MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta

14.2.2019 - (COM(2018/0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)) - ***I

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
Esittelijä: Michaela Šojdrová
Valmistelijat (*):
Eleni Theocharous, Kehitysvaliokunta
Deirdre Clune, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla


Menettely : 2018/0230(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0079/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0079/2019
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta

(COM(2018/0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0440),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 165 artiklan 4 kohdan, 166 artiklan 4 kohdan ja 214 artiklan 5 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0264/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17 lokakuuta 2018 antaman lausunnon[1],

–  ottaa huomioon alueiden komitean 6. joulukuuta 2018 antaman lausunnon[2],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön ja kehitysvaliokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, budjettivaliokunnan ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A8-0079/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Euroopan unioni perustuu sen kansalaisten ja jäsenvaltioiden väliseen solidaarisuuteen. Tämä yhteinen arvo ohjaa sen toimintaa ja luo yhtenäisyyden, jota tarvitaan, jotta voidaan selvitä nykyisistä ja tulevista yhteiskunnan haasteista, joihin vastaamisessa nuoret eurooppalaiset ovat valmiita auttamaan ilmaisten solidaarisuuttaan käytännössä.

(1)  Euroopan unioni perustuu sen kansalaisten ja jäsenvaltioiden väliseen solidaarisuuteen. Tämä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa vahvistettu yhteinen arvo ohjaa sen toimintaa ja luo yhtenäisyyden, jota tarvitaan, jotta voidaan selvitä nykyisistä ja tulevista yhteiskunnan haasteista, joihin vastaamisessa nuoret eurooppalaiset ovat valmiita auttamaan ilmaisten solidaarisuuttaan käytännössä.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Koska humanitaaristen kriisien ja hätätilanteiden määrä maailmassa lisääntyy huomattavasti, on tarpeen edistää solidaarisuutta jäsenvaltioiden välillä sekä niiden kolmansien maiden kanssa, joihin ihmisten aiheuttamat kriisit tai luonnonkatastrofit vaikuttavat, ja pyrkiä vahvistamaan solidaarisuuden edistämistä ja lisäämään humanitaarisen avun näkyvyyttä unionin kansalaisten keskuudessa.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(1 b)  Humanitaarinen apu perustuu puolueettomuuden, tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteisiin, jotka sisältyvät kansainväliseen humanitaariseen oikeuteen ja unionin oikeuteen. Humanitaarinen apu on tarveperusteista hätäapua, jolla pyritään pelastamaan ihmishenkiä, ehkäisemään ja lieventämään inhimillistä kärsimystä, säilyttämään ihmisarvo sekä suojelemaan ihmisen aiheuttamista tai luonnonkatastrofeista kärsimään joutuneita haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä. Katastrofiriskin vähentäminen ja katastrofivalmiuden kehittäminen parantamalla valmiuksia ja selviytymiskykyä ovat myös humanitaarisen avun keskeisiä osatekijöitä.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Komissio painotti 7 päivänä joulukuuta 2016 antamassaan tiedonannossa ”Euroopan solidaarisuusjoukot”18 tarvetta vahvistaa yhteisvastuutoiminnan perustaa koko Euroopan alueella, tarjota nuorille enemmän ja parempia mahdollisuuksia solidaarisuustoimiin monilla eri aloilla ja tukea kansallisia ja paikallisia toimijoita niiden pyrkimyksissä selvitä erilaisista haasteista ja kriiseistä. Tiedonannolla käynnistettiin Euroopan solidaarisuusjoukkojen ensimmäinen toimintavaihe, jossa tarjottiin unionin eri ohjelmien puitteissa vapaaehtoistoiminta-, harjoittelu- ja työmahdollisuuksia nuorille eri puolilla unionia.

(3)  Komissio painotti 7 päivänä joulukuuta 2016 antamassaan tiedonannossa ”Euroopan solidaarisuusjoukot”18 tarvetta vahvistaa yhteisvastuutoiminnan perustaa koko Euroopan alueella, tarjota nuorille enemmän ja parempia mahdollisuuksia solidaarisuustoimiin monilla eri aloilla ja tukea kansallisia, alueellisia ja paikallisia toimijoita niiden pyrkimyksissä selvitä erilaisista haasteista ja kriiseistä. Tiedonannolla käynnistettiin Euroopan solidaarisuusjoukkojen ensimmäinen toimintavaihe, jossa tarjottiin unionin eri ohjelmien puitteissa vapaaehtoistoiminta-, harjoittelu- ja työmahdollisuuksia nuorille eri puolilla unionia.

___________________

__________________

18 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Euroopan solidaarisuusjoukot (COM(2016) 0942 final).

18 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Euroopan solidaarisuusjoukot (COM(2016) 0942 final).

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Tässä asetuksessa solidaarisuudella tarkoitetaan jokaisen vastuuntuntoa muista ja sitoutumista yhteiseen hyvään, mikä ilmenee käytännön toimintana, josta ei odoteta saatavan vastinetta.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 b)  Avun antaminen unionin ulkopuolisissa maissa oleville ihmisille ja yhteisöille, jotka ovat joutuneet kärsimään katastrofeista tai jotka ovat erityisen alttiina katastrofeille ja jotka tarvitsevat humanitaarista apua, joka perustuu neutraaliuden, humaanisuuden, riippumattomuuden ja puolueettomuuden perusperiaatteisiin, on tärkeä solidaarisuuden ilmaus.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 c)  Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen yhteydessä toimia toteuttavien vapaaehtoisten osallistujien ja järjestöjen olisi noudatettava humanitaarista apua koskevassa eurooppalaisessa konsensuksessa esitettyjä periaatteita.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(4 d)  On tarpeen edelleen kehittää solidaarisuutta kolmansien maiden kriisien ja katastrofien uhreja kohtaan sekä lisätä unionin kansalaisten tietoisuutta humanitaarisesta avusta ja yleensä vapaaehtoistoiminnasta elinikäisenä aktiviteettina ja antaa tällaiselle toiminnalle lisää näkyvyyttä.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(4 e)  Unioni ja jäsenvaltiot ovat sitoutuneet panemaan täytäntöön YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman 2030 ja siinä olevat kestävän kehityksen tavoitteet sekä sisäisesti että ulkoisten toimien kautta.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 f kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 f)  Neuvosto korosti humanitaarisen avun ja kehitystoimien välisen käytännön yhteyden toteuttamisesta 19 päivänä toukokuuta 2017 antamissaan päätelmissä tarvetta vahvistaa selviytymiskykyä yhdistämällä humanitaarinen apu aiempaa tiiviimmin kehitysyhteistyöhön ja vahvistaa edelleen humanitaarisen avun, kehitysyhteistyön ja konfliktien ennaltaehkäisyn toisiaan täydentävien toimintatapojen välisiä operatiivisia yhteyksiä.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Nuorille olisi tarjottava helposti käytettävissä olevia mahdollisuuksia osallistua solidaarisuustoimiin, joiden kautta he voisivat tuoda esiin sitoutumisensa yhteisöjä hyödyttävään toimintaan ja samalla hankkia hyödyllistä kokemusta, taitoja ja osaamista henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehittymistään varten ja siten parantaa työllistettävyyttään. Tällaisilla toimilla olisi tuettava myös nuorten vapaaehtoisten, harjoittelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta.

(5)  Nuorille olisi tarjottava helposti käytettävissä olevia, osallistavia ja mielekkäitä mahdollisuuksia osallistua solidaarisuustoimiin, joiden kautta he voisivat tuoda esiin sitoutumisensa yhteisöjä hyödyttävään toimintaan ja samalla hankkia hyödyllistä kokemusta, tietoa, taitoja ja osaamista henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehittymistään varten ja siten parantaa työllistettävyyttään. Tällaisilla toimilla olisi tuettava myös nuorten vapaaehtoisten, harjoittelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta ja monikulttuurista vaihtoa.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Nuorille tarjottavien solidaarisuustoimien olisi oltava laadukkaita, eli niiden olisi vastattava täyttämättömiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin, vahvistettava yhteisöjä, tarjottava nuorille tilaisuuksia hankkia arvokasta tietoa ja osaamista, oltava taloudellisesti nuorten ulottuvilla ja ne olisi toteutettava turvallisissa ja terveellisissä olosuhteissa.

(6)  Nuorille tarjottavien solidaarisuustoimien olisi oltava laadukkaita. Niillä olisi pyrittävä vastaamaan täyttämättömiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin, lisäämään solidaarisuutta sekä vahvistettava yhteisöjä ja demokraattista osallistumista. Niillä olisi tarjottava nuorille tilaisuuksia hankkia arvokasta tietoa ja osaamista. Niiden olisi oltava taloudellisesti nuorten ulottuvilla ja ne olisi toteutettava turvallisissa, osallistavissa ja terveellisissä olosuhteissa. Paikallisten ja alueellisten viranomaisten ja kiireellisiin sosiaalisiin ongelmiin erikoistuneiden eurooppalaisten verkostojen kanssa käytävää vuoropuhelua olisi kannustettava, jotta voidaan parhaiten määrittää täyttämättömät yhteiskunnalliset tarpeet ja varmistaa tarvelähtöinen ohjelma. Solidaarisuustoimet eivät saisi vaikuttaa kielteisesti olemassa oleviin työ- tai harjoittelupaikkoihin, ja niiden olisi osaltaan lujitettava yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia sitoumuksia eikä korvattava niitä.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoavat keskitetyn asiointipisteen, jonka kautta pääsee osallistumaan solidaarisuustoimiin koko unionissa ja sen ulkopuolella. Ohjelman yhdenmukaisuus ja täydentävyys unionin muihin asiaan liittyviin politiikkoihin ja ohjelmiin nähden olisi varmistettava. Euroopan solidaarisuusjoukot pohjautuvat aiempien ja nykyisten ohjelmien, erityisesti eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun19 ja EU:n vapaaehtoisapua koskevan aloitteen20, vahvuuksiin ja synergioihin niiden kanssa. Lisäksi ne täydentävät jäsenvaltioiden nuorisotakuun yhteydessä toteuttamia toimia, joilla tuetaan nuoria ja helpotetaan heidän siirtymistään opinnoista työelämään, tarjoamalla heille lisää mahdollisuuksia päästä mukaan työmarkkinoille solidaarisuuteen liittyvien alojen harjoittelujen tai työpaikkojen kautta joko kunkin omassa jäsenvaltiossa tai muissa maissa. Myös täydentävyys Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan kannalta olennaisten unionin tason verkostojen, kuten Euroopan laajuisen julkisten työvoimapalvelujen verkoston, EURES-verkoston ja Eurodesk-verkoston, kanssa varmistetaan. Lisäksi olisi varmistettava nykyisten asiaan liittyvien järjestelmien, erityisesti kansallisten yhteisvastuujärjestelmien ja nuorten liikkuvuusjärjestelmien, ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen välinen täydentävyys hyödyntäen hyviä käytäntöjä tapauksen mukaan.

(7)  Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoavat keskitetyn asiointipisteen, jonka kautta pääsee osallistumaan solidaarisuustoimiin koko unionissa ja sen ulkopuolella. Ohjelman yhdenmukaisuus ja täydentävyys unionin muihin asiaan liittyviin politiikkoihin ja ohjelmiin nähden olisi varmistettava. Euroopan solidaarisuusjoukot pohjautuvat aiempien ja nykyisten ohjelmien, erityisesti eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun19 ja EU:n vapaaehtoisapua koskevan aloitteen20, vahvuuksiin ja synergioihin niiden kanssa. Lisäksi ne täydentävät jäsenvaltioiden nuorisotakuun kaltaisten järjestelmien yhteydessä toteuttamia toimia, joilla tuetaan nuoria ja helpotetaan heidän siirtymistään opinnoista työelämään, tarjoamalla heille lisää mahdollisuuksia päästä mukaan työmarkkinoille solidaarisuuteen liittyvien alojen harjoittelujen tai työpaikkojen kautta joko kunkin omassa jäsenvaltiossa tai muissa maissa. Myös täydentävyys Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan kannalta olennaisten unionin tason verkostojen, kuten Euroopan laajuisen julkisten työvoimapalvelujen verkoston, EURES-verkoston ja Eurodesk-verkoston, ja asiaankuuluvien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, myös työmarkkinaosapuolten ja nuoria ja vapaaehtoisia edustavien verkostojen, kanssa varmistetaan. Lisäksi olisi varmistettava nykyisten asiaan liittyvien järjestelmien, erityisesti kansallisten yhteisvastuujärjestelmien, kuten vapaaehtoistoiminnan, yhteiskuntapalvelun ja nuorten liikkuvuusjärjestelmien, ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen välinen täydentävyys hyödyntäen hyviä käytäntöjä tapauksen mukaan, jotta voidaan vastavuoroisesti lisätä ja parantaa tällaisten järjestelmien vaikutusta ja ominaisuuksia sekä hyödyntää hyviä käytäntöjä. Euroopan solidaarisuusjoukoilla ei pitäisi korvata kansallisia järjestelmiä. Kaikkien nuorten mahdollisuus osallistua kansallisiin solidaarisuustoimiin olisi varmistettava. Komission olisi laadittava käytännön ohjeita ohjelman täydentävyydestä suhteessa muihin unionin ohjelmiin ja rahoituslähteisiin, sekä niiden välisestä synergiasta.

__________________

__________________

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1288/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o 1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja 1298/2008/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50–73).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1288/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o 1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja 1298/2008/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50–73).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 375/2014, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustamisesta (”EU:n vapaaehtoisapua koskeva aloite”) (EUVL L 122, 24.4.2014, s. 1–17).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 375/2014, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustamisesta (”EU:n vapaaehtoisapua koskeva aloite”) (EUVL L 122, 24.4.2014, s. 1–17).

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(8 a)  Lähettävien ja vastaanottavien organisaatioiden sertifiointia asetuksen (EU) N:o 375/2014 mukaisesti ei pitäisi toistaa ohjelman puitteissa, ja vastaavuus olisi tunnustettava tämän asetuksen täytäntöönpanossa vuodesta 2021 eteenpäin.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Euroopan solidaarisuusjoukot avaavat nuorille uusia mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoisuuteen, harjoitteluun tai työhön perustuviin toimiin solidaarisuuteen liittyvillä aloilla sekä suunnitella ja kehittää solidaarisuushankkeita omien ideoidensa pohjalta. Tällaisten mahdollisuuksien avulla nuoret voivat vauhdittaa henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystään. Euroopan solidaarisuusjoukot tukevat myös osallistujien ja organisaatioiden verkostotoimia sekä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tuettujen toimien laatu ja edistetään oppimistulosten validointia. Näin ollen ne myös osaltaan edistävät nuorten kannalta merkityksellistä eurooppalaista yhteistyötä ja lisäävä tietoisuutta yhteistyön positiivisista vaikutuksista.

(9)  Euroopan solidaarisuusjoukot avaavat nuorille uusia epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoisuuteen, harjoitteluun tai työhön perustuviin toimiin solidaarisuuteen liittyvillä aloilla sekä suunnitella ja kehittää solidaarisuushankkeita omien ideoidensa pohjalta. Tällaisten mahdollisuuksien avulla nuoret voivat vauhdittaa henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystään. Euroopan solidaarisuusjoukot tukevat myös osallistujien ja organisaatioiden verkostotoimia sekä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tuettujen toimien laatu ja edistetään oppimistulosten validointia. Näin ollen ne myös osaltaan edistävät nuorten kannalta merkityksellistä eurooppalaista yhteistyötä ja lisäävä tietoisuutta yhteistyön positiivisista vaikutuksista. Niiden olisi lisäksi osaltaan vahvistettava yhteisöjä ja tuettava olemassa olevia organisaatioita, jotka toteuttavat solidaarisuustoimia.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Näiden toimien olisi hyödytettävä yhteisöjä ja samalla tuettava osallistujan henkilökohtaista, koulutuksellista, yhteiskunnallista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystä, ja ne voivat olla muodoltaan vapaaehtoistoimintaa, harjoitteluja tai työtä, hankkeita taikka verkostotoimia, joita kehitetään eri aloilla, kuten koulutuksen, työllisyyden, sukupuolten tasa-arvon, yrittäjyyden – erityisesti sosiaalisen yrittäjyyden –, kansalaisuuden ja demokraattisen osallistumisen, ympäristön- ja luonnonsuojelun, ilmastotoimien, katastrofien ehkäisyn, katastrofivalmiuden ja jälleenrakennustoiminnan, maatalouden, maaseudun kehittämisen, elintarvikkeiden ja muiden hyödykkeiden tarjonnan, terveyden ja hyvinvoinnin, luovuuden ja kulttuurin, liikunnan ja urheilun, sosiaalihuollon ja -turvan, kolmansien maiden kansalaisten vastaanottamisen ja kotouttamisen, alueellisen yhteistyön ja koheesion sekä rajatylittävän yhteistyön alalla. Tällaisiin solidaarisuustoimiin olisi sisällyttävä vankka oppimis- ja koulutusulottuvuus osallistujille ennen solidaarisuustoimea, sen aikana tai sen jälkeen tarjottavien tarkoituksenmukaisten toimien kautta.

(10)  Näiden toimien olisi tuotettava selvää eurooppalaista lisäarvoa ja hyödytettävä yhteisöjä ja samalla tuettava osallistujan henkilökohtaista, koulutuksellista, yhteiskunnallista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystä. Näiden toimien olisi voitava olla muodoltaan vapaaehtoistoimintaa, harjoitteluja tai työtä, hankkeita taikka verkostotoimia, joita kehitetään eri aloilla, kuten koulutuksen, työllisyyden, sukupuolten tasa-arvon, yrittäjyyden – erityisesti sosiaalisen yrittäjyyden –, kansalaisuuden ja demokraattisen osallistumisen, kulttuurien ja uskontojen välisen vuoropuhelun, sosiaalisen osallistamisen, vammaisten henkilöiden osallistamisen, ympäristön- ja luonnonsuojelun, ilmastotoimien, katastrofien ehkäisyn, katastrofivalmiuden ja jälleenrakennustoiminnan, maatalouden, maaseudun kehittämisen, elintarvikkeiden ja muiden hyödykkeiden tarjonnan, terveyden ja hyvinvoinnin, kulttuurin, myös kulttuuriperinnön, luovuuden, liikunnan ja urheilun, sosiaalihuollon ja -turvan, kolmansien maiden kansalaisten vastaanottamisen ja kotouttamisen, jossa keskitytään muuttajien kohtaamiin haasteisiin vastaamiseen, alueellisen yhteistyön ja koheesion sekä rajatylittävän yhteistyön alalla. Tällaisiin solidaarisuustoimiin olisi sisällyttävä vankka oppimis- ja koulutusulottuvuus osallistujille ennen solidaarisuustoimea, sen aikana tai sen jälkeen tarjottavien tarkoituksenmukaisten toimien kautta.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Vapaaehtoistoiminta (sekä unionissa että sen ulkopuolella) tarjoaa epäviralliseen ja arkioppimiseen liittyviä rikastuttavia kokemuksia, joiden avulla nuoret voivat edistää henkilökohtaista, sosiaalista, koulutuksellista ja ammatillista kehitystään sekä kansalaisaktiivisuuttaan ja työllistettävyyttään. Vapaaehtoistoimilla ei saisi olla kielteistä vaikutusta mahdolliseen tai olemassa olevaan palkkatyöhön, eikä niitä saisi pitää korvikkeena palkkatyölle. Komission ja jäsenvaltioiden olisi tehtävä nuorisoalan vapaaehtoistoimintaan sovellettavia toimintapolitiikkoja koskevaa yhteistyötä avoimen koordinointimenetelmän avulla.

(11)  Vapaaehtoistoiminta (sekä unionissa että sen ulkopuolella) tarjoaa epäviralliseen ja arkioppimiseen liittyviä rikastuttavia kokemuksia, joiden avulla nuoret voivat edistää henkilökohtaista, sosiaalista, koulutuksellista ja ammatillista kehitystään sekä kansalaisaktiivisuuttaan, demokraattista osallistumistaan ja työllistettävyyttään. Vapaaehtoistoiminnan olisi perustuttava kirjalliseen vapaaehtoistoimintasopimukseen, ja sillä ei saisi olla kielteistä vaikutusta mahdolliseen tai olemassa olevaan palkkatyöhön, eikä niitä saisi pitää korvikkeena palkkatyölle. Komission ja jäsenvaltioiden olisi tehtävä nuorisoalan vapaaehtoistoimintaan sovellettavia toimintapolitiikkoja koskevaa yhteistyötä avoimen koordinointimenetelmän avulla.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Solidaarisuuteen liittyvien alojen harjoittelut ja työpaikat voivat tarjota nuorille lisämahdollisuuksia työmarkkinoille pääsyyn samalla kun ne helpottavat merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamista. Niiden avulla voidaan edistää nuorten työllistettävyyttä ja tuottavuutta ja helpottaa siirtymistä opiskelusta työelämään, mikä on ratkaisevaa nuorten mahdollisuuksien parantamiseksi työmarkkinoilla. Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa tarjottavissa harjoittelutoimissa noudatetaan laatuperiaatteita, jotka esitetään harjoittelujen laatupuitteista annetussa neuvoston suosituksessa21. Tarjottavat harjoittelut ja työpaikat toimivat nuorten ponnahduslautana työmarkkinoille, ja niihin liittyy asianmukainen toimen jälkeinen tuki. Työmarkkinoiden asiaankuuluvat toimijat, etenkin julkiset ja yksityiset työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet ja kauppakamarit, helpottavat harjoitteluun ja työhön perustuvien toimien suorittamista, ja osallistujaorganisaatiot maksavat niistä korvauksen. Osallistujaorganisaatioina niiden olisi haettava rahoitusta Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimivaltaisen täytäntöönpanoelimen kautta voidakseen toimia välittäjinä osallistujanuorten ja solidaarisuuteen liittyvien alojen harjoittelu- ja työtoimia tarjoavien työnantajien välillä.

(12)  Helposti saatavilla olevat harjoittelut ja työpaikat olisi erotettava selkeästi vapaaehtoistoiminnasta sekä rahoituksen että organisoinnin kannalta. Harjoittelujen ei pitäisi koskaan johtaa työpaikkojen korvaamiseen. Palkallinen harjoittelu ja työpaikat voivat kuitenkin olla epäedullisessa asemassa oleville nuorille ja nuorille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, kannustin osallistua solidaarisuustoimiin, joihin he eivät välttämättä muuten voisi osallistua. Samalla ne tuovat selvää Euroopan tason lisäarvoa auttamalla käsittelemään keskeisiä ratkaisemattomia sosiaalisia haasteita ja vahvistamalla paikallisyhteisöjä. Harjoittelu voi helpottaa nuorten siirtymistä opiskelusta työelämään ja parantaa nuorten työllistettävyyttä, mikä on ratkaisevaa, jotta he voivat integroitua kestävästi työmarkkinoille. Tarjottavat harjoittelut ja työpaikat toimivat nuorten ponnahduslautana työmarkkinoille. Osallistujaorganisaation, joka vastaanottaa tai ottaa palvelukseensa osallistujan, olisi aina suoritettava korvaus Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa tarjottavasta harjoittelusta tai työpaikasta. Harjoittelun olisi perustuttava sen suorittamismaassa sovellettavan lain mukaiseen kirjalliseen harjoittelusopimukseen, ja siinä olisi noudatettava periaatteita, jotka esitetään harjoittelujen laatupuitteista 10 päivänä maaliskuuta 2014 annetussa neuvoston suosituksessa21. Työskentelyn olisi perustuttava sen osallistujamaan, jossa työskentely tapahtuu, kansallisen lainsäädännön tai kyseisessä maassa sovellettavien työehtosopimusten tai niiden molempien mukaiseen työsopimukseen. Työpaikkoja tarjoaville osallistujaorganisaatioille ei pitäisi antaa rahoitustukea yli 12 kuukauden ajan. Osallistujaorganisaatioiden olisi haettava rahoitusta Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimivaltaisen täytäntöönpanoelimen kautta voidakseen toimia välittäjinä osallistujanuorten ja solidaarisuuteen liittyvien alojen harjoitteluun ja työhön perustuvia toimia tarjoavien työnantajien välillä. Harjoitteluihin ja työpaikkoihin olisi yhdistettävä asianmukainen valmennus, työssäoppiminen ja kotiinpaluun jälkeinen tuki, joka liittyy osallistujan osallistumiseen. Työmarkkinoiden asiaankuuluvat toimijat, etenkin julkiset ja yksityiset työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet ja kauppakamarit ja rajatylittävien toimien tapauksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/58921 a tarkoitetut Eures-verkoston jäsenorganisaatiot, voisivat helpottaa harjoittelua ja työskentelyä.

__________________

__________________

21 Neuvoston suositus, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2018, laadukkaan ja tehokkaan oppisopimuskoulutuksen eurooppalaisista puitteista (EUVL C 153, 2.5.2018, s. 1).

21 Neuvoston suositus, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2014, harjoittelun laatupuitteista (EUVL C 88, 27.3.2014, s. 1).

 

21 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2016/589, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2016, työnvälityspalvelujen eurooppalaisesta verkostosta (Eures), liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistämisestä ja asetusten (EU) N:o 492/2011 ja (EU) N:o 1296/2013 muuttamisesta (EUVL L 107, 22.4.2016, s. 1).

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Olisi toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että harjoitteluja ja työtä on kaikkien nuorten ja erityisesti sellaisten nuorten saatavilla, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, kuten vammaiset nuoret, nuoret, jotka ovat sosiaalisesti tai kulttuurisesti heikommassa asemassa, maahanmuuttajat ja unionin eristyneiden maaseutualueiden ja syrjäisimpien alueiden asukkaat.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Nuorten aloitteellisuus on yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla merkittävä voimavara. Euroopan solidaarisuusjoukot edistävät sitä tarjoamalla nuorille mahdollisuuden laatia ja toteuttaa omia hankkeitaan, joissa he voivat tarttua tiettyihin ongelmiin paikallisyhteisöjensä eduksi. Kyseisissä hankkeissa nuoret voivat testata ideoitaan, ja ne tukevat nuorten itsensä ryhtymistä solidaarisuustoiminnan vetäjiksi. Hankkeet toimivat myös lähtökohtana vahvemmalle sitoutumiselle solidaarisuustoimiin, ja ne antavat Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujille kannustavan alkusysäyksen yrittäjyyteen tai yhdistysten, kansalaisjärjestöjen tai muiden solidaarisuus- ja nuorisoalan tai voittoa tavoittelemattoman sektorin elinten perustamiseen.

(13)  Nuorten aloitteellisuus on yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla merkittävä voimavara. Euroopan solidaarisuusjoukot edistävät sitä tarjoamalla nuorille mahdollisuuden laatia ja toteuttaa omia hankkeitaan, joissa he voivat tarttua tiettyihin ongelmiin paikallisyhteisöjensä eduksi. Kyseisissä hankkeissa voidaan kokeilla ideoita innovoivien ratkaisujen kehittämiseksi yhteisiin haasteisiin alhaalta ylöspäin suuntautuvalla lähestymistavalla nuorten tukemiseksi ryhtymään itse solidaarisuustoiminnan vetäjiksi. Hankkeet toimivat myös lähtökohtana vahvemmalle sitoutumiselle solidaarisuustoimiin, ja ne antavat Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujille kannustavan alkusysäyksen yrittäjyyteen ja toimimiseen edelleen aktiivisina kansalaisina joko vapaaehtoisina, harjoittelijoina tai työntekijöinä yhdistyksissä, kansalaisjärjestöissä tai muissa solidaarisuus- ja nuorisoalan tai voittoa tavoittelemattoman sektorin elimissä. Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi pohjimmiltaan luotava ilmapiiri, joka yhä enemmän innostaa nuoria osallistumaan solidaariseen ja yleisen edun mukaiseen toimintaan.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(13 a)  Vapaaehtoiset voivat osaltaan vahvistaa unionin valmiuksia antaa tarveperusteista humanitaarista apua tiettyjen periaatteiden mukaisesti ja osaltaan tehostaa humanitaarisen alan toimintaa, kun heidät valitaan, koulutetaan ja valmennetaan kenttätyöhön asianmukaisesti siten, että heillä on varmasti tarvittavat taidot ja pätevyys avun tarpeessa olevien ihmisten auttamiseen mahdollisimman tuloksellisesti, ja edellyttäen, että he saavat asianmukaista tukea ja ohjausta paikan päällä. Sen vuoksi kentällä toimivien erittäin pätevien, korkeasti koulutettujen ja kokeneiden valmentajien tai mentorien rooli on tärkeä humanitaarisen avun tehokkuuden sekä vapaaehtoisten tukemisen kannalta.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistuvien nuorten ja organisaatioiden olisi tunnettava kuuluvansa yksittäisten ihmisten ja eri tahojen muodostamaan yhteisöön, joka on sitoutunut lisäämään yhteisvastuullisuutta koko Euroopassa. Samaan aikaan osallistujaorganisaatiot tarvitsevat tukea parantaakseen valmiuksiaan tarjota laadukkaita toimia kasvavalle osallistujajoukolle. Euroopan solidaarisuusjoukot tukevat verkostotoimia, joilla pyritään vahvistamaan nuorten ja osallistujaorganisaatioiden sitoutumista tähän yhteisöön ja lisäämään Euroopan solidaarisuusjoukkojen yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä edistämään hyödyllisten käytäntöjen ja kokemusten jakamista. Kyseisillä toimilla myös lisätään julkisten ja yksityisten toimijoiden tietoisuutta Euroopan solidaarisuusjoukoista ja kerätään osallistujanuorilta ja -organisaatioilta palautetta Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimien toteuttamisesta.

(14)  Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistuvien nuorten ja organisaatioiden olisi tunnettava kuuluvansa yksittäisten ihmisten ja eri tahojen muodostamaan yhteisöön, joka on sitoutunut lisäämään yhteisvastuullisuutta koko Euroopassa. Samaan aikaan osallistujaorganisaatiot tarvitsevat tukea parantaakseen valmiuksiaan tarjota laadukkaita toimia kasvavalle osallistujajoukolle. Euroopan solidaarisuusjoukot tukevat verkostotoimia, joilla pyritään vahvistamaan nuorten ja osallistujaorganisaatioiden sitoutumista tähän yhteisöön ja lisäämään Euroopan solidaarisuusjoukkojen yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä edistämään parhaiden käytäntöjen ja kokemusten jakamista. Kyseisillä toimilla myös lisätään julkisten ja yksityisten toimijoiden tietoisuutta Euroopan solidaarisuusjoukoista ja kerätään osallistujanuorilta ja -organisaatioilta yksityiskohtaista ja mielekästä palautetta Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimien toteuttamisen eri vaiheista. Palautteessa olisi oltava ohjelman tavoitteita koskevia kysymyksiä, jotta tavoitteiden saavuttamista voitaisiin arvioida paremmin.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(14 a)  Ohjelman onnistuneen täytäntöönpanon varmistaminen edellyttää, että lisätään näkyvyyttä ja tietoisuutta ja edistetään tarjolla olevia rahoitusmahdollisuuksia entisestään tiedotuskampanjoilla, mukaan lukien vuotuinen Euroopan solidaarisuusjoukkojen tiedotuspäivä, ja dynaamisilla viestintäkeinoilla siten, että keskitytään voimakkaasti sosiaaliseen mediaan ja varmistetaan mahdollisimman laaja tietoisuus kohderyhmien, sekä yksityishenkilöiden että organisaatioiden, keskuudessa.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä toimien ja muiden Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa tarjottavien mahdollisuuksien laadun varmistamiseen erityisesti tarjoamalla osallistujille koulutusta, kielitukea, vakuutus, hallinnollista tukea ja toimen jälkeistä tukea sekä huolehtimalla Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen aikana hankittujen tietojen, taitojen ja osaamisen validoinnista. Vapaaehtoisten turvallisuus on äärimmäisen tärkeää, eikä vapaaehtoisia pitäisi lähettää operaatioihin, joita suoritetaan kansainvälisten tai muiden aseellisten konfliktien alueella.

(15)  Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä toimien ja muiden Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa tarjottavien mahdollisuuksien laadun varmistamiseen ja osallistavuuden tavoitteen saavuttamiseen erityisesti tarjoamalla osallistujille asianmukaista koulutusta verkossa tai sen ulkopuolella, kielitukea, kohtuullinen majoitus, vakuutus, yksinkertaistetut hallintomenettelyt, tukea ennen toimea ja sen jälkeen sekä huolehtimalla Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen aikana hankittujen tietojen, taitojen ja osaamisen validoinnista. Tukitoimia olisi kehitettävä ja tarjottava yhteistyössä nuorisojärjestöjen ja muiden voittoa tavoittelemattomien ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa, jotta voidaan hyödyntää niiden asiantuntemusta alalla. Osallistujien ja suunniteltujen edunsaajien turvallisuus on äärimmäisen tärkeää. Kaikessa toiminnassa olisi noudatettava haitan aiheuttamisen välttämistä koskevaa (ˮdo no harmˮ) periaatetta. Osallistujia ei pitäisi lähettää operaatioihin, joita suoritetaan kansainvälisten tai muiden aseellisten konfliktien alueella eikä ympäristöihin, jotka ovat ristiriidassa kansainvälisen ihmisoikeusstandardien kanssa. Lapsen etua koskevan periaatteen olisi ohjattava toimia, joissa ollaan suoraan tekemisissä lasten kanssa, ja tällaisten toimien yhteydessä olisi tarvittaessa tehtävä osallistujien taustatarkastuksia tai toteutettava muita toimenpiteitä lasten suojelun varmistamiseksi.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Lapsen oikeuksien edistämistä ja suojaamista koskevien EU:n suuntaviivojen (2017) ja vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen 9 artiklan mukaisesti unionin ja jäsenvaltioiden on edistettävä ja tuettava haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden, kuten vammaisten henkilöiden ja lasten, siirtymistä laitoshoidosta perhe- ja yhteisöpohjaisiin hoitopalveluihin. Tässä yhteydessä ohjelmalla ei pitäisi tukea toimenpiteitä tai aloitteita, jotka estävät pitämästä kiinni sitoumuksesta luopua laitoshoidosta tai sellaisesta sijoittamisesta, joka olisi haitallista lapsille tai vammaisille henkilöille.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 b)  Unionin yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja syrjimättömyyden periaatteita olisi noudatettava täysimääräisesti kaikissa ohjelman täytäntöönpanon vaiheissa, myös osallistujien ja järjestöjen määrittämisessä ja valinnassa.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Jotta voidaan varmistaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimien vaikutus osallistujien henkilökohtaiseen, koulutukselliseen, sosiaaliseen, kansalaisuuteen liittyvään ja ammatilliseen kehittymiseen, toimen oppimistuloksina saavutetut tiedot, taidot ja osaaminen olisi yksilöitävä ja dokumentoitava asianmukaisesti kansalliset olosuhteet ja erityispiirteet huomioon ottaen, kuten suositellaan epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista 20 päivänä joulukuuta 2012 annetussa neuvoston suosituksessa22.

(16)  Jotta voidaan varmistaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimien vaikutus osallistujien henkilökohtaiseen, koulutukselliseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen, kansalaisuuteen liittyvään ja ammatilliseen kehittymiseen, toimen oppimistuloksina saavutetut tiedot, taidot ja osaaminen olisi yksilöitävä ja dokumentoitava asianmukaisesti kansalliset olosuhteet ja erityispiirteet huomioon ottaen, kuten suositellaan epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista 20 päivänä joulukuuta 2012 annetussa neuvoston suosituksessa22. Jotta voidaan varmistaa, että rekisteröityneille ehdokkaille tarjotaan soveltuvaa solidaarisuustoimintaa, solidaarisuustoimien oppimistulosten olisi oltava heidän saatavillaan ennen kuin he tekevät päätöksen osallistumisesta. Siksi olisi tarvittaessa kannustettava käyttämään epävirallisen ja arkioppimisen tunnustamisen kansallisen ja unionin tason tehokkaita välineitä, kuten Youthpassia ja Europassia.

__________________

__________________

22 Neuvoston suositus, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista (EUVL C 398, 22.12.2012, s. 1–5).

22 Neuvoston suositus, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista (EUVL C 398, 22.12.2012, s. 1–5).

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(16 a)  Kansallisten toimistojen olisi myös kannustettava nuoria vapaaehtoisia ryhtymään ohjelman lähettiläiksi, jotta he voivat jakaa kokemuksiaan nuorisoverkostojen, oppilaitosten ja työpajojen avulla. Entiset vapaaehtoistyöntekijät tai lähettiläät voisivat myös osallistua tulevien ehdokkaiden koulutukseen.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Laatumerkin avulla olisi varmistettava, että osallistujaorganisaatiot noudattavat Euroopan solidaarisuusjoukkojen periaatteita ja vaatimuksia, jotka koskevat niiden oikeuksia ja velvollisuuksia solidaarisuustoiminnan kaikissa vaiheissa. Laatumerkin saaminen on ennakkoedellytyksenä osallistumiselle, mutta se ei saisi johtaa automaattisesti Euroopan solidaarisuusjoukkojen mukaisen rahoituksen saamiseen.

(17)  Laatumerkin avulla olisi varmistettava, että osallistujaorganisaatiot noudattavat unionin arvoja, periaatteita ja tavoitteita sekä Euroopan solidaarisuusjoukkojen periaatteita ja vaatimuksia, jotka koskevat niiden oikeuksia ja velvollisuuksia sekä turvallisuusnormeja solidaarisuustoiminnan kaikissa vaiheissa, mukaan lukien toimia edeltävät ja toimien jälkeiset vaiheet. Laatumerkin saaminen on ennakkoedellytyksenä osallistumiselle, mutta se ei saisi johtaa automaattisesti Euroopan solidaarisuusjoukkojen mukaisen rahoituksen saamiseen. Laatumerkit olisi eriteltävä solidaarisuustoimen lajin mukaan.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Kaikkien yhteisöjen, jotka haluavat osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaan, olisi saatava laatumerkki, jos sitä koskevat edellytykset täyttyvät. Euroopan solidaarisuusjoukkoja täytäntöönpanevien elinten olisi pidettävä yllä jatkuvaa menettelyä laatumerkin myöntämiseksi. Myönnetyt laatumerkit olisi arvioitava määräajoin uudelleen, ja merkki olisi peruutettava, jos toteutettavien tarkastusten yhteydessä käy ilmi, että sen myöntämisen edellytykset eivät enää täyty.

(18)  Kaikkien yhteisöjen, jotka haluavat osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaan, olisi saatava laatumerkki, jos sitä koskevat edellytykset täyttyvät. Jotta voitaisiin varmistaa, että osallistujaorganisaatiot noudattavat tosiasiallisesti Euroopan solidaarisuusjoukkojen periaatteita ja vaatimuksia niiden oikeuksien ja velvollisuuksien osalta, olisi otettava käyttöön erillisiä laatumerkkejä vapaaehtoistoimintaan solidaarisuustoimissa, vapaaehtoistoimintaan humanitaarisen avun toimien tukemisessa sekä harjoitteluihin ja työhön, ja niiden olisi myös vaihdeltava osallistuvan organisaation toiminnan perusteella. Euroopan solidaarisuusjoukkoja täytäntöönpanevien elinten olisi pidettävä yllä jatkuvaa menettelyä laatumerkin myöntämiseksi. Myönnetyt laatumerkit olisi arvioitava säännöllisesti uudelleen, ja merkki olisi peruutettava, jos toteutettavien tarkastusten yhteydessä käy ilmi, että sen myöntämisen edellytykset eivät enää täyty. Hallinnollinen prosessi olisi karsittava mahdollisimman vähäiseksi, jotta vältetään pienten organisaatioiden lannistaminen.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a)  Yleisenä sääntönä on, että avustushakemukset olisi toimitettava sen maan kansalliselle toimistolle, johon osallistujaorganisaatio on sijoittautunut. Euroopan laajuisten tai kansainvälisten organisaatioiden järjestämiä solidaarisuustoimia, vapaaehtoistiimien unionin tasolla yksilöidyillä ensisijaisilla aloilla toteutettavia solidaarisuustoimia sekä solidaarisuustoimia humanitaarisen avun operaatioiden tukemiseksi EU:n ulkopuolisissa maissa koskevat avustushakemukset olisi toimitettava komission täytäntöönpanopäätöksellä 2013/776/EU1 a perustetulle koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastolle (EACEA).

 

__________________

 

1 a Komission täytäntöönpanopäätös 2013/776/EU, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätöksen 2009/336/EY kumoamisesta (EUVL L 343, 19.12.2013, s. 46).

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Osallistujaorganisaatiot voivat hoitaa useita tehtäviä Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa. Vastaanottavan organisaation tehtävää hoitaessaan ne suorittavat osallistujien vastaanottamiseen liittyviä toimenpiteitä, mukaan lukien toimien järjestäminen ja osallistujien opastaminen ja tukeminen solidaarisuustoimen aikana tarpeen mukaan. Tukitehtävää hoitaessaan ne suorittavat toimenpiteitä, jotka liittyvät osallistujien lähettämiseen ja heidän valmentamiseensa ennen lähtöä sekä solidaarisuushankkeen aikana ja sen jälkeen, mukaan lukien koulutus sekä osallistujien ohjaaminen paikallisiin organisaatioihin toimen jälkeen.

(20)  Osallistujaorganisaatiot voivat hoitaa useita tehtäviä Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa. Vastaanottavan organisaation tehtävää hoitaessaan ne suorittavat osallistujien vastaanottamiseen liittyviä toimenpiteitä, mukaan lukien toimien järjestäminen ja osallistujien opastaminen ja tukeminen solidaarisuustoimen aikana ja palautteen antaminen toimen jälkeen tarpeen mukaan. Tukitehtävää hoitaessaan ne suorittavat toimenpiteitä, jotka liittyvät osallistujien lähettämiseen ja heidän valmentamiseensa ennen lähtöä sekä solidaarisuushankkeen aikana ja sen jälkeen, mukaan lukien koulutus sekä osallistujien ohjaaminen paikallisiin organisaatioihin toimen jälkeen, jotta voidaan lisätä mahdollisuuksia uuteen solidaarisuustoimintaan. Kansallisten toimistojen olisi myös kannustettava vapaaehtoisia ryhtymään ohjelman lähettiläiksi ja jakamaan omia kokemuksiaan nuorisoverkostojen ja oppilaitosten avulla ja edistämään siten ohjelman markkinointia. Kansallisten toimistojen olisi tätä varten tuettava vapaaehtoisia.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a)  Nuorten solidaarisuustoiminnan tukemiseksi osallistuvien organisaatioiden olisi oltava julkisia tai yksityisiä yhteisöjä tai kansainvälisiä, voittoa tavoittelemattomia tai tavoittelevia järjestöjä, ja niiden joukossa voi olla nuorisojärjestöjä, uskonnollisia yhteisöjä ja hyväntekeväisyysjärjestöjä, tunnustuksettomia humanistisia järjestöjä, kansalaisjärjestöjä tai muita kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Ohjelmasta olisi rahoitettava ainoastaan voittoa tavoittelematonta osaa osallistujaorganisaatioiden toiminnasta.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen hankkeiden määrän kasvattamista olisi helpotettava. Olisi toteutettava erityisiä toimenpiteitä, joilla autetaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen hankkeiden vetäjiä hakemaan avustuksia tai luomaan yhteisvaikutuksia Euroopan rakenne- ja investointirahastojen sekä maahanmuuttoon, turvallisuuteen, oikeusasioihin ja kansalaisuuteen, terveyteen ja kulttuuriin liittyvien ohjelmien tuella.

(21)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen hankkeiden määrän kasvattamista olisi helpotettava. Samaan aikaan olisi tarjottava tarkkaa ja jatkuvasti ajantasaista tietoa näistä mahdollisuuksista mahdollisille edunsaajille. Olisi toteutettava erityisiä toimenpiteitä, joilla autetaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen hankkeiden vetäjiä hakemaan avustuksia tai luomaan yhteisvaikutuksia Euroopan rakenne- ja investointirahastojen sekä maahanmuuttoon, turvallisuuteen, oikeusasioihin ja kansalaisuuteen, terveyteen ja kulttuuriin liittyvien ohjelmien tuella.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalia olisi kehitettävä jatkuvasti, jotta voidaan varmistaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen hyvä saavutettavuus ja tarjota niin kiinnostuneille henkilöille kuin organisaatioillekin keskitetty asiointipiste, joka mahdollistaa rekisteröitymisen, profiilien ja tarjottavien mahdollisuuksien määrittämisen ja yhteensovittamisen, verkkotoiminnan ja virtuaalisen yhteydenpidon, verkkokoulutuksen, kielituen ja toimen jälkeisen tuen sekä muita käytännöllisiä toimintoja, joihin saattaa ilmetä tarvetta myöhemmin.

(23)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalia olisi kehitettävä jatkuvasti, jotta voidaan varmistaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen hyvä, esteetön ja käyttäjäystävällinen saavutettavuus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/21021 a vaatimusten mukaisesti. Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaali tarjoaa niin kiinnostuneille henkilöille kuin organisaatioillekin keskitetyn asiointipisteen, joka mahdollistaa rekisteröitymisen, profiilien ja tarjottavien mahdollisuuksien määrittämisen ja yhteensovittamisen, verkkotoiminnan ja virtuaalisen yhteydenpidon, verkkokoulutuksen, kielituen ja toimea edeltävän ja toimen jälkeisen tuen, palaute- ja arviointimekanismin sekä muita käytännöllisiä toimintoja, joihin saattaa ilmetä tarvetta myöhemmin. Keskitetyn asiointipisteen etuna on, että se tarjoaa integroidun pääsyn erilaisiin toimintoihin, mutta henkilöillä voi olla fyysisiä, sosiaalisia tai muita esteitä Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaaliin pääsyssä. Tällaisten esteiden poistamiseksi osallistujaorganisaatioiden olisi tarjottava osallistujille tukea rekisteröitymistä varten.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (EUVL L 327, 2.12.2016, s. 1).

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalia olisi kehitettävä edelleen ottaen huomioon eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet23, joissa annetaan ohjeita yhteentoimivien digitaalisten julkisten palvelujen perustamista varten ja joita pannaan täytäntöön jäsenvaltioissa ja muissa Euroopan talousalueen maissa kansallisten yhteentoimivuusperiaatteiden avulla. Niissä annetaan julkishallinnoille 47 konkreettista suositusta, jotka koskevat yhteentoimivuutta koskevien toimien hallinnoinnin parantamista, organisaatioiden välisten suhteiden luomista, digitaalisia päästä päähän -palveluja tukevien prosessien yhdenmukaistamista sekä sen varmistamista, ettei nykyinen tai uusi lainsäädäntö vaaranna yhteentoimivuuteen liittyviä pyrkimyksiä.

(24)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalia olisi kehitettävä edelleen ottaen huomioon eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet23, joissa annetaan ohjeita yhteentoimivien digitaalisten julkisten palvelujen perustamista varten ja joita pannaan täytäntöön jäsenvaltioissa ja muissa Euroopan talousalueen maissa kansallisten yhteentoimivuusperiaatteiden avulla. Niissä annetaan julkishallinnoille 47 konkreettista suositusta, jotka koskevat yhteentoimivuutta koskevien toimien hallinnoinnin parantamista, organisaatioiden välisten suhteiden luomista, digitaalisia päästä päähän -palveluja tukevien prosessien yhdenmukaistamista sekä sen varmistamista, ettei nykyinen tai uusi lainsäädäntö vaaranna yhteentoimivuuteen liittyviä pyrkimyksiä. Lisäksi portaalin olisi oltava direktiivissä (EU) 2016/2102 vahvistettujen vaatimusten mukainen.

_________________

_________________

23 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet – täytäntöönpanostrategia (COM(2017) 134 final).

23 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet – täytäntöönpanostrategia (COM(2017) 134 final).

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(24 a)  Komission olisi täytäntöönpanon avoimuuden parantamiseksi ja ohjelman vaikuttavuuden lisäämiseksi kuultava säännöllisesti keskeisiä sidosryhmiä, mukaan lukien osallistujaorganisaatiot, ohjelman täytäntöönpanosta.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(24 b)  Ohjelman asianmukaisen toiminnan ja ohjelman toimien oikea-aikaisen toteuttamisen varmistamiseksi on olennaista, että ohjelman työohjelmissa otetaan käyttöön mekanismeja, joilla taataan, että rekisteröityneille hakijoille esitetään tarjouksia kohtuullisessa ja suhteellisen ennakoitavassa ajassa. Rekisteröityneille hakijoille olisi näin ollen lähetettävä säännöllisesti tietoa ja päivityksiä, jotka koskevat käytettävissä olevia jaksoja ja aktiivisia osallistujaorganisaatioita, jotta heitä kannustetaan osallistumaan ohjelmaan rekisteröintinsä jälkeen, minkä lisäksi heille olisi tarjottava mahdollisuus olla suoraan yhteydessä jäsenvaltioiden ja unionin tason solidaarisuuden alan toimijoihin.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(27 a)  Tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä koskevien unionin periaatteiden mukaisesti kaikkia eri elämänaloja ja ikäryhmiä edustavien unionin kansalaisten ja unionissa pitkään asuneiden olisi voitava osallistua aktiivisina kansalaisina. Ottaen huomioon erityiset humanitaariset haasteet EU:n vapaaehtoisapua koskevaan aloitteeseen osallistuvien olisi oltava vähintään 18-vuotiaita, ja he voivat edustaa erilaisia profiileja ja eri sukupolvia, joiden osaaminen on merkityksellistä kyseisten humanitaaristen toimenpiteiden menestyksellisen toteuttamisen kannalta.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sen varmistamiseen, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen tukemat toimet ovat kaikkien nuorten, erityisesti heikoimmassa asemassa olevien, saavutettavissa. Käytössä olisi oltava erityistoimenpiteitä sosiaalisen osallisuuden ja heikossa asemassa olevien nuorten osallistumisen edistämiseksi ja sellaisten rajoitteiden huomioon ottamiseksi, jotka johtuvat eräiden maaseutualueiden ja unionin syrjäisimpien alueiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden syrjäisestä sijainnista. Myös osallistujamaiden olisi pyrittävä toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet Euroopan solidaarisuusjoukkojen asianmukaista toimintaa haittaavien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamiseksi. Siihen kuuluu, mahdollisuuksien mukaan ja sanotun rajoittamatta kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskevan Schengenin säännöstön ja unionin lainsäädännön soveltamista, sellaisten hallinnollisten kysymysten ratkaiseminen, jotka hankaloittavat viisumin ja oleskeluluvan saamista, sekä eurooppalaisen sairaanhoitokortin myöntäminen maiden välisten toimien tapauksessa Euroopan unionin sisällä.

(28)  Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sen varmistamiseen, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen tukemat toimet ovat kaikkien nuorten, erityisesti sellaisten, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, saavutettavissa, mitä täsmennetään Erasmus+-ohjelmassa kehitetyssä ja sovellettavassa osallisuus- ja monimuotoisuusstrategiassa. Käytössä olisi oltava erityistoimenpiteitä, kuten asianmukaisia solidaarisuustoimien ja yksilöllisen neuvonnan malleja, sosiaalisen osallisuuden ja sellaisten nuorten, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, osallistumisen edistämiseksi ja sellaisten rajoitteiden huomioon ottamiseksi, jotka johtuvat eräiden maaseutualueiden ja unionin syrjäisimpien alueiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden syrjäisestä sijainnista. Tätä varten sellaisten nuorten, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, olisi voitava osallistua myös osa-aikaisesti tai omassa asuinmaassaan ja hyötyä muista toimenpiteistä, joilla pyritään helpottamaan heidän osallistumistaan ohjelmaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta osallistua kokopäiväisesti ja muualla kuin asuinmaassaan. Myös osallistujamaiden olisi pyrittävä toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet Euroopan solidaarisuusjoukkojen asianmukaista toimintaa haittaavien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamiseksi. Siihen kuuluu, mahdollisuuksien mukaan ja sanotun rajoittamatta kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskevan Schengenin säännöstön ja unionin lainsäädännön soveltamista, sellaisten hallinnollisten kysymysten ratkaiseminen, jotka hankaloittavat viisumin ja oleskeluluvan saamista, sekä eurooppalaisen sairaanhoitokortin myöntäminen maiden välisten toimien tapauksessa Euroopan unionin sisällä.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(28 a)  Erityistä huomiota ja tukea olisi annettava kolmansien maiden vastaanottavien kumppaniorganisaatioiden valmiuksiin ja tarpeeseen juurruttaa vapaaehtoisten toiminta paikalliseen ympäristöön ja helpottaa vapaaehtoisten yhteydenpitoa paikallisten humanitaaristen toimijoiden, vastaanottavien yhteisöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Tässä ohjelmassa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen saavuttamista, että unionin talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita. Ohjelman valmistelun ja toteutuksen aikana yksilöidään asiaankuuluvia toimia, ja niitä arvioidaan uudelleen asiaankuuluvien arviointien ja tarkasteluprosessien yhteydessä.

(29)  Tässä ohjelmassa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen saavuttamista, että unionin talousarviomenoista vähintään 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen aikana, ja sitä, että vuotuinen 30 prosentin tavoite saavutetaan mahdollisimman pian ja viimeistään vuonna 2027. Ohjelman valmistelun ja toteutuksen aikana yksilöidään asiaankuuluvia toimia, ja niitä arvioidaan uudelleen asiaankuuluvien arviointien ja tarkasteluprosessien yhteydessä.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(30 a)  Talousarviosta olisi kohdennettava asianmukainen osa jäsenvaltioiden parhaiden käytäntöjen levittämiseen ja nuorisoverkostojen kehittämiseen.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Ohjelmassa olisi otettava huomioon kyseisten alueiden erityistilanne komission tiedonannon ”Vahvempi ja uudistettu strateginen kumppanuus EU:n syrjäisimpien alueiden kanssa”31 mukaisesti. Sellaisia toimenpiteitä toteutetaan, joilla pyritään lisäämään syrjäisimpien alueiden osallistumista kaikkiin toimiin. Kyseisiä toimenpiteitä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

(35)  Ohjelmassa olisi otettava huomioon kyseisten alueiden erityistilanne komission tiedonannon ”Vahvempi ja uudistettu strateginen kumppanuus EU:n syrjäisimpien alueiden kanssa”31 mukaisesti. Sellaisia toimenpiteitä toteutetaan, joilla pyritään lisäämään syrjäisimpien alueiden osallistumista kaikkiin toimiin, mukaan lukien julkisuustoimien tehostaminen. Kyseisiä toimenpiteitä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

__________________

__________________

31 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille – Vahvempi ja uudistettu strateginen kumppanuus EU:n syrjäisimpien alueiden kanssa (COM(2017) 623 final).

31 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille – Vahvempi ja uudistettu strateginen kumppanuus EU:n syrjäisimpien alueiden kanssa (COM(2017) 623 final).

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  Varainhoitoasetuksen mukaan komission olisi hyväksyttävä työohjelmia ja ilmoitettava niistä Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Työohjelmissa olisi vahvistettava toimenpiteet, jotka ovat tarpeen niiden toteuttamiseksi ohjelman yleis- ja erityistavoitteiden mukaisesti, avustusten valinta- ja myöntämisperusteet sekä kaikki muut vaadittavat seikat. Työohjelmat ja niihin mahdollisesti tehtävät muutokset olisi hyväksyttävä täytäntöönpanosäädöksillä tarkastelumenettelyä noudattaen.

(36)  Koska ohjelma pannaan täytäntöön seitsemän vuoden aikana, on tarpeen säätää riittävästä joustavuudesta, jotta ohjelma voi mukautua muuttuvaan todellisuuteen ja solidaarisuustoimien toteuttamisen poliittisiin painopisteisiin. Tässä asetuksessa ei sinällään säädetä yksityiskohtaisesti, miten toimet suunnitellaan, eikä siinä määritetä ennalta poliittisia painopisteitä tai talousarviota koskevia ensisijaisia tavoitteita seitsemän seuraavan vuoden aikana. Sen sijaan toissijaiset politiikkaan liittyvät valinnat ja painopisteet, kuten eri toimilla toteutettavien erityisten aloitteiden yksityiskohdat, olisi määritettävä työohjelmalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10461 a (varainhoitoasetus) mukaisesti. Työohjelmissa olisi myös vahvistettava toimenpiteet, jotka ovat tarpeen niiden toteuttamiseksi ohjelman yleis- ja erityistavoitteiden mukaisesti, avustusten valinta- ja myöntämisperusteet sekä kaikki muut vaadittavat seikat. Työohjelmat ja niihin mahdollisesti tehtävät muutokset olisi hyväksyttävä delegoidulla säädöksellä. Jotta varmistettaisiin tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan toteutettava valmistelutyönsä aikana asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

 

____________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).

Perustelu

Tämä tarkistus koskee täytäntöönpanosäädösten korvaamista delegoiduilla säädöksillä työohjelmien hyväksymisessä. Siinä todetaan, että asetuksessa on rajoitetusti joustavuuden takaavia politiikkaa koskevia yksityiskohtia ja että yksityiskohtaiset politiikkaa koskevat valinnat tehdään vuotuisen työohjelman välityksellä. Siinä on otettu huomioon monialainen lähestymistapa, joka on sovitettu yhteen muiden CULT-valiokunnan monivuotista rahoituskehystä koskevien asiakirjojen kanssa.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Tiedottaminen ohjelman tukemien toimien tarjoamista mahdollisuuksista ja niitä koskeva julkisuus ja tulosten levittäminen olisi varmistettava niin Euroopan tasolla kuin kansallisella ja paikallistasolla. Erityisesti olisi kiinnitettävä huomiota sosiaalisiin yrityksiin ja kannustettava niitä tukemaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimia. Tiedotus-, julkisuus- ja tulostenlevitystoimien toteuttamisen olisi oltava ohjelman kaikkien täytäntöönpanoelinten tehtävänä, tarvittaessa muiden keskeisten sidosryhmien avulla.

(38)  Tiedottaminen ohjelman tukemien toimien tarjoamista mahdollisuuksista ja niitä koskeva julkisuus ja tulosten levittäminen olisi varmistettava niin Euroopan tasolla kuin alueellisella, kansallisella ja paikallistasolla. Ohjelmaa olisi markkinoitava dynaamisten viestintäkeinojen avulla ja keskittyen erityisesti sosiaaliseen mediaan, jotta tavoitettaisiin monia mahdollisia ehdokkaita. Erityisesti olisi kiinnitettävä huomiota yhteisötalouden yrityksiin ja kannustettava niitä tukemaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimia. Tiedotus-, julkisuus- ja tulostenlevitystoimien toteuttamisen olisi oltava ohjelman kaikkien täytäntöönpanoelinten, unionin verkkosivujen ja Euroopan solidaarisuusjoukkoihin liittyvien unionin ohjelmien tehtävänä, ja tarvittaessa niihin olisi otettava mukaan muiltakin sidosryhmiltä saatava tuki.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39)  Jotta ohjelman tavoitteet voitaisiin saavuttaa paremmin, komission, jäsenvaltioiden ja kansallisten toimistojen olisi toivottavaa tehdä tiivistä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen, nuorisojärjestöjen ja solidaarisuustoimien asiantuntemusta omaavien paikallisten sidosryhmien kanssa.

(39)  Jotta ohjelman tavoitteet voitaisiin saavuttaa paremmin, komission, jäsenvaltioiden ja kansallisten toimistojen olisi toivottavaa tehdä tiivistä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen, yhteisötalouden yritysten, nuorisojärjestöjen, vammaisia henkilöitä edustavien järjestöjen ja solidaarisuustoimien asiantuntemusta omaavien paikallisten sidosryhmien kanssa ja myös vapaaehtoiskeskusten kaltaisten vapaaehtoistoiminnan infrastruktuurin ja tukivirastojen kanssa.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  Jotta varmistetaan yleisölle suunnatun tiedotuksen tehostuminen ja komission aloitteesta toteutettujen viestintätoimien välinen vahvempi yhteisvaikutus, viestintätoimiin tämän asetuksen mukaisesti kohdennetuilla määrärahoilla olisi tuettava myös komission tiedotustoimintaa, joka koskee unionin poliittisia painopisteitä, edellyttäen, että ne liittyvät tämän asetuksen yleiseen tavoitteeseen.

(40)  Jotta varmistetaan yleisölle suunnatun tiedotuksen tehostuminen ja komission aloitteesta toteutettujen viestintätoimien välinen vahvempi yhteisvaikutus, viestintätoimiin tämän asetuksen mukaisesti kohdennetuilla määrärahoilla olisi tuettava esteettömästi myös komission tiedotustoimintaa, joka koskee unionin poliittisia painopisteitä, edellyttäen, että ne liittyvät tämän asetuksen yleiseen tavoitteeseen.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(42)  Moitteettoman varainhoidon ja oikeusvarmuuden varmistamiseksi kaikissa osallistujamaissa kunkin kansallisen viranomaisen olisi nimettävä riippumaton tarkastuselin. Kyseisen riippumattoman tarkastuselimen olisi tehokkuuden maksimoimiseksi oltava mahdollisuuksien mukaan sama kuin [uuden Erasmus-asetuksen] III luvussa tarkoitettuja toimia varten nimetty elin.

(42)  Moitteettoman varainhoidon, kustannusten optimoinnin ja oikeusvarmuuden varmistamiseksi kaikissa osallistujamaissa kunkin kansallisen viranomaisen olisi nimettävä riippumaton tarkastuselin. Kyseisen riippumattoman tarkastuselimen olisi tehokkuuden maksimoimiseksi oltava mahdollisuuksien mukaan sama kuin [uuden Erasmus-asetuksen] III luvussa tarkoitettuja toimia varten nimetty elin.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(43)  Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet ohjelman asianmukaista toimintaa haittaavien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamiseksi. Siihen kuuluu – mahdollisuuksien mukaan ja sanotun rajoittamatta kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskevan unionin lainsäädännön soveltamista – sellaisten kysymysten ratkaiseminen, jotka hankaloittavat viisumin ja oleskeluluvan saamista. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/80132 mukaisesti jäsenvaltioita kannustetaan perustamaan nopeutettuja hyväksyntämenettelyjä.

(43)  Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet ohjelman asianmukaista toimintaa haittaavien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamiseksi. Siihen kuuluu – mahdollisuuksien mukaan ja sanotun rajoittamatta kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskevan unionin lainsäädännön soveltamista – sellaisten kysymysten, jotka hankaloittavat viisumin ja oleskeluluvan saamista, ja muiden oikeudellisten vaikeuksien, jotka saattaisivat haitata nuorten pääsyä ohjelmaan, ratkaiseminen. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/80132 mukaisesti jäsenvaltioita kannustetaan perustamaan nopeutettuja hyväksyntämenettelyjä.

_________________

_________________

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/801, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä (EUVL L 132, 21.5.2016, s. 21).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/801, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä (EUVL L 132, 21.5.2016, s. 21).

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(45)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201133 mukaisesti.

Poistetaan.

_________________

 

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Perustelu

Tämä tarkistus koskee täytäntöönpanosäädösten korvaamista delegoiduilla säädöksillä työohjelmien hyväksymisessä.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(48)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa35 tunnustetut periaatteet. Tällä asetuksella pyritään erityisesti varmistamaan, että noudatetaan täysimääräisesti oikeutta naisten ja miesten tasa-arvoon sekä oikeutta syrjimättömyyteen sukupuolen, rodun, etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella, ja edistämään Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 ja 23 artiklan soveltamista.

(48)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa35 tunnustetut periaatteet. Tällä asetuksella pyritään erityisesti varmistamaan, että noudatetaan täysimääräisesti oikeutta naisten ja miesten tasa-arvoon sekä oikeutta syrjimättömyyteen sukupuolen, rodun, etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautumisen tai sosioekonomisen taustan perusteella, ja edistämään Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 ja 23 artiklan soveltamista.

_________________

_________________

35 Euroopan unionin perusoikeuskirja (EUVL C 326, 26.10.2012, s. 391).

35 Euroopan unionin perusoikeuskirja (EUVL C 326, 26.10.2012, s. 391).

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  ’solidaarisuustoimella’ laadukasta väliaikaista toimea, jolla edistetään Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteiden saavuttamista ja joka voi olla muodoltaan eri alojen vapaaehtoistoimintaa, harjoitteluja, työtä, solidaarisuushankkeita ja verkostotoimia, mukaan luettuina 13 kohdassa tarkoitetut toimet, joissa varmistetaan eurooppalainen lisäarvo ja terveys- ja turvallisuussäännösten noudattaminen;

1)  ’solidaarisuustoimella’ laadukasta, osallistavaa ja asianmukaisesti rahoitettua toimea, jolla vastataan merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin yhteisön tai koko yhteiskunnan eduksi, edistetään Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteiden saavuttamista ja joka voi olla muodoltaan eri alojen vapaaehtoistoimintaa, harjoitteluja, työtä, solidaarisuushankkeita ja verkostotoimia, mukaan luettuina 13 kohdassa tarkoitetut toimet, joissa varmistetaan eurooppalainen lisäarvo ja terveys- ja turvallisuussäännösten sekä kansainvälisten ihmisoikeusnormien noudattaminen;

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  ’rekisteröidyllä ehdokkaalla’ 17–30-vuotiasta henkilöä, joka on rekisteröitynyt Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa ilmaistakseen kiinnostuksensa osallistua solidaarisuustoimeen mutta joka ei vielä osallistu tällaiseen toimeen;

2)  ’rekisteröidyllä ehdokkaalla’ 17–30-vuotiasta henkilöä, joka oleskelee laillisesti osallistujamaassa ja on rekisteröitynyt Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa ilmaistakseen kiinnostuksensa osallistua solidaarisuustoimeen mutta joka ei vielä osallistu tällaiseen toimeen;

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3)  ’osallistujalla’ 18–30-vuotiasta henkilöä, joka on rekisteröitynyt Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa ja osallistuu solidaarisuustoimeen Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa;

3)  ’osallistujalla’ 18–30-vuotiasta henkilöä, joka oleskelee laillisesti osallistujamaassa, on rekisteröitynyt Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa ja osallistuu solidaarisuustoimeen Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa;

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4)  ’nuorilla, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia’ nuoria henkilöitä, joiden on hankalaa hyödyntää tehokkaasti ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia taloudellisista, sosiaalisista, kulttuuriin liittyvistä, maantieteellisistä tai terveyteen liittyvistä syistä tai esimerkiksi vammaan tai oppimisvaikeuksiin liittyvistä syistä;

4)  ’nuorilla, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia’ henkilöitä, jotka tarvitsevat lisätukea erilaisten esteiden, kuten vamman, terveysongelmien, oppimisvaikeuksien, maahanmuuttajataustan, kulttuurierojen tai taloudellisen, sosiaalisen ja maantieteellisen tilanteen, vuoksi, mukaan lukien marginalisoituneisiin yhteisöihin kuuluvat henkilöt tai ihmiset, jotka ovat vaarassa kohdata syrjintää jollakin Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artiklassa vahvistetulla perusteella;

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

5)  ’osallistujaorganisaatiolla’ mitä tahansa julkista tai yksityistä, joko paikallista, alueellista, kansallista tai kansainvälistä yhteisöä, jolle on myönnetty Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki;

5)  ’osallistujaorganisaatiolla’ mitä tahansa julkista tai yksityistä, joko voittoa tavoittelematonta tai tavoittelevaa, paikallista, alueellista, kansallista tai kansainvälistä yhteisöä, jolle on vastaanottavana ja/tai tukevana organisaationa myönnetty Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki, jolla varmistetaan, että se kykenee toteuttamaan laadukkaita solidaarisuustoimia ohjelman tavoitteiden mukaisesti;

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

6)  ’vapaaehtoistoiminnalla’ solidaarisuustoimea, joka toteutetaan enintään 12 kuukautta kestävänä vapaaehtoisena palkattomana toimena;

6)  ’vapaaehtoistoiminnalla’ valinnaista solidaarisuustoimea, johon kuuluu yleishyödyllistä toimintaa, jolla edistetään julkista hyvinvointia ja jota osallistuja harjoittaa vapaa-ajallaan ja omasta tahdostaan saamatta siitä korvausta enintään 12 kuukauden ajan;

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

7)  ’harjoittelulla’ kahdesta kuuteen kuukauteen kestävää solidaarisuustoimea, jonka voi uusia kerran ja enintään 12 kuukaudeksi ja jonka Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujan vastaanottanut osallistujaorganisaatio tarjoaa ja maksaa;

7)  ’harjoittelulla’ kolmesta kuuteen kuukauteen kestävää palkallista solidaarisuustoimea, joka toteutetaan työharjoitteluna osallistujaorganisaatiossa, jonka voi uusia kerran ja enintään 12 kuukaudeksi, jonka Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujan vastaanottanut osallistujaorganisaatio tarjoaa ja maksaa ja johon kuuluu oppimisosio asiaankuuluvan pätevyyden ja kokemuksen saamiseksi;

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

8)  ’työllä’ kahdesta 12 kuukauteen kestävää solidaarisuustoimea, jonka Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujan palkkaava osallistujaorganisaatio maksaa;

8)  ’työllä’ kolmesta 12 kuukauteen kestävää kohtuullisesti palkattua solidaarisuustoimea, joka sisältää oppimis- ja koulutusosion, josta tehdään kirjallinen sopimus, jonka osallistujan palkkaava Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujaorganisaatio tarjoaa ja maksaa ja jolla ei korvata olemassa olevaa työmahdollisuutta;

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

9)  ’solidaarisuushankkeella’ palkatonta kotimaista enintään 12 kuukautta kestävää solidaarisuustoimea, jonka toteuttaa vähintään viidestä Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujasta koostuva ryhmä ja jonka avulla vastataan keskeisiin haasteisiin osallistujien yhteisöissä ja saadaan samalla selkeää eurooppalaista lisäarvoa;

9)  ’solidaarisuushankkeella’ palkatonta kotimaista tai rajat ylittävää enintään 12 kuukautta kestävää solidaarisuustoimea, jonka toteuttaa vähintään viidestä Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujasta koostuva ryhmä ja jonka avulla vastataan keskeisiin haasteisiin osallistujien yhteisöissä ja saadaan samalla selkeää eurooppalaista lisäarvoa;

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

10)  ’laatumerkillä’ sertifiointia, joka on myönnetty osallistujaorganisaatiolle, joka haluaa tarjota Euroopan solidaarisuusjoukkojen solidaarisuustoimia vastaanottajan asemassa ja/tai tukitehtävässä;

10)  ’laatumerkillä’ sertifiointia, joka on myönnetty solidaarisuustoiminnan lajin mukaisesti vaihtelevien erityisten vaatimusten perusteella osallistujaorganisaatiolle, joka haluaa tarjota Euroopan solidaarisuusjoukkojen solidaarisuustoimia vastaanottajan asemassa ja/tai tukitehtävässä ja jolla vahvistetaan, että osallistujaorganisaatio kykenee varmistamaan solidaarisuustoimien laadun solidaarisuustoiminnan kaikissa vaiheissa ohjelman periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti;

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelman yleisenä tavoitteena on lisätä nuorten ja organisaatioiden osallistumista helposti saavutettaviin ja laadukkaisiin solidaarisuustoimiin, jotta voidaan vahvistaa yhteenkuuluvuutta, solidaarisuutta ja demokratiaa unionissa ja sen ulkopuolella sekä käsitellä yhteiskunnallisia ja humanitaarisia haasteita ruohonjuuritasolla pyrkien erityisesti edistämään sosiaalista osallisuutta.

1.  Ohjelman yleisenä tavoitteena on edistää yhteisvastuuta arvona, lähinnä vapaaehtoistoiminnan avulla, lisätä solidaariseen toimintaan valmiin nuorison ja organisaatioiden osallistumista helposti saavutettaviin ja laadukkaisiin solidaarisuustoimiin, jotta voidaan vahvistaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta, solidaarisuutta ja demokratiaa sekä eurooppalaista identiteettiä ja aktiivista kansalaisuutta unionissa ja sen ulkopuolella, tukea yhteisöjä ja vastata yhteiskunnallisiin ja humanitaarisiin haasteisiin ruohonjuuritasolla pyrkien erityisesti edistämään sosiaalista osallisuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ohjelman erityistavoitteena on tarjota nuorille, myös niille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, helposti käytettävissä olevia mahdollisuuksia osallistua solidaarisuustoimiin Euroopassa ja sen ulkopuolella ja samalla parantaa heidän osaamistaan ja validoida se asianmukaisesti sekä helpottaa heidän työllistettävyyttään ja siirtymistään työmarkkinoille.

2.  Ohjelman erityistavoitteena on tarjota nuorille, myös niille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, helposti käytettävissä olevia ja osallistavia mahdollisuuksia osallistua solidaarisuustoimiin, joilla saadaan aikaan myönteisiä yhteiskunnallisia muutoksia Euroopassa ja sen ulkopuolella, ja samalla parantaa heidän osaamistaan henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kulttuurista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehittymistä varten ja validoida se asianmukaisesti, sekä helpottaa heidän jatkuvaa osallistumistaan aktiivisina kansalaisina, heidän työllistettävyyttään ja siirtymistään työmarkkinoille.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Osallistujien ja osallistujaorganisaatioiden palautteeseen on sisällyttävä myös arvio ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  nuorten osallistuminen yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaviin solidaarisuustoimiin, joita tarkoitetaan 6 artiklassa;

a)  nuorten osallistuminen yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaviin solidaarisuustoimiin, joita tarkoitetaan 6 artiklassa, ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen;

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  nuorten osallistuminen humanitaariseen apuun liittyviin solidaarisuustoimiin (Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot), joita tarkoitetaan 10 artiklassa.

b)  nuorten ja henkilöiden, joilla on asiantuntemusta humanitaariseen apuun liittyvistä solidaarisuustoimista (Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot), joita tarkoitetaan 10 artiklassa, osallistuminen sekä unionissa että sen ulkopuolella toimiin, joilla pyritään kehittämään vastaanottavan organisaation valmiuksia 11 artiklassa tarkoitetun humanitaarisen avun antamiseen kolmansissa maissa.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetuilla toimintalohkoilla toteutettavien toimien operatiiviset tavoitteet ja niihin liittyvät poliittiset painopisteet on eriteltävä yksityiskohtaisesti 18 artiklan mukaisesti hyväksyttävissä vuotuisissa työohjelmissa.

Perustelu

Tämä tarkistus koskee täytäntöönpanosäädösten korvaamista delegoiduilla säädöksillä työohjelmien hyväksymisessä. Siinä todetaan, että asetuksessa on rajoitetusti joustavuuden takaavia politiikkaa koskevia yksityiskohtia ja että yksityiskohtaiset politiikkaa koskevat valinnat tehdään vuotuisen työohjelman välityksellä. Siinä on otettu huomioon monialainen lähestymistapa, joka on sovitettu yhteen muiden CULT-valiokunnan monivuotista rahoituskehystä koskevien asiakirjojen kanssa.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  harjoitteluilla ja työllä, joita tarkoitetaan 8 artiklassa;

b)  laadukkailla harjoitteluilla ja työllä, joita tarkoitetaan 8 artiklassa;

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  toimintamalli taustaltaan erilaisten nuorten saamiseksi mukaan;

d)  osallistavuus ja tosiasialliset valmiudet taustaltaan erilaisten nuorten saamiseksi mukaan, vammaiset nuoret mukaan luettuina;

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäljempänä olevan 18 artiklan mukaisesti hyväksyttäviin vuotuisiin työohjelmiin on sisällyttävä luettelo toimista, jotka saattavat olla haitallisia osallistujille, tuensaajille ja yhteiskunnalle tai eivät sovi osallistujille ja joita ei suoriteta ohjelman puitteissa tai jotka edellyttävät erityistä koulutusta, taustatarkastuksia tai muita toimenpiteitä.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  vahvistaa osallistujaorganisaatioiden valmiuksia tarjota laadukkaita hankkeita kasvavalle määrälle Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujia;

a)  vahvistaa osallistujaorganisaatioiden valmiuksia tarjota erittäin laadukkaita, helposti käytettävissä olevia ja asianmukaisesti rahoitettuja hankkeita kasvavalle määrälle Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujia;

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  houkutella uusia tulokkaita, sekä nuoria että osallistujaorganisaatioita;

b)  houkutella uusia tulokkaita, sekä nuoria että henkilöitä, joilla on tiettyä kokemusta EU:n vapaaehtoisapua koskevan aloitteen kehyksessä, ja osallistujaorganisaatioita;

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)   edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia käyttää kaikkia tarjottavia toimintoja;

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  tarjota mahdollisuuksia antaa palautetta solidaarisuustoimista; ja

c)  tarjota mahdollisuuksia antaa palautetta solidaarisuustoimista sekä markkinoida ohjelmaa lähettiläänä; ja

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  toimenpiteet, joilla suojellaan solidaarisuustoiminnan edunsaajia, mukaan lukien sellaisten osallistujien kohdennettu koulutus, jotka toteuttavat solidaarisuustoimiaan muita heikommassa asemassa olevien ryhmien, kuten lasten, hyväksi, sekä lasten parissa työskentelevien henkilöiden taustaselvitykset;

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a b)  toimenpiteet, joilla pyritään edistämään sosiaalista osallisuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia erityisesti niiden nuorten, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, osallistumista silmällä pitäen, kuten asianmukaiset solidaarisuustoimet ja yksilöllisen neuvonnan mallit;

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a c)  toimenpiteet, joilla pyritään varmistamaan valmiuksien kehittäminen ja hallinnollinen tuki osallistujaorganisaatioille;

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  laatumerkin suunnittelu ja hallinnointi sellaisia yhteisöjä varten, jotka haluavat tarjota solidaarisuustoimia Euroopan solidaarisuusjoukoille;

b)  laatumerkkien suunnittelu ja hallinnointi sellaisia yhteisöjä varten, jotka haluavat tarjota solidaarisuustoimia Euroopan solidaarisuusjoukoille;

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalin sekä muiden tarpeellisten verkkopalveluiden ja tarvittavien tietoteknisten tukijärjestelmien ja verkkotyökalujen perustaminen, ylläpito ja päivittäminen.

d)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen helppokäyttöisen portaalin sekä muiden tarpeellisten verkkopalveluiden ja tarvittavien tietoteknisten tukijärjestelmien ja verkkotyökalujen perustaminen, ylläpito ja päivittäminen vähintään kaikilla unionin virallisilla kielillä direktiivin (EU)2016/2102 saavutettavuusvaatimusten mukaisesti.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  toimenpiteet, joilla kannustetaan yhteisötalouden yrityksiä tukemaan ohjelman toimia tai sallimaan työntekijöiden osallistuminen vapaaehtoistoimintaan ohjelman puitteissa;

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d b)  osallistujille ja osallistujaorganisaatioille osoitetun selkeän ja yksityiskohtaisen menettelyn laatiminen, jossa vahvistetaan solidaarisuustoimien kaikki vaiheet ja aikataulut;

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimintalohkon ”Nuorten osallistuminen yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaviin solidaarisuustoimiin” puitteissa toteutettavien toimien on edistettävä erityisesti yhteenkuuluvuuden, solidaarisuuden ja demokratian vahvistamista unionissa ja sen ulkopuolella ja samalla vastattava yhteiskunnallisiin haasteisiin pyrkien erityisesti edistämään sosiaalista osallisuutta.

1.  Toimintalohkon ”Nuorten osallistuminen yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaviin solidaarisuustoimiin” puitteissa toteutettavien toimien on edistettävä erityisesti yhteenkuuluvuuden, solidaarisuuden, kansalaisuuden ja demokratian vahvistamista unionissa ja sen ulkopuolella ja samalla vastattava yhteiskunnallisiin haasteisiin pyrkien erityisesti edistämään sosiaalista osallisuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  harjoitteluilla ja työllä, joita tarkoitetaan 8 artiklassa;

b)  laadukkailla harjoitteluilla ja työllä, joita tarkoitetaan 8 artiklassa;

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Vapaaehtoistoimintaan, jota tarkoitetaan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, on sisällyttävä oppimis- ja koulutuskomponentti, se ei saa korvata harjoitteluja tai työtä, sitä ei saa rinnastaa palkkatyöhön ja sen on perustuttava kirjalliseen vapaaehtoistoimintasopimukseen.

1.  Vapaaehtoistoimintaan, jota tarkoitetaan 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, on sisällyttävä kiinteä koulutus- ja oppimisulottuvuus sekä ennen toimintaa ja toiminnan aikana sitä varten räätälöity verkossa ja sen ulkopuolella annettava koulutus, sillä on pyrittävä vaikuttamaan huomattavasti tunnistettuihin yhteisön tarpeisiin, se ei saa korvata harjoitteluja tai työtä, sitä ei saa rinnastaa palkkatyöhön ja sen on perustuttava kirjalliseen vapaaehtoistoimintasopimukseen asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Kyseisessä sopimuksessa on varmistettava osallistujalle riittävä oikeudellinen, sosiaalinen ja taloudellinen suoja.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Vapaaehtoistoiminta voi tapahtua muussa kuin osallistujan asuinmaassa (kansainvälinen) tai osallistujan asuinmaassa (kotimainen).

2.  Vapaaehtoistoiminta tapahtuu pääsääntöisesti muussa kuin osallistujan asuinmaassa (kansainvälinen). Vapaaehtoistyö voi tapahtua osallistujan asuinmaassa (kotimainen), mutta siihen osallistuminen on avointa vain nuorille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja siihen voivat osallistua myös sellaiset osallistujat, jotka asuvat muussa maassa kuin siinä, jossa toiminta tapahtuu.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Harjoittelujen, joita tarkoitetaan 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, on perustuttava siinä maassa, jossa harjoittelu suoritetaan, sovellettavan sääntelykehyksen mukaiseen kirjalliseen harjoittelusopimukseen, ja niissä on otettava huomioon harjoittelun laatupuitteita koskevat periaatteet (2014/C 88/01). Harjoittelut eivät saa korvata työpaikkoja.

1.  Harjoittelujen on oltava palkallisia ja perustuttava siinä maassa, jossa harjoittelu suoritetaan, sovellettavan sääntelykehyksen mukaiseen kirjalliseen harjoittelusopimukseen, joka tehdään harjoittelun alkaessa sen maan sovellettavan sääntelykehyksen mukaisesti, jossa harjoittelu suoritetaan, tapauksen mukaan. Harjoittelusopimuksessa on esitettävä koulutustavoitteet, työehdot ja harjoittelun kesto, korvaus, jonka osallistuja saa, sekä osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, ja siinä on otettava huomioon harjoittelun laatupuitteet (2014/C 88/01). Harjoittelut eivät saa korvata työpaikkoja.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Työn, jota tarkoitetaan 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, on perustuttava siinä osallistujamaassa, jossa työskentely suoritetaan, sovellettavan sääntelykehyksen mukaiseen työsopimukseen. Työtä tarjoaville osallistujaorganisaatioille saa antaa rahoitustukea enintään 12 kuukaudeksi tapauksissa, joissa työsopimuksen kesto on yli 12 kuukautta.

2.  Työn on perustuttava kirjalliseen työsopimukseen, jossa noudatetaan kaikkia sen maan kansallisen lainsäädännön mukaisia tai siinä maassa sovellettavien työehtosopimusten mukaisia työehtoja, jossa työ suoritetaan, tai sekä kansallisen lainsäädännön että työehtosopimusten mukaisia työehtoja. Työtä tarjoaville osallistujaorganisaatioille saa antaa rahoitustukea enintään 12 kuukaudeksi tapauksissa, joissa työsopimuksen kesto on yli 12 kuukautta.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Harjoitteluihin ja työskentelyyn on sisällyttävä oppimis- ja koulutuskomponentti.

3.  Harjoitteluihin ja työskentelyyn on sisällyttävä sekä ennen toimintaa että toiminnan aikana kiinteä oppimis- ja koulutuskomponentti, joka auttaa osallistujia hankkimaan asiaankuuluvaa kokemusta, jotta voidaan kehittää osaamista, joka on hyödyllistä osallistujien henkilökohtaisen, koulutuksellisen, sosiaalisen, kansalaisuuteen liittyvän ja ammatillisen kehittymisen kannalta.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Harjoittelut ja työskentely voivat tapahtua muussa kuin osallistujan asuinmaassa (kansainvälinen) tai osallistujan asuinmaassa (kotimainen).

4.  Harjoittelut ja työskentely tapahtuvat pääsääntöisesti muussa kuin osallistujan asuinmaassa (kansainvälinen). Harjoittelut ja työskentely voivat tapahtua osallistujan asuinmaassa (kotimainen), mutta niihin osallistuminen on avointa vain nuorille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja niihin voivat osallistua myös sellaiset osallistujat, jotka asuvat muussa maassa kuin siinä, jossa toiminta tapahtuu.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  On kohdennettava riittävästi varoja sellaisen kohtuullisen mukauttamisen rahoittamiseen, jonka ansiosta vammaiset henkilöt pystyvät tosiasiallisesti osallistumaan yhdenvertaisesti muiden kanssa vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen 27 artiklan ja neuvoston direktiivin 2000/78/EY1 a mukaisesti.

 

____________________

 

1 a  Neuvoston direktiivi 2000/78/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista (EUVL L 303, 2.12.2000, s. 16).

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimintalohkon ”Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot” puitteissa toteutettavien toimien on edistettävä erityisesti tarveperusteisen humanitaarisen avun antamista, jolla pyritään pelastamaan ihmishenkiä, ehkäisemään ja lieventämään inhimillistä kärsimystä ja säilyttämään ihmisarvo, sekä haavoittuvassa asemassa olevien tai katastrofista kärsimään joutuneiden yhteisöjen valmiuksien ja selviytymiskyvyn vahvistamista.

1.  Toimintalohkon ”Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot” puitteissa toteutettavien toimien on edistettävä erityisesti tarveperusteisen humanitaarisen avun antamista, jolla pyritään pelastamaan ihmishenkiä, ehkäisemään ja lieventämään inhimillistä kärsimystä ja säilyttämään ihmisarvo luonnonkatastrofien tai ihmisen aiheuttamien katastrofien yhteydessä, sekä haavoittuvassa asemassa olevien, herkkien tai luonnonkatastrofeista tai ihmisen aiheuttamista katastrofeista kärsimään joutuneiden yhteisöjen valmiuksien ja selviytymiskyvyn vahvistamista, ja helpottamaan siirtymistä humanitaarisesta avusta pidempiaikaiseen kestävään ja osallistavaan kehitykseen.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tämän luvun nojalla toteutettavissa toimissa on noudatettava humanitaarisen avun periaatteita eli humaanisuutta, puolueettomuutta, tasapuolisuutta ja riippumattomuutta.

2.  Tämän luvun nojalla toteutettavissa toimissa on noudatettava humanitaarista apua koskevaa eurooppalaista konsensusta, edistettävä perustavanlaatuisia humanitaarisen avun periaatteita eli humaanisuutta, puolueettomuutta, tasapuolisuutta ja riippumattomuutta ja samalla on vahvistettava, että unioni on vahvasti sitoutunut tarveperusteiseen lähestymistapaan ilman kärsimään joutuneiden väestöryhmien välistä tai niiden sisällä tapahtuvaa syrjintää ja kansainvälistä oikeutta noudattaen.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

2 a.  Unioni antaa humanitaarista apua tilanteissa, joissa voidaan käyttää muita kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja pelastuspalvelun välineitä. Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen toiminnan on oltava johdonmukaista asiaan liittyvien unionin politiikkojen ja välineiden kanssa ja täydennettävä niitä sekä vältettävä päällekkäisyyksiä niiden kanssa, erityisesti unionin humanitaarisen avun politiikan, kehitysyhteistyöpolitiikan ja unionin pelastuspalvelumekanismin kanssa.

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

2 b.  Kun edistetään johdonmukaista kansainvälistä humanitaarisiin kriiseihin vastaamista, tämän luvun nojalla toteutettavien toimien on oltava Yhdistyneiden kansakuntien humanitaaristen asioiden koordinointitoimiston koordinoimien toimien mukaisia.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

2 c.  Euroopan humanitaarisen avun joukkojen on osaltaan vahvistettava sukupuolinäkökulmaa unionin humanitaarisessa avussa ja edistettävä riittäviä humanitaarisia toimia naisten erityistarpeiden huomioon ottamiseksi. Erityistä huomiota on kiinnitettävä naisryhmien ja -verkostojen kanssa tehtävään yhteistyöhön, jotta edistetään naisten osallistumista ja johtajuutta humanitaarisen avun alalla ja hyödynnetään heidän valmiuksiaan ja asiantuntemustaan kriisistä toipumisessa, rauhan rakentamisessa, katastrofiriskin vähentämisessä ja kärsimään joutuneiden yhteisöjen selviytymiskyvyn parantamisessa.

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

2 d.  Lähettämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt on vahvistettava läheisessä yhteistyössä vastaanottavien organisaatioiden kanssa lähettävän organisaation ja Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen välisessä sopimuksessa, johon sisältyvät oikeudet ja velvollisuudet, lähettämisen kesto ja paikka sekä tehtävät.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  solidaarisuushankkeilla;

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Tällä asetuksella tuetaan kolmansien maiden tarpeita koskevan etukäteen tehdyn arvioinnin perusteella toimia, joilla pyritään vahvistamaan humanitaarisen avun valmiuksia ja siten parantamaan paikallisella tasolla valmistautumista humanitaarisiin kriiseihin ja varmistamaan vapaaehtoisten käytännön työn tehokkuus ja kestävyys, mukaan lukien

 

a)   katastrofiriskien hallinta, katastrofi- ja toimintavalmius, työnohjaus, vapaaehtoisten johtamista koskeva koulutus ja muut vastaanottavien järjestöjen henkilöstön ja vapaaehtoisten kannalta merkityksellisten alojen toimet;

 

b)   parhaiden käytäntöjen vaihto, tekninen apu, kumppanuusohjelmat ja henkilöstön ja vapaaehtoisten vaihto-ohjelmat, verkostojen perustaminen ja muut asiaankuuluvat toimet.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Komissio jatkaa, ylläpitää ja päivittää EU:n vapaaehtoisavun tietokantaa, sääntelee sen saatavuutta ja käyttöä, myös EU:n vapaaehtoisavun saatavuuden ja soveltuvuuden osalta, mikä mahdollistaa palaavien vapaaehtoisten jatkuvan osallistumisen. Tähän tietokantaan tai sitä varten kerättyjen henkilötietojen käsittely hoidetaan tarvittaessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/6791 a ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/17251 b säännösten mukaisesti.

 

____________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Humanitaarisen avun operaatioita tukevaan vapaaehtoistoimintaan, jota tarkoitetaan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, on sisällyttävä oppimis- ja koulutuskomponentti, se ei saa korvata harjoitteluja tai työtä ja sen on perustuttava kirjalliseen vapaaehtoistoimintasopimukseen.

1.  Humanitaarisen avun operaatioita tukevaan vapaaehtoistoimintaan on sisällyttävä – myös ennen toimintaan osallistumista – asianmukainen oppiminen ja koulutus, joka liittyy hankkeisiin, joihin nuoret vapaaehtoiset tulevat osallistumaan, ja jossa painotetaan asianmukaisesti 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja humanitaarisen avun periaatteita, myös haitan aiheuttamisen välttämistä (ˮdo no harmˮ) koskevaa periaatetta, ja se ei saa korvata harjoitteluja tai työtä ja sen on perustuttava kirjalliseen vapaaehtoistoimintasopimukseen.

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  EU:n vapaaehtoisapua koskevan aloitteen kehyksessä on edistettävä kolmansien maiden paikallisten vapaaehtoisten osallistumista.

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tähän toimintalohkoon perustuvaa vapaaehtoistoimintaa voidaan toteuttaa ainoastaan sellaisissa kolmansissa maissa,

2.  Tähän toimintalohkoon perustuvaa vapaaehtoistoimintaa voidaan toteuttaa ainoastaan maissa,

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

2 a.  Lähettävien tai vastaanottavien organisaatioiden tai muiden asianomaisten toimijoiden ennakolta kolmansissa maissa tekemien tarvearviointien perusteella Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot tukevat toimia, joilla pyritään

 

a)  vahvistamaan vastaanottavien organisaatioiden valmiuksia kolmansissa maissa annettavaa humanitaarista apua varten, jotta voidaan tehostaa paikallista katastrofivalmiutta ja humanitaarisiin kriiseihin vastaamista ja varmistaa Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen työn tosiasiallinen ja kestävä vaikutus kentällä katastrofiriskien hallinnan, katastrofi- ja reagointivalmiuden, humanitaarisesta toiminnasta kestävään paikalliseen kehitykseen siirtymisen, työnohjauksen ja vapaaehtoisten johtamista koskevan koulutuksen avulla;

 

b)  vaihtamaan parhaita käytäntöjä, antamaan teknistä apua ja toteuttamaan kumppanuusohjelmia sekä henkilöstön ja vapaaehtoisten vaihtoa.

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Vapaaehtoisten turvallisuutta koskevan riskinarvioinnin on oltava ensisijainen, erityisesti maissa tai alueilla, joiden katsotaan olevan epävakaita tai joissa on välittömiä uhkia.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c.  Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevia tiedotuskampanjoita on toteutettava ensisijaisesti unionin alueella, kun ne koskevat EU:n vapaaehtoisapua koskevaa aloitetta, ja niiden on liityttävä vapaaehtoisten ja humanitaarisen avun antajien tekemään työhön sitä ohjaavien humanitaarisen avun periaatteiden eli humaanisuuden, puolueettomuuden, tasapuolisuuden ja riippumattomuuden pohjalta.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 d.  Vapaaehtoistyöllä on vastattava vastaanottavan järjestön paikallisella tasolla havaitsemiin puutteisiin ja todellisiin tarpeisiin.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

11 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a artikla

 

Vapaaehtoisehdokkaiden määrittäminen ja valinta

 

1.   Kolmansien maiden tarpeita koskevan etukäteen tehdyn arvioinnin perusteella komissio määrittää ja valitsee vapaaehtoisehdokkaat, jotka osallistuvat ohjelmaan ja saavat koulutusta yhteistyössä kansallisten toimistojen ja vastaanottavien järjestöjen kanssa.

 

2.   Vapaaehtoisehdokkaat määritetään ja valitaan 14 artiklan mukaisesti noudattaen syrjimättömyyden, tasa-arvon ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien periaatteita.

 

3.   Tämän asetuksen 2 ja 15 artiklassa tarkoitettuja ikärajoja ei sovelleta vapaaehtoistoimintaan, jolla tuetaan tämän artiklan mukaisia humanitaarisia avustustoimia.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

11 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 b artikla

 

Vapaaehtoisehdokkaiden koulutus

 

1.   Kolmansien maiden tarpeita koskevan etukäteen tehdyn arvioinnin perusteella komissio laatii koulutusohjelman, jonka tarkoituksena on valmistella vapaaehtoisehdokkaita tukemaan ja täydentämään humanitaarisen avun toimia.

 

2.   Hakemusmenettelyn mukaisesti määritetyt ja valitut ehdokkaat voivat osallistua pätevien elinten toteuttamiin koulutusohjelmiin. Kaikille vapaaehtoisehdokkaille pakollisen koulutuksen laajuus ja sisältö määritetään yhteistyössä sertifioidun vastaanottavan järjestön kanssa tarpeiden perusteella ottaen huomioon vapaaehtoisehdokkaan edeltävän kokemuksen ja suunnitellun lähettämispaikan.

 

3.   Koulutusohjelman on sisällettävä arviointi, jossa tarkastellaan vapaaehtoisehdokkaiden valmiuksia lähteä kenttätyöhön tukemaan ja täydentämään humanitaarisen avun antamista koskevia toimia kolmansissa maissa ja täyttää paikalliset tarpeet.

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 1 260 000 000 euroa käypinä hintoina.

1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 1 112 988 000 euroa vuoden 2018 hintoina [1 260 000 000 euroa käypinä hintoina].

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua määrää voidaan käyttää ohjelman toteuttamista koskevaan tekniseen ja hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan, mukaan lukien tietotekniikkajärjestelmät.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua määrää voidaan käyttää ohjelman toteuttamista koskevaan tekniseen ja hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan, mukaan lukien tietotekniikkajärjestelmät. Talousarviosta on kohdennettava asianmukainen määrä jäsenvaltioiden parhaiden käytäntöjen levittämiseen ja nuorisoverkostojen kehittämiseen.

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komissio antaa 29 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta, jotta se olisi joustava ja voitaisiin mukauttaa määrärahojen ohjeellista jakautumista eri toimiin 12 a artiklan mukaisesti. Tämän artiklan nojalla annettavissa delegoiduissa säädöksissä otetaan uudet poliittiset painopisteet huomioon noudattamalla mukauttamisessa 20 prosentin enimmäisliikkumavaraa.

Perustelu

Esitetty liikkumavara vastaa nykyisessä Erasmus-ehdotuksessa ehdotettua liikkumavaraa.

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

Määrärahojen jakautuminen 7, 8, 9 ja 11 artiklassa tarkoitettuihin toimiin

 

Määrärahojen ohjeellinen jakautuminen 7, 8, 9 ja 11 artiklassa tarkoitettuihin toimiin on seuraava:

 

a)  edellä 7 artiklassa tarkoitettu vapaaehtoistoiminta solidaarisuustoimissa ja 9 artiklassa tarkoitetut solidaarisuushankkeet: 86 prosenttia;

 

b)  edellä 8 artiklassa tarkoitetut harjoittelut ja työ: kahdeksan prosenttia; ja

 

c)  edellä 11 artiklassa tarkoitettu humanitaarisen avun operaatioita tukeva vapaaehtoistoiminta: kuusi prosenttia.

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ohjelmasta voidaan myöntää rahoitusta missä tahansa varainhoitoasetuksessa vahvistetussa muodossa; rahoitusmuotoja ovat erityisesti avustukset, palkinnot ja hankinnat.

2.  Ohjelmasta voidaan myöntää rahoitusta missä tahansa varainhoitoasetuksessa vahvistetussa muodossa; rahoitusmuotoja ovat erityisesti avustukset, palkinnot ja hankinnat. Vaatimusten yksinkertaistamiseksi tuensaajien kannalta on käytettävä mahdollisimman usein kertakorvauksia, yksikkökustannuksia ja kiinteämääräistä rahoitusta.

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Kolmansien maiden maksamat ja niiltä odotettavat ohjelman rahoitusosuudet on ilmoitettava budjettivallan käyttäjille heti, kun riittävästi tietoa on saatavilla, osana ohjelman vuosittaista arviointia tai väliarviointia.

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Toiseen maahan muuttavilla osallistujilla on oikeus vastaavanlaiseen täyteen terveydenhoitoon kuin heidän asuinjäsenvaltiossaan, ei pelkästään kiireelliseen terveydenhoitoon. Terveydenhoitoa on tarjottava sen jäsenvaltion julkisten terveydenhuoltopalvelujen kautta, jossa toimintaa harjoitetaan, ja silloin, kun tällaisia palveluja ei ole, tai jos asuinjäsenvaltion laatunormeja ei selvästikään noudateta, yksityisten terveydenhuoltopalvelujen välityksellä siinä jäsenvaltiossa, jossa toimintaa harjoitetaan.

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b. Pannessaan täytäntöön tätä asetusta komissio, jäsenvaltiot ja muut osallistujamaat edistävät sosiaalista osallisuutta ja yhtäläisiä osallistumisedellytyksiä ja varsinkin sellaisten nuorten osallistumista, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen on oltava avointa julkisille tai yksityisille yhteisöille ja kansainvälisille organisaatioille sillä edellytyksellä, että ne ovat saaneet Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkin.

1.  Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen on oltava avointa sekä voittoa tavoittelemattomille että tavoitteleville julkisille tai yksityisille yhteisöille ja kansainvälisille organisaatioille, mukaan lukien nuorisojärjestöt, uskonnolliset yhteisöt, hyväntekeväisyysjärjestöt, sekulaariset humanistiset järjestöt, kansalaisjärjestöt tai muut kansalaisyhteiskunnan toimijat sillä edellytyksellä, että ne tarjoavat solidaarisuustoimia, että ne ovat oikeushenkilöitä sen valtion lain mukaan, jossa ne on rekisteröity, ja että ne ovat saaneet Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkin. Laatumerkin on vahvistettava, että toiminnalla voidaan saavuttaa 3 artiklan mukaiset tavoitteet ja varmistaa 4 artiklan mukaiset toimet.

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimivaltainen täytäntöönpanoelin arvioi Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujaorganisaatioksi ryhtymistä koskevat hakemukset käyttäen perusteena seuraavia periaatteita: yhdenvertainen kohtelu; tasa-arvo ja syrjimättömyys; palkkatyön korvaamisen välttäminen; sellaisten laadukkaiden toimien tarjoaminen, joihin liittyy henkilökohtaista, sosiaalista, koulutuksellista ja ammatillista kehittymistä edistävä oppimisulottuvuus; asiaankuuluvat koulutus-, työskentely- ja vapaaehtoistoimintajärjestelyt; turvallinen ja asianmukainen ympäristö ja olosuhteet; ja varainhoitoasetuksen mukainen voiton tuottamisen kieltävä periaate. Edellä esitettyjen periaatteiden avulla varmistetaan, että yhteisön toimet ovat Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevien vaatimusten mukaisia.

2.  Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimivaltainen täytäntöönpanoelin arvioi Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujaorganisaatioksi ryhtymistä koskevat hakemukset käyttäen perusteena seuraavia periaatteita: yhdenvertainen kohtelu; tasa-arvo ja syrjimättömyys; palkkatyön korvaamisen välttäminen; sellaisten laadukkaiden, helposti käytettävissä olevien ja osallistavien toimien tarjoaminen, jotka tuovat selvää lisäarvoa yhteisön yksilöityjen tarpeiden kannalta ja joihin liittyy henkilökohtaista, sosiaalista, koulutuksellista ja ammatillista kehittymistä edistävä oppimisulottuvuus; asiaankuuluvat koulutus-, työskentely- ja vapaaehtoistoimintajärjestelyt; turvallinen ja asianmukainen ympäristö ja olosuhteet; ja varainhoitoasetuksen mukainen voiton tuottamisen kieltävä periaate. Edellä esitettyjen periaatteiden avulla varmistetaan, että yhteisön toimet ovat Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevien vaatimusten ja tavoitteiden mukaisia. Laatumerkki myönnetään vain organisaatioille, jotka sitoutuvat noudattamaan näitä periaatteita.

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Arvioinnin perusteella yhteisölle voidaan myöntää Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki. Saatu merkki arvioidaan säännöllisin väliajoin uudestaan ja se voidaan peruuttaa.

3.  Arvioinnin perusteella yhteisölle voidaan myöntää Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki. Erityisvaatimukset, jotka laatumerkin saamiseksi on täytettävä, vaihtelevat solidaarisuustoimen lajin ja yhteisön tehtävän mukaan. Saatu merkki arvioidaan säännöllisin väliajoin uudestaan ja se on peruutettava, jos sitä käytetään väärin tai jos 2 kohdassa esitettyjä periaatteita ei noudateta. Yksikön, joka muuttaa toimiaan merkittävästi, on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle täytäntöönpanoelimelle uudelleenarviointia varten.

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Osallistujaorganisaatioilla, joille on myönnetty laatumerkki, on pääsy verkkofoorumiin, josta ne voivat helposti etsiä sopivia hakijoita, jotta solidaarisuustoimiin osallistuminen olisi helpompaa sekä osallistujille että osallistujaorganisaatioille.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b.  Osallistujaorganisaatiot edistävät ohjelman tunnetuksi tekemistä tarjoamalla entisille osallistujille mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan ja toimia lähettiläinä ohjelman mahdolliselle seuraavalle sukupolvelle verkoston avulla.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Osallistujaorganisaatioiden on hoidettava useita tehtäviä Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa. Vastaanottavan organisaation tehtävää hoitaessaan niiden on suoritettava solidaarisuustoimien tarjoamiseen rekisteröityneille osallistujille, osallistujien valitsemiseen ja vastaanottamiseen liittyviä toimenpiteitä, mukaan lukien toimien järjestäminen ja osallistujien opastaminen ja tukeminen solidaarisuustoimen kaikissa vaiheissa, turvallisen ja sopivan työympäristön tarjoaminen osallistujille ja palautteen antaminen osallistujalle toimen jälkeen tarpeen mukaan. Tukitehtävää hoitaessaan niiden on suoritettava toimenpiteitä, jotka liittyvät osallistujien lähettämiseen ja heidän valmentamiseensa ja tukemiseensa ennen lähtöä sekä solidaarisuustoimen aikana ja sen jälkeen, mukaan lukien osallistujien kouluttaminen sekä heidän ohjaamisensa paikallisiin organisaatioihin toimen jälkeen. Tukitehtävissä toimivat organisaatiot voivat tarjota osallistujille myös hallinnollista ja logistista tukea solidaarisuushankkeissa.

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kaikki johonkin osallistujamaahan sijoittautuneet julkiset tai yksityiset yhteisöt ja kansainväliset järjestöt voivat hakea rahoitusta Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa. Kun kyseessä ovat 7, 8 ja 11 artiklassa tarkoitetut toimet, osallistujaorganisaation on saatava laatumerkki ennakkoedellytyksenä Euroopan solidaarisuusjoukkojen rahoituksen saamiselle. Kun kyseessä ovat 9 artiklassa tarkoitetut solidaarisuushankkeet, myös luonnolliset henkilöt voivat hakea rahoitusta Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujien muodostamien epävirallisten ryhmien puolesta.

Kaikki johonkin osallistujamaahan sijoittautuneet julkiset tai yksityiset yhteisöt ja kansainväliset järjestöt voivat hakea rahoitusta Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa. Kun kyseessä ovat 7, 8 ja 11 artiklassa tarkoitetut toimet, osallistujaorganisaation on saatava laatumerkki ennakkoedellytyksenä Euroopan solidaarisuusjoukkojen rahoituksen saamiselle. Kun kyseessä ovat 9 artiklassa tarkoitetut solidaarisuushankkeet, myös luonnolliset henkilöt voivat hakea rahoitusta Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujien muodostamien epävirallisten ryhmien puolesta. Yleisenä sääntönä on, että avustushakemukset on toimitettava sen maan kansalliselle toimistolle, johon organisaatio on sijoittautunut. Euroopan laajuisten tai kansainvälisten organisaatioiden järjestämiä toimia, vapaaehtoistiimien toimia unionin tasolla yksilöidyillä ensisijaisilla aloilla sekä toimia humanitaarisen avun operaatioiden tukemiseksi EU:n ulkopuolisissa maissa koskevat avustushakemukset on toimitettava koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastolle (EACEA).

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Työohjelma

Vuotuinen työohjelma

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Toissijaiset politiikkaan liittyvät valinnat ja painopisteet, kuten 4–11 artiklassa esitettyjen erityisten toimien yksityiskohdat, määritetään vuosittain työohjelmassa varainhoitoasetuksen 110 artiklan säännösten mukaisesti. Vuotuisessa työohjelmassa on esitettävä myös yksityiskohtaiset tiedot ohjelman täytäntöönpanosta. Työohjelmassa on oltava myös maininta kullekin toimelle osoitetun rahoituksen määrästä ja rahoituksen jakautumisesta jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden kesken kansallisen toimiston kautta hallinnoitavien toimien osalta. Komissiolle siirretään valta antaa 29 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi hyväksymällä vuotuinen työohjelma.

Perustelu

Tämä tarkistus koskee täytäntöönpanosäädösten korvaamista delegoiduilla säädöksillä työohjelmien hyväksymisessä. Siinä todetaan, että asetuksessa on rajoitetusti joustavuuden takaavia politiikkaa koskevia yksityiskohtia ja että yksityiskohtaiset politiikkaa koskevat valinnat tehdään vuotuisen työohjelman välityksellä. Siinä on otettu huomioon monialainen lähestymistapa, joka on sovitettu yhteen muiden CULT-valiokunnan monivuotista rahoituskehystä koskevien asiakirjojen kanssa.

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ohjelman väliarviointi on suoritettava heti kun ohjelman täytäntöönpanosta on saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman täytäntöönpano on käynnistynyt. Siihen on liitettävä myös edeltävän ohjelman loppuarviointi.

2.  Ohjelman väliarviointi on suoritettava heti kun ohjelman täytäntöönpanosta on saatavilla riittävästi tietoa. Komissio toimittaa väliarvioinnin Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2024. Siihen on liitettävä myös edeltävän ohjelman loppuarviointi.

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Komissio esittää tarvittaessa ja jäsenvaltioiden toimittamien väliarviointien ja täytäntöönpanokertomusten perusteella lainsäädäntöehdotuksia tämän asetuksen muuttamiseksi. Komissio tulee Euroopan parlamentin asiasta vastaavien valiokuntien kuultavaksi väliarviointia koskevasta kertomuksesta, myös päätöksestään siitä, onko tätä asetusta tarpeen muuttaa.

Perustelu

Näin varmistetaan asianmukainen väliarviointia ja tarkistamista koskeva lauseke, joka vastaa CULT-valiokunnan monivuotisen rahoituskehyksen muihin asiakokonaisuuksiin liittyvää horisontaalista lähestymistapaa.

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien.

1.  Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) tarjoamalla oikea-aikaista, johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien.

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat ohjelmaa ja sen toimia ja tuloksia. Ohjelmalle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia painopisteitä koskevaa komission tiedottamista sikäli kuin painopisteet liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin.

2.  Komissio toteuttaa yhteistyössä osallistujamaiden kansallisten viranomaisten ja kansallisten toimistojen sekä asiaankuuluvien unionin tason verkostojen kanssa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat ohjelmaa ja sen toimia ja tuloksia. Ohjelmalle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia painopisteitä koskevaa komission tiedottamista sikäli kuin painopisteet liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin.

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäljempänä 23 artiklassa tarkoitettujen kansallisten toimistojen on kehitettävä johdonmukainen strategia, joka koskee tehokasta tiedotusta niiden hallinnoimien ohjelman toimien yhteydessä tuetuista toiminnoista sekä tulosten tehokasta levittämistä ja hyödyntämistä, ja avustettava komissiota sen yleisessä tiedottamisessa, joka koskee ohjelmaa, kansallisella ja unionin tasolla hallinnoituja toimia koskevat tiedot mukaan luettuina, ja sen tuloksia, sekä tiedotettava asiaankuuluville kohderyhmille niiden maassa toteutetuista toimista.

3.  Jäljempänä 23 artiklassa tarkoitettujen kansallisten toimistojen on kehitettävä johdonmukainen strategia, joka koskee tehokasta tiedotusta niiden hallinnoimien ohjelman toimien yhteydessä tuetuista toiminnoista sekä tulosten tehokasta levittämistä kaikille mahdollisille edunsaajille ja hyödyntämistä, ja avustettava komissiota sen yleisessä tiedottamisessa, joka koskee ohjelmaa, kansallisella ja unionin tasolla hallinnoituja toimia koskevat tiedot mukaan luettuina, ja sen tuloksia, sekä tiedotettava asiaankuuluville kohderyhmille niiden maassa toteutetuista toimista.

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Osallistujaorganisaatioiden on käytettävä ohjelmaa koskevassa viestinnässään ja sitä koskevaa tietoa levittäessään nimikettä ”Euroopan solidaarisuusjoukot”.

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Kansallisen toimiston on kuultava säännöllisesti ohjelman edunsaajia (yksityishenkilöitä ja organisaatioita), jotta se voi kerätä palautetta ohjelmasta, arvioida toiminnan laatua ja kehittymistä komission ohjeiden perusteella ja antaa tukea vaikeuksiin joutuneille osallistujille ja jotta voidaan parantaa ohjelman täytäntöönpanoa kansallisella tasolla niiden palautteen ja asiantuntemuksen perusteella.

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  vahvistettava kyseisen kansallisen toimiston sisäistä valvontaa koskevat vaatimukset ja tukea varten kansallisille toimistoille siirrettävien unionin varojen hallinnointia koskevat säännöt;

a)  vahvistettava kyseisen kansallisen toimiston sisäistä valvontaa koskevat vaatimukset ja tukea varten kansallisille toimistoille siirrettävien unionin varojen hallinnointia koskevat säännöt ottaen huomioon yksinkertaistamisvaatimukset ja välttäen lisäämästä osallistujille ja osallistuville organisaatioille aiheutuvaa rasitetta;

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  sisällytettävä vaatimus järjestää säännöllisesti kokouksia ja koulutusta kansallisten toimistojen verkoston kanssa ja verkostoa varten, jotta varmistetaan, että Euroopan solidaarisuusjoukot toteutetaan yhtenäisellä tavalla kaikissa osallistujamaissa;

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Komissio järjestää ohjelman täytäntöönpanoa koskevia säännöllisiä kokouksia, joissa on lukumäärältään ja tyypiltään edustava joukko nuoria ja vapaaehtoistyöntekijöitä edustavia verkostoja ja muita asiaankuuluvia kansalaisyhteiskunnan organisaatioita, mukaan lukien työmarkkinaosapuolet ja ohjelman toimien kannalta merkitykselliset verkostot.

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Jos komissio ei voi hyväksyä vuotuista johdon vahvistuslausumaa tai riippumattoman tarkastuselimen siitä antamaa tarkastuslausuntoa taikka jos kansallinen toimisto ei tyydyttävällä tavalla toteuta komission huomautuksia, komissio voi toteuttaa varotoimenpiteitä ja korjaavia toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi varainhoitoasetuksen 131 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti.

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

24 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

24 a artikla

 

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA)

 

Unionin tasolla EACEA on vastuussa Euroopan laajuisten tai foorumiin osallistuvien organisaatioiden 7 artiklassa lueteltuihin ohjelman hanketoimiin hakemien avustusten kaikkien vaiheiden hallinnoinnista, kun ne on tarkoitettu Euroopan tasolla yksilöidyillä ensisijaisilla aloilla toimivien vapaaehtoistiimien toimintaan sekä kolmansissa maissa toteutettaviin, humanitaarisen avun toimintaa tukeviin toimiin.

 

EACEA vastaa myös Euroopan laajuisten tai foorumiin osallistuvien organisaatioiden, kansallisten järjestelmien tai unionin yhteisesti hallinnoitavien rahastojen täytäntöönpanosta vastaavien organisaatioiden sekä sellaisten organisaatioiden, jotka haluavat toteuttaa humanitaarisen avun operaatioita tukevia toimia, akkreditoinnista (kuten laatumerkistä) ja seurannasta.

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Henkilöiden tai yhteisöjen, mukaan lukien muut kuin unionin toimielinten tai elinten valtuuttamat henkilöt ja yhteisöt, tekemät unionin rahoitusosuuden käyttöä koskevat tarkastukset muodostavat yleisen varmuuden perustan varainhoitoasetuksen [127 artiklan] mukaisesti.

1.  Henkilöiden tai yhteisöjen, mukaan lukien muut kuin unionin toimielinten tai elinten valtuuttamat henkilöt ja yhteisöt, tekemät unionin rahoitusosuuden käyttöä koskevat tarkastukset muodostavat yleisen varmuuden perustan varainhoitoasetuksen [127 artiklan] mukaisesti, ja ne on toteutettava noudattaen samoja perusteita kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kansalliset toimistot ovat vastuussa tuensaajien ensisijaisesta valvonnasta Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimissa, jotka on annettu niiden tehtäväksi. Valvonnan on annettava kohtuulliset takeet siitä, että myönnetyt tuet käytetään tarkoitetulla tavalla ja sovellettavien unionin sääntöjen mukaisesti.

2.  Kansalliset toimistot ovat vastuussa tuensaajien ensisijaisesta valvonnasta Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimissa, jotka on annettu niiden tehtäväksi. Valvonnan on oltava oikeasuhtaista ja riittävää ja annettava kohtuulliset takeet siitä, että myönnetyt tuet käytetään tarkoitetulla tavalla ja sovellettavien unionin sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan on oltava johdonmukaista ja täydentävää asiaan liittyviin unionin tason toimintalinjoihin, välineisiin ja ohjelmiin, erityisesti Erasmus-ohjelmaan, nähden sekä Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimien kannalta merkityksellisiin unionin tason nykyisiin verkostoihin nähden.

1.  Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan on oltava johdonmukaista ja täydentävää asiaan liittyviin unionin tason toimintalinjoihin, välineisiin ja ohjelmiin, erityisesti Erasmus-ohjelmaan, Euroopan rakenne- ja investointirahastoihin (ERI-rahastot) ja perusoikeuksien ja arvojen ohjelmaan, nähden sekä Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimien kannalta merkityksellisiin unionin tason nykyisiin verkostoihin nähden.

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan on oltava johdonmukaista ja täydentävää myös osallistujamaiden asiaan liittyviin kansallisen tason toimintalinjoihin, ohjelmiin ja välineisiin nähden. Sitä varten komissio, kansalliset viranomaiset ja kansalliset toimistot vaihtavat tietoja yhtäältä solidaarisuuteen ja nuorisoon ja toisaalta Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa toteuttaviin toimiin liittyvistä nykyisistä kansallisista järjestelmistä ja painopisteistä, jotta voidaan hyödyntää tarkoituksenmukaisia hyviä käytäntöjä sekä parantaa tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

2.  Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan on oltava johdonmukaista ja täydentävää osallistujamaiden asiaan liittyviin kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason toimintalinjoihin, ohjelmiin ja välineisiin nähden eikä se saa korvata niitä. Sitä varten komissio, kansalliset viranomaiset ja kansalliset toimistot vaihtavat tietoja yhtäältä solidaarisuuteen ja nuorisoon ja toisaalta Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa toteuttaviin toimiin liittyvistä nykyisistä kansallisista järjestelmistä ja painopisteistä, jotta voidaan hyödyntää tarkoituksenmukaisia hyviä käytäntöjä sekä parantaa tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Unionin rahoituksen tehokkuuden ja ohjelman vaikutusten maksimoimiseksi kaikkien tasojen asianomaisten viranomaisten on pyrittävä luomaan synergiaa kaikkien asiaankuuluvien ohjelmien välillä johdonmukaisella tavalla. Tällainen synergia ei saa johtaa siihen, että varoja käytetään muiden kuin tässä asetuksessa säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseen. Mahdollisten synergian ja täydentävyyden tuloksena on oltava täytäntöönpanotasolla yksinkertaiset hakumenettelyt ja asiaankuuluvat täytäntöönpanon suuntaviivat.

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kolmansissa maissa toteutettavan Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan, jota tarkoitetaan 11 artiklassa, on oltava johdonmukaista ja täydentävää erityisesti unionin muihin ulkoisen toiminnan aloihin ja etenkin humanitaarista apua koskevaan politiikkaan, kehitysyhteistyöpolitiikkaan, naapuruuspolitiikkaan ja unionin pelastuspalvelumekanismiin nähden.

3.  Kolmansissa maissa toteutettavan Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan, jota tarkoitetaan 11 artiklassa, on oltava johdonmukaista ja täydentävää erityisesti unionin muihin ulkoisen toiminnan aloihin ja etenkin humanitaarista apua koskevaan politiikkaan, kehitysyhteistyöpolitiikkaan, turvallisuuspolitiikkaan, naapuruuspolitiikkaan ja unionin pelastuspalvelumekanismiin nähden.

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle ohjelman keston ajaksi 19 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ohjelman keston ajaksi 12, 18 ja 19 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

Perustelu

Tämä tarkistus koskee täytäntöönpanosäädösten korvaamista delegoiduilla säädöksillä työohjelmien hyväksymisessä ja siihen liittyviä muutoksia.

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 19 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 12, 18 ja 19 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Perustelu

Tämä tarkistus koskee täytäntöönpanosäädösten korvaamista delegoiduilla säädöksillä työohjelmien hyväksymisessä ja siihen liittyviä muutoksia.

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä olevan 19 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6.  Edellä olevien 12, 18 ja 19 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Perustelu

Tämä tarkistus koskee täytäntöönpanosäädösten korvaamista delegoiduilla säädöksillä työohjelmien hyväksymisessä ja siihen liittyviä muutoksia.

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 jakso – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

Indikaattorit seurantaa ja raportointia varten:

Ohjelmaa on seurattava tarkasti, jotta voidaan mitata, missä määrin yleinen tavoite ja erityistavoitteet on saavutettu, ja on tarkkailtava sen tuotoksia, tuloksia ja vaikutuksia. Tätä varten vahvistetaan vähimmäisindikaattorit, joiden perusteella kehitetään ohjelman tuotosten, tulosten ja vaikutusten tuleva yksityiskohtainen seurantaohjelma ja joihin sisältyy laajennettu valikoima laadullisia ja määrällisiä indikaattoreita:

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  niiden osallistujien osuus, joilla on taustansa vuoksi muita vähemmän mahdollisuuksia; ja

b)  niiden osallistujien osuus, joilla on taustansa vuoksi muita vähemmän mahdollisuuksia;

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  niiden organisaatioiden lukumäärä, jolla on Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki.

c)  niiden organisaatioiden lukumäärä, jolla on Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki;

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  työskentelyyn (maan sisäiset ja rajatylittävät toimet) osallistujien lukumäärä eriteltynä maan, iän, sukupuolen, ammatillisen taustan ja koulutustason mukaan;

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b)  solidaarisuushankkeisiin osallistujien lukumäärä eriteltynä maan, iän, sukupuolen, ammatillisen taustan ja koulutustason mukaan;

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c c)  niiden organisaatioiden määrä, joiden laatumerkki on peruutettu;

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c d)  laatumerkin saaneiden organisaatioiden lukumäärä eriteltynä maan ja saadun rahoituksen mukaan;

Tarkistus    155

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta – c e alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c e)  sellaisten osallistuvien nuorten lukumäärä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia. Tulosindikaattorit (yhdistelmäindikaattorit);

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta – c f alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c f)  niiden osallistujien lukumäärä, jotka arvioivat saaneensa myönteisiä oppimistuloksia;

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta – c g alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c g)  niiden osallistujien prosenttiosuus, jotka ovat saaneet oppimistuloksistaan todistuksen, esimerkiksi Youthpass-todistuksen, tai muun virallisen tunnustuksen osallistumisestaan Euroopan solidaarisuusjoukkoihin;

Tarkistus    158

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta – c h alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c h)  osallistujien yleinen tyytyväisyys toimien laatuun; ja

Tarkistus    159

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta – c i alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c i)  solidaarisuustoimien kautta suoraan tai välillisesti tukea saaneiden ihmisten lukumäärä.

  • [1] Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
  • [2] Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

Uuden ehdotuksen asiayhteys ja poliittiset valinnat

Euroopan unioni perustuu solidaarisuuteen: solidaarisuuteen sen kansalaisten kesken, solidaarisuuteen rajojen yli sen jäsenvaltioiden välillä ja solidaarisuuteen sen toimissa unionissa ja sen ulkopuolella.

Nuorten hyväksi odotetaan selvästi tehtävän enemmän, ja Euroopan parlamentti ja neuvosto reagoivat tähän pääsemällä kesäkuussa 2018 poliittiseen sopimukseen (joka hyväksyttiin täysistunnossa 11. syyskuuta 2018) Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamisesta. Useita unionin vapaaehtoistoiminnan ja solidaarisuutta koskevan harjoittelun/työpaikkojen järjestelmiä sulautettiin yhdeksi ohjelmaksi, joka merkitsee yhtä asiointipistettä kaikille solidaarisuuteen liittyville nuorten mahdollisuuksille. Ohjelma antaa nuorille uusia mahdollisuuksia osallistua laadukkaaseen solidaarisuustoimintaan paikallisella ja unionin tasolla. Lisäksi nuoret saavat tarvittavat välineet tehdäkseen myönteisen vaikutuksen yhteisöissään, samalla kun he saavat oman tulevan kehityksensä kannalta hyödyllistä koulutusta ja valmiuksia.

Komissio julkisti 11. kesäkuuta 2018 Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan uuden ehdotuksen (COM(2018)0440). Uudessa ehdotuksessa mukautetaan ohjelman toiminnot monivuotiseen rahoituskehykseen ehdottamalla niitä varten talousarviota erillisessä budjettikohdassa. Lisäksi ehdotuksessa laajennetaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen soveltamisalaa siten, että se kattaa myös tuen humanitaarisen avun operaatioille (josta huolehdittiin aiemmin EU:n vapaaehtoisapua koskevalla aloitteella). Komissio katsoo, että koska nämä kaksi ohjelmaa muistuttavat tosiaan, niiden yhdistämisestä saadaan seuraavia etuja:

•  kaikkia hakijoita harkitaan samassa luettelossa, mikä parantaa avoimuutta ja vauhdittaa rekrytointia;

•  kehitetään yhteinen brändi ja yhteisiä viestintätoimia; näin lisätään ohjelman markkinoinnin ulottuvuutta, jolloin nuorten solidaarisuustoimille saadaan yksi yhteinen asiointipiste;

•  otetaan käyttöön yhteinen täytäntöönpanomekanismi; kaikissa organisaatoissa ja hankkeissa käytettäisiin samaa kaavaketta laatumerkin ja rahoituksen hakemiseen; tämä yksinkertaistaisi menettelyjä organisaatioiden kannalta ja vähentäisi yleisesti ottaen hallintokuluja;

•  tuotetaan merkittävää synergiaa ja kustannussäästöjä hyödyntämällä yhtä välineiden ja järjestelmien kokonaisuutta.

Lisäksi uusi ehdotus perustuu kesäkuussa 2018 aikaan saatuun poliittiseen sopimukseen (joka hyväksyttiin täysistunnossa 11. syyskuuta 2018), ja ehdotus sisältää monia kyseisen sopimisen osatekijöitä, samalla kun kunnianhimoisuus lisääntyy talousarvion kasvaessa, soveltamisalan laajentuessa ja ohjelman toimivuuden parantuessa.

Esittelijän kanta

Kun otetaan huomioon Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamista koskevan nykyisen poliittisen sopimuksen saavutukset ja uuden ehdotuksen eri osatekijät, esittelijä ehdottaa, että mukaan otetaan tiettyjä aiemmin sovittuja Euroopan solidaarisuusjoukkoja 2018–2020 koskevia osatekijöitä, joita ei sisällytetty nykyiseen ehdotukseen.

Esittelijä järjesti laajan ja osallistavan kuulemisen, jossa oli mukana laaja sidosryhmien kirjo. Kuulemisen sekä nykyjärjestelmän ja uuden ehdotuksen huolellisen analysoinnin perusteella on tultu siihen päätelmään, että tulevat Euroopan solidaarisuusjoukot saatavat merkitä parannettua solidaarisuustoiminnan kehystä, kun

•  laaditaan selkeämpiä tavoitteita ja selkeämpi yhteys tosiseikkoihin, nuorten tarpeisiin ja itse yhteiskunnan tarpeisiin;

•  parannetaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan osallistavuutta ja tavoitettavuutta, jotta voidaan kohdata kaikki nuoret, kun otetaan huomioon sosioekonomisen ympäristön moninaisuus ja mahdolliset esteet;

•  varmistetaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen, tulevan Erasmus-ohjelman ja muiden asiaa koskevien ohjelmien tehokas synergia ja keskinäinen toiminnollinen täydentävyys, myös unionin uusitussa nuorisostrategiassa.

Esittelijä haluaa muistuttaa tässä yhteydessä eräistä tarkistuksista, joilla pyritään edellä mainittujen yleisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Talousarvion jakaminen toiminnan mukaisesti – Euroopan solidaarisuusjoukoista 2018–2020 aikaan saatu poliittinen sopimus sisältää ohjeellisia viitearvoja talousarvion uudelleen jakamiseksi ohjelmalohkoittain. Esittelijä katsoo, että uudessa ehdotuksessa olisi myös ilmoitettava, kuinka talousarvio aiotaan jakaa uusien solidaarisuusjoukkojen laajuuden mukaisten eri toimintojen kesken. Uudelleenjakamisen olisi myös vastattava ohjelman tavoitteita ja realistisia kokemuksia, jotka on saatu edeltävistä ohjelmista. Esittelijän mielestä vapaaehtoisuuden olisi oltava ohjelman ytimenä, mutta uudelleenjako olisi toteutettava ohjeellisena, kun otetaan huomioon tarvittava joustavuus.

•  Euroopan solidaarisuusjoukkojen näkyvyyden lisääminen – Euroopan solidaarisuusjoukkoja ja sen mahdollisuuksia olisi tuettava kunnianhimoisemmalla viestintä- ja näkyvyyskampanjalla, jotta päästään kunnianhimoiseen tavoitteeseen yli 350 000 paikasta seitsemän vuoden aikana. Esittelijä katsoo, että tämä on toteutettavissa seuraavasti:

o  Euroopan solidaarisuusjoukkojen lähettiläitä eli aiemmin osallistuneita kannustetaan jakamaan kokemuksiaan nuorisoverkoissa ja oppilaitoksissa kansallisten toimistojen järjestäessä heille asianmukaista tukea;

o  ohjelman markkinointiin käytetään dynaamisia viestintäkeinoja, myös sosiaalista mediaa;

o  tehostetaan julkisuus- ja viestintästrategioita, etenkin syrjäisillä alueilla.

•  Sidosryhmät suuremmassa määrin mukana koko syklissä – Esittelijä katsoo, että sidosryhmiä, ja etenkin nuorisoverkostoja ja osallistujaorganisaatioita olisi kuultava koko ohjelman täytäntöönpanon ajan.

•  Osallistamistavoitteen ja sen konkretisoimisen korostaminen –. Esittelijä katsoo näytön ja kuulemistulosten perusteella, että ohjelman osallistavuutta voidaan parantaa ja lujittaa koko ohjelman aikana. Tähän pyritään seuraavilla osatekijöillä:

o  Palautteessa olisi myös arvioitava, miten osallistuja katsoo osallistamistavoitteen (sekä ohjelman muiden tavoitteiden) täyttyneen;

o  kotimaan toiminnassa olisi rajoituttava hankkeisiin, joissa osallistamistavoite on määräävä (jäsenvaltioiden olisi vastattava kotimaan toiminnan rahoittamisesta, mutta jos kansallisia järjestelmiä ei ole, olisi epäreilua torjua nuoret, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, koska heillä ei toisinaan ole mitään vaihtoehtoja);

o  Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi myös järjestettävä osa-aikaista solidaarisuustoimintaa nuorille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.

•  Laatumerkkien erottelu – Esittelijä katsoo, että laadukkaiden mahdollisuuksien varmistamiseksi osallistujaorganisaatioille olisi asetettava erilaisia laatumerkin saamista koskevia vaatimuksia toiminnan lajin perusteella (erilaiset toiminnat edellyttävät erilaisia valmiuksia ja palveluja).

•  Keskittyminen pitkäaikaiseen vapaaehtoistoimintaan – Euroopan solidaarisuusjoukoista saadun vapaaehtoistoimintaa koskevan kokemuksen olisi kannustettava osallistujia paneutumaan solidaarisuustoimintaan koko elinikänsä ajan. Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi lujitettava vapaaehtoisuushengen kehittämistä nuorten parissa.

•  Työ- ja harjoittelupaikat – Esittelijä katsoo, että kaikissa työ- ja harjoittelupaikkojen avulla toteutettavissa solidaarisuustoimissa on oltava vahva ja mielekäs oppimis- ja koulutuskomponentti (kuten harjoittelun laatupuitteissa todetaan). Kaikissa Euroopan solidaarisuusjoukkojen työ- ja harjoittelupaikoissa on yksikön lajista riippumatta oltava pelkästään tehtäviä, joihin ei liity voiton tavoittelemista, jotta voidaan tehostaa toiminnan solidaarisuusnäkökulmaa.

•  Työohjelmien hyväksyminen delegoituina säädöksinä – Esittelijän mielestä se, että ehdotetaan työohjelmien hyväksymistä täytäntöönpanosäädösten avulla, tarjoaa komissiolle mahdollisuuden toissijaisiin poliittisiin valintoihin. Tällaisten valtuuksien olisi kuuluttava lainsäädäntövallan käyttäjien toimivaltaan. Siksi työohjelmien hyväksymiseen soveltuisi parhaiten delegoitu säädös. Tämä asia kytkeytyy myös yleiseen keskusteluun Euroopan parlamentin valvontavallasta.

•  Solidaarisuuden määritelmä ja vapaaehtoistoiminnan määritteleminen erikseen – Esittelijä katsoo, että Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoavat oivan tilaisuuden solidaarisuuden vahvistamiseen koko Euroopassa. Vahvemmalla solidaarisuudella voitaisiin edistää vahvaa, yhtenäistä ja sitkeää unionia. Esittelijä katsoo, että ”solidaarisuuden” määritelmä voisi myös toimia yhdistävänä periaatteena ohjelmaa täytäntöön pantaessa. Vapaaehtoistoiminta ilmentää parhaiden solidaarisuuden henkeä. Siten vapaaehtoistoiminnan täsmällisempi määritteleminen merkitsisi myös parannusta.

•  Suuri vaikutus yhteiskunnan tarpeisiin – Euroopan solidaarisuusjoukkojen valtuuksien mukaisten tilaisuuksien olisi vaikutettava yhteiskuntaan tuntuvasti lujittamalla yhteenkuuluvuutta, solidaarisuutta ja demokratiaa niin Euroopassa kuin sen rajojen ulkopuolella. Esittelijä katsoo, että yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia voidaan voimistaa, jos toiminta vastaa konkreettisiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja paikalla ilmeneviin humanitaarisiin tarpeisiin ja jos erityisesti korostetaan sosiaalisen osallisuuden edistämistä.

•  Parempi hyödyn kohdentuminen osallistujille – Euroopan solidaarisuusjoukot on arvokas väline osallistujien henkilökohtaisen kasvun kannalta. Jotta tätä potentiaalia kyettäisiin hyödyntämään mahdollisimman hyvin, olisi yksittäisissä toiminnoissa havaitut oppimistulokset asetettava etukäteen kaikkien osallistujien saataville, jotta nämä voivat havaita, mitkä toiminnat vastaavat parhaiden heidän odotuksiaan ja taitojaan. Osallistujille olisi myös annettava tarkoituksenmukaista palautetta.

Mietintöluonnoksessa ei käsitellä luvun IV (10 ja 11 artikla – Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot) säännöksiä, koska ne kuuluvat kehitysvaliokunnan (DEVE) yksinomaiseen toimivaltaan (työjärjestyksen 54 artikla).

KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (25.1.2019)

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Valmistelija (*): Eleni Theocharous

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

LYHYET PERUSTELUT

Komissio on ehdottanut, että hiljattain käynnistetyt nuorille tarkoitetut Euroopan solidaarisuusjoukot yhdistettäisiin EU:n vapaaehtoisapua koskevaan aloitteeseen / Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkoihin, jotka perustettiin vuonna 2014 ja jotka perustuvat SEUT:n 214 artiklaan, joka tarjoaa oikeusperustan humanitaariselle avulle.

EU:n vapaaehtoisapua koskevan aloitteen perustaminen on perussopimusten mukainen vaatimus, ja sillä pyritään antamaan tarveperusteista humanitaarista apua sekä vahvistamaan haavoittuvassa asemassa olevien tai katastrofista kärsimään joutuneiden yhteisöjen valmiuksia ja selviytymiskykyä kolmansissa maissa. Vaikka EU:n vapaaehtoisapua koskevassa aloitteessa on monilta osin potentiaalia, se on käynnistynyt hyvin hitaasti ja vapaaehtoisten määrä on jäänyt huomattavasti pienemmäksi kuin komissio alun perin toivoi. Väliarvioinnissa todettiin, että kumppaneiden osallistuminen humanitaarisen alan toimintaan ei ole ollut tarpeeksi riittävää. Aloitteeseen osallistumisesta kiinnostuneiden organisaatioiden pakollinen sertifiointi perustuu pitkälliseen ja vaivalloiseen menettelyyn. Tämän seurauksena vapaaehtoistyöntekijöiden määrä oli merkittävä vasta vuonna 2017 (mutta edelleen liian alhainen). Sen vuoksi aloitteen täyttä potentiaalia on edelleen vaikea arvioida, ja se jää selvästi käyttämättä.

Useimmat sidosryhmät näyttävät kuitenkin suhtautuvan myönteisesti EU:n vapaaehtoisapua koskevan aloitteen yhdistämiseen Euroopan solidaarisuusjoukkojen kanssa, joita se voi täydentää antamalla kokemusta vapaaehtoistyöstä unionin ulkopuolelta humanitaarisella alalla. Jos sitä edistettäisiin asianmukaisesti, sen olisi tarjottava tärkeä ponnahduslauta nuorille, jotka ovat kiinnostuneita ammattiurasta humanitaarisella alalla. Se toimisi arvokkaana aloituskohtana vapaaehtoistyölle ja kansalaisvaikuttamiselle ja herättäisi yleisemmin kiinnostusta maailmanlaajuisiin humanitaarisiin haasteisiin.

Lisäksi voittoa tavoittelemattomien humanitaaristen järjestöjen ja kokeneiden ammattilaisten pitäisi voida edelleen hyötyä koulutus- ja rahoitusmahdollisuuksista, jos he haluavat osallistua uuteen ohjelmaan. Valmistelija suosittaa siksi, että EU:n vapaaehtoisapua koskevaan aloitteeseen perustuvan toimintalohkon yleistä yläikärajaa ei pitäisi rajoittaa 30 vuoteen, jotta kokeneemmat henkilöt voisivat osallistua vapaaehtoisesti humanitaariseen apuun erityisesti siksi, että he voivat tarvita erityiskoulutusta ennen lähettämistä.

Kuten edellä mainittiin, organisaatioiden akkreditointi EU:n vapaaehtoisapua koskevaan aloitteeseen osallistumista varten on vaivalloista, ja se on osoittautunut suureksi esteeksi merkittävän vapaaehtoisten määrän saavuttamiselle. Näin ollen on tärkeää, että jo akkreditoitujen organisaatioiden ei tarvitse käydä läpi vastaavaa menettelyä uuden asetuksen tultua voimaan. Lisäksi keskeinen huolenaihe on se, että osallistujaorganisaatioiden uutta laatumerkkiä koskevien menettelyjen olisi oltava kevennettyjä ja yksinkertaistettuja.

Valiokunnan on lisäksi pidettävä huolta siitä, että Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen (IV luku) toimia koskevat säännökset, joiden osalta valiokunnalla on yksinomainen toimivalta, varmistavat täydentävyyden ja johdonmukaisuuden muiden EU:n humanitaarisen avun toimien ja humanitaarista apua koskevan eurooppalaisen konsensuksen kanssa. Tämä tulevan ohjelman toimintalohko on pantava täytäntöön humanitaarisia periaatteita täysimääräisesti noudattaen, ja se on sisällytettävä tarveperusteiseen, koordinoituun ja tehokkaaseen humanitaariseen apuun.

Tässä yhteydessä valmistelija näkee suurimman potentiaalin toimissa, joissa keskitytään organisatoristen ja paikallisten valmiuksien kehittämiseen, selviytymiskykyyn ja toimissa, jotka liittyvät hätäavun, kunnostustoimien ja kehitysyhteistyön niveltämiseen (LRRD), humanitaaristen ja kehitystoimien välisen yhteyden käsittelemiseen, katastrofiriskien vähentämiseen ja katastrofivalmiuteen sekä yleisemmin tietoisuuden lisäämiseen ja viestintään humanitaarisista tarpeista ja periaatteista.

Kehitysvaliokunta katsoo, että niissä säännöksissä, joissa se jakaa tätä lainsäädäntöehdotusta koskevan toimivallan kulttuurivaliokunnan kanssa, olisi kiinnitettävä kaiken kaikkiaan enemmän huomiota kestävään kehitykseen, ketään ei jätetä -periaatteeseen, köyhyyden poistamiseen, ihmisoikeuksiin ja sukupuolten tasa-arvoon.

TARKISTUKSET

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Humanitaaristen kriisien ja hätätilanteiden määrä maailmassa lisääntyy huomattavasti. Siksi on tarpeen edistää solidaarisuutta jäsenvaltioiden välillä sekä niiden kolmansien maiden kanssa, joihin ihmisten aiheuttamat kriisit tai luonnonkatastrofit vaikuttavat, ja pyrkiä vahvistamaan solidaarisuuden edistämistä ja lisäämään humanitaarisen avun näkyvyyttä unionin kansalaisten keskuudessa.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(1 b)  Humanitaarinen apu perustuu puolueettomuuden, tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteisiin, jotka sisältyvät kansainväliseen humanitaariseen oikeuteen ja unionin oikeuteen. Humanitaarinen apu on tarveperusteista hätäapu, jolla pyritään pelastamaan ihmishenkiä, ehkäisemään ja lieventämään inhimillistä kärsimystä ja säilyttämään ihmisarvo sekä suojelemaan ihmisen aiheuttamien tai luonnonkatastrofien uhreja. Katastrofiriskin vähentäminen ja katastrofivalmiuden kehittäminen parantamalla valmiuksia ja selviytymiskykyä ovat myös humanitaarisen avun keskeisiä osatekijöitä.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Unionin tilaa käsitelleessä puheessa 14 päivänä syyskuuta 2016 korostettiin tarvetta investoida nuoriin ja ilmoitettiin Euroopan solidaarisuusjoukkojen, jäljempänä ’ohjelma’, perustamisesta tarkoituksena luoda nuorille koko unionissa mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan mielekkäällä tavalla, osoittaa solidaarisuutta ja kehittää taitojaan ja tällä tavalla saada työn lisäksi arvokasta inhimillistä kokemusta.

Poistetaan.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Komissio painotti 7 päivänä joulukuuta 2016 antamassaan tiedonannossa ”Euroopan solidaarisuusjoukot”18 tarvetta vahvistaa yhteisvastuutoiminnan perustaa koko Euroopan alueella, tarjota nuorille enemmän ja parempia mahdollisuuksia solidaarisuustoimiin monilla eri aloilla ja tukea kansallisia ja paikallisia toimijoita niiden pyrkimyksissä selvitä erilaisista haasteista ja kriiseistä. Tiedonannolla käynnistettiin Euroopan solidaarisuusjoukkojen ensimmäinen toimintavaihe, jossa tarjottiin unionin eri ohjelmien puitteissa vapaaehtoistoiminta-, harjoittelu- ja työmahdollisuuksia nuorille eri puolilla unionia.

Poistetaan.

__________________

 

18 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Euroopan solidaarisuusjoukot (COM(2016) 942 final).

 

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(4 a)  Vapaaehtoistoiminta on konkreettinen ja näkyvä tapa ilmaista solidaarisuutta, jonka kautta yksittäiset ihmiset voivat antaa tietojaan, taitojaan ja aikaansa yhteiskunnan, paikallisyhteisöjen ja muiden ihmisten käyttöön ilman rahallista vaikutinta.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 b)  Avun antaminen unionin ulkopuolisissa maissa oleville ihmisille ja yhteisöille, jotka ovat joutuneet kärsimään katastrofeista tai jotka ovat erityisen alttiina katastrofeille ja jotka tarvitsevat humanitaarista apua, joka perustuu tarpeisiin ja neutraaliuden, humaanisuuden, riippumattomuuden ja puolueettomuuden perusperiaatteisiin, on tärkeä solidaarisuuden ilmaus. Tämä periaate olisi otettava huomioon määrärahoissa, joiden olisi mahdollistettava vähintään 5 000 vapaaehtoisen osallistuminen humanitaarisen avun operaatioiden tueksi.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 c)  Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen yhteydessä toimia toteuttavien vapaaehtoisten osallistujien ja järjestöjen pitäisi noudattaa humanitaarista apua koskevassa eurooppalaisessa konsensuksessa esitettyjä periaatteita.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(4 d)  On tarpeen kehittää edelleen solidaarisuutta kolmansien maiden kriisien ja katastrofien uhreja kohtaan sekä lisätä unionin kansalaisten tietoisuutta humanitaarisesta avusta ja vapaaehtoistoiminnasta yleensä elinikäisenä toimintana ja antaa humanitaariselle avulle ja vapaaehtoistoiminnalle lisää näkyvyyttä.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(4 e)  Unioni ja jäsenvaltiot ovat sitoutuneet panemaan täytäntöön kestävän kehityksen toimintaohjelman 2030 ja kestävän kehityksen tavoitteet sekä sisäisesti että ulkoisten toimien kautta.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 f kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(4 f)  Neuvosto korosti humanitaarisen avun ja kehitystoimien välisen käytännön yhteyden toteuttamisesta 19 päivänä toukokuuta 2017 antamissaan päätelmissä tarvetta vahvistaa selviytymiskykyä yhdistämällä humanitaarinen apu aiempaa tiiviimmin kehitysyhteistyöhön ja vahvistaa edelleen humanitaarisen avun, kehitysyhteistyön ja konfliktien ennaltaehkäisyn toisiaan täydentävien toimintatapojen välisiä operatiivisia yhteyksiä.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Nuorille olisi tarjottava helposti käytettävissä olevia mahdollisuuksia osallistua solidaarisuustoimiin, joiden kautta he voisivat tuoda esiin sitoutumisensa yhteisöjä hyödyttävään toimintaan ja samalla hankkia hyödyllistä kokemusta, taitoja ja osaamista henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehittymistään varten ja siten parantaa työllistettävyyttään. Tällaisilla toimilla olisi tuettava myös nuorten vapaaehtoisten, harjoittelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta.

(5)  Nuorille, myös haavoittuvassa asemassa oleville ja niille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, olisi tarjottava helposti käytettävissä olevia mahdollisuuksia osallistua solidaarisuustoimiin, joiden kautta he voisivat tuoda esiin sitoutumisensa yhteisöjä hyödyttävään toimintaan ja samalla hankkia hyödyllistä kokemusta, taitoja ja osaamista henkilökohtaista, kulttuurista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehittymistään varten ja siten parantaa työllistettävyyttään. Tällaisilla toimilla olisi tuettava myös nuorten vapaaehtoisten, harjoittelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Nuorille tarjottavien solidaarisuustoimien olisi oltava laadukkaita, eli niiden olisi vastattava täyttämättömiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin, vahvistettava yhteisöjä, tarjottava nuorille tilaisuuksia hankkia arvokasta tietoa ja osaamista, oltava taloudellisesti nuorten ulottuvilla ja ne olisi toteutettava turvallisissa ja terveellisissä olosuhteissa.

(6)  Nuorille tarjottavien solidaarisuustoimien olisi oltava laadukkaita, eli niiden olisi vastattava täyttämättömiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin, vahvistettava yhteisöjä ja valmiuksien kehittämistä, tarjottava nuorille tilaisuuksia hankkia arvokasta tietoa ja osaamista, oltava taloudellisesti nuorten ulottuvilla ja se olisi toteutettava turvallisissa, osallistavissa ja terveellisissä olosuhteissa. Paikallisten ja alueellisten viranomaisten ja sidosryhmien kanssa käytävää vuoropuhelua olisi edistettävä, jotta voidaan varmistaa tarvelähtöinen ohjelma ja edistää vapaaehtoistyötä kumppanimaissa ja lisätä solidaarisuustoimien kehittämisarvoa.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(8 a)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 375/20141 a mukaisesti hyväksyttyjen lähettävien ja vastaanottavien organisaatioiden sertifiointia ei pitäisi toistaa uuden Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman nojalla ja vastaavuus olisi tunnustettava tämän asetuksen täytäntöönpanossa vuodesta 2021 eteenpäin.

 

____________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 375/2014, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustamisesta (”EU:n vapaaehtoisapua koskeva aloite”) (EUVL L 122, 24.4.2014, s. 1).

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Euroopan solidaarisuusjoukot avaavat nuorille uusia mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoisuuteen, harjoitteluun tai työhön perustuviin toimiin solidaarisuuteen liittyvillä aloilla sekä suunnitella ja kehittää solidaarisuushankkeita omien ideoidensa pohjalta. Tällaisten mahdollisuuksien avulla nuoret voivat vauhdittaa henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystään. Euroopan solidaarisuusjoukot tukevat myös osallistujien ja organisaatioiden verkostotoimia sekä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tuettujen toimien laatu ja edistetään oppimistulosten validointia. Näin ollen ne myös osaltaan edistävät nuorten kannalta merkityksellistä eurooppalaista yhteistyötä ja lisäävä tietoisuutta yhteistyön positiivisista vaikutuksista.

(9)  Euroopan solidaarisuusjoukot avaavat nuorille uusia mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoisuuteen, harjoitteluun tai työhön perustuviin toimiin solidaarisuuteen liittyvillä aloilla sekä suunnitella ja kehittää solidaarisuushankkeita omien ideoidensa pohjalta. Tällaisten mahdollisuuksien avulla nuoret voivat vauhdittaa henkilökohtaista, kulttuurista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystään. Euroopan solidaarisuusjoukot tukevat myös osallistujien ja organisaatioiden verkostotoimia sekä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tuettujen toimien laatu ja edistetään oppimistulosten validointia. Näin ollen ne myös osaltaan edistävät nuorten kannalta merkityksellistä eurooppalaista yhteistyötä ja lisäävä tietoisuutta yhteistyön positiivisista vaikutuksista.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Näiden toimien olisi hyödytettävä yhteisöjä ja samalla tuettava osallistujan henkilökohtaista, koulutuksellista, yhteiskunnallista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystä, ja ne voivat olla muodoltaan vapaaehtoistoimintaa, harjoitteluja tai työtä, hankkeita taikka verkostotoimia, joita kehitetään eri aloilla, kuten koulutuksen, työllisyyden, sukupuolten tasa-arvon, yrittäjyyden – erityisesti sosiaalisen yrittäjyyden –, kansalaisuuden ja demokraattisen osallistumisen, ympäristön- ja luonnonsuojelun, ilmastotoimien, katastrofien ehkäisyn, katastrofivalmiuden ja jälleenrakennustoiminnan, maatalouden, maaseudun kehittämisen, elintarvikkeiden ja muiden hyödykkeiden tarjonnan, terveyden ja hyvinvoinnin, luovuuden ja kulttuurin, liikunnan ja urheilun, sosiaalihuollon ja -turvan, kolmansien maiden kansalaisten vastaanottamisen ja kotouttamisen, alueellisen yhteistyön ja koheesion sekä rajatylittävän yhteistyön alalla. Tällaisiin solidaarisuustoimiin olisi sisällyttävä vankka oppimis- ja koulutusulottuvuus osallistujille ennen solidaarisuustoimea, sen aikana tai sen jälkeen tarjottavien tarkoituksenmukaisten toimien kautta.

(10)  Näiden toimien olisi hyödytettävä yhteisöjä ja samalla tuettava osallistujan henkilökohtaista, koulutuksellista, yhteiskunnallista, kulttuurista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystä, ja ne voivat olla muodoltaan vapaaehtoistoimintaa, harjoitteluja tai työtä, hankkeita taikka verkostotoimia, joita kehitetään eri aloilla, kuten koulutuksen, työllisyyden, sukupuolten tasa-arvon, yrittäjyyden – erityisesti sosiaalisen yrittäjyyden –, kiertotalouden, kansalaisuuden ja demokraattisen osallistumisen, ympäristön- ja luonnonsuojelun, ilmastotoimien, luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisyn ja jälleenrakennustoiminnan, katastrofeista kärsimään joutuneiden haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien suojelemisen, selviytymiskyvyn, köyhyyden vähentämisen, elintarviketurvan, maatalouden, maaseudun kehittämisen, elintarvikkeiden ja muiden hyödykkeiden tarjonnan, terveyden ja hyvinvoinnin, luovuuden ja kulttuurin, liikunnan ja urheilun, sosiaalihuollon ja -turvan, kolmansien maiden kansalaisten, erityisesti ilman huoltajaa olevien lasten, vastaanottamisen ja kotouttamisen, konfliktien ennaltaehkäisyn, rauhan ja sovinnon, ihmisoikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon, alueellisen yhteistyön ja koheesion sekä rajatylittävän yhteistyön alalla. Tällaisiin solidaarisuustoimiin olisi sisällyttävä vankka oppimis- ja koulutusulottuvuus osallistujille ennen solidaarisuustoimea, sen aikana tai sen jälkeen tarjottavien tarkoituksenmukaisten toimien kautta.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Vapaaehtoistoiminta (sekä unionissa että sen ulkopuolella) tarjoaa epäviralliseen ja arkioppimiseen liittyviä rikastuttavia kokemuksia, joiden avulla nuoret voivat edistää henkilökohtaista, sosiaalista, koulutuksellista ja ammatillista kehitystään sekä kansalaisaktiivisuuttaan ja työllistettävyyttään. Vapaaehtoistoimilla ei saisi olla kielteistä vaikutusta mahdolliseen tai olemassa olevaan palkkatyöhön, eikä niitä saisi pitää korvikkeena palkkatyölle. Komission ja jäsenvaltioiden olisi tehtävä nuorisoalan vapaaehtoistoimintaan sovellettavia toimintapolitiikkoja koskevaa yhteistyötä avoimen koordinointimenetelmän avulla.

(11)  Vapaaehtoistoiminta (sekä unionissa että sen ulkopuolella) tarjoaa epäviralliseen ja arkioppimiseen liittyviä rikastuttavia kokemuksia, joiden avulla nuoret osallistujat voivat edistää henkilökohtaista, kulttuurista, sosiaalista, koulutuksellista ja ammatillista kehitystään, vastuullisuuttaan sekä kansalaisaktiivisuuttaan ja työllistettävyyttään. Vapaaehtoistoimilla ei saisi olla kielteistä vaikutusta mahdolliseen tai olemassa olevaan palkkatyöhön, eikä niitä saisi pitää korvikkeena palkkatyölle. Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman vapaaehtoistoimilla olisi myös pyrittävä täydentämään nykyisiä paikallisia, alueellisia ja kansallisia vapaaehtoisjärjestelmiä, kun tällaisia järjestelmiä on käytössä. Komission ja jäsenvaltioiden olisi tehtävä nuorisoalan vapaaehtoistoimintaan sovellettavia toimintapolitiikkoja koskevaa yhteistyötä avoimen koordinointimenetelmän avulla.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Solidaarisuuteen liittyvien alojen harjoittelut ja työpaikat voivat tarjota nuorille lisämahdollisuuksia työmarkkinoille pääsyyn samalla kun ne helpottavat merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamista. Niiden avulla voidaan edistää nuorten työllistettävyyttä ja tuottavuutta ja helpottaa siirtymistä opiskelusta työelämään, mikä on ratkaisevaa nuorten mahdollisuuksien parantamiseksi työmarkkinoilla. Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa tarjottavissa harjoittelutoimissa noudatetaan laatuperiaatteita, jotka esitetään harjoittelujen laatupuitteista annetussa neuvoston suosituksessa21. Tarjottavat harjoittelut ja työpaikat toimivat nuorten ponnahduslautana työmarkkinoille, ja niihin liittyy asianmukainen toimen jälkeinen tuki. Työmarkkinoiden asiaankuuluvat toimijat, etenkin julkiset ja yksityiset työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet ja kauppakamarit, helpottavat harjoitteluun ja työhön perustuvien toimien suorittamista, ja osallistujaorganisaatiot maksavat niistä korvauksen. Osallistujaorganisaatioina niiden olisi haettava rahoitusta Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimivaltaisen täytäntöönpanoelimen kautta voidakseen toimia välittäjinä osallistujanuorten ja solidaarisuuteen liittyvien alojen harjoittelu- ja työtoimia tarjoavien työnantajien välillä.

(12)  Solidaarisuuteen liittyvien alojen harjoittelut ja työpaikat voivat tarjota nuorille, myös vammaisille nuorille ja nuorille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, lisämahdollisuuksia työmarkkinoille pääsyyn samalla kun ne helpottavat merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamista. Niiden avulla voidaan edistää nuorten työllistettävyyttä ja tuottavuutta ja helpottaa siirtymistä opiskelusta työelämään, mikä on ratkaisevaa nuorten mahdollisuuksien parantamiseksi työmarkkinoilla, myös voittoa tavoittelemattomissa järjestöissä sekä sosiaalisen ja humanitaarisen toiminnan alalla. Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa tarjottavissa harjoittelutoimissa noudatetaan laatuperiaatteita, jotka esitetään harjoittelujen laatupuitteista annetussa neuvoston suosituksessa21, ja vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa YK:n yleissopimuksessa vahvistettuja periaatteita. Tarjottavat harjoittelut ja työpaikat toimivat nuorten ponnahduslautana työmarkkinoille, ja niihin liittyy asianmukainen toimen jälkeinen tuki. Työmarkkinoiden asiaankuuluvat toimijat, etenkin julkiset ja yksityiset työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet ja kauppakamarit, helpottavat harjoitteluun ja työhön perustuvien toimien suorittamista, ja osallistujaorganisaatiot maksavat niistä korvauksen. Osallistujaorganisaatioina niiden olisi haettava rahoitusta Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimivaltaisen täytäntöönpanoelimen kautta voidakseen toimia välittäjinä osallistujanuorten ja solidaarisuuteen liittyvien alojen harjoittelu- ja työtoimia tarjoavien työnantajien välillä.

__________________

__________________

21 Neuvoston suositus, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2018, laadukkaan ja tehokkaan oppisopimuskoulutuksen eurooppalaisista puitteista (EUVL C 153, 2.5.2018, s. 1).

21 Neuvoston suositus, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2018, laadukkaan ja tehokkaan oppisopimuskoulutuksen eurooppalaisista puitteista (EUVL C 153, 2.5.2018, s. 1).

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Nuorten aloitteellisuus on yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla merkittävä voimavara. Euroopan solidaarisuusjoukot edistävät sitä tarjoamalla nuorille mahdollisuuden laatia ja toteuttaa omia hankkeitaan, joissa he voivat tarttua tiettyihin ongelmiin paikallisyhteisöjensä eduksi. Kyseisissä hankkeissa nuoret voivat testata ideoitaan, ja ne tukevat nuorten itsensä ryhtymistä solidaarisuustoiminnan vetäjiksi. Hankkeet toimivat myös lähtökohtana vahvemmalle sitoutumiselle solidaarisuustoimiin, ja ne antavat Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujille kannustavan alkusysäyksen yrittäjyyteen tai yhdistysten, kansalaisjärjestöjen tai muiden solidaarisuus- ja nuorisoalan tai voittoa tavoittelemattoman sektorin elinten perustamiseen.

(13)  Nuorten aloitteellisuus on yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla merkittävä voimavara. Euroopan solidaarisuusjoukot edistävät sitä tarjoamalla nuorille mahdollisuuden laatia ja toteuttaa omia hankkeitaan, joissa he voivat tarttua tiettyihin ongelmiin paikallisyhteisöjensä mutta myös vähävaraisten väestönosien eduksi. Kyseisissä hankkeissa nuoret voivat testata ideoitaan, ja ne tukevat nuorten itsensä ryhtymistä solidaarisuustoiminnan vetäjiksi. Hankkeet toimivat myös lähtökohtana vahvemmalle sitoutumiselle solidaarisuustoimiin, ja ne antavat Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujille kannustavan alkusysäyksen toimimiseen edelleen aktiivisina kansalaisina joko vapaaehtoisina tai työntekijöinä yhdistyksissä tai yhdistysten, kansalaisjärjestöjen tai muiden solidaarisuus- ja nuorisoalan tai voittoa tavoittelemattoman sektorin elinten perustamiseen.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(13 a)  Vapaaehtoiset voivat osaltaan vahvistaa unionin valmiuksia antaa tarveperusteista humanitaarista apua tiettyjen periaatteiden mukaisesti ja osaltaan tehostaa humanitaarisen alan toimintaa, kun heidät valitaan, koulutetaan ja valmennetaan kenttätyöhön asianmukaisesti siten, että heillä on varmasti tarvittavat taidot ja pätevyys avun tarpeessa olevien ihmisten auttamiseen mahdollisimman tuloksellisesti, ja edellyttäen, että he saavat asianmukaista tukea ja ohjausta paikan päällä. Sen vuoksi kentällä toimivien erittäin pätevien, korkeasti koulutettujen ja kokeneiden valmentajien/mentorien rooli on äärimmäisen tärkeä humanitaarisen avun tehokkuuden sekä vapaaehtoisten tukemisen kannalta.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a)  Kansallisten virastojen olisi myös kannustettava aikaisempia osallistujia tulemaan Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman lähettiläiksi, jotta he voivat jakaa kokemuksiaan nuorisojärjestöjen, oppilaitosten ja työpajojen avulla. Lähettiläinä he osallistuisivat tulevien ehdokkaiden koulutukseen ja myötävaikuttaisivat siten ohjelman edistämiseen. Kansallisten virastojen olisi tätä varten tuettava vapaaehtoisia.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(14 b)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen onnistuneen täytäntöönpanon varmistaminen edellyttää, että lisätään näkyvyyttä ja tietoisuutta ja edistetään tarjolla olevia rahoitusmahdollisuuksia entisestään tiedotuskampanjoilla (mukaan lukien vuotuinen Euroopan solidaarisuusjoukkojen tiedotuspäivä) ja dynaamisilla viestintäkeinoilla siten, että keskitytään voimakkaasti sosiaaliseen mediaan ja varmistetaan mahdollisimman laaja tietoisuus kohderyhmien, sekä yksityishenkilöiden että organisaatioiden, keskuudessa.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä toimien ja muiden Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa tarjottavien mahdollisuuksien laadun varmistamiseen erityisesti tarjoamalla osallistujille koulutusta, kielitukea, vakuutus, hallinnollista tukea ja toimen jälkeistä tukea sekä huolehtimalla Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen aikana hankittujen tietojen, taitojen ja osaamisen validoinnista. Vapaaehtoisten turvallisuus on äärimmäisen tärkeää, eikä vapaaehtoisia pitäisi lähettää operaatioihin, joita suoritetaan kansainvälisten tai muiden aseellisten konfliktien alueella.

(15)  Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä toimien ja muiden Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa tarjottavien mahdollisuuksien laadun varmistamiseen erityisesti tarjoamalla osallistujille koulutusta, kielitukea (verkossa, jos se ei muuten ole mahdollista), vakuutus, hallinnollista tukea ja toimen jälkeistä tukea sekä huolehtimalla Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen aikana hankittujen tietojen, taitojen ja osaamisen validoinnista. Asianmukainen koulutus ja vapaaehtoisten turvallisuus ovat äärimmäisen tärkeitä, ja niistä olisi säännöllisesti vaihdettava tietoa ja tehtävä riskinarviointi erityisesti Euroopan humanitaarisen avun joukkojen osalta. Vapaaehtoisia ei pitäisi lähettää operaatioihin, joita suoritetaan kansainvälisten tai muiden aseellisten konfliktien alueella. Vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa tekemisiin joutuvien lasten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden turvallisuuteen ja etuihin olisi kiinnitettävä asianmukaista huomiota. Lapsen etua koskevan periaatteen olisi ohjattava toimia, joissa ollaan suoraan tekemisissä lasten kanssa, ja tällaisten toimien yhteydessä olisi tarvittaessa tehtävä taustatarkastuksia tai toteutettava muita toimenpiteitä lasten suojelun varmistamiseksi.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Unionin yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja syrjimättömyyden periaatteita pitäisi noudattaa täysimääräisesti kaikissa Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman täytäntöönpanon vaiheissa, erityisesti osallistuvien vapaaehtoisten ja järjestöjen määrittämistä ja valintaa varten.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Jotta voidaan varmistaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimien vaikutus osallistujien henkilökohtaiseen, koulutukselliseen, sosiaaliseen, kansalaisuuteen liittyvään ja ammatilliseen kehittymiseen, toimen oppimistuloksina saavutetut tiedot, taidot ja osaaminen olisi yksilöitävä ja dokumentoitava asianmukaisesti kansalliset olosuhteet ja erityispiirteet huomioon ottaen, kuten suositellaan epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista 20 päivänä joulukuuta 2012 annetussa neuvoston suosituksessa22.

(16)  Jotta voidaan varmistaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimien vaikutus osallistujien henkilökohtaiseen, koulutukselliseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen, kansalaisuuteen liittyvään ja ammatilliseen kehittymiseen, toimen oppimistuloksina saavutetut tiedot, taidot ja osaaminen olisi yksilöitävä ja dokumentoitava asianmukaisesti kansalliset olosuhteet ja erityispiirteet huomioon ottaen, kuten suositellaan epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista 20 päivänä joulukuuta 2012 annetussa neuvoston suosituksessa22.

_________________

_________________

22 Neuvoston suositus, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista (EUVL C 398, 22.12.2012, s. 1–5).

22 Neuvoston suositus, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista (EUVL C 398, 22.12.2012, s. 1–5).

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(16 a)  Kansallisten virastojen olisi myös kannustettava nuoria vapaaehtoisia tulemaan Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman lähettiläiksi, jotta he voivat jakaa kokemuksiaan nuorisoverkostojen, oppilaitosten ja työpajojen avulla. Entiset vapaaehtoistyöntekijät/lähettiläät voisivat myös osallistua tulevien ehdokkaiden koulutukseen.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Laatumerkin avulla olisi varmistettava, että osallistujaorganisaatiot noudattavat Euroopan solidaarisuusjoukkojen periaatteita ja vaatimuksia, jotka koskevat niiden oikeuksia ja velvollisuuksia solidaarisuustoiminnan kaikissa vaiheissa. Laatumerkin saaminen on ennakkoedellytyksenä osallistumiselle, mutta se ei saisi johtaa automaattisesti Euroopan solidaarisuusjoukkojen mukaisen rahoituksen saamiseen.

(17)  Laatumerkin avulla olisi varmistettava, että osallistujaorganisaatiot noudattavat unionin arvoja, periaatteita ja tavoitteita sekä Euroopan solidaarisuusjoukkojen periaatteita ja vaatimuksia, jotka koskevat niiden oikeuksia, turvallisuutta ja velvollisuuksia solidaarisuustoiminnan kaikissa vaiheissa. Laatumerkin saaminen on ennakkoedellytyksenä osallistumiselle, mutta se ei saisi johtaa automaattisesti Euroopan solidaarisuusjoukkojen mukaisen rahoituksen saamiseen.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Kaikkien yhteisöjen, jotka haluavat osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaan, olisi saatava laatumerkki, jos sitä koskevat edellytykset täyttyvät. Euroopan solidaarisuusjoukkoja täytäntöönpanevien elinten olisi pidettävä yllä jatkuvaa menettelyä laatumerkin myöntämiseksi. Myönnetyt laatumerkit olisi arvioitava määräajoin uudelleen, ja merkki olisi peruutettava, jos toteutettavien tarkastusten yhteydessä käy ilmi, että sen myöntämisen edellytykset eivät enää täyty.

(18)  Kaikkien yhteisöjen, jotka haluavat osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaan, olisi saatava laatumerkki, jos sitä koskevat edellytykset täyttyvät. Euroopan solidaarisuusjoukkoja täytäntöönpanevien elinten olisi pidettävä yllä jatkuvaa menettelyä laatumerkin myöntämiseksi nykyisten sertifiointijärjestelmien mukaisesti. Laatumerkin hankintamenettelyä olisi yksinkertaistettava jo sertifioitujen organisaatioiden osalta, erityisesti EU:n nykyisen vapaaehtoisapua koskevassa aloitteessa ja ECHO-kumppanuuden puitesopimuksen saaneiden osalta. Tässä prosessissa olisi otettava asianmukaisesti huomioon asetuksen (EU) N:o 375/2014 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/14751 a sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/961 b mukaisesti toteutetut vastaavat prosessit. Myönnetyt laatumerkit olisi arvioitava määräajoin uudelleen, ja merkki olisi peruutettava, jos toteutettavien tarkastusten yhteydessä käy ilmi, että sen myöntämisen edellytykset eivät enää täyty. Sekä laatumerkin myöntämisen että sen uudelleenarvioinnin hallinnollinen rasitus olisi karsittava mahdollisimman vähäiseksi, jotta voidaan varmistaa laatumerkkien yhdenvertainen saatavuus ja välttää lannistamasta osallistumaan pyrkiviä pienempiä organisaatioita.

 

______________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1475, annettu 2 päivänä lokakuuta 2018, Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetuksen (EU) N:o 1288/2013, asetuksen (EU) N:o 1293/2013 ja päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta (EUVL L 250, 4.10.2018, s. 1).

 

1 b Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/96, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996, humanitaarisesta avusta (EYVL L 163, 2.7.1996, s. 1).

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(20 a)  Täytäntöönpanoprosessin avoimuuden parantamiseksi ja Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman tehokkuuden lisäämiseksi komission olisi kuultava säännöllisesti keskeisiä sidosryhmiä, myös osallistujaorganisaatioita, ja muita asiaankuuluvia kansalaisyhteiskunnan organisaatioita, myös nuorisoverkostoja ja kansallisia nuorisoneuvostoja, sekä työnantajia ja ammattiliittoja edustavia verkostoja.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalia olisi kehitettävä jatkuvasti, jotta voidaan varmistaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen hyvä saavutettavuus ja tarjota niin kiinnostuneille henkilöille kuin organisaatioillekin keskitetty asiointipiste, joka mahdollistaa rekisteröitymisen, profiilien ja tarjottavien mahdollisuuksien määrittämisen ja yhteensovittamisen, verkkotoiminnan ja virtuaalisen yhteydenpidon, verkkokoulutuksen, kielituen ja toimen jälkeisen tuen sekä muita käytännöllisiä toimintoja, joihin saattaa ilmetä tarvetta myöhemmin.

(23)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalia olisi kehitettävä jatkuvasti, jotta voidaan varmistaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen hyvä saavutettavuus kaikille käyttäjille Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/21021 a saavutettavuusvaatimusten mukaisesti ja tarjota niin kiinnostuneille henkilöille kuin organisaatioillekin keskitetty asiointipiste, joka mahdollistaa rekisteröitymisen, profiilien ja tarjottavien mahdollisuuksien määrittämisen ja yhteensovittamisen, verkkotoiminnan ja virtuaalisen yhteydenpidon, verkkokoulutuksen, kielituen (verkossa, jos se ei muuten ole mahdollista) ja toimen jälkeisen tuen sekä muita käytännöllisiä toimintoja, joihin saattaa ilmetä tarvetta myöhemmin. Humanitaarisen avun toimien lähettämisen ja vapaaehtoistyöntekijän hakemuksen ja lähettämisen välisen pitkän aikarajan osalta humanitaarisen avun toimiin osallistujien ei pitäisi kohdata muita esteitä muihin aloihin verrattuna.

 

_______________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (EUVL L 327, 2.12.2016, s. 1).

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimet on kohdennettu 18–30-vuotiaisiin nuoriin, ja niihin osallistumisen edellytyksenä olisi oltava Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa tehtävä ennakkorekisteröityminen.

(27)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimet on kohdennettu ensisijaisesti 18–35-vuotiaisiin nuoriin, mutta humanitaarisen avun tarpeet ja tilanteet kolmansissa maissa voivat oikeuttaa tämän iän ylittäneiden asiantuntijoiden osallistumisen. Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimiin osallistumisen edellytyksenä olisi oltava Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa tehtävä ennakkorekisteröityminen. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sukupuolten väliseen tasa-arvoon naisten ja miesten yhtäläisen osallistumisen edistämisessä ja helpottamisessa.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(27 a)  Tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä koskevien unionin periaatteiden mukaisesti kaikkia eri elämänaloja ja ikäryhmiä edustavien unionin kansalaisten ja unionissa pitkään asuneiden olisi voitava osallistua aktiivisina kansalaisina. Ottaen huomioon erityiset humanitaariset haasteet, EU:n vapaaehtoisapua koskevaan aloitteeseen osallistuvien on oltava vähintään 18-vuotiaita ja he voivat edustaa erilaisia profiileja ja eri sukupolvia, joiden osaaminen on asianmukaista kyseisten humanitaaristen toimenpiteiden menestyksellisen toteuttamisen kannalta.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sen varmistamiseen, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen tukemat toimet ovat kaikkien nuorten, erityisesti heikoimmassa asemassa olevien, saavutettavissa. Käytössä olisi oltava erityistoimenpiteitä sosiaalisen osallisuuden ja heikossa asemassa olevien nuorten osallistumisen edistämiseksi ja sellaisten rajoitteiden huomioon ottamiseksi, jotka johtuvat eräiden maaseutualueiden ja unionin syrjäisimpien alueiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden syrjäisestä sijainnista. Myös osallistujamaiden olisi pyrittävä toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet Euroopan solidaarisuusjoukkojen asianmukaista toimintaa haittaavien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamiseksi. Siihen kuuluu, mahdollisuuksien mukaan ja sanotun rajoittamatta kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskevan Schengenin säännöstön ja unionin lainsäädännön soveltamista, sellaisten hallinnollisten kysymysten ratkaiseminen, jotka hankaloittavat viisumin ja oleskeluluvan saamista, sekä eurooppalaisen sairaanhoitokortin myöntäminen maiden välisten toimien tapauksessa Euroopan unionin sisällä.

(28)  Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sen varmistamiseen, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen tukemat toimet ovat kaikkien nuorten, erityisesti heikoimmassa ja haavoittuvimmassa asemassa olevien ja vapaaehtoistoiminnan vammaisten ehdokkaiden, saavutettavissa. Käytössä olisi oltava erityistoimenpiteitä sosiaalisen osallisuuden, koulutuksen ja heikossa asemassa olevien nuorten osallistumisen edistämiseksi ja sellaisten rajoitteiden huomioon ottamiseksi, jotka johtuvat eräiden maaseutualueiden ja unionin syrjäisimpien alueiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden syrjäisestä sijainnista. Myös osallistujamaiden olisi pyrittävä toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet Euroopan solidaarisuusjoukkojen asianmukaista toimintaa haittaavien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamiseksi. Siihen kuuluu, mahdollisuuksien mukaan ja sanotun rajoittamatta kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskevan Schengenin säännöstön ja unionin lainsäädännön soveltamista, sellaisten hallinnollisten kysymysten ratkaiseminen, jotka hankaloittavat viisumin ja oleskeluluvan saamista, sekä eurooppalaisen sairaanhoitokortin myöntäminen maiden välisten toimien tapauksessa Euroopan unionin sisällä.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(28 a)  Erityistä huomiota ja tukea olisi annettava kolmansien maiden vastaanottavien kumppaniorganisaatioiden valmiuksiin ja tarpeeseen juurruttaa vapaaehtoisten toiminta paikalliseen ympäristöön ja helpottaa vapaaehtoisten yhteydenpitoa paikallisten humanitaaristen toimijoiden, vastaanottavien yhteisöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Ohjelmassa olisi otettava huomioon kyseisten alueiden erityistilanne komission tiedonannon ”Vahvempi ja uudistettu strateginen kumppanuus EU:n syrjäisimpien alueiden kanssa”1 mukaisesti. Sellaisia toimenpiteitä toteutetaan, joilla pyritään lisäämään syrjäisimpien alueiden osallistumista kaikkiin toimiin. Kyseisiä toimenpiteitä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

(35)  Ohjelmassa olisi otettava huomioon kyseisten alueiden erityistilanne ja tarpeet komission tiedonannon ”Vahvempi ja uudistettu strateginen kumppanuus EU:n syrjäisimpien alueiden kanssa”1 mukaisesti, erityisesti poliittisen, taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen kehittyminen, etenkin nuorisotyöttömyysaste, jotta voidaan tehostaa yhteistyötä mahdollisimman tehokkaasti ja yksinkertaisesti. Sellaisia toimenpiteitä toteutetaan, joilla pyritään lisäämään syrjäisimpien alueiden osallistumista kaikkiin toimiin. Kyseisiä toimenpiteitä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

__________________

__________________

1 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille – Vahvempi ja uudistettu strateginen kumppanuus EU:n syrjäisimpien alueiden kanssa (COM(2017) 623 final).

1 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille – Vahvempi ja uudistettu strateginen kumppanuus EU:n syrjäisimpien alueiden kanssa (COM(2017) 623 final).

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39)  Jotta ohjelman tavoitteet voitaisiin saavuttaa paremmin, komission, jäsenvaltioiden ja kansallisten toimistojen olisi toivottavaa tehdä tiivistä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen, nuorisojärjestöjen ja solidaarisuustoimien asiantuntemusta omaavien paikallisten sidosryhmien kanssa.

(39)  Jotta ohjelman tavoitteet voitaisiin saavuttaa paremmin, komission, jäsenvaltioiden ja kansallisten toimistojen olisi toivottavaa tehdä tiivistä yhteistyötä kansallisten viranomaisten, kansalaisjärjestöjen, nuorisojärjestöjen, yksityisen sektorin ja solidaarisuustoimien asiantuntemusta omaavien paikallisten sidosryhmien kanssa olemassa olevien kansallisten ja alueellisten vapaaehtoisohjelmien mukaisesti.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(42)  Moitteettoman varainhoidon ja oikeusvarmuuden varmistamiseksi kaikissa osallistujamaissa kunkin kansallisen viranomaisen olisi nimettävä riippumaton tarkastuselin. Kyseisen riippumattoman tarkastuselimen olisi tehokkuuden maksimoimiseksi oltava mahdollisuuksien mukaan sama kuin [uuden Erasmus-asetuksen] III luvussa tarkoitettuja toimia varten nimetty elin.

(42)  Moitteettoman varainhoidon, kustannusten optimoinnin ja oikeusvarmuuden varmistamiseksi kaikissa osallistujamaissa kunkin kansallisen viranomaisen olisi nimettävä riippumaton tarkastuselin. Kyseisen riippumattoman tarkastuselimen olisi tehokkuuden maksimoimiseksi oltava mahdollisuuksien mukaan sama kuin [uuden Erasmus-asetuksen] III luvussa tarkoitettuja toimia varten nimetty elin.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1)   ’solidaarisuustoimella’ laadukasta väliaikaista toimea, jolla edistetään Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteiden saavuttamista ja joka voi olla muodoltaan eri alojen vapaaehtoistoimintaa, harjoitteluja, työtä, solidaarisuushankkeita ja verkostotoimia, mukaan luettuina 13 kohdassa tarkoitetut toimet, joissa varmistetaan eurooppalainen lisäarvo ja terveys- ja turvallisuussäännösten noudattaminen;

1)   ’solidaarisuustoimella’ helposti käytettävissä olevaa, laadukasta, osallistavaa ja asianmukaisesti rahoitettua väliaikaista toimea, jolla edistetään Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteiden saavuttamista ja joka voi olla muodoltaan eri alojen vapaaehtoistoimintaa, harjoitteluja, työtä, solidaarisuushankkeita ja verkostotoimia, mukaan luettuina 13 kohdassa tarkoitetut toimet, joissa varmistetaan eurooppalainen lisäarvo ja terveys- ja turvallisuussäännösten noudattaminen;

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  ’rekisteröidyllä ehdokkaalla’ 17–30-vuotiasta henkilöä, joka on rekisteröitynyt Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa ilmaistakseen kiinnostuksensa osallistua solidaarisuustoimeen mutta joka ei vielä osallistu tällaiseen toimeen;

2)  ’rekisteröidyllä ehdokkaalla’ henkilöä, joka on rekisteröitynyt Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa ilmaistakseen kiinnostuksensa osallistua solidaarisuustoimeen mutta joka ei vielä osallistu tällaiseen toimeen;

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3)  ’osallistujalla’ 18–30-vuotiasta henkilöä, joka on rekisteröitynyt Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa ja osallistuu solidaarisuustoimeen Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa;

3)  ’osallistujalla’ henkilöä, joka on rekisteröitynyt Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa ja osallistuu solidaarisuustoimeen Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa; kun kyseessä on muu kuin IV luvussa tarkoitettu toiminta, osallistujat ovat 18–35-vuotiaita henkilöitä;

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4)  ’nuorilla, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia’ nuoria henkilöitä, joiden on hankalaa hyödyntää tehokkaasti ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia taloudellisista, sosiaalisista, kulttuuriin liittyvistä, maantieteellisistä tai terveyteen liittyvistä syistä tai esimerkiksi vammaan tai oppimisvaikeuksiin liittyvistä syistä;

4)  ’nuorilla, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia’ nuoria henkilöitä, joilla on joitakin esteitä, jotka ilman erityisesti räätälöityä lisätukea, estävät heitä hyödyntämästä tehokkaasti ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia taloudellisista, sosiaalisista, kulttuuriin liittyvistä, maantieteellisistä tai terveyteen liittyvistä syistä tai esimerkiksi oppimisvaikeuksiin ja vammaan, mukaan lukien pitkäaikainen fyysinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, sellaisena kuin ne on tunnustettu vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa YK:n yleissopimuksessa, liittyvistä syistä;

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

6)  ’vapaaehtoistoiminnalla’ solidaarisuustoimea, joka toteutetaan enintään 12 kuukautta kestävänä vapaaehtoisena palkattomana toimena;

6)  ’vapaaehtoistoiminnalla’ solidaarisuustoimea, joka toteutetaan enintään 12 kuukautta kestävänä vapaaehtoisena palkattomana toimena, jonka kautta henkilöt voivat antaa tietojaan, taitojaan ja aikaansa yhteiskunnan, paikallisyhteisöjen tai muiden ihmisten käyttöön ilman rahallista vaikutinta;

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

7)  ’harjoittelulla’ kahdesta kuuteen kuukauteen kestävää solidaarisuustoimea, jonka voi uusia kerran ja enintään 12 kuukaudeksi ja jonka Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujan vastaanottanut osallistujaorganisaatio tarjoaa ja maksaa;

7)  ’harjoittelulla’ kahdesta kuuteen kuukauteen kestävää solidaarisuustoimea, jonka voi uusia kerran ja enintään 12 kuukaudeksi ja jonka Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujan vastaanottanut osallistujaorganisaatio tarjoaa ja maksaa ja johon kuuluu oppimiskomponentti;

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelman yleisenä tavoitteena on lisätä nuorten ja organisaatioiden osallistumista helposti saavutettaviin ja laadukkaisiin solidaarisuustoimiin, jotta voidaan vahvistaa yhteenkuuluvuutta, solidaarisuutta ja demokratiaa unionissa ja sen ulkopuolella sekä käsitellä yhteiskunnallisia ja humanitaarisia haasteita ruohonjuuritasolla pyrkien erityisesti edistämään sosiaalista osallisuutta.

1.   Ohjelman yleisenä tavoitteena on lisätä nuorten ja organisaatioiden osallistumista helposti saavutettaviin ja laadukkaisiin solidaarisuustoimiin ja voittoa tavoittelemattomiin toimiin, jotta voidaan vahvistaa yhteenkuuluvuutta, solidaarisuutta, rauhaa ja demokratiaa unionissa ja sen ulkopuolella ja edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista sekä käsitellä yhteiskunnallisia ja humanitaarisia haasteita ruohonjuuritasolla erityisesti vähentämään luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien riskejä ja hätätilanteita hauraissa ja konfliktin jälkeisissä maissa pyrkien erityisesti edistämään sosiaalista osallisuutta.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ohjelman erityistavoitteena on tarjota nuorille, myös niille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, helposti käytettävissä olevia mahdollisuuksia osallistua solidaarisuustoimiin Euroopassa ja sen ulkopuolella ja samalla parantaa heidän osaamistaan ja validoida se asianmukaisesti sekä helpottaa heidän työllistettävyyttään ja siirtymistään työmarkkinoille.

2.  Ohjelman erityistavoitteena on tarjota nuorille, myös vammaisille ja niille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, helposti käytettävissä olevia mahdollisuuksia osallistua solidaarisuustoimiin Euroopassa ja sen ulkopuolella ja samalla parantaa asianmukaisesti heidän kulttuurienvälistä tietoisuuttaan ja validoida se, parantaa heidän ammatillista ja yhteiskunnallista osaamistaan sekä helpottaa heidän työllistettävyyttään ja siirtymistään työmarkkinoille.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  nuorten osallistuminen yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaviin solidaarisuustoimiin, joita tarkoitetaan 6 artiklassa;

a)  nuorten osallistuminen yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaviin solidaarisuustoimiin ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen, joita tarkoitetaan 6 artiklassa;

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  nuorten osallistuminen humanitaariseen apuun liittyviin solidaarisuustoimiin (Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot), joita tarkoitetaan 10 artiklassa.

b)  nuorten henkilöiden, joilla on asiantuntemusta humanitaariseen apuun liittyvistä solidaarisuustoimista (Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot), joita tarkoitetaan 10 artiklassa, osallistuminen sekä unionissa että sen ulkopuolella toimiin, joilla pyritään kehittämään vastaanottavan organisaation valmiuksia 11 artiklassa tarkoitetun humanitaarisen avun antamiseen kolmansissa maissa.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäljempänä olevan 18 artiklan mukaisesti hyväksyttävään vuotuiseen työohjelmaan on sisällyttävä luettelo toimista, jotka saattavat olla haitallisia osallistujille, tuensaajille ja yhteiskunnalle tai eivät sovi osallistujille ja joita ei suoriteta ohjelman puitteissa tai jotka edellyttävät erityistä koulutusta, taustatarkastuksia tai muita toimenpiteitä.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  vahvistaa osallistujaorganisaatioiden valmiuksia tarjota laadukkaita hankkeita kasvavalle määrälle Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujia;

a)  vahvistaa osallistujaorganisaatioiden ja niiden paikallisten kumppanien valmiuksia tehdä yhteistyötä ja tarjota laadukkaita hankkeita kasvavalle määrälle Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujia;

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  houkutella uusia tulokkaita, sekä nuoria että osallistujaorganisaatioita;

b)  houkutella uusia tulokkaita, sekä nuoria, henkilöitä, joilla on tiettyä kokemusta EU:n vapaaehtoisapua koskevan aloitteen kehyksessä, että osallistujaorganisaatioita;

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalin sekä muiden tarpeellisten verkkopalveluiden ja tarvittavien tietoteknisten tukijärjestelmien ja verkkotyökalujen perustaminen, ylläpito ja päivittäminen.

d)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalin sekä muiden tarpeellisten verkkopalveluiden ja tarvittavien tietoteknisten tukijärjestelmien ja verkkotyökalujen perustaminen, ylläpito ja päivittäminen direktiivin (EU)2016/2102 saavutettavuusvaatimusten mukaisesti.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimintalohkon ”Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot” puitteissa toteutettavien toimien on edistettävä erityisesti tarveperusteisen humanitaarisen avun antamista, jolla pyritään pelastamaan ihmishenkiä, ehkäisemään ja lieventämään inhimillistä kärsimystä ja säilyttämään ihmisarvo, sekä haavoittuvassa asemassa olevien tai katastrofista kärsimään joutuneiden yhteisöjen valmiuksien ja selviytymiskyvyn vahvistamista.

1.  Toimintalohkon ”Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot” puitteissa toteutettavien toimien on edistettävä erityisesti tarveperusteisen humanitaarisen avun antamista, jolla pyritään pelastamaan ihmishenkiä, ehkäisemään ja lieventämään inhimillistä kärsimystä ja säilyttämään ihmisarvo luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien yhteydessä, sekä haavoittuvassa asemassa olevien tai luonnonkatastrofista tai ihmisen aiheuttamasta katastrofista kärsimään joutuneiden yhteisöjen valmiuksien ja selviytymiskyvyn vahvistamista, ja helpottamaan siirtymistä humanitaarisesta avusta pidempiaikaiseen kestävään ja osallistavaan kehitykseen.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tämän luvun nojalla toteutettavissa toimissa on noudatettava humanitaarisen avun periaatteita eli humaanisuutta, puolueettomuutta, tasapuolisuutta ja riippumattomuutta.

2.  Tämän luvun nojalla toteutettavissa toimissa on noudatettava humanitaarista apua koskevaa eurooppalaista konsensusta, edistettävä perustavanlaatuisia humanitaarisen avun periaatteita eli humaanisuutta, puolueettomuutta, tasapuolisuutta ja riippumattomuutta ja samalla on vahvistettava, että unioni on vahvasti sitoutunut tarveperusteiseen lähestymistapaan ilman kärsimään joutuneiden väestöryhmien välistä tai niiden sisällä tapahtuvaa syrjintää ja samalla kansainvälistä oikeutta noudattaen.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

2 a.  Unioni antaa humanitaarista apua tilanteissa, joissa voidaan käyttää muita kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja pelastuspalvelun välineitä. Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen toiminnan on oltava johdonmukaista asiaan liittyvien unionin politiikkojen ja välineiden kanssa ja täydennettävä niitä sekä vältettävä päällekkäisyyksiä niiden kanssa, erityisesti unionin humanitaarisen avun politiikan, kehitysyhteistyöpolitiikan ja unionin pelastuspalvelumekanismin kanssa.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

2 b.  Kun edistetään johdonmukaista kansainvälistä humanitaarisiin kriiseihin vastaamista, tämän luvun nojalla toteutettavien toimien on oltava Yhdistyneiden kansakuntien humanitaaristen asioiden koordinointitoimiston koordinoimien toimien mukaisia.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

2 c.  Euroopan humanitaarisen avun joukkojen on osaltaan vahvistettava sukupuolinäkökulmaa unionin humanitaarisessa avussa ja edistettävä riittäviä humanitaarisia toimia naisten erityistarpeiden huomioon ottamiseksi. Erityistä huomiota on kiinnitettävä naisryhmien ja -verkostojen kanssa tehtävään yhteistyöhön, jotta edistetään naisten osallistumista ja johtajuutta humanitaarisen avun alalla ja hyödynnetään heidän valmiuksiaan ja asiantuntemustaan kriisistä toipumisessa, rauhan rakentamisessa, katastrofiriskin vähentämisessä ja kärsimään joutuneiden yhteisöjen selviytymiskyvyn parantamisessa.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

2 d.  Lähettämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt on vahvistettava läheisessä yhteistyössä vastaanottavien organisaatioiden kanssa lähettävän organisaation ja Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen välisessä sopimuksessa, johon sisältyvät oikeudet ja velvollisuudet, lähettämisen kesto ja paikka sekä tehtävät.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  solidaarisuushankkeilla, joita tarkoitetaan 9 artiklassa;

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Tämän asetuksen tarkoituksena on kolmansien maiden tarpeita koskevan etukäteen tehdyn arvioinnin perusteella tukea toimia, joilla pyritään vahvistamaan humanitaarisen avun valmiuksia ja siten parantamaan paikallisella tasolla valmistautumista humanitaarisiin kriiseihin ja varmistamaan vapaaehtoisten käytännön työn tehokkuus ja kestävyys, erityisesti

 

a) katastrofiriskien hallinta, katastrofi- ja toimintavalmius, työnohjaus, vapaaehtoisten johtamista koskeva koulutus ja muut vastaanottavien järjestöjen henkilöstön ja vapaaehtoisten kannalta merkityksellisten alojen toimet;

 

b) parhaiden käytäntöjen vaihto, tekninen apu, kumppanuusohjelmat ja henkilöstön ja vapaaehtoisten vaihto-ohjelmat, verkostojen perustaminen ja muut asiaankuuluvat toimet.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Komissio jatkaa, ylläpitää ja päivittää tietokantaa EU:n vapaaehtoisavun vapaaehtoisista, sääntelee sen saatavuutta ja käyttöä, myös vapaaehtoisten saatavuuden ja soveltuvuuden osalta, mikä mahdollistaa palaavien vapaaehtoisten jatkuvan osallistumisen. Tähän tietokantaan tai sitä varten kerättyjen henkilötietojen käsittely hoidetaan tarvittaessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/6791 a ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/17251 b säännösten mukaisesti.

 

____________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Humanitaarisen avun operaatioita tukevaan vapaaehtoistoimintaan, jota tarkoitetaan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, on sisällyttävä oppimis- ja koulutuskomponentti, se ei saa korvata harjoitteluja tai työtä ja sen on perustuttava kirjalliseen vapaaehtoistoimintasopimukseen.

1.  Humanitaarisen avun operaatioita tukevaan vapaaehtoistoimintaan, jota tarkoitetaan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, on sisällyttävä – myös ennen toimintaan osallistumista – asianmukainen oppiminen ja koulutus, joka liittyy hankkeisiin, joihin nuoret vapaaehtoiset tulevat osallistumaan, ja jossa painotetaan asianmukaisesti 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja humanitaarisen avun periaatteita, myös haitan aiheuttamisen välttämistä (ˮdo no harmˮ) koskevaa periaatetta, eikä koulutus saa korvata harjoitteluja tai työtä ja koulutuksen on perustuttava kirjalliseen vapaaehtoistoimintasopimukseen.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  EU:n vapaaehtoisapua koskevan aloitteen kehyksessä on suosittava kolmansien maiden paikallisia vapaaehtoisia.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tähän toimintalohkoon perustuvaa vapaaehtoistoimintaa voidaan toteuttaa ainoastaan sellaisissa kolmansissa maissa,

2.  Tähän toimintalohkoon perustuvaa vapaaehtoistoimintaa voidaan toteuttaa ainoastaan

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

2 a.  Lähettävien tai vastaanottavien organisaatioiden tai muiden asianomaisten toimijoiden ennakolta kolmansissa maissa tekemien tarvearviointien perusteella Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot tukevat toimia, joilla pyritään

 

a)  vahvistamaan vastaanottavien organisaatioiden valmiuksia kolmansissa maissa annettavaa humanitaarista apua varten, jotta voidaan tehostaa paikallista katastrofivalmiutta ja humanitaarisiin kriiseihin vastaamista ja varmistaa Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen työn tosiasiallinen ja kestävä vaikutus kentällä katastrofiriskien hallinnan, katastrofi- ja reagointivalmiuden, humanitaarisesta toiminnasta kestävään paikalliseen kehitykseen siirtymisen, työnohjauksen ja vapaaehtoisten johtamista koskevan koulutuksen avulla;

 

b)  vaihtamaan parhaita käytäntöjä, antamaan teknistä apua ja toteuttamaan kumppanuusohjelmia sekä henkilöstön ja vapaaehtoisten vaihtoa.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Vapaaehtoisten turvallisuutta koskevan riskinarvioinnin on oltava ensisijainen, erityisesti maissa tai alueilla, joiden katsotaan olevan epävakaita tai joissa on välittömiä uhkia.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c.  Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevia tiedotuskampanjoita on toteutettava ensisijaisesti unionin alueella, kun ne koskevat unionin vapaaehtoisapua koskevaa aloitetta, ja niiden on liityttävä vapaaehtoisten ja humanitaarisen avun antajien tekemään työhön sitä ohjaavien humanitaarisen avun periaatteiden eli humaanisuuden, puolueettomuuden, tasapuolisuuden ja riippumattomuuden pohjalta.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 d.  Vapaaehtoistyöllä on vastattava vastaanottavan järjestön paikallisella tasolla havaitsemiin puutteisiin ja todellisiin tarpeisiin.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

11 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a artikla

 

Vapaaehtoisehdokkaiden määrittäminen ja valinta

 

1. Kolmansien maiden tarpeita koskevan etukäteen tehdyn arvioinnin perusteella komissio määrittää ja valitsee vapaaehtoisehdokkaat, jotka osallistuvat ohjelmaan ja saavat koulutusta yhteistyössä kansallisten virastojen ja vastaanottavien järjestöjen kanssa.

 

2. Vapaaehtoisehdokkaat määritetään ja valitaan 14 artiklan mukaisesti noudattaen syrjimättömyyden, tasa-arvon ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien periaatteita.

 

3. Tämän asetuksen 2 ja 15 artiklassa tarkoitettuja ikärajoja ei sovelleta vapaaehtoistoimintaan, jolla tuetaan tämän artiklan mukaisia humanitaarisia avustustoimia.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

11 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 b artikla

 

Vapaaehtoisehdokkaiden koulutus

 

1. Olemassa olevien ohjelmia ja menettelyjä hyödyntäen komissio laatii koulutusohjelman, jonka tarkoituksena on valmistella vapaaehtoisehdokkaita tukemaan ja täydentämään humanitaarisen avun toimia.

 

2. Hakemusmenettelyn mukaisesti määritetyt ja valitut ehdokkaat voivat osallistua pätevien organisaatioiden toteuttamiin koulutusohjelmiin. Kaikille vapaaehtoisehdokkaille pakollisen koulutuksen laajuus ja sisältö määritetään yhteistyössä sertifioidun vastaanottavan järjestön kanssa tarpeiden perusteella ottaen huomioon vapaaehtoisehdokkaan edeltävän kokemuksen ja suunnitellun lähettämispaikan.

 

3. Koulutusohjelman on sisällettävä arviointi, jossa tarkastellaan vapaaehtoisehdokkaiden valmiuksia lähteä kenttätyöhön tukemaan ja täydentämään humanitaarisen avun antamista koskevia toimia kolmansissa maissa ja täyttää paikalliset tarpeet.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

Määrärahojen jakautuminen 7, 8, 9 ja 11 artiklassa tarkoitettuihin toimiin

 

Määrärahojen ohjeellinen jakautuminen 7, 8, 9 ja 11 artiklassa tarkoitettuihin toimiin on seuraava:

 

a) edellä 7 artiklassa tarkoitettu vapaaehtoistoiminta solidaarisuustoimissa ja 9 artiklassa tarkoitetut solidaarisuushankkeet: 85 prosenttia;

 

b) edellä 8 artiklassa tarkoitetut laadukkaat harjoittelut ja työ: vähintään 7,5 prosenttia; 

 

c) edellä 11 artiklassa tarkoitettu humanitaarisen avun operaatioita tukeva vapaaehtoistoiminta: vähintään 7,5 prosenttia; 

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ohjelmasta voidaan myöntää rahoitusta missä tahansa varainhoitoasetuksessa vahvistetussa muodossa; rahoitusmuotoja ovat erityisesti avustukset, palkinnot ja hankinnat.

2.  Ohjelmasta voidaan myöntää rahoitusta missä tahansa varainhoitoasetuksessa vahvistetussa muodossa; rahoitusmuotoja ovat erityisesti avustukset, palkinnot ja hankinnat. Vaatimusten yksinkertaistamiseksi tuensaajien kannalta on käytettävä mahdollisimman usein kertakorvauksia, yksikkökustannuksia ja kiinteämääräistä rahoitusta.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Iältään 17–30-vuotiaiden nuorten, jotka haluavat osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkoihin, on rekisteröidyttävä Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa. Nuoren on vapaaehtoistoiminnan, harjoittelun, työn tai solidaarisuushankkeen käynnistyessä kuitenkin oltava vähintään 18-vuotias ja enintään 30-vuotias.

1.  Laillisesti osallistujamaassa oleskelevien tai unionin kansalaisten, jotka haluavat osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkoihin, on rekisteröidyttävä Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa. Nuoren on vapaaehtoistoiminnan, harjoittelun, työn tai solidaarisuushankkeen käynnistyessä kuitenkin oltava vähintään 18-vuotias ja enintään 35-vuotias.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Mainittua 35 vuoden yläikärajaa ei sovelleta IV luvussa tarkoitettuihin Euroopan vapaaehtoisjoukkojen toimiin.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen on oltava avointa julkisille tai yksityisille yhteisöille ja kansainvälisille organisaatioille sillä edellytyksellä, että ne ovat saaneet Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkin.

1.  Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen on oltava avointa julkisille tai yksityisille yhteisöille ja kansainvälisille organisaatioille sillä edellytyksellä, että ne ovat saaneet Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkin. Organisaatioihin, joilla on jo EU:n vapaaehtoisapua koskevan aloitteen kehyksessä sertifioitu merkki ja jotka ovat osapuolina kansalaisjärjestöjen ja Euroopan komission EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosaston (ECHO) välisessä puitesopimuksessa, voitaisiin soveltaa yksinkertaistettua menettelyä uudessa ohjelmassa edellytetyn merkin hankintaa varten.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Arvioinnin perusteella yhteisölle voidaan myöntää Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki. Saatu merkki arvioidaan säännöllisin väliajoin uudestaan ja se voidaan peruuttaa.

3.  Arvioinnin perusteella yhteisölle voidaan myöntää Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki. Saatu merkki arvioidaan säännöllisin väliajoin tai osallistujien pyynnöstä uudestaan, ja se voidaan peruuttaa. On kiinnitettävä erityistä huomiota päällekkäisyyksien välttämiseen.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Osallistujaorganisaatiot voivat hoitaa seuraavia tehtäviä Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa:

 

a)   Vastaanottavan organisaation tehtävää hoitaessaan ne suorittavat osallistujien vastaanottamiseen liittyviä toimenpiteitä, mukaan lukien toimien järjestäminen, oppimisohjelmien suunnitteleminen, osallistujien opastaminen ja tukeminen solidaarisuustoimen aikana sekä palautteen ja tunnustuksen antaminen osallistujalle toimen jälkeen tarpeen mukaan.

 

b)   Tukitehtävää hoitaessaan ne suorittavat toimenpiteitä, jotka liittyvät osallistujien lähettämiseen ja heidän valmentamiseensa ennen lähtöä sekä solidaarisuushankkeen aikana ja sen jälkeen, mukaan lukien osallistujien kouluttaminen, tunnustuksen antaminen heidän oppimistuloksistaan ja myöhemmän vapaaehtoistyön helpottaminen kotona.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

3 a.  Riittävään seurantaan ja raportointiin on kuuluttava säännöllinen kansallisten virastojen ja osallistujaorganisaatioiden sekä asiaankuuluvien kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja nuorisoverkostojen kuuleminen, jotta ohjelman täytäntöönpanoa voidaan mahdollisesti parantaa.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Komissio järjestää säännöllisesti kokouksia ja koulutusta kansallisten toimistojen verkoston kanssa ja verkostoa varten varmistaakseen, että Euroopan solidaarisuusjoukot toteutetaan yhtenäisellä tavalla kaikissa osallistujamaissa. Komissio kutsuu kokouksiin myös ohjelman toimiin liittyviä unionin tason verkostoja, työmarkkinaosapuolia sekä nuoria ja vapaaehtoisia edustavia verkostoja. Komissio kuulee säännöllisesti keskeisiä sidosryhmiä, myös osallistujaorganisaatioita, Euroopan solidaarisuusjoukkojen toteuttamisesta.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan on oltava johdonmukaista ja täydentävää myös osallistujamaiden asiaan liittyviin kansallisen tason toimintalinjoihin, ohjelmiin ja välineisiin nähden. Sitä varten komissio, kansalliset viranomaiset ja kansalliset toimistot vaihtavat tietoja yhtäältä solidaarisuuteen ja nuorisoon ja toisaalta Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa toteuttaviin toimiin liittyvistä nykyisistä kansallisista järjestelmistä ja painopisteistä, jotta voidaan hyödyntää tarkoituksenmukaisia hyviä käytäntöjä sekä parantaa tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

2.  Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan on oltava johdonmukaista ja täydentävää myös osallistujamaiden asiaan liittyviin kansallisen tason toimintalinjoihin, ohjelmiin ja välineisiin nähden, ja siinä on taattava osallistujamaiden vastuullisuus. Sitä varten komissio, kansalliset viranomaiset ja kansalliset toimistot vaihtavat tietoja yhtäältä solidaarisuuteen ja nuorisoon ja humanitaarisin tarpeisiin ja toisaalta Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa toteuttaviin toimiin liittyvistä nykyisistä kansallisista järjestelmistä ja painopisteistä, jotta voidaan hyödyntää tarkoituksenmukaisia hyviä käytäntöjä sekä parantaa tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kolmansissa maissa toteutettavan Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan, jota tarkoitetaan 11 artiklassa, on oltava johdonmukaista ja täydentävää erityisesti unionin muihin ulkoisen toiminnan aloihin ja etenkin humanitaarista apua koskevaan politiikkaan, kehitysyhteistyöpolitiikkaan, naapuruuspolitiikkaan ja unionin pelastuspalvelumekanismiin nähden.

3.  Kolmansissa maissa toteutettavan Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan, jota tarkoitetaan 11 artiklassa, on oltava johdonmukaista ja täydentävää erityisesti unionin muihin ulkoisen toiminnan aloihin ja etenkin humanitaarista apua koskevaan politiikkaan, kehitysyhteistyöpolitiikkaan, turvallisuuspolitiikkaan, naapuruuspolitiikkaan ja unionin pelastuspalvelumekanismiin nähden.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

2.7.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

2.7.2018

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat – Ilmoitettu istunnossa (pvä)

5.7.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Eleni Theocharous

18.7.2018

Valiokuntakäsittely

8.10.2018

20.11.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

22.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

1

-

EFDD

Mireille D'Ornano

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (5.12.2018)

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Valmistelija (*): Deirdre Clune(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Euroopan unioni perustuu sen kansalaisten ja jäsenvaltioiden väliseen solidaarisuuteen. Tämä yhteinen arvo ohjaa sen toimintaa ja luo yhtenäisyyden, jota tarvitaan, jotta voidaan selvitä nykyisistä ja tulevista yhteiskunnan haasteista, joihin vastaamisessa nuoret eurooppalaiset ovat valmiita auttamaan ilmaisten solidaarisuuttaan käytännössä.

(1)  Solidaarisuus on kehittyneiden ja demokraattisten yhteisöjen perusta sekä kansalaisten että kansojen ja valtioiden välillä. Tätä yhteistä, SEU-sopimuksen 2 artiklaan perustuva arvoa olisi edistettävä erityisesti nykyisten ja tulevien yhteiskunnan haasteiden osalta, jotta nuoret ihmiset voivat edelleen auttaa vastaamaan niihin ilmaisten solidaarisuuttaan käytännössä.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Unionin tilaa käsitelleessä puheessa 14 päivänä syyskuuta 2016 korostettiin tarvetta investoida nuoriin ja ilmoitettiin Euroopan solidaarisuusjoukkojen, jäljempänä ’ohjelma’, perustamisesta tarkoituksena luoda nuorille koko unionissa mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan mielekkäällä tavalla, osoittaa solidaarisuutta ja kehittää taitojaan ja tällä tavalla saada työn lisäksi arvokasta inhimillistä kokemusta.

(2)  Unionin tilaa käsitelleessä puheessa 14 päivänä syyskuuta 2016 korostettiin tarvetta investoida nuoriin ja ilmoitettiin Euroopan solidaarisuusjoukkojen, jäljempänä ’ohjelma’, perustamisesta tarkoituksena antaa nuorille koko unionissa mahdollisuus osallistua yhteiskunnan toimintaan mielekkäällä tavalla, osoittaa solidaarisuutta ja kehittää taitoja ja suhteita yhteisöpohjaisista toimista saamansa käytännön kokemuksen perusteella.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Nuorille olisi tarjottava helposti käytettävissä olevia mahdollisuuksia osallistua solidaarisuustoimiin, joiden kautta he voisivat tuoda esiin sitoutumisensa yhteisöjä hyödyttävään toimintaan ja samalla hankkia hyödyllistä kokemusta, taitoja ja osaamista henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehittymistään varten ja siten parantaa työllistettävyyttään. Tällaisilla toimilla olisi tuettava myös nuorten vapaaehtoisten, harjoittelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta.

(5)  Nuorille, myös niille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, olisi tarjottava helposti käytettävissä olevia mahdollisuuksia osallistua solidaarisuustoimiin, joiden kautta he voisivat tuoda esiin sitoutumisensa yhteisöjä hyödyttävään toimintaan ja samalla hankkia hyödyllistä kokemusta, taitoja ja osaamista henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehittymistään varten ja siten parantaa työllistettävyyttään. Tällaisilla toimilla olisi tuettava myös nuorten vapaaehtoisten, harjoittelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta ja tuettava monikulttuurista vaihtoa.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Nuorille tarjottavien solidaarisuustoimien olisi oltava laadukkaita, eli niiden olisi vastattava täyttämättömiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin, vahvistettava yhteisöjä, tarjottava nuorille tilaisuuksia hankkia arvokasta tietoa ja osaamista, oltava taloudellisesti nuorten ulottuvilla ja ne olisi toteutettava turvallisissa ja terveellisissä olosuhteissa.

(6)  Nuorille tarjottavien solidaarisuustoimien olisi oltava laadukkaita eli niiden olisi autettava saavuttamaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteet ja selviytymään yhteiskunnallisista haasteista, lisättävä yhteisvastuuta sekä vastattava paikallisyhteisöjen tarpeisiin. Solidaarisuustoimien olisi tarjottava nuorille tilaisuuksia hankkia arvokasta tietoa ja osaamista henkilökohtaista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystään varten, niihin olisi liityttävä vahva oppimis- ja koulutusulottuvuus, niiden olisi oltava kaikkien nuorten ulottuvilla, ja erityisesti olisi pyrittävä edistämään sellaisten nuorten osallistumista, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja ne olisi toteutettava turvallisissa ja terveellisissä olosuhteissa ja validoitava asianmukaisesti. Solidaarisuustoimet eivät saisi vaikuttaa kielteisesti olemassa oleviin työ- tai harjoittelupaikkoihin, ja niiden olisi osaltaan lujitettava yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia sitoumuksia eikä korvattava niitä.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoavat keskitetyn asiointipisteen, jonka kautta pääsee osallistumaan solidaarisuustoimiin koko unionissa ja sen ulkopuolella. Ohjelman yhdenmukaisuus ja täydentävyys unionin muihin asiaan liittyviin politiikkoihin ja ohjelmiin nähden olisi varmistettava. Euroopan solidaarisuusjoukot pohjautuvat aiempien ja nykyisten ohjelmien, erityisesti eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun ja EU:n vapaaehtoisapua koskevan aloitteen, vahvuuksiin ja synergioihin niiden kanssa. Lisäksi ne täydentävät jäsenvaltioiden nuorisotakuun yhteydessä toteuttamia toimia, joilla tuetaan nuoria ja helpotetaan heidän siirtymistään opinnoista työelämään, tarjoamalla heille lisää mahdollisuuksia päästä mukaan työmarkkinoille solidaarisuuteen liittyvien alojen harjoittelujen tai työpaikkojen kautta joko kunkin omassa jäsenvaltiossa tai muissa maissa. Myös täydentävyys Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan kannalta olennaisten unionin tason verkostojen, kuten Euroopan laajuisen julkisten työvoimapalvelujen verkoston, EURES-verkoston ja Eurodesk-verkoston, kanssa varmistetaan. Lisäksi olisi varmistettava nykyisten asiaan liittyvien järjestelmien, erityisesti kansallisten yhteisvastuujärjestelmien ja nuorten liikkuvuusjärjestelmien, ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen välinen täydentävyys hyödyntäen hyviä käytäntöjä tapauksen mukaan.

(7)  Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoavat keskitetyn asiointipisteen, jonka kautta pääsee osallistumaan solidaarisuustoimiin koko unionissa ja sen ulkopuolella. Ohjelman yhdenmukaisuus ja täydentävyys unionin muihin asiaan liittyviin politiikkoihin, ohjelmiin ja välineisiin nähden olisi varmistettava. Euroopan solidaarisuusjoukot pohjautuvat aiempien ja nykyisten ohjelmien, erityisesti eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun ja EU:n vapaaehtoisapua koskevan aloitteen, vahvuuksiin ja synergioihin niiden kanssa. Lisäksi ne täydentävät jäsenvaltioiden nuorisotakuun kaltaisten järjestelmien yhteydessä toteuttamia toimia, joilla tuetaan nuoria ja helpotetaan heidän siirtymistään opinnoista työelämään, tarjoamalla heille lisää mahdollisuuksia päästä mukaan työmarkkinoille solidaarisuuteen liittyvien alojen harjoittelujen tai työpaikkojen kautta joko kunkin omassa jäsenvaltiossa tai muissa maissa. Myös täydentävyys Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan kannalta olennaisten unionin tason verkostojen, kuten Euroopan laajuisen julkisten työvoimapalvelujen verkoston, EURES-verkoston ja Eurodesk-verkoston, kanssa varmistetaan. Lisäksi olisi edistettävä nykyisten asiaan liittyvien järjestelmien ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen välistä täydentävyyttä ja vilpitöntä yhteistyötä erityisesti nuorten ihmisten solidaarisuutta, vapaaehtoistoimintaa, yhteiskuntapalvelua ja liikkuvuutta koskevilla kansallisesti, alueellisesti tai paikallisesti toimivilla järjestelmillä sekä solidaarisuuteen ja nuorisoon liittyvillä ensisijaisilla tavoitteilla osallistujamaissa ja soveltuvin osin edistettävä ja täydennettävä kyseisten järjestelmien vaikutusta ja ominaisuuksia ja hyödynnettävä hyviä käytäntöjä. Euroopan solidaarisuusjoukoilla ei pitäisi korvata vastaavia kansallisia yhteisvastuu-, vapaaehtois-, yhteiskuntapalvelu- ja liikkuvuusjärjestelmiä. Kaikkien nuorten yhtäläinen mahdollisuus osallistua kansallisiin solidaarisuustoimiin olisi varmistettava. Olisi kannustettava kumppanuuksiin kiireellisiin sosiaalisiin ongelmiin erikoistuneiden eurooppalaisten verkostojen kanssa.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Euroopan solidaarisuusjoukot avaavat nuorille uusia mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoisuuteen, harjoitteluun tai työhön perustuviin toimiin solidaarisuuteen liittyvillä aloilla sekä suunnitella ja kehittää solidaarisuushankkeita omien ideoidensa pohjalta. Tällaisten mahdollisuuksien avulla nuoret voivat vauhdittaa henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystään. Euroopan solidaarisuusjoukot tukevat myös osallistujien ja organisaatioiden verkostotoimia sekä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tuettujen toimien laatu ja edistetään oppimistulosten validointia. Näin ollen ne myös osaltaan edistävät nuorten kannalta merkityksellistä eurooppalaista yhteistyötä ja lisäävä tietoisuutta yhteistyön positiivisista vaikutuksista.

(9)  Euroopan solidaarisuusjoukot avaavat nuorille uusia mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoisuuteen, harjoitteluun tai työhön perustuviin toimiin solidaarisuuteen liittyvillä aloilla sekä suunnitella ja kehittää solidaarisuushankkeita omien ideoidensa pohjalta. Tällaisten mahdollisuuksien avulla olisi voitava auttaa vastaamaan täyttämättömiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja edistettävä yhteisöjen vahvistamista samalla, kun vauhditetaan nuorten henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystä. Euroopan solidaarisuusjoukot tukevat myös osallistujien ja organisaatioiden verkostotoimia sekä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tuettujen toimien laatu ja edistetään oppimistulosten validointia. Näin ollen ne myös osaltaan edistävät nuorten kannalta merkityksellistä eurooppalaista yhteistyötä ja lisäävä tietoisuutta yhteistyön positiivisista vaikutuksista. Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi lisäksi osaltaan tuettava ja vahvistettava olemassa olevia organisaatioita, jotka toteuttavat solidaarisuustoimia.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Näiden toimien olisi hyödytettävä yhteisöjä ja samalla tuettava osallistujan henkilökohtaista, koulutuksellista, yhteiskunnallista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystä, ja ne voivat olla muodoltaan vapaaehtoistoimintaa, harjoitteluja tai työtä, hankkeita taikka verkostotoimia, joita kehitetään eri aloilla, kuten koulutuksen, työllisyyden, sukupuolten tasa-arvon, yrittäjyyden – erityisesti sosiaalisen yrittäjyyden –, kansalaisuuden ja demokraattisen osallistumisen, ympäristön- ja luonnonsuojelun, ilmastotoimien, katastrofien ehkäisyn, katastrofivalmiuden ja jälleenrakennustoiminnan, maatalouden, maaseudun kehittämisen, elintarvikkeiden ja muiden hyödykkeiden tarjonnan, terveyden ja hyvinvoinnin, luovuuden ja kulttuurin, liikunnan ja urheilun, sosiaalihuollon ja -turvan, kolmansien maiden kansalaisten vastaanottamisen ja kotouttamisen, alueellisen yhteistyön ja koheesion sekä rajatylittävän yhteistyön alalla. Tällaisiin solidaarisuustoimiin olisi sisällyttävä vankka oppimis- ja koulutusulottuvuus osallistujille ennen solidaarisuustoimea, sen aikana tai sen jälkeen tarjottavien tarkoituksenmukaisten toimien kautta.

(10)  Näiden toimien olisi hyödytettävä yhteisöjä ja samalla tuettava osallistujan henkilökohtaista, koulutuksellista, yhteiskunnallista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystä, ja ne voivat olla muodoltaan vapaaehtoistoimintaa, harjoitteluja tai työtä, hankkeita taikka verkostotoimia, joita kehitetään eri aloilla, kuten koulutuksen, vammaisten henkilöiden sosiaalisen osallisuuden ja integroinnin, työllisyyden, sukupuolten tasa-arvon, yrittäjyyden – erityisesti sosiaalisen yrittäjyyden –, kansalaisuuden ja demokraattisen osallistumisen, ympäristön- ja luonnonsuojelun, ilmastotoimien, katastrofien ehkäisyn, katastrofivalmiuden ja jälleenrakennustoiminnan, maatalouden, maaseudun kehittämisen, elintarvikkeiden ja muiden hyödykkeiden tarjonnan, terveyden ja hyvinvoinnin, luovuuden ja kulttuurin, kulttuuriperinnön suojelun, liikunnan ja urheilun, sosiaalihuollon ja -turvan, nuorten tukipalvelujen, kolmansien maiden kansalaisten vastaanottamisen ja kotouttamisen, alueellisen yhteistyön ja koheesion sekä rajatylittävän yhteistyön alalla. Tällaisiin solidaarisuustoimiin olisi sisällyttävä vankka oppimis- ja koulutusulottuvuus osallistujille ennen solidaarisuustoimea, sen aikana tai sen jälkeen tarjottavien tarkoituksenmukaisten toimien kautta.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Vapaaehtoistoiminta (sekä unionissa että sen ulkopuolella) tarjoaa epäviralliseen ja arkioppimiseen liittyviä rikastuttavia kokemuksia, joiden avulla nuoret voivat edistää henkilökohtaista, sosiaalista, koulutuksellista ja ammatillista kehitystään sekä kansalaisaktiivisuuttaan ja työllistettävyyttään. Vapaaehtoistoimilla ei saisi olla kielteistä vaikutusta mahdolliseen tai olemassa olevaan palkkatyöhön, eikä niitä saisi pitää korvikkeena palkkatyölle. Komission ja jäsenvaltioiden olisi tehtävä nuorisoalan vapaaehtoistoimintaan sovellettavia toimintapolitiikkoja koskevaa yhteistyötä avoimen koordinointimenetelmän avulla.

(11)  Vapaaehtoistoiminta (sekä unionissa että sen ulkopuolella) tarjoaa epäviralliseen ja arkioppimiseen liittyviä rikastuttavia kokemuksia, joiden avulla nuoret voivat edistää henkilökohtaista, sosiaalista, koulutuksellista ja ammatillista kehitystään sekä kansalaisaktiivisuuttaan, demokraattista osallistumistaan ja työllistettävyyttään. Vapaaehtoistoimien pitäisi perustua kirjalliseen vapaaehtoistoimintasopimukseen, ja niillä ei saisi olla kielteistä vaikutusta mahdolliseen tai olemassa olevaan palkkatyöhön, eikä niitä saisi pitää korvikkeena palkkatyölle. Komission ja jäsenvaltioiden olisi tehtävä nuorisoalan vapaaehtoistoimintaan sovellettavia toimintapolitiikkoja koskevaa yhteistyötä avoimen koordinointimenetelmän avulla.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Solidaarisuuteen liittyvien alojen harjoittelut ja työpaikat voivat tarjota nuorille lisämahdollisuuksia työmarkkinoille pääsyyn samalla kun ne helpottavat merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamista. Niiden avulla voidaan edistää nuorten työllistettävyyttä ja tuottavuutta ja helpottaa siirtymistä opiskelusta työelämään, mikä on ratkaisevaa nuorten mahdollisuuksien parantamiseksi työmarkkinoilla. Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa tarjottavissa harjoittelutoimissa noudatetaan laatuperiaatteita, jotka esitetään harjoittelujen laatupuitteista annetussa neuvoston suosituksessa21. Tarjottavat harjoittelut ja työpaikat toimivat nuorten ponnahduslautana työmarkkinoille, ja niihin liittyy asianmukainen toimen jälkeinen tuki. Työmarkkinoiden asiaankuuluvat toimijat, etenkin julkiset ja yksityiset työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet ja kauppakamarit, helpottavat harjoitteluun ja työhön perustuvien toimien suorittamista, ja osallistujaorganisaatiot maksavat niistä korvauksen. Osallistujaorganisaatioina niiden olisi haettava rahoitusta Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimivaltaisen täytäntöönpanoelimen kautta voidakseen toimia välittäjinä osallistujanuorten ja solidaarisuuteen liittyvien alojen harjoittelu- ja työtoimia tarjoavien työnantajien välillä.

(12)  Helposti käytettävissä olevat harjoittelut ja työpaikat olisi erotettava selkeästi vapaaehtoistoiminnasta sekä rahoituksen että organisoinnin kannalta. Harjoittelujen ei pidä koskaan johtaa työpaikkojen korvaamiseen. Palkallinen harjoittelu ja työpaikat voivat kuitenkin olla epäedullisessa asemassa oleville nuorille ja nuorille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, kannustin osallistua solidaarisuustoimiin, joihin he eivät välttämättä muuten voisi osallistua. Samalla ne tuovat selvää Euroopan tason lisäarvoa auttamalla käsittelemään keskeisiä ratkaisemattomia sosiaalisia haasteita ja vahvistamalla paikallisyhteisöjä. Harjoittelu voi helpottaa nuorten siirtymistä opiskelusta työelämään ja parantaa nuorten työllistettävyyttä, mikä on ratkaisevaa, jotta he voivat integroitua kestävästi työmarkkinoille. Tarjottavat harjoittelut ja työpaikat toimivat nuorten ponnahduslautana työmarkkinoille. Osallistujaorganisaation, joka vastaanottaa tai ottaa palvelukseensa osallistujan, olisi aina suoritettava korvaus Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa tarjottavasta harjoittelusta tai työpaikasta. Harjoittelun olisi perustuttava sen suorittamismaassa sovellettavan lain mukaiseen kirjalliseen harjoittelusopimukseen, ja siinä olisi noudatettava periaatteita, jotka esitetään harjoittelujen laatupuitteista 10 päivänä maaliskuuta 2014 annetussa neuvoston suosituksessa, siitä olisi aina maksettava palkka ja sen olisi perustuttava kirjalliseen sopimukseen21. Työskentelyn olisi perustuttava sen osallistujamaan, jossa työskentely tapahtuu, kansallisen lainsäädännön tai kyseisessä maassa sovellettavien työehtosopimusten tai niiden molempien mukaiseen työsopimukseen. Työpaikkoja tarjoaville osallistujaorganisaatioille ei pitäisi antaa rahoitustukea yli 12 kuukauden ajan. Osallistujaorganisaatioiden olisi haettava rahoitusta Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimivaltaisen täytäntöönpanoelimen kautta voidakseen toimia välittäjinä osallistujanuorten ja solidaarisuuteen liittyvien alojen harjoittelu- ja työtoimia tarjoavien työnantajien välillä. Harjoitteluihin ja työpaikkoihin olisi yhdistettävä osallistujan osallistumiseen liittyvä asianmukainen valmennus, työssäoppiminen ja kotiinpaluun jälkeinen tuki. Työmarkkinoiden asiaankuuluvat toimijat, etenkin julkiset ja yksityiset työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet ja kauppakamarit ja rajatylittävien toimien tapauksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/58921 a tarkoitetut Eures-verkoston jäsenorganisaatiot, voisivat helpottaa harjoittelua ja työskentelyä.

__________________

__________________

21 Neuvoston suositus, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2018, laadukkaan ja tehokkaan oppisopimuskoulutuksen eurooppalaisista puitteista (EUVL C 153, 2.5.2018, s. 1).

21 Neuvoston suositus, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2014, harjoittelun laatupuitteista (EUVL C 88, 27.3.2014, s. 1).

 

21 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2016/589, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2016, työnvälityspalvelujen eurooppalaisesta verkostosta (Eures), liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistämisestä ja asetusten (EU) N:o 492/2011 ja (EU) N:o 1296/2013 muuttamisesta (EUVL L 107, 22.4.2016, s. 1).

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Olisi toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että harjoittelu- ja työpaikkoja on kaikkien nuorten ja erityisesti sellaisten nuorten saatavilla, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia osallistua solidaarisuuteen liittyviin toimiin, kuten vammaiset nuoret, nuoret, jotka ovat sosiaalisesti tai kulttuurisesti heikommassa asemassa, maahanmuuttajat ja unionin eristyneiden maaseutualueiden ja syrjäisimpien alueiden asukkaat.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Nuorten aloitteellisuus on yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla merkittävä voimavara. Euroopan solidaarisuusjoukot edistävät sitä tarjoamalla nuorille mahdollisuuden laatia ja toteuttaa omia hankkeitaan, joissa he voivat tarttua tiettyihin ongelmiin paikallisyhteisöjensä eduksi. Kyseisissä hankkeissa nuoret voivat testata ideoitaan, ja ne tukevat nuorten itsensä ryhtymistä solidaarisuustoiminnan vetäjiksi. Hankkeet toimivat myös lähtökohtana vahvemmalle sitoutumiselle solidaarisuustoimiin, ja ne antavat Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujille kannustavan alkusysäyksen yrittäjyyteen tai yhdistysten, kansalaisjärjestöjen tai muiden solidaarisuus- ja nuorisoalan tai voittoa tavoittelemattoman sektorin elinten perustamiseen.

(13)  Nuorten aloitteellisuus ja heidän aktiivinen kansalaistoimintansa ovat yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla merkittävä voimavara. Euroopan solidaarisuusjoukot edistävät sitä tarjoamalla nuorille mahdollisuuden laatia ja toteuttaa omia hankkeitaan, joissa he voivat tarttua tiettyihin ongelmiin paikallisyhteisöjensä eduksi. Näiden hankkeiden olisi annettava nuorille mahdollisuus kehittää innovatiivisia ratkaisuja ja testata ideoitaan kestävällä tavalla, jotta näin voidaan tukea nuorten itsensä ryhtymistä solidaarisuustoiminnan vetäjiksi. Hankkeet voisivat olla myös lähtökohtana vahvemmalle sitoutumiselle solidaarisuustoimiin ja kannustaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen tai vapaaehtoistoimintaan yhdistyksissä, kansalaisjärjestöissä, nuorisojärjestöissä tai muissa solidaarisuus- ja nuorisoalan tai vammaisuuteen liittyvissä voittoa tavoittelemattoman sektorin elimissä ja kannustaa omien yhdistysten perustamiseen. Kotiinpaluun jälkeisen tuen tavoitteena on saada nuoret jatkamaan aktiivista toimintaa solidaarisuusalalla, myös toimimalla yhdistyksissä, osuuskunnissa, yhteiskunnallisissa yrityksissä, nuorisojärjestöissä ja yhteisökeskuksissa sekä vammaisten henkilöiden tukemisen alalla.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistuvien nuorten ja organisaatioiden olisi tunnettava kuuluvansa yksittäisten ihmisten ja eri tahojen muodostamaan yhteisöön, joka on sitoutunut lisäämään yhteisvastuullisuutta koko Euroopassa. Samaan aikaan osallistujaorganisaatiot tarvitsevat tukea parantaakseen valmiuksiaan tarjota laadukkaita toimia kasvavalle osallistujajoukolle. Euroopan solidaarisuusjoukot tukevat verkostotoimia, joilla pyritään vahvistamaan nuorten ja osallistujaorganisaatioiden sitoutumista tähän yhteisöön ja lisäämään Euroopan solidaarisuusjoukkojen yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä edistämään hyödyllisten käytäntöjen ja kokemusten jakamista. Kyseisillä toimilla myös lisätään julkisten ja yksityisten toimijoiden tietoisuutta Euroopan solidaarisuusjoukoista ja kerätään osallistujanuorilta ja -organisaatioilta palautetta Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimien toteuttamisesta.

(14)  Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistuvien nuorten ja organisaatioiden olisi tunnettava kuuluvansa yksittäisten ihmisten ja eri tahojen muodostamaan yhteisöön, joka on sitoutunut lisäämään yhteisvastuullisuutta koko Euroopassa. Samaan aikaan osallistujaorganisaatiot tarvitsevat tukea parantaakseen valmiuksiaan tarjota laadukkaita toimia kasvavalle osallistujajoukolle. Euroopan solidaarisuusjoukot tukevat verkostotoimia, joilla pyritään vahvistamaan nuorten ja osallistujaorganisaatioiden sitoutumista tähän yhteisöön ja lisäämään Euroopan solidaarisuusjoukkojen yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä edistämään parhaiden käytäntöjen ja kokemusten jakamista. Kyseisillä toimilla myös lisätään julkisten ja yksityisten toimijoiden tietoisuutta Euroopan solidaarisuusjoukoista ja kerätään osallistujanuorilta ja -organisaatioilta palautetta Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimien toteuttamisesta.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä toimien ja muiden Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa tarjottavien mahdollisuuksien laadun varmistamiseen erityisesti tarjoamalla osallistujille koulutusta, kielitukea, vakuutus, hallinnollista tukea ja toimen jälkeistä tukea sekä huolehtimalla Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen aikana hankittujen tietojen, taitojen ja osaamisen validoinnista. Vapaaehtoisten turvallisuus on äärimmäisen tärkeää, eikä vapaaehtoisia pitäisi lähettää operaatioihin, joita suoritetaan kansainvälisten tai muiden aseellisten konfliktien alueella.

(15)  Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä solidaarisuustoimien ja muiden Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa tarjottavien mahdollisuuksien laadun varmistamiseen erityisesti tarjoamalla osallistujille verkossa ja muulla tavoin koulutusta ja kielitukea niin, että otetaan huomioon monikielisyyden periaate, vakuutus, hallinnollista tukea ja toimen jälkeistä tukea sekä huolehtimalla Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen aikana hankittujen tietojen, taitojen ja osaamisen validoinnista. Näitä tukitoimia olisi kehitettävä ja tarjottava yhteistyössä nuorisojärjestöjen ja muiden voittoa tavoittelemattomien ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa, jotta voidaan hyödyntää niiden asiantuntemusta alalla. Tukitoimissa olisi otettava huomioon osallistujien suorittamien toimien luonne ja suorittamisympäristö ja kiinnitettävä erityistä huomiota mahdollisiin riskeihin. Osallistujien, erityisesti, kun kyse on lapsista ja haavoittuvassa asemassa olevista henkilöistä, turvallisuus on äärimmäisen tärkeää, eikä vapaaehtoisia pitäisi lähettää operaatioihin, joita suoritetaan kansainvälisten tai muiden aseellisten konfliktien alueella, eikä ympäristöihin, jotka ovat ristiriidassa kansainvälisen ihmisoikeusstandardien tai unionin politiikan kanssa, esimerkiksi lasten laitoshoidon lopettamista koskevan sitoumuksen ja ERI-rahastojen käytön asuntoloiden ylläpitämiseen kieltävien toimenpiteiden kanssa.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Kun kyse on solidaarisuustoimista, joihin liittyy lapsia, vain osallistujien, joilla on suoraan asiaan liittyvä pätevyys, pitäisi olla suorassa yhteydessä lapsiin, ja heidän pitäisi suorittaa lastensuojelun koulutus- ja tarkastusmenettelyt ennen toimintaansa. Toiminnan aikana on oltava käytössä asianmukaiset suojakäytännöt ja -menettelyt lasten ja osallistujien suojelemiseksi, ja vapaaehtoistyöntekijöitä on valvottava jatkuvasti, jotta voidaan varmistaa, että lastensuojelukäytännöt pannaan tehokkaasti täytäntöön.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Jotta voidaan varmistaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimien vaikutus osallistujien henkilökohtaiseen, koulutukselliseen, sosiaaliseen, kansalaisuuteen liittyvään ja ammatilliseen kehittymiseen, toimen oppimistuloksina saavutetut tiedot, taidot ja osaaminen olisi yksilöitävä ja dokumentoitava asianmukaisesti kansalliset olosuhteet ja erityispiirteet huomioon ottaen, kuten suositellaan epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista 20 päivänä joulukuuta 2012 annetussa neuvoston suosituksessa22.

(16)  Jotta voidaan varmistaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimien vaikutus osallistujien henkilökohtaiseen, koulutukselliseen, sosiaaliseen, kansalaisuuteen liittyvään ja ammatilliseen kehittymiseen, toimen oppimistuloksina saavutetut tiedot, taidot ja osaaminen olisi yksilöitävä ja dokumentoitava asianmukaisesti kansalliset olosuhteet ja erityispiirteet huomioon ottaen, kuten suositellaan epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista 20 päivänä joulukuuta 2012 annetussa neuvoston suosituksessa22. Siksi olisi tarvittaessa kannustettava käyttämään tehokkaita kansallisella ja unionin tasolla olevia epävirallisen ja arkioppimisen tunnustamisen välineitä, kuten Youthpassia ja Europassia.

__________________

__________________

22 Neuvoston suositus, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista (EUVL C 398, 22.12.2012, s. 1–5).

22 Neuvoston suositus, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista (EUVL C 398, 22.12.2012, s. 1–5).

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Laatumerkin avulla olisi varmistettava, että osallistujaorganisaatiot noudattavat Euroopan solidaarisuusjoukkojen periaatteita ja vaatimuksia, jotka koskevat niiden oikeuksia ja velvollisuuksia solidaarisuustoiminnan kaikissa vaiheissa. Laatumerkin saaminen on ennakkoedellytyksenä osallistumiselle, mutta se ei saisi johtaa automaattisesti Euroopan solidaarisuusjoukkojen mukaisen rahoituksen saamiseen.

(17)  Laatumerkin avulla olisi varmistettava, että osallistujaorganisaatiot noudattavat Euroopan solidaarisuusjoukkojen periaatteita ja vaatimuksia. Vapaaehtoistoimintaa ja toisaalta harjoittelua ja työpaikkoja varten olisi otettava käyttöön erilliset laatumerkit ottaen huomioon kunkin osan erityispiirteet, jotta voidaan varmistaa, että osallistujaorganisaatiot noudattavat tosiasiallisesti ja jatkuvasti Euroopan solidaarisuusjoukkojen periaatteita ja vaatimuksia, jotka koskevat niiden oikeuksia ja velvollisuuksia solidaarisuustoiminnan kaikissa vaiheissa. Laatumerkin saamisen olisi oltava ennakkoedellytyksenä osallistumiselle, mutta se ei saisi johtaa automaattisesti Euroopan solidaarisuusjoukkojen mukaisen rahoituksen saamiseen. Laatumerkin antamiseen johtava prosessi ei saisi luoda ylimääräistä byrokratiaa, joka saisi järjestöt ja yksityisyritykset luopumaan Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistumisesta.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalia olisi kehitettävä jatkuvasti, jotta voidaan varmistaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen hyvä saavutettavuus ja tarjota niin kiinnostuneille henkilöille kuin organisaatioillekin keskitetty asiointipiste, joka mahdollistaa rekisteröitymisen, profiilien ja tarjottavien mahdollisuuksien määrittämisen ja yhteensovittamisen, verkkotoiminnan ja virtuaalisen yhteydenpidon, verkkokoulutuksen, kielituen ja toimen jälkeisen tuen sekä muita käytännöllisiä toimintoja, joihin saattaa ilmetä tarvetta myöhemmin.

(23)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalia olisi kehitettävä jatkuvasti, jotta voidaan varmistaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen hyvä saavutettavuus – jonka tulisi olla esteetön vammaisille henkilöille – ja tarjota niin kiinnostuneille henkilöille kuin organisaatioillekin keskitetty asiointipiste, joka mahdollistaa rekisteröitymisen, profiilien ja tarjottavien mahdollisuuksien määrittämisen ja yhteensovittamisen, verkkotoiminnan ja virtuaalisen yhteydenpidon, verkkokoulutuksen, kielituen ja toimen jälkeisen tuen sekä muita käytännöllisiä toimintoja, joihin saattaa ilmetä tarvetta myöhemmin.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(24 a)  Ohjelman asianmukaisen toiminnan ja toimien oikea-aikaisen toteuttamisen kannalta on olennaista, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen kehyksessä otetaan käyttöön mekanismeja, joilla taataan, että rekisteröityneille nuorille esitetään tarjouksia kohtuullisessa ja suhteellisen ennakoitavassa ajassa. Rekisteröityneille henkilöille olisi näin ollen lähetettävä säännöllisesti tietoa ja päivityksiä, jotka koskevat käytettävissä olevia jaksoja ja aktiivisia osallistujaorganisaatioita, jotta heitä kannustetaan osallistumaan Euroopan solidaarisuusjoukkoihin rekisteröintinsä jälkeen, tarjoten heille samalla mahdollisuuden olla suoraan yhteydessä jäsenvaltioiden ja unionin tason solidaarisuuden alan toimijoihin.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sen varmistamiseen, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen tukemat toimet ovat kaikkien nuorten, erityisesti heikoimmassa asemassa olevien, saavutettavissa. Käytössä olisi oltava erityistoimenpiteitä sosiaalisen osallisuuden ja heikossa asemassa olevien nuorten osallistumisen edistämiseksi ja sellaisten rajoitteiden huomioon ottamiseksi, jotka johtuvat eräiden maaseutualueiden ja unionin syrjäisimpien alueiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden syrjäisestä sijainnista. Myös osallistujamaiden olisi pyrittävä toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet Euroopan solidaarisuusjoukkojen asianmukaista toimintaa haittaavien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamiseksi. Siihen kuuluu, mahdollisuuksien mukaan ja sanotun rajoittamatta kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskevan Schengenin säännöstön ja unionin lainsäädännön soveltamista, sellaisten hallinnollisten kysymysten ratkaiseminen, jotka hankaloittavat viisumin ja oleskeluluvan saamista, sekä eurooppalaisen sairaanhoitokortin myöntäminen maiden välisten toimien tapauksessa Euroopan unionin sisällä.

(28)  Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sen varmistamiseen, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen tukemat toimet ovat kaikkien nuorten, erityisesti sellaisten nuorten, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, saavutettavissa, mitä täsmennetään Erasmus+-ohjelmassa nuorisoalalla kehitetyssä ja sovellettavassa osallisuus- ja monimuotoisuusstrategiassa. Käytössä olisi oltava erityistoimenpiteitä, kuten asianmukaisia solidaarisuustoimien ja yksilöllisen neuvonnan malleja, sosiaalisen osallisuuden ja heikossa asemassa olevien nuorten sekä vammaisten nuorten osallistumisen edistämiseksi ja sellaisten rajoitteiden huomioon ottamiseksi, jotka johtuvat eräiden maaseutualueiden ja unionin syrjäisimpien alueiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden syrjäisestä sijainnista. Myös osallistujamaiden olisi pyrittävä toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet Euroopan solidaarisuusjoukkojen asianmukaista toimintaa haittaavien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamiseksi. Siihen kuuluu, mahdollisuuksien mukaan ja sanotun rajoittamatta kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskevan Schengenin säännöstön ja unionin lainsäädännön soveltamista, sellaisten hallinnollisten kysymysten ratkaiseminen, jotka hankaloittavat viisumin ja oleskeluluvan saamista, sekä eurooppalaisen sairaanhoitokortin myöntäminen maiden välisten toimien tapauksessa Euroopan unionin sisällä.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39)  Jotta ohjelman tavoitteet voitaisiin saavuttaa paremmin, komission, jäsenvaltioiden ja kansallisten toimistojen olisi toivottavaa tehdä tiivistä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen, nuorisojärjestöjen ja solidaarisuustoimien asiantuntemusta omaavien paikallisten sidosryhmien kanssa.

(39)  Jotta ohjelman tavoitteet voitaisiin saavuttaa paremmin, komission, jäsenvaltioiden ja kansallisten toimistojen olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen, nuorisojärjestöjen, vammaisia henkilöitä edustavien järjestöjen ja solidaarisuustoimien asiantuntemusta omaavien paikallisten sidosryhmien kanssa.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  Jotta varmistetaan yleisölle suunnatun tiedotuksen tehostuminen ja komission aloitteesta toteutettujen viestintätoimien välinen vahvempi yhteisvaikutus, viestintätoimiin tämän asetuksen mukaisesti kohdennetuilla määrärahoilla olisi tuettava myös komission tiedotustoimintaa, joka koskee unionin poliittisia painopisteitä, edellyttäen, että ne liittyvät tämän asetuksen yleiseen tavoitteeseen.

(40)  Jotta varmistetaan yleisölle suunnatun tiedotuksen tehostuminen ja komission aloitteesta toteutettujen viestintätoimien välinen vahvempi yhteisvaikutus, viestintätoimiin tämän asetuksen mukaisesti kohdennetuilla määrärahoilla olisi tuettava esteettömästi myös komission tiedotustoimintaa, joka koskee unionin poliittisia painopisteitä, edellyttäen, että ne liittyvät tämän asetuksen yleiseen tavoitteeseen.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  ’solidaarisuustoimella’ laadukasta väliaikaista toimea, jolla edistetään Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteiden saavuttamista ja joka voi olla muodoltaan eri alojen vapaaehtoistoimintaa, harjoitteluja, työtä, solidaarisuushankkeita ja verkostotoimia, mukaan luettuina 13 kohdassa tarkoitetut toimet, joissa varmistetaan eurooppalainen lisäarvo ja terveys- ja turvallisuussäännösten noudattaminen;

1)  ’solidaarisuustoimella’ laadukasta väliaikaista toimea, jolla edistetään Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteiden saavuttamista ja joka voi olla muodoltaan eri alojen vapaaehtoistoimintaa, harjoitteluja, työtä, solidaarisuushankkeita ja verkostotoimia, mukaan luettuina 13 kohdassa tarkoitetut toimet, joissa varmistetaan eurooppalainen lisäarvo ja terveys- ja turvallisuussäännösten noudattaminen, ja joka ei sisällä toimia, jotka ovat vastoin kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja ja EU:n politiikkatoimia, kuten sitoutumista lasten ja vammaisten henkilöiden laitoshoidon lopettamiseen;

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4)  ’nuorilla, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia’ nuoria henkilöitä, joiden on hankalaa hyödyntää tehokkaasti ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia taloudellisista, sosiaalisista, kulttuuriin liittyvistä, maantieteellisistä tai terveyteen liittyvistä syistä tai esimerkiksi vammaan tai oppimisvaikeuksiin liittyvistä syistä;

4)  ’nuorilla, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia’ nuoria henkilöitä, joiden on hankalaa hyödyntää tehokkaasti ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia taloudellisista, sosiaalisista, kulttuuriin liittyvistä, maantieteellisistä tai terveyteen liittyvistä syistä tai esimerkiksi vammaan tai oppimisvaikeuksiin liittyvistä syistä tai siksi, että he ovat varttuneet laitoshoidossa;

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

5)  ’osallistujaorganisaatiolla’ mitä tahansa julkista tai yksityistä, joko paikallista, alueellista, kansallista tai kansainvälistä yhteisöä, jolle on myönnetty Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki;

5)  ’osallistujaorganisaatiolla’ mitä tahansa julkista tai yksityistä, joko paikallista, alueellista, kansallista tai kansainvälistä voittoa tavoittelevaa tai voittoa tavoittelematonta yhteisöä, jolle on myönnetty Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki, jolla varmistetaan, että kyseinen yhteisö pystyy panemaan solidaarisuustoimet täytäntöön Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteiden mukaisesti ja että se tarjoaa vapaaehtoistoimintaa, harjoittelua tai työpaikkoja osallistujille tai panee täytäntöön tai tukee muita toimia Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa;

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

6)  ’vapaaehtoistoiminnalla’ solidaarisuustoimea, joka toteutetaan enintään 12 kuukautta kestävänä vapaaehtoisena palkattomana toimena;

6)  ’vapaaehtoistoiminnalla’ solidaarisuustoimea, joka toteutetaan enintään 12 kuukautta kestävänä vapaaehtoisena palkattomana toimena ja joka tarjoaa nuorille mahdollisuuden edistää osallistujaorganisaatioiden solidaarisuuteen liittyvää toimintaa niiden yhteisöjen eduksi, joissa tällaisia toimia toteutetaan;

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

7)  ’harjoittelulla’ kahdesta kuuteen kuukauteen kestävää solidaarisuustoimea, jonka voi uusia kerran ja enintään 12 kuukaudeksi ja jonka Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujan vastaanottanut osallistujaorganisaatio tarjoaa ja maksaa;

7)  ’harjoittelulla’ kolmesta kuuteen kuukauteen kestävää palkallista solidaarisuustoimea, joka toteutetaan työharjoitteluna osallistujaorganisaatiossa, jonka voi uusia kerran ja enintään 12 kuukaudeksi, jonka Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujan vastaanottanut osallistujaorganisaatio tarjoaa ja maksaa ja johon kuuluu oppimisosio asiaankuuluvan pätevyyden ja kokemuksen saamiseksi;

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

8)  ’työllä’ kahdesta 12 kuukauteen kestävää solidaarisuustoimea, jonka Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujan palkkaava osallistujaorganisaatio maksaa;

8)  ’työllä’ kolmesta 12 kuukauteen kestävää palkallista solidaarisuustoimea, joka sisältää oppimis- ja koulutusosion, josta tehdään kirjallinen sopimus, jonka osallistujan palkkaava Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujaorganisaatio maksaa ja jolla ei korvata olemassa olevaa työmahdollisuutta;

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

10)  ’laatumerkillä’ sertifiointia, joka on myönnetty osallistujaorganisaatiolle, joka haluaa tarjota Euroopan solidaarisuusjoukkojen solidaarisuustoimia vastaanottajan asemassa ja/tai tukitehtävässä;

10)  ’laatumerkillä’ sertifiointia, joka on myönnetty organisaatiolle, joka haluaa tarjota solidaarisuustoimia vastaanottavana tai tukevana, myös lähettävänä, organisaationa tai sekä vastaanottavana että tukevana organisaationa, joka todistaa, että organisaatio kykenee varmistamaan solidaarisuustoimien laadun Euroopan solidaarisuusjoukkojen periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti ja joka myönnetään solidaarisuustoimen tyypin ja organisaation tyypin mukaan vaihtelevien erityisvaatimusten perusteella; vapaaehtoistoimintaa ja toisaalta harjoittelua ja työpaikkoja varten otetaan käyttöön erilliset laatumerkit;

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

3 artikla

Komission teksti

Tarkistus

3 artikla

3 artikla

Ohjelman tavoitteet

Ohjelman tavoitteet

1.  Ohjelman yleisenä tavoitteena on lisätä nuorten ja organisaatioiden osallistumista helposti saavutettaviin ja laadukkaisiin solidaarisuustoimiin, jotta voidaan vahvistaa yhteenkuuluvuutta, solidaarisuutta ja demokratiaa unionissa ja sen ulkopuolella sekä käsitellä yhteiskunnallisia ja humanitaarisia haasteita ruohonjuuritasolla pyrkien erityisesti edistämään sosiaalista osallisuutta.

1.  Ohjelman yleisenä tavoitteena on edistää solidaarisuutta, demokratiaa ja yhteenkuuluvuutta unionissa ja sen ulkopuolella, tukea yhteisöjä ja vastata yhteiskunnallisiin ja humanitaarisiin haasteisiin ruohonjuuritasolla pyrkien erityisesti edistämään sosiaalista osallisuutta ja demokraattista osallistumista lisäämällä nuorten ja organisaatioiden osallistumista helposti saavutettaviin ja laadukkaisiin solidaarisuustoimiin.

2.  Ohjelman erityistavoitteena on tarjota nuorille, myös niille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, helposti käytettävissä olevia mahdollisuuksia osallistua solidaarisuustoimiin Euroopassa ja sen ulkopuolella ja samalla parantaa heidän osaamistaan ja validoida se asianmukaisesti sekä helpottaa heidän työllistettävyyttään ja siirtymistään työmarkkinoille.

2.  Ohjelman erityistavoitteena on tarjota nuorille, myös niille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, helposti käytettävissä olevia mahdollisuuksia osallistua solidaarisuustoimiin Euroopassa ja sen ulkopuolella ja samalla parantaa heidän osaamistaan ja validoida se asianmukaisesti, kehittää heidän pätevyyksiään sekä helpottaa heidän työllistettävyyttään ja siirtymistään työmarkkinoille.

3.  Ohjelman tavoitteet toteutetaan seuraavien toimintalohkojen puitteissa:

3.  Ohjelman tavoitteet toteutetaan seuraavien toimintalohkojen puitteissa:

a)  nuorten osallistuminen yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaviin solidaarisuustoimiin, joita tarkoitetaan 6 artiklassa;

a)  yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaavat solidaarisuustoimet, joita tarkoitetaan 6 artiklassa;

b)  nuorten osallistuminen humanitaariseen apuun liittyviin solidaarisuustoimiin (Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot), joita tarkoitetaan 10 artiklassa.

b)  Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot, joita tarkoitetaan 10 artiklassa.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  harjoitteluilla ja työllä, joita tarkoitetaan 8 artiklassa;

b)   harjoitteluilla ja laadukkaalla työllä, joita tarkoitetaan 8 artiklassa;

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  toimintamalli taustaltaan erilaisten nuorten saamiseksi mukaan;

d)  osallisuus ja tosiasialliset valmiudet taustaltaan erilaisten nuorten saamiseksi mukaan, vammaiset nuoret mukaan luettuina;

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

5 artikla

Komission teksti

Tarkistus

5 artikla

5 artikla

Kummallekin toimintalohkolle yhteiset toimet

Kummallekin toimintalohkolle yhteiset toimet

1.  Verkostotoimien, joita tarkoitetaan 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa, tavoitteena on oltava

1.  Verkostotoimien, joita tarkoitetaan 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa, tavoitteena on oltava

a)  vahvistaa osallistujaorganisaatioiden valmiuksia tarjota laadukkaita hankkeita kasvavalle määrälle Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujia;

a)  vahvistaa osallistujaorganisaatioiden valmiuksia tarjota erittäin laadukkaita hankkeita kasvavalle määrälle Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujia;

b)  houkutella uusia tulokkaita, sekä nuoria että osallistujaorganisaatioita;

b)  houkutella uusia tulokkaita, sekä nuoria että osallistujaorganisaatioita;

 

b a) edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia käyttää kaikkia tarjottavia toimintoja;

c)  tarjota mahdollisuuksia antaa palautetta solidaarisuustoimista; ja

c)  antaa palautetta solidaarisuustoimista; ja

d)  edistää kokemusten vaihtoa ja lujittaa yhteenkuuluvuuden tunnetta Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistuvien henkilöiden ja yhteisöjen keskuudessa ja tukea tällä tavoin solidaarisuusjoukkojen laajemmalle ulottuvaa positiivista vaikutusta.

d)  edistää kokemusten vaihtoa ja lujittaa yhteenkuuluvuuden tunnetta Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistuvien henkilöiden ja yhteisöjen keskuudessa ja tukea tällä tavoin solidaarisuusjoukkojen laajemmalle ulottuvaa positiivista vaikutusta.

2.  Laatu- ja tukitoimenpiteisiin, joita tarkoitetaan 4 artiklan 1 kohdan e alakohdassa, on sisällyttävä

2.  Laatu- ja tukitoimenpiteisiin, joita tarkoitetaan 4 artiklan 1 kohdan e alakohdassa, on sisällyttävä

a)  toimenpiteet, joilla pyritään varmistamaan vapaaehtoistoiminnan, harjoittelujen ja työn laatu, mukaan lukien osallistujille tarjottava koulutus, kielituki, täydentävä vakuutus, tuki ennen solidaarisuustoimea tai sen jälkeen ja Youthpass-todistuksen käyttö siten, että siinä yksilöidään osallistujien solidaarisuustoimien aikana hankkima osaaminen, ja osallistujaorganisaatioille tarjottava valmiuksien kehittäminen ja hallinnollinen tuki;

a)  toimenpiteet, joilla pyritään varmistamaan vapaaehtoistoiminnan, harjoittelujen, työn tai solidaarisuushankkeiden laatu ja saavutettavuus ja kaikkien osallistujamaiden kaikkien nuorten yhtäläiset mahdollisuudet ja joihin kuuluvat verkkokurssit ja muu koulutus, kielituki, lastensuojelu ja lasten parissa työskentelevien osallistujien koulutuksen ja taustan tarkistuksen varmistaminen, osallistujien ja osallistujaorganisaatioiden hallinnollinen tuki, täydentävä vakuutus, tuki ennen solidaarisuustoimea ja tarvittaessa sen jälkeen ja Youthpass-todistuksen laajempi käyttö siten, että siinä yksilöidään ja dokumentoidaan osallistujien solidaarisuustoimien aikana hankkima osaaminen, ja osallistujaorganisaatioille tarjottava valmiuksien kehittäminen ja hallinnollinen tuki;

b)  laatumerkin suunnittelu ja hallinnointi sellaisia yhteisöjä varten, jotka haluavat tarjota solidaarisuustoimia Euroopan solidaarisuusjoukoille;

b)  erillisten laatumerkkien suunnittelu ja hallinnointi sellaisia yhteisöjä varten, jotka haluavat tarjota Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoistoimintaa, harjoitteluja tai työpaikkoja, jotta varmistetaan ohjelman periaatteiden ja vaatimusten noudattaminen;

c)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen resurssikeskusten toimet, joilla tuetaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimien toteuttamista ja parannetaan toteutuksen laatua sekä tehostetaan tulosten validointia;

c)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen resurssikeskusten toimet, joilla tuetaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimien toteuttamista ja parannetaan toteutuksen laatua sekä tehostetaan tulosten validointia;

d)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalin sekä muiden tarpeellisten verkkopalveluiden ja tarvittavien tietoteknisten tukijärjestelmien ja verkkotyökalujen perustaminen, ylläpito ja päivittäminen.

d)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen monikielisen portaalin sekä muiden tarpeellisten verkkopalveluiden ja tarvittavien tietoteknisten tukijärjestelmien ja verkkotyökalujen perustaminen, ylläpito ja päivittäminen.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

III LUKU – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

NUORTEN OSALLISTUMINEN YHTEISKUNNALLISIIN HAASTEISIIN VASTAAVIIN SOLIDAARISUUSTOIMIIN

YHTEISKUNNALLISIIN HAASTEISIIN VASTAAVAT SOLIDAARISUUSTOIMET

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimintalohkon ”Nuorten osallistuminen yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaviin solidaarisuustoimiin” puitteissa toteutettavien toimien on edistettävä erityisesti yhteenkuuluvuuden, solidaarisuuden ja demokratian vahvistamista unionissa ja sen ulkopuolella ja samalla vastattava yhteiskunnallisiin haasteisiin pyrkien erityisesti edistämään sosiaalista osallisuutta.

1.  Toimintalohkon ”Yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaavat solidaarisuustoimet” puitteissa toteutettavien toimien on edistettävä erityisesti yhteenkuuluvuuden, solidaarisuuden ja demokratian vahvistamista unionissa ja sen ulkopuolella ja samalla vastattava yhteiskunnallisiin haasteisiin pyrkien erityisesti edistämään sosiaalista osallisuutta.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  harjoitteluilla ja työllä, joita tarkoitetaan 8 artiklassa;

b)  harjoitteluilla ja laadukkaalla työllä, joita tarkoitetaan 8 artiklassa;

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Vapaaehtoistoimintaan, jota tarkoitetaan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, on sisällyttävä oppimis- ja koulutuskomponentti, se ei saa korvata harjoitteluja tai työtä, sitä ei saa rinnastaa palkkatyöhön ja sen on perustuttava kirjalliseen vapaaehtoistoimintasopimukseen.

1.  Vapaaehtoistoiminnassa, jota tarkoitetaan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, tarjotaan nuorille mahdollisuus osallistua solidaarisuustoimissa organisaatioiden jokapäiväiseen työhön, jonka lopullisena edunsaajana ovat yhteisöt, joissa toimet toteutetaan, siihen on sisällyttävä oppimis- ja koulutuskomponentti, se ei saa korvata harjoitteluja tai työtä, sitä ei saa rinnastaa palkkatyöhön ja sen on perustuttava kirjalliseen vapaaehtoistoimintasopimukseen.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

8 artikla

Komission teksti

Tarkistus

8 artikla

8 artikla

Harjoittelut ja työ

Harjoittelut ja työ

1.  Harjoittelujen, joita tarkoitetaan 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, on perustuttava siinä maassa, jossa harjoittelu suoritetaan, sovellettavan sääntelykehyksen mukaiseen kirjalliseen harjoittelusopimukseen, ja niissä on otettava huomioon harjoittelun laatupuitteita koskevat periaatteet (2014/C 88/01). Harjoittelut eivät saa korvata työpaikkoja.

1.  Harjoittelujen, joita tarkoitetaan 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, on aina oltava palkallisia ja perustuttava siinä maassa, jossa harjoittelu suoritetaan, sovellettavan sääntelykehyksen mukaiseen harjoittelun alussa tehtävään kirjalliseen harjoittelusopimukseen, jossa ilmoitetaan koulutustavoitteet, työskentelyolot, harjoittelun kesto, osallistujien palkkio ja osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, ja niissä on otettava huomioon harjoittelun laatupuitteita koskevat periaatteet (2014/C 88/01). Harjoittelut eivät saa korvata työpaikkoja.

2.  Työn, jota tarkoitetaan 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, on perustuttava siinä osallistujamaassa, jossa työskentely suoritetaan, sovellettavan sääntelykehyksen mukaiseen työsopimukseen. Työtä tarjoaville osallistujaorganisaatioille saa antaa rahoitustukea enintään 12 kuukaudeksi tapauksissa, joissa työsopimuksen kesto on yli 12 kuukautta.

2.  Työn, jota tarkoitetaan 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, on perustuttava kirjalliseen työsopimukseen, jossa noudatetaan kaikkia sen maan kansallisen lainsäädännön mukaisia tai siinä maassa sovellettavien työehtosopimusten mukaisia työehtoja, jossa työ suoritetaan, tai sekä kansallisen lainsäädännön että työehtosopimusten mukaisia työehtoja. Työpaikkoja tarjoaville osallistujaorganisaatioille annettavan rahoitustuen kesto ei voi olla yli 12 kuukautta työsopimuksen kestäessä yli 12 kuukautta.

3.  Harjoitteluihin ja työskentelyyn on sisällyttävä oppimis- ja koulutuskomponentti.

3.  Harjoitteluihin ja työskentelyyn on sisällyttävä oppimis- ja koulutuskomponentti, joka auttaa osallistujia hankkimaan asiaankuuluvaa kokemusta, jotta voidaan kehittää osaamista, joka on hyödyllistä osallistujien henkilökohtaisen, koulutuksellisen, sosiaalisen, kansalaisuuteen liittyvän ja ammatillisen kehittymisen kannalta.

4.  Harjoittelut ja työskentely voivat tapahtua muussa kuin osallistujan asuinmaassa (kansainvälinen) tai osallistujan asuinmaassa (kotimainen).

4.  Harjoittelut ja työskentely voivat tapahtua muussa kuin osallistujan asuinmaassa (kansainvälinen) tai osallistujan asuinmaassa (kotimainen).

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Edellä 7 ja 8 artiklassa tarkoitetusta solidaarisuustoimiin myönnettävästä rahoitustuesta varataan suuntaa-antavasti 80 prosenttia vapaaehtoistoimintaan ja solidaarisuushankkeisiin ja 20 prosenttia joko harjoitteluihin tai työpaikkoihin tai molempiin ja enintään 20 prosenttia siitä käytetään kotimaisiin toimiin.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua määrää voidaan käyttää ohjelman toteuttamista koskevaan tekniseen ja hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan, mukaan lukien tietotekniikkajärjestelmät.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua määrää voidaan käyttää ohjelman toteuttamista koskevaan tekniseen ja hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan, mukaan lukien tietotekniikkajärjestelmät. Tämä määrä on asetettava saataville tasapuolisesti ohjelman kaikille kolmelle osa-alueelle ja jaettava hankkeiden ja toiminnan todennettavissa olevien tarpeiden perusteella.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Iältään 17–30-vuotiaiden nuorten, jotka haluavat osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkoihin, on rekisteröidyttävä Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa. Nuoren on vapaaehtoistoiminnan, harjoittelun, työn tai solidaarisuushankkeen käynnistyessä kuitenkin oltava vähintään 18-vuotias ja enintään 30-vuotias.

Iältään 17–30-vuotiaiden nuorten, jotka haluavat osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkoihin, on rekisteröidyttävä Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa, jonka tulee olla vammaisten henkilöiden käytettävissä. Nuoren on vapaaehtoistoiminnan, harjoittelun, työn tai solidaarisuushankkeen käynnistyessä kuitenkin oltava vähintään 18-vuotias.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

16 artikla

Komission teksti

Tarkistus

16 artikla

16 artikla

Osallistujaorganisaatiot

Osallistujaorganisaatiot

1.  Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen on oltava avointa julkisille tai yksityisille yhteisöille ja kansainvälisille organisaatioille sillä edellytyksellä, että ne ovat saaneet Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkin.

1.  Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen on oltava avointa julkisille tai yksityisille yhteisöille ja kansainvälisille organisaatioille sillä edellytyksellä, että ne ovat saaneet Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkin todisteeksi siitä, että ne tarjoavat toimia, jotka vastaavat Euroopan solidaarisuusjoukkojen periaatteita ja tavoitteita ja vastaavat täysin tämän asetuksen mukaista solidaarisuustoimen määritelmää. Asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 mukaisesti avustuksen tarkoituksena ja tuloksena ei saa olla voiton tuottaminen.

2.  Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimivaltainen täytäntöönpanoelin arvioi Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujaorganisaatioksi ryhtymistä koskevat hakemukset käyttäen perusteena seuraavia periaatteita: yhdenvertainen kohtelu; tasa-arvo ja syrjimättömyys; palkkatyön korvaamisen välttäminen; sellaisten laadukkaiden toimien tarjoaminen, joihin liittyy henkilökohtaista, sosiaalista, koulutuksellista ja ammatillista kehittymistä edistävä oppimisulottuvuus; asiaankuuluvat koulutus-, työskentely- ja vapaaehtoistoimintajärjestelyt; turvallinen ja asianmukainen ympäristö ja olosuhteet; ja varainhoitoasetuksen mukainen voiton tuottamisen kieltävä periaate. Edellä esitettyjen periaatteiden avulla varmistetaan, että yhteisön toimet ovat Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevien vaatimusten mukaisia.

2.  Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimivaltainen täytäntöönpanoelin arvioi Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujaorganisaatioksi ryhtymistä koskevat hakemukset käyttäen perusteena seuraavia periaatteita: yhdenvertainen kohtelu; tasa-arvo ja syrjimättömyys; palkkatyön korvaamisen välttäminen; sellaisten laadukkaiden toimien tarjoaminen, joihin liittyy henkilökohtaista, sosiaalista, koulutuksellista ja ammatillista kehittymistä edistävä oppimisulottuvuus; asiaankuuluvat koulutus-, työskentely- ja vapaaehtoistoimintajärjestelyt; turvallinen ja asianmukainen ympäristö ja olosuhteet, myös käytännöt ja menettelyt, joilla varmistetaan lapsen suojelu toiminnan aikana; kansainvälisten ihmisoikeusnormien noudattaminen; sitoutuminen lasten ja vammaisten laitoshoidon lopettamiseen ja varainhoitoasetuksen mukainen voiton tuottamisen kieltävä periaate. Edellä esitettyjen periaatteiden avulla varmistetaan, että yhteisön toimet ovat Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevien vaatimusten mukaisia. Laatumerkki myönnetään vain organisaatioille, jotka sitoutuvat noudattamaan näitä periaatteita. Noudattamista valvotaan tämän asetuksen 26 ja 27 artiklan mukaisesti.

3.  Arvioinnin perusteella yhteisölle voidaan myöntää Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki. Saatu merkki arvioidaan säännöllisin väliajoin uudestaan ja se voidaan peruuttaa.

3.  Arvioinnin perusteella yhteisölle voidaan myöntää Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki. Saatu merkki arvioidaan säännöllisin väliajoin uudestaan tai sitä voidaan arvioida uudestaan osallistujien pyynnöstä ja se voidaan peruuttaa. Yhteisön, joka muuttaa toimiaan merkittävästi, on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle täytäntöönpanoelimelle uudelleenarviointia varten. Vapaaehtoistoimintaa koskeva laatumerkki ja toisaalta työpaikkoja ja harjoitteluja koskeva laatumerkki myönnetään erillisillä menettelyillä.

4.  Yhteisölle, joka on saanut Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkin, on tarjottava pääsy Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaaliin vastaanottajan tehtävän, tukitehtävän tai molempien hoitamista varten, ja sen on voitava tarjota solidaarisuustoimia rekisteröityneille ehdokkaille.

4.  Yhteisölle, joka on saanut Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkin, on tarjottava pääsy Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaaliin vastaanottajan tehtävän, tukitehtävän tai molempien hoitamista varten, ja sen on voitava tarjota solidaarisuustoimia rekisteröityneille ehdokkaille.

 

4 a.  Osallistujaorganisaatioilla, joille on myönnetty laatumerkki, on pääsy verkkofoorumiin, josta ne voivat helposti etsiä sopivia hakijoita, jotta solidaarisuustoimiin osallistumisprosessi olisi helppo sekä osallistujille että osallistujaorganisaatioille.

 

4 b.  Osallistujaorganisaatiot edistävät Euroopan solidaarisuusjoukkojen tunnetuksi tekemistä tarjoamalla entisille osallistujille mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan ja toimia lähettiläinä Euroopan solidaarisuusjoukkojen mahdolliselle seuraavalle sukupolvelle luomalla verkostoja.

5.  Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki ei saa automaattisesti johtaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa saatavaan rahoitukseen.

5.  Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki ei saa automaattisesti johtaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa saatavaan rahoitukseen.

6.  Osallistujaorganisaation tarjoamiin solidaarisuustoimiin ja niihin liittyviin laatu- ja tukitoimenpiteisiin voi saada rahoitusta Euroopan solidaarisuusjoukoista tai muista rahoituslähteistä, jotka eivät ole riippuvaisia unionin talousarviosta.

6.  Osallistujaorganisaation tarjoamiin solidaarisuustoimiin ja niihin liittyviin laatu- ja tukitoimenpiteisiin voi saada rahoitusta Euroopan solidaarisuusjoukoista tai muista rahoituslähteistä, jotka eivät ole riippuvaisia unionin talousarviosta.

7.  Organisaatioiden, joiden osallistuminen liittyy 11 artiklassa kuvailtuihin toimiin, on asetettava vapaaehtoisten turvallisuus etusijalle.

7.  Organisaatioiden, joiden osallistuminen liittyy 11 artiklassa kuvailtuihin toimiin, on asetettava vapaaehtoisten turvallisuus etusijalle.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäljempänä 23 artiklassa tarkoitettujen kansallisten toimistojen on kehitettävä johdonmukainen strategia, joka koskee tehokasta tiedotusta niiden hallinnoimien ohjelman toimien yhteydessä tuetuista toiminnoista sekä tulosten tehokasta levittämistä ja hyödyntämistä, ja avustettava komissiota sen yleisessä tiedottamisessa, joka koskee ohjelmaa, kansallisella ja unionin tasolla hallinnoituja toimia koskevat tiedot mukaan luettuina, ja sen tuloksia, sekä tiedotettava asiaankuuluville kohderyhmille niiden maassa toteutetuista toimista.

3.  Jäljempänä 23 artiklassa tarkoitettujen kansallisten toimistojen on suunniteltava toimintalinjoja, jotka koskevat tehokasta tiedotusta. Tällaiset toimintalinjat on kohdennettava myös nuoriin, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, myös syrjäisillä alueilla, sekä niiden hallinnoiman toiminnan yhteydessä tuettujen toimien tulosten levittämiseen ja hyödyntämiseen siten, että mukaan otetaan tarvittaessa myös nuorisojärjestöjä ja erikoistuneita nuorisotiedotuspalveluja.

 

Viestintätoimilla on lisäksi edistettävä tiedotusta unionin poliittisista prioriteeteista, edellyttäen että ne liittyvät tämän asetuksen yleiseen tavoitteeseen ja että ne tuovat unionille lisäarvoa ja lisää näkyvyyttä.

 

Osallistujaorganisaatioiden on käytettävä Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevassa viestinnässään ja sitä koskevaa tietoa levittäessään nimikettä ”Euroopan solidaarisuusjoukot”.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Komissio järjestää säännöllisesti kokouksia ja koulutusta kansallisten toimistojen verkoston kanssa ja verkostoa varten varmistaakseen, että Euroopan solidaarisuusjoukot pannaan täytäntöön johdonmukaisella tavalla kaikissa osallistujamaissa. Komissio kuulee säännöllisesti keskeisiä sidosryhmiä, myös osallistujaorganisaatioita, Euroopan solidaarisuusjoukkojen täytäntöönpanosta.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Indikaattorit seurantaa ja raportointia varten:

Euroopan solidaarisuusjoukkoja on seurattava tarkasti, jotta voidaan mitata, missä määrin yleinen tavoite ja erityistavoitteet on saavutettu, ja on tarkkailtava solidaarisuusjoukkojen tuotoksia, tuloksia ja vaikutuksia. Tätä varten vahvistetaan vähimmäisindikaattorit, joiden perusteella kehitetään Euroopan solidaarisuusjoukkojen tuotosten, tulosten ja vaikutusten tuleva yksityiskohtainen seurantaohjelma ja joihin sisältyy laajennettu valikoima laadullisia ja määrällisiä indikaattoreita:

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

Liite

Komission teksti

Tarkistus

Liite

Liite

Indikaattorit seurantaa ja raportointia varten:

Tuotosindikaattorit

a)  solidaarisuustoimiin osallistujien lukumäärä;

a)   vapaaehtoistoimintaan (maan sisäiset ja rajatylittävät toimet) osallistujien lukumäärä eriteltynä maan, iän, sukupuolen, ammatillisen taustan ja koulutustason mukaan;

b)  niiden osallistujien osuus, joilla on taustansa vuoksi muita vähemmän mahdollisuuksia; ja

b)   harjoitteluihin (maan sisäiset ja rajatylittävät toimet) osallistujien lukumäärä eriteltynä maan, iän, sukupuolen, ammatillisen taustan ja koulutustason mukaan;

c)  niiden organisaatioiden lukumäärä, jolla on Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki.

c)   työpaikkoihin (maan sisäiset ja rajatylittävät toimet) osallistujien lukumäärä eriteltynä maan, iän, sukupuolen, ammatillisen taustan ja koulutustason mukaan;

 

c a)   solidaarisuushankkeisiin osallistujien lukumäärä eriteltynä maan, iän, sukupuolen, ammatillisen taustan ja koulutustason mukaan;

 

c b)   laatumerkin saaneiden organisaatioiden lukumäärä eriteltynä maan ja saadun rahoituksen mukaan;

 

c c)   sellaisten osallistuvien nuorten lukumäärä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia; tulosindikaattorit (yhdistelmäindikaattorit);

 

c d)   niiden osallistujien lukumäärä, jotka arvioivat saaneensa myönteisiä oppimistuloksia;

 

c e)   niiden osallistujien prosenttiosuus, jotka ovat saaneet oppimistuloksistaan todistuksen, esimerkiksi Youthpass-todistuksen, tai muun virallisen tunnustuksen osallistumisestaan Euroopan solidaarisuusjoukkoihin;

 

c f)   osallistujien yleinen tyytyväisyys toimien laatuun;

 

c g)   solidaarisuustoimien kautta suoraan tai välillisesti tukea saaneiden ihmisten lukumäärä.

 

Lisäksi on tarvittaessa varmistettava johdonmukaisuus [uuden Erasmus+-asetuksen] liitteessä [XX] tarkoitettujen nuoriso-ohjelmaa koskevien avainindikaattoreiden kanssa.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

2.7.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

2.7.2018

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat

  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

5.7.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Deirdre Clune

29.6.2018

Valiokuntakäsittely

24.9.2018

19.11.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

3.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

34

3

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Georges Bach, Heinz K. Becker, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Monika Vana

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Caterina Chinnici, Paolo De Castro

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic

ECR

Helga Stevens, Ulrike Trebesius

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Caterina Chinnici, Paolo De Castro, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

3

-

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric

2

0

EFDD

Laura Agea

NI

Lampros Fountoulis

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (22.11.2018)

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Valmistelija: Tiemo Wölken

LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija pitää myönteisenä komission 11. kesäkuuta 2018 esittämää ehdotusta Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamisesta kaudelle 2021–2027. Euroopan unioni perustuu yhteisvastuuseen: solidaarisuuteen sen kansalaisten kesken, solidaarisuuteen rajojen yli sen jäsenvaltioiden välillä ja solidaarisuuteen sen toimissa unionissa ja sen ulkopuolella. Solidaarisuus on yhteinen arvo, joka koetaan voimakkaasti Euroopan unionin sisällä.

Euroopan solidaarisuusjoukot on aloite, joka antaa solidaarisuustoimista kiinnostuneille nuorille mahdollisuuden kehittää taitojaan ja samalla toimia paremman unionin puolesta. Yhteisvastuun lisääminen parantaa unionin yhtenäisyyttä ja vie sitä kohti entistä vahvempaa unionia, joka tekee yhteistyötä yhteisvastuun hengessä.

Euroopan solidaarisuusjoukot perustuvat jo vakiintuneisiin ohjelmiin, kuten eurooppalaiseen vapaaehtoispalveluun, joka on tarjonnut mahdollisuuksia nuorille viimeisten 20 vuoden ajan, mutta se tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia, entistä laajempaa näkyvyyttä ja entistä parempia tuloksia. Se auttaa nuoria kautta unionin luomaan yhteisiä arvoja, mikä tekee unionista entistä vahvemman.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Syrjinnän torjuminen on olennaisen tärkeää, jotta unioni voi noudattaa osallisuutta edistävää Eurooppaa koskevia sitoumuksiaan. Siksi Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi edistettävä sukupuolten tasapainoa ja korostettava voimakkaasti sukupuolten tasa-arvoon liittyviä sitoumuksia.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Euroopan solidaarisuusjoukot avaavat nuorille uusia mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoisuuteen, harjoitteluun tai työhön perustuviin toimiin solidaarisuuteen liittyvillä aloilla sekä suunnitella ja kehittää solidaarisuushankkeita omien ideoidensa pohjalta. Tällaisten mahdollisuuksien avulla nuoret voivat vauhdittaa henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystään. Euroopan solidaarisuusjoukot tukevat myös osallistujien ja organisaatioiden verkostotoimia sekä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tuettujen toimien laatu ja edistetään oppimistulosten validointia. Näin ollen ne myös osaltaan edistävät nuorten kannalta merkityksellistä eurooppalaista yhteistyötä ja lisäävä tietoisuutta yhteistyön positiivisista vaikutuksista.

(9)  Euroopan solidaarisuusjoukot avaavat nuorille uusia virallisen oppimisen ja arkioppimisen mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoisuuteen, harjoitteluun tai työhön perustuviin toimiin solidaarisuuteen liittyvillä aloilla sekä suunnitella ja kehittää solidaarisuushankkeita omien ideoidensa pohjalta. Tällaisten mahdollisuuksien avulla nuoret voivat vauhdittaa henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystään. Euroopan solidaarisuusjoukot tukevat myös osallistujien ja organisaatioiden verkostotoimia sekä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tuettujen toimien laatu ja edistetään oppimistulosten validointia. Näin ollen ne myös osaltaan edistävät nuorten kannalta merkityksellistä eurooppalaista yhteistyötä ja lisäävä tietoisuutta yhteistyön positiivisista vaikutuksista.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Solidaarisuuteen liittyvien alojen harjoittelut ja työpaikat voivat tarjota nuorille lisämahdollisuuksia työmarkkinoille pääsyyn samalla kun ne helpottavat merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamista. Niiden avulla voidaan edistää nuorten työllistettävyyttä ja tuottavuutta ja helpottaa siirtymistä opiskelusta työelämään, mikä on ratkaisevaa nuorten mahdollisuuksien parantamiseksi työmarkkinoilla. Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa tarjottavissa harjoittelutoimissa noudatetaan laatuperiaatteita, jotka esitetään harjoittelujen laatupuitteista annetussa neuvoston suosituksessa21. Tarjottavat harjoittelut ja työpaikat toimivat nuorten ponnahduslautana työmarkkinoille, ja niihin liittyy asianmukainen toimen jälkeinen tuki. Työmarkkinoiden asiaankuuluvat toimijat, etenkin julkiset ja yksityiset työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet ja kauppakamarit, helpottavat harjoitteluun ja työhön perustuvien toimien suorittamista, ja osallistujaorganisaatiot maksavat niistä korvauksen. Osallistujaorganisaatioina niiden olisi haettava rahoitusta Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimivaltaisen täytäntöönpanoelimen kautta voidakseen toimia välittäjinä osallistujanuorten ja solidaarisuuteen liittyvien alojen harjoittelu- ja työtoimia tarjoavien työnantajien välillä.

(12)  Solidaarisuuteen liittyvien alojen harjoittelut ja työpaikat, joissa ei tavoitella voittoa, voivat tarjota nuorille lisämahdollisuuksia työmarkkinoille pääsyyn samalla kun ne helpottavat merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamista. Niiden avulla voidaan edistää nuorten työllistettävyyttä ja tuottavuutta ja helpottaa siirtymistä opiskelusta työelämään, mikä on ratkaisevaa nuorten mahdollisuuksien parantamiseksi työmarkkinoilla. Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa tarjottavissa harjoittelutoimissa noudatetaan laatuperiaatteita, jotka esitetään harjoittelujen laatupuitteista annetussa neuvoston suosituksessa21. Tarjottavat harjoittelut ja työpaikat toimivat nuorten ponnahduslautana työmarkkinoille, ja niihin liittyy asianmukainen toimen jälkeinen tuki. Työmarkkinoiden asiaankuuluvat toimijat, etenkin julkiset ja yksityiset työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet ja kauppakamarit, helpottavat harjoitteluun ja työhön perustuvien toimien suorittamista, ja osallistujaorganisaatiot maksavat niistä korvauksen. Osallistujaorganisaatioina niiden olisi haettava rahoitusta Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimivaltaisen täytäntöönpanoelimen kautta voidakseen toimia välittäjinä osallistujanuorten ja solidaarisuuteen liittyvien alojen harjoittelu- ja työtoimia tarjoavien työnantajien välillä.

_________________

_________________

21 Neuvoston suositus, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2018, laadukkaan ja tehokkaan oppisopimuskoulutuksen eurooppalaisista puitteista (EUVL C 153, 2.5.2018, s. 1).

21 Neuvoston suositus, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2018, laadukkaan ja tehokkaan oppisopimuskoulutuksen eurooppalaisista puitteista (EUVL C 153, 2.5.2018, s. 1).

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimet on kohdennettu 18–30-vuotiaisiin nuoriin, ja niihin osallistumisen edellytyksenä olisi oltava Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa tehtävä ennakkorekisteröityminen.

(27)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimet on kohdennettu 18–30-vuotiaisiin nuoriin, ja niihin osallistumisen edellytyksenä olisi oltava Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa tehtävä ennakkorekisteröityminen. Humanitaarista apua koskevissa toimissa olisi poikettava ikärajoista, jotta palvelukseen voidaan ottaa myös sellaisia osallistujia, joilla on ammattitaitoa kyseisten toimien menestyksekkääseen toteuttamiseen.

Perustelu

Nykyinen humanitaarisen avun toimia koskeva ohjelma, EU:n vapaaehtoisapu, on avoin yli 18-vuotiaille, yläikärajaa ei ole. Tätä hyvää käytäntöä olisi jatkettava myös ohjelman sulauttamisten jälkeen. Näin olisi tehtävä, jotta palvelukseen voidaan ottaa osallistujia, joilla on humanitaarisen avun operaatioiden suorittamiseen tarvittavaa ammattitaitoa.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sen varmistamiseen, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen tukemat toimet ovat kaikkien nuorten, erityisesti heikoimmassa asemassa olevien, saavutettavissa. Käytössä olisi oltava erityistoimenpiteitä sosiaalisen osallisuuden ja heikossa asemassa olevien nuorten osallistumisen edistämiseksi ja sellaisten rajoitteiden huomioon ottamiseksi, jotka johtuvat eräiden maaseutualueiden ja unionin syrjäisimpien alueiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden syrjäisestä sijainnista. Myös osallistujamaiden olisi pyrittävä toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet Euroopan solidaarisuusjoukkojen asianmukaista toimintaa haittaavien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamiseksi. Siihen kuuluu, mahdollisuuksien mukaan ja sanotun rajoittamatta kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskevan Schengenin säännöstön ja unionin lainsäädännön soveltamista, sellaisten hallinnollisten kysymysten ratkaiseminen, jotka hankaloittavat viisumin ja oleskeluluvan saamista, sekä eurooppalaisen sairaanhoitokortin myöntäminen maiden välisten toimien tapauksessa Euroopan unionin sisällä.

(28)  Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sen varmistamiseen, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen tukemat toimet ovat kaikkien nuorten, erityisesti heikoimmassa asemassa olevien, saavutettavissa. Käytössä olisi oltava erityistoimenpiteitä sosiaalisen osallisuuden ja heikossa asemassa olevien nuorten osallistumisen edistämiseksi ja sellaisten rajoitteiden huomioon ottamiseksi, jotka johtuvat eräiden maaseutualueiden ja unionin syrjäisimpien alueiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden syrjäisestä sijainnista. Ohjelman seurannan tavoitteena on selvittää, missä määrin ohjelmalla on kyetty saavuttamaan sille asetetut tavoitteet, ja näin ollen ilmentää etniseen taustaan, sukupuoleen, vammaisuuteen, osaamistasoon, sosiaaliseen taustaan ja unionin maantieteeseen liittyvää eurooppalaisen yhteiskunnan moninaisuutta. Myös osallistujamaiden olisi pyrittävä toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet Euroopan solidaarisuusjoukkojen asianmukaista toimintaa haittaavien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamiseksi. Siihen kuuluu, mahdollisuuksien mukaan ja sanotun rajoittamatta kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskevan Schengenin säännöstön ja unionin lainsäädännön soveltamista, sellaisten hallinnollisten kysymysten ratkaiseminen, jotka hankaloittavat viisumin ja oleskeluluvan saamista, sekä eurooppalaisen sairaanhoitokortin myöntäminen maiden välisten toimien tapauksessa Euroopan unionin sisällä.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Tässä ohjelmassa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen saavuttamista, että unionin talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita. Ohjelman valmistelun ja toteutuksen aikana yksilöidään asiaankuuluvia toimia, ja niitä arvioidaan uudelleen asiaankuuluvien arviointien ja tarkasteluprosessien yhteydessä.

(29)  Tässä ohjelmassa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen saavuttamista, että unionin talousarviomenoista vähintään 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen aikana, ja sitä, että vuotuinen 30 prosentin tavoite saavutetaan mahdollisimman pian ja viimeistään vuonna 2027. Ohjelman valmistelun ja toteutuksen aikana yksilöidään asiaankuuluvia toimia, ja niitä arvioidaan uudelleen asiaankuuluvien arviointien ja tarkasteluprosessien yhteydessä.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 1 260 000 000 euroa käypinä hintoina.

1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 1 112 988 000 euroa vuoden 2018 hintoina [1 260 000 000 euroa käypinä hintoina].

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  Kolmansien maiden maksamat ja niiltä odotettavat ohjelman rahoitusosuudet on ilmoitettava budjettivallan käyttäjille heti, kun riittävästi tietoa on saatavilla, osana ohjelman vuosittaista arviointia tai väliarviointia.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Iältään 17–30-vuotiaiden nuorten, jotka haluavat osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkoihin, on rekisteröidyttävä Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa. Nuoren on vapaaehtoistoiminnan, harjoittelun, työn tai solidaarisuushankkeen käynnistyessä kuitenkin oltava vähintään 18-vuotias ja enintään 30-vuotias.

Iältään 17–30-vuotiaiden nuorten, jotka haluavat osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkoihin, on rekisteröidyttävä Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa. Nuoren on vapaaehtoistoiminnan, harjoittelun, työn tai solidaarisuushankkeen käynnistyessä kuitenkin oltava vähintään 18-vuotias ja enintään 30-vuotias. Humanitaarista apua koskevissa toimissa on poikettava ikärajasta, jotta palvelukseen voidaan ottaa myös sellaisia osallistujia, joilla on ammattitaitoa kyseisten toimien menestyksekkääseen toteuttamiseen.

Perustelu

Nykyinen humanitaarisen avun toimia koskeva ohjelma, EU:n vapaaehtoisapu, on avoin yli 18-vuotiaille, eikä yläikärajaa ole. Tätä hyvää käytäntöä olisi jatkettava myös ohjelman sulauttamisten jälkeen. Näin olisi tehtävä, jotta palvelukseen voidaan ottaa osallistujia, joilla on humanitaarisen avun operaatioiden suorittamiseen tarvittavaa ammattitaitoa.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  sukupuolten tasapainoisen edustuksen, etnisen alkuperän, vammaisuuden, osaamistason ja unionin maantieteen mukainen prosenttijakauma.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

2.7.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

2.7.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Tiemo Wölken

28.6.2018

Valiokuntakäsittely

26.9.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (21.1.2019)

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Valmistelija: Ivana Maletić

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan solidaarisuusjoukot ovat unionin uusi aloite, joka edistää yhteisvastuuta unionin perusarvona kansalaistensa keskuudessa ja jäsenvaltioidensa välillä. Se myös tarjoaa nuorille mahdollisuuksia tehdä kotimaassaan ja ulkomailla työtä ja vapaaehtoistyötä erilaisissa hankkeissa, jotka hyödyttävät yhteisöjä ja ihmisiä koko Euroopassa.

Nuorille tarjottavien solidaarisuustoimien olisi oltava laadukkaita, eli niiden olisi vastattava täyttämättömiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin, vahvistettava yhteisöjä, tarjottava nuorille tilaisuuksia hankkia arvokasta tietoa ja osaamista, oltava taloudellisesti nuorten ulottuvilla ja ne olisi toteutettava turvallisissa ja terveellisissä olosuhteissa. Valmistelija korostaa erityisesti, että nuorille tarjottavat solidaarisuustoimet olisi kohdistettava työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleviin nuoriin (NEET).

Vapaaehtoistoiminta sekä unionissa että sen ulkopuolella tarjoaa epäviralliseen ja arkioppimiseen liittyviä rikastuttavia kokemuksia, joiden avulla nuoret voivat edistää henkilökohtaista, sosiaalista, koulutuksellista ja ammatillista kehitystään sekä kansalaisaktiivisuuttaan ja työllistettävyyttään. Valmistelija korosti, että vapaaehtoistyöhön osallistuville olisi korvattava täysin vapaaehtoistyöstä aiheutuvat kulut, kuten asuminen, paikallisliikenne, taskuraha, ateriat sekä matka asuinpaikasta vapaaehtoistyön suorittamispaikkaan ja takaisin.

Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoavat nuorille mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa omia hankkeitaan, joilla käsitellään erityisiä haasteita nuorten paikallisten ja alueellisten yhteisöjen eduksi. Hankkeet ovat ponnahduslautana muille solidaarisuustoimille, ja ne tarjoavat mahdollisuuden testata ideoita ja tukea nuoria niin, että he itse voivat edistää solidaarisuustoimia. Lisäksi Euroopan solidaarisuusjoukkojen hankkeet ovat myös ensimmäinen askel, jolla niiden osallistujia kannustetaan toimimaan itsenäisinä ammatinharjoittajina ja perustamaan yhdistyksiä, kansalaisjärjestöjä, sosiaalisia yrityksiä ja muita sellaisia elimiä, jotka toimivat solidaarisesti, voittoa tavoittelematta ja nuorten parissa.

Kaikkien yhteisöjen, jotka haluavat osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaan, olisi saatava osallistumisen ehtona laatumerkki. Valmistelija korostaa, että myönnettyjä laatumerkkejä olisi arvioitava uudelleen vähintään kahden vuoden välein, ja merkki voitaisiin peruuttaa, jos toteutettavien tarkastusten yhteydessä käy ilmi, että sen myöntämisen edellytykset eivät enää täyty.

Tiedottaminen ohjelmasta tuettavien toimien tarjoamista mahdollisuuksista ja niitä koskeva julkisuus ja tulosten levittäminen olisi varmistettava niin Euroopan tasolla kuin kansallisella, alueellisella ja paikallistasolla. Näin erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sosiaalisiin yrityksiin ja niitä olisi kannustettava tukemaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimia. Jotta Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteet voitaisiin saavuttaa paremmin, komission, jäsenvaltioiden ja kansallisten toimistojen olisi toivottavaa tehdä tiivistä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen, sosiaalisten yritysten, nuorisojärjestöjen ja solidaarisuustoimien asiantuntemusta omaavien paikallisten sidosryhmien kanssa.

Ehdotuksella yksinkertaistetaan toimintaa monin tavoin yksilöiden, organisaatioiden ja instituutioiden tasolla. Valmistelija ehdottaa, että nykyistä rahoitusmenettelyä yksinkertaistetaan entisestään asettamalla etusijalle yksinkertaistettu kustannusvaihtoehto edunsaajia koskevien vaatimusten yksinkertaistamiseksi. Valmistelija kannattaa ehdotusta vahvistaa asianomaisten kansallisten toimistojen sisäistä valvontaa koskevat vaatimukset sekä säännöt, jotka koskevat sitä, miten kansalliset virastot hallinnoivat tukeen tarkoitettuja unionin varoja. On kuitenkin otettava huomioon yksinkertaistamisvaatimukset ja vältettävä aiheuttamasta lisärasitetta osallistujille ja osallistujaorganisaatioille.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Euroopan unioni perustuu sen kansalaisten ja jäsenvaltioiden väliseen solidaarisuuteen. Tämä yhteinen arvo ohjaa sen toimintaa ja luo yhtenäisyyden, jota tarvitaan, jotta voidaan selvitä nykyisistä ja tulevista yhteiskunnan haasteista, joihin vastaamisessa nuoret eurooppalaiset ovat valmiita auttamaan ilmaisten solidaarisuuttaan käytännössä.

(1)  Euroopan unioni perustuu yhteisiin arvoihin sekä sen kansalaisten, jäsenvaltioiden ja sukupolvien väliseen solidaarisuuteen. Nämä yhteiset arvot ohjaavat sen toimintaa ja luovat yhtenäisyyden, jota tarvitaan, jotta voidaan selvitä nykyisistä ja tulevista yhteiskunnan Euroopan ja kansainvälisen tason haasteista, joihin vastaamisessa nuoret eurooppalaiset ovat valmiita auttamaan ilmaisten solidaarisuuttaan käytännössä.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Komissio painotti 7 päivänä joulukuuta 2016 antamassaan tiedonannossa ”Euroopan solidaarisuusjoukot”18 tarvetta vahvistaa yhteisvastuutoiminnan perustaa koko Euroopan alueella, tarjota nuorille enemmän ja parempia mahdollisuuksia solidaarisuustoimiin monilla eri aloilla ja tukea kansallisia ja paikallisia toimijoita niiden pyrkimyksissä selvitä erilaisista haasteista ja kriiseistä. Tiedonannolla käynnistettiin Euroopan solidaarisuusjoukkojen ensimmäinen toimintavaihe, jossa tarjottiin unionin eri ohjelmien puitteissa vapaaehtoistoiminta-, harjoittelu- ja työmahdollisuuksia nuorille eri puolilla unionia.

(3)  Komissio painotti 7 päivänä joulukuuta 2016 antamassaan tiedonannossa ”Euroopan solidaarisuusjoukot”18 tarvetta vahvistaa yhteisvastuutoiminnan perustaa koko Euroopan alueella, tarjota nuorille enemmän ja parempia mahdollisuuksia solidaarisuustoimiin monilla eri aloilla ja tukea kansallisia, alueellisia ja paikallisia toimijoita niiden pyrkimyksissä selvitä erilaisista haasteista ja kriiseistä. Tiedonannolla käynnistettiin Euroopan solidaarisuusjoukkojen ensimmäinen toimintavaihe, jossa tarjottiin unionin eri ohjelmien puitteissa vapaaehtoistoiminta-, harjoittelu- ja työmahdollisuuksia nuorille eri puolilla unionia.

___________________

__________________

18 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Euroopan solidaarisuusjoukot (COM(2016)0942 final).

18 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Euroopan solidaarisuusjoukot (COM(2016)0942 final).

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Nuorille olisi tarjottava helposti käytettävissä olevia mahdollisuuksia osallistua solidaarisuustoimiin, joiden kautta he voisivat tuoda esiin sitoutumisensa yhteisöjä hyödyttävään toimintaan ja samalla hankkia hyödyllistä kokemusta, taitoja ja osaamista henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehittymistään varten ja siten parantaa työllistettävyyttään. Tällaisilla toimilla olisi tuettava myös nuorten vapaaehtoisten, harjoittelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta.

(5)  Nuorille olisi tarjottava helposti käytettävissä olevia ja osallistavia mahdollisuuksia osallistua solidaarisuustoimiin, joiden kautta he voivat tuoda esiin sitoutumisensa yhteisöjä ja myös paikallisyhteisöjä hyödyttävään toimintaan ja samalla hankkia hyödyllistä kokemusta, tietoa, taitoja ja osaamista henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehittymistään varten ja siten parantaa työllistettävyyttään kansallisella, alueellisella ja Euroopan tasolla ja tarvittaessa rajat ylittävästi tai kansainvälisesti. Tällaisilla toimilla olisi tuettava myös nuorten vapaaehtoisten, harjoittelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Nuorille tarjottavien solidaarisuustoimien olisi oltava laadukkaita, eli niiden olisi vastattava täyttämättömiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin, vahvistettava yhteisöjä, tarjottava nuorille tilaisuuksia hankkia arvokasta tietoa ja osaamista, oltava taloudellisesti nuorten ulottuvilla ja ne olisi toteutettava turvallisissa ja terveellisissä olosuhteissa.

(6)  Nuorille tarjottavien solidaarisuustoimien olisi oltava laadukkaita, ja ne olisi kohdistettava etenkin työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleviin nuoriin (NEET), eli niiden olisi vastattava täyttämättömiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin, vahvistettava paikallisyhteisöjä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta, tarjottava nuorille tilaisuuksia hankkia arvokasta tietoa, taitoja ja osaamista, oltava taloudellisesti nuorten ulottuvilla ja ne olisi toteutettava turvallisissa, osallistavissa ja terveellisissä olosuhteissa.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoavat keskitetyn asiointipisteen, jonka kautta pääsee osallistumaan solidaarisuustoimiin koko unionissa ja sen ulkopuolella. Ohjelman yhdenmukaisuus ja täydentävyys unionin muihin asiaan liittyviin politiikkoihin ja ohjelmiin nähden olisi varmistettava. Euroopan solidaarisuusjoukot pohjautuvat aiempien ja nykyisten ohjelmien, erityisesti eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun19 ja EU:n vapaaehtoisapua koskevan aloitteen20, vahvuuksiin ja synergioihin niiden kanssa. Lisäksi ne täydentävät jäsenvaltioiden nuorisotakuun yhteydessä toteuttamia toimia, joilla tuetaan nuoria ja helpotetaan heidän siirtymistään opinnoista työelämään, tarjoamalla heille lisää mahdollisuuksia päästä mukaan työmarkkinoille solidaarisuuteen liittyvien alojen harjoittelujen tai työpaikkojen kautta joko kunkin omassa jäsenvaltiossa tai muissa maissa. Myös täydentävyys Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan kannalta olennaisten unionin tason verkostojen, kuten Euroopan laajuisen julkisten työvoimapalvelujen verkoston, EURES-verkoston ja Eurodesk-verkoston, kanssa varmistetaan. Lisäksi olisi varmistettava nykyisten asiaan liittyvien järjestelmien, erityisesti kansallisten yhteisvastuujärjestelmien ja nuorten liikkuvuusjärjestelmien, ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen välinen täydentävyys hyödyntäen hyviä käytäntöjä tapauksen mukaan.

(7)  Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoavat keskitetyn asiointipisteen, jonka kautta pääsee osallistumaan solidaarisuustoimiin koko unionissa ja sen ulkopuolella. Ohjelman yhdenmukaisuus ja täydentävyys unionin muihin asiaan liittyviin politiikkoihin ja ohjelmiin nähden olisi varmistettava. Euroopan solidaarisuusjoukot pohjautuvat aiempien ja nykyisten ohjelmien, erityisesti eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun19 ja EU:n vapaaehtoisapua koskevan aloitteen20, vahvuuksiin ja synergioihin niiden kanssa. Lisäksi ne täydentävät jäsenvaltioiden, alueiden ja kaupunkien nuorisotakuun yhteydessä toteuttamia toimia, joilla tuetaan nuoria ja helpotetaan heidän siirtymistään opinnoista työelämään, tarjoamalla heille lisää mahdollisuuksia päästä mukaan työmarkkinoille solidaarisuuteen liittyvien alojen harjoittelujen tai työpaikkojen kautta joko kunkin omassa jäsenvaltiossa tai muissa maissa. Myös täydentävyys Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan kannalta olennaisten unionin tason verkostojen, kuten Euroopan laajuisen julkisten työvoimapalvelujen verkoston, EURES-verkoston ja Eurodesk-verkoston, kanssa varmistetaan. Lisäksi olisi varmistettava nykyisten asiaan liittyvien järjestelmien, erityisesti kansallisten yhteisvastuujärjestelmien ja nuorten liikkuvuusjärjestelmien, ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen välinen täydentävyys hyödyntäen hyviä käytäntöjä tapauksen mukaan.

_________________

_________________

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1288/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o 1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja 1298/2008/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50–73).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1288/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o 1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja 1298/2008/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50–73).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 375/2014, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustamisesta (”EU:n vapaaehtoisapua koskeva aloite”) (EUVL L 122, 24.4.2014, s. 1–17).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 375/2014, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustamisesta (”EU:n vapaaehtoisapua koskeva aloite”) (EUVL L 122, 24.4.2014, s. 1–17).

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Euroopan solidaarisuusjoukot avaavat nuorille uusia mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoisuuteen, harjoitteluun tai työhön perustuviin toimiin solidaarisuuteen liittyvillä aloilla sekä suunnitella ja kehittää solidaarisuushankkeita omien ideoidensa pohjalta. Tällaisten mahdollisuuksien avulla nuoret voivat vauhdittaa henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystään. Euroopan solidaarisuusjoukot tukevat myös osallistujien ja organisaatioiden verkostotoimia sekä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tuettujen toimien laatu ja edistetään oppimistulosten validointia. Näin ollen ne myös osaltaan edistävät nuorten kannalta merkityksellistä eurooppalaista yhteistyötä ja lisäävä tietoisuutta yhteistyön positiivisista vaikutuksista.

(9)  Euroopan solidaarisuusjoukot avaavat nuorille uusia mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoisuuteen, harjoitteluun tai työhön perustuviin toimiin solidaarisuuteen liittyvillä aloilla sekä suunnitella ja kehittää solidaarisuusohjelmia ja -hankkeita omien ideoidensa pohjalta. Tällaisten mahdollisuuksien avulla nuoret voivat vauhdittaa henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystään. Euroopan solidaarisuusjoukot tukevat myös osallistujien ja organisaatioiden verkostotoimia sekä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tuettujen toimien laatu ja edistetään oppimistulosten validointia. Näin ollen ne myös osaltaan edistävät nuorten kannalta merkityksellistä eurooppalaista yhteistyötä ja lisäävä tietoisuutta yhteistyön positiivisista vaikutuksista.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Näiden toimien olisi hyödytettävä yhteisöjä ja samalla tuettava osallistujan henkilökohtaista, koulutuksellista, yhteiskunnallista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystä, ja ne voivat olla muodoltaan vapaaehtoistoimintaa, harjoitteluja tai työtä, hankkeita taikka verkostotoimia, joita kehitetään eri aloilla, kuten koulutuksen, työllisyyden, sukupuolten tasa-arvon, yrittäjyyden – erityisesti sosiaalisen yrittäjyyden –, kansalaisuuden ja demokraattisen osallistumisen, ympäristön- ja luonnonsuojelun, ilmastotoimien, katastrofien ehkäisyn, katastrofivalmiuden ja jälleenrakennustoiminnan, maatalouden, maaseudun kehittämisen, elintarvikkeiden ja muiden hyödykkeiden tarjonnan, terveyden ja hyvinvoinnin, luovuuden ja kulttuurin, liikunnan ja urheilun, sosiaalihuollon ja -turvan, kolmansien maiden kansalaisten vastaanottamisen ja kotouttamisen, alueellisen yhteistyön ja koheesion sekä rajatylittävän yhteistyön alalla. Tällaisiin solidaarisuustoimiin olisi sisällyttävä vankka oppimis- ja koulutusulottuvuus osallistujille ennen solidaarisuustoimea, sen aikana tai sen jälkeen tarjottavien tarkoituksenmukaisten toimien kautta.

(10)  Näiden toimien olisi hyödytettävä yhteisöjä ja niiden olisi oltava paikallis- ja alueviranomaisten tukemia sekä samalla tuettava osallistujan henkilökohtaista, koulutuksellista, yhteiskunnallista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystä, ja ne voivat olla muodoltaan vapaaehtoistoimintaa, harjoitteluja tai työtä, hankkeita taikka verkostotoimia, tietotekniikkaa ja uutta tekniikkaa, joita kehitetään eri aloilla, kuten virallisen ja epävirallisen koulutuksen ja arkioppimisen, kulttuurien välisen vuoropuhelun, sosiaalisen osallisuuden ja koulutuksen työllisyyden, sukupuolten tasa-arvon, yrittäjyyden – erityisesti sosiaalisen yrittäjyyden –, kansalaisuuden ja demokraattisen osallistumisen, ympäristön- ja luonnonsuojelun, ilmastotoimien, katastrofien ehkäisyn, katastrofivalmiuden ja jälleenrakennustoiminnan, maatalouden, maaseudun kehittämisen, elintarvikkeiden ja muiden hyödykkeiden tarjonnan, terveyden ja hyvinvoinnin, luovuuden ja kulttuurin, liikunnan ja urheilun, sosiaalihuollon ja -turvan, kolmansien maiden kansalaisten vastaanottamisen ja kotouttamisen, alueellisen yhteistyön ja koheesion sekä rajatylittävän yhteistyön alalla. Tällaisiin solidaarisuustoimiin olisi sisällyttävä vankka oppimis- ja koulutusulottuvuus osallistujille ennen solidaarisuustoimea, sen aikana tai sen jälkeen tarjottavien tarkoituksenmukaisten toimien kautta.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Vapaaehtoistoiminta (sekä unionissa että sen ulkopuolella) tarjoaa epäviralliseen ja arkioppimiseen liittyviä rikastuttavia kokemuksia, joiden avulla nuoret voivat edistää henkilökohtaista, sosiaalista, koulutuksellista ja ammatillista kehitystään sekä kansalaisaktiivisuuttaan ja työllistettävyyttään. Vapaaehtoistoimilla ei saisi olla kielteistä vaikutusta mahdolliseen tai olemassa olevaan palkkatyöhön, eikä niitä saisi pitää korvikkeena palkkatyölle. Komission ja jäsenvaltioiden olisi tehtävä nuorisoalan vapaaehtoistoimintaan sovellettavia toimintapolitiikkoja koskevaa yhteistyötä avoimen koordinointimenetelmän avulla.

(11)  Vapaaehtoistoiminta (sekä unionissa että sen ulkopuolella) tarjoaa epäviralliseen ja arkioppimiseen liittyviä rikastuttavia kokemuksia, joiden avulla nuoret voivat edistää henkilökohtaista, sosiaalista, koulutuksellista ja ammatillista kehitystään sekä kansalaisaktiivisuuttaan, hyvien käytäntöjen vaihtamista ja työllistettävyysnäkymiään työmarkkinoilla. Vapaaehtoistoimilla ei saisi olla kielteistä vaikutusta mahdolliseen tai olemassa olevaan palkkatyöhön, eikä niitä saisi pitää korvikkeena palkkatyölle. Vapaaehtoistyöhön osallistuville olisi korvattava asianmukaisesti vapaaehtoistyöstä aiheutuvat kulut, kuten asuminen, paikallisliikenne, taskuraha, ateriat sekä matka asuinpaikasta vapaaehtoistoiminnan suorittamispaikkaan ja takaisin. Komission ja jäsenvaltioiden olisi tehtävä nuorisoalan vapaaehtoistoimintaan sovellettavia toimintapolitiikkoja koskevaa yhteistyötä avoimen koordinointimenetelmän avulla.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Nuorten aloitteellisuus on yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla merkittävä voimavara. Euroopan solidaarisuusjoukot edistävät sitä tarjoamalla nuorille mahdollisuuden laatia ja toteuttaa omia hankkeitaan, joissa he voivat tarttua tiettyihin ongelmiin paikallisyhteisöjensä eduksi. Kyseisissä hankkeissa nuoret voivat testata ideoitaan, ja ne tukevat nuorten itsensä ryhtymistä solidaarisuustoiminnan vetäjiksi. Hankkeet toimivat myös lähtökohtana vahvemmalle sitoutumiselle solidaarisuustoimiin, ja ne antavat Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujille kannustavan alkusysäyksen yrittäjyyteen tai yhdistysten, kansalaisjärjestöjen tai muiden solidaarisuus- ja nuorisoalan tai voittoa tavoittelemattoman sektorin elinten perustamiseen.

(13)  Nuorten aloitteellisuus on yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla merkittävä voimavara. Euroopan solidaarisuusjoukot edistävät sitä tarjoamalla nuorille mahdollisuuden laatia ja toteuttaa omia hankkeitaan, joissa he voivat tarttua tiettyihin ongelmiin paikallisyhteisöjensä ja alueellisten yhteisöjensä eduksi ottaen tarvittaessa huomioon paikalliset, alueelliset ja rajatylittävät erityistekijät. Kyseisissä hankkeissa voidaan kehittää innovatiivisia ratkaisuja keskeisiin haasteisiin ja tukea nuorten itsensä ryhtymistä solidaarisuustoiminnan vetäjiksi. Hankkeet toimivat myös lähtökohtana vahvemmalle sitoutumiselle solidaarisuustoimiin, ja ne antavat Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujille kannustavan alkusysäyksen yrittäjyyteen tai yhdistysten, kansalaisjärjestöjen, sosiaalisten yritysten tai muiden solidaarisuus- ja nuorisoalan tai voittoa tavoittelemattoman sektorin elinten perustamiseen.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä toimien ja muiden Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa tarjottavien mahdollisuuksien laadun varmistamiseen erityisesti tarjoamalla osallistujille koulutusta, kielitukea, vakuutus, hallinnollista tukea ja toimen jälkeistä tukea sekä huolehtimalla Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen aikana hankittujen tietojen, taitojen ja osaamisen validoinnista. Vapaaehtoisten turvallisuus on äärimmäisen tärkeää, eikä vapaaehtoisia pitäisi lähettää operaatioihin, joita suoritetaan kansainvälisten tai muiden aseellisten konfliktien alueella.

(15)  Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä toimien ja muiden Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa tarjottavien mahdollisuuksien laadun varmistamiseen erityisesti tarjoamalla osallistujille koulutusta, kielitukea, henkilökohtaisia tukipalveluja, vakuutus, hallinnollista tukea ja toimea edeltävää ja toimen jälkeistä tukea sekä huolehtimalla Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen aikana hankittujen tietojen, taitojen ja osaamisen validoinnista. Vapaaehtoisten turvallisuus on äärimmäisen tärkeää, eikä vapaaehtoisia pitäisi lähettää operaatioihin, joita suoritetaan kansainvälisten tai muiden aseellisten konfliktien alueella.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Laatumerkin avulla olisi varmistettava, että osallistujaorganisaatiot noudattavat Euroopan solidaarisuusjoukkojen periaatteita ja vaatimuksia, jotka koskevat niiden oikeuksia ja velvollisuuksia solidaarisuustoiminnan kaikissa vaiheissa. Laatumerkin saaminen on ennakkoedellytyksenä osallistumiselle, mutta se ei saisi johtaa automaattisesti Euroopan solidaarisuusjoukkojen mukaisen rahoituksen saamiseen.

(17)  Laatumerkin avulla olisi varmistettava, että osallistujaorganisaatiot noudattavat tehokkaasti ja jatkuvasti Euroopan solidaarisuusjoukkojen periaatteita ja vaatimuksia, jotka koskevat niiden oikeuksia ja velvollisuuksia solidaarisuustoiminnan kaikissa vaiheissa, valmistelu ja seuranta mukaan lukien. Laatumerkin saaminen on ennakkoedellytyksenä osallistumiselle, mutta se ei saisi johtaa automaattisesti Euroopan solidaarisuusjoukkojen mukaisen rahoituksen saamiseen.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Kaikkien yhteisöjen, jotka haluavat osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaan, olisi saatava laatumerkki, jos sitä koskevat edellytykset täyttyvät. Euroopan solidaarisuusjoukkoja täytäntöönpanevien elinten olisi pidettävä yllä jatkuvaa menettelyä laatumerkin myöntämiseksi. Myönnetyt laatumerkit olisi arvioitava määräajoin uudelleen, ja merkki olisi peruutettava, jos toteutettavien tarkastusten yhteydessä käy ilmi, että sen myöntämisen edellytykset eivät enää täyty.

(18)  Kaikkien yhteisöjen, jotka haluavat osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaan, olisi saatava laatumerkki, jos sitä koskevat edellytykset täyttyvät. Euroopan solidaarisuusjoukkoja täytäntöönpanevien elinten olisi pidettävä yllä jatkuvaa menettelyä laatumerkin myöntämiseksi. Myönnetyt laatumerkit olisi arvioitava uudelleen vähintään neljän vuoden välein, ja merkki olisi peruutettava, jos toteutettavien tarkastusten yhteydessä käy ilmi, että sen myöntämisen edellytykset eivät enää täyty.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen hankkeiden määrän kasvattamista olisi helpotettava. Olisi toteutettava erityisiä toimenpiteitä, joilla autetaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen hankkeiden vetäjiä hakemaan avustuksia tai luomaan yhteisvaikutuksia Euroopan rakenne- ja investointirahastojen sekä maahanmuuttoon, turvallisuuteen, oikeusasioihin ja kansalaisuuteen, terveyteen ja kulttuuriin liittyvien ohjelmien tuella.

(21)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen hankkeiden määrän kasvattamista olisi helpotettava. Samaan aikaan olisi tarjottava tarkkaa ja jatkuvasti ajantasaista tietoa näistä mahdollisuuksista mahdollisille edunsaajille. Olisi toteutettava erityisiä toimenpiteitä, joilla autetaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen hankkeiden vetäjiä hakemaan avustuksia tai luomaan yhteisvaikutuksia Euroopan rakenne- ja investointirahastojen sekä maahanmuuttoon, turvallisuuteen, oikeusasioihin ja kansalaisuuteen, terveyteen ja kulttuuriin liittyvien ohjelmien tuella.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalia olisi kehitettävä jatkuvasti, jotta voidaan varmistaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen hyvä saavutettavuus ja tarjota niin kiinnostuneille henkilöille kuin organisaatioillekin keskitetty asiointipiste, joka mahdollistaa rekisteröitymisen, profiilien ja tarjottavien mahdollisuuksien määrittämisen ja yhteensovittamisen, verkkotoiminnan ja virtuaalisen yhteydenpidon, verkkokoulutuksen, kielituen ja toimen jälkeisen tuen sekä muita käytännöllisiä toimintoja, joihin saattaa ilmetä tarvetta myöhemmin.

(23)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalia olisi kehitettävä jatkuvasti, jotta voidaan varmistaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen hyvä ja käyttäjäystävällinen saavutettavuus ja tarjota niin kiinnostuneille henkilöille kuin organisaatioillekin keskitetty asiointipiste, joka mahdollistaa rekisteröitymisen, profiilien ja tarjottavien mahdollisuuksien määrittämisen ja yhteensovittamisen, verkkotoiminnan ja virtuaalisen yhteydenpidon, verkkokoulutuksen, kielituen ja toimen jälkeisen tuen sekä muita käytännöllisiä toimintoja, joihin saattaa ilmetä tarvetta myöhemmin.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sen varmistamiseen, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen tukemat toimet ovat kaikkien nuorten, erityisesti heikoimmassa asemassa olevien, saavutettavissa. Käytössä olisi oltava erityistoimenpiteitä sosiaalisen osallisuuden ja heikossa asemassa olevien nuorten osallistumisen edistämiseksi ja sellaisten rajoitteiden huomioon ottamiseksi, jotka johtuvat eräiden maaseutualueiden ja unionin syrjäisimpien alueiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden syrjäisestä sijainnista. Myös osallistujamaiden olisi pyrittävä toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet Euroopan solidaarisuusjoukkojen asianmukaista toimintaa haittaavien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamiseksi. Siihen kuuluu, mahdollisuuksien mukaan ja sanotun rajoittamatta kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskevan Schengenin säännöstön ja unionin lainsäädännön soveltamista, sellaisten hallinnollisten kysymysten ratkaiseminen, jotka hankaloittavat viisumin ja oleskeluluvan saamista, sekä eurooppalaisen sairaanhoitokortin myöntäminen maiden välisten toimien tapauksessa Euroopan unionin sisällä.

(28)  Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sen varmistamiseen, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen tukemat toimet ovat kaikkien nuorten, erityisesti heikoimmassa asemassa olevien, saavutettavissa. Käytössä olisi oltava erityistoimenpiteitä sosiaalisen osallisuuden ja heikossa asemassa olevien nuorten osallistumisen edistämiseksi ja sellaisten rajoitteiden huomioon ottamiseksi, jotka johtuvat eräiden maaseutualueiden ja unionin syrjäisimpien alueiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden syrjäisestä sijainnista. Ohjelman seurannan tavoitteena on selvittää, missä määrin osallistumisella kyetään saavuttamaan sille asetettu tavoite ilmentää vähemmistöryhmiin, vammaisuuteen, kykyihin, sosiaalisesti ja taloudellisesti huonoon asemaan ja osallistujien alueelliseen alkuperään liittyvää yhteiskunnan monimuotoisuutta. Myös osallistujamaiden olisi pyrittävä toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet Euroopan solidaarisuusjoukkojen asianmukaista toimintaa haittaavien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamiseksi. Siihen kuuluu, mahdollisuuksien mukaan ja sanotun rajoittamatta kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskevan Schengenin säännöstön ja unionin lainsäädännön soveltamista, sellaisten hallinnollisten kysymysten ratkaiseminen, jotka hankaloittavat viisumin ja oleskeluluvan saamista, sekä eurooppalaisen sairaanhoitokortin myöntäminen maiden välisten toimien tapauksessa Euroopan unionin sisällä.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Tiedottaminen ohjelman tukemien toimien tarjoamista mahdollisuuksista ja niitä koskeva julkisuus ja tulosten levittäminen olisi varmistettava niin Euroopan tasolla kuin kansallisella ja paikallistasolla. Erityisesti olisi kiinnitettävä huomiota sosiaalisiin yrityksiin ja kannustettava niitä tukemaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimia. Tiedotus-, julkisuus- ja tulostenlevitystoimien toteuttamisen olisi oltava ohjelman kaikkien täytäntöönpanoelinten tehtävänä, tarvittaessa muiden keskeisten sidosryhmien avulla.

(38)  Tiedottaminen ohjelman tukemien toimien tarjoamista mahdollisuuksista ja niitä koskeva julkisuus ja tulosten levittäminen olisi varmistettava niin Euroopan tasolla kuin kansallisella, alueellisella ja paikallistasolla. Erityisesti olisi kiinnitettävä huomiota sosiaalisiin yrityksiin ja kannustettava niitä tukemaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimia. Tiedotus-, julkisuus- ja tulostenlevitystoimien toteuttamisen olisi oltava ohjelman kaikkien täytäntöönpanoelinten tehtävänä, tarvittaessa muiden keskeisten sidosryhmien avulla.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39)  Jotta ohjelman tavoitteet voitaisiin saavuttaa paremmin, komission, jäsenvaltioiden ja kansallisten toimistojen olisi toivottavaa tehdä tiivistä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen, nuorisojärjestöjen ja solidaarisuustoimien asiantuntemusta omaavien paikallisten sidosryhmien kanssa.

(39)  Jotta ohjelman tavoitteet voitaisiin saavuttaa paremmin, komission, jäsenvaltioiden ja kansallisten toimistojen olisi toivottavaa tehdä tiivistä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen, sosiaalisten yritysten, nuorisojärjestöjen ja solidaarisuustoimien asiantuntemusta omaavien paikallisten sidosryhmien kanssa ja myös vapaaehtoiskeskusten kaltaisten vapaaehtoistoiminnan infrastruktuuri- ja tukivirastojen kanssa.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  Tämän asetuksen tehokkaan ja vaikuttavan täytäntöönpanon varmistamiseksi ohjelmassa olisi hyödynnettävä mahdollisimman paljon jo käytössä olevia hallinnointijärjestelyjä. Näin ollen ohjelman täytäntöönpano olisi annettava nykyisten rakenteiden eli komission ja [uuden Erasmus-asetuksen] III luvussa tarkoitettujen toimien hallinnointiin nimettyjen kansallisten toimistojen tehtäväksi. Komission olisi kuultava säännöllisesti keskeisiä sidosryhmiä, mukaan lukien osallistujaorganisaatiot, Euroopan solidaarisuusjoukkojen toteuttamisesta.

(41)  Tämän asetuksen tehokkaan ja vaikuttavan täytäntöönpanon varmistamiseksi ohjelmassa olisi hyödynnettävä mahdollisimman paljon jo käytössä olevia hallinnointijärjestelyjä. Näin ollen ohjelman täytäntöönpano olisi annettava nykyisten rakenteiden eli komission ja [uuden Erasmus-asetuksen] III luvussa tarkoitettujen toimien hallinnointiin nimettyjen kansallisten toimistojen tehtäväksi. Komission olisi kuultava säännöllisesti keskeisiä sidosryhmiä, mukaan lukien osallistujaorganisaatiot, Euroopan solidaarisuusjoukkojen toteuttamisesta ja otettava ne aktiivisesti mukaan päätöksentekoprosessiin.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a)  ’vapaaehtoisella’ Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaaliin rekisteröitynyttä henkilöä, joka vapaaehtoisesti suorittaa yhteiskuntaa hyödyttäviä toimia;

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

9)  ’solidaarisuushankkeella’ palkatonta kotimaista enintään 12 kuukautta kestävää solidaarisuustoimea, jonka toteuttaa vähintään viidestä Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujasta koostuva ryhmä ja jonka avulla vastataan keskeisiin haasteisiin osallistujien yhteisöissä ja saadaan samalla selkeää eurooppalaista lisäarvoa;

9)  ’solidaarisuushankkeella’ palkatonta kotimaista tai rajat ylittävää enintään 12 kuukautta kestävää solidaarisuustoimea, jonka toteuttaa vähintään viidestä Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujasta koostuva ryhmä tai osallistuva organisaatio ja jonka avulla vastataan keskeisiin haasteisiin osallistujien yhteisöissä ja saadaan samalla selkeää eurooppalaista lisäarvoa;

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ohjelman erityistavoitteena on tarjota nuorille, myös niille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, helposti käytettävissä olevia mahdollisuuksia osallistua solidaarisuustoimiin Euroopassa ja sen ulkopuolella ja samalla parantaa heidän osaamistaan ja validoida se asianmukaisesti sekä helpottaa heidän työllistettävyyttään ja siirtymistään työmarkkinoille.

2.  Ohjelman erityistavoitteena on tarjota nuorille ja myös niille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, helposti käytettävissä olevia ja osallistavia mahdollisuuksia osallistua solidaarisuustoimiin Euroopassa ja sen ulkopuolella keskittyen ehdokasvaltioihin ja mahdollisiin ehdokasvaltioihin ja samalla parantaa heidän tietämystään ja osaamistaan ja validoida se asianmukaisesti sekä helpottaa heidän työllistettävyyttään.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  toimintamalli taustaltaan erilaisten nuorten saamiseksi mukaan;

d)  osallistava toimintamalli taustaltaan erilaisten ja heikossa asemassa olevien nuorten ja myös niiden, joiden on hankala osallistua ohjemaan täysimääräisesti, saamiseksi mukaan;

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  toimenpiteet, joilla pyritään varmistamaan vapaaehtoistoiminnan, harjoittelujen ja työn laatu, mukaan lukien osallistujille tarjottava koulutus, kielituki, täydentävä vakuutus, tuki ennen solidaarisuustoimea tai sen jälkeen ja Youthpass-todistuksen käyttö siten, että siinä yksilöidään osallistujien solidaarisuustoimien aikana hankkima osaaminen, ja osallistujaorganisaatioille tarjottava valmiuksien kehittäminen ja hallinnollinen tuki;

a)  toimenpiteet, joilla pyritään varmistamaan vapaaehtoistoiminnan, harjoittelujen ja työn laatu ja saavutettavuus, mukaan lukien osallistujille tarjottava koulutus, kielituki, täydentävä vakuutus, tuki ennen solidaarisuustoimea tai sen jälkeen ja Youthpass-todistuksen käyttö siten, että siinä yksilöidään osallistujien solidaarisuustoimien aikana hankkima osaaminen, ja osallistujaorganisaatioille tarjottava valmiuksien kehittäminen ja hallinnollinen tuki;

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  toimenpiteet, joilla pyritään edistämään sosiaalista osallisuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia;

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Vapaaehtoistoimintaan, jota tarkoitetaan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, on sisällyttävä oppimis- ja koulutuskomponentti, se ei saa korvata harjoitteluja tai työtä, sitä ei saa rinnastaa palkkatyöhön ja sen on perustuttava kirjalliseen vapaaehtoistoimintasopimukseen.

1.  Vapaaehtoistoiminnan, jota tarkoitetaan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, on oltava keskitettyä ja sillä on oltava vaikutus yhteisön yksilöityihin tarpeisiin, siihen on sisällyttävä oppimis- ja koulutuskomponentti, se ei saa korvata harjoitteluja tai työtä, sitä ei saa rinnastaa palkkatyöhön ja sen on perustuttava kirjalliseen vapaaehtoistoimintasopimukseen. Kyseisessä sopimuksessa on varmistettava osallistujalle asianmukainen oikeudellinen ja sosiaalinen suoja. Vapaaehtoistoimintaan osallistuville on maksettava asianmukainen korvaus kuluista, jotka aiheutuvat heille vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Etusijalle on asetettava yksinkertaistettu kustannusvaihtoehto edunsaajia koskevien vaatimusten yksinkertaistamiseksi.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Pannessaan täytäntöön tätä asetusta komissio, jäsenvaltiot ja muut osallistujamaat edistävät sosiaalista osallisuutta ja yhtäläisiä osallistumisedellytyksiä ja varsinkin sellaisten nuorten osallistumista, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Arvioinnin perusteella yhteisölle voidaan myöntää Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki. Saatu merkki arvioidaan säännöllisin väliajoin uudestaan ja se voidaan peruuttaa.

3.  Arvioinnin perusteella yhteisölle voidaan myöntää Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki. Saatu merkki arvioidaan uudestaan vähintään neljän vuoden välein, ja se voidaan peruuttaa, jos sitä käytetään väärin.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ohjelman väliarviointi on suoritettava heti kun ohjelman täytäntöönpanosta on saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman täytäntöönpano on käynnistynyt. Siihen on liitettävä myös edeltävän ohjelman loppuarviointi.

2.  Ohjelman väliarviointi on suoritettava heti kun ohjelman täytäntöönpanosta on saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman täytäntöönpano on käynnistynyt. Siihen on liitettävä edeltävän ohjelman loppuarviointi.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien.

1.  Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) tarjoamalla nopeaa, johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat ohjelmaa ja sen toimia ja tuloksia. Ohjelmalle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia painopisteitä koskevaa komission tiedottamista sikäli kuin painopisteet liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin.

2.  Komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat ohjelmaa, sen kohdeyleisöä, sen kestoa ja sen toimia ja tuloksia. Ohjelmalle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia painopisteitä koskevaa komission tiedottamista sikäli kuin painopisteet liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäljempänä 23 artiklassa tarkoitettujen kansallisten toimistojen on kehitettävä johdonmukainen strategia, joka koskee tehokasta tiedotusta niiden hallinnoimien ohjelman toimien yhteydessä tuetuista toiminnoista sekä tulosten tehokasta levittämistä ja hyödyntämistä, ja avustettava komissiota sen yleisessä tiedottamisessa, joka koskee ohjelmaa, kansallisella ja unionin tasolla hallinnoituja toimia koskevat tiedot mukaan luettuina, ja sen tuloksia, sekä tiedotettava asiaankuuluville kohderyhmille niiden maassa toteutetuista toimista.

3.  Jäljempänä 23 artiklassa tarkoitettujen kansallisten toimistojen on kehitettävä johdonmukainen strategia, joka koskee tiedonsaantia ja tehokasta tiedotusta niiden hallinnoimien ohjelman toimien yhteydessä tuetuista toiminnoista sekä tulosten tehokasta levittämistä kaikille mahdollisille edunsaajille ja niiden hyödyntämistä, ja avustettava komissiota sen yleisessä tiedottamisessa, joka koskee ohjelmaa, kansallisella ja unionin tasolla hallinnoituja toimia koskevat tiedot mukaan luettuina, ja sen tuloksia, sekä tiedotettava asiaankuuluville kohderyhmille niiden maassa toteutetuista toimista.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  vahvistettava kyseisen kansallisen toimiston sisäistä valvontaa koskevat vaatimukset ja tukea varten kansallisille toimistoille siirrettävien unionin varojen hallinnointia koskevat säännöt;

a)  vahvistettava kyseisen kansallisen toimiston sisäistä valvontaa koskevat vaatimukset ja tukea varten kansallisille toimistoille siirrettävien unionin varojen hallinnointia koskevat säännöt ottaen huomioon yksinkertaistamisvaatimukset ja välttäen lisäämästä osallistujille ja osallistuville organisaatioille aiheutuvaa rasitetta;

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Henkilöiden tai yhteisöjen, mukaan lukien muut kuin unionin toimielinten tai elinten valtuuttamat henkilöt ja yhteisöt, tekemät unionin rahoitusosuuden käyttöä koskevat tarkastukset muodostavat yleisen varmuuden perustan varainhoitoasetuksen [127 artiklan] mukaisesti.

1.  Henkilöiden tai yhteisöjen, mukaan lukien muut kuin unionin toimielinten tai elinten valtuuttamat henkilöt ja yhteisöt, tekemät unionin rahoitusosuuden käyttöä koskevat tarkastukset muodostavat yleisen varmuuden perustan varainhoitoasetuksen [127 artiklan] mukaisesti, ja ne on toteutettava noudattaen samoja perusteita kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kansalliset toimistot ovat vastuussa tuensaajien ensisijaisesta valvonnasta Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimissa, jotka on annettu niiden tehtäväksi. Valvonnan on annettava kohtuulliset takeet siitä, että myönnetyt tuet käytetään tarkoitetulla tavalla ja sovellettavien unionin sääntöjen mukaisesti.

2.  Kansalliset toimistot ovat vastuussa tuensaajien ensisijaisesta valvonnasta Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimissa, jotka on annettu niiden tehtäväksi. Valvonnan on oltava oikeasuhtaista ja riittävää ja annettava kohtuulliset takeet siitä, että myönnetyt tuet käytetään tarkoitetulla tavalla ja sovellettavien unionin sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Komissio varmistaa asianmukaisin toimenpitein, että tämän asetuksen mukaisesti rahoitettavia toimia toteutettaessa suojataan unionin taloudellisia etuja.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  niiden osallistujien osuus, joilla on taustansa vuoksi muita vähemmän mahdollisuuksia; ja

b)  niiden osallistujien osuus, joilla on taustansa vuoksi muita vähemmän mahdollisuuksia;

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  sukupuolten tasapainoisen edustuksen, vähemmistöryhmien, vammaisuuden, kykyjen ja alueellisen alkuperän mukainen osallistujien prosenttijakauma.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

2.7.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

2.7.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Ivana Maletić

20.6.2018

Valiokuntakäsittely

21.11.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

17.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

1

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ivana Maletić, Bronis Ropė, Maria Gabriela Zoană

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Damiano Zoffoli

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

28

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller

S&D

Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

5

0

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

11.6.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

2.7.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

EMPL

2.7.2018

ENVI

2.7.2018

 

REGI

2.7.2018

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ENVI

21.6.2018

 

 

 

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

5.7.2018

EMPL

5.7.2018

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Michaela Šojdrová

1.6.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

10.10.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

4.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

14

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Norbert Erdős, Romeo Franz, Dietmar Köster

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

15.2.2019

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

14

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

1

0

ECR

Rupert Matthews

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 4. maaliskuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö