Förfarande : 2018/0152(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0078/2019

Ingivna texter :

A8-0078/2019

Debatter :

PV 12/03/2019 - 25
CRE 12/03/2019 - 25

Omröstningar :

PV 13/03/2019 - 11.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0174

BETÄNKANDE     ***I
PDF 508kWORD 227k
14.2.2019
PE 628.683v02-00 A8-0078/2019

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EG) nr 810/2009, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2016/399, förordning XX/2018 [förordning om interoperabilitet] och beslut 2004/512/EG och om upphävande av rådets beslut 2008/633/RIF

(COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Carlos Coelho

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från budgetutskottet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EG) nr 810/2009, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2016/399, förordning XX/2018 [förordning om interoperabilitet] och beslut 2004/512/EG och om upphävande av rådets beslut 2008/633/RIF

(COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0302),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 16.2, 77.2 a, b, d och e, artikel 78.2 d, e och g, artikel 79.2 c och d, artiklarna 87.2 a och 88.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0185/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från budgetutskottet (A8-0078/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EG) nr 810/2009, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2016/399, förordning XX/2018 [förordning om interoperabilitet] och beslut 2004/512/EG och om upphävande av rådets beslut 2008/633/RIF

om reformering av informationssystemet för viseringar genom ändring av förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EG) nr 810/2009, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2016/399 och förordning XX/2018 [förordning om interoperabilitet] och om upphävande av beslut 2004/512/EG och rådets beslut 2008/633/RIF

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Informationssystemet för viseringar (VIS) inrättades genom rådets beslut 2004/512/EG41 för att tjäna som en teknisk lösning för utbyte av viseringsuppgifter mellan medlemsstaterna. Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/200842 fastställdes syftet för VIS, dess funktioner och ansvarsområden samt villkor och förfaranden för utbyte av uppgifter om viseringar för kortare vistelse mellan medlemsstaterna för att underlätta prövningen av ansökningar om viseringar för kortare vistelse och tillhörande beslut. I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/200943 anges reglerna för registrering av biometriska kännetecken i VIS. I rådets beslut 2008/633/RIF44 fastställdes villkoren för att ge medlemsstaternas utsedda myndigheter och Europol åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott.

(1)  Informationssystemet för viseringar (VIS) inrättades genom rådets beslut 2004/512/EG41 för att tjäna som en teknisk lösning för utbyte av viseringsuppgifter mellan medlemsstaterna. Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/200842 fastställdes syftet för VIS, dess funktioner och ansvarsområden samt villkor och förfaranden för utbyte av uppgifter om viseringar för kortare vistelse mellan medlemsstaterna för att underlätta prövningen av ansökningar om viseringar för kortare vistelse och tillhörande beslut. I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/200943 anges reglerna för registrering av biometriska kännetecken i VIS. I rådets beslut 2008/633/RIF44 fastställdes villkoren för att ge medlemsstaternas utsedda myndigheter och Europol åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott. VIS togs i drift den 11 oktober 201144a och infördes stegvis vid alla medlemsstaters konsulat runt om i världen mellan oktober 2011 och februari 2016.

__________________

__________________

41 Rådets beslut 2004/512/EG av den 8 juni 2004 om inrättande av Informationssystemet för viseringar (VIS) (EUT L 213, 15.6.2004, s. 5).

41 Rådets beslut 2004/512/EG av den 8 juni 2004 om inrättande av Informationssystemet för viseringar (VIS) (EUT L 213, 15.6.2004, s. 5).

42 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen) (EUT L 218, 13.8.2008, s. 60).

42 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen) (EUT L 218, 13.8.2008, s. 60).

43 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) (EUT L 243, 15.9.2009, s. 1).

43 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) (EUT L 243, 15.9.2009, s. 1).

44 Rådets beslut 2008/633/RIF av den 23 juni 2008 om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott (EUT L 218, 13.8.2008, s. 129).

44 Rådets beslut 2008/633/RIF av den 23 juni 2008 om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott (EUT L 218, 13.8.2008, s. 129).

 

44a Kommissionens genomförandebeslut 2011/636/EU av den 21 september 2011 om fastställande av den tidpunkt när informationssystemet för viseringar (VIS) ska tas i drift i den första regionen (EUT L 249, 27.9.2011, s. 18).

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  I kommissionens meddelande av den 6 april 2016 med titeln ”Starkare och smartare informationssystem för gränser och säkerhet”46 beskrevs EU:s behov av att stärka och förbättra sina it-system, sin dataarkitektur och sitt informationsutbyte när det gäller gränsförvaltning, brottsbekämpning och terrorismbekämpning och behovet av att förbättra interoperabiliteten mellan it-systemen betonades. I meddelandet konstaterades också ett behov av att ta itu med informationsbrister, bland annat vad gäller tredjelandsmedborgare som har en visering för längre vistelse.

(3)  I kommissionens meddelande av den 6 april 2016 med titeln ”Starkare och smartare informationssystem för gränser och säkerhet”46 beskrevs EU:s behov av att stärka och förbättra sina it-system, sin dataarkitektur och sitt informationsutbyte när det gäller gränsförvaltning, brottsbekämpning och terrorismbekämpning och behovet av att förbättra interoperabiliteten mellan it-systemen betonades. I meddelandet konstaterades också ett behov av att ta itu med informationsbrister, bland annat vad gäller tredjelandsmedborgare som har en visering för längre vistelse, med beaktande av att det i artikel 21 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet föreskrivs en rätt att röra sig fritt på de staters territorier som är parter i avtalet under en period som inte varar mer än 90 dagar under en 180-dagarsperiod genom ömsesidigt erkännande av uppehållstillstånd och viseringar för längre vistelse som utfärdats av dessa stater. Av denna anledning genomförde kommissionen två studier: i den första genomförbarhetsstudien46a slogs det fast att det är tekniskt genomförbart att utveckla en databas och att den bästa tekniska lösningen skulle vara att återanvända strukturen för VIS, medan det i den andra studien46b utfördes en analys av nödvändighets- och proportionalitetsprinciperna och slogs fast att det skulle vara nödvändigt och proportionellt att utvidga tillämpningsområdet för VIS till de ovannämnda handlingarna.

__________________

__________________

46 COM(2016) 205 final, s. 15.

46 COM(2016) 205 final, s. 15.

 

46a Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits (Integrerad gränsförvaltning – genomförbarhetsstudie för att i en databas inkludera handlingar avseende viseringar för längre vistelse, uppehållstillstånd och tillstånd för lokal gränstrafik) (2017).

 

46b Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents (Rättslig analys av om det är nödvändigt och proportionellt att utvidga tillämpningsområdet för informationssystemet för viseringar (VIS) till uppgifter om viseringar för längre vistelse och uppehållstillstånd) (2018).

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Rådet godkände en färdplan för förbättring av informationsutbytet och informationshanteringen47 den 10 juni 2016. För att ta itu med den befintliga informationsbristen i de handlingar som utfärdas till tredjelandsmedborgare uppmanade rådet kommissionen att utvärdera inrättandet av en central databas för uppehållstillstånd och viseringar för längre vistelse som utfärdats av medlemsstaterna för att lagra information om dessa handlingar, inbegripet sista giltighetsdag och eventuellt återkallande. I artikel 21 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet föreskrivs en rätt att röra sig fritt på de staters territorier som är parter i avtalet under en period som inte varar mer än 90 dagar under en 180-dagarsperiod genom ömsesidigt erkännande av uppehållstillstånd och viseringar för längre vistelse som utfärdats av dessa stater.

utgår

__________________

 

47 Färdplan för förbättring av informationsutbytet och informationshanteringen, inbegripet interoperabilitetslösningar på området för rättsliga och inrikes frågor (9368/1/16 REV 1).

 

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  I rådets slutsatser av den 9 juni 2017 om vägen till ett förbättrat informationsutbyte och säkerställande av interoperabiliteten mellan EU:s informationssystem48 konstaterade rådet att nya åtgärder kan behövas för att täcka de nuvarande informationsbristerna vad gäller gränsförvaltning och brottsbekämpning i samband med att innehavare av viseringar för längre vistelse och uppehållstillstånd korsar gränserna. Rådet uppmanade kommissionen att som en prioriterad fråga utföra en genomförbarhetsstudie för att inrätta en central EU-databas med information om viseringar för längre vistelse och uppehållstillstånd. På grundval av detta genomförde kommissionen två studier: i den första genomförbarhetsstudien49 slogs det fast att det är tekniskt genomförbart att utveckla en databas och att den bästa tekniska lösningen skulle vara att återanvända strukturen för VIS, medan det i den andra studien50 utfördes en analys av nödvändighets- och proportionalitetsprinciperna och slogs fast att det skulle vara nödvändigt och proportionellt att utvidga tillämpningsområdet för VIS till de ovannämnda handlingarna.

utgår

__________________

 

48 Rådets slutsatser om vägen till ett förbättrat informationsutbyte och säkerställande av interoperabiliteten mellan EU:s informationssystem (10151/17).

 

49 Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits (Integrerad gränsförvaltning – genomförbarhetsstudie för att i en databas inkludera handlingar avseende viseringar för längre vistelse, uppehållstillstånd och tillstånd för lokal gränstrafik) (2017).

 

50 Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents (Rättslig analys av om det är nödvändigt och proportionerligt att utvidga tillämpningsområdet för informationssystemet för viseringar (VIS) till uppgifter om viseringar för längre vistelse och uppehållstillstånd) (2018).

 

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Vid antagandet av förordning (EG) nr 810/2009 konstaterades att frågan om tillräcklig tillförlitlighet när det gäller identifiering och kontroll av fingeravtryck från barn under tolv år, särskilt hur fingeravtryck utvecklas med åldern, skulle behöva behandlas senare på grundval av resultaten från en studie som genomförts under kommissionens ansvar. Under 2013 genomfördes en studie53 av det gemensamma forskningscentrumet där det fastslogs att igenkänning av fingeravtryck från barn mellan 6 och 12 års ålder på vissa villkor kan uppnås med en tillfredsställande precision. I en andra studie54 i december 2017 bekräftades detta resultat och det tillhandahölls en ytterligare inblick i hur åldrandet påverkar fingeravtryckskvaliteten. På grundval av detta genomförde kommissionen under 2017 ytterligare en studie för att undersöka nödvändigheten och proportionaliteten vad gäller att sänka åldersgränsen vad gäller barn som ska lämna fingeravtryck i viseringsförfarandet till 6 år. Denna studie55 visade att en sänkning av åldersgränsen för att lämna fingeravtryck skulle bidra till att syftena för VIS skulle uppnås på ett bättre sätt, särskilt när det gäller att underlätta kampen mot identitetsbedrägerier, underlätta kontrollerna vid gränsövergångsställen vid de yttre gränserna och kunde ge ytterligare fördelar genom att stärka förebyggandet av och kampen mot kränkningar av barns rättigheter, särskilt genom att möjliggöra identifiering och identitetskontroll av minderåriga tredjelandsmedborgare som befinner sig på Schengenterritoriet i en situation där deras rättigheter kan kränkas eller har kränkts (t.ex. barn som är offer för människohandel, försvunna barn och ensamkommande barn som ansöker om asyl).

(8)  Vid antagandet av förordning (EG) nr 810/2009 konstaterades att frågan om tillräcklig tillförlitlighet när det gäller identifiering och kontroll av fingeravtryck från barn under tolv år, särskilt hur fingeravtryck utvecklas med åldern, skulle behöva behandlas senare på grundval av resultaten från en studie som genomförts under kommissionens ansvar. Under 2013 genomfördes en studie53 av det gemensamma forskningscentrumet där det fastslogs att igenkänning av fingeravtryck från barn mellan 6 och 12 års ålder på vissa villkor kan uppnås med en tillfredsställande precision. I en andra studie54 i december 2017 bekräftades detta resultat och det tillhandahölls en ytterligare inblick i hur åldrandet påverkar fingeravtryckskvaliteten. På grundval av detta genomförde kommissionen under 2017 ytterligare en studie för att undersöka nödvändigheten och proportionaliteten vad gäller att sänka åldersgränsen vad gäller barn som ska lämna fingeravtryck i viseringsförfarandet till 6 år. Denna studie55 visade att en sänkning av åldersgränsen för att lämna fingeravtryck skulle bidra till att syftena för VIS skulle uppnås på ett bättre sätt, särskilt när det gäller att underlätta kampen mot identitetsbedrägerier, underlätta kontrollerna vid gränsövergångsställen vid de yttre gränserna och kunde ge ytterligare fördelar genom att stärka förebyggandet av och kampen mot kränkningar av barns rättigheter, särskilt genom att möjliggöra identifiering och identitetskontroll av minderåriga tredjelandsmedborgare som befinner sig på Schengenterritoriet i en situation där deras rättigheter kan kränkas eller har kränkts (t.ex. barn som är offer för människohandel, försvunna barn och ensamkommande barn som ansöker om asyl). Samtidigt är barn en särskilt sårbar grupp och insamling av särskilda kategorier av uppgifter, såsom fingeravtryck, från dem bör omfattas av strängare skyddsåtgärder och en begränsning av de ändamål för vilka dessa uppgifter kan användas i situationer där det ligger i barnets bästa intresse, bland annat genom att lagringsperioden för uppgifter begränsas. I den andra studien konstaterades det också att fingeravtryck från personer över 70 år är av låg kvalitet och har medelhög tillförlitlighet. Kommissionen och medlemsstaterna bör samarbeta för att utbyta bästa praxis och åtgärda dessa brister.

__________________

__________________

53 Fingerprint Recognition for Children (2013 - EUR 26193).

53 Fingerprint Recognition for Children (2013 - EUR 26193).

54 Automatic fingerprint recognition: from children to elderly (2018 – JRC).

54 Automatic fingerprint recognition: from children to elderly (2018 – JRC).

55 Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS) (Genomförbarhet och konsekvenserna av att sänka åldersgränsen för barn som ska lämna fingeravtryck och att lagra en scannad kopia av viseringssökandens resehandling i Informationssystemet för viseringar (VIS) (2018).

55 Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS) (Genomförbarhet och konsekvenserna av att sänka åldersgränsen för barn som ska lämna fingeravtryck och att lagra en scannad kopia av viseringssökandens resehandling i Informationssystemet för viseringar (VIS) (2018).

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  De personuppgifter som sökanden tillhandahåller för en visering för kortare vistelse bör behandlas av VIS för att bedöma om sökandens inresa i unionen kan utgöra ett hot mot den allmänna säkerheten eller folkhälsan i unionen och även bedöma om sökanden utgör en risk för irreguljär migration. Vad gäller tredjelandsmedborgare som har erhållit en visering för längre vistelse eller ett uppehållstillstånd bör dessa kontroller begränsas till att bedöma identiteten på handlingens innehavare, äktheten och giltigheten hos viseringen för längre vistelse eller uppehållstillståndet samt huruvida tredjelandsmedborgarens inresa i unionen kan utgöra ett hot mot den allmänna säkerheten eller folkhälsan. De bör inte påverka eventuella beslut om viseringar för längre vistelse eller uppehållstillstånd.

(10)  De personuppgifter som sökanden tillhandahåller för en visering för kortare vistelse bör behandlas av VIS för att bedöma om sökandens inresa i unionen kan utgöra ett hot mot den allmänna säkerheten i unionen och även bedöma om sökanden utgör en risk för irreguljär migration. Vad gäller tredjelandsmedborgare som har erhållit en visering för längre vistelse eller ett uppehållstillstånd bör dessa kontroller begränsas till att bedöma identiteten på handlingens innehavare, äktheten och giltigheten hos viseringen för längre vistelse eller uppehållstillståndet samt huruvida tredjelandsmedborgarens inresa i unionen kan utgöra ett hot mot den allmänna säkerheten. De bör inte påverka eventuella beslut om viseringar för längre vistelse eller uppehållstillstånd.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  En bedömning av sådana risker kan inte utföras utan att behandla de personuppgifter som rör den berörda personens identitet, resehandling och, i förekommande fall, sponsor eller, om sökanden är underårig, den ansvariga personens identitet. Varje personuppgift i ansökan bör jämföras med de uppgifter som finns i ett register, en akt eller en registrering i ett informationssystem (Schengens informationssystem (SIS), Informationssystemet för viseringar (VIS), Europols uppgifter, Interpols databas över stulna och förkomna resehandlingar, in- och utresesystemet, Eurodac, Ecris-TCN-systemet vad gäller fällande domar avseende terroristbrott eller andra grova brott och/eller Interpols databas för resehandlingar som är föremål för ett meddelande (Interpol TDAWN) eller med bevakningslistorna eller särskilda riskindikatorer. De kategorier av personuppgifter som används för jämförelser bör begränsas till de uppgiftskategorier som förekommer i de informationssystem där sökningar görs, till bevakningslistan eller till särskilda riskindikatorer.

(11)  En bedömning av sådana risker kan inte utföras utan att behandla de personuppgifter som rör den berörda personens identitet, resehandling och, i förekommande fall, sponsor eller, om sökanden är underårig, den ansvariga personens identitet. Varje personuppgift i ansökan bör jämföras med de uppgifter som finns i ett register, en akt eller en registrering i ett informationssystem (Schengens informationssystem (SIS), Informationssystemet för viseringar (VIS), Europols uppgifter, Interpols databas över stulna och förkomna resehandlingar, in- och utresesystemet, Eurodac eller med Etias bevakningslista eller särskilda riskindikatorer. De kategorier av personuppgifter som används för jämförelser bör begränsas till de uppgiftskategorier som förekommer i de informationssystem där sökningar görs, till bevakningslistan eller till särskilda riskindikatorer.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Interoperabilitet mellan EU:s informationssystem inrättades genom [förordning (EU) XX om interoperabilitet] så att EU:s informationssystem och deras uppgifter kompletterar varandra i syfte att förbättra förvaltningen av de yttre gränserna, bidra till att förebygga och bekämpa olaglig migration och säkerställa en hög säkerhetsnivå inom ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i unionen, bland annat för att upprätthålla den allmänna säkerheten och allmänna ordningen och trygga säkerheten inom medlemsstaternas territorier.

(12)  Interoperabilitet mellan EU:s informationssystem inrättades genom [förordning (EU) XX om interoperabilitet (gränser och viseringar)] i syfte att förbättra förvaltningen av de yttre gränserna, bidra till att förebygga och bekämpa olaglig migration och säkerställa en hög säkerhetsnivå inom ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i unionen, bland annat för att upprätthålla den allmänna säkerheten och allmänna ordningen och trygga säkerheten inom medlemsstaternas territorier.

 

(Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Interoperabiliteten mellan EU:s informationssystem möjliggör för systemen att komplettera varandra för att underlätta korrekt identifiering av personer, bidra till att bekämpa identitetsbedrägeri, förbättra och harmonisera kraven på uppgiftskvalitet i respektive EU-informationssystem, underlätta medlemsstaternas tekniska implementering och operativa drift av befintliga och framtida EU-informationssystem, stärka och förenkla de skyddsåtgärder för datasäkerhet och dataskydd som reglerar respektive EU-informationssystem, rationalisera åtkomst i brottsbekämpningssyfte till in- och utresesystemet, VIS, [Etias] och Eurodac samt stödja syftena med in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac, SIS och [Ecris-TCN-systemet].

(13)  Interoperabiliteten mellan EU:s informationssystem möjliggör för systemen att underlätta korrekt identifiering av personer, bidra till att bekämpa identitetsbedrägeri, förbättra och harmonisera kraven på uppgiftskvalitet i respektive EU-informationssystem, underlätta medlemsstaternas tekniska implementering och operativa drift av befintliga EU-informationssystem, stärka, harmonisera och förenkla de skyddsåtgärder för datasäkerhet och dataskydd som reglerar respektive EU-informationssystem, rationalisera kontrollerad åtkomst i brottsbekämpningssyfte till in- och utresesystemet, VIS, Etias och Eurodac samt stödja syftena med in- och utresesystemet, VIS, Etias, Eurodac, SIS och Ecris-TCN-systemet.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Interoperabilitetskomponenterna omfattar in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac, SIS och [Ecris-TCN-systemet] samt Europols uppgifter för att möjliggöra en sökning i dem samtidigt som i dessa EU-informationssystem och det är därför lämpligt att använda dessa komponenter i syfte att utföra automatiska kontroller och vid åtkomst till VIS för brottsbekämpande myndigheter. Den europeiska sökportalen (ESP) bör användas i detta syfte för att möjliggöra en snabb, oavbruten, effektiv, systematisk och kontrollerad åtkomst till EU:s informationssystem, de Europoluppgifter och Interpols databaser som behövs för att utföra deras uppgifter i enlighet med deras åtkomsträttigheter samt att stödja målen för VIS.

(14)  Interoperabilitetskomponenterna omfattar in- och utresesystemet, VIS, Etias, Eurodac, SIS och Ecris-TCN-systemet samt Europols uppgifter för att möjliggöra en sökning i dem samtidigt som i dessa EU-informationssystem och det är därför lämpligt att använda dessa komponenter i syfte att utföra automatiska kontroller och vid åtkomst till VIS för brottsbekämpande myndigheter. Den europeiska sökportalen (ESP) bör användas i detta syfte för att möjliggöra en snabb, oavbruten, effektiv, systematisk och kontrollerad åtkomst till EU:s informationssystem, de Europoluppgifter och Interpols databaser som behövs för att utföra deras uppgifter i enlighet med deras åtkomsträttigheter samt att stödja målen för VIS.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Jämförelsen med andra databaser bör vara automatisk. När en sådan jämförelse visar att en motsvarighet (en ”träff”) föreligger med någon av personuppgifterna eller en kombination av dessa i ansökningarna och ett register, en akt eller en registrering i de ovannämnda informationssystemen eller med personuppgifter i bevakningslistan bör ansökan behandlas manuellt av en operatör vid den ansvariga myndigheten. Den bedömning som gjorts av den ansvariga myndigheten bör leda till ett beslut om att utfärda eller inte utfärda en visering för kortare vistelse.

(15)  Jämförelsen med andra databaser bör vara automatisk. När en sådan jämförelse visar att en motsvarighet (en ”träff”) föreligger med någon av personuppgifterna eller en kombination av dessa i ansökningarna och ett register, en akt eller en registrering i de ovannämnda informationssystemen eller med personuppgifter i bevakningslistan och om träffen inte automatiskt kan bekräftas av VIS bör ansökan behandlas manuellt av en operatör vid den ansvariga myndigheten. Beroende på vilken typ av uppgifter som leder till träffen bör träffen bedömas antingen av konsulaten eller av en gemensam nationell kontaktpunkt, där den senare ska ansvara för träffar som uppkommit i synnerhet genom databaser eller system för brottsbekämpning. Den bedömning som gjorts av den ansvariga myndigheten bör leda till ett beslut om att utfärda eller inte utfärda en visering för kortare vistelse.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Särskilda riskindikatorer som motsvarar en tidigare fastställd risk för säkerheten, irreguljär migration eller folkhälsan bör användas för att analysera ansökningsakten för en visering för kortare vistelse. De kriterier som används för att fastställa de särskilda riskindikatorerna bör under inga omständigheter grundas enbart på en persons kön eller ålder. De får under inga omständigheter grundas på uppgifter som avslöjar en persons ras, hudfärg, etniska eller sociala ursprung, genetiska särdrag, språk, politiska eller andra åsikter, religion eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning eller sexuella läggning.

(18)  Särskilda riskindikatorer som motsvarar en tidigare fastställd risk för säkerheten, för irreguljär migration eller en stor epidemisk risk bör användas för att analysera ansökningsakten för en visering för kortare vistelse. De kriterier som används för att fastställa de särskilda riskindikatorerna bör under inga omständigheter grundas enbart på en persons kön eller ålder. De får under inga omständigheter grundas på uppgifter som avslöjar en persons ras, hudfärg, etniska eller sociala ursprung, genetiska särdrag, språk, politiska eller andra åsikter, religion eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning eller sexuella läggning.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Nya säkerhetsrisker som fortsätter att växa fram, nya mönster för den irreguljära migrationen och hot mot folkhälsan kräver en effektiv respons och måste motverkas med moderna metoder. Eftersom dessa metoder innebär att stora mängder personuppgifter behandlas, bör lämpliga skyddsåtgärder införas för att se till att intrånget i rättigheterna till skydd av privat- och familjelivet och skydd av personuppgifter begränsas till vad som är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle.

(19)  Nya säkerhetsrisker som fortsätter att växa fram, nya mönster för den irreguljära migrationen och stor epidemisk risk kräver en effektiv respons och måste bekämpas med moderna metoder. Eftersom dessa metoder innebär att stora mängder personuppgifter behandlas, bör lämpliga skyddsåtgärder införas för att se till att intrånget i rättigheterna till skydd av privat- och familjelivet och skydd av personuppgifter begränsas till vad som är nödvändigt och proportionellt i ett demokratiskt samhälle.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  För att uppfylla sina skyldigheter enligt konventionen om tillämpning av Schengenavtalet bör internationella transportörer kunna kontrollera huruvida tredjelandsmedborgare som har en visering för kortare vistelse, en visering för längre vistelse eller ett uppehållstillstånd besitter nödvändiga giltiga resehandlingar. Denna kontroll bör göras möjlig genom en daglig extraktion av VIS-uppgifter till en separat skrivskyddad databas som möjliggör extraktion av minsta nödvändiga delmängd uppgifter för att en sökning som leder till ett ”OK/inte OK”-svar ska kunna utföras.

(21)  För att uppfylla sina skyldigheter enligt konventionen om tillämpning av Schengenavtalet bör internationella transportörer genom att sända en förfrågan till VIS kontrollera huruvida tredjelandsmedborgare som har en visering för kortare vistelse, en visering för längre vistelse eller ett uppehållstillstånd besitter nödvändiga giltiga resehandlingar. Denna kontroll bör göras möjlig genom en daglig extraktion av VIS-uppgifter till en separat skrivskyddad databas som möjliggör extraktion av minsta nödvändiga delmängd uppgifter för att en sökning som leder till ett ”OK/inte OK”-svar ska kunna utföras. Transportörerna bör inte ha åtkomst till själva ansökningsakten. De tekniska specifikationerna för åtkomst till VIS via nätporten för transportörer bör begränsa inverkan på passagerartrafik och transportörer i största möjliga utsträckning. I detta syfte bör integrering med in- och utresesystemet och Etias övervägas.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  I syfte att begränsa effekterna av de skyldigheter som anges i denna förordning för internationella transportörer som ansvarar för grupptransporter med buss bör användarvänliga mobila lösningar göras tillgängliga.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21b)  Inom två år efter det att denna förordning har börjat tillämpas bör kommissionen, med avseende på VIS-bestämmelserna om transporter med buss, bedöma lämpligheten, förenligheten och samstämmigheten vad gäller de bestämmelser som avses i artikel 26 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna. Den senaste utvecklingen vad gäller transporter med buss bör tas i beaktande. Det bör övervägas om de bestämmelser om transporter med buss som avses i artikel 26 i den konventionen eller i denna förordning behöver ändras.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a)  Biometriska uppgifter, som inom ramen för denna förordning inbegriper fingeravtryck och ansiktsbilder, är unika och därför mycket mer tillförlitliga än alfanumeriska uppgifter för att identifiera en person. Biometriska uppgifter är emellertid känsliga personuppgifter. I denna förordning fastställs därför grunden och skyddsåtgärder för behandlingen av sådana uppgifter i syfte att entydigt identifiera de berörda personerna.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  I [förordning 2018/XX om interoperabilitet] föreskrivs en möjlighet för en medlemsstats polismyndighet, som har bemyndigats därtill genom nationella lagstiftningsåtgärder, att identifiera en person med hjälp av personens biometriska uppgifter som tagits under en identitetskontroll. Det kan dock föreligga särskilda omständigheter där det är nödvändigt att identifiera en person i dennas eget intresse. Sådana fall omfattar situationer där personen hittades efter att ha försvunnit, förts bort eller identifierats som offer för människohandel. I sådana fall bör brottsbekämpande myndigheter snabbt få åtkomst till VIS-uppgifter för att det ska vara möjligt att skyndsamt och på ett tillförlitligt sätt identifiera personen utan att behöva uppfylla alla villkor, och det bör införas ytterligare säkerhetsåtgärder för åtkomst för brottsbekämpande ändamål.

(28)  I [förordning 2018/XX om interoperabilitet (gränser och viseringar)] föreskrivs en möjlighet för en medlemsstats polismyndighet, som har bemyndigats därtill genom nationella lagstiftningsåtgärder, att identifiera en person med hjälp av personens biometriska uppgifter som tagits under en identitetskontroll. Det kan dock föreligga särskilda omständigheter där det är nödvändigt att identifiera en person i dennas eget intresse. Sådana fall omfattar situationer där personen hittades efter att ha försvunnit, förts bort eller identifierats som offer för människohandel. Endast i sådana fall bör brottsbekämpande myndigheter snabbt få åtkomst till VIS-uppgifter för att det ska vara möjligt att skyndsamt och på ett tillförlitligt sätt identifiera personen utan att behöva uppfylla alla villkor, och det bör införas ytterligare säkerhetsåtgärder för åtkomst för brottsbekämpande ändamål.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Jämförelser av uppgifter på grundval av ett fingeravtrycksspår, som är ett daktyloskopiskt spår som kan hittas på en brottsplats, är grundläggande för polissamarbetet. Möjligheten att jämföra ett fingeravtrycksspår med uppgifter om fingeravtryck som är lagrade i VIS, i fall där det finns rimliga skäl att förmoda att förövaren eller offret kan vara registrerade i VIS, bör ge medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter ett mycket värdefullt verktyg i arbetet med att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott, exempelvis när den enda bevisning som finns på en brottsplats är fingeravtrycksspår.

(29)  Jämförelser av uppgifter på grundval av ett fingeravtrycksspår, som är ett daktyloskopiskt spår som kan hittas på en brottsplats, är grundläggande för polissamarbetet. Möjligheten att jämföra ett fingeravtrycksspår med uppgifter om fingeravtryck som är lagrade i VIS, i fall där det finns rimliga skäl att förmoda att förövaren eller offret kan vara registrerade i VIS, och efter föregående sökning i enlighet med rådets beslut 2008/615/RIF,1a bör ge medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter ett mycket värdefullt verktyg i arbetet med att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott, exempelvis när den enda bevisning som finns på en brottsplats är fingeravtrycksspår.

 

__________________

 

1a Rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (EUT L 210, 6.8.2008, s. 1).

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  För att skydda personuppgifter och för att utesluta systematiska sökningar av brottsbekämpande myndigheter bör behandling av VIS-uppgifter äga rum endast i specifika fall och när det är nödvändigt i syfte att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott. De utsedda myndigheterna och Europol bör begära åtkomst till VIS endast om de har rimliga skäl att anta att sådan åtkomst kommer att ge dem information som på ett avgörande sätt hjälper dem att förhindra, upptäcka eller utreda ett terroristbrott eller ett annat grovt brott.

(32)  För att skydda personuppgifter och för att utesluta systematiska sökningar av brottsbekämpande myndigheter bör behandling av VIS-uppgifter äga rum endast i specifika fall och när det är nödvändigt i syfte att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott. De utsedda myndigheterna och Europol bör begära åtkomst till VIS endast om de har rimliga skäl att anta att sådan åtkomst kommer att ge dem information som på ett avgörande sätt hjälper dem att förhindra, upptäcka eller utreda ett terroristbrott eller ett annat grovt brott, och efter föregående sökning i enlighet med rådets beslut 2008/615/RIF.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32a)  I allmänhet genomför medlemsstaternas slutanvändare sökningar i relevanta nationella databaser före eller parallellt med sökningar i europeiska databaser.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  Personuppgifter tillhörande innehavare av handlingar för längre vistelse vilka är lagrade i VIS bör inte lagras längre än vad som är nödvändigt för ändamålet med VIS. Det är lämpligt att lagra uppgifter om tredjelandsmedborgare under fem års tid för att uppgifterna ska kunna beaktas vid bedömningen av ansökningar om viseringar för kortare vistelse, göra det möjligt att upptäcka personer som överskridit den tillåtna vistelsen och i syfte att genomföra säkerhetsbedömningar av tredjelandsmedborgare som erhållit dem. Uppgifter om tidigare användning av en handling skulle kunna förenkla utfärdandet av framtida viseringar för kortare vistelse. En kortare lagringsperiod skulle inte vara tillräcklig för att säkerställa de angivna syftena. Uppgifterna bör raderas efter en period på fem år, om det inte finns skäl att radera dem tidigare.

(33)  Personuppgifter tillhörande innehavare av viseringar för längre vistelse vilka är lagrade i VIS bör inte lagras längre än vad som är nödvändigt för ändamålet med VIS. Det är lämpligt att lagra uppgifter om tredjelandsmedborgare under fem års tid för att uppgifterna ska kunna beaktas vid bedömningen av ansökningar om viseringar för kortare vistelse, göra det möjligt att upptäcka personer som överskridit den tillåtna vistelsen och i syfte att genomföra säkerhetsbedömningar av tredjelandsmedborgare som erhållit dem. Uppgifter om tidigare användning av en handling skulle kunna förenkla utfärdandet av framtida viseringar för kortare vistelse. En kortare lagringsperiod skulle inte vara tillräcklig för att säkerställa de angivna syftena. Uppgifterna bör raderas efter en period på fem år, om det inte finns skäl att radera dem tidigare.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  Medlemmarna i europeiska gräns- och kustbevakningens enheter samt de personalenheter som har återvändanderelaterade arbetsuppgifter har genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 rätt att söka i europeiska databaser om det är nödvändigt för att uppfylla de operativa uppgifter som anges i den operativa planen för gränskontroller, gränsövervakning och återvändande, under ledning av värdmedlemsstaten. I syfte att underlätta dessa sökningar och ge enheterna en effektiv åtkomst till de uppgifter som förts in i VIS bör Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ges åtkomst till VIS. Vid sådan åtkomst bör man följa de villkor och begränsningar för åtkomsten som tillämpas på medlemsstaternas myndigheter som är behöriga för varje specifikt ändamål avseende vilket VIS-uppgifter kan konsulteras.

(35)  Medlemmarna i europeiska gräns- och kustbevakningens enheter har genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 rätt att söka i europeiska databaser om det är nödvändigt för att uppfylla de operativa uppgifter som anges i den operativa planen för gränskontroller, gränsövervakning och återvändande, under ledning av värdmedlemsstaten. Vid sådan åtkomst bör man följa de villkor och begränsningar för åtkomsten som tillämpas på medlemsstaternas myndigheter som är behöriga för varje specifikt ändamål avseende vilket VIS-uppgifter kan konsulteras.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  De mottagande tredjeländerna omfattas ofta inte av de beslut om adekvat skyddsnivå som antagits av kommissionen enligt artikel 45 i förordning (EU) 2016/679 eller enligt nationella bestämmelser som antagits för att införliva artikel 36 i direktiv (EU) 2016/680. Vidare har det genom unionens omfattande insatser i samarbete med de viktigaste ursprungsländerna för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU och som är skyldiga att återvända inte kunnat säkerställas att sådana tredjeländer systematiskt uppfyller kravet enligt internationell rätt att återta sina egna medborgare. Återtagandeavtal som ingåtts eller håller på att förhandlas fram av unionen eller medlemsstaterna och där det föreskrivs lämpliga skyddsåtgärder för överföring av uppgifter till tredjeländer i enlighet med artikel 46 i förordning (EU) 2016/679 eller de nationella bestämmelser som har antagits för att införliva artikel 37 i direktiv (EU) 2016/680, omfattar ett begränsat antal sådana tredjeländer och det är osäkert om några nya avtal kommer att ingås. I sådana situationer skulle personuppgifter kunna behandlas i enlighet med denna förordning tillsammans med myndigheter i tredjeländer i syfte att genomföra unionens återvändandepolitik förutsatt att de villkor som fastställs i artikel 49.1 d i förordning (EU) 2016/679 eller i de nationella bestämmelser varigenom artikel 38 eller 39 i direktiv (EU) 2016/680 införlivas är uppfyllda.

(37)  Personuppgifter som medlemsstaterna erhållit i enlighet med denna förordning bör inte överföras till eller göras tillgängliga för ett tredjeland, en internationell organisation eller en privat enhet som är etablerad i eller utanför unionen. Som ett undantag till den regeln bör det däremot vara möjligt att under särskilda strikta villkor överföra sådana personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation om överföringen är nödvändig i enskilda fall för att bistå vid identifieringen av en tredjelandsmedborgare i samband med hans eller hennes återvändande. I avsaknad av ett beslut om adekvat skyddsnivå genom en genomförandeakt enligt förordning (EU) 2016/679 eller överföringar som omfattas av lämpliga skyddsåtgärder enligt den förordningen, bör det vara möjligt att undantagsvis i återvändandesyften överföra VIS-uppgifter till ett tredjeland eller till en internationell organisation endast om detta är nödvändigt av sådana viktiga skäl som rör allmänintresset som avses i den förordningen.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  Medlemsstaterna bör tillhandahålla relevanta personuppgifter som behandlas i VIS, i enlighet med tillämpliga dataskyddsregler och om det krävs i enskilda fall för att utföra arbetsuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU).../...60, förordning om unionens vidarebosättningsram], till [Europeiska unionens asylbyrå] och relevanta internationella organ, t.ex. FN:s flyktingkommissariat, Internationella organisationen för migration och Internationella rödakorskommitténs verksamhet för flyktingskydd och vidarebosättning, när det gäller tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som hänvisats av dem till medlemsstaterna vid tillämpningen av förordning (EU) .../... [förordning om unionens vidarebosättningsram].

utgår

__________________

 

60 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) …/… [fullständig titel] (EUT L .., ..., s. ...).

 

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG)nr 45/200161 är tillämplig på unionsinstitutionernas och unionsorganens verksamhet när de utför sina uppgifter som ansvariga för driften av VIS.

(39)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/172561 är tillämplig på unionsinstitutionernas och unionsorganens verksamhet när de utför sina uppgifter som ansvariga för driften av VIS.

__________________

__________________

61 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

61 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 och avgav ett yttrande den

(40)  Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 och avgav ett yttrande den 12 december 2018

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43)  Utan att det påverkar medlemsstaternas ansvar för att de uppgifter som läggs in i VIS är korrekta bör eu-LISA ansvara för att förbättra uppgifternas kvalitet genom att införa ett centralt kvalitetskontrollverktyg, och för att regelbundet tillställa medlemsstaterna rapporter.

(43)  Utan att det påverkar medlemsstaternas ansvar för att de uppgifter som läggs in i VIS är korrekta bör eu-LISA ansvara för att förbättra uppgifternas kvalitet genom att införa, upprätthålla och kontinuerligt uppdatera ett centralt kvalitetskontrollverktyg, och för att regelbundet tillställa medlemsstaterna rapporter.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44)  I syfte att möjliggöra bättre övervakning av användningen av VIS för att analysera tendenser i fråga om migrationstryck och gränsförvaltning bör eu-LISA kunna utveckla en kapacitet för statistisk rapportering till medlemsstaterna, kommissionen och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån utan att dataintegriteten äventyras. Därför bör en central statistikdatabas inrättas. Den statistik som tas fram bör inte innehålla personuppgifter.

(44)  I syfte att möjliggöra bättre övervakning av användningen av VIS för att analysera tendenser i fråga om migrationstryck och gränsförvaltning bör eu-LISA kunna utveckla en kapacitet för statistisk rapportering till medlemsstaterna, kommissionen och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån utan att dataintegriteten äventyras. Därför bör eu-LISA lagra viss statistik i den centrala databasen för de rapporterings- och statistiksyften som anges i [förordning 2018/XX om interoperabilitet (gränser och viseringar)]. Den statistik som tas fram bör inte innehålla personuppgifter.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 47a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(47a)  Denna förordning påverkar inte de förpliktelser som följer av Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 om flyktingars rättsliga ställning, kompletterad av New York-protokollet av den 31 januari 1967 och EU:s och dess medlemsstaters alla internationella åtaganden.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Titeln

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1) Titeln ska ersättas med följande:

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av information om viseringar för kortare vistelse, viseringar för längre vistelse och uppehållstillstånd (VIS-förordningen)

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 2 – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  VIS ska ha till syfte att förbättra genomförandet av den gemensamma viseringspolitiken, det konsulära samarbetet och samråd mellan centrala viseringsmyndigheter genom att underlätta utbytet av uppgifter mellan medlemsstaterna om viseringsansökningar och de beslut som fattas om dessa, i syfte att

1.  VIS ska ha till syfte att förbättra genomförandet av den gemensamma viseringspolitiken avseende viseringar för kortare vistelse, det konsulära samarbetet och samråd mellan centrala viseringsmyndigheter genom att underlätta utbytet av uppgifter mellan medlemsstaterna om viseringsansökningar och de beslut som fattas om dessa, i syfte att

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 2 – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  underlätta viseringsansökningsförfarandet,

a)  underlätta och påskynda viseringsansökningsförfarandet,

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 2 – punkt 1 – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  bistå vid identifiering av försvunna personer,

f)  bistå vid identifiering av försvunna personer i enlighet med artikel 22o,

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 2 – punkt 1 – led h

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h)  bidra till att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott,

h)  bidra till att förebygga hot mot någon av medlemsstaternas inre säkerhet, särskilt genom att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott under lämpliga och strikt fastställda omständigheter,

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 2 – punkt 1 – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  bidra till att förebygga hot mot någon av medlemsstaternas inre säkerhet,

utgår

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 2 – punkt 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  stödja en hög säkerhetsnivå genom att bidra till bedömningen av huruvida en sökande anses utgöra ett hot mot den allmänna ordningen, den inre säkerheteneller folkhälsan innan ankomsten till gränsövergångsställena vid de yttre gränserna,

a)  stödja en hög säkerhetsnivå i alla medlemsstater genom att bidra till bedömningen av huruvida en sökande eller en innehavare av en handling anses utgöra ett hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten,

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 2 – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  stärka in- och utresekontrollernas effektivitet och effektiviteten av kontroller inom territoriet,

b)  underlätta kontroller vid gränsövergångsställen vid de yttre gränserna och stärka kontrollernas effektivitet inom medlemsstaternas territorium,

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 2 – punkt 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  bidra till att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott,

c)  bidra till att förebygga hot mot någon av medlemsstaternas inre säkerhet, särskilt genom att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott under lämpliga och strikt definierade omständigheter,

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 2 – punkt 2 – led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  bistå vid identifiering av försvunna personer i enlighet med artikel 22o,

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2a (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 2a

 

Utformning

 

1.   VIS ska vara baserat på en centraliserad struktur och ska bestå av

 

a)   den gemensamma databas för identitetsuppgifter som inrättas genom [artikel 17.2 a i förordning 2018/XX om interoperabilitet (gränser och viseringar)],

 

b)   ett centralt informationssystem (VIS centrala system),

 

c)   ett gränssnitt i varje medlemsstat (nedan kallat det nationella gränssnittet eller NI-VIS) som ska utgöra en förbindelse med den berörda centrala nationella myndigheten i respektive medlemsstat, eller ett enhetligt nationellt gränssnitt i varje medlemsstat som bygger på gemensamma tekniska specifikationer, är identiskt för alla medlemsstater och möjliggör anslutning av VIS centrala system till medlemsstaternas nationella infrastrukturer,

 

d)   en kommunikationsinfrastruktur mellan VIS centrala system och de nationella gränssnitten,

 

e)   en säker kommunikationskanal mellan VIS centrala system och in- och utresesystemets centrala system,

 

f)   en säker kommunikationsinfrastruktur mellan VIS centrala system och de centrala infrastrukturerna för den europeiska sökportal som inrättas genom [artikel 6 i förordning 2018/XX om interoperabilitet (gränser och viseringar)], den gemensamma biometriska matchningstjänst som inrättas genom [artikel 12 i förordning 2018/XX om interoperabilitet (gränser och viseringar)], den gemensamma databas för identitetsuppgifter som inrättas genom [artikel 17 i förordning 2018/XX om interoperabilitet (gränser och viseringar)] och den detektor för multipla identiteter som inrättas genom [artikel 25 i förordning 2018/XX om interoperabilitet (gränser och viseringar)],

 

g)   en mekanism för samråd om ansökningar och utbyte av information mellan centrala viseringsmyndigheter (”VISMail”),

 

h)   en nätport för transportörer,

 

i)   en säker webbtjänst som möjliggör kommunikation mellan VIS centrala system, å ena sidan, och nätporten för transportörer och de internationella systemen, å andra sidan,

 

j)   en databas med uppgifter för rapporterings- och statistikändamål.

 

k)   ett verktyg som ger sökande möjlighet att ge eller återkalla sitt samtycke till att deras ansökningsakt lagras under ytterligare en period,

 

VIS centrala system, de enhetliga nationella gränssnitten, webbtjänsten, nätporten för transportörer och VIS kommunikationsinfrastruktur ska dela och så mycket som det tekniskt är möjligt, återanvända maskinvaru- och programvarukomponenter från in- och utresesystemets centrala system, de enhetliga nationella gränssnitten för in- och utresesystemet, Etias nätport för transportörer, in- och utresesystemets webbtjänst respektive in- och utresesystemets kommunikationsinfrastruktur.

 

2.   NI-VIS ska bestå av följande:

 

a)   Ett lokalt nationellt gränssnitt (LNI) i varje medlemsstat, vilket är det gränssnitt som fysiskt förbinder medlemsstaten med det säkra kommunikationsnätet, och som innehåller den krypteringsutrustning som är speciellt avsedd för VIS. LNI ska vara lokaliserat i respektive medlemsstat.

 

b)   Ett reservdriftssystem för LNI (BLNI) som ska ha samma innehåll och funktion som LNI.

 

3.   LNI och BLNI får endast användas för ändamål som definieras i EU-lagstiftningen för VIS.

 

4.   Centraliserade tjänster ska finnas på två olika platser: i Strasbourg i Frankrike, som är värd för den ordinarie delen av VIS centrala system och centralenheten, samt i St Johann im Pongau i Österrike, som är värd för VIS centrala reservdriftssystem och centralenhetens reservdriftssystem. Anslutningen mellan den ordinarie delen av VIS centrala system och VIS centrala reservdriftssystem ska tillåta kontinuerlig synkronisering mellan centralenheten och centralenhetens reservdriftssystem. Kommunikationsinfrastrukturen ska stödja och bidra till att säkerställa oavbruten tillgång till VIS. Den ska innehålla redundanta och avgränsade sökvägar för anslutningarna mellan VIS centrala system och VIS centrala reservdriftssystem, och den ska även innehålla redundanta och avgränsade sökvägar för anslutningarna mellan varje nationellt gränssnitt och VIS centrala system samt VIS centrala reservdriftssystem. Kommunikationsinfrastrukturen ska tillhandahålla ett krypterat, virtuellt, privat nätverk som är särskilt avsett för VIS-uppgifter och för kommunikation mellan medlemsstaterna samt mellan medlemsstaterna och den myndighet som ansvarar för den operativa förvaltningen av VIS centrala system.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 4 – led 3a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  central myndighet: den myndighet som har inrättats av en medlemsstat i enlighet med förordning (EG) nr 810/2009.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 4 – led 15

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  ansiktsbild: en digital bild av ansiktet.

(15)  ansiktsbild: en digital bild av ansiktet med tillräcklig bildupplösning och kvalitet för att den ska kunna användas för automatiserad biometrisk matchning.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 4 – led 19

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  nationell tillsynsmyndighet: de tillsynsmyndigheter som inrättats för brottsbekämpande ändamål i enlighet med artikel 41 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680***.

(19)  tillsynsmyndigheter: de tillsynsmyndigheter som avses i artikel 51.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679** och de tillsynsmyndigheter som avses i artikel 41.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680***.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 4 – led 19a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a)  träff: förekomst av en koppling som framgår när de relevanta uppgifter som registrerats i en ansökningsakt i VIS jämförs med relevanta uppgifter i ett register, en akt eller en registrering i VIS, SIS, in- och utresesystemet, Etias, Eurodac, Europols uppgifter eller Interpols databas över stulna och förkomna resehandlingar (SLTD).

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 4 – led 20

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  brottsbekämpning: förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott.

(20)  brottsbekämpning: förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott inom en strikt fastställd ram.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 4 – led 21

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  terroristbrott: brott enligt nationell lagstiftning som motsvarar eller är likvärdiga med de brott som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541****.

(21)  terroristbrott: brott enligt nationell lagstiftning som avses i artiklarna 3–14 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541**** eller som är likvärdiga med ett av dessa brott för de medlemsstater som inte är bundna av det direktivet.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 4 – fotnot 2 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

** Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 5 – punkt 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Uppgifter om fingeravtryck som avses i artiklarna 9.6 och 22c.2 g.

c)  Uppgifter om fingeravtryck som avses i artiklarna 9.6, 22c.2 g och 22d g.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 5 – punkt 1 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  Scannade kopior av sidan med biografiska uppgifter i den resehandling som avses i artikel 9.7.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 5 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  CIR ska innehålla de uppgifter som avses i artikel 9.4 a–9.4 cc, artikel 9.5 och 9.6, artikel 22c.2 a–22c.2 cc, 22c.2 f och 22c.2 g och artikel 22d a–22d cc och 22d f och 22d g. De återstående VIS-uppgifterna ska lagras i VIS centrala system.”

3.  CIR ska innehålla de uppgifter som avses i artikel 9.4 a–9.4 cc, artikel 9.5 och 9.6, artikel 22c.2 a–22c.2 cc, 22c.2 f och 22c.2 g och artikel 22d a–22d c och 22d f och 22d g. De återstående VIS-uppgifterna ska lagras i VIS centrala system.”

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 5a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Den förteckning över resehandlingar som möjliggör passage av de yttre gränserna och i vilka en visering kan införas, vilken fastställs genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1105/2011/EU*, ska integreras i VIS.

1.  Den förteckning över resehandlingar som möjliggör passage av de yttre gränserna och i vilka en visering kan införas, vilken fastställs genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1105/2011/EU*, ska integreras i VIS.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 5a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  VIS ska tillhandahålla en funktion för centraliserad förvaltning av förteckningen över erkända resehandlingar och en underrättelse om erkännande eller icke-erkännande av förtecknade resehandlingar i enlighet med artikel 4 i beslut nr 1105/2011/EU.

2.   VIS ska tillhandahålla en funktion för centraliserad förvaltning av förteckningen över erkända resehandlingar och en underrättelse om erkännande eller icke-erkännande av förtecknade resehandlingar i enlighet med artikel 4 i beslut nr 1105/2011/EU.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 5a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  De detaljerade bestämmelserna om förvaltning av den funktion som avses i punkt 2 ska fastställas i genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 49.2.

3.  De detaljerade bestämmelserna om förvaltning av den funktion som avses i punkt 2 ska fastställas i genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 49.2.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7 – led -a (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 6 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

-a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

1.   Åtkomst till VIS för att föra in, ändra eller radera de uppgifter som avses i artikel 5.1 i enlighet med denna förordning ska uteslutande vara förbehållet vederbörligen bemyndigad personal vid viseringsmyndigheterna.

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 22a ska åtkomst till VIS för att föra in, ändra eller radera de uppgifter som avses i artikel 5.1 i enlighet med denna förordning uteslutande vara förbehållet vederbörligen bemyndigad personal vid viseringsmyndigheterna. Antalet vederbörligen bemyndigade anställda ska vara strikt begränsat efter vad som är nödvändigt för deras tjänsteutövning.”

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7 – led a (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 6 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2.   Åtkomst till VIS för att inhämta uppgifter ska uteslutande vara förbehållen den vederbörligen bemyndigade personal vid de nationella myndigheter i varje medlemsstat och de EU-organ som är behöriga för de ändamål som fastställs i artiklarna 15–22 , 22c–22f och 22g–22j, samt för de syften som anges i artiklarna 20 och 21 i [förordning 2018/XX om interoperabilitet].

”2.  Åtkomst till VIS för att inhämta uppgifter ska uteslutande vara förbehållen den vederbörligen bemyndigade personalen vid de nationella myndigheter i varje medlemsstat och de EU-organ som är behöriga för de ändamål som fastställs i artiklarna 15–22 och 22g–22l, samt för de syften som anges i artiklarna 20 och 21 i [förordning 2018/XX om interoperabilitet (gränser och viseringar)].

 

De myndigheter som har rätt att söka i eller få åtkomst till VIS i syfte att förebygga, förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott eller andra grova brott ska utses i enlighet med kapitel IIIb.

Åtkomsten ska begränsas till den utsträckning som uppgifterna är nödvändiga för utförandet av deras arbetsuppgifter i enlighet med dessa ändamål och ska stå i proportion till de mål som eftersträvas.”

Åtkomsten ska begränsas till den utsträckning som uppgifterna är nödvändiga för utförandet av deras arbetsuppgifter i enlighet med dessa ändamål och ska stå i proportion till de mål som eftersträvas.”

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7 – led aa (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 6 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

aa)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

3.   Varje medlemsstat ska utse de behöriga myndigheter vilkas vederbörligen bemyndigade personal ska ha befogenhet att föra in, ändra, radera eller inhämta uppgifter i VIS. Varje medlemsstat ska utan dröjsmål översända en förteckning över dessa myndigheter till kommissionen, inbegripet dem som avses i artikel 41.4, samt meddela alla eventuella ändringar av förteckningen. I förteckningen ska det anges i vilket syfte varje myndighet får behandla uppgifter i VIS.

3.   Varje medlemsstat ska utse de behöriga myndigheter vilkas vederbörligen bemyndigade personal ska ha befogenhet att föra in, ändra, radera eller inhämta uppgifter i VIS. Varje medlemsstat ska utan dröjsmål översända en förteckning över dessa myndigheter till eu-LISA, inbegripet dem som avses i artikel 29.3a, samt meddela alla eventuella ändringar av förteckningen. I förteckningen ska det för varje myndighet anges vilka uppgifter den får hämta och för vilka syften.

Inom tre månader efter det att VIS har tagits i drift enligt artikel 48.1 ska kommissionen offentliggöra en konsoliderad förteckning i Europeiska unionens officiella tidning. Om förteckningen ändras ska kommissionen en gång om året offentliggöra en uppdaterad konsoliderad förteckning.

 

 

eu-LISA ska säkerställa att förteckningen och förteckningar över de utsedda myndigheter som avses i artikel 22k.2 och den centrala åtkomstpunkt som avses i artikel 22k.4 årligen offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. eu-LISA ska upprätthålla en kontinuerligt uppdaterad förteckning på sin webbplats med de ändringar som skickas in av medlemsstaterna mellan de årliga offentliggörandena.”

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7 – led c (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 6 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5.  De detaljerade bestämmelserna om förvaltning av funktionen för en centraliserad förvaltning av den förteckning som avses i punkt 3 ska fastställas i genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 49.2.

”5.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 48a avseende de detaljerade bestämmelserna om förvaltning av funktionen för en centraliserad förvaltning av den förteckning som avses i punkt 3.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7a (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 7 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(7a)  I artikel 7 ska punkt 2 ersättas med följande:

2.   Alla behöriga myndigheter ska vid användningen av VIS se till att sökande och viseringsinnehavare inte diskrimineras på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning och att sökandens eller viseringsinnehavarens mänskliga värdighet och integritet respekteras fullt ut.

”2.   Behandlingen av personuppgifter i VIS av varje behörig myndighet får inte leda till att sökande och viseringsinnehavare eller sökande och innehavare av viseringar för längre vistelse och uppehållstillstånd diskrimineras på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politiska eller andra åsikter, tillhörighet till en nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Behandlingen ska fullt ut respektera mänsklig värdighet och integritet samt grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, inbegripet rätten till respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter. Särskild hänsyn ska tas till barn, äldre och personer med funktionsnedsättning samt personer i behov av internationellt skydd. Barnets bästa ska komma i främsta rummet.”.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 7 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3.  Barnets bästa ska vara en fråga av största vikt för medlemsstaterna under alla förfaranden som föreskrivs i denna förordning. Barnets välfärd, trygghet och säkerhet, särskilt om det finns en risk för att barnet är ett offer för människohandel, och barnets åsikter ska beaktas och tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad.

”3.  Barnets bästa ska vara en fråga som ska ha företräde över alla andra frågor för medlemsstaterna under alla förfaranden som föreskrivs i denna förordning med full respekt för internationella konventionen om barnets rättigheter. Barnets välfärd, trygghet och säkerhet, särskilt om det finns en risk för att barnet är ett offer för människohandel, och barnets åsikter ska beaktas och tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8a (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 7 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) I artikel 7 ska följande punkt läggas till:

 

”3a.  Medlemsstaterna ska genomföra denna förordning i full överensstämmelse med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt rätten till mänsklig värdighet, rätten till frihet och säkerhet, respekten för privatlivet och familjelivet, skyddet av personuppgifter, rätten till asyl och skyddet av principen om ”non-refoulement” och skydd vid avlägsnande, utvisning eller utlämning, rätten till icke-diskriminering, barnets rättigheter och rätten till ett effektivt rättsmedel.”.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8b (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b)  Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 7a

 

Uppgifter om barns fingeravtryck

 

1.   Genom undantag från artikel 22c.2 g ska inga fingeravtryck av barn under sex års ålder föras in i VIS.

 

2.   Biometriska uppgifter om underåriga från sex års ålder ska tas av tjänstemän som utbildats särskilt för att ta biometriska uppgifter av underåriga på ett barnvänligt och barnanpassat sätt och med full respekt för barnets bästa och de garantier som fastställs i FN:s konvention om barnets rättigheter.

 

Underåriga ska i förekommande fall åtföljas av en vuxen familjemedlem när deras biometriska uppgifter tas. Ett ensamkommande barn ska åtföljas av en förmyndare, en företrädare eller, om en företrädare inte har utsetts, en person som är utbildad för att värna om barnets bästa och barnets allmänna välbefinnande, samtidigt som hans eller hennes biometriska uppgifter tas. En person med sådan utbildning ska inte vara den tjänsteman som ansvarar för att ta biometriska uppgifter och ska agera oberoende och får inte ta emot order från den tjänsteman eller den avdelning som ansvarar för att ta biometriska uppgifter. Ingen form av kraft får användas mot underåriga för att säkerställa att de uppfyller skyldigheten att tillhandahålla biometriska uppgifter.

 

3.   Genom undantag från artikel 13.2 i förordning (EG) nr 810/2009 ska konsulaten inte begära att barn mellan 6 och 12 år infinner sig på konsulatet för insamling av biometriska kännetecken, om detta skulle innebära en alltför stor börda och kostnader för familjer. I sådana fall ska biometriska kännetecken tas vid de yttre gränserna där särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att undvika handel med barn.

 

4.   Genom undantag från bestämmelserna om användning av uppgifter som föreskrivs i kapitlen II, III, IIIa och IIIb får åtkomst till uppgifter om barns fingeravtryck endast ges för följande ändamål:

 

a)   För att verifiera barnets identitet vid ansökan om visering i enlighet med artikel 15 och vid de yttre gränserna i enlighet med artiklarna 18 och 22 g, och

 

b)   bidra till att förebygga och bekämpa missbruk av barns rättigheter enligt kapitel IIIb, under förutsättning att samtliga följande villkor är uppfyllda:

 

i)   En sådan tillgång måste vara nödvändig för att förebygga, upptäcka eller utreda handel med barn.

 

ii)   Tillgången är nödvändig i ett särskilt fall.

 

iii)   Identifieringen är till barnets bästa.”.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9

Förordning (EG) nr 767/2008

Kapitel II – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”VISERINGSMYNDIGHETERNAS INFÖRANDE OCH ANVÄNDNING AV UPPGIFTER OM VISERINGAR FÖR KORTARE VISTELSE”

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11 – led b

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 9 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5.  En ansiktsbild av sökanden i enlighet med artikel 13.1 i förordning (EG) nr 810/2009.”

”5.  En ansiktsbild av sökanden i enlighet med artikel 13 i förordning (EG) nr 810/2009.”

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11 – led ba (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 9 – led 6

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

ba)  Led 6 ska ersättas med följande:

6.   Sökandens fingeravtryck, i enlighet med relevanta bestämmelser i de gemensamma konsulära anvisningarna.

6.   Sökandens fingeravtryck, i enlighet med artikel 13 i förordning (EG) nr 810/2009.”.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11 – led d

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 9 – stycke 1a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Den ansiktsbild på tredjelandsmedborgaren som avses i punkt 5 första stycket ska ha tillräckligt hög bildupplösning och kvalitet för att kunna användas för automatiserad biometrisk matchning.

Den ansiktsbild på tredjelandsmedborgaren som avses i punkt 5 första stycket ska ha tillräckligt hög bildupplösning och kvalitet för att kunna användas för automatiserad biometrisk matchning. Om kvaliteten är otillräcklig ska ansiktsbilden inte användas för automatiserad matchning.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11 – led d

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 9 – stycke 1b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom undantag från andra stycket får ansiktsbilden, i undantagsfall där kvalitets- och bildupplösningsspecifikationerna för registrering i VIS av en ansiktsbild som tagits på plats inte kan uppfyllas, tas fram elektroniskt från chippet i de elektroniska maskinläsbara resehandlingarna. I sådana fall ska ansiktsbilden endast infogas i personakten efter elektronisk verifiering av att den ansiktsbild som är registrerad i chippet i de elektroniska maskinläsbara resehandlingarna motsvarar den ansiktsbild av den berörda tredjelandsmedborgaren som tagits på plats.”

Genom undantag från första stycket får ansiktsbilden, i undantagsfall där kvalitets- och bildupplösningsspecifikationerna för registrering i VIS av en ansiktsbild som tagits på plats inte kan uppfyllas, tas fram elektroniskt från chippet i de elektroniska maskinläsbara resehandlingarna. I sådana fall ska ansiktsbilden endast infogas i personakten efter elektronisk verifiering av att den ansiktsbild som är registrerad i chippet i de elektroniska maskinläsbara resehandlingarna motsvarar den ansiktsbild av den berörda tredjelandsmedborgaren som tagits på plats.”

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 9a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När en ansökan skapas eller en visering utfärdas ska VIS kontrollera om den resehandling som är kopplad till ansökan är erkänd i enlighet med beslut nr 1105/2011/EU, genom att utföra en automatisk sökning mot den förteckning över erkända resehandlingar som avses i artikel 5a och tillhandahålla ett resultat.

2.  När en ansökan skapas ska VIS kontrollera om den resehandling som är kopplad till ansökan är erkänd i enlighet med beslut nr 1105/2011/EU genom att utföra en automatisk sökning mot den förteckning över erkända resehandlingar som avses i artikel 5a och tillhandahålla ett resultat.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 9a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  För de kontroller som avses i artikel 21.1 och artikel 21.3 a, c och d i förordning (EG) nr 810/2009 ska VIS inleda en sökning genom att använda den europeiska sökportalen som definieras i artikel 6.1 [i förordningen om interoperabilitet] för att jämföra de relevanta uppgifter som avses i artikel 9.4 i denna förordning med de uppgifter som finns i ett register, en akt eller en registrering i VIS, Schengens informationssystem (SIS), in- och utresesystemet, EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias), inklusive den bevakningslista som avses i artikel 29 i [förordning (EU) 2018/XX om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)], Eurodac, [Ecris-TCN-systemet vad gäller fällande domar avseende terroristbrott och andra grova brott], Europoluppgifter, Interpols databas över stulna och förkomna resehandlingar (SLTD) och Interpols databas för resehandlingar som är föremål för ett meddelande (Interpol TDAWN).

3.  För de kontroller som avses i artikel 21.1 och 21.3 a och c i förordning (EG) nr 810/2009 ska VIS inleda en sökning genom att använda den europeiska sökportal som definieras i artikel 6.1 [i förordningen om interoperabilitet] för att jämföra de uppgifter som avses i artikel 9.4, 9.5 och9.6 i denna förordning. VIS ska kontrollera följande:

 

a)   Om den resehandling som använts för ansökan motsvarar en resehandling som anmälts som förkommen, stulen, förskingrad eller ogiltig i SIS.

 

b)   Om den resehandling som använts för ansökan motsvarar en resehandling som anmälts som förkommen, stulen eller ogiltig i SLTD-databasen.

 

c)   Om registrering om nekad inresa och vistelse finns för sökanden i SIS.

 

d)   Om sökanden är föremål för en registrering i SIS om personer som är efterlysta för att gripas och överlämnas enligt en europeisk arresteringsorder eller som är efterlysta för att gripas i syfte att utlämnas.

 

e)   Om sökanden och resehandlingen motsvarar ett nekat, återkallat eller ogiltigförklarat resetillstånd i Etias centrala system och dess innehavare.

 

f)   Om sökanden och resehandlingen finns med på den bevakningslista som avses i artikel 34 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1240*.

 

g)   Om uppgifter om sökanden redan finns registrerade i VIS.

 

h)   Om uppgifterna som lämnats i ansökan avseende resehandlingen motsvarar en annan viseringsansökan som lämnats in tillsammans med andra identitetsuppgifter.

 

i)   Om sökanden för närvarande är registrerad som en person som överskridit den tillåtna vistelsen eller tidigare har registrerats som en person som överskridit den tillåtna vistelsen i in- och utresesystemet.

 

j)   Om sökanden är registrerad som en person som nekats inresa i in- och utresesystemet.

 

k)   Om sökanden varit föremål för beslut om nekande, ogiltigförklaring eller återkallande av visering för kortare vistelse enligt registrering i VIS.

 

l)   Om sökanden varit föremål för beslut om nekande, ogiltigförklaring eller återkallande av visering för längre vistelse eller uppehållstillstånd enligt registrering i VIS.

 

m)   Om uppgifter som är specifika för den sökandes identitet registreras i Europoluppgifter.

 

n)   Om sökanden av en visering för kortare vistelse är registrerad i Eurodac.

 

o)   I de fall sökanden är underårig, huruvida sökandens vårdnadshavare eller förmyndare

 

i)   är föremål för en registrering i SIS om personer som är efterlysta för att gripas och överlämnas enligt en europeisk arresteringsorder eller som är efterlysta för att gripas i syfte att utlämnas,

 

ii)   är föremål för en registrering om nekad inresa och vistelse i SIS,

 

iii)   innehar en resehandling som finns med på den bevakningslista som avses i artikel 34 i förordning (EU) 2018/1240.

 

________________________

 

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1240 av den 12 september 2018 om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 1077/2011, (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 och (EU) 2017/2226 (EUT L 236, 19.9.2018, s. 1).

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 9a – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Vid en sökning i SLTD-databasen ska de uppgifter som används av den europeiska sökportalens användare för att inleda en sökning inte delas med ägarna av Interpols uppgifter.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 9a – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  VIS ska till ansökningsakten lägga till en hänvisning till alla träffar som erhållits i enlighet med punkt 3. Dessutom ska VIS, i förekommande fall, identifiera den eller de medlemsstater som fört in eller tillhandahållit de uppgifter som gett upphov till träffen eller träffarna, eller Europol, och ska registrera detta i ansökningsakten.

4.  VIS ska till ansökningsakten lägga till en hänvisning till alla träffar som erhållits i enlighet med punkt 3. Dessutom ska VIS, i förekommande fall, identifiera den eller de medlemsstater som fört in eller tillhandahållit de uppgifter som gett upphov till träffen eller träffarna, eller Europol, och ska registrera detta i ansökningsakten. Ingen annan information än hänvisning till en träff eller uppgifternas upphovsman ska registreras.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 9a – punkt 5 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  En registrering om personer och föremål som omfattas av diskreta kontroller eller särskilda kontroller.

d)  En registrering om personer och föremål som omfattas av diskreta kontroller, särskilda kontroller eller undersökningskontroller.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 9a – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  En träff som är ett resultat av sökningar enligt artikel 9a.3 a, b, c, e, g, h, i, j, k, l och n ska bedömas av det konsulat som tagit emot viseringsansökan, i förekommande fall efter den kontroll av den centrala myndighet som avses i artikel 9c.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 9a – punkt 5b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b.  Varje träff som är ett resultat av sökningar enligt artikel 9a.3 d, f, m, och o ska i förekommande fall kontrolleras och bedömas av den gemensamma kontaktpunkten i de medlemsstater som har infört eller tillhandahållit de uppgifter som gett upphov till träffen, i enlighet med artikel 9ca.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 9a – punkt 5c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5c.  Varje träff mot SIS ska också automatiskt anmälas till Sirenekontoret i den medlemsstat som skapade den registrering som gett upphov till träffen.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 9a – punkt 5d (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5d.  Den anmälan som tillhandahålls Sirenekontoret i den medlemsstat eller den gemensamma kontaktpunkt som gjorde registreringen ska innehålla följande uppgifter:

 

a)   Efternamn, förnamn och eventuella andra namn (alias).

 

b)   Födelseort och födelsedatum.

 

c)   Kön.

 

d)   Medborgarskap och eventuellt andra medborgarskap.

 

e)   Medlemsstaten för den första planerade vistelsen och, om tillgänglig, adressen för den första planerade vistelsen.

 

f)   Sökandens bostadsadress eller, om uppgiften inte är tillgänglig, bosättningsort och bosättningsland.

 

g)   En hänvisning till eventuella träffar som erhållits, inbegripet datum och tid för träffen.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 9a – punkt 5e (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5e.  Denna artikel ska inte utgöra ett hinder för inlämning av en asylansökan, oavsett skäl. I de fall där en viseringsansökan lämnas in av offer för våldsbrott, exempelvis våld i hemmet eller människohandel, som begåtts av deras så kallade sponsor, ska registreringen i VIS separeras från registreringen av sponsorn i syfte att skydda offren mot ytterligare risker.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 9b – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När det gäller tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till en unionsmedborgare som omfattas av direktiv 2004/38/EG eller till en tredjelandsmedborgare som åtnjuter en likvärdig rätt till fri rörlighet som unionsmedborgare enligt en överenskommelse mellan unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och ett tredje land, å andra sidan, ska de automatiska kontrollerna i artikel 9a.3 utföras enbart i syfte att kontrollera att det inte finns några faktiska indikationer eller rimliga skäl grundade på faktiska indikationer som tyder på att personens vistelse på medlemsstaternas territorium innebär en säkerhetsrisk eller en stor epidemisk risk i enlighet med direktiv 2004/38/EG.

1.  När det gäller tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till en unionsmedborgare som omfattas av direktiv 2004/38/EG eller till en tredjelandsmedborgare som åtnjuter en likvärdig rätt till fri rörlighet som unionsmedborgare enligt en överenskommelse mellan unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och ett tredje land, å andra sidan, ska de automatiska kontrollerna i artikel 9a.3 utföras enbart i syfte att kontrollera att det inte finns några faktiska indikationer eller rimliga skäl grundade på faktiska indikationer som tyder på att personens vistelse på medlemsstaternas territorium innebär en säkerhetsrisk i enlighet med direktiv 2004/38/EG.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 9b – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om den automatiska behandling av ansökan som avses i artikel 9a.3 tillhandahållit en träff som motsvarar en registrering om nekad inresa och vistelse som avses i artikel 24 i förordning (EG) nr 1987/2006, ska viseringsmyndigheten kontrollera grunden för det beslut som ledde till att denna registrering fördes in i SIS. Om denna grund är kopplad till en risk för olaglig invandring, ska registreringen inte beaktas vid bedömningen av ansökan. Viseringsmyndigheten ska gå vidare enligt artikel 25.2 i SIS II-förordningen.

3.  Om den automatiska behandling av ansökan som avses i artikel 9a.3 tillhandahållit en träff som motsvarar en registrering om nekad inresa och vistelse som avses i artikel 24 i förordning (EU) nr 2018/1861, ska viseringsmyndigheten kontrollera grunden för det beslut som ledde till att denna registrering fördes in i SIS. Om denna grund är kopplad till en risk för olaglig invandring, ska registreringen inte beaktas vid bedömningen av ansökan. Viseringsmyndigheten ska gå vidare enligt artikel 26.2 i förordning (EU) 2018/1861.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 9c – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kontroll av de centrala myndigheterna

Kontroll av de centrala myndigheterna och de gemensamma nationella kontaktpunkterna

 

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 9c – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En träff som är ett resultat av sökningar enligt artikel 9a.3 ska kontrolleras manuellt av den centrala myndigheten i den medlemsstat som handlägger ansökan.

1.  En träff enligt vad som avses i artikel 9a.5b som är ett resultat av sökningar enligt artikel 9a.3 och inte automatiskt kan bekräftas av VIS ska kontrolleras manuellt av den gemensamma nationella kontaktpunkten i enlighet med artikel 9ca. Den centrala myndigheten i den medlemsstat som handlägger ansökan ska underrättas.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 9c – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om den centrala myndigheten kontrollerar träffar manuellt ska den ha åtkomst till ansökningsakten och eventuella länkade ansökningsakter samt till alla träffar som genererats under den automatiska behandlingen enligt artikel 9a.3.

2.  En träff enligt vad som avses i artikel 9a.5a som är ett resultat av sökningar enligt artikel 9a.3 och inte automatiskt kan bekräftas av VIS ska kontrolleras manuellt av den centrala myndigheten. När den centrala myndigheten kontrollerar träffar manuellt ska den ha åtkomst till ansökningsakten och eventuella länkade ansökningsakter samt till alla träffar som genererats under den automatiska behandlingen enligt artikel 9a.5a.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 9c – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om uppgifterna överensstämmer eller om det fortsatt råder tvivel om sökandens identitet, ska den centrala viseringsmyndighet som handlägger ansökan underrätta den centrala myndigheten i den eller de andra medlemsstater som konstateras ha fört in eller tillhandahållit de uppgifter som gav upphov till träffen enligt artikel 9a.3. När det konstateras att en eller flera medlemsstater har fört in eller tillhandahållit de uppgifter som gav upphov till en sådan träff, ska den centrala myndigheten samråda med de centrala myndigheterna i den eller de andra medlemsstaterna med hjälp av det förfarande som anges i artikel 16.2.

5.  Om uppgifterna överensstämmer eller om det fortsatt råder tvivel om sökandens identitet, ska den centrala viseringsmyndighet som handlägger ansökan i berättigade fall underrätta den centrala myndigheten i den eller de andra medlemsstater som konstateras ha fört in eller tillhandahållit de uppgifter som gav upphov till träffen enligt artikel 9a.3. När det konstateras att en eller flera medlemsstater har fört in eller tillhandahållit de uppgifter som gav upphov till en sådan träff, ska den centrala myndigheten samråda med de centrala myndigheterna i den eller de andra medlemsstaterna med hjälp av det förfarande som anges i artikel 16.2. Varje tvivel ska vara till gagn för sökanden.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 9c – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Om den jämförelse som avses i artikel 9a.5 lett till en eller flera träffar ska VIS, som ett undantag från punkt 1, sända en automatisk underrättelse till den centrala myndigheten i den medlemsstat som inlett sökningen för att den ska vidta eventuella lämpliga uppföljningsåtgärder.

utgår

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 9c – punkt 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Om det konstateras att Europol har tillhandahållit de uppgifter som gett upphov till en träff i enlighet med artikel 9a.3, ska den centrala myndigheten i den ansvariga medlemsstaten samråda med den nationella Europolenheten för uppföljning i enlighet med förordning (EU) 2016/794 och i synnerhet kapitel IV i förordningen.

utgår

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 9ca (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 9ca

 

Kontroll och bedömning av den gemensamma nationella kontaktpunkten

 

1.   Varje medlemsstat ska utse en nationell myndighet, som ska vara operativ 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, vilket ska säkerställa relevanta manuella kontroller och bedömningar av träffar enligt denna förordning (”den gemensamma kontaktpunkten”). Den gemensamma kontaktpunkten ska bestå av sambandsmän från Sirenekontoret, Interpols nationella centralbyråer, Europols nationella centrala åtkomstpunkt, Etias nationella enhet och alla relevanta nationella brottsbekämpande myndigheter. Medlemsstaterna ska säkerställa tillräckligt med personal för den gemensamma kontaktpunkten som gör det möjligt för kontaktpunkten att kontrollera träffar som den underrättas om i enlighet med denna förordning, och med beaktande av de tidsfrister som anges i artikel 23 i förordning (EG) nr 810/2009.

 

2.   Kontaktpunkten ska manuellt kontrollera de träffar som hänvisats till den. Förfarandena enligt artikel 9c.2–6 ska tillämpas.

 

3.   Om uppgifterna efter den kontroll som avses i punkt 2 i denna artikel stämmer överens och en träff bekräftas ska kontaktpunkten i förekommande fall kontakta de ansvariga myndigheter som tillhandahållit de uppgifter som gett upphov till träffen, inklusive Europol. Kontaktpunkten ska därefter bedöma träffen. Den gemensamma kontaktpunkten ska avge ett motiverat yttrande mot bakgrund av det beslut om en ansökan som ska fattas enligt artikel 23 i förordning (EG) nr 810/2009.  Detta motiverade yttrande ska inkluderas i ansökningsakten.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 9cb (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 9cb

 

Handbok

 

Kommissionen ska anta en delegerad akt i enlighet med artikel 48a för att i en handbok fastställa de relevanta uppgifter som ska jämföras vid sökningar i andra system enligt artikel 9a.3 och de förfaranden och regler som är nödvändiga för de sökningar, kontroller och bedömningar som avses i artikel 9a–ca. Denna delegerade akt ska omfatta en kombination av uppgiftskategorier för sökningar i varje system i enlighet med artikel 9a.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 13

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 13 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4.  När ansökningsakten har uppdaterats i enlighet med punkterna 1 och 2 ska VIS skicka en underrättelse till den medlemsstat som utfärdade viseringen med uppgift om beslutet att upphäva eller återkalla viseringen. En sådan underrättelse ska genereras automatiskt av det centrala systemet och överföras via den mekanism som avses i artikel 16.”

”4.  När ansökningsakten har uppdaterats i enlighet med punkterna 1 och 2 ska VIS skicka en underrättelse till den medlemsstat som utfärdade viseringen med uppgift om det motiverade beslutet att upphäva eller återkalla viseringen. En sådan underrättelse ska genereras automatiskt av det centrala systemet och överföras via den mekanism som avses i artikel 16.”

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 15

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 16 – punkt 2 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Uteslutande i syfte att utföra samrådsförfarandet ska förteckningen över de medlemsstater som kräver att andra medlemsstaters centrala myndigheter samråder med deras centrala myndigheter under handläggningen av ansökningar om enhetliga viseringar som lämnats in av medborgare från specifika tredjeländer eller specifika kategorier av sådana medborgare enligt artikel 22 i förordning (EG) nr 810/2009, och över de berörda tredjelandsmedborgarna, integreras i VIS.

Uteslutande i syfte att utföra samrådsförfarandet ska förteckningen över de medlemsstater som kräver att andra medlemsstaters centrala myndigheter samråder med deras centrala myndigheter under handläggningen av ansökningar om enhetliga viseringar som lämnats in av medborgare från specifika tredjeländer eller specifika kategorier av sådana medborgare enligt artikel 22 i förordning (EG) nr 810/2009 integreras i VIS.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 15

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 16 – punkt 3 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Överföring av information enligt artikel 25.4 om utfärdande av viseringar med begränsad territoriell giltighet, artikel 24.2 om ändring av uppgifter och artikel 31 i förordning (EG) nr 810/2009 om efterhandsanmälningar.

a)  Överföring av information enligt artikel 25.4 om utfärdande av viseringar med begränsad territoriell giltighet, artikel 24.2 om ändring av uppgifter i den här förordningen och artikel 31 i förordning (EG) nr 810/2009 om efterhandsanmälningar.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 15

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 16 – punkt 3 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Alla andra meddelanden med anknytning till konsulärt samarbete som inbegriper överföring av personuppgifter som registrerats i VIS eller som är kopplade till det, överföring av begäranden till behörig viseringsmyndighet om att vidarebefordra kopior av resehandlingar i enlighet med artikel 9.7 och andra handlingar som ligger till grund för ansökan och överföring av elektroniska kopior av dessa handlingar samt begäranden enligt artikel 9c och artikel 38.3. De behöriga viseringsmyndigheterna ska besvara en sådan begäran inom två arbetsdagar.”

b)  Alla andra meddelanden med anknytning till konsulärt samarbete som inbegriper överföring av personuppgifter som registrerats i VIS eller som är kopplade till det, överföring av begäranden till behörig viseringsmyndighet om att vidarebefordra kopior av handlingar som ligger till grund för ansökan och överföring av elektroniska kopior av dessa handlingar samt begäranden enligt artikel 9c och artikel 38.3. De behöriga viseringsmyndigheterna ska besvara en sådan begäran inom två arbetsdagar.”

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 18a (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 18a

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(18a)  Artikel 18a ska ersättas med följande:

Artikel 18a

Artikel 18a

Hämtning av VIS-uppgifter för att skapa eller uppdatera en in- och utresepost eller post om nekad inresa för en viseringsinnehavare i in- och utresesystemet

Hämtning av VIS-uppgifter för att skapa eller uppdatera en in- och utresepost eller post om nekad inresa för en viseringsinnehavare i in- och utresesystemet

Den behöriga myndighet som ansvarar för kontroller vid gränser vid vilka in- och utresesystemet har tagits i drift ska endast för ändamålen att skapa eller uppdatera en in- och utresepost eller post om nekad inresa för en viseringsinnehavare i in- och utresesystemet i enlighet med artiklarna 14.2, 16 och 18 i förordning (EU) 2017/2226 ges åtkomst för att i VIS hämta och till in- och utresesystemet importera de uppgifter som lagras i VIS och som förtecknas i artikel 16.2 c–f i den förordningen.”

Den behöriga myndighet som ansvarar för kontroller vid gränser vid vilka in- och utresesystemet har tagits i drift ska endast för ändamålen att skapa eller uppdatera en in- och utresepost eller post om nekad inresa för en viseringsinnehavare i in- och utresesystemet i enlighet med artiklarna 14.2, 16 och 18 i förordning (EU) 2017/2226 ges åtkomst för att i VIS hämta och till in- och utresesystemet importera de uppgifter som lagras i VIS och som förtecknas i artikel 16.1 d och artikel 16.2 c–f i den förordningen.”.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 19

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 20a – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Användning av VIS-uppgifter i syfte att föra in SIS-registreringar om försvunna personer och åtkomst till dessa uppgifter

Användning av VIS-uppgifter i syfte att föra in SIS-registreringar om försvunna personer eller utsatta personer som behöver hindras från att resa och åtkomst till dessa uppgifter

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 19

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 20a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Uppgifter om fingeravtryck som är lagrade i VIS får användas i syfte att föra in registreringar om försvunna personer i enlighet med artikel 32.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)*... [förordning (EU) om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete]. I sådana fall ska utbytet av uppgifter om fingeravtryck göras via en säker kommunikationskanal till Sirenekontoret i den medlemsstat som äger uppgifterna.

1.  Uppgifter om fingeravtryck och ansiktsbilder som är lagrade i VIS får användas i syfte att föra in registreringar om försvunna personer, barn som löper risk att bortföras eller utsatta personer som behöver hindras från att resa i enlighet med artikel 32 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)*... [förordning (EU) om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete]. I sådana fall ska utbytet av uppgifter om fingeravtryck och ansiktsbilder göras via en säker kommunikationskanal till Sirenekontoret i den medlemsstat som äger uppgifterna.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 19

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 20a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När det förekommer en träff mot en SIS-registrering som avses i punkt 1, får barnskyddsmyndigheterna och de nationella rättsliga myndigheterna, inklusive de som ansvarar för att väcka allmänt åtal under ett straffrättsligt förfarande och för att inleda rättsliga utredningar som föregår åtal, och deras samordnande myndigheter som avses i artikel 43 i förordning (EU) ... [COM(2016) 883 final – SIS LE], vid fullgörandet av sina uppgifter begära åtkomst till uppgifter som har förts in i VIS. De villkor som fastställs i unionsrätten och i nationell lagstiftning ska tillämpas.

2.  När det förekommer en träff mot en SIS-registrering genom användning av uppgifter om fingeravtryck och ansiktsbilder som är lagrade i VIS enligt punkt 1 får barnskyddsmyndigheterna och de nationella rättsliga myndigheterna, inklusive de som ansvarar för att väcka allmänt åtal under ett straffrättsligt förfarande och för att inleda rättsliga utredningar som föregår åtal, och deras samordnande myndigheter som avses i artikel 44 i förordning (EU) ... [COM(2016) 883 final – SIS (polissamarbete)], vid fullgörandet av sina uppgifter begära åtkomst till uppgifter som har förts in i VIS. De villkor som fastställs i unionsrätten och i nationell lagstiftning ska tillämpas. Medlemsstaterna ska se till att uppgifterna överförs på ett säkert sätt.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 19a (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(19a) I artikel 22 ska punkt 1 ersättas med följande:

1.   De behöriga asylmyndigheterna ska i enlighet med artikel 21 i förordning (EG) nr 343/2003 kunna göra sökningar på grundval av asylsökandens fingeravtryck, dock endast för prövning av en asylansökan.

1.   De behöriga asylmyndigheterna ska i enlighet med artikel 21 i förordning (EG) nr 343/2003 kunna göra sökningar på grundval av asylsökandens fingeravtryck, dock endast för prövning av en asylansökan. Om asylsökandens fingeravtryck inte kan användas eller om sökningen på grundval av fingeravtrycken inte kan genomföras, ska sökningen göras på grundval av de uppgifter som avses i artikel 9.4 a och/eller b–cc. Sökningen får göras i kombination med de uppgifter som avses i artikel 9.4 aa.”.

Om asylsökandens fingeravtryck inte kan användas eller om sökningen på grundval av fingeravtrycken inte kan genomföras, ska sökningen göras på grundval av de uppgifter som avses i artikel 9.4 a och/eller 9.4 c. Sökningen får göras i kombination med de uppgifter som avses i artikel 9.4 b.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 20

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22 – punkt 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Fotografier.

c)  Ansiktsbilder.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 20

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22 – punkt 2 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  De uppgifter som avses i artikel 9.4 och 9.5 i de länkade ansökningsakterna i enlighet med artikel 8.4.”

e)  De uppgifter som avses i artikel 9.4 i de länkade ansökningsakterna i enlighet med artikel 8.4.”

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 21

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje akt ska lagras i VIS i högst fem år, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna om radering i artiklarna 24 och 25 eller bestämmelserna om loggföring i artikel 34.

Varje ansökningsakt ska lagras i VIS i högst fem år, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna om radering i artiklarna 24 och 25 eller bestämmelserna om loggföring i artikel 34.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 21

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  den nya sista giltighetsdagen för viseringen, viseringen för längre vistelse eller uppehållstillståndet om en visering, en visering för längre vistelse eller ett uppehållstillstånd har förlängts,

b)  den nya sista giltighetsdagen för viseringen eller viseringen för längre vistelse om en visering eller en visering för längre vistelse har förlängts,

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 21

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 23 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Efter utgången av den period som avses i punkt 1 ska VIS automatiskt radera akten samt länken eller länkarna till denna akt enligt artikel 8.3 och 8.4 samt artikel 22a.3 och 22a.5.”

2.  Efter utgången av den period som avses i punkt 1 ska VIS automatiskt radera akten samt länken eller länkarna till denna akt enligt artikel 8.3 och 8.4 samt artikel 22a.3.”

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 21

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 23 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Med undantag från punkt 1 gäller följande:

 

a)   Ansökningsakter som avser uppehållstillstånd ska raderas efter högst tio år.

 

b)   Ansökningsakter för barn under 12 år ska raderas när barnet lämnar Schengenområdet.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 21

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 23 – punkt 2b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Genom undantag från punkt 1 får den ansökningsakt som avses i denna artikel, för att underlätta en ny ansökan, lagras under en ytterligare period på högst tre år från slutet av giltighetstiden för viseringen för längre vistelse eller uppehållstillståndet, och endast om sökanden efter en begäran om godkännande frivilligt och uttryckligen samtycker genom att underteckna ett intyg. Begäran om samtycke ska presenteras på ett sätt som tydligt kan skiljas från andra frågor, i en begriplig och lätt tillgänglig form och med användning av ett klart och tydligt språk, i enlighet med artikel 7 i förordning (EU) 2016/679. Sökanden får när som helst återkalla sitt samtycke, i enlighet med artikel 7.3 i förordning (EU) 2016/679. Om sökanden återkallar sitt samtycke ska ansökningsakten automatiskt raderas ur VIS.

 

eu-LISA ska utveckla ett verktyg som gör det möjligt för sökande att ge och återkalla sitt samtycke.

 

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 48a för att ytterligare definiera det verktyg som de sökande ska använda för att ge och återkalla sitt samtycke.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 22a (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 24 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(22a)   I artikel 24 ska punkt 3 ersättas med följande:

3. Den ansvariga medlemsstaten ska kontrollera de berörda uppgifterna och om nödvändigt omedelbart rätta eller radera dem.

3. Den ansvariga medlemsstaten ska så snart som möjligt kontrollera de berörda uppgifterna och om nödvändigt omedelbart rätta eller radera dem.”.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 23 – led a (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 25 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1.  Om en sökande har erhållit medborgarskap i en medlemsstat före utgången av den period som avses i artikel 23.1, ska den medlemsstat som upprättade de aktuella ansökningsakterna och länkarna omedelbart radera de ansökningsakter, akter och länkar som avses i artiklarna 8.3, 8.4 och 22a.3 rörande honom eller henne ur VIS.”

”1.  Om en sökande har erhållit medborgarskap i en medlemsstat före utgången av den period som avses i artikel 23.1, ska den medlemsstat som upprättade de aktuella ansökningsakterna och länkarna omedelbart radera de ansökningsakter, akter och länkar som avses i artikel 8.3 och 8.4 och i artikel 22a.3 rörande honom eller henne ur VIS.”

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 23a (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 26 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(23a) I artikel 26 ska punkt 1 ersättas med följande:

1.  Efter en övergångsperiod ska en förvaltningsmyndighet (”förvaltningsmyndigheten”), finansierad via Europeiska unionens allmänna budget, ha ansvar för den operativa förvaltningen av det centrala VIS och de nationella gränssnitten. Förvaltningsmyndigheten ska i samarbete med medlemsstaterna se till att bästa tillgängliga teknik, med förbehåll för en kostnads-nyttoanalys, alltid används för det centrala VIS och de nationella gränssnitten.

”1.   eu-LISA ska ha ansvar för den operativa förvaltningen av VIS och dess komponenter i enlighet med artikel 2a. eu-LISA ska i samarbete med medlemsstaterna se till att bästa tillgängliga teknik, med förbehåll för en kostnads-nyttoanalys, alltid används för de komponenterna.”.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 23b (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 26 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(23b) I artikel 26 ska punkt 2 ersättas med följande:

2.  Förvaltningsmyndigheten ska även ha ansvar för följande uppgifter i samband med kommunikationsinfrastrukturen mellan det centrala VIS och de nationella gränssnitten:

2.  Den operativa förvaltningen av VIS ska bestå i alla de arbetsuppgifter som krävs för att VIS ska kunna fungera dygnet runt alla dagar i veckan i enlighet med denna förordning, särskilt det underhåll och den tekniska utveckling som krävs för att säkerställa att VIS fungerar med tillfredsställande driftskvalitet, särskilt vad gäller svarstiden när konsulat och gränsmyndigheter gör sökningar i VIS centrala system. Sådana svarstider ska vara så korta som möjligt.”.

a)  Övervakning.

 

b)  Säkerhet.

 

c)  Samordningen av förbindelserna mellan medlemsstaterna och leverantören.

 

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 23c (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 26 – punkterna 3–8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23c) I artikel 26 ska punkterna 3–8 utgå.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 24

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 26 – punkt 8a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  I artikel 26 ska följande punkt läggas till som punkt 8a:

utgår

”8a.  Eu-LISA ska tillåtas att använda anonymiserade verkliga personuppgifter från VIS produktionssystem för teständamål under följande omständigheter:

 

a)  För diagnostik och reparationer när fel upptäcks i det centrala systemet.

 

b)  För tester av ny teknik och nya metoder som är relevanta för att förbättra det centrala systemets prestanda eller överföring av uppgifter till systemet.

 

I sådana fall ska säkerhetsåtgärderna, åtkomstkontrollen och loggningsaktiviteterna i testmiljön vara likvärdiga med de som finns i VIS produktionssystem. Verkliga personuppgifter som används för tester ska anonymiseras på ett sådant sätt att den registrerade inte längre kan identifieras.”

 

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 24a (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 26 – punkterna 9a och 9b (nya)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24a)   I artikel 26 ska följande punkter läggas till:

 

”9a.  Om eu-LISA samarbetar med externa entreprenörer i samband med VIS-relaterade arbetsuppgifter ska eu-LISA noga övervaka entreprenörens verksamhet för att säkerställa att denna förordning efterlevs, särskilt i fråga om säkerhet, konfidentialitet och dataskydd.

 

9b.   Den operativa förvaltningen av VIS centrala system får inte anförtros privata företag eller privata organisationer.”

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 25

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 27 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Båda anläggningarna får användas samtidigt för den aktiva driften av VIS, under förutsättning att den andra anläggningen bibehåller kapaciteten att säkerställa driften om systemet skulle sluta fungera.

eu-LISA ska genomföra tekniska lösningar för att säkerställa oavbruten tillgång till VIS genom samtidig drift av VIS centrala system och VIS centrala reservdriftssystem, under förutsättning att VIS centrala reservdriftssystem bibehåller kapaciteten att säkerställa driften av VIS om VIS centrala system skulle sluta fungera, eller genom duplicering av systemet eller dess komponenter.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 26 – led ba (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska därför säkerställa att konsulär personal och personal hos externa tjänsteleverantörer med vilka de samarbetar enligt artikel 43 i förordning (EU) nr 810/2009 får regelbunden utbildning om uppgiftskvalitet.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 26 – led d

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 29 – punkt 2a – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2a.   Förvaltningsmyndigheten ska tillsammans med kommissionen utveckla och upprätthålla automatiserade mekanismer för kvalitetskontroll och förfaranden för kvalitetskontroller av uppgifterna i VIS och ska regelbundet rapportera till medlemsstaterna. Förvaltningsmyndigheten ska regelbundet rapportera till medlemsstaterna och kommissionen om kvalitetskontroller av uppgifterna.

”2a.   eu-LISA ska tillsammans med kommissionen utveckla, upprätthålla och kontinuerligt uppdatera automatiserade mekanismer för kvalitetskontroll och förfaranden för kvalitetskontroller av uppgifterna i VIS och ska regelbundet rapportera till medlemsstaterna. eu-LISA ska säkerställa att det finns tillräckligt med utbildad personal för att genomföra de tekniska innovationer och uppgraderingar som krävs för att sköta mekanismerna för kvalitetskontroll av uppgifterna. eu-LISA ska regelbundet rapportera till medlemsstaterna och kommissionen om kvalitetskontrollerna av uppgifterna. Kommissionen ska regelbundet rapportera till Europaparlamentet och rådet om problem som uppstår i fråga om uppgifternas kvalitet och hur de har behandlats.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 26 – led da (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 29 – punkt 2b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  Följande punkt ska införas:

 

”2b.  Kommissionen ska överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningsmöjligheterna, tillgängligheten, beredskapen och tillförlitligheten hos den teknik som behövs för att identifiera en person med hjälp av ansiktsbilder.”

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 26 – led db (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 29 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

db) Följande punkt ska läggas till:

 

”3a.  När det gäller behandlingen av personuppgifter i VIS ska varje medlemsstat utse en myndighet som ska anses vara registeransvarig i enlighet med artikel 4.7 i förordning (EU) 2016/679 och som ska ha centralt ansvar för den medlemsstatens behandling av uppgifter. Varje medlemsstat ska underrätta kommissionen om vilken myndighet som har utsetts.”

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 27

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 29a – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Uppgifter enligt artiklarna 9, 22c, 22d och 6.4 får endast sändas till VIS efter en kvalitetskontroll som utförts av de ansvariga nationella myndigheterna.

a)  Uppgifter enligt artiklarna 9, 22c, 22d och 6.4 får endast införas i VIS efter att en kvalitetskontroll utförts av de ansvariga nationella myndigheterna.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 27

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 29a – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  De automatiska förfarandena enligt artikel 9 a.3 och 22b.2 får utlösas av VIS endast efter en kvalitetskontroll som utförts av VIS enligt denna artikel; om dessa kontroller inte uppfyller de fastställda kvalitetskriterierna ska den eller de ansvariga myndigheterna automatiskt underrättas av VIS.

b)  De automatiska förfarandena enligt artikel 9a.3 och 22b.2 får utlösas av VIS endast efter en kvalitetskontroll som utförts av VIS enligt denna artikel; om dessa kontroller inte uppfyller de fastställda kvalitetskriterierna ska den eller de ansvariga myndigheterna automatiskt underrättas av VIS.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 27

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 29a – punkt 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Kvalitetskontroller av ansiktsbilder samt finger- och handavtrycksuppgifter ska utföras när det upprättas ansökningsakter för tredjelandsmedborgare i VIS för att säkerställa att minimistandarderna för uppgiftskvaliteten uppfylls vilket möjliggör biometrisk matchning.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 27

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 29a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Det ska fastställas kvalitetsstandarder för lagring av de uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel. Specifikationerna för dessa standarder ska fastställas i genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 49.2.”

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 28

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 31 – punkterna 1 och 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  I artikel 31 ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

utgår

”1.  Utan att det påverkar förordning (EU) 2016/679 får de uppgifter som avses i artikel 9.4 a, b, c, k och m; och 9.7 överföras eller göras tillgängliga för ett tredjeland eller en internationell organisation som förtecknas i bilagan, endast om det är nödvändigt i individuella fall i syfte att styrka tredjelandsmedborgares identitet och endast i återvändandesyfte i enlighet med direktiv 2008/115/EG eller i vidarebosättningssyfte i enlighet med förordning ...[vidarebosättningsförordning] och under förutsättning att den medlemsstat som förde in uppgifterna i VIS har gett sitt godkännande.”

 

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 28a (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 31 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(28a)  I artikel 31 ska punkt 2 ersättas med följande:

2.  Genom avvikelse från punkt 1 får de uppgifter som avses i artikel 9.4 a, b, c, k och m överföras eller göras tillgängliga för ett tredjeland eller en internationell organisation som finns upptagen på förteckningen i bilagan om det i enskilda fall är nödvändigt för att bevisa tredjelandsmedborgares identitet, inbegripet för återsändande, och endast om följande villkor är uppfyllda:

2.  Genom avvikelse från punkt 1 i den här artikeln får de uppgifter som avses i artikel 9.4 a, aa, b, c, cc, k och m samt 9.6 och 9.7 överföras av gränsmyndigheter eller invandringsmyndigheter till ett tredjeland eller en internationell organisation som förtecknas i bilagan till denna förordning, om det i enskilda fall är nödvändigt för att bevisa tredjelandsmedborgares identitet uteslutande i återvändandesyfte, och endast om ett av följande villkor är uppfyllt:

a)   Kommissionen har antagit ett beslut om tillfredsställande skydd av personuppgifter i det aktuella tredjelandet i enlighet med artikel 25.6 i direktiv 95/46/EG, det finns ett gällande återtagandeavtal mellan gemenskapen och det aktuella tredjelandet eller bestämmelserna i artikel 26.1 d i direktiv 95/46/EG är tillämpliga.

a)   Kommissionen har antagit ett beslut om adekvat skydd av personuppgifter i det aktuella tredjelandet i enlighet med artikel 45.3 i förordning (EU) 2016/679.

b)   Tredjelandet eller den internationella organisationen accepterar att enbart använda uppgifterna för det ändamål som de inhämtades.

b)   Lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46 i förordning (EU) 2016/679 har vidtagits, till exempel genom ett återtagandeavtal som är i kraft mellan unionen eller en medlemsstat och det aktuella tredjelandet.

c)   Uppgifterna överförs eller ställs till förfogande i enlighet med de relevanta bestämmelserna i gemenskapsrätten, särskilt återtagandeavtalen, och den nationella rätten i den medlemsstat som överförde eller ställde uppgifterna till förfogande, inbegripet de rättsliga bestämmelserna om datasäkerhet och uppgiftsskydd.

c)   Artikel 49.1 d i förordning (EU) 2016/679 är tillämplig.”.

d)   Den eller de medlemsstater som har infört uppgifterna i VIS har gett sitt medgivande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 28b (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 31 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(28b)  I artikel 31 ska punkt 3 ersättas med följande:

3.   Sådan överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer ska inte påverka rättigheterna för flyktingar och personer som ansöker om internationellt skydd, särskilt när det gäller principen om ”non-refoulement”.

3.  De uppgifter som avses i artikel 9.4 a, b, c, k och m samt 9.6 och 9.7 får överföras i enlighet med punkt 2 i den här artikeln endast om samtliga följande villkor är uppfyllda:

 

a)   Överföringen av uppgifterna utförs i enlighet med relevanta bestämmelser i unionsrätten, särskilt bestämmelser om dataskydd, däribland kapitel V i förordning (EU) 2016/679, och återtagandeavtal, och den nationella rätten i den medlemsstat som överför uppgifterna.

 

b)   Den medlemsstat som har infört uppgifterna i VIS har gett sitt medgivande.

 

c)   Tredjelandet eller den internationella organisationen samtycker till att endast behandla uppgifterna för de ändamål som de tillhandahållits för.

 

d)   Ett beslut om återvändande som antagits i enlighet med direktiv 2008/115/EG har utfärdats med avseende på den berörda tredjelandsmedborgaren, förutsatt att verkställigheten av beslutet om återvändande inte har skjutits upp och inget överklagande har ingetts som kan leda till att verkställigheten skjuts upp.”.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 28c (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 31 – punkterna 3a och 3b (nya)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28c)  I artikel 31 ska följande punkter läggas till:

 

”3a.  Överföring av personuppgifter till tredjeländer eller till internationella organisationer i enlighet med punkt 2 ska inte påverka rättigheterna för personer som ansöker om eller har beviljats internationellt skydd, särskilt när det gäller principen om non-refoulement.

 

3b.  Personuppgifter som en medlemsstat eller Europol erhållit från VIS för brottsbekämpningsändamål får inte överföras eller göras tillgängliga för tredjeländer, internationella organisationer eller privata enheter som är etablerade i eller utanför unionen. Förbudet ska också gälla om dessa uppgifter behandlas vidare på nationell nivå eller mellan medlemsstater i enlighet med direktiv (EU) 2016/680.”

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 28e (ny) – led a (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 32 – punkt 2 – led ea (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28e)  I artikel 32 ska punkt 2 ändras på följande sätt:

 

a)   Följande led ska införas:

 

”ea) hindra obehöriga från att med hjälp av datakommunikationsutrustning använda automatiserade system för uppgiftsbehandling,”

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 28e (ny) – led b (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 32 – punkt 2 – leden ja och jb (nya)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

b) Följande led ska införas:

 

”ja) säkerställa att installerade system i händelse av driftavbrott kan återställas till normal drift.

 

jb)   säkerställa driftsäkerhet genom att se till att eventuella driftfel i VIS rapporteras på ett korrekt sätt och att nödvändiga tekniska åtgärder vidtas för att säkerställa att personuppgifter kan återställas om de skadas till följd av att VIS inte fungerar som det ska,”

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 28f (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 32a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28f)  Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 32a

 

Säkerhetstillbud

 

1.   Varje händelse som har eller kan få en inverkan på säkerheten i VIS eller kan orsaka skada på eller förlust av VIS-uppgifter ska anses vara ett säkerhetstillbud, särskilt om olaglig åtkomst till uppgifter kan ha inträffat eller om uppgifternas tillgänglighet, integritet och konfidentialitet har äventyrats eller kan ha äventyrats.

 

2.   Säkerhetstillbud ska hanteras på ett sätt som säkerställer snabba, effektiva och välavvägda motåtgärder.

 

3.   Utan att det påverkar anmälan av och informationen om en personuppgiftsincident enligt artikel 33 i förordning (EU) 2016/679 eller artikel 30 i direktiv (EU) 2016/680, ska medlemsstaterna, Europol och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån utan dröjsmål underrätta kommissionen, eu-LISA, den behöriga tillsynsmyndigheten och Europeiska datatillsynsmannen om säkerhetstillbud. eu-LISA ska utan dröjsmål underrätta kommissionen och Europeiska datatillsynsmannen om alla säkerhetstillbud som rör VIS centrala system.

 

4.   Information om ett säkerhetstillbud som har eller kan ha påverkat driften av VIS i en medlemsstat eller inom eu-LISA, eller tillgängligheten, integriteten och konfidentialiteten hos de uppgifter som lagts in eller sänts av andra medlemsstater ska utan dröjsmål lämnas till alla medlemsstater och rapporteras i enlighet med den tillbudshanteringsplan som eu-LISA tillhandahåller.

 

5.   Om ett säkerhetstillbud inträffar ska medlemsstaterna och eu-LISA samarbeta.

 

6.   Kommissionen ska omedelbart rapportera allvarliga tillbud till Europaparlamentet och rådet. Dessa rapporter ska ges säkerhetsskyddsklassificeringen EU RESTRICTED/RESTREINT UE i enlighet med tillämpliga säkerhetsbestämmelser.

 

7.   Om ett säkerhetstillbud orsakas av missbruk av uppgifter ska medlemsstaterna, Europol och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån säkerställa att påföljder utdöms i enlighet med artikel 36.”

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 28g (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 33

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(28g)  Artikel 33 ska ersättas med följande:

Artikel 33

Artikel 33

Skadeståndsskyldighet

Skadeståndsskyldighet

1.   Varje person eller medlemsstat som har lidit skada till följd av en otillåten behandling eller av något annat handlande som är oförenligt med bestämmelserna i denna förordning har rätt till ersättning av den medlemsstat som är ansvarig för den uppkomna skadan. Den medlemsstaten ska helt eller delvis befrias från detta ansvar i den utsträckning den bevisar att den inte är ansvarig för den händelse som orsakade skadan.

1.   Utan att det påverkar rätten till ersättning från den personuppgiftsansvarige eller registerföraren, eller dessas skadeståndsansvar i enlighet med förordning (EU) 2016/679, direktiv (EU) 2016/680 och förordning (EU) 2018/1726, ska följande gälla:

 

a)   Varje person eller medlemsstat som har lidit materiell skada till följd av en otillåten behandling av personuppgifter eller av något annat handlande från en medlemsstats sida som är oförenligt med denna förordning har rätt till ersättning från den berörda medlemsstaten.

 

b)   Varje person eller medlemsstat som har lidit materiell eller immateriell skada till följd av en åtgärd från Europols, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns eller eu-LISA:s sida som är oförenlig med denna förordning ska ha rätt till ersättning från den berörda byrån.

 

Den berörda medlemsstaten, Europol, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån eller eu-LISA ska helt eller delvis befrias från detta ansvar enligt första stycket om de bevisar att de inte är ansvariga för den händelse som orsakade skadan.

2.   Om en medlemsstats underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter enligt denna förordning orsakar skada på VIS, ska den medlemsstaten anses ansvarig för denna skada, såvida inte och i den mån som förvaltningsmyndigheten eller en annan medlemsstat har underlåtit att vidta rimliga åtgärder för att förhindra skadan eller för att begränsa dess verkningar.

2.   Om en medlemsstats underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter enligt denna förordning skadar VIS centrala system, ska den medlemsstaten vara skadeståndsskyldig för denna skada, såvida inte och i den mån eu-LISA eller en annan medlemsstat som deltar i VIS centrala system har underlåtit att vidta rimliga åtgärder för att förhindra skadan eller för att begränsa dess verkningar.

3.   Skadeståndsanspråk mot en medlemsstat för sådan skada som avses i punkterna 1 och 2 ska regleras av svarandemedlemsstatens nationella rätt.

3.   Skadeståndsanspråk mot en medlemsstat för sådan skada som avses i punkterna 1 och 2 ska regleras av den medlemsstatens nationella rätt. Skadeståndsanspråk mot den personuppgiftsansvarige, Europol, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån eller eu-LISA för sådan skada som avses i punkterna 1 och 2 ska omfattas av villkoren i fördragen.”.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 29

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 34 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje medlemsstat, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och förvaltningsmyndigheten ska föra logg över all uppgiftsbehandling inom VIS. Av dessa loggar ska framgå syftet med den åtkomst som avses i artikel 6.1, artikel 20 a.1, artikel 22 k.1 och artiklarna 15–22 samt 22g–22j, datum och tidpunkt, den typ av uppgifter som har överförts enligt artiklarna 9–14, den typ av uppgifter som använts för sökning enligt artiklarna 15.2, 18, 19.1, 20.1, 21.1, 22.1, 22g, 22h, 22i, 22j, 45a och 45d och namnet på den myndighet som fört in eller hämtat uppgifterna. Dessutom ska varje medlemsstat föra logg över den personal som är vederbörligen bemyndigad att föra in eller hämta uppgifterna.

1.  Varje medlemsstat, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och eu-LISA ska föra logg över all uppgiftsbehandling inom VIS. Av dessa loggar ska framgå syftet med den åtkomst som avses i artikel 6.1, artikel 20a.1, artikel 22k.1 och artiklarna 15–22 samt 22g–22j, datum och tidpunkt, den typ av uppgifter som har överförts enligt artiklarna 9–14 och 22c–22f, den typ av uppgifter som använts för sökning enligt artiklarna 15.2, 18, 19.1, 20.1, 21.1, 22.1, 22g, 22h, 22i, 22j samt 45a och 45d och namnet på den myndighet som fört in eller hämtat uppgifterna. Dessutom ska varje medlemsstat föra logg över den personal som är vederbörligen bemyndigad att föra in eller hämta uppgifterna.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 29

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 34 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vad gäller de åtgärder som förtecknas i artikel 45b ska en logg föras över all uppgiftsbehandling i VIS och in- och utresesystemet i enlighet med denna artikel och artikel 41 i förordning (EU) 2017/2226 om inrättande av ett in- och utresesystem.

2.  Vad gäller de åtgärder som förtecknas i artikel 45b ska en logg föras över all uppgiftsbehandling i VIS och in- och utresesystemet i enlighet med den artikeln och artikel 46 i förordning (EU) 2017/2226 om inrättande av ett in- och utresesystem. Vad gäller de åtgärder som förtecknas i artikel 17a ska register föras över all uppgiftsbehandling i VIS och in- och utresesystemet i enlighet med den här artikeln och artikel 46 i förordning (EU) 2017/2226.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 29a (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 35

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(29a)  Artikel 35 ska ersättas med följande:

Artikel 35

Artikel 35

Egenkontroll

Egenkontroll

Medlemsstaterna ska se till att varje myndighet som har åtkomst till VIS-uppgifter vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att följa denna förordning och vid behov samarbetar med den nationella tillsynsmyndigheten.

Medlemsstaterna ska se till att varje myndighet som har åtkomst till VIS-uppgifter vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att följa denna förordning och samarbetar med den nationella tillsynsmyndigheten.”.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 29b (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 36

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(29b)  Artikel 36 ska ersättas med följande:

Artikel 36

”Artikel 36

Sanktioner

Sanktioner

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner, inbegripet administrativa och/eller straffrättsliga sanktioner enligt nationell lagstiftning, utdöms om uppgifter som har lagts in i VIS används på ett otillbörligt sätt.

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner, inbegripet administrativa och/eller straffrättsliga sanktioner enligt nationell lagstiftning, utdöms om uppgifter som har lagts in i VIS i strid med denna förordning används eller behandlas på ett otillbörligt sätt.”.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 30 – led a (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 37 – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.   Sökandena och personer som avses i artikel 9.4 f ska erhålla följande information av den ansvariga medlemsstaten:

1.   Utan att det påverkar den rätt till information som avses i artiklarna 15 och 16 i förordning (EG) 2018/1725, artiklarna 13 och 14 i förordning (EU) 2016/679 samt artikel 13 i direktiv 2016/680 ska tredjelandsmedborgare och de personer som avses i artiklarna 9.4 f, 22c.2 e eller 22d e erhålla följande information av den ansvariga medlemsstaten:

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 30 – led aa (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 37 – punkt 1 – led f

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(aa)   I punkt 1 ska led f ersättas med följande:

f) Den omständigheten att berörda personer har rätt att få åtkomst till uppgifter som rör dem och att begära att oriktiga uppgifter om dem korrigeras eller att olagligen behandlade uppgifter om dem raderas, inbegripet rätten att få information om förfarandena för utövande av dessa rättigheter och kontaktuppgifter till de nationella tillsynsmyndigheter som avses i artikel 41.1 och som ska vara behörig att pröva frågor om skydd av personuppgifter.

f)   Den omständigheten att berörda personer har rätt att få åtkomst till uppgifter som rör dem och att begära att oriktiga uppgifter om dem korrigeras eller att olagligen behandlade uppgifter om dem raderas, inbegripet rätten att få information om förfarandena för utövande av dessa rättigheter, i enlighet med artikel 47 i [förordningen om interoperabilitet (gränser och viseringar)], och kontaktuppgifter till Europeiska datatillsynsmannen och till den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat som ansvarar för att samla in de uppgifter som avses i artikel 41.1 och som ska vara behörig att pröva frågor om skydd av personuppgifter.”.

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 30 – led ab (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 37 – punkt 1 – led fa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab)   I punkt 1 ska följande led införas:

 

”fa) Det faktum att medlemsstaterna och Europol kan få åtkomst till VIS för brottsbekämpande ändamål.”

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 30 – led b

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 37 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den information som avses i punkt 1 ska tillhandahållas tredjelandsmedborgaren skriftligt när de uppgifter, det fotografi och de uppgifter om fingeravtryck som avses i artikel 9.4, 9.5 och 9.6, artikel 22c.2 och artikel 22d a–g) samlas in, och när det är nödvändigt, muntligt, på ett språk och ett sätt som den registrerade förstår eller rimligen kan förväntas förstå. Barn måste informeras på ett åldersanpassat sätt med hjälp av broschyrer och/eller infografik och/eller presentationer som särskilt utformats för att förklara förfarandet för att lämna fingeravtryck.”

2.  Den information som avses i punkt 1 ska tillhandahållas tredjelandsmedborgaren skriftligt på ett klart, tydligt och korrekt sätt när de uppgifter, den ansiktsbild och de uppgifter om fingeravtryck som avses i artikel 9.4, 9.5 och 9.6, artikel 22c.2 och artikel 22d a–g samlas in. Barn måste informeras på ett åldersanpassat sätt med hjälp av broschyrer och/eller infografik och/eller presentationer som särskilt utformats för att förklara förfarandet för att lämna fingeravtryck.”

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 31

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 38 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  I artikel 38 ska punkt 3 ersättas med följande:

utgår

”3. Om begäran enligt punkt 2 riktas till en annan medlemsstat än den ansvariga medlemsstaten, ska myndigheterna i den medlemsstat som tagit emot begäran inom sju dagar kontakta myndigheterna i den ansvariga medlemsstaten. Den ansvariga medlemsstaten ska inom en månads tid kontrollera om uppgifterna är korrekta och om det är tillåtet att behandla dem i VIS.”

 

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 31a (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 38

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(31a)  Artikel 38 ska ersättas med följande:

Artikel 38

Artikel 38

Rätt till åtkomst, korrigering och radering

Rätt till tillgång till, rättelse, komplettering och radering samt begränsning av behandlingen av personuppgifter

1.   Utan att det påverkar skyldigheten att tillhandahålla annan information i enlighet med artikel 12 a i direktiv 95/46/EG, ska var och en ha rätt att få del av uppgifter om honom eller henne i VIS och om vilken medlemsstat som överförde uppgifterna till VIS. Sådan åtkomst till uppgifter får endast beviljas av en medlemsstat. Varje medlemsstat ska registrera en begäran om sådan åtkomst.

1.   Utan att det påverkar rätten till information enligt artiklarna 15 och 16 i förordning (EU) 2018/1725 ska sökande eller innehavare av visering för längre vistelse eller uppehållstillstånd vars uppgifter lagras i VIS när uppgifterna inhämtas upplysas om förfarandena för att åberopa rättigheterna enligt artiklarna 17–20 i förordning (EU) 2018/1725 och artiklarna 15–18 i förordning (EU) 2016/679. De ska vid samma tidpunkt få kontaktuppgifter till Europeiska datatillsynsmannen.

2.   Var och en får begära att oriktiga uppgifter om honom eller henne korrigeras och att uppgifter som registrerats på olagligt sätt raderas. Korrigering och radering ska utföras utan dröjsmål av den ansvariga medlemsstaten, i enlighet med dess lagar och andra författningar.

2.   För att kunna utöva sina rättigheter enligt artiklarna 17–20 i förordning (EU) 2018/1725 och artiklarna 15–18 i förordning (EU) 2016/679 ska de personer som avses i punkt 1 ha rätt att vända sig till den medlemsstat som lade in deras uppgifter i VIS. Den medlemsstat som tar emot begäran ska pröva och besvara den så snart som möjligt, och senast inom 30 dagar. Om det i samband med en begäran visar sig att de uppgifter som lagrats i VIS är inkorrekta eller har registrerats på ett olagligt sätt, ska den ansvariga medlemsstaten utan dröjsmål korrigera eller radera dessa uppgifter i VIS, och senast 30 dagar efter att den har mottagit begäran i enlighet med artikel 12.3 och 12.4 i förordning (EU) 2016/679. Om begäran riktas till en annan medlemsstat än den ansvariga medlemsstaten, ska myndigheterna i den medlemsstat som tagit emot begäran inom sju dagar kontakta myndigheterna i den ansvariga medlemsstaten. Den ansvariga medlemsstaten ska inom en månad kontrollera om uppgifterna är korrekta och om det var tillåtet att behandla dem i VIS. De berörda personerna ska informeras av den medlemsstat som kontaktade myndigheten i den ansvariga medlemsstaten om att hans eller hennes begäran vidarebefordrades, till vem detta skedde och om det fortsatta förfarandet.

3.   Om begäran enligt punkt 2 görs till en annan medlemsstat än den ansvariga, ska myndigheterna i den medlemsstat som tagit emot begäran inom 14 dagar kontakta myndigheterna i den ansvariga medlemsstaten. Den ansvariga medlemsstaten ska inom en månad kontrollera om uppgifterna är korrekta och om det var tillåtet att behandla dem i VIS.

3.   Om den ansvariga medlemsstaten inte instämmer i påståendet att uppgifter som lagras i VIS är inkorrekta eller har registrerats på ett olagligt sätt, ska den utan dröjsmål anta ett administrativt beslut med en skriftlig förklaring till den berörda personen om varför den inte är beredd att rätta eller radera uppgifter som rör den personen.

4.   Om det framkommer att uppgifter som registrerats i VIS är oriktiga eller har registrerats på ett olagligt sätt, ska den ansvariga medlemsstaten korrigera eller radera uppgifterna i enlighet med artikel 24.3. Den ansvariga medlemsstaten ska omedelbart lämna skriftlig bekräftelse till den berörda personen på att den har vidtagit åtgärder för att korrigera eller radera uppgifterna om honom eller henne.

4.   Det beslutet ska även ge den berörda personen information om möjligheten att invända mot det beslut som fattats om den begäran som avses i punkt 2, och vid behov även om hur överklagande eller klagomål kan inges till behöriga myndigheter eller domstolar samt möjligheterna till bistånd, även från behöriga nationella tillsynsmyndigheter.

5.   Om den ansvariga medlemsstaten inte instämmer i att uppgifter i VIS är inkorrekta eller har registrerats på ett olagligt sätt ska den ansvariga medlemsstaten omedelbart lämna en skriftlig förklaring till den berörda personen om varför den inte är beredd att korrigera eller radera uppgifter som rör honom eller henne.

5.   En begäran som görs enligt punkt 2 ska innehålla den information som behövs för att den berörda personen ska kunna identifieras. Denna information ska uteslutande användas för att de rättigheter som avses i punkt 2 ska kunna utövas.

6.   Den ansvariga medlemsstaten ska också tillhandahålla berörda personer information som förklarar vilka åtgärder de kan vidta om de inte godtar den givna förklaringen. Detta ska omfatta information om hur det går till att väcka talan vid eller inge klagomål till behöriga myndigheter eller domstolar i den medlemsstaten och vilket bistånd, inbegripet från de nationella tillsynsmyndigheter som avses i artikel 41.1, som finns tillgängligt i enlighet med den medlemsstatens lagar och andra författningar.

6.   Den ansvariga medlemsstaten ska bevara en skriftlig handling om att en begäran som avses i punkt 2 har gjorts och vilken åtgärd den ledde till. Den ska utan dröjsmål, och senast sju dagar efter det beslut om att rätta eller radera uppgifterna som avses i punkt 2 andra stycket eller efter det beslut som avses i punkt 3, göra denna handling tillgänglig för den behöriga nationella tillsynsmyndigheten med ansvar för dataskydd.”.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 31b (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 39

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(31b)  Artikel 39 ska ersättas med följande:

Artikel 39

Artikel 39

Samarbete för att säkerställa rätten till uppgiftsskydd

Samarbete för att säkerställa rätten till uppgiftsskydd

1.   Medlemsstaterna ska samarbeta aktivt för att genomföra de rättigheter som föreskrivs i artikel 38.2, 38.3 och 38.4.

1.   De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska samarbeta aktivt för att genomföra de rättigheter som föreskrivs i artikel 38.

2.   I var och en av medlemsstaterna ska den nationella tillsynsmyndigheten på begäran bistå och råda berörda personer om hur de kan utöva sin rätt att korrigera eller radera uppgifter som rör dem i enlighet med artikel 28.4 i direktiv 95/46/EG.

2.   I var och en av medlemsstaterna ska den tillsynsmyndighet som avses i artikel 51.1 i förordning (EU) 2016/679 på begäran bistå och råda registrerade personer om hur de kan utöva sin rätt att rätta, komplettera eller radera personuppgifter som rör dem eller begränsa behandlingen av dessa uppgifter i enlighet med förordning (EU) 2016/679.

3. Den nationella tillsynsmyndigheten i den ansvariga medlemsstat som överförde uppgifterna och de nationella tillsynsmyndigheterna i den medlemsstat där ansökan ingavs ska samarbeta för detta ändamål.

För att uppnå de mål som avses i första stycket ska tillsynsmyndigheten i den ansvariga medlemsstat som överförde uppgifterna och tillsynsmyndigheten i den medlemsstat till vilken begäran har ställts samarbeta med varandra.”.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 31c (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 40

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(31c)  Artikel 40 ska ersättas med följande:

Artikel 40

Artikel 40

Rättsmedel

Rättsmedel

1.   I varje medlemsstat ska var och en ha rätt att väcka talan vid eller inge klagomål till de behöriga myndigheterna eller domstolarna i den medlemsstat som har vägrat vederbörande sådan rätt att få åtkomst till eller rätt att korrigera eller radera uppgifter som föreskrivs i artikel 38.1 och 38.2.

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 77 och 79 i förordning (EU) 2016/679 ska i varje medlemsstat var och en ha rätt att väcka talan vid eller inge klagomål till de behöriga myndigheterna eller domstolarna i den medlemsstat som har vägrat vederbörande sådan rätt att få åtkomst till eller rätt att få uppgifter som rör honom eller henne rättade, kompletterade eller raderade, vilket föreskrivs i artikel 38 i den här förordningen. Rätten att väcka en sådan talan eller inge ett klagomål ska också gälla i de fall där en begäran om tillgång, rättelse, komplettering eller radering inte besvarades inom de tidsfrister som anges i artikel 38 eller aldrig behandlades av den registeransvarige.

2.   Det bistånd från nationella tillsynsmyndigheter som avses i artikel 39.2 ska finnas tillgängligt under hela förfarandet.

2.   Det bistånd från den tillsynsmyndighet som avses i artikel 51.1 i förordning (EU) 2016/679 ska finnas tillgängligt under hela förfarandet.”.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 31d (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 41

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(31d)  Artikel 41 ska ersättas med följande:

Artikel 41

Artikel 41

Den nationella tillsynsmyndighetens övervakning

Den nationella tillsynsmyndighetens övervakning

1.   Den eller de myndigheter som utses i varje medlemsstat, och som har de befogenheter som avses i artikel 28 i direktiv 95/46/EG (”den nationella tillsynsmyndigheten”), ska på ett oberoende sätt övervaka lagligheten i den berörda medlemsstatens behandling av personuppgifter enligt artikel 5.1, inbegripet överföringen av dem till och från VIS.

1.   Varje medlemsstat ska säkerställa att den tillsynsmyndighet som avses i artikel 51.1 i förordning (EU) 2016/679 på ett oberoende sätt övervakar att den berörda medlemsstaten behandlar personuppgifterna i enlighet med denna förordning på ett lagligt sätt.

2.   Den nationella tillsynsmyndigheten ska se till att en granskning av behandlingen av uppgifter i det nationella systemet genomförs minst vart fjärde år i enlighet med internationella revisionsstandarder.

2.   Den tillsynsmyndighet eller de tillsynsmyndigheter som avses i artikel 51.1 i förordning (EU) 2016/679 ska säkerställa att en granskning av den uppgiftsbehandling som utförs av de ansvariga nationella myndigheterna genomförs i enlighet med relevanta internationella revisionsstandarder minst vart tredje år. Resultaten av granskningen får beaktas vid de utvärderingar som utförs inom ramen för den mekanism som inrättats genom rådets förordning (EU) nr 1053/2013. Den tillsynsmyndighet som avses i artikel 51.1 i förordning (EU) 2016/679 ska varje år offentliggöra antalet begäranden om rättelse, komplettering, radering eller begränsning av behandling av uppgifter, åtgärder som vidtagits till följd av detta och antalet rättelser, kompletteringar, raderingar eller begränsningar av behandling som gjorts till följd av begärandena från de berörda personerna.

3.   Medlemsstaterna ska se till att deras nationella tillsynsmyndighet har de resurser som krävs för att fullgöra de uppgifter som den åläggs enligt denna förordning.

3.   Medlemsstaterna ska se till att deras tillsynsmyndighet har de resurser som krävs för att fullgöra de uppgifter som den åläggs enligt denna förordning och har tillgång till rådgivning från personer med tillräcklig kunskap om biometriska uppgifter.

4.   När det gäller behandlingen av personuppgifter i VIS ska varje medlemsstat utse den myndighet som ska fungera som registeransvarig i enlighet med artikel 2 d i direktiv 95/46/EG och som ska ha centralt ansvar för denna medlemsstats behandling av uppgifter. Varje medlemsstat ska meddela kommissionen närmare uppgifter om den myndigheten.

 

5.   Varje medlemsstat ska tillhandahålla all information som begärs av de nationella tillsynsmyndigheterna och ska särskilt förse dem med information om verksamhet som bedrivs i enlighet med artikel 28 och artikel 29.1, samt ge dem åtkomst till de förteckningar som avses i 28.4 c och sina register enligt artikel 34 och vid varje tidpunkt bevilja dem tillträde till sina lokaler.

5.  Medlemsstaterna ska tillhandahålla all information som begärs av den tillsynsmyndighet som avses i artikel 51.1 i förordning (EU) 2016/679 och ska särskilt förse den med information om den verksamhet som bedrivs i enlighet med dess ansvarsområden såsom dessa fastställs i den här förordningen. Medlemsstaterna ska bevilja den tillsynsmyndighet som avses i artikel 51.1 i förordning (EU) 2016/679 åtkomst till sina loggar och den ska när som helst ges tillträde till de lokaler som är relaterade till interoperabilitet.”.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 31e (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 42

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(31e)  Artikel 42 ska ersättas med följande:

Artikel 42

Artikel 42

Europeiska datatillsynsmannens tillsyn

Europeiska datatillsynsmannens tillsyn

1.   Europeiska datatillsynsmannen ska kontrollera att förvaltningsmyndighetens behandling av personuppgifter utförs i enlighet med denna förordning. De uppgifter och befogenheter som avses i artiklarna 46 och 47 i förordning (EG) nr 45/2001 ska tillämpas på motsvarande sätt.

1.   Europeiska datatillsynsmannen ska ansvara för att övervaka eu-LISA:s, Europols och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns behandling av personuppgifter enligt denna förordning och för att säkerställa att sådan verksamhet utförs i enlighet med förordning (EU) 2018/1725 och den här förordningen.

2.   Europeiska datatillsynsmannen ska se till att en granskning av förvaltningsmyndighetens behandling av personuppgifter genomförs minst vart fjärde år i enlighet med relevanta internationella revisionsstandarder. Granskningsrapporten ska översändas till Europaparlamentet, rådet, förvaltningsmyndigheten, kommissionen och till de nationella tillsynsmyndigheterna. Förvaltningsmyndigheten ska ges tillfälle att yttra sig innan rapporten antas.

2.   Europeiska datatillsynsmannen ska se till att en granskning av eu-LISA:s behandling av personuppgifter genomförs i enlighet med internationella revisionsstandarder minst vart tredje år. En rapport om revisionen ska översändas till Europaparlamentet, rådet, eu-LISA, kommissionen och medlemsstaterna. eu-LISA ska ges tillfälle att yttra sig innan rapporterna antas.

3.   Förvaltningsmyndigheten ska tillhandahålla de upplysningar som begärs av Europeiska datatillsynsmannen, ge honom eller henne åtkomst till alla dokument och till de register som avses i artikel 34.1 samt åtkomst till alla sina lokaler, när som helst.

3.   eu-LISA ska tillhandahålla de upplysningar som begärs av Europeiska datatillsynsmannen, ge Europeiska datatillsynsmannen åtkomst till alla dokument och till de loggar som avses i artiklarna 22r, 34 och 45b samt bevilja Europeiska datatillsynsmannen åtkomst till alla sina lokaler, när som helst.”.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 32

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 43 – punkterna 1 och 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  I artikel 43 ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

utgår

”1.  Europeiska datatillsynsmannen ska agera i nära samarbete med nationella tillsynsmyndigheter med avseende på särskilda frågor som kräver nationellt deltagande, i synnerhet om Europeiska datatillsynsmannen eller en nationell tillsynsmyndighet upptäcker stora skillnader mellan praxis i medlemsstaterna eller upptäcker potentiellt olagliga överföringar genom användning av interoperabilitetskomponenternas kommunikationskanaler, eller i samband med frågor rörande genomförande och tolkning av denna förordning som tas upp av en eller flera nationella tillsynsmyndigheter.

 

2.  I de fall som avses i punkt 1 ska en samordnad tillsyn säkerställas i enlighet med artikel 62 i förordning (EU) XXXX/2018 [reviderad förordning 45/2001].”

 

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 32a (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 43

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(32a)  Artikel 43 ska ersättas med följande:

Artikel 43

Artikel 43

Samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter och Europeiska datatillsynsmannen

Samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter och Europeiska datatillsynsmannen

1.   De nationella tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen ska inom ramen för sina respektive befogenheter aktivt samarbeta inom sina ansvarsområden och säkerställa en samordnad tillsyn av VIS och de nationella systemen.

1.   Tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen ska, var och en inom ramen för sina respektive befogenheter, aktivt samarbeta inom sina ansvarsområden för att säkerställa en samordnad tillsyn av interoperabilitetskomponenterna och av övriga bestämmelser i denna förordning.

2.   De ska inom ramen för sina respektive befogenheter utbyta relevant information, bistå varandra vid granskningar och inspektioner, utreda svårigheter med tolkningen eller tillämpningen av denna förordning, undersöka problem i samband med utövandet av oberoende tillsyn eller den registrerades rättigheter, utarbeta harmoniserade förslag till gemensamma lösningar på eventuella problem samt i förekommande fall främja medvetenheten om rättigheterna i fråga om uppgiftsskydd.

2.   Europeiska datatillsynsmannen och tillsynsmyndigheterna ska utbyta relevant information, bistå varandra vid granskningar och inspektioner, utreda svårigheter med tolkningen eller tillämpningen av denna förordning, bedöma problem i samband med utövandet av oberoende tillsyn eller i utövandet av den registrerades rättigheter, utarbeta harmoniserade förslag till gemensamma lösningar på eventuella problem samt i förekommande fall främja medvetenheten om rättigheterna i fråga om dataskydd.

3.   De nationella tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen ska i detta syfte sammanträda minst två gånger om året. Europeiska datatillsynsmannen ska stå för kostnader och service i samband med dessa möten. En arbetsordning ska antas vid det första mötet. Ytterligare arbetsmetoder ska, efter behov, utvecklas gemensamt.

3.   Vid tillämpningen av punkt 2 ska tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen sammanträda minst två gånger om året inom ramen för Europeiska dataskyddsstyrelsen. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska bära kostnaderna för och organisera dessa möten. En arbetsordning ska antas vid det första mötet. Ytterligare arbetsmetoder ska, efter behov, utvecklas gemensamt.

4.   En gemensam verksamhetsrapport ska överlämnas till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och förvaltningsmyndigheten vartannat år. Rapporten ska innehålla ett kapitel om varje medlemsstat som utarbetats av denna medlemsstats nationella tillsynsmyndighet.

4.   Europeiska dataskyddsstyrelsen ska vartannat år sända en gemensam verksamhetsrapport till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, Europol, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och eu-LISA. Denna rapport ska innehålla ett kapitel om varje medlemsstat som utarbetats av den medlemsstatens tillsynsmyndighet.”.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 32b (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 44

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(32b)  Artikel 44 ska utgå.

Artikel 44

 

Uppgiftsskydd under övergångsperioden

 

Om kommissionen delegerar sitt ansvar till ett annat eller andra organ under övergångsperioden i enlighet med artikel 26.4 i denna förordning, ska den se till att Europeiska datatillsynsmannen har rätt och möjlighet att fullt ut utföra sina uppgifter, inbegripet möjligheten att genomföra kontroller på plats eller att utöva andra befogenheter som tilldelats Europeiska datatillsynsmannen enligt artikel 47 i förordning (EG) nr 45/2001.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 32c (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 45 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32c)  I artikel 45 ska följande punkt läggas till:

 

”2a.   De åtgärder som krävs för att utveckla VIS centrala system, det nationella gränssnittet i varje medlemsstat och infrastrukturen för kommunikation mellan VIS centrala system och de nationella gränssnitten ska vidtas i enlighet med förfarandet i artikel 49.2 när det gäller följande frågor:

 

a)   Utformningen av systemets fysiska struktur, inklusive dess nätverk för kommunikation.

 

b)   Tekniska aspekter som påverkar skyddet av personuppgifter.

 

c)   Tekniska aspekter som har allvarliga finansiella följder för medlemsstaternas budgetar eller allvarliga tekniska konsekvenser för medlemsstaternas nationella system.

 

d)   Framtagandet av säkerhetskrav, inklusive biometriska aspekter.”.

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 34

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 45a – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den bemyndigade personalen vid medlemsstaternas behöriga myndigheter, kommissionen, eu-LISA och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån som inrättats genom förordning (EU) 2016/1624 ska ha åtkomst för att konsultera följande uppgifter, dock endast för rapporterings- och statistikändamål och utan att det är möjligt att identifiera enskilda personer:

Den bemyndigade personalen vid medlemsstaternas behöriga myndigheter, kommissionen, eu-LISA och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån som inrättats genom förordning (EU) 2016/1624 ska ha åtkomst för att konsultera följande uppgifter, dock endast för rapporterings- och statistikändamål och utan att det är möjligt att identifiera enskilda personer tack vare den fullständiga anonymiseringen av uppgifterna:

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 34

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 45a – punkt 1 – stycke 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Sökandens kön, födelsedatum och nuvarande medborgarskap.

(c)  Sökandens kön, födelseår och nuvarande medborgarskap.

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 34

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 45a – punkt 1 – stycke 1 – led h

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  De grunder som anges för varje beslut rörande handlingen eller ansökan, endast vad gäller viseringar för kortare vistelse; vad gäller viseringar för längre vistelse och uppehållstillstånd, beslutet rörande ansökan (huruvida ansökan ska utfärdas eller vägras och på vilken grund).

(h)  De grunder som anges för varje beslut att avslå en ansökan om visering för kortare vistelse, däribland med hänvisning till träffar som gjorts vid sökningar i unionens informationssystem, i Europols eller Interpols uppgifter, i den bevakningslista som avses i artikel 29 i förordning (EU) 2018/1240 eller i de särskilda riskindikatorerna.

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 34

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 45a – punkt 1 – stycke 1 – led ha (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha)  De grunder som anges för varje beslut att avslå en handling, däribland med hänvisning till träffar som gjorts vid sökning i unionens informationssystem, i Europols eller Interpols uppgifter, i den bevakningslista som avses i artikel 34 i förordning (EU) 2018/1240 eller i de särskilda riskindikatorerna.

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 34

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 45a – punkt 1 – stycke 1 – led k

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  Vad gäller viseringar för kortare vistelse, resans huvudsakliga syfte eller syften; vad gäller viseringar för längre vistelse och uppehållstillstånd, syftet med ansökan.

(k)  Vad gäller viseringar för kortare vistelse, resans huvudsakliga syfte eller syften;

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 34

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 45a – punkt 1 – stycke 1 – led l

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(l)  De uppgifter som förts in om varje handling som dragits tillbaka, ogiltigförklarats, återkallats eller vars giltighetstid har förlängts, beroende på vad som är tillämpligt.

(l)  De uppgifter som förts in om varje viseringshandling som dragits tillbaka, ogiltigförklarats, återkallats eller vars giltighetstid har förlängts, beroende på vad som är tillämpligt.

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 34

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 45a – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  I slutet av varje år ska statistik sammanställas i form av kvartalsstatistik för året. Statistiken ska innehålla en uppdelning av uppgifterna för varje medlemsstat.

6.  I slutet av varje år ska statistik sammanställas i form av en årsrapport för året. Statistiken ska innehålla en uppdelning av uppgifterna för varje medlemsstat. Rapporten ska offentliggöras och översändas till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Europeiska datatillsynsmannen och de nationella tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 35

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 45b – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I syfte att fullgöra sin skyldighet enligt artikel 26.1 b i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet ska lufttrafikföretag, sjötransportörer och internationella transportörer som ansvarar för grupptransporter med buss sända en förfrågan till VIS i syfte att kontrollera att tredjelandsmedborgare som har en visering för kortare vistelse, en visering för längre vistelse eller ett uppehållstillstånd innehar en giltig visering för kortare vistelse, en giltig visering för längre vistelse eller ett giltigt uppehållstillstånd, beroende på vad som är tillämpligt. För detta ändamål, när det gäller viseringar för kortare vistelse, ska transportörerna tillhandahålla de uppgifter som anges i artikel 9.4 a, b och c i denna förordning eller enligt artikel 22c a, b och c, beroende på vad som är tillämpligt.

1.  I syfte att fullgöra sin skyldighet enligt artikel 26.1 b i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet ska lufttrafikföretag, sjötransportörer och internationella transportörer som ansvarar för grupptransporter med buss sända en förfrågan till VIS i syfte att kontrollera att tredjelandsmedborgare som har en visering för kortare vistelse, en visering för längre vistelse eller ett uppehållstillstånd innehar en giltig visering för kortare vistelse, en giltig visering för längre vistelse eller ett giltigt uppehållstillstånd, beroende på vad som är tillämpligt. Om passagerare inte får stiga ombord till följd av en sökning i VIS ska transportörerna tillhandahålla passagerarna information om detta och ge dem möjlighet att utöva sina rättigheter att få åtkomst till, rätta eller radera personuppgifter som lagras i VIS.

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 35

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 45b – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  En säker åtkomst till den nätport för transportörer som avses i artikel 1.2 h i beslut 2004/512/EG, i dess ändrade lydelse enligt denna förordning, ska möjliggöra för transportörerna att utföra den sökning som avses i punkt 1 innan passagerarna stiger ombord. För detta ändamål ska transportören skicka förfrågan för att få tillstånd att söka i VIS med hjälp av de uppgifter som finns i resehandlingens maskinläsbara del.

3.  Säker åtkomst till den nätport för transportörer som avses i artikel 2a h, med möjlighet att använda mobila tekniska lösningar, ska möjliggöra för transportörerna att göra den förfrågan som avses i punkt 1 innan passageraren går ombord. Transportören ska tillhandahålla de uppgifter som finns i resehandlingens maskinläsbara fält och ange den medlemsstat där den första inresan äger rum. I samband med flygplatstransitering ska transportören genom undantag inte vara skyldig att kontrollera om tredjelandsmedborgare har en giltig visering för kortare vistelse, en visering för längre vistelse eller ett uppehållstillstånd.

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 35

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 45b – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  VIS ska svara genom att ange huruvida personen har en giltig visering eller inte och ge transportörerna ett svar i form av OK/INTE OK.

4.  VIS ska svara genom att ange huruvida personen har eller inte har en giltig visering för kortare vistelse, en giltig visering för längre vistelse eller ett giltigt uppehållstillstånd, beroende på vad som är tillämpligt, och ge transportörerna ett svar i form av OK/INTE OK. Om en visering för kortare vistelse har utfärdats med begränsad territoriell giltighet i enlighet med artikel 25 i förordning (EG) nr 810/2009, ska svaret från VIS ta hänsyn till i vilka medlemsstater viseringen är giltig samt i vilken medlemsstat den första inresan äger rum enligt transportörens uppgift. Transportörer får lagra den översända informationen och det mottagna svaret i enlighet med tillämplig rätt. Svaret i form av OK/NOT OK får inte betraktas som ett beslut om att tillåta eller neka inresa i enlighet med förordning (EU) 2016/399. Kommissionen ska genom genomförandeakter anta närmare bestämmelser om driftsvillkoren för nätporten för transportörer och de dataskydds- och säkerhetsregler som är tillämpliga. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 49.2.

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 35

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 45b – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Ett autentiseringssystem, som enbart förbehålls transportörer, ska inrättas för att ge transportörens vederbörligen bemyndigade personal åtkomst till nätporten för de syften som avses i punkt 2. Autentiseringssystemet ska antas av kommissionen genom genomförandeakter i enlighet med granskningsförfarandet i artikel 49.2.

5.  Ett autentiseringssystem, som enbart förbehålls transportörer, ska inrättas för att ge transportörens vederbörligen bemyndigade personal åtkomst till nätporten för de syften som avses i punkt 2. Vid inrättandet av autentiseringssystemet ska hänsyn tas till riskhantering avseende informationssäkerhet samt principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Autentiseringssystemet ska antas av kommissionen genom genomförandeakter i enlighet med granskningsförfarandet i artikel 49.2.

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 35

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 45b – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Nätporten för transportörer ska använda en separat skrivskyddad databas som uppdateras dagligen via en envägsextraktion av minsta nödvändiga delmängd uppgifter som lagrats i VIS. eu-LISA ska ansvara för säkerhetsaspekterna i fråga om nätporten för transportörer och personuppgifterna i denna samt för förfarandet för extrahering av personuppgifter till den separata skrivskyddade databasen.

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 35

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 45b – punkt 5b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b.  De transportörer som avses i punkt 1 i denna artikel ska omfattas av de sanktioner som fastställs i enlighet med artikel 26.2 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna (nedan kallad Schengenavtalets tillämpningskonvention) och artikel 4 i rådets direktiv 2001/51/EG när de transporterar tredjelandsmedborgare som trots att de omfattas av viseringskravet inte innehar en giltig visering.

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 35

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 45b – punkt 5c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5c.  Om tredjelandsmedborgare nekas inresa ska den transportör som fört dem till de yttre gränserna luftvägen, sjövägen eller landvägen vara skyldig att omedelbart ta på sig ansvaret för dem igen. På begäran av gränsmyndigheterna ska transportörerna vara skyldiga att ombesörja tredjelandsmedborgarnas återvändande antingen till det tredjeland som de transporterades från, till det tredjeland som utfärdat tredjelandsmedborgarnas resehandling eller till något annat tredjeland som med säkerhet tillåter inresa.

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 35

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 45b – punkt 5d (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5d.  Genom undantag från punkt 1 ska, för transportörer som ansvarar för grupptransporter med buss, under de första tre åren efter det att denna förordning har börjat tillämpas, den kontroll som avses i punkt 1 vara frivillig och de bestämmelser som avses i punkt 5 inte gälla för dessa transportörer.

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 35

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 45c – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om det är tekniskt omöjligt att utföra den sökning som avses i artikel 45b.1 på grund av ett fel i någon del av VIS eller av andra skäl som ligger utanför transportörernas kontroll ska transportörerna inte vara skyldiga att kontrollera innehav av en giltig visering eller resehandling med hjälp av nätporten för transportörer. Om ett sådant fel upptäcks av förvaltningsmyndigheten, ska den underrätta transportörerna. Den ska också underrätta transportörerna när felet är åtgärdat. Om ett sådant fel upptäcks av transportörerna, får de underrätta förvaltningsmyndigheten.

1.  Om det är tekniskt omöjligt att utföra den sökning som avses i artikel 45b.1 på grund av ett fel i någon del av VIS ska transportörerna inte vara skyldiga att kontrollera innehav av en giltig visering eller resehandling med hjälp av nätporten för transportörer. Om ett sådant fel upptäcks av eu-LISA, ska den underrätta transportörerna. Den ska också underrätta transportörerna när felet är åtgärdat. Om ett sådant fel upptäcks av transportörerna, får de underrätta eu-LISA.

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 35

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 45c – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  De sanktioner som avses i artikel 45b.5b ska inte åläggas transportörer i de fall som avses i punkt 1 i den här artikeln.

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 35

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 45c – punkt 1b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Om det under en längre tid är tekniskt omöjligt för en transportör att utföra den sökning som avses i artikel 45b.1 av andra skäl än ett fel i någon del av VIS ska transportören informera eu-LISA.

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 35

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 45d – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För att utföra de uppgifter och befogenheter som avses i artikel 40.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624* och utöver den åtkomst som föreskrivs i artikel 40.8 i förordningen, ska medlemmarna i de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna samt de enheter som arbetar med återvändanderelaterade insatser inom ramen för sitt uppdrag ha rätt att få åtkomst till och söka i uppgifter som har lagts in i VIS.

1.  För att utföra de uppgifter och befogenheter som avses i artikel 40.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624* ska medlemmarna i de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna inom ramen för sitt uppdrag ha rätt att få åtkomst till och söka i uppgifter som har lagts in i VIS.

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 35

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 45e – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Vad gäller den åtkomst som avses i artikel 45d.1 får en europeisk gräns- och kustbevakningsenhet lämna in en begäran om att söka i alla uppgifter eller en specifik uppsättning uppgifter som är lagrade i VIS till europeiska gräns- och kustbevakningens centrala åtkomstpunkt som avses i artikel 45d.2. I begäran ska det hänvisas till medlemsstatens operativa plan för in- och utresekontroller, gränsövervakning och/eller återvändande som ligger till grund för begäran. Vid mottagande av en begäran om åtkomst ska europeiska gräns- och kustbevakningens centrala åtkomstpunkt kontrollera om villkoren för åtkomst enligt punkt 2 är uppfyllda. Om samtliga villkor för åtkomst är uppfyllda, ska den vederbörligen bemyndigade personalen vid den centrala åtkomstpunkten behandla begäran. De VIS-uppgifter till vilka åtkomst ges ska överföras till enheten på ett sådant sätt att de inte äventyrar uppgifternas säkerhet.

1.  Vad gäller den åtkomst som avses i artikel 45d.1 får en europeisk gräns- och kustbevakningsenhet lämna in en begäran om att söka i alla uppgifter eller en specifik uppsättning uppgifter som är lagrade i VIS till europeiska gräns- och kustbevakningens centrala åtkomstpunkt som avses i artikel 45d.2. I begäran ska det hänvisas till medlemsstatens operativa plan för in- och utresekontroller och gränsövervakning som ligger till grund för begäran. Vid mottagande av en begäran om åtkomst ska europeiska gräns- och kustbevakningens centrala åtkomstpunkt kontrollera om villkoren för åtkomst enligt punkt 2 är uppfyllda. Om samtliga villkor för åtkomst är uppfyllda, ska den vederbörligen bemyndigade personalen vid den centrala åtkomstpunkten behandla begäran. De VIS-uppgifter till vilka åtkomst ges ska överföras till enheten på ett sådant sätt att de inte äventyrar uppgifternas säkerhet.

Ändringsförslag    167

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 35

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 45e – punkt 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Värdmedlemsstaten ger enhetens medlemmar tillstånd att söka i VIS i syfte att uppfylla de operativa mål som anges i den operativa planen för in- och utresekontroller, gränsövervakning och återvändande.

a)  Värdmedlemsstaten ger enhetens medlemmar tillstånd att söka i VIS i syfte att uppfylla de operativa mål som anges i den operativa planen för in- och utresekontroller och gränsövervakning.

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 35

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 45e – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  I enlighet med artikel 40.3 i förordning (EU) 2016/1624 får enheternas medlemmar, liksom de personalenheter som har återvändanderelaterade arbetsuppgifter endast agera till följd av information som erhållits från VIS enligt instruktioner från och, i allmänhet, i närvaro av gränskontrolltjänstemän eller personal som har återvändanderelaterade arbetsuppgifter i den värdmedlemsstat där de är verksamma. Värdmedlemsstaten får ge enheternas medlemmar tillstånd att agera för dess räkning.

3.  I enlighet med artikel 40.3 i förordning (EU) 2016/1624 får enheternas medlemmar endast agera till följd av information som erhållits från VIS enligt instruktioner från och, i allmänhet, i närvaro av gränskontrolltjänstemän i den värdmedlemsstat där de är verksamma. Värdmedlemsstaten får ge enheternas medlemmar tillstånd att agera för dess räkning.

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 35

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 45e – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Varje uppgiftsbehandlingslogg i VIS som görs av en medlem i en europeisk gräns- och kustbevakningsenhet eller personalenhet som har återvändanderelaterade arbetsuppgifter ska bevaras av förvaltningsmyndigheten i enlighet med bestämmelserna i artikel 34.

7.  Varje uppgiftsbehandlingslogg i VIS som görs av en medlem i en europeisk gräns- och kustbevakningsenhet ska bevaras av förvaltningsmyndigheten i enlighet med bestämmelserna i artikel 34.

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 35

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 45e – punkt 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Varje åtkomst och varje sökning som utförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska loggas i enlighet med bestämmelserna i artikel 34 och varje användning av de uppgifter som Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån fått åtkomst till ska registreras.

8.  Varje åtkomst och varje sökning som utförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska loggas i enlighet med bestämmelserna i artikel 34 och varje användning av de uppgifter som enheterna från Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån fått åtkomst till ska registreras.

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 35

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 45e – punkt 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Förutom när detta är nödvändigt för tillämpningen av förordningen om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) ska inga delar av VIS vara anslutna till något datasystem för insamling och behandling av uppgifter drivet av eller vid Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, ej heller ska de VIS-uppgifter som Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån har åtkomst till överföras till ett sådant system. Ingen del av VIS ska laddas ned. Loggning av åtkomst och sökningar ska inte anses utgöra en nedladdning eller kopiering av VIS-uppgifter.

9.  Inga delar av VIS ska vara anslutna till något datasystem för insamling och behandling av uppgifter drivet av eller vid Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån; inte heller ska de VIS-uppgifter som Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån har åtkomst till överföras till ett sådant system. Ingen del av VIS ska laddas ned. Loggning av åtkomst och sökningar ska inte anses utgöra en nedladdning eller kopiering av VIS-uppgifter.

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 35a (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 46

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(35a)  Artikel 46 ska utgå.

Artikel 46

 

Införlivande av de tekniska funktioner som finns i Schengens rådfrågningssystem

 

Den samrådsmekanism som avses i artikel 16 ska ersätta Schengens rådfrågningssystem från och med den tidpunkt som fastställs i enlighet med förfarandet i artikel 49.3, när alla de medlemsstater som använder Schengens rådfrågningssystem vid tidpunkten för ikraftträdandet av denna förordning har meddelat de rättsliga och tekniska åtgärderna för användningen av VIS vid samråd om viseringsansökningar mellan centrala nationella viseringsmyndigheter i enlighet med artikel 17.2 i Schengenkonventionen.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Ändringsförslag    173

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 35b (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 47

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(35b)  Artikel 47 ska utgå.

Artikel 47

 

Första överföring

 

Medlemsstaterna ska meddela kommissionen när de har vidtagit nödvändiga tekniska och rättsliga åtgärder för att överföra de uppgifter som avses i artikel 5.1 till det centrala VIS via det nationella gränssnittet.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Ändringsförslag    174

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 35c (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 48

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(35c)  Artikel 48 ska utgå.

Artikel 48

 

Driftsstart

 

1. Kommissionen ska fastställa den tidpunkt då VIS ska tas i drift när

 

a) de åtgärder som avses i artikel 45.2 har antagits,

 

b) kommissionen har förklarat att ett övergripande test av VIS har slutförts på ett tillfredsställande sätt, vilket ska utföras av kommissionen tillsammans med medlemsstaterna,

 

c) medlemsstaterna, efter validering av de tekniska åtgärderna, har meddelat kommissionen att de har vidtagit nödvändiga tekniska och rättsliga åtgärder för att samla in och överföra de uppgifter som avses i artikel 5.1 till VIS för alla ansökningar i den första region som fastställts i enlighet med punkt 4, inbegripet åtgärder för insamling och/eller överföring för en annan medlemsstats räkning.

 

2. Kommissionen ska underrätta Europaparlamentet om resultaten av det test som genomförts i enlighet med punkt 1 b.

 

3. I alla andra regioner ska kommissionen fastställa den tidpunkt då överföringen av uppgifterna i artikel 5.1 blir obligatorisk när medlemsstaterna har meddelat kommissionen att de har vidtagit de nödvändiga tekniska och rättsliga åtgärderna för att samla in och överföra de uppgifter som avses i artikel 5.1 till VIS för alla ansökningar i den berörda regionen, inbegripet åtgärder för insamling och/eller överföring av uppgifter för en annan medlemsstats räkning. Före denna tidpunkt får varje medlemsstat starta driften i dessa regioner så snart den har meddelat kommissionen att den har vidtagit de nödvändiga tekniska och rättsliga åtgärderna för att samla in och överföra åtminstone de uppgifter som avses i artikel 5.1 a och 5.1 b till VIS.

 

4. De regioner som avses i punkterna 1 och 3 ska fastställas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 49.3. Kriterierna för att fastställa dessa regioner ska vara risk för olaglig invandring, hot mot medlemsstaternas inre säkerhet och möjlighet att samla in biometriska uppgifter från alla platser i regionen.

 

5. Kommissionen ska offentliggöra tidpunkterna för driftsstarten i varje region i Europeiska unionens officiella tidning.

 

6. Ingen medlemsstat får inhämta uppgifter som andra medlemsstater har överfört till VIS innan den själv eller en annan medlemsstat som företräder denna medlemsstat börjar föra in uppgifter i enlighet med punkterna 1 och 3.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767)

Ändringsförslag    175

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 35d (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 48a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(35d)  Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 48a

 

Utövande av delegering

 

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 9c b och 23 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den [dag då denna förordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

 

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 9c b och 23 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4.   Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

 

5.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

6.   En delegerad akt som antas enligt artiklarna 9c b och 23 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”.

Ändringsförslag    176

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 38

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 50 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Övervakning och utvärdering

Övervakning och utvärdering av påverkan på grundläggande rättigheter

Ändringsförslag    177

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 38

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 50 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Förvaltningsmyndigheten ska se till att det finns förfaranden för att övervaka VIS verksamhet i förhållande till målen vad gäller produktivitet, kostnadseffektivitet, säkerhet och tjänsternas kvalitet.

1.  eu-LISA ska se till att det finns förfaranden för att övervaka VIS verksamhet i förhållande till målen vad gäller produktivitet, kostnadseffektivitet, säkerhet och tjänsternas kvalitet, samt för att övervaka att rätten till skydd av personuppgifter, rätten till icke-diskriminering, barnets rättigheter och rätten till ett effektivt rättsmedel efterlevs.

Ändringsförslag    178

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 38

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 50 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Förvaltningsmyndigheten ska ha åtkomst till den information om uppgiftsbehandling i VIS som behövs för det tekniska underhållet.

2.  eu-LISA ska ha åtkomst till den information om uppgiftsbehandling i VIS som behövs för det tekniska underhållet.

Ändringsförslag    179

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 38

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 50 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vartannat år ska eu-LISA rapportera till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om hur VIS tekniskt har fungerat, inbegripet ur säkerhetssynpunkt.

3.  Vartannat år ska eu-LISA rapportera till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om hur VIS tekniskt har fungerat, inbegripet ur säkerhets- och kostnadssynpunkt. Rapporten ska omfatta en översikt över de aktuella framstegen i samband med utvecklingen av projektet och tillhörande kostnader, en bedömning av de finansiella konsekvenserna och information om eventuella tekniska problem och risker som kan påverka de övergripande kostnaderna för systemet.

Ändringsförslag    180

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 38

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 50 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Om det uppstår förseningar i utvecklingsprocessen, ska eu-LISA så snart som möjligt informera Europaparlamentet och rådet om orsakerna till förseningarna och vilka tidsmässiga och ekonomiska konsekvenser de får.

Ändringsförslag    181

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 38

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 50 – punkt 4 – stycke 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  det exakta syftet med sökningarna, inbegripet typ av terroristbrott eller grovt brott,

a)  det exakta syftet med sökningarna, inbegripet typ av terroristbrott eller grovt brott, och åtkomst till uppgifter om barn under 12 år,

Ändringsförslag    182

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 38

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 1 – punkt 4 – stycke 1 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  antal och typ av ärenden där de förfaranden för brådskande undantagsfall som avses i artikel 22m.2 har använts, inklusive fall där brådska inte godtagits som skäl vid den centrala åtkomstpunktens efterhandskontroll,

Ändringsförslag    183

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 38

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 50 – punkt 4 – stycke 1 – led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  handel med barn, medräknat fall av framgångsrika identifieringar.

Ändringsförslag    184

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 38

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 50 – punkt 4 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaternas och Europols årsrapporter ska översändas till kommissionen senast den 30 juni påföljande år.

Medlemsstaternas och Europols årsrapporter ska översändas till kommissionen senast den 30 juni påföljande år. Kommissionen ska sammanställa årsrapporterna till en omfattande rapport som ska offentliggöras senast den 30 december samma år.

Ändringsförslag    185

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 38

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 50 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Vart fjärde år ska kommissionen utarbeta en övergripande utvärdering av VIS. Denna övergripande utvärdering ska innehålla en granskning av uppnådda resultat i relation till målen och en bedömning av huruvida de förutsättningar som ligger till grund för systemet fortfarande är giltiga, tillämpningen av denna förordning när det gäller VIS, VIS-databasens säkerhet, tillämpningen av de bestämmelser som avses i artikel 31 och eventuella konsekvenser för framtida verksamhet. Kommissionen ska överlämna utvärderingen till Europaparlamentet och rådet.

5.  Vartannat år ska kommissionen utarbeta en övergripande utvärdering av VIS. Denna övergripande utvärdering ska innehålla en granskning av uppnådda resultat i relation till målen och kostnaderna och en bedömning av huruvida de förutsättningar som ligger till grund för systemet fortfarande är giltiga och hur de påverkar grundläggande rättigheter, tillämpningen av denna förordning när det gäller VIS, VIS-databasens säkerhet, tillämpningen av de bestämmelser som avses i artikel 31 och eventuella konsekvenser för framtida verksamhet. Kommissionen ska överlämna utvärderingen till Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag    186

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 39

Förordning (EG) nr 767/2008

Bilaga 1 – titeln

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  Titeln på bilaga 1 ska ersättas med följande:

utgår

”Förteckning över internationella organisationer som avses i artikel 31.1”.

 

Ändringsförslag    187

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

KAPITEL IIIa – artikel 22a – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Den myndighet som är behörig att fatta ett beslut ska skapa en personakt innan beslutet fattas.

Ändringsförslag    188

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

KAPITEL IIIa – artikel 22a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om en person har ansökt som en del av en grupp eller tillsammans med en familjemedlem, ska myndigheten skapa en personakt för var och en i gruppen och länka akterna för personer som har ansökt tillsammans och till vilka en visering för längre vistelse eller ett uppehållstillstånd har utfärdats.

3.  Om en person har ansökt som en del av en grupp eller tillsammans med en familjemedlem, ska myndigheten skapa en personakt för var och en i gruppen och länka akterna för personer som har ansökt tillsammans och till vilka en visering för längre vistelse eller ett uppehållstillstånd har utfärdats. Föräldrars eller vårdnadshavares och barns ansökningar ska inte separeras.

Ändringsförslag    189

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22b – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Enbart i syfte att bedöma om en person kan utgöra ett hot mot den allmänna ordningen, inre säkerheten eller folkhälsan i medlemsstaterna, i enlighet med artikel 6.1 e i förordning (EU) 2016/399, ska akterna automatiskt behandlas av VIS för att identifiera träffar. VIS ska pröva varje akt individuellt.

1.  Enbart i syfte att bedöma om en person kan utgöra ett hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i medlemsstaterna, i enlighet med artikel 6.1 e i förordning (EU) 2016/399, ska akterna automatiskt behandlas av VIS för att identifiera träffar. VIS ska pröva varje akt individuellt.

Ändringsförslag    190

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22b – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Varje gång en personakt skapas vid utfärdande eller avslag i enlighet med artikel 22d av en visering för längre vistelse eller ett uppehållstillstånd ska VIS inleda en sökning genom att använda den europeiska sökportalen som definieras i artikel 6.1 i [förordningen om interoperabilitet] för att jämföra de relevanta uppgifter som avses i artikel 22c.2 a, b, c, f och g i denna förordning med de relevanta uppgifterna i VIS, Schengens informationssystem (SIS), in- och utresesystemet, EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias), inklusive den bevakningslista som avses i artikel 29 i förordning (EU) 2018/XX om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias), [Ecris-TCN-systemet vad gäller fällande domar avseende terroristbrott och andra grova brott], Europoluppgifter, Interpols databas över stulna och förkomna resehandlingar och Interpols databas för resehandlingar som är föremål för ett meddelande (Interpol TDAWN).

2.  Varje gång en personakt skapas i enlighet med artikel 22c avseende en visering för längre vistelse eller ett uppehållstillstånd ska VIS inleda en sökning genom att använda den europeiska sökportal som definieras i artikel 6.1 i [förordningen om interoperabilitet] för att jämföra de relevanta uppgifter som avses i artikel 22c.2 a, b, c, f och g i denna förordning. VIS ska kontrollera följande:

 

a)   Om den resehandling som använts för ansökan motsvarar en resehandling som anmälts som förkommen, stulen, förskingrad eller ogiltig i SIS.

 

b)   Om den resehandling som använts för ansökan motsvarar en resehandling som anmälts som förkommen, stulen eller ogiltig i SLTD-databasen.

 

c)   Om registrering om nekad inresa och vistelse har lagts in för sökanden i SIS.

 

d)   Om sökanden är föremål för en registrering i SIS om personer som är efterlysta för att gripas och överlämnas enligt en europeisk arresteringsorder eller som är efterlysta för att gripas i syfte att utlämnas.

 

e)   Om sökanden och resehandlingen motsvarar ett nekat, återkallat eller ogiltigförklarat resetillstånd i Etias centrala system.

 

f)   Om sökanden och resehandlingen finns med på den bevakningslista som avses i artikel 34 i förordning (EU) 2018/1240.

 

g)   Om uppgifter om sökanden redan finns registrerade på samma person i VIS.

 

h)   Om de uppgifter som lämnats i ansökan avseende resehandlingen motsvarar en annan ansökan om en visering för längre vistelse eller ett uppehållstillstånd som lämnats in tillsammans med andra identitetsuppgifter.

 

i)   Om sökanden för närvarande är registrerad som en person som överskridit den tillåtna vistelsen eller tidigare har registrerats som en person som överskridit den tillåtna vistelsen i in- och utresesystemet.

 

j)   Om sökanden är registrerad som en person som nekats inresa i in- och utresesystemet.

 

k)   Om sökanden varit föremål för beslut om nekande, ogiltigförklaring eller återkallande av visering för kortare vistelse enligt registrering i VIS.

 

l)   Om sökanden varit föremål för beslut om nekande, ogiltigförklaring eller återkallande av visering för längre vistelse eller uppehållstillstånd enligt registrering i VIS.

 

m)   Om uppgifter som är specifika för den sökandes identitet registreras i Europoluppgifter.

 

n)   I de fall sökanden är underårig, huruvida sökandens vårdnadshavare eller förmyndare

 

i)   är föremål för en registrering i SIS om personer som är efterlysta för att gripas och överlämnas enligt en europeisk arresteringsorder eller som är efterlysta för att gripas i syfte att utlämnas,

 

ii)   är föremål för en registrering i SIS om nekad inresa och vistelse,

 

iii)   innehar en resehandling som finns med på den bevakningslista som avses i artikel 34 i förordning (EU) 2018/1240.

 

Denna punkt ska inte utgöra ett hinder för inlämning av en asylansökan, oavsett skäl. Om en viseringsansökan lämnas in av ett offer för våldsbrott, exempelvis våld i hemmet eller människohandel, som begåtts av offrets så kallade sponsor, ska registreringen i VIS separeras från registreringen av sponsorn i syfte att skydda offret mot ytterligare risker.

 

För att undvika risken för felaktiga träffar ska alla träffar avseende barn under 14 år eller personer äldre än 75 år som görs med biometriska kännetecken som tagits mer än fem år före träffen och som inte bekräftar tredjelandsmedborgarens identitet bli föremål för en obligatorisk manuell kontroll utförd av experter på biometriska uppgifter.

Ändringsförslag    191

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22b – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  VIS ska till personakten lägga till en hänvisning till alla träffar som erhållits i enlighet med punkterna 2 och 5. Dessutom ska VIS, i förekommande fall, identifiera den eller de medlemsstater som fört in eller tillhandahållit de uppgifter som gett upphov till träffen eller träffarna eller Europol, och ska registrera detta i personakten.

3.  VIS ska till personakten lägga till en hänvisning till alla träffar som erhållits i enlighet med punkterna 2 och 5. Dessutom ska VIS, i förekommande fall, identifiera den eller de medlemsstater som fört in eller tillhandahållit de uppgifter som gett upphov till träffen eller träffarna eller Europol, och ska registrera detta i personakten. Ingen annan information än hänvisning till en träff eller uppgiftslämnaren ska registreras.

Ändringsförslag    192

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22b – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Vid en sökning i SLTD-databasen ska de uppgifter som används av den europeiska sökportalens användare för att inleda en sökning inte delas med ägarna av Interpols uppgifter.

Ändringsförslag    193

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22b – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Vid tillämpning av artikel 2.2 f avseende en utfärdad eller förlängd visering för längre vistelse ska de sökningar som utförs enligt punkt 2 jämföra de relevanta uppgifter som avses i artikel 22c.2 med de uppgifter som finns i SIS för att avgöra om innehavaren är föremål för någon av följande registreringar:

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    194

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22b – punkt 4 – stycke 1 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  En registrering om personer och föremål som omfattas av diskreta kontroller eller särskilda kontroller.

(d)  En registrering om personer och föremål som omfattas av diskreta kontroller, särskilda kontroller eller undersökningskontroller.

Ändringsförslag    195

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22b – punkt 4 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om den jämförelse som nämns i denna punkt lett till en eller flera träffar, ska VIS sända en automatisk underrättelse till den centrala myndigheten i den medlemsstat som inlett sökningen och ska vidta lämpliga uppföljningsåtgärder.

Artikel 9a.5 a, b, c, d och 9c, ca och cb ska i tillämpliga delar gälla, med förbehåll för följande särskilda bestämmelser.

Ändringsförslag    196

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22b – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om viseringen för längre vistelse eller uppehållstillståndet har utfärdats eller förlängts av en medlemsstats konsulära myndighet ska artikel 9a tillämpas.

utgår

Ändringsförslag    197

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22b – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Om ett uppehållstillstånd utfärdas eller förlängs, eller en visering för längre vistelse förlängs, av en myndighet på en medlemsstats territorium ska följande gälla:

utgår

a)  Den myndigheten ska kontrollera om de uppgifter som registrerats i personakten motsvarar uppgifterna i VIS, ett av de EU-informationssystem/databaser som konsulterats, Europoluppgifter eller Interpols databaser i enlighet med punkt 2.

 

b)  Om träffen i enlighet med punkt 2 är kopplad till Europoluppgifter ska Europols nationella enhet informeras för uppföljning.

 

c)  Om uppgifterna inte överensstämmer och ingen annan träff har rapporterats under den automatiska behandlingen i enlighet med punkterna 2 och 3, ska myndigheten radera den felaktiga träffen från ansökningsakten.

 

d)  Om uppgifterna överensstämmer eller det råder tvivel om sökandens identitet, ska myndigheten vidta åtgärder avseende de uppgifter som gav upphov till träffen i enlighet med punkt 4 enligt de förfaranden, villkor och kriterier som föreskrivs i EU-lagstiftning och nationell lagstiftning.

 

Ändringsförslag    198

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22c – led 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Efternamn, förnamn, födelsedatum, nuvarande medborgarskap, kön, födelsedatum, födelseort och födelseland.

a)  Efternamn, förnamn, födelseår nuvarande medborgarskap, kön, födelsedatum, födelseort och födelseland.

Ändringsförslag    199

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22c – led 2 – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  En ansiktsbild av innehavaren, om möjligt fotograferad på plats.

f)  En ansiktsbild av innehavaren fotograferad på plats.

Ändringsförslag    200

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22d – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om ett beslut har fattats om att avslå en ansökan om visering för längre vistelse eller uppehållstillstånd på grund av att den sökande anses utgöra ett hot mot den allmänna ordningen, inre säkerheten eller folkhälsan, eller att den sökande har lämnat in handlingar som förvärvats på bedrägligt sätt, har förfalskats eller ändrats i något avseende, ska den myndighet som avslagit ansökan utan dröjsmål skapa en personakt med följande uppgifter:

Om ett beslut har fattats om att avslå en ansökan om visering för längre vistelse eller uppehållstillstånd på grund av att den sökande anses utgöra ett hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten, eller att den sökande har lämnat in handlingar som förvärvats på bedrägligt sätt, har förfalskats eller ändrats i något avseende, ska den myndighet som avslagit ansökan utan dröjsmål skapa en personakt med följande uppgifter:

Ändringsförslag    201

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22d – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e.  Efternamn och förnamn på samt adress för den fysiska person som ansökan grundar sig på.

e.  (Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    202

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22d – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f.  En ansiktsbild av den sökande, om möjligt fotograferad på plats.

f.  En ansiktsbild av den sökande fotograferad på plats.

Ändringsförslag    203

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22d – led h

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h.  Information som anger att ansökningen om visering för längre vistelse eller uppehållstillstånd har avslagits på grund av att den sökande anses utgöra ett hot mot den allmänna ordningen, inre säkerheten eller folkhälsan, eller att den sökande har lämnat in handlingar som förvärvats på bedrägligt sätt, har förfalskats eller ändrats i något avseende.

h.  Information som anger att ansökningen om visering för längre vistelse eller uppehållstillstånd har avslagits på grund av att den sökande anses utgöra ett hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten, eller att den sökande har lämnat in handlingar som förvärvats på bedrägligt sätt, har förfalskats eller ändrats i något avseende.

Ändringsförslag    204

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22g – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Endast för att verifiera identiteten på handlingens innehavare och/eller äktheten och giltigheten av viseringen för längre vistelse eller uppehållstillståndet och att personen inte anses utgöra ett hot mot den allmänna ordningen, inre säkerheten eller folkhälsan i någon av medlemsstaterna i enlighet med artikel 6.1 e i förordning (EU) 2016/399, ska de myndigheter som är behöriga att utföra kontroller vid yttre gränsövergångsställen i enlighet med den förordningen ha åtkomst att söka med hjälp av handlingens nummer tillsammans med en eller flera av de uppgifter som avses i artikel 22c.2 a, b och c.

1.  Endast för att verifiera identiteten på handlingens innehavare och/eller äktheten och giltigheten av viseringen för längre vistelse eller uppehållstillståndet och att personen inte anses utgöra ett hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i någon av medlemsstaterna i enlighet med artikel 6.1 e i förordning (EU) 2016/399, ska de myndigheter som är behöriga att utföra kontroller vid yttre gränsövergångsställen i enlighet med den förordningen ha åtkomst att söka med hjälp av handlingens nummer tillsammans med en eller flera av de uppgifter som avses i artikel 22c.2 a, b och c.

Ändringsförslag    205

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22g – punkt 2 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  De fotografier som avses i artikel 22c.2 f.

(e)  De ansiktsbilder som avses i artikel 22c.2 f.

Ändringsförslag    206

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22h – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Enbart för att verifiera innehavarens identitet och äktheten och giltigheten av viseringen för längre vistelse eller uppehållstillståndet eller att personen inte är ett hot mot den allmänna ordningen, inre säkerheten eller folkhälsan i någon av medlemsstaterna, ska de myndigheter som är behöriga att inom medlemsstaternas territorium kontrollera om villkoren för inresa till, vistelse eller bosättning på medlemsstaternas territorium är uppfyllda samt, i tillämpliga fall, polismyndigheterna, ha åtkomst att söka med hjälp av numret på viseringen för längre vistelse eller uppehållstillståndet tillsammans med en eller flera av de uppgifter som avses i artikel 22c.2 a, b och c.

1.  Enbart för att verifiera innehavarens identitet och äktheten och giltigheten av viseringen för längre vistelse eller uppehållstillståndet, ska de myndigheter som är behöriga att inom medlemsstaternas territorium kontrollera om villkoren för inresa till, vistelse eller bosättning på medlemsstaternas territorium är uppfyllda samt ha åtkomst att söka med hjälp av numret på viseringen för längre vistelse eller uppehållstillståndet tillsammans med en eller flera av de uppgifter som avses i artikel 22c.2 a, b och c.

Ändringsförslag    207

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22h – punkt 2 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  De fotografier som avses i artikel 22c.2 f.

(e)  De ansiktsbilder som avses i artikel 22c.2 f.

Ändringsförslag    208

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22k – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska utse de myndigheter som har rätt att söka i de uppgifter som lagras i VIS i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott eller andra grova brott.

1.  Medlemsstaterna ska utse de myndigheter som har rätt att söka i de uppgifter som lagras i VIS i syfte att under lämpliga och noggrant definierade omständigheter enligt vad som avses i artikel 22n förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott eller andra grova brott. Myndigheterna ska endast ha tillåtelse att söka i uppgifter om barn under 12 år i syfte att skydda försvunna barn och barn som är offer för grova brott.

Ändringsförslag    209

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22k – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Varje medlemsstat ska föra en förteckning över de utsedda myndigheterna. Varje medlemsstat ska underrätta eu-LISA och kommissionen om sina utsedda myndigheter och får vid vilken tidpunkt som helst ändra eller ersätta denna underrättelse.

2.  Varje medlemsstat ska föra en strikt begränsad förteckning över de utsedda myndigheterna. Varje medlemsstat ska underrätta eu-LISA och kommissionen om sina utsedda myndigheter och får vid vilken tidpunkt som helst ändra eller ersätta denna underrättelse.

Ändringsförslag    210

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22l – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den centrala åtkomstpunkten ska agera oberoende när den fullgör sina uppgifter enligt denna förordning och får inte ta instruktioner från Europols utsedda myndighet som avses i punkt 1 vad avser resultatet av kontrollen.

Den centrala åtkomstpunkten ska agera fullständigt oberoende när den fullgör sina uppgifter enligt denna förordning och får inte ta instruktioner från Europols utsedda myndighet som avses i punkt 1 vad avser resultatet av kontrollen.

Ändringsförslag    211

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22m – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om det vid efterhandskontrollen framkommer att åtkomsten till uppgifter i VIS inte var motiverad, ska alla myndigheter som har haft åtkomst till information från VIS radera den och informera de centrala åtkomstpunkterna om att raderingen har skett.

3.  Om det vid efterhandskontrollen framkommer att åtkomsten till uppgifter i VIS inte var motiverad, ska alla myndigheter som har haft åtkomst till information från VIS omedelbart radera den och informera de centrala åtkomstpunkterna om att raderingen har skett.

Ändringsförslag    212

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22n – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utsedda myndigheter får ha åtkomst till VIS för sökningar om samtliga följande villkor är uppfyllda:

1.  Utan att det påverkar artikel 22 i förordning 2018/XX [om interoperabilitet] får utsedda myndigheter ha åtkomst till VIS för sökningar om samtliga följande villkor är uppfyllda:

Ändringsförslag    213

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 5 – punkt 1 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  När det gäller sökningar på grundval av fingeravtryck har en tidigare sökning gjorts i de övriga medlemsstaternas system för automatisk identifiering av fingeravtryck inom ramen för beslut 2008/615/RIF, i de fall där jämförelser av fingeravtryck är tekniskt tillgängliga och den sökningen antingen har slutförts fullständigt eller inte har kunnat slutföras inom 24 timmar.

Ändringsförslag    214

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22n – punkt 1 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Om en sökning i den gemensamma databasen för identitetsuppgifter har inletts i enlighet med artikel 22 i förordning 2018/XX [om interoperabilitet] och det svar som avses i punkt 5 [i artikel 22 i förordningen] visar att det finns uppgifter i VIS.

(d)  Om en sökning i den gemensamma databasen för identitetsuppgifter har inletts i enlighet med artikel 22 i förordning 2018/XX [om interoperabilitet] och det svar som avses i punkt 5 [i artikel 22 i förordning 2018/XX om interoperabilitet] visar att det finns uppgifter i VIS.

Ändringsförslag    215

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22n – punkt 3 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Sökningarna i VIS ska vara begränsade till sökningar på någon eller några av följande uppgifter i personakten:

3.  Sökningarna i VIS ska vara begränsade till sökningar på någon eller några av följande uppgifter i ansökningsakten eller personakten:

Ändringsförslag    216

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22n – punkt 3 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Efternamn, förnamn, födelsedatum, medborgarskap och/eller kön.

(a)  Efternamn, förnamn, födelseår, medborgarskap och/eller kön.

Ändringsförslag    217

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22n – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Kommissionen ska överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningsmöjligheterna, tillgängligheten, beredskapen och tillförlitligheten hos den teknik som behövs för att identifiera en person med hjälp av ansiktsbilder.

Ändringsförslag    218

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22n – punkt 3b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Den ansiktsbild som avses i punkt 3 e ska inte vara det enda sökkriteriet.

Ändringsförslag    219

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22n – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Sökning i VIS ska vid en träff ge åtkomst till de uppgifter som anges i denna punkt, liksom till alla övriga uppgifter ur personakten, inbegripet uppgifter om en handling som utfärdats, avslagits, upphävts, återkallats eller förlängts. Åtkomst till de uppgifter som avses i artikel 9.4 l och som registrerats i ansökningsakten ska endast ges om inhämtande av uppgifterna uttryckligen har begärts i en motiverad begäran och godkänts vid en oberoende kontroll.

4.  Sökning i VIS ska vid en träff ge åtkomst till de uppgifter som anges i punkt 3 i denna artikel, liksom till alla övriga uppgifter ur ansökningsakten eller personakten, inbegripet uppgifter om en handling som utfärdats, avslagits, upphävts, återkallats eller förlängts. Åtkomst till de uppgifter som avses i artikel 9.4 l och som registrerats i ansökningsakten ska endast ges om inhämtande av uppgifterna uttryckligen har begärts i en motiverad begäran och godkänts vid en oberoende kontroll.

Ändringsförslag    220

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22o – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom undantag från artikel 22n.1 ska de utsedda myndigheterna inte vara skyldiga att uppfylla de villkor som anges i den punkten för åtkomst till VIS i syfte att identifiera personer som försvunnit, kidnappats eller konstaterats vara offer för människohandel och det finns rimliga skäl att anse att inhämtande av VIS-uppgifter om dem kommer att stödja deras identifiering och/eller bidra till att utreda specifika fall av människohandel. Under sådana omständigheter får de utsedda myndigheterna söka i VIS med personernas fingeravtryck.

Genom undantag från artikel 22n.1 ska de utsedda myndigheterna inte vara skyldiga att uppfylla de villkor som anges i den punkten för åtkomst till VIS i syfte att identifiera personer, särskilt barn, som försvunnit, kidnappats eller konstaterats vara offer för människohandel och det finns allvarliga skäl att anse att inhämtande av VIS-uppgifter om dem kommer att stödja deras identifiering och bidra till att utreda specifika fall av människohandel. Under sådana omständigheter får de utsedda myndigheterna söka i VIS med personernas fingeravtryck.

Ändringsförslag    221

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22o – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om personernas fingeravtryck inte kan användas eller sökningen med fingeravtryck misslyckas, ska sökningen göras med hjälp av de uppgifter som avses i artikel a och b.

Om personernas fingeravtryck inte kan användas eller sökningen med fingeravtryck misslyckas, ska sökningen göras med hjälp av de uppgifter som avses i artikel 9.4 a och b samt artikel 22c.2 a och b.

Ändringsförslag    222

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22o – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid en träff vid sökning i VIS ska åtkomst ges till samtliga uppgifter som avses i artikel 9 samt till uppgifterna i artikel 8.3 och 8.4.

Vid en träff vid sökning i VIS ska åtkomst ges till samtliga uppgifter som avses i artiklarna 9, 22c eller d samt till uppgifterna i artiklarna 8.3 och 8.4 eller 22a.3.

Ändringsförslag    223

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22p – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Europols utsedda myndighet får lämna en motiverad elektronisk begäran om att få söka i alla eller en viss uppsättning uppgifter som lagras i VIS till den centrala åtkomstpunkt för Europol som avses i artikel 22k.3. Vid mottagande av en begäran om åtkomst ska Europols centrala åtkomstpunkt kontrollera om villkoren för åtkomst enligt punkterna 1 och 2 är uppfyllda. Om samtliga villkor för åtkomst är uppfyllda, ska den vederbörligen bemyndigade personalen vid den eller de centrala åtkomstpunkterna behandla begäran. De uppgifter i VIS till vilka åtkomst ges ska överföras till de operativa enheter som avses i artikel 22l.1 på ett sådant sätt att uppgifternas säkerhet inte äventyras.

3.  Europols utsedda myndighet får lämna en motiverad elektronisk begäran om att få söka i alla eller en viss uppsättning uppgifter som lagras i VIS till den centrala åtkomstpunkt för Europol som avses i artikel 22l.2. Vid mottagande av en begäran om åtkomst ska Europols centrala åtkomstpunkt kontrollera om villkoren för åtkomst enligt punkterna 1 och 2 är uppfyllda. Om samtliga villkor för åtkomst är uppfyllda, ska den vederbörligen bemyndigade personalen vid den eller de centrala åtkomstpunkterna behandla begäran. De uppgifter i VIS till vilka åtkomst ges ska överföras till de operativa enheter som avses i artikel 22l.1 på ett sådant sätt att uppgifternas säkerhet inte äventyras.

Ändringsförslag    224

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22q – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje medlemsstat och Europol ska säkerställa att all uppgiftsbehandling som föranleds av begäranden om åtkomst till uppgifter i VIS i enlighet med kapitel IIIc loggas eller dokumenteras för kontroll av om begäran varit godtagbar, för övervakning av att uppgifterna har behandlats på ett lagligt sätt, av dataintegriteten och av datasäkerheten samt för egenkontroll.

1.  Varje medlemsstat och Europol ska säkerställa att all uppgiftsbehandling som föranleds av begäranden om åtkomst till uppgifter i VIS i enlighet med kapitel IIIb registreras eller dokumenteras för övervakning av om begäran varit godtagbar, för övervakning av att uppgifterna har behandlats på ett lagligt sätt, av dataintegriteten och av datasäkerheten och eventuella effekter på de grundläggande rättigheterna samt för egenkontroll.

 

Dessa registreringar eller handlingar ska på lämpligt sätt skyddas mot obehörig åtkomst och ska raderas två år efter det att de skapats, såvida de inte behövs för övervakningsförfaranden som redan har inletts.

Ändringsförslag    225

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22q – punkt 2 – led g

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  I enlighet med nationella regler eller förordning (EU) 2016/794, den unika användaridentitet som anger vilken tjänsteman som utförde sökningen och vilken tjänsteman som beordrade sökningen.

(g)  I enlighet med nationella regler eller förordning (EU) 2016/ 2016/794 eller, i tillämpliga fall, förordning (EU) 2018/1725, den unika användaridentitet som anger vilken tjänsteman som utförde sökningen och vilken tjänsteman som beordrade sökningen.

Ändringsförslag    226

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22q – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Loggar eller dokumentation får endast användas för att övervaka att uppgifterna har behandlats på ett lagligt sätt och för att säkerställa dataintegriteten och datasäkerheten. Endast loggar som inte innehåller några personuppgifter får användas för den övervakning och utvärdering som avses i artikel 50 i denna förordning. Den tillsynsmyndighet som inrättats i enlighet med artikel 41.1 i direktiv (EU) 2016/680, och som ansvarar för att kontrollera om en begäran är godtagbar, övervaka att uppgifterna har behandlats på ett lagligt sätt samt övervaka dataintegriteten och datasäkerheten, ska ha åtkomst till dessa loggar på begäran, så att den kan fullgöra sina uppgifter.

3.  Loggar eller dokumentation får endast användas för att övervaka att uppgifterna har behandlats på ett lagligt sätt, övervaka effekterna på de grundläggande rättigheterna och för att säkerställa dataintegriteten och datasäkerheten. Endast loggar som inte innehåller några personuppgifter får användas för den övervakning och utvärdering som avses i artikel 50 i denna förordning. Den tillsynsmyndighet som inrättats i enlighet med artikel 41.1 i direktiv (EU) 2016/680 och som ansvarar för att övervaka att uppgifterna har behandlats på ett lagligt sätt samt övervaka dataintegriteten och datasäkerheten ska ha åtkomst till dessa loggar på begäran, så att den kan fullgöra sina uppgifter.

Ändringsförslag    227

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 22ra (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 22ra

 

Skydd av personuppgifter till vilka åtkomst ges i enlighet med kapitel IIIb

 

1.   Varje medlemsstat ska säkerställa att de nationella lagar och andra författningar som antagits i enlighet med direktiv (EU) 2016/680 också är tillämpliga på deras nationella myndigheters åtkomst till VIS enligt detta kapitel, också vad gäller rättigheterna för de personer vars uppgifter åtkomsten gäller.

 

2.   Den tillsynsmyndighet som avses i artikel 41.1 i direktiv (EU) 2016/680 ska övervaka att medlemsstaternas åtkomst till personuppgifter, däribland överföringen av dessa till och från VIS, sker på ett lagligt sätt i enlighet med detta kapitel. Artikel 41.3 och 41.4 i denna förordning ska gälla i tillämpliga delar.

 

3.   Europols behandling av personuppgifter enligt denna förordning ska utföras i enlighet med förordning (EU) 2016/794 och övervakas av Europeiska datatillsynsmannen.

 

4.   Personuppgifter till vilka åtkomst ges i VIS i enlighet med detta kapitel ska enbart behandlas för att förebygga, förhindra, upptäcka eller utreda det specifika fall för vilket en medlemsstat eller Europol har begärt uppgifterna.

 

5.   eu-LISA, de utsedda myndigheterna, de centrala åtkomstpunkterna och Europol ska föra logg över sökningarna enligt artikel 22q i syfte att göra det möjligt för de tillsynsmyndigheter som avses i artikel 41.1 i direktiv (EU) 2016/680 och Europeiska datatillsynsmannen att övervaka att uppgiftsbehandlingen följer unionens och nationella regler för dataskydd. Med undantag för uppgifter som innehas för det syftet ska personuppgifter och uppgifter om sökningarna raderas från alla nationella register och i Europols register efter 30 dagar, om inte uppgifterna och registren behövs för den specifika pågående brottsutredning för vilken de begärdes av en medlemsstat eller av Europol.

Ändringsförslag    228

Förslag till förordning

Artikel 2 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ändringar av beslut 2004/512/EG

Upphävande av beslut 2004/512/EG

Ändringsförslag    229

Förslag till förordning

Artikel 2

Beslut 2004/512/EG

Artikel 1 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 1.2 i beslut 2004/512/EG ska ersättas med följande:

Beslut 2004/512/EG ska upphöra att gälla. Hänvisningar till det beslutet ska anses som hänvisningar till förordning (EG) nr 767/2008 och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga 2.

”2.  Informationssystemet för viseringar ska vara baserat på en centraliserad struktur och bestå av

 

a)  den gemensamma databas för identitetsuppgifter som avses i [artikel 17.2 a i förordning 2018/XX om interoperabilitet],

 

b)  ett centralt informationssystem, nedan kallat Centrala informationssystemet för viseringar (VIS),

 

c)  ett gränssnitt i varje medlemsstat, nedan kallat nationella gränssnittet (NI-VIS), som ska utgöra en förbindelse med den berörda centrala nationella myndigheten i respektive medlemsstat, eller ett enhetligt nationellt gränssnitt i varje medlemsstat som bygger på gemensamma tekniska specifikationer, är identiskt för alla medlemsstater och möjliggör anslutning av det centrala systemet till medlemsstaternas nationella infrastrukturer,

 

d)  en kommunikationsinfrastruktur mellan VIS och de nationella gränssnitten,

 

e)  en säker kommunikationskanal mellan VIS och in- och utresesystemets centrala system,

 

f)  en säker kommunikationsinfrastruktur mellan centrala VIS och de centrala infrastrukturerna för den europeiska sökportal som inrättas genom [artikel 6 i förordning 2017/XX om interoperabilitet], den gemensamma biometriska matchningstjänst som inrättas genom [artikel 12 i förordning 2017/XX om interoperabilitet], den gemensamma databas för identitetsuppgifter som inrättas genom [artikel 17 i förordning 2017/XX om interoperabilitet] och den detektor för multipla identiteter som inrättas genom [artikel 25 i förordning 2017/XX om interoperabilitet],

 

g)  en mekanism för samråd om ansökningar och utbyte av information mellan centrala viseringsmyndigheter (”VISMail”),

 

h)  en nätport för transportörer,

 

i)  en säker webbtjänst som möjliggör kommunikation mellan VIS, å ena sidan, och nätporten för transportörer och de internationella systemen (Interpols system/databaser), å andra sidan,

 

j)  en databas med uppgifter för rapporterings- och statistikändamål.

 

Det centrala systemet, de enhetliga nationella gränssnitten, webbtjänsten, nätporten för transportörer och VIS kommunikationsinfrastruktur ska dela och så långt som tekniskt möjligt återanvända maskinvaru- och programvarukomponenter från in- och utresesystemets centrala system, de enhetliga nationella gränssnitten för in- och utresesystemet, Etias nätport för transportörer, in- och utresesystemets webbtjänst respektive in- och utresesystemets kommunikationsinfrastruktur.”.

 

Ändringsförslag    230

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 1

Förordning (EU) nr 810/2009

Artikel 10 – punkt 3 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”c)  ge in ett fotografi i enlighet med standarderna i förordning (EG) nr 1683/95 eller, vid en första ansökan och därefter minst var 59:e månad efter det, i enlighet med de normer som anges i artikel 13 i den här förordningen,”.

”c)  tillåta att en ansiktsbild tas på plats vid en första ansökan och därefter minst var 59:e månad efter det, i enlighet med de normer som anges i artikel 13 i den här förordningen,”.

Ändringsförslag    231

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 2 – led a

Förordning (EU) nr 810/2009

Artikel 13 – punkt 2 – strecksats 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”— Ett fotografi som tagits på plats och inhämtats digitalt vid ansökningstillfället.”.

”— En ansiktsbild som tagits på plats vid ansökningstillfället.”.

Ändringsförslag    232

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 2 – led b

Förordning (EU) nr 810/2009

Artikel 13 – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Om fingeravtryck och ett fotografi av tillräckligt bra kvalitet som tagits på plats av sökanden införts i VIS som en del av en ansökan som lämnades in mindre än 59 månader före dagen för den nya ansökan, får dessa [uppgifter] kopieras in i följande ansökan.”.

”Om fingeravtryck och ett fotografi av tillräckligt bra kvalitet som tagits på plats av sökanden införts i VIS som en del av en ansökan som lämnades in mindre än 59 månader före dagen för den nya ansökan, ska dessa kopieras in i följande ansökan.”.

Ändringsförslag    233

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 3 – led b

Förordning (EU) nr 810/2009

Artikel 21 – punkt 3a – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  SIS och Interpols databas över stulna och förkomna resehandlingar, för att kontrollera om den resehandling som används för ansökan motsvarar en resehandling som anmälts förkommen, stulen eller ogiltigförklarad, samt huruvida den resehandling som används för ansökan motsvarar en resehandling som registrerats i en akt i Interpol TDAWN.

a)  SIS och Interpols databas över stulna och förkomna resehandlingar, för att kontrollera om den resehandling som används för ansökan motsvarar en resehandling som anmälts förkommen, stulen eller ogiltigförklarad.

Ändringsförslag    234

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 3 – led b

Förordning (EU) nr 810/2009

Artikel 21 – punkt 3a – led g

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g)  Ecris-TCN-systemet, för att kontrollera om sökanden motsvarar en person vars uppgifter har registrerats i denna databas för terroristbrott eller andra grova brott.

utgår

Ändringsförslag    235

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 4

Förordning (EU) nr 810/2009

Artikel 21a – punkt -1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  De särskilda riskindikatorerna ska vara en algoritm som möjliggör profilering enligt definitionen i artikel 4.4 i förordning (EU) 2016/679 genom jämförelse av uppgifter som registrerats i en ansökningsakt med särskilda riskindikatorer som rör säkerhetsrisker, risker för olaglig invandring eller stora epidemiska risker. De särskilda riskindikatorerna ska registreras i VIS.

Ändringsförslag    236

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 4

Förordning (EU) nr 810/2009

Artikel 21a – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Bedömningen av säkerhetsrisker, riskerna för olaglig invandring eller en stor epidemisk risk ska baseras på följande:

1.  Kommissionen ska anta en delegerad akt i enlighet med artikel 51a för att ytterligare definiera säkerhetsrisker, riskerna för olaglig invandring eller stora epidemiska risker grundval av följande:

Ändringsförslag    237

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 4

Förordning (EU) nr 810/2009

Artikel 21a – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Statistik som genereras av VIS i enlighet med artikel 45a och som tyder på onormalt många avslag på viseringsansökningar på grund av en risk för irreguljär migration, säkerheten eller folkhälsan i samband med en viss kategori av resande.

(b)  Statistik som genereras av VIS i enlighet med artikel 45a och som tyder på onormalt många avslag på viseringsansökningar på grund av en risk för irreguljär migration eller säkerheten i samband med en sökande.

Ändringsförslag    238

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 4

Förordning (EU) nr 810/2009

Artikel 21a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska anta en genomförandeakt för att fastställa de risker som avses i punkt 1. Genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 52.2.

utgår

Ändringsförslag    239

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 4

Förordning (EU) nr 810/2009

Artikel 21a – punkt 3 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  På grundval av de särskilda risker som fastställts i enlighet med punkt 2 ska särskilda riskindikatorer fastställas, bestående av en kombination av uppgifter som inbegriper en eller flera av följande:

3.  På grundval av de särskilda risker som fastställts i enlighet med den här förordningen och den delegerade akt som avses i punkt 1 ska särskilda riskindikatorer fastställas, bestående av en kombination av uppgifter som inbegriper en eller flera av följande:

Ändringsförslag    240

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 4

Förordning (EU) nr 810/2009

Artikel 21a – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  De särskilda riskindikatorerna ska användas av viseringsmyndigheterna när de bedömer om sökanden utgör en risk för olaglig invandring, en risk för medlemsstaternas säkerhet eller en stor epidemisk risk i enlighet med artikel 21.1.

6.  De särskilda riskindikatorerna ska användas av viseringsmyndigheterna när de bedömer om sökanden utgör en risk för olaglig invandring eller en risk för medlemsstaternas säkerhet i enlighet med artikel 21.1.

Ändringsförslag    241

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 4

Förordning (EU) nr 810/2009

Artikel 21a – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  De särskilda riskerna och de särskilda riskindikatorerna ska regelbundet ses över av kommissionen.”.

7.  De särskilda riskerna och de särskilda riskindikatorerna ska regelbundet ses över av kommissionen och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter.”.

Ändringsförslag    242

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 4a (nytt)

Förordning (EU) nr 810/2009

Artikel 39

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(4a)  Artikel 39 ska ersättas med följande:

Artikel 39

Artikel 39

Personalens uppförande

Personalens uppförande och respekt för de grundläggande rättigheterna

1.   Medlemsstaternas konsulat ska se till att sökandena bemöts på ett hövligt sätt.

1.   Medlemsstaternas konsulat ska se till att sökandena bemöts på ett hövligt sätt. Konsulär personal ska visa full respekt för den mänskliga värdigheten när de utför sina arbetsuppgifter.

2.   Konsulär personal ska under utförandet av sina arbetsuppgifter visa full respekt för den mänskliga värdigheten. Eventuella åtgärder som vidtas ska stå i proportion till det mål som eftersträvas med åtgärderna.

2.   Konsulär personal ska visa full respekt för de grundläggande rättigheterna och iaktta de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna när de utför sina arbetsuppgifter. Eventuella åtgärder som vidtas ska stå i proportion till det mål som eftersträvas med åtgärderna.

3.   Konsulär personal får under utförandet av sina arbetsuppgifter inte diskriminera någon på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion, övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

3.   Konsulär personal får under utförandet av sina arbetsuppgifter inte diskriminera någon på grund av kön, ras, etniskt ursprung, hudfärg, socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Barnets bästa ska komma i främsta rummet.”.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0810)

Ändringsförslag    243

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 4b (nytt)

Förordning (EU) nr 810/2009

Artikel 39a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b)  Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 39a

 

Grundläggande rättigheter

 

Vid tillämpningen av denna förordning ska medlemsstaterna handla i full överensstämmelse med relevant unionsrätt, däribland Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, relevant folkrätt, däribland konventionen angående flyktingars rättsliga ställning, som ingicks i Genève den 28 juli 1951, de skyldigheter som följer av tillträde till internationellt skydd, särskilt principen om non-refoulement, och de grundläggande rättigheterna. I enlighet med de allmänna principerna i unionsrätten ska beslut enligt denna förordning fattas på individuell grund. Barnets bästa ska komma i främsta rummet.”.

Ändringsförslag    244

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 5a (nytt)

Förordning (EU) nr 810/2009

Artikel 51a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 51a

 

Utövande av delegeringen

 

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 21a ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den … [det datum då denna förordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

 

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artikel 21a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4.   Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

 

5.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

6.   En delegerad akt som antas enligt artikel 21a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”.

Ändringsförslag    245

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 2

Förordning (EU) nr 2017/2226

Artikel 13 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3.  För att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 26.1 b i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet ska transportörer använda webbtjänsten för att kontrollera om en visering för kortare vistelse är giltig, inbegripet om antalet tillåtna inresor redan har använts, om innehavaren har uppnått den maximala längden på den tillåtna vistelsen eller, när det är lämpligt, om viseringen är giltig för det territorium som destinationshamnen för resan tillhör. Transportörer ska tillhandahålla de uppgifter som förtecknas i artikel 16.1 a, b och c i denna förordning. På grundval av detta ska webbtjänsten ge transportörer ett svar i form av OK/NOT OK. Transportörer får lagra den skickade informationen och det mottagna svaret i enlighet med tillämplig rätt. Transportörer ska inrätta ett autentiseringssystem för att säkerställa att endast behörig personal får åtkomst till webbtjänsten. Svaret i form av OK/NOT OK får inte betraktas som ett beslut om att tillåta eller neka inresa i enlighet med förordning (EU) 2016/399.”.

”3.  För att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 26.1 b i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet ska transportörer använda webbtjänsten för att kontrollera om en visering för kortare vistelse är giltig, inbegripet om antalet tillåtna inresor redan har använts, om innehavaren har uppnått den maximala längden på den tillåtna vistelsen eller, när det är lämpligt, om viseringen är giltig för det territorium som destinationshamnen för resan tillhör. Transportörer ska tillhandahålla de uppgifter som förtecknas i artikel 16.1 a, b och c i denna förordning. På grundval av detta ska webbtjänsten ge transportörer ett svar i form av OK/NOT OK. Transportörer får lagra den skickade informationen och det mottagna svaret i enlighet med tillämplig rätt. Transportörer ska inrätta ett autentiseringssystem för att säkerställa att endast behörig personal får åtkomst till webbtjänsten. Svaret i form av OK/NOT OK får inte betraktas som ett beslut om att tillåta eller neka inresa i enlighet med förordning (EU) 2016/399. Om passagerare inte får gå ombord till följd av en sökning i VIS ska transportörerna tillhandahålla passagerarna information om detta och ge dem möjlighet att utöva sina rättigheter att få åtkomst till, rätta eller radera personuppgifter som lagras i VIS.”

Ändringsförslag    246

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 2a (nytt)

Förordning (EU) nr 2017/2226

Artikel 14 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2a)  I artikel 14 ska punkt 3 ersättas med följande:

3.   Om det är nödvändigt att föra in eller uppdatera uppgifter i en viseringsinnehavares in- och utresepost får gränsmyndigheterna hämta de uppgifter som anges i artikel 16.2 c–f i den här förordningen direkt från VIS och importera dem till in- och utresesystemet, i enlighet med artikel 8 i den här förordningen och artikel 18a i förordning (EG) nr 767/2008.

3.   Om det är nödvändigt att föra in eller uppdatera uppgifter i en viseringsinnehavares in- och utresepost får gränsmyndigheterna hämta de uppgifter som anges i artikel 16.1 d och 16.2 c–f i den här förordningen direkt från VIS och importera dem till in- och utresesystemet, i enlighet med artikel 8 i den här förordningen och artikel 18a i förordning (EG) nr 767/2008.”.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226)

Ändringsförslag    247

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 2b (nytt)

Förordning (EU) nr 2017/2226

Artikel 15 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2b)  I artikel 15 ska punkt 1 ersättas med följande:

1.   När det är nödvändigt att skapa en personakt eller att uppdatera den ansiktsbild som avses i artikel 16.1 d och artikel 17.1 b ska ansiktsbilden tas på plats.

1.   När det är nödvändigt att skapa en personakt eller att uppdatera den ansiktsbild som avses i artikel 17.1 b ska ansiktsbilden tas på plats.”.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226)

Ändringsförslag    248

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 2c (nytt)

Förordning (EU) nr 2017/2226

Artikel 15 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2c)  I artikel 15 ska följande punkt läggas till:

 

”1a.  Den ansiktsbild som avses i artikel 16.1 d ska hämtas i VIS och importeras till in- och utresesystemet.”.

Ändringsförslag    249

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 2d (nytt)

Förordning (EU) nr 2017/2226

Artikel 15 – punkt 5

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2d)  I artikel 15 ska punkt 5 utgå.

5.   Inom två år efter det att in- och utresesystemet har tagits i drift ska kommissionen utarbeta en rapport om kvalitetsstandarderna för ansiktsbilder som lagras i VIS och om möjligheterna att använda dem för biometrisk matchning i syfte att använda ansiktsbilder som lagrats i VIS vid gränserna och inom medlemsstaternas territorium för att verifiera identiteten på tredjelandsmedborgare som omfattas av viseringskrav, utan att sådana ansiktsbilder lagras i in- och utresesystemet. Kommissionen ska överlämna rapporten till Europaparlamentet och rådet. Den rapporten ska, om kommissionen anser det lämpligt, åtföljas av lagstiftningsförslag, inbegripet förslag om ändring av den här förordningen, förordning (EG) nr 767/2008, eller båda, vad gäller användningen av tredjelandsmedborgares ansiktsbilder som lagras i VIS för som avses i denna punkt.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226)

Ändringsförslag    250

Förslag till förordning

Artikel 7 – led 2 – led b

Förordning (EU) XXX om interoperabilitet

Artikel 18 – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”(b)  De uppgifter som avses i artiklarna 9.4 a, 9.4 b, 9.4 c, 9.5, 9.6, 22c.2 a–cc, 22c.2 f, 22c.2 g, 22d a, 22d b, 22d c, 22d f och 22d g i förordning (EG) nr 767/2008.”.

”(b)  De uppgifter som avses i artiklarna 9.4 a–cc, 9.5 och 9.6, 22c.2 a–cc, f och g, 22d a, b, c, f och g i förordning (EG) nr 767/2008.”.

Ändringsförslag    251

Förslag till förordning

Artikel 9 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

 

Den ska tillämpas från och med … [två år efter datumet för ikraftträdandet] med undantag för de bestämmelser om genomförande och delegerade akter som anges i artiklarna 1.6, 1.7, 1.26, 1.27, 1.33, 1.35, 3.4 och 4.1, vilka ska tillämpas från och med dagen för ikraftträdandet av denna förordning.

 

Senast den ... [ett år efter ikraftträdandet av denna förordning] ska kommissionen överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om det aktuella läget i förberedelserna inför ett fullständigt genomförande av denna förordning. Denna rapport ska även innehålla detaljerad information om de kostnader som uppkommit och information om eventuella risker som kan påverka de totala kostnaderna.


MOTIVERING

Bakgrund

Viseringspolitiken har stått i centrum för den fria rörligheten sedan den infördes. Redan 1985 kom de avtalsslutande parterna i Schengen överens om att de borde ”eftersträva att snarast möjligt tillnärma sin viseringspolitik […] och […] anta de bestämmelser som är nödvändiga för att tillämpa sina förfaranden i fråga om utfärdande av visum och inresetillstånd till sina respektive territorier under beaktande av nödvändigheten att säkerställa att samtliga fem medlemsstaters territorier skyddas mot olaglig invandring och aktiviteter som kan vara till men för säkerheten”.

Informationssystemet för viseringar (”VIS”) inrättades inte förrän 2004, och det togs i drift 2011 i syfte att underlätta viseringsansökningsförfarandet och förhindra ”viseringsshopping”, viseringsbedrägerier och, mer övergripande, olaglig migration. Systemets nödvändighet, mervärde och vikt framgår tydligt av några enkla siffror: I slutet av 2017 fanns det 48 miljoner viseringsansökningar och 41 miljoner uppsättningar fingeravtryck i systemet. Varje år utfärdas 16 miljoner ”Schengenviseringar” för kortare vistelse och varje dag vidtas cirka en miljon åtgärder.

Under 2015 genomförde kommissionen en övergripande utvärdering av systemets funktion, bland annat av de brottsbekämpande myndigheternas åtkomst till det. VIS omfattas också av utvärderingsmekanismen för Schengen. Parallellt med de förbättringar som uppstår till följd av detta förslag uppmanar föredraganden medlemsstaterna att fullt ut genomföra de rekommendationer som riktas till dem för att utnyttja systemet fullständigt och respektera alla skyddsåtgärder.

Resultatet av kommissionens utvärdering tillsammans med ”Schengenutvärderingarna” av systemets användning och efterföljande rekommendationer bidrog till det förslag som lagts fram. Sist men inte minst är syftet med det förslag som nu läggs fram också att ta itu med de nya utmaningarna avseende migration, de yttre gränserna och den inre säkerheten.

Föredragandens ståndpunkt avseende det nya förslaget

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag, men understryker att tidpunkten för det är diskutabel. Detta förslag lades fram före inrättandet av Etias och eu-LISA:s rättsliga grund, och det kommer att diskuteras medan lagstiftningsförfarandena för viseringskodex och interoperabilitet fortfarande pågår.

Föredraganden anser dock att ytterligare förbättringar kan göras och lägger i detta betänkande fram en rad ändringar i detta syfte. Ändringarna kan grupperas under följande huvudrubriker:

Systemets tillämpningsområde

En av de viktigaste nyheterna i denna reform är att VIS utvidgas till att omfatta viseringar för längre vistelse och uppehållstillstånd. Mot bakgrund av den nya europeiska strategin för informationshantering är det knappast förståeligt att dessa tredjelandsmedborgare skulle förbli utanför det europeiska befogenhetsområdet, särskilt mot bakgrund av vad vi nu vet om guldvisum. Denna förändring kommer att öka säkerheten vid de yttre gränserna och bättre skydda rättigheterna för varaktigt bosatta genom att deras rättigheter lätt kan styrkas inom hela territoriet, vilket kommer att bidra till förstärkt ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna och därmed stärka området för fri rörlighet.

Utformning

Vid inrättandet av VIS (rådets beslut 2004/512/EG) var parlamentet ännu inte medlagstiftare i detta ärende. Rådets beslut om inrättande, som genomförts genom ett beslut från kommissionen, utvecklas därför ytterligare i förordning 767/2008, där Europaparlamentet är medlagstiftare. I dagsläget är denna åtskillnad inte längre berättigad. Föredraganden föreslår således att rådets beslut och dess fullständiga integration i VIS-förordningen upphävs. För att uppnå insyn och bättre lagstiftning och för att överensstämma med fördragen rekommenderar föredraganden vidare att vissa delar av kommissionens genomförandebeslut ska ingå i denna förordning.

Systemets arkitektur bör också återspegla utvidgningen av systemets tillämpningsområde och användning vad gäller viseringar för längre vistelse och uppehållstillstånd, in- och utresesystemets sökningar och den nya interoperabilitetsarkitekturen. Under de första fyra driftsåren inträffade fem säkerhetstillbud, varav tre av allvarlig karaktär, med avseende på kommunikationsinfrastrukturen. I de enda officiella rapporterna om driftstopp för centrala VIS anges att dessa varierade i tid från sex timmar till 45 minuter och, även om de var planerade, inträffade mellan sex och åtta gånger per år.

VIS bör därför öka lagringskapaciteten, behandlingen och motståndskraften. Även om det inte står klart huruvida det finns ett behov av att införa en aktiv-aktiv-lösning mot bakgrund av dessa delar, är det uppenbart att uppsägningar på medlemsstatsnivå och inom kommunikationsinfrastrukturen måste bli obligatoriska.

Tillgång till systemet för de centraliserade europeiska byråerna

I den gällande lagstiftningen beviljas Europol åtkomsträttigheter till systemet utan konsekvens eftersom byrån ännu inte är ansluten till VIS. Föredraganden förstår att dessa är nödvändiga, men beklagar att lämpliga åtgärder inte har vidtagits av de berörda parterna till följd av ständiga omprioriteringar.

När det gäller den nya tillgången för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, och med beaktande av byråns nuvarande rättsliga grund samt Schengenutvärderingarna, anser föredraganden att tillgång för byrån är absolut nödvändig. Det är emellertid svårt att förstå varför personalenheter med återvändanderelaterade arbetsuppgifter skulle behöva tillgång till VIS. På samma sätt är det svårt att förstå varför byrån bör ha begränsad tillgång till icke-personuppgifter och statistik som är avgörande för att utföra riskanalys. Föredraganden begränsar därför tillgången för personalenheter med återvändanderelaterade arbetsuppgifter och förstärker samtidigt tillgången till statistik för riskanalyssyfte.

Länkar till andra system och interoperabilitet

Det nya informationssystemet för viseringar är en del av den framtida ”interoperabilitetsarkitekturen”, men det är inte begränsat av den vad gäller genomförandet. Dessutom kommer systemet att innehålla inbyggda kontroller och anslutningar till andra system.

Genom den senaste reformen av Schengens informationssystem (”SIS”) har vi förbättrat det för att bättre skydda barn och andra utsatta grupper. VIS kan dra full fördel av dessa nya funktioner. Vi måste skydda både unionsmedborgare och tredjelandsmedborgare. Därför anser föredraganden att vi bör tillåta att uppgifter som lagras i VIS överförs till SIS när det gäller försvunna barn, barn som riskerar att utsättas för könsbetingat våld och utsatta vuxna.

Dessutom bör vi säkerställa största möjliga samstämmighet med andra system, särskilt Etias och dess skyddsåtgärder. Föredraganden instämmer i att kontroller mot andra databaser också bör utföras när det gäller innehavare av viseringar för längre vistelse och uppehållstillstånd. Lämpliga skyddsåtgärder kräver emellertid ytterligare specifikation av vilka kontroller som görs i stället för en generell hänvisning till de system som anlitats. Medlemsstaterna bör ha rätt att utnyttja denna möjlighet före utfärdandet av sådana handlingar. Detta är en av reformens största fördelar.

Man bör också klargöra vilka specifika åtgärder som följer på varje träff, både för att skydda tredjelandsmedborgare och informationens konfidentialitet.

Ikraftträdande

Det är dålig lagstiftning att inte införa rapporteringsmekanismer eller tidsfrister för genomförandet av lagstiftningsåtgärder. Medlemsstaterna och kommissionen måste vara beredda att genomföra de överenskomna åtgärderna i tid och enligt budgeten. Därför föreslår föredraganden förbättrade rapporteringsmekanismer och en tidsfrist på högst två år för att ta det reformerade Informationssystemet för viseringar (VIS) i drift.


YTTRANDE från budgetutskottet (23.1.2019)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EG) nr 810/2009, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2016/399, förordning XX/2018 [förordning om interoperabilitet] och beslut 2004/512/EG och om upphävande av rådets beslut 2008/633/RIF

(COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

Föredragande av yttrande: Bernd Kölmel

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden delar syftet med kommissionens förslag, nämligen att förstärka informationssystemet för viseringar (VIS) för att underlätta förfarandet för viseringsansökan, underlätta och stärka kontrollerna vid gränsövergångsställen vid de yttre gränserna och inom medlemsstaternas territorium och förbättra den inre säkerheten i Schengenområdet genom att underlätta utbytet av information mellan medlemsstaterna om tredjelandsmedborgare som innehar viseringar för längre vistelse och uppehållstillstånd. Detta kommer att förbättra säkerheten inom EU och vid dess gränser, främja legitima resenärers rätt att passera de yttre gränserna samt att fritt röra sig och vistas inom området utan inre gränskontroller och underlätta förvaltningen av Schengenområdets yttre gränser.

Föredraganden anser att den beräknade kostnaden för EU:s budget är motiverad och proportionell, men uppmanar eftertryckligen kommissionen, eu-LISA, Frontex, Europol, Cepol och medlemsstaterna att säkerställa högsta möjliga kostnadseffektivitet.

Föredraganden stärker ett antal bestämmelser om rapportering och utvärdering för att göra det möjligt för budgetmyndigheten att noga följa utvecklingen och driften av det förstärkta VIS.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43)  Utan att det påverkar medlemsstaternas ansvar för att de uppgifter som läggs in i VIS är korrekta bör eu-LISA ansvara för att förbättra uppgifternas kvalitet genom att införa ett centralt kvalitetskontrollverktyg, och för att regelbundet tillställa medlemsstaterna rapporter.

(43)  Utan att det påverkar medlemsstaternas ansvar för att de uppgifter som läggs in i VIS är korrekta bör eu-LISA ansvara för att förbättra uppgifternas kvalitet genom att införa, upprätthålla och kontinuerligt uppdatera ett centralt kvalitetskontrollverktyg, och för att regelbundet tillställa medlemsstaterna rapporter.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44)  I syfte att möjliggöra bättre övervakning av användningen av VIS för att analysera tendenser i fråga om migrationstryck och gränsförvaltning bör eu-LISA kunna utveckla en kapacitet för statistisk rapportering till medlemsstaterna, kommissionen och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån utan att dataintegriteten äventyras. Därför bör en central statistikdatabas inrättas. Den statistik som tas fram bör inte innehålla personuppgifter.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 46a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(46a)  Denna förordning kommer att säkerställa besparingar i medlemsstaternas nationella budgetar eftersom den stöder medlemsstaternas uppnående av dess mål (dvs. att underlätta förfaranden för viseringsansökningar, identifiera försvunna personer, vara till hjälp vid identifiering och återvändande av personer och hjälpa brottsbekämpande myndigheter att få tillgång till uppgifter om viseringssökande).

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 26 – led d

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 29 – punkt 2a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2a.  Förvaltningsmyndigheten ska tillsammans med kommissionen utveckla och upprätthålla automatiserade mekanismer för kvalitetskontroll och förfaranden för kvalitetskontroller av uppgifterna i VIS och ska regelbundet rapportera till medlemsstaterna. Förvaltningsmyndigheten ska regelbundet rapportera till medlemsstaterna och kommissionen om kvalitetskontroller av uppgifterna.”

”2a.  Förvaltningsmyndigheten ska tillsammans med kommissionen utveckla, upprätthålla och kontinuerligt uppdatera automatiserade mekanismer för kvalitetskontroll och förfaranden för kvalitetskontroller av uppgifterna i VIS och ska regelbundet rapportera till medlemsstaterna. Förvaltningsmyndigheten ska säkerställa att det finns tillräckligt med utbildad personal för att genomföra de tekniska innovationer och uppgraderingar som krävs för att sköta mekanismerna för kvalitetskontroll av uppgifterna. Förvaltningsmyndigheten ska regelbundet rapportera till medlemsstaterna och kommissionen om kvalitetskontroller av uppgifterna.”

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 38

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 50 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vartannat år ska eu-LISA rapportera till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om hur VIS tekniskt har fungerat, inbegripet ur säkerhetssynpunkt.

3.  Vartannat år ska eu-LISA rapportera till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om hur VIS tekniskt har fungerat, inbegripet ur säkerhets- och kostnadssynpunkt. Rapporten ska omfatta en översikt över de aktuella framstegen i samband med utvecklingen av projektet och tillhörande kostnader, en bedömning av de finansiella konsekvenserna och information om eventuella tekniska problem och risker som kan påverka de övergripande kostnaderna för systemet.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 38

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 50 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Om det uppstår förseningar i utvecklingsprocessen, ska eu-LISA snarast möjligt informera Europaparlamentet och rådet om orsakerna till förseningarna och vilka tidsmässiga och ekonomiska konsekvenser de får.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 38

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 50 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Vart fjärde år ska kommissionen utarbeta en övergripande utvärdering av VIS. Denna övergripande utvärdering ska innehålla en granskning av uppnådda resultat i relation till målen och en bedömning av huruvida de förutsättningar som ligger till grund för systemet fortfarande är giltiga, tillämpningen av denna förordning när det gäller VIS, VIS-databasens säkerhet, tillämpningen av de bestämmelser som avses i artikel 31 och eventuella konsekvenser för framtida verksamhet. Kommissionen ska överlämna utvärderingen till Europaparlamentet och rådet.

5.  Vartannat år ska kommissionen utarbeta en övergripande utvärdering av VIS. Denna övergripande utvärdering ska innehålla en granskning av uppnådda resultat i relation till målen och kostnaderna och en bedömning av huruvida de förutsättningar som ligger till grund för systemet fortfarande är giltiga, tillämpningen av denna förordning när det gäller VIS, säkerheten hos VIS, tillämpningen av de bestämmelser som avses i artikel 31 och eventuella konsekvenser för framtida verksamhet Kommissionen ska överlämna utvärderingen till Europaparlamentet och rådet.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EG) nr 810/2009, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2016/399, förordning XX/2018 [förordning om interoperabilitet] och beslut 2004/512/EG och om upphävande av rådets beslut 2008/633/RIF

Referensnummer

COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

2.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Bernd Kölmel

28.6.2018

Behandling i utskott

21.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karine Gloanec Maurin

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, Iris Hoffmann, John Howarth, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

3

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EG) nr 810/2009, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2016/399, förordning XX/2018 [förordning om interoperabilitet] och beslut 2004/512/EG och om upphävande av rådets beslut 2008/633/RIF

Referensnummer

COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)

Framläggande för parlamentet

17.5.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

2.7.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Carlos Coelho

20.6.2018

 

 

 

Behandling i utskott

28.6.2018

22.10.2018

5.11.2018

3.12.2018

 

4.2.2019

 

 

 

Antagande

4.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

8

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Michał Boni, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Ingivande

14.2.2019