ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την κατάργηση του [κανονισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης] και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 375/2014

14.2.2019 - (COM(2018/0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)) - ***I

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Εισηγήτρια: Michaela Šojdrová
Συντάκτριες γνωμοδοτήσεων (*):
Ελένη Θεοχάρους, Επιτροπή Ανάπτυξης
Deirdre Clune, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών - Άρθρο 54 του Κανονισμού


Διαδικασία : 2018/0230(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0079/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0079/2019
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την κατάργηση του [κανονισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης] και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 375/2014

(COM(2018/0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0440),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 165 παράγραφος 4, 166 παράγραφος 4 και 214 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0264/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2018[1],

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 6ης Δεκεμβρίου 2018[2],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, καθώς και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0079/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην αλληλεγγύη, τόσο μεταξύ των πολιτών της όσο και μεταξύ των κρατών μελών της. Η εν λόγω κοινή αξία καθοδηγεί τις δράσεις της και παρέχει την αναγκαία ενότητα για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και μελλοντικών κοινωνικών προκλήσεων, στην οποία οι νέοι Ευρωπαίοι επιθυμούν να συμβάλουν εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στην πράξη.

(1)  Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην αλληλεγγύη, τόσο μεταξύ των πολιτών της όσο και μεταξύ των κρατών μελών της. Η εν λόγω κοινή αξία που κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθοδηγεί τις δράσεις της και παρέχει την αναγκαία ενότητα για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και μελλοντικών κοινωνικών προκλήσεων, στην οποία οι νέοι Ευρωπαίοι επιθυμούν να συμβάλουν εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στην πράξη.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Δεδομένης της σημαντικής αύξησης των ανθρωπιστικών κρίσεων και των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ανά τον κόσμο και έχοντας ως στόχο την αύξηση της αλληλεγγύης και της προβολής της ανθρωπιστικής βοήθειας μεταξύ των πολιτών της ΕΕ, υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και των τρίτων χωρών που πλήττονται από ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1β)  Η ανθρωπιστική βοήθεια βασίζεται στις αρχές της αμεροληψίας, της ουδετερότητας και της μη διακριτικής μεταχείρισης, που είναι ενσωματωμένες στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο της Ένωσης. Η ανθρωπιστική βοήθεια παρέχει μια αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με βάση τις ανάγκες, με στόχο την προστασία της ζωής, την πρόληψη και την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και τη διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, και την παροχή προστασίας σε ευάλωτες ομάδες που πλήττονται από ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές. Η μείωση του κινδύνου καταστροφών και η ετοιμότητα μέσω δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων και ανθεκτικότητας αποτελούν επίσης ουσιώδη στοιχεία της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Στην ανακοίνωση με τίτλο «Προς ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης», της 7ης Δεκεμβρίου 201618, η Επιτροπή τόνισε την ανάγκη να ενισχυθούν οι βάσεις των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε ολόκληρη την Ευρώπη, να παρασχεθούν στους νέους περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε ευρύ φάσμα τομέων, και να στηριχθούν οι προσπάθειες των φορέων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο όσον αφορά την αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων και κρίσεων. Η Επιτροπή εγκαινίασε την πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο της οποίας κινητοποιήθηκαν διάφορα ενωσιακά προγράμματα με σκοπό την παροχή ευκαιριών εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή απασχόλησης σε νέους σε όλη την Ένωση.

(3)  Στην ανακοίνωση με τίτλο «Προς ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης», της 7ης Δεκεμβρίου 201618, η Επιτροπή τόνισε την ανάγκη να ενισχυθούν οι βάσεις των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε ολόκληρη την Ευρώπη, να παρασχεθούν στους νέους περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε ευρύ φάσμα τομέων, και να στηριχθούν οι προσπάθειες των φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο όσον αφορά την αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων και κρίσεων. Η Επιτροπή εγκαινίασε την πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο της οποίας κινητοποιήθηκαν διάφορα ενωσιακά προγράμματα με σκοπό την παροχή ευκαιριών εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή απασχόλησης σε νέους σε όλη την Ένωση.

___________________

__________________

18 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, Προς ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης [COM(2016) 0942 final].

18 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, Προς ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης [COM(2016) 0942 final].

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, η αλληλεγγύη νοείται ως αίσθημα ευθύνης όλων έναντι όλων όσον αφορά τη δέσμευση για το κοινό καλό, που εκφράζεται μέσω συγκεκριμένων δράσεων χωρίς να αναμένεται αντάλλαγμα.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β)  Η παροχή βοήθειας προς άτομα και κοινότητες εκτός της Ένωσης που έχουν πληγεί από καταστροφές ή που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε καταστροφές και έχουν ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας βασισμένης στις θεμελιώδεις αρχές της ουδετερότητας, του ανθρωπισμού, της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας αποτελεί σημαντική έκφραση αλληλεγγύης.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4γ)  Οι συμμετέχοντες εθελοντές και οι οργανισμοί που υλοποιούν δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές που ορίζει η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4δ)  Χρειάζεται περαιτέρω καλλιέργεια της αλληλεγγύης προς τα θύματα κρίσεων και καταστροφών σε τρίτες χώρες και αύξηση τόσο του βαθμού ευαισθητοποίησης όσο και της προβολής της ανθρωπιστικής βοήθειας και του εθελοντισμού, γενικά ως δια βίου δραστηριότητας, μεταξύ των πολιτών της Ένωσης.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4ε)  Η Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών με ορίζοντα το 2030 και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, τόσο εσωτερικά όσο και μέσω εξωτερικών δραστηριοτήτων.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4στ)  Στα συμπεράσματά του, της 19ης Μαΐου 2017, σχετικά με την έμπρακτη αξιοποίηση της σχέσης μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης, το Συμβούλιο αναγνώρισε την ανάγκη για ενίσχυση της ανθεκτικότητας μέσω μιας καλύτερης σύνδεσης μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής συνεργασίας, καθώς και για περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρησιακών δεσμών μεταξύ των συμπληρωματικών προσεγγίσεων της ανθρωπιστικής βοήθειας, της αναπτυξιακής συνεργασίας και της πρόληψης των συγκρούσεων.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Θα πρέπει να παρασχεθούν στους νέους εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης, χάρη στις οποίες θα μπορούν να εκφράσουν τη δέσμευσή τους προς όφελος των κοινοτήτων, αποκτώντας ταυτόχρονα χρήσιμη εμπειρία, δεξιότητες και ικανότητες για την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική, επαγγελματική τους εξέλιξη και την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, και, ως εκ τούτου, βελτιώνοντας την απασχολησιμότητά τους. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει να υποστηρίζουν επίσης την κινητικότητα των νέων εθελοντών, ασκουμένων και εργαζομένων.

(5)  Θα πρέπει να παρασχεθούν στους νέους εύκολα προσβάσιμες, ουσιαστικές και χωρίς αποκλεισμούς ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης, χάρη στις οποίες θα μπορούν να εκφράσουν τη δέσμευσή τους προς όφελος των κοινοτήτων, αποκτώντας ταυτόχρονα χρήσιμη εμπειρία, γνώση, δεξιότητες και ικανότητες για την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική, επαγγελματική τους εξέλιξη και την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, και, ως εκ τούτου, βελτιώνοντας την απασχολησιμότητά τους. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει να υποστηρίζουν επίσης την κινητικότητα των νέων εθελοντών, ασκουμένων και εργαζομένων, καθώς και τον πολυπολιτισμικό διάλογο.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης που παρέχονται στους νέους θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε εκκρεμείς κοινωνικές ανάγκες, να συμβάλλουν στην ισχυροποίηση των κοινοτήτων, να παρέχουν στους νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις και ικανότητες, να είναι οικονομικά προσιτές στους νέους και να υλοποιούνται με ασφαλή και υγιή τρόπο.

(6)  Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης που παρέχονται στους νέους θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας. Στόχος τους θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των εκκρεμών κοινωνικών αναγκών, η ενίσχυση της αλληλεγγύης και η συμβολή στην ισχυροποίηση των κοινοτήτων και της δημοκρατικής συμμετοχής. Θα πρέπει να προσφέρουν στους νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες γνωστικές δεξιότητες και ικανότητες. Θα πρέπει να είναι οικονομικά προσιτές στους νέους και να υλοποιούνται με ασφαλή, ανοικτό σε όλους και υγιή τρόπο. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί ο διάλογος με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και τα ευρωπαϊκά δίκτυα τα εξειδικευμένα σε επείγοντα κοινωνικά προβλήματα, προκειμένου να καθοριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι εκκρεμείς κοινωνικές ανάγκες και να εξασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα θα είναι προσανατολισμένο στις ανάγκες. Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης θα πρέπει να μην έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις υπάρχουσες θέσεις εργασίας ή πρακτικής άσκησης και θα πρέπει να συμβάλλουν στην ενίσχυση των δεσμεύσεων για την εταιρική κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, χωρίς να τις αντικαθιστούν.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης παρέχει ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις δραστηριότητες αλληλεγγύης σε ολόκληρη την Ένωση και εκτός αυτής. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η συνέπεια και η συμπληρωματικότητα με άλλες συναφείς πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης βασίζεται στα ισχυρά σημεία και τις συνέργειες προγενέστερων και υφιστάμενων προγραμμάτων, ιδίως της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας19 και της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ20. Επίσης, λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την υποστήριξη των νέων και τη διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία στο πλαίσιο των «Εγγυήσεων για τη νεολαία», μέσω της παροχής πρόσθετων ευκαιριών εισόδου στην αγορά εργασίας υπό μορφή πρακτικής άσκησης ή θέσεων εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη εντός των αντίστοιχων κρατών μελών ή διασυνοριακά. Επιπλέον, διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα με τα υφιστάμενα σε επίπεδο Ένωσης δίκτυα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που θα αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, όπως το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, το EURES και το δίκτυο Eurodesk. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα μεταξύ των υφιστάμενων συναφών προγραμμάτων, ιδίως των εθνικών προγραμμάτων αλληλεγγύης και των προγραμμάτων κινητικότητας για τους νέους, και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, με βάση τις ορθές πρακτικές, ανάλογα με την περίπτωση.

(7)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης παρέχει ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις δραστηριότητες αλληλεγγύης σε ολόκληρη την Ένωση και εκτός αυτής. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η συνέπεια και η συμπληρωματικότητα με άλλες συναφείς πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης βασίζεται στα ισχυρά σημεία και τις συνέργειες προγενέστερων και υφιστάμενων προγραμμάτων, ιδίως της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας19 και της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ20. Επίσης, λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την υποστήριξη των νέων και τη διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία με προγράμματα όπως οι «Εγγυήσεις για τη νεολαία», μέσω της παροχής πρόσθετων ευκαιριών εισόδου στην αγορά εργασίας υπό μορφή πρακτικής άσκησης ή θέσεων εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη εντός των αντίστοιχων κρατών μελών ή διασυνοριακά. Επιπλέον, διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα με τα υφιστάμενα σε επίπεδο Ένωσης δίκτυα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που θα αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, όπως το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, το EURES και το δίκτυο Eurodesk και άλλες συναφείς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων και των δικτύων που εκπροσωπούν νέους και εθελοντές. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα μεταξύ των υφιστάμενων συναφών προγραμμάτων, ιδίως των εθνικών προγραμμάτων αλληλεγγύης όπως εκείνων του εθελοντισμού, μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και μεταξύ των προγραμμάτων κινητικότητας για τους νέους, και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, με βάση τις ορθές πρακτικές, ανάλογα με την περίπτωση προκειμένου να ενισχυθεί και να εμπλουτισθεί εκατέρωθεν ο αντίκτυπος και τα οφέλη των προγραμμάτων αυτών και να αξιοποιηθούν περαιτέρω οι ορθές πρακτικές. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δεν θα πρέπει να υποκαθιστά τα εθνικά προγράμματα. Θα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλους τους νέους ίση πρόσβαση στις εθνικές δραστηριότητες αλληλεγγύης. Η Επιτροπή οφείλει να διαμορφώσει πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές ως προς τη συμπληρωματικότητα του προγράμματος με άλλα ενωσιακά προγράμματα και άλλες πηγές χρηματοδότησης και ως προς τις μεταξύ των συνέργειες.

__________________

__________________

19 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50-73).

19 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50-73).

20 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 375/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας («πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ») (ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 1-17).

20 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 375/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας («πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ») (ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 1-17).

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8α)  Η πιστοποίηση των οργανώσεων αποστολής και υποδοχής, πραγματοποιούμενη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 375/2014, δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται στο πλαίσιο του προγράμματος και θα πρέπει να αναγνωρίζεται η ισοδυναμία της κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από το 2021 και μετά.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δημιουργεί νέες ευκαιρίες ώστε οι νέοι να συμμετέχουν σε δραστηριότητες εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη, καθώς και να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν έργα αλληλεγγύης με δική τους πρωτοβουλία. Οι εν λόγω ευκαιρίες συμβάλλουν στην προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική τους εξέλιξη και στην εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υποστηρίζει επίσης δραστηριότητες δικτύωσης για τα άτομα και τους φορείς που συμμετέχουν σ’ αυτό καθώς και μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων και την ενίσχυση της επικύρωσης των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων. Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλει επίσης στην ευρωπαϊκή συνεργασία που είναι σημαντική για τους νέους και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις θετικές της συνέπειες.

(9)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δημιουργεί νέες ευκαιρίες άτυπης και μη τυπικής μάθησης ώστε οι νέοι να συμμετέχουν σε δραστηριότητες εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη, καθώς και να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν έργα αλληλεγγύης με δική τους πρωτοβουλία. Οι εν λόγω ευκαιρίες συμβάλλουν στην προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική τους εξέλιξη και στην εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υποστηρίζει επίσης δραστηριότητες δικτύωσης για τα άτομα και τους φορείς που συμμετέχουν σ’ αυτό καθώς και μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων και την ενίσχυση της επικύρωσης των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων. Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλει επίσης στην ευρωπαϊκή συνεργασία που είναι σημαντική για τους νέους και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις θετικές της συνέπειες. Θα πρέπει επιπλέον να συμβάλλει στην ενίσχυση κοινοτήτων και στην υποστήριξη υφιστάμενων φορέων που υλοποιούν δράσεις αλληλεγγύης.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Οι δραστηριότητες αυτές είναι προς όφελος των κοινοτήτων και, ταυτόχρονα, προωθούν την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική, επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου και την εξέλιξή του ως ενεργού πολίτη, η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή δραστηριοτήτων εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης και εργασίας, έργων ή δραστηριοτήτων δικτύωσης, τα οποία αναπτύσσονται σε σχέση με διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση και κατάρτιση, η απασχόληση, η ισότητα των φύλων, η επιχειρηματικότητα –ιδίως η κοινωνική επιχειρηματικότητα– η ιδιότητα του πολίτη και η δημοκρατική συμμετοχή, η προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης, η δράση για το κλίμα, η πρόληψη, ετοιμότητα και αποκατάσταση σε περίπτωση καταστροφών, η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη, η παροχή τροφίμων και άλλων μη επισιτιστικών ειδών, η υγεία και η ευεξία, η δημιουργικότητα και ο πολιτισμός, η σωματική αγωγή και ο αθλητισμός, η κοινωνική πρόνοια και προστασία, η υποδοχή και ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, η εδαφική συνεργασία και συνοχή και η διασυνοριακή συνεργασία. Αυτές οι δραστηριότητες αλληλεγγύης περιλαμβάνουν μια ισχυρή διάσταση μάθησης και κατάρτισης μέσω συναφών δραστηριοτήτων που μπορούν να προσφερθούν στους συμμετέχοντες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δραστηριότητα αλληλεγγύης.

(10)  Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να αποβαίνουν προς όφελος των κοινοτήτων ενώ, ταυτόχρονα, θα προωθούν την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική, επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου και την εξέλιξή του ως ενεργού πολίτη. Θα πρέπει να είναι δυνατό για τις δραστηριότητες αυτές να λάβουν τη μορφή δραστηριοτήτων εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης και εργασίας, έργων ή δραστηριοτήτων δικτύωσης, τα οποία αναπτύσσονται σε σχέση με διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση και κατάρτιση, η απασχόληση, η ισότητα των φύλων, η επιχειρηματικότητα –ιδίως η κοινωνική επιχειρηματικότητα– η ιδιότητα του πολίτη και η δημοκρατική συμμετοχή, ο διαπολιτισμικός και διαθρησκευτικός διάλογος, η κοινωνική ένταξη, η ένταξη ατόμων με αναπηρία, η προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης, η δράση για το κλίμα, η πρόληψη, ετοιμότητα και αποκατάσταση σε περίπτωση καταστροφών, η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη, η παροχή τροφίμων και άλλων μη επισιτιστικών ειδών, η υγεία και η ευεξία, ο πολιτισμός, συμπεριλαμβανομένης της πολιτισμικής κληρονομιάς, η δημιουργικότητα και ο πολιτισμός, η σωματική αγωγή και ο αθλητισμός, η κοινωνική πρόνοια και προστασία, η υποδοχή και ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, με έμφαση στην υπέρβαση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, η εδαφική συνεργασία και συνοχή και η διασυνοριακή συνεργασία. Αυτές οι δραστηριότητες αλληλεγγύης περιλαμβάνουν μια ισχυρή διάσταση μάθησης και κατάρτισης μέσω συναφών δραστηριοτήτων που μπορούν να προσφερθούν στους συμμετέχοντες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δραστηριότητα αλληλεγγύης.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Οι δραστηριότητες εθελοντισμού (τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης) παρέχουν πλούσια εμπειρία σε ένα πλαίσιο μη τυπικής και άτυπης μάθησης που ενισχύει την προσωπική, κοινωνικοεκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την απασχολησιμότητα των νέων. Οι δραστηριότητες εθελοντισμού δεν θα πρέπει να έχουν αρνητικές συνέπειες σε δυνητική ή υπάρχουσα μισθωτή εργασία, ούτε θα πρέπει να θεωρούνται ως υποκατάστατο αυτής. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν όσον αφορά τις πολιτικές εθελοντισμού στον τομέα της νεολαίας, μέσω της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού.

(11)  Οι δραστηριότητες εθελοντισμού (τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης) παρέχουν πλούσια εμπειρία σε ένα πλαίσιο μη τυπικής και άτυπης μάθησης που ενισχύει την προσωπική, κοινωνικοεκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, τη δημοκρατική συμμετοχή και την απασχολησιμότητα των νέων. Ο εθελοντισμός θα πρέπει να βασίζεται σε γραπτή συμφωνία εθελοντισμού και οι δραστηριότητες εθελοντισμού δεν θα πρέπει να έχουν αρνητικές συνέπειες σε δυνητική ή υπάρχουσα μισθωτή εργασία, ούτε θα πρέπει να θεωρούνται ως υποκατάστατο αυτής. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν όσον αφορά τις πολιτικές εθελοντισμού στον τομέα της νεολαίας, μέσω της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Η πρακτική άσκηση και οι θέσεις εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη μπορούν να παρέχουν στους νέους πρόσθετες ευκαιρίες εισόδου στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην αντιμετώπιση βασικών κοινωνικών προκλήσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να προωθηθεί η απασχολησιμότητα και η παραγωγικότητα των νέων και να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από την εκπαίδευση στην απασχόληση, κάτι που αυξάνει σε σημαντικό βαθμό τις πιθανότητες απασχόλησής τους στην αγορά εργασίας. Οι δραστηριότητες πρακτικής άσκησης που προσφέρονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης τηρούν τις αρχές ποιότητας που περιγράφονται συνοπτικά στη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου ποιότητας για την πρακτική άσκηση21. Οι παρεχόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης και οι θέσεις εργασίας βοηθούν τους νέους να εισέρχονται στην αγορά εργασίας και συνοδεύονται από επαρκή υποστήριξη μετά τη δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες πρακτικής άσκησης και εργασίας διευκολύνονται από τους σχετικούς φορείς της αγοράς εργασίας και, πιο συγκεκριμένα, από τις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, τους κοινωνικούς εταίρους και τα εμπορικά επιμελητήρια, ενώ αμείβονται από τον συμμετέχοντα φορέα. Οι εν λόγω φορείς, ως συμμετέχοντες φορείς, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης μέσω της αρμόδιας αρχής υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης με σκοπό να διαμεσολαβούν μεταξύ των συμμετεχόντων νέων και των εργοδοτών που παρέχουν δραστηριότητες πρακτικής άσκησης και εργασίας σε τομείς αλληλεγγύης.

(12)  Η πρακτική άσκηση και οι θέσεις εργασίας με εύκολη πρόσβαση θα πρέπει να διαχωρίζονται σαφώς από τον εθελοντισμό, τόσο από οικονομική όσο και από οργανωτική άποψη. Η πρακτική άσκηση δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγεί σε υποκατάσταση της απασχόλησης. Οι αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας μπορούν, ωστόσο, να αποτελέσουν κίνητρο για τη συμμετοχή μειονεκτούντων νέων και νέων με λιγότερες ευκαιρίες σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την αλληλεγγύη και που υπό άλλες συνθήκες θα τους ήταν απροσπέλαστες και, ταυτόχρονα, μπορούν να προσδίδουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στις προσπάθειες συμβολής στην αντιμετώπιση εκκρεμών βασικών κοινωνικών προκλήσεων και στην ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων. Η πρακτική άσκηση μπορεί να διευκολύνει τη μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην απασχόληση και μπορεί να συμβάλει στην τόνωση της απασχολησιμότητας των νέων, στοιχείο που έχει καθοριστική σημασία για την επίτευξη της βιώσιμης ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Οι παρεχόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης και οι θέσεις εργασίας βοηθούν τους νέους να εισέρχονται στην αγορά εργασίας. Η πρακτική άσκηση και οι θέσεις εργασίας που προσφέρονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει πάντα να αμείβονται από τον συμμετέχοντα φορέα που φιλοξενεί ή απασχολεί τον συμμετέχοντα. Η πρακτική άσκηση θα πρέπει να βασίζεται σε γραπτή συμφωνία πρακτικής άσκησης σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση, κατά περίπτωση, και θα πρέπει να τηρεί τις αρχές που περιγράφονται συνοπτικά στη σύσταση του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με ένα πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση21. Οι θέσεις εργασίας θα πρέπει να βασίζονται σε σύμβαση εργασίας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή/και τις εφαρμοστέες συλλογικές συμβάσεις της συμμετέχουσας χώρας όπου πραγματοποιείται η εργασία. Η χρηματοδοτική στήριξη σε συμμετέχοντες φορείς που παρέχουν θέσεις εργασίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Οι συμμετέχοντες φορείς θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω της αρμόδιας αρχής υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, με γνώμονα τη διαμεσολάβηση μεταξύ των συμμετεχόντων νέων και των εργοδοτών που παρέχουν δραστηριότητες πρακτικής άσκησης και εργασίας σε τομείς αλληλεγγύης. Οι θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή προετοιμασία, εκπαίδευση στο πλαίσιο της απασχόλησης και υποστήριξη μετά το πέρας της απασχόλησης σε σχέση με τη συμμετοχή του συμμετέχοντος. Οι θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας είναι δυνατόν να διευκολύνονται από τους σχετικούς φορείς της αγοράς εργασίας και, πιο συγκεκριμένα, από τις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, τους κοινωνικούς εταίρους και τα εμπορικά επιμελητήρια, καθώς και από τις οργανώσεις μέλη του EURES, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/589 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21α στην περίπτωση διασυνοριακών δραστηριοτήτων.

__________________

__________________

21 Σύσταση του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2018, σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας (ΕΕ C 153 της 2.5.2018, σ. 1).

21 Σύσταση του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης (ΕΕ C 88 της 27.3.2014, σ. 1).

 

21a Κανονισμός (ΕΕ) 2016/589 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Απριλίου 2016, για το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (EURES), την πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 (ΕΕ L 107 της 22.4.2016, σ. 1).

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Απαιτούνται προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν θέσεις πρακτικής άσκησης και θέσεις εργασίας ανοικτές στην συμμετοχή όλων των νέων και δη εκείνων με λιγότερες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων των νέων με αναπηρίες, νέων με μειονεκτήματα κοινωνικής ή πολιτισμικής φύσης, μεταναστών και κατοίκων απομονωμένων αγροτικών περιοχών και εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Το πνεύμα καινοτομίας των νέων αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για την κοινωνία και την αγορά εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης συμβάλλει στην προώθηση αυτού του πνεύματος, παρέχοντας στους νέους την ευκαιρία να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν τα δικά τους έργα, με σκοπό την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων τους. Τα εν λόγω έργα αποτελούν ευκαιρία για τη δοκιμή ιδεών στην πράξη και την παροχή υποστήριξης στους νέους ώστε να δημιουργούν οι ίδιοι δράσεις αλληλεγγύης. Χρησιμεύουν επίσης ως εφαλτήρια για την περαιτέρω συμμετοχή σε δραστηριότητες αλληλεγγύης και αποτελούν το έναυσμα ώστε να ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να αυτοαπασχολούνται ή να συστήνουν ενώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις ή άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλληλεγγύης, των δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και της νεολαίας.

(13)  Το πνεύμα καινοτομίας των νέων αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για την κοινωνία και την αγορά εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης συμβάλλει στην προώθηση αυτού του πνεύματος, παρέχοντας στους νέους την ευκαιρία να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν τα δικά τους έργα, με σκοπό την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων τους. Τα εν λόγω έργα αποτελούν ευκαιρία για την δοκιμή ιδεών στην πράξη με στόχο την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων στα κοινά μας προβλήματα μέσω μιας προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή, καθώς και για την παροχή υποστήριξης στους νέους ώστε να δημιουργούν οι ίδιοι δράσεις αλληλεγγύης. Χρησιμεύουν επίσης ως εφαλτήρια για την περαιτέρω συμμετοχή σε δραστηριότητες αλληλεγγύης και αποτελούν το έναυσμα ώστε να ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να αυτοαπασχολούνται και να συνεχίσουν να είναι ενεργοί πολίτες, είτε ως εθελοντές και ασκούμενοι, είτε ως εργαζόμενοι σε ενώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις ή άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλληλεγγύης, των δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και της νεολαίας. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης οφείλει ουσιαστικά να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα στην οποία οι νέοι θα έχουν ολοένα και μεγαλύτερο κίνητρο για να συμμετέχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης και για να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13α)  Οι εθελοντές μπορούν να συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης να παρέχει θεμελιωμένη σε ανάγκες και πιστή σε αρχές ανθρωπιστική βοήθεια και μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ανθρωπιστικής βοήθειας όταν έχουν επιλεγεί, εκπαιδευτεί και προετοιμαστεί κατάλληλα για την αποστολή τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι διαθέτουν τις αναγκαίες δεξιότητες και ικανότητες για να βοηθήσουν εκείνους που έχουν ανάγκη με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορούν να υπολογίζουν σε επαρκή επιτόπια στήριξη και επίβλεψη. Τούτο σημαίνει ότι υψηλής κατάρτισης και μεγάλης εμπειρίας εκπαιδευτές ή καθοδηγητές έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο επί τόπου, τόσο με τη συμβολή τους στην αποτελεσματικότητα της ανθρωπιστικής δράσης, όσο και με την υποστήριξη των εθελοντών.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Οι νέοι και οι φορείς που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια κοινότητα ατόμων και φορέων που έχουν δεσμευτεί να ενισχύσουν την αλληλεγγύη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες φορείς χρειάζονται υποστήριξη, προκειμένου να ενισχύσουν τις ικανότητές τους να παρέχουν δραστηριότητες υψηλής ποιότητας σε αυξανόμενο αριθμό συμμετεχόντων. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υποστηρίζει δραστηριότητες δικτύωσης που αποσκοπούν στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και των συμμετεχόντων φορέων σε αυτή την κοινότητα, στην προαγωγή του πνεύματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, καθώς και στην ενθάρρυνση της ανταλλαγής χρήσιμων πρακτικών και εμπειρίας. Οι εν λόγω δραστηριότητες συμβάλλουν επίσης στην ευαισθητοποίηση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, καθώς και στη συγκέντρωση των απόψεων των συμμετεχόντων ατόμων και φορέων σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

(14)  Οι νέοι και οι φορείς που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια κοινότητα ατόμων και φορέων που έχουν δεσμευτεί να ενισχύσουν την αλληλεγγύη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες φορείς χρειάζονται υποστήριξη, προκειμένου να ενισχύσουν τις ικανότητές τους να παρέχουν δραστηριότητες υψηλής ποιότητας σε αυξανόμενο αριθμό συμμετεχόντων. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υποστηρίζει δραστηριότητες δικτύωσης που αποσκοπούν στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και των συμμετεχόντων φορέων σε αυτή την κοινότητα, στην προαγωγή του πνεύματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, καθώς και στην ενθάρρυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και εμπειρίας. Οι εν λόγω δραστηριότητες συμβάλλουν επίσης στην ευαισθητοποίηση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, καθώς και στη συγκέντρωση εμπεριστατωμένων και ουσιαστικών απόψεων των συμμετεχόντων ατόμων και φορέων σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Η συγκέντρωση των απόψεων θα πρέπει να περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τους στόχους του προγράμματος, ώστε να αξιολογείται καλύτερα η εκπλήρωσή τους.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14α)  Η μέριμνα για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος απαιτεί αυξημένη δημοσιότητα και ευαισθητοποίηση και μεγαλύτερη προβολή των διαθέσιμων δυνατοτήτων χρηματοδότησης, μέσω ενημερωτικών εκστρατειών (συμπεριλαμβανομένης μιας ετήσιας Ημέρας για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης) και δυναμικής χρήσης των μέσων επικοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή ευαισθητοποίηση των ομάδων στόχου, τόσο μεμονωμένων προσώπων όσο και οργανώσεων.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διασφάλιση της ποιότητας των δραστηριοτήτων και των άλλων ευκαιριών που παρέχει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, ειδικότερα μέσω της παροχής κατάρτισης, γλωσσικής υποστήριξης, ασφαλιστικής κάλυψης, διοικητικής υποστήριξης και υποστήριξης μετά τη δραστηριότητα στους συμμετέχοντες, καθώς και της επικύρωσης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτούν μέσω της εμπειρίας τους στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Η ασφάλεια των εθελοντών εξακολουθεί να έχει ύψιστη σημασία και οι εθελοντές δεν θα πρέπει να αποστέλλονται σε επιχειρήσεις που διεξάγονται στο θέατρο διεθνών ή μη διεθνών ένοπλων συγκρούσεων.

(15)  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διασφάλιση της ποιότητας και του υπό επίτευξη στόχου της συμμετοχικότητας των δραστηριοτήτων και των ευκαιριών που παρέχει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, ειδικότερα μέσω της παροχής επαρκούς επιγραμμικής και μη κατάρτισης, γλωσσικής υποστήριξης, αξιοπρεπούς στέγασης, ασφαλιστικής κάλυψης, απλοποιημένων διοικητικών διαδικασιών και υποστήριξης τόσο πριν όσο και μετά τη δραστηριότητα στους συμμετέχοντες, καθώς και της επικύρωσης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτούν μέσω της εμπειρίας τους στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Τα μέτρα υποστήριξης θα πρέπει να διαμορφώνονται και να παρέχονται σε συνεργασία με οργανώσεις νεολαίας και άλλους μη κερδοσκοπικούς φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να αξιοποιείται η εμπειρία τους στον τομέα. Η ασφάλεια των συμμετεχόντων καθώς και των προβλεπόμενων δικαιούχων εξακολουθεί να έχει ύψιστη σημασία. Όλες οι δραστηριότητες πρέπει να τηρούν την «αρχή του μη βλάπτειν». Οι συμμετέχοντες δεν θα πρέπει να αποστέλλονται σε επιχειρήσεις που διεξάγονται στο θέατρο διεθνών ή μη διεθνών ένοπλων συγκρούσεων. Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν άμεση επαφή με παιδιά θα πρέπει να διέπονται από την αρχή του «βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού» και θα πρέπει να συνεπάγονται, όπου κρίνεται σκόπιμο, τη διενέργεια ελέγχου του ιστορικού του συμμετέχοντα ή άλλες ενέργειες με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των παιδιών.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού (2017) και σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η Ένωση και τα κράτη μέλη της οφείλουν να προάγουν και να υποστηρίζουν τη μετάβαση των ευάλωτων ατόμων, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία και τα παιδιά, από την ιδρυματοποίηση στη φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και κοινότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα οφείλει να μην στηρίζει μέτρα ή πρωτοβουλίες που υποσκάπτουν τη δέσμευση για τερματισμό της ιδρυματοποίησης ή οποιασδήποτε εν δυνάμει επιβλαβούς τοποθέτησης για παιδιά ή άτομα με αναπηρία·

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15β)  Οι αρχές της Ένωσης για ίσες ευκαιρίες και για μη εφαρμογή διακρίσεων πρέπει να τηρούνται πλήρως σε όλα τα στάδια υλοποίησης του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων της ταυτοποίησης και της επιλογής των συμμετεχόντων και των οργανισμών.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Για να διασφαλιστεί ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στην προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων και την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, θα πρέπει οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που συνιστούν τα μαθησιακά αποτελέσματα της δραστηριότητας να προσδιορίζονται και να τεκμηριώνονται δεόντως, σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες, όπως συνιστάται στη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης22.

(16)  Για να διασφαλιστεί ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στην προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική, πολιτιστική και επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων και την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, θα πρέπει οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που συνιστούν τα μαθησιακά αποτελέσματα της δραστηριότητας να προσδιορίζονται και να τεκμηριώνονται δεόντως, σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες, όπως συνιστάται στη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης22. Για να εξασφαλιστεί ότι στους εγγεγραμμένους υποψηφίους προσφέρονται κατάλληλες δραστηριότητες αλληλεγγύης, τα μαθησιακά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης θα πρέπει να τίθενται στη διάθεσή τους πριν επιλέξουν να συμμετάσχουν. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η χρήση αποτελεσματικών μέσων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, για την αναγνώριση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, όπως το Youthpass και το Europass, κατά περίπτωση.

__________________

__________________

22 Σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1-5).

22 Σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1-5).

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16α)  Οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει επίσης να προτρέπουν τους νέους εθελοντές να γίνονται πρεσβευτές του προγράμματος για να μπορούν να μοιράζονται τις εμπειρίες τους μέσω δικτύων νέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εργαστηρίων. Πρώην εθελοντές ή πρεσβευτές μπορούν επίσης να συνεισφέρουν στην εκπαίδευση των μελλοντικών υποψηφίων.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Με το σήμα ποιότητας διασφαλίζεται η συμμόρφωση των συμμετεχόντων φορέων προς τις αρχές και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στη διάρκεια όλων των σταδίων της εμπειρίας αλληλεγγύης. Η απόκτηση σήματος ποιότητας αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή, χωρίς ωστόσο αυτό να συνεπάγεται αυτομάτως τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

(17)  Με το σήμα ποιότητας διασφαλίζεται η συμμόρφωση των συμμετεχόντων φορέων προς τις αξίες, τις αρχές και τους στόχους της Ένωσης, καθώς και προς τις αρχές και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και ως προς τα πρότυπα ασφαλείας, στη διάρκεια όλων των σταδίων της εμπειρίας αλληλεγγύης, συμπεριλαμβανομένων των πριν και των μετά τη δραστηριότητα. Η απόκτηση σήματος ποιότητας αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή, χωρίς ωστόσο αυτό να συνεπάγεται αυτομάτως τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Τα σήματα ποιότητας πρέπει να διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας αλληλεγγύης

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Οποιαδήποτε οντότητα επιθυμεί να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να λαμβάνει σήμα ποιότητας, εφόσον πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Η διαδικασία που οδηγεί στην απονομή του σήματος ποιότητας θα πρέπει να εφαρμόζεται σε μόνιμη βάση από τους φορείς υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Το χορηγηθέν σήμα ποιότητας θα πρέπει να επαναξιολογείται περιοδικά και μπορεί να ανακαλείται αν, κατόπιν διενέργειας των σχετικών ελέγχων, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις που οδήγησαν στην απονομή του.

(18)  Οποιαδήποτε οντότητα επιθυμεί να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να λαμβάνει σήμα ποιότητας, εφόσον πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής συμμόρφωσης των συμμετεχόντων φορέων προς τις αρχές και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, θα πρέπει να θεσπιστούν χωριστά σήματα ποιότητας για τον εθελοντισμό σε δραστηριότητες αλληλεγγύης, για τον εθελοντισμό προς υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας και για θέσεις πρακτικής άσκησης και θέσεις εργασίας, τα οποία θα διαφέρουν επίσης αναλόγως της αποστολής του συμμετέχοντος φορέα. Η διαδικασία που οδηγεί στην απονομή του σήματος ποιότητας θα πρέπει να εφαρμόζεται σε μόνιμη βάση από τους φορείς υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Το χορηγηθέν σήμα ποιότητας θα πρέπει να επαναξιολογείται τακτικά και θα πρέπει να ανακαλείται αν, κατόπιν διενέργειας των σχετικών ελέγχων, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις που οδήγησαν στην απονομή του. Η διοικητική διαδικασία θα πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο για να μην αποθαρρύνονται οι μικρότερες οργανώσεις.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α)  Κατά γενικό κανόνα, οι αιτήσεις επιχορήγησης θα πρέπει να υποβάλλονται στον εθνικό οργανισμό της χώρας στην οποία εδρεύει ο συμμετέχων φορέας. Αιτήσεις επιχορήγησης για δραστηριότητες αλληλεγγύης που διοργανώνονται από πανευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, για δραστηριότητες ομάδων εθελοντισμού σε τομείς προτεραιότητας που προσδιορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για δραστηριότητες αλληλεγγύης προς υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες θα πρέπει να υποβάλλονται στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) που ιδρύθηκε με την εκτελεστική απόφαση 2013/776/ΕΕ της Επιτροπής.

 

__________________

 

Εκτελεστική απόφαση 2013/776/ΕΕ της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του «Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού» και την κατάργηση της απόφασης 2009/336/ΕΚ (ΕΕ L 343 της 19.12.2013, σ. 46).

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Οι συμμετέχοντες φορείς μπορούν να επιτελούν διάφορες λειτουργίες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Λειτουργώντας ως οργανωτές, θα εκτελούν δραστηριότητες που αφορούν την υποδοχή των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης δραστηριοτήτων και της παροχής καθοδήγησης και στήριξης στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας αλληλεγγύης, ανάλογα με την περίπτωση. Λειτουργώντας υποστηρικτικά, θα εκτελούν δραστηριότητες σε σχέση με την αποστολή και την προετοιμασία των συμμετεχόντων πριν από την αναχώρηση και κατά τη διάρκεια και μετά τη δραστηριότητα αλληλεγγύης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και καθοδήγησης των συμμετεχόντων σε τοπικές οργανώσεις μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας.

(20)  Οι συμμετέχοντες φορείς μπορούν να επιτελούν διάφορες λειτουργίες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Λειτουργώντας ως οργανωτές, θα εκτελούν δραστηριότητες που αφορούν την υποδοχή των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης δραστηριοτήτων και της παροχής καθοδήγησης και στήριξης στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας αλληλεγγύης, καθώς και της συλλογής απόψεων μετά τη δραστηριότητα, ανάλογα με την περίπτωση. Λειτουργώντας υποστηρικτικά, θα εκτελούν δραστηριότητες σε σχέση με την αποστολή και την προετοιμασία των συμμετεχόντων πριν από την αναχώρηση και κατά τη διάρκεια και μετά τη δραστηριότητα αλληλεγγύης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και καθοδήγησης των συμμετεχόντων σε τοπικές οργανώσεις μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, προκειμένου να αυξηθούν οι ευκαιρίες για περισσότερες εμπειρίες αλληλεγγύης. Οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν τους εθελοντές να γίνουν πρεσβευτές του προγράμματος και να ανταλλάξουν προσωπικές εμπειρίες μέσω δικτύων νέων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, συμβάλλοντας έτσι στην προβολή του προγράμματος. Για τον σκοπό αυτό, οι εθνικοί οργανισμοί πρέπει να παρέχουν στους εθελοντές υποστήριξη.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α)  Προκειμένου να υποστηριχθούν δραστηριότητες αλληλεγγύης μεταξύ των νέων, οι συμμετέχοντες φορείς θα πρέπει να είναι δημόσιες ή ιδιωτικές οντότητες ή διεθνείς οργανώσεις, μη κερδοσκοπικές ή κερδοσκοπικές, και θα μπορούν να συμπεριλαμβάνουν οργανώσεις νέων, θρησκευτικά ιδρύματα και φιλανθρωπικά ιδρύματα, μη ομολογιακές ανθρωπιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ ή άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Το πρόγραμμα θα πρέπει να παρέχει χρηματοδότηση μόνο για να καλύπτει το μη κερδοσκοπικό κομμάτι των δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων φορέων.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Θα πρέπει να διευκολύνεται η κλιμάκωση των έργων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Θα πρέπει να θεσπιστούν συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθούνται οι φορείς υλοποίησης έργων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στην υποβολή αίτησης επιχορήγησης ή στην ανάπτυξη συνεργειών, με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και των προγραμμάτων που σχετίζονται με τη μετανάστευση, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη και την ιδιότητα του πολίτη, την υγεία και τον πολιτισμό.

(21)  Θα πρέπει να διευκολύνεται η κλιμάκωση των έργων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα, πρέπει να παρέχεται ακριβής και διαρκώς επικαιροποιημένη πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες αυτές. Θα πρέπει να θεσπιστούν συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθούνται οι φορείς υλοποίησης έργων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στην υποβολή αίτησης επιχορήγησης ή στην ανάπτυξη συνεργειών, με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και των προγραμμάτων που σχετίζονται με τη μετανάστευση, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη και την ιδιότητα του πολίτη, την υγεία και τον πολιτισμό.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Η διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης αναπτύσσεται διαρκώς, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και να παρέχεται ένα σημείο ενιαίας εξυπηρέτησης για τα ενδιαφερόμενα άτομα και τους φορείς σε ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων, την εγγραφή, τον εντοπισμό και την αντιστοίχιση των προφίλ και των ευκαιριών, τη δικτύωση και τις εικονικές ανταλλαγές, την επιγραμμική κατάρτιση, τη γλωσσική υποστήριξη και την υποστήριξη μετά τη δραστηριότητα, καθώς και άλλες χρήσιμες λειτουργίες που ενδέχεται να προκύψουν το μέλλον.

(23)  Η διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης αναπτύσσεται διαρκώς, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύκολη, ακώλυτη και εύχρηστη πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τα πρότυπα που θεσπίζονται από την οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης παρέχει ένα σημείο ενιαίας εξυπηρέτησης για τα ενδιαφερόμενα άτομα και τους φορείς σε ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων, την εγγραφή, τον εντοπισμό και την αντιστοίχιση των προφίλ και των ευκαιριών, τη δικτύωση και τις εικονικές ανταλλαγές, την επιγραμμική κατάρτιση, τη γλωσσική υποστήριξη και την υποστήριξη πριν και μετά τη δραστηριότητα, καθώς και άλλες χρήσιμες λειτουργίες που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον. Ενώ το σημείο ενιαίας εξυπηρέτησης παρέχει το πλεονέκτημα της ολοκληρωμένης πρόσβασης σε διάφορες δραστηριότητες, τα άτομα μπορεί να αντιμετωπίσουν φυσικά, κοινωνικά και άλλα εμπόδια κατά την πρόσβασή τους στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Προκειμένου να εξαλειφθούν αυτά τα εμπόδια, οι συμμετέχοντες φορείς θα πρέπει να παρέχουν υποστήριξη στους συμμετέχοντες κατά την εγγραφή τους.

 

__________________

 

Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 327, 2.12.2016, σ. 1).

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Η διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας23, το οποίο παρέχει ειδικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο σύστασης διαλειτουργικών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και υλοποιείται στα κράτη μέλη και σε άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μέσω εθνικών πλαισίων διαλειτουργικότητας. Παρέχει στις δημόσιες διοικήσεις 47 συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της διακυβέρνησης των δραστηριοτήτων διαλειτουργικότητας που αναλαμβάνουν, τη σύναψη σχέσεων μεταξύ οργανισμών, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών που υποστηρίζουν τις διατερματικές ψηφιακές υπηρεσίες και τη μέριμνα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι με την ισχύουσα και τη νέα νομοθεσία δεν διακυβεύονται οι προσπάθειες διαλειτουργικότητας.

(24)  Η διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας23, το οποίο παρέχει ειδικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο σύστασης διαλειτουργικών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και υλοποιείται στα κράτη μέλη και σε άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μέσω εθνικών πλαισίων διαλειτουργικότητας. Παρέχει στις δημόσιες διοικήσεις 47 συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της διακυβέρνησης των δραστηριοτήτων διαλειτουργικότητας που αναλαμβάνουν, τη σύναψη σχέσεων μεταξύ οργανισμών, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών που υποστηρίζουν τις διατερματικές ψηφιακές υπηρεσίες και τη μέριμνα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι με την ισχύουσα και τη νέα νομοθεσία δεν διακυβεύονται οι προσπάθειες διαλειτουργικότητας. Επιπλέον, η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να δημιουργηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα που θεσπίζει η οδηγία (ΕΕ) 2016/2102.

_________________

_________________

23 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας – Στρατηγική εφαρμογής [COM(2017) 134 final].

23 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας – Στρατηγική εφαρμογής [COM(2017) 134 final].

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(24α)  Προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια της διαδικασίας εφαρμογής και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος, η Επιτροπή θα πρέπει να διαβουλεύεται τακτικά με τους βασικούς ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων φορέων, για την εφαρμογή του προγράμματος.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(24β)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν η ομαλή λειτουργία του προγράμματος και η έγκαιρη ανάπτυξη των δράσεων του προγράμματος, είναι ουσιώδους σημασίας να τεθούν σε εφαρμογή μηχανισμοί στο πλαίσιο των προγραμμάτων εργασίας του προγράμματος ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι προσφορές στους εγγεγραμμένους υποψήφιους θα γίνονται μέσα σε εύλογο και σχετικά προβλέψιμο χρονικό διάστημα. Πληροφορίες και τακτικές ενημερώσεις σχετικά με διαθέσιμες τοποθετήσεις και οργανισμούς ενεργά αναμεμιγμένους θα πρέπει, επομένως, να αποστέλλονται στους εγγεγραμμένους υποψήφιους προκειμένου να τονώνεται η εμπλοκή τους στο πρόγραμμα μετά την εγγραφή τους και προκειμένου να τους δίνεται επίσης η ευκαιρία να επικοινωνούν απευθείας με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλληλεγγύης, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27α)  Οι ενωσιακές αρχές της ισότητας των ευκαιριών και της μη εισαγωγής διακρίσεων ορίζουν ότι οι πολίτες της Ένωσης και οι επί μακρόν διαμένοντες κάθε κοινωνικής προέλευσης και ηλικίας θα πρέπει να μπορούν να δρουν ως ενεργοί πολίτες. Δεδομένων των ιδιαίτερων προκλήσεων που χαρακτηρίζουν το πεδίο της ανθρωπιστικής δράσης, οι συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και να καλύπτουν ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα ανθρώπινων τύπων και γενεών, με δεξιότητες χρήσιμες για την επιτυχή διεξαγωγή τέτοιων ανθρωπιστικών επιχειρήσεων.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των νέων στις δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, και ιδίως των πλέον μειονεκτούντων εξ αυτών. Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικά μέτρα με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της συμμετοχής των μειονεκτούντων νέων, καθώς και προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που οφείλονται στην απόσταση ενός αριθμού αγροτικών περιοχών και των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών. Παρομοίως, οι συμμετέχουσες χώρες θα πρέπει να επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των κατάλληλων μέτρων για την άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων για την ορθή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Αυτό αναμένεται ότι θα επιλύσει, όπου αυτό είναι δυνατό και με την επιφύλαξη του κεκτημένου του Σένγκεν και του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, διοικητικά θέματα που δημιουργούν δυσκολίες όσον αφορά την απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου και αδειών διαμονής, καθώς και την έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας στην περίπτωση διασυνοριακών δραστηριοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(28)  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των νέων στις δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, και ιδίως όσων διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, κατά τα οριζόμενα με λεπτομερέστερο τρόπο στη στρατηγική για την ένταξη και την πολυμορφία, η οποία έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικά μέτρα, με τις δέουσες μορφές δραστηριοτήτων αλληλεγγύης και εξατομικευμένης καθοδήγησης, με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της συμμετοχής των νέων που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, καθώς και προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που οφείλονται στην απόσταση ενός αριθμού αγροτικών περιοχών και των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών. Για τον σκοπό αυτό, οι νέοι που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες θα πρέπει, χωρίς αυτό να αναιρεί τη δυνατότητα συμμετοχής είτε πλήρους απασχόλησης, είτε σε χώρα άλλη από τη χώρα διαμονής, να έχουν επίσης τη δυνατότητα συμμετοχής είτε μερικής απασχόλησης είτε στη χώρα διαμονής, ενώ θα πρέπει να επωφελούνται και από άλλα μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Παρομοίως, οι συμμετέχουσες χώρες θα πρέπει να επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των κατάλληλων μέτρων για την άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων για την ορθή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Αυτό αναμένεται ότι θα επιλύσει, όπου αυτό είναι δυνατό και με την επιφύλαξη του κεκτημένου του Σένγκεν και του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, διοικητικά θέματα που δημιουργούν δυσκολίες όσον αφορά την απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου και αδειών διαμονής, καθώς και την έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας στην περίπτωση διασυνοριακών δραστηριοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28α)  Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και στήριξη στην ικανότητα των εταίρων φορέων υποδοχής σε τρίτες χώρες και στην ανάγκη να ενσωματωθούν οι δραστηριότητες των εθελοντών εντός του τοπικού πλαισίου και να διευκολυνθεί η αλληλεπίδραση των εθελοντών με τους τοπικούς ανθρωπιστικούς φορείς, την κοινότητα υποδοχής και την κοινωνία των πολιτών.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Αποτυπώνοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΕΕ για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, καθώς και στην επίτευξη του γενικού στόχου διάθεσης του 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης για τους στόχους που αφορούν το κλίμα. Συναφείς δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της προπαρασκευής και της εφαρμογής του προγράμματος και θα αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των σχετικών αξιολογήσεων και επανεξετάσεων.

(29)  Αποτυπώνοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΕΕ για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, καθώς και στην επίτευξη του γενικού στόχου διάθεσης του 25 % τουλάχιστον των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης για τους στόχους που αφορούν το κλίμα κατά την περίοδο 2021-2027 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, καθώς και ετήσιου στόχου 30 % το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι το 2027. Συναφείς δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της προπαρασκευής και της εφαρμογής του προγράμματος και θα αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των σχετικών αξιολογήσεων και επανεξετάσεων.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(30α)  Επαρκές τμήμα του προϋπολογισμού θα πρέπει να αφιερωθεί στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και στην ανάπτυξη δικτύων για τη νεολαία.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ»31, το πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των εν λόγω περιοχών. Θα ληφθούν μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής των εξόχως απόκεντρων περιφερειών σε όλες τις δράσεις. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται τακτικά.

(35)  Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ»31, το πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των εν λόγω περιοχών. Θα ληφθούν μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής των εξόχως απόκεντρων περιφερειών σε όλες τις δράσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης προβολής. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται τακτικά.

__________________

__________________

31 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ» [COM(2017) 623 final].

31 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ» [COM(2017) 623 final].

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει προγράμματα εργασίας και να ενημερώσει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει να καθορίζει τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή τους σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του προγράμματος, τα κριτήρια επιλογής για την παροχή επιχορηγήσεων, καθώς και όλα τα άλλα απαιτούμενα στοιχεία. Τα προγράμματα εργασίας και τυχόν τροποποιήσεις τους θα πρέπει να θεσπίζονται μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης.

(36)  Δεδομένου ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σε ορίζοντα επταετίας, είναι απαραίτητο να προβλέπεται επαρκής ευελιξία που θα επιτρέπει στο πρόγραμμα να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες αντικειμενικές συνθήκες και πολιτικές προτεραιότητες για την υλοποίηση δραστηριοτήτων αλληλεγγύης. Τούτου δοθέντος, ο παρών κανονισμός δεν ορίζει με λεπτομέρειες τον τρόπο σχεδιασμού των δράσεων, ούτε προδικάζει πολιτικές προτεραιότητες ή αντίστοιχες δημοσιονομικές προτεραιότητες για την επόμενη επταετία. Αντ' αυτού, θα πρέπει οι δευτερογενείς πολιτικές επιλογές και προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών των ειδικών δράσεων που θα υλοποιηθούν μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων, να καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (δημοσιονομικό κανονισμό). Το πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει να καθορίζει τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή τους σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του προγράμματος, τα κριτήρια επιλογής για την παροχή επιχορηγήσεων, καθώς και όλα τα άλλα απαιτούμενα στοιχεία. Τα προγράμματα εργασίας και τυχόν τροποποιήσεις τους θα πρέπει να θεσπίζονται μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Για τη διασφάλιση της ίσης συμμετοχής στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, όταν βρίσκεται η Επιτροπή στη φάση της προπαρασκευής και της εκπόνησης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, οφείλει να διεξάγει τις αρμόζουσες διαβουλεύσεις σε προκαταρκτικό στάδιο, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και να μεριμνά για την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

____________________

 

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αφορά την αντικατάσταση των εκτελεστικών πράξεων από κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ως μέσο για την έγκριση προγραμμάτων εργασίας. Αυτό που θέλει να πει είναι ότι ο κανονισμός περιέχει περιορισμένες λεπτομέρειες ως προς την χάραξη της πολιτικής για να εξασφαλίζεται η ευελιξία, και ότι οι αναλυτικές πολιτικές επιλογές θα υλοποιούνται με τα προγράμματα εργασίας. Η τροπολογία εκφράζει μια οριζόντια προσέγγιση που συνάδει με λοιπούς φακέλους του ΠΔΠ της επιτροπής CULT.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Θα πρέπει να διασφαλιστεί η κατάλληλη προβολή, δημοσιοποίηση και διάδοση των ευκαιριών και των αποτελεσμάτων των δράσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις κοινωνικές επιχειρήσεις, ενθαρρύνοντάς τις να υποστηρίζουν τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Στις δραστηριότητες προβολής, δημοσιοποίησης και διάδοσης θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι οι φορείς υλοποίησης του προγράμματος, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, μέσω της στήριξης και άλλων βασικών ενδιαφερόμενων.

(38)  Θα πρέπει να διασφαλιστεί η κατάλληλη προβολή, δημοσιοποίηση και διάδοση των ευκαιριών και των αποτελεσμάτων των δράσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Το πρόγραμμα θα πρέπει να προωθηθεί με δυναμικά μέσα επικοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να προσεγγίσει μεγάλο αριθμό δυνητικών υποψηφίων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις κοινωνικές επιχειρήσεις, ενθαρρύνοντάς τις να υποστηρίζουν τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Στις δραστηριότητες προβολής, δημοσιοποίησης και διάδοσης θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι οι φορείς υλοποίησης του προγράμματος, στις ιστοσελίδες της Ένωσης, στα προγράμματα της Ένωσης που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, και θα πρέπει, κατά περίπτωση, να επιστρατεύουν την στήριξη και άλλων βασικών ενδιαφερόμενων.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39)  Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων του προγράμματος, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει, κατά προτίμηση, να συνεργαστούν στενά, σε σύμπραξη με μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις νεολαίας και τοπικούς παράγοντες που διαθέτουν εμπειρογνωσία στον τομέα των δράσεων αλληλεγγύης.

(39)  Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων του προγράμματος, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει να συνεργαστούν στενά, σε σύμπραξη με μη κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις, οργανώσεις νεολαίας, οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες και τοπικούς παράγοντες που διαθέτουν εμπειρογνωσία στον τομέα των δράσεων αλληλεγγύης, καθώς και σε συγκεκριμένες υποδομές εθελοντισμού και υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως κέντρα εθελοντισμού.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40)  Για να εξασφαλιστεί επαρκής ενημέρωση του ευρέος κοινού και ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για ενέργειες επικοινωνιακής προβολής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συμβάλλουν επίσης στην κάλυψη της εταιρικής προβολής των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές συνδέονται με τον γενικό στόχο του παρόντος κανονισμού.

(40)  Για να εξασφαλιστεί επαρκής ενημέρωση του ευρέος κοινού και ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για ενέργειες επικοινωνιακής προβολής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συμβάλλουν επίσης στην απρόσκοπτη κάλυψη της εταιρικής προβολής των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές συνδέονται με τον γενικό στόχο του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και η ασφάλεια δικαίου σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, κάθε εθνική αρχή θα πρέπει να ορίσει ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό. Όπου είναι δυνατό, και προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα, ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός μπορεί να είναι ο ίδιος με τον φορέα που ορίζεται για τις δράσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο III του [νέου κανονισμού για το Erasmus].

(42)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, η βελτιστοποίηση του κόστους και η ασφάλεια δικαίου σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, κάθε εθνική αρχή θα πρέπει να ορίσει ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό. Όπου είναι δυνατό, και προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα, ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός μπορεί να είναι ο ίδιος με τον φορέα που ορίζεται για τις δράσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο III του [νέου κανονισμού για το Erasmus].

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(43)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των κατάλληλων μέτρων για την άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων στην ορθή λειτουργία του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η επίλυση, όπου αυτό είναι δυνατό, και με την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, των θεμάτων που αποτελούν αιτίες δυσκολιών στην απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου και αδειών διαμονής. Σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου32, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να θεσπίζουν ταχείες διαδικασίες εισδοχής.

(43)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των κατάλληλων μέτρων για την άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων στην ορθή λειτουργία του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η επίλυση, όπου αυτό είναι δυνατό, και με την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, των θεμάτων που αποτελούν αιτίες δυσκολιών στην απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου και αδειών διαμονής και άλλων νομικών δυσκολιών που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την πρόσβαση των νέων στο πρόγραμμα. Σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου32, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να θεσπίζουν ταχείες διαδικασίες εισδοχής.

_________________

_________________

32 Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 21).

32 Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 21).

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(45)  Για να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου33.

διαγράφεται

_________________

 

33 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

 

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντιστοιχεί στην αντικατάσταση των εκτελεστικών πράξεων από κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ως μέσο για την έγκριση προγραμμάτων εργασίας.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(48)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης35. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός επιδιώκει να εξασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και του δικαιώματος της μη εισαγωγής διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, και την προώθηση της εφαρμογής των άρθρων 21 και 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(48)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης35. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός επιδιώκει να εξασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και του δικαιώματος της μη εισαγωγής διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου και την προώθηση της εφαρμογής των άρθρων 21 και 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

_________________

_________________

35 Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (ΕΕ C 326 της 26.10.2012, σ. 391).

35 Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (ΕΕ C 326 της 26.10.2012, σ. 391).

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  «δραστηριότητα αλληλεγγύης»: υψηλής ποιότητας προσωρινή δραστηριότητα που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης, θέσης απασχόλησης, έργου αλληλεγγύης και δραστηριότητας δικτύωσης σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 13, και η οποία εξασφαλίζει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας· «εγγεγραμμένος υποψήφιος»:

(1)  «δραστηριότητα αλληλεγγύης»: υψηλής ποιότητας, ανοικτή σε όλους και επαρκώς χρηματοδοτούμενη δραστηριότητα που αναζητεί απαντήσεις σε σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις προς όφελος μιας κοινότητας ή της κοινωνίας στο σύνολό της και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης, θέσης απασχόλησης, έργου αλληλεγγύης και δραστηριότητας δικτύωσης σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 13, και η οποία εξασφαλίζει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας, καθώς και των διεθνών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  «εγγεγραμμένος υποψήφιος»: άτομο ηλικίας μεταξύ 17 και 30 ετών που έχει εγγραφεί στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης προκειμένου να εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής σε δραστηριότητα αλληλεγγύης, αλλά δεν συμμετέχει ακόμη σε τέτοιες δραστηριότητες·

(2)  «εγγεγραμμένος υποψήφιος»: άτομο ηλικίας μεταξύ 17 και 30 ετών που διαμένει νομίμως σε συμμετέχουσα χώρα και έχει εγγραφεί στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης προκειμένου να εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής σε δραστηριότητα αλληλεγγύης, αλλά δεν συμμετέχει ακόμη σε τέτοιες δραστηριότητες·

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  «συμμετέχων»: άτομο ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών που έχει εγγραφεί στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και συμμετέχει σε δραστηριότητα αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης·

(3)  «συμμετέχων»: άτομο ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών που διαμένει νομίμως σε συμμετέχουσα χώρα, έχει εγγραφεί στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και συμμετέχει σε δραστηριότητα αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης·

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  «νέοι με λιγότερες ευκαιρίες»: νέοι που αντιμετωπίζουν ορισμένα εμπόδια, τα οποία δεν τους επιτρέπουν να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε ευκαιρίες στο πλαίσιο του προγράμματος, για οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και γεωγραφικούς λόγους ή για λόγους υγείας ή για λόγους όπως η αναπηρία και οι μαθησιακές δυσκολίες·

(4)  «νέοι με λιγότερες ευκαιρίες»: άνθρωποι που έχουν ανάγκη πρόσθετη υποστήριξη λόγω διαφόρων εμποδίων που οφείλονται, για παράδειγμα, σε αναπηρία, προβλήματα υγείας, μαθησιακές δυσκολίες, στο γεγονός ότι μετανάστευσαν, σε πολιτισμικές διαφορές, στην οικονομική, κοινωνική και γεωγραφική τους κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων από περιθωριοποιημένες κοινότητες ή ανθρώπων που διατρέχουν τον κίνδυνο διακρίσεων για οποιονδήποτε από τους λόγους που περιλαμβάνονται στο άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  «συμμετέχων φορέας»: κάθε δημόσια ή ιδιωτική οντότητα, τοπική, περιφερειακή, εθνική ή διεθνής, στην οποία έχει χορηγηθεί το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης·

(5)  «συμμετέχων φορέας»: κάθε δημόσια ή ιδιωτική οντότητα, μη κερδοσκοπική ή κερδοσκοπική, τοπική, περιφερειακή, εθνική ή διεθνής, στην οποία έχει χορηγηθεί το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, σε ρόλο οργανωτή, ή/και ρόλο υποστήριξης, που διασφαλίζει ότι η εν λόγω οντότητα είναι σε θέση να υλοποιεί τις δραστηριότητες αλληλεγγύης υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος·

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  «εθελοντισμός»: δραστηριότητα αλληλεγγύης που λαμβάνει χώρα ως εθελοντική και μη αμειβόμενη δραστηριότητα για χρονικό διάστημα έως 12 μηνών·

(6)  «εθελοντισμός»: προαιρετική δραστηριότητα αλληλεγγύης η οποία συνίσταται στην άσκηση δραστηριότητας κοινωφελούς χαρακτήρα που συμβάλλει στην επιδίωξη της δημόσιας ευημερίας και στην οποία επιδίδεται ένας συμμετέχων στον ελεύθερο χρόνο του και με την ελεύθερη βούλησή του, χωρίς δικαίωμα αμοιβής, για χρονικό διάστημα έως 12 μηνών·

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  «πρακτική άσκηση»: δραστηριότητα αλληλεγγύης διάρκειας δύο έως έξι μηνών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά και για μέγιστη διάρκεια 12 μηνών, η οποία προσφέρεται και αμείβεται από τον συμμετέχοντα φορέα που φιλοξενεί τον συμμετέχοντα στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης·

(7)  «πρακτική άσκηση»: αμειβόμενη δραστηριότητα αλληλεγγύης με τη μορφή πρακτικής άσκησης εντός συμμετέχοντα φορέα, διάρκειας τριών έως έξι μηνών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά και για μέγιστη διάρκεια 12 μηνών, η οποία προσφέρεται και αμείβεται από τον συμμετέχοντα φορέα που φιλοξενεί τον συμμετέχοντα στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και η οποία περιλαμβάνει γνωστική-εκπαιδευτική παράμετρο για την απόκτηση χρήσιμων δεξιοτήτων και πείρας·

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  «θέση εργασίας»: δραστηριότητα αλληλεγγύης διάρκειας 2 έως 12 μηνών, η οποία αμείβεται από τον συμμετέχοντα φορέα που απασχολεί τον συμμετέχοντα στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης·

(8)  «θέση εργασίας»: αξιοπρεπώς αμειβόμενη δραστηριότητα αλληλεγγύης διάρκειας 3 έως 12 μηνών, η οποία περιλαμβάνει γνωστική-εκπαιδευτική παράμετρο, βασίζεται σε γραπτή συμφωνία, και παρέχεται και αμείβεται από τον συμμετέχοντα φορέα που απασχολεί τον συμμετέχοντα στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, χωρίς να αντικαθιστά ή υποκαθιστά υπαρκτή ευκαιρία απασχόλησης·

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  «έργο αλληλεγγύης»: μη αμειβόμενη δραστηριότητα αλληλεγγύης εντός της χώρας για περίοδο όχι μεγαλύτερη των 12 μηνών, που υλοποιείται από ομάδες τουλάχιστον πέντε συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, με σκοπό να αντιμετωπιστούν βασικές προκλήσεις εντός των κοινοτήτων τους, παρέχοντας ταυτόχρονα σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία·

(9)  «έργο αλληλεγγύης»: μη αμειβόμενη δραστηριότητα αλληλεγγύης εντός της χώρας ή διασυνοριακή, για περίοδο όχι μεγαλύτερη των 12 μηνών, που υλοποιείται από ομάδες τουλάχιστον πέντε συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, με σκοπό να αντιμετωπιστούν βασικές προκλήσεις εντός των κοινοτήτων τους, παρέχοντας ταυτόχρονα σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία·

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  «σήμα ποιότητας»: η πιστοποίηση που χορηγείται σε συμμετέχοντα φορέα που επιθυμεί να προσφέρει δραστηριότητες αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε ρόλο οργανωτή και/ή σε ρόλο υποστήριξης·

(10)  «σήμα ποιότητας»: η πιστοποίηση που χορηγείται βάσει διαφόρων συγκεκριμένων απαιτήσεων αναλόγως του είδους της παρεχόμενης δραστηριότητας αλληλεγγύης, σε συμμετέχοντα φορέα που επιθυμεί να προσφέρει δραστηριότητες αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε ρόλο οργανωτή και/ή σε ρόλο υποστήριξης, η οποία πιστοποιεί ότι ο φορέας είναι σε θέση να διασφαλίσει την ποιότητα των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης, σε όλα τα στάδια της εμπειρίας αλληλεγγύης, σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους του προγράμματος·

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής νέων και φορέων σε προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης, ως μέσο συμβολής στην ενίσχυση της συνοχής, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας στην Ένωση και εκτός αυτής, και στην πρακτική αντιμετώπιση κοινωνικών και ανθρωπιστικών προκλήσεων, με ιδιαίτερες προσπάθειες για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

1.  Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της αλληλεγγύης ως αξίας, κυρίως μέσω του εθελοντισμού, η ενίσχυση της συμμετοχής μιας γενιάς νέων με μεγαλύτερη έφεση σε δραστηριότητες αλληλεγγύης και φορέων σε προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης, ως μέσο συμβολής στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ιδιότητας του ενεργού ευρωπαίου πολίτη στην Ένωση και εκτός αυτής, στην υποστήριξη κοινοτήτων και στην πρακτική αντιμετώπιση κοινωνικών και ανθρωπιστικών προκλήσεων, με ιδιαίτερες προσπάθειες για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ειδικός στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους νέους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης στην Ευρώπη και στο εξωτερικό, βελτιώνοντας παράλληλα και επικυρώνοντας δεόντως τις ικανότητές τους, καθώς και διευκολύνοντας την απασχολησιμότητα και τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας.

2.  Ειδικός στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους νέους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, εύκολα προσβάσιμες και ανοικτές σε όλους ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης στην Ευρώπη και στο εξωτερικό, βελτιώνοντας παράλληλα και επικυρώνοντας δεόντως τις ικανότητές τους για την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική, πολιτισμική και επαγγελματική τους εξέλιξη, καθώς και διευκολύνοντας τη συνεχιζόμενη συμμετοχή τους ως ενεργών πολιτών, την απασχολησιμότητα και τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Στις απόψεις και εντυπώσεις συμμετεχόντων και συμμετεχόντων οργανισμών περιλαμβάνεται επίσης αξιολόγηση του βαθμού εκπλήρωσης των στόχων του προγράμματος.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6·

α)  συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 και σε προσπάθειες επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης·

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης που σχετίζονται με την ανθρωπιστική βοήθεια (Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας), όπως αναφέρεται στο άρθρο 10.

β)  συμμετοχή νέων και ανθρώπων με εμπειρία σε δραστηριότητες αλληλεγγύης που σχετίζονται με την ανθρωπιστική βοήθεια (Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας), όπως αναφέρεται στο άρθρο 10, και δράσεις εντός και εκτός της Ένωσης με στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας των οργανώσεων υποδοχής όσον αφορά την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Οι επιχειρησιακοί στόχοι και οι αντίστοιχες πολιτικές προτεραιότητες των δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω των δραστηριοτήτων που υπάγονται στους αναφερόμενους στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου άξονες διευκρινίζονται λεπτομερώς στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών που θα εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 18.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αφορά την αντικατάσταση των εκτελεστικών πράξεων από κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ως μέσο για την έγκριση προγραμμάτων εργασίας. Η τροπολογία αναγνωρίζει ότι ο κανονισμός περιέχει περιορισμένες λεπτομέρειες ως προς την χάραξη της πολιτικής για να εξασφαλίζεται η ευελιξία, και ότι οι αναλυτικές πολιτικές επιλογές θα υλοποιούνται με τα προγράμματα εργασίας. Η τροπολογία εκφράζει μια οριζόντια προσέγγιση που συνάδει με λοιπούς φακέλους του ΠΔΠ της επιτροπής CULT.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  πρακτική άσκηση και εργασία, όπως αναφέρονται στο άρθρο 8·

β)  πρακτική άσκηση και εργασία υψηλής ποιότητας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 8, οι οποίες θα είναι υψηλής ποιότητας·

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  της προσέγγισής τους στη συμμετοχή νέων με διαφορετικό υπόβαθρο·

δ)  του ανοικτού τους χαρακτήρα και της ουσιαστικής ικανότητάς τους να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή νέων με διαφορετικό υπόβαθρο, συμπεριλαμβανομένων των νέων με αναπηρίες·

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Στα ετήσια προγράμματα εργασιών που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 18 περιλαμβάνεται κατάλογος με δραστηριότητες που είναι ενδεχομένως επιβλαβείς για συμμετέχοντες, δικαιούχους και κοινωνία, ή ακατάλληλες για ορισμένους συμμετέχοντες και οι οποίες είτε δεν θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, είτε προϋποθέτουν ειδική εκπαίδευση, ελέγχους ιστορικού ή άλλα μέτρα.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ενίσχυση των ικανοτήτων των συμμετεχόντων φορέων στην προσφορά καλής ποιότητας έργων για την αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης·

α)  ενίσχυση των ικανοτήτων των συμμετεχόντων φορέων στην προσφορά υψηλής ποιότητας, εύκολης πρόσβασης και επαρκούς χρηματοδότησης έργων για την αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης·

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  προσέλκυση νεοεισερχομένων, τόσο νέων όσο και συμμετεχόντων φορέων·

β)  προσέλκυση νεοεισερχομένων, τόσο νέων ανθρώπων, όσο και ατόμων με ορισμένη πείρα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, καθώς και συμμετεχόντων φορέων·

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)   διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες σε όλες τις προσφερόμενες δραστηριότητες·

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  παροχή δυνατότητας ανατροφοδότησης σχετικά με δραστηριότητες αλληλεγγύης· και

γ)  παροχή δυνατότητας έκφρασης απόψεων και εντυπώσεων σχετικά με δραστηριότητες αλληλεγγύης καθώς και προβολής του προγράμματος με την ιδιότητα του «πρεσβευτή»· και

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  μέτρα για την προστασία των δικαιούχων των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης, στα οποία περιλαμβάνονται η στοχευμένη κατάρτιση όσων συμμετεχόντων εργαστούν σε δράσεις αλληλεγγύης με ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, και οι έλεγχοι ιστορικού των συμμετεχόντων που θα δουλέψουν με παιδιά·

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α β)  μέτρα που αποσκοπούν στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών και δη για τη συμμετοχή νέων ανθρώπων με λιγότερες ευκαιρίες, όπως κατάλληλες μορφές δραστηριοτήτων αλληλεγγύης και εξατομικευμένη υποστήριξη·

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α γ)  μέτρα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ανάπτυξης ικανοτήτων και της διοικητικής στήριξης για τους συμμετέχοντες φορείς·

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την ανάπτυξη και διατήρηση σήματος ποιότητας για φορείς που επιθυμούν να προσφέρουν δραστηριότητες αλληλεγγύης για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης·

β)  την ανάπτυξη και διατήρηση των σημάτων ποιότητας για φορείς που επιθυμούν να προσφέρουν δραστηριότητες αλληλεγγύης για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης·

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τη δημιουργία, διατήρηση και επικαιροποίηση της διαδικτυακής πύλης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και άλλων συναφών επιγραμμικών υπηρεσιών, καθώς και των απαραίτητων συστημάτων υποστήριξης ΤΠ και διαδικτυακών εργαλείων.

δ)  τη δημιουργία, διατήρηση και επικαιροποίηση μιας προσβάσιμης διαδικτυακής πύλης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης τουλάχιστον και άλλων συναφών επιγραμμικών υπηρεσιών, καθώς και των απαραίτητων συστημάτων υποστήριξης ΤΠ και διαδικτυακών εργαλείων που οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  μέτρα ενθάρρυνσης των κοινωνικών επιχειρήσεων για να στηρίζουν τις δραστηριότητες του προγράμματος ή για να επιτρέπουν στους εργαζόμενους να συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος·

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ β)  την διαμόρφωση μιας σαφούς και αναλυτικής διαδικασίας που θα απευθύνεται σε συμμετέχοντες και φορείς και θα καθορίζει τα στάδια και τις προθεσμίες για όλες τις φάσεις των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης·

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του άξονα «Συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων» συμβάλλουν, ιδίως, στην ενίσχυση της συνοχής, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας στην Ένωση και εκτός αυτής, απαντώντας ταυτόχρονα σε κοινωνικές προκλήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

1.  Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του άξονα «Συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων» συμβάλλουν, ιδίως, στην ενίσχυση της συνοχής, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας στην Ένωση και εκτός αυτής, απαντώντας ταυτόχρονα σε κοινωνικές προκλήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  πρακτική άσκηση και εργασία, όπως αναφέρονται στο άρθρο 8·

β)  πρακτική άσκηση και εργασία, όπως αναφέρονται στο άρθρο 8, οι οποίες θα είναι υψηλής ποιότητας·

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο εθελοντισμός, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), περιλαμβάνει μια μαθησιακή συνιστώσα και μια συνιστώσα κατάρτισης, δεν υποκαθιστά την πρακτική άσκηση ή την εργασία, δεν εξομοιώνεται με την απασχόληση και βασίζεται σε γραπτή συμφωνία εθελοντισμού.

1.  Ο εθελοντισμός, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), περιλαμβάνει μια στέρεη εκπαιδευτική και γνωστική διάσταση και προσφέρει κατάρτιση, επιγραμμική και μη, ειδικά διαμορφωμένη για την εκάστοτε δραστηριότητα, η οποία λαμβάνει χώρα πριν και κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, επιδιώκει αδιαμφισβήτητες επιδράσεις σε ταυτοποιημένες ανάγκες της κοινότητας, δεν υποκαθιστά την πρακτική άσκηση ή την εργασία, δεν εξομοιώνεται με την απασχόληση και βασίζεται σε γραπτή συμφωνία εθελοντισμού σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου. Αυτού του είδους η συμφωνία διασφαλίζει την επαρκή νομική, κοινωνική και οικονομική προστασία του συμμετέχοντος.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο εθελοντισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί σε χώρα διαφορετική από τη χώρα διαμονής του συμμετέχοντος (διασυνοριακός) ή στη χώρα διαμονής του (εγχώριος).

2.  Ο εθελοντισμός πραγματοποιείται κατά κανόνα σε χώρα διαφορετική από τη χώρα διαμονής του συμμετέχοντος (διασυνοριακός). Ο εθελοντισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί στη χώρα διαμονής του συμμετέχοντος (εγχώριος) αλλά τότε είναι ανοικτός μόνο στη συμμετοχή νέων με λιγότερες ευκαιρίες· συνεχίζει όμως να περιλαμβάνει τη συμμετοχή συμμετεχόντων που διαμένουν σε χώρα άλλη από τη χώρα στην οποία πραγματοποιείται η δραστηριότητα.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η πρακτική άσκηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), βασίζεται σε γραπτή συμφωνία πρακτικής άσκησης σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση, κατά περίπτωση, και λαμβανομένων υπόψη των αρχών του πλαισίου ποιότητας για την πρακτική άσκηση (2014/C 88/01). Η πρακτική άσκηση δεν υποκαθιστά την εργασία.

1.  Η πρακτική άσκηση αμείβεται και βασίζεται σε γραπτή συμφωνία πρακτικής άσκησης που συνάπτεται στην αρχή της πρακτικής άσκησης σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση, κατά περίπτωση. Στη συμφωνία πρακτικής άσκησης αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι, οι συνθήκες εργασίας, η διάρκεια της πρακτικής άσκησης, η αμοιβή που θα λάβει ο συμμετέχων και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών και λαμβάνονται υπόψη οι αρχές του πλαισίου ποιότητας για την πρακτική άσκηση (2014/C 88/01). Η πρακτική άσκηση δεν υποκαθιστά την εργασία.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η θέση εργασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), βασίζεται σε σύμβαση εργασίας σύμφωνα με το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο της συμμετέχουσας χώρας όπου εκτελείται η εργασία. Η χρηματοδοτική στήριξη προς τους συμμετέχοντες φορείς που προσφέρουν θέσεις εργασίας δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες, σε περιπτώσεις που η διάρκεια της σύμβασης απασχόλησης υπερβαίνει τους 12 μήνες.

2.  Η θέση εργασίας βασίζεται σε γραπτή σύμβαση εργασίας που τηρεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις απασχόλησης όπως καθορίζονται στο εθνικό δίκαιο ή/και στις εφαρμοστέες συλλογικές συμβάσεις της χώρας όπου εκτελείται η εργασία. Η χρηματοδοτική στήριξη προς τους συμμετέχοντες φορείς που προσφέρουν θέσεις εργασίας δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, σε περιπτώσεις που η διάρκεια της σύμβασης απασχόλησης υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η πρακτική άσκηση και οι θέσεις εργασίας περιλαμβάνουν μια μαθησιακή συνιστώσα και μια συνιστώσα κατάρτισης.

3.  Η πρακτική άσκηση και οι θέσεις εργασίας περιλαμβάνουν στέρεο εκπαιδευτικό και γνωστικό κομμάτι, πριν και κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, προκειμένου να βοηθήσουν τον συμμετέχοντα να αποκτήσει σχετική πείρα με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων χρήσιμων για την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική του ανάπτυξη, καθώς και για την εξέλιξή του ως ενεργού πολίτη.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η πρακτική άσκηση και η απασχόληση μπορούν να πραγματοποιηθούν σε χώρα διαφορετική από τη χώρα διαμονής του συμμετέχοντος (διασυνοριακή) ή στη χώρα διαμονής του (εγχώρια).

4.  Η πρακτική άσκηση και η απασχόληση πραγματοποιούνται κατά κανόνα σε χώρα διαφορετική από τη χώρα διαμονής του συμμετέχοντος (διασυνοριακή). Η πρακτική άσκηση και η απασχόληση μπορούν να πραγματοποιηθούν στη χώρα διαμονής του συμμετέχοντος (εγχώρια) αλλά τότε είναι ανοικτές μόνο στη συμμετοχή νέων με λιγότερες ευκαιρίες· συνεχίζουν όμως να περιλαμβάνουν τη συμμετοχή συμμετεχόντων που διαμένουν σε χώρα άλλη από τη χώρα στην οποία πραγματοποιείται η δραστηριότητα.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Διατίθενται επαρκή κονδύλια του προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση αξιοπρεπούς στέγασης ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ουσιαστική συμμετοχή ατόμων με αναπηρία, επί ίσοις όροις με τους άλλους, σύμφωνα με το άρθρο 27 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και σύμφωνα με την οδηγία 2000/78.

 

____________________

 

1a  Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16).

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του άξονα «Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας» συμβάλλουν, ιδίως, στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας βάσει των αναγκών με σκοπό τη διαφύλαξη της ζωής, την πρόληψη και την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και τη διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς και την ενίσχυση του δυναμικού και της ανθεκτικότητας ευάλωτων κοινοτήτων ή κοινοτήτων που πλήττονται από καταστροφές.

1.  Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του άξονα «Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας» συμβάλλουν, ιδίως, στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας βάσει των αναγκών με σκοπό τη διαφύλαξη της ζωής, την πρόληψη και την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και τη διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε συνθήκες φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, καθώς και την ενίσχυση του δυναμικού και της ανθεκτικότητας κοινοτήτων που είναι ευάλωτες, εύθραυστες ή πλήττονται από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές και στη διευκόλυνση της μετάβασης από την ανθρωπιστική αντίδραση προς μια πιο μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι δράσεις που υπάγονται στο παρόν κεφάλαιο διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας.

2.  Οι δράσεις που υπάγονται στο παρόν κεφάλαιο διεκπεραιώνονται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια και προωθούν τις θεμελιώδεις αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας, του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν ως υπενθύμιση της αταλάντευτης δέσμευσης της Ένωσης υπέρ μιας προσέγγισης βασισμένης στις ανάγκες, χωρίς διακρίσεις είτε μεταξύ, είτε στους κόλπους πληθυσμών που έχουν πληγεί και σε πνεύμα σεβασμού του διεθνούς δικαίου.

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α.  Η ανθρωπιστική βοήθεια της Ένωσης χορηγείται σε περιστάσεις υπό τις οποίες ενδέχεται να δραστηριοποιούνται και άλλοι μηχανισμοί σχετικοί με την αναπτυξιακή συνεργασία, τη διαχείριση κρίσεων και την πολιτική προστασία. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας λειτουργεί με συνεκτικό και συμπληρωματικό τρόπο και αποφεύγει τις αλληλεπικαλύψεις με συναφή πεδία πολιτικής και μέσα της Ένωσης και δη με εκείνα της πολιτικής ανθρωπιστικής βοήθειας, της πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας και του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης.

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2β.  Προκειμένου να προωθηθεί μια συνεκτική διεθνής απάντηση σε ανθρωπιστικές κρίσεις, οι δράσεις του παρόντος κεφαλαίου συνάδουν με εκείνες που συντονίζονται από το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2γ.  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας συμβάλλει στην ενίσχυση της διάστασης του φύλου στην ανθρωπιστική βοήθεια της Ένωσης, προωθώντας επαρκείς ανθρωπιστικές απαντήσεις στις ειδικές ανάγκες των γυναικών. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στη συνεργασία με ομάδες και δίκτυα γυναικών ούτως ώστε να προαχθεί η συμμετοχή και ο πρωταγωνιστικός ρόλος των γυναικών στην ανθρωπιστική βοήθεια και να αξιοποιηθούν οι ικανότητες και η εμπειρία τους στην ανασυγκρότηση, στην ειρήνευση, στη μείωση των κινδύνων καταστροφών και στην οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων που έχουν πληγεί.

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2δ.  Οι ειδικοί όροι αποστολής καθορίζονται, σε στενή διαβούλευση με τις οργανώσεις υποδοχής, με συμφωνία μεταξύ της οργάνωσης αποστολής και του Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, της διάρκειας και του τόπου αποστολής, καθώς και των καθηκόντων της.

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  Έργα αλληλεγγύης·

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Με βάση προηγηθείσα αξιολόγηση των αναγκών σε τρίτες χώρες, ο παρών κανονισμός στηρίζει δράσεις που επιδιώκουν να ενισχύσουν τις ικανότητες παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας για να εδραιωθούν η τοπική ετοιμότητα και η ανταπόκριση σε ανθρωπιστικές κρίσεις και για να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός και βιώσιμος αντίκτυπος της εθελοντικής εργασίας επί τόπου, συμπεριλαμβανομένων:

 

α)   της διαχείρισης κινδύνου που σχετίζεται με τις φυσικές καταστροφές, της ετοιμότητας και αντίδρασης, της καθοδήγησης, της κατάρτισης για τη διαχείριση του εθελοντισμού και άλλους σχετικούς τομείς για το προσωπικό και τους εθελοντές των οργανώσεων υποδοχής,

 

β)   της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, της παροχής τεχνικής βοήθειας, των προγραμμάτων αδελφοποίησης και ανταλλαγής προσωπικού και εθελοντών, της δημιουργίας δικτύων και άλλων σχετικών δράσεων.

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Η Επιτροπή συνεχίζει, τηρεί και επικαιροποιεί τη βάση δεδομένων των εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ και ρυθμίζει την πρόσβαση και τη χρήση αυτής, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον βαθμό διαθεσιμότητας και καταλληλότητας των εθελοντών της ΕΕ, καθιστώντας δυνατή τη συνεχιζόμενη συμμετοχή όσων εθελοντών επανέρχονται. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται σε αυτή ή με προορισμό αυτή τη βάση δεδομένων πραγματοποιείται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

____________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119, 4.5.2016, σ. 1).

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295, 21.11.2018, σ. 39).

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο εθελοντισμός για την υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας, που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), περιλαμβάνει μια μαθησιακή συνιστώσα και μια συνιστώσα κατάρτισης, δεν υποκαθιστά την πρακτική άσκηση και/ή την εργασία και βασίζεται σε γραπτή συμφωνία εθελοντισμού.

1.  Ο εθελοντισμός για την υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας περιλαμβάνει επαρκή μάθηση και κατάρτιση, και πριν από την τοποθέτηση, συνδέεται με προγράμματα στα οποία θα συμμετάσχουν νέοι εθελοντές, δίνει έμφαση στις αρχές ανθρωπιστικής βοήθειας που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 και στην αρχή του «μη βλάπτειν», δεν υποκαθιστά την πρακτική άσκηση και/ή την εργασία και βασίζεται σε γραπτή συμφωνία εθελοντισμού.

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ προωθεί τη συμμετοχή τοπικών εθελοντών από τρίτες χώρες.

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο εθελοντισμός στο πλαίσιο του παρόντος άξονα μπορεί να πραγματοποιείται μόνο σε τρίτες χώρες:

2.  Ο εθελοντισμός στο πλαίσιο του παρόντος άξονα μπορεί να πραγματοποιείται μόνο:

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α.  Με βάση το πως έχουν αξιολογηθεί παλαιότερα από οργανώσεις αποστολής και υποδοχής αλλά από άλλους σχετικούς φορείς οι ανάγκες που υπάρχουν σε τρίτες χώρες, το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας στηρίζει δράσεις που αποσκοπούν:

 

α)  στην ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων υποδοχής για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες, προκειμένου να βελτιωθούν η τοπική ετοιμότητα και η ικανότητα αντίδρασης σε ανθρωπιστικές κρίσεις και προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα είναι αποτελεσματικός και βιώσιμος ο αντίκτυπος της δουλειάς της ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας ανθρωπιστικής βοήθειας επί τόπου, με τη διαχείριση, την ετοιμότητα και την αντίδραση στους κινδύνους καταστροφών, με την μετάβαση από την ανθρωπιστική απόκριση στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, με την καθοδήγηση και με την κατάρτιση στη διαχείριση των εθελοντών·

 

β)  στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, στην παροχή τεχνικής βοήθειας, σε προγράμματα αδελφοποίησης και σε ανταλλαγή προσωπικού και εθελοντών.

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Η αξιολόγηση του επιπέδου κινδύνου όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία των εθελοντών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, ιδίως σε χώρες ή περιοχές που θεωρούνται ασταθείς ή στις οποίες υπάρχουν άμεσοι κίνδυνοι.

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2γ.  Οι επικοινωνιακές εκστρατείες για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης που άπτονται της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ διεξάγονται ως επί το πλείστον στην επικράτεια της Ένωσης και επικεντρώνονται στο έργο που αναλαμβάνουν οι εθελοντές και οι εργαζόμενοι του τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας στη βάση των αρχών του ανθρωπισμού, της ανεξαρτησίας, της ουδετερότητας και της αμεροληψίας που διέπουν τη δράση τους.

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2δ.  Ο εθελοντισμός ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και καλύπτει τα κενά που εντοπίζονται σε τοπικό επίπεδο από τις οργανώσεις υποδοχής.

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11α

 

Ταυτοποίηση και επιλογή υποψηφίων εθελοντών

 

1.   Με βάση προηγούμενη αξιολόγηση των αναγκών των τρίτων χωρών, η Επιτροπή ταυτοποιεί και επιλέγει τους υποψήφιους εθελοντές που καταρτιστούν, σε συνεργασία με εθνικούς φορείς και οργανισμούς υποδοχής.

 

2.   Η ταυτοποίηση και η επιλογή των υποψηφίων εθελοντών πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 14 και συμμορφώνονται με τις αρχές της αποφυγής των διακρίσεων, της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών.

 

3.   Τα όρια ηλικίας που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 15 δεν εφαρμόζονται στον εθελοντισμό για την υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11β

 

Κατάρτιση υποψηφίων εθελοντών

 

1.   Με βάση προγράμματα και διαδικασίες που υφίστανται ήδη, η Επιτροπή θεσπίζει πρόγραμμα κατάρτισης για την προετοιμασία των υποψηφίων εθελοντών που θα υποστηρίξουν και θα συμπληρώσουν τις δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

 

2.   Οι υποψήφιοι εθελοντές που έχουν ταυτοποιηθεί και επιλεγεί σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής αίτησης, είναι επιλέξιμοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται από εξειδικευμένους φορείς. Το εξατομικευμένο πλαίσιο και το περιεχόμενο της κατάρτισης στην οποία υποβάλλεται κάθε υποψήφιος εθελοντής καθορίζεται σε συμφωνία με τον πιστοποιημένο οργανισμό υποδοχής, ανάλογα με τις ανάγκες αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη εμπειρία του υποψηφίου εθελοντή και την τοποθεσία στην οποία προβλέπεται να τοποθετηθεί.

 

3.   Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει αξιολόγηση της ετοιμότητας των υποψηφίων εθελοντών να αποσπαστούν για να υποστηρίξουν και να συμπληρώσουν δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες, καθώς και για να καλύψουν τοπικές ανάγκες.

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος για το διάστημα 2021-2027 ανέρχεται σε 1 260 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος για το διάστημα 2021-2027 ανέρχεται σε 1 112 988 000 EUR σε τιμές 2018 [1 260 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές].

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την υλοποίηση του προγράμματος, όπως για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, περιλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών.

2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την υλοποίηση του προγράμματος, όπως για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, περιλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών. Ένα επαρκές ποσό του προϋπολογισμού διατίθεται επίσης στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών και στην ανάπτυξη δικτύων νέων.

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού με στόχο την ευελιξία και την προσαρμογή της ενδεικτικής ανάλυσης του προϋπολογισμού ανά δραστηριότητα βάσει του άρθρου 12α. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται βάσει του παρόντος άρθρου αντικατοπτρίζουν τις νέες πολιτικές προτεραιότητες με το να αναπροσαρμόζουν την ανάλυση και να τηρούν ταυτόχρονα μέγιστο περιθώριο 20 %.

Αιτιολόγηση

Το ενδεδειγμένο περιθώριο αντιστοιχεί στο περιθώριο που προτείνεται στην τρέχουσα πρόταση για το Erasmus.

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12α

 

Ανάλυση του προϋπολογισμού που διατίθεται για τις δραστηριότητες βάσει των άρθρων 7, 8, 9 και 11

 

Η ενδεικτική ανάλυση του προϋπολογισμού που διατίθεται για τις δραστηριότητες βάσει των άρθρων 7, 8, 9 και 11 έχει ως εξής:

 

α)  για εθελοντισμό σε δραστηριότητες αλληλεγγύης και σε έργα αλληλεγγύης, όπως ορίζεται στα άρθρα 7 και 9: 86 %·

 

β)  για πρακτική άσκηση και εργασία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8· 8 %· και

 

γ)  για εθελοντισμό για την υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11: 6 %.

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις μορφές που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και, ειδικότερα, με επιχορηγήσεις, βραβεία και δημόσιες συμβάσεις.

2.  Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις μορφές που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και, ειδικότερα, με επιχορηγήσεις, βραβεία και δημόσιες συμβάσεις. Προκειμένου να απλοποιηθούν οι απαιτήσεις που ισχύουν για τους δικαιούχους, γίνεται χρήση χρηματοδότησης με κατ’ αποκοπή ποσά, βάσει μοναδιαίου κόστους και με ενιαίο συντελεστή στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η χρηματοδοτική συνεισφορά στο πρόγραμμα που παρέχεται και αναμένεται από τρίτες χώρες, δηλώνεται, μόλις είναι διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες, στα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, στο πλαίσιο της ετήσιας ή ενδιάμεσης έκθεσης του προγράμματος.

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Οι συμμετέχοντες που μετακινούνται σε άλλη χώρα απολαμβάνουν εγγυημένα πλήρη υγειονομική περίθαλψη που απολαμβάνουν στο κράτος μέλος της ΕΕ όπου διαμένουν και όχι μόνο σε επείγουσες καταστάσεις. Υγειονομική περίθαλψη παρέχεται τόσο μέσω των δημόσιων υπηρεσιών υγείας του κράτους μέλους στο οποίο λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα όσο και, σε περίπτωση έλλειψης τέτοιων υπηρεσιών ή σε περίπτωση πασιφανούς αδυναμίας τήρησης των προτύπων ποιότητας του κράτους μέλους διαμονής, μέσω ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας του κράτους μέλους στο οποίο λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα.

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και άλλες συμμετέχουσες χώρες προωθούν την κοινωνική ένταξη και συνθήκες ισότιμης πρόσβασης, ιδίως σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή νέων με λιγότερες ευκαιρίες.

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ανοικτό στη συμμετοχή δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και διεθνών οργανισμών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

1.  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ανοικτό στη συμμετοχή δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, κερδοσκοπικών ή μη κερδοσκοπικών, και διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων νέων, θρησκευτικών ιδρυμάτων, φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, μη ομολογιακών ανθρωπιστικών οργανώσεων, ΜΚΟ ή άλλων φορέων της κοινωνίας των πολιτών, υπό την προϋπόθεση ότι προσφέρουν δραστηριότητες αλληλεγγύης, ότι έχουν νομική προσωπικότητα σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγγεγραμμένοι και ότι έχουν λάβει σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Το σήμα ποιότητας πιστοποιεί ότι οι δραστηριότητες μπορούν να επιτύχουν τους στόχους του άρθρου 3 και μπορούν να παράσχουν τις δράσεις του άρθρου 4.

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η αίτηση που υποβάλλει φορέας με σκοπό να καταστεί συμμετέχων φορέας στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αξιολογείται από την αρμόδια αρχή υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης με βάση τις αρχές της ίσης μεταχείρισης· της ισότητας των ευκαιριών και της μη διακριτικής μεταχείρισης· της αποφυγής υποκατάστασης θέσεων εργασίας· της παροχής υψηλής ποιότητας δραστηριοτήτων, που ενσωματώνουν τη διάσταση της μάθησης και εστιάζουν στην προσωπική, κοινωνικοεκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη· της καταλληλότητας των ρυθμίσεων κατάρτισης, εργασίας και εθελοντισμού· της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας του περιβάλλοντος και των συνθηκών· και της αρχής της μη αποκόμισης κέρδους σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Με βάση τις ανωτέρω αρχές εξακριβώνεται αν οι δραστηριότητες του φορέα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

2.  Η αίτηση που υποβάλλει φορέας με σκοπό να καταστεί συμμετέχων φορέας στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αξιολογείται από την αρμόδια αρχή υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης με βάση τις αρχές της ίσης μεταχείρισης· της ισότητας των ευκαιριών και της μη διακριτικής μεταχείρισης· της αποφυγής υποκατάστασης θέσεων εργασίας· της παροχής υψηλής ποιότητας, εύκολα προσβάσιμων και ανοικτών σε όλους δραστηριοτήτων με σαφή προστιθέμενη αξία για τις προσδιορισμένες ανάγκες της κοινότητας, που ενσωματώνουν τη διάσταση της μάθησης και εστιάζουν στην προσωπική, κοινωνικοεκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη· της καταλληλότητας των ρυθμίσεων κατάρτισης, εργασίας και εθελοντισμού· της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας του περιβάλλοντος και των συνθηκών· και της αρχής της μη αποκόμισης κέρδους σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Με βάση τις ανωτέρω αρχές εξακριβώνεται αν οι δραστηριότητες του φορέα ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τις επιδιώξεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Το σήμα ποιότητας χορηγείται μόνο σε φορείς που έχουν αναλάβει τη δέσμευση να τηρούν τις εν λόγω αρχές.

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, μπορεί να χορηγηθεί στον φορέα το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Το χορηγηθέν σήμα επαναξιολογείται κατά περιόδους και μπορεί να ανακληθεί.

3.  Ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, μπορεί να χορηγηθεί στον φορέα το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για την απόκτηση σήματος ποιότητας ποικίλλουν αναλόγως του τείδους της δραστηριότητας αλληλεγγύης και της αποστολής του φορέα. Το χορηγηθέν σήμα επαναξιολογείται κατά περιόδους και, σε περίπτωση κατάχρησης του σήματος ή μη συμμόρφωσης προς τις αρχές που ορίζονται στην παράγραφο 2, ανακαλείται. Κάθε φορέας που τροποποιεί ουσιαστικά τις δραστηριότητές του ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα υλοποίησης προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου.

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Οι συμμετέχοντες φορείς που έχουν λάβει σήμα ποιότητας έχουν πρόσβαση σε πλατφόρμα όπου μπορούν εύκολα να αναζητούν κατάλληλους αιτούντες, προκειμένου να διευκολύνεται η διαδικασία συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους συμμετέχοντες φορείς.

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β.  Οι συμμετέχοντες φορείς διευκολύνουν την προώθηση του προγράμματος με το να παρέχουν τη δυνατότητα σε πρώην συμμετέχοντες να μοιράζονται την εμπειρία τους και να ενεργούν ως πρεσβευτές στη δυνητική επόμενη γενιά συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, κάνοντας χρήση δικτύου.

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Οι συμμετέχοντες φορείς επιτελούν διάφορες λειτουργίες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Λειτουργώντας ως οργανωτές, διεκπεραιώνουν δραστηριότητες σχετικές με την υποβολή προσφορών για δραστηριότητες αλληλεγγύης σε εγγεγραμμένους συμμετέχοντες, την επιλογή και υποδοχή των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης δραστηριοτήτων και της παροχής καθοδήγησης και στήριξης στους συμμετέχοντες σε όλες τις φάσεις της δραστηριότητας αλληλεγγύης, την παροχή ασφαλούς και άνετου περιβάλλοντος εργασίας για τους συμμετέχοντες, καθώς και την παροχή απόψεων και εντυπώσεων στον συμμετέχοντα μετά τη δραστηριότητα, ανάλογα με την περίπτωση. Λειτουργώντας υποστηρικτικά, διεκπεραιώνουν δραστηριότητες σχετικές με την αποστολή, την προετοιμασία και την υποστήριξη των συμμετεχόντων πριν από την αναχώρηση και κατά τη διάρκεια και μετά τη δραστηριότητα αλληλεγγύης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων και του προσανατολισμού τους προς τοπικές οργανώσεις μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας. Φορείς με υποστηρικτική λειτουργία μπορούν επίσης να παράσχουν διοικητική και υλικοτεχνική υποστήριξη σε συμμετέχοντες σε έργα αλληλεγγύης.

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας με έδρα σε συμμετέχουσα χώρα, καθώς και διεθνείς οργανισμοί. Στην περίπτωση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 7, 8 και 11, απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είναι ο συμμετέχων φορέας να έχει λάβει σήμα ποιότητας. Στην περίπτωση των έργων αλληλεγγύης που αναφέρονται στο άρθρο 9, αίτηση για χρηματοδότηση μπορούν να υποβάλουν και φυσικά πρόσωπα για λογαριασμό άτυπων ομάδων συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας με έδρα σε συμμετέχουσα χώρα, καθώς και διεθνείς οργανισμοί. Στην περίπτωση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 7, 8 και 11, απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είναι ο συμμετέχων φορέας να έχει λάβει σήμα ποιότητας. Στην περίπτωση των έργων αλληλεγγύης που αναφέρονται στο άρθρο 9, αίτηση για χρηματοδότηση μπορούν να υποβάλουν και φυσικά πρόσωπα για λογαριασμό άτυπων ομάδων συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Κατά γενικό κανόνα, η αίτηση επιχορήγησης θα υποβάλλεται στον εθνικό οργανισμό της χώρας στην οποία εδρεύει ο φορέας. Οι αιτήσεις επιχορήγησης για δραστηριότητες που οργανώνονται από πανευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, δραστηριότητες ομάδων εθελοντών σε τομείς προτεραιότητας που προσδιορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δραστηριότητες για την υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες υποβάλλονται στον EACEA.

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόγραμμα εργασίας

Ετήσιο πρόγραμμα εργασιών

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι δευτερογενείς επιλογές και προτεραιότητες πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών για συγκεκριμένες δράσεις που συνοψίζονται στα άρθρα 4 έως 11, καθορίζονται σε ετήσια βάση μέσω προγράμματος εργασίας όπως προβλέπεται στο άρθρο [110] του δημοσιονομικού κανονισμού. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών καθορίζει επίσης λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος. Επιπλέον, το πρόγραμμα εργασίας περιέχει ενδεικτικά ποσά για κάθε δράση, καθώς και ενδεικτική κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των κρατών μελών και των τρίτων χωρών που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα για τις δράσεις των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται μέσω του εθνικού οργανισμού. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με τη θέσπιση ετήσιων προγραμμάτων εργασίας.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αφορά την αντικατάσταση των εκτελεστικών πράξεων από κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ως μέσο για την έγκριση προγραμμάτων εργασίας. Αυτό που θέλει να πει είναι ότι ο κανονισμός περιέχει περιορισμένες λεπτομέρειες ως προς την χάραξη της πολιτικής για να εξασφαλίζεται η ευελιξία, και ότι οι αναλυτικές πολιτικές επιλογές θα υλοποιούνται με τα προγράμματα εργασίας. Η τροπολογία εκφράζει μια οριζόντια προσέγγιση που συνάδει με λοιπούς φακέλους του ΠΔΠ της επιτροπής CULT.

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος. Συνοδεύεται επίσης από τελική αξιολόγηση του προηγούμενου προγράμματος.

2.  Η ενδιάμεση επανεξέταση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος. Η Επιτροπή υποβάλλει την ενδιάμεση επανεξέταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024. Συνοδεύεται επίσης από τελική αξιολόγηση του προηγούμενου προγράμματος.

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η Επιτροπή, εφόσον είναι απαραίτητο και με βάση την ενδιάμεση επανεξέταση και τις εκθέσεις υλοποίησης που υποβάλλουν τα κράτη μέλη, υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή εμφανίζεται ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να υποβάλει την έκθεσή της σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση, με τμήμα της έκθεσης να αφορά την απόφασή της σχετικά με το κατά πόσο είναι ανάγκη να τροποποιηθεί ο κανονισμός

Αιτιολόγηση

Προβλέπεται σαφής ρήτρα ενδιάμεσης επανεξέτασης και αναθεώρησης, η οποία θα αντικατοπτρίζει μια οριζόντια προσέγγιση σε συμφωνία με τα άλλα αρχεία ΠΔΠ της επιτροπής CULT.

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της, ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους, παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της και εξασφαλίζουν την προβολή της χρηματοδότησης της Ένωσης, ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους, παρέχοντας άμεση, συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή οργανώνει δράσεις πληροφόρησης και προβολής σχετικά με το πρόγραμμα, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται για το πρόγραμμα συμβάλλουν στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, εφόσον αυτές συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.

2.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές και τους εθνικούς οργανισμούς στις συμμετέχουσες χώρες και τα σχετικά δίκτυα σε επίπεδο Ένωσης, οργανώνει δράσεις πληροφόρησης και προβολής σχετικά με το πρόγραμμα, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται για το πρόγραμμα συμβάλλουν στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, εφόσον αυτές συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι εθνικοί οργανισμοί, όπως αναφέρονται στο άρθρο 23, χαράσσουν συνεπή στρατηγική όσον αφορά την αποτελεσματική προβολή και διάδοση, καθώς και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο των δράσεων τις οποίες διαχειρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος, βοηθούν την Επιτροπή κατά την εκτέλεση του γενικού καθήκοντος της διάδοσης πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα, περιλαμβανομένων δράσεων και δραστηριοτήτων των οποίων η διαχείριση γίνεται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, και των αποτελεσμάτων του, και παρέχουν πληροφορίες στις σχετικές ομάδες στόχου όσον αφορά τις δράσεις και τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στη χώρα τους.

3.  Οι εθνικοί οργανισμοί, όπως αναφέρονται στο άρθρο 23, χαράσσουν συνεπή στρατηγική όσον αφορά την ενημέρωση και την αποτελεσματική προβολή και διάδοση σε όλους τους δυνητικούς δικαιούχους, καθώς και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο των δράσεων τις οποίες διαχειρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος, βοηθούν την Επιτροπή κατά την εκτέλεση του γενικού καθήκοντος της διάδοσης πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα, περιλαμβανομένων δράσεων και δραστηριοτήτων των οποίων η διαχείριση γίνεται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, και των αποτελεσμάτων του, και παρέχουν πληροφορίες στις σχετικές ομάδες στόχου όσον αφορά τις δράσεις και τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στη χώρα τους.

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Οι συμμετέχοντες φορείς χρησιμοποιούν το εμπορικό σήμα «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» για τους σκοπούς της επικοινωνίας και της διάδοσης των πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα.

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Ο εθνικός οργανισμός πραγματοποιεί τακτικά διαβουλεύσεις με τους δικαιούχους του προγράμματος (φυσικά πρόσωπα και οργανώσεις) για να συγκεντρώνει τις απόψεις και εντυπώσεις τους σχετικά με το πρόγραμμα, για να αξιολογεί την ποιότητα της δραστηριότητας και τον τρόπο με τον οποίο αυτή εξελίσσεται με γνώμονα τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής και παρέχει στήριξη στους συμμετέχοντες σε περίπτωση δυσκολιών και προκειμένου να βελτιώσει την εφαρμογή του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο βάσει των σχολίων και της εξειδίκευσής τους.

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ορίζει τα διεθνή πρότυπα ελέγχου για τον οικείο εθνικό οργανισμό και τους κανόνες για τη διαχείριση των κονδυλίων της Ένωσης για στήριξη με επιχορηγήσεις από τους εθνικούς οργανισμούς·

α)  ορίζει τα διεθνή πρότυπα ελέγχου για τον οικείο εθνικό οργανισμό και τους κανόνες για τη διαχείριση των κονδυλίων της Ένωσης για στήριξη με επιχορηγήσεις από τους εθνικούς οργανισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις απλούστευσης και, ως εκ τούτου, μην επιβάλλοντας πρόσθετες επιβαρύνσεις στους συμμετέχοντες και στους συμμετέχουσες οργανώσεις·

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  περιέχει την απαίτηση διοργάνωσης τακτικών συνεδριάσεων και περιόδων κατάρτισης, από κοινού με το δίκτυο εθνικών οργανισμών και για λογαριασμό του, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεκτική υλοποίηση του προγράμματος σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η Επιτροπή διοργανώνει τακτικά συνεδριάσεις σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος στις οποίες συμμετέχουν δίκτυα αντιπροσωπευτικά τόσο ως προς τον αριθμό τους, όσο και ως προς το είδος τους, δίκτυα που εκπροσωπούν νέους ανθρώπους και εθελοντές και άλλους εμπλεκόμενους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων και δικτύων σημαντικών για τις δραστηριότητες του προγράμματος.

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν μπορεί να αποδεχτεί την ετήσια διαχειριστική δήλωση ή τη σχετική γνωμοδότηση του ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισμού, ή σε περίπτωση μη ικανοποιητικής εφαρμογής των παρατηρήσεων της Επιτροπής από τον εθνικό οργανισμό, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει οποιαδήποτε μέτρα προφύλαξης και διορθωτικά μέτρα κρίνονται αναγκαία για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 131 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 24α

 

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού

 

Σε ενωσιακό επίπεδο, ο EACEA ευθύνεται για τη διαχείριση όλων των σταδίων της επιχορήγησης για δράσεις έργων του προγράμματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7, που υποβάλλονται από ευρωπαϊκούς φορείς ή φορείς τύπου πλατφόρμας, για δραστηριότητες ομάδων εθελοντών σε τομείς προτεραιότητας που προσδιορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δραστηριότητες για την υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες.

 

Ο EACEA είναι επίσης υπεύθυνος για τη διαπίστευση (δηλαδή το σήμα ποιότητας) και την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών φορέων ή των φορέων τύπου πλατφόρμας, φορέων αρμόδιων για την υλοποίηση εθνικών προγραμμάτων ή ενωσιακών ταμείων επιμερισμένης διαχείρισης και φορέων που επιθυμούν να διεξαγάγουν δραστηριότητες για την υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας.

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι λογιστικοί έλεγχοι σχετικά με τη χρήση της ενωσιακής συνεισφοράς, οι οποίοι διενεργούνται από πρόσωπα ή οντότητες, είτε αυτά ενεργούν κατ’ εντολή των ενωσιακών θεσμικών οργάνων και οργανισμών είτε όχι, αποτελούν τη βάση της συνολικής διαβεβαίωσης βάσει του [άρθρου 127] του δημοσιονομικού κανονισμού.

1.  Οι λογιστικοί έλεγχοι σχετικά με τη χρήση της ενωσιακής συνεισφοράς, οι οποίοι διενεργούνται από πρόσωπα ή οντότητες, είτε αυτά ενεργούν κατ’ εντολή των ενωσιακών θεσμικών οργάνων και οργανισμών είτε όχι, αποτελούν τη βάση της συνολικής διαβεβαίωσης βάσει του άρθρου [127] του δημοσιονομικού κανονισμού και πρέπει να διεξάγονται βάση των ίδιων κριτηρίων σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι εθνικοί οργανισμοί είναι αρμόδιοι για τους πρωταρχικούς ελέγχους των δικαιούχων επιχορηγήσεων για τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που τους ανατίθενται. Οι εν λόγω έλεγχοι παρέχουν εύλογη εξασφάλιση ότι οι επιχορηγήσεις που χορηγούνται χρησιμοποιούνται όπως προβλέπεται και σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες της Ένωσης.

2.  Οι εθνικοί οργανισμοί είναι αρμόδιοι για τους πρωταρχικούς ελέγχους των δικαιούχων επιχορηγήσεων για τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που τους ανατίθενται. Οι εν λόγω έλεγχοι είναι αναλογικοί και κατάλληλοι και παρέχουν εύλογη εξασφάλιση ότι οι επιχορηγήσεις που χορηγούνται χρησιμοποιούνται όπως προβλέπεται και σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες της Ένωσης.

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης παρουσιάζουν συνέπεια και συμπληρωματικότητα με τις συναφείς πολιτικές, τα μέσα και τα προγράμματα σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως με το πρόγραμμα Erasmus, καθώς και με τα υφιστάμενα σε επίπεδο Ένωσης δίκτυα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

1.  Οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης παρουσιάζουν συνέπεια και συμπληρωματικότητα με τις συναφείς πολιτικές, τα μέσα και τα προγράμματα σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως με το πρόγραμμα Erasmus, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και το Πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες», καθώς και με τα υφιστάμενα σε επίπεδο Ένωσης δίκτυα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είναι, επίσης, συνεπείς και συμπληρωματικές με τις σχετικές πολιτικές, τα προγράμματα και τα μέσα σε εθνικό επίπεδο, στις συμμετέχουσες χώρες. Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή, οι εθνικές αρχές και οι εθνικοί οργανισμοί ανταλλάσσουν πληροφορίες ως προς τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα και τις προτεραιότητες που αφορούν την αλληλεγγύη και τη νεολαία, αφενός, και τις δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, αφετέρου, προκειμένου να βασιστούν στις συναφείς ορθές πρακτικές και να επιτύχουν αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα.

2.  Επίσης, οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης δεν υποκαθιστούν αλλά είναι συνεπείς και συμπληρωματικές με τις σχετικές πολιτικές, τα προγράμματα και τα μέσα σε εθνικό επίπεδο, στις συμμετέχουσες χώρες. Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή, οι εθνικές αρχές και οι εθνικοί οργανισμοί ανταλλάσσουν πληροφορίες ως προς τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα και τις προτεραιότητες που αφορούν την αλληλεγγύη και τη νεολαία, αφενός, και τις δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, αφετέρου, προκειμένου να βασιστούν στις συναφείς ορθές πρακτικές και να επιτύχουν αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα.

Τροπολογία    143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν η αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης της Ένωσης και ο αντίκτυπος του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενες αρχές σε όλα τα επίπεδα επιδιώκουν να δημιουργήσουν συνέργειες μεταξύ όλων των σχετικών προγραμμάτων κατά τρόπο συνεκτικό. Οι συνέργειες αυτές δεν συνεπάγονται χρήση κονδυλίων για σκοπούς άλλους από τους καθοριζόμενους στον παρόντα κανονισμό. Οποιαδήποτε συνέργεια και συμπληρωματικότητα προκύψει συνεπάγεται απλουστευμένες διαδικασίες υποβολής αιτήσεων σε επίπεδο εφαρμογής, συνοδευόμενες από σχετικές κατευθυντήριες γραμμές περί εφαρμογής.

Τροπολογία    144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε τρίτες χώρες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 11, είναι ιδιαίτερα συνεπείς και συμπληρωματικές προς άλλους τομείς της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, ιδίως την πολιτική ανθρωπιστικής βοήθειας, την πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας, την πολιτική διεύρυνσης, την πολιτική γειτονίας και τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης.

3.  Οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε τρίτες χώρες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 11, είναι ιδιαίτερα συνεπείς και συμπληρωματικές προς άλλους τομείς της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, ιδίως την πολιτική ανθρωπιστικής βοήθειας, την πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας, την πολιτική ασφαλείας, την πολιτική διεύρυνσης, την πολιτική γειτονίας και τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης.

Τροπολογία    145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 19 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για τη διάρκεια του προγράμματος.

2.  Η προβλεπόμενη στα άρθρα 12, 18 και 19 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για τη διάρκεια του προγράμματος.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αφορά την αντικατάσταση των εκτελεστικών πράξεων από κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ως μέσο για την έγκριση προγραμμάτων εργασίας και αντίστοιχων αλλαγών.

Τροπολογία    146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 19 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σʼ αυτή. Δεν θίγει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 12, 18 και 19 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σʼ αυτή. Δεν θίγει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αφορά την αντικατάσταση των εκτελεστικών πράξεων από κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ως μέσο για την έγκριση προγραμμάτων εργασίας και αντίστοιχων αλλαγών.

Τροπολογία    147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 19 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 12, 18 και 19 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αφορά την αντικατάσταση των εκτελεστικών πράξεων από κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ως μέσο για την έγκριση προγραμμάτων εργασίας και αντίστοιχων αλλαγών.

Τροπολογία    148

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δείκτες για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων:

Το πρόγραμμα παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον ο γενικός στόχος και οι ειδικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί, καθώς και για να παρακολουθούνται οι εκροές, τα αποτελέσματα και ο αντίκτυπός του. Προς τον σκοπό αυτό, θεσπίζεται ελάχιστο πλαίσιο δεικτών για να χρησιμεύσει ως βάση για μελλοντικό λεπτομερές πρόγραμμα παρακολούθησης των εκροών, των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης εκτενούς δέσμης ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών:

Τροπολογία    149

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ποσοστό συμμετεχόντων από μειονεκτικό περιβάλλον· και

β)  ποσοστό συμμετεχόντων από μειονεκτικό περιβάλλον·

Τροπολογία    150

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι - εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  αριθμός φορέων που διαθέτουν το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

γ)  αριθμός φορέων που διαθέτουν το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης·

Τροπολογία    151

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  αριθμός συμμετεχόντων σε θέσεις εργασίας (εντός και εκτός συνόρων) ανά χώρα, ηλικία, φύλο, επαγγελματικό υπόβαθρο και μορφωτικό επίπεδο·

Τροπολογία    152

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β)  αριθμός συμμετεχόντων σε έργα αλληλεγγύης ανά χώρα, ηλικία, φύλο, επαγγελματικό υπόβαθρο και μορφωτικό επίπεδο·

Τροπολογία    153

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ γ)  αριθμός φορέων των οποίων το σήμα ποιότητας έχει ανακληθεί.

Τροπολογία    154

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ δ)  αριθμός φορέων που διαθέτουν σήμα ποιότητας ανά χώρα και διατεθείσα χρηματοδότηση·

Τροπολογία    155

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ ε)  αριθμός συμμετεχόντων νέων με λιγότερες ευκαιρίες. Δείκτες αποτελεσμάτων (Σύνθετοι δείκτες)·

Τροπολογία    156

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ στ)  αριθμός συμμετεχόντων που αναφέρουν θετικά μαθησιακά αποτελέσματα·

Τροπολογία    157

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ ζ)  ποσοστό συμμετεχόντων τα μαθησιακά αποτελέσματα των οποίων έχουν αναγνωριστεί με πιστοποιητικό όπως το Youthpass ή με άλλου είδους επίσημη αναγνώριση της συμμετοχής τους στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης·

Τροπολογία    158

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ η)  ποσοστό συνολικής ικανοποίησης των συμμετεχόντων όσον αφορά την ποιότητα των δραστηριοτήτων· και

Τροπολογία    159

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ θ)  αριθμός ατόμων που λαμβάνουν άμεση ή έμμεση υποστήριξη μέσω δραστηριοτήτων αλληλεγγύης.

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
  • [2]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πλαίσιο και επιλογές πολιτικής της νέας πρότασης

Θεμέλιος λίθος της ΕΕ είναι η αλληλεγγύη: αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών της, αλληλεγγύη πάνω από σύνορα μεταξύ των κρατών μελών της, αλληλεγγύη στην πράξη, εντός και εκτός Ένωσης.

Απαντώντας στη σαφή απαίτηση να γίνουν περισσότερα για τους νέους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία τον Ιούνιο του 2018 (η οποία εγκρίθηκε στην σύνοδο ολομέλειας της 11ης Σεπτεμβρίου 2018) για τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που θα συγχωνεύει πολλά ενωσιακά προγράμματα άσκησης/απασχόλησης στον τομέα του εθελοντισμού και αλληλεγγύης σε ένα ενιαίο πρόγραμμα, το οποίο θα λειτουργεί ως «μονοαπευθυντική θυρίδα» για όλες τις ευκαιρίες που συνδέονται με την αλληλεγγύη για τους νέους. Το πρόγραμμα ανοίγει νέες ευκαιρίες στους νέους ώστε να συμμετάσχουν σε ποιοτικές δραστηριότητες αλληλεγγύης σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και τους παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για να επηρεάσουν θετικά τις κοινότητές τους, αποκτώντας παράλληλα χρήσιμη κατάρτιση και ικανότητες για τη μελλοντική προσωπική τους ανάπτυξη.

Στις 11 Ιουνίου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια νέα πρόταση για ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (COM (2018) 440 τελικό. Η νέα πρόταση ευθυγραμμίζει τις δραστηριότητες του προγράμματος με τον κύκλο του ΠΔΠ, προτείνοντας ένα ειδικό προϋπολογισμό σε ξεχωριστή γραμμή του προϋπολογισμού. Επιπλέον, η πρόταση επεκτείνει επίσης το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε δραστηριότητες στήριξης των επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας, οι οποίες υλοποιήθηκαν στο παρελθόν μέσω της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ. Λόγω των ομοιοτήτων μεταξύ των δύο προγραμμάτων, η Επιτροπή πιστεύει ότι η συγχώνευσή τους θα αποφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

•  όλοι οι συμμετέχοντες θα εξετάζονται βάσει ενός κοινού καταλόγου, βελτιώνοντας τη διαφάνεια και την ταχύτητα της διαδικασίας πρόσληψης·

•  θα αναπτυχθούν ενιαίες δραστηριότητες καθιέρωσης σήματος και επικοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί η εμβέλεια των δραστηριοτήτων για την προώθηση του προγράμματος, καθιστώντας την «υπηρεσία μίας στάσης» για δραστηριότητες αλληλεγγύης που πραγματοποιούνται από νέους·

•  θα καθιερωθεί ένας ενιαίος μηχανισμός εφαρμογής. Όλες οι οργανώσεις και προγράμματα θα μπορούν να χρησιμοποιούν την ίδια ηλεκτρονική μορφή υποβολής αίτησης για το σήμα ποιότητας και τη χρηματοδότηση. Αυτό θα απλουστεύσει τις διαδικασίες και θα μειώσει το συνολικό κόστος διαχείρισης·

•  θα επιτευχθούν σημαντικές συνέργειες και εξοικονόμηση κόστους με τη διατήρηση ενός ενιαίου συνόλου εργαλείων και συστημάτων.

Επιπλέον, η νέα πρόταση βασίζεται και ενσωματώνει σε μεγάλο βαθμό τα στοιχεία της πολιτικής συμφωνίας του Ιουνίου 2018 (που εγκρίθηκε από την ολομέλεια στις 11 Σεπτεμβρίου 2018), και γίνεται ακόμη πιο φιλόδοξη για την αύξηση του προϋπολογισμού, την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του προγράμματος και τη βελτίωση της λειτουργίας του.

Η θέση της εισηγητρίας

Λαμβάνοντας υπόψη τη θετικά στοιχεία της πολιτικής συμφωνίας για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και τις διάφορες πτυχές της νέας πρότασης, η εισηγήτρια προτείνει την επαναφορά ορισμένων στοιχείων που συμφωνήθηκαν προηγουμένως για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για την περίοδο 2018-2020, τα οποία δεν ενσωματώθηκαν στην παρούσα πρόταση.

Η εισηγήτριά σας προέβη σε εκτεταμένη και συνεκτική διαβούλευση με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων. Με βάση αυτή τη διαδικασία διαβούλευσης και μια διεξοδική ανάλυση του ισχύοντος πλαισίου και της νέας πρότασης, τα συνολικά συμπεράσματα είναι ότι το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα μπορούσε να αποτελέσει ένα βελτιωμένο πλαίσιο για τις δραστηριότητες αλληλεγγύης μέσω:

•  της καθιέρωσης σαφέστερων στόχων και καλύτερης σύνδεσης με την πραγματικότητα και τις ανάγκες των νέων, καθώς και με τις ανάγκες της κοινωνίας·

•  τη βελτίωση της συμμετοχικότητας και της πρόσβασης στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, ώστε να καλύπτονται όλοι οι νέοι, ανεξάρτητα από τα διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά τους περιβάλλοντα και τα δυνητικά εμπόδια·

•  την εξασφάλιση αποτελεσματικών συνεργειών και επιχειρησιακής συμβατότητας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, του μελλοντικού προγράμματος Erasmus και άλλων σχετικών προγραμμάτων και στο πλαίσιο της ανανεωμένης στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία·

Στο πλαίσιο αυτό, η εισηγήτρια θα ήθελε να σας επιστήσει την προσοχή σε ορισμένες τροπολογίες που αποσκοπούν στην επίτευξη των προαναφερόμενων γενικών στόχων.

Κατανομή του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις δραστηριότητες - Πράγματι, η τρέχουσα πολιτική συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 2018-2020 προβλέπει ενδεικτικά όρια για την κατανομή του προϋπολογισμού ανά σκέλος. Η εισηγήτριά σας πιστεύει ότι η νέα πρόταση θα πρέπει επίσης να αναφέρει τον τρόπο κατανομής του προϋπολογισμού μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο νέο Σώμα, και η κατανομή να ανταποκρίνεται στους στόχους του προγράμματος και στις ρεαλιστικές προσδοκίες που απορρέουν από την εφαρμογή των προηγούμενων προγραμμάτων. Η γνώμη της εισηγητρίας είναι ότι ο εθελοντισμός πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα της ουσίας του προγράμματος, αλλά η κατανομή πρέπει να παραμείνει ενδεικτική για να καταστεί δυνατή η απαιτούμενη ευελιξία.

•  Μεγαλύτερη προβολή του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης - Για να καλυφθεί η φιλόδοξη απαίτηση των 350.000 + θέσεων για την επταετή περίοδο, το Σώμα και οι ευκαιρίες που προσφέρει θα πρέπει να υποστηριχθούν από μια πιο φιλόδοξη εκστρατεία επικοινωνίας και προβολής. Η εισηγήτριά σας πιστεύει ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσω:

o  πρέσβεων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (πρώην συμμετέχοντες θα ενθαρρυνθούν να μοιραστούν την εμπειρία τους μέσω δικτύων νέων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ενώ οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει να τους παρέχουν σχετική στήριξη)·

o  τη χρήση δυναμικών μέσων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή του προγράμματος·

o  εντατικοποίηση των στρατηγικών προβολής και ενημέρωσης, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές.

•  Μεγαλύτερη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου - Η εισηγήτρια πιστεύει ότι θα πρέπει να ζητείται τακτικά η γνώμη των ενδιαφερομένων, ιδίως των δικτύων νέων και των συμμετεχόντων οργανισμών, καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος.

•  Έμφαση στον στόχο της κοινωνικής ένταξης και στην συγκεκριμενοποίησή του - με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία και τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων, η εισηγήτρια θεωρεί ότι η πτυχή του προγράμματος που αφορά τη συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς μπορεί να βελτιωθεί και να ενισχυθεί σε όλο το πρόγραμμα. Προς αυτή την κατεύθυνση προτείνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

o  Απόψεις και εντυπώσεις που πρέπει να περιλαμβάνουν αξιολόγηση του πως πιστεύει ο συμμετέχων ότι θα επιτευχθεί ο στόχος της κοινωνικής ένταξης (μαζί με άλλους στόχους του προγράμματος)·

o  δραστηριότητες στο εσωτερικό της χώρας που θα πρέπει να περιορίζονται σε έργα με κεντρικό στόχο την ένταξη (τα κράτη μέλη θα πρέπει κατ’ ουσίαν να είναι υπεύθυνα για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων εντός της χώρας, αλλά σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμα εθνικά προγράμματα, θα ήταν άδικο να αποκλειστούν οι νέοι με λιγότερες ευκαιρίες, οι οποίοι ενίοτε στερούνται εναλλακτικών λύσεων)·

o  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει επίσης να παρέχει δράσεις αλληλεγγύης μερικής απασχόλησης για νέους με λιγότερες ευκαιρίες.

•  Διαφοροποίηση των σημάτων ποιότητας - Για να εξασφαλιστούν ευκαιρίες υψηλής ποιότητας, η εισηγήτριά σας πιστεύει ότι οι συμμετέχουσες οργανώσεις θα πρέπει να υπόκεινται σε διαφοροποιημένες απαιτήσεις για τη χορήγηση σήματος ποιότητας ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας (διαφορετικές δραστηριότητες απαιτούν διαφορετική δυναμικότητα και διαφορετικές υπηρεσίες)·

•  Ενθάρρυνση της μακροχρόνιας εμπλοκής στον εθελοντισμό - Η εμπειρία του εθελοντισμού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει να λειτουργεί για τους συμμετέχοντες ως κίνητρο για μια διά βίου συμμετοχή σε δραστηριότητες αλληλεγγύης. Το Σώμα οφείλει να ενισχύσει την ανάπτυξη πνεύματος εθελοντισμού μεταξύ των νέων.

•  Θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης - Η εισηγήτρια πιστεύει ότι όλες οι δραστηριότητες αλληλεγγύης που λαμβάνουν τη μορφή θέσεων εργασίας και πρακτικής άσκησης πρέπει να περιλαμβάνουν μια απτή και ουσιαστική γνωστική-εκπαιδευτική παράμετρο (όπως αναφέρεται στο πλαίσιο ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης). Επιπλέον, και προκειμένου να ενισχυθεί η διάσταση της αλληλεγγύης στις δραστηριότητες, όλες οι θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Eυρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης οφείλουν να περιλαμβάνουν καθήκοντα αποκλειστικά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το είδος της οντότητας.

•  Προγράμματα εργασίας που εγκρίθηκαν ως κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις - η εισηγήτρια πιστεύει ότι η προτεινόμενη έγκριση του προγράμματος εργασίας μέσω εκτελεστικών πράξεων δίνει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να προβεί σε δευτερογενείς πολιτικές επιλογές. Η ικανότητα αυτή θα πρέπει να είναι κομμάτι του πεδίου αρμοδιοτήτων των συννομοθετών. Ως εκ τούτου, το κατάλληλο μέσο για την έγκριση των προγραμμάτων εργασίας πρέπει να είναι μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Το θέμα αυτό συνδέεται επίσης με τη γενική συζήτηση για τις εξουσίες ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

•  Ορισμός της αλληλεγγύης και συγκεκριμένος ορισμός του εθελοντισμού - η εισηγήτρια πιστεύει στις σημαντικότατες προοπτικές του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για να ενισχύσει το πνεύμα της αλληλεγγύης σε όλη την Ευρώπη. Η ενίσχυση της αλληλεγγύης μπορεί να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας ισχυρής, ενωμένης και ανθεκτικής Ένωσης. Η εισηγήτριά σας πιστεύει επίσης ότι ένας ορισμός της «αλληλεγγύης» μπορεί να λειτουργήσει ως ενοποιητικό σημείο αναφοράς στην εφαρμογή του προγράμματος. Το πνεύμα αλληλεγγύης εκφράζεται καλύτερα μέσω της πράξης του εθελοντισμού. Ως εκ τούτου, ένας ακριβέστερος ορισμός του εθελοντισμού θα αποτελούσε επίσης ευπρόσδεκτη βελτίωση.

•  Ισχυρός αντίκτυπος στις ανάγκες της κοινωνίας - οι ευκαιρίες που δημιουργούν οι τοποθετήσεις αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης οφείλουν να έχουν ισχυρό αντίκτυπο στη κοινωνία με ισχυροποιητική επίδραση για την κοινωνική συνοχή, την αλληλεγγύη και τη δημοκρατία στην Ευρώπη και εκτός αυτής. Η εισηγήτριά σας πιστεύει ότι ο αντίκτυπος στην κοινωνία μπορεί να ενισχυθεί εάν οι δραστηριότητες ανταποκρίνονται σε χειροπιαστές κοινωνικές ανάγκες και ανθρωπιστικές προκλήσεις επιτόπου, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

•  Καλύτερα στοχευμένο όφελος για τους συμμετέχοντες - Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων. Για να μεγιστοποιηθεί το δυναμικό αυτό, τα προσδιορισθέντα μαθησιακά αποτελέσματα των επιμέρους δραστηριοτήτων θα πρέπει να τίθενται εκ των προτέρων στη διάθεση του συμμετέχοντος, έτσι ώστε ο συμμετέχων να μπορεί να εντοπίζει τις δραστηριότητες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις προσδοκίες και τις δεξιότητές του. Τα σχόλια μετά την τοποθέτηση που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες πρέπει επίσης να είναι ουσιαστικά.

Το σχέδιο έκθεσης δεν καλύπτει καμία από τις διατάξεις του κεφαλαίου IV (άρθρα 10 και 11 - Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας), δεδομένου ότι οι εν λόγω διατάξεις εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της επιτροπής DEVE (άρθρο 54 του Εσωτερικού Κανονισμού).

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (25.1.2019)

προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την κατάργηση του [κανονισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης] και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 375/2014
(COM(2018)0440 – C8‑0264/2018 – 2018/0230(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Ελένη Θεοχάρους

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 54 του Κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη συγχώνευση του νεοσυσταθέντος Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για νέους με την πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ/το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας που συστάθηκε το 2014 και βασίζεται στο άρθρο 214 της ΣΛΕΕ, το οποίο παρέχει τη νομική βάση για την ανθρωπιστική βοήθεια.

Η δημιουργία της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ αποτελεί απαίτηση της Συνθήκης και έχει ως στόχο να συμβάλει στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη βάση των αναγκών, και στην ενίσχυση των ικανοτήτων και της ανθεκτικότητας των ευάλωτων κοινοτήτων ή των κοινοτήτων που πλήττονται από καταστροφές σε τρίτες χώρες. Παρά το δυναμικό της από πολλές απόψεις, η πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ είχε πολύ αργή εκκίνηση, μένοντας πολύ πίσω από τον αριθμό των εθελοντών που ήλπιζε αρχικά να συγκεντρώσει η Επιτροπή, και οι ενδιάμεσοι αξιολογητές επισήμαναν ότι η συμμετοχή των εταίρων στον ανθρωπιστικό τομέα δεν κατέστη δυνατή στο μέτρο που ήταν αναγκαίο. Η υποχρεωτική πιστοποίηση των οργανισμών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία βασίζεται σε μια μακρά και δυσχερή διαδικασία. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των εθελοντών έφθασε σε σημαντικό (αλλά ακόμη πολύ χαμηλό) επίπεδο μόλις το 2017. Κατά συνέπεια, το πλήρες δυναμικό της πρωτοβουλίας παραμένει δύσκολο να αξιολογηθεί και παραμένει σαφώς αναξιοποίητο.

Ωστόσο, τα περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη φαίνεται να εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τη συγχώνευση της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, το οποίο μπορεί να συμπληρώσει, συγκεκριμένα παρέχοντας εθελοντική εμπειρία εκτός της Ένωσης με ανθρωπιστική εστίαση. Εάν προωθηθεί σωστά, θα μπορούσε να προσφέρει ένα σημαντικό σκαλοπάτι για τους νέους που ενδιαφέρονται για μια επαγγελματική σταδιοδρομία στον ανθρωπιστικό τομέα και ένα πολύτιμο σημείο εισόδου στον εθελοντισμό και τη συμμετοχή στα κοινά, καθώς και να τονώσει το ενδιαφέρον για τις παγκόσμιες ανθρωπιστικές προκλήσεις γενικότερα.

Επιπλέον, θα πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα για τις μη κερδοσκοπικές ανθρωπιστικές οργανώσεις και τους μεγαλύτερης ηλικίας επαγγελματίες να επωφεληθούν από τις δυνατότητες κατάρτισης και χρηματοδότησης εάν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα. Η συντάκτρια συνιστά να μην εφαρμοστεί το συνολικό ανώτατο όριο ηλικίας των 30 ετών στο σκέλος που βασίζεται στην πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε ανθρώπους με μεγαλύτερη πείρα να συνεισφέρουν στην ανθρωπιστική βοήθεια σε εθελοντική βάση, ιδίως επειδή ενδέχεται να απαιτούν ειδική κατάρτιση πριν από την αποστολή τους.

Όπως προαναφέρθηκε, η διαπίστευση των οργανισμών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ είναι δυσχερής και αποδείχθηκε σοβαρό εμπόδιο για την επίτευξη σημαντικού αριθμού εθελοντών. Συνεπώς, είναι σημαντικό οι οργανισμοί που έχουν ήδη διαπιστευθεί, να μην χρειαστεί να υποβληθούν εκ νέου σε παρόμοια διαδικασία μόλις τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός. Επιπλέον, αποτελούν σημαντικό στοιχείο οι απλουστευμένες και οι βελτιστοποιημένες διαδικασίες για το νέο σήμα ποιότητας για τους συμμετέχοντες οργανισμούς.

Ακόμη, η επιτροπή μας πρέπει να διασφαλίσει ότι οι διατάξεις σχετικά με τις δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας (κεφάλαιο IV), για τις οποίες διαθέτουμε αποκλειστική αρμοδιότητα, εξασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή με άλλες δραστηριότητες ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, καθώς και με την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτή η πτυχή του μελλοντικού προγράμματος πρέπει να υλοποιηθεί με πλήρη σεβασμό των ανθρωπιστικών αρχών και να ενσωματωθεί στη βασισμένη στην ανάγκη, συντονισμένη και αποτελεσματική ανθρωπιστική βοήθεια.

Στο πλαίσιο αυτό, η συντάκτρια διαβλέπει το μεγαλύτερο δυναμικό στις δράσεις που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη οργανωτικών και τοπικών ικανοτήτων, στην ανθεκτικότητα και στις δράσεις που συνδέουν την αρωγή, την αποκατάσταση και την ανάπτυξη (ΣΑΑΑ), αντιμετωπίζοντας τη σύνδεση μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης, τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και την ετοιμότητα και, γενικότερα, την ευαισθητοποίηση και την επικοινωνία σχετικά με τις ανθρωπιστικές ανάγκες και αρχές.

Τέλος, όσον αφορά τις διατάξεις για τις οποίες η επιτροπή μας μοιράζεται αρμοδιότητες σχετικά με την εν λόγω νομοθετική πρόταση με την Επιτροπή Πολιτισμού, θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην αρχή «φροντίζουμε για όλους», στην εξάλειψη της φτώχειας, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ισότητα των φύλων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Δεδομένης της σημαντικής αύξησης των ανθρωπιστικών κρίσεων και των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ανά τον κόσμο και έχοντας ως στόχο την εντατικότερη προώθηση της αλληλεγγύης και την προβολή της ανθρωπιστικής βοήθειας μεταξύ των πολιτών της ΕΕ, υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και προς τις τρίτες χώρες που πλήττονται από ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1β)  Η ανθρωπιστική βοήθεια βασίζεται στις αρχές της αμεροληψίας, της ουδετερότητας και της μη διακριτικής μεταχείρισης, που είναι ενσωματωμένες στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο της Ένωσης. Η ανθρωπιστική βοήθεια παρέχει μια αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με βάση τις ανάγκες, με στόχο την προστασία της ζωής, την πρόληψη και την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και τη διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς και την παροχή προστασίας σε ευάλωτες ομάδες που πλήττονται από ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές. Η μείωση του κινδύνου καταστροφών και η ετοιμότητα μέσω δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων και ανθεκτικότητας αποτελούν επίσης ουσιώδη στοιχεία της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, ο πρόεδρος Γιούνκερ τόνισε την ανάγκη επένδυσης στους νέους και ανακοίνωσε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (το «πρόγραμμα»), με σκοπό να δημιουργηθούν ευκαιρίες που θα επιτρέψουν στους νέους σε όλη την Ένωση να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην κοινωνία, να επιδείξουν αλληλεγγύη, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και, με τον τρόπο αυτόν, όχι μόνο να βρουν εργασία, αλλά και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία ως άνθρωποι.

διαγράφεται

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Στην ανακοίνωση με τίτλο «Προς ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης», της 7ης Δεκεμβρίου 2016, η Επιτροπή τόνισε την ανάγκη να ενισχυθούν οι βάσεις των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε ολόκληρη την Ευρώπη, να παρασχεθούν στους νέους περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε ευρύ φάσμα τομέων, και να στηριχθούν οι προσπάθειες των φορέων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο όσον αφορά την αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων και κρίσεων. Η Επιτροπή εγκαινίασε την πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο της οποίας κινητοποιήθηκαν διάφορα ενωσιακά προγράμματα με σκοπό την παροχή ευκαιριών εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή απασχόλησης σε νέους σε όλη την Ένωση.

διαγράφεται

__________________

 

1 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, Προς ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (COM(2016) 942).

 

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4α)  Ο εθελοντισμός αποτελεί μια συγκεκριμένη και ορατή εκδήλωση αλληλεγγύης, που επιτρέπει στους ανθρώπους να αφιερώνουν αφιλοκερδώς τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τον χρόνο τους στην υπηρεσία της κοινωνίας, των τοπικών κοινοτήτων και των συνανθρώπων τους.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β)  Η βοήθεια προς άτομα και κοινότητες εκτός της Ένωσης που έχουν πληγεί από καταστροφές ή που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε καταστροφές και έχουν ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας, βασισμένης στις θεμελιώδεις αρχές της ουδετερότητας, του ανθρωπισμού, της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας, αποτελεί σημαντική έκφραση αλληλεγγύης. Τα χρηματοδοτικά κονδύλια θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν αυτήν την αρχή και να επιτρέπουν τη συμμετοχή τουλάχιστον 5000 εθελοντών για την υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4γ)  Οι συμμετέχοντες εθελοντές και οι οργανισμοί που υλοποιούν δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές που ορίζονται στην ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4δ)  Χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη της αλληλεγγύης προς τα θύματα κρίσεων και καταστροφών σε τρίτες χώρες και αύξηση τόσο του βαθμού ευαισθητοποίησης όσο και της προβολής της ανθρωπιστικής βοήθειας και του εθελοντισμού γενικά μεταξύ των πολιτών της Ένωσης, ως μιας ισόβιας δραστηριότητας.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4ε)  Η Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, τόσο εσωτερικά όσο και μέσω εξωτερικών δραστηριοτήτων.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4στ)  Στα συμπεράσματά του, της 19ης Μαΐου 2017, σχετικά με τη θέση σε λειτουργία του δεσμού μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης, το Συμβούλιο αναγνώρισε την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας μέσω της βελτίωσης της σύνδεσης μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής συνεργασίας, καθώς και της περαιτέρω ενίσχυσης των επιχειρησιακών δεσμών μεταξύ των συμπληρωματικών προσεγγίσεων της ανθρωπιστικής βοήθειας, της αναπτυξιακής συνεργασίας και της πρόληψης των συγκρούσεων.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Θα πρέπει να παρασχεθούν στους νέους εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης, χάρη στις οποίες θα μπορούν να εκφράσουν τη δέσμευσή τους προς όφελος των κοινοτήτων, αποκτώντας ταυτόχρονα χρήσιμη εμπειρία, δεξιότητες και ικανότητες για την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική, επαγγελματική τους εξέλιξη και την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, και, ως εκ τούτου, βελτιώνοντας την απασχολησιμότητά τους. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει να υποστηρίζουν επίσης την κινητικότητα των νέων εθελοντών, ασκουμένων και εργαζομένων.

(5)  Θα πρέπει να παρασχεθούν στους νέους, περιλαμβανομένων εκείνων που είναι πιο ευάλωτοι και έχουν λιγότερες ευκαιρίες, εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης, χάρη στις οποίες θα μπορούν να εκφράσουν τη δέσμευσή τους προς όφελος των κοινοτήτων, αποκτώντας ταυτόχρονα χρήσιμη εμπειρία, δεξιότητες και ικανότητες για την προσωπική, πολιτιστική, εκπαιδευτική, κοινωνική, επαγγελματική τους εξέλιξη και την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, και, ως εκ τούτου, βελτιώνοντας την απασχολησιμότητά τους. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει να υποστηρίζουν επίσης την κινητικότητα των νέων εθελοντών, ασκουμένων και εργαζομένων.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης που παρέχονται στους νέους θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε εκκρεμείς κοινωνικές ανάγκες, να συμβάλλουν στην ισχυροποίηση των κοινοτήτων, να παρέχουν στους νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις και ικανότητες, να είναι οικονομικά προσιτές στους νέους και να υλοποιούνται με ασφαλή και υγιή τρόπο.

(6)  Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης που παρέχονται στους νέους θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε εκκρεμείς κοινωνικές ανάγκες, να συμβάλλουν στην ισχυροποίηση των κοινοτήτων, να παρέχουν στους νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις και ικανότητες, να είναι οικονομικά προσιτές στους νέους και να υλοποιούνται με ασφαλή και υγιή τρόπο, ενώ θα πρέπει να ενθαρρύνεται ο διάλογος με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να διασφαλίζεται ένα πρόγραμμα προσανατολισμένο στις ανάγκες, να προωθείται ο εθελοντισμός στις χώρες εταίρους και να προστίθεται ισχυρή αναπτυξιακή αξία στις δραστηριότητες αλληλεγγύης.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8α)  Η πιστοποίηση των οργανώσεων αποστολής και υποδοχής, που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 375/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται στο πλαίσιο του νέου προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και θα πρέπει να αναγνωρίζεται η ισοδυναμία της κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από το 2021 και μετά.

 

____________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 375/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας («πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ») (ΕΕ L 122, 24.4.2014, σ. 1).

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δημιουργεί νέες ευκαιρίες ώστε οι νέοι να συμμετέχουν σε δραστηριότητες εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη, καθώς και να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν έργα αλληλεγγύης με δική τους πρωτοβουλία. Οι εν λόγω ευκαιρίες συμβάλλουν στην προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική τους εξέλιξη και στην εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υποστηρίζει επίσης δραστηριότητες δικτύωσης για τα άτομα και τους φορείς που συμμετέχουν σ’ αυτό καθώς και μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων και την ενίσχυση της επικύρωσης των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων. Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλει επίσης στην ευρωπαϊκή συνεργασία που είναι σημαντική για τους νέους και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις θετικές της συνέπειες.

(9)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δημιουργεί νέες ευκαιρίες ώστε οι νέοι να συμμετέχουν σε δραστηριότητες εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη, καθώς και να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν έργα αλληλεγγύης με δική τους πρωτοβουλία. Οι εν λόγω ευκαιρίες συμβάλλουν στην προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική, πολιτιστική και επαγγελματική τους εξέλιξη και στην εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υποστηρίζει επίσης δραστηριότητες δικτύωσης για τα άτομα και τους φορείς που συμμετέχουν σ’ αυτό καθώς και μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων και την ενίσχυση της επικύρωσης των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων. Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλει επίσης στην ευρωπαϊκή συνεργασία που είναι σημαντική για τους νέους και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις θετικές της συνέπειες.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Οι δραστηριότητες αυτές είναι προς όφελος των κοινοτήτων και, ταυτόχρονα, προωθούν την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική, επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου και την εξέλιξή του ως ενεργού πολίτη, η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή δραστηριοτήτων εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης και εργασίας, έργων ή δραστηριοτήτων δικτύωσης, τα οποία αναπτύσσονται σε σχέση με διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση και κατάρτιση, η απασχόληση, η ισότητα των φύλων, η επιχειρηματικότητα –ιδίως η κοινωνική επιχειρηματικότητα– η ιδιότητα του πολίτη και η δημοκρατική συμμετοχή, η προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης, η δράση για το κλίμα, η πρόληψη, ετοιμότητα και αποκατάσταση σε περίπτωση καταστροφών, η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη, η παροχή τροφίμων και άλλων μη επισιτιστικών ειδών, η υγεία και η ευεξία, η δημιουργικότητα και ο πολιτισμός, η σωματική αγωγή και ο αθλητισμός, η κοινωνική πρόνοια και προστασία, η υποδοχή και ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, η εδαφική συνεργασία και συνοχή και η διασυνοριακή συνεργασία. Αυτές οι δραστηριότητες αλληλεγγύης περιλαμβάνουν μια ισχυρή διάσταση μάθησης και κατάρτισης μέσω συναφών δραστηριοτήτων που μπορούν να προσφερθούν στους συμμετέχοντες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δραστηριότητα αλληλεγγύης.

(10)  Οι δραστηριότητες αυτές είναι προς όφελος των κοινοτήτων και, ταυτόχρονα, προωθούν την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική, επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου και την εξέλιξή του ως ενεργού πολίτη, η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή δραστηριοτήτων εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης και εργασίας, έργων ή δραστηριοτήτων δικτύωσης, τα οποία αναπτύσσονται σε σχέση με διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση και κατάρτιση, η απασχόληση, η ισότητα των φύλων, η επιχειρηματικότητα –ιδίως η κοινωνική επιχειρηματικότητα– η κυκλική οικονομία, η ιδιότητα του πολίτη και η δημοκρατική συμμετοχή, η προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης, η δράση για το κλίμα, η πρόληψη και η αποκατάσταση σε περίπτωση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, η προστασία ευάλωτων ομάδων που πλήττονται από καταστροφές, η ανθεκτικότητα, η μείωση της φτώχειας, η επισιτιστική ασφάλεια, η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη, η παροχή τροφίμων και άλλων μη επισιτιστικών ειδών, η υγεία και η ευεξία, η δημιουργικότητα και ο πολιτισμός, η σωματική αγωγή και ο αθλητισμός, η κοινωνική πρόνοια και προστασία, η υποδοχή και ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών και ιδίως των ασυνόδευτων ανηλίκων, η πρόληψη των συγκρούσεων, η ειρήνη και η συμφιλίωση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα των φύλων, η εδαφική συνεργασία και συνοχή και η διασυνοριακή συνεργασία. Αυτές οι δραστηριότητες αλληλεγγύης περιλαμβάνουν μια ισχυρή διάσταση μάθησης και κατάρτισης μέσω συναφών δραστηριοτήτων που μπορούν να προσφερθούν στους συμμετέχοντες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δραστηριότητα αλληλεγγύης.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Οι δραστηριότητες εθελοντισμού (τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης) παρέχουν πλούσια εμπειρία σε ένα πλαίσιο μη τυπικής και άτυπης μάθησης που ενισχύει την προσωπική, κοινωνικοεκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την απασχολησιμότητα των νέων. Οι δραστηριότητες εθελοντισμού δεν θα πρέπει να έχουν αρνητικές συνέπειες σε δυνητική ή υπάρχουσα μισθωτή εργασία, ούτε θα πρέπει να θεωρούνται ως υποκατάστατο αυτής. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν όσον αφορά τις πολιτικές εθελοντισμού στον τομέα της νεολαίας, μέσω της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού.

(11)  Οι δραστηριότητες εθελοντισμού (τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης) παρέχουν πλούσια εμπειρία σε ένα πλαίσιο μη τυπικής και άτυπης μάθησης που ενισχύει την προσωπική, πολιτιστική, κοινωνικοεκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη, το αίσθημα ευθύνης, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την απασχολησιμότητα των συμμετεχόντων νέων. Οι δραστηριότητες εθελοντισμού δεν θα πρέπει να έχουν αρνητικές συνέπειες σε δυνητική ή υπάρχουσα μισθωτή εργασία, ούτε θα πρέπει να θεωρούνται ως υποκατάστατο αυτής. Οι δραστηριότητες εθελοντισμού στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει επίσης να έχουν ως στόχο τη συμπλήρωση των υφιστάμενων τοπικών, περιφερειακών και εθνικών εθελοντικών συστημάτων, όταν υφίστανται τέτοια συστήματα. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν όσον αφορά τις πολιτικές εθελοντισμού στον τομέα της νεολαίας, μέσω της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Η πρακτική άσκηση και οι θέσεις εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη μπορούν να παρέχουν στους νέους πρόσθετες ευκαιρίες εισόδου στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην αντιμετώπιση βασικών κοινωνικών προκλήσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να προωθηθεί η απασχολησιμότητα και η παραγωγικότητα των νέων και να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από την εκπαίδευση στην απασχόληση, κάτι που αυξάνει σε σημαντικό βαθμό τις πιθανότητες απασχόλησής τους στην αγορά εργασίας. Οι δραστηριότητες πρακτικής άσκησης που προσφέρονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης τηρούν τις αρχές ποιότητας που περιγράφονται συνοπτικά στη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου ποιότητας για την πρακτική άσκηση 1. Οι παρεχόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης και οι θέσεις εργασίας βοηθούν τους νέους να εισέρχονται στην αγορά εργασίας και συνοδεύονται από επαρκή υποστήριξη μετά τη δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες πρακτικής άσκησης και εργασίας διευκολύνονται από τους σχετικούς φορείς της αγοράς εργασίας και, πιο συγκεκριμένα, από τις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, τους κοινωνικούς εταίρους και τα εμπορικά επιμελητήρια, ενώ αμείβονται από τον συμμετέχοντα φορέα. Οι εν λόγω φορείς, ως συμμετέχοντες φορείς, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης μέσω της αρμόδιας αρχής υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης με σκοπό να διαμεσολαβούν μεταξύ των συμμετεχόντων νέων και των εργοδοτών που παρέχουν δραστηριότητες πρακτικής άσκησης και εργασίας σε τομείς αλληλεγγύης.

(12)  Η πρακτική άσκηση και οι θέσεις εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη μπορούν να παρέχουν στους νέους, περιλαμβανομένων των νέων με αναπηρίες και εκείνων με λιγότερες ευκαιρίες, πρόσθετες ευκαιρίες εισόδου στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην αντιμετώπιση βασικών κοινωνικών προκλήσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να προωθηθεί η απασχολησιμότητα και η παραγωγικότητα των νέων και να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από την εκπαίδευση στην απασχόληση, κάτι που αυξάνει σε σημαντικό βαθμό τις πιθανότητες απασχόλησής τους στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και στον κοινωνικό και τον ανθρωπιστικό τομέα. Οι δραστηριότητες πρακτικής άσκησης που προσφέρονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης τηρούν τις αρχές ποιότητας που περιγράφονται συνοπτικά στη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου ποιότητας για την πρακτική άσκηση 1 και τις αρχές που ορίζονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Οι παρεχόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης και οι θέσεις εργασίας βοηθούν τους νέους να εισέρχονται στην αγορά εργασίας και συνοδεύονται από επαρκή υποστήριξη μετά τη δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες πρακτικής άσκησης και εργασίας διευκολύνονται από τους σχετικούς φορείς της αγοράς εργασίας και, πιο συγκεκριμένα, από τις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, τους κοινωνικούς εταίρους και τα εμπορικά επιμελητήρια, ενώ αμείβονται από τον συμμετέχοντα φορέα. Οι εν λόγω φορείς, ως συμμετέχοντες φορείς, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης μέσω της αρμόδιας αρχής υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης με σκοπό να διαμεσολαβούν μεταξύ των συμμετεχόντων νέων και των εργοδοτών που παρέχουν δραστηριότητες πρακτικής άσκησης και εργασίας σε τομείς αλληλεγγύης.

__________________

__________________

1 Σύσταση του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2018, σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας (ΕΕ C 153, 2.5.2018, σ. 1).

1 Σύσταση του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2018, σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας (ΕΕ C 153, 2.5.2018, σ. 1).

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Το πνεύμα καινοτομίας των νέων αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για την κοινωνία και την αγορά εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης συμβάλλει στην προώθηση αυτού του πνεύματος, παρέχοντας στους νέους την ευκαιρία να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν τα δικά τους έργα, με σκοπό την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων τους. Τα εν λόγω έργα αποτελούν ευκαιρία για τη δοκιμή ιδεών στην πράξη και την παροχή υποστήριξης στους νέους ώστε να δημιουργούν οι ίδιοι δράσεις αλληλεγγύης. Χρησιμεύουν επίσης ως εφαλτήρια για την περαιτέρω συμμετοχή σε δραστηριότητες αλληλεγγύης και αποτελούν το έναυσμα ώστε να ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να αυτοαπασχολούνται ή να συστήνουν ενώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις ή άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλληλεγγύης, των δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και της νεολαίας.

(13)  Το πνεύμα καινοτομίας των νέων αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για την κοινωνία και την αγορά εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης συμβάλλει στην προώθηση αυτού του πνεύματος, παρέχοντας στους νέους την ευκαιρία να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν τα δικά τους έργα, με σκοπό την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων αλλά και των απόρων. Τα εν λόγω έργα αποτελούν ευκαιρία για τη δοκιμή ιδεών στην πράξη και την παροχή υποστήριξης στους νέους ώστε να δημιουργούν οι ίδιοι δράσεις αλληλεγγύης. Χρησιμεύουν επίσης ως εφαλτήρια για την περαιτέρω συμμετοχή σε δραστηριότητες αλληλεγγύης και αποτελούν το έναυσμα ώστε να ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να συνεχίσουν να είναι ενεργοί πολίτες, είτε ως εθελοντές είτε ως εργαζόμενοι σε οργανώσεις ή να συστήνουν ενώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις ή άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλληλεγγύης, των δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και της νεολαίας.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13α)  Οι εθελοντές μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια με βάση τις ανάγκες και τις αρχές και να συμβάλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ανθρωπιστικής βοήθειας αν έχουν επιλεγεί, εκπαιδευτεί και προετοιμαστεί κατάλληλα για την αποστολή τους, ώστε να εξασφαλίζεται ότι διαθέτουν τις αναγκαίες δεξιότητες και ικανότητες για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, και εφόσον μπορούν να υπολογίζουν στην κατάλληλη επιτόπια στήριξη επίβλεψη. Κατά συνέπεια, ο επιτόπιος ρόλος των ιδιαίτερα καταρτισμένων και έμπειρων καθοδηγητών με υψηλού επιπέδου δεξιότητες είναι υψίστης σημασίας για τη συμβολή στην αποτελεσματικότητα της ανθρωπιστικής δράσης, καθώς και για την υποστήριξη των εθελοντών.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Οι εθνικοί οργανισμοί πρέπει να ενθαρρύνουν τους πρώην συμμετέχοντες να καταστούν πρεσβευτές του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, ώστε να μοιράζονται τις εμπειρίες τους μέσω οργανώσεων νέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εργαστηρίων. Ως πρεσβευτές, θα συμμετέχουν στην κατάρτιση των μελλοντικών υποψηφίων, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση του προγράμματος. Για τον σκοπό αυτό, οι εθνικοί οργανισμοί πρέπει να παρέχουν στους εθελοντές υποστήριξη.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14β)  Η διασφάλιση της επιτυχούς ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης απαιτεί αυξημένη προβολή και ευαισθητοποίηση και περαιτέρω προώθηση των διαθέσιμων δυνατοτήτων χρηματοδότησης, μέσω ενημερωτικών εκστρατειών (συμπεριλαμβανομένης μιας ετήσιας Ημέρας για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης) και δυναμικών μέσων επικοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή ευαισθητοποίηση των ομάδων στόχου, τόσο μεμονωμένων προσώπων όσο και οργανώσεων.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διασφάλιση της ποιότητας των δραστηριοτήτων και των άλλων ευκαιριών που παρέχει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, ειδικότερα μέσω της παροχής κατάρτισης, γλωσσικής υποστήριξης, ασφαλιστικής κάλυψης, διοικητικής υποστήριξης και υποστήριξης μετά τη δραστηριότητα στους συμμετέχοντες, καθώς και της επικύρωσης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτούν μέσω της εμπειρίας τους στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Η ασφάλεια των εθελοντών εξακολουθεί να έχει ύψιστη σημασία και οι εθελοντές δεν θα πρέπει να αποστέλλονται σε επιχειρήσεις που διεξάγονται στο θέατρο διεθνών ή μη διεθνών ένοπλων συγκρούσεων.

(15)  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διασφάλιση της ποιότητας των δραστηριοτήτων και των άλλων ευκαιριών που παρέχει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, ειδικότερα μέσω της παροχής κατάρτισης, γλωσσικής υποστήριξης (επιγραμμικής, αν δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα), ασφαλιστικής κάλυψης, διοικητικής υποστήριξης και υποστήριξης μετά τη δραστηριότητα στους συμμετέχοντες, καθώς και της επικύρωσης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτούν μέσω της εμπειρίας τους στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Η κατάλληλη κατάρτιση, η ασφάλεια και προστασία των εθελοντών εξακολουθεί να έχει ύψιστη σημασία και πρέπει να υπόκειται σε τακτική ανταλλαγή πληροφοριών και αξιολόγηση των κινδύνων, ιδίως όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Οι εθελοντές δεν θα πρέπει να αποστέλλονται σε επιχειρήσεις που διεξάγονται στο θέατρο διεθνών ή μη διεθνών ένοπλων συγκρούσεων. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται δεόντως υπόψη η ασφάλεια και τα συμφέροντα των παιδιών και άλλων ευάλωτων ατόμων που έρχονται σε επαφή με τους εθελοντές. Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν άμεση επαφή με παιδιά θα πρέπει να καθοδηγούνται από την αρχή του «βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού» και θα πρέπει να υποβάλλονται, κατά περίπτωση, σε ελέγχους του ιστορικού ή άλλα μέτρα με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των παιδιών.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Οι αρχές της Ένωσης για την ισότητα ευκαιριών και τη μη εφαρμογή διακρίσεων πρέπει να τηρούνται πλήρως σε όλα τα στάδια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, περιλαμβανομένης της ταυτοποίησης και επιλογής των συμμετεχόντων εθελοντών και οργανισμών.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Για να διασφαλιστεί ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στην προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων και την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, θα πρέπει οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που συνιστούν τα μαθησιακά αποτελέσματα της δραστηριότητας να προσδιορίζονται και να τεκμηριώνονται δεόντως, σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες, όπως συνιστάται στη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης22.

(16)  Για να διασφαλιστεί ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στην προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική, πολιτιστική και επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων και την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, θα πρέπει οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που συνιστούν τα μαθησιακά αποτελέσματα της δραστηριότητας να προσδιορίζονται και να τεκμηριώνονται δεόντως, σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες, όπως συνιστάται στη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης22.

_________________

_________________

22 Σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1-5).

22 Σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1-5).

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16α)  Οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν τους νέους εθελοντές να καταστούν πρεσβευτές του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, ώστε να μοιράζονται τις εμπειρίες τους μέσω δικτύων νέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εργαστηρίων. Οι πρώην εθελοντές/πρεσβευτές θα μπορούσαν επίσης να συμβάλουν στην κατάρτιση μελλοντικών υποψηφίων.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Με το σήμα ποιότητας διασφαλίζεται η συμμόρφωση των συμμετεχόντων φορέων προς τις αρχές και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στη διάρκεια όλων των σταδίων της εμπειρίας αλληλεγγύης. Η απόκτηση σήματος ποιότητας αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή, χωρίς ωστόσο αυτό να συνεπάγεται αυτομάτως τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

(17)  Με το σήμα ποιότητας διασφαλίζεται η συμμόρφωση των συμμετεχόντων φορέων προς τις αξίες, αρχές και στόχους της Ένωσης, καθώς και προς τις αρχές και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης όσον αφορά τα δικαιώματα, την ασφάλεια και τις υποχρεώσεις τους στη διάρκεια όλων των σταδίων της εμπειρίας αλληλεγγύης. Η απόκτηση σήματος ποιότητας αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή, χωρίς ωστόσο αυτό να συνεπάγεται αυτομάτως τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Οποιαδήποτε οντότητα επιθυμεί να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να λαμβάνει σήμα ποιότητας, εφόσον πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Η διαδικασία που οδηγεί στην απονομή του σήματος ποιότητας θα πρέπει να εφαρμόζεται σε μόνιμη βάση από τους φορείς υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Το χορηγηθέν σήμα ποιότητας θα πρέπει να επαναξιολογείται περιοδικά και μπορεί να ανακαλείται αν, κατόπιν διενέργειας των σχετικών ελέγχων, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις που οδήγησαν στην απονομή του.

(18)  Οποιαδήποτε οντότητα επιθυμεί να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να λαμβάνει σήμα ποιότητας, εφόσον πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Η διαδικασία που οδηγεί στην απονομή του σήματος ποιότητας θα πρέπει να εφαρμόζεται σε μόνιμη βάση από τους φορείς υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, σε συμφωνία με τα υφιστάμενα συστήματα πιστοποίησης. Η διαδικασία απόκτησης ενός σήματος θα πρέπει να απλουστευθεί για τους οργανισμούς που έχουν ήδη πιστοποιηθεί, ιδίως στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ και για τα μέρη συμφωνιών πλαισίων εταιρικής σχέσης ECHO. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη παρόμοιες διαδικασίες δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 375/2014, του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1475 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου. Το χορηγηθέν σήμα ποιότητας θα πρέπει να επαναξιολογείται περιοδικά και μπορεί να ανακαλείται αν, κατόπιν διενέργειας των σχετικών ελέγχων, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις που οδήγησαν στην απονομή του. Τόσο κατά την απονομή του σήματος ποιότητας όσο και για την εκ νέου αξιολόγησή του, ο διοικητικός φόρτος θα πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση και να αποφευχθεί η αποθάρρυνση μικρότερων οργανώσεων από τη συμμετοχή τους.

 

______________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1475 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Οκτωβρίου 2018, για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 και της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ (ΕΕ L 250, 4.10.2018, σ. 1).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1996, σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια (ΕΕ L 163, 2.7.1996, σ. 1).

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20α)  Για να ενισχυθεί η διαφάνεια της διαδικασίας εφαρμογής και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, η Επιτροπή θα πρέπει να διαβουλεύεται τακτικά με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων οργανισμών, και με άλλες σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων νεολαίας και των εθνικών συμβουλίων νεολαίας, καθώς και με δίκτυα που εκπροσωπούν τους εργοδότες και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Η διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης αναπτύσσεται διαρκώς, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και να παρέχεται ένα σημείο ενιαίας εξυπηρέτησης για τα ενδιαφερόμενα άτομα και τους φορείς σε ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων, την εγγραφή, τον εντοπισμό και την αντιστοίχιση των προφίλ και των ευκαιριών, τη δικτύωση και τις εικονικές ανταλλαγές, την επιγραμμική κατάρτιση, τη γλωσσική υποστήριξη και την υποστήριξη μετά τη δραστηριότητα, καθώς και άλλες χρήσιμες λειτουργίες που ενδέχεται να προκύψουν το μέλλον.

(23)  Η διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης αναπτύσσεται διαρκώς, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση όλων των χρηστών στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, σε συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και να παρέχεται ένα σημείο ενιαίας εξυπηρέτησης για τα ενδιαφερόμενα άτομα και τους φορείς σε ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων, την εγγραφή, τον εντοπισμό και την αντιστοίχιση των προφίλ και των ευκαιριών, τη δικτύωση και τις εικονικές ανταλλαγές, την επιγραμμική κατάρτιση, τη γλωσσική υποστήριξη και την υποστήριξη μετά τη δραστηριότητα (επιγραμμική, αν δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα), καθώς και άλλες χρήσιμες λειτουργίες που ενδέχεται να προκύψουν το μέλλον. Όσον αφορά την ανάπτυξη προσωπικού για τη στήριξη δραστηριοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας και το μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ της αίτησης και της αποστολής του εθελοντή, οι συμμετέχοντες σε δραστηριότητες ανθρωπιστικής βοήθειας δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν πρόσθετους φραγμούς σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες άλλων τομέων.

 

_______________________

 

Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 327, 2.12.2016, σ. 1).

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18-30 ετών και για τη συμμετοχή στις δραστηριότητες που παρέχει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης απαιτείται προηγούμενη εγγραφή στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

(27)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης απευθύνεται πρωτίστως σε νέους ηλικίας 18-35 ετών, ενώ οι ανάγκες και το πλαίσιο ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες μπορεί να δικαιολογούν τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων πάνω από την ηλικία αυτή. Για τη συμμετοχή στις δραστηριότητες που παρέχει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης απαιτείται προηγούμενη εγγραφή στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην ισότητα των φύλων όσον αφορά την προώθηση και τη διευκόλυνση της ίσης συμμετοχής ανδρών και γυναικών.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27α)  Οι ενωσιακές αρχές της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης ορίζουν ότι οι πολίτες της Ένωσης και οι επί μακρόν διαμένοντες κάθε κοινωνικής προέλευσης και ηλικίας θα πρέπει να μπορούν να δρουν ως ενεργοί πολίτες. Λαμβανομένων υπόψη των ειδικών προκλήσεων της ανθρωπιστικής δράσης, οι συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και μπορούν να εκπροσωπούν μεγάλο εύρος προφίλ και γενεών με κατάλληλες δεξιότητες για την επιτυχή εκτέλεση των εν λόγω ανθρωπιστικών επιχειρήσεων.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των νέων στις δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, και ιδίως των πλέον μειονεκτούντων εξ αυτών. Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικά μέτρα με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της συμμετοχής των μειονεκτούντων νέων, καθώς και προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που οφείλονται στην απόσταση ενός αριθμού αγροτικών περιοχών και των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών. Παρομοίως, οι συμμετέχουσες χώρες θα πρέπει να επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των κατάλληλων μέτρων για την άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων για την ορθή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Αυτό αναμένεται ότι θα επιλύσει, όπου αυτό είναι δυνατό και με την επιφύλαξη του κεκτημένου του Σένγκεν και του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, διοικητικά θέματα που δημιουργούν δυσκολίες όσον αφορά την απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου και αδειών διαμονής, καθώς και την έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας στην περίπτωση διασυνοριακών δραστηριοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(28)  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των νέων στις δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, και ιδίως των πλέον μειονεκτούντων και ευάλωτων εξ αυτών, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων εθελοντών με αναπηρία. Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικά μέτρα με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της κατάρτισης και της συμμετοχής των μειονεκτούντων νέων, καθώς και προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που οφείλονται στην απόσταση ενός αριθμού αγροτικών περιοχών και των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών. Παρομοίως, οι συμμετέχουσες χώρες θα πρέπει να επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των κατάλληλων μέτρων για την άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων για την ορθή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Αυτό αναμένεται ότι θα επιλύσει, όπου αυτό είναι δυνατό και με την επιφύλαξη του κεκτημένου του Σένγκεν και του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, διοικητικά θέματα που δημιουργούν δυσκολίες όσον αφορά την απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου και αδειών διαμονής, καθώς και την έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας στην περίπτωση διασυνοριακών δραστηριοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28α)  Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και στήριξη στην ικανότητα των οργανώσεων εταίρων υποδοχής σε τρίτες χώρες και στην ανάγκη να ενσωματωθούν οι δραστηριότητες των εθελοντών εντός του τοπικού πλαισίου και να διευκολυνθεί η αλληλεπίδραση των εθελοντών με τους τοπικούς ανθρωπιστικούς φορείς, την κοινότητα υποδοχής και την κοινωνία των πολιτών.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ»1, το πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των εν λόγω περιοχών. Θα ληφθούν μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής των εξόχως απόκεντρων περιφερειών σε όλες τις δράσεις. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται τακτικά.

(35)  Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ»1, το πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση και τις ανάγκες των εν λόγω περιοχών, και ιδίως την εξέλιξη της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης, ιδιαίτερα το ποσοστό ανεργίας των νέων, ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη συνεργασία με τον πλέον αποτελεσματικό και απλό τρόπο. Θα ληφθούν μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής των εξόχως απόκεντρων περιφερειών σε όλες τις δράσεις. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται τακτικά.

__________________

__________________

1 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ» [COM(2017) 623 final].

1 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ» [COM(2017) 623 final].

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39)  Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων του προγράμματος, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει, κατά προτίμηση, να συνεργαστούν στενά, σε σύμπραξη με μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις νεολαίας και τοπικούς παράγοντες που διαθέτουν εμπειρογνωσία στον τομέα των δράσεων αλληλεγγύης.

(39)  Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων του προγράμματος, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει, κατά προτίμηση, να συνεργαστούν στενά, σε σύμπραξη με εθνικές αρχές, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις νεολαίας, τον ιδιωτικό τομέα και τοπικούς παράγοντες που διαθέτουν εμπειρογνωσία στον τομέα των δράσεων αλληλεγγύης, σύμφωνα με τα υπάρχοντα εθνικά και περιφερειακά προγράμματα εθελοντισμού.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και η ασφάλεια δικαίου σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, κάθε εθνική αρχή θα πρέπει να ορίσει ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό. Όπου είναι δυνατό, και προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα, ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός μπορεί να είναι ο ίδιος με τον φορέα που ορίζεται για τις δράσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο III του [νέου κανονισμού για το Erasmus].

(42)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, η βελτιστοποίηση του κόστους και η ασφάλεια δικαίου σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, κάθε εθνική αρχή θα πρέπει να ορίσει ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό. Όπου είναι δυνατό, και προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα, ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός μπορεί να είναι ο ίδιος με τον φορέα που ορίζεται για τις δράσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο III του [νέου κανονισμού για το Erasmus].

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)   «δραστηριότητα αλληλεγγύης»: υψηλής ποιότητας προσωρινή δραστηριότητα που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης, θέσης απασχόλησης, έργου αλληλεγγύης και δραστηριότητας δικτύωσης σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 13, και η οποία εξασφαλίζει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας·

(1)   «δραστηριότητα αλληλεγγύης»: εύκολα προσβάσιμη, υψηλής ποιότητας προσωρινή δραστηριότητα, χωρίς αποκλεισμούς και επαρκώς χρηματοδοτούμενη, που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης, θέσης απασχόλησης, έργου αλληλεγγύης και δραστηριότητας δικτύωσης σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 13, και η οποία εξασφαλίζει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας·

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  «εγγεγραμμένος υποψήφιος»: άτομο ηλικίας μεταξύ 17 και 30 ετών που έχει εγγραφεί στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης προκειμένου να εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής σε δραστηριότητα αλληλεγγύης, αλλά δεν συμμετέχει ακόμη σε τέτοιες δραστηριότητες·

(2)  «εγγεγραμμένος υποψήφιος»: άτομο που έχει εγγραφεί στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης προκειμένου να εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής σε δραστηριότητα αλληλεγγύης, αλλά δεν συμμετέχει ακόμη σε τέτοιες δραστηριότητες·

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  «συμμετέχων»: άτομο ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών που έχει εγγραφεί στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και συμμετέχει σε δραστηριότητα αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης·

(3)  «συμμετέχων»: άτομο που έχει εγγραφεί στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και συμμετέχει σε δραστηριότητα αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης· για δραστηριότητες άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο κεφάλαιο IV, οι συμμετέχοντες είναι άτομα ηλικίας μεταξύ 18 και 35 ετών·

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  «νέοι με λιγότερες ευκαιρίες»: νέοι που αντιμετωπίζουν ορισμένα εμπόδια, τα οποία δεν τους επιτρέπουν να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε ευκαιρίες στο πλαίσιο του προγράμματος, για οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και γεωγραφικούς λόγους ή για λόγους υγείας ή για λόγους όπως η αναπηρία και οι μαθησιακές δυσκολίες·

(4)  «νέοι με λιγότερες ευκαιρίες»: νέοι που αντιμετωπίζουν ορισμένα εμπόδια, τα οποία, ελλείψει πρόσθετης και ειδικά προσαρμοσμένης στήριξης, παρεμποδίζουν την αποτελεσματική πρόσβασή τους σε ευκαιρίες στο πλαίσιο του προγράμματος, για οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και γεωγραφικούς λόγους ή για λόγους υγείας ή για λόγους όπως οι μαθησιακές δυσκολίες και η αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων σωματικών, νοητικών, πνευματικών ή αισθητηριακών αναπηριών, όπως αυτές αναγνωρίζονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  «εθελοντισμός»: δραστηριότητα αλληλεγγύης που λαμβάνει χώρα ως εθελοντική και μη αμειβόμενη δραστηριότητα για χρονικό διάστημα έως 12 μηνών·

(6)  «εθελοντισμός»: δραστηριότητα αλληλεγγύης που λαμβάνει χώρα ως εθελοντική και μη αμειβόμενη δραστηριότητα για χρονικό διάστημα έως 12 μηνών και που επιτρέπει στους ανθρώπους να αφιερώνουν αφιλοκερδώς τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τον χρόνο τους στην υπηρεσία της κοινωνίας, της κοινότητας ή των συνανθρώπων τους·

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  «πρακτική άσκηση»: δραστηριότητα αλληλεγγύης διάρκειας δύο έως έξι μηνών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά και για μέγιστη διάρκεια 12 μηνών, η οποία προσφέρεται και αμείβεται από τον συμμετέχοντα φορέα που φιλοξενεί τον συμμετέχοντα στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης·

(7)  «πρακτική άσκηση»: δραστηριότητα αλληλεγγύης διάρκειας δύο έως έξι μηνών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά και για μέγιστη διάρκεια 12 μηνών, η οποία προσφέρεται και αμείβεται από τον συμμετέχοντα φορέα που φιλοξενεί τον συμμετέχοντα στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και περιλαμβάνει μαθησιακή συνιστώσα·

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής νέων και φορέων σε προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης, ως μέσο συμβολής στην ενίσχυση της συνοχής, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας στην Ένωση και εκτός αυτής, και στην πρακτική αντιμετώπιση κοινωνικών και ανθρωπιστικών προκλήσεων, με ιδιαίτερες προσπάθειες για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

1.  Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και των φορέων σε προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως μέσο συμβολής στην ενίσχυση της συνοχής, της αλληλεγγύης , της ειρήνης και της δημοκρατίας στην Ένωση και εκτός αυτής, στην επίτευξη προόδου προς την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, στην αντιμετώπιση κοινωνικών και ανθρωπιστικών προκλήσεων, ιδίως όσον αφορά τη μείωση των κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε ευάλωτες χώρες και χώρες μετά από συγκρούσεις , με ιδιαίτερες προσπάθειες για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ειδικός στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους νέους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης στην Ευρώπη και στο εξωτερικό, βελτιώνοντας παράλληλα και επικυρώνοντας δεόντως τις ικανότητές τους, καθώς και διευκολύνοντας την απασχολησιμότητα και τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας.

2.  Ειδικός στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους νέους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και εκείνων που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης στην Ευρώπη και στο εξωτερικό, βελτιώνοντας παράλληλα και επικυρώνοντας δεόντως τη διαπολιτισμική ευαισθητοποίησή τους και τις επαγγελματικές ικανότητές τους, καθώς και τις ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη και διευκολύνοντας την απασχολησιμότητα και τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6·

α)  συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων και επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6·

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης που σχετίζονται με την ανθρωπιστική βοήθεια (Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας), όπως αναφέρεται στο άρθρο 10.

β)  συμμετοχή των νέων και ανθρώπων με εμπειρογνωσία σε δραστηριότητες αλληλεγγύης που σχετίζονται με την ανθρωπιστική βοήθεια (Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας), όπως αναφέρεται στο άρθρο 10, και δράσεις εντός και εκτός της Ένωσης με στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας των οργανώσεων υποδοχής όσον αφορά την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες όπως αναφέρεται στο άρθρο 11.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 18 περιλαμβάνει κατάλογο δραστηριοτήτων που είναι πιθανώς επιβλαβείς για τους συμμετέχοντες, τους δικαιούχους και την κοινωνία, ή ακατάλληλες για τους συμμετέχοντες, οι οποίες δεν θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος ή για τις οποίες απαιτούνται ειδική εκπαίδευση, έλεγχοι ιστορικού ή άλλα μέτρα.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ενίσχυση των ικανοτήτων των συμμετεχόντων φορέων στην προσφορά καλής ποιότητας έργων για την αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης·

α)  ενίσχυση των ικανοτήτων των συμμετεχόντων φορέων και των τοπικών εταίρων τους στη συνεργασία και στην προσφορά καλής ποιότητας έργων για την αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης·

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  προσέλκυση νεοεισερχομένων, τόσο νέων όσο και συμμετεχόντων φορέων·

β)  προσέλκυση νεοεισερχομένων, τόσο νέων, ατόμων που διαθέτουν κάποια πείρα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, όσο και συμμετεχόντων φορέων·

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τη δημιουργία, διατήρηση και επικαιροποίηση της διαδικτυακής πύλης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και άλλων συναφών επιγραμμικών υπηρεσιών, καθώς και των απαραίτητων συστημάτων υποστήριξης ΤΠ και διαδικτυακών εργαλείων.

δ)  τη δημιουργία, διατήρηση και επικαιροποίηση της διαδικτυακής πύλης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και άλλων συναφών επιγραμμικών υπηρεσιών, καθώς και των απαραίτητων συστημάτων υποστήριξης ΤΠ και διαδικτυακών εργαλείων, σε ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/2102.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του άξονα «Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας» συμβάλλουν, ιδίως, στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας βάσει των αναγκών με σκοπό τη διαφύλαξη της ζωής, την πρόληψη και την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και τη διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς και την ενίσχυση του δυναμικού και της ανθεκτικότητας ευάλωτων κοινοτήτων ή κοινοτήτων που πλήττονται από καταστροφές.

1.  Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του άξονα «Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας» συμβάλλουν, ιδίως, στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας βάσει των αναγκών με σκοπό τη διαφύλαξη της ζωής, την πρόληψη και την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και τη διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στο πλαίσιο φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, καθώς και την ενίσχυση του δυναμικού και της ανθεκτικότητας κοινοτήτων που είναι ευάλωτες, εύθραυστες ή πλήττονται από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές και στη διευκόλυνση της μετάβασης από την ανθρωπιστική αντίδραση προς μια πιο μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι δράσεις που υπάγονται στο παρόν κεφάλαιο διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας.

2.  Οι δράσεις που υπάγονται στο παρόν κεφάλαιο διεξάγονται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια, προωθώντας τις θεμελιώδεις αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας, του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας, επαναλαμβάνοντας τη σταθερή δέσμευση της Ένωσης για μια προσέγγιση με βάση τις ανάγκες, χωρίς διακρίσεις μεταξύ πληθυσμών που έχουν πληγεί και με σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α.  Η ανθρωπιστική βοήθεια της Ένωσης χορηγείται σε περιστάσεις όπου μπορούν να λειτουργούν και άλλα μέσα σχετιζόμενα με την αναπτυξιακή συνεργασία, τη διαχείριση κρίσεων και την πολιτική προστασία. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας λειτουργεί με συνεκτικό και συμπληρωματικό τρόπο και αποφεύγει τις αλληλεπικαλύψεις με συναφείς πολιτικές και μέσα της Ένωσης, ιδίως με την πολιτική ανθρωπιστικής βοήθειας, την πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας και τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2β.  Προκειμένου να προωθηθεί μια συνεκτική διεθνής απάντηση σε ανθρωπιστικές κρίσεις, οι δράσεις του παρόντος κεφαλαίου είναι σύμφωνες με εκείνες που συντονίζονται από το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2γ.  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας συμβάλλει στην ενίσχυση της διάστασης του φύλου στην ανθρωπιστική βοήθεια της Ένωσης, προωθώντας επαρκείς ανθρωπιστικές απαντήσεις στις ειδικές ανάγκες των γυναικών. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στη συνεργασία με ομάδες και δίκτυα γυναικών, για να προαχθεί η συμμετοχή και ο ηγετικός ρόλος των γυναικών στην ανθρωπιστική βοήθεια και να αξιοποιηθούν οι ικανότητες και η εμπειρογνωμοσύνη τους στην ανάκαμψη, την ειρήνευση, τη μείωση των κινδύνων καταστροφών και την εξασφάλιση της ανθεκτικότητας των πληγεισών κοινοτήτων.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2δ.  Οι ειδικοί όροι αποστολής καθορίζονται, σε στενή διαβούλευση με τις οργανώσεις υποδοχής, με σύμβαση μεταξύ των οργανώσεων αποστολής και του Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, της διάρκειας και του τόπου αποστολής, καθώς και των καθηκόντων της.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  έργα αλληλεγγύης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 9·

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Με βάση την προηγούμενη αξιολόγηση των αναγκών των τρίτων χωρών, ο παρών κανονισμός στηρίζει δράσεις με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, προκειμένου να ενισχυθεί η τοπική ετοιμότητα και η ανταπόκριση σε ανθρωπιστικές κρίσεις και να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός και βιώσιμος αντίκτυπος της εθελοντικής εργασίας επί τόπου, συμπεριλαμβανομένης:

 

α) της διαχείρισης κινδύνου που σχετίζεται με τις φυσικές καταστροφές, της ετοιμότητας και αντίδρασης, της καθοδήγησης, της κατάρτισης για τη διαχείριση του εθελοντισμού και άλλους σχετικούς τομείς για το προσωπικό και τους εθελοντές των οργανώσεων υποδοχής,

 

β) της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, παροχής τεχνικής βοήθειας, προγραμμάτων αδελφοποίησης και ανταλλαγής προσωπικού και εθελοντών, δημιουργίας δικτύων και άλλων σχετικών δράσεων.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Η Επιτροπή συνεχίζει, τηρεί και επικαιροποιεί τη βάση δεδομένων των εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, και ρυθμίζει την πρόσβαση και τη χρήση της, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και την ικανότητα των εθελοντών της ΕΕ, καθιστώντας δυνατή τη συνεχή συμμετοχή των εθελοντών που επιστρέφουν. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται σε αυτή ή για αυτή τη βάση δεδομένων πραγματοποιείται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

____________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119, 4.5.2016, σ. 1).

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295, 21.11.2018, σ. 39).

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο εθελοντισμός για την υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας, που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), περιλαμβάνει μια μαθησιακή συνιστώσα και μια συνιστώσα κατάρτισης, δεν υποκαθιστά την πρακτική άσκηση και/ή την εργασία και βασίζεται σε γραπτή συμφωνία εθελοντισμού.

1.  Ο εθελοντισμός για την υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας, που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), περιλαμβάνει φάση επαρκούς μάθησης και κατάρτισης, μεταξύ των άλλων και πριν από την τοποθέτηση, που συνδέεται με τα έργα στα οποία θα συμμετάσχουν οι νέοι εθελοντές και με ιδιαίτερη έμφαση στις αρχές ανθρωπιστικής βοήθειας που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένης της αρχής του «μη βλάπτειν», δεν υποκαθιστά την πρακτική άσκηση και/ή την εργασία και βασίζεται σε γραπτή συμφωνία εθελοντισμού.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ προωθεί τη συμμετοχή τοπικών εθελοντών από τρίτες χώρες·

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο εθελοντισμός στο πλαίσιο του παρόντος άξονα μπορεί να πραγματοποιείται μόνο σε τρίτες χώρες:

2.  Ο εθελοντισμός στο πλαίσιο του παρόντος άξονα μπορεί να πραγματοποιείται μόνο:

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α.  Με βάση προηγούμενη αξιολόγηση των αναγκών σε τρίτες χώρες από τις οργανώσεις αποστολής και υποδοχής, καθώς και από άλλους σχετικούς παράγοντες, το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας στηρίζει δράσεις που αποσκοπούν:

 

α)  στην ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων υποδοχής όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια σε τρίτες χώρες, προκειμένου να ενισχυθεί η τοπική ετοιμότητα και η ανταπόκριση σε ανθρωπιστικές κρίσεις και να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός και βιώσιμος αντίκτυπος της ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας ανθρωπιστικής βοήθειας επί τόπου, μέσω της διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών, της ετοιμότητας και της αντίδρασης, της μετάβασης από την ανθρωπιστική απόκριση στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, την καθοδήγηση και την κατάρτιση στη διαχείριση των εθελοντών·

 

β)  στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, παροχή τεχνικής βοήθειας, προγράμματα αδελφοποίησης και ανταλλαγή προσωπικού και εθελοντών, δημιουργία δικτύων και άλλες σχετικές δράσεις.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Η αξιολόγηση του επιπέδου κινδύνου όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία των εθελοντών αποτελεί προτεραιότητα, ιδίως σε χώρες ή περιοχές που θεωρούνται ασταθείς ή στις οποίες υπάρχουν άμεσοι κίνδυνοι.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2γ.  Οι εκστρατείες επικοινωνίας για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης που αφορούν την πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ πραγματοποιούνται κυρίως στο έδαφος της ΕΕ και επικεντρώνονται στο έργο που αναλαμβάνουν οι εθελοντές και οι εργαζόμενοι του τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας στη βάση των αρχών του ανθρωπισμού, της ανεξαρτησίας, της ουδετερότητας και της αμεροληψίας, που διέπουν τη δράση τους.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2δ.  Ο εθελοντισμός ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και καλύπτει τα κενά που εντοπίζονται σε τοπικό επίπεδο από τις οργανώσεις υποδοχής.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11α

 

Ταυτοποίηση και επιλογή υποψηφίων εθελοντών

 

1. Με βάση προηγούμενη αξιολόγηση των αναγκών των τρίτων χωρών, η Επιτροπή ταυτοποιεί και επιλέγει τους υποψήφιους για συμμετοχή και κατάρτιση εθελοντές σε συνεργασία με εθνικούς φορείς και οργανισμούς υποδοχής.

 

2. Η ταυτοποίηση και επιλογή των υποψηφίων εθελοντών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 14, τηρώντας τις αρχές της μη εφαρμογής διακρίσεων, της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών.

 

3. Τα όρια ηλικίας που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 15 δεν εφαρμόζονται στον εθελοντισμό για την υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11β

 

Κατάρτιση υποψηφίων εθελοντών

 

1. Με βάση τα υπάρχοντα προγράμματα και διαδικασίες, η Επιτροπή θεσπίζει πρόγραμμα κατάρτισης για την προετοιμασία των υποψηφίων εθελοντών προκειμένου να υποστηρίξουν και συμπληρώσουν τις δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

 

2. Οι υποψήφιοι εθελοντές οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί και επιλεγεί σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής αίτησης, είναι επιλέξιμοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται από εξειδικευμένους φορείς. Το εξατομικευμένο πλαίσιο και περιεχόμενο της κατάρτισης κάθε υποψήφιου εθελοντή καθορίζεται μετά από διαβούλευση με τον πιστοποιημένο οργανισμό υποδοχής, ανάλογα με τις ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη εμπειρία του υποψηφίου εθελοντή και την προβλεπόμενη περιοχή του εθελοντισμού.

 

3. Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει την αξιολόγηση της ετοιμότητας των υποψηφίων εθελοντών που θα συμμετάσχουν στην υποστήριξη και συμπλήρωση των δράσεων ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες, καθώς και στην κάλυψη τοπικών αναγκών.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12α

 

Ανάλυση του προϋπολογισμού που διατίθεται για τις δραστηριότητες βάσει των άρθρων 7, 8, 9 και 11

 

Η ενδεικτική ανάλυση του προϋπολογισμού που διατίθεται για τις δραστηριότητες βάσει των άρθρων 7, 8, 9 και 11 έχει ως εξής:

 

α) για εθελοντισμό σε δραστηριότητες αλληλεγγύης και σε έργα αλληλεγγύης, όπως αναφέρεται στα άρθρα 7 και 9: 85 %;

 

β) για πρακτική άσκηση και εργασία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8: τουλάχιστον 7,5 % 

 

γ) για εθελοντισμό για την υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11: τουλάχιστον 7,5 % 

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις μορφές που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και, ειδικότερα, με επιχορηγήσεις, βραβεία και δημόσιες συμβάσεις.

2.  Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις μορφές που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και, ειδικότερα, με επιχορηγήσεις, βραβεία και δημόσιες συμβάσεις. Προκειμένου να απλοποιηθούν οι απαιτήσεις που ισχύουν για τους δικαιούχους, γίνεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό χρήση χρηματοδότησης με κατ’ αποκοπή ποσά, βάσει μοναδιαίου κόστους και με ενιαίο συντελεστή.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι νέοι ηλικίας 17 έως 30 ετών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης εγγράφονται στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Ωστόσο, κατά τη χρονική στιγμή έναρξης του εθελοντισμού, της πρακτικής άσκησης, της απασχόλησης ή του έργου, ο νέος πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και έως 30 ετών.

1.  Πρόσωπα που διαμένουν νόμιμα σε συμμετέχουσα χώρα ή έχουν την ιθαγένεια της Ένωσης και που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης εγγράφονται στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Κατά τη χρονική στιγμή έναρξης του εθελοντισμού ο νέος πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και έως 35 ετών.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Για τις δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο IV, δεν ισχύουν τα εν λόγω όρια ηλικίας.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ανοικτό στη συμμετοχή δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και διεθνών οργανισμών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

1.  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ανοικτό στη συμμετοχή δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και διεθνών οργανισμών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Οι οργανισμοί που διαθέτουν ήδη ένα σήμα πιστοποιημένο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ και μέρη μιας συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης (ΣΠΕΣ) μεταξύ μιας ΜΚΟ και της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας (ECHO) της Επιτροπής μπορούν να είναι επιλέξιμοι για απλουστευμένη διαδικασία για την απόκτηση του σήματος που απαιτείται από το νέο πρόγραμμα.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, μπορεί να χορηγηθεί στον φορέα το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Το χορηγηθέν σήμα επαναξιολογείται κατά περιόδους και μπορεί να ανακληθεί.

3.  Ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, μπορεί να χορηγηθεί στον φορέα το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Το χορηγηθέν σήμα επαναξιολογείται κατά περιόδους ή κατόπιν αιτήματος συμμετεχόντων και μπορεί να ανακληθεί. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται ώστε να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη των δραστηριοτήτων.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Οι συμμετέχοντες φορείς μπορούν να επιτελούν τις ακόλουθες λειτουργίες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης:

 

α)   λειτουργώντας ως οργανωτές, εκτελούν δραστηριότητες που αφορούν την υποδοχή των συμμετεχόντων, μεταξύ των οποίων την οργάνωση δραστηριοτήτων, τον σχεδιασμό προγραμμάτων μάθησης, την παροχή καθοδήγησης και στήριξης στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας αλληλεγγύης, καθώς και ανατροφοδότηση και έκφραση ευχαριστιών στον συμμετέχοντα μετά τη δραστηριότητα, ανάλογα με την περίπτωση·

 

β)   λειτουργώντας υποστηρικτικά, εκτελούν δραστηριότητες σε σχέση με την αποστολή και την προετοιμασία των συμμετεχόντων πριν από την αναχώρηση και κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της δραστηριότητας αλληλεγγύης, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης των συμμετεχόντων, της αναγνώρισης των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων και τη διευκόλυνση της συνέχισης του εθελοντισμού μετά την επιστροφή στον τόπο κατοικίας τους.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3α.  Η επαρκής παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων περιλαμβάνει τακτικές διαβουλεύσεις με τους εθνικούς οργανισμούς και τις συμμετέχουσες οργανώσεις, καθώς και με τις σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τα δίκτυα νέων, ενόψει πιθανών βελτιώσεων στην υλοποίηση του προγράμματος.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Η Επιτροπή οργανώνει τακτικές συνεδριάσεις και περιόδους κατάρτισης, από κοινού και για λογαριασμό του δικτύου εθνικών οργανισμών, προκειμένου να διασφαλίζει τη συνεκτική υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Η Επιτροπή καλεί επίσης δίκτυα που λειτουργούν σε επίπεδο Ένωσης και σχετίζονται με τις δραστηριότητες που θα αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του προγράμματος, κοινωνικούς εταίρους και δίκτυα που εκπροσωπούν νέους και εθελοντές. Η Επιτροπή διαβουλεύεται τακτικά με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων συμμετεχόντων φορέων, σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είναι, επίσης, συνεπείς και συμπληρωματικές με τις σχετικές πολιτικές, τα προγράμματα και τα μέσα σε εθνικό επίπεδο, στις συμμετέχουσες χώρες. Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή, οι εθνικές αρχές και οι εθνικοί οργανισμοί ανταλλάσσουν πληροφορίες ως προς τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα και τις προτεραιότητες που αφορούν την αλληλεγγύη και τη νεολαία, αφενός, και τις δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, αφετέρου, προκειμένου να βασιστούν στις συναφείς ορθές πρακτικές και να επιτύχουν αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα.

2.  Οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είναι, επίσης, συνεπείς και συμπληρωματικές με τις σχετικές πολιτικές, τα προγράμματα και τα μέσα σε εθνικό επίπεδο, στις συμμετέχουσες χώρες προκειμένου να διασφαλιστεί το αίσθημα ευθύνης των συμμετεχουσών χωρών. Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή, οι εθνικές αρχές και οι εθνικοί οργανισμοί ανταλλάσσουν πληροφορίες ως προς τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα και τις προτεραιότητες που αφορούν την αλληλεγγύη, τη νεολαία και τις ανθρωπιστικές ανάγκες, αφενός, και τις δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, αφετέρου, προκειμένου να βασιστούν στις συναφείς ορθές πρακτικές και να επιτύχουν αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε τρίτες χώρες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 11, είναι ιδιαίτερα συνεπείς και συμπληρωματικές προς άλλους τομείς της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, ιδίως την πολιτική ανθρωπιστικής βοήθειας, την πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας, την πολιτική διεύρυνσης, την πολιτική γειτονίας και τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης.

3.  Οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε τρίτες χώρες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 11, είναι ιδιαίτερα συνεπείς και συμπληρωματικές προς άλλους τομείς της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, ιδίως την πολιτική ανθρωπιστικής βοήθειας, την πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας, την πολιτική ασφαλείας, την πολιτική διεύρυνσης, την πολιτική γειτονίας και τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

2.7.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

2.7.2018

Συνδεδεμένες επιτροπές - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

5.7.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Ελένη Θεοχάρους

18.7.2018

Εξέταση στην επιτροπή

8.10.2018

20.11.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik,Ελένη Θεοχάρους, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ECR

Ελένη Θεοχάρους

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

1

-

EFDD

Mireille D'Ornano

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (5.12.2018)

προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την κατάργηση του [κανονισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης] και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 375/2014
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης(*): Deirdre Clune

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην αλληλεγγύη, τόσο μεταξύ των πολιτών της όσο και μεταξύ των κρατών μελών της. Η εν λόγω κοινή αξία καθοδηγεί τις δράσεις της και παρέχει την αναγκαία ενότητα για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και μελλοντικών κοινωνικών προκλήσεων, στην οποία οι νέοι Ευρωπαίοι επιθυμούν να συμβάλουν εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στην πράξη.

(1)  Η αλληλεγγύη, όχι μόνο μεταξύ των πολιτών, αλλά και μεταξύ των λαών και των κρατών, αποτελεί τη βάση των αναπτυγμένων και δημοκρατικών κοινωνιών. Η εν λόγω κοινή αξία, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να προωθείται, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των υφιστάμενων και μελλοντικών κοινωνικών προκλήσεων, στην αντιμετώπιση των οποίων θα μπορούν να συνεχίσουν να συμβάλλουν οι νέοι εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στην πράξη.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, ο πρόεδρος Γιούνκερ τόνισε την ανάγκη επένδυσης στους νέους και ανακοίνωσε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (το «πρόγραμμα»), με σκοπό να δημιουργηθούν ευκαιρίες που θα επιτρέψουν στους νέους σε όλη την Ένωση να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην κοινωνία, να επιδείξουν αλληλεγγύη, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και, με τον τρόπο αυτόν, όχι μόνο να βρουν εργασία, αλλά και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία ως άνθρωποι.

(2)  Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, ο Πρόεδρος Γιούνκερ τόνισε την ανάγκη επένδυσης στους νέους και ανακοίνωσε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (το «πρόγραμμα»), με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στους νέους σε όλη την Ένωση να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην κοινωνία, να επιδείξουν αλληλεγγύη, να αναπτύξουν δεξιότητες και σχέσεις, βάσει της πρακτικής τους εμπειρίας σε δραστηριότητες που βασίζονται στην κοινότητα.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Θα πρέπει να παρασχεθούν στους νέους εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης, χάρη στις οποίες θα μπορούν να εκφράσουν τη δέσμευσή τους προς όφελος των κοινοτήτων, αποκτώντας ταυτόχρονα χρήσιμη εμπειρία, δεξιότητες και ικανότητες για την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική, επαγγελματική τους εξέλιξη και την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, και, ως εκ τούτου, βελτιώνοντας την απασχολησιμότητά τους. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει να υποστηρίζουν επίσης την κινητικότητα των νέων εθελοντών, ασκουμένων και εργαζομένων.

(5)  Θα πρέπει να παρασχεθούν στους νέους, περιλαμβανομένων εκείνων με λιγότερες ευκαιρίες, εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης, χάρη στις οποίες θα μπορούν να εκφράσουν τη δέσμευσή τους προς όφελος των κοινοτήτων, αποκτώντας ταυτόχρονα χρήσιμη εμπειρία, δεξιότητες και ικανότητες για την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική, επαγγελματική τους εξέλιξη και την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, και, ως εκ τούτου, βελτιώνοντας την απασχολησιμότητά τους. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει να υποστηρίζουν επίσης την κινητικότητα των νέων εθελοντών, ασκουμένων και εργαζομένων, καθώς και τον πολυπολιτισμικό διάλογο.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης που παρέχονται στους νέους θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε εκκρεμείς κοινωνικές ανάγκες, να συμβάλλουν στην ισχυροποίηση των κοινοτήτων, να παρέχουν στους νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις και ικανότητες, να είναι οικονομικά προσιτές στους νέους και να υλοποιούνται με ασφαλή και υγιή τρόπο.

(6)  Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης που παρέχονται στους νέους θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και στην υπέρβαση των κοινωνικών προκλήσεων και, παράλληλα, να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων. Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης θα πρέπει να παρέχουν στους νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις και ικανότητες για την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική τους ανάπτυξη, καθώς και για την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, να περιλαμβάνουν μια ισχυρή διάσταση μάθησης και κατάρτισης, να είναι προσιτές σε όλους τους νέους και να καταβάλλονται ιδιαίτερες προσπάθειες για την προώθηση της συμμετοχής των νέων με λιγότερες ευκαιρίες, να υλοποιούνται με ασφαλή και υγιή τρόπο και να επικυρώνονται δεόντως. Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης θα πρέπει να μην έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις υπάρχουσες θέσεις εργασίας ή πρακτικής άσκησης και θα πρέπει να συμβάλλουν στην ενίσχυση των δεσμεύσεων των επιχειρήσεων ως προς την εταιρική κοινωνική ευθύνη, χωρίς να τις αντικαθιστούν.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης παρέχει ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις δραστηριότητες αλληλεγγύης σε ολόκληρη την Ένωση και εκτός αυτής. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η συνέπεια και η συμπληρωματικότητα με άλλες συναφείς πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης βασίζεται στα ισχυρά σημεία και τις συνέργειες προγενέστερων και υφιστάμενων προγραμμάτων, ιδίως της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας και της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ. Επίσης, λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την υποστήριξη των νέων και τη διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία στο πλαίσιο των «Εγγυήσεων για τη νεολαία», μέσω της παροχής πρόσθετων ευκαιριών εισόδου στην αγορά εργασίας υπό μορφή πρακτικής άσκησης ή θέσεων εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη εντός των αντίστοιχων κρατών μελών ή διασυνοριακά. Επιπλέον, διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα με τα υφιστάμενα σε επίπεδο Ένωσης δίκτυα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που θα αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, όπως το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, το EURES και το δίκτυο Eurodesk. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα μεταξύ των υφιστάμενων συναφών προγραμμάτων, ιδίως των εθνικών προγραμμάτων αλληλεγγύης και των προγραμμάτων κινητικότητας για τους νέους, και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, με βάση τις ορθές πρακτικές, ανάλογα με την περίπτωση.

(7)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης παρέχει ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις δραστηριότητες αλληλεγγύης σε ολόκληρη την Ένωση και εκτός αυτής. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η συνέπεια και η συμπληρωματικότητα με άλλες συναφείς πολιτικές, προγράμματα και μέσα της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης βασίζεται στα ισχυρά σημεία και τις συνέργειες προγενέστερων και υφιστάμενων προγραμμάτων, ιδίως της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας και της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ. Επίσης, λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την υποστήριξη των νέων και τη διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία στο πλαίσιο προγραμμάτων όπως οι «Εγγυήσεις για τη νεολαία», μέσω της παροχής πρόσθετων ευκαιριών εισόδου στην αγορά εργασίας υπό μορφή πρακτικής άσκησης ή θέσεων εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη εντός των αντίστοιχων κρατών μελών ή διασυνοριακά. Επιπλέον, διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα με τα υφιστάμενα σε επίπεδο Ένωσης δίκτυα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που θα αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, όπως το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, το EURES και το δίκτυο Eurodesk. Επιπλέον, θα πρέπει να προωθούνται η συμπληρωματικότητα και η καλόπιστη συνεργασία μεταξύ των υφιστάμενων συναφών προγραμμάτων και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, ιδίως μέσω προγραμμάτων αλληλεγγύης, εθελοντισμού, υπηρεσιών δραστηριοποίησης των πολιτών και κινητικότητας για τους νέους, τα οποία θα λειτουργούν σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, καθώς και μέσω προτεραιοτήτων που συνδέονται με την αλληλεγγύη και τη νεολαία στις συμμετέχουσες χώρες, ανάλογα με την περίπτωση, για την αμοιβαία ενίσχυση και τον εμπλουτισμό του αντικτύπου και των ιδιοτήτων των εν λόγω προγραμμάτων και για την αξιοποίηση των ορθών πρακτικών. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δεν θα πρέπει να υποκαθιστά παρόμοια εθνικά προγράμματα αλληλεγγύης, εθελοντισμού, υπηρεσιών δραστηριοποίησης των πολιτών και κινητικότητας. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η ίση πρόσβαση όλων των νέων στις εθνικές δραστηριότητες αλληλεγγύης. Θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι εταιρικές σχέσεις με ευρωπαϊκά δίκτυα που ειδικεύονται σε επείγοντα κοινωνικά προβλήματα.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δημιουργεί νέες ευκαιρίες ώστε οι νέοι να συμμετέχουν σε δραστηριότητες εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη, καθώς και να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν έργα αλληλεγγύης με δική τους πρωτοβουλία. Οι εν λόγω ευκαιρίες συμβάλλουν στην προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική τους εξέλιξη και στην εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υποστηρίζει επίσης δραστηριότητες δικτύωσης για τα άτομα και τους φορείς που συμμετέχουν σ’ αυτό καθώς και μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων και την ενίσχυση της επικύρωσης των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων. Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλει επίσης στην ευρωπαϊκή συνεργασία που είναι σημαντική για τους νέους και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις θετικές της συνέπειες.

(9)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δημιουργεί νέες ευκαιρίες ώστε οι νέοι να συμμετέχουν σε δραστηριότητες εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη, καθώς και να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν έργα αλληλεγγύης με δική τους πρωτοβουλία. Οι εν λόγω ευκαιρίες θα πρέπει να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των εκκρεμών κοινωνικών αναγκών και στην ενίσχυση των κοινοτήτων, καθώς και στην προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική τους εξέλιξη και στην εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υποστηρίζει επίσης δραστηριότητες δικτύωσης για τα άτομα και τους φορείς που συμμετέχουν σ’ αυτό καθώς και μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων και την ενίσχυση της επικύρωσης των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων. Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλει επίσης στην ευρωπαϊκή συνεργασία που είναι σημαντική για τους νέους και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις θετικές της συνέπειες. Θα πρέπει επιπλέον να συμβάλλει στην υποστήριξη και στην ενίσχυση υφιστάμενων φορέων που υλοποιούν δράσεις αλληλεγγύης.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Οι δραστηριότητες αυτές είναι προς όφελος των κοινοτήτων και, ταυτόχρονα, προωθούν την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική, επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου και την εξέλιξή του ως ενεργού πολίτη, η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή δραστηριοτήτων εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης και εργασίας, έργων ή δραστηριοτήτων δικτύωσης, τα οποία αναπτύσσονται σε σχέση με διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση και κατάρτιση, η απασχόληση, η ισότητα των φύλων, η επιχειρηματικότητα –ιδίως η κοινωνική επιχειρηματικότητα– η ιδιότητα του πολίτη και η δημοκρατική συμμετοχή, η προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης, η δράση για το κλίμα, η πρόληψη, ετοιμότητα και αποκατάσταση σε περίπτωση καταστροφών, η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη, η παροχή τροφίμων και άλλων μη επισιτιστικών ειδών, η υγεία και η ευεξία, η δημιουργικότητα και ο πολιτισμός, η σωματική αγωγή και ο αθλητισμός, η κοινωνική πρόνοια και προστασία, η υποδοχή και ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, η εδαφική συνεργασία και συνοχή και η διασυνοριακή συνεργασία. Αυτές οι δραστηριότητες αλληλεγγύης περιλαμβάνουν μια ισχυρή διάσταση μάθησης και κατάρτισης μέσω συναφών δραστηριοτήτων που μπορούν να προσφερθούν στους συμμετέχοντες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δραστηριότητα αλληλεγγύης.

(10)  Οι δραστηριότητες αυτές είναι προς όφελος των κοινοτήτων και, ταυτόχρονα, προωθούν την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική, επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου και την εξέλιξή του ως ενεργού πολίτη, η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή δραστηριοτήτων εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης και εργασίας, έργων ή δραστηριοτήτων δικτύωσης, τα οποία αναπτύσσονται σε σχέση με διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση και κατάρτιση, η κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες, η απασχόληση, η ισότητα των φύλων, η επιχειρηματικότητα –ιδίως η κοινωνική επιχειρηματικότητα– η ιδιότητα του πολίτη και η δημοκρατική συμμετοχή, η προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης, η δράση για το κλίμα, η πρόληψη, ετοιμότητα και αποκατάσταση σε περίπτωση καταστροφών, η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη, η παροχή τροφίμων και άλλων μη επισιτιστικών ειδών, η υγεία και η ευεξία, η δημιουργικότητα και ο πολιτισμός, η προστασία της κληρονομιάς, η σωματική αγωγή και ο αθλητισμός, η κοινωνική πρόνοια και προστασία, η στήριξη των νέων, η υποδοχή και ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, η εδαφική συνεργασία και συνοχή και η διασυνοριακή συνεργασία. Αυτές οι δραστηριότητες αλληλεγγύης περιλαμβάνουν μια ισχυρή διάσταση μάθησης και κατάρτισης μέσω συναφών δραστηριοτήτων που μπορούν να προσφερθούν στους συμμετέχοντες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δραστηριότητα αλληλεγγύης.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Οι δραστηριότητες εθελοντισμού (τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης) παρέχουν πλούσια εμπειρία σε ένα πλαίσιο μη τυπικής και άτυπης μάθησης που ενισχύει την προσωπική, κοινωνικοεκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την απασχολησιμότητα των νέων. Οι δραστηριότητες εθελοντισμού δεν θα πρέπει να έχουν αρνητικές συνέπειες σε δυνητική ή υπάρχουσα μισθωτή εργασία, ούτε θα πρέπει να θεωρούνται ως υποκατάστατο αυτής. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν όσον αφορά τις πολιτικές εθελοντισμού στον τομέα της νεολαίας, μέσω της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού.

(11)  Οι δραστηριότητες εθελοντισμού (τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης) παρέχουν πλούσια εμπειρία σε ένα πλαίσιο μη τυπικής και άτυπης μάθησης που ενισχύει την προσωπική, κοινωνικοεκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, τη δημοκρατική συμμετοχή και την απασχολησιμότητα των νέων. Ο εθελοντισμός θα πρέπει να βασίζεται σε γραπτή συμφωνία εθελοντισμού και οι δραστηριότητες εθελοντισμού δεν θα πρέπει να έχουν αρνητικές συνέπειες σε δυνητική ή υπάρχουσα μισθωτή εργασία, ούτε θα πρέπει να θεωρούνται ως υποκατάστατο αυτής. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν όσον αφορά τις πολιτικές εθελοντισμού στον τομέα της νεολαίας, μέσω της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Η πρακτική άσκηση και οι θέσεις εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη μπορούν να παρέχουν στους νέους πρόσθετες ευκαιρίες εισόδου στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην αντιμετώπιση βασικών κοινωνικών προκλήσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να προωθηθεί η απασχολησιμότητα και η παραγωγικότητα των νέων και να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από την εκπαίδευση στην απασχόληση, κάτι που αυξάνει σε σημαντικό βαθμό τις πιθανότητες απασχόλησής τους στην αγορά εργασίας. Οι δραστηριότητες πρακτικής άσκησης που προσφέρονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης τηρούν τις αρχές ποιότητας που περιγράφονται συνοπτικά στη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου ποιότητας για την πρακτική άσκηση21. Οι παρεχόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης και οι θέσεις εργασίας βοηθούν τους νέους να εισέρχονται στην αγορά εργασίας και συνοδεύονται από επαρκή υποστήριξη μετά τη δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες πρακτικής άσκησης και εργασίας διευκολύνονται από τους σχετικούς φορείς της αγοράς εργασίας και, πιο συγκεκριμένα, από τις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, τους κοινωνικούς εταίρους και τα εμπορικά επιμελητήρια, ενώ αμείβονται από τον συμμετέχοντα φορέα. Οι εν λόγω φορείς, ως συμμετέχοντες φορείς, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης μέσω της αρμόδιας αρχής υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης με σκοπό να διαμεσολαβούν μεταξύ των συμμετεχόντων νέων και των εργοδοτών που παρέχουν δραστηριότητες πρακτικής άσκησης και εργασίας σε τομείς αλληλεγγύης.

(12)  Η εύκολα προσβάσιμη πρακτική άσκηση και οι θέσεις εργασίας θα πρέπει να διαχωρίζονται σαφώς από τον εθελοντισμό, τόσο από οικονομική όσο και από οργανωτική άποψη. Η πρακτική άσκηση δεν θα πρέπει ποτέ να οδηγεί σε υποκατάσταση της απασχόλησης. Η αμειβόμενη πρακτική άσκηση και οι αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορούν, ωστόσο, να αποτελέσουν κίνητρο για τη συμμετοχή μειονεκτούντων νέων και νέων με λιγότερες ευκαιρίες σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την αλληλεγγύη, στις οποίες δεν θα είχαν δυνατότητα πρόσβασης υπό άλλες συνθήκες, και ταυτόχρονα να προσδίδουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στη συμβολή στην αντιμετώπιση εκκρεμών βασικών κοινωνικών προκλήσεων και στην ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων. Η πρακτική άσκηση μπορεί να διευκολύνει τη μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην απασχόληση και μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της απασχολησιμότητας των νέων, κάτι που έχει καθοριστική σημασία για την επίτευξη της βιώσιμης ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Οι παρεχόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης και οι θέσεις εργασίας βοηθούν τους νέους να εισέρχονται στην αγορά εργασίας. Η πρακτική άσκηση και οι θέσεις εργασίας που προσφέρονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει πάντα να αμείβονται από τον συμμετέχοντα φορέα που φιλοξενεί ή απασχολεί τον συμμετέχοντα. Η πρακτική άσκηση θα πρέπει να βασίζεται σε γραπτή συμφωνία πρακτικής άσκησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας όπου πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση, κατά περίπτωση, και θα πρέπει να τηρεί τις αρχές που περιγράφονται συνοπτικά στη σύσταση του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης, ήτοι πάντα να αμείβεται και να βασίζεται σε γραπτή συμφωνία21. Οι θέσεις εργασίας θα πρέπει να βασίζονται σε σύμβαση εργασίας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή/και τις εφαρμοστέες συλλογικές συμβάσεις της συμμετέχουσας χώρας όπου πραγματοποιείται η εργασία. Η χρηματοδοτική στήριξη σε συμμετέχοντες φορείς που παρέχουν θέσεις εργασίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Οι εν λόγω συμμετέχοντες φορείς θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω της αρμόδιας αρχής υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, με γνώμονα τη διαμεσολάβηση μεταξύ των συμμετεχόντων νέων και των εργοδοτών που παρέχουν δραστηριότητες πρακτικής άσκησης και εργασίας σε τομείς αλληλεγγύης. Οι θέσεις πρακτικής άσκησης και οι θέσεις εργασίας θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή προετοιμασία, κατάρτιση κατά την απασχόληση και υποστήριξη μετά την τοποθέτηση όσον αφορά τη συμμετοχή του συμμετέχοντος. Οι θέσεις πρακτικής άσκησης και οι θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να διευκολύνονται από τους σχετικούς φορείς της αγοράς εργασίας και, πιο συγκεκριμένα, από τις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, τους κοινωνικούς εταίρους και τα εμπορικά επιμελητήρια, καθώς και από τις οργανώσεις μέλη του EURES, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/589 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21α στην περίπτωση διασυνοριακών δραστηριοτήτων.

__________________

__________________

21 Σύσταση του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2018, σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας (ΕΕ C 153 της 2.5.2018, σ. 1).

21 Σύσταση του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης (ΕΕ C 88 της 27.3.2014, σ. 1).

 

21α Κανονισμός (ΕΕ) 2016/589 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Απριλίου 2016, για το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (EURES), την πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 (ΕΕ L 107 της 22.4.2016, σ. 1).

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να διασφαλιστεί ότι οι θέσεις πρακτικής άσκησης και οι θέσεις εργασίας είναι ανοικτές σε όλους τους νέους, ιδίως σε νέους με λιγότερες ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την αλληλεγγύη, συμπεριλαμβανομένων των νέων με αναπηρίες, κοινωνικά ή πολιτιστικά μειονεκτήματα, μεταναστών και κατοίκων απομονωμένων αγροτικών περιοχών και εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Το πνεύμα καινοτομίας των νέων αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για την κοινωνία και την αγορά εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης συμβάλλει στην προώθηση αυτού του πνεύματος, παρέχοντας στους νέους την ευκαιρία να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν τα δικά τους έργα, με σκοπό την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων τους. Τα εν λόγω έργα αποτελούν ευκαιρία για τη δοκιμή ιδεών στην πράξη και την παροχή υποστήριξης στους νέους ώστε να δημιουργούν οι ίδιοι δράσεις αλληλεγγύης. Χρησιμεύουν επίσης ως εφαλτήρια για την περαιτέρω συμμετοχή σε δραστηριότητες αλληλεγγύης και αποτελούν το έναυσμα ώστε να ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να αυτοαπασχολούνται ή να συστήνουν ενώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις ή άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλληλεγγύης, των δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και της νεολαίας.

(13)  Το πνεύμα καινοτομίας των νέων και η ενεργός συμμετοχή τους στα κοινά αποτελούν σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για την κοινωνία και την αγορά εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης συμβάλλει στην προώθηση αυτού του πνεύματος, παρέχοντας στους νέους την ευκαιρία να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν τα δικά τους έργα, με σκοπό την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων τους. Τα εν λόγω έργα θα πρέπει να αποτελέσουν ευκαιρία για να αναπτύξουν οι νέοι καινοτόμες λύσεις και να δοκιμάσουν ιδέες στην πράξη με βιώσιμο τρόπο, προκειμένου να παρέχεται υποστήριξη στους νέους ώστε να δημιουργούν οι ίδιοι δράσεις αλληλεγγύης. Θα μπορούσαν επίσης να χρησιμεύουν ως εφαλτήρια για την περαιτέρω συμμετοχή σε δραστηριότητες αλληλεγγύης και να αποτελούν το έναυσμα ώστε να ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες να επιδίδονται στην κοινωνική επιχειρηματικότητα ή να συμμετέχουν ως εθελοντές σε ενώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), οργανώσεις νεολαίας ή άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλληλεγγύης, των δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, της νεολαίας, και της αναπηρίας, και να συστήνουν τις δικές τους ενώσεις. Η υποστήριξη μετά την τοποθέτηση θα έχει ως στόχο να στηρίξει τους νέους να συνεχίσουν να συμμετέχουν και να δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλληλεγγύης, μεταξύ άλλων μέσω της συμμετοχής σε ενώσεις, συνεταιρισμούς, κοινωνικές επιχειρήσεις, οργανώσεις νεολαίας και κοινοτικά κέντρα, καθώς και στον τομέα υποστήριξης των ατόμων με αναπηρίες.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Οι νέοι και οι φορείς που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια κοινότητα ατόμων και φορέων που έχουν δεσμευτεί να ενισχύσουν την αλληλεγγύη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες φορείς χρειάζονται υποστήριξη, προκειμένου να ενισχύσουν τις ικανότητές τους να παρέχουν δραστηριότητες υψηλής ποιότητας σε αυξανόμενο αριθμό συμμετεχόντων. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υποστηρίζει δραστηριότητες δικτύωσης που αποσκοπούν στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και των συμμετεχόντων φορέων σε αυτή την κοινότητα, στην προαγωγή του πνεύματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, καθώς και στην ενθάρρυνση της ανταλλαγής χρήσιμων πρακτικών και εμπειρίας. Οι εν λόγω δραστηριότητες συμβάλλουν επίσης στην ευαισθητοποίηση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, καθώς και στη συγκέντρωση των απόψεων των συμμετεχόντων ατόμων και φορέων σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

(14)  Οι νέοι και οι φορείς που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια κοινότητα ατόμων και φορέων που έχουν δεσμευτεί να ενισχύσουν την αλληλεγγύη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες φορείς χρειάζονται υποστήριξη, προκειμένου να ενισχύσουν τις ικανότητές τους να παρέχουν δραστηριότητες υψηλής ποιότητας σε αυξανόμενο αριθμό συμμετεχόντων. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υποστηρίζει δραστηριότητες δικτύωσης που αποσκοπούν στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και των συμμετεχόντων φορέων σε αυτή την κοινότητα, στην προαγωγή του πνεύματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, καθώς και στην ενθάρρυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και εμπειρίας. Οι εν λόγω δραστηριότητες συμβάλλουν επίσης στην ευαισθητοποίηση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, καθώς και στη συγκέντρωση των απόψεων των συμμετεχόντων ατόμων και φορέων σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διασφάλιση της ποιότητας των δραστηριοτήτων και των άλλων ευκαιριών που παρέχει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, ειδικότερα μέσω της παροχής κατάρτισης, γλωσσικής υποστήριξης, ασφαλιστικής κάλυψης, διοικητικής υποστήριξης και υποστήριξης μετά τη δραστηριότητα στους συμμετέχοντες, καθώς και της επικύρωσης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτούν μέσω της εμπειρίας τους στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Η ασφάλεια των εθελοντών εξακολουθεί να έχει ύψιστη σημασία και οι εθελοντές δεν θα πρέπει να αποστέλλονται σε επιχειρήσεις που διεξάγονται στο θέατρο διεθνών ή μη διεθνών ένοπλων συγκρούσεων.

(15)  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διασφάλιση της ποιότητας των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης και των άλλων ευκαιριών που παρέχει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, ειδικότερα μέσω της παροχής επιγραμμικής και μη επιγραμμικής κατάρτισης και γλωσσικής υποστήριξης στους συμμετέχοντες, έτσι ώστε να τηρείται η αρχή της πολυγλωσσίας, επίσης μέσω της παροχής ασφαλιστικής κάλυψης, διοικητικής υποστήριξης και υποστήριξης μετά τη δραστηριότητα στους συμμετέχοντες, καθώς και της επικύρωσης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτούν μέσω της εμπειρίας τους στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Τα εν λόγω μέτρα υποστήριξης θα πρέπει να αναπτύσσονται και να εφαρμόζονται σε συνεργασία με οργανώσεις νεολαίας και άλλους μη κερδοσκοπικούς φορείς, καθώς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να αξιοποιείται η εμπειρογνωσία τους στον τομέα αυτόν. Τα εν λόγω μέτρα στήριξης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το περιβάλλον και τον χαρακτήρα των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούν οι συμμετέχοντες, με ιδιαίτερη προσοχή σε πιθανούς κινδύνους. Η ασφάλεια και η προστασία των συμμετεχόντων, ιδίως όταν πρόκειται για παιδιά και άτομα σε ευάλωτη κατάσταση, εξακολουθεί να έχει ύψιστη σημασία και οι εθελοντές δεν θα πρέπει να αποστέλλονται σε επιχειρήσεις που διεξάγονται στο θέατρο διεθνών ή μη διεθνών ένοπλων συγκρούσεων ούτε σε εγκαταστάσεις όπου παραβιάζονται τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή οι ενωσιακές πολιτικές, όπως η δέσμευση να δοθεί τέλος στην ιδρυματοποίηση των παιδιών και τα μέτρα που απαγορεύουν στα ΕΔΕΤ να υποστηρίζουν οικοτροφεία.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Στην περίπτωση δραστηριοτήτων αλληλεγγύης που αφορούν παιδιά, μόνο συμμετέχοντες με αυστηρώς συναφή προσόντα θα πρέπει να έρχονται απευθείας σε επαφή με τα παιδιά, ενώ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση σε θέματα προστασίας των παιδιών και τις διαδικασίες ελέγχου πριν από τη δραστηριότητά τους. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, θα πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες διασφάλισης για την προστασία των παιδιών και των συμμετεχόντων, και οι τελευταίοι θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συνεχούς εποπτείας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών προστασίας των παιδιών.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Για να διασφαλιστεί ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στην προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων και την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, θα πρέπει οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που συνιστούν τα μαθησιακά αποτελέσματα της δραστηριότητας να προσδιορίζονται και να τεκμηριώνονται δεόντως, σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες, όπως συνιστάται στη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης22.

(16)  Για να διασφαλιστεί ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στην προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων και την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, θα πρέπει οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που συνιστούν τα μαθησιακά αποτελέσματα της δραστηριότητας να προσδιορίζονται και να τεκμηριώνονται δεόντως, σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες, όπως συνιστάται στη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης22. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η χρήση αποτελεσματικών μέσων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, για την αναγνώριση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, όπως το Youthpass και το Europass, κατά περίπτωση.

__________________

__________________

22 Σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1-5).

22 Σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1-5).

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Με το σήμα ποιότητας διασφαλίζεται η συμμόρφωση των συμμετεχόντων φορέων προς τις αρχές και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στη διάρκεια όλων των σταδίων της εμπειρίας αλληλεγγύης. Η απόκτηση σήματος ποιότητας αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή, χωρίς ωστόσο αυτό να συνεπάγεται αυτομάτως τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

(17)  Με το σήμα ποιότητας διασφαλίζεται η συμμόρφωση των συμμετεχόντων φορέων προς τις αρχές και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Θα πρέπει να θεσπιστούν χωριστά σήματα ποιότητας για τον εθελοντισμό και για την πρακτική άσκηση και τις θέσεις εργασίας, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε στοιχείου, με σκοπό να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και συνεχής συμμόρφωση των συμμετεχόντων φορέων με τις αρχές και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στη διάρκεια όλων των σταδίων της εμπειρίας αλληλεγγύης. Η απόκτηση σήματος ποιότητας θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή, χωρίς ωστόσο αυτό να συνεπάγεται αυτομάτως τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Η διαδικασία που οδηγεί στην απονομή σήματος ποιότητας δεν θα πρέπει να δημιουργεί πρόσθετο γραφειοκρατικό φόρτο που θα αποτρέπει φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις από το να συνεισφέρουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Η διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης αναπτύσσεται διαρκώς, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και να παρέχεται ένα σημείο ενιαίας εξυπηρέτησης για τα ενδιαφερόμενα άτομα και τους φορείς σε ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων, την εγγραφή, τον εντοπισμό και την αντιστοίχιση των προφίλ και των ευκαιριών, τη δικτύωση και τις εικονικές ανταλλαγές, την επιγραμμική κατάρτιση, τη γλωσσική υποστήριξη και την υποστήριξη μετά τη δραστηριότητα, καθώς και άλλες χρήσιμες λειτουργίες που ενδέχεται να προκύψουν το μέλλον.

(23)  Η διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης αναπτύσσεται διαρκώς, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης – η οποία θα πρέπει να προσβάσιμη για τα άτομα με αναπηρίες – και να παρέχεται ένα σημείο ενιαίας εξυπηρέτησης για τα ενδιαφερόμενα άτομα και τους φορείς σε ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων, την εγγραφή, τον εντοπισμό και την αντιστοίχιση των προφίλ και των ευκαιριών, τη δικτύωση και τις εικονικές ανταλλαγές, την επιγραμμική κατάρτιση, τη γλωσσική υποστήριξη και την υποστήριξη μετά τη δραστηριότητα, καθώς και άλλες χρήσιμες λειτουργίες που ενδέχεται να προκύψουν το μέλλον.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(24α)  Είναι ουσιαστικό για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος και την έγκαιρη ανάπτυξη των δράσεων, να τεθούν σε εφαρμογή μηχανισμοί στο πλαίσιο των προγραμμάτων εργασίας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, για να εξασφαλιστεί ότι θα υποβάλλονται προσφορές στους εγγεγραμμένους νέους μέσα σε εύλογο και σχετικά προβλέψιμο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει, επομένως, να αποστέλλονται στα εγγεγραμμένα άτομα περιοδικές πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με τις διαθέσιμες τοποθετήσεις και τους ενεργά συμμετέχοντες φορείς, προκειμένου να τονωθεί η δέσμευσή τους προς το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μετά την εγγραφή τους, και να τους προσφέρεται επίσης η δυνατότητα να έρχονται απευθείας σε επαφή με τους οικείους παράγοντες στον τομέα της αλληλεγγύης, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των νέων στις δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, και ιδίως των πλέον μειονεκτούντων εξ αυτών. Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικά μέτρα με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της συμμετοχής των μειονεκτούντων νέων, καθώς και προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που οφείλονται στην απόσταση ενός αριθμού αγροτικών περιοχών και των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών. Παρομοίως, οι συμμετέχουσες χώρες θα πρέπει να επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των κατάλληλων μέτρων για την άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων για την ορθή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Αυτό αναμένεται ότι θα επιλύσει, όπου αυτό είναι δυνατό και με την επιφύλαξη του κεκτημένου του Σένγκεν και του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, διοικητικά θέματα που δημιουργούν δυσκολίες όσον αφορά την απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου και αδειών διαμονής, καθώς και την έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας στην περίπτωση διασυνοριακών δραστηριοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(28)  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των νέων στις δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, και ιδίως των νέων με λιγότερες ευκαιρίες, κατά τα οριζόμενα με λεπτομερέστερο τρόπο στη στρατηγική για την ένταξη και την πολυμορφία, η οποία έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ στον τομέα της νεολαίας. Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικά μέτρα, όπως κατάλληλες μορφές δραστηριοτήτων αλληλεγγύης και εξατομικευμένης καθοδήγησης, με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της συμμετοχής των μειονεκτούντων νέων και των νέων με αναπηρίες, καθώς και προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που οφείλονται στην απόσταση ενός αριθμού αγροτικών περιοχών και των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών. Παρομοίως, οι συμμετέχουσες χώρες θα πρέπει να επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των κατάλληλων μέτρων για την άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων για την ορθή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Αυτό αναμένεται ότι θα επιλύσει, όπου αυτό είναι δυνατό και με την επιφύλαξη του κεκτημένου του Σένγκεν και του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, διοικητικά θέματα που δημιουργούν δυσκολίες όσον αφορά την απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου και αδειών διαμονής, καθώς και την έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας στην περίπτωση διασυνοριακών δραστηριοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39)  Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων του προγράμματος, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει, κατά προτίμηση, να συνεργαστούν στενά, σε σύμπραξη με μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις νεολαίας και τοπικούς παράγοντες που διαθέτουν εμπειρογνωσία στον τομέα των δράσεων αλληλεγγύης.

(39)  Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων του προγράμματος, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει να συνεργαστούν στενά, σε σύμπραξη με μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις νεολαίας, οργανώσεις που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρίες, και τοπικούς παράγοντες που διαθέτουν εμπειρογνωσία στον τομέα των δράσεων αλληλεγγύης.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40)  Για να εξασφαλιστεί επαρκής ενημέρωση του ευρέος κοινού και ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για ενέργειες επικοινωνιακής προβολής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συμβάλλουν επίσης στην κάλυψη της εταιρικής προβολής των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές συνδέονται με τον γενικό στόχο του παρόντος κανονισμού.

(40)  Για να εξασφαλιστεί επαρκής ενημέρωση του ευρέος κοινού και ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για ενέργειες επικοινωνιακής προβολής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συμβάλλουν επίσης χωρίς φραγμούς στην κάλυψη της εταιρικής προβολής των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές συνδέονται με τον γενικό στόχο του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  «δραστηριότητα αλληλεγγύης»: υψηλής ποιότητας προσωρινή δραστηριότητα που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης, θέσης απασχόλησης, έργου αλληλεγγύης και δραστηριότητας δικτύωσης σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 13, και η οποία εξασφαλίζει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας·

(1)  «δραστηριότητα αλληλεγγύης»: υψηλής ποιότητας προσωρινή δραστηριότητα που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης, θέσης απασχόλησης, έργου αλληλεγγύης και δραστηριότητας δικτύωσης σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 13, και η οποία εξασφαλίζει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας, και δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες που παραβιάζουν τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις ενωσιακές πολιτικές, όπως η δέσμευση να δοθεί τέλος στην ιδρυματοποίηση των παιδιών και των ατόμων με αναπηρίες·

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  «νέοι με λιγότερες ευκαιρίες»: νέοι που αντιμετωπίζουν ορισμένα εμπόδια, τα οποία δεν τους επιτρέπουν να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε ευκαιρίες στο πλαίσιο του προγράμματος, για οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και γεωγραφικούς λόγους ή για λόγους υγείας ή για λόγους όπως η αναπηρία και οι μαθησιακές δυσκολίες·

(4)  «νέοι με λιγότερες ευκαιρίες»: νέοι που αντιμετωπίζουν ορισμένα εμπόδια, τα οποία δεν τους επιτρέπουν να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε ευκαιρίες στο πλαίσιο του προγράμματος, για οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και γεωγραφικούς λόγους ή για λόγους υγείας ή για λόγους όπως η αναπηρία, οι μαθησιακές δυσκολίες ή η ανατροφή τους σε ιδρύματα·

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  «συμμετέχων φορέας»: κάθε δημόσια ή ιδιωτική οντότητα, τοπική, περιφερειακή, εθνική ή διεθνής, στην οποία έχει χορηγηθεί το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης·

(5)  «συμμετέχων φορέας»: κάθε δημόσια ή ιδιωτική οντότητα, τοπική, περιφερειακή, εθνική ή διεθνής, κερδοσκοπική ή μη κερδοσκοπική, στην οποία έχει χορηγηθεί το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, το οποίο διασφαλίζει ότι η εν λόγω οντότητα είναι σε θέση να υλοποιήσει τις δραστηριότητες αλληλεγγύης σύμφωνα με τους στόχους του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, και ότι προσφέρει ευκαιρία εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή απασχόλησης σε συμμετέχοντα ή υλοποιεί και στηρίζει άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης·

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  «εθελοντισμός»: δραστηριότητα αλληλεγγύης που λαμβάνει χώρα ως εθελοντική και μη αμειβόμενη δραστηριότητα για χρονικό διάστημα έως 12 μηνών·

(6)  «εθελοντισμός»: δραστηριότητα αλληλεγγύης με τη μορφή εθελοντικής και μη αμειβόμενης δραστηριότητας για χρονικό διάστημα έως 12 μηνών και παρέχει στους νέους την ευκαιρία να συμβάλουν στο έργο των συμμετεχόντων φορέων στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αλληλεγγύη, προς όφελος των κοινοτήτων όπου πραγματοποιούνται οι εν λόγω δραστηριότητες·

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  «πρακτική άσκηση»: δραστηριότητα αλληλεγγύης διάρκειας δύο έως έξι μηνών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά και για μέγιστη διάρκεια 12 μηνών, η οποία προσφέρεται και αμείβεται από τον συμμετέχοντα φορέα που φιλοξενεί τον συμμετέχοντα στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης·

(7)  «πρακτική άσκηση»: αμειβόμενη δραστηριότητα αλληλεγγύης με τη μορφή πρακτικής εργασίας, στο πλαίσιο συμμετέχοντα φορέα, διάρκειας τριών έως έξι μηνών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά και για μέγιστη διάρκεια 12 μηνών, η οποία προσφέρεται και αμείβεται από τον συμμετέχοντα φορέα που φιλοξενεί τον συμμετέχοντα στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, και η οποία περιλαμβάνει μαθησιακή συνιστώσα για την απόκτηση σχετικών δεξιοτήτων και πείρας·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  «θέση εργασίας»: δραστηριότητα αλληλεγγύης διάρκειας 2 έως 12 μηνών, η οποία αμείβεται από τον συμμετέχοντα φορέα που απασχολεί τον συμμετέχοντα στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης·

(8)  «θέση εργασίας»: αμειβόμενη δραστηριότητα αλληλεγγύης διάρκειας 3 έως 12 μηνών, η οποία περιλαμβάνει μαθησιακή συνιστώσα και συνιστώσα κατάρτισης, βασίζεται σε γραπτή συμφωνία, και παρέχεται και αμείβεται από τον συμμετέχοντα φορέα που απασχολεί τον συμμετέχοντα στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, χωρίς να αντικαθιστά ή υποκαθιστά υφιστάμενη ευκαιρία απασχόλησης·

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  «σήμα ποιότητας»: η πιστοποίηση που χορηγείται σε συμμετέχοντα φορέα που επιθυμεί να προσφέρει δραστηριότητες αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε ρόλο οργανωτή και/ή σε ρόλο υποστήριξης·

(10)  «σήμα ποιότητας»: η πιστοποίηση που χορηγείται σε φορέα που επιθυμεί να προσφέρει δραστηριότητες αλληλεγγύης σε ρόλο διοργανωτή ή/και σε υποστηρικτικό ρόλο, μεταξύ άλλων και για την αποστολή των συμμετεχόντων, και πιστοποιεί ότι ο φορέας είναι σε θέση να διασφαλίσει την ποιότητα των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, και χορηγείται σύμφωνα με ποικίλες ειδικές απαιτήσεις ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας αλληλεγγύης και τον ρόλο του φορέα· θα πρέπει να θεσπιστούν χωριστά σήματα ποιότητας για τον εθελοντισμό και για την πρακτική άσκηση και τις θέσεις εργασίας·

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Στόχοι του προγράμματος

Στόχοι του προγράμματος

1.  Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής νέων και φορέων σε προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης, ως μέσο συμβολής στην ενίσχυση της συνοχής, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας στην Ένωση και εκτός αυτής, και στην πρακτική αντιμετώπιση κοινωνικών και ανθρωπιστικών προκλήσεων, με ιδιαίτερες προσπάθειες για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

1.  Γενικός στόχος του προγράμματος είναι προώθηση της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας και της συνοχής στην Ένωση και εκτός αυτής, η υποστήριξη κοινοτήτων και η επί τόπου απόκριση στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές προκλήσεις, με ιδιαίτερες προσπάθειες για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της δημοκρατικής συμμετοχής, μέσω της βελτίωσης της συμμετοχής των νέων και των φορέων σε προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης.

2.  Ειδικός στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους νέους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης στην Ευρώπη και στο εξωτερικό, βελτιώνοντας παράλληλα και επικυρώνοντας δεόντως τις ικανότητές τους, καθώς και διευκολύνοντας την απασχολησιμότητα και τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας.

2.  Ειδικός στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους νέους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης στην Ευρώπη και στο εξωτερικό, βελτιώνοντας παράλληλα και επικυρώνοντας δεόντως τις ικανότητές τους, αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους, καθώς και διευκολύνοντας την απασχολησιμότητα και τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας.

3.  Οι στόχοι του προγράμματος υλοποιούνται μέσα από τους ακόλουθους δύο άξονες δράσης:

3.  Οι στόχοι του προγράμματος υλοποιούνται μέσα από τους ακόλουθους δύο άξονες δράσης:

α)  συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6·

α)  δραστηριότητες αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6·

β)  συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης που σχετίζονται με την ανθρωπιστική βοήθεια (Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας), όπως αναφέρεται στο άρθρο 10.

β)  Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  πρακτική άσκηση και εργασία, όπως αναφέρονται στο άρθρο 8·

β)   υψηλής ποιότητας πρακτική άσκηση και εργασία, όπως αναφέρονται στο άρθρο 8·

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  της προσέγγισής τους στη συμμετοχή νέων με διαφορετικό υπόβαθρο·

δ)  του μη αποκλεισμού και της αποτελεσματικής ικανότητάς τους να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή νέων με διαφορετικό υπόβαθρο, συμπεριλαμβανομένων των νέων με αναπηρίες·

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Δράσεις κοινές και για τους δύο άξονες

Δράσεις κοινές και για τους δύο άξονες

1.  Οι δραστηριότητες δικτύωσης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ), αποσκοπούν στα ακόλουθα:

1.  Οι δραστηριότητες δικτύωσης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ), αποσκοπούν στα ακόλουθα:

α)  ενίσχυση των ικανοτήτων των συμμετεχόντων φορέων στην προσφορά καλής ποιότητας έργων για την αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης·

α)  ενίσχυση των ικανοτήτων των συμμετεχόντων φορέων στην προσφορά υψηλής ποιότητας έργων για την αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης·

β)  προσέλκυση νεοεισερχομένων, τόσο νέων όσο και συμμετεχόντων φορέων·

β)  προσέλκυση νεοεισερχομένων, τόσο νέων όσο και συμμετεχόντων φορέων·

 

β α) διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες σε όλες τις προσφερόμενες δραστηριότητες·

γ)  παροχή δυνατότητας ανατροφοδότησης σχετικά με δραστηριότητες αλληλεγγύης· και

γ)  παροχή ανατροφοδότησης σχετικά με δραστηριότητες αλληλεγγύης· και

δ)  συμβολή στην ανταλλαγή εμπειριών και στην ισχυροποίηση της αίσθησης του ανήκειν μεταξύ των ατόμων και των φορέων που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και, ως εκ τούτου, ενίσχυση του ευρύτερου θετικού του αντίκτυπου.

δ)  συμβολή στην ανταλλαγή εμπειριών και στην ισχυροποίηση της αίσθησης του ανήκειν μεταξύ των ατόμων και των φορέων που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και, ως εκ τούτου, ενίσχυση του ευρύτερου θετικού του αντίκτυπου.

2.  Τα μέτρα ποιότητας και υποστήριξης, που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε) περιλαμβάνουν:

2.  Τα μέτρα ποιότητας και υποστήριξης, που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε) περιλαμβάνουν:

α)  μέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας του εθελοντισμού, της πρακτικής άσκησης ή της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, της γλωσσικής υποστήριξης, της συμπληρωματικής ασφάλισης, της στήριξης πριν ή μετά τη δραστηριότητα αλληλεγγύης και της περαιτέρω αξιοποίησης του Youthpass, που προσδιορίζει και τεκμηριώνει τις ικανότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης για τους συμμετέχοντες, καθώς και της ανάπτυξης ικανότητας και διοικητικής στήριξης για τους συμμετέχοντες φορείς·

α)  μέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας και της προσβασιμότητας του εθελοντισμού, της πρακτικής άσκησης, της απασχόλησης ή έργων αλληλεγγύης, και των ίσων ευκαιριών για όλους τους νέους σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της επιγραμμικής και μη επιγραμμικής κατάρτισης, της γλωσσικής υποστήριξης, της κατάρτισης για την προστασία και τη διασφάλιση των παιδιών και των διαδικασιών ελέγχου για τους συμμετέχοντες που εργάζονται με παιδιά, της διοικητικής υποστήριξης για τους συμμετέχοντες και τους συμμετέχοντες φορείς, της συμπληρωματικής ασφάλισης, της στήριξης πριν και, κατά περίπτωση, μετά τη δραστηριότητα αλληλεγγύης και της περαιτέρω αξιοποίησης του Youthpass για τον προσδιορισμό και την τεκμηρίωση των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης για τους συμμετέχοντες, καθώς και της ανάπτυξης ικανότητας και διοικητικής στήριξης για τους συμμετέχοντες φορείς·

β)  την ανάπτυξη και διατήρηση σήματος ποιότητας για φορείς που επιθυμούν να προσφέρουν δραστηριότητες αλληλεγγύης για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης·

β)  την ανάπτυξη και διατήρηση χωριστών σημάτων ποιότητας για φορείς που επιθυμούν να προσφέρουν αντιστοίχως εθελοντισμό και πρακτική άσκηση ή απασχόληση για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις αρχές και τις απαιτήσεις του προγράμματος·

γ)  τις δραστηριότητες των κέντρων πόρων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης με σκοπό την υποστήριξη και τη βελτίωση της ποιότητας της υλοποίησης των δράσεων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και την ενίσχυση της επικύρωσης των αποτελεσμάτων τους·

γ)  τις δραστηριότητες των κέντρων πόρων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης με σκοπό την υποστήριξη και τη βελτίωση της ποιότητας της υλοποίησης των δράσεων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και την ενίσχυση της επικύρωσης των αποτελεσμάτων τους·

δ)  τη δημιουργία, διατήρηση και επικαιροποίηση της διαδικτυακής πύλης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και άλλων συναφών επιγραμμικών υπηρεσιών, καθώς και των απαραίτητων συστημάτων υποστήριξης ΤΠ και διαδικτυακών εργαλείων.

δ)  τη δημιουργία, διατήρηση και επικαιροποίηση της πολύγλωσσης διαδικτυακής πύλης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και άλλων συναφών επιγραμμικών υπηρεσιών, καθώς και των απαραίτητων συστημάτων υποστήριξης ΤΠ και διαδικτυακών εργαλείων.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο III – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του άξονα «Συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων» συμβάλλουν, ιδίως, στην ενίσχυση της συνοχής, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας στην Ένωση και εκτός αυτής, απαντώντας ταυτόχρονα σε κοινωνικές προκλήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

1.  Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του άξονα «Δραστηριότητες αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων» συμβάλλουν, ιδίως, στην ενίσχυση της συνοχής, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας στην Ένωση και εκτός αυτής, απαντώντας ταυτόχρονα σε κοινωνικές προκλήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  πρακτική άσκηση και εργασία, όπως αναφέρονται στο άρθρο 8·

β)  υψηλής ποιότητας πρακτική άσκηση και εργασία, όπως αναφέρονται στο άρθρο 8·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο εθελοντισμός, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), περιλαμβάνει μια μαθησιακή συνιστώσα και μια συνιστώσα κατάρτισης, δεν υποκαθιστά την πρακτική άσκηση ή την εργασία, δεν εξομοιώνεται με την απασχόληση και βασίζεται σε γραπτή συμφωνία εθελοντισμού.

1.  Ο εθελοντισμός, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), προσφέρει στους νέους την ευκαιρία να συμβάλλουν στις καθημερινές εργασίες φορέων που εκτελούν δραστηριότητες αλληλεγγύης προς όφελος, εντέλει, των κοινοτήτων εντός των οποίων δραστηριοποιούνται, περιλαμβάνει μια μαθησιακή συνιστώσα και μια συνιστώσα κατάρτισης, δεν υποκαθιστά την πρακτική άσκηση ή την εργασία, δεν εξομοιώνεται με την απασχόληση και βασίζεται σε γραπτή συμφωνία εθελοντισμού.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Πρακτική άσκηση και θέσεις εργασίας

Πρακτική άσκηση και θέσεις εργασίας

1.  Η πρακτική άσκηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), βασίζεται σε γραπτή συμφωνία πρακτικής άσκησης σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση, κατά περίπτωση, και λαμβανομένων υπόψη των αρχών του πλαισίου ποιότητας για την πρακτική άσκηση (2014/C 88/01). Η πρακτική άσκηση δεν υποκαθιστά την εργασία.

1.  Η πρακτική άσκηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), αμείβεται πάντα και βασίζεται σε γραπτή συμφωνία πρακτικής άσκησης που συνάπτεται κατά την έναρξη της περιόδου πρακτικής άσκησης σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση, κατά περίπτωση, όπου επισημαίνονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι, οι συνθήκες εργασίας, η διάρκεια της πρακτικής άσκησης, η αμοιβή του συμμετέχοντος, και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών, και λαμβανομένων υπόψη των αρχών του πλαισίου ποιότητας για την πρακτική άσκηση (2014/C 88/01). Η πρακτική άσκηση δεν υποκαθιστά την εργασία.

2.  Η θέση εργασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), βασίζεται σε σύμβαση εργασίας σύμφωνα με το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο της συμμετέχουσας χώρας όπου εκτελείται η εργασία. Η χρηματοδοτική στήριξη προς τους συμμετέχοντες φορείς που προσφέρουν θέσεις εργασίας δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες, σε περιπτώσεις που η διάρκεια της σύμβασης απασχόλησης υπερβαίνει τους 12 μήνες.

2.  Η θέση εργασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), βασίζεται σε γραπτή σύμβαση εργασίας που τηρεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις απασχόλησης όπως καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία ή/και στις εφαρμοστέες συλλογικές συμβάσεις της χώρας στην οποία εκτελείται η εργασία. Η χρηματοδοτική στήριξη προς τους συμμετέχοντες φορείς που προσφέρουν θέσεις εργασίας δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, σε περιπτώσεις που η διάρκεια της σύμβασης απασχόλησης υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.

3.  Η πρακτική άσκηση και οι θέσεις εργασίας περιλαμβάνουν μια μαθησιακή συνιστώσα και μια συνιστώσα κατάρτισης.

3.  Η πρακτική άσκηση και οι θέσεις εργασίας περιλαμβάνουν μια μαθησιακή συνιστώσα και μια συνιστώσα κατάρτισης που βοηθούν τον συμμετέχοντα να αποκτήσει σχετική πείρα με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων χρήσιμων για την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική του ανάπτυξη, καθώς και για την εξέλιξή του ως ενεργού πολίτη.

4.  Η πρακτική άσκηση και η απασχόληση μπορούν να πραγματοποιηθούν σε χώρα διαφορετική από τη χώρα διαμονής του συμμετέχοντος (διασυνοριακή) ή στη χώρα διαμονής του (εγχώρια).

4.  Η πρακτική άσκηση και η απασχόληση μπορούν να πραγματοποιηθούν σε χώρα διαφορετική από τη χώρα διαμονής του συμμετέχοντος (διασυνοριακή) ή στη χώρα διαμονής του (εγχώρια).

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η χρηματοδοτική στήριξη για τις δραστηριότητες αλληλεγγύης που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8 ανέρχεται, ενδεικτικά, σε ποσοστό 80 % για τον εθελοντισμό και τα προγράμματα αλληλεγγύης· και 20 % για την πρακτική άσκηση ή/και τις θέσεις εργασίας, με μέγιστο ποσοστό 20 % για δραστηριότητες εντός της χώρας.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την υλοποίηση του προγράμματος, όπως για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, περιλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών.

2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την υλοποίηση του προγράμματος, όπως για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, περιλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών. Το ποσό αυτό είναι εξίσου προσβάσιμο και στους τρεις άξονες του προγράμματος και κατανέμεται ανάλογα με τις αποδεικτέες ανάγκες των συναφών έργων και δραστηριοτήτων.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι νέοι ηλικίας 17 έως 30 ετών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης εγγράφονται στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Ωστόσο, κατά τη χρονική στιγμή έναρξης του εθελοντισμού, της πρακτικής άσκησης, της απασχόλησης ή του έργου, ο νέος πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και έως 30 ετών.

Οι νέοι ηλικίας 17 έως 30 ετών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης εγγράφονται στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, η οποία πρέπει να είναι προσβάσιμη για τα άτομα με αναπηρίες. Ωστόσο, κατά τη χρονική στιγμή έναρξης του εθελοντισμού, της πρακτικής άσκησης, της απασχόλησης ή του έργου, ο νέος πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 16

Άρθρο 16

Συμμετέχοντες φορείς

Συμμετέχοντες φορείς

1.  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ανοικτό στη συμμετοχή δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και διεθνών οργανισμών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

1.  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ανοικτό στη συμμετοχή δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και διεθνών οργανισμών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, ώστε να διασφαλίζεται ότι προσφέρουν δραστηριότητες που ευθυγραμμίζονται με τις αρχές και τους στόχους του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και αντιστοιχούν πλήρως στον ορισμό της δραστηριότητας αλληλεγγύης βάσει του παρόντος κανονισμού. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046, οι επιδοτήσεις δεν είναι δυνατόν να έχουν ως στόχο ή αποτέλεσμα το κέρδος.

2.  Η αίτηση που υποβάλλει φορέας με σκοπό να καταστεί συμμετέχων φορέας στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αξιολογείται από την αρμόδια αρχή υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης με βάση τις αρχές της ίσης μεταχείρισης· της ισότητας των ευκαιριών και της μη διακριτικής μεταχείρισης· της αποφυγής υποκατάστασης θέσεων εργασίας· της παροχής υψηλής ποιότητας δραστηριοτήτων, που ενσωματώνουν τη διάσταση της μάθησης και εστιάζουν στην προσωπική, κοινωνικοεκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη· της καταλληλότητας των ρυθμίσεων κατάρτισης, εργασίας και εθελοντισμού· της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας του περιβάλλοντος και των συνθηκών· και της αρχής της μη αποκόμισης κέρδους σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Με βάση τις ανωτέρω αρχές εξακριβώνεται αν οι δραστηριότητες του φορέα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

2.  Η αίτηση που υποβάλλει φορέας με σκοπό να καταστεί συμμετέχων φορέας στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αξιολογείται από την αρμόδια αρχή υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης με βάση τις αρχές της ίσης μεταχείρισης· της ισότητας των ευκαιριών και της μη διακριτικής μεταχείρισης· της αποφυγής υποκατάστασης θέσεων εργασίας· της παροχής υψηλής ποιότητας δραστηριοτήτων, που ενσωματώνουν τη διάσταση της μάθησης και εστιάζουν στην προσωπική, κοινωνικοεκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη· της καταλληλότητας των ρυθμίσεων κατάρτισης, εργασίας και εθελοντισμού· της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας του περιβάλλοντος και των συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών και διαδικασιών που διασφαλίζουν την προστασία των παιδιών κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας· της τήρησης των διεθνών προτύπων ανθρωπίνων δικαιωμάτων· της δέσμευσης να δοθεί τέλος στην ιδρυματοποίηση των παιδιών και των ατόμων με αναπηρίες, και της αρχής της μη αποκόμισης κέρδους σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Με βάση τις ανωτέρω αρχές εξακριβώνεται αν οι δραστηριότητες του φορέα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Το σήμα ποιότητας απονέμεται μόνο σε φορείς που έχουν αναλάβει τη δέσμευση να τηρούν αυτές τις αρχές. Η συμμόρφωση ελέγχεται σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 27 του παρόντος κανονισμού.

3.  Ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, μπορεί να χορηγηθεί στον φορέα το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Το χορηγηθέν σήμα επαναξιολογείται κατά περιόδους και μπορεί να ανακληθεί.

3.  Ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, μπορεί να χορηγηθεί στον φορέα το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Το χορηγηθέν σήμα επαναξιολογείται κατά περιόδους, ή ενδέχεται να επαναξιολογηθεί κατόπιν αιτήματος από συμμετέχοντες, και μπορεί να ανακληθεί. Κάθε φορέας που τροποποιεί ουσιαστικά τις δραστηριότητές του ενημερώνει την αρμόδια αρχή υλοποίησης προκειμένου να επαναξιολογηθεί. Η διαδικασία απονομής του σήματος ποιότητας για τον εθελοντισμό διαφοροποιείται από τη διαδικασία που αφορά τις θέσεις εργασίας και την πρακτική άσκηση.

4.  Κάθε φορέας στον οποίο έχει χορηγηθεί το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης αποκτά πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε ρόλο οργανωτή, σε ρόλο υποστήριξης, ή και τα δύο, και προσφέρει δραστηριότητες αλληλεγγύης σε εγγεγραμμένους υποψηφίους.

4.  Κάθε φορέας στον οποίο έχει χορηγηθεί το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης αποκτά πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε ρόλο οργανωτή, σε ρόλο υποστήριξης, ή και τα δύο, και προσφέρει δραστηριότητες αλληλεγγύης σε εγγεγραμμένους υποψηφίους.

 

4α.  Οι συμμετέχοντες φορείς που έχουν λάβει σήμα ποιότητας έχουν πρόσβαση σε πλατφόρμα όπου μπορούν εύκολα να αναζητούν κατάλληλους αιτούντες, προκειμένου να διευκολύνεται η διαδικασία συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους συμμετέχοντες φορείς.

 

4β.  Οι συμμετέχοντες φορείς διευκολύνουν την προώθηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, παρέχοντας σε πρώην συμμετέχοντες τη δυνατότητα να μοιράζονται την εμπειρία τους και να ενεργούν ως πρεσβευτές στη δυνητική επόμενη γενιά συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, χάρη στη διευκόλυνση που παρέχει ένα δίκτυο.

5.  Η χορήγηση του σήματος ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης δεν συνεπάγεται αυτομάτως τη χορήγηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

5.  Η χορήγηση του σήματος ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης δεν συνεπάγεται αυτομάτως τη χορήγηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

6.  Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης και τα σχετικά μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και υποστήριξης που παρέχει συμμετέχων φορέας μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ή βάσει άλλων χρηματοδοτικών πόρων που δεν εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

6.  Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης και τα σχετικά μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και υποστήριξης που παρέχει συμμετέχων φορέας μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ή βάσει άλλων χρηματοδοτικών πόρων που δεν εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

7.  Για τους φορείς που συμμετέχουν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 11 η προστασία και η ασφάλεια των εθελοντών αποτελούν προτεραιότητα.

7.  Για τους φορείς που συμμετέχουν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 11 η προστασία και η ασφάλεια των εθελοντών αποτελούν προτεραιότητα.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι εθνικοί οργανισμοί, όπως αναφέρονται στο άρθρο 23, χαράσσουν συνεπή στρατηγική όσον αφορά την αποτελεσματική προβολή και διάδοση, καθώς και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο των δράσεων τις οποίες διαχειρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος, βοηθούν την Επιτροπή κατά την εκτέλεση του γενικού καθήκοντος της διάδοσης πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα, περιλαμβανομένων δράσεων και δραστηριοτήτων των οποίων η διαχείριση γίνεται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, και των αποτελεσμάτων του, και παρέχουν πληροφορίες στις σχετικές ομάδες στόχου όσον αφορά τις δράσεις και τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στη χώρα τους.

3.  Οι εθνικοί οργανισμοί, όπως αναφέρονται στο άρθρο 23, χαράσσουν πολιτικές όσον αφορά την αποτελεσματική προβολή. Οι εν λόγω πολιτικές απευθύνονται επίσης σε νέους με λιγότερες ευκαιρίες, μεταξύ άλλων σε απομακρυσμένες περιοχές, και στοχεύουν επίσης στη διάδοση και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο των δράσεων τις οποίες διαχειρίζονται, στις οποίες συμμετέχουν και οργανώσεις νεολαίας και ειδικευμένες υπηρεσίες ενημέρωσης της νεολαίας, κατά περίπτωση.

 

Οι δραστηριότητες επικοινωνιακής προβολής συμβάλλουν επίσης στην κοινοποίηση των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι σχετίζονται με τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού, και ότι αντιπροσωπεύουν προστιθέμενη αξία και προβολή για την Ένωση.

 

Οι συμμετέχοντες φορείς χρησιμοποιούν την επωνυμία «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» για τους σκοπούς της κοινοποίησης και διάδοσης πληροφοριών σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Η Επιτροπή διοργανώνει τακτικές συνεδριάσεις και περιόδους κατάρτισης από κοινού με το δίκτυο εθνικών οργανισμών, και προς όφελος αυτών, προκειμένου να διασφαλίζει τη συνεκτική υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Η Επιτροπή διαβουλεύεται τακτικά με βασικούς συμφεροντούχους, συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων φορέων, σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δείκτες για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων:

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον ο γενικός στόχος και οι ειδικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί, και παρακολουθούνται επίσης η απόδοση, τα αποτελέσματα και ο αντίκτυπός του. Για τον σκοπό αυτόν, θεσπίζεται ένα ελάχιστο πλαίσιο δεικτών, το οποίο θα χρησιμεύσει ως βάση για ένα μελλοντικό αναλυτικό πρόγραμμα παρακολούθησης της απόδοσης, των αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, και θα συμπεριλαμβάνει εκτενή σειρά ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών:

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Παράρτημα

Παράρτημα

Δείκτες για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων:

Δείκτες απόδοσης

α)  αριθμός συμμετεχόντων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης·

α)   αριθμός συμμετεχόντων στον εθελοντισμό (εντός της χώρας και διασυνοριακά) ανά χώρα, ηλικία, φύλο, επαγγελματικό υπόβαθρο και μορφωτικό επίπεδο·

β)  ποσοστό συμμετεχόντων από μειονεκτικό περιβάλλον· και

β)   αριθμός συμμετεχόντων σε πρακτική άσκηση (εντός της χώρας και διασυνοριακά) ανά χώρα, ηλικία, φύλο, επαγγελματικό υπόβαθρο και μορφωτικό επίπεδο·

γ)  αριθμός φορέων που διαθέτουν το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

γ)   αριθμός συμμετεχόντων σε θέσεις εργασίας (εντός της χώρας και διασυνοριακά) ανά χώρα, ηλικία, φύλο, επαγγελματικό υπόβαθρο και μορφωτικό επίπεδο·

 

γ α)   αριθμός συμμετεχόντων σε έργα αλληλεγγύης (εντός της χώρας και διασυνοριακά) ανά χώρα, ηλικία, φύλο, επαγγελματικό υπόβαθρο και μορφωτικό επίπεδο·

 

γ β)   αριθμός φορέων που διαθέτουν σήμα ποιότητας ανά χώρα και ληφθείσα χρηματοδότηση·

 

γ γ)   αριθμός συμμετεχόντων νέων με λιγότερες ευκαιρίες. Δείκτες αποτελεσμάτων (Σύνθετοι δείκτες)·

 

γ δ)   αριθμός συμμετεχόντων που αναφέρουν θετικά μαθησιακά αποτελέσματα·

 

γ ε)   ποσοστό συμμετεχόντων των οποίων τα μαθησιακά αποτελέσματα έχουν αναγνωριστεί με πιστοποιητικό, όπως το Youthpass, ή με άλλου είδους επίσημη αναγνώριση της συμμετοχής τους στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης·

 

γ στ)   ποσοστό συνολικής ικανοποίησης των συμμετεχόντων όσον αφορά την ποιότητα των δραστηριοτήτων·

 

γ ζ)   αριθμός ατόμων που λαμβάνουν άμεση ή έμμεση υποστήριξη μέσω δραστηριοτήτων αλληλεγγύης.

 

Επιπλέον, κατά περίπτωση, διασφαλίζεται η συνοχή με βασικούς δείκτες για τη νεολαία, όπως αναφέρεται στο παράρτημα [XX του νέου κανονισμού για το Erasmus+].

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

2.7.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

2.7.2018

Συνδεδεμένες επιτροπές - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

5.7.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Deirdre Clune

29.6.2018

Εξέταση στην επιτροπή

24.9.2018

19.11.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

3

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Λάμπρος Φουντούλης, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Heinz K. Becker, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Monika Vana

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Paolo De Castro

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic

ECR

Helga Stevens, Ulrike Trebesius

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Caterina Chinnici, Paolo De Castro, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

3

-

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric

2

0

EFDD

Laura Agea

NI

Λάμπρος Φουντούλης

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (22.11.2018)

προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την κατάργηση του [κανονισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης] και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 375/2014
(COM(2018)0440 – C8‑0264/2018 – 2018/0230(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Tiemo Wölken

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση σύστασης ενός Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (ΕΣΑ) για την περίοδο 2021-2027, την οποία υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Ιουνίου 2018. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην αλληλεγγύη: αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών της, αλληλεγγύη πέρα από σύνορα μεταξύ των κρατών μελών της και αλληλεγγύη στη δράση της, εντός και εκτός Ένωσης. Πρόκειται για μια κοινή μας αξία που την νοιώθουμε πολύ έντονα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το ΕΣΑ δημιουργεί μια πρωτοβουλία η οποία παρέχει στους νέους που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, ενώ ταυτόχρονα θα είναι σε θέση να δράσουν υπέρ των προσδοκιών τους για μια καλύτερη Ένωση. Η ύπαρξη περισσότερης αλληλεγγύης μπορεί να κρατήσει την Ευρώπη ενωμένη και να την ωθήσει προς μια ισχυρότερη Ένωση που θα συνεργάζεται σε πλαίσιο αλληλεγγύης.

Το ΕΣΑ δεν βασίζεται μόνο σε καθιερωμένα προγράμματα, όπως η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, η οποία παρείχε ευκαιρίες στους νέους τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά προσφέρει και νέες ευκαιρίες, ευρύτερη προβολή και μεγαλύτερη επίδραση. Έτσι, θα βοηθήσει τους νέους να δημιουργήσουν κοινές αξίες σε ολόκληρη την Ένωση και θα κάνει την Ένωση ισχυρότερη.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  η εξάλειψη των διακρίσεων είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις της Ένωσης υπέρ μιας Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς· κατά συνέπεια, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να προωθεί την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις δεσμεύσεις για ισότητα των φύλων.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δημιουργεί νέες ευκαιρίες ώστε οι νέοι να συμμετέχουν σε δραστηριότητες εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη, καθώς και να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν έργα αλληλεγγύης με δική τους πρωτοβουλία. Οι εν λόγω ευκαιρίες συμβάλλουν στην προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική τους εξέλιξη και στην εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υποστηρίζει επίσης δραστηριότητες δικτύωσης για τα άτομα και τους φορείς που συμμετέχουν σ’ αυτό καθώς και μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων και την ενίσχυση της επικύρωσης των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων. Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλει επίσης στην ευρωπαϊκή συνεργασία που είναι σημαντική για τους νέους και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις θετικές της συνέπειες.

(9)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δημιουργεί νέες ευκαιρίες τυπικής και άτυπης μάθησης, ώστε οι νέοι να συμμετέχουν σε δραστηριότητες εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη, καθώς και να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν έργα αλληλεγγύης με δική τους πρωτοβουλία. Οι εν λόγω ευκαιρίες συμβάλλουν στην προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική τους εξέλιξη και στην εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υποστηρίζει επίσης δραστηριότητες δικτύωσης για τα άτομα και τους φορείς που συμμετέχουν σ’ αυτό καθώς και μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων και την ενίσχυση της επικύρωσης των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων. Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλει επίσης στην ευρωπαϊκή συνεργασία που είναι σημαντική για τους νέους και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις θετικές της συνέπειες.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Η πρακτική άσκηση και οι θέσεις εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη μπορούν να παρέχουν στους νέους πρόσθετες ευκαιρίες εισόδου στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην αντιμετώπιση βασικών κοινωνικών προκλήσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να προωθηθεί η απασχολησιμότητα και η παραγωγικότητα των νέων και να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από την εκπαίδευση στην απασχόληση, κάτι που αυξάνει σε σημαντικό βαθμό τις πιθανότητες απασχόλησής τους στην αγορά εργασίας. Οι δραστηριότητες πρακτικής άσκησης που προσφέρονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης τηρούν τις αρχές ποιότητας που περιγράφονται συνοπτικά στη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου ποιότητας για την πρακτική άσκηση21. Οι παρεχόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης και οι θέσεις εργασίας βοηθούν τους νέους να εισέρχονται στην αγορά εργασίας και συνοδεύονται από επαρκή υποστήριξη μετά τη δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες πρακτικής άσκησης και εργασίας διευκολύνονται από τους σχετικούς φορείς της αγοράς εργασίας και, πιο συγκεκριμένα, από τις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, τους κοινωνικούς εταίρους και τα εμπορικά επιμελητήρια, ενώ αμείβονται από τον συμμετέχοντα φορέα. Οι εν λόγω φορείς, ως συμμετέχοντες φορείς, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης μέσω της αρμόδιας αρχής υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης με σκοπό να διαμεσολαβούν μεταξύ των συμμετεχόντων νέων και των εργοδοτών που παρέχουν δραστηριότητες πρακτικής άσκησης και εργασίας σε τομείς αλληλεγγύης.

(12)  Η πρακτική άσκηση και οι θέσεις εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη σε μη κερδοσκοπικό πλαίσιο, μπορούν να παρέχουν στους νέους πρόσθετες ευκαιρίες εισόδου στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην αντιμετώπιση βασικών κοινωνικών προκλήσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να προωθηθεί η απασχολησιμότητα και η παραγωγικότητα των νέων και να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από την εκπαίδευση στην απασχόληση, κάτι που αυξάνει σε σημαντικό βαθμό τις πιθανότητες απασχόλησής τους στην αγορά εργασίας. Οι δραστηριότητες πρακτικής άσκησης που προσφέρονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης τηρούν τις αρχές ποιότητας που περιγράφονται συνοπτικά στη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου ποιότητας για την πρακτική άσκηση21. Οι παρεχόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης και οι θέσεις εργασίας βοηθούν τους νέους να εισέρχονται στην αγορά εργασίας και συνοδεύονται από επαρκή υποστήριξη μετά τη δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες πρακτικής άσκησης και εργασίας διευκολύνονται από τους σχετικούς φορείς της αγοράς εργασίας και, πιο συγκεκριμένα, από τις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, τους κοινωνικούς εταίρους και τα εμπορικά επιμελητήρια, ενώ αμείβονται από τον συμμετέχοντα φορέα. Οι εν λόγω φορείς, ως συμμετέχοντες φορείς, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης μέσω της αρμόδιας αρχής υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης με σκοπό να διαμεσολαβούν μεταξύ των συμμετεχόντων νέων και των εργοδοτών που παρέχουν δραστηριότητες πρακτικής άσκησης και εργασίας σε τομείς αλληλεγγύης.

_________________

_________________

21 Σύσταση του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2018, σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας (ΕΕ C 153 της 2.5.2018, σ. 1).

21 Σύσταση του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2018, σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας (ΕΕ C 153 της 2.5.2018, σ. 1).

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18-30 ετών και για τη συμμετοχή στις δραστηριότητες που παρέχει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης απαιτείται προηγούμενη εγγραφή στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

(27)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18-30 ετών και για τη συμμετοχή στις δραστηριότητες που παρέχει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης απαιτείται προηγούμενη εγγραφή στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Για τις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, πρέπει να θεσπίζεται παρέκκλιση από τα όρια ηλικίας, για την πρόσληψη συμμετεχόντων με ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την επιτυχή εκτέλεση των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Αιτιολόγηση

Το τρέχον πρόγραμμα εθελοντισμού για τις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, «πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ», είναι ανοικτό για συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 18 ετών, χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας. Η ορθή αυτή πρακτική θα πρέπει να συνεχιστεί μετά τη συγχώνευση των προγραμμάτων. Αυτό θα πρέπει να γίνει με σκοπό την πρόσληψη συμμετεχόντων με ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι αναγκαίες για την επιτυχή εκτέλεση των επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των νέων στις δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, και ιδίως των πλέον μειονεκτούντων εξ αυτών. Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικά μέτρα με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της συμμετοχής των μειονεκτούντων νέων, καθώς και προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που οφείλονται στην απόσταση ενός αριθμού αγροτικών περιοχών και των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών. Παρομοίως, οι συμμετέχουσες χώρες θα πρέπει να επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των κατάλληλων μέτρων για την άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων για την ορθή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Αυτό αναμένεται ότι θα επιλύσει, όπου αυτό είναι δυνατό και με την επιφύλαξη του κεκτημένου του Σένγκεν και του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, διοικητικά θέματα που δημιουργούν δυσκολίες όσον αφορά την απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου και αδειών διαμονής, καθώς και την έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας στην περίπτωση διασυνοριακών δραστηριοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(28)  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των νέων στις δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, και ιδίως των πλέον μειονεκτούντων εξ αυτών. Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικά μέτρα με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της συμμετοχής των μειονεκτούντων νέων, καθώς και προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που οφείλονται στην απόσταση ενός αριθμού αγροτικών περιοχών και των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών. Κατά συνέπεια, η παρακολούθηση του προγράμματος αναφέρει τον βαθμό στον οποίο το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στη φιλοδοξία του να αντικατοπτρίζει την πολυμορφία της ευρωπαϊκής κοινωνίας όσον αφορά την εθνοτική καταγωγή, το φύλο, την ικανότητα ή την αναπηρία, την κοινωνική θέση και τη γεωγραφία της Ένωσης. Παρομοίως, οι συμμετέχουσες χώρες θα πρέπει να επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των κατάλληλων μέτρων για την άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων για την ορθή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Αυτό αναμένεται ότι θα επιλύσει, όπου αυτό είναι δυνατό και με την επιφύλαξη του κεκτημένου του Σένγκεν και του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, διοικητικά θέματα που δημιουργούν δυσκολίες όσον αφορά την απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου και αδειών διαμονής, καθώς και την έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας στην περίπτωση διασυνοριακών δραστηριοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Αποτυπώνοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΕΕ για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, καθώς και στην επίτευξη του γενικού στόχου διάθεσης του 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης για τους στόχους που αφορούν το κλίμα. Συναφείς δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της προπαρασκευής και της εφαρμογής του προγράμματος και θα αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των σχετικών αξιολογήσεων και επανεξετάσεων.

(29)  Αποτυπώνοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΕΕ για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, καθώς και στην επίτευξη του γενικού στόχου διάθεσης τουλάχιστον του 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης για τους στόχους που αφορούν το κλίμα κατά την περίοδο του ΠΔΠ 2021-2027, και ετήσιου στόχου 30% το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι το 2027. Συναφείς δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της προπαρασκευής και της εφαρμογής του προγράμματος και θα αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των σχετικών αξιολογήσεων και επανεξετάσεων.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος για το διάστημα 2021-2027 ανέρχεται σε 1 260 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος για το διάστημα 2021-2027 ανέρχεται σε 1 112 988 000 EUR σε σταθερές τιμές 2018 [1 260 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές].

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  Η χρηματοδοτική συνεισφορά στο πρόγραμμα που παρέχεται και αναμένεται από τρίτες χώρες, δηλώνεται, μόλις είναι διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες, στα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, στο πλαίσιο της ετήσιας ή ενδιάμεσης έκθεσης του προγράμματος.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι νέοι ηλικίας 17 έως 30 ετών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης εγγράφονται στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Ωστόσο, κατά τη χρονική στιγμή έναρξης του εθελοντισμού, της πρακτικής άσκησης, της απασχόλησης ή του έργου, ο νέος πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και έως 30 ετών.

Οι νέοι ηλικίας 17 έως 30 ετών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης εγγράφονται στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Ωστόσο, κατά τη χρονική στιγμή έναρξης του εθελοντισμού, της πρακτικής άσκησης, της απασχόλησης ή του έργου, ο νέος πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και έως 30 ετών. Για τις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, θεσπίζεται παρέκκλιση από τα όρια ηλικίας, με σκοπό την πρόσληψη συμμετεχόντων με επαγγελματικές δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την επιτυχή εκτέλεση των εν λόγω επιχειρήσεων.

Αιτιολόγηση

Το τρέχον πρόγραμμα εθελοντισμού για τις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, «πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ», είναι ανοικτό για συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 18 ετών, χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας. Η ορθή αυτή πρακτική θα πρέπει να συνεχιστεί μετά τη συγχώνευση των προγραμμάτων. Αυτό θα πρέπει να γίνει με σκοπό την πρόσληψη συμμετεχόντων με ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι αναγκαίες για την επιτυχή εκτέλεση των επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  ποσοστά σε σχέση με την ισορροπία των φύλων, την εθνοτική καταγωγή, την ικανότητα/αναπηρία και τη γεωγραφία της Ένωσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

2.7.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

2.7.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Tiemo Wölken

28.6.2018

Εξέταση στην επιτροπή

26.9.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Λευτέρης Χριστοφόρου, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Ελευθέριος Συναδινός, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Ελευθέριος Συναδινός

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (21.1.2019)

προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την κατάργηση του [κανονισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης] και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 375/2014
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Ivana Maletić

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι η νέα πρωτοβουλία της ΕΕ που προωθεί την αλληλεγγύη ως βασική αξία της ΕΕ μεταξύ των πολιτών της και μεταξύ των κρατών μελών της, και δημιουργεί ευκαιρίες για τους νέους να προσφέρουν εθελοντική εργασία ή να εργαστούν σε προγράμματα στη χώρα τους ή στο εξωτερικό προς όφελος κοινοτήτων και ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης που παρέχονται στους νέους θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε εκκρεμείς κοινωνικές ανάγκες, να συμβάλλουν στην ισχυροποίηση των κοινοτήτων, να παρέχουν στους νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις και ικανότητες, να είναι οικονομικά προσιτές στους νέους και να υλοποιούνται με ασφαλή και υγιή τρόπο. Η εισηγήτρια τονίζει ιδιαίτερα ότι οι δραστηριότητες αλληλεγγύης που προσφέρονται στους νέους πρέπει να στοχεύουν κυρίως όσους βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης.

Οι δραστηριότητες εθελοντισμού, τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης, παρέχουν πλούσια εμπειρία σε ένα πλαίσιο μη τυπικής και άτυπης μάθησης που ενισχύει την προσωπική, κοινωνικοεκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την απασχολησιμότητα των νέων. Η εισηγήτρια υπογραμμίζει ότι οι συμμετέχοντες σε εθελοντικές δραστηριότητες θα πρέπει να αποζημιώνονται πλήρως για τις δαπάνες τους που σχετίζονται με τη δραστηριότητα εθελοντισμού, όπως η στέγαση, οι τοπικές μετακινήσεις, τα χρήματα για μικροέξοδα, τα γεύματα, η μεταφορά και η επιστροφή τους από τον τόπο κατοικίας τους στον τόπο εθελοντικής εργασία.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης προσφέρει στους νέους την ευκαιρία να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν δικά τους έργα, με σκοπό την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων προς όφελος των τοπικών και περιφερειακών κοινοτήτων τους. Τα εν λόγω έργα αποτελούν ένα εφαλτήριο για περαιτέρω δέσμευση σε δραστηριότητες αλληλεγγύης και μια ευκαιρία για τη δοκιμή ιδεών στην πράξη και την παροχή υποστήριξης στους νέους ώστε να δημιουργούν οι ίδιοι δράσεις αλληλεγγύης. Επιπλέον αποτελούν το έναυσμα ώστε να ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να αυτοαπασχολούνται ή να συστήνουν ενώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις ή άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλληλεγγύης, των δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και της νεολαίας.

Οποιαδήποτε οντότητα επιθυμεί να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να λαμβάνει σήμα ποιότητας, ως προϋπόθεση της συμμετοχής της. Η εισηγήτρια τονίζει ότι το χορηγηθέν σήμα ποιότητας θα πρέπει να επαναξιολογείται τουλάχιστον σε διετή βάση και να ανακαλείται αν, κατόπιν διενέργειας των σχετικών ελέγχων, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις που οδήγησαν στην απονομή του.

Θα πρέπει να διασφαλιστεί η κατάλληλη προβολή, δημοσιοποίηση και διάδοση των ευκαιριών και των αποτελεσμάτων των δράσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις κοινωνικές επιχειρήσεις, ενθαρρύνοντάς τις να υποστηρίζουν τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει, να συνεργαστούν κατά προτίμηση στενά με μη κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωνικές πρωτοβουλίες, οργανώσεις νεολαίας και τοπικούς παράγοντες που διαθέτουν εμπειρογνωσία στον τομέα των δράσεων αλληλεγγύης.

Η παρούσα πρόταση εισάγει διάφορες απλοποιήσεις για τα άτομα και τις οργανώσεις, και σε θεσμικό επίπεδο. Η εισηγήτρια προτείνει περαιτέρω απλουστεύσεις της υφιστάμενης δημοσιονομικής διαδικασίας, δίνοντας προτεραιότητα σε απλούστερες επιλογές σε συνάρτηση με το κόστος, προκειμένου να διευκολυνθούν οι απαιτήσεις για τους δικαιούχους. Η εισηγήτρια συμφωνεί με την πρόταση καθορισμού των διεθνών προτύπων ελέγχου για τους σχετικούς εθνικούς οργανισμούς και των κανόνων διαχείρισης των κονδυλίων της Ένωσης για την παροχή επιχορηγήσεων, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις απλούστευσης και, ως εκ τούτου, μην επιβάλλοντας πρόσθετες επιβαρύνσεις στους συμμετέχοντες και τους συμμετέχοντες οργανισμούς·

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην αλληλεγγύη, τόσο μεταξύ των πολιτών της όσο και μεταξύ των κρατών μελών της. Η εν λόγω κοινή αξία καθοδηγεί τις δράσεις της και παρέχει την αναγκαία ενότητα για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και μελλοντικών κοινωνικών προκλήσεων, στην οποία οι νέοι Ευρωπαίοι επιθυμούν να συμβάλουν εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στην πράξη.

(1)  Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεμελιώνεται σε κοινές αξίες και στην αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών της, μεταξύ των κρατών μελών της και μεταξύ των γενεών. Οι εν λόγω κοινές αξίες καθοδηγούν τις δράσεις της και παρέχουν την αναγκαία ενότητα για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και μελλοντικών κοινωνικών προκλήσεων, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, όπου οι νέοι Ευρωπαίοι επιθυμούν να συμβάλουν εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στην πράξη.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Στην ανακοίνωση με τίτλο «Προς ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης», της 7ης Δεκεμβρίου 201618, η Επιτροπή τόνισε την ανάγκη να ενισχυθούν οι βάσεις των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε ολόκληρη την Ευρώπη, να παρασχεθούν στους νέους περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε ευρύ φάσμα τομέων, και να στηριχθούν οι προσπάθειες των φορέων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο όσον αφορά την αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων και κρίσεων. Η Επιτροπή εγκαινίασε την πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο της οποίας κινητοποιήθηκαν διάφορα ενωσιακά προγράμματα με σκοπό την παροχή ευκαιριών εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή απασχόλησης σε νέους σε όλη την Ένωση.

(3)  Στην ανακοίνωση με τίτλο «Προς ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης», της 7ης Δεκεμβρίου 201618, η Επιτροπή τόνισε την ανάγκη να ενισχυθούν οι βάσεις των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε ολόκληρη την Ευρώπη, να παρασχεθούν στους νέους περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε ευρύ φάσμα τομέων, και να στηριχθούν οι προσπάθειες των φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο όσον αφορά την αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων και κρίσεων. Η Επιτροπή εγκαινίασε την πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο της οποίας κινητοποιήθηκαν διάφορα ενωσιακά προγράμματα με σκοπό την παροχή ευκαιριών εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή απασχόλησης σε νέους σε όλη την Ένωση.

___________________

__________________

18 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, Προς ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης [COM(2016) 0942 final].

18Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, Προς ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης [COM(2016) 0942 final].

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Θα πρέπει να παρασχεθούν στους νέους εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης, χάρη στις οποίες θα μπορούν να εκφράσουν τη δέσμευσή τους προς όφελος των κοινοτήτων, αποκτώντας ταυτόχρονα χρήσιμη εμπειρία, δεξιότητες και ικανότητες για την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική, επαγγελματική τους εξέλιξη και την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, και, ως εκ τούτου, βελτιώνοντας την απασχολησιμότητά τους. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει να υποστηρίζουν επίσης την κινητικότητα των νέων εθελοντών, ασκουμένων και εργαζομένων.

(5)  Θα πρέπει να παρασχεθούν στους νέους εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες συμμετοχής, χωρίς αποκλεισμούς, σε δραστηριότητες αλληλεγγύης, χάρη στις οποίες θα μπορούν να εκφράσουν τη δέσμευσή τους προς όφελος των κοινοτήτων και των τοπικών κοινοτήτων, αποκτώντας ταυτόχρονα χρήσιμη εμπειρία, γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική, επαγγελματική τους εξέλιξη και την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, και, ως εκ τούτου, βελτιώνοντας την απασχολησιμότητά τους σε εθνικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και, ενδεχομένως, διασυνοριακό ή διεθνές επίπεδο. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει να υποστηρίζουν επίσης την κινητικότητα των νέων εθελοντών, ασκουμένων και εργαζομένων.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης που παρέχονται στους νέους θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε εκκρεμείς κοινωνικές ανάγκες, να συμβάλλουν στην ισχυροποίηση των κοινοτήτων, να παρέχουν στους νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις και ικανότητες, να είναι οικονομικά προσιτές στους νέους και να υλοποιούνται με ασφαλή και υγιή τρόπο.

(6)  Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης που παρέχονται στους νέους θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και να στοχεύουν ειδικότερα όσους είναι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), υπό την έννοια ότι θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε εκκρεμείς κοινωνικές ανάγκες, να συμβάλλουν στην ισχυροποίηση των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνικής συνοχής, να παρέχουν στους νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, να είναι οικονομικά προσιτές στους νέους και να υλοποιούνται με ασφαλή, χωρίς αποκλεισμούς και υγιή τρόπο.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης παρέχει ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις δραστηριότητες αλληλεγγύης σε ολόκληρη την Ένωση και εκτός αυτής. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η συνέπεια και η συμπληρωματικότητα με άλλες συναφείς πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης βασίζεται στα ισχυρά σημεία και τις συνέργειες προγενέστερων και υφιστάμενων προγραμμάτων, ιδίως της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας19 και της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ20. Επίσης, λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την υποστήριξη των νέων και τη διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία στο πλαίσιο των «Εγγυήσεων για τη νεολαία», μέσω της παροχής πρόσθετων ευκαιριών εισόδου στην αγορά εργασίας υπό μορφή πρακτικής άσκησης ή θέσεων εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη εντός των αντίστοιχων κρατών μελών ή διασυνοριακά. Επιπλέον, διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα με τα υφιστάμενα σε επίπεδο Ένωσης δίκτυα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που θα αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, όπως το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, το EURES και το δίκτυο Eurodesk. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα μεταξύ των υφιστάμενων συναφών προγραμμάτων, ιδίως των εθνικών προγραμμάτων αλληλεγγύης και των προγραμμάτων κινητικότητας για τους νέους, και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, με βάση τις ορθές πρακτικές, ανάλογα με την περίπτωση.

(7)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης παρέχει ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις δραστηριότητες αλληλεγγύης σε ολόκληρη την Ένωση και εκτός αυτής. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η συνέπεια και η συμπληρωματικότητα με άλλες συναφείς πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης βασίζεται στα ισχυρά σημεία και τις συνέργειες προγενέστερων και υφιστάμενων προγραμμάτων, ιδίως της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας19 και της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ20. Επίσης, λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες και οι πόλεις, για την υποστήριξη των νέων και τη διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία στο πλαίσιο των «Εγγυήσεων για τη νεολαία», μέσω της παροχής πρόσθετων ευκαιριών εισόδου στην αγορά εργασίας υπό μορφή πρακτικής άσκησης ή θέσεων εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη εντός των αντίστοιχων κρατών μελών ή διασυνοριακά. Επιπλέον, διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα με τα υφιστάμενα σε επίπεδο Ένωσης δίκτυα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που θα αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, όπως το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, το EURES και το δίκτυο Eurodesk. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα μεταξύ των υφιστάμενων συναφών προγραμμάτων, ιδίως των εθνικών προγραμμάτων αλληλεγγύης και των προγραμμάτων κινητικότητας για τους νέους, και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, με βάση τις ορθές πρακτικές, ανάλογα με την περίπτωση.

_________________

_________________

19 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50-73).

19 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50-73).

20 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 375/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας («πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ») (ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 1-17).

20 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 375/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας («πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ») (ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 1-17).

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δημιουργεί νέες ευκαιρίες ώστε οι νέοι να συμμετέχουν σε δραστηριότητες εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη, καθώς και να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν έργα αλληλεγγύης με δική τους πρωτοβουλία. Οι εν λόγω ευκαιρίες συμβάλλουν στην προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική τους εξέλιξη και στην εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υποστηρίζει επίσης δραστηριότητες δικτύωσης για τα άτομα και τους φορείς που συμμετέχουν σ’ αυτό καθώς και μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων και την ενίσχυση της επικύρωσης των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων. Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλει επίσης στην ευρωπαϊκή συνεργασία που είναι σημαντική για τους νέους και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις θετικές της συνέπειες.

(9)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δημιουργεί νέες ευκαιρίες ώστε οι νέοι να συμμετέχουν σε δραστηριότητες εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη, καθώς και να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν προγράμματα και έργα αλληλεγγύης με δική τους πρωτοβουλία. Οι εν λόγω ευκαιρίες συμβάλλουν στην προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική τους εξέλιξη και στην εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υποστηρίζει επίσης δραστηριότητες δικτύωσης για τα άτομα και τους φορείς που συμμετέχουν σ’ αυτό καθώς και μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων και την ενίσχυση της επικύρωσης των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων. Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλει επίσης στην ευρωπαϊκή συνεργασία που είναι σημαντική για τους νέους και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις θετικές της συνέπειες.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Οι δραστηριότητες αυτές είναι προς όφελος των κοινοτήτων και, ταυτόχρονα, προωθούν την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική, επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου και την εξέλιξή του ως ενεργού πολίτη, η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή δραστηριοτήτων εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης και εργασίας, έργων ή δραστηριοτήτων δικτύωσης, τα οποία αναπτύσσονται σε σχέση με διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση και κατάρτιση, η απασχόληση, η ισότητα των φύλων, η επιχειρηματικότητα –ιδίως η κοινωνική επιχειρηματικότητα– η ιδιότητα του πολίτη και η δημοκρατική συμμετοχή, η προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης, η δράση για το κλίμα, η πρόληψη, ετοιμότητα και αποκατάσταση σε περίπτωση καταστροφών, η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη, η παροχή τροφίμων και άλλων μη επισιτιστικών ειδών, η υγεία και η ευεξία, η δημιουργικότητα και ο πολιτισμός, η σωματική αγωγή και ο αθλητισμός, η κοινωνική πρόνοια και προστασία, η υποδοχή και ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, η εδαφική συνεργασία και συνοχή και η διασυνοριακή συνεργασία. Αυτές οι δραστηριότητες αλληλεγγύης περιλαμβάνουν μια ισχυρή διάσταση μάθησης και κατάρτισης μέσω συναφών δραστηριοτήτων που μπορούν να προσφερθούν στους συμμετέχοντες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δραστηριότητα αλληλεγγύης.

(10)  Οι δραστηριότητες αυτές είναι προς όφελος των κοινοτήτων και να υποστηρίζονται από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και, ταυτόχρονα, προωθούν την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική, επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου και την εξέλιξή του ως ενεργού πολίτη, η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή δραστηριοτήτων εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης και εργασίας, έργων ή δραστηριοτήτων δικτύωσης στον τομέα των ΤΠ και των νέων τεχνολογιών, τα οποία αναπτύσσονται σε σχέση με διάφορους τομείς, όπως η άτυπη και η τυπική εκπαίδευση και η άτυπη μάθηση, ο διαπολιτιστικός διάλογος, η κοινωνική ενσωμάτωση, και η κατάρτιση, η απασχόληση, η ισότητα των φύλων, η επιχειρηματικότητα –ιδίως η κοινωνική επιχειρηματικότητα– η ιδιότητα του πολίτη και η δημοκρατική συμμετοχή, η προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης, η δράση για το κλίμα, η πρόληψη, ετοιμότητα και αποκατάσταση σε περίπτωση καταστροφών, η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη, η παροχή τροφίμων και άλλων μη επισιτιστικών ειδών, η υγεία και η ευεξία, η δημιουργικότητα και ο πολιτισμός, η σωματική αγωγή και ο αθλητισμός, η κοινωνική πρόνοια και προστασία, η υποδοχή και ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, η εδαφική συνεργασία και συνοχή και η διασυνοριακή συνεργασία. Αυτές οι δραστηριότητες αλληλεγγύης περιλαμβάνουν μια ισχυρή διάσταση μάθησης και κατάρτισης μέσω συναφών δραστηριοτήτων που μπορούν να προσφερθούν στους συμμετέχοντες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δραστηριότητα αλληλεγγύης.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Οι δραστηριότητες εθελοντισμού (τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης) παρέχουν πλούσια εμπειρία σε ένα πλαίσιο μη τυπικής και άτυπης μάθησης που ενισχύει την προσωπική, κοινωνικοεκπαι