ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušuje [nařízení o Evropském sboru solidarity] a nařízení (EU) č. 375/2014

14.2.2019 - (COM(2018/0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)) - ***I

Výbor pro kulturu a vzdělávání
Zpravodajka: Michaela Šojdrová
Zpravodajky (*):
Eleni Theocharous, Výbor pro rozvoj
Deirdre Clune, Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
* Přidružené výbory - článek 54 jednacího řádu


Postup : 2018/0230(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0079/2019
Předložené texty :
A8-0079/2019
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušuje [nařízení o Evropském sboru solidarity] a nařízení (EU) č. 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0440),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 165 odst. 4, 166 odst. 4 a 214 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0264/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. října 2018[1],

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 6. prosince 2018[2],

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání a stanoviska Výboru pro rozvoj, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Rozpočtového výboru a Výboru pro regionální rozvoj (A8-0079/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Evropská unie je založena na solidaritě mezi svými občany a mezi svými členskými státy. Tato společná hodnota určuje její působení a vytváří nezbytnou jednotu při hledání východisek ze současných i budoucích společenských problémů, s jejichž řešením jsou mladí Evropané ochotni pomoci prostřednictvím projevů solidarity v praxi.

(1)  Evropská unie je založena na solidaritě mezi svými občany a mezi svými členskými státy. Tato společná hodnota, která je zakotvena v článku 2 Smlouvy o Evropské unii, určuje její působení a vytváří nezbytnou jednotu při hledání východisek ze současných i budoucích společenských problémů, s jejichž řešením jsou mladí Evropané ochotni pomoci prostřednictvím projevů solidarity v praxi.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Vzhledem k prudkému nárůstu počtu humanitárních krizí a mimořádných událostí na celém světě je potřeba zvýšit solidaritu mezi členskými státy a třetími zeměmi postiženými krizemi vyvolanými člověkem nebo přírodními katastrofami a zároveň usilovat o posílení podpory solidarity a zviditelnění humanitární pomoci u občanů Unie.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1b)  Humanitární pomoc se zakládá na zásadách nestrannosti, neutrality a nediskriminace, které jsou zakotveny v mezinárodním humanitárním právu a v právu Unie. Humanitární pomoc zajišťuje naléhavou pomoc založenou na potřebách a zaměřuje se na ochranu životů, předcházení lidskému utrpení a jeho zmírňování, zachování lidské důstojnosti a na ochranu zranitelných skupin obyvatelstva při člověkem vyvolaných nebo přírodních katastrofách. Nedílnou součástí humanitární pomoci je také snižování rizika katastrof a zvyšování připravenosti prostřednictvím budování kapacit a odolnosti.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Ve svém sdělení nazvaném „Evropský sbor solidarity“ ze dne 7. prosince 201618 zdůraznila Komise potřebu upevnit základy pro solidární činnosti v celé Evropě, poskytnout mladým lidem více příležitostí a lepší příležitosti k solidárním činnostem pokrývajícím široké spektrum oblastí a podpořit vnitrostátní a lokální aktéry v jejich úsilí o řešení různých problémů a krizí. Tímto sdělením byla zahájena první fáze Evropského sboru solidarity, čímž bylo spuštěno osm různých programů EU nabízejících dobrovolnickou činnost, stáže nebo pracovní příležitosti pro mladé lidi v celé Unii.

(3)  Ve svém sdělení nazvaném „Evropský sbor solidarity“ ze dne 7. prosince 201618 zdůraznila Komise potřebu upevnit základy pro solidární činnosti v celé Evropě, poskytnout mladým lidem více příležitostí a lepší příležitosti k solidárním činnostem pokrývajícím široké spektrum oblastí a podpořit vnitrostátní, regionální a lokální aktéry v jejich úsilí o řešení různých problémů a krizí. Tímto sdělením byla zahájena první fáze Evropského sboru solidarity, čímž bylo spuštěno osm různých programů EU nabízejících dobrovolnickou činnost, stáže nebo pracovní příležitosti pro mladé lidi v celé Unii.

___________________

__________________

18 Sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Evropský sbor solidarity“ (COM(2016) 0942 final).

18 Sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Evropský sbor solidarity“ (COM(2016) 0942 final).

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  V kontextu tohoto nařízení se solidaritou rozumí smysl pro odpovědnost každého jednotlivce vůči všem ostatním a závazek vůči obecnému dobru, jenž se projeví v konkrétních činech bez očekávání protislužby.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b)  Důležitým projevem solidarity je pomoc obyvatelstvu a komunitám mimo Unii, které se potýkají s katastrofami nebo které jsou zvláště ohroženy katastrofami a potřebují humanitární pomoc vycházející ze základních zásad neutrality, lidskosti, nezávislosti a nestrannosti.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4c)  Dobrovolní účastníci a organizace provádějící akce v rámci Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci by se měli řídit zásadami stanovenými v Evropském konsensu o humanitární pomoci.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4d)  Je nutné dále rozvíjet solidaritu s oběťmi krizí a katastrof v třetích zemích a zvyšovat mezi občany Unie povědomí o humanitární pomoci a dobrovolnictví obecně a současně zvyšovat jejich viditelnost jakožto celoživotních aktivit.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4e)  Unie a členské státy se zavázaly uskutečňovat v rámci své vnitřní i vnější činnosti Agendu Organizace spojených národů pro udržitelný rozvoj 2030 a její cíle udržitelného rozvoje.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4f)  Ve svých závěrech ze dne 19. května 2017 o naplňování vazeb mezi humanitární a rozvojovou oblastí v praxi Rada uznala, že je třeba posilovat odolnost lepší provázaností humanitární pomoci a rozvojové spolupráce a dále v praxi posílit propojení mezi doplňkovými přístupy k humanitární pomoci, rozvojové spolupráci a předcházení konfliktů.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Mladým lidem by měly být poskytovány snadno dostupné příležitosti k účasti na solidárních činnostech, které jim umožní vyjádřit odhodlání pracovat ku prospěchu komunit, získávat přitom užitečné zkušenosti, dovednosti a kompetence pro osobní, společenský, občanský a profesní rozvoj a pro rozvoj v oblasti vzdělání, a dosáhnout tak lepšího uplatnění na trhu práce. Tyto činnosti by měly rovněž podporovat mobilitu mladých dobrovolníků, stážistů a pracovníků.

(5)  Mladým lidem by měly být poskytovány snadno dostupné, inkluzivní a smysluplné příležitosti k účasti na solidárních činnostech, které jim umožní vyjádřit odhodlání pracovat ku prospěchu komunit, získávat přitom užitečné zkušenosti, znalosti, dovednosti a kompetence pro osobní, společenský, občanský a profesní rozvoj a pro rozvoj v oblasti vzdělání, a dosáhnout tak lepšího uplatnění na trhu práce. Tyto činnosti by měly rovněž podporovat mobilitu mladých dobrovolníků, stážistů a pracovníků, jakož i multikulturní výměny.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Solidární činnosti, které budou mladým lidem nabízeny, by se měly vyznačovat vysokou kvalitou v tom smyslu, že by měly reagovat na nenaplněné společenské potřeby, přispívat k posilování komunit, poskytovat mladým lidem možnost získat cenné znalosti a kompetence, být pro mladé lidi finančně dostupné a být prováděny v bezpečných a zdravotně nezávadných podmínkách.

(6)  Solidární činnosti, které budou mladým lidem nabízeny, by se měly vyznačovat vysokou kvalitou; jejich cílem by mělo být řešit nenaplněné společenské potřeby, zvyšovat solidaritu a přispívat k posilování komunit a demokratické účasti. Měly by poskytovat mladým lidem možnost získat cenné znalosti, dovednosti a kompetence. Měly by být pro mladé lidi finančně dostupné a být prováděny v bezpečných, inkluzivních a zdravotně nezávadných podmínkách. Je třeba podporovat dialog s místními a regionálními orgány a evropskými sítěmi, které se specializují na naléhavé sociální problémy, s cílem co nejlépe určit nenaplněné potřeby společnosti a zajistit program zaměřený na potřeby. Solidární činnosti by neměly mít negativní dopad na stávající pracovní místa nebo stáže a měly by přispívat k posílení závazků podniků v rámci společenské odpovědnosti, aniž by je nahrazovaly.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Evropský sbor solidarity poskytuje jednotné kontaktní místo pro solidární činnosti napříč Unií i mimo ni. Měl by být zajištěn soulad a doplňkovost s ostatními příslušnými politikami a programy Unie. Evropský sbor solidarity by měl stavět na silných stránkách a synergii předchozích i stávajících programů, k nimž patří zejména Evropská dobrovolná služba19 a iniciativa Humanitární dobrovolníci EU20. Doplňuje rovněž úsilí členských států zaměřené na podporu mladých lidí a usnadňování jejich přechodu ze škol do pracovního procesu v souladu se zárukami pro mladé lidi, jimž za tímto účelem – formou stáží nebo pracovních míst v oblastech spojených se solidaritou v rámci příslušného členského státu nebo v zahraničí – poskytne další příležitosti, jak se začít uplatňovat na trhu práce. Je zajištěna také doplňkovost se stávajícími sítěmi na úrovni Unie, které se vztahují k činnostem spadajícím pod Evropský sbor solidarity a k nimž patří evropská síť veřejných služeb zaměstnanosti, EURES a Eurodesk. Dále by měla být zajištěna doplňkovost stávajících souvisejících režimů, a to zejména vnitrostátních solidárních režimů a režimů mobility pro mladé lidi, s Evropským sborem solidarity, přičemž v příslušných případech by měly být využity osvědčené postupy.

(7)  Evropský sbor solidarity poskytuje jednotné kontaktní místo pro solidární činnosti napříč Unií i mimo ni. Měl by být zajištěn soulad a doplňkovost s ostatními příslušnými politikami a programy Unie. Evropský sbor solidarity by měl stavět na silných stránkách a synergii předchozích i stávajících programů, k nimž patří zejména Evropská dobrovolná služba19 a iniciativa Humanitární dobrovolníci EU20. Doplňuje rovněž úsilí členských států zaměřené na podporu mladých lidí a usnadňování jejich přechodu ze škol do pracovního procesu v souladu se systémy, jako jsou záruky pro mladé lidi, jimž za tímto účelem – formou stáží nebo pracovních míst v oblastech spojených se solidaritou v rámci příslušného členského státu nebo v zahraničí – poskytne další příležitosti, jak se začít uplatňovat na trhu práce. Je zajištěna také doplňkovost se stávajícími sítěmi na úrovni Unie, které se vztahují k činnostem spadajícím pod Evropský sbor solidarity a k nimž patří evropská síť veřejných služeb zaměstnanosti, EURES a Eurodesk a příslušné organizace občanské společnosti, včetně sociálních partnerů a sítí zastupujících mladé lidi a dobrovolníky. Dále by měla být zajištěna doplňkovost stávajících souvisejících režimů, a to zejména vnitrostátních solidárních režimů, jako jsou dobrovolnictví, civilní služby a režimy mobility pro mladé lidi, s Evropským sborem solidarity, přičemž v příslušných případech by měly být využity osvědčené postupy, a to s cílem vzájemně posilovat a obohacovat dopady a kvalitu těchto režimů a využívat osvědčené postupy. Evropský sbor solidarity by neměl nahrazovat vnitrostátní systémy. Je třeba zajistit přístup všech mladých lidí k vnitrostátním solidárním činnostem. Komise by měla vypracovat praktické pokyny, pokud jde o doplňkovost programu s jinými unijními programy a zdroji financování a pokud jde o jejich vzájemnou součinnost.

__________________

__________________

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 50).

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 50).

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 375/2014 ze dne 3. dubna 2014 o zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci („iniciativa Humanitární dobrovolníci EU“ ) (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 1).

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 375/2014 ze dne 3. dubna 2014 o zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci („iniciativa Humanitární dobrovolníci EU“ ) (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 1).

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8a)  Certifikace vysílajících a přijímajících organizací prováděná v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 375/2014 by neměla být v rámci tohoto programu zdvojována a při provádění tohoto nařízení od roku 2021 by měla být uznávána rovnocennost.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Evropský sbor solidarity vytváří pro mladé lidi nové příležitosti k vykonávání dobrovolnické činnosti, účasti ve stážích nebo získání pracovních míst v oblastech spojených se solidaritou a také k tomu, aby z vlastní iniciativy zakládali a rozvíjeli solidární projekty. Tyto příležitosti přispívají k jejich osobnímu, společenskému, občanskému a profesnímu rozvoji i k rozvoji v oblasti vzdělání. Evropský sbor solidarity podporuje rovněž vytváření sítí pro účastníky a organizace v rámci Evropského sboru solidarity a také opatření k zajištění kvality podporovaných činností a snazšímu uznávání výsledků jejich vzdělání. Bude tak také přispívat k evropské spolupráci relevantní pro mladé lidi a zvyšování povědomí o jejím pozitivním dopadu.

(9)  Evropský sbor solidarity vytváří pro mladé lidi nové příležitosti k neformálnímu a informálnímu učení, vykonávání dobrovolnické činnosti, účasti ve stážích nebo získání pracovních míst v oblastech spojených se solidaritou a také k tomu, aby z vlastní iniciativy zakládali a rozvíjeli solidární projekty. Tyto příležitosti přispívají k jejich osobnímu, společenskému, občanskému a profesnímu rozvoji i k rozvoji v oblasti vzdělání. Evropský sbor solidarity podporuje rovněž vytváření sítí pro účastníky a organizace v rámci Evropského sboru solidarity a také opatření k zajištění kvality podporovaných činností a snazšímu uznávání výsledků jejich vzdělání. Bude tak také přispívat k evropské spolupráci relevantní pro mladé lidi a zvyšování povědomí o jejím pozitivním dopadu. Evropský sbor solidarity by měl rovněž přispívat k posilování komunit a podpoře stávajících organizací provádějících solidární činnosti.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Tyto činnosti by měly být ku prospěchu komunit a zároveň podporovat osobní, vzdělávací, sociální, občanský i profesní rozvoj jednotlivce a jež mohou mít podobu dobrovolnické činnosti, stáží a pracovních míst, projektů nebo vytváření sítí zaměřených na různé oblasti, jako je vzdělávání a odborná příprava, zaměstnanost, rovnost žen a mužů, podnikání, zejména sociální podnikání, občanství a demokratická angažovanost, životní prostředí a ochrana přírody, opatření v oblasti klimatu, předcházení katastrofám, připravenost a obnova, zemědělství a rozvoj venkova, zajištění potravin a nepotravinového materiálu, zdraví a dobré životní podmínky, tvořivost a kultura, tělesná výchova a sport, sociální pomoc a zabezpečení, přijímání a integrace státních příslušníků třetích zemí, územní spolupráce a soudržnost, jakož i přeshraniční spolupráce. Součástí těchto solidárních činností by měl být i významný vzdělávací a odborně vzdělávací rozměr díky příslušným aktivitám, jež mohou být účastníkům nabízeny před zahájením solidární činnosti, v jejím průběhu i po jejím skončení.

(10)  Tyto činnosti by měly mít jasnou evropskou přidanou hodnotu a být ku prospěchu komunit a zároveň podporovat osobní, vzdělávací, sociální, občanský i profesní rozvoj jednotlivce. Mělo by být možné, aby tyto činnosti měly podobu dobrovolnické činnosti, stáží a pracovních míst, projektů nebo vytváření sítí zaměřených na různé oblasti, jako je vzdělávání a odborná příprava, zaměstnanost, rovnost žen a mužů, podnikání, zejména sociální podnikání, občanství a demokratická angažovanost, mezikulturní a náboženský dialog, sociální začleňování, začleňování osob se zdravotním postižením, životní prostředí a ochrana přírody, opatření v oblasti klimatu, předcházení katastrofám, připravenost a obnova, zemědělství a rozvoj venkova, zajištění potravin a nepotravinového materiálu, zdraví a dobré životní podmínky, kultura, včetně kulturního dědictví, tvořivost, tělesná výchova a sport, sociální pomoc a zabezpečení, přijímání a integrace státních příslušníků třetích zemí s důrazem na překonání potíží, kterým čelí migranti, územní spolupráce a soudržnost, jakož i přeshraniční spolupráce. Součástí těchto solidárních činností by měl být i významný vzdělávací a odborně vzdělávací rozměr díky příslušným aktivitám, jež mohou být účastníkům nabízeny před zahájením solidární činnosti, v jejím průběhu i po jejím skončení.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Dobrovolnické činnosti (v rámci Unie i mimo ni) představují významnou zkušenost v kontextu neformálního i informálního vzdělávání, která napomáhá osobnímu, sociálně vzdělávacímu a profesnímu rozvoji, aktivnímu občanskému životu a zaměstnatelnosti mladých lidí. Dobrovolnické činnosti by neměly mít negativní účinky na potenciální či již existující placené zaměstnání a ani by neměly být vnímány jako jeho náhrada. Komise a členské státy by měly v souvislosti s dobrovolnickými politikami v oblasti mládeže spolupracovat prostřednictvím otevřené metody koordinace.

(11)  Dobrovolnické činnosti (v rámci Unie i mimo ni) představují významnou zkušenost v kontextu neformálního i informálního vzdělávání, která napomáhá osobnímu, sociálně vzdělávacímu a profesnímu rozvoji, aktivnímu občanskému životu, demokratické účasti a zaměstnatelnosti mladých lidí. Dobrovolnictví by mělo být založeno na písemné dohodě o dobrovolnické činnosti a dobrovolnické činnosti by neměly mít negativní účinky na potenciální či již existující placené zaměstnání a ani by neměly být vnímány jako jeho náhrada. Komise a členské státy by měly v souvislosti s dobrovolnickými politikami v oblasti mládeže spolupracovat prostřednictvím otevřené metody koordinace.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Stáže a pracovní místa v oblastech spojených se solidaritou mohou mladým lidem nabídnout další příležitosti, jak se začít uplatňovat na trhu práce a přispívat přitom k řešení zásadních společenských problémů. Tím lze přispět ke zvýšení zaměstnatelnosti a produktivity mladých lidí a zároveň jim usnadnit přechod ze vzdělávacího do pracovního procesu, což je klíčové pro jejich možnosti na trhu práce. Stáže nabízené v rámci Evropského sboru solidarity by se měly řídit zásadami kvality uvedenými v doporučení Rady k rámci kvality stáží21. Nabízené stáže a pracovní místa představují pro mladé lidi odrazový můstek ke vstupu na trh práce, a měly by tedy být spojeny s příslušnou podporou poskytovanou po umístění. Stáže a pracovní místa zprostředkovávají příslušní aktéři trhu práce, zejména veřejné i soukromé služby zaměstnanosti, sociální partneři a obchodní komory, odměňují je zúčastněné organizace. Jakožto zúčastněné organizace by měly být schopny požádat o finanční podporu prostřednictvím příslušného prováděcího orgánu Evropského sboru solidarity ve své roli prostředníka mezi mladými účastníky a zaměstnavateli, kteří nabízejí stáže a pracovní činnosti v oblastech spojených se solidaritou.

(12)  Snadno dostupné stáže a zaměstnání by měly být jak z finančního, tak organizačního hlediska jasně odděleny od dobrovolnictví. Stáže by nikdy neměly být náhradou za zaměstnání. Placené stáže a zaměstnání však mohou být pobídkou pro znevýhodněné mladé lidi a pro mladé lidi, kteří mají méně příležitostí, aby se účastnili činností souvisejících se solidaritou, ke kterým by jinak nemuseli mít přístup, a zároveň mohou poskytovat jasnou evropskou přidanou hodnotu tím, že budou přispívat k řešení zásadních neřešených společenských problémů a k posílení místních komunit. Stáže mohou usnadnit přechod mladých lidí od vzdělávání k zaměstnání a mohou přispět k podpoře zaměstnatelnosti mladých lidí, což je klíčové pro jejich udržitelné začlenění na trh práce. Nabízené stáže a pracovní místa představují pro mladé lidi odrazový můstek ke vstupu na trh práce. Stáže a zaměstnání nabízené v rámci Evropského sboru solidarity by měly být vždy placeny zúčastněnými organizacemi, ve kterých účastník stáž vykonává nebo je zaměstnán. Stáže by měly být založeny na písemné dohodě o stáži v souladu s platnými právními předpisy země, kde probíhá stáž, a měly by dodržovat zásady uvedené v doporučení Rady ze dne 10. března 2014 k rámci kvality stáží21. Zaměstnání by měla vycházet z pracovní smlouvy v souladu s vnitrostátní právem a případnými platnými kolektivními smlouvami zúčastněné země, v níž je zaměstnání vykonáváno. Finanční podpora zúčastněným organizacím nabízejícím zaměstnání by neměla překročit dvanáct měsíců. Zúčastněné organizace by měly požádat o financování prostřednictvím příslušné prováděcí struktury Evropského sboru solidarity s ohledem na jejich roli prostředníka mezi mladými účastníky a zaměstnavateli, kteří nabízejí stáže a pracovní místa v oblastech spojených se solidaritou. Stáže a zaměstnání by měly být spojeny s příslušnou přípravou, školením v zaměstnání a podporou poskytovanou po umístění v souvislosti s účastí daného účastníka. Stáže a pracovní místa by mohli zprostředkovávat příslušní aktéři trhu práce, zejména veřejné i soukromé služby zaměstnanosti, sociální partneři a obchodní komory, jakož i členské organizace sítě EURES v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/58921a v případě přeshraničních činností.

__________________

__________________

21 Doporučení Rady ze dne 15. března 2018 o Evropském rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu (Úř. věst. C 153, 2.5.2018, s. 1).

21 Doporučení Rady ze dne 10. března 2014 k rámci kvality stáží (Úř. věst. C 88, 27.3.2014, s. 1).

 

21a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/589 ze dne 13. dubna 2016 o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES), přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce a o změně nařízení (EU) č. 492/2011 a (EU) č. 1296/2013 (Úř. věst. L 107, 22.4.2016, s. 11).

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Je třeba usilovat o to, aby stáže a pracovní místa byly otevřeny všem mladým lidem, zejména mladým lidem s omezenými příležitostmi, včetně mladých lidí se zdravotním postižením, sociálně nebo kulturně znevýhodněných osob, migrantů a obyvatel izolovaných venkovských oblastí a nejvzdálenějších regionů Unie.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Iniciativní duch mladých lidí je významným přínosem pro společnost i pro trh práce. Evropský sbor solidarity napomáhá rozvoji tohoto aspektu tím, že bude mladým lidem poskytovat možnost vytvořit a uskutečnit jejich vlastní projekty zaměřené na řešení specifických problémů ve prospěch jejich lokálních komunit. Tyto projekty představují příležitost vyzkoušet nápady a podpořit mladé lidi v tom, aby se sami stali původci solidárních činností. Kromě toho slouží tyto projekty jako odrazový můstek pro další účast v solidárních činnostech a mohly by být prvním krokem k pobídnutí účastníků Evropského sboru solidarity k tomu, aby se stali samostatně výdělečně činnými osobami nebo aby zakládali sdružení, nevládní organizace či jiné subjekty působící v oblasti solidarity a v neziskovém a mládežnickém sektoru.

(13)  Iniciativní duch mladých lidí je významným přínosem pro společnost i pro trh práce. Evropský sbor solidarity napomáhá rozvoji tohoto aspektu tím, že bude mladým lidem poskytovat možnost vytvořit a uskutečnit jejich vlastní projekty zaměřené na řešení specifických problémů ve prospěch jejich lokálních komunit. Tyto projekty představují příležitost vyzkoušet nápady, a vyvíjet tak inovativní řešení ke společným problémům na základě přístupu zdola nahoru a podpořit mladé lidi v tom, aby se sami stali původci solidárních činností. Kromě toho slouží tyto projekty jako odrazový můstek pro další účast v solidárních činnostech a mohly by být prvním krokem k pobídnutí účastníků Evropského sboru solidarity k tomu, aby se stali samostatně výdělečně činnými osobami a byli i nadále aktivními občany jako dobrovolníci, stážisté nebo zaměstnanci ve sdruženích, nevládních organizacích či jiných subjektech působících v oblasti solidarity a v neziskovém a mládežnickém sektoru. Evropský sbor solidarity by měl v zásadě vytvářet takovou atmosféru, která by v mladých lidech vzbuzovala větší chuť k účasti na solidárních činnostech a na činnostech, které slouží veřejnému zájmu.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13a)  Dobrovolníci mohou přispět ke zvýšení schopnosti Unie poskytovat humanitární pomoc založenou na potřebách a zásadách a mohou přispět k posílení účinnosti humanitární činnosti, pokud jsou náležitě vybráni, vyškoleni a připraveni k vyslání, aby bylo zajištěno, že budou mít dovednosti a schopnosti potřebné pro co nejúčinnější pomoc lidem v nouzi, a pokud se jim na místě, kde dobrovolnickou činnost vykonávají, dostane náležité podpory a vedení. Proto je z hlediska účinnosti humanitární pomoci a podpory dobrovolníků důležité mít na místě vysoce kvalifikované, náležitě vyškolené a zkušené instruktory či mentory.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Mladí lidé a organizace účastnící se činností Evropského sboru solidarity by měli mít pocit, že náležejí ke komunitě jednotlivců a organizací, jejichž posláním je podpora solidarity v celé Evropě. Zúčastněné organizace zároveň potřebují podporu, která jim umožní zvyšovat kapacity a nabízet tak narůstajícímu počtu účastníků kvalitní činnosti. Evropský sbor solidarity podporuje činnosti spojené s vytvářením sítí a zaměřené na posilování zapojení mladých lidí i organizací do této komunity, na posilování ducha Evropského sboru solidarity i na podněcování výměny užitečných zkušeností a postupů. Tyto činnosti přispívají také ke zvyšování povědomí veřejnosti a soukromých aktérů o Evropském sboru solidarity a k získávání zpětné vazby od účastníků a zúčastněných organizací ohledně provádění Evropského sboru solidarity.

(14)  Mladí lidé a organizace účastnící se činností Evropského sboru solidarity by měli mít pocit, že náležejí ke komunitě jednotlivců a organizací, jejichž posláním je podpora solidarity v celé Evropě. Zúčastněné organizace zároveň potřebují podporu, která jim umožní zvyšovat kapacity a nabízet tak narůstajícímu počtu účastníků kvalitní činnosti. Evropský sbor solidarity podporuje činnosti spojené s vytvářením sítí a zaměřené na posilování zapojení mladých lidí i organizací do této komunity, na posilování ducha Evropského sboru solidarity i na podněcování výměny osvědčených postupů a zkušeností. Tyto činnosti přispívají také ke zvyšování povědomí veřejnosti a soukromých aktérů o Evropském sboru solidarity a k získávání podrobné a smysluplné zpětné vazby od účastníků a zúčastněných organizací ohledně jednotlivých fází provádění Evropského sboru solidarity. Součástí této zpětné vazby by měly být otázky týkající se cílů programu, které by umožnily lépe posoudit jejich plnění.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14a)  K zajištění úspěšného provádění tohoto programu je třeba zviditelnit možnosti financování, zvýšit povědomí o nich a podporovat je, a to prostřednictvím informačních kampaní, mimo jiné v rámci každoročního informačního dne o Evropském sboru solidarity, a dynamických komunikačních prostředků se zvláštním důrazem na sociální média, které zajistí co nejlepší informovanost mezi cílovými skupinami, ať už se jedná o jednotlivce, nebo organizace.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Zvláštní pozornost by měla být věnována zajišťování kvality činností a dalších příležitostí nabízených v rámci Evropského sboru solidarity, zejména prostřednictvím nabídky školení, jazykové podpory, pojištění, administrativní podpory a podpory po dokončení činnosti pro účastníky i uznávání znalostí, dovedností a kompetencí získaných během činnosti v rámci Evropského sboru solidarity. Bezpečnost a ochrana dobrovolníků má i nadále prvořadý význam a dobrovolníci by neměli být vysíláni na operace prováděné v místě dění mezinárodních a vnitrostátních ozbrojených konfliktů.

(15)  Zvláštní pozornost by měla být věnována zajišťování kvality činností a dalších příležitostí nabízených v rámci Evropského sboru solidarity a plnění cíle spočívajícího v inkluzivnosti dosažené na základě takových činností a příležitostí, a to zejména prostřednictvím nabídky vhodných online nebo offline školení, jazykové podpory, přiměřeného ubytování, pojištění, zjednodušených administrativních postupů a podpory před zahájeními i po dokončení činnosti pro účastníky a uznávání znalostí, dovedností a kompetencí získaných během činnosti v rámci Evropského sboru solidarity. Podpůrná opatření by měla být koncipována a poskytována ve spolupráci s mládežnickými organizacemi a dalšími neziskovými organizacemi a organizacemi občanské společnosti s cílem využít jejich odborných znalostí na tomto poli. Bezpečnost a ochrana účastníků i zamýšlených příjemců má i nadále prvořadý význam. Všechny činnosti by se měly řídit zásadou „neškodit“. Účastníci by neměli být vysíláni na operace prováděné v místě dění mezinárodních a vnitrostátních ozbrojených konfliktů, ani do zařízení, která jsou v rozporu s mezinárodními normami v oblasti lidských práv. Činnosti spojené s přímým kontaktem s dětmi by se měly řídit zásadou „nejlepšího zájmu dítěte“ a jejich součástí by případně měly být kontroly spolehlivosti účastníků nebo jiná opatření zaměřená na zajištění ochrany dětí.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  V souladu s obecnými zásadami EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte (2017) a článkem 9 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením musí EU a její členské státy propagovat a podporovat přechod od institucionalizace zranitelných osob, jako jsou osoby se zdravotním postižením a děti, k rodinné a komunitní péči. Program by v této souvislosti neměl podporovat opatření nebo iniciativy, které by bránily splnění závazku ukončit institucionalizaci nebo jakékoli umisťování, které by bylo škodlivé pro děti nebo osoby se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15b)  Zásady Unie týkající se rovných příležitostí a nediskriminace by měly být plně respektovány ve všech fázích provádění programu, včetně fáze určování a výběru dobrovolníků a organizací.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  K zajištění dopadu činností v rámci Evropského sboru solidarity na osobní, vzdělávací, společenský, občanský a profesní rozvoj účastníků by měly být řádně identifikovány a dokumentovány výsledky učení dané činnosti ve formě znalostí, dovedností a kompetencí, a to v souladu s podmínkami a specifiky jednotlivých států, dle doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení22.

(16)  K zajištění dopadu činností v rámci Evropského sboru solidarity na osobní, vzdělávací, společenský, kulturní, občanský a profesní rozvoj účastníků by měly být řádně identifikovány a dokumentovány výsledky učení dané činnosti ve formě znalostí, dovedností a kompetencí, a to v souladu s podmínkami a specifiky jednotlivých států, dle doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení22. S cílem zajistit, aby registrovaným uchazečům byly nabízeny vhodné solidární činnosti, by uchazeči měli mít možnost seznámit se s výsledky solidárních činnosti, pokud jde o učení, ještě dříve, než se rozhodnou k účasti. Za tímto účelem by se mělo na úrovni Unie a členských států vhodným způsobem podporovat využívání účinných nástrojů pro uznávání neformálního a informálního učení, jako jsou např. nástroje Youthpass a Europass.

__________________

__________________

22 Doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení (Úř. věst. C 398, 22.12.2012, s. 1).

22 Doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení (Úř. věst. C 398, 22.12.2012, s. 1).

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16a)  Národní agentury by měly mladé dobrovolníky rovněž vybízet k tomu, aby působili jako vyslanci programu a o své osobní zkušenosti se podělili v sítích sdružujících mladé lidi, ve vzdělávacích zařízeních a na seminářích. Bývalí dobrovolníci či vyslanci by rovněž mohli pomáhat se zaškolením nových uchazečů.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Značka kvality by měla zajišťovat, aby zúčastněné organizace splňovaly zásady a požadavky Evropského sboru solidarity, co se týče jejich práv a úkolů ve všech fázích dané solidární činnosti. Získání značky kvality je předpokladem pro účast, ale nemělo by automaticky vést k poskytnutí finančních prostředků v rámci Evropského sboru solidarity.

(17)  Značka kvality by měla zajišťovat, aby zúčastněné organizace respektovaly hodnoty, zásady a cíle Unie a splňovaly zásady a požadavky Evropského sboru solidarity, co se týče jejich práv, úkolů a bezpečnostních norem, ve všech fázích dané solidární činnosti, a to i ve fázích před zahájením činnosti a po jejím ukončení. Získání značky kvality je předpokladem pro účast, ale nemělo by automaticky vést k poskytnutí finančních prostředků v rámci Evropského sboru solidarity. Značky kvality by měly být diferencovány podle různých druhů činnosti.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Jakýkoliv subjekt, který má zájem se zapojit do činnosti Evropského sboru solidarity, by měl po splnění příslušných podmínek obdržet značku kvality. Postup, který vede k udělení značky kvality, by měl být prováděcími orgány Evropského sboru solidarity vykonáván průběžně. Udělená značka kvality by měla být periodicky posuzována, a pokud by v kontextu provedených kontrol bylo zjištěno neplnění podmínek, jež vedly k jejímu udělení, mohla by být odebrána.

(18)  Jakýkoliv subjekt, který má zájem se zapojit do činnosti Evropského sboru solidarity, by měl po splnění příslušných podmínek obdržet značku kvality. S cílem zajistit, aby zúčastněné organizace skutečně splňovaly zásady a požadavky Evropského sboru solidarity, co se týče jejich práv a úkolů, by měly být zavedeny samostatné značky kvality pro dobrovolnou účast na solidárních činnostech, dobrovolnictví na podporu operací humanitární pomoci a pro stáže a zaměstnání a tyto značky kvality by se měly rovněž lišit v závislosti na úloze zúčastněné organizace. Postup, který vede k udělení značky kvality, by měl být prováděcími orgány Evropského sboru solidarity vykonáván průběžně. Udělená značka kvality by měla být pravidelně posuzována, a pokud by v kontextu provedených kontrol bylo zjištěno neplnění podmínek, jež vedly k jejímu udělení, měla by být odebrána. Administrativní proces by měl být omezen na minimum, aby nebyly odrazovány menší organizace.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a)  Obecně platí, že žádosti o grant by se měly předkládat národní agentuře země, v níž má zúčastněná organizace sídlo. Žádosti o grant na solidární činnosti organizované celoevropskými nebo mezinárodními organizacemi, na solidární činnosti dobrovolnických týmů v prioritních oblastech určených na evropské úrovni a na solidární činnosti na podporu operací humanitární pomoci ve třetích zemích by se měly předkládat Výkonné agentuře Evropské komise pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast, která byla zřízena prováděcím rozhodnutím Komise 2013/776/EU1a.

 

__________________

 

1aProváděcí rozhodnutí Komise 2013/776/EU ze dne 18. prosince 2013, kterým se zřizuje Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast a zrušuje rozhodnutí 2009/336/ES (Úř. věst. L 343, 19.12.2013, s. 46).

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Zúčastněné organizace mohou v rámci Evropského sboru solidarity vykonávat několik funkcí. V roli hostitele budou vykonávat činnosti spojené s přijímáním účastníků, případně včetně organizace činností a poskytování pokynů a podpory účastníkům během solidární činnosti. V roli poskytovatele podpory budou provádět činnosti související s vysíláním a přípravou účastníků před odjezdem, v průběhu solidární činnosti i po jejím skončení, včetně školení a navedení účastníků na místní organizace po dokončení činnosti.

(20)  Zúčastněné organizace mohou v rámci Evropského sboru solidarity vykonávat několik funkcí. V roli hostitele budou vykonávat činnosti spojené s přijímáním účastníků, případně včetně organizace činností, poskytování pokynů a podpory účastníkům během solidární činnosti a zpětné vazby po výkonu činnosti. V roli poskytovatele podpory budou provádět činnosti související s vysíláním a přípravou účastníků před odjezdem, v průběhu solidární činnosti i po jejím skončení, včetně školení a navedení účastníků na místní organizace po dokončení činnosti s cílem zvýšit příležitosti pro další solidární činnosti. Národní agentury by měly dobrovolníky rovněž vybízet k tomu, aby působili jako vyslanci programu a o své osobní zkušenosti se podělili v sítích spojujících mladé lidi a ve vzdělávacích zařízeních, čímž by přispěli k propagaci programu. Za tímto účelem by měly národní agentury dobrovolníky podporovat.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  V zájmu podpory solidárních činností mezi mladými lidmi by zúčastněnými organizacemi měly být veřejné nebo soukromé subjekty či mezinárodní organizace, ať už neziskové či výdělečné, a mohou zahrnovat mládežnické organizace, náboženské instituce a charitativní sdružení, sekulární humanistické organizace, nevládní organizace nebo jiné subjekty z občanské společnosti. Program by měl poskytovat financování pouze na neziskovou činnost zúčastněných organizací.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Mělo by se usnadnit rozšiřování projektů Evropského sboru solidarity. Měla by se zavést zvláštní opatření s cílem pomoci navrhovatelům projektů v rámci Evropského sboru solidarity žádat o granty nebo rozvíjet součinnost prostřednictvím podpory evropských strukturálních a investičních fondů a programů týkajících se migrace, bezpečnosti, spravedlnosti a občanství, zdraví a kultury.

(21)  Mělo by se usnadnit rozšiřování projektů Evropského sboru solidarity. Současně je třeba potenciálním příjemcům poskytovat přesné a neustále aktualizované informace o těchto příležitostech. Měla by se zavést zvláštní opatření s cílem pomoci navrhovatelům projektů v rámci Evropského sboru solidarity žádat o granty nebo rozvíjet součinnost prostřednictvím podpory evropských strukturálních a investičních fondů a programů týkajících se migrace, bezpečnosti, spravedlnosti a občanství, zdraví a kultury.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Nepřetržitě by měl být rozvíjen portál Evropského sboru solidarity, aby byl zajištěn snadný přístup k Evropskému sboru solidarity a aby bylo k dispozici jednotné kontaktní místo pro zájemce a organizace, co se týče mimo jiné registrací, identifikace a propojování profilů a příležitostí, vytváření sítí a virtuálních výměn, školení online, jazykové podpory a podpory po umístění a dalších užitečných funkcí, které mohou vzniknout v budoucnu.

(23)  Nepřetržitě by měl být rozvíjen portál Evropského sboru solidarity, aby byl zajištěn snadný, bezbariérový a uživatelsky vstřícný přístup k Evropskému sboru solidarity, v souladu s normami stanovenými směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/21021a. Portál Evropského sboru solidarity poskytuje jednotné kontaktní místo pro zájemce a organizace, co se týče mimo jiné registrací, identifikace a propojování profilů a příležitostí, vytváření sítí a virtuálních výměn, školení online, jazykové podpory a podpory před umístěním a po umístění, zpětné vazby a mechanismu hodnocení a dalších užitečných funkcí, které mohou vzniknout v budoucnu. I když jednotné kontaktní místo nabízí výhodu integrovaného přístupu k různým činnostem, jednotlivci se při přístupu na portál Evropského sboru solidarity mohou setkat s fyzickými, sociálními a jinými překážkami. Pro překonání těchto překážek by zúčastněné organizace měly účastníkům poskytovat podporu při registraci.

 

__________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Je třeba dále rozvíjet portál Evropského sboru solidarity s přihlédnutím k Evropskému rámci interoperability23, který poskytuje specifické pokyny ohledně toho, jak zřídit interoperabilní digitální veřejné služby, a je prováděn členskými státy a dalšími členy Evropského hospodářského prostoru prostřednictvím vnitrostátních rámců interoperability. Veřejné zprávě nabízí 47 konkrétních doporučení ohledně toho, jak by mohly zlepšit řízení svých činností interoperability, vytvořit vztahy mezi jednotlivými organizacemi, zefektivnit procesy podporující komplexní (end-to-end) digitální služby a zajistit, aby stávající ani nové právní předpisy neohrozily úsilí v oblasti interoperability.

(24)  Je třeba dále rozvíjet portál Evropského sboru solidarity s přihlédnutím k Evropskému rámci interoperability23, který poskytuje specifické pokyny ohledně toho, jak zřídit interoperabilní digitální veřejné služby, a je prováděn členskými státy a dalšími členy Evropského hospodářského prostoru prostřednictvím vnitrostátních rámců interoperability. Veřejné zprávě nabízí 47 konkrétních doporučení ohledně toho, jak by mohly zlepšit řízení svých činností interoperability, vytvořit vztahy mezi jednotlivými organizacemi, zefektivnit procesy podporující komplexní (end-to-end) digitální služby a zajistit, aby stávající ani nové právní předpisy neohrozily úsilí v oblasti interoperability. Portál by měl být navíc vybudován v souladu s normami stanovenými směrnicí (EU) 2016/2102.

_________________

_________________

23 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Evropský rámec interoperability – Strategie provádění“ (COM(2017) 134 final).

23 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Evropský rámec interoperability – Strategie provádění“ (COM(2017) 134 final).

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24a)  Za účelem zvýšení transparentnosti provádění programu a posílení jeho účinnosti by Komise měla provádění programu pravidelně konzultovat s klíčovými zúčastněnými subjekty, včetně zúčastněných organizací.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24b)  Za účelem zajištění správného fungování programu a včasného zahájení akcí programu je nezbytné zavést v rámci pracovních programů programu mechanismy, které zajistí, aby byly nabídky předloženy registrovaným uchazečům v rozumné a relativně předvídatelné době. Pravidelné informace a aktualizace o dostupných umístěních a aktivně zapojených zúčastněných organizacích by proto měly být zaslány registrovaným uchazečům, aby se po jejich registraci podnítila jejich angažovanost v programu a současně jim byla nabídnuta příležitost přímo kontaktovat subjekty zapojené do oblasti solidarity na vnitrostátní i evropské úrovni.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27a)  Zásady Unie týkající se rovných příležitostí a nediskriminace uvádějí, že občané Unie a osoby dlouhodobě pobývající v Unii ze všech sociálních vrstev a věkových kategorií by měli mít možnost účastnit se dění jakožto aktivní občané. S přihlédnutím ke specifickým výzvám humanitární činnosti by účastníci iniciativy Humanitární dobrovolníci EU měli být ve věku nejméně osmnácti let, přičemž mohou zastupovat širokou škálu profilů a generací, jejichž dovednosti jsou důležité pro úspěšné provádění těchto humanitárních operací.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, aby činnosti podporované Evropským sborem solidarity byly dostupné všem mladým lidem, a zejména těm nejvíce znevýhodněným. Měla by být zavedena zvláštní opatření pro prosazování společenského začlenění a pro zapojení znevýhodněných mladých lidí a také pro to, aby byla brána v potaz omezení daná odlehlostí řady venkovských oblastí a nejvzdálenějších regionů Unie a zámořských zemí a území. Podobně by se měly zúčastněné země snažit přijmout veškerá příslušná opatření pro odstranění právních a administrativních překážek, které brání řádnému fungování Evropského sboru solidarity. To by mělo vyřešit, pokud je to možné a aniž by tím bylo dotčeno schengenské acquis a právo Unie týkající se vstupu a pobytu občanů třetích zemí, administrativní problémy, které způsobují potíže při získávání víz a povolení k pobytu, jakož i při vydávání evropského průkazu zdravotního pojištění v případě přeshraničních činností v rámci Evropské unie.

(28)  Zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, aby činnosti podporované Evropským sborem solidarity byly dostupné všem mladým lidem, a zejména těm s omezenými příležitostmi, jak je podrobněji uvedeno ve strategii pro začleňování a rozmanitost vytvořené a uplatňované v rámci programu Erasmus+. Měla by být zavedena zvláštní opatření, jako jsou vhodné formy solidárních činností a osobní podpora, pro prosazování společenského začlenění a pro zapojení mladých lidí s omezenými příležitostmi a také pro to, aby byla brána v potaz omezení daná odlehlostí řady venkovských oblastí a nejvzdálenějších regionů Unie a zámořských zemí a území. Za tímto účelem by měli mladí lidé s omezenými příležitostmi, aniž by byla dotčena možnost účastnit se práce na plný úvazek a v jiné zemi, než je země bydliště, mít rovněž možnost podílet se na práci na částečný úvazek nebo v zemi, v níž mají bydliště, a měli by mít prospěch z dalších opatření, jejichž cílem je usnadnit jejich účast na programu. Podobně by se měly zúčastněné země snažit přijmout veškerá příslušná opatření pro odstranění právních a administrativních překážek, které brání řádnému fungování Evropského sboru solidarity. To by mělo vyřešit, pokud je to možné a aniž by tím bylo dotčeno schengenské acquis a právo Unie týkající se vstupu a pobytu občanů třetích zemí, administrativní problémy, které způsobují potíže při získávání víz a povolení k pobytu, jakož i při vydávání evropského průkazu zdravotního pojištění v případě přeshraničních činností v rámci Evropské unie.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28a)  Zvláštní pozornost a podporu je třeba věnovat kapacitě hostitelských partnerských organizací ve třetích zemích a potřebě začlenit činnost dobrovolníků do místního kontextu a usnadnit spolupráci dobrovolníků s místními humanitárními subjekty, hostitelskou komunitou a občanskou společností.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Vzhledem k významu boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie provádět Pařížskou dohodu a plnit cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje přispěje tento program k začlenění opatření v oblasti klimatu do politik Unie a dosažení celkového cíle vynaložit 25 % výdajů z rozpočtu Unie na realizaci klimatických cílů. Relevantní opatření budou určována během přípravy a provádění programu a v průběhu relevantních hodnocení a přezkumu znovu posouzena.

(29)  Vzhledem k významu boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie provádět Pařížskou dohodu a plnit cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje přispěje tento program k začlenění opatření v oblasti klimatu do politik Unie a dosažení celkového cíle vynaložit alespoň 25 % výdajů z rozpočtu Unie na realizaci klimatických cílů v průběhu období VFR 2021–2027 a k dosažení ročního cíle ve výši 30 %, a to co nejdříve, nejpozději však v roce 2027. Relevantní opatření budou určována během přípravy a provádění programu a v průběhu relevantních hodnocení a přezkumu znovu posouzena.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(30a)  Přiměřená část rozpočtu by měla být určena na výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy a na rozvoj sítí mládeže.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  V souladu se sdělením Komise „Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU“31 by program měl zohledňovat zvláštní situaci těchto regionů. Budou přijata opatření pro zvýšení účasti nejvzdálenější regionů ve všech akcích. Provádění těchto opatření bude pravidelně monitorováno a hodnoceno.

(35)  V souladu se sdělením Komise „Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU“31 by program měl zohledňovat zvláštní situaci těchto regionů. Budou přijata opatření, mimo jiné posílení propagace, pro zvýšení účasti nejvzdálenější regionů ve všech akcích. Provádění těchto opatření bude pravidelně monitorováno a hodnoceno.

__________________

__________________

31 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance „Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU“ (COM(2017) 623 final).

31 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance „Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU“ (COM(2017) 623 final).

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36)  V souladu s finančním nařízením by Komise měla přijmout pracovní programy a informovat o tom Evropský parlament a Radu. Pracovní program by měl stanovit opatření nezbytná pro jejich provedení v souladu s obecnými a specifickými cíli programu, kritéria pro výběr a udělování grantů, jakož i všechny ostatní požadované prvky. Pracovní programy a jakékoliv jejich doplňky by měly být přijímány prostřednictvím prováděcích aktů v souladu s přezkumným postupem.

(36)  Vzhledem k tomu, že program je prováděn po dobu sedmi let, je nutné mu zajistit dostatečnou flexibilitu, aby se mohl přizpůsobit měnící se situaci a politickým prioritám pro provádění solidárních činností. Nařízení v tomto smyslu nestanovuje podrobně, jak budou akce koncipovány, ani nepředjímá politické priority či příslušné rozpočtové priority pro příštích sedm let. Sekundární politická rozhodnutí a priority, včetně podrobností o konkrétních akcích prováděných prostřednictvím jednotlivých činností, by měly být místo toho určeny prostřednictvím ročního pracovního programu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/10461a (finanční nařízení). Pracovní program by také měl stanovit opatření nezbytná pro jejich provedení v souladu s obecnými a specifickými cíli programu, kritéria pro výběr a udělování grantů, jakož i všechny ostatní požadované prvky. Pracovní programy a jakékoliv jejich doplňky by měly být přijímány prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci. Pro zajištění rovnocenné účasti na přípravě aktů v přenesené pravomoci by Komise při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci měla v rámci své přípravné činnosti vést odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

 

____________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018).

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se týká nahrazení prováděcích aktů akty v přenesené pravomoci jako prostředku přijímání pracovních programů. Uvádí, že nařízení obsahuje jen omezené detaily politiky na to, aby byla zaručena flexibilita, a že podrobná politická rozhodnutí budou provedena prostřednictvím pracovních programů. Odráží horizontální přístup v souladu s ostatními spisy výboru CULT týkajícími se VFR.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  Náležitý dosah, publicita a šíření příležitostí a výsledků činností podporovaných programem by měly být zajišťovány na evropské, vnitrostátní a místní úrovni. Zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, aby se do činnosti podporované Evropským sborem solidarity zapojovaly sociální podniky. Činnosti spojené se zajištěním náležitého dosahu, publicity a šíření informací by měly zajišťovat všechny prováděcí subjekty programu, společně – je-li to relevantní – s podporou ze strany dalších klíčových zúčastněných stran.

(38)  Náležitý dosah, publicita a šíření příležitostí a výsledků činností podporovaných programem by měly být zajišťovány na evropské, regionální, vnitrostátní a místní úrovni. Protože je třeba oslovit velký počet potenciálních kandidátů, program by měl být propagován pomocí dynamických komunikačních prostředků, se zvláštním důrazem na sociální média. Zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, aby se do činnosti podporované Evropským sborem solidarity zapojovaly sociální podniky. Činnosti spojené se zajištěním náležitého dosahu, publicity a šíření informací by měly zajišťovat všechny prováděcí subjekty programu, unijní internetové stránky, programy Unie spojené s Evropským sborem solidarity, a měly by – je-li to relevantní – zahrnovat podporu ze strany dalších klíčových zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  V zájmu dosažení cílů programu by Komise, členské státy a národní agentury měly přednostně úzce spolupracovat v partnerství s nevládními organizacemi, organizacemi mládeže a místními zúčastněnými subjekty s odbornými zkušenostmi v solidárních činnostech.

(39)  V zájmu dosažení cílů programu by Komise, členské státy a národní agentury měly přednostně úzce spolupracovat v partnerství s nevládními organizacemi, sociálními podniky, organizacemi mládeže, organizacemi zastupujícími zdravotně postižené osoby a místními zúčastněnými subjekty s odbornými zkušenostmi v solidárních činnostech, včetně dobrovolnických infrastruktur a podpůrných agentur, jako jsou dobrovolnická centra.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  S cílem zajistit větší účinnost komunikace s širokou veřejností a výraznější součinnost mezi komunikační činností prováděnou z podnětu Komise by měly prostředky přidělené na komunikaci podle tohoto nařízení přispět také k pokrytí komunikace mezi podniky ohledně politických priorit Unie za předpokladu, že se týkají obecných cílů tohoto nařízení.

(40)  S cílem zajistit větší účinnost komunikace s širokou veřejností a výraznější součinnost mezi komunikační činností prováděnou z podnětu Komise by měly prostředky přidělené na komunikaci podle tohoto nařízení přispět také k pokrytí bezbariérové komunikace mezi podniky ohledně politických priorit Unie za předpokladu, že se týkají obecných cílů tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42)  Za účelem zajištění řádného finančního řízení a právní jistoty ve všech zúčastněných zemích by měl každý vnitrostátní orgán určit nezávislého auditora. Je-li to možné, mohl by v zájmu co nejvyšší účinnosti nezávislým auditorem být tentýž orgán, který je pověřen činnostmi uvedenými v kapitole III [nového nařízení o programu Erasmus].

(42)  Za účelem zajištění řádného finančního řízení, optimalizace nákladů a právní jistoty ve všech zúčastněných zemích by měl každý vnitrostátní orgán určit nezávislého auditora. Je-li to možné, mohl by v zájmu co nejvyšší účinnosti nezávislým auditorem být tentýž orgán, který je pověřen činnostmi uvedenými v kapitole III [nového nařízení o programu Erasmus].

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43)  Členské státy by měly vyvinout úsilí k přijetí všech vhodných opatření k odstranění právních a administrativních překážek řádného fungování programu. Taková opatření zahrnují – pokud je to možné, a aniž by tím bylo dotčeno právo EU týkající se vstupu a pobytu občanů třetích zemí – řešení problémů, které způsobují potíže při získávání víz a povolení k pobytu. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/80132 se členské státy vybízejí, aby zavedly zkrácené řízení o přijetí.

(43)  Členské státy by měly vyvinout úsilí k přijetí všech vhodných opatření k odstranění právních a administrativních překážek řádného fungování programu. Taková opatření zahrnují – pokud je to možné, a aniž by tím bylo dotčeno právo EU týkající se vstupu a pobytu občanů třetích zemí – řešení problémů, které způsobují potíže při získávání víz a povolení k pobytu, a dalších právních problémů, které by mohly bránit v přístupu mladých lidí k programu. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/80132 se členské státy vybízejí, aby zavedly zkrácené řízení o přijetí.

_________________

_________________

32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 21).

32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 21).

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(45)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201133.

vypouští se

_________________

 

33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se týká nahrazení prováděcích aktů akty v přenesené pravomoci jako prostředku přijímání pracovních programů.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(48)  Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie35. Cílem tohoto nařízení je zejména zajistit respektování práva na rovnost žen a mužů a práva na nediskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace a podporovat uplatňování článků 21 a 23 Listiny základních práv Evropské unie.

(48)  Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie35. Cílem tohoto nařízení je zejména zajistit respektování práva na rovnost žen a mužů a práva na nediskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace či sociálně-ekonomického zázemí a podporovat uplatňování článků 21 a 23 Listiny základních práv Evropské unie.

_________________

_________________

35 Listina základních práv Evropské unie (Úř. věst. C 326, 26.10.2012, s. 391).

35 Listina základních práv Evropské unie (Úř. věst. C 326, 26.10.2012, s. 391).

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  „solidární činností“ vysoce kvalitní dočasné činnosti přispívající k dosahování cílů Evropského sboru solidarity, které mohou mít podobu dobrovolnické činnosti, stáží, pracovních míst, solidárních projektů a činnosti zaměřené na vytváření sítí v různých oblastech, včetně oblastí uvedených v odstavci 13, při současném zajištění evropského přínosu a dodržování předpisů v oblasti zdraví a bezpečnosti;

1)  „solidární činností“ vysoce kvalitní inkluzivní a přiměřeně financované činnosti zabývající se řešením důležitých společenských výzev ve prospěch společenství nebo společnosti jako celku a přispívající k dosahování cílů Evropského sboru solidarity, které mohou mít podobu dobrovolnické činnosti, stáží, pracovních míst, solidárních projektů a činnosti zaměřené na vytváření sítí v různých oblastech, včetně oblastí uvedených v odstavci 13, při současném zajištění evropského přínosu a dodržování předpisů v oblasti zdraví a bezpečnosti a mezinárodních norem v oblasti lidských práv;

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  „registrovaným uchazečem“ jednotlivec ve věku 17 až 30 let, který se zaregistroval na portálu Evropského sboru solidarity s cílem zapojit se do činnosti solidarity, ale ještě se těchto činností neúčastní;

2)  „registrovaným uchazečem“ jednotlivec ve věku 17 až 30 let, který oprávněně pobývá v zúčastněné zemi a který se zaregistroval na portálu Evropského sboru solidarity s cílem zapojit se do činnosti solidarity, ale ještě se těchto činností neúčastní;

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  „účastníkem“ jednotlivec ve věku 18 až 30 let, který se zaregistroval na portálu v Evropském sboru solidarity a účastní se solidární činnosti v rámci Evropského sboru solidarity;

3)  „účastníkem“ jednotlivec ve věku 18 až 30 let, který oprávněně pobývá v zúčastněné zemi a který se zaregistroval na portálu v Evropském sboru solidarity a účastní se solidární činnosti v rámci Evropského sboru solidarity;

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4)  „mladými lidmi s omezenými příležitostmi“ mladí lidé, kteří čelí určitým překážkám, jež jim brání v účinném přístupu k příležitostem poskytovaným v rámci programu z ekonomických, sociálních, kulturních, zeměpisných nebo zdravotních důvodů nebo z důvodů, jako je zdravotní postižení a vzdělávací problémy;

4)  „mladí lidé s omezenými příležitostmi“ lidé, kteří potřebují dodatečnou pomoc vzhledem k různým překážkám vyplývajícím například ze zdravotního postižení, zdravotních problémů, vzdělávacích problémů, jejich migrantského původu, kulturních rozdílů, ekonomické, sociální a geografické situace, včetně osob z marginalizovaných skupin nebo ohrožených diskriminaci na základě některého z důvodů, které jsou zakotveny v článku 21 Listiny základních práv Evropské unie;

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5)  „zúčastněnou organizací“ jakýkoliv veřejný nebo soukromý subjekt, ať už místní, regionální, vnitrostátní nebo mezinárodní, kterému byla udělena značka kvality Evropského sboru solidarity;

5)  „zúčastněnou organizací“ jakýkoliv veřejný nebo soukromý subjekt, ať už neziskový či výdělečný, místní, regionální, vnitrostátní nebo mezinárodní, kterému byla udělena značka kvality Evropského sboru solidarity, v úloze hostitele, poskytovatele podpory nebo v obou těchto úlohách, přičemž se zajistí, aby byl tento subjekt schopen vykonávat vysoce kvalitní solidární činnost v souladu s cíli programu;

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6)  „dobrovolnickou činností“ solidární činnost, která probíhá jako dobrovolná neplacená činnost na dobu až 12 měsíců;

6)  „dobrovolnickou činností“ nepovinná solidární činnost spočívající ve výkonu určité veřejně prospěšné činnosti, která přispívá k veřejnému blahu a kterou účastník vykonává ve svém volném čase, z vlastní svobodné vůle a bez nároku na odměnu po dobu až 12 měsíců;

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7)  „stáží“ solidární činnost po dobu 2 až 6 měsíců, kterou lze prodloužit jednou a na dobu maximálně dvanácti měsíců, kterou nabízí a platí zúčastněná organizace hostící účastníka Evropského sboru solidarity;

7)  „stáží“ placená solidární činnost po dobu 3 až 6 měsíců, která má formu pracovní praxe v rámci zúčastněné organizace a kterou lze prodloužit jednou a na dobu maximálně dvanácti měsíců, kterou nabízí a platí zúčastněná organizace hostící účastníka Evropského sboru solidarity a která zahrnuje složku učení zaměřenou na získání potřebných dovedností a praxe;

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8)  „pracovním místem“ solidární činnost po dobu 2 až 12 měsíců, kterou platí zúčastněná organizace zaměstnávající účastníka Evropského sboru solidarity;

8)  „pracovním místem“ důstojně placená solidární činnost po dobu 3 až 12 měsíců, která zahrnuje složku učení a odborné přípravy, je založena na písemné dohodě, nabízí a platí ji zúčastněná organizace zaměstnávající účastníka Evropského sboru solidarity a nenahrazuje stávající pracovní příležitost;

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9)  „solidárním projektem“ neplacená vnitrostátní solidární činnost po dobu až 12 měsíců, kterou provádějí skupiny nejméně pěti účastníků Evropského sboru solidarity s cílem řešit klíčové výzvy v rámci svých komunit, přičemž současně představují jasný evropský přínos;

9)  „solidárním projektem“ neplacená vnitrostátní nebo přeshraniční solidární činnost po dobu až 12 měsíců, kterou provádějí skupiny nejméně pěti účastníků Evropského sboru solidarity s cílem řešit klíčové výzvy v rámci svých komunit, přičemž současně představují jasný evropský přínos;

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10)  „značkou kvality“ osvědčení udělené zúčastněné organizaci, která je ochotna zajistit solidární činnosti v rámci Evropského sboru solidarity, a to v roli hostitele nebo poskytovatele podpory;

10)  „značkou kvality“ osvědčení udělené na základě rozličných konkrétních požadavků závisejících na druhu poskytované solidární činnosti zúčastněné organizaci, která je ochotna zajistit solidární činnosti v rámci Evropského sboru solidarity, a to v roli hostitele nebo poskytovatele podpory, tj. osvědčení potvrzující, že organizace je schopna zajistit kvalitu solidárních činností ve všech fázích dané solidární činnosti v souladu se zásadami a cíli programu;

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Obecným cílem programu je zvýšit účast mladých lidí a organizací na dostupných a vysoce kvalitních solidárních činnostech, a tím přispět k posílení soudržnosti, solidarity a demokracie v Unii a v zahraničí a současně reagovat na společenské a humanitární výzvy na místě, a to s vynaložením zvláštního úsilí na podporu sociálního začlenění.

1.  Obecným cílem programu je podporovat solidaritu jako hodnotu, především prostřednictvím dobrovolnictví, zvýšit účast generace mladých lidí, kteří se s větší pravděpodobností zapojí do solidárních činností, a organizací na dostupných a vysoce kvalitních solidárních činnostech, a tím přispět k posílení sociální soudržnosti, solidarity, demokracie, evropské identity a aktivního občanství v Unii a v zahraničí, podpořit komunity a reagovat na společenské a humanitární výzvy na místě, a to s vynaložením zvláštního úsilí na podporu sociálního začlenění a rovných příležitostí.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Specifickým cílem programu je poskytnout mladým lidem, včetně těch s omezenými příležitostmi, snadno dostupné příležitosti k zapojení se do solidárních činností v Evropě a v zahraniční a současně zlepšit a náležitě doložit jejich kompetence, jakož i usnadnit jejich zaměstnatelnost a přechod na trh práce.

2.  Specifickým cílem programu je poskytnout mladým lidem, včetně těch s omezenými příležitostmi, snadno dostupné a inkluzivní příležitosti k zapojení se do solidárních činností navozujících pozitivní společenské změny v Evropě a v zahraničí a současně zlepšit a náležitě doložit jejich kompetence pro osobní, vzdělávací, sociální, kulturní, občanský a profesní rozvoj, jakož i usnadnit jejich trvalou angažovanost coby aktivních občanů, zaměstnatelnost a přechod na trh práce.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Součástí zpětné vazby poskytované účastníky a zúčastněnými organizacemi je rovněž posouzení splnění cílů programu.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  účast mladých lidí na solidárních činnostech zaměřených na společenské výzvy, jak se uvádí v článku 6;

a)  účast mladých lidí na solidárních činnostech zaměřených na společenské výzvy, jak se uvádí v článku 6, a úsilí o dosažení cílů udržitelného rozvoje;

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  účast mladých lidí na solidárních činnostech zaměřených na humanitární pomoc (Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci), jak se uvádí v článku 10.

b)  účast mladých lidí i lidí se zkušenostmi na solidárních činnostech zaměřených na humanitární pomoc (Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci), jak se uvádí v článku 10, a na činnostech v Unii i mimo ni, jejichž cílem je zlepšování schopnosti hostitelských organizací poskytovat humanitární pomoc ve třetích zemích, jak se uvádí v článku 11.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Operační cíle a odpovídající politické priority akcí, které mají být prováděny prostřednictvím činností v rámci složek uvedených v odstavci 3 tohoto článku, budou upřesněny v ročních pracovních programech, které mají být přijaty podle článku 18.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se týká nahrazení prováděcích aktů akty v přenesené pravomoci jako prostředku přijímání pracovních programů. Uvádí, že nařízení obsahuje jen omezené detaily politiky na to, aby byla zaručena flexibilita, a že podrobná politická rozhodnutí budou provedena prostřednictvím pracovních programů. Odráží horizontální přístup v souladu s ostatními spisy výboru CULT týkajícími se VFR.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  stážemi a pracovními místy, jak se uvádí v článku 8;

b)  vysoce kvalitními stážemi a pracovními místy, jak se uvádí v článku 8;

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  jejich přístupu k zapojení mladých lidí z různých prostředí;

d)  jejich inkluzivnosti a jejich skutečné schopnosti zapojit mladé lidi z různých prostředí, včetně mladých lidí se zdravotním postižením;

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Roční pracovní programy přijaté podle článku 18 obsahují seznam činností, které jsou pro účastníky, příjemce a společnost potenciálně škodlivé nebo které jsou pro účastníky nevhodné a které se nesmí v rámci programu provádět nebo které podléhají zvláštní odborné přípravě, ověření spolehlivosti nebo jiným opatřením.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  posilovat kapacity zúčastněných organizací, aby mohly nabízet rostoucímu počtu účastníků Evropského sboru solidarity kvalitní projekty;

a)  posilovat kapacity zúčastněných organizací, aby mohly nabízet rostoucímu počtu účastníků Evropského sboru solidarity vysoce kvalitní, snadno dostupné a přiměřeně financované projekty;

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  přilákat nové zájemce, a to jak mladé lidi, tak zúčastněné organizace;

b)  přilákat nové zájemce, a to jak mladé lidi, tak osoby, které mají určité zkušenosti v rámci iniciativy Humanitární dobrovolníci EU, a zúčastněné organizace;

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)   usnadňovat přístup osob se zdravotním postižením ke všem nabízeným činnostem;

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  umožňovat zpětnou vazbu ohledně solidárních činností a

c)  umožňovat poskytování zpětné vazby ohledně solidárních činností i propagaci programu v pozici jeho vyslance a

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  opatření na ochranu příjemců solidárních činností, včetně cílené odborné přípravy účastníků, kteří solidární činnosti provozují ve prospěch zranitelných skupin, včetně dětí, a ověření spolehlivosti účastníků pracujících s dětmi;

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab)  opatření zaměřená na podporu sociálního začleňování a rovných příležitostí, zejména v zájmu účasti mladých lidí s omezenými příležitostmi, například vhodné formy solidárních činností a individualizovanou podporu;

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. a c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ac)  opatření usilující o zajištění budování kapacit a administrativní podpory pro zúčastněné organizace;

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  vytvoření a udržování značky kvality pro subjekty, které jsou ochotny poskytovat solidární činnosti pro Evropský sbor solidarity;

b)  vytvoření a udržování značek kvality pro subjekty, které jsou ochotny poskytovat solidární činnosti pro Evropský sbor solidarity;

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  vytvoření, údržbu a aktualizaci portálu Evropského sboru solidarity a dalších příslušných on-line služeb, jakož i nezbytných podpůrných systémů IT a internetových nástrojů.

d)  vytvoření, údržbu a aktualizaci přístupného portálu Evropského sboru solidarity, minimálně ve všech úředních jazycích Unie, a dalších příslušných on-line služeb, jakož i nezbytných podpůrných systémů IT a internetových nástrojů, jež musí být v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými směrnicí (EU) 2016/2102.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  opatření usilující o motivaci sociálních podniků, aby podpořily činnosti programu či umožnily zaměstnancům zapojit se do dobrovolnických činností v rámci programu;

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db)  vývoj jasného a podrobného postupu pro účastníky a zúčastněné organizace, který stanoví kroky a harmonogramy pro všechny fáze solidárních činností;

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Akce prováděné v rámci složky „Zapojení mladých lidí do solidárních činností zaměřených na řešení společenských výzev“ přispívají zejména k posílení soudržnosti, solidarity a demokracie v Unii i v zahraničí a reagují na společenské výzvy se zvláštní snahou podpořit sociální začlenění.

1.  Akce prováděné v rámci složky „Zapojení mladých lidí do solidárních činností zaměřených na řešení společenských výzev“ přispívají zejména k posílení soudržnosti, solidarity, občanství a demokracie v Unii i v zahraničí a reagují na společenské výzvy se zvláštní snahou podpořit sociální začlenění a rovné příležitosti.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  stážemi a pracovními místy, jak se uvádí v článku 8;

b)  stážemi a pracovními místy, jak se uvádí v článku 8, které musí být vysoce kvalitní;

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Dobrovolnická činnost, jak se uvádí v čl. 4 odst. 1 písm. a), zahrnuje složku učení a odborné přípravy, nenahrazuje stáže nebo pracovní místa, nepovažuje se za zaměstnání a je založeno na písemné dohodě o dobrovolnické činnosti.

1.  Dobrovolnická činnost, jak se uvádí v čl. 4 odst. 1 písm. b), zahrnuje významný rozměr vzdělávání a učení a on-line i off-line odbornou přípravu, která je přizpůsobena příslušné činnosti a probíhá před jejím začátkem i v jejím průběhu. Dobrovolnická činnost také usiluje o jasný dopad na zjištěné potřeby komunity, nenahrazuje stáže nebo pracovní místa, nepovažuje se za zaměstnání a je založena na písemné dohodě o dobrovolnické činnosti v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy. Tato dohoda zajistí přiměřenou právní, sociální a finanční ochranu účastníka.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Dobrovolnická činnost může probíhat v zemi jiné, než je země bydliště účastníka (přeshraniční) nebo v zemi bydliště účastníka (vnitrostátní).

2.  Dobrovolnická činnost zpravidla probíhá v zemi jiné, než je země bydliště účastníka (přeshraniční). Dobrovolnická činnost může probíhat v zemi bydliště účastníka (vnitrostátní), účastnit se jí ale mohou pouze mladí lidé s omezenými příležitostmi a zahrnuje účastníky s bydlištěm v jiné zemi, než ve které daná činnost probíhá.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Tyto stáže, jak se uvádí v čl. 4 odst. 1 písm. b), probíhají na základě písemné dohody o stáži v souladu s případným platným regulačním rámcem země, v níž se stáž koná, a se zohledněním zásad rámce pro kvalitu stáží (2014/C 88/01). Stáže nenahrazují pracovní místa.

1.  Tyto stáže jsou placené a probíhají na základě písemné dohody o stáži uzavřené na začátku stáže v souladu s případným platným regulačním rámcem země, v níž se stáž koná. Dohoda o stáži uvádí vzdělávací cíle, pracovní podmínky a trvání stáže, odměnu, kterou má účastník obdržet, a práva a povinnosti smluvních stran a zohledňuje zásady rámce pro kvalitu stáží (2014/C 88/01). Stáže nenahrazují pracovní místa.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pracovní místo, jak se uvádí v čl. 4 odst. 1 písm. b), je založeno na pracovní smlouvě v souladu s vnitrostátním právním rámcem zúčastněné země, v níž je zaměstnání vykonáváno. Finanční podpora pro zúčastněné organizace nabízející pracovní místa nepřesáhne 12 měsíců v případech, kdy trvání pracovní smlouvy překročí 12 měsíců.

2.  Pracovní místo je založeno na písemné pracovní smlouvě, která dodržuje všechny podmínky zaměstnání stanovené ve vnitrostátním právu, a/nebo platné kolektivní smlouvy země, v níž je zaměstnání vykonáváno. Finanční podpora pro zúčastněné organizace nabízející pracovní místa nepřesáhne dvanáct měsíců v případech, kdy trvání pracovní smlouvy překročí dvanáct měsíců.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Stáže a pracovní místa zahrnují prvek vzdělávání a odborné přípravy.

3.  Stáže a pracovní místa zahrnují významný prvek vzdělávání a učení před začátkem činnosti i v jejím průběhu s cílem pomoci účastníkům v získání relevantních zkušeností za účelem rozvoje kompetencí užitečných pro jejich osobní, vzdělávací, sociální, občanský i profesní rozvoj.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Stáže a pracovní místa mohou probíhat v zemi jiné, než je země bydliště účastníka (přeshraniční) nebo v zemi bydliště účastníka (vnitrostátní).

4.  Stáže a pracovní místa probíhají zpravidla v zemi jiné, než je země bydliště účastníka (přeshraniční). Stáže a pracovní místa mohou probíhat v zemi bydliště účastníka (vnitrostátní), účastnit se jich ale mohou pouze mladí lidé s omezenými příležitostmi a zapojují se do nich účastníci s bydlištěm v jiné zemi, než ve které daná činnost probíhá.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Je vyčleněn odpovídající rozpočet na financování přiměřených úprav umožňujících účinné zapojení osob se zdravotním postižením na rovnocenném základě s ostatními v souladu s článkem 27 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a směrnicí Rady 2000/78/ES1a.

 

____________________

 

1a  Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, která stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 16).

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Akce prováděné v rámci složky „Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci“ přispívají zvláště k poskytování humanitární pomoci založené na potřebách, zaměřené na záchranu života, předcházení lidskému utrpení a jeho zmírňování a zachování lidské důstojnosti a na budování kapacit a zvyšování odolnosti zranitelných nebo katastrofami zasažených komunit.

1.  Akce prováděné v rámci složky „Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci“ přispívají zvláště k poskytování humanitární pomoci založené na potřebách a zaměřené na záchranu života, předcházení lidskému utrpení a jeho zmírňování a zachování lidské důstojnosti v případě přírodních či člověkem způsobených katastrof, k budování kapacit a zvyšování odolnosti komunit, které jsou zranitelné, nestabilní nebo zasažené přírodními nebo člověkem způsobenými katastrofami, a k usnadnění přechodu z humanitární reakce k dlouhodobému udržitelnému rozvoji podporujícímu začlenění.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Akce v rámci této kapitoly se provádějí v souladu se zásadami humanitární pomoci, jimiž jsou lidskost, neutralita, nestrannost a nezávislost.

2.  Akce v rámci této kapitoly se provádějí v souladu s Evropským konsensem o humanitární pomoci, přičemž je třeba podporovat základní zásady humanitární pomoci, jimiž jsou lidskost, neutralita, nestrannost a nezávislost, a současně potvrzovat, že Unie je pevně odhodlána uplatňovat přístup založený na potřebách a nečinit rozdíl mezi dotčenými skupinami obyvatelstva ani v jejich rámci, a dodržovat mezinárodní právo.

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a.  Humanitární pomoc Unie se poskytuje v situacích, v nichž mohou působit také další nástroje související s rozvojovou spoluprací, zvládáním krizí a civilní ochranou. Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci pracuje soudržným a doplňkovým způsobem a jeho činnost se nesmí překrývat s příslušnými politikami a nástroji Unie, zejména s politikou Unie v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce a s mechanismem civilní ochrany Unie.

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2b.  V rámci prosazování soudržné mezinárodní reakce na humanitární krize jsou akce v rámci této kapitoly v souladu s akcemi, které koordinuje Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí.

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2c.  Evropský sbor humanitární pomoci přispívá k posílení zohledňování genderového hlediska v rámci humanitární pomoci Unie a podporuje odpovídající humanitární reakci na specifické potřeby žen. Zvláštní pozornost je věnována spolupráci se skupinami a sítěmi sdružujícími ženy s cílem podporovat účast a vedoucí postavení žen v rámci humanitární pomoci a využít jejich schopností a odbornosti ve prospěch obnovy, budování míru, snižování rizika katastrof a zvyšování odolnosti dotčených komunit.

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2d.  V dohodě mezi vysílající organizací a Evropským dobrovolnickým sborem humanitární pomoci jsou v úzké konzultaci s hostitelskými organizacemi stanoveny přesné podmínky vysílání dobrovolníků, včetně práv a povinností, doby trvání a místa vyslání a úkolů, které mají být vykonány.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  solidárními projekty;

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Na základě předchozího posouzení potřeb ve třetích zemích podporuje toto nařízení akce zaměřené na posílení kapacity humanitární pomoci s cílem posílit připravenost a reakci na humanitární krize na místní úrovni a zajistit účinnost a udržitelný dopad práce dobrovolníků na místě, a to včetně:

 

a)   řízení rizik spojených s přírodními katastrofami, připravenosti a reakce na katastrofy, poradenství, odborné přípravy v oblasti řízení dobrovolníků a dalších relevantních oblastí pro zaměstnance a dobrovolníky z hostitelských organizací;

 

b)   výměny osvědčených postupů, technické podpory, programů partnerství a výměny pracovníků a dobrovolníků, vytváření sítí a dalších vhodných akcí.

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Komise bude nadále vést, udržovat a aktualizovat databázi humanitárních dobrovolníků EU a regulovat přístup k ní a její používání, a to i s ohledem na dostupnost a vhodnost humanitárních dobrovolníků z EU, což umožní pokračující účast dobrovolníků, kteří se vracejí. Zpracování osobních údajů shromážděných v této databázi nebo pro její účely probíhá případně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6791a a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/17251b.

 

____________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

1b Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Dobrovolnická činnost na podporu operací humanitární pomoci, jak se uvádí v čl. 4 odst. 1 písm. a), zahrnuje složku učení a odborné přípravy, nenahrazuje stáže nebo pracovní místa a je založena na písemné dohodě o dobrovolnické činnosti.

1.  Dobrovolnická činnost na podporu operací humanitární pomoci zahrnuje přiměřené učení a odbornou přípravu, a to i před umístěním, jež se týkají projektů, do nichž se mladí dobrovolníci zapojí, a kladou náležitý důraz na zásady poskytování humanitární pomoci uvedené v čl. 10 odst. 2 a na zásadu „neškodit“. Nenahrazuje stáže nebo pracovní místa a je založena na písemné dohodě o dobrovolnické činnosti.

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Iniciativa Humanitární dobrovolníci EU podporuje účast místních dobrovolníků ze třetích zemí.

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Dobrovolnická činnost v rámci této složky je možná pouze ve třetích zemích tam, kde:

2.  Dobrovolnická činnost v rámci této složky je možná pouze tam, kde:

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a.  Na základě předchozího posouzení potřeb ve třetích zemích ze strany vysílajících a hostitelských organizací a dalších příslušných subjektů podporuje Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci akce zaměřené na:

 

a)  posilování schopnosti hostitelských organizací poskytovat humanitární pomoc ve třetích zemích, aby se na místní úrovni zvýšila připravenost a zlepšila reakce na humanitární krize a zajistila účinnost a udržitelnost výsledků práce Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci na místě, a to prostřednictvím řízení rizik souvisejících s katastrofami, připravenosti na katastrofy a reakce na ně, přechodu z humanitární reakce na udržitelný místní rozvoj, poradenství a odborné přípravy v oblasti řízení dobrovolnické činnosti;

 

b)  výměnu osvědčených postupů, technickou pomoc, programy partnerství a výměnu zaměstnanců a dobrovolníků.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Posouzení míry rizik pro bezpečnost dobrovolníků je prioritou, zejména v zemích nebo oblastech považovaných za nestabilní nebo za místa s bezprostředními hrozbami.

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 c nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c.  Komunikační kampaně o Evropském sboru solidarity týkající se iniciativy Humanitární dobrovolníci EU se musí uskutečňovat především na území Unie a zaměřovat se na práci dobrovolníků a humanitárních pracovníků vykonávanou v souladu se zásadami poskytování humanitární pomoci, jimiž jsou lidskost, nezávislost, neutralita a nestrannost, ze kterých jejich činnost vychází.

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2d.  Dobrovolnictví reaguje na skutečné potřeby a nedostatky zjištěné na místní úrovni hostitelskými organizacemi.

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 11a

 

Určení a výběr zájemců o dobrovolnickou činnost

 

1.   Na základě předchozího posouzení potřeb ve třetích zemích Komise určí a vybere zájemce o dobrovolnickou činnost, kterým bude poskytnuta odborná příprava ve spolupráci s národními agenturami a hostitelskými organizacemi.

 

2.   Zájemci o dobrovolnickou činnost jsou určováni a vybíráni v souladu s článkem 14, při dodržení zásad nediskriminace, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí.

 

3.   Věkové limity uvedené v článcích 2 a 15 se nepoužijí pro dobrovolnickou činnost na podporu operací humanitární pomoci podle tohoto článku.

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Článek 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 11b

 

Odborná příprava zájemců o dobrovolnickou činnost

 

1.   Na základě stávajících programů a postupů Komise zavede program odborné přípravy pro zájemce o dobrovolnickou činnost zaměřený na podporu a doplnění akcí humanitární pomoci.

 

2.   Zájemci o dobrovolnickou činnost, kteří byli určeni a vybráni v souladu s postupem podávání žádostí, se mohou účastnit programu odborné přípravy prováděného kvalifikovanými organizacemi. Konkrétní rozsah a obsah odborné přípravy, kterou má každý zájemce o dobrovolnickou činnost absolvovat, bude určen po konzultaci s hostitelskou organizací, jež obdržela osvědčení, na základě potřeb a s přihlédnutím k předchozím zkušenostem zájemce a k plánovanému místu vyslání.

 

3.   Program odborné přípravy zahrnuje posouzení připravenosti zájemců o dobrovolnickou činnost na to, aby mohli být vysláni do třetích zemí za účelem podpory a doplnění činností humanitární pomoci a naplnění potřeb na místě.

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční krytí pro provádění programu v období 2021–2027 činí 1 260 000 000 EUR v běžných cenách.

1.  Finanční krytí pro provádění programu v období 2021–2027 činí 1 112 988 000 v cenách roku 2018 [1 260 000 000 EUR v běžných cenách].

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Částka uvedená v odstavci 1 může být použita na technickou a administrativní pomoc určenou na provádění programu, jako jsou přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní a hodnotící činnosti, včetně systémů informačních technologií na úrovni organizace.

2.  Částka uvedená v odstavci 1 může být použita na technickou a administrativní pomoc určenou na provádění programu, jako jsou přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní a hodnotící činnosti, včetně systémů informačních technologií na úrovni organizace. Přiměřená část rozpočtu se vyčlení také na výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy a na rozvoj sítí mládeže.

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Komise přijímá v souladu s článkem 29 akty v přenesené pravomoci, kterými se toto nařízení mění s cílem umožnit flexibilitu a úpravu orientačního rozdělení rozpočtových prostředků na činnosti podle článku 12a. Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku odrážejí nové politické priority úpravou rozdělení, jež dodržuje maximální rozpětí 20 %.

Odůvodnění

Uvedené rozpětí odpovídá rozpětí uvedenému v současném návrhu programu Erasmus.

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12a

 

Rozdělení rozpočtových prostředků na činnosti podle článků 7, 8, 9 a 11

 

Orientační rozdělení rozpočtových prostředků určených na činnosti podle článků 7, 8, 9 a 11 je následující:

 

a)  na dobrovolnictví ve formě solidárních činností a projektů, jak se uvádí v článcích 7 a 9: 86 %;

 

b)  na stáže a pracovní místa, jak se uvádí v článku 8: 8 %; a

 

c)  na dobrovolnickou činnost na podporu operací humanitární pomoci, jak se uvádí v článku 11: 6 %.

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Program může poskytovat financování v kterékoliv formě stanovené ve finančním nařízení, zejména formou grantů, cen a veřejných zakázek.

2.  Program může poskytovat financování v kterékoliv formě stanovené ve finančním nařízení, zejména formou grantů, cen a veřejných zakázek. V zájmu zjednodušení požadavků na příjemce se v maximální možné míře používají jednorázové částky, jednotkové náklady a paušální sazby.

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Jakmile bude k dispozici dostatečné množství informací o finančních příspěvcích, které na program věnují třetí země a jež se očekávají, budou tyto informace poskytnuty oběma složkám rozpočtového orgánu v rámci výroční nebo průběžné zprávy o programu.

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Účastníkům, kteří odcházejí do jiné země, je zaručena plná zdravotní péče, kterou požívají v členském státě, v němž mají bydliště, nikoliv jen naléhavá zdravotní péče. Zdravotní péče je poskytována prostřednictvím veřejných zdravotních služeb členského státu, v němž je činnost vykonávána, nebo, pokud takové služby chybí nebo zjevně nesplňují normy kvality v členském státě, v němž mají bydliště, prostřednictvím soukromých zdravotních služeb v členském státě, v němž je činnost vykonávána.

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Při provádění tohoto nařízení Komise, členské státy a další zúčastněné země podporují sociální začleňování a rovné podmínky přístupu, včetně účasti mladých lidí s omezenými příležitostmi.

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Evropský sbor solidarity je otevřen účasti veřejných nebo soukromých subjektů a mezinárodních organizací, a to za předpokladu, že jim byla udělena značka kvality Evropského sboru solidarity.

1.  Evropský sbor solidarity je otevřen účasti veřejných nebo soukromých subjektů, ať už neziskových či ziskových, a mezinárodních organizací, včetně mládežnických organizací, náboženských institucí, charitativních sdružení, sekulárních humanistických organizací, nevládních organizací nebo jiných subjektů občanské společnosti, a to za předpokladu, že nabízejí solidární činnosti, mají právní subjektivitu v souladu s právními předpisy v zemi, kde jsou registrovány, a že jim byla udělena značka kvality Evropského sboru solidarity. Značka kvality potvrzuje, že dané činnosti mohou splňovat cíle podle článku 3 a zajišťovat akce podle článku 4.

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Žádost subjektu, aby se stal zúčastněnou organizací Evropského sboru solidarity, posoudí příslušný prováděcí orgán Evropského sboru solidarity na základě zásad rovného zacházení, rovných příležitostí a zákazu diskriminace, zabránění tomu, aby účast na programu nahrazovala zaměstnání, poskytování vysoce kvalitních činností se vzdělávací složkou zaměřenou na osobní, sociálně vzdělávací a profesní rozvoj, odpovídající odborné přípravy, pracovních a dobrovolnických ujednání, bezpečného a důstojného prostředí a podmínek, a pravidel neziskovosti v souladu s finančním nařízením. Na základě výše uvedených zásad se zjistí, zda jeho činnosti splňují požadavky Evropského sboru solidarity.

2.  Žádost subjektu, aby se stal zúčastněnou organizací Evropského sboru solidarity, posoudí příslušný prováděcí orgán Evropského sboru solidarity na základě zásad rovného zacházení, rovných příležitostí a zákazu diskriminace, zabránění tomu, aby účast na programu nahrazovala zaměstnání, poskytování vysoce kvalitních, snadno dostupných a inkluzívních činností s jasnou přidanou hodnotou pro zjištěné potřeby komunity, se vzdělávací složkou zaměřenou na osobní, sociálně vzdělávací a profesní rozvoj, odpovídající odborné přípravy, pracovních a dobrovolnických ujednání, bezpečného a důstojného prostředí a podmínek, a pravidel neziskovosti v souladu s finančním nařízením. Na základě výše uvedených zásad se zjistí, zda jeho činnosti splňují požadavky a cíle Evropského sboru solidarity. Značka kvality bude udělena pouze organizacím, které se zaváží dodržovat tyto zásady.

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Na základě tohoto posouzení může být subjektu udělena značka kvality Evropského sboru solidarity. Získaná značka podléhá pravidelnému přezkumu a může být odňata.

3.  Na základě tohoto posouzení může být subjektu udělena značka kvality Evropského sboru solidarity. Specifické požadavky, které musí být splněny pro získání značky kvality, se liší v závislosti na druhu solidární činnosti a funkci subjektu. Získaná značka podléhá pravidelnému přezkumu a v případě jejího zneužití nebo nesplnění zásad stanovených v odstavci 2 bude odňata. Každý subjekt, který podstatně změní své činnosti, informuje příslušný prováděcí orgán pro nové posouzení.

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Zúčastněné organizace, jimž byla udělena značka kvality, mají přístup k platformě, na níž mohou snadno vyhledávat vhodné žadatele, což účastníkům i zúčastněným organizacím usnadní účast na solidárních činnostech.

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b.  Zúčastněné organizace usnadňují podporu programu tím, že bývalým účastníkům poskytují příležitost prostřednictvím sítě sdílet své zkušenosti a působit jako vyslanci mezi potenciální budoucí generací účastníků v tomto programu.

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Zúčastněné organizace vykonávají v rámci Evropského sboru solidarity několik funkcí. V roli hostitele vykonávají činnosti spojené s poskytováním příležitostí k solidárním činnostem registrovaným účastníkům, výběrem a přijímáním účastníků, případně včetně organizace činností, poskytování pokynů a podpory účastníkům během všech fází solidární činnosti, zajišťování bezpečného a vyhovujícího pracovního prostředí pro účastníky a poskytování zpětné vazby účastníkovi po výkonu činnosti. V roli podporovatele provádějí činnosti související s vysíláním účastníků, jejich přípravou a podporou před odjezdem, v průběhu a po skončení solidární činnosti, včetně školení účastníků a jejich navedení na místní organizace po dokončení činnosti. Organizace mohou v roli podporovatele také poskytovat administrativní a logistickou podporu účastníkům v projektech solidarity.

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý veřejný či soukromý subjekt se sídlem v zúčastněné zemi, jakož i mezinárodní organizace mohou požádat o financování z prostředků pro Evropský sbor solidarity. V případě činností uvedených v článcích 7, 8 a 11 musí zúčastněná organizace obdržet značku kvality jako předpoklad pro získání finančního krytí z prostředků pro Evropský sbor solidarity. V případě solidárních projektů uvedených v článku 9 může o financování požádat rovněž fyzická osoba jménem neformální skupiny účastníků Evropského sboru solidarity.

Každý veřejný či soukromý subjekt se sídlem v zúčastněné zemi, jakož i mezinárodní organizace mohou požádat o financování z prostředků pro Evropský sbor solidarity. V případě činností uvedených v článcích 7, 8 a 11 musí zúčastněná organizace obdržet značku kvality jako předpoklad pro získání finančního krytí z prostředků pro Evropský sbor solidarity. V případě solidárních projektů uvedených v článku 9 může o financování požádat rovněž fyzická osoba jménem neformální skupiny účastníků Evropského sboru solidarity. Obecně platí, že žádost o grant se předkládá národní agentuře země, v níž má organizace sídlo. Žádosti o grant na činnosti organizované celoevropskými nebo mezinárodními organizacemi na činnosti dobrovolnických týmů v prioritních oblastech určených na evropské úrovni a na činnosti na podporu operací humanitární pomoci ve třetích zemích se předkládají agentuře EACEA.

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 18 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pracovní program

Roční pracovní program

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Sekundární politická rozhodnutí a priority, včetně podrobností o konkrétních akcích uvedených v článcích 4 až 11, se určí každoročně prostřednictvím pracovního programu v souladu s článkem [110] finančního nařízení. Roční pracovní program také stanoví podrobnosti týkající se provádění programu. Pracovní program navíc uvede výši částky přidělené každé akci i rozdělení finančních prostředků mezi členské státy a třetí země přidružené k programu na akce řízené prostřednictvím národní agentury. Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29 s cílem doplnit toto nařízení přijetím ročních pracovních programů.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se týká nahrazení prováděcích aktů prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci jako prostředku pro přijetí pracovních programů. Uvádí, že nařízení obsahuje jen omezené detaily politiky na to, aby byla zaručena flexibilita, a že podrobná rozhodnutí o politice budou provedena prostřednictvím pracovních programů. Odráží horizontální přístup v souladu s ostatními dokumenty výboru CULT o VFR.

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Průběžné hodnocení programu se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do čtyř let od začátku provádění programu. Je k němu připojeno také konečné hodnocení předchozího programu.

2.  Přezkum programu v polovině období se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění. Komise předloží přezkum v polovině období Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nejpozději do 30. června 2024. Je k němu připojeno také konečné hodnocení předchozího programu.

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Komise v případě potřeby a na základě přezkumu v polovině období a zpráv o provádění, které předložily členské státy, předloží legislativní návrhy na změnu tohoto nařízení. Komise bude příslušné výbory Evropského parlamentu informovat o přezkumu v polovině období, a to i o rozhodnutí, zda je nutno změnit toto nařízení.

Odůvodnění

To zajistí náležité ustanovení o přezkumu v polovině období a revizi odrážející horizontální přístup v souladu s ostatními dokumenty výboru CULT o VFR.

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost těchto prostředků (zejména při propagaci opatření a jejich výsledků) tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti.

1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí jejich původ a zajišťují viditelnost těchto prostředků (zejména při propagaci opatření a jejich výsledků) tím, že urychleně poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti.

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise provádí k programu a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně. Finanční zdroje vyčleněné na program rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 3.

2.  Komise ve spolupráci s vnitrostátními orgány a národními agenturami v zúčastněných zemích a relevantními sítěmi na úrovni Unie provádí k programu a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně. Finanční zdroje vyčleněné na program rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 3.

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Národní agentury uvedené v článku 23 vypracují jednotnou strategii, pokud jde o účinný dosah a šíření a využívání výsledků činností podporovaných v rámci akcí, jež pod záštitou programu řídí, a pomáhají Komisi s obecným úkolem šíření informací o programu, včetně informací o akcích a činnostech řízených na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie, a o jeho výsledcích, a informují příslušné cílové skupiny o akcích a činnostech v jejich zemi.

3.  Národní agentury uvedené v článku 23 vypracují jednotnou strategii, pokud jde o informace a účinný dosah a šíření ke všem případným příjemcům a využívání výsledků činností podporovaných v rámci akcí, jež pod záštitou programu řídí, a pomáhají Komisi s obecným úkolem šíření informací o programu, včetně informací o akcích a činnostech řízených na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie, a o jeho výsledcích, a informují příslušné cílové skupiny o akcích a činnostech v jejich zemi.

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Zúčastněné organizace používají značku „Evropský sbor solidarity“ pro účely sdělování a šíření informací souvisejících s tímto programem.

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Národní agentura pravidelně konzultuje s příjemci programu (jednotlivci i organizacemi), aby od nich o programu získala zpětnou vazbu, posoudila kvalitu činnosti a to, jak se činnost vyvíjí, na základě pokynů Komise, a poskytuje podporu účastníkům v případě problémů a s cílem zlepšit provádění programu na vnitrostátní úrovni na základě získané zpětné vazby a své odbornosti.

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  stanoví normy vnitřní kontroly pro dotčenou národní agenturu a pravidla pro správu finančních prostředků Unie určených na grantovou podporu, která je prováděna národními agenturami;

a)  stanoví normy vnitřní kontroly pro dotčenou národní agenturu a pravidla pro správu finančních prostředků Unie určených na grantovou podporu, která je prováděna národními agenturami, přičemž se zohledňují požadavky na zjednodušení a na účastníky a zúčastněné organizace se neuvaluje další zátěž;

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  zahrnuje požadavek pořádat pravidelná setkání se sítí národních agentur a jejich proškolování za účelem zajištění soudržného provádění programu ve všech zúčastněných zemích;

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Komise pořádá pravidelná setkání ohledně provádění programu s reprezentativním počtem a druhem sítí zastupujících mladé lidi a dobrovolníky a další relevantní organizace občanské společnosti, včetně sociálních partnerů a sítí relevantních pro činnosti programu.

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  V případě, že Komise nemůže roční prohlášení řídícího subjektu nebo výrok nezávislého auditora k němu akceptovat, nebo pokud národní agentura nezohlední dostatečně připomínky Komise, může Komise přijmout jakákoli předběžná a nápravná opatření nezbytná k ochraně finančních zájmů Unie v souladu s čl. 131 odst. 3 písm. c) finančního nařízení.

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Článek 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 24a

 

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

 

Agentura EACEA je na úrovni Unie odpovědná za řízení všech fází grantu na projektové akce programu uvedené v článku 7, o nějž požádaly celoevropské organizace nebo platformy na činnosti dobrovolnických týmů v prioritních oblastech určených na evropské úrovni a činnosti na podporu operací humanitární pomoci ve třetích zemích.

 

Agentura EACEA rovněž odpovídá za akreditaci (tj. značku kvality) a za sledování celoevropských organizací nebo platforem, organizací odpovědných za provádění vnitrostátních systémů nebo fondů Unie se sdíleným řízením a organizací, které hodlají zajišťovat činnosti podporující operace humanitární pomoci.

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Audity týkající se použití příspěvku Unie prováděné osobami nebo subjekty včetně těch, jež nebyly pověřeny orgány či institucemi Unie, jsou základem celkové jistoty podle [článku 127] finančního nařízení.

1.  Audity týkající se použití příspěvku Unie prováděné osobami nebo subjekty včetně těch, jež nebyly pověřeny orgány či institucemi Unie, jsou základem celkové jistoty podle článku [127] finančního nařízení a jsou prováděny ve všech členských státech podle stejných kritérií.

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Národní agentury jsou odpovědné za primární kontroly příjemců grantů na akce Evropského sboru solidarity, které jsou jim svěřeny. Tyto kontroly musí poskytovat dostatečné záruky, že udělené granty jsou využívány tak, jak bylo zamýšleno, a v souladu s platnými pravidly Unie.

2.  Národní agentury jsou odpovědné za primární kontroly příjemců grantů na akce Evropského sboru solidarity, které jsou jim svěřeny. Tyto kontroly musí být přiměřené a adekvátní a musí poskytovat dostatečné záruky, že udělené granty jsou využívány tak, jak bylo zamýšleno, a v souladu s platnými pravidly Unie.

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Akce Evropského sboru solidarity musí být soudržné a doplňkové ve vztahu k příslušným politikám, nástrojům a programům na úrovni Unie, zejména k programu Erasmus, jakož i ke stávajícím sítím na úrovni Unie, které jsou pro činnosti Evropského sboru solidarity významné.

1.  Akce Evropského sboru solidarity musí být soudržné a doplňkové ve vztahu k příslušným politikám, nástrojům a programům na úrovni Unie, zejména k programu Erasmus, evropským strukturálním a investičním fondům a programu Práva a hodnoty, jakož i ke stávajícím sítím na úrovni Unie, které jsou pro činnosti Evropského sboru solidarity významné.

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Akce Evropského sboru solidarity musí být soudržné a doplňkové rovněž ve vztahu k příslušným politikám, programům a nástrojům na vnitrostátní úrovni v zúčastněných zemích. Za tímto účelem si Komise, vnitrostátní orgány a národní agentury vyměňují informace o stávajících vnitrostátních režimech a prioritách týkajících se solidarity a mládeže na jedné straně a o akcích Evropského sboru solidarity na straně druhé s cílem vycházet z příslušných osvědčených postupů a dosáhnout efektivnosti a účinnosti.

2.  Akce Evropského sboru solidarity nenahrazují příslušné politiky, programy a nástroje na vnitrostátní, regionální a místní úrovni ve zúčastněných zemích, ale musí být ve vztahu k nim rovněž soudržné a doplňkové. Za tímto účelem si Komise, vnitrostátní orgány a národní agentury vyměňují informace o stávajících vnitrostátních režimech a prioritách týkajících se solidarity a mládeže na jedné straně a o akcích Evropského sboru solidarity na straně druhé s cílem vycházet z příslušných osvědčených postupů a dosáhnout efektivnosti a účinnosti.

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Příslušné orgány na všech úrovních usilují o koherentní zavedení synergií napříč všemi relevantními programy s cílem maximalizovat efektivitu finančních prostředků Unie a dopad programu. Tyto synergie nesmí vést k využívání finančních prostředků pro jiné cíle než ty, které jsou uvedeny v tomto nařízení. Veškeré synergie a doplňkovost povedou ke zjednodušení postupů podávání žádostí na úrovni provádění spolu s relevantními pokyny pro provádění.

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Akce Evropského sboru solidarity ve třetích zemích uvedené v článku 11 jsou soudržné a doplňkové zejména ve vztahu k dalším oblastem vnější činnosti Unie, konkrétně k politice v oblasti humanitární pomoci, rozvojové spolupráce, rozšíření, sousedství a mechanismu civilní ochrany Unie.

3.  Akce Evropského sboru solidarity ve třetích zemích uvedené v článku 11 jsou soudržné a doplňkové zejména ve vztahu k dalším oblastem vnější činnosti Unie, konkrétně k politice v oblasti humanitární pomoci, rozvojové spolupráce, bezpečnosti, rozšíření, sousedství a mechanismu civilní ochrany Unie.

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 19 je Komisi svěřena na dobu trvání programu.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 12, 18 a 19 je Komisi svěřena na dobu trvání programu.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se týká nahrazení prováděcích aktů akty v přenesené pravomoci jako prostředku pro přijetí pracovních programů a odpovídajících změn.

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 19 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 12, 18 a 19 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se týká nahrazení prováděcích aktů akty v přenesené pravomoci jako prostředku pro přijetí pracovních programů a odpovídajících změn.

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 19 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 12, 18 a 19 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se týká nahrazení prováděcích aktů akty v přenesené pravomoci jako prostředku pro přijetí pracovních programů a odpovídajících změn.

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Příloha – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ukazatele pro monitorování a podávání zpráv:

Tento program bude pečlivě monitorován za účelem zjištění toho, do jaké míry bylo dosaženo obecného cíle a konkrétních cílů, a v zájmu sledování jeho výstupu, výsledků a dopadu. Za tímto účelem je stanoven minimální rámec ukazatelů, který bude sloužit jako základ pro budoucí podrobný program sledování výstupu, výsledků a dopadu programu, včetně rozšířeného souboru kvalitativních a kvantitativních ukazatelů:

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  procento účastníků, kteří patří ke skupině mladých lidí s omezenými příležitostmi a

b)  procento účastníků, kteří patří ke skupině mladých lidí s omezenými příležitostmi;

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  počet organizací, které získaly značku kvality Evropského sboru solidarity.

c)  počet organizací, které získaly značku kvality Evropského sboru solidarity;

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  počet účastníků zařazených na pracovní místa (tuzemská a přeshraniční) rozdělených podle země, věku, pohlaví, profesního zázemí a dosaženého vzdělání;

Pozměňovací návrh    152

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  počet účastníků v projektech solidarity rozdělených podle země, věku, pohlaví, profesního zázemí a dosaženého vzdělání;

Pozměňovací návrh    153

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cc)  počet organizací, jimž byla odňata značka kvality;

Pozměňovací návrh    154

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – písm. c d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cd)  počet organizací, jež obdržely značku kvality, rozdělených podle země a získaných finančních prostředků;

Pozměňovací návrh    155

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – písm. c e (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ce)  počet zúčastněných mladých lidí s omezenými příležitostmi. Ukazatele výsledků (kombinované ukazatele);

Pozměňovací návrh    156

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – písm. c f (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cf)  počet účastníků hlásících pozitivní výsledky učení;

Pozměňovací návrh    157

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – písm. c g (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cg)  procento účastníků, jejichž výsledky učení byly uznány prostřednictvím osvědčení, jako je Youthpass, nebo jiného typu formálního uznání jejich účasti v Evropském sboru solidarity;

Pozměňovací návrh    158

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – písm. c h (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ch)  celková míra spokojenosti účastníků, pokud jde o kvalitu činností; a

Pozměňovací návrh    159

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – písm. c i (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ci)  počet osob přímo či nepřímo podporovaných prostřednictvím solidárních činností.

  • [1]  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
  • [2]  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti a politické volby nového návrhu

EU je založena na solidaritě: solidaritě mezi občany, přeshraniční solidaritě mezi členskými státy a solidaritě při svých činnostech na území Unie i ve světě.

V reakci na jasný požadavek, aby dělaly více pro mladé lidi, dosáhly Evropský parlament a Rada v červnu 2018 politické dohody (přijaté na plenárním zasedání dne 11. září 2018) o návrhu nařízení, kterým se zřizuje Evropský sbor solidarity. V něm bude sloučeno několik programů zaměřených na stáže/pracovní místa v oblasti dobrovolnické činnosti a solidarity do jednoho programu, který bude fungovat jako „jediné kontaktní místo“ pro všechny příležitosti v oblasti solidarity pro mladé lidi. Program otevírá mladým lidem nové příležitosti, které jim umožní zapojit se na místní a evropské úrovni do solidárních činností, a poskytne jim nástroje nezbytné k tomu, aby tyto činnosti měly pozitivní dopad na jejich komunity. Zároveň jim umožní získávat užitečné odborné znalosti a dovednosti pro jejich budoucí osobní rozvoj.

Dne 11. června 2018 zveřejnila Evropská komise nový návrh o Evropském sboru solidarity (COM (2018)440 final. Nový návrh uvádí činnosti programu do souladu s cyklem VFR tím, že navrhuje zvláštní rozpočet ve vlastní rozpočtové položce. Návrh dále rozšiřuje působnost činností Evropského sboru solidarity tak, aby zahrnovaly podporu operací humanitární pomoci, která byla dříve poskytována prostřednictvím iniciativy Humanitární dobrovolníci EU. Vzhledem k podobnosti obou programů se Komise domnívá, že jejich sloučení bude mít následující pozitiva:

•  zahrnutí všech účastníků do jednoho seznamu, vyšší transparentnost a rychlejší náborový postup;

•  uplatňování jedné značky a komunikační činnosti. Tím by se zvýšil dosah aktivit na propagaci tohoto programu, který by se tak stal „jediným kontaktním místem“ pro solidární činnosti vykonávané mladými lidmi;

•  zavedení jednotného mechanismu provádění. Všechny organizace a projekty by pro žádosti o značku kvality a o financování používaly tentýž elektronický formulář. Tím by se zjednodušily postupy pro organizace a snížily celkové administrativní náklady;

•  dosažení výrazné součinnosti a úspor díky jednotnému souboru nástrojů a systémů.

Nový návrh se dále zakládá na prvcích politické dohody dosažené v červnu 2018 (přijaté na plenárním zasedání dne 11. září 2018) a tyto prvky také do velké míry zahrnuje. Zároveň zvyšuje ambice prostřednictvím navýšeného rozpočtu, rozšířené působnosti a zdokonaleného fungování programu.

Stanovisko zpravodajky

Vzhledem k přínosům stávající politické dohody, kterou se zřizuje Evropský sbor solidarity, a s ohledem na různé prvky nového návrhu zpravodajka navrhuje, aby do něj byly opět zahrnuty některé prvky, které byly původně dohodnuty v souvislosti s Evropským sborem solidarity na období 2018–2020, ale do stávajícího návrhu nebyly zahrnuty.

Zpravodajka uspořádala rozsáhlou a inkluzivní konzultaci s celou řadou zúčastněných stran. Na základě tohoto konzultačního procesu a hloubkové analýzy stávajícího rámce a nového návrhu bylo dosaženo obecného závěru, že budoucí Evropský sbor solidarity by mohl představovat zdokonalený rámec pro solidární činnosti, a to díky:

•  stanovení jasnějších cílů a lepšímu zohlednění situace a potřeb mladých lidí i potřeb společnosti;

•  větší otevřenosti a dostupnosti činností Evropského sboru solidarity, které budou lépe vycházet vstříc všem mladým lidem a zohledňovat jejich různorodé socioekonomické prostředí a potenciální překážky;

•  zajištění efektivní součinnosti a provozní kompatibility mezi Evropským sborem solidarity, budoucím programem Erasmus a ostatními příslušnými programy i v rámci obnovené strategie EU pro mládež.

Zpravodajka by proto ráda zaměřila vaši pozornost na několik pozměňovacích návrhů usilujících o dosažení výše uvedených obecných cílů.

Rozdělení rozpočtových prostředků podle činností – stávající politická dohoda o Evropském sboru solidarity na období 2018–2020 skutečně obsahuje orientační prahové hodnoty pro rozdělení rozpočtových prostředků podle oblastí. Zpravodajka se domnívá, že nový návrh by měl také uvádět, jakým způsobem budou rozpočtové prostředky rozděleny mezi jednotlivé činnosti spadající do působnosti nového Evropského sboru solidarity, a že by toto rozdělení mělo odpovídat cílům programu a realistickým očekáváním založeným na poznatcích z provádění předchozích programů. Zpravodajka je toho názoru, že jádrem programu by měla být dobrovolnická činnost, avšak rozdělení musí být i nadále orientační, aby umožňovalo nezbytnou flexibilitu.

•  Zvýšená viditelnost Evropského sboru solidarity – aby bylo možné splnit ambici, že během sedmiletého období bude obsazeno nejméně 350 000 pozic, měla by Evropský sbor solidarity a příležitosti, které nabízí, doprovázet ambicióznější komunikační a propagační kampaň. Zpravodajka se domnívá, že toho je možné dosáhnout prostřednictvím:

o  vyslanců Evropského sboru solidarity (bývalí účastníci by byli vybízeni ke sdílení zkušeností prostřednictvím mládežnických sítí a vzdělávacích institucí; vnitrostátní agentury by jim při tom poskytovaly příslušnou podporu);

o  využívání dynamických komunikačních prostředků včetně sociálních médií k propagaci programu;

o  rozšířených propagačních a komunikačních strategií zejména v odlehlých oblastech.

•  Větší zapojení zúčastněných stran v průběhu celého cyklu – zpravodajka se domnívá, že by během provádění programu mělo docházet k pravidelným konzultacím se zúčastněnými stranami, zejména se sítěmi mládeže a zapojenými organizacemi.

•  Důraz na sociální začleňování a jeho konkretizaci – na základě důkazů a výsledků konzultací se zpravodajka domnívá, že aspekt začleňování je možné zlepšit a posílit v rámci celého programu: V tomto směru jsou navrhována následující opatření:

o  zpětná vazba by měla zahrnovat posouzení toho, nakolik se účastník domnívá, že byl splněn cíl spočívající v podpoře začleňování (spolu s ostatními cíli programu);

o  vnitrostátní činnosti by měly být omezeny na projekty, jejichž dominantním cílem je začleňování (za financování vnitrostátních činností by měly nést hlavní odpovědnost členské státy, ale pokud vnitrostátní programy neexistují, nebylo by spravedlivé vyloučit z účasti mladé lidi, kteří mají méně příležitostí a někdy jim chybějí alternativy);

o  Evropský sbor solidarity by měl mladým lidem, kteří mají méně příležitostí, nabízet solidární činnosti také na částečný úvazek.

•  Rozlišování značek kvality – zpravodajka se domnívá, že k tomu, aby byla zajištěna vysoká kvalita nabízených příležitostí, by zapojené organizace měly splňovat odlišné požadavky na udělení značky kvality v závislosti na typu činnosti (různé činnosti vyžadují různou kapacitu a služby).

•  Zaměření na dlouhodobou dobrovolnickou činnost – zkušenost s dobrovolnickou činností v rámci Evropského sboru solidarity by měla účastníky podnítit k celoživotnímu zapojení do solidární činnosti. Evropský sbor solidarity by měl posílit rozvoj dobrovolnické angažovanosti mezi mladými lidmi.

•  Pracovní místa a stáže – zpravodajka se domnívá, že všechny solidární činnosti ve formě pracovních míst a stáží musí zahrnovat smysluplnou složku kvalitního vzdělávání (jak je uvedeno v tzv. rámci kvality stáží). Aby se posílil rozměr solidarity těchto činností, musí všechna pracovní místa i stáže v rámci Evropského sboru solidarity zahrnovat výlučně neziskové činnosti, a to bez ohledu na typ subjektu.

•  Pracovní programy přijímané jako akty v přenesené pravomoci – zpravodajka se domnívá, že navrhované přijímání pracovního programu prostřednictvím prováděcích aktů ponechává Komisi možnost činit sekundární politická rozhodnutí. Tato možnost by měla zůstat v působnosti Parlamentu a Rady. Vhodným nástrojem pro přijímání pracovních programů tedy jsou akty v přenesené v pravomoci. Tato otázka také souvisí s obecnou diskusí o kontrolních pravomocích Evropského parlamentu.

•  Definice solidarity a specifická definice dobrovolnické činnosti – zpravodajka se domnívá, že Evropský sbor solidarity má velký potenciál, pokud jde o posílení ducha solidarity v celé Evropě. Silnější solidarita by mohla přispět k vybudování silné, jednotné a odolné Evropské unie. Zpravodajka je také toho názoru, že definice „solidarity“ by mohla sloužit jako jednotící princip při provádění programu. Duch solidarity je nejlépe vyjádřen prostřednictvím dobrovolnické činnosti. Přesnější definice dobrovolnické činnosti by tak představovala další zlepšení.

•  Výrazný dopad na potřeby společnosti – příležitosti vytvářené činností v rámci Evropského sboru solidarity by měly mít velký dopad na společnost a vést k posilování soudržnosti, solidarity a demokracie v Evropě i mimo ni. Zpravodajka se domnívá, že dopad na společnost může být silnější, pokud budou činnosti odpovídat konkrétním společenským potřebám a humanitárním výzvám na místě, se zvláštním zaměřením na podporu sociálního začleňování.

•  Cílenější přínos pro účastníky – Evropský sbor solidarity je ceněným nástrojem osobního růstu účastníků. Aby se tento potenciál maximalizoval, měl by mít každý účastník předem k dispozici stanovené výsledky učení vyplývající z jednotlivých činností, aby mohl určit aktivity, které nejlépe odpovídají jeho očekáváním a dovednostem. Účastníkům je také třeba poskytovat smysluplnou zpětnou vazbu.

Návrh zprávy se nezabývá žádnými ustanoveními kapitoly IV (články 10 a 11 – Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci), jelikož tato ustanovení spadají do výlučné pravomoci výboru DEVE (článek 54 jednacího řádu).

STANOVISKO Výboru pro rozvoj (25.1.2019)

pro Výbor pro kulturu a vzdělávání

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušuje [nařízení o Evropském sboru solidarity] a nařízení (EU) č. 375/2014
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Zpravodajka (*): Eleni Theocharous

(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropská komise navrhla, aby byl nedávno vytvořený Evropský sbor solidarity pro mladé lidi sloučen s iniciativou Humanitární dobrovolníci EU / Evropským dobrovolnickým sborem humanitární pomoci, který byl v roce 2014 vytvořen na základě článku 214 SFEU, jenž poskytuje právní základ pro humanitární pomoc.

Vytvoření iniciativy Humanitární dobrovolníci EU je požadavkem stanoveným ve Smlouvě a tato iniciativa má přispívat k úsilí o zvýšení schopnosti Unie poskytovat humanitární pomoc založenou na potřebách a posilování kapacit a zvyšování odolnosti zranitelných nebo katastrofami zasažených komunit ve třetích zemích. Navzdory potenciálu, který v mnoha ohledech iniciativa Humanitární dobrovolníci EU skýtala, měla tato iniciativa velmi pomalý rozjezd a počet dobrovolníků zdaleka nedosahoval počtu, v který Komise původně doufala, a hodnotitelé v polovině období uvedli, že ani zapojení partnerů z humanitárního sektoru nedosáhlo potřebné úrovně. Povinná certifikace organizací zajímajících se o zapojení do této iniciativy je založena na zdlouhavém a zatěžujícím postupu. V důsledku těchto skutečností dosáhl počet dobrovolníků vyšší (nicméně stále nízké) úrovně až v roce 2017. Plný potenciál tento iniciativy je proto stále těžké posoudit a jednoznačně nebyl stále využit.

Nicméně se zdá, že většina zúčastněných stran vítá sloučení inciativy Humanitární dobrovolníci EU s Evropský sborem dobrovolníků, který by mohla doplnit, zejména tím, že poskytne zkušenosti nabyté v humanitární oblasti při dobrovolnické činnosti prováděné mimo Unii. Pokud bude zajištěna řádná podpora, mohl by tento program představovat významný odrazový můstek pro mladé lidi se zájmem o profesní kariéru v humanitárním sektoru a cennou vstupní bránu pro dobrovolnickou činnost a občanskou angažovanost a v obecné rovině vzbudit větší zájem o globální humanitární výzvy.

Mimoto by měla být zachována možnost, aby vzdělávací a finanční příležitosti mohly i nadále využívat neziskové humanitární organizace a zkušení odborníci, pokud o účast v tomto novém programu projeví zájem. Zpravodajka proto doporučuje, aby se ve složce programu, která vychází z iniciativy Humanitární dobrovolníci EU, neuplatňoval obecný věkový limit 30 let, což by umožnilo, aby se humanitární pomoci dobrovolně účastnili i zkušenější jednotlivci; to by mělo význam zejména v případech, kdy i tito dobrovolníci potřebují před vysláním zvláštní odbornou přípravu.

Jak je uvedeno výše, akreditace organizací, které se chtějí účastnit iniciativy Humanitární dobrovolníci EU je zdlouhavá a, jak se ukázalo, představuje závažnou překážku pro dosažení většího počtu dobrovolníků. Bude proto důležité, aby organizace, které již akreditaci získaly, nemusely po vstupu nového nařízení v platnost znovu procházet podobným procesem. Dále je klíčovou otázkou to, aby byly postupy týkající se požadavků, které musí zúčastněné organizace splnit pro získání značky kvality, jednoduché a přiměřené.

Mimoto musí náš výbor zajistit, aby ustanovení týkající se akcí v rámci složky Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci (kapitola IV), které spadají do naší výlučné pravomoci, zajišťovaly doplňkovost a konzistentnost s ostatními činnostmi EU v oblasti humanitární pomoci a s Evropským konsenzem o humanitární pomoci. Tato složka budoucího programu musí být prováděna při plném dodržení humanitárních zásad a musí být pevně zasazena do koordinované a účinné humanitární pomoci vycházející z potřeb.

V tomto ohledu zpravodajka vidí největší potenciál v akcích, které se zaměřují budování organizační a místní kapacity a odolnosti, a v činnostech zaměřených na okamžitou pomoc, obnovu a rozvoj, řešení otázek spojených s propojením humanitární a rozvojové pomoci, snižování rizika katastrof a připravenost na ně a v obecnější rovině na zvyšování informovanosti o humanitárních potřebách a zásadách a související komunikaci.

A konečně, pokud jde o ustanovení, u nichž v souvislosti s tímto legislativním návrhem náš výbor sdílí pravomoc s Výborem pro kulturu, jsme přesvědčeni, že je obecně třeba klást větší důraz na udržitelný rozvoj, zásadu „nikdo nesmí být opomenut“, vymýcení chudoby, lidská práva a na rovnost mužů a žen.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Vzhledem k prudkému nárůstu počtu humanitárních krizí a mimořádných událostí na celém světě je potřeba posílit solidaritu mezi členskými státy a třetími zeměmi postiženými krizemi vyvolanými člověkem nebo přírodními katastrofami a zároveň usilovat o posílení podpory solidarity a zviditelnění humanitární pomoci u občanů Unie.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1b)  Humanitární pomoc se zakládá na zásadách nestrannosti, neutrality a nediskriminace, které jsou zakotveny v mezinárodním humanitárním právu a v právu Unie. Humanitární pomoc zajišťuje naléhavou pomoc založenou na potřebách a zaměřuje se na ochranu životů, předcházení lidskému utrpení a jeho zmírňování, zachování lidské důstojnosti a na ochranu zranitelných skupin obyvatelstva při člověkem vyvolaných krizích nebo přírodních katastrofách. Nedílnou součástí humanitární pomoci je také snižování rizika katastrof a zvyšování připravenosti prostřednictvím budování kapacit a odolnosti.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Zpráva o stavu Unie ze dne 14. září 2016 zdůraznila potřebu investovat do mladých lidí a oznámila zavedení Evropského sboru solidarity, který bude vytvářet pro mladé lidi v celé Unii příležitosti smysluplně pomáhat společnosti, projevovat solidaritu a rozvíjet vlastní dovednosti, čímž mladí lidé získají nejen pracovní, ale i neocenitelné lidské zkušenosti.

vypouští se

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Ve svém sdělení nazvaném „Evropský sbor solidarity“ ze dne 7. prosince 2016 1 zdůraznila Komise potřebu upevnit základy pro solidární činnosti v celé Evropě, poskytnout mladým lidem více příležitostí a lepší příležitosti k solidárním činnostem pokrývajícím široké spektrum oblastí a podpořit vnitrostátní a lokální aktéry v jejich úsilí o řešení různých problémů a krizí. Tímto sdělením byla zahájena první fáze Evropského sboru solidarity, čímž bylo spuštěno osm různých programů EU nabízejících dobrovolnickou činnost, stáže nebo pracovní příležitosti pro mladé lidi v celé Unii.

vypouští se

__________________

 

1 Sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Evropský sbor solidarity“ (COM(2016) 942 final).

 

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4a)  Dobrovolnictví je konkrétním a viditelným projevem solidarity a umožňuje, aby jednotlivci věnovali své znalosti, dovednosti a čas službě společnosti, místním komunitám nebo svým spoluobčanům, aniž by byli finančně motivováni.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b)  Pomoc obyvatelstvu a komunitám mimo Unii, které se potýkají s katastrofami nebo které jsou zvláště ohroženy katastrofami a potřebují humanitární pomoc, vycházející ze základních zásad neutrality, lidskosti, nezávislosti a nestrannosti je důležitým projevem solidarity. Finanční příděly by měly tuto zásadu odrážet tuto zásadu a umožnit účast nejméně 5 000 dobrovolníků na podporu operací humanitární pomoci.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4c)  Dobrovolní účastníci a organizace provádějící akce v rámci Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci by se měli řídit zásadami stanovenými v Evropském konsensu o humanitární pomoci.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4d)  Je nutné dále rozvíjet solidaritu s oběťmi krizí a katastrof ve třetích zemích a obecně zvyšovat povědomí o humanitární pomoci a dobrovolnictví jakožto celoživotní aktivitě a jejich viditelnost mezi občany Unie.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4e)  Unie a členské státy se zavázaly k provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a cílů v oblasti udržitelného rozvoje v rámci své vnitřní i vnější činnosti.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4f)  Ve svých závěrech ze dne 19. května 2017 o naplňování vazeb mezi humanitární a rozvojovou oblastí v praxi Rada uznala, že je třeba posilovat odolnost lepší provázaností humanitární pomoci a rozvojové spolupráce a dále v praxi posílit propojení mezi doplňkovými přístupy k rozvojové pomoci, rozvojové spolupráci a předcházení konfliktů.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Mladým lidem by měly být poskytovány snadno dostupné příležitosti k účasti na solidárních činnostech, které jim umožní vyjádřit odhodlání pracovat ku prospěchu komunit, získávat přitom užitečné zkušenosti, dovednosti a kompetence pro osobní, společenský, občanský a profesní rozvoj a pro rozvoj v oblasti vzdělání, a dosáhnout tak lepšího uplatnění na trhu práce. Tyto činnosti by měly rovněž podporovat mobilitu mladých dobrovolníků, stážistů a pracovníků.

(5)  Mladým lidem, a to i lidem ze zranitelných skupin a osobám s menšími příležitostmi, by měly být poskytovány snadno dostupné příležitosti k účasti na solidárních činnostech, které jim umožní vyjádřit odhodlání pracovat ku prospěchu komunit, získávat přitom užitečné zkušenosti, dovednosti a kompetence pro osobní, kulturní, společenský, občanský a profesní rozvoj a pro rozvoj v oblasti vzdělání, a dosáhnout tak lepšího uplatnění na trhu práce. Tyto činnosti by měly rovněž podporovat mobilitu mladých dobrovolníků, stážistů a pracovníků.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Solidární činnosti, které budou mladým lidem nabízeny, by se měly vyznačovat vysokou kvalitou v tom smyslu, že by měly reagovat na nenaplněné společenské potřeby, přispívat k posilování komunit, poskytovat mladým lidem možnost získat cenné znalosti a kompetence, být pro mladé lidi finančně dostupné a být prováděny v bezpečných a zdravotně nezávadných podmínkách.

(6)  Solidární činnosti, které budou mladým lidem nabízeny, by se měly vyznačovat vysokou kvalitou v tom smyslu, že by měly reagovat na nenaplněné společenské potřeby, přispívat k posilování komunit a budování kapacit, poskytovat mladým lidem možnost získat cenné znalosti a kompetence, být pro mladé lidi finančně dostupné a být prováděny v bezpečných a zdravotně nezávadných podmínkách, přičemž je třeba podporovat dialog s místními a regionálními orgány a zúčastněnými stranami, aby se zajistil program orientovaný na potřeby a podpořilo se dobrovolnictví v partnerských zemích a solidární činnosti nabyly výrazné rozvojové hodnoty.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8a)  Certifikace vysílajících a přijímajících organizací prováděná v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 375/20141a by neměla být v rámci programu Evropského sboru solidarity zdvojována a při provádění tohoto nařízení od roku 2021 by měla být uznávána rovnocennost.

 

____________________

 

1aNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 375/2014 ze dne 3. dubna 2014 o zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci („iniciativa Humanitární dobrovolníci EU“ ) (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 1).

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Evropský sbor solidarity vytváří pro mladé lidi nové příležitosti k vykonávání dobrovolnické činnosti, účasti ve stážích nebo získání pracovních míst v oblastech spojených se solidaritou a také k tomu, aby z vlastní iniciativy zakládali a rozvíjeli solidární projekty. Tyto příležitosti přispívají k jejich osobnímu, společenskému, občanskému a profesnímu rozvoji i k rozvoji v oblasti vzdělání. Evropský sbor solidarity podporuje rovněž vytváření sítí pro účastníky a organizace v rámci Evropského sboru solidarity a také opatření k zajištění kvality podporovaných činností a snazšímu uznávání výsledků jejich vzdělání. Bude tak také přispívat k evropské spolupráci relevantní pro mladé lidi a zvyšování povědomí o jejím pozitivním dopadu.

(9)  Evropský sbor solidarity vytváří pro mladé lidi nové příležitosti k vykonávání dobrovolnické činnosti, účasti ve stážích nebo získání pracovních míst v oblastech spojených se solidaritou a také k tomu, aby z vlastní iniciativy zakládali a rozvíjeli solidární projekty. Tyto příležitosti přispívají k jejich osobnímu, společenskému, kulturnímu, občanskému a profesnímu rozvoji i k rozvoji v oblasti vzdělání. Evropský sbor solidarity podporuje rovněž vytváření sítí pro účastníky a organizace v rámci Evropského sboru solidarity a také opatření k zajištění kvality podporovaných činností a snazšímu uznávání výsledků jejich vzdělání. Bude tak také přispívat k evropské spolupráci relevantní pro mladé lidi a zvyšování povědomí o jejím pozitivním dopadu.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Tyto činnosti by měly být ku prospěchu komunit a zároveň podporovat osobní, vzdělávací, sociální, občanský i profesní rozvoj jednotlivce a jež mohou mít podobu dobrovolnické činnosti, stáží a pracovních míst, projektů nebo vytváření sítí zaměřených na různé oblasti, jako je vzdělávání a odborná příprava, zaměstnanost, rovnost žen a mužů, podnikání, zejména sociální podnikání, občanství a demokratická angažovanost, životní prostředí a ochrana přírody, opatření v oblasti klimatu, předcházení katastrofám, připravenost a obnova, zemědělství a rozvoj venkova, zajištění potravin a nepotravinového materiálu, zdraví a dobré životní podmínky, tvořivost a kultura, tělesná výchova a sport, sociální pomoc a zabezpečení, přijímání a integrace státních příslušníků třetích zemí, územní spolupráce a soudržnost, jakož i přeshraniční spolupráce. Součástí těchto solidárních činností by měl být i významný vzdělávací a odborně vzdělávací rozměr díky příslušným aktivitám, jež mohou být účastníkům nabízeny před zahájením solidární činnosti, v jejím průběhu i po jejím skončení.

(10)  Tyto činnosti by měly být ku prospěchu komunit a zároveň podporovat osobní, vzdělávací, sociální, kulturní, občanský i profesní rozvoj jednotlivce a jež mohou mít podobu dobrovolnické činnosti, stáží a pracovních míst, projektů nebo vytváření sítí zaměřených na různé oblasti, jako je vzdělávání a odborná příprava, zaměstnanost, rovnost žen a mužů, podnikání, zejména sociální podnikání, oběhové hospodářství, občanství a demokratická angažovanost, životní prostředí a ochrana přírody, opatření v oblasti klimatu, předcházení přírodním i člověkem způsobeným katastrofám a obnova následující po takovýchto katastrofách, ochrana zranitelných skupin postižených katastrofami, odolnost, snižování chudoby, zabezpečení potravin, zemědělství a rozvoj venkova, zajištění potravin a nepotravinového materiálu, zdraví a dobré životní podmínky, tvořivost a kultura, tělesná výchova a sport, sociální pomoc a zabezpečení, přijímání a integrace státních příslušníků třetích zemí, především dětí bez doprovodu, předcházení konfliktům, mír a usmíření, lidská práva, rovnost mužů a žen, územní spolupráce a soudržnost, jakož i přeshraniční spolupráce. Součástí těchto solidárních činností by měl být i významný vzdělávací a odborně vzdělávací rozměr díky příslušným aktivitám, jež mohou být účastníkům nabízeny před zahájením solidární činnosti, v jejím průběhu i po jejím skončení.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Dobrovolnické činnosti (v rámci Unie i mimo ni) představují významnou zkušenost v kontextu neformálního i informálního vzdělávání, která napomáhá osobnímu, sociálně vzdělávacímu a profesnímu rozvoji, aktivnímu občanskému životu a zaměstnatelnosti mladých lidí. Dobrovolnické činnosti by neměly mít negativní účinky na potenciální či již existující placené zaměstnání a ani by neměly být vnímány jako jeho náhrada. Komise a členské státy by měly v souvislosti s dobrovolnickými politikami v oblasti mládeže spolupracovat prostřednictvím otevřené metody koordinace.

(11)  Dobrovolnické činnosti (v rámci Unie i mimo ni) představují významnou zkušenost v kontextu neformálního i informálního vzdělávání, která napomáhá osobnímu, kulturnímu, sociálně vzdělávacímu a profesnímu rozvoji, pocitu odpovědnosti, aktivnímu občanskému životu a zaměstnatelnosti mladých účastníků. Dobrovolnické činnosti by neměly mít negativní účinky na potenciální či již existující placené zaměstnání a ani by neměly být vnímány jako jeho náhrada. Dobrovolnická činnost v rámci programu Evropského sboru solidarity by měla doplňovat stávající místní, regionální a celostátní dobrovolnické programy, pokud existují. Komise a členské státy by měly v souvislosti s dobrovolnickými politikami v oblasti mládeže spolupracovat prostřednictvím otevřené metody koordinace.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Stáže a pracovní místa v oblastech spojených se solidaritou mohou mladým lidem nabídnout další příležitosti, jak se začít uplatňovat na trhu práce a přispívat přitom k řešení zásadních společenských problémů. Tím lze přispět ke zvýšení zaměstnatelnosti a produktivity mladých lidí a zároveň jim usnadnit přechod ze vzdělávacího do pracovního procesu, což je klíčové pro jejich možnosti na trhu práce. Stáže nabízené v rámci Evropského sboru solidarity by se měly řídit zásadami kvality uvedenými v doporučení Rady k rámci kvality stáží 1. Nabízené stáže a pracovní místa představují pro mladé lidi odrazový můstek ke vstupu na trh práce, a měly by tedy být spojeny s příslušnou podporou poskytovanou po umístění. Stáže a pracovní místa zprostředkovávají příslušní aktéři trhu práce, zejména veřejné i soukromé služby zaměstnanosti, sociální partneři a obchodní komory, odměňují je zúčastněné organizace. Jakožto zúčastněné organizace by měly být schopny požádat o finanční podporu prostřednictvím příslušného prováděcího orgánu Evropského sboru solidarity ve své roli prostředníka mezi mladými účastníky a zaměstnavateli, kteří nabízejí stáže a pracovní činnosti v oblastech spojených se solidaritou.

(12)  Stáže a pracovní místa v oblastech spojených se solidaritou mohou mladým lidem, včetně mladých lidí se zdravotním postižením a s menšími příležitostmi, nabídnout další příležitosti, jak se začít uplatňovat na trhu práce a přispívat přitom k řešení zásadních společenských problémů. Tím lze přispět ke zvýšení zaměstnatelnosti a produktivity mladých lidí a zároveň jim usnadnit přechod ze vzdělávacího do pracovního procesu, což je klíčové pro jejich možnosti na trhu práce, a to i v rámci neziskových organizací a sociálního a humanitárního sektoru. Stáže nabízené v rámci Evropského sboru solidarity by se měly řídit zásadami kvality uvedenými v doporučení Rady k rámci kvality stáží1 a zásadami stanovenými v Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením. Nabízené stáže a pracovní místa představují pro mladé lidi odrazový můstek ke vstupu na trh práce, a měly by tedy být spojeny s příslušnou podporou poskytovanou po umístění. Stáže a pracovní místa zprostředkovávají příslušní aktéři trhu práce, zejména veřejné i soukromé služby zaměstnanosti, sociální partneři a obchodní komory, odměňují je zúčastněné organizace. Jakožto zúčastněné organizace by měly být schopny požádat o finanční podporu prostřednictvím příslušného prováděcího orgánu Evropského sboru solidarity ve své roli prostředníka mezi mladými účastníky a zaměstnavateli, kteří nabízejí stáže a pracovní činnosti v oblastech spojených se solidaritou.

__________________

__________________

1 Doporučení Rady ze dne 15. března 2018 o Evropském rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu (Úř. věst. C 153, 2.5.2018, s. 1).

1 Doporučení Rady ze dne 15. března 2018 o Evropském rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu (Úř. věst. C 153, 2.5.2018, s. 1).

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Iniciativní duch mladých lidí je významným přínosem pro společnost i pro trh práce. Evropský sbor solidarity napomáhá rozvoji tohoto aspektu tím, že bude mladým lidem poskytovat možnost vytvořit a uskutečnit jejich vlastní projekty zaměřené na řešení specifických problémů ve prospěch jejich lokálních komunit. Tyto projekty představují příležitost vyzkoušet nápady a podpořit mladé lidi v tom, aby se sami stali původci solidárních činností. Kromě toho slouží tyto projekty jako odrazový můstek pro další účast v solidárních činnostech a mohly by být prvním krokem k pobídnutí účastníků Evropského sboru solidarity k tomu, aby se stali samostatně výdělečně činnými osobami nebo aby zakládali sdružení, nevládní organizace či jiné subjekty působící v oblasti solidarity a v neziskovém a mládežnickém sektoru.

(13)  Iniciativní duch mladých lidí je významným přínosem pro společnost i pro trh práce. Evropský sbor solidarity napomáhá rozvoji tohoto aspektu tím, že bude mladým lidem poskytovat možnost vytvořit a uskutečnit jejich vlastní projekty zaměřené na řešení specifických problémů ve prospěch jejich lokálních komunit, ale také ve prospěch nejchudších osob ve společnosti. Tyto projekty představují příležitost vyzkoušet nápady a podpořit mladé lidi v tom, aby se sami stali původci solidárních činností. Kromě toho slouží tyto projekty jako odrazový můstek pro další účast v solidárních činnostech a mohly by být prvním krokem k pobídnutí účastníků Evropského sboru solidarity k tomu, aby byli i nadále aktivními občany, ať už jako dobrovolníci, nebo zaměstnanci sdružení, nebo aby zakládali sdružení, nevládní organizace či jiné subjekty působící v oblasti solidarity a v neziskovém a mládežnickém sektoru.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13a)  Dobrovolníci mohou přispět ke zvýšení schopnosti Unie poskytovat humanitární pomoc založenou na potřebách a zásadách a přispět k posílení účinnosti humanitární činnosti, pokud jsou náležitě vybráni, vyškoleni a připraveni k vyslání, aby bylo zajištěno, že budou mít dovednosti a schopnosti potřebné k co nejúčinnější pomoci lidem v nouzi, a pokud jsou jim na místě, kde dobrovolnickou činnost vykonávají, poskytnuty dostatečná podpora a náležité vedení. Proto je z hlediska účinnosti humanitární pomoci a podpory dobrovolníků nanejvýš důležité mít na místě vysoce kvalifikované, náležitě vyškolené a zkušené instruktory/mentory.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Národní agentury by měly vybízet bývalé účastníky, aby se stali vyslanci programu Evropský sbor solidarity a sdíleli své zkušenosti prostřednictvím mládežnických organizací ve vzdělávacích zařízeních a na seminářích. Jako velvyslanci by se účastnili školení budoucích kandidátů a přispívali by tak k propagaci programu. Za tímto účelem by měly národní agentury dobrovolníky podporovat.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14b)  K zajištění úspěšného provedení Evropského sboru solidarity je třeba zviditelnit možnosti financování, zvýšit povědomí o nich a podporovat je, a to prostřednictvím informačních kampaní (například v rámci každoročního informačního dne o Evropském sboru solidarity) a dynamických komunikačních prostředků se zvláštním důrazem na sociální média, které zajistí co nejlepší informovanost mezi cílovými skupinami, ať už se jedná o jednotlivce, nebo organizace.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Zvláštní pozornost by měla být věnována zajišťování kvality činností a dalších příležitostí nabízených v rámci Evropského sboru solidarity, zejména prostřednictvím nabídky školení, jazykové podpory, pojištění, administrativní podpory a podpory po dokončení činnosti pro účastníky i uznávání znalostí, dovedností a kompetencí získaných během činnosti v rámci Evropského sboru solidarity. Bezpečnost a ochrana dobrovolníků i nadále prvořadý význam a dobrovolníci by neměli být vysíláni na operace prováděné v místě dění mezinárodních a vnitrostátních ozbrojených konfliktů.

(15)  Zvláštní pozornost by měla být věnována zajišťování kvality činností a dalších příležitostí nabízených v rámci Evropského sboru solidarity, zejména prostřednictvím nabídky školení, jazykové podpory (on-line formou, pokud není jiná možnost), pojištění, administrativní podpory a podpory po dokončení činnosti pro účastníky i uznávání znalostí, dovedností a kompetencí získaných během činnosti v rámci Evropského sboru solidarity. Náležitá odborná příprava, bezpečnost a ochrana dobrovolníků mají i nadále prvořadý význam a měly by být předmětem pravidelné výměny informací a hodnocení rizik, zejména pokud jde o Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci. Dobrovolníci by neměli být vysíláni na operace prováděné v místě dění mezinárodních a vnitrostátních ozbrojených konfliktů. Je třeba také věnovat náležitou pozornost bezpečnosti a zájmům dětí a dalších zranitelných osob, které jsou s dobrovolníky v kontaktu. Činnosti spojené s přímým kontaktem s dětmi by se měly řídit zásadou „nejlepšího zájmu dítěte“ a na dotyčné osoby by se měly případně vztahovat kontroly spolehlivosti nebo jiná opatření s cílem zajistit ochranu dětí.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Zásady Unie týkající se rovných příležitostí a nediskriminace by měly být plně respektovány ve všech fázích provádění Evropského sboru solidarity, zejména pokud jde o určování a výběr dobrovolníků a zúčastněných organizací.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  K zajištění dopadu činností v rámci Evropského sboru solidarity na osobní, vzdělávací, společenský, občanský a profesní rozvoj účastníků by měly být řádně identifikovány a dokumentovány výsledky učení dané činnosti ve formě znalostí, dovedností a kompetencí, a to v souladu s podmínkami a specifiky jednotlivých států, dle doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení22

(16)  K zajištění dopadu činností v rámci Evropského sboru solidarity na osobní, vzdělávací, společenský, kulturní, občanský a profesní rozvoj účastníků by měly být řádně identifikovány a dokumentovány výsledky učení dané činnosti ve formě znalostí, dovedností a kompetencí, a to v souladu s podmínkami a specifiky jednotlivých států, dle doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení.

_________________

_________________

22 Doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení (Úř. věst. C 398, 22.12.2012, s. 1–5)

22 Doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení (Úř. věst. C 398, 22.12.2012, s. 1–5).

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16a)  Národní agentury by měly mladé dobrovolníky rovněž vybízet k tomu, aby působili jako vyslanci programu Evropský sbor solidarity a o své osobní zkušenosti se dělili v sítích sdružujících mladé lidi, ve vzdělávacích zařízeních a na seminářích. Bývalí dobrovolníci/vyslanci by rovněž mohli pomáhat se zaškolením nových uchazečů.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Značka kvality by měla zajišťovat, aby zúčastněné organizace splňovaly zásady a požadavky Evropského sboru solidarity, co se týče jejich práv a úkolů ve všech fázích dané solidární činnosti. Získání značky kvality je předpokladem pro účast, ale nemělo by automaticky vést k poskytnutí finančních prostředků v rámci Evropského sboru solidarity.

(17)  Značka kvality by měla zajišťovat, aby zúčastněné organizace respektovaly hodnoty, zásady a cíle Unie a splňovaly zásady a požadavky Evropského sboru solidarity, co se týče jejich práv, bezpečnosti a úkolů ve všech fázích dané solidární činnosti. Získání značky kvality je předpokladem pro účast, ale nemělo by automaticky vést k poskytnutí finančních prostředků v rámci Evropského sboru solidarity.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Jakýkoliv subjekt, který má zájem se zapojit do činnosti Evropského sboru solidarity, by měl po splnění příslušných podmínek obdržet značku kvality. Postup, který vede k udělení značky kvality, by měl být prováděcími orgány Evropského sboru solidarity vykonáván průběžně. Udělená značka kvality by měla být periodicky posuzována, a pokud by v kontextu provedených kontrol bylo zjištěno neplnění podmínek, jež vedly k jejímu udělení, mohla by být odebrána.

(18)  Jakýkoliv subjekt, který má zájem se zapojit do činnosti Evropského sboru solidarity, by měl po splnění příslušných podmínek obdržet značku kvality. Postup, který vede k udělení značky kvality, by měl být prováděcími orgány Evropského sboru solidarity vykonáván průběžně v souladu se stávajícími systémy certifikace. Postup získávání této značky by měl být zjednodušen pro již certifikované organizace, zejména v rámci stávající iniciativy Humanitární dobrovolníci Evropské unie, a pro subjekty rámcových dohod o partnerství ECHO. Při tomto postupu je nezbytné řádně zohledňovat obdobné postupy prováděné podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 375/2014 a nařízení (EU) č. 2018/14751a a rovněž nařízení Rady (ES) č. 1257/961b. Udělená značka kvality by měla být periodicky posuzována, a pokud by v kontextu provedených kontrol bylo zjištěno neplnění podmínek, jež vedly k jejímu udělení, mohla by být odebrána. Administrativní zátěž spojená s udělováním značky kvality a s jejím opětovným posuzováním by měla být co nejnižší, aby značky kvality byly dostupné pro všechny a aby od účasti nebyly odrazovány menší organizace.

 

______________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1475 ze dne 2. října 2018, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, nařízení (EU) č. 1293/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU (Úř. věst. L 250, 4.10.2018, s. 1).

 

1b Nařízení Rady (ES) č. 1257/96 ze dne 20. června 1996 o humanitární pomoci (Úř. věst. L 163, 2.7.1996, s. 1).

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20a)  Za účelem zvýšení transparentnosti provádění programu Evropského sboru solidarity a posílení jeho účinnosti by Komise měla provádění programu pravidelně konzultovat s klíčovými zainteresovanými stranami, včetně zúčastněných organizací, a s dalšími příslušnými organizacemi občanské společnosti, včetně sítí sdružujících mladé lidi a národních rad mládeže, ale i sítěmi zastupujícími zaměstnavatele a odbory.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Nepřetržitě by měl být rozvíjen portál Evropského sboru solidarity, aby byl zajištěn snadný přístup k Evropskému sboru solidarity a aby bylo k dispozici jednotné kontaktní místo pro zájemce a organizace, co se týče mimo jiné registrací, identifikace a propojování profilů a příležitostí, vytváření sítí a virtuálních výměn, školení online, jazykové podpory a podpory po umístění a dalších užitečných funkcí, které mohou vzniknout v budoucnu.

(23)  Nepřetržitě by měl být rozvíjen portál Evropského sboru solidarity, aby byl v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/21021a týkajícími se přístupnosti zajištěn pro všechny uživatele snadný přístup k Evropskému sboru solidarity a aby bylo k dispozici jednotné kontaktní místo pro zájemce a organizace, co se týče mimo jiné registrací, identifikace a propojování profilů a příležitostí, vytváření sítí a virtuálních výměn, školení online, jazykové podpory a podpory po umístění (on-line formou, pokud není jiná možnost) a dalších užitečných funkcí, které mohou vzniknout v budoucnu. Pokud jde o vysílání osob za účelem podpory činností v oblasti humanitární pomoci a zdlouhavost postupu mezi podáním přihlášky a vysláním daného dobrovolníka, neměly by se osoby zapojené do humanitární pomoci potýkat ve srovnání s účastníky aktivními v jiných oblastech s dodatečnými překážkami.

 

_______________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Evropský sbor solidarity se zaměřuje na mladé lidi ve věku 18–30 let a předpokladem pro jejich účast na činnostech, které nabízí Evropský sbor solidarity, by měla být registrace na portálu Evropského sboru solidarity.

(27)  Evropský sbor solidarity se zaměřuje především na mladé lidi ve věku 18-35 let, avšak v některých případech mohou potřeby a okolnosti související s humanitární pomocí ve třetích zemích vyžadovat účast odborníků překračujících tuto věkovou hranici. K účasti na činnostech, které nabízí Evropský sbor solidarity, by měla být nutná registrace na portálu Evropského sboru solidarity. Zvláštní pozornost by měla být věnována otázce rovnosti žen a mužů, pokud jde o podporu a usnadňování rovné účasti žen a mužů.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27a)  Zásady Unie týkající se rovných příležitostí a nediskriminace uvádějí, že občané Unie a osoby dlouhodobě pobývající v Unii ze všech sociálních vrstev a věkových kategorií by měli mít možnost účastnit se dění jakožto aktivní občané. S přihlédnutím ke specifickým výzvám humanitární činnosti by účastníci iniciativy Humanitární dobrovolníci EU měli být ve věku nejméně osmnácti let, přičemž mohou zastupovat širokou škálu profilů a generací, jejichž dovednosti jsou důležité pro úspěšné provádění těchto humanitárních operací.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, aby činnosti podporované Evropským sborem solidarity byly dostupné všem mladým lidem, a zejména těm nejvíce znevýhodněným. Měla by být zavedena zvláštní opatření pro prosazování společenského začlenění a pro zapojení znevýhodněných mladých lidí a také pro to, aby byla brána v potaz omezení daná odlehlostí řady venkovských oblastí a nejvzdálenějších regionů Unie a zámořských zemí a území. Podobně by se měly zúčastněné země snažit přijmout veškerá příslušná opatření pro odstranění právních a administrativních překážek, které brání řádnému fungování Evropského sboru solidarity. To by mělo vyřešit, pokud je to možné a aniž by tím bylo dotčeno schengenské acquis a právo Unie týkající se vstupu a pobytu občanů třetích zemí, administrativní problémy, které způsobují potíže při získávání víz a povolení k pobytu, jakož i při vydávání evropského průkazu zdravotního pojištění v případě přeshraničních činností v rámci Evropské unie.

(28)  Zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, aby činnosti podporované Evropským sborem solidarity byly dostupné všem mladým lidem, a zejména těm nejvíce znevýhodněným a zranitelným, včetně zdravotně postižených kandidátů na dobrovolnickou práci. Měla by být zavedena zvláštní opatření pro prosazování společenského začlenění, pro vzdělání a pro zapojení znevýhodněných mladých lidí a také pro to, aby byla brána v potaz omezení daná odlehlostí řady venkovských oblastí a nejvzdálenějších regionů Unie a zámořských zemí a území. Podobně by se měly zúčastněné země snažit přijmout veškerá příslušná opatření pro odstranění právních a administrativních překážek, které brání řádnému fungování Evropského sboru solidarity. To by mělo vyřešit, pokud je to možné a aniž by tím bylo dotčeno schengenské acquis a právo Unie týkající se vstupu a pobytu občanů třetích zemí, administrativní problémy, které způsobují potíže při získávání víz a povolení k pobytu, jakož i při vydávání evropského průkazu zdravotního pojištění v případě přeshraničních činností v rámci Evropské unie.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28a)  Zvláštní pozornost a podporu je třeba věnovat kapacitě hostitelských partnerských organizací ve třetích zemích a potřebě začlenit činnost dobrovolníků do místního kontextu a usnadnit spolupráci dobrovolníků s místními humanitárními subjekty, hostitelskou komunitou a občanskou společností.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  V souladu se sdělením Komise „Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU“1 by program měl zohledňovat zvláštní situaci těchto regionů. Budou přijata opatření pro zvýšení účasti nejvzdálenější regionů ve všech akcích. Provádění těchto opatření bude pravidelně monitorováno a hodnoceno.

(35)  V souladu se sdělením Komise „Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU“

1 by program měl zohledňovat zvláštní situaci a potřeby těchto regionů, zejména vývoj v politické, hospodářské a sociální oblasti, především pokud jde o míru nezaměstnanosti mladých lidí, aby bylo co nejúčinněji a nejjednodušeji dosahováno lepší spolupráce. Budou přijata opatření pro zvýšení účasti nejvzdálenější regionů ve všech akcích. Provádění těchto opatření bude pravidelně monitorováno a hodnoceno.

__________________

__________________

1 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance „Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU“ (COM(2017) 623 final).

1 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance „Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU“ (COM(2017) 623 final).

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  V zájmu dosažení cílů programu by Komise, členské státy a národní agentury měly přednostně úzce spolupracovat v partnerství s nevládními organizacemi, organizacemi mládeže a místními zúčastněnými subjekty s odbornými zkušenostmi v solidárních činnostech.

(39)  V zájmu dosažení cílů programu by Komise, členské státy a národní agentury měly přednostně úzce spolupracovat v partnerství s vnitrostátními orgány, nevládními organizacemi, organizacemi mládeže, soukromým sektorem a místními zúčastněnými subjekty s odbornými zkušenostmi v solidárních činnostech, a to v souladu se stávajícími vnitrostátními a regionálními dobrovolnickými programy.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42)  Za účelem zajištění řádného finančního řízení a právní jistoty ve všech zúčastněných zemích by měl každý vnitrostátní orgán určit nezávislého auditora. Je-li to možné, mohl by v zájmu co nejvyšší účinnosti nezávislým auditorem být tentýž orgán, který je pověřen činnostmi uvedenými v kapitole III [nového nařízení o programu Erasmus].

(42)  Za účelem zajištění řádného finančního řízení, optimalizace nákladů a právní jistoty ve všech zúčastněných zemích by měl každý vnitrostátní orgán určit nezávislého auditora. Je-li to možné, mohl by v zájmu co nejvyšší účinnosti nezávislým auditorem být tentýž orgán, který je pověřen činnostmi uvedenými v kapitole III [nového nařízení o programu Erasmus].

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)   „solidární činností“ vysoce kvalitní dočasné činnosti přispívající k dosahování cílů Evropského sboru solidarity, které mohou mít podobu dobrovolnické činnosti, stáží, pracovních míst, solidárních projektů a činnosti zaměřené na vytváření sítí v různých oblastech, včetně oblastí uvedených v odstavci 13, při současném zajištění evropského přínosu a dodržování předpisů v oblasti zdraví a bezpečnosti;

(1)   „solidární činností“ snadno dostupné vysoce kvalitní a přiměřeně finančně zajištěné činnosti podporující začlenění a přispívající k dosahování cílů Evropského sboru solidarity, které mohou mít podobu dobrovolnické činnosti, stáží, pracovních míst, solidárních projektů a činnosti zaměřené na vytváření sítí v různých oblastech, včetně oblastí uvedených v odstavci 13, při současném zajištění evropského přínosu a dodržování předpisů v oblasti zdraví a bezpečnosti;

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  „registrovaným uchazečem“ jednotlivec ve věku 17 až 30 let, který se zaregistroval na portálu Evropského sboru solidarity s cílem zapojit se do činnosti solidarity, ale ještě se těchto činností neúčastní;

(2)  „registrovaným uchazečem“ jednotlivec, který se zaregistroval na portálu Evropského sboru solidarity s cílem zapojit se do činnosti solidarity, ještě se těchto činností neúčastní.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  „účastníkem“ jednotlivec ve věku 18 až 30 let, který se zaregistroval na portálu v Evropském sboru solidarity a účastní se solidární činnosti v rámci Evropského sboru solidarity;

(3)  „účastníkem“ jednotlivec, který se zaregistroval na portálu v Evropském sboru solidarity a účastní se solidární činnosti v rámci Evropského sboru solidarity; pro činnosti jiné než činnosti uvedené v kapitole IV jsou účastníky jednotlivci ve věku 18 až 35 let;

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  „mladými lidmi s omezenými příležitostmi“ mladí lidé, kteří čelí určitým překážkám, jež jim brání v účinném přístupu k příležitostem poskytovaným v rámci programu z ekonomických, sociálních, kulturních, zeměpisných nebo zdravotních důvodů nebo z důvodů, jako je zdravotní postižení a vzdělávací problémy;

(4)  „mladými lidmi s omezenými příležitostmi“ mladí lidé, kteří čelí určitým překážkám, jež jim při chybějící dodatečné a speciálně zaměřené podpoře brání v účinném přístupu k příležitostem poskytovaným v rámci programu z ekonomických, sociálních, kulturních, zeměpisných nebo zdravotních důvodů nebo z důvodů, jako jsou vzdělávací problémy a zdravotní postižení, včetně dlouhodobého fyzického, duševního, mentálního nebo smyslového postižení uznaného v Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením;

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  „dobrovolnickou činností“ solidární činnost, která probíhá jako dobrovolná neplacená činnost na dobu až 12 měsíců;

(6)  „dobrovolnickou činností“ solidární činnost, která probíhá jako dobrovolná neplacená činnost na dobu až 12 měsíců a která jednotlivcům umožňuje věnovat znalosti, dovednosti a čas službě druhým, aniž by byli finančně motivováni;

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  „stáží“ solidární činnost po dobu 2 až 6 měsíců, kterou lze prodloužit jednou a na dobu maximálně dvanácti měsíců, kterou nabízí a platí zúčastněná organizace hostící účastníka Evropského sboru solidarity;

(7)  „stáží“ solidární činnost po dobu 2 až 6 měsíců, kterou lze prodloužit jednou a na dobu maximálně dvanácti měsíců, kterou nabízí a platí zúčastněná organizace hostící účastníka Evropského sboru solidarity, a která zahrnuje studijní složku;

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Obecným cílem programu je zvýšit účast mladých lidí a organizací na dostupných a vysoce kvalitních solidárních činnostech, a tím přispět k posílení soudržnosti, solidarity a demokracie v Unii a v zahraničí a současně reagovat na společenské a humanitární výzvy na místě, a to s vynaložením zvláštního úsilí na podporu sociálního začlenění.

1.   Obecným cílem programu je zvýšit účast mladých lidí a organizací na dostupných a vysoce kvalitních solidárních a neziskových činnostech, a tím přispět k posílení soudržnosti, solidarity, míru a demokracie v Unii a v zahraničí, pokročit v plnění cílů udržitelného rozvoje a současně reagovat na společenské a humanitární výzvy na místě, zejména pokud jde o snižování nebezpečí přírodních a člověkem způsobených katastrof, mimořádných situací v nestabilních zemích po skončení konfliktu, a to s vynaložením zvláštního úsilí na podporu sociálního začlenění.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Specifickým cílem programu je poskytnout mladým lidem, včetně těch s omezenými příležitostmi, snadno dostupné příležitosti k zapojení se do solidárních činností v Evropě a v zahraniční a současně zlepšit a náležitě doložit jejich kompetence, jakož i usnadnit jejich zaměstnatelnost a přechod na trh práce.

2.  Specifickým cílem programu je poskytnout mladým lidem, včetně osob se zdravotním postižením a těch s omezenými příležitostmi, snadno dostupné příležitosti k zapojení se do solidárních činností v Evropě a v zahraniční a současně zlepšit a náležitě doložit jejich mezikulturní povědomí a profesní i občanské kompetence, jakož i usnadnit jejich zaměstnatelnost a přechod na trh práce.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  účast mladých lidí na solidárních činnostech zaměřených na společenské výzvy, jak se uvádí v článku 6;

a)  účast mladých lidí na solidárních činnostech zaměřených na společenské výzvy a plnění cílů udržitelného rozvoje, jak se uvádí v článku 6;

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  účast mladých lidí na solidárních činnostech zaměřených na humanitární pomoc (Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci), jak se uvádí v článku 10.

b)  účast mladých lidí i lidí se zkušenostmi na solidárních činnostech zaměřených na humanitární pomoc (Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci), jak se uvádí v článku 10, a na činnostech v Unii i mimo ni, jejichž cílem je zlepšování schopnosti hostitelských organizací poskytovat humanitární pomoc ve třetích zemích, jak se uvádí v článku 11.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Roční pracovní program přijatý podle článku 18 obsahuje seznam činností, které jsou pro účastníky, příjemce a společnost potenciálně škodlivé, nebo které jsou nevhodné pro účastníky, které se nesmí provádět v rámci programu nebo které podléhají zvláštnímu proškolení, kontrole předpokladů nebo jiným opatřením.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  posilovat kapacity zúčastněných organizací, aby mohly nabízet rostoucímu počtu účastníků Evropského sboru solidarity kvalitní projekty;

a)  posilovat kapacity zúčastněných organizací a jejich místních partnerů, aby mohli spolupracovat a nabízet rostoucímu počtu účastníků Evropského sboru solidarity kvalitní projekty;

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  přilákat nové zájemce, a to jak mladé lidi, tak zúčastněné organizace;

b)  přilákat nové zájemce, a to jak mladé lidi a osoby, které mají určité zkušenosti v rámci iniciativy Humanitární dobrovolníci Evropské unie, tak zúčastněné organizace;

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  vytvoření, údržbu a aktualizaci portálu Evropského sboru solidarity a dalších příslušných on-line služeb, jakož i nezbytných podpůrných systémů IT a internetových nástrojů.

d)  vytvoření, údržbu a aktualizaci portálu Evropského sboru solidarity a dalších příslušných on-line služeb, jakož i nezbytných podpůrných systémů IT a internetových nástrojů v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými směrnicí (EU) 2016/2102.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Akce prováděné v rámci složky „Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci“ přispívají zvláště k poskytování humanitární pomoci založené na potřebách, zaměřené na záchranu života, předcházení lidskému utrpení a jeho zmírňování a zachování lidské důstojnosti a na budování kapacit a zvyšování odolnosti zranitelných nebo katastrofami zasažených komunit.

1.  Akce prováděné v rámci složky „Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci“ přispívají zvláště k poskytování humanitární pomoci založené na potřebách, zaměřené na záchranu života, předcházení lidskému utrpení a jeho zmírňování a zachování lidské důstojnosti v kontextu přírodních nebo člověkem způsobených katastrof, na budování kapacit a zvyšování odolnosti zranitelných, nestabilních nebo katastrofami zasažených komunit, ať už se jedná o katastrofy přírodní nebo člověkem způsobené, a na usnadnění přechodu z humanitární reakce na dlouhodobý udržitelný rozvoj podporující začlenění.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Akce v rámci této kapitoly se provádějí v souladu se zásadami humanitární pomoci, jimiž jsou lidskost, neutralita, nestrannost a nezávislost.

2.  Akce v rámci této kapitoly se provádějí v souladu s Evropským konsensem o humanitární pomoci, přičemž je třeba podporovat základní zásady humanitární pomoci, jimiž jsou lidskost, neutralita, nestrannost a nezávislost, a současně potvrzovat, že Unie je pevně odhodlána uplatňovat přístup založený na potřebách a nečinit rozdíl mezi dotčenými skupinami obyvatelstva ani v jejich rámci, a dodržovat mezinárodní právo.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a.  Humanitární pomoc Unie se poskytuje v situacích, v nichž mohou působit také další nástroje související s rozvojovou spoluprací, zvládáním krizí a civilní ochranou. Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci pracuje soudržným a doplňkovým způsobem a jeho činnost by se neměla překrývat s příslušnými politikami a nástroji Unie, zejména s politikou Unie v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce a s mechanismem civilní ochrany Unie.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2b.  Akce v rámci této kapitoly zaměřené na podporu soudržné mezinárodní reakce na humanitární krize by měly být v souladu s akcemi, které koordinuje Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2c.  Evropský sbor humanitární pomoci přispívá k posílení zohledňování genderového hlediska v rámci humanitární pomoci Unie a podporuje odpovídající humanitární reakci na specifické potřeby žen. Zvláštní pozornost je věnována spolupráci se skupinami a sítěmi sdružujícími ženy s cílem podporovat účast a vedoucí postavení žen v rámci humanitární pomoci a využít jejich schopností a odbornosti ve prospěch obnovy, budování míru, snižování rizika katastrof a zvyšování odolnosti dotčených komunit.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2d.  Ve smlouvě mezi vysílajícími organizacemi a Evropským dobrovolnickým sborem humanitární pomoci je třeba ve spolupráci s hostitelskými organizacemi přesně stanovit podmínky vysílání dobrovolníků, včetně práv a povinností, doby trvání a místa vyslání a úkolů.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  solidárními projekty, jak se uvádí v článku 9;

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Na základě již existujícího posouzení potřeb ve třetích zemích se toto nařízení zaměřuje na podporu akcí zaměřených na posílení kapacity humanitární pomoci s cílem zvýšit připravenost na místní úrovni, reagovat na humanitární krize a zajistit účinnost a udržitelnost práce dobrovolníků na místě, a to včetně:

 

a) řízení rizik spojených s katastrofami, připravenosti a reakce na katastrofy, doučování, odborné přípravy v oblasti řízení dobrovolníků a dalších relevantních oblastí pro zaměstnance a dobrovolníky hostitelských organizací;

 

b) výměny osvědčených postupů, technické podpory, programů partnerství a výměny pracovníků a dobrovolníků, vytváření sítí a dalších vhodných opatření.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Komise bude nadále vést, udržovat a aktualizovat databázi humanitárních dobrovolníků EU a regulovat přístup k ní a její používání, a to i s ohledem na dostupnost a dovednosti humanitárních dobrovolníků z EU, což umožní pokračující účast dobrovolníků, kteří se vracejí. Zpracování osobních údajů shromážděných pro účely této databáze probíhá případně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6791a a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/17251b.

 

____________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1.)

 

1b Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Dobrovolnická činnost na podporu operací humanitární pomoci, jak se uvádí v čl. 4 odst. 1 písm. a), zahrnuje složku učení a odborné přípravy, nenahrazuje stáže nebo pracovní místa a je založena na písemné dohodě o dobrovolnické činnosti.

1.  Dobrovolnická činnost na podporu operací humanitární pomoci, jak se uvádí v čl. 4 odst. 1 písm. a), zahrnuje přiměřené učení a odbornou přípravu, a to i před umístěním, které budou zaměřeny na projekty, do nichž se mladí dobrovolníci zapojí, a které budou klást náležitý důraz na zásady poskytování humanitární pomoci uvedené v čl. 10 odst. 2, včetně zásady „neškodit“, a nenahrazuje stáže nebo pracovní místa a je založena na písemné dohodě o dobrovolnické činnosti.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Iniciativa Humanitární dobrovolníci EU podporuje účast místních dobrovolníků ze třetích zemí.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Dobrovolnická činnost v rámci této složky je možná pouze ve třetích zemích tam, kde:

2.  Dobrovolnická činnost v rámci této složky je možná pouze tam, kde:

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a.  Na základě předchozího posouzení potřeb ve třetích zemích ze strany vysílajících a hostitelských organizací a dalších příslušných subjektů podporuje Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci činnosti zaměřené na:

 

a)  posilování schopnosti hostitelských organizací poskytovat humanitární pomoc ve třetích zemích, aby se na místní úrovni zvýšila připravenost a zlepšila reakce na humanitární krize a zajistila se účinnost a udržitelnost výsledků práce Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci na místě na základě řízení rizik v případě katastrof, připravenosti a reakce na ně, přechodu z humanitární reakce na dlouhodobý udržitelný rozvoj, poradenství a vzdělávání v oblasti řízení dobrovolnické činnosti;

 

b)  výměnu osvědčených postupů, technickou pomoc, programy partnerství a výměnu zaměstnanců a dobrovolníků.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Posouzení rizik pro bezpečnost dobrovolníků je prioritou, a to zejména v zemích nebo regionech považovaných za nestabilní nebo v oblastech, kde hrozí bezprostřední hrozby.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c.  Komunikační kampaně o Evropském sboru solidarity týkající se iniciativy Humanitární dobrovolníci EU se musí uskutečňovat především na území Unie a zaměřovat se na práci dobrovolníků a humanitárních pracovníků, která je založena na zásadách poskytování humanitární pomoci, jimiž jsou lidskost, nezávislost, neutralita a nestrannost, jimiž se jejich činnost řídí.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2d.  Dobrovolnictví reaguje na skutečné nedostatky a potřeby zjištěné na místní úrovni hostitelskými organizacemi.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 11a

 

Vyhledávání a výběr zájemců o dobrovolnickou činnost

 

1. Na základě předchozího posouzení potřeb ve třetích zemích Komise vyhledá a vybere zájemce o dobrovolnickou činnost, kterým bude poskytnuta odborná příprava ve spolupráci s národními agenturami a hostitelskými organizacemi.

 

2. Zájemci o dobrovolnickou činnost jsou vyhledáváni a vybíráni v souladu s článkem 14, při dodržování zásad nediskriminace, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí.

 

3. Věkové limity uvedené v článcích 2 a 15 neplatí pro dobrovolnickou činnost na podporu operací humanitární pomoci podle tohoto článku.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Článek 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 11b

 

Odborná příprava zájemců o dobrovolnickou činnost

 

1. Na základě stávajících programů a postupů Komise zavede program odborné přípravy pro zájemce o dobrovolnickou činnost zaměřený na podporu a doplnění akcí humanitární pomoci.

 

2. Zájemci o dobrovolnickou činnost, kteří byli vyhledání a vybráni v souladu s postupem podávání žádostí, se mohou účastnit vzdělávacího programu prováděného kvalifikovanými organizacemi. Rozsah a obsah odborné přípravy, kterou má každý zájemce o dobrovolnickou činnost absolvovat, bude určen po konzultaci s ověřenou hostitelskou organizací na základě potřeb, s přihlédnutím k předchozím zkušenostem zájemce a plánovaného místa vyslání.

 

3. Program odborné přípravy zahrnuje posouzení připravenosti zájemců o dobrovolnickou činnost na to, aby mohli být vysláni do třetích zemí za účelem podpory a doplnění operací humanitární pomoci a naplnění potřeb na místě.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12a

 

Rozdělení rozpočtu na činnosti podle článků 7, 8, 9 a 11

 

Orientační rozdělení rozpočtu určeného na činnosti podle článků 7, 8, 9 a 11 je následující:

 

a) na dobrovolnictví v rámci činností a projektů solidarity podle článků 7 a 9: 85 %;

 

b) na stáže a pracovní místa podle článku 8: nejméně 7,5 %; 

 

c) na dobrovolnickou činnost na podporu operací humanitární pomoci, jak se uvádí v článku 11: nejméně 7,5 %. 

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Program může poskytovat financování v kterékoliv formě stanovené ve finančním nařízení, zejména formou grantů, cen a veřejných zakázek.

2.  Program může poskytovat financování v kterékoliv formě stanovené ve finančním nařízení, zejména formou grantů, cen a veřejných zakázek. V zájmu zjednodušení požadavků na příjemce se v maximální možné míře používají jednorázové částky, jednotkové náklady a paušální financování.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Mladí lidé ve věku 17 až 30 let, kteří se chtějí účastnit Evropského sboru solidarity, se zaregistrují prostřednictvím portálu tohoto sboru. V okamžiku zahájení dobrovolnické činnosti, stáže, zaměstnání nebo solidárního projektu však musí být mladému člověku nejméně 18 let a nejvýše 30 let.

1.  Osoby, které oprávněně pobývají na území účastnící se země nebo které mají občanství Unie a chtějí se účastnit Evropského sboru solidarity, se zaregistrují prostřednictvím portálu tohoto sboru. V okamžiku zahájení dobrovolnické činnosti, stáže, zaměstnání nebo solidárního projektu však musí být mladému člověku nejméně 18 let a nejvýše 35 let.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Horní věkový limit se neuplatní v případě akcí Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci uvedených v kapitole IV.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Evropský sbor solidarity je otevřen účasti veřejných nebo soukromých subjektů a mezinárodních organizací, a to za předpokladu, že jim byla udělena značka kvality Evropského sboru solidarity.

1.  Evropský sbor solidarity je otevřen účasti veřejných nebo soukromých subjektů a mezinárodních organizací, a to za předpokladu, že jim byla udělena značka kvality Evropského sboru solidarity. Organizace, které již mají značku certifikovanou v rámci iniciativy Humanitární dobrovolníci EU, a strany rámcové dohody mezi nevládními organizacemi a GŘ pro evropskou civilní ochranu a operace humanitární pomoci (ECHO) Evropské komise mohou využít zjednodušeného postupu při získávání značky požadované v rámci nového programu.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Na základě tohoto posouzení může být subjektu udělena značka kvality Evropského sboru solidarity. Získaná značka podléhá pravidelnému přezkumu a může být odňata.

3.  Na základě tohoto posouzení může být subjektu udělena značka kvality Evropského sboru solidarity. Získaná značka podléhá pravidelnému přezkumu nebo přezkumu na žádost účastníka a může být odňata. Zvláštní pozornost je věnována tomu, jak zamezit zdvojování činností.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Zúčastněné organizace mohou v rámci Evropského sboru solidarity vykonávat tyto funkce:

 

a)   v roli hostitele – provádět činnosti spojené s přijímáním účastníků, případně včetně organizace činností, přípravy vzdělávacích programů, poskytování pokynů a podpory účastníkům během solidární činnosti a poskytování zpětné vazby a uznání účastníkovi po výkonu činnosti;

 

b)   v úloze podporovatele – provádět činnosti související s vysíláním účastníků a jejich přípravou před odjezdem, v průběhu a po skončení solidární činnosti, včetně informačních schůzek s účastníky, vyslechnutí zkušeností nabytých účastníky a usnadnění dalšího dobrovolnictví v jejich domově.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3a.  Odpovídající monitorování a podávání zpráv zahrnuje pravidelné konzultace s vnitrostátními agenturami a zúčastněnými organizacemi, jakož i s příslušnými organizacemi občanské společnosti a sítěmi mládeže s ohledem na možné zlepšení provádění programu.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Komise pořádá pravidelná setkání se sítí národních agentur a jejich proškolování za účelem zajištění soudržného provádění Evropského sboru solidarity ve všech zúčastněných zemích. Komise rovněž přizve stávající sítě na úrovni Unie, které se týkají činností v rámci programu, sociální partnery a sítě zastupující mladé lidi a dobrovolníky. Komise pravidelně konzultuje s klíčovými zúčastněnými stranami, včetně zúčastněných organizací, o provádění Evropského sboru solidarity.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Akce Evropského sboru solidarity musí být soudržné a doplňkové rovněž ve vztahu k příslušným politikám, programům a nástrojům na vnitrostátní úrovni v zúčastněných zemích. Za tímto účelem si Komise, vnitrostátní orgány a národní agentury vyměňují informace o stávajících vnitrostátních režimech a prioritách týkajících se solidarity a mládeže na jedné straně a o akcích Evropského sboru solidarity na straně druhé s cílem vycházet z příslušných osvědčených postupů a dosáhnout efektivnosti a účinnosti.

2.  Akce Evropského sboru solidarity musí být soudržné a doplňkové rovněž ve vztahu k příslušným politikám, programům a nástrojům na vnitrostátní úrovni v zúčastněných zemích, a to tak, aby byl zaručen smysl pro odpovědnost zúčastněných zemí. Za tímto účelem si Komise, vnitrostátní orgány a národní agentury vyměňují informace o stávajících vnitrostátních režimech a prioritách týkajících se solidarity a mládeže a humanitárních potřeb na jedné straně a o akcích Evropského sboru solidarity na straně druhé s cílem vycházet z příslušných osvědčených postupů a dosáhnout efektivnosti a účinnosti.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Akce Evropského sboru solidarity ve třetích zemích uvedené v článku 11 jsou soudržné a doplňkové zejména ve vztahu k dalším oblastem vnější činnosti Unie, konkrétně k politice v oblasti humanitární pomoci, rozvojové spolupráce, rozšíření, sousedství a mechanismu civilní ochrany Unie.

3.  Akce Evropského sboru solidarity ve třetích zemích uvedené v článku 11 jsou soudržné a doplňkové zejména ve vztahu k dalším oblastem vnější činnosti Unie, konkrétně k politice v oblasti humanitární pomoci, rozvojové spolupráce, bezpečnosti, rozšíření, sousedství a mechanismu civilní ochrany Unie.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zavedení programu Evropský sbor solidarity

Referenční údaje

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

CULT

2.7.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

2.7.2018

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

5.7.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Eleni Theocharous

18.7.2018

Projednání ve výboru

8.10.2018

20.11.2018

 

 

Datum přijetí

22.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

20

+

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

1

-

EFDD

Mireille D'Ornano

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (5.12.2018)

pro Výbor pro kulturu a vzdělávání

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušuje [nařízení o Evropském sboru solidarity] a nařízení (EU) č. 375/2014
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Zpravodaj: Deirdre Clune

(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Evropská unie je založena na solidaritě mezi svými občany a mezi svými členskými státy. Tato společná hodnota určuje její působení a vytváří nezbytnou jednotu při hledání východisek ze současných i budoucích společenských problémů, s jejichž řešením jsou mladí Evropané ochotni pomoci prostřednictvím projevů solidarity v praxi.

(1)  Solidarita je základem rozvinutých a demokratických společností, a to nejen mezi občany, ale i mezi národy a státy. Tato společná hodnota, která je zakotvena v článku 2 Smlouvy o Evropské unii, by měla být podporována, zejména s ohledem na současné a budoucí společenské problémy, s jejichž řešením budou mladí lidé i nadále schopni pomoci prostřednictvím projevů solidarity v praxi.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Zpráva o stavu Unie ze dne 14. září 2016 zdůraznila potřebu investovat do mladých lidí a oznámila zavedení Evropského sboru solidarity, který bude vytvářet pro mladé lidi v celé Unii příležitosti smysluplně pomáhat společnosti, projevovat solidaritu a rozvíjet vlastní dovednosti, čímž mladí lidé získají nejen pracovní, ale i neocenitelné lidské zkušenosti.

(2)  Zpráva o stavu Unie ze dne 14. září 2016 zdůraznila potřebu investovat do mladých lidí a oznámila zavedení Evropského sboru solidarity, který umožní mladým lidem v celé Unii smysluplně pomáhat společnosti, projevovat solidaritu a rozvíjet vlastní dovednosti a vztahy na základě jejich praktické zkušenosti s komunitními činnostmi.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Mladým lidem by měly být poskytovány snadno dostupné příležitosti k účasti na solidárních činnostech, které jim umožní vyjádřit odhodlání pracovat ku prospěchu komunit, získávat přitom užitečné zkušenosti, dovednosti a kompetence pro osobní, společenský, občanský a profesní rozvoj a pro rozvoj v oblasti vzdělání, a dosáhnout tak lepšího uplatnění na trhu práce. Tyto činnosti by měly rovněž podporovat mobilitu mladých dobrovolníků, stážistů a pracovníků.

(5)  Mladým lidem, a to i těm s omezenými příležitostmi, by měly být poskytovány snadno dostupné příležitosti k účasti na solidárních činnostech, které jim umožní vyjádřit odhodlání pracovat ku prospěchu komunit, získávat přitom užitečné zkušenosti, dovednosti a kompetence pro osobní, společenský, občanský a profesní rozvoj a pro rozvoj v oblasti vzdělání, a dosáhnout tak lepšího uplatnění na trhu práce. Tyto činnosti by měly rovněž podporovat mobilitu mladých dobrovolníků, stážistů a pracovníků, jakož i multikulturní výměnu.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Solidární činnosti, které budou mladým lidem nabízeny, by se měly vyznačovat vysokou kvalitou v tom smyslu, že by měly reagovat na nenaplněné společenské potřeby, přispívat k posilování komunit, poskytovat mladým lidem možnost získat cenné znalosti a kompetence, být pro mladé lidi finančně dostupné a být prováděny v bezpečných a zdravotně nezávadných podmínkách.

(6)  Solidární činnosti, které budou mladým lidem nabízeny, by se měly vyznačovat vysokou kvalitou v tom smyslu, že by měly přispívat k dosahování cílů Evropského sboru solidarity a ke zvládnutí sociálních výzev a posílení solidarity a zároveň řešit potřeby místních komunit. Solidární činnosti by měly poskytovat mladým lidem možnost získat cenné znalosti a kompetence pro osobní, sociální, občanský a profesní rozvoj, zahrnovat významný vzdělávací a odborně vzdělávací rozměr, být pro všechny mladé lidi dostupné – přičemž zvláštní úsilí by mělo být věnováno podpoře účasti mladých lidí s omezenými příležitostmi – a být prováděny v bezpečných a zdravotně nezávadných podmínkách a být náležitě uznávány. Solidární činnosti by neměly mít negativní dopad na stávající pracovní místa nebo stáže a měly by přispívat k posílení závazků společností v oblasti společenské odpovědnosti podniků, aniž by je nahrazovaly.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Evropský sbor solidarity poskytuje jednotné kontaktní místo pro solidární činnosti napříč Unií i mimo ni. Měl by být zajištěn soulad a doplňkovost s ostatními příslušnými politikami a programy Unie. Evropský sbor solidarity by měl stavět na silných stránkách a synergii předchozích i stávajících programů, k nimž patří zejména Evropská dobrovolná služba a iniciativa Humanitární dobrovolníci EU. Doplňuje rovněž úsilí členských států zaměřené na podporu mladých lidí a usnadňování jejich přechodu ze škol do pracovního procesu v souladu se zárukami pro mladé lidi, jimž za tímto účelem – formou stáží nebo pracovních míst v oblastech spojených se solidaritou v rámci příslušného členského státu nebo v zahraničí – poskytne další příležitosti, jak se začít uplatňovat na trhu práce. Je zajištěna také doplňkovost se stávajícími sítěmi na úrovni Unie, které se vztahují k činnostem spadajícím pod Evropský sbor solidarity a k nimž patří evropská síť veřejných služeb zaměstnanosti, EURES a Eurodesk. Dále by měla být zajištěna doplňkovost stávajících souvisejících režimů, a to zejména vnitrostátních solidárních režimů a režimů mobility pro mladé lidi, s Evropským sborem solidarity, přičemž v příslušných případech by měly být využity osvědčené postupy.

(7)  Evropský sbor solidarity poskytuje jednotné kontaktní místo pro solidární činnosti napříč Unií i mimo ni. Měl by být zajištěn soulad a doplňkovost s ostatními příslušnými politikami, programy a nástroji Unie. Evropský sbor solidarity by měl stavět na silných stránkách a synergii předchozích i stávajících programů, k nimž patří zejména Evropská dobrovolná služba a iniciativa Humanitární dobrovolníci EU. Doplňuje rovněž úsilí členských států zaměřené na podporu mladých lidí a usnadňování jejich přechodu ze škol do pracovního procesu v souladu s režimy, jako jsou záruky pro mladé lidi, jimž za tímto účelem – formou stáží nebo pracovních míst v oblastech spojených se solidaritou v rámci příslušného členského státu nebo v zahraničí – poskytne další příležitosti, jak se začít uplatňovat na trhu práce. Je zajištěna také doplňkovost se stávajícími sítěmi na úrovni Unie, které se vztahují k činnostem spadajícím pod Evropský sbor solidarity a k nimž patří evropská síť veřejných služeb zaměstnanosti, EURES a Eurodesk. Dále by měla být posílena doplňkovost a loajální spolupráce stávajících souvisejících režimů, a to zejména režimů pro mladé lidi zaměřených na oblast solidarity, dobrovolnické práce, občanské služby a mobility, které působí na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni, jakož případně i režimů v zúčastněných zemích, jež mají priority týkající se solidarity a mládeže, s cílem vzájemně posilovat a obohacovat dopady a kvalitu těchto režimů a využívat osvědčených postupů. Evropský sbor solidarity by neměl nahrazovat obdobné vnitrostátní režimy pro solidaritu, dobrovolnictví, občanskou službu a mobilitu. Je třeba zajistit rovný přístup všech mladých lidí k vnitrostátním solidárním činnostem. Měla by být podporována partnerství s evropskými sítěmi, které se specializují na některé naléhavé sociální problémy.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Evropský sbor solidarity vytváří pro mladé lidi nové příležitosti k vykonávání dobrovolnické činnosti, účasti ve stážích nebo získání pracovních míst v oblastech spojených se solidaritou a také k tomu, aby z vlastní iniciativy zakládali a rozvíjeli solidární projekty. Tyto příležitosti přispívají k jejich osobnímu, společenskému, občanskému a profesnímu rozvoji i k rozvoji v oblasti vzdělání. Evropský sbor solidarity podporuje rovněž vytváření sítí pro účastníky a organizace v rámci Evropského sboru solidarity a také opatření k zajištění kvality podporovaných činností a snazšímu uznávání výsledků jejich vzdělání. Bude tak také přispívat k evropské spolupráci relevantní pro mladé lidi a zvyšování povědomí o jejím pozitivním dopadu.

(9)  Evropský sbor solidarity vytváří pro mladé lidi nové příležitosti k vykonávání dobrovolnické činnosti, účasti ve stážích nebo získání pracovních míst v oblastech spojených se solidaritou a také k tomu, aby z vlastní iniciativy zakládali a rozvíjeli solidární projekty. Tyto příležitosti by měly pomoci reagovat na nenaplněné společenské potřeby a přispívat k posílení komunit a měly by přispívat k jejich osobnímu, společenskému, občanskému a profesnímu rozvoji i k rozvoji v oblasti vzdělání. Evropský sbor solidarity podporuje rovněž vytváření sítí pro účastníky a organizace v rámci Evropského sboru solidarity a také opatření k zajištění kvality podporovaných činností a snazšímu uznávání výsledků jejich vzdělání. Bude tak také přispívat k evropské spolupráci relevantní pro mladé lidi a zvyšování povědomí o jejím pozitivním dopadu. Evropský sbor solidarity by měl rovněž přispívat k podpoře a posilování stávajících organizací provádějících solidární činnosti.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Tyto činnosti by měly být ku prospěchu komunit a zároveň podporovat osobní, vzdělávací, sociální, občanský i profesní rozvoj jednotlivce a jež mohou mít podobu dobrovolnické činnosti, stáží a pracovních míst, projektů nebo vytváření sítí zaměřených na různé oblasti, jako je vzdělávání a odborná příprava, zaměstnanost, rovnost žen a mužů, podnikání, zejména sociální podnikání, občanství a demokratická angažovanost, životní prostředí a ochrana přírody, opatření v oblasti klimatu, předcházení katastrofám, připravenost a obnova, zemědělství a rozvoj venkova, zajištění potravin a nepotravinového materiálu, zdraví a dobré životní podmínky, tvořivost a kultura, tělesná výchova a sport, sociální pomoc a zabezpečení, přijímání a integrace státních příslušníků třetích zemí, územní spolupráce a soudržnost, jakož i přeshraniční spolupráce. Součástí těchto solidárních činností by měl být i významný vzdělávací a odborně vzdělávací rozměr díky příslušným aktivitám, jež mohou být účastníkům nabízeny před zahájením solidární činnosti, v jejím průběhu i po jejím skončení.

(10)  Tyto činnosti by měly být ku prospěchu komunit a zároveň podporovat osobní, vzdělávací, sociální, občanský i profesní rozvoj jednotlivce a jež mohou mít podobu dobrovolnické činnosti, stáží a pracovních míst, projektů nebo vytváření sítí zaměřených na různé oblasti, jako je vzdělávání a odborná příprava, sociální začlenění a integrace osob se zdravotním postižením, zaměstnanost, rovnost žen a mužů, podnikání, zejména sociální podnikání, občanství a demokratická angažovanost, životní prostředí a ochrana přírody, opatření v oblasti klimatu, předcházení katastrofám, připravenost a obnova, zemědělství a rozvoj venkova, zajištění potravin a nepotravinového materiálu, zdraví a dobré životní podmínky, tvořivost a kultura, ochrana dědictví, tělesná výchova a sport, sociální pomoc a zabezpečení, pomoc mladým lidem, přijímání a integrace státních příslušníků třetích zemí, územní spolupráce a soudržnost, jakož i přeshraniční spolupráce. Součástí těchto solidárních činností by měl být i významný vzdělávací a odborně vzdělávací rozměr díky příslušným aktivitám, jež mohou být účastníkům nabízeny před zahájením solidární činnosti, v jejím průběhu i po jejím skončení.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Dobrovolnické činnosti (v rámci Unie i mimo ni) představují významnou zkušenost v kontextu neformálního i informálního vzdělávání, která napomáhá osobnímu, sociálně vzdělávacímu a profesnímu rozvoji, aktivnímu občanskému životu a zaměstnatelnosti mladých lidí. Dobrovolnické činnosti by neměly mít negativní účinky na potenciální či již existující placené zaměstnání a ani by neměly být vnímány jako jeho náhrada. Komise a členské státy by měly v souvislosti s dobrovolnickými politikami v oblasti mládeže spolupracovat prostřednictvím otevřené metody koordinace.

(11)  Dobrovolnické činnosti (v rámci Unie i mimo ni) představují významnou zkušenost v kontextu neformálního i informálního vzdělávání, která napomáhá osobnímu, sociálně vzdělávacímu a profesnímu rozvoji, aktivnímu občanskému životu, demokratické účasti a zaměstnatelnosti mladých lidí. Dobrovolnictví by mělo být založeno na písemné dohodě o dobrovolnické činnosti a dobrovolnické činnosti by neměly mít negativní účinky na potenciální či již existující placené zaměstnání a ani by neměly být vnímány jako jeho náhrada. Komise a členské státy by měly v souvislosti s dobrovolnickými politikami v oblasti mládeže spolupracovat prostřednictvím otevřené metody koordinace.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Stáže a pracovní místa v oblastech spojených se solidaritou mohou mladým lidem nabídnout další příležitosti, jak se začít uplatňovat na trhu práce a přispívat přitom k řešení zásadních společenských problémů. Tím lze přispět ke zvýšení zaměstnatelnosti a produktivity mladých lidí a zároveň jim usnadnit přechod ze vzdělávacího do pracovního procesu, což je klíčové pro jejich možnosti na trhu práce. Stáže nabízené v rámci Evropského sboru solidarity by se měly řídit zásadami kvality uvedenými v doporučení Rady k rámci kvality stáží21. Nabízené stáže a pracovní místa představují pro mladé lidi odrazový můstek ke vstupu na trh práce, a měly by tedy být spojeny s příslušnou podporou poskytovanou po umístění. Stáže a pracovní místa zprostředkovávají příslušní aktéři trhu práce, zejména veřejné i soukromé služby zaměstnanosti, sociální partneři a obchodní komory, odměňují je zúčastněné organizace. Jakožto zúčastněné organizace by měly být schopny požádat o finanční podporu prostřednictvím příslušného prováděcího orgánu Evropského sboru solidarity ve své roli prostředníka mezi mladými účastníky a zaměstnavateli, kteří nabízejí stáže a pracovní činnosti v oblastech spojených se solidaritou.

(12)  Snadno dostupné stáže a zaměstnání by měly být jak z finančního, tak organizačního hlediska jasně odděleny od dobrovolnictví. Stáže by nikdy neměly vést k nahrazení zaměstnání. Placené stáže a zaměstnání však mohou být pobídkou pro znevýhodněné mladé lidi a pro mladé lidi, kteří mají méně příležitostí, aby se účastnili činností souvisejících se solidaritou, ke kterým by jinak nemuseli mít přístup, a zároveň mohou poskytovat jasnou evropskou přidanou hodnotu tím, že budou přispívat k řešení zásadních neřešených společenských problémů a k posílení místních komunit. Stáže mohou usnadnit přechod mladých lidí od vzdělávání k zaměstnání a mohou přispět k podpoře zaměstnatelnosti mladých lidí, což je klíčové pro dosažení jejich udržitelného začlenění na trh práce. Nabízené stáže a pracovní místa představují pro mladé lidi odrazový můstek ke vstupu na trh práce. Stáže a zaměstnání nabízené v rámci Evropského sboru solidarity by měly být vždy placeny zúčastněnými organizacemi, ve kterých účastník stáž vykonává nebo je zaměstnán. Stáže by se měly opírat o písemnou dohodu o stáži, a to případně v souladu s platnými právními předpisy země, v níž se stáž koná, a měly by se řídit zásadami uvedenými v doporučení Rady ze dne 10. března 2014 k rámci kvality stáží, měly by být vždy placené a založené na písemné dohodě21. Zaměstnání by měla vycházet z pracovní smlouvy v souladu s vnitrostátní právem a případnými platnými kolektivními smlouvami zúčastněné země, v níž je zaměstnání vykonáváno. Finanční podpora zúčastněným organizacím nabízejícím zaměstnání by neměla překročit dvanáct měsíců. Zúčastněné organizace by měly požádat o finanční podporu prostřednictvím příslušné prováděcí struktury Evropského sboru solidarity s ohledem na jejich roli prostředníka mezi mladými účastníky a zaměstnavateli, kteří nabízejí stáže a pracovní místa v oblastech spojených se solidaritou. Stáže a zaměstnání by měly být spojeny s příslušnou přípravou, školením v zaměstnání a podporou poskytovanou po umístění v souvislosti s účastí daného účastníka. Stáže a pracovní místa by mohli zprostředkovávat příslušní aktéři trhu práce, zejména veřejné i soukromé služby zaměstnanosti, sociální partneři a obchodní komory a v případě přeshraničních činností i členské organizace sítě EURES v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/58921a .

__________________

__________________

21 Doporučení Rady ze dne 15. března 2018 o Evropském rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu (Úř. věst. C 153, 2.5.2018, s. 1).

21 Doporučení Rady ze dne 14. března 2014 k rámci kvality stáží (Úř. věst. C 88, 27.3.2014, s. 1).

 

21a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/589 ze dne 13. dubna 2016 o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES), přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce a o změně nařízení (EU) č. 492/2011 a (EU) č. 1296/2013 (Úř. věst. L 107, 22.4.2016, s. 11).

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Je třeba usilovat o to, aby stáže a pracovní místa byly otevřeny pro všechny mladé lidi, zejména pro mladé lidi, kteří mají méně příležitostí k účasti na činnostech spojených se solidární činností, včetně osob se zdravotním postižením, sociálně nebo kulturně znevýhodněných osob, migrantů a obyvatel izolovaných venkovských oblastí a nejvzdálenějších regionů Unie.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Iniciativní duch mladých lidí je významným přínosem pro společnost i pro trh práce. Evropský sbor solidarity napomáhá rozvoji tohoto aspektu tím, že bude mladým lidem poskytovat možnost vytvořit a uskutečnit jejich vlastní projekty zaměřené na řešení specifických problémů ve prospěch jejich lokálních komunit. Tyto projekty představují příležitost vyzkoušet nápady a podpořit mladé lidi v tom, aby se sami stali původci solidárních činností. Kromě toho slouží tyto projekty jako odrazový můstek pro další účast v solidárních činnostech a mohly by být prvním krokem k pobídnutí účastníků Evropského sboru solidarity k tomu, aby se stali samostatně výdělečně činnými osobami nebo aby zakládali sdružení, nevládní organizace či jiné subjekty působící v oblasti solidarity a v neziskovém a mládežnickém sektoru.

(13)  Iniciativní duch mladých lidí a jejich aktivní občanství jsou významným přínosem pro společnost i pro trh práce. Evropský sbor solidarity napomáhá rozvoji tohoto aspektu tím, že bude mladým lidem poskytovat možnost vytvořit a uskutečnit jejich vlastní projekty zaměřené na řešení specifických problémů ve prospěch jejich lokálních komunit. Tyto projekty by měly představovat příležitost pro mladé lidi k hledání inovativních řešení a k otestování nápadů udržitelným způsobem a umožnit jim, aby se sami stali původci solidárních činností. Kromě toho by mohly tyto projekty sloužit jako odrazový můstek pro další účast v solidárních činnostech a mohly by být prvním krokem k pobídnutí účastníků Evropského sboru solidarity k tomu, aby se zapojili do sociálního podnikání nebo se stali dobrovolníky ve sdruženích, nevládních organizacích, mládežnických organizacích či jiných subjektech působících v oblasti solidarity, v neziskovém a mládežnickém sektoru a v oblasti zdravotního postižení a aby zakládali vlastní sdružení. Cílem podpory poskytované po umístění bude podporovat mladé lidi, aby se i nadále angažovali a aktivně působili v oblasti solidarity, a to i prostřednictvím sdružení, družstev, sociálních podniků, mládežnických organizací a společenských center, jakož i v sektoru podporujícím osoby se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Mladí lidé a organizace účastnící se činností Evropského sboru solidarity by měli mít pocit, že náležejí ke komunitě jednotlivců a organizací, jejichž posláním je podpora solidarity v celé Evropě. Zúčastněné organizace zároveň potřebují podporu, která jim umožní zvyšovat kapacity a nabízet tak narůstajícímu počtu účastníků kvalitní činnosti. Evropský sbor solidarity podporuje činnosti spojené s vytvářením sítí a zaměřené na posilování zapojení mladých lidí i organizací do této komunity, na posilování ducha Evropského sboru solidarity i na podněcování výměny užitečných zkušeností a postupů. Tyto činnosti přispívají také ke zvyšování povědomí veřejnosti a soukromých aktérů o Evropském sboru solidarity a k získávání zpětné vazby od účastníků a zúčastněných organizací ohledně provádění Evropského sboru solidarity.

(14)  Mladí lidé a organizace účastnící se činností Evropského sboru solidarity by měli mít pocit, že náležejí ke komunitě jednotlivců a organizací, jejichž posláním je podpora solidarity v celé Evropě. Zúčastněné organizace zároveň potřebují podporu, která jim umožní zvyšovat kapacity a nabízet tak narůstajícímu počtu účastníků kvalitní činnosti. Evropský sbor solidarity podporuje činnosti spojené s vytvářením sítí a zaměřené na posilování zapojení mladých lidí i organizací do této komunity, na posilování ducha Evropského sboru solidarity i na podněcování výměny osvědčených postupů a zkušeností. Tyto činnosti přispívají také ke zvyšování povědomí veřejnosti a soukromých aktérů o Evropském sboru solidarity a k získávání zpětné vazby od účastníků a zúčastněných organizací ohledně provádění Evropského sboru solidarity.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Zvláštní pozornost by měla být věnována zajišťování kvality činností a dalších příležitostí nabízených v rámci Evropského sboru solidarity, zejména prostřednictvím nabídky školení, jazykové podpory, pojištění, administrativní podpory a podpory po dokončení činnosti pro účastníky i uznávání znalostí, dovedností a kompetencí získaných během činnosti v rámci Evropského sboru solidarity. Bezpečnost a ochrana dobrovolníků má i nadále prvořadý význam a dobrovolníci by neměli být vysíláni na operace prováděné v místě dění mezinárodních a vnitrostátních ozbrojených konfliktů.

(15)  Zvláštní pozornost by měla být věnována zajišťování kvality solidárních činností a dalších příležitostí nabízených v rámci Evropského sboru solidarity, zejména tím, že se účastníkům nabízejí on-line i off-line školení a jazykové podpory způsobem, jenž dodržuje zásadu mnohojazyčnosti, pojištění, administrativní podpory a podpory po dokončení činnosti pro účastníky i uznávání znalostí, dovedností a kompetencí získaných během činnosti v rámci Evropského sboru solidarity. Tato podpůrná opatření by měla být koncipována a poskytována ve spolupráci s mládežnickými organizacemi a dalšími neziskovými organizacemi a organizacemi občanské společnosti s cílem využít jejich odborných znalostí na tomto poli. Podpůrná opatření by měla zohledňovat příslušné prostředí i povahu činností, které účastníci vykonávají, a věnovat zvláštní pozornost veškerým možným rizikům. Bezpečnost a ochrana účastníků, zejména pokud jde o děti a osoby ve zranitelné situaci, má i nadále prvořadý význam a dobrovolníci by neměli být vysíláni na operace prováděné v místě dění mezinárodních a vnitrostátních ozbrojených konfliktů, ani do zařízení, která jsou v rozporu s mezinárodními standardy v oblasti lidských práv nebo s politikou EU, jako je např. závazek k ukončení umisťování dětí do ústavní péče a opatření zakazující, aby byl z ESIF financován provoz pečovatelských ústavů.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  V případě solidárních činností, které zahrnují děti, by měli mít přímý kontakt s dětmi pouze účastníci, kteří mají přímou příslušnou kvalifikaci, a měli by absolvovat školení o ochraně dětí a být ještě před zahájením činnosti prověřeni. Během činnosti by měly být zavedeny příslušné politiky a postupy na ochranu dětí a účastníků, které by měly být předmětem průběžného dohledu, aby se zajistila účinná realizace politik v oblasti ochrany dětí.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  K zajištění dopadu činností v rámci Evropského sboru solidarity na osobní, vzdělávací, společenský, občanský a profesní rozvoj účastníků by měly být řádně identifikovány a dokumentovány výsledky učení dané činnosti ve formě znalostí, dovedností a kompetencí, a to v souladu s podmínkami a specifiky jednotlivých států, dle doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení22.

(16)  K zajištění dopadu činností v rámci Evropského sboru solidarity na osobní, vzdělávací, společenský, občanský a profesní rozvoj účastníků by měly být řádně identifikovány a dokumentovány výsledky učení dané činnosti ve formě znalostí, dovedností a kompetencí, a to v souladu s podmínkami a specifiky jednotlivých států, dle doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení22. Za tímto účelem by mělo být na úrovni Unie a členských států vhodným způsobem podporováno využívání účinných nástrojů pro uznávání neformálního a informálního učení, jako jsou např. Youthpass a Europass.

__________________

__________________

22 Doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení (Úř. věst. C 398, 22.12.2012, s. 1–5).

22 Doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení (Úř. věst. C 398, 22.12.2012, s. 1–5).

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Značka kvality by měla zajišťovat, aby zúčastněné organizace splňovaly zásady a požadavky Evropského sboru solidarity, co se týče jejich práv a úkolů ve všech fázích dané solidární činnosti. Získání značky kvality je předpokladem pro účast, ale nemělo by automaticky vést k poskytnutí finančních prostředků v rámci Evropského sboru solidarity.

(17)  Značka kvality by měla zajišťovat, aby zúčastněné organizace splňovaly zásady a požadavky Evropského sboru solidarity. Měly by být zavedeny samostatné značky kvality pro dobrovolnictví a pro stáže a zaměstnání s přihlédnutím ke konkrétním vlastnostem každé složky, aby bylo zajištěno, že zúčastněné organizace skutečně a trvale splňují zásady a požadavky Evropského sboru solidarity, co se týče jejich práv a úkolů ve všech fázích dané solidární činnosti. Získání značky kvality by mělo být předpokladem pro účast, ale nemělo by automaticky vést k poskytnutí finančních prostředků v rámci Evropského sboru solidarity. Proces, který vede k udělování značky kvality, by neměl vytvářet dodatečnou byrokracii, která by odrazovala organizace, zejména soukromé podniky v profesní složce, od příspěvku do Evropského sboru solidarity.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Nepřetržitě by měl být rozvíjen portál Evropského sboru solidarity, aby byl zajištěn snadný přístup k Evropskému sboru solidarity a aby bylo k dispozici jednotné kontaktní místo pro zájemce a organizace, co se týče mimo jiné registrací, identifikace a propojování profilů a příležitostí, vytváření sítí a virtuálních výměn, školení online, jazykové podpory a podpory po umístění a dalších užitečných funkcí, které mohou vzniknout v budoucnu.

(23)  Nepřetržitě by měl být rozvíjen portál Evropského sboru solidarity, aby byl zajištěn snadný přístup k Evropskému sboru solidarity – který by měl být bezbariérový pro osoby se zdravotním postižením – a aby bylo k dispozici jednotné kontaktní místo pro zájemce a organizace, co se týče mimo jiné registrací, identifikace a propojování profilů a příležitostí, vytváření sítí a virtuálních výměn, školení online, jazykové podpory a podpory po umístění a dalších užitečných funkcí, které mohou vzniknout v budoucnu.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24a)  Pro správné fungování programu a včasné zahájení činností, které zavedou mechanismy v rámci pracovních programů Evropského sboru solidarity, je nezbytné zajistit, aby byly nabídky předloženy registrovaným mladým lidem v rozumné a relativně předvídatelné době. Pravidelné informace a aktualizace o dostupných umístěních a aktivně zapojených zúčastněných organizacích by proto měly být zaslány registrované osobě, aby se po jejich registraci podnítila jejich angažovanost v Evropském sboru solidarity a současně jim byla nabídnuta příležitost přímo kontaktovat subjekty zapojené do oblasti solidarity na vnitrostátní i evropské úrovni.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, aby činnosti podporované Evropským sborem solidarity byly dostupné všem mladým lidem, a zejména těm nejvíce znevýhodněným. Měla by být zavedena zvláštní opatření pro prosazování společenského začlenění a pro zapojení znevýhodněných mladých lidí a také pro to, aby byla brána v potaz omezení daná odlehlostí řady venkovských oblastí a nejvzdálenějších regionů Unie a zámořských zemí a území. Podobně by se měly zúčastněné země snažit přijmout veškerá příslušná opatření pro odstranění právních a administrativních překážek, které brání řádnému fungování Evropského sboru solidarity. To by mělo vyřešit, pokud je to možné a aniž by tím bylo dotčeno schengenské acquis a právo Unie týkající se vstupu a pobytu občanů třetích zemí, administrativní problémy, které způsobují potíže při získávání víz a povolení k pobytu, jakož i při vydávání evropského průkazu zdravotního pojištění v případě přeshraničních činností v rámci Evropské unie.

(28)  Zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, aby činnosti podporované Evropským sborem solidarity byly dostupné všem mladým lidem, a zejména mladým lidem, kteří mají méně příležitostí, jak je podrobněji rozvedeno ve strategii pro začleňování a rozmanitost vytvořené a uplatňované v rámci programu Erasmus+ v oblasti mládeže. Měla by být zavedena zvláštní opatření, jako jsou vhodné formáty solidárních činností a individualizovaného vedení, pro prosazování společenského začlenění a pro zapojení znevýhodněných mladých lidí a mladých lidí se zdravotním postižením a také pro to, aby byla brána v potaz omezení daná odlehlostí řady venkovských oblastí a nejvzdálenějších regionů Unie a zámořských zemí a území. Podobně by se měly zúčastněné země snažit přijmout veškerá příslušná opatření pro odstranění právních a administrativních překážek, které brání řádnému fungování Evropského sboru solidarity. To by mělo vyřešit, pokud je to možné a aniž by tím bylo dotčeno schengenské acquis a právo Unie týkající se vstupu a pobytu občanů třetích zemí, administrativní problémy, které způsobují potíže při získávání víz a povolení k pobytu, jakož i při vydávání evropského průkazu zdravotního pojištění v případě přeshraničních činností v rámci Evropské unie.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  V zájmu dosažení cílů programu by Komise, členské státy a národní agentury měly přednostně úzce spolupracovat v partnerství s nevládními organizacemi, organizacemi mládeže a místními zúčastněnými subjekty s odbornými zkušenostmi v solidárních činnostech.

(39)  V zájmu dosažení cílů programu by Komise, členské státy a národní agentury měly úzce spolupracovat v partnerství s nevládními organizacemi, organizacemi mládeže, organizacemi zastupujícími osoby se zdravotním postižením a místními zúčastněnými subjekty s odbornými zkušenostmi v solidárních činnostech.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  S cílem zajistit větší účinnost komunikace s širokou veřejností a výraznější součinnost mezi komunikační činností prováděnou z podnětu Komise by měly prostředky přidělené na komunikaci podle tohoto nařízení přispět také k pokrytí komunikace mezi podniky ohledně politických priorit Unie za předpokladu, že se týkají obecných cílů tohoto nařízení.

(40)  S cílem zajistit větší účinnost komunikace s širokou veřejností a výraznější součinnost mezi komunikační činností prováděnou z podnětu Komise by měly prostředky přidělené na komunikaci podle tohoto nařízení přispět také k pokrytí bezbariérové komunikace mezi podniky ohledně politických priorit Unie za předpokladu, že se týkají obecných cílů tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  „solidární činností“ vysoce kvalitní dočasné činnosti přispívající k dosahování cílů Evropského sboru solidarity, které mohou mít podobu dobrovolnické činnosti, stáží, pracovních míst, solidárních projektů a činnosti zaměřené na vytváření sítí v různých oblastech, včetně oblastí uvedených v odstavci 13, při současném zajištění evropského přínosu a dodržování předpisů v oblasti zdraví a bezpečnosti;

1)  „solidární činností“ vysoce kvalitní dočasné činnosti přispívající k dosahování cílů Evropského sboru solidarity, které mohou mít podobu dobrovolnické činnosti, stáží, pracovních míst, solidárních projektů a činnosti zaměřené na vytváření sítí v různých oblastech, včetně oblastí uvedených v odstavci 13, při současném zajištění evropského přínosu a dodržování předpisů v oblasti zdraví a bezpečnosti, k nimž nepatří činnosti, které jsou v rozporu s mezinárodními standardy v oblasti lidských práv a politikou Unie, jako je závazek ukončit umisťování dětí a osob se zdravotním postižením do ústavní péče;

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4)  „mladými lidmi s omezenými příležitostmi“ mladí lidé, kteří čelí určitým překážkám, jež jim brání v účinném přístupu k příležitostem poskytovaným v rámci programu z ekonomických, sociálních, kulturních, zeměpisných nebo zdravotních důvodů nebo z důvodů, jako je zdravotní postižení a vzdělávací problémy;

4)  „mladými lidmi s omezenými příležitostmi“ mladí lidé, kteří čelí určitým překážkám, jež jim brání v účinném přístupu k příležitostem poskytovaným v rámci programu z ekonomických, sociálních, kulturních, zeměpisných nebo zdravotních důvodů nebo z důvodů, jako je zdravotní postižení, vzdělávací problémy nebo vyrůstání v ústavní péči;

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5)  „zúčastněnou organizací“ jakýkoliv veřejný nebo soukromý subjekt, ať už místní, regionální, vnitrostátní nebo mezinárodní, kterému byla udělena značka kvality Evropského sboru solidarity;

5)  „zúčastněnou organizací“ jakýkoliv veřejný nebo soukromý subjekt, ať už místní, regionální, celostátní nebo mezinárodní, ziskový či neziskový, kterému byla udělena značka kvality Evropského sboru solidarity, jež zajišťuje, že je tento subjekt schopen provádět solidární činnosti v souladu s cíli Evropského sboru solidarity, a který nabídne účastníkovi dobrovolnou činnost, stáž nebo pracovní příležitost nebo bude provádět a podporovat jiné činnosti v rámci Evropského sboru solidarity;

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6)  „dobrovolnickou činností“ solidární činnost, která probíhá jako dobrovolná neplacená činnost na dobu až 12 měsíců;

6)  „dobrovolnickou činností“ solidární činnost, která probíhá jako dobrovolná neplacená činnost na dobu až 12 měsíců a která mladým lidem poskytuje příležitost přispívat k práci zúčastněných organizací zabývajících se činnostmi souvisejícími se solidaritou, jejichž účelem je prospívat komunitám, v nichž jsou příslušné činnosti prováděny;

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7)  „stáží“ solidární činnost po dobu 2 až 6 měsíců, kterou lze prodloužit jednou a na dobu maximálně dvanácti měsíců, kterou nabízí a platí zúčastněná organizace hostící účastníka Evropského sboru solidarity;

7)  „stáží“ placená solidární činnost po dobu 3 až 6 měsíců, která má formu pracovní praxe v rámci zúčastněné organizace a kterou lze prodloužit jednou a na dobu maximálně dvanácti měsíců, kterou nabízí a platí zúčastněná organizace hostící účastníka Evropského sboru solidarity a která zahrnuje složku učení zaměřenou na získání potřebných dovedností a praxe;

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8)  „pracovním místem“ solidární činnost po dobu 2 až 12 měsíců, kterou platí zúčastněná organizace zaměstnávající účastníka Evropského sboru solidarity;

8)  „pracovním místem“ placená solidární činnost po dobu 3 až 12 měsíců, která zahrnuje složku učení a odborné přípravy, je založena na písemné dohodě, nabízí a platí ji zúčastněná organizace zaměstnávající účastníka Evropského sboru solidarity a nenahrazuje stávající pracovní příležitost;

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10)  „značkou kvality“ osvědčení udělené zúčastněné organizaci, která je ochotna zajistit solidární činnosti v rámci Evropského sboru solidarity, a to v roli hostitele nebo poskytovatele podpory;

10)  „značkou kvality“ osvědčení udělené organizaci, která je ochotna zajistit solidární činnosti, a to v roli hostitele nebo poskytovatele podpory, včetně vysílací funkce, nebo v obojí roli, která potvrzuje, že organizace je schopna zajistit kvalitu solidárních činností v souladu se zásadami a cíli Evropského sboru solidarity, a která je udělována podle různých specifických požadavků v závislosti na druhu solidární činnosti a funkci organizace; pro dobrovolnictví, stáže a pracovní místa musí být zavedeny samostatné značky kvality.

 

 

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Článek 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 3

Článek 3

Cíle programu

Cíle programu

1.  Obecným cílem programu je zvýšit účast mladých lidí a organizací na dostupných a vysoce kvalitních solidárních činnostech, a tím přispět k posílení soudržnosti, solidarity a demokracie v Unii a v zahraničí a současně reagovat na společenské a humanitární výzvy na místě, a to s vynaložením zvláštního úsilí na podporu sociálního začlenění.

1.  Obecným cílem programu je podporovat solidaritu, demokracii a soudržnost v Unii a v zahraničí, podporovat komunity a reagovat na společenské a humanitární výzvy na místě, a to s vynaložením zvláštního úsilí na podporu sociálního začlenění a demokratické účasti a zvýšením účasti mladých lidí a organizací na dostupných a vysoce kvalitních solidárních činnostech.

2.  Specifickým cílem programu je poskytnout mladým lidem, včetně těch s omezenými příležitostmi, snadno dostupné příležitosti k zapojení se do solidárních činností v Evropě a v zahraniční a současně zlepšit a náležitě doložit jejich kompetence, jakož i usnadnit jejich zaměstnatelnost a přechod na trh práce.

2.  Specifickým cílem programu je poskytnout mladým lidem, včetně těch s omezenými příležitostmi, snadno dostupné příležitosti k zapojení se do solidárních činností v Evropě a v zahraniční a současně zlepšit a náležitě doložit jejich kompetence a rozvinout jejich dovednosti, jakož i usnadnit jejich zaměstnatelnost a přechod na trh práce.

3.  Cíle programu se provádějí v rámci těchto dvou složek činnosti:

3.  Cíle programu se provádějí v rámci těchto dvou složek činnosti:

a)  účast mladých lidí na solidárních činnostech zaměřených na společenské výzvy, jak se uvádí v článku 6;

a)  solidární činnosti zaměřené na společenské výzvy, jak se uvádí v článku 6;

b)  účast mladých lidí na solidárních činnostech zaměřených na humanitární pomoc (Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci), jak se uvádí v článku 10.

b)  Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci, jak se uvádí v článku 10.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  stážemi a pracovními místy, jak se uvádí v článku 8;

b)   vysoce kvalitními stážemi a pracovními místy, jak se uvádí v článku 8;

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  jejich přístupu k zapojení mladých lidí z různých prostředí;

d)  jejich inkluzivnosti a jejich skutečné schopnosti zapojit mladé lidi z různých prostředí, včetně osob se zdravotním postižením;

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Článek 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 5

Článek 5

Akce společné pro obě složky

Akce společné pro obě složky

1.  Cílem činností zaměřených na vytváření sítí, jak se uvádí v čl. 4 odst. 1 písm. d), je:

1.  Cílem činností zaměřených na vytváření sítí, jak se uvádí v čl. 4 odst. 1 písm. d), je:

a)  posilovat kapacity zúčastněných organizací, aby mohly nabízet rostoucímu počtu účastníků Evropského sboru solidarity kvalitní projekty;

a)  posilovat kapacity zúčastněných organizací, aby mohly nabízet rostoucímu počtu účastníků Evropského sboru solidarity vysoce kvalitní projekty;

b)  přilákat nové zájemce, a to jak mladé lidi, tak zúčastněné organizace;

b)  přilákat nové zájemce, a to jak mladé lidi, tak zúčastněné organizace,

 

ba) usnadňovat přístup osob se zdravotním postižením ke všem nabízeným činnostem;

c)  umožňovat zpětnou vazbu ohledně solidárních činností a 

c)  poskytovat zpětnou vazbu ohledně solidárních činností a 

d)  přispívat k výměně zkušeností a k posílení pocitu sounáležitosti u osob a subjektů účastnících se Evropského sboru solidarity a podpořit tak jeho širší pozitivní dopad.

d)  přispívat k výměně zkušeností a k posílení pocitu sounáležitosti u osob a subjektů účastnících se Evropského sboru solidarity a podpořit tak jeho širší pozitivní dopad.

2.  Opatření pro kvalitu a podporu, jak se uvádí v čl. 4 odst. 1 písm. e), zahrnují:

2.  Opatření pro kvalitu a podporu, jak se uvádí v čl. 4 odst. 1 písm. e), zahrnují:

a)  opatření, jejichž cílem je zajistit kvalitu dobrovolnické činnosti, stáží nebo pracovních míst, včetně odborné přípravy, jazykové podpory, doplňkového pojištění, podpory před solidární činností nebo po ní, jakož i dalšího využití osvědčení Youthpass, které určuje a dokládá kompetence, které účastníci během solidárních činností získali, a budování kapacit a administrativní podporu pro zúčastněné organizace;

a)  opatření, jejichž cílem je zajistit kvalitu a dostupnost dobrovolnické činnosti, stáží, pracovních míst nebo solidárních projektů a rovných příležitostí pro všechny mladé lidi ze všech zúčastněných zemí, včetně odborné přípravy on-line i off-line, jazykové podpory, ochrany dětí a poskytování odborné přípravy a ověřování účastníků pracujících s dětmi, administrativní podpory pro účastníky a zúčastněné organizace, doplňkového pojištění, podpory před solidární činností a v případě potřeby i po ní, jakož i dalšího využití osvědčení Youthpass za účelem určení a doložení kompetencí, které účastníci během solidárních činností získali, a budování kapacit a administrativní podporu pro zúčastněné organizace;

b)  vytvoření a udržování značky kvality pro subjekty, které jsou ochotny poskytovat solidární činnosti pro Evropský sbor solidarity;

b)  vytvoření a udržování samostatných značek kvality pro subjekty, které jsou ochotny poskytovat dobrovolnickou činnost, stáže nebo pracovní místa pro Evropský sbor solidarity s cílem zajistit dodržování zásad a požadavků programu;

c)  činnosti centra zdrojů Evropského sboru solidarity s cílem podpořit a zvýšit kvalitu akcí prováděných Evropským sborem solidarity a zlepšit uznávání jejich výsledků;

c)  činnosti centra zdrojů Evropského sboru solidarity s cílem podpořit a zvýšit kvalitu akcí prováděných Evropským sborem solidarity a zlepšit uznávání jejich výsledků;

d)  vytvoření, údržbu a aktualizaci portálu Evropského sboru solidarity a dalších příslušných on-line služeb, jakož i nezbytných podpůrných systémů IT a internetových nástrojů.

d)  vytvoření, údržbu a aktualizaci mnohojazyčného portálu Evropského sboru solidarity a dalších příslušných on-line služeb, jakož i nezbytných podpůrných systémů IT a internetových nástrojů.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

KAPITOLA III – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ÚČAST MLADÝCH LIDÍ NA SOLIDÁRNÍCH ČINNOSTECH ŘEŠÍCÍCH SPOLEČENSKÉ VÝZVY

SOLIDÁRNÍ ČINNOSTI ŘEŠÍCÍ SPOLEČENSKÉ VÝZVY

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Akce prováděné v rámci složky „Zapojení mladých lidí do solidárních činností zaměřených na řešení společenských výzev“ přispívají zejména k posílení soudržnosti, solidarity a demokracie v Unii i v zahraničí a reagují na společenské výzvy se zvláštní snahou podpořit sociální začlenění.

1.  Akce prováděné v rámci složky „Solidární činnosti zaměřené na řešení společenských výzev“ přispívají zejména k posílení soudržnosti, solidarity a demokracie v Unii i v zahraničí a reagují na společenské výzvy se zvláštní snahou podpořit sociální začlenění.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  stážemi a pracovními místy, jak se uvádí v článku 8;

b)  kvalitními stážemi a pracovními místy, jak se uvádí v článku 8;

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Dobrovolnická činnost, jak se uvádí v čl. 4 odst. 1 písm. a), zahrnuje složku učení a odborné přípravy, nenahrazuje stáže nebo pracovní místa, nepovažuje se za zaměstnání a je založeno na písemné dohodě o dobrovolnické činnosti.

1.  Dobrovolnická činnost, jak se uvádí v čl. 4 odst. 1 písm. a), poskytne mladým lidem příležitost přispívat ke každodenní práci organizací v rámci solidárních činností ve prospěch komunit, v jejichž rámci jsou tyto činnosti prováděny, zahrnuje složku učení a odborné přípravy, nenahrazuje stáže nebo pracovní místa, nepovažuje se za zaměstnání a je založena na písemné dohodě o dobrovolnické činnosti.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Článek 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 8

Článek 8

Stáže a pracovní místa

Stáže a pracovní místa

1.  Tyto stáže, jak se uvádí v čl. 4 odst. 1 písm. b), probíhají na základě písemné dohody o stáži v souladu s případným platným regulačním rámcem země, v níž se stáž koná, a se zohledněním zásad rámce pro kvalitu stáží (2014/C 88/01). Stáže nenahrazují pracovní místa.

1.  Tyto stáže, jak se uvádí v čl. 4 odst. 1 písm. b), jsou vždy placené a probíhají na základě písemné dohody o stáži uzavřené na začátku stáže v souladu s případným platným regulačním rámcem země, v níž se stáž koná, s uvedením vzdělávacích cílů, pracovních podmínek, trvání stáže, odměny účastníka a práv a povinností smluvních stran, a se zohledněním zásad rámce pro kvalitu stáží (2014/C 88/01). Stáže nenahrazují pracovní místa.

2.  Pracovní místo, jak se uvádí v čl. 4 odst. 1 písm. b), je založeno na pracovní smlouvě v souladu s vnitrostátním právním rámcem zúčastněné země, v níž je zaměstnání vykonáváno. Finanční podpora pro zúčastněné organizace nabízející pracovní místa nepřesáhne 12 měsíců v případech, kdy trvání pracovní smlouvy překročí 12 měsíců.

2.  Pracovní místo, jak se uvádí v čl. 4 odst. 1 písm. b), je založeno na písemné pracovní smlouvě, která respektuje všechny podmínky zaměstnání stanovené ve vnitrostátním právu a/nebo kolektivní smlouvy země, v níž je zaměstnání vykonáváno. Finanční podpora pro zúčastněné organizace nabízející pracovní místa nepřesáhne dvanáct měsíců v případech, kdy trvání pracovní smlouvy překročí dvanáct měsíců.

3.  Stáže a pracovní místa zahrnují prvek vzdělávání a odborné přípravy.

3.  Stáže a pracovní místa zahrnují prvek vzdělávání a odborné přípravy s cílem pomoci účastníkům v získání relevantních zkušeností za účelem rozvoje kompetencí užitečných pro osobní, vzdělávací, sociální, občanský i profesní rozvoj jednotlivce.

4.  Stáže a pracovní místa mohou probíhat v zemi jiné, než je země bydliště účastníka (přeshraniční) nebo v zemi bydliště účastníka (vnitrostátní).

4.  Stáže a pracovní místa mohou probíhat v zemi jiné, než je země bydliště účastníka (přeshraniční) nebo v zemi bydliště účastníka (vnitrostátní).

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Finanční podpora solidárních činností uvedených v článcích 7 a 8 je orientačně určena z 80 % na dobrovolnictví a solidární projekty; a z 20 % buď na stáže, nebo na zaměstnání, nebo na obojí, přičemž maximálně 20 % je určeno na vnitrostátní činnosti.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Částka uvedená v odstavci 1 může být použita na technickou a administrativní pomoc určenou na provádění programu, jako jsou přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní a hodnotící činnosti, včetně systémů informačních technologií na úrovni organizace.

2.  Částka uvedená v odstavci 1 může být použita na technickou a administrativní pomoc určenou na provádění programu, jako jsou přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní a hodnotící činnosti, včetně systémů informačních technologií na úrovni organizace. Tato částka je rovnoměrně k dispozici pro všechny tři části programu a rozdělí se v poměru k prokazatelným potřebám příslušných projektů a činností.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Mladí lidé ve věku 17 až 30 let, kteří se chtějí účastnit Evropského sboru solidarity, se zaregistrují prostřednictvím portálu tohoto sboru. V okamžiku zahájení dobrovolnické činnosti, stáže, zaměstnání nebo solidárního projektu však musí být mladému člověku nejméně 18 let a nejvýše 30 let.

Mladí lidé ve věku 17 až 30 let, kteří se chtějí účastnit Evropského sboru solidarity, se zaregistrují prostřednictvím portálu tohoto sboru, který musí být dostupný pro osoby se zdravotním postižením. V okamžiku zahájení dobrovolnické činnosti, stáže, zaměstnání nebo solidárního projektu však musí být mladému člověku nejméně 18 let.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Článek 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 16

Článek 16

Zúčastněné organizace

Zúčastněné organizace

1.  Evropský sbor solidarity je otevřen účasti veřejných nebo soukromých subjektů a mezinárodních organizací, a to za předpokladu, že jim byla udělena značka kvality Evropského sboru solidarity.

1.  Evropský sbor solidarity je otevřen účasti veřejných nebo soukromých subjektů a mezinárodních organizací, a to za předpokladu, že jim byla udělena značka kvality Evropského sboru solidarity, která potvrzuje, že nabízejí činnosti, které jsou v souladu se zásadami a cíli Evropského sboru solidarity a plně odpovídají definici solidární činnosti v rámci tohoto nařízení. V souladu s nařízením (EU, Euratom) 2018/1046 není účelem ani důsledkem grantu dosažení zisku.

2.  Žádost subjektu, aby se stal zúčastněnou organizací Evropského sboru solidarity, posoudí příslušný prováděcí orgán Evropského sboru solidarity na základě zásad rovného zacházení, rovných příležitostí a zákazu diskriminace, zabránění tomu, aby účast na programu nahrazovala zaměstnání, poskytování vysoce kvalitních činností se vzdělávací složkou zaměřenou na osobní, sociálně vzdělávací a profesní rozvoj, odpovídající odborné přípravy, pracovních a dobrovolnických ujednání, bezpečného a důstojného prostředí a podmínek, a pravidel neziskovosti v souladu s finančním nařízením. Na základě výše uvedených zásad se zjistí, zda jeho činnosti splňují požadavky Evropského sboru solidarity.

2.  Žádost subjektu, aby se stal zúčastněnou organizací Evropského sboru solidarity, posoudí příslušný prováděcí orgán Evropského sboru solidarity na základě zásad rovného zacházení, rovných příležitostí a zákazu diskriminace, zabránění tomu, aby účast na programu nahrazovala zaměstnání, poskytování vysoce kvalitních činností se vzdělávací složkou zaměřenou na osobní, sociálně vzdělávací a profesní rozvoj, odpovídající odborné přípravy, pracovních a dobrovolnických ujednání, bezpečného a důstojného prostředí a podmínek, včetně politik a postupů pro zajištění ochrany dítěte během činnosti, dodržování mezinárodních standardů v oblasti lidských práv, závazku ukončit umisťování dětí a osob se zdravotním postižením do ústavní péče a pravidel neziskovosti v souladu s finančním nařízením. Na základě výše uvedených zásad se zjistí, zda jeho činnosti splňují požadavky Evropského sboru solidarity. Značka kvality bude udělena pouze organizacím, které se zaváží dodržovat tyto zásady. Dodržování se kontroluje v souladu s články 26 a 27 tohoto nařízení.

3.  Na základě tohoto posouzení může být subjektu udělena značka kvality Evropského sboru solidarity. Získaná značka podléhá pravidelnému přezkumu a může být odňata.

3.  Na základě tohoto posouzení může být subjektu udělena značka kvality Evropského sboru solidarity. Získaná značka podléhá pravidelnému přezkumu nebo přezkumu na žádost účastníka a může být odňata. Každý subjekt, který podstatně změní své činnosti, informuje příslušný prováděcí orgán pro nové posouzení. Postup přidělování značky kvality pro dobrovolnictví musí být odlišen od postupu pro pracovní místa a stáže.

4.  Každý subjekt, který obdržel značku kvality Evropského sboru solidarity, získá přístup k portálu Evropského sboru solidarity jakožto hostitel, poskytovatel podpory nebo obojí a je schopen nabízet registrovaným uchazečům solidární činnosti.

4.  Každý subjekt, který obdržel značku kvality Evropského sboru solidarity, získá přístup k portálu Evropského sboru solidarity jakožto hostitel, poskytovatel podpory nebo obojí a je schopen nabízet registrovaným uchazečům solidární činnosti.

 

4a.  Zúčastněné organizace, jimž byla udělena značka kvality, mají přístup k platformě, na níž mohou snadno vyhledávat vhodné žadatele, což účastníkům i zúčastněným organizacím usnadní účast na solidárních činnostech.

 

4b.  Zúčastněné organizace usnadňují podporu Evropského sboru solidarity tím, že pomáhají při vytváření sítě, a bývalým účastníkům tak poskytují příležitost sdílet své zkušenosti a působit jako vyslanci mezi potenciální budoucí generací účastníků tohoto sboru.

5.  Značka kvality Evropského sboru solidarity nevede automaticky k financování z prostředků pro Evropský sbor solidarity.

5.  Značka kvality Evropského sboru solidarity nevede automaticky k financování z prostředků pro Evropský sbor solidarity.

6.  Solidární činnosti a související opatření pro kvalitu a podporu, které nabízí zúčastněná organizace, mohou být financovány z prostředků Evropského sboru solidarity, nebo z jiných finančních zdrojů, které nezávisí na rozpočtu Unie.

6.  Solidární činnosti a související opatření pro kvalitu a podporu, které nabízí zúčastněná organizace, mohou být financovány z prostředků Evropského sboru solidarity, nebo z jiných finančních zdrojů, které nezávisí na rozpočtu Unie.

7.  Pro organizace zapojené v rámci činností uvedených v článku 11 má bezpečnost dobrovolníků prioritu.

7.  Pro organizace zapojené v rámci činností uvedených v článku 11 má bezpečnost dobrovolníků prioritu.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Národní agentury uvedené v článku 23 vypracují jednotnou strategii, pokud jde o účinný dosah a šíření a využívání výsledků činností podporovaných v rámci akcí, jež pod záštitou programu řídí, a pomáhají Komisi s obecným úkolem šíření informací o programu, včetně informací o akcích a činnostech řízených na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie, a o jeho výsledcích, a informují příslušné cílové skupiny o akcích a činnostech v jejich zemi.

3.  Národní agentury uvedené v článku 23 vypracují politiky, pokud jde o účinný dosah. Tyto politiky budou zaměřené také na mladé lidi s omezenými příležitostmi, a to i v odlehlých oblastech, a na šíření a využívání výsledků činností podporovaných v rámci akcí, jež pod záštitou programu řídí, zahrnujících také organizace mládeže a případně specializované informační služby pro mládež.

 

Komunikační činnosti musí rovněž přispívat ke sdělování politických priorit Unie, souvisejí-li s všeobecným cílem tohoto nařízení a představují-li přidanou hodnotu pro Unii a příležitost k jejímu zviditelnění.

 

Zúčastněné organizace používají značku „Evropský sbor solidarity“ pro účely sdělování a šíření informací souvisejících s Evropským sborem solidarity.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Komise pořádá pravidelná setkání se sítí vnitrostátních agentur a jejich proškolování za účelem zajištění soudržného provádění Evropského sboru solidarity ve všech zúčastněných zemích. Komise pravidelně vede konzultace s klíčovými zúčastněnými stranami, včetně zúčastněných organizací, o provádění Evropského sboru solidarity.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Příloha – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ukazatele pro monitorování a podávání zpráv:

Evropský sbor solidarity bude pečlivě monitorován za účelem zjištění, do jaké míry bylo dosaženo obecného cíle a konkrétních cílů, a v zájmu sledování jeho výstupů, výsledků a dopadů. Za tímto účelem je stanoven minimální rámec ukazatelů, který bude sloužit jako základ pro budoucí podrobný program sledování výstupů, výsledků a dopadů Evropského sboru solidarity, včetně rozšířeného souboru kvalitativních a kvantitativních ukazatelů:

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Příloha

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příloha

Příloha

Ukazatele pro monitorování a podávání zpráv:

Ukazatele výstupů

a)  počet účastníků solidárních činností;

a)   počet účastníků dobrovolnické činnosti (tuzemské a přeshraniční) rozdělených podle země, věku, pohlaví, profesního zázemí a dosaženého vzdělání;

b)  procento účastníků, kteří patří ke skupině mladých lidí s omezenými příležitostmi a

b)   počet účastníků stáží (tuzemských a přeshraničních) rozdělených podle země, věku, pohlaví, profesního zázemí a dosaženého vzdělání;

c)  počet organizací, které získaly značku kvality Evropského sboru solidarity.

c)   počet účastníků zařazených na pracovní místa (tuzemská a přeshraniční) rozdělených podle země, věku, pohlaví, profesního zázemí a dosaženého vzdělání;

 

ca)   počet účastníků solidárních projektů rozdělených podle země, věku, pohlaví, profesního zázemí a dosaženého vzdělání;

 

cb)   počet organizací, jež obdržely značku kvality, rozdělených podle země a získaných finančních prostředků;

 

cc)   počet zúčastněných mladých lidí s omezenými příležitostmi. Ukazatele výsledků (kombinované ukazatele);

 

cd)   počet účastníků hlásících pozitivní výsledky učení;

 

ce)   procento účastníků, jejichž výsledky učení byly uznány prostřednictvím osvědčení, jako je Youthpass, nebo jiného typu formálního uznání jejich účasti v Evropském sboru solidarity;

 

cf)   celková míra spokojenosti účastníků, pokud jde o kvalitu činností;

 

cg)   počet osob přímo či nepřímo podporovaných prostřednictvím solidárních činností.

 

Kromě toho je třeba zajistit soudržnost s klíčovými ukazateli pro mládež uvedenými v příloze [XX nového nařízení o programu Erasmus plus].

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zavedení programu Evropský sbor solidarity

Referenční údaje

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

CULT

2.7.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

2.7.2018

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

5.7.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Deirdre Clune

29.6.2018

Projednání ve výboru

24.9.2018

19.11.2018

 

 

Datum přijetí

3.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

34

3

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Heinz K. Becker, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Monika Vana

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Paolo De Castro

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic

ECR

Helga Stevens, Ulrike Trebesius

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Caterina Chinnici, Paolo De Castro, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

3

-

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric

2

0

EFDD

Laura Agea

NI

Lampros Fountoulis

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

STANOVISKO Rozpočtového výboru (22.11.2018)

pro Výbor pro kulturu a vzdělávání

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušuje [nařízení o Evropském sboru solidarity] a nařízení (EU) č. 375/2014
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Zpravodaj: Tiemo Wölken

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj vítá návrh na zřízení Evropského sboru solidarity na období let 2021–2027, který Evropská komise předložila dne 11. června 2018. Evropská unie je založena na solidaritě: solidaritě mezi občany, přeshraniční solidaritě mezi členskými státy a solidaritě při svých činnostech na území Unie i ve světě. Solidarita je sdílená hodnota, která je v Evropské unii silně vnímána.

Evropský sbor solidarity vytváří iniciativu, jež mladým lidem, kteří se chtějí zapojit do solidárních činností, poskytuje možnost rozvíjet jejich dovednosti a zároveň uskutečňovat jejich snahy o vytvoření lepší Unie. Více solidarity bude držet Evropu pohromadě a umožní dosáhnout silnější Unie, která bude solidárně spolupracovat.

Evropský sbor solidarity nejenomže navazuje na již zavedené programy, jako je evropská dobrovolná služba, která již dvacet let poskytuje příležitosti mladým lidem, avšak tyto programy také rozšiřuje a nabízí nové příležitosti, širší viditelnost a větší dopad. Pomůže mladým lidem vytvářet společné hodnoty v celé Unii a tím ji posílit.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Odstranění diskriminace je klíčové pro plnění závazků Unie zaměřených na inkluzivní Evropu; Evropská dobrovolná služba by proto měla podporovat genderovou rovnováhu a klást velký důraz na závazky v oblasti rovnosti žen a mužů.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Evropský sbor solidarity vytváří pro mladé lidi nové příležitosti k vykonávání dobrovolnické činnosti, účasti ve stážích nebo získání pracovních míst v oblastech spojených se solidaritou a také k tomu, aby z vlastní iniciativy zakládali a rozvíjeli solidární projekty. Tyto příležitosti přispívají k jejich osobnímu, společenskému, občanskému a profesnímu rozvoji i k rozvoji v oblasti vzdělání. Evropský sbor solidarity podporuje rovněž vytváření sítí pro účastníky a organizace v rámci Evropského sboru solidarity a také opatření k zajištění kvality podporovaných činností a snazšímu uznávání výsledků jejich vzdělání. Bude tak také přispívat k evropské spolupráci relevantní pro mladé lidi a zvyšování povědomí o jejím pozitivním dopadu.

(9)  Evropský sbor solidarity vytváří pro mladé lidi nové příležitosti k formálnímu a informálnímu učení, vykonávání dobrovolnické činnosti, účasti ve stážích nebo získání pracovních míst v oblastech spojených se solidaritou a také k tomu, aby z vlastní iniciativy zakládali a rozvíjeli solidární projekty. Tyto příležitosti přispívají k jejich osobnímu, společenskému, občanskému a profesnímu rozvoji i k rozvoji v oblasti vzdělání. Evropský sbor solidarity podporuje rovněž vytváření sítí pro účastníky a organizace v rámci Evropského sboru solidarity a také opatření k zajištění kvality podporovaných činností a snazšímu uznávání výsledků jejich vzdělání. Bude tak také přispívat k evropské spolupráci relevantní pro mladé lidi a zvyšování povědomí o jejím pozitivním dopadu.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Stáže a pracovní místa v oblastech spojených se solidaritou mohou mladým lidem nabídnout další příležitosti, jak se začít uplatňovat na trhu práce a přispívat přitom k řešení zásadních společenských problémů. Tím lze přispět ke zvýšení zaměstnatelnosti a produktivity mladých lidí a zároveň jim usnadnit přechod ze vzdělávacího do pracovního procesu, což je klíčové pro jejich možnosti na trhu práce. Stáže nabízené v rámci Evropského sboru solidarity by se měly řídit zásadami kvality uvedenými v doporučení Rady k rámci kvality stáží21. Nabízené stáže a pracovní místa představují pro mladé lidi odrazový můstek ke vstupu na trh práce, a měly by tedy být spojeny s příslušnou podporou poskytovanou po umístění. Stáže a pracovní místa zprostředkovávají příslušní aktéři trhu práce, zejména veřejné i soukromé služby zaměstnanosti, sociální partneři a obchodní komory, odměňují je zúčastněné organizace. Jakožto zúčastněné organizace by měly být schopny požádat o finanční podporu prostřednictvím příslušného prováděcího orgánu Evropského sboru solidarity ve své roli prostředníka mezi mladými účastníky a zaměstnavateli, kteří nabízejí stáže a pracovní činnosti v oblastech spojených se solidaritou.

(12)  Stáže a pracovní místa v neziskových oblastech spojených se solidaritou mohou mladým lidem nabídnout další příležitosti, jak se začít uplatňovat na trhu práce a přispívat přitom k řešení zásadních společenských problémů. Tím lze přispět ke zvýšení zaměstnatelnosti a produktivity mladých lidí a zároveň jim usnadnit přechod ze vzdělávacího do pracovního procesu, což je klíčové pro jejich možnosti na trhu práce. Stáže nabízené v rámci Evropského sboru solidarity by se měly řídit zásadami kvality uvedenými v doporučení Rady k rámci kvality stáží21. Nabízené stáže a pracovní místa představují pro mladé lidi odrazový můstek ke vstupu na trh práce, a měly by tedy být spojeny s příslušnou podporou poskytovanou po umístění. Stáže a pracovní místa zprostředkovávají příslušní aktéři trhu práce, zejména veřejné i soukromé služby zaměstnanosti, sociální partneři a obchodní komory, odměňují je zúčastněné organizace. Jakožto zúčastněné organizace by měly být schopny požádat o finanční podporu prostřednictvím příslušného prováděcího orgánu Evropského sboru solidarity ve své roli prostředníka mezi mladými účastníky a zaměstnavateli, kteří nabízejí stáže a pracovní činnosti v oblastech spojených se solidaritou.

_________________

_________________

21 Doporučení Rady ze dne 15. března 2018 o Evropském rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu (Úř. věst. C 153, 2.5.2018, s. 1).

21 Doporučení Rady ze dne 15. března 2018 o Evropském rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu (Úř. věst. C 153, 2.5.2018, s. 1).

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Evropský sbor solidarity se zaměřuje na mladé lidi ve věku 18–30 let a předpokladem pro jejich účast na činnostech, které nabízí Evropský sbor solidarity, by měla být registrace na portálu Evropského sboru solidarity.

(27)  Evropský sbor solidarity se zaměřuje na mladé lidi ve věku 18–30 let a předpokladem pro jejich účast na činnostech, které nabízí Evropský sbor solidarity, by měla být registrace na portálu Evropského sboru solidarity. V případě operací humanitární pomoci je třeba učinit výjimku z věkové hranice za účelem náboru účastníků se zvláštními odbornými dovednostmi, kteří jsou zapotřebí pro úspěšné provádění těchto činností.

Odůvodnění

Stávající dobrovolnický program pro operace humanitární pomoci - Humanitární dobrovolníci EU - je otevřen účastníkům od 18 let bez horní věkové hranice. V tomto osvědčeném postupu by se mělo pokračovat i po sloučení programů. Umožní se tak nábor účastníků se zvláštními odbornými dovednostmi, kteří mohou být zapotřebí pro úspěšné provádění operací humanitární pomoci.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, aby činnosti podporované Evropským sborem solidarity byly dostupné všem mladým lidem, a zejména těm nejvíce znevýhodněným. Měla by být zavedena zvláštní opatření pro prosazování společenského začlenění a pro zapojení znevýhodněných mladých lidí a také pro to, aby byla brána v potaz omezení daná odlehlostí řady venkovských oblastí a nejvzdálenějších regionů Unie a zámořských zemí a území. Podobně by se měly zúčastněné země snažit přijmout veškerá příslušná opatření pro odstranění právních a administrativních překážek, které brání řádnému fungování Evropského sboru solidarity. To by mělo vyřešit, pokud je to možné a aniž by tím bylo dotčeno schengenské acquis a právo Unie týkající se vstupu a pobytu občanů třetích zemí, administrativní problémy, které způsobují potíže při získávání víz a povolení k pobytu, jakož i při vydávání evropského průkazu zdravotního pojištění v případě přeshraničních činností v rámci Evropské unie.

(28)  Zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, aby činnosti podporované Evropským sborem solidarity byly dostupné všem mladým lidem, a zejména těm nejvíce znevýhodněným. Měla by být zavedena zvláštní opatření pro prosazování společenského začlenění a pro zapojení znevýhodněných mladých lidí a také pro to, aby byla brána v potaz omezení daná odlehlostí řady venkovských oblastí a nejvzdálenějších regionů Unie a zámořských zemí a území. Monitorování programu tedy podává zprávy o rozsahu, v jakém program plní své ambice, tj. zohlednění různorodosti evropské společnosti, pokud jde o etnický původ, pohlaví, zdravotní postižení, způsobilost, sociální původ a geografii Unie. Podobně by se měly zúčastněné země snažit přijmout veškerá příslušná opatření pro odstranění právních a administrativních překážek, které brání řádnému fungování Evropského sboru solidarity. To by mělo vyřešit, pokud je to možné a aniž by tím bylo dotčeno schengenské acquis a právo Unie týkající se vstupu a pobytu občanů třetích zemí, administrativní problémy, které způsobují potíže při získávání víz a povolení k pobytu, jakož i při vydávání evropského průkazu zdravotního pojištění v případě přeshraničních činností v rámci Evropské unie.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Vzhledem k významu boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie provádět Pařížskou dohodu a plnit cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje přispěje tento program k začlenění opatření v oblasti klimatu do politik Unie a dosažení celkového cíle vynaložit 25 % výdajů z rozpočtu Unie na realizaci klimatických cílů. Relevantní opatření budou určována během přípravy a provádění programu a v průběhu relevantních hodnocení a přezkumu znovu posouzena.

(29)  Vzhledem k významu boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie provádět Pařížskou dohodu a plnit cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje přispěje tento program k začlenění opatření v oblasti klimatu do politik Unie a dosažení celkového cíle vynaložit alespoň 25 % výdajů z rozpočtu Unie na realizaci klimatických cílů v průběhu období VFR 2021–2027 a k dosažení ročního cíle ve výši 30 %, a to co nejdříve, nejpozději však v roce 2027. Relevantní opatření budou určována během přípravy a provádění programu a v průběhu relevantních hodnocení a přezkumu znovu posouzena.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční krytí pro provádění programu v období 2021–2027 činí 1 260 000 000 EUR v běžných cenách.

1.  Finanční krytí pro provádění programu v období 2021–2027 činí 1 112 988 000 EUR v cenách roku 2018 [1 260 000 000 EUR v běžných cenách].

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  Jakmile bude k dispozici dostatečné množství informací o finančním příspěvku, který na program věnují třetí země a který je očekáván, budou tyto informace poskytnuty oběma složkám rozpočtového orgánu v rámci výroční nebo předběžné zprávy o programu.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Mladí lidé ve věku 17 až 30 let, kteří se chtějí účastnit Evropského sboru solidarity, se zaregistrují prostřednictvím portálu tohoto sboru. V okamžiku zahájení dobrovolnické činnosti, stáže, zaměstnání nebo solidárního projektu však musí být mladému člověku nejméně 18 let a nejvýše 30 let.

Mladí lidé ve věku 17 až 30 let, kteří se chtějí účastnit Evropského sboru solidarity, se zaregistrují prostřednictvím portálu tohoto sboru. V okamžiku zahájení dobrovolnické činnosti, stáže, zaměstnání nebo solidárního projektu však musí být mladému člověku nejméně 18 let a nejvýše 30 let. V případě operací humanitární pomoci je třeba učinit výjimku z věkové hranice za účelem náboru účastníků s odbornými dovednostmi, kteří jsou zapotřebí pro úspěšné provádění těchto operací.

Odůvodnění

Stávající dobrovolnický program pro operace humanitární pomoci - Humanitární dobrovolníci EU - je otevřen účastníkům od 18 let bez horní věkové hranice. V tomto osvědčeném postupu by se mělo pokračovat i po sloučení programů. Umožní se tak nábor účastníků se zvláštními odbornými dovednostmi, kteří mohou být zapotřebí pro úspěšné provádění operací humanitární pomoci.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  procentní podíly genderové vyváženosti, etnického původu, zdravotního postižení, dovedností a geografie Unie.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zavedení programu Evropský sbor solidarity

Referenční údaje

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

CULT

2.7.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

2.7.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Tiemo Wölken

28.6.2018

Projednání ve výboru

26.9.2018

 

 

 

Datum přijetí

21.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj (21.1.2019)

pro Výbor pro kulturu a vzdělávání

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušuje [nařízení o Evropském sboru solidarity] a nařízení (EU) č. 375/2014
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Zpravodajka: Ivana Maletić

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropský sbor solidarity je novou iniciativou EU, která podporuje solidaritu jakožto základní hodnotu EU mezi jejími občany a mezi členskými státy a pro mladé lidi vytváří příležitost stát se dobrovolníkem nebo pracovat ve vlastní zemi či v zahraničí v rámci projektů, které prospívají komunitám a lidem napříč Evropou.

Solidární činnosti, které budou mladým lidem nabízeny, by se měly vyznačovat vysokou kvalitou v tom smyslu, že by měly reagovat na nenaplněné společenské potřeby, přispívat k posilování komunit, poskytovat mladým lidem možnost získat cenné znalosti, dovednosti a kompetence, být pro mladé lidi finančně dostupné a být prováděny v bezpečných a zdravotně nezávadných podmínkách. Zpravodajka obzvláště zdůrazňuje, že solidární činnosti, které se mladým lidem nabízejí, by se měly zaměřovat na ty z nich, kteří nejsou zaměstnaní, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET).

Dobrovolnické činnosti (v rámci Unie i mimo ni) představují významnou zkušenost v kontextu neformálního i informálního vzdělávání, která napomáhá osobnímu, sociálně vzdělávacímu a profesnímu rozvoji, aktivnímu občanskému životu a zaměstnatelnosti mladých lidí. Zpravodajka zdůrazňuje, že lidé, kteří se podílejí na dobrovolnických činnostech, by měli být plně odškodněni za své náklady související s dobrovolnickou činností, jako jsou např. ubytování, místní doprava, kapesné, stravování a doprava z místa bydliště na místo dobrovolné činnosti a zpět.

Evropský sbor solidarity nabízí mladým lidem příležitost navrhnout a uskutečnit vlastní projekty zaměřené na řešení specifických problémů ve prospěch jejich lokálních a regionálních komunit. Tyto projekty představují odrazový můstek pro další zapojení do dobrovolnických činností a také příležitost vyzkoušet nápady a podpořit mladé lidi v tom, aby se sami stali původci solidárních činností. Kromě toho představují projekty Evropského sboru solidarity první krok k pobídnutí účastníků Evropského sboru solidarity k tomu, aby se stali samostatně výdělečně činnými nebo aby zakládali sdružení, nevládní organizace, sociální podniky či jiné subjekty působící v oblasti solidarity a v neziskovém a mládežnickém sektoru.

Jakýkoliv subjekt, který má zájem se zapojit do činnosti Evropského sboru solidarity, by měl nejprve obdržet značku kvality, která je předběžnou podmínkou pro účast. Zpravodajka zdůrazňuje, že udělená značka kvality by měla být nejméně každé dva roky znovu posouzena, a pokud by v kontextu provedených kontrol bylo zjištěno neplnění podmínek, jež vedly k jejímu udělení, byla by odebrána.

Náležitý dosah, publicita a šíření příležitostí a výsledků činností podporovaných programem by měly být zajišťovány na evropské, celostátní, regionální a místní úrovni. Zvláštní pozornost by tak měla být věnována tomu, aby se do činnosti podporované Evropským sborem solidarity zapojovaly sociální podniky. V zájmu dosažení cílů programu evropského sboru solidarity by Komise, členské státy a národní agentury měly pokud možno úzce spolupracovat v partnerství s nevládními organizacemi, sociálními podniky, organizacemi mládeže a místními zúčastněnými subjekty s odbornými zkušenostmi v solidárních činnostech.

Tento návrh zavádí několik zjednodušení pro jednotlivce i organizace a na institucionální úrovni. Zpravodajka navrhuje dále zjednodušit stávající finanční postup tím, že se upřednostní zjednodušené vykazování nákladů s cílem zjednodušit požadavky platné pro příjemce. Zpravodajka souhlasí s návrhem na stanovení norem vnitřní kontroly pro dotčené národní agentury a pravidel pro správu finančních prostředků Unie určených na grantovou podporu, která je prováděna národními agenturami, přičemž se však zohlední požadavky na zjednodušení, a nebude se tudíž na zúčastněné organizace uvalovat dodatečná zátěž;

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Evropská unie je založena na solidaritě mezi svými občany a mezi svými členskými státy. Tato společná hodnota určuje její působení a vytváří nezbytnou jednotu při hledání východisek ze současných i budoucích společenských problémů, s jejichž řešením jsou mladí Evropané ochotni pomoci prostřednictvím projevů solidarity v praxi.

(1)  Evropská unie je založena na společných hodnotách a na solidaritě mezi svými občany a svými členskými státy a mezi generacemi. Tyto společné hodnoty určují její působení a vytváří nezbytnou jednotu při hledání východisek ze současných i budoucích společenských problémů na evropské a mezinárodní úrovni, s jejichž řešením jsou mladí Evropané ochotni pomoci prostřednictvím projevů solidarity v praxi.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Ve svém sdělení nazvaném „Evropský sbor solidarity“ ze dne 7. prosince 201618 zdůraznila Komise potřebu upevnit základy pro solidární činnosti v celé Evropě, poskytnout mladým lidem více příležitostí a lepší příležitosti k solidárním činnostem pokrývajícím široké spektrum oblastí a podpořit vnitrostátní a lokální aktéry v jejich úsilí o řešení různých problémů a krizí. Tímto sdělením byla zahájena první fáze Evropského sboru solidarity, čímž bylo spuštěno osm různých programů EU nabízejících dobrovolnickou činnost, stáže nebo pracovní příležitosti pro mladé lidi v celé Unii.

(3)  Ve svém sdělení nazvaném „Evropský sbor solidarity“ ze dne 7. prosince 201618 zdůraznila Komise potřebu upevnit základy pro solidární činnosti v celé Evropě, poskytnout mladým lidem více příležitostí a lepší příležitosti k solidárním činnostem pokrývajícím široké spektrum oblastí a podpořit vnitrostátní, regionální a lokální aktéry v jejich úsilí o řešení různých problémů a krizí. Tímto sdělením byla zahájena první fáze Evropského sboru solidarity, čímž bylo spuštěno osm různých programů EU nabízejících dobrovolnickou činnost, stáže nebo pracovní příležitosti pro mladé lidi v celé Unii.

___________________

__________________

18 Sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Evropský sbor solidarity“ (COM(2016) 0942 final).

18 Sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Evropský sbor solidarity“ (COM(2016) 0942 final).

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Mladým lidem by měly být poskytovány snadno dostupné příležitosti k účasti na solidárních činnostech, které jim umožní vyjádřit odhodlání pracovat ku prospěchu komunit, získávat přitom užitečné zkušenosti, dovednosti a kompetence pro osobní, společenský, občanský a profesní rozvoj a pro rozvoj v oblasti vzdělání, a dosáhnout tak lepšího uplatnění na trhu práce. Tyto činnosti by měly rovněž podporovat mobilitu mladých dobrovolníků, stážistů a pracovníků.

(5)  Mladým lidem by měly být poskytovány snadno dostupné inkluzivní příležitosti k účasti na solidárních činnostech, které jim umožní vyjádřit odhodlání pracovat ku prospěchu komunit, a to i místních, získávat přitom užitečné zkušenosti, znalosti, dovednosti a kompetence pro osobní, společenský, občanský a profesní rozvoj a pro rozvoj v oblasti vzdělání, a dosáhnout tak lepšího uplatnění na trhu práce na celostátní, regionální, evropské a případně i přeshraniční či mezinárodní úrovni. Tyto činnosti by měly rovněž podporovat mobilitu mladých dobrovolníků, stážistů a pracovníků.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Solidární činnosti, které budou mladým lidem nabízeny, by se měly vyznačovat vysokou kvalitou v tom smyslu, že by měly reagovat na nenaplněné společenské potřeby, přispívat k posilování komunit, poskytovat mladým lidem možnost získat cenné znalosti a kompetence, být pro mladé lidi finančně dostupné a být prováděny v bezpečných a zdravotně nezávadných podmínkách.

(6)  Solidární činnosti, které budou mladým lidem nabízeny, by se měly vyznačovat vysokou kvalitou a zaměřovat se na mladé lidi, kteří nejsou zaměstnaní, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET), v tom smyslu, že by měly reagovat na nenaplněné společenské potřeby, přispívat k posilování místních komunit a sociální soudržnosti, poskytovat mladým lidem možnost získat cenné znalosti, dovednosti a kompetence, být pro mladé lidi finančně dostupné a být prováděny v bezpečných, inkluzivních a zdravotně nezávadných podmínkách.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Evropský sbor solidarity poskytuje jednotné kontaktní místo pro solidární činnosti napříč Unií i mimo ni. Měl by být zajištěn soulad a doplňkovost s ostatními příslušnými politikami a programy Unie. Evropský sbor solidarity by měl stavět na silných stránkách a synergii předchozích i stávajících programů, k nimž patří zejména Evropská dobrovolná služba19 a iniciativa Humanitární dobrovolníci EU20. Doplňuje rovněž úsilí členských států zaměřené na podporu mladých lidí a usnadňování jejich přechodu ze škol do pracovního procesu v souladu se zárukami pro mladé lidi, jimž za tímto účelem – formou stáží nebo pracovních míst v oblastech spojených se solidaritou v rámci příslušného členského státu nebo v zahraničí – poskytne další příležitosti, jak se začít uplatňovat na trhu práce. Je zajištěna také doplňkovost se stávajícími sítěmi na úrovni Unie, které se vztahují k činnostem spadajícím pod Evropský sbor solidarity a k nimž patří evropská síť veřejných služeb zaměstnanosti, EURES a Eurodesk. Dále by měla být zajištěna doplňkovost stávajících souvisejících režimů, a to zejména vnitrostátních solidárních režimů a režimů mobility pro mladé lidi, s Evropským sborem solidarity, přičemž v příslušných případech by měly být využity osvědčené postupy.

(7)  Evropský sbor solidarity poskytuje jednotné kontaktní místo pro solidární činnosti napříč Unií i mimo ni. Měl by být zajištěn soulad a doplňkovost s ostatními příslušnými politikami a programy Unie. Evropský sbor solidarity by měl stavět na silných stránkách a synergii předchozích i stávajících programů, k nimž patří zejména Evropská dobrovolná služba19 a iniciativa Humanitární dobrovolníci EU20. Doplňuje rovněž úsilí členských států, regionů a měst zaměřené na podporu mladých lidí a usnadňování jejich přechodu ze škol do pracovního procesu v souladu se zárukami pro mladé lidi, jimž za tímto účelem – formou stáží nebo pracovních míst v oblastech spojených se solidaritou v rámci příslušného členského státu nebo v zahraničí – poskytne další příležitosti, jak se začít uplatňovat na trhu práce. Je zajištěna také doplňkovost se stávajícími sítěmi na úrovni Unie, které se vztahují k činnostem spadajícím pod Evropský sbor solidarity a k nimž patří evropská síť veřejných služeb zaměstnanosti, EURES a Eurodesk. Dále by měla být zajištěna doplňkovost stávajících souvisejících režimů, a to zejména vnitrostátních solidárních režimů a režimů mobility pro mladé lidi, s Evropským sborem solidarity, přičemž v příslušných případech by měly být využity osvědčené postupy.

_________________

_________________

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 50).

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 50).

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 375/2014 ze dne 3. dubna 2014 o zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci („iniciativa Humanitární dobrovolníci EU“ ) (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 1).

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 375/2014 ze dne 3. dubna 2014 o zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci („iniciativa Humanitární dobrovolníci EU“ ) (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 1).

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Evropský sbor solidarity vytváří pro mladé lidi nové příležitosti k vykonávání dobrovolnické činnosti, účasti ve stážích nebo získání pracovních míst v oblastech spojených se solidaritou a také k tomu, aby z vlastní iniciativy zakládali a rozvíjeli solidární projekty. Tyto příležitosti přispívají k jejich osobnímu, společenskému, občanskému a profesnímu rozvoji i k rozvoji v oblasti vzdělání. Evropský sbor solidarity podporuje rovněž vytváření sítí pro účastníky a organizace v rámci Evropského sboru solidarity a také opatření k zajištění kvality podporovaných činností a snazšímu uznávání výsledků jejich vzdělání. Bude tak také přispívat k evropské spolupráci relevantní pro mladé lidi a zvyšování povědomí o jejím pozitivním dopadu.

(9)  Evropský sbor solidarity vytváří pro mladé lidi nové příležitosti k vykonávání dobrovolnické činnosti, účasti ve stážích nebo získání pracovních míst v oblastech spojených se solidaritou a také k tomu, aby z vlastní iniciativy zakládali a rozvíjeli solidární programy a projekty. Tyto příležitosti přispívají k jejich osobnímu, společenskému, občanskému a profesnímu rozvoji i k rozvoji v oblasti vzdělání. Evropský sbor solidarity podporuje rovněž vytváření sítí pro účastníky a organizace v rámci Evropského sboru solidarity a také opatření k zajištění kvality podporovaných činností a snazšímu uznávání výsledků jejich vzdělání. Bude tak také přispívat k evropské spolupráci relevantní pro mladé lidi a zvyšování povědomí o jejím pozitivním dopadu.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Tyto činnosti by měly být ku prospěchu komunit a zároveň podporovat osobní, vzdělávací, sociální, občanský i profesní rozvoj jednotlivce a jež mohou mít podobu dobrovolnické činnosti, stáží a pracovních míst, projektů nebo vytváření sítí zaměřených na různé oblasti, jako je vzdělávání a odborná příprava, zaměstnanost, rovnost žen a mužů, podnikání, zejména sociální podnikání, občanství a demokratická angažovanost, životní prostředí a ochrana přírody, opatření v oblasti klimatu, předcházení katastrofám, připravenost a obnova, zemědělství a rozvoj venkova, zajištění potravin a nepotravinového materiálu, zdraví a dobré životní podmínky, tvořivost a kultura, tělesná výchova a sport, sociální pomoc a zabezpečení, přijímání a integrace státních příslušníků třetích zemí, územní spolupráce a soudržnost, jakož i přeshraniční spolupráce. Součástí těchto solidárních činností by měl být i významný vzdělávací a odborně vzdělávací rozměr díky příslušným aktivitám, jež mohou být účastníkům nabízeny před zahájením solidární činnosti, v jejím průběhu i po jejím skončení.

(10)  Tyto činnosti by měly být ku prospěchu komunit, měly by být podporovány místními a regionálními orgány a zároveň podporovat osobní, vzdělávací, sociální, občanský i profesní rozvoj jednotlivce a jež mohou mít podobu dobrovolnické činnosti, stáží a pracovních míst, projektů nebo vytváření sítí zaměřených na různé oblasti, jako jsou informační a jiné nové technologie, formální a neformální vzdělávání a informální učení, mezikulturní dialog, sociální začlenění a odborná příprava, zaměstnanost, rovnost žen a mužů, podnikání, zejména sociální podnikání, občanství a demokratická angažovanost, životní prostředí a ochrana přírody, opatření v oblasti klimatu, předcházení katastrofám, připravenost a obnova, zemědělství a rozvoj venkova, zajištění potravin a nepotravinového materiálu, zdraví a dobré životní podmínky, tvořivost a kultura, tělesná výchova a sport, sociální pomoc a zabezpečení, přijímání a integrace státních příslušníků třetích zemí, územní spolupráce a soudržnost, jakož i přeshraniční spolupráce. Součástí těchto solidárních činností by měl být i významný vzdělávací a odborně vzdělávací rozměr díky příslušným aktivitám, jež mohou být účastníkům nabízeny před zahájením solidární činnosti, v jejím průběhu i po jejím skončení.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Dobrovolnické činnosti (v rámci Unie i mimo ni) představují významnou zkušenost v kontextu neformálního i informálního vzdělávání, která napomáhá osobnímu, sociálně vzdělávacímu a profesnímu rozvoji, aktivnímu občanskému životu a zaměstnatelnosti mladých lidí. Dobrovolnické činnosti by neměly mít negativní účinky na potenciální či již existující placené zaměstnání a ani by neměly být vnímány jako jeho náhrada. Komise a členské státy by měly v souvislosti s dobrovolnickými politikami v oblasti mládeže spolupracovat prostřednictvím otevřené metody koordinace.

(11)  Dobrovolnické činnosti (v rámci Unie i mimo ni) představují významnou zkušenost v kontextu neformálního i informálního vzdělávání, která napomáhá osobnímu, sociálně vzdělávacímu a profesnímu rozvoji, aktivnímu občanskému životu, výměně osvědčených postupů a perspektivě zaměstnatelnosti mladých lidí na trhu práce. Dobrovolnické činnosti by neměly mít negativní účinky na potenciální či již existující placené zaměstnání a ani by neměly být vnímány jako jeho náhrada. Lidem, kteří se podílejí na dobrovolnických činnostech, by měly být náležitě hrazeny jejich náklady související s dobrovolnickou činností (včetně ubytování, místní dopravy, kapesného, stravování a dopravy z místa bydliště na místo dobrovolné činnosti a zpět). Komise a členské státy by měly v souvislosti s dobrovolnickými politikami v oblasti mládeže spolupracovat prostřednictvím otevřené metody koordinace.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Iniciativní duch mladých lidí je významným přínosem pro společnost i pro trh práce. Evropský sbor solidarity napomáhá rozvoji tohoto aspektu tím, že bude mladým lidem poskytovat možnost vytvořit a uskutečnit jejich vlastní projekty zaměřené na řešení specifických problémů ve prospěch jejich lokálních komunit. Tyto projekty představují příležitost vyzkoušet nápady a podpořit mladé lidi v tom, aby se sami stali původci solidárních činností. Kromě toho slouží tyto projekty jako odrazový můstek pro další účast v solidárních činnostech a mohly by být prvním krokem k pobídnutí účastníků Evropského sboru solidarity k tomu, aby se stali samostatně výdělečně činnými osobami nebo aby zakládali sdružení, nevládní organizace či jiné subjekty působící v oblasti solidarity a v neziskovém a mládežnickém sektoru.

(13)  Iniciativní duch mladých lidí je významným přínosem pro společnost i pro trh práce. Evropský sbor solidarity napomáhá rozvoji tohoto aspektu tím, že bude mladým lidem poskytovat možnost vytvořit a uskutečnit jejich vlastní projekty zaměřené na řešení specifických problémů ve prospěch jejich lokálních a regionálních komunit, podle potřeby i s přihlédnutím ke specifickým místním, regionálním a přeshraničním faktorům. Tyto projekty představují příležitost rozvíjet inovativní řešení ke klíčovým problémům a podpořit mladé lidi v tom, aby se sami stali původci solidárních činností. Kromě toho slouží tyto projekty jako odrazový můstek pro další účast v solidárních činnostech a mohly by být prvním krokem k pobídnutí účastníků Evropského sboru solidarity k tomu, aby se stali samostatně výdělečně činnými osobami nebo aby zakládali sdružení, nevládní organizace, sociální podniky či jiné subjekty působící v oblasti solidarity a v neziskovém a mládežnickém sektoru.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Zvláštní pozornost by měla být věnována zajišťování kvality činností a dalších příležitostí nabízených v rámci Evropského sboru solidarity, zejména prostřednictvím nabídky školení, jazykové podpory, pojištění, administrativní podpory a podpory po dokončení činnosti pro účastníky i uznávání znalostí, dovedností a kompetencí získaných během činnosti v rámci Evropského sboru solidarity. Bezpečnost a ochrana dobrovolníků má i nadále prvořadý význam a dobrovolníci by neměli být vysíláni na operace prováděné v místě dění mezinárodních a vnitrostátních ozbrojených konfliktů.

(15)  Zvláštní pozornost by měla být věnována zajišťování kvality činností a dalších příležitostí nabízených v rámci Evropského sboru solidarity, zejména prostřednictvím nabídky školení, jazykové podpory, přístupu ke službám osobní podpory, pojištění, administrativní podpory a podpory před dokončením činnosti a po něm pro účastníky i uznávání znalostí, dovedností a kompetencí získaných během činnosti v rámci Evropského sboru solidarity. Bezpečnost a ochrana dobrovolníků má i nadále prvořadý význam a dobrovolníci by neměli být vysíláni na operace prováděné v místě dění mezinárodních a vnitrostátních ozbrojených konfliktů.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Značka kvality by měla zajišťovat, aby zúčastněné organizace splňovaly zásady a požadavky Evropského sboru solidarity, co se týče jejich práv a úkolů ve všech fázích dané solidární činnosti. Získání značky kvality je předpokladem pro účast, ale nemělo by automaticky vést k poskytnutí finančních prostředků v rámci Evropského sboru solidarity.

(17)  Značka kvality by měla zajišťovat, aby zúčastněné organizace efektivně a trvale splňovaly zásady a požadavky Evropského sboru solidarity, co se týče jejich práv a úkolů ve všech fázích dané solidární činnosti, včetně fází přípravy a návazného sledování. Získání značky kvality je předpokladem pro účast, ale nemělo by automaticky vést k poskytnutí finančních prostředků v rámci Evropského sboru solidarity.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Jakýkoliv subjekt, který má zájem se zapojit do činnosti Evropského sboru solidarity, by měl po splnění příslušných podmínek obdržet značku kvality. Postup, který vede k udělení značky kvality, by měl být prováděcími orgány Evropského sboru solidarity vykonáván průběžně. Udělená značka kvality by měla být periodicky posuzována, a pokud by v kontextu provedených kontrol bylo zjištěno neplnění podmínek, jež vedly k jejímu udělení, mohla by být odebrána.

(18)  Jakýkoliv subjekt, který má zájem se zapojit do činnosti Evropského sboru solidarity, by měl po splnění příslušných podmínek obdržet značku kvality. Postup, který vede k udělení značky kvality, by měl být prováděcími orgány Evropského sboru solidarity vykonáván průběžně. Udělená značka kvality by měla být nejméně jednou za čtyři roky posouzena, a pokud by v kontextu provedených kontrol bylo zjištěno neplnění podmínek, jež vedly k jejímu udělení, mohla by být odebrána..

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Mělo by se usnadnit rozšiřování projektů Evropského sboru solidarity. Měla by se zavést zvláštní opatření s cílem pomoci navrhovatelům projektů v rámci Evropského sboru solidarity žádat o granty nebo rozvíjet součinnost prostřednictvím podpory evropských strukturálních a investičních fondů a programů týkajících se migrace, bezpečnosti, spravedlnosti a občanství, zdraví a kultury.

(21)  Mělo by se usnadnit rozšiřování projektů Evropského sboru solidarity. Současně je třeba potenciálním příjemcům poskytovat přesné a neustále aktualizované informace o těchto příležitostech. Měla by se zavést zvláštní opatření s cílem pomoci navrhovatelům projektů v rámci Evropského sboru solidarity žádat o granty nebo rozvíjet součinnost prostřednictvím podpory evropských strukturálních a investičních fondů a programů týkajících se migrace, bezpečnosti, spravedlnosti a občanství, zdraví a kultury.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Nepřetržitě by měl být rozvíjen portál Evropského sboru solidarity, aby byl zajištěn snadný přístup k Evropskému sboru solidarity a aby bylo k dispozici jednotné kontaktní místo pro zájemce a organizace, co se týče mimo jiné registrací, identifikace a propojování profilů a příležitostí, vytváření sítí a virtuálních výměn, školení online, jazykové podpory a podpory po umístění a dalších užitečných funkcí, které mohou vzniknout v budoucnu.

(23)  Nepřetržitě by měl být rozvíjen portál Evropského sboru solidarity, aby byl zajištěn snadný a uživatelsky přívětivý přístup k Evropskému sboru solidarity a aby bylo k dispozici jednotné kontaktní místo pro zájemce a organizace, co se týče mimo jiné registrací, identifikace a propojování profilů a příležitostí, vytváření sítí a virtuálních výměn, školení online, jazykové podpory a podpory po umístění a dalších užitečných funkcí, které mohou vzniknout v budoucnu.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, aby činnosti podporované Evropským sborem solidarity byly dostupné všem mladým lidem, a zejména těm nejvíce znevýhodněným. Měla by být zavedena zvláštní opatření pro prosazování společenského začlenění a pro zapojení znevýhodněných mladých lidí a také pro to, aby byla brána v potaz omezení daná odlehlostí řady venkovských oblastí a nejvzdálenějších regionů Unie a zámořských zemí a území. Podobně by se měly zúčastněné země snažit přijmout veškerá příslušná opatření pro odstranění právních a administrativních překážek, které brání řádnému fungování Evropského sboru solidarity. To by mělo vyřešit, pokud je to možné a aniž by tím bylo dotčeno schengenské acquis a právo Unie týkající se vstupu a pobytu občanů třetích zemí, administrativní problémy, které způsobují potíže při získávání víz a povolení k pobytu, jakož i při vydávání evropského průkazu zdravotního pojištění v případě přeshraničních činností v rámci Evropské unie.

(28)  Zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, aby činnosti podporované Evropským sborem solidarity byly dostupné všem mladým lidem, a zejména těm nejvíce znevýhodněným. Měla by být zavedena zvláštní opatření pro prosazování společenského začlenění a pro zapojení znevýhodněných mladých lidí a také pro to, aby byla brána v potaz omezení daná odlehlostí řady venkovských oblastí a nejvzdálenějších regionů Unie a zámořských zemí a území. Monitorování programu tedy podává zprávy o rozsahu, v jakém program plní své ambice, tj. zohledňuje různorodost společnosti, pokud jde o menšiny, zdravotní postižení či způsobilost, sociální či finanční znevýhodnění a regionální původ účastníků. Podobně by se měly zúčastněné země snažit přijmout veškerá příslušná opatření pro odstranění právních a administrativních překážek, které brání řádnému fungování Evropského sboru solidarity. To by mělo vyřešit, pokud je to možné a aniž by tím bylo dotčeno schengenské acquis a právo Unie týkající se vstupu a pobytu občanů třetích zemí, administrativní problémy, které způsobují potíže při získávání víz a povolení k pobytu, jakož i při vydávání evropského průkazu zdravotního pojištění v případě přeshraničních činností v rámci Evropské unie.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  Náležitý dosah, publicita a šíření příležitostí a výsledků činností podporovaných programem by měly být zajišťovány na evropské, vnitrostátní a místní úrovni. Zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, aby se do činnosti podporované Evropským sborem solidarity zapojovaly sociální podniky. Činnosti spojené se zajištěním náležitého dosahu, publicity a šíření informací by měly zajišťovat všechny prováděcí subjekty programu, společně – je-li to relevantní – s podporou ze strany dalších klíčových zúčastněných stran.

(38)  Náležitý dosah, publicita a šíření příležitostí a výsledků činností podporovaných programem by měly být zajišťovány na evropské, celostátní, regionální i místní úrovni. Zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, aby se do činnosti podporované Evropským sborem solidarity zapojovaly sociální podniky. Činnosti spojené se zajištěním náležitého dosahu, publicity a šíření informací by měly zajišťovat všechny prováděcí subjekty programu, společně – je-li to relevantní – s podporou ze strany dalších klíčových zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  V zájmu dosažení cílů programu by Komise, členské státy a národní agentury měly přednostně úzce spolupracovat v partnerství s nevládními organizacemi, organizacemi mládeže a místními zúčastněnými subjekty s odbornými zkušenostmi v solidárních činnostech.

(39)  V zájmu dosažení cílů programu by Komise, členské státy a národní agentury měly přednostně úzce spolupracovat v partnerství s nevládními organizacemi, sociálními podniky, organizacemi mládeže a místními zúčastněnými subjekty s odbornými zkušenostmi v solidárních činnostech, včetně dobrovolnických infrastruktur a podpůrných agentur, jako jsou dobrovolnická centra.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41)  Za účelem efektivního a účinného provádění tohoto nařízení by měl program co nejvíce využívat stávající řídicí mechanismy, které již byly zavedeny. Provádění programu by tedy mělo být svěřeno existujícím subjektům, tj. Komisi a národním agenturám, jež jsou pověřeny řízením akcí uvedených v kapitole III [nového nařízení o programu Erasmus]. Komise by provádění Evropského sboru solidarity měla pravidelně konzultovat s hlavními zúčastněnými subjekty, včetně zúčastněných organizací.

(41)  Za účelem efektivního a účinného provádění tohoto nařízení by měl program co nejvíce využívat stávající řídicí mechanismy, které již byly zavedeny. Provádění programu by tedy mělo být svěřeno existujícím subjektům, tj. Komisi a národním agenturám, jež jsou pověřeny řízením akcí uvedených v kapitole III [nového nařízení o programu Erasmus]. Komise by provádění Evropského sboru solidarity měla pravidelně konzultovat s hlavními zúčastněnými subjekty, včetně zúčastněných organizací, a aktivně je zapojovat do rozhodovacího procesu.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)   „dobrovolníkem“ osoba, která se zaregistrovala na portálu Evropského sboru solidarity a ze své vlastní svobodné vůle provádí činnosti, které prospívají společnosti; 

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  „solidárním projektem“ neplacená vnitrostátní solidární činnost po dobu až 12 měsíců, kterou provádějí skupiny nejméně pěti účastníků Evropského sboru solidarity s cílem řešit klíčové výzvy v rámci svých komunit, přičemž současně představují jasný evropský přínos;

(9)  „solidárním projektem“ neplacená vnitrostátní nebo přeshraniční solidární činnost po dobu až 12 měsíců, kterou provádějí skupiny nejméně pěti účastníků Evropského sboru solidarity nebo zúčastněná organizace s cílem řešit klíčové výzvy v rámci svých komunit, přičemž současně představují jasný evropský přínos;

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Specifickým cílem programu je poskytnout mladým lidem, včetně těch s omezenými příležitostmi, snadno dostupné příležitosti k zapojení se do solidárních činností v Evropě a v zahraniční a současně zlepšit a náležitě doložit jejich kompetence, jakož i usnadnit jejich zaměstnatelnost a přechod na trh práce.

2.  Specifickým cílem programu je poskytnout mladým lidem, včetně těch s omezenými příležitostmi, snadno dostupné a inkluzivní příležitosti k zapojení se do solidárních činností v Evropě a v zahraničí, a to s důrazem na kandidátské a potenciální kandidátské země, a současně zlepšit a náležitě zhodnotit jejich znalosti a kompetence, jakož i potenciálně usnadnit jejich zaměstnatelnost.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  jejich přístupu k zapojení mladých lidí z různých prostředí;

d)  jejich inkluzivního přístupu k zapojení mladých lidí z různých a znevýhodněných prostředí, včetně těch, kteří čelí překážkám, chtějí-li se plně účastnit na programu;

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  opatření, jejichž cílem je zajistit kvalitu dobrovolnické činnosti, stáží nebo pracovních míst, včetně odborné přípravy, jazykové podpory, doplňkového pojištění, podpory před solidární činností nebo po ní, jakož i dalšího využití osvědčení Youthpass, které určuje a dokládá kompetence, které účastníci během solidárních činností získali, a budování kapacit a administrativní podporu pro zúčastněné organizace;

a)  opatření, jejichž cílem je zajistit kvalitu a přístupnost dobrovolnické činnosti, stáží nebo pracovních míst, včetně odborné přípravy, jazykové podpory, doplňkového pojištění, podpory před solidární činností nebo po ní, jakož i dalšího využití osvědčení Youthpass, které určuje a dokládá kompetence, které účastníci během solidárních činností získali, a budování kapacit a administrativní podporu pro zúčastněné organizace;

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  opatření zaměřená na podporu sociálního začleňování a rovných příležitostí;

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Dobrovolnická činnost, jak se uvádí v čl. 4 odst. 1 písm. a), zahrnuje složku učení a odborné přípravy, nenahrazuje stáže nebo pracovní místa, nepovažuje se za zaměstnání a je založeno na písemné dohodě o dobrovolnické činnosti.

1.  Dobrovolnická činnost, jak se uvádí v čl. 4 odst. 1 písm. a), se soustřeďuje a má vliv na zjištěné potřeby komunity, zahrnuje složku učení a odborné přípravy, nenahrazuje stáže nebo pracovní místa, nepovažuje se za zaměstnání a je založena na písemné dohodě o dobrovolnické činnosti. Tato dohoda zajistí přiměřenou právní a sociální ochranu účastníka. Lidem, kteří se podílejí na dobrovolnických činnostech, budou náležitě uhrazeny jejich náklady související s dobrovolnickou činností.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Upřednostní se zjednodušené vykazování nákladů s cílem zjednodušit požadavky platné pro příjemce.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Při provádění tohoto nařízení Komise, členské státy a další zúčastněné země podporují sociální začleňování a rovné podmínky přístupu, včetně účasti mladých lidí s omezenými příležitostmi.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Na základě tohoto posouzení může být subjektu udělena značka kvality Evropského sboru solidarity. Získaná značka podléhá pravidelnému přezkumu a může být odňata.

3.  Na základě tohoto posouzení může být subjektu udělena značka kvality Evropského sboru solidarity. Získaná značka se posuzuje nejméně jednou za čtyři roky a v případě zneužití může být odňata.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Průběžné hodnocení programu se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do čtyř let od začátku provádění programu. Je k němu připojeno také konečné hodnocení předchozího programu.

2.  Průběžné hodnocení programu se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do čtyř let od začátku provádění programu. Je k němu připojeno konečné hodnocení předchozího programu.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost těchto prostředků (zejména při propagaci opatření a jejich výsledků) tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti.

1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí jejich původ a zajišťují viditelnost těchto prostředků (zejména při propagaci opatření a jejich výsledků) tím, že urychleně poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise provádí k programu a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně. Finanční zdroje vyčleněné na program rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 3.

2.  Komise provádí k programu, jeho cílové veřejnosti a jeho trvání, opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně. Finanční zdroje vyčleněné na program rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 3.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Národní agentury uvedené v článku 23 vypracují jednotnou strategii, pokud jde o účinný dosah a šíření a využívání výsledků činností podporovaných v rámci akcí, jež pod záštitou programu řídí, a pomáhají Komisi s obecným úkolem šíření informací o programu, včetně informací o akcích a činnostech řízených na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie, a o jeho výsledcích, a informují příslušné cílové skupiny o akcích a činnostech v jejich zemi.

3.  Národní agentury uvedené v článku 23 vypracují jednotnou strategii, pokud jde o informace a účinný dosah a šíření ke všem případným příjemcům a využívání výsledků činností podporovaných v rámci akcí, jež pod záštitou programu řídí, a pomáhají Komisi s obecným úkolem šíření informací o programu, včetně informací o akcích a činnostech řízených na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie, a o jeho výsledcích, a informují příslušné cílové skupiny o akcích a činnostech v jejich zemi.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  stanoví normy vnitřní kontroly pro dotčenou národní agenturu a pravidla pro správu finančních prostředků Unie určených na grantovou podporu, která je prováděna národními agenturami;

a)  stanoví normy vnitřní kontroly pro dotčenou národní agenturu a pravidla pro správu finančních prostředků Unie určených na grantovou podporu, která je prováděna národními agenturami, přičemž se zohledňují požadavky na zjednodušení a na účastníky a zúčastněné organizace se neuvaluje další zátěž.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Audity týkající se použití příspěvku Unie prováděné osobami nebo subjekty včetně těch, jež nebyly pověřeny orgány či institucemi Unie, jsou základem celkové jistoty podle [článku 127] finančního nařízení.

1.  Audity týkající se použití příspěvku Unie prováděné osobami nebo subjekty včetně těch, jež nebyly pověřeny orgány či institucemi Unie, jsou základem celkové jistoty podle [článku 127] finančního nařízení a jsou prováděny ve všech členských státech podle stejných kritérií.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Národní agentury jsou odpovědné za primární kontroly příjemců grantů na akce Evropského sboru solidarity, které jsou jim svěřeny. Tyto kontroly musí poskytovat dostatečné záruky, že udělené granty jsou využívány tak, jak bylo zamýšleno, a v souladu s platnými pravidly Unie.

2.  Národní agentury jsou odpovědné za primární kontroly příjemců grantů na akce Evropského sboru solidarity, které jsou jim svěřeny. Tyto kontroly musí být přiměřené a adekvátní a musí poskytovat dostatečné záruky, že udělené granty jsou využívány tak, jak bylo zamýšleno, a v souladu s platnými pravidly Unie.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Komise přijme vhodná opatření k zajištění toho, aby byly při provádění akcí financovaných podle tohoto nařízení chráněny finanční zájmy Unie.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  procento účastníků, kteří patří ke skupině mladých lidí s omezenými příležitostmi a

b)  procento účastníků, kteří patří ke skupině mladých lidí s omezenými příležitostmi;

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  procentní podíly týkající se genderové vyváženosti, menšin, zdravotních postižení, způsobilosti a regionálního původu účastníků.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zavedení programu Evropský sbor solidarity

Referenční údaje

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

CULT

2.7.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

REGI

2.7.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Ivana Maletić

20.6.2018

Projednání ve výboru

21.11.2018

 

 

 

Datum přijetí

17.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

1

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ivana Maletić, Bronis Ropė, Maria Gabriela Zoanăi

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hl

Damiano Zoffoli

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

28

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller

S&D

Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

5

0

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zavedení programu Evropský sbor solidarity

Referenční údaje

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Datum předložení EP

11.6.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

CULT

2.7.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

EMPL

2.7.2018

ENVI

2.7.2018

 

REGI

2.7.2018

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ENVI

21.6.2018

 

 

 

Přidružené výbory

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

5.7.2018

EMPL

5.7.2018

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Michaela Šojdrová

1.6.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

10.10.2018

 

 

 

Datum přijetí

4.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

14

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Norbert Erdős, Romeo Franz, Dietmar Köster

Datum předložení

15.2.2019

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

14

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

1

0

ECR

Rupert Matthews

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 4. března 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí