúci návrh    225

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 29q – odsek 2 – písmeno g

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  jedinečnú používateľskú totožnosť úradníka, ktorý vyhľadávanie vykonal, a úradníka, ktorý vyhľadávanie nariadil, v súlade s vnútroštátnymi predpismi alebo s nariadením (EÚ) 2016/794.

g)  jedinečnú používateľskú totožnosť úradníka, ktorý vyhľadávanie vykonal, a úradníka, ktorý vyhľadávanie nariadil, v súlade s vnútroštátnymi predpismi alebo s nariadením (EÚ) 2016/794, prípadne s nariadením (EÚ) 2018/1725.

Pozmeňujúci návrh    226

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22q – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Záznamy a dokumentácia sa používajú iba na monitorovanie zákonnosti spracúvania údajov a na zaistenie integrity a bezpečnosti údajov. Na monitorovanie a hodnotenie uvedené v článku 50 tohto nariadenia sa môžu použiť len záznamy, ktoré neobsahujú osobné údaje. Dozorný orgán zriadený v súlade s článkom 41 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/680, ktorý je zodpovedný za kontrolu prípustnosti žiadosti a monitorovanie zákonnosti spracúvania údajov a ich integrity a bezpečnosti, má na požiadanie prístup k týmto záznamom na účely plnenia svojich úloh.

3.  Záznamy a dokumentácia sa používajú iba na monitorovanie zákonnosti spracúvania údajov, na sledovanie vplyvu na základné práva a na zaistenie integrity a bezpečnosti údajov. Na monitorovanie a hodnotenie uvedené v článku 50 tohto nariadenia sa môžu použiť len záznamy, ktoré neobsahujú osobné údaje. Dozorný orgán zriadený v súlade s článkom 41 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/680, ktorý je zodpovedný za monitorovanie zákonnosti spracúvania údajov a ich integrity a bezpečnosti, má na požiadanie prístup k týmto záznamom na účely plnenia svojich úloh.

Pozmeňujúci návrh    227

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 40

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 22 r a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 22ra

 

Ochrana osobných údajov, ku ktorým sa pristupuje v súlade s kapitolou IIIb

 

1.   Každý členský štát zabezpečí, aby vnútroštátne zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia prijaté podľa smernice (EÚ) 2016/680 boli uplatniteľné aj na prístup jeho vnútroštátnych orgánov do systému VIS v súlade s touto kapitolou, a to aj vo vzťahu k právam osôb, ku ktorých údajom sa takto pristupuje.

 

2.   Dozorný orgán uvedený v článku 41 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/680 monitoruje zákonnosť prístupu členských štátov k osobným údajom v súlade s touto kapitolou vrátane ich prenosu do systému VIS a z neho. Článok 41 ods. 3 a 4 tohto nariadenia sa uplatňuje primerane.

 

3.   Spracúvanie osobných údajov Europolom podľa tohto nariadenia sa vykonáva v súlade s nariadením (EÚ) 2016/794 a dozor nad ním vykonáva európsky dozorný úradník pre ochranu údajov.

 

4.   Osobné údaje, ku ktorým sa pristupuje v systéme VIS v súlade s touto kapitolou, sa spracúvajú iba na účely predchádzania, odhaľovania alebo vyšetrovania súvisiaceho s konkrétnym prípadom, v súvislosti s ktorým o údaje požiadal členský štát alebo Europol.

 

5.   Agentúra eu-LISA, určené orgány, centrálne prístupové body a Europol uchovávajú záznamy o vyhľadávaniach podľa článku 22q s cieľom umožniť dozornému orgánu uvedenému v článku 41 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/680 a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov monitorovať súlad spracúvania údajov s pravidlami Únie a členských štátov v oblasti ochrany údajov. S výnimkou údajov uchovávaných na tento účel sa osobné údaje a záznamy o vyhľadávaniach vymažú zo všetkých vnútroštátnych súborov a súborov Europolu po uplynutí 30 dní, ak uvedené údaje a záznamy nie sú potrebné na účely konkrétneho prebiehajúceho vyšetrovania trestného činu, v súvislosti s ktorým o ne požiadal členský štát alebo Europol.

Pozmeňujúci návrh    228

Návrh nariadenia

Článok 2 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zmeny rozhodnutia 2004/512/ES

Zrušenie rozhodnutia 2004/512/ES

Pozmeňujúci návrh    229

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Rozhodnutie 2004/512/ES

Článok 1 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 1 ods. 2 rozhodnutia 2004/512/ES sa nahrádza takto:

Rozhodnutie 2004/512/ES sa zrušuje. Odkazy na toto rozhodnutie sa považujú za odkazy na nariadenie (ES) č. 767/2008 a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe 2.

2.  Vízový informačný systém je založený na centralizovanej architektúre a tvoria ho tieto prvky:

 

a)  spoločná databáza údajov o totožnosti podľa [článku 17 ods. 2 písm. a) nariadenia 2018/XX o interoperabilite];

 

b)  centrálny informačný systém, ďalej len „centrálny vízový informačný systém“ (VIS);

 

c)  rozhranie v každom členskom štáte, ďalej len „národné rozhranie“ (NI-VIS), ktoré poskytuje spojenie s príslušným centrálnym národným orgánom daného členského štátu, alebo „jednotné národné rozhranie“ (NUI) v každom členskom štáte, ktoré vychádza zo spoločných technických špecifikácií a je rovnaké pre všetky členské štáty a ktoré umožňuje centrálnemu systému spojenie s národnými infraštruktúrami v členských štátoch;

 

d)  komunikačná infraštruktúra medzi VIS a národnými rozhraniami;

 

e)  bezpečný komunikačný kanál medzi centrálnymi systémami VIS a vstup/výstup;

 

f)  bezpečná komunikačná infraštruktúra medzi centrálnym systémom VIS a centrálnymi infraštruktúrami európskeho vyhľadávacieho portálu zriadeného [článkom 6 nariadenia 2017/XX o interoperabilite], spoločnou službou porovnávania biometrických údajov zriadenou [článkom 12 nariadenia 2017/XX o interoperabilite], spoločnou databázou údajov o totožnosti zriadenou [článkom 17 nariadenia 2017/XX o interoperabilite] a detektorom viacnásobných totožností (MID) zriadeným [článkom 25 nariadenia 2017/XX o interoperabilite];

 

g)  mechanizmus nahliadania do žiadostí a výmeny informácií medzi centrálnymi vízovými orgánmi (ďalej len „VISMail“);

 

h)  brána pre dopravcov;

 

i)  bezpečná webová služba umožňujúca komunikáciu medzi systémom VIS na jednej strane a bránou pre dopravcov a medzinárodnými systémami (systémami/databázami Interpolu) na strane druhej;

 

j)  úložisko na účely podávania správ a štatistiky.

 

Centrálny systém, jednotné národné rozhrania, webová služba, brána pre dopravcov a komunikačná infraštruktúra VIS spoločne využívajú a v čo najväčšej technicky možnej miere opätovne používajú hardvérové a softvérové komponenty centrálneho systému vstup/výstup, jednotných národných rozhraní systému vstup/výstup, brány pre dopravcov systému ETIAS, webovej služby systému vstup/výstup a komunikačnej infraštruktúry systému vstup/výstup.

 

Pozmeňujúci návrh    230

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) č. 810/2009

Článok 10 – odsek 3 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  predloží fotografiu v súlade s normami ustanovenými v nariadení (ES) č. 1683/95 alebo v prípade, že ide o prvé podanie žiadosti, a následne aspoň každých 59 mesiacov, v súlade s normami ustanovenými v článku 13 tohto nariadenia.

c)  dovolí nasnímanie podoby tváre na mieste v prípade, že ide o prvé podanie žiadosti, a následne aspoň každých 59 mesiacov, v súlade s normami ustanovenými v článku 13 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    231

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Nariadenie (EÚ) č. 810/2009

Článok 13 – odsek 2 – zarážka 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

fotografia nasnímaná na mieste a získaná v digitálnej forme v čase podania žiadosti;

podoba tváre nasnímaná na mieste v čase podania žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    232

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

Nariadenie (EÚ) č. 810/2009

Článok 13 – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sa žiadateľovi odobrali odtlačky prstov a získala sa jeho fotografia v dostatočnej kvalite nasnímaná na mieste a vložili sa do VIS ako súčasť žiadosti, ktorá bola podaná menej ako 59 mesiacov pred dňom podania novej žiadosti, tieto [údaje] sa môžu skopírovať do následnej žiadosti.

Ak sa žiadateľovi odobrali odtlačky prstov a získala sa jeho fotografia v dostatočnej kvalite nasnímaná na mieste a vložili sa do VIS ako súčasť žiadosti, ktorá bola podaná menej ako 59 mesiacov pred dňom podania novej žiadosti, skopírujú sa do následnej žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    233

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b

Nariadenie (EÚ) č. 810/2009

Článok 21 – odsek 3a – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  systéme SIS a databáze SLTD s cieľom overiť, či cestovný doklad použitý na účely žiadosti nezodpovedá cestovnému dokladu, ktorý bol nahlásený ako stratený, odcudzený alebo neplatný, a či cestovný doklad použitý na účely žiadosti nezodpovedá cestovnému dokladu, ktorý bol zaznamenaný v súbore v databáze Interpolu TDAWN.

a)  systéme SIS a databáze SLTD s cieľom overiť, či cestovný doklad použitý na účely žiadosti nezodpovedá cestovnému dokladu, ktorý bol nahlásený ako stratený, odcudzený alebo neplatný.

Pozmeňujúci návrh    234

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b

Nariadenie (EÚ) č. 810/2009

Článok 21 – odsek 3a – písmeno g

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  systéme ECRIS-TCN s cieľom overiť, či žiadateľ nezodpovedá osobe, ktorej údaje sú zaznamenané v tejto databáze v súvislosti s trestnými činmi terorizmu alebo inými závažnými trestnými činmi;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    235

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (EÚ) č. 810/2009

Článok 21a – odsek -1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Špecifické ukazovatele rizika sú algoritmom umožňujúcim profilovanie, ako sa vymedzuje v článku 4 bode 4 nariadenia (EÚ) 2016/679, a to porovnaním údajov zaznamenaných v súbore so žiadosťou a špecifických rizikových ukazovateľov, ktoré poukazujú na bezpečnosť, nelegálne prisťahovalectvo alebo vysoké riziká epidémie. Špecifické ukazovatele rizika sa musia zaznamenať do VIS.

Pozmeňujúci návrh    236

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (EÚ) č. 810/2009

Článok 21a – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Posúdenie bezpečnosti alebo nelegálneho prisťahovalectva alebo vysokého rizika epidémie vychádza z/zo:

1.  Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkom 51a na účely podrobnejšieho vymedzenia rizík, ktoré súvisia s bezpečnosťou alebo nelegálnym prisťahovalectvom alebo vysokým rizikom epidémie na základe:

Pozmeňujúci návrh    237

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (EÚ) č. 810/2009

Článok 21a – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  štatistík vygenerovaných VIS v súlade s článkom 45a, z ktorých vyplýva, že počet prípadov zamietnutia žiadosti o udelenie víza konkrétnej skupine cestujúcich z dôvodu rizika spojeného s neregulárnou migráciou, bezpečnosťou alebo verejným zdravím presiahol bežnú mieru;

b)  štatistík vygenerovaných VIS v súlade s článkom 45a, z ktorých vyplýva, že počet prípadov zamietnutia žiadosti o udelenie víza žiadateľovi z dôvodu rizika spojeného s neregulárnou migráciou alebo bezpečnosťou presiahol bežnú mieru;

Pozmeňujúci návrh    238

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (EÚ) č. 810/2009

Článok 21a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia prijme vykonávací akt, ktorým určí riziká uvedené v odseku 1. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 52 ods. 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    239

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (EÚ) č. 810/2009

Článok 21a – odsek 3 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na základe špecifických rizík stanovených v súlade s odsekom 2 sa určia špecifické ukazovatele rizika pozostávajúce z kombinácie údajov vrátane jedného alebo viacerých z nasledujúcich údajov:

3.  Na základe špecifických rizík stanovených v súlade s týmto nariadením a delegovaným aktom uvedeným v odseku 1 sa určia špecifické ukazovatele rizika pozostávajúce z kombinácie údajov vrátane jedného alebo viacerých z nasledujúcich údajov:

Pozmeňujúci návrh    240

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (EÚ) č. 810/2009

Článok 21a – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Vízové orgány používajú špecifické ukazovatele rizika pri posudzovaní toho, či žiadateľ predstavuje riziko z hľadiska nelegálnej imigrácie, bezpečnostné riziko pre členské štáty alebo vysoké epidemiologické riziko v súlade s článkom 21 ods. 1.

6.  Vízové orgány používajú špecifické ukazovatele rizika pri posudzovaní toho, či žiadateľ predstavuje riziko z hľadiska nelegálnej imigrácie alebo bezpečnostné riziko pre členské štáty v súlade s článkom 21 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    241

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (EÚ) č. 810/2009

Článok 21a – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Komisia špecifické riziká a špecifické ukazovatele rizika pravidelne preskúmava.

7.  Komisia a Agentúra Európskej únie pre základné práva špecifické riziká a špecifické ukazovatele rizika pravidelne preskúmavajú.

Pozmeňujúci návrh    242

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 810/2009

Článok 39

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Článok 39 sa nahrádza takto:

Článok 39

„Článok 39

Pravidlá správania sa pracovníkov

Pravidlá správania sa pracovníkov a rešpektovanie základných práv

1.   Konzulárne úrady členských štátov zabezpečia, aby sa so žiadateľmi zaobchádzalo úctivo.

1.   Konzulárne úrady členských štátov zabezpečia, aby sa so žiadateľmi zaobchádzalo úctivo. Pracovníci konzulárnych úradov pri plnení svojich povinností v plnej miere rešpektujú ľudskú dôstojnosť.

2.   Pracovníci konzulárnych úradov pri vykonávaní svojich povinností v plnej miere rešpektujú ľudskú dôstojnosť. Všetky prijaté opatrenia musia byť primerané cieľom, ktoré sa nimi sledujú.

2.   Pracovníci konzulárnych úradov pri vykonávaní svojich povinností v plnej miere rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané v Charte základných práv, Európskej únie. Všetky prijaté opatrenia musia byť primerané cieľom, ktoré sa nimi sledujú.

3.   Pracovníci konzulárnych úradov vykonávajú svoje povinnosti tak, aby nedochádzalo k diskriminácii na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

3.   Pracovníci konzulárnych úradov vykonávajú svoje povinnosti tak, aby nedochádzalo k diskriminácii na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, farby pleti, sociálneho pôvodu, genetických čŕt, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Prvoradým hľadiskom je záujem dieťaťa.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0810)

Pozmeňujúci návrh    243

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 4 b (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 810/2009

Článok 39 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b.  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 39a

 

Základné práva

 

Členské štáty pri uplatňovaní tohto nariadenia konajú v plnom súlade s príslušným právom Únie vrátane Charty základných práv Európskej únie, príslušným medzinárodným právom vrátane Dohovoru o právnom postavení utečencov, podpísaného 28. júla 1951 v Ženeve, so záväzkami súvisiacimi s prístupom k medzinárodnej ochrane, najmä s ohľadom na zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia, a základnými právami. V súlade so všeobecnými zásadami práva Únie sa rozhodnutia podľa tohto nariadenia prijímajú na individuálnom základe. Prvoradým hľadiskom je záujem dieťaťa.“;

Pozmeňujúci návrh    244

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 810/2009

Článok 51 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 51a

 

Vykonávanie delegovania právomoci

 

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 21a sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

 

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 21a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4.   Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s odborníkmi, ktorých určia jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.

 

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 21a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“;

Pozmeňujúci návrh    245

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (EÚ) č. 2017/2226

Článok 13 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  „Dopravcovia na účely plnenia svojej povinnosti v zmysle článku 26 ods. 1 písm. b) Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, pomocou webovej služby overia platnosť krátkodobého víza vrátane toho, či už držiteľ využil počet oprávnených vstupov alebo či dosiahol maximálnu dĺžku oprávneného pobytu, alebo prípadne či je vízum platné pre územie cieľového prístavu predmetnej cesty. Dopravca poskytne údaje uvedené v článku 16 ods. 1 písm. a), b) a c) tohto nariadenia. Webová služba na tomto základe poskytne dopravcom odpoveď OK/NOT OK. Dopravcovia môžu uchovávať zaslané informácie a odpovede v súlade s platným právom. Dopravcovia vytvoria systém autentifikácie s cieľom zaistiť, aby prístup k webovej službe mal len oprávnený personál. Odpoveď OK/NOT OK sa nesmie považovať za rozhodnutie o povolení alebo odopretí vstupu v súlade s nariadením (EÚ) 2016/399.“

3.  „Dopravcovia na účely plnenia svojej povinnosti v zmysle článku 26 ods. 1 písm. b) Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, pomocou webovej služby overia platnosť krátkodobého víza vrátane toho, či už držiteľ využil počet oprávnených vstupov alebo či dosiahol maximálnu dĺžku oprávneného pobytu, alebo prípadne či je vízum platné pre územie cieľového prístavu predmetnej cesty. Dopravca poskytne údaje uvedené v článku 16 ods. 1 písm. a), b) a c) tohto nariadenia. Webová služba na tomto základe poskytne dopravcom odpoveď OK/NOT OK. Dopravcovia môžu uchovávať zaslané informácie a odpovede v súlade s platným právom. Dopravcovia vytvoria systém autentifikácie s cieľom zaistiť, aby prístup k webovej službe mal len oprávnený personál. Odpoveď OK/NOT OK sa nesmie považovať za rozhodnutie o povolení alebo odopretí vstupu v súlade s nariadením (EÚ) 2016/399. V prípadoch, keď cestujúcim nie je povolený nástup v dôsledku vyhľadávania vo VIS, dopravcovia cestujúcich informujú o situácii a o spôsoboch, ako vykonávať svoje práva na prístup k osobným údajom uchovávaným vo VIS, na ich opravu a na ich vymazanie.“;

Pozmeňujúci návrh    246

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2017/2226

Článok 14 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  V článku 14 sa odsek 3 nahrádza takto:

3.   Ak je potrebné vložiť alebo aktualizovať údaje v zázname o vstupe/výstupe držiteľa víza, pohraničné orgány môžu získať údaje stanovené v článku 16 ods. 2 písm. c) až f) tohto nariadenia z VIS a importovať ich do systému vstup/výstup v súlade s článkom 8 tohto nariadenia a článkom 18a nariadenia (ES) č. 767/2008.

„3.   Ak je potrebné vložiť alebo aktualizovať údaje v zázname o vstupe/výstupe držiteľa víza, pohraničné orgány môžu získať údaje stanovené v článku 16 ods. 1 písm. d) a v článku 16 ods. 2 písm. c) až f) tohto nariadenia z VIS a importovať ich do systému vstup/výstup v súlade s článkom 8 tohto nariadenia a článkom 18a nariadenia (ES) č. 767/2008.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226)

Pozmeňujúci návrh    247

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 2 b (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2017/2226

Článok 15 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  V článku 15 sa odsek 1 nahrádza takto:

1.   Ak treba vytvoriť individuálnu zložku alebo aktualizovať podobu tváre podľa článku 16 ods. 1 písm. d) a článku 17 ods. 1 písm. b), podoba tváre sa nasníma priamo na mieste.

„1.   Ak treba vytvoriť individuálnu zložku alebo aktualizovať podobu tváre podľa článku 17 ods. 1 písm. b), podoba tváre sa nasníma priamo na mieste.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226)

Pozmeňujúci návrh    248

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 2 c (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2017/2226

Článok 15 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c.  V článku 15 sa vkladá tento odsek:

 

„1a.  Podoba tváre podľa článku 16 ods. 1 písm. d) sa získa z VIS a importuje do EES.“;

Pozmeňujúci návrh    249

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 2 d (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2017/2226

Článok 15 – odsek 5

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

2d.  V článku 15 sa odsek 5 vypúšťa.

5.   V priebehu dvoch rokov od uvedenia systému vstup/výstup do prevádzky Komisia vypracuje správu o normách kvality vzťahujúcich sa na podoby tváre uchovávané vo VIS a o tom, či tieto normy umožňujú biometrické porovnávanie v záujme využitia podôb tváre uložených vo VIS na hraniciach a na území členských štátov na účely overenia totožnosti štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí podliehajú vízovej povinnosti, bez uchovávania takýchto podôb tváre v systéme vstup/výstup. Komisia predloží uvedenú správu Európskemu parlamentu a Rade. K uvedenej správe sa podľa zváženia Komisie pripoja legislatívne návrhy vrátane návrhov na zmenu tohto nariadenia a/alebo nariadenia (ES) č. 767/2008, pokiaľ ide o využívanie podôb tváre štátnych príslušníkov tretích krajín uchovávaných vo VIS na účely uvedené v tomto odseku.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226)

Pozmeňujúci návrh    250

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Nariadenie 2018/XX o interoperabilite

Článok 18 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  údaje uvedené v článku 9 ods. 4 písm. a), b) a c), v článku 9 ods. 5 a 6, v článku 22c ods. 2 písm. a) až cc) a písm. f) a g) a v článku 22d písm. a), b), c), f) a g) nariadenia (ES) č. 767/2008;

b)  údaje uvedené v článku 9 ods. 4 písm. a) až cc), v článku 9 ods. 5 a 6, v článku 22c ods. 2 písm. a) až cc) a písm. f) a g) a v článku 22d písm. a), b), c), f) a g) nariadenia (ES) č. 767/2008;

Pozmeňujúci návrh    251

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

Uplatňuje sa od … [dva roky od dátumu nadobudnutia účinnosti] s výnimkou ustanovení o vykonávacích a delegovaných aktoch stanovených v článku 3 bodoch 6, 7, 26, 27, 33 a 35 a článku 4 bode 1, ktoré sa budú uplatňovať od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

 

Komisia … [jeden rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o súčasnom stave príprav na úplné vykonávanie tohto nariadenia. Táto správa obsahuje aj podrobné informácie o vzniknutých nákladoch a informácie o prípadných rizikách, ktoré môžu ovplyvniť celkové náklady.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext

Vízová politika je od svojho začiatku jadrom voľného pohybu. Zmluvné strany Schengenskej dohody sa už v roku 1985 dohodli, že je potrebné, aby sa usilovali „v čo najkratšom čase o zblíženie svojich vízových politík“ a aby prijali „potrebné opatrenia s cieľom uplatňovať svoje postupy na udeľovanie víz a na vstup na svoje územie, zohľadňujúc potrebu zabezpečiť ochranu celého územia všetkých piatich štátov pred nedovoleným prisťahovalectvom a pred činnosťami, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť“.

Vízový informačný systém (VIS) bol zriadený až v roku 2004 a do prevádzky bol uvedený v roku 2011 s cieľom uľahčiť konanie o udelení víza, predchádzať zneužívaniu vízového systému (tzv. visa shopping), podvodom s vízami a v širšom zmysle aj nelegálnej migrácii. Jeho nevyhnutnosť, pridaná hodnota a dôležitosť sú zjavné pri pohľade na niekoľko čísiel: na konci roka 2017 systém zaznamenal 48 miliónov žiadostí o vízum a 41 miliónov súborov odtlačkov prstov; každý rok sa udelí 16 miliónov krátkodobých schengenských víz, pričom každý deň sa uskutoční približne jeden milión operácií.

V roku 2015 Európska komisia vykonala celkové hodnotenie fungovania systému vrátane prístupu orgánov presadzovania práva. VIS takisto podlieha schengenskému hodnotiacemu mechanizmu. Zároveň s vylepšeniami vyplývajúcimi z tohto návrhu spravodajca vyzýva členské štáty, aby úplne vykonali odporúčania, ktoré im boli určené, aby sa v plnej miere využíval systém a rešpektovali všetky záruky.

K predloženému návrhu prispel aj výsledok hodnotenia Komisie spolu so schengenským hodnotením používania systému a s následnými odporúčaniami. V neposlednom rade si predložený návrh kladie za cieľ aj riešenie nových výziev v oblasti migrácie, vonkajších hraníc a vnútornej bezpečnosti.

Pozícia spravodajcu k novému návrhu

Spravodajca víta návrh Komisie, ale zdôrazňuje jeho sporné načasovanie. Tento návrh bol predložený pred dokončením právneho základu Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a Agentúry EÚ pre rozsiahle informačné systémy (eu-LISA) a bude sa o ňom diskutovať, hoci rokovania o vízovom kódexe a legislatívnych postupoch týkajúcich sa interoperability stále prebiehajú.

Napriek tomu sa spravodajca domnieva, že sú možné ďalšie zlepšenia, a na tento účel predkladá v tomto návrhu správy sériu pozmeňujúcich návrhov. Tieto pozmeňujúce návrhy možno zoskupiť do týchto hlavných okruhov:

Rozsah pôsobnosti systému

Jednou z hlavných inovácií v rámci tejto reformy je rozšírenie rozsahu pôsobnosti VIS tak, aby zahŕňal dlhodobé víza a povolenia na pobyt. Vzhľadom na novú európsku stratégiu riadenia informácií by bolo skutočne ťažké pochopiť, keby títo štátni príslušníci tretích krajín zostali mimo európskej právomoci, najmä vzhľadom na dnes už známe skutočnosti o zlatých vízach. Touto zmenou sa zvýši bezpečnosť našich vonkajších hraníc, lepšie sa zabezpečia práva osôb s dlhodobým pobytom, pretože ich práva sa dajú ľahko preukázať na celom území, a prispeje to aj k posilneniu vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi, a tým aj k posilneniu oblasti voľného pohybu.

Architektúra

V čase zriadenia VIS (rozhodnutie Rady 2004/512/ES) Parlament ešte nebol v tejto veci spoluzákonodarcom. V dôsledku toho sa rozhodnutie Rady, ktorým sa zriadil systém VIS, vykonané rozhodnutím Komisie, ďalej rozvíja v nariadení č. 767/2008, pri ktorom je už Európsky parlament spoluzákonodarcom. Tento rozdiel už dnes nie je opodstatnený. Spravodajca preto navrhuje zrušenie rozhodnutia Rady a jeho úplné začlenenie do nariadenia o VIS. Okrem toho spravodajca v záujme transparentnosti a lepšej tvorby práva, ako aj v záujme súladu so zmluvami navrhuje, aby sa do tohto nariadenia zahrnuli aj niektoré prvky vykonávacieho rozhodnutia Komisie.

Architektúra systému by mala odzrkadľovať aj rozšírenie jeho rozsahu pôsobnosti a používania: dlhodobé víza a povolenia na pobyt, vyhľadávania zo strany systému vstup/výstup (EES) a nová architektúra interoperability. Navyše v priebehu prvých štyroch rokov prevádzky došlo k piatim bezpečnostným incidentom týkajúcim sa komunikačnej infraštruktúry, pričom tri z nich boli závažné. Jediné oficiálne správy o odstávkach centrálneho VIS naznačujú, že sa pohybovali od 6 hodín do 45 minút, a hoci boli plánované, vyskytli sa 6- až 8-krát za rok.

Mala by sa preto zvýšiť úložná kapacita systému VIS a posilniť jeho spracovávanie a odolnosť. Hoci nie je jasné, či je vzhľadom na tieto prvky potrebné zaviesť konfiguráciu active-active, je pomerne zrejmé, že redundancie na úrovni členských štátov a komunikačná infraštruktúra sa musia stať povinnými.

Prístup k systému zo strany centralizovaných európskych agentúr

V súčasných platných právnych predpisoch sa Europolu zaručuje právo prístupu do systému bez akýchkoľvek následkov, keďže agentúra ešte nie je prepojená s VIS. Spravodajca chápe, že tieto opatrenia sú aj naďalej potrebné, ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že príslušné zainteresované strany pre neustále zmeny priorít ešte neprijali primerané opatrenia.

Pokiaľ ide o nový prístup udelený Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž a po zohľadnení súčasného právneho základu agentúry a schengenských hodnotení, spravodajca považuje prístup agentúry za nevyhnutný. Ťažko si však predstaviť, prečo by tímy pracovníkov, ktorí sú zapojení do úloh súvisiacich s návratom, potrebovali prístup do systému VIS. Podobne ťažko chápať, prečo by agentúra mala mať obmedzený prístup k neosobným údajom a štatistikám, ktoré sú kľúčové pre vykonanie analýzy rizík. Spravodajca preto obmedzuje prístup tímov pracovníkov, ktorí sú zapojení do úloh súvisiacich s návratom, a zároveň posilňuje prístup k štatistikám na účely vykonania analýzy rizík.

Prepojenia na iné systémy a interoperabilita

Nový vízový informačný systém je súčasťou budúcej tzv. architektúry interoperability, hoci táto architektúra nevynucuje jeho vykonávanie. Navyše bude samotný systém zahŕňať vnútorné kontroly a prepojenia s inými systémami.

Poslednou reformou Schengenského informačného systému (SIS) sa posilnila jeho schopnosť chrániť deti a iné zraniteľné skupiny. Systém VIS môže plne využívať tieto nové funkcie. Musíme rovnako chrániť európskych občanov aj štátnych príslušníkov tretích krajín. Preto sa spravodajca domnieva, že by bolo vhodné umožniť prenos údajov uložených v systéme VIS do systému SIS v prípade nezvestných detí a detí, ktorým hrozí rodovo motivované násilie, ako aj zraniteľných dospelých osôb.

Okrem toho by bolo potrebné zabezpečiť čo najväčšiu súdržnosť s ostatnými systémami, najmä so systémom ETIAS vrátane jeho záruk. Spravodajca súhlasí s tým, že by sa v prípade držiteľov dlhodobých víz a povolení na pobyt mali vykonávať aj porovnania s inými databázami. Na dosiahnutie primeranosti záruk je však potrebné ďalej špecifikovať, aké kontroly sa vykonávajú, namiesto uvádzania všeobecných odkazov na systémy, v ktorých sa vyhľadávalo. Členské štáty by mali mať právo využiť túto možnosť pred vydaním týchto dokladov. Toto je jedna z najväčších výhod tejto reformy.

Takisto by sa malo objasniť, ktoré konkrétne opatrenia sa prijímajú po každej pozitívnej lustrácii, a to tak na ochranu štátnych príslušníkov tretích krajín, ako aj na zachovanie dôvernosti informácií.

Nadobudnutie účinnosti

Ide o zlú tvorbu práva, ak sa nezavedú mechanizmy podávania správ ani lehoty na vykonávanie legislatívnych opatrení. Členské štáty a Komisia musia byť pripravené zaviesť schválené opatrenia včas a bez prekročenia rozpočtu. Spravodajca preto navrhuje posilnený mechanizmus podávania správ a lehotu najviac dva roky na to, aby sa tento zreformovaný systém VIS pripravil a uviedol do prevádzky.

STANOVISKO Výboru pre rozpočet (23.1.2019)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008, nariadenie (ES) č. 810/2009, nariadenie (EÚ) 2017/2226, nariadenie (EÚ) 2016/399, nariadenie XX/2018 [nariadenie o interoperabilite] a rozhodnutie 2004/512/ES a zrušuje rozhodnutie Rady 2008/633/SVV
(COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Bernd Kölmel

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca sa stotožňuje s cieľom návrhu Komisie posilniť vízový informačný systém (VIS), aby sa uľahčilo konanie o udelení víza, uľahčili a posilnili kontroly na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach a na území členských štátov a aby sa posilnila vnútorná bezpečnosť schengenského priestoru tým, že sa uľahčí výmena informácií medzi členskými štátmi o štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktorí sú držiteľmi dlhodobých víz a povolení na pobyt. Zlepší sa tým bezpečnosť v EÚ aj na jej hraniciach, uľahčí sa uplatňovanie práva legitímnych cestujúcich prekročiť vonkajšie hranice a práva na voľný pohyb a pobyt v priestore bez kontroly na vnútorných hraniciach a uľahčí sa riadenie vonkajších hraníc schengenského priestoru.

Spravodajca považuje odhadované náklady pre rozpočet EÚ za odôvodnené a primerané, ale dôrazne vyzýva Komisiu, agentúru eu-LISA, Frontex, Europol, CEPOL a členské štáty, aby zabezpečili čo najvyšší stupeň nákladovej efektívnosti.

Spravodajca posilňuje viaceré ustanovenia o podávaní správ a hodnotení, aby rozpočtový orgán mohol pozorne sledovať vývoj a fungovanie posilneného VIS.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43)  Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť členských štátov za presnosť údajov vložených do VIS, by agentúra eu-LISA mala byť zodpovedná za posilnenie kvality údajov zavedením centrálneho nástroja na monitorovanie kvality údajov a za pravidelné predkladanie správ členským štátom.

(43)  Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť členských štátov za presnosť údajov vložených do VIS, by agentúra eu-LISA mala byť zodpovedná za posilnenie kvality údajov zavedením, správou a neustálou modernizáciou centrálneho nástroja na monitorovanie kvality údajov a za pravidelné predkladanie správ členským štátom.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(44)  Agentúra eu-LISA mala byť schopná vybudovať kapacity na predkladanie štatistických správ členským štátom, Komisii a Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž, aby sa umožnilo lepšie monitorovanie využívania VIS s cieľom analyzovať trendy týkajúce sa migračného tlaku a riadenia hraníc bez toho, aby tým bola ovplyvnená integrita údajov. Z tohto dôvodu by sa malo zriadiť centrálne úložisko na účely štatistiky. Žiadne z vytvorených štatistík by nemali obsahovať osobné údaje.

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(46a)  Týmto nariadením sa prostredníctvom podpory členských štátov na dosiahnutie jeho cieľov (uľahčenie konania o udelení víz, identifikovanie nezvestných osôb, napomáhanie pri procese identifikácie a návratu osôb a pomoc orgánom presadzovania práva pri získavaní prístupu k údajom o žiadateľoch o víza) zabezpečia úspory v tomto smere v ich príslušných štátnych rozpočtoch.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 26 – písmeno d

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 29 – odsek 2a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Riadiaci orgán v súčinnosti s Komisiou vypracuje a spravuje automatické mechanizmy a postupy kontroly kvality údajov na účely vykonávania kontrol kvality údajov vo VIS a členským štátom predkladá pravidelné správy. Riadiaci orgán predkladá členským štátom a Komisii pravidelnú správu o kontrole kvality údajov.

Riadiaci orgán v súčinnosti s Komisiou vypracuje, spravuje a neustále modernizuje automatické mechanizmy a postupy kontroly kvality údajov na účely vykonávania kontrol kvality údajov vo VIS a členským štátom predkladá pravidelné správy. Riadiaci orgán zabezpečí primeraný počet kvalifikovaných pracovníkov na vykonávanie technických inovácií a modernizácií potrebných na prevádzku mechanizmov kontroly kvality údajov. Riadiaci orgán predkladá členským štátom a Komisii pravidelnú správu o kontrole kvality údajov.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 38

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 50 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Agentúra eu-LISA každé dva roky predloží Európskemu parlamentu, Rade a Komisii správu o technickom fungovaní VIS vrátane jeho bezpečnosti.

3.  Agentúra eu-LISA každé dva roky predloží Európskemu parlamentu, Rade a Komisii správu o technickom fungovaní VIS vrátane jeho bezpečnosti a nákladov. V tejto správe uvedie prehľad aktuálneho pokroku vo vývoji projektu a súvisiacich nákladov, posúdenie finančného vplyvu a informácie o prípadných technických problémoch a rizikách, ktoré by mohli ovplyvniť celkové náklady na systém.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 38

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 50 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Ak v procese vývoja dôjde k omeškaniu, agentúra eu-LISA čo najskôr informuje Európsky parlament a Radu o dôvodoch tohto omeškania a o jeho časových a finančných dôsledkoch.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 38

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 50 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia každé štyri roky vypracuje celkové hodnotenie VIS. Toto celkové hodnotenie má zahŕňať posúdenie dosiahnutých výsledkov v porovnaní s cieľmi, posúdenie platnosti východiskových princípov, uplatňovania tohto nariadenia v súvislosti s VIS, bezpečnosti VIS, využívania ustanovení uvedených v článku 31 a vplyvu na budúce operácie. Komisia zašle hodnotenie Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Komisia každé dva roky vypracuje celkové hodnotenie VIS. Toto celkové hodnotenie zahŕňa posúdenie dosiahnutých výsledkov vo vzťahu k cieľom a k vzniknutým nákladom a posúdenie platnosti východiskových princípov, uplatňovania tohto nariadenia v súvislosti s VIS, bezpečnosti VIS, využívania ustanovení uvedených v článku 31 a akéhokoľvek vplyvu na budúce operácie. Komisia zašle hodnotenie Európskemu parlamentu a Rade.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008, nariadenie (ES) č. 810/2009, nariadenie (EÚ) 2017/2226, nariadenie (EÚ) 2016/399, nariadenie XX/2018 [nariadenie o interoperabilite] a rozhodnutie 2004/512/ES a zrušuje rozhodnutie Rady 2008/633/SVV

Referenčné čísla

COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

2.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Bernd Kölmel

28.6.2018

Prerokovanie vo výbore

21.11.2018

 

 

 

Dátum prijatia

23.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana

Náhradníčka prítomná na záverečnom hlasovaní

Karine Gloanec Maurin

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Patricija Šulin

S&d

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, Iris Hoffmann, John Howarth, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

3

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008, nariadenie (ES) č. 810/2009, nariadenie (EÚ) 2017/2226, nariadenie (EÚ) 2016/399, nariadenie XX/2018 [nariadenie o interoperabilite] a rozhodnutie 2004/512/ES a zrušuje rozhodnutie Rady 2008/633/SVV

Referenčné čísla

COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)

Dátum predloženia v EP

17.5.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

2.7.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Carlos Coelho

20.6.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

28.6.2018

22.10.2018

5.11.2018

3.12.2018

 

4.2.2019

 

 

 

Dátum prijatia

4.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

8

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Michał Boni, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Dátum predloženia

14.2.2019

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

30

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Kinga Gál, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Lívia Járóka, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Julie Ward

8

-

ALDE

Sophia in 't Veld

GUE/NGL

Stefan Eck, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini

3

0

S&D

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Tiemo Wölken

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 1. marca 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia