Процедура : 2018/0230(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0079/2019

Внесени текстове :

A8-0079/2019

Разисквания :

PV 11/03/2019 - 18
CRE 11/03/2019 - 18

Гласувания :

PV 12/03/2019 - 9.16
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0150

ДОКЛАД     ***I
PDF 821kWORD 294k
14.2.2019
PE 627.916v02-00 A8-0079/2019

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ и за отмяна на [Регламента за Европейския корпус за солидарност] и Регламент (ЕС) № 375/2014

(COM(2018/0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Комисия по култура и образование

Докладчик: Михаела Шойдрова

Докладчици по становище (*):

Елени Теохарус, комисия по развитие

Дирдре Клун, комисия по заетост и социални въпроси

(*)  Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ и за отмяна на [Регламента за Европейския корпус за солидарност] и Регламент (ЕС) № 375/2014

(COM(2018/0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0440),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 165, параграф 4, член 166, параграф 4 и член 214, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0264/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 6 декември 2018 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и становищата на комисията по развитие, комисията по заетост и социални въпроси, комисията по бюджети и комисията по регионално развитие (A8-0079/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Европейският съюз се гради на солидарност между неговите граждани и между държавите членки. Тази обща ценност ръководи неговите действия и осигурява необходимото единство за справяне със сегашните и бъдещите обществени предизвикателства, за преодоляването на които младите европейци имат желание да помогнат като изразят своята солидарност на практика.

(1)  Европейският съюз се гради на солидарност между неговите граждани и между държавите членки. Тази обща ценност, заложена в член 2 от Договора за Европейския съюз, ръководи неговите действия и осигурява необходимото единство за справяне със сегашните и бъдещите обществени предизвикателства, за преодоляването на които младите европейци имат желание да помогнат като изразят своята солидарност на практика.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а)  Предвид значителното увеличаване на хуманитарните кризи и глобалните извънредни ситуации и с оглед на засилването на насърчаването на солидарността и видимостта на хуманитарната помощ сред гражданите на Съюза, е необходимо да се развива солидарност между държавите членки и с трети държави, засегнати от природни и предизвикани от човека бедствия.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1б)  Хуманитарната помощ се основава на принципите на безпристрастност, неутралност и недискриминация, залегнали в международното хуманитарно право и в правото на Съюза. Хуманитарната помощ осигурява свързана с конкретните потребности спешна реакция, насочена към опазването на живота, предотвратяването и облекчаването на човешкото страдание, запазването на човешкото достойнство и осигуряването на защита на уязвимите групи, засегнати от природни или предизвикани от човека бедствия. Намаляването на риска от бедствия и подготвеността за тях чрез дейности за изграждане на капацитет и устойчивост също са основни елементи на хуманитарната помощ.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  В своето съобщение от 7 декември 2016 г., озаглавено „Европейски корпус за солидарност“18 , Комисията изтъкна необходимостта да се укрепят основите за предприемането на действия за солидарност в цяла Европа, да се предоставят на младите хора повече и по-добри възможности за дейности за солидарност, които обхващат много различни области, и да се подпомагат националните и местните действащи лица в техните усилия за справяне с различни предизвикателства и кризи. Комисията даде началото първия етап на Европейския корпус за солидарност, при който бяха мобилизирани осем различни програми на Съюза с цел на младите хора в целия Съюз да бъдат предложени възможности за доброволчество, стаж или работа.

(3)  В своето съобщение от 7 декември 2016 г., озаглавено „Европейски корпус за солидарност“18, Комисията изтъкна необходимостта да се укрепят основите за предприемането на действия за солидарност в цяла Европа, да се предоставят на младите хора повече и по-добри възможности за дейности за солидарност, които обхващат много различни области, и да се подпомагат националните, регионалните и местните действащи лица в техните усилия за справяне с различни предизвикателства и кризи. Комисията даде началото първия етап на Европейския корпус за солидарност, при който бяха мобилизирани осем различни програми на Съюза с цел на младите хора в целия Съюз да бъдат предложени възможности за доброволчество, стаж или работа.

___________________

__________________

18 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите „Европейски корпус за солидарност“, COM(2016) 0942 final.

18 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите „Европейски корпус за солидарност“, COM(2016) 0942 final.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а)  В контекста на настоящия регламент солидарността се разбира като чувство за отговорност на всекиго спрямо всекиго в името на общото благо, което се изразява в конкретни действия, без да се очаква насрещна услуга.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)  Предоставянето на помощ на хора и общности извън Съюза, които са изправени пред бедствия или които са особено уязвими при бедствия и се нуждаят от хуманитарна помощ, въз основа на основните принципи на неутралност, човечност, независимост и безпристрастност, е важен израз на солидарност.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4в)  Участващите доброволци и организациите, изпълняващи действия по линия на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ, следва да спазват принципите, установени в Европейския консенсус относно хуманитарната помощ.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 4 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4г)  Съществува необходимост от доразвиване на солидарността с жертвите на кризи и бедствия в трети държави и от повишаване на степента на осведоменост и на видимостта на хуманитарната помощ и на доброволческата дейност като цяло сред гражданите на Съюза като дейност през целия живот.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 4 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4д)  Съюзът и държавите членки поеха ангажимент да изпълнят Програмата на Организацията на обединените нации (ООН) до 2030 г. за устойчиво развитие и формулираните в нея цели за устойчиво развитие както във вътрешен план, така и чрез външни действия.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 4 e (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4e)  В своите заключения от 19 май 2017 г. относно практическото осъществяване на връзката между хуманитарните действия и развитието Съветът призна необходимостта от повишаване на устойчивостта чрез по-успешно свързване на хуманитарната помощ със сътрудничеството за развитие и от по-нататъшно укрепване на оперативните връзки между допълващите се подходи на хуманитарната помощ, сътрудничеството за развитие и предотвратяването на конфликти.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  На младите хора би трябвало да се предоставят лесно достъпни възможности за участие в дейности за солидарност, които могат да им дадат възможност да изразят ангажираността си в полза на общностите, като същевременно придобиват полезен опит, умения и компетенции за своето личностно, образователно, социално, гражданско и професионално развитие и по този начин подобряват своята пригодност за заетост. С тези дейности следва също да бъде подкрепяна мобилността на младите доброволци, стажанти и работещи лица.

(5)  На младите хора би трябвало да се предоставят лесно достъпни, приобщаващи и смислени възможности за участие в дейности за солидарност, които могат да им дадат възможност да изразят ангажираността си в полза на общностите, като същевременно придобиват полезен опит, знания, умения и компетенции за своето личностно, образователно, социално, гражданско и професионално развитие и по този начин подобряват своята пригодност за заетост. С тези дейности следва също да бъдат подкрепяни мобилността на младите доброволци, стажанти и работещи лица и мултикултурният обмен.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Дейностите за солидарност, предлагани на младите хора, следва да са с високо качество, в смисъл, че следва да отговарят на неудовлетворени обществени потребности, да допринасят за укрепване на общностите, да предлагат на младите хора възможност да придобият ценни знания и компетенции, да са финансово достъпни за младите хора и да се изпълняват в безопасни и здравословни условия.

(6)  Дейностите за солидарност, предлагани на младите хора, следва да са с високо качество. Те следва да имат за цел да преодоляват неудовлетворени обществени потребности, да укрепват солидарността и да допринасят за укрепване на общностите и на демократичното участие. Те следва да предлагат на младите хора възможност да придобият ценни знания, умения и компетенции. Те следва да са финансово достъпни за младите хора и да се изпълняват в безопасни, приобщаващи и здравословни условия. Следва да се насърчава диалогът с местните и регионалните органи и с европейски мрежи, които са специализирани в определени неотложни социални проблеми, с цел да се определят най-добре неудовлетворените обществени потребности и да се гарантира ориентирана към потребностите програма. Дейностите за солидарност не следва да оказват отрицателно въздействие върху съществуващите работни позиции или стажове и следва да допринасят за укрепване на ангажиментите за корпоративна социална отговорност на предприятията, без да ги заместват.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Европейският корпус за солидарност осигурява единствен входен пункт към дейностите за солидарност в целия Европейски съюз и извън него. Следва да се осигури съгласуваност и допълване с други уместни политики и програми на Съюза. Европейският корпус за солидарност е изграден върху полезните взаимодействия и опита от предишни и съществуващи програми, особено на Европейската доброволческа служба19 и инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“20. Той също така допълва усилията на държавите членки за подкрепа на младите хора и за улесняване на прехода от училищния към трудовия живот чрез програмата „Гаранция за младежта“, предоставяйки им допълнителни възможности за старт на пазара на труда под формата на стажове или работа в области, свързани със солидарността, в собствените им държави членки или в чужбина. Осигурява се също и взаимно допълване със съществуващи мрежи на равнище ЕС, свързани с дейностите на Европейския корпус за солидарност, като например Европейската мрежа на публичните служби по заетостта, „EURES“ и мрежата „Евродеск“. Освен това следва да се осигури взаимно допълване между съществуващи схеми, свързани със солидарността, по-специално национални схеми за солидарност и схеми за мобилност на млади хора, и Европейския корпус за солидарност, като се основават на добрите практики, където е целесъобразно.

(7)  Европейският корпус за солидарност осигурява единствен входен пункт към дейностите за солидарност в целия Европейски съюз и извън него. Следва да се осигури съгласуваност и допълване с други уместни политики и програми на Съюза. Европейският корпус за солидарност е изграден върху полезните взаимодействия и опита от предишни и съществуващи програми, особено на Европейската доброволческа служба19 и инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“20. Той също така допълва усилията на държавите членки за подкрепа на младите хора и за улесняване на прехода от училищния към трудовия живот чрез схеми като „Гаранция за младежта“, предоставяйки им допълнителни възможности за старт на пазара на труда под формата на стажове или работа в области, свързани със солидарността, в собствените им държави членки или в чужбина. Осигурява се също и взаимно допълване със съществуващи мрежи на равнище ЕС, свързани с дейностите на Европейския корпус за солидарност, като например Европейската мрежа на публичните служби по заетостта, „EURES“ и мрежата „Евродеск“, както и значими организации на гражданското общество, включително социални партньори и мрежи, представляващи млади хора и доброволци. Освен това следва да се осигури взаимно допълване между съществуващи схеми, свързани със солидарността, по-специално национални схеми за солидарност, като доброволчество, граждански услуги и схеми за мобилност на млади хора, и Европейския корпус за солидарност, като се основават на добрите практики, където е целесъобразно, с цел взаимно засилване и обогатяване на въздействието и качествата на тези схеми, както и с цел използване на добрите практики като основа. Европейският корпус за солидарност не следва да замества националните схеми. Следва да се гарантира достъп за всички млади хора до национални дейности за солидарност. Комисията следва да разработи практически насоки за взаимното допълване между програмата и други програми и източници на финансиране на Съюза и относно полезните взаимодействия между тях.

__________________

__________________

19 Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм+“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО ОВ L 347, 20.12.2013 г. стр. 50–73).

19 Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм+“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО ОВ L 347, 20.12.2013 г. стр. 50–73).

20 Регламент (ЕС) № 375/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ (инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“) (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 1—17).

20 Регламент (ЕС) № 375/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ (инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“) (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 1—17).

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8а)  Сертифицирането на изпращащите и приемащите организации, извършено в съответствие с Регламент (ЕС) № 375/2014, не следва да се дублира в рамките на програмата, а еквивалентността следва да бъде призната при прилагането на настоящия регламент от 2021 г. нататък.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Европейският корпус за солидарност разкрива нови възможности за младите хора да изпълняват дейности за участие в доброволческа дейност, стажове или професионална работа в области, свързани със солидарността, както и да създават и разработват проекти за солидарност по собствена инициатива. Тези възможности допринасят за тяхното личностно, образователно, социално, гражданско и професионално развитие. Европейският корпус за солидарност също така подпомага дейности за изграждане на мрежи за участниците в корпуса и за организациите, както и прилага мерки за осигуряване на качеството на подпомаганите дейности и подобрява процеса на валидиране на учебните резултати, придобити от тях. Така той ще допринася и за европейското сътрудничество, важно за младите хора и с оглед повишаване на осведомеността за положителното му въздействие.

(9)  Европейският корпус за солидарност разкрива нови възможности за неформално и самостоятелно учене за младите хора да изпълняват дейности за участие в доброволческа дейност, стажове или професионална работа в области, свързани със солидарността, както и да създават и разработват проекти за солидарност по собствена инициатива. Тези възможности допринасят за тяхното личностно, образователно, социално, гражданско и професионално развитие. Европейският корпус за солидарност също така подпомага дейности за изграждане на мрежи за участниците в корпуса и за организациите, както и прилага мерки за осигуряване на качеството на подпомаганите дейности и подобрява процеса на валидиране на учебните резултати, придобити от тях. Така той ще допринася и за европейското сътрудничество, важно за младите хора и с оглед повишаване на осведомеността за положителното му въздействие. Той следва също така да допринася за укрепването на общностите и за подкрепата на съществуващите организации, които осъществяват дейности за солидарност.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  От тези дейности следва да се възползват общностите, като същевременно подпомагат личностното, образователното, социалното, гражданското и професионалното развитие на гражданина, като могат да бъдат под формата на доброволчество, стажове и работни места, проекти за солидарност, дейности за изграждане на мрежи, разработени във връзка с различни области, като например образование и обучение, заетост, равенство между половете, предприемачество, по-специално социално предприемачество, гражданство и демократично участие, околна среда и опазване на природата, действия в областта на климата, предотвратяване на бедствия, готовност при бедствия и възстановяване след тях, селско стопанство и развитие на селските райони, осигуряване на хранителни и нехранителни продукти, здраве и благосъстояние, творчество и култура, физическо възпитание и спорт, социално подпомагане и закрила, приемане и интегриране на граждани на трети държави, териториално сътрудничество и сближаване, както и трансгранично сътрудничество; Такива дейности за солидарност следва да включват стабилно измерение за учене и обучение чрез адекватни дейности, които могат да се предлагат на участниците преди, по време на и след дейностите за солидарност.

(10)  Тези дейности следва да имат ясна европейска добавена стойност и да бъдат от полза за общностите, като същевременно подпомагат личностното, образователното, социалното, гражданското и професионалното развитие на гражданина. Следва да е възможно тези дейности да бъдат под формата на доброволчество, стажове и работни места, проекти или дейности за изграждане на мрежи, разработени във връзка с различни области, като например образование и обучение, заетост, равенство между половете, предприемачество, по-специално социално предприемачество, гражданство и демократично участие, междукултурен и междурелигиозен диалог, социално приобщаване, приобщаване на хората с увреждания, околна среда и опазване на природата, действия в областта на климата, предотвратяване на бедствия, готовност при бедствия и възстановяване след тях, селско стопанство и развитие на селските райони, осигуряване на хранителни и нехранителни продукти, здраве и благосъстояние, култура, в т.ч. културно наследство, творчество, физическо възпитание и спорт, социално подпомагане и закрила, приемане и интегриране на граждани на трети държави с акцент върху преодоляването на предизвикателствата, пред които са изправени мигрантите, териториално сътрудничество и сближаване, както и трансгранично сътрудничество. Такива дейности за солидарност следва да включват стабилно измерение за учене и обучение чрез адекватни дейности, които могат да се предлагат на участниците преди, по време на и след дейностите за солидарност.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Доброволческите дейности (както в Съюза, така и извън него) предоставят възможности за натрупване на богат опит в контекста на неформалното и самостоятелното учене, което спомага за личностното, социално-образователното и професионалното развитие на младите хора, активно гражданско участие и пригодност за заетост. Доброволческите дейности не бива да оказват неблагоприятно въздействие върху потенциална или съществуваща платена професионална дейност, както и да не се разглеждат като заместител на такава дейност. Комисията и държавите членки следва да си сътрудничат по отношение на доброволчеството политики в областта на младежта чрез отворения метод на координация.

(11)  Доброволческите дейности (както в Съюза, така и извън него) предоставят възможности за натрупване на богат опит в контекста на неформалното и самостоятелното учене, което спомага за личностното, социално-образователното и професионалното развитие на младите хора, активно гражданско и демократично участие и пригодност за заетост. Доброволчеството следва да се основава на писмено споразумение за доброволчество, а доброволческите дейности не бива да оказват неблагоприятно въздействие върху потенциална или съществуваща платена професионална дейност, както и да не се разглеждат като заместител на такава дейност. Комисията и държавите членки следва да си сътрудничат по отношение на доброволчеството политики в областта на младежта чрез отворения метод на координация.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Стажовете и работата в области, свързани със солидарността, могат да предложат на младите хора допълнителни възможности за старт на пазара на труда, като в същото време допринасят за справяне с ключови обществени предизвикателства. Това може да подпомогне пригодността на младите хора за заетост и тяхната продуктивност, като улесни прехода им от образование към заетост, който е от основно значение за подобряване на шансовете им на пазара на труда. Условията за стажове, предлагани по линия на Европейския корпус за солидарност, спазват принципите за качество, описани в Препоръката на Съвета относно рамка за качество на стажовете21. Предлаганите стажове и работни позиции служат като трамплин за младите хора към пазара на труда и по тази причина са съпътствани от подходящо подпомагане след дейността. Участието в стажове и дейности за работа се улеснява от съответните участници на пазара на труда, по-специално публични и частни служби по заетостта, социални партньори и търговски камари, и се заплаща от участващата организация. Като участващи организации те следва да кандидатстват за финансиране чрез компетентния изпълнителен орган на Европейския корпус за солидарност с цел да посредничат между младите участници и работодателите, предлагащи стажове и дейности за работа в области, свързани със солидарността.

(12)  Лесно достъпните стажове и работни позиции следва да бъдат ясно разграничени от доброволческите дейности както от финансова, така и от организационна гледна точка. Стажовете не следва в никакъв случай да заместват работните позиции. Платените стажове и работните позиции могат обаче да бъдат стимул за младите хора в неравностойно положение и за младите хора с по-малко възможности да участват в свързани със солидарността дейности, до които при други условия вероятно не биха имали достъп, като в същото време осигуряват ясна европейска добавена стойност, допринасяйки за справяне с непреодолени ключови обществени предизвикателства и за укрепване на местните общности. Стажовете могат да улесняват прехода на младите хора от образование към заетост и да спомогнат за увеличаване на пригодността им за заетост, което е от основно значение за постигането на тяхното устойчиво интегриране на пазара на труда. Предлаганите стажове и работни позиции служат като трамплин за младите хора към пазара на труда. Стажовете и работните позиции, предлагани по линия на Европейския корпус за солидарност, следва винаги да бъдат заплащани от участващата организация, която приема или наема участника. Стажовете следва да се основават на писмен договор за стаж в съответствие с приложимото право на държавата, в която протича стажът, и следва да спазват принципите, описани в Препоръката на Съвета от 10 март 2014 г. относно рамка за качество на стажовете. Работата следва да се основава на трудов договор в съответствие с националното право или на приложимите колективни споразумения, или и на двете, в участващата държава, в която се извършва работата. Финансовата подкрепа за участващите организации, които предлагат работа, не следва да надвишава 12 месеца. Участващите организации следва да кандидатстват за финансиране чрез компетентния изпълнителен орган на Европейския корпус за солидарност с цел да посредничат между младите участници и работодателите, предлагащи стажове и дейности за работа в области, свързани със солидарността. Стажовете и работата следва да бъдат придружени от подходяща подготовка, професионално обучение на работното място и подкрепа след приключване на участието на участника. Стажовете и работата биха могли да бъдат улеснени от съответните участници на пазара на труда, по-специално публични и частни служби по заетостта, социални партньори и търговски камари, както и от организациите, членуващи в EURES, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета21a в случай на дейности в чужбина.

__________________

__________________

21 Препоръка на Съвета от 15 март 2018 г. относно Европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване, ОВ C 153, 2.5.2018 г., стр. 1..

21 Препоръка на Съвета от 10 март 2014 г. относно рамка за качество на стажовете, (ОВ C 88, 27.3.2014 г., стр. 1).

 

21a Регламент (ЕС) 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2016 г. относно европейска мрежа на службите по заетостта (EURES), достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда и за изменение на регламенти (EС) № 492/2011 и (EС) № 1296/2013, (ОВ L 107, 22.4.2016 г., стр. 1).

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12а)  Следва да се положат усилия, за да се гарантира, че стажовете и работните позиции са отворени за участието на всички млади хора, по-специално за млади хора с по-малко възможности за участие, включително за млади хора с увреждания, в неравностойно положение в социален или културен аспект, мигранти и жители на изолирани селски райони и на най-отдалечените региони на Съюза.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Инициативността на младите хора е важен актив за обществото и за пазара на труда. Европейският корпус за солидарност допринася за поощряване на този аспект като предлага на младите хора възможност да създават и реализират собствени проекти, насочени към конкретни предизвикателства в полза на техните местни общности. Такива проекти са възможност за изпробване на идеи и за поощряване на младите хора да бъдат сами двигатели на дейности за солидарност. Проектите също така служат за трамплин към бъдещо участие в дейности за солидарност и са първата крачка към насърчаване на участниците в Европейския корпус за солидарност да работят като самонаети лица или да създават сдружения, неправителствени организации или други органи, действащи в области, свързани със солидарността, с дейностите с нестопанска цел и с младежта.

(13)  Инициативността на младите хора е важен актив за обществото и за пазара на труда. Европейският корпус за солидарност допринася за поощряване на този аспект като предлага на младите хора възможност да създават и реализират собствени проекти, насочени към конкретни предизвикателства в полза на техните местни общности. Такива проекти са възможност за изпробване на идеи за разработване на иновативни решения за справяне с общи предизвикателства посредством възходящ подход и за поощряване на младите хора да бъдат сами двигатели на дейности за солидарност. Проектите също така служат за трамплин към бъдещо участие в дейности за солидарност и са първата крачка към насърчаване на участниците в Европейския корпус за солидарност да работят като самонаети лица и да продължат да бъдат активни граждани като доброволци, стажанти или служители в сдружения, неправителствени организации или други органи, действащи в области, свързани със солидарността, с дейностите с нестопанска цел и с младежта. Европейският корпус за солидарност следва по същество да създава атмосфера, в която младите хора да са все по-мотивирани да участват в дейности за солидарност и в полза на обществения интерес.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13а)  Доброволците могат да допринасят за укрепването на капацитета на Съюза за предоставяне на хуманитарна помощ, свързана с конкретните потребности и основаваща се на принципи, и за повишаването на ефективността на сектора на хуманитарна дейност, в който те по подходящ начин са подбрани, обучени и подготвени за изпращане на терен, така че да се гарантира, че притежават необходимите умения и компетентност да помагат по най-ефективен начин на нуждаещите се и при условие че могат да разчитат на достатъчна подкрепа и надзор на място. Ето защо висококвалифицираните, добре обучени и опитни инструктори или наставници на място изпълняват важна роля за приноса към ефективността на хуманитарната реакция, както и за оказването на подкрепа на доброволците.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Младите хора и организациите, участващи в Европейския корпус за солидарност, следва да имат чувство за принадлежност към общност от граждани и субекти, ангажирани с укрепването на солидарността в цяла Европа. Същевременно участващите организации имат нужда от подпомагане, за да укрепват своя капацитет за предлагане на дейности с добро качество на нарастващ брой участници. Европейският корпус за солидарност подпомага дейностите за изграждане на мрежи, насочени към засилване на ангажираността на младите хора и на участващите организации в тази общност, към насърчаване на формирането на дух на Европейския корпус за солидарност и към обмена на полезни практики и опит. Тези дейности спомагат за популяризирането на Европейския корпус за солидарност в публичния и в частния сектор и за събирането на обратна информация от участниците и участващите организации относно изпълнението на Европейския корпус за солидарност.

(14)  Младите хора и организациите, участващи в Европейския корпус за солидарност, следва да имат чувство за принадлежност към общност от граждани и субекти, ангажирани с укрепването на солидарността в цяла Европа. Същевременно участващите организации имат нужда от подпомагане, за да укрепват своя капацитет за предлагане на дейности с добро качество на нарастващ брой участници. Европейският корпус за солидарност подпомага дейностите за изграждане на мрежи, насочени към засилване на ангажираността на младите хора и на участващите организации в тази общност, към насърчаване на формирането на дух на Европейския корпус за солидарност и към обмена на най-добри практики и опит. Тези дейности спомагат за популяризирането на Европейския корпус за солидарност в публичния и в частния сектор и за събирането на подробна и съдържателна обратна информация от участниците и участващите организации относно различните етапи на изпълнението на Европейския корпус за солидарност. Обратната информация следва да включва въпроси относно целите на програмата с оглед на по-добра оценка на тяхното изпълнение.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14a)  Гарантирането на успешното изпълнение на програмата изисква по-голяма видимост и осведоменост и по-нататъшно насърчаване на наличните възможности за финансиране чрез информационни кампании (включително годишен информационен ден за Европейския корпус за солидарност) и динамични средства за комуникация със силен акцент върху социалните медии, като се гарантира възможно най-голяма осведоменост сред целевите групи – както граждани, така и организации.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Следва да се обърне специално внимание на осигуряването на качеството на дейностите и на другите възможности, предлагани от Европейския корпус за солидарност, по-специално като на участниците бъде предложено обучение, езикова помощ, застраховка, административна помощ и подпомагане след дейността, както и валидиране на знанията, уменията и компетенциите, придобити по време на опита от участието им в Европейския корпус за солидарност. Сигурността и безопасността на доброволците остават от изключително значение, като не бива да се разпределят доброволци за операции, които се извършват в точки на международни и вътрешни въоръжени конфликти.

(15)  Следва да се обърне специално внимание на осигуряването на качеството на дейностите и на възможностите, предлагани от Европейския корпус за солидарност, а така също и на целта за постигане на приобщаване чрез тях, по-специално като на участниците бъде предложено подходящо онлайн или офлайн обучение, езикова помощ, разумни улеснения, застраховка, опростени административни процедури за подпомагане преди и след дейността, както и валидиране на знанията, уменията и компетенциите, придобити по време на опита от участието им в Европейския корпус за солидарност. Мерките за подкрепа следва да бъдат разработени и предоставени в сътрудничество с младежките организации и други организации с нестопанска цел и организации на гражданското общество, за да се използва опитът им в тази област. Сигурността и безопасността на участниците, както и на лицата, които се очаква да се възползват от дейностите, продължават да бъдат от първостепенно значение. Всички дейности следва да бъдат в съответствие с принципа за „ненанасяне на вреда“. Не бива да се разпределят участници за операции, които се извършват в точки на международни и вътрешни въоръжени конфликти или в обекти, които нарушават международните стандарти в областта на правата на човека. Дейностите, включващи пряк контакт с деца, следва да се ръководят от принципа на висшите интереси на детето и следва да водят, когато е целесъобразно, до извършването на цялостни проверки на участниците или до приемането на други мерки с цел да се гарантира закрилата на децата.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  В съответствие с Насоките на ЕС за утвърждаването и защитата на правата на детето (2017 г.) и член 9 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания Съюзът и неговите държави членки трябва да насърчават и подкрепят прехода от институционализация на уязвимите хора, като например хората с увреждания и децата, към грижи, предоставяни от семейството и общността. В този контекст програмата не следва да подкрепя мерки или инициативи, които възпрепятстват ангажимента за прекратяване на институционализацията или всяко назначаване, което би било вредно за децата или хората с увреждания.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 15 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15б)  Принципите на Съюза за предоставяне на равни възможности и недискриминация следва да бъдат изцяло зачитани на всички етапи от изпълнението на програмата, в т.ч. набелязването и подбора на участниците и организациите.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  За да се гарантира влиянието на дейностите в Европейския корпус за солидарност върху личностното, образователното, социалното, гражданското и професионалното развитие на участниците, знанията, уменията и компетенциите, които са учебните резултати, придобити по време на тези дейности, следва да бъдат установени и документирани по подходящ начин, в съответствие с националните условия и особености, както се препоръчва в Препоръка на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене22.

(16)  За да се гарантира влиянието на дейностите в Европейския корпус за солидарност върху личностното, образователното, социалното, културното, гражданското и професионалното развитие на участниците, знанията, уменията и компетенциите, които са учебните резултати, придобити по време на тези дейности, следва да бъдат установени и документирани по подходящ начин, в съответствие с националните условия и особености, както се препоръчва в Препоръка на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене22 . За да се гарантира, че на регистрираните кандидати се предлагат подходящи дейности за солидарност, учебните резултати от дейностите за солидарност следва да им се предоставят преди те да изберат да участват. За тази цел следва да се насърчава използването на ефективни инструменти на равнището на Съюза и на национално равнище за признаване на неформалното и самостоятелното учене, като Youthpass и Европас, по целесъобразност.

__________________

__________________

22 Препоръка на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене (ОВ С 22.12.2012 г. стр. 1—5)

22 Препоръка на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене (ОВ С 22.12.2012 г. стр. 1—5)

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16а)  Националните агенции следва също така да насърчават младите доброволци да стават посланици на програмата, за да споделят своя опит чрез младежки мрежи, учебни заведения и семинари. Бившите доброволци или посланици биха могли също така да допринасят за обучението на бъдещите кандидати.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Знак за качество следва да гарантира, че участващите организации спазват принципите и изискванията на Хартата на Европейския корпус за солидарност по отношение на техните права и отговорности за всички етапи от дейностите за солидарност. Получаването на знак за качество е предварително условие, но не следва да води автоматично до финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност.

(17)  Знак за качество следва да гарантира, че участващите организации спазват ценностите, принципите и целите на Съюза, както и принципите и изискванията на Хартата на Европейския корпус за солидарност по отношение на техните права и отговорности и стандартите за безопасност за всички етапи от дейностите за солидарност, включително на етап преди и след дейността. Получаването на знак за качество е предварително условие, но не следва да води автоматично до финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност. Знаците за качество следва да бъдат разграничавани по видове дейности за солидарност.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Субект, който желае да участва в Европейския корпус за солидарност, следва да получи знак за качество, при условие че са изпълнени съответните условия. Процесът на присъждане на знак за качество трябва да се извършва постоянно от изпълнителните органи на Европейския корпус за солидарност. Присъденият знак за качество следва да се подлага на периодични проверки и може да бъде отнет, ако в контекста на извършваните проверки се установи, че условията, довели за неговото присъждане, вече не се изпълняват.

(18)  Субект, който желае да участва в Европейския корпус за солидарност, следва да получи знак за качество, при условие че са изпълнени съответните условия. За да се гарантира ефективното спазване от страна на участващите организации на принципите и изискванията на Европейския корпус за солидарност, що се отнася до техните права и отговорности, следва да бъдат въведени отделни знаци за качество за доброволчество в дейности за солидарност, доброволчество в подкрепа на операции за хуманитарна помощ, както и за стажове и работни позиции, и тези знаци следва също да се различават в зависимост от функцията на участващата организация. Процесът на присъждане на знак за качество трябва да се извършва постоянно от изпълнителните органи на Европейския корпус за солидарност. Присъденият знак за качество следва да се подлага на редовни проверки и следва да бъде отнет, ако в контекста на извършваните проверки се установи, че условията, довели за неговото присъждане, вече не се изпълняват. Административната процедура следва да бъде сведена до минимум, за да се избегне обезсърчаването на по-малките организации.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19а)  Като общо правило заявленията за получаване на безвъзмездни средства следва да се подават до националната агенция на държавата, в която е установена участващата организация. Заявления за получаване на безвъзмездни средства за дейности за солидарност, организирани от европейски или международни организации, дейности за солидарност на екипи доброволци в приоритетни области, определени на европейско равнище, и дейности за солидарност в подкрепа на операции за хуманитарна помощ в трети държави следва да се подават до Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA), създадена с Решение за изпълнение 2013/776/ЕС на Комисията.

 

__________________

 

Решение за изпълнение 2013/776/ЕС на Комисията от 18 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура и за отмяна на Решение 2009/336/ЕО (ОВ L 343, 19.12.2013 г., стр. 46).

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Участващите организации могат да изпълняват няколко функции в рамките на Европейския корпус за солидарност. При изпълнение на приемаща функция, те ще извършват дейности, свързани с приема на участниците, включително организиране на дейности, напътстване и подкрепа за участниците по време на дейността за солидарност, в зависимост от случая. При изпълнение на поддържащи функции те ще извършват дейности, свързани с изпращането и подготовката на участниците преди заминаването им, по време и след дейността за солидарност, включително обучение и напътстване на участниците към местните организации след дейността.

(20)  Участващите организации могат да изпълняват няколко функции в рамките на Европейския корпус за солидарност. При изпълнение на приемаща функция, те ще извършват дейности, свързани с приема на участниците, включително организиране на дейности, напътстване и подкрепа за участниците по време на дейността за солидарност, както и обратна връзка след дейността, в зависимост от случая. При изпълнение на поддържащи функции те ще извършват дейности, свързани с изпращането и подготовката на участниците преди заминаването им, по време и след дейността за солидарност, включително обучение и напътстване на участниците към местните организации след дейността, с цел увеличаване на възможностите за допълнителни дейности за солидарност. Националните агенции следва също така да насърчават доброволците да стават посланици на програмата и да споделят личен опит чрез младежки мрежи и учебни заведения, като по този начин допринасят за популяризирането на програмата. За тази цел националните агенции следва да предоставят подкрепа на доброволците.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20а)  За да подпомагат дейностите за солидарност сред младите хора, участващите организации следва да бъдат публични или частни субекти или международни организации, организации с нестопанска цел или субекти със стопанска цел, като те могат да включват младежки организации, религиозни институции и благотворителни организации, светски хуманистични организации, НПО или други участници от гражданското общество. Програмата следва да предоставя финансиране само за покриване на нестопанската част от дейностите на участващите организации.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Разширяването на проектите по „Европейския корпус за солидарност“ следва да бъде улеснено. Следва да се въведат специфични мерки, които да подпомагат организаторите на проекти по „Европейския корпус за солидарност“ да кандидатстват за отпускането на безвъзмездни средства, да развиват взаимодействия чрез подкрепата по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове и програмите, свързани с миграцията, сигурността, правосъдието и гражданството, здравеопазването и културата.

(21)  Разширяването на проектите по „Европейския корпус за солидарност“ следва да бъде улеснено. В същото време на потенциалните бенефициери следва да се предоставя точна и непрекъснато актуализирана информация относно тези възможности. Следва да се въведат специфични мерки, които да подпомагат организаторите на проекти по „Европейския корпус за солидарност“ да кандидатстват за отпускането на безвъзмездни средства, да развиват взаимодействия чрез подкрепата по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове и програмите, свързани с миграцията, сигурността, правосъдието и гражданството, здравеопазването и културата.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Постоянно следва да се развива порталът на Европейския корпус за солидарност, за да се осигури лесен достъп до корпуса и „обслужване на едно гише“ за интересуващите се — както граждани, така и организации — във връзка, между другото, с регистрацията, идентификацията и съчетаването на профили и възможности, дейностите за изграждане на мрежи и виртуалния обмен, онлайн обучението, езиковата помощ и подпомагането след дейността, както и други полезни функционалности, които могат да станат необходими в бъдеще.

(23)  Постоянно следва да се развива порталът на Европейския корпус за солидарност, за да се осигури лесен, безпрепятствен и съобразен с ползвателите достъп до корпуса в съответствие със стандартите, установени в Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета. Порталът на Европейския корпус за солидарност осигурява „обслужване на едно гише“ за интересуващите се както граждани, така и организации във връзка, между другото, с регистрацията, идентификацията и съчетаването на профили и възможности, дейностите за изграждане на мрежи и виртуалния обмен, онлайн обучението, езиковата помощ и подпомагането преди и след дейността, механизма за обратна връзка и оценка, както и други полезни функционалности, които могат да станат необходими в бъдеще. Въпреки че „обслужването на едно гише“ осигурява предимството на интегриран достъп да разнообразни дейности, физическите лица може да се сблъскат с физически, социални и други пречки при достъпа до портала на Европейския корпус за солидарност. С цел преодоляване на такива пречки участващите организации следва да осигуряват на участниците подкрепа при регистрацията.

 

__________________

 

Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (OВ L 327, 2.12.2016 г., стр. 1).

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Порталът на Европейския корпус за солидарност следва да бъде доразвит, като се вземе под внимание Европейската рамка за оперативна съвместимост23, която дава конкретни насоки относно начините за създаване на оперативно съвместими цифрови обществени услуги и се прилага в държавите членки и от другите членове на Европейското икономическо пространство посредством националните рамки за оперативна съвместимост. Той предоставя на публичните администрации 47 конкретни препоръки относно начините, по които могат да подобрят управлението на своите дейности за оперативна съвместимост, да изградят взаимоотношения между отделните организации, да рационализират процесите, осигуряващи цялостни цифрови услуги, и да гарантират, че съществуващото и новото законодателство не застрашават усилията за постигане на оперативна съвместимост.

(24)  Порталът на Европейския корпус за солидарност следва да бъде доразвит, като се вземе под внимание Европейската рамка за оперативна съвместимост23, която дава конкретни насоки относно начините за създаване на оперативно съвместими цифрови обществени услуги и се прилага в държавите членки и от другите членове на Европейското икономическо пространство посредством националните рамки за оперативна съвместимост. Той предоставя на публичните администрации 47 конкретни препоръки относно начините, по които могат да подобрят управлението на своите дейности за оперативна съвместимост, да изградят взаимоотношения между отделните организации, да рационализират процесите, осигуряващи цялостни цифрови услуги, и да гарантират, че съществуващото и новото законодателство не застрашават усилията за постигане на оперативна съвместимост. В допълнение към това, порталът следва да бъде изграден в съответствие със стандартите, установени в Директива (ЕС) 2016/2102.

_________________

_________________

23 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Икономическия и социален комитет и до Комитета на регионите – „Европейска рамка за оперативна съвместимост –стратегия за прилагане“, COM(2017) 134 final.

23 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Икономическия и социален комитет и до Комитета на регионите – „Европейска рамка за оперативна съвместимост –стратегия за прилагане“, COM(2017) 134 final.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24a)  За да се повиши прозрачността на процеса на изпълнение и да се повиши ефективността на програмата, Комисията следва да провежда редовни консултации с основните заинтересовани страни, включително с участващите организации, относно изпълнението на програмата.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 24 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24б)  За да се гарантира правилното функциониране на програмата и своевременното разгръщане на дейностите по линия на програмата, е от съществено значение в работните програми на програмата да бъдат въведени механизми, за да се гарантира, че на регистрираните кандидати се представят предложения в разумни и относително предвидими срокове. Поради това на регистрираните кандидати следва да се изпраща периодично информация и актуализации за наличните назначения и активно участващите организации, за да се стимулира техният ангажимент към програмата след регистрацията им, като същевременно им се предлага възможността да влизат в пряк контакт със субектите, участващи в областта на солидарността както на национално, така и на европейско равнище.

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 27 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27а)  Принципите на Съюза за предоставяне на равни възможности и недискриминация предполагат, че гражданите на Съюза и дългосрочно пребиваващите в Съюза лица от всички възрасти и поприща следва да могат да се ангажират с активно гражданско участие. Предвид специфичните предизвикателства на хуманитарната дейност, участниците в инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ следва да са на възраст най-малко 18 години и могат да представляват широк спектър от профили и поколения, чиито умения са от значение за успешното провеждане на такива хуманитарни операции.

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Специално внимание трябва да се обърне на осигуряването на достъпност до дейностите, подпомагани от Европейския корпус за солидарност, за всички млади хора, особено за онези, които са в най-неравностойно положение. По тази причина следва да бъдат въведени мерки, насърчаващи социалното приобщаване, участието на млади хора в неравностойно положение, и такива с цел да се вземат предвид ограниченията, дължащи се на периферното местоположение на редица селски райони и на най-отдалечените райони на Съюза и на отвъдморските страни и територии. Също така участващите държави трябва да положат усилия да приемат всички подходящи мерки за премахване на правните и административните пречки за доброто функциониране на Европейския корпус за солидарност. Това би следва да реши, когато е възможно и без да се засягат достиженията на правото от Шенген и законодателството на Съюза за влизане и пребиваване на граждани на трети държави, административните проблеми, които създават затруднения при получаването на визи и разрешения за пребиваване, както и издаването на европейска здравноосигурителна карта в случай на трансгранични дейности в рамките на Европейския съюз.

(28)  Специално внимание следва да се обръща на осигуряването на достъпност до дейностите, подпомагани от Европейския корпус за солидарност, за всички млади хора, по-специално за лица с по-малко възможности, както е описано подробно в стратегията за приобщаване и многообразие, разработена и прилагана в рамките на програма „Еразъм+“. По тази причина следва да бъдат въведени специални мерки, като например подходящи форми на дейности за солидарност и индивидуално напътстване, насърчаващи социалното приобщаване, участието на млади хора с по-малко възможности, и такива с цел да се вземат предвид ограниченията, дължащи се на периферното местоположение на редица селски райони и на най-отдалечените райони на Съюза и на отвъдморските страни и територии. За тази цел младите хора с по-малко възможности следва, без да се засяга възможността за участие на пълно работно време и в държава, различна от държавата на пребиваване, също така да имат възможност да участват на непълно работно време или в държавата на пребиваване и следва да се ползват от други мерки, насочени към улесняване на участието им в програмата. Също така участващите държави трябва да положат усилия да приемат всички подходящи мерки за премахване на правните и административните пречки за доброто функциониране на Европейския корпус за солидарност. Това би следва да реши, когато е възможно и без да се засягат достиженията на правото от Шенген и законодателството на Съюза за влизане и пребиваване на граждани на трети държави, административните проблеми, които създават затруднения при получаването на визи и разрешения за пребиваване, както и издаването на европейска здравноосигурителна карта в случай на трансгранични дейности в рамките на Европейския съюз.

Изменение    41

Предложение за регламент

Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28а)  Особено внимание и подкрепа следва да бъдат предоставяни на капацитета на приемащите партньорски организации в трети държави и на необходимостта да се интегрира доброволческата дейност в местния контекст и да се улесни взаимодействието на доброволците с местните участници в сферата на хуманитарната помощ, приемащата общност и гражданското общество.

Изменение    42

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Като се има предвид значението на действията за справяне с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и постигане на целите на ООН за устойчиво развитие, настоящата програма ще допринася за интегрирането на действията в областта на изменението на климата и за постигането на общата цел 25 % от бюджетните разходи на Съюза да са в подкрепа на целите в областта на климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и ще бъдат преразгледани в контекста на съответните оценки и процеси на преразглеждане.

(29)  Като се има предвид значението на действията за справяне с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и постигане на целите на ООН за устойчиво развитие, настоящата програма ще допринася за интегрирането на действията в областта на изменението на климата и за постигането на общата цел най-малко 25% от бюджетните разходи на Съюза да са в подкрепа на целите в областта на климата за периода 2021 – 2027 г. на Многогодишната финансова рамка и на годишната цел от 30% във възможно най-кратък срок, но най-късно до 2027 г. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и ще бъдат преразгледани в контекста на съответните оценки и процеси на преразглеждане.

Изменение    43

Предложение за регламент

Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(30a)  Подходяща част от бюджета следва да бъде предназначена за обмена на най-добри практики между държавите членки и за развитието на младежки мрежи.

Изменение    44

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  В съответствие със Съобщението на Комисията „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на Съюза“31 програмата следва да отчита специфичната ситуация на тези региони. Ще бъдат предприети мерки за увеличаване на участието на най-отдалечените региони във всички дейности. Тази мерки ще бъдат наблюдавани редовно и оценявани.

(35)  В съответствие със Съобщението на Комисията „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на Съюза“31 програмата следва да отчита специфичната ситуация на тези региони. Ще бъдат предприети мерки за увеличаване на участието на най-отдалечените региони във всички дейности, включително засилена реклама. Тази мерки ще бъдат наблюдавани редовно и оценявани.

__________________

__________________

31 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка – „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“, COM(2017) 623 final.

31 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка – „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“, COM(2017) 623 final.

Изменение    45

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  В съответствие с Финансовия регламент Комисията следва да приема работни програми и да информира Европейския парламент и Съвета за тях. Работната програма следва да определя мерките, необходими за нейното изпълнение в съответствие с общите и специфичните цели на програмата, критериите за подбор и отпускане на безвъзмездни средства, както и всички други необходими елементи. Работните програми и всички техни изменения следва да се приемат чрез актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане.

(36)  Като се има предвид, че програмата се изпълнява за период от седем години, е необходимо да се осигури адекватна гъвкавост, за да се позволи адаптиране на програмата към променящите се реалност и политически приоритети за изпълнението на дейностите за солидарност. Фактически в настоящия регламент не е определено подробно как ще бъдат разработвани дейностите, нито са предвидени политическите приоритети или съответните бюджетни приоритети за следващите седем години. Вместо това вторичният избор на политика и на приоритети, включително детайлите на специфичните действия, които трябва да се изпълняват посредством различните дейности, следва да бъдат определени посредством годишна работна програма в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (Финансовия регламент). Работната програма следва да определя също и мерките, необходими за нейното изпълнение в съответствие с общите и специфичните цели на програмата, критериите за подбор и отпускане на безвъзмездни средства, както и всички други необходими елементи. Работните програми и всички техни изменения следва да се приемат чрез делегиран акт. С цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, при тяхната подготовка и изготвяне Комисията следва да провежда подходящи консултации по време на своята подготвителна работа, включително на експертно равнище, и да осигурява едновременно, навременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

 

____________________

 

1a Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) № 283/2014, и Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (EС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

Обосновка

Това изменение се отнася до замяната на актове за изпълнение с делегирани актове като средство за приемане на работни програми. С него се заявява, че регламентът съдържа ограничена информация относно политиката, с което не може да се гарантира гъвкавост, и че подробният избор на политиката ще бъде направен чрез работните програми. То отразява хоризонтален подход, който е в съответствие с други досиета за МФР на комисията по култура и образование (CULT).

Изменение    46

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  На европейско, национално и местно равнище следва да се осигурят подходящи разяснителни кампании, популяризиране и разпространяване на възможностите за участие и на резултатите от дейностите, подпомагани от програмата. Следва да се обърне специално внимание на социалните предприятия, като те бъдат насърчени да подкрепят дейностите на европейския корпус за солидарност. Разяснителните кампании, популяризирането и разпространяването следва да разчитат на всички изпълнителни органи за програмата, включително, когато е целесъобразно, на подкрепата на други основни заинтересовани страни.

(38)  На европейско, регионално, национално и местно равнище следва да се осигурят подходящи разяснителни кампании, популяризиране и разпространяване на възможностите за участие и на резултатите от дейностите, подпомагани от програмата. Програмата следва да се насърчава чрез динамични комуникационни средства, като се поставя специален акцент върху социалните медии, за да се достигне до голям брой потенциални кандидати. Следва да се обърне специално внимание на социалните предприятия, като те бъдат насърчени да подкрепят дейностите на европейския корпус за солидарност. Разяснителните кампании, популяризирането и разпространяването следва да разчитат на всички изпълнителни органи за програмата, на уебсайтовете на Съюза, на програмите на Съюза, които са свързани с Европейския корпус за солидарност, и следва, когато е целесъобразно, да включват подкрепата на други основни заинтересовани страни.

Изменение    47

Предложение за регламент

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  За да се постигнат в по-голяма степен целите на програмата, Комисията, държавите членки и националните агенции следва да работят в тясно сътрудничество в партньорство с неправителствени организации, младежки организации и местни участници с опит в дейности за солидарност.

(39)  За да се постигнат в по-голяма степен целите на програмата, Комисията, държавите членки и националните агенции за предпочитане следва да работят в тясно сътрудничество в партньорство с неправителствени организации, социални предприятия, младежки организации, организации, представляващи хората с увреждания, и местни участници с опит в дейности за солидарност, включително доброволческа инфраструктура и агенции за подпомагане, например доброволчески центрове.

Изменение    48

Предложение за регламент

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  За да се осигури по-ефикасно информиране на широката общественост и по-силно полезно взаимодействие между комуникационните дейности, предприемани по инициатива на Комисията, ресурсите, отпуснати за комуникационни действия съгласно настоящия регламент, следва да допринасят и за обезпечаването на институционалната комуникация във връзка с политическите приоритети на Съюза, при условие че те са свързани с общата цел на настоящия регламент.

(40)  За да се осигури по-ефикасно информиране на широката общественост и по-силно полезно взаимодействие между комуникационните дейности, предприемани по инициатива на Комисията, ресурсите, отпуснати за комуникационни действия съгласно настоящия регламент, следва да допринасят и за безпрепятственото обезпечаване на институционалната комуникация във връзка с политическите приоритети на Съюза, при условие че те са свързани с общата цел на настоящия регламент.

Изменение    49

Предложение за регламент

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  За да се осигурят добро финансово управление и правна сигурност във всяка участваща държава, всеки национален орган следва да определи независим одитен орган. Когато е възможно и с цел постигане на максимална ефективност независимият одитен орган може да бъде същият като този, определен за дейностите, посочени в [Глава III на новия регламент за програмата „Еразъм“].

(42)  За да се осигурят добро финансово управление, оптимизация на разходите и правна сигурност във всяка участваща държава, всеки национален орган следва да определи независим одитен орган. Когато е възможно и с цел постигане на максимална ефективност независимият одитен орган може да бъде същият като този, определен за дейностите, посочени в [Глава III на новия регламент за програмата „Еразъм“].

Изменение    50

Предложение за регламент

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43)  Държавите членки следва да се стремят да приемат всички подходящи мерки за отстраняване на правните и административни пречки за правилното действие на програмата. Това включва решаване, когато е възможно и без да се засяга законодателството на Съюза за влизане и пребиваване на граждани на трети държави, на въпросите, които създават затруднения при получаването на визи и разрешения за пребиваване. В съответствие с Директива (ЕС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета32, държавите членки се насърчават да въведат ускорени процедури за прием.

(43)  Държавите членки следва да се стремят да приемат всички подходящи мерки за отстраняване на правните и административни пречки за правилното действие на програмата. Това включва решаване, когато е възможно и без да се засяга законодателството на Съюза за влизане и пребиваване на граждани на трети държави, на въпросите, които създават затруднения при получаването на визи и разрешения за пребиваване, и други правни затруднения, които биха могли да възпрепятстват достъпа на младите хора до програмата. В съответствие с Директива (ЕС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета32, държавите членки се насърчават да въведат ускорени процедури за прием.

_________________

_________________

32 Директива (ЕС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 21).

32 Директива (ЕС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 21).

Изменение    51

Предложение за регламент

Съображение 45

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(45)  За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета33.

заличава се

_________________

 

33 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

 

Обосновка

Това изменение съответства на замяната на актове за изпълнение с делегирани актове като средство за приемане на работни програми.

Изменение    52

Предложение за регламент

Съображение 48

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(48)  Настоящият регламент е съобразен с основните права и принципите, признати в частност от Хартата на основните права на Европейския съюз35. По-специално, настоящият регламент цели да гарантира пълното зачитане на правото на равенство между мъжете и жените и правото на недискриминация, основана на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация, и да насърчава прилагане на членове 21 и 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

(48)  Настоящият регламент е съобразен с основните права и принципите, признати в частност от Хартата на основните права на Европейския съюз35. По-специално, настоящият регламент цели да гарантира пълното зачитане на правото на равенство между мъжете и жените и правото на недискриминация, основана на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация, социално-икономически контекст, и да насърчава прилагане на членове 21 и 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

_________________

_________________

35 Хартата на основните права на ЕС (ОВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 391).

35 Хартата на основните права на ЕС (ОВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 391).

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „дейност за солидарност“ означава висококачествена временна дейност, допринасяща за постигане на целите на Европейския корпус за солидарност, която може да бъде във вид на доброволчество, стажове, работа, проекти за солидарност и дейности за изграждане на мрежи в различни области, включително посочените в параграф 13, осигуряващи европейската добавена стойност и съответствие с разпоредбите относно здравето и безопасността;

(1)  „дейност за солидарност“ означава висококачествена, приобщаваща и адекватно финансирана дейност, насочена към преодоляване на важни обществени предизвикателства в полза на дадена общност или на обществото като цяло, допринасяща за постигане на целите на Европейския корпус за солидарност, която може да бъде във вид на доброволчество, стажове, работа, проекти за солидарност и дейности за изграждане на мрежи в различни области, включително посочените в параграф 13, осигуряващи европейската добавена стойност и съответствие с разпоредбите относно здравето и безопасността и с международните стандарти за правата на човека.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „регистриран кандидат“ означава лице на възраст между 17 и 30 години, което пребивава законно в участваща държава и се е регистрирало на портала на Европейския корпус за солидарност, за да изрази интерес към участие в дейност за солидарност, но все още не участва в такава дейност;

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „участник“ означава лице на възраст между 18 и 30 години, което се е регистрирало в портала на Европейския корпус за солидарност и участва в дейност за солидарност в рамките на Европейския корпус за солидарност;

(3)  „участник“ означава лице на възраст между 18 и 30 години, което пребивава законно в участваща държава, регистрирало се е на портала на Европейския корпус за солидарност и участва в дейност за солидарност в рамките на Европейския корпус за солидарност;

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  „млади хора с по-малко възможности“ означава млади хора, изправени пред известни пречки, които възпрепятстват реалния им достъп до възможности по програмата поради икономически, социални, културни, географски или здравословни причини или поради увреждания и образователни затруднения;

(4)  „млади хора с по-малко възможности“ означава хора, които имат нужда от допълнителна подкрепа поради различни пречки, произтичащи например от увреждане, здравословни проблеми, образователни затруднения, техния мигрантски произход, културни различия, икономическото, социалното и географското им положение, включително хора от маргинализирани общности или изложени на риск от дискриминация въз основа на някое от основанията, посочени в член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз;

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  „участваща организация“ означава публичен или частен субект, независимо дали местен, регионален, национален или международен, на който е присъден знакът за качество на Европейския корпус за солидарност;

(5)  „участваща организация“ означава публичен или частен субект, независимо дали с нестопанска или със стопанска цел, местен, регионален, национален или международен, на който е присъден знакът за качество на Европейския корпус за солидарност, като изпълнител на приемаща функция, като изпълнител на поддържаща функция или като изпълнител и на двете функции, с което се гарантира, че субектът е в състояние да изпълнява висококачествени дейности за солидарност в съответствие с целите на програмата;

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  „доброволчество“ означава дейност за солидарност, която се осъществява като доброволна неплатена дейност за период до 12 месеца.

(6)  „доброволчество“ означава незадължителна дейност за сoлидарност, която се състои в извършването на общественополезна дейност, която допринася за постигането на обществено благосъстояние и която участникът извършва в свободното си време и по собствена воля, без право на възнаграждение, за период до 12 месеца;

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  „стаж“ означава дейност за солидарност за период от два до шест месеца, с възможност за еднократно подновяване и за максимален срок от 12 месеца, която се предлага и заплаща от участващата организация, приемаща участника в Европейския корпус за солидарност;

(7)  „стаж“ означава платена дейност за солидарност под формата на трудова дейност в участваща организация за период от три до шест месеца, с възможност за еднократно подновяване и за максимален срок от 12 месеца, която се предлага и заплаща от участващата организация, приемаща участника в Европейския корпус за солидарност, като това включва компонент за учене за придобиване на съответните умения и опит;

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  „работа“ означава дейност за солидарност за период от 2 до 12 месеца, която се заплаща от участващата организация, приемаща участника от Европейския корпус за солидарност;

(8)  „работа“ означава достойно платена дейност за солидарност за период от три до 12 месеца, която включва компонент на учене и обучение, основава се на писмено споразумение и се предлага и заплаща от участващата организация, приемаща участника от Европейския корпус за солидарност, без да заменя или замества съществуваща възможност за заетост;

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  „проект за солидарност“ означава неплатена дейност за солидарност в страната за период не по-дълъг от дванадесет месеца, изпълняван от групи от минимум пет участници в Европейския корпус за солидарност с цел преодоляване на съществени предизвикателства в рамките на техните общности, като същевременно предоставят ясна европейска добавена стойност.

(9)  „проект за солидарност“ означава неплатена дейност за солидарност в страната или трансгранична за период не по-дълъг от дванадесет месеца, изпълняван от групи от минимум пет участници в Европейския корпус за солидарност с цел преодоляване на съществени предизвикателства в рамките на техните общности, като същевременно предоставят ясна европейска добавена стойност.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  „знак за качество“ означава сертифициране, предоставено на участваща организация, която желае да предоставя дейности за солидарност в рамките на Европейския корпус за солидарност като домакин и/или като изпълнител на поддържаща функция.

(10)  „знак за качество“ означава сертифициране, предоставено въз основа на различни специфични изисквания в зависимост от вида на предоставената дейност за солидарност, на участваща организация, която желае да предоставя дейности за солидарност в рамките на Европейския корпус за солидарност като домакин и/или като изпълнител на поддържаща функция, което удостоверява, че организацията е в състояние да осигури качеството на дейностите за солидарност, на всички етапи от дейностите за солидарност, в съответствие с принципите и целите на програмата;

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Общата цел на Европейския корпус за солидарност е да се повиши ангажираността на младите хора и на организациите по отношение на достъпни и висококачествени дейности за солидарност, като начин да се допринесе за по-голямо сближаване, солидарност и демокрация в Съюза, като същевременно се даде отговор на обществените предизвикателства, като се положат специални усилия за насърчаване на социалното приобщаване.

1.  Общата цел на Европейския корпус за солидарност е да се насърчава солидарността като ценност, главно посредством доброволчество, да се повиши ангажираността на поколение от млади хора, които е по-вероятно да се включат в дейности за солидарност, и на организациите по отношение на достъпни и висококачествени дейности за солидарност, като начин да се допринесе за по-голямо социално сближаване, солидарност, демокрация, европейска идентичност и активно гражданство в Съюза и чужбина, като същевременно се подкрепят общностите и се даде отговор на обществените и хуманитарните предизвикателства по места, в съчетание със специални усилия за насърчаване на социалното приобщаване и равните възможности.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Конкретната цел на програмата е да се предоставят на младите хора, включително на тези с по-малко възможности, леснодостъпни възможности за участие в дейности за солидарност в Европа и чужбина, като същевременно се подобряват и надлежно валидират техните компетенции и се улеснява тяхната пригодност за заетост и преходът им към пазара на труда.

2.  Конкретната цел на програмата е да се предоставят на младите хора, включително на тези с по-малко възможности, леснодостъпни и приобщаващи възможности за участие в дейности за солидарност, водещи до положителни социални промени в Европа и чужбина, като същевременно се подобряват и надлежно валидират техните компетенции за личностно, образователно, социално, културно, гражданско и професионално развитие и се улеснява тяхната постоянна ангажираност като активни граждани, пригодността им за заетост и преходът им към пазара на труда.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Предоставената от участниците и участващите организации обратна информация включва и оценка на изпълнението на целите на програмата.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  участието на младите хора в дейности за солидарност, преодоляващи предизвикателства пред обществото, както е посочено в член 6;

a)  участието на младите хора в дейности за солидарност, преодоляващи предизвикателства пред обществото, както е посочено в член 6, и в усилия за постигане на целите за устойчиво развитие;

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  участие на млади хора в дейности за солидарност, свързани с хуманитарна помощ (Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ), както е посочено в член 10.

б)  участие на млади хора и хора с опит в дейности за солидарност, свързани с хуманитарна помощ (Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ), както е посочено в член 10, и в действия на територията на Съюза и извън нея, насочени към изграждането на капацитет за хуманитарна помощ в приемащите организации в трети държави, както е посочено в член 11.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Оперативните цели и съответните политически приоритети на дейностите, които ще бъдат изпълнени посредством заниманията по направления, упоменати в параграф 3 от настоящия член, се посочват подробно в годишните работни програми, които се приемат съгласно член 18.

Обосновка

Това изменение се отнася до замяната на актове за изпълнение с делегирани актове като средство за приемане на работни програми. С него се заявява, че регламентът съдържа ограничена информация относно политиката, с което не може да се гарантира гъвкавост, и че подробният избор на политиката ще бъде направен чрез работните програми. То отразява хоризонтален подход, който е в съответствие с други досиета за МФР на комисията по култура и образование (CULT).

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  стажове и работни позиции, както е посочено в член 8;

б)  стажове и работни позиции, както е посочено в член 8, с високо качество;

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  техния подход, който приобщава млади хора с различен произход;

г)  техния приобщаващ характер и ефективна способност да приобщават млади хора с различен произход, включително млади хора с увреждания;

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Годишните работни програми, приети съгласно член 18, включват списък с дейности, които са потенциално вредни за участниците, бенефициерите и обществото, или са неподходящи за участниците, които не следва да бъдат извършвани в рамките на програмата или които подлежат на специално обучение, цялостни проверки или други мерки.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  укрепване на капацитета на участващите организации да предлагат качествени проекти на растящ брой участници в Европейския корпус за солидарност;

a)  укрепване на капацитета на участващите организации да предлагат висококачествени, леснодостъпни и подходящо финансирани проекти на растящ брой участници в Европейския корпус за солидарност;

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  привличане на нови участници, както младежи, така и участващи организации;

б)  привличане на нови участници, както младежи, така и лица с известен опит с инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ и участващи организации;

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)   улесняване на достъпа за хората с увреждания до всички предлагани дейности;

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  предоставяне на възможности за обратна връзка по дейности за солидарност; както и

в)  предоставяне на възможности за обратна връзка относно дейностите за солидарност, както и за популяризиране на програмата като посланик; както и

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  мерките за защита на бенефициерите на дейностите за солидарност, включително целевото обучение на участниците, които предприемат дейности за солидарност в полза на уязвими групи, включително деца, и цялостни проверки на участниците, работещи с деца;

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква а б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб)  мерките, чиято цел е да насърчават социалното приобщаване и равните възможности, по-конкретно за участието на млади хора с по-малко възможности, като например подходящи форми на дейности за солидарност и персонализирана подкрепа;

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква а в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ав)  мерките, чиято цел е да осигурят изграждането на капацитет и административна подкрепа за участващите организации;

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  разработването и поддържането на знак за качество за субекти, желаещи да предоставят дейности за солидарност в рамките на Европейския корпус за солидарност;

б)  разработването и поддържането на знаците за качество за субекти, желаещи да предоставят дейности за солидарност в рамките на Европейския корпус за солидарност;

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  създаването, поддръжката и актуализирането на портала на Европейския корпус за солидарност и други уместни онлайн услуги, както и необходимите информационни системи за поддръжка и онлайн инструменти.

г)  създаването, поддръжката и актуализирането на достъпен портал на Европейския корпус за солидарност най-малко на всички официални езици на Съюза и други уместни онлайн услуги, както и необходимите информационни системи за поддръжка и онлайн инструменти, които следва да спазват изискванията за достъпност на Директива (ЕС) 2016/2102.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  мерки за насърчаване на социалните предприятия да подкрепят дейностите на програмата или да позволяват на служителите да се ангажират с доброволчески дейности в рамките на програмата;

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб)  разработването на ясна и подробна процедура, предназначена за участниците и участващите организации, в която се посочват стъпките и графиците за всички етапи от дейностите за солидарност;

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Дейности, които се изпълняват по направление „Участие на млади хора в дейности за солидарност, преодоляващи предизвикателства пред обществото“, следва в частност да допринасят за укрепването на сближаването, солидарността и демокрацията в Съюза и в чужбина, както и за справяне със социалните и хуманитарните трудности, като се полагат особени усилия за насърчаване на социалното приобщаване.

1.  Дейности, които се изпълняват по направление „Участие на млади хора в дейности за солидарност, преодоляващи предизвикателства пред обществото“, следва в частност да допринасят за укрепването на сближаването, солидарността, гражданството и демокрацията в Съюза и в чужбина, както и за справяне със социалните и хуманитарните трудности, като се полагат особени усилия за насърчаване на социалното приобщаване и равните възможности.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  стажове и работни позиции, както е посочено в член 8;

б)  стажове и работни позиции, както е посочено в член 8, с високо качество;

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Доброволчеството, както се посочва в член 4, параграф 1, буква а), включва компонент за учене и обучение, не заменя стажовете или работните позиции, не се приравнява на трудова заетост и се основава на писмено споразумение за доброволчество.

1.  Доброволчеството, както се посочва в член 4, параграф 1, буква б), включва солидно измерение на образование и учене, както и онлайн и офлайн обучение, съобразено с въпросната дейност, което се провежда преди и по време на дейността, стреми се към ясно въздействие върху установените потребности на общността, не заменя стажовете или работните позиции, не се приравнява на трудова заетост и се основава на писмено споразумение за доброволчество в съответствие с приложимото национално законодателство. Това споразумение осигурява на участника подходяща правна, социална и финансова защита.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Доброволчеството може да се извършва в държава, различна от държавата по пребиваване на участника (зад граница) или в държавата по пребиваване на участника (в страната).

2.  По принцип доброволчеството се извършва в държава, различна от държавата по пребиваване на участника (зад граница). Доброволчеството може да се извършва в държавата на пребиваване на участника (в страната), но е отворено само за участието на млади хора с по-малко възможности и включва участието на участници, които пребивават в държава, различна от държавата, в която се провежда дейността.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Стаж, както се посочва в член 4, параграф 1, буква б), се основава на писмен договор за стажуване в съответствие с действащата нормативна уредба на страната, в която се осъществява стажът, в зависимост от случая, и като се вземат предвид принципите на рамката за качество на стажовете (2014/C 88/01). Стажовете не могат да заместват работни позиции.

1.  Стажът е платен и се основава на писмен договор за стажуване, сключен в началото на стажа, в съответствие с действащата нормативна уредба на страната, в която се осъществява стажът, в зависимост от случая. В договора за стажуване се посочват образователните цели, условията на труд и продължителността на стажа, възнаграждението, получавано от участника, и правата и задълженията на страните, като се вземат предвид принципите на рамката за качество на стажовете (2014/C 88/01). Стажовете не могат да заместват работни позиции.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Работна позиция, както се посочва в член 4, параграф 1, буква б), се основава на договор за наемане на работа в съответствие с националната нормативна уредба на участващата държава, където се извършва работата; Финансовата подкрепа за участващите организации, предлагащи работни места, не трябва да надвишава 12 месеца, в случаите, когато продължителността на трудовия договор надвишава 12 месеца.

2.  Работната позиция се основава на писмен трудов договор, който зачита всички условия за наемане на работа съгласно националното право, приложимите колективни трудови договори, или и двете, за държавата, в която се извършва работата. Финансовата подкрепа за участващите организации, предлагащи работни места, не трябва да надвишава дванадесет месеца в случаите, когато продължителността на трудовия договор надвишава дванадесет месеца.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Стажовете и работните позиции включват компонент за учене и обучение.

3.  Стажовете и работните позиции включват солиден компонент за образование и учене преди и по време на дейността с цел да се подпомогне участникът да придобие приложим опит с оглед на развитието на умения, които да са полезни за неговото личностно, образователно, социално, гражданско и професионално развитие.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Стажовете и работните позиции могат да се осъществяват в държава, различна от държавата по пребиваване на участника (стажове зад граница) или в държавата по пребиваване на участника (стажове в страната).

4.  По правило стажовете и работните позиции се осъществяват в държава, различна от държавата на пребиваване на участника (зад граница). Стажовете и работните позиции може да се извършват в държавата на пребиваване на участника (в страната), но са отворени само за участието на млади хора с по-малко възможности и включват участието на участници, които пребивават в държава, различна от държавата, в която се провежда дейността.

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Отпуска се подходящ бюджет за финансиране на разумни улеснения, които дават възможност за ефективно участие на лица с увреждания при равни условия с останалите в съответствие с член 27 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и Директива 2000/78/ЕО1a на Съвета.

 

____________________

 

1а.  Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16).

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Дейностите, изпълнявани по направление „Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ“, допринасят в частност за предоставянето на хуманитарна помощ въз основа на нуждите, насочена към запазването на човешки живот, предотвратяването и облекчаването на човешко страдание и запазването на човешкото достойнство и за укрепване на капацитета и устойчивостта на общности, които са уязвими и засегнати от бедствия.

1.  Дейностите, изпълнявани по направление „Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ“, допринасят в частност за предоставянето на хуманитарна помощ въз основа на нуждите, насочена към запазването на човешки живот, предотвратяването и облекчаването на човешко страдание и запазването на човешкото достойнство в контекста на природни или предизвикани от човека бедствия и за укрепване на капацитета и устойчивостта на общности, които са уязвими, нестабилни или засегнати от природни или предизвикани от човека бедствия, и за улесняване на прехода от хуманитарна реакция към дългосрочно устойчиво и приобщаващо развитие.

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Дейностите в тази глава се извършват в съответствие с принципите на хуманитарната помощ — човечност, неутралност, безпристрастност и независимост.

2.  Дейностите в тази глава се извършват в съответствие с Европейския консенсус относно хуманитарната помощ, в подкрепа на основните принципи на хуманитарната помощ — човечност, неутралност, безпристрастност и независимост, като същевременно се потвърждава категоричният ангажимент на Съюза да прилага основаващ се на потребностите подход, без дискриминация между или в рамките на засегнатото население и при спазване на международното право.

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2а.  Хуманитарната помощ от Съюза се предоставя в ситуации, в които могат да действат и други инструменти, свързани със сътрудничеството за развитие, управлението на кризи и гражданската защита. Европейският доброволчески корпус за хуманитарна помощ работи съгласувано и при взаимно допълване, като се избягва припокриване с други свързани политики и инструменти на Съюза, и по-специално политиката на Съюза за хуманитарната помощ, политиката за сътрудничество за развитие и Механизма за гражданска защита на Съюза.

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2б.  Когато насърчават последователен международен отговор при хуманитарни кризи, действията по настоящата глава са в съответствие с действията, координирани от Службата на Организацията на обединените нации за координация по хуманитарни въпроси.

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2в.  Европейският доброволчески корпус за хуманитарна помощ допринася за по-широко интегриране на свързаните с пола аспекти в хуманитарната помощ на Съюза, като се насърчава подходяща хуманитарна реакция в отговор на специфичните потребности на жените. Специално внимание се отделя на сътрудничеството с женски организации и мрежи с цел да се насърчава участието и ръководната роля на жените в хуманитарната помощ и да се използват техните способности и експертни знания за подпомагане на възстановяването, укрепването на мира, намаляването на риска от бедствия и изграждането на устойчивост на засегнатите общности.

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2г.  Конкретните условия за изпращане на терен се определят в тясна консултация с приемащите организации, в договор между изпращащата организация и Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ, като той включва правата и задълженията, продължителността и местоположението на операцията, както и задачите, които трябва да се изпълняват.

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  проекти за солидарност;

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Въз основа на предварителна оценка на потребностите в трети държави настоящият регламент подкрепя действия, насочени към укрепването на капацитета за хуманитарна помощ, за да се повиши готовността и да се подобри реакцията на хуманитарни кризи на местно равнище и за да се гарантира ефективно и устойчиво въздействие на място, в това число:

 

a)  управление на риска, свързан с природни бедствия, готовност и реагиране, настойничество, обучения за управление на доброволци и други свързани области за персонала и доброволците от приемащите организации;

 

б)  обмен на най-добри практики, техническа помощ, туининг програми и обмен на персонал и доброволци, създаване на мрежи, както и други свързани действия.

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Комисията продължава, поддържа и актуализира базата данни на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ и урежда достъпа до нея и нейното използване, включително по отношение на наличността и допустимостта на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ, като по този начин създава условия за непрекъснато участие на завръщащите се доброволци. Обработката на лични данни, събрани във или за тази база данни се извършва, по целесъобразност, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета1a и Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета.

 

____________________

 

1a Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

 

Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Доброволчеството в подкрепа на операции за хуманитарна помощ, както се посочва в член 4, параграф 1, буква а), включва компонент за учене и обучение, не може да заменя стажовете или работните позиции и се основава на писмено споразумение за доброволчество.

1.  Доброволчеството в подкрепа на операции за хуманитарна помощ включва подходящо учене и обучение, включително преди назначаването, свързани с проектите, в които ще участват младите доброволци, с надлежен акцент върху принципите на хуманитарната помощ, посочени в член 10, параграф 2 и принципа за „ненанасяне на вреда“, и не може да заменя стажовете или работните позиции и се основава на писмено споразумение за доброволчество.

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ насърчава участието на местни доброволци от трети държави.

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Доброволчеството по това направление може да се извършва само в трети държави:

2.  Доброволчеството по това направление може да се извършва само:

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2а.  Въз основа на предварителна оценка на потребностите в трети държави, извършена от изпращащи или приемащи организации или други съответни участници, Европейският доброволчески корпус за хуманитарна помощ подкрепя действия, насочени към:

 

a)  укрепване на капацитета на приемащите организации за хуманитарна помощ в трети държави с цел да се увеличи готовността и да се подобри реакцията на местно равнище при хуманитарни кризи и да се осигури ефективното и устойчиво въздействие на работата на Европейският доброволчески корпус за хуманитарна помощ на място чрез управление на риска от бедствия, готовност и реагиране, прехода от хуманитарна реакция към устойчиво развитие на местно равнище, наставничество и обучение за управление на доброволческата дейност;

 

б)  обмена на най-добри практики, техническа помощ, туининг програми и обмена на персонал и доброволци.

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Оценката на нивото на риск по отношение на безопасността и сигурността на доброволците е приоритетна задача, особено в държави или зони, които се считат за нестабилни или където съществува непосредствен риск.

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2в.  Комуникационните кампании относно Европейския корпус за солидарност в рамките на инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ се провеждат главно на територията на Съюза и са съсредоточени върху работата, предприета от доброволците и хуманитарните работници съобразно принципите на хуманитарната помощ за човечност, независимост, неутралност и безпристрастност, които ръководят техните действия.

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2г.  Доброволчеството отговаря на реалните потребности, установени на местно равнище от приемащите организации.

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11a

 

Набелязване и подбор на кандидати за доброволци

 

1.  Въз основа на предварителна оценка на потребностите в трети държави Комисията набелязва и подбира кандидати за доброволци, които да преминат обучение за сътрудничество с национални агенции и приемащи организации.

 

2.  Набелязването и подборът на кандидатите за доброволци се извършват в съответствие с член 14 при зачитане на принципите на недискриминация, равенство между половете и равни възможности.

 

3.  Възрастовите ограничения, посочени в членове 2 и 15, не се прилагат по отношение на доброволчеството в подкрепа на операции за хуманитарна помощ съгласно настоящия член.

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 11 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11б

 

Обучение на кандидатите за доброволци

 

1.  Комисията създава програма за обучение, с която кандидатите за доброволци да бъдат подготвени да подпомагат и допълват действията за предоставяне на хуманитарна помощ, която се основава на съществуващи програми и процедури.

 

2.  Кандидатите за доброволци, набелязани и подбрани съобразно процедурата за кандидатстване, отговарят на условията за допустимост за участие в провежданата от квалифицирани организации програма за обучение. Конкретният обхват и съдържанието на обучението, което всеки кандидат за доброволец трябва да премине, се определят след консултация със съответната сертифицирана приемаща организация, като се вземат предвид предишният опит на кандидата за доброволец и планираното място на доброволческата дейност.

 

3.  Програмата за обучение включва оценка на подготвеността на кандидатите за доброволци за изпращане да подпомагат и допълват дейностите за предоставяне на хуманитарна помощ в трети държави, както и да отговарят на местните потребности.

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Финансовият пакет за изпълнение на програмата за периода 20212027 г. е 1 260 000 000 евро по текущи цени.

1.  Финансовият пакет за изпълнение на програмата за периода 2021 – 2027 г. е  1 112 988 000 EUR по цени от 2018 г. [ 1 260 000 000 EUR по текущи цени].

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Сумата, посочена в параграф 1, може да бъде използвана за техническа и административна помощ за изпълнението на програмата, например подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и дейности за оценка, включително корпоративни информационни системи.

2.  Сумата, посочена в параграф 1, може да бъде използвана за техническа и административна помощ за изпълнението на програмата, например подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и дейности за оценка, включително корпоративни информационни системи. Подходяща сума от бюджета е предназначена също така за обмена на най-добри практики между държавите членки и за развитието на младежки мрежи.

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 29 за изменение на настоящия регламент, за да се даде възможност за гъвкавост и адаптиране на индикативната разбивка на бюджета по дейности съгласно член 12а. Делегираните актове, приети по този член, отразяват новите политически приоритети, като коригират разбивката, придържайки се към максимално допустимо отклонение от 20%.

Обосновка

Посоченото допустимо отклонение съответства на предложеното в настоящото предложение за програмата „Еразъм“.

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12а

 

Разбивка на бюджета, предназначен за дейностите по членове 7, 8, 9 и 11

 

Индикативната разбивка на бюджета, предназначен за дейностите по членове 7, 8, 9 и 11, е следната:

 

a)  за доброволчество в дейности за солидарност и проекти за солидарност, както е посочено в членове 7 и 9: 86%

 

б)  за стажове и работни позиции, както е посочено в член 8: 8%; и

 

в)  за доброволчество в подкрепа на операции за хуманитарна помощ, както е посочено в член 11: 6%.

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Програмата може да предоставя финансиране чрез всяка една от формите, предвидени във Финансовия регламент, по-специално безвъзмездни средства, награди, обществени поръчки.

2.  Програмата може да предоставя финансиране чрез всяка една от формите, предвидени във Финансовия регламент, по-специално безвъзмездни средства, награди, обществени поръчки. За да се опростят изискванията към бенефициерите, в максимална възможна степен се използва финансиране чрез еднократни суми, единични разходи и единни ставки.

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Финансовите вноски на третите държави, които те правят за програмата и които се очакват от тях, се докладват, при наличието на достатъчно информация, на двата клона на бюджетния орган като част от годишното или междинното докладване по програмата.

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. На участниците, които се местят в друга държава, се гарантират пълните здравни грижи, които ползват в държавата членка на пребиваване, а не само спешни здравни грижи. Здравните грижи се предоставят посредством обществени здравни услуги на държавата членка, в която се извършва дейността, а при липсата на такива услуги или при очевиден случай на неспазване на стандартите за качество на държавата членка на пребиваване, посредством частни здравни услуги в държавата членка, в която се извършва дейността.

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. При изпълнението на настоящия регламент Комисията, държавите членки и други участващи държави насърчават условията за социално приобщаване и равен достъп, включително за участието на млади хора с по-малко възможности.

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Европейският корпус за солидарност е отворен за участието на публични или частни субекти и международни организации, при условие че са получили знак за качество на Европейския корпус за солидарност.

1.  Европейският корпус за солидарност е отворен за участието на публични или частни субекти, независимо дали с нестопанска или със стопанска цел, и международни организации, в това число младежки организации, религиозни институции, благотворителни сдружения, светски хуманистични организации, НПО или други участници от гражданското общество, при условие че предлагат дейности за солидарност, че са юридически лица съгласно законодателството на държавата, в която са регистрирани, и при условие че са получили знак за качество на Европейския корпус за солидарност. Знакът за качество удостоверява, че дейностите могат да отговорят на целите съгласно член 3 и да осигурят действията съгласно член 4.

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Кандидатура на субект да стане участваща организация в Европейския корпус за солидарност се оценява от компетентния изпълнителен орган на Европейския корпус за солидарност въз основа на принципите на равнопоставено третиране, равни възможности и недискриминация, избягване на замяната на работни места, предоставяне на висококачествени дейности с образователно измерение и акцент върху личностното, социално-образователното и професионалното развитие, подходящо обучение, работа и условия на доброволческа дейност; безопасни и достойни условия и околната среда и принципа на недопускане на печалба в съответствие с Финансовия регламент. Горепосочените принципи позволяват да се установи дали дейностите на въпросния субект отговарят на изискванията на Европейския корпус за солидарност.

2.  Кандидатура на субект да стане участваща организация в Европейския корпус за солидарност се оценява от компетентния изпълнителен орган на Европейския корпус за солидарност въз основа на принципите на равнопоставено третиране, равни възможности и недискриминация, избягване на замяната на работни места, предоставяне на висококачествени, леснодостъпни и приобщаващи дейности с ясна добавена стойност за установените нужди на общността, образователно измерение и акцент върху личностното, социално-образователното и професионалното развитие, подходящо обучение, работа и условия на доброволческа дейност, безопасни и достойни условия и околната среда и принципа на недопускане на печалба в съответствие с Финансовия регламент. Горепосочените принципи позволяват да се установи дали дейностите на въпросния субект отговарят на изискванията и целите на Европейския корпус за солидарност. Знакът за качество се присъжда единствено на организации, които се ангажират да спазват тези принципи.

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В резултат на тази оценка на дадения субект може да бъде предоставен знакът за качество на Европейския корпус за солидарност. Полученият знак за качество периодично се подлага на нова оценка и може да бъде отнет.

3.  В резултат на тази оценка на дадения субект може да бъде предоставен знакът за качество на Европейския корпус за солидарност. Специфичните изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да се получи знак за качество, варират в зависимост от вида дейност за солидарност и функцията на субекта. Полученият знак за качество периодично се подлага на нова оценка и в случай на злоупотреба с него или на неспазване на принципите, посочени в параграф 2, се отнема. Всяка организация, която промени съществено своите дейности, уведомява за това компетентния изпълнителен орган, за да бъде оценена отново.

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Участващите организации, на които е предоставен знак за качество, получават достъп до платформа за лесно търсене на подходящи кандидати с цел да направят процедурата за участие в дейности за солидарност по-лесна както за участниците, така и за участващите организации.

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б.  Участващите организации улесняват популяризирането на програмата, като предлагат възможност на бивши участници да споделят своя опит и да изпълняват функциите на посланици по отношение на потенциалното следващо поколение участници в програмата чрез мрежа.

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  Участващите организации изпълняват няколко функции в рамките на Европейския корпус за солидарност. При изпълнение на приемаща функция те извършват дейности, свързани с отправянето на предложения за дейности за солидарност на регистрираните участници, подбора и приемането на участниците, включително организиране на дейности, предоставяне на насоки и подкрепа за участниците по време на всички етапи от дейността за солидарност, осигуряване на безопасна и удобна работна среда за участниците и предоставяне на обратна информация на участника след дейността, по целесъобразност. При изпълнение на поддържаща функция те извършват дейности, свързани с изпращането, подготовката и подкрепата на участниците преди заминаването им, по време и след на дейността за солидарност, включително обучение и напътстване на участниците към местните организации след дейността. Организациите, които изпълняват поддържаща функция, могат също така да предоставят административна и логистична подкрепа на участниците в проекти за солидарност.

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всеки публичен или частен субект, учреден в участваща държава, както и международни организации могат да кандидатстват за финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност. За дейностите, посочени в членове 7, 8 и 11, участващата организация следва да получи знак за качество като предварително условие за получаване на финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност. Що се отнася до проектите за солидарност, посочени в член 9, за финансиране могат да кандидатстват също така физически лица от името на неформални групи, съставени от участници в Европейския корпус за солидарност.

Всеки публичен или частен субект, учреден в участваща държава, както и международни организации могат да кандидатстват за финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност. За дейностите, посочени в членове 7, 8 и 11, участващата организация следва да получи знак за качество като предварително условие за получаване на финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност. Що се отнася до проектите за солидарност, посочени в член 9, за финансиране могат да кандидатстват също така физически лица от името на неформални групи, съставени от участници в Европейския корпус за солидарност. Като общо правило заявлението за получаване на безвъзмездни средства се подава до националната агенция на държавата, в която е установена организацията. Заявления за получаване на безвъзмездни средства за дейности, организирани от европейски или международни организации, дейности на екипи доброволци в приоритетни области, определени на европейско равнище, и дейности в подкрепа на операции за хуманитарна помощ в трети държави се подават до EACEA.

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 18 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Работна програма

Годишна работна програма

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 18 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Вторичният избор на политики и приоритети, включително детайлите за специфичните действия, описани в членове 4 – 11, се определят на годишен принцип посредством работна програма, както е посочено в член [110] от Финансовия регламент. В работната програма се посочват също и детайли относно изпълнението на програмата. Освен това работната програма ще предоставя информация за сумата, разпределена за всяко действие и за разпределението на финансовите средства между държавите членки и трети държави, асоциирани по програмата, за действията, управлявани чрез националните агенции. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 29 за допълване на настоящия регламент чрез приемането на годишни работни програми.

Обосновка

Това изменение се отнася до замяната на актове за изпълнение с делегирани актове като средство за приемане на работни програми. С него се заявява, че регламентът съдържа ограничена информация относно политиката, с което не може да се гарантира гъвкавост, и че подробният избор на политиката ще бъде направен чрез работните програми. То отразява хоризонтален подход, който е в съответствие с други досиета за МФР на комисията по култура и образование (CULT).

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Междинната оценка на програмата се извършва, след като за изпълнението на програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от четири години след започване на изпълнението ѝ. Междинната оценка трябва също така да се придружава от окончателната оценка на предходната програма.

2.  Средносрочният преглед на програмата се извършва, след като за изпълнението на програмата се натрупа достатъчно информация. Комисията представя средносрочния преглед на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския икономическия и социален комитет и на Комитета на регионите не по-късно от 30 юни 2024 г. Междинната оценка трябва също така да се придружава от окончателната оценка на предходната програма.

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  При необходимост и въз основа на средносрочния преглед и докладите за изпълнение, подадени от държавите членки, Комисията представя законодателни предложения за изменение на настоящия регламент. Комисията докладва пред компетентните комисии на Европейския парламент относно средносрочния преглед, включително във връзка с решението си по въпроса дали е необходимо изменение на настоящия регламент.

Обосновка

Това дава възможност за реален средносрочен преглед и клауза за преразглеждане, които отразяват хоризонтален подход, който е в съответствие с други досиета за МФР на комисията по култура и образование (CULT).

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза, по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях, като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят навременна, последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на програмата и нейните действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати за програмата, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 3.

2.  Комисията, в сътрудничество с националните органи и националните агенции в участващите държави и със съответните мрежи на равнището на Съюза, осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на програмата и нейните действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати за програмата, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 3.

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Националните агенции, посочени в член 23, разработват последователна стратегия с цел ефективно достигане, както и разпространение и използване на резултатите от дейностите, подкрепяни в рамките на действията, управлявани по програмата от посочените национални агенции, подпомагат Комисията в изпълнението на общата ѝ задача за разпространение на информация относно програмата, включително информация за действията и дейностите, управлявани на национално равнище и на равнището на Съюза, и резултатите от нея, и информират съответните целеви групи относно действията и дейностите, предприети в тяхната държава.

3.  Националните агенции, посочени в член 23, разработват последователна стратегия с цел информиране и ефективно достигане, както и разпространение до всички потенциални бенефициери и използване на резултатите от дейностите, подкрепяни в рамките на действията, управлявани по програмата от посочените национални агенции, подпомагат Комисията в изпълнението на общата ѝ задача за разпространение на информация относно програмата, включително информация за действията и дейностите, управлявани на национално равнище и на равнището на Съюза, и резултатите от нея, и информират съответните целеви групи относно действията и дейностите, предприети в тяхната държава.

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Участващите организации използват марковото име „Европейски корпус за солидарност“ за целите на комуникацията и разпространението на информация, свързана с програмата.

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Националната агенция провежда редовни консултации с бенефициерите на програмата (физически лица и организации), за да събере обратна информация от тях относно програмата и да оцени качеството на дейността и нейното протичане въз основа на насоките на Комисията, и предоставя подкрепа на участниците в случай на затруднения и за да подобри изпълнението на програмата на национално равнище въз основа на дадената от тях обратна информация и техния експертен опит.

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 24 — параграф 1 — буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  се установяват стандартите за вътрешен контрол за съответните национални агенции, както и правилата за управление на финансовите средства на Съюза за отпускане на безвъзмездни средства от националните агенции;

a)  се установяват стандартите за вътрешен контрол за съответните национални агенции, както и правилата за управление на финансовите средства на Съюза за отпускане на безвъзмездни средства от националните агенции, като се вземат предвид изискванията за опростяване и не се налагат допълнителни тежести върху участниците и участващите организации;

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  се включва изискването за организиране на редовни срещи и обучение със и за мрежата от национални агенции с цел да се гарантира съгласуваното изпълнение на програмата във всички участващи държави;

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Комисията организира редовни срещи относно изпълнението на програмата с представителен брой и вид мрежи, представляващи млади хора и доброволци и други съответни организации на гражданското общество, включително социални партньори и мрежи, които са от значение за дейностите по програмата.

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  В случай че Комисията не може да приеме годишната декларация за управлението или независимото одитно становище по нея или в случай на незадоволително изпълнение от националната агенция на бележките на Комисията, последната може да приложи всякакви предпазни и коригиращи мерки, необходими за защита на финансовите интереси на Съюза в съответствие с член 131, параграф 3, буква в) от Финансовия регламент.

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 24 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 24a

 

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура

 

На равнището на Съюза EACEA отговаря за управлението на всички етапи от безвъзмездните средства за изброените в член 7 действия по проекти по линия на програмата, представени от организации, работещи на европейско равнище или на платформи, за дейностите на доброволчески екипи в приоритетни области, определени на европейско равнище, и за дейностите в подкрепа на операции за хуманитарна помощ в трети държави.

 

EACEA също така отговаря за акредитацията (т.е. знака за качество) и мониторинга на организации, работещи на европейско равнище или на платформи, организации, които отговарят за изпълнението на национални схеми или фондове на Съюза със споделено управление, и организации, които желаят да извършват дейности, подкрепящи операции за хуманитарна помощ.

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Одитите относно използването на приноса от Съюза, проведени от лица или субекти, включително от различни от тези, на които институции или органи на Съюза са възложили извършването на одити, съставляват основата на общата увереност по член [127] от Финансовия регламент.

1.  Одитите относно използването на приноса от Съюза, проведени от лица или субекти, включително от различни от тези, на които институции или органи на Съюза са възложили извършването на одити, съставляват основата на общата увереност по член [127] от Финансовия регламент и се провеждат в съответствие с еднакви критерии във всички държави членки.

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Националните агенции отговарят за първичните проверки на бенефициерите на безвъзмездни средства за действията на Европейския корпус за солидарност. Тези проверки трябва да осигуряват достатъчно гаранции, че отпуснатите безвъзмездни средства са използвани по предназначение и в съответствие с приложимите правила на Съюза.

2.  Националните агенции отговарят за първичните проверки на бенефициерите на безвъзмездни средства за действията на Европейския корпус за солидарност. Тези проверки трябва да бъдат пропорционални и адекватни и да осигуряват достатъчно гаранции, че отпуснатите безвъзмездни средства са използвани по предназначение и в съответствие с приложимите правила на Съюза.

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Дейностите на Европейския корпус за солидарност са съвместими и допълват съответните политики, инструменти и програми и на равнището на Съюза, по-специално програма „Еразъм+“, както и със съществуващите мрежи на равнището на Съюза, които са от значение за дейностите на Европейския корпус за солидарност.

1.  Дейностите на Европейския корпус за солидарност са съвместими и допълват съответните политики, инструменти и програми и на равнището на Съюза, по-специално програма „Еразъм+“, европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) и програмата „Права и ценности“, както и със съществуващите мрежи на равнището на Съюза, които са от значение за дейностите на Европейския корпус за солидарност.

Изменение    142

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Дейностите на Европейския корпус за солидарност трябва също да са съобразени и да допълват съответните политики, програми и инструменти на национално равнище в участващите държави. За тази цел Комисията, националните органи и националните агенции обменят информация относно съществуващите национални схеми и приоритети, свързани със солидарността и младежта, от една страна, и дейностите по линия на Европейския корпус за солидарност, от друга страна, с оглед на надграждането на съответните добри практики и постигането на ефикасност и ефективност.

2.  Дейностите на Европейския корпус за солидарност не заменят и са съобразени със и допълват съответните политики, програми и инструменти на национално, регионално и местно равнище в участващите държави. За тази цел Комисията, националните органи и националните агенции обменят информация относно съществуващите национални схеми и приоритети, свързани със солидарността и младежта, от една страна, и дейностите по линия на Европейския корпус за солидарност, от друга страна, с оглед на надграждането на съответните добри практики и постигането на ефикасност и ефективност.

Изменение    143

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  За да се увеличи максимално ефективността на финансирането от Съюза и въздействието на програмата съответните органи на всички равнища се стремят да установят полезни взаимодействия между всички съответни програми по последователен начин. Тези полезни взаимодействия не водят до използването на средства за преследване на цели, различни от определените в настоящия регламент. Всички полезни взаимодействия и взаимното допълване водят до опростени процедури за кандидатстване на равнище изпълнение, придружени от съответните насоки за изпълнение.

Изменение    144

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Дейностите на Европейския корпус за солидарност в трети държави, посочени в член 11, в частност са съвместими с други сфери от външната дейност на Съюза, най-вече политиката за хуманитарната помощ, политиката за сътрудничество за развитие, политиката за разширяването, политиката за съседство и механизма за гражданска защита на Съюза, и ги допълват.

3.  Дейностите на Европейския корпус за солидарност в трети държави, посочени в член 11, в частност са съвместими с други сфери от външната дейност на Съюза, най-вече политиката за хуманитарната помощ, политиката за сътрудничество за развитие, политиката за сигурност, политиката за разширяването, политиката за съседство и механизма за гражданска защита на Съюза, и ги допълват.

Изменение    145

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове по член 19 се предоставя на Комисията за целия период на действие на програмата.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 12, 18 и 19, се предоставя на Комисията за целия период на действие на програмата.

Обосновка

Това изменение се отнася до замяната на актове за изпълнение с делегирани актове като средство за приемане на работни програми и съответстващи промени.

Изменение    146

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 19, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в членове 12, 18 и 19, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

Обосновка

Това изменение се отнася до замяната на актове за изпълнение с делегирани актове като средство за приемане на работни програми и съответстващи промени.

Изменение    147

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 19, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно членове 12, 18 и 19, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Обосновка

Това изменение се отнася до замяната на актове за изпълнение с делегирани актове като средство за приемане на работни програми и съответстващи промени.

Изменение    148

Предложение за регламент

Приложение – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Показатели за мониторинг и докладване:

Програмата подлежи на внимателен мониторинг с цел измерване на степента, до която са били постигнати общите и специфичните цели, както и с цел мониторинг на крайните продукти, резултатите и въздействието. За тази цел се определя минимална рамка от показатели, която да служи като основа за бъдеща подробна програма за мониторинг на крайните продукти, резултатите и въздействието на програмата, включително разширен набор от количествени и качествени показатели:

Изменение    149

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  процент на участниците, произлизащи от среда с по-малко възможности, и

б)  процент на участниците, произлизащи от среда с по-малко възможности,

Изменение    150

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  брой организации, притежаващи знак за качество на Европейския корпус за солидарност.

в)  брой организации, притежаващи знак за качество на Европейския корпус за солидарност;

Изменение    151

Предложение за регламент

Приложение І – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  брой участници, наети на работа (в държавата и в чужбина), с разбивка по държава, възраст, пол, професионален опит и образователна степен;

Изменение    152

Предложение за регламент

Приложение І – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  брой участници в проекти за солидарност с разбивка по държава, възраст, пол, професионален опит и образователна степен;

Изменение    153

Предложение за регламент

Приложение І – параграф 1 – буква в в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вв)  брой организации, чийто знак за качество е бил отнет;

Изменение    154

Предложение за регламент

Приложение І – параграф 1 – буква в г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вг)  брой организации, получили знак за качество, с разбивка по държави и получено финансиране;

Изменение    155

Предложение за регламент

Приложение І – параграф 1 – буква в д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вд)  брой участващи млади хора с по-малко възможности. Показатели за резултатите (комплексни показатели);

Изменение    156

Предложение за регламент

Приложение І – параграф 1 – буква в е (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ве)  брой участници, които съобщават за положителни резултати от обучението;

Изменение    157

Предложение за регламент

Приложение І – параграф 1 – буква в ж (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вж)  процент на участниците, които са получили свидетелство, признаващо резултатите от преминатото обучение, като Youthpass или друг вид официално признаване на тяхното участие в Европейския корпус за солидарност;

Изменение    158

Предложение за регламент

Приложение І – параграф 1 – буква в з (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вз)  общо равнище на удовлетвореност на участниците по отношение на качеството на дейностите; и

Изменение    159

Предложение за регламент

Приложение І – параграф 1 – буква в и (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ви)  брой лица, получили пряко или косвено подкрепа чрез дейностите за солидарност.

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)

Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст и политически решения на новото предложение

Европейският съюз се гради на солидарност: солидарност между неговите граждани, солидарност, прекрачваща границите между държавите членки, и солидарност в неговите действия в рамките на Съюза и извън него.

В отговор на ясното искане да се направи повече за младите хора, Европейският парламент и Съветът постигнаха политическо споразумение през юни 2018 г. (прието на пленарно заседание на 11 септември 2018 г.) за създаване на Европейски корпус за солидарност, който слива няколко схеми на ЕС за доброволчество и стажове/работа в областта на солидарността в единна програма, която действа като „единно гише за обслужване“ за всички свързани със солидарността възможности за младите хора. С програмата се разкриват нови възможности за младите хора да участват в качествени дейности за солидарност на местно и европейско равнище и им се предоставят необходимите инструменти да оказват положително въздействие върху своите общности, като същевременно придобиват полезни знания и компетентности за бъдещото си личностно развитие.

На 11 юни 2018 г. Европейската комисия публикува ново предложение за Европейски корпус за солидарност (COM(2018) 440 final). С новото предложение дейностите по програмата се привеждат в съответствие с цикъла на МФР, като се предлага специален бюджет в отделен бюджетен ред. Освен това предложението разширява също така обхвата на дейностите на Европейския корпус за солидарност с цел да се включат и дейностите в подкрепа на операциите за хуманитарна помощ, които преди това се изпълняваха чрез инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“. Като се имат предвид сходствата между двете програми, Комисията счита, че сливането им ще осигури следните предимства:

•  Включване на всички участници в общ списък с кандидати, подобряване на прозрачността и бързината на процеса на назначаване;

•  Разработване на единна марка и комуникационни дейности. Това би разширило обхвата на дейностите за популяризиране на програмата, превръщайки я в „единно гише за обслужване“ за извършваните от младите хора дейности за солидарност;

•  Въвеждане на единен механизъм за изпълнение. Всички организации и проекти ще използват един и същ електронен формуляр, за да кандидатстват за знака за качество и финансирането. Това би опростило процедурите за организациите и би намалило общите разходи за управление;

•  Постигане на значителни полезни взаимодействия и икономии на разходи чрез поддържане на единен набор от инструменти и системи.

Освен това новото предложение се основава на и до голяма степен включва елементите на политическото споразумение, постигнато през юни 2018 г. (прието на пленарно заседание на 11 септември 2018 г.), като същевременно добавя допълнителна амбиция посредством увеличаване на бюджета, разширяване на обхвата и подобряване на функционирането на програмата.

Позицията на докладчика

Като се имат предвид постиженията на настоящото политическо споразумение за създаване на Европейски корпус за солидарност и като се вземат предвид различните елементи на новото предложение, докладчикът предлага да бъдат повторно въведени някои елементи, договорени по-рано в рамките на Европейския корпус за солидарност за периода 2018 – 2020 г., които не бяха включени в настоящото предложение.

Докладчикът организира широкообхватна и приобщаваща консултация с най-различни заинтересовани страни. Въз основа на този процес на консултация и на задълбочен анализ на настоящата рамка и новото предложение, общите заключения са, че бъдещият Европейски корпус за солидарност (ЕКС) би могъл да представлява подобрена рамка за дейностите за солидарност посредством:

•  установяването на по-ясни цели и по-добра връзка с реалностите и потребностите на младите хора, както и с обществените потребности;

•  подобряването на приобщаващия характер и достъпността на дейностите на ЕКС за всички млади хора, като се има предвид тяхната разнородна социално-икономическа среда и потенциални пречки;

•  гарантирането на ефективни полезни взаимодействия и оперативна съвместимост между ЕКС, бъдещата програма „Еразъм“ и други съответни програми, както и в контекста на обновената стратегия на ЕС за младежта;

В този контекст докладчикът би искал да представи на вниманието ви няколко изменения, целящи постигането на горепосочените общи цели.

Разпределение на бюджета според дейностите – Действително, в настоящото политическо споразумение относно Европейския корпус за солидарност за периода 2018 – 2020 г. са посочени индикативни прагове за разпределението на бюджета по направления. Докладчикът счита, че в новото предложение следва да се посочи също така как ще бъде разпределен бюджетът между различните дейности в обхвата на новия ЕКС, както и че разпределението следва да съответства на целите на програмата и на реалистични очаквания въз основа на изпълнението на предходните програми. Становището на докладчика е, че доброволчеството следва да представлява основната същност на програмата, но разпределението трябва да остане индикативно, за да се даде възможност за осигуряване на необходимата гъвкавост.

•  По-голяма видимост на ЕКС – За да се реализира стремежът за постигане на над 350 000 назначения за седемгодишния период, ЕКС и предлаганите от него възможности следва да бъдат подкрепени с по-амбициозна кампания за комуникация и видимост. Докладчикът счита, че това може да бъде постигнато чрез:

o  посланици на Европейския корпус за солидарност (бивши участници ще бъдат насърчавани да споделят опита си чрез младежки мрежи и учебни заведения, а националните агенции следва да им предоставят съответната подкрепа);

o  използване на динамични комуникационни средства, включително социалните медии, за да се популяризира програмата;

o  засилване на стратегиите за публичност и комуникация, особено в отдалечените райони.

•  По-голямо участие на заинтересованите страни през целия цикъл – Докладчикът счита, че следва редовно да се провеждат редовни консултации със заинтересованите страни, особено с младежките мрежи и участващите организации, през целия период на изпълнение на програмата.

•  Акцент върху целта за приобщаване и нейната конкретизация – Въз основа на данните и резултатите от консултациите докладчикът счита, че свързаният с приобщаването аспект на програмата може да бъде подобрен и засилен в рамките на цялата програма. Предлагат се следните елементи в тази посока:

o  обратната информация следва да включва оценка на това как участникът счита, че е постигната целта за приобщаване (заедно с други цели на програмата);

o  дейностите в страната следва да бъдат ограничени до проекти с водеща цел за приобщаване (държавите членки по същество следва да отговарят за финансирането на дейностите в страната, но в случай че не съществуват национални схеми, би било несправедливо да бъдат дисквалифицирани млади хора с по-малко възможности, които понякога нямат алтернативи);

o  ЕКС следва също така да осигури дейности за солидарност на непълен работен ден за младите хора с по-малко възможности.

•  Диференциране на знаците за качество – За да се гарантира високо качество на възможностите, докладчикът счита, че за участващите организации следва да се прилагат диференцирани изисквания за присъждането на знак за качество в зависимост от вида дейност (за различните дейности се изискват различен капацитет и услуги);

•  Акцент върху дългосрочното доброволчество – Доброволческият опит в обхвата на ЕКС следва да насърчи участниците да участват в дейности за солидарност през целия си живот. ЕКС следва да засили развитието на дух на доброволчество сред младите хора.

•  Работа и стажове – Докладчикът счита, че всички дейности за солидарност под формата на работа и стажове трябва да включват солиден и смислен компонент за учене и обучение (както е посочено в рамката за качество на стажовете). Освен това, с цел да се засили свързаното със солидарността измерение на дейностите, всички работни позиции и стажове в обхвата на ЕКС включват единствено дейности с нестопанска цел, независимо от вида на субекта.

•  Работни програми, приети като делегирани актове – Докладчикът счита, че предложеното приемане на работната програма чрез актове за изпълнение оставя на Комисията възможността за вземане на вторични политически решения. Тази възможност следва да бъде от компетентността на съзаконодателите. Ето защо подходящият инструмент за приемането на работните програми следва да бъде делегиран акт. Този въпрос е свързан и с общата дискусия за правомощията за контрол на Европейския парламент.

•  Определение за солидарност и конкретно определение на доброволчеството – Докладчикът счита, че ЕКС има голям потенциал за укрепване на духа на солидарност в цяла Европа. Засилената солидарност би могла да допринесе за изграждането на силен, обединен и устойчив Съюз. Докладчикът също така е убеден, че определението на понятието „солидарност“ би могло да послужи като обединяващ принцип при изпълнението на програмата. Духът на солидарност намира най-добър израз в акта на доброволчество. Следователно по-точното определение на доброволчеството също би представлявало подобрение.

•  Силно въздействие върху обществените потребности – Възможностите, създадени от свързаните със солидарността стажове в обхвата на ЕКС, следва да окажат силно въздействие върху обществото, укрепвайки сближаването, солидарността и демокрацията в Европа и извън нея. Докладчикът счита, че въздействието върху обществото може да бъде засилено, ако дейностите отговарят на конкретни обществени потребности и на хуманитарните предизвикателства на място, като се поставя особен акцент върху насърчаването на социалното приобщаване.

•  По-целенасочена полза за участниците – ЕКС е ценен инструмент за личностното израстване на участниците. За да се оползотвори в максимална степен този потенциал, идентифицираните учебни резултати от отделните дейности следва да се предоставят на участника предварително, така че той да може да определи дейностите, които най-добре отговарят на неговите очаквания и умения. На участниците следва също така да бъде предоставена смислена обратна информация.

Проектът на доклад не разглежда нито една от разпоредбите на глава IV (членове 10 и 11 – Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ), тъй като тези разпоредби са от изключителната компетентност на комисията по развитие (член 54 от Правилника за дейността).


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (25.1.2019)

на вниманието на комисията по култура и образование

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ и за отмяна на [Регламента за Европейския корпус за солидарност] и Регламент (ЕС) № 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Докладчик по становище (*): Елени Теохарус

(*) Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейската комисия предложи наскоро създаденият Европейски корпус за солидарност за младите хора да се обедини с инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“/„Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ“, който беше създаден през 2014 г. и се основава на член 214 от ДФЕС, който осигурява правното основание за предоставянето на хуманитарна помощ.

Създаването на инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ е изискване на Договора и цели да допринесе за осигуряването на свързана с конкретните потребности хуманитарна помощ и за укрепването на капацитета и устойчивостта на уязвимите или засегнати от бедствия общности в трети държави. Въпреки потенциала си в много отношения, инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ стартира много бавно, като броят на доброволците остана далеч по-малък от този, който Комисията се надяваше първоначално да достигне, а междинните оценители отбелязаха, че участието на партньорите от хуманитарния сектор не беше в необходимата степен. Задължителното сертифициране на организациите, заинтересовани от участие в инициативата, се базира на дълга и обременяваща процедура. В резултат на това броят на доброволците достигна значително (но все още твърде ниско) равнище едва през 2017 г. Поради това пълният потенциал на инициативата продължава да бъде труден за оценяване и очевидно остава неизползван.

Въпреки това повечето заинтересовани страни изглежда приветстват сливането на инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ с Европейския корпус за солидарност, който тя може да допълни, по-конкретно чрез осигуряването на доброволчески опит извън Съюза с хуманитарна насоченост. Ако бъде адекватно популяризирано, това сливане би трябвало да осигури важен трамплин за младите хора, които се интересуват от професионална кариера в хуманитарния сектор, и ценен входен пункт към доброволчеството и гражданското участие, както и да стимулира интереса към глобалните хуманитарни предизвикателства в по-общ план.

Освен това следва да се запази възможността хуманитарни организации с нестопанска цел и старши специалисти да се възползват от възможностите за обучение и финансиране, ако желаят да участват в новата програма. Поради това докладчикът препоръчва да не се прилага общата горна възрастова граница от 30 години по направлението, което се основава на инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“, за да се даде възможност на по-опитни лица да допринесат за хуманитарната помощ на доброволен принцип, по-конкретно тъй като е възможно те да се нуждаят от специфично обучение преди изпращането си на терен.

Както беше посочено по-горе, акредитацията на организациите за участие в инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ е тромава и се оказа основна пречка за достигането на значителен брой доброволци. Ето защо ще бъде важно организациите, които вече са акредитирани, да не бъдат подлагани отново на подобен процес след влизането в сила на новия регламент. Освен това опростените и стройни процедури за новия знак за качество за участващите организации са основен проблем.

Комисията по развитие трябва също така да се увери, че разпоредбите относно действията в рамките на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ (глава IV), за които комисията по развитие има изключителна компетентност, гарантират взаимно допълване и съгласуваност с другите дейности на ЕС в областта на хуманитарната помощ и с Европейския консенсус относно хуманитарната помощ. Това направление на бъдещата програма трябва да се изпълнява при пълно зачитане на хуманитарните принципи и да бъде интегрирано в свързана с конкретните потребности, координирана и ефективна хуманитарна помощ.

Във връзка с това докладчикът по становище вижда най-голям потенциал в действията, които се фокусират върху изграждането на организационен и местен капацитет, устойчивостта и действията за установяване на връзка между помощ, възстановяване и развитие, насочени към връзката между хуманитарните действия и развитието, намаляването на риска от бедствия и подготвеността за тях, и в по-общ план – повишаването на осведомеността и комуникацията относно хуманитарните нужди и принципи.

И на последно място, що се отнася до разпоредбите, за които комисията по развитие споделя правомощия с комисията по култура по настоящото законодателно предложение, комисията по развитие счита, че като цяло следва да се постави по-силен акцент върху устойчивото развитие, принципа никой да не бъде изоставен, изкореняването на бедността, правата на човека и равенството между половете.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по култура и образование да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Предвид значителното увеличаване на хуманитарните кризи и глобалните извънредни ситуации и с оглед на засилването на насърчаването на солидарността и видимостта на хуманитарната помощ сред гражданите на Съюза, е необходимо да се развива солидарност между държавите членки и с трети държави, засегнати от природни и предизвикани от човека бедствия.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1б)  Хуманитарната помощ се основава на принципите на безпристрастност, неутралност и недискриминация, залегнали в международното хуманитарно право и в правото на Съюза. Хуманитарната помощ осигурява свързана с конкретните потребности спешна реакция, насочена към опазването на живота, предотвратяването и облекчаването на човешкото страдание и запазването на човешкото достойнство, както и осигуряването на защита на уязвимите групи, засегнати от природни или предизвикани от човека бедствия. Намаляването на риска от бедствия и подготвеността за тях чрез дейности за изграждане на капацитет и устойчивост също са основни елементи на хуманитарната помощ.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) В речта от 14 септември 2016 г. за състоянието на Съюза се подчерта необходимостта да се инвестира в младите хора и се обявява създаването на Европейски корпус за солидарност (Програмата) с цел да се създадат възможности за младите хора в целия Европейски съюз, за да могат да допринасят в значителна степен за обществото, да проявяват солидарност и да развиват уменията си, като по този начин ще получат не само с работа, но и безценен човешки опит.

заличава се

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) В своето съобщение от 7 декември 2016 г.1, озаглавено „Европейски корпус за солидарност“, Комисията изтъкна необходимостта да се укрепят основите за предприемането на действия за солидарност в цяла Европа, да се предоставят на младите хора повече и по-добри възможности за дейности за солидарност, които обхващат много различни области, и да се подпомагат националните и местните действащи лица в техните усилия за справяне с различни предизвикателства и кризи. Комисията даде началото на първия етап на Европейския корпус за солидарност, при който бяха мобилизирани осем различни програми на Съюза с цел на младите хора в целия Съюз да бъдат предложени възможности за доброволчество, стаж или работа.

заличава се

__________________

 

1 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите „Европейски корпус за солидарност“, COM(2016) 942 final.

 

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4a)  Доброволчеството е конкретен и ясен израз на солидарност, който дава на хората възможност да посветят своите знания, умения и време в услуга на обществото, местните общности или други човешки същества, без да са водени от паричен интерес.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)  Помощта за хора и общности извън Съюза, които са изправени пред бедствия или които са особено уязвими при бедствия и се нуждаят от хуманитарна помощ, въз основа на основните принципи на неутралност, човечност, независимост и безпристрастност, е важен израз на солидарност. Финансовите средства следва да отразяват този принцип и да позволяват участието на най-малко 5000 доброволци в подкрепа на операции за хуманитарна помощ.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4в)  Участващите доброволци и организациите, изпълняващи действия по линия на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ, следва да спазват принципите, установени в Европейския консенсус относно хуманитарната помощ.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 4 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4г)  Съществува необходимост от доразвиване на солидарността с жертвите на кризи и бедствия в трети държави, както и от повишаване на степента на осведоменост и видимостта на хуманитарната помощ и като цяло – на доброволческата дейност сред гражданите на Съюза като дейност през целия живот.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 4 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4д)  Съюзът и държавите членки поеха ангажимент да изпълнят Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и целите за устойчиво развитие, както във вътрешен план, така и чрез външни действия.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 4 e (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4е)  В своите заключения от 19 май 2017 г. относно практическото осъществяване на връзката между хуманитарните действия и развитието Съветът призна необходимостта от повишаване на устойчивостта чрез по-успешно свързване на хуманитарната помощ и сътрудничеството за развитие и от по-нататъшно укрепване на оперативните връзки между допълващите се подходи на хуманитарната помощ, сътрудничеството за развитие и предотвратяването на конфликти.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  На младите хора би трябвало да се предоставят лесно достъпни възможности за участие в дейности за солидарност, които могат да им дадат възможност да изразят ангажираността си в полза на общностите, като същевременно придобиват полезен опит, умения и компетенции за своето личностно, образователно, социално, гражданско и професионално развитие и по този начин подобряват своята пригодност за заетост. С тези дейности следва също да бъде подкрепяна мобилността на младите доброволци, стажанти и работещи лица.

(5)  На младите хора, включително на тези, които са уязвими и с по-малко възможности, би трябвало да се предоставят лесно достъпни възможности за участие в дейности за солидарност, които могат да им дадат възможност да изразят ангажираността си в полза на общностите, като същевременно придобиват полезен опит, умения и компетенции за своето личностно, културно, образователно, социално, гражданско и професионално развитие и по този начин подобряват своята пригодност за заетост. С тези дейности следва също да бъде подкрепяна мобилността на младите доброволци, стажанти и работещи лица.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Дейностите за солидарност, предлагани на младите хора, следва да са с високо качество, в смисъл, че следва да отговарят на неудовлетворени обществени потребности, да допринасят за укрепване на общностите, да предлагат на младите хора възможност да придобият ценни знания и компетенции, да са финансово достъпни за младите хора и да се изпълняват в безопасни и здравословни условия.

(6)  Дейностите за солидарност, предлагани на младите хора, следва да са с високо качество, в смисъл, че следва да отговарят на неудовлетворени обществени потребности, да допринасят за укрепване на общностите и изграждане на капацитет, да предлагат на младите хора възможност да придобият ценни знания и компетенции, да са финансово достъпни за младите хора и да се изпълняват в безопасни и здравословни условия, като се има предвид, че следва да се насърчава диалог с местните и регионалните органи и заинтересованите страни, за да се гарантира ориентирана към потребностите програма, както и да се насърчава доброволчеството в партньорските държави и да се добави силна стойност по отношение на развитието към дейностите за солидарност.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8a)  Сертифицирането на изпращащите и приемащите организации, извършено в съответствие с Регламент (ЕС) № 375/2014 на Европейския парламент и на Съвета1a, не следва да се дублира в рамките на новата програма „Европейски корпус за солидарност“, а еквивалентността следва да бъде призната при прилагането на настоящия регламент от 2021 г. нататък.

 

____________________

 

1a Регламент (ЕС) № 375/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ (инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“) (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 1).

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Европейският корпус за солидарност разкрива нови възможности за младите хора да изпълняват дейности за участие в доброволческа дейност, стажове или професионална работа в области, свързани със солидарността, както и да създават и разработват проекти за солидарност по собствена инициатива. Тези възможности допринасят за тяхното личностно, образователно, социално, гражданско и професионално развитие. Европейският корпус за солидарност също така подпомага дейности за изграждане на мрежи за участниците в корпуса и за организациите, както и прилага мерки за осигуряване на качеството на подпомаганите дейности и подобрява процеса на валидиране на учебните резултати, придобити от тях. Така той ще допринася и за европейското сътрудничество, важно за младите хора и с оглед повишаване на осведомеността за положителното му въздействие.

(9)  Европейският корпус за солидарност разкрива нови възможности за младите хора да изпълняват дейности за участие в доброволческа дейност, стажове или професионална работа в области, свързани със солидарността, както и да създават и разработват проекти за солидарност по собствена инициатива. Тези възможности допринасят за тяхното личностно, образователно, социално, културно, гражданско и професионално развитие. Европейският корпус за солидарност също така подпомага дейности за изграждане на мрежи за участниците в корпуса и за организациите, както и прилага мерки за осигуряване на качеството на подпомаганите дейности и подобрява процеса на валидиране на учебните резултати, придобити от тях. Така той ще допринася и за европейското сътрудничество, важно за младите хора и с оглед повишаване на осведомеността за положителното му въздействие.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  От тези дейности следва да се възползват общностите, като същевременно подпомагат личностното, образователното, социалното, гражданското и професионалното развитие на гражданина, като могат да бъдат под формата на доброволчество, стажове и работни места, проекти за солидарност, дейности за изграждане на мрежи, разработени във връзка с различни области, като например образование и обучение, заетост, равенство между половете, предприемачество, по-специално социално предприемачество, гражданство и демократично участие, околна среда и опазване на природата, действия в областта на климата, предотвратяване на бедствия, готовност при бедствия и възстановяване след тях, селско стопанство и развитие на селските райони, осигуряване на хранителни и нехранителни продукти, здраве и благосъстояние, творчество и култура, физическо възпитание и спорт, социално подпомагане и закрила, приемане и интегриране на граждани на трети държави, териториално сътрудничество и сближаване, както и трансгранично сътрудничество; Такива дейности за солидарност следва да включват стабилно измерение за учене и обучение чрез адекватни дейности, които могат да се предлагат на участниците преди, по време на и след дейностите за солидарност.

(10)  От тези дейности следва да се възползват общностите, като същевременно подпомагат личностното, образователното, социалното, културното, гражданското и професионалното развитие на гражданина, като могат да бъдат под формата на доброволчество, стажове и работни места, проекти за солидарност, дейности за изграждане на мрежи, разработени във връзка с различни области, като например образование и обучение, заетост, равенство между половете, предприемачество, по-специално социално предприемачество, кръгова икономика, гражданство и демократично участие, околна среда и опазване на природата, действия в областта на климата, предотвратяване на природни или предизвикани от човека бедствия и възстановяване след тях, защита на засегнати от бедствия уязвими групи, устойчивост, намаляване на бедността, продоволствена сигурност, селско стопанство и развитие на селските райони, осигуряване на хранителни и нехранителни продукти, здраве и благосъстояние, творчество и култура, физическо възпитание и спорт, социално подпомагане и закрила, приемане и интегриране на граждани на трети държави, особено непридружавани деца, предотвратяване на конфликти, мир и помирение, права на човека, равенство между половете, териториално сътрудничество и сближаване, както и трансгранично сътрудничество. Такива дейности за солидарност следва да включват стабилно измерение за учене и обучение чрез адекватни дейности, които могат да се предлагат на участниците преди, по време на и след дейностите за солидарност.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Доброволческите дейности (както в Съюза, така и извън него) предоставят възможности за натрупване на богат опит в контекста на неформалното и самостоятелното учене, което спомага за личностното, социално-образователното и професионалното развитие на младите хора, активно гражданско участие и пригодност за заетост. Доброволческите дейности не бива да оказват неблагоприятно въздействие върху потенциална или съществуваща платена професионална дейност, както и да не се разглеждат като заместител на такава дейност. Комисията и държавите членки следва да си сътрудничат по отношение на доброволчеството политики в областта на младежта чрез отворения метод на координация.

(11)  Доброволческите дейности (както в Съюза, така и извън него) предоставят възможности за натрупване на богат опит в контекста на неформалното и самостоятелното учене, което спомага за личностното, културното, социално-образователното и професионалното развитие на младите участници, както и тяхното чувство за отговорност, активно гражданско участие и пригодност за заетост. Доброволческите дейности не бива да оказват неблагоприятно въздействие върху потенциална или съществуваща платена професионална дейност, както и да не се разглеждат като заместител на такава дейност. Доброволческите дейности в рамките на програмата „Европейски корпус за солидарност“ следва също така да целят да допълват съществуващите местни, регионални и национални доброволчески схеми, когато такива схеми са налице. Комисията и държавите членки следва да си сътрудничат по отношение на политиките в областта на доброволческата дейност за младежта чрез отворения метод на координация.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Стажовете и работата в области, свързани със солидарността, могат да предложат на младите хора допълнителни възможности за старт на пазара на труда, като в същото време допринасят за справяне с ключови обществени предизвикателства. Това може да подпомогне пригодността на младите хора за заетост и тяхната продуктивност, като улесни прехода им от образование към заетост, който е от основно значение за подобряване на шансовете им на пазара на труда. Условията за стажове, предлагани по линия на Европейския корпус за солидарност, спазват принципите за качество, описани в Препоръката на Съвета относно рамка за качество на стажовете1. Предлаганите стажове и работни позиции служат като трамплин за младите хора към пазара на труда и по тази причина са съпътствани от подходящо подпомагане след дейността. Участието в стажове и дейности за работа се улеснява от съответните участници на пазара на труда, по-специално публични и частни служби по заетостта, социални партньори и търговски камари, и се заплаща от участващата организация. Като участващи организации те следва да кандидатстват за финансиране чрез компетентния изпълнителен орган на Европейския корпус за солидарност с цел да посредничат между младите участници и работодателите, предлагащи стажове и дейности за работа в области, свързани със солидарността.

(12)  Стажовете и работата в области, свързани със солидарността, могат да предложат на младите хора, включително на младите хора с увреждания и тези с по-малко възможности, допълнителни възможности за старт на пазара на труда, като в същото време допринасят за справяне с ключови обществени предизвикателства. Това може да подпомогне пригодността на младите хора за заетост и тяхната продуктивност, като улесни прехода им от образование към заетост, който е от основно значение за подобряване на шансовете им на пазара на труда, включително в рамките на организации с нестопанска цел и в социалния и хуманитарния сектор. Условията за стажове, предлагани по линия на Европейския корпус за солидарност, спазват принципите за качество, описани в Препоръката на Съвета относно рамка за качество на стажовете1, и принципите, залегнали в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Предлаганите стажове и работни позиции служат като трамплин за младите хора към пазара на труда и по тази причина са съпътствани от подходящо подпомагане след дейността. Участието в стажове и дейности за работа се улеснява от съответните участници на пазара на труда, по-специално публични и частни служби по заетостта, социални партньори и търговски камари, и се заплаща от участващата организация. Като участващи организации те следва да кандидатстват за финансиране чрез компетентния изпълнителен орган на Европейския корпус за солидарност с цел да посредничат между младите участници и работодателите, предлагащи стажове и дейности за работа в области, свързани със солидарността.

__________________

__________________

1 Препоръка на Съвета от 15 март 2018 г. относно Европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване, ОВ C 153, 2.5.2018 г., стр. 1.

1 Препоръка на Съвета от 15 март 2018 г. относно Европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване, ОВ C 153, 2.5.2018 г., стр. 1.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Инициативността на младите хора е важен актив за обществото и за пазара на труда. Европейският корпус за солидарност допринася за поощряване на този аспект като предлага на младите хора възможност да създават и реализират собствени проекти, насочени към конкретни предизвикателства в полза на техните местни общности. Такива проекти са възможност за изпробване на идеи и за поощряване на младите хора да бъдат сами двигатели на дейности за солидарност. Проектите също така служат за трамплин към бъдещо участие в дейности за солидарност и са първата крачка към насърчаване на участниците в Европейския корпус за солидарност да работят като самонаети лица или да създават сдружения, неправителствени организации или други органи, действащи в области, свързани със солидарността, с дейностите с нестопанска цел и с младежта.

(13)  Инициативността на младите хора е важен актив за обществото и за пазара на труда. Европейският корпус за солидарност допринася за поощряване на този аспект като предлага на младите хора възможност да създават и реализират собствени проекти, насочени към конкретни предизвикателства в полза на техните местни общности, както и най-нуждаещите се лица в обществото. Такива проекти са възможност за изпробване на идеи и за поощряване на младите хора да бъдат сами двигатели на дейности за солидарност. Проектите също така служат за трамплин към бъдещо участие в дейности за солидарност и са първата крачка към насърчаване на участниците в Европейския корпус за солидарност да продължат да бъдат активни граждани като доброволци или като служители в сдружения или да създават сдружения, неправителствени организации или други органи, действащи в области, свързани със солидарността, с дейностите с нестопанска цел и с младежта.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13a)  Доброволците могат да допринасят за укрепването на капацитета на Съюза за предоставяне на свързана с конкретните потребности и основаваща се на принципи хуманитарна помощ и да допринасят за повишаването на ефективността на сектора на хуманитарна дейност, когато са подбрани, обучени и подготвени за изпращане на терен по подходящ начин, така че да се гарантира, че притежават необходимите умения и компетентност да помагат по най-ефективен начин на нуждаещите се и при условие че могат да разчитат на достатъчна подкрепа и надзор на място. Ето защо ролята на висококвалифицираните, добре обучени и опитни обучители/наставници на място е от изключително значение за приноса към ефективността на хуманитарната реакция, както и за оказването на подкрепа на доброволците.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)  Националните агенции следва да насърчават бившите доброволци да стават посланици на Европейския корпус за солидарност, за да споделят своя опит чрез младежки организации, учебни заведения и семинари. Като посланици те ще участват в обучението на бъдещите кандидати, като по този начин ще допринесат за популяризирането на програмата. За тази цел националните агенции следва да предоставят подкрепа на доброволците.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14б)  Гарантирането на успешното изпълнение на Европейския корпус за солидарност изисква по-голяма видимост и осведоменост и по-нататъшно насърчаване на наличните възможности за финансиране чрез информационни кампании (включително годишен информационен ден за Европейския корпус за солидарност) и динамични средства за комуникация със силен акцент върху социалните медии, като се гарантира възможно най-голяма осведоменост сред целевите групи, както граждани, така и организации.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Следва да се обърне специално внимание на осигуряването на качеството на дейностите и на другите възможности, предлагани от Европейския корпус за солидарност, по-специално като на участниците бъде предложено обучение, езикова помощ, застраховка, административна помощ и подпомагане след дейността, както и валидиране на знанията, уменията и компетенциите, придобити по време на опита от участието им в Европейския корпус за солидарност. Сигурността и безопасността на доброволците остават от изключително значение, като не бива да се разпределят доброволци за операции, които се извършват в точки на международни и вътрешни въоръжени конфликти.

(15)  Следва да се обърне специално внимание на осигуряването на качеството на дейностите и на другите възможности, предлагани от Европейския корпус за солидарност, по-специално като на участниците бъде предложено обучение, езикова помощ (онлайн, ако не е възможно по друг начин), застраховка, административна помощ и подпомагане след дейността, както и валидиране на знанията, уменията и компетенциите, придобити по време на опита от участието им в Европейския корпус за солидарност. Подходящото обучение, сигурността и безопасността на доброволците остават от изключително значение и следва да подлежат на редовен обмен на информация и оценка на риска, по-конкретно по отношение на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ. Не бива да се разпределят доброволци за операции, които се извършват в точки на международни и вътрешни въоръжени конфликти. Следва също така да се обърне дължимото внимание на безопасността и интересите на децата и другите уязвими лица, които са в контакт с доброволците. Дейностите, включващи пряк контакт с деца, следва да се ръководят от принципа на висшите интереси на детето и следва да подлежат, когато е целесъобразно, на цялостни проверки или други мерки с цел да се гарантира закрилата на децата.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  Принципите на Съюза за предоставяне на равни възможности и недопускане на дискриминация следва да бъдат изцяло зачитани на всички етапи от изпълнението на Европейския корпус за солидарност, в т.ч. набелязването и подбора на участващите доброволци и организации.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  За да се гарантира влиянието на дейностите в Европейския корпус за солидарност върху личностното, образователното, социалното, гражданското и професионалното развитие на участниците, знанията, уменията и компетенциите, които са учебните резултати, придобити по време на тези дейности, следва да бъдат установени и документирани по подходящ начин, в съответствие с националните условия и особености, както се препоръчва в Препоръка на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене22.

(16)  За да се гарантира влиянието на дейностите в Европейския корпус за солидарност върху личностното, образователното, социалното, културното, гражданското и професионалното развитие на участниците, знанията, уменията и компетенциите, които са учебните резултати, придобити по време на тези дейности, следва да бъдат установени и документирани по подходящ начин, в съответствие с националните условия и особености, както се препоръчва в Препоръка на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене22.

_________________

_________________

22 Препоръка на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене (ОВ С 22.12.2012 г., стр. 1—5).

22 Препоръка на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене (ОВ С 22.12.2012 г., стр. 1—5).

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16a)  Националните агенции следва също така да насърчават младите доброволци да стават посланици на програмата „Европейски корпус за солидарност“, за да споделят своя опит чрез младежки мрежи, учебни заведения и семинари. Бившите доброволци/посланици биха могли също така да допринасят за обученията на бъдещите кандидати.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Знак за качество следва да гарантира, че участващите организации спазват принципите и изискванията на Хартата на Европейския корпус за солидарност по отношение на техните права и отговорности за всички етапи от дейностите за солидарност. Получаването на знак за качество е предварително условие, но не следва да води автоматично до финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност.

(17)  Знак за качество следва да гарантира, че участващите организации спазват ценностите, принципите и целите на Съюза, както и принципите и изискванията на Хартата на Европейския корпус за солидарност по отношение на техните права, безопасност и отговорности за всички етапи от дейностите за солидарност. Получаването на знак за качество е предварително условие, но не следва да води автоматично до финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Субект, който желае да участва в Европейския корпус за солидарност, следва да получи знак за качество, при условие че са изпълнени съответните условия. Процесът на присъждане на знак за качество трябва да се извършва постоянно от изпълнителните органи на Европейския корпус за солидарност. Присъденият знак за качество следва да се подлага на периодични проверки и може да бъде отнет, ако в контекста на извършваните проверки се установи, че условията, довели за неговото присъждане, вече не се изпълняват.

(18)  Субект, който желае да участва в Европейския корпус за солидарност, следва да получи знак за качество, при условие че са изпълнени съответните условия. Процесът на присъждане на знак за качество трябва да се извършва постоянно от изпълнителните органи на Европейския корпус за солидарност в съответствие със съществуващите схеми за сертифициране. Процесът на присъждане на знак за качество следва да бъде опростен за вече сертифицираните организации, по-конкретно в рамките на текущата инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ и за страните по рамковите споразумения за партньорство на ГД „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ (ECHO). Този процес следва надлежно да отчита сходни процеси, провеждани съгласно Регламент (ЕС) № 375/2014, Регламент (ЕС) 2018/1475 на Европейския парламент и на Съвета1a, както и Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета. Присъденият знак за качество следва да се подлага на периодични проверки и може да бъде отнет, ако в контекста на извършваните проверки се установи, че условията, довели до неговото присъждане, вече не се изпълняват. Административната тежест, както във връзка с присъждането на знак за качество, така и с процеса на проверка, следва да бъде сведена до минимум, за да се гарантира равен достъп и да се избегне обезсърчаването на по-малките организации да участват.

 

______________________

 

Регламент (ЕС) 2018/1475 на Европейския парламент и на Съвета от 2 октомври 2018 г. за установяване на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на Регламент (ЕС) № 1288/2013, Регламент (ЕС) № 1293/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС (ОВ L 250, 4.10.2018 г., стр. 1).

 

Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета от 20 юни 1996 г. относно хуманитарната помощ (ОВ L 163, 2.7.1996 г., стр. 1).

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20a)  За да се повиши прозрачността на процеса на изпълнение и да се увеличи ефективността на програмата „Европейски корпус за солидарност“, Комисията следва да провежда редовни консултации с основните заинтересовани страни, включително с участващите организации и други заинтересовани организации на гражданското общество, включително младежки мрежи и национални младежки съвети, както и мрежи, представляващи работодателите и синдикалните организации.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Постоянно следва да се развива порталът на Европейския корпус за солидарност, за да се осигури лесен достъп до корпуса и „обслужване на едно гише“ за интересуващите се — както граждани, така и организации — във връзка, между другото, с регистрацията, идентификацията и съчетаването на профили и възможности, дейностите за изграждане на мрежи и виртуалния обмен, онлайн обучението, езиковата помощ и подпомагането след дейността, както и други полезни функционалности, които могат да станат необходими в бъдеще.

(23)  Постоянно следва да се развива порталът на Европейския корпус за солидарност, за да се осигури лесен достъп до корпуса за всички потребители, в съответствие с изискванията за достъпност на Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета1a, и „обслужване на едно гише“ за интересуващите се — както граждани, така и организации — във връзка, между другото, с регистрацията, идентификацията и съчетаването на профили и възможности, дейностите за изграждане на мрежи и виртуалния обмен, онлайн обучението, езиковата помощ и подпомагането след дейността (онлайн, ако не е възможно по друг начин), както и други полезни функционалности, които могат да станат необходими в бъдеще. Що се отнася до изпращанията на терен в подкрепа на дейности за хуманитарна помощ и дългия срок между кандидатстването и изпращането на терен на доброволеца, участниците в дейности за хуманитарна помощ не следва да се сблъскват с допълнителни пречки в сравнение с участниците в други области.

 

_______________________

 

Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (ОВ L 327, 2.12.2016 г., стр. 1).

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Европейският корпус за солидарност е предназначен за млади хора на възраст между 18 и 30 години, а за участието в дейностите, предлагани от Европейския корпус за солидарност, следва да се изисква предварителна регистрация в портала на Европейския корпус за солидарност.

(27)  Европейският корпус за солидарност е предназначен главно за млади хора на възраст между 18 и 35 години, докато потребностите и конкретните условия във връзка с хуманитарната помощ в трети държави може да обосновават участието на по-възрастни експерти. За участието в дейностите, предлагани от Европейския корпус за солидарност, следва да се изисква предварителна регистрация в портала на Европейския корпус за солидарност. Следва да се отдели специално внимание на равенството между половете от гледна точка на насърчаването и улесняването на равното участие на жените и мъжете.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27a)  Принципите на Съюза за предоставяне на равни възможности и недопускане на дискриминация предполагат, че гражданите на Съюза и дългосрочно пребиваващите в Съюза лица от всички възрасти и поприща следва да могат да се ангажират с активно гражданско участие. Предвид специфичните предизвикателства на хуманитарната дейност, участниците в инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ следва да са на възраст най-малко 18 години и да представляват широк спектър от профили и поколения, чиито умения са от значение за успешното провеждане на такива хуманитарни операции.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Специално внимание трябва да се обърне на осигуряването на достъпност до дейностите, подпомагани от Европейския корпус за солидарност, за всички млади хора, особено за онези, които са в най-неравностойно положение. По тази причина следва да бъдат въведени мерки, насърчаващи социалното приобщаване, участието на млади хора в неравностойно положение, и такива с цел да се вземат предвид ограниченията, дължащи се на периферното местоположение на редица селски райони и на най-отдалечените райони на Съюза и на отвъдморските страни и територии. Също така участващите държави трябва да положат усилия да приемат всички подходящи мерки за премахване на правните и административните пречки за доброто функциониране на Европейския корпус за солидарност. Това би следва да реши, когато е възможно и без да се засягат достиженията на правото от Шенген и законодателството на Съюза за влизане и пребиваване на граждани на трети държави, административните проблеми, които създават затруднения при получаването на визи и разрешения за пребиваване, както и издаването на европейска здравноосигурителна карта в случай на трансгранични дейности в рамките на Европейския съюз.

(28)  Специално внимание трябва да се обърне на осигуряването на достъпност до дейностите, подпомагани от Европейския корпус за солидарност, за всички млади хора, особено за онези, които са в най-неравностойно положение и уязвими, включително кандидатите за доброволческа работа с увреждания. По тази причина следва да бъдат въведени мерки, насърчаващи социалното приобщаване, обучението, участието на млади хора в неравностойно положение, и такива с цел да се вземат предвид ограниченията, дължащи се на периферното местоположение на редица селски райони и на най-отдалечените райони на Съюза и на отвъдморските страни и територии. Също така участващите държави трябва да положат усилия да приемат всички подходящи мерки за премахване на правните и административните пречки за доброто функциониране на Европейския корпус за солидарност. Това би следва да реши, когато е възможно и без да се засягат достиженията на правото от Шенген и законодателството на Съюза за влизане и пребиваване на граждани на трети държави, административните проблеми, които създават затруднения при получаването на визи и разрешения за пребиваване, както и издаването на европейска здравноосигурителна карта в случай на трансгранични дейности в рамките на Европейския съюз.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28a)  Особено внимание и подкрепа следва да бъдат предоставени на капацитета на приемащите партньорски организации в трети държави и на необходимостта да се интегрира доброволческата дейност в местния контекст и да се улесни взаимодействието на доброволците с местните участници в сферата на хуманитарната помощ, приемащата общност и гражданското общество.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  В съответствие със Съобщението на Комисията „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на Съюза“1 програмата следва да отчита специфичната ситуация на тези региони. Ще бъдат предприети мерки за увеличаване на участието на най-отдалечените региони във всички дейности. Тази мерки ще бъдат наблюдавани редовно и оценявани.

(35)  В съответствие със Съобщението на Комисията „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на Съюза“1 програмата следва да отчита специфичната ситуация и потребностите на тези региони, и особено развитието на политическата, икономическата и социалната обстановка, и по-конкретно равнището на младежката безработица, за да се създадат условия за по-добро сътрудничество по най-ефективен и прост начин. Ще бъдат предприети мерки за увеличаване на участието на най-отдалечените региони във всички дейности. Тази мерки ще бъдат наблюдавани редовно и оценявани.

__________________

__________________

1 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка – „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“, COM(2017) 623 final.

1 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка – „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“, COM(2017) 623 final.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  За да се постигнат в по-голяма степен целите на програмата, Комисията, държавите членки и националните агенции следва да работят в тясно сътрудничество в партньорство с неправителствени организации, младежки организации и местни участници с опит в дейности за солидарност.

(39)  За да се постигнат в по-голяма степен целите на програмата, Комисията, държавите членки и националните агенции следва да работят в тясно сътрудничество в партньорство с националните правителства, неправителствени организации, младежки организации, частния сектор и местни участници с опит в дейности за солидарност, в съответствие със съществуващите национални и регионални доброволчески програми.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  За да се осигурят добро финансово управление и правна сигурност във всяка участваща държава, всеки национален орган следва да определи независим одитен орган. Когато е възможно и с цел постигане на максимална ефективност независимият одитен орган може да бъде същият като този, определен за дейностите, посочени в [Глава III на новия регламент за програмата „Еразъм“].

(42)  За да се осигурят добро финансово управление, оптимизация на разходите и правна сигурност във всяка участваща държава, всеки национален орган следва да определи независим одитен орган. Когато е възможно и с цел постигане на максимална ефективност независимият одитен орган може да бъде същият като този, определен за дейностите, посочени в [Глава III на новия регламент за програмата „Еразъм“].

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)   „дейност за солидарност“ означава висококачествена временна дейност, допринасяща за постигане на целите на Европейския корпус за солидарност, която може да бъде във вид на доброволчество, стажове, работа, проекти за солидарност и дейности за изграждане на мрежи в различни области, включително посочените в параграф 13, осигуряващи европейската добавена стойност и съответствие с разпоредбите относно здравето и безопасността;

(1)   „дейност за солидарност“ означава лесно достъпна, висококачествена, приобщаваща и адекватно финансирана временна дейност, допринасяща за постигане на целите на Европейския корпус за солидарност, която може да бъде във вид на доброволчество, стажове, работа, проекти за солидарност и дейности за изграждане на мрежи в различни области, включително посочените в параграф 13, осигуряващи европейската добавена стойност и съответствие с разпоредбите относно здравето и безопасността;

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „регистриран кандидат“ означава лице на възраст между 17 и 30 години, което пребивава законно в участваща държава и се е регистрирало на портала на Европейския корпус за солидарност, за да изрази интерес към участие в дейност за солидарност, но все още не участва в такава дейност;

(2)  „регистриран кандидат“ означава лице, което се е регистрирало на портала на Европейския корпус за солидарност, за да изрази интерес към участие в дейност за солидарност, но все още не участва в такава дейност;

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „участник“ означава лице на възраст между 18 и 30 години, което се е регистрирало в портала на Европейския корпус за солидарност и участва в дейност за солидарност в рамките на Европейския корпус за солидарност;

(3)  „участник“ означава лице, което се е регистрирало в портала на Европейския корпус за солидарност и участва в дейност за солидарност в рамките на Европейския корпус за солидарност; за дейности, различни от посочените в глава IV, участниците са лица на възраст между 18 и 35 години;

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  „млади хора с по-малко възможности“ означава млади хора, изправени пред известни пречки, които възпрепятстват реалния им достъп до възможности по програмата поради икономически, социални, културни, географски или здравословни причини или поради увреждания и образователни затруднения;

(4)  „млади хора с по-малко възможности“ означава млади хора, изправени пред известни препятствия, които в отсъствието на допълнителна и специално съобразена подкрепа затрудняват реалния им достъп до възможности по програмата поради икономически, социални, културни, географски или здравословни причини или поради образователни затруднения и увреждания, включително дългосрочни физически, умствени, интелектуални или сетивни увреждания, признати от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания;

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  „доброволчество“ означава дейност за солидарност, която се осъществява като доброволна неплатена дейност за период до 12 месеца.

(6)  „доброволчество“ означава дейност за солидарност, която се осъществява като доброволна неплатена дейност за период до 12 месеца, като дава на хората възможност да посветят своите знания, умения и време в услуга на обществото, общността или други човешки същества, без да са водени от паричен интерес.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  „стаж“ означава дейност за солидарност за период от два до шест месеца, с възможност за еднократно подновяване и за максимален срок от 12 месеца, която се предлага и заплаща от участващата организация, приемаща участника в Европейския корпус за солидарност;

(7)  „стаж“ означава дейност за солидарност за период от два до шест месеца, с възможност за еднократно подновяване и за максимален срок от 12 месеца, която се предлага и заплаща от участващата организация, приемаща участника в Европейския корпус за солидарност, и която включва компонент за учене;

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Общата цел на Европейския корпус за солидарност е да се повиши ангажираността на младите хора и на организациите по отношение на достъпни и висококачествени дейности за солидарност, като начин да се допринесе за по-голямо сближаване, солидарност и демокрация в Съюза, като същевременно се даде отговор на обществените предизвикателства, като се положат специални усилия за насърчаване на социалното приобщаване.

1.   Общата цел на Европейския корпус за солидарност е да се повиши ангажираността на младите хора и на организациите по отношение на достъпни и висококачествени и нестопански дейности за солидарност, като начин да се допринесе за по-голямо сближаване, солидарност, мир и демокрация в Съюза и извън него, бележейки напредък в постигането на целите за устойчиво развитие, като същевременно се даде отговор на обществените и хуманитарните предизвикателства на местно равнище, особено в областта на намаляването на риска от природни и предизвикани от човека бедствия, извънредни ситуации в нестабилни държави и държави след конфликт, като се положат специални усилия за насърчаване на социалното приобщаване.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Конкретната цел на програмата е да се предоставят на младите хора, включително на тези с по-малко възможности, леснодостъпни възможности за участие в дейности за солидарност в Европа и чужбина, като същевременно се подобряват и надлежно валидират техните компетенции и се улеснява тяхната пригодност за заетост и преходът им към пазара на труда.

2.  Конкретната цел на програмата е да се предоставят на младите хора, включително на лицата с увреждания и на тези с по-малко възможности, леснодостъпни възможности за участие в дейности за солидарност в Европа и чужбина, като същевременно се подобряват и надлежно валидират тяхната междукултурна осведоменост и техните професионални и граждански компетенции и се улеснява тяхната пригодност за заетост и преходът им към пазара на труда.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  участието на младите хора в дейности за солидарност, преодоляващи предизвикателства пред обществото, както е посочено в член 6;

a)  участието на младите хора в дейности за солидарност, преодоляващи предизвикателства пред обществото и усилията за постигане на целите за устойчиво развитие, както е посочено в член 6;

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  Участие на млади хора в дейности за солидарност, свързани с хуманитарна помощ (Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ), както е посочено в член 10.

б)  Участие на млади хора и хора с опит в дейности за солидарност, свързани с хуманитарна помощ (Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ), както е посочено в член 10, и в действия на територията на Съюза и извън нея, насочени към изграждането на капацитет за хуманитарна помощ в приемащите организации в трети държави, както е посочено в член 11.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Годишната работна програма, приета съгласно член 18, включва списък с дейности, които са потенциално вредни за участниците, бенефициерите и обществото, или са неподходящи за участниците, които не следва да бъдат извършвани в рамките на програмата или които следва да подлежат на специално обучение, цялостни проверки или други мерки.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  укрепване на капацитета на участващите организации да предлагат качествени проекти на растящ брой участници в Европейския корпус за солидарност;

a)  укрепване на капацитета на участващите организации и на техните местни партньори да сътрудничат и да предлагат качествени проекти на растящ брой участници в Европейския корпус за солидарност;

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  привличане на нови участници, както младежи, така и участващи организации;

б)  привличане на нови участници, както младежи, така и лица с известен опит с инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“, и участващи организации;

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  създаването, поддръжката и актуализирането на портала на Европейския корпус за солидарност и други уместни онлайн услуги, както и необходимите информационни системи за поддръжка и онлайн инструменти.

г)  създаването, поддръжката и актуализирането на портала на Европейския корпус за солидарност и други уместни онлайн услуги, както и необходимите информационни системи за поддръжка и онлайн инструменти в съответствие с изискванията за достъпност на Директива (ЕС) 2016/2102.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Дейностите, изпълнявани по направление „Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ“, допринасят в частност за предоставянето на хуманитарна помощ въз основа на нуждите, насочена към запазването на човешки живот, предотвратяването и облекчаването на човешко страдание и запазването на човешкото достойнство и за укрепване на капацитета и устойчивостта на общности, които са уязвими и засегнати от бедствия.

1.  Дейностите, изпълнявани по направление „Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ“, допринасят в частност за предоставянето на хуманитарна помощ въз основа на нуждите, насочена към запазването на човешки живот, предотвратяването и облекчаването на човешко страдание и запазването на човешкото достойнство в контекста на природни и предизвикани от човека бедствия и за укрепване на капацитета и устойчивостта на общности, които са уязвими, нестабилни или засегнати от природни или предизвикани от човека бедствия, и за улесняване на прехода от хуманитарна реакция към дългосрочно устойчиво и приобщаващо развитие.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Дейностите в тази глава се извършват в съответствие с принципите на хуманитарната помощ — човечност, неутралност, безпристрастност и независимост.

2.  Дейностите в тази глава се извършват в съответствие с Европейския консенсус относно хуманитарната помощ, в подкрепа на основните принципи на хуманитарната помощ — човечност, неутралност, безпристрастност и независимост, като същевременно се потвърждава категоричният ангажимент на Съюза да прилага основаващ се на потребностите подход, без дискриминация между или в рамките на засегнатото население и при спазване на международното право.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2a.  Хуманитарната помощ от Съюза се предоставя в ситуации, в които могат да действат и други инструменти, свързани със сътрудничеството за развитие, управлението на кризи и гражданската защита. Европейският доброволчески корпус за хуманитарна помощ работи съгласувано и при взаимно допълване, като се избягва припокриване с други свързани политики и инструменти на Съюза, и по-специално политиката на Съюза за хуманитарната помощ, политиката за сътрудничество за развитие и Механизма за гражданска защита на Съюза.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2б.  Когато насърчават последователен международен отговор при хуманитарни кризи, действията по настоящата глава са в съответствие с действията, координирани от Службата на Организацията на обединените нации за координация по хуманитарни въпроси.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2в.  Европейският доброволчески корпус за хуманитарна помощ допринася за по-широко интегриране на свързаните с пола аспекти в хуманитарната помощ на Съюза, като се насърчава подходяща хуманитарна реакция в отговор на специфичните потребности на жените. Специално внимание се отделя на сътрудничеството с женски организации и мрежи с цел да се насърчава участието и ръководната роля на жените в хуманитарната помощ и да се използват техните способности и експертни знания за подпомагане на възстановяването, укрепването на мира, намаляването на риска от бедствия и изграждането на устойчивост на засегнатите общности.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2г.  Конкретните условия за изпращане на терен се определят в тясна консултация с приемащите организации, в договор между изпращащите организации и Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ, като той включва правата и задълженията, продължителността и местоположението на операцията, както и задачите.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  проекти за солидарност, както е посочено в член 9;

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Въз основа на предварителна оценка на потребностите в трети държави настоящият регламент подкрепя действия, насочени към укрепването на капацитета за хуманитарна помощ, за да се повиши готовността и да се подобри реакцията на хуманитарни кризи на местно равнище и за да се гарантира ефективно и устойчиво въздействие на място, в това число:

 

a) управление на риска, свързан с природни бедствия, готовност и реагиране, настойничество, обучения за управление на доброволци и други свързани области за персонала и доброволците от приемащите организации;

 

б) обмен на най-добри практики, техническа помощ, туининг програми и обмен на персонал и доброволци, създаване на мрежи, както и други свързани действия.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Комисията продължава, поддържа и актуализира базата данни на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ и урежда достъпа до нея и нейното използване, включително по отношение на наличността и допустимостта на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ, като по този начин създава условия за непрекъснато участие на завръщащите се доброволци. Обработката на лични данни, събрани във или за тази база данни се извършва, по целесъобразност, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета1a и Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета.

 

____________________

 

1a Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

 

Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Доброволчеството в подкрепа на операции за хуманитарна помощ, както се посочва в член 4, параграф 1, буква а), включва компонент за учене и обучение, не може да заменя стажовете или работните позиции и се основава на писмено споразумение за доброволчество.

1.  Доброволчеството в подкрепа на операции за хуманитарна помощ, както се посочва в член 4, параграф 1, буква а), включва подходящо учене и обучение, включително преди назначаването, свързани с проектите, в които ще участват младите доброволци, с надлежен акцент върху принципите на хуманитарната помощ, посочени в член 10, параграф 2, включително принципа за „ненанасяне на вреда“, и не може да заменя стажовете или работните позиции и се основава на писмено споразумение за доброволчество.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ насърчава участието на местни доброволци от трети държави.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Доброволчеството по това направление може да се извършва само в трети държави:

2.  Доброволчеството по това направление може да се извършва само:

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2a.  Въз основа на предварителна оценка на потребностите в трети държави, извършена от изпращащи или приемащи организации или други съответни участници, Европейският доброволчески корпус за хуманитарна помощ подкрепя действия, насочени към:

 

a)  укрепване на капацитета на приемащите организации за хуманитарна помощ в трети държави с цел да се увеличи готовността и да се подобри реакцията на местно равнище при хуманитарни кризи и да се осигури ефективното и устойчиво въздействие на работата на Европейският доброволчески корпус за хуманитарна помощ на място чрез управление на риска от бедствия, готовност и реагиране, прехода от хуманитарна реакция към устойчиво развитие на местно равнище, наставничество и обучение за управление на доброволческата дейност;

 

б)  обмен на най-добри практики, техническа помощ, туининг програми и обмен на персонал и доброволци.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Оценката на нивото на риск по отношение на безопасността и сигурността на доброволците е приоритетна задача, особено в държави или зони, които се считат за нестабилни или където съществува непосредствен риск.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2в.  Комуникационните кампании относно Европейския корпус за солидарност в рамките на инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ се провеждат главно на територията на Съюза и са съсредоточени върху работата, предприета от доброволците и хуманитарните работници съобразно принципите на хуманитарната помощ за човечност, независимост, неутралност и безпристрастност, които ръководят техните действия.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2г.  Доброволчеството отговаря на реалните потребности, установени на местно равнище от приемащите организации.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11a

 

Набелязване и подбор на кандидати за доброволци

 

1. Въз основа на предварителна оценка на потребностите в трети държави Комисията набелязва и подбира кандидати за доброволци, които да преминат обучение за сътрудничество с национални агенции и приемащи организации.

 

2. Набелязването и подборът на кандидатите за доброволци се извършва в съответствие с член 14 при зачитане на принципите на недискриминация, равенство между половете и равни възможности.

 

3. Възрастовите ограничения, посочени в членове 2 и 15 не се прилагат по отношение на доброволчеството в подкрепа на операции за хуманитарна помощ съгласно настоящия член.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 11 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11б

 

Обучение на кандидатите за доброволци

 

1. Комисията създава програма за обучение, с която кандидатите за доброволци да бъдат подготвени да подпомагат и допълват действията за предоставяне на хуманитарна помощ, която се основава на съществуващи програми и процедури.

 

2. Кандидатите за доброволци, набелязани и подбрани съобразно процедурата за кандидатстване, отговарят на условията за допустимост за участие в провежданата от квалифицирани организации програма за обучение. Конкретният обхват и съдържанието на обучението, което всеки кандидат за доброволец трябва да премине, се определят след консултация със съответната сертифицирана приемаща организация, като се вземат предвид предишният опит на кандидата за доброволец и планираното място на доброволческата дейност.

 

3. Програмата за обучение включва оценка на подготвеността на кандидатите за доброволци за изпращане да подпомагат и допълват дейностите за предоставяне на хуманитарна помощ в трети държави, както и да отговарят на местните потребности.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12а

 

Разбивка на бюджета, предназначен за дейностите по членове 7, 8, 9 и 11

 

Индикативната разбивка на бюджета, предназначен за дейностите по членове 7, 8, 9 и 11, е следната:

 

a) за доброволчество в дейности за солидарност и проекти за солидарност, както е посочено в членове 7 и 9: 85%;

 

б) за стажове и работни места, както е посочено в член 8: най-малко 7,5%; 

 

в) за доброволчество в подкрепа на операции за хуманитарна помощ, както е посочено в член 11: най-малко 7,5%; 

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Програмата може да предоставя финансиране чрез всяка една от формите, предвидени във Финансовия регламент, по-специално безвъзмездни средства, награди, обществени поръчки.

2.  Програмата може да предоставя финансиране чрез всяка една от формите, предвидени във Финансовия регламент, по-специално безвъзмездни средства, награди, обществени поръчки. За да се опростят изискванията към бенефициерите, в максимална възможна степен се използва финансиране чрез еднократни суми, единични разходи и единни ставки.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Младите хора на възраст от 17 до 30 години, които желаят да участват в Европейския корпус за солидарност, се регистрират в портала на Европейския корпус за солидарност. Въпреки това към момента на започване на доброволческата дейност, стажа, назначението на работа или проекта за солидарност младият човек трябва да е на възраст от минимум 18 години и не повече от 30 години.

1.  Лицата, пребиваващи законно в участваща държава или притежаващи гражданство на Съюза, които желаят да участват в Европейския корпус за солидарност, се регистрират в портала на Европейския корпус за солидарност. Към момента на започване на доброволческата дейност младият човек трябва да е на възраст от минимум 18 години и не повече от 35 години.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Горната възрастова граница не се прилага за дейности в рамките на Европейския доброволчески корпус за помощ, както е посочено в глава IV.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Европейският корпус за солидарност е отворен за участието на публични или частни субекти и международни организации, при условие че са получили знак за качество на Европейския корпус за солидарност.

1.  Европейският корпус за солидарност е отворен за участието на публични или частни субекти и международни организации, при условие че са получили знак за качество на Европейския корпус за солидарност. По отношение на организациите, притежаващи знак за качество в рамките на инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“, и страните по рамково споразумение за партньорство между неправителствени организации и Генералната дирекция на Комисията „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ (ECHO) може да се прилага опростена процедура за получаване на знака за качество, който се изисква от новата програма.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В резултат на тази оценка на дадения субект може да бъде предоставен знакът за качество на Европейския корпус за солидарност. Полученият знак за качество периодично се подлага на нова оценка и може да бъде отнет.

3.  В резултат на тази оценка на дадения субект може да бъде предоставен знакът за качество на Европейския корпус за солидарност. Полученият знак за качество периодично или по искане на участниците се подлага на нова оценка и може да бъде отнет. Отделя се специално внимание на избягването на дублиране на работа.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Участващите организации могат да изпълняват следните функции в рамките на Европейския корпус за солидарност:

 

a)   като изпълнители на приемаща функция те извършват дейности, свързани с приемането на участниците, включително организиране на дейности, изготвяне на програми за обучение и предоставяне на насоки и подкрепа за участниците по време на дейността за солидарност и предоставяне на обратна информация и признание на участниците след дейността, по целесъобразност;

 

б)   като изпълнители на поддържаща функция те извършват дейности във връзка с изпращането и подготовката на участниците преди заминаването им, по време на дейността за солидарност и след приключването ѝ, включително информиране на участниците, признаване на резултатите от преминатото обучение и улесняване на участието им в доброволческа дейност в техните държави на произход.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3а.  Адекватното наблюдение и докладване включват редовни консултации с националните агенции и участващите организации, както и с други заинтересовани организации на гражданското общество и младежки мрежи, с цел възможно подобрение на изпълнението на програмата.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  Комисията организира редовни срещи и обучения със или за мрежата от национални агенции с цел да се гарантира съгласуваното изпълнение на Европейския корпус за солидарност във всички участващи държави. Комисията отправя също покани към съществуващи мрежи на равнище ЕС, свързани с дейностите по програмата, социални партньори и мрежи, представляващи млади хора и доброволци. Комисията провежда редовни консултации с основните заинтересовани страни, включително участващите организации, относно изпълнението на Европейския корпус за солидарност.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Дейностите на Европейския корпус за солидарност трябва също да са съобразени и да допълват съответните политики, програми и инструменти на национално равнище в участващите държави. За тази цел Комисията, националните органи и националните агенции обменят информация относно съществуващите национални схеми и приоритети, свързани със солидарността и младежта, от една страна, и дейностите по линия на Европейския корпус за солидарност, от друга страна, с оглед на надграждането на съответните добри практики и постигането на ефикасност и ефективност.

2.  Дейностите на Европейския корпус за солидарност трябва също да са съобразени и да допълват съответните политики, програми и инструменти на национално равнище в участващите държави с цел да се гарантира чувство за отговорност на участващите държави. За тази цел Комисията, националните органи и националните агенции обменят информация относно съществуващите национални схеми и приоритети, свързани със солидарността, младежта и хуманитарните потребности, от една страна, и дейностите по линия на Европейския корпус за солидарност, от друга страна, с оглед на надграждането на съответните добри практики и постигането на ефикасност и ефективност.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Дейностите на Европейския корпус за солидарност в трети държави, посочени в член 11, в частност са съвместими с други сфери от външната дейност на Съюза, най-вече политиката за хуманитарната помощ, политиката за сътрудничество за развитие, политиката за разширяването, политиката за съседство и механизма за гражданска защита на Съюза, и ги допълват.

3.  Дейностите на Европейския корпус за солидарност в трети държави, посочени в член 11, в частност са съвместими с други сфери от външната дейност на Съюза, най-вече политиката за хуманитарната помощ, политиката за сътрудничество за развитие, политиката за сигурност, политиката за разширяването, политиката за съседство и механизма за гражданска защита на Съюза, и ги допълват.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“

Позовавания

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

CULT

2.7.2018

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

2.7.2018

Асоциирани комисии – дата на обявяване в заседание

5.7.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Eleni Theocharous

18.7.2018

Разглеждане в комисия

8.10.2018

20.11.2018

 

 

Дата на приемане

22.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

1

-

EFDD

Mireille D'Ornano

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (5.12.2018)

на вниманието на комисията по култура и образование

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ и за отмяна на [Регламента за Европейския корпус за солидарност] и Регламент (ЕС) № 375/2014

(COM(2018)0440 – C8‑0264/2018 – 2018/0230(COD))

Докладчик по становище(*): Дирдре Клун

(*) Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по култура и образование да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Европейският съюз се гради на солидарност между неговите граждани и между държавите членки. Тази обща ценност ръководи неговите действия и осигурява необходимото единство за справяне със сегашните и бъдещите обществени предизвикателства, за преодоляването на които младите европейци имат желание да помогнат като изразят своята солидарност на практика.

(1)  Солидарността, не само между гражданите, но и между народите и държавите, е основата на развитите демократични общества. Тази обща ценност, залегнала в член 2 от Договора за Европейския съюз, следва да бъде насърчавана, особено с оглед на сегашните и бъдещите обществени предизвикателства, за преодоляването на които младите хора ще могат да продължат да помагат, като изразят своята солидарност на практика.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  В речта от 14 септември 2016 г. за състоянието на Съюза се подчерта необходимостта да се инвестира в младите хора и се обявява създаването на Европейски корпус за солидарност (Програмата) с цел да се създадат възможности за младите хора в целия Европейски съюз, за да могат да допринасят в значителна степен за обществото, да проявяват солидарност и да развиват уменията си, като по този начин ще получат не само с работа, но и безценен човешки опит.

(2)  В речта от 14 септември 2016 г. за състоянието на Съюза се подчерта необходимостта да се инвестира в младите хора и се обявява създаването на Европейски корпус за солидарност (Програмата) с цел да се даде възможност на младите хора в целия Европейски съюз да могат да допринасят в значителна степен за обществото, да проявяват солидарност и да развиват умения и отношения въз основа на своя практически опит в основани на общността дейности.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  На младите хора би трябвало да се предоставят лесно достъпни възможности за участие в дейности за солидарност, които могат да им дадат възможност да изразят ангажираността си в полза на общностите, като същевременно придобиват полезен опит, умения и компетенции за своето личностно, образователно, социално, гражданско и професионално развитие и по този начин подобряват своята пригодност за заетост. С тези дейности следва също да бъде подкрепяна мобилността на младите доброволци, стажанти и работещи лица.

(5)  На младите хора, включително на тези, които са с по-малко възможности, би трябвало да се предоставят лесно достъпни възможности за участие в дейности за солидарност, които могат да им дадат възможност да изразят ангажираността си в полза на общностите, като същевременно придобиват полезен опит, умения и компетенции за своето личностно, образователно, социално, гражданско и професионално развитие и по този начин подобряват своята пригодност за заетост. С тези дейности следва също да бъде подкрепяна мобилността на младите доброволци, стажанти и работещи лица и да бъде подкрепян мултикултурен обмен.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Дейностите за солидарност, предлагани на младите хора, следва да са с високо качество, в смисъл, че следва да отговарят на неудовлетворени обществени потребности, да допринасят за укрепване на общностите, да предлагат на младите хора възможност да придобият ценни знания и компетенции, да са финансово достъпни за младите хора и да се изпълняват в безопасни и здравословни условия.

(6)  Дейностите за солидарност, предлагани на младите хора, следва да са с високо качество, в смисъл, че следва да допринасят за постигането на целите на Европейския корпус за солидарност, да спомагат за справяне с обществени предизвикателства и да повишават солидарността, като същевременно отговарят на потребностите на местните общности. Дейностите за солидарност следва да предлагат на младите хора възможност да придобият ценни знания и компетенции за личностно, социално, гражданско и професионално развитие, да включват силно учебно и обучително измерение, да са достъпни за всички млади хора, като по-специално се полагат усилия за насърчаване на участието на млади хора, които разполагат с по-малко възможности, да се изпълняват в безопасни и здравословни условия и да бъдат валидирани по подходящ начин. Дейностите за солидарност не следва да имат отрицателно въздействие върху съществуващите работни места и стажове и следва да допринасят за укрепване на ангажиментите за корпоративна социална отговорност на дружествата, без да ги заместват.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Европейският корпус за солидарност осигурява единствен входен пункт към дейностите за солидарност в целия Европейски съюз и извън него. Следва да се осигури съгласуваност и допълване с други уместни политики и програми на Съюза. Европейският корпус за солидарност е изграден върху полезните взаимодействия и опита от предишни и съществуващи програми, особено на Европейската доброволческа служба и инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“. Той също така допълва усилията на държавите членки за подкрепа на младите хора и за улесняване на прехода от училищния към трудовия живот чрез програмата „Гаранция за младежта“, предоставяйки им допълнителни възможности за старт на пазара на труда под формата на стажове или работа в области, свързани със солидарността, в собствените им държави членки или в чужбина. Осигурява се също и взаимно допълване със съществуващи мрежи на равнище ЕС, свързани с дейностите на Европейския корпус за солидарност, като например Европейската мрежа на публичните служби по заетостта, „EURES“ и мрежата „Евродеск“. Освен това следва да се осигури взаимно допълване между съществуващи схеми, свързани със солидарността, по-специално национални схеми за солидарност и схеми за мобилност на млади хора, и Европейския корпус за солидарност, като се основават на добрите практики, където е целесъобразно.

(7)  Европейският корпус за солидарност осигурява единствен входен пункт към дейностите за солидарност в целия Европейски съюз и извън него. Следва да се осигури съгласуваност и допълване с други уместни политики, програми и инструменти на Съюза. Европейският корпус за солидарност е изграден върху полезните взаимодействия и опита от предишни и съществуващи програми, особено на Европейската доброволческа служба и инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“. Той също така допълва усилията на държавите членки за подкрепа на младите хора и за улесняване на прехода от училищния към трудовия живот чрез схеми като програмата „Гаранция за младежта“, предоставяйки им допълнителни възможности за старт на пазара на труда под формата на стажове или работа в области, свързани със солидарността, в собствените им държави членки или в чужбина. Осигурява се също и взаимно допълване със съществуващи мрежи на равнище ЕС, свързани с дейностите на Европейския корпус за солидарност, като например Европейската мрежа на публичните служби по заетостта, „EURES“ и мрежата „Евродеск“. Освен това следва да се насърчава взаимно допълване и лоялно сътрудничество между съществуващи схеми и Европейския корпус за солидарност, свързани по-специално със солидарността, доброволчеството, схемите за гражданска служба и мобилност на млади хора, осъществявани на национално, регионално или местно равнище, както и по целесъобразност с приоритети, свързани със солидарността и младите хора в участващите държави, за взаимно засилване и обогатяване на въздействието и качествата на тези схеми, както и за надграждане на добрите практики. Европейският корпус за солидарност не следва да замества сходни национални схеми за солидарност, доброволчество, гражданска служба и мобилност. Следва да се гарантира равен достъп за всички млади хора до национални дейности за солидарност. Следва да се насърчават партньорства с европейски мрежи, които са специализирани в неотложни социални проблеми.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Европейският корпус за солидарност разкрива нови възможности за младите хора да изпълняват дейности за участие в доброволческа дейност, стажове или професионална работа в области, свързани със солидарността, както и да създават и разработват проекти за солидарност по собствена инициатива. Тези възможности допринасят за тяхното личностно, образователно, социално, гражданско и професионално развитие. Европейският корпус за солидарност също така подпомага дейности за изграждане на мрежи за участниците в корпуса и за организациите, както и прилага мерки за осигуряване на качеството на подпомаганите дейности и подобрява процеса на валидиране на учебните резултати, придобити от тях. Така той ще допринася и за европейското сътрудничество, важно за младите хора и с оглед повишаване на осведомеността за положителното му въздействие.

(9)  Европейският корпус за солидарност разкрива нови възможности за младите хора да изпълняват дейности за участие в доброволческа дейност, стажове или работа в области, свързани със солидарността, както и да създават и разработват проекти за солидарност по собствена инициатива. Тези възможности следва да спомагат за посрещането на неудовлетворени обществени потребности и да допринасят за укрепването на общностите, като едновременно допринасят за тяхното личностно, образователно, социално, гражданско и професионално развитие. Европейският корпус за солидарност също така подпомага дейности за изграждане на мрежи за участниците в корпуса и за организациите и прилага мерки за осигуряване на качеството на подпомаганите дейности и подобрява процеса на валидиране на учебните резултати, придобити от тях. Така той ще допринася и за европейското сътрудничество, важно за младите хора и с оглед на повишаване на осведомеността за положителното му въздействие. Той следва също така да допринася за подкрепата и укрепването на съществуващите организации, които осъществяват действия за солидарност.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  От тези дейности следва да се възползват общностите, като същевременно подпомагат личностното, образователното, социалното, гражданското и професионалното развитие на гражданина, като могат да бъдат под формата на доброволчество, стажове и работни места, проекти за солидарност, дейности за изграждане на мрежи, разработени във връзка с различни области, като например образование и обучение, заетост, равенство между половете, предприемачество, по-специално социално предприемачество, гражданство и демократично участие, околна среда и опазване на природата, действия в областта на климата, предотвратяване на бедствия, готовност при бедствия и възстановяване след тях, селско стопанство и развитие на селските райони, осигуряване на хранителни и нехранителни продукти, здраве и благосъстояние, творчество и култура, физическо възпитание и спорт, социално подпомагане и закрила, приемане и интегриране на граждани на трети държави, териториално сътрудничество и сближаване, както и трансгранично сътрудничество; Такива дейности за солидарност следва да включват стабилно измерение за учене и обучение чрез адекватни дейности, които могат да се предлагат на участниците преди, по време на и след дейностите за солидарност.

(10)  От тези дейности следва да се възползват общностите, като същевременно подпомагат личностното, образователното, социалното, гражданското и професионалното развитие на гражданина, като могат да бъдат под формата на доброволчество, стажове и работни места, проекти за солидарност, дейности за изграждане на мрежи, разработени във връзка с различни области, като например образование и обучение, социално приобщаване и интеграция на хората с увреждания, заетост, равенство между половете, предприемачество, по-специално социално предприемачество, гражданство и демократично участие, околна среда и опазване на природата, действия в областта на климата, предотвратяване на бедствия, готовност при бедствия и възстановяване след тях, селско стопанство и развитие на селските райони, осигуряване на хранителни и нехранителни продукти, здраве и благосъстояние, творчество и култура, опазване на културното наследство, физическо възпитание и спорт, социално подпомагане и закрила, подкрепа за младите хора, приемане и интегриране на граждани на трети държави, териториално сътрудничество и сближаване, както и трансгранично сътрудничество. Такива дейности за солидарност следва да включват стабилно измерение за учене и обучение чрез адекватни дейности, които могат да се предлагат на участниците преди, по време на и след дейностите за солидарност.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Доброволческите дейности (както в Съюза, така и извън него) предоставят възможности за натрупване на богат опит в контекста на неформалното и самостоятелното учене, което спомага за личностното, социално-образователното и професионалното развитие на младите хора, активно гражданско участие и пригодност за заетост. Доброволческите дейности не бива да оказват неблагоприятно въздействие върху потенциална или съществуваща платена професионална дейност, както и да не се разглеждат като заместител на такава дейност. Комисията и държавите членки следва да си сътрудничат по отношение на доброволчеството политики в областта на младежта чрез отворения метод на координация.

(11)  Доброволческите дейности (както в Съюза, така и извън него) предоставят възможности за натрупване на богат опит в контекста на неформалното и самостоятелното учене, което спомага за личностното, социално-образователното и професионалното развитие на младите хора, активно гражданско и демократично участие и пригодност за заетост. Доброволчеството следва да се основава на писмено споразумение за доброволчество, а доброволческите дейности не бива да оказват неблагоприятно въздействие върху потенциална или съществуваща платена професионална дейност, както и да не се разглеждат като заместител на такава дейност. Комисията и държавите членки следва да си сътрудничат по отношение на свързаните с доброволчеството политики в областта на младежта чрез отворения метод на координация.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Стажовете и работата в области, свързани със солидарността, могат да предложат на младите хора допълнителни възможности за старт на пазара на труда, като в същото време допринасят за справяне с ключови обществени предизвикателства. Това може да подпомогне пригодността на младите хора за заетост и тяхната продуктивност, като улесни прехода им от образование към заетост, който е от основно значение за подобряване на шансовете им на пазара на труда. Условията за стажове, предлагани по линия на Европейския корпус за солидарност, спазват принципите за качество, описани в Препоръката на Съвета относно създаването на рамка за качество на стажовете. Предлаганите стажове и работни позиции служат като трамплин за младите хора към пазара на труда и по тази причина са съпътствани от подходящо подпомагане след дейността. Участието в стажове и дейности за работа се улеснява от съответните участници на пазара на труда, по-специално публични и частни служби по заетостта, социални партньори и търговски камари, и се заплаща от участващата организация. Като участващи организации те следва да кандидатстват за финансиране чрез компетентния изпълнителен орган на Европейския корпус за солидарност с цел да посредничат между младите участници и работодателите, предлагащи стажове и дейности за работа в области, свързани със солидарността.

(12)  Лесно достъпните стажове и работа следва да бъдат ясно разграничени от доброволческите дейности, както от финансова, така и от организационна гледна точка. Стажовете не следва в никакъв случай да водят до заместване на работни места. Платените стажове и работата могат обаче да бъдат стимул за млади хора в неравностойно положение и за млади хора с по-малко възможности да участват в свързани със солидарността дейности, до които при други условия вероятно не биха имали достъп, като в същото време осигуряват ясна европейска добавена стойност, допринасяйки за справяне с непреодолени ключови обществени предизвикателства и за укрепване на местните общности. Стажовете могат да улесняват прехода на младите хора от образование към заетост и да спомогнат за увеличаване на пригодността им за заетост, което е от основно значение за постигането на тяхното устойчиво интегриране на пазара на труда. Предлаганите стажове и работни позиции служат като трамплин за младите хора към пазара на труда. Стажовете и дейностите за работа, предлагани по линия на Европейския корпус за солидарност, следва винаги да бъдат заплащани от участващата организация, която приема или наема участника. Стажовете следва да се основават, по целесъобразност, на писмен договор за стаж в съответствие с приложимото право на държавата, в която протича стажът, и следва да спазват принципите, описани в Препоръката на Съвета от 10 март 2014 г. относно рамка за качество на стажовете, като винаги бъдат заплащани, като следва винаги да бъдат заплащани и да се основават на писмен договор21. Работата следва да се основава на трудов договор в съответствие с националното право или на приложимите колективни споразумения, или и на двете, в участващата държава, в която се извършва работата. Финансовата подкрепа за участващите организации, които предлагат работа, не следва да надвишава дванадесет месеца. Участващите организации следва да кандидатстват за финансиране чрез компетентния изпълнителен орган на Европейския корпус за солидарност с цел да посредничат между младите участници и работодателите, предлагащи стажове и дейности за работа в области, свързани със солидарността. Стажовете и работата следва да бъдат придружени от подходяща подготовка, професионално обучение на работното място и подкрепа след приключване на участието на участника. Стажовете и работата биха могли да бъдат улеснени от съответните участници на пазара на труда, по-специално публични и частни служби по заетостта, социални партньори и търговски камари, както и от организациите, членуващи в EURES, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета21a в случай на дейности в чужбина.

__________________

__________________

21 Препоръка на Съвета от 15 март 2018 г. относно Европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване, ОВ C 153, 2.5.2018 г., стр. 1.

21 Препоръка на Съвета от 14 март 2014 г. относно рамка за качество на стажовете (ОВ C 88, 27.3.2014 г., стр. 1).

 

21a Регламент (ЕС) 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2016 г. относно европейска мрежа на службите по заетостта (EURES), достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда и за изменение на регламенти (EС) № 492/2011 и (EС) № 1296/2013, (ОВ L 107, 22.4.2016 г., стр. 1).

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  Следва да се положат усилия, за да се гарантира, че стажовете и работата са отворени за младите хора, по-специално за млади хора с по-малко възможности за участие в свързани със солидарност дейности, включително за хора с увреждания, хора в неравностойно положение в социален или културен аспект, мигранти и жители на изолирани селски райони и на най-отдалечените региони на Съюза.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Инициативността на младите хора е важен актив за обществото и за пазара на труда. Европейският корпус за солидарност допринася за поощряване на този аспект като предлага на младите хора възможност да създават и реализират собствени проекти, насочени към конкретни предизвикателства в полза на техните местни общности. Такива проекти са възможност за изпробване на идеи и за поощряване на младите хора да бъдат сами двигатели на дейности за солидарност. Проектите също така служат за трамплин към бъдещо участие в дейности за солидарност и са първата крачка към насърчаване на участниците в Европейския корпус за солидарност да работят като самонаети лица или да създават сдружения, неправителствени организации или други органи, действащи в области, свързани със солидарността, с дейностите с нестопанска цел и с младежта.

(13)  Инициативността и активното гражданско участие на младите хора са важен актив за обществото и за пазара на труда. Европейският корпус за солидарност допринася за поощряване на този аспект, като предлага на младите хора възможност да създават и реализират собствени проекти, насочени към конкретни предизвикателства в полза на техните местни общности. Такива проекти следва да бъдат възможност за младите хора да разработват иновативни решения и да изпробват идеи по устойчив начин, както и да бъдат сами двигатели на дейности за солидарност. Проектите може също така да служат за трамплин към бъдещо участие в дейности за солидарност и да са първата крачка към насърчаване на участниците в Европейския корпус за солидарност да работят в областта на социалното предприемачество или като доброволци в сдружения, неправителствени организации (НПО), младежки организации или други органи, действащи в области, свързани със солидарността, с дейностите с нестопанска цел, с младежта и с уврежданията и със създаването на свои собствени сдружения. Подкрепата след приключване на участието в корпуса има за цел да подпомогне младите хора да останат ангажирани и активни в сектора на солидарността, включително чрез участие в сдружения, кооперации, социални предприятия, младежки организации и общностни центрове, както и в сектора за подкрепа на хората с увреждания.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Младите хора и организациите, участващи в Европейския корпус за солидарност, следва да имат чувство за принадлежност към общност от граждани и субекти, ангажирани с укрепването на солидарността в цяла Европа. Същевременно участващите организации имат нужда от подпомагане, за да укрепват своя капацитет за предлагане на дейности с добро качество на нарастващ брой участници. Европейският корпус за солидарност подпомага дейностите за изграждане на мрежи, насочени към засилване на ангажираността на младите хора и на участващите организации в тази общност, към насърчаване на формирането на дух на Европейския корпус за солидарност и към обмена на полезни практики и опит. Тези дейности спомагат за популяризирането на Европейския корпус за солидарност в публичния и в частния сектор и за събирането на обратна информация от участниците и участващите организации относно изпълнението на Европейския корпус за солидарност.

(14)  Младите хора и организациите, участващи в Европейския корпус за солидарност, следва да имат чувство за принадлежност към общност от граждани и субекти, ангажирани с укрепването на солидарността в цяла Европа. Същевременно участващите организации имат нужда от подпомагане, за да укрепват своя капацитет за предлагане на дейности с добро качество на нарастващ брой участници. Европейският корпус за солидарност подпомага дейностите за изграждане на мрежи, насочени към засилване на ангажираността на младите хора и на участващите организации в тази общност, към насърчаване на формирането на дух на Европейския корпус за солидарност и към обмена на най-добри практики и опит. Тези дейности спомагат за популяризирането на Европейския корпус за солидарност в публичния и в частния сектор и за събирането на обратна информация от участниците и участващите организации относно изпълнението на Европейския корпус за солидарност.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Следва да се обърне специално внимание на осигуряването на качеството на дейностите и на другите възможности, предлагани от Европейския корпус за солидарност, по-специално като на участниците бъде предложено обучение, езикова помощ, застраховка, административна помощ и подпомагане след дейността, както и валидиране на знанията, уменията и компетенциите, придобити по време на опита от участието им в Европейския корпус за солидарност. Сигурността и безопасността на доброволците остават от изключително значение, като не бива да се разпределят доброволци за операции, които се извършват в точки на международни и вътрешни въоръжени конфликти.

(15)  Следва да се отдели специално внимание на осигуряването на качеството на дейностите за солидарност и на другите възможности, предлагани от Европейския корпус за солидарност, по-специално като на участниците бъдат предложени онлайн и офлайн обучение и езикова помощ по начин, чрез който се спазва принципът на многоезичието, застраховка, административна помощ и подпомагане след дейността, както и валидиране на знанията, уменията и компетенциите, придобити по време на опита от участието им в Европейския корпус за солидарност. Тези мерки за подкрепа следва да бъдат разработени и предоставени в сътрудничество с младежките организации и други организации с нестопанска цел и организации на гражданското общество, за да се използва опитът им в тази област. Тези мерки за подкрепа следва да бъдат съобразени и с обстоятелствата и характера на дейностите, извършвани от участниците, като се обърне особено внимание на потенциалните рискове. Сигурността и безопасността на участниците, по-специално когато става въпрос за деца и лица в уязвимо положение, остават от изключително значение, като не бива да се разпределят доброволци за операции, които се извършват в точки на международни и вътрешни въоръжени конфликти, или в обекти, които нарушават международните стандарти в областта на правата на човека или политиката на Съюза, като ангажиментът да се прекрати институционализацията на деца и мерките, с които се забранява да се поддържат домове за настаняване с финансиране от ЕСИ фондове.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  В случай на дейности за солидарност, свързани с деца, само участници, които притежават квалификация, имаща пряко отношение към работата с деца, следва да имат непосредствен контакт с деца, като те следва да преминат обучение в областта на закрилата на детето и процедури за проверка, преди да започнат да упражняват въпросните дейности. По време на дейностите следва да са въведени подходящи предпазни политики и процедури за закрила на децата и участниците, като последните следва да подлежат на текущ надзор, за да се гарантира, че политиките за закрила на децата се изпълняват ефективно.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  За да се гарантира влиянието на дейностите в Европейския корпус за солидарност върху личностното, образователното, социалното, гражданското и професионалното развитие на участниците, знанията, уменията и компетенциите, които са учебните резултати, придобити по време на тези дейности, следва да бъдат установени и документирани по подходящ начин, в съответствие с националните условия и особености, както се препоръчва в Препоръка на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене22.

(16)  За да се гарантира влиянието на дейностите в Европейския корпус за солидарност върху личностното, образователното, социалното, гражданското и професионалното развитие на участниците, знанията, уменията и компетенциите, които са учебните резултати, придобити по време на тези дейности, следва да бъдат установени и документирани по подходящ начин, в съответствие с националните условия и особености, както се препоръчва в Препоръка на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене22. За тази цел следва да се насърчава използването на ефективни инструменти на равнището на Съюза и на национално равнище за признаване на неформалното и самостоятелното учене, като Youthpass и Европас, по целесъобразност.

__________________

__________________

22 Препоръка на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене (ОВ С 22.12.2012 г. стр. 1 – 5).

22 Препоръка на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене (ОВ С 398, 22.12.2012 г. стр. 1 – 5).

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Знак за качество следва да гарантира, че участващите организации спазват принципите и изискванията на Хартата на Европейския корпус за солидарност по отношение на техните права и отговорности за всички етапи от дейностите за солидарност. Получаването на знак за качество е предварително условие, но не следва да води автоматично до финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност.

(17)  Знакът за качество следва да гарантира, че участващите организации спазват принципите и изискванията на Хартата на Европейския корпус за солидарност. Следва да се въведат отделни знаци за качество за доброволчество и за стажове и работа, като се вземат предвид специфичните характеристики на всеки компонент, за да се гарантира ефективното и непрекъснато спазване от страна на участващите организации на принципите и изискванията на Европейския корпус за солидарност по отношение на техните права и отговорности за всички етапи от дейностите за солидарност. Получаването на знак за качество следва да бъде предварително условие, но не следва да води автоматично до финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност. Процесът на присъждане на знак за качество не следва да създава допълнителна бюрокрация, която да разубеждава организациите и частните предприятия да участват в Европейския корпус за солидарност.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Постоянно следва да се развива порталът на Европейския корпус за солидарност, за да се осигури лесен достъп до корпуса и „обслужване на едно гише“ за интересуващите се — както граждани, така и организации — във връзка, между другото, с регистрацията, идентификацията и съчетаването на профили и възможности, дейностите за изграждане на мрежи и виртуалния обмен, онлайн обучението, езиковата помощ и подпомагането след дейността, както и други полезни функционалности, които могат да станат необходими в бъдеще.

(23)  Постоянно следва да се развива порталът на Европейския корпус за солидарност, за да се осигури лесен достъп до корпуса, който следва да бъде безпрепятствен за хората с увреждания, и „обслужване на едно гише“ за интересуващите се — както граждани, така и организации — във връзка, между другото, с регистрацията, идентификацията и съчетаването на профили и възможности, дейностите за изграждане на мрежи и виртуалния обмен, онлайн обучението, езиковата помощ и подпомагането след дейността, както и други полезни функционалности, които могат да станат необходими в бъдеще.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24a)  За доброто функциониране на програмата и своевременното разгръщане на дейностите е от съществено значение в работните програми на Европейския корпус за солидарност да се въведат механизми, които да гарантират, че предложенията се представят на регистрираните млади хора в разумни и относително предвидими срокове. Поради това на регистрираните лица следва да се изпраща периодично информация и актуализации за наличните назначения и активно участващите организации, за да се стимулира техният ангажимент към Европейския корпус за солидарност след регистрацията им, като същевременно им се предлага възможността да влизат в пряк контакт със субектите, участващи в областта на солидарността както на национално, така и на европейско равнище.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Специално внимание трябва да се обърне на осигуряването на достъпност до дейностите, подпомагани от Европейския корпус за солидарност, за всички млади хора, особено за онези, които са в най-неравностойно положение. По тази причина следва да бъдат въведени мерки, насърчаващи социалното приобщаване, участието на млади хора в неравностойно положение, и такива с цел да се вземат предвид ограниченията, дължащи се на периферното местоположение на редица селски райони и на най-отдалечените райони на Съюза и на отвъдморските страни и територии. Също така участващите държави трябва да положат усилия да приемат всички подходящи мерки за премахване на правните и административните пречки за доброто функциониране на Европейския корпус за солидарност. Това би следва да реши, когато е възможно и без да се засягат достиженията на правото от Шенген и законодателството на Съюза за влизане и пребиваване на граждани на трети държави, административните проблеми, които създават затруднения при получаването на визи и разрешения за пребиваване, както и издаването на европейска здравноосигурителна карта в случай на трансгранични дейности в рамките на Европейския съюз.

(28)  Специално внимание следва да се обърне на осигуряването на достъпност до дейностите, подпомагани от Европейския корпус за солидарност, за всички млади хора, по-специално за млади хора с по-малко възможности, както е описано подробно в стратегията за приобщаване и многообразие, разработена и прилагана в рамките на програма „Еразъм+“ в областта на младежта. По тази причина следва да бъдат въведени специални мерки, например подходящи форми на дейности за солидарност и индивидуално напътстване, насърчаващи социалното приобщаване, участието на млади хора в неравностойно положение и на млади хора с увреждания, както и такива с цел да се вземат предвид ограниченията, дължащи се на периферното местоположение на редица селски райони и на най-отдалечените райони на Съюза и на отвъдморските страни и територии. Също така участващите държави трябва да положат усилия да приемат всички подходящи мерки за премахване на правните и административните пречки за доброто функциониране на Европейския корпус за солидарност. Това би следва да реши, когато е възможно и без да се засягат достиженията на правото от Шенген и законодателството на Съюза за влизане и пребиваване на граждани на трети държави, административните проблеми, които създават затруднения при получаването на визи и разрешения за пребиваване, както и издаването на европейска здравноосигурителна карта в случай на трансгранични дейности в рамките на Европейския съюз.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  За да се постигнат в по-голяма степен целите на програмата, Комисията, държавите членки и националните агенции следва да работят в тясно сътрудничество в партньорство с неправителствени организации, младежки организации и местни участници с опит в дейности за солидарност.

(39)  За да се постигнат в по-голяма степен целите на програмата, Комисията, държавите членки и националните агенции следва да работят в тясно сътрудничество в партньорство с неправителствени организации, младежки организации, организации, представляващи хората с увреждания, и местни участници с опит в дейности за солидарност.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  За да се осигури по-ефикасно информиране на широката общественост и по-силно полезно взаимодействие между комуникационните дейности, предприемани по инициатива на Комисията, ресурсите, отпуснати за комуникационни действия съгласно настоящия регламент, следва да допринасят и за обезпечаването на институционалната комуникация във връзка с политическите приоритети на Съюза, при условие че те са свързани с общата цел на настоящия регламент.

(40)  За да се осигури по-ефикасно информиране на широката общественост и по-силно полезно взаимодействие между комуникационните дейности, предприемани по инициатива на Комисията, ресурсите, отпуснати за комуникационни действия съгласно настоящия регламент, следва да допринасят и за безпрепятственото обезпечаване на институционалната комуникация във връзка с политическите приоритети на Съюза, при условие че те са свързани с общата цел на настоящия регламент.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „дейност за солидарност“ означава висококачествена временна дейност, допринасяща за постигане на целите на Европейския корпус за солидарност, която може да бъде във вид на доброволчество, стажове, работа, проекти за солидарност и дейности за изграждане на мрежи в различни области, включително посочените в параграф 13, осигуряващи европейската добавена стойност и съответствие с разпоредбите относно здравето и безопасността;

(1)  „дейност за солидарност“ означава висококачествена временна дейност, допринасяща за постигане на целите на Европейския корпус за солидарност, която може да бъде във вид на доброволчество, стажове, работа, проекти за солидарност и дейности за изграждане на мрежи в различни области, включително посочените в параграф 13, осигуряващи европейската добавена стойност и съответствие с разпоредбите относно здравето и безопасността, и която не включва дейности, които нарушават международните стандарти в областта на правата на човека и на политиките на Съюза, като ангажимента за прекратяване на институционализацията на деца и хора с увреждания;

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  „млади хора с по-малко възможности“ означава млади хора, изправени пред известни пречки, които възпрепятстват реалния им достъп до възможности по програмата поради икономически, социални, културни, географски или здравословни причини или поради увреждания и образователни затруднения;

(4)  „млади хора с по-малко възможности“ означава млади хора, изправени пред известни пречки, които възпрепятстват реалния им достъп до възможности по програмата поради икономически, социални, културни, географски или здравословни причини или поради увреждания, образователни затруднения или които са израснали в условията на институционализирани грижи;

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  „участваща организация“ означава публичен или частен субект, независимо дали местен, регионален, национален или международен, на който е присъден знакът за качество на Европейския корпус за солидарност;

(5)  „участваща организация“ означава публичен или частен субект, независимо дали местен, регионален, национален или международен, със стопанска или с нестопанска цел, на който е присъден знакът за качество на Европейския корпус за солидарност, който гарантира, че този субект може да осъществява дейности за солидарност в съответствие с целите на Европейския корпус за солидарност, и който предлага доброволчество, стажове или работа на даден участник или осъществява и подкрепя други дейности в рамките на Европейския корпус за солидарност;

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  „доброволчество“ означава дейност за солидарност, която се осъществява като доброволна неплатена дейност за период до 12 месеца.

(6)  „доброволчество“ означава дейност за солидарност, която се осъществява под формата на доброволна неплатена дейност за период до 12 месеца и която предоставя на младите хора възможност да допринесат за работата по свързани със солидарност дейности на участващите организации в полза на общностите, където се извършват подобни дейности;

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  „стаж“ означава дейност за солидарност за период от два до шест месеца, с възможност за еднократно подновяване и за максимален срок от 12 месеца, която се предлага и заплаща от участващата организация, приемаща участника в Европейския корпус за солидарност;

(7)  „стаж“ означава платена дейност за солидарност под формата на трудова дейност в участваща организация за период от три до шест месеца, с възможност за еднократно подновяване и за максимален срок от 12 месеца, която се предлага и заплаща от участващата организация, приемаща участника в Европейския корпус за солидарност , като това включва компонент за учене и обучение за придобиване на съответните умения и опит;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  „работа“ означава дейност за солидарност за период от 2 до 12 месеца, която се заплаща от участващата организация, приемаща участника от Европейския корпус за солидарност;

(8)  „работа“ означава платена дейност за солидарност за период от 3 до 12 месеца, която включва компонент за учене и обучение, основава се на писмено споразумение и се предлага и заплаща от участващата организация, приемаща участника от Европейския корпус за солидарност, без да заменя или замества съществуваща възможност за заетост;

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  „знак за качество“ означава сертифициране, предоставено на участваща организация, която желае да предоставя дейности за солидарност в рамките на Европейския корпус за солидарност като домакин и/или като изпълнител на поддържаща функция.

(10)  „знак за качество“ означава сертифициране, предоставено на организация, която желае да предоставя дейности за солидарност като домакин или като изпълнител на поддържаща, включително изпращаща функция, или и двете, с което се удостоверява, че организацията може да гарантира качеството на дейностите за солидарност в съответствие с принципите и целите на Европейския корпус за солидарност, и което е присъдено в съответствие с различни специални изисквания в зависимост от вида на дейността за солидарност и функцията на организацията; въвеждат се отделни знаци за качество за доброволчество и за стажове и работа;

 

 

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 3

Член 3

Цели на програмата

Цели на програмата

1.  Общата цел на Европейския корпус за солидарност е да се повиши ангажираността на младите хора и на организациите по отношение на достъпни и висококачествени дейности за солидарност, като начин да се допринесе за по-голямо сближаване, солидарност и демокрация в Съюза, като същевременно се даде отговор на обществените предизвикателства, като се положат специални усилия за насърчаване на социалното приобщаване.

1.  Общата цел на Европейския корпус за солидарност е да се насърчават солидарността, демокрацията и сближаването в Съюза и по света, да се подпомагат общностите и да се предприемат действия в отговор на обществените предизвикателства по места, като се положат специални усилия за насърчаване на социалното приобщаване и демократичното участие чрез повишаване на участието на младите хора и организациите в достъпни и висококачествени дейности за солидарност.

2.  Конкретната цел на програмата е да се предоставят на младите хора, включително на тези с по-малко възможности, леснодостъпни възможности за участие в дейности за солидарност в Европа и чужбина, като същевременно се подобряват и надлежно валидират техните компетенции и се улеснява тяхната пригодност за заетост и преходът им към пазара на труда.

2.  Конкретната цел на програмата е да се предоставят на младите хора, включително на тези с по-малко възможности, леснодостъпни възможности за участие в дейности за солидарност в Европа и чужбина, като същевременно се подобряват и надлежно валидират техните компетенции и се развиват способностите им, и като се улеснява тяхната пригодност за заетост и преходът им към пазара на труда.

3.  Целите на програмата следва да се изпълняват чрез дейности в следните направления.

3.  Целите на програмата следва да се изпълняват чрез дейности в следните направления:

a)  участието на младите хора в дейности за солидарност, преодоляващи предизвикателства пред обществото, както е посочено в член 6;

a)  дейности за солидарност, преодоляващи обществени предизвикателства, както е посочено в член 6;

б)  Участие на млади хора в дейности за солидарност, свързани с хуманитарна помощ (Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ), както е посочено в член 10.

б)  Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ, както е посочено в член 10.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  стажове и работни позиции, както е посочено в член 8;

б)   висококачествени стажове и работни позиции, както е посочено в член 8;

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  техния подход, който приобщава млади хора с различен произход;

г)  техния приобщаващ характер и ефективна способност да приобщават млади хора с различен произход, включително млади хора с увреждания;

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 5

Член 5

Общи дейности за двете направления

Общи дейности за двете направления

1.  Дейностите за изграждане на мрежи, посочени в член 4, параграф 1, буква г), имат за цел:

1.  Дейностите за изграждане на мрежи, посочени в член 4, параграф 1, буква г), имат за цел:

a)  укрепване на капацитета на участващите организации да предлагат качествени проекти на растящ брой участници в Европейския корпус за солидарност;

a)  укрепване на капацитета на участващите организации да предлагат висококачествени проекти на растящ брой участници в Европейския корпус за солидарност;

б)  привличане на нови участници, както младежи, така и участващи организации;

б)  привличане на нови участници, както младежи, така и участващи организации;

 

ба) улесняване на достъпа за хора с увреждания до всички предлагани дейности;

в)  предоставяне на възможности за обратна връзка по дейности за солидарност; както и

в)  предоставяне на обратна връзка по дейности за солидарност; както и

г)  принос към обмена на опит и укрепване на чувството за принадлежност след лицата и организациите, участващи в Европейския корпус за солидарност, по този начин се подпомага постигането на по-широко положително въздействие.

г)  принос към обмена на опит и укрепване на чувството за принадлежност сред лицата и организациите, участващи в Европейския корпус за солидарност, като по този начин се подпомага постигането на по-широко положително въздействие.

2.  Мерките за качество и подпомагане, посочени в член 4, параграф 1, буква д), включват:

2.  Мерките за качество и подпомагане, посочени в член 4, параграф 1, буква д), включват:

a)  мерките, чиято цел е да гарантират качеството на доброволческа дейност, стажове или работни места, включително обучение, езикова подкрепа, административна подкрепа за участниците и участващите организации, допълнително застраховане, подкрепа преди или след дейност за солидарност, както и по-широкото използване на Youthpass, който да идентифицира и документира компетентностите, придобити по време на дейностите за солидарност;

a)  мерките, чиято цел е да гарантират качеството и достъпността на доброволческа дейност, стажове, работни места или проекти за солидарност и равни възможности за всички млади хора във всички участващи държави, включително офлайн и онлайн обучение, езикова подкрепа, закрила на детето и осигуряване на обучение и цялостни проверки на участниците, работещи с деца, административна подкрепа за участниците и участващите организации, допълнително застраховане, подкрепа преди и когато е необходимо, след дейност за солидарност, както и по-широкото използване на Youthpass за идентифициране и документиране на компетентностите, придобити по време на дейностите за солидарност, и изграждане на капацитет и административна подкрепа за участващите организации;

б)  разработването и поддържането на знак за качество за субекти, желаещи да предоставят дейности за солидарност в рамките на Европейския корпус за солидарност;

б)  разработването и поддържането на отделни знаци за качество за субекти, желаещи да предоставят съответно доброволческа дейност, стажове или работа за Европейския корпус за солидарност, за да се осигури съответствие с принципите и изискванията на програмата;

в)  дейностите на Ресурсните центрове на Европейския корпус за солидарност за подпомагане и повишаване на качеството на изпълнение на действията на Европейския корпус за солидарност и за подобряване на валидирането на резултатите от тях;

в)  дейностите на Ресурсните центрове на Европейския корпус за солидарност за подпомагане и повишаване на качеството на изпълнение на действията на Европейския корпус за солидарност и за подобряване на валидирането на резултатите от тях;

г)  създаването, поддръжката и актуализирането на портала на Европейския корпус за солидарност и други уместни онлайн услуги, както и необходимите информационни системи за поддръжка и онлайн инструменти.

г)  създаването, поддръжката и актуализирането на многоезичния портал на Европейски корпус за солидарност и други уместни онлайн услуги, както и необходимите информационни системи за поддръжка и онлайн инструменти.

Изменение    33

Предложение за регламент

Глава III – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

УЧАСТИЕ НА МЛАДИ ХОРА В ДЕЙНОСТИ ЗА СОЛИДАРНОСТ, ПРЕОДОЛЯВАЩИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБЩЕСТВОТО

ДЕЙНОСТИ ЗА СОЛИДАРНОСТ, ПРЕОДОЛЯВАЩИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Дейности, които се изпълняват по направление „Участие на млади хора в дейности за солидарност, преодоляващи предизвикателства пред обществото“, следва в частност да допринасят за укрепването на сближаването, солидарността и демокрацията в Съюза и в чужбина, както и за справяне със социалните и хуманитарните трудности, като се полагат особени усилия за насърчаване на социалното приобщаване.

1.  Дейности, които се изпълняват по направление „Дейности за солидарност, преодоляващи обществени предизвикателства“, следва в частност да допринасят за укрепването на сближаването, солидарността и демокрацията в Съюза и в чужбина, като същевременно се предприемат действия в отговор на обществени предизвикателства, като се полагат особени усилия за насърчаване на социалното приобщаване.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  стажове и работни позиции, както е посочено в член 8;

б)  висококачествени стажове и работни позиции, както е посочено в член 8;

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Доброволчеството, както се посочва в член 4, параграф 1, буква а), включва компонент за учене и обучение, не заменя стажовете или работните позиции, не се приравнява на трудова заетост и се основава на писмено споразумение за доброволчество.

1.  Доброволчеството, както се посочва в член 4, параграф 1, буква а), предлага на младите хора възможността да допринесат за ежедневната работа на организациите по дейностите за солидарност в полза на общностите, в рамките на които се осъществяват дейностите, включва компонент за учене и обучение, не заменя стажовете или работните позиции, не се приравнява на трудова заетост и се основава на писмено споразумение за доброволчество;

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 8

Член 8

Стажове и работни позиции

Стажове и работни позиции

1.  Стаж, както се посочва в член 4, параграф 1, буква б), се основава на писмен договор за стажуване в съответствие с действащата нормативна уредба на страната, в която се осъществява стажът, в зависимост от случая, и като се вземат предвид принципите на рамката за качество на стажовете (2014/C 88/01). Стажовете не могат да заместват работни позиции.

1.  Стажът, както се посочва в член 4, параграф 1, буква б), е винаги платен и се основава на писмен договор за стажуване, сключен при започване на стажа в съответствие с действащата нормативна уредба на страната, в която се осъществява стажът, в зависимост от случая, като се посочват образователните цели, условията на работа, срокът на стажа, възнаграждението на участника и правата и задълженията на страните по договора и се вземат предвид принципите на рамката за качество на стажовете (2014/C 88/01). Стажовете не могат да заместват работни позиции.

2.  Работна позиция, както се посочва в член 4, параграф 1, буква б), се основава на договор за наемане на работа в съответствие с националната нормативна уредба на участващата държава, където се извършва работата; Финансовата подкрепа за участващите организации, предлагащи работни места, не трябва да надвишава 12 месеца, в случаите, когато продължителността на трудовия договор надвишава 12 месеца.

2.  Работна позиция, както се посочва в член 4, параграф 1, буква б), се основава на писмен договор за наемане на работа, който зачита всички условия за наемане на работа съгласно националното право, приложимите колективни трудови договори или и двете за държавата, в която се извършва работата. Финансовата подкрепа за участващите организации, предлагащи работни места, не трябва да надвишава дванадесет месеца в случаите, когато продължителността на трудовия договор надвишава дванадесет месеца.

3.  Стажовете и работните позиции включват компонент за учене и обучение.

3.  Стажовете и работните позиции включват компонент за учене и обучение с цел да се подпомогне участникът да придобие приложим опит с оглед на развитието на умения, които да са полезни за неговото личностно, образователно, социално, гражданско и професионално развитие.

4.  Стажовете и работните позиции могат да се осъществяват в държава, различна от държавата по пребиваване на участника (стажове зад граница) или в държавата по пребиваване на участника (стажове в страната).

4.  Стажовете и работните позиции могат да се осъществяват в държава, различна от държавата по пребиваване на участника (стажове зад граница) или в държавата по пребиваване на участника (стажове в страната).

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Финансовата помощ за дейностите за солидарност, посочени в член 7 и в член 8, се разпределя индикативно на 80 % за доброволческа дейност и проекти за солидарност; и на 20 % за стажове или работа, или и двете, с максимален дял от 20 % за дейности в рамките на съответната държава.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Сумата, посочена в параграф 1, може да бъде използвана за техническа и административна помощ за изпълнението на програмата, например подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и дейности за оценка, включително корпоративни информационни системи.

2.  Сумата, посочена в параграф 1, може да бъде използвана за техническа и административна помощ за изпълнението на програмата, например подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и дейности за оценка, включително корпоративни информационни системи. Осигурява се еднакъв достъп до тази сума за всяко от трите направления на програмата, като тя се разпределя в зависимост от доказуемите потребности на съответните проекти и дейности.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Младите хора на възраст от 17 до 30 години, които желаят да участват в Европейския корпус за солидарност, се регистрират в портала на Европейския корпус за солидарност. Въпреки това към момента на започване на доброволческата дейност, стажа, назначението на работа или проекта за солидарност младият човек трябва да е на възраст от минимум 18 години и не повече от 30 години.

Младите хора на възраст от 17 до 30 години, които желаят да участват в Европейския корпус за солидарност, се регистрират в портала на Европейския корпус за солидарност, който трябва да бъде достъпен за хора с увреждания. Въпреки това към момента на започване на доброволческата дейност, стажа, назначението на работа или проекта за солидарност младият човек трябва да е на възраст от минимум 18 години.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 16

Член 16

Участващи организации

Участващи организации

1.  Европейският корпус за солидарност е отворен за участието на публични или частни субекти и международни организации, при условие че са получили знак за качество на Европейския корпус за солидарност.

1.  Европейският корпус за солидарност е отворен за участието на публични или частни субекти и международни организации, при условие че са получили знак за качество на Европейския корпус за солидарност, който удостоверява, че те предлагат дейности в съответствие с принципите и целите на Европейския корпус за солидарност и съответстват напълно на определението за дейност за солидарност по смисъла на настоящия регламент. В съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 безвъзмездните средства нямат за цел и резултат извличането на печалба.

2.  Кандидатура на субект да стане участваща организация в Европейския корпус за солидарност се оценява от компетентния изпълнителен орган на Европейския корпус за солидарност въз основа на принципите на равнопоставено третиране, равни възможности и недискриминация; избягване на замяната на работни места; предоставяне на висококачествени дейности с образователно измерение и акцент върху личностното, социално-образователното и професионалното развитие; подходящо условия за обучение, работа и доброволчество, безопасни и достойни условия и околната среда и принципа на недопускане на печалба в съответствие с Финансовия регламент. Горепосочените принципи позволяват да се установи дали дейностите на въпросния субект отговарят на изискванията на Европейския корпус за солидарност.

2.  Кандидатура на субект да стане участваща организация в Европейския корпус за солидарност се оценява от компетентния изпълнителен орган на Европейския корпус за солидарност въз основа на принципите на равнопоставено третиране, равни възможности и недискриминация; избягване на замяната на работни места; предоставяне на висококачествени дейности с образователно измерение и акцент върху личностното, социално-образователното и професионалното развитие; подходящи условия за обучение, работа и доброволчество; безопасни и достойни условия и среда, включително политики и процедури за гарантиране на закрилата на децата по време на дейността; зачитане на международните стандарти в областта на правата на човека; ангажимент за прекратяване на институционализацията на деца и на хора с увреждания и принципа на недопускане на печалба в съответствие с Финансовия регламент. Горепосочените принципи позволяват да се установи дали дейностите на въпросния субект отговарят на изискванията на Европейския корпус за солидарност. Знакът за качество се присъжда единствено на организации, които се ангажират да спазват тези принципи. Спазването им се контролира в съответствие с членове 26 и 27 от настоящия регламент.

3.  В резултат на тази оценка на дадения субект може да бъде предоставен знакът за качество на Европейския корпус за солидарност. Полученият знак за качество периодично се подлага на нова оценка и може да бъде отнет.

3.  В резултат на тази оценка на дадения субект може да бъде предоставен знакът за качество на Европейския корпус за солидарност. Полученият знак за качество периодично или по искане на участниците се подлага на нова оценка и може да бъде отнет. Всяка организация, която промени съществено своите дейности, уведомява за това компетентния изпълнителен орган, за да бъде оценена отново. Процесът на присъждане на знак за качество за доброволчество се разграничава от този за присъждане на знак за качество за работа и стажове.

4.  На всеки субект, който е получил знака за качество на Европейския корпус за солидарност, се осигурява достъп до портала на Европейския корпус за солидарност като изпълнител на функцията домакин, и поддържаща функция, или и двете, и той може да отправя към регистрираните кандидати предложения за дейности за солидарност.

4.  На всеки субект, който е получил знака за качество на Европейския корпус за солидарност, се осигурява достъп до портала на Европейския корпус за солидарност като изпълнител на функцията домакин и поддържаща функция или и двете, и той може да отправя към регистрираните кандидати предложения за дейности за солидарност.

 

4а.  Участващи организации, на които е предоставен знак за качество, получават достъп до платформа за лесно търсене на подходящи кандидати с цел да направят процедурата за участие в дейности за солидарност по-лесна както за участниците, така и за участващите организации.

 

4б.  Участващите организации улесняват популяризирането на Европейския корпус за солидарност, като предлагат възможност бивши участници да споделят своя опит и да изпълняват функциите на посланици по отношение на потенциалното следващо поколение участници в Европейския корпус за солидарност чрез улесняването на мрежа.

5.  Знакът за качество на Европейския корпус за солидарност не предоставя автоматично право на получаване на финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност.

5.  Знакът за качество на Европейския корпус за солидарност не предоставя автоматично право на получаване на финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност.

6.  Дейностите за солидарност и свързаните с тях мерки за качество и подпомагане, предложени от участваща организация, може да бъдат финансирани по линия на Европейския корпус за солидарност или от други източници на финансиране, които не зависят от бюджета на Съюза.

6.  Дейностите за солидарност и свързаните с тях мерки за качество и подпомагане, предложени от участваща организация, може да бъдат финансирани по линия на Европейския корпус за солидарност или от други източници на финансиране, които не зависят от бюджета на Съюза.

7.  За организации, участващи в контекста на дейностите, посочени в член 11, сигурността и безопасността на доброволците е приоритет.

7.  За организации, участващи в контекста на дейностите, посочени в член 11, сигурността и безопасността на доброволците е приоритет.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Националните агенции, посочени в член 23, разработват последователна стратегия с цел ефективно достигане, както и разпространение и използване на резултатите от дейностите, подкрепяни в рамките на действията, управлявани по програмата от посочените национални агенции, подпомагат Комисията в изпълнението на общата ѝ задача за разпространение на информация относно програмата, включително информация за действията и дейностите, управлявани на национално равнище и на равнището на Съюза, и резултатите от нея, и информират съответните целеви групи относно действията и дейностите, предприети в тяхната държава.

3.  Националните агенции, посочени в член 23, разработват политики с цел ефективно достигане до гражданите. Тези политики са насочени също към младите хора с по-малко възможности, включително в отдалечени райони, както и към разпространение и използване на резултатите от дейностите, подкрепяни в рамките на действията, които те управляват, като се включват също така младежки организации и специализирани информационни услуги за младежта, по целесъобразност.

 

Комуникационните дейности допринасят също за комуникацията относно политическите приоритети на Съюза, при условие че тези приоритети са свързани с общата цел на настоящия регламент и че осигуряват добавена стойност и видимост за Съюза.

 

Участващите организации използват марковото име „Европейски корпус за солидарност“ за целите на комуникацията и разпространението на информация, свързана с Европейския корпус за солидарност.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Комисията организира редовни срещи и обучения със или за мрежата от национални агенции с цел да се гарантира съгласуваното изпълнение на Европейския корпус за солидарност във всички участващи държави. Комисията провежда редовни консултации с основните заинтересовани страни, включително участващите организации, относно изпълнението на Европейския корпус за солидарност.

Изменение    44

Предложение за регламент

Приложение – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Показатели за мониторинг и докладване:

Европейският корпус за солидарност подлежи на внимателен мониторинг с цел измерване на степента, в която са били постигнати общите и специфичните цели, както и с цел мониторинг на крайните продукти, резултатите и въздействието. За тази цел се определя минимална рамка от показатели, която да служи като основа за бъдеща подробна програма за мониторинг на крайните продукти, резултатите и въздействието на Европейския корпус за солидарност, включително разширен набор от количествени и качествени показатели:

Изменение    45

Предложение за регламент

Приложение

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приложение

Приложение

Показатели за мониторинг и докладване:

Показатели за изпълнение

a)  брой участници в дейности за солидарност;

a)   брой участници в доброволческа дейност (в държавата и в чужбина) с разбивка по държава, възраст, пол, професионален опит и образователна степен;

б)  процент на участниците, произлизащи от среда с по-малко възможности както и

б)   брой участници в стажове (в държавата и в чужбина) с разбивка по държава, възраст, пол, професионален опит и образователна степен;

в)  брой организации, притежаващи знак за качество на Европейския корпус за солидарност.

в)   брой участници, наети на работа (в държавата и в чужбина), с разбивка по държава, възраст, пол, професионален опит и образователна степен;

 

ва)   брой участници в проекти за солидарност с разбивка по държава, възраст, пол, професионален опит и образователна степен;

 

вб)   брой организации, получили знак за качество, с разбивка по държави и получено финансиране;

 

вв)   брой участващи млади хора с по-малко възможности. Показатели за резултатите (комплексни показатели);

 

вг)   брой участници, които съобщават за положителни резултати от обучението;

 

вд)   процент на участниците, които са получили свидетелство, признаващо резултатите от преминатото обучение, като Youthpass или друг вид официално признаване на тяхното участие в Европейския корпус за солидарност;

 

ве)   общо равнище на удовлетвореност на участниците по отношение на качеството на дейностите;

 

вж)   брой лица, получили пряко или косвено подкрепа чрез дейностите за солидарност.

 

Освен това, когато е приложимо, се гарантира съгласуваността с ключовите показатели за младежта, посочени в приложение [XX към новия Регламент относно програма „Еразъм+“].

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“

Позовавания

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

CULT

2.7.2018

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

2.7.2018

Асоциирани комисии – дата на обявяване в заседание

5.7.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Deirdre Clune

29.6.2018

Разглеждане в комисия

24.9.2018

19.11.2018

 

 

Дата на приемане

3.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

3

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Heinz K. Becker, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Monika Vana

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Paolo De Castro

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic

ECR

Helga Stevens, Ulrike Trebesius

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Caterina Chinnici, Paolo De Castro, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

3

-

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric

2

0

EFDD

Laura Agea

NI

Lampros Fountoulis

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (22.11.2018)

на вниманието на комисията по култура и образование

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ и за отмяна на [Регламента за Европейския корпус за солидарност] и Регламент (ЕС) № 375/2014

(COM(2018)0440 – C8‑0264/2018 – 2018/0230(COD))

Докладчик по становище: Тимо Вьолкен

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства предложението за създаване на Европейски корпус за солидарност (ESC) за периода 2021 – 2027 г., представено от Европейската комисия на 11 юни 2018 г. Европейският съюз се гради на солидарност: солидарност между неговите граждани, солидарност, прекрачваща границите между държавите членки, и солидарност в неговите действия в рамките на Съюза и извън него. Тя е споделена ценност, която е силно осезаема в пределите на Европейския съюз.

Европейският корпус за солидарност създава инициатива, даваща възможност на младите хора, които искат да участват в дейности за солидарност, да развиват своите умения, като същевременно могат да предприемат действия за постигане на стремежите си за един по-добър Съюз. По-голямата солидарност ще запази Европа сплотена и ще даде тласък за по-силен Съюз, който работи заедно в дух на солидарност.

Европейският корпус за солидарност се основава не само на установени програми, като например Европейската доброволческа служба, която предостави възможности на младите хора през последните 20 години, но също така разширява дейността си, предоставяйки нови възможности, по-широка видимост и по-голямо въздействие. Той ще помогне на младите хора да създадат общи ценности в целия Съюз и по този начин ще направи Съюза по-силен.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по култура и образование да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6 a)  Премахването на дискриминацията е от жизненоважно значение с оглед на изпълнението на ангажиментите на Съюза за постигане на приобщаваща Европа. Поради това Европейският корпус за солидарност следва да насърчава баланса между половете и да поставя силен акцент върху ангажиментите за равенство между половете.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Европейският корпус за солидарност разкрива нови възможности за младите хора да изпълняват дейности за участие в доброволческа дейност, стажове или професионална работа в области, свързани със солидарността, както и да създават и разработват проекти за солидарност по собствена инициатива. Тези възможности допринасят за тяхното личностно, образователно, социално, гражданско и професионално развитие. Европейският корпус за солидарност също така подпомага дейности за изграждане на мрежи за участниците в корпуса и за организациите, както и прилага мерки за осигуряване на качеството на подпомаганите дейности и подобрява процеса на валидиране на учебните резултати, придобити от тях. Така той ще допринася и за европейското сътрудничество, важно за младите хора и с оглед повишаване на осведомеността за положителното му въздействие.

(9)  Европейският корпус за солидарност разкрива нови възможности за формално и самостоятелно учене за младите хора да изпълняват дейности за участие в доброволческа дейност, стажове или професионална работа в области, свързани със солидарността, както и да създават и разработват проекти за солидарност по собствена инициатива. Тези възможности допринасят за тяхното личностно, образователно, социално, гражданско и професионално развитие. Европейският корпус за солидарност също така подпомага дейности за изграждане на мрежи за участниците в корпуса и за организациите, както и прилага мерки за осигуряване на качеството на подпомаганите дейности и подобрява процеса на валидиране на учебните резултати, придобити от тях. Така той ще допринася и за европейското сътрудничество, важно за младите хора и с оглед повишаване на осведомеността за положителното му въздействие.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Стажовете и работата в области, свързани със солидарността, могат да предложат на младите хора допълнителни възможности за старт на пазара на труда, като в същото време допринасят за справяне с ключови обществени предизвикателства. Това може да подпомогне пригодността на младите хора за заетост и тяхната продуктивност, като улесни прехода им от образование към заетост, който е от основно значение за подобряване на шансовете им на пазара на труда. Условията за стажове, предлагани по линия на Европейския корпус за солидарност, спазват принципите за качество, описани в Препоръката на Съвета относно рамка за качество на стажовете21. Предлаганите стажове и работни позиции служат като трамплин за младите хора към пазара на труда и по тази причина са съпътствани от подходящо подпомагане след дейността. Участието в стажове и дейности за работа се улеснява от съответните участници на пазара на труда, по-специално публични и частни служби по заетостта, социални партньори и търговски камари, и се заплаща от участващата организация. Като участващи организации те следва да кандидатстват за финансиране чрез компетентния изпълнителен орган на Европейския корпус за солидарност с цел да посредничат между младите участници и работодателите, предлагащи стажове и дейности за работа в области, свързани със солидарността.

(12)  Стажовете и работата в области, свързани със солидарността в контекст с нестопанска цел, могат да предложат на младите хора допълнителни възможности за старт на пазара на труда, като в същото време допринасят за справяне с ключови обществени предизвикателства. Това може да подпомогне пригодността на младите хора за заетост и тяхната продуктивност, като улесни прехода им от образование към заетост, който е от основно значение за подобряване на шансовете им на пазара на труда. Условията за стажове, предлагани по линия на Европейския корпус за солидарност, спазват принципите за качество, описани в Препоръката на Съвета относно рамка за качество на стажовете21. Предлаганите стажове и работни позиции служат като трамплин за младите хора към пазара на труда и по тази причина са съпътствани от подходящо подпомагане след дейността. Участието в стажове и дейности за работа се улеснява от съответните участници на пазара на труда, по-специално публични и частни служби по заетостта, социални партньори и търговски камари, и се заплаща от участващата организация. Като участващи организации те следва да кандидатстват за финансиране чрез компетентния изпълнителен орган на Европейския корпус за солидарност с цел да посредничат между младите участници и работодателите, предлагащи стажове и дейности за работа в области, свързани със солидарността.

_________________

_________________

21 Препоръка на Съвета от 15 март 2018 г. относно Европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване, ОВ C 153, 2.5.2018 г., стр. 1.

21 Препоръка на Съвета от 15 март 2018 г. относно Европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване, ОВ C 153, 2.5.2018 г., стр. 1.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Европейският корпус за солидарност е предназначен за млади хора на възраст между 18 и 30 години, а за участието в дейностите, предлагани от Европейския корпус за солидарност, следва да се изисква предварителна регистрация в портала на Европейския корпус за солидарност.

(27)  Европейският корпус за солидарност е предназначен за млади хора на възраст между 18 и 30 години, а за участието в дейностите, предлагани от Европейския корпус за солидарност, следва да се изисква предварителна регистрация в портала на Европейския корпус за солидарност. По отношение на операциите за хуманитарна помощ следва да се предоставя дерогация от възрастовите ограничения за целите на набирането на участници със специални професионални умения, които са необходими за успешното осъществяване на тези дейности.

Обосновка

Действащата доброволческа програма за операции за хуманитарна помощ, „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ , е отворена за участници над 18-годишна възраст, без горна възрастова граница. Тази добра практика следва да бъде продължена след обединяването на програмите. Това следва да бъде направено с цел набиране на участници със специални професионални умения, които биха могли да са необходими за успешното осъществяване на операциите за хуманитарна помощ.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Специално внимание трябва да се обърне на осигуряването на достъпност до дейностите, подпомагани от Европейския корпус за солидарност, за всички млади хора, особено за онези, които са в най-неравностойно положение. По тази причина следва да бъдат въведени мерки, насърчаващи социалното приобщаване, участието на млади хора в неравностойно положение, и такива с цел да се вземат предвид ограниченията, дължащи се на периферното местоположение на редица селски райони и на най-отдалечените райони на Съюза и на отвъдморските страни и територии. Също така участващите държави трябва да положат усилия да приемат всички подходящи мерки за премахване на правните и административните пречки за доброто функциониране на Европейския корпус за солидарност. Това би следва да реши, когато е възможно и без да се засягат достиженията на правото от Шенген и законодателството на Съюза за влизане и пребиваване на граждани на трети държави, административните проблеми, които създават затруднения при получаването на визи и разрешения за пребиваване, както и издаването на европейска здравноосигурителна карта в случай на трансгранични дейности в рамките на Европейския съюз.

(28)  Специално внимание трябва да се обърне на осигуряването на достъпност до дейностите, подпомагани от Европейския корпус за солидарност, за всички млади хора, особено за тези, които са в най-неравностойно положение. По тази причина следва да бъдат въведени мерки, насърчаващи социалното приобщаване, участието на млади хора в неравностойно положение, и такива с цел да се вземат предвид ограниченията, дължащи се на периферното местоположение на редица селски райони и на най-отдалечените региони на Съюза и на отвъдморските страни и територии. Съответно мониторингът на програмата трябва да докладва за степента, в която програмата постига стремежа си да отразява разнообразния състав на европейско общество по отношение на етническата принадлежност,