Postopek : 2018/0152(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0078/2019

Predložena besedila :

A8-0078/2019

Razprave :

PV 12/03/2019 - 25
CRE 12/03/2019 - 25

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 11.10
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0174

POROČILO     ***I
PDF 536kWORD 183k
14.2.2019
PE 628.683v02-00 A8-0078/2019

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 767/2008, Uredbe (ES) št. 810/2009, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe XX/2018 [uredba o interoperabilnosti] in Odločbe Sveta 2004/512/ES ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2008/633/PNZ

(COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Carlos Coelho

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za proračun
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 767/2008, Uredbe (ES) št. 810/2009, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe XX/2018 [uredba o interoperabilnosti] in Odločbe Sveta 2004/512/ES ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2008/633/PNZ

(COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0302),

–  ob upoštevanju člena 294(2), člena 16(2), člena 77(2)(a), (b), (d) in (e), člena 78(2)(d), (e) in (g), člena 79(2)(c) in (d), člena 87(2)(a) in člena 88(2)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katero je Komisija predložila predlog Parlamentu (C8-0185/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in mnenja Odbora za proračun (A8-0078/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (ES) št. 767/2008, Uredbe (ES) št. 810/2009, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe XX/2018 [uredba o interoperabilnosti] in Odločbe Sveta 2004/512/ES ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2008/633/PNZ

o reformi vizumskega informacijskega sistema s spremembo Uredbe (ES) št. 767/2008, Uredbe (ES) št. 810/2009, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399 in Uredbe XX/2018 [uredba o interoperabilnosti] ter razveljavitvijo Odločbe Sveta 2004/512/ES in Sklepa Sveta 2008/633/PNZ

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Vizumski informacijski sistem (VIS) je bil vzpostavljen z Odločbo Sveta 2004/512/ES41kot tehnološka rešitev za izmenjavo podatkov o vizumih med državami članicami. Uredba (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta42 opredeljuje namen, funkcije in odgovornosti VIS ter določa pogoje in postopke za izmenjavo podatkov o vizumih za kratkoročno bivanje med državami članicami, da se olajšajo obravnava vlog za izdajo vizumov za kratkoročno bivanje in s tem povezane odločitve. Uredba (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta43 določa pravila o registraciji biometričnih podatkov v VIS. Sklep Sveta 2008/633/PNZ44 določa pogoje, na podlagi katerih lahko imenovani organi držav članic in Europol pridobijo dostop do iskanja po VIS za preprečevanje, zaznavanje in preiskovanje terorističnih kaznivih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj.

(1)  Vizumski informacijski sistem (VIS) je bil vzpostavljen z Odločbo Sveta 2004/512/ES41kot tehnološka rešitev za izmenjavo podatkov o vizumih med državami članicami. Uredba (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta42 opredeljuje namen, funkcije in odgovornosti VIS ter določa pogoje in postopke za izmenjavo podatkov o vizumih za kratkoročno bivanje med državami članicami, da se olajšajo obravnava vlog za izdajo vizumov za kratkoročno bivanje in s tem povezane odločitve. Uredba (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta43 določa pravila o registraciji biometričnih podatkov v VIS. Sklep Sveta 2008/633/PNZ44 določa pogoje, na podlagi katerih lahko imenovani organi držav članic in Europol pridobijo dostop do iskanja po VIS za preprečevanje, zaznavanje in preiskovanje terorističnih kaznivih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj. VIS je začel delovati 11. oktobra 201144a in je bil postopoma uveden v konzulatih vseh držav članic po vsem svetu med oktobrom 2011 in februarjem 2016.

__________________

__________________

41 Odločba Sveta 2004/512/ES z dne 8. junija 2004 o vzpostavitvi vizumskega informacijskega sistema (VIS) (UL L 213, 15.6.2004, str. 5).

41 Odločba Sveta 2004/512/ES z dne 8. junija 2004 o vzpostavitvi vizumskega informacijskega sistema (VIS) (UL L 213, 15.6.2004, str. 5).

42 Uredba (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi podatkov med državami članicami o vizumih za kratkoročno prebivanje (Uredba VIS) (UL L 218, 13.8.2008, str. 60).

42 Uredba (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi podatkov med državami članicami o vizumih za kratkoročno prebivanje (Uredba VIS) (UL L 218, 13.8.2008, str. 60).

43 Uredba (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik) (UL L 243, 15.9.2009, str. 1).

43 Uredba (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik) (UL L 243, 15.9.2009, str. 1).

44 Sklep Sveta 2008/633/PNZ z dne 23. junija 2008 o dostopu imenovanih organov držav članic in Europola do vizumskega informacijskega sistema (VIS) za iskanje podatkov za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj (UL L 218, 13.8.2008, str. 129).

44 Sklep Sveta 2008/633/PNZ z dne 23. junija 2008 o dostopu imenovanih organov držav članic in Europola do vizumskega informacijskega sistema (VIS) za iskanje podatkov za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj (UL L 218, 13.8.2008, str. 129).

 

44a Izvedbeni sklep Komisije 2011/636/EU z dne 21. septembra 2011 o določitvi datuma začetka delovanja vizumskega informacijskega sistema (VIS) v prvi regiji (UL L 249, 27.9.2011, str. 18).

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Komisija je v svojem sporočilu z dne 6. aprila 2016 z naslovom „Trdnejši in pametnejši informacijski sistemi za meje in varnost“46 navedla, da bi morala EU okrepiti in izboljšati svoje informacijske sisteme, podatkovno arhitekturo in izmenjavo informacij na področju upravljanja meja, preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter boja proti terorizmu, poudarila pa je tudi, da bi bilo treba izboljšati interoperabilnost informacijskih sistemov. V njem je navedla tudi, da bi bilo treba obravnavati informacijske vrzeli, vključno s tistimi o državljanih tretjih držav, ki imajo vizum za dolgoročno bivanje.

(3)  Komisija je v svojem sporočilu z dne 6. aprila 2016 z naslovom „Trdnejši in pametnejši informacijski sistemi za meje in varnost“46 navedla, da bi morala EU okrepiti in izboljšati svoje informacijske sisteme, podatkovno arhitekturo in izmenjavo informacij na področju upravljanja meja, preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter boja proti terorizmu, poudarila pa je tudi, da bi bilo treba izboljšati interoperabilnost informacijskih sistemov. V njem je navedla tudi, da bi bilo treba obravnavati informacijske vrzeli, vključno s tistimi o državljanih tretjih držav, ki imajo vizum za dolgoročno bivanje, ker člen 21 Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma določa pravico do prostega gibanja na ozemlju pogodbenic Sporazuma za največ 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju, in sicer z uvedbo vzajemnega priznavanja dovoljenj za prebivanje in vizumov za dolgoročno bivanje, ki jih izdajo te države. Komisija je zato izvedla dve študiji: iz prve študije izvedljivosti46a izhaja, da bi bil razvoj registra tehnično izvedljiv in da bi bila najboljša tehnična možnost ponovna uporaba strukture VIS; v okviru druge študije46b pa je bila opravljena analiza nujnosti in sorazmernosti, iz katere izhaja, da bi bilo nujno in sorazmerno razširiti področje uporabe VIS, tako da bi zajemal zgoraj navedene listine.

__________________

__________________

46 COM(2016)0205.

46 COM(2016)0205.

 

46a „Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits“ (Celovito upravljanje zunanjih meja – študija izvedljivosti vključitve dokumentov glede vizumov za dolgoročno bivanje, dovoljenj za prebivanje in dovoljenj za obmejni promet v register), 2017.

 

46b „Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents“ (Pravna analiza o nujnosti in sorazmernosti razširitve področja uporabe vizumskega informacijskega sistema (VIS), tako da se vključijo tudi podatki o vizumih za dolgoročno bivanje in dokumentih za prebivanje), 2018.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Svet je 10. junija 2016 potrdil načrt za boljšo izmenjavo in upravljanje informacij47. Svet je Komisijo pozval, naj oceni vzpostavitev centralnega registra dovoljenj za prebivanje in vizumov za dolgoročno bivanje, ki jih izdajajo države članice, za shranjevanje informacij o teh listinah, vključno z datumi izteka veljavnosti in njihovim morebitnim odvzemom, da se obravnava sedanja informacijska vrzel glede izdanih listin državljanom tretjih držav. Člen 21 Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma določa pravico do prostega gibanja na ozemlju pogodbenic Sporazuma za največ 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju, in sicer z uvedbo vzajemnega priznavanja dovoljenj za prebivanje in vizumov za dolgoročno bivanje, ki jih izdajo te države.

črtano

47 Načrt za boljšo izmenjavo in upravljanje informacij, vključno z interoperabilnostnimi rešitvami, na področju pravosodja in notranjih zadev (9368/1/16 REV 1).

 

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Svet je v sklepih z dne 8. junija 2017 o nadaljnjih ukrepih za boljšo izmenjavo informacij in zagotavljanje interoperabilnosti informacijskih sistemov EU48 navedel, da bodo morda potrebni novi ukrepi za zapolnitev sedanjih informacijskih vrzeli pri upravljanju meja ter preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj v zvezi z imetniki vizumov za dolgoročno bivanje in dovoljenj za prebivanje, ki prečkajo meje. Svet je Komisijo pozval k prednostni izvedbi študije izvedljivosti vzpostavitve centralnega registra EU z informacijami o vizumih za dolgoročno bivanje in dovoljenjih za prebivanje. Komisija je na podlagi tega izvedla dve študiji: iz prve študije izvedljivosti49 izhaja, da bi bil razvoj registra tehnično izvedljiv in da bi bila najboljša tehnična možnost ponovna uporaba strukture VIS; v okviru druge študije50 pa je bila opravljena analiza nujnosti in sorazmernosti, iz katere izhaja, da bi bilo nujno in sorazmerno razširiti področje uporabe VIS, tako da bi zajemal zgoraj navedene listine.

črtano

__________________

 

48 Sklepi Sveta o nadaljnjih ukrepih za boljšo izmenjavo informacij in zagotavljanje interoperabilnosti informacijskih sistemov EU (10151/17).

 

49 „Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits“ (Celovito upravljanje zunanjih meja – študija izvedljivosti vključitve dokumentov glede vizumov za dolgoročno bivanje, dovoljenj za prebivanje in dovoljenj za obmejni promet v register), 2017.

 

50 „Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents“ (Pravna analiza o nujnosti in sorazmernosti razširitve področja uporabe vizumskega informacijskega sistema (VIS), tako da se vključijo tudi podatki o vizumih za dolgoročno bivanje in dokumentih za prebivanje), 2018.

 

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Pri sprejemanju Uredbe (ES) št. 810/2009 je bilo navedeno, da bo treba vprašanje zadostne zanesljivosti prstnih odtisov otrok, mlajših od 12 let, zlasti vprašanje, kako se prstni odtisi razvijajo s starostjo, za ugotavljanje istovetnosti in preverjanje obravnavati pozneje na podlagi rezultatov študije, izvedene v okviru odgovornosti Komisije. Iz študije53, ki jo je leta 2013 opravilo Skupno raziskovalno središče, izhaja, da je mogoče prepoznavanje prstnih odtisov pri otrocih, starih med šest in dvanajst let, pod določenimi pogoji izvesti z zadovoljivo stopnjo natančnosti. Druga študija54 je te ugotovitve potrdila decembra 2017 in omogočila nadaljnji vpogled v učinek staranja na kakovost prstnih odtisov. Komisija je na podlagi navedenega leta 2017 opravila nadaljnjo študijo o nujnosti in sorazmernosti znižanja starostne meje otrok za odvzem prstnih odtisov v vizumskem postopku na šest let. V navedeni študiji55 je bilo ugotovljeno, da bi znižanje starostne meje za odvzem prstnih odtisov prispevalo k boljšemu doseganju ciljev VIS, zlasti glede spodbujanja boja proti zlorabam identitete in olajšanja preverjanj na mejnih prehodih na zunanjih mejah ter bi lahko imelo dodatne koristi z okrepitvijo preprečevanja in boja proti zlorabam pravic otrok, zlasti z omogočanjem ugotavljanja/preverjanja istovetnosti otrok, državljanov tretjih držav, ki se znajdejo na schengenskem ozemlju v okoliščinah, v katerih so njihove pravice morda bile ali so bile kršene (npr. otroci, žrtve trgovanja z ljudmi, pogrešani otroci in mladoletniki brez spremstva, ki zaprosijo za azil).

(8)  Pri sprejemanju Uredbe (ES) št. 810/2009 je bilo navedeno, da bo treba vprašanje zadostne zanesljivosti prstnih odtisov otrok, mlajših od 12 let, zlasti vprašanje, kako se prstni odtisi razvijajo s starostjo, za ugotavljanje istovetnosti in preverjanje obravnavati pozneje na podlagi rezultatov študije, izvedene v okviru odgovornosti Komisije. Iz študije53, ki jo je leta 2013 opravilo Skupno raziskovalno središče, izhaja, da je mogoče prepoznavanje prstnih odtisov pri otrocih, starih med šest in dvanajst let, pod določenimi pogoji izvesti z zadovoljivo stopnjo natančnosti. Druga študija54 je te ugotovitve potrdila decembra 2017 in omogočila nadaljnji vpogled v učinek staranja na kakovost prstnih odtisov. Komisija je na podlagi navedenega leta 2017 opravila nadaljnjo študijo o nujnosti in sorazmernosti znižanja starostne meje otrok za odvzem prstnih odtisov v vizumskem postopku na šest let. V navedeni študiji55 je bilo ugotovljeno, da bi znižanje starostne meje za odvzem prstnih odtisov prispevalo k boljšemu doseganju ciljev VIS, zlasti glede spodbujanja boja proti zlorabam identitete in olajšanja preverjanj na mejnih prehodih na zunanjih mejah ter bi lahko imelo dodatne koristi z okrepitvijo preprečevanja in boja proti zlorabam pravic otrok, zlasti z omogočanjem ugotavljanja/preverjanja istovetnosti otrok, državljanov tretjih držav, ki se znajdejo na schengenskem ozemlju v okoliščinah, v katerih so njihove pravice morda bile ali so bile kršene (npr. otroci, žrtve trgovanja z ljudmi, pogrešani otroci in mladoletniki brez spremstva, ki zaprosijo za azil). Obenem so otroci še posebej ranljiva skupina in za zbiranje posebnih vrst podatkov, kot so prstni odtisi, bi pri njih morali veljati strožji zaščitni ukrepi in omejitev namenov, za katere se lahko ti podatki uporabljajo v primerih, ko je to v korist otroka, vključno z omejitvijo obdobja hrambe podatkov. V drugi študiji je bilo ugotovljeno tudi, da so prstni odtisi oseb, ki so starejše od 70 let, slabe kakovosti in srednje natančni. Komisija in države članice bi morale sodelovati pri izmenjavi dobrih praks in obravnavati te pomanjkljivosti.

__________________

__________________

53 Fingerprint Recognition for Children (Prepoznavanje prstnih odtisov otrok), 2013 – EUR 26193.

53 Fingerprint Recognition for Children (Prepoznavanje prstnih odtisov otrok), 2013 – EUR 26193.

54 „Automatic fingerprint recognition: from children to elderly“ (Samodejno prepoznavanje prstnih odtisov: od otrok do starejših), 2018 – JRC.

54 „Automatic fingerprint recognition: from children to elderly“ (Samodejno prepoznavanje prstnih odtisov: od otrok do starejših), 2018 – JRC.

55 „Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)“ (Izvedljivost in posledice znižanja starostne meje otrok za odvzem prstnih odtisov in shranjevanja optičnih preslikav potnih listin prosilcev za vizum v vizumskem informacijskem sistemu (VIS)), 2018.

55 „Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)“ (Izvedljivost in posledice znižanja starostne meje otrok za odvzem prstnih odtisov in shranjevanja optičnih preslikav potnih listin prosilcev za vizum v vizumskem informacijskem sistemu (VIS)), 2018.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  V VIS bi se morali obdelati osebni podatki, ki jih navede prosilec za vizum za kratkoročno bivanje, da se oceni, ali bi lahko vstop prosilca v Unijo pomenil grožnjo javni varnosti ali javnemu zdravju v Uniji, ter da se oceni tveganje nedovoljene migracije prosilca. Glede državljanov tretjih držav, ki jim je bil izdan vizum za dolgoročno bivanje ali dovoljenje za prebivanje, bi moralo biti navedeno preverjanje omejeno na pomoč pri oceni istovetnosti imetnika listine, verodostojnosti in veljavnosti vizuma za dolgoročno bivanje ali dovoljenja za prebivanje ter oceni, ali bi lahko vstop državljana tretje države v Unijo pomenil grožnjo javni varnosti ali javnemu zdravju v Uniji. Pri tem se ne bi smelo posegati v nobeno odločitev o vizumih za dolgoročno bivanje ali dovoljenjih za prebivanje.

(10)  V VIS bi se morali obdelati osebni podatki, ki jih navede prosilec za vizum za kratkoročno bivanje, da se oceni, ali bi lahko vstop prosilca v Unijo pomenil grožnjo javni varnosti v Uniji, ter da se oceni tveganje nedovoljene migracije prosilca. Glede državljanov tretjih držav, ki jim je bil izdan vizum za dolgoročno bivanje ali dovoljenje za prebivanje, bi moralo biti navedeno preverjanje omejeno na pomoč pri oceni istovetnosti imetnika listine, verodostojnosti in veljavnosti vizuma za dolgoročno bivanje ali dovoljenja za prebivanje ter oceni, ali bi lahko vstop državljana tretje države v Unijo pomenil grožnjo javni varnosti v Uniji. Pri tem se ne bi smelo posegati v nobeno odločitev o vizumih za dolgoročno bivanje ali dovoljenjih za prebivanje.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Ocene navedenih tveganj ni mogoče opraviti brez obdelave osebnih podatkov, povezanih z istovetnostjo osebe, njeno potno listino in, po potrebi, združevalcem družine oziroma, če je prosilec mladoletnik, istovetnostjo odgovorne osebe. Vse osebne podatke v vlogah bi bilo treba primerjati s podatki iz evidence, dosjeja ali razpisa ukrepa v informacijskem sistemu (schengenskem informacijskem sistemu (SIS), vizumskem informacijskem sistemu (VIS), podatkih Europola, Interpolovi podatkovni zbirki o ukradenih in izgubljenih potovalnih dokumentih (SLTD), sistemu vstopa/izstopa (SVI), sistemu Eurodac, sistemu ECRIS-TCN glede obsodb, povezanih s terorističnimi kaznivimi dejanji ali drugimi oblikami hudih kaznivih dejanj, in/ali Interpolovi zbirki potovalnih dokumentov, povezanih z razpisi ukrepov) ali z nadzornimi seznami ali kazalniki posebnih tveganj. Kategorije osebnih podatkov, ki bi jih bilo treba uporabiti za primerjavo, bi morale biti omejene na kategorije podatkov, ki jih vsebujejo informacijski sistemi, nadzorni seznami ali kazalniki posebnih tveganj, po katerih poteka poizvedovanje.

(11)  Ocene navedenih tveganj ni mogoče opraviti brez obdelave osebnih podatkov, povezanih z istovetnostjo osebe, njeno potno listino in, po potrebi, združevalcem družine oziroma, če je prosilec mladoletnik, istovetnostjo odgovorne osebe. Vse osebne podatke v vlogah bi bilo treba primerjati s podatki iz evidence, dosjeja ali razpisa ukrepa v informacijskem sistemu (schengenskem informacijskem sistemu (SIS), vizumskem informacijskem sistemu (VIS), podatkih Europola, Interpolovi podatkovni zbirki o ukradenih in izgubljenih potovalnih dokumentih (SLTD), sistemu vstopa/izstopa (SVI) sistemu Eurodac) ali seznamom ETIAS ali kazalniki posebnih tveganj. Kategorije osebnih podatkov, ki bi jih bilo treba uporabiti za primerjavo, bi morale biti omejene na kategorije podatkov, ki jih vsebujejo informacijski sistemi, nadzorni seznami ali kazalniki posebnih tveganj, po katerih poteka poizvedovanje.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Interoperabilnost med informacijskimi sistemi EU je bila vzpostavljena z [Uredbo (EU) XX o interoperabilnosti], s ciljem dopolnjevanja informacijskih sistemov EU in njihovih podatkov, da se izboljša upravljanje zunanjih meja, prispeva k preprečevanju nedovoljenih migracij in boju proti njim ter zagotavlja visoka stopnja varnosti na območju svobode, varnosti in pravice Unije, vključno z vzdrževanjem javnega reda in varnosti ter varovanjem varnosti na ozemljih držav članic.

(12)  Interoperabilnost med informacijskimi sistemi EU je bila vzpostavljena z [Uredbo (EU) XX o interoperabilnosti (meje in vizumi)], da se izboljša upravljanje zunanjih meja, prispeva k preprečevanju nedovoljenih migracij in boju proti njim ter zagotavlja visoka stopnja varnosti na območju svobode, varnosti in pravice Unije, vključno z vzdrževanjem javnega reda in varnosti ter varovanjem varnosti na ozemljih držav članic.

 

(Sprememba velja za celotno besedilo; če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Interoperabilnost informacijskih sistemov EU omogoča, da se ti sistemi med seboj dopolnjujejo, da se olajša pravilno ugotavljanje istovetnosti oseb, prispeva k boju proti zlorabam identitete, izboljšajo in uskladijo zahteve glede kakovosti podatkov zadevnih informacijskih sistemov EU, državam članicam olajša tehnično in operativno izvajanje obstoječih in prihodnjih informacijskih sistemov EU, okrepijo in poenostavijo zaščitni ukrepi za varnost in varstvo podatkov, ki urejajo zadevne informacijske sisteme EU, racionalizira dostop organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj do SVI, VIS, [ ETIAS] in Eurodac ter podprejo nameni SVI, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS in [ECRIS-TCN].

(13)  Interoperabilnost informacijskih sistemov EU omogoča, da ti sistemi olajšajo pravilno ugotavljanje istovetnosti oseb, prispeva k boju proti zlorabam identitete, izboljšajo in uskladijo zahteve glede kakovosti podatkov zadevnih informacijskih sistemov EU, državam članicam olajša tehnično in operativno izvajanje obstoječih in prihodnjih informacijskih sistemov EU, okrepijo, uskladijo in poenostavijo zaščitni ukrepi za varnost in varstvo podatkov, ki urejajo zadevne informacijske sisteme EU, racionalizira nadzorovan dostop organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj do SVI, VIS, ETIAS in Eurodac ter podprejo nameni SVI, VIS, ETIAS, Eurodac, SIS in ECRIS-TCN.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Komponente interoperabilnosti zajemajo SVI, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS in [ ECRIS-TCN] ter podatke Europola, da je mogoče z navedenimi informacijskimi sistemi EU po njih iskati hkrati, zato je te ustrezno, če se te komponente uporabijo za izvajanje samodejnega preverjanja in ob dostopu do VIS zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj. V te namene bi bilo treba uporabiti Evropski iskalni portal (ESP), da se omogoči hiter, nemoten, učinkovit, sistematičen in nadzorovan dostop do informacijskih sistemov EU, podatkov Europola in podatkovnih zbirk Interpola, ki jih ti organi potrebujejo za opravljanje svojih nalog, v skladu s pravicami do dostopa, ter da se podprejo cilji VIS.

(14)  Komponente interoperabilnosti zajemajo SVI, VIS, ETIAS, Eurodac, SIS in ECRIS-TCN ter podatke Europola, da je mogoče z navedenimi informacijskimi sistemi EU po njih iskati hkrati, zato je te ustrezno, če se te komponente uporabijo za izvajanje samodejnega preverjanja in ob dostopu do VIS zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj. V te namene bi bilo treba uporabiti Evropski iskalni portal (ESP), da se omogoči hiter, nemoten, učinkovit, sistematičen in nadzorovan dostop do informacijskih sistemov EU, podatkov Europola in podatkovnih zbirk Interpola, ki jih ti organi potrebujejo za opravljanje svojih nalog, v skladu s pravicami do dostopa, ter da se podprejo cilji VIS.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Primerjava z drugimi podatkovnimi zbirkami bi morala biti samodejna. Kadar koli se na podlagi take primerjave najde ujemanje (zadetek) s katerimi koli osebnimi podatki ali njihovo kombinacijo v vlogi in evidenci, dosjeju ali razpisu ukrepa v zgoraj navedenih informacijskih sistemih ali z osebnimi podatki na nadzornem seznamu, bi moral izvajalec pri odgovornem organu vlogo obdelati ročno. Rezultat ocene odgovornega organa bi morala biti odločitev o izdaji vizuma za kratkoročno bivanje ali o njeni zavrnitvi.

(15)  Primerjava z drugimi podatkovnimi zbirkami bi morala biti samodejna. Kadar koli se na podlagi take primerjave najde ujemanje (zadetek) s katerimi koli osebnimi podatki ali njihovo kombinacijo v vlogi in evidenci, dosjeju ali razpisu ukrepa v zgoraj navedenih informacijskih sistemih ali z osebnimi podatki na nadzornem seznamu, bi moral izvajalec pri odgovornem organu vlogo obdelati ročno, kadar sistem VIS ne more samodejno potrditi zadetka. Odvisno od vrste podatkov, ki sprožijo zadetek, mora zadetek oceniti konzulat ali nacionalna enotna kontaktna točka, pri čemer je slednja odgovorna za zadetke, ustvarjene zlasti s podatkovnimi zbirkami ali sistemi kazenskega pregona . Rezultat ocene odgovornega organa bi morala biti odločitev o izdaji vizuma za kratkoročno bivanje ali o njeni zavrnitvi.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Za analizo dosjeja vloge za izdajo vizuma za kratkoročno bivanje bi se morali uporabiti kazalniki posebnih tveganj, ki ustrezajo predhodno opredeljenim varnostnim tveganjem, tveganjem nedovoljenih migracij ali tveganjem za javno zdravje. Merila, ki se uporabijo za opredelitev kazalnikov posebnih tveganj, nikakor ne bi smela temeljiti samo na spolu ali starosti osebe. Nikakor ne bi smela temeljiti na informacijah, ki razkrivajo raso, barvo kože, narodnost ali družbeno poreklo, genetske značilnosti, jezik, politično ali kakršno koli drugo mnenje, versko ali filozofsko prepričanje osebe, njeno članstvo v sindikatu, pripadnost narodnostni manjšini, premoženje, rojstvo, invalidnost ali spolno usmerjenost.

(18)  Za analizo dosjeja vloge za izdajo vizuma za kratkoročno bivanje bi se morali uporabiti kazalniki posebnih tveganj, ki ustrezajo predhodno opredeljenim varnostnim tveganjem, tveganjem nedovoljenih migracij ali visokim epidemiološkim tveganjem. Merila, ki se uporabijo za opredelitev kazalnikov posebnih tveganj, nikakor ne bi smela temeljiti samo na spolu ali starosti osebe. Nikakor ne temeljijo na informacijah, ki razkrivajo raso, barvo kože, narodnost ali družbeno poreklo, genetske značilnosti, jezik, politično ali kakršno koli drugo mnenje, versko ali filozofsko prepričanje osebe, njeno članstvo v sindikatu, pripadnost narodnostni manjšini, premoženje, rojstvo, invalidnost ali spolno usmerjenost.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Nenehno pojavljanje novih groženj za varnost, novih vzorcev nedovoljenih migracij in groženj za javno zdravje zahteva učinkovite odzive in sodobne protiukrepe. Ker taki protiukrepi vključujejo obdelavo pomembnih količin osebnih podatkov, bi bilo treba uvesti ustrezne zaščitne ukrepe, da se poseganje v pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja in pravico do varstva osebnih podatkov omeji na to, kar je nujno v demokratični družbi.

(19)  Nenehno pojavljanje novih tveganj za varnost, novih vzorcev neregularnih migracij in visokih epidemioloških tveganj zahteva učinkovite odzive in sodobne protiukrepe. Ker taki protiukrepi vključujejo obdelavo pomembnih količin osebnih podatkov, bi bilo treba uvesti ustrezne zaščitne ukrepe, da se poseganje v pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja in pravico do varstva osebnih podatkov omeji na to, kar je nujno in sorazmerno v demokratični družbi.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Mednarodni prevozniki bi morali imeti možnost preveriti, ali imajo državljani tretjih držav, ki jim je bil izdan vizum za kratkoročno bivanje, vizum za dolgoročno bivanje ali dovoljenje za prebivanje, zahtevane veljavne potne listine, da lahko navedeni prevozniki izpolnijo svoje obveznosti na podlagi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma. Navedeno preverjanje bi moralo biti mogoče na podlagi dnevnega izpiska podatkov iz VIS v ločeno podatkovno zbirko, ki je namenjena samo za branje, kar bi omogočilo izpis najmanjšega dela podatkov za poizvedbo, ki bi dala odgovor OK/NOT OK.

(21)  Mednarodni prevozniki bi morali v VIS s poizvedbo preveriti, ali imajo državljani tretjih držav, ki jim je bil izdan vizum za kratkoročno bivanje, vizum za dolgoročno bivanje ali dovoljenje za prebivanje, zahtevane veljavne potne listine, da lahko navedeni prevozniki izpolnijo svoje obveznosti na podlagi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma. Navedeno preverjanje bi moralo biti mogoče na podlagi dnevnega izpiska podatkov iz VIS v ločeno podatkovno zbirko, ki je namenjena samo za branje, kar bi omogočilo izpis najmanjšega dela podatkov za poizvedbo, ki bi dala odgovor OK/NOT OK. Sam dosje vloge prevoznikom ne bi smel biti na voljo. Tehnične specifikacije za dostop do VIS skozi prehod za prevoznike bi morale čim bolj omejiti vpliv na potovanje potnikov in prevoznike. V ta namen bi bilo treba preučiti možnost povezovanja s SVI in ETIAS.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a)  Da bi omejili vpliv obveznosti, ki jih ta uredba nalaga prevoznikom v mednarodnem prometu, ki po kopenski poti z avtobusom prevažajo skupine, bi bilo treba dati na voljo uporabnikom prijazne mobilne rešitve.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21b)  V dveh letih po začetku uporabe te uredbe bi morala Komisija oceniti ustreznost, združljivost in skladnost določb iz člena 26 Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah za namene določb o VIS glede kopenskega prevoza z avtobusom. Upoštevati bi bilo treba nedavni razvoj kopenskega prevoza z avtobusom. Preučiti bi bilo treba potrebo po spremembi določb glede kopenskega prevoza z avtobusom iz člena 26 navedene konvencije ali te uredbe.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23a)  Biometrični podatki, ki v okviru te uredbe obsegajo prstne odtise in podobe obraza, so edinstveni in zato veliko bolj zanesljivi za namene ugotavljanja istovetnosti osebe kot alfanumerični podatki. Vendar so biometrični podatki občutljivi osebni podatki. Ta uredba zato določa podlago in zaščitne ukrepe za obdelavo takih podatkov za namene edinstvene identifikacije zadevnih oseb.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  [Uredba 2018/XX o interoperabilnosti] policijskemu organu države članice, ki ima ustrezno pooblastilo na podlagi nacionalnih zakonodajnih ukrepov, omogoča ugotavljanje istovetnosti osebe na podlagi biometričnih podatkov navedene osebe, pridobljenih med preverjanjem istovetnosti. Možne pa so posebne okoliščine, ko je ugotavljanje istovetnosti osebe potrebno v interesu navedene osebe. Taki primeri zajemajo okoliščine, ko je oseba najdena po tem, ko je bila pogrešana ali ugrabljena, ali po tem, ko je bila opredeljena kot žrtev trgovine z ljudmi. V takih primerih bi bilo treba organom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj zagotoviti hiter dostop do podatkov iz VIS, da se omogoči hitro in zanesljivo ugotavljanje istovetnosti osebe, brez izpolnjevanja vseh temeljnih pogojev in izvajanja dodatnih zaščitnih ukrepov glede dostopa organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj.

(28)  [Uredba 2018/XX o interoperabilnosti (meje in vizumi)] policijskemu organu države članice, ki ima ustrezno pooblastilo na podlagi nacionalnih zakonodajnih ukrepov, omogoča ugotavljanje istovetnosti osebe na podlagi biometričnih podatkov navedene osebe, pridobljenih med preverjanjem istovetnosti. Možne pa so posebne okoliščine, ko je ugotavljanje istovetnosti osebe potrebno v interesu navedene osebe. Taki primeri zajemajo okoliščine, ko je oseba najdena po tem, ko je bila pogrešana ali ugrabljena, ali po tem, ko je bila opredeljena kot žrtev trgovine z ljudmi. Samo v takih primerih bi bilo treba organom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj zagotoviti hiter dostop do podatkov iz VIS, da se omogoči hitro in zanesljivo ugotavljanje istovetnosti osebe, brez izpolnjevanja vseh temeljnih pogojev in izvajanja dodatnih zaščitnih ukrepov glede dostopa organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Primerjava podatkov na podlagi sledi prstnih odtisov, tj. daktiloskopskih sledi, ki se lahko najdejo na kraju kaznivega dejanja, je bistvena na področju policijskega sodelovanja. Možnost primerjave sledi prstnih odtisov s podatki o prstnih odtisih, shranjenimi v VIS, kadar obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da je storilec kaznivega dejanja ali žrtev evidentirana v VIS, bi morala biti za organe preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj v državah članicah zelo dragoceno orodje za preprečevanje, odkrivanje ali preiskovanje terorističnih kaznivih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj, če so na primer sledi prstnih odtisov edini dokaz, ki je na voljo na kraju kaznivega dejanja.

(29)  Primerjava podatkov na podlagi sledi prstnih odtisov, tj. daktiloskopskih sledi, ki se lahko najdejo na kraju kaznivega dejanja, je bistvena na področju policijskega sodelovanja. Možnost primerjave sledi prstnih odtisov s podatki o prstnih odtisih, shranjenimi v VIS, kadar obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da je storilec kaznivega dejanja ali žrtev evidentirana v VIS, bi morala biti za organe preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj v državah članicah po predhodni poizvedbi v skladu s Sklepom Sveta 2008/615/PNZ1a zelo dragoceno orodje za preprečevanje, odkrivanje ali preiskovanje terorističnih kaznivih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj, če so na primer sledi prstnih odtisov edini dokaz, ki je na voljo na kraju kaznivega dejanja.

 

__________________

 

1a Sklep Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu (UL L 210, 6.8.2008, str. 1).

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32)  Obdelava podatkov iz VIS bi morala potekati le v določenih primerih in kadar je to potrebno za preprečevanje, odkrivanje ali preiskovanje terorističnih kaznivih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj, da se zagotovi varstvo osebnih podatkov in preprečijo sistematične iskalne poizvedbe organov za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Imenovani organi in Europol bi morali dostop do VIS zahtevati le, če imajo utemeljene razloge za domnevo, da bo ta dostop zagotovil informacije, ki jim bodo znatno v pomoč pri preprečevanju, odkrivanju ali preiskovanju terorističnih kaznivih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj.

(32)  Obdelava podatkov iz VIS bi morala potekati le v določenih primerih in kadar je to potrebno za preprečevanje, odkrivanje ali preiskovanje terorističnih kaznivih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj, da se zagotovi varstvo osebnih podatkov in preprečijo sistematične iskalne poizvedbe organov za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Imenovani organi in Europol bi morali dostop do VIS zahtevati le, če imajo utemeljene razloge za domnevo, da bo ta dostop zagotovil informacije, ki jim bodo znatno v pomoč pri preprečevanju, odkrivanju ali preiskovanju terorističnih kaznivih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj, in po predhodni poizvedbi v skladu s Sklepom Sveta 2008/615/PNZ.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(32a)  Kot splošno prakso končni uporabniki držav članic pred ali vzporedno s poizvedbami v evropskih zbirkah podatkov opravijo poizvedbe v ustreznih nacionalnih podatkovnih zbirkah.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  Osebni podatki imetnikov listin za dolgoročno bivanje, ki so shranjeni v VIS, bi morali biti shranjeni le toliko časa, kot je potrebno za namene VIS. Podatke v zvezi z državljani tretjih držav je ustrezno hraniti pet let, da se omogoči upoštevanje podatkov pri oceni vlog za izdajo vizuma za kratkoročno bivanje, da se omogoči odkrivanje prekoračitve obdobja dovoljenega bivanja po koncu veljavnosti obdobja in da se izvedejo varnostne ocene državljanov tretjih držav, ki so jim bile take listine izdane. Podatki o predhodni uporabi listine bi lahko olajšali izdajo vizumov za kratkoročno bivanje v prihodnje. Za navedene namene krajša hramba podatkov ne bi zadostovala. Po petih letih bi bilo treba podatke izbrisati, razen če obstajajo razlogi, da se to stori že prej.

(33)  Osebni podatki imetnikov vizumov za dolgoročno bivanje, ki so shranjeni v VIS, bi morali biti shranjeni le toliko časa, kot je potrebno za namene VIS. Podatke v zvezi z državljani tretjih držav je ustrezno hraniti pet let, da se omogoči upoštevanje podatkov pri oceni vlog za izdajo vizuma za kratkoročno bivanje, da se omogoči odkrivanje prekoračitve obdobja dovoljenega bivanja po koncu veljavnosti obdobja in da se izvedejo varnostne ocene državljanov tretjih držav, ki so jim bile take listine izdane. Podatki o predhodni uporabi listine bi lahko olajšali izdajo vizumov za kratkoročno bivanje v prihodnje. Za navedene namene krajša hramba podatkov ne bi zadostovala. Po petih letih bi bilo treba podatke izbrisati, razen če obstajajo razlogi, da se to stori že prej.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  Člani skupin evropske mejne in obalne straže ter skupine osebja, ki se ukvarjajo z nalogami, povezanimi z vračanjem, so na podlagi Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta upravičene do vpogleda v evropske podatkovne zbirke, kadar je to potrebno za izvajanje operativnih nalog iz operativnega načrta o mejni kontroli, varovanju meje in vračanju, pod vodstvom države članice gostiteljice. Da bi olajšali naveden vpogled in skupinam omogočili učinkovit dostop do podatkov, vnesenih v VIS, bi morali Agenciji Frontex zagotoviti dostop do VIS. Za ta dostop bi morali veljati enaki pogoji in omejitve, kot se uporabljajo za organe držav članic, ki so pristojni za vsak posamezen namen, za katerega je mogoče iskanje po podatkih iz VIS.

(35)  Člani skupin evropske mejne in obalne straže so na podlagi Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta upravičeni do vpogleda v evropske podatkovne zbirke, kadar je to potrebno za izvajanje operativnih nalog iz operativnega načrta o mejni kontroli, varovanju meje in vračanju, pod vodstvom države članice gostiteljice. Za ta dostop bi morali veljati enaki pogoji in omejitve, kot se uporabljajo za organe držav članic, ki so pristojni za vsak posamezen namen, za katerega je mogoče iskanje po podatkih iz VIS.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  Sklepi o ustreznosti, ki jih je Komisija sprejela na podlagi člena 45 Uredbe (EU) 2016/679 ali ki so sprejeti na podlagi nacionalnih določb za prenos člena 36 Direktive (EU) 2016/680, za tretje države vračanja pogosto ne veljajo. Poleg tega z obsežnimi prizadevanji Unije glede sodelovanja z glavnimi državami izvora nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, za katere velja obveznost vračanja, ni bilo mogoče zagotoviti sistematičnega izpolnjevanja obveznosti takih tretjih držav, ki jo imajo na podlagi mednarodnega prava, da ponovno sprejmejo svoje državljane. Sporazumi o ponovnem sprejemu oseb, ki so jih sklenile Unija ali države članice oziroma o katerih se te pogajajo in ki zagotavljajo ustrezne zaščitne ukrepe za predajo podatkov tretjim državam v skladu s členom 46 Uredbe (EU) 2016/679 ali nacionalnimi določbami, sprejetimi za prenos člena 37 Direktive (EU) 2016/680, zajemajo omejeno število takih tretjih držav, sklenitev kakršnih koli novih sporazumov pa ostaja negotova. V takih primerih je mogoče osebne podatke obdelovati na podlagi te uredbe z organi tretjih držav zaradi izvajanja politike Unije glede vračanja, če so izpolnjeni pogoji iz člena 49(1)(d) Uredbe (EU) 2016/679 ali iz nacionalnih določb za prenos člena 38 ali 39 Direktive (EU) 2016/680.

(37)  Osebni podatki, ki jih država članica pridobi v skladu s to uredbo, se ne bi smeli posredovati ali dajati na voljo kateri koli tretji državi, mednarodni organizaciji ali zasebnemu subjektu s sedežem v Uniji ali zunaj nje. Kot izjema od tega pravila pa bi moralo biti mogoče posredovati takšne osebne podatke tretji državi ali mednarodni organizaciji, če je takšno posredovanje potrebno zaradi zagotavljanja pomoči pri ugotavljanju identitete državljana tretje države v zvezi z njegovo vrnitvijo in se pri tem upoštevajo strogi pogoji. Če ni bil sprejet sklep o ustreznosti varstva v obliki izvedbenega akta na podlagi Uredbe (EU) 2016/679 ali ustrezni zaščitni ukrepi, ki veljajo za posredovanje v skladu z navedeno uredbo, bi moralo biti mogoče, da se za namene vračanja podatki iz VIS lahko izjemoma posredujejo tretji državi ali mednarodni organizaciji, samo če je to potrebno zaradi pomembnih razlogov javnega interesa, kot je določeno v navedeni uredbi.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38)  Države članice bi morale [Agenciji Evropske unije za azil] in zadevnim mednarodnim organom, kot so visoki komisar OZN za begunce, Mednarodna organizacija za migracije in Mednarodni odbor rdečega križa, ki se ukvarjajo z begunci in preselitvami, dati na voljo ustrezne osebne podatke, ki se obdelujejo v VIS, v skladu s pravili o varstvu podatkov, ki se uporabljajo, in kadar je to v posameznem primeru potrebno za izvajanje nalog na podlagi Uredbe (EU) …/… Evropskega parlamenta in Sveta60 [uredba Unije o okviru preselitev], v zvezi z državljani tretjih držav ali osebami brez državljanstva, ki so jih navedene organizacije napotile v države članice na podlagi izvajanja Uredbe (EU) …/… [uredba Unije o okviru preselitev].

črtano

__________________

 

60 Uredba (EU) …/… Evropskega parlamenta in Sveta [polni naslov] (UL L …, …, str. …).

 

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(39)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta61 se uporablja za dejavnosti institucij ali organov Unije, kadar izvajajo naloge kot odgovorni subjekt za operativno upravljanje VIS.

(39)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta61 se uporablja za dejavnosti institucij ali organov Unije, kadar izvajajo naloge kot odgovorni subjekt za operativno upravljanje VIS.

__________________

__________________

61 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

61 Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40)  Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001, ki je podal svoje mnenje dne [...].

(40)  Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001, ki je podal svoje mnenje dne 12.. decembra 2018.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(43)  Brez poseganja v odgovornost držav članic za točnost podatkov, vnesenih v VIS, bi morala biti agencija eu-LISA odgovorna za izboljšanje kakovosti podatkov z uvedbo osrednjega orodja za spremljanje kakovosti podatkov in za redno pripravo poročil za države članice.

(43)  Brez poseganja v odgovornost držav članic za točnost podatkov, vnesenih v VIS, bi morala biti agencija eu-LISA odgovorna za izboljšanje kakovosti podatkov z uvedbo, vzdrževanjem in nenehnim posodabljanjem osrednjega orodja za spremljanje kakovosti podatkov in za redno pripravo poročil za države članice.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(44)  Agencija eu-LISA bi morala biti sposobna razviti zmogljivosti za statistično poročanje državam članicam, Komisiji in agenciji Frontex brez ogrožanja celovitosti podatkov, da se omogoči boljše spremljanje uporabe VIS za analizo trendov v zvezi z migracijskim pritiskom in upravljanjem meja. Zato bi bilo treba vzpostaviti centralni register statističnih podatkov. Statistični podatki ne bi smeli vsebovati osebnih podatkov.

(44)  Agencija eu-LISA bi morala biti sposobna razviti zmogljivosti za statistično poročanje državam članicam, Komisiji in agenciji Frontex brez ogrožanja celovitosti podatkov, da se omogoči boljše spremljanje uporabe VIS za analizo trendov v zvezi z migracijskim pritiskom in upravljanjem meja. Zato bi morala agencija eu-LISA hraniti nekatere statistične podatke v centralnem registru za namene priprave poročil in zagotavljanja statističnih podatkov v skladu z [Uredbo (EU) 2018/XX o interoperabilnosti (meje in vizumi)]. Statistični podatki ne bi smeli vsebovati osebnih podatkov.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 47 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(47a)  Ta uredba ne posega v obveznosti, ki izhajajo iz Ženevske konvencije z dne 28. julija 1951 o statusu beguncev, kot je dopolnjena s Protokolom iz New Yorka z dne 31. januarja 1967, in vse mednarodne zaveze, ki so jih sprejele Unije in države članice.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Title

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1) naslov se nadomesti z naslednjim:

„Uredba (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi podatkov med državami članicami o vizumih za kratkoročno prebivanje (Uredba VIS)“

„Uredba (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi informacij med državami članicami o vizumih za kratkoročno prebivanje, vizumih za dolgoročno bivanje in dovoljenjih za prebivanje (Uredba VIS)“;

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 2 – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Namen VIS je z olajšanjem izmenjave podatkov med državami članicami o vlogah za izdajo vizumov in s tem povezanih odločitvah izboljšati izvajanje skupne vizumske politike, konzularno sodelovanje in posvetovanje med osrednjimi organi, pristojnimi za izdajo vizumov, da se:

1.  Namen VIS je z olajšanjem izmenjave podatkov med državami članicami o vlogah za izdajo vizumov in s tem povezanih odločitvah izboljšati izvajanje skupne vizumske politike glede vizumov za kratkoročno prebivanje, konzularno sodelovanje in posvetovanje med osrednjimi organi, pristojnimi za izdajo vizumov, da se:

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  olajša postopek za izdajo vizuma;

(a)  olajša in pospeši postopek za izdajo vizuma;

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 2 – odstavek 1 – točka f

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  zagotovi pomoč pri ugotavljanju istovetnosti pogrešanih oseb;

(f)  zagotovi pomoč pri ugotavljanju istovetnosti pogrešanih oseb iz člena 22o te uredbe;

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 2 – odstavek 1 – točka h

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  prispeva k preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju terorističnih kaznivih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj;

(h)  prispeva k preprečevanju groženj notranji varnosti katere koli države članice, in sicer s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem terorističnih kaznivih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj v ustreznih in natančno določenih okoliščinah;

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 2 – odstavek 1 – točka i

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  prispeva k preprečevanju groženj notranji varnosti katere koli države članice;

črtano

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 2 – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  podpre visoka stopnja varnosti s prispevanjem k oceni, ali prosilec pomeni grožnjo javnemu redu, notranji varnosti ali javnemu zdravju, še preden prispe na mejne prehode na zunanjih mejah;

(a)  podpre visoka stopnja varnosti v vseh državah članicah s prispevanjem k oceni, ali prosilec ali imetnik listine pomeni grožnjo javnemu redu ali notranji varnosti;

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 2 – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  izboljša učinkovitost mejne kontrole in kontrole znotraj ozemlja;

(b)  olajša preverjanje na mejnih prehodih na zunanjih mejah in izboljša učinkovitost preverjanj na ozemlju držav članic;

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 2 – odstavek 2 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  prispeva k preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju terorističnih kaznivih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj;

(c)  prispeva k preprečevanju groženj notranji varnosti katere koli države članice, in sicer s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem terorističnih kaznivih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj v ustreznih in natančno določenih okoliščinah;

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 2 – odstavek 2 – točka d a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  zagotovi pomoč pri ugotavljanju istovetnosti pogrešanih oseb iz člena 22o te uredbe;

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 2a

 

Arhitektura

 

1.   VIS temelji na centralizirani arhitekturi in ga sestavljajo:

 

(a)   skupno odložišče podatkov o istovetnosti iz [člena 17(2)(a) Uredbe (EU) 2018/XX o interoperabilnosti (meje in vizumi)],

 

(b)   centralni informacijski sistem (v nadaljnjem besedilu: centralni sistem VIS),

 

(c)   vmesnik v vsaki državi članici (v nadaljnjem besedilu: nacionalni vmesnik ali NI-VIS), ki zagotavlja povezavo z ustreznim osrednjim nacionalnim organom zadevne države članice, ali nacionalni enotni vmesnik (NUI) v vsaki državi članici, ki temelji na skupnih tehničnih specifikacijah, je v vseh državah članicah enak in omogoča povezavo centralnega sistema VIS z nacionalnimi infrastrukturami v državah članicah,

 

(d)   komunikacijska infrastruktura med centralnim sistemom VIS in nacionalnimi vmesniki;

 

(e)   varni komunikacijski kanal med centralnim sistemom VIS in centralnim sistemom SVI;

 

(f)   varna komunikacijska infrastruktura med centralnim sistemom VIS ter centralnimi infrastrukturami evropskega iskalnega portala, vzpostavljenega s [členom 6 Uredbe (EU) 2018/XX o interoperabilnosti (meje in vizumi)], skupne storitve za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov, vzpostavljene s [členom 12 Uredbe (EU) 2018/XX o interoperabilnosti (meje in vizumi)], skupnega odložišča podatkov o identiteti, vzpostavljenega s [členom 17 Uredbe (EU) 2018/XX o interoperabilnosti (meje in vizumi)], in detektorja več identitet, vzpostavljenega s [členom 25 Uredbe (EU) 2018/XX o interoperabilnosti (meje in vizumi)];

 

(g)   mehanizem posvetovanja o vlogah in izmenjavi informacij med osrednjimi organi, pristojnimi za izdajo vizumov (VISMail);

 

(h)   prehod za prevoznike;

 

(i)   varna spletna storitev, ki omogoča komunikacijo med centralnim sistemom VIS na eni strani ter prehodom za prevoznike in mednarodnimi sistemi na drugi strani;

 

(j)   register podatkov za namene priprave poročil in statistične namene.

 

(k)   orodje, ki prosilcem omogoča, da dajo ali prekličejo privolitev za dodatno obdobje hrambe svojega dosjeja;

 

Centralni sistem VIS, nacionalni enotni vmesniki, spletna storitev, prehod za prevoznike in komunikacijska infrastruktura VIS si bodo, kolikor je to tehnično mogoče, delili in ponovno uporabljali komponente strojne in programske opreme centralnega sistema SVI, nacionalnih enotnih vmesnikov sistema SVI, prehoda za prevoznike v sistemu ETIAS, spletne storitve v sistemu SVI ter komunikacijske infrastrukture v sistemu SVI.

 

2.   NI-VIS sestavljajo:

 

(a)   en lokalni nacionalni vmesnik (v nadaljnjem besedilu: LNI) v vsaki državi članici, ki fizično povezuje državo članico z varnim komunikacijskim omrežjem in vsebuje naprave za šifriranje, namenjene VIS. LNI je v državi članici;

 

(b)   en rezervni LNI (v nadaljnjem besedilu: BLNI), ki ima enako vsebino in funkcionalnost kot LNI.

 

3.   LNI in BLNI se uporabljata izključno za namene, opredeljene v zakonodaji Unije, ki se uporablja za VIS.

 

4.   Centralizirane storitve so podvojene na dveh različnih lokacijah, in sicer v Strasbourgu v Franciji, ki gosti glavni centralni sistem VIS in centralno enoto (v nadaljevanju: CU), in v kraju St. Johann im Pongau v Avstriji, ki gosti rezervni centralni sistem VIS in rezervno centralno enoto (v nadaljevanju: BCU). Povezava med glavnim centralnim sistemom VIS in rezervnim centralnim sistemom VIS omogoča stalno sinhronizacijo med CU in BCU. Komunikacijska infrastruktura nudi podporo in prispeva k zagotavljanju neprekinjene razpoložljivosti VIS. Vključuje redundančne in ločene poti za povezave med centralnim sistemom VIS in rezervnim centralnim sistemom VIS ter vključuje tudi redundančne in ločene poti za povezave med vsakim nacionalnim vmesnikom ter centralnim sistemom VIS in rezervnim centralnim sistemom VIS. Komunikacijska infrastruktura zagotavlja šifrirano navidezno zasebno omrežje, namenjeno podatkom VIS in komunikaciji med državami članicami ter med državami članicami in organom, odgovornim za operativno upravljanje centralnega sistema VIS.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 4 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  ,osrednji organ‘ pomeni organ, ki ga je država članica ustanovila za namene Uredbe (ES) št. 810/2009;

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 4 – odstavek 1 – točka 15

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  ‚podoba obraza‘ pomeni digitalno podobo obraza;

(15)  ‚podoba obraza‘ pomeni digitalno podobo obraza ustrezne ločljivosti in kakovosti za uporabo pri avtomatiziranem ugotavljanju ujemanja biometričnih podatkov;

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 4 – odstavek 1 – točka 19

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  ‚nacionalni nadzorni organ‘ v smislu preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj pomeni nadzorne organe, ustanovljene v skladu s členom 41 Direktive (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta***;

(19)  ‚nadzorni organi‘ pomeni nadzorne organe iz člena 51(1) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta ** in nadzorne organe iz člena 41 Direktive (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta***;

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 4 – odstavek 1 – točka 19 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a)  ,zadetek‘ pomeni ujemanje, ugotovljeno s primerjavo ustreznih podatkov, zabeleženih v prosilčevem dosjeju v VIS, z ustreznimi podatki, shranjenimi v evidenci, dosjeju ali razpisu ukrepa v VIS, schengenskem informacijskem sistemu, SVI, ETIAS, sistemu Eurodac, v podatkih Europola ali v Interpolovi podatkovni zbirki SLTD;

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 4 – odstavek 1 – točka 20

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  ‚preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj‘ pomeni preprečevanje, odkrivanje ali preiskovanje terorističnih kaznivih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj;

(20)  ‚preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj‘ pomeni preprečevanje, odkrivanje ali preiskovanje terorističnih kaznivih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj v natančno določenem okviru;

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 4 – odstavek 1 – točka 21

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  ‚teroristična kazniva dejanja‘ pomenijo kazniva dejanja na podlagi nacionalnega prava, ki ustrezajo ali so enakovredna tistim iz Direktive (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta****;

(21)  ‚teroristična kazniva dejanja‘ pomenijo kazniva dejanja na podlagi nacionalnega prava, ki so določena v členih od 3 do 14 Direktive (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta**** ali so enakovredna kateremu od teh kaznivih dejanj v primeru držav članic, ki jih navedena direktiva ne zavezuje;

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 4 – točka 2 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

** Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 5 – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  podatki o prstnih odtisih iz člena 9(6) in člena 22c(2)(g);

(c)  podatki o prstnih odtisih iz člena 9(6), člena 22c(2)(g) in člena 22d(g);

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 5 – odstavek 1 – točka c a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  optične preslikave strani z biografskimi podatki v potni listini iz člena 9(7);

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 5 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Skupno odložišče podatkov o identiteti vsebuje podatke iz člena 9(4)(a) do (cc), člena 9(5) in (6), člena 22c(2)(a) do (cc), (f) in (g) ter člena 22d(a) do (cc), (f) in (g). Preostali podatki iz VIS se shranjujejo v centralnem sistemu VIS.

3.  Skupno odložišče podatkov o identiteti vsebuje podatke iz člena 9(4)(a) do (cc), člena 9(5) in (6), člena 22c(2)(a) do (cc), (f) in (g) ter člena 22d(a) do (c), (f) in (g). Preostali podatki iz VIS se shranjujejo v centralnem sistemu VIS.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 5a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Seznam potnih listin, ki imetniku omogočajo prehod zunanjih meja in v katere je mogoče vpisati vizum, kot je določeno v Sklepu št. 1105/2011/EU Evropskega parlamenta in Sveta*, se vključi v VIS.

1.  Seznam potnih listin, ki imetniku omogočajo prehod zunanjih meja in v katere je mogoče vpisati vizum, kot je določeno v Sklepu št. 1105/2011/EU Evropskega parlamenta in Sveta*, se vključi v VIS.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 5a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  VIS omogoča funkcijo centraliziranega upravljanja seznama priznanih potnih listin in obveščanja o priznavanju ali nepriznavanju navedenih potnih listin v skladu s členom 4 Sklepa št. 1105/2011/EU.

2.   VIS omogoča funkcijo centraliziranega upravljanja seznama priznanih potnih listin in obveščanja o priznavanju ali nepriznavanju navedenih potnih listin v skladu s členom 4 Sklepa št. 1105/2011/EU.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 5a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Podrobna pravila o upravljanju funkcije iz odstavka 2 se določijo z izvedbenimi akti. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 49(2).

3.  Podrobna pravila o upravljanju funkcije iz odstavka 2 se določijo z izvedbenimi akti. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 49(2).

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka - a (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 6 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-a)  odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

1.   Dostop do VIS za vnos, spremembo ali izbris podatkov iz člena 5(1) je v skladu s to uredbo omejen izključno na ustrezno pooblaščeno osebje organov, pristojnih za izdajo vizumov.

„1.   Brez poseganja v člen 22a je dostop do VIS za vnos, spremembo ali izbris podatkov iz člena 5(1) v skladu s to uredbo omejen izključno na ustrezno pooblaščeno osebje organov, pristojnih za izdajo vizumov. Število ustrezno pooblaščenih članov osebja je strogo omejeno z dejanskimi potrebami njihove službe.“

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka a

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 6 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.   Dostop do VIS za iskanje podatkov je omejen izključno na ustrezno pooblaščeno osebje nacionalnih organov posamezne države članice in organov EU, ki so pristojni za namene iz členov od 15 do 22, členov od 22c do 22f in členov od 22g do 22j ter za namene iz členov 20 in 21 [Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti].

2.  Dostop do VIS za iskanje podatkov je omejen izključno na ustrezno pooblaščeno osebje nacionalnih organov posamezne države članice in organov EU, ki so pristojni za namene iz členov od 15 do 22 in členov od 22g do 22l ter za namene iz členov 20 in 21 [Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti (meje in vizumi)].

 

Organi, ki so pooblaščeni za vpogled v VIS ali za dostop do njega zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih kaznivih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj, se imenujejo v skladu s poglavjem IIIb.

Navedeni dostop je omejen na obseg, v katerem so podatki potrebni za izvajanje njihovih nalog v skladu z navedenimi nameni, in sorazmeren z zasledovanimi cilji.

Navedeni dostop je omejen na obseg, v katerem so podatki potrebni za izvajanje njihovih nalog v skladu z navedenimi nameni, in sorazmeren z zasledovanimi cilji.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka a a (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 6 – odstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(aa)  odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

3.   Vsaka država članica imenuje pristojne organe, katerih ustrezno pooblaščeno osebje ima pravico do vnosa, spremembe, izbrisa ali uporabe podatkov znotraj VIS. Vsaka država članica Komisiji brez odlašanja posreduje seznam teh organov, vključno s tistimi iz člena 41, ter vsako s tem povezano spremembo. Ta seznam podrobno navaja, za kakšen namen lahko vsak organ obdeluje podatke v VIS.

3.   Vsaka država članica imenuje pristojne organe, katerih ustrezno pooblaščeno osebje ima pravico do vnosa, spremembe, izbrisa ali uporabe podatkov znotraj VIS. Vsaka država članica agenciji eu-LISA brez odlašanja posreduje seznam teh organov, vključno s tistimi iz člena 29, ter vsako s tem povezano spremembo. Ta seznam za vsak organ določa, katere podatke lahko išče in za katere namene.

Komisija v treh mesecih po začetku delovanja VIS v skladu s členom 48(1) objavi zbirni seznam v Uradnem listu Evropske unije. Če se seznam spremeni, Komisija enkrat letno objavi posodobljeni zbirni seznam.

 

 

Agencija eu-LISA zagotovi letno objavo seznama in seznamov imenovanih organov iz člena 22k(2) in centralnih točk dostopa iz člena 22k(4) v Uradnem listu Evropske unije. Agencija eu-LISA na svojem spletnem mestu vzdržuje seznam, ki se stalno posodablja in vsebuje spremembe, ki jih države članice pošljejo med letnimi objavami.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka c

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 6 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Podrobna pravila o upravljanju funkcije centraliziranega upravljanja seznama iz odstavka 3 se določijo z izvedbenimi akti. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 49(2).

5.  Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 48a o podrobnih pravilih za upravljanje funkcionalnosti centraliziranega upravljanja seznama iz odstavka 3.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 a (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 7 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(7a)  V členu 7 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim besedilom:

2.   Vsak pristojen organ zagotovi, da pri uporabi VIS ne diskriminira prosilcev in imetnikov vizumov na podlagi spola, rasnega ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti ter da v celoti spoštuje človekovo dostojanstvo in integriteto prosilca ali imetnika vizuma.

„2.   Obdelava osebnih podatkov v okviru VIS s strani katerega koli uporabnika ne sme povzročiti diskriminacije prosilcev, imetnikov vizuma ali prosilcev in imetnikov vizumov za dolgoročno bivanje ali dovoljenja za prebivanje na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali družbenega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali kakršnega koli drugega mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. Pri njej se dosledno spoštujejo človekovo dostojanstvo in integriteta ter temeljne pravice in spoštujejo načela, zapisana v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, vključno s pravico do spoštovanja zasebnega življenja in pravico do varstva osebnih podatkov. Posebna pozornost se nameni otrokom, starejšim osebam, invalidom in osebam, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Otrokova korist mora biti vedno najpomembnejše vodilo.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 7 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pri izvajanju vseh postopkov iz te uredbe je primarna skrb držav članic največja korist otroka. V skladu s starostjo in zrelostjo otroka se upoštevajo njegovo dobro počutje, varnost in zaščita, zlasti kadar obstaja tveganje, da je otrok žrtev trgovine z ljudmi, ter njegovo mnenje, ki se jim nameni tudi ustrezna teža.

3.  Pri izvajanju vseh postopkov iz te uredbe je najpomembnejša skrb držav članic največja korist otroka, ob polnem spoštovanju Konvencije o otrokovih pravicah. V skladu s starostjo otroka se upoštevajo njegovo dobro počutje, varnost in zaščita, zlasti kadar obstaja tveganje, da je otrok žrtev trgovine z ljudmi, ter njegovo mnenje, ki se jim nameni tudi ustrezna teža.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 a (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) v členu 7 se doda naslednji odstavek:

 

„3a.  Države članice pri izvajanju uredbe dosledno spoštujejo Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti pravico do človekovega dostojanstva, pravico do svobode in varnosti, spoštovanje zasebnega in družinskega življenja, varstvo osebnih podatkov, pravico do azila in zaščito načela nevračanja ter varstvo v primeru odstranitve, izgona ali izročitve, prepoved diskriminacije, pravice otroka in pravico do učinkovitega pravnega sredstva.“;

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 b (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8b)  vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 7a

 

Podatki o prstnih odtisih otrok

 

1.   Z odstopanjem od člena 22c(2)(g) se prstni odtisi otrok, mlajših od 6 let, ne vnesejo v VIS.

 

2.   Biometrične podatke mladoletnikov, starejših od šest let, vzamejo uradniki, ki so posebej usposobljeni za odvzem biometričnih podatkov na otroku prijazen in prilagojen način ter ob polnem spoštovanju koristi otroka in zaščitnih ukrepov iz Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah.

 

Mladoletnika pri odvzemu biometričnih podatkov spremlja odrasel družinski član, če je prisoten. Mladoletnika brez spremstva pri odvzemu biometričnih podatkov spremlja skrbnik, zastopnik ali, kadar zastopnik ni imenovan, oseba, ki je usposobljena za varovanje koristi mladoletnika in njegove splošne dobrobiti. Taka usposobljena oseba ni uradnik, ki je odgovoren za zbiranje biometričnih podatkov, deluje neodvisno in od uradnika ali službe, ki je odgovorna za pridobivanje biometričnih podatkov, ne prejema navodil. Proti mladoletnikom ne sme biti uporabljena nobena oblika prisile, da bi se zagotovilo njihovo izpolnjevanje obveznosti zagotavljanja biometričnih podatkov.

 

3.   Z odstopanjem od člena 13(2) Uredbe (ES) št. 810/2009 konzulati ne zahtevajo, da se otroci, stari med šest in dvanajst let osebno zglasijo na konzulatu za zbiranje biometričnih identifikatorjev, če bi to pomenilo preveliko breme in strošek za družino. V takih primerih se na zunanjih mejah sprejmejo biometrični identifikatorji, pri katerih se posebna pozornost nameni preprečevanju trgovine z otroki.

 

4.   Z odstopanjem od določb o uporabi podatkov iz poglavij II, III, IIIa in IIIb, so podatki o prstnih odtisih otrok lahko dostopni samo za naslednje namene:

 

(a)   preverjanje istovetnosti otroka v postopku za pridobitev vizuma v skladu s členom 15 in na zunanjih mejah v skladu s členoma 18 in 22 g ter

 

(b)   v skladu s poglavjem IIIb za prispevek k preprečevanju zlorab otrokovih pravic in boju proti zlorabam, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

 

(i)   takšen dostop mora biti potreben za namen preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja trgovine z otroki;

 

(ii)   dostop je potreben v določeni zadevi;

 

(iii)   ugotavljanje istovetnosti je v otrokovo korist.“

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9

Uredba (ES) št. 767/2008

Poglavje II – Naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

VNOS IN UPORABA PODATKOV O VIZUMIH ZA KRATKOROČNO BIVANJE S STRANI ORGANOV, PRISTOJNIH ZA IZDAJO VIZUMOV

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 9 – odstavek 1 – točka 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  podoba obraza prosilca v skladu s členom 13(1) Uredbe (ES) št. 810/2009.

5.  podoba obraza prosilca v skladu s členom 13 Uredbe (ES) št. 810/2009.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka - a (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 9 – odstavek 1 – točka 6

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ba)  točka 6 se nadomesti z naslednjo:

6.   prstni odtisi prosilca v skladu z ustreznimi določbami Skupnih konzularnih navodil.

„6.   prstni odtisi prosilca v skladu s členom 13 Uredbe (ES) št. 810/2009.“;

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka d

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 9 – odstavek 1a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Podoba obraza državljanov tretjih držav iz točke 5 prvega odstavka mora biti v ustrezni ločljivosti in kakovosti slike, da jo je mogoče uporabiti pri samodejnem ugotavljanju ujemanja biometričnih podatkov.

Podoba obraza državljanov tretjih držav iz točke 5 prvega odstavka mora biti v ustrezni ločljivosti in kakovosti slike, da jo je mogoče uporabiti pri samodejnem ugotavljanju ujemanja biometričnih podatkov. Podoba obraza se ne uporabi za ugotavljanje ujemanja, če ni ustrezne kakovosti.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka d

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 9 – odstavek 1a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Z odstopanjem od drugega odstavka se lahko v izjemnih primerih, kadar ni mogoče izpolniti zahtev glede kakovosti in ločljivosti za vnos podobe obraza, posnete v živo, v VIS, podoba obraza pridobi elektronsko s čipa elektronske strojno berljive potne listine (eMRTD). V takšnih primerih se podoba obraza vnese v individualno dokumentacijo šele po tem, ko se z elektronskim postopkom preveri, ali se podoba obraza, evidentirana na čipu elektronske strojno berljive potne listine, ujema z v živo posneto podobo obraza zadevnega državljana tretje države.

Z odstopanjem od prvega odstavka se lahko v izjemnih primerih, kadar ni mogoče izpolniti zahtev glede kakovosti in ločljivosti za vnos podobe obraza, posnete v živo, v VIS, podoba obraza pridobi elektronsko s čipa elektronske strojno berljive potne listine (eMRTD). V takšnih primerih se podoba obraza vnese v individualno dokumentacijo šele po tem, ko se z elektronskim postopkom preveri, ali se podoba obraza, evidentirana na čipu elektronske strojno berljive potne listine, ujema z v živo posneto podobo obraza zadevnega državljana tretje države.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 9a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ko se ustvari dosje ali izda vizum, VIS preveri, ali se potna listina, povezana z navedeno vlogo, prizna v skladu s Sklepom št. 1105/2011/EU, tako da opravi samodejno iskanje v seznamu priznanih potnih listin iz člena 5a in navede rezultate.

2.  Ko se ustvari dosje, VIS preveri, ali se potna listina, povezana z navedeno vlogo, prizna v skladu s Sklepom št. 1105/2011/EU, tako da opravi samodejno iskanje v seznamu priznanih potnih listin iz člena 5a in navede rezultate.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 9a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  VIS za preverjanja iz člena 21(1) in člena 21(3)(a), (c) in (d) Uredbe (ES) št. 810/2009 začne poizvedbo z uporabo evropskega portala za iskanje iz člena 6(1) [uredbe o interoperabilnosti] in tako primerja zadevne podatke iz člena 9(4) te uredbe s podatki iz evidence, dosjeja ali razpisa ukrepa, vpisanega v VIS, schengenski informacijski sistem (SIS), sistem vstopa/izstopa (SVI), evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS), vključno z nadzornim seznamom iz člena 29 [Uredbe (EU) 2018/XX za vzpostavitev evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve], sistem Eurodac, [sistem ECRIS-TCN v zvezi z obsodbami, povezanimi s terorističnimi kaznivimi dejanji in drugimi hudimi kaznivimi dejanji], podatkovne zbirke Europola, Interpolove podatkovne zbirke o ukradenih in izgubljenih potovalnih dokumentih (SLTD) in Interpolove zbirke potovalnih dokumentov, povezanih z razpisi ukrepov (TDAWN).

3.  VIS za preverjanja iz člena 21(1) in člena 21(3)(a) in (c) Uredbe (ES) št. 810/2009 začne poizvedbo z uporabo evropskega portala za iskanje iz člena 6(1) [uredbe o interoperabilnosti] in tako primerja ustrezne podatke iz točk (4), (5) in (6) člena 9 te uredbe. VIS preveri:

 

(a)   ali se potna listina, ki je navedena v prošnji, ujema s katero od potnih listin, ki so v SIS prijavljene kot izgubljene, ukradene, odtujene ali razveljavljene;

 

(b)   ali se potna listina, ki je navedena v prošnji, ujema s katero od potnih listin, ki so v podatkovni zbirki SLTD prijavljene kot izgubljene, ukradene ali razveljavljene;

 

(c)   ali za prosilca velja razpis ukrepa v SIS za zavrnitev vstopa in prepoved bivanja;

 

(d)   ali za prosilca velja razpis ukrepa v SIS, s katerim se zahteva njegovo prijetje zaradi predaje na podlagi evropskega naloga za prijetje ali njegovo prijetje zaradi izročitve;

 

(e)   ali se prosilec in potna listina v centralnem sistemu ETIAS ujemata s katero od zavrnjenih, preklicanih ali razveljavljenih potovalnih odobritev in njihovim imetnikom;

 

(f)   ali sta prosilec in potna listina v nadzornem seznamu iz člena 34 Uredbe (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta*;

 

(g)   ali so podatki o prosilcu že zabeleženi v VIS;

 

(h)   ali se podatki v vlogi v zvezi s potno listino ujemajo z drugo vlogo za izdajo vizuma, ki se navezuje na drugačne podatke o istovetnosti;

 

(i)   ali je prosilec trenutno oziroma je bil v preteklosti v SVI zabeležen kot oseba, ki je prekoračila obdobje dovoljenega bivanja;

 

(j)   ali je prosilec v SVI zabeležen kot oseba, ki ji je bil zavrnjen vstop;

 

(k)   ali za prosilca velja odločitev o zavrnitvi, razveljavitvi ali preklicu vizuma za kratkoročno bivanje, zabeležena v VIS;

 

(l)   ali za prosilca velja odločitev o zavrnitvi, razveljavitvi ali preklicu vizuma za dolgoročno bivanje ali dovoljenja za prebivanje, zabeležena v VIS;

 

(m)   ali so v podatkih Europola zabeleženi podatki, ki določajo istovetnost prosilca;

 

(n)   ali je prosilec za vizum za kratkoročno bivanje registriran v sistemu Eurodac;

 

(o)   če je prosilec mladoletna oseba, ali za ustrezno osebo s starševskimi pravicami oziroma zakonitega skrbnika prosilca:

 

(i)   velja razpis ukrepa v SIS, s katerim se zahteva njegovo prijetje zaradi predaje na podlagi evropskega naloga za prijetje ali njegovo prijetje zaradi izročitve;

 

(ii)   velja razpis ukrepa, vnesen v SIS, za zavrnitev vstopa in prepoved bivanja;

 

(iii)   ali ima potno listino, ki je v nadzornem seznamu iz člena 34 Uredbe (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta.

 

________________________

 

* Uredba (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. septembra 2018 o vzpostavitvi Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 1077/2011, (EU) št. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 in (EU) 2017/2226 (UL L 236, 19.9.2018, str. 1).

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 9a – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Pri poizvedovanju v podatkovni zbirki SLTD se podatki, ki jih je uporabnik ESP uporabil za poizvedbo, ne delijo z lastniki podatkov Interpola.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 9a – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  VIS doda v dosje sklic na vsak zadetek, najden v skladu z odstavkom 3. Poleg tega VIS, če je to ustrezno, opredeli državo članico ali države članice, ki so vnesle ali zagotovile podatke, na podlagi katerih je bil najden zadetek, ali Europol in to vnese v dosje.

4.  VIS doda v dosje sklic na vsak zadetek, najden v skladu z odstavkom 3. Poleg tega VIS, če je to ustrezno, opredeli državo članico ali države članice, ki so vnesle ali zagotovile podatke, na podlagi katerih je bil najden zadetek, ali Europol in to vnese v dosje. Druge informacije, razen sklica na morebitni zadetek in ustvarjalca podatkov, se ne vnesejo.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 9a – odstavek 5 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  razpis ukrepa za osebe in stvari zaradi prikrite ali namenske kontrole.

(d)  razpis ukrepa za osebe in stvari zaradi prikrite, namenske ali poizvedovalne kontrole.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 9a – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Vsak zadetek na podlagi poizvedb v skladu s členom 9a(3)(a), (b), (c), (e), (g), (h), (i), (j), (k), (l) in (n) oceni konzulat, kjer je bila prošnja za izdajo vizuma vložena, po potrebi po preverjanju, ki ga opravi osrednji organ v skladu s členom 9c.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 9a – odstavek 5 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5b.  Vsak zadetek na podlagi poizvedb v skladu s členom 9a(3)(d), (f), (m) in (o) v skladu s členom 9ca po potrebi preveri in oceni enotna kontaktna točka države članice, ki je vnesla ali zagotovila podatke, ki so sprožili zadetke.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 9a – odstavek 5 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5c.  O vsakem zadetku na podlagi primerjave s SIS se prav tako samodejno uradno obvesti urad SIRENE države članice, ki je ustvaril razpis ukrepa, ki je sprožil zadetek.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 9a – odstavek 5 d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5d.  Uradno obvestilo za urad SIRENE države članice ali enotno kontaktno točko, ki je vnesla razpis ukrepa, vsebuje naslednje podatke:

 

(a)   priimek oziroma priimke, ime oziroma imena in morebitne psevdonime;

 

(b)   kraj in datum rojstva;

 

(c)   spol;

 

(d)   državljanstvo ali državljanstva, če jih je več;

 

(e)   državo članico prvega načrtovanega bivanja in, če je na voljo, naslov prvega načrtovanega bivanja;

 

(f)   domači naslov prosilca oziroma, če ta ni na voljo, mesto in državo prebivališča;

 

(g)   sklic na vsak zadetek, vključno z datumom in uro zadetka.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 9a – odstavek 5 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5e.  Ta člen ne preprečujejo vložitve prošnje za azil na podlagi katerega koli razloga. Če vlogo za izdajo vizuma vloži žrtev nasilnih kaznivih dejanj, kot so nasilje v družini ali trgovina z ljudmi, ki jih je izvršil njen sponzor, je treba dokumentacijo v VIS ločiti od dokumentacije sponzorja, da se žrtev zaščiti pred nadaljnjo nevarnostjo.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 9 b – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Glede državljanov tretjih držav, ki so družinski člani državljana Unije, za katerega se uporablja Direktiva 2004/38/ES, ali državljana tretje države, ki na podlagi sporazuma med Unijo ter njenimi državami članicami na eni strani in tretjo državo na drugi strani uživa pravico do prostega gibanja, enakovredno pravici državljanov Unije, se samodejno preverjanje iz člena 9a(3) izvaja izključno za preverjanje, da ne obstajajo dejanski indici ali utemeljeni razlogi na podlagi dejanskih indicev, na podlagi katerih bi bilo mogoče sklepati, da bi prisotnost osebe na ozemlju držav članic pomenila tveganje za varnost ali veliko epidemiološko tveganje v skladu z Direktivo 2004/38/ES.

1.  Glede državljanov tretjih držav, ki so družinski člani državljana Unije, za katerega se uporablja Direktiva 2004/38/ES, ali državljana tretje države, ki na podlagi sporazuma med Unijo ter njenimi državami članicami na eni strani in tretjo državo na drugi strani uživa pravico do prostega gibanja, enakovredno pravici državljanov Unije, se samodejno preverjanje iz člena 9a(3) izvaja izključno za preverjanje, da ne obstajajo dejanski indici ali utemeljeni razlogi na podlagi dejanskih indicev, na podlagi katerih bi bilo mogoče sklepati, da bi prisotnost osebe na ozemlju držav članic pomenila tveganje za varnost v skladu z Direktivo 2004/38/ES.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 9 b – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če je rezultat samodejne obdelave vloge v skladu s členom 9a(3) zadetek, ki se ujema z razpisom ukrepa zaradi zavrnitve vstopa ali prepovedi prebivanja, kot je navedeno v členu 24 Uredbe (ES) št. 1987/2006, organ, pristojen za izdajo vizumov, preveri razloge za odločitev, na podlagi katere je bil navedeni ukrep razpisan v sistemu SIS. Če se razlog nanaša na tveganje nezakonitega priseljevanja, se razpis ukrepa pri oceni vloge ne upošteva. Organ, pristojen za izdajo vizumov, nadaljuje postopek v skladu s členom 25(2) Uredbe SIS II.

3.  Če je rezultat samodejne obdelave vloge v skladu s členom 9a(3) zadetek, ki se ujema z razpisom ukrepa zaradi zavrnitve vstopa ali prepovedi prebivanja, kot je navedeno v členu 24 Uredbe (EU) št. 2018/1861, organ, pristojen za izdajo vizumov, preveri razloge za odločitev, na podlagi katere je bil navedeni ukrep razpisan v sistemu SIS. Če se razlog nanaša na tveganje nezakonitega priseljevanja, se razpis ukrepa pri oceni vloge ne upošteva. Organ, pristojen za izdajo vizumov, nadaljuje postopek v skladu s členom 26(2) Uredbe (EU) 2018/1861.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 9c – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Preverjanja s strani osrednjih organov

Preverjanje s strani osrednjih organov in enotne kontaktne točke

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 9c – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Osrednji organ države članice, ki obravnava vlogo, ročno preveri vsak zadetek na podlagi poizvedb iz člena 9a(3).

1.  Enotna kontaktna točka v skladu s členom 9ca ročno preveri vsak zadetek na podlagi poizvedb iz člena 9a(3), določen v členu 9a(5b), ki ga ni mogoče samodejno potrditi z VIS. Osrednji organ države članice, ki obravnava vlogo, se uradno obvesti.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 9c – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Osrednji organ ima pri ročnem preverjanju zadetkov dostop do dosjeja in vseh povezanih dosjejev ter do vseh zadetkov, ki se sprožijo med samodejno obdelavo na podlagi člena 9a(3).

2.  Osrednji organ ročno preveri vsak zadetek na podlagi poizvedb iz člena 9a(3), določen v členu 9a(5a), ki ga ni mogoče samodejno potrditi z VIS. Osrednji organ ima pri ročnem preverjanju zadetkov dostop do dosjeja in vseh povezanih dosjejev ter do vseh zadetkov, ki se sprožijo med samodejno obdelavo na podlagi člena 9a(5a).

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 9c – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Če se podatki ujemajo ali če ostajajo dvomi glede istovetnosti prosilca, osrednji organ, pristojen za izdajo vizumov, ki obravnava vlogo, obvesti osrednji organ druge države članice ali organe držav članic, ki so bili navedeni kot subjekti, ki so vnesli ali priskrbeli podatke, ki so sprožili zadetek na podlagi člena 9a(3). Če je ena ali več držav članic opredeljenih kot subjekti, ki so vnesle ali priskrbele podatke, ki so sprožili zadetek, se osrednji organ posvetuje z osrednjimi organi druge države članice ali drugih držav članic v skladu s postopkom iz člena 16(2).

5.  Če se podatki ujemajo ali če ostajajo dvomi glede istovetnosti prosilca, osrednji organ, pristojen za izdajo vizumov, ki obravnava vlogo, v utemeljenih primerih obvesti osrednji organ druge države članice ali organe držav članic, ki so bili navedeni kot subjekti, ki so vnesli ali priskrbeli podatke, ki so sprožili zadetek na podlagi člena 9a(3). Če je ena ali več držav članic opredeljenih kot subjekti, ki so vnesle ali priskrbele podatke, ki so sprožili zadetek, se osrednji organ posvetuje z osrednjimi organi druge države članice ali drugih držav članic v skladu s postopkom iz člena 16(2). Dvom se razlaga v korist prosilca.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 9c – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Z odstopanjem od odstavka 1, če je rezultat primerjave iz člena 9a(5) en ali več zadetkov, VIS pošlje samodejno obvestilo osrednjemu organu države članice, ki je začel poizvedbo, da lahko sprejme vse ustrezne nadaljnje ukrepe.

črtano

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 9c – odstavek 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Če se opredeli, da je Europol priskrbel podatke, ki so sprožili zadetek v skladu s členom 9a(3), se osrednji organ odgovorne države članice posvetuje z nacionalno enoto Europola o nadaljnjih ukrepih v skladu z Uredbo (EU) 2016/794, zlasti z njenim poglavjem IV.

črtano

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 9c a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 9ca – naslov

 

Preverjanje in ocena s strani nacionalne enotne kontaktne točke

 

1.   Vsaka država članica imenuje nacionalni organ, ki deluje 24 ur na dan in 7 dni na teden in zagotavlja ustrezno ročno preverjanje in oceno zadetkov za namene te uredbe („enotna kontaktna točka“). Enotno kontaktno točko sestavljajo uradniki za zvezo urada SIRENE, Interpolovih nacionalnih centralnih uradov, nacionalne centralne točke Europola, nacionalne enote ETIAS in vseh ustreznih nacionalnih organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj. Države članice zagotovijo zadostno število osebja, ki omogoča enotni kontaktni točki, da preverja zadetke, o katerih je bila uradno obveščena v skladu s to uredbo, ob upoštevanju rokov iz člena 23 Uredbe (ES) št. 810/2009.

 

2.   Enotna kontaktna točka ročno preveri zadetke, ki so ji bili posredovani. Uporabljajo se postopki iz člena 9c(2) do (6).

 

3.   Kadar po preverjanju iz odstavka 2 tega člena podatki ustrezajo in je zadetek potrjen, enotna kontaktna točka stopi po potrebi v stik z odgovornimi organi, vključno z Europolom, ki so zagotovili podatke, ki so sprožili zadetek. Nato oceni zadetek. Enotna kontaktna točka poda obrazloženo mnenje o odločitvi o vlogi, ki jo je treba sprejeti v skladu s členom 23 Uredbe (ES) št. 810/2009. To obrazloženo mnenje se vključi v dosje prosilca.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 9c a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 9cb

 

Priročnik

 

Komisija v skladu s členom 48a sprejme delegirani akt, s katerim v priročniku določi ustrezne podatke, ki se v skladu s členom 9a(3) preverijo v drugih sistemih, ter postopke in pravila za poizvedbe, preverjanja in ocene iz členov 9a do 9ca. Ta delegirani akt vključuje kombinacijo kategorij podatkov za poizvedovanje v vsakem sistemu v skladu s členom 9a.

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 13 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Če se dosje posodobi v skladu z odstavkoma 1 in 2, VIS državi članici, ki je izdala vizum, pošlje obvestilo o odločitvi o razveljavitvi ali preklicu vizuma. Centralni sistem samodejno pošlje tako obvestilo prek mehanizma iz člena 16.

4.  Če se dosje posodobi v skladu z odstavkoma 1 in 2, VIS državi članici, ki je izdala vizum, pošlje obvestilo o utemeljeni odločitvi o razveljavitvi ali preklicu vizuma. Centralni sistem samodejno pošlje tako obvestilo prek mehanizma iz člena 16.

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 15

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zgolj za potrebe izvajanja postopka posvetovanja se v VIS vključi seznam držav članic, ki zahtevajo, da se osrednji organi drugih držav članic med preverjanjem vlog za izdajo enotnih vizumov, ki jih vložijo državljani nekaterih tretjih držav ali nekatere kategorije takih državljanov, v skladu s členom 22 Uredbe (ES) št. 810/2009, in med preverjanjem zadevnih državljanov tretjih držav posvetujejo z njihovimi organi.

Zgolj za potrebe izvajanja postopka posvetovanja se v VIS vključi seznam držav članic, ki zahtevajo, da se osrednji organi drugih držav članic med preverjanjem vlog za izdajo enotnih vizumov, ki jih vložijo državljani nekaterih tretjih držav ali nekatere kategorije takih državljanov, v skladu s členom 22 Uredbe (ES) št. 810/2009, posvetujejo z njihovimi organi.

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 15

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 16 – odstavek 3 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  pošiljanje informacij v skladu s členom 25(4) o izdaji vizumov z omejeno ozemeljsko veljavnostjo, členom 24(2) o spremembah podatkov in členom 31 Uredbe (ES) št. 810/2009 o naknadnem obveščanju;

(a)  pošiljanje informacij v skladu s členom 25(4) o izdaji vizumov z omejeno ozemeljsko veljavnostjo in členom 24(2) o spremembah podatkov te uredbe ter členom 31 Uredbe (ES) št. 810/2009 o naknadnem obveščanju;

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 15

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 16 – odstavek 3 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  vsa druga sporočila, ki se nanašajo na konzularno sodelovanje, v okviru katerega se zahteva pošiljanje osebnih podatkov, ki so zapisani v VIS ali povezani z njim, na pošiljanje zahtev organom, pristojnim za izdajo vizumov, o posredovanju kopij potnih listin v skladu s točko 7 člena 9 in drugih dokumentov v podporo vlogi ter na pošiljanje elektronskih kopij navedenih dokumentov, pa tudi na zahteve na podlagi člena 9c in člena 38(3). Organi, pristojni za izdajo vizumov, se na vse navedene zahteve odzovejo v dveh delovnih dneh.

(b)  vsa druga sporočila, ki se nanašajo na konzularno sodelovanje, v okviru katerega se zahteva pošiljanje osebnih podatkov, ki so zapisani v VIS ali povezani z njim, na pošiljanje zahtev organom, pristojnim za izdajo vizumov, o posredovanju kopij dokumentov v podporo vlogi ter na pošiljanje elektronskih kopij navedenih dokumentov, pa tudi na zahteve na podlagi člena 9c in člena 38(3). Organi, pristojni za izdajo vizumov, se na vse navedene zahteve odzovejo v dveh delovnih dneh.

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 a (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 18a

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(18a)  člen 18a se nadomesti z naslednjim:

Člen 18a

Člen 18a

Pridobivanje podatkov iz VIS zaradi oblikovanja ali posodobitve evidence o vstopu/izstopu ali evidence o zavrnitvi vstopa imetnika vizuma v SVI

Pridobivanje podatkov iz VIS zaradi oblikovanja ali posodobitve evidence o vstopu/izstopu ali evidence o zavrnitvi vstopa imetnika vizuma v SVI

Zgolj za namen oblikovanja ali posodobitve evidence o vstopu/izstopu ali evidence o zavrnitvi vstopa imetnika vizuma v SVI v skladu s členom 14(2) in členoma 16 in 18 Uredbe (EU) 2017/2226 ima organ, pristojen za izvajanje kontrole na mejah, na katerih se uporablja SVI, pravico, da iz VIS pridobi podatke, shranjene v sistemu VIS in navedene v točkah (c) do (f) člena 16(2) navedene uredbe, in jih uvozi v SVI.

Zgolj za namen oblikovanja ali posodobitve evidence o vstopu/izstopu ali evidence o zavrnitvi vstopa imetnika vizuma v SVI v skladu s členom 14(2) in členoma 16 in 18 Uredbe (EU) 2017/2226 ima organ, pristojen za izvajanje kontrole na mejah, na katerih se uporablja SVI, pravico, da iz VIS pridobi podatke, shranjene v sistemu VIS in navedene v točki (d) člena 16(1) in točkah (c) do (f) člena 16(2) navedene uredbe, in jih uvozi v SVI.“;

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 20a – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uporaba podatkov iz VIS za vnos razpisov ukrepov glede pogrešanih oseb v SIS in naknadni dostop do navedenih podatkov

Uporaba podatkov iz VIS za vnos razpisov ukrepov glede pogrešanih oseb ali ranljivih oseb, ki jim je treba preprečiti potovanje, v SIS in naknadni dostop do navedenih podatkov

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 20a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Podatki o prstnih odtisih, shranjeni v VIS, se lahko uporabijo za vnos razpisa ukrepa glede pogrešanih oseb v skladu s členom 32(2) Uredbe (EU) ... Evropskega parlamenta in Sveta* [Uredba (EU) o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah]. V takih primerih izmenjava podatkov o prstnih odtisih poteka prek varnih poti do urada SIRENE države članice, ki ima podatke.

1.  Podatki o prstnih odtisih in podobe obraza, shranjeni v VIS, se lahko uporabijo za vnos razpisa ukrepa glede pogrešanih oseb, otrok, ki jim grozi ugrabitev, ali ranljivih oseb, ki jim je treba preprečiti potovanje, v skladu s členom 32 Uredbe (EU) ... Evropskega parlamenta in Sveta* [Uredba (EU) o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah].V takih primerih izmenjava podatkov o prstnih odtisih in podob obraza poteka prek varnih poti do urada SIRENE države članice, ki ima podatke.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 20a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če obstaja ujemanje z razpisom ukrepa v sistemu SIS, kot je navedeno v odstavku 1, lahko organi za zaščito otrok in nacionalni pravosodni organi, vključno s tistimi, ki so odgovorni za začetek javnega pregona v kazenskih postopkih in za sodne preiskave pred vložitvijo obtožnice, ter njihovimi usklajevalnimi organi, kot je določeno v členu 43 Uredbe (EU) ...[COM(2016) 883 final – SIS LE], pri izpolnjevanju svojih nalog zahtevajo dostop do podatkov, vnesenih v VIS. Uporabljajo se pogoji, določeni v zakonodaji Unije in nacionalni zakonodaji.

2.  Če se s podatki o prstnih odtisih in podobi obraza, shranjenimi v VIS, ugotovi ujemanje z razpisom ukrepa v sistemu SIS , kot je navedeno v odstavku 1, lahko organi za zaščito otrok in nacionalni pravosodni organi, vključno s tistimi, ki so odgovorni za začetek javnega pregona v kazenskih postopkih in za sodne preiskave pred vložitvijo obtožnice, ter njihovimi usklajevalnimi organi, kot je določeno v členu 44 Uredbe (EU) ...[COM(2016)0883 – SIS (policijsko sodelovanje)], pri izpolnjevanju svojih nalog od organa z dostopom do VIS zahtevajo dostop do podatkov, vnesenih v VIS. Uporabljajo se pogoji, določeni v zakonodaji Unije in nacionalni zakonodaji. Države članice zagotovijo, da se podatki pošiljajo na varen način.

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 a (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(19a) v členu 22 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim besedilom:

1.   Z izključnim namenom obravnave prošnje za azil imajo organi, ki so pristojni za odločanje o azilu, v skladu s členom 21 Uredbe (ES) št. 343/2003 dostop do iskanja informacij s pomočjo prstnih odtisov prosilca za azil.

„1.   Z izključnim namenom obravnave prošnje za azil imajo organi, ki so pristojni za odločanje o azilu, v skladu s členom 21 Uredbe (ES) št. 343/2003 dostop do iskanja informacij s pomočjo prstnih odtisov prosilca za azil. Če prstnih odtisov te osebe ni mogoče uporabiti ali iskanje po prstnih odtisih ni uspešno, se iskanje izvede s pomočjo podatkov iz člena 9(4)(a) in/ali (b) do (cc); iskanje se lahko izvede v povezavi s podatki iz člena 9(4)(aa).“

Če prstnih odtisov te osebe ni mogoče uporabiti ali iskanje po prstnih odtisih ni uspešno, se iskanje izvede s pomočjo podatkov iz člena 9(4)(a) in/ali (c). Iskanje se lahko izvede v povezavi s podatki iz člena 9(4)(b).

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32008R0767)

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 20

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22 – odstavek 2 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  fotografije;

(c)  podobe obraza;

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 20

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22 – odstavek 2 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  podatke iz točk 4 in 5 člena 9 iz povezanih dosjejev v skladu s členom 8(4).

(e)  podatke iz točke 4 člena 9 iz povezanih dosjejev v skladu s členom 8(4).

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsak dosje se v VIS hrani največ pet let, brez poseganja v izbris iz členov 24 in 25 in vodenje evidenc iz člena 34.

Vsak dosje z vlogo se v VIS hrani največ pet let, brez poseganja v izbris iz členov 24 in 25 in vodenje evidenc iz člena 34.

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  z novim datumom izteka veljavnosti vizuma, vizuma za dolgoročno bivanje ali dovoljenja za prebivanje, če je bila veljavnost takega dokumenta podaljšana;

(b)  z novim datumom izteka veljavnosti vizuma ali vizuma za dolgoročno bivanje ali če je bila veljavnost vizuma ali vizuma za dolgoročno bivanje podaljšana;

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 23 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Po izteku obdobja iz odstavka 1 VIS samodejno izbriše dosje in vse povezave do njega, kot je določeno v členu 8(3) in (4) ter členu 22a(3) in (5).

2.  Po izteku obdobja iz odstavka 1 VIS samodejno izbriše dosje in vse povezave do njega, kot je določeno v členu 8(3) in (4) ter členu 22a(3).

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 23 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Z odstopanjem od odstavka 1:

 

(a)   se dosjeji z vlogami za dovoljenje za prebivanje izbrišejo po največ 10 letih;

 

(b)   se dosjeji z vlogami, ki se nanašajo na otroke, mlajše od 12 let, izbrišejo ob izstopu otroka iz schengenskega območja.

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 23 – odstavek 2 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko za olajšanje nove vloge navedeni dosje hrani dodatno obdobje, ki ni daljše od treh let od konca obdobja veljavnosti vizuma za dolgoročno bivanje ali dovoljenja za prebivanje, in samo če prosilec na podlagi zahteve za privolitev s podpisano izjavo potrdi, da se svobodno in izrecno strinja. Zahteva za privolitev se predloži na način, ki se jasno razlikuje od drugih zadev, v razumljivi in lahko dostopni obliki ter jasnem in preprostem jeziku v skladu s členom 7 Uredbe (EU) 2016/679. V skladu s členom 7(3) Uredbe (EU) 2016/679 lahko prosilec privolitev kadar koli prekliče. Če prosilec privolitev umakne, se dosje samodejno izbriše iz sistema VIS.

 

Agencija eu-LISA razvije orodje, ki prosilcem omogoča dajanje in preklic privolitve.

 

Komisija sprejeme delegirane akte v skladu s členom 89 za podrobnejšo opredelitev orodja, s katerim prosilci dajo in prekličejo privolitev.

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 a (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 24 – odstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(22a)   v členu 24 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

3. Odgovorna država preveri zadevne podatke in jih po potrebi nemudoma popravi oziroma izbriše.

„3. Odgovorna država čim prej preveri zadevne podatke in jih po potrebi nemudoma popravi oziroma izbriše.;“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32008R0767)

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 23 – točka a

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 25 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če prosilec pred iztekom obdobja iz člena 23(1) pridobi državljanstvo države članice, država članica, ki je ustvarila dosjeje in povezave iz člena 8(3) in (4) ter člena 22a(3), ki se nanašajo na prosilca, te brez odlašanja izbriše iz sistema VIS.“;

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 23 a (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 26 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(23a) v členu 26 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

1.  Po prehodnem obdobju je za operativno upravljanje centralnega VIS in nacionalnih vmesnikov odgovoren upravljavski organ („upravljavski organ“), ki se financira iz proračuna Evropske unije. Upravljavski organ v sodelovanju z državami članicami zagotovi, da se za centralni VIS in nacionalne vmesnike vedno uporablja najboljša razpoložljiva tehnologija, ki je predmet analize stroškov in koristi.

„1.   Za operativno upravljanje VIS in njegovih elementov, kot so določeni v členu 2a, je odgovorna agencija eu-LISA. V sodelovanju z državami članicami zagotovi, da se za te elemente vedno uporablja najboljša razpoložljiva tehnologija, ki je predmet analize stroškov in koristi.

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 23 b (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 26 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(23b) v členu 26 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

2.  Upravljavski organ je odgovoren tudi za naslednje naloge v zvezi s komunikacijsko infrastrukturo med centralnim VIS in nacionalnimi vmesniki:

„2.  Operativno upravljanje VIS v skladu s to uredbo obsega vse naloge, ki so potrebne za delovanje sistema 24 ur na dan in 7 dni v tednu, zlasti vzdrževalna dela in tehnični razvoj, ki so potrebni za zagotovitev zadovoljive ravni delovanja VIS, zlasti glede odzivnega časa, ki ga konzularna predstavništva in mejni organi potrebujejo za poizvedbe v centralnem sistemu VIS. Ti odzivni časi so čim krajši.

(a)  nadzor;

 

(b)  varnost;

 

(c)  usklajevanje odnosov med državami članicami in ponudnikom.

 

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 23 c (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 26 – odstavki 3 do 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23c) v členu 26 se črtajo odstavki 3 do 8.

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 24

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 26 – odstavek 8a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  v členu 26 se vstavi naslednji odstavek 8a:

črtano

„8a.  Agencija eu-LISA lahko uporablja anonimizirane dejanske osebne podatke iz produkcijskega sistema VIS zaradi preskušanja v naslednjih okoliščinah:

 

(a)  za diagnostiko in popravila, če se v centralnem sistemu odkrijejo napake;

 

(b)  za preskušanje novih tehnologij in tehnik, ki so pomembne za izboljšanje delovanja centralnega sistema ali prenosa podatkov v navedeni sistem.

 

V takih primerih so varnostni ukrepi, nadzor dostopa in dejavnosti zapisovanja v dnevnik v preskusnem okolju enaki tistim v produkcijskem sistemu VIS. Pravi osebni podatki, prilagojeni za preskušanje, se anonimizirajo tako, da ni mogoče več ugotoviti istovetnosti posameznika, na katerega se podatki nanašajo.“;

 

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 24 a (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 26 – odstavka 9 a in 9 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(24a)   v členu 26 se dodata naslednja odstavka:

 

„9a.  Kadar agencija eu-LISA pri nalogah, povezanih z VIS, sodeluje z zunanjimi izvajalci, pozorno spremlja dejavnosti izvajalca, da zagotovi skladnost z vsemi določbami te uredbe, med drugim zlasti glede varnosti, zaupnosti in varstva podatkov.

 

9b.   Operativno upravljanje centralnega sistema VIS se ne sme zaupati zasebnim podjetjem ali zasebnim organizacijam.“;

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 25

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 27 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obe lokaciji se lahko uporabljata hkrati za aktivno delovanje VIS, če druga lokacija ostane sposobna zagotoviti delovanje v primeru odpovedi sistema.

Agencija eu-LISA izvede tehnične rešitve za zagotovitev neprekinjene razpoložljivosti VIS bodisi s sočasnim delovanjem centralnega sistema VIS in rezervnega centralnega sistema VIS, pod pogojem, da rezervni centralni sistem VIS ostane sposoben zagotoviti delovanje VIS v primeru odpovedi centralnega sistema VIS, bodisi s podvajanjem sistema ali njegovih sestavnih delov.

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 26 – točka b a (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V ta namen države članice zagotovijo redno usposabljanje konzularnega osebja in osebja katerega koli zunanjega ponudnika storitev, s katerim sodelujejo, kot je določeno v členu 43 Uredbe (EU) št. 810/2009.

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 26 – točka d

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 29 – odstavek 2a – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2a.   Upravljavski organ bo s Komisijo razvil in vzdrževal samodejne mehanizme nadzora kakovosti podatkov in postopke za izvajanje preverjanja kakovosti podatkov v VIS ter zagotovil redna poročila državam članicam. Upravljavski organ redno poroča državam članicam in Komisiji o nadzoru kakovosti podatkov.

2a.   Agencija eu-LISA skupaj s Komisijo razvije, vzdržuje in nenehno posodablja samodejne mehanizme nadzora kakovosti podatkov in postopke za izvajanje preverjanja kakovosti podatkov v VIS ter zagotovil redna poročila državam članicam. Agencija eu-LISA zagotovi ustrezno raven strokovno usposobljenega osebja za izvajanje tehničnih inovacij in posodobitev, potrebnih za uporabo mehanizmov za nadzor kakovosti podatkov. Agencija eu-LISA redno poroča državam članicam in Komisiji o nadzoru kakovosti podatkov. Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu redno poroča o morebitnih težavah glede kakovosti podatkov in kako so bile odpravljene.

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 26 – točka d a (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 29 – odstavek 2 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  vstavi se naslednji odstavek:

 

„2b.  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o razpoložljivosti, pripravljenosti in zanesljivosti potrebne tehnologije za uporabo podob obraza za ugotavljanje istovetnosti osebe.“;

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 26 – točka d b (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 29 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db) doda se naslednji odstavek:

 

„3a.  V zvezi z obdelavo osebnih podatkov v VIS vsaka država članica imenuje organ, ki se v skladu s točko (7) člena 4 Uredbe (EU) 2016/679 šteje za upravljavca in ima glavno odgovornost pri obdelavi podatkov, ki jo opravlja ta država članica. Vsaka država članica uradno obvesti Komisijo o imenovanju.“;

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 27

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 29 – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  podatki iz členov 9, 22c in 22d ter člena 6(4) se lahko v VIS pošljejo le po preverjanju kakovosti, ki ga opravi odgovorni nacionalni organ;

(a)  podatki iz členov 9, 22c in 22d ter člena 6(4) se lahko v VIS vnesejo le po preverjanju kakovosti, ki ga opravi odgovorni nacionalni organ;

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 27

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 29 – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  VIS lahko samodejne postopke v skladu s členoma 9a(3) in 22b(2) začne le po tem, ko preveri kakovost podatkov v skladu s tema členoma; če se med preverjanjem izkaže, da podatki ne dosegajo vzpostavljenih meril kakovosti, VIS samodejno obvesti odgovorni organ ali organe;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 27

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 29 a – odstavek 2 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  preverjanje kakovosti podob obraza in daktilografskih podatkov se opravi ob ustvarjanju dosjejev državljanov tretjih držav v VIS, da se preveri izpolnjevanje minimalnih standardov kakovosti podatkov, ki omogočajo ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 27

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 29a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Za shranjevanje podatkov iz odstavkov 1 in 2 tega člena se vzpostavijo standardi kakovosti. Specifikacije navedenih standardov se določijo z izvedbenimi akti. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 49(2).

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 28

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 31 – odstavka 1 in 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  v členu 31 se odstavka 1 in 2 nadomestita z naslednjim:

črtano

„1.  Brez poseganja v Uredbo (EU) 2016/679 se lahko podatki iz člena 9(4)(a), (b), (c), (k) in (m) ter člena 9(6) in (7) tretji državi ali mednarodni organizaciji iz Priloge pošljejo ali dajo na voljo le, če je to v posameznem primeru potrebno, da se dokaže istovetnost državljanov tretjih držav, in samo zaradi vračanja v skladu z Direktivo 2008/115/ES ali preselitve v skladu z Uredbo ... [okvirna uredba o preseljevanju] ter če država članica, ki je podatke vnesla v VIS, s tem soglaša.“;

 

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 28 a (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 31 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(28a)  v členu 31 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

2.  Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko osebne podatke iz člena 9(4)(a), (b), (c), (k) in (m) posreduje ali da na razpolago tretjim državam ali mednarodnim organizacijam iz Priloge v posameznih primerih, če je to potrebno zaradi dokazovanja istovetnosti državljanov tretjih držav, vključno z namenom vračanja, le kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:

„2.  Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena lahko mejni organi ali organi, pristojni za priseljevanje, podatke iz člena 9(4)(a), (aa), (b), (c), (cc), (k) in (m), (6) in (7) te uredbe posredujejo mejnim ali imigracijskim organom tretjim državam ali mednarodnim organizacijam iz Priloge k tej uredbi v posameznih primerih, če je to potrebno – zgolj zaradi vračanja –, da se dokaže istovetnost državljanov tretjih držav, kadar je izpolnjen le eden od naslednjih pogojev:

(a)   Komisija je sprejela sklep o ustrezni zaščiti osebnih podatkov v tej tretji državi v skladu s členom 25(6) Direktive 95/46/ES, ali pa obstaja med Skupnostjo in to tretjo državo veljaven sporazum o ponovnem sprejemu ali se uporabljajo določbe iz člena 26(1)(d) Direktive 95/46/ES;

(a)   Komisija je sprejela sklep o ustrezni zaščiti osebnih podatkov v tej tretji državi v skladu s členom 45(3) Uredbe (EU) 2016/679;

(b)   tretja država ali mednarodna organizacija pristaneta na uporabo podatkov le za namen, za katerega so bili dani na voljo;

(b)   zagotovljeni so ustrezni zaščitni ukrepi, kot je določeno v členu 46 Uredbe (EU) 2016/679, na primer s sporazumom o ponovnem sprejemu, ki velja med Evropsko unijo ali državo članico in zadevno tretjo državo; ali

(c)   podatki se posredujejo ali se dajo na razpolago v skladu z ustreznimi določbami prava Skupnosti, zlasti s sporazumi o ponovnem sprejemu ter z nacionalnim pravom države članice, ki je podatke posredovala ali jih dala na razpolago, vključno s pravnimi določbami v zvezi z varnostjo in varstvom podatkov in

(c)   uporablja se točka (d) člena 49(1) Uredbe (EU) 2016/679.

(d)   država članica, ki je vnesla podatke v VIS, je dala svoje soglasje.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32008R0767)

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 28 b (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 31 – odstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(28b)  v členu 31 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

3.   Takšno posredovanje osebnih podatkov tretjim državam ali mednarodnim organizacijam ne posega v pravice beguncev in oseb, ki prosijo za mednarodno zaščito, še posebej kar zadeva njihovo nevračanje.

„3.  Podatki iz člena 9(4)(a), (b), (c), (k) in (m), (6) in (7) se lahko v skladu z odstavkom 2 tega člena posredujejo le, kadar so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

 

(a)   podatki se prenesejo v skladu z ustreznimi določbami prava Unije, zlasti določbami o varstvu podatkov, vključno s poglavjem V Uredbe (EU) 2016/679 ter s sporazumi o ponovnem sprejemu in v skladu z nacionalnim pravom države članice, ki prenaša podatke;

 

(b)   država članica, ki je vnesla podatke v VIS, je dala svoje soglasje;

 

(c)   tretja država ali mednarodna organizacija je privolila v obdelavo podatkov le za namene, za katere so bili zagotovljeni in

 

(d)   za zadevnega državljana tretje države je bila izdana odločba o vrnitvi, sprejeta na podlagi Direktive 2008/115/ES, pod pogojem, da se izvršitev te odločbe o vrnitvi ne zadrži, in pod pogojem, da ni bila vložena pritožba, zaradi katere bi bila njena izvršitev lahko zadržana.

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 28 c (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 31 – odstavka 3 a in 3 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28c)  v členu 31 se dodata naslednja odstavka:

 

„3a.  Posredovanje osebnih podatkov tretjim državam ali mednarodnim organizacijam na podlagi odstavka 2 ne posega v pravice prosilcev za mednarodno zaščito in upravičencev do te zaščite, zlasti kar zadeva njihovo nevračanje.

 

3b.  Osebni podatki, ki jih država članica ali Europol pridobi iz VIS zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, se ne smejo pošiljati ali dajati na voljo kateri koli tretji državi, mednarodni organizaciji ali zasebnemu subjektu s sedežem v Uniji ali zunaj nje. Prepoved velja tudi, kadar se navedeni podatki nadalje obdelujejo na nacionalni ravni ali če jih države članice skupaj obdelujejo v skladu z Direktivo (EU) 2016/680.“;

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 28 e (novo) – točka a (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 32 – odstavek 2 – točka e a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28e)  Člen 32(2) se spremeni:

 

(a)   vstavi se naslednja točka:

 

„(ea)  preprečitev uporabe sistemov za samodejno obdelavo podatkov s strani nepooblaščenih oseb, ki uporabljajo komunikacijsko opremo;“;

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 28 e (novo) – točka b (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 32 – odstavek 2 – točki j a in j b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(b) vstavijo se naslednje točke:

 

„(ja)  zagotovitev, da je mogoče nameščene sisteme v primeru prekinitve ponovno vzpostaviti za normalno delovanje;

 

(jb)   zagotovitev zanesljivosti z ustreznim poročanjem o morebitnih napakah v delovanju VIS in vzpostavitvijo potrebnih tehničnih ukrepov za zagotovitev, da se lahko osebni podatki v primeru okvare zaradi nedelovanja VIS ponovno vzpostavijo;“;

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 28 f (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 32 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28f)  vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 32a

 

Varnostni incidenti

 

1.   Varnostni incident je vsak dogodek, ki vpliva ali bi lahko vplival na varnost VIS in bi lahko povzročil škodo za podatke VIS ali njihovo izgubo, zlasti v primeru morebitnega nedovoljenega dostopa do podatkov ali kadar so bile ali bi lahko bile ogrožene razpoložljivost, celovitost in zaupnost podatkov.

 

2.   Varnostni incidenti se obvladujejo tako, da se zagotovi hiter, učinkovit in ustrezen odziv.

 

3.   Brez poseganja v uradna obvestila in sporočila o kršitvi varstva osebnih podatkov na podlagi člena 33 Uredbe (EU) 2016/679 ali člena 30 Direktive (EU) 2016/680, države članice, Europol ter agencija Frontex o varnostnih incidentih nemudoma uradno obvestijo Komisijo, agencijo eu-LISA, pristojni nadzorni organ in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Agencija eu-LISA Komisijo in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov nemudoma obvesti o varnostnih incidentih v zvezi s centralnim sistemom VIS.

 

4.   Informacije o varnostnem incidentu, ki vpliva ali bi lahko vplival na delovanje VIS v državi članici ali v okviru agencije eu-LISA na razpoložljivost, celovitost in zaupnost podatkov, ki so jih vnesle ali poslale druge države članice, se zagotovijo vsem državam članicam brez odlašanja, o njem pa se poroča v skladu z načrtom obvladovanja incidentov, ki ga zagotovi agencija eu-LISA.

 

5.   Države članice in agencija eu-LISA v primeru varnostnega incidenta medsebojno sodelujejo.

 

6.   Komisija o resnih incidentih poroča Evropskemu parlamentu in Svetu. V skladu z veljavnimi varnostnimi pravili imajo ta poročila oznako EU RESTRICTED/RESTREINT UE.

 

7.   Če do varnostnega incidenta pride zaradi zlorabe podatkov, države članice, Europol in Evropska agencija za mejno in obalno stražo zagotovijo, da se izrečejo kazni v skladu s členom 36.“;

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 28 g (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 33

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(28g)  člen 33 se nadomesti z naslednjim:

Člen 33

Člen 33

Odgovornost

Odgovornost

1.   Katera koli oseba ali država članica, ki je utrpela škodo zaradi nezakonitega postopka obdelave podatkov oziroma katerega koli dejanja, ki je v neskladju s to uredbo, je upravičena do nadomestila države članice, ki je odgovorna za povzročeno škodo. Ta država članica je v celoti ali delno izvzeta iz odgovornosti, če dokaže, da ni odgovorna za dogodek, iz katerega izvira škoda.

1.   Brez poseganja v pravico do nadomestila od upravljavca ali obdelovalca in v njuno odgovornost na podlagi Uredbe (EU) 2016/679, Direktive (EU) 2016/680 in Uredbe (EU) 2018/1726:

 

(a)   je katera koli oseba ali država članica, ki je utrpela materialno škodo zaradi nezakonitega postopka obdelave osebnih podatkov, ki ga je izvedla država članica, oziroma katerega koli drugega dejanja države članice, ki je v neskladju s to uredbo, upravičena, da od zadevne države članice prejme nadomestilo;

 

(b)   je katera koli oseba ali država članica, ki je utrpela materialno ali nematerialno škodo zaradi katerega koli dejanja Europola, agencije Frontex ali agencije eu-LISA, ki je nezdružljivo s to uredbo, upravičena do nadomestila zadevne agencije.

 

Zadevna država članica, Europol, agencija Frontex ali agencija eu-LISA je v celoti ali delno izvzeta iz odgovornosti iz prvega pododstavka, če dokaže, da ni odgovorna za dogodek, iz katerega izvira škoda.

2.   Če kakršno koli neizpolnjevanje obveznosti iz te uredbe s strani države članice povzroči škodo VIS, je država članica za takšno škodo odgovorna, razen v primeru, da upravljavski organ ali druga država članica, ki sodeluje v VIS, nista sprejela primernih ukrepov za preprečitev tovrstne škode ali zmanjšanje njenega vpliva.

2.   Če kakršno koli neizpolnjevanje obveznosti iz te uredbe s strani države članice povzroči škodo centralnemu sistemu VIS, je država članica za takšno škodo odgovorna, razen v primeru, da agencija eu-LISA ali druga država članica, ki sodeluje v centralnem sistemu VIS, ni sprejela primernih ukrepov za preprečitev tovrstne škode ali zmanjšanje njenega vpliva.

3.   Zahteve za nadomestilo škode iz odstavkov 1 in 2, za katero je odgovorna obtožena država članica, urejajo določbe njene nacionalne zakonodaje.

3.   Zahteve za nadomestilo škode iz odstavkov 1 in 2, za katero je odgovorna ta država članica, ureja njena nacionalna zakonodaja. Za zahtevke za nadomestilo škode iz odstavkov 1 in 2 proti upravljavcu, Europolu, agenciji Frontex ali agenciji eu-LISA veljajo pogoji iz Pogodb.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32008R0767)

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 29

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 34 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka država članica, agencija Frontex ter upravljavski organ vodijo dnevnike vseh postopkov obdelave podatkov v VIS. Iz navedenih dnevnikov so razvidni namen dostopa iz člena 6(1), člena 20a(1), člena 22k(1), členov od 15 do 22 in členov od 22g do 22j, datum in čas, vrsta podatkov, ki se prenašajo, kot je določeno v členih od 9 do 14, vrsta podatkov, ki se uporabljajo pri poizvedovanju, kot je določeno v členu 15(2), členu 18, členu 19(1), členu 20(1), členu 21(1), členu 22(1), členu 22g, členu 22h, členu 22i, , členu 22j, členu 45a in členu 45d, ter naziv organa, ki vnaša ali pridobiva podatke. Poleg tega vsaka država članica vodi dnevnike o osebah, ki so ustrezno pooblaščene za vnos ali pridobivanje podatkov.

1.  Vsaka država članica, agencija Frontex ter agencija eu-LISA vodijo dnevnike vseh postopkov obdelave podatkov v VIS. Iz navedenih dnevnikov so razvidni namen dostopa iz člena 6(1), člena 20a(1), člena 22k(1), členov od 15 do 22 in členov od 22g do 22j, datum in čas, vrsta podatkov, ki se prenašajo, kot je določeno v členih od 9 do 14 in od 22c do 22f, vrsta podatkov, ki se uporabljajo pri poizvedovanju, kot je določeno v členu 15(2), členu 18, členu 19(1), členu 20(1), členu 21(1), členu 22(1), členu 22g, členu 22h, členu 22i, , členu 22j, členu 45a in členu 45d, ter naziv organa, ki vnaša ali pridobiva podatke. Poleg tega vsaka država članica vodi dnevnike o osebah, ki so ustrezno pooblaščene za vnos ali pridobivanje podatkov.

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 29

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 34 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za naloge iz člena 45b se vodi dnevnik vsakega postopka obdelave podatkov v VIS in SVI v skladu s tem členom in členom 41 Uredbe (EU) 2017/2226 o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI).

2.  Za naloge iz člena 45b se vodi dnevnik vsakega postopka obdelave podatkov v VIS in SVI v skladu s tem členom in členom 46 Uredbe (EU) 2017/2226 o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI). Za naloge iz člena 17a se vodi evidenca o vseh postopkih obdelave podatkov v sistemu VIS in sistemu SVI v skladu s tem členom in členom 46 Uredbe (EU) 2017/2226.

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 29 a (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 35

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(29a)  člen 35 se nadomesti z naslednjim:

Člen 35

Člen 35

Notranje spremljanje

Notranje spremljanje

Države članice zagotovijo, da vsak organ, ki je pooblaščen za dostop do podatkov v VIS, sprejme ukrepe, potrebne za zagotovitev skladnosti s to uredbo, in po potrebi sodeluje z nacionalnim nadzornim organom.

Države članice zagotovijo, da vsak organ, ki je pooblaščen za dostop do podatkov v VIS, sprejme ukrepe, potrebne za zagotovitev skladnosti s to uredbo, in sodeluje z nacionalnim nadzornim organom.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32008R0767)

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 29 b (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 36

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(29b)  člen 36 se nadomesti z naslednjim:

Člen 36

Člen 36

Kazni

Kazni

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se za vsako zlorabo podatkov, vnesenih v VIS, naložijo kazni, vključno z administrativnimi in/ali kazenskimi sankcijami v skladu z nacionalnim pravom, ki so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se za vsako zlorabo ali obdelavo podatkov, vnesenih v VIS, ki je v nasprotju s to uredbo, naložijo kazni, vključno z administrativnimi in/ali kazenskimi sankcijami v skladu z nacionalnim pravom, ki so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32008R0767)

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 30 – točka a

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 37 – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.   Odgovorna država članica obvesti prosilce in osebe iz člena 9(4)(f) o naslednjem:

1.   Odgovorna država članica brez poseganja v pravico do informacij iz členov 15 in 16 Uredbe (ES) 2018/1725, členov 13 in 14 Uredbe (EU) 2016/679 ter člena 13 Direktive 2016/680 državljane tretjih držav in osebe iz členov 9(4)(f), 22c(2)(e) ali 22d(e) obvesti o naslednjem:

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 30 – točka a a (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 37 – odstavek 1 – točka f

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(aa)   v odstavku 1 se točka (f) nadomesti z naslednjim:

(f) pravici do dostopa do podatkov, ki se nanašajo nanje, pravici do zahteve, da se popravijo napačni podatki, ki se nanašajo nanje, ali izbrišejo nezakonito obdelani podatki, ki se nanašajo nanje; o pravici do obveščanja o postopkih za uveljavljanje teh pravic ter o kontaktnih podatkih nacionalnih nadzornih organov iz člena 41(1), ki obravnavajo zahteve glede varstva osebnih podatkov.

(f)   pravici do dostopa do podatkov, ki se nanašajo nanje, pravici do zahteve, da se popravijo napačni podatki, ki se nanašajo nanje, ali izbrišejo nezakonito obdelani podatki, ki se nanašajo nanje; o pravici do obveščanja o postopkih za uveljavljanje teh pravic ter o kontaktnih podatkih Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in nacionalnega nadzornega organa države članice, odgovorne za zbiranje podatkov, iz člena 41(1), ki obravnavata zahteve glede varstva osebnih podatkov.

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 30 – točka a b (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 37 – odstavek 1 – točka f a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab)   v odstavku 1 se doda naslednja točka:

 

„(fa) da lahko države članice in Europol dostopajo do VIS za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj.“;

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 30 – točka b

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 37 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ko se zberejo podatki, fotografija in podatki o prstnih odtisih, kot je določeno v točkah 4, 5 in 6 člena 9, členu 22c(2) in členu 22d(a) do (g), se državljanu tretje države informacije iz odstavka 1 predložijo pisno, če je potrebno, pa tudi ustno v jeziku in na način, ki ga posameznik, na katerega se podatki nanašajo, razume ali za katerega je mogoče razumno pričakovati, da ga razume. Otroke je treba obvestiti na način, ki ustreza njihovi starosti, z uporabo zloženk in/ali infografik in/ali prikazov, ki so posebej zasnovani za razlago postopka odvzema prstnih odtisov.“;

2.  Ko se zberejo podatki, podoba obraza in podatki o prstnih odtisih, kot je določeno v točkah 4, 5 in 6 člena 9, členu 22c(2) in členu 22d(a) do (g), se državljanu tretje države informacije iz odstavka 1 predložijo pisno, in sicer na jasen, jedrnat in natančen način. Otroke je treba obvestiti na način, ki ustreza njihovi starosti, z uporabo zloženk in/ali infografik in/ali prikazov, ki so posebej zasnovani za razlago postopka odvzema prstnih odtisov.“;

Predlog spremembe    137

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 31

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 38 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  v členu 38 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

črtano

"3. Če je zahteva iz odstavka 2 vložena pri državi članici, ki zanjo ni odgovorna, njeni organi o tem v sedmih dneh obvestijo organe odgovorne države članice. Odgovorna država članica v enem mesecu preveri točnost podatkov in zakonitost njihove obdelave v VIS.“;

 

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 31 a (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 38

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(31a)  člen 38 se nadomesti z naslednjim:

Člen 38

„Člen 38

Pravica do dostopa, popravljanja in izbrisa

Pravica do dostopa do osebnih podatkov ter pravica do njihovega popravka, dopolnitve in izbrisa ter do omejitve njihove obdelave

1.   Ne glede na obveznost zagotavljanja drugih informacij v skladu s členom 12(a) Direktive 95/46/ES ima vsaka oseba pravico do vpogleda podatkov v VIS, ki se nanašajo na njo, in podatkov o državi članici, ki jih je v VIS vnesla. Takšen dostop do podatkov lahko zagotovi samo država članica. Vsaka država članica zabeleži vse zahteve za tak dostop.

1.   Ne glede na pravico do informacij iz členov 15 in 16 Uredbe (ES) št. 2018/1725 so prosilci ali imetniki vizuma za dolgoročno bivanje ali dovoljenja za prebivanje, katerih podatki so shranjeni v VIS, ob zbiranju podatkov obveščeni o postopkih za uveljavljanje pravic na podlagi členov 17 do 20 Uredbe (ES) št. 2018/1725 ter členov 15 do 18 Uredbe (EU) 2016/679. Zagotovijo se jim tudi kontaktni podatki Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

2.   Katera koli oseba, ki ugotovi, da so podatki o njej netočni, ima pravico do zahteve po njihovem popravku in njihovemu izbrisu, če dokaže, da so bili pridobljeni in vneseni nezakonito. Popravek in izbris podatkov v skladu s svojimi zakoni, uredbami in postopki izvede odgovorna država članica.

2.   Za uveljavljanje pravic na podlagi členov 17 do 20 Uredbe (ES) št. 2018/1725 ter členov 15 do 18 Uredbe (EU) 2016/679 imajo osebe iz odstavka 1 pravico, da se obrnejo na državo članico, ki je njihove podatke vnesla v VIS. Država članica, ki prejme zahtevo, jo čim prej, najpozneje pa v 30 dneh, obravnava in nanjo odgovori. Kadar se na podlagi zahteve ugotovi, da so podatki, shranjeni v VIS, dejansko netočni ali da so bili vneseni nezakonito, odgovorna država članica te podatke v VIS nemudoma in najpozneje v 30 dneh od prejetja zahteve v skladu s členom 12(3) in (4) Uredbe (EU) 2016/679 popravi ali izbriše. Če je zahteva vložena pri državi članici, ki zanjo ni odgovorna, njeni organi o tem v sedmih dneh obvestijo organe odgovorne države članice. Ta v roku enega meseca preveri točnost podatkov in zakonitost njihove obdelave v VIS. Država članica, ki je vzpostavila stik z organom odgovorne države članice, zadevno osebo obvesti, da je bila njena zahteva posredovana, komu je bila posredovana in o nadaljnjem postopku.

3.   Če je zahteva iz odstavka 2 vložena pri državi članici, ki zanjo ni odgovorna, njeni organi o tem v sedmih dneh obvestijo organe odgovorne države članice. Odgovorna država članica v enem mesecu preveri točnost podatkov in zakonitost njihove obdelave v VIS.“;

3.   Če se odgovorna država članica ne strinja s trditvijo, da so podatki, shranjeni v VIS, dejansko netočni oziroma da so bili vanj vneseni nezakonito, nemudoma sprejme upravno odločbo, v kateri zadevni osebi pisno pojasni razloge za nestrinjanje s popravkom ali izbrisom podatkov, ki se nanašajo nanjo.

4.   Če se izkaže, da so v VIS vneseni podatki res netočni ali so bili pridobljeni nezakonito, odgovorna država članica v skladu s členom 24(3) podatke popravi ali izbriše. Odgovorna država o popravku ali izbrisu podatkov zadevno osebo nemudoma obvesti.

4.   V tej odločbi se zadevni osebi poda tudi pouk o možnosti, da izpodbija odločbo, sprejeto v zvezi z zahtevo iz odstavka 2, ter po potrebi o tem, kako vložiti tožbo ali pritožbo pri pristojnih organih ali sodiščih, in o morebitni pomoči, ki je tej osebi na voljo, vključno s pomočjo pristojnih nacionalnih nadzornih organov.

5.   Če se odgovorna država članica ne strinja, da so v VIS vneseni podatki netočni oziroma da so bili pridobljeni nezakonito, razloge za nestrinjanje s popravkom ali izbrisom podatkov, ki se na zadevno osebo nanašajo, pisno opredeli in jih posreduje po pošti.

5.   Vsaka zahteva, predložena na podlagi odstavka 2, vsebuje informacije, potrebne za ugotavljanje istovetnosti zadevne osebe. Te informacije se uporabijo izključno zaradi uresničevanja pravic iz odstavka 2 in se takoj po uporabi izbrišejo.

6.   Odgovorna država članica zadevni osebi omogoči dostop do informacij, ki ji lahko pomagajo pri sprejemanju nadaljnjih odločitev, če se s pisno obrazložitvijo ne strinja. Omenjene informacije vključujejo možne ukrepe in pritožbe, ki jih zadevna oseba lahko naslovi na pristojne organe ali sodišča odgovorne države članice ter vsakršno možno pomoč, vključno s pomočjo nacionalnih nadzornih organov iz člena 41(1), ki je na voljo v skladu z zakoni, uredbami in postopki navedene države članice.

6.   Odgovorna država članica vodi evidenco v obliki pisnega dokumenta o tem, da je bila zahteva iz odstavka 2 predložena, in o tem, kako se je obravnavala. Ta dokument nemudoma, najpozneje pa sedem dni po sprejetju odločitve o popravku ali izbrisu podatkov iz drugega pododstavka odstavka 2 oziroma odločbe iz odstavka 3, da na voljo pristojnim nacionalnim nadzornim organom za varstvo podatkov.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32008R0767)

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 31 b (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 39

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(31b)  člen 39 se nadomesti z naslednjim:

Člen 39

„Člen 39

Sodelovanje na področju izvajanja pravic do varstva podatkov

Sodelovanje na področju izvajanja pravic do varstva podatkov

1.   Države članice dejavno sodelujejo pri izvajanju pravic, ki so določene s členom 38(2), (3) in (4).

1.   Pristojni organi držav članic dejavno sodelujejo pri izvajanju pravic, ki so določene s členom 38.

2.   V vsaki državi članici nacionalni nadzorni organ na zahtevo pomaga in svetuje zadevni osebi pri izvajanju njenih pravic do popravka ali izbrisa podatkov, ki se nanjo nanašajo, v skladu s členom 28(4) Direktive 95/46/ES.

2.   V vsaki državi članici nadzorni organ iz člena 51(1) Uredbe (EU) 2016/679 na zahtevo pomaga in svetuje zadevni osebi pri izvajanju njenih pravic do popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanjo, ali pravice do omejitve njihove obdelave v skladu z Uredbo (EU) 2016/679.

3. Nacionalni nadzorni organ odgovorne države članice, ki je podatke posredovala, in nacionalni nadzorni organi držav članic, pri katerih je bila zahteva vložena, v ta namen sodelujejo.

Da se cilji iz prvega pododstavka dosežejo, nadzorni organ odgovorne države članice, ki je posredoval podatke, in nadzorni organ države članice, pri katerem je bila zahteva vložena, sodelujeta.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32008R0767)

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 31 c (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 40

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(31c)  člen 40 se nadomesti z naslednjim:

Člen 40

„Člen 40

Pravna sredstva

Pravna sredstva

1.   V vsaki državi članici ima katera koli oseba pravico vložiti tožbo ali pritožbo pri pristojnem organu ali na sodišču države članice, ki ji je kršila pravico do dostopa do svojih podatkov oziroma pravico do njihovega popravka ali izbrisa v skladu s členom 38(1) in (2).

1.   Brez poseganja v člena 77 in 79 Uredbe (EU) 2016/679 ima v vsaki državi članici katera koli oseba pravico vložiti tožbo ali pritožbo pri pristojnem organu ali na sodišču države članice, ki ji je kršila pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo nanjo, oziroma pravico do njihovega popravka, dopolnitve ali izbrisa v skladu s členom 38 te uredbe. Pravica do vložitve te tožbe ali pritožbe velja tudi v primerih, ko na zahtevo za dostop, popravek, dopolnitev ali izbris ni bilo odgovora v rokih iz člena 38 ali ko upravljavec podatkov te zahteve sploh ni obravnaval.

2.   Pomoč nacionalnih nadzornih organov iz člena 39(2) je na voljo skozi ves postopek.

2.   Pomoč nadzornega organa iz člena 51(1) Uredbe (EU) 2016/679 je na voljo skozi ves postopek.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32008R0767)

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 31 d (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 41

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(31d)  člen 41 se nadomesti z naslednjim:

Člen 41

„Člen 41

Nadzor, ki ga izvaja nacionalni nadzorni organ

Nadzor, ki ga izvaja nacionalni nadzorni organ

1.   Organ ali organi, imenovani v vsaki državi članici ter s pooblastili iz člena 28 Direktive 95/46/ES (nacionalni nadzorni organ), neodvisno nadzorujejo zakonitost obdelave osebnih podatkov iz člena 5(1) s strani zadevne države članice ter njihovega prenosa v in iz VIS.

1.   Vsaka država članica zagotovi, da nadzorni organ iz člena 51(1) Uredbe (EU) 2016/679 neodvisno nadzoruje zakonitost obdelave osebnih podatkov v skladu s to uredbo s strani zadevne države članice.

2.   Nacionalni nadzorni organ zagotovi, da se vsaj vsaka štiri leta izvaja revizija postopkov obdelave podatkov v nacionalnem sistemu v skladu z ustreznimi mednarodnimi revizijskimi standardi.

2.   Nadzorni organ ali organi iz člena 51(1) Uredbe (EU) 2016/679 zagotovijo, da se vsaj vsaka tri leta izvede revizija postopkov obdelave podatkov s strani odgovornih nacionalnih organov v skladu z ustreznimi mednarodnimi revizijskimi standardi. Rezultati revizije se lahko upoštevajo v ocenah, opravljenih v okviru mehanizma, uvedenega z Uredbo Sveta (EU) št. 1053/2013. Nadzorni organ iz člena 51(1) Uredbe (EU) 2016/679 letno objavlja število zahtev za popravek, dopolnitev ali izbris podatkov oziroma omejitev njihove obdelave, ukrepe, ki so temu sledili, in število popravkov, dopolnitev, izbrisov in omejitev obdelave, izvedenih na podlagi zahtev zadevnih oseb.

3.   Države članice nacionalnemu nadzornemu organu zagotovijo zadostna sredstva za izpolnjevanje poverjenih nalog iz te uredbe.

3.   Države članice svojemu nadzornemu organu zagotovijo zadostna sredstva za izpolnjevanje poverjenih nalog iz te uredbe ter dostop do svetovanja oseb, ki imajo zadostno znanje o biometričnih podatkih.

4.   V povezavi z obdelavo osebnih podatkov v VIS vsaka država članica imenuje organ, ki bo v skladu s členom 2(d) Direktive 95/46/ES imel vlogo upravljavca in imel glavno odgovornost pri obdelavi podatkov te države članice. Vsaka država članica posreduje naziv tega organa Komisiji.

 

5.   Vsaka država članica zagotovi nacionalnim nadzornim organom vse zahtevane informacije, zlasti informacije o dejavnostih, ki se izvajajo v skladu s členoma 28 in 29(1), omogoči jim dostop do seznamov iz člena 28(4)(c) ter evidenc iz člena 34 in kadar koli dovoli dostop do vseh njenih prostorov.

5.  Države članice nadzornemu organu iz člena 51(1) Uredbe (EU) 2016/679 zagotovijo vse zahtevane informacije, zlasti informacije o dejavnostih, ki se izvajajo v skladu z njihovimi odgovornostmi iz te uredbe. Države članice nadzornemu organu iz člena 51(1) Uredbe (EU) 2016/679 omogočijo dostop do svojih dnevnikov in mu kadar koli dovolijo vstop v vse svoje prostore, povezane z interoperabilnostjo.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32008R0767)

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 31 e (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 42

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(31e)  člen 42 se nadomesti z naslednjim:

Člen 42

„Člen 42

Nadzor, ki ga izvaja Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Nadzor, ki ga izvaja Evropski nadzornik za varstvo podatkov

1.   Evropski nadzornik za varstvo podatkov preverja, da se dejavnosti upravljavskega organa v zvezi z obdelavo osebnih podatkov izvajajo v skladu s to uredbo. Pri tem se ravna po dolžnostih in pooblastilih, opredeljenih v členih 46 in 47 Uredbe (ES) št. 45/2001.

1.   Evropski nadzornik za varstvo podatkov je odgovoren za spremljanje dejavnosti obdelave osebnih podatkov v agenciji eu-LISA, Europolu in agenciji Frontex v skladu s to uredbo ter za zagotavljanje, da se te dejavnosti izvajajo v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 in s to uredbo.

2.   Evropski nadzornik za varstvo podatkov zagotovi, da se vsaj na vsaka štiri leta izvede revizija dejavnosti upravljavskega organa v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v skladu z ustreznimi mednarodnimi revizijskimi standardi. Poročilo o reviziji se pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, upravljavskemu organu, Komisiji in nacionalnim nadzornim organom. Upravljavski organ ima možnost podati pripombe pred sprejetjem poročila.

2.   Evropski nadzornik za varstvo podatkov zagotovi, da se vsaj na vsaka tri leta izvede revizija dejavnosti agencije eu-LISA v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v skladu z ustreznimi mednarodnimi revizijskimi standardi. Poročilo o tej reviziji se pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, agenciji eu-LISA, Komisiji in državam članicam. Agencija eu-LISA ima možnost podati pripombe pred sprejetjem poročil.

3.   Upravljavski organ Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov zagotavlja zahtevane podatke, mu omogoča dostop do vseh dokumentov in evidenc iz člena 34(1) in mu kadar koli dovoli vstop v vse svoje prostore.

3.   Agencija eu-LISA Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov zagotavlja zahtevane podatke, mu omogoča dostop do vseh dokumentov in dnevnikov iz členov 22r, 34 in 45b ter mu kadar koli dovoli vstop v vse svoje prostore.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32008R0767)

Predlog spremembe    143

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 32

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 43 – odstavka 1 in 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32)  v členu 43 se odstavka 1 in 2 nadomestita z naslednjim:

črtano

1.  Evropski nadzornik za varstvo podatkov tesno sodeluje z nacionalnimi nadzornimi organi v zvezi s posebnimi vprašanji, ki zahtevajo nacionalno sodelovanje, zlasti če Evropski nadzornik za varstvo podatkov ali nacionalni nadzorni organ ugotovi večja neskladja med praksami držav članic ali morebitne nezakonite prenose z uporabo komunikacijskih kanalov sestavnih delov interoperabilnosti, ali v zvezi z vprašanji o izvajanju in razlagi te uredbe, ki jih postavi en ali več nacionalnih nadzornih organov.

 

2.  V primerih iz odstavka 1 se zagotovi usklajen nadzor v skladu s členom 62 Uredbe (EU) 2018/XXXX [revidirana Uredba (ES) št. 45/2001].“;

 

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 32 a (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 43

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(32a)  člen 43 se nadomesti z naslednjim:

Člen 43

„Člen 43

Sodelovanje med nacionalnimi nadzornimi organi in Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov

Sodelovanje med nacionalnimi nadzornimi organi in Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov

1.   Nacionalni nadzorni organi in Evropski nadzornik za varstvo podatkov, vsak v okviru svojih pristojnosti, dejavno sodelujejo v okviru svojih nalog in zagotavljajo usklajen nadzor nad VIS in nacionalnimi sistemi.

1.   Nadzorni organi in Evropski nadzornik za varstvo podatkov, vsak v okviru svojih pristojnosti, dejavno sodelujejo v okviru svojih nalog za zagotovitev usklajenega nadzora sestavnih delov interoperabilnosti in drugih določb te uredbe.

2.   V okviru svojih pristojnosti po potrebi izmenjata zadevne informacije, pomagata drug drugemu pri izvajanju revizij in preverjanj, preučujeta težave pri interpretaciji ali uporabi te uredbe, preučita težave pri izvajanju neodvisnega nadzora ali uveljavljanju pravic posameznikov, na katere se nanašajo podatki, pripravita usklajene predloge za skupne rešitve vsakršnih težav in spodbujata ozaveščanje o pravicah do varstva podatkov.

2.   Evropski nadzornik za varstvo podatkov in nadzorni organi si po potrebi izmenjujejo ustrezne informacije, si med seboj pomagajo pri izvajanju revizij in preverjanj, preučujejo morebitne težave pri razlagi ali uporabi te uredbe, ocenjujejo težave pri izvajanju neodvisnega nadzora ali uveljavljanju pravic posameznikov, na katere se nanašajo podatki, pripravljajo usklajene predloge za skupne rešitve morebitnih težav ter spodbujajo ozaveščenost o pravicah glede varstva podatkov.

3.   Nacionalni nadzorni organi in Evropski nadzornik za varstvo podatkov se v ta namen sestanejo najmanj dvakrat na leto. Stroške in organizacijo teh sestankov prevzame Evropski nadzornik za varstvo podatkov. Poslovnik se sprejme na prvem srečanju. Po potrebi skupaj oblikujejo nadaljnje delovne metode.

3.   Nadzorni organi in Evropski nadzornik za varstvo podatkov se za namene iz odstavka 2 sestanejo najmanj dvakrat na leto v okviru Evropskega odbora za varstvo podatkov. Evropski odbor za varstvo podatkov organizira te sestanke in krije stroške teh sestankov. Poslovnik se sprejme na prvem srečanju. Po potrebi skupaj oblikujejo nadaljnje delovne metode.

4.   Vsaki dve leti Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in upravljavskemu organu pošljejo skupno poročilo o dejavnostih. To poročilo vsebuje poglavje o vsaki državi članici, ki ga pripravi nacionalni nadzorni organ te države članice.

4.   Evropski odbor za varstvo podatkov vsaki dve leti Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, Europolu, agenciji Frontex in agenciji eu-LISA pošlje skupno poročilo o dejavnostih. To poročilo vsebuje poglavje o vsaki državi članici, ki ga pripravi nadzorni organ te države članice.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32008R0767)

Predlog spremembe    145

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 32 b (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 44

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(32b)  člen 44 se črta;

Člen 44

 

Varstvo podatkov v prehodnem obdobju

 

Če Komisija v skladu s členom 26(4) te uredbe v prehodnem obdobju svoje pristojnosti prenese na drug organ ali organe, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov zagotovi pravico in možnost polnega izvajanja njegovih nalog, vključno z možnostjo izvajanja pregledov na kraju samem, ali izvajanja vseh drugih pristojnosti, ki jih ima v skladu s členom 47 Uredbe (ES) št. 45/2001.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32008R0767)

Predlog spremembe    146

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 32 c (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 45 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(32c)  v členu 45 se vstavi naslednji odstavek:

 

„2a.   Ukrepi, potrebni za razvoj centralnega sistema VIS, nacionalnega vmesnika v vsaki državi članici in komunikacijske infrastrukture med centralnim sistemom VIS in nacionalnimi vmesniki, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 49(2), kadar zadevajo naslednja vprašanja:

 

(a)   oblikovanje fizične sistemske arhitekture, vključno z njenim komunikacijskim omrežjem;

 

(b)   tehnične vidike, ki vplivajo na varstvo osebnih podatkov;

 

(c)   tehnične vidike, ki imajo resne finančne posledice za proračun držav članic ali ki imajo resne tehnične posledice za nacionalne sisteme držav članic;

 

(d)   razvoj varnostnih zahtev, vključno z biometričnimi vidiki.“;

Predlog spremembe    147

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 34

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 45a – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ustrezno pooblaščeno osebje pristojnih organov držav članic, Komisije, agencije eu-LISA in agencije Frontex, ustanovljene z Uredbo (EU) 2016/1624, ima dostop do vpogleda v naslednje podatke, in sicer izključno za pripravo poročil in v statistične namene, ni pa jim omogočeno ugotavljanje istovetnosti posameznikov:

Ustrezno pooblaščeno osebje pristojnih organov držav članic, Komisije, agencije eu-LISA in agencije Frontex, ustanovljene z Uredbo (EU) 2016/1624, ima dostop do vpogleda v naslednje podatke, in sicer izključno za pripravo poročil in v statistične namene, ni pa jim omogočeno ugotavljanje istovetnosti posameznikov, saj so podatki popolnoma anonimni:

Predlog spremembe    148

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 34

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 45a – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  spol, datum rojstva in trenutno državljanstvo prosilca;

(c)  spol, leto rojstva in trenutno državljanstvo prosilca;

Predlog spremembe    149

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 34

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 45a – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka h

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  razlogi, navedeni za katero koli odločitev glede dokumenta ali vloge, vendar le glede vizumov za kratkoročno bivanje; glede vizumov za dolgoročno bivanje in dovoljenj za prebivanje pa odločitev o vlogi (ali izdati dokument ali zavrniti vlogo in razlogi za to);

(h)  razlogi, navedeni za odločitev za zavrnitev vizuma za kratkoročno bivanje, vključno s sklicem na vse zadetke primerjave z informacijskimi sistemi Unije, v katerih je bilo izvedeno iskanje, s podatki Europola ali Interpola, z nadzornim seznamom iz člena 29 Uredbe (EU) 2018/1240 ali kazalniki posebnih tveganj;

Predlog spremembe    150

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 34

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 45a – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka h a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha)  razlogi, navedeni za odločitev za zavrnitev vizuma za kratkoročno bivanje, vključno s sklicem na vse zadetke primerjave z informacijskimi sistemi Unije, v katerih je bilo izvedeno iskanje, s podatki Europola ali Interpola, z nadzornim seznamom iz člena 29 Uredbe (EU) 2018/1240 ali kazalniki posebnih tveganj;

Predlog spremembe    151

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 34

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 45a – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka k

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  glede vizumov za kratkoročno bivanje glavni razlog potovanja; glede vizumov za dolgoročno bivanje in dovoljenj za prebivanje pa razlog za vložitev vloge;

(k)  glede vizumov za kratkoročno bivanje glavni razlog potovanja;

Predlog spremembe    152

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 34

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 45a – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka l

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l)  datum, zapisan v zvezi s katerim koli dokumentom, ki je bil odvzet, razveljavljen, preklican ali podaljšan, kot je ustrezno;

(l)  datum, zapisan v zvezi s katerim koli vizumskim dokumentom, ki je bil odvzet, razveljavljen, preklican ali podaljšan, kot je ustrezno;

Predlog spremembe    153

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 34

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 45a – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Ob koncu vsakega leta se statistični podatki zberejo v obliki zbirke četrtletnih statističnih podatkov za zadevno leto. Statistični podatki se prikažejo za vsako državo članico posebej.

6.  Ob koncu vsakega leta se statistični podatki zberejo v letnem poročilu za zadevno leto. Statistični podatki se prikažejo za vsako državo članico posebej. Poročilo se objavi in posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, agenciji Frontex, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in nacionalnim nadzornim organom.

Predlog spremembe    154

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 35

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 45b – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Letalski prevozniki, ladijski prevozniki in mednarodni prevozniki, ki prevažajo skupine po kopnem z avtobusom, za izpolnitev svojih obveznosti iz člena 26(1)(b) Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma v VIS s poizvedbo preverijo, ali so vizumi za kratkoročno bivanje, vizumi za dolgoročno bivanje ali dovoljenja za prebivanje državljanov tretjih držav veljavni. Zato prevozniki glede vizumov za kratkoročno bivanje predložijo podatke iz točk (a), (b) in (c) člena 9(4) te uredbe ali točk (a), (b) in (c) člena 22c, kot je ustrezno.

1.  Letalski prevozniki, ladijski prevozniki in mednarodni prevozniki, ki prevažajo skupine po kopnem z avtobusom, za izpolnitev svojih obveznosti iz člena 26(1)(b) Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma v VIS s poizvedbo preverijo, ali so vizumi za kratkoročno bivanje, vizumi za dolgoročno bivanje ali dovoljenja za prebivanje državljanov tretjih držav veljavni. V primerih, ko se potniki ne morejo vkrcati zaradi poizvedbe v VIS, prevozniki potnikom zagotovijo to informacijo in sredstva za uveljavljanje njihovih pravic do dostopa, popravljanja in izbrisa osebnih podatkov, shranjenih v VIS.

Predlog spremembe    155

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 35

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 45b – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Varen dostop do prehoda za prevoznike iz člena 1(2)(h) Odločbe Sveta 2004/512/ES, kot je bila spremenjena s to uredbo, prevoznikom omogoča izvedbo poizvedbe iz odstavka 1 še pred vstopom potnika. V ta namen prevoznik pošlje poizvedbo za dovoljenje do vpogleda v VIS z uporabo podatkov iz strojno čitljivega območja potne listine.

3.  Varen dostop do prehoda za prevoznike iz člena 2a(h), vključno z možnostjo uporabe mobilnih tehničnih rešitev, prevoznikom omogoča poizvedbo iz odstavka 1 pred vkrcanjem potnika. Prevoznik predloži podatke iz strojno berljivega dela potne listine in navede državo članico vstopa. Prevoznik z odstopanjem v primeru letališkega tranzita ni dolžan preveriti, ali ima državljan tretje države veljavni vizum za kratkoročno bivanje, vizum za dolgoročno bivanje ali dovoljenje za prebivanje.

Predlog spremembe    156

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 35

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 45b – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  VIS se odzove z navedbo, ali ima oseba veljaven vizum ali ne, tako da prevozniku pošlje odgovor OK/NOT OK.

4.  VIS se odzove z navedbo, ali ima oseba veljaven vizum za kratkoročno bivanje, vizum za dolgoročno bivanje ali dovoljenje za prebivanje ali ne, tako da prevozniku pošlje odgovor OK/NOT OK. Če je bil izdan vizum za kratkoročno bivanje z omejeno ozemeljsko veljavnostjo v skladu s členom 25 Uredbe (ES) št. 810/2009, je v odgovoru VIS upoštevana država članica oziroma države članice, za katere vizum velja, in država članica vstopa, ki jo navede prevoznik. Prevozniki lahko poslane informacije in prejet odgovor shranijo v skladu s pravom, ki se uporablja. Odgovor „OK/NOT OK“ se ne šteje za odločitev o dovolitvi ali zavrnitvi vstopa v skladu z Uredbo (EU) 2016/399. Komisija z izvedbenimi akt sprejme podrobna pravila o pogojih delovanja prehoda za prevoznike ter pravil o varstvu in varnosti podatkov, ki se uporabljajo. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 49(2).

Predlog spremembe    157

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 35

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 45b – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Vzpostavi se program avtentikacije izključno za prevoznike, da se ustrezno pooblaščenim članom osebja prevoznika mogoči dostop do prehoda za prevoznike za namene odstavka 2. Komisija sprejme program avtentikacije z izvedbenimi akti v skladu s postopkom pregleda iz člena 49(2).

5.  Vzpostavi se program avtentikacije izključno za prevoznike, da se ustrezno pooblaščenim članom osebja prevoznika mogoči dostop do prehoda za prevoznike za namene odstavka 2. Pri vzpostavitvi programa avtentikacije se upoštevajo obvladovanje tveganja za varnost informacij ter načeli vgrajenega in privzetega varstva podatkov. Komisija sprejme program avtentikacije z izvedbenimi akti v skladu s postopkom pregleda iz člena 49(2).

Predlog spremembe    158

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 35

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 45 b – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Prehod za prevoznike uporablja ločeno zbirko podatkov, ki je namenjena samo za branje in se dnevno posodablja s pomočjo enosmerne ekstrakcije najmanjše potrebne podmnožice podatkov, shranjenih v VIS. Agencija eu-LISA je odgovorna za varnost prehoda za prevoznike in osebnih podatkov, ki jih vsebuje, ter za postopek ekstrakcije osebnih podatkov v ločeno zbirko podatkov, ki je namenjena samo za branje.

Predlog spremembe    159

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 35

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 45 b – odstavek 5 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5b.  Za prevoznike iz odstavka 1 tega člena veljajo kazni, določene v skladu s členom 26(2) Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah (v nadaljnjem besedilu: Konvencija o izvajanju Schengenskega sporazuma) in členom 4 Direktive Sveta 2001/51/ES, če prevažajo državljane tretjih držav, ki nimajo veljavnega vizuma, čeprav zanje velja vizumska obveznost.

Predlog spremembe    160

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 35

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 45 b – odstavek 5 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5c.  Če je državljanom tretjih držav vstop zavrnjen, mora prevoznik, ki jih pripelje na zunanje meje po zraku, morju ali kopnem, takoj spet prevzeti odgovornost zanje. Prevozniki morajo na zahtevo mejnih organov državljane tretjih držav vrniti v tretjo državo, iz katere so bili pripeljani, v tretjo državo, ki je izdala potno listino, s katero so potovali, ali v katero koli drugo tretjo državo, za katero so prepričani, da jih bo sprejela.

Predlog spremembe    161

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 35

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 45 b – odstavek 5 d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5d.  Z odstopanjem od odstavka 1 za prevoznike, ki prevažajo skupine z avtobusom, prva tri leta po začetku veljavnosti te uredbe preverjanje iz odstavka 1 ni obvezno in se zanje določbe iz odstavka 5b ne uporabljajo.

Predlog spremembe    162

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 35

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 45c – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar vpogleda iz člena 45b(1) tehnično ni mogoče izvesti zaradi nedelovanja katerega koli dela VIS ali iz drugih razlogov, nad katerimi prevoznik nima nadzora, so prevozniki oproščeni obveznosti preverjanja veljavnosti vizumov ali potnih listin prek prehoda za prevoznike. Kadar tako napako odkrije upravljavski organ, o tem obvesti prevoznike. Prav tako jih obvesti, ko je napaka odpravljena. Kadar tako napako odkrijejo prevozniki, lahko obvestijo upravljavski organ.

1.  Kadar vpogleda iz člena 45b(1) tehnično ni mogoče izvesti zaradi nedelovanja katerega koli dela VIS, so prevozniki oproščeni obveznosti preverjanja veljavnosti vizumov ali potnih listin prek prehoda za prevoznike. Kadar tako napako odkrije agencija eu-LISA, o tem obvesti prevoznike. Prav tako jih obvesti, ko je napaka odpravljena. Kadar tako napako odkrijejo prevozniki, lahko obvestijo agencijo eu-LISA.

Predlog spremembe    163

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 35

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 45 c – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Prevoznikom se v primerih iz odstavka 1 tega člena kazni iz člena 45b(5b) ne izrečejo.

Predlog spremembe    164

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 35

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 45 c – odstavek 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Kadar prevozniki vpogleda iz člena 45b(1) dalj časa tehnično ne morejo izvesti zaradi drugih razlogov, ki niso povezani z nedelovanjem katerega koli dela VIS, o tem obvestijo agencijo eu-LISA.

Predlog spremembe    165

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 35

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 45d – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Člani skupin evropske mejne in obalne straže ter skupin osebja, ki sodeluje pri dejavnostih, povezanih z vračanjem, imajo za izvajanje nalog in pooblastil v skladu s členom 40(1) Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta* ter poleg dostopa, zagotovljenega v členu 40(8) navedene uredbe, v okviru svojih pooblastil pravico do dostopa do VIS in do iskanja po podatkih v njem.

1.  Člani skupin evropske mejne in obalne straže imajo za izvajanje nalog in pooblastil v skladu s členom 40(1) Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta* v okviru svojih pooblastil pravico do dostopa do VIS in do iskanja po podatkih v njem.

Predlog spremembe    166

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 35

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 45e – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Skupina evropske mejne in obalne straže lahko v zvezi z dostopom iz odstavka 1 člena 45d pri osrednji točki dostopa evropske mejne in obalne straže iz člena 45d(2) vloži zahtevo za vpogled v vse podatke ali poseben nabor podatkov, shranjenih v VIS. Zahteva temelji na operativnem načrtu o mejni kontroli, varovanju meje in/ali vračanju navedene države članice, na katerega se zahteva tudi sklicuje. Osrednja točka dostopa evropske mejne in obalne straže po prejemu zahteve za dostop preveri, ali so izpolnjeni pogoji za dostop iz odstavka 2. Če so izpolnjeni vsi pogoji za dostop, ustrezno pooblaščeno osebje osrednje točke dostopa obdela zahteve. Podatki iz VIS, do katerih se dostopa, se skupini pošljejo tako, da varnost podatkov ni ogrožena.

1.  Skupina evropske mejne in obalne straže lahko v zvezi z dostopom iz odstavka 1 člena 45d pri osrednji točki dostopa evropske mejne in obalne straže iz člena 45d(2) vloži zahtevo za vpogled v vse podatke ali poseben nabor podatkov, shranjenih v VIS. Zahteva temelji na operativnem načrtu o mejni kontroli in varovanju meje navedene države članice, na katerega se zahteva tudi sklicuje. Osrednja točka dostopa evropske mejne in obalne straže po prejemu zahteve za dostop preveri, ali so izpolnjeni pogoji za dostop iz odstavka 2. Če so izpolnjeni vsi pogoji za dostop, ustrezno pooblaščeno osebje osrednje točke dostopa obdela zahteve. Podatki iz VIS, do katerih se dostopa, se skupini pošljejo tako, da varnost podatkov ni ogrožena.

Predlog spremembe    167

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 35

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 45 e – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

a)  država članica gostiteljica pooblasti člane skupine za vpogled v VIS za izvajanje operativnih ciljev, navedenih v operativnem načrtu o mejni kontroli, varovanju meje in vračanju, ter

a)  država članica gostiteljica pooblasti člane skupine za vpogled v VIS za izvajanje operativnih ciljev, navedenih v operativnem načrtu o mejni kontroli in varovanju meje, ter

Predlog spremembe    168

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 35

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 45e – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  V skladu s členom 40(3) Uredbe (EU) 2016/1624 se lahko člani skupin in skupine osebja, ki sodelujejo pri nalogah v zvezi z vračanjem, odzovejo le na informacije, prejete iz VIS, v skladu z navodili in praviloma v prisotnosti mejnih policistov ali osebja, ki sodeluje pri nalogah v zvezi z vračanjem, države članice gostiteljice, v kateri delujejo. Država članica gostiteljica lahko člane skupin pooblasti za delovanje v njenem imenu.

3.  V skladu s členom 40(3) Uredbe (EU) 2016/1624 se lahko člani skupin odzovejo le na informacije, prejete iz VIS, v skladu z navodili in praviloma v prisotnosti mejnih policistov države članice gostiteljice, v kateri delujejo. Država članica gostiteljica lahko člane skupin pooblasti za delovanje v njenem imenu.

Predlog spremembe    169

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 35

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 45e – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Upravljavski organ v skladu z določbami člena 34 vodi vse dnevnike postopkov obdelave podatkov v VIS, ki jih izvedejo člani evropskih skupin mejne in obalne straže ali skupin osebja, ki sodeluje pri nalogah, povezanih z vračanjem.

7.  Upravljavski organ v skladu z določbami člena 34 vodi vse dnevnike postopkov obdelave podatkov v VIS, ki jih izvedejo člani evropskih skupin mejne in obalne straže.

Predlog spremembe    170

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 35

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 45e – odstavek 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Vsak dostop in vsaka iskalna poizvedba, ki jo opravi agencija Frontex, se evidentira v skladu z določbami člena 34, zabeleži pa se tudi vsaka uporaba podatkov, do katerih je dostopala agencija Frontex.

8.  Vsak dostop in vsaka iskalna poizvedba, ki jo opravi agencija Frontex, se evidentira v skladu z določbami člena 34, zabeleži pa se tudi vsaka uporaba podatkov, do katerih so dostopale skupine agencije Frontex.

Predlog spremembe    171

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 35

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 45e – odstavek 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Noben del sistema VIS ne sme biti povezan z nobenim računalniškim sistemom za zbiranje in obdelavo podatkov, ki ga uporablja agencija Frontex ali ki se uporablja pri navedeni agenciji, prav tako se podatki iz VIS, do katerih ima dostop agencija Frontex, ne smejo prenesti v tak sistem, razen kadar je to potrebno za izvajanje nalog za namene uredbe o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS). Noben del VIS se ne sme prenesti. Vodenje dnevnikov o dostopu in iskalnih poizvedbah se ne šteje za prenašanje ali kopiranje podatkov iz VIS.

9.  Noben del sistema VIS ne sme biti povezan z nobenim računalniškim sistemom za zbiranje in obdelavo podatkov, ki ga upravlja agencija Frontex ali ki se upravlja pri navedeni agenciji, prav tako se podatki iz VIS, do katerih ima dostop agencija Frontex, ne smejo prenesti v tak sistem. Noben del VIS se ne sme prenesti. Vodenje dnevnikov o dostopu in iskalnih poizvedbah se ne šteje za prenašanje ali kopiranje podatkov iz VIS.

Predlog spremembe    172

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 35 a (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 46

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(35a)  člen 46 se črta;

Člen 46

 

Vključevanje tehničnih funkcionalnosti schengenskega posvetovalnega omrežja

 

Posvetovalni mehanizem iz člena 16 nadomesti schengensko posvetovalno omrežje z datumom, ki je določen v skladu s postopkom iz člena 49(3), ko vse države članice, ki na datum začetka veljavnosti te uredbe uporabljajo schengensko posvetovalno omrežje, sporočijo pravne in tehnične ukrepe za uporabo VIS za namen posvetovanja med centralnimi organi, pristojnimi za izdajo vizumov, glede vlog za izdajo vizumov, v skladu s členom 17(2) Schengenske konvencije.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32008R0767)

Predlog spremembe    173

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 35 b (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 47

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(35b)  člen 47 se črta;

Člen 47

 

Začetek prenosa podatkov

 

Vsaka država članica uradno obvesti Komisijo, da je sprejela vse potrebne tehnične in pravne ukrepe za prenos podatkov iz člena 5(1) v centralni VIS preko nacionalnega vmesnika.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32008R0767)

Predlog spremembe    174

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 35 c (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 48

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(35c)  člen 48 se črta;

Člen 48

 

Začetek delovanja

 

1. Komisija določi datum začetka delovanja VIS, ko:

 

(a) so ukrepi iz člena 45(2) sprejeti;

 

(b) Komisija objavi uspešen zaključek celovitega preskusa VIS, ki ga izvede skupaj z državami članicami;

 

(c) države članice po potrditvi tehničnih ukrepov Komisijo obvestijo, da so sprejele vse potrebne tehnične in pravne ukrepe za zbiranje in posredovanje podatkov iz člena 5(1) v VIS za vse vloge iz prve regije, določene v skladu z odstavkom 4, vključno z ukrepi za zbiranje in/ali posredovanje podatkov v imenu druge države članice.

 

2. Komisija obvesti Evropski parlament o rezultatih preskusa, ki ga izvede v skladu s točko (b) odstavka 1.

 

3. Za vse druge regije Komisija določi datum, s katerim postane posredovanje podatkov iz člena 5(1) obvezno, ko države članice obvestijo Komisijo, da so sprejele vse potrebne tehnične in pravne ukrepe za zbiranje in posredovanje podatkov iz člena 5(1) v VIS za vse vloge znotraj zadevne regije, vključno z ukrepi za zbiranje in/ali posredovanje podatkov v imenu druge države članice. Pred tem datumom lahko vsaka država članica začne delovati na katerem koli izmed teh področij takoj, ko uradno obvesti Komisijo, da je sprejela vse potrebne tehnične in pravne ukrepe za zbiranje in posredovanje vsaj podatkov iz člena 5(1)(a) in (b) v VIS.

 

4. Regije iz odstavkov 1 in 3 se določijo v skladu s postopkom iz člena 49(3). Merila za določanje teh regij bodo tveganje nezakonitega priseljevanja, grožnje nacionalni varnosti držav članic in izvedljivost zbiranja biometričnih podatkov z vseh lokacij te regije.

 

5. Komisija objavi datume za začetek delovanja v vsaki regiji v Uradnem listu Evropske unije.

 

6. Nobena država članica ne uporablja podatkov, ki so jih v VIS posredovale druge države članice, dokler jih v skladu z odstavkoma 1 in 3 ne začne vnašati tudi sama ali druga država članica, ki to državo članico predstavlja.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32008R0767)

Predlog spremembe    175

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 35 d (novo)

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 48 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(35d)  vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 48a

 

Izvajanje prenosa pooblastila

 

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 9cb in člena 23 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

 

3.   Prenos pooblastila iz člena 9cb in člena 23 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4.   Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

 

5.   Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

6.   Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 9cb in členom 23, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“;

Predlog spremembe    176

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 38

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 50 – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Spremljanje in ocenjevanje

Spremljanje in ocenjevanje učinka na temeljne pravice

Predlog spremembe    177

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 38

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 50 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Upravljavski organ zagotovi vzpostavitev postopkov za spremljanje delovanja VIS v primerjavi z zastavljenimi cilji glede na rezultate, stroškovno učinkovitost, varnost in kakovost storitev.

1.  Agencija eu-LISA zagotovi vzpostavitev postopkov za spremljanje delovanja VIS v primerjavi z zastavljenimi cilji glede na rezultate, stroškovno učinkovitost, varnost in kakovost storitev, pa tudi za spremljanje spoštovanja temeljnih pravic, vključno s pravico do varstva osebnih podatkov, pravico do nediskriminacije, pravicami otrok in pravico do učinkovitega pravnega sredstva.

Predlog spremembe    178

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 38

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 50 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Zaradi tehničnega vzdrževanja ima upravljavski organ dostop do potrebnih informacij o postopkih obdelave podatkov, ki se izvajajo v VIS.

2.  Zaradi tehničnega vzdrževanja ima agencija eu-LISA dostop do potrebnih informacij o postopkih obdelave podatkov, ki se izvajajo v VIS.

Predlog spremembe    179

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 38

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 50 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija eu-LISA vsaki dve leti Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji predloži poročilo o tehničnem delovanju VIS, vključno z njegovo varnostjo.

3.  Agencija eu-LISA vsaki dve leti Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji predloži poročilo o tehničnem delovanju VIS, vključno z njegovo varnostjo in stroški. Poročilo vsebuje pregled trenutnega napredka pri razvoju projekta in z njim povezanih stroškov, oceno finančnega učinka ter informacije o vseh tehničnih vprašanjih in tveganjih, ki lahko vplivajo na skupne stroške sistema.

Predlog spremembe    180

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 38

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 50 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  V primeru zamud v razvojnem procesu agencija eu-LISA Evropski parlament in Svet čim prej obvesti o razlogih za zamude ter o njihovih časovnih in finančnih posledicah.

Predlog spremembe    181

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 38

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 50 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  natančnem namenu vpogleda, vključno z vrsto terorističnega kaznivega dejanja ali hudega kaznivega dejanja;

(a)  natančnem namenu vpogleda, vključno z vrsto terorističnega kaznivega dejanja ali hudega kaznivega dejanja, in dostopih do podatkov otrok, mlajših od 12 let;

Predlog spremembe    182

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 38

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 50 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  številu in vrsti primerov, v katerih so bili uporabljeni postopki za nujne primere iz člena 22m(2), vključno s primeri, pri katerih po naknadnem preverjanju, ki ga je opravila centralna točka dostopa, nujnost ni bila potrjena;

Predlog spremembe    183

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 38

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 50 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka d a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  statistiki o trgovini z otroki, vključno s primeri uspešnih identifikacij;

Predlog spremembe    184

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 38

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 50 – odstavek 4 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Letna poročila držav članic in Europola se Komisiji pošljejo do 30. junija naslednjega leta.

Letna poročila držav članic in Europola se Komisiji pošljejo do 30. junija naslednjega leta. Komisija letna poročila združi v izčrpno poročilo, ki se objavi do 30. decembra istega leta.

Predlog spremembe    185

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 38

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 50 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija vsaka štiri leta pripravi splošno oceno VIS. Skupna ocena vključuje pregled doseženih rezultatov glede na zastavljene cilje ter oceno veljavnosti temeljnih načel, uporabe te uredbe glede VIS, njegove varnosti, uporabe določb iz člena 31 ter vpliva izkušenj na prihodnje delovanje. Komisija oceno posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.

5.  Komisija vsaki dve leti pripravi splošno oceno VIS. Splošna ocena vključuje pregled doseženih rezultatov glede na zastavljene cilje in nastale stroške ter oceno veljavnosti temeljnih načel in učinka na temeljne pravice, uporabe te uredbe glede VIS, njegove varnosti, uporabe določb iz člena 31 ter vpliva izkušenj na prihodnje delovanje. Komisija oceno posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe    186

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 39

Uredba (ES) št. 767/2008

Priloga 1 – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(39)  naslov Priloge 1 se nadomesti z naslednjim:

črtano

„Seznam mednarodnih organizacij iz člena 31(1)“;

 

Predlog spremembe    187

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

POGLAVJE IIIa – člen 22 a – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Organ, pristojen za izdajo odločbe, pred izdajo pripravi individualno dokumentacijo.

Predlog spremembe    188

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

POGLAVJE IIIa – člen 22 a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če se je imetnik prijavil kot del skupine ali z družinskim članom, organ oblikuje ločeno individualno dokumentacijo za vsako osebo v skupini in poveže dokumentacije oseb, ki so se prijavile skupaj in jim je bil izdan vizum za dolgoročno bivanje ali dovoljenje za prebivanje.

3.  Če se je imetnik prijavil kot del skupine ali z družinskim članom, organ oblikuje ločeno individualno dokumentacijo za vsako osebo v skupini in poveže dokumentacije oseb, ki so se prijavile skupaj in jim je bil izdan vizum za dolgoročno bivanje ali dovoljenje za prebivanje. Vloge staršev ali zakonitih skrbnikov se ne ločijo od vlog njihovih otrok.

Predlog spremembe    189

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22b – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Dosjeji se samodejno obdelajo v VIS, da se preverijo morebitni zadetki, vendar zgolj za oceno, ali oseba morda pomeni grožnjo javnemu redu, notranji varnosti ali javnemu zdravju v državah članicah, v skladu s členom 6(1)(e) Uredbe (EU) 2016/399. V VIS se vsak dosje obravnava posebej.

1.  Dosjeji se samodejno obdelajo v VIS, da se preverijo morebitni zadetki, vendar zgolj za oceno, ali oseba morda pomeni grožnjo javnemu redu ali notranji varnosti v državah članicah, v skladu s členom 6(1)(e) Uredbe (EU) 2016/399. V VIS se vsak dosje obravnava posebej.

Predlog spremembe    190

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22b – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  VIS vsakokrat, ko je ob izdaji ali zavrnitvi vizuma za dolgoročno bivanje ali dovoljenja za prebivanje v skladu s členom 22d oblikovana nova individualna dokumentacija, začne poizvedbo z uporabo evropskega portala za iskanje iz člena 6(1) [uredbe o interoperabilnosti], da primerja zadevne podatke iz člena 22c(2)(a), (b), (c), (f) in (g) te uredbe z ustreznimi podatki iz VIS, schengenskega informacijskega sistema (SIS), sistema vstopa/izstopa (SVI), evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS), vključno z nadzornim seznamom iz člena 29 Uredbe (EU) 2018/XX za vzpostavitev evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve, [sistema ECRIS-TCN v zvezi z obsodbami, povezanimi s terorističnimi kaznivimi dejanji in drugimi hudimi kaznivimi dejanji], podatkovne zbirke Europola, Interpolove podatkovne zbirke o ukradenih in izgubljenih potovalnih dokumentih (SLTD) in Interpolove zbirke potovalnih dokumentov, povezanih z razpisi ukrepov (TDAWN).

2.  VIS vsakokrat, ko je v zvezi z vizumom za dolgoročno bivanje ali dovoljenjem za prebivanje v skladu s členom 22c oblikovana individualna dokumentacija, začne poizvedbo z uporabo evropskega portala za iskanje iz člena 6(1) [uredbe o interoperabilnosti], da primerja podatke iz člena 22c(2)(a), (b), (c), (f) in (g) te uredbe. VIS preveri:

 

(a)   ali se potna listina, uporabljena v vlogi, ujema s potno listino, ki je v SIS prijavljena kot izgubljena, ukradena, odtujena ali preklicana;

 

(b)   ali se potna listina, uporabljena v vlogi, ujema s potno listino listin, ki je v podatkovni zbirki SLTD prijavljena kot izgubljena, ukradena ali preklicana;

 

(c)   ali za prosilca velja razpis ukrepa za zavrnitev vstopa in prepoved bivanja, vnesen v SIS;

 

(d)   ali za prosilca velja razpis ukrepa v SIS, s katerim se zahteva njegovo prijetje zaradi predaje na podlagi evropskega naloga za prijetje ali njegovo prijetje zaradi izročitve;

 

(e)   ali se prosilec in potna listina ujemata z zavrnjeno, preklicano ali razveljavljeno odobritvijo potovanja v centralnem sistemu ETIAS;

 

(f)   ali sta prosilec in potna listina v nadzornem seznamu iz člena 34 Uredbe (EU) 2018/1240;

 

(g)   ali so podatki o prosilcu že zabeleženi v VIS o isti osebi;

 

(h)   ali se podatki v vlogi v zvezi s potno listino ujemajo z drugo vlogo za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje ali dovoljenja za prebivanje, ki se navezuje na drugačne podatke o istovetnosti;

 

(i)   ali je prosilec trenutno oziroma je bil v preteklosti v SVI prijavljen kot oseba, ki je prekoračila dovoljeni čas bivanja;

 

(j)   ali je prosilec v SVI zabeležen kot oseba, ki ji je bil zavrnjen vstop;

 

(k)   ali za prosilca velja odločitev o zavrnitvi, razveljavitvi ali preklicu vizuma za kratkoročno bivanje, zabeležena v VIS;

 

(l)   ali za prosilca velja odločitev o zavrnitvi, razveljavitvi ali preklicu vizuma za dolgoročno bivanje ali dovoljenja za prebivanje, zabeležena v VIS;

 

(m)   ali so v podatkih Europola zabeleženi podatki, ki določajo istovetnost prosilca;

 

(n)   če je prosilec mladoletna oseba, ali za ustrezno osebo s starševskimi pravicami oziroma zakonitega skrbnika prosilca:

 

(i)   velja razpis ukrepa v SIS, s katerim se zahteva njegovo prijetje zaradi predaje na podlagi evropskega naloga za prijetje ali njegovo prijetje zaradi izročitve;

 

(ii)   velja razpis ukrepa v SIS za zavrnitev vstopa in prepoved bivanja;

 

(iii)   ali ima potno listino, ki je v nadzornem seznamu iz člena 34 Uredbe (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta.

 

Ta odstavek ne preprečujejo vložitve prošnje za azil na podlagi katerega koli razloga. Če vlogo za izdajo vizuma vloži žrtev nasilnih kaznivih dejanj, kot so nasilje v družini ali trgovina z ljudmi, ki jih je izvršil njen sponzor, je treba dokumentacijo v VIS ločiti od dokumentacije sponzorja, da se žrtev zaščiti pred nadaljnjo nevarnostjo.

 

Da bi preprečili tveganje lažnih zadetkov, bi moral vsako poizvedbo, ki zadeva otroke, mlajše od 14 let, ali osebe, starejše od 75 let, ki je bila izvedena z biometričnimi identifikatorji, odvzetimi več kot pet let pred ujemanjem, ter pri kateri istovetnost državljana tretje države ni bila potrjena, obvezno ročno preveriti strokovnjak za biometrične podatke.

Predlog spremembe    191

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22b – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  VIS v individualno dokumentacijo doda sklic na vsak zadetek, pridobljen v skladu z odstavkoma 2 in 5. Poleg tega VIS, če je to ustrezno, opredeli državo članico ali države članice, ki so vnesle ali zagotovile podatke, na podlagi katerih je bil najden zadetek, ali Europol in to vnese v individualno dokumentacijo.

3.  VIS v individualno dokumentacijo doda sklic na vsak zadetek, pridobljen v skladu z odstavkoma 2 in 5. Poleg tega VIS, če je to ustrezno, opredeli državo članico ali države članice, ki so vnesle ali zagotovile podatke, na podlagi katerih je bil najden zadetek, ali Europol in to vnese v individualno dokumentacijo. Druge informacije, razen sklica na morebitni zadetek in ustvarjalca podatkov, se ne vnesejo.

Predlog spremembe    192

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22 b – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Pri poizvedovanju v podatkovni zbirki SLTD se podatki, ki jih je uporabnik ESP uporabil za poizvedbo, ne delijo z lastniki podatkov Interpola.

Predlog spremembe    193

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22 b – odstavek 4 – pododstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Za namene člena 2(2)(f) glede izdanih ali podaljšanih vizumov za dolgoročno bivanje se s poizvedbami na podlagi odstavka 2 tega člena zadevni podatki iz člena 22c(2) primerjajo s podatki iz sistema SIS, da se opredeli, ali za prosilca velja kateri od naslednjih razpisov ukrepov:

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    194

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22 b – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  razpis ukrepa za osebe in stvari zaradi prikrite ali namenske kontrole.

(d)  razpis ukrepa za osebe in stvari zaradi prikrite, namenske ali poizvedovalne kontrole.

Predlog spremembe    195

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22 b – odstavek 4 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če je rezultat primerjave, navedene v tem odstavku, en ali več zadetkov, VIS pošlje samodejno obvestilo osrednjemu organu države članice, ki je sprožil iskalno zahtevo, in sprejme vse ustrezne nadaljnje ukrepe.

Člen 9a(5a), (5b), (5c), (5d) in členi 9c, 9ca, 9cb se smiselno uporabljajo ob upoštevanju naslednjih posebnih določb.

Predlog spremembe    196

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22b – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Če vizum za dolgoročno bivanje ali dovoljenje za prebivanje izda ali podaljša konzularni organ države članice, se uporablja člen 9a.

črtano

Predlog spremembe    197

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22b – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Če organ na ozemlju države članice izda ali podaljša dovoljenje za prebivanje ali če podaljša vizum za dolgoročno bivanje organ, se uporablja naslednje:

črtano

(a)  navedeni organ preveri, ali se podatki, zapisani v individualni dokumentaciji, ujemajo s podatki iz VIS, podatki v enem od informacijskih sistemov/podatkovnih zbirk EU, v katerem poteka iskanje, podatki Europola ali podatki iz Interpolovih podatkovnih zbirk v skladu z odstavkom 2;

 

(b)  če se zadetek iz odstavka 2 nanaša na podatke Europola, se za nadaljnje ukrepanje obvesti nacionalno enoto Europola;

 

(c)  če se podatki ne ujemajo in med samodejno obdelavo na podlagi odstavkov 2 in 3 ni bil zabeležen noben drug zadetek, organ izbriše napačni zadetek iz dosjeja;

 

(d)  če se podatki ujemajo ali če ostajajo dvomi glede istovetnosti prosilca, organ ukrepa na podlagi podatkov, zaradi katerih je bil skladno z odstavkom 4 najden zadetek, v skladu s postopki, pogoji in merili iz zakonodaje EU in nacionalne zakonodaje.

 

Predlog spremembe    198

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22c – odstavek 1 – točka 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  priimek; ime ali imena; datum rojstva; trenutno državljanstvo ali državljanstva; spol; datum, kraj in država rojstva;

(a)  priimek; ime ali imena; leto rojstva; trenutno državljanstvo ali državljanstva; spol; kraj in država rojstva;

Predlog spremembe    199

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22c – odstavek 1 – točka 2 – točka f

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  podobo obraza imetnika, če je mogoče, posneto v živo;

(f)  podobo obraza imetnika, posneto v živo;

Predlog spremembe    200

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22d – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če je bila sprejeta odločitev o zavrnitvi izdaje vizuma za dolgoročno bivanje ali dovoljenja za prebivanje, ker se šteje, da prosilec pomeni grožnjo javnemu redu, notranji varnosti ali javnemu zdravju, ali ker je prosilec predložil dokumente, ki so bili pridobljeni z goljufijo, ponarejeni ali v katere se je posegalo, organ, ki zavrne izdajo, brez odlašanja oblikuje individualno dokumentacijo, ki vsebuje naslednje podatke:

Če je bila sprejeta odločitev o zavrnitvi izdaje vizuma za dolgoročno bivanje ali dovoljenja za prebivanje, ker se šteje, da prosilec pomeni grožnjo javnemu redu ali notranji varnosti, ali ker je prosilec predložil dokumente, ki so bili pridobljeni z goljufijo, ponarejeni ali v katere se je posegalo, organ, ki zavrne izdajo, brez odlašanja oblikuje individualno dokumentacijo, ki vsebuje naslednje podatke:

Predlog spremembe    201

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22d – odstavek 1 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

e.  priimek, ime in naslov fizične osebe, za katero je bila vloga predložena;

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    202

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22d – odstavek 1 – točka f

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

f.  podobo obraza prosilca, če je mogoče, posneto v živo;

f.  podobo obraza prosilca, posneto v živo;

Predlog spremembe    203

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22d – odstavek 1 – točka h

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

h.  informacije o zavrnitvi izdaje vizuma za dolgoročno bivanje ali dovoljenja za prebivanje, ker se šteje, da prosilec pomeni grožnjo javnemu redu, notranji varnosti ali javnemu zdravju, ali ker je prosilec predložil dokumente, ki so bili pridobljeni z goljufijo, ponarejeni ali v katere se je posegalo;

h.  informacije o zavrnitvi izdaje vizuma za dolgoročno bivanje ali dovoljenja za prebivanje, ker se šteje, da prosilec pomeni grožnjo javnemu redu ali notranji varnosti, ali ker je prosilec predložil dokumente, ki so bili pridobljeni z goljufijo, ponarejeni ali v katere se je posegalo;

Predlog spremembe    204

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22g – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pristojni organi za preverjanje na mejnih prehodih na zunanjih mejah v skladu z Uredbo (EU) 2016/399 imajo izključno za preverjanje istovetnosti imetnika listine in/ali verodostojnosti in veljavnosti vizuma za dolgoročno bivanje ali dovoljenja za prebivanje ter preverjanje, ali oseba morda pomeni grožnjo javnemu redu, notranji varnosti ali javnemu zdravju katere koli države članice, v skladu s členom 6(1)(e) navedene uredbe dostop do iskanja z uporabo številke dokumenta v povezavi z enim ali več podatki iz člena 22c(2)(a), (b) in (c) te uredbe.

1.  Pristojni organi za preverjanje na mejnih prehodih na zunanjih mejah v skladu z Uredbo (EU) 2016/399 imajo izključno za preverjanje istovetnosti imetnika listine in/ali verodostojnosti in veljavnosti vizuma za dolgoročno bivanje ali dovoljenja za prebivanje ter preverjanje, ali oseba morda pomeni grožnjo javnemu redu ali notranji varnosti katere koli države članice, v skladu s členom 6(1)(e) navedene uredbe dostop do iskanja z uporabo številke dokumenta v povezavi z enim ali več podatki iz člena 22c(2)(a), (b) in (c) te uredbe.

Predlog spremembe    205

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22g – odstavek 2 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  fotografije iz člena 22c(2)(f).

(e)  podobe obraza iz člena 22c(2)(f).

Predlog spremembe    206

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22h – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Organi, pristojni za preverjanje znotraj ozemlja držav članic, in, če je ustrezno, policijski organi imajo v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za vstop, bivanje ali prebivanje na ozemlju države članice izključno za preverjanje istovetnosti imetnika dokumenta in/ali verodostojnosti in veljavnosti vizuma za dolgoročno bivanje ali dovoljenja za prebivanje ali preverjanje, ali oseba morda pomeni grožnjo javnemu redu, notranji varnosti ali javnemu zdravju katere koli države članice, dostop do iskanja z uporabo številke vizuma za dolgoročno bivanje ali dovoljenja za prebivanje v povezavi z enim ali več podatki iz člena 22c(2)(a), (b) in (c).

1.  Organi, pristojni za preverjanje znotraj ozemlja držav članic imajo v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za vstop, bivanje ali prebivanje na ozemlju države članice izključno za preverjanje istovetnosti imetnika dokumenta in/ali verodostojnosti in veljavnosti vizuma za dolgoročno bivanje ali dovoljenja za prebivanje dostop do iskanja z uporabo številke vizuma za dolgoročno bivanje ali dovoljenja za prebivanje v povezavi z enim ali več podatki iz člena 22c(2)(a), (b) in (c).

Predlog spremembe    207

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22h – odstavek 2 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  fotografije iz člena 22c(2)(f).

(e)  podobe obraza iz člena 22c(2)(f).

Predlog spremembe    208

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22k – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice imenujejo organe, ki so upravičeni do vpogleda v podatke, shranjene v VIS, za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje terorističnih kaznivih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj.

1.  Države članice imenujejo organe, ki so upravičeni do vpogleda v podatke, shranjene v VIS, za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje terorističnih kaznivih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj v ustreznih in natančno določenih okoliščinah iz člena 22n. Tem organom se vpogled v podatke o otrocih, mlajših od 12 let, dovoli samo zaradi zaščite pogrešanih otrok in otrok, ki so žrtve hudih kaznivih dejanj.

Predlog spremembe    209

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22k – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vsaka država članica vodi seznam imenovanih organov. Vsaka država članica uradno obvesti agencijo eu-LISA in Komisijo o svojih imenovanih organih, uradno obvestilo pa lahko kadar koli spremeni ali nadomesti.

2.  Vsaka država članica vodi strogo omejen seznam imenovanih organov. Vsaka država članica uradno obvesti agencijo eu-LISA in Komisijo o svojih imenovanih organih, uradno obvestilo pa lahko kadar koli spremeni ali nadomesti.

Predlog spremembe    210

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22l – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Centralna točka dostopa pri opravljanju nalog v okviru te uredbe deluje neodvisno in od imenovanega organa Europola iz odstavka 1 ne sprejema navodil v zvezi z izidom preverjanja.

Centralna točka dostopa pri opravljanju nalog v okviru te uredbe deluje popolnoma neodvisno in od imenovanega organa Europola iz odstavka 1 ne sprejema navodil v zvezi z izidom preverjanja.

Predlog spremembe    211

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22m – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar se na podlagi naknadnega preverjanja ugotovi, da dostop do podatkov iz VIS ni bil upravičen, vsi organi, ki so dostopali do takih podatkov, te informacije izbrišejo in o izbrisu obvestijo osrednje točke dostopa.

3.  Kadar se na podlagi naknadnega preverjanja ugotovi, da dostop do podatkov iz VIS ni bil upravičen, vsi organi, ki so dostopali do takih podatkov, te informacije nemudoma izbrišejo in o izbrisu obvestijo osrednje točke dostopa.

Predlog spremembe    212

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22n – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Imenovani organi imajo dostop do VIS za vpogled, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

1.  Imenovani organi imajo brez poseganja v člen 22 Uredbe 2018/XX [o interoperabilnosti] dostop do VIS za vpogled, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

Predlog spremembe    213

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22n – odstavek 1 – točka c a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  v primeru iskanja s prstnimi odtisi je bilo začeto predhodno iskanje v sistemu za avtomatizirano identifikacijo prstnih odtisov drugih držav članic na podlagi Sklepa 2008/615/PNZ, kadar je primerjava prstnih odtisov tehnično izvedljiva in je bilo to iskanje izvedeno v celoti ali pa to iskanje ni bilo izvedeno v celoti v 24 urah od njegovega začetka.

Predlog spremembe    214

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22n – odstavek 1 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  če je bila poizvedba v skupnem odložišču podatkov o identiteti opravljena v skladu s členom 22 Uredbe (EU) 2018/XX [o interoperabilnosti], iz prejetega odgovora, kot je določeno v odstavku 5 člena 22 navedene uredbe, izhaja, da so podatki shranjeni v VIS.

(d)  če je bila poizvedba v skupnem odložišču podatkov o identiteti opravljena v skladu s členom 22 Uredbe (EU) 2018/XX [o interoperabilnosti], iz prejetega odgovora, kot je določeno v odstavku 5 člena 22 Uredbe 2018/XX [o interoperabilnosti], izhaja, da so podatki shranjeni v VIS.

Predlog spremembe    215

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22n – odstavek 3 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Vpogled v VIS se omeji na iskanje na podlagi katerega koli od naslednjih podatkov v individualni dokumentaciji:

3.  Vpogled v VIS se omeji na iskanje na podlagi katerega koli od naslednjih podatkov v dosjeju vloge ali individualni dokumentaciji:

Predlog spremembe    216

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22n – odstavek 3 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  priimek, ime ali imena, datum rojstva, državljanstvo ali državljanstva in/ali spol;

(a)  priimek, ime ali imena, leto rojstva, državljanstvo ali državljanstva in/ali spol;

Predlog spremembe    217

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22n – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvedljivosti, razpoložljivosti, pripravljenosti in zanesljivosti potrebne tehnologije za uporabo podob obraza za ugotavljanje istovetnosti osebe.

Predlog spremembe    218

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22n – odstavek 3 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Podoba obraza iz točke (e) odstavka 3 ni edino merilo iskanja.

Predlog spremembe    219

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22n – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  V primeru zadetka pri vpogledu v VIS se omogoči dostop do podatkov iz odstavka 3 ter vseh drugih podatkov iz individualne dokumentacije, vključno s podatki, vnesenimi v zvezi katerim koli izdanim, zavrnjenim, razveljavljenim ali preklicanim dokumentom ali dokumentom, ki mu je bila veljavnost podaljšana. Dostop do podatkov iz točke (4)(l) člena 9, kot so zapisani v dosjeju, se omogoči le, če je bila predložena izrecna obrazložena zahteva za vpogled v navedene podatke in če je bila taka zahteva odobrena z neodvisnim preverjanjem.

4.  V primeru zadetka pri vpogledu v VIS se omogoči dostop do podatkov iz odstavka 3 tega člena ter vseh drugih podatkov iz dosjeja ali individualne dokumentacije, vključno s podatki, vnesenimi v zvezi katerim koli izdanim, zavrnjenim, razveljavljenim ali preklicanim dokumentom ali dokumentom, ki mu je bila veljavnost podaljšana. Dostop do podatkov iz točke (4)(l) člena 9, kot so zapisani v dosjeju, se omogoči le, če je bila predložena izrecna obrazložena zahteva za vpogled v navedene podatke in če je bila taka zahteva odobrena z neodvisnim preverjanjem.

Predlog spremembe    220

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22o – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 22n(1) se od imenovanih organov ne zahteva izpolnjevanje pogojev iz navedenega odstavka za dostop do VIS za ugotavljanje istovetnosti pogrešanih ali ugrabljenih oseb ali oseb, ki so bile opredeljene kot žrtve trgovine z ljudmi, glede katerih obstajajo utemeljeni razlogi, da bo vpogled v podatke iz VIS pripomogel k ugotavljanju njihove istovetnosti in/ali pripomogel k preiskovanju posebnih primerov trgovine z ljudmi. V takih primerih lahko imenovani organi po VIS iščejo na podlagi prstnih odtisov navedenih oseb.

Z odstopanjem od člena 22n(1) se od imenovanih organov ne zahteva izpolnjevanje pogojev iz navedenega odstavka za dostop do VIS za ugotavljanje istovetnosti pogrešanih ali ugrabljenih oseb ali oseb, ki so bile opredeljene kot žrtve trgovine z ljudmi, zlasti otrok, glede katerih obstajajo tehtni razlogi, da bo vpogled v podatke iz VIS pripomogel k ugotavljanju njihove istovetnosti in pripomogel k preiskovanju posebnih primerov trgovine z ljudmi. V takih primerih lahko imenovani organi po VIS iščejo na podlagi prstnih odtisov navedenih oseb.

Predlog spremembe    221

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22o – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če prstnih odtisov navedenih oseb ni mogoče uporabiti ali če je iskanje na podlagi prstnih odtisih neuspešno, se iskanje izvede na podlagi podatkov iz točk (a) in (b) člena 9(4).

Če prstnih odtisov navedenih oseb ni mogoče uporabiti ali če je iskanje na podlagi prstnih odtisih neuspešno, se iskanje izvede na podlagi podatkov iz točk (a) in (b) člena 9(4) ali točk (a) in (b) člena 22c(2).

Predlog spremembe    222

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22o – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V primeru zadetka pri vpogledu v VIS se omogoči dostop do katerih koli podatkov iz člena 9 ter do podatkov iz člena 8(3) in (4).

V primeru zadetka pri vpogledu v VIS se omogoči dostop do katerih koli podatkov iz člena 9, člena 22c ali člena 22d ter do podatkov iz člena 8(3) in (4) ali člena 22a(3).

Predlog spremembe    223

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22p – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Imenovani organ Europola lahko svoji osrednji točki dostopa iz člena 22k(3) predloži obrazloženo elektronsko zahtevo za vpogled v vse podatke ali v posamezen nabor podatkov, shranjenih v VIS. Osrednja točka dostopa Europola po prejemu zahteve za dostop preveri, ali so izpolnjeni pogoji za dostop iz odstavkov 1 in 2. Če so izpolnjeni vsi pogoji za dostop, ustrezno pooblaščeno osebje osrednjih točk dostopa obdela zahteve. Podatki iz VIS, do katerih se dostopa, se operativnim enotam iz člena 22l(1) pošljejo tako, da varnost podatkov ni ogrožena.

3.  Imenovani organ Europola lahko svoji osrednji točki dostopa iz člena 22l(2) predloži obrazloženo elektronsko zahtevo za vpogled v vse podatke ali v posamezen nabor podatkov, shranjenih v VIS. Osrednja točka dostopa Europola po prejemu zahteve za dostop preveri, ali so izpolnjeni pogoji za dostop iz odstavkov 1 in 2. Če so izpolnjeni vsi pogoji za dostop, ustrezno pooblaščeno osebje osrednjih točk dostopa obdela zahteve. Podatki iz VIS, do katerih se dostopa, se operativnim enotam iz člena 22l(1) pošljejo tako, da varnost podatkov ni ogrožena.

Predlog spremembe    224

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22q – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vse države članice in Europol zagotovijo, da se vodi dnevnik ali drug postopek dokumentiranja glede vseh postopkov obdelave podatkov, ki izhajajo iz zahtev za dostop do VIS v skladu s poglavjem IIIc, in sicer za preverjanje dopustnosti zahteve, spremljanje zakonitosti obdelave podatkov, celovitosti in varstva podatkov ter notranje spremljanje.

1.  Vse države članice in Europol zagotovijo, da se vsi postopki obdelave podatkov, ki izhajajo iz zahtev za dostop do VIS v skladu s poglavjem IIIc evidentirajo ali dokumentirajo, in sicer za spremljanje dopustnosti zahteve, zakonitosti obdelave podatkov, celovitosti in varstva podatkov in morebitnih učinkov na temeljne pravice ter notranje spremljanje.

 

Evidence ali dokumenti se zaščitijo pred nepooblaščenim dostopom in izbrišejo po dveh letih od nastanka, razen če niso potrebni za že začete postopke spremljanja.

Predlog spremembe    225

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22q – odstavek 2 – točka g

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  edinstveno uporabniško identiteto uradnika, ki je opravil iskanje, in uradnika, ki je dal nalog za iskanje, v skladu z nacionalnimi pravili ali Uredbo (EU) 2016/794.

(g)  edinstveno uporabniško identiteto uradnika, ki je opravil iskanje, in uradnika, ki je dal nalog za iskanje, v skladu z nacionalnimi pravili ali Uredbo (EU) 2016/794 ali po potrebi Uredbo (ES) št. 2018/1725.

Predlog spremembe    226

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22q – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Dnevniki in dokumentacija se lahko uporabljajo zgolj za spremljanje zakonitosti obdelave podatkov ter zagotavljanje celovitosti in varnosti podatkov. Za spremljanje in oceno iz člena 50 te uredbe se lahko uporabljajo le dnevniki, ki ne vsebujejo osebnih podatkov. Nadzorni organ, ustanovljen v skladu s členom 41(1) Direktive (EU) 2016/680 ter odgovoren za preverjanje dopustnosti zahteve in spremljanje zakonitosti obdelave podatkov ter celovitosti in varnosti podatkov, ima za opravljanje svojih nalog na svojo zahtevo dostop do navedenih dnevnikov.

3.  Dnevniki in dokumentacija se lahko uporabljajo zgolj za spremljanje zakonitosti obdelave podatkov, spremljanje učinka na temeljne pravice ter zagotavljanje celovitosti in varnosti podatkov. Za spremljanje in oceno iz člena 50 te uredbe se lahko uporabljajo le dnevniki, ki ne vsebujejo osebnih podatkov. Nadzorni organ, ustanovljen v skladu s členom 41(1) Direktive (EU) 2016/680 ter odgovoren spremljanje zakonitosti obdelave podatkov ter celovitosti in varnosti podatkov, ima za opravljanje svojih nalog na svojo zahtevo dostop do navedenih dnevnikov.

Predlog spremembe    227

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 40

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 22r a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 22ra

 

Varstvo osebnih podatkov, do katerih se dostopa v skladu s poglavjem IIIb

 

1.   Vsaka država članica zagotovi, da se nacionalni zakoni in drugi predpisi, sprejeti na podlagi Direktive (EU) 2016/680, uporabljajo tudi za dostop njenih nacionalnih organov do VIS v skladu s tem poglavjem, tudi glede pravic oseb, do podatkov katerih se tako dostopa.

 

2.   Nadzorni organ iz člena 41(1) Direktive (EU) 2016/680 spremlja zakonitost dostopa držav članic do osebnih podatkov v skladu s tem poglavjem, vključno z njihovim prenosom v VIS in iz njega. Ustrezno se uporablja člen 41(3) in (4) te uredbe.

 

3.   Obdelava osebnih podatkov, ki jo opravlja Europol na podlagi te uredbe, poteka v skladu z Uredbo (EU) 2016/794, nadzoruje pa jo Evropski nadzornik za varstvo podatkov.

 

4.   Osebni podatki, do katerih se dostopa v VIS v skladu s tem poglavjem, se obdelujejo le zaradi preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja posameznega primera, v zvezi s katerim sta država članica ali Europol zaprosila za podatke.

 

5.   Agencija eu-LISA, imenovani organi, centralne točke dostopa in Europol vodijo dnevnike iz člena 22q o iskanju, da nadzornemu organu iz člena 41(1) Direktive (EU) 2016/680 in Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov omogočijo spremljanje skladnosti obdelave podatkov s pravili Unije in nacionalnimi pravili o varstvu podatkov. Z izjemo podatkov, ki se hranijo v ta namen, se osebni podatki in evidence o iskanju po 30 dneh izbrišejo iz vseh nacionalnih dokumentacij in dokumentacij Europola, razen če so ti podatki in evidence potrebni za namene konkretne kazenske preiskave, ki takrat poteka in zaradi katere sta država članica ali Europol zahtevala podatke.

Predlog spremembe    228

Predlog uredbe

Člen 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Spremembe Odločbe Sveta 2004/512/ES

Razveljavitev Odločbe Sveta 2004/512/ES

Predlog spremembe    229

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1

Sklep 2004/512/ES

Člen 1 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 1(2) Odločbe Sveta 2004/512/ES se nadomesti z naslednjim:

Odločba 2004/512/ES se razveljavi. Sklicevanja na to odločbo se štejejo za sklicevanja na Uredbo (ES) št. 767/2008 in se razlagajo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge 2.

2.  Vizumski informacijski sistem temelji na centralizirani arhitekturi in ga sestavljajo:

 

(a)  skupno odložišče podatkov o identiteti iz [člena 17(2)(a) Uredbe (EU) 2018/XX o interoperabilnosti],

 

(b)  centralni informacijski sistem (v nadaljnjem besedilu: centralni vizumski informacijski sistem (VIS)),

 

(c)  vmesnik v vsaki državi članici (v nadaljnjem besedilu: nacionalni vmesnik (NI-VIS)), ki zagotavlja povezavo z ustreznim osrednjim nacionalnim organom zadevne države članice, ali nacionalni enotni vmesnik (NUI) v vsaki državi članici, ki temelji na skupnih tehničnih specifikacijah, je v vseh državah članicah enak in omogoča povezavo centralnega sistema z nacionalnimi infrastrukturami v državah članicah,

 

(d)  komunikacijska infrastruktura med VIS in nacionalnimi vmesniki,

 

(e)  varni komunikacijski kanal med VIS in centralnim sistemom SVI,

 

(f)  varna komunikacijska infrastruktura med centralnim sistemom VIS in osrednjimi infrastrukturami Evropskega iskalnega portala, vzpostavljenega s [členom 6 Uredbe (EU) 2017/XX o interoperabilnosti], skupne storitve za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov, vzpostavljene s [členom 12 Uredbe (EU) 2017/XX o interoperabilnosti], skupno odložišče podatkov o identiteti, vzpostavljeno s [členom 17 Uredbe (EU) 2017/XX o interoperabilnosti], in detektor več identitet (MID), vzpostavljen s [členom 25 Uredbe (EU) 2017/XX o interoperabilnosti];

 

(g)  mehanizem posvetovanja o vlogah in izmenjavi informacij med osrednjimi organi, pristojnimi za izdajo vizumov (VISMail);

 

(h)  prehod za prevoznike;

 

(i)  varna spletna storitev, ki omogoča komunikacijo med VIS na eni strani ter prehodom za prevoznike in mednarodnimi sistemi (Interpolovi sistemi/podatkovne zbirke) na drugi strani;

 

(j)  register podatkov za namene priprave poročil in statistične namene.

 

Centralni sistem, nacionalni enotni vmesniki, spletna storitev, prehod za prevoznike in komunikacijska infrastruktura VIS si bodo, kolikor je to tehnično mogoče, delili in ponovno uporabljali komponente strojne in programske opreme osrednjega sistema SVI, nacionalnih enotnih vmesnikov sistema SVI, prehoda za prevoznike v sistemu ETIAS, spletne storitve v sistemu SVI oziroma komunikacijske infrastrukture v sistemu SVI.“

 

Predlog spremembe    230

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU) št. 810/2009

Člen 10 – odstavek 3 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  predloži fotografijo v skladu s standardi iz Uredbe (ES) št. 1683/95 ali ob prvi vlogi in nato vsaj vsakih 59 mesecev po njej v skladu s standardi iz člena 13 te uredbe.“;

(c)  dovoli snemanje podobe obraza v živo ob prvi vlogi in nato vsaj vsakih 59 mesecev po njej v skladu s standardi iz člena 13 te uredbe.

Predlog spremembe    231

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 2 – točka a

Uredba (EU) št. 810/2009

Člen 13 – odstavek 2 – alinea 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

fotografija, posneta v živo in digitalno zapisana ob predložitvi vloge;

podoba obraza, posneta v živo ob predložitvi vloge;

Predlog spremembe    232

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 2 – točka b

Uredba (EU) št. 810/2009

Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če so bili prstni odtisi in dovolj kakovostna fotografija prosilca, posneta v živo, odvzeti in vneseni v VIS kot del vloge, predložene manj kot 59 mesecev pred datumom nove vloge, se lahko navedeni [podatki] prenesejo v naslednjo vlogo.;

Če so bili prstni odtisi in dovolj kakovostna fotografija prosilca, posneta v živo, odvzeti in vneseni v VIS kot del vloge, predložene manj kot 59 mesecev pred datumom nove vloge, se prenesejo v naslednjo vlogo.

Predlog spremembe    233

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 3 – točka b

Uredba (EU) št. 810/2009

Člen 21 – odstavek 3a – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  sistemu SIS in Interpolovi podatkovni zbirki o ukradenih in izgubljenih potovalnih dokumentih, da se preveri, ali se potna listina, uporabljena v vlogi, ujema s potno listino, ki je prijavljena kot izgubljena, ukradena ali preklicana, in ali se potna listina, uporabljena v vlogi, ujema s potno listino, vneseno v dosje v Interpolovi zbirki potovalnih dokumentov, povezanih z razpisi ukrepov;

(a)  sistemu SIS in Interpolovi podatkovni zbirki o ukradenih in izgubljenih potovalnih dokumentih, da se preveri, ali se potna listina, uporabljena v vlogi, ujema s potno listino, ki je prijavljena kot izgubljena, ukradena ali preklicana;

Predlog spremembe    234

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 3 – točka b

Uredba (EU) št. 810/2009

Člen 21 – odstavek 3a – točka g

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  sistemu ECRIS-TCN, da se preveri, ali se prosilec ujema z osebo, katere podatki so zapisani v tej podatkovni zbirki v zvezi s terorističnimi kaznivimi dejanji ali drugimi hudimi kaznivimi dejanji;

črtano

Predlog spremembe    235

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU) št. 810/2009

Člen 21a – odstavek -1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Kazalniki posebnih tveganj so algoritem, ki omogoča oblikovanje profilov, kakor je opredeljeno v točki (4) člena 4 Uredbe (EU) 2016/679, s primerjavo podatkov, zabeleženih v dosjeju prosilca, s kazalniki posebnih tveganj, ki kažejo na varnostna tveganja in tveganja nezakonitega priseljevanja oziroma visoka epidemiološka tveganja. Kazalniki posebnih tveganj se vpišejo v VIS.

Predlog spremembe    236

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU) št. 810/2009

Člen 21a – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ocena varnostnega tveganja ali tveganja nezakonitega priseljevanja ali visokega epidemiološkega tveganja temelji na:

1.  Komisija sprejme delegirani akt v skladu s členom 51a za podrobnejšo opredelitev varnostnega tveganja ali tveganja nezakonitega priseljevanja ali visokega epidemiološkega tveganja, ki temelji na:

Predlog spremembe    237

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU) št. 810/2009

Člen 21a – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  statističnih podatkih iz VIS v skladu s členom 45a, iz katerih izhaja neobičajna stopnja zavrnitev vlog za izdajo vizumov zaradi nedovoljenih migracij, varnostnih tveganj ali tveganj, povezanih z javnim zdravjem, ki se nanašajo na posebno skupino potnikov;

(b)  statističnih podatkih iz VIS v skladu s členom 45a, iz katerih izhaja neobičajna stopnja zavrnitev vlog za izdajo vizumov zaradi nedovoljenih migracij ali varnostnih tveganj, povezanih s prosilcem;

Predlog spremembe    238

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU) št. 810/2009

Člen 21a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija sprejme izvedbeni akt, v katerem opredeli tveganja iz odstavka 1. Navedeni izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 52(2).

črtano

Predlog spremembe    239

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU) št. 810/2009

Člen 21a – odstavek 3 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Na podlagi posebnih tveganj, opredeljenih v skladu z odstavkom 2, se vzpostavijo kazalniki posebnih tveganj, ki so sestavljeni iz kombinacij podatkov, vključno z enim ali več od naslednjega:

3.  Na podlagi posebnih tveganj, opredeljenih v skladu s to uredbo in delegiranim aktom iz odstavka 1, se vzpostavijo kazalniki posebnih tveganj, ki so sestavljeni iz kombinacij podatkov, vključno z enim ali več od naslednjega:

Predlog spremembe    240

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU) št. 810/2009

Člen 21a – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Kazalnike posebnih tveganj uporabijo organi, pristojni za izdajo vizumov, ko ocenjujejo, ali prosilec pomeni tveganje za nezakonito priseljevanje, tveganje za varnost držav članic ali visoko epidemiološko tveganje v skladu s členom 21(1).

6.  Kazalnike posebnih tveganj uporabijo organi, pristojni za izdajo vizumov, ko ocenjujejo, ali prosilec pomeni tveganje nezakonitega priseljevanja ali tveganje za varnost držav članic v skladu s členom 21(1).

Predlog spremembe    241

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU) št. 810/2009

Člen 21a – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Komisija redno preverja posebna tveganja in kazalnike posebnih tveganj.“;

7.  Komisija in Agencija Evropske unije za temeljne pravice redno preverjata posebna tveganja in kazalnike posebnih tveganj.

Predlog spremembe    242

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

Uredba (EU) št. 810/2009

Člen 39

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(4a)  člen 39 se nadomesti z naslednjim:

Člen 39

„Člen 39

Ravnanje osebja

Ravnanje osebja in spoštovanje temeljnih pravic

1.   Konzulati držav članic zagotovijo, da so prosilci prijazno sprejeti.

1.   Konzulati držav članic zagotovijo, da so prosilci prijazno sprejeti. Konzularno osebje pri opravljanju svojih dolžnosti v celoti spoštuje dostojanstvo ljudi.

2.   Konzularno osebje pri opravljanju svojih dolžnosti popolnoma spoštuje dostojanstvo ljudi. Vsi sprejeti ukrepi so sorazmerni s cilji, ki se želijo doseči s takimi ukrepi.

2.   Konzularno osebje pri opravljanju svojih dolžnosti v celoti spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Vsi sprejeti ukrepi so sorazmerni s cilji, ki se želijo doseči s takimi ukrepi.

3.   Pri opravljanju svojih nalog konzularno osebje z osebami ne ravna diskriminatorno na podlagi spola, rasne ali etnične pripadnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.

3.   Konzularno osebje pri opravljanju svojih nalog z osebami ne ravna diskriminatorno na podlagi spola, rase ali etničnega porekla, barve kože, socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. Otrokova korist je vedno na prvem mestu.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0810)

Predlog spremembe    243

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 4 b (novo)

Uredba (EU) št. 810/2009

Člen 39 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b)  vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 39a

 

Temeljne pravice

 

Države članice to uredbo uporabljajo popolnoma skladno z ustreznim pravom Unije, vključno z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, ustreznim mednarodnim pravom, vključno s Konvencijo o statusu beguncev, sprejeto 28. julija 1951 v Ženevi, obveznostmi za zagotavljanje mednarodne zaščite, zlasti načelom nevračanja, in temeljnimi pravicami. V skladu s splošnimi načeli prava Unije se odločitve v skladu s to uredbo sprejmejo za vsak primer posebej. Otrokova korist je vedno na prvem mestu.“

Predlog spremembe    244

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Uredba (EU) št. 810/2009

Člen 51 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 51a

 

Izvajanje prenosa pooblastila

 

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 21a se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

 

3.   Prenos pooblastila iz člena 21a lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4.   Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

 

5.   Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

6.   Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 21a, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“;

Predlog spremembe    245

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (EU) št. 2017/2226

Člen 13 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Prevozniki za izpolnjevanje obveznosti iz točke (b) člena 26(1) Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma uporabljajo spletno storitev za preverjanje, ali je vizum za kratkoročno bivanje veljaven, vključno s tem, ali je že bilo izkoriščeno dovoljeno število vstopov oziroma ali je imetnik že izkoristil obdobje dovoljenega bivanja oziroma, če je ustrezno, ali je vizum veljaven za ozemlje namembnega pristanišča navedenega potovanja. Prevozniki predložijo podatke iz točk (a), (b) in (c) člena 16(1) te uredbe. Na tej podlagi prevozniki prek spletne storitve prejmejo odgovor OK/NOT OK. Prevozniki lahko poslane informacije in prejet odgovor shranijo v skladu s pravom, ki se uporablja. Prevozniki vzpostavijo avtentikacijsko shemo, s katero zagotovijo, da lahko do spletne storitve dostopa samo pooblaščeno osebje. Odgovora OK/NOT OK ni mogoče šteti za odločitev o dovolitvi ali zavrnitvi vstopa v skladu z Uredbo (EU) 2016/399.;

3.  Prevozniki za izpolnjevanje obveznosti iz točke (b) člena 26(1) Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma uporabljajo spletno storitev za preverjanje, ali je vizum za kratkoročno bivanje veljaven, vključno s tem, ali je že bilo izkoriščeno dovoljeno število vstopov oziroma ali je imetnik že izkoristil obdobje dovoljenega bivanja oziroma, če je ustrezno, ali je vizum veljaven za ozemlje namembnega pristanišča navedenega potovanja. Prevozniki predložijo podatke iz točk (a), (b) in (c) člena 16(1) te uredbe. Na tej podlagi prevozniki prek spletne storitve prejmejo odgovor OK/NOT OK. Prevozniki lahko poslane informacije in prejet odgovor shranijo v skladu s pravom, ki se uporablja. Prevozniki vzpostavijo avtentikacijsko shemo, s katero zagotovijo, da lahko do spletne storitve dostopa samo pooblaščeno osebje. Odgovora OK/NOT OK ni mogoče šteti za odločitev o dovolitvi ali zavrnitvi vstopa v skladu z Uredbo (EU) 2016/399. V primerih, ko se potniki ne smejo vkrcati zaradi poizvedbe v VIS, prevozniki potnikom zagotovijo to informacijo in sredstva za uveljavljanje njihovih pravic do dostopa, popravljanja in izbrisa osebnih podatkov, shranjenih v VIS.

Predlog spremembe    246

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Uredba (EU) št. 2017/2226

Člen 14 – odstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2a)  v členu 14 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

3.   Kadar je treba vnesti ali posodobiti podatke v evidenci o vstopu/izstopu imetnika vizuma, lahko mejni organi podatke iz točk (c) do (f) člena 16(2) te uredbe pridobijo iz VIS in uvozijo v SVI v skladu s členom 8 te uredbe in členom 18a Uredbe (ES) št. 767/2008.

„3.   Kadar je treba vnesti ali posodobiti podatke v evidenci o vstopu/izstopu imetnika vizuma, lahko mejni organi podatke iz točke(d) člena 16(1) in točk (c) do (f) člena 16(2) te uredbe pridobijo iz VIS in uvozijo v SVI v skladu s členom 8 te uredbe in členom 18a Uredbe (ES) št. 767/2008.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226)

Predlog spremembe    247

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)

Uredba (EU) št. 2017/2226

Člen 15 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2b)  v členu 15 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

1.   Kadar je treba ustvariti individualno dokumentacijo ali posodobiti podobo obraza iz točke (d) člena 16(1) in točke (b) člena 17(1), se podoba obraza posname v živo.

„1.   Kadar je treba ustvariti individualno dokumentacijo ali posodobiti podobo obraza iz točke (b) člena 17(1), se podoba obraza posname v živo.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226)

Predlog spremembe    248

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 2 c (novo)

Uredba (EU) št. 2017/2226

Člen 15 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2c)  v členu 15 se doda naslednji odstavek:

 

„1a.  Podoba obraza iz točke (d) člena 16(1) se lahko pridobi iz VIS in uvozi v SVI.“;

Predlog spremembe    249

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 2 d (novo)

Uredba (EU) št. 2017/2226

Člen 15 – odstavek 5

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2d)  v členu 15 se odstavek 5 črta;

5.   Komisija v dveh letih po začetku delovanja SVI pripravi poročilo o standardih kakovosti podob obraza, shranjenih v VIS, in o tem, ali omogočajo ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov z namenom uporabe podob obraza, shranjenih v VIS na mejah in na ozemlju držav članic zaradi preverjanja identitete državljanov tretjih držav, za katere velja vizumska obveznost, brez shranjevanja teh podob obraza v SVI. Komisija to poročilo posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu. Kadar meni, da je ustrezno, Komisija poročilu priloži zakonodajne predloge, vključno s predlogi za spremembo te uredbe, Uredbe (ES) št. 767/2008 ali obeh glede uporabe podob obraza državljanov tretjih držav, ki so shranjene v VIS, za namene, navedene v tem odstavku.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226)

Predlog spremembe    250

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Uredba 2018/XX o interoperabilnosti

Člen 18 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  podatke iz člena 9(4)(a), (b) in (c), člena 9(5) in (6), člena 22c(2)(a) do (cc), (f) in (g) ter člena 22d(a), (b), (c), (f) in (g) Uredbe (ES) št. 767/2008;“;

(b)  podatke iz člena 9(4)(a) do (cc), člena 9(5) in (6), člena 22c(2)(a) do (cc), (f) in (g) ter člena 22d(a), (b), (c), (f) in (g) Uredbe (ES) št. 767/2008;

Predlog spremembe    251

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

 

Uporablja se od ... [dve leti po datumu začetka veljavnosti], razen določb o izvedbenih in delegiranih aktih iz točk (6), (7), (26), (27), (33) in (35) člena 1, točke (4) člena 3 in točke (1) člena 4, ki se uporabljajo od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

 

Komisija do ... [eno leto po začetku veljavnosti te uredbe] Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o stanju priprav na celovito izvajanje te uredbe. To poročilo vsebuje tudi podrobne informacije o nastalih stroških in o morebitnih tveganjih, ki bi lahko vplivala na skupne stroške.


OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Vizumska politika je osrednji element prostega gibanja od njegove vzpostavitve. Države pogodbenice Schengenskega sporazuma so se že leta 1985 dogovorile, da si bodo prizadevale čim prej približati svoje vizumske politike ter bodo storile vse potrebno za uporabo postopkov za izdajo vizumov in dovolitev vstopa na svoja ozemlja in da bodo pri tem upoštevale potrebo po zagotovitvi varstva celotnega ozemlja petih držav pred nezakonitimi migracijami in dejavnostmi, ki bi lahko ogrozile varnost.

Vizumski informacijski sistem (v nadaljnjem besedilu: VIS) je bil vzpostavljen šele leta 2004 in je začel delovati leta 2011, njegov namen pa je bil olajšati postopek za izdajo vizuma ter preprečiti trgovanje z vizumi, zlorabo vizumov in splošneje nedovoljene migracije. Nekaj preprostih podatkov jasno kaže na njegovo nujnost, dodano vrednost in pomen: konec leta 2017 je bilo v sistemu 48 milijonov vlog za izdajo vizuma in 41 milijonov setov prstnih odtisov; vsako leto je izdanih 16 milijonov schengenskih vizumov za kratkoročno bivanje, vsak dan pa se opravi približno milijon postopkov.

Evropska komisija je leta 2015 opravila splošno oceno delovanja sistema, vključno z dostopom s strani organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj. Sistem VIS se ocenjuje tudi v okviru schengenskega ocenjevalnega mehanizma. Poleg izboljšav, ki izhajajo iz tega predloga, poročevalec poziva države članice, naj v celoti izvajajo priporočila, ki so jim bila podana, da bi čim bolj izkoristile sistem in upoštevale vse zaščitne ukrepe.

Rezultati ocene, ki jo je opravila Komisija, ter schengenska ocenjevanja uporabe sistema in naknadna priporočila so prispevali k predloženemu predlogu. Namen tega predloga je poleg tega tudi spopasti se z novimi izzivi glede migracij, zunanjih meja in notranje varnosti.

Stališče poročevalca glede novega predloga

Poročevalec pozdravlja predlog Komisije, vendar poudarja, da je vprašljivo, ali je bil podan ob pravem času. Predložen je bil namreč pred sprejetjem pravne podlage sistema ETIAS in agencije eu-LISA, o njem pa se bo razpravljajo, medtem ko bosta še vedno potekala zakonodajna postopka za vizumski zakonik in interoperabilnost.

Meni pa, da so možne nadaljnje izboljšave, v zvezi s katerimi v tem osnutku poročila predlaga številne spremembe, ki jih je mogoče združiti v naslednje glavne točke:

Področje uporabe sistema

Ena od glavnih novosti te reforme je razširitev področja uporabe sistema VIS, tako da bi vključeval vizume za dolgoročno bivanje in dovoljenja za prebivanje. Glede na novo evropsko strategijo za upravljanje informacij bi bilo namreč težko razumeti, da bi ti državljani tretjih držav ostali zunaj področja evropskega delovanja, zlasti ob upoštevanju dejstev, ki jih danes poznamo o zlatih vizumih. Ker bo ta sprememba prispevala k večjemu medsebojnemu zaupanju med državami članicami in bo tako okrepila območje prostega gibanja, se bo z njo povečala varnost naših zunanjih meja, bolj pa bodo zaščitene tudi pravice rezidentov za daljši čas, saj jih bo mogoče zlahka dokazati na vsem ozemlju.

Arhitektura

Ob vzpostavitvi sistema VIS (Odločba Sveta 2004/512/ES) Parlament v tej zadevi še ni bil sozakonodajalec. Zato je odločba Sveta o vzpostavitvi, ki se izvaja s sklepom Komisije, nadalje razvita v Uredbi 767/2008, pri kateri je Evropski parlament sozakonodajalec. To razlikovanje danes ni več upravičeno. Poročevalec zato predlaga, naj se Odločba Sveta razveljavi in v celoti vključi v Uredbo VIS. Poleg tega zaradi preglednosti in boljše priprave zakonodaje ter skladnosti s pogodbami predlaga, naj se v to uredbo vključijo nekateri elementi izvedbenih sklepov Komisije.

Arhitektura sistema bi morala odražati tudi razširitev njegovega obsega in uporabe, kar zadeva vizume za dolgoročno bivanje in dovoljenja za prebivanje, poizvedovanje v sistemu vstopa/izstopa in novo arhitekturo za interoperabilnost. V prvih štirih letih delovanja je bilo glede komunikacijske infrastrukture pet varnostnih incidentov, od tega trije hujši. V edinih uradnih poročilih o prekinitvi delovanja centralnega sistema VIS je navedeno, da so trajale od 6 ur do 45 min ter da, čeprav so bile načrtovane, je do njih prišlo od 6-krat do 8-krat na leto.

Zato bi bilo treba povečati shranjevalno zmogljivost, obdelavo in odpornost sistema VIS. Medtem ko ni jasno, ali je glede na te elemente potrebna rešitev aktiven-aktiven, je precej jasno, da morajo postati obvezne redundančne zmogljivosti na ravni držav članic in komunikacijska infrastruktura.

Dostop do sistema s strani centraliziranih evropskih agencij

Agencija Europol ima na podlagi zakonodaje, ki je trenutno v veljavi, pravice do dostopa do sistema brez posledic, saj agencija še ni povezana s sistemom VIS. Po mnenju poročevalca so te še vedno potrebne, vendar obžaluje, da ustrezni deležniki zaradi stalnega spreminjanja prednostnih nalog še niso sprejeli ustreznih ukrepov.

Kar zadeva nov dostop za agencijo Frontex ter ob upoštevanju sedanje pravne podlage agencije in schengenskih ocenjevanj, poročevalec meni, da je dostop za agencijo bistven. Vendar si je težko predstavljati, zakaj bi dostop do sistema VIS potrebovale skupine za vračanje. Težko si je predstavljati tudi, zakaj bi imela agencija omejen dostop do neosebnih podatkov in statistik, ki so bistveni za izvajanje analize tveganja. Poročevalec skupinam za vračanje zato omejuje dostop, hkrati pa krepi dostop do statistik za namene analize tveganja.

Povezave z drugimi sistemi in interoperabilnost

Nov vizumski informacijski sistem je del prihodnje arhitekture za interoperabilnost, čeprav ga ta ne omejuje glede izvajanja. Poleg tega bo imel sistem vgrajena preverjanja in povezave z drugimi sistemi.

Z zadnjo reformo je bil schengenski informacijski sistem (v nadaljnjem besedilu: SIS) okrepljen tako, da bi bolje ščitil naše otroke in druge ranljive skupine. Sistem VIS lahko v celoti izkoristi te nove elemente. Zaščititi moramo tako Evropejce kot državljane tretjih držav. Poročevalec zato meni, da bi morali v primeru pogrešanih otrok in otrok, ki bi lahko bili žrtve nasilja na podlagi spola, ter ranljivih odraslih dovoliti prenos podatkov, ki se hranijo v sistemu VIS, v sistem SIS.

Poleg tega bi morali zagotoviti čim večjo usklajenost z drugimi sistemi, zlasti s sistemom ETIAS, vključno z njegovimi zaščitnimi ukrepi. Poročevalec se strinja, da bi bilo treba preverjanja v drugih podatkovnih zbirkah opraviti tudi za imetnike vizumov za dolgoročno bivanje in dovoljenj za prebivanje. Vendar ustrezni zaščitni ukrepi namesto splošne navedbe sistemov, v katerih se poizveduje, zahtevajo dodatno pojasnilo, katera preverjanja se opravljajo. Države članice bi morale imeti pravico, da pred izdajo teh dokumentov uporabijo to možnost. To je ena od velikih prednosti te reforme.

Pojasniti bi bilo treba tudi, kateri posebni ukrepi sledijo posameznemu zadetku, da bi zaščitili državljane tretjih držav in zaupnost informacij.

Začetek veljavnosti

Če ne bomo uvedli mehanizmov za poročanje ali rokov za izvajanje zakonodajnih ukrepov, bo zakonodaja slabo pripravljena. Države članice in Komisija morajo biti pripravljene, da dogovorjene ukrepe izvedejo pravočasno in v okviru proračuna. Poročevalec zato predlaga okrepljene mehanizme za poročanje ter največ dvoletni rok za vzpostavitev in delovanje tega reformiranega sistema VIS.


MNENJE Odbora za proračun (23.1.2019)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 767/2008, Uredbe (ES) št. 810/2009, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe XX/2018 [uredba o interoperabilnosti] in Odločbe Sveta 2004/512/ES ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2008/633/PNZ

(COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

Pripravljavec mnenja: Bernd Kölmel

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja se strinja s ciljem predloga Komisije za okrepitev vizumskega informacijskega sistema (VIS), da se olajša postopek za pridobitev vizuma, olajša in okrepi kontrola na zunanjih mejnih prehodih in na ozemlju držav članic ter da se poveča notranja varnost schengenskega območja z izmenjavo informacij med državami članicami o imetnikih vizumov za daljše bivanje in dovoljenj za prebivanje iz tretjih držav. To bo izboljšalo varnost v EU in na njenih mejah, olajšalo uveljavljanje pravice zakonitih potnikov do prečkanja zunanjih meja, svobodnega gibanja in bivanja na območju brez nadzora na notranjih mejah ter olajšalo upravljanje zunanjih schengenskih meja.

Pripravljavec mnenja meni, da so ocenjeni stroški za proračun EU upravičeni in sorazmerni, vendar poziva Komisijo, agencijo eu-LISA, Frontex, Europol, CEPOL in države članice, naj zagotovijo najvišjo mogočo raven stroškovne učinkovitosti.

Pripravljavec mnenja predlaga okrepitev številnih določb o poročanju in ocenjevanju, da bi lahko proračunski organ pozorno spremljal razvoj in delovanje okrepljenega VIS.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(43)  Brez poseganja v odgovornost držav članic za točnost podatkov, vnesenih v VIS, bi morala biti agencija eu-LISA odgovorna za izboljšanje kakovosti podatkov z uvedbo osrednjega orodja za spremljanje kakovosti podatkov in za redno pripravo poročil za države članice.

(43)  Brez poseganja v odgovornost držav članic za točnost podatkov, vnesenih v VIS, bi morala biti agencija eu-LISA odgovorna za izboljšanje kakovosti podatkov z uvedbo, vzdrževanjem in nenehnim posodabljanjem osrednjega orodja za spremljanje kakovosti podatkov in za redno pripravo poročil za države članice.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(44)  Agencija eu-LISA bi morala biti sposobna razviti zmogljivosti za statistično poročanje državam članicam, Komisiji in agenciji Frontex brez ogrožanja celovitosti podatkov, da se omogoči boljše spremljanje uporabe VIS za analizo trendov v zvezi z migracijskim pritiskom in upravljanjem meja. Zato bi bilo treba vzpostaviti centralni register statističnih podatkov. Statistični podatki ne bi smeli vsebovati osebnih podatkov.

(44)  Agencija eu-LISA bi morala biti sposobna razviti zmogljivosti za statistično poročanje državam članicam, Komisiji ter Evropski agenciji za mejno in obalno stražo brez ogrožanja celovitosti podatkov, da se omogoči boljše spremljanje uporabe VIS za analizo trendov v zvezi z migracijskim pritiskom in upravljanjem meja. Zato bi bilo treba vzpostaviti centralni register statističnih podatkov. Statistični podatki ne bi smeli vsebovati osebnih podatkov.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 46 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(46a)  Ta uredba bo s podporo držav članic pri doseganju svojih ciljev (olajšanje postopkov za izdajo vizuma, identifikacija pogrešanih oseb, pomoč pri postopku identifikacije in vračanja oseb ter pomoč organom kazenskega pregona pri dostopu do podatkov prosilcev za vizum) glede tega zagotovila prihranke v nacionalnih proračunih držav članic.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 26 – točka d

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 29 – odstavek 2a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravljavski organ bo s Komisijo razvil in vzdrževal samodejne mehanizme nadzora kakovosti podatkov in postopke za izvajanje preverjanja kakovosti podatkov v VIS ter zagotovil redna poročila državam članicam. Upravljavski organ redno poroča državam članicam in Komisiji o nadzoru kakovosti podatkov.

Upravljavski organ bo s Komisijo razvil, vzdrževal in nenehno posodabljal samodejne mehanizme nadzora kakovosti podatkov in postopke za izvajanje preverjanja kakovosti podatkov v VIS ter zagotovil redna poročila državam članicam. Upravljavski organ zagotovi ustrezno raven strokovno usposobljenega osebja za izvajanje tehničnih inovacij in posodobitev, potrebnih za uporabo mehanizmov za nadzor kakovosti podatkov. Upravljavski organ redno poroča državam članicam in Komisiji o nadzoru kakovosti podatkov.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 38

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 50 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija eu-LISA vsaki dve leti Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji predloži poročilo o tehničnem delovanju VIS, vključno z njegovo varnostjo.

3.  Agencija eu-LISA vsaki dve leti Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji predloži poročilo o tehničnem delovanju VIS, vključno z njegovo varnostjo in stroški. Poročilo vsebuje pregled trenutnega napredka pri razvoju projekta in z njim povezanih stroškov, oceno finančnega učinka ter informacije o vseh tehničnih vprašanjih in tveganjih, ki lahko vplivajo na skupne stroške sistema.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 38

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 50 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  V primeru zamude pri razvijanju postopka mora agencija eu-LISA Evropski parlament in Svet nemudoma obvestiti o razlogih za zamudo ter o njenih časovnih in finančnih posledicah.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 38

Uredba (ES) št. 767/2008

Člen 50 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija vsaka štiri leta pripravi splošno oceno VIS. Skupna ocena vključuje pregled doseženih rezultatov glede na zastavljene cilje ter oceno veljavnosti temeljnih načel, uporabe te uredbe glede VIS, njegove varnosti, uporabe določb iz člena 31 ter vpliva izkušenj na prihodnje delovanje. Komisija oceno posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.

5.  Komisija vsaki dve leti pripravi splošno oceno VIS. Ta splošna ocena vključuje pregled doseženih rezultatov glede na zastavljene cilje in nastale stroške ter oceno nadaljnje veljavnosti temeljnih načel, uporabe te uredbe glede VIS, njegove varnosti, uporabe določb iz člena 31 ter vpliva na prihodnje delovanje. Komisija oceno posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Predlog uredbe Evropskega parlamneta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 767/2008, Uredbe (ES) št. 810/2009, Uredbe (ES) št. 2017/2226, Uredbe (EU) št. 2016/399, Uredbe XX/2018 [Uredba o interoperabilnosti], Uredbe 2004/512/ES ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2008/633/PNZ

Referenčni dokumenti

COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

2.7.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Bernd Kölmel

28.6.2018

Obravnava v odboru

21.11.2018

 

 

 

Datum sprejetja

23.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

3

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karine Gloanec Maurin

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

27

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Patricija Šulin

S&d

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, Iris Hoffmann, John Howarth, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

3

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

1

0

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Predlog uredbe Evropskega parlamneta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 767/2008, Uredbe (ES) št. 810/2009, Uredbe (ES) št. 2017/2226, Uredbe (EU) št. 2016/399, Uredbe XX/2018 [Uredba o interoperabilnosti], Uredbe 2004/512/ES ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2008/633/PNZ

Referenčni dokumenti

COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)

Datum predložitve EP

17.5.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

2.7.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Carlos Coelho

20.6.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

28.6.2018

22.10.2018

5.11.2018

3.12.2018

 

4.2.2019

 

 

 

Datum sprejetja

4.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

8

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Michał Boni, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Datum predložitve

14.2.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

30

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Kinga Gál, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Lívia Járóka, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Julie Ward

8

-

ALDE

Sophia in 't Veld

GUE/NGL

Stefan Eck, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini

3

0

S&D

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Tiemo Wölken

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 1. marec 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov